Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımının, İlköğretim Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlığı Öz-yeterlik Algılarına Etkisi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımının, İlköğretim Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlığı Öz-yeterlik Algılarına Etkisi"

Transkript

1 DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımının, İlköğretim Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlığı Öz-yeterlik Algılarına Etkisi Raziye DEMİRALAY*, Şirin KARADENİZ** Öz Bu araştırmanın amacı, ilköğretim öğretmen adaylarının bilgi ve iletişim teknolojilerini (BİT) kullanımları açısından bilgi okuryazarlığı öz-yeterlik algılarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi ve değerlendirilmesidir. Araştırmanın modeli, iki ya da daha çok sayıda değişkenin aralarındaki ilişkileri belirlemeyi sağlayan ilişkisel tarama modelidir. Araştırma verileri, Atatürk, Ondokuz Mayıs, Marmara, Gazi ve Dokuz Eylül Üniversitelerinin Eğitim Fakültelerinde Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri (BÖTE), Fen Bilgisi, İngilizce, İlköğretim Matematik, Sınıf, Sosyal Bilgiler ve Türkçe Eğitimi Bölümlerinin son sınıflarında öğrenim görmekte olan 1801 öğretmen adayından BİT kullanım anketi ve Bilgi Okuryazarlığı Öz-yeterlik Algısı Ölçeği (BOÖAÖ) kullanılarak toplanmıştır. Ankette sırasıyla öğretmen adaylarının kişisel bilgileri ile BİT kullanımlarına; ölçekte ise bilgi arama, kullanma ve üretme gibi konularında algıladıkları yeterlilik düzeylerine ilişkin sorular yer almaktadır. Elde edilen verilerin analizinde yüzde, frekans, aritmetik ortalama ve tek faktörlü ANOVA kullanılmıştır. Varyans analizlerinde p<.01 düzeyinde anlamlı çıkan sonuçlar için Scheffe testi kullanılarak, farklılığın hangi gruplardan kaynaklandığı belirlenmiştir. Araştırma sonucunda; öğretmen adaylarının çoğunluğunun BİT i sıklıkla ve en az orta düzeyde kullandıkları, BİT e farklı yerlerden eriştikleri ve bilgi okuryazarlığı öz-yeterlik algılarının yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir. Ayrıca öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı öz-yeterlik algılarının; bilgisayarı ve interneti kullanma deneyimlerine, beceri düzeylerine, sıklıklarına, bilgisayara erişim koşullarına göre anlamlı farklılıklar gösterdiği bulunmuştur. Anahtar Kelimeler Bilgi Okuryazarlığı, Öz-yeterlik Algısı, İlköğretim Öğretmen Adayları, Bilgi ve İletişim Teknolojileri. * Akdeniz Üniversitesi Akseki Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi. ** Bahçeşehir Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri / Educational Sciences: Theory & Practice 10 (2) Bahar / Spring Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.

2 820 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ Öğr. Gör. Raziye DEMİRALAY Akdeniz Üniversitesi Akseki Meslek Yüksek Okulu Akseki, Antalya Elektronik Posta: Yayın ve Diğer Çalışmalardan Seçmeler Demiralay, R. (2008). Öğretmen adaylarının bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanımları açısından bilgi okuryazarlığı öz-yeterlik algılarının değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Demiralay, R. ve Karadeniz, Ş. (2008). İlköğretimde yaşam boyu öğrenme için bilgi okuryazarlığı becerilerinin geliştirilmesi. Kıbrıslı Eğitim Bilimleri Dergisi, 6, Yrd. Doç. Dr. Şirin KARADENİZ Bahçeşehir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 34353, Beşiktaş, İstanbul Elektronik Posta: Yayın ve Diğer Çalışmalardan Seçmeler Büyüköztürk, Ş., Kılıç E., Karadeniz, Ş. ve Karataş, S. (2004). Sınıf içi öğretmen davranışları ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik analizleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 38, Karadeniz, Ş. (2008). Bilişsel esnekliğe dayalı hiper metin uygulaması: Sanal bilgisayar hastanesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6 (1), Karadeniz, Ş. Büyüköztürk, Ş. Akgün, Ö. E., Kılıç Çakmak E., & Demirel, F. (2008). The turkish adaptation study of motivated strategies for learning questionnaire (MSLQ) for year old children: Results of confirmatory factor analysis. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 7 (4),

3 DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımının, İlköğretim Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlığı Öz-yeterlik Algılarına Etkisi * Raziye DEMİRALAY, Şirin KARADENİZ Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı değişimlerle birlikte yirmi birinci yüzyıl bireyleri, bilgi çağını yaşamaktadırlar. Bu çağın en belirgin özelliği olan bilginin niteliğinde ve niceliğinde yaşanan değişimler, toplumları da bir değişim ve dönüşüm sürecine hızlı bir biçimde uyum sağlamaya zorlamaktadır. Bu süreçte bireylerin bilgi toplumunun temel donanımlarına sahip olmaları önemlidir. Bilgi toplumunun donanımlı bireyleri, bağımsız öğrenme ve özdüzenleme becerisine sahip bireyler olarak nitelendirilebilir. Bu niteliklere sahip olanlar yaşamları boyunca maruz kaldıkları bilgi bombardımanından en verimli şekilde yararlanan, bireysel kazanımını toplumsal kazanıma dönüştüren ve böylece yaşam boyu öğrenmeyi öğrenmiş bireylerdir (Bruce, 1997; Mori, Shimizu, Ishida & Tominaga, 2003; Tuckman & Sexton, 1990). Yaşam boyu öğrenmenin temel taşlarından biri ise bilgi okuryazarlığıdır. Kısaca bilgi edinme problemini çözme becerisi olarak ifade edilen bilgi okuryazarlığı (American Library Association [ALA], 1989) kavramı, ilk kez 1974 te Zurkowski tarafından şu şekilde ifade edilmiştir: İşlerinde bilgiyi ve bilgi kaynaklarını kullanma becerilerine sahip olanlar, bilgi okuryazarı olan bireylerdir. Bu becerilere sahip bireyler sorunlarını bilgiye Bu araştırmada kullanılan veriler, Yrd. Doç. Dr. Şirin Karadeniz danışmanlığında Raziye Demiralay ın, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü nde hazırladığı Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı öz-yeterlik algılarının değerlendirilmesi adlı Yüksek Lisans Tezinden alınmıştır.

4 822 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ dayalı olarak çözebildiklerinden yaşam boyu öğrenebilen bireylerdir. Bu bireyler karşılaştıkları sorunları çözmede birincil kaynakların yanında çok çeşitli bilgi araçlarını kullanma tekniklerini ve becerilerini öğrenmişlerdir li yılların cahillerinin okuyup yazamayanların değil, öğrenip, unutup yeniden öğrenenler (Toffler, 1998) olduğu düşünülürse aşırı miktarda bilgi ile başa çıkabilmenin yolunun bilgi okuryazarlığından geçtiği daha açık bir şekilde görülmektedir. Çünkü bilgi okuryazarlığı, bireylere kişisel ve mesleki bağlamda yaşam boyu öğrenme imkânı sunmaktadır (Breivik, 1999; Bruce, 1997; Hancock, 1993). Başta ABD olmak üzere gelişmiş ülkelerde bilgi okuryazarlığının bireylere, erken yaşlardan itibaren kazandırılması ile ilgili çalışmalar yürütülmektedir (ALA, 1989; Carr, 1998; Doyle, 1994; TTKB, 2002; TTKB ve RTÜK, 2007; UNESCO, 2004). Ülkemizde de; TTKB [Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı] (2002) ortaöğretimde Bilgi Erişim ve Araştırma Teknikleri Dersi Öğretim Programı nın denenip geliştirilmesini önerirken; TTKB ve RTÜK (2007) yaptıkları işbirliği sonucunda, medya okuryazarlığına ilköğretimde seçmeli ders olarak yer verilmiştir. Bu çabalar, Türkiye deki resmi kurumlar tarafından da öğrencilerin, bilgi okuryazarlığı becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılmaya başlanıldığını göstermektedir. Çalışmalarda her ne kadar bilgi okuryazarlığının kazandırılması esas alınsa da öncelikle bu konuda en önemli role sahip olan öğretmenlerin bilgi okuryazarı olmaları ön plana çıkmaktadır. Kurbanoğlu ve Akkoyunlu (2007), bilgi okuryazarlığı becerisinin ilköğretimden yükseköğretime kadar her düzeydeki öğrenci için öneminin uzun süredir kabul gördüğünü belirtmektedir. Bilgi okuryazarlığı becerilerinin kazandırılması noktasında önerilen modeller (Information Seeking Process, Kuhlthau; The Big6 Skills 6, Eisenberg & Berkowitz; Super3, Eisenberg & Berkowitz; Seven Pillars Model, SCONUL; Research Process, Pitts & Stripling; Research Cycle, McKenzie; IL Model, Loertscher; PLUS Model, James Herring; DIALOGUE Model, Info Ohio) bunun en iyi kanıtlarındandır. Bu modellerin çoğu herhangi bir alan veya sınıf düzeyi ayrımı olmaksızın kullanılabiliyorken, örneğin Big6 ve PLUS modelleri ilköğretim, SCONUL (Seven Pillars Model) modeli ise yükseköğrenim düzeyi için uygun görülmektedir. Bu modellerin geliştirilmesi süreci, bilgi okuryazarlığının öğretmen eğitimi programlarına entegrasyonu konusunu da gündeme getirmektedir. Çünkü bilgi okuryazarı olan öğretmenler, öğrencileri için en uygun kaynakları seçip kullanabileceklerdir

5 DEMİRALAY, KARADENİZ / Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımının, İlköğretim (Kurbanoğlu & Akkoyunlu, 2007). Benzer bir şekilde Carr (1998) da, öğretmenlerin bilgi okuryazarlığı eğitimlerinin gerçekleştirilemediğine dikkat çekerken buna yönelik olarak öğretmen adaylarının eğitimlerinde bilgi okuryazarlığı derslerine yer verilmesi gerektiğini belirtmektedir. Dolayısıyla konuyla ilgili eğitim programının düzenlenmesi, söz konusu becerilerin her öğretmende bulunması gereken yeterliklere dönüşmesi için önemli bir adım olarak değerlendirilebilir. Öğretmen yeterliklerinin bilgi okuryazarlığı becerilerini de kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesi konusu, ulusal ve uluslararası birçok raporda da yerini almıştır. Örneğin, ALA (1989) tarafından düzenlenen raporda, öğretmen yeterliklerinde bilgi okuryazarlığı ile ilgili düzenlemelerin yapılmasına yönelik ifadelerin yer alması bu düşünceyi destekler niteliktedir. Aynı zamanda ISTE (2000) ve MEB Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü (2006) tarafından düzenlenen öğretmen yeterliklerinde de bilgi ve teknoloji becerilerine yer verilmiş olduğu görülmektedir. Öğretmenlerin dolayısıyla öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı becerilerine sahip olmaları, hem sürekli olarak kendilerini geliştirme imkânına sahip olmaları açısından hem de öğrencilerinin bilgi okuryazarlığı becerilerini geliştirmeye yönelik öğrenme ortamları hazırlamaları ve bu ortamlarda öğrencilerine rehberlik etmeleri açısından da önemli görülmektedir. Çünkü bilgi okuryazarı olmayan veya bilgi okuryazarlığına önem vermeyen bir öğretmen adayının, gelecekte bilgi okuryazarı bireylerini yetiştirme olasılığı düşük olabilir ( Johnson & O English, 2004; Kurbanoğlu & Akkoyunlu, 2007; Wilson, 1997). Bilgi okuryazarı olan bir öğretmen adaylarının bu becerilere sahip olması kadar bu becerileri etkin olarak kullanabilmesi için kendi yeterliklerinin farkında olması da gerekmektedir. Öğretmen adaylarının kendilerini bu alanda yeterli hissetmeleri yani sahip oldukları bilgi okuryazarlığı becerilerini isteyerek ve kendilerine güvenerek kullanabilmeleri için bilgi okuryazarlığı öz-yeterlik algılarının (information literacy self-efficacy) da gelişmiş olması gerekmektedir. Öz-yeterlik, Bandura nın (1986) sosyal öğrenme kuramının anahtar kavramıdır. Zimmerman (1995) öz-yeterlik kavramını, bireyin bir işi gerçekleştirebilme, başarabilme yeteneği konusundaki kişisel yargısı olarak tanımlamaktadır. Bandura ya (1977) göre başarı, sadece gerekli becerilere sahip olmak demek değildir. Eğer birey, herhangi bir işi yapabilecek beceriye sahipse fakat bunu yapabileceği konusunda kendine güven

6 824 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ duymuyorsa o işi yapamayabilmektedir (Gawith, 1995). Bilgi okuryazarlığı ile ilgili yüksek öz-yeterlik algısına sahip olmak, bilgi okuryazarlığı becerilerine sahip olmak kadar önemlidir. Bireylerin bir konuya ilişkin öz-yeterlik algıları, verilen görevlerde karşılaştıkları güçlüklere karşı ne kadar dirençli olduklarını ve görevlerini gerçekleştirmek için ne kadar çaba harcayacaklarını da belirlemektedir. Yüksek öz-yeterlik algısına sahip olan bireyler, başarılı olacaklarına inanırlar ve gerçekleştirdikleri etkinlikler tamamlanana kadar çabalamayı sürdürürler. Diğer yandan; düşük öz-yeterlik algısına sahip olan bireyler ise başarısız olmaktan korkarlar ve zorlandıkları etkinlikleri bırakmaya eğilimlidirler (Pajares, 2002; Kear, 2000). Bundan dolayı, eğer bireyler bilgi okuryazarlığı becerilerini kullanmada kendilerini yeterli hissederlerse ve bu becerileri etkin bir şekilde kullanmada kendilerine güvenirlerse bilgi edinme problemlerini çözmeye yönelik motivasyonları artacak ve bu görevlerini başarıyla yerine getireceklerdir. Aksi takdirde, bu etkinliği kendi başlarına gerçekleştirmekten veya denemekten kaçınacaklardır. Öz-yeterliğin, belirli davranışlarla ilişkili olan algılara dayandığı için yapısının özel veya belirli bir alanla ilişkili olduğu düşünülmektedir. Örneğin, birey bir alanda yüksek düzeyde öz-yeterlik algısına sahipken bir diğer alanda düşük düzeyde öz-yeterlik algısına sahip olabilir (Cassidy & Eachus, 2002). Bu nedenle sosyal psikoloji alanında geliştirilmiş olan öz-yeterlik kavramının farklı alanlarda da kullanıldığı görülmektedir. Örneğin, bilgisayar öz-yeterlik algısı, internet okuryazarlığı öz-yeterlik algısı, web kullanıcıları öz-yeterlik algısı (Eachus & Cassidy, 2004; Karsten & Roth, 1998; Mcilroy, Sadler & Boojawon, 2007; Paraskeva, Bouta & Papagianni, 2008; Torkzadeh, Chang & Demirhan, 2006; Torkzadeh & Dyke, 2002; Whitty & McLaughlin, 2007) ve bilgi okuryazarlığı öz-yeterlik algısı (Ann & Sheila, 2007; Kurbanoğlu, 2003; Kurbanoğlu, Akkoyunlu & Umay, 2006; Sheehy, 2001; Usluel, 2007) son yıllarda eğitim teknolojileri alanında çalışılan konular arasındadır. Cannon (2007); Beile O Neil (2005) tarafından geliştirilmiş olan bilgi okuryazarlığı testi ile kendisinin geliştirmiş olduğu bilgi okuryazarlığı becerilerini öğretime entegre etmeye hazır olma anketini kullanarak genel ve özel eğitim alanında öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarını değerlendirmeyi amaçlamıştır. Araştırmanın katılımcı grubunu, staj yapan veya aynı zamanda öğretmenlik yapan 216 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada, katılımcıların bilgi okuryazarlığı konusunda sahip olduğu bilgilerin birbirlerinden farklı olmadığı; mezun öğrencile-

7 DEMİRALAY, KARADENİZ / Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımının, İlköğretim rin bilgi okuryazarlığı yeterliklerinin düşük ama kabul edilebilir düzeyde olduğu ve öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı becerilerini öğretime entegre etmeye hazır hissettikleri sonuçları elde edilmiştir. Ayrıca ortalama puanların sosyo-ekonomik açıdan gelişmiş okullarda öğretmenlik yapanların lehine olduğu da bulunmuştur. Bunun nedeni olarak, sosyo-ekonomik düzeyi yüksek olan okulların, teknolojiye ve web kaynaklarına erişim imkânlarının gelişmiş düzeyde olması şeklinde belirtilmiştir. Usluel (2007) araştırmasında, öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı öz-yeterlik algılarını bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma düzeyi, deneyim, cinsiyet ve öğrenim görülen sınıf açısından ele almıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak kullanılan bilgi okuryazarlığı öz-yeterlik algısı ölçeği (Akkoyunlu & Kurbanoğlu, 2004), 1702 öğretmen adayı tarafından cevaplanmıştır. Araştırmada, öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı öz-yeterlik algıları üzerinde bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma düzeylerinin ve deneyimlerinin etkili faktörler olduğu; ayrıca cinsiyet ile öğrenim görülen sınıf düzeyinin de bilgi okuryazarlığı öz-yeterlik algısını etkilediği sonuçları elde edilmiştir. Akkoyunlu ve Yılmaz (2005) çalışmalarında öğ retmen adaylarının bilgi okuryazarlığı düzeyleri ile internet kullanım sıklıkları ve internet kullanım amaçlarını incelemiştir. Araştırmada elde edilen sonuçlara göre; öğ retmen adaylarının bilgi okuryazarlığı düzeyleri arttıkça internet kullanım sık lığının arttığı ve öğretmen adaylarının interneti genellikle bilgiye ulaşma amaçlı kullandıkları görülmüştür. Sheehy (2001) araştırmasında, yapılandırmacı yaklaşıma dayalı bir gelişim modeli düzenleyerek öğretmenlerin bilgi teknolojileri kullanımlarını değerlendirmeyi amaçlamıştır. Model, öğretmenlerin bilgi okuryazarlığı yeterlikleri konusunda, Vermont Öğrenme Fırsatları ve Standartları Yapısı nı (1996) destekler nitelikte olduğu belirtilmiştir. Araştırmada dokuz öğretmen adayı dizüstü bilgisayarlar, projeksiyon cihazları, eğitim yazılımları ve yeni öğretim metotları ile verilen bir eğitim almış ve eğitim sürecinde kazandığı becerilerini 16 hafta süren staj dönemlerinde öğrenme ortamlarında düzenledikleri projelerde ortaya koymuşlardır. Projelerle, öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı becerileri ile öz-yeterlik algılarının geliştirilmesi ve bu becerilerini derslerine entegre etmeye teşvik edilmesi amaçlanmıştır. Modelin etkiliğini ölçmek için odak grup görüşmesi, ön ve son test uygulamaları, anketler, değerlendirme formları ve bireysel görüşmeler kullanılmıştır. Araştırma sonucunda,

8 826 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ geliştirilen modelin öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı öz-yeterlik algılarının geliştirilmesinde etkili olduğu ve öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı becerilerini verdikleri derslere entegre ettikleri bulunmuştur. Fakat katılımcı grubunun sınırlı sayıda olması nedeniyle elde edilen sonuçlar, tüm öğretmen adayları için genellenememiştir. İlgili çalışmalar incelendiğinde bilgi okuryazarlığı öz-yeterlik algısının, bilgisayar kullanım sıklıkları ile bilgi ve iletişim teknolojilerine erişim olanakları açısından araştırılmadığı görülmektedir. Yine literatürde, bilgi okuryazarlığı becerilerinin bireylere erken yaşlardan itibaren projelendirilmiş etkinlikler içerisinde kazandırılmasının önemi ve ayrıca bu sorumluluğun öncelikle eğitim kurumlarına ait olduğu da özellikle vurgulanmaktadır (Erdem & Akkoyunlu, 2002; Kurbanoğlu & Akkoyunlu, 2007; Spitzer, Eisenberg & Lowe, 1998). Buna göre, erken yaşlardan itibaren öğrencilerin bilgi okuryazarlığı becerilerini geliştirmede sorumluluğun önemli bir payının ilköğretim öğretmenlerine düştüğü söylenebilir. Literatürde belirtilen eksiklikler ve ilköğretim öğretmenlerinin belirtilen sorumlulukları dikkate alındığında, ilköğretime öğretmen yetiştiren eğitim fakültelerinde öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı öz-yeterlik algılarının farklı değişkenler açısından karşılaştırmalı olarak incelenmesinin yararlı ve önemli olduğu görülmektedir. Bu nedenle; araştırmanın problemi, öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı öz-yeterlik algılarının bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanmaları açısından karşılaştırmalı olarak incelenmesi ve değerlendirmesi şeklindedir. Amaç Bu araştırmada, ilköğretim öğretmen adaylarının bilgi ve iletişim teknolojilerini (BİT) kullanımları açısından bilgi okuryazarlığı öz-yeterlik algılarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi ve değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç çerçevesinde aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: 1. İlköğretim öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı öz-yeterlik algıları hangi düzeydedir? 2. İlköğretim öğretmen adaylarının bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma deneyimleri, beceri düzeyleri, kullanma sıklıkları ve bunlara erişim olanakları nelerdir?

9 DEMİRALAY, KARADENİZ / Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımının, İlköğretim İlköğretim öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı öz-yeterlik algılarına; a) Bilgisayar kullanma deneyimi, b) Bilgisayarı kullanma beceri düzeyi, c) Bilgisayarı kullanma sıklığı, d) Bilgisayara erişim olanakları, e) İnterneti kullanma beceri düzeyi, f ) İnterneti kullanma sıklığı ve g) İnternete erişim olanaklarının etkisi var mıdır? Yöntem Araştırmanın Modeli Araştırmanın modeli, iki ya da daha çok sayıda değişkenin aralarındaki ilişkileri belirlemeyi sağlayan ilişkisel tarama modelidir. Bu araştırmada, ilköğretime öğretmen yetiştiren bölümlerde öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı öz-yeterlik algılarının, bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanma becerileri, sıklıkları ile erişim olanakları gibi farklı değişkenler açısından farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Evren ve Örneklem Bilgi okuryazarlığı becerileri ile ilgili literatür incelendiğinde, bireylere bu becerilerin erken yaşlardan itibaren kazandırılmasının öneminin vurgulandığı görülmüştür (Kurbanoğlu & Akkoyunlu, 2001, 2002; Spitzer, Eisenberg & Lowe, 1998). Bu öneriler doğrultusunda araştırmanın evreni oluşturulurken, öncelikle bireylere bu becerilerin, formal eğitim süreci içerisinde ilk olarak nerede kazandırılabileceği sorusuna cevap aranmıştır. Bu soru, bireylerin çoğunluğunun formal eğitim sürecine ilk olarak ilköğretimde dahil oldukları şeklinde cevaplanmıştır. Bu nedenle araştırmanın evreni, ilköğretime öğretmen yetiştiren üniversitelerin eğitim fakültelerinde öğrenim görmekte olan son sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise amaçlı örnekleme yöntemlerinden olan ölçüt örnekleme ile belirlenmiştir. Ölçüt örneklemede, gözlemlenecek ni-

10 828 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ teliğe sahip olan bireyler örneklem için seçilmektedir (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz, & Demirel, 2008). Araştırmada örneklemi belirlemede kullanılan ölçütler ise şunlardır; Öğretmen adaylarının öğrenim görmekte oldukları eğitim fakültelerinde ilköğretime öğretmen yetiştiren bölümlerin bir arada bulunması ve bu bölümlerin son sınıflarında öğrenim görmekte olan öğrencilerin bulunması. Böylece araştırmanın örneklemini, öğretim yılında Atatürk, Ondokuz Mayıs, Marmara, Gazi ve Dokuz Eylül Üniversitelerinin Eğitim Fakültelerinin Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, Fen Bilgisi, İlköğretim Matematik, İngilizce, Sınıf, Sosyal ve Türkçe Eğitimi Bölümlerinde son sınıflarında öğrenim görmekte olan ve gönüllü olarak veri toplama aracını cevaplandıran 1801 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Bu öğretmen adaylarının %57 si (n=1025) erkek, % 43 ü (n=773) ise kızdır. Araştırmada cinsiyete ilişkin soruyu cevaplamayan üç katılımcı bulunmaktadır. İlköğretim öğretmen adaylarının bölümlere göre dağılımlar ise şu şekildedir: Katılımcılardan BÖTE %7.4 ü (n=134), Fen Bilgisi %9.9 u (n=179), İngilizce %15.8 i (n=285), İlköğretim Matematik %13.2 yi (n=238), Sınıf Öğretmenliği %22.8 i (n=410), Sosyal Bilgiler %15.8 i (n=284) ve Türkçe Eğitimi %15.1 i (n=271) oluşturmaktadır. Öğretmen adaylarının üniversitelere göre dağılımları Tablo 1 de özetlenmektedir. Tablo 1. Örneklemde Yer Alan İlköğretim Öğretmen Adaylarının Üniversitelere Göre Dağılımı Üniversite N % Atatürk Üniversitesi Dokuz Eylül Üniversitesi Gazi Üniversitesi Marmara Üniversitesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Toplam Veri Toplama Araçları Araştırmada verilerin toplanmasında Bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) kullanım anketi ve Bilgi okuryazarlığı öz-yeterlik algısı (BOÖA) ölçeği kullanılmıştır. BİT kullanım anketinde öğretmen adaylarının bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma durumlarının belirlenmesi amaçlanmış ve ankette BİT kullanma deneyimleri, beceri düzeyleri, kullanma sıklık-

11 DEMİRALAY, KARADENİZ / Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımının, İlköğretim ları ve erişim olanaklarına ilişkin sorulara yer verilmiştir. Soruların seçiminde uzman görüşüne başvurulmuştur. Ayrıca ifadelerin anlaşılabilirliğini, öğrencilerin seviyelerine uygunluğunu ve uygulama esnasında çıkabilecek güçlükleri belirlemek amacıyla Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilgiler ve Fen Bilgisi Eğitimi Bölümlerinde öğrenim görmekte olan 80 öğrencinin katılımı ile bir pilot uygulama gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak dakikalık bir sürenin anketin cevaplanması için yeterli olduğu görülmüştür. Uygulama sonrasında eğitim teknolojisi alanından altı uzmanla, istatistik alanından bir uzmanla görüşülmüş ve bazı sorularda değişikliğe gidilmesine karar verilmiştir. Belirtilen noktalardaki sıkıntıların giderildiği görülmüş ve anketin geliştirilmesi süreci tamamlanmıştır. Ankette yer alan soru maddeleri öğretmen adaylarının kendilerini; deneyim kategorisinde kaç yıldır ilgili teknolojiyi kullandıklarına; beceri kategorisinde BİT i temel/orta/ileri kullanma düzeylerinden hangisinde olduklarına; sıklık kategorisinde BİT i hiçbir zaman/nadiren(ayda birkaç kez)/ sıklıkla(haftada birkaç kez)/her gün kullandıklarına ve erişim koşulları kategorisinde ise ev/üniversite/internet kafe den BİT e eriştiklerine ilişkin algılarını belirlemeye yöneliktir. Ölçekte ise öğretmen adaylarının bilgi ile ilgili konularda (bilgi arama, kullanma, iletme gibi) yeterlik düzeyini belirlemek amaçlanmıştır. Bilgi okuryazarlığı öz-yeterlik algısı ölçeği, Kurbanoğlu, Akkoyunlu ve Umay (2006) tarafından geliştirilmiş ve yazarlarından izin alınarak kullanılmıştır. 28 maddelik olarak düzenlenen ölçeğin, Cronbach alfa değeri 0,92 dir. Ölçek; yedili Likert (7=Kendime çok güveniyorum, 4=Kararsızım ve 1=Kendime hiç güvenmiyorum) tiptedir. BOÖA ölçeğinden alınan ortalama puanlar; 5-7 arasında ise yüksek, arasında ise orta ve 2.99 dan küçük ise düşük düzeyde bilgi okuryazarlığı öz-yeterlik algısı olarak sınıflandırılmaktadır. Verilerin Analizi Araştırmada elde edilen veriler, frekans, yüzde ve aritmetik ortalama gibi betimsel istatistikler kullanılarak analiz edilmiştir. Değişkenlerin bilgi okuryazarlığı öz-yeterlik algısı üzerindeki etkilerini ölçmek için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Sonuçlar p<.01 düzeyinde test edilmiştir. Varyans analizleri sonucunda p değeri anlamlı çıkan bulgular için Scheffe testi kullanılarak, farklılığın hangi gruplardan kaynaklandığı belirlenmiştir.

12 830 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ Bulgular Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlığı Öz-yeterlik Algı Düzeyleri Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı öz-yeterlik algısı ölçeği ile belirlenen ortalama puanları 5.49 dur. Bu bulgu, öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı öz-yeterlik algılarının yüksek olduğunu yani öğrencilerin bilgi okuryazarlığı ile ilgili görevleri yerine getirmede kendilerini yeterli hissettiklerini göstermektedir. Öğretmen Adaylarının Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımları Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımları, BİT kullanma deneyimine, beceri düzeyine, kullanma sıklığına ve erişim olanaklarına göre incelenmiştir. Öğretmen adaylarının %43.7 si dört ile altı yıl, %32.7 si altı yıldan fazla bir süre, %21.9 u bir ile üç yıl ve %1.7 si bir yıldan az bir süre bilgisayar kullandığını belirtmiştir. Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının %65 i bilgisayarı orta düzeyde, %22.8 i ileri düzeyde ve %12.2 si ise temel düzeyde kullandıklarını; %43.7 si sıklıkla, %35.3 ü çok sık, %20.3 ü nadiren kullandıklarını ve %0.7 si ise hiçbir zaman kullanmadıklarını belirtmişlerdir. Öğretmen adaylarının %57.5 i interneti orta düzeyde, %33.5 i ileri düzeyde ve %9 u da temel düzeyde kullandıklarını; %47 si sıklıkla, %31.9 u çok sık, %20.5 i nadiren kullandıklarını ve %0.6 sı da hiçbir zaman kullanmakdıklarını belirtmişlerdir. Görüldüğü gibi öğretmen adaylarının büyük çoğunluğu BİT i, en az orta düzeyde ve sıklıkla kullanmaktadırlar. Öğretmen adaylarının neredeyse yarısı (%45) bilgisayar ve internete birden çok noktadan (ev, üniversite veya internet cafe) erişim sağlamaktadırlar. Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlığı Öz-Yeterlik Algıları Üzerinde BİT e İlişkin Deneyimleri, Beceri Düzeyleri, Kullanma Sıklıkları ve Erişim Olanaklarının Etkileri Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlığı Öz-yeterlik Algıları Üzerinde Bilgisayarı Kullanma Deneyimlerinin Etkisi: Öğretmen adaylarının bilgisayar kullanma deneyimlerine göre bilgi okuryazarlığı öz-yeterlik algılarına ilişkin ortalama puanları Tablo 2 de gösterildiği gibi sırasıyla şu şekildedir: bilgisayarı altı yıldan daha fazla süredir kul-

13 DEMİRALAY, KARADENİZ / Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımının, İlköğretim lananların ortalama puanları 5.64, dört ile altı yıldır kullananların ortalama puanları 5.51, bir ile üç yıldır kullananların ortalama puanları 5.26 ve bir yıldan az bir süredir kullananlarının ortalama puanları 5.18 dir. Tablo 2. Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Kullanma Deneyimlerine Göre Bilgi Okuryazarlığı Öz- Yeterlik Algıları Puanlarının Ortalama ve Standart Sapma Dağılımları n x Ss 1 yıldan az yıl yıl yıldan fazla Toplam Öğretmen adaylarının bilgisayar kullanma deneyimlerinin bilgi okuryazarlığı öz-yeterlik algılarına etkisini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen ANOVA testi sonuçları Tablo 3 te özetlenmektedir. Tablo 3. Bilgisayar Kullanma Deneyimleri ve Bilgi Okuryazarlığı Öz-Yeterlik Algılarına İlişkin ANOVA Sonuçları Varyansın Kaynağı Kareler Toplamı sd Kareler Ortalaması F Anlamlı Fark* Gruplar arası ,4-2 Gruplar içi ,597 Toplam * 1: 1 yıldan az 2: 1-3 yıl 3: 4-6 yıl 4: 6 yıldan fazla, p=.000 Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı öz-yeterlik algılarının, bilgisayarı kullanma deneyimlerine [F (3-1784) =20.283, p<.01] göre anlamlı bir fark gösterdiği bulunmuştur. Scheffe testi sonucuna göre; bilgisayarı 6 yıldan fazla (x=5.64) ve 4-6 yıldır (x=5.51) kullanan grupların bilgi okuryazarlığı öz-yeterlik algıları ortalama puanlarının, 1-3 yıldır kullanan grubun ortalama puanına (x=5.26) göre anlamlı bir biçimde daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlığı Öz-yeterlik Algıları Üzerinde Bilgisayarı Kullanma Becerilerinin Etkisi: Tablo 4 de sunulduğu gibi ileri düzeyde bilgisayar kullanma becerisine sahip öğret-

14 832 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ men adaylarının bilgi okuryazarlığı öz-yeterlik algılarına ilişkin ortalama puanları 5.80 iken orta düzeyde olanların 5.47 ve temel düzeyde olanların ise 5.00 dır. Tablo 4. Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Kullanma Becerilerine Göre Bilgi Okuryazarlığı Öz- Yeterlik Algı Puanlarının Ortalama ve Standart Sapma Dağılımları n x Ss Temel Orta İleri Toplam Öğretmen adaylarının bilgisayarı kullanma becerilerinin, bilgi okuryazarlığı öz-yeterlik algı puanları üzerindeki etkisine ilişkin ANOVA testi sonuçları Tablo 5 te sunulmaktadır. Tablo 5. Bilgisayar Kullanma Becerileri ve Bilgi Okuryazarlığı Öz-Yeterlik Algılarına İlişkin ANOVA Sonuçları Varyansın Kaynağı Kareler Toplamı sd Kareler Ortalaması Gruplar arası Gruplar içi Toplam * T: Temel O: Orta İ: İleri, p=.000 F Anlamlı Fark* O-T, İ-T, İ-O Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı öz-yeterlik algılarının, bilgisayarı kullanma beceri düzeylerine [F (2-1788) =79.17, p<.01] göre anlamlı farklılık gösterdiği bulunmuştur. Bilgisayarı temel düzeyde kullandığını düşünen grubun BOÖA ortalama puanları (x=5) hem orta düzeyde kullandığını düşünen grubun ortalama puanından (x=5.47) hem de ileri düzeyde kullandığını düşünen grubun ortalama puanından (x=5.8) anlamlı bir biçimde daha düşüktür. Scheffe testinin sonuçlarına göre; anlamlı farklılık aynı zamanda bilgisayarı orta ve ileri düzeyde kullanma becerisine sahip olduğunu düşünen gruplar arasında da bulunmuştur. Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlığı Öz-yeterlik Algıları Üzerinde Bilgisayarı Kullanma Sıklıklarının Etkisi: Tablo 6 da sunul-

15 DEMİRALAY, KARADENİZ / Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımının, İlköğretim duğu gibi bilgisayarı çok sık kullanan öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı öz-yeterlik algılarına ilişkin ortalama puanları 5.64, sıklıkla kullananların ortalama puanları 5.47, nadiren kullananların ortalama puanları 5.27 ve hiçbir zaman kullanmayanların ortalama puanları 4.9 dur. Tablo 6. Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Kullanma Sıklıklarına Göre Bilgi Okuryazarlığı Öz- Yeterlik Algı Puanlarının Ortalama ve Standart Sapma Dağılımları n x Ss Hiçbir zaman Nadiren Sıklıkla Çok sık Toplam Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı öz-yeterlik algıları üzerinde bilgisayarı kullanma sıklıklarının etkisini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen ANOVA testi sonuçları Tablo 7 de sunulmaktadır. Tablo 7. Bilgisayar Kullanma Sıklıkları ve Bilgi Okuryazarlığı Öz-Yeterlik Algılarına İlişkin ANOVA Sonuçları Varyansın Kaynağı Kareler Toplamı sd Kareler Ortalaması Gruplararası Gruplariçi Toplam * N: Nadiren S: Sıklıkla Ç: Çok Sık, p=.000 F Anlamlı Fark* N-S, N-Ç, S-Ç Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı öz-yeterlik algılarının, bilgisayarı kullanma sıklıklarına [F (3-1782) =20.339, p<.01] göre anlamlı bir fark gösterdiği bulunmuştur. Scheffe testi sonuçlarına göre; bilgisayarı çok sık kullanan grubun BOÖA ortalama puanının (x=5.64), sıklıkla (x =5.47) ve nadiren (x =5.27) kullanan gruba göre anlamlı bir biçimde daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlığı Öz-yeterlik Algıları Üzerinde Bilgisayara Erişim Olanaklarının Etkisi: Bilgisayara hem evden hem üniversiteden hem de internet kafeden erişen öğret-

16 834 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ men adaylarının bilgi okuryazarlığı öz-yeterlik algıları ortalama puanları 5.63, hem evden hem de üniversiteden erişenlerin ortalama puanları 5.54, sadece evden erişenlerin ortalama puanları 5.51, hem üniversiteden hem de internet kafeden erişenlerin 5.46, sadece internet kafeden erişenlerin ortalama puanları 5.43, hem evden hem de internet kafeden erişenlerin ortalama puanları 5.35 ve sadece üniversiteden erişenlerin ortalama puanları 5.34 tür. Tablo 8 de bu bulgulara ilişkin ortalama ve standart sapma değerleri gösterilmektedir. Tablo 8. Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Erişim Olanaklarına Göre Bilgi Okuryazarlığı Öz- Yeterlik Algı Puanlarının Ortalama ve Standart Sapma Dağılımları n x Ss Sadece ev Sadece üniversite Sadece internet kafe Ev ve üniversite Ev ve internet kafe Üniversite ve internet kafe Ev, üniversite ve internet kafe Toplam Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı öz-yeterlik algıları üzerinde bilgisayara erişim olanaklarının etkisine ilişkin ANOVA testi sonuçları Tablo 9 da sunulmaktadır. Tablo 9. Bilgisayara Erişim Olanakları ve Bilgi Okuryazarlığı Öz-Yeterlik Algılarına İlişkin ANOVA Sonuçları Varyansın Kaynağı Kareler Kareler sd Toplamı Ortalaması F Gruplararası Gruplariçi Toplam p=.005 Tablo 9 dan da görüldüğü üzere, öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı öz-yeterlik algılarının, bilgisayara erişim olanaklarına göre anlamlı bir fark gösterdiği bulunmuştur [F (6-1768) =3.089, p<.01]. BOÖA ortalama puanları (x =5.63) en yüksek olan grup; bilgisayara hem evden hem üniversiteden hem de internet kafeden erişen öğretmen adaylarının yer aldığı

17 DEMİRALAY, KARADENİZ / Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımının, İlköğretim gruptur. Bu bulgu, öğretmen adaylarının çoklu erişim noktalarından bilgisayara ulaşabilmelerinin, bilgi okuryazarlığı öz-yeterlik algılarını olumlu bir yönde etkilediğini göstermektedir. Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlığı Öz-yeterlik Algıları Üzerinde İnterneti Kullanma Beceri Düzeylerinin Etkisi: Tablo 10 da gösterildiği üzere interneti ileri düzeyde kullanma becerisine sahip olduklarını düşünen öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı özyeterlik algılarına ilişkin ortalama puanları 5.78, orta düzeydekilerin ortalama puanları 5.41 ve temel düzeydekilerin ortalama puanları 4.91 dir. Tablo 10. Öğretmen Adaylarının İnterneti Kullanma Becerilerine Göre Bilgi Okuryazarlığı Öz- Yeterlik Algı Puanlarının Ortalama ve Standart Sapma Dağılımları n x Ss Temel Orta İleri Toplam Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı öz-yeterlik algıları üzerinde interneti kullanma beceri düzeylerinin etkilerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen ANOVA testi sonuçları Tablo 11 de sunulmaktadır. Tablo 11. İnternet Kullanma Beceri Düzeyleri ve Bilgi Okuryazarlığı Öz-Yeterlik Algılarına İlişkin ANOVA Sonuçları Varyansın Kaynağı Kareler Toplamı Sd Kareler Ortalaması Gruplararası Gruplariçi Toplam * T: Temel O: Orta İ: İleri, p=.000 F Anlamlı Fark* T-O, T-İ, O-İ Tablo 11 de görüldüğü gibi interneti ileri, orta ve temel düzeyde kullanma becerisine sahip olduklarını belirten öğretmen adaylarının BOÖA ortalama puanları arasında anlamlı bir farklılık olduğu bulunmuş-

18 836 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ tur [F (2-1761) =96.531, p<.01]. İnterneti ileri düzeyde kullandığını düşünen grubun BOÖA ortalama puanı (x=5.78), orta (x=5.41) ve temel (x=4.91) düzeydekilerin ortalama puanlarından anlamlı bir biçimde daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlığı Öz-yeterlik Algıları Üzerinde İnterneti Kullanma Sıklıklarının Etkisi: İnterneti çok sık kullandıklarını belirten öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı özyeterlik algılarına ilişkin ortalama puanları 5.67, sıklıkla kullandığını belirtenlerin ortalama puanları 5.48, nadiren kullandıklarını belirtenlerin ortalama puanları 5.24 ve hiçbir zaman kullanmadıklarını belirtenlerin ortalama puanları 5.24 tür.bu bulguya ilişkin ortalama ve standart sapma değerleri Tablo 12 de gösterilmektedir. Tablo 12. Öğretmern Adaylarının İnterneti Kullanma Sıklıklarına Göre Bilgi Okuryazarlığı Öz- Yeterlik Algı Puanlarının Ortalama ve Standart Sapma Dağılımları n x Ss Hiçbir zaman Nadiren Sıklıkla Çok sık Toplam Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı öz-yeterlik algıları üzerinde interneti kullanma sıklıklarının etkisine ilişkin ANOVA testi sonuçları Tablo 13 te sunulmaktadır. Tablo 13. İnternet Kullanma Sıklıkları ve Bilgi Okuryazarlığı Öz-Yeterlik Algılarına İlişkin ANOVA Sonuçları Varyansın Kaynağı Kareler Toplamı Sd Kareler Ortalaması Gruplararası Gruplariçi Toplam * N: Nadiren S: Sıklıkla Ç: Çok sık, p=.000 F Anlamlı Fark* N-S, N-Ç, S-Ç Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı öz-yeterlik algılarının, interneti kullanma sıklıklarına göre anlamlı bir fark gösterdiği bulunmuş-

19 DEMİRALAY, KARADENİZ / Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımının, İlköğretim tur [F (3-1750) =22.327, p<.01]. BOÖA ortalama puanları dikkate alındığında; interneti çok sık kullandıklarını belirten grubun ortalama puanı (x=5.67), sıklıkla (x=5.48) ve nadiren (x=5.24) kullandıklarını belirten gruba göre anlamlı bir biçimde daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlığı Öz-yeterlik Algıları Üzerinde İnternete Erişim Olanaklarının Etkisi: Tablo 14 te sunulduğu üzere internete hem evden hem üniversiteden hem de internet kafeden eriştiklerini belirten öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı özyeterlik algılarına ilişkin ortalama puanları 5.70, hem evden hem de üniversiteden eriştiklerini belirtenlerin ortalama puanları 5.61, sadece evden eriştiklerini belirtenlerin ortalama puanları 5.55, hem üniversiteden hem de internet kafeden eriştiklerini belirtenlerin 5.46, sadece internet kafeden eriştiklerini belirtenlerin ortalama puanları 5.39, hem evden hem de internet kafeden eriştiklerini belirtenlerin ortalama puanları x=5.38 ve sadece üniversiteden eriştiklerini belirtenlerin ortalama puanları 5.36 dır. Tablo 14. Öğretmern Adaylarının İnterneti Erişim Olanaklarına Göre Bilgi Okuryazarlığı Öz- Yeterlik Algı Puanlarının Ortalama ve Standart Sapma Dağılımları n x Ss Sadece ev Sadece üniversite Sadece internet kafe Ev ve üniversite Ev ve internet kafe Üniversite ve internet kafe Ev, üniversite ve internet kafe Toplam Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı öz-yeterlik algıları üzerinde internete erişim olanaklarının etkisine ilişkin ANOVA testi sonuçları Tablo 15 te sunulmaktadır. Tablo 15. İnternete Erişim Olanakları ve Bilgi Okuryazarlığı Öz-Yeterlik Algılarına İlişkin ANOVA Sonuçları Varyansın Kaynağı Kareler Toplamı sd Kareler Ortalaması F Anlamlı Fark* Gruplararası İ-EİÜ Gruplariçi Toplam * E: Ev İ: İnternet Kafe Ü: Üniversite, p=.000

20 838 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı öz-yeterlik algılarının, internete erişim olanaklarına göre anlamlı bir fark gösterdiği bulunmuştur [F (6-1714) =5.354, p<.01]. Scheffe testinin sonuçlarına göre, hem evden hem üniversiteden hem de internet kafeden internete erişim olanakları bulunanların BOÖA ortalama puanı (x =5.70), sadece internet kafeden erişim olanağı bulunanların ortalama puanına (x =5.39) göre anlamlı bir biçimde daha yüksek olduğu bulunmuştur. Tartışma Bu araştırmada, ilköğretim öğretmen adaylarının bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanımları açısından bilgi okuryazarlığı öz-yeterlik algılarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi ve değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırma sonucunda, öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı öz-yeterlik algıları ortalama puanlarının 7 li derecelendirme ölçeği üzerinden 5.49 şeklinde yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir. Bu durumun bir nedeni; ilgili ölçeğin öğretmen adayarının bilgi okuryazarlığı öz-yeterliklerine ilişkin algıyı ölçüyor olmasından diğer bir deyişle öğretmen adaylarının bilgi okuyazarlık becerilerine ilişkin kendi değerlendirmelerini yansıtıyor olmasından kaynaklanıyor olabilir. Bunun diğer bir nedeni ise literatürde belirtildiği gibi öz-yeterlik algısının yüksek olması, olumlu deneyimler (Bandura, 1986; Delcourt ve Kinzie, 1993) ve konuyla ilgili bilgi ve beceri düzeyleri (Pajares, 2002) ile ilişkili olması olabilir. Bu açıdan, öğretmen adaylarının bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve bilgiyi üretmeye ilişkin becerilerini arttırmaya yönelik deneyimler yaşamaları yolu ile bilgi okuryazarlığı öz-yeterlik algılarının olumlu yönde etkilenerek yükseldiği düşünülebilir. Ancak, öğretmen adaylarının yüksek düzeyde bilgi okuryazarlığı öz-yeterlik algılarına sahip olarak mezun olmalarının, öğretmen olduktan sonra yönetecekleri performans ödevleri veya proje çalışmalarında ve öğrencilerinin bilgi okuryazarlığı becerilerini geliştirmek amacıyla düzenleyecekleri öğrenme ortamlarında öğrencilerine başarılı bir biçimde rehberlik yapabilecekleri anlamına gelmediğine dikkat edilmelidir. Bu nedenle, her ne kadar ilköğretim öğretmen adaylarının öz-yeterlik algıları yüksek olsa da bilgi okuryazarlığının öğretimi adı altında proje temelli bir ders almaları veya bilgi okuyazarlığı becerilerini proje temelli etkinliklerle kazandırmaya yönelik uygulamaların ders(ler)e entegre edilmesi yolu ile bilgi okuryazarlığına ilişkin becerilerini geliştirmelerine yardımcı olunmasının yararlı olacağı söylenebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994.

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994. Ö Z G E Ç M İ Ş Kişisel Bilgiler : Adı Soyadı Şirin KARADENİZ ORAN Doğum Yeri Karşıyaka/İzmir/TÜRKİYE Doğum Tarihi 25.04.1977 Yabancı Dili ve Düzeyi İngilizce Cinsiyeti Bayan Medeni Hali Evli Uyruğu T.C.

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHERS INTERPERSONAL SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Dr. H. Onur Küçükosmanoğlu N.E.Ü. A.K.E.F. Müzik Eğitimi A.B.D h_onur_k@hotmail.com Arş. Gör.

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

485 International Conference on New Trends in Education and Their Implications

485 International Conference on New Trends in Education and Their Implications 485 Matematik, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler ve Sınıf Öğretmen Adaylarının Bilgisayara İlişkin Öz-Yeterlik Algıları ile Meraklılık Düzeyleri Arasındaki İlişki Gülten, Dilek Çağırgan, İlköğretim Bölümü Matematik

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ

MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ Derya Özlem YAZLIK 1 İbrahim ÇETİN Ahmet ERDOĞAN 3 1 Kilis Üniversitesi, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003 Adı Soyadı : Esra EREN Doğum Tarihi : 08.12.1980 Unvanı Öğrenim Durumu : Yrd.Doç.Dr. : Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ Yrd. Doç. Dr. Sevinç MERT UYANGÖR ArĢ. Gör. Mevhibe KOBAK Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi OFMAE-Matematik Eğitimi Özet: Bu çalışmada

Detaylı

DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY *

DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY * * DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY * KARATAY yunussevis1907@hotmail.com, fatihdogan@comu.edu.tr, ramazankaratay@gmail.com ÖZET i (n=273)

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı E-posta : SAFİYE ASLAN : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya Öğretmenliği/ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Detaylı

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Cilt:7 Sayı:2 Yıl:2010 Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Hüseyin Ünlü 1 Bendü Güven Karahan 2 Özet Bu araştırmanın amacı, beden eğitimi öğretmen

Detaylı

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Yalçın UYAR - Hakan SUNAY yuyar@ankara.edu.tr- hsunay@ankara.edu.tr

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : SAFİYE ASLAN Doğum Tarihi : 15/05/1979 E-posta : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) 179 ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) ANALYSIS OF THE ATTITUDES OF TEACHER CANDIDATES TOWARDS TEACHING PROFESSION

Detaylı

Mathematics Teachers Level of Knowing About The Measurement Tools in New Elementary School Mathematics Teaching Program and their Frequency of Use

Mathematics Teachers Level of Knowing About The Measurement Tools in New Elementary School Mathematics Teaching Program and their Frequency of Use Elementary Education Online, 10(2), 703-716, 2011. İlköğretim Online, 10(2), 703-716, 2011. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Mathematics Teachers Level of Knowing About The Measurement Tools in

Detaylı

MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK OKURYAZARLIĞI ÖZYETERLİK DÜZEYLERİ

MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK OKURYAZARLIĞI ÖZYETERLİK DÜZEYLERİ MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK OKURYAZARLIĞI ÖZYETERLİK DÜZEYLERİ Doç. Dr. Kürşat Yenilmez Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi kyenilmez@ogu.edu.tr Yrd. Doç. Dr. Melih Turğut Eskişehir

Detaylı

Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Matematik Öz-yeterlik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi(Bitlis İli Örneği)

Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Matematik Öz-yeterlik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi(Bitlis İli Örneği) Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Matematik Öz-yeterlik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi(Bitlis İli Örneği) Cahit TAŞDEMİR* * Bitlis Eren Üniversitesi, Tatvan Meslek Yüksekokulu, Bitlis,

Detaylı

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği 1 Seçmeye Yönelik Motivasyonlarının İncelenmesi Derya ÇELİK, Ra aza GÜRBÜZ, Serhat AYDIN, Mustafa GÜLER, Duygu TAŞKIN, Gökay AÇIKYILDIZ

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

Ahmet Adalıer Cyprus International University ISSN : 1308-7274 aadalier@ciu.edu.tr 2010 www.newwsa.com Lefkoşa-KKTC

Ahmet Adalıer Cyprus International University ISSN : 1308-7274 aadalier@ciu.edu.tr 2010 www.newwsa.com Lefkoşa-KKTC ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 3, Article Number: 1C0447 EDUCATION SCIENCES Received: November 2010 Accepted: July 2011 Ahmet Adalıer Series : 1C Cyprus

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion: ÖZET Amaç: Yapılan bu çalışma ile Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesinde görevli hemşirelerin zihinsel iş yüklerinin değerlendirilmesi ve zihinsel iş yükünün hemşirelerin sosyo-kültürel özelliklerine

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

Азeрбайъан Дevlet Педагожи Üniversitesi

Азeрбайъан Дevlet Педагожи Üniversitesi Азeрбайъан Дevlet Педагожи Üniversitesi Hacettepe Üniversitesi ULUSLARARASI ÖĞRETMEN YETİŞTİRME POLİTİKALARI ve SORUNLARI SEMPOZYUMU 12 14 MAYIS 2007 BAKÜ BİLDİRİLER Yayına Hazırlayanlar Ayhan Yılmaz Fatih

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011 ÖZET Bayram ARICI * Anahtar Kelimeler: Yazma ABSTRACT Second level primary school students' language skills in the development of writing skills needed in the first place. Primary education, sixth, seventh

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

ÖĞRETMENLERİN İNTERNET KULLANIMLARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA. Buket Akkoyunlu Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ankara/Türkiye buket@hacettepe.edu.

ÖĞRETMENLERİN İNTERNET KULLANIMLARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA. Buket Akkoyunlu Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ankara/Türkiye buket@hacettepe.edu. 1 ÖĞRETMENLERİN İNTERNET KULLANIMLARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Buket Akkoyunlu Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ankara/Türkiye buket@hacettepe.edu.tr ÖZET Günümüzde ticarî, askerî, akademik kuruluşlar

Detaylı

The Turkish Online Journal of Educational Technology TOJET July 2003 ISSN: 1303-6521 volume 2 Issue 3 Article 11

The Turkish Online Journal of Educational Technology TOJET July 2003 ISSN: 1303-6521 volume 2 Issue 3 Article 11 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) Bölümü Öğrencilerinin Bilgisayar Kullanma Öz Yeterlik İnancı ile Demografik Özellikleri Arasındaki İlişki Doç. Dr. Buket Akkoyunlu Hacettepe Üniversitesi,

Detaylı

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Kullanma Yeterliklerine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi Murat Özbay* Mehmet Emre Çelik

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Kullanma Yeterliklerine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi Murat Özbay* Mehmet Emre Çelik Özbay, M. ve Çelik, M.E. (2013). Türkçe öğretmeni adaylarının bilgisayar kullanma yeterliklerine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 1(1), 107-115 Ana Dili Eğitimi Dergisi

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 AYHAN KARAMAN ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 Adres : Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü 57000 SİNOP Telefon : 3682715526-2079 E-posta : akaraman@sinop.edu.tr

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 07 ISSN:

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 07 ISSN: TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDEN BEKLENTİLERİ Öğr. Gör. Naci Bulur İnönü üniversitesi Yeşilyurt Meslek Yüksekokulu naci.bulur@inonu.edu.tr Öğr. Gör. Murat Ulaş İnönü üniversitesi Arapgir

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Gülay EKİCİ Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, ANKARA Özet Bu

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

Üniversiteyi Kazanan Öğrencilerin Temel Bilgi Teknolojilerini Kullanabilme Düzeylerinin Bölgesel Analizi

Üniversiteyi Kazanan Öğrencilerin Temel Bilgi Teknolojilerini Kullanabilme Düzeylerinin Bölgesel Analizi Akademik Bilişim 2008 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, Ocak - 01 Şubat 2008 Üniversiteyi Kazanan Öğrencilerin Temel Bilgi Ali Haydar DOĞU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Enformatik Bölümü,

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ÖZGEÇMĠġ Adı-Soyadı Yrd. Doç. Dr. İsmail KARAKAYA Uzmanlık Alanı Ölçme ve Değerlendirme Doğum Yeri ve Tarihi Balıkesir. 1979 EĞĠTĠM Doktora Yüksek Lisans Lisans 2002 2007 Öğrenci Seçme Sınavının (ÖSS)

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı : Melihan ÜNLÜ Doğum Tarihi (gg/aa/yy): Adres : Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Telefon : 03822882263 E-posta : melihanunlu@yahoo.com

Detaylı

Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi

Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2015, Cilt 5, Sayı 1, 44-50 Trakya University Journal of Education 2015, Volume 5, Issue 1, 44-50 Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim

Detaylı

Gönül GÜNEŞ Osman BİRGİN Ramazan GÜRBÜZ. Derya ÇELİK Serhat AYDIN Duygu TAŞKIN Kadir GÜRSOY. Gökay AÇIKYILDIZ Zeynep Medine ÖZMEN Mustafa GÜLER

Gönül GÜNEŞ Osman BİRGİN Ramazan GÜRBÜZ. Derya ÇELİK Serhat AYDIN Duygu TAŞKIN Kadir GÜRSOY. Gökay AÇIKYILDIZ Zeynep Medine ÖZMEN Mustafa GÜLER İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarına Üniversitelerde Sunulan Öğrenme Fırsatlarının Öğretmen Adaylarının Görüşleri Bağlamında İncelenmesi: Türkiye Örneği Derya ÇELİK Serhat AYDIN Duygu TAŞKIN Kadir

Detaylı

M.Ü Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl: 1995, Sayı : 7 Sayfa : ÖĞRETMEN ADAYLARININ BĠLGĠSAYAR TUTUMLARI. Dr.

M.Ü Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl: 1995, Sayı : 7 Sayfa : ÖĞRETMEN ADAYLARININ BĠLGĠSAYAR TUTUMLARI. Dr. M.Ü Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl: 1995, Sayı : 7 Sayfa : 51-60 ÖĞRETMEN ADAYLARININ BĠLGĠSAYAR TUTUMLARI GĠRĠġ Problem Dr. Levent Deniz 1 Bilgisayarlar günlük yaşantı içinde yer

Detaylı

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik. öğrenci görüşleri

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik. öğrenci görüşleri Cilt:5 Sayı:1 Yıl:2008 Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik öğrenci görüşleri Süleyman Murat YILDIZ* Selçuk ÖZDAĞ** Özet Beden eğitimi ve spor eğitimi

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Bilgisayar Öz-Yeterliklerinin İncelenmesi *

İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Bilgisayar Öz-Yeterliklerinin İncelenmesi * Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 14, Sayı 3, Aralık 2013, Sayfa 131-146 İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Bilgisayar Öz-Yeterliklerinin İncelenmesi *

Detaylı

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl : 2005, Sayı 22, Sayfa : 171-184 ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ ÖZET M. Hülya KARAGÜVEN * Sibel CENGİZHAN

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yücel ÖKSÜZ Doğum Tarihi: 05 Şubat 1966 Öğrenim Durumu: Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Psikolojik Danışma ve Rehberlik Doc. / Prof. ----------------------------

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Ekim 2005 Cilt:13 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 427-436 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Halil Coşkun ÇELİK, Recep BİNDAK Dicle

Detaylı

HACETTEPE ÜNivERSiTESi SPOR BiLiMLERi VE TEKNOLOJiSi YÜKSEK OKULU'NA GiRişTE YAPILAN

HACETTEPE ÜNivERSiTESi SPOR BiLiMLERi VE TEKNOLOJiSi YÜKSEK OKULU'NA GiRişTE YAPILAN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofspor! Sciences 2002,13 (1), 3-15 HACETTEPE ÜNivERSiTESi SPOR BiLiMLERi VE TEKNOLOJiSi YÜKSEK OKULU'NA GiRişTE YAPILAN SıNAVLARıN GEÇERLiK ÇALIŞMASI selahattin GELBAL",

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Burçin GÖKKURT Doğum Tarihi: 01.06.1984 Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1 Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Öğretmenliği Karadeniz Teknik

Detaylı

Educational On-line Programmes for Teachers and Students

Educational On-line Programmes for Teachers and Students Educational On-line Programmes for Teachers and Students Hamit İVGİN - İstanbul Provincial Directorate of National Education ICT Coordinator & Fatih Project Coordinator in İstanbul Kasım 2014 - İSTANBUL

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ YETENEK ve İLGİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ YETENEK ve İLGİLERİ Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Elektronik Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt:I1, Sayı:1 http://efdergi.yyu.edu.tr ÖĞRETMEN ADAYLARININ YETENEK ve İLGİLERİ Yrd.Doç.Dr.Cahit PESEN Öğr.Gör.Akın ODABAŞ Arş.Gör.Dr.Recep

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ Ayşe SAVRAN 1, Jale ÇAKIROĞLU 2, Özlem ÖZKAN 2 1 Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bil. ABD, DENİZLİ

Detaylı

Sayı 6 Haziran BİLGİ TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANMA DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: HATAY İLİ ÖRNEĞİ Fikriye KANATLI 1 Sinan SCHREGLMAN 2 ÖZET

Sayı 6 Haziran BİLGİ TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANMA DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: HATAY İLİ ÖRNEĞİ Fikriye KANATLI 1 Sinan SCHREGLMAN 2 ÖZET Gümüşhane Üniversitesi Sayı 6 Haziran 2012 Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi BİLGİ TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANMA DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: HATAY İLİ ÖRNEĞİ 1 2 ÖZET Betimsel nitelikteki bu çalışmanın

Detaylı

ÖZET YENİ İLKÖĞRETİM II. KADEME MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMININ İSTATİSTİK BOYUTUNUN İNCELENMESİ. Yunus KAYNAR

ÖZET YENİ İLKÖĞRETİM II. KADEME MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMININ İSTATİSTİK BOYUTUNUN İNCELENMESİ. Yunus KAYNAR ÖZET YENİ İLKÖĞRETİM II. KADEME MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMININ İSTATİSTİK BOYUTUNUN İNCELENMESİ Yunus KAYNAR AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI Ağustos

Detaylı

Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının E-içerik Geliştirme Becerileri ve Akademik Başarı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının E-içerik Geliştirme Becerileri ve Akademik Başarı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının E-içerik Geliştirme Becerileri ve Akademik Başarı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Mehmet Kokoç, Fatih Erdoğdu 1, Ünal Çakıroğlu Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri

Detaylı

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı 920 Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı Nazan Doğruer, Eastern Mediterranean University, Famagusta, North Cyprus, nazan.dogruer@emu.edu.tr İpek Meneviş, Eastern Mediterranean University, Famagusta,

Detaylı

A Study on the Self-Efficacy Perceptions of Classroom Teacher Candidates at Marmara University Concerning Their Computer Skills

A Study on the Self-Efficacy Perceptions of Classroom Teacher Candidates at Marmara University Concerning Their Computer Skills D.Ü.Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi 11, 101-114 (2008) MARMARA ÜNİVERSİTESİ SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLGİSAYARLA İLGİLİ ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ 1 A Study on the Self-Efficacy Perceptions

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

İÇİNDEKİLER / CONTENTS İÇİNDEKİLER / CONTENTS Arş. Gör. Birol Bulut Arş. Gör. Cengiz Taşkıran ALTINCI SINIF SOSYAL BİLGİLER PROGRAMINDAKİ KAZANIMLARIN ZİHİNSEL BECERİLER AÇISINDAN İNCELENMESİ To Investigate In Terms Of The Mental

Detaylı

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME Fatih KALECİ 1, Ersen YAZICI 2 1 Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik Eğitimi 2 Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1 Mayıs 2011 Cilt:19 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 379-386 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1 Hüseyin Hüsnü BAHAR

Detaylı

ULUSLAR ARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ

ULUSLAR ARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ ULUSLAR ARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ SPOR YAPAN VE YAPMAYAN ORTA ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİ İLE EMPATİK EĞİLİM DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI VE MESLEKİ BENLİK SAYGILARININ İNCELENMESİ

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI VE MESLEKİ BENLİK SAYGILARININ İNCELENMESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI VE MESLEKİ BENLİK SAYGILARININ İNCELENMESİ Arş. Gör. Durmuş ASLAN Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği

Detaylı

Okul Öncesi Eğitimi Öğretmen Adaylarının Mesleki Benlik Saygıları Özlem KÖRÜKÇÜ Pamukkale Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri MYO, okorukcu@pau.edu.tr Vuslat OĞUZ İnönü Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri MYO,

Detaylı

TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ

TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ Sibel BALCI Rtb Eğitim Çözümleri sibel.balci@sbs.com.tr ÖZET

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Kasım 2013 Cilt:2 Sayı:4 Makale No:25 ISSN:

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Kasım 2013 Cilt:2 Sayı:4 Makale No:25 ISSN: ÖĞRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖĞRETİME YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Alpaslan Durmuş Mevlana Üniversitesi Eğitim Fakültesi BÖTE Bölümü adurmus@mevlana.edu.tr

Detaylı

İngilizce Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Etkinlikleri ve İhtiyaçları

İngilizce Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Etkinlikleri ve İhtiyaçları İngilizce Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Etkinlikleri ve İhtiyaçları Dr. Öner Uslu Kemalpaşa Milli Eğitim Müdürlüğü Dr. Çağrı Özköse-Bıyık Yaşar Universitesi Marie Curie Kariyer Entegrasyon Projesi (2013-2017)

Detaylı

Araştırma Makalesi / Research Article. Technical Program Students' Attitudes Towards Analysis of Computer and Internet Use

Araştırma Makalesi / Research Article. Technical Program Students' Attitudes Towards Analysis of Computer and Internet Use BEÜ Fen Bilimleri Dergisi BEU Journal of Science 2(2), 127-134, 2013 2(2), 127-134, 2013 Araştırma Makalesi / Research Article Teknik Program Öğrencilerinin Bilgisayar ve İnternet Kullanımına Yönelik Tutumlarının

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Akademik Öz-Yeterlikleri ve Matematik Öğretimine Yönelik Öz-Yeterliklerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Öğretmen Adaylarının Akademik Öz-Yeterlikleri ve Matematik Öğretimine Yönelik Öz-Yeterliklerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Öğretmen Adaylarının Akademik Öz-Yeterlikleri ve Matematik Öğretimine Yönelik Öz-Yeterliklerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Kürşat YENİLMEZ 1 1 Prof. Dr. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (*)

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (*) Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2014 18 (2): 157-170 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (*) Fatih VEYİS

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ COĞRAFYA DERSLERİNE YÖNELİK

Detaylı

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS VII. Uluslar ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS gursoymeric10@gmail.com, ramazankaratay@gmail.com ÖZET incelenmesidir. Çal demo Anahtar Kelimeler:

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MEDYA OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MEDYA OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MEDYA OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZGÜR YILMAZ 1, BANU ÖZKAN 2 ÖZET Bu araştırmada; Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Döndü Neslihan Bay İletişim Bilgileri Adres: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Meşelik Yerleşkesi, 26480 ESKİŞEHİR Telefon: +90 222 239 37 50 / 1622 Mail: bayneslihan@gmail.com

Detaylı

İŞSİZ BİREYLERİN KREDİ KARTLARINA İLİŞKİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİYLE İNCELENMESİ: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ

İŞSİZ BİREYLERİN KREDİ KARTLARINA İLİŞKİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİYLE İNCELENMESİ: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ Makalenin Yayınlandığı Dergi: İktisat İşletme ve Finans Yayınlanma Tarihi: 2014-08-01 00:00:00 Cilt: 29, Sayı: 341, Yıl: 2014 Sayfa(lar): 57-86 ISSN: 1300-610X Digital Object Identifier (DOI): 10.3848/iif.2014.341.4074

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN Öğrenim Durumu Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora- 2005-2011 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU iii TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Rabia HOŞ tarafından hazırlanan " Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında

Detaylı

ÖNSÖZ. beni motive eden tez danışmanım sayın Doç. Dr. Zehra Özçınar a sonsuz

ÖNSÖZ. beni motive eden tez danışmanım sayın Doç. Dr. Zehra Özçınar a sonsuz i ÖNSÖZ Bu çalışma uzun ve zor, ancak bir o kadar da kazançlı bir sürecin ürünüdür. Öncelikle; bilgi ve deneyimleri ile bu süreçte bana yol gösteren, anlayışlı tutumuyla beni motive eden tez danışmanım

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sosyal Bilgiler Öğretim Programındaki Öğrenme Alanlarına İlişkin Özyeterlik Düzeylerinin İncelenmesi

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sosyal Bilgiler Öğretim Programındaki Öğrenme Alanlarına İlişkin Özyeterlik Düzeylerinin İncelenmesi Gaziantep University Journal of Social Sciences (http://jss.gantep.edu.tr) 2013 12(3):545-565 ISSN: 1303-0094 Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sosyal Bilgiler Öğretim Programındaki Öğrenme Alanlarına

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü HAKKIMDA Dr. Erhan Şengel, yüksek lisans eğitimi yıllarında başlamış olduğu öğretim teknolojileri ile ilgili çalışmalarına 1994 yılından beri devam etmektedir. Online eğitim, Bilgisayar Destekli Eğitim,

Detaylı

The Relationship between Technological Competencies and Attitudes of Pre-service Teachers towards Technology

The Relationship between Technological Competencies and Attitudes of Pre-service Teachers towards Technology Elementary Education Online, 11(2), 273-291, 2012. İlköğretim Online, 11(2), 273-291, 2012. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Relationship between Technological Competencies and Attitudes of

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIK ÖZYETERLİKLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI *

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIK ÖZYETERLİKLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI * The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number: http://dx.doi.org/10.9761/jasss1385 Volume 6 Issue 5, p. 719-737, May 2013 ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ

Detaylı

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ Özet İsmail Yavuz ÖZTÜRK* Yazıda anlatıma açıklık getirmek, cümlelerin yapısını

Detaylı

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Yrd.Doç.Dr.Cavide DEMİRCİ Uzman Esra ÇENGELCİ ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Detaylı

ACT (American College Testing ) Sınavı Hakkında

ACT (American College Testing ) Sınavı Hakkında ACT (American College Testing ) Sınavı Hakkında ACT sınavı öğrencilerin akademik hazırlığını ölçen - müfredat ve standartlara dayalı eğitim ve kariyer planlama aracıdır. İlk ACT sınavı 1959 yılında yapılmıştır.

Detaylı

İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları

İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları Uğur ŞENTÜRK, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Çanakkale,

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR ÖZ YETERLİK ALGILARININ VE BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR ÖZ YETERLİK ALGILARININ VE BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ DOI: 10.14582/DUZGEF.577 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(2015) 175-201 175 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR ÖZ YETERLİK ALGILARININ VE BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME

Detaylı

T A R K A N K A C M A Z

T A R K A N K A C M A Z T A R K A N K A C M A Z EĞĠTĠM 1996-2003 Indiana University, Bloomington, IN - ABD Doktora Eğitim Programları Müfredat ve Eğitim (Anadal) Eğitim Teknolojileri (Yandal) 1995-1996 Ege Üniversitesi Doktora

Detaylı

Temel Bilişim Eğitiminin Yükseköğretimdeki Yeri: 2005-2012 Analizi

Temel Bilişim Eğitiminin Yükseköğretimdeki Yeri: 2005-2012 Analizi Temel Bilişim Eğitiminin Yükseköğretimdeki Yeri: 2005-2012 Analizi Ercüment YILMAZ 1, Ali Haydar DOĞU 2 1 Karadeniz Teknik Üniversitesi, Enformatik Bölümü, Trabzon 2 Karadeniz Teknik Üniversitesi, Enformatik

Detaylı