Des gn. Schneider. May s-haziran Y l: 2 Say : 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Des gn. Schneider. May s-haziran Y l: 2 Say : 9"

Transkript

1 Des gn Schneider May s-haziran Y l: 2 Say : 9 H PER MODERN B NALARIN M MARI JEAN NOUVEL / TEKNOLOJ YE DAYALI M MAR LORD NORMAN / CESUR TASARIMLAR FÜSUN ECZACIBAfiI / M MAR DE MODANIN ROLÜ BRIGITTE WEBBER / DÜNYA STARLARINI G YD REN MODACI BORA AKSU

2

3 Her gün ülkeleri için yeni bir fidan dikiyorlar. "Çok uzun zaman önce tekerle i icat ettik. Ard ndan buharl gemileri ve trenleri yapt k. Daha sonra Bay Ford ilk otomobili üretti ve bu endüstride önemli bir ç r açt. Daha sonra bu geliflmeler birbirini takip etti. Çünkü insanlar hep daha çok istediler. Daha sonra daha çok istemekle kalmay p, daha h zl s n istediler. Kullan lan yak tlar nedeniyle çevremiz kirlendi. Ayd nlan rken bile çevremizi kirlettik. Ifl k kirlili i hayvanlar bile etkiledi. Onlar için gece art k bazen gündüzdü. Oysa ki ekolojik bir denge için do al kaynaklar n yenilenebilir olmas gerekiyordu. Daha az enerji tüketmeli ve bu enerjiyi daha çok günefl fl ndan elde etmeliydik. " Bu sat rlar 10 yafl nda bir çocu a ait. Art k O ve arkadafllar küresel s nman n, su kaynaklar m z n azl n n çok fark ndalar. nterneti kullan fllar ndaki h zlar yla bizlerden çok farkl olduklar n düflündü ümüz bu çocuklar, bazen de bizimle benzeflebiliyorlar.t pk çocuklu umuzda yapt m z gibi nemli pamuklar n aras nda fasulye ve mercimek büyütüp, bahçedeki kedi ve köpeklerin peflinden kofluyorlar. Fakat bir yandan art k say s n bile bilmedi imiz dijital kanallar aras nda kofluflturup duruyorlar. Kimi zaman bizimleler, kimi zamanda bizden çok ötedeler. Ama biz yetiflkinler farkediyoruz ki, çocuklar m z dünyalar na sahip ç k yorlar. Elektrik ve suyu dikkatli kullan yorlar. Küresel s nman n ne oldu unu biliyorlar. Hatta y llar önce Atatürk'ün Yalova'daki köflkün bahçesindeki a aç için " Bu a aç kesilmeyecek, bu bina tafl nacak" ifadesindeki gereklili i hemen kavr yorlar, k sacas dünyam za umut vadediyorlar. Her gün ülkeleri için yeni bir fidan dikiyorlar. Sayg lar mla, fierife Oktay electric.com

4 mtiyaz Sahibi Ç NDEK LER BPM Halkla liflkiler Tan t m Ltd. fiti. ad na M. Bülent Güven Sorumlu Yaz flleri Müdürü Çetin Erdo an Editör fierife Oktay Yay n Kurulu Meltem Çak c U ur Oktar lker flgör 10 Tasar m Dan flman Batur Can Yönetim yeri Çelik fl Merkezi A Blok No: 9 D: 5 Mecidiyeköy / stanbul Tel / Faks: Bask ESEN OFSET MATBAACILIK SAN. VE T C. A. fi. kitelli Organize San. Bölgesi Atatürk Bulvar No: kitelli/ stanbul Tel: Faks: Yay n türü Yerel, süreli, iki ayda bir yay nlan r Yay n Yeri ve Tarihi stanbul, May s-haziran Derginin içindeki ilanlar ücretsizdir ve ilan verenlerin sorumlulu undad r. Dergimizdeki makale ve röportajlarda geçen görüfl ve elefltiriler beyan veren kiflilere ve yazarlara aittir. ki ayda bir ücretsiz yay nlan r. 32 4

5 10 TASARIM Hiper modern binalar n mimar Jean Nouvel 38 RÖPORTAJ Arma Elektropanç A.fi Kemal K z lhan 18 SCHNEIDER ELECTRIC Schneider Electric Uluslararas Yap 2008 stanbul Fuar nda yerini ald 42 ALIfiVER fi Türkiye de paran n sat n alabilece i en pahal fleyler 20 TASARIM Teknolojiye dayal mimar Lord Norman 24 TASARIM Mimaride modan n rolü olmamal Brigitte Webber 28 SCHNEIDER ELECTRIC Schneider Electric Türkiye Genel Müdürü Turhan Turhangil 34 RÖPORTAJ Sienna Miller ve Keira Knightley i giydiren modac Bora Aksu 44 fieh R&MODA Yeni sezonda paçalar k sal yor 48 GEZ Gizemli ada BAL 58 PROJE Boyal k koyunun incisi: 7800 Çeflme Residences&Hotel 62 MEKAN Bo az n en ilginç yap lar ndan biri: Perili Köflk 66 ED TÖRÜN SEÇ M 5

6 METROPOL LIFE Tasar m n öncüleri stanbul Modern de stanbul Modern, Tasar m Kentleri sergisiyle 19.yüzy l n ortalar ndan günümüze kadar tasar m tarihini de ifltiren dünyan n en önemli tasar mc lar n n yap tlar n bir araya getiriyor. Sergide, mimariden endüstriyel ürünlere, mobilyadan grafik tasar m na, modadan otomotive uzanan çok genifl bir yap t seçkisi yer al yor. Londra Tasar m Müzesi iflbirli iyle gerçeklefltirilen, küratörlü ünü Londra Tasar m Müzesi Direktörü Deyan Sudjic in üstlendi i sergi 23 Nisan- 10 A ustos tarihleri aras nda stanbul Modern de sergilendikten sonra Londra da izleyicilerle buluflacak. Kokuyo Tasar m Ödülleri 2002 y l ndan beri verilen Kokuyo Tasar m Ödülleri, kullan c odakl her tür endüstriyel tasar m n teflvikini amaçl yor. Yar flman n hedefi, iyi fikirleri ticari ürünler haline getirmek. Yar flman n bu y lki temas olarak ise, vücutlar m z n %20'sini oluflturan ve su hacmini ç kard m zda neredeyse yap tafllar m z n %50'sine denk gelen 'Karbon' seçilmifl. Tema hakk nda flu ipuçlar veriliyor: "Dünya bir zamanlar karbondioksit ile kapl yd. lk yaflayan canl lar günefl enerjisini, bu çok miktardaki karbonla varl klar n flekillendirebilmek için kulland lar. Bitkiler bu yönteme devam ettiler ve bizler bugün, prehistorik zamanlardan bugüne gelen karbondan üst düzeyde faydalanmaya devam ediyoruz. 6 Real Vienna kap lar n aç yor Orta ve Do u Avrupa n n büyük gayrimenkul ve yat r m fuarlar ndan Real Vienna May s 2008 tarihleri aras nda Avusturya n n baflkenti Viyana da kap lar n aç yor. Real Vienna firmalara ve farkl ekonomik alanlara yönelik, özellikle a rl k noktas Orta-, Do u- ve Güneydo u Avrupa olan proje, yat r m ve finansmanl k iletiflim a n kurmak amac tafl yan bir platform. Baflta Do u Avrupa ülkeleri olmak üzere tüm dünyadan 8000 sektör profesyonelinin, 21 ülkeden 300 kat l mc firma ile bulufltu u Real Vienna'n n ziyaretçi profilini, Avrupa n n uluslararas gayrimenkul fonlar, yat r m flirketleri, finans kurumlar, gayrimenkul yat r m ortakl klar, çok uluslu proje gelifltime flirketleri ve dünyaca ünlü mimarl k ofisleri oluflturuyor. Milano XYLEXPO May s tarihleri aras ndaki Xylexpo, 2 y lda bir düzenlenerek ahflap teknolojileri ile ilgili olarak en son moda ürünlerin ayr nt l bir biçimde yer verildi i tek fuar özelli ini koruyor. Bu ola anüstü pazar panoramas imalatç lar n yan s ra desinatörleri, ürün gelifltirme direktörlerini, mimarlar ev inflaat firmalar n da biraraya getiriyor.

7 Mimari ödüller da t ld Mimarlar Odas n n her iki y lda bir düzenledi i ve bu y l XI. dönemi gerçeklefltirilen Ulusal Mimarl k Sergisi ve Ödülleri nde Seçici Kurul çal flmalar n tamamlad. Bu dönem, 128 mimar n, 134 eser / 169 pano ile kat l m de erlendirmeye al nd. Atilla Yücel baflkanl nda, Abdi Güzer, Tülin Hadi, Cengiz Kabao lu ve U ur Tarhan dan oluflan Seçici Kurul, Büyük Ödül (Sinan Ödülü), Mimarl a Katk Dal Baflar Ödülleri ve Anma Program için ödüle de er görülen isimleri ve Yap, Proje ve Fikir Sunumu dallar ndaki ödül adaylar n belirledi. London International Wine Fair Dünyan n en önemli flarap fuarlar ndan biri olan London International Wine Fair, Londra da Excel de May s tarihleri aras nda gerçeklefltirilecek. fiarap üreticileri, ihracatç lar, restoran sahipleri, temsilciler gibi bu konuda bilgi almak ve vermek isteyen tüm isimlerin bir araya getirildi i bu organizasyona her y l ortalama kifli kat l yor. FUAR TAKViMi ODESSA Home Construction 2008 FUARI Tarih: May s 2008 Yer: Exhibition Complex, Odessa - Ukrayna E-posta: Web Sitesi: INVESTATE 2008 FUARI Tarih: 24 May s Yer: Bodrum Bodrum Princess Otel de gerçekleflecek olan Investate 08, emlak piyasas na ilgi duyan yat r mc lar bilinçlendirme, bölge ekonomisine canl l k ve Bodrum çevresine dinamizm katma amac tafl yor. YAPI TECH 08 FUARI Tarih: May s 2008 Yer: Trabzon DESIGNTRAIN Tarih: 5-7 Haziran 2008 Yer: Amsterdam Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarl k Fakültesi ve Avrupa Sanat Enstitüleri Birli i (ELIA) ortakl nda düzenlenen Designtrain Konferans 5 7 Haziran tarihlerinde Hollanda n n Amsterdam kentinde gerçeklefltirilecek. Chibidue Uluslararas moda, mücevher ve saç aksesuarlar fuar olan Chibidue, son trendlerin ve yarat c, yenilikçi, mücevherlerin son moda aksesuarlarla sergilendi i show May s tarihleri aras nda Milano da gerçeklefltiriliyor. Pazar trendleri ve moda aksesuarlar hakk nda ipuçlar veren fuar, sonbahar sezonuna ait tüm yenilikleri önceden görme olana na sahip olmak için kaç r lmayacak bir f rsat. AYTEF KAYSER ANADOLU YAPI TEK FUARI Tarih: May s 2008 Yer: Kayseri KAPI VE KAPI YAN SANAY FUARI Tarih: Haziran 2008 Yer: stanbul Moda Prima Seçkin kat l mc lar n koleksiyonlar n sunma imkan bulduklar Moda Prima, güvenilir, profesyonel ve tamamen üst düzey bir kalitede organize ediliyor. Modaprima da yaklafl k 70 firma 150 den fazla koleksiyonu gösterime sunulacak. 64.sü düzenlenen bu fuarda haz r erkek ve bayan giyimleri ve aksesuar koleksiyonlar na yer veriliyor. 7

8

9

10 TASARIM H PER MODERN B NALARIN M MARI JEAN NOUVEL Ailesinin tüm karfl ç kmalar na ra men mimar olan Jean Nouvel, bu y l mimarl n Oscar olarak kabul edilen Pritzker Mimarl k Ödülü nün sahibi oldu. Tasar mlar nda çizim yerine kelimeler kullanmay sevdi ini söyleyen mimar, Geçmiflten esinlenmek yerine, bugün olan de erlendiriyorum diyor 10 çinde a aç bulunan Paris teki Cartier binas, Lyon Opera Binas, güneflin hareketlerine göre aç l p kapanarak içinde gölge oyunlar yaratan Arap Dünya Enstitüsü Tüm bu s ra d fl yap tlar bu y l Pritzker Mimarl k Ödülü ne sahip olan Frans z mimar Jean Nouvel in eserleri. Barcelona da tasarlad Torre Agbar binas yla ödülü kazanan mimar n üne kavuflmas nda ise 1981 y l nda tasarlad Arap Dünyas Enstitü Binas etkili oldu. Nouvel, Christian Portzamparc tan sonra Pritzker Ödülü nü ülkesine götüren ikinci Frans z oldu. A rl kl olarak Fransa da tasar m yapan mimar n, bunun d fl nda Japonya, Amerika, spanya, ngiltere ve Almanya da da pek çok bilindik eserleri var y l nda Güney Fransa n n Fumek kentinde do an Nouvel, ailesinin tüm itirazlar na ra men mimar olma konusunda karar ndan

11 Nouvel, Christian Portzamparc tan sonra Pritzker Ödülü nü ülkesine götüren ikinci Frans z oldu. A rl kl olarak Fransa da tasar m yapan mimar n, bunun d fl nda Japonya, Amerika, spanya, ngiltere ve Almanya da da pek çok bilindik eserleri var.

12 TASARIM Projelerinde risk almay seven Nouvel, her defas nda yeni bir fleyler denemekten korkmuyor. Geçmifli yeniden yorumlamak yerine o günümüz flartlar n de erlendiriyor. Eskiyi baz almadan, günümüz malzemelerini kullanmay seviyor. caymam fl ve Bordeaux okulunun s navlar na girmifl. Burada yeterli puan tutturamay nca da rotay Paris teki Ecole des Beaux- Arts a çevirmifl. Okul hayat boyunca Claude Parent ve Paul Virillo nun mimarl k ofislerinde çal flarak para kazanan tasar mc, okul bittikten sonra ise François Seigneur ile birlikte kendi ofisini açm fl. Bugün yaklafl k 150 çal flan yla Fransa n n en büyük mimarl k ofislerinden birine sahip olan Nouvel, hiç kuflkusuz dünyan n en yetenekli mimarlar aras nda bulunuyor. Nouvel in önde gelen projeleri aras nda Minneapolis te bulunan Guthrie Tiyatrosu, New York ta bulunan 75 katl Tour Vere Binas n saymak mümkün. FARKLI OLMAYI SEV YOR 12 Projelerinde risk almay seven Nouvel, her defas nda yeni bir fleyler denemekten korkmuyor. Geçmifli yeniden yorumland rmak yerine o günümüz flartlar n de erlendiriyor. Eskiyi baz almadan, günümüz malzemelerini kullanmay seviyor. Teknolojik ürünler, daha önce hiç denenmemifller, onu heyecanland ran baz unsurlar.

13 Yapt binan n oldu u kenti, kültürü ve müflteriyi göz önünde bulundurarak, her defas nda farkl bir içerik oluflturuyor. GÜNEfiLE OYNUYOR Nouvel in üne kavuflmas nda büyük rol oynayan ve ona A a Han Ödülü nü getiren Arap Dünya Enstitüsü ndeki çal flmas uzun süre dillerden düflmemiflti. Binan n d fl nda, günefl hareketlerini ay rt eden bir cephe infla eden Nouvel, böylece binan n içindeki fl klar n da farkl laflmas n sa lam flt. slam mimarl na farkl bir yorum katan bu yap t, Arap dünyas nda bat ya aç lan bir anahtar niteli i tafl r. TEKNOLOJ VAR, D L YOK Jean Nouvel in eserlerindeki tek ortak dil kulland teknolojik malzemedir. Çizimlerine güvenmeyen ve Ben kopyala, yap flt r mimar de ilim diyen Nouvel, çizimlerinin de zaman içinde de iflti ini söylüyor. Gerçekle, ka t üzerindekinin birbirinden ayr oldu unu savunan mimar, çizmek yerine kelimelerle ilerlemeyi seviyor. Kelimeler yarat c l k sürecini özgürlefltiriyor diyor. Jean Nouvel in eserlerindeki tek ortak dil, kulland teknolojik malzemedir. Çizimlerine güvenmeyen ve Ben kopyala, yap flt r mimar de ilim diyen Nouvel, çizimlerinin de zaman içinde de iflti ini söylüyor. 13

14 TASARIM TASARIM YAPAB LMEK Ç N YAfiAM SENARYOLARI ÜRET YORUZ MEHMET EMRE OLUR & SEV N ÇOfiKUN Yurtd fl nda Türkiye den daha çok tan nan ve birçok ödül alan Altera Design Studio nun tasar mc lar ndan Mehmet Emre Olur, özellikle gelece e dönük projeler üzerinde çal fl rken çok keyif ald n söylüyor: Bu tip projeleri yönetirken, kendimizi bir tasar mc olman n yan nda, bir bilimsel araflt rmac, bir bilim kurgu senaryo yazar, bir filozof veya bir dünya misyoneri olarak bulabiliyoruz. Bundan daha keyifli ne olabilir? Mustafa Emre Olur ve Sevin Coflkun, ODTÜ Mimarl k Fakültesi nde ö renim gördükleri y llarda hayallerini kurup, temellerini att klar bir tasar m stüdyosu olan Altera Design Studio yu 2007 y l nda kurdular. ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasar m Bölümü nden 2003 y l nda mezun olduktan sonra çeflitli sektörlerden pek çok firma ile projelere kat larak, piyasa gerçekleri ve üretim konusunda edindikleri 4 y ll k tecrübeyle yola ç kt lar. Mustafa Emre Olur Altera ismini ingilizce Alter ve era yani de ifltirmek ve ça kelimelerinin birlefliminden türettiklerini ve bu kelimenin tasar ma bak fl aç lar n yans tt n söylüyor: Objelerin görünüflleri, kullan m ritüelleri ve etkileflimlerinde öngördü ümüz ça a yönelik de iflimlerin yarat lmas misyonuyla seri üretim yapan flirketler için reel ve konsept ürünler tasarl yoruz. fiu ana kadar BEKO, Üzümcü Medikal, Bostan's Sofa, SURSAN Sandalye, DUfi'AL Banyo, Ifl k Oyuncak, STOKO Kozmetik, Star Plastik, FY Mobilya, ÇEB Kilit ve Moonlight+HEPER Ayd nlatma için tasar mlar yapt k ve çal flmalar m z sürdürüyoruz. Mustafa Emre Olur sorular m z yan tlad. 14 Tencereden mutfa a, mobilyadan ayd nlatmaya birçok farkl konuda tasar mlar yap yorsunuz. Birbirinden bu kadar farkl objeler tasarlamak zor olmuyor mu? Farkl türden ürünler üzerinde çal flmak, vizyonumuzu geniflletti i gibi heyecan m z ve motivasyonumuzu artt rmam zda önemli bir rol oynuyor. Böylece belli bir noktaya bakarak vizyonumuzu daraltmak yerine tasar ma farkl aç lardan bakarak daha üretken olabiliyoruz. Bunun için olabildi ince farkl alanlarda ürünler tasarlamak, hiç olmazsa kafam z farkl alanlara uzatarak, vizyonumuzu gelifltirmek için gayret gösteriyoruz. Tasarlamaktan en çok keyif ald n z fley hangisi? Özellikle gelece e dönük projeler üzerinde çal fl rken çok keyif ald m z söyleyebilirim. Bu tip projeleri yönetirken,

15 kendimizi bir tasar mc olman n yan nda, bir bilimsel araflt rmac, bir bilim kurgu senaryo yazar, bir filozof veya bir dünya misyoneri olarak bulabiliyoruz. Bundan daha keyifli ne olabilir? Türkiye de adeta bir tasar m patlamas yaflan yor. Birçok köklü firma tasar m n önemini keflfetti ve tasar mc larla çal flmaya bafllad. Peki firmalar n bu e iliminde neler etkili oldu sizce? Türkiye de sanayi kültürü flu anda bir nevi ergenlik dönemini geçiriyor. Üretici firmalar kendi ayaklar n n üzerinde durmay baflard ancak bir karakter aray fl nda. Bu karakterin oluflmas için kurumsal yap n n düzenli ifllemesi, kurumsal ürünlerin pazarda kabul görmesi ve tan nmas ve uluslararas markalaflma süreci içine giren firmalar m z için tasar m kaç n lmaz bir gereksinim haline gelmifltir. Türkiye de tasar mc olmak nas l bir fley? Sanki yabanc tasar mc lar daha popüler gibi görünüyor. Sizce de öyle mi? Üzülerek söylemem gerekiyor, ülkemizde bir tasar m kültürünün var oldu undan bahsetmek pek mümkün de il. Ancak sanayi devrimini Avrupa ülkelerinden bu kadar geç yapan bir ülkede bir tasar m kültürünün oluflmam fl olmas gayet tabiidir. Bu kültürsüzlük maalesef son kullan c dan sanayiciye, tasar mc dan medyaya kadar hayat n her kesitinde Ülkemizde bir tasar m kültürünün var oldu undan bahsetmek pek mümkün de il. Ancak sanayi devrimini Avrupa ülkelerinden bu kadar geç yapan bir ülkede bir tasar m kültürünün oluflmam fl olmas gayet tabiidir. 15

16 TASARIM Tasar m kültürünün kemikleflti i talya, ngiltere, Almanya, Amerika, Japonya gibi ülkelerin tasar mc lar yla yar flmak, bir Türk tasar mc için cesaret gerektiren bir ifl oldu u kadar onurlu bir ifltir. 16 kendini göstermektedir. Bu yüzden ülkemizdeki insanlar be enilerinde popüler kültürün ön plana ç kartt tasar mlara ve tasar mc lara karfl e ilimliler. Yaln z özellikle son dönemde baz tasar mc lar m z n karakterli ve vizyon sahibi baz ürünleri ve tasar m ad na yap lan baz organizasyonlar sayesinde ülkemiz tasar m ad na birfleyler yaflamaya bafllam flt r. Kültür yaflanm fll kla iliflkilidir. Bu da bir Türk Tasar m Kültürünün oluflmaya bafllad n n habercisidir. Nelerden ilham al rs n z? lham için peri benzetmesini yapanlar asl nda onu mükemmel tan mlam fllar. lham gerçekten bir peri, hayal gücümüzle sevifliyor. Ama bir bak yorsunuz gitmifl, ne zaman gelece ini bilmemenize ra men ona bir ba l l k duyuyorsunuz. Bu yüzden ben de tasar mc lar n her fleyden ilham al yoruz kliflesine kat l yorum. Tasar mdaki felsefeniz nedir? Daha önce de bahsetti im gibi biz öngördü ümüz ça a yönelik tasar mlar yap yoruz. Burada öngördü ümüz ça bugün yaflad m z ça, yak n gelecek veya uzak gelecek olabilir. Biz bunlar için birçok yaflam senaryolar üretiyoruz. Bu senaryolar içerisinde hayat n çeflitli kesitlerinde insanlar n kullanacaklar objeleri hayal ediyoruz, bu hayallerle tasar mlar m z kurguluyoruz. Daha sonra bu kesitleri birlefltirdi imizde tekrar büyük resme yani öngördü ümüz ça a dönüyoruz. Böylelikle bir nevi sa lama yapm fl oluyoruz.

17

18 SCHNEIDER Schneider Electric Uluslararas Yap 2008 Istanbul Fuar nda yerini ald Schneider Electric 30 Nisan- 4 May s tarihleri aras nda Beylikdüzü Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi nde düzenlenen Uluslararas Yap 2008 Istanbul Fuar 'na kat ld. 18 Yap Endüstri Merkezi taraf ndan gerçeklefltirilen ve yaklafl k 800 e yak n kat l mc n n gelece in teknolojileri ve malzemelerini sergiledi i fuar, Türk Yap Sektörünün en büyük ve en önemli yap fuar olma özelli ini tafl yor. 10 ayr salonda, yap inflaat malzemesi ve teknolojisi konular nda en son yeniliklerin tan t ld fuara 90 m2 lik stand yla kat lan Schneider Electric, Elektrik Tesisat ve Kontrol Sistemlerine yönelik ürünlerini sergiledi. Yap sektörünün bütün bileflenlerini biraraya getiren fuarda, Schneider Electric in sergiledi i ürünler aras nda anahtar- priz

19 Yap sektörünün bütün bileflenlerini biraraya getiren fuarda, Schneider Electric in sergiledi i ürünler aras nda anahtar- priz serileri Alia, Sedna ve Unica'n n yan s ra, ak ll ev, konut & bina otomasyon sistemleri ve acil ayd nlatma armatürleri de yer ald. serileri Alia, Sedna ve Unica'n n yan s ra, ak ll ev, konut & bina otomasyon sistemleri ve acil ayd nlatma armatürleri de yer ald. Ayr ca Schneider Electric in can ve mal güvenli inin korunmas na yönelik ürünleri olan otomatik sigorta ve kaçak ak m koruma cihazlar ile yine bir Schneider Electric firmas olan PKS Profilüks kablo kanal sistemleri de ziyaretçilere detayl bilgilendirme ile sunuldu. 19

20 TASARIM TEKNOLOJ YE DAYALI M MAR LORD NORMAN 21 yafl nda mimarl k okumaya karar veren Norman Foster, bugüne kadar 50 nin üzerinde ulusal ve uluslararas ödül ald y l nda Lord unvan n elde eden mimar, teknolojiyi kullanmay ve bulutlar n aras nda dolaflmay seviyor Hong Kong daki Hong Kong&Shangai Banking Corp. Merkez Ofisi, Stansted deki üçüncü Londra Havalan, Tokyo daki Century Tower ve Barcelona daki telekominikasyon binas Tüm bu ünlü ve gösteriflli yap tlarda ayn mimar n imzas var. Teknolojiye dayal eserler yapan ngiliz mimar Norman Foster n 1935 do umlu olan mimar asl nda 21 yafl na kadar birçok alakas z iflte çal flm fl. 21 yafl nda ise hayat nda ani bir karar verip mimarl k 20

21 fakültesine baflvurmufl. Manchester Üniversitesi nde mimarl k ve flehir planc l e itimi ald ktan sonra Yale Üniversitesi nden burs kazan r ve burada Richard Rogers la tan fl p, kendi flirketini kurmaya karar verir. leri teknoloji ürünleriyle ün yapan Foster, 1983 ve 1990 y l nda Riba, 1994 y l nda Aia taraf ndan alt n madalyayla ödüllendirilir. Yine 1990 y l nda flovalye unvan al r y l nda ise Pritzker ödülüne lay k görülür. DÜNYANIN EN BÜYÜK HAVAL MANI Dünyan n en büyük havaliman olan Hong Kong havaliman onun eseridir. Londra daki Millennium Köprüsü ve Parlemento Binas nda da yine onun imzalar vard r. Yüksek teknolojik ürünlerden haz etmeyenler bile Foster n s n r tan maz yap tlar ndan etkilenir. Norman Forester n Frankfurt ta yapt Commerzbank Merkez Binas, her ne kadar daha yap lmadan spekülasyonlara yol açsa da, Forester, gökdelenlerin flehir merkezlerindeki gereklili ini tüm dünyaya bir kez daha kan tlam flt r. Anteni ile birlikte 300 metre yüksekli inde olan bu bina, flehir merkezinin ortas nda flaflal bir flekilde yükselmifl ve flehre fl kl k katm flt r. YÜKSEKLERDE DOLAfiIYOR Yükseklerde dolaflmay ve ç kabildi i kadar yükse e ç kmay seven Forester a Havan n efendisi de deniyor. En baflar l eserlerinden biri de New York taki Hearst Binas d r. Bu binan n 21

22 TASARIM Yükseklerde dolaflmay ve ç kabildi i kadar yükse e ç kmay seven Forester a Havan n efendisi de deniyor. En baflar l eserlerinden biri de New York taki Hearst Binas d r. yap süreci Forest için oldukça zorlu geçmifl. Yay nc l k alan nda faaliyet gösteren Hearst Corporation a ait orijinal yap, kentin an t binalar listesinde bulundu u için, mimar n planlad çift zgara sistemli çelik ve cam yap için An tlar Kurulu nun onay gerekmifl. Ancak 1999 y l nda kazand Pritzker Mimarl k Ödülü nün de ona verdi i özgüvenle y lmam fl. Foster n eserlerinin ortak özelli i hiç kuflkusuz teknolojinin ve yüksekli in ön plana ç kmas d r. ster küçük, ister büyük ölçekli çal flmalar nda, malzeme kullan m ve detay çözümünde rasyonel olan 22

23 Tasar mlar nda teknolojiye ve esteti e önem verir. Klasik geçmifli ise reddeder. Çevreye duyarl d r. Yükseltti i gökdelenlerinde, çevreyi daha az iflgal etti ini savunur. Ekolojik sorunlara duyarl d r. Yeflil yap tlar savunur. seçmek, onun en belirgin özelli idir. Bugüne kadar 50 ulusal ve uluslararas yar flma kazanan Foster, 500 çal flan yla flu anda dünyan n en büyük mimarl k flirketlerinden birinin sahibidir. GEÇM fi REDDEDER Tasar mlar nda teknolojiye ve esteti e önem verir. Klasik geçmifli ise reddeder. Çevreye duyarl d r. Yükseltti i gökdelenlerinde, çevreyi daha az iflgal etti ini savunur. Ekolojik sorunlara duyarl d r. Yeflil yap tlar savunur. Fonksiyonellik ve ifllevsellik de onun için ön plandad r. Tasar mlar n modern olarak nitelendirilir. 23

24 TASARIM 24

25 M MAR DE MODANIN ROLÜ OLMAMALI BRIGITTE WEBER Türkiye de ofis açan ilk ünlü yabanc mimar olan Avusturyal Brigitte Weber, 13 y ld r stanbul da yafl yor ve projeler yap yor. Bugüne kadar 105 projeye imza atan Weber in çal flmalar aras nda Kanyon Evleri, Borusan Holding Genel Merkezi, SIEC Sevil Sabanc Binicilik Tesisleri gibi önemli yap lar dikkat çekiyor. Kaç y ld r stanbul das n z? stanbul da bir mimarl k ofisi açmaya ve burada yaflamaya nas l karar verdiniz? 13 y ld r stanbul day m. Viyana Teknik Üniversitesi nden mezunum. Avusturya da mimarl k e itimi 9-10 y l sürüyor ve bu süre içersinde çal flarak belli bir tecrübe kazan yorsunuz. Türk bir arkadafl m vard. Avusturya da yasal durumlar sebebiyle mimarl k bürosu kurmak çok kolay de ildi. Mezun olduktan sonra 5 y l baflka iflyerinde çal flmak gerekiyordu. Arkadafl m bana Türkiye de hemen bir ofis açabiliriz diye bir öneriyle gelince fikre olumlu yaklaflt m. Bir k fl mevsiminde Türkiye ye geldim ve Ben burada yaflayamam dedim. Daha sonra bir kez de yaz n geldik ve Ne zaman tafl n yoruz? dedim. Birkaç ay baflka bir mimari ofiste çal flt ktan sonra kendi ofisimizi açt k. Son üç y ld r ise bütün resmi iflleri kendi ismim alt nda yap yorum. stanbul da bugüne kadar hangi projelere imza att n z? Bugüne kadar 105 adet iç mimari ve mimari proje gerçeklefltirdik. Örnek olarak, Borusan Holding Genel Merkezi iç mimari, Ezcac bafl - flgyo Kanyon Rezidans iç mimari, Soyak Holding Genel Merkezi iç mimari, SIEC Sevil Sabanc Binicilik Tesisleri mimari ve iç mimari, m 2 lik Mecidiyeköy de rezidans, çarfl projesi, m 2 lik flgyo Altunizade konut projesi. Türklerin bir mimardan beklentileri ile Avusturyal lar n beklentileri aras nda ne gibi farklar var? Bir Avusturya l bir mimara ifl verdikten sonra tüm kararlar mimar verir. Bir Türk ise ifli verdikten sonra tasar m da kendi yapmak ister. Mimarlar n en büyük sorunlar ndan biri projelerinin tam olarak yans t lamamas d r. Siz projelerinizin uygulanmas nda bu tür sorunlar yafl yor musunuz? Bir mimar her zaman iki fleyin aras ndad r, bir yandan hayalleri bir yandan bunlar n hayata geçirilebilmesi. Biz tasar m yaparken ülke flartlar nda uygulanabilirli e dikkat ediyoruz de öne ç kan mimari trendler (tarz, konsept, malzeme, renk gibi) neler? Mimari uzun vadeli bir ifl oldu u için senelik trendlere ba lamay do ru bulmuyorum. ç mimaride trendden bahsedilebilir ama bence o da befl y l gibi aral klarla de iflir.

26 TASARIM 26 Türkiye mimari trendleri takip etmede dünyan n neresinde sizce? Türkiye de genelde trendler önemseniyor. Malesef bazen trendler takip edilirken kiflinin kendine ait tarz ve zevki arka plana at l yor. Projelerinizi çizerken bütün kararlar siz mi al rs n z, o evde ya da mekanda yaflayacak olan kiflilerin taleplerine de yer verir misiniz? Öncelikli olarak müflteri kiflili i ve hayat tarz n n analizini yapar z ama sonuçta kendi mimari yaklafl m m zla müflteri isteklerini birlefltiririz. Siz modern mi yoksa klasik bir tarza m sahipsiniz? Klasik modern diyebilirim ama bu bilindi i anlamda klasik anlam na gelmiyor. Modern mimarinin klasikleflmifl oldu unu düflünüyorum. Tasarlad n z bütün mekanlarda Bu bir Brigitte Weber projesi dir dedirtebilecek ortak özellikler var m? Yoksa hepsi birbirinden tamamen farkl m? Tasar m anlay fl m yapt m tüm projelere yans t r m. Bana göre tüm projelerim birbirinden farkl ama baflkas na sordu unuzda benzedi ini söyleyecektir. Tarz ayn zamanda bir dil demek. Do al olarak ben de ayn dili kullan yorum. Bir binay projelendirirken, bulundu u ülkenin etnik özelliklerini tafl mas na da özen gösterir misiniz? Tasar mlar mda etnik özellikleri ancak gerçekten bir anlam varsa kullan r m.

27 Tasar m anlay fl m yapt m tüm projelere yans t r m. Bana göre tüm projelerim birbirinden farkl ama baflkas na sordu unuzda benzedi ini söyleyecektir. Tarz ayn zamanda bir dil demek. Do al olarak ben de ayn dili kullan yorum. Projeyi tasarlarken nelerden ilham al rs n z? Projeden ilham al r m. lham beklenebilir ama ben proje üzerinde çal flmay tercih ederim. Mimaride modan n rolü nedir sizce? Daha önce de söyledi im gibi mimari uzun vadeli bir fley. Moda ise sürekli de ifliyor. Dolay s yla mimaride modan n rolü olmamas gerekli diye düflünüyorum. stanbul da bir mimar olman n d fl nda stanbul da yaflamak nas l bir duygu? Bence stanbul un pek çok yüzü var. Herkes kendine göre bir ortam bulabilir. Baz s k nt lar da var. Öncelikle stanbul da yaflarken çok iyi bir hayat organizasyonu yapmak gerekli. En büyük s k nt trafik. Kendi ad ma bunu büyük oranda çözdü ümü söyleyebilirim. stanbul daki yap laflma konusunda neler düflünüyorsunuz? stanbul u flehir olarak çok takdir ediyorum. nsanlar ne kadar da flehre zarar vermeye çal fl yorlarsa da flehir bir o kadar da karfl koyuyor. Örne in bo azda 10 sene önce yap lan kötü binalar a açlar örtmeye çabal yor. 27

28 SCHNEIDER SCHNEIDER ELECTRIC TÜRK YE GENEL MÜDÜRÜ TURHAN TURHANG L ENERJ VER ML L VE NOVASYON HAKKINDA Enerji da t m ve otomasyonunda müflterilerine çözümler üreten bir firma olarak enerji verimlili inin bizim için ayr bir önemi var. Biz hitap etti imiz pazarlara en son teknolojileri kullanarak çözümler sunarken, müflterilerimize maksimum fayda sa lamay ayn zamanda da üzerinde yaflad m z dünyay da koruyarak, gelecek nesillere daha iyi bir dünya b rakmay hedeflemekteyiz. 28 Gelece in teknolojisi için çözümler üreten bir firman n Genel Müdürü olarak enerji verimlili i sizin için ne ifade ediyor? Enerjiyi günlük hayat m z n her an nda kullan yoruz. Yemek yaparken, s n rken, sanayide imalat yaparken, ayd nlan rken ve hatta e lenirken. Fakat burada gelece in teknolojisi için çözümler üreten bir firma olarak bizler için önemli olan, son kullan c lara sundu umuz enerjinin yan s ra onlar n hayat n daha da konforlu bir hale getirebilmek. Di er yandan günümüzde kulland m z enerjiye olan talep her geçen gün daha da art yor. flte enerjiye olan bu talebin her geçen gün artmas bizi kaç n lmaz olarak enerji verimlili i ile tan flt rd. Enerji verimlili i ne ifade ediyor diye düflündü ümüzde, en basit haliyle mevcut kalite ve konfor düzeyini bozmadan tüketilen enerji miktar n azaltmak diyebiliriz. Enerji da t m ve otomasyonunda müflterilerine çözümler üreten bir firma olarak enerji verimlili inin bizim için ayr bir önemi var. Çünkü biz hitap etti imiz pazarlara en son teknolojileri kullanarak çözümler sunarken, müflterilerimize maksimum fayda sa lamay ayn zamanda da üzerinde yaflad m z dünyay da koruyarak, gelecek nesillere daha iyi bir dünya b rakmay hedefliyoruz. Yap lan çal flmalarda görülüyor ki, Türkiye için 30% bir enerji tasarufu potansiyeli söz konusu. Dünya üzerinde endüstride ve binalarda son kullan c lar taraf ndan tüketilen enerjinin 70% ten fazlas bizim faaliyet alan m z içerisinde. Üzerimize düflen sorumlulu un bilinciyle, bir yandan Schneider Electric olarak enerji verimlili i alan nda müflterilerimize çözümler sunarken, di er yandan dünya üzerinde sektöründeki en iyi firmalar da bünyemize kat yoruz. Enerji Verimlili i yaln z enerji tüketimin azalt lmas ile yeterli kalmay p, enerji maliyetlerinin optimizasyonu, enerjinin güvenilirlik ve süreklili inin gelifltirilmesini örne in elektrik kesintisini minimuma indirmek, iyi projelendirme bak m sözleflmeleri, servis anlaflmalar n da kaps yor.

29 Bizler, Schneider Electric olarak kendimizi enerji verimli i alan nda müflterilerine büyük ölçüde ve sürdürülebilir tasarruflar sa layan iyi bir enerji yöneticisi ve ayn zamanda çevrenin korunmas na maksimum özen gösteren bir ifl orta olarak görüyoruz. Schneider Electric olarak iyi bir gelecek için kendi enerjimizi de maksimum düzeyde kullanarak hep en iyisini yapmak için çaba gösteriyoruz. Bir dönem kaliteli ürün ve hizmet ile sa lanabilen farkl l k art k yetmiyor. Art k ayn l ktan kurtulman n tek yolunun sürekli fark yaratma yetene ine kavuflabilmek oldu u ve bunun da inovasyondan geçti ini belirtiyor uzmanlar. Siz bu konuda ne düflünüyorsunuz? Inovasyon benim için, ürün, hizmet ve ifl süreçlerinde yap lan yenilik ve önemli de ifliklerin tümünü kapsamaktad r. Buradaki önemli konu, bu yeniliklerin flirketin rekabet gücünü art rmas d r. Inovasyon, tamamen ARGE faaliyetleri sonucu, daha önce hiç bilinmeyen teknolojiler çerçevesinde yepyeni bir ürün gelifltirmek ve pazara sunmak olabilece i gibi, daha önce bilinen teknolojileri kullanarak, yepyeni bir de er tafl yan bir ürün veya hizmeti sunmak da olabilir. Birinciye örnek LCD televizyon, ikinciye örnek ipod düflünülebilir. Yine müflteriden bafllayarak tüm de er süreci içinde farkl bir yöntem gelifltirmek de rekabet gücünü art r yorsa bir inovasyon olarak de erlendirilmelidir. Buna örnek, internet üzerinden rezervasyon olabilir. fl hayat nda hem ürünlerin ve hizmetlerin hem de ifl süreçlerinin gitgide daha kolay flekilde kopyaland n görmekteyiz. Böyle bir ortamda rekabet gücünü gelifltirmek ancak ve ancak inovasyonla mümkün olabilmekte. Dolay s yla, inovasyon flirketlerin gündeminde sürekli olarak birinci s rada olmas gereken bir yaklafl md r diye düflünüyorum. Çok de erli uzmanlar n ortaya koydu u gibi inovasyon, rastlant sonucu bulunan icatlardan daha çok sistematik ve disiplin içeren bir süreç sonucu ç kmaktad r. Biz flirketimizde, herfleyden önce, giriflimcilik ruhuyla beslenen bir atmosferin varl n sa lamaya çal fl yoruz. Her çal flan m z her türlü ürün ve hizmetin müflteride yaratt ve yaratmas beklenen de ere farkl bir gözle bakabilmesini teflvik ediyoruz. Bunun sonucu ortaya ç kan önerileri çeflitli kuluçka dönemlerinden geçirerek olgunlaflt rmay hedefliyoruz. Schneider Electric zaten varl n yenilikçilik üzerine infla etmifl oldu undan, bu konuda oldukça güçlü oldu umuzu düflünüyorum. Gelece in dünyas n yönlendirecek ve yönetecek gençlere önerileriniz neler olabilir? Gençlere önerim, kendilerine gerçeklefltirebilecekleri hedefler koymalar ve bunlar gerçeklefltirmek için de sab rla çal flmalar. Her fleyden önce kendilerine birtak m sorular sormaktan çekinmemeliler. Öncelikle hedeflerini iyi belirlememeliler. Unutmayal m ki, nereye gideceklerini bilmezlerse hiç bir yere gidemezler. Daha sonra yapt klar projelerde mutlaka bir fark yaratmaya çal flmal ve risk almaktan çekinmemeliler. Tabi ki, bu arada içinde bulunduklar kurum kültürününün bir parças olduklar n asla unutmamal lar. Baflar ya ulaflman n yolu daha çok ekip çal flmas ndan geçiyor. Ekip çal flmas n n temelinde ise etkin iletiflim yat yor. Burada duygusal zeka çok önem kazan yor. Örne in biz ifle al mlarda adaylarda Schneider Electric ailesinin bir parças olmak için haz r olup olmad klar na bak yoruz. Daha do rusu bu dokuya uyum sa layabilecek adaylar kadromuza dahil ediyoruz. Amaç baflar ya ulaflmaksa, bütün bunlar n sonucunda baflar zaten kendili inden gelecektir. fl hayat nda hem ürünlerin ve hizmetlerin hem de ifl süreçlerinin gitgide daha kolay flekilde kopyaland n görmekteyiz. Böyle bir ortamda rekabet gücünü gelifltirmek ancak ve ancak inovasyonla mümkün olabilmekte. 29

30 SCHNEIDER Schneider Electric ODTÜ Kampüs Günleri'ndeydi ODTÜ Kampus Geliflim Günleri Etkinli i bu y l Mart tarihleri aras nda ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi nde gerçekleflti. ODTÜ Kampus Geliflim Günleri Etkinli i bu y l Mart tarihleri aras nda ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi nde gerçekleflti. Üniversite Sanayi iflbirli i ve üniversite ö rencilerinin kiflisel geliflimlerine katk da bulunmak amac yla gerçekleflen organizasyon, üniversite ö rencilerine kariyer hedeflerini belirleme aflamalar nda gelecekte çal flacaklar sektörler, flirketler ve departmanlar ile ilgili uzman ve üst düzey konuflmac larda birebir bilgi ve tecrübe aktar m sa lamay amaçl yor. Tüm üniversite ö rencilerinin kat l m na aç k olan organizasyonda Schneider Electric'te stand yla yer ald. Ayr ca organizasyon kapsam nda düzenlenen "CEO Forum" da farkl flirketlerden üst düzey yöneticiler de bir araya geldi. Schneider Electric Genel Müdürü 30 Sn. Turhan Turhangil'in de konuflmac olarak yer ald CEO Forum'a ODTÜ'nün farkl fakültelerinden çok say da ö renci kat ld.turhangil Schneider Electric hakk nda bilgiler vererek, ifl yaflam ndaki tecrübelerini ö rencilerle paylaflt ve onlar n sorular n cevapland rd.

31

32 TASARIM E LENCEL, DUYARLI, ÖZGÜN CESUR TASARIMLAR Kar nca Ma azalar nda, hepsi görsel tasar m sanatç lar taraf ndan tasarlanm fl, müze ve tasar m ma azalar nda sunulan, her gün ve herkes için ulafl labilir tasar m ürünleri var. 32 lk görüflte tutku yaratan, ama derinli i gün geçtikçe keflfedilen, mutlu ama umursamaz olmayan, renkli ama b kt rmayan, nefleli ama rahats z etmeyen, sürprizli ama zorlamayan, yeni ama k sa ömürlü olmayan, sessiz ama çekingen davranmayan, samimi ama laubalilik yapmayan, farkl ama kolay kullan lan, özgür ama fl mar kl k etmeyen ürünlerle, yarat c görüflü ve düflünceli tasar m sunmaya çal fl yoruz. flte Kar nca Desing markas n n felsefesi böyle. A rl kl olarak Frans z Pylones firmas n n ürünlerine yer verilen Kar nca ma azalar nda, Oxo Design, Ryon, Atypyk, Manta, La Chaise Lounge gibi pek çok tasar m markas n n ürünleri de sergileniyor. Kanyon, Akmerkez ve Ankara-Armada ma azalar na ek olarak en son Bak rköy-capacity Al flverifl Merkezinde aç lan yeni ve ilgi çekici ma azas yla da Kar nca tutkunlar n n hizmetinde. Kar nca daki fiyat aral ise flöyle: en düflük fiyat Mart Mandal 4,00 YTL ve en yüksek fiyat Ay Paspas 1.500,00YTL. Kar nca n n yarat c s Füsun Eczac bafl, sorular m z yan tlad. Kar nca Design nas l kurmaya karar verdiniz?

33 Markan n kurulufl aflamas n anlatabilir misiniz? Yapt m bütün ifllerde ilk önce kendi gereksinimlerim ve be enilerim bana yol gösterdi. Vibel i kurarken ikinci çocu umu bekliyordum ve çocuk odalar tasar m nda çok büyük bir eksiklik oldu unu görmüfl, beni tüketici olarak mutlu eden hiçbir fikre rastlamad m için aray fla girmifltim. Ayn yaklafl m Kar nca Design için de geçerli. Çeflitli nedenlerle hediye arad mda arkas nda bir fikir olan, pahada de il ama düflüncede a rl olan, insanlar gülümseten ve mutlu eden hediyelik tasar mlar n çok az oldu unu, varsa da benim bulamad m düflünür oldum. Aray fl m ve Kar nca projemi gelifltirmem bu flekilde bafllad... Kar nca daki esprili ve s ra d fl ürünler kim ya da kimler taraf ndan tasarlan yor? Kar nca da yaklafl k 30 farkl firman n ürünleri ve bunun en az 10 misli tasar mc n n tasar mlar var. Genç tasar mc lar n ürünlerini de erlendiriyor musunuz? Evet web sitemizde bir baflvuru bölümümüz var ve sürekli gençlerden baflvuru al yoruz. fiu anda iki tasar mc m z n ürünlerini sergiliyoruz. Umar m bu say çok çok daha fazlalafl r yak n bir sürede. Ürün yelpazesi konusunda bilgi verir misiniz? (Çeflit, fonksiyon, hitap edilen yafl grubu vs.) Her yafltan, her cinsten dünya insan na yönelik ürünler sunuyoruz müflterilerimize. Uzun zaman kullan labilecek ama yeni fikirler ile tasarlanm fl ürünler bunlar. Mutfak eflyalar, k rtasiye, tak, ofiste kullan lacak eflyalar, oyunlar, ev eflyalar, evcil hayvanlar için ürünler gibi genifl bir yelpazede ürün seçkimiz. Ürünler s n rl say da m üretiliyor? Baz lar evet, s n rl say da üretilen ve koleksiyonerleri olan baz biblolar m z var Fransa dan getirtti imiz. Barbapapa, Redkit, Asterix figürleri gibi klasikleflmifl figürlerin çok özel elde ve s n rl say da üretilmifl ürünleri bunlar. Ürünlere ilgi nas l? Müflteri profili konusunda bilgi verebilir misiniz? Kar nca benim çocu um, o ma azalardaki her bir ürünü ben seçiyor, di er ürünler ile bir hikaye oluflturmas, bütünlük yaratmas için u rafl yorum, onun için ürünlere olan ilgi ve tepki beni çok mutlu ediyor do rusu. Ma azalarda sat fl hizmeti veren arkadafllar mdan ald m haftal k raporlarda müflterilerin tepkilerini, söyledikleri baz sözleri de aktar yorlar. De di dedirten tepkiler hepsi... Az önce belirtti im gibi her yafltan müflterimiz var ama a rl k, yüksek ö renim görmüfl, çal flan yafl tüketicisinde. Özellikle gündelik kullan lan eflyalarda tasar m ürünle, s radan ürün aras nda ne gibi farklar bulunuyor? Örne in masan zda fl k bir kutunun içinde mi saklars n z ataçlar n z yoksa hareket etti inde flak yan bir kuflun m knat s ile tuttu u flekilde mi? Kufllardan devam edersek, masan n bir ucunda tuzlu u uzat r m s n? dediklerinde kurarak masan n bir ucundan di er ucuna yollayabildi iniz tuzluk-biberlik mi daha cazip gelir yoksa elinizle uzataca n z fl k bir ürün mü? Sadece fl kl k ve hoflluk yeterli de il, ürünlerin arkas nda kuvvetli bir fikir olmal ve tasar m ürün mutlaka bir fark yaratmal. 33

34 RÖPORTAJ SIENNA MILLER VE KEIRA KNIGHTLEY G YD REN MODACI BORA AKSU Sienna Miller, Kirsten Dunst, Mick Jagger n k z Elizabeth Jagger, onun tasar mlar n giyiyor. ki boyutlu kumafllar üç boyutlu k yafetlere dönüfltürmekten inan lmaz bir keyif ald n söyleyen ünlü modac Bora Aksu, dünyada bir çanta ç lg nl oldu unun alt n çiziyor. Ve Pek yak nda sadece aksesuardan oluflan Bora Aksu Line piyasaya sunaca m diyor 34 Modac olmaya nas l karar verdiniz? Bu yolculuk nas l bafllad? Asl nda modaya olan ilgim illüstrasyondan ibaretti diyebilirim. Kendimi bildim bileli çizim, ka t ve kalem dostlu u yafl yorum. flletme e itimi benim için yapmak istediklerimi anlayabilecek vakti kazand m bir platform görevi gördü... O ana kadar sadece bir hobi damgas alt nda varl n sürdürmeye çal flan tasar m ruhum yavafl yavafl o s n rlar zorlamaya bafllad. Sanki yetifltirmem gereken çok önemli projeler varm flças na gece gündüz y lmadan tasar m yap yordum. Hayat mdaki a rl n giderek artt ran tasar m daha sonralar hobi olma k l f ndan tamamen ç k p beni yönlendirmeye bafllad. Ve Türkiye den ayr l p Londra ya gidiflim bu döneme rastlad. Yapmak istedi im fleyin tasar mc l k oldu u karar n verdikten sonra bunu en iyisiyle a dan z ye ö renerek yapma iste iyle Central Saint Martins te moda e itimine bafllad m ki hayat m n yön de ifltirmesi bu dönemde oldu. Üniversiteyi ve master orada tamamlad m. Mezun olduktan sonra da ald m ödüllerle kendi iflimi yapmaya bafllayabildim.. Dünyaca ünlü modac lar m zdan birisiniz. Bugünlere gelirken ne gibi zorluklar yaflad n z? Zorluk olarak adland r l r m bilmiyorum ama özellikle Londra daki e itimimin ilk y llar nda kabuklaflm fl, kemikleflmifl baz formlar n k r labilmesi ve tamamen özgür tasar m dilimin keflfedilmesi baya bir zaman ald. Bunun yan nda özellikle ngiltere moda konseyinin deste ini, ödülleri ve Central Saint Martins in katk s n ve bugünkü yerime gelmemdeki önemini yads yamam. Yurtd fl nda baflar l çal flmalara imza atan Türk modac lar var. Türk modac lar n bu baflar s n neye ba l yorsunuz? Belki Türk olman n getirdi i özel bir fley vard r. Moda yurtd fl nda önemli bir endüstri ve e itime çok önem veriliyor.

35 Türkiye de moda son 10 y ld r ciddi bir flekilde ele al n yor. Türkiye nin kültürel etkisi, ciddi bir moda e itimi ve yurt d fl ndaki farkl etkilerin çarp flmas sonucu güzel bir hareketlenme ortaya ç k yor. Türkiye ye gelip gittikçe çok say da modayla u raflan hevesli, genç ö rencilerle tan fl yorum. On y l sonra bu çocuklar yurt d fl nda bir fley yap yor olacakt r. Tasar m yaparken nelerden etkileniyorsunuz? lham kayna n z neler? Bu konuda herhangi bir k s tlama veya s n r yok bence. Her türlü görsel olgu, yasamsal, fiziksel, soyutsal her türlü tecrübe, fikir, düflünce veya hayal beni besleyebiliyor. Tasar mlar n oluflma sürecinde tek bir yöne fokus olmuyorum. Benim için çeflitlili in yaratt zenginlik çok önemli. Çok farkl bileflenlerin bir araya gelip yaratt klar o karma oluflum tasar m oluflturuyor benim için. Yasanm fll klar n da önemli pay var bu süreçte. Hat ralar n, resimlerin, kiflisel tecrübelerin. Dedi im gibi bunu adland rabilmek çok zor. Her sezon, her yeni koleksiyonla flekil olarak de iflen ama düflünce olarak bir hikayeyi sürdüren ilginç bir yolculuk. Yapt m bir seyahat, tan flt m, gördü üm objeler ve yerler bana esin kayna olabiliyor. Mesela bir Türkiye seyahatim bir koleksiyonuma çok etki etmiflti, böylece de bu çal flmam çok Türkiye kokan bir koleksiyona dönüflmüfltü. Bora Aksu nun çizgisini nas l tan mlars n z? Sizin tasar mlar n z genelde kimler tercih ediyor? Benim için düflünce k yafetin fonksiyonelli inden daha önde geliyor. Çok farkl bileflenleri bir arada kulland m tasar mlar m, kiflisel bir yolculu un ezgileri. Trendleri takip etmek veya trend yaratmaya çal flmak benim tasar mlar m n d fl nda geliflen ve kimlik bulan ö eler. Tasar mlar m benim d fl dünya ile kurdu um sessiz bir iletiflim arac. Bu yüzden de bu dili mümkün oldu unca çocuksu bir safl kta tutup kirletmemeye çal fl yorum. Tasar m dilinin zamanla olgunlaflt n ve geliflti ini düflünüyorum. Benim tasar m dilim, yap lanma ve bireysellik aray fl üzerinde kurulu. Yap lanma ilgimi en çok çeken konular n bafl nda geliyor. 2 boyutlu kumafllar n veya tasar mlar n 3 boyutlu k yafetlere dönüflme yolculu u bence çok ilginç. Formlar olufltururken kullan labilecek teknik çeflitlili i ve bu konuda ö renilebilecek öyle çok yol var ki. Ola an n ve al fl lm fl n d fl ndaki her yeni teknik, formlardaki zenginli e ulaflabilecek bir deney niteli inde. Asl nda son derece teknik gibi görünen bu tasar m yap lanmas n n bir de di er yüzü var ki o da bireysellik aray fl n n do urdu u estetik de erler. Benim çizgim, Türk olmam n getirdi i genetik bir kültür zenginli i oldu u kan s nday m. Özellikle Anadolu nun çok farkl kültürleri bünyesinde tarihler boyu bar nd rm fl olmas n n getirdi i gizem, topra n içindeki koku, her yörenin sundu u çeflitlilik öyle derin ki... Kendimde bu farkl de erlerin yaflad n ve ifllevsel hale geldi ini biliyorum. Tasar mlar m giyen ünlüler olarak sayarsam Sienna Miller, Keira Knightley, Kirsten Dunst, Mick Jagger n k z Elizabeth Jagger isimlerini vermem mümkün... Bir ülkenin modas n n tan nmas, o ülkenin üretim kapasitesi, fabrikalar n n çoklu u veya high street markalar n n varl ile ilgili de ildir. Bir ülkenin moda kimli i o ülkeyi temsil eden tasar mc kitlesi ile belirlenir ve ölçülür ki dünyan n tüm moda baflkentleri moda haftalar ndaki tasar mc lar ile özdefllefltirilir. 35

36

37

38 RÖPORTAJ ARMA ELEKTROPANÇ A.fi YÖNET M KURULU BAfiKANI KEMAL KIZILHAN AE yaklafl k 30 y ld r Mühendislik ve Müteahhitlik sektöründe faaliyet göstermekte olup, elektrik ve elektronik mühendisli i orijinlidir. Ayn zamanda, 15 y ld r yurtd fl nda mühendislik ve müteahhitlik hizmetleri vermektedir. 38 Arma Elektropanç A.fi. nin Avrupa, Asya ve Afrika k talar nda pek çok ifle imza att n z biliyoruz. Firman z ve faaliyet alanlar n z ve flirket yönü hakk nda bilgi alabilir miyiz? 2001 y l n n ekim ay nda, Türkiye'nin iki güçlü ve güvenilir firmas, Arma Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.fi. ile Elektropanç Elektrik Sanayi ve Ticaret Ltd. fiti., yetenek ve güçlerini birlefltirdi ve AE Arma Elektropanç Elektromekanik Sanayi Mühendislik Taahhüt ve Ticaret A. fi. kuruldu. Her iki firma ve dolay s yla AE yaklafl k 30 y ld r Mühendislik ve Müteahhitlik sektöründe faaliyet göstermekte olup, elektrik ve elektronik mühendisli i orijinlidir. Ayn zamanda, 15 y ld r yurtd fl nda mühendislik ve müteahhitlik hizmetleri vermektedir. Art k AE yi sadece bir elektrik-elektronik firmas olarak görmemek gerekiyor. Zira biz, bir teknik müteahhit durumunday z ve elektrik, elektronik ve makine mühendisli i kapsam nda, MEP hizmetleri sunmaktay z. Bugün belirtti iniz üzere üç k tada( Avrupa, Asya ve Afrika) var z ve çok önemli projelerde imzam z bulunuyor. Faaliyetlerimizin sadece %20 si ülkemizde, %80 ni ise yurtd fl nda. Daima kendimize yeni hedefler tayin ediyoruz. Yakalad m z hedefte durmuyoruz. En büyük hedefimiz ise, emin ad mlarla yürüyüp büyümek ve tüm dünyada bilinen, güvenilen ve aran lan, bir küresel teknik müteahhit olabilmektir. Müflteri memnuniyeti ve enerji verimlili i sizin için ne ifade ediyor? Temelde kalite deyince, ilk akla gelen kuflkusuz müflteri memnuniyetidir. Fakat günümüzde müflteri memnuniyetini sa lamak ve bir firman n kendine Ben Kaliteli bir firmay m diyebilmesi için; öncelikle, zaman nda, do ru ve sürekli geliflen proseslere sahip olmas gerekir. Bizim bütün proseslerimiz müflteri ve çevre odakl d r ve sürekli geliflim döngüsündedir. Bu bize ayr ca rekabet üstünlü ü de sa lamaktad r.

39 Kalite deyince, ilk akla gelen müflteri memnuniyetidir. Günümüzde müflteri memnuniyetini sa lamak ve bir firman n kendine Ben kaliteli bir firmay m diyebilmesi için; öncelikle, zaman nda, do ru ve sürekli geliflen proseslere sahip olmas gerekir. Dünyadaki enerji rezervlerinin s n rl olmas nedeniyle, enerji talebini karfl lamaya yönelik önlemlerin yetersiz kald görülmektedir. Bu sorunun giderilmesinde, tüketime sunulan enerjinin verimli ve genel enerji tüketiminin günlük hayat n rahatl n etkilemeyecek flekilde tasarruflu kullan lmas büyük önem tafl maktad r. Do an n sundu u kaynaklar kullanan ve do ayla birlikte yaflayan insano lu, bu kaynaklar mutlak suretle ihtiyatl kullanmal d r. Do ay üretim ve servis sistemlerinden ayr tutmak veya göz ard etmek hiçbir sektör ve birey için kabul edilemez. Dolay s yla, üretim ve servis proseslerimizde kulland m z kaynaklar n tüketimini azaltmak ve bu bilinci çal flanlar m z, 39

40 RÖPORTAJ Kalite politikam z birçok faktörün bileflkesi konumundad r. Bu faktörlerin her biri, kalite politikas n n geçerlili i ve süreklili i için vazgeçilmezdir. Dolay s yla her faktör, müflteriler, tedarikçiler, çal flanlar, bizim için ölçüttür. müflterilerimiz ve tedarikçilerimize afl lamak ve yaymak, öncelikli hedeflerimizdendir. Ayr ca, firmam zda, bu konu ile ilgili kurulmufl olan bir komisyon çal flmalar n sürdürmektedir. Prensiplerinizin yan s ra uygulad n z kalite politikas n nas l ölçütlüyorsunuz? Kalite politikam z birçok faktörün bileflkesi konumundad r. Bu faktörlerin her biri, kalite politikas n n geçerlili i ve süreklili i için vazgeçilmezdir. Dolay s yla her faktör, müflteriler, tedarikçiler, çal flanlar, bizim için ölçüttür. Son dönemde üzerinde çal flt n z kritik projeler ve flirket hedefleriniz hakk nda neler söyleyebilirsiniz? fiirketimiz dünya çap nda ifl aktivitelerinde sorumlu bir yaklafl m yans tmaktad r. Dolay s yla her ifl bizim için kritiktir. Biz; Ba ms z, hedefine odaklanm fl, Küresel büyümesini, yar n bugünden daha fazla kapital üretecek 40 flekilde planlamaya çal flan, Müflteri taleplerini, mutlak müflteri memnuniyeti anlay fl içerisinde karfl layan ve çözen, Kalite ve servis de erlerini sürekli gelifltiren,yenilikçi bir flirket hedefliyoruz ve bu yönde emin ad mlarla ilerliyoruz. Gayretlerimizi ve kalitemizi, müflterilerimiz ve tedarikçilerimizle paylaflmak amac ile kurmufl oldu umuz kurumsal yap m z, ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 ve OHSAS 18001:2007 uluslar aras standartlar ile destekleyerek, flirket kültürümüzü ve vizyonumuzu artt rmak çabas içerisindeyiz. Schneider Electric ile çözüm ortakl anlam nda ne kadar süredir çal fl yorsunuz? Bunun temel nedenleri nelerdir? Firman za getirdi i avantajlar ö renebilir miyiz? Schneider Electric hedeflerimiz do rultusunda bize katk sa layan çözüm ortaklar m z aras nda ilk s ralarda yer al yor. Bu da firman n kuruluflundan beri, birlikte çal fl yor olmam z n temel nedeni. Ürün ve servis kalitesine verdi i önem bizim için çok de erli. Nihai müflteri isteklerinin karfl lanmas ve gelifltirilmesi her iki firma içinde öncelikli hedef oldu undan tedarik zincirimiz Schneider Electric ile daha da kuvvetleniyor. Piyasadaki rakiplerine göre kaliteyi makul maliyetlerle sunan Schneider Electric ile çal flmalar m z artt rarak sürdürmeyi hedefliyoruz.

41

42 ALIfiVER fi TÜRK YE DE PARANIN SATIN ALAB LECE EN PAHALI fieyler Binlerce dolarl k flampanyalar, havyarlar, emrinize amade özel garsonlar, alt n tozuyla yap lan masajlar, pastalar 20 bin ultra zengin ailenin yaflad ülkemizde paran n sat n alabilece i en pahal fleyleri araflt rd k Bir arabaya en fazla ne kadar para ödersiniz? 150 bin dolar m, yoksa 350 bin mi? Bunun çok daha iyisini yapabilirisiniz. Tabii e er bütçeniz yeterliyse. Servetlerinin toplam 100 milyar dolar aflan yerli zenginlerdenseniz, bir saate 650 bin dolar verebilir, 100 milyon dolarl k yal da güneflin bat fl n seyredebilirsiniz. Ya da 1000 dolarl k bir pastan n üzerindeki mumlar üfleyerek yeni yafl n z kutlayabilirsiniz. Arabadan eve, hamburgerden bal a en pahal olanlar sizler için araflt rd k 1000 DOLARLIK PASTA Ç ra an Saray nda sat lan Sultan n Alt n Keki isimli pastan n fiyat tam 1000 dolar. Tahiti den getirilen taze vanilya çubuklar, Güney Amerika dan gelen fleker, Fransa dan gelen un ve devekuflu yumurtas, 15 y l boyunca konyakta bekletilmifl üzümler ve kilosu 100 bin dolara sat lan trüf mantar ile yap lan pasta, Ç ra an Saray n n içindeki Gazebo da sat l yor. Ama trüf mantar da bulunan pastan n fiyat n n bu denli yüksek olmas n n as l nedeni içindeki malzemeler de il, d fl ndaki alt n kaplama. fief Yusuf Yaran n yaratt pasta, özellikle cemiyet hayat ndaki kutlamalarda oldukça revaçta. Öyle ki ayn gün içerisinde birden fazla siparifl geldi i bile oluyormufl. 42 TABA I 98 YTL Ortaköy Radisson Oteli nin içinde aç lan Zuma, Türkiye nin en pahal restoranlar ndan biri. Kifli 300 YTL ye ç kmak mümkün. Tabii bu içti iniz flaraba göre de de ifliyor. Ama hiç kuflkusuz Swiss Otel in roof undaki Gaja da servis edilen stakozlu yemek 98 YTL lik fiyat ile en pahal yemeklerden biri olmaya aday. Istakoz, risotto gibi lezzetlerin yan s ra kaz ci eri de bulunan restoranda deniz levre inin fiyat 75 YTL. Sar msak ve tereya ile servis edilen f r nda stakozun fiyat ise 98 YTL. Les Ottoman da bulunan trüf mantarl hamburgerin fiyat ise tam 129 YTL. Ancak bu hamburgerin sadece Kas m aylar nda bulundu unu hat rlatal m. Yani bu hamburgerin tad na bakmak için birkaç ay beklemek flart. 100 M LYON DOLARA YALI Cumhuriyet tarihinin en pahal yal s olma unvan Yeniköy deki Erbilgin Yal s na ait. 100 milyon dolarl k yal da 64 oda bulunuyor. Üç bin metrekarelik alana sahip yal, dört kattan olufluyor. Yal n n deniz cephesinin iki yan nda, ikinci katlardan d flar taflan ç k nt l cumbalar bulunuyor. Duvarlarda ise yap ld dönemden bugüne kadar gelmeyi baflarm fl ifllemler var. Misafirhanesiyle birlikte 64 odas olan yal da bir de yüzme havuzu ve Türk hamam var. 60 metrelik r ht m da bulunan yal, Bo az n en uzun r ht ml ikinci yal s olma özelli ine de sahip. 10 M YON DOLARLIK DA RE Bo az n iki yakas nda, bahçe içindeki yal lar, milyon dolarl k de erlere sahipler. Ama bir de milyon dolarl k daireler var. Tabii residence lardan bahsediyoruz. Dinçkök lerin Etiler de infla ettirdi i Akmerkez hala Türkiye nin en pahal residence lardan biri. Yap m halen devam eden ve müflterilerine gece yar s bile olsa her istediklerini temin etme garantisi veren W Hotel onu geçer mi bilinmez ama Akmerkez in penthouse unda bulunan bin metrekarelik residence n fiyat tam 10 milyon dolar. 1 M YON DOLARLIK OTOMOB L Ne Maserati, ne de Ferrari, ne de Aston Martin, fiyat konusunda

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Esra. Öztay Güraras. Hisseden Bir Heykel Sanatç s. nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden

Esra. Öztay Güraras. Hisseden Bir Heykel Sanatç s. nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden BD KASIM 2014 Ifl Aln nda Hisseden Bir Heykel Sanatç s Esra Öztay Güraras Pir Sultan Abdal heykeli Yazan: O UZ HAN ÖZTAY Ö nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden toplad irili ufakl

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

modern dokunufllar aras nda 18. yüzy l Paris rüyas

modern dokunufllar aras nda 18. yüzy l Paris rüyas AntikDekor056-064.qxp 8/22/11 1:37 PM Page 56 Girifl holünün duvar ndaki bordür ünlü sanatç Joan Miro taraf ndan 1940 l y llarda yap lm fl ve evin en önemli detaylar ndan birini oluflturuyor. 1770 li y

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Vaziyet Plan AKSÜT NfiAAT VE M MARLIK Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Konaklar Mahallesi Ç nar Sokak Emlak Bankas Apt. Kat 1 Daire 2 4. Levent / stanbul Tel: 0212 325 90 62-63 Faks: 0212

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com.

Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com. Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com.tr Kral Dairesinde Yaflamakt r. Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products

yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products Ravboard Dow Chemical firmas n n ekstrüde polistren sert köpük markas Styrofoam dan üretilmifltir. yap elemanlar Styrofoam un her iki yüzeyi cam elyaf

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Bir Keyiftir Ev Yapmak

Bir Keyiftir Ev Yapmak 42 Bir Keyiftir Ev Yapmak KULLANICININ YAPILAN fi B R ESER OLARAK GÖRMES VE HER fiey LAYIKIYLA YER NE GET RMEYE ÇALIfiMASI SAYES NDE RAHAT VE KEY FL B R ÇALIfiMA ORTAMINDA GERÇEKLEfiT R LM fi fiansli B

Detaylı

Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma yapmaktadır.

Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma yapmaktadır. İnsan Kaynaklarının Dönüşümü 2010 Araştırması Sonuçları www.mercer.com 2010 PERYÖN & Mercer İK Dönüşümü Araştırması Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma

Detaylı

Hem Nefleli, Hem Dinamik

Hem Nefleli, Hem Dinamik 66 Hem Nefleli, Hem Dinamik ZM R Ç L DE YER ALAN EK N KOLEJ, M N K ARKADAfiLARIN MEKANI NASIL ALGILAYACAKLARI, VÜCUT ÖLÇÜLER VE DÜfiÜNCE fiek LLER GÖZ ÖNÜNE ALINARAK TASARLANMIfiTIR. SINIFLARDA HEM NEfiEL

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

OR ON DA YEN SEZONDA V TR NLER

OR ON DA YEN SEZONDA V TR NLER Ramazan e lenceleri Orion Al flverifl Merkezi nde Her y l oldu u gibi bu y l da Ramazan, Orion da dolu dolu e lencelerle geçecek. Çocuklar bu y l da Karagöz ile Hacivat, Orion da ücretsiz olarak izleyecekler.

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Organizasyon

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Halkla İlişkiler ve Organizasyon A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak varlığını hissettirmektedir.

Detaylı

Odalar planlama sürecinde bulunmal

Odalar planlama sürecinde bulunmal Servotel Yönetim Kurulu Baflkan Ömer svan: Odalar planlama sürecinde bulunmal Dubai Towers ve Zorlu projeleri konusunda, ülke olarak hatal davran ld n ileri süren Ömer svan a göre, bu tür sorunlar n giderilmesi

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Enerji Tasarrufunda İnovatif Çözümler

Enerji Tasarrufunda İnovatif Çözümler Isı Yalıtımı Enerji Tasarrufunda İnovatif Çözümler Terma Enerji Verimliliği nin temel politikası, en yeni teknolojileri, kaliteli hizmet anlayışıyla bir araya getirerek enerji verimliliği uygulamalarını

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

ÜRÜN KATALO U PRODUCT CATALOGUE Vega G da Sanayi A.fi. Çikolatal, fiekerli ve Unlu Mamuller Sektöründe faaliyet göstermekte olup; unlu mamuller, çikolata ve çikolata kaplamal ürünler, flekerli - oyuncakl

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

STANBUL T CARET ODASI KOB ARA TIRMA VE GEL T RME UBES TÜRK YAN SANAY BORSASI SERV S

STANBUL T CARET ODASI KOB ARA TIRMA VE GEL T RME UBES TÜRK YAN SANAY BORSASI SERV S STANBUL T CARET ODASI KOB ARA TIRMA VE GEL T RME UBES TÜRK YAN SANAY BORSASI SERV S DEN ZL SANAY ODASI Z YARET 4 MART 2011 / 11.00 stanbul Ticaret Odas Türkiye nin en büyük dünyan n ise be büyük odas ndan

Detaylı

Türk nflaat sektörünün deneyimli ve yenilikçi firmalar ndan Reskon nflaat olarak, iki y ld r üzerinde çal flt m z Maritza Evleri projesiyle gelece i infla etmeye devam ediyoruz. Geçmiflten günümüze, hayata

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı

Turistler art k stanbul u "T kl yorlar"

Turistler art k stanbul u T kl yorlar Turistler art k stanbul u "T kl yorlar" Tanıtım görevlisi bürokratların, turizm acentalarının ve halkla ilişkiler uzmanlarının yıllardır Kafdağı nın ardında sandıkları ve o nedenle yalnızca düşlemekle

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Sanatsal bir yaklaşımla bir yaşam stili sunan Meram Park Villaları ile tasarım ve fonksiyonelliğin mimari bütünlükle birleşimine şahit olacaksınız

Sanatsal bir yaklaşımla bir yaşam stili sunan Meram Park Villaları ile tasarım ve fonksiyonelliğin mimari bütünlükle birleşimine şahit olacaksınız Konya nın son dönemlerde en hızlı gelişen bölgesinde, DEKOR inşaatın 30 yılı aşkın tecrübesinin yansıması, yakından tanıdığınız yaşamınıza kalite kazandıran felsefesiyle MERAM PARK VİLLARI hayata geçiyor.

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e.

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. ÜN TE III I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. Personel Yönetimi filetme YÖNET M BU BÖLÜMÜN AMAÇLARI Bu üniteye çal flt n zda; BU ÜN TEYE NEDEN ÇALIfiMALIYIZ?

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

FRANCHISE. Technokids nedir

FRANCHISE. Technokids nedir Technokids ne yapar Technokids nedir Technokids, Teknoloji ve bilgi çağının sunduğu olanakları çocuklarla paylaşan, geleceğin yaratıcı beyinlerini ortaya çıkaran, yeteneklerini keşfeden, onlara yeni yetenekler

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çevre İş Sağlığı Güvenliği ŞİRKETLER

Detaylı

Merhaba 3 Amaç 4 Hedef Kitle 5 Sayfa çerikleri ve lgili Bafll klar 6 Banner Kullan mlar Plan 01 7 Plan 02 8 Plan 03 9 Plan 04 10 Plan 05 11 Banner Ölçüleri ve Format Bilgileri Leader Board 12 Leader Board

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

Endüstri 4.0. nsanl n Gelece i. Tümüyle bilgisayar

Endüstri 4.0. nsanl n Gelece i. Tümüyle bilgisayar Endüstri 4.0 ve nsanl n Gelece i Tümüyle bilgisayar 40 y l içinde sistemli ve yapay insanlar n yapt zeka donan ml makinelerin, üretim ve hatta bilgisayarlar n her ifli makine ve hizmet sektöründe çal flmas

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ

YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ I Doç. Dr. Yonca Deniz GÜROL YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ II YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ Yay n No : 2377 flletme-ekonomi Dizisi : 447 1. Bask Ocak 2011 - STANBUL

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

SOLAREKS. Firma Hakkında SOLAREKS

SOLAREKS. Firma Hakkında SOLAREKS Firma Hakkında Firma Kimliği - Firma İsmi: Güneş Enerjisi Sistemleri Alper Uysal - Firma Kurucuları: Timuçin Uysal Elektrik Elektronik Mühendisi (Istanbul Teknik Üniversitesi & İngilizce İşletme) Alper

Detaylı