BİR SANAYİİ YAPISI İÇİN ÜLKEMiZ KOŞULLARINDA EN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİR SANAYİİ YAPISI İÇİN ÜLKEMiZ KOŞULLARINDA EN"

Transkript

1 SAU Fen Blimleri Enstitüsü Dergisi 6Cilt 3 Say (Eylül 2002) Bir Sanayii Yaps Için Ulkemiz Koşullannda En Ekonomik Taşyc Sistem Araştrlmas IAltm, SZBulut BİR SANAYİİ YAPISI İÇİN ÜLKEMiZ KOŞULLARINDA EN EKONOMİK TAŞIYICI SİSTEM ARAŞTIRILMASI Işk ALTIN, S Zeki BULUT Özet Ülkemiz koşuharnda tek katl bir sanayii yaps için en ekonomik taşyc sisten belirlennesini amaçlayan bu çalşmada, ana malzemesi çelik (st37), 50 metre açklğa sahip, 40 metre boyunda, O metre ara ile 5 adet taşyc çerçeve ve ortada bir sra kolon ile dizayn edilecek bir yap için belirli kriterler ve çeşitli kaynaklar araştarlarak oluşturulan 8 adet taşyc sistem Sap2000 program ile analiz edilmiş, sistemlerde oluşan moment, kesme kuvveti, nornal kuvvet ve deplasmanlar TS 648 kriterlerine uygun :arak boyutlandrlmştr ve her sistem için bir ağrlk hesab yaplarak en hafif sistem en ekonomik sistem olarak beninsenmiştir teşkil edilerek O metre a ralkl taşyc çerçeveler yarduru ile inşa edilecektir Bu sanayii yapsnn ülkerniz koşullarnda uygulanabilecek en uygun taşc sistem ile yaplmasn amaçlayan bu çalşma ile seçilen çeşitli sistemler çözilierek sonuçlar karşlaştrlmş ve bunlar arasndan en ekonomik olan sistem seçilmiştir Sanayii yaplannn genelde tek katl ve geniş açklkl olduğu göz önüne alnacak olursa sistem yüklerinjn büyük bir ksmn çat kaplanasnn ve aşk sistenilin oluşturduğu ve taşy c sistenlerde ekonomik çözüne giden yolun bu yükleri minimize etmekten geçtiği aşikardl Aualtar Kelime/er: Ekonomik taşyc sistem, Çelik sistcnler, Kafes ki işler, Sistem ağrlklar, Abstract In this project, it is aimed that the most ekonomical variation for a one storey industrial strurture designed under condition of Turkey The basic material composed of this industirial structure is steel (st37), 50 meters long span, 40 meters in length, having 5 portaiframe seperated by 0 meters interval and columns supporting these frames at nidpoints 8 different structural systems to be formed with some critcrias sourced from various resources is analyzed by Sap200 Using output data related with support reactionsnoments, shear forces, axial forces and displacementsall crosssections and other dimesions of systens are evaluated with respect to S 648 design criteria Finaly, each structural systerns are conpared vith otlers total weight and the most light \veight system is selected as the most economical structurc for this project Bu çalşmada öncelikle çat kaplamalar üzerine geniş çapl br araştrma yaplmş ve halen sanayi yaplannda yaygn olarak kullanlan poliüretan dolgulu sandviç paneller bu tip bir yapnn çat kaplanas için en iyi çözüm olarak önerilmiştir Çat kaplamas üzerindeki yükler ile çat kaplamasmn yüklerini toplayarak taşyc sistem çerçe velerine aktaran aş k elemanlarnn çö zümlerinde ise profil aşklar, kafes sistemlerden oluşturulan aşklar ile değişik aşk araltklarndan oluşan üç kiter göz önünde tutularak çeşitli sistemler oluşturulmuş ve en ekonomik olan saptannuştr Dolu g övdeli taşyc sistem çerçeveleri çözümlerinde aşk says ve buna bağl olarak sisteme yük aktarlan nokta says sistem çözümlerinde değişik sonuçlar oluşturnadğndan en ekonomik aşk hesab göz önüne alnarak çözülmüştür Buna karşlk yük aktarlan nokta says, kafes sistemlerdeki düğüm noktas says ile direkt bağlant h o lduğundan her aşk hesab için farkl ka fes taşyc sistenller oluşturularak sonuca gidil miştir Key»ords: Economical structural system, Steel structurcs, Space truss, System weights I GİRİŞ Bu tür bir sanayii yapsnn en ek onomik taşyc sistem ile inşas kadar yapnn en ksa zamanda ilanal edilerek snma, bakm ve benzeri işletme üretken hale geçmesi, giderlerinin minirnize edilmesi, il eriye dönük gelişme ler e açk olmas, insan psikolojisi üzerindeki etkileri de göz ard edilnemelidir Ana malzemesi çelik (St37) ve tek katl olarak tasarlanan 50 netr e eninde 40 metre boyunda 75 netre yüksekliğinde bir sanayii yaps, ortada bir sra kolon II ÇATI K_\PLAMASI SEÇİJ\lİ Affrn, SAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü YLisans öğrencisi S Z(ki Bulut, Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Miilcndisl:ği Bölünü, Esentepe,Sakarya Inşaat Çat kaplamas seçininde, kaplama ağr lğ başta ol rnak üzere muk avemeti, s yaltm, montaj süresi, işletne ve 77

2 SA U Fen Bilinleri Enstitüsü Dergisi 6Cilt, JSay (Eylü2002) Bir Sanayii Yaps İçin Ülkemiz Koşullannda En E ko no rni k Taşy c Sistem Ara ş ta rj m as IAitn, SZBultC bakm giderleri gibi kriterler göz önünde tutularak yaplan bir piyasa araştrlmasnda aşağda üstünlükleri maddeler halinde sralanan poliüretan dolgulu sandviç sisten çat kaplama panellerinin bu yap için en uygun seçim olduğu açktr sağlar Aşklarn boyutlandnlmasnda srasyla aşk açklğ, aşk aralğ ve kullanlan profil tipi etkli olmaktadr Bu üç faktör dikkate alnarak aşağdaki aş k sistenleri çözülmüş ve sistem ağrlklar kyas edilerek en ekonomik aşk sistemi seçilmiştir III ls yaltm; eşdeğer s yaltm sağlayan farkl malzemelerin kalnlklan aşağdaki gibidir Tablo Eşdeğer s yal tm için malzeme kahnlklan s yaltm yapabiresi Yoğunluğu Is iletkeriliği l lçingeekli Malzene (kg/m (kcavmhoc:) kanlk (cm) Poliüetm Camyünü xzbeton (ill Tuğla Beton Sabit aşk yükleri : Taşyc çerçeve açklğ Taşyc çerçeve aralğ Çat örtüsü, aşk ağrlğ (g ) g + makas ağrlğ (g2) : Kar yükü (Pk) : Çat eğimi o/ol O (a) Değişken aşk karakterlei : Sürekli kiriş gibi çalştğ yap lacaktr 25 x 2 = 50 mt 0 x 4 = 40 mt = 25 kg!m = 45 kglm2 75 kglm2 57 varsaylarak boyutlanduma o y 2 Yük taşma apasiteleri; farkl kalnlktaki baz poliüretan dolgulu sandviç sistem çat kaplamasnn sehin limiti L/200 olarak geçilebilecek açkhk tablosu X \ My Mx / r" Qy ( aşağdaki gibidir _ cx Tablo 2 Sandviç panel ler le geç il ebilecek açl<] klar qx y j )p Alüminvnn ; r<c Sürekli lciriş gbi levba kalnlğ Geçillib::ek açklk( an) (rrnn) P(kQfmL) >D S i ] U st Alt (jj Ş eki Profil aşk kesiti Aşk aralğ a = 770mm (gergisiz) q= (gl+pj*a = (25+75)* 77 qx = q*cosa = 77*cos(5 7) qy = q*sina = 77*sin(57) = 77 kg/m = 76 kgm = 8 kgm 3 4 metreye ulaşan boylarda üretilmesi montaj ve nakliye kolay!jğ sağlayarak yapmn üretime geçne süresini ve maliyetleri azaltr 4 Zanan içerisinde çüiinez ve bakm gerektirneyerek işletne giderlerini düşüür III AŞlK HESAPLARI Genel olarak çelik taşyc sistemlerde taşyc ilk eleman aşklardr Aşklar, çat kaplamas ve üzerindeki yükleri alarak ana sisterre iletmesinin vamnda ana sistemdeki, burkulma boylarn snrlandrarak sistemde stabilite Gerilme hesab : Ix= qx *( e 2 /l ) My= qy *(( e/2)2/ ) Seçilen kesit 220 Geriime kontrolü : 76*( 02/ ) = 600 kgm 8*(5 2 /) 4 kgm Ix = 3060 cn 4 W x = 278 cm 3 Iy = 62 cm 4 Wy = 33 cm 3 cr= (Mx/W x)+(myiwy) = 600/ /33 = 699 kg/cm < 440 kg/cm 2 Sehim hesab : f = (248*qx *e 4 )/Ix = (248*076* 04)/3060 = 43 cm fy = (248*qy *e 4 )/Ix = (248*008* 04)/62 = 276 cm Sehim kontrolü: f = ((/ + fy2 )05 = ( )05 =30cm Enax = e/300 = 000/300 = 330 cm 78

3 SAU Fen Bil injeri Enstitüsü Dergisi 6Cilt, 3Say (Eylül 2002) Bir Sanayii Yaps İçin Ülkemiz Koşullannda En Ekonomik Taşyc Sistem Araştarlmas IAlttn, SZBulut 30 < 330 cm III2Aşk aralğ a = 25/6 77 _; q = (gl +P)*a qx = q*cosa qy = q*sina Gerilme hesab : Mx = Nfy = qx * (e 2 ll) qy *((e/2)2/ ) = (25+ 75)* 77 = 77*cos(57) = 77*sin(57) 76*(02/) 8*(52/) 770mm (tekgergi) = 77 kg/m = 76 kgn = 8 kgm = 600 kgm 4 kgm Seçilen kesit I 80 Ix= 450 cm 4 Wx = 6 cm 3 Iy = 83 cm4 W Y = 98 cm 3 Geritme kontrolü : cr= (MxfWx)+(M/Wy) = 600/6+4/98=20 kg/cn 2 Sehim hesab : fx = (24: qx * e4)/lx 20 < 440 kg/cm 2 = (248*076*04)/450 = 30 cm fv = Gergi olduğu için yaklaş k sfr alnabilir = 000 cm Diğer aşk sistem çözümleri ve ağrlklar aşağdaki tablo3 de özetleuniştir Tablo 3 Farkl aşk sistemleri boyutlar ve ağrlklan! Brin AsJk ağlrhğ arnle!_ pufil Boyu Adedi (lcglm) Çift ri; Illi (çift çatl) sisen için i vi 770 I *2 29 2CXJJ * * * *2 362 Tek ti;uili (tek Lil) sisem için çözüm 770 I * Ci>! * * I * ! *2 362 En ekommiksistemiçintkpufil çözürrii 430! *2 35,3 Jam ep si5tem t PIIIIJ ffD Sehim kontrolü: f = (fx2 + fy2 )05 t)ax = e/3 00 = ( )05 = 000/ < 330 cm = 30 cm = 330 cm III3Aşk aralğ a = = 770mm ( çiftgerg) Sonuç olarak yukardaki tablodan da anlaşlacağ gjbi aşk aralğnn naksimum olduğu çözümlerde en ekonomik aşk sisteni elde edilmiştir Aşk aralğ 430 milinetre olduğu göz önünde bulundurulursa geniş açkhklar mininum öz ağrrlklarla geç e bilen poliüretan dolgulu sandviç çat kaplama sistemleinin bu tür sanayii yaplarnda ne kadar doğru bir seçim olduğunu göstermektedir q = (gl +Pk)*a = (25+75)* 77 = 77 kg/m qx = q*cosa qy = q*sina = 77*cos(5 7) = 77*sin(57) = 76 kgm = 8 kgm IV DOLU GÖVDELi KİRİŞ HESl\BI Gcrilme hesab : Mx = qx *(e 2 /l ) 76*( 02/) = 600 kgm My = qy * ( ( e/3) 2 ) 8*(3 332/)= l8kgm Seçilen kesit!80 Gerilme kontrolü : Ix= 450 cm4 Wx = 6 cm 3 Iv= 83 cm4 Wy =98 cm 3 cr= (MxiWx)+(MyfWy) = 600/68/98==090 kg/cnl 090 < 440 kg/cm 2 Bu sis ternde kolonlar temellerde mafsall, üst bağlantlarda rijit olacak şekilde tasarlannştr Bu tür sistemlerin en büyük avantaj, tenelere sadece düşey yükler etkidiğinden yapnn kötü zeminlerde de daha emniyetli olmasn sağlar Ayrca bu sistem çatda su İzolasyonunu zorlaşt ran deeleri de ortadan kaldmuştr Sisten in Sap2000 progranu He yaplan analizinde kirişlerde maksimum moment, kesne kuvveb, normal kuvvet ve deplasmanlan ile diyagramlar aşağda gösterilmiştir Sehim hesab : fx = (248*qx * e4)/ix = (2 48*076* 04)/450 fy = Gergi olduğu için yaklaşk s f r alnabilir Sehim kontrolü : f = ( fx 2 + f y 2 )o 5 fmax = e/300 = ( )05 = 000/ < 330 cm = 30 cm = 000 cm = 30 cm = 330 cm () ; h f i i (" _ :" tloo <c, ; ;, \ : f C,,, ), /! J :o t,_n_, \ \ {/ : f \ li : l Şekil Sistem 2 için maksimum yükleme kombinasyonu altnda oluşan moment diyagram 79

4 SAU Fen Bilimleri Ensttüsü Dergisi 6Cilt, 3Say (Eylül 2002) Bir Sanayii YapJSl İçin Ülkemiz Koşullannda En Ekonomik Taşyc Sistem Araştrlmas IAltn SZBulut =O 06 < 083 IV4Kyaslama gerilmesi kontrolü Şekil 2 Sistem 2 için maksimun yükleme kombinasyonu altnda oluşan kesme kuvveti diyagram Moment ve kesme kuvveti diyagramlar dikkatle incelenecek olursa iki diyagrannnda maksimum olduğu nokta orta kolonun kirişle birleştiği noktada oluşacaktr dolaysyla bu noktada kyaslama kontrolü y apnak gereklidir Sap2000 analizlerinden all nan maksimum moment ve kesme kuvveti de bu noktada oluştuğundan bu değerler kullamlarak kyaslama kontrolü yaplacak () = (Mnax f Ix)*(hgf2) = ( ) * (25 45) = 04 e, _t t""7, "" =(V max *Sx)/(Ix *tj =( 63*2730)/( 39000*26)= 0 t r k av = ( a 2 + 3*2 )05 = ( *0 2 ) t/cm2 06 < 80 t/cm 2 Şekil 3 Si!em 2 için maksimum yüklene kombinasyonu atnda oluşan nornal kuvvet diyagram ( + e J [ : ::::,"": ;,, ": "" " : l IVSSehim kontrolü Maksimum deplasman yapan nokta sistenlin sol taraftaki kirişin ota noktasnda 824 cm olarak oluşmaktadr fmax = L / cm 824 < 833 cm IV6Basnç başlğnn yanal burkulma kontrolü Şekil 4 Sistem 2 için maksimum yükleme kombinasyonu altnda oluşan deptasman diyagram Basnca çalşan başlk ksmnn alan Maksimum moment Maksimum kesme kuvveti Maksimum normal kuvvet Maksimum deptasman 5706 tm 63 ton 748 ton 824 cn Basnca çalşan başlk ksmnn ataleti ve yarçap Iyb = (tb*b3)/ cm4 İyb = (Iyb/F b) O S 5,49 cm Yukardaki değerler baz alnarak sistem 2 için bir kiiş boyutlandnlnas aşağda gösterildiği gibidir IV len kesit özellikleri I 600 F = 254 cm2 Ix= cn 4 Sx = 2730 cm 3 vv X= 4633 cm3 Eğilme Basnç başlğ için emniyet gerilmesi Sky = 47 cm Ayb= Scyfiyb = 76 Oa = 2400 kg/cm 2 cb = katsaysnn değeri için M= 843 tm M= 5622 tm IV 2Eğilme gerilmesi kontrolü cr= Nlnax Wx = = 23 < 44 IV 3 l\akaslama gerilmesi kontrolü t = (Vmax *Sx)f(Ix *tj = ( 63*2730) / (39000*26) = ((3* 07*Cb)/oa)05 = 439 > 76 0"Bx = ((crn*ayb2)/(cb*9*07))*oa crsx = (84* 05*Cb *Fb)/(Sky *h) 4775 > 377 kg/cm > 06*cr3 = 440 kg/cm 2 yanal burkulma olaslğ yoktur } olduğundan 377 kg/cm kg/cm 2 asx =440 kg/cm2 80

5 SAU fen Bilmlei Enstitüsü Dergisi 6Cilt, 3Say (Eylül 2002) Bir Sanayii Yaps İçin Ülkemiz Koşullarnda En Ekonomik Taşyc Sistem Araştirlmas lajtan, SZ Bulut V KAFES KİRİŞ HESABI yy ekseni etrafnda : (i) ucu mafsall (j) ucu nafsall Sy = 400 cm Sky =ky *S= 400 cm V3Eğilme moment diyagrann J 477 tm Mt 477 tm Şekil 5 Sistem 8 için tasarlanan taşyc çerçeve 239 tm M2 = 239 tn Bu sistemde kolonlar temellerde ankastre, üst bağlantlarda nafsal olacak şekilde tasarlanmştr Kafes yüksekliği L/2 olarak seçildiği zaman en ekonomik sistenler elde edildiğinden 200 metre alnnuştr Sistem 8 in Sap2000 progran ile yaplan analizinde,qfes çubuklannda oluşan normal kuvvetler alnarak bir tablo araclğ ile kesitler seçilmiştir 00 tm Mmx = 477 tm VI4Eksenel yükten oluşan gerilme ve emniyet gerilmesi P nnx = 53 tn Ax=Skx/ ix ve Oeb = P/F = 703 kg/cm2 Ax=86 w= 7 Oçen= 440kg/cn2 k Oben = Oçcm /W = 440 / 7 = 847 g Clll O"eb crben = = 008 > 05 kontrolde yaplnaldr 2 olduğundan iki VJ KOLON HESABI VI5Eğilmeden oluşan gerilme Sistem 2 deki sağ ve sol kolonlarda oluşan maksinum noment ve kesne kuvveti değerleri aşağdaki gibidir Kesit simetrik olduğundan Obx = Mmax Wx = = 32 < 44 Maksimun monent Maksimum normal kuvvet 4770 tm 5 3 ton VI6Eğilme Basnç başlğ için emniyet gerilmelen Yukandaki değerler baz alnarak sistem 2 için kolon boyutlandrlmas aşağda gösterildiği gibidir cb katsays değeri : cra= 2400 kg/cm 2 VIlEn kesit özellikleri Pufil h b tc F Ix Basnca çalşan başlk ksmnn alam Fb = b*tb(h2*tb)*(tgf6) = 7552 cm 2 Wx o lx Basnca çalşan başlk ksmnn ataleti ve yar çap Iyb (tb*b 3 )/l2 = iyb = (Iyb/Fb)os = 2000 cm4 5,5 cm iv 402 Tablo 4 Cb katsayts hesap tablosu l p M Tabloi)8 vu iu f L q 0c " M=0 () Le (2) tv\2 Cb 75 05(MM2)M/M2) 75 ()l M (} n o {) o M () ::;: D a pc, p ) D O p ) J o b c o o r (2) M2 (2) M2 o D ro :: :: p tjc!) c p r p_ D " pl o o : bbe : r! (" o a tve=o 05(Mtl23(MM2) 75 p p V (2) ro l\lt2 VI28 ur ku lma boylan xx ekseni etrafnda : (i) ucu ankaste U) ucu boşta s{= 750 cm TS648 Çizelge 345 den i o o} Gj 33 kx = 245 sh= kx *S= Cn Moment diyagrarru 3 nolu sütuna uyg undur Cb = 7 5 ((3*0 7 *Cb)/cra) 05 = 48 > 78 olduğundan 2 ) 5046 kg/cn > 385 kg/crn 5046 kg/cm 2 > 06*cra = 440 kg/cm 2 Osx = 385 kg/cm 2 ) Osx = kg/cm? OBx = 440 kg/cm 8

6 SAU Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 6cilt, 3Say (Eylül2002) Bir Sanayii Yaps I çn Ul em z k Ko ullarnda n E Ekooonik A şt Taşyc Sstem ra JAitn, S r n z Bul u " :c,_ """ VI 7 E u ler gerilmeleri <Jex = !/ = 2 kg/crn2, Tn VI8C Katsay snn Değeri Yana! deplasmnn mümkün olmadğ durumlarda Cm= 085 alnr ve rol k:hlar Oaknlolar TDPIA\ 4* * *;_5 L! Iffi)0oo Sistem 2 İçin toplam ağrlk tablosu (I profllerle) 99oi; VI9Genel kontroller lkontrol (cre/crben)+(cn*crbx)/((creblcre,))*crsx < olmal (7i847)+(085*322)/((7/l 2))*440 = 092 < 2Kontrol (cre06*cr)+(crbxfcrs,) < (7!440 (322440) = 097 < olmal Yukarda yaplan ilemler sadece belirli sistemler için ömek teşkil etmesi amacyla gösterilmiştir Seçilen 8 sistem için yaplan çözümlerin neticesi aşağdaki tablolarda verilmektedir ve bu sistemlerden en hafif olan en ekonomik çözümü göstermektedir Achli Pmfil 2* *2 I ve rolkolonlar 2* )25 OrtakDionlar *5 Iffi) TOPIA\ Sistem 2lçin toplam ağrlk tablosu (Petek profllerle) 8628 rbtjj Jlt;LJt:Ll: t:t L:ol:l:::j>tiA U,! VII SİSTEM AGffiLIKLARI HESABI ve!ol k:lonlar Ota k:lonlar TOPIAM 4 _, Adedi Pmfil 2*5 IffD 8*2 I220 2*5 IffD *5 380 Biirn Tcplm :Xl Sistem l için toplam ağrlk tablosu (I profillerle) " Oa kolonlar DPU\M!i " :L _ ACedi 2*5 8*2 2*5 * _; i L :L ; Profil I m 300 Birin Tcplarn :rn so " Adedi Profil Birirn *5 55ffl 8*4 Il & ve rol k:lonlar 2* J 280 Otaknblr * J 68 TOPlAM Sistem 3 Için toplam ağrlk tablosu t t "tt _ lt Adedi Pmfil T/ W l Tqm *5 28&> 7* ve rol knlonlr 2* ll Oa k:lonlar * TOPLAM Sistem 4 Için toplam ağrlk tablosu Sistem İçin toplam ağrlk tablosu (Petek profllerle) 82

7 V SAU Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 6 Cilt, J Say (Eylül 2002) Bir Sanayii Yapsa için Ülkemiz Koşullannda En Ekonomik Taşycr Sistem Araştnlmas IAltn, SZBulut \ L _}l:: j_ :t "! t : ::}:: t :: :: _4 :L _ L :_ :: r,j_;l L::: J::: Imi Adedi Profil TqJlam Boyu awhk önilk I<:i: [ IŞ aqiillki<n * Aşk::ldklan (p{ dil) 6* SaQ ve kolonlar 2* (ffi Üa kobnar *5 B PIAM SİSIEMAGJRLIGI,_ j ± j; t± t::: : i :_ Sisten 5 İçin toplam ağrlk tablosu :::" _,L::!::::,, t±7:, ± ±; t ± ",, "::; :: _ ::: _,, 648(f),,,,,_ Tq:Jlam Sl] Achii Profil ;dvi! Pnk Kiiş ::Örildan * "O" Ac:;k aphldan(pufil) I Sağ ve rol kul0lar 2* *4 Boyu Orta kobjlar * DPIAM SISTEM AGIRUGI S istem 6 İçin toplam ağnh k tablosu bt :l±:j t±:=j ± ± _: ""_;, _: =: ::_:::_ " _,, _: _ t } Isi Adcrli Ki:i, 4 _ IŞ,vr Kti *5 ödklan(pofil) l 4*4 mo Sağ ve kolonlar 2*5 425 Profil Orta kobnlar *5 D20 TOPlAM SİSBv AÖIRLIGI =:::: ::: l _:: TJam Boyu afurlk Orlk J4 750 Sistem 7 İçin toplam ağrltk tablosu Biri n Tcplam Achli Profil Hoyti nvn k aptrltk Kiiş ağrlklan Aşk afubldm (JJn *5 fil) 5*2 Sağvelkolonlar 2*5 *5 Ortakolonlar TOPlAM SİSTEM AÖIRLIÖI I !450 I Sistem 8 İçn toplam ağrlk tablosu VIII SONUÇ VE ÖNERİLER Yukanda tablolar halinde verilen sistem ağrlklar incelendiğinde kafes sistemler dolu gövdeli ve petek sistenlere göre daha ekonomik çözümler vermektedir, Aynca kafes sistemlerde kendi aralarnda mukayese edildiğinde, aşk hesaplannda ulaşlan ekonomik çözümün desteklendiği göze çarpmaktadu Aşk aralğnn artmas, aşk saysn ve buna bağl olarak kafes sistemdeki düğüm noktas saysn azaltmakta dolaysyla çubuk boylarn uzatmaktadrr Başlangçta artan burkulma boylar sistemin ekonomik olmayacağ görüşünü desteklese de kafes sistemleri oluşturan çubuklarn dikkatli bir dizayn ile çoğunu çekmeye çalşttrdğrrzdan burkulma söz konusu olmamaktadr Sonuç itibaryja, yukarda _verilen ağrlk tablolar incelendiğinde ekonomik olarak en uygun olan sistem 7 benimsenmiştir I{AYNAKLAR [] TS 64 8/Arahk 980, "Çelik Yaplarn Hesap Ve Yap m Kurallar, rf ürk Standartlar Enstitüsü, 98 2, Ankara [2] TS 498/Kasnl 987, "Yap Elemanlarn Boyutlandnlmasnda Alnacak Yüklerin Hesap Değerleri" Türk Standartlan Enstitüsü, 987, Ankara [3] AR O ALI Selim, "Bir Sanayii Yaps İçin Ülkemiz Koşullarna Göre En Ekonomik Taşyc Sistemin Araştnlmas" Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Şubat 999, İstanbul [4] BAHAR Coşkun, Bir Hal Yapsnda Ekonomik Sistem Araştrlnas Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ekim 995, İstanbul [5] ODABAŞI Yalnan, "Çelik Çat Elemanlarnn Ekonomik Çözümleri" 98 2, [6] ODABAŞI Yalman, "Ahşap Ve Çelik Yap Elemanlar 997, [7] YORULMAZ Müfit, "Yap Statiği İzostatik Sistemler", İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlk Fakültesi, 980, İstanbul [8] 2000 { APEL "Alüminyum Poliüretanl Çat Kaplana Ürün Kataloğu" YAPEL Yap Etemanlan Sanayii ve Ticaret LtdŞti, 2000, Ankara [9] 2000 ASSAN, Sandviç Panel Ürün Kataloğu" ASSANPREF ABRİK Yap Elemanlar Pazarlana ve İnşaat AŞ, 2000, İstanbul [0] 999 ÖZGÜR ATERMİT: "Atermit Grün Kataloğu" ÖZGÜR Atermit Sanayii ve Ticaret AŞ, 2000, Adana 83

ANKARAÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ HAYVANSAL ÜRETİM YAPILARINDA KULLANILAN TAŞIYICI SİSTEMLERİN EKONOMİK YÖNDEN KARŞILAŞTIRILMASI Bülent YAVUZ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ İnş.Müh. Alican TÖREN İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

Detaylı

DEPREM GÜVENLİĞİ YETERSİZ BETONARME BİR BİNA İÇİN FARKLI GÜÇLENDİRME ÖNERİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Haluk ŞİK

DEPREM GÜVENLİĞİ YETERSİZ BETONARME BİR BİNA İÇİN FARKLI GÜÇLENDİRME ÖNERİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Haluk ŞİK T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DEPREM GÜVENLİĞİ YETERSİZ BETONARME BİR BİNA İÇİN FARKLI GÜÇLENDİRME ÖNERİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Haluk ŞİK YÜKSEK LİSANS TEZİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM

Detaylı

HAFİF YAPI TASARIMINDA PULTRUZYON METODU İLE ÜRETİLEN CAM ELYAF TAKVİYELİ PLASTİKLERİN KULLANILMASI

HAFİF YAPI TASARIMINDA PULTRUZYON METODU İLE ÜRETİLEN CAM ELYAF TAKVİYELİ PLASTİKLERİN KULLANILMASI Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 22, No 1, 199-205, 2007 Vol 22, No 1, 199-205, 2007 HAFİF YAPI TASARIMINDA PULTRUZYON METODU İLE ÜRETİLEN CAM ELYAF TAKVİYELİ PLASTİKLERİN

Detaylı

KISMİ DOLGU DUVARLI ÇELİK ÇERÇEVELERİN TERSİNİR TEKRARLANIR YATAY YÜKLER ALTINDAKİ DAVRANIŞININ DENEYSEL ve ANALİTİK OLARAK İNCELENMESİ.

KISMİ DOLGU DUVARLI ÇELİK ÇERÇEVELERİN TERSİNİR TEKRARLANIR YATAY YÜKLER ALTINDAKİ DAVRANIŞININ DENEYSEL ve ANALİTİK OLARAK İNCELENMESİ. 1. OTURUM KISMİ DOLGU DUVARLI ÇELİK ÇERÇEVELERİN TERSİNİR TEKRARLANIR YATAY YÜKLER ALTINDAKİ DAVRANIŞININ DENEYSEL ve ANALİTİK OLARAK İNCELENMESİ M. Yaşar Kaltakcı a, Hasan Hüsnü Korkmaz a, Ali Köken a,

Detaylı

Uygulamada Kullanılan Profesyonel Bir Yapısal Analiz-Betonarme Hesap ve Çizim Yazılımının İrdelenmesi: Z-PRO

Uygulamada Kullanılan Profesyonel Bir Yapısal Analiz-Betonarme Hesap ve Çizim Yazılımının İrdelenmesi: Z-PRO Uygulamada Kullanılan Profesyonel Bir Yapısal Analiz-Betonarme Hesap ve Çizim Yazılımının İrdelenmesi: Z-PRO Süleyman YALÇIN * Ahmet TOPÇU ** Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi,

Detaylı

ÇELİK UZAY ÇATI SİSTEMLİ HAL YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ. Armağan KORKMAZ *, Zeki AY **

ÇELİK UZAY ÇATI SİSTEMLİ HAL YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ. Armağan KORKMAZ *, Zeki AY ** 875 ÇELİK UZAY ÇATI SİSTEMLİ HAL YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Armağan KORKMAZ *, Zeki AY ** ÖZET Deprem etkisi, yapıları alışılmış yüklerin üzerinde zorlayarak yapı davranışını olumsuz

Detaylı

Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Üzerinde Motor Bağlı Bir Çelik Kafes Kiriş Ayaklı Konsola Ait Düşey Kirişin Mukavemet Analizi

Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Üzerinde Motor Bağlı Bir Çelik Kafes Kiriş Ayaklı Konsola Ait Düşey Kirişin Mukavemet Analizi Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (23) 17(2): 81-9 Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Üzerinde Motor Bağlı Bir Çelik Kafes Kiriş Ayaklı Konsola Ait Düşey Kirişin Mukavemet Analizi Muharrem ZEYTİNOĞLU * ÖZET Kaldırma,

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 648 Aralık 1980 1.Baskı.Baskı ICS 91.080.10 ÇELİK YAPILARIN HESAP VE YAPIM KURALLARI Building Code for Steel Structures TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey Caddesi

Detaylı

PREFABRİK BETONARME SANAYİ YAPILARININ DEPREM DAVRANIŞININ DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

PREFABRİK BETONARME SANAYİ YAPILARININ DEPREM DAVRANIŞININ DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ PREFABRİK BETONARME SANAYİ YAPILARININ DEPREM DAVRANIŞININ DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Nihat ÇETİNKAYA Danışman:

Detaylı

Doğrulama Kılavuzu Ocak 2009

Doğrulama Kılavuzu Ocak 2009 Ocak 2009 2 KULLANIM HAKLARI PROTA YAZILIM BİLİŞİM ve MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. ODTÜ Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi Galyum Blok No: 20 ANKARA Tel: (312) 210 17 88 Fax: (312) 210 17 86 Email: probina@prota.com.tr

Detaylı

Pultruzyon Metodu ile Üretilen Cam Fiber Takviyeli Plastik Profillerin Sera Modellemesinde Kullanılması

Pultruzyon Metodu ile Üretilen Cam Fiber Takviyeli Plastik Profillerin Sera Modellemesinde Kullanılması Uluslararası Deprem ve Yapı Mühendisliğinde Gelişmeler Sempozyumu, 4-6 Ekim 007 Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta-Antalya, Türkiye Pultruzyon Metodu ile Üretilen Cam Fiber Takviyeli Plastik Profillerin

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ HIZLI DURUM TESPİT (DURTES) YÖNTEMİ VE BİLGİSAYAR PROGRAMININ GELİŞTİRİLMESİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ HIZLI DURUM TESPİT (DURTES) YÖNTEMİ VE BİLGİSAYAR PROGRAMININ GELİŞTİRİLMESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ HIZLI DURUM TESPİT (DURTES) YÖNTEMİ VE BİLGİSAYAR PROGRAMININ GELİŞTİRİLMESİ İnş. Müh. Rasim TEMÜR İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Yapı

Detaylı

Betonarme Çerçeve Yapılar İçin Güvenilirlik Esaslı Sismik Tasarımda Yük Katsayılarının Optimizasyonu

Betonarme Çerçeve Yapılar İçin Güvenilirlik Esaslı Sismik Tasarımda Yük Katsayılarının Optimizasyonu Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1-1,(26),99-18 Betonarme Çerçeve Yapılar İçin Güvenilirlik Esaslı Sismik Tasarımda Yük Katsayılarının K. A. KORKMAZ Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

YENİ NAUTILUS KÖR KALIP SİSTEMLERİNİN DEPREM YÖNETMELİĞİNE GÖRE YAPISAL ANALİZİ

YENİ NAUTILUS KÖR KALIP SİSTEMLERİNİN DEPREM YÖNETMELİĞİNE GÖRE YAPISAL ANALİZİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOPLAST S.p.A TARAFINDAN ÜRETİLEN İKİ DOĞRULTUDA ÇALIŞAN BOŞLUKLU DÖŞEME SİSTEMLERİNDE KULLANILAN YENİ NAUTILUS KÖR KALIP SİSTEMLERİNİN DEPREM YÖNETMELİĞİNE

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Fehmi KASAPOĞLU

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Fehmi KASAPOĞLU ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Fehmi KASAPOĞLU TÜNEL KALIP SİSTEMLERLE ÜRETİLEN PERDELİ TAŞIYICI SİSTEMLERİN, KONVANSİYONEL SİSTEMLERLE KARŞILAŞTIRILMASI İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

EKOLOJİK TASARIM KRİTERLERİNE GÖRE KENT PARKI İYİLEŞTİRME MODELİ: İZMİR KÜLTÜRPARK ÖRNEĞİ. Ayşe KALAYCI Araşt rma Görevlisi ayseklyc@gmail.

EKOLOJİK TASARIM KRİTERLERİNE GÖRE KENT PARKI İYİLEŞTİRME MODELİ: İZMİR KÜLTÜRPARK ÖRNEĞİ. Ayşe KALAYCI Araşt rma Görevlisi ayseklyc@gmail. TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / 28-30 Kasım 2013 329 EKOLOJİK TASARIM KRİTERLERİNE GÖRE KENT PARKI İYİLEŞTİRME MODELİ: İZMİR KÜLTÜRPARK ÖRNEĞİ Cemal Onur ALPAY Peyzaj Mimar cemal@odakpeyzaj.com Ayşe KALAYCI

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇELİK YAPI TABLOLARI

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇELİK YAPI TABLOLARI T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇELİK YAPI TABLOLARI Tablo 1:Çelik yapı kısımları için emniyet gerilmeleri(kg/cm 2 ) Yapı Cinsi Gerilme Çeşidi Malzeme St.7 St.52 Yükleme H (I.yük.)

Detaylı

DÜZLEM KAFES TAŞIYICI SİSTEMLERİN OPERASYONAL MODAL ANALİZİ

DÜZLEM KAFES TAŞIYICI SİSTEMLERİN OPERASYONAL MODAL ANALİZİ 6. OTURUM DÜZLEM KAFES TAŞIYICI SİSTEMLERİN OPERASYONAL MODAL ANALİZİ Alemdar BAYRAKTAR, Temel TÜRKER, Ahmet Can ALTUNIŞIK, Barış SEVİM Karadeniz Teknik Üniversitesi, İnşaat Müh. Böl., Trabzon Özet Bu

Detaylı

AFYON DEPREMİNDE HASAR GÖRMÜŞ BETONARME BİR YAPININ GÜÇLENDİRME ÇALIŞMASI

AFYON DEPREMİNDE HASAR GÖRMÜŞ BETONARME BİR YAPININ GÜÇLENDİRME ÇALIŞMASI Afyon Kocatepe Üniversitesi 6 (1) Afyon Kocatepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ 81-96 JOURNAL OF SCIENCE AFYON DEPREMİNDE HASAR GÖRMÜŞ BETONARME BİR YAPININ GÜÇLENDİRME ÇALIŞMASI ÖZET Kamuran ARI, Hamdi

Detaylı

Genetik Algoritma ile Üç Boyutlu Kafes Sistemlerin Şekil ve Boyut Optimizasyonu 1

Genetik Algoritma ile Üç Boyutlu Kafes Sistemlerin Şekil ve Boyut Optimizasyonu 1 İMO Teknik Dergi, 2006 3809-3825, Yazı 251 Genetik Algoritma ile Üç Boyutlu Kafes Sistemlerin Şekil ve Boyut Optimizasyonu 1 Vedat TOĞAN * Ayşe DALOĞLU ** ÖZ Minimum ağırlık veya hacmi bulmaya yönelik

Detaylı

ENGELLİLER İÇİN OTOBÜSLERE UYGUN ASANSÖR SİSTEMİ TASARIMI

ENGELLİLER İÇİN OTOBÜSLERE UYGUN ASANSÖR SİSTEMİ TASARIMI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2003 : 9 : 3 : 333-341

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI FRP SARGILI PERDE DUVARIN YÜKLER ALTINDAKİ DAVRANIŞININ İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ ENİS BAŞ DENİZLİ, TEMMUZ - 2015

Detaylı

DİNAMiK YÜKLEMED E SİSTEM DAVRANIŞLARININ KONTROLÜ

DİNAMiK YÜKLEMED E SİSTEM DAVRANIŞLARININ KONTROLÜ SAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 5Cilt, Saya (Mart 200) 9906 DİNAMiK YÜKLEMED E SİSTEM DAVRANIŞLARININ KONTROLÜ Faruk Mendi, Mustafa Kemal Külekci Özet Bu çalşmada makinalarn, çalşma şartlar nedeniyle

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİNALARIN DEPREME KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİNDE KLASİK YÖNTEM İLE SÜRTÜNMELİ SARKAÇ SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ İnş. Müh. Oğuzhan AYHAN

Detaylı

DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI VE

DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI VE KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI VE ONARIM-GÜÇLENDİRME TEKNİKLERİNİN İNCELENMESİ ALİ RIZA İLKER AKGÖNEN YÜKSEK

Detaylı

Prefabrike Yapıların Başlıca Tasarım İlkeleri

Prefabrike Yapıların Başlıca Tasarım İlkeleri Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 35 (3-4), 235-240, 2004 Prefabrike Yapıların Başlıca Tasarım İlkeleri Ayla P. AMİL, Abdulkadir Cüneyt AYDIN Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği

Detaylı

Düzlem Kafes Sistemlerin ANSYS Paket Programı ile Optimum Geometri Tasarımı

Düzlem Kafes Sistemlerin ANSYS Paket Programı ile Optimum Geometri Tasarımı Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 19 (2), 201-207, 2007 19 (2), 201-207, 2007 Düzlem Kafes Sistemlerin ANSYS Paket Programı ile Optimum Geometri Tasarımı M. Yavuz SOLMAZ

Detaylı

ESNEK ÜSTYAPILARIN TASARIMLARINDA AASHTO-72 VE AASHTO-86 YÖNTEMLERİNİN ANALİTİK VE EKONOMİK KARŞILAŞTIRILMASI. Baha Vural KÖK*, Necati KULOĞLU ÖZET

ESNEK ÜSTYAPILARIN TASARIMLARINDA AASHTO-72 VE AASHTO-86 YÖNTEMLERİNİN ANALİTİK VE EKONOMİK KARŞILAŞTIRILMASI. Baha Vural KÖK*, Necati KULOĞLU ÖZET Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2 (1-2) - (2) http://fbe.erciyes.edu.tr/ ISSN - ESNEK ÜSTYAPILARIN TASARIMLARINDA AASHTO-2 VE AASHTO- YÖNTEMLERİNİN ANALİTİK VE EKONOMİK KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

YAPILARIN ÜST RİJİT KAT OLUŞTURULARAK GÜÇLENDİRİLMESİ

YAPILARIN ÜST RİJİT KAT OLUŞTURULARAK GÜÇLENDİRİLMESİ YAPILARIN ÜST RİJİT KAT OLUŞTURULARAK GÜÇLENDİRİLMESİ Hasan KAPLAN 1, Yavuz Selim TAMA 1, Salih YILMAZ 1 hkaplan@pamukkale.edu.tr, ystama@pamukkale.edu.tr, syilmaz@pamukkale.edu.tr, ÖZ: Çok katlı ların

Detaylı