BİR SANAYİİ YAPISI İÇİN ÜLKEMiZ KOŞULLARINDA EN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİR SANAYİİ YAPISI İÇİN ÜLKEMiZ KOŞULLARINDA EN"

Transkript

1 SAU Fen Blimleri Enstitüsü Dergisi 6Cilt 3 Say (Eylül 2002) Bir Sanayii Yaps Için Ulkemiz Koşullannda En Ekonomik Taşyc Sistem Araştrlmas IAltm, SZBulut BİR SANAYİİ YAPISI İÇİN ÜLKEMiZ KOŞULLARINDA EN EKONOMİK TAŞIYICI SİSTEM ARAŞTIRILMASI Işk ALTIN, S Zeki BULUT Özet Ülkemiz koşuharnda tek katl bir sanayii yaps için en ekonomik taşyc sisten belirlennesini amaçlayan bu çalşmada, ana malzemesi çelik (st37), 50 metre açklğa sahip, 40 metre boyunda, O metre ara ile 5 adet taşyc çerçeve ve ortada bir sra kolon ile dizayn edilecek bir yap için belirli kriterler ve çeşitli kaynaklar araştarlarak oluşturulan 8 adet taşyc sistem Sap2000 program ile analiz edilmiş, sistemlerde oluşan moment, kesme kuvveti, nornal kuvvet ve deplasmanlar TS 648 kriterlerine uygun :arak boyutlandrlmştr ve her sistem için bir ağrlk hesab yaplarak en hafif sistem en ekonomik sistem olarak beninsenmiştir teşkil edilerek O metre a ralkl taşyc çerçeveler yarduru ile inşa edilecektir Bu sanayii yapsnn ülkerniz koşullarnda uygulanabilecek en uygun taşc sistem ile yaplmasn amaçlayan bu çalşma ile seçilen çeşitli sistemler çözilierek sonuçlar karşlaştrlmş ve bunlar arasndan en ekonomik olan sistem seçilmiştir Sanayii yaplannn genelde tek katl ve geniş açklkl olduğu göz önüne alnacak olursa sistem yüklerinjn büyük bir ksmn çat kaplanasnn ve aşk sistenilin oluşturduğu ve taşy c sistenlerde ekonomik çözüne giden yolun bu yükleri minimize etmekten geçtiği aşikardl Aualtar Kelime/er: Ekonomik taşyc sistem, Çelik sistcnler, Kafes ki işler, Sistem ağrlklar, Abstract In this project, it is aimed that the most ekonomical variation for a one storey industrial strurture designed under condition of Turkey The basic material composed of this industirial structure is steel (st37), 50 meters long span, 40 meters in length, having 5 portaiframe seperated by 0 meters interval and columns supporting these frames at nidpoints 8 different structural systems to be formed with some critcrias sourced from various resources is analyzed by Sap200 Using output data related with support reactionsnoments, shear forces, axial forces and displacementsall crosssections and other dimesions of systens are evaluated with respect to S 648 design criteria Finaly, each structural systerns are conpared vith otlers total weight and the most light \veight system is selected as the most economical structurc for this project Bu çalşmada öncelikle çat kaplamalar üzerine geniş çapl br araştrma yaplmş ve halen sanayi yaplannda yaygn olarak kullanlan poliüretan dolgulu sandviç paneller bu tip bir yapnn çat kaplanas için en iyi çözüm olarak önerilmiştir Çat kaplamas üzerindeki yükler ile çat kaplamasmn yüklerini toplayarak taşyc sistem çerçe velerine aktaran aş k elemanlarnn çö zümlerinde ise profil aşklar, kafes sistemlerden oluşturulan aşklar ile değişik aşk araltklarndan oluşan üç kiter göz önünde tutularak çeşitli sistemler oluşturulmuş ve en ekonomik olan saptannuştr Dolu g övdeli taşyc sistem çerçeveleri çözümlerinde aşk says ve buna bağl olarak sisteme yük aktarlan nokta says sistem çözümlerinde değişik sonuçlar oluşturnadğndan en ekonomik aşk hesab göz önüne alnarak çözülmüştür Buna karşlk yük aktarlan nokta says, kafes sistemlerdeki düğüm noktas says ile direkt bağlant h o lduğundan her aşk hesab için farkl ka fes taşyc sistenller oluşturularak sonuca gidil miştir Key»ords: Economical structural system, Steel structurcs, Space truss, System weights I GİRİŞ Bu tür bir sanayii yapsnn en ek onomik taşyc sistem ile inşas kadar yapnn en ksa zamanda ilanal edilerek snma, bakm ve benzeri işletme üretken hale geçmesi, giderlerinin minirnize edilmesi, il eriye dönük gelişme ler e açk olmas, insan psikolojisi üzerindeki etkileri de göz ard edilnemelidir Ana malzemesi çelik (St37) ve tek katl olarak tasarlanan 50 netr e eninde 40 metre boyunda 75 netre yüksekliğinde bir sanayii yaps, ortada bir sra kolon II ÇATI K_\PLAMASI SEÇİJ\lİ Affrn, SAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü YLisans öğrencisi S Z(ki Bulut, Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Miilcndisl:ği Bölünü, Esentepe,Sakarya Inşaat Çat kaplamas seçininde, kaplama ağr lğ başta ol rnak üzere muk avemeti, s yaltm, montaj süresi, işletne ve 77

2 SA U Fen Bilinleri Enstitüsü Dergisi 6Cilt, JSay (Eylü2002) Bir Sanayii Yaps İçin Ülkemiz Koşullannda En E ko no rni k Taşy c Sistem Ara ş ta rj m as IAitn, SZBultC bakm giderleri gibi kriterler göz önünde tutularak yaplan bir piyasa araştrlmasnda aşağda üstünlükleri maddeler halinde sralanan poliüretan dolgulu sandviç sisten çat kaplama panellerinin bu yap için en uygun seçim olduğu açktr sağlar Aşklarn boyutlandnlmasnda srasyla aşk açklğ, aşk aralğ ve kullanlan profil tipi etkli olmaktadr Bu üç faktör dikkate alnarak aşağdaki aş k sistenleri çözülmüş ve sistem ağrlklar kyas edilerek en ekonomik aşk sistemi seçilmiştir III ls yaltm; eşdeğer s yaltm sağlayan farkl malzemelerin kalnlklan aşağdaki gibidir Tablo Eşdeğer s yal tm için malzeme kahnlklan s yaltm yapabiresi Yoğunluğu Is iletkeriliği l lçingeekli Malzene (kg/m (kcavmhoc:) kanlk (cm) Poliüetm Camyünü xzbeton (ill Tuğla Beton Sabit aşk yükleri : Taşyc çerçeve açklğ Taşyc çerçeve aralğ Çat örtüsü, aşk ağrlğ (g ) g + makas ağrlğ (g2) : Kar yükü (Pk) : Çat eğimi o/ol O (a) Değişken aşk karakterlei : Sürekli kiriş gibi çalştğ yap lacaktr 25 x 2 = 50 mt 0 x 4 = 40 mt = 25 kg!m = 45 kglm2 75 kglm2 57 varsaylarak boyutlanduma o y 2 Yük taşma apasiteleri; farkl kalnlktaki baz poliüretan dolgulu sandviç sistem çat kaplamasnn sehin limiti L/200 olarak geçilebilecek açkhk tablosu X \ My Mx / r" Qy ( aşağdaki gibidir _ cx Tablo 2 Sandviç panel ler le geç il ebilecek açl<] klar qx y j )p Alüminvnn ; r<c Sürekli lciriş gbi levba kalnlğ Geçillib::ek açklk( an) (rrnn) P(kQfmL) >D S i ] U st Alt (jj Ş eki Profil aşk kesiti Aşk aralğ a = 770mm (gergisiz) q= (gl+pj*a = (25+75)* 77 qx = q*cosa = 77*cos(5 7) qy = q*sina = 77*sin(57) = 77 kg/m = 76 kgm = 8 kgm 3 4 metreye ulaşan boylarda üretilmesi montaj ve nakliye kolay!jğ sağlayarak yapmn üretime geçne süresini ve maliyetleri azaltr 4 Zanan içerisinde çüiinez ve bakm gerektirneyerek işletne giderlerini düşüür III AŞlK HESAPLARI Genel olarak çelik taşyc sistemlerde taşyc ilk eleman aşklardr Aşklar, çat kaplamas ve üzerindeki yükleri alarak ana sisterre iletmesinin vamnda ana sistemdeki, burkulma boylarn snrlandrarak sistemde stabilite Gerilme hesab : Ix= qx *( e 2 /l ) My= qy *(( e/2)2/ ) Seçilen kesit 220 Geriime kontrolü : 76*( 02/ ) = 600 kgm 8*(5 2 /) 4 kgm Ix = 3060 cn 4 W x = 278 cm 3 Iy = 62 cm 4 Wy = 33 cm 3 cr= (Mx/W x)+(myiwy) = 600/ /33 = 699 kg/cm < 440 kg/cm 2 Sehim hesab : f = (248*qx *e 4 )/Ix = (248*076* 04)/3060 = 43 cm fy = (248*qy *e 4 )/Ix = (248*008* 04)/62 = 276 cm Sehim kontrolü: f = ((/ + fy2 )05 = ( )05 =30cm Enax = e/300 = 000/300 = 330 cm 78

3 SAU Fen Bil injeri Enstitüsü Dergisi 6Cilt, 3Say (Eylül 2002) Bir Sanayii Yaps İçin Ülkemiz Koşullannda En Ekonomik Taşyc Sistem Araştarlmas IAlttn, SZBulut 30 < 330 cm III2Aşk aralğ a = 25/6 77 _; q = (gl +P)*a qx = q*cosa qy = q*sina Gerilme hesab : Mx = Nfy = qx * (e 2 ll) qy *((e/2)2/ ) = (25+ 75)* 77 = 77*cos(57) = 77*sin(57) 76*(02/) 8*(52/) 770mm (tekgergi) = 77 kg/m = 76 kgn = 8 kgm = 600 kgm 4 kgm Seçilen kesit I 80 Ix= 450 cm 4 Wx = 6 cm 3 Iy = 83 cm4 W Y = 98 cm 3 Geritme kontrolü : cr= (MxfWx)+(M/Wy) = 600/6+4/98=20 kg/cn 2 Sehim hesab : fx = (24: qx * e4)/lx 20 < 440 kg/cm 2 = (248*076*04)/450 = 30 cm fv = Gergi olduğu için yaklaş k sfr alnabilir = 000 cm Diğer aşk sistem çözümleri ve ağrlklar aşağdaki tablo3 de özetleuniştir Tablo 3 Farkl aşk sistemleri boyutlar ve ağrlklan! Brin AsJk ağlrhğ arnle!_ pufil Boyu Adedi (lcglm) Çift ri; Illi (çift çatl) sisen için i vi 770 I *2 29 2CXJJ * * * *2 362 Tek ti;uili (tek Lil) sisem için çözüm 770 I * Ci>! * * I * ! *2 362 En ekommiksistemiçintkpufil çözürrii 430! *2 35,3 Jam ep si5tem t PIIIIJ ffD Sehim kontrolü: f = (fx2 + fy2 )05 t)ax = e/3 00 = ( )05 = 000/ < 330 cm = 30 cm = 330 cm III3Aşk aralğ a = = 770mm ( çiftgerg) Sonuç olarak yukardaki tablodan da anlaşlacağ gjbi aşk aralğnn naksimum olduğu çözümlerde en ekonomik aşk sisteni elde edilmiştir Aşk aralğ 430 milinetre olduğu göz önünde bulundurulursa geniş açkhklar mininum öz ağrrlklarla geç e bilen poliüretan dolgulu sandviç çat kaplama sistemleinin bu tür sanayii yaplarnda ne kadar doğru bir seçim olduğunu göstermektedir q = (gl +Pk)*a = (25+75)* 77 = 77 kg/m qx = q*cosa qy = q*sina = 77*cos(5 7) = 77*sin(57) = 76 kgm = 8 kgm IV DOLU GÖVDELi KİRİŞ HESl\BI Gcrilme hesab : Mx = qx *(e 2 /l ) 76*( 02/) = 600 kgm My = qy * ( ( e/3) 2 ) 8*(3 332/)= l8kgm Seçilen kesit!80 Gerilme kontrolü : Ix= 450 cm4 Wx = 6 cm 3 Iv= 83 cm4 Wy =98 cm 3 cr= (MxiWx)+(MyfWy) = 600/68/98==090 kg/cnl 090 < 440 kg/cm 2 Bu sis ternde kolonlar temellerde mafsall, üst bağlantlarda rijit olacak şekilde tasarlannştr Bu tür sistemlerin en büyük avantaj, tenelere sadece düşey yükler etkidiğinden yapnn kötü zeminlerde de daha emniyetli olmasn sağlar Ayrca bu sistem çatda su İzolasyonunu zorlaşt ran deeleri de ortadan kaldmuştr Sisten in Sap2000 progranu He yaplan analizinde kirişlerde maksimum moment, kesne kuvveb, normal kuvvet ve deplasmanlan ile diyagramlar aşağda gösterilmiştir Sehim hesab : fx = (248*qx * e4)/ix = (2 48*076* 04)/450 fy = Gergi olduğu için yaklaşk s f r alnabilir Sehim kontrolü : f = ( fx 2 + f y 2 )o 5 fmax = e/300 = ( )05 = 000/ < 330 cm = 30 cm = 000 cm = 30 cm = 330 cm () ; h f i i (" _ :" tloo <c, ; ;, \ : f C,,, ), /! J :o t,_n_, \ \ {/ : f \ li : l Şekil Sistem 2 için maksimum yükleme kombinasyonu altnda oluşan moment diyagram 79

4 SAU Fen Bilimleri Ensttüsü Dergisi 6Cilt, 3Say (Eylül 2002) Bir Sanayii YapJSl İçin Ülkemiz Koşullannda En Ekonomik Taşyc Sistem Araştrlmas IAltn SZBulut =O 06 < 083 IV4Kyaslama gerilmesi kontrolü Şekil 2 Sistem 2 için maksimun yükleme kombinasyonu altnda oluşan kesme kuvveti diyagram Moment ve kesme kuvveti diyagramlar dikkatle incelenecek olursa iki diyagrannnda maksimum olduğu nokta orta kolonun kirişle birleştiği noktada oluşacaktr dolaysyla bu noktada kyaslama kontrolü y apnak gereklidir Sap2000 analizlerinden all nan maksimum moment ve kesme kuvveti de bu noktada oluştuğundan bu değerler kullamlarak kyaslama kontrolü yaplacak () = (Mnax f Ix)*(hgf2) = ( ) * (25 45) = 04 e, _t t""7, "" =(V max *Sx)/(Ix *tj =( 63*2730)/( 39000*26)= 0 t r k av = ( a 2 + 3*2 )05 = ( *0 2 ) t/cm2 06 < 80 t/cm 2 Şekil 3 Si!em 2 için maksimum yüklene kombinasyonu atnda oluşan nornal kuvvet diyagram ( + e J [ : ::::,"": ;,, ": "" " : l IVSSehim kontrolü Maksimum deplasman yapan nokta sistenlin sol taraftaki kirişin ota noktasnda 824 cm olarak oluşmaktadr fmax = L / cm 824 < 833 cm IV6Basnç başlğnn yanal burkulma kontrolü Şekil 4 Sistem 2 için maksimum yükleme kombinasyonu altnda oluşan deptasman diyagram Basnca çalşan başlk ksmnn alan Maksimum moment Maksimum kesme kuvveti Maksimum normal kuvvet Maksimum deptasman 5706 tm 63 ton 748 ton 824 cn Basnca çalşan başlk ksmnn ataleti ve yarçap Iyb = (tb*b3)/ cm4 İyb = (Iyb/F b) O S 5,49 cm Yukardaki değerler baz alnarak sistem 2 için bir kiiş boyutlandnlnas aşağda gösterildiği gibidir IV len kesit özellikleri I 600 F = 254 cm2 Ix= cn 4 Sx = 2730 cm 3 vv X= 4633 cm3 Eğilme Basnç başlğ için emniyet gerilmesi Sky = 47 cm Ayb= Scyfiyb = 76 Oa = 2400 kg/cm 2 cb = katsaysnn değeri için M= 843 tm M= 5622 tm IV 2Eğilme gerilmesi kontrolü cr= Nlnax Wx = = 23 < 44 IV 3 l\akaslama gerilmesi kontrolü t = (Vmax *Sx)f(Ix *tj = ( 63*2730) / (39000*26) = ((3* 07*Cb)/oa)05 = 439 > 76 0"Bx = ((crn*ayb2)/(cb*9*07))*oa crsx = (84* 05*Cb *Fb)/(Sky *h) 4775 > 377 kg/cm > 06*cr3 = 440 kg/cm 2 yanal burkulma olaslğ yoktur } olduğundan 377 kg/cm kg/cm 2 asx =440 kg/cm2 80

5 SAU fen Bilmlei Enstitüsü Dergisi 6Cilt, 3Say (Eylül 2002) Bir Sanayii Yaps İçin Ülkemiz Koşullarnda En Ekonomik Taşyc Sistem Araştirlmas lajtan, SZ Bulut V KAFES KİRİŞ HESABI yy ekseni etrafnda : (i) ucu mafsall (j) ucu nafsall Sy = 400 cm Sky =ky *S= 400 cm V3Eğilme moment diyagrann J 477 tm Mt 477 tm Şekil 5 Sistem 8 için tasarlanan taşyc çerçeve 239 tm M2 = 239 tn Bu sistemde kolonlar temellerde ankastre, üst bağlantlarda nafsal olacak şekilde tasarlanmştr Kafes yüksekliği L/2 olarak seçildiği zaman en ekonomik sistenler elde edildiğinden 200 metre alnnuştr Sistem 8 in Sap2000 progran ile yaplan analizinde,qfes çubuklannda oluşan normal kuvvetler alnarak bir tablo araclğ ile kesitler seçilmiştir 00 tm Mmx = 477 tm VI4Eksenel yükten oluşan gerilme ve emniyet gerilmesi P nnx = 53 tn Ax=Skx/ ix ve Oeb = P/F = 703 kg/cm2 Ax=86 w= 7 Oçen= 440kg/cn2 k Oben = Oçcm /W = 440 / 7 = 847 g Clll O"eb crben = = 008 > 05 kontrolde yaplnaldr 2 olduğundan iki VJ KOLON HESABI VI5Eğilmeden oluşan gerilme Sistem 2 deki sağ ve sol kolonlarda oluşan maksinum noment ve kesne kuvveti değerleri aşağdaki gibidir Kesit simetrik olduğundan Obx = Mmax Wx = = 32 < 44 Maksimun monent Maksimum normal kuvvet 4770 tm 5 3 ton VI6Eğilme Basnç başlğ için emniyet gerilmelen Yukandaki değerler baz alnarak sistem 2 için kolon boyutlandrlmas aşağda gösterildiği gibidir cb katsays değeri : cra= 2400 kg/cm 2 VIlEn kesit özellikleri Pufil h b tc F Ix Basnca çalşan başlk ksmnn alam Fb = b*tb(h2*tb)*(tgf6) = 7552 cm 2 Wx o lx Basnca çalşan başlk ksmnn ataleti ve yar çap Iyb (tb*b 3 )/l2 = iyb = (Iyb/Fb)os = 2000 cm4 5,5 cm iv 402 Tablo 4 Cb katsayts hesap tablosu l p M Tabloi)8 vu iu f L q 0c " M=0 () Le (2) tv\2 Cb 75 05(MM2)M/M2) 75 ()l M (} n o {) o M () ::;: D a pc, p ) D O p ) J o b c o o r (2) M2 (2) M2 o D ro :: :: p tjc!) c p r p_ D " pl o o : bbe : r! (" o a tve=o 05(Mtl23(MM2) 75 p p V (2) ro l\lt2 VI28 ur ku lma boylan xx ekseni etrafnda : (i) ucu ankaste U) ucu boşta s{= 750 cm TS648 Çizelge 345 den i o o} Gj 33 kx = 245 sh= kx *S= Cn Moment diyagrarru 3 nolu sütuna uyg undur Cb = 7 5 ((3*0 7 *Cb)/cra) 05 = 48 > 78 olduğundan 2 ) 5046 kg/cn > 385 kg/crn 5046 kg/cm 2 > 06*cra = 440 kg/cm 2 Osx = 385 kg/cm 2 ) Osx = kg/cm? OBx = 440 kg/cm 8

6 SAU Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 6cilt, 3Say (Eylül2002) Bir Sanayii Yaps I çn Ul em z k Ko ullarnda n E Ekooonik A şt Taşyc Sstem ra JAitn, S r n z Bul u " :c,_ """ VI 7 E u ler gerilmeleri <Jex = !/ = 2 kg/crn2, Tn VI8C Katsay snn Değeri Yana! deplasmnn mümkün olmadğ durumlarda Cm= 085 alnr ve rol k:hlar Oaknlolar TDPIA\ 4* * *;_5 L! Iffi)0oo Sistem 2 İçin toplam ağrlk tablosu (I profllerle) 99oi; VI9Genel kontroller lkontrol (cre/crben)+(cn*crbx)/((creblcre,))*crsx < olmal (7i847)+(085*322)/((7/l 2))*440 = 092 < 2Kontrol (cre06*cr)+(crbxfcrs,) < (7!440 (322440) = 097 < olmal Yukarda yaplan ilemler sadece belirli sistemler için ömek teşkil etmesi amacyla gösterilmiştir Seçilen 8 sistem için yaplan çözümlerin neticesi aşağdaki tablolarda verilmektedir ve bu sistemlerden en hafif olan en ekonomik çözümü göstermektedir Achli Pmfil 2* *2 I ve rolkolonlar 2* )25 OrtakDionlar *5 Iffi) TOPIA\ Sistem 2lçin toplam ağrlk tablosu (Petek profllerle) 8628 rbtjj Jlt;LJt:Ll: t:t L:ol:l:::j>tiA U,! VII SİSTEM AGffiLIKLARI HESABI ve!ol k:lonlar Ota k:lonlar TOPIAM 4 _, Adedi Pmfil 2*5 IffD 8*2 I220 2*5 IffD *5 380 Biirn Tcplm :Xl Sistem l için toplam ağrlk tablosu (I profillerle) " Oa kolonlar DPU\M!i " :L _ ACedi 2*5 8*2 2*5 * _; i L :L ; Profil I m 300 Birin Tcplarn :rn so " Adedi Profil Birirn *5 55ffl 8*4 Il & ve rol k:lonlar 2* J 280 Otaknblr * J 68 TOPlAM Sistem 3 Için toplam ağrlk tablosu t t "tt _ lt Adedi Pmfil T/ W l Tqm *5 28&> 7* ve rol knlonlr 2* ll Oa k:lonlar * TOPLAM Sistem 4 Için toplam ağrlk tablosu Sistem İçin toplam ağrlk tablosu (Petek profllerle) 82

7 V SAU Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 6 Cilt, J Say (Eylül 2002) Bir Sanayii Yapsa için Ülkemiz Koşullannda En Ekonomik Taşycr Sistem Araştnlmas IAltn, SZBulut \ L _}l:: j_ :t "! t : ::}:: t :: :: _4 :L _ L :_ :: r,j_;l L::: J::: Imi Adedi Profil TqJlam Boyu awhk önilk I<:i: [ IŞ aqiillki<n * Aşk::ldklan (p{ dil) 6* SaQ ve kolonlar 2* (ffi Üa kobnar *5 B PIAM SİSIEMAGJRLIGI,_ j ± j; t± t::: : i :_ Sisten 5 İçin toplam ağrlk tablosu :::" _,L::!::::,, t±7:, ± ±; t ± ",, "::; :: _ ::: _,, 648(f),,,,,_ Tq:Jlam Sl] Achii Profil ;dvi! Pnk Kiiş ::Örildan * "O" Ac:;k aphldan(pufil) I Sağ ve rol kul0lar 2* *4 Boyu Orta kobjlar * DPIAM SISTEM AGIRUGI S istem 6 İçin toplam ağnh k tablosu bt :l±:j t±:=j ± ± _: ""_;, _: =: ::_:::_ " _,, _: _ t } Isi Adcrli Ki:i, 4 _ IŞ,vr Kti *5 ödklan(pofil) l 4*4 mo Sağ ve kolonlar 2*5 425 Profil Orta kobnlar *5 D20 TOPlAM SİSBv AÖIRLIGI =:::: ::: l _:: TJam Boyu afurlk Orlk J4 750 Sistem 7 İçin toplam ağrltk tablosu Biri n Tcplam Achli Profil Hoyti nvn k aptrltk Kiiş ağrlklan Aşk afubldm (JJn *5 fil) 5*2 Sağvelkolonlar 2*5 *5 Ortakolonlar TOPlAM SİSTEM AÖIRLIÖI I !450 I Sistem 8 İçn toplam ağrlk tablosu VIII SONUÇ VE ÖNERİLER Yukanda tablolar halinde verilen sistem ağrlklar incelendiğinde kafes sistemler dolu gövdeli ve petek sistenlere göre daha ekonomik çözümler vermektedir, Aynca kafes sistemlerde kendi aralarnda mukayese edildiğinde, aşk hesaplannda ulaşlan ekonomik çözümün desteklendiği göze çarpmaktadu Aşk aralğnn artmas, aşk saysn ve buna bağl olarak kafes sistemdeki düğüm noktas saysn azaltmakta dolaysyla çubuk boylarn uzatmaktadrr Başlangçta artan burkulma boylar sistemin ekonomik olmayacağ görüşünü desteklese de kafes sistemleri oluşturan çubuklarn dikkatli bir dizayn ile çoğunu çekmeye çalşttrdğrrzdan burkulma söz konusu olmamaktadr Sonuç itibaryja, yukarda _verilen ağrlk tablolar incelendiğinde ekonomik olarak en uygun olan sistem 7 benimsenmiştir I{AYNAKLAR [] TS 64 8/Arahk 980, "Çelik Yaplarn Hesap Ve Yap m Kurallar, rf ürk Standartlar Enstitüsü, 98 2, Ankara [2] TS 498/Kasnl 987, "Yap Elemanlarn Boyutlandnlmasnda Alnacak Yüklerin Hesap Değerleri" Türk Standartlan Enstitüsü, 987, Ankara [3] AR O ALI Selim, "Bir Sanayii Yaps İçin Ülkemiz Koşullarna Göre En Ekonomik Taşyc Sistemin Araştnlmas" Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Şubat 999, İstanbul [4] BAHAR Coşkun, Bir Hal Yapsnda Ekonomik Sistem Araştrlnas Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ekim 995, İstanbul [5] ODABAŞI Yalnan, "Çelik Çat Elemanlarnn Ekonomik Çözümleri" 98 2, [6] ODABAŞI Yalman, "Ahşap Ve Çelik Yap Elemanlar 997, [7] YORULMAZ Müfit, "Yap Statiği İzostatik Sistemler", İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlk Fakültesi, 980, İstanbul [8] 2000 { APEL "Alüminyum Poliüretanl Çat Kaplana Ürün Kataloğu" YAPEL Yap Etemanlan Sanayii ve Ticaret LtdŞti, 2000, Ankara [9] 2000 ASSAN, Sandviç Panel Ürün Kataloğu" ASSANPREF ABRİK Yap Elemanlar Pazarlana ve İnşaat AŞ, 2000, İstanbul [0] 999 ÖZGÜR ATERMİT: "Atermit Grün Kataloğu" ÖZGÜR Atermit Sanayii ve Ticaret AŞ, 2000, Adana 83

UZAYSAL VE DOLU GÖVDELİ AŞIKLARIN ÇELİK ÇATI AĞIRLIĞINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

UZAYSAL VE DOLU GÖVDELİ AŞIKLARIN ÇELİK ÇATI AĞIRLIĞINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ UZAYSAL VE DOLU GÖVDELİ AŞIKLARIN ÇELİK ÇATI AĞIRLIĞINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ Mutlu SEÇER* ve Özgür BOZDAĞ* *Dokuz Eylül Üniv., Müh. Fak., İnşaat Müh. Böl., İzmir ÖZET Bu çalışmada, ülkemizde çelik hal

Detaylı

YAPAN: ESKISEHIR G TIPI LOJMAN TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım

YAPAN: ESKISEHIR G TIPI LOJMAN TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım YAPAN: PROJE: TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım YAPI GENEL YERLEŞİM ŞEKİLLERİ 1 4. KAT 1 3. KAT 2 2. KAT 3 1. KAT 4 ZEMİN KAT 5 1. BODRUM 6 1. BODRUM - Temeller

Detaylı

Prefabrik Yapılar. Cem AYDEMİR Yıldız Teknik Üniversitesi / İstanbul

Prefabrik Yapılar. Cem AYDEMİR Yıldız Teknik Üniversitesi / İstanbul Prefabrik Yapılar Uygulama-1 Cem AYDEMİR Yıldız Teknik Üniversitesi / İstanbul 2010 Sunuma Genel Bir Bakış 1. Taşıyıcı Sistem Hakkında Kısa Bilgi 1.1 Sistem Şeması 1.2 Sistem Detayları ve Taşıyıcı Sistem

Detaylı

TARİHİ MALABADİ KÖPRÜSÜ RESTORASYON PROJESİ GEÇİCİ İSKELE KÖPRÜSÜ PROJESİ MÜTEAHHİT : ZÜLFİKAR HALİFEOĞLU

TARİHİ MALABADİ KÖPRÜSÜ RESTORASYON PROJESİ GEÇİCİ İSKELE KÖPRÜSÜ PROJESİ MÜTEAHHİT : ZÜLFİKAR HALİFEOĞLU TARİHİ PROJESİ GEÇİCİ İSKELE KÖPRÜSÜ PROJESİ MÜTEAHHİT : ZÜLFİKAR HALİFEOĞLU KÖPRÜ GENEL SİSTEM BİLGİLERİ Ana kirişler : Petek (GS355JR)- h=2000mm Ara kirişler : IPE500 (GS275JR)- h=500mm Efektif Açıklık

Detaylı

ÇELİK YAPILAR. Hazırlayan: Doç. Dr. Selim PUL. KTÜ İnşaat Müh. Bölümü

ÇELİK YAPILAR. Hazırlayan: Doç. Dr. Selim PUL. KTÜ İnşaat Müh. Bölümü ÇELİK YAPILAR Hazırlayan: Doç. Dr. Selim PUL KTÜ İnşaat Müh. Bölümü ÇEKME ÇUBUKLARI BASINÇ ÇUBUKLARI KİRİŞLER (KAFES KİRİŞLER) ÇEKME ÇUBUKLARI ve EKLERİ Boylama ekseni doğrultusunda çekme kuvveti taşıyan

Detaylı

İSTANBUL - SABİHA GÖKÇEN HAVAALANI DIŞ HATLAR TERMİNAL BİNASI ÇELİK YAPISI

İSTANBUL - SABİHA GÖKÇEN HAVAALANI DIŞ HATLAR TERMİNAL BİNASI ÇELİK YAPISI İSTANBUL - SABİHA GÖKÇEN HAVAALANI DIŞ HATLAR TERMİNAL BİNASI ÇELİK YAPISI Necati ÇELTİKÇİ (*) 1983 yılında, İstanbul un Anadolu yakasında, gelişmiş teknolojiye sahip, bilgisayar ve havacılık tesisilerinin

Detaylı

UBET72 DM BETON KÖŞK YAPISI BETONARME STATİK HESAP RAPORU

UBET72 DM BETON KÖŞK YAPISI BETONARME STATİK HESAP RAPORU UBET72 DM BETON KÖŞK YAPISI HAZIRLAYAN : İSMAİL ENGİN KONTROL EDDEN : GÜNER İNCİ TARİH : 21.3.215 Sayfa / Page 2 / 4 REVİZYON BİLGİLERİ Rev. No. Tarih Tanım / YayınNedeni Onay Sunan Kontrol Onay RevizyonDetayBilgileri

Detaylı

NORMAL KAT PLANI ÖN VE KESİN HESAPTA DİKKATE ALINAN YÜKLER YAPININ ÖZ AĞIRLIĞI KAR YÜKLERİ ve ÇATI HAREKETLİ YÜKLERİ NORMAL KAT HAREKETLİ YÜKLERİ RÜZGAR YÜKLERİ DEPREM YÜKLERİ HESAP YÜKLERİ ÇATI KATINDA,

Detaylı

ANTAKYA MÜZE OTEL TAŞIYICI SİSTEM PROJESİ. İnş.Yük.Müh. Bülent DEVECİ

ANTAKYA MÜZE OTEL TAŞIYICI SİSTEM PROJESİ. İnş.Yük.Müh. Bülent DEVECİ ANTAKYA MÜZE OTEL TAŞIYICI SİSTEM PROJESİ İnş.Yük.Müh. Bülent DEVECİ Proje Künyesi : Yatırımcı Mimari Proje Müellifi Statik Proje Müellifi Çelik İmalat Yüklenicisi : Asfuroğlu Otelcilik : Emre Arolat Mimarlık

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TASARIMI

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TASARIMI T.C SAKARYA ÜİVERSİTESİ MÜHEDİSLİK FAKÜLTESİ İŞAAT MÜHEDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İŞAAT MÜHEDİSLİĞİ TASARIMI DAIŞMA: Prof. Adil Altundal KOU: Çok katlı betonarme bir yapının her iki yönde deprem hesabı yapılarak kolon

Detaylı

ÖZHENDEKCİ BASINÇ ÇUBUKLARI

ÖZHENDEKCİ BASINÇ ÇUBUKLARI BASINÇ ÇUBUKLARI Kesit zoru olarak yalnızca eksenel doğrultuda basınca maruz kalan elemanlara basınç çubukları denir. Bu tip çubuklara örnek olarak pandül kolonları, kafes sistemlerin basınca çalışan dikme

Detaylı

SERALARIN PLANLANMASI VE PROJELENMESİ. Hazırlayan: Serkan GÜMÜŞDAĞ

SERALARIN PLANLANMASI VE PROJELENMESİ. Hazırlayan: Serkan GÜMÜŞDAĞ SERALARIN PLANLANMASI VE PROJELENMESİ Hazırlayan: Serkan GÜMÜŞDAĞ Trabzon ilinde kurulacak genişliği 8 m, uzunluğu 40 m yan duvar yüksekliği 3 m olan bireysel seranın çatısı fink tipi beşik çatı olup;

Detaylı

TC. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, MF İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Department of Civil Engineering YAPI STATİĞİ 1 KAFES SİSTEMLER 1 KAFES KÖPRÜLER

TC. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, MF İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Department of Civil Engineering YAPI STATİĞİ 1 KAFES SİSTEMLER 1 KAFES KÖPRÜLER TC. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, MF İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Department of Civil Engineering YAPI STATİĞİ 1 KAFES SİSTEMLER 1 DR. MUSTAFA KUTANİS SLIDE 1 KAFES KÖPRÜLER DR. MUSTAFA KUTANİS SAÜ İNŞ.MÜH. BÖLÜMÜ

Detaylı

Sigma 31, 571-581, 2013 Research Article / Araştırma Makalesi EDUCATIONAL SOFTWARE DEVELOPMENT FOR DESING OF STEEL STRUCTURES LESSON

Sigma 31, 571-581, 2013 Research Article / Araştırma Makalesi EDUCATIONAL SOFTWARE DEVELOPMENT FOR DESING OF STEEL STRUCTURES LESSON Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 31, 571-581, 2013 Research Article / Araştırma Makalesi EDUCATIONAL SOFTWARE DEVELOPMENT FOR DESING OF STEEL STRUCTURES

Detaylı

Profiller PROPERTIES FOR DESIGNING DİN 21541-1974. PLATİNA (Gl) Anma adı Gl

Profiller PROPERTIES FOR DESIGNING DİN 21541-1974. PLATİNA (Gl) Anma adı Gl Profiller PROPERTIES FOR DESININ DİN 211 19 nma adı l H B S PLTİN (l) T r1 r2 Kesit alanı F ( 2 ) ğırlık (Kg/m) 1 1 1 1 31.1 2. 1 12 19 1 3.0 1. STEEL MTERIL TS 21219 SFe 3.2 and SFe.2 DIN 10190 RSt 3.2

Detaylı

ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİMLER

ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİMLER ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİMLER Çelik yapılarda birleşimlerin kullanılma sebepleri; 1. Farklı tasıyıcı elemanların (kolon-kolon, kolon-kiris,diyagonalkolon, kiris-kiris, alt baslık-üst baslık, dikme-alt baslık

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI Yrd. Doç. Dr. Uğur DAĞDEVİREN 2 3 Genel anlamda temel mühendisliği, yapısal yükleri zemine izin verilebilir

Detaylı

İÇERİSİ BETON İLE DOLDURULMUŞ ÇELİK BORU YAPI ELEMANLARININ DAYANIMININ ARAŞTIRILMASI ÖZET

İÇERİSİ BETON İLE DOLDURULMUŞ ÇELİK BORU YAPI ELEMANLARININ DAYANIMININ ARAŞTIRILMASI ÖZET İÇERİSİ BETON İLE DOLDURULMUŞ ÇELİK BORU YAPI ELEMANLARININ DAYANIMININ ARAŞTIRILMASI Cemal EYYUBOV *, Handan ADIBELLİ ** * Erciyes Üniv., Müh. Fak. İnşaat Müh.Böl., Kayseri-Türkiye Tel(0352) 437 49 37-38/

Detaylı

BASINÇ ÇUBUKLARI. Yapısal çelik elemanlarının, eğilme momenti olmaksızın sadece eksenel basınç kuvveti altında olduğu durumlar vardır.

BASINÇ ÇUBUKLARI. Yapısal çelik elemanlarının, eğilme momenti olmaksızın sadece eksenel basınç kuvveti altında olduğu durumlar vardır. BASINÇ ÇUBUKLARI BASINÇ ÇUBUKLARI Yapısal çelik elemanlarının, eğilme momenti olmaksızın sadece eksenel basınç kuvveti altında olduğu durumlar vardır. Kafes sistemlerdeki basınç elemanları, yapılardaki

Detaylı

ÇELİK PREFABRİK YAPILAR

ÇELİK PREFABRİK YAPILAR ÇELİK PREFABRİK YAPILAR 3. Bölüm Duvarlar. 4. Bölüm Kafes Kirişler. Duvarlar Çelik çerçeveli yapılarda kullanılan duvarlar da taşıyıcı yapı elemanları gibi çoğunlukla prefabriktir. Bu özellik üretimin

Detaylı

Master Panel Nova 5 Çatı

Master Panel Nova 5 Çatı Master Panel Nova 5 Çatı Beş hadveli yanal binili sandviç panelidir. %10 eğimle çatı kaplaması yapılabilmektedir. En büyük avantajı yanal binili panel birleşimi sayesinde hızlı montaj yapılmasıdır. Hadveli

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ BETONARME HASTANE PROJESİ. Olca OLGUN

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ BETONARME HASTANE PROJESİ. Olca OLGUN İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ BETONARME HASTANE PROJESİ Olca OLGUN Bölümü: İnşaat Mühendisliği Betonarme Yapılar Çalışma Gurubu ARALIK 2000 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ

Detaylı

ÇELİK YAPILAR. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe

ÇELİK YAPILAR. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe ÇELİK YAPILAR Cephe elemanı yatay ve düşey elemanların oluşturduğu forma bağlı olarak rüzgar yüklerini iki yada tek doğrultuda aktarır. Bu, döşemenin düşey yükler altındaki davranışına benzer. 8 1 Çelik

Detaylı

Master Panel Nova3 Çatı

Master Panel Nova3 Çatı Master Panel Nova3 Çatı Ürün Tanımı Üç hadveli yanal binili sandviç panelidir. %10 eğimle çatı kaplaması yapılabilmektedir. En büyük avantajı yanal binili panel birleşimi sayesinde hızlı montaj yapılmasıdır.

Detaylı

Master Panel 1000 R5T Çatı

Master Panel 1000 R5T Çatı GROUP ENERJİ SANDVİÇ PANEL 0216 340 2538-39 FAKS: 0216 340 2534 Email:info@groupenerji.com Master Panel 1000 R5T Çatı Ürün Tanımı Yangın riskinin yüksek olduğu yapılarda ve azami yangın dayanımı istenen

Detaylı

Uzay Çatı Sistemlerinin ANSYS Paket Programı Kullanılarak Statik Analizi

Uzay Çatı Sistemlerinin ANSYS Paket Programı Kullanılarak Statik Analizi Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der. Science and Eng. J of Fırat Univ. 18 (1), 105-112, 2006 18 (1), 105-112, 2006 Uzay Çatı Sistemlerinin ANSYS Paket Programı Kullanılarak Statik Analizi M. Yavuz SOLMAZ

Detaylı

Master Panel 1000 R7 Çatı ve Cephe

Master Panel 1000 R7 Çatı ve Cephe GROUP ENERJI SANDVİÇ PANEL 0216 340 2538-39 FAKS: 0216 340 2534 Email:info@groupenerji Master Panel 1000 R7 Çatı ve Cephe Ürün Tanımı Türkiye de üretilen ilk, tek ve gerçek kepli sandviç paneldir. Master

Detaylı

Master Panel 1000 R7 Çatı ve Cephe

Master Panel 1000 R7 Çatı ve Cephe Master Panel 1000 R7 Çatı ve Cephe Ürün Tanımı Türkiye de üretilen ilk, tek ve gerçek kepli sandviç paneldir. Master Panel in en büyük avantajı panel bağlantı elemanlarının, panel birleģim noktasını örten

Detaylı

ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi

ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi ÖZET Donatılı gazbeton çatı panellerinin çeşitli çatı taşıyıcı sistemlerinde

Detaylı

ihmal edilmeyecektir.

ihmal edilmeyecektir. q h q q h h q q q y z L 2 x L 1 L 1 L 2 Kolon Perde y x L 1 L 1 L 1 = 6.0 m L 2 = 4.0 m h= 3.0 m q= 50 kn (deprem) tüm kirişler üzerinde 8 kn/m lik düzgün yayılı yük (ölü), tüm döşemeler üzerinde 3 kn/m

Detaylı

Kitabın satışı yapılmamaktadır. Betonarme Çözümlü Örnekler adlı kitaba üniversite kütüphanesinden erişebilirsiniz.

Kitabın satışı yapılmamaktadır. Betonarme Çözümlü Örnekler adlı kitaba üniversite kütüphanesinden erişebilirsiniz. Kitap Adı : Betonarme Çözümlü Örnekler Yazarı : Murat BİKÇE (Öğretim Üyesi) Baskı Yılı : 2010 Sayfa Sayısı : 256 Kitabın satışı yapılmamaktadır. Betonarme Çözümlü Örnekler adlı kitaba üniversite kütüphanesinden

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ (Bölüm-3) KÖPRÜLER

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ (Bölüm-3) KÖPRÜLER İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ (Bölüm-3) KÖPRÜLER Yrd. Doç. Dr. Banu Yağcı Kaynaklar G. Kıymaz, İstanbul Kültür Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Ders Notları, 2009 http://web.sakarya.edu.tr/~cacur/ins/resim/kopruler.htm

Detaylı

Master Panel 1000 R5 Çatı

Master Panel 1000 R5 Çatı Master Panel 1000 R5 Çatı Ürün Tanımı Beş hadveli yanal binili sandviç panelidir. %10 eğimle çatı kaplaması yapılabilmektedir. En büyük avantajı yanal binili panel birleşimi sayesinde hızlı montaj yapılmasıdır.

Detaylı

Perdeli-Çerçeveli Taşıyıcı Sistemli Binalarda Taşıyıcı Sistem Seçiminin Yapı Davranışı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

Perdeli-Çerçeveli Taşıyıcı Sistemli Binalarda Taşıyıcı Sistem Seçiminin Yapı Davranışı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi Perdeli-Çerçeveli Taşıyıcı Sistemli Binalarda Taşıyıcı Sistem Seçiminin Yapı Davranışı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi 1 Hüseyin KASAP, * 1 Necati MERT, 2 Ezgi SEVİM, 2 Begüm ŞEBER 1 Yardımcı Doçent,

Detaylı

Master Panel 1000 WT Cephe

Master Panel 1000 WT Cephe GROUP ENERJİ SANDVİÇ PANEL 0216 340 2538-39 FAKS: 0216 340 2534 Email:info@groupenerji.com Master Panel 1000 WT Cephe Ürün Tanımı Cephe paneli bağlantı elemanını gizleyen sistemi sayesinde cephelerde kullanıma

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Mukavemet II Final Sınavı (2A)

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Mukavemet II Final Sınavı (2A) KOCELİ ÜNİVERSİTESİ ühendislik ültesi ina ühendisliği ölümü ukavemet II inal Sınavı () dı Soyadı : 5 Haziran 01 Sınıfı : No : SORU 1: Şekilde sistemde boru anahtarına 00 N luk b ir kuvvet etki etmektedir.

Detaylı

8. METRAJ VE MALİYET HASAPLARI

8. METRAJ VE MALİYET HASAPLARI 8. METRAJ VE MALİYET HASAPLARI Projesi hazırlanan çelik çatı sisteminin imalatı için gerekli malzeme miktarının belirlenmesi metraj olarak adlandırılır. Ancak çelik eleman boyutlarının standart olması

Detaylı

PERÇİN BAĞLANTILARI (Riveted Joints)

PERÇİN BAĞLANTILARI (Riveted Joints) PERÇİ BAĞLATILARI (Riveted Joints) ÖREK 9.1 Şeklide gösterildiği gibi, metal bir levhaya 16 k luk bir yük uygulanmaktadır. Levha adet cıvata ile destek plakasına bağlandığına göre, a)her bir cıvata üzerinde

Detaylı

Master Panel 915 R3 Çatı ve Cephe

Master Panel 915 R3 Çatı ve Cephe Master Panel 915 R3 Çatı ve Cephe Ürün Tanımı Türkiye de üretilen ilk, tek ve gerçek kepli sandviç paneldir. Master Panel in en büyük avantajı panel bağlantı elemanlarının, panel birleşim noktasını örten

Detaylı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Gazbeton, Tuğla ve Bims Blok Kullanımının Bina Statik Tasarımına ve Maliyetine olan Etkilerinin İncelenmesi 4 Mart 2008 Bu rapor Orta Doğu Teknik

Detaylı

Master Panel 1000 R4 Çatı ve Cephe

Master Panel 1000 R4 Çatı ve Cephe Master Panel 1000 R4 Çatı ve Cephe Faydalı Eni Minimum boy Maksimum boy 1000 mm 3 metre Nakliye Koşullarına Bağlıdır Ürün Tanımı Türkiye de üretilen ilk, tek ve gerçek kepli sandviç paneldir. Master Panel

Detaylı

ÇALIŞMA SORULARI. Şekilde gösterildiği gibi yüklenmiş ankastre mesnetli kirişteki mesnet tepkilerini bulunuz.

ÇALIŞMA SORULARI. Şekilde gösterildiği gibi yüklenmiş ankastre mesnetli kirişteki mesnet tepkilerini bulunuz. ÇALIŞMA SORULARI Üniform yoğunluğa sahip plaka 270 N ağırlığındadır ve A noktasından küresel mafsal ile duvara bağlanmıştır. Ayrıca duvara C ve D noktasından bağlanmış halatlarla desteklenmektedir. Serbest

Detaylı

R d N 1 N 2 N 3 N 4 /2 /2

R d N 1 N 2 N 3 N 4 /2 /2 . SÜREKLİ TEELLER. Giriş Kolon yüklerinin büyük ve iki kolonun birbirine yakın olmasından dolayı yapılacak tekil temellerin çakışması halinde veya arsa sınırındaki kolon için eksantrik yüklü tekil temel

Detaylı

Master Panel NOVA 5TM Çatı

Master Panel NOVA 5TM Çatı Master Panel NOVA 5TM Çatı Ürün Tanımı Yangın riskinin yüksek olduğu yapılarda ve azami yangın dayanımı istenen binalarda güvenle kullanılırken beş hadveli formuyla geniş açıklıkların güvenle geçilmesini

Detaylı

MOMENT AKTARAN BİRLEŞİMLER YAPI MERKEZİ DENEYSEL ÇALIŞMALARI

MOMENT AKTARAN BİRLEŞİMLER YAPI MERKEZİ DENEYSEL ÇALIŞMALARI Türkiye Prefabrik Birliği İ.T.Ü. Steelab Uluslararası Çalıştayı 14 Haziran 2010 MOMENT AKTARAN BİRLEŞİMLER YAPI MERKEZİ DENEYSEL ÇALIŞMALARI Dr. Murat Şener Genel Müdür, Yapı Merkezi Prefabrikasyon A.Ş.

Detaylı

AÇI YÖNTEMİ Slope-deflection Method

AÇI YÖNTEMİ Slope-deflection Method SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT ÜHENDİSLİĞİ BÖLÜÜ Department of Civil Engineering İN 303 YAPI STATIĞI II AÇI YÖNTEİ Slope-deflection ethod Y.DOÇ.DR. USTAA KUTANİS kutanis@sakarya.edu.tr Sakarya Üniversitesi,

Detaylı

Güçlendirme Alternatiflerinin Doğrusal Olmayan Analitik Yöntemlerle İrdelenmesi

Güçlendirme Alternatiflerinin Doğrusal Olmayan Analitik Yöntemlerle İrdelenmesi YDGA2005 - Yığma Yapıların Deprem Güvenliğinin Arttırılması Çalıştayı, 17 Şubat 2005, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara. Güçlendirme Alternatiflerinin Doğrusal Olmayan Analitik Yöntemlerle İrdelenmesi

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ 3 NOKTA EĞME DENEY FÖYÜ ÖĞRETİM ÜYESİ YRD.DOÇ.DR.ÖMER KADİR

Detaylı

Master Panel 1000 W Cephe

Master Panel 1000 W Cephe GROUP ENERJİ SANDVİÇ PANEL 0216 340 2538-39 FAKS:0216 340 2534 Email:info@groupenerji.com Master Panel 1000 W Cephe Ürün Tanımı Cephe paneli bağlantı elemanını gizleyen sistemi sayesinde cephelerde kullanıma

Detaylı

Prefabrik yapıların tasarımı, temelde geleneksel betonarme yapıların tasarımı ile benzerdir.

Prefabrik yapıların tasarımı, temelde geleneksel betonarme yapıların tasarımı ile benzerdir. Prefabrik yapıların tasarımı, temelde geleneksel betonarme yapıların tasarımı ile benzerdir. Tasarımda kullanılan şartname ve yönetmelikler de prefabrik yapılara has bazıları dışında benzerdir. Prefabrik

Detaylı

İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232. Döşemeler

İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232. Döşemeler İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232 Döşemeler 2015 Betonarme Döşemeler Giriş / Betonarme Döşemeler Kirişli plak döşemeler Dişli (nervürlü)

Detaylı

Şekil 1. DEÜ Test Asansörü kuyusu.

Şekil 1. DEÜ Test Asansörü kuyusu. DOKUZ EYLÜL ÜNĐVERSĐTESĐ TEST ASANSÖRÜ KUYUSUNUN DEPREM YÜKLERĐ ETKĐSĐ ALTINDAKĐ DĐNAMĐK DAVRANIŞININ ĐNCELENMESĐ Zeki Kıral ve Binnur Gören Kıral Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine

Detaylı

1.7 ) Çelik Yapılarda Yangın (Yüksek Sıcaklık) Etkisi

1.7 ) Çelik Yapılarda Yangın (Yüksek Sıcaklık) Etkisi 1.7 ) Çelik Yapılarda Yangın (Yüksek Sıcaklık) Etkisi Çelik yapıların en büyük dezavantajlarından biri yüksek ısı (yangın) etkisi altında mekanik özelliklerinin hızla olumsuz yönde etkilemesidir. Sıcaklık

Detaylı

GEZER KREN KÖPRÜSÜ KONSTRÜKSİYONU VE HESABI

GEZER KREN KÖPRÜSÜ KONSTRÜKSİYONU VE HESABI GEZER KRE KÖPRÜSÜ KOSTRÜKSİYOU VE HESABI 1. GEZER KÖPRÜLÜ KRE Gezer köprülü krenler, yüksekte bulunan raylar üzerinde hareket eden arabalı köprülerdir. Araba yükleri kaldırır veya indirir ve köprü üzerindeki

Detaylı

Çelik Ve Betonarme Prefabrik Fabrika Yapılarında İnşaat Maliyetlerinin Karşılaştırılması

Çelik Ve Betonarme Prefabrik Fabrika Yapılarında İnşaat Maliyetlerinin Karşılaştırılması 2451 Çelik Ve Betonarme Prefabrik Fabrika Yapılarında İnşaat Maliyetlerinin Karşılaştırılması Ayhan ŞAMANDAR* 1, Ahmet Hakan POLAT 2 Düzce Üniversitesi, Düzce Meslek Yüksek Okulu, İnşaat Bölümü, DÜZCE

Detaylı

TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun

TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun Dolu Gövdeli Kirişler TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof Dr Görün Arun 072 ÇELİK YAPILAR Kirişler, Çerçeve Dolu gövdeli kirişler: Hadde mamulü profiller Levhalı yapma en-kesitler Profil ve levhalarla oluşturulmuş

Detaylı

Yapıblok İle Akustik Duvar Uygulamaları: Digiturk & TV8

Yapıblok İle Akustik Duvar Uygulamaları: Digiturk & TV8 Yapıblok İle Akustik Duvar Uygulamaları: Digiturk & TV8 Ümit ÖZKAN 1, Ayşe DEMİRTAŞ 2 Giriş: Yapıblok, Yapı Merkezi Prefabrikasyon A.Ş. tarafından 1996 yılından beri endüstriyel üretim yöntemleri ile üretilen

Detaylı

ÖRNEK SAYISAL UYGULAMALAR

ÖRNEK SAYISAL UYGULAMALAR ÖRNEK SAYISAL UYGULAMALAR 1-Vidalı kriko: Şekil deki kriko için; Verilenler Vidalı Mil Malzemesi: Ck 45 Vidalı mil konumu: Düşey Somun Malzemesi: Bronz Kaldırılacak en büyük (maksimum) yük: 50.000 N Vida

Detaylı

Master Panel Nova3 Çatı

Master Panel Nova3 Çatı GROUP ENERJİ SANDVIC PANEL 0216 340 2538-39 FAKS: 0216 3402534 Email:info@groupenerji.com Master Panel Nova3 Çatı Ürün Tanımı Üç hadveli yanal binili sandviç panelidir. %10 eğimle çatı kaplaması yapılabilmektedir.

Detaylı

6.12 Örnekler PROBLEMLER

6.12 Örnekler PROBLEMLER 6.1 6. 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 Çok Parçalı Taşıyıcı Sistemler Kafes Sistemler Kafes Köprüler Kafes Çatılar Tam, Eksik ve Fazla Bağlı Kafes Sistemler Kafes Sistemler İçin Çözüm Yöntemleri Kafes Sistemlerde

Detaylı

Yapılara Etkiyen Karakteristik. yükler

Yapılara Etkiyen Karakteristik. yükler Yapılara Etkiyen Karakteristik Yükler G etkileri Q etkileri E etkisi etkisi H etkisi T etkileri Kalıcı (sabit, zati, öz, ölü) yükler: Yapı elemanlarının öz yükleridir. Döşeme ağırlığı ( döşeme betonu+tesviye

Detaylı

Köprü Açıklığının Tanımı

Köprü Açıklığının Tanımı Alp Caner 1 Köprü Açıklığının Tanımı Tasarım açıklığı Kiriş uzunluğu Köprü döşeme genişliği = 30 metre (basit açıklık) = 31 metre = 12 metre Tablo 2.5.2.6.3-1 e göre öngerilmeli hazır I-kirişli üst yapının

Detaylı

Long Carbon Europe Sections and Merchant Bars. Angelina TM profili. Dayanım, hafiflik ve şeffaflığın başarılı bileşimi

Long Carbon Europe Sections and Merchant Bars. Angelina TM profili. Dayanım, hafiflik ve şeffaflığın başarılı bileşimi Long Carbon Europe Sections and Merchant Bars Angelina TM profili Dayanım, hafiflik ve şeffaflığın başarılı bileşimi Angelina TM profili Endüstriyel bir ürüne uygulanmış başarılı bir düşünce Hafif, açık,

Detaylı

Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Üzerinde Motor Bağlı Bir Çelik Kafes Kiriş Ayaklı Konsola Ait Düşey Kirişin Mukavemet Analizi

Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Üzerinde Motor Bağlı Bir Çelik Kafes Kiriş Ayaklı Konsola Ait Düşey Kirişin Mukavemet Analizi Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (23) 17(2): 81-9 Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Üzerinde Motor Bağlı Bir Çelik Kafes Kiriş Ayaklı Konsola Ait Düşey Kirişin Mukavemet Analizi Muharrem ZEYTİNOĞLU * ÖZET Kaldırma,

Detaylı

BÖLÜM V. KİRİŞLERİN ve KOLONLARIN BETONARME HESABI. a-) 1.Normal katta 2-2 aksı çerçevesinin betonarme hesabının yapılması ve çizimlerinin. M x.

BÖLÜM V. KİRİŞLERİN ve KOLONLARIN BETONARME HESABI. a-) 1.Normal katta 2-2 aksı çerçevesinin betonarme hesabının yapılması ve çizimlerinin. M x. BÖLÜ V KİRİŞLERİN ve KOLONLARIN BETONARE HESABI a-) 1.Normal katta - aksı çerçevesinin betonarme hesabının yapılması ve çizimlerinin yapılması. Hesap yapılmayan x-x do rultusu için kolon momentleri: gy

Detaylı

YAPILARIN ÜST RİJİT KAT OLUŞTURULARAK GÜÇLENDİRİLMESİ

YAPILARIN ÜST RİJİT KAT OLUŞTURULARAK GÜÇLENDİRİLMESİ YAPILARIN ÜST RİJİT KAT OLUŞTURULARAK GÜÇLENDİRİLMESİ Hasan KAPLAN 1, Yavuz Selim TAMA 1, Salih YILMAZ 1 hkaplan@pamukkale.edu.tr, ystama@pamukkale.edu.tr, syilmaz@pamukkale.edu.tr, ÖZ: Çok katlı ların

Detaylı

YAPI MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR UYGULAMALARI

YAPI MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR UYGULAMALARI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR UYGULAMALARI Yrd. Doç. Dr. Barış Erdil YAPI MÜHENDİSLİĞİ NEDİR? STRUCTURAL ENGINEERING IS

Detaylı

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa Dersin Kodu sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf ARA SINAV Yazar ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj

Detaylı

STATIK VE MUKAVEMET. 6.Düzlem ve Uzay kafes Sistemler. Doç. Dr. NURHAYAT DEĞİRMENCİ

STATIK VE MUKAVEMET. 6.Düzlem ve Uzay kafes Sistemler. Doç. Dr. NURHAYAT DEĞİRMENCİ STATIK VE MUKAVEMET 6.Düzlem ve Uzay kafes Sistemler Doç. Dr. NURHAYAT DEĞİRMENCİ Birbirlerine bağlı birden fazla parçadan yapılmış sistemlerin dengesi için dıs kuvvetlere ilaveten iç kuvvetler de düşünülmelidir.

Detaylı

ÇELİK KONSTRÜKSYON PRİZMATİK DEPO YAPILARI

ÇELİK KONSTRÜKSYON PRİZMATİK DEPO YAPILARI ÇELİK KONSTRÜKSYON PRİZMATİK DEPO YAPILARI ÇELİK KONSTRÜKSYON PRİZMATİK DEPO YAPILARI ŞARTNAMELER PREFİ PREFABRİK YAPI ENDÜSTRİ BİLİŞİM VE TİCARET LTD.ŞTİ. 27/200 FORMLU TRAPEZOİDAL

Detaylı

T.C PENDĠK BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠSTANBUL. Raporu Hazırlanan Bina Bilgileri

T.C PENDĠK BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠSTANBUL. Raporu Hazırlanan Bina Bilgileri T.C PENDĠK BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ NE ĠSTANBUL Raporu Hazırlanan Bina Bilgileri Yapı Sahibi : Ġl : Ġlçe : Mahalle : Cadde : Sokak : No : Pafta : Ada : Parsel : Yukarıda bilgileri

Detaylı

YAPAN: TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: 6500HL-0026 Statik Net50 / K.T.Ü. İnşaat Mühendisliği Bölümü

YAPAN: TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: 6500HL-0026 Statik Net50 / K.T.Ü. İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPAN: PROJE: TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: 6500HL-0026 Statik Net50 / K.T.Ü. İnşaat Mühendisliği Bölümü PERFORMANS ANALİZİ 1 PERFORMANS ANALİZİ ÖN BİLGİLERİ VE ÖZETLERİ 1 MEVCUT KİRİŞ BİLGİLERİ 2 MEVCUT

Detaylı

TABLALI KİRİŞSİZ DÖŞEMELERİN İRDELENMESİ

TABLALI KİRİŞSİZ DÖŞEMELERİN İRDELENMESİ ECAS2002 Uluslararası Yapı ve Deprem Mühendisliği Sempozyumu, 14 Ekim 2002, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye TABLALI KİRİŞSİZ DÖŞEMELERİN İRDELENMESİ A. S. Erdoğan Harran Üniversitesi, İnşaat

Detaylı

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 5- Risk Tespit Uygulaması: Betonarme Bina

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 5- Risk Tespit Uygulaması: Betonarme Bina RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR 5- Risk Tespit Uygulaması: Betonarme Bina İncelenen Bina Binanın Yeri Bina Taşıyıcı Sistemi Bina 5 katlı Betonarme çerçeve ve perde sistemden oluşmaktadır.

Detaylı

BİNAYA TEMEL SEVİYESİNDE TESİR EDEN TABAN KESME KUVVETİNİN BULUNMASI V = W A(T ) R (T ) 0,10.A.I.W

BİNAYA TEMEL SEVİYESİNDE TESİR EDEN TABAN KESME KUVVETİNİN BULUNMASI V = W A(T ) R (T ) 0,10.A.I.W BİNAYA TEMEL SEVİYESİNDE TESİR EDEN TABAN KESME KUVVETİNİN BULUNMASI X-X YÖNÜNDE BİNAYA TEMEL SEVİYESİNDE TESİR EDEN TABAN KESME KUVVETİNİN BULUNMASI V W A(T ) R (T ) 0,10.A.I.W TOPLAM BİNA AĞIRLIĞI (W)

Detaylı

Hibrit ve Çelik Kablolu Köprülerin Dinamik Davranışlarının Karşılaştırılması

Hibrit ve Çelik Kablolu Köprülerin Dinamik Davranışlarının Karşılaştırılması 1 Hibrit ve Çelik Kablolu Köprülerin Dinamik Davranışlarının Karşılaştırılması Arş. Gör. Murat Günaydın 1 Doç. Dr. Süleyman Adanur 2 Doç. Dr. Ahmet Can Altunışık 2 Doç. Dr. Mehmet Akköse 2 1-Gümüşhane

Detaylı

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 5-Kontrol Uygulaması

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 5-Kontrol Uygulaması RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 5-Kontrol Uygulaması Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kontrol edilecek noktalar Bina RBTE kapsamında

Detaylı

Betonarme Çatı Çerçeve ve Kemerler

Betonarme Çatı Çerçeve ve Kemerler İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232 Betonarme Çatı Çerçeve ve Kemerler 2015 Betonarme Çatılar Görevi, belirli bir hacmi örtmek olan

Detaylı

Prefabrike Öngerilmeli Çatı Makası Analiz Programı Kullanma Kılavuzu. Doğayı kontrol etmek için, ona itaat etmek gerekir.

Prefabrike Öngerilmeli Çatı Makası Analiz Programı Kullanma Kılavuzu. Doğayı kontrol etmek için, ona itaat etmek gerekir. Prefabrike Öngerilmeli Çatı Makası Analiz Programı Kullanma Kılavuzu Doğayı kontrol etmek için, ona itaat etmek gerekir. Francis Bacon 1. Giriş Ülkemizde sanayi yapısı inşaatlarında oldukça yaygın olarak

Detaylı

İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi

İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Maslak,34469 İstanbul UCK 328 YAPI TASARIMI Prof. Dr. Zahit Mecitoğlu ÖDEV-II: İTÜ hafif ticari helikopteri için iniş takımı analizi 110030011

Detaylı

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Müh. Bölümü Yapı Anabilim Dalı ÇELİK YAPI TASARIMI PROJE ÇİZİM AŞAMALARI

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Müh. Bölümü Yapı Anabilim Dalı ÇELİK YAPI TASARIMI PROJE ÇİZİM AŞAMALARI Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Müh. Bölümü Yapı Anabilim Dalı ÇELİK YAPI TASARIMI PROJE ÇİZİM AŞAMALARI ÇİZİMLER Vaziyet Planı (1/100 veya 1/50) Detaylar Paftası (1/5 veya 1/2) Yarım Çerçeve (1/10 veya

Detaylı

MATLAB programı kullanılarak bazı mühendislik sistemlerinin optimum tasarımı

MATLAB programı kullanılarak bazı mühendislik sistemlerinin optimum tasarımı Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi dergisi mühendislikdergisi Cilt: 1, Sayı: 1, 38-44 Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Aralık 010 Cilt: 1, Sayı: 1, 41-47 3-9 Aralık 010 MATLAB programı kullanılarak

Detaylı

BİLGİSİ CTD III. Tenteli Araçlar için Çift Kat Taşıma Sistemi

BİLGİSİ CTD III. Tenteli Araçlar için Çift Kat Taşıma Sistemi BİLGİSİ CTD III Tenteli Araçlar için Çift Kat Taşıma Sistemi CTD III Tenteli Araçlar için Çift Kat Taşıma Sistemi Yük emniyet sistemi Made in Germany SICHERHEIT MADE IN GERMANY 2 CTD III Araç içi y ük

Detaylı

KISA KOLON TEŞKİLİNİN YAPI HASARLARINA ETKİSİ. Burak YÖN*, Erkut SAYIN

KISA KOLON TEŞKİLİNİN YAPI HASARLARINA ETKİSİ. Burak YÖN*, Erkut SAYIN Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 24 (1-2) 241-259 (2008) http://fbe.erciyes.edu.tr/ ISSN 1012-2354 KISA KOLON TEŞKİLİNİN YAPI HASARLARINA ETKİSİ Burak YÖN*, Erkut SAYIN Fırat Üniversitesi,

Detaylı

Prefabrike Öngerilmesiz Çatı Makası Analiz Programı Kullanma Kılavuzu. Doğayı kontrol etmek için, ona itaat etmek gerekir.

Prefabrike Öngerilmesiz Çatı Makası Analiz Programı Kullanma Kılavuzu. Doğayı kontrol etmek için, ona itaat etmek gerekir. Prefabrike Öngerilmesiz Çatı Makası Analiz Programı Kullanma Kılavuzu Doğayı kontrol etmek için, ona itaat etmek gerekir. Francis Bacon 1. Giriş Ülkemizde sanayi yapısı inşaatlarında oldukça yaygın olarak

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 3 ÜÇ NOKTALI EĞİLME DENEYİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 3 ÜÇ NOKTALI EĞİLME DENEYİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 3 ÜÇ NOKTALI EĞİLME DENEYİ GİRİŞ Yapılan herhangi bir mekanik tasarımda kullanılacak malzemelerin belirlenmesi

Detaylı

2009 Kasım. www.guven-kutay.ch MUKAVEMET DEĞERLERİ ÖRNEKLER. 05-5a. M. Güven KUTAY. 05-5a-ornekler.doc

2009 Kasım. www.guven-kutay.ch MUKAVEMET DEĞERLERİ ÖRNEKLER. 05-5a. M. Güven KUTAY. 05-5a-ornekler.doc 2009 Kasım MUKAVEMET DEĞERLERİ ÖRNEKLER 05-5a M. Güven KUTAY 05-5a-ornekler.doc İ Ç İ N D E K İ L E R 5. MUKAVEMET HESAPLARI İÇİN ÖRNEKLER...5.3 5.1. 1. Grup örnekler...5.3 5.1.1. Örnek 1, aturalı mil

Detaylı

PERDE BOYUT ORANI DEGİŞİMİNİN PERDELER VE ÇERÇEVE ARASINDA KESME KUVVETi DAGILIMINA ETKİSİ

PERDE BOYUT ORANI DEGİŞİMİNİN PERDELER VE ÇERÇEVE ARASINDA KESME KUVVETi DAGILIMINA ETKİSİ 6Cilt, lsay (Mart 2002) Perde Byut Oran Değişiminin Perdeler Ve Çerçeve Arasnda Kesme Kuvveti Dağhmna Etkisi HKasap, V Akyüncü PERDE BOYUT ORANI DEGİŞİMİNİN PERDELER VE ÇERÇEVE ARASINDA KESME KUVVETi DAGILIMINA

Detaylı

Öndökümlü (Prefabrik) Döşeme Sistemleri-4 Prefabrik Asmolen Döşeme Kirişleri

Öndökümlü (Prefabrik) Döşeme Sistemleri-4 Prefabrik Asmolen Döşeme Kirişleri Öndökümlü (Prefabrik) Döşeme Sistemleri-4 Prefabrik Asmolen Döşeme Kirişleri Günkut BARKA 1974 yılında mühendis oldu. 1978-2005 yılları arasında Gök İnşaat ve Tic. A.Ş de şantiye şefliğinden Genel Müdürlüğe

Detaylı

DÜSEY YÜKLERE GÖRE HESAP

DÜSEY YÜKLERE GÖRE HESAP DÜSEY YÜKLERE GÖRE HESAP 2-2 ile A-A aks çerçevelerinin zemin ve birinci kat tavanına ait sürekli kirişlerin düşey yüklere göre statik hesabı yapılacaktır. A A Aksı 2 2 Aksı Zemin kat dişli döşeme kalıp

Detaylı

Çelik Yapılar - INS /2016

Çelik Yapılar - INS /2016 Çelik Yapılar - INS4033 2015/2016 DERS III Yapısal Analiz Kusurlar Lineer Olmayan Malzeme Davranışı Malzeme Koşulları ve Emniyet Gerilmeleri Arttırılmış Deprem Etkileri Fatih SÖYLEMEZ Yük. İnş. Müh. İçerik

Detaylı

AKÇANSA HAMMADDE (KLİNKER) STOKHOLÜ AKÇANSA ÇİMENTO FABRİKASI ÇANAKKALE Hakan EZCAN - Mustafa ALKAN

AKÇANSA HAMMADDE (KLİNKER) STOKHOLÜ AKÇANSA ÇİMENTO FABRİKASI ÇANAKKALE Hakan EZCAN - Mustafa ALKAN AKÇANSA HAMMADDE (KLİNKER) STOKHOLÜ AKÇANSA ÇİMENTO FABRİKASI ÇANAKKALE Hakan EZCAN - Mustafa ALKAN YAPININ AMACI Çimento fabrikası dahilinde geniş ve kapalı bir stok sahasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu yapının

Detaylı

RİSKLİ BİNALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

RİSKLİ BİNALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME RİSKLİ BİNALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME ÖZET: H. Tekeli 1, H. Dilmaç 2, K.T. Erkan 3, F. Demir 4, ve M. Şan 5 1 Yardımcı Doçent Doktor, İnşaat Müh. Bölümü, Süleyman Demirel Üniversitesi,

Detaylı

ÇALIŞMA SORULARI 1) Yukarıdaki şekilde AB ve BC silindirik çubukları B noktasında birbirleriyle birleştirilmişlerdir, AB çubuğunun çapı 30 mm ve BC çubuğunun çapı ise 50 mm dir. Sisteme A ucunda 60 kn

Detaylı

Kirişlerde sınır değerler

Kirişlerde sınır değerler Kirişlerde sınır değerler ERSOY/ÖZCEBE S. 275277 5 cm çekme tarafı (depremde çekme basınç) 5 cm 5 cm ρ 1 basınç tarafı s ρ φ s φ gövde s φw ρ φ φ w ρ w ρ gövde φ w ρ 1 çekme tarafı φ w basınç tarafı (depremde

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MF İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Department of Civil Engineering

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MF İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Department of Civil Engineering SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MF İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Department of Civil Engineering İNM 212 YAPI STATİĞİ I STABİLİTE STATİKÇE BELİRSİZLİK KİNEMATİK BELİRSİZLİK Y.DOÇ.DR. MUSTAFA KUTANİS kutanis@sakarya.edu.tr

Detaylı

Boryspili/Kiev KENETLİ PANELLER. da üretilir.mimari amaçlara uygun DELTA S İ S T E M

Boryspili/Kiev KENETLİ PANELLER. da üretilir.mimari amaçlara uygun DELTA S İ S T E M 1 Boryspili/Kiev KENETLİ PANELLER Hafif olmaları nedeniyle kenetli çatı panelleri birçok kenar yüksekliği ve ende 100 mt yi geçen boylarda mobil formlama makineleri ile şantiyede üretilirler.bu avantajlar

Detaylı

AAS& ATAY AAS - ATAY PREFABRĐKE YAPI SĐSTEMLERĐ TĐCARET LTD. ŞTĐ. www.aas-atay.com 1

AAS& ATAY AAS - ATAY PREFABRĐKE YAPI SĐSTEMLERĐ TĐCARET LTD. ŞTĐ. www.aas-atay.com 1 Şubat 01 Eğimli Çatı Kirişleri (Makaslar) için Sehim Hesabı. ta KULKSIZOĞLU Đnşaat Yüksek Mühendisi S&TY R-GE Departmanı 1. Giriş Ülkemizde prefabrike beton endüstri yapılarının büyük çoğunluğunda, çatı

Detaylı

3 Aralıklı Vinç Yolu, Tekerlek kuvvetleri eşit Değerler Ornek_01_01_Kiris100kNx20m.pdf dosyasından F B. a S

3 Aralıklı Vinç Yolu, Tekerlek kuvvetleri eşit Değerler Ornek_01_01_Kiris100kNx20m.pdf dosyasından F B. a S Çok aralıklı vinç olu 14.01.016 3 Aralıklı Vinç Yolu, Tekerlek kuvvetleri eşit Değerler Ornek_01_01_Kiris100kNx0m.pdf dosasından Reference:C:\0\4_00_Ornek_01_0_Giris-TK-Esit.xmcd A C D x 1 as as Dmin Dmin

Detaylı

MAK4061 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM

MAK4061 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM MAK4061 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM (Shell Mesh, Bearing Load,, Elastic Support, Tasarım Senaryosunda Link Value Kullanımı, Remote Load, Restraint/Reference Geometry) Shell Mesh ve Analiz: Kalınlığı az

Detaylı