Romatoid Artritli Hastalarda Düşük ve Yüksek Frekans İşitme Kaybının Değerlendirilmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Romatoid Artritli Hastalarda Düşük ve Yüksek Frekans İşitme Kaybının Değerlendirilmesi"

Transkript

1 Original Article Romatoid Artritli Hastalarda Düşük ve Yüksek Frekans İşitme Kaybının Değerlendirilmesi Fatih Oğhan 1 Elif Aksakallı 2 Ali Güvey 1 1 Dumlupınar Üniv., Tıp Fak., KBB A.D. 2 Dumlupınar Üniv., Tıp Fak., FTR A.D. İletişim Bilgisi / Correspondence Dr. Fatih Oğhan DPU Tıp Fakültesi, KBB AD Merkez Kampus, Tavşanlı Yolu, 10. km, Kütahya Telefon: Özet Evaluation of Low and High Frequency Hearing Loss in Patients with Rheumatoid Arthritis Amaç: Çalışmanın amacı romatoid artritli hastalarda işitme kaybının değerlendirilmesi ve hastalık süresi ile ilişkisinin belirlenmesidir. Yöntem: Çalışma prospektif çalışma olup kontrol grubu karşılaştırmalıdır. Çalışmaya 23 RA hastası ve 24 sağlıklı gönüllü alındı. Tüm katılımcılara Hz arası pür-ton odyometri ve timpanometrik inceleme yapıldı. Her iki grup arasında işitme eşikleri, komplians ve basınç değerleri istatistiksel olarak karşılaştırıldı. Hastalık aktivitelerinin tespiti için 28 eklemi değerlendiren hastalık aktivite skorlaması DAS 28 skoru kullanıldı. İki grubun istatistiksel karşılaştırması Mann Whitney-U test kullanılarak yapıldı. P<0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. Bulgular: Yüksek frekanslarda 4 khz den sonra işitme eşikleri ortalamaları sayısal olarak farklı olmasına rağmen hiçbir frekansta gruplar arasında istatistiksel olarak farklılık gözlenmedi (p<0.05). Her iki grup arasında yaşlar arasında da istatistiksel fark yoktu [grup-i, 52.6 (±7.4); grup-ii, 53.2 (±8.5)]. Timpanometrik değerler karşılaştırıldığında komplians ve basınç değerleri arasında da istatistiksel fark yoktu (p<0.05). DAS 28 aktivite skoru ortalaması 4.57(±1.03), hastalık süresi ortalaması 7.34(±7.48) yıl idi. Sonuçlar: RA te hipotetik olarak arterit veya nöropati, sensörinöral işitme kaybının veya labirentin fonksiyon bozukluğunun, orta kulak kemikçikleri arasındaki eklemlerin etkilenmesi ise iletim tipi işitme kaybının sebebi olabilir. Bu çalışmada, DAS 28 skoru na göre orta düzeyde hastalık aktivitesi olması ve hastalık süresinin 10 yılı aşmamasını, çalışmamızda işitme kaybının olmaması ile ilişkilendirdik. Yüksek frekanslarda işitme eşikleri arasında sayısal farklar olması fakat istatistiksel anlamlılık gözlenmemesini RA hastalarında salisilat kullanımına bağladık. Çalışmamız sonucunda hastalık ile işitme kaybının arasındaki ilişkinin hastalık süresi ve aktivitesi ile ilişkili olduğu kanısına vardık. Anahtar Kelimeler: İşitme kaybı, romatoid artrit. Absract Aim: The aim of this study was to evaluate hearing loss and its relation with duration of disease in patients with Rheumatoid arthritis. Material and method: This study was prospective and comparative with control group. Twenty three patients with rheumatoid arthritis and 24 healthy subjects were included in the study. All of participations were evaluated pure tone audiometer between the range of Hz and tympanometry. Hearing thresholds, compliance and pressure values were compared between the two groups. DAS 28 disease activity score including 28 joints was used to evaluate activity of disease. Comparison of two groups was made using with Mann Whitney U test. P<0.05 was accepted as statistically significant. Results: Whether mean hearing thresholds were different among the two groups after 4 khz as numerically, there was not statistically significance between the two groups (p<0.05). There was no statistically significance between the mean ages of groups [group- I, 52.6 (±7.4); group-ii, 53.2 (±8.5)]. When we compared the tympanometric results, there was no statistically significance among the compliance and pressure values (p<0.05). Average of DAS 28 disease activity score was 4.57(±1.03), duration of disease was 7.34(±7.48) years. Conclusion: As a hypothesis, arteritis and neuropathy could be causes of sensorineural hearing loss and labyrinth diseases and also, affecting of middle ear joints from the diseases could be causes conductive hearing loss. In this study, presence of middle level of RA and duration of disease does not exceed over the 10 years were associated with absence of hearing loss. There was high frequency hearing loss in hearing thresholds between the two groups as numerically but was not statistically significance that is associated with using of salicylates. In conclusion, relation with hearing loss and RA was associated activity and duration of disease. Keywords: Hearing loss, rheumatoid arthritis. 15

2 Giriş Romatoid artrit popülasyonun %1 ini etkileyen, primer olarak CD4 (+) T hücreleri ve monositlerin, damardan inflame sinoviyal dokuya ve sinoviyal sıvıya geçmesiyle karakterize, otoimmün ve kronik bir hastalıktır (1,2). RA de multisistemik tutulum söz konusudur. Baş-boyun bölgesinde; temporomandibuler eklem, larenks, servikal omurga ve odyovestibüler sistem etkilenebilmektedir (3). Romatoid artritli hastalarda işitmenin bozulması tartışılan bir konudur ve tam olarak tariflenememiştir. Bazı yazarlar işitme kaybının sensörinöral olduğunu ifade ederken diğerleri hastalığın ilk etkilediği yerin orta kulak olduğuna dikkati çekmektedirler. Bununla birlikte, temporal kemik histopatolojik çalışmaları yetersizdir. Teorik olarak iletim tipi işitme kaybı, orta kulak kemikçikleri arasındaki sinoviyal eklemlerin etkilenmesine bağlıyken; sensörinöral kayıp nörit, vaskülit veya hastalığın tedavisi sırasında kullanılan ilaçların ototoksik etkilerine bağlı olarak ortaya çıkmış olabilir. İnkudomalleolar ve inkudostapedial eklemler sinoviyal eklemlerdir ve kartilaj eklem diskine sahiptirler. Buna bağlı olarak da, diğer sinoviyal eklemler gibi RA te hedef olabilirler. RA kulakta sensörinöral veya iletim tipi fonksiyonları etkileyebilir. Ossiküler eklemlerde hareket azalması en sık bulgudur. Bunun sonucu da iletim tipi işitme kaybı ortaya çıkar. Goodwill ve arkadaşları (4), RA li 16 hastada 250, 500, 1000 ve 8000 Hz de hava yolu için ve 500 Hz kemik yolu eşik değerleri için, sağ ve sol kulakta kontrol grubuna göre anlamlı şekilde işitme kaybı olduğunu bildirmişlerdir. Bu çalışmanın amacı RA hastalarında düşük ve yüksek frekans işitme kaybının kontrol grubu ile karşılaştırmalı değerlendirilmesi ve hastalık süresi ile ilişkisinin belirlenmesidir. Gereç ve Yöntem Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı na başvurup anamnez, klinik muayene, laboratuvar tetkikleri sonucunda Amerikan Romatizma Birliği (1988) Romatoid Artrit kriterlerine göre Romatoid Artrit tanısı konulan 23 hasta (46 kulak) ve RA hastalığı bulunmayan 24 (48 kulak) sağlıklı birey kontrol grubu olarak çalışmaya dahil edildi. Hastalara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı nca evreleme ve aktivite açısından değerlendirme yapıldı. Çalışmaya katılmayı kabul eden hastalara öncelikle DAS 28 skorlaması yapılarak hastalık aktiviteleri ardından hastalık süreleri belirlendi. Hastalık aktivitelerinin tespiti için 28 eklemi değerlendiren hastalık aktivite skorlaması DAS 28 skoru kullanıldı. Bu indeks için hastaların iki taraflı omuz, dirsek, el bileği, MKF, PIF, 1. karpometakarpal, baş parmak interfalangeal ve diz eklemlerinden hassas (hassas eklem sayısı: HES) ve şiş (şiş eklem sayısı: SES) olanlar belirlenerek total sayı kayıt edildi. Hastaların ayni dönemde bakılmış eritrosit sedimentasyon hızı (ESH) kayıt edilerek aşağıdaki formül ile DAS28 skoru her hasta için bilgisayarda hesaplandı: DAS28= 0,56X[radikal](HES)+0,28X [radikal](ses)+0,70in(esh)+0,014x(gas) Daha sonra Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Odyoloji Ünitesinde işitme fonksiyonlarının değerlendirilmesine yönelik saf ses odyometrisi ( Hz), yüksek frekans odyometri (4 8 khz) ve timpanometri testleri yapıldı. Her iki grup arasında işitme eşikleri, komplians ve basınç değerleri istatistiksel olarak karşılaştırıldı. Çalışma için Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Araştırmalar Etik Kurulu ndan onay alınmış olup, araştırma protokol no 605/ /34 dür. Çalışmaya dahil olma kriterleri; gönüllü olarak çalışmaya katılmak isteyen yaş RA hastası olmak, başka sistemik hastalığı olmamak, kafa travması geçirmemek, akustik travmaya maruz kalmamak, ototoksik ilaç kullanmamak, işitme kaybı yapacak hiçbir hastalık geçirmemiş veya geçirmemekte olmak ve kulak enfeksiyonu bulunmamak olarak belirlendi. Çalışma sonucunda elde edilecek sonuçlar SPSS 9.05 (SPSS Inc, IL, U.S.A.) hazır istatistik programı ile Mann-Whitney U test kullanılarak değerlendirme yapılmıştır. Bulgular Çalışmada grup-i RA grubu, grup-ii ise kontrol grubu olarak alındı. Grup-I de 23 hastadan 16

3 ±7.4, grup-ii ise 53.2 ±8.5 yaş ortalamasına sahipti. Her iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlılık saptanmadı (Tablo 1). İşitme eşikleri hava yolu ve kemik yolu olmak üzere Hz düşük frekans ve 4 khz- 8 khz yüksek frekans grubu olarak bakıldı ve her iki grup arasında hiçbir frekansta istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gözlenmedi (Tablo 2, 3 - Grafik 1, 2). Timpanometrik değerler de RA ve kontrol grubu arasında farklılık göstermedi. (Tablo 4). DAS 28 skoruna göre; 2.6'nin altı remisyon, Yaş 52.6± ± Düşük Frekans 250 Hz Sağ 500 Hz Sağ 1000 Hz Sağ 2000 Hz Sağ Yüksek Frekans 4000 Hz Sağ 6000 Hz Sağ 8000 Hz Sağ TABLO 1. Her iki grubun yaş ortalamaları ve istatistiksel karşılaştırılması TABLO 2. Hava yolu işitme eşik ortalamaları 20.8± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± Grafik 1: RA ve kontrol grubunun hava yolu eşikleri ortalamaları arası düşük, arası orta ve 5.1'in üstü ağır hastalık aktivitesi olarak kabul edilir. Bu çalışmada DAS 28 skoru 4.57 ±1.03, hastalık süresi ortalama 7.34 ±7.48 yıl idi. Tartışma Romatoid artritli hastalarda işitme azlığı tartışılan bir konudur. Fizyopatolojisi tam olarak tariflenememiştir. Bazı yazarlar işitme kaybının sensörinöral olduğunu ifade ederken, diğerleri Düşük Frekans 250 Hz Sağ 500 Hz Sağ 1000 Hz Sağ 2000 Hz Sağ Yüksek Frekans 4000 Hz Sağ 6000 Hz Sağ 8000 Hz Sağ Basınç Sağ Komplians Sağ TABLO 3. Kemik yolu işitme eşik ortalamaları 18.6± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±21.7 TABLO 4. Timpanometrik değerlerin her iki grup arasında karşılaştırılması -34.5± ± ± ± Grafik 2: RA ve kontrol grubunun kemik yolu eşiklerinin ortalamaları 17

4 hastalığın ilk etkilediği bölgenin orta kulak olduğuna dikkati çekmektedirler. RA, inkudomalleolar ve inkudostapedial eklemleri etkileyerek, ossiküler mekanizmanın statik hava basıncı değişimlerine cevabını değiştirmektedir (5,6,7,8,9). Timpano-ossiküler eklem hareket bozukluğu en sık görülen bulgudur (10,11). İnkudomalleal ve inkudostapedial eklemler sinoviyal eklemlerdir ve kartilaj eklem diskine sahiptirler. Buna bağlı olarak diğer sinoviyal eklemler gibi RA te hedef eklem olabilirler (12). İletim tipi işitme kaybı prevalansının RA de % arasında olduğu belirtilmiştir (2,10,13). Çalışmamızda iletim tipi işitme kaybının kontrol grubu ile farkının olmadığını ve işitme kaybının olmadığını gördük. RA te iletim tipi işitme kaybı, orta kulakta eklemlerin hareket bozukluğu veya kemikçiklerin bütünlüğünün bozulmasına bağlı olabilir. İnkudomallear ve inkudostapedial eklemler, gerçek diartrodial yapıdadır, bundan dolayı RA tarafından etkilenebilir. Hastalığın diğer bir karakteristiği olan vaskülit, kemikçiklerin özellikle inkus uzun kolunun yetersiz perfüzyonuna yol açabilir ve bu yapının nekrozu sonucunda kemikçik zincir bütünlüğü bozulabilir (2). Colletti ve ark. iletim tipi işitme kaybı için kemikçik sistemdeki hareket bozukluğunun neden olduğunu bildirmiştir (2). Goodwill ve ark. (6) ise aksine, orta kulak kemikçiklerinde çatı ve eklemlerde romatoid nodül; veya eklemlerde aşınma tarzında değişiklikler ve etkilenme olduğunu gösteren herhangi bir bulgu tespit etmemişlerdir. Bununla birlikte, bir vakada eklemde, inkus uzun çıkıntısında ve lentiküler çıkıntıda geniş kemik harabiyetinin olduğunu bildirmektedir (6). Gussen ve ark. (14) ise, ossiküler eklemdeki romatoid lezyonları göstermişlerdir. Reiter ve ark. (12), yine RA lı hastalarda 250 ve 500 Hz de db iletim tipi işitme kaybı olduğunu belirtmişlerdir. Bizim çalışmamızda iletim tipi işitme kaybı gözlenmedi. Reiter ve ark. (12) RA li 23 hastada yaptıkları çalışmada, 14 hastada işitme kaybı (3 iletim tipi, 11 sensörinöral tip) gözlenmiştir. Akustik-imitans hastaların %59 unda anormal bulunmuş, hastaların %22 sinde çentik oluşmuştur. Moffat ve ark. (8), 660 Hz hassasiyetteki timpanogramda saptanan çentikli kavisi, kemikçik sistem hareketinde artmaya bağlamışlardır. Buna karşılık diğer yazarlar, kemikçik sistemde harekette azalma bulmuşlardır (10,12). Kakani ve ark. (15), timpanogramda, komplians azalması ve timpano-ossiküler sistemin hareket bozukluğunu gösteren AS tip şekil olduğunu göstermişlerdir. Elwany ve ark. (10) timpanometri uyguladığı 68 RA li hastada, 220 Hz saf ses kullanıldığında kulakların % 56 sında kemikçik sisteminde hareket bozukluğu tespit edilmiştir. Çalışmada 1 hastada (%1.5) iletim tipi işitme kaybı saptanmıştır. Bizim çalışmamızda RA ve kontrol grubu arasında komplians ve basınç değerleri açısından istatistiksel bir fark yoktu ve RA hastaları timpanogramda normal basınç ve komplians değerleri gösterdiler. Çalışmamızın mevcut hasta sayısı ise literatüre bakıldığında paralellik göstermekle birlikte (12), vaka serisinin daha geniş ve hastalık süresinin daha uzun tutulması gerektiği kanısına vardık. Colleti ve ark. (2) RA li hastalarda kulakların %6.6 sında, orta kulak kemikçik sistemi hareketinin düşük ve %18.3 ünde yüksek olduğunu bulmuşlardır. Rosenberg ve ark. (16), RA li hastalardaki iletim tipi işitme kaybının, orta kulak transdüser mekanizmasının gevşekliğine bağlı olduğunu tartışmaya açmışlardır. Yazarların çoğunluğu RA da, hem iletim tipi hem de sensörinöral işitme kaybı olduğunu bildirmekle birlikte, sensörinöral işitme kaybının daha fazla olduğunu vurgulamaktadırlar (10,15,17). Bazı çalışmalarda, iç kulağın etkilenmesi sonucunda kontrol grubuna göre daha fazla oranda (%24-60) sensörinöral işitme kaybı olduğu bildirilmiştir (10,12,15,18). RA te sensörinöral işitme kaybı prevelansının %0-60 arasında olduğu bildirilmektedir. Bizim çalışmamızda ise yine iletim tipi işitme kaybına benzer şekilde sensörinöral işitme kaybı gözlenmedi. Sensörinöral işitme kaybının koklear değişikliklere bağlı olduğu bildirilmiştir (2,12,13). Copeman (19), RA li hastaların %60 ında sensörinöral ve iletim tipi işitme kaybı olduğunu, iletim tipi işitme kaybının hastalığın aktivitesi ile ilişkili olduğunu belirtmiştir. Elwany ve ark. ve Kastanioudakis ve ark. (10,20) RA in retrokoklear etkisine dair bulgu saptamamıştır. Ancak Magaro ve ark. retrokoklear etkilenmenin de olduğunu bildirmişlerdir (17). Kakani ve ark. (15) RA li hastaların % 4 ünde mikst tip işitme kaybı bulmuştur. RA li hastalar salisilatlar ve klorokin gibi ototoksik ilaç tedavisi nedeniyle sensörinöral işitme kaybı riski altındadırlar. Salisilatlara bağlı işitme kaybı gö- 18

5 rülmekle birlikte, ilaç alımının durdurulması sonrası, saat içinde reversibl olduğu bildirilmiştir (21). Keskin ve ark. (22) hazırladıkları 4 vakalık bildirilerinde hidroksiklorokin veya klorokin kullanan hastalarda ilaca bağlı ototoksisite gelişebileceğini belirtmişlerdir. Tinnitus ve işitme kaybı oluştuğunda hekime zaman kaybetmeden başvurmak gerektiğini bildirmişlerdir. Seçkin ve ark da (23) yine vaka takdimlerinde hidroksiklorokine bağlı tedavi kesildikten sonra 5 nci ayda normale dönen işitme kaybı bildirmişlerdir. Biz çalışmamızda yüksek frekans işitme kaybının RA hasta grubunda görülmemesini kısa süreli salisilat kullanımına bağladık. Magaro ve ark (17), romatoid artritte işitme kaybının; hastalık aktivitesi ve romatoid faktör varlığı ile anlamlı şekilde korele olduğunu belirtmişlerdir. Bununla birlikte Özcan ve ark (18), işitme kaybı ile yaş, hastalık süresi, romatoid faktör varlığı, kullanılan tedavi tipi ve eritrosit sedimantasyon hızı ile bir korelasyon olmadığını bildirmişlerdir. Aynı şekilde Goodwill ve ark (4) eritrosit sedimantasyon hızı, RA aktivitesi ile işitme kaybının ciddiyeti arasında bir ilişki bulamamışlardır. RA te hipotetik olarak arterit veya nöropati, sensörinöral işitme kaybının veya labirentin fonksiyon bozukluğunun, orta kulak kemikçikleri arasındaki eklemlerin etkilenmesi ise iletim tipi işitme kaybının sebebi olabilir. Çalışmamızda timpanometrik değerler karşılaştırıldığında RA ve kontrol grubu arasında farklılık gözlenmedi. Bu sonucu RA de orta kulak patolojisi oluşması için yeterli süre olmamasına bağladık. Bu çalışmada, DAS 28 skoru na göre orta düzeyde hastalık aktivitesi olması ve hastalık süresinin 10 yılı aşmamasını, çalışmamızda işitme kaybının olmaması ile ilişkilendirdik. Yüksek frekanslarda işitme eşikleri arasında sayısal farklar olması fakat istatistiksel anlamlılık gözlenmemesini RA hastalarında salisilat kullanımına bağladık. Çalışmamız sonucunda hastalık ile işitme kaybının arasındaki ilişkinin hastalık süresi ve aktivitesi ile ilişkili olduğu kanısına vardık. İleride yapılacak çalışmalarda vaka serisinin daha geniş ve hastalık süresinin daha uzun tutulmasının RA nın işitme üzerine etkisini daha iyi anlamamıza neden olacağı sonucuna vardık. Kaynaklar 1. Takatsu M, Higaki M, Kinoshita H, et al. Ear Involvement in Patients with Rheumatoid Arthritis. Otology & Neurotology 2005; 26: Colletti V, Fiorino FG, Bruni L, et al. Middle earmechanics in subjects with rheumatoid arthritis. Audiology 1997; 36: Rigual NR. Otolaryngologic manifestations of rheumatoid arthritis. Ear Nose Throat J 1987; 66: Goodwill CJ, Lord IJ, Knill-Jones RP. Hearing in rheumatoid arthritis;a clinical and audometric survey. Ann Rheum Dis 1972; 31: Heyworth T, Liyanage SP. A pilot survey of hearing loss in patients with rheumatoid arthritis. Scand J Rheumatol 1972; 1: Goodwill CJ, Lord IJ, Knill-Jones RP. Heraing in rheumatoid arthritis-result of audiometry in 76 patients. Ann Rheum Dis 1971; 30: Gussen R. Atypical ossicle joint lesions in rheumatoid arthritis with sicca syndrome (Sjögren s syndrome). Arch Otolaryngol 1977; 103: Moffat DA, Ramsden RT, Rosenberg JN. Otoadmittance measurements in patients with rheumatoid arthritis. J Laryngol Otol 1977; 91: Biasi D, Fiorino F,Carletto A, et al. Milde ear function in rheumatoid arthritis: a multiple frequency tympanometric study. Clinical and Experimental Rheumatology 1996; 14: Elwany S, El Garf A, Kamel T. Hearing and middle earfunction in rheumatoid arthritis. J Rheumatol 1986; 13: Campbell SM, Montanaro A, Bardana EJ. Head and Neck Manifestations of autoimmune disease. Am J Otolaryngol 1983; 4: Reiter D, Konkle DF, Mayers AR. Middle ear immitance in rheumatoid artritis. Arch Otolaryngol 1980; 106: Raut VV, Cullen J. Hearin Loss in Rheumatoid Arthritis. The Journalof Otolaryngology 2001; 30 (5): Gussen R. Atypical ossicle joint lesions in rheumatoid arthritis with sicca syndrome (Sjögren s syndrome). Arch Otolaryngol 1977; 103: Kakani RS, Mehra YN, Deodhar SD, et al. Audiovestibular functions in Rheumatoid Arthritis. The Journal of Otolaryngology 1990; 19 (2): Rosenberg JN, Moffat DA, Ramsden RT. Milde ear functions in rheumatoid arthritis. Ann Rheum Dis 1978; 37: Magaro M, Zoli A, Altomonte L, et al. Sensorineural hearing loss in rheumatoid arthritis. Clin Exp Rheumatol 1990; 8: Özcan M, Karakuş MF, Gündüz OH, et al. Hearing loss and middle ear involvement in rheumatoid arthritis. Rheumatol Int 2002; 22: Copeman WSC. Rheumatoid otoarthritis?. Br Med J 1963; 2: Kastanioudakis I, Skevas A, Danielidis V, et al. Inner ear involvement in rheumatoid arthritis: a prospective clinical study. J Laryngol Otol 1995; 109: Ajodhia JM, Dix MR. Drug induced deafness and its treatment. Practitioner 1976; 216: Keskin ED, Seçkin Ü, Bodur H, ve ark. Romatoid Artritli Hastalarda Kullanılan Antimalaryal Tedavi Sonucu Gelişen Ototoksisite: İki Olgu Sunumu - Olgu Sunumu: Türk Fiz Tıp Rehab Derg. 2008;54: Seçkin U, Ozoran K, Ikinciogullari A ve ark. Hydroxychloroquine ototoxicity in a patient with rheumatoid arthritis. Rheumatol Int. 2000;19:

Romatoid artritli hastalarda sensörinöral işitme kaybı Sensorineural hear-loss in patients with rheumatoid arthritis

Romatoid artritli hastalarda sensörinöral işitme kaybı Sensorineural hear-loss in patients with rheumatoid arthritis Dicle Tıp Dergisi 2011; 38 (2): 184-188 184 Dicle Medical Journal M. Bozkurt ve ark. Romatoid artritli hastalarda doi: işitme 10.5798/diclemedj.0921.2011.02.0012 kaybı ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE

Detaylı

Romatoid Artritli Hastalarda İşitme Fonksiyonlarının Odyolojik Testlerle Değerlendirilmesi

Romatoid Artritli Hastalarda İşitme Fonksiyonlarının Odyolojik Testlerle Değerlendirilmesi JCEI / 06; 7 (): 63-68 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 0.5799/ahinjs.0.06.0.057 RESEARCH ARTICLE Romatoid Artritli Hastalarda İşitme Fonksiyonlarının Odyolojik Testlerle Değerlendirilmesi

Detaylı

SÜT ÇOCUĞU DÖNEMİ SAĞLIKLI ÇOCUKLARDA MULTİFREKANS TİMPANOMETRİ İLE ORTA KULAK REZONANSI NORMATİF DEĞERLERİMİZ

SÜT ÇOCUĞU DÖNEMİ SAĞLIKLI ÇOCUKLARDA MULTİFREKANS TİMPANOMETRİ İLE ORTA KULAK REZONANSI NORMATİF DEĞERLERİMİZ SÜT ÇOCUĞU DÖNEMİ SAĞLIKLI ÇOCUKLARDA MULTİFREKANS TİMPANOMETRİ İLE ORTA KULAK REZONANSI NORMATİF DEĞERLERİMİZ Neslihan Öztürk, Burçe Ayvazoğlu, Ceren Kılıç, Elif Kübra Öztürk, Halil Okran Orman, Meltem

Detaylı

24. ULUSAL TÜRK OTORİNOLARENGOLOJİ & BAŞ - BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ

24. ULUSAL TÜRK OTORİNOLARENGOLOJİ & BAŞ - BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ 24. ULUSAL TÜRK OTORİNOLARENGOLOJİ & BAŞ - BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ 23 Eylül - 27 Eylül 1997 Antalya TÜRK OTORİNOLARENGOLOJİ & BAŞ - BOYUN CERRAHİSİ DERNEĞİ Editör Prof. Dr. Asım KAYTAZ 24. ULUSAL OTORİNOLARENGOLOJİ

Detaylı

Zeynep Eras, Özlem Konukseven, Fuat Emre Canpolat, Çiğdem Topçu, Evrim Durgut Şakrucu, Uğur Dilmen

Zeynep Eras, Özlem Konukseven, Fuat Emre Canpolat, Çiğdem Topçu, Evrim Durgut Şakrucu, Uğur Dilmen Zeynep Eras, Özlem Konukseven, Fuat Emre Canpolat, Çiğdem Topçu, Evrim Durgut Şakrucu, Uğur Dilmen ZTB Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gelişimsel Pediatri Ünitesi GİRİŞ ÇDDA / preterm doğum

Detaylı

APHAB Memnuniyet Anketi Kullanılarak İşitme Cihazı Memnuniyeti ve Performansının Değerlendirilmesi. Eyüp KARA¹, Ahmet ATA޹, Zahra POLAT².

APHAB Memnuniyet Anketi Kullanılarak İşitme Cihazı Memnuniyeti ve Performansının Değerlendirilmesi. Eyüp KARA¹, Ahmet ATA޹, Zahra POLAT². APHAB Memnuniyet Anketi Kullanılarak İşitme Cihazı Memnuniyeti ve Performansının Değerlendirilmesi Eyüp KARA¹, Ahmet ATA޹, Zahra POLAT² 1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi KBB ABD, 2 İstanbul

Detaylı

hs-troponin T ve hs-troponin I Değerlerinin Farklı egfr Düzeylerinde Karşılaştırılması

hs-troponin T ve hs-troponin I Değerlerinin Farklı egfr Düzeylerinde Karşılaştırılması hs-troponin T ve hs-troponin I Değerlerinin Farklı egfr Düzeylerinde Karşılaştırılması Tuncay Güçlü S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Biyokimya Bölümü 16-18 Ekim 2014, Malatya GİRİŞ Kronik

Detaylı

TİTREŞİM. Mekanik bir sistemdeki salınım hareketlerini tanımlayan bir terimdir.

TİTREŞİM. Mekanik bir sistemdeki salınım hareketlerini tanımlayan bir terimdir. TİTREŞİM Mekanik bir sistemdeki salınım hareketlerini tanımlayan bir terimdir. TİTREŞİMİN ÖZELLİĞİNİ 1 Frekansı ve 2 Şiddeti belirler. Titreşimin Frekansı: Birim zamandaki titreşim sayısına titreşimin

Detaylı

OTOAKUSTİK EMİSYONLAR. Mehmet AKŞİT, Ph.D DUYSEL Odyolojik Tanı Merkezi

OTOAKUSTİK EMİSYONLAR. Mehmet AKŞİT, Ph.D DUYSEL Odyolojik Tanı Merkezi OTOAKUSTİK EMİSYONLAR Mehmet AKŞİT, Ph.D Otoakustik Emisyonlar Thomas Gold (1948) Tüylü hücrelerin aktif elemanlar olabileceğini ve bunları aktivasyonundan emisyonların elde edilebileceğini öne sürdü.

Detaylı

Kronik Süpüratif Otitis Mediada Alerjik Rinit Varlığı Kemik İletim İşitme Eşiklerini Etkiler mi?

Kronik Süpüratif Otitis Mediada Alerjik Rinit Varlığı Kemik İletim İşitme Eşiklerini Etkiler mi? İstanbul Tıp Derg - Istanbul Med J 2012;13(3):120-124 doi: 10.5505/1304.8503.2012.29491 KLİNİK ÇALIŞMA - ORIGINAL ARTICLE Kronik Süpüratif Otitis Mediada Alerjik Rinit Varlığı Kemik İletim İşitme Eşiklerini

Detaylı

HATHA YOGANIN VE KALiSTENiK EGZERSiZLERiN STATiK DE GE ÜZERiNDEKi ETKiLERi

HATHA YOGANIN VE KALiSTENiK EGZERSiZLERiN STATiK DE GE ÜZERiNDEKi ETKiLERi Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofsport Sciences 2003,14 (2), 83-91 HATHA YOGANIN VE KALiSTENiK EGZERSiZLERiN STATiK DE GE ÜZERiNDEKi ETKiLERi Ummuhan BAŞ ASLAN, Ayşe L1VANELlOGLU Hacettepe Üniversitesi,

Detaylı

TRAFİK KAZALARI, DÜŞMELER, DARP OLGULARI ve İŞ KAZALARINDA ADLİ SÜREÇ ÖRNEK OLGU DEĞERLENDİRMESİ

TRAFİK KAZALARI, DÜŞMELER, DARP OLGULARI ve İŞ KAZALARINDA ADLİ SÜREÇ ÖRNEK OLGU DEĞERLENDİRMESİ TRAFİK KAZALARI, DÜŞMELER, DARP OLGULARI ve İŞ KAZALARINDA ADLİ SÜREÇ ÖRNEK OLGU DEĞERLENDİRMESİ İbrahim TEMİZ Acıbadem Atakent Üniversitesi Hastanesi Acil servis sorumlusu Hazırlanma Tarihi: 01/09/2015

Detaylı

Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri. Sena Aydın 0341110011

Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri. Sena Aydın 0341110011 Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri Sena Aydın 0341110011 PATOFİZYOLOJİ Fizyoloji, hücre ve organların normal işleyişini incelerken patoloji ise bunların normalden sapmasını

Detaylı

Romatoid Artrtitli Hastalara Ait Demografik Veriler, Klinik Özellikler ve Medikal Tedavi

Romatoid Artrtitli Hastalara Ait Demografik Veriler, Klinik Özellikler ve Medikal Tedavi İstanbul Tıp Derg - Istanbul Med J 2010;11(4):154-158 KLİNİK ÇALIŞMA - ORIGINAL ARTICLE Romatoid Artrtitli Hastalara Ait Demografik Veriler, Klinik Özellikler ve Medikal Tedavi Demographic and Clinical

Detaylı

Doç. Dr. Orhan YILMAZ

Doç. Dr. Orhan YILMAZ Yazar Ad 145 Doç. Dr. Orhan YILMAZ İnsanda yaş ilerledikçe tüm organlarda görülebilen yaşlanma işitme organında da görülür ve bu arada işitme duyusu da gün geçtikçe zayıflar. Yaşlılığa bağlı olarak gelişen

Detaylı

14 Aralık 2012, Antalya

14 Aralık 2012, Antalya Hamilelerde Uyku Bozukluğunun Sorgulanması ve Öyküden Tespit Edilen Huzursuz Bacak Sendromunda Sıklık, Klinik Özellikler ve İlişkili Olabilecek Durumların Araştırılması A Neyal, G Benbir, R Aslan, F Bölükbaşı,

Detaylı

Psoriasisli Hastalarda İşitme Kaybının Değerlendirilmesi

Psoriasisli Hastalarda İşitme Kaybının Değerlendirilmesi Ori ji nal Arafl t r ma Ori gi nal In ves ti ga ti on DOI: 10.4274/turkderm.986 Psoriasisli Hastalarda İşitme Kaybının Değerlendirilmesi Assesment of Hearing Loss in Patients with Psoriasis Serdar Cenk

Detaylı

Timpanogram ve Akustik Immitance Akustik Refleksler

Timpanogram ve Akustik Immitance Akustik Refleksler Timpanogram ve Akustik Refleksler Akustik Immitance ESNEKLİK (COMPLIANCE) Aynı ağırlığın bağlandığı iki yaydan kalın olanın (A) esnemeye karşı direnci yani sertliği (stiffness) daha fazlayken; ince olan

Detaylı

İşitme Sorunları (1)

İşitme Sorunları (1) İşitme Sorunları (1) Bu videoda bir odyologun (işitme bozukluğunu inceleyen kişi) işitme zorluğunun çeşidini tespit etmek için farklı uygulamalarını izleyebilirsiniz. Muayene/Konsültasyon: Hastanın şikayeti

Detaylı

İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi

İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi Y R D. D O Ç. D R. M İ N E İ S L İ M Y E TA Ş K I N B A L I K E S İ R Ü N İ V E R S İ T E S I TIP FA K Ü LT E S İ K A D I N H A S TA L I K L A R I V E D

Detaylı

Stapedotomi Sonrası Kemik İletimindeki İyileşmenin Cerrahi Başarının Değerlendirilmesine Etkisi

Stapedotomi Sonrası Kemik İletimindeki İyileşmenin Cerrahi Başarının Değerlendirilmesine Etkisi KBB ve BBC Dergisi 16 (2):67-71, 2008 Stapedotomi Sonrası Kemik İletimindeki İyileşmenin Cerrahi Başarının Değerlendirilmesine Etkisi The Effect of Bone Conduction Improvement on Reporting Hearing Results

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

Aksiyal SpA da Güncellenmiş ASAS anti-tnf Tedavi Önerileri ve Hedefe Yönelik Tedavi Stratejileri

Aksiyal SpA da Güncellenmiş ASAS anti-tnf Tedavi Önerileri ve Hedefe Yönelik Tedavi Stratejileri Aksiyal SpA da Güncellenmiş ASAS anti-tnf Tedavi Önerileri ve Hedefe Yönelik Tedavi Stratejileri Prof.Dr. M.Pamir ATAGÜNDÜZ Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Romatoloji Bilim Dalı 11 Nisan 2014 Ana Başlıklar

Detaylı

ORTOPEDİK CERRAHİ GİRİŞİMLERLE İLİŞKİLİ İNFEKSİYONLARIN İRDELENMESİ. Dr. Hüsrev DİKTAŞ Girne Asker Hastanesi/KKTC

ORTOPEDİK CERRAHİ GİRİŞİMLERLE İLİŞKİLİ İNFEKSİYONLARIN İRDELENMESİ. Dr. Hüsrev DİKTAŞ Girne Asker Hastanesi/KKTC ORTOPEDİK CERRAHİ GİRİŞİMLERLE İLİŞKİLİ İNFEKSİYONLARIN İRDELENMESİ Dr. Hüsrev DİKTAŞ Girne Asker Hastanesi/KKTC SUNUM PLANI 1. AMAÇ 2. GEREÇ-YÖNTEM 3. BULGULAR-TARTIŞMA 4. SONUÇLAR 2 AMAÇ Hastanemizde

Detaylı

Romatoid artrit olgularının hastalıkları konusundaki bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi

Romatoid artrit olgularının hastalıkları konusundaki bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi JCEI / 2014; 5 (3): 429-434 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2014.03.0433 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Romatoid artrit olgularının hastalıkları konusundaki

Detaylı

ANİ İŞİTME KAYBINDA OTOAKUSTİK EMİSYONUN YERİ

ANİ İŞİTME KAYBINDA OTOAKUSTİK EMİSYONUN YERİ ANİ İŞİTME KAYBINDA OTOAKUSTİK EMİSYONUN YERİ OTOACOUSTIC EMISSIONS IN PATIENTS WITH SUDDEN IDIOPATIC HEARING LOSS Dr. Fazıl APAYDIN, Dr. Tamer ERDEM, Dr. Yılmaz EGE, Dr. Nasır ORDUBADİ ÖZET: Bu çalışma,

Detaylı

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi Staj Programı Grup 1(28.09.2015-16.10.2015)

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi Staj Programı Grup 1(28.09.2015-16.10.2015) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi Staj Programı Grup 1(28.09.2015-16.10.2015) 28.09.2015 Pazartesi 09:00-12:00 Pratik: KBB Baş ve Boyun Bölgesi Muayenesi( Prof.Dr.İbrahim Aladağ) 13:00-16:00

Detaylı

DUYSEL İŞİTME DÜNYASI

DUYSEL İŞİTME DÜNYASI DUYSEL İŞİTME DÜNYASI KLİNİK ODYOLOJİDE MASKELEME YÖNTEMLERİ Klinik odyolojide maskeleme, uygulanması koşullara bağlı olarak değişkenlik gösteren bir yöntemdir. Doğru uygulanmadığında test Dr.Mehmet Akşit,

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKTA DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONLARI EPİDEMİYOLOJİSİ VE ÖNEMİ. Doç. Dr. Serap Çifçili Marmara Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

BİRİNCİ BASAMAKTA DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONLARI EPİDEMİYOLOJİSİ VE ÖNEMİ. Doç. Dr. Serap Çifçili Marmara Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı BİRİNCİ BASAMAKTA DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONLARI EPİDEMİYOLOJİSİ VE ÖNEMİ Doç. Dr. Serap Çifçili Marmara Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı BİRİNCİ BASAMAKTA GÜNCEL DURUM > 6330 Aile Sağlığı Merkezi

Detaylı

Çene Eklemi (TME) ve Yüz Ağrıları Merkezi

Çene Eklemi (TME) ve Yüz Ağrıları Merkezi Çene Eklemi (TME) ve Yüz Ağrıları Merkezi Beyin Tümörleri Çene Eklemi (TME) ve Yüz Ağrıları Merkezi Sizde mi Diş Sıkıyorsunuz? Diş sıkma ve gıcırdatma, gece ve/veya gündüz oluşabilen istemsiz bir aktivitedir.

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

Parkinson Hastalığı ile α-sinüklein Geni Polimorfizmlerinin İlişkisinin Araştırılması

Parkinson Hastalığı ile α-sinüklein Geni Polimorfizmlerinin İlişkisinin Araştırılması İ.Ü. CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TIBBİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI Parkinson Hastalığı ile α-sinüklein Geni Polimorfizmlerinin İlişkisinin Araştırılması Araş.Gör. Yener KURMAN İSTANBUL

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİLER ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ PROJESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİLER ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİLER ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ PROJESİ Projenin Adı: İskenderun ve Çevresinde Yaşayan İşitme Engelli Bireylere, Ailelerine ve Öğretmenlere Yönelik Değerlendirme ve Eğitim

Detaylı

H 1 FTR ve Romatoloji alanında temel konularda ve güncel gelişmeleri içeren bir seminer programı tıpta uzmanlık öğrencileri tarafından sunulur

H 1 FTR ve Romatoloji alanında temel konularda ve güncel gelişmeleri içeren bir seminer programı tıpta uzmanlık öğrencileri tarafından sunulur FTR 28 FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON Dr. Sevim ORKUN / 1 Dr. Işık KELEŞ /2 Dr. Gülümser AYDIN /3 Dr. Elem İNAL /4 KOD DERS ADI ÖÜ T P KREDİ AKTS FTR 7001 MAKALE SAATİ Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ve

Detaylı

Omurga-Omurilik Cerrahisi

Omurga-Omurilik Cerrahisi Omurga-Omurilik Cerrahisi BR.HLİ.017 Omurga cerrahisi, omurilik ve sinir kökleri ile bu hassas sinir dokusunu saran/koruyan omurga üzerinde yapılan ameliyatları ve çeşitli girişimleri içerir. Omurga ve

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA VOLÜM DURUMUNUN VÜCUT KOMPOZİSYON MONİTÖRÜ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ VE DİĞER YÖNTEMLERLE KARŞILAŞTIRILMASI

HEMODİYALİZ HASTALARINDA VOLÜM DURUMUNUN VÜCUT KOMPOZİSYON MONİTÖRÜ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ VE DİĞER YÖNTEMLERLE KARŞILAŞTIRILMASI HEMODİYALİZ HASTALARINDA VOLÜM DURUMUNUN VÜCUT KOMPOZİSYON MONİTÖRÜ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ VE DİĞER YÖNTEMLERLE KARŞILAŞTIRILMASI SERKAN YILDIZ¹, REMZİ DÜNDAR², ÖMÜR KURU², FERCEM ERBAY², FATİH KILIDz,

Detaylı

Endüstriyel İşitme Kaybı

Endüstriyel İşitme Kaybı Endüstriyel İşitme Kaybı Dr. Özkan Kaan KARADAĞ(MD) İş Sağlığı Bilim Uzmanı (MSc) SB İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi okkaradag@gmail.com 1940 lı yıllardan bu yana Türkiye de, meslek hastalıkları

Detaylı

ÇINLAMA KONUSUNDA EN SIK RASTLANAN SORULAR

ÇINLAMA KONUSUNDA EN SIK RASTLANAN SORULAR KULAK ÇINLAMASININ NEDENİ? Bazı zamanlar kulağımda zil sesi duyuyorum bu normal midir? Tamamiyle değil. Kafa içinde ki bu seslere genel olarak tinnitus denilir ve çok yaygındır. Tinnitus zaman zaman ortaya

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri

Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri Emel AZAK, Esra Ulukaya, Ayşe WILLKE Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

Detaylı

Özel Bir Hastanede Diyabet Polikliniğine Başvuran Hastalarda İnsülin Direncini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması

Özel Bir Hastanede Diyabet Polikliniğine Başvuran Hastalarda İnsülin Direncini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması Özel Bir Hastanede Diyabet Polikliniğine Başvuran Hastalarda İnsülin Direncini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması 20 24 Mayıs 2009 tarihleri arasında Antalya da düzenlenen 45. Ulusal Diyabet Kongresinde

Detaylı

ÇOCUKLARDA HAREKET SİSTEMİ MUAYENESİ (ROMATOLOJİK MUAYENE) Özgür KASAPÇOPUR

ÇOCUKLARDA HAREKET SİSTEMİ MUAYENESİ (ROMATOLOJİK MUAYENE) Özgür KASAPÇOPUR ÇOCUKLARDA HAREKET SİSTEMİ MUAYENESİ (ROMATOLOJİK MUAYENE) Özgür KASAPÇOPUR HAREKET SİSTEMİ Üç ana yapı taşı Kemikler Kaslar Eklemler Oynamaz eklemler (Kafa tası) Yarı oynar eklemler (Omurga) Oynar eklemler

Detaylı

Açıklama 2008 2009. Araştırmacı: YOK. Danışman: YOK. Konuşmacı: YOK

Açıklama 2008 2009. Araştırmacı: YOK. Danışman: YOK. Konuşmacı: YOK Açıklama 2008 2009 Araştırmacı: YOK Danışman: YOK Konuşmacı: YOK SİLAHLI ÇATIŞMA İLE İLİŞKİLİ TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞUNDA DİĞER BİYOLOJİK TEDAVİ SEÇENEKLERİ Dr. Cemil ÇELİK Sunumun hedefleri Silahlı

Detaylı

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Sağlık Akademisyenleri Dergisi 2014; 1(2):141-145 ISSN: 2148-7472 ARAŞTIRMA / RESEARCH ARTICLE Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Assessıng Nurses Level of Knowledge

Detaylı

Eğitim 2005-2010 OMÜ Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Eğitim 2005-2010 OMÜ Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Özgeçmiş: Kişisel Bilgiler Adı-soyadı: İlker İlhanlı Doğum tarihi: 14 Aralık 1979 Doğum yeri: Adana Telefon: İş:454-2140369 E-posta: ilker.ilhanli@giresun.edu.tr Eğitim 2005-2010 OMÜ Tıp Fakültesi Fiziksel

Detaylı

Ankilozan Spondilit BR.HLİ.065

Ankilozan Spondilit BR.HLİ.065 Gençlerde Bel Ağrısına Dikkat! Bel ağrısı tüm dünyada oldukça yaygın bir problem olup zaman içinde daha sık görülmektedir. Erişkin toplumun en az %10'unda çeşitli nedenlerle gelişen kronik bel ağrıları

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği En İyi Genç Araştırıcı Ödülü-2011

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği En İyi Genç Araştırıcı Ödülü-2011 Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği En İyi Genç Araştırıcı Ödülü-2011 Dr. Serhat IŞIK 13.10.2011 TİROİD PARATİROİD TİROİD PARATİROİD TİROİD PARATİROİD TİROİD PARATİROİD TİROİD PARATİROİD TİROİD

Detaylı

EŞİK İZLEME YÖNTEMİYLE SAĞ BASKIN DENEKLERDE SOL EL VE SAĞ EL BAŞ PARMAK SİNİRİ UYARILABİLİRLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

EŞİK İZLEME YÖNTEMİYLE SAĞ BASKIN DENEKLERDE SOL EL VE SAĞ EL BAŞ PARMAK SİNİRİ UYARILABİLİRLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI EŞİK İZLEME YÖNTEMİYLE SAĞ BASKIN DENEKLERDE SOL EL VE SAĞ EL BAŞ PARMAK SİNİRİ UYARILABİLİRLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI İlksen BURAT 1, Senanur PALA 2, Merve KORKMAZ 2, Gülnaz ÖZMEN 2 N.E.Ü. Biyofizik AD

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

Okul Öncesi (5-6 Yaş) Cimnastik Çalışmasının Esneklik, Denge Ve Koordinasyon Üzerine Etkisi

Okul Öncesi (5-6 Yaş) Cimnastik Çalışmasının Esneklik, Denge Ve Koordinasyon Üzerine Etkisi Okul Öncesi (5-6 Yaş) Cimnastik Çalışmasının Esneklik, Denge Ve Koordinasyon Üzerine Etkisi Kadir KOYUNCUOĞLU, Onsekiz Mart Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Çanakkale, Türkiye. koyuncuoglu45@gmail.com

Detaylı

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY Monthly Magnetic Bulletin May 2015 BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY http://www.koeri.boun.edu.tr/jeomanyetizma/ Magnetic Results from İznik

Detaylı

Çocuklarda işitme kaybı-azlığı ve nörolojik hastalıklar. Prof. Dr. Yüksel Yılmaz Marmara Üniv. Tıp Fak. Çocuk Nörolojisi BD.

Çocuklarda işitme kaybı-azlığı ve nörolojik hastalıklar. Prof. Dr. Yüksel Yılmaz Marmara Üniv. Tıp Fak. Çocuk Nörolojisi BD. Çocuklarda işitme kaybı-azlığı ve nörolojik hastalıklar Prof. Dr. Yüksel Yılmaz Marmara Üniv. Tıp Fak. Çocuk Nörolojisi BD. Çocuklarda işitme kaybı sıklığı ve nörolojik hastalıklarla ilişkisi Çocuklarda

Detaylı

Baha Bone Anchored Hearing Aid

Baha Bone Anchored Hearing Aid Baha Bone Anchored Hearing Aid Prof. Per-Ingvar Brånemark 1950 lerde mikroskop altında kemiğin iyileşmesiyle ilgili araştırmalar yaptı. Kemik iliğinin yardımıyla kemiğin kendini yenilediğini gözlemledi.

Detaylı

Ani İşitme Kaybında Prognostik Faktörlerin Değerlendirilmesi

Ani İşitme Kaybında Prognostik Faktörlerin Değerlendirilmesi J Kartal TR 2012;23(2):84-90 doi: 10.5505/jkartaltr.2012.44712 KLİNİK ÇALIŞMA ORIGINAL ARTICLE Ani İşitme Kaybında Prognostik Faktörlerin Değerlendirilmesi Evaluation of Prognostic Factors in Sudden Hearing

Detaylı

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER Doç.Dr. Belgüzar Kara*, Özge KILIÇ** *GATA Hemşirelik Yüksekokulu, **GATA Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Detaylı

ROMATOİD ARTRİTİN SEROLOJİK TANISINDA VE HASTALIK AKTİVİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE ANTİ-CCP (CYCLIC CITRULLINATED PEPTIDE) ANTİKORLARININ ROLÜ

ROMATOİD ARTRİTİN SEROLOJİK TANISINDA VE HASTALIK AKTİVİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE ANTİ-CCP (CYCLIC CITRULLINATED PEPTIDE) ANTİKORLARININ ROLÜ Kısa Bildiri/Short Communication Mikrobiyol Bul 2008; 42: 669-674 ROMATOİD ARTRİTİN SEROLOJİK TANISINDA VE HASTALIK AKTİVİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE ANTİ-CCP (CYCLIC CITRULLINATED PEPTIDE) ANTİKORLARININ

Detaylı

D.Ü TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 DERS YILI DÖNEM III KAS -İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARI DERS KURULU 02.02.2015-16.02.2015

D.Ü TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 DERS YILI DÖNEM III KAS -İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARI DERS KURULU 02.02.2015-16.02.2015 D.Ü TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 DERS YILI DÖNEM III KAS -İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARI 02.02.2015-16.02.2015 Dersler Teorik Pratik Toplam Ortopedi 14 --- 14 Fizik-Tedavi 11 --- 11 Radyoloji 6 --- 6 Patoloji

Detaylı

Doç. Dr. Sibel Zehra Aydın. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi

Doç. Dr. Sibel Zehra Aydın. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Doç. Dr. Sibel Zehra Aydın Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Amaç Romatoid artrit izleminde görüntülemenin nasıl kullanılması gerektiğine dair kanıta dayalı tıp çerçevesinde öneriler sunmak Metot 13 ülke,

Detaylı

Yoğun Bakım Üniteleri Araştırması

Yoğun Bakım Üniteleri Araştırması Yoğun Bakım Üniteleri Araştırması 22 Temmuz 2015, ANKARA tkhk.istatistik@saglik.gov.tr İstatistik, Analiz ve Raporlama Daire Başkanlığı 1 Hazırlayanlar: H. Erkin SÜLEKLİ (Sağlık Uzman Yardımcısı) Aziz

Detaylı

Ýsmet UYSAL Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, ÇANAKKALE,

Ýsmet UYSAL Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, ÇANAKKALE, ARAÞTIRMA MAKALESÝ Çanakkale'de 1991-21 Yýllarý Arasýnda Hava Kirliliði Sorunu Ýsmet UYSAL Çanakkale Onsekiz Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, ÇANAKKALE, Cilt:11 Sayý:45 (22), 18-23

Detaylı

YAPILAN BU YENİ FİYAT DÜZENLEMESİ İLE İŞİTME ENGELLİLERİN MAĞDURİYETİ BİR NEBZE DE OLSA AZALACAKTIR.

YAPILAN BU YENİ FİYAT DÜZENLEMESİ İLE İŞİTME ENGELLİLERİN MAĞDURİYETİ BİR NEBZE DE OLSA AZALACAKTIR. İŞİTME CİHAZI SGK ÖDEMELERİNDE DÜZENLEME YAPILDI YAPILAN BU YENİ FİYAT DÜZENLEMESİ İLE İŞİTME ENGELLİLERİN MAĞDURİYETİ BİR NEBZE DE OLSA AZALACAKTIR. EĞİTİM ÇAĞINDAKİ İŞİTME ENGELLİLERİN ZARURİ İHTİYACI

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

NAZOFARENKS KARSİNOMUNDA CLAUDIN 1, 4 VE 7 EKSPRESYON PATERNİ VE PROGNOSTİK ÖNEMİ

NAZOFARENKS KARSİNOMUNDA CLAUDIN 1, 4 VE 7 EKSPRESYON PATERNİ VE PROGNOSTİK ÖNEMİ NAZOFARENKS KARSİNOMUNDA CLAUDIN 1, 4 VE 7 EKSPRESYON PATERNİ VE PROGNOSTİK ÖNEMİ Dinç Süren 1, Mustafa Yıldırım 2, Vildan Kaya 3, Ruksan Elal 1, Ömer Tarık Selçuk 4, Üstün Osma 4, Mustafa Yıldız 5, Cem

Detaylı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Medikal Onkoloji BD Güldal Esendağlı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Medikal Onkoloji BD Güldal Esendağlı Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı Aydın Aytekin Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı Rafiye Çiftçiler Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları

Detaylı

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM Nadirdir!!! Üst aerodijestif sistem malinitelerinin % 5-10 u, tüm malinitelerin ise %0.5 i hipofarinks kanserleridir. Kötü seyirlidir!!! İleri evrede başvurmaları ve

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sosyal Güvenlik, İş Hukuku, Mahalli İdareler Ve Kit Dairesi

T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sosyal Güvenlik, İş Hukuku, Mahalli İdareler Ve Kit Dairesi T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sosyal Güvenlik, İş Hukuku, Mahalli İdareler Ve Kit Dairesi (Başbakanlık İletişim Merkezi) Sayı : B.07.0.BMK.0.18.102-6115 Konu : Pil Bedeli

Detaylı

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES by Didem Öztürk B.S., Geodesy and Photogrammetry Department Yildiz Technical University, 2005 Submitted to the Kandilli Observatory and Earthquake

Detaylı

OTOZOMAL DOMİNANT SENSÖRİNÖRAL İŞİTME KAYBI (+)

OTOZOMAL DOMİNANT SENSÖRİNÖRAL İŞİTME KAYBI (+) K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 1999, 7(1): 6-10, OTOZOMAL DOMİNANT SENSÖRİNÖRAL İŞİTME KAYBI (+) AUTOSOMAL DOMINANT SENSORINEURAL HEARING LOSS Dr. Haluk ÖZKARAKAŞ (*), Dr. Ömer AYDIN (*), Dr. Önder

Detaylı

Dr. Semih Demir. Tez Danışmanı. Doç.Dr.Barış Önder Pamuk

Dr. Semih Demir. Tez Danışmanı. Doç.Dr.Barış Önder Pamuk T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ GEÇİRİLMİŞ GESTASYONEL DİYABETES MELLİTUS ÖYKÜSÜ OLAN BİREYLERDE ANJİOPOETİN BENZERİ PROTEİN-2 ( ANGPTL-2

Detaylı

Romatizma BR.HLİ.066

Romatizma BR.HLİ.066 Nedir? başta eklemler olmak üzere, birçok organ ve dokunun doğrudan ya da dolaylı olarak zarar görmesine yol açabilen hastalıklar grubudur. Kanda iltihap düzeyinde yükselmeye neden olup olmamasına göre

Detaylı

D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi. Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi. Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bruselloz Brucella cinsi bakteriler tarafından primer olarak otçul

Detaylı

Diyabetik Ayak Lezyonlarının Radyonüklid Yöntemlerle Görüntülenmesi. Prof. Dr. Seher Nilgün Ünal İstanbul Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı

Diyabetik Ayak Lezyonlarının Radyonüklid Yöntemlerle Görüntülenmesi. Prof. Dr. Seher Nilgün Ünal İstanbul Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Diyabetik Ayak Lezyonlarının Radyonüklid Yöntemlerle Görüntülenmesi Prof. Dr. Seher Nilgün Ünal İstanbul Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Diyabetik ayak komplikasyonları Selülit Osteomyelit Şarko

Detaylı

İşitme Kayıpları. Bornova - İZMİR

İşitme Kayıpları. Bornova - İZMİR İşitme Kayıpları Prof. Dr.Tayfun KİRAZLI Prof. Dr. Fatih ÖĞÜT Prof. Dr. Cem BİLGEN Yrd. Doç. Dr. Kerem ÖZTÜRK Uzm. Dr. Sercan GÖDE Uzm. Dr. Aykut BOZAN Uzm. Dr. Aycan AKYÜZ DİVARCI Dr. Seda SELİMOĞLU Bornova

Detaylı

KAS FASYA FONKSİYONU BOZUKLUĞU (MPD)

KAS FASYA FONKSİYONU BOZUKLUĞU (MPD) G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt II, Sayı 2, Sayfa 231-235, 1985 KAS FASYA FONKSİYONU BOZUKLUĞU (MPD) Sevda SUCA* Cihan AKÇABOY* Temporomandibuler eklem hastalıkları ve fonksiyon bozuklukları eklemin stomatognatik

Detaylı

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Öğr. Gör. Kenan KARAGÜL, Öğr. Gör. Nigar KARAGÜL, Murat DOĞAN 3 Pamukkale Üniversitesi, Honaz Meslek Yüksek Okulu, Lojistik Programı, kkaragul@pau.edu.tr

Detaylı

ORTOPEDİK VE SPORDA REHABİLİTASYON. Uygulama. Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori AKTS. (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) 2 2-3 FTR

ORTOPEDİK VE SPORDA REHABİLİTASYON. Uygulama. Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori AKTS. (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) 2 2-3 FTR ORTOPEDİK VE SPORDA REHABİLİTASYON Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar AKTS Ortopedik ve Sporda Rehabilitasyon FTR 313 3.YIL/ 1.yarıyıl Güz (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) 2 2-3 Önkoşullar

Detaylı

TEKSTÝL FABRÝKALARINDA GÜRÜLTÜ DÜZEYÝ VE ETKÝLERÝ*

TEKSTÝL FABRÝKALARINDA GÜRÜLTÜ DÜZEYÝ VE ETKÝLERÝ* Öðr. Gör. Fikri EGE Arþ. Gör. Ç.Ü. Mühendislik ve Mimarlýk Fak. Endüstri Müh. Bölümü Sarp Korkut SÜMER Öðr. Gör. Ç.Ü. Mühendislik ve Mimarlýk Fak. Endüstri Müh. Alaettin SABANCI Prof., Ziraat Fak. Tarým

Detaylı

S.D.Ü TIP FAKÜLTESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI 2014 2015 DERS YILI DÖNEM V TEORİK VE PRATİK DERS PROGRAMI

S.D.Ü TIP FAKÜLTESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI 2014 2015 DERS YILI DÖNEM V TEORİK VE PRATİK DERS PROGRAMI S.D.Ü TIP FAKÜLTESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI 2014 2015 DERS YILI DÖNEM V TEORİK VE PRATİK DERS PROGRAMI 1 TARİH: 22.09.2014 PAZARTESİ DÖNEM: V STAJ GRUBU: H ANABİLİM DALI: FTR 09.30-10.20

Detaylı

ROMATİZMAL HASTALIKLARDA SİTOKİN HEDEFLİ TEDAVİLER

ROMATİZMAL HASTALIKLARDA SİTOKİN HEDEFLİ TEDAVİLER ROMATİZMAL HASTALIKLARDA SİTOKİN HEDEFLİ TEDAVİLER H. Direskeneli Marmara Tıp Fakültesi Romatoloji Bilim Dalı İnflamasyon Doku Yanıtı (McInnes, Nature Clin Prac Rheumatol 2005; 31) RA da Sitokin Ağı (Firestein,

Detaylı

SÜT ÇOCUKLARINDA UZUN SÜRELİ PERİTON DİYALİZİNİN SONUÇLARI

SÜT ÇOCUKLARINDA UZUN SÜRELİ PERİTON DİYALİZİNİN SONUÇLARI SÜT ÇOCUKLARINDA UZUN SÜRELİ PERİTON DİYALİZİNİN SONUÇLARI Gülseren PEHLİVAN, Nur CANPOLAT, Şennur ERKUT, Ayşe KESER, Salim ÇALIŞKAN, Lale SEVER İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı

Detaylı

TİNNİTUS HASTALARINDA TİNNİTUS ENGELLİLİK ANKETİ İLE ODYOMETRİK BULGULAR ARASINDAKİ İLİŞKİ

TİNNİTUS HASTALARINDA TİNNİTUS ENGELLİLİK ANKETİ İLE ODYOMETRİK BULGULAR ARASINDAKİ İLİŞKİ Anatol J Clin Investig 2010:4(1):22-27 TİNNİTUS HASTALARINDA TİNNİTUS ENGELLİLİK ANKETİ İLE ODYOMETRİK BULGULAR ARASINDAKİ İLİŞKİ THE RELATIONSHIP BETWEEN TINNITUS HANDICAP INVENTORY AND AUDIOMETRIC FINDINGS

Detaylı

Karaciğer Sirozunda Dinamik Tiyol-Disülfid Dengesinin Araştırılması

Karaciğer Sirozunda Dinamik Tiyol-Disülfid Dengesinin Araştırılması Karaciğer Sirozunda Dinamik Tiyol-Disülfid Dengesinin Araştırılması Aktaş B, Sapmaz F, Uzman M, Erdoğan S, Yeniova A NİSAN 2016 GİRİŞ Tiyoller reaktif oksijen ürünlerinin neden olduğu doku ve hücre hasarlarına

Detaylı

Araziye Çıkmadan Önce Mutlaka Bizi Arayınız!

Araziye Çıkmadan Önce Mutlaka Bizi Arayınız! Monthly Magnetic Bulletin March 2014 z BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY http://www.koeri.boun.edu.tr/jeofizik/default.htm Magnetic Results

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Dokuz Eylül Üniversitesi 1998

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Dokuz Eylül Üniversitesi 1998 1. Adı Soyadı : Feyzan CANKURTARAN 2. Doğum Tarihi : 26.07.1977 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4.Öğrenim Durumu : Doktora 5.Çalıştığı Kurum : Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

Romatoid artrit'te kemik sintigrafisi bulguları, DAS28 skoru ve biyokimyasal parametrelerin karşılaştırılması

Romatoid artrit'te kemik sintigrafisi bulguları, DAS28 skoru ve biyokimyasal parametrelerin karşılaştırılması Araştırma Makalesi Romatoid artrit'te kemik sintigrafisi bulguları, DAS28 skoru ve biyokimyasal parametrelerin karşılaştırılması Bone scintigraphy, DAS 28 score and biochemical parameters in patients with

Detaylı

KRONİK SİGARA KULLANICILARINDA TEOAE SONUÇLARI

KRONİK SİGARA KULLANICILARINDA TEOAE SONUÇLARI KLİNİK ÇALIŞMA KRONİK SİGARA KULLANICILARINDA TEOAE SONUÇLARI Dr. Salim YÜCE 1, Dr. İsmail Önder UYSAL 2, Dr. Cahit POLAT 3, Dr. Suphi MÜDERRİS 4 1 Sivas Numune Hastanesi, KBB, Sivas, Türkiye, 2 Konya

Detaylı

KULAK BURUN BOĞAZ ANABİLİM DALI Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Programı

KULAK BURUN BOĞAZ ANABİLİM DALI Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Programı KULAK BURUN BOĞAZ ANABİLİM DALI Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Programı Programa kabul ön koşulu: Yüksek Lisans : Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji bölümü mezunları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Detaylı

KONVANSİYONEL/ LİGASURE TİROİDEKTOMİ

KONVANSİYONEL/ LİGASURE TİROİDEKTOMİ KONVANSİYONEL/ LİGASURE TİROİDEKTOMİ Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği ELİF ÇOLAK, NURAYDIN ÖZLEM, METİN KEMENT, SADIK KEŞMER Gelişen teknoloji ligasure (LG) yada ultracision gibi

Detaylı

Regülatör T hücreleri ve İnsan Hastalıkları

Regülatör T hücreleri ve İnsan Hastalıkları Regülatör T hücreleri ve İnsan Hastalıkları Haner Direskeneli Marmara Tıp Fakültesi İmmün-tolerans Adaptif immün yanıt etkili anti-bakteryal immünite ile antiself yanıtın dengede tutulmasına bağlıdır.

Detaylı

KARŞILAŞTIRMA İSTATİSTİĞİ, ANALİTİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI, BİYOLOJİK DEĞİŞKENLİK. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2005

KARŞILAŞTIRMA İSTATİSTİĞİ, ANALİTİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI, BİYOLOJİK DEĞİŞKENLİK. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2005 KARŞILAŞTIRMA İSTATİSTİĞİ, ANALİTİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI, BİYOLOJİK DEĞİŞKENLİK Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2005 1 Karşılaştırma istatistiği Temel kavramlar: Örneklem ve evren:

Detaylı

TOPLUM KÖKENLİ DERİ VE YUMUŞAK DOKU ENFEKSİYONLARINDA RİSK FAKTÖRLERİNİN BELİRLENMESİ VE TEDAVİDE SIK KULLANILAN ANTİBİYOTİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

TOPLUM KÖKENLİ DERİ VE YUMUŞAK DOKU ENFEKSİYONLARINDA RİSK FAKTÖRLERİNİN BELİRLENMESİ VE TEDAVİDE SIK KULLANILAN ANTİBİYOTİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI TOPLUM KÖKENLİ DERİ VE YUMUŞAK DOKU ENFEKSİYONLARINDA RİSK FAKTÖRLERİNİN BELİRLENMESİ VE TEDAVİDE SIK KULLANILAN ANTİBİYOTİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI Nurcan Arıkan, Ayşe Batırel, Sedef Başgönül, Serdar Özer

Detaylı

Kronik Hipotansif Diyabetik Hemodiyaliz Hastalarında Midodrin Tedavisinin Etkinliği

Kronik Hipotansif Diyabetik Hemodiyaliz Hastalarında Midodrin Tedavisinin Etkinliği Kronik Hipotansif Diyabetik Hemodiyaliz Hastalarında Midodrin Tedavisinin Etkinliği M E T I N S A R I K A Y A, F U N D A S A R I, J I N I G Ü N E Ş, M U S T A F A E R E N, A H M E T E D I P K O R K M A

Detaylı

HUZUREVĠ ÇALIġANLARININ TUTUM VE STRES VERĠLERĠNĠN DEĞERLENDĠRMESĠ

HUZUREVĠ ÇALIġANLARININ TUTUM VE STRES VERĠLERĠNĠN DEĞERLENDĠRMESĠ HUZUREVĠ ÇALIġANLARININ TUTUM VE STRES VERĠLERĠNĠN DEĞERLENDĠRMESĠ SOS. YELDA ġġmġġr PSK. ÖZGE KUTAY PSK. PINAR ULUPINAR Ġzmir, 2014 1 HUZUREVĠ EĞĠTĠMĠ VERĠ DEĞERLENDĠRMELERĠ 2013 yılında İBB Kadın Danışma

Detaylı

Boyun Ağrılarında Tanı ve Tedavi. Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Üniversitesi

Boyun Ağrılarında Tanı ve Tedavi. Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Üniversitesi Boyun Ağrılarında Tanı ve Tedavi Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Üniversitesi Boyun Anatomisi Boyun Anatomisi Omurganın en hareketli parçasıdır. Karotis, vertebral arter, omurilik ve spinal sinirleri

Detaylı

Behçet Hastalığında Odyovestibüler Tutulum

Behçet Hastalığında Odyovestibüler Tutulum OTOSCOPE 2004; 1:21-25 RETROSPEKTİF ÇALIŞMA Behçet Hastalığında Odyovestibüler Tutulum Doç.Dr. Kemal GÖRÜR*, Uz.Dr. Tamer İrfan KAYA**, Doç.Dr. Cengiz ÖZCAN*, Uz.Dr. Ümit TÜRSEN**, Doç.Dr. Murat ÜNAL*,

Detaylı

Çocukta Analjezik Antipiretik Kullanımı

Çocukta Analjezik Antipiretik Kullanımı Çocukta Analjezik Antipiretik Kullanımı Doç. Dr. Betül ULUKOL AKBULUT Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Sosyal Pediatri Bilim Dalı Ateş Hipotalamik set-point in yükselmesi Çevre ısısının çok artması Ektodermal

Detaylı

Deomed Medikal Yay nc l k

Deomed Medikal Yay nc l k Deomed Medikal Yay nc l k Schiltenwolf / Henningsen Muskuloskeletal A r lar Biyopsikososyal Yaklafl mla Tan ve Tedavi Türkçe Editörü / M. Sar do an Çeviri / A. Kasabal gil 16.5 x 24 cm, XVI + 320 Sayfa

Detaylı

Kanser Hastalarında Dental Yaklaşım. Dr.Kıvanç Bektaş-Kayhan İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş, Çene Cerrahisi Anabilim Dalı

Kanser Hastalarında Dental Yaklaşım. Dr.Kıvanç Bektaş-Kayhan İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş, Çene Cerrahisi Anabilim Dalı Kanser Hastalarında Dental Yaklaşım Dr.Kıvanç Bektaş-Kayhan İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş, Çene Cerrahisi Anabilim Dalı İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi- İstanbul

Detaylı

20-23 Mayıs 2009 da 45. Ulusal Diyabet Kongresi nde Poster olarak sunuldu.

20-23 Mayıs 2009 da 45. Ulusal Diyabet Kongresi nde Poster olarak sunuldu. Özel Bir Hastanede Diyabet Polikliniğine Başvuran Hastalarda İnsülin Direncini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması 20-23 Mayıs 2009 da 45. Ulusal Diyabet Kongresi nde Poster olarak sunuldu. Özlem Serenli,

Detaylı