ANTALYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠMAR YÖNETMELĠĞĠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANTALYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠMAR YÖNETMELĠĞĠ"

Transkript

1 ANTALYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠMAR YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM ĠSTĠSNALAR YASAL DAYANAK Madde 1.01 AMAÇ Bu yönetmeliğin amacı, Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki yerleşme alanları ile; bu alanlardaki yapılaşmaların imar planı ve bu planın öngördüğü sosyal ve teknik alt yapı ile iklimsel ve yöresel koşullarla uyumlu, engellilerin yaşamını kolaylaştırıcı, kent estetiğine katkı sağlayan, peyzaj karakteristiklerine ya da kentin biyosfer alan rezervlerine uygun, sanatsal ve tarihsel niteliği koruyan, afetlere duyarlılık ilkeleri ile fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun, güvenli oluşumunu sağlamaktır. Madde 1.02 KAPSAM 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile 3194 sayılı İmar Kanunu nun (21.), (4.) ve (44.) maddeleri, Planlı Alanlar Yönetmeliği nin (3), (6) maddeleri ve ilgili mevzuatlar gereğince hazırlanan bu yönetmelik Antalya Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde uygulanır. Madde 1.03 ĠSTĠSNALAR A- Bu yönetmeliğin, 3621/3830 Sayılı Kıyı Kanunu, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve bağlı yönetmelikleri ile Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine aykırı hükümleri uygulanmaz. B- Resmi kurumlara ait yapı projelerinin ilgili belediyece incelenmesi sırasında, bu yönetmeliğin iç ölçü ve yüksekliklerle ilgili hükümlerine bağlı kalınması mecburiyeti yoktur. Umumi binalar ile sanayi tesisleri kendileri ile ilgili bu yönetmelikte verilenler dışında kalan iç ölçü ve yüksekliklere tabi değildir. Ayrıca ayrık nizamda olmak, toplam inşaat alanını aşmamak ve bahçe mesafelerine tecavüz etmemek, imar planlarında ve/veya plan notlarında aykırı hüküm olmaması şartları ile resmi binalar ve sanayi tesisleri yönetmeliğin yükseklik, derinlik ve blok boyu hakkındaki kayıtlarına bağlı değildir. Ancak, bedensel engellilerin yaşamını kolaylaştırmak amacıyla bedensel engellilerle ilgili Türk Standartları Enstitüsü standartlarına uyulması zorunludur. Madde 1.04 YASAL DAYANAK Bu yönetmelik 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ile Planlı Alanlar Yönetmeliği nin ilgili maddeleri gereğince hazırlanmıştır. ĠKĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Madde 2.01 ĠMAR PLANI KAYIT VE EKĠ PLAN HÜKÜMLERĠ VE NOTLARININ ÖNCELĠĞĠ Tanımlar ve ruhsata ilişkin hükümler hariç, bu yönetmelikte yer alan diğer hususlar, imar planlarında ve/veya plan notlarında aksine bir açıklama bulunmadığı takdirde uygulanır. Ancak, imar planlarında, parselasyon durumları ve bina kütleleri, bilhassa bu maksatla etüt edilerek ölçüleri verilmediği takdirde, sadece binaların tertip şeklini ve yüz alacakları cepheyi tespit maksadı ile şematik olarak gösterildiğinde, bunlara ait ifadeler İmar Planı kayıtlarından sayılmazlar. Bu durumda yönetmelik hükümleri uygulanır. Madde 2.02 YÖNETMELĠĞĠN UYGULAMASINDA TERETTUDE DÜġÜLEN HUSUSLAR Bu yönetmeliğin uygulanması esnasında, ilgili İlçe Belediye Başkanlığı nca tereddüt edilen konularda, ilgili meslek odalarının, Büyükşehir ve İlçe Belediyelerinin temsilcilerinden oluşan kurulun da görüşlerini alarak, Büyükşehir Belediye Başkanınca belirlenen şekliyle uygulama yapılır. Daha sonraki benzer işlerde de ilgili İlçe Belediyesi nce bu karara uyularak işlem yapılır. Bunun dışında bu yönetmelik esaslarına aykırı olarak ilgili İlçe Belediyesi nce plan notu, yönetmelik hükmü ve benzeri kararlar alınıp uygulanamaz. Madde 2.03 DĠĞER ĠLGĠLĠ MEVZUATIN GEÇERLĠLĠĞĠ Bu yönetmelik esaslarına göre yapılacak bütün uygulamalar, Türk Standartları Enstitüsü standartları ve İmar ve Şehircilik Bakanlığı nca yayınlanan Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik dikkate alınarak imar planı, fen, sağlık ve çevre ile ilgili diğer kanun, tüzük ve yönetmelik hükümleri mevzuat ve standartlarda bedensel engelliler konusunda getirilen hükümlere uymak zorundadır. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi ve ilgili İlçe Belediyesi yörenin koşullarını göz önünde bulundurarak mevzuat ve standartlarda yer almayan hususlarda da bedensel engelliler ile ilgili gerekli önlemleri almaya yetkili ve sorumludur. Ancak bu Yönetmelikte belirtilen hükümler ile ilgili diğer Yönetmelikler arasında çelişki olması durumunda Büyükşehir Belediye Başkanlığı nın görüşü alınır ve bu görüşe uyulur. Madde 2.04 RUHSAT VE EKLERĠNE AYKIRI YAPILARDA TAMĠR VE TADĠLAT ĠġLERĠ Tarihinden önce yapılmış olup kullanma izni almış kabul edilen binalar hariç ruhsat alınması gerektiği halde ruhsat Büyükşehir Belediye Meclisinin tarih 524 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur YM.48/R.00/ 1.59

2 alınmadan veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılmış yapılar, 3290 ve 3366 ile değişik 2981 sayılı yasadan faydalanarak ruhsat ve kullanma izni almış olsalar bile, Kanun, İmar Planı ve bu Yönetmelik esaslarına uygun hale getirilmedikçe bunların esaslı tamir ve tadillerine izin verilmez. Bir yapıda İmar Kanunu, İmar Planı ve Yönetmelik hükümleri ile ruhsat ve eki projelerdeki aykırılıklar giderilmedikçe yapının inşasına devam edilemez, Ancak iskân almış bir yapıda bağımsız bölümlerden herhangi birinin İmar Kanunu, İmar Planı ve Yönetmelik hükümlerine aykırı olması, aykırı olmayan diğer bağımsız bölümlerin tamir tadil işlemlerini durdurmaz. Bir parselde birden fazla yapı varsa bu yapılardan herhangi birisinin plan ve/veya ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı olması, bunlara aykırı olmayan diğer yapıların tamir, tadil veya ilave inşaat işlemlerini durdurmaz. Madde 2.05 BELEDĠYE TASARRUFUNDAKĠ ALANLAR ÜZERĠNDEKĠ YAPILAR Büyükşehir Belediyesi ile ilgili ilçe Belediyeleri kendi tasarruflarındaki yol, otopark, yaya bölgesi, kaldırım gibi yerler ile bunlar üzerindeki 6 m² yi geçmeyen büfe, wc, trafo gibi tesisleri, ulaşım, alt-üst haberleşme noktaları, sinyalizasyon ve aydınlatma elemanları, çöp kutusu, A.T.M bank, reklam, bilgilendirme levha ve panoları gibi üniteler ile kent mobilyaları ve peyzaj elemanlarını Türk Standartları Enstitüsü standartlarına da uymak, plan hükümleriyle çelişmemek ve o yerin karakterini muhafaza etmek, üniteler için yaya sirkülasyonunu engelleyici işgale izin vermemek koşulu ile yapar veya yaptırır. Bunların ve her türlü alt yapının yapımı ve kullanımı ile bakım ve onarımı sırasında yaya ve taşıt dolaşımının engellenmemesi, can ve mal güvenliğinin sağlanması zorunludur. Kamu hizmetlerinin yürütülebilmesi için yapılan söz konusu üniteler belediyesince izin verilen kullanım alanlarının dışına hiçbir şekilde taşamaz, çevre alanını hiçbir şekilde işgal edemez. Büfe yerleri ilgili Belediyesince kurulacak Komisyon tarafından belirlenir. Madde 2.06 YAPILARIN ESTETĠĞĠNDE BELEDĠYE YETKĠSĠ Belediyeler kendi görev ve yetki alanları içerisinde bulunan yapılarla yetkili oldukları meydan, bulvar, cadde ve yollara cepheli yapıların estetiğine, İlgili Meslek Odalarının ve Antalya Büyükşehir Belediyesi nin görüşlerini alarak kurallar getirmeye yetkilidir. Ancak bu kurallar bedensel engellilerin ulaşabilirliğini engelleyemez. Madde 2.07 BELEDĠYE YETKĠSĠNĠN KULLANILMASI Bu yönetmelikte belediyelere bırakılmış takdir yetkileri ve sorumluluklar ilgili Belediye Başkanı na aittir. Madde 2.08 YÖNETMELĠĞĠN VE MEVZUAT HÜKÜMLERĠNĠN DEVAM EDEN VEYA BĠTMĠġ YAPILARDA UYGULANMASI Ruhsat süresi içinde tamamlanması mümkün olamayacağı için beşinci yıl içinde ruhsat yenilemek üzere ilgili idareye başvurarak ruhsat yenilemesi yapılan yapılar hakkında, ruhsat alma tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri uygulanır. İnşasına 2 yıl içinde başlanmayan veya ruhsat süresi içinde tamamlanmayan ve süresi içinde ruhsat yenilemesi yapılmayan yapılar, ruhsatsız yapı olarak değerlendirilir. Bu yapılar hakkında yeniden ruhsat alma tarihinde yürürlükte bulunan plan ve mevzuat hükümleri uygulanır. Ancak bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce; yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan plan ve mevzuat hükümlerine uygun olarak inşaat ruhsatına bağlanmış, ruhsat süresinde yapı kullanma izni alınmamış yapının 5 yıllık süre içerisinde ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlandığının kanıtlanması halinde, ilgili belediyesince ilk ruhsat tarihindeki mevzuat uyarınca yeniden ruhsat düzenlenmesi mümkündür. Ayrıca mevzuata uygun olarak ruhsat alınıp yapılmasına başlanılmış, mücbir sebeplerle veya hukuki gerekçelerle inşaatı durmuş, 5 yıl içerisinde tamamlanamamış yapıların ruhsat yenilemesi ilk ruhsat alma tarihinde yürürlükte bulunan plan ve mevzuat hükümleri doğrultusunda yapılır sayılı yasaya tabi olmak üzere, bir parselde ruhsata esas birden fazla blok var ise başlanmışlık ilkesine uyan tek bir blok veya bloklar olması halinde de yukarıda açıklanan hükümler uygulanır. Madde 2.09 ÖLÇÜLERĠN TANIMI Bu yönetmelikte belirtilen ölçüler kaba inşaat ölçüleridir. Madde 2.10 CEZAĠ HÜKÜM İmar mevzuatı kapsamında bulunan İmar Yönetmeliğine aykırı olarak yapılan yapının; yapı sahibine, müteahhidine ve ihtisas dallarına göre ilgili fenni mesul ve/veya yapı denetim firmasına İmar Yasası nın 42. madde hükümlerine göre cezai hüküm uygulanır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM TANIMLAR Madde 3.01 ĠMAR PLANI TÜRLERĠ 3194 Sayılı İmar Kanunu ile, ilgili kanun ve Yönetmeliklerdeki tanımlar geçerlidir. Madde YERLEġME ALANI ĠLE ĠLGĠLĠ TANIMLAR YerleĢik (Meskûn) Alan: Büyükşehir Belediye Meclisinin tarih 524 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur YM.48/R.00/ 2.59

3 Varsa üst ölçek plan kararlarına uygun olarak, imar planı ile belirlenmiş ve iskan edilmiş alandır. GeliĢme (ĠnkiĢaf) Alanı: Varsa üst ölçek plan kararlarına uygun olarak, imar planında kentin gelişmesine ayrılmış olan alandır. Kentsel DönüĢüm Alanı: Dönüşüm, bozulma ve çökme olan, kentsel bölgelerin; ekonomik, toplumsal, fiziksel ve çevresel koşullarının iyileştirilmesine yönelik özel proje alanıdır. Bu alanın sınırları ilgili meslek odalarının da görüşü alınarak Büyükşehir Belediye Meclisince saptanır. Büyükşehir Belediyesi Meclisince uygun görülmesi halinde ilçe belediyeleri kendi sınırları içerisinde kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulayabilir. Kırsal YerleĢim Alanları: Köy ve kırsal birimlerin yerleşik alanları ile gelişme alanlarının yer aldığı ikamet bölgeleridir. KENTSEL KULLANIM ALANLARI 1-Kentsel Konut Alanları İmar planlarında konut yapımı için ayrılan meskûn konut alanları (yerleşik) ve kentin gelişmesi için ayrılan gelişme konut alanlarıyla, gecekondu önleme bölgeleri, toplu konut alanları gibi konut alanlarından oluşan iskân alanlarıdır. a) Meskûn Konut Alanları (YerleĢik) : İmar planlarında belirlenmiş yapılaşma yoğunluğuna göre (yüksek, orta, düşük), yapı düzeni korunacak, düzeltilecek, sağlıklaştırılacak veya yenilenecek konut alanlarıdır. b) GeliĢme Konut Alanları: İmar planlarında yapı düzeni ve yapılaşma yoğunlukları belirlenmiş (yüksek, orta, düşük) ve kentin gelişmesine ayrılmış öneri konut alanları, Yapı düzeni ve/veya yapılaşma koşulları (serbest veya kısıtlı) plan üzerinde belirtilmiş, ancak bahçe mesafeleri yönetmelikle tayin edilecek gelişme konut alanları, Plan üzerinde özel işaretler bulunan (Ö vs.) ve yapılaşma koşulları plan lejantında belirtilen, bahçe mesafeleri yönetmelikle tayin edilecek gelişme konut alanlarıdır. c) Toplu Konut Alanları: 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu ve bağlı mevzuatına uygun olarak tanımlanan alanlardır. d) Gecekondu Önleme Bölgeleri: 775 sayılı Gecekondu Kanunu ve bağlı mevzuatına uygun olarak tanımlanan bölgelerdir. 2 Kentsel ÇalıĢma Alanları: İmar planlarında, Kamu Kurumu Alanları, Askeri Alanlar, Merkezi İş Alanları(MİA), Ticaret Alanları, Serbest Bölge, Sanayi ve Küçük Sanayi Alanları, akaryakıt LPG vb. ürünlerin satış ve/veya servis istasyonları, Depolama ve Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanları gibi çalışma hayatına ayrılan alanlardır. a) Kamu Kurum Alanları: Yönetim Merkezleri dahil genel, katma ve özel bütçeli idarelerin İl Özel İdaresi ve Belediye nin veya bu kurumlarca sermayesinin yarısından fazlası karşılanan kurumların, kanunla veya kanunun verdiği yetki ile kurulmuş kamu tüzel kişilerine ait tesislerin yer aldığı alanlardır. b) Askeri Alanlar: Askeri tesislerin yer aldığı alanlardır. c) Merkezi iģ alanı (MĠA): İmar planlarında; yönetim, sosyo-kültürel ve ticari amaçlı yapılar için ayrılmış bölgedir. Bu bölgede büro, iş hanı, gazino, lokanta, çarşı, çok katlı mağaza, banka, otel, sinema, tiyatro gibi sosyal kültürel tesisler, yönetimle ilgili tesisler, özel eğitim ve özel sağlık tesisleri ve benzeri yapıların yer aldığı alanlardır. d) Ticaret Alanları: İmar planlarında; ticari amaçlı yapıların, yer aldığı kentsel-bölgesel iş merkezleri, tali iş merkezleri, yol boyu ticaret, toptan ticaret, pazarlama alanları akaryakıt LPG vb. ürünlerin satış ve/veya servis istasyonları için ayrılan alanlarıdır. Kentsel-Bölgesel ĠĢ Merkezleri: Tali ĠĢ Merkezleri, Alt Merkezleri, Merkez GeliĢme Aksları ve Yol Boyu Ticaret Alanları ile Akaryakıt, LPG vb. ürün Ġstasyonları: İmar Planlarında ticari amaçlı yapılar için ayrılmış alanlardır. Bu bölgelerde büro, iş hanı, gazino, lokanta, çarşı, çok katlı mağaza, Büyükşehir Belediye Meclisinin tarih 524 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur YM.48/R.00/ 3.59

4 banka, şehir oteli, sinema, tiyatro gibi sosyal kültürel tesisler, özel eğitim ve özel sağlık tesisleri ve benzeri yapılar ile imar planlarında gösterilmek kaydıyla akaryakıt, LPG vb. ürün İstasyonlarının yer alabileceği alanlardır. Toptan Ticaret Alanları: Toptan ticaret ve bu amaçla ilgili hizmet görecek diğer yapı ve tesislerin yer aldığı alanlardır. Bu bölgelerde hiçbir şekilde konut kullanımları yer alamaz. Bölgesel ve Kentsel Pazarlama Alanları: İmar Planlarında tanımı getirilmiş fonksiyonların yer alacağı açık ve/veya kapalı Pazarlama alanlarıdır. Pazaryerleri: İmar Planlarında Pazar yeri olarak ayrılan günlük perakende taze sebze-meyve satışının yapıldığı açık veya kapalı olarak düzenlenebilen alanlardır. Akaryakıt, LPG vb. Ürün Ġstasyonu Alanları: İmar Planlarında akaryakıt ve LPG satış ve/veya servis istasyonu tanımı getirilmiş alanlardır. e) Serbest Bölge: Bakanlar Kurulu nca Serbest Bölge olarak ilan edilen alandır. f) Sanayi Alanları: Orta ve büyük ölçekte üretim yapan sanayi tesislerinin yer alacağı bölgelerdir. g) Küçük Sanayi Alanları: Küçük ölçekte üretim yapan sanayi tesisleri ile tamirhane ve benzeri hizmet tesislerinin yer alacağı bölgelerdir. h) Depolama Alanları: Tarım, Sanayi ve ticari ürünler ile akaryakıt, LPG ve CNG vb. yakıtların depolanacağı tesislerin yer alacağı bölgelerdir. i) Enerji Alanları; Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından yararlanabilmek amacıyla gerekli tesislerin yer alacağı alanlardır. j) Konut DıĢı Kentsel ÇalıĢma Alanları: İmar planlarında belirlenen bu alanlarda Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) ölçütleri ve gayrı sıhhi müesseseler ile ilgili mevzuat koşulları sağlanarak her türlü üretim ve pazarlama alanları, ticaret ve hizmet sektörü faaliyet alanları, depolama ve ulaşıma yönelik faaliyetler (terminaller, otogarlar, kamyon garajları, akaryakıt ve servis istasyonları vb.) dumansız, kokusuz, atık bırakmayan imalathaneler ile patlayıcı ve yanıcı maddeler içermeyen depolar yer alabilir. 3- Turizm YerleĢme Alanları Planda; turizm konaklama tesisleri, turizm ve ikinci konut alanları, günübirlik tesis alanları ile geleneksel üretim / satış ve pansiyon konut alanları, plaj alanları / kıyı kesimlerindeki servis odakları gibi kullanımların yer aldığı alanlardır. a) Konaklama tesisleri: Bu alanlar otel, motel, apart otel (bir turizm tesisine bağımlı olmak koşuluyla), tatil köyü, kamping gibi yataklı tesisler ile bunların lokanta, kafeterya, bar, diskotek gibi yan birimlerinin yer aldığı alanlardır. Bu alanlarda Turizm Yatırım ve İşletmeleri Nitelikleri Yönetmeliğine uygun uygulama yapılır. b) Turizm ve ikinci konut alanları; Bu alanlar plan koşullarına bağlı olarak tercihe göre turizm konaklama tesislerinin veya 2. konutların yapılabileceği alanlardır. c) Günübirlik Tesis Alanları: Bu alanlar yapılaşma koşulları, imar planında belirtilen sadece günübirlik kullanımlara dönük su ve kara sporlarına ilişkin üstü açık tesisler ile plaj tesisleri (duş, kabin, WC, vb.) lokanta, gazino, kafeterya, çay bahçesi gibi toplumun yararlanabileceği tesislerin yer aldığı alanlardır. d) Plaj Alanları: Kamuya açık kıyı alanlarıdır. Bu alanlarda Kıyı Kanunu hükümleri uygulanır. 4- KORUMA VE YENĠLEME ALANLARI Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve ilgili yönetmeliklere göre yapılanma şartları belirlenen arkeolojik, tarihi, kentsel ve doğal sit alanları ile özel koşullu tarım alanları / tarımsal niteliği korunacak alanlar, tarımsal niteliği korunacak özel mahsul alanları / Organize Tarımsal İşletme Alanları ve Yapı Yasağı ya da Sınırlaması Getirilen Alanlar Kentsel Koruma Alanları dır. Yenileme Alanları ise koruma alanlarının içinde yer alan; ihtiva ettiği doğal, kültürel ve tarihi yapıların onarılması veya yeniden tasarlanması amacıyla sınırları yetkili idarenin teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kabul edilerek belirlenen alanlardır. Büyükşehir Belediye Meclisinin tarih 524 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur YM.48/R.00/ 4.59

5 a)-sit Alanları: Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve ilgili yönetmelikler uyarınca planda özel yapılaşma koşulları belirlenmiş Doğal, arkeolojik, kentsel ve tarihi olmak üzere özelliklerine göre sınıflandırılmış koruma alanlarıdır. Arkeolojik Sit Alanları: İnsanlığın var oluşundan günümüze kadar ulaşan eski uygarlıkların yeraltında, yerüstünde ve sualtındaki ürünlerini, yaşadıkları devirlerin sosyal, ekonomik ve kültürel özelliklerini yansıtan her türlü kültür varlığının yer aldığı alanlardır. Arkeolojik sitlerin dereceleri ise önem ve özelliklerinin yanı sıra, o alanda uygulanacak koruma ve kullanma koşullarını kapsar. Tarihi Sit Alanları: Önemli tarihi olayların cereyan ettiği ve doğal yapısıyla birlikte korunması gerekli alanlardır. Kentsel Sit Alanları: Kentsel ve yöresel nitelikleri, mimari ve sanat tarihi açısından gösterdikleri fiziksel özellikleri ve bu özellikleri ile oluşan çevrenin, dönemin sosyo ekonomik ve kültürel yapılanmasını, yaşam biçimini yansıtarak bir arada bulunduran ve bu açılardan doku bütünlüğü gösteren alanlardır. Doğal Sit Alanları: İlginç özellik ve güzelliklere sahip olan ve ender bulunan korunması gerekli alanlardır. Doğal sitlerin dereceleri ise önem ve özelliklerinin yanı sıra o alanda uygulanacak koruma ve kullanma koşullarını kapsar. b)-tarımsal Niteliği Korunacak Alanlar: Tarım topraklarının korunmasına ilişkin ilgili kanun ve yönetmelikler kapsamında belirlenmiş Mutlak Tarım, Dikili Tarım, Örtü altı Tarım, özel mahsul alanları vb. vasıflara sahip ilgili kanun ve yönetmelikler uyarınca planda özel yapılaşma koşulları belirlenmiş ender tarım alanları, organik tarım alanları, ekolojik tarım alanları, entegre sera işletme alanları vb. tarım alanlarıdır c)su Kaynakları Koruma Alanları: İçme ve kullanma suyu ihtiyacını sağlayan su kaynaklarının korunmasına yönelik planda özel yapılaşma koşulları belirlenmiş alanlarıdır. d) Yapı Yasağı ya da Sınırlaması Getirilen Alanlar: Jeolojik, Topoğrafik, Su Kaynağı Koruma Kuşağı, Enerji Nakil Hattı, Petrol Boru Hattı, Su ve Kanalizasyon vb. hatlar ile Havaalanı Koruma Bandı ve Uçuş Koridoru (Konisi), Askeri Alanlar, yaban hayatı geliştirme sahası, ekolojik devinim koruma bandı vb. Karayolları Yol Kenar Koruma Kuşağı, Arkeolojik ve Doğal Sit Alanı gibi yapı yasağı ya da sınırlaması getirilen alanlardır. 5- AÇIK-YEġĠL ALANLAR Kent ve kentlinin oksijen ihtiyacını karşılayan, kent dokusu içinde mimari yapı ve motorlu araçların ulaşım ağı dışında kalan; korunan ve oluşturulan bitki örtüsü ile kentin fiziksel dokusunun sağlıklaştırıldığı; toplumun günübirlik eğlence ve dinlence ihtiyaçlarını karşılayan; doğal ve kültürel öğreti-sosyal gelişimin yaşandığı; gerek aktif (etken) gerekse pasif (edilgen) kullanımlı bitki örtüsünün yoğun olduğu alanlardır. Bu alanlarda yapılacak tüm düzenleme ve tesislerde Türk Standartları Enstitüsü nün bedensel engelliler ile ilgili standartlarına uyulması zorunludur a) Aktif (Etken) YeĢil Alanlar: Kentlinin ortak kullanımında, doğrudan yararlanması için ayrılan Kentsel ve Bölgesel Parklar (Dinlenme Alanları), Çay Bahçeleri, Çocuk Bahçeleri, Oyun Alanları (Semt Spor Sahaları), Mesire Alanları / Rekreasyon Alanları (Piknik ve Eğlence Alanları), kıyı düzenlemeleri, yürüyüş ve bisiklet yolları, meydanlar, Özel İşlevlere Ayrılmış Yeşil Alanlar gibi alanlar bu alanlar kapsamındadır. Kentsel, Bölgesel Parklar (Dinlenme Alanları): Kentte yaşayanların yeşil bitki örtüsü ile dinlenme ihtiyaçlarına cevap veren alanlardır. İmar planındaki park alanlarının içerisinde planda park için gerekli başka tesisler gösterilmemişse ancak 10 m² yi geçmeyen büfe ve çayhane, havuz, pergola ve wc yapılabilir. Bölgesel parklarda ise gerekli görüldüğü hallerde açık spor tesisleri yapılabilir. Çay Bahçeleri: Çayhane, kafeterya gibi tesislerin yapılabileceği alanlardır. Çocuk Bahçeleri : (0-5) yaş gruplarının oyun ihtiyaçlarını karşılayan alanlardır. Bu alanlarda oyun gereçlerinin dışında wc yapılabilir. Semt Spor Sahaları ve Oyun Alanları: İskân bölgeleri içinde yer alan spor ve oyun ihtiyaçlarını karşılayan alanlardır. Büyükşehir Belediye Meclisinin tarih 524 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur YM.48/R.00/ 5.59

6 Planda gösterilmemişse; bu alanlarda toplam inşaat alanı, arsa alanının (0,03) ünü ve aynı zamanda 200 m² yi ve yüksekliği 1 katı geçmeyen ve mülkiyet sınırlarına 5 metreden fazla yanaşmayan soyunma kabinleri, duş, wc, büfe, çayhane, pergola kullanımı için yapı yapılabilir. Bu alanların uygulamaları ilgili belediyesince gerekli şartlar sağlanarak, planlandığı dönemdeki mevzuat ve yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Mesire Alanları: Bu alanlar kentlilerin günübirlik eğlenecekleri ve dinlenebilecekleri alanlardır. Yoğun yeşil bitki örtüsünün yanında yeterli sayıda otopark, oturma ve yemek yerleri, çeşmeler, oyun alanları, yemek pişirme yerleri, wc ve bulaşık yıkama yerleri ile planda gösterilmemişse yapılaşma emsali (0,03) ü, yapı yüksekliği 1 katı geçmemek koşulu ile lokanta, çayhane, büfe yapılabilecek alanlardır. Rekreasyon Alanları (Piknik ve Eğlence Alanları): Kentin açık-yeşil alan ihtiyacı başta olmak üzere, kent içinde ve çevresinde günübirlik kullanıma yönelik ve imar planı kararı ile belirlenmiş; eğlence, dinlenme, piknik ihtiyaçlarının karşılanabileceği lokanta, gazino, kahvehane, çay bahçesi, büfe, otopark gibi kullanımlar ile tenis, yüzme, mini golf, otokros gibi her tür sportif faaliyetlerin yer alabileceği alanlardır. Bu alanda yapılacak yapıların emsali imar planlarında belirlenmemiş ise (0,03) ü, yüksekliği (6,50) metreyi (1 katı) geçemez. Meydanlar: Yerleşme dokusu içerisinde kentteki hava, araç ve yaya sirkülasyonunu yönlendiren; kentlinin toplanma, bir araya gelme, kutlama gibi toplumsal davranışlarına imkan vererek fiziksel katkılarının yanı sıra sosyal dokuya hizmet eden alanlardır. Yaya Bölgeleri: Kentsel kullanımlar arasında bağlantı sağlayan ve devamlılık gösteren ulaşım ağıdır. Araç trafiğine paralel olarak yayalar için tesis edilen; kot farkı, farklı döşeme malzemesi ve bordür sınırı ile araç yollarından ayrılan kaldırımlar, yalnızca yürüyüş ve koşu amaçlı yapılan yollar, motorlu araç trafiğine kapalı yalnızca bisiklet kullanıcıları için yapılan bisiklet yolları bu kapsamdadır. Özel ĠĢlevlere AyrılmıĢ YeĢil Alanlar: İmar Planlarında Fuar, Lunapark, Festival Alanları, Hayvanat ve Botanik Bahçeleri, Kültür Park gibi işlevler için ayrılmış alanlardır. b) Pasif (Edilgen) YeĢil Alanlar: Hava kirliliği, nem ve ısı kontrolü yaparak kentteki mikro klimayı düzenlemesi; gürültü ve görüntü kirliliğini engellemesi, araç ve yaya trafiğini yönlendirerek düzen ve güvenliği sağlaması gibi fonksiyonlarından kentlinin dolaylı olarak yararlanabildiği orman alanları, ağaçlandırılacak alanlar, mezarlıklar, refüjler, perdeleme amaçlı oluşturulan yeşil kuşak sistemleri, doğa koruma alanları vb. alanlardır. 6- KENTSEL SOSYAL ALTYAPI ALANLARI Planda kentlinin ihtiyacını karşılayacak eğitim, sağlık, kültürel, dini vb. sosyal tesislerin yer alacağı alanlardır. Bu alanlarda yapılacak tüm yapı, tesis ve açık alan düzenlemelerinin, bedensel engellilerin de ulaşmasını ve kullanmasını sağlayacak şekilde Türk Standartları Enstitüsü standartlarına uygun olarak yapılması zorunludur. a) Eğitim Tesisleri Alanları: İmar planlarında eğitim alanı olarak belirlenmiş ve Kamu veya özel ya da tüzel kişilerce ilgili mevzuata uygun olarak yapılacak temel eğitim öncesi öğretim (kreş alanları), ilköğretim, ortaöğretim, mesleki ve teknik öğretim ile yüksek öğretim tesislerinin yer alacağı alanlardır. Planda ayrılmış olan kamusal eğitim alanlarında (kreş dahil) özel eğitim alanına dönüştürülmek üzere plan tadilatı yapılamaz. -Özel Eğitim tesisleri, imar planlarında özel eğitim alanı olarak belirlenmiş veya belirlenecek alanlardır. b) Sağlık Tesisleri Alanları: İmar planlarında sağlık tesisi alanı olarak belirlenmiş ve Kamu veya özel ya da tüzel kişilerce ilgili mevzuata uygun olarak yapılacak hastane, dispanser, sağlık ocağı, huzurevi (yaşlılar bakımevi) vb. gibi tesislerin yer alacağı alanlardır. Ancak MİA ve ticaret alanlarında planda gösterilmeksizin ayakta tedavi ve muayene merkezleri yapılabilir. Planda ayrılmış olan kamusal sağlık alanlarında (huzurevi dahil) özel kullanımlar için plan tadilatı yapılamaz. Özel Sağlık tesisleri, imar planlarında özel sağlık alanı olarak belirlenmiş veya belirlenecek alanlardır. c) Kültürel Tesis Alanları: Kütüphane, konferans, konser, tiyatro, sinema, sergi salonu gibi kültürel tesislerin bulunduğu alanlardır. d) Ġbadet Alanları: İbadete açık dini tesislerin bulunduğu alanlardır. Bu alanlarda, imar planında farklı kullanım kararları getirilmemiş ise, dini tesis dışında yapı yapılamaz. e) Sosyal Tesis Alanları: Bu alanlar kamusal alan olup, gerekli görülen hallerde kültürel tesisler, huzurevi, rehabilitasyon merkezi, güçsüzler evi, yetiştirme yurdu, Belediye semt hizmet binaları, muhtarlık, Turizm Danışma Bürosu gibi tesisler ile Kamu hizmeti gören vakıf ve meslek odalarına ait sosyal ve hizmet binalarının yer alacağı alanlardır. Büyükşehir Belediye Meclisinin tarih 524 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur YM.48/R.00/ 6.59

7 f) Kentsel ve Bölgesel Spor Alanları: Bunlar futbol, basketbol, voleybol, tenis, yüzme, atletizm, buz pateni vb. gibi spor faaliyetlerini ihtiva eden açık ve kapalı tesis alanlarıdır. 7- KENTSEL TEKNĠK ALTYAPI ALANLARI Elektrik, doğalgaz, trafo merkezi, içme ve kullanma suyu, kanalizasyon ve her türlü ulaştırma, haberleşme ve arıtım gibi servislerin temini için yapılan tesisler ile açık ve/veya kapalı otopark kullanımlarının yer aldığı alanlardır. Madde 3.02 ADA VE PARSELLERE ĠLĠġKĠN TANIMLAR Madde ADA TANIMLARI 1- KADASTRO ADASI: Kadastro yapıldığı zaman oluşan veya oluşmuş adadır. 2- ĠMAR ADASI: İmar Planına göre oluşan veya oluşmuş tüm çevresi, imar yolları ve/veya imar planı sınırı ile belirlenmiş alandır. Madde PARSEL TANIMLARI: 1- KADASTRO PARSELĠ: Kadastro yapıldığı zaman kadastro adaları içinde kalan mülkiyeti tescilli parseldir. 2- ĠMAR PARSELĠ: İmar adaları içerisindeki kadastro parsellerinin İmar Yasası ve imar planı ile ilgili diğer mevzuat esaslarına göre düzenlenmesinden sonra oluşmuş, üzerinde bina veya binalar yapılabilen parseldir. Plan kararları ve bu yönetmelik hükümlerine göre yapı yapılamayacak imar parseli oluşturulamaz. a) Parsel Ön Cephesi: Parselin üzerinde bulunduğu yoldaki cephesidir. Birden fazla yola cephesi olan köşe parsellerde parselin yüz aldığı cephe ön cephe kabul edilir. (Bu cepheyi mevcut teşekkül veya parselasyon durumuna göre belirlemeye ilgili belediyesi yetkilidir.) b) Parsel Arka Cephesi: Parsel ön cephesinin karşıt cephesidir. c) Parsel Derinliği: Parselin ön cephe hattı ile arka cephe hattı arasındaki ön cephe hattına dik mesafelerin ortalamasıdır. Madde BAHÇE TANIMLARI: 1- ÖN BAHÇE Parsel ön cephe hattı ile yapı cephe hattı arasında kalan parsel bölümüdür. Birden fazla yola cephesi olan parsellerde, yapı ile yol arasında kalan parsel bölümleri de ön bahçe tanımına girer. 2- ARKA BAHÇE Parsel arka cephe hattı ile yapı arka cephe hattı arasında kalan parsel bölümüdür. 3- YAN BAHÇE Komşu parsel sınırı ile yapı yan cephe hatları arasında kalan ön ve arka bahçeler dışındaki parsel bölümleridir. 4- ĠÇ BAHÇE Yapı kütlesi içerisinde tertiplenen bahçedir. 5- YAPI YAKLAġMA SINIRI İmar adası veya imar parselinde yapının zemin oturumu olarak ada veya parsel sınırlarına yaklaşılabileceği en fazla mesafeleri tayin eden sınırdır. Madde PARSEL ZEMĠNĠ ĠLE ĠLGĠLĠ TANIMLAR: 1- TABĠĠ ZEMĠN Parselin hafredilmemiş veya doldurulmamış doğal zeminidir. 2- TESVĠYE EDĠLMĠġ ZEMĠN Bu yönetmelikte belirtilen esaslara göre hafredilerek veya doldurularak parselin aldığı son zemin durumudur. Madde ĠFRAZ VE TEVHĠD ĠġLEMĠ ĠLE ĠLGĠLĠ TANIMLAR Büyükşehir Belediye Meclisinin tarih 524 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur YM.48/R.00/ 7.59

8 1 ĠFRAZ Taşınmazın, inşaata elverişli imar parseli haline getirilmesi amacıyla bölünerek ayrılmasıdır. 2 TEVHĠD Parsellerin birleştirilme işlemidir. Madde 3.03 YAPILAġMA DÜZENĠNE ĠLĠġKĠN TANIMLAR 1- AYRIK NĠZAM Hiçbir yönde komşu parsel sınırına bitişik olmayan yapı nizamıdır. 2- BĠTĠġĠK NĠZAM İmar planında kat adedi, ön bahçeli veya ön bahçesiz oluşu ve bir veya birden fazla komşu parsellerdeki binalara bitişik olacağı belirtilmiş yapı nizamıdır. 3- BLOK NĠZAM İmar planı veya bu yönetmelikte cephe uzunluğu, derinliği, kat adedi ve yüksekliği belirlenmiş tek yapı kütlesinin bir veya birden fazla imar parseli üzerine oturduğu bahçeli yapı nizamıdır. 4- ĠKĠZ NĠZAM İmar planında kat adedi ve bir tarafı komşu binaya bitişik, diğer tarafı ayrık olarak oturacağı belirtilmiş olan, imar yönetmeliği ile; cephe uzunluğu, derinliği, kat adedine bağlı bina yüksekliği tanımlanmış bahçeli blok nizamdır. 5- KÜTLE NĠZAMI İmar planında cephe uzunluğu, derinliği, kat adedi ve varsa parsel sınırlarına veya komşu binaya mesafeleri ile imar yönetmeliğinde kat adedine bağlı bina yüksekliği belirlenmiş tek yapı kütlesinin bir veya birden fazla imar parseline oturduğu blok nizamıdır. 6-YOĞUNLUKLU YAPI NĠZAMI Sadece yapı yoğunluğunu (TAKS, KAKS, E, T.İ.A. vb. gibi) esas alan; diğer yapılaşma koşulları, bu yönetmelik hükümleri ile belirlenen nizamdır. Madde 3.04 YAPI ALANINA ĠLĠġKĠN TANIMLAR 1- TABAN ALANI Yapı veya yapıların parsele oturacak bölümünün yatay izdüşümünde kaplayacağı alandır. Bahçe üzerinde yapılan müştemilat taban alanı içinde sayılır. Işıklıklar, Ana merdivenden ayrı düzenlenen ilgili Yönetmeliğin gerekli gördüğü Yangın Merdiveni ile Sahanlık ve Ekleri (şaftlar), Başka amaçla kullanılmayan Yangın Kaçış Koridorları, Asansör Boşlukları, Tesisat ve Hava Bacaları, Düşey Tesisat Galerileri Zemine Oturan Teraslar, Trafo, Bu alana dahil edilmezler. 2- TABAN ALANI KATSAYISI (TAKS) Taban alanının, imar parseli alanına oranıdır. 3- KATLAR ALANI Subasman kotu altında tertiplenen bodrum katlar dâhil iskân edilen tüm katların alanları toplamıdır. İç yükseklikleri toplamı 1,80 metreyi geçmeyen Tesisat Katları ve Yatay Tesisat Galerileri, Işıklıklar, Ana merdivenden ayrı düzenlenen, ilgili Yönetmeliğin gerekli gördüğü Yangın Merdiveni ile Sahanlık ve Ekleri (şaftlar), Başka amaçla kullanılmayan Yangın Kaçış Koridorları, Asansör Boşlukları, Tesisat ve Hava Bacaları, Düşey Tesisat Galerileri Zemine Oturan Teraslar ve binaya ait Ortak Teraslar, Büyükşehir Belediye Meclisinin tarih 524 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur YM.48/R.00/ 8.59

9 Kapıcı dairesi zorunluluğu olan yerlerde ayrı yapı oluşturmamak koşulu ile yapılan Kapıcı Dairelerinin 50 m2 si, Isı Merkezi, Kalorifer Dairesi, Kömürlük, Sığınak, Su Deposu, Hidrofor Alanı, Kapalı Otoparklar ve benzeri Ortak Alanlar, Etrafı Açık Sundurma, Süs ve Açık Yüzme Havuzu ve Pergolalar, Konut alanlarında bina bodrum katlarında ortak alan olarak yapılan kapalı havuz Trafo Ticari ve Umumi Binalardaki eklenti depo Çatı arasında yapılan müştemilatlar. Çatı terasları Bu alana dahil edilmezler. KAKS, TĠA, E gibi sembollerle Kat Alanı Katsayısı / ĠnĢaat emsali verilmiģ parsellerde katlar alanı brüt toplamı: Verilmişse TAKS nı geçmemek kaydı ile açık ve kapalı çıkmalar da dahil olmak üzere KAKS, TİA, E nin %120 sini geçemez. Bu alanlarda; {[(KAKS, TİA, E )-TAKS)] x 1,20} + TAKS şeklinde uygulama yapılacaktır. Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılan plan ve plan değişikliklerinde verilecek TİA, katlar alanının bürüt toplamını tanımlar. GEÇĠCĠ MADDE 1: Muratpaşa Belediyesi, Kepez Belediyesi, Konyaaltı Belediyesi sınırları içinde 1 Mayıs 1999 tarihinden önce planlanmış alanlarda, subasman kotu altında tertiplenen iskan edilen bodrum katlar ile yüksek zemin katlardaki asma katlar, katlar alanına dahil değildir. GEÇĠCĠ MADDE 2: 1 Mayıs 1999 tarihinden önce planlanmış sınırları ekli planlardaki alanlarda; yol boyu ticaret alanları ile konut alanlarında katlar alanı brüt toplamı; verilmişse T.A.K.S. ını, verilmemiş ise TAKS ı % 30 u geçmemek kaydı ile açık ve kapalı çıkmalar da dahil olmak üzere katlar alanının (KAKS, TİA, E) sinin %170 inin geçemez. Ancak ticaret alanlarında katlar alanı= {[(KAKS, TİA, E)-TAKS] x 1,70} + TAKS şeklinde uygulama yapılacaktır. 4- KATLAR ALANI KATSAYISI (KAKS, E) Katlar alanının imar parseli alanına oranıdır. Ġmar Ada veya Parsellerinde Çifte Sınırlama: İmar planlarında imar adası üzerinde verilmiş yapılanma emsali (KAKS, TİA, E) ile lejant koşullarına göre elde edilen toplam inşaat alanı ve bu imar yönetmeliğinde getirilen bahçe mesafeleri o imar ada veya parseli için bir çift sınırlamadır. Uygulama, emsal ile belirtilmiş alanı aşmamak ve hiçbir şekilde bahçe mesafelerini ihlal etmemek, üzere her iki koşula uyularak yapılır. 5- BRÜT ĠNġAAT ALANI (YAPI İNŞAAT ALANI) Binanın inşa edilen bütün üstü kapalı alanlarının toplamıdır. Bu alana ışıklıklar, iç avlular, asansör boşlukları, tesisat, hava ve çöp bacaları, düşey tesisat galerileri, yapı dışında tertip edilen yangın merdiveni ve saçaklar dahil edilmez. Bağımsız bölüm brüt alanları toplamına ortak alanların ilavesi ile bulunur. Otopark, sığınak ve buna benzer alanların hesabında, hesaba esas alınan yapı inşaat alanına bu alanlar tekrar dahil edilmez. 6- BAĞIMSIZ BÖLÜM BRÜT ALANI Bağımsız bölümün, dış duvarlarda duvar dışı, ortak duvarlarda duvarın yarısı ile çevrelenmiş kendi katındaki kapalı alandan ışıklıklar, iç avlular, asansör boşlukları, tesisat, hava ve çöp bacaları, düşey tesisat galerileri, çok katlı bağımsız bölümlerdeki merdiven ve asansör boşluğu (merdiven ve asansörün kendisi dahil) düşüldükten sonraki alandır. Eklentisi olan bağımsız bölümlerin brüt alanı, bu alana eklenti brüt alanının ilavesi ile bulunur. 7- BAĞIMSIZ BÖLÜM NET ALANI Bağımsız bölüm içerisinde duvarlar arasında kalan, proje üzerinde gösterilen kaba yapı boyutlarının her birisinden (2 x 2,5 cm. sıva kalınlığı) 5 er cm. düşülerek bulunan temiz ölçülerle hesaplanan faydalı alandır. Bağımsız bölümlerde, ışıklıklar ve her tür baca, karkas binalarda taşıyıcı elemanların duvarlardan taşan dişleri, balkonların veya arsa zemininden (+0,50) metreden yüksek terasların toplamının (2,00) m² si, çok katlı bağımsız bölümlerde iç merdivenin ulaştığı katta merdiven boşluğu, merdivenin başladığı katta merdivenin altında (1,50) mt. yüksekliğinden az olan yerler, net alan dışındadır. Eklentisi olan bağımsız bölümlerin net alanı; bu alana eklenti net alanının ilavesi ile bulunur. Büyükşehir Belediye Meclisinin tarih 524 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur YM.48/R.00/ 9.59

10 8- ĠNġAAT HARCINA ESAS ALAN a Konut için; Bağımsız bölüm brüt alanıdır. b- ĠĢyerleri için; Bağımsız bölüm brüt alanına, ortak alanlar hissesi brüt alanının ilavesi ile bulunan alandır. ĠĢyerleri bina inģaat harcı hesabında kullanılan ortak alan payı kapsamına giren ortak alanlar: Hidrofor, kazan dairesi, elektrik pano odası gibi tesisat bölümleri, otopark, sığınak, genel çamaşırlık ve çamaşır kurutma yerleri, müşterek depo, trafo ve jeneratör mekanları, genel kömürlük ve odunluklar, bina giriş holü, merdivenler, merdiven holleri, asansörler, açık ve kapalı betonarme yangın merdivenleri veya betonarme kova içerisinde yapılan çelik konstrüksiyon yangın merdivenleri, kapıcı dairesi, bekçi odası, kaloriferci odası, genel wc ve lavabolar, tesisat katı veya tesisat galerileri, tesisat ve makine daireleri, bodrum hariç diğer katlarda bağımsız bölüm dışında yapılan tesisat saatleri, kat ısıtıcıları, kat soğutucuları gibi tesisatların korunması için yapılan iklimlendirme odaları, yönetim odaları ve benzeri mekanlardır. ĠĢyerleri bina inģaat harcı hesabı kapsamına girmeyen ortak alanlar: İç bahçe ve avlular, müşterek kullanıma açık zemin kat terasları, değişik katlarda tertiplenen kat terasları ve çatı terasları ile eğik çatı üstleri, bina dışında veya iç bahçede betonarme kova içine yerleştirilmeden yapılan çelik konstrüksiyonlu yangın merdivenleri, ışıklıklar, hava bacası, tesisat ve çöp bacaları ve benzeri mekânlardır. 9- ORTAK ALAN Bakınız, Bina bölüm tanımları (madde ) 10- EKLENTĠ ALANI Bakınız, Bina bölüm tanımları (madde ) Madde 3.05 YAPIYA ĠLĠġKĠN TANIMLAR 1- YAPI Karada ve suda kalıcı veya geçici, resmi veya özel yeraltı ve yerüstü inşaatı ile bunların ilave değişiklik ve tamirlerini içine alan sabit veya hareketli tesislerdir. 2- ĠMAR MEVZUATINA AYKIRI YAPI Ruhsatsız yapılan, ruhsat ve eklerine, fen ve sağlık kurallarına, yapı düzenine, bina ve kat nizamına, taban alanına, yapı inşaat alanına, bahçe mesafelerine, imar yoluna, cephe hatlarına, bina derinliğine, bina yüksekliğine, imar planı arazi kullanım kararlarına aykırı olan parsel sınırına veya imar planlarında yol, yeşil alan, otopark gibi kamu hizmet ve tesisleri için ayrılmış alanlara tecavüz eden, hisseli arsa ve arazilere ya da kesin inşaat yasağı olan yerlere inşa edilen yapılar veya başkasının mülküne yapılan yapılardır. 3- KESĠN YAPI YASAĞI UYGULANACAK ALANLAR İmar Yasası ve diğer genel ve özel yasalar, İmar Planı, Koruma Planı ve diğer mevzuat hükümlerinin izin vermediği alanlar ile karayolları ve yol kenarları koruma kuşaklarında, sahil şeritlerinde, enerji nakil hatları yaklaşma sınırları içerisinde ayrıca imar adalarında ve imar parsellerinde verilmiş yapı yaklaşma sınırları dışında yapı yapma yasağı getirilmiş alanlardır. 4- GEÇĠCĠ YAPI İmar Yasası na ve Yönetmelik hükümlerine göre geçici süre için yapım ve kullanımına izin verilen yapılardır. 5- YAPILARDA TAMĠR VE TADĠL A- BASĠT TAMĠR VE TADĠL Yapılarda derz, baca, iç ve dış sıva, boya, badana, oluk, dere, yağmur borusu, saçak, doğrama, döşeme ve tavan kaplamaları, bahçe duvarı ve duvar kaplaması, elektrik ve sıhhi tesisat tamirleri, çatı onarımı ve kiremit aktarılması ile bağımsız bölüm içerisinde kalan ve binanın taşıyıcı sistemini etkilemeyen, fen ve sağlık kurallarına uygun olarak yapılan, diğer bağımsız bölüm ve ortak alanları etkilemeyen, statik raporu alınması kaydıyla kullanım amacını değiştirmeyen bölme duvarı kaldırılması, yerinin değiştirilmesi ya da yeni bölme duvarı yapılması, iç pencere veya iç kapı yerlerinin, ölçülerinin değiştirilmesi veya birbirlerine tahvil edilmesi gibi işlemlerdir. B- ESASLI TAMĠR VE TADĠL Yapılardaki taşıyıcı unsurları etkileyen, yapının tümünün veya ortak alan ve bağımsız bölümlerin kullanım amacını, brüt inşaat alanını değiştiren işlemlerdir. Bina cephelerindeki dış pencere ve kapı yerlerinin veya ölçülerinin değiştirilmesi, dış pencere tabanlarının indirilmesi gibi bina görünümüne tesir eden işlemler de esaslı tamir ve tadil kapsamında sayılır. Madde 3.06 BĠNAYA ĠLĠġKĠN TANIMLAR Büyükşehir Belediye Meclisinin tarih 524 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur YM.48/R.00/ 10.59

11 Madde BĠNA Bina, kendi başına kullanılabilen üstü örtülü, insanların içine girebilecekleri ve ikamet, konaklama, çalışma, üretme, depolama, yönetme, haberleşme, ulaştırma, sosyal ve kültürel faaliyet yapma, ibadet etme, korunma, beslenme, alışveriş yapma, sağlık, eğitim ve enerji gibi hizmetleri karşılama, eğlenme ve dinlenmelerine veya diğer canlıların, mal ve eşyaların korunmasına yarayan yapılardır. Madde BĠNA KULLANIM TANIMLARI 1- RESMĠ BĠNA Genel, katma ve özel bütçeli idarelerle il özel idaresi ve belediyeye veya bu kurumlarca sermayesinin yarıdan fazlası karşılanan kurumlara, kanunla veya kanunun verdiği yetki ile kurulmuş kamu tüzel kişilerine ait bina ve tesislerdir. 2- UMUMĠ BĠNA Resmi binalar ve kamu hizmeti için kullanılan binalarla, ibadet yerleri, resmi veya özel; eğitim, sağlık ve spor tesisleri ile sinema, tiyatro, opera, müze, kütüphane, konferans salonu gibi kültürel binalar, gazino, düğün salonu gibi eğlence yapıları, otel, özel yurt, işhanı, pasaj, çarşı gibi ticari yapılar, genel otopark, genel sığınak ve buna benzer umumun kullanımına açık binalar ile giriş katı hariç toplam inşaat alanı 600 m² yi geçen büro binalarında umumi bina hükmüne uyulur. 3- MEVCUT BĠNA Bir yapı adasında inşa edildiği tarihte yürürlükte olan mevzuata uygun olarak teşekkül etmiş olup da halen o yerde uygulanması gereken imar mevzuatına göre aynen veya statik sakınca göstermeksizin ek veya değişiklik yapılmak suretiyle korunması mümkün olan bina veya korunması gerekli eski eser tescilli yapılardır. 4- TEġEKKÜLAT Bir yapı adasında ya da cephe aldığı yol boyunca mevcutta muhafazası gerektiği tespit edilmiş yapılardır. 5- KENT GEREKSĠNMELERĠ Belediye tasarrufundaki alanlarda, kentliye hizmet vermek amacıyla yapılan kent mobilyaları, 6 m² yi geçmeyen büfe, umumi wc, satış kulübesi, bekçi kulübesi, tahsilât veznesi, durak, trafo, telefon kulübesi, otomatik banka makineleri, muhtarlık binası, taksi durakları, alt ve üst geçitler ve benzeri tesislerdir. Madde BĠNA KÜTLESĠ ĠLE ĠLGĠLĠ TANIMLAR 1- BĠNA CEPHELERĠ a) Bina Ön Cephesi: Binanın parsel ön cephesi yönünde yola bakan ve tüm katların oluşturduğu ön yüzeydir. b) Bina Yan Cephesi: Binanın ön cephesine komşu olan, yola veya komşu parsele bakan ve tüm katların oluşturduğu yan yüzeydir. c) Bina Arka Cephesi: Binanın parsel arka cephesi yönünde yola veya komşu arka parsele bakan ve tüm katların oluşturduğu arka yüzeydir. 2- BĠNA CEPHE HATLARI a) Bina Ön Cephe Hattı: Bir parselde inşa edilecek binanın parsele oturan katının parsel ön cephe hattı yönündeki yola mesafesini tanımlamak üzere belirlenen, binalara kot verilmesinde röperin yerini tayin eden ve diğer cephelerin isimlendirilmesine esas olan, bina derinliğinin dik olarak uygulandığı cephe hattıdır. b) Bina Yan Cephe Hattı: Ön cephe hattına komşu olan ve binanın parsele oturan katının parsel yan cephesine mesafesini tanımlamak üzere belirlenen cephe hattıdır. Parsel yan cephesinde yol var ise, yan yol cephe hattı olarak tanımlanır. c) Bina Arka Cephe Hattı Ön cephe hattına karşıt olan ve binanın parsele oturan parsel arka cephe hattı yönündeki parsel arka sınırına veya yola mesafesini tanımlamak üzere belirlenen cephe hattıdır. Parsel arka cephesinde yol var ise, arka yol cephe hattı olarak tanımlanır. 3- BĠNA DERĠNLĠĞĠ Binanın ön cephe hattı ile arka cephe hattının en uzak noktası arasındaki ön cephe hattına dik mesafedir. Bina ön cephe hattı ile parsel ön cephe hattı birbirine paralel değil ise, bina derinliğini tespit eden hat bina ön cephesine dik alınır. 4- BĠNA YÜKSEKLĠĞĠ Binanın kot aldığı röper noktasından saçak seviyesine kadar olan mesafedir. Binaların son kat tavan döşemesi eğik olarak düzenlendiği takdirde, bina ön cephesindeki çıkma hattı dik doğrultusunun eğik döşemeyi kestiği nokta esas alınır. 5-RÖPER NOKTASI Büyükşehir Belediye Meclisinin tarih 524 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur YM.48/R.00/ 11.59

12 Binanın ön cephe hattı izdüşümü üzerinde bina yüksekliği tespitine esas olmak üzere, yeri ve kotu bu yönetmelik ve bina ± 0.00 kırmızı kotuna göre belirlenen noktadır. 6- SAÇAK SEVĠYESĠ Binaların son kat tavan döşemesi üst kotudur. 7- ÇIKMALAR Binalarda bu imar yönetmeliğinde belirtilen koşullar kapsamında bina cephe hatları dışına yapılabilen konsoldur. 8- ÇIKMA HATTI Binada bu yönetmelik ile belirlenmiş en fazla çıkma mesafesinin izdüşümüdür. 9- ÇIKMA ALTI MESAFESĠ Binada çıkma altı ile bina cephe hatlarının oturduğu kaplamalı veya kaplama yok ise tabii zemin arasındaki yüksekliktir. Madde SUBASMAN KOTU VE BĠNA KAT TANIMLARI 1-SUBASMAN KOTU Uygulama imar planlarında ve/veya plan notlarında aksine hüküm bulunmadığı takdirde subasman kotu mt. dir. 2- BODRUM KAT Zemin kat döşemesi altında bu yönetmelikte belirtilen hükümlere göre inşa edilen kat veya katlardır. 3- ZEMĠN KAT Subasman kotu üzerinde tertiplenen, imar planı ve yönetmelikte öngörülen kat adedine göre alttaki kattır. 4- YÜKSEK ZEMĠN KAT İç yüksekliği içerisinde, bu yönetmelik koşullarına uygun asma kat düzenlenebilen, ticari kullanım amacıyla yapılan kattır. 5- ASMA KAT Binaların, iç yüksekliği en az (5.50) mt. olan, zemin katında düzenlenen ve ait olduğu bağımsız bölümü tamamlayan ve bu bölümden bağlantı sağlayan kattır. Asma katlar, iç yüksekliği (2.40) mt.den az olmamak, yola bakan cephe veya cephelere (3.00) mt.den fazla yaklaşmamak üzere yapılabilirler. 6- NORMAL KAT Bodrum, zemin, asma katlar ve çatı arası dışında kalan kat veya katlardır. 7- SON KAT Çatı, çatı terası altında bulunan en üst normal kattır. 8- ÇATI ARASI İmar yönetmeliği hükümleri çerçevesinde eğik olarak düzenlenen çatı yüzeyleriyle son kat tavan seviyesi arasında düzenlenen bir alt kata bağımlı piyeslerdir. 9- ġaġma KAT Bir bina katının değişik seviyelerde çözümlenmiş şeklidir. Ancak şaşma katlı bina çözümlerinde, uygulanan kat adedine bağlı bina yüksekliği bu yönetmelik ve/veya imar planında max.h. olarak belirlenen yerlerde saçak seviyesini aşamaz. 10- TESĠSAT KATI Katlar alanı kapsamı dışında kalan ve iç yüksekliği 1,80 metreyi geçmeyen sadece tesisat boşluğu olarak kullanılan kattır. 11- KAT BAHÇELERĠ Katlar alanına dahil edilmek kaydıyla, ayrık nizam ve yoğunluklu yapı nizamı uygulanan imar parsellerinde, yapı yüksekliği içinde ve yapının ara katlarında uygulanabilir. Kat bahçeleri, yüksekliği min. H=4,50mt. olmak koşulu ile yapılabilir. Kat bahçelerine asansör ve merdiven holü gibi ortak alandan direkt bağlantı sağlanması zorunludur. Madde BĠNA BÖLÜM TANIMLARI 1- BAĞIMSIZ BÖLÜM Binanın, ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya uygun olup, Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre bağımsız mülkiyete konu olan bölümlerdir. 2- EKLENTĠ Bir bağımsız bölümün dışında olup, doğrudan doğruya o bölüme tahsis edilmiş olan yerdir. Büyükşehir Belediye Meclisinin tarih 524 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur YM.48/R.00/ 12.59

13 3- ORTAK ALAN Kat mülkiyetine konu olan binaların bağımsız bölümleri dışında kalıp, korunma ve ortaklaşa kullanma ve faydalanmaya yarayan mekânlardır. 4- SIĞINAK Nükleer ve konvansiyonel silahlarla, biyolojik ve kimyevi harp maddelerinin tesirlerinden ve tabi afetlerden insanlarla, insanların yaşaması ve ülkenin harp gücünün devamı için zaruri canlı ve cansız kıymetleri korumak maksadıyla 3194 sayılı İmar Kanunu na göre düzenlenmiş sığınaklarla ilgili yönetmelik ve eklerine uygun olarak inşa edilen korunma yerleridir. 5- MÜġTEMĠLAT Genellikle binanın odunluk, kömürlük, müşterek depo, kaloriferci odası, müşterek çamaşırlık ve çamaşır kurutma yerleri gibi hizmetlerini gören iskân edilmeyen mekânlar ile yönetim odası, kapıcı dairesi, bekçi odası, bahçıvan odası ve kaloriferci dairesi gibi iskâna ayrılan mekanlardır. 6- KONUT İnsanların barınma, korunma, yeme içme, yatıp kalkma gibi temel yaşam gereksinmelerini karşıladığı bağımsız bölümdür. 7- ĠġYERĠ Ticarete ve üretime yönelik faaliyetlerin yürütüldüğü bağımsız bölüm ya da yapı veya tesislerdir. 8- GEÇĠTLER İmar planlarında belirtilen yerlerde, iki veya daha fazla yolun, meydanın, avlunun vb. açık alanların birbirine yaya bağlantısını sağlayan, giriş ve çıkışı kapatılamayan, bağımsız bölümler haricinde kalan, tamamen kamu kullanımına açık, çeperleri dükkânlı veya dükkânsız üstü kapalı geçiş alanıdır. 9- KAPALI ÇARġI ÇOK KATLI MAĞAZA Ticari kullanıma izin verilen bina girişleri, binada ayrıca konut kullanımı var ise konut girişinden ayrı olarak düzenlenmek kaydı ile bu Yönetmelik koşullarına uygun olarak yapılan, içinde bir veya birden fazla bağımsız bölüm bulunan tek veya çok katlı çarşıdır. 10- PORTĠK (ARKAT) Üstü kapalı en az üç kenarı açık olan, imar planında belirtilen yerlerde yapılması halinde kamu kullanımına açık, imar planı ve bu yönetmelik hükümlerine göre düzenlenen yaya geçitleridir. 11- ÇOK KATLI BAĞIMSIZ BÖLÜM Binada birden fazla kat içerisinde birbiriyle doğrudan bağlantılı çözümlenen konut veya diğer kullanımlı bağımsız bölümdür. 12- TERAS Tabii zeminden en fazla (1) mt. yüksekliğe kadar tertiplenen katlarda bahçe kullanımı içinde, diğer katlarda düz çatı niteliğindeki kullanılabilir tavan döşemesi üzerinde, imar yönetmeliği hükümlerine uygun olarak çıkma altına giren kısımları ile üstleri açık olarak tertiplenen, müşterek veya bağımsız bölüme bağlı kullanılabilen alanlardır. a- Tabii Zemin Terası: Tabii zeminden en fazla (1) mt. yüksekliğe kadar tertiplenen katlarda döşeme ile parsel zemini seviyeleri arasında konsol uygulaması yapılmadan, altı kapalı olarak parsel zeminine taşıtılan ve direkt olarak bahçe kullanımı ile irtibatlı terastır. b- Kat Terası: Binada değişik büyüklüklerde kat alanları düzenlenmesi durumunda saçak seviyesi altındaki normal kat tavan döşeme seviyelerinde ortaya çıkan düz çatı niteliğindeki teraslardır. c- Çatı Terası: Son kat tavan döşemesi üzerinde oluşan müşterek ve/veya müstakil kullanıma açık olan bina en üst terasıdır. 13- EĞĠK ÇATI Çatı niteliğindeki tavan döşemelerinin veya diğer çatı sistemi ve kaplamalarının eğik olarak düzenlenmesi ile oluşan çatı tipidir. 14- TESĠSAT DÖġEMESĠ Kat iç yükseklikleri içinde tesisat boşluğu yaratmak ve/veya yalıtım sağlamak amacıyla taşıyıcı veya dekoratif olarak yapılan döşemedir. 15- PERGOLA Bahçe ve çatı teraslarında en fazla (2,40) mt. temiz iç yüksekliğinde, zemin kat ve kat teraslarında bulunduğu katın kat Büyükşehir Belediye Meclisinin tarih 524 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur YM.48/R.00/ 13.59

14 yüksekliğini aşmayacak şekilde gölge vermek, bitki sardırmak amacıyla yanları açık, üstü sadece taşıyıcı elemanlarla, ayrıca taşıyıcı döşeme plağı yapılmadan boşluklu olarak düzenlenen konstrüksiyondur. 16- SUNDURMA Ticari faaliyet gösterilen alanlarda giriş katta yola bakan cephelerde parsel sınırını aşmamak; mimari projesi ile ölçüt ve estetik koşulları ilgili belediyesince onaylanmak; kat maliklerinin muvafakatını almak veya mimari projesinde gösterilmek kaydıyla, Sundurma (Gölgelik) yapılabilir. Madde BĠNA KAT ĠÇĠ TANIMLARI 1- KAT YÜKSEKLĠĞĠ Binanın herhangi bir katının döşeme üstünden kendi tavan döşemesi üstüne kadar olan kaba yapı mesafesidir. 2- KAT ĠÇ YÜKSEKLĠĞĠ Binanın herhangi bir katının döşeme üstünden kendi tavan döşemesi üstüne kadar olan kaba yapı mesafesidir. 3- KAT NET ĠÇ YÜKSEKLĠĞĠ Binanın herhangi bir katının döşeme kaplaması üstünden kendi tavan döşeme altı kaplaması veya varsa asma tavan kaplaması altına kadar olan temiz mesafedir. Madde BĠNA BÖLÜM ĠÇĠ TANIMLARI 1- PĠYES Bağımsız bölüm içerisinde iç duvar veya bölme elemanları ile çerçevesi tanımlanmış ya da niş oluşturularak meydana getirilmiş, belirli bir işlev görerek kendi bağımsız bölümünün kullanım amacını tamamlayan iç mekândır. 2- BALKON Tabii zeminden en fazla (1) mt. yüksekliğe kadar tertiplenen kat döşeme seviyesi hariç, tüm katlarda, çıkma hattı içinde kalmak kaydıyla cephe hattı dışında ve/veya içinde açık çıkma ve/veya gömme niteliğinde, bağlı oldukları bağımsız bölüm ya da ortak alandan bölme elemanları ile ayrılmış ve bu yönetmelikte belirtilen koşullar çerçevesinde tertiplenmiş teras tanımı dışındaki açık kullanım alanıdır. 3- IġIKLIK (AYDINLIK) Binalarda merdiven kovalarının veya mutfak, oda, banyo, wc gibi piyeslerin aydınlatılmalarını ve havalandırılmalarını sağlayan, üstü açık ya da fenerle kapatılmış, ebatları ve koşulları bu yönetmelikte belirtilen ve faydalanıldığı tüm katlara ulaşan boşluktur. 4- FENER Binalarda merdiven kovalarının, ışıklıkların, iç bahçe ve avluların ya da altlarında bulunan alanların aydınlatılması ve havalandırılması için çatıda bırakılan boşlukların, ışık ve hava alma özelliğini kesmeyecek şekilde üstlerini veya yanlarını kapatan yapı elemanıdır. 5- BACA Ebatları ve koşulları bu yönetmelikte belirtilen ve faydalanıldığı tüm katlara ulaşan, ışıklık hariç çeşitli kullanımda bina içi boşluğudur. a- Duman Bacası: Faydalanıldığı piyes veya piyeslerdeki ya da ortak alandaki duman ve kokuları uzaklaştırmaya yarayan bacadır. b- Hava Bacası: Işıklık yapılması gerekmeyen piyes veya piyeslerin ya da ortak alanın havalandırılmasına yarayan bacadır. c- Tesisat Bacası: Binada düşey doğrultuda kablo, boru, kanal gibi tesisat elemanlarının topluca geçirildiği, içine insan girebilen bacadır. d- Çöp Bacası: Binada düşey doğrultuda katı atıkların zemin veya bodrum kata ulaştırılması için kullanılan bacadır. e-doğal Gaz Bacası: Binada münferit sızdırmaz çelik olarak yapılan doğal gaz kokularını ve yanma sonucu açığa çıkan zararlı atık gazları uzaklaştırmaya yarayan bacadır. 6- DUVAR Kalınlığı ile gerektiğinde yüksekliği ve yapım koşulları bu yönetmelikte belirtilen, düşey doğrultuda koruma, taşıma, gizleme ve bölme amaçlarıyla kullanılan yapı elemanıdır. a- DıĢ Duvar: Bina dışı ve balkonlar ile bina iç bölümlerini ayıran duvardır. b- Ġç Duvar: Bağımsız bölüm veya ortak alan içerisindeki piyesleri ayıran duvardır. c- Ortak Duvar: İki bağımsız bölümü veya bir bağımsız bölüm ile içerisindeki ya da bitişiğindeki ortak alanı veya iki ortak alanı ayıran duvardır. d- Bahçe Duvarı: Büyükşehir Belediye Meclisinin tarih 524 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur YM.48/R.00/ 14.59

15 Parsel sınırlarında, kendi sınırı içerisinde veya ortak duvar olarak korunma ve gizlenme amacıyla yapılabilen duvardır. e- Parapet Duvarı: Pencere altlarında korkuluk olarak ve çatılarda tesisatları veya çatı kaplamasını gizlemek amacıyla yapılabilen duvardır. 7- KORKULUK Balkon, kat ve çatı terasları, beşten fazla basamağı bulunan açık merdivenler, bina iç boşlukları, zemin katın üzerindeki katlardaki açık ulaşım alanları ve parapet duvarı bulunmayan boy pencerelerde kırılmaz cam kullanılmaması durumunda zorunlu olarak, zemin kat terasları ile beşten az basamağı bulunan açık merdivenlerde isteğe bağlı olarak duvar veya diğer yapı malzemeleriyle İmar Yönetmeliğine ve teknik gereksinmesine uygun yapılan koruma elemanıdır. Madde 3.07 YAPI ĠNġAAT RUHSATI VE KULLANMA (ĠSKAN) ĠZNĠ ĠLE ĠLGĠLĠ TANIMLAR Madde YAPI ĠNġAAT RUHSATINA ESAS BELGE TANIMLARI 1- PARSEL ÖLÇÜ KROKĠSĠ Ada veya parsellerin, ülke GPS ağı veya TUTKA koordinat sistemine göre araziye aplike edilmesi ve proje tanziminde kullanılması amacı ile sayısal kadastro haritası veya uygulama paftaları esas alınarak Kadastro Müdürlüğü veya 5368 sayılı yasa gereğince kurulan Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendislik Bürolarından (LİHKAB) alınan, üzerinde komşu ada parsel numaraları, parsel köşe noktaları, köşe koordinatları, parsel cepheleri, yakın çevrede bulunması olası konum kontrol noktaları ve koordinatları yazılı olan ruhsat eki krokidir. 2- PLANKOTE Ada veya parselin en az köşe ve eğim değişim noktalarında arazinin istenen ölçülerde ülke nivelman ağına dayalı olarak kotlandırılmış planıdır. Bu plan ruhsat başvurusu esnasındaki fiili durumu göstermek zorundadır. a- Siyah Kot: Yapılacak bir yolun veya tesviye edilecek bir parselin işlem görmeden önceki tabii zemininin kotlarıdır. b- Kırmızı Kot: İlgili Belediyesince hazırlanmış olan parselin cephe aldığı yol projesinde belirtilen yol bordür taşı üst seviyesidir. 3- ĠMAR ÇAPI (ĠMAR DURUMU) Bir imar parselinde inşa edilecek yapı veya yapıların İmar Yasası, İmar Planı ve İmar Yönetmeliği ile öngörülen proje yapım koşullarını, yazı ve kroki ile belirten, ilgili Belediyelerce tanzim ve onaylanarak, onay tarihinden itibaren bir sene süre ile geçerli olan yapı ruhsatına esas belgedir. 4- PARSEL APLĠKASYON KROKĠSĠ (YER TESPĠT BELGESĠ) Yapı inşaat ruhsatı alınmadan önce; parselin, ölçü krokisine uygun olarak araziye aplike edilmesi ve yapılan aplikasyona göre, parsel köşelerini sabit röperlere bağlı olarak gösteren, LİHKAB ( Lisanslı Harita Kadastro Bürosu) veya Kadastro Müdürlüğü nden alınan ruhsat eki belgedir. 5- YAPI APLĠKASYON BELGESĠ Kadastro Müdürlüğü nden alınan koordinatlı ölçü krokisi ve parsel aplikasyon krokisi esas alınarak, koordinat sistemine dönüştürülmüş mimari proje vaziyet planı bilgilerini, ada veya parsele ilişkin kırmızı kot bilgileri ile bütünleştiren, yapıların konum ve kotları ile kontrollü olarak araziye aplikasyonuna olanak veren belgedir. 6- VAZĠYET PLANI Tapu Planları Tüzüğü gereği, parsellerde inşa edilecek yapıların ve eklentilerinin, teknik altyapıların, yapı ruhsatına esas projeleri ile yerleşim planındaki ölçülerine göre, kontrol noktalarına dayalı biçimde, teknik mevzuatına uygun olarak sayısal ve çizgisel şekilde düzenlenen, kat irtifakına veya kat mülkiyetine esas konumlarını gösteren harita ve planıdır. 7- BAĞIMSIZ BÖLÜM PLANI Tapu Planları Tüzüğü gereği, kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulmasına esas teşkil eden taşınmaz üzerine inşa edilecek yapı ve eklentilerinin, bağımsız bölümlerin konumlarını ve numaralarını ruhsatına, projelerine, vaziyet planındaki ölçülerine ve teknik yöntemine uygun olarak sayısal ve çizgisel şekilde gösteren plan ve projesidir. 8- ZEMĠN ETÜD RAPORU İmar Planı yapımına esas ya da Bir yapının statik projesi kapsamındaki temel projesinin yapılabilmesi için mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı nca yayınlanan Zemin ve Temel Etüdü Raporunun Hazırlanmasına İlişkin Esaslar ile ilgili mevzuata uygun olarak düzenlenmiş rapordur. 9-ENERJĠ TÜKETĠM VE KARBON SALINIM RAPORU Binalarda enerjinin verimli kullanılmasının sağlanması, güneş enerjisi ile elektrik üretilmesini teşvik etmek, iyi bir izolasyon Büyükşehir Belediye Meclisinin tarih 524 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur YM.48/R.00/ 15.59

16 yapılmasını sağlamak amacıyla binanın tüketeceği enerjinin saptanması ve salacağı karbonun tespitinin yapıldığı rapordur. 10- ODA GÖRÜġ VE ONAYI Yapı inşaat ruhsatı eki olan uygulama projelerinin ilgili belediyesine ve/veya yapı denetim şirketine teslim edilmesinden önce ilgili meslek odasınca, proje müellifinin büro tescil belgesi, teknik uygulama sorumlusunun (fenni mesul) oda çalışma belgesi koşullarını kaybedip kaybetmediğini, teknik uygulama sorumluluğu limitinin aşılıp aşılmadığını ve görüşe sunulan rapor ve projenin asgari çizim ve hazırlama standartlarına uygun olup olmadığının incelenerek, şartlar uygunsa proje üzerinde verilen onaydır. 11- SU VE ATIK SU TESĠSATI VĠZESĠ Yapının içme su, pis su ve yağmur suyu parsel içi tesisatının kent şebekesine bağlanması işleminin Antalya Su ve Kanalizasyon İşletmesi tarafından onaylandığını gösteren ve inşaat ruhsatı eki niteliğinde olan iki kademeli belgedir. a- Tesisat Ön Vizesi: Yapının içme su, pis su ve yağmur suyu parsel içi tesisatının iskan edilmiş alanlarda ve şebeke var ise gelişme alanlarında ilgili kent şebekesine bağlanacağı yer, bağlantı kodu ve şeklinin ve ayrıca kent şebekesi bulunmayan gelişme alanlarında İmar Yasası nın 23. maddesi kapsamında yapılacak işlemleri vaziyet planı ölçeğinde, rögar, fosseptik ve bağlantı gibi detaylar da eklenerek proje müellifi tarafından, ilgili kuruluştan temin edilen bilgi, proje ve detaylara dayanılarak hazırlanan projesinin, görülüp onaylandığını proje üzerinde gösterir vizedir. b- Tesisat Son Vizesi: Ön vizeli projeye uygun olarak yapımcı tarafından yapılan işlem ve imalatın üstü kapatılmadan önce ilgili kuruluş tarafından görülüp kabul edildiğini gösterir kullanma iznine esas belgedir. 12- ELEKTRĠK TESĠSATI VĠZESĠ Yapının parsel içi elektrik tesisatının ve gerektiğinde trafosunun kent şebekesine bağlanması işleminin ilgili kuruluş tarafından onaylandığını gösteren ve inşaat ruhsatı eki niteliğinde iki kademeli belgedir. a- Elektrik Tesisatı Ön Vizesi Yapının parsel içi elektrik tesisatının ve gerektiğinde trafosunun kent şebekesine bağlanacağı yeri, şekli ve toplam gücü gösteren projesinin ilgili kuruluş tarafından görülüp onaylandığını proje üzerinde gösterir vizedir. b- Elektrik Tesisatı Son Vizesi Ön vizeli projeye uygun olarak yapılan işlem ve imalatın ilgili kuruluş tarafından görülüp kabul edildiğini gösterir kullanma iznine esas belgedir. 13- FEN (YOL-TRETUVAR) VĠZESĠ Ruhsatlı yapının inşaatı sırasında tahrip edilen veya zarar verilen yol, bordür, kaldırım ve benzeri imalatın fen icaplarına uygun şekilde ruhsat sahibi tarafından tamir edilerek en az eski durumuna getirildiğini; Büyükşehir Belediyesi tasarrufundaki alanlarda Fen İşleri Dairesi Başkanlığı nca, ilgili İlçe Belediyesi tasarrufundaki alanlarda Fen İşleri Müdürlüğü nce yerinde kontrol edilerek uygun ise; veya uygun hale getirildikten sonra kabul edildiğini veya ruhsat sahibince yaptırılmıyor ise maliyetine % 20 eklenerek bedelinin tahsil edildiğini gösterir yapı kullanma iznine esas belgedir. 14- ĠNġAATA BAġLANMADIĞI ONAYI Yapı inşaat ruhsatı verilmeden önce, ilgili fenni mesulün tarih belirterek, parsel üzerinde yapı bulunup bulunmadığını, inşaata başlanıp başlanılmadığını bildiren mimari proje üzerindeki onaydır. 15- ĠNġAAT DURUM ZAPTI İnşaata başlanmadığı onayı kontrolü sırasında veya herhangi bir şekilde ruhsat alınmadan yapıya başlanılarak kaçak inşaat yapıldığı ya da ruhsatlı yapılarda ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapıldığı tespit edildiği takdirde yapı tatil zaptına esas olmak üzere ilgili belediyesince düzenlenen ve yapının o andaki durumunu kroki ve yazı ile gösteren belgedir. 16- FENNĠ MESUL TAAHHÜTNAMESĠ 4708 Sayılı Kanun kapsamı dışında kalan yapılar için İhtisas ayrımı çerçevesinde her proje fenni mesulünün (T.U.S.) yetki ve sorumluluklarını beyan eden, ilgili proje nüshaları üzerinde de olabilen, Fenni Mesullerce imzalanan oda onaylı belgedir. Madde YAPI ĠNġAAT RUHSATINA ESAS PROJE TANIMLARI 1- ÖN PROJE (AVAN PROJE) Yapı veya yapıların özelliğine göre proje müellifince gerekli görüldüğü hallerde ön izin niteliğinde ve uygulama projesine esas olmak üzere, geçerli imar durumuna göre düzenlenen ve içeriğinde projenin vaziyet planında bahçe tanzimi, otopark girişi, yangın merdiveni, imar yönetmeliğinin izin verdiği durumlarda bahçe içine yapılabilecek trafo ve garajlar ile bahçe ve bina yaklaşım Büyükşehir Belediye Meclisinin tarih 524 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur YM.48/R.00/ 16.59

17 mesafe ve kotları, tüm kat planları ve yeterli miktarda kesitleri, yapı inşaat alanının hesaplanması için gerekli olan tüm ölçü ve kotları, proje tertibi nedeniyle tam anlamıyla tanımlanamayan yapı kütlelerinde tam anlatımlı maket ve ayrıca yapı inşaat alanı tablosu bulunan 1/500 veya 1/200 veya 1/100 ölçekli ruhsat eki projedir. Avan proje ekinde; Statik, Sıhhi Tesisat ve Elektrik Tesisat raporları verilecektir. Ön Proje (Avan Proje) Zorunluluğu Olan Yapılar: Kentsel Dönüşüm Bölgesi olarak ilan edilen ve uygulama yetkisi ilçe belediyelerine verilen yerlerdeki yapılar ile müstakil yapı sayısı 50 veya daha fazla olan uygulamalarla toplam inşaat alanı m² den fazla olan konut yapılarında, katlar alanı m² den fazla olan ticari ve umumi yapılar ile toplam inşaat alanı m² den fazla olan sanayi ve depolama yapıları gibi özellik arz eden yapılarda Ön Proje (Avan Proje) si İlgili Meslek Odaları nın, Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyesi temsilcilerinden oluşan Kurulun görüşü alınarak ilçe belediyesince onaylanır. 2- KAZI PROJESĠ (HAFRĠYAT PROJESĠ) Proje ön onayı alındıktan sonra, Yapımcı tarafından talep edilmesi halinde inşaat ruhsatı alınmadan önce kotları belirlenmiş bir parselde yapılacak kazı durumu ve miktarını belirtecek şekilde ölçülendirilmiş ve kotlandırılmış plan ve gerektiği kadar kesitten oluşan, kazı iznine esas ruhsat eki projedir. 3- UYGULAMA PROJELERĠ Bir yapının inşa edilebilmesi için, gereken tüm ilgili mevzuat ile, ilgili meslek odaları tarafından belirlenen mesleki ve teknik standartlara uygun olarak hazırlanmış, ilgili kuruluşların ön vizeleri ve Meslek Odaları onaylarını almış ruhsat eki Mimari, Statik, Elektrik, Mekanik ve Sıhhi Tesisat Projeleri ile bunların eki detay, hesap ve raporlardır. 4- TADĠLAT PROJELERĠ Yapı bitmiş olsun veya olmasın ruhsat eki onaylı projelerde imar mevzuatı hükümlerine uygun olarak yapılmak istenilen değişikliklere göre sadece değişen kısımlarla ilgili olarak tanzim edilen uygulama projeleridir. 5- ĠLAVE YAPI PROJESĠ Yapı bitmiş olsun veya olmasın yapı inşaat alanını aşmamak koşulu ile imar mevzuatı hükümlerine uygun olarak yapılmak istenilen ilavelerin tüm gerekli projelerini kapsayan ilgili kuruluşların ön vizeleri ve meslek odaları görüş onaylarını taşıması gereken uygulama proje bütünüdür. 6- RÖLÖVE PROJESĠ Mevcut bir yapının hâlihazır durumunun tespiti amacıyla vaziyet planı, kat planları, biri merdivenden geçen asgari iki kesit ve bitişik olmayan tüm cephe görünüşlerinin yerinde ölçüm alınarak çizilmesi ve gerektiğinde taşıyıcı sistemini anlatan statik raporu ve yeterli sayıda fotoğraf eklenerek oluşan mimari projedir. 7- RESTORASYON PROJESĠ Tarihsel belge niteliğindeki kültür yapılarının, gelecek kuşaklara aktarılabilmesi ve yıpranmasının durdurulması amacıyla söz konusu yapılara yapılacak her türlü teknik ve sanatsal müdahalelerin mahiyetini belirleyen proje bütünüdür. 8- RESTĠTÜSYON PROJESĠ Var olmayan veya bir bölümü var olan yapıların, belgelere ve eldeki kanıtlara dayanarak özgün biçimini belirlemeye yönelik, araştırma raporu, harita, fotoğraf, tarihi belge vb. eklerle desteklenmiş varsayım projesidir. Madde YAPI ĠNġAAT RUHSATI TANIMLARI 1- ĠNġAAT RUHSATI Bir yapının İmar Yasası, İmar Planı ve bu yönetmeliğe uygun olarak inşa edilebilmesi için gerekli belge ve projelerin usulüne uygun olarak tanzim edilmesi ve görülerek onaylanması sonucu oluşan yapı yapma hakkını belirleyen ve üzerinde binanın yapılacağı parselin ve binanın tanımları bulunan onaylı resmi izin belgesidir. a- Yeni ĠnĢaat Ruhsatı: Bir parselde ilk defa veya mevcut yapı tamamen yıkılarak yeni yapı yapılması ya da herhangi bir nedenle ruhsat tarihinden itibaren iki yıl içerisinde yapıya başlanılmaması veya başlanıp da başlama müddetiyle birlikte beş yıl içerisinde bitirilememesi durumlarında düzenlenen inşaat ruhsatıdır. b- Esaslı Tamir ve Tadil Ruhsatı: 3290 ve 3366 ile değişik 2981 sayılı Yasa hükümleri kapsamında inşaat ruhsatı ve kullanma izni alan yapılar hariç olmak üzere, tarihinden önce yapılmış olmakla kullanma izni alınmış sayılan yapılar ile ruhsat ve eklerine uygun devam eden veya tamamlanarak kullanma izni almış yapılarda herhangi bir nedenle imar mevzuatına uygun esaslı tamir ve tadilat yapılması durumunda gerekli belge ve rölöve projelerinin veya tadil projelerinin incelenerek onaylanması üzerine tanzim edilen yeni inşaat Büyükşehir Belediye Meclisinin tarih 524 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur YM.48/R.00/ 17.59

18 ruhsatıdır. c- Ġlave ĠnĢaat Ruhsatı: İnşaat ruhsatı alınmış yapılarda, ruhsat süresi içerisinde veya kullanma izni alındıktan sonra yapı inşaat alanı hakkını aşmamak koşulu ile imar mevzuatına uygun ilave yapı yapılabilmesi durumunda gerekli belge ve ilave yapı projelerinin incelenerek onaylanmasından sonra inşaat ruhsatı üzerinde ilave yapı veya yapıların başlama ve bitim tarihleri belirtilerek düzenlenen inşaat ruhsatıdır. d- Ruhsat Yenileme: Yapı ruhsat süresi dolmadan önce süresinde bitme imkanı olmayan yapılar için yeniden verilen inşaat ruhsatıdır. 2- YAPI ĠNġAAT RUHSATI EKLERĠ Yapı inşaat ruhsatı düzenlenmeden önce görülüp, uygun bulunması veya onaylanması ve ruhsat dosyasında saklanması gereken: a) Yapı sahibi veya kanuni vekillerince imzalanmış ruhsat talep dilekçesi (Vekiller imzalamış ise noter onaylı vekâletname) b) Tapu kayıt sureti veya istisnai hallerde tapu senedi yerine geçecek belge c) Koordinatlı parsel ölçü krokisi d) Parsel tespit krokisi (arsa aplikasyon krokisi) e) İmar durumu belgesi (imar çapı) f) Uygulama projeleri bütünü, varsa ön proje, kazı projesi ve zemin etüd raporu g) İnşaata başlanmadığı onayı (inşaata başlanmış ise, inşaat durum zaptı ile yasal cezanın ödendiğini gösterir belge). h) 4708 sayılı Kanun kapsamı dışındaki yapılarda Teknik uygulama sorumlularının (fenni mesullerin) Oda onaylı taahhütnameleri ı) Parselin plankotesi i) Belediyesince verilecek yol kotu (kırmızı kot) ve ilgili kurumlardan alınacak alt yapı ile ilgili belgeler. j) Vaziyet planı k) Bağımsız bölüm planı l) Yasal harçlar ve ücretlerin ilişiklerinin kesildiğini belirten belgelerden oluşan ruhsat ekleri bütünüdür. 3- YAPI RUHSAT MÜDDETĠ BAġLAMA TARĠHĠ Yapı inşaat ruhsatının düzenlenerek onaylandığı tarihtir. 4- YAPIYA BAġLAMA TESPĠTĠ İki yıllık yapıya başlama müddeti içerisinde ruhsat eki temel projesine uygun olarak, betonarme yapı temelinin hazırlanıp, beton dökülebilmesi için Belediye onayının (temel vizesi) alındığı tarih, yapı inşaat başlangıç tarihidir. 5- YAPI RUHSAT MÜDDETĠ BĠTĠM TARĠHĠ Yapı ruhsat müddetinin başlama tarihinden itibaren beş yıllık sürenin bitim tarihidir. 6- YAPI BĠTĠM TARĠHĠ Yapıya İskân izninin verildiği tarihtir. 7- PROJE MÜELLĠFĠ Yapıların mimari, statik ve tesisat ile ilgili her türlü proje, plan, resim ve hesapların hazırlanmasında Telif Hakkı Yasası güvencesinde bulunan ve ihtisas ayrımı çerçevesinde uzmanlık konularına göre ön proje ile mimari projelerin hazırlanmasında mimardır, statik projelerin hazırlanmasında inşaat mühendisidir, makine grubu projelerinin hazırlanmasında makine mühendisidir ve elektrik grubu projelerinin hazırlanmasında elektrik mühendisidir. 8- TEKNĠK UYGULAMA SORUMLUSU (TUS-Mesleki Fenni Mesuliyet) 4708 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan yapıların mimari, statik ve tesisat ile ilgili her türlü uygulamasının sadece onaylı projelere ve Yapı İşleri Teknik Şartnamesi ne uygun yapılmasından sorumlu olarak ihtisas ayrımı çerçevesinde uzmanlık konularına göre yapının mimari projesinin uygulanmasında mimardır, statik projenin uygulanmasında inşaat mühendisidir, makine grubu projelerinin uygulanmasında makine mühendisidir, elektrik grubu projelerinin uygulanmasında elektrik mühendisidir. Ayrıca her türlü yapının ; plankote ve yapı yeri uygulama krokisi ile temelden su basman seviyesine kadar yapının yatay ve düşey konumunun belirlenmesinde harita mühendisidir. 9- ġantġye ġefġ T.U.S. olma koşullarını taşıdığı takdirde gerekirse ayrıca T.U.S. görevini de üstlenebilen, yapının uygulanması için gerekli olan inşaat ve iş organizasyonunu sağlayan, işveren vekili olarak hareket eden ve İş Kanunu ile İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü ne göre zorunlu tedbirleri almak ve uygulatmak ile sorumlu olan mimar veya inşaat mühendisidir. Madde YAPI ĠZĠN TANIMLARI 1- YAPI YIKIM ĠZNĠ İmar Yasası kapsamında işlem gören yıkılacak derecede tehlikeli yapılar ile koruma tescilli yapılar hariç olmak üzere, yeni inşaat Büyükşehir Belediye Meclisinin tarih 524 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur YM.48/R.00/ 18.59

19 yapma talebi veya başka bir nedenle yıktırılması öngörülen yapılar için, yapı sahibinin zorunlu olarak ilgili belediyesinden alması gereken ve koşulları İmar Yönetmeliği nde belirtilen izin belgesidir. 2- KAZI ĠZNĠ (HAFRĠYAT ĠZNĠ) İnşaat ruhsatı alınmadan önce, zemin emniyet etüdü yapılabilmesi amacıyla, onaylı kazı projesine ve harç ilişik kesme belgesine dayanılarak, ilgili belediyesince verilen ve koşulları İmar Yönetmeliği nde belirtilen izin belgesidir. 3- APLĠKASYON VĠZESĠ Yapı aplikasyon belgesine uygun olarak, ilgili fenni mesul tarafından ruhsatlı yapının aplikasyonu yapılarak ilgili belediyesine müracaat edilir. Kontrolü yapıldıktan sonra aplikasyon belgesinin karşılıklı onayı ile yapının devamına izin veren belgedir. 4- TEMEL VĠZESĠ 4708 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan Ruhsatlı yapının temel betonu dökülmeden önce, yapı sahibinin, ilgili fenni mesulünün onayı ile ilgili belediyesine başvurusu üzerine yapılan imalatın, uygulama projelerine uygunluğunun onaylandığı beton dökme ve inşaata devam izni veren ruhsat niteliğindeki belgedir. 5- SUBASMAN VĠZESĠ 4708 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan ruhsatlı yapının subasman kotu seviyesindeki döşeme betonu dökülmeden önce, yapı sahibinin, ilgili fenni mesulünün onayı ile ilgili belediyesine başvurusu üzerine yapılan imalatın, uygulama projelerine uygunluğunun onaylandığı beton dökme ve inşaata devam izni veren ruhsat niteliğindeki belgedir. 6- YAPI KULLANMA ĠZNĠ Yapı tamamen bittiği takdirde tamamının, tamamen bitmemiş ise; gerekli emniyet tedbirlerinin alınması, giriş çıkışının ve ortak alanlarının tamamlanmış olması ile, kısmen kullanılması mümkün olan yerlerin tamamlanması halinde, bu kısımlarının kullanılabilmesi için, mal sahibince ilgili belediyesine başvurulur. Teknik uygulama sorumlularının ve ilgili proje müelliflerinin işin bittiğine dair raporlarının ekli olduğu bu yazılı başvuru üzerine, yapının tümünün veya kullanımı talep edilen kısmının ruhsat ve eklerine uygun olduğu ve kullanılmasında fen bakımından mahsur görülmediği onayı, ilgili kuruluşların son vizeleri, İmar Yönetmeliği nde belirtilen çevre düzenlemesi, varsa asansör, kalorifer kazanı ve benzeri tesisatın TSE ve CE belge şartı ve diğer ilgili yönetmelik koşullarının yerine getirildiğinin saptanması sonucunda hazırlanan ve kullanma iznine esas olan belgedir. Yapı kullanım izni alan her binanın giriş kısmında, kolayca görülebilecek bir yerde, en az A5 boyutunda, uygun malzemeden (metal, ahşap, taş, mermer vb.), binanın yapım tarihini, mimarını, inşaat mühendisini, yapı denetim firmasını veya fenni mesul sorumlusunu ve binayı yapan yüklenici firmanın adını belirtir yapı tanıtım künyesi plakası duvara gömme olarak konulur. Yapı tanıtım künyesi dışında, yapı cephesine, herhangi bir sıva veya malzeme kullanılarak hiçbir yazı yazdırılamaz (apartman ismi, blok, kapı no hariç). Madde 3.08 ĠMAR YÖNETMELĠĞĠNDE KULLANILAN DĠĞER TANIMLAR 1- BELEDĠYELER Antalya Büyükşehir Belediyesi ve ilgili İlçe Belediyeleridir. 2- ĠLGĠLĠ BELEDĠYE İmar Yasası, 5216 sayılı ve ilgili Yasa ve Uygulama Yönetmeliği nin belirlediği sınır, görev ve yetki esası ile İmar Planı ve bu İmar Yönetmeliği nin saptadığı alan, ilke ve hükümler kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi veya İlçe Belediyesidir. 3- BELEDĠYE TASARRUFUNDAKĠ ALANLAR İlgili mevzuat gereğince belediyenin yetki ve sorumluluğundaki taşınmazların tümüdür. a- Belediye Mülkü: Kendi yetki alanları kapsamındaki veya dışındaki kendi gayrimenkulüdür. b- Belediye Yetki ve Sorumluluk Alanı: Kendi mülkü olsun veya olmasın ilgili belediyesinin yol ve diğer kamu yararına terkin edilmiş yerleri ile kendi hizmet, toplu konut ve bağlı kuruluşların alanlarıdır. Madde 4.01 HARĠTA ĠġLERĠ VE ĠMAR PLANLARININ YAPILMASI VE DEĞĠġĠKLĠKLERĠ ĠLE PARSELASYON PLANLARININ YAPILMASI VE UYGULANMASINA ĠLĠġKĠN ESASLAR Madde HÂLĠHAZIR HARĠTALARIN HAZIRLANMASI VE ONAYI Bir yerin gözle görülebilen dere, tepe, nehir, orman, karayolu, demiryolu, enerji nakil hattı, her türlü yapı, tesis, kanal, şev vb. gibi yapay ve doğal özellikleri ile arazi kotlarını gösteren değişik ölçeklerdeki haritalara hâlihazır harita (durum haritası) denir. Hâlihazır haritaların, imar planı yapım sürecinden önce güncelleştirilmesi zorunludur. Hâlihazır haritası bulunmayan veya güncelleştirilmesi gereken yerlerin haritaları Büyükşehir ve İlçe Belediyelerince 3194 sayılı İmar Kanunu nun 44. maddesinin (j) fıkrasında belirtilen ilgili yönetmelikler ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayınlanan Yönetmelik ve Büyük Ölçekli Harita ve Büyükşehir Belediye Meclisinin tarih 524 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur YM.48/R.00/ 19.59

20 Harita bilgileri Üretim Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak yapılır veya yaptırılır. İlçe Belediyelerince onaylanan haritaların aslı İlçe Belediyesinde kalır. Birer nüshası İller Bankası na, Büyükşehir Belediyesine ve Kadastro Müdürlüğü ne gönderilir. Madde ĠMAR PLANLARININ YAPILMASI VE DEĞĠġĠKLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN ESASLAR Her ölçekte imar planı, revizyon, ilave, koruma ve mevzii imar planları yapılması ile ilgili imar planı değişikliklerinde; 3194 sayılı İmar Yasası ile bu Yasa nın 44. maddesi gereğince Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayınlanan Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik ile diğer ilgili Mevzuat hükümlerine uyulur. Madde PARSELASYON PLANLARININ YAPILMASINA ĠLĠġKĠN ESASLAR: sayılı İmar Yasası nın 18. maddesi uyarınca yapılacak arazi ve arsa düzenlemesi ile ilgili esaslar hakkında mevzuat hükümlerine uyulur. 2- İmar planı ve bu yönetmelik hükümlerine göre parselasyon planları, İmar Kanunu nun 18. maddesinin uygulanması yöntemi ile elde edilir. Uygulama bütün veya etaplar halinde yapılabilir. Uygulama sınırı tespitinde, önce o kısımda imar uygulaması yapılacak tüm bölgelerin ortalama zayiatı bulunur ve 18. madde uygulama sınırı, komşu bölgeler de dahil edilerek, hesaplanan zayiat oranına eşdeğer zayiat oranı alınacak şekilde tespit edilir. 3- İmar Kanunu nun 18. maddesi uyarınca belediyece re sen yapılan veya Serbest Harita ve Kadastro Mühendislerine yaptırılan parselasyon planlarının incelenmesi en az; 1 Mimar, 1 Şehir Plancısı, 1 Harita ve Kadastro Mühendisinden oluşan komisyon tarafından yapılır. Komisyon bu planları; a- İmar Kanunu na uygunluğu, b- İmar planı, plan hükümleri ve plan eklerine uygunluğu, c- Bu İmar Yönetmeliği hükümleri ile uygunluğu, d- Nizamına uygun en az parsel boyutları ve emsal ile uygunluğu, yani Yönetmelikte belirtilen çekme mesafeleri ve emsalin kullanılabilmesinin çakıştığı çifte sınırlama kuralına uygunluğu açılarından inceler. Zorunlu ve istisnai durumlarda, yapı emsalini kullanamayan parsellerin oluşması durumunda, çifte sınırlama kuralı kesinlikle ihlal edilemez. (Madde 3.04 de açıklanan çifte sınırlama) Uygulama bölgesinde kırmızı kot belirlenmemiş ise, yapı projelerine altlık olmak üzere kent nivelman noktalarına dayalı yol siyah kot alımları, parselasyon yapımcısı tarafından yapılarak ilgili belediyesine dosya halinde teslim edilir. Planlar; bu esaslara göre kontrol edildikten sonra komisyonun hazırlayacağı raporlar ile birlikte Belediye Encümenine sunulur. Madde 4.02 ĠFRAZ, TEVHĠD, ġuyulandirma ĠġLEMLERĠ VE ĠRTĠFAK HAKLARI Madde GENEL HÜKÜMLER 1- İmar planına göre resmi yapılar ve tesisler ile okul, cami, yol, meydan, yeşil alan, park ve otopark, toplu taşıma istasyonu ve terminal, hal, mezbaha gibi umumi hizmetlere ayrılan alanlardaki gayrimenkullerin bu kısımlarının ifrazlarına ve tevhidine izin verilmez. Bir kısmı buna benzer kamu hizmet tesis ve alanlarına ayrılan yerlere rastlayan parsellerin bu kısımları kamu eline geçmedikçe ayrı bir parsel olarak ifrazına izin verilmez. Ancak kamu hizmeti tesis ve alanlarına ayrılan kısımlardan geriye kalan parçalar İmar Planı ve Yönetmelik esaslarına göre uygun parsellere ayrılabilir. Keza, imar Planı ve Yönetmelik esaslarına göre uygun olduğu takdirde bunlar üzerine yapı izni verilebilir. 2- Her türlü imar adasında parselasyon planı yapılarak onaylanıp kesinleştikten sonra onanlı imar planı koşullarını sağlayan ve parselasyon planına uygun ifraz ve tevhit işlemleri yapılabilir. Parselasyon planı yapılmadan ifraz ve tevhit işlemi yapılamaz. 3- Parselasyon planının uygulanması sonucunda imar parselinin parçası olarak oluşacak artık ve kadastral parsellere geçici inşaat izni verilemez. 4- Yeni parsel ihdas etmemek kayıt ve şartıyla, mevcut parsellerde daha uygun koşullar oluşturmak ve uygulamayı kolaylaştırmak amacı ile yapılacak sınır düzeltme şeklindeki ifraz ve tevhit işlemlerinde bu yönetmelikte sözü geçen en az ifraz koşulları aranmayabilir. 5- Arazi ve arsa düzenlemesi yapılmış imar adalarındaki bir veya birkaç parselde, meskun alanlardaki kadastro parsellerinde, maliklerin başvurusu üzerine imar plan ve mevzuatı ve bu yönetmelik hükümlerine uygun olmak koşulu ile ifraz ve tevhit işlemleri yapılabilir. 6- Meskûn alanlarda imar planlarına uygun imar parselinin oluşabilmesi için, ilgili Belediye re sen veya masrafını karşılayan malik veya maliklerden birinin müracaatı üzerine ada ölçeğinde veya adanın teşekkül etmiş kısmı haricinde kalan kısımlarında şuyulandırma işlemi yapar. İlgili belediyesince bu işlem yapılamadığı takdirde İmar Kanunu nun 12. (kamulaştırma) maddesi uygulanır. 7- Bir imar adasında, adanın tümüne imar planına uygun çözüm getirilmeden o adadaki tek parsellere yapı izni verilmez. 8- İmar Yasası nın 18. maddesi kapsamında yapılacak ifraz, tevhit ve şuyulandırma işlemleri kendi özel mevzuatına tabidir. 9- Tarafların rızası veya mahkeme kararı ile şuyu nun izalesi ve arazi taksimi de yukarıdaki hükümlere tabidir. Madde ĠFRAZ, TEVHĠD VE ĠRTĠFAK HAKKI ĠġLEMLERĠ 1- BAġVURU BELGELERĠ İlgili belediyenin re sen yapacağı ifraz ve tevhit işlemleri dışında maliklerin başvurusu üzerine yapılacak işlemlerde aşağıdaki Büyükşehir Belediye Meclisinin tarih 524 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur YM.48/R.00/ 20.59

Konu: Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği nin uygulamaları hakkında.

Konu: Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği nin uygulamaları hakkında. Tarih : 16.04.2014 Sayı : 04-14-390 T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ne ANKARA Konu: Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği nin uygulamaları hakkında. Bakanlığınız tarafından

Detaylı

Planlarda Kullanılan Renkler ve Emsal (KAKS)-TAKS Kavramları. Tarih: 12.12.12 Şehir Planlamasına Giriş Dersi

Planlarda Kullanılan Renkler ve Emsal (KAKS)-TAKS Kavramları. Tarih: 12.12.12 Şehir Planlamasına Giriş Dersi Planlarda Kullanılan Renkler ve Emsal (KAKS)-TAKS Kavramları Tarih: 12.12.12 Şehir Planlamasına Giriş Dersi Plan süreci Mevcut durumun ortaya koyulması Eldeki veriler ışığında çalışma alanının sorun ve

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. Deprem Risk Yönetimi Ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı OCAK 2014 PLANI HÜKÜMLERİ

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. Deprem Risk Yönetimi Ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı OCAK 2014 PLANI HÜKÜMLERİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Deprem Risk Yönetimi Ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı OCAK 2014 PLANI HÜKÜMLERİ (13.01.2014 GÜN 36 SAYILI ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI İLE ONAYLANAN

Detaylı

NİLÜFER BELEDİYESİ ÜRÜNLÜ MAHALLESİ KENTSEL VE ARKEOLOJİK SİT ALANLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI

NİLÜFER BELEDİYESİ ÜRÜNLÜ MAHALLESİ KENTSEL VE ARKEOLOJİK SİT ALANLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI NİLÜFER BELEDİYESİ ÜRÜNLÜ MAHALLESİ KENTSEL VE ARKEOLOJİK SİT ALANLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI VE YAKIN ÇEVRESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI PLAN NOTLARI OCAK 2013 A. KENTSEL VE ARKEOLOJİK

Detaylı

KONUTLARDA NET FAYDALI ALAN HESABI VE KDV ORANLARI

KONUTLARDA NET FAYDALI ALAN HESABI VE KDV ORANLARI Tarih: 15.10.2015 Sayı : 2015/194 KONUTLARDA NET FAYDALI ALAN HESABI VE KDV ORANLARI 3065 sayılı KDV kanunun 28. maddesi 6322 Sayılı Kanun un 22. maddesiyle kısmen değiştirilmiştir. Bu değişiklikle Bakanlar

Detaylı

İ L A N. 10.10.2014 Tarih ve 416 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile Karaman 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planlarına ait Plan Notları;

İ L A N. 10.10.2014 Tarih ve 416 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile Karaman 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planlarına ait Plan Notları; İ L A N 10.10.2014 Tarih ve 416 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile Karaman 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planlarına ait Plan Notları; II. Yapılaşma Hükümlerinin 11.5 maddesinin ikinci bendine

Detaylı

13. PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ

13. PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ 13. PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ A-GENEL HÜKÜMLER A.1-1/1000 ölçekli Büyükbakkalköy Mahallesi Uygulama İmar Planı, plan paftaları, plan notları ve plan raporu ile bir bütündür. Planlama alanında 18. Madde uygulanacak

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ Meclis Kararı Tarihi ve Sayısı: 21.03.2002-05/19 Yürürlük tarihi: 10 Mayıs 2002 (Değişik:18.07.2002 tarih ve 05/71 sayılı Meclis Kararı ile.) (Değişik:17.11.2003

Detaylı

MİSİNLİ PLAN NOTLARI

MİSİNLİ PLAN NOTLARI MİSİNLİ PLAN NOTLARI A UYGULAMA HÜKÜMLERİ A.01- Uygulama net parsel üzerinden yapılacaktır. Uygulama imar planlarında yapılara kot binanın oturacağı tabii zemin ortalaması esas alınarak verilecektir. A.02-

Detaylı

Belediye ve mücavir alan sınırları içindeki ve dışındaki imar planı bulunan alanlarda uygulanır

Belediye ve mücavir alan sınırları içindeki ve dışındaki imar planı bulunan alanlarda uygulanır TİP İMAR YÖNETMELİĞİ Belediye ve mücavir alan sınırları içindeki ve dışındaki imar planı bulunan alanlarda uygulanır İmar planlarında yönetmelikte yer alan tanımlara ve ruhsatla ilgili hükümler aykırı

Detaylı

İzmir in yeni imar yönetmeliği, Büyükşehir Belediyesi Meclisi nin 21. 03. 2002 tarihinde yapılan toplantısında görüşülerek yeniden şekillenmiştir.

İzmir in yeni imar yönetmeliği, Büyükşehir Belediyesi Meclisi nin 21. 03. 2002 tarihinde yapılan toplantısında görüşülerek yeniden şekillenmiştir. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ İzmir in yeni imar yönetmeliği, Büyükşehir Belediyesi Meclisi nin 21. 03. 2002 tarihinde yapılan toplantısında görüşülerek yeniden şekillenmiştir. BİRİNCİ KISIM

Detaylı

T.C. ÖDEMĠġ BELEDĠYESĠ PLANLI ALANLAR TĠP ĠMAR YÖNETMELĠĞĠNE ĠLAVE ĠMAR YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

T.C. ÖDEMĠġ BELEDĠYESĠ PLANLI ALANLAR TĠP ĠMAR YÖNETMELĠĞĠNE ĠLAVE ĠMAR YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak T.C. ÖDEMĠġ BELEDĠYESĠ PLANLI ALANLAR TĠP ĠMAR YÖNETMELĠĞĠNE ĠLAVE ĠMAR YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmelik, yapıların sıhhi ve fenni gereklere uygun olarak

Detaylı

Vezin Sirküler

Vezin Sirküler Vezin Sirküler 2017 002 Sirkülerimizin konusunu Yargı Kararı Işığında Konutlarda uygulanacak KDV oranı ve KDV İadesi Sürecinde 150 m2 lik Net Alan Tespitinde Son Durum oluşturmaktadır. KAPSAM : Danıştay

Detaylı

SİLİVRİ MERKEZ 1/1000 ÖLÇEKLİ PLAN NOTLARI

SİLİVRİ MERKEZ 1/1000 ÖLÇEKLİ PLAN NOTLARI SİLİVRİ MERKEZ 1/1000 ÖLÇEKLİ PLAN NOTLARI TANIMLAR VE KOŞULLAR *AZAMİ BİNA SAHASI: PARSEL İÇERİSİNDE PLAN VE YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE GÖRE BİNANIN TESVİYE EDİLMİŞ ZEMİNDE İŞGAL EDEBİLECEĞİ EN BÜYÜK SAHADIR.

Detaylı

C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI

C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI BÖLÜM 1 : Genel Hükümler AMAÇ Madde 1: Konya Karatay Belediyesi, Nakipoğlu Camii ve çevresi Koruma Amaçlı İmar Planı sınırları içindeki uygulamaların; 5226-3386

Detaylı

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU TEKİRDAĞ- MALKARA G-17-b-13-b PAFTA Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI İlçemiz Yenimahalle,

Detaylı

ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL

ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL 1. Genel Özellikler Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Turan mahallesi 571 ada 1 parselde

Detaylı

İzmir in yeni imar yönetmeliği, Büyükşehir Belediyesi Meclisi nin 21. 03. 2002 tarihinde yapılan toplantısında görüşülerek yeniden şekillenmiştir.

İzmir in yeni imar yönetmeliği, Büyükşehir Belediyesi Meclisi nin 21. 03. 2002 tarihinde yapılan toplantısında görüşülerek yeniden şekillenmiştir. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ İzmir in yeni imar yönetmeliği, Büyükşehir Belediyesi Meclisi nin 21. 03. 2002 tarihinde yapılan toplantısında görüşülerek yeniden şekillenmiştir. BİRİNCİ KISIM

Detaylı

20.10. 2003 TASDİK TARİHLİ 1/1000 ÖLÇEKLİ SARIYER, USKUMRUKÖY-ZEKERİYAKÖY MEVKİİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI

20.10. 2003 TASDİK TARİHLİ 1/1000 ÖLÇEKLİ SARIYER, USKUMRUKÖY-ZEKERİYAKÖY MEVKİİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI 20.10. 2003 TASDİK TARİHLİ 1/1000 ÖLÇEKLİ SARIYER, USKUMRUKÖY-ZEKERİYAKÖY MEVKİİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI 1. 1/1000 ölçekli Zekeriyaköy- Uskumruköy Bölgesi Koruma Amaçlı Uygulama

Detaylı

KONAKLI (ANTALYA) 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

KONAKLI (ANTALYA) 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 06/09/2006 Tarihinde Belediye Meclisince Onanan Turizm Merkezi Alanı Dışı KONAKLI (ANTALYA) 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 1- Genel Hükümler 1.1. Bu plan ve plan hükümleri kapsamında

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ REVİZYONU

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ REVİZYONU Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.06.2011 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 17.06.2011 tarih ve 01/59 sayılı yazısı ekinde sunulan, Adana Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin Revize edilmesine

Detaylı

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı. Tarih:10.03.2008 Yer:PLN 302 Şehir Planlama Stüdyosu Saat: 13.15

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı. Tarih:10.03.2008 Yer:PLN 302 Şehir Planlama Stüdyosu Saat: 13.15 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tarih:10.03.2008 Yer:PLN 302 Şehir Planlama Stüdyosu Saat: 13.15 Tanım Onaylı halihazır haritalar üzerine Kadastral durumu işlenmiş olan Nazım İmar Planına uygun olarak

Detaylı

Ö N S Ö Z. Av. Mehmet ÖZHASEKİ Büyükşehir Belediye Başkanı

Ö N S Ö Z. Av. Mehmet ÖZHASEKİ Büyükşehir Belediye Başkanı Ö N S Ö Z Altyapı problemleri büyük ölçüde çözülmüş ve halen önemli altyapı yatırımları devam etmekte olan şehrimizin, çevre temizliği ve planlı şehir olması bakımından örnek alınacak güzellikte olduğu,

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 17.03.2006 tarih ve 80 sayılı kararı ile kabul edilip yürürlük kazanan Adana Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği nin

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ ÇINARLI BELDESİ 234 ADA 107 NO LU PARSEL TANITIM DÖKÜMANI Kasım 2010 1 TAŞINMAZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı Antalya İli, Manavgat İlçesi sınırları içerisinde yer alan Çeltikçi

Detaylı

1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL KORDONBOYU UYGULAMA İMAR PLANI

1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL KORDONBOYU UYGULAMA İMAR PLANI 1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL KORDONBOYU UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ GENEL HÜKÜMLER 1. 1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL KORDONBOYU UYGULAMA İMAR PLANI, PLAN PAFTALARI, PLAN RAPORU, PLAN NOTLARI İLE BİR BÜTÜNDÜR. 2.

Detaylı

KONU: KATMA DEĞER VERGİSİNDE İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDE, KONUTLARA İLİŞKİN NET ALAN VE ORTAK ALAN HESABINDA SON DURUM

KONU: KATMA DEĞER VERGİSİNDE İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDE, KONUTLARA İLİŞKİN NET ALAN VE ORTAK ALAN HESABINDA SON DURUM VERGİ SİRKÜLERİ KONU: KATMA DEĞER VERGİSİNDE İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDE, KONUTLARA İLİŞKİN NET ALAN VE ORTAK ALAN HESABINDA SON DURUM SAYI: 2017/3 Danıştay 4. Dairesi 02.03.2017 Tarih 2014/4835 Esas

Detaylı

ĠZMĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠMAR YÖNETMELĠĞĠ

ĠZMĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠMAR YÖNETMELĠĞĠ ĠZMĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠMAR YÖNETMELĠĞĠ ( İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.12.2003 tarih ve 05/296 sayılı kararı ile yapılan değişiklikler ilave edilmiştir.) Amaç BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler

Detaylı

PROFESYONEL APARTMAN & SİTE YÖNETİMİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

PROFESYONEL APARTMAN & SİTE YÖNETİMİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ Otopark Yönetmeliği Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: OTOPARK YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 30/12/1993 tarih ve 21804 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ 2017 1. Genel Hükümler 1.1.Kapsam Bu rehber Kocaeli 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Hükümlerine ilave

Detaylı

3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE DÜZENLENMİŞ BULUNAN İMAR YÖNETMELİKLERİNE SIĞINAKLARLA İLGİLİ EK YÖNETMELİK

3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE DÜZENLENMİŞ BULUNAN İMAR YÖNETMELİKLERİNE SIĞINAKLARLA İLGİLİ EK YÖNETMELİK Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: 3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE DÜZENLENMİŞ BULUNAN İMAR YÖNETMELİKLERİNE SIĞINAKLARLA İLGİLİ EK YÖNETMELİK Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 3194-3.5.1985 Resmi Gazete

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Tarih: 24.02.2011 Sayı: 2011/0244 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Konu: 24.01.2011 tarihinde askıya çıkarılan EYÜP İlçesi, Rekreasyon Alanı

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve mücavir alan sınırları içindeki yerleşme alanları ve bu alanlardaki

Detaylı

11.04.2007 tasdik tarihli 1/1000 ÖLÇEKLİ KİLYOS ve DEMİRCİKÖY YERLEŞİM ALANLARI ve ÇEVRESİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

11.04.2007 tasdik tarihli 1/1000 ÖLÇEKLİ KİLYOS ve DEMİRCİKÖY YERLEŞİM ALANLARI ve ÇEVRESİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 11.04.2007 tasdik tarihli 1/1000 ÖLÇEKLİ KİLYOS ve DEMİRCİKÖY YERLEŞİM ALANLARI ve ÇEVRESİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ GENEL HÜKÜMLER 1. 1/1000 ölçekli Kilyos-Demirciköy Bölgesi Koruma

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KONYAALTI İLÇESİ, BAHTILI MAHALLESİ 20440, 20441, , ADALAR İLE ADA PARSELLERE İLİŞKİN 1/1

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KONYAALTI İLÇESİ, BAHTILI MAHALLESİ 20440, 20441, , ADALAR İLE ADA PARSELLERE İLİŞKİN 1/1 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KONYAALTI İLÇESİ, BAHTILI MAHALLESİ 20440, 20441, 20442 20443, 20447 ADALAR İLE 20434 ADA 14-15 PARSELLERE İLİŞKİN 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI RAPORU 1. PLANLAMA ALANI

Detaylı

TASTİK TARİHLİ PLAN TADİLATINA İTİRAZ EDİLMİŞTİR.

TASTİK TARİHLİ PLAN TADİLATINA İTİRAZ EDİLMİŞTİR. TASTİK TARİHLİ PLAN TADİLATINA İTİRAZ EDİLMİŞTİR. 1/1000 ÖLÇEKLİ KADIKÖY İLÇESİ FİKİRTEPE VE ÇEVRESİ UYGULAMA İMAR PLANI VE TADİLATLARI T.T. 02.08.2013 (12984 sayılı BAKANLIK OLURU ile) T.T. (21485 sayılı

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ MERSIN BUYUKSEHIR BELEDIYESI IMAR YONETMELIGI Haziran 2010 08/07/2010 i MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK MADDE1.01 MADDE1.02 MADDE1.03 Amaç

Detaylı

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: (25.8.1988/19910 sayılı R.G.)

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: (25.8.1988/19910 sayılı R.G.) SIĞINAK YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: (25.8.1988/19910 sayılı R.G.) SIĞINAKLARLA İLGİLİ EK YÖNETMELİK BÖLÜM I Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik, sığınakların çeşit,

Detaylı

Madde 1 - Bu Yönetmelik, sığınakların çeşit, özellik, yapım, kullanım ve muhafazasına ilişkin usul ve esasları düzenler.

Madde 1 - Bu Yönetmelik, sığınakların çeşit, özellik, yapım, kullanım ve muhafazasına ilişkin usul ve esasları düzenler. Sığınak Yönetmeliği 1.Bölüm: Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç Madde 1 - Bu Yönetmelik, sığınakların çeşit, özellik, yapım, kullanım ve muhafazasına ilişkin usul ve esasları düzenler. Kapsam Madde 2.

Detaylı

İLAN DURUMUNDA BİRLEŞMEDEN ÖNCEKİ PARSELLERE AİT EMSAL ORANINA BU ALANLARIN

İLAN DURUMUNDA BİRLEŞMEDEN ÖNCEKİ PARSELLERE AİT EMSAL ORANINA BU ALANLARIN İLAN 04/01/2017 Tarih ve 28 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile, Karaman 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Plan Notlarının tamamını kapsayacak şekilde aşağıda belirtildiği gibi değişiklik

Detaylı

KADIKÖY-ACIBADEM, KOŞUYOLU MAHALLELERİ D-100 KUZEYİ REVİZYON İMAR PLANI T.T. 01.08.1997 ÖLÇEK: 1/1000

KADIKÖY-ACIBADEM, KOŞUYOLU MAHALLELERİ D-100 KUZEYİ REVİZYON İMAR PLANI T.T. 01.08.1997 ÖLÇEK: 1/1000 KADIKÖY-ACIBADEM, KOŞUYOLU MAHALLELERİ D-100 KUZEYİ REVİZYON İMAR PLANI T.T. 01.08.1997 ÖLÇEK: 1/1000 1-12.10.1987 ONANLI MEVZİİ PLAN 155 PAFTA 1083 ADA 4-116-117 PARSELLER BLOK EBATLARI BELĠRLENMĠġ OLUP

Detaylı

AYDINTEPE MAHALLESİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI :

AYDINTEPE MAHALLESİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI : Onay Tarihi : 03.12.2004 AYDINTEPE MAHALLESİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI : 1. GENEL HÜKÜMLER 1.1. Aydıntepe Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı; plan paftaları, plan raporu ve plan uygulama hükümleri

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İMAR İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İMAR İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İMAR İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ UYGULAMA İLKE VE ESASLARI 2016 Yasal Dayanak: MADDE 1- Bu

Detaylı

Madde 1 - Otopark Yönetmeliğinin 4/f maddesi uyarınca belirlenen esaslar aşağıda açıklanmıştır.

Madde 1 - Otopark Yönetmeliğinin 4/f maddesi uyarınca belirlenen esaslar aşağıda açıklanmıştır. Otopark Yönetmeliği Hakkında Genel Tebliğ 29.9.1993 tarih ve 21173 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan Otopark Yönetmeliği'nin bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına dair Yönetmeliğin 3. Maddesi uyarınca

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 232 ADA 15 NOLU PARSEL

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 232 ADA 15 NOLU PARSEL T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 232 ADA 15 NOLU PARSEL BALIKESİR İLİ EDREMİT İLÇESİ ZEYTİNLİ BELDESİ 232 ADA 15 NO LU PARSEL TANITIM DÖKÜMANI Kasım 2010 1 TAŞINMAZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı

TUZLA ŞİFA MAHALLESİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI ( T.T T.T.)

TUZLA ŞİFA MAHALLESİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI ( T.T T.T.) PLAN NOTLARI: 1. GENEL HÜKÜMLER TUZLA ŞİFA MAHALLESİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI (16.05.2011 T.T.-25.11.2011 T.T.) 1.1.Şifa Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı; plan paftaları, plan raporu ve

Detaylı

Tarihi Kent Merkezi, Arkeolojik, Kentsel Sit Alanlarında, Tescilli Yapılar ve Koruma Alanlarında Uygulama Esasları

Tarihi Kent Merkezi, Arkeolojik, Kentsel Sit Alanlarında, Tescilli Yapılar ve Koruma Alanlarında Uygulama Esasları Tarihi Kent Merkezi, Arkeolojik, Kentsel Sit Alanlarında, Tescilli Yapılar ve Koruma Alanlarında Uygulama Esasları Tarihi kent merkezi, arkeolojik, kentsel sit alanlarında uygulama esasları EK MADDE (1)

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI NIN TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ'NE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

İZMİR TİCARET ODASI NIN TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ'NE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ İZMİR TİCARET ODASI NIN 05.11.2012 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ'NE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ ŞEHİRCİLİK, PLANLAMA VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR NİSAN 2013 Adres: Atatürk Caddesi

Detaylı

KADIKÖY MERKEZ E-5 (D100) OTOYOLU ARA BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI VE PLAN NOTLARI - 11.05.2006

KADIKÖY MERKEZ E-5 (D100) OTOYOLU ARA BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI VE PLAN NOTLARI - 11.05.2006 KADIKÖY MERKEZ E-5 (D100) OTOYOLU ARA BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI VE PLAN NOTLARI - 11.05.2006 MİKROBÖLGELEME PROJESİNE GÖRE UYGULAMA YAPILACAĞINA DAİR PLAN NOTU TADİLATI - 21.06.2011 GENEL HÜKÜMLER 23

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İMAR İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İMAR İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İMAR İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ 2014 ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ Yasal Dayanak:

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03- a dil, / Konu: Kepez Varsak Eğitim Kampüsü UIP. V EXP02016 0 3 /07/2015

Detaylı

BÖLGEYE AİT ÖZEL PLAN NOTU BULUNMAMAKTADIR.

BÖLGEYE AİT ÖZEL PLAN NOTU BULUNMAMAKTADIR. BÖLGEYE AİT ÖZEL PLAN NOTU BULUNMAMAKTADIR. İZMİR PLANI GENEL PLAN NOTLARI UYGULAMA İMAR PLANI ÖLÇEK 1/1000 ÖZEL İŞARETLER HUDUTLAR : İDARİ HUDUTLAR -BELEDİYE HUDUDU (İSKAN HUDUDU) -ÖZEL ŞARTLARA TABİ

Detaylı

T.C DURAĞAN BELEDİYESİ

T.C DURAĞAN BELEDİYESİ Karar No: 50..:5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.Maddesi gereği Belediyemiz Meclisi 05.09.2011 Pazartesi günü saat 14.00.de gündeminde bulunan konuları karara bağlamak üzere Belediye Başkanlığında Belediye

Detaylı

KONYA İMAR YÖNETMELİĞİ

KONYA İMAR YÖNETMELİĞİ KONYA İMAR YÖNETMELİĞİ KONYA 2008 BİRİNCİ BÖLÜM Genel hükümler Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı; Konya Büyükşehir Belediyesi, belediye ve mücavir alan sınırları içindeki yerleşme yerleri ile yapılaşmaların

Detaylı

T.C. ANTALYA 9. İCRA DAİRESİ 2015/2699 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. ANTALYA 9. İCRA DAİRESİ 2015/2699 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. ANTALYA 9. İCRA DAİRESİ 2015/2699 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Tapu kaydı : Antalya

Detaylı

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR YÖNETMELİĞİ

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR YÖNETMELİĞİ KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR YÖNETMELİĞİ KONYA 2008 BİRİNCİ BÖLÜM Genel hükümler Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı; Konya Büyükşehir Belediyesi, belediye ve mücavir

Detaylı

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR YÖNETMELİĞİ

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR YÖNETMELİĞİ KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR YÖNETMELİĞİ KONYA 2008 BİRİNCİ BÖLÜM Genel hükümler Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı; Konya Büyükşehir Belediyesi, belediye ve mücavir

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Q ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Tarih:23.07.2014 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAHİBİ ÖZEL ŞAHIS MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP

Detaylı

T.C. EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

T.C. EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ T.C. EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ MADDE 1. KAPSAM: Birinci Bölüm Genel Hükümler 1.1. 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili

Detaylı

K.A.K.S a kısaca inşaat emsali veya inşaat yoğunluğu da denir.

K.A.K.S a kısaca inşaat emsali veya inşaat yoğunluğu da denir. INSAAT-IMAR-RUHSAT T.A.K.S ve K.A.K.S nedir? T.A.K.S. : İmar planı üzerinde yazılı taban alanı katsayısı o imar adasındaki imar parselinde yapılacak inşaatın toprak üzerinde kaplayacağı en büyük bina sahasını

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ: MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Mersin Belediyesi Belediye ve mücavir alan sınırları içindeki yerleşme yerleri ile yapılaşmaların

Detaylı

YAPININ TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI

YAPININ TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI YAPININ TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI İnsanlar ihtiyaçlarına bağlı olarak çevreyi değiştirerek daha rahat yaşayabilmeleri için yeni bir çevre meydana getiriler. Bunlar yapıyı oluşturur. İnsanların ihtiyaçlarını

Detaylı

KARABAĞLAR 1. ETAP REVİZYON İMAR PLANLARI PLAN NOTLARI

KARABAĞLAR 1. ETAP REVİZYON İMAR PLANLARI PLAN NOTLARI KARABAĞLAR 1. ETAP REVİZYON İMAR PLANLARI PLAN NOTLARI KARABAĞLAR 1/1000 ÖLÇEKLİ 1. ETAP ÜÇKUYULAR-ŞEHİTLER MAHALLESİ REVİZYON İMAR PLANI PLAN NOTLARI (TEKNİK DÜZELTME EKLENMİŞ HALİ) PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ

Detaylı

GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Elektronik Resmi Gazete 02.09.1999 Perşembe Sayı: 23804 (Asıl) Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: Madde 1-17/10/1996 tarihli

Detaylı

MİMARLAR ODASI ANTALYA ŞUBE ÖNERİSİ PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ BAKANLIK IN TASLAK PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ

MİMARLAR ODASI ANTALYA ŞUBE ÖNERİSİ PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ BAKANLIK IN TASLAK PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ BAKANLIK IN TASLAK PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; plan, fen, sağlık ve sürdürülebilir çevre şartlarına uygun yapı

Detaylı

OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç ve Dayanak: Madde 1- Kapsam: Madde 2- Tanımlar: Madde 3- Genel Esaslar Madde 4-

OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç ve Dayanak: Madde 1- Kapsam: Madde 2- Tanımlar: Madde 3- Genel Esaslar Madde 4- OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç ve Dayanak: Madde 1-3194 sayılı İmar Kanununun 37 nci ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan bu Yönetmeliğin amacı, yerleşme yerlerinde araçların

Detaylı

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ 2334 ADA 33 PARSELE AİT 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ALAN TANIMI Planlama çalışması gerçekleştirilen alan; İzmir İli, Konak

Detaylı

Şekil 1. Hava Fotoğrafı

Şekil 1. Hava Fotoğrafı ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, DURALİLER MAHALLESİ, (28092 ADA 9 VE 10 NOLU PARSELLER) BELEDİYE HİZMET ALANI 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL

Detaylı

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, ÜÇPINAR MAHALLESİ, 22L-III PAFTA,5192 ADA, 19 PARSELE AİT

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, ÜÇPINAR MAHALLESİ, 22L-III PAFTA,5192 ADA, 19 PARSELE AİT BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, ÜÇPINAR MAHALLESİ, 22L-III PAFTA,5192 ADA, 19 PARSELE AİT 1 / 1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU ÇELİK ŞEHİR PLANLAMA KASAPLAR MH. VASIFÇINAR CAD.

Detaylı

POSTANE MAHALLESİ 2. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI ( T.T.) PLAN HÜKÜMLERİ GENEL HÜKÜMLER

POSTANE MAHALLESİ 2. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI ( T.T.) PLAN HÜKÜMLERİ GENEL HÜKÜMLER POSTANE MAHALLESİ 2. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI (19.03.2013 T.T.) PLAN HÜKÜMLERİ GENEL HÜKÜMLER 1. 1/1000 ölçekli Postane Mahallesi Uygulama İmar Planı; plan paftaları, hükümleri ve plan raporu ile bir bütündür.

Detaylı

POSTANE MAHALLESİ 1. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI ( T.T.)

POSTANE MAHALLESİ 1. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI ( T.T.) POSTANE MAHALLESİ 1. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI (19.03.2013 T.T.) PLAN HÜKÜMLERİ GENEL HÜKÜMLER 1) 1/1000 ölçekli Postane Mahallesi 1 Etap Uygulama İmar Planı; plan paftaları, hükümleri ve plan raporu ile

Detaylı

ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, BAŞKÖY MEVKİİ, TOPLU İŞYERLERİ ALANINA AİT (HURDACILAR SİTESİ) 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU RAPORU

ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, BAŞKÖY MEVKİİ, TOPLU İŞYERLERİ ALANINA AİT (HURDACILAR SİTESİ) 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU RAPORU ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, BAŞKÖY MEVKİİ, TOPLU İŞYERLERİ ALANINA AİT (HURDACILAR SİTESİ) 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU RAPORU MAYIS 2016 1 İÇİNDEKİLER 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI...

Detaylı

ISPARTA MİMARLAR ODASI

ISPARTA MİMARLAR ODASI Ulaşılabilirlik Mevzuatında adı geçen Türk Standardları Enstitüsü standartlarının, özürlülerin ulaşabilirliği ile doğrudan ilgili olan üç tanesi; TS 9111: Özürlüler ve Hareket Kısıtlılığı Bulunan Kişiler

Detaylı

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ 2334 ADA 33 PARSELE AİT 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ALAN TANIMI Planlama çalışması gerçekleştirilen alan; İzmir İli,

Detaylı

BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI

BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI 133 134 Elektrik, Elektronik-Biyomedikal-Kontrol Mühendisliği Hizmetleri YAPI SINIFLARI YAPININ ELEKTRİK, ELEKTRONİK ve BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFLARI

Detaylı

UYGULAMA İMAR PLANI GÖSTERİMLER

UYGULAMA İMAR PLANI GÖSTERİMLER EK-1d UYGULAMA İMAR PLANI GÖSTERİMLER ÇİZGİ TİPİ SEMBOL TARAMA ALAN RENK KODU (RGB) SINIRLAR İDARİ SINIRLAR KÖY SINIRI MAHALLE SINIRI PLANLAMA SINIRLARI KENTSEL TASARIM PROJESİ SINIRI İMAR HAKKI AKTARIM

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MUĞLA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU K A R A R

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MUĞLA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU K A R A R Muğla İli, Fethiye İlçesi nde, özel çevre koruma bölgesinde kalan Kayaköy ve Keçiler Köyünde, GEEAYK nun 13.11.1982 gün ve A-4020 sayılı kararı ile tescil edilen ve son halini İzmir II Numaralı Kültür

Detaylı

Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Yapı Esasları ve Denetimine Dair Yönetmelik

Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Yapı Esasları ve Denetimine Dair Yönetmelik Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Yapı Esasları ve Denetimine Dair Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 11.06.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25842 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM ARAÇLARINDAN BİRİ OLARAK HUKUK. Prof. Dr. Gürsel Öngören www.ongoren.av.tr

KENTSEL DÖNÜŞÜM ARAÇLARINDAN BİRİ OLARAK HUKUK. Prof. Dr. Gürsel Öngören www.ongoren.av.tr KENTSEL DÖNÜŞÜM ARAÇLARINDAN BİRİ OLARAK HUKUK Prof. Dr. Gürsel Öngören www.ongoren.av.tr TARİHSEL SÜREÇ İÇİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜM 1950 li yıllarda Sanayileşme ve kentlere GÖÇ Tepki: 1) 1966 yılında «Gecekondu

Detaylı

KARTAL KENTSEL YENİLEME PROJE ALANI -B- ONAY TARİHİ: PLAN NOTLARI A-PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ

KARTAL KENTSEL YENİLEME PROJE ALANI -B- ONAY TARİHİ: PLAN NOTLARI A-PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ KARTAL KENTSEL YENİLEME PROJE ALANI -B- ONAY TARİHİ: 05.07.2007 PLAN NOTLARI A-PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ 1) 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANINDA BELİRLENEN SOSYAL VE TEKNİK ALTYAPI ALANLARI İLE KENTSEL

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI ŞUBAT AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI ŞUBAT AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: 19.04.2013 onanlı 1/1000 Ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliğine İlişkin Teklif. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 27.01.2016 tarih, 2016/2559 sayılı teklifi.

Detaylı

Madde 1- Otopark Yönetmeliğinin 4/f maddesi uyarınca belirlenen esaslar aşağıda açıklanmıştır.

Madde 1- Otopark Yönetmeliğinin 4/f maddesi uyarınca belirlenen esaslar aşağıda açıklanmıştır. Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: OTOPARK YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞ Resmi Gazete Tarihi: 30 Aralık 1993 Resmi Gazete Sayısı: 21804 29.9.1993 tarih ve 21713 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Otopark

Detaylı

BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI

BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI 91 92 Elektrik, Elektronik, Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Hizmetleri YAPI SINIFLARI YAPININ ELEKTRİK, ELEKTRONİK, BİLGİSAYAR ve BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİNE ESAS

Detaylı

PLAN NOTLARI A. GENEL HÜKÜMLER

PLAN NOTLARI A. GENEL HÜKÜMLER PLAN NOTLARI A. GENEL HÜKÜMLER 1- REVİZYON İMAR PLANI, PLAN HÜKÜMLERİ VE AÇIKLAMA RAPORU İLE BİR BÜTÜNDÜR. 2- PLAN ONAMA SINIRI İÇİNDE KALAN ALANLARDAN YALNIZCA OSB SINIRLARI YETKİ SINIRIDIR. 3- PLAN HUDUTLARI

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/33 TARİH:

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/33 TARİH: VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/33 TARİH: 25.06.2010 KONU KDV / 58 Nolu Sirküler; Taşınmaz ve taşınmaz niteliği taşıyan mal ve hakların satışında katma değer vergisi uygulaması. Gelir İdaresi Başkanlığı nca 23.06.2010

Detaylı

İhale Tarihi 02 Ekim 2015 saat 14.00 tedir. (Teklifler 01 Ekim 2015 saat 17.00 ye kadar alınmaktadır.)

İhale Tarihi 02 Ekim 2015 saat 14.00 tedir. (Teklifler 01 Ekim 2015 saat 17.00 ye kadar alınmaktadır.) TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU İŞTİRAKLER VE GAYRİMENKULLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI BODRUM İLÇESİ NİN SALİH ADASI NDA TOPLAM 34.265,78 m² YÜZÖLÇÜMLÜ DENİZE CEPHELİ 3 ADET PARSEL ÜZERİNDE TRİPLEKS VİLLA İhale

Detaylı

TEKİRDAĞ 1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON VE İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI

TEKİRDAĞ 1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON VE İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI TEKİRDAĞ 1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON VE İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI 1. UYGULAMA HÜKÜMLERİ 1.1. PLANLAMA ALANINDAKİ UYGULAMALAR İMAR PARSELİ ÜZERİNDEN YAPILACAKTIR. 1.2. KAMU DONATI ALANLARI KAMU ELİNE

Detaylı

PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 02.11.1985 18916

PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 02.11.1985 18916 PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 02.11.1985 18916 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1- (19.08.2008 tarih ve 26972 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmeliğin 2 nci maddesiyle değişen

Detaylı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Geneyik ve Geneyik II Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlave İmar Planı Plan Açıklama Raporu İtirazların Değerlendirilmesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Kent

Detaylı

Madde 1 - Otopark Yönetmeliğinin 4/f maddesi uyarınca belirlenen esaslar aşağıda açıklanmıştır.

Madde 1 - Otopark Yönetmeliğinin 4/f maddesi uyarınca belirlenen esaslar aşağıda açıklanmıştır. Genel Esaslar Madde 1 - Otopark Yönetmeliğinin 4/f maddesi uyarınca belirlenen esaslar aşağıda açıklanmıştır. a) Adana Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki belediyeler de dahil tüm belediyelerdeki

Detaylı

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ I. Bölüm AMAÇ, KAPSAM VE YASAL DAYANAK Madde 1 : Amaç... 5 Madde 2 : Kapsam... 5 Madde 3 : Yasal Dayanak... 5 Madde 4 : Yetki ve Sorumluluklar... 5 II.

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU

PLAN AÇIKLAMA RAPORU BURSA İLİ, NİLÜFER İLÇESİ, ERTUĞRUL MAHALLESİ H21C.04C.1A-1B PAFTA, 1018 ADA 3 PARSEL VE 924 ADA 26 PARSEL 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ŞUBAT 2016 BURSA İLİ, NİLÜFER

Detaylı

KARTAL MERKEZ NAZIM İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

KARTAL MERKEZ NAZIM İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ KARTAL MERKEZ NAZIM İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 1. AMAÇ İstanbul Metropolü merkezler kademelenmesinde dengeleyici bir merkez olarak planlanan bu alan; İstanbul un batı yakasında özellikle Büyükdere-Levent-Maslak

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Amaç ve Kapsam... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 İKİNCİ BÖLÜM... 2 Tanımlar... 2 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM... 5 Genel Esaslar (2)...

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Amaç ve Kapsam... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 İKİNCİ BÖLÜM... 2 Tanımlar... 2 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM... 5 Genel Esaslar (2)... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Amaç ve Kapsam... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 İKİNCİ BÖLÜM... 2 Tanımlar... 2 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM... 5 Genel Esaslar (2)... 5 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM... 6 Parsel ve Yapılarla İlgili Hükümler...

Detaylı

PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ

PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 (Değişik:RG-19/8/2008-26972) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmış bulunan bu Yönetmelik,

Detaylı

BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI

BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI 173 174 Elektrik, Elektronik-Biyomedikal-Kontrol Mühendisliği Hizmetleri YAPI SINIFLARI YAPININ ELEKTRİK, ELEKTRONİK VE BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFLARI:

Detaylı

Kordon Yönetmeliği Yasal Dayanak Madde 1 Amaç Madde 2 Kapsam Madde 3- Tanımlar Madde 4-

Kordon Yönetmeliği Yasal Dayanak Madde 1 Amaç Madde 2 Kapsam Madde 3- Tanımlar Madde 4- Kordon Yönetmeliği Atatürk Caddesinin (Birinci Kordon) Cumhuriyet Meydanı ile Alsancak Limanı Arasında Yapılan Düzenleme ve Bu Alanın Kullanım Esaslarına Ait Yönetmelik Yasal Dayanak Madde 1- Bu Yönetmelik,

Detaylı

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI 1 ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ ÇELTİKÇİ MAHALLESİ VE DEMİRCİLER MAHALLESİ MEVKİİNDE D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı

Detaylı