Yumuşak Doku Tüberkülozu (Beş Olgu Sunumu) #

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yumuşak Doku Tüberkülozu (Beş Olgu Sunumu) #"

Transkript

1 Yumuşak Doku Tüberkülozu (Beş Olgu Sunumu) # Nilgün KALAÇ*, Selma FIRAT GÜVEN*, Berna ÖZKAN*, Funda DEMİRAĞ** * Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, ** Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümü, ANKARA # Toraks Derneği 4. Yıllık Kongresi (30 Mayıs-2 Haziran 2001) nde sunulmuştur. ÖZET Yumuşak doku tüberkülozu (TB), nadir görülen ekstrapulmoner tüberküloz (EPTB) formlarından biridir. Kliniğimizce izlenen yumuşak doku TB li 5 olgu, literatür bilgisi eşliğinde sunulmaktadır. Dördü (%80) kadın, 1 (%20) i erkek olan olgularımızın yaş ortalamaları 42 ± 22 yıl idi. Olgularımızdaki yumuşak doku lezyonları, sternum üzerinde, sol dirsekte, sağ ön kolda, sol göğüs ön duvarında ve sağ el 4. parmakta, akıntılı ve ağrılı şişlikler şeklinde idi. Postero-anterior (PA) akciğer grafilerinde, 2 olguda miliyer tarzda opasiteler, 1 olguda sağ akciğer alt zonda nonhomojen infiltrasyon mevcutken, 2 olguda patoloji izlenmedi. Yumuşak doku tüberkülozu tanısı, tüm olgularda lezyon yerinden alınan biyopsi materyallerinin sitopatolojik incelemesinde kazeifikasyon nekrozu içeren granülomatoz iltihabın görülmesi ve 2 olguda ilave olarak, lezyon bölgesinden alınan sürüntü materyalinde aside dirençli basil (ARB) saptanması ile konuldu. Sonuç olarak; ülkemiz gibi TB nin sık görüldüğü toplumlarda, yumuşak doku lezyonlarında, akciğer tutulumu olsun ya da olmasın, TB mutlaka akla getirilmelidir. ANAHTAR KELİMELER: Yumuşak doku, tüberküloz SUMMARY SOFT TISSUE TUBERCULOSIS (A REPORT OF FIVE CASES) Soft tissue tuberculosis, is a rare form of extrapulmonary tuberculosis. Five cases of soft tissue tuberculosis are presented with the literature review. Four (80%) female and one (20%) male patients had a mean age of 42 ± 22 years. Soft tissue lesions were on the sternum, on the left elbow, on the right forearm, on the left anterior part of the chest, and on the 4. finger of the right hand as painful swellings. On the chest X-rays 2 cases had miliary opacities, 1 case had nonhomogenous infiltration on the inferior zone of right lung, and 2 cases had no abnormalities. The diagnosis was made by the detection of granulomatous process with caseification necrosis on the cytopathological examination of the biopsy materials and in 2 cases acid-fast bacilli (AFB) were detected in the smear of the lesion. As a result, in soft tissue lesions with or without lung involvement, tuberculosis must always be thought especially in countries where tuberculosis is frequently seen. KEY WORDS: Soft tissue, tuberculosis 208

2 Yumuşak Doku Tüberkülozu (Beş Olgu Sunumu) GİRİŞ Dünyada, çağımızın en önemli problemlerinden biri olan AIDS li veya HIV le infekte kişiler nedeni ile ekstrapulmoner tüberküloz (EPTB) lar giderek artmaktadır (1,2). Periferik osteoartiküler ve yumuşak doku tüberkülozu (TB), tüm EPTB lerin %1-2 sini oluşturmaktadır (3). Diğer yumuşak doku lezyonlarından histopatolojik ve bakteriyolojik inceleme ile ayrılan ve tedavisi 1. basamak TB ilaçları ile yapılan bu nadir EPTB formu, kliniğimizde yılları arasında görülen 5 olgu nedeniyle, literatür bilgisi eşliğinde tartışılmaktadır. Olgu 1 OLGULAR Onsekiz yaşında kadın hasta, halsizlik, iştahsızlık, zayıflama, öksürük, balgam ve sağ el 4. parmakta ağrılı ve akıntılı şişlik yakınması ile başvurdu. Özgeçmişinde; 1 yıllık evli ve istemesine rağmen çocuğunun olmaması dışında özellik yoktu. Fizik muayenesinde solunum sisteminde dinlemekle, bilateral yaygın inspiratuvar raller ve sağ el 4. parmakta süpüratif akıntılı, hiperemik şişlik mevcuttu. PA akciğer grafisinde bilateral yaygın, yer yer birleşme eğiliminde olan, düzensiz sınırlı nodüler infiltratif görünüm mevcuttu. Toraks bilgisayarlı tomografi (BT) de üst loblarda daha belirgin olmak üzere, her iki akciğerde yaygın, en büyüğü 1 cm çapında çok sayıda düzensiz sınırlı nodüler dansite artışı mevcuttu. Ayrıca, her iki akciğer parankiminde miliyer tarzda, yaygın milimetrik nodüler dansite artışları mevcuttu. Sağ el grafisinde, 4. parmak orta falanksında distal artiküler yüzde skleroz, düzensizlik, erozyon, daralma ve subluksasyon izlenmekte olup şaftta incelme ve erozyon mevcuttu (Resim 1). Resim 1. Birinci olgunun iki yönlü sağ el grafisi. Çevre yumuşak dokuda şişlik izleniyordu. Laboratuvar incelemesinde, Hb: 8.8 g/dl, Htc: %27.3, sedimentasyon hızı: 50 mm/saat olarak saptandı. Diğer laboratuvar bulguları normal sınırlarda olan hastanın PPD si 8 mm idi. Balgamda aside dirençli basili (ARB) teksif ve kültürle pozitif bulunan hastanın yumuşak doku lezyonundan alınan sürüntüde ARB (++) bulundu ve miliyer TB ve yumuşak doku TB tanısı ile izoniazid (H), rifampisin (R), pirazinamid (Z) ve etambutol (E) ile anti-tb tedavi başlandı. Tedavi sırasında akut batın gelişmesi üzerine acil laparatomi yapılan hastada brit ileus saptandı, omentumdan alınan biyopsi materyalinde de granülomatoz iltihap saptanması üzerine abdominal TB tanısı konuldu. Batın BT de sağ ovoadneksiyal lojda 3 cm çaplı heterojen dansite ve batında asit mevcuttu. Kadın hastalıkları ve doğum kliniği ile yapılan konsültasyonda, hastadan alınan endometriyal biyopsi materyalinde de granülomatoz iltihabi proçes saptanması üzerine TB endometrit tanısı konuldu. Hastanın, infertilite yönünden değerlendirilmesinin anti-tb tedavinin sonunda yapılması önerildi. Tedavinin 2. ayının sonunda klinik düzelme sağlanan hastanın, PA akciğer grafisindeki lezyonlarda da belirgin gerileme izlendi. Hastanın 12 aya tamamlanması planlanan tedavisi devam etmektedir. Olgu 2 Onsekiz yaşında kadın hasta, nefes darlığı, balgamla kan gelmesi ve 4 aydır olan sol göğüs ön duvarında şişlik ve ağrı yakınmaları ile başvurdu. Bir yıl önce sol supraklaviküler lenf nodu biyopsisi sonucu TB lenfadenit tanısı ile 6 ay düzenli olarak HRZE kullanmıştı. Fizik muayenesinde; sol göğüs ön duvarında 3 x 4 cm ebatlarında, hiperemik fistülize cilt lezyonu olan hastanın, dinlemekle, her iki akciğerinde nadir inspiratuvar raller mevcuttu. PA akciğer grafisinde; sağ paratrakeal ve bilateral hiler dolgunluk ile yaygın miliyer tarzda opasiteler izlendi (Resim 2). Laboratuvar bulgularında patolojik olarak beyaz küre /mm 3, Hb: 10 g/dl, Htc: 29, sedimentasyon hızı: 82 mm/saat olup biyokimya ve tam idrar bulguları normaldi. PPD: 18 mm, BCG skarı 1 adetti. Balgam ARB si teksif ve kültürle pozitif olan hastanın sternum üzerindeki lezyondan alınan biyopsi materyalinde, kazeifiye granülomatoz iltihap saptandı ve ARB (+++) olarak bulundu. Bir yıl önce anti-tb tedavi alan hasta nüks TB kabul 209

3 Kalaç N, Fırat Güven S, Özkan B, Demirağ F. Resim 2. İkinci olgunun PA akciğer grafisi. edilerek H, R, Z, E, S ile 5 li tedavi başlandı. Tedavi altında kardiyomegali gelişen hastada kardiyoloji konsültasyonu sonucunda perikardiyal mayi saptandı ve TB perikardit tanısı konularak tedaviye kortikosteroid eklendi. Tedavinin 5. ayının sonunda balgam ARB sinin (+) olması üzerine hastada dirençli TB düşünüldü ve tedaviye paraaminosalisilik asit (PAS), sikloserin, amikasin, protionamid, ofloksasin, amoksisilin-klavulanat ile devam edildi. Hastanın balgam kültüründe üreyen Mycobacterium tuberculosis in yapılan ilaç duyarlılık testinde H ve R ye dirençli olduğu saptandı. Tedavinin 1. yılının sonunda hastada tam düzelme sağlandı, devam eden tedavinin, 2 yıla tamamlanması planlandı. Olgu 3 Altmışüç yaşında erkek hasta, 2 yıldır sağ ön kolda mevcut olan ağrılı şişlik yakınması nedeni ile plastik cerrahi kliniğine başvurmuş, burada genel anestezi altında, tendonlara ve çevre dokulara yapışık olan kistik kitle eksize edilmişti. Kitlenin patolojik incelemesinde kazeifikasyon nekrozu içeren granülomatoz iltihabi olay saptanan hasta ileri tetkik ve tedavi amacıyla hastanemize gönderilmişti (Resim 3). Fizik muayenede; sağ ön kol fleksör yüzündeki insizyon skarı dışında patolojik bulgu yoktu. PA akciğer grafisi normal sınırlarda olan hastanın toraks BT sinde pretrakeal, prekarinal ve subkarinal birkaç adet kalsifik lenf nodu ve sağ aksillada en büyüğü 3 cm çaplı 4-5 adet lenf nodu dışında patoloji yoktu. Sedimentasyon ve diğer laboratuvar bulguları normal olup PPD si 25 mm idi. Balgam ARB leri teksif ve kültürle negatif olan hastanın operasyon materyalinde de ARB saptanamadığı gibi, lezyon Resim 3. Granüloma yapıları ve Langhans tipi dev hücreler. yerinden elde edilen sürüntü materyallerinde de basil görülmedi. Yumuşak doku lezyonunda TB ile uyumlu histopatolojik bulgular olması sebebi ile aksiller lenfadenopatiler için ilave tanısal işlem yapılmadı. Bu bulgularla hastaya, yumuşak doku TB tanısı ile HRZE tedavisi başlandı. Altı aylık tedavinin sonunda hastada iyileşme sağlandı. Olgu 4 Altmışbeş yaşında kadın hasta, 3 ay önce başlayan göğüs ön duvarında şişlik, öksürük, balgam, zayıflama yakınmaları ile başvurdu. Özgeçmişinde özellik olmayan hastanın fizik muayenesinde, sternum üzerinde 3 x 2 cm boyutlarında fluktuasyon veren düzgün sınırlı, hiperemik ve dokunmakla ağrılı lezyon mevcuttu. Solunum sisteminde, dinlemekle, sağ akciğer alt kesimde inspiratuvar ve ekspiratuvar raller mevcut olan hastanın diğer sistem bulguları normaldi. PA akciğer grafisinde, sağ akciğer alt zonda nonhomojen infiltratif görünüm, toraks BT de, toraks ön yüzünde, manibrium sterniyi destrükte ederek mediastene uzanan, yumuşak doku kitlesi ve sağ akciğer lateral bazal segmentte ha- 210

4 Yumuşak Doku Tüberkülozu (Beş Olgu Sunumu) Resim 4. Dördüncü olgunun toraks BT kesiti. va bronkogramları içeren konsolidasyon alanı ve bilateral aksiller lenfadenopati izlendi (Resim 4). Laboratuvar incelemesinde; sedimentasyon 80 mm/saat ve PPD 15 mm olması dışında patoloji saptanmayan hastanın, balgam ARB leri teksif ve kültürle negatif idi. Göğüs cerrahisi kliniği ile yapılan konsültasyonda, sternum üzerindeki lezyondan alınan biyopsi incelemesinde kazeöz granülomatoz iltihap saptandı, ancak ARB görülemedi ve kültürde M. tuberculosis üretilemedi. İlave cerrahi girişim önerilmeyen hastaya, bu bulgularla yumuşak doku TB tanısı konuldu. Balgam ARB leri negatif olmasına rağmen, klinik ve radyolojik olarak hastanın akciğerdeki infiltrasyonu da TB kabul edilerek ek tanısal girişim yapılmadı ve H, R, Z, E ile anti-tb tedavi başlandı. Tedavinin 2. ayında yumuşak doku ve akciğer TB sinde belirgin düzelme sağlanan hastada tedavi 9 aya tamamlandı. Olgu 5 Kırksekiz yaşında kadın hasta, sol dirsekte 3 hafta önce başlayan şişlik ve ardından iltihaplı akıntı yakınması ile ortopedi kliniğine başvurmuş ve lezyondan alınan insizyonel biyopsi materyalinin patolojik incelemesi sonucunda kazeifikasyon nekrozu içeren granülomatoz iltihabi olay saptanması üzerine hastanemize sevk edilmişti. Başka bir yakınması olmayan hastanın fizik muayenesinde, sol dirsekte düzensiz kenarlı, ağrılı şişlik ve üzerindeki insizyon skarı dışında bulgu yoktu. PA akciğer grafisi normaldi. Laboratuvar bulguları, sedimentasyonun 40 mm/saat ve PPD nin 20 mm olması dışında normaldi. Balgam ARB leri teksif ve kültürle negatif olan hastanın yumuşak doku biyopsi materyalinde ve lezyon yerinden alınan sürüntüde de ARB saptanamadı ve kültürlerinde M. tuberculosis üretilemedi. Toraks BT sinde birkaç adet patolojik boyutta olmayan kalsifik mediastinal lenf nodu ve bilateral aksillada en büyüğü 2 cm çapında olan lenf nodu dışında patoloji saptanmadı. Dirsek bilgisayarlı tomografisinde, sol ulna olekranon, sol radius başı ve humerus distal kesim düzeyinde destrüksiyon ve çevresinde cilt altı yerleşimli yaygın apse formasyonu ile uyumlu loküle mayiler izlendi (Resim 5). Bu bulgularla hastada kemik tutulumu olan yumuşak doku TB tanısı ile H, R, Z, E ile tedavi başlandı. Tedavinin 15. gününde sağ el bileğinde şişlik ve ağrı gelişmesi üzerine alınan sinoviyal sıvıda ARB saptanmamasına rağmen hastada klinik olarak el bileğinde de TB geliştiği düşünüldü. Anti-TB tedavi ile her iki lezyonda da 4 haftada, belirgin klinik düzelme izlendi. Ortopedi kliniği tarafından rekonsülte edilen hastada, dirsek BT kontrolüne gerek görülmedi. Yumuşak doku lezyonunun yanında kemik tutulumu da olması nedeniyle tedavi 9 aya tamamlandı ve bu sürenin sonunda lezyonlarda klinik olarak tam iyileşme sağlandı. Olgularımızın; yaş, yumuşak doku lezyonlarının yerleşim yerleri, PA akciğer grafisi ve toraks BT deki görünümleri, lezyon yerlerinden elde edilen materyallerdeki ARB varlığı, sedimentasyon ve tedavilerine göre dağılımı Tablo 1 de özetlenmiştir. TARTIŞMA Dünyada, tüm TB olguları arasında EPTB ler, giderek artan oranda görülmeye başlamıştır. Bunun nedeni ise 20. yüzyılın en önemli problemlerinden biri olan AIDS li veya HIV le infekte kişilerde EPTB nin, pulmoner TB den daha sık görülmesidir Resim 5. Beşinci olgunun dirsek BT kesiti. 211

5 Kalaç N, Fırat Güven S, Özkan B, Demirağ F. Tablo 1. Olguların özelliklerine göre dağılımları. Olgu no Lezyonun PA akciğer Lezyon Tedavi (yaş) yerleşim grafisi yerinden ve yeri toraks BT ARB Sedim süresi Yanıt Olgu 1 Sağ el 2. Bilateral düzensiz (+) 50 HRZE İkinci ayda (18) parmak sınırlı nodüller ve mm/saat 12 ay belirgin miliyer görünüm düzelme, tedavi sürüyor Olgu 2 Göğüs ön Bilateral hiler (+) 82 HRZES Minör (18) duvarı dolgunluk ve mm/saat ardından tedavinin miliyer görünüm minör tedavi 12. ayının 24 ay sonunda tam düzelme, tedavi sürüyor Olgu 3 Sağ ön Mediastinal ve (-) 15 HRZE + cerrahi Tam iyileşme (63) kol aksiller kalsifik mm/saat 6 ay LAP lar Olgu 4 Sternum Sağ akciğer lateral (-) 80 HRZE Tam iyileşme (65) üzeri bazal segmentte mm/saat 9 ay infiltrasyon Olgu 5 Dirsek Mediastinal ve (48) üzeri aksiller kalsifik LAP lar (-) 40 HRZE Tam iyileşme mm/saat 9 ay LAP: Lenfadenopati. (1,2) yılında Amerika Birleşik Devletleri (ABD) nde EPTB lerin, tüm TB olgularının %25 ini oluşturduğu, ülkemizde ise EPTB nin % oranında görüldüğü bildirilmektedir (1,4,5). Türkiye de daha düşük oranda EPTB görülmesi HIV infeksiyonunun yaygın olmamasına bağlanabilir. Türkiye de, T.C. Sağlık Bakanlığı 31 Aralık 1999 verilerine göre; 983 kişide HIV/AIDS bulunduğu, bunların 318 inin AIDS basamağında olduğu bildirilmiştir (6). EPTB ler sıklıkla primer infeksiyonun ardından gelişen basillemi sırasında basilin yerleştiği infeksiyon odaklarında meydana gelen endojen reaktivasyonla, daha nadir olarak komşuluk yoluyla veya ekzojen reinfeksiyonla oluşmaktadır. EPTB lere %12-75 oranında pulmoner TB eşlik etmektedir (1,3,5). Bizim olgularımızın %60 ında pulmoner TB mevcuttu ve buradan yola çıkılarak, olgularımızda EPTB nin, endojen reaktivasyonla oluştuğu düşünüldü. EPTB daha çok yaşlarında ve kadınlarda görüldüğü ve beraberinde pulmoner TB nin eşlik etmesinin daha çok genç yaşlarda olduğu bildirilmekte iken, bizim olgularımızın yaş ortalaması 42 ve beraberinde akciğer TB olan 3 olgunun yaş ortalaması 33 idi (2,3,5). ABD de, EPTB ler, görülme sıklıklarına göre lenfatik (%41.3), plevra (%20.7), kemik ve eklem (%11.2), miliyer (%7.4), genitoüriner sistem (%6.6), santral sinir sistemi (%5.2), abdominal (%4.2) TB olarak sıralanmışlardır (1). Tavusbay ve arkadaşlarının çalışmasında EPTB ler, görülme sıklıklarına göre; lenf nodu, kemik ve eklem, genitoüriner sistem, larenks, bağırsak ve periton, deri ve mukozalar, meninks, karaciğer ve perikard olarak sıralanmıştır (5). Yumuşak doku TB si EPTB ler arasında %1-2 oranıyla en nadir görülen formu oluşturmaktadır (3). Yaptığımız literatür taramasında, en çok 11 olguluk seri yayınlandığını ve bunların tümünde altta yatan bir hastalık nedeni ile immünsüpresif veya kortikos- 212

6 Yumuşak Doku Tüberkülozu (Beş Olgu Sunumu) teroid kullanımı veya travma öyküsü mevcut olduğunu gördük (7). Bizim olgularımızın ise hiçbirinde böyle bir predispozisyon yoktu. Tüm olgularımızda hematojen yayım sırasında yumuşak doku tutulumu olduğu düşünüldü, zira 3 olguda beraberinde akciğer TB si de mevcuttu ve PA akciğer grafilerinde 2 olguda miliyer tarzda opasiteler, 1 olguda sağ akciğer alt zonda nonhomojen infiltrasyon, diğer 2 olguda ise PA akciğer grafileri normal olmasına rağmen toraks BT lerinde multipl kalsifik lenf nodları mevcuttu. Miliyer tarzda akciğer tutulumu olan olgulardan birine periton TB, diğerine ise perikard TB de eşlik ediyordu. Yumuşak doku TB kendini, etkilenen bölgede apse şeklinde, ağrılı şişlik ve eşlik eden diğer organ TB leri ile göstermektedir. Yumuşak doku şişliği ve beraberinde kortikal kemik destrüksiyonu olan olgularda immünsüpresyon veya öyküde ya da radyolojik incelemelerde geçirilmiş TB kanıtı olmasa bile TB akla getirilmelidir (3,7-9). Diğer yumuşak doku tümörleri ile sık karışan bu tablonun tanısında, lezyon bölgesinden elde edilen materyalin histopatolojik incelenmesi yardımcıdır. Kazeifikasyon nekrozu içeren granülomatoz iltihap saptanması TB yi desteklese de kesin tanı için, tüm TB lerde olduğu gibi, Ziehl-Neelsen boyası ile ARB nin gösterilmesi veya kültürde M. tuberculosis in üretilmesi gerekmektedir. EPTB nin sadece %25 inde, elde edilen materyallerde ARB saptandığı bildirilmektedir (8,10-12). Hastanemizde yılları arasında Çalışır ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada, balgam dışı materyallerin sadece %3.6 sında M. tuberculosis in kültürde üretilebildiği, %1 materyalde ise ARB saptanmasına rağmen kültürde üreme olmadığı bildirilmiştir (13). Yine hastanemizde yıllarında Çiftçi ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada ise balgam dışı materyallerin bakteriyolojik incelemesi ile %6.4 oranında TB tanısı konulabildiği bildirilmiştir (14). Hugosson ve arkadaşları, bildirdiği yumuşak doku TB li 5 olgudan 3 ünde lezyon yerinden alınan materyallerde kültür pozitifliği saptanmıştır (3). Ertürk ve arkadaşlarının, hastanemizden bildirdikleri yumuşak doku TB li olguda, lezyon bölgesinden elde edilen materyalde ARB saptanmasına rağmen kültürde M. tuberculosis i üretilememiştir (11). Bizim olgularımızın ise 2 sinde lezyon bölgesinden elde edilen materyallerde ARB saptanmasına rağmen hiçbir olguda kültürde M. tuberculosis i üretmek mümkün olmamıştır, ancak tüm olgularımızın etkilenen bölgeden alınan biyopsi materyallerinde kazeifikasyon nekrozu içeren granülomatoz iltihap saptanmıştır. Bu durumda, ülkemizde TB nin yaygınlığı gözönünde bulundurularak ve diğer olası tanılar ekarte edildikten sonra, histopatolojik verilerle TB tanısı konmalı ve tedaviden elde edilen olumlu sonuçlarla tanı desteklenmelidir. PPD pozitifliği EPTB lerde değişik oranlarda bildirilmekte iken, Tavusbay ve arkadaşları, EPTB li olgularının %80 inde PPD pozitifliği bildirmişlerdir (5). Türkiye gibi BCG nin rutin uygulandığı ve TB infeksiyonunun yaygın olduğu toplumlarda PPD pozitifliği sıktır. PPD nin bu nedenle tanısal amaçlı kullanımı doğru değildir. Ancak olgularımızın %80 inde PPD nin pozitif saptanması immünsüpresyon olmadığının detaylı bir göstergesidir. EPTB lerde basil gösterilmesinin güçlüğü nedeniyle Kolk ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada, lezyon bölgesinden alınan materyalde polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ile tanı koyma oranlarının %86 ya çıkabildiğini ve PCR nin spesifitesinin %92 olduğunu bildirmişlerdir (15). Olgularımızın sosyal güvencelerinin olmaması nedeniyle bu tanı yöntemini kullanamadık. Yumuşak doku TB sinde radyolojik yöntemler, mevcut yumuşak doku şişliğini göstermekte ve aspirasyon biyopsisi alınacak bölgenin saptanmasında yardımcı olmaktadır. Beraberinde osteoartiküler tutulumun da eşlik ettiği olgularda periost reaksiyonu, marjinal skleroz, sekestrasyon, osteoporoz, litik görünüm gibi bulguların saptanmasında ve lezyonun malignitelerden ayrımının yapılmasında da radyolojiden faydalanılabilmektedir (3,8,9,16). Bizim 2 olgumuzda yumuşak doku yanında, kemik tutulumu mevcuttu. Bir olguda dirsek ekleminde, 1 olguda da sağ el 4. orta falankstaki kemik tutulumu yumuşak doku TB sine eşlik ediyordu. Yumuşak doku TB sinin ayırıcı tanısında, diğer bakteriyel yumuşak doku infeksiyonları yanında, yumuşak doku tümörleri akla getirilmelidir. Bunlardan ayırıcı tanı, klinik bulgular yanında, lezyondan alınan aspirasyon materyalinin spesifik, nonspesifik kültürüne dayandırılmakta, kesin tanı histopatolojik inceleme ile yapılmaktadır (3,9,16). 213

7 Kalaç N, Fırat Güven S, Özkan B, Demirağ F. Yumuşak doku TB sinin tedavisi 6-12 ay süreyle uygulanan anti-tb tedaviyle yapılmaktadır, kemik tutulumu olan olgularda tedavinin 18 aya uzatılmasını öneren yayınlar vardır (7,8,16). Cerrahi olarak eksizyon ve bazen de drenajla tedaviye yardımcı olunması gerekebilmektedir (7,16). Miliyer TB li olgularımızdan birine 12 ay, diğerine dirençli TB olması nedeniyle 24 ay, kemik ve akciğer tutulumu olmayan 3. olgumuzda 6 ay, kemik tutulumu olan 2 olguda da 9 aya tamamlamayı planladık. Bir olguda, cerrahi eksizyonla medikal tedaviye yardımcı olundu. Diğer olgularda ise spontan drenaj gelişmişti. Sonuç olarak; TB nin endemik olduğu ülkemiz gibi bölgelerde, yumuşak dokuda nedeni açıklanamayan, uzun süreli, ağrılı şişlik olan olgularda, immünsüpresyon ya da travma öyküsü olsun olmasın, yumuşak doku TB akla getirilmelidir. KAYNAKLAR 1. Iseman MD. A Clinician s Guide to Tuberculosis. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins, 2000; Mehta JB, Dutt A, Harvill L, Mathews KM. Epidemiology of extrapulmonary tuberculosis: A comparative analysis with preaids era. Chest 1991;99: Hugosson C, Nyman RS, Brismar J et al. Imaging of tuberculosis. V. Peripheral osteoarticular and soft tissue tuberculosis. Acta Radiologica 1996;37: Kalaç N, Başay N, Mutluay N ve ark. Ekstrapulmoner tutulum gösteren tüberküloz olguları. Tüberküloz ve Toraks 1999;47: Tavusbay N, Aksel N, Çakan A ve ark. Ekstrapulmoner tüberkülozlu olgularımız. Solunum Hastalıkları 2000;11: T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı HIV/AIDS Sürveyans verileri. Aralık Puttick MP, Stein HB, Cham RM et al. Soft-tissue tuberculosis: A series of 11 cases (review). J Rheumotol. 1995; 22: Butorac R, Littlejon GO, Hooper J. Mycobacterial disease in the musculoskeletal system. Med J Aust 1987;147: George JC, Buckwalter KA, Braunstein EM. Case report 824: Tuberculosis presenting as a soft tissue forearm mass in a patient with negative tuberculin skin test. Skeletal Radiol 1994;23: Diagnostic standarts and classification of tuberculosis. American Thoracic Society. Medical Section of the American Lung Association. Am Rev Respir Dis 1990;142: Ertürk A, Arıkan S, Arslantaş N, Öğretensoy M. Yumuşak doku tutulumu gösteren bir dissemine tüberküloz olgusu. Solunum Hastalıkları 1998;9: Masood S. Diagnosis of tuberculosis of bone and soft tissue by fine-needle aspiration biopsy. Diagn Cytopathol 1992;8: Çalışır CH, Dursun AB, Öztürk B ve ark yılları arasında Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Merkezi Tüberküloz Bakteriyolojisi Laboratuvarı nda incelenen balgam dışı materyaller. Solunum Hastalıkları 1997;8: Çiftçi B, Ulukavak Çiftçi T, Şipit T ve ark. Tüberküloz tanısı koymada histopatolojik inceleme ile doku kültürünün karşılaştırılması. Tüberküloz ve Toraks 2001;49: Kolk AHJ, Kox LFF, van Leeuwen et al. Clinical utility of the polymerase chain reaction in the dignosis of extrapulmonary tuberculosis. Eur Respir J 1998;11: Mittal R, Gupta V, Rastogi S. Tuberculosis of the foot. J Bone Joint Surg 1999;8: Yazışma Adresi Selma FIRAT GÜVEN Birlik Mahallesi 8. Cadde No: 26/ , Çankaya/ANKARA 214

Olgu Sunumu / Case Report Nadir Bir Antite: Nazofarenks Tüberkülozu (5 Olgu Nedeniyle)

Olgu Sunumu / Case Report Nadir Bir Antite: Nazofarenks Tüberkülozu (5 Olgu Nedeniyle) ISSN 1300-2961 Tüm hakları saklıdır, tamamen ve kısmen tıpkıbasımı yasaktır Olgu Sunumu / Case Report Nadir Bir Antite: Nazofarenks Tüberkülozu (5 Olgu Nedeniyle) A Rare Entity: Nasopharyngeal Tuberculosis

Detaylı

Torasik Tüberkülozda Bilgisayarlı Tomografinin Tanısal Yararlılığı

Torasik Tüberkülozda Bilgisayarlı Tomografinin Tanısal Yararlılığı Torasik Tüberkülozda Bilgisayarlı Tomografinin Tanısal Yararlılığı Semra BİLAÇEROĞLU*, Güngör ŞAHİN*, Ziya KUMCUOĞLU**, Hüdaver ALPER***, Emel ÇELİKTEN*, Kunter PERİM* * İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi

Detaylı

ERĠġKĠNDE TÜBERKÜLOZ

ERĠġKĠNDE TÜBERKÜLOZ ERĠġKĠNDE TÜBERKÜLOZ AKCĠĞER DIġI TÜBERKÜLOZ ENFEKSĠYONLARI; OLGULARLA TANI VE TEDAVĠ SORUNLARI Doç. Dr. Gönül ġengöz Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Haseki EAH, Ġstanbul, Eylül,

Detaylı

Türk Toraks Derneği 17. Yıllık Kongresi. Poster Sunumları

Türk Toraks Derneği 17. Yıllık Kongresi. Poster Sunumları Türk Toraks Derneği 7. Yıllık Kongresi Poster Sunumları AKCİĞER PATOLOJİSİ P00 A spicular pulmonary mass mimicking a secondary metastatic lesion Arjana Hamdi Sina, Dafina Pali Todri, Hasan Sulejman Hafizi

Detaylı

İntratorasik Lenfoma Olgularımızın Özellikleri

İntratorasik Lenfoma Olgularımızın Özellikleri İntratorasik Lenfoma Olgularımızın Özellikleri Canan ÖZDEMİR SEZER*, Özlem SELÇUK SÖNMEZ*, Dilek SAKA*, Bülent ÇİFTÇİ*, Tuğrul ŞİPİT* * Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma

Detaylı

Çocuklarda ekstrapulmoner tüberküloz hastalığının tanı ve tedavisi

Çocuklarda ekstrapulmoner tüberküloz hastalığının tanı ve tedavisi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2014; 57: 109-122 Derleme Çocuklarda ekstrapulmoner tüberküloz hastalığının tanı ve tedavisi Semra Şen 1,*, Zümrüt Şahbudak Bal 1, Fadıl Vardar 2 Ege Üniversitesi

Detaylı

TÜBERKÜLOZ Dr. Özlen Tümer Süreyyapaşa Eğitim Hastanesi Epidemiyoloji: Tüberküloz, dünyada en sık ölüme neden olan bulaşıcı hastalıklar içinde HIV/AIDS enfeksiyonunun ardından ikinci hastalıktır. Dünya

Detaylı

Kronik Eozinofilik Pnömoniye Bağlı Solunum Yetmezliği Olgusu

Kronik Eozinofilik Pnömoniye Bağlı Solunum Yetmezliği Olgusu Kronik Eozinofilik Pnömoniye Bağlı Solunum Yetmezliği Olgusu Naime TAŞDÖĞEN, Serpil TEKGÜL, Atike DEMİR, Emel ÇELİKTEN İzmir Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Astım Yoğun

Detaylı

Multipl Miyelomada Akciğer ve Göğüs Duvarı Tutulumu

Multipl Miyelomada Akciğer ve Göğüs Duvarı Tutulumu Multipl Miyelomada Akciğer ve Göğüs Duvarı Tutulumu F. Sema OYMAK*, Ahmet KARAMAN**, Işın SOYUER***, Hatice KARAMAN***, İnci GÜLMEZ*, Ramazan DEMİR*, Ali ÜNAL**, Mustafa ÖZESMİ* * Erciyes Üniversitesi

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEREM SAVAŞI DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE DE TÜBERKÜLOZUN KONTROLÜ İÇİN BAŞVURU KİTABI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEREM SAVAŞI DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE DE TÜBERKÜLOZUN KONTROLÜ İÇİN BAŞVURU KİTABI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEREM SAVAŞI DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE DE TÜBERKÜLOZUN KONTROLÜ İÇİN BAŞVURU KİTABI ANKARA, 2003 BAŞVURU KİTABINI HAZIRLAYANLAR: Doç. Dr. Şeref ÖZKARA*, Uzm. Dr. Zafer AKTAŞ*, Dr.

Detaylı

tedavisinin yönetiminde çıkan sorunlar Prof. Dr. Hayati BİLGB

tedavisinin yönetiminde çıkan sorunlar Prof. Dr. Hayati BİLGB Akciğer dışıd tüberküloz tedavisinin yönetiminde y çıkan sorunlar Prof. Dr. Hayati BİLGB LGİÇ 2008 Dünyada, Her yıl y l tüberkt berküloz sonucu olarak 2 milyon kişi ölmektedir. 2000-2020 2020 yılları arasında

Detaylı

YETİŞKİN ÇAĞDA AKCİĞER TÜBERKÜLOZU. Uz.Dr. Oğuzhan Okutan

YETİŞKİN ÇAĞDA AKCİĞER TÜBERKÜLOZU. Uz.Dr. Oğuzhan Okutan 21. Yüzyılda Tüberküloz Sempozyumu ve II. Tüberküloz Laboratuvar Tanı Yöntemleri Kursu, Samsun YETİŞKİN ÇAĞDA AKCİĞER TÜBERKÜLOZU Uz.Dr. Oğuzhan Okutan GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Göğüs Hastalıkları

Detaylı

Dicle Tıp Derg/Dicle Med J Copyright Dicle Tıp Dergisi 2009 Cilt/Vol 36, No 4, 301-305

Dicle Tıp Derg/Dicle Med J Copyright Dicle Tıp Dergisi 2009 Cilt/Vol 36, No 4, 301-305 Dicle Tıp Derg/Dicle Med J Copyright Dicle Tıp Dergisi 2009 Cilt/Vol 36, No 4, 301-305 OLGU SUNUMU / CASE REPORTCASE Yüksek dereceli Non-Hodgkin lenfomalı hastada sistemik kemoterapi sonrası akciğer lezyonlarının

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Gögüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şef Doç. Dr. Veysel Yılmaz

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Gögüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şef Doç. Dr. Veysel Yılmaz T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Gögüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şef Doç. Dr. Veysel Yılmaz TÜBERKÜLOZ PLÖREZİ TANISINDA POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONU, LÖWENSTEİN-JENSEN

Detaylı

TÜBERKÜLOZDA BULAŞMA, PATOGENEZ VE TANI

TÜBERKÜLOZDA BULAŞMA, PATOGENEZ VE TANI TÜBERKÜLOZDA BULAŞMA, PATOGENEZ VE TANI Prof. Dr. Zeki KILIÇASLAN TÜBERKÜLOZDA BULAŞMA 1882 yılında Robert Koch tüberküloz basilini bularak tüberkülozun bulaşıcı bir hastalık olduğunu gösterdi. Tüberküloz

Detaylı

Aliye Fügen ÇULLU ÇOKUĞRAŞ İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Aliye Fügen ÇULLU ÇOKUĞRAŞ İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Editörden Editorial YAYIN KURULU Editör Aliye Fügen ÇULLU ÇOKUĞRAŞ İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye Sevgili meslektaşlarımız, Ömer Faruk BEŞER Sağlık Bakanlığı Okmeydanı

Detaylı

5-24 AY ARASI SAĞLIKLI ÇOCUKLARDA BCG AŞISININ TÜBERKÜLİN DERİ TESTİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

5-24 AY ARASI SAĞLIKLI ÇOCUKLARDA BCG AŞISININ TÜBERKÜLİN DERİ TESTİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI T.C. Sağlık Bakanlığı Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Şef: Dr. Savaş İNAN 5-24 AY ARASI SAĞLIKLI ÇOCUKLARDA BCG AŞISININ TÜBERKÜLİN DERİ TESTİNE

Detaylı

Çocukluk Çağında Akciğer Tüberkülozu ve Yeniden Düzenlenmiş Tedavi Rejimleri

Çocukluk Çağında Akciğer Tüberkülozu ve Yeniden Düzenlenmiş Tedavi Rejimleri Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 14: 55-63/Ocak 2013 DERLEME Çocukluk Çağında Akciğer Tüberkülozu ve Yeniden Düzenlenmiş Tedavi Rejimleri Samsun Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi,

Detaylı

BÖLGE TÜBERKÜLOZ LABORATUVARLARINDAN GÖNDERİLEN MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS SUŞLARININ MAJOR ANTİTÜBERKÜLOZ İLAÇLARA DUYARLILIKLARI

BÖLGE TÜBERKÜLOZ LABORATUVARLARINDAN GÖNDERİLEN MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS SUŞLARININ MAJOR ANTİTÜBERKÜLOZ İLAÇLARA DUYARLILIKLARI PS-1 BÖLGE TÜBERKÜLOZ LABORATUVARLARINDAN GÖNDERİLEN MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS SUŞLARININ MAJOR ANTİTÜBERKÜLOZ İLAÇLARA DUYARLILIKLARI M. Bakır SAYĞAN, Fatih OCAK, İsmail CEYHAN, Salih CESUR, Gülnur TARHAN,

Detaylı

Boyun Kitleleri: 420 Olgunun Retrospektif Analizi. Neck Masses: Retrospective Analysis of 420 Cases

Boyun Kitleleri: 420 Olgunun Retrospektif Analizi. Neck Masses: Retrospective Analysis of 420 Cases Dicle Tıp Dergisi, 2006 Cilt:33, Sayı: 4, (210-214) Boyun Kitleleri: 420 Olgunun Retrospektif Analizi Müzeyyen Yıldırım*, Mehmet Faruk Oktay**, İsmail Topçu**, Faruk Meriç** ÖZET Kliniğimizde boyun kitlesi

Detaylı

TÜBERKÜLOZ ENFEKSİYONU ARAŞTIRILAN ÇOCUKLARDA TÜBERKÜLİN CİLT TESTİ VE QUANTİFERON-TB GOLD IN TUBE TESTİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

TÜBERKÜLOZ ENFEKSİYONU ARAŞTIRILAN ÇOCUKLARDA TÜBERKÜLİN CİLT TESTİ VE QUANTİFERON-TB GOLD IN TUBE TESTİNİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI KLİNİĞİ Klinik Şefi: Uz. Dr. Sami Hatipoğlu TÜBERKÜLOZ ENFEKSİYONU ARAŞTIRILAN ÇOCUKLARDA TÜBERKÜLİN

Detaylı

TÜBERKÜLOZ. Dr.Haluk C.Çalışır

TÜBERKÜLOZ. Dr.Haluk C.Çalışır TÜBERKÜLOZ Dr.Haluk C.Çalışır Doğal Gelişim: Tüberküloz hastalığı insanlık tarihi kadar eskidir. Eski Mısır Mumyalarında hastalığa ait izler saptanmıştır. Mycobacterium tuberculosis in, bir başka mikobakteri

Detaylı

Küçük hücreli dışı akciğer kanserli hastaların klinik özellikleri Atilla G. ATICI 1, Levent ERKAN 1, Serhat FINDIK 1, Oğuz UZUN 1, Bedri KANDEMİR 2 1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları

Detaylı

Tüberküloz Profilaksisi

Tüberküloz Profilaksisi Tüberküloz Profilaksisi Z. Müjgan GÜLER*, A. Berna DURSUN* * Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ANKARA ÖZET Gelişmekte olan ülkelerde halen toplum sağlığı sorunu

Detaylı

Silikozis tanısıyla yapılan tek taraflı akciğer nakli: Türkiye deki ilk başarılı akciğer nakli olgusu

Silikozis tanısıyla yapılan tek taraflı akciğer nakli: Türkiye deki ilk başarılı akciğer nakli olgusu Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery Silikozis tanısıyla yapılan tek taraflı akciğer nakli: Türkiye deki ilk başarılı akciğer nakli olgusu A single

Detaylı

Bilateral ana bronş obstrüksiyonuna yol açan endobronşiyal malign melanom metastazı tedavisinde Diyot lazer

Bilateral ana bronş obstrüksiyonuna yol açan endobronşiyal malign melanom metastazı tedavisinde Diyot lazer Bilateral ana bronş obstrüksiyonuna yol açan endobronşiyal malign melanom metastazı tedavisinde Diyot lazer Levent DALAR, Ahmet Levent KARASULU, Sedat ALTIN, Sinem Nedime SÖKÜCÜ, Mustafa DÜGER, Nur ÜRER

Detaylı

Diş Çekimine İkincil Gelişen Septik Pulmoner Emboli

Diş Çekimine İkincil Gelişen Septik Pulmoner Emboli J Kartal TR 2011;22(2):79-83 doi: 10.5505/jkartaltr.2011.23855 OLGU SUNUMU CASE REPORT Diş Çekimine İkincil Gelişen Septik Pulmoner Emboli Septic Pulmonary Embolism Secondary to Tooth Extraction Coşkun

Detaylı

BRUCELLA MELITENSIS İN NEDEN OLDUĞU OBTURATOR APSE VE PELVİK AĞRI

BRUCELLA MELITENSIS İN NEDEN OLDUĞU OBTURATOR APSE VE PELVİK AĞRI Olgu Sunumu/Case Report Mikrobiyol Bul 2009; 43: 325-329 BRUCELLA MELITENSIS İN NEDEN OLDUĞU OBTURATOR APSE VE PELVİK AĞRI OBTURATORY ABSCESS AND PELVIC PAIN CAUSED BY BRUCELLA MELITENSIS Ahmet C. ÇALIŞKAN

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİYİ YÖNLENDİRİCİ BİYOLOJİK BELİRTEÇLER: RRM-1, SINIF III

Detaylı

EVRE III VE IV KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE CERRAHİ DIŞI TEDAVİ MODELLERİNİN SAĞKALIMA ETKİSİ

EVRE III VE IV KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE CERRAHİ DIŞI TEDAVİ MODELLERİNİN SAĞKALIMA ETKİSİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ ANABİLİM DALI EVRE III VE IV KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE CERRAHİ DIŞI TEDAVİ MODELLERİNİN SAĞKALIMA ETKİSİ Dr.Aslıhan ÇETELER UZMANLIK

Detaylı