Yay n No : 1921 Avrupa Birli i : Bas Ocak STANBUL ISBN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yay n No : 1921 Avrupa Birli i : 7. 1. Bas Ocak 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-818 - 0"

Transkript

1 I Dr. Atilla SANDIKLI Atatürk ün D fl Politika Stratejisi ve Avrupa Birli i

2 II Yay n No : 1921 Avrupa Birli i : 7 1. Bas Ocak STANBUL ISBN Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay m Da t m A.fi. ye aittir. Her hakk sakl d r. Hiçbir bölümü ve paragraf k smen veya tamamen ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya baflka herhangi bir flekilde ço alt lamaz, da t lamaz. Normal ölçüyü aflan iktibaslar yap lamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi : Beta Bas m A.fi. Bask - Cilt : Kahraman Ofset Ba c lar/ stanbul (0-212) Kapak Tasar m : Evren Kayhan Beta BASIM YAYIM DA ITIM A.fi. Himaye-i Etfal Sokak Talas Han No Ca alo lu - STANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 III ÖNSÖZ Dünya 20 nci yüzyılın sonunda başlayan ve halen devam eden hızlı bir değişim süreci yaşamaktadır. Bu süreç içinde Soğuk Savaş sona ermiş, küreselleşme olgusu insanları, toplumları, şirketleri, kurumları ve devletleri derinden etkilemeye başlamış, değişen güç dengelerine uygun olarak yeni dünya düzeninin temelleri atılmaya başlanmıştır. İletişim ve bilişim sahalarında yaşanan teknolojik gelişmeler, üretimin örgütlenmesinde ve ticaretin yapısında büyük değişiklikler meydana getirmektedir. Ticaret, sermaye hareketleri ve teknoloji akımının transnasyonal bir özellik kazanarak yayılması ve yoğunlaşması milli devlet olgusunu aşmakta, sınır ötesi menfaat gruplarını ve değişik milletlere mensup bireyleri sıkı menfaat bağlarıyla birbirlerine bağlamaktadır. Artan ilişkiler sonucunda ortaya çıkan karşılıklı bağımlılıklar, devletin sınır aşan ekonomik ilişkiler üzerindeki kontrolünü azaltmaktadır. Ekonomik ilişkilerin zedelenmeden devam etmesi ve gelişmesi için gerekli olan uluslararası istikrar ihtiyacı, küresel ekonomik sistemle bütünleşen devletlerarasında birlik oluşturma stratejisinin uygulanmasına, ulus devletlerin kendi aralarında bölgesel entegrasyonlar oluşturmalarına neden olmaktadır. Yeni dünya düzeninde güç merkezlerinin etkileşimi dikkate alındığında, askeri ve siyasi açıdan yumuşak bir piramidal yapıdan söz etmek mümkündür. Piramidin en tepesinde ABD yer almaktadır. Devletlerin ekonomik ve teknolojik kapasiteleri ve bunları harekete geçirebilme kabiliyetleri dikkate alındığında ise çok merkezli bir yapı ortaya çıkmaktadır. Günümüz uluslararası sistemi hiyerarşik ve çok merkezli ilişki kalıplarının birlikte fonksiyon gördüğü bir yapıya sahiptir. İki düzey birlikte düşünüldüğünde, uluslararası sistemin ABD nin yönlendirici liderliğinde güçlü devletler tarafından belirlendiği, en azından denetlendiği söylenebilir. ABD nin yönlendirici liderliğinde güçlü devletler, soğuk savaş sonrasında iki kutuplu dünya düzeninin yerine, küreselleşmenin imkânlarından en üst düzeyde yararlanacak şekilde, yeni dünya düzenini şekillendirmeye çalışmaktadırlar. Günümüzde devletlerin başarısını büyük ölçüde bu dinamiklere uyum sağlayabilmeleri ve onları milli hedeflerinin gerçekleştirilmesinde kullanabilmeleri

4 IV belirlemektedir. Başarılı olan devletler hızla gelişerek Dünya nın refah ve mutluluğundan en üst düzeyde yararlanmakta, başarısız olanlar ise marjinalleşmekte, ağırlaşan ve karmaşıklaşan sorunlar altında ezilmektedirler. Bu nedenle hızla değişen günümüzün dinamik koşullarında doğru dış politika hedeflerinin belirlenmesi ve başarılı bir dış politika uygulanması için dikkat edilmesi gereken prensiplerin tespit edilmesi büyük önem arz etmektedir. Bütün bunların ışığında amacımız; Atatürk dönemi Türk dış politikasının hedefi ve prensiplerini belirlemek, Soğuk Savaş tan sonra uluslararası sistemdeki hızlı değişimi ve bu değişimi etkileyen küresel dinamikleri incelemek, Atatürk dönemi Türk dış politikasının hedefi ve prensiplerinin günümüz küresel dinamiklerine uygun olup olmadığını değerlendirmek, bu hedef ve prensipler ışığında Türkiye nin Avrupa Birliği ne giriş sürecini irdelemektir. Bu amaca uygun olarak kitabın giriş bölümünde Osmanlı Devleti ndeki ıslahat çalışmaları ve batılılaşma hareketleri incelenmiş; birinci bölümde Atatürk ün dış politika stratejisi, hedef ve prensipleri araştırılmış; ikinci bölümde AB, birlik oluşturma stratejisi ve egemen devletler birliği açıklanmış, Atatürk dönemi Türk dış politikasının hedefi çerçevesinde Türkiye nin AB süreci değerlendirilmiş; üçüncü bölümde ise prensipler ışığında süreç safhalara ayrılarak analiz edilmiştir. Kitap hazırlıkları kapsamında yapılan araştırmalar ve incelemeler tarih, uluslararası ilişkiler, uluslararası hukuk ve ekonomi gibi farklı bilimsel disiplinlerde çalışmayı zorunlu kılmıştır. Kitap, İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü nce oluşturulan heyet tarafından oybirliği ile uygun bulunmuştur. Kitabın hazırlanmasında Atatürkçülük konusunda gerçekçi, akılcı ve bilimsel yaklaşımı ile bana yön veren İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdürü Prof.Dr. Sabahattin Özel e, Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Prof.Dr. Ali İhsan Gencer e ve Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Uluslararası ilişkiler Bölüm Başkanı Prof.Dr. Hasret Çomak a teşekkür ederim.

5 V İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III KISALTMALAR...XIII GİRİŞ...3 BİRİNCİ BÖLÜM ATATÜRK ÜN DIŞ POLİTİKA STRATEJİSİ 1. Dış Politika Ortamı İtilaf Devletlerinin İç Sorunları İtilaf Devletleri Arasındaki Çıkar Çelişkileri ve Rekabetler Rusya da Bolşevik İhtilali ve Bolşeviklik Kartının Caydırıcılığı Wilson Prensipleri İç Politika Ortamı Siyasi Durum Ekonomik Durum Sosyal Durum Askeri Durum Atatürk Dönemi Dış Politika Uygulamaları Kurtuluş Savaşı Dönemi Cumhuriyet Dönemi Dönemi Musul Sorunu ve Türk- İngiliz İlişkileri Türk-Fransız İlişkileri Türk-İtalyan İlişkileri Etabli Anlaşmazlığı ve Türk-Yunan İlişkileri Türk-Sovyet İlişkileri Türkiye nin Doğulu Devletlerle İlişkileri Dönemi Milletler Cemiyetine Katılma ve Uluslararası İşbirliği...52

6 VI Balkan Antantı ve Balkanlarda İşbirliği İtalyan-Habeşistan Savaşı ve Türkiye Montreux Boğazlar Sözleşmesi Sadabat Paktı ve Doğulu Devletlerle İlişkiler Hatay Sorunu ve Hatay ın Anavatana Katılması Türk-İngiliz İlişkileri Türk-Sovyet İlişkileri Türk-Alman İlişkileri Atatürk ün Dış Politika Hedefi Milli Egemenlik Tam Bağımsızlık Çağdaşlaşma Halkın Huzur, Güven ve Refahı Atatürk ün Dış Politika Prensipleri Akılcılık Akıl, Mantık ve Bilim Öngörü Stratej ve Planlama Gerçekçilik Eşitlik Esneklik Uluslararası İşbirliği Diyalog ve Görüşmeler Çok Boyutluluk ve Dengecilik Kendi Gücüne Dayanma, Gerektiğinde İttifaklara Girme Düşmanlıkta ve Dostlukta Aşırılıktan Kaçınma Proaktif Bir Dış Politika Yurtta Barış Dünyada Barış Uluslararası Hukuka Saygı Devletlerin Bağımsızlıklarına Saygı Mazlum Milletlerin Sorunlarına İlgi Hak ve Kuvvet Dengesi Tutarlılık ve Güvenilirlik...114

7 VII İKİNCİ BÖLÜM ATATÜRK ÜN DIŞ POLİTİKA HEDEFİ IŞIĞINDA TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİ 1. Küreselleşme Dalgaları ve Birlik Oluşturma Stratejisi Küreselleşme ve Yeni Uluslararası Sistem Bölgeselleşme ve Entegrasyon Hareketleri Avrupa da Birlik Düşüncesinin Gelişimi AB nin Tarihsel Gelişimi Kont Kalergi ve Pan-Europa Birleşik Bir Avrupa Düşüncesi ve Fikrin Olgunlaşması Milletler Cemiyeti ve Briand ın Girişimi Milletler Cemiyeti ve Türkiye Avrupa da Ekonomik Birleşmenin Başlangıcı Benelüks Schuman Planı Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (AAET) Avrupa Birliği nin Genişlemesi Birinci Genişleme: İngiltere, İrlanda ve Danimarka (1973) İkinci Genişleme: Yunanistan (1981) Üçüncü Genişleme: İspanya ve Portekiz (1986) İki Almanya nın Birleşmesi ve AB nin Genişlemesi (1990) Dördüncü Genişleme: Avusturya, İsveç ve Finlandiya (1995) İsviçre ve Norveç Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkeleri (MDAÜ) Yeni Katılım Stratejisi ve PHARE Programı Kopenhag Kriterleri ve Gündem Yeni Katılım Stratejisi nin Başlıca Araçları AB nin Beşinci Genişlemesi AB nin Altıncı Genişlemesi Derinleşme (AT Kurucu Antlaşmalarında Yapılan Değişiklikler) Füzyon Antlaşması Tek Avrupa Senedi (TAS) Maastricht Antlaşması Amsterdam Antlaşması...154

8 VIII 6.5. Nice Antlaşması Avrupa Birliği Anayasası Temel İlkeleri AB Kurumlarında Meydana Getirdiği Değişiklikler Karar Mekanizmalarında Meydana Getirdiği Değişiklikler Lizbon Antlaşması Avrupa Birliği nin Kurumsal Yapısı Devlet veya Hükümet Başkanları Zirvesi (Avrupa Zirvesi) Bakanlar Konseyi (Avrupa Konseyi) Avrupa Komisyonu Avrupa Parlamentosu Adalet Divanı ve Bidayet Mahkemesi Sayıştay Ekonomik ve Sosyal Komite Bölgeler Komitesi Avrupa Yatırım Bankası Avrupa Para Enstitüsü ve Avrupa Merkez Bankası Ombudsman Birlik Oluşturma Stratejisi ve Egemen Devletler Birliği Birlik Oluşturma Stratejisi İçin Uygun Koşullar Kültürel Değerler Tarihi Yakınlık Dil Benzerliği Din ve İnanç Sistemlerindeki Benzerlikler Ortak Moral Değerler Siyasal Değerler Demokratik Değerler Hukukun Üstünlüğü Kuvvetler Ayrılığı Ekonomik Değerler Serbest Piyasa Ekonomisi Makro Ekonomik Dengeler Sosyo Ekonomik Koşullar Coğrafi Yakınlık Egemen Devletler Birliği nin Hukuk Düzeni Egemen Devletler Birliği Hukuku ile Uluslararası Hukuk Arasındaki İlişkiler...193

9 IX Egemen Devletler Birliği Hukuku ile Üye Devletlerin Ulusal Hukukları Arasındaki İlişkiler Egemen Devletler Birliği nin Tanımı ve Nitelikleri Egemen Devletler Birliği ne Tanınan Yetki Açık Yetki Zımni Yetki Boşluk Doldurma Yoluyla Edinilen Yetki Yetki Açısından Birliğin Üye Devletler Karşısındaki Durumu Birlik Oluşturma Stratejisi ve Dış Politika Açılımları Atatürk ün Dış Politika Hedefi Işığında Türkiye nin AB Süreci Milli Egemenlik Tam Bağımsızlık Çağdaşlaşma Halkın Huzur, Güven ve Refahı ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ATATÜRK ÜN DIŞ POLİTİKA PRENSİPLERİ IŞIĞINDA TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİ 1. AET ye Ortak Üyelik Başvurusu ve Ankara Anlaşması Dış Politika Ortamı İç Politika Ortamı Ortak Üyelik Başvurusunun Yapılması Başvuru Sonrası Görüşmeler Ankara Anlaşması Amacı ve İlkeleri Kapsamı Yürürlüğe Girmesi Dönemleri Ortak Organları Ortaklık Konseyi Ortaklık Komitesi Karma Parlamento Komisyonu (KPK) Gümrük İşbirliği Komitesi (GİK) Gümrük Birliği Ortaklık Komitesi Başvuru Sonrası Tartışmalar Dış Politika Prensipleri Işığında Ortak Üyelik Başvurusu ve Ankara Anlaşması...240

10 X 2. Hazırlık Dönemi ve Katma Protokol Hazırlık Dönemi Katma Protokol Kapsamı Niteliği Yürürlüğe Girmesi İkinci Mali Protokol AKÇT Yetki Alanına Giren Maddelerle İlgili Anlaşma Son Senet Uyum Protokolleri Tarafların Yükümlülükleri Malların Serbest Dolaşımına İlişkin Yükümlülükler Kişilerin Serbest Dolaşımına İlişkin Yükümlülükler Sermayenin Serbest Dolaşımına İlişkin Yükümlülükler Hizmetlerin Serbest Dolaşımına İlişkin Yükümlülükler Hazırlık Dönemi ve Katma Protokol İle İlgili Tartışmalar Dış Politika Prensipleri Işığında Hazırlık Dönemi ve Katma Protokol Geçiş Dönemi ve Gümrük Birliği Geçiş Sürecindeki Siyasi ve Ekonomik Gelişmeler Katma Protokol ün Uygulanmasından Doğan Sorunlar Askeri Müdahale Sonrası Yaşanan Gerilim Demokrasiye Geçiş ve Normalleşme Gümrük Birliği Hazırlık Çalışmaları /95 Sayılı Türkiye-AB Ortaklık Konseyi Kararı İçeriği Kapsamı Gümrük Birliği Ortak Komitesi Geçiş Dönemi ve Gümrük Birliği İle İlgili Tartışmalar Katma Protokol ün Uygulanması İle İlgili Tartışmalar Askeri Müdahale Sonrası Tartışmalar Demokrasiye Geçiş Aşamasındaki Tartışmalar Gümrük Birliği Hazırlık Çalışmalarıyla İlgili Tartışmalar /95 Sayılı Ortaklık Konseyi Kararı İle İlgili Tartışmalar Dış Politika Prensipleri Işığında Geçiş Dönemi ve Gümrük Birliği...291

11 XI 4. Son Dönem ve Müzakere Süreci Tam Üyelik Başvurusu Lüksemburg Zirvesi ve AB ile Siyasi Konularda Görüşmelerin Kesilmesi Helsinki Zirvesi ve Türkiye nin Aday Ülke Olarak Kabul Edilmesi Katılım Ortaklığı Belgesi ve Ulusal Program Kopenhag Zirvesi ve Müzakerelere Başlama Tarihinin Belirlenmesi Brüksel Zirvesi ve Müzakerelere Başlama Kararı Türkiye-AB Müzakere Çerçevesi Katılım Müzakereleri Çerçeve Belgesi Müzakere Süreci Müzakere Sürecinin Aktörleri Tam Üyelik Başvurusu ve Sonrasında Yaşanan Tartışmalar Tam Üyelik Başvurusuna Yönelik Tartışmalar Siyasi Partilerin Yaklaşımları İktisadi Kuruluşlar ve Kamuoyunun Değerlendirmeleri Avrupa Topluluğu nun Yaklaşımı Lüksemburg Zirvesi ne Yönelik Tartışmalar Helsinki Zirvesi ne Yönelik Tartışmalar Kopenhag Zirvesi ne Yönelik Tartışmalar Brüksel Zirvesi ne Yönelik Tartışmalar Dış Politika Prensipleri Işığında Tam Üyelik Başvurusu ve Son Dönem SONUÇ KAYNAKLAR...353

12 XIII KISALTMALAR LİSTESİ A.g.e. : Adı geçen eser A.e. : Aynı eser AAET : Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu ABD : Amerika Birleşik Devletleri ABGS : Avrupa Birliği Genel Sekreterliği AET : Avrupa Ekonomik Topluluğu AKÇT : Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu ANAP : Anavatan Partisi AP : Adalet Patisi APEC : Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği ASEAN : Güneydoğu Asya Ülkeleri İşbirliği AT : Avrupa Topluluğu ATM : Avrupa Topluluğu Mahkemesi ATASE : Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı BAB : Batı Avrupa Birliği BBP : Büyük Birlik Partisi Bkz. : Bakınız BM : Birleşmiş Milletler BMM : Büyük Millet Meclisi CDU : Hıristiyan Demokratlar Birliği (Alman Partisi) CEPS : Avrupa Politika Çalışmaları Merkezi (Brüksel Merkezli) CGP : Cumhuriyetçi Güven Partisi CHP : Cumhuriyet Halk Partisi CKMP : Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi COREPER : AB Daimi Temsilciler Komitesi CSU : Hıristiyan Sosyal Birlik partisi

13 XIV DEP : Demokrasi Partisi DİSK : Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu DP : Demokrat Parti ( ) DPT : Devlet Planlama Teşkilatı DSP : Demokratik Sol Parti DYP : Doğruyol Partisi ECB : Avrupa Merkez Bankası ECU : Avrupa Para Birimi Ed. veya Haz. : Editör/Yayına Hazırlayan EFTA : Avrupa Serbest Bölge Birliği EKİT : Ekonomik İşbirliği Teşkilatı EURATOM : Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu G-24 : Group-24 Ülkeleri G-7 : Group-7: ABD, Japonya, Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Kanada GATT : Ticaret ve Gümrük Tarifeleri Genel Anlaşması GİK : Gümrük İşbirliği Komitesi GSMH : Gayri Safi Milli Hasıla GSYİH : Gayri Safi Yurtiçi Hasıla HP : Halkçı Parti IBRD : Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (Dünya Bankası) IMF : Uluslararası Para Fonu ISPA : Katılım için Altyapı Programı İKÖ : İslam Konferansı Örgütü İSO : İstanbul Sanayi Odası KEİK : Karadeniz Ekonomik İşbirliği Konseyi KKTC : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti KPK : Karma Parlamento Komisyonu MDAÜ : Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkeleri MDP : Milliyetçi Demokrasi Partisi MERCOSUR : Güney Amerika Ortak Pazarı MGP : Milli Güven Partisi MHP : Milliyetçi Hareket Partisi

14 XV MP : Millet Partisi MSP : Milli Selamet Partisi MÜSİAD : Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği NAFTA : Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi NATO : Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü OEEC : Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü OGT : Ortak Gümrük Tarifesi OKK : Ortaklık Konseyi Kararı PHARE : (MDAÜ için) İktisadi Kalkınma Programı/Vakfı PKK : Kürdistan İşçi Partisi (Terör Örgütü) RP : Refah Partisi s. : Sayfa/Sayfalar SAPARD : Tarım ve Kırsal Yapılanma için Yapısal Uyum Programı SBF : Siyasal Bilgiler Fakültesi SHP : Sosyaldemokrat Halkçı Parti SSCB : Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği TAS : Tek Avrupa Senedi TBMM : Türkiye Büyük Millet Meclisi TCMB : Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası TİP : Türkiye İşçi Partisi TİSK : Türkiye İşverenler Sendikası TSK : Türk Silahlı Kuvvetleri TTK : Türk Tarih Kurumu TÜFE : Tüketici Fiyatları Endeksi TÜSİAD : Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği t.y. : Basım tarihi yok UNDP : Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNESCO : Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü ÜFE : Üretici Fiyatları Endeksi YTP : Yeni Türkiye Partisi y.y. : Basım yeri yok

TC. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİMDALI TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİĞİ VE KIBRIS PROBLEMİ

TC. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİMDALI TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİĞİ VE KIBRIS PROBLEMİ TC. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİMDALI TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİĞİ VE KIBRIS PROBLEMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN DOÇ. DR. ENVER BOZKURT HAZIRLAYAN

Detaylı

Yayýn No:2011/411 AVRUPA BÝRLÝÐÝ VE TÜRKÝYE'NÝN BÝRLÝÐE KATILIM SÜRECÝNDE MASAK

Yayýn No:2011/411 AVRUPA BÝRLÝÐÝ VE TÜRKÝYE'NÝN BÝRLÝÐE KATILIM SÜRECÝNDE MASAK Yayýn No:2011/411 AVRUPA BÝRLÝÐÝ VE TÜRKÝYE'NÝN BÝRLÝÐE KATILIM SÜRECÝNDE MASAK Havva BÖREKCÝ Mehmet Onur YURDAKUL Ankara, 2011 T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRKİYE DE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ, İŞGÖREN VE İŞVERENİN HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ Yüksek Lisans

Detaylı

TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ VE SAĞLIK

TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ VE SAĞLIK T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ VE SAĞLIK BİRİNCİ BASKI ANKARA Kasım 2001 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ

Detaylı

ABSTRACT. Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Kopenhag Kriterleri, Yunanistan, Polonya,

ABSTRACT. Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Kopenhag Kriterleri, Yunanistan, Polonya, ÖZ Bu çalışmada, AB nin Türkiye nin adaylık sürecini ilgilendiren ve yeni üyeler kabul ederek ekonomik hacim ve coğrafî sınırlarının büyümesini ifade eden genişleme boyutu ele alınmıştır. AB nin oluşumu

Detaylı

ULUSLARARASI ÖRGÜTLER

ULUSLARARASI ÖRGÜTLER 5 ULUSLARARASI ÖRGÜTLER KONULAR : İN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE TÜRLERİ A. HÜKÛMETLER ARASI 1. Askerî Örgütler 2. Siyasi Örgütler 3. Ekonomik Örgütler B. HÜKÛMET DIŞI BU SONUNDA AŞAĞIDAKİLERİ YAPABİLİRSİNİZ.

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI MALİHUKUK BİLİM DALI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI MALİHUKUK BİLİM DALI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI MALİHUKUK BİLİM DALI AVRUPA BİRLİĞİ NDE GÜMRÜK BİRLİĞİVE TÜRKİYE UYGULAMASI, TÜRKİYE YE ETKİLERİ Yüksek Lisans Tezi AYŞEGÜL KAKICI

Detaylı

TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİNDE 2002-2012 DÖNEMİ VE MÜZAKERELERİN GELECEĞE ETKİSİ

TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİNDE 2002-2012 DÖNEMİ VE MÜZAKERELERİN GELECEĞE ETKİSİ Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Uluslararası İlişkiler Bilim Dalı TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİNDE 2002-2012 DÖNEMİ VE MÜZAKERELERİN GELECEĞE ETKİSİ

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) BİLİM DALI AVRUPA YATIRIM BANKASININ DESTEKLEDİĞİ TÜRKİYE PROJELERİNDE MALİ YARDIMLAR, VERGİ İSTİSNASI UYGULAMALARI

Detaylı

yönünde belirlediği AB tam üyelik hedefi çerçevesinde Türkiye-AB ilişkilerine yönelik bir kaynak oluşturmayı amaçlamaktadır.

yönünde belirlediği AB tam üyelik hedefi çerçevesinde Türkiye-AB ilişkilerine yönelik bir kaynak oluşturmayı amaçlamaktadır. GİRİŞ Bu çalışmamız, 1958 tarihinde Roma Antlaşması nın yürürlüğe girmesi ve AET nin kurulmasından günümüze kadar geçen 40 yılı aşkın sürede, Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin nasıl geliştiğini

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ - TÜRKİYE İLİŞKİLERİ TMMOB

AVRUPA BİRLİĞİ - TÜRKİYE İLİŞKİLERİ TMMOB TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ - TÜRKİYE İLİŞKİLERİ VE TMMOB Nisan 2005 1 ISBN 975-395-852-8 Kapakve Sayfa Tasarımı Dijle Konuk Baskı Ümit Ofset Tel: (0312) 384 17 07 Baskı Tarihi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE YE YÖNELİK MALİ YARDIMLARININ VERGİSEL DURUMU

AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE YE YÖNELİK MALİ YARDIMLARININ VERGİSEL DURUMU T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE YE YÖNELİK MALİ YARDIMLARININ VERGİSEL DURUMU YÜKSEK LİSANS TEZİ ENES ÖZKAN Tez Danışmanı: Doç.

Detaylı

AVRUPA PARASAL BİRLİĞİ NDE MALİYE POLİTİKASI KOORDİNASYONU VE TÜRKİYE ANALİZİ

AVRUPA PARASAL BİRLİĞİ NDE MALİYE POLİTİKASI KOORDİNASYONU VE TÜRKİYE ANALİZİ Ankara, 2009 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı AVRUPA PARASAL BİRLİĞİ NDE MALİYE POLİTİKASI KOORDİNASYONU VE TÜRKİYE ANALİZİ Dr. Özay ÖZPENÇE Ankara, 2009 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ REHBERİ

AVRUPA BİRLİĞİ REHBERİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ REHBERİ HAZIRLAYAN Müge Bulut AB ve Uluslararası İşbirliği Şubesi Uzman Yardımcısı YAYIN NO:2006-1 İstanbul, 2006 Bu eserin tüm telif hakları İstanbul Ticaret Odası'na

Detaylı

Türkiye eğitimi; - aklın ve bilimin önderliğinde pozitif düşünen, - algılama ve sorun çözme yeteneği gelişmiş, - öğrenmeyi öğrenmiş, - laik ve

Türkiye eğitimi; - aklın ve bilimin önderliğinde pozitif düşünen, - algılama ve sorun çözme yeteneği gelişmiş, - öğrenmeyi öğrenmiş, - laik ve EĞĐTĐMDE VĐZYON 2023 VE AVRUPA BĐRLĐĞĐ NE GĐRĐŞ SÜRECĐ Dr. Gökhan TUZCU Ankara - 2006 ÖNSÖZ Önümüzdeki yıllarda Türkiye de eğitim nasıl olacak ya da nasıl olmalı? Bu sorunun yanıtını, AB ile üyelik sürecinde

Detaylı

T.C YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI AVRUPA BİRLİĞİ NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDE AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI NIN İNCELENMESİ

Detaylı

TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA DOKSANLI YILLAR VE AB PERSPEKTİFİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA DOKSANLI YILLAR VE AB PERSPEKTİFİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİLİM DALI TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA DOKSANLI YILLAR VE AB PERSPEKTİFİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK

Detaylı

AVRUPA BĠRLĠĞĠ KRONOLOJĠSĠ

AVRUPA BĠRLĠĞĠ KRONOLOJĠSĠ AVRUPA BĠRLĠĞĠ KRONOLOJĠSĠ 1947 14 Mayıs 5 Haziran Winston Churchill in öncülük ettiği Birleşik Avrupa Hareketi hayata geçirildi. Uluslar üstü kurumlara karşı olan bu hareket, hükümetlerarası işbirliğinden

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ İLE MÜZAKERE SÜRECİNDE TÜRK GÜMRÜK İDARESİ BU SÜRECİN YÖNETİMİ

AVRUPA BİRLİĞİ İLE MÜZAKERE SÜRECİNDE TÜRK GÜMRÜK İDARESİ BU SÜRECİN YÖNETİMİ T.C. BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü AVRUPA BİRLİĞİ İLE MÜZAKERE SÜRECİNDE TÜRK GÜMRÜK İDARESİ ve BU SÜRECİN YÖNETİMİ Uzmanlık Tezi Hazırlayan Murat ERSOY AB Uzman Yardımcısı

Detaylı

Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim. Fikret Toksöz

Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim. Fikret Toksöz Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim Fikret Toksöz Sunus Türkiye Belediyeler Birliği ülkemizdeki bütün belediyelerin doğal üye olduğu, kamu tüzel kişiliğine sahip ulusal düzeyde kurulan tek yerel

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MAASTRICHT KRİTERLERİ VE TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK SÜRECİ Mehmet ÖZGÜN DERS : Güncel Mali Yaklaşımlar

Detaylı

ALMANYA FRANSA SAVAŞLARI

ALMANYA FRANSA SAVAŞLARI AVRUPA DA BARIŞ??? SAVAŞ SONRASI AVRUPASI ALMANYA FRANSA SAVAŞLARI 1870-1945 yılları arasında Fransa ve Almanya üç kez savaştılar. AVRUPA NIN EKONOMİK KALKINMA SORUNLARI 1 Savaş sonrasında kurulan örgütler

Detaylı

KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI FONLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İSMAİL ABACI AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIK TEZİ

KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI FONLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İSMAİL ABACI AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIK TEZİ KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI FONLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İSMAİL ABACI AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIK TEZİ Bu uzmanlık tezinde öne sürülen fikirler eserin yazarına aittir; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme

Detaylı

T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ STRATEJİK VİZYON GELİŞTİRME KONFERANSLARI

T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ STRATEJİK VİZYON GELİŞTİRME KONFERANSLARI STRATEJİK RAPOR NO: 2, AĞUSTOS 2008 T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ STRATEJİK VİZYON GELİŞTİRME KONFERANSLARI STRATEJİK RAPOR - 2 AVRUPA BİRLİĞİ - TÜRKİYE İLİŞKİLERİ VE BU İLİŞKİLERİN TÜRKİYE'YE YANSIMALARI ED

Detaylı

AB TÜRKİYE İLİŞKİLERİ

AB TÜRKİYE İLİŞKİLERİ AB TÜRKİYE İLİŞKİLERİ İçindekiler I. BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER... 1 1) AVRUPA BİRLİĞİNİN TARİHÇESİ... 2 2) AVRUPA BİRLİĞİNİN KURUMLARI... 6 3) AVRUPA BİRLİĞİNDE YASAMA VE KARAR ALMA

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÜRK İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE- AVRUPA BİRLİĞİ SİYASİ İLİŞKİLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ (1951-2005) YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÜRK İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE- AVRUPA BİRLİĞİ SİYASİ İLİŞKİLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ (1951-2005) YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÜRK İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE- AVRUPA BİRLİĞİ SİYASİ İLİŞKİLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ (1951-2005) YÜKSEK LİSANS TEZİ Murat Kılıç Tez Danışmanı Prof. Dr. Cemalettin TAŞKIRAN

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI Avrupa Birliği bütçesi - fonları ve Türkiye'nin tam üyeliği Avrupa Birliği ile İlişkiler Genel Müdürlüğü Ağustos 1998 İÇİNDEKİLER SAYFA NO KISALTMALAR....

Detaylı

Uluslararası Sözleşmeler Ön Rapor

Uluslararası Sözleşmeler Ön Rapor Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Paneli Uluslararası Sözleşmeler Ön Rapor Hazırlayanlar: Güzin ARAT Murat TÜRKEŞ Raportör: Erol SANER

Detaylı

ÇOK KÜLTÜRLÜ BİR AVRUPA İÇİN TARİH VE SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ

ÇOK KÜLTÜRLÜ BİR AVRUPA İÇİN TARİH VE SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ÇOK KÜLTÜRLÜ BİR AVRUPA İÇİN TARİH VE SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ Harf Eğitim Yayıncılığı: 52 Akademik: 6 * Editörler (alfabetik sırayla) Semih AKTEKİN Penelope HARNETT Mustafa ÖZTÜRK Dean SMART * Birinci

Detaylı

ÖZET. Süleyman Demirel Üniversitesi, Maliye Bölümü Yüksek Lisans Tezi, 207 Sayfa, Nisan 2006

ÖZET. Süleyman Demirel Üniversitesi, Maliye Bölümü Yüksek Lisans Tezi, 207 Sayfa, Nisan 2006 i ÖZET AVRUPA BİRLİĞİ YARDIMLARI ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE YE YAPILAN YARDIMLAR: ISPARTA KİLİMCİLİK EĞİTİM DESTEK VE PAZARLAMA PROJESİ ÖRNEĞİ G. Selin ÖZCANLI Süleyman Demirel Üniversitesi, Maliye Bölümü Yüksek

Detaylı