Kýsmi Dönüþlü Aktüatörler AS(R) 6 - AS(R) 50 AUMA VARIOMATIC MC. Çalýþma Talimatý. Zertifikat-Registrier-Nr DIN ISO 9001/ EN 29001

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kýsmi Dönüþlü Aktüatörler AS(R) 6 - AS(R) 50 AUMA VARIOMATIC MC. Çalýþma Talimatý. Zertifikat-Registrier-Nr. 12 100 4269 DIN ISO 9001/ EN 29001"

Transkript

1 Kýsmi Dönüþlü Aktüatörler AS(R) 6 - AS(R) 50 Çalýþma Talimatý DIN ISO 9001/ EN Zertifikat-Registrier-Nr

2 Kýsmi Dönüþlü Aktüatörler AS(R) 6 - AS(R) 50 Çalýþma Talimatý Bu talimatýn geçerli olduðu cihazlar: Bu talimat, kontrol üniteli kýsmi dönüþlü aktüatörler AS(R) 6 - AS(R) 50 için geçerlidir. Bu talimat sadece saða doðru kapatma için geçerlidir, yani mil vanayý kapatmak için saat yönünde döner. Ýçindekiler Sayfa 1. Emniyet Talimatlarý Uygulama alaný Kýsa Açýklama Kurma (Elektrik Baðlantýsý) Bakým Ýkaz Uyarýlarý Ek Uyarýlar Teknik Bilgiler Kýsmi dönüþlü aktüatörler AS(R) 6 - AS(R) VARIOMATIC MC Kontrol ünitesi için yazýlým versiyonlarý Taþýma ve Depolama El çarký kolunun montajý / Manuel iþletme El çarký kolunun montajý El konumunda çalýþma Vanaya Montaj KAPALI ve AÇIK mekanik son konumlarýnýn kontrolü Durma tipi Sýnýr anahtarlama Tork anahtarlama KAPALI mekanik son konumunun ayarlanmasý AÇIK mekanik son konumunun ayarlanmasý Mekanik son tespitler için ayar deðerleri Elektrik baðlantýsý Sýnýr anahtarlarý ayarlamasý AÇIK son konumu için ayar KAPALI son konumu için ayar Tork anahtarlama ayarý Mekanik pozisyon göstergesi ayarý Deneme sürüþü Konum geri besleme sinyali potansiyometresi ayarý (isteðe baðlý) Elektronik pozisyon transmitteri RWG nin ayarý (isteðe baðlý) telli sistem 4-20 ma ve 3- / 4-telli sistem 0-20 ma ayarý / 4-telli sistem 4-20 ma ayarý nin yapýsý

3 Çalýþma Talimatý Kýsmi Dönüþlü Aktüatörler AS(R) 6 - AS(R) Ýþletme durumlarý KAPALI iþletme modu LOKAL iþletme modu UZAKTAN SAYISAL iþletme modu UZAKTAN AÇ / DUR / KAPAT komutlarý ile aç-kapat iþletmesi UZAKTAN ANALOG iþletme modu Elektronik pozisyon transmitteri üzerinden kontrol iþletmesi (Üç nokta kontrol cihazý) Kontrol iþletmesi uyumlu pozisyoner üzerinden (Adaptasyon) Entegre edilmiþ proses denetleyicisi üzerinden kontrol iþletmesi (PID kontrolörü) Acil iþletme modu Nominal çalýþma süresi Aç-kapat iþletmesinde Kontrol iþletmesinde Acil iþletme Ara pozisyonlar Sinyal, Kontrol ve nin programlanmasý Sinyal ve kontrol kartý Gösterge elemanlarý Yazýlým versiyonu sorgulanmasý S1-27 S3-27 Programlama tuþlarý üzerinden programlama Lokal kontrol yeri Seri arayüz Parametre belirleme programý WIN-MC (isteðe baðlý) Yazýlým parametreleri Standart parametreler (Durma türü, kilitleme) Geniþletilmiþ parametreler (Acil durum, sinyal röleleri, ara pozisyonlar) Pozisyoner parametreleri Proses denetleyicisi parametreleri Sinyal röleleri Arýzalar Röle kartý (isteðe baðlý) Sigortalar Bakým Hata arama ve hata giderilmesi Çalýþma esnasýndaki optik sinyaller LED KAPA (sarý) / AÇ (yeþil) LED i yanýyor, fakat aktüatör çalýþmýyor UZAKTAN iþletme modu çalýþmýyor LOKAL iþletme modu çalýþmýyor Pozisyon geri beslemesi sinyali (isteðe baðlý) Ekranda gösterge yok Müþteriye ait fiþte pozisyon geri besleme sinyali E2 OUT yok Pozisyon geri beslemesi homojen olarak deðiþmiyor Pozisyon geri beslemesi deðiþiyor, gecikiyor veya nominal pozisyona oldukça büyük bir sapma ile ulaþýlýyor Aktüatör KAPALI veya AÇIK yönünde sýnýr anahtarlamalý olarak kapanmýyor Uygunluk Beyaný ve Üretici Belgesi Alfabetik Endeks Adresler AUMA Bürolarý ve Temsilcilikleri

4 Kýsmi Dönüþlü Aktüatörler AS(R) 6 - AS(R) 50 Çalýþma Talimatý 1. Emniyet Talimatlarý 1.1 Uygulama alaný AUMA kýsmi dönüþlü aktüatörleri kelebek ve küresel tip endüstriyel vanalarýn çalýþtýrýlmasý için tasarlanmýþtýr. Diðer uygulamalar için bize danýþýnýz. Belirtilenlerin dýþýndaki uygulamalarda doðacak muhtemel hasarlardan üretici sorumlu deðildir. Bu riskler tamamen kullanýcýya aittir. Bu çalýþtýrma talimatýna uymak, aktüatörlerin doðru kullanýmýnýn bir parçasý olarak kabul edilir. 1.2 Kýsa Açýklama AUMA kýsmi dönüþlü AS(R) 6 - AS(R) 50 tipi aktüatörler ve entegre edilmiþ VM MC 01.1 kontrol ünitesi modüler fonksiyon üniteleri olarak tasarlanmýþtýr. Motor ve þanzýman ayný muhafaza içerisine monte edilmiþtir. Kýsmi dönüþlü aktüatörler elektrik motoru ile hareket eder ve teslimat içeriðine dahil olan VARIOMATIC MC kontrol ünitesi ile kontrol edilirler. ile komple kontrol baðlantýlarýný ve fonksiyonlarýný bir yazýlým üzerinden gerçekleþtirmek mümkündür. Kontrol davranýþý jumper ve potansiyometre kullanýlmaksýzýn, yazýlým parametreleri üzerinden þekillendirilmektedir. Bu parametreler bir menü veya seri arabirim üzerinden ayarlanabilir. Parametrelerin tümü silinmeyen bir belleðe (EEPROM) depolanýr ve bir elektrik kesintisi durumunda dahi kaybolmazlar. 1.3 Kurma (Elektrik Baðlantýsý) Elektrikli cihazlar çalýþýrken, belirli parçalarýnda zorunlu olarak tehlikeli gerilimler oluþmaktadýr. Elektrik tesisatlarý veya cihazlarý üzerinde çalýþma ancak, bilgili bir elektrikçi veya bu özelliklerdeki bir elektrikçinin denetimi altýnda, yetiþmiþ bir personel tarafýndan elektrik mühendisliði kurallarýna uygun olarak yapýlmalýdýr. 1.4 Bakým Aktüatörün emniyetli bir þekilde çalýþmasýnýn saðlanabilmesi için, bakým talimatlarýna (sayfa 39) uyulmalýdýr. 1.5 Ýkaz Uyarýlarý Ýkaz uyarýlarýna uyulmamasý sonucu aðýr yaralanmalar veya mal kaybý meydana gelebilir. Cihazla çalýþacak olan uzman elemanlarýn bu iþletme talimatýnda belirtilmiþ olan tüm uyarýlarý eksiksiz bilmeleri ve uygulamalarý gerekmektedir. Kusursuz ve emniyetli bir iþletmeye taþýma, talimatlara uygun depolama, yerleþtirme, montaj ve itinalý bir þekilde kurma da dahildir. Bu talimatta belirtilen güvenlik açýsýndan önemli olan iþlemlere dikkati çekmek için, aþaðýdaki emniyet uyarýlarý açýklanmaktadýr. Her uyarýnýn önünde ilgili bir sembol mevcuttur. Bu iþaretin anlamý: Not! Not doðru ve talimatlara uygun bir çalýþma için gerekli etkinliklere ve yöntemlere iþaret etmektedir. Bu notlara uyulmamasý hasarlara yol açabilir. Bu iþaretin anlamý: Statik elektriklenmeden etkilenecek yapý parçalarý! Üzerinde bu iþaret bulunan baskýlý devre kartlarýnda statik elektrik boþalmalar nedeniyle hasar görebilecek veya tahrip olabilecek parçalar mevcuttur. Devre kartlarýnda ayar çalýþmalarý, ölçüm veya deðiþtirme gerektiðinde bu parçalara dokunulacak ise, bu çalýþmadan hemen önce topraklanmýþ bir metal yüzeye (örn. muhafaza) dokunarak statik elektriðin boþalmasý saðlanmalýdýr. Bu iþaretin anlamý: Uyarý! Uyarý iþareti, talimatlara uygun olarak yerine getirilmeyen etkinlikler ve yöntemler sonrasý personel ve malzeme için güvenlik rizikosu tehlikesi oluþabileceðini göstermektedir. 1.6 Ek Uyarýlar MOV Bu iþaretin anlamý: Yapýlmasý gereken çalýþma evreleri vana üreticisi tarafýndan gerçekleþtirilmiþ olabilir! M Eðer aktüatörler bir vanaya takýlý olarak teslim edilmiþ ise, bu çalýþma vana üreticisinin fabrikasýnda yapýlmýþtýr. Kurma esnasýnda ayarlar kontrol edilmelidir! 4

5 Çalýþma Talimatý Kýsmi Dönüþlü Aktüatörler AS(R) 6 - AS(R) Teknik Bilgiler 2.1 Kýsmi dönüþlü aktüatörler AS(R) 6 - AS(R) 50 AÇ - KAPAT iþletmesi için Tip AS6 AS12 AS25 AS50 AUMA Kýsmi dönüþlü aktüatörler Kontrol iþletmesi için AUMA Kýsmi dönüþlü aktüatörler Her iki yönde kapatma torklarý 1) El çarkýndaki çýkýþ torkunun giriþ torkuna dönüþüm faktörü 2) UZAK tan (0/4-20 ma) veya VARIOMATIC MC kontrol ünitesi üzerinden kademesiz olarak ayarlanabilir 3) Mümkün olduðu kadar kusursuz ve bakým gerektirmeyen bir çalýþma saðlamak için normal iþletmede kalkýþ sayýsý proses için müsaade edilenden mümkün olduðu kadar düþük seçilmelidir. 4) En kýsa çalýþma süresindeki maksimum deðerler. Tip ASR 6 ASR 12 ASR 25 ASR 50 maks. Nm min. Nm Kontrol iþletmesindeki tork Nm Faktör 1) (manuel iþletme) için el çarký devirleri 13,5 Dönme açýsý (limit deðerler bu aralýk içerisinde ayarlanabilir) Standart 90 (82 98 ) 90 için çalýþma süresi 2) s Ýþletme türü VDE 0530 / IEC 34 AÇ - KAPAT aktüatörleri AS Kontrol aktüatörleri ASR Kýsa çalýþma S2-15 dak Aralýklý çalýþma S5 -%40 ED Kalkýþ sayýsý maks c/h 3) Darbe süresi (kontrol için) min. ms Yalýtým malzemesi sýnýfý (motor sargýsý) Akým deðerleri 4), elektronik kontrol düzeni ile baðlantýlý olarak tek faz baðlantýda Sigorta F Efektif deðerler V; 50 / 60Hz maks. A 1,5 1,5 2,4 3, V; 50 / 60Hz maks. A 3,0 3,0 4,8 6,4 Çekilen elektrik gücü 4), Elektronik kontrol ünitesi ile baðlantýlý olarak Þebeke kablosu için önerilen sigorta: 6 A 7), Taným eðrisi D VDE 0641 ve IEC/EN e göre yakl. W Aðýrlýk (kontrol ünitesi ile birlikte) yakl. kg EN a uygun korunma sýnýfý Ortam sýcaklýðý Elektrik baðlantýsý (kontrol ünitesi direkt baðlandýðýnda) Kontrol ünitesi AUMA VARIOMATIC MC ayrýca monte edildiðinde kablo baðlantýlarý Uzaktan kontrol/ Sinyaller Standart: IP 67 5) ; Ýsteðe baðlý: Aktüatör IP 68 6), Kontrol ünitesi IP 67 (duvar tipi) AÇ - KAPAT aktüatörleri: 25 o C den +70 o C ye kadar / Kontrol aktüatörleri: 25 o C den +60 o C ye kadar 48 kutuplu vida baðlantýlý fiþ soket konnektör; max. 2,5 mm 2 Ýsteðe baðlý: Esnek kablo damarlarý için Crimp baðlantý, 40 kutuplu; 0,75-1,0 mm 2, isteðe baðlý 0,5 mm 2 veya 1,5 mm 2 mümkündür Þebeke Vida baðlantýlý fiþ soket konnektör; maks. 6 mm 2 Ýsteðe baðlý: Esnek kablo damarlarý için, 0,75-1,5 mm 2 Kontrol ünitesi Esnek kablo damarlarý için crimp baðlantýlý fiþ soket konnektör, 40 kutuplu; 0,75-1mm 2, istek üzerine 0,5 mm 2 veya 1,5 mm 2 mümkündür Motor Esnek kablo damarlarý için crimp baðlantýlý fiþ soket konnektör, 0,75-1,5 mm 2 5) IP 67 nin anlamý: Kýsa süre maksimum 1 m su sütünu suya batýrýldýðýnda 30 dakika süre ile korunmalýdýr. 6) IP 68 nin anlamý: Maksimum 6 m SS na kadar, 72 saat taþma korumasý, taþma esnasýnda 10 defa çalýþtýrma. 7) 4 aktüatörlü gruplar 20 A lik bir otomatik sigorta, taným eðrisi D, DE 0641 ve IEC/EN e göre, ile emniyete alýnabilir. Kýsmi dönüþlü aktüatörlerin çalýþtýrýlabilmesi için kontrol ünitesi gerekmektedir. Bu kontrol ünitesi isteðe baðlý olarak doðrudan aktüatöre veya duvara montaj için teslim edilebilir. Kontrol ünitesi ayrý monte edildiðinde (duvar montaj sacý) ekranlanmýþ kablolar kullanýlmalýdýr. Baðlantý þemalarýnda ve lejantlarda verilen ekranlama ve topraklama ile ilgili uyarýlar dikkate alýnmalýdýr. Kýsmi dönüþlü aktüatör ile VARIOMATIC MC arasýnda maksimum 100 m uzunluðunda kablo kullanýlmasýna müsaade edilmektedir. 5

6 Kýsmi Dönüþlü Aktüatörler AS(R) 6 - AS(R) 50 Çalýþma Talimatý 2.2 VARIOMATIC MC Kontrol ünitesi Entegre edilmiþ kontrol ünitesi VARIOMATIC Tip VM-MC, direkt baðlantý: Kýsmi dönüþlü aktüatör AS(R) 6 - AS(R) 50 Besleme gerilimi Alternatif akým Volt Hz 50/60 Hz 50/60 Hz Güç kaynaðý Entegre edilmiþ motor kontrollü güç elektroniði Yardýmcý gerilim (harici kontrol gerilimi) 24 V DC, dahili güç kaynaðýndan galvanik olarak yalýtýlmýþ Sayýsal giriþler Standart AÇ - DUR - KAPAT, Kontrol + 24 V DC galvanik olarak yalýtýlmýþ (giriþ sinyalleri) AÇ-KAPAT sinyalleri için OTOMATÝK - EL anahtarý 2) (analog/sayýsal kontrol) Galvanik yalýtým Optik ayýrýcý Nominal gerilim 24 V DC, isteðe göre dahili güç kaynaðýndan (maks. 50 ma yük) veya harici güç kaynaðýndan Nominal akým Giriþ baþýna 17 ma Analog giriþler Harici nominal çalýþma süresi veya devir sayýsý E3 = 0/4-20 ma Nominal pozisyon deðeri E1 IN = 0/4-20 ma, 20-4/0 ma Ýsteðe baðlý Nominal proses deðeri E1 IN = 0/4-20 ma, 20-4/0 ma Gerçek proses deðeri E4 = 0/4-20 ma, 20-4/0 ma Giriþ direnci 250 Ohm Röle çýkýþlarý Standart: (durum sinyalleri) Ortak arýza iþareti 5 programlanabilir çýkýþ rölesi (deðiþtirme kontaklarý, maks. 30 V DC/1 A) Standart baðlantý: AÇIK son konum/kapali son konum/uzaktan seçici anahtar/kapama torkuna AÇIK son konumu öncesinde ulaþýldý/ Kapama torkuna KAPALI son konumu öncesinde ulaþýldý Baðlantý olanaklarý (sinyaller): Çalýþmaya hazýr UZAKTAN/ UZAKTAN SAYISAL/ UZAKTAN ANALOG/ KAPALI son konumu/ AÇIK son konumu/ KAPALI yönüne hareket/ AÇIK yönüne hareket/ KAPALI sýnýr anahtarý/ AÇIK sýnýr anahtarý/ KAPALI tork anahtarý/ AÇIK tork anahtarý/ Seçici anahtar LOKAL/ Seçici anahtar KAPALI/ Seçici anahtar UZAKTAN/ Ara pozisyon 1/ 2/ 3/ 4/ KAPALI adýmlý çalýþma aktif/ AÇIK adýmlý çalýþma aktif/ Motor koruma/ Tork hatasý KAPALI/ Tork hatasý AÇIK/ her iki sýnýr anahtarýna basýldý, her iki tork anahtarýna basýldý Nominal deðer E1 3,0 ma/ Gerçek deðer E2 3,0 ma/ müsaade edilen çalýþma süresi ve/veya müsaade edilen kalkýþ sayýsý/saat aþýldý. Ýsteðe baðlý: 8 adet ilave programlanabilen çýkýþ rölesi Deðiþtirme kontaklý röle, maks. 30 V DC/1 A Analog çýkýþ 1) (isteðe baðlý) Pozisyon geri besleme sinyali (Gerçek pozisyon deðeri) E2 OUT = 0/4-20 ma (galvanik yalýtýmlý) Pozisyoner 1) Parametreler Dýþ ölü bant XT Ýç ölü bant, AÇIK yönünde dxauf Ýç ölü bant, KAPALI yönünde dxzu Ölü zaman TT Giriþ aralýðý E1 IN (nominal pozisyon deðeri ve/veya nominal proses deðeri): 0/4-20 ma, 20-0/4 ma Giriþ aralýðý E2 IN (aktüatörden gerçek pozisyon deðeri): 0-5 V, 5-0 V, 0/4-20 ma, 20-0/4 ma Tolerans E1 KAPALI Tolerans E1 AÇIK Sinyal kaybýndaki davranýþý (nominal ve gerçek pozisyon deðerleri) adapte edilmiþ parametreler Ýç ölü bandýn (dxauf, dxzu) otomatik olarak aktüatörün aþma deðerine ayarlanmasý Dýþ ölü bandýn (XT) otomatik olarak aktüatörün kalkýþ sayýsýna ayarlanmasý Dahili proses deneticisi Parametreler P: Oransal amplifikasyon Kp PID 1) (isteðe baðlý) I: Reset zamaný Tn D: Hýz zamaný / Hýz amplifikasyonu Vv Ters çalýþma Nominal proses deðeri harici/dahili olarak belirlendiðinde Dahili nominal proses deðeri (%) 1) Kýsmi dönüþlü aktüatörde potansiyometre (veya duvar aský sacýnda elektronik pozisyon trasmitteri RWG) gerektirir. 2) Sadece ASR ile baðlantýlý olarak 6

7 Çalýþma Talimatý Kýsmi Dönüþlü Aktüatörler AS(R) 6 - AS(R) 50 Acil durum (ACÝL giriþi) Parametreler 4 elektronik ara pozisyon 1) Tork anahtarlarý by-pass süresi Ýþletme verilerinin toplanmasý Elektronik tip etiketi Gösterge elemanlarý Parametreler Ekran Diyagnoz LED leri Seçici anahtarýn LOKAL ve UZAKTAN konumlarýnda etkilidir: Son konum AÇIK, son konum KAPALI Tork anahtarlarý by-pass edilir Motor korumasý by-pass edilir Her ara pozisyon % 0 ile % 100 arasýnda bir pozisyon olabilir. Pozisyon 1 (% 0-100) Pozisyon 2 (% 0-100) Pozisyon 3 (% 0-100) Pozisyon 4 (% 0-100) Sinyal: Normal açýk/kapalý daimi kontaðý, darbe 0,2 ile 5 saniye arasýnda ayarlanabilir. Bu süre zarfýnda tork denetimi deðerlendirilmez. Kalkýþ sayýsý Çalýþma saatleri/dakikalarý AÇIK yönünde tork hatasý sayýsý KAPALI yönünde tork hatasý sayýsý Motor korunmasý durdurma sayýsý Þebeke kaybý adeti Ürün adý, versiyon Proje adý AUMA Sipariþ numarasý KKS numarasý Teslimat kontrolünün tarihi Baðlantý þemasý numarasý, terminal baðlantý þemasý numarasý LCD ekran, 4 satýr ve her satýrda 20 karakter, açýk metin göstergesi Sinyal ve kontrol kartý: 8 LED (son konumlar, aktüatör sinyalleri) Arayüz kartý: 3 LED (dahili çalýþ komutlarý, arýzalar) Ayarlama/Parametre belirleme Lokal kontrol yerindeki / sinyal ve kontrol kartýndaki butonlar üzerinden menü yönetimli Parametre belirleme arayüzü RS232 Lokal kontrol yeri Seçici anahtar LOKAL - KAPALI - UZAKTAN, kilitlenebilir Basma buton AÇ - DUR - KAPAT AÇIK, ARIZA, Son konum KAPALI sinyal lambalarý Korunma sýnýfý Standart: IP67 Sýcaklýk aralýðý AS: 25 C den + 70 C ye kadar ASR: 25 C den + 60 C ye kadar Elektrik baðlantýsý Kýsmi dönüþlü aktüatörlerin teknik bilgilerine bakýnýz, sayfa 5 1) Kýsmi dönüþlü aktüatörde potansiyometre (veya duvar aský sacýnda elektronik pozisyon trasmitteri RWG) gerektirir. 2.3 için yazýlým versiyonlarý EEPROM adý Fonksiyonlarý Not Z / 02 Pozisyoner ile eski versiyonu: Z / 02 Z / 03 Proses deneticisi/pozisyoner ile eski versiyonu: Z / 03 Yazýlým versiyonu (EEPROM adý) ekrandan, bkz. alt bölüm , sayfa 27, veya seri arayüz üzerinden, alt bölüm 16.3, sayfa 31, sorgulanabilir. 3. Taþýma ve Depolama Kurulacak yere saðlam bir ambalaj içinde taþýnmalýdýr. Vinç ile kaldýrmak amacýyla kanca veya halatý el çarkýna baðlamayýn. Kýsmi dönüþlü aktüatör vanaya monte edilmiþ ise, vinçle kaldýrmak için kanca veya halat vanaya baðlanmalýdýr, aktüatöre deðil. Ýyi havalandýrýlmýþ kuru bir odada muhafaza edilmelidir. Zeminden gelebilecek neme karþý korumak için raf veya palet üzerinde muhafaza edilmelidir. Toz ve pisliklere karþý korumak için üstü örtülmelidir. Metalik yüzeyleri korozyona karþý korumak için uygun bir pas koruyucu kullanýlmalýdýr. 7

8 Kýsmi Dönüþlü Aktüatörler AS(R) 6 - AS(R) 50 Çalýþma Talimatý 4. El çarký kolunun montajý / Manuel iþletme 4.1 El çarký kolunun montajý Kýsmi dönüþlü aktüatörler uzun bir müddet (6 aydan fazla) depoda muhafaza edilecek ise, ayrýca aþaðýdaki noktalara da mutlaka uyulmalýdýr: Depoya almadan önce: Metalik yüzeylere, özellikle tahrik edilen parçalar ve montaj yüzeyleri, uzun ömürlü pas koruyucusu sürülmelidir. Yaklaþýk 6 ayda bir pas kontrolü yapýlmalýdýr. Paslanma belirtileri gözetlendiðinde, yeniden pas koruyucu madde sürülmelidir. El çarkýnýn kollarý, nakliyede hasar görmemeleri için el çarkýna ters olarak monte edilmiþtir. Kurma çalýþmalarýna baþlamadan önce doðru yerine monte edilmelidir. Þekil A1 Başlıklı somun El çarkının kolu Baþlýklý somunu sökün. El çarkýnýn kolunu çýkartýn ve doðru konumuna getirerek tekrar takýn. Baþlýklý somunu sýkýn El konumunda çalýþma El konumunda çalýþma el çarký ile baþlatýlýr. Ýþletme türünü deðiþtirmek mümkün deðildir. Motor ile iþletmede el çarký dönmez. 5. Vanaya Montaj MOV M Motor ile iþletmede el çarkýnýn döndürülmesi çalýþma süresini uzatýr veya kýsaltýr (dönme yönüne baðlý olarak). Monte etmeden önce aktüatörde hasar olup olmadýðý kontrol edilmelidir. Hasarlý parçalar orijinal yedek parçalarla deðiþtirilmelidir. En kolay montaj þekli vana mili dik pozisyonda, yukarýyý gösterecek þekilde yapýlýr. Ancak diðer pozisyonlarda da montaj mümkündür. Kýsmi dönüþlü aktüatörler fabrika çýkýþý, KAPALI konumunda teslim edilmektedir. Kelebek vanalarda montaj pozisyonu KAPALI son konumdur. Küresel vanalarda montaj pozisyonu AÇIK son konumdur. Kýsmi dönüþlü aktüatör monte edilmeden önce el çarký ile saatin aksi yönde döndürülerek AÇIK mekanik son konumuna getirilmelidir. Kýsmi dönüþlü aktüatörün ve vananýn temas yüzeyleri iyice yaðlanmalýdýr. Kavramayý vana miline takýn ve emniyete alýn (Þekil A2). X ve Y ölçülerinin doðru olmasýna dikkat edin. Þekil A2 8

9 Çalýþma Talimatý Kýsmi Dönüþlü Aktüatörler AS(R) 6 - AS(R) 50 Tablo 1 AS 6 ASR 6 AS 12 ASR 12 AS 25 ASR 25 AS 50 ASR 50 Sýkma momentleri X maks. mm 3 2,5 2,5 3,5 Mukavemet sýnýfý 8.8 Y maks. mm Diþler M 6 M 8 M 10 M 12 Z maks. mm Sýkma momentleri Nm Kavramanýn diþlerini asit içermeyen bir yað ile yaðlayýn. Aktüatörü, vana flanþý ile aktüatörde bulunan sabitleme delikleri tam üst üste gelecek þekilde yerleþtirin. Gerektiðinde aktüatörü kavramada bir diþ aþaðý veya yukarý hareket ettirin. Deliklerin ayný hizaya gelmesi için el çarkýnýn AÇIK veya KAPALI yönüne döndürülmesi gerekebilir. Tam olarak merkezlenmesine ve vana flanþýna sýkýca oturmasýna dikkat edin. Aktüatörü cývatalarla tespit edin. Cývatalarý çapraz sýrada ve tork anahtarý ile sýkýn (sýkma momentleri için, bkz. Tablo 1). 6. KAPALI ve AÇIK mekanik son konumlarýnýn kontrolü Bu kontrol sadece henüz bir boru hattýna baðlanmamýþ olan vanalarda yapýlabilir. 6.1 Durma tipi Sýnýr anahtarlama Sýnýr anahtarlamada daima aktüatördeki mekanik son konuma getirilir Tork anahtarlama Tork anahtarlamada vananýn mekanik son konumuna getirilir. Bu sebepten, aktüatörün mekanik son konumunun dönme açýsý, gerekli olan vana dönme açýsýndan daha büyük olarak ayarlanmalýdýr. 6.2 KAPALI mekanik son konumunun ayarlanmasý MOV M VARIOMATIC MC deki ELZU, ELAUF parametreleri (alt bölüm , sayfa 32) daima tork anahtarlama tipine göre ayarlanmalýdýr, aksi takdirde bir arýza mesajý verilir. Vananýn mekanik son konumunun aktüatördeki mekanik son tespite uygunluðu el çarký döndürülerek kontrol edilir (KAPALI son konumu için saat yönünde). Gerektiðinde vidalý kapaðý (22.1) çýkarýn (Þekil B1) ve silindir baþlý vidayý (22.1) (Þekil B2) mekanik son konuma ayarlayýn. Saat yönünde döndürüldüðünde dönme açýsý azalýr, saatin aksi yönüne döndürüldüðünde ise büyür. Silindir baþlý vidalarý (21.1 ve 21.2, Þekil B2) kesinlikle tamamen sökmeyin, aksi takdirde dýþarý yað akabilir. Kapak vidasýný (22.1, Þekil B1) tekrar takýn ve sýkýn. Þekil B

10 Kýsmi Dönüþlü Aktüatörler AS(R) 6 - AS(R) 50 Çalýþma Talimatý Þekil B2: KAPALI son konumunun ayarlanmasý (üstten bakýþ) KAPALI Þekil B3: AÇIK son konumunun ayarlanmasý (üstten bakýþ) AÇIK 6.3 AÇIK mekanik son konumunun ayarlanmasý MOV Dönme açýsý fabrika tarafýndan yakl. 90 olarak veya sipariþte belirtilmiþ olan dönme açýsý deðerine ayarlanmýþtýr. KAPALI son konum ayarlandýktan M sonra bu açýnýn yeniden ayarlanmasý gerekebilir. Vananýn mekanik son konumunun aktüatördeki mekanik son tespite uygunluðu el çarký döndürülerek kontrol edilir (AÇIK son konumu için saatin aksi yönde). Gerektiðinde vidalý kapaðý (22.2) çýkarýn (Þekil B3) ve mekanik son konumu silindir baþlý vida (21.2) ile ayarlayýn. Kapak vidasýný (22.2) tekrar takýn ve sýkýn. 6.4 Mekanik son tespitler için ayar deðerleri Þekil B4 (üstten bakýþ) KAPALI Þekil B5 (üstten bakýþ) AÇIK 90 dönme açýsý için temel fabrika ayarý: Dönme açýsý 1) AS(R) 6 AS(R) 12 AS(R) 25 AS(R) 50 T ölçüsü (mm) 13, Silindir vidalar 1 tur döndürüldüðünde son konum ayarý deðiþmesi: saða döndüðünde yakl.: 3,3 2,4 3 2,4 sola döndüðünde yakl.: 2,4 1,9 2,1 1,8 1) Son tespit KAPALI ve AÇIK için silindir vidalar döndürüldüðünde son konumlar da buna göre deðiþir. Dönme açýsý T ölçüsü üzerinden kontrol edilip ayarlanabilir. 10

11 Çalýþma Talimatý Kýsmi Dönüþlü Aktüatörler AS(R) 6 - AS(R) Elektrik baðlantýsý Elektrik tesisatlarý veya cihazlarý üzerinde çalýþma ancak, bilgili bir elektrikçi veya bu özelliklerdeki bir elektrikçinin denetimi altýnda, yetiþmiþ bir personel tarafýndan elektrik mühendisliði kurallarýna uygun olarak yapýlmalýdýr. Þekil C1 Kontrol ünitesi VARIOMATIC MC'in tip etiketi AUMA kýsmi dönüþlü aktüatörleri AS(R) VARIOMATIC MC kontrol ünitesi ile çalýþtýrýlýr. Bu kontrol ünitesi aktüatöre monte edilebilir veya duvara montajý için hazýrlanmýþ olabilir. AUMA Fiş-soket konnektör Þebeke tarafý elektrik baðlantýsý standart olarak vidalý tip AUMA (Müşteri bağlantısı XK) fiþ-soket konnektörlerle yapýlýr (Þekil C2). Anahtar bölmesinin kapağı VARIOMATIC MC ile uzaktan kumanda merkezi arasýndaki baðlantýlarda aþaðýdaki noktalara uyulmasý gerekmektedir: Sadece ekranlý kablo kullanýlmalý ve her iki ucu da topraklanmalýdýr. ayrý olarak bir duvar kelepçesine monte edilirken aþaðýdaki noktalar dikkate alýnmalýdýr: Kontrol ünitesi VARIOMATIC MC Kısmi dönüşlü aküatör AS(R) Þekil C2: Vidalý AUMA fiþ-soket konnektör (Standart) Fiş kapağı Soket tarafı Kısmi dönüşlü aktüatör AS(R)'nin tip etiketi 1.) Microcontroller platini A26 (devre þemasýna bakýnýz) üzerinden pozisyon geri beslemesi için bir elektronik pozisyon transmitteri (RWG) kullanýlmalýdýr (bkz. bölüm 13, sayfa 17). 2.) Aktüatör ile duvara monte edilen AUMA VARIOMATIC MC arasýnda uygun, esnek ve ekranlý kablolar kullanýlmasý gerekir. Kýsmi dönüþlü aktüatör ile VARIOMATIC MC arasýnda maksimum 100 m uzunluðunda kablo kullanýlmasýna müsaade edilmektedir. Akýmýn, þebeke geriliminin ve frekans deðerlerinin motor etiketindeki deðerlerle (aktüatördeki ve VARIOMATIC MC üzerindeki etiketlere bakýn) uygunluðunu kontrol edin. Fiþin kapaðýný (AUMA fiþ-soket konnektörü) çýkartýn (Þekil C1). Vidalarý sökün ve soket kovanýný fiþ kapaðýndan çýkartýn (Þekil C2 ve C3). Baðlantý kablolarýna uygun kablo rakorlarý kullanýn. IP 67 veya IP 68 koruma sýnýfý sadece uygun kablo rakorlarý kullanýldýðýnda geçerlidir. Kablolarý sipariþe ait MCP... AI...baðlantý þemasý ile baðlayýn. Ýlgili kablo baðlantý þemasý bu çalýþma talimatý ile birlikte, hava þartlarýndan korumalý bir çanta içinde, aktüatörün el çarkýna baðlý olarak teslim edilmektedir. Baðlantý þemasý kaybolduðunda, sipariþ numarasý belirtilerek (bkz. tip etiketi) temin edilebilir. Kablo kesitleri: Teknik Bilgiler bölümüne bakýnýz, sayfa 5. Þekil C3: Crimp baðlantýlý AUMA fiþ-soket konnektörü (isteðe baðlý) Crimp (sýkma) baðlantý tekniði (Þekil C3): duvara monte edildiðinde, aktüatör ile kontrol ünitesi arasýndaki baðlantý kablolarý daima crimp tekniðinde gerçekleþmelidir (kontrol ünitesi maks. 40 kutuplu). Ayrýca paketlenmiþ yeterli miktarda crimp kovan parçasý fiþ kapaðýnda bulunmaktadýr. Sýkmak için uygun bir crimp aleti, örn. BUCHANAN sýkma pensesi kullanýlmalýdýr. Kablo kesitleri: Teknik Bilgiler bölümüne bakýnýz, sayfa 5. Ýsteðe baðlý olarak þebeke tarafý baðlantýlar da crimp tekniðinde gerçekleþtirilebilir (kutup sayýsý ve kablo kesitleri için 5. sayfaya bakýnýz). 11

12 Kýsmi Dönüþlü Aktüatörler AS(R) 6 - AS(R) 50 Çalýþma Talimatý Son konumlarda durmanýn sýnýr anahtarlama veya tork anahtarlama üzerinden gerçekleþtirme konusunda karar vana üreticisinindir. Hangi durma tipinin ayarlandýðý ELZU ve ELAUF (alt bölüm , sayfa 32) parametreleri üzerinden kontrol edilebilir. Aktüatörden doðrudan müþteri baðlantýsýna XK giden (baðlantý þemasýna bakýnýz) elektronik pozisyon trasmitterleri ve potansiyometre kablolarý ekranlý olmalýdýr. Harici kontrol gerilimli tiplerinde (24 V/ 50 ma), klemens XK 8veX K 9 (baðlantý þemasýna bakýnýz), bu gerilim uzaktan kumanda (AÇ, DUR, KAPAT) beslemesi için kullanýlabilir. Analog çýkýþ sinyalini E2 OUT (isteðe baðlý) beslemek için XK 9 X K 10 ve X K 8 X K 11 kontaklarý köprülenerek (baðlantý þemasýna bakýnýz) kontrol gerilimi (24 V/50mA)kullanýlabilir. Soket taþýyýcýsýný fiþ kapaðýna yerleþtirin ve baðlayýn. Fiþ kapaðýndaki veya baðlantý yeri kapaðýndaki sýzdýrmazlýk yüzeylerini temizleyin ve O-ring in saðlam olup olmadýðýný kontrol edin. Sýzdýrmazlýk yüzeylerini asit içermeyen bir yað (örn. vazelin) ile hafifçe yaðlayýn. Kapaðý takýn ve 4 vidayý çapraz olarak ve eþit miktarlarda sýkýn. Ýlgili korunma sýnýfý þartlarýnýn garanti edilebilmesi için kablolarýn rakorlarýný sýkýn. Aþaðýdaki açýklamalar sadece saða doðru kapatma için geçerlidir, yani mil vanayý kapatmak için saat yönünde döner. 8. Sýnýr anahtarlarý ayarlamasý MOV M Sýnýr anahtarlarý ayarlamasý için aktüatör vanaya baðlanmýþ olmalýdýr. Sýnýr anahtarlarý ayarlamasý fabrika tarafýndan sipariþte belirtilmiþ olan dönme açýsýna ayarlanmýþtýr (standart uygulama = 90 ). Sonradan deðiþtirilmesi sadece dönme açýsý deðiþtirildiðinde gereklidir. Sýnýr anahtarlarýnýn ayarlanmasýndan önce, mekanik son tespitler sayfa 9 daki bölüm 6 ya göre gerekli olan deðere ayarlanmýþ olmalýdýr. 8.1 AÇIK son konumu için ayar Anahtar bölmesinin kapaðýný (Þekil C1, sayfa 11) açýn. El çarkýný, vana açýlana veya mekanik AÇIK son tespite ulaþana kadar AÇIK yönüne çevirin Seçici anahtarý LOKAL konumuna getirin. Elektrik beslemesini açýn. Ýki vidayý (4.06) (Þekil D, sayfa 13) sökün. Ayar diskini (4.2), AÇIK anahtarlama noktasý yanan yeþil LED ile gösterilene kadar saat yönüne çevirin. Fazla çevrildiðinde yeþil LED söner. Ayar diski tam ortada olacak þekilde, yani LED in yanmasý ile sönmesi arasýnda, ayarlanmalýdýr. Ayar diskini tutun ve vidalarý (4.06) sýkýn. Ayarýn kontrolü: Vanayý el çarký ile orta konuma getirin. AÇIK butonuna basarak AÇIK yönündeki anahtarlama noktasýna ulaþýn. 12

13 Çalýþma Talimatý Kýsmi Dönüþlü Aktüatörler AS(R) 6 - AS(R) KAPALI son konumu için ayar El çarkýný mekanik KAPALI son tespitine kadar çevirin. Anahtarlama noktasýna (sarý KAPALI LED i yanar) ulaþýlýp ulaþýlmadýðýný kontrol edin. Ulaþýlamadýðýnda, ayar diskindeki ayar deðerini aþaðýdaki þekilde düzeltin: Vidayý (4.8) (Þekil D) sökün. Ayar diskini (4.2) (Þekil D) çýkartýn (ayar yayýna dikkat edin!). Ayar diskinin alt tarafýndaki vidayý (4.01) (Þekil E) sökün. Ayar diskini (4.2) tekrar takýn (ayar yayýna dikkat edin!). Ayar diskini (4.2), KAPALI anahtarlama noktasý, yanan sarý LED ile gösterilene kadar çevirin. Fazla çevrildiðinde sarý LED söner. Ayar diski tam ortada olacak þekilde, yani sarý LED in yanmasý ile sönmesi arasýnda, ayarlanmalýdýr. Ayar diskini (4.2) tekrar çýkartýn (ayar yayýna dikkat edin!) ve vidayý (4.01) (Þekil E) sýkýn. Vidayý sýkarken ölçek diskinin (4.02) birlikte dönmemesine dikkat edin. Ayar diskini (4.2) takýn (ayar yayýna dikkat edin!) vida (4.8) ile emniyete alýn. Ayarýn kontrolü: Vanayý el çarký ile orta konuma getirin. KAPALI butonuna basarak KAPALI yönündeki anahtarlama noktasýna ulaþýn. Þekil D: Anahtar bölmesinin kapaðý açýk olarak AS(R) 4.2 Anahtar bölmesi 4.8 LED sarı KAPALI 4.06 LED yeşil AÇIK Þekil E: Kontrol diski (standart) Ayar yayı Kontrol diskinin alt kısmı Kontrol diskine yandan bakış (standart tip) 13

14 Kýsmi Dönüþlü Aktüatörler AS(R) 6 - AS(R) 50 Çalýþma Talimatý 9. Tork anahtarlama ayarý MOV M Tork ayarý vanaya uygun olmalýdýr! Kýsmi dönüþlü aktüatör bir vana üreticisi tarafýndan temin edildiðinde, ayar iþlemi test esnasýnda yapýlmýþtýr. Bu ayarda sadece vana üreticisinin onayý ile deðiþiklik yapýlabilir! Þekil F: Tork kadranlý devre kartý Döner anahtar 5.1 (KAPALI yönüne) Döner anahtar 5.2 (AÇIK yönüne) Tork kadranı 5.0 Durma torklarý için ayar deðerleri kadranda (Þekil F) verilmiþtir. Örnek kadran (Kýsmi dönüþlü aktüatör AS 6) Döner anahtarda ayar deðerleri: Kapanma tork deðerleri: Pos Nm Mekanik pozisyon göstergesi ayarý Döner anahtarda (5.1) KAPALI yönü için tespit edilen deðeri (Poz 0-9) ayarlayýn. Döner anahtarda (5.2) AÇIK yönü için tespit edilen deðeri (Poz 0-9) ayarlayýn. Tork anahtarlarý manuel çalýþtýrmada da kullanýlabilir. Uygun elektriksel kontrol ile tork anahtarýnýn hareketi belleðe kaydedilir ve belirli bir yöne hareket etme önlenir. Tork anahtarlama, sýnýr anahtarý ile durdurma da dahil olmak üzere, tüm hareket alaný içinde aþýrý yüke karþý koruma saðlar. Pozisyon mekanik olarak, anahtar bölmesinin kapaðýnýn gözetleme camýnýn altýndaki beyaz ibre (4.4) (Þekil G) ile gösterilir. Ýbrenin (4.4) pozisyonu, boru hattýna göre KAPALI veya AÇIK konumlarýný belirtir. Gözetleme camýnýn kapaðý çýkartýldýðýnda (Þekil D, sayfa 13) elektrikli ayarlanmýþ olan son konumlar sembollerle (KAPALI /AÇIK ) gösterilir. Kýsmi turlu aktüatörü el çarký ile KAPALI son konumuna getirin. Ýbreyi (4.4) hafifçe kaldýrarak, boru hattýna dik konuma getirin. 14

15 Çalýþma Talimatý Kýsmi Dönüþlü Aktüatörler AS(R) 6 - AS(R) 50 Aktüatörün montaj pozisyonunda deðiþiklik yapýldýðýnda, mekanik pozisyon göstergesinin yeniden ayarlanmasý gerekebilir. Þekil G KAPALI 4.4 Anahtar bölmesi AÇIK 4.4 Kapaðýn ve muhafazanýn sýzdýrmazlýk yüzeylerini temizleyin, O-ring in saðlam olup olmadýðýný kontrol edin. Sýzdýrmazlýk yüzeylerini asit içermeyen bir yað ile hafifçe yaðlayýn. Anahtar bölmesinin kapaðýný takýn ve altý köþe baþlý vidalarý çapraz olarak ve eþit miktarlarda sýkýn. 11. Deneme sürüþü Lokal kontrol yerindeki seçici anahtarý KAPALI konuma getirin (Þekil H). Besleme gerilimini açýn. Aktüatörü manuel olarak vananýn her iki son konumuna getirin. Sýnýr anahtarlamanýn doðru ayarlanmýþ olup olmadýðýný kontrol edin: Sýnýr anahtarlamanýn ayarý doðru ise, her son konuma ulaþýldýðýnda lokal kontrol yerindeki ilgili LED yanar (Þekil H). Eðer her iki son konum LED i eþzamanlý olarak yanarsa veya son konuma ulaþýldýðýnda LED yanmazsa, sýnýr anahtarlama bölüm 8 de açýklandýðý gibi kontrol edilmelidir. Sýnýr anahtarlamasý doðru olarak ayarlanmýþ ise: Seçici anahtarý LOKAL konumuna getirin. AÇ, DUR,KAPAT butonlarý ile deneme sürüþü gerçekleþtirin. Þekil H Lokal kontrol yeri ve LED'ler AÇIK ARIZA KAPALI Butonlar: AÇ DUR KAPAT AUMA Fiş-soket konnektör (Müşteri bağlantısı XK) Anahtar bölmesinin kapağı Seçici anahtar: LOKAL-KAPALI-UZAKTAN 15

16 Kýsmi Dönüþlü Aktüatörler AS(R) 6 - AS(R) 50 Çalýþma Talimatý 12. Konum geri besleme sinyali potansiyometresi ayarý (isteðe baðlý) Kýsmi dönüþlü aktüatörü KAPALI son konumuna getirin. Anahtar bölmesinin kapaðýný açýn (Þekil H, sayfa 15). Potansiyometreyi (R11, Þekil J) mekanik son konuma ulaþana kadar, saatin aksi yönde döndürün. Potansiyometreyi (R11) çok az bir miktar saat yönüne geri döndürün. Potansiyometre son konumda durmamalýdýr, aksi takdirde bir arýza mesajý verilir. Þekil J R max R min R11 Sýzdýrmazlýk yüzeyini temizleyin, O-ringi kontrol edin. Sýzdýrmazlýk yüzeyine ince bir tabaka asitsiz bir gres sürün. Anahtar bölmesinin kapaðýný yerleþtirin ve vidalarýný sýkýn. 16

17 Çalýþma Talimatý Kýsmi Dönüþlü Aktüatörler AS(R) 6 - AS(R) Elektronik pozisyon transmitteri RWG nin ayarý (isteðe baðlý) Uzaktan izleme, harici kontrol için Duvara montaj VARIOMATIC MC için Pozisyon geri besleme sinyali E2 OUT (baðlantý þemasýna ve sayfa 6 daki teknik bilgilere bakýnýz) elektronik pozisyon transmitteri RWG kullanýlmadan da, potansiyometre (bölüm 12) ile microcontroller platini üzerinden verilebilir. Duvara montaj VARIOMATIC MC için bir RWG kullanýlmasý þarttýr. Elektronik pozisyon transmitteri fabrika tarafýndan sipariþte belirtilen sinyal aralýðýna ayarlanmýþtýr. Bu ayarýn tekrar yapýlmasý bölüm 13.1 veya 13.2 ye göre gerçekleþtirilmelidir. Kýsmi dönüþlü aktüatörü vanaya monte ettikten sonra, öngörülen ölçme noktalarýnda (bkz. bölüm13.1 veya 13.2) çýkýþ akýmýný ölçerek ayarý kontrol edin ve gerekli ise, ayarý düzeltin. Tablo 2 Teknik Bilgiler Baðlantý þemalarý (AI... den sonra 6. hane) MCP... AI MCP... AI / 4-telli sistem RWG AS MCP... AI MCP... AI telli sistem Çýkýþ akýmý I 0-20 ma, 4-20mA 4-20mA Besleme gerilimi Maks. nominal akým U v I dahili besleme 24 V DC, ±%15 yumuþatýlmýþ 24 ma, 20 ma çýkýþ akýmýnda harici besleme 14VDC+(IxR B ), maks. 30 V 20 ma maks. yük R B 600 (Uv-14V)/20mA Þekil K: Pozisyoner kartý Rmax (20 ma) Rmin (0/4 ma) R11 Ölçüm noktası 3 (+) Ölçüm noktası 4 ( ) 17

18 Kýsmi Dönüþlü Aktüatörler AS(R) 6 - AS(R) 50 Çalýþma Talimatý telli sistem 4-20 ma ve 3- / 4-telli sistem 0-20 ma ayarý VARIOMATIC MC ye gerilim verin. Vanayý KAPALI son konumuna getirin. Anahtar bölmesinin kapaðýný açýn (Þekil H, sayfa 15) ma için ampermetreyi ölçme noktalarýna baðlayýn (Þekil K, sayfa 17). KAPALI son konum deðeri 3- ve 4-telli sistemde 0 ma, 2-telli sistemde 4 ma olmalýdýr. Potansiyometreyi (R11, Þekil K) saatin aksi yönde döndürerek, mekanik son konum hissedilene kadar çýkýþ sinyalini düþürün. Potansiyometreyi (R11) çok az bir miktar saat yönüne geri döndürün. Rmin potansiyometresini, çýkýþ akýmý yükselene kadar saða doðru döndürün. Rmin potansiyometresini, yakl. 0,1 ma (2-telli sistemde 4,1 ma) akým deðerine eriþene kadar geriye döndürün. Böylece sinyalin ölü noktanýn (0 noktasý) üzerinde kalmasý saðlanýr. Vanayý AÇIK son konumuna getirin. Rmax potansiyomeresinde 20 ma limit deðerini ayarlayýn. KAPALI son konumuna yeniden yaklaþýn ve minimum deðeri (0 ma veya 4 ma) kontrol edin. Gerekli ise, deðeri düzeltin. Sýzdýrmazlýk yüzeyini temizleyin, O-ringi kontrol edin, sýzdýrmazlýk yüzeyine asitsiz gres sürün. Anahtar bölmesinin kapaðýný yerleþtirin ve vidalarýný sýkýn / 4-telli sistem 4-20 ma ayarý VARIOMATIC MC ye gerilim verin. Vanayý KAPALI son konumuna getirin. Anahtar bölmesinin kapaðýný açýn (Þekil H, sayfa 15) ma için ampermetreyi ölçme noktalarýna baðlayýn (Þekil K, sayfa 17). Potansiyometreyi (R11, Þekil K) saatin aksi yönde döndürerek, mekanik son konum hissedilene kadar çýkýþ sinyalini düþürün. Rmin potansiyometresini, çýkýþ akýmý yükselene kadar saða doðru döndürün. Rmin potansiyometresini, yakl. 0,1 ma akým deðerine eriþene kadar geriye döndürün. Vanayý AÇIK son konumuna getirin. Rmax potansiyomeresinde 16 ma limit deðerini ayarlayýn. Vanayý KAPALI son konumuna getirin. Rmin potansiyometresini 0,1 ma den baþlangýç deðeri olan 4 ma e ayarlayýn. Böylece limit deðer de 4 ma kayar ve ayar aralýðý 4 ile 20 ma arasýna ayarlanmýþ olur. Tekrar her iki son konuma yaklaþarak ayarlarý kontrol edin. Gerekli ise, deðeri düzeltin. Sýzdýrmazlýk yüzeyini temizleyin, O-ringi kontrol edin, sýzdýrmazlýk yüzeyine asitsiz gres sürün. Anahtar bölmesinin kapaðýný yerleþtirin ve vidalarýný sýkýn. 18

19 Çalýþma Talimatý Kýsmi Dönüþlü Aktüatörler AS(R) 6 - AS(R) nin yapýsý aþaðýdaki komponentlerden oluþmaktadýr: Besleme birimi (AUMA VARIOMATIC besleme birimi) Motor kontrolü için güç elektroniði Arayüz kartý Microcontroller kartý Sinyal ve kontrol kartý Lokal kontrol yeri, seçici anahtar Þekil L1: VARIOMATIC MC ve kýsmi dönüþlü aktüatör AS(R) Müşteri bağlantısı Fişli bağlantı X K LCD ekran Sinyal ve kontrol kartı Microcontroller kartı Arayüz kartı Güç kaynağı (AUMA VARIOMATIC güç kaynağı) Güç elektroniği Lokal kontrol yeri Fişli bağlantı X A Kontrol birimi Aktüatör AS(R) 19

20 Kýsmi Dönüþlü Aktüatörler AS(R) 6 - AS(R) 50 Çalýþma Talimatý 15. Ýþletme durumlarý de aþaðýdaki iþletme modlarý (durumlarý) mevcuttur: 1. Ýþletme modu KAPALI 2. Ýþletme modu LOKAL, lokal kontrol yeri kontrol ünitesindeki buton ile kontrollokal kontrol yeri 3. Ýþletme modu UZAKTAN SAYISAL, uzaktan denetim merkezi veya iþlem kontrol sistemi üzerinden kontrol 4. Ýþletme modu UZAKTAN ANALOG, Ýstenen deðer ayarý üzerinden kontrol 5. Ýþletme modu ACÝL ÝÞLETME, öngörülen yöne doðru acil iþletme Modülasyonlu ASR aktüatörlerde, iþletme durumu, analog/sayýsal giriþine +24 V luk bir sinyal (baðlantý þemasýna bakýnýz) verilerek, UZAKTAN SAYISAL (kontrol iþletmesi) ile UZAKTAN ANALOG (ayar iþletmesi) arasýnda deðiþtirilebilir. Analog/ Binary giriþinde + 24 V DC: UZAKTAN SAYISAL (kontrol iþletmesi) Analog/ Binary giriþinde 0 V DC: UZAKTAN ANALOG (kontrol iþletmesi) Þekil L2: Lokal kontrol yeri Lokal kontrol yeri Kontrol lambaları Butonlar AÇ, DUR, KAPAT Seçici anahtar: LOKAL-KAPALI-UZAKTAN 15.1 KAPALI iþletme modu Lokal kontrol yerindeki seçici anahtarýn (Þekil L2) konumu KAPALI: Analog/ Sayýsal giriþ sinyalinin (bkz. baðlantý þemasý MCP AI...) etkisi yok. Kontrol ve ayar mümkün deðil ACÝL giriþ sinyali (bölüm 15.5, bkz. 24) ihmal edilir, yani acil sürüþ gerçekleþmez. AÇ veya KAPAT butonlarý menü kontrolü için kullanýlabilir (bkz. bölüm 16.2, sayfa 31). Ana menüye eriþebilmek için DUR butonuna uzun bir süre (yakl. 2 saniye) basýlmasý gerekmektedir LOKAL iþletme modu AÇ / KAPAT iþletmesi: Seçici anahtar (Þekil L2) LOKAL konumunda: Analog/ Sayýsal giriþ sinyalinin (bkz. baðlantý þemasý MCP AI...) etkisi yok. Aktüatör, AÇ, DUR, KAPAT butonlarý (Þekil L2) ile kontrol edilebilir. Yazýlým parametresi SHO ile (alt bölüm ) adým adým çalýþtýrma ile kesintisiz çalýþtýrma arasýnda seçim yapabilirsiniz. Otomatik olarak resetlenmeyen arýzalar (alt bölüm ) DUR butonu ile onaylanabilir. 20

21 Çalýþma Talimatý Kýsmi Dönüþlü Aktüatörler AS(R) 6 - AS(R) UZAKTAN SAYISAL iþletme modu UZAKTAN AÇ /DUR / KAPAT komutlarý ile aç-kapat iþletmesi Kontrol merkezinden kontrol etmek için, seçici anahtar (Þekil L2) UZAKTAN konumunda bulunmalýdýr. a) Aç-kapat aktüatörleri (AS) Aç-kapat aktüatörlerinde EEPROM Z /01 (bkz. alt bölüm , sayfa 27) bulunmaktadýr. Analog/ Binary giriþ sinyalinin (bkz. baðlantý þemasý MCP AI...) etkisi yok. Aktüatör harici UZAKTAN AÇ, DUR, KAPA komutlarý ile kontrol edilir. Yazýlým parametresi SHF (alt bölüm ) ile adým adým çalýþtýrma ile kesintisiz çalýþtýrma arasýnda seçim yapýlabilir (programlanmasý için bkz. bölüm 16, sayfa 26). Bazý arýzalar (bkz. alt bölüm ) DUR düðmesi ile onaylanabilir. b) Kontrol aktüatörleri (ASR), pozisyon veya proses kontrollü Bu aktüatörlerde EEPROM Z /02 veya /03 (bkz.alt bölüm , sayfa 27) bulunmaktadýr. Kontrol aktüatörleri AÇ, DUR, KAPAT komutlarý ile de çalýþtýrýlabilir. Bu iþletme modunun devreye alýnmasý yazýlým parametresi PID in uygulamasýna (alt bölüm , sayfa 36) baðlýdýr. PID parametresi Versiyon (alt bölüm , sayfa 36) Aç-kapat aktüatörü olarak ayarlandýðýnda: Aktüatör bir aç-kapat aktüatörü gibi çalýþýr, bkz. a). PID parametresi Versiyon (alt bölüm , sayfa 36) kontrol aktüatörü veya proses kontrolü olarak ayarlandýðýnda: AÇ, DUR, KAPAT komutlarý ile kontrol edilebilmesi için analog/ sayýsal giriþi + 24 V ta olmalýdýr (bkz. baðlantý þemasý MCP AI...) UZAKTAN ANALOG iþletme modu Elektronik pozisyon transmitteri üzerinden kontrol iþletmesi (Üç nokta kontrol cihazý) (Yazýlým versiyonu Z /02 veya /03 (bkz. alt bölüm , sayfa 27) Motorun kontrol edilebilmesi için gerekli sinyal, VARIOMATIC MC kontrol ünitesine entegre edilmiþ olan pozisyoner tarafýndan oluþturulur. Bu sinyal, pozisyonun nominal ve gerçek deðerlerine baðlýdýr. Pozisyon geri beslemesi (aktüatör pozisyonunun gerçek deðeri) aktüatörde, dahili olarak oluþturulur. Harici istenen deðer E1 üzerinden pozisyonlandýrma (bkz. baðlantý þemasý MCP AI...) sadece, seçici anahtar (Þekil L2) UZAKTAN konumunda ise ve giriþ sinyali analog/sayýsal (0 V) yoksa mümkündür. Parametreler (alt bölüm ) ya sinyal ve kontrol kartý üzerinden, 0300 kodunu girerek veya seri arayüz üzerinden programlanabilir, bkz. bölüm 16, sayfa 26. Kýlavuz deðerler Sinyal kaybý Programlamada kýlavuz deðer (E1) olarak aþaðýdaki ayar deðeri (pozisyoner parametreleri E1IN, alt bölüm ) kullanýlabilir: 0-20mA;20-0mA;4-20mA;20-4mA 4-20 ma veya 20-4mAarasýndaki deðerlerde, kablo kopmasý (sinyal kaybý) durumunda kýlavuz deðer E1 veya kontrol deðeri E2 gözetlenir. Sinyal kaybýnda aktüatörün nasýl hareket etmesi gerektiði aþaðýdaki þekilde programlanabilir (FAIL parametresi, alt bölüm , sayfa 34): - FAIL AS IS akttüatör hemen durur ve bu pozisyonda kalýr - FAIL CLOSE aktüatör vanayý KAPALI son konumuna getirir - FAIL OPEN aktüatör vanayý AÇIK son konumuna getirir 21

22 Kýsmi Dönüþlü Aktüatörler AS(R) 6 - AS(R) 50 Çalýþma Talimatý Þekil L3: Kontrol iþletmesi Aktüatörün konumu AÇIK % 100 %51 % 50,5 Nominal değer %50 % 49,5 %49 Aşma Nominal değer (E1) Kalkış noktası Nominal değere ulaşıldı Motor durur Gerçek değer (E2) iç ölü bant Ölü bant dxauf Ölü bant dxzu iç ölü bant dış ölü bant ( E) Maks. standart sapma KAPALI % 0 t Aþma (dahili ölü kuþak) Maksimum sapma (dýþ ölü kuþak) Aktüatörün durma noktasý iç ölü kuþak tarafýndan belirlenir. Durma noktasý, KAPALI yönünde Ölü bant dxzu parametresi ve AÇIK yönünde Ölü bant dxauf parametresi ile ayarlanabilir (Pkt ). Bu sayede aktüatörün nominal deðere çok yakýn olarak durmasý saðlanýr. Aktüatörün devreye girme noktasý dýþ ölü kuþak tarafýndan belirlenir. Nominal veya mevcut deðerlerde, XT parametresinde (alt bölüm ) ayarlanmýþ olan müsaade edilen maksimum sapma deðerinden daha fazla bir sapma oluþtuðunda, motor çalýþmaya baþlar (bkz. Þekil L3). Pozisyonerin dengeli olarak çalýþabilmesi için XT parametresinin yeterli bir yüksekliðe ayarlanmasý gerekmektedir. Bu deðer çok küçük olarak ayarlandýðýnda, çok sýk aç-kapat gerçekleþir. Bu da aktüatörün ve vananýn ömürlerinin kýsalmasýna sebep olur. Ölü zaman Ölü zaman ile önceden belirlenmiþ bir süre içerisinde yeni bir nominal pozisyona sürüþ gerçekleþtirilmesini önler. Ölü zaman (TBL parametresi, alt bölüm ) 0 ile 25 saniye arasýnda olabilir. Kontrol ünitesi üzerinden, aktüatörün motorunun maksimum devreye girme sayýsýnýn geçilmemesi saðlanmalýdýr. Bu da ölü zaman için yeterli büyüklükte bir deðer ayarlayarak mümkündür. 22

23 Çalýþma Talimatý Kýsmi Dönüþlü Aktüatörler AS(R) 6 - AS(R) Kontrol iþletmesi uyumlu pozisyoner üzerinden (Adaptasyon) AUTO parametresi (alt bölüm ) açýk olmalýdýr. Aktüatör normal bir pozisyoner gibi hareket eder (alt bölüm ) ve ayrýca þu özelliklere sahiptir: Aþma (XAUF ve XZU) parametreleri, alt bölüm ) otomatik olarak belirlenir. E1 = 0/4 ma (% 0), veya 20 ma (% 100) arasýnda bir nominal deðer girildiðinde aktüatör ilgili son konumlara ulaþana kadar hareket eder. 0 veya 20 ma lik nominal deðerlere ulaþýlamaz ise, nominal deðer için son konumlara yakýn bir noktada bir tolerans ayarlanabilir. (E1ZU veya E1AUF parametreleri, alt bölüm ) Aktüatör, E1ZU tolerans deðerinin altýna inildiðinde KAPALI son konumuna kadar, E1AUF tolerans deðeri geçildiðinde ise AÇIK son konumuna kadar hareket eder Entegre edilmiþ proses denetleyicisi üzerinden kontrol iþletmesi (PID kontrolörü) (Yazýlým versiyonu Z /03, bkz. alt bölüm , sayfa 27) Þekil L4: Ýþlem deneticisi üzerinden modülasyon iþletmesi Nominal işlem değeri PID-Regülatör Pozisyoner AÇIK Nominal pozisyon değeri KAPALI Modülasyonlu aktüatör Gerçek işlem değeri Gerçek pozisyon değeri VARIOMATIC MC bu iþletme modunda iþlem denetleyicisi (PID-kontrolörü) alt seviyede bir pozisyoner (adapte kontrolör) ile birlikte çalýþýr; yani iþlem denetleyici pozisyon için dahili bir nominal deðer belirler. Burada kullanýlan iþlem denetleyicisinin saykýl süresi yakl. 100 msn dir. Dahili / Harici Nominal proses deðeri Proses denetleyicisinin ters çalýþmasý Gerçek proses deðeri (Ýþlem geri beslemesi) Vana Proses denetleyicisi harici veya dahili nominal deðerlerle iþletilebilir. Bu ayar PID parametresi üzerinden yapýlýr (alt bölüm , sayfa 36). Harici bir nominal iþlem deðeri girildiðinde, E1IN parametresi (alt bölüm ) ile analog giriþ sinyali E1 için bir aralýk seçilebilir. PSOLL parametresi (alt bölüm ) ile dahili bir nominal iþlem deðeri ayarlanýr. Normal durumlarda (örn. debi ayarý, besleme seviyesi ayarý) PIDIN parametresi (alt bölüm ) KAPALI konumundadýr. Bu durumda aktüatör vanayý, gerçek proses deðeri nominal proses deðerinden daha düþük ise açar. Ters çalýþmada (örn. tahliyede seviye ayarý) aktüatör vanayý, gerçek proses deðeri nominal proses deðerinden daha küçük ise kapatmalýdýr. Gerçek proses deðerini ölçmek için analog giriþ E4 kullanýlýr. Ýstenen deðer aralýðý E4IN parametresi (Pkt ) üzerinden seçilebilir. 23

24 Kýsmi Dönüþlü Aktüatörler AS(R) 6 - AS(R) 50 Çalýþma Talimatý Gerçek pozisyon deðeri (pozisyon geri beslemesi) Proses denetleyicisinin ayarý Proses denetleyicisinin alt seviyedeki pozisyonere bir pozisyon girebilmesi için, aktüatörün aktüel pozisyonunun bilinmesi gerekmektedir. Giriþ deðeri aralýðý E2IN parametresi (alt bölüm ) ile tespit edilir. Burada microcontroller kartýnda (sipariþe ait baðlantý þemasýna MCP... AI... bakýnýz) potansiyometrenin (gerilimler) X11 soketine ve elektronik pozisyon transmitterinin (akým giriþleri) X12 soketine baðlanmýþ olmasýna dikkat edilmelidir. Poses denetleyicisi parametresinin ayarý, denetleyicinin kullanýldýðý ortam þartlarýna oldukça baðlýdýr. Çoðu uygulamalar için bir PI-kontrolörü yeterlidir. Ayar için baþlangýç noktasý olarak Oransal amplifikasyon Kp çok düþük (0 ile 1 arasýnda), Reset zamaný Tn çok yüksek (1000) olarak ayarlanmalýdýr. Hýz zamaný Tv 0 a ve Hýz amplifikasyonu Vv 1 e getirilerek, D-oraný pasif konuma getirilmelidir. Ufak bir hata pozisyonun çok fazla deðiþmesine neden oluyorsa, oransal amplifikasyon Kp deðeri büyültülmelidir. Örnek: Büyük bir su havzasýnda seviye deðiþimi çok az olduðundan, ufak bir hatada vana tamamen açýlabilir. I-oranýný tespit etmek için reset zamaný Tn kullanýlýr. Bir sistem ne kadar eylemsiz (inert) olursa, reset zamaný Tn de o kadar büyük olarak ayarlanmalýdýr Acil iþletme modu NOT (ACÝL) parametresi (alt bölüm ) üzerinden bir acil iþletme türü tespit edildiðinde, ACÝL sinyali geri alýnýrsa aktüatör (bkz. baðlantý þemasý MCP AI...) programlanmýþ olan son konuma hareket eder. ACÝL sinyali low-active olarak çalýþtýðýndan, normal durumlarda 24 V X K kontaðýndaki, Pin 1 de olmalýdýr. Bu sinyal kesildiðinde bir acil iþletme gerçekleþtirilir. Acil iþletme esnasýnda termo sinyali NOTTH (alt bölüm ) ihmal edilebilir. Tork anahtarlarý da sýnýr anahtarlarý arasýndaki alanda by-pass yapýlabilir (NOTDR parametresi, alt bölüm ). Seçici anahtarýn KAPALI konumunda (Þekil Q, sayfa 31) acil iþletme gerçekleþmez Nominal çalýþma süresi Aç-kapat iþletmesinde LOKAL ve UZAKTAN SAYISAL iþletme modlarýnda, NHAND parametresi (Pkt ) üzerinden bir aç-kapa zamaný (devir sayýsý) tespit edilebilir. NFERN parametresi (alt bölüm ) AÇIK pozisyonunda ise, aç-kapa zamaný UZAKTAN SAYISAL iþletme modunda analog giriþ E3 (0 ile 20 ma arasý) üzerinden tespit edilebilir Kontrol iþletmesinde Þekil L5 n[%] P n max n min dx x T Kontrol iþletmesindeki minimum veya maksimum devir sayýsý MIN ve NMAX parametreleri (alt bölüm ) üzerinden tespit edilir. Burada devir sayýsý nominal pozisyona ulaþmadan önce, yandaki þekildeki taným eðrisine baðlý olarak düþürülür. Buradaki rampa (yokuþ) oransal alan tarafýndan belirlenir Acil iþletme Acil iþletme için NNOT parametresi (alt bölüm ) ile acil iþletmenin çalýþma süresi (devir sayýsý) tespit edilebilir. x [%] d 24

Elektrikli çok turlu akçuatörler

Elektrikli çok turlu akçuatörler Elektrikli çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1 SAR 07.1 SAR 30.1 Akçuatör kontrol ünitesi AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 ile Kullanma kýlavuzu Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 Kullanma

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Commander SK. 3 fazlı AC motorlar için değişken hızlı sürücü 0.25kW - 7.5kW. Boy A, B, C ve D. Sürüm: 6. www.controltech.com.

Kullaným Kýlavuzu. Commander SK. 3 fazlı AC motorlar için değişken hızlı sürücü 0.25kW - 7.5kW. Boy A, B, C ve D. Sürüm: 6. www.controltech.com. Kullaným Kýlavuzu Commander SK 3 fazlı AC motorlar için değişken hızlı sürücü 0.25kW - 7.5kW Boy A, B, C ve D Sürüm: 6 www.controltech.com.tr Genel Bilgi Sürücü baðlantýlarýnýn veya çalýþma parametreleri

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

Montaj Ve Bakým Talimatý

Montaj Ve Bakým Talimatý 7205 700 06/2005 TR(TR) Bu Konuda Uzmanlar Ýçin Montaj Ve Bakým Talimatý Kombi cihazý Logamax U22-20/24/24K/28K Lütfen Montaj ve Bakýmdan önce dikkatlice okuyun Cihaz, ilgili normlarla talimatlarýn temel

Detaylı

24 HM Hermetik Monotermik Kombi KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ

Detaylı

Commander SK. Kullaným Kýlavuzu. 0.25kW tan 4kW a kadar 3 fazlý asenkron motorlar için deðiþken hýzlý sürücü. Model boyutlarý A, B ve C.

Commander SK. Kullaným Kýlavuzu. 0.25kW tan 4kW a kadar 3 fazlý asenkron motorlar için deðiþken hýzlý sürücü. Model boyutlarý A, B ve C. EF www.controltechniques.com Kullaným Kýlavuzu Commander SK 0.25kW tan 4kW a kadar 3 fazlý asenkron motorlar için deðiþken hýzlý sürücü Model boyutlarý A, B ve C Yayýn No: 1 Genel Bilgi Sürücü baðlantýlarýnýn

Detaylı

AIRTRONIC / AIRTRONIC M

AIRTRONIC / AIRTRONIC M AIRTRONIC / AIRTRONIC M Teknik taným, Montaj-, Kullaným ve bakým talimatlarý Airtronic Sipariþ numarasý Airtronic M Sipariþ numarasý Airtronic D2, 12 V 25 2069 05 00 00 Airtronic D2, 24 V 25 2070 05 00

Detaylı

SMT 225 SMT 200AC SMT 140AC

SMT 225 SMT 200AC SMT 140AC SMT 225 SMT 200AC SMT 140AC ÝÇÝNDEKÝLER 1 GENEL... 2 1.1 Telif Hakký... 2 1.2 Genel Talimatlar... 3 1.3 Taþýma ve Depolama... 4 1.4 Ýzin Verilen Çalýþma Þartlarý... 4 1.5 Motorun Tanýmý... 4 2 MOTOR ÖLÇÜLERÝ

Detaylı

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi Kaynak Yöntemi Gazalt ý (MIG/MAG) Kaynaðý KULLANMA KILAVUZU %60 500A CO 2 Garanti Süresi ve Özellikler 2 Yýl Garanti (torç ve kablolar hariç) Eczacýbaþý - Lincoln Electric, MasterMIG 501W'den yüksek performans

Detaylı

Merkezi Kumanda TCB- SC642TLE Kullaným ve Montaj Kýlavuzu

Merkezi Kumanda TCB- SC642TLE Kullaným ve Montaj Kýlavuzu Merkezi Kumanda TCB- SC642TLE Kullaným ve Montaj Kýlavuzu ALARKO CARRIER . TOSHIBA Merkezi Kumanda TCB-SC642TLE Kullaným ve Montaj Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 03 GÝRÝÞ 04 Garanti ve Servis 05 KULLANIM KILAVUZU

Detaylı

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV TR Kullaným kýlavuzu Þebeke baðlantýlý fotovoltaik tesisler için inverter 42,0410,0833 008-31032015

Detaylı

ENDA Hamsi SERÝSÝ AC DRIVE

ENDA Hamsi SERÝSÝ AC DRIVE ENDA Hamsi SERÝSÝ AC DRIVE Kolay Kullaným Kýlavuzu Özellikler V/F veya vektör kontrol Yüksek baþlangýç torku 8 kademeli hýz ayarý PNP/NPN dijital giriþ PID fonksiyonu Kopyalama ünitesi Built-in EMC filtre

Detaylı

Damperli Diþli Kutusu GF 50.3 GF 250.3

Damperli Diþli Kutusu GF 50.3 GF 250.3 Damperli Diþli Kutusu GF 50.3 GF 250.3 Certificate Registration No. 12 100/104 4269 Çalýþtýrma Talimatý Damperli Diþli Kutusu GF 50.3 GF 250.3 Çalýþtýrma Talimatý Bu talimatýn kapsamý: Bu talimat: GF 50.3

Detaylı

Elektronik Ölçüm Pompalarý D Serisi

Elektronik Ölçüm Pompalarý D Serisi Elektronik Ölçüm Pompalarý D Serisi Montaj Çalýþtýrma Bakým Talimatý MONTAJDAN ÖNCE TÜM UYARILARI DÝKKATLÝ BÝR ÞEKÝLDE OKUYUN L9409207-000 L07 ÝÇÝNDEKÝLER Sayfa 1.0 GÜVENLÝK TALÝMATLARI... 3 1.1 Genel

Detaylı

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Hz GVF11-GVF12-GVF13 Serisi e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Kod 19121 Rev.A Baský 11/211 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ... 3 Seçim ve tercih... 7 GVF.../SV

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

RB 6000 Good/Best. Türkçe Kullaným kýlavuzu. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good

RB 6000 Good/Best. Türkçe Kullaným kýlavuzu. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good Türkçe 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good 1.778-221 RB 6312 Best 1.778-421 RB 6314 Best 1.778-521 RB 6315 Best 1.778-621 RB 6316 Best www.karcher.com

Detaylı

Kontrol Paralel Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus

Kontrol Paralel Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus Çok turlu aktüatörler SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Kontrol ünitesi: elektro mekanik Aktüatör kontrol ünitesi ile birlikte AUMATIC Kontrol Paralel Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus Kullanma talimatı

Detaylı

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Montaj Ýþletme Bakým Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Teknik Kitaplar Serisi: 4.30 Temmuz 2000 Sayfa 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 Giriþ 05 Uyarýlar 05 Doðru Montaj, Güvenli ve Verimli Kullaným Ýçin 06 Yetkili Servis Sorumluluklarý

Detaylı

JENERATÖR EU 30 Ý KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...4 Teknik özellikler...7 Kullaným - Kontroller...8 Bakým...18 Arýza bulma...20 Depolama...21 Yetkili Servisler...23

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

ESM-3712-C 77x35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý

ESM-3712-C 77x35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý ESM-3712-C 77x35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý ESM-3712-C 77 x 35 DIN Boyutlu Dijital, / Soðutma Kontrol Cihazý - 3 Dijit göstergeli - NTC giriþi veya PTC giriþi veya 2 Telli PT-100 giriþi veya 2

Detaylı

EZM-9935 96x96 DIN 1/4 Programlanabilir Zamanlayýcý. EZM-9935 96 x 96 DIN 1/4 Üniversal Giriþli Programlabilir Zamanlayýcý

EZM-9935 96x96 DIN 1/4 Programlanabilir Zamanlayýcý. EZM-9935 96 x 96 DIN 1/4 Üniversal Giriþli Programlabilir Zamanlayýcý EZM-9935 96x96 DIN 1/4 rogramlanabilir Zamanlayýcý EZM-9935 96 x 96 DIN 1/4 Üniversal Giriþli rogramlabilir Zamanlayýcý - 6 Dijit roses (V) ve 6 dijit () deðeri göstergesi - Tek li çalýþma -, ause ve giriþleri

Detaylı

JENERATÖR EM 50 is EM 65 is EM 70 is KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...4 Kullaným - Kontroller...20 Bakým...31 Arýza bulma...43 Teknik özellikler...45 Yetkili servisler...51

Detaylı

Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464

Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464 Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464 2 Ýçindekiler Güvenlik ve ikaz bilgileri... 4 Kurulum olanaklarý... 5 Tekli cihaz... 5 Yan yana kurulum... 5 Ayýrma duvarlý

Detaylı

Drive IT Alçak Gerilim AC Sürücüler. ACS800 Kataloðu Sürücüler ve opsiyonlar

Drive IT Alçak Gerilim AC Sürücüler. ACS800 Kataloðu Sürücüler ve opsiyonlar Drive IT Alçak Gerilim AC Sürücüler ACS800 Kataloðu Sürücüler ve opsiyonlar 2 3AFE 64572504 REV E TR 12.02.2004 Ýçindekiler Genel ABB 5 Sürücüler için Industrial IT 5 AC Sürücüler 5 Ürünler AC Motorlar

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX 37006ML-WN http://tr.yourpdfguides.com/dref/814005

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX 37006ML-WN http://tr.yourpdfguides.com/dref/814005 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

2. SÝPARÝÞ KODU - PID 500 PID

2. SÝPARÝÞ KODU - PID 500 PID PID Sýcaklýk Kontrol Cihazý Ekonomik Seri PID 500 / 110 / 330 PID Sýcaklýk Kontrölörü PID 500 / 110 / 330 KULLANMA TALÝMATI Döküman Ýsmi : Operating / 0510 / PID500/110/330 / Ver1, OP159-V01. SN: 7053.

Detaylı