ALTERNATiF BİR RİSK DERECELENDiRME

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ALTERNATiF BİR RİSK DERECELENDiRME"

Transkript

1 Ekonomik J'aklaşmı, Cilt: 18, Sayı: 61, ss TÜRKİYE BANKAClLIK SEKTÖRÜ İÇİN ALTERNATiF BİR RİSK DERECELENDiRME MODELİ Murat ATAN ÖZET Dünyada yaşanan küreselleşme süreci. bir iilketlen bir diğerine sıçrayan ekonomik ve mali krizlen/en en fazla Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeleri. özellikle de bu ülkelerin mali sektörü içinde e11 biiyük paya salıip olmı bankact/ık sektörünü etkilemektedir. Bu durum lıiç şüphesiz birçok eko11omik lıeılenin yam sıra, bankacılığm mevcut yapısal sorunlarından kaynaklanmaktadır. Uluslararası finans piyasalarında meydana gelen gelişmeler, Türkiye bankacilık sektörlinde de diğer gelişmekte olan iilkeferde olduğu gibi yapısal bir değişikliğe girmenin ::.orunlu olduğunu işaret etmiştir. Finans piyasalarmdaki küreselleşme. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılma konusundaki kararlılığı, Uluslararası Ödemeler Bankası gibi kurumlar tarafindan önerilen yeni düzenlemeler de göz önüne almdığmda, uluslaramsı piyasalar ile bütünleşmesi kaçımfmaz olan Türkiye bankacılık sekröriinde risk yönetimi uygulamalarmm yerleştirilmesi bir zorunluluk olarak arıaya çıkmaktadır. Günilmiizde bankalarm risk yönetimine odaklanmalarınm başlıca sebepleri; iş ortamlarındaki coğrafi koşullarda ve iiriilı çeşitliliği konularmdaki biiyük değişiklikler. sektör içinde ve dışındaki yiiksek rekabet. kwumun ı e işlerin karmaşık bir hal alması, teknolojinin çok lıdı ilerlemesi, konusunda eğitilmiş donammlı pers01ıel eksikliği şeklim/e sıralmwbilir. MOtlern işletme teorisüıiıı ulaştığı eu kapsamlı çözümlerden bir tanesi risk yönetimidir. Çiinkii risk yönetimi getiri, sermaye ve riski ilişkilendiren; bımlamı arasında en u_vgwı dengeyi kuran bir yakfaşımdır. Yrd. Doç. Dr.. GJıi Üniversitesi. iktisjdi ve iı.jari Bilimleı Fakültesi. Ekoııometri Bölüm\!.

2 34 Murat ATAN Araştırmmla Tiirkiye bankacılık sektörundeki riskierin belirlenmesine yö11elik bir altematif risk belirleme modeli geliştirilerek, Tiirkiye bankacılık sektörü içinde yer alan banka gruplarına 2002/Arafık /Eyliil dönemleri için a.vrı ayrı faktör analizi uygulanmıştır. Her bir banka gmbumm lıer bir inceleme dönemi için faktor skorları, özdeğerleri ile ağırlıklandırıfarak genel faktör değerleri oluşturulmuş ve tüm bankalar bu değere göre sıralanmışlardtr. Bu sıralamamu sonuçlamıa göre, özel sermayeli ticari bankalar grubu ile mevduat kabul etmeyeıı baııkalar grubu sıralamada iist sıralarda yoğımlaşmışfardır. Anahtar Kelime/er: Risk Yönetimi, Bankacılık, Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz, Faktör Ana/i::), Ri.ık Derecelendirme, Peiformans Değerlendirme. AN ALTERNATIVE RISK RANKING MODEL FOR TURKISH BANKING SYSTEM ABSTRACT Tlıe process of globalizatiorı and iliternational economic and fiııancial erises significantly influence devetoping countries suc/ı as Turkey and, specifical/y the banking seetar constituting tlıe largesi part of ılıe financial seetar in tlıese cowıtries. Tlıerc is rıo doubt that this fact stcms from preselli sıruelural problems of banking seetar as well as severaf economic reasoııs. Tlıe depefopments in international financial markers revcal that a structural reform in the Turkish banking system is necessary as in other deve/aping coımtries. Considering the globalization in financiaf markets, the determination of Turkey to join the European Union (EU), and recem arraııgements offered by institutions such as ltıternational Paymen/s Bank, it is necessary that risk management teclmiques are adopted and practiced widely by the banks in Turkish banking seetar whiclı will inevitably integrate with internationalmarketsin tlıe lo11g run. In the prese/lt da_v, the main reasons for bmıks to focus 011 risk management are great changes in geograpfıic conditions at v.- orking places and in product variery; a higlı dcgree of competitio11 inside and outside the seetor; tfıe inercasing complexiry of tlıe institlllion and acth ities: the rapid development of teclmofogy; and tlıe la ek of educated and wel!-endowed staff. One of tlıe best solutions proposed by modem tfıeory of management is risk management. Risk management approaclı relates yield, capital and risk. finds mı optimum equilibriwıı among ılıesc variables. An aftenıatil'e risk determination model for the risks in Turkish banking seetar was developcll, applyüıg the fiıctor analysis in bank groııps in the Turkish banking sector eaclı period for Deeember 2002 September Factor scores, wlıiclı are weiglıtetl witlı eigenwılue. lun e constituted for each period and banking

3 Türkiye Bankacılık Sektörü İçi11 Altematif Bir Risk Dereceleııdirıııe i'vtodeli 35 group mıd all bmıf..s are nuıked by Tlıese scores. According lo thc~t ranki1ıg results, Priwıtely-mnıcd deposil bmıks witlı De\'elopmeııt mıd ilıvestmc!!l bmıks /ıaıoe been condcnsation top oftlıe roıvs in ranki11g. Key Word.\': Risk Mmıagement. Factor Analysis, Risk Rmıking, Banki11g, Multh ariate Statisticaf Analysis, Peiformmıce Evaluation ı. GİRİŞ Finans piyasalarındaki küreselleşme. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılma konusundaki kararlılığı. Uluslararası Ödemeler Bankası gibi kurumlar tarafından önerilen yeni düzenlemeler de göz önüne alındığında, uluslararası piyasalar ile emegrasyonu kaçınılmaz olan Türkiye bankacılık sektöründe risk yönetimi uygulamalannın yerleştirilmesi bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. Modern işletme teorisinin ulaştığı en kapsamlı çözümlerden bir tanesi risk yönetimidir. Çünkü, risk yönetimi getiri, sermaye ve riski i\işkilendiren; bunların arasında optimum dengeyi kuran bir yaklaşımdır. Bankalar faaliyetleri sırasında çeşitli riskleri üstlenirler. Önemli olan nokta, alınan riskler karşısında yeterli getirinin elde edilip edilemediğinin ve buna ayrılan kaynakları ayırmaya değip değmediğinin ölçülebilmesidir. Risk yönetiminde kullanılan modeller, bankaların geçmiş yıllardaki verilerinin alınıp yorumlanması veya geçmişte yaşanan krizierin alınıp bugüne veya geleceğe dönük tahminler yapılması gibi bir temel üzerine dayalıdır. Bu gerçeklerden hareketle, araştırmada Türkiye Bankacılık sektöründeki riskierin belirlenmesine yönelik alternatif bir risk belirleme modeli geliştirilerek, sektördeki banka gruplarına 2002/Aralık /Eylül üçer aylık dönemleri için uygulanmıştır. Bankalar sermayeleri ve faaliyet alanlarına göre gruplandırılmış ve ilk olarak sermaye yeıerliliği, aktif kalitesi, likidite yeterliliği, karlılık, gelir-gider yapısı ve ölçek büyüklüğü oranlarına göre finansal performansları açısından değerlendirilmiştir. İkinci olarak mali başarılı bankalar ile mali başarısız bankaların aralarında bir farklılaşma olup olmadığı incelenmiştir. Araştırmada bu amaçları değerlendirebilmek için kullanılan faktör analizi hakkında bilgi verilerek geliştirilen alternatifmodellerin sonuçları bu yöntem aracılığıyla test edilmiştir. 2. TÜRKİYE BANKAClLIK SEKTÖRÜ İÇİN ALTERNATiF RİSK BELiRLEME MODELLEMESİ Türkiye Bankacılık sektöründe faaliyet gösteren bankaların gelişiminin izlenmesi ve riskliliğinin ölçülmesi, bankaların mali, iktisadi yapısım ve

4 J6 Murat A1J.I.N verimliliğini yan~ıtan mali tablolarının ayrıntılı olarak analiz edilmesiyle mümkün olabilir. BanLtların mali tahlolarının ::ınaliz edilmesi suretiyle performanslarının ölçü\me~ine ilişkin olarak kulhınılan nice\ y0ntemleri istatistiki açıdan "Tek Deği~kenır ve "Çok Değişkenli"' analiz teknikleri olmak üzere iki ana ba~lık altındn toplamak mümkündür. Tek değişkenli ;ınaliz teknikleri, nnalizde yer alan tüm değişkenierin etkisinin bir bütün olarak incelenememesi, 5>ÖZ konusu tekniklerin ancak analizde yer alan diğer değişkenierin kontrol alt;nd;ı ıutulanık her defasında tek bir değişkenin etkisinin inçe[enmesine nlamık tanıması nedeniyle her z;.ıman etkin ve yeterli o\amayabilmektedirler. Oysa çok değişkenli istatistiksel analiz teknikleri, inceleme konusu olayı bir bütün olarak ele almakta ve bütıinlüğü sağlayan değişkenierin bağımlılık yapısını açıklamaya çalışmaktadır. Diger yand.-ın ise birden çok özelliğin analizi ile i\gilendiğinden, basitleştirme ve boyut indirgeme, birimlerin sınıflandırılması, hipotez testleri ve hipotez oluşturma, sıralama ve ölçekleme gibi değişik amaçlara da hizmet etmektedir (Pekkaya, Aydoğan ve Tosuner, 2001:2 ~ 3). Bu araştırmada banka gruplarının toplulaştırılmış üçer aylık bil:inçohırından hesaplanan finansal oranları kuhanılarak 2002/A.ralık /Eylül dönemleri arasında Türkiye Bankacılık Sektöründe faaliyet gösteren sermaye yapılarına göre gruplandırılmış bankaların mali performanslarının değerlendirilmesi, bankaların mali başarısızlığının öncü göstergelerinin belirlenebilmesi ve bankacılık sisteminin sahip olduğu genel riskliliğin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçlar çerçevesinde analizler ilgili döneme ait Türkiye Bankacılık sektöründe faaliyet gösteren 5 grup bankaya ilişkin olarak bilil.nço ve gelir tablolarından yararlanarak hesaplanan 20 finansal oran ve 7 oransal olmayan değişken üzerinde uygulanmıştır. Analizler için seçilen değişkenler Türkiye Bankalar Birliği Türkiye tarafından açıklanan biblnço ve gelir tablolarından fayd:.ılanılarak hesaplanmış ve yayımlanmıştır. Modeller her üç aylık dönem için çözümlenmiş ve elde edilen bulgular birbirleri ile karşılaştırılmıştır. Araştırmada. ti.im bank:ı gruplannın finan~al performanslarını ölçmek için yukarıda verilen değişkenler kullanarak boyut indirgeyebilmek amacıyla Faktör Analizine tabi tutulmu~ıur. İndirgenen fınansa\ boyutlar kullanılarak tüm banka gruplarının taşıdıkları riskiere göre sıralaması yapılacaktır. Tablo 1 'de analizde yer alan banka grupları gösterilmiştir. Tablo 2'de i~e analizde kullanılan veriler tanımlanmıştır. Tablo J'de ise uygulama planı verilmiştir.

5 Tiirk(ve Bankacılık Sektiirii İçiıı Alterııat!f Bir Risk Derecde11dimıe,11odefi 37 Tablo 1 Analizlere Dıllıil Edilen Banka Gruplan ı K;ımu Sermayeli Ticnret Bank;ılnrı 2 Özel Sermayeli TKııret Bıınkal;ırı 3 Tasamıf Me\'duatı Sigorta Fonuna rtl'vlsf) D~vretlıleıı Banknlar 4 Yabnncı Bankalar 5 Mevduat Kabul Etmeven Bankalar Kaynak: Tablo 2 Analizlerde Kullanılan Finansal Oranlar ve Diöer Deöişkenler 1. Sermaye Yeterlifiği SY ı - ÖLk<ıynaklnr 1 (Risk Ağırlıklı Vnrlıkbr + Piyn~a Riskine Esns Tutnf) SY2- Özkaynaklar 1 Toplanı Aktiller SY3- (Özkaynnklar" Dur;ın Aktillcr) 1 Topinm Ak tiller ı. Aktif Kalitesi AKl -To )lanı Krediler 1 Toplanı Aktitler AK2- Takıptek ı Krediler (net) 1 Topbııı Kretlılcr AK3 Özel Karşılıklar 1 Takipteki Kredıler AK4- Duran Akıitler 1 Toplıım Akliller AK5- YP Akliller 1 Toplam Aktilkr AK6- YP Pasitler 1 Toplanı Pa~itlcr AK?- Net Bilanço Pozisyonu 1 ö~_kaynnklnr AKS (Net Bilanço Poti~yoııu +Net Bılanço Dışı Pozisyon) 1 Özkaynaklar 3. Likidite Yeterlifiği LKT! "'Li!;it Alüfler 1 Toplanı Aklitler LKT2- Likit Akıif1er 1 Kı~a Vadeli Yükürnli.llükler -1. Knrltlık KARl- Dönem Net Karı (Znrarı) 1 Toplanı Akliller KAR2 Dönem Net Knrı (Zararı) 1 Özkavnaklıır s. Gelir Gider Yapısı GGYI- Net Fail Geliri 1 Tnrılaııı Aktitkr GGY2 Net Faiz Gı:liri 1 Topl;ını Faaliwı Gelirleri GGY3- Fai1. Dı~ı Gelirler 1 Toplanı Aktıller GGY-t- Faiz Dışı Giderler 1 Toplanı Faaliyet Gelirleri GGY5- Kredi ve Diğer Alacaklar Karşılığı/ To lam Aktifler 6. Öl ek Biiyüklüğü ÖL EK 1 - Akliller Toplamı OL EK2- Krediler To la ını ÖLÇEK3- Mc\ Juat Toplamı ÖLCEK-t Özkavnaklar Torılmııı ÖLCEK5 Net kar/zarar ÖLÇEK6- Şube Sayı~ ı ÖLÇEK7- Personel Sayısı Kaynak: 1 rapor ve yayınlar 1 istatistiki raporlar.

6 38 Murat ATAN Tablo 3. Uygulama Planı FAKTÖR ANALİZİ Amaçlar: Banka gruplarının finansal performanslarını göreli değerlendirilmesi, Banka gruplarının taşıdıklan riskleri ifade eden değişkenierin sayısını azaltmak (boyut indirgemek), Mali başarılı banka grupları ile fona devir edilmiş mali başarısız banka grubu arasında finansal performans oranları açısından farklılık olup olmadığının test edilmesi ve Tüm banka gruplarının taşıdıkları riskiere göre önem sırasına koymak. Veriler: 5 Banka grubuna ait 27 Değişken (Bknz. Tablo 2) Dönem: 2002/Aralık- 2006/Eylül Üçer Aylık Bilfinço Dönemleri (Analiz dönem için ayrı ayrı yapılacaktır.) 2.1. FAKTÖR MODELİ Bankaların mali performanslarının değerlendirilmesinde birbirleriyle ilişkili çok sayıda finansal oranın kullanılması değerlendirmede bir takım sorunlar yaratmaktadır. Değişkenler arasındaki güçlü ilişkilerin olumsuz etkilerinin giderilmesi için araştırmada faktör analizi kullanılmıştır. Faktör analizi p değişkenli bir olayda birbirleri ile ilişkili değişkenleri bir araya getirerek, az sayıda yeni ilişkisiz değişken bulmayı amaçlar. Bu şekilde bir boyut azaltılması ve bağımlılık yapısının ortadan kaldırılması mümkün olmaktadır. Faktör analizi aracılığıyla birbiri ile bağıntılı çok sayıda değişken kümeleri arasındaki ilişkiyi az sayıda faktör (ilişkisiz hipotetik değişken) aracılığı ile açıklamak mümkün olmaktadır. Faktör analizinde ilk olarak değişkenler arasındaki korelasyon veya kovaryans matrisi ile işe başlanır ve korelasyon maırisi çeşitli yöntemler kullanılarak faktörleştirilir. Orijinal değişkenler kullanılarak faktörlerin hesaplanması aşamasında, hesaplanan tüm faktörler birbirlerinden bağımsız olarak belirlenmişlerdir. Faktör sayısı konusunda karar verilirken, birinci faktörün katsayıları, birinci faktörün varyansının en büyük olmasına bakılarak seçilmektedir. Yani toplam varyansın en büyük kısmını açıklayan birinci faktördür. İkinci faktörün varyansı birinci faktörden küçük olmasına karşın diğerlerinden büyüktür. Bu faktörleşme süreci orijinal değişken sayısı kadar faktör elde edilene kadar sürmektedir. Ancak faktör sayısı arttıkça ilave edilen her faktörün toplam varyansı açıklama gücüne katkısı git gide azalmaktadır. Yani, belirli bir faktör sayısına ulaşıldığında toplam varyansın ünemli bir bölümü aı;ıklanabi!mekte ve böylece orijinal değişkenler yerine daha az sayıda bağımsız, ilişkisiz faktörler analizde kullanı labilmektedir.

7 Türkiye Barıkacılık Sektörü için Alterııatif Bir Ri.~k Derecı:fendirmt Modeli 39 Kuramsal olarak faktör sayısı değişken sayısına eşit olabilir ancak başarılı bir faktör analizi uygulamasında. elde edilen faktör sayısı değişken sayısına göre çok daha az olmalıdır. Ortak faktör sayısının belirlenmesinde ise; Kaiser kriteri en sıklıkla kullanılmaktadır. Bu kritere göre bir faktörün ortak faktör olarak sayılabilmesi için; }:;> En az iki faktör yükünün anlamlı görülmesi,? Varyansa katılma miktarının (özdeğer)!'den büyük olması veya >- Varyansa katılma yüzdesinin %10'dan büyük olması gerekmektedir (Pekkaya. Aydoğan ve Tosuner, 2001: 6). Analize ddhil edilen çok sayıda ilişkili değişkenden bağımsız, yorumlanabilmesi kolay ve kavramsal olarak anlamlı az sayıda faktörün bulunması işlemine bileşenlerine ayırma {faktörleştirme) adı verilir. B!leşenlerine ayırma işlemi sonucunda analizde boyutun indirgenmiş olması, bağımsızlığın sağlanmış olması ve kavramsal olarak anlamlı bileşenler olması koşullarının sağlanması beklenilmektedir. Faktör döndürmesi. elde edilen faktörleri daha iyi yorum verebilecek şekilde yeni faktörlere dönüştürülmesi olarak ifade edilebilir (Tathdil, 1996: 173). Faktör döndürme teknikleri faktörlerin yorumlanmasına olumlu katkı sağlamalarına rağmen tartışmalı kriteriere bağlı olmaları sebebiyle literatürde en çok tartışılan konulardan biridir (Meriç, 1985: 106). Faktörlerin yorumlanması ve kavramsal olarak adiandıniması aşamasında değişken ile ortak faktör arasındaki ilişkiyi gösteren faktör yükü değerlerinden yararlanılır. Faktör döndürmesindeki amacı daha somut bir biçimde ifade edebilmek için yorumlamada aşağıdaki kriterler ve esaslar dikkate alınmalıdır (Pekkaya, Aydoğan ve Tosuner, 2001: 7). > Kabaca faktör yükünün 0.50 ve daha büyük olması gerekir. Böylece, değişken ile ortak faktör ara~mda anlamlı ve önemli bir ilişki bulunduğu yargı~ına varılır. > İki ve daha fazla anlamlı ve önemli faktör yilkü bulunan faktör, ortak faktör niteliğinde sayılır. }:;> Bir faktörün bütün yüklerinin pozitif, anlamlı ve önemli oluşu, bu faktörün önemli bir simge olarak kabul edilebileceğini göstermektedir. Yani bu faktör yardımıyi :ı bütün değişkenler az veya çok duyarlı olarak ölçülebilirler. >- Faktör yükü en büyük olan değişken, bu faktörün ölçüsü olarak görtilebilir.

8 40 Murat ATAN ~ Bir faktörün adlandırılması, faktör yükü büyük olan bir veya birkaç değişkeni n ortak özelliğine göre yapılabilir. 'r Bir faktörün içinde pozitif ve negatif işaretli faktör yüklerinin bulunması. bu faktörün iki kutuplu olabileceğini gösterir. Bu durumda zıt işaretli değişkenler iki ayrı kümeye ayrılabilir. }o Başarılı bir faktör analizi ile yorumlama, özellikle isimlendirme için, örnek ha<.: mi büyük tutulm:ılı ve değişken sayısı da beklenilen ortak faktörün beş katı olmalıdır. Faktörlerin yorumunu kolaylaştırmak amacıyla eksen döndürmesi yapılmasından ~onraki aşamada boyutları indirgenmiş faktör yükleri matriste kullanıla<.:ak değişkenierin seçilmesi gerekmektedir. Değişken seçimi için iki yöntem vardır. Birinci yöntemde, özdeğerleri birden büyük olan faktörlerden her birini temsilen faktörlere katkısı en yüksek olan bir değişken seçilmektedir. Bu değişkenlere göre gözlem değerlerinin analiz edilmesi ve sıralanması mümkün olabilir. İkinci yöntemde ise. faktörlere katkıda bulunan bütün değişkenierin doğrusal bir fonksiyonu olan faktörlerin değerleri yani faktör skorları hesaplanmaktadır. Faktör değerlerinin kullanılması halinde, değişkenierin bağımsız olması sağlandığı gibi değişkenierin açıklama gücü de artacaktır. Faktör değerlerinin özdeğerler veya varyansın açıklama gücü ile ağırlıklandırarak toplanmasıyla. faktörler bazında her bir faktör için genel bir değer elde edilmesi ve bu genel faktörlere göre gözlemler arasında bir sıralamanın yapılması da mümkün olmaktadır (Pekkaya, Aydoğan ve Tosuner, 2001: 8). Araştırmada Tablo 1 'de verilen 5 adet banka grubu ve Tablo 2'de verilen 27 değişken ise gözlem değeri olarak yer almaktadır. Araştırma 2002/Aralık /Eylül üçer aylık bililnço dönemlerini kapsamaktadır. Yorumlan kolaylaştırmak amacıyla metin içinde sadece son dönem olan 2006/Eyllil dönemine ait sonuçlar gösterilecek diğer dönemlere ait sonuç değerleri tablolaştırılarak Ekler bölümünde verilecektir. Araştırmada kull;ınılan değişkenler, Sermaye Yeter\iliği, Aktif Kalitesi. Likidite Yeterliliği. Karlılık. Gelir-Gider Yapısı ve Ölçek Büyüklüğü oranları olmak üzere altı ana grupta (boyutta) incelenecektir.

9 Tiirk(ve Bankacılık Sektörü için Altemal(f Bir Ri.1 k Derecele11dirme Modeli 41 Tablo /Eyllil Dönemi İtibariyle Faktörlerin Özdeğerleri ve Varvansı. Açıklama Yüzdl'leri Faktör Özdeğer Toplam Varyan.n11 Açıklama Gücü Başlangtç O:_dcğcr/er Varyansı Açıklama }'üzdcsi ı ,52 55, ,08 75, , , Var) ansı Birikim/i Açıklama riizde.çi Tabloda yer alan özdeğerler, faktörlerin varyansını göstermektedir. Birinci faktörün varyansı 14,99'dur. Birinci faktör toplam varyansın yüzde 55,52'sini (14, ). İkinci faktör toplam varyansın yüzde 20.0S'ini, Üçüncü faktör toplam varyansın yüzde 16.46'sını açıklamakta ve varyansın açıklanma gücü faktör sayısı arttıkça azalarak küçülmektedir. Faktör analizinin temel amaçlanndan birisi boyut indirgemek yani birbirleri ile belirli ölçülerde ilişkili 27 değişken kullanmak yerine. toplam varyansın kabul edilebilir bir bölümünü açıklayan ve analizde kullanılan değişkenierin doğrusal bile,şenlerinden oluşan daha az sayıda, birbirleri ile ilişkisiz (korelfisyonsuz) fakıörlerin hesaplanmasıdır. Bu nedenle analiz sonucu elde edilen 27 adet faktörün azaltılması gereklidir. Bu amaçla Kaiser kriterinden faydalanılabilir. Bu kritere göre, varyansa katılma miktarı (özdeğeri) l'den büyük olan faktörlerin seçilmesi gereklidir. Tablo 4 incelendiğinde ilk dört faktörün özdeğeri birden büyüktür. Bu kritere göre, 2006/Eylül döneminde Türkiye Bankacılık sektörünün performansını açıklayan dört adet faktör tespit edilmiştir. Bu faktörler. toplam varyansın yüzde loo,o'ü açıklamaktadır. Bu aşamaya kadar araştırmanın faktör modeli bölümünde bahsedilen iyi bir faktör analizi için gerekli olan boyut indirgenıe ve bağımsızlık koşulları sağlanmıştır. Üçüncü koşul faktörlerin kavram~al anlamlı!ığının sağlanmasıdır. Bunun için her bir değişken ile her bir faktör arasındaki ilişkiyi gösteren faktör yükü değeri olarak adlandırılan korelasyon katsayılarını hesaplamak gereklidir. Faktörler için kavramsal anlamlılığın daha iyi ifade edilip edilemeyeı:eğ:ini belirleyebilmek amacıyla Yarimax döndürme yöntemi uygulanarak tekrar faktör yükü matrisi hesap edilmiş ve Tablo 5'de gösterilmiştir.

10 42 M11rat ATAN Değişkenler Tablo /Eylül Dönemi Döndürülmüş Faktör Yükleri Matrisi Faktörler ı OLCEK OLCEKl OLCEK OLCEK OLCEK OLCEK OLCEK SY SYl SY LKT2-0.6ll AKl KAR LK Tl AKS AK AK KARl GGYI GGY GGY AK GGY AKS GGYS AK AK *Temel B ıleşenler Yontemı ıle 4 Faktor Hesaplanmıştır. Kaiser normalleştirme ile Yarimax döndürme yöntemi uygulanmıştır. Döndürülmüş faktör yükü matrisi. faktör analizi sonuçlarının yorumlanmasına bir temel teşkil etmektedir. Faktör yükü matrisinden çıkarılan ilişkiler bütünü Türkiye Bankacılık sektörünün finansal yapısını ve performansını yansıtmaktadır. 2002/Aralık- 2006/Eylül üçer aylık dönemleri arasında bu yapının incelenmesi sistemde yer alan banka gruplarının mali durumlarındaki değişimin ne çeşit bir yaklaşımla izlenmesi gerektiği konusunda yol gösterici olmaktadır. Bundan sonraki aşamada faktörlerin adiandıniması ve yorumlanması yapılacaktır.

11 Tiirkiye Bankacılık Seküirii lçiıı Altemat~f Bir Risk Dereceleııdirme Moddi 43 Analiz sonucu bulunan faktörlerin her biri açıklayabildikleri değişme yüzdesine göre banka gruplannın mali performanslarındaki değişimierin farklı bölümlerini içermektedir. Faktörlerinin adlandırı!m:.ısını iki şeklide yapmak mümkündür. Bunlar, faktörde yer alan değişkenlerden açıklama gücü en yüksek olan değişkene göre adiandırma ve faktörde yer alan değişkenierin yoğunluğuna göre adlandırmadır. 2006/Eylül dönemi değişkenleri kullanılarak yapılan analizde elde edilen faktörleri, faktörde yer alan değişkenlerden açıklama gücü en yüksek olana göre adiandınimak istenirse. birinci faktörü ölçek büyüklüğü faktörü, ikinci ve üçüncü faktör aktif kalitesi ve dördüncü faktör de gelir/gider yapısı faktörü olarak adlandınlabilir. 2006/Eylül dönemi değişkenleri kullanılarak yapılan analizde elde edilen faktörleri, faktörde yer alan değişkenierin yoğunlaşmalarına göre adiandınimak istenirse, birinci ve ikinci faktörü karma faktör, üçüncü faktörü aktif kalitesi ve gelir/gider yapısı ve dördüncü faktörü de aktif kalitesi ve gelir/gider yapısı faktörleri olarak adlandırılabilir. Faktör analizi sonuçlarını. faktör yükleri matrisinde faktörlerde yoğunlaşan değişkenlerinden çıkan sonuçlar özetlenirse; 2006/Ey\ü\ döneminde toplam varyansın %55,52'sini açıklayan birinci faktörde en fazla yoğunlaşan değişkenler ölçek büyüklüğü, (ÖLÇEK!,..., ÖLÇEK?) sermaye yeterliliği (SYl, SY2 ve SY3) ve likidite yeterliliği (LKTI) 'e ait değişkenler olduğu görülmektedir. En fazla açıklama gücüne sahip bu faktörden sonra diğer faktörlerde aktif kalitesi, karlılık ve gelir-gider yapısı'na ait değişkenierin yoğunlaştığı gözlemlenmiştir. 2006/Eylül döneminde Türkiye Bankacılık sektöründe faaliyet gösteren bankaların mali performanslarının değerlendirilmesine ilişkin yapılan bu analizde öncelikle incelenmesi gereken değişkenierin sırasıyla ölçek büyüklüğü, sermaye yeterliliği, likidite yeteriili ği, karlılık, aktif kalitesi gelir-gider yapısı ve oranları olduğu ve bu değişkenierin banka gruplarının finansal yapılarındaki değişimierin önemli bir bölümünü açıkladıklan ortaya çıkmıştır. Birinci faktörde ölçek büyüklüğü, sermaye yeterliliği, gelir-gider yapısı ve karlılık değişkenleri yoğunlaşmıştır. Finansman ve bankacılık literatüründe sermaye yeterliliğine ve ölçek büyüklüğüne ilişkin oranların yoğunlaştığı faktörler "giivenilirlik veya sağ/amlılık" faktörleri olarak tanımlanmakıadır. Bu nedenle birinci faktör "güvenilirlik,.e likidite faktörü" adıyla adlandınlmıştır. Tablo 5'de görüldüğü gibi birinci faktörde birçok değişken grubu yer almaktadır. İkinci, üçüncü ve dördüncü faktörler de çok sayıda değişken içerdikleri için birer karma faktör özelliği de ıaşımaktadırlar. Bu üç faktör varyanstaki değişimin %44,48'ini açıklamaktadır. Finansman ve bankacılık literatüründe karlılık değişkenlerinin

12 44 MuratATAN yoğunlaştığı faktörler ''ıwimlilik ı cya iiretkeıılic, gelir-gider yapısı deği~kenlerinin yoğunlaştığı faktörler ise "mali erkin/ik" faktörleri olarak tanımlanmaktadır. İkim:i faktörde gelir/gider yapısı, karlılık ve aktif kalitesi değişkenlerinin yoğunlaşması sebebiyle bu faktöre ''\'erimlilik, mali etkinlik ve aktif kalitesi faktörü" adı verilmiştir. Üçüncü ve dördüncü faktörler aktif kalitesi ve gelir/gider yapısı değişkenlerinden oluşınakıadır bu yüzden bu fo:ıktörlere "aktif kalitesi,-e gelir/gider yapısı faktörü" adı verilmiştir. Tüm fakıörlerin skorlarının özdeğerleri ile ağırlıklandırılması ile genel faktör" adlı bir faktörde ayrıca oluşturulmuştur. Dört faktör için her bir banka grubuna ait faktör skorları. regresyon yöntemiyle tahmin edilmiş ve elde edilen >.korlara varyan~ açıuama yüzdeleri göz önünde bu\undunı.\<ı.~',\k ıend hı.\<..\qç \wiel<..ü he<i.<ı.p\<ı.\,\\'\l~t\ç. Ger\<!\ fe.h('w. ' GF=").F J.::... ı lj j=1,2,...,5 (!) =ı Bu genel fah.tör Tablo 4'de g(bterildiği gibi varyanstaki değişimin %l00,0.ünü açıklamaktadır. Faktör analizinde kullanıkın ölçek büyükh.iğü, sermaye yeteriili ği oranlan ve likidite yeterliliği oranlarının toplım değişimin birikinıli olarak bakıldığı %55.52'sini açıklayan ilk faktör altında yoğunlaşması 2006/Eylül dönemi için Türkiye Bankacılık Sektörünün finansal performansını açıklayan en önemli bilginin ölçek büyüklüğü, sermaye yeterliliğine ve likidite yeterliliğine ilişkin değişkenlerde içerildiği sonucunu vermektedir. Varyansın açıklanmasına giderek azalan oranlarda katkıda bulunan diğer faktörlerde yer alan değişkenler ise sırasıyla gelir/gider yapısı, aktif kalitesi ve karlılık değişkenleri şeklinde yoğunlaştığı görülmüştür. Faktör yükü matrisinde yer alan değişkenierin aldıkları değer, değişkenierin yer aldığı faktörlerin belirlenmesi ve faktör içinde değişkeııin nispi öneminin ortaya konması açısından önemlidir. Öte yandan hesaplanan faktürlerde yer alan değişkenierin katsayı işaretleri de, değişkenierin birbirleri ile olan ilişkilerinin yönünü göstermesi sebebiyle de önem taşımaktadır. Tablo 5'i bu açıdan incelediğimizde, aynı yönde ve farklı yönde hareket eden değişkenierin oluşturduğu bir faktör kompozisyonu ile karşıla~ılmaktadır. Analizde kullanılan 27 değişken 4 faktöre indirgenmiştir. Analiz kullanılan b::ınb. gruplarının bu faktörlere göre sıralanabilme:.i için iki yöntem vardır. İ(k yöntemde, banka grupları, hesaplanmış her bir faktörde aldıkları değerlere göre ya da toplam vary:ın~ııı açıklama yüzdeleri ile ağırlıklandırılmaları suretiyle hesaplanan genel faktöre göre sıralanabilirler. İkinci olarak i>.e, kavramsal anlamlılık içererek isimlendirilen raktürlere göre sıralnnabilirler. Bu '. erı,:evede bu annlizde banka grupları için hesaplanan genel faktöre göre önem düzeyleri sıralaması yapılmıştır.

13 Türk~ve Bankacılık Sektörü İçin Alternatif Bir Risk Derecelendirme Modeli 45 Daha sonraki aşamada ise tüm banka gruplarının 2002/Aralık ~ 2006/Eylül üçer aylık dönemleri arasında toplam varyansın açıklama yüzdeleri hesaplanacaktır. Bu yüzdeler ağırlık olarak kullanılarak Türkiye Bankacılık sektörü içinde yer akın 5 adet banka grubu için 2002/Aralık- 2006/Ey\ül üçer aylık dönemleri genel faktör skorları hesaplanıp tablolaştırılacaktır. Burada amaç. banka gruplarının mali başarısız duruma düşmelerinden önce bir erken uynrı verip vermediğinin tespit edilmesidir. Banka gruplannın hesaplanan faktör değerlerine göre sıralamasının yapılmasındnki amaç bazı banka gruplarının diğer gruplardan iyi veya kötü olduklarını göstermek değildir. Buradaki amaç tüm banka gruplarının genel faktöre göre önem düzeylerinin belirlenmesidir. Tablo 6'da tüm banka grupları için kavramsal faktörlere ve hesaplanan genel faktör değerlerine verilmiştir. göre sırabması Tablo /Aralık Genel Faktör Skorları /Eylül Dönemleri Kavramsal Faktör ve oıl.. k Senııa)'e Akıif Likidi lo Gt lir/gide G<n<l Bank ıar Kortolık Bliyiikl Yeıertm~i Kaliı<>i \'eıerliıi~i ' \'apısı Fakı<ır üi;iı Kamu Soro,.yeli T"an \) 110 \)_\~1-0.:! ı ~,'.6 B"ııbl,or Üzel Senııo)'<loT""" uı_ı -0.)6} O,J\ ıo.ıoı B.uoblar i; ' -~ ı.,.orrul Mo;~""" Si~ona -~ >~ı & ;> -1,73-1 1, ıl -26,485 folloıı 6 Dew_ B ' ~ \oh,ıcı B.oıl..ıaı 0, uo_ı -0.. \0S 0,-11! -0, H lo-1eı-..luoı K;hul Eın"'l"" Ea.,kalar Kamu S.rm.ı)eloTıcun BunJ.olar 1,070 -l o,m OT19 5, ~.1;>3 0.0-H !, > 6.1:/17 o Özel S'""")< lı Tı.. un -o.31a O.l:!b.o.ıoı ,}39 B""''' i"' ~ ~ T """"' MeıJu>U So~"n.ı ıq7 I.Oll ı.sn -~.670-2J.Zti.! Ş, 6 f<'nuuu D" o " \oh.ın" B.ınl l,ır ll-159 -ımı 0.) o (~,2 -.ı.;.ıo -7,75! Meıd"" KaOuiiSnne;<n B.ınluılor """'" S.m..;di T""" 1 s,.,,,,ı., Ozd S.,noı.ı;elı Tı.:cc; Bunkoınr ~ Ta'"''"'f M.-dua" Sı~'"'" -~ Fıınoıı.ı D< T. " ~. Kamu ~ ~ ' 0"1 " 1.1:57 --1,201 -l.gj },035-45\7 j ~80 o "' \1 2.0)Cl o..ı.ı -2,U5-0.'17 uıo 0.2'!2 1,7() lsj.:! < 1, ~.1-1() {).(HO -/}.689 Y"Ouncı B ııkalar (>ll ono -o. ı:;;; ı..ın J,/6) Meı~u.ıo ı.;,,l-o,ol B,ı,.bl."' Enı~')<ll 1, ıl -O. ls(>.1.i60-0,6;\9-9.. ~13 S<no.,vdo T"''" o ~ B.uok"ı'" Serın.'-' dı foc.ı" o 2!~ < 1-1! Q_OH O.li!O ()_4(,(, B.ıoık.ıl,u 1.\JJ -.1.ım -L6ü7 -O.ıl.l 0.6'-1-0 (ffl -ı.. m ' '-'"

14 46 MuratATAN T'""""' ~k,juatı Stg< ıta F"nıuıoı0e\'t B & I.GU -6,3:\2-0.72_1-22,111 0AI2 0,14) 3.1N -0.6&7 M"Juut Kot>ul Etıll<l'" s,.. ıkalar -0 ı~; 1554 ı~. ı w -3.9! ,7& , o 297 -O.J:\3 0,373 1, ,195 Me Juoo K.. Oul E;oınt)<" ıı,nık.ıl" Koıwı Senmyelı T "'"'' Jl.ııık l.or ,161 0, :\ Ulô 0.7% I.WI JJ,OJI J,$21 ~b'<luaı Klıt>ul l'o<ıı>eı<ıı s... ~" ı"' K'""" Seımayelı Tıcari B.ırık.ıl,or ı &7-0.>39 2,6.\ , , Ozcl S<rın yeli T"'" Baıık lar ).071 -(l.j ll -1, T <>~>mjt' Mevdua!! Si B""" F<oııuoıaOew B s.ı.ıı 1, ( & -11,486 0, (> 3, J.291 Me Juao K bul Eımeyeıı Ban!;ulao' Komu Soroı.,yelı Ti<.on B'"ık"l" Üzel Serı nu)< lı Ticarı Bank l r Toı.,..,-,fM"Jnotı Sigona Rırıunu 0e'f. B -0,119 1, , , , ! o,m 0,620-0, , ,160 1,76() , , ,606-0,64J -0,359 '1-k Juuı Kal>nl Etır"Y"" B.uı~alar Kamu Sernla)el; T""'' B"nkaiJT ÖZ< i S-<rnla)'dt Tocarı Bankolar T"'"""t Movdu..oı s;~o"" F"""'" De" B G,5!8 {), ü &1.o_ı9() 3,190-0, , % 1.7~7 3, ~ uıs -0,635 -#,791 0, _71).1-0, )_lll -0,657 MevJnilO Ko\oul Etın<)'<H Batıkrhr KiluLu S-<"'wıdi Tıc.ur B"nkol.~ -0.7H 11.5!5 HI% -0,411 -O.J07 1.4$0 1.5! :!36 Mc'-~"" l,:uhnl Ern.,y<rı B.mbl'" ı.630-0,5.l l K.ıınu S<r"W)di Tıcaı r Bwrbl.rr o.., ı """''')'dı ı ic.uo Borıbl." o sı:; -! ı ]_, o )9) -ll 626

15 Türkiye Bankacılık Sektörü İçin Alterııatif Bir Risk Derecelendirme Modeli 47 L lt ı.ıoı Genel faktöre göre yapılan sıralama incelendiğinde ilk göze çarpan özellik; 2004/Mart/Eylül ve 2005/Haziran /Mart biltinço dönemleri hariç diğer tüm biliinço dönemlerinde pozitif skor değerine özel sermayeli ticaret bankaları ulaşmışken benzer şekilde 2003/Haziran ve 2004/Aralık biltinço dönemlerinde mevduat kabul etmeyen bankalarının sıralamanın üstünde yer almaları ve pozitif skor değerleri almaları, 2004/Mart bilftnço dönemi hariç tüm dönemlerde yabancı sermayeli ticari bankaların gene!likle sıralamanın son çeyreğinde yer alması ve 2002/Arahk /Mart biliinço dönemleri arasında tasarruf mevduatı sigorta

16 48 MuratATAN fonuna devir edilen mali başarısız bankaların ise son sırada yoğunlaşması buna karşın aynı bankaların 2005/Haziran döneminden sonra ise bir dönem hariç hep en üst düzeyde bulunmuş olmasıdır. Kamu bankalarının bankacılık faaliyetlerini çoğunlukla kamu yararı gözetir biçimde sürdürmeleri nedeniyle ilk amaçları karlarını maksimize etmek olmamasına rağmen sıralamada ona sıralarda çıkmıştır. Ticari bankalar açısından kıyaslama yapıldığında Özel Sermayeli Ticaret bankalarının Yabancı bankalara göre sıralamada daha üst sıralarda yer almalan Türkiye Bankacılık sektörü açısından dikkat edilecek bir noktadır. Tablo 6'da son sırada yer alan TMSF'na devir olunan banka grubu 2005/Haziran döneminden sonra üst sıralara çıkması TMSF'nin birleştirilmiş başarısız banka grubunu iyi bir yönetime tabi tuttuğu ve önemli iyileştirmeler kaydettiği şeklinde algılanabilir. Tablo 6'da verilen banka gruplarının genel faktör değerine göre pozitif değer aldıklan dönemleri değerlendirildiğinde bu dönemlerde bu banka grupları önem düzeyi açısından "önemli" bulunmuşlardır. Bu sıralamada en dikkat çekici nokta, Aralık döneminde ve 2005/Haziran döneminden sonra 2006/Mart dönemi hariç tüm dönemlerde TMSF grubunun önemli durumda göztikmesidir. Ayrıca tılm yılların Aralık döneminde yabancı banka grubu bu sıralamada önemsiz durumda bulunmuştur. 2004/Mart, 2004/Eylül ve 2005/Haziran /Mart arası biliinço dönemleri hariç diğer tüm üçer aylık dönemlerde Özel sermayeli ticari banka grubu önemli düzeydedir. Kamu sermayeli ticari banka grubu ise sadece 6 biliinço döneminde önemli diğer tüm dönemlerde ise önemsiz düzeydedir. Tablo 6'da koyu ve italik fontlarla yazılmış ve hücreleri boyalı olarak gösterilen banka grupları, TMSF devir olunan bankalara benzer genel faktör değerleri alarak bu banka grubu ile birlikte önemsiz düzeyde bulundukları görülmektedir. Bu nedenle bu banka grupları için erken uyarı verdikleri ve faaliyetlerinin dikkatlice izlenmesi gereklidir yorumu yapılabilir. Tablo 6'dan elde edilen son nokta, 2002/Aralık /Eylül dönemleri arasında incelenen 16 bilinço dönemi açısından Kamu sermayeli ticari banka grubu %37.5 önemli düzeyde, Özel sermayeli banka grubu %62.5 önemli düzeyde, Yabancı sermayeli banka grupları %6.3 önemli düzeyde, Mevduat kabul etmeyen banka grubu %87.5 ve TMSF devir olunan banka grupları %37.5 önemli düzeyde bulunmuşlardır. İlgili dönemler arasında genel faktör değerleri açısından en yüksek ve pozitif değerler Mevduat kabul etmeyen banka grubudur. Bu bankaları özel sermayeli ticaret bankaları grubu takip etmektedir. Bu banka gruplarından birkaçı bazı dönemler Türkiye bankacılık sektörünün yaşadığı krizlerden etkilenerek genel faktör değerlerinde negatif değer almış olmalarına rağmen genel olarak genel faktör değerlerinde pozitif ve iyi durumda gözükmektedirler.

17 Türkiye Barıkacılık Sekliirii İçin Altemat~f Bir Risk Derecelendirme Modeli Bu analizin amaçlarından biri erken uyarı veren banka gruplarını tespiı etmeye çalışmaktır. Bu amaçla. bankacılık faaliyeıini sürdüren koyu-italik fontlarla ve koyu hücrelerde güsıerilen bu banka gruplannın negatif faktör değeri aldıkları veya ilgili faktörler açısından önem seviyelerinin düşük olduğu, bu risk faktörleri açısından yakından takip edilmesi gereklilığidir. Böylece olası bir mali başarısızlığın önceden giderilebilmesi mümkün ol.-ıbilecc:ktir. Çalışmanın bu aşama~ıııda 16 bilfinço dönemi ıçin Tablo 6'da verilen kavramsal faktör ve Genel faktör skorlarının banka gruplan arasında bir fark!ılaşıp farklılaşmadığını tesı etmek amacıyla Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) testi uygulanmıştır. Test edilen hipotez; Ho: Banka Gruplarının Faktör Skorları Ortalamaları Arasında Fark Yoktur H 1 : Banka Gruplarının Faktör Skorları Ortalamalan Arasında Fark Vardır şeklinde tanımlanmıştır. Bu testin sonuçları aşağıda tablolaştırılmıştır. ~ Tablo /Aralık /Eylül Genel Faktör Skorlarının Banka Farklılaşmadığının AN OVA Testi Sonuçları F Değeri Sermaye Yeterlifiği AktifKalitesi likidite Yeterlifiği Karlll ık Gelir/Gider Yapısı içek Büyiikliiğü Gmel Faktör Dönemleri Kavramsal Faktör ''e Gruplarına Göre Farklılaşıp Anlamlılık (P) * O.l * o:.== %5 alınmıştır. Tablo 7'de verilen sonuçlar incelendiğinde Sermaye Yeterliliği, Likidite Yeterliliği. Karlılık, Ölçek Büyüklüğü ve Genel Faktör Skor değerleri açısından banka grupları arasında bir farklılaşma olduğu tespit edilmiştir. Diğer faktör skorlarında ise anlamlı bir fark bulunamamıştır. Bundan sonraki aşamada farklılaşma bulunan faktörler için bu farklılaşmanın hangi banka gruplarından kaynaklandığını tespit edebilmek amacıyla Çoklu Karşılaştırma Testi uygulanmış ve sonuçlar Tablo 8'de gösterilmiştir.

18 so MuratATAN Tablo 8. Çoklu Karşılaştırma Test Sonuçları Sermaye Yeterliliği (1) Banka Ortalama (J) Banka Grubu Grubu Fark Anlamhlık Özel Sermayeli Ticari Bankalar* ı.ı 12 o.oıo Kamu Yabanı:ı Bankal:ır Sermayeli Ticari Mevduat Kabul Etmeyen Bankalar* _ Bankalar * Tasarruf Mevdu<ıll Sigorta Fonurıa Devredilen B Kamu Sermayeli Ticari Bankalar* -l.l Özel Yabancı Bankalar Sermayeli Ticari Mevduat Kabul Etmeyen Bankalar Bankalar* TasarrufMevduatı Sigorta Fonuna Devredilen B Kamu Sermayeli Ticari Bankalar Özel Sermayeli Ticari Bankalar Yabancı Bankalar Mevduat Kabul Etmeyen Bankalar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna Devredilen B Kamu Sermayeli Ticari Bankalar* Mevduat Özel Sermayeli Ticari Bankalar Kabul Etmeyen Yabancı Bankalar Bankalar* TasarrufMevduatı Sigorta Fonuna Devredilen B Tasarruf Kamu Sermayeli Ticari Bankalar Mevduatı Özel Sermayeli Ticari Bankalar Sigorta Yabancı Bankalar Fonuna Devredilen B. Mevduat Kabul Etmeyen Bankalar *Ortalama Farkı %5 düzeyinde anlamlı bulunanlar

19 Türkiyf! Bankacdık Sf!ktörii İçin Altf!rtıatif Bir Risk Df!recdf!ndirme Modeli sı Likidite Yeterliliği (1) Banka Ortalama (J) Banka Grubu Grubu Fark Anlamlılık Kamu Sermayeli Ticari Bankalar* Özel Sermayeli Ticari Bankalar* Özel Sermayeli Ticari Bankalar Yabancı Bankalar Mevduat Kabul Etmeyen Bankalar TasarrufMevduatı Sigorta Fonuna Devredilen B. * -0.9() Kamu Sermayeli Ticari Bankalar Yabancı Bankalar ı.ooo Mevduat Knbul Etmeyen Bankalar Tasarruf Mevduatı Sigon:.ı Fonuna Devn~dilen B. * Kamu Sermayeli Ticari Bankalar Yabancı Bankalar* Mevduat Kabul Etmeyen Bankalar* Özel Sermayeli Ticari Bankalar Mevduat Kabul Etmeyen Bankalar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna Devredilen B. * Kamu Sermayeli Ticari Bankalar Özel Sermayeli Ticari Bankalar Yabancı Bankalar TasarrufMevduatı Sigorta Fonuncı Devredilen B.* Tasarruf Kamu Sermayeli Ticari Bankalar* Mevduatı Özel Sermayeli Ticari Bankalar* Sigorta -- Ti Yabancı Bankalar* Fonuna -- Devredilen B. Mevduat Kabul Etmeyen Bankalar* *Ortalama Farkı '7r5 düzeyinde anlamlı bulunanlar

20 52 MuratATAN Karlılık (1) Banka Ortalama (J) Banka Grubu Grubu Fark Kamu Sermayeli Ticari Bankalar* Özel Sermayeli Ticari Bankalar Yabancı Bankalar Mevduat Kabul Etmeyen Bankalar Özel Sermayeli Ticari Bankalar Anlamlılık Yabancı Bankalar Mevduat Kabul Etmeyen Bankalar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna Devredilen B. * -0.~ S Kamu Sermaye h Ticari Bankalar Yabancı Bankalar 0.41 ı Mevduat Kabul Etmeyen Bankalar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna Devredilen B Kamu Sermayeli Ticari Bankalar Özel Sermayeli Ticari Bankalar ı Mevduat Kabul Etmeyen Bankalar TasarrufMevduatı Sigorta Fonuna Devredilen B Kamu Sermayeli Ticari Bankalar Özel Sermayeli Ticari Bankalar Yabancı Bankalar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna Devredilen B Tasarruf Kamu Sennayeli Ticari Bankalar* Mevduatı Özel Sermayeli Ticari Bankalar Sigorta Yabancı Bankalar Fonuna Devredilen B. Mevduat Kabul Etmeyen Bankalar ' *Ortalama Farkı %5 düzeyinde anlamlı bulunanlar

21 Türkiye Baukacıbk Sektörü İçirı Altenuıt(f Bir Ri.~k Dereceleudirme Modeli 53 Olçek Bü~'üklüğü (1) Banka Ortalama (J) Banka Grubu Grubu Fark Kamu Sermayeli Ticari Bankalar Özel Sermayeli Ticari Bankalar * Yabancı Bankalar * Mevduat Kabul Etmeyen Bankalar * Özel Sermayeli Ticari Bankalar Yabancı Bankalar Mevduat Kabul Etmeyen Bankalar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna Anlamlılık Devredilen B Kamu Sermayeli Ticari Bankalar Yabancı Bankalar* Mevduat Kabul Etmeyen Bankalar TasarrufMevduatı Sigorta Fonuna Devredilen B. "' o.m5 Kamu Sermayeli Ticari Bankalar Özel Sermayeli Ticari Bankalar* Mevduat Kabul Etmeyen Bankalar"' Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna Devredilen B Kamu Sermayeli Ticari Bankalar Özel Sermayeli Ticari Bankalar Yabancı Bankalar* Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna Devredilen B.* Tasarruf Kamu Sennayelı Ticari Bnnkalar Mevduatı Özel Sermayeli Ticari Bankalar* Sigorta Yabnncı Banknlar Fonuna Devredilen B. Mevduat Kabul Etmeyen Bankalar * ' *Ortalama Farkı 'k5 dilzeyinde anlamlı bulunanlar

22 54 MuratATAN Genel Faktör (1) Banka Ortalama (J) Banka Grubu Grubu Fark Anlamlıhk Özel Sermayeli Ticari Bankalar Kamu Yabancı Bankalar Sermayeli Mevduut Kabul Etmeyen Bankalar* O.OJ-1. Ticari Bankalar* TasarrufMevduatı Sigorta Fonuna Devredilen B Kamu Sermayeli Ticari Bankalar Özel Yabancı Bankalar * :'\ Sermayeli Mevduat Kabul Etmeyen Bankalar Ticari Bankalar* Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna Devredilen B Kamu Sermayeli Ticari Bankalar Yabancı Bankalar* Mevduat Kabul Etmeyen Bankalar* Özel Sermayeli Ticari Bankalar* Mevduat Kabul Etmeyen Bankalar* Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna Devredilen B Kamu Sermayeli Ticari Bankalar* Özel Sermayeli Ticari Bankalar 7.57 I 0.7I5 Yabancı Bankalar* Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna Devredilen B. ll.lll Tasarruf Kamu Sermayeli Ticari Bankalar Mevduatı Özel Sermayeli Ticari Bankalar Sigorta Yabancı Bankalar Fonuna Devredilen B. Mevduat Kabul Etmeyen Bankalar -ll.lll *Ortalama Farkı %5 düzeyinde anlamlı bulunanlar

23 Türkiye Bankncılık Se/.:1iirii İçin Altenıat(f Bir Risk Derecelendirme Modeli ss Tablo 8'de elde edilen sonuçlar incelendiğinde: Sermaye Yeterliliği faktörü açısından kamu sermayeli ticari bankalar olunan banka grubu, özel sermayeli ticari bankalar ve mevduat kabul etmeyen bankalar gruplarına göre farklıdır sonucuna ulaşılmıştır. Likidite Yeterliliği faktörü açısından tasarruf mevduatı sigorta fonuna devredilen bankalar grubu ile tüm diğer banka gruplan arasında fark vardır sonucuna ulaşılmıştır. Karlılık faktörü açısından tasarruf mevduatı sigorta fonuna devredilen bankalar grubu ile sadece kamu sermayeli ticari bankalar grubu arasında fark vardır sonucuna ulaşılmıştır. Ölçek Büyüklüğü faktörü açısından, özel sermayeli ticari banka grubu ile yabancı banka grubu ile tasarruf mevduatı sigorta fonuna devir olunan banka grubu arasında ve yabancı bankalar grubu ve mevduat kabul etmeyen banka grubu arasında fark vardır sonucu oluşmuştur. Son olarak genel faktör değerlerine göre yapılan değerlendirmede ıse, yabancı banka grubu ile özel sermayeli ticari banka ve mevduat kabul etmeyen bankalar gruplarına göre farklıdır sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca kamu sermayeli ticari bankalar grubu ile mevduat kabul etmeyen bankalar grubu arasında da fark vardır sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlar göstermektedir ki beklendiği gibi tasarruf mevduatı sigorta fonuna devir olunan banka grubu likidite, ölçek büyüklüğü ve karlılık faktörleri açısından diğer banka gruplarına göre farklı çıkmaktadır. Tasarruf mevduatı sigorta fonunun yapmış olduğu uygulamalar (iyileştirmeler ve önlemler) fon içinde yer alan banka gruplarının bu farklılığını giderek azalttığı söylenebilir. 3. SONUÇ VE DEGERLENDİRME Türkiye Bankacılık sektöründe yer alan tüm banka gruplarının finansal performanslarını ölçmek, birbirleri ile yüksek ilişkili çok sayıda mali oran yerine, birbirleri ile ilişkisiz bağımsız ortak faktörler elde ederek boyut indirgeyen ve bunları kullanarak Türkiye Bankacılık sektöründe faaliyet gösteren banka gruplarının mali performanslarını değerlendirmek amacıyla yapılan bu araştırmada, faktör analizi yöntemi. Türkiye Bankacılık sektörü içinde yer alan 5 adet banka grubunun bil.frnço ve gelir tablolarından yararlanılarak hesaplanan 27 adet değişken kullanılarak 2002/Aralık /Eylül dönemlerinde uygulanmıştır. Araştırmada kullanılan değişkenleri; sermaye yeterliliği oranları, aktif kalitesi oranları, likidite yeterliliği oranları. karlılık yapısına ilişkin oranlar. gelir-gider yapısına ilişkin oranlar ve ölçek büyüklüğüne ilişkin değişkenler olmak üzere altı ana grupta değerlendirmek mümkündür. 2002/Aralık döneminde toplam varyansın faktörde en fazla yoğunlaşan değişkenler gelir-gider yapısı, karlılık, likidite yaklaşık %60'ını açıklayan birinci yeterliliği, aktif kalitesi ve sermaye yeterliliğine ilişkin değişkenlerdir.

24 56 Murat ATAN 2003/Mart döneminde toplam varyansın yaklaşık %5I'ini açıklayan birinci faktörde en fazla yoğunlaşan değişkenler gelir-gider yapısı, karlılık, likidite yeterliliği, aktif kalitesi ve sermaye yeterliliğine ilişkin değişkenlerdir. 2003/Haziran döneminde toplanı varyansın yaklaşık %51 'ini açıklayan birinci fakıörde en fazla yoğunlaşan değişkenler gelir-gider yapısı, likidite yeterliliği, aktif kalitesi ve sermaye yeterliliğine ilişkin değişkenlerdir. 2003/Eylül döneminde toplam varyans ın yaklaşık %49'unu açıklayan birinci faktörde eıı fazla yoğunlaşan değişkenler gelir-gider yapısı, aktif kalitesi, sermaye yeterliliği ve likidite yeterliliğine ilişkin değişkenlerdir. 2003/Aralık döneminde toplam varyansın yaklaşık %47'sini açıklayan birinci faktörde en fazla yoğunlaşan değişkenler gelirgider yapısı, karlılık, sermaye yeterliliği, aktif kalilesi ve likidite yeterliliğine ilişkin değişkenlerdir. 2004/Mart döneminde toplam varyansın yaklaşık %49'unu açıklayan birinci faktörde en fazla yoğunlaşan değişkenler gelir-gider yapısı, aktif kalitesi, sermaye yeterliliği ve likidite yeterliliğine ilişkin değişkenlerdir. 2004/Haziran döneminde toplam varyansın yaklaşık %53'tinü açıklayan birinci faktörde en fazla yoğunlaşan değişkenler gelir-gider yapısı, likidite yeterliliği, aktif kalitesi ve sermaye yeterliliğine ilişkin değişkenlerdil 2004/Eylül döneminde toplam varyansın yaklaşık %54'ünü açıklayan birinci faktörde en fazla yoğunlaşan değişkenler gelirgider yapısı, aktif kalitesi, sermaye yeterliliği, karlılık ve likidite yeterliliğine ilişkin değişkenlerdir. 2004/Aralık döneminde toplam varyansın yaklaşık %53'linil açıklayan birinci faktörde en fazla yoğunlaşan değişkenler gelir-gider yapısı, karlılık, likidite yeterliliği, aktif kalitesi ve sermaye yeterliliğine ilişkin değişkenlerdir. 2005/Mart döneminde toplam varyansın yaklaşık %54'ünü açıklayan birinci faktörde en fazla yoğunlaşan değişkenler aktif kalitesi, sermaye yeterliliği, gelirgider yapısı ve likidite.reterliliğine ilişkin değişkenlerdir. 2005/Haziran döneminde toplam varyansın yaklaşık %54'ünü açıklayan birinci faktörde en fazla yoğunlaşan değişkenler aktif kalitesi, sermaye yeterliliği, gelir-gider yapısı, likidite yeterliliği ve karlılığa ilişkin değişkenlerdir. 2005/Eylül döneminde toplam varyansın yaklaşık %57'sini açıklayan birinci faktörde en fazla yoğunlaşan değişkenler likidite yeterliliği, aktif kalitesi, karlılık, sermaye.reterliliği ve gelirgider yapısına ilişkin değişkenlerdir. 2005/Ara\ık döneminde toplam varyansın yaklaşık %54'tinü açıklayan birinci faktörde en fazla yoğunlaşan değişkenler sermaye yeterliliği, likidite yeterliliği, gelir-gider yapısı, aktif kalitesi, ölçek büyüklüğü ve karlılığa ilişkin değişkenlerdir. 2006/Mart döneminde toplam vary::ınsın yaklaşık %54'ünü açıklayan birinci faktörde en fazla yoğunlaşan değişkenler ölçek büyüklüğü, aktif kalitesi ve gelir-

25 Türkiye Bankacılık Sektörü İçiıı Alterııatif Bir Risk Dereceleııdirme Modeli 57 gider yapısına ilişkin değişkenlerdir. 2006/Haziran döneminde toplam varyansın yaklaşık %6l'ini açıklayan birinci faktörde en fazla yoğunlaşan değişkenler aktif kalitesi, gelir-gider yapısı, karlılık ve likidite yett"rliliğine ilişkin değişkenlerdir. Son olarak da 2006/Eylül döneminde toplam varyansın yaklaşık %56'sını açıklayan birinci faktörde en fazla yoğunlaşan değişkenler ölçek büyüklüğü, sermaye yeterliliği ve likidite yeterliliğine ilişkin değişkenlerdir. 2002/Ara\ık /Eylül dönemleri bir arada değerlendirildiğinde Türkiye Bankacılık sektöründeki banka gruplarının en önemli sorunları sırasıyla gelir gider yapısı, karlılık, aktif kalitesi, sermaye yeterliliği. likidite yeterliliği ve ölçek büyüklüğü'dür. Finans ve bankacılık literatüründe karlılık değişkenlerinin yoğunlaştığı faktörlere "verimlilik veya üretkenlik", sermaye yeterliliğine ilişkin oranların yoğunlaştığı faktörlere ise "güvenilirlik veya sağlamlıhk" faktörleri gelirgider yapısı ilişkin oranların yoğunlaştığı t~'lktörlere ise "etkinlik" olarak tanımlanmaktadır. Bu nedenle bu üç faktörün bileşiminden oluşan karma faktörlere "verimlilik, güvenilirlik ve etkinlik" faktörü adı verilmiştir. Bu şunu göstermektedir ki, Türkiye Bankacılık sektörünün en önemli sorunu güvenilirlik buna bağlı olan verimlilik ve kaynaklarını doğru yalıramamak yani etkinliktir. Sonuçlarda dikkat çekici önemli bir diğer husus, 2002/Aralık /Eylül dönemleri arasında toplam varyansı açıklamada etkili olan birinci faktörde yer alan karlılık oranları ile toplam varyansındaki değişimi orta düzeyde açıklayabilen faktörlerde yer alan likidite yeterliliği oranlarının birçok dönemde aynı yönde ilişkidedir. Ayrıca bu oranlar sermaye yeter\iliği ve gelir-gider yapısı oranlan ile birlikte Türkiye Bankacılık sektörü içinde yer alan banka gruplarının mali performanslarının belirlenmesinde kilit rol oynamaktadır. Üst ve orta dilzeyde açıklama gücü olan faktörlerde yoğunlaşan bu değişkenler ve aralarındaki ilişkinin yönü; 2002/Ara\ık- 2006/Eylül dönemleri içerinde sermaye yeterliliğifazla olan ve toplam aktifleri içerisinde likit varlıklann değerlerinin oram yüksek olan banka gruplannın karlıilk düzeyleri de yüksek olmaktadır. şeklinde bir sav geliştirilmesini mümkün kılmaktadır. Türkiye Bankacılık sektörü içinde yer alan banka gruplarına 2002/Aralık 2006/Eylül dönemleri için ayrı ayrı faktör analizi uygulanmış. her bir banka grubunun her üç aylık bil.inço dönemi için faktör değerleri. özdeğerleri ile ağırlıklandırılarak genel faktör değerleri oluşturulmuş ve tüm bankalar bu değere göre sıralanmışlardır. Bu sıralamanın sonuçlarına göre. özel sermayeli ticari bankalar grubu ile mevduat kabul etmeyen bankalar grubu sıralamada üst sıralarda yoğunlaşmış[ardır. Bu sıralamada kuşkusuz en önemli görüntüyü m<ıli yapılarındaki aşırı bozulmalar sonucu bankacılık faaliyetleri durdurulup Tas<ırruf Mevduatı Sigorta Fonuna devir edilen bankalar grubunun konumu oluşturmaktadır. Bu

2001 ve 2008 Yılında Oluşan Krizlerin Faktör Analizi ile Açıklanması

2001 ve 2008 Yılında Oluşan Krizlerin Faktör Analizi ile Açıklanması 2001 ve 2008 Yılında Oluşan Krizlerin Faktör Analizi ile Açıklanması Mahmut YARDIMCIOĞLU Özet Genel anlamda krizler ekonominin olağan bir parçası haline gelmiştir. Sıklıkla görülen bu krizlerin istatistiksel

Detaylı

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... i İÇİNDEKİLER... iii TABLO LİSTESİ... v GRAFİK LİSTESİ... vii KUTU LİSTESİ... xiv KISALTMA LİSTESİ.... xvi GENEL DEĞERLENDİRME... xvii I. Finansal İstikrarın Makroekonomik Unsurları...

Detaylı

ORAN ANALİZİ 8. VE 9. HAFTA

ORAN ANALİZİ 8. VE 9. HAFTA ORAN ANALİZİ 8. VE 9. HAFTA Genel Olarak Oran Analizi p Oran analizi tekniğinin amacı, finansal tablo kalemlerinin aralarındaki anlamlı ve yararlı ilişkilerden yola çıkarak bir işletmenin cari finansal

Detaylı

II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI

II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI Türk mali sektörü 27 yılının ilk altı ayında büyümesini sürdürmüştür. Bu dönemde bankacılık sektörüne yabancı yatırımcı ilgisi de devam etmiştir. Grafik II.1. Mali Sektörün

Detaylı

İstatistik ve Olasılık

İstatistik ve Olasılık İstatistik ve Olasılık KORELASYON ve REGRESYON ANALİZİ Doç. Dr. İrfan KAYMAZ Tanım Bir değişkenin değerinin diğer değişkendeki veya değişkenlerdeki değişimlere bağlı olarak nasıl etkilendiğinin istatistiksel

Detaylı

FAKTÖR ANALİZİ VAHİDE NİLAY KIRTAK

FAKTÖR ANALİZİ VAHİDE NİLAY KIRTAK FAKTÖR ANALİZİ VAHİDE NİLAY KIRTAK Çok Değişkenli İstatistikler Faktör Analizi Faktör Analizinin Amacı: Birbirleriyle ilişkili p tane değişkeni bir araya getirerek az sayıda ilişkisiz ve kavramsal olarak

Detaylı

Kurumsal Şeffaflık, Firma Değeri Ve Firma Performansları İlişkisi Bist İncelemesi

Kurumsal Şeffaflık, Firma Değeri Ve Firma Performansları İlişkisi Bist İncelemesi T.C İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Finans Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Özeti Kurumsal Şeffaflık, Firma Değeri Ve Firma Performansları İlişkisi Bist İncelemesi Prof.

Detaylı

Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam Değeri 877.247,49 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri

Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam Değeri 877.247,49 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri 31.03.2010 tarihi itibariyle Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam

Detaylı

3. TAHMİN En Küçük Kareler (EKK) Yöntemi 1

3. TAHMİN En Küçük Kareler (EKK) Yöntemi 1 3. TAHMİN 3.1. En Küçük Kareler (EKK) Yöntemi 1 En Küçük Kareler (EKK) yöntemi, regresyon çözümlemesinde en yaygın olarak kullanılan, daha sonra ele alınacak bazı varsayımlar altında çok aranan istatistiki

Detaylı

Rapor N o : SYMM 116 /1552-117

Rapor N o : SYMM 116 /1552-117 Rapor N o : SYMM 116 /1552-117 BÜYÜME AMAÇLI ULUSLAR ARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN 30.06.2009 TARİHİ İTİBARİYLE BİTEN HESAP DÖNEMİME

Detaylı

TRB2 BÖLGESİ'NDE BULUNAN İLÇELERİN SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK SIRALAMASI

TRB2 BÖLGESİ'NDE BULUNAN İLÇELERİN SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK SIRALAMASI 2013 TRB2 BÖLGESİ'NDE BULUNAN İLÇELERİN SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK SIRALAMASI TEMEL BİLEŞENLER ANALİZİ Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 31.10.2013 Bu çalışmada TRB2 Bölgesi'nde bulunan 29 ilçe arasındaki ekonomik

Detaylı

BİYOİSTATİSTİK Korelasyon Analizi Yrd. Doç. Dr. Aslı SUNER KARAKÜLAH

BİYOİSTATİSTİK Korelasyon Analizi Yrd. Doç. Dr. Aslı SUNER KARAKÜLAH BİYOİSTATİSTİK Korelasyon Analizi Yrd. Doç. Dr. Aslı SUNER KARAKÜLAH Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim AD. Web: www.biyoistatistik.med.ege.edu.tr 1 Bir değişkenin değerinin,

Detaylı

Doç. Dr. Dilek ALTAŞ İSTATİSTİKSEL ANALİZ

Doç. Dr. Dilek ALTAŞ İSTATİSTİKSEL ANALİZ I Doç. Dr. Dilek ALTAŞ İSTATİSTİKSEL ANALİZ II Yayın No : 2845 Teknik Dizisi : 158 1. Baskı Şubat 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377 868-4 Copyright Bu kitabın bu basısı için Türkiye deki yayın hakları BETA

Detaylı

istatistik El 10 1_ ve 2_ sorular a Ş3 gldakl bilgilere göre Al 4 Bl 6 cı 7 Dl 8 Al 5 B) 12 CL 27 D) 28 E) 35 2Q 10 BS 4200-A

istatistik El 10 1_ ve 2_ sorular a Ş3 gldakl bilgilere göre Al 4 Bl 6 cı 7 Dl 8 Al 5 B) 12 CL 27 D) 28 E) 35 2Q 10 BS 4200-A 2Q 10 BS 4200- İstatistik sorulannın cevap l anmasında gerekli olabilecek tablolar ve f ormüller bu kita p ç ığın sonunda ver-ilmiştir. 1_ ve 2_ sorular a Ş3 gldakl bilgilere göre cevaplandırılacaktır

Detaylı

Meslek lisesi ve devlet lisesine giden N tane öğrenci olduğu ve bunların yıllık okul harcamalarına ait verilerin olduğu varsayılsın.

Meslek lisesi ve devlet lisesine giden N tane öğrenci olduğu ve bunların yıllık okul harcamalarına ait verilerin olduğu varsayılsın. KUKLA DEĞİŞKENLİ MODELLER Bir kukla değişkenli modeller (Varyans Analiz Modelleri) Kukla değişkenlerin diğer kantitatif değişkenlerle alındığı modeller (Kovaryans Analizi Modeller) Kukla değişkenlerin

Detaylı

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS Ders Notları II (19 Nisan 2012)

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS Ders Notları II (19 Nisan 2012) H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS Ders Notları II (19 Nisan 2012) Aşağıdaki analizlerde lise öğrencileri veri dosyası kullanılmıştır.

Detaylı

Finansal Hesaplar İstatistik Genel Müdürlüğü

Finansal Hesaplar İstatistik Genel Müdürlüğü Finansal Hesaplar İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü İçindekiler I-Giriş... 2 II- Mali Kuruluşlar... 3 III. Genel Yönetim... 6 1 I-Giriş Son yıllarda uluslararası kuruluşlar

Detaylı

YABANCI DİL EĞİTİMİ VEREN ÖZEL BİR EĞİTİM KURUMUNDAKİ ÖĞRENCİLERİN BEKLENTİLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Sibel SELİM 1 Efe SARIBAY 2

YABANCI DİL EĞİTİMİ VEREN ÖZEL BİR EĞİTİM KURUMUNDAKİ ÖĞRENCİLERİN BEKLENTİLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Sibel SELİM 1 Efe SARIBAY 2 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 5, Sayı:2, 2003 YABANCI DİL EĞİTİMİ VEREN ÖZEL BİR EĞİTİM KURUMUNDAKİ ÖĞRENCİLERİN BEKLENTİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Sibel SELİM 1 Efe SARIBAY

Detaylı

Basel II: Bankacılık sektöründe değişim rüzgarları. 4 Mayıs 2006

Basel II: Bankacılık sektöründe değişim rüzgarları. 4 Mayıs 2006 Basel II: Bankacılık sektöründe değişim rüzgarları 4 Mayıs 2006 Basel II: Bankacılık sektöründe değişim rüzgarları İçsel Derecelendirme Modeli Kurulumu KOBİKredileri Açısından Skorkart Uygulamaları Derecelendirme

Detaylı

ÜNİTE 4: FAİZ ORANLARININ YAPISI

ÜNİTE 4: FAİZ ORANLARININ YAPISI ÜNİTE 4: FAİZ ORANLARININ YAPISI Faiz oranlarının yapısı; Menkul kıymetlerin sahip olduğu risk, Likidite özelliği, Vergilendirme durumu ve Vade farklarının faiz oranlarını nasıl etkilediğidir. FAİZ ORANLARININ

Detaylı

(AYIRIM) DENLİ. Emre KUZUGÜDENL. Doç.Dr.Serdar CARUS

(AYIRIM) DENLİ. Emre KUZUGÜDENL. Doç.Dr.Serdar CARUS DİSKRİMİNANT ANALİZİ (AYIRIM) Emre KUZUGÜDENL DENLİ Doç.Dr.Serdar CARUS Bu analiz ile; Bir bireyin hangi gruptan geldiği (p değişkeni kullanarak, bireyi uygun bir gruba atar ) Her bir değişkenin atama

Detaylı

Korelasyon, Korelasyon Türleri ve Regresyon

Korelasyon, Korelasyon Türleri ve Regresyon Korelasyon, Korelasyon Türleri ve Regresyon İçerik Korelasyon Korelasyon Türleri Korelasyon Katsayısı Regresyon KORELASYON Korelasyon iki ya da daha fazla değişken arasındaki doğrusal ilişkiyi gösterir.

Detaylı

Uluslararası Karşılaştırmalar İtibariyle Bankacılık Sektörü. Ocak 2017

Uluslararası Karşılaştırmalar İtibariyle Bankacılık Sektörü. Ocak 2017 Uluslararası Karşılaştırmalar İtibariyle Bankacılık Sektörü Ocak 217 Bu çalışma, S&P Global Market Intelligence tarafından yayımlanan veriler baz alınarak hazırlanmıştır. Çalışmanın amacı, sektördeki gelişmeleri

Detaylı

Sektör Bilançoları İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü

Sektör Bilançoları İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Sektör Bilançoları İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Reel Sektör Verileri Müdürlüğü İçindekiler İstatistik Genel Müdürlüğü I. Amaç... 3 II.Tanım... 3 III. Sınıflama...

Detaylı

PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİTEN HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİTEN HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri 2 OCAK 2015 (*) tarihi itibariyle Murat İNCE Fon Toplam Değeri 50,888,120.73

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 1 1.1. Regresyon Analizi... 1 1.2. Uygulama Alanları ve Veri Setleri... 2 1.3. Regresyon Analizinde Adımlar... 3 1.3.1. Problemin İfadesi... 3 1.3.2. Konu ile İlgili Potansiyel

Detaylı

Destek ve sevgilerini eksik etmeyen Ailem ve sevgili yeğenlerim Emre ve Bengisu ya. iii

Destek ve sevgilerini eksik etmeyen Ailem ve sevgili yeğenlerim Emre ve Bengisu ya. iii Destek ve sevgilerini eksik etmeyen Ailem ve sevgili yeğenlerim Emre ve Bengisu ya. iii iv v İçindekiler Sunuş... vii Önsöz... ix 1. Giriş...1 1.1 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası...2 2. Testler ve Test

Detaylı

1 PAZARLAMA ARAŞTIRMASI

1 PAZARLAMA ARAŞTIRMASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 PAZARLAMA ARAŞTIRMASI 11 1.1. Pazarlama Araştırması Kavramı ve Kapsamı 12 1.2. Pazarlama Araştırmasının Tarihçesi 14 1.3. Pazarlama Araştırması Pazarlama Bilgi Sistemi ve

Detaylı

KKTC MERKEZ BANKASI PARA ARZI

KKTC MERKEZ BANKASI PARA ARZI KKTC MERKEZ BANKASI PARA ARZI İ Ç E R İ K I. KKTC MERKEZ BANKASI PARASAL BÜYÜKLÜK TANIMLARI (ÖZET) II. KKTC MERKEZ BANKASI PARA ARZI VERİLERİ III. PARASAL BÜYÜKLÜKLERDEKİ GELİŞMELER SUNUŞ Kurumumuzun kamuoyunu

Detaylı

Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi

Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi Cahit YILMAZ Kültür Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İstanbul c.yilmaz@iku.edu.tr Key words:kredi,büyüme. Özet Banka kredileri ile ekonomik büyüme arasında

Detaylı

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Bankacılık sektörü 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Şubat 2012 İçerik Bankacılık sektörünü etkileyen gelişmeler ve yansımalar 2012 yılına ilişkin beklentiler Gündemdeki başlıca konular 2

Detaylı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı 292 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 292-297 KİTAP İNCELEMESİ Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı Editör Doç. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK Dilek SEZGİN MEMNUN 1 Bu çalışmada,

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığından

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığından SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : Bankpozitif

Detaylı

28.06.2012 tarihli Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik in Risk Yönetimine İlişkin Düzenlemeleri

28.06.2012 tarihli Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik in Risk Yönetimine İlişkin Düzenlemeleri 28.06.2012 tarihli Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik in Risk Yönetimine İlişkin Düzenlemeleri Yönetici Özeti: 28.06.2012 tarihinde yayımlanan Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik ile

Detaylı

SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK

SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK 07/11/ 2006 Tarih ve 26339 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI

Detaylı

EK -13: NİCEL ANALİZLERDE KULLANILAN YÖNTEMLER NACE REV Lİ KODDA İMALAT SANAYİ FAALİYETLERİNİN TEKNOLOJİ SINIFLAMASI,EUROSTAT

EK -13: NİCEL ANALİZLERDE KULLANILAN YÖNTEMLER NACE REV Lİ KODDA İMALAT SANAYİ FAALİYETLERİNİN TEKNOLOJİ SINIFLAMASI,EUROSTAT EK -13: NİCEL ANALİZLERDE KULLANILAN YÖNTEMLER NACE REV.2.00 2 Lİ KODDA İMALAT SANAYİ FAALİYETLERİNİN TEKNOLOJİ SINIFLAMASI,EUROSTAT EKLER 3 YILDIZ ANALİZİ TEMEL BİLEŞENLER ANALİZİ Temel bileşenler analizi

Detaylı

- Mali analizin Tanımı - Türlerine göre mali analiz - Değerlendirme Kuruluşları

- Mali analizin Tanımı - Türlerine göre mali analiz - Değerlendirme Kuruluşları - Mali analizin Tanımı - Türlerine göre mali analiz - Değerlendirme Kuruluşları Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2012 2013 Bahar Yarıyılı Öğr. Gör. Murat KEÇECİOĞLU Finansal Analiz Tanımı İşletmelerin finansal

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TABLO LİSTESİ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TABLO LİSTESİ TABLO LİSTESİ Tablo I.1. Ödemeler Dengesi (Milyar ABD doları) 6 Tablo I.2. Cari İşlemler Açığını Finanse Eden Taraflar (Milyar ABD doları) 7 Tablo I.3. Seçilmiş Ekonomilerde Cari İşlemler Dengesinin GSYİH

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

KSUY 5117 KENTSEL SEYAHAT TALEBİ MODELLEMESİ. Doç.Dr. Darçın AKIN

KSUY 5117 KENTSEL SEYAHAT TALEBİ MODELLEMESİ. Doç.Dr. Darçın AKIN Bahçeşehir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi Yüksek Lisans Programı KSUY 5117 KENTSEL SEYAHAT TALEBİ MODELLEMESİ Doç.Dr. Darçın AKIN UTOWN Hazırlayan Müge GÜRSOY

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1. BÖLÜM 2 Frekans Dağılımları 37

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1. BÖLÜM 2 Frekans Dağılımları 37 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1 İstatistik 1 Yığın ve Örnek; Tümevarımcı ve Betimleyici İstatistik 1 Değişkenler: Kesikli ve Sürekli 1 Verilerin Yuvarlanması Bilimsel Gösterim Anlamlı Rakamlar

Detaylı

2. BASİT DOĞRUSAL REGRESYON 12

2. BASİT DOĞRUSAL REGRESYON 12 1. GİRİŞ 1 1.1 Regresyon ve Model Kurma / 1 1.2 Veri Toplama / 5 1.3 Regresyonun Kullanım Alanları / 9 1.4 Bilgisayarın Rolü / 10 2. BASİT DOĞRUSAL REGRESYON 12 2.1 Basit Doğrusal Regresyon Modeli / 12

Detaylı

SANAYİDE ÇALIŞAN GENÇ ERİŞKİN ERKEKLERİN YAŞAM KALİTESİ VE RİSKLİ DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ

SANAYİDE ÇALIŞAN GENÇ ERİŞKİN ERKEKLERİN YAŞAM KALİTESİ VE RİSKLİ DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ SANAYİDE ÇALIŞAN GENÇ ERİŞKİN ERKEKLERİN YAŞAM KALİTESİ VE RİSKLİ DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ Yrd. Doç. Dr. Tahsin Gökhan TELATAR Sinop Üniversitesi SYO İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü 28.03.2017 Uluslararası

Detaylı

Finansal Hizmetler Anketi ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi ne İlişkin Yöntemsel Açıklama

Finansal Hizmetler Anketi ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi ne İlişkin Yöntemsel Açıklama Finansal Hizmetler Anketi ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi ne İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Reel Sektör Verileri Müdürlüğü İçindekiler I-Amaç... 3 II- Çerçeve... 3 III- Kapsam...

Detaylı

- Mali analizin Tanımı - Türlerine göre mali analiz - Değerlendirme Kuruluşları

- Mali analizin Tanımı - Türlerine göre mali analiz - Değerlendirme Kuruluşları - Mali analizin Tanımı - Türlerine göre mali analiz - Değerlendirme Kuruluşları Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2012 2013 Bahar Yarıyılı Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU Oran analizi: Finansal tablo kalemleri arasındaki

Detaylı

Finansal (Mali) Tablolar Analizi. Genel Bilgiler Öğr. Gör. Ebubekir DOĞAN

Finansal (Mali) Tablolar Analizi. Genel Bilgiler Öğr. Gör. Ebubekir DOĞAN Finansal (Mali) Tablolar Analizi Genel Bilgiler Öğr. Gör. Ebubekir DOĞAN 1 Mali Tablolar Muhasebe sisteminin üretmiş olduğu muhasebe bilgileri İşletme içi ( Sahiplerine, ortaklarına, yöneticilerine ve

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 Mart 2009 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 1960-2013

Türkiye de Bankacılık Sektörü 1960-2013 Türkiye de Bankacılık Sektörü 196-213 Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart Merkezi,

Detaylı

Tüm işletmeler UMS 7 kapsamında, UFRS lere göre hazırlanan mali tablolarının bir parçası olarak nakit akım tablosu hazırlamak zorundadırlar.

Tüm işletmeler UMS 7 kapsamında, UFRS lere göre hazırlanan mali tablolarının bir parçası olarak nakit akım tablosu hazırlamak zorundadırlar. UMS 7 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) Nakit Akım Tablosu Kontrol listesinin bu kısmı nakit akım tablosunun nasıl hazırlaması gerektiğini açıklayan UMS 7 ye yöneliktir.

Detaylı

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Mikroekonomik Analiz I IKT751 1 3 + 0 8 Piyasa, Bütçe, Tercihler, Fayda, Tercih,

Detaylı

Finansal (Mali) Tablolar Analizi DİKEY ANALİZ

Finansal (Mali) Tablolar Analizi DİKEY ANALİZ Finansal (Mali) Tablolar Analizi DİKEY ANALİZ 1 Mali tablolarda yer alan hesap kalemlerinin, içinde bu lundukları toplamlara oranlarının hesaplanarak analiz edil mesine dikey analiz, diğer bir ifadeyle

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü Mart

Türkiye de Bankacılık Sektörü Mart Türkiye de Bankacılık Sektörü 2007-2012 Mart Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart

Detaylı

İZMİR DEKİ ÖZEL VE DEVLET ÜNİVERSİTELERİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN BAŞARILARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ VE KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET

İZMİR DEKİ ÖZEL VE DEVLET ÜNİVERSİTELERİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN BAŞARILARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ VE KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (İLKE) Bahar 2007 Sayı 18 İZMİR DEKİ ÖZEL VE DEVLET ÜNİVERSİTELERİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN BAŞARILARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ VE KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

Rapor N o : SYMM 116/ 1548-113

Rapor N o : SYMM 116/ 1548-113 Rapor N o : SYMM 116/ 1548-113 BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN 30.06.2009 TARİHİ İTİBARİYLE BİTEN HESAP DÖNEMİME AİT

Detaylı

www.kuzka.gov.tr 1.1. Mali Yapı ve Finans 1.1.1. Banka Şube Sayısı TR82 Bölgesi Kastamonu Çankırı Sinop

www.kuzka.gov.tr 1.1. Mali Yapı ve Finans 1.1.1. Banka Şube Sayısı TR82 Bölgesi Kastamonu Çankırı Sinop 1.1. Mali Yapı ve Finans Ekonomik olarak tanımlanmış sınırlarda sermayenin yaygınlığı ve verimliliği genellikle mali ve finansal göstergelerle ölçülür. Bölgedeki bankaların durumu şube sayılarıyla, sermayenin

Detaylı

2014 Ekim-Aralık Dönemi Banka Kredileri Eğilim Anketi 09 Ocak 2015

2014 Ekim-Aralık Dönemi Banka Kredileri Eğilim Anketi 09 Ocak 2015 214 Ekim-Aralık Dönemi Banka Kredileri Eğilim Anketi 9 Ocak 215 Banka Kredileri Eğilim Anketi nin 214 yılı dördüncü çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 9 Ocak 215 tarihinde

Detaylı

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 2 Aralık 2012-Pazar 13:30-15:00 SORULAR

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 2 Aralık 2012-Pazar 13:30-15:00 SORULAR 2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 2 Aralık 2012-Pazar 13:30-15:00 SORULAR SORU 1: ABC Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2007-2008-2009-2010 ve 2011 hesap dönemlerine

Detaylı

Mühendislikte İstatistiksel Yöntemler

Mühendislikte İstatistiksel Yöntemler Mühendislikte İstatistiksel Yöntemler BÖLÜM 9 VARYANS ANALİZİ Yrd. Doç. Dr. Fatih TOSUNOĞLU 1 Varyans analizi niçin yapılır? İkiden fazla veri grubunun ortalamalarının karşılaştırılması t veya Z testi

Detaylı

Büyüme, Tasarruf-Yatırım ve Finansal Sektörün Rolü. Hüseyin Aydın Yönetim Kurulu Başkanı

Büyüme, Tasarruf-Yatırım ve Finansal Sektörün Rolü. Hüseyin Aydın Yönetim Kurulu Başkanı Büyüme, Tasarruf-Yatırım ve Finansal Sektörün Rolü Hüseyin Aydın Yönetim Kurulu Başkanı Büyüme: Yatırım ve Tasarrufun Fonksiyonu Büyüme : Büyümenin Temel Unsuru : Üretimin Temel Faktörleri : Üretimin Diğer

Detaylı

Bankacılık sektörü. 2002-2008 Mart. Mayıs 2008

Bankacılık sektörü. 2002-2008 Mart. Mayıs 2008 Bankacılık sektörü 2002-2008 Mart Mayıs 2008 Sunumun içeriği I- Finansal sektörün büyüklüğü ve kamu ile ilişkisi II- Bankacılık sistemine ilişkin bilgiler III- Büyüme IV- Bilanço yapısında değişme V-Risk

Detaylı

2015 MAYIS ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ

2015 MAYIS ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ MAYIS ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 14 Temmuz Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcuna ilişkin yılı Mayıs verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2013 Aralık

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2013 Aralık Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2013 Aralık Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası

Detaylı

BÖLÜM-1.BİLİM NEDİR? Tanımı...1 Bilimselliğin Ölçütleri...2 Bilimin İşlevleri...3

BÖLÜM-1.BİLİM NEDİR? Tanımı...1 Bilimselliğin Ölçütleri...2 Bilimin İşlevleri...3 KİTABIN İÇİNDEKİLER BÖLÜM-1.BİLİM NEDİR? Tanımı...1 Bilimselliğin Ölçütleri...2 Bilimin İşlevleri...3 BÖLÜM-2.BİLİMSEL ARAŞTIRMA Belgesel Araştırmalar...7 Görgül Araştırmalar Tarama Tipi Araştırma...8

Detaylı

ÇOK DEĞĐŞKENLĐ ĐSTATĐSTĐKLERĐN ARAŞTIRMALARDA KULLANIMI

ÇOK DEĞĐŞKENLĐ ĐSTATĐSTĐKLERĐN ARAŞTIRMALARDA KULLANIMI ÇOK DEĞĐŞKENLĐ ĐSTATĐSTĐKLERĐN ARAŞTIRMALARDA KULLANIMI Araştırmalarda incelenen olaylar göstermektedir ki tek değişkenli istatistiklerin kullanılması problemi açıklamakta yetersiz ve eksik kalmaktadır.

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü

Türkiye de Bankacılık Sektörü Türkiye de Bankacılık Sektörü 1960-2016 Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart Merkezi,,

Detaylı

YARI LOGARİTMİK MODELLERDE KUKLA DECİşKENLERİN KA TSA YıLARıNIN YORUMU

YARI LOGARİTMİK MODELLERDE KUKLA DECİşKENLERİN KA TSA YıLARıNIN YORUMU Marmara Üniversitesi U.B.F. Dergisi YIL 2005, CİLT XX, SAyı 1 YARI LOGARİTMİK MODELLERDE KUKLA DECİşKENLERİN KA TSA YıLARıNIN YORUMU Yrd. Doç. Dr. Ebru ÇACLAYAN' Arş. Gör. Burak GÜRİş" Büyüme modelleri,

Detaylı

Kullanılacak İstatistikleri Belirleme Ölçütleri. Değişkenin Ölçek Türü ya da Yapısı

Kullanılacak İstatistikleri Belirleme Ölçütleri. Değişkenin Ölçek Türü ya da Yapısı ARAŞTIRMA MODELLİLERİNDE KULLANILACAK İSTATİSTİKLERİ BELİRLEME ÖLÇÜTLERİ Parametrik mi Parametrik Olmayan mı? Kullanılacak İstatistikleri Belirleme Ölçütleri Değişken Sayısı Tek değişkenli (X) İki değişkenli

Detaylı

Özet Finansal Bilgiler (milyon TL)

Özet Finansal Bilgiler (milyon TL) Özet Finansal Bilgiler (milyon TL) 2009 2010 2011 2012 2013 2Ç14 Yıllık Çeyreksel Aktifler 11,609 14,513 17,190 21,390 27,785 20,719-19% -11% Krediler + Finansal Kiralama 8,355 11,060 13,452 16,307 21,257

Detaylı

DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ NE İLİŞKİN YÖNTEMSEL AÇIKLAMA

DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ NE İLİŞKİN YÖNTEMSEL AÇIKLAMA DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ NE İLİŞKİN YÖNTEMSEL AÇIKLAMA 1. Amaç Dış Ticaret Beklenti Anketi (DTBA), dış ticaretimize yön veren firmaların yakın geçmişe ve mevcut duruma ilişkin değerlendirmeleri ile

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Mart

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Mart Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Mart Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart

Detaylı

TEBLİĞ. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15)

TEBLİĞ. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) 25 Aralık 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28862 TEBLİĞ Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

Basel II ve III nedir Basel II ve Türk Eximbank Semineri 2013

Basel II ve III nedir Basel II ve Türk Eximbank Semineri 2013 Basel II ve III nedir Basel II ve Türk Eximbank Semineri 2013 Basel II ve Türk Eximbank Semineri 2013 İçerik 1. Basel uzlaşısı Basel ve tarihçesi Basel II kapsamı Basel III ün getirdiği yenilikler 2. Basel

Detaylı

Rezerv para Rezerv Parasal taban Parasal Parası AKTİF: PASİF: Rezerv para Parasal Taban, Merkez Bankası Parası

Rezerv para Rezerv Parasal taban Parasal Parası AKTİF: PASİF: Rezerv para Parasal Taban, Merkez Bankası Parası Türkiye Ekonomisi PARA - BANKA 1 1. Kavramlar: Türkiye ekonomisinde banknot çıkartma yetkisi 1930 yılında faaliyete geçen Merkez Bankası A.Ş.'ye verilmiştir. Türkiye'de MB, emisyonu belirlemenin dışında

Detaylı

ZAMAN SERİLERİNDE AYRIŞTIRMA YÖNTEMLERİ

ZAMAN SERİLERİNDE AYRIŞTIRMA YÖNTEMLERİ ZAMAN SERİLERİNDE AYRIŞTIRMA YÖNTEMLERİ 1 A. GİRİŞ Gözlemlerin belirli bir dönem için gün, hafta, ay, üç ay, altı ay, yıl gibi birbirini izleyen eşit aralıklarla yapılması ile elde edilen seriler zaman

Detaylı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı BULGULAR Çalışma tarihleri arasında Hastanesi Kliniği nde toplam 512 olgu ile gerçekleştirilmiştir. Olguların yaşları 18 ile 28 arasında değişmekte olup ortalama 21,10±1,61 yıldır. Olguların %66,4 ü (n=340)

Detaylı

BURSA EKONOMİSİNİN 2000 YILININ DEĞERLENDİRİLMESİ

BURSA EKONOMİSİNİN 2000 YILININ DEĞERLENDİRİLMESİ BURSA EKONOMİSİNİN 2000 YILININ DEĞERLENDİRİLMESİ 1- GİRiŞ Prof.Dr.Ali Ceylan ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F. ÖĞRETİM ÜYESİ Bilindiği gibi, 1999 yılı, Türkiye ekonomisi açısından oldukça zor bir ekonomik

Detaylı

BÖLÜM 6 MERKEZDEN DAĞILMA ÖLÇÜLERİ

BÖLÜM 6 MERKEZDEN DAĞILMA ÖLÇÜLERİ 1 BÖLÜM 6 MERKEZDEN DAĞILMA ÖLÇÜLERİ Gözlenen belli bir özelliği, bu özelliğe ilişkin ölçme sonuçlarını yani verileri kullanarak betimleme, istatistiksel işlemlerin bir boyutunu oluşturmaktadır. Temel

Detaylı

1 OCAK- 31 MART 2010 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU

1 OCAK- 31 MART 2010 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU TURKISH BANK A.Ş. 1 OCAK- 31 MART 2010 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU A-BANKAMIZDAKİ GELİŞMELER 1-ÖZET FİNANSAL BİLGİLER Bankamızın 2009 yıl sonunda 1.025.939 bin TL. olan aktif büyüklüğü

Detaylı

BÖLÜM 12 STUDENT T DAĞILIMI

BÖLÜM 12 STUDENT T DAĞILIMI 1 BÖLÜM 12 STUDENT T DAĞILIMI 'Student t dağılımı' ya da kısaca 't dağılımı'; normal dağılım ve Z dağılımının da içerisinde bulunduğu 'sürekli olasılık dağılımları' ailesinde yer alan dağılımlardan bir

Detaylı

KAMU İÇ DENETİMİNDE RİSK DEĞERLENDİRME REHBERİ

KAMU İÇ DENETİMİNDE RİSK DEĞERLENDİRME REHBERİ KAMU İÇ DENETİMİNDE RİSK DEĞERLENDİRME REHBERİ I. GİRİŞ Bu rehber, iç denetim birimlerince hazırlanacak risk değerlendirme çalışmalarının temel esaslarını belirlemek üzere, İç Denetçilerin Çalışma Usul

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü

Türkiye de Bankacılık Sektörü Türkiye de Bankacılık Sektörü 196-214 Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart Merkezi,

Detaylı

Dış Kırılganlık Göstergelerinde Bozulma Riski

Dış Kırılganlık Göstergelerinde Bozulma Riski Dış Kırılganlık Göstergelerinde Bozulma Riski KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARINA GÖRE DIŞ KIRILGANLIK Kredi Derecelendirme Kuruluşu S&P (1) Dış Likidite Rasyosu: Toplam Dış Finansman İhtiyacı/(Cari Alacaklar

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ 1 İçerik Finansal Yönetim, Amaç ve İşlevleri Piyasalar, Yatırımlar ve Finansal Yönetim Arasındaki İlişkiler İşletmelerde Vekalet Sorunu (Asil

Detaylı

FİNANSMAN SORUNLARINA GÖRE KREDİ KULLANIM ORANLARI VE YATIRIMLARDA KREDİLERİN ETKİSİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA

FİNANSMAN SORUNLARINA GÖRE KREDİ KULLANIM ORANLARI VE YATIRIMLARDA KREDİLERİN ETKİSİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2012 Cilt/Volume: 9 Sayı/Issue: 19, s. 445-449 FİNANSMAN SORUNLARINA

Detaylı

BANKALARDA OPERASYONEL RİSK DENETİMİ

BANKALARDA OPERASYONEL RİSK DENETİMİ BANKALARDA OPERASYONEL RİSK DENETİMİ Dr. Korcan Demircioğlu T. Garanti Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Operasyonel Risk Yönetiminin Önemi Amaçları ve Hedefleri Nelerdir? Hedefler Amaçlar Daha

Detaylı

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMANIN SEKTÖREL ANALİZİ (2006) Prof.Dr.İbrahim LAZOL

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMANIN SEKTÖREL ANALİZİ (2006) Prof.Dr.İbrahim LAZOL BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMANIN SEKTÖREL ANALİZİ () Prof.Dr.İbrahim LAZOL 1. Giriş Bursa daki (ciro açısından) en büyük 250 firmanın finansal bilgilerinin derlenerek analiz edilmesi süreklilik göstermektedir.

Detaylı

FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ (FİN402U)

FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ (FİN402U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ (FİN402U)

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

Banka Bilançosunun Özellikleri Pazar, 26 Aralık 2010 18:24

Banka Bilançosunun Özellikleri Pazar, 26 Aralık 2010 18:24 Ticari bir işletme olarak bankaların belirli bir dönem içerisinde nasıl çalıştıklarını ve amaçlarına dönük olarak nasıl bir performans sergilediklerini değerlendirebilmenin yolu bankalara ait finansal

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü Mart

Türkiye de Bankacılık Sektörü Mart Türkiye de Bankacılık Sektörü 2013-2017 Mart Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart

Detaylı

2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 29 Haziran 2014-Pazar 13:30-15:00 SORULAR

2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 29 Haziran 2014-Pazar 13:30-15:00 SORULAR 2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 29 Haziran 2014-Pazar 13:30-15:00 SORULAR Soru 1: ABC sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 31.12.2011 ve 31.12.2012 tarihli

Detaylı

2015 EKİM ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ

2015 EKİM ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ EKİM ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 17 Aralık Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcuna ilişkin Ekim verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından

Detaylı

2015 NİSAN ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ

2015 NİSAN ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ NİSAN ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 15 Haziran Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcuna ilişkin yılı verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından

Detaylı

Finansal Bilgiler (milyon TL)

Finansal Bilgiler (milyon TL) Finansal Bilgiler (milyon TL) 2011 2012 2013 2014 2Ç15 3Ç15 Yılbaşından bu yana Çeyreksel Aktifler 17,190 21,390 27,785 13,680 10,633 9,376-31% -12% Krediler+Finansal Kiralama 13,452 16,307 21,257 9,407

Detaylı

2014/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 02 Kasım 2014-Pazar 13:30-15:00 SORULAR

2014/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 02 Kasım 2014-Pazar 13:30-15:00 SORULAR 2014/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 02 Kasım 2014-Pazar 13:30-15:00 SORULAR SORU 1: ABC Sanayi ve ticaret A.Ş nin 31.12.2013 tarihli Bilançosu aşağıdaki

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü Eylül

Türkiye de Bankacılık Sektörü Eylül Türkiye de Bankacılık Sektörü 2012-2016 Eylül Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası

Detaylı

BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ

BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ BİLGİ YÖNETİMİ DAİRESİ OCAK 2011 22 Görüş ve Önerileriniz İçin: E-posta: beklentianketi@bddk.org.tr Tel: (312)

Detaylı

İçindekiler vii Yazarların Ön Sözü xiii Çevirenin Ön Sözü xiv Teşekkürler xvi Semboller Listesi xvii. Ölçme, İstatistik ve Araştırma...

İçindekiler vii Yazarların Ön Sözü xiii Çevirenin Ön Sözü xiv Teşekkürler xvi Semboller Listesi xvii. Ölçme, İstatistik ve Araştırma... İçindekiler İçindekiler vii Yazarların Ön Sözü xiii Çevirenin Ön Sözü xiv Teşekkürler xvi Semboller Listesi xvii BÖLÜM 1 Ölçme, İstatistik ve Araştırma...1 Ölçme Nedir?... 3 Ölçme Süreci... 3 Değişkenler

Detaylı