tarihli Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik in Risk Yönetimine İlişkin Düzenlemeleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "28.06.2012 tarihli Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik in Risk Yönetimine İlişkin Düzenlemeleri"

Transkript

1 tarihli Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik in Risk Yönetimine İlişkin Düzenlemeleri Yönetici Özeti: tarihinde yayımlanan Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik ile 2006 yılından beri yürülükte olan aynı isimli düzenleme yürürlükten kaldırılmıştır. Önceki düzenlemede 8 madde altında toplanan Risk Yönetimi Sistemleri Bölümü yeni Yönetmelik te 4 Ana Bölüm altında toplam 36 madde ile çok daha detaylı olarak irdelenmiştir. Yeni düzenleme ile özellikle süreç yönetimi ve risk yönetiminin yapılanması konularında bir çok yenilik getirilmiştir. Söz konusu yenilikler sonucunda temelde; risk limitlerinin daha kapsamlı ve risk iştahının göstergesi olabilecek oransal limitleri de içerecek şekilde tesis edilmesi ve izlenmesi gerekmektedir. Analizlerde kullanılacak verilerin elde edilmesi, kullanımı ve saklanmasını içeren veri yönetim süreci oldukça detaylı olarak düzenlenmiştir. Stres testleri ile senaryo analizleri ile ilgili olarak belirlenen risk faktörleri bazında duyarlılık analizlerinin yapılması, getirisi doğrusal olmayan pozisyonların ayrıca ele alınması dahil olmak üzere stres testlerinin içerikleri ve raporlaması üzerine daha detaylı düzenlemeler yapılmıştır. Sermaye gereksiniminin içsel değerlendirilmesi ile ilgili genel esaslar belirlenmiş ve kredi riski, piyasa riski, operasyonel risk, likidite riski, bankacılık hesaplarından kaynaklanan faiz oranı riski, karşı taraf kredi riski, yoğunlaşma riski, menkul kıymetleştirme riski, ülke ve transfer riski, artık risk ve diğer gerekli görülen riskler konusunda ayrı maddeler halinde genel esaslara ilişkin çerçeve çizilmiştir. Son olarak ayrı bir bölüm altında yapılan düzenleme ile kapsamlı raporlama sistemlerinin kurulması ve yukarıda kısace bahsedilen risk başlıkları hakkında düzenli raporlama yapabilecek bir yapının oluşturulması beklenmektedir. Yapılan bu düzenlemeler yine Haziran 2012 de yürülüğe giren Basel II uygulamaları ile birlikte değerlendirildiğinde, izleyen dönemde tüm bankalardan süreç yönetimi, ölçüm metadolojisi ve raporlama sistemleri gelişmiş bir yapı kurmalarının beklendiği anlaşılmaktadır. İzleyen bölümde söz konusu yeni Yönetmelik ile getirilen temel değişikliklere yer verilmiştir. Risk Yönetimi Politikaları ve Uygulama Usulleri: Risk Limitleri: Risk Limitleri konusunda yönetim kurullarının yetki ve sorumlulukları daha kesin olarak belirlenmiştir. Risk limitlerinin onaylanmasının yanında, bankaca üstlenilen risklerin, risk

2 limitleri dahilinde olduğu ve banka üst yönetimince izlendiği konusundaki gözetim sorumluluğu doğrudan yönetim kurullarına verilmiştir. Limitlerin risk bazlı olarak belirlenmesi esası getirilmiştir. Limitler parasal büyüklüklere bağlı olarak nominal değerlerin yanında oransal limitlerin kullanılması vurgulanmıştır. Bu kapsamda, ortalama VaR yüzdesi, risk ağırlıklı varlıkların yüzdesi, risk yoğunlaşmasına bağlı oransal limitler konulması düzenlenmiştir. (Örneğin, VaR/Piyasa Değeri, A Portföyünün VaR ı/toplam VaR, Risk Ağırlıklı Ortalama Değer/Piyasa Değeri, A Sektörüne Ait Krediler/Toplam Krediler gibi oransal sınır ve limitler belirlenmeli ve izlenmelidir.) Asgari olarak piyasa, kredi ve operasyonel risklere ilişkin limit tesisi şartı getirilmiştir. Bunların dışında kalan risk kategorileri için bankalar limit tesis etmekte serbest bırakılmıştır. Bu alanlarda erken uyarı limitleri belirlenerek, bu limitlerin aşılması halinde yapılması gerekenleri düzenleme yetkisi yönetim kuruluna verilmiştir. Risk Ölçümü ve Ölçüm Süreci Bankaların risk ölçüm sistemlerinin ürettiği sonuçların doğru yorumlanması ve sonuçların karar alma süreçlerine dahil edilmesinde hata ve noksanlıklardan kaynaklanabilecek yorumlama hatalarının engellenmesi için gerekli tedbirleri alması hükme bağlanmıştır. Bankaların kendi risk profillerini doğru şekilde yansıtacak analizlerde bulunması ve bunların izlenmesinin kontrol altına alınması istenmiştir. Veri Yönetimi Süreci Veri Yönetimi Süreci yeni Yönetmelik te ayrı bir madde ile detaylı olarak düzenlenmiştir. Bu düzenleme ile analizlerde kullanılan verilerin kalitesi, veri sağlayıcıların tespiti, verilerin hazırlanması, kullanılan istatistiki yöntemler, raporlama sıklıkları gibi bir çok konuda çalışma yapılması talep edilmiştir. Operasyonel risk ölçümleri için gerekli veri tabanlarının oluşturulması amacıyla brüt kayıp tutarları, zamanı, nedeni, etkenleri gibi verilerin saklanmaya başlanması gerekmektedir. Veri güvenliği, bilgi girişi ve izlenmesine ilişkin olarak güvenli bir yapı oluşturularak, bu sürecin yazılı hale getirilmesi hükme bağlanmıştır. Prensip olarak veri setleri üzerinde geçmişe yönelik değişiklik yapılmasına izin verilmemekle birlikte, yazılı kayıtlarda gerekçesi açıklanması kaydıyla zorunlu değişiklikler yapılabilmesine imkan tanınmıştır. 2

3 Stres Testleri ve Senaryo Analizleri Stres Testleri ve Senaryo Analizleri yeni Yönetmelik ile eskisine göre oldukça detaylı olarak düzenlenmiştir. Stres testlerinin tek faktörlü duyarlılık analizleri ve çok faktörlü senaryo analizlerinden oluşması gerektiği ifade edilmiştir. Bu kapsamda, testlerde piyasalardaki fiyat değişimleri, verim eğrisi değişiklikleri, varsayımlarda yaşanabilecek değişiklikler, geçmişte yaşanan aşırı hareketler ve muhtemel kriz etkilerini içerecek şekilde tüm finansal araçlar ve portföyler üzerinde uygulanması gerekmektedir. Stres testlerinde kredi riski, yoğunlaşma riski, faiz oranı riski gibi başlıca riskler yanında kur riski gibi önemli olduğu düşünülen diğer riskler için tanımlanan risk faktörleri için duyarlılık analizi yapılmalıdır. Likidite riski için nakit akış projeksiyonları yapılmalı ve bu sonuçlar acil eylem planlarında kullanılmalıdır. Analizlerde finansal teminatların değer kayıpları da dikkate alınmalıdır. Getirisi doğrusal olmayan pozisyonların ve korelasyonların dikkate alınmasının gerekliliği ayrıca düzenlenmiştir. Günlük olarak yapılması zorunlu raporlamaların yanısıra stres testlerini asgari ayda bir defa yapma zorunluluğu getirilmiştir. Stres testlerinin yeterliliğinin ve varsayımların düzenli olarak kontrol edilmesi ve içsel model kullanan bankalarda kapsamlı bir stres testi programı kullanılması hükme bağlanmıştır. Sermaye Gereksinimi İçsel Değerlendirmesi Yeni Yönetmelikte II. Bölüm altında verilen bu bölüm önceki düzenlemede yer verilmeyen yeni düzenlemeler getirmektedir. Bu düzenleme ile bankaların stratejik hedefleri ile uyumlu sermaye bulundurmaları için gerekli altyapıyı kurmalarının hedeflendiği görülmektedir. Bankaların oluşturdukları stratejik planın çerçevesinde mevcut ve gelecekteki sermaye gereksinimlerinin, maliyetlerinin, hedeflenen sermaye düzeyinin ve sermaye kaynaklarının dahil edilmesi gerektiği ifade edilmiştir. Bankaların risk profillerin uygun bir sermaye gereksinimi içsel değerlendirme sürecine sahip olmaları gerekliliği hükme bağlanmıştır. Modeller için destek alan bankaların içsel değerlendirme sürecindeki sorumlulukları devam etmektedir. İçsel değerlendirme sürecinin tasarımına detaylı olarak yer verilmiştir. Süreçte risk odaklılık kapsamında sayısallaştırılabilen ve sayısallaştırılamayan risklerin açıkça belirlenmesi gerektiği hükme bağlanmıştır. 3

4 Kapsamlılık başlıklı maddede sürecin asgari olarak neleri içereceği irdelenmiştir. Bu kapsamda, kredi riski, piyasa riski ve operasyonel risk gibi temel risklerin ölçümlenmesinin yanında bankacılık hesaplarından kaynaklanan faiz oranı riski, yoğunlaşma riski, likidite riski, stratejik risk gibi diğer risk başlıklarının ele alınması talep edilmiştir. Sürecin sonunda genel bir sermaye tutarı ve değerlendirilmesi ortaya konması talep edilmektedir. Ayrıca, risk değerlendirme süreçlerinin yazılı olması gerekmektedir. Risk Yönetim Uygulamalarına İlişkin Risk Türüne Dayalı Genel Esaslar Yönetmelikte III. Bölüm altında verilen bu bölüm önceki düzenlemede yer verilmeyen yeni düzenlemeler getirmektedir. Risk Yönetim Uygulamarının Tesisi başlıklı maddede bankaların kredi riski, piyasa riski, operasyonel risk, likidite riski, bankacılık hesaplarından kaynaklanan faiz oranı riski, karşı taraf kredi riski, yoğunlaşma riski, menkul kıymetleştirme riski, ülke ve transfer riski, artık risk ve diğer riskleri için risk yönetimi uygulamaları tesis etmekle yükümlü oldukları ifade edilmiştir. İzleyen maddelerde Kredi Riski, Piyasa Riski, Operasyonel Risk, Likidite Riski, Bankacılık Hesaplarından Kaynaklanan Faiz Oranı Riski, Karşı Taraf Kredi Riski, Yoğunlaşma Riski, Menkul Kıymetleştirme Riski, Ülke ve Transfer Riski, Artık Risk için detaylı açıklamalar yapılmıştır. Yukarıdaki maddede adıgeçen her bir risk türü için süreç, değerlendirme yöntemi, limit tesisi, limitlerin izlenmesi, veri setlerinin oluşturulması, gerekli duyarlılık ve senaryo analizlerinin yapılması konularında ana hatlar tesis edilmiştir. Bu şekilde her bir risk kalemi bazında yapılan düzenleme sonucunda bir önceki Yönetmeliğe göre oldukça detaylı bir çalışma gerektiği görülmektedir. Risklerin Raporlanması Yeni yapılan düzenlemede oldukça önem verildiği görülen bir diğer alan da risklerin raporlanmasıdır. Önceki Yönetmelikte ayrıca bir madde altında düzenlenmeyen bu bölüm, yeni Yönetmelikte IV. Bölüm altında 4 madde ile düzenlenmiştir. Yeni düzenleme etkin bir raporlama sisteminin kurulmasını zorunlu kılmıştır. Bu kapsamda, likidite, piyasa, kredi ve operasyonel riskler başta olmak üzere diğer riskler için kapsamlı raporlamalar yapmak durumundadırlar. Bu raporların yönetim kurulu ve üst yönetime düzenli olarak sunulması gerekliliği vurgulanmıştır. 4

5 Piyasa riski kapsamında kullanılan yönteme bağlı olarak asgari olarak; risk gelişimi, piyasa riskine maruz pozisyonların karlılık durumları, risk iştihanının göstergesi olarak kullanılabilecek oransal değerler, limitler, limitlerin kullanımı ve aşım durumları, değerleme yöntemine ilişkin varsayımlar ve parametreler, VaR hesaplamaları, içsel sermaye gereksinimi ve sermaye yükümlülükleri, stres testleri ve senaryo analizi sonuçları hakkında raporlama yapılması gerekebilmektedir. Kredi riski kapsamında sektör, ülke, risk sınıfı, limitler ve limitlerin kullanımı, büyük krediler, TGA, ülke riski, riske ayarlı getiri (RAROC), portföy derecelendirmeleri, derecelendirme bazında dağılım, kredilendirme süreci, kredi riski azaltım teknikleri, stres testlerinin sonuçları gibi bir çok alanda raporlama yükümlülükleri getirilmiştir. Operasyonel risk kapsamında kayıp türleri, büyüklükleri, alınabilecek önlemler, yasal ve içsel sermaye hesaplamaları, yeni üründen kaynaklanan riskler, önem arz eden risk olayları, zayıf alan tanımlaması gibi alanlarda raporlama zorunluluğu getirilmektedir. Önceki bölümlerde kısaca özetlenen başlıklar BDDK tarafından Haziran 2012 de yapılan Basel II uygulama değişiklikleri ile birlikte değerlendirildiğinde; önümüzdeki dönemde süreç yönetimi ve raporlama sistemi daha gelişmiş bir risk yönetimi anlayışına doğru gidildiği görülmektedir. Bu kapsamda, başta bankalar olmak üzere tüm finansal kuruluşlar bağlamında gelişmiş yöntemlerin kullanıldığı, sağlıklı veri analizleri üretebilen, bu analizleri anlaşılır şekilde raporlayabilen ve üst yönetimin karar mekanizmalarında etkin olarak kullanılan sonuçlar üreten risk yönetim sistemlerinin oluşturulması hedeflenmektedir. 5

PİYASA RİSKİ YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER

PİYASA RİSKİ YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER 11 Eylül 2014 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Sayı : 5992 İYİ UYGULAMA REHBERİ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: PİYASA RİSKİ YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER I. AMAÇ VE KAPSAM 1. Bu rehberin

Detaylı

KARŞI TARAF KREDİ RİSKİNİN YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER

KARŞI TARAF KREDİ RİSKİNİN YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER 11 Eylül 2014 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Sayı : 5992 İYİ UYGULAMA REHBERİ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: KARŞI TARAF KREDİ RİSKİNİN YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER SUNUŞ Karşı taraf

Detaylı

OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER

OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER 11 Eylül 2014 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Sayı : 5992 İYİ UYGULAMA REHBERİ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: SUNUŞ OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER Operasyonel riskin

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: İSEDES RAPORU HAKKINDA REHBER

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: İSEDES RAPORU HAKKINDA REHBER 17 Temmuz 2014 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Sayı : 5945 İYİ UYGULAMA REHBERİ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: İSEDES RAPORU HAKKINDA REHBER 1. Bu rehber, 11.07.2014 tarih ve 29057

Detaylı

ÜLKE RİSKİNİN YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER

ÜLKE RİSKİNİN YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER 11 Eylül 2014 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Sayı : 5992 İYİ UYGULAMA REHBERİ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: ÜLKE RİSKİNİN YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER I. AMAÇ VE KAPSAM 1. Bu rehberin

Detaylı

BDDK YILLIK FAALİYET RAPORU

BDDK YILLIK FAALİYET RAPORU 1 BDDK YILLIK FAALİYET RAPORU 31 Mart 2015 ISSN: 1307-5683 3 İÇİNDEKİLER BDDK YILLIK FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 5 KISALTMALAR AB ABD AEG AREAER A.Ş. BADES BCBS BDDK BDMK BIS BIST BKM BSCEE CAMELS CMF

Detaylı

Operasyonel Risk Đleri Ölçüm Yöntemleri

Operasyonel Risk Đleri Ölçüm Yöntemleri Bankacılar Dergisi, Sayı 58, 2006 Operasyonel Risk Đleri Ölçüm Yöntemleri Giriş Bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Đlk bölümde operasyonel risklerin ölçülmesi kapsamında ileri ölçüm yöntemlerinde (ĐÖY)

Detaylı

Risk Yönetimi ve Bankaların Denetimi

Risk Yönetimi ve Bankaların Denetimi Risk Yönetimi ve Bankaların Denetimi A.Nejat YÜZBAŞIOĞLU Risk Yönetimi ve Gözetim Teknikleri Dairesi Başkanı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Risk Yönetimi Konferansı Risk Yöneticileri Derneği

Detaylı

YÖNETMELİK. BĠRĠNCĠ KISIM BaĢlangıç Hükümleri

YÖNETMELİK. BĠRĠNCĠ KISIM BaĢlangıç Hükümleri 11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 YÖNETMELİK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN ĠÇ SĠSTEMLERĠ VE ĠÇSEL SERMAYE YETERLĠLĠĞĠ DEĞERLENDĠRME SÜRECĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ

Detaylı

BANKALARIN İÇ SİSTEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 1. (01 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

BANKALARIN İÇ SİSTEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 1. (01 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. BANKALARIN İÇ SİSTEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 1 (01 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Amaç ve kapsam BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak

Detaylı

Araştırma Raporları: 2005/1. Operasyonel Riske Basel Yaklaşımı: Üç Yapısal Blok Çerçevesinde Bir Değerlendirme

Araştırma Raporları: 2005/1. Operasyonel Riske Basel Yaklaşımı: Üç Yapısal Blok Çerçevesinde Bir Değerlendirme BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU Araştırma Raporları: 2005/1 Operasyonel Riske Basel Yaklaşımı: Üç Yapısal Blok Çerçevesinde Bir Değerlendirme Murat MAZIBAŞ Temmuz 2005 BANKACILIK DÜZENLEME VE

Detaylı

Bu makalede Bankacılık Gözetim ve Denetim Komitesi nce hazırlanan Basel I ve takiben Basel II standartları sunulmaktadır.

Bu makalede Bankacılık Gözetim ve Denetim Komitesi nce hazırlanan Basel I ve takiben Basel II standartları sunulmaktadır. I. GİRİŞ BASEL II STANDARTLARI Cenan AYKUT* Günümüz dünyasında finansal sistemin tarafları uluslararası ve ulusal kurumlar, piyasalar hukuk ve denetim sistemleridir. Uluslararası ve ulusal düzeyde istikrarın

Detaylı

XEROX Doküman Merkezinde Basılmıştır.

XEROX Doküman Merkezinde Basılmıştır. BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BASEL-II SAYISAL ETKİ ÇALIŞMASI (QIS-TR) DEĞERLENDİRME RAPORU Aralık 2004 BASEL-II SAYISAL ETKİ ÇALIŞMASI (QIS-TR) DEĞERLENDİRME RAPORU Aralık 2004 Bu rapor kamuoyunu

Detaylı

ĠÇSEL DERECELENDĠRMEYE DAYALI YAKLAġIMLARIN ve ĠLERĠ ÖLÇÜM YAKLAġIMININ BAġVURU SÜREÇLERĠNE ĠLĠġKĠN REHBER TASLAĞI

ĠÇSEL DERECELENDĠRMEYE DAYALI YAKLAġIMLARIN ve ĠLERĠ ÖLÇÜM YAKLAġIMININ BAġVURU SÜREÇLERĠNE ĠLĠġKĠN REHBER TASLAĞI ĠÇSEL DERECELENDĠRMEYE DAYALI YAKLAġIMLARIN ve ĠLERĠ ÖLÇÜM YAKLAġIMININ BAġVURU SÜREÇLERĠNE ĠLĠġKĠN REHBER TASLAĞI I. AMAÇ VE KAPSAM 1. Bu rehberin amacı, 06.09.2014 tarih ve 29111 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

çözümler üretiyoruz...

çözümler üretiyoruz... RiskActive 05 Danışmanlık Hizmetlerimiz 06 Yazılım Çözümlerimiz 08 Eğitim Hizmetlerimiz 09 Akılcı çözümler üretiyoruz... Eğitimlerimiz Para ve Sermaye Piyasası Eğitimleri Risk Yönetimi Eğitimleri 10 13

Detaylı

Basel Bankacılık Denetim Komitesi. Basel II nin Uygulanmasına İlişkin Göz Önünde Tutulması Gereken Hususlar

Basel Bankacılık Denetim Komitesi. Basel II nin Uygulanmasına İlişkin Göz Önünde Tutulması Gereken Hususlar Basel Bankacılık Denetim Komitesi Basel II nin Uygulanmasına İlişkin Göz Önünde Tutulması Gereken Hususlar Temmuz 2004 Bu çeviri aslına uygun olarak BDDK Araştırma Dairesi tarafından yapılmış olup, hukuki

Detaylı

Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber

Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber SERMAYE PİYASASI KURULU Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber Sermaye Piyasası Kurulu nun i-spk.37.1 (27.06.2014 tarih ve 20/661 s.k.) sayılı İlke Kararı olarak kabul

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 2006, 2007 ve 2008 Yılları Faaliyet ve İşlemlerinin Denetlenmesi Đşbu Raporun;

Detaylı

Basel Bankacılık Denetim Komitesi. Sermaye Ölçümü ve Sermaye Standartlarının Uluslararası Düzeyde Uyumlaştırılması (Yeni Basel Sermaye Uzlaşısı)

Basel Bankacılık Denetim Komitesi. Sermaye Ölçümü ve Sermaye Standartlarının Uluslararası Düzeyde Uyumlaştırılması (Yeni Basel Sermaye Uzlaşısı) Basel Bankacılık Denetim Komitesi Sermaye Ölçümü ve Sermaye Standartlarının Uluslararası Düzeyde Uyumlaştırılması (Yeni Basel Sermaye Uzlaşısı) Gözden Geçirilmiş Düzenleme (Türkçe Çeviri) Haziran 2004

Detaylı

BASEL II BANKACILIK DÜZENLEMELERİ VE İÇ DENETİM Prof. Dr. Güler ARAS, Yıldız Teknik Üniversitesi aras@yildiz.edu.tr

BASEL II BANKACILIK DÜZENLEMELERİ VE İÇ DENETİM Prof. Dr. Güler ARAS, Yıldız Teknik Üniversitesi aras@yildiz.edu.tr BASEL II BANKACILIK DÜZENLEMELERİ VE İÇ DENETİM Prof. Dr. Güler ARAS, Yıldız Teknik Üniversitesi aras@yildiz.edu.tr İç denetim kredibilite kazandırır. Basel II Bankacılık Düzenlemeleri Son yıllarda globalleşme

Detaylı

International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards

International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards Orijinal Yapıt ( İngilizce ) : Basel Committee on Banking Supervision International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards A Revised Framework Comprehensive Version June 2006 BANK FOR

Detaylı

SIRA SAYISI: 473 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ

SIRA SAYISI: 473 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 3 SIRA SAYISI: 473 Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun Tasarısı ile Plan

Detaylı

28 KASIM 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

28 KASIM 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ TURKEY A.Ş 28 KASIM 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Finansal Hizmetler Bölümü. Sinem Cantürk. Hakan Güzeloğlu. Ehtiram İsmayilov - Servet Gözel. Cihan Doğrayan. Duygu Avcı.

Finansal Hizmetler Bölümü. Sinem Cantürk. Hakan Güzeloğlu. Ehtiram İsmayilov - Servet Gözel. Cihan Doğrayan. Duygu Avcı. Ekim - Aralık 2012 KPMG Gündem Sinem Cantürk Hakan Güzeloğlu Ehtiram İsmayilov - Servet Gözel Cihan Doğrayan Duygu Avcı Göktürk Tamay Finansal Hizmetler Bölümü 15 KPMG Gündem Ekim - Aralık 2012 BDDK dan

Detaylı

Basel II Gerekliliklerinden Bir Diğeri; İçsel Sermaye Değerlendirme Süreci Oluşturma Zorunluluğu

Basel II Gerekliliklerinden Bir Diğeri; İçsel Sermaye Değerlendirme Süreci Oluşturma Zorunluluğu Bankacılar Dergisi, Sayı 60, 2007 Basel II Gerekliliklerinden Bir Diğeri; İçsel Sermaye Değerlendirme Süreci Oluşturma Zorunluluğu Ebru Tuncer * 1. Giriş Bilindiği gibi Basel II düzenlemesi pek çok yönleriyle,

Detaylı

YATIRIM HİZMETLERİ VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞİ TASLAĞI NA İLİŞKİN GÖRÜŞLER

YATIRIM HİZMETLERİ VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞİ TASLAĞI NA İLİŞKİN GÖRÜŞLER 22 Mayıs 2013, İstanbul Ref: EKO/2013-23 TÜSİAD YATIRIM HİZMETLERİ VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞİ TASLAĞI NA İLİŞKİN GÖRÜŞLER Madde 3-ğ Yatırım Hizmetleri Ve Faaliyetleri

Detaylı

Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber

Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber SERMAYE PİYASASI KURULU Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber Sermaye Piyasası Kurulu nun i-spk.37.1 (27.06.2014 tarih ve 20/661 s.k.) sayılı İlke Kararı olarak kabul

Detaylı

Basel II Standartları ve KOBİ lere Etkileri Cep Kitabı nın Basımına katkılarından dolayı, Teşekkür Ederiz.

Basel II Standartları ve KOBİ lere Etkileri Cep Kitabı nın Basımına katkılarından dolayı, Teşekkür Ederiz. Basel II Standartları ve KOBİ lere Etkileri Cep Kitabı nın Basımına katkılarından dolayı, Teşekkür Ederiz. Müsiad Cep Kitaplığı: 23 ISBN 978-975-7215-73-8 Önsöz 1988 yılında yayınlanan ilk Basel uzlaşışının

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi www.pwc.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Düzenlemelerine Uygun Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi İçindekiler Standartlar ve İçerik 4 I. Yönetim Kurulu Başkanı/ İcra Kurulu Başkanı (CEO)/Genel Müdür

Detaylı

b) Yönetime ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bilgiler

b) Yönetime ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bilgiler YILLIK FAALİYET RAPORU BANK MELLAT TÜRKİYE 2012 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, 2012 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I. YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN GENEL ESASLAR II. YILLIK

Detaylı