ADNAN MENDERES ÜNĠVERSĠTESĠ YENĠPAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJĠK PLANI (2013 / 2017)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ADNAN MENDERES ÜNĠVERSĠTESĠ YENĠPAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJĠK PLANI (2013 / 2017)"

Transkript

1 ADNAN MENDERES ÜNĠVERSĠTESĠ YENĠPAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJĠK PLANI (2013 / 2017)

2 SUNUġ Stratejik planlama, kuruluģun bulunduğu nokta ile ulaģmayı arzu ettiği durum arasındaki tarif eder. Hedeflerle, yapılanları ayrı ayrı belirler, hedeften sapmaları ve nedenlerini tespit ederek, gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar. Kısa ve orta vadede sapmalar takip edilerek aksaklıklar giderilmeye çalıģılırken, uzun vadede geleceğe yönelik karar almayı kolaylaģtırır. KuruluĢun bütçesinin stratejik planda ortaya konulan amaç ve hedefleri ifade edecek Ģekilde hazırlanmasına, kaynak tahsisinin önceliklere dayandırılmasına ve hesap verme sorumluluğuna rehberlik eder. Yenipazar Meslek Yüksekokulu (MYO), kurulduğu yıldan günümüze kadar hızla geliģmiģ, gerek öğrenci gerekse akademik ve idari personel yapısını nitelik ve nicelik açısından geliģtirmiģ ve hala geliģtirmek için çalıģmaları devam etmektedir. Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü nün amaç, ilke ve misyonları paralelinde çalıģmalarını sürdürmektedir. KüreselleĢen dünyada çağın gerekleri ile uyumlu bir eğitim ve öğretim faaliyetini benimsemek zorunluluğu kaçınılmaz bir gerçekliktir. Sürdürülebilir geliģme ve değiģimi ana amaç olarak benimseyen Yüksekokulumuzun dönemlerini kapsayan stratejik planı, programlı hizmet sunumu, politika geliģtirme, belirlenen politikaları somut iģ programlarına ve bütçelerine dayandırma ile uygulamayı etkin bir Ģekilde izleme ve değerlendirmelerini sağlamaya yönelik olarak, geleceğimizi belirleyecek ve bilinçli adımlar atmamızı sağlayacaktır. temel amaç, gerek bütçe gerekse idari yapı açısından hedeflerinin belirlenerek bu hedeflere en az maliyet ve en kısa sürede ulaģabilmek için gerekli tedbirleri almak ve faaliyetlerde bulunmaktır. Bu faaliyetlerin gerçekleģtirilebilmesi için eldeki mevcut imkânları en iyi Ģekilde değerlendirmek ve gelmesi muhtemel olan kaynakları, en etkin biçimimde kullanarak değer yaratmaktır. Yüksekokulumuzun gelecek 5 yıl içerisinde stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda ilerlemesine katkı sağlayacağı düģüncesiyle hazırlanan bu planın uygulanabilir ve sürdürülebilir olması en büyük dileğimizdir. Bu stratejik planı Yüksekokulumuzun tüm sorunlarını çözmesini beklemekten ziyade sorunların çözülmesinde bir rehber olarak kullanılması ve gelecekte ortaya çıkabilecek sorunların çözümünde bir uzlaģı belgesi olarak değerlendirilmesi uygun olacaktır. Bu Planın oluģmasına katkı sağlayan tüm çalıģanlarımıza içten teģekkürlerimi sunarım. Stratejik planda belirlenen hedeflere ulaģılabilmesi için Yüksekokulumuzdaki tüm akademisyen, öğrenci ve idari personelin iģbirliği içinde çalıģması ve herkesin üzerine düģen görevi baģarıyla yerine getireceklerine inanıyorum. Öğrencilerimizle birlikte yüksekokulumuz, yarınlarda daha umutlu ve daha baģarılı hamleler yaparak, daha çağdaģ bir eğitim ve öğretim kurumu olacaktır. Saygılarımla ve baģarı dileklerimle. Ġmza Adı Soyadı Unvanı

3 ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ ĠÇĠNDEKĠLER.... GĠRĠġ... I- DURUM ANALĠZĠ Birimin Tarihsel GeliĢimi. 2- Birimin Yasal Yükümlülükleri ve Mevzuat Analizi Birimin Faaliyet Alanları ve Sunduğu Hizmetler PaydaĢ Analizi 5- Kurumsal Değerlendirme Birim Ġçi Analiz Birimin Örgüt Yapısı Birimin Fiziki Kaynakları Eğitim Alanları, Derslikler, Laboratuarlar Sosyal ve Kültürel Alanlar Hizmet Alanları, ÇalıĢma Odası, Servisler Sağlık Hizmeti Alanları TaĢıt Bilgileri Birimin Ġnsan Kaynakları Akademik Personel Ġdari Personel SözleĢmeli Personel (4/B) ve ĠĢçiler Birimin Bilgi ve Teknolojik Kaynakları Kütüphane Kaynakları Birimin Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynakları Mali Durum Analizi Birimin Bütçe Ödenekleri 5.2- Çevre Analizi Birimin Faaliyet Alanında Dünyadaki Durum ve GeliĢmeler

4 Birimin Faaliyet Alanında Ülkemizdeki Durum ve GeliĢmeler Temel Eğilimlerin Etkisi Birimin Faaliyetleri ve Alanıyla Ġlgili Plan ve Programlar 5.3- GZFT Analizi Güçlü Yönler Zayıf Yönler Fırsatlar Tehditler. II- BĠRĠMĠN GELECEĞĠ. BĠRĠMĠN MĠSYONU..... BĠRĠMĠN VĠZYONU.. BĠRĠMĠN TEMEL DEĞERLERĠ BĠRĠMĠN AMAÇ, HEDEF VE STRATEJĠLERĠ, PERFORMANS GÖSTERGELERĠ III- BĠRĠM STRATEJĠK PLANIN MALĠYETLENDĠRĠLMESĠ KAYNAK ĠHTĠYACI. IV- ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME..

5 GĠRĠġ Strateji kavramı Türk Dil Kurumu Sözlüğü nde önceden belirlenen bir amaca ulaģmak için tutulan yol olarak tanımlanmıģtır. Strateji kavramı üzerine yorumlar, ya da konuģmalar yapıldığı zaman genel olarak plan, taktik, politika ya da bir hazırlık süreci akla gelebilir. Oysa Strateji bundan biraz daha geniģ bir kavramdır. Strateji temel olarak, kaynakların amaçlara ayrılması olarak tanımlanmasının yanında bu amaçlara nasıl ve ne Ģekilde ulaģılacağının belirlenmesi olarak da tanımlanmaktadır. Strateji, iģletmeye rekabet üstünlüğü sağlamak ve bu doğrultuda iģletmeyi yönlendirebilmek için çevresini sürekli analiz ederek hedefler belirlenmesi, faaliyetlerin planlanması ve bunlar için gerekli araç ve kaynakların yeniden tahsis edilmesi sürecidir. 21.yüzyılda kurumlar, küreselleģme, hızlı teknolojik geliģme insanların ihtiyaçlarının ve beklentilerinin değiģmesi sonucunda ortaya çıkan değiģim ve sürekli olarak artan rekabet ortamı karģısında, eskisinden daha stratejik düģünmekte ve stratejik planlama yapma, stratejik kararlar alma faaliyetlerine daha fazla önem vermek zorunda kalmaktadırlar. Tüm kurumlar, uzun vadede varlıklarını devam ettirebilmek ve geliģmek için makro ve mikro çevreleriyle fonksiyonel bir bağ kurmalıdırlar. Stratejik planlama yaklaģımı bu noktada kurumlara temel prensipler sağlamaktadır. Stratejik planlama bir süreçtir. Bu süreçte kurum ulaģmak istediği hedefleri, amaçları belirler, onlara ne ölçüde ulaģmak istediğini, ne zaman ulaģmak istediğini belirler ve bunu baģarmak için kullanması gereken araçları belirler. Nasıl davranması gerektiğine karar verir. Daha sonra ise bu verdiği kararları uygulamaya baģlar. Uygulama aģamasından sonra ise kontrol ve geliģtirme süreci baģlar. Yapılan uygulamaların sonuçları incelenir ve amaçlara ulaģabilmek için yapılması gereken değiģiklikler planlanır ve uygulamaya geçilir. Daha sonra bu uygulamalar da kontrole tabii tutulur ve çember bu Ģekilde dönmeye devam eder. Üniversitemiz birimlerinin Stratejik Planları değerlendirilerek edilerek üniversitemiz stratejik planının hazırlanması gerektiğinden birimimiz stratejik plan çalıģmalarının baģlatılması ve hazırlanan planın tarihinde kadar gönderilmesi istenmiģtir. Bu çalıģmada sürenin kısıtlı olması nedeniyle yüksekokulumuz stratejik planı revize edilerek ön stratejik planlama oluģturulmuģtur. Katılımcılık Stratejik planlamanın baģarısı ancak Yenipazar Meslek Yüksekokulu nun tüm çalıģanlarının planı sahiplenmesi ile mümkün olacağı düģüncesiyle stratejik planlama çalıģmalarına birimin tüm çalıģanlarının katılımını sağlamıģtır. Stratejik planlama birim içinde belirli bir birimin yada grubun iģi olarak görülmemiģ, akademik ve idari tüm birimlerin doğrudan katılımıyla misyon, vizyon ve değerleri doğrultusunda Stratejik Plan hazırlamak suretiyle tüm yetkililerin, idarecilerin ve her düzeydeki personelin katkısı, ortak çabası ve desteği alınarak, stratejik planlama tamamlanmıģtır. Böylece stratejik plan üretmenin yanı sıra, stratejik yaklaģımın tüm birime yaygınlaģtırılması amaçlanmıģtır.

6 I- DURUM ANALĠZĠ 1- Birimin Tarihsel GeliĢimi Yenipazar Meslek Yüksekokulu Adnan Menderes Üniversitesi ne bağlı olarak Öğretim yılında, Yüksek Öğretim Kurulu BaĢkanlığı nın Yürütme Kurulu nun tarihli toplantısında alınan karar gereğince 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı Kanunla değiģik 7/d maddesi uyarınca; Ġktisadi ve Ġdari Programlar Bölümüne bağlı Bankacılık, ĠĢletme ve Muhasebe programlarında toplam 53 öğrenciyle eğitim-öğretime baģlamıģtır. Yine 2001 yılında Muhasebe ve Bankacılık Programlarında ikinci Eğitim sınıfları ve 2002 yılında da Sigortacılık Programı açılmıģtır yılında Sigortacılık ikinci öğretim, ĠĢletme ikinci öğretim ile Emlak ve Emlak Yönetimi olmak üzere 9 programda 1097 öğrenciye eğitim verilmiģtir. Uluslararası Eğitim Standardı Sınıflandırması (ISCED) kapsamında eğitim-öğretim yılında ĠĢletme programının adı ĠĢletme Yönetimi programı, Muhasebe programının adı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programı olarak değiģtirilmiģtir. Yine aynı uygulama kapsamında Bankacılık, Sigortacılık programları birleģtirilerek Bankacılık ve Sigortacılık programı çatısı altında birleģtirilmiģtir. ĠKMEP 2012 yılı itibariyle toplam dört programda 1284 öğrenci ile eğitim - öğretime devam edilmektedir. Ġlk yıl 53 olan Yüksekokulumuz öğrenci sayısı öğretim yılında iki programda açılan ikinci öğretimlerle 400 e ulaģan öğrenci sayımız öğretim yılında Sigortacılık Programının açılmasıyla birlikte 550 e, öğretim yılında 625 e, öğretim yılında ise 1394 e ulaģmıģtır. Halen Milli Emlak a ait olan Milli Eğitim Bakanlığından tahsisli 7648m2 alan üzerinde, 3416 m 2 kapalı alana sahip binada hizmet vermektedir Öğretim yılında 1 Müdür, 1 Müdür Yardımcısı, 1 Yüksekokul Sekreteri, 1 Memur, 1 ġoför, 1 Hizmetli ile eğitim-öğretime baģlayan Yüksekokulumuz, Eğitim-Öğretim yılında Akademik Personel olarak 1 Müdür, 2 Müdür Yardımcısı, 9 Öğretim Görevlisi, 1 Okutman ile, Ġdari Personel olarak 1 Yüksekokul Sekreteri, 7 memur, 1 yardımcı hizmetli ve 3 geçici iģçi ile hizmet vermektedir. 2- Birimin Yasal Yükümlülükleri ve Mevzuat Analizi Yenipazar Meslek Yüksekokulu Ön lisans Programında eğitim vermekte olup, temel amacı 'Mesleki ve Teknik' alanda nitelikli ara eleman yetiģtirmektir. Sanayi ve hizmet sektörünün ihtiyaç duyduğu kaliteli uzman personel yetiģtirmek de yüksekokulun amaçları arasındadır. Ayrıca kurum, alanda yaptığı bilimsel araģtırmalar ve yürüttüğü projelerle mesleki ve teknik eğitimin geliģmesine katkıda bulunmaktadır. Mezunlar, kamu ve özel sektörde alanları ile ilgili olarak istihdam edilirken, sanayi ve hizmet sektöründe de çalıģma olanağı bulmaktadır.

7 Hukuki Konumu No Resmi Gazete Mevzuat Adı Madde Tarihi Numarası Numarası Madde Adı Anayasa Kanun KHK Tüzük BKK Yönetmelik Yönerge Genelge Tebliğ Esas ve Usul Sirkü Genel Yazı Mesleki Eğitim Ġkili Öğretim 2 3- Birimin Faaliyet Alanları ve Sunduğu Hizmetler Birimin faaliyet alanları ve bu alanda sunduğu hizmetler aģağıda verilmektedir. A. Önlisans alanında yükseköğretim faaliyeti B. Eğitime iliģkin araģtırma geliģtirme faaliyeti C. Eğitime Yardımcı Faaliyetler D. Diğer kamusal Faaliyetler A. Önlisans Alanında Yükseköğretim Faaliyeti Meslek Yüksekokulumuzda Finans-Bankacılık ve Sigortacılık bölümü altında Bankacılık ve Sigortacılık programının birinci ve ikinci öğretim, Toptan ve Perakende SatıĢ bölümü altında Emlak ve Emlak Yönetimi Programının birinci ve ikinci öğretim, Muhasebe ve Vergi bölümü altında Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programının birinci öğretim ve Yönetim Organizasyon Bölümü altında ĠĢletme Yönetimi programının birinci ve ikinci öğretim programları bulunmaktadır. i. ĠĢletme Yönetimi Programı ĠĢ hayatının sevk ve idaresi ile kamu yönetiminde yönetime yardımcı olacak veya kendi adına iģ yeri açıp çalıģtırabilecek, nitelikli ara insan gücü yetiģtirmeyi amaçlayan dört yarı yıllık bir yüksek öğretim programıdır. ĠĢletme Meslek Elemanı: Kaynakları, varlıkları, zamanı, iģlemi ve iģ gücünü yönetmek konusunda bir iģ yerine bağlı olarak yönetime katkı vermek suretiyle rol üstlenen veya kendi iģ yerinde yönetim fonksiyonlarını icra eden kiģidir.

8 ii. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı Bu program muhasebe meslek elamanı yetiģtirmeyi amaçlamaktadır. Muhasebe meslek elamanı gerek kendi iģinde gerekse diğer özel iģletmelerin ve kamu kurum ve kuruluģlarının muhasebe servislerinde sorumluluk üstlenebilecek ve katkı sağlayabilecek nitelikli ara elamanıdır. Muhasebe Meslek Elemanının Tanımı Bu program 2 yıllık (dört yarıyıllık) bir yüksek öğretim programıdır. Bu program ile hedeflenen mezunlarımızın ülkemizin her tarafında tercih edilmesini sağlayacak gerekli pratik ve uygulanabilir bilgilerle donatılmasını sağlamak ve ülke kalkınmasına katkı sağlamaktır. iii. Bankacılık ve Sigortacılık Programı Bu Program, ĠKMEP kapsamında da geliģtirilen bir Programdır. Üniversitemiz bünyesinde programın geliģtirilme sürecinde iģ piyasasının gereklerini tespit etmek üzere meslek analizi yapılmıģ, meslek elemanlarının olması gereken yeterliliklerine iliģkin tespitler yapılmıģ, piyasanın ve sektörün ihtiyaçları analiz edilerek program içerikleri ile ilgili gerekli dokümanlar hazırlanmıģtır. Bankacılık ve Sigortacılık Meslek Elemanının Tanımı Bölümün amacı bankacılık sektöründe ihtiyaç duyulan bilgilere sahip nitelikli ara eleman yetiģtirmektir. Bu amaçla, bölümümüz ders programlarında bankacılık için gerekli olan tüm derslere yer verilmiģtir. Ayrıca, bu bölümde yetiģen öğrencilerimiz teorik bilgilerini pekiģtirebilmek için ülkemiz çapında mevcut sektöre ait iģletmelerde staj yapma imkanı da bulunmaktadır. B. Eğitime ĠliĢkin AraĢtırma GeliĢtirme Faaliyeti Birim öğretim elemanları bilgilerini yenilemek ve akademik günceli takip etmek için çeģitli alanlarda bilimsel yayınlar yapmaktalar ve eğitimlere katılmaktadırlar. Ġktisadi programları üzerine uzmanlaģmaya çalıģılan Yenipazar Meslek Yüksekokulun da yıllara göre gerçekleģtirilen akademik faaliyetler aģağıda verilmektedir.

9 Hakemli Dergilerde Bilimsel Etkinlikler ve Kongre Sempozyumlarda Yapılan Yayınlar ve GerçekleĢtirilen YAYIN TÜRÜ Yıllar Uluslararası Makale Ulusal Makale Uluslararası Bildiri Ulusal Bildiri Kitap Bölümü Bilimsel Etkinlik TOPLAM C. Eğitime Yardımcı Faaliyetler Birimimizde öğrencilerimizin bilgi birikimlerini arttırmak ve ileride karģılaģacakları çalıģma hayatına iliģkin sorunların çözümüne yardımcı olmak amacıyla çeģitli konularda seminer ve konferanslar verilmektedir. KonuĢmacılar alanında uzman kiģilerden seçilmektedir. Okulumuzda gerçekleģen konferanslar internet bağlantısı olan 200 kiģilik konferans salonumuzda gerçekleģmektedir yılında altı konferans ve bir seminer olmak üzere toplamda yedi faaliyet gerçekleģtirilmiģtir. D. Diğer Kamusal Faaliyetler GĠDER TÜRÜ 2011 Bütçe BaĢlangıç Ödeneği (TL) 2011 GerçekleĢme Toplamı (TL) GerçekleĢme Oranı (%) 01. Personel Giderleri 1.000, , Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 1.000, , Mal ve Hizmet Alım Giderleri , , Cari Transferler , Sermaye Giderleri BÜTÇE GĠDERLERĠ TOPLAMI , ,41

10 4- PaydaĢ Analizi Adnan Menderes Üniversitesi Yenipazar Meslek Yüksekokulu olarak ilģkide olduğumuz gerçek ve tüzel kiģiler ürün ve hizmetlerinden yararlananlar, çalıģanlarımız, temel ortaklarımız ve stratejik ortaklarımız Ģeklinde sınıflandırmaktayız. Bu kapsamda yapılan çalıģmalar sonucunda tabloda görülen paydaģ analizi iliģkileri ortaya çıkmıģtır.

11 PaydaĢ Listesi PaydaĢ Adı Ġç PaydaĢ / DıĢ PaydaĢ / MüĢteri Neden PaydaĢ Önceliği Rektörlük Ġç PaydaĢ Temel Ortak Birlikte çalıģ YÖK DıĢ PaydaĢ Temel Ortak Birlikte çalıģ SayıĢtay DıĢ PaydaĢ Temel Ortak Birlikte çalıģ Kamu KuruluĢları DıĢ PaydaĢ Temel Ortak/Stratejik Ortak Çıkarlarını gözet, çalıģmalarına dâhil et Sivil Toplum KuruluĢları DıĢ PaydaĢ Temel Ortak Birlikte çalıģ DPT DıĢ PaydaĢ Temel Ortak Birlikte çalıģ Sosyal Güvenlik Kurumları DıĢ PaydaĢ Temel Ortak Birlikte çalıģ Yerel Yönetimler DıĢ PaydaĢ Temel Ortak Bilgilendir ADÜ Birimleri Ġç PaydaĢ/MüĢteri Temel Ortak Birlikte çalıģ Akademik Personel Ġç PaydaĢ/MüĢteri Temel Ortak Birlikte çalıģ Ġdari Personel Ġç PaydaĢ/MüĢteri Temel Ortak Birlikte çalıģ Öğrenciler Ġç PaydaĢ/MüĢteri Hizmet Alanlar Çıkarlarını gözet, çalıģmalarına dahil et Mezunlar DıĢ PaydaĢ Stratejik Ortak Ġzle

12 PaydaĢ Ürün / Hizmet Matrisi Bankacılık ve Sigortacılık Programı Emlak ve Emlak Yönetimi Programı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı ĠĢletme Yönetimi Programı PaydaĢ Adı Eğitim DanıĢmanlı k Ġdari Hizme t Eğitim DanıĢmanlı k Ġdari Hizmet Eğitim DanıĢmanlı k Ġdari Hizmet Eğitim DanıĢmanlı k Ġdari Hizmet Rektörlük YÖK SayıĢtay Kamu KuruluĢları Sivil Toplum KuruluĢları Sosyal Güvenlik Kurumları Yerel Yönetimler ADÜ Birimleri Akademik Personel Ġdari Personel Öğrenciler Mezunlar

13 5- Kurumsal Değerlendirme 5.1- Birim Ġçi Analiz Birimin Örgüt Yapısı Yenipazar Meslek Yüksekokulu nda 2547 ve 2809 Sayılı Kanun lara göre oluģturulan organizasyon yapısında bir müdür iki müdür yardımcısı ve bir yüksekokul sekreteri görev almaktadır. Ön lisans programları altında toplam dört bölüm baģkanlığı yer almaktadır. Birimimizde görevli 3 öğretim elemanı, müdür ve müdür yardımcılarından oluģturulmuģ yüksekokul yönetim kurulu bulunmakta ve bölüm baģkanlarının ve müdürün üye olduğu yüksekokul kurulu bulunmaktadır. AĢağıda birimimiz organizasyon Ģeması gösterilmektedir Birimin Fiziki Kaynakları

14 Yüksekokulumuz 7468 m 2 üzerinde ana bina olarak hizmet veren toplam 3416 m 2 kapalı alana sahiptir. Ayrıca ana binadan ayrı olarak 260 m2 alana sahip öğrencilerin yemek saatlerinde ihtiyaçlarını ve boģ zamanlarını geçirebilecekleri kantin binamız bulunmaktadır. Halen eğitim öğretim faaliyetine devam eden toplam dört program bulunmaktadır. Bu programların faydalandığı toplam 13 derslik, 43 bilgisayarın bulunduğu bir bilgisayar laboratuvarı, 200 kiģi kapasiteli konferans salonu ve bir kütüphane ana bina içerisinde öğrencilerimizin kullanımına sunulmaktadır. Dersliklerin 5 tanesi anfi Ģeklinde, geriye kalanı 50 kiģi kapasiteli derslik biçimindedir. Anfilerin toplam öğrenci kapasitesi 473 kiģidir. Bütün sınıflarda bilgisayar ve projeksiyon cihazı bulunmaktadır. Ayrıca okul bahçesinde voleybol, basketbol sahaları ile bir bahçe satrancı öğrencilerimizin kullanımına sunulmaktadır Eğitim Alanları, Derslikler, Laboratuarlar Birimimizde toplam dokuz adet derslik ve dört adet anfi bulunmaktadır. Bütün anfi ve sınıflarda projeksiyon cihazı ve bilgisayar öğretim elemanlarımızın ve öğrencilerimizin kullanımına verilmiģtir. Ayrıca toplam 43 adet bilgisayarın bulunduğu bilgisayar laboratuvarı öğrencilerimizin iģ yaģamında ihtiyaç duyacakları bilgisayar becerisini kazanmaları için mesai saatleri içerisinde kullanıma açıktır. Öğrencilerimizin sadece akademik kapsamdaki ihtiyaçları düģünülmemiģ ve 200 kiģilik bir konferans salonu birimimizde hizmete açılmıģtır. Konferans salonunda alanında uzman ve deneyim sahibi kiģilerce verilen seminer ve konferanslar öğrencilerimizin bilgisini arttırmaktadır. AĢağıdaki tabloda birimimizde bulunan derslikler ve diğer eğitim alanlarına iliģkin bilgiler verilmektedir. Yenipazar Meslek Yüksekokulunda Bulunan Eğitim Alanları, Derslikler, Laboratuvarlar Sınıflar Öğrenci Kapasitesi Bilgisayar Projeksiyon Sınıflar Öğrenci Kapasitesi Bilgisayar Projeksiyon Derslik Derslik Derslik Derslik Derslik Derslik Derslik Konferans Salonu Derslik Bilgisayar Laboratuvarı Derslik Derslik Derslik Derslik Derslik Sosyal ve Kültürel Alanlar Yüksekokulumuz bahçesinde voleybol, basketbol sahaları ile bir bahçe satrancı öğrencilerimizin kullanımına sunulmaktadır. Ana binadan ayrı olarak 260 m2 alana sahip öğrencilerin yemek saatlerinde ihtiyaçlarını ve boģ zamanlarını geçirebilecekleri kantin binamız bulunmaktadır.

15 Öğrencilerimize kitap okuma alıģkanlığı kazandırmayı amaç edindirmek ve araģtırmalarında kullanabilecekleri kaynakları bulabilmeleri amacıyla birimimizde 50 m2 alana sahip bir kütüphane kurulmuģtur. Toplam kitap sayısı 2800 olan kütüphanemizde, altı adet çalıģma masası ve dört bilgisayar bulunmaktadır. Öğrencilerimiz sabah saat dan akģam saat a kadar kütüphane imkânlarından faydalanabilmektedirler Hizmet Alanları, ÇalıĢma Odası, Servisler Akademik Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Kapalı Alanı (m 2 ) Kullanan Sayısı (KiĢi) ÇalıĢma Odası Ġdari Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Kapalı Alanı (m 2 ) Kullanan Sayısı (KiĢi) ÇalıĢma Odası Kütüphane Güvenlik Çay ocağı TOPLAM Ambar, ArĢiv ve Atölye Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m 2 ) Ambar 1 49 ArĢiv 1 45 Atölye

16 Sağlık Hizmeti Alanları Birim Sayısı (Adet) Kapalı Alanı (m 2 ) Acil Servis Yoğun Bakım Ameliyathane Klinik Laboratuar Eczane Radyoloji Alanı Nükleer Tıp Alanı Sterilizasyon Alanı Hemodiyaliz Teknik Servis Mutfak ÇamaĢırhane Diğer TOPLAM TaĢıt Bilgileri TaĢıtın Cinsi Göreve Tahsis EdilmiĢ, Kuruma Ait TaĢıtlar Göreve Tahsis EdilmiĢ, Hizmet Alımı Yoluyla EdinilmiĢ TaĢıtlar Adet 2005 Model Hyundai Model Fort Tanus 1 1 TOPLAM 2 2

17 Birimin Ġnsan Kaynakları Personel Dağılımı Birim Personel Dağılımı Ġdari Personel Akademik Personel Geçici ĠĢçi SözleĢmeli Personel GENEL TOPLAM Sayısı Oranı Sayısı Oranı Sayısı Oranı Sayısı Oranı Sayısı Oranı Bayan Bay TOPLAM Akademik Personel UNVAN Profesör Kadroların Doluluk Oranına Göre Dolu BoĢ Toplam Kadroların Ġstihdam ġekline Göre Tam Zamanlı Yarı Zamanlı Doçent 1 1 Yardımcı Doçent 1 1 Öğretim Görevlisi Okutman 1 1 Çevirici Eğitim-Öğretim Planlamacısı AraĢtırma Görevlisi Uzman TOPLAM 13 13

18 Akademik Personel Akademik Personelin Hizmet Süreleri Ġtibariyle Dağılımı 1-3 Yıl 4-6 Yıl 7-10 Yıl Yıl Yıl 21 - Üzeri KiĢi Sayısı Yüzde Akademik Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ 51 - Üzeri KiĢi Sayısı Yüzde Akademik Personelin Eğitim Durumu Ünvanı Adı-Soyadı Öğrenim Durumu Lisans Yüksek Lisans Doktora Doç.Dr. Yrd.Doç.Dr. Recep TEKELĠ Hakan ARSLANER Dokuz Eylül Üniv. ĠĠBFak. Maliye Dokuz Eylül Üniv. ĠĠBFak. Maliye Öğr.Gör.Dr. Algın OKURSOY Dokuz Eylül Üniv.Fen- Ed.Fak. Ġstatistik Öğr.Gör.Dr. Fahriye GÖZGÜ Adnan Men.Üniv. Nazilli ĠĠBFak. ĠĢletme Öğr.Gör. Adem ÇATALOĞLU Ege Üniv. ĠĢletme Fak. ĠĢletme Öğr.Gör. Elif Meryem YURDAKUL Uludağ Üniv. Ġk.Ġd.Bil.Fak.Maliye Öğr.Gör. Baki ERDOĞAN Afyon Kocatepe Üniv. ĠĠBFak.ĠĢletme Öğr.Gör. Cuma YILMAZ Dokuz Eylül Üniv. ĠĠBFak. Ġktisat Öğr.Gör. Yusuf Ziya ġġpal Adnan Men.Üniv. Nazilli ĠĠBFak. Ġktisat Öğr.Gör. Tolga EVREN Uludağ Üniv. Ġk.Ġd.Bil.Fak.ĠĢletme Öğr.Gör. Öğr.Gör. Okutman Zafer AYDIN Pınar KÖSEOĞLU DurmuĢ SEZER Adnan Men.Üniv. Nazilli ĠĠBFak. Ġktisat Anadolu Üniv. ĠĢletme Fak. ĠĢletme Ġstanbul Üniv. Siyasal Bil.Fak. Kamu Yönetmi Bath University Ġngiltere-Fiscal Studies Dokuz Eylül Üniv. Sos.Bil.Enst. Mali Hukuk Dokuz Eylül Üniv.Fen Bil.Enst. Ġstatistik Adnan Men.Üniv. Sos.Bil.Enst. Ġktisat Adnan Men.Üniv. Nazilli ĠĠBF. Ġktisat Adnan Men.Üniv. Nazilli ĠĠBF. Muhasebe-Finans Sakarya Üniv. Sos.Bil.Enst. ĠĢletme Adnan Men.Üniv. Nazilli ĠĠBFak. Ġktisat Sakarya Üniv. Sos.Bil.Enst. ĠĢletme Adnan Men.Üniv. Nazilli ĠĠBF. Muhasebe-Finans Adnan Men.Üniv. Nazilli ĠĠBF. ĠĢletme- Pazarlama Mercy College Üniversity Bankacılık-Finans The University Of Leicester Ġngiltere- Departmen Of Economics Marmara Üniv. Sos.Bil.Enst. Mali Hukuk Adnan Men.Üniv. Sos.Bil.Enst. ĠĢletme Adnan Men.Üniv. Sos.Bil.Enst. Ġktisat

19 Öğretim Elemanı BaĢına DüĢen Öğrenci Sayıları Akademik Yıl Öğrenci Sayı (A) Ders Veren Öğretim Elemanı (B) Ders veren Öğretim Elemanı düģen Öğrenci Sayısı (A/B) Ön Lisans Ön Lisans Ön Lisans Ön Lisans Ön Lisans Ön Lisans Ön Lisans *Sayılar eğitim-öğretim yılı bitiģi itibariyle verilmiģtir. Akademik Personelin Cinsiyet Ġtibariyle Dağılımı Bayan Bay TOPLAM UNVAN Sayı (KiĢi) Oran (%) Sayı (KiĢi) Oran (%) Sayı (KiĢi) Toplam Ġçindeki Oran (%) Doçent 1 1 Yardımcı Doçent 1 1 Öğretim Görevlisi Okutman 1 1 TOPLAM

20 Ġdari Personel Ġdari Personel Sayısı Kadroların Doluluk Oranına Göre HĠZMET SINIFLANDIRMASI Dolu BoĢ TOPLAM Genel Ġdari Hizmetler Sınıfı 11 Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetler Sınıfı Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Din Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetler Sınıfı 2 TOPLAM 13 Ġdari Personel Atamaları GĠHS SHS THS EÖHS Av.HS DHS YHS TOPLAM Açıktan Naklen TOPLAM Ġdari Personelin Eğitim Durumu Ġlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Yüksek Lisans ve Doktora TOPLAM KiĢi Sayısı Yüzde

21 Ġdari Personelin Hizmet Süreleri 1-3 Yıl 4-6 Yıl 7-10 Yıl Yıl Yıl 21 - Üzeri TOPLAM KiĢi Sayısı Yüzde Ġdari Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ 51 - Üzeri TOPLAM KiĢi Sayısı Yüzde Ġdari Personelin Cinsiyet Ġtibariyle Dağılımı Bayan Bay HĠZMET SINIFLANDIRMASI Sayı (KiĢi) Oran (%) Sayı (KiĢi) Oran (%) TOPLAM Genel Ġdari Hizmetler Sınıfı Yardımcı Hizmetler Sınıfı TOPLAM SözleĢmeli Personel (4/B) ve ĠĢçiler ĠĢçi Sayısı ÇalıĢtıkları Pozisyonlara Göre Dolu BoĢ Toplam Sürekli ĠĢçiler Vizeli Geçici ĠĢçiler (adam/ay) 3 3 Vizesiz ĠĢçiler (3 Aylık) TOPLAM 3 3

22 ĠĢçilerin Hizmet Süreleri 1-3 Yıl 4-6 Yıl 7-10 Yıl Yıl Yıl 21 - Üzeri TOPLAM KiĢi Sayısı Yüzde İşçilerin Yaş İtibariyle Dağılımı YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ 51 - Üzeri TOPLAM KiĢi Sayısı Yüzde Birimin Bilgi ve Teknolojik Kaynakları Cinsi Adet Masaüstü Bilgisayar 90 TaĢınabilir Bilgisayar 21 TOPLAM 111

23 Kütüphane Kaynakları Süreli yayın Toplam Abone DeğiĢim BağıĢ 1 Basılı Elektronik Yok Konu Kitap Sayısı 1 Genel 31 2 Felsefe, psikoloji, din 90 3 Tarihe yardımcı bilimler 21 4 Tarih(genel, avrupa) Tarih(asya,afrika vb.) 2 6 Tarih (ABD) 2 7 Coğrafya, antropoloji 20 8 Sosyal bilimler Siyasal bilim Hukuk Eğitim Müzik 8 13 Güzel sanatlar 7 14 Dil ve edebiyat Bilim Tarım 1 17 Teknoloji ve mühendislik Askerlik 1 19 Denizcilik 0 20 Tıp 6 22 Toplam 1194

24 Birimin Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynakları Cinsi Adet Projeksiyon 16 Tepegöz 1 Baskı Makinesi 1 Fotokopi Makinesi 2 Faks 2 Fotoğraf Makinesi 1 Televizyon 5 Yazıcı 15 Tarayıcı 1 Kaset Çalar 2 DVD Oynatıcı Mali Durum Analizi Birimin Bütçe Ödenekleri GĠDER TÜRÜ 2011 Bütçe BaĢlangıç Ödeneği (TL) 2011 GerçekleĢme Toplamı (TL) GerçekleĢm Oranı (%) 01. Personel Giderleri 1.000, , Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 1.000, , Mal ve Hizmet Alım Giderleri , , Cari Transferler , Sermaye Giderleri BÜTÇE GĠDERLERĠ TOPLAMI , ,41

25 5.2- Çevre Analizi Birimin Faaliyet Alanında Dünyadaki Durum ve GeliĢmeler Yirminci yüzyılın son çeyreğinden itibaren geliģmiģ ülkelerde bilgi toplumuna geçiģ süreci baģlamıģ ve bilgi ekonomisi adı verilen yeni bir küresel ekonomik yapı oluģmuģtur. Bu süreçte, toplumların üniversiteden beklentileri bazı konu baģlıklarında artmıģtır. Bu BaĢlıklar, daha fazla öğrenciye ve daha geniģ bir yaģ grubuna eğitim vermek, hızla üretilen yeni bilgilerin ve oluģan yeni bilgi alanlarının tümünü kapsayacak Ģekilde programlarını geniģletmek, eğitimde ise, teorik bilginin yanında uygulamaya da önem vermek, yetiģtirilen beģeri kaynaklarla bölgesel ve ulusal kalkınmaya daha fazla katkıda bulunmak, olarak ĢekillenmiĢtir. Ülkelerin bilgi toplumuna geçiģ süreci yükseköğretimi küresel bir etkinlik haline getirmiģ ve bunun sonucun olarak, geliģmiģ ülkelerin yükseköğretim sistemleri, öğrenci hareketliliğine giderek daha açık hale gelmiģtir. Avrupa Birliği Üyesi ülkelerin öğrenci hareketliliği hız kazanmıģ ve Socrates/Erasmus programlarından yararlanarak, bir üye ülkeden diğerine giden öğrencilerin sayısı günümüzde bir milyona ulaģmıģtır. Ancak, son yıllarda iletiģim teknolojilerinde meydana gelen geliģmeler sayesinde giderek yaygınlaģan diğer bir uygulama program hareketliliği olmuģtur. Bu uygulama çerçevesinde öğrenciler sanal eğitim tekniklerinden yararlanarak, kendi ülkelerinden bir baģka ülkedeki programlara kayıt olabilmekte ve derece alabilmektedirler. Yükseköğretimde yabancı öğrenci hareketliliğinin giderek arttırılmasındaki amaç, sadece yükseköğretim kapasitelerinin kullanılmasındaki etkinliği artırmak değildir. Bunun ötesine geçen sosyal amaçlar bulunmaktadır. Bu amaçlar, kültürel diyaloğu geliģtirmek, ortak bir eğitim ve araģtırma alanını ve bakıģ açısı yaratmaktadır. Uluslararası öğrenci hareketliliği nedeniyle, tüm sanayileģmiģ ülkeler yükseköğretimde kalite güvencesini sağlamak için bir Ulusal Kalite Güvence Ajansı kurmuģlardır. Bu ulusal ajansların tamamına yakın bir kısmı devlet tarafından finanse edilmekte ancak devletten bağımsız özerk kurumlar olarak çalıģmaktadırlar. Avrupa Yükseköğretim Alanı nda, günümüze kadar bu alanda yapılan çalıģmalar ve bu kapsamda önerilen ilke ve standartlar, 2005 yılında ENQA (Yükseköğretimde Avrupa Kalite Güvencesi Birliği) tarafından Avrupa Yükseköğrenim Alanında Kalite Güvence Ġlke ve Standartları raporunda yayınlanmıģ ve Bergen toplantısında Bologna sürecine dâhil ülkelerin eğitim ile ilgili bakanları tarafından kabul edilmiģtir. Bu alanda benimsenen ilke ve standartlar; Yükseköğretim kurumlarında iç kalite güvencesi (internal quality assurance) 1 Bu bölüm Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan Türkiye nin Yükseköğretim Stratejisi nden faydalanılarak hazırlanmıştır

26 Yükseköğretim kurumlarının dıģ kalite güvencesi (external quality assurance) Kalite Güvence Ajanslarının dıģ kalite güvencesi uygulama ve süreçlerine yönelik temel ilke ve standartları içermekte ve günümüzde üye ülkelerin bu alandaki çalıģmalarını, belirlenen bu ilke ve standartlar çerçevesinde yürütmeleri beklenmektedir. Bu bağlamda, son birkaç yıl içinde, "Bologna Süreci" çerçevesinde bazı önemli adımlar atılmıģtır. Yükseköğrenimde 3 aģamalı (three-cycle ) bir sisteme geçilmiģ (lisans-3/4 yıl + yüksek lisans-2 yıl + doktora-4 yıl), Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS) geliģtirilmiģ, ilk iki derece için gerekli krediler belirlenmiģ, (Lisans ECTS, Yükseklisans ECTS), alınan eğitimin kapsamı ve içeriğini tanımlayan diploma eki (diploma supplement) uygulamasına baģlanmıģtır. Bu geliģmeler, Ģimdilik ulusal ve uluslararası düzeyde sadece akademik ortam için (academic recognition) sürdürülmektedir. Ancak küresel ekonomide hizmetlerin serbest dolaģımı için esas gerekli olan, mesleki akreditasyon sürecinin baģlaması için ön adımların atılmasıdır Birimin Faaliyet Alanında Ülkemizdeki Durum ve GeliĢmeler Meslek yüksekokulları Mesleki ve Teknik Eğitim Sistemi nin en önemli aģamalarından biridir. Meslek Yüksekokulları Sanayi, ticaret ve hizmet sektörlerine yeterli bilgi ve beceriyle donanmıģ ara eleman yetiģtirmek amacıyla kurulmuģtur. Meslek Yüksekokulları lisans düzeyinde eğitim veren Mesleki ve Teknik Eğitim kurumları ile ortaöğretim kurumlarının hedef aldığı istihdam sahaları arasında kalan boģluğu doldurma iģlevini yerine getirmektedir. Türkiye'de meslek yüksekokullarının örgün eğitim içindeki payı % 30'dur. Faal MYO'ların % 95'i devlet üniversitelerinde, % 5'i vakıf yükseköğretim kurumlarında bulunmaktadır. Faal olmayan MYO'ların durumlarının incelenerek hukuki varlıklarını sürdürüp sürdürmeyecekleri konusu bir karara bağlanmak durumundadır. Meslek Yüksekokulu öğretim üyeleri konusunda, YÖK'ün yaptırdığı bir anket çalıģmasında, mesleki dersleri okutan öğretim elemanlarının sektördeki deneyimlerinin yeterliliği konusundaki soruya, ankete katılanların % 72'si olumlu yanıt vermiģtir. Öğretim elemanlarının sayısının yeterli olduğunu belirtenlerin oranı % 38, bilgi teknolojilerini kullanabildiklerini kabul edenlerin oranı % 87, yeterli düzeyde yabancı dil bildiklerini söyleyenlerin oranı % 41 olmuģtur. Esas yetersizlik alanı öğretim elemanı sayısında ortaya çıkmaktadır. Sadece öğretim elemanı sayısında yetersizlik yoktur. Aynı zamanda öğretim elemanlarının üniversiteler içerisinde bölgesel dağılımlarında da bir dengesizlik söz konusudur. Büyük kentler dıģındaki üniversitelerin öğretim üyesi sayısı bakımından zayıf kaldığı, sadece profesör sayısı dikkate alındığında, üç büyük kentteki yığılmanın % 60'a ulaģtığı ve bu düzeyde önemli bir çarpıklık olduğu görülmektedir. Yükseköğretim kurumlarının geniģ ve demokratik katılımcı kurumlar haline gelmesi için 2002 yılında Yükseköğretim Kurulu tarafından yürürlüğe konmuģ olan "Öğrenci Konseyleri" yönetmeliği

27 daha sonra 2005 yılında, yükseköğretim kurumlarında öğrencilerin ulusal boyutta demokratik Ģekilde seçilmiģ ve üniversitenin yönetim organlarınca tanınmıģ konseyler oluģturulmuģ ve bu konseylerin en üst temsilcileri, Ulusal Öğrenci Konseyi'nde bir araya gelerek ülkemizin yükseköğretim öğrencilerini temsil etme hakkına sahip olmuģlardır. Öğretim üyesi baģına düģen öğrenci sayıları, bir yandan öğretimin kalitesinin dolaylı bir ölçütünü oluģtururken, öte yandan öğretim üyelerinin bir üniversitede aģırı yığılmasının göstergesi olarak kullanılabilir. Türkiye'deki yüksek öğrenci öğretim üyesi oranı, öğretim elemanlarının çok yüksek ders yükleri taģımasına neden olmaktadır. Bir öğretim üyesi, haftada 8 saatten fazla ders yükü taģıması halinde, kendi bilgisini yenilemek ve araģtırma ve yayın yapmak için yeterli fırsat bulamayacaktır. Bu durumda üniversitelerin üç iģlevinden eğitim- öğretim iģlevi, diğer iģlevlerine göre baskın hale gelmektedir. Türkiye de yükseköğretim kurumlarında Dünyada olduğu gibi kalite güvence konusu değiģik Ģekillerde gündemde gelmektedir. Bologna sürecinde ülkelerin yükseköğretim sistemlerinin değerlendirilmesinde (Bologna Karnesi) Türkiye yükseköğretim sisteminin en zayıf olduğu alan, kalite güvencesi konusu olmuģtur. Bu konuda eksikliğin giderilmesi yolunda en önemli atılım, 20 Eylül 2005 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme" yönetmeliği ile gerçekleģtirilmiģtir. Bu yönetmelik kapsamında yapılan çalıģmalar ıģığında Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme Komisyonu (YÖDEK) kurulmuģtur. YÖDEK Yükseköğretim kurumlarında akademik değerlendirme ve kalite geliģtirme çalıģmalarına yön veren uygulamaları kapsamakta ve Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme Yönetmeliği gereği oluģturulan Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme Kurulları (ADEK) üniversitelerde kalitenin geliģmesine katkı sağlamaktadır Temel Eğilimlerin Etkisi Dünyadaki ve Avrupa daki geliģmeler ıģığında ülkemizde de yükseköğretimde kalite standartlarının oluģturulması ve bu alanda uluslararası ve Avrupa ile uyumluluğun sağlanabilmesi için Yükseköğretim Kurulu tarafından Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme yönetmeliği yayımlanmıģ ve Yönetmelik kapsamında, çalıģmaları koordine etmek üzere, Yükseköğretim Kurumları Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme Komisyonu (YÖDEK) kurulmuģtur Avrupa Yükseköğretim Alanı çerçevesinde Yükseköğretim Kurumu BaĢkanlığı Türkiye Yükseköğretim Stratejisi Kitabını hazırlamıģ ve yayımlamıģtır. Yine Yükseköğretim Kurumları Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme Komisyonu, yükseköğretim kurumlarından alınan raporlar doğrultusunda Türkiye Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme Raporu

28 hazırlık çalıģmaları devam etmektedir. Bu kapsamda Üniversitemizde de akademik değerlendir ve kalite geliģtirme raporlar, stratejik planlar ve faaliyet raporları düzenlenmeye baģlanmıģtır. Temel olarak Dünyada ve ülkemizde eğitim kurumlarında kalite uygulamaları ön plana çıkmakta ve uluslararası eğitim standardı sağlama çalıģmalarına hız verilmektedir. Bu uygulamaların sonucu olarak üniversitelerimizde Avrupa Kredi Transfer Sistemi standartlarına uygun ulusal kredilerin yanında kullanılabilecek yeni bir ders kredilendirme sistemine geçilmiģtir. Aynı zamanda, Bologna sürecine uyum kapsamında diploma ekleri ve Ġngilizce ders içerikleri hazırlanmaya baģlanmıģtır. Meslek Yüksekokullarında ise, ĠKMEP Kapsamında ulusal bir standart sağlanmaya baģlamıģtır. ġimdilik sadece sayılı programı kapsayan bu uygulamalar ilerde yaygınlaģtıkça ulusal anlamda mesleki eğitimde birlik sağlanabilecektir. Öğrenci değiģim programları ileriki yıllarda üniversitelerin rekabet gücüne etki edecek ve prestijlerini arttırabilecek bir baģlık olarak karģımıza çıkacaktır. Bu anlamda üniversiteler öğrenci değiģim programlarından daha fazla yararlanabilmek için müfredatlarını elden geçirmeliler ve gerekli tanıtımları yapmalıdırlar Birimin Faaliyetleri ve Alanıyla Ġlgili Plan ve Programlar A-Dokuzuncu Kalkınma Planı ( ) B-Orta Vadeli Program ( ) C-Orta Vadeli Mali Plan ( ) D-Bilgi Toplumu Stratejisi ( ) ve Eylem Planı E-Türkiye nin Yükseköğrenim Stratejisi 5.3- GZFT Analizi Bir kurumun güçlü ve zayıf yanlarının belirlenmesi ve gelecekte karģı karģıya kalabileceği fırsat ve tehditlerin saptanması için yapılan GZFT Analizi (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler) stratejik yönetim anlayıģının en temel unsurlarından biridir. Bu amaç doğrultusunda yüksekokulumuzun öğretim elemanlarından oluģturulmuģ bir komisyon kurulmuģ ve bu komisyonun her bir elemanından yüksekokulumuzun içinde bulunduğu noktada sahip olduğu güçlü ve zayıf yönler ile ileride karģılaģabileceği fırsatlar ve tehditler üzerinde fikirler üretmesi istenmiģtir. Yapılan bu çalıģma sonucunda yüksekokulumuzun güçlü ve zayıf yanları ile gelecekte karģılaģabileceği fırsat ve tehditler üzerinde aģağıda belirtildiği Ģekilde fikir birliğine varılmıģtır.

29 GZFT Analizi GÜÇLÜ YÖNLER 1. Eğitim ve öğretimde teknolojik geliģmelere paralel araç-gereç donanımı 2. Ders içeriklerinin düzenli olarak güncellenmesi 3.Mezunlarımızın kendi alanlarında gösterdikleri performansa bağlı olarak sektörde tercih edilmeleri 4. Yenipazar yerel yönetimiyle etkin bir iģbirliği içinde olunması FIRSATLAR 1.Toplumda ve sektörde mezunlarımızın verdikleri hizmetlerin kaliteli olması 2.Kamu ve özel kuruluģlarda mezunlarımıza talebin artması 3. Bologna süreciyle program yeterliliklerinin yeniden değerlendirilmesi ve ders planlarının geliģtirilmesi 4. Sosyoekonomik olarak geliģmiģ ve dinamik bir bölgede olmak ZAYIF YÖNLER 1.Kadrolu akademik sayısının yetersizliği 2. Mevcut programların verimliliği için gerekli olan altyapının yetersizliği 3. Öğrencilerin kampüs alanı içerisinde spor alanları, sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunacakları yeterli tesislerin bulunmaması 4. Merkezdeki sosyal ve kültürel aktivitelere katılımdaki yetersizlik 5.Yüksekokulun üniversite ortamından ve Aydın dan uzak olması TEHDĠTLER 1.Öğrencilerin sınavsız geçiģ sistemiyle gelmeleri 2.Bölgede staj olanaklarının sınırlı olması 3. Öğrenci kontenjanlarının fiziki yeterliliklerin üzerinde arttırılması Güçlü Yönler G1. Eğitim ve öğretimde teknolojik geliģmelere paralel araç-gereç donanımı Teknolojik geliģmelere paralel araç-gereç donanımı (tüm dersliklerde bulunan pc ve projeksiyon cihazları gibi) ile eğitim ve öğretimde görsel yöntemlerin kullanılması kaliteyi artırmaktadır. Güncel donanımların kullanılması öğrencinin ilgisini artırmakta ve öğretim elemanının da ders içeriklerini güncel tutması yönünde büyük katkı sağlamaktadır. G2. Ders içeriklerinin düzenli olarak güncellenmesi Ders içeriklerinin düzenli olarak güncellenmesi sayesinde öğrenciye güncel bilgi ve birikimler aktarılmaktadır. Rekabetçi piyasa ortamında nitelikli iģgücününe olan ihtiyacın arttığı günümüzde güncel bilgi ve uygulamalarla donatılmıģ öğrencinin tercih edilebilirliği artmaktadır.

30 G3. Mezunlarımızın kendi alanlarında gösterdikleri performansa bağlı olarak sektörde tercih edilmeleri Mezunlarımızın sektörde kolayca pozisyon edinebilmeleri, bölümlerimizin daha çok tercih edilebilir olmasını sağlamaktadır. Böylece yüksekokulumuz seçilmiģ ve istekli öğrencilerle buluģma ve eğitimde kaliteyi her geçen gün artırmaya yönelik önemli bir olanağa sahip konumdadır. G4. Yenipazar yerel yönetimiyle etkin bir iģbirliği içinde olunması Okulumuzun çevre düzenlemesinin yapılması, öğrencilerimizin Aydın da gerçekleģtirilen kiģisel geliģim faaliyetlerine rahatlıkla katılabilmeleri için ulaģım desteğinin sağlanması gibi hususlarda yerel yönetim ile yapılan iģbirlikleri eğitim-öğretim faaliyetlerini zenginleģtirmektedir Zayıf Yönler Z1. Eğitim ve öğretim kadromuzun kendi kendine yetebilir durumda olması Yetersiz kurumsal kadro mevcudiyeti, birimin ders programlarını geliģtirme konusunda istikrarsızlığa neden olmaktadır. Bu yetersizlik nedeniyle ölçme, değerlendirme ve iyileģtirme aktiviteleri zorlaģmaktadır. Kurumsal aidiyeti olan öğretim elemanının, dıģardan gelen öğretim elemanına göre (özellikle okulunu ve öğrencilerini iyi tanıyor olması ve sahiplenmesi gibi nedenlerle) motivasyonunun ve baģarısının daha yüksek olduğu bilinmekte olup öğrenciler üzerinde yapılan ders değerlendirme anket sonuçlarında da geçmiģ dönemlerde bu durum tespit edilmiģtir. Z2. Mevcut programların verimliliği için gerekli olan altyapının yetersizliği Özellikle laboratuvar kapasitelerinin sınırlı olmasından dolayı programlarda kontenjan artırımına gidilememektedir. Z3. Öğrencilerin kampüs alanı içerisinde spor alanları, sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunacakları yeterli tesislerin bulunmaması Öğrencilere yönelik yeterli düzeyde spor alanları, sosyal ve kültürel faaliyetlerin gerçekleģtirilebileceği tesislerin bulunmaması öğrencinin okul tercihi yaparken göz önünde bulundurduğu önemli etkenlerdir. Hem okulumuzun tercih edilebilirliğinin artırılması hem de mevcut öğrencilerimizin okul yaģantılarından beklentilerini karģılayabilmeleri ve kiģisel geliģim faaliyetlerini karģılayabilmeleri açısından söz konusu tesislerin yokluğu önemli bir eksikliktir. Z4. Merkezdeki sosyal ve kültürel aktivitelere katılımdaki yetersizlik Yüksekokulumuzun üniversitemiz Merkez Kampüsüne uzak olması merkez kampüsümüzde gerçekleģtirilen sosyal ve kültürel aktivitelere katılımı zorlaģtırmaktadır. Bu durum öğrencilerimizin ADÜ lü olma ayrıcalığını yaģamalarını zorlaģtırmaktadır.

31 Z5. Yüksekokulun üniversite ortamından ve Aydın dan uzak olması Öğrencilerin büyük kentte olmanın sunduğu avantajlardan ve üniversitenin pek çok imkanından yararlanma noktasında zayıf durumdayız. Aynı durum akademik personelin bakıģ açısı içinde benzer özellik göstermekte ve Aydın dan gidiģ geliģ yapmak durumunda kalan pek çok akademik personel zamanının ve enerjisinin önemli bölümünü yolda harcamaktadır Fırsatlar (Her bir fırsat yazılarak, altına birim için neden fırsat olduğu açıklanır.) F1. Toplumda ve sektörde mezunlarımızın verdikleri hizmetlerin kaliteli olması Mezunlarımızın sektörde nitelikli iģgücü olarak yer almaları ve aldıkları eğitim ile toplumda örnek davranıģlar sergilemeleri yüksek okulumuzun imajını olumlu etkilemektedir. F2. Kamu ve özel kuruluģlarda mezunlarımıza talebin artması Kamu ve özel kuruluģların mezunlarımıza gösterdiği ilgi ve talebin artması ile öğrencilerimiz iģ dünyasında hızlı ve kolay bir Ģekilde yerlerini almaktadırlar. Mezunlarımızın iģgücü piyasasında yer edinme sıkıntısının olmaması, okulumuzu tercih edecek öğrenciler için önemli bir referans ölçütüdür. Bu durum mevcut programlarımızın kontenjanlarının boģ olmaması ve açılması planlanan yeni programlarda da öğrenci talep sıkıntısı çekilmemesi açısından önemli bir fırsattır. F3. Bologna süreciyle program yeterliliklerinin yeniden değerlendirilmesi ve ders planlarının geliģtirilmesi Bologna süreci kapsamında mevcut programlardaki eksiklikler tekrardan gözden geçirilmesi gelecek dönemlerde eğitim hizmeti sunumunu farklılaģtırmakta ve bu ise nihai olarak bilgi edimini konusunda yeni fırsatlar yaratmaktadır. F4. Sosyoekonomik olarak geliģmiģ ve dinamik bir bölgede olmak Okulumuzun bulunduğu bölge sosyoekonomik açıdan Türkiye nin en geliģmiģ bölgelerinden biridir ve halihazırda geliģmeye açık bir bölgedir. Bu özellik öğrencilerimizin hem zihinsel geliģimi hem de gerçek yaģama adapte olmalarını sağlamak için önemli bir fırsattır Tehditler T1. Öğrencilerin sınavsız geçiģ sistemiyle gelmeleri Sınavsız geçiģ sistemi ile yüksekokulumuza kayıt yaptıran öğrencilerimizin bir bölümü kayıt yaptırdığı alanda niteliklerini artırmak ve aldığı eğitim doğrultusunda iģgücü piyasasında yer edinmek amacını okul hayatında birincil önceliği olarak tutmamaktadır. Ġleri yaģantısı için hedefini net olarak

32 belirleyememiģ öğrencinin baģarı oranı düģmektedir ve öğretim elemanları için de hedefini net olarak belirlememiģ öğrenciyi mesleğe yönelik olarak motive etmek zorlaģmaktadır. Bu durum nitelikli mezun verme konusundaki sürdürülebilirliği tehdit etmektedir. T2. Bölgede staj olanaklarının sınırlı olması Uygulamalı eğitimin önemli bir unsur olduğu yüksekokulumuzda Yenipazar da sınırlı olan staj imkanları öğrencilerimizin staj organizasyonlarında kısıtlılık oluģturmaktadır. Söz konusu durum her geçen yıl problem olmaya devam etmektedir. Eğitim programında uygulamalı eğitim saatlerini arttırma konusunda tehdit unsuru olan staj olanaklarının sınırlılığı bölge dıģında çözümlenmeye çalıģılmaktadır. T3. Öğrenci kontenjanlarının fiziki yeterliliklerin üzerinde arttırılması Yıllar itibariyle öğrenci kontenjanlarının sürekli arttırılmasına karģın fiziki mekanlarda herhangi bir geniģleme olmaması veya çok az olması önemli bir tehdit olmaktadır. II- BĠRĠMĠN GELECEĞĠ BĠRĠMĠN MĠSYONU Yenipazar MYO nun Misyonu, Kamu, ve Özel sektörü ihtiyaç duyduğu ara elemanları en kaliteli ve ihtiyaçlara cevap verecek biçimde, meslek ahlakı değerlerine saygılı, ülke kaynakların en etkin biçimde kullana bilen ve bu kaynaklarla optimum değer yaratabilen, Dünya ile aynı teknik bilgi ve donanıma sahip bireyler yetiģtirmektir. BĠRĠMĠN VĠZYONU Sektörlerin ihtiyacı olan ara elemanları, güncel bilgilerle donatıp, çağdaģ, bilgiyi arayıp bulabilen, bulduğu bilgiyi kullanma yeteneğine sahip öğrenciler yetiģtirmek ve gerek sanayi gerekse hizmet sektöründe öğrencileri tercih edilen bir MYO olmak. BĠRĠMĠN TEMEL DEĞERLERĠ Adnan Menderes Üniversitesi Yenipazar Meslek Yüksekokulu olarak hedefimiz sürekli ilerlemek ve geliģmektir. Bu doğrultuda sahip olduğumuz değerler okulumuzu, gelecekte olmak istediğimiz yere götürecektir. 1. ÇalıĢkan olmak 2. Güvenilirlik ve hesap verebilirlik 3. Sorumluluk bilincine sahip olma 4. Yeniliklere açık olmak 5. Ġyi ve kaliteli eğitim vermek

33 6. Estetik ve dıģ görünüme özen gösterme 7. Teknolojiyi takip etmek 8. BaĢarının ekip alıģmasından geçtiğine inanma 9. Etik değerlere bağlılık 10. Veri ve bilgiye dayanma 11. Sürekli geliģim 12. Ulusal ve evrensel insani değerlere sahip çıkma

34 BĠRĠMĠN AMAÇ, HEDEF VE STRATEJĠLERĠ, PERFORMANS GÖSTERGELERĠ Stratejik Amaçlar Tablosu Stratejik Amaç 1:Eğitim-Öğretimin nitelik ve nicelik olarak iyileģtirilmesi Hedef 1.1: Eğitim öğretim kalitesinin ve programlarının geliģtirilmesi Faaliyetler Göstergesi F Önlisans programı açmak (Maliye programı Birinci Öğretim-Ġkinci Öğretim) Önlisans program sayısı F Öğretim elemanı baģına düģen öğrenci sayısının düģürülmesi Öğretim elemanı baģına düģen öğrenci sayısı F Uluslararası öğrenci değiģim programına katılan öğrenci sayısının artırılması Erasmus değiģim programına katılan öğrenci sayısı F Ulusal öğrenci değiģim programına katılan öğrenci sayısının artırılması Farabi değiģim programına katılan öğrenci sayısı F DıĢraıdan Gelen Öğretim Elemanı Memnuniyetinin Ölçülmesi F Mezun Öğrencilerin takip edilebilmesi için bir platform kurulması Öğrenci Memnuniyet Anketi Ortalaması Mezuniyetten sonra takip edilen mezun öğrenci oranu En az 3 (5 Üzerin den) En az 3 (5 Üzerind en En az 3,2 (5 Üzerind en En az 3,5 (5 Üzerind en En az 3,5 (5 Üzerin den %20 %30 %40 %50 &50 F Öğrencilerin bilgi ve tecrübelerini attıracak alanında uzman kiģilerin katılacağı konferans seminer düzenlenmesi Düzenlenen konferans seminer sayısı

35 Hedef 1.2: Eğitim öğretim alt yapısının iyileģtirilmesi ve geliģtirilmesi Faaliyetler Göstergesi F Öğrencilerin spor yapabileceği alanının artırılması Spor sahalarının m 2 si F Kitap sayısının ve Elektronik veri tabanlarına abone sayısının artırılması Mevcut kitap sayısı F Kablosuz internet eriģim olanaklarının artırılması Kablosuz internet eriģiminin yapıldığı alan m 2 si F Bilgisayar Laboratuvarında bilgisayar sayısının arttırılması Bilgisayar Sayısı Stratejik Amaç 2: Bilimsel Faaliyetlerin artırılması ve geliģtirilmesi Hedef 2.1: Bilimsel faaliyet ve yayınların sayısının arttırılması Faaliyetler Göstergesi F Öğretim üyesi baģına düģen toplam bilimsel toplantı katılım sayısını artırmak Ulusal bilimsel top. Sunulan bildiri sayısı (en az) Uluslararası bilimsel top. sunulan bildiri sayısı (en az) YurtdıĢı toplantılara katılım desteği verilen öğretim elemanı sayısı (en az) Yurtiçi toplantılara katılım desteği verilen öğretim elemanı sayısı (en az) F Öğretim üyesi baģına düģen toplam Hakemli dergide yayınlanan bilimsel makale sayısını artırmak Ulusal düzeyde hakemli dergilerde yayınlanan makale sayısı (en az) Uluslararası bilimsel top. sunulan bildiri sayısı (en az) F Ulusal ve uluslararası düzeyde proje sayısını artırmak BAP birimince desteklenen proje sayısı

36 Stratejik Amaç 3: Yüksekokul hizmetlerinin sunulmasına yönelik yapıyı güçlendirmek Hedef 3.1: Personelin etkinliğinin ve yetkinliğinin arttırılmasını sağlamak Faaliyetler Göstergesi F Kurum ÇalıĢanlarının memnuniyetini attırmak Personel Memnuniyet Anketi ortalaması En az 3 (5 Üzerin den) En az 3 (5 Üzerin den En az 3,2 (5 Üzerin den En az 3,5 (5 Üzerin den En az 3,5 (5 Üzerin den F Kurum ÇalıĢanlarının mesleki becerileri arttırmak Personel balına düģen hizmet içi eğitim saati

37 III- BĠRĠM STRATEJĠK PLANIN MALĠYETLENDĠRĠLMESĠ Tablo: Maliyet Tablosu MALĠYETLENDĠRME AMAÇ 1 Hedef 1.1 Hedef 1.2 AMAÇ 2 Hedef 2.1 AMAÇ 3 Hedef 3.1 Eğitim-Öğretimin nitelik ve nicelik olarak iyileģtirilmesi Eğitim öğretim kalitesinin ve programlarının geliģtirilmesi Eğitim öğretim alt yapısının iyileģtirilmesi ve geliģtirilmesi Bilimsel Faaliyetlerin artırılması ve geliģtirilmesi Bilimsel faaliyet ve yayınların sayısının arttırılması Yüksekokul hizmetlerinin sunulmasına yönelik yapıyı güçlendirmek Personelin etkinliğinin ve etkinliğinin arttırılmasını sağlamak MALĠYETLER GENEL TOPLAMI Mevcut Durum (2012) Planın 1.Yılı (2013) Planın 2.Yılı (2014) Planın 3.Yılı (2015) Planın 4.Yılı (2016) Planın 5.Yılı (2017) TOPLAM

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU (BĠRĠMLER ĠÇĠN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTĠTÜ/DAĠRE BAġKANLIĞI/HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ)

Detaylı

C. ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER

C. ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 2013 BĠRĠM-YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 GENEL BĠLGĠLER A-MĠSYON VE VĠZYON a) Misyon: insan odaklı çözümleri sağlayarak her zaman ve her yerde

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (BİRİMLER İÇİN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTİTÜ/DAİRE BAŞKANLIĞI/HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ)

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI EREĞLİ KEMAL AKMAN MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B-

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel

Detaylı

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM Esin ÖZDEMİR Avrupa Birliği Daire Başkanlığı Uzman 15 Ocak 2010, Ankara 1 ĠÇERĠK Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı Sorunlar Türkiye de Sanayi/Okul ĠĢbirliği TOBB ve Eğitim Oda

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 Çukurova Üniversitesi Pozantı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3 A-

Detaylı

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman 2015 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.....3 I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE MİSYON... 4 B YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR.5 C İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018)

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018) T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018) ADANA / FEKE MART 2014 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. GENEL BİLGİLER...3 1.1. Tarihçe...4 1.2. Organizasyon Şeması...5 1.3. Fiziki

Detaylı

2009 YILI HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2009 YILI HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2009 YILI HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU BĠRĠM / ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... 3 I- GENEL BĠLGĠLER... 4 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C. Ġdareye ĠliĢkin

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER 1.Gönen Meslek yüksekokulu Logosu... 1 2. Durum Analizi... 1 2.1.Gönen Meslek Yüksekokulu Tarihçesi...

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

2014 YILI KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2014 YILI KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2014 YILI KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUġ... 4 I- GENEL BĠLGĠLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 6 Müdürün Görevleri...

Detaylı

N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ

N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI HAVACILIK VE UZAY BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU Ocak 2015, Konya 1 ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A. Misyon

Detaylı

BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ

BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU SUNUġ 2010 yılında kurulan fakültemizin misyon ve vizyonuna paralel olarak yetki, görev ve sorumlulukları, amaç

Detaylı

2014 YILI FAALĠYET RAPORU

2014 YILI FAALĠYET RAPORU N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU KONYA 2014 ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B-

Detaylı

12. MĐSYON 13. VĐZYON

12. MĐSYON 13. VĐZYON 12. MĐSYON Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi nin misyonu, evrensel ölçütleri kendisine temel alan, beraberinde ulusal değerlere sahip çıkan, çağdaş tıp bilgi birikimine sahip, koruyucu hekimlik ilkelerini

Detaylı

Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI

Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI Adana 2014 Çukurova Üniversitesi Karaisalı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3

Detaylı

TC. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ

TC. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ TC. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU 2012 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU OCAK 2013 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C-

Detaylı

KALKINMA KURULU DİYARBAKIR KASIM 2015 BEŞERİ SERMAYE EĞİTİM VE İSTİHDAM KOMİSYONU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI

KALKINMA KURULU DİYARBAKIR KASIM 2015 BEŞERİ SERMAYE EĞİTİM VE İSTİHDAM KOMİSYONU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI KASIM 2015 T. C. KALKINMA KURULU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI DİYARBAKIR BEŞERİ SERMAYE EĞİTİM VE İSTİHDAM KOMİSYONU İLERLEME RAPORU 2015/1 stajyer [Şirket adını yazın]

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 2.0 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Tekirdağ, Ocak 2010 1. SunuĢ Bu

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2011 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; Çalışkan olmak! BĠRĠM / ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... 3 I- GENEL BĠLGĠLER...

Detaylı

DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNDE PERSONEL BELGELENDĠRMESĠ

DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNDE PERSONEL BELGELENDĠRMESĠ Türk Akreditasyon Kurumu Personel Akreditasyon Başkanlığı Akreditasyon Uzmanı 1 Ülkemizde ve dünyada tüm bireylerin iģgücüne katılması ve iģgücü piyasalarında istihdam edilebilmeleri için; bilgiye dayalı

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. 3 I- GENEL BİLGİLER...4 A- Misyon ve Vizyon....4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....4

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PERFORMANS ANALİZİ

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PERFORMANS ANALİZİ ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ.4. Eğitim Alanları PERFORMANS ANALİZİ Adı Sayısı Alanı (m²) Toplam Kapasite (Kişi) Sınıf 0 650 Anfi 0 650 Bilgisayar Laboratuvarı 4 00 Araştırma Laboratuvarı

Detaylı

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU EKĠM 2009/TEKĠRDAĞ

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU EKĠM 2009/TEKĠRDAĞ 2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU EKĠM 2009/TEKĠRDAĞ 1 ĠÇĠNDEKĠLER SUNUŞ... 3 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C. Ġdareye

Detaylı

T.C. OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı

T.C. OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Sayı : 41811054-010.06.01 21/05/2015 Konu : Görev Tanımları Genelgesi GENELGE (2015/1) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında idarenin amaçlarına, belirlenmiģ

Detaylı

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU SUNUġ (Harcama Yetkilisi)... 3 I- GENEL BĠLGĠLER... 4 A. Misyon ve Vizyon...4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...4 C. Ġdareye

Detaylı

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU MART-2014 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ

GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2011 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU Mart 2012 / GümüĢhane 1 BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU Dünya da son yıllarda yönetim anlayıģında yaģanan geliģmeler

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PERFORMANS ANALİZİ (30.06.2014)

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PERFORMANS ANALİZİ (30.06.2014) KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 1.4. Eğitim Alanları PERFORMANS ANALİZİ (30.06.2014) Toplam Kapasite Adı Sayısı Alanı (m²) (Kişi) Sınıf 4 540 120 Anfi Bilgisayar Laboratuvarı

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2010 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU SÜRÜM NO. 1

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2010 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU SÜRÜM NO. 1 NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2010 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU SÜRÜM NO. 1 1 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU.3 I- GENEL BĠLGĠLER...4 A- Misyon ve Vizyon...4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...4

Detaylı

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ÇORLU MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ FAALĠYET RAPORU

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ÇORLU MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ FAALĠYET RAPORU 2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ÇORLU MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 3 I- GENEL BĠLGĠLER 4 A- Misyon ve Vizyon 4 B- Yetki, Görev ve

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI İÇİNDEKİLER BİRİM TANITIMI Fiziksel Altyapı Bölüm Araç ve Gereçleri Mevcut Durumumuz GZFT Analizi Güçlü Yönlerimiz Zayıf Yönlerimiz

Detaylı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Eğitim Programı için gerekli ek rapor

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Eğitim Programı için gerekli ek rapor 1/9 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Eğitim Programı için gerekli ek rapor İçindekiler C2. ULUSAL TIP EĞĠTĠMĠ STANDARTLARINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR... 2 1. AMAÇ VE HEDEFLER... 2 1.3. Eğitim programı amaç

Detaylı

www.binnuryesilyaprak.com

www.binnuryesilyaprak.com Türkiye de PDR Eğitimi ve İstihdamında Yeni Eğilimler Prof. Dr. Binnur YEŞİLYAPRAK Türk PDR-DER Başkanı 16 Kasım 2007 Adana Türkiye de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri Başlangıcından günümüze

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11 GENELGE 2010/11 Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan Ġstanbul un uluslararası finans merkezi olması hedefini gerçekleģtirmek üzere yapılan çalıģmalar kapsamında, Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi

Detaylı

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ FELSEFESİ,TEMEL İLKELERİ,VİZYONU MEHMET NURİ KAYNAR TÜRKIYE NIN GELECEK VIZYONU TÜRKĠYE NĠN GELECEK VĠZYONU GELECEĞIN MIMARLARı ÖĞRETMENLER Öğretmen, bugünle gelecek arasında

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime

Detaylı

NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ BOLOGNA SÜRECĠ

NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ BOLOGNA SÜRECĠ NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ BOLOGNA SÜRECĠ ÖĞRENME ÇIKTILARI HAZIRLAMA VE ÖĞRENCĠ Ġġ YÜKÜ HESABI FUNDA NALBANTOĞLU YILMAZ Eğitim Öğretim Planlamacısı Ekim, 2011 GĠRĠġ Bologna Süreci kapsamında, yükseköğretim

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ 2008 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ, BĐYOLOJĐ BÖLÜMÜ FAALĐYET RAPORU 2 ĐÇĐNDEKĐLER ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU I- GENEL

Detaylı

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2009-2013 STRATEJİK PLANI Ekim 2009 I. Durum Analizi A- Tarihi Gelişim Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 1 Nisan 1975 tarihinde

Detaylı

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ALĠ ARIMAN:2008463007 OSMAN KARAKILIÇ:2008463066 MELĠK CANER SEVAL: 2008463092 MEHMET TEVFĠK TUNCER:2008463098 ŞİRKET TANITIMI 1982 yılında Türkiye'nin ilk

Detaylı

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÖĞRETMENİ

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÖĞRETMENİ TANIM ÇalıĢtığı eğitim kurumunda; öğrencilere eğitim ve öğretim teknikleri ile ilgili eğitim veren kiģidir. A- GÖREVLER Öğretmenlik meslek bilgisi dersleri ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranıģların,

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU I.GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon Misyon Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek uyumlu ve hızlı olarak kullanıcıların

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER 1. DURUM ANALİZİ 5 1.1. TARİHÇE 5 1.2. BUGÜNKÜ DURUM 5 1.3. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ 11

Detaylı

Özgörkey Otomotiv Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisi

Özgörkey Otomotiv Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisi Özgörkey Otomotiv Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisi Grup ÇekoL : Ebru Tokgöz Gizem Şimşek Özge Bozdemir Emel Sema Tarihçe Temelleri 1951 yılında, Gruba ismini veren Erdoğan Özgörkey tarafından atılan

Detaylı

Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi. Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri

Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi. Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri Temel Ġlkeler Mevcut durumun değiģmesi kolay değildir, ZAMAN ve ÇABA gerektirir. DeğiĢimden ziyade DÖNÜġÜM, EVRĠM sürecidir. BaĢarı

Detaylı

Kapasitesi 251 Üzeri Anfi - - 1 - - - Sınıf 10 - - - - - Bilgisayar Lab. 1 - - - - - Diğer Lab. - - - - - - Toplam 11-1 - - -

Kapasitesi 251 Üzeri Anfi - - 1 - - - Sınıf 10 - - - - - Bilgisayar Lab. 1 - - - - - Diğer Lab. - - - - - - Toplam 11-1 - - - 2007 YILI RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU: ÜST YÖNETĠCĠNĠN SUNUġU: ĠÇĠNDEKĠLER: I-GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon: 03.07.1992 gün ve 3837 Sayılı Kanunla kurulan Rize Ġlahiyat Fakültesinin

Detaylı

2014 YILI ÜZÜMLÜ MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU

2014 YILI ÜZÜMLÜ MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU 2014 YILI ÜZÜMLÜ MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ. ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI

BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ. ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 2010 KURUM/KURULUġUN TARĠHÇESĠ Öğrenci ĠĢlerinin temelleri 1983 yılında Fırat Üniversitesine bağlı olarak Bingöl Meslek Yüksekokulu adı

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU. Sürüm No:2.0

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU. Sürüm No:2.0 2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU Sürüm No:2.0 Namık Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tekirdağ, Ocak 2010 1 BĠRĠM / ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU...3 GENEL BĠLGĠLER...4

Detaylı

KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ YUSUF ġerefoğlu SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2014 YILI FAALĠYET RAPORU

KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ YUSUF ġerefoğlu SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2014 YILI FAALĠYET RAPORU KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ YUSUF ġerefoğlu SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2014 YILI FAALĠYET RAPORU OCAK- 2015 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU.. 3 I- GENEL BĠLGĠLER... 4 A- Misyon ve Vizyon 4 B- Yetki, Görev

Detaylı

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İDİL MESLEK YÜKSEK OKULU 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İDİL MESLEK YÜKSEK OKULU 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İDİL MESLEK YÜKSEK OKULU 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU HAZİRAN 2015 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... I- GENEL BĠLGĠLER.. A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar......

Detaylı

Makine Mühendisliği Bölümü

Makine Mühendisliği Bölümü Makine Mühendisliği Bölümü Neden Makine Mühendisliği Teknolojiyi kullanan, teknoloji üreten ve teknolojiye yön veren, toplum yararına bilimsel bilgi sağlayan günümüz ve yarınların problemlerine çözüm arayan

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ Konu Madde 1- Bu Yönergenin konusu, Plato Meslek Yüksekokulu nun Yurt Dışı Yükseköğretim

Detaylı

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sondaj Dairesi Başkanlığı 21 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 21 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ 1 ÜST YÖNETĠM SUNUMU SONDAJ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 21 YILI 1. 6 AYLIK

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BURSA 2011 SUNUŞ Üniversitemizin kuruluş aşamasında olması nedeniyle gerek akademik ve idari personel

Detaylı

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini (üniversiteye giriş puanlarını ve yüzdelik dilimlerini)

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ Hiç yeterli değil Yeterli değil Kararsızım Oldukça yeterli Tamamen yeterli KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ AKADEMİK PERSONEL Aşağıdaki ifadeler

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Kadın Araştırmaları

Detaylı

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU İdare Adı Harcama Birimi Adı 38.44 - AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Kurum Geneli Performans Hedefi Program döneminin birinci yılı içerisinde Avrupa Üniversiteler

Detaylı

T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI 2010 YILI FAALĠYET RAPORU ġirnak - 2010 ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

T.C. MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu

T.C. MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu T.C. MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Mevlana Üniversitesi nde eğitim, öğretim

Detaylı

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 14 HAZİRAN 2013 ÖNSÖZ Üniversitemiz Rektörlüğü olarak ilkini 14 Mayıs 2011 de Kongre ve Kültür Merkezinde, ikincisini 22 Mayıs 2012 de Burhaniye

Detaylı

BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ

BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ BÖLÜM 3. Stratejik Alanlar,Amaçlar, ler,stratejiler ve Performans Göstergeleri STRATEJİK ALAN 1. Eğitim- Öğretim Alanı

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 2010 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu. Sürüm No. 1

Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 2010 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu. Sürüm No. 1 Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 010 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1 Tekirdağ, Ocak 011 İçindekiler GiriĢ... 5 1. Kapak... 5. Ġçindekiler, tablo, Ģekil listeleri...

Detaylı

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2012 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU BĠRĠM / ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... 3 I- GENEL BĠLGĠLER... 4 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C. Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler...

Detaylı

Fakülteler. Enstitüler. Yüksekokullar. Meslek Yüksekokulları. Koordinatörlükler. Engelli Öğrenci Birimi

Fakülteler. Enstitüler. Yüksekokullar. Meslek Yüksekokulları. Koordinatörlükler. Engelli Öğrenci Birimi ANA SĠTE Yatay Eksen Ana BaĢlıkları Ana Sayfa Hakkımızda Yönetim Akademik Ġdari Öğrenci ġü de YaĢam ĠletiĢim Yatay Eksen Alt BaĢlıkları Hakkımızda Yönetim Akademik Ġdari Öğrenci Rektör Fakülteler Genel

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı (TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEK OKULU) Birim Faaliyet Raporu

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı (TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEK OKULU) Birim Faaliyet Raporu ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı (TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEK OKULU) Birim Faaliyet Raporu Ocak 2015 Adana Çukurova Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Balcalı /ADANA http://tbmyo.cu.edu.tr/

Detaylı

2014 YILI TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

2014 YILI TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU BĠRĠM FAALĠYET RAPORU 2014 YILI TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU BĠRĠM FAALĠYET RAPORU - 1 - ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU...3 I- GENEL BĠLGĠLER.4 A- Misyon ve Vizyon..4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar..4 C- Ġdareye ĠliĢkin

Detaylı

2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM PROGRAMLARI

2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM PROGRAMLARI 2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM KuruluĢumuz ilgili Devlet KuruluĢları tarafından devlet destekleri kapsamındaki eğitim ve danıģmanlık faaliyetlerinde yetkilendirilmiģ bulunmaktadır. 1 STRATEJĠK PLANLAMA EĞĠTĠM

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler....

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Birimimiz Performans Programı, Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Performans Programı Hazırlama

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM ASİSTANI

KİŞİSEL GELİŞİM ASİSTANI AR-GE MERKEZLERİ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ PAYLAŞIM TOPLANTISI GİRİŞİMCİLİK KİŞİSEL GELİŞİM ASİSTANI Türk DemirDöküm Fabrikaları A.ġ SUNUM PLANI 1. UYGULAMANIN KISA AÇIKLAMASI 2. UYGULAMANIN YENĠLĠKÇĠ VE

Detaylı

BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

BĠRĠM FAALĠYET RAPORU TC. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU 2011 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU Ocak 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ (Harcama Yetkilisi)... 1 I- GENEL BĠLGĠLER... 2 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 C- Birim/Ġdareye

Detaylı

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL 21 MART 2011 HOġ GELDĠNĠZ IFAC in Sayın Başkanı, Kurul Üyeleri, Dünyanın dört bir yanından gelmiş

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI. una universa academia in Anatolia

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI. una universa academia in Anatolia ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI una universa academia in Anatolia 2015 2019 1 2 İÇİNDEKİLER Sayfa No I.DURUM ANALİZİ. 4 1.TARİHÇE VE TANIMI. 4 1.1.Tarihçe.. 4 2.SAĞLIK

Detaylı

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN)

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) Düzenleme Tarihi: Bingöl Üniversitesi(BÜ) Ġç Kontrol Sistemi Kurulması çalıģmaları kapsamında, Ġç Kontrol Sistemi Proje Ekibimiz

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ DİDİM MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2013 / 2017)

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ DİDİM MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2013 / 2017) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ DİDİM MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2013 / 2017) SUNUŞ Yüksekokulumuz 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Üniversitemizin, 1 yıl İngilizce

Detaylı

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kariyer Merkezinin amaçlarına,

Detaylı

SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU -2012-

SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU -2012- SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU -2012- ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon, Vizyon ve Hedefler B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

ERZĠNCAN ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU STRATEJĠK PLANI

ERZĠNCAN ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU STRATEJĠK PLANI ERZĠNCAN SAĞLIK YÜKSEKOKULU STRATEJĠK PLANI 2010 2014 Ocak 2008 SUNUġ Yüksekokul stratejik planının amacı, yüksekokulun güçlü ve zayıf yönlerinin, yüksekokul için fırsat ve tehditlerin nesnel bir Ģekilde

Detaylı

SİVİL HAVACILIK KOMİSYONU DÖRDÜNCÜ TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

SİVİL HAVACILIK KOMİSYONU DÖRDÜNCÜ TOPLANTISI SONUÇ RAPORU SİVİL HAVACILIK KOMİSYONU DÖRDÜNCÜ TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Toplantı Tarihi: 04/03/2014 Toplantı No : 2014/4 07 Kasım 2012 tarihinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı arasında

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü *BENUBML7* Sayı : 31850582-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE YARIġMA SINAVI ĠLE 5431 SAYILI SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı