ADNAN MENDERES ÜNĠVERSĠTESĠ YENĠPAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJĠK PLANI (2013 / 2017)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ADNAN MENDERES ÜNĠVERSĠTESĠ YENĠPAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJĠK PLANI (2013 / 2017)"

Transkript

1 ADNAN MENDERES ÜNĠVERSĠTESĠ YENĠPAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJĠK PLANI (2013 / 2017)

2 SUNUġ Stratejik planlama, kuruluģun bulunduğu nokta ile ulaģmayı arzu ettiği durum arasındaki tarif eder. Hedeflerle, yapılanları ayrı ayrı belirler, hedeften sapmaları ve nedenlerini tespit ederek, gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar. Kısa ve orta vadede sapmalar takip edilerek aksaklıklar giderilmeye çalıģılırken, uzun vadede geleceğe yönelik karar almayı kolaylaģtırır. KuruluĢun bütçesinin stratejik planda ortaya konulan amaç ve hedefleri ifade edecek Ģekilde hazırlanmasına, kaynak tahsisinin önceliklere dayandırılmasına ve hesap verme sorumluluğuna rehberlik eder. Yenipazar Meslek Yüksekokulu (MYO), kurulduğu yıldan günümüze kadar hızla geliģmiģ, gerek öğrenci gerekse akademik ve idari personel yapısını nitelik ve nicelik açısından geliģtirmiģ ve hala geliģtirmek için çalıģmaları devam etmektedir. Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü nün amaç, ilke ve misyonları paralelinde çalıģmalarını sürdürmektedir. KüreselleĢen dünyada çağın gerekleri ile uyumlu bir eğitim ve öğretim faaliyetini benimsemek zorunluluğu kaçınılmaz bir gerçekliktir. Sürdürülebilir geliģme ve değiģimi ana amaç olarak benimseyen Yüksekokulumuzun dönemlerini kapsayan stratejik planı, programlı hizmet sunumu, politika geliģtirme, belirlenen politikaları somut iģ programlarına ve bütçelerine dayandırma ile uygulamayı etkin bir Ģekilde izleme ve değerlendirmelerini sağlamaya yönelik olarak, geleceğimizi belirleyecek ve bilinçli adımlar atmamızı sağlayacaktır. temel amaç, gerek bütçe gerekse idari yapı açısından hedeflerinin belirlenerek bu hedeflere en az maliyet ve en kısa sürede ulaģabilmek için gerekli tedbirleri almak ve faaliyetlerde bulunmaktır. Bu faaliyetlerin gerçekleģtirilebilmesi için eldeki mevcut imkânları en iyi Ģekilde değerlendirmek ve gelmesi muhtemel olan kaynakları, en etkin biçimimde kullanarak değer yaratmaktır. Yüksekokulumuzun gelecek 5 yıl içerisinde stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda ilerlemesine katkı sağlayacağı düģüncesiyle hazırlanan bu planın uygulanabilir ve sürdürülebilir olması en büyük dileğimizdir. Bu stratejik planı Yüksekokulumuzun tüm sorunlarını çözmesini beklemekten ziyade sorunların çözülmesinde bir rehber olarak kullanılması ve gelecekte ortaya çıkabilecek sorunların çözümünde bir uzlaģı belgesi olarak değerlendirilmesi uygun olacaktır. Bu Planın oluģmasına katkı sağlayan tüm çalıģanlarımıza içten teģekkürlerimi sunarım. Stratejik planda belirlenen hedeflere ulaģılabilmesi için Yüksekokulumuzdaki tüm akademisyen, öğrenci ve idari personelin iģbirliği içinde çalıģması ve herkesin üzerine düģen görevi baģarıyla yerine getireceklerine inanıyorum. Öğrencilerimizle birlikte yüksekokulumuz, yarınlarda daha umutlu ve daha baģarılı hamleler yaparak, daha çağdaģ bir eğitim ve öğretim kurumu olacaktır. Saygılarımla ve baģarı dileklerimle. Ġmza Adı Soyadı Unvanı

3 ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ ĠÇĠNDEKĠLER.... GĠRĠġ... I- DURUM ANALĠZĠ Birimin Tarihsel GeliĢimi. 2- Birimin Yasal Yükümlülükleri ve Mevzuat Analizi Birimin Faaliyet Alanları ve Sunduğu Hizmetler PaydaĢ Analizi 5- Kurumsal Değerlendirme Birim Ġçi Analiz Birimin Örgüt Yapısı Birimin Fiziki Kaynakları Eğitim Alanları, Derslikler, Laboratuarlar Sosyal ve Kültürel Alanlar Hizmet Alanları, ÇalıĢma Odası, Servisler Sağlık Hizmeti Alanları TaĢıt Bilgileri Birimin Ġnsan Kaynakları Akademik Personel Ġdari Personel SözleĢmeli Personel (4/B) ve ĠĢçiler Birimin Bilgi ve Teknolojik Kaynakları Kütüphane Kaynakları Birimin Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynakları Mali Durum Analizi Birimin Bütçe Ödenekleri 5.2- Çevre Analizi Birimin Faaliyet Alanında Dünyadaki Durum ve GeliĢmeler

4 Birimin Faaliyet Alanında Ülkemizdeki Durum ve GeliĢmeler Temel Eğilimlerin Etkisi Birimin Faaliyetleri ve Alanıyla Ġlgili Plan ve Programlar 5.3- GZFT Analizi Güçlü Yönler Zayıf Yönler Fırsatlar Tehditler. II- BĠRĠMĠN GELECEĞĠ. BĠRĠMĠN MĠSYONU..... BĠRĠMĠN VĠZYONU.. BĠRĠMĠN TEMEL DEĞERLERĠ BĠRĠMĠN AMAÇ, HEDEF VE STRATEJĠLERĠ, PERFORMANS GÖSTERGELERĠ III- BĠRĠM STRATEJĠK PLANIN MALĠYETLENDĠRĠLMESĠ KAYNAK ĠHTĠYACI. IV- ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME..

5 GĠRĠġ Strateji kavramı Türk Dil Kurumu Sözlüğü nde önceden belirlenen bir amaca ulaģmak için tutulan yol olarak tanımlanmıģtır. Strateji kavramı üzerine yorumlar, ya da konuģmalar yapıldığı zaman genel olarak plan, taktik, politika ya da bir hazırlık süreci akla gelebilir. Oysa Strateji bundan biraz daha geniģ bir kavramdır. Strateji temel olarak, kaynakların amaçlara ayrılması olarak tanımlanmasının yanında bu amaçlara nasıl ve ne Ģekilde ulaģılacağının belirlenmesi olarak da tanımlanmaktadır. Strateji, iģletmeye rekabet üstünlüğü sağlamak ve bu doğrultuda iģletmeyi yönlendirebilmek için çevresini sürekli analiz ederek hedefler belirlenmesi, faaliyetlerin planlanması ve bunlar için gerekli araç ve kaynakların yeniden tahsis edilmesi sürecidir. 21.yüzyılda kurumlar, küreselleģme, hızlı teknolojik geliģme insanların ihtiyaçlarının ve beklentilerinin değiģmesi sonucunda ortaya çıkan değiģim ve sürekli olarak artan rekabet ortamı karģısında, eskisinden daha stratejik düģünmekte ve stratejik planlama yapma, stratejik kararlar alma faaliyetlerine daha fazla önem vermek zorunda kalmaktadırlar. Tüm kurumlar, uzun vadede varlıklarını devam ettirebilmek ve geliģmek için makro ve mikro çevreleriyle fonksiyonel bir bağ kurmalıdırlar. Stratejik planlama yaklaģımı bu noktada kurumlara temel prensipler sağlamaktadır. Stratejik planlama bir süreçtir. Bu süreçte kurum ulaģmak istediği hedefleri, amaçları belirler, onlara ne ölçüde ulaģmak istediğini, ne zaman ulaģmak istediğini belirler ve bunu baģarmak için kullanması gereken araçları belirler. Nasıl davranması gerektiğine karar verir. Daha sonra ise bu verdiği kararları uygulamaya baģlar. Uygulama aģamasından sonra ise kontrol ve geliģtirme süreci baģlar. Yapılan uygulamaların sonuçları incelenir ve amaçlara ulaģabilmek için yapılması gereken değiģiklikler planlanır ve uygulamaya geçilir. Daha sonra bu uygulamalar da kontrole tabii tutulur ve çember bu Ģekilde dönmeye devam eder. Üniversitemiz birimlerinin Stratejik Planları değerlendirilerek edilerek üniversitemiz stratejik planının hazırlanması gerektiğinden birimimiz stratejik plan çalıģmalarının baģlatılması ve hazırlanan planın tarihinde kadar gönderilmesi istenmiģtir. Bu çalıģmada sürenin kısıtlı olması nedeniyle yüksekokulumuz stratejik planı revize edilerek ön stratejik planlama oluģturulmuģtur. Katılımcılık Stratejik planlamanın baģarısı ancak Yenipazar Meslek Yüksekokulu nun tüm çalıģanlarının planı sahiplenmesi ile mümkün olacağı düģüncesiyle stratejik planlama çalıģmalarına birimin tüm çalıģanlarının katılımını sağlamıģtır. Stratejik planlama birim içinde belirli bir birimin yada grubun iģi olarak görülmemiģ, akademik ve idari tüm birimlerin doğrudan katılımıyla misyon, vizyon ve değerleri doğrultusunda Stratejik Plan hazırlamak suretiyle tüm yetkililerin, idarecilerin ve her düzeydeki personelin katkısı, ortak çabası ve desteği alınarak, stratejik planlama tamamlanmıģtır. Böylece stratejik plan üretmenin yanı sıra, stratejik yaklaģımın tüm birime yaygınlaģtırılması amaçlanmıģtır.

6 I- DURUM ANALĠZĠ 1- Birimin Tarihsel GeliĢimi Yenipazar Meslek Yüksekokulu Adnan Menderes Üniversitesi ne bağlı olarak Öğretim yılında, Yüksek Öğretim Kurulu BaĢkanlığı nın Yürütme Kurulu nun tarihli toplantısında alınan karar gereğince 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı Kanunla değiģik 7/d maddesi uyarınca; Ġktisadi ve Ġdari Programlar Bölümüne bağlı Bankacılık, ĠĢletme ve Muhasebe programlarında toplam 53 öğrenciyle eğitim-öğretime baģlamıģtır. Yine 2001 yılında Muhasebe ve Bankacılık Programlarında ikinci Eğitim sınıfları ve 2002 yılında da Sigortacılık Programı açılmıģtır yılında Sigortacılık ikinci öğretim, ĠĢletme ikinci öğretim ile Emlak ve Emlak Yönetimi olmak üzere 9 programda 1097 öğrenciye eğitim verilmiģtir. Uluslararası Eğitim Standardı Sınıflandırması (ISCED) kapsamında eğitim-öğretim yılında ĠĢletme programının adı ĠĢletme Yönetimi programı, Muhasebe programının adı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programı olarak değiģtirilmiģtir. Yine aynı uygulama kapsamında Bankacılık, Sigortacılık programları birleģtirilerek Bankacılık ve Sigortacılık programı çatısı altında birleģtirilmiģtir. ĠKMEP 2012 yılı itibariyle toplam dört programda 1284 öğrenci ile eğitim - öğretime devam edilmektedir. Ġlk yıl 53 olan Yüksekokulumuz öğrenci sayısı öğretim yılında iki programda açılan ikinci öğretimlerle 400 e ulaģan öğrenci sayımız öğretim yılında Sigortacılık Programının açılmasıyla birlikte 550 e, öğretim yılında 625 e, öğretim yılında ise 1394 e ulaģmıģtır. Halen Milli Emlak a ait olan Milli Eğitim Bakanlığından tahsisli 7648m2 alan üzerinde, 3416 m 2 kapalı alana sahip binada hizmet vermektedir Öğretim yılında 1 Müdür, 1 Müdür Yardımcısı, 1 Yüksekokul Sekreteri, 1 Memur, 1 ġoför, 1 Hizmetli ile eğitim-öğretime baģlayan Yüksekokulumuz, Eğitim-Öğretim yılında Akademik Personel olarak 1 Müdür, 2 Müdür Yardımcısı, 9 Öğretim Görevlisi, 1 Okutman ile, Ġdari Personel olarak 1 Yüksekokul Sekreteri, 7 memur, 1 yardımcı hizmetli ve 3 geçici iģçi ile hizmet vermektedir. 2- Birimin Yasal Yükümlülükleri ve Mevzuat Analizi Yenipazar Meslek Yüksekokulu Ön lisans Programında eğitim vermekte olup, temel amacı 'Mesleki ve Teknik' alanda nitelikli ara eleman yetiģtirmektir. Sanayi ve hizmet sektörünün ihtiyaç duyduğu kaliteli uzman personel yetiģtirmek de yüksekokulun amaçları arasındadır. Ayrıca kurum, alanda yaptığı bilimsel araģtırmalar ve yürüttüğü projelerle mesleki ve teknik eğitimin geliģmesine katkıda bulunmaktadır. Mezunlar, kamu ve özel sektörde alanları ile ilgili olarak istihdam edilirken, sanayi ve hizmet sektöründe de çalıģma olanağı bulmaktadır.

7 Hukuki Konumu No Resmi Gazete Mevzuat Adı Madde Tarihi Numarası Numarası Madde Adı Anayasa Kanun KHK Tüzük BKK Yönetmelik Yönerge Genelge Tebliğ Esas ve Usul Sirkü Genel Yazı Mesleki Eğitim Ġkili Öğretim 2 3- Birimin Faaliyet Alanları ve Sunduğu Hizmetler Birimin faaliyet alanları ve bu alanda sunduğu hizmetler aģağıda verilmektedir. A. Önlisans alanında yükseköğretim faaliyeti B. Eğitime iliģkin araģtırma geliģtirme faaliyeti C. Eğitime Yardımcı Faaliyetler D. Diğer kamusal Faaliyetler A. Önlisans Alanında Yükseköğretim Faaliyeti Meslek Yüksekokulumuzda Finans-Bankacılık ve Sigortacılık bölümü altında Bankacılık ve Sigortacılık programının birinci ve ikinci öğretim, Toptan ve Perakende SatıĢ bölümü altında Emlak ve Emlak Yönetimi Programının birinci ve ikinci öğretim, Muhasebe ve Vergi bölümü altında Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programının birinci öğretim ve Yönetim Organizasyon Bölümü altında ĠĢletme Yönetimi programının birinci ve ikinci öğretim programları bulunmaktadır. i. ĠĢletme Yönetimi Programı ĠĢ hayatının sevk ve idaresi ile kamu yönetiminde yönetime yardımcı olacak veya kendi adına iģ yeri açıp çalıģtırabilecek, nitelikli ara insan gücü yetiģtirmeyi amaçlayan dört yarı yıllık bir yüksek öğretim programıdır. ĠĢletme Meslek Elemanı: Kaynakları, varlıkları, zamanı, iģlemi ve iģ gücünü yönetmek konusunda bir iģ yerine bağlı olarak yönetime katkı vermek suretiyle rol üstlenen veya kendi iģ yerinde yönetim fonksiyonlarını icra eden kiģidir.

8 ii. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı Bu program muhasebe meslek elamanı yetiģtirmeyi amaçlamaktadır. Muhasebe meslek elamanı gerek kendi iģinde gerekse diğer özel iģletmelerin ve kamu kurum ve kuruluģlarının muhasebe servislerinde sorumluluk üstlenebilecek ve katkı sağlayabilecek nitelikli ara elamanıdır. Muhasebe Meslek Elemanının Tanımı Bu program 2 yıllık (dört yarıyıllık) bir yüksek öğretim programıdır. Bu program ile hedeflenen mezunlarımızın ülkemizin her tarafında tercih edilmesini sağlayacak gerekli pratik ve uygulanabilir bilgilerle donatılmasını sağlamak ve ülke kalkınmasına katkı sağlamaktır. iii. Bankacılık ve Sigortacılık Programı Bu Program, ĠKMEP kapsamında da geliģtirilen bir Programdır. Üniversitemiz bünyesinde programın geliģtirilme sürecinde iģ piyasasının gereklerini tespit etmek üzere meslek analizi yapılmıģ, meslek elemanlarının olması gereken yeterliliklerine iliģkin tespitler yapılmıģ, piyasanın ve sektörün ihtiyaçları analiz edilerek program içerikleri ile ilgili gerekli dokümanlar hazırlanmıģtır. Bankacılık ve Sigortacılık Meslek Elemanının Tanımı Bölümün amacı bankacılık sektöründe ihtiyaç duyulan bilgilere sahip nitelikli ara eleman yetiģtirmektir. Bu amaçla, bölümümüz ders programlarında bankacılık için gerekli olan tüm derslere yer verilmiģtir. Ayrıca, bu bölümde yetiģen öğrencilerimiz teorik bilgilerini pekiģtirebilmek için ülkemiz çapında mevcut sektöre ait iģletmelerde staj yapma imkanı da bulunmaktadır. B. Eğitime ĠliĢkin AraĢtırma GeliĢtirme Faaliyeti Birim öğretim elemanları bilgilerini yenilemek ve akademik günceli takip etmek için çeģitli alanlarda bilimsel yayınlar yapmaktalar ve eğitimlere katılmaktadırlar. Ġktisadi programları üzerine uzmanlaģmaya çalıģılan Yenipazar Meslek Yüksekokulun da yıllara göre gerçekleģtirilen akademik faaliyetler aģağıda verilmektedir.

9 Hakemli Dergilerde Bilimsel Etkinlikler ve Kongre Sempozyumlarda Yapılan Yayınlar ve GerçekleĢtirilen YAYIN TÜRÜ Yıllar Uluslararası Makale Ulusal Makale Uluslararası Bildiri Ulusal Bildiri Kitap Bölümü Bilimsel Etkinlik TOPLAM C. Eğitime Yardımcı Faaliyetler Birimimizde öğrencilerimizin bilgi birikimlerini arttırmak ve ileride karģılaģacakları çalıģma hayatına iliģkin sorunların çözümüne yardımcı olmak amacıyla çeģitli konularda seminer ve konferanslar verilmektedir. KonuĢmacılar alanında uzman kiģilerden seçilmektedir. Okulumuzda gerçekleģen konferanslar internet bağlantısı olan 200 kiģilik konferans salonumuzda gerçekleģmektedir yılında altı konferans ve bir seminer olmak üzere toplamda yedi faaliyet gerçekleģtirilmiģtir. D. Diğer Kamusal Faaliyetler GĠDER TÜRÜ 2011 Bütçe BaĢlangıç Ödeneği (TL) 2011 GerçekleĢme Toplamı (TL) GerçekleĢme Oranı (%) 01. Personel Giderleri 1.000, , Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 1.000, , Mal ve Hizmet Alım Giderleri , , Cari Transferler , Sermaye Giderleri BÜTÇE GĠDERLERĠ TOPLAMI , ,41

10 4- PaydaĢ Analizi Adnan Menderes Üniversitesi Yenipazar Meslek Yüksekokulu olarak ilģkide olduğumuz gerçek ve tüzel kiģiler ürün ve hizmetlerinden yararlananlar, çalıģanlarımız, temel ortaklarımız ve stratejik ortaklarımız Ģeklinde sınıflandırmaktayız. Bu kapsamda yapılan çalıģmalar sonucunda tabloda görülen paydaģ analizi iliģkileri ortaya çıkmıģtır.

11 PaydaĢ Listesi PaydaĢ Adı Ġç PaydaĢ / DıĢ PaydaĢ / MüĢteri Neden PaydaĢ Önceliği Rektörlük Ġç PaydaĢ Temel Ortak Birlikte çalıģ YÖK DıĢ PaydaĢ Temel Ortak Birlikte çalıģ SayıĢtay DıĢ PaydaĢ Temel Ortak Birlikte çalıģ Kamu KuruluĢları DıĢ PaydaĢ Temel Ortak/Stratejik Ortak Çıkarlarını gözet, çalıģmalarına dâhil et Sivil Toplum KuruluĢları DıĢ PaydaĢ Temel Ortak Birlikte çalıģ DPT DıĢ PaydaĢ Temel Ortak Birlikte çalıģ Sosyal Güvenlik Kurumları DıĢ PaydaĢ Temel Ortak Birlikte çalıģ Yerel Yönetimler DıĢ PaydaĢ Temel Ortak Bilgilendir ADÜ Birimleri Ġç PaydaĢ/MüĢteri Temel Ortak Birlikte çalıģ Akademik Personel Ġç PaydaĢ/MüĢteri Temel Ortak Birlikte çalıģ Ġdari Personel Ġç PaydaĢ/MüĢteri Temel Ortak Birlikte çalıģ Öğrenciler Ġç PaydaĢ/MüĢteri Hizmet Alanlar Çıkarlarını gözet, çalıģmalarına dahil et Mezunlar DıĢ PaydaĢ Stratejik Ortak Ġzle

12 PaydaĢ Ürün / Hizmet Matrisi Bankacılık ve Sigortacılık Programı Emlak ve Emlak Yönetimi Programı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı ĠĢletme Yönetimi Programı PaydaĢ Adı Eğitim DanıĢmanlı k Ġdari Hizme t Eğitim DanıĢmanlı k Ġdari Hizmet Eğitim DanıĢmanlı k Ġdari Hizmet Eğitim DanıĢmanlı k Ġdari Hizmet Rektörlük YÖK SayıĢtay Kamu KuruluĢları Sivil Toplum KuruluĢları Sosyal Güvenlik Kurumları Yerel Yönetimler ADÜ Birimleri Akademik Personel Ġdari Personel Öğrenciler Mezunlar

13 5- Kurumsal Değerlendirme 5.1- Birim Ġçi Analiz Birimin Örgüt Yapısı Yenipazar Meslek Yüksekokulu nda 2547 ve 2809 Sayılı Kanun lara göre oluģturulan organizasyon yapısında bir müdür iki müdür yardımcısı ve bir yüksekokul sekreteri görev almaktadır. Ön lisans programları altında toplam dört bölüm baģkanlığı yer almaktadır. Birimimizde görevli 3 öğretim elemanı, müdür ve müdür yardımcılarından oluģturulmuģ yüksekokul yönetim kurulu bulunmakta ve bölüm baģkanlarının ve müdürün üye olduğu yüksekokul kurulu bulunmaktadır. AĢağıda birimimiz organizasyon Ģeması gösterilmektedir Birimin Fiziki Kaynakları

14 Yüksekokulumuz 7468 m 2 üzerinde ana bina olarak hizmet veren toplam 3416 m 2 kapalı alana sahiptir. Ayrıca ana binadan ayrı olarak 260 m2 alana sahip öğrencilerin yemek saatlerinde ihtiyaçlarını ve boģ zamanlarını geçirebilecekleri kantin binamız bulunmaktadır. Halen eğitim öğretim faaliyetine devam eden toplam dört program bulunmaktadır. Bu programların faydalandığı toplam 13 derslik, 43 bilgisayarın bulunduğu bir bilgisayar laboratuvarı, 200 kiģi kapasiteli konferans salonu ve bir kütüphane ana bina içerisinde öğrencilerimizin kullanımına sunulmaktadır. Dersliklerin 5 tanesi anfi Ģeklinde, geriye kalanı 50 kiģi kapasiteli derslik biçimindedir. Anfilerin toplam öğrenci kapasitesi 473 kiģidir. Bütün sınıflarda bilgisayar ve projeksiyon cihazı bulunmaktadır. Ayrıca okul bahçesinde voleybol, basketbol sahaları ile bir bahçe satrancı öğrencilerimizin kullanımına sunulmaktadır Eğitim Alanları, Derslikler, Laboratuarlar Birimimizde toplam dokuz adet derslik ve dört adet anfi bulunmaktadır. Bütün anfi ve sınıflarda projeksiyon cihazı ve bilgisayar öğretim elemanlarımızın ve öğrencilerimizin kullanımına verilmiģtir. Ayrıca toplam 43 adet bilgisayarın bulunduğu bilgisayar laboratuvarı öğrencilerimizin iģ yaģamında ihtiyaç duyacakları bilgisayar becerisini kazanmaları için mesai saatleri içerisinde kullanıma açıktır. Öğrencilerimizin sadece akademik kapsamdaki ihtiyaçları düģünülmemiģ ve 200 kiģilik bir konferans salonu birimimizde hizmete açılmıģtır. Konferans salonunda alanında uzman ve deneyim sahibi kiģilerce verilen seminer ve konferanslar öğrencilerimizin bilgisini arttırmaktadır. AĢağıdaki tabloda birimimizde bulunan derslikler ve diğer eğitim alanlarına iliģkin bilgiler verilmektedir. Yenipazar Meslek Yüksekokulunda Bulunan Eğitim Alanları, Derslikler, Laboratuvarlar Sınıflar Öğrenci Kapasitesi Bilgisayar Projeksiyon Sınıflar Öğrenci Kapasitesi Bilgisayar Projeksiyon Derslik Derslik Derslik Derslik Derslik Derslik Derslik Konferans Salonu Derslik Bilgisayar Laboratuvarı Derslik Derslik Derslik Derslik Derslik Sosyal ve Kültürel Alanlar Yüksekokulumuz bahçesinde voleybol, basketbol sahaları ile bir bahçe satrancı öğrencilerimizin kullanımına sunulmaktadır. Ana binadan ayrı olarak 260 m2 alana sahip öğrencilerin yemek saatlerinde ihtiyaçlarını ve boģ zamanlarını geçirebilecekleri kantin binamız bulunmaktadır.

15 Öğrencilerimize kitap okuma alıģkanlığı kazandırmayı amaç edindirmek ve araģtırmalarında kullanabilecekleri kaynakları bulabilmeleri amacıyla birimimizde 50 m2 alana sahip bir kütüphane kurulmuģtur. Toplam kitap sayısı 2800 olan kütüphanemizde, altı adet çalıģma masası ve dört bilgisayar bulunmaktadır. Öğrencilerimiz sabah saat dan akģam saat a kadar kütüphane imkânlarından faydalanabilmektedirler Hizmet Alanları, ÇalıĢma Odası, Servisler Akademik Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Kapalı Alanı (m 2 ) Kullanan Sayısı (KiĢi) ÇalıĢma Odası Ġdari Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Kapalı Alanı (m 2 ) Kullanan Sayısı (KiĢi) ÇalıĢma Odası Kütüphane Güvenlik Çay ocağı TOPLAM Ambar, ArĢiv ve Atölye Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m 2 ) Ambar 1 49 ArĢiv 1 45 Atölye

16 Sağlık Hizmeti Alanları Birim Sayısı (Adet) Kapalı Alanı (m 2 ) Acil Servis Yoğun Bakım Ameliyathane Klinik Laboratuar Eczane Radyoloji Alanı Nükleer Tıp Alanı Sterilizasyon Alanı Hemodiyaliz Teknik Servis Mutfak ÇamaĢırhane Diğer TOPLAM TaĢıt Bilgileri TaĢıtın Cinsi Göreve Tahsis EdilmiĢ, Kuruma Ait TaĢıtlar Göreve Tahsis EdilmiĢ, Hizmet Alımı Yoluyla EdinilmiĢ TaĢıtlar Adet 2005 Model Hyundai Model Fort Tanus 1 1 TOPLAM 2 2

17 Birimin Ġnsan Kaynakları Personel Dağılımı Birim Personel Dağılımı Ġdari Personel Akademik Personel Geçici ĠĢçi SözleĢmeli Personel GENEL TOPLAM Sayısı Oranı Sayısı Oranı Sayısı Oranı Sayısı Oranı Sayısı Oranı Bayan Bay TOPLAM Akademik Personel UNVAN Profesör Kadroların Doluluk Oranına Göre Dolu BoĢ Toplam Kadroların Ġstihdam ġekline Göre Tam Zamanlı Yarı Zamanlı Doçent 1 1 Yardımcı Doçent 1 1 Öğretim Görevlisi Okutman 1 1 Çevirici Eğitim-Öğretim Planlamacısı AraĢtırma Görevlisi Uzman TOPLAM 13 13

18 Akademik Personel Akademik Personelin Hizmet Süreleri Ġtibariyle Dağılımı 1-3 Yıl 4-6 Yıl 7-10 Yıl Yıl Yıl 21 - Üzeri KiĢi Sayısı Yüzde Akademik Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ 51 - Üzeri KiĢi Sayısı Yüzde Akademik Personelin Eğitim Durumu Ünvanı Adı-Soyadı Öğrenim Durumu Lisans Yüksek Lisans Doktora Doç.Dr. Yrd.Doç.Dr. Recep TEKELĠ Hakan ARSLANER Dokuz Eylül Üniv. ĠĠBFak. Maliye Dokuz Eylül Üniv. ĠĠBFak. Maliye Öğr.Gör.Dr. Algın OKURSOY Dokuz Eylül Üniv.Fen- Ed.Fak. Ġstatistik Öğr.Gör.Dr. Fahriye GÖZGÜ Adnan Men.Üniv. Nazilli ĠĠBFak. ĠĢletme Öğr.Gör. Adem ÇATALOĞLU Ege Üniv. ĠĢletme Fak. ĠĢletme Öğr.Gör. Elif Meryem YURDAKUL Uludağ Üniv. Ġk.Ġd.Bil.Fak.Maliye Öğr.Gör. Baki ERDOĞAN Afyon Kocatepe Üniv. ĠĠBFak.ĠĢletme Öğr.Gör. Cuma YILMAZ Dokuz Eylül Üniv. ĠĠBFak. Ġktisat Öğr.Gör. Yusuf Ziya ġġpal Adnan Men.Üniv. Nazilli ĠĠBFak. Ġktisat Öğr.Gör. Tolga EVREN Uludağ Üniv. Ġk.Ġd.Bil.Fak.ĠĢletme Öğr.Gör. Öğr.Gör. Okutman Zafer AYDIN Pınar KÖSEOĞLU DurmuĢ SEZER Adnan Men.Üniv. Nazilli ĠĠBFak. Ġktisat Anadolu Üniv. ĠĢletme Fak. ĠĢletme Ġstanbul Üniv. Siyasal Bil.Fak. Kamu Yönetmi Bath University Ġngiltere-Fiscal Studies Dokuz Eylül Üniv. Sos.Bil.Enst. Mali Hukuk Dokuz Eylül Üniv.Fen Bil.Enst. Ġstatistik Adnan Men.Üniv. Sos.Bil.Enst. Ġktisat Adnan Men.Üniv. Nazilli ĠĠBF. Ġktisat Adnan Men.Üniv. Nazilli ĠĠBF. Muhasebe-Finans Sakarya Üniv. Sos.Bil.Enst. ĠĢletme Adnan Men.Üniv. Nazilli ĠĠBFak. Ġktisat Sakarya Üniv. Sos.Bil.Enst. ĠĢletme Adnan Men.Üniv. Nazilli ĠĠBF. Muhasebe-Finans Adnan Men.Üniv. Nazilli ĠĠBF. ĠĢletme- Pazarlama Mercy College Üniversity Bankacılık-Finans The University Of Leicester Ġngiltere- Departmen Of Economics Marmara Üniv. Sos.Bil.Enst. Mali Hukuk Adnan Men.Üniv. Sos.Bil.Enst. ĠĢletme Adnan Men.Üniv. Sos.Bil.Enst. Ġktisat

19 Öğretim Elemanı BaĢına DüĢen Öğrenci Sayıları Akademik Yıl Öğrenci Sayı (A) Ders Veren Öğretim Elemanı (B) Ders veren Öğretim Elemanı düģen Öğrenci Sayısı (A/B) Ön Lisans Ön Lisans Ön Lisans Ön Lisans Ön Lisans Ön Lisans Ön Lisans *Sayılar eğitim-öğretim yılı bitiģi itibariyle verilmiģtir. Akademik Personelin Cinsiyet Ġtibariyle Dağılımı Bayan Bay TOPLAM UNVAN Sayı (KiĢi) Oran (%) Sayı (KiĢi) Oran (%) Sayı (KiĢi) Toplam Ġçindeki Oran (%) Doçent 1 1 Yardımcı Doçent 1 1 Öğretim Görevlisi Okutman 1 1 TOPLAM

20 Ġdari Personel Ġdari Personel Sayısı Kadroların Doluluk Oranına Göre HĠZMET SINIFLANDIRMASI Dolu BoĢ TOPLAM Genel Ġdari Hizmetler Sınıfı 11 Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetler Sınıfı Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Din Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetler Sınıfı 2 TOPLAM 13 Ġdari Personel Atamaları GĠHS SHS THS EÖHS Av.HS DHS YHS TOPLAM Açıktan Naklen TOPLAM Ġdari Personelin Eğitim Durumu Ġlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Yüksek Lisans ve Doktora TOPLAM KiĢi Sayısı Yüzde

21 Ġdari Personelin Hizmet Süreleri 1-3 Yıl 4-6 Yıl 7-10 Yıl Yıl Yıl 21 - Üzeri TOPLAM KiĢi Sayısı Yüzde Ġdari Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ 51 - Üzeri TOPLAM KiĢi Sayısı Yüzde Ġdari Personelin Cinsiyet Ġtibariyle Dağılımı Bayan Bay HĠZMET SINIFLANDIRMASI Sayı (KiĢi) Oran (%) Sayı (KiĢi) Oran (%) TOPLAM Genel Ġdari Hizmetler Sınıfı Yardımcı Hizmetler Sınıfı TOPLAM SözleĢmeli Personel (4/B) ve ĠĢçiler ĠĢçi Sayısı ÇalıĢtıkları Pozisyonlara Göre Dolu BoĢ Toplam Sürekli ĠĢçiler Vizeli Geçici ĠĢçiler (adam/ay) 3 3 Vizesiz ĠĢçiler (3 Aylık) TOPLAM 3 3

22 ĠĢçilerin Hizmet Süreleri 1-3 Yıl 4-6 Yıl 7-10 Yıl Yıl Yıl 21 - Üzeri TOPLAM KiĢi Sayısı Yüzde İşçilerin Yaş İtibariyle Dağılımı YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ 51 - Üzeri TOPLAM KiĢi Sayısı Yüzde Birimin Bilgi ve Teknolojik Kaynakları Cinsi Adet Masaüstü Bilgisayar 90 TaĢınabilir Bilgisayar 21 TOPLAM 111

23 Kütüphane Kaynakları Süreli yayın Toplam Abone DeğiĢim BağıĢ 1 Basılı Elektronik Yok Konu Kitap Sayısı 1 Genel 31 2 Felsefe, psikoloji, din 90 3 Tarihe yardımcı bilimler 21 4 Tarih(genel, avrupa) Tarih(asya,afrika vb.) 2 6 Tarih (ABD) 2 7 Coğrafya, antropoloji 20 8 Sosyal bilimler Siyasal bilim Hukuk Eğitim Müzik 8 13 Güzel sanatlar 7 14 Dil ve edebiyat Bilim Tarım 1 17 Teknoloji ve mühendislik Askerlik 1 19 Denizcilik 0 20 Tıp 6 22 Toplam 1194

24 Birimin Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynakları Cinsi Adet Projeksiyon 16 Tepegöz 1 Baskı Makinesi 1 Fotokopi Makinesi 2 Faks 2 Fotoğraf Makinesi 1 Televizyon 5 Yazıcı 15 Tarayıcı 1 Kaset Çalar 2 DVD Oynatıcı Mali Durum Analizi Birimin Bütçe Ödenekleri GĠDER TÜRÜ 2011 Bütçe BaĢlangıç Ödeneği (TL) 2011 GerçekleĢme Toplamı (TL) GerçekleĢm Oranı (%) 01. Personel Giderleri 1.000, , Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 1.000, , Mal ve Hizmet Alım Giderleri , , Cari Transferler , Sermaye Giderleri BÜTÇE GĠDERLERĠ TOPLAMI , ,41

25 5.2- Çevre Analizi Birimin Faaliyet Alanında Dünyadaki Durum ve GeliĢmeler Yirminci yüzyılın son çeyreğinden itibaren geliģmiģ ülkelerde bilgi toplumuna geçiģ süreci baģlamıģ ve bilgi ekonomisi adı verilen yeni bir küresel ekonomik yapı oluģmuģtur. Bu süreçte, toplumların üniversiteden beklentileri bazı konu baģlıklarında artmıģtır. Bu BaĢlıklar, daha fazla öğrenciye ve daha geniģ bir yaģ grubuna eğitim vermek, hızla üretilen yeni bilgilerin ve oluģan yeni bilgi alanlarının tümünü kapsayacak Ģekilde programlarını geniģletmek, eğitimde ise, teorik bilginin yanında uygulamaya da önem vermek, yetiģtirilen beģeri kaynaklarla bölgesel ve ulusal kalkınmaya daha fazla katkıda bulunmak, olarak ĢekillenmiĢtir. Ülkelerin bilgi toplumuna geçiģ süreci yükseköğretimi küresel bir etkinlik haline getirmiģ ve bunun sonucun olarak, geliģmiģ ülkelerin yükseköğretim sistemleri, öğrenci hareketliliğine giderek daha açık hale gelmiģtir. Avrupa Birliği Üyesi ülkelerin öğrenci hareketliliği hız kazanmıģ ve Socrates/Erasmus programlarından yararlanarak, bir üye ülkeden diğerine giden öğrencilerin sayısı günümüzde bir milyona ulaģmıģtır. Ancak, son yıllarda iletiģim teknolojilerinde meydana gelen geliģmeler sayesinde giderek yaygınlaģan diğer bir uygulama program hareketliliği olmuģtur. Bu uygulama çerçevesinde öğrenciler sanal eğitim tekniklerinden yararlanarak, kendi ülkelerinden bir baģka ülkedeki programlara kayıt olabilmekte ve derece alabilmektedirler. Yükseköğretimde yabancı öğrenci hareketliliğinin giderek arttırılmasındaki amaç, sadece yükseköğretim kapasitelerinin kullanılmasındaki etkinliği artırmak değildir. Bunun ötesine geçen sosyal amaçlar bulunmaktadır. Bu amaçlar, kültürel diyaloğu geliģtirmek, ortak bir eğitim ve araģtırma alanını ve bakıģ açısı yaratmaktadır. Uluslararası öğrenci hareketliliği nedeniyle, tüm sanayileģmiģ ülkeler yükseköğretimde kalite güvencesini sağlamak için bir Ulusal Kalite Güvence Ajansı kurmuģlardır. Bu ulusal ajansların tamamına yakın bir kısmı devlet tarafından finanse edilmekte ancak devletten bağımsız özerk kurumlar olarak çalıģmaktadırlar. Avrupa Yükseköğretim Alanı nda, günümüze kadar bu alanda yapılan çalıģmalar ve bu kapsamda önerilen ilke ve standartlar, 2005 yılında ENQA (Yükseköğretimde Avrupa Kalite Güvencesi Birliği) tarafından Avrupa Yükseköğrenim Alanında Kalite Güvence Ġlke ve Standartları raporunda yayınlanmıģ ve Bergen toplantısında Bologna sürecine dâhil ülkelerin eğitim ile ilgili bakanları tarafından kabul edilmiģtir. Bu alanda benimsenen ilke ve standartlar; Yükseköğretim kurumlarında iç kalite güvencesi (internal quality assurance) 1 Bu bölüm Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan Türkiye nin Yükseköğretim Stratejisi nden faydalanılarak hazırlanmıştır

26 Yükseköğretim kurumlarının dıģ kalite güvencesi (external quality assurance) Kalite Güvence Ajanslarının dıģ kalite güvencesi uygulama ve süreçlerine yönelik temel ilke ve standartları içermekte ve günümüzde üye ülkelerin bu alandaki çalıģmalarını, belirlenen bu ilke ve standartlar çerçevesinde yürütmeleri beklenmektedir. Bu bağlamda, son birkaç yıl içinde, "Bologna Süreci" çerçevesinde bazı önemli adımlar atılmıģtır. Yükseköğrenimde 3 aģamalı (three-cycle ) bir sisteme geçilmiģ (lisans-3/4 yıl + yüksek lisans-2 yıl + doktora-4 yıl), Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS) geliģtirilmiģ, ilk iki derece için gerekli krediler belirlenmiģ, (Lisans ECTS, Yükseklisans ECTS), alınan eğitimin kapsamı ve içeriğini tanımlayan diploma eki (diploma supplement) uygulamasına baģlanmıģtır. Bu geliģmeler, Ģimdilik ulusal ve uluslararası düzeyde sadece akademik ortam için (academic recognition) sürdürülmektedir. Ancak küresel ekonomide hizmetlerin serbest dolaģımı için esas gerekli olan, mesleki akreditasyon sürecinin baģlaması için ön adımların atılmasıdır Birimin Faaliyet Alanında Ülkemizdeki Durum ve GeliĢmeler Meslek yüksekokulları Mesleki ve Teknik Eğitim Sistemi nin en önemli aģamalarından biridir. Meslek Yüksekokulları Sanayi, ticaret ve hizmet sektörlerine yeterli bilgi ve beceriyle donanmıģ ara eleman yetiģtirmek amacıyla kurulmuģtur. Meslek Yüksekokulları lisans düzeyinde eğitim veren Mesleki ve Teknik Eğitim kurumları ile ortaöğretim kurumlarının hedef aldığı istihdam sahaları arasında kalan boģluğu doldurma iģlevini yerine getirmektedir. Türkiye'de meslek yüksekokullarının örgün eğitim içindeki payı % 30'dur. Faal MYO'ların % 95'i devlet üniversitelerinde, % 5'i vakıf yükseköğretim kurumlarında bulunmaktadır. Faal olmayan MYO'ların durumlarının incelenerek hukuki varlıklarını sürdürüp sürdürmeyecekleri konusu bir karara bağlanmak durumundadır. Meslek Yüksekokulu öğretim üyeleri konusunda, YÖK'ün yaptırdığı bir anket çalıģmasında, mesleki dersleri okutan öğretim elemanlarının sektördeki deneyimlerinin yeterliliği konusundaki soruya, ankete katılanların % 72'si olumlu yanıt vermiģtir. Öğretim elemanlarının sayısının yeterli olduğunu belirtenlerin oranı % 38, bilgi teknolojilerini kullanabildiklerini kabul edenlerin oranı % 87, yeterli düzeyde yabancı dil bildiklerini söyleyenlerin oranı % 41 olmuģtur. Esas yetersizlik alanı öğretim elemanı sayısında ortaya çıkmaktadır. Sadece öğretim elemanı sayısında yetersizlik yoktur. Aynı zamanda öğretim elemanlarının üniversiteler içerisinde bölgesel dağılımlarında da bir dengesizlik söz konusudur. Büyük kentler dıģındaki üniversitelerin öğretim üyesi sayısı bakımından zayıf kaldığı, sadece profesör sayısı dikkate alındığında, üç büyük kentteki yığılmanın % 60'a ulaģtığı ve bu düzeyde önemli bir çarpıklık olduğu görülmektedir. Yükseköğretim kurumlarının geniģ ve demokratik katılımcı kurumlar haline gelmesi için 2002 yılında Yükseköğretim Kurulu tarafından yürürlüğe konmuģ olan "Öğrenci Konseyleri" yönetmeliği

27 daha sonra 2005 yılında, yükseköğretim kurumlarında öğrencilerin ulusal boyutta demokratik Ģekilde seçilmiģ ve üniversitenin yönetim organlarınca tanınmıģ konseyler oluģturulmuģ ve bu konseylerin en üst temsilcileri, Ulusal Öğrenci Konseyi'nde bir araya gelerek ülkemizin yükseköğretim öğrencilerini temsil etme hakkına sahip olmuģlardır. Öğretim üyesi baģına düģen öğrenci sayıları, bir yandan öğretimin kalitesinin dolaylı bir ölçütünü oluģtururken, öte yandan öğretim üyelerinin bir üniversitede aģırı yığılmasının göstergesi olarak kullanılabilir. Türkiye'deki yüksek öğrenci öğretim üyesi oranı, öğretim elemanlarının çok yüksek ders yükleri taģımasına neden olmaktadır. Bir öğretim üyesi, haftada 8 saatten fazla ders yükü taģıması halinde, kendi bilgisini yenilemek ve araģtırma ve yayın yapmak için yeterli fırsat bulamayacaktır. Bu durumda üniversitelerin üç iģlevinden eğitim- öğretim iģlevi, diğer iģlevlerine göre baskın hale gelmektedir. Türkiye de yükseköğretim kurumlarında Dünyada olduğu gibi kalite güvence konusu değiģik Ģekillerde gündemde gelmektedir. Bologna sürecinde ülkelerin yükseköğretim sistemlerinin değerlendirilmesinde (Bologna Karnesi) Türkiye yükseköğretim sisteminin en zayıf olduğu alan, kalite güvencesi konusu olmuģtur. Bu konuda eksikliğin giderilmesi yolunda en önemli atılım, 20 Eylül 2005 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme" yönetmeliği ile gerçekleģtirilmiģtir. Bu yönetmelik kapsamında yapılan çalıģmalar ıģığında Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme Komisyonu (YÖDEK) kurulmuģtur. YÖDEK Yükseköğretim kurumlarında akademik değerlendirme ve kalite geliģtirme çalıģmalarına yön veren uygulamaları kapsamakta ve Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme Yönetmeliği gereği oluģturulan Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme Kurulları (ADEK) üniversitelerde kalitenin geliģmesine katkı sağlamaktadır Temel Eğilimlerin Etkisi Dünyadaki ve Avrupa daki geliģmeler ıģığında ülkemizde de yükseköğretimde kalite standartlarının oluģturulması ve bu alanda uluslararası ve Avrupa ile uyumluluğun sağlanabilmesi için Yükseköğretim Kurulu tarafından Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme yönetmeliği yayımlanmıģ ve Yönetmelik kapsamında, çalıģmaları koordine etmek üzere, Yükseköğretim Kurumları Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme Komisyonu (YÖDEK) kurulmuģtur Avrupa Yükseköğretim Alanı çerçevesinde Yükseköğretim Kurumu BaĢkanlığı Türkiye Yükseköğretim Stratejisi Kitabını hazırlamıģ ve yayımlamıģtır. Yine Yükseköğretim Kurumları Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme Komisyonu, yükseköğretim kurumlarından alınan raporlar doğrultusunda Türkiye Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme Raporu

28 hazırlık çalıģmaları devam etmektedir. Bu kapsamda Üniversitemizde de akademik değerlendir ve kalite geliģtirme raporlar, stratejik planlar ve faaliyet raporları düzenlenmeye baģlanmıģtır. Temel olarak Dünyada ve ülkemizde eğitim kurumlarında kalite uygulamaları ön plana çıkmakta ve uluslararası eğitim standardı sağlama çalıģmalarına hız verilmektedir. Bu uygulamaların sonucu olarak üniversitelerimizde Avrupa Kredi Transfer Sistemi standartlarına uygun ulusal kredilerin yanında kullanılabilecek yeni bir ders kredilendirme sistemine geçilmiģtir. Aynı zamanda, Bologna sürecine uyum kapsamında diploma ekleri ve Ġngilizce ders içerikleri hazırlanmaya baģlanmıģtır. Meslek Yüksekokullarında ise, ĠKMEP Kapsamında ulusal bir standart sağlanmaya baģlamıģtır. ġimdilik sadece sayılı programı kapsayan bu uygulamalar ilerde yaygınlaģtıkça ulusal anlamda mesleki eğitimde birlik sağlanabilecektir. Öğrenci değiģim programları ileriki yıllarda üniversitelerin rekabet gücüne etki edecek ve prestijlerini arttırabilecek bir baģlık olarak karģımıza çıkacaktır. Bu anlamda üniversiteler öğrenci değiģim programlarından daha fazla yararlanabilmek için müfredatlarını elden geçirmeliler ve gerekli tanıtımları yapmalıdırlar Birimin Faaliyetleri ve Alanıyla Ġlgili Plan ve Programlar A-Dokuzuncu Kalkınma Planı ( ) B-Orta Vadeli Program ( ) C-Orta Vadeli Mali Plan ( ) D-Bilgi Toplumu Stratejisi ( ) ve Eylem Planı E-Türkiye nin Yükseköğrenim Stratejisi 5.3- GZFT Analizi Bir kurumun güçlü ve zayıf yanlarının belirlenmesi ve gelecekte karģı karģıya kalabileceği fırsat ve tehditlerin saptanması için yapılan GZFT Analizi (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler) stratejik yönetim anlayıģının en temel unsurlarından biridir. Bu amaç doğrultusunda yüksekokulumuzun öğretim elemanlarından oluģturulmuģ bir komisyon kurulmuģ ve bu komisyonun her bir elemanından yüksekokulumuzun içinde bulunduğu noktada sahip olduğu güçlü ve zayıf yönler ile ileride karģılaģabileceği fırsatlar ve tehditler üzerinde fikirler üretmesi istenmiģtir. Yapılan bu çalıģma sonucunda yüksekokulumuzun güçlü ve zayıf yanları ile gelecekte karģılaģabileceği fırsat ve tehditler üzerinde aģağıda belirtildiği Ģekilde fikir birliğine varılmıģtır.

29 GZFT Analizi GÜÇLÜ YÖNLER 1. Eğitim ve öğretimde teknolojik geliģmelere paralel araç-gereç donanımı 2. Ders içeriklerinin düzenli olarak güncellenmesi 3.Mezunlarımızın kendi alanlarında gösterdikleri performansa bağlı olarak sektörde tercih edilmeleri 4. Yenipazar yerel yönetimiyle etkin bir iģbirliği içinde olunması FIRSATLAR 1.Toplumda ve sektörde mezunlarımızın verdikleri hizmetlerin kaliteli olması 2.Kamu ve özel kuruluģlarda mezunlarımıza talebin artması 3. Bologna süreciyle program yeterliliklerinin yeniden değerlendirilmesi ve ders planlarının geliģtirilmesi 4. Sosyoekonomik olarak geliģmiģ ve dinamik bir bölgede olmak ZAYIF YÖNLER 1.Kadrolu akademik sayısının yetersizliği 2. Mevcut programların verimliliği için gerekli olan altyapının yetersizliği 3. Öğrencilerin kampüs alanı içerisinde spor alanları, sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunacakları yeterli tesislerin bulunmaması 4. Merkezdeki sosyal ve kültürel aktivitelere katılımdaki yetersizlik 5.Yüksekokulun üniversite ortamından ve Aydın dan uzak olması TEHDĠTLER 1.Öğrencilerin sınavsız geçiģ sistemiyle gelmeleri 2.Bölgede staj olanaklarının sınırlı olması 3. Öğrenci kontenjanlarının fiziki yeterliliklerin üzerinde arttırılması Güçlü Yönler G1. Eğitim ve öğretimde teknolojik geliģmelere paralel araç-gereç donanımı Teknolojik geliģmelere paralel araç-gereç donanımı (tüm dersliklerde bulunan pc ve projeksiyon cihazları gibi) ile eğitim ve öğretimde görsel yöntemlerin kullanılması kaliteyi artırmaktadır. Güncel donanımların kullanılması öğrencinin ilgisini artırmakta ve öğretim elemanının da ders içeriklerini güncel tutması yönünde büyük katkı sağlamaktadır. G2. Ders içeriklerinin düzenli olarak güncellenmesi Ders içeriklerinin düzenli olarak güncellenmesi sayesinde öğrenciye güncel bilgi ve birikimler aktarılmaktadır. Rekabetçi piyasa ortamında nitelikli iģgücününe olan ihtiyacın arttığı günümüzde güncel bilgi ve uygulamalarla donatılmıģ öğrencinin tercih edilebilirliği artmaktadır.

30 G3. Mezunlarımızın kendi alanlarında gösterdikleri performansa bağlı olarak sektörde tercih edilmeleri Mezunlarımızın sektörde kolayca pozisyon edinebilmeleri, bölümlerimizin daha çok tercih edilebilir olmasını sağlamaktadır. Böylece yüksekokulumuz seçilmiģ ve istekli öğrencilerle buluģma ve eğitimde kaliteyi her geçen gün artırmaya yönelik önemli bir olanağa sahip konumdadır. G4. Yenipazar yerel yönetimiyle etkin bir iģbirliği içinde olunması Okulumuzun çevre düzenlemesinin yapılması, öğrencilerimizin Aydın da gerçekleģtirilen kiģisel geliģim faaliyetlerine rahatlıkla katılabilmeleri için ulaģım desteğinin sağlanması gibi hususlarda yerel yönetim ile yapılan iģbirlikleri eğitim-öğretim faaliyetlerini zenginleģtirmektedir Zayıf Yönler Z1. Eğitim ve öğretim kadromuzun kendi kendine yetebilir durumda olması Yetersiz kurumsal kadro mevcudiyeti, birimin ders programlarını geliģtirme konusunda istikrarsızlığa neden olmaktadır. Bu yetersizlik nedeniyle ölçme, değerlendirme ve iyileģtirme aktiviteleri zorlaģmaktadır. Kurumsal aidiyeti olan öğretim elemanının, dıģardan gelen öğretim elemanına göre (özellikle okulunu ve öğrencilerini iyi tanıyor olması ve sahiplenmesi gibi nedenlerle) motivasyonunun ve baģarısının daha yüksek olduğu bilinmekte olup öğrenciler üzerinde yapılan ders değerlendirme anket sonuçlarında da geçmiģ dönemlerde bu durum tespit edilmiģtir. Z2. Mevcut programların verimliliği için gerekli olan altyapının yetersizliği Özellikle laboratuvar kapasitelerinin sınırlı olmasından dolayı programlarda kontenjan artırımına gidilememektedir. Z3. Öğrencilerin kampüs alanı içerisinde spor alanları, sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunacakları yeterli tesislerin bulunmaması Öğrencilere yönelik yeterli düzeyde spor alanları, sosyal ve kültürel faaliyetlerin gerçekleģtirilebileceği tesislerin bulunmaması öğrencinin okul tercihi yaparken göz önünde bulundurduğu önemli etkenlerdir. Hem okulumuzun tercih edilebilirliğinin artırılması hem de mevcut öğrencilerimizin okul yaģantılarından beklentilerini karģılayabilmeleri ve kiģisel geliģim faaliyetlerini karģılayabilmeleri açısından söz konusu tesislerin yokluğu önemli bir eksikliktir. Z4. Merkezdeki sosyal ve kültürel aktivitelere katılımdaki yetersizlik Yüksekokulumuzun üniversitemiz Merkez Kampüsüne uzak olması merkez kampüsümüzde gerçekleģtirilen sosyal ve kültürel aktivitelere katılımı zorlaģtırmaktadır. Bu durum öğrencilerimizin ADÜ lü olma ayrıcalığını yaģamalarını zorlaģtırmaktadır.

31 Z5. Yüksekokulun üniversite ortamından ve Aydın dan uzak olması Öğrencilerin büyük kentte olmanın sunduğu avantajlardan ve üniversitenin pek çok imkanından yararlanma noktasında zayıf durumdayız. Aynı durum akademik personelin bakıģ açısı içinde benzer özellik göstermekte ve Aydın dan gidiģ geliģ yapmak durumunda kalan pek çok akademik personel zamanının ve enerjisinin önemli bölümünü yolda harcamaktadır Fırsatlar (Her bir fırsat yazılarak, altına birim için neden fırsat olduğu açıklanır.) F1. Toplumda ve sektörde mezunlarımızın verdikleri hizmetlerin kaliteli olması Mezunlarımızın sektörde nitelikli iģgücü olarak yer almaları ve aldıkları eğitim ile toplumda örnek davranıģlar sergilemeleri yüksek okulumuzun imajını olumlu etkilemektedir. F2. Kamu ve özel kuruluģlarda mezunlarımıza talebin artması Kamu ve özel kuruluģların mezunlarımıza gösterdiği ilgi ve talebin artması ile öğrencilerimiz iģ dünyasında hızlı ve kolay bir Ģekilde yerlerini almaktadırlar. Mezunlarımızın iģgücü piyasasında yer edinme sıkıntısının olmaması, okulumuzu tercih edecek öğrenciler için önemli bir referans ölçütüdür. Bu durum mevcut programlarımızın kontenjanlarının boģ olmaması ve açılması planlanan yeni programlarda da öğrenci talep sıkıntısı çekilmemesi açısından önemli bir fırsattır. F3. Bologna süreciyle program yeterliliklerinin yeniden değerlendirilmesi ve ders planlarının geliģtirilmesi Bologna süreci kapsamında mevcut programlardaki eksiklikler tekrardan gözden geçirilmesi gelecek dönemlerde eğitim hizmeti sunumunu farklılaģtırmakta ve bu ise nihai olarak bilgi edimini konusunda yeni fırsatlar yaratmaktadır. F4. Sosyoekonomik olarak geliģmiģ ve dinamik bir bölgede olmak Okulumuzun bulunduğu bölge sosyoekonomik açıdan Türkiye nin en geliģmiģ bölgelerinden biridir ve halihazırda geliģmeye açık bir bölgedir. Bu özellik öğrencilerimizin hem zihinsel geliģimi hem de gerçek yaģama adapte olmalarını sağlamak için önemli bir fırsattır Tehditler T1. Öğrencilerin sınavsız geçiģ sistemiyle gelmeleri Sınavsız geçiģ sistemi ile yüksekokulumuza kayıt yaptıran öğrencilerimizin bir bölümü kayıt yaptırdığı alanda niteliklerini artırmak ve aldığı eğitim doğrultusunda iģgücü piyasasında yer edinmek amacını okul hayatında birincil önceliği olarak tutmamaktadır. Ġleri yaģantısı için hedefini net olarak

32 belirleyememiģ öğrencinin baģarı oranı düģmektedir ve öğretim elemanları için de hedefini net olarak belirlememiģ öğrenciyi mesleğe yönelik olarak motive etmek zorlaģmaktadır. Bu durum nitelikli mezun verme konusundaki sürdürülebilirliği tehdit etmektedir. T2. Bölgede staj olanaklarının sınırlı olması Uygulamalı eğitimin önemli bir unsur olduğu yüksekokulumuzda Yenipazar da sınırlı olan staj imkanları öğrencilerimizin staj organizasyonlarında kısıtlılık oluģturmaktadır. Söz konusu durum her geçen yıl problem olmaya devam etmektedir. Eğitim programında uygulamalı eğitim saatlerini arttırma konusunda tehdit unsuru olan staj olanaklarının sınırlılığı bölge dıģında çözümlenmeye çalıģılmaktadır. T3. Öğrenci kontenjanlarının fiziki yeterliliklerin üzerinde arttırılması Yıllar itibariyle öğrenci kontenjanlarının sürekli arttırılmasına karģın fiziki mekanlarda herhangi bir geniģleme olmaması veya çok az olması önemli bir tehdit olmaktadır. II- BĠRĠMĠN GELECEĞĠ BĠRĠMĠN MĠSYONU Yenipazar MYO nun Misyonu, Kamu, ve Özel sektörü ihtiyaç duyduğu ara elemanları en kaliteli ve ihtiyaçlara cevap verecek biçimde, meslek ahlakı değerlerine saygılı, ülke kaynakların en etkin biçimde kullana bilen ve bu kaynaklarla optimum değer yaratabilen, Dünya ile aynı teknik bilgi ve donanıma sahip bireyler yetiģtirmektir. BĠRĠMĠN VĠZYONU Sektörlerin ihtiyacı olan ara elemanları, güncel bilgilerle donatıp, çağdaģ, bilgiyi arayıp bulabilen, bulduğu bilgiyi kullanma yeteneğine sahip öğrenciler yetiģtirmek ve gerek sanayi gerekse hizmet sektöründe öğrencileri tercih edilen bir MYO olmak. BĠRĠMĠN TEMEL DEĞERLERĠ Adnan Menderes Üniversitesi Yenipazar Meslek Yüksekokulu olarak hedefimiz sürekli ilerlemek ve geliģmektir. Bu doğrultuda sahip olduğumuz değerler okulumuzu, gelecekte olmak istediğimiz yere götürecektir. 1. ÇalıĢkan olmak 2. Güvenilirlik ve hesap verebilirlik 3. Sorumluluk bilincine sahip olma 4. Yeniliklere açık olmak 5. Ġyi ve kaliteli eğitim vermek

33 6. Estetik ve dıģ görünüme özen gösterme 7. Teknolojiyi takip etmek 8. BaĢarının ekip alıģmasından geçtiğine inanma 9. Etik değerlere bağlılık 10. Veri ve bilgiye dayanma 11. Sürekli geliģim 12. Ulusal ve evrensel insani değerlere sahip çıkma

34 BĠRĠMĠN AMAÇ, HEDEF VE STRATEJĠLERĠ, PERFORMANS GÖSTERGELERĠ Stratejik Amaçlar Tablosu Stratejik Amaç 1:Eğitim-Öğretimin nitelik ve nicelik olarak iyileģtirilmesi Hedef 1.1: Eğitim öğretim kalitesinin ve programlarının geliģtirilmesi Faaliyetler Göstergesi F Önlisans programı açmak (Maliye programı Birinci Öğretim-Ġkinci Öğretim) Önlisans program sayısı F Öğretim elemanı baģına düģen öğrenci sayısının düģürülmesi Öğretim elemanı baģına düģen öğrenci sayısı F Uluslararası öğrenci değiģim programına katılan öğrenci sayısının artırılması Erasmus değiģim programına katılan öğrenci sayısı F Ulusal öğrenci değiģim programına katılan öğrenci sayısının artırılması Farabi değiģim programına katılan öğrenci sayısı F DıĢraıdan Gelen Öğretim Elemanı Memnuniyetinin Ölçülmesi F Mezun Öğrencilerin takip edilebilmesi için bir platform kurulması Öğrenci Memnuniyet Anketi Ortalaması Mezuniyetten sonra takip edilen mezun öğrenci oranu En az 3 (5 Üzerin den) En az 3 (5 Üzerind en En az 3,2 (5 Üzerind en En az 3,5 (5 Üzerind en En az 3,5 (5 Üzerin den %20 %30 %40 %50 &50 F Öğrencilerin bilgi ve tecrübelerini attıracak alanında uzman kiģilerin katılacağı konferans seminer düzenlenmesi Düzenlenen konferans seminer sayısı

35 Hedef 1.2: Eğitim öğretim alt yapısının iyileģtirilmesi ve geliģtirilmesi Faaliyetler Göstergesi F Öğrencilerin spor yapabileceği alanının artırılması Spor sahalarının m 2 si F Kitap sayısının ve Elektronik veri tabanlarına abone sayısının artırılması Mevcut kitap sayısı F Kablosuz internet eriģim olanaklarının artırılması Kablosuz internet eriģiminin yapıldığı alan m 2 si F Bilgisayar Laboratuvarında bilgisayar sayısının arttırılması Bilgisayar Sayısı Stratejik Amaç 2: Bilimsel Faaliyetlerin artırılması ve geliģtirilmesi Hedef 2.1: Bilimsel faaliyet ve yayınların sayısının arttırılması Faaliyetler Göstergesi F Öğretim üyesi baģına düģen toplam bilimsel toplantı katılım sayısını artırmak Ulusal bilimsel top. Sunulan bildiri sayısı (en az) Uluslararası bilimsel top. sunulan bildiri sayısı (en az) YurtdıĢı toplantılara katılım desteği verilen öğretim elemanı sayısı (en az) Yurtiçi toplantılara katılım desteği verilen öğretim elemanı sayısı (en az) F Öğretim üyesi baģına düģen toplam Hakemli dergide yayınlanan bilimsel makale sayısını artırmak Ulusal düzeyde hakemli dergilerde yayınlanan makale sayısı (en az) Uluslararası bilimsel top. sunulan bildiri sayısı (en az) F Ulusal ve uluslararası düzeyde proje sayısını artırmak BAP birimince desteklenen proje sayısı

36 Stratejik Amaç 3: Yüksekokul hizmetlerinin sunulmasına yönelik yapıyı güçlendirmek Hedef 3.1: Personelin etkinliğinin ve yetkinliğinin arttırılmasını sağlamak Faaliyetler Göstergesi F Kurum ÇalıĢanlarının memnuniyetini attırmak Personel Memnuniyet Anketi ortalaması En az 3 (5 Üzerin den) En az 3 (5 Üzerin den En az 3,2 (5 Üzerin den En az 3,5 (5 Üzerin den En az 3,5 (5 Üzerin den F Kurum ÇalıĢanlarının mesleki becerileri arttırmak Personel balına düģen hizmet içi eğitim saati

37 III- BĠRĠM STRATEJĠK PLANIN MALĠYETLENDĠRĠLMESĠ Tablo: Maliyet Tablosu MALĠYETLENDĠRME AMAÇ 1 Hedef 1.1 Hedef 1.2 AMAÇ 2 Hedef 2.1 AMAÇ 3 Hedef 3.1 Eğitim-Öğretimin nitelik ve nicelik olarak iyileģtirilmesi Eğitim öğretim kalitesinin ve programlarının geliģtirilmesi Eğitim öğretim alt yapısının iyileģtirilmesi ve geliģtirilmesi Bilimsel Faaliyetlerin artırılması ve geliģtirilmesi Bilimsel faaliyet ve yayınların sayısının arttırılması Yüksekokul hizmetlerinin sunulmasına yönelik yapıyı güçlendirmek Personelin etkinliğinin ve etkinliğinin arttırılmasını sağlamak MALĠYETLER GENEL TOPLAMI Mevcut Durum (2012) Planın 1.Yılı (2013) Planın 2.Yılı (2014) Planın 3.Yılı (2015) Planın 4.Yılı (2016) Planın 5.Yılı (2017) TOPLAM

T.C. AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu STRATEJĠK PLANI (2015-2019)

T.C. AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu STRATEJĠK PLANI (2015-2019) T.C. AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu STRATEJĠK PLANI (2015-2019) AMASYA- 2013 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No ĠÇĠNDEKĠLER... i TABLOLAR DĠZĠNĠ.. iii SUNUġ... iv 1. STRATEJĠK PLANLAMA

Detaylı

Yolunda yürüyen bir yolcunun, yalnız ufku görmesi kafi değildir; muhakkak ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi lazımdır Atatürk (1930)

Yolunda yürüyen bir yolcunun, yalnız ufku görmesi kafi değildir; muhakkak ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi lazımdır Atatürk (1930) 1 Yolunda yürüyen bir yolcunun, yalnız ufku görmesi kafi değildir; muhakkak ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi lazımdır Atatürk (1930) 2 ĠÇĠNDEKĠLER ÖNSÖZ 4 1-KIRIKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLANLAMA

Detaylı

TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU

TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2017 DÖNEMĠ STRATEJĠK PLANI 1 T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJĠK PLANI (2013-2017) e-mail:

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZ GİRİŞ GENEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZ GİRİŞ GENEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ GİRİŞ GENEL BİLGİLER 1. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ.....: 1 2. MİSYON VİZYON.......: 2 2.1.Misyon.......: 2 2.2.Vizyon.... : 2 2.3.Temel Değerler.......... 2 3. DURUM ANALİZİ......:

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI -2011 i ĠÇĠNDEKĠLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... iii I- GENEL BĠLGĠLER... 1 A. Misyon ve Vizyon... 1 B. Yetki,

Detaylı

Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istiklal ve

Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istiklal ve Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybederler. ÖN SÖZ Günümüzde Üniversiteler, sadece

Detaylı

T.C. NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU 2013-2017 STRATEJĠK PLANI

T.C. NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU 2013-2017 STRATEJĠK PLANI T.C. NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU 2013-2017 STRATEJĠK PLANI Niğde, 2014 Yalnız tek bir Ģeye ihtiyacımız vardır, çalıģkan olmak. Servet ve onun tabii neticesi olan refah ve saadet yalnız

Detaylı

2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu

2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu Milletimiz her güçlük ve zorluk karģısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını, her

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTSİ TİREBOLU İLETİŞİM FAKÜLTESİ 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

GİRESUN ÜNİVERSİTSİ TİREBOLU İLETİŞİM FAKÜLTESİ 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU GİRESUN ÜNİVERSİTSİ TİREBOLU İLETİŞİM FAKÜLTESİ 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Tirebolu/2013 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU..1 I- GENEL BĠLGĠLER..2 A- Misyon ve Vizyon 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...2

Detaylı

BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

BĠRĠM FAALĠYET RAPORU TC. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU 2011 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU Ocak 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ 2011 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU

RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ 2011 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ 2011 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU Rize 2011 Rize Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Dekanlığı ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ... 3 I-GENEL BĠLGĠLER... 4 A-Misyon ve Vizyon... 5 B- Yetki,

Detaylı

OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU

OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU OSMANĠYE 2009 ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġ Günümüzde toplumların geliģmiģlik düzeyini, yaģam standartlarını, uluslararası rekabet gücünü

Detaylı

ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU

ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU TC ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ MĠMARLIK BÖLÜMÜ ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU EYLÜL 2010 TC ĐSTANBUL KÜLTÜR ÜNĐVERSĐTESĐ MÜHENDĐSLĐK MĐMARLIK FAKÜLTESĐ MĐMARLIK BÖLÜMÜ ÖZDEĞERLENDĐRME

Detaylı

RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ

RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı STRATEJĠK PLANI (2013-2017) Ocak 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÖNSÖZ.3 1. GĠRĠġ... 4 1.1 STRATEJĠK PLANIN AMACI... 4 1.2 STRATEJĠK PLANIN KAPSAMI...

Detaylı

2012-2016 DÖNEMĠ STRATEJĠK PLANI

2012-2016 DÖNEMĠ STRATEJĠK PLANI 2012-2016 DÖNEMĠ STRATEJĠK PLANI Çankırı 2011 1 İçindekiler 1. SUNUġ... 3 2. MĠSYON VĠZYON... 5 3. TEMEL ĠLKE VE DEĞERLERĠMĠZ... 5 4. DURUM ANALĠZĠ VE DEĞERLENDĠRME... 6 4.1. ÜNĠVERSĠTEMĠZĠN TARĠHĠ GELĠġĠMĠ...

Detaylı

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU MART-2014 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

Karabük Üniversitesi Stratejik Planı 2011-2015

Karabük Üniversitesi Stratejik Planı 2011-2015 REKTÖRDEN Bilgi, küresel rekabet ve insani değerlere odaklı bilgi toplumu örgütlerinin en önemli özelliği, sürekli ve hızlı değiģen bir çevrede faaliyetlerini sürdürme zorunluluğudur. Bir öğede baģlayan

Detaylı

T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ STRATEJĠK PLANI (2013-2017) GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ Web:

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ V. BİRİM FAALİYET RAPORU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ V. BİRİM FAALİYET RAPORU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ V. BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 1 ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ...4 I- GENEL BĠLGĠLER...5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...5 C. Ġdareye ĠliĢkin

Detaylı

2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU GİRESUN NİSAN 2011 Yaptıkları işin doğruluğuna inanan insanlar, çalışmalarının denetlenmesinden, karşı fikirler ortaya atılmasından ve tercihleri üzerinde münakaşa yapmaktan

Detaylı

NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU

NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI ĠDARE FAALİYET RAPORU 0 Gelecek için hazırlanan vatan evlatlarına her türlü zorluk karşısında yılmamaları öğretilmelidir. i ĠÇĠNDEKĠLER ġekġller... iv ÇĠZELGELER... v ÜST YÖNETĠCĠ

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ii MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı HATAY 2015 iii iv v Performans Programı Hazırlama Kurulu Prof. Dr. Veysel EREN Rektör Yardımcısı Ünal DÖNMEZ

Detaylı

GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2013 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU ġubat 2014 / GümüĢhane 1 BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU Dünya da son yıllarda yönetim anlayıģında yaģanan geliģmeler doğrultusunda,

Detaylı

5.8.4 FAKÜLTE-YÜKSEKOKUL...74 5.9 YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI...78 5.9.1 Yönetici Özeti...78 5.9.2 GENEL BĠLGĠLER...79 5.9.

5.8.4 FAKÜLTE-YÜKSEKOKUL...74 5.9 YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI...78 5.9.1 Yönetici Özeti...78 5.9.2 GENEL BĠLGĠLER...79 5.9. İçindekiler Ġçindekiler...1 SUNUġ...3 1 GENEL BĠLGĠLER...4 1.1 MĠSYON VE VĠZYON...5 1.1.1 MĠSYON...5 1.1.2 VĠZYON...5 1.2 YETKĠ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...5 1.2.1 YETKĠ...5 1.2.2 GÖREV VE SORUMLULUKLAR...5

Detaylı

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

Türkiye deki Mesleki Eğitim ve Öğretim. Strateji Belgesi: 2010-2013

Türkiye deki Mesleki Eğitim ve Öğretim. Strateji Belgesi: 2010-2013 T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Türkiye deki Mesleki Eğitim ve Öğretim Strateji Belgesi: 2010-2013 Haziran 2010 Ankara ÖNSÖZ 24/12/2003 tarihli ve 25326 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 5018 sayılı Kamu Mali

Detaylı

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2007 YILI FAALĠYET RAPORU

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2007 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU. 1 I- GENEL BĠLGĠLER. 3 A- Misyon ve Vizyon... 3 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...... 3 C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler........ 6 1- Fiziksel Yapı..... 6 2- Örgüt Yapısı......

Detaylı

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU EKĠM 2009/TEKĠRDAĞ

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU EKĠM 2009/TEKĠRDAĞ 2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU EKĠM 2009/TEKĠRDAĞ 1 ĠÇĠNDEKĠLER SUNUŞ... 3 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C. Ġdareye

Detaylı

GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ

GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ 2013-2017 Stratejik Planı 1 ĠÇĠNDEKĠLER I. HAZIRLIK ÇALIġMALARI ----------------------------------------------------------------------- 8 1. İzlenen Yöntem ve Planlama Süreci ----------------------------------------------------------

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1

ĠÇĠNDEKĠLER. ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 I- GENEL BĠLGĠLER- A- Misyon ve Vizyon 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 14 1- Fiziksel Yapı 14 2- Örgüt Yapısı 20 3- Bilgi ve Teknolojik

Detaylı