ULUSAL MĠKROBĠYOLOJĠ STANDARTLARI (UMS) X,V ve XV faktör gereksinimi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSAL MĠKROBĠYOLOJĠ STANDARTLARI (UMS) X,V ve XV faktör gereksinimi"

Transkript

1 Basıldığında KONTROLSUZ KOPYA niteliğindedir. ULUSAL MĠKROBĠYOLOJĠ STANDARTLARI (UMS) X,V ve XV faktör gereksinimi Hazırlayan Birim Klinik Bakteriyoloji Tanı Standartları ÇalıĢma Grubu Onaylayan Birim Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kategori Bakteriyoloji Bölüm Test Prosedürleri Standart No B-TP-23 Sürüm No 1.1 Onay tarihi Geçerlilik tarihi Sürüm no Tarih Değişiklik

2 İÇİNDEKİLER KAPSAM VE AMAÇ... 3 KISALTMALAR VE TANIMLAR... 3 GENEL BĠLGĠ... 3 TEKNĠK BĠLGĠLER Test için asgari laboratuvar koģulları Testin uygulanması Sonuçların değerlendirilmesi/yorumlanması Olası sorunlar/kısıtlılıklar... 7 ĠLGĠLĠ DĠĞER UMS BELGELERĠ... 9 KAYNAKLAR... 9 Sayfa 2 / 9 Ulusal Mikrobiyoloji Standartları / Sürüm: 1.1 / B-TP-23 / Test Prosedürleri / Bakteriyoloji

3 Kapsam ve Amaç Haemophilus türleri üremek için kan hücrelerinde bulunan bazı maddelere ihtiyaç duyarlar. Bunlar X faktör olarak adlandırılan hemin, hematin ve V faktör olarak adlandırılan NAD olup, üreme faktörleri olarak da bilinirler. Faktör gereksinimi türlere göre değiģmektedir ve laboratuvarda Haemophilus üyelerinin bu özellikleri temelinde ayrımlarını yapmak mümkündür. Bu UMS nin amacı X, V ve XV faktör gereksinimi testlerinin yapılıģı ve yorumlanmasına dair bir rehber sunmaktır. Kısaltmalar ve Tanımlar BHI NAD, NADP TSA TSB Brain heart infusion (beyin kalp infüzyonu) Nikotinamid-adenin-dinükleotid, (NAD-fosfat) Triptik soya agar Triptik soya buyyonu Genel Bilgi Hemophilus türleri üremek için kanda bulunan bazı maddelere (X ve V faktörler) gereksinim duyan bakterilerdir. Bazı türler sadece X faktöre gereksinim duyar ki, X faktör tek bir maddeden ziyade pek çok demirli pigment (hemin, hematin) tarafından sağlanabilen ısıya-dirençli tetrapirol bileģikleridir. Bu bileģikler bakterinin katalaz, peroksidaz ve elektron transport sistemi sitokromlarının sentezinde kullanılırlar. Bazı Haemophilus türleri de ayrıca V faktöre (NAD; koenzim I veya NADP; koenzim II) gereksinim duyarlar. Her iki faktör de kan hücreleri içinde bulunur ve üreme faktörleri olarak da adlandırılırlar (1,2). Kanlı agar içeriğindeki koyun eritrositleri de bu faktörleri taģırlar. Ancak eritrositler hücre bütünlüğü bozulmamıģ halde olduklarından üremeleri bu faktörlere bağlı olan Haemophilus lar koyun kanlı agarda üreyemezler. * Eğer besiyeri, yapılıģı esnasında kan eklendikten sonra hücrelerin parçalanacağı bir sıcaklığa ısıtılırsa hem X, V faktörleri ortama salınır, hem de koyun kanında normalde bulunan ve V faktörünü hidrolize edebilen enzimlerin aktivitesi engellenmiģ olur. Nitekim bu Ģekilde elde edilen çikolata agar, Haemophilus ların üremesine elveriģli bir besiyeridir ve klinik örneklerden bakterinin izolasyonunda laboratuvarların çoğunun ilk tercihidir (1). Haemophilus ların X ve V faktör gereksinimleri onların hem izolasyonlarında hem de tür düzeyinde tanımlanmalarında kullanılan temel karakteristikleridir. Örneğin, her ne kadar koyun kanlı agara saf inokulum pasajı yapıldığında üremezlerse de solunum yolu örnekleri vb. karıģık kültürlerinde diğer bakterilere ait kolonilere komģu küçük koloniler yaparak üredikleri gözlenmiģtir. Bu tür üremenin özellikle stafilokok kolonilerinin hemoliz zonları içinde gözlenmesi satellit fenomeni olarak adlandırılmıģ ve satellit testine temel teģkil etmiģtir (1,2). * Haemophilus türleri, farklı olarak, %5 at kanlı ve tavģan kanlı agarlarda ürerler. Bu besiyerlerinde hemoliz karakterini (bazı türler -hemolitiktir) görmek mümkün olduğundan dolayı, tanımlamada tercih edilirler. Ulusal Mikrobiyoloji Standartları Sayfa 3 / 9 Bakteriyoloji / Test Prosedürleri / B-TP-23 / Sürüm: 1.1 /

4 Satellit testi için Staphylococcus aureus, kanlı agarda Ģüpheli örneğin (sürüntü veya koloni) ekiminin yapıldığı bölgeye çizgi ekimi tekniği ile inoküle edilir. S. aureus hemoliz aktivitesi ile eritrositlerden X faktörünü serbestleģtirirken kendisi de üremesi esnasında NAD üretip ortama salan bir bakteridir. Ġnkübasyon sonunda hemoliz zonu içinde -örnekte varsa- Haemophilus kolonilerinin üremesi beklenir. Bugün teknik sadece S. aureus ile değil -bazı ek avantajlar sağladıkları için- diğer stafilokok türleri ile de uygulanabilmektedir (2). X ve V faktörlerine gereksinim laboratuvarda, filtre kâğıdına (disk/ģerit) emdirilmiģ ürünlerin kullanılması ile de araģtırılabilir. Piyasada X faktör, V faktör ve XV faktör diskleri/ģeritleri Ģeklinde kullanıma hazır ürünler vardır. Testi uygulamak için öncelikle bu faktörleri kesinlikle içermeyen bir besiyerine (TSA, BHI agar) Ģüpheli organizmanın yoğun yüzey ekimi yapıldıktan sonra diskler/ģeritler yerleģtirilir. X ve V faktörleri suda eriyebilir özellikte maddeler olduklarından kolayca besiyerine yayılır. Yeterli bir inkübasyon süresinin sonunda plak incelendiğinde, disklerin/ģeritlerin etrafındaki üreme paternine göre yorum yapılır. Örneğin, Haemophilus parainfluenzae V faktör varlığında ürerken, Haemophilus influenzae ancak her iki faktörün varlığında üreyebilir (1,3,4). Teknik Bilgiler 1 Test için asgari laboratuvar koģulları 1.1. Laboratuvar güvenliği Bu UMS de bahsi geçen organizmalar ile ilgili iģlemler asgari BGD2 laboratuvar Ģartlarında gerçekleģtirilmelidir. Bütün kültürler enfeksiyöz kabul edilmeli ve daima standart önlemler uygulanmalı, önlemler risk değerlendirmesi ile de desteklenmelidir. Aerosol oluģturması muhtemel tüm laboratuvar çalıģmaları bir biyolojik güvenlik kabininde gerçekleģtirilmelidir (ayrıca bkz. Ulusal Laboratuvar Güvenliği Rehberi ) Sorumluluklar ve asgari personel gerekleri Bu UMS yi kullanacak laboratuvar personeli; (i) testten önce, amaçlanan kullanım ile ilgili eğitim almıģ olmalı; (ii) uygulamaya tüm yönleriyle aģina olmalı, ve; (iii) daima tüm laboratuvar güvenlik kurallarına uymalıdır Örnek, Besiyeri, Reaktif, Donanım İnceleme örneği Haemophilus Ģüpheli izolatın çikolata agardaki taze kültürü X ve V faktör gereksinimi veya satellit fenomeni testleri için. Alt solunum yolu örneği satellit fenomeni testi için (primer izolasyon amacıyla kanlı agara bilinen stafilokok suģu ile birlikte inokülasyon için) Sayfa 4 / 9 Ulusal Mikrobiyoloji Standartları / Sürüm: 1.1 / B-TP-23 / Test Prosedürleri / Bakteriyoloji

5 Besiyeri, Reaktif, Test organizması TSA, BHI, TSB (5) X ve V faktör disk testi için. Besiyerleri piyasadan hazır temin edilebilir veya toz maddesinden laboratuvarda hazırlanabilir. Laboratuvarda hazırlama ve saklama koģulları için üretici firmanın talimatları izlenmelidir. ÖNEMLĠ: Her ne kadar bu prosedürün dayandığı değiģik kaynaklar faktör içermeyen herhangi bir besiyerinin test için kullanılabileceğini belirtiyor olsalar da araģtırmacılar Doern ve Chapin (5) 187 H.influenza suģunun X-V faktör gereksinimini test ettikleri çalıģmalarında dört besiyerini (TSA, BHI agar, nutrient agar ve Mueller-Hinton agar) incelemiģler ve bunların doğru tanımlama performansını sırasıyla %95.7, %92.5, %56.1 ve %71.1 bulmuģlardır. TSA, X-V faktör gereksinimi testleri için en ideal besiyeri olarak önerilmiģtir (5). X, V ve XV faktör diskleri (ya da Ģeritleri) - piyasadan temin edilir; üretici firmanın talimatına göre saklanır. Kanlı agar satellit fenomeni testi için Staphylococcus aureus ATCC veya bir Staphylococcus epidermidis suģu ( -laktamaz negatif) - satellit fenomeni testi için NOT: Herhangi bir stafilokok testte kullanılabilir. Ancak eğer test kanlı agar plağa yapılan bir primer kültüre uygulanacaksa koagülaz negatif, -laktamaz negatif, nonhemolitik bir stafilokokun seçilmesi Haemophilus türlerinin hemoliz karakterinin de gözlenebilmesi için kullanıģlıdır. Diğer gereç, donanım Öze, steril tek kullanımlık veya nikrom, Eküvyon, steril Vorteks Ġnkübatör, CO 2 li ya da mumlu jar 1.4. Kalite kontrol Her yeni besiyeri ve reaktif lotu kullanıma sokulmadan önce pozitif ve negatif kalite kontrol suģları ile test edilmelidir. Periyodik olarak (özellikle balgam kültürlerinde doğrudan örneğin ekildiği plaklara inoküle edilecek ise), satellit testinde kullanılacak stafilokok suģunun kontamine olup olmadığı test edilmelidir. Alternatif olarak derin dondurucuda saklanan stafilokok stokundan ayda bir yeni pasaj yapılmalıdır. Kalite kontrol organizmaları: Haemophilus influenzae ATCC 43065, XV faktör varlığında ürer Haemophilus parainfluenzae ATCC 7901, V faktör varlığında ürer Ulusal Mikrobiyoloji Standartları Sayfa 5 / 9 Bakteriyoloji / Test Prosedürleri / B-TP-23 / Sürüm: 1.1 /

6 2 Testin uygulanması 2.1. X ve V faktör gereksinimi için disk testi Steril bir tüpe 2-3 ml uygun bir sıvı besiyeri (faktör içermeyen; BHI, TSB gibi) konur. Sıvı besiyeri yerine SF de kullanılabilir. Ġncelenecek izolatın kolonisi bir öze ile alınarak sıvı besiyerinde yeterince koyu (McFarland No 1) bir süspansiyon hazırlanır. Homojen bir süspansiyon elde etmek için vortekslenir. Eğer primer izolasyon plağında yeterli üreme yoksa ya da plak kontamine ise önce çikolata agara pasaj yapılmalıdır. ÖNEMLĠ: Sıvı besiyerine inokulum transfer ederken agar besiyerinden parça taģınmamasına özen gösterilmelidir. Çünkü primer izolasyon plağı X ve V faktörleri içerir ve bunların çok küçük miktarları bile testi etkileyerek hatalı tanımlamaya neden olabilir. Bir TSA (veya benzeri, kesinlikle X ve V faktör içermeyen bir besiyeri) plağı alınır. Steril bir eküvyon süspansiyona daldırılır. Tüpün kenarında süzdürüldükten sonra eküvyon plak yüzeyine en az iki yönde sürülerek ekim yapılır. Plak yüzeyi kuruduktan sonra X, V ve XV faktörlerini içeren kâğıt Ģerit/diskler ekim alanının üzerine yerleģtirilir (bkz. ġekil 1). Disklerin arasında en az 3.5 cm (veya üretici firmanın önerdiği kadar) mesafe olmalıdır. Eğer iki izolat test edilecekse diskler ġekil-1 de görüldüğü gibi yerleģtirilir! Plağın kapağı kapatılır, ters çevrilir ve mumlu jara (veya varsa doğrudan CO 2 inkübatöre) yerleģtirilir. Nemli ve %3-5 CO 2 li ortamda saat 35 C de inkübe edilir. NOT: Yeterli nem oranı için (i) inkübatör tabanına düz cam bir tepside distile su, veya (ii) jar tabanına ıslatılmıģ filtre kağıdı, konmalıdır Ġnkübasyonu takiben plak iyi bir aydınlatma altında disklerin etrafında üreme varlığı açısından incelenir ve yorumlanır Satellit fenomeni testi ġüpheli izolat kanlı agara pasajlanır. Eğer klinik örnek söz konusu ise hem kanlı agara hem de çikolata agara ekim yapılır. Stafilokok kolonisinden bir steril öze ile alınır ve kanlı agarda ekim yapılmıģ bölgeyi çaprazlayan bir çizgi ekim (veya birden fazla kısa çizgi ekimler) yapılır. Her iki plak da %3-5 CO 2 li ortamda saat 35 C de inkübe edilir. Kanlı agar plağı stafilokok ekim çizgisinin etrafında satellit kolonilerin varlığı yönünden incelenir (bkz. ġekil 2). Çikolata agar plağı Haemophilus Ģüpheli üreme yönünden değerlendirilir ve tanımlama testleri uygulanır. Sayfa 6 / 9 Ulusal Mikrobiyoloji Standartları / Sürüm: 1.1 / B-TP-23 / Test Prosedürleri / Bakteriyoloji

7 3 Sonuçların değerlendirilmesi/yorumlanması 3.1. X ve V faktör gereksinimi için disk testi Sadece XV diski (X ve V faktörlerinin ikisini bir arada içeren disk) etrafında üreme olması (ġekil 1 deki plağın üst yarısında olduğu gibi) H. influenzae veya Haemophilus haemolyticus olabilir. H. haemolyticus tavģan veya at kanlı besiyerinde hemoliz yapma özelliği ile H.influenzae dan ayrılabilir (Tablo 1). X veya V faktörlerinden yalnız birinin etrafında üreme olması - organizma diğer Haemophilus türlerinden biri olabilir Satellit fenomeni testi Pozitif sonuç stafilokok ekim çizgisi etrafında üremiģ narin koloniler görülmesi (bkz. ġekil 2). Negatif sonuç kanlı agarda kolonilerin sadece stafilokok ekim çizgisine yakın değil her yerde üremiģ olması veya hiç üreme olmaması. H. haemolyticus ve H. parahaemolyticus V faktöre gereksinim duyan bakterilerdir; ancak stafilokok ekimi olmadan da kanlı agarda üreyebilir ve satellit fenomeni göstermezler. Çünkü bu bakteriler hemolitiktir ve besiyerine NAD salınmasını sağlayabilirler. 4 Olası sorunlar/kısıtlılıklar Disk testinde, primer izolasyon plağından koloni alınırken besiyeri parçası alınması X faktör (hemin) taģınmasına ve dolayısı ile hatalı sonuca neden olabilir. Disk testinde kullanılan baz besiyerinde eser miktarda hemin bulunması bile hatalı test sonucuna neden olabilmektedir. Ancak hiç X faktörü içermeyen bir besiyeri mevcut değildir. Disk test daha çok H. parainfluenzae ve H. influenzae tiplendirmesinde olmak üzere, hatalı sonuçlar verebilmektedir ki bu oran %20 ye kadar çıkabilir. Özellikle bazı H. parainfluenzae suģlarının güç üreme özelliği bu suģlar için disk testlerinin okunmasını güçleģtirebilir. Daha doğru sonuç almak için porfirin sentezi testi önerilir. V faktör, X faktörden daha hızlı bir Ģekilde besiyerine yayılma özelliğindedir. Diskler birbirine çok yakın yerleģtirilirse V faktör X faktör diskinin yayılma alanına girebilir ve hatalı sonuçlar elde edilebilir. Üretici firmalar X, V disklerindeki faktör konsantrasyonunu vermezler. Bu nedenle satın alınacak disklerin kabulü, ambalaj içeriğinin kontrolünden ziyade, bir dizi Haemophilus suģu ile laboratuvarda test edilerek ürünün performansının değerlendirilmesine dayanmalıdır. Satellit testi ile elde edilen bulgular ön tanı niteliğindedir. Mutlaka diğer testlerle tanımlama iģlemi tamamlanmalıdır. Ulusal Mikrobiyoloji Standartları Sayfa 7 / 9 Bakteriyoloji / Test Prosedürleri / B-TP-23 / Sürüm: 1.1 /

8 Şekil 1. Üreme faktörleri gereksinimi: agar plakta bakteri ekim alanlarının üzerine yerleģtirilmiģ X, V ve XV faktör diskleri. Üstteki izolat sadece XV diskinin etrafında üremiģ olup H. influenzae ön tanısı konabilir (3 no.lu kaynaktan alınmıģtır) Şekil 2. Satellit fenomeni. Kanlı agar plağında stafilokok ekim çizgisi yakınında küçük Haemophilus sp kolonileri gözlenirken ekim çizgisinin uzağında üreme olmadığı dikkati çekmektedir. (Kaynak:http://infectionnet.org/notes/mi croorganisms/bacterial-pathogens-ofthe-respiratory-tract-andcns/attachment/satellite2/ ) Tablo 1. Üreme gereksinimlerine göre Haemophilus türlerinin tanımlanması (3). Tür X ve V Faktör gereksinimi X At veya tavşan kanlı agarda β-hemoliz H. influenzae H. haemolyticus H. parahaemolyticus H. aphrophilus H. parainfluenzae* H. paraphrophilus* *H. paraphrophilus ve H. parainfluenzae ornitin testi ile ayrılır; ilki negatif iken ikincisi pozitiftir. V Sayfa 8 / 9 Ulusal Mikrobiyoloji Standartları / Sürüm: 1.1 / B-TP-23 / Test Prosedürleri / Bakteriyoloji

9 İlgili diğer UMS belgeleri Bu UMS belgesi (X,V ve XV Faktör Gereksinimi) Haemophilus spp tanımlanma Ģeması ile ilgilidir ve kullanımı ile ilgili bu belgeye de baģvurulabilir: UMS, B-MT-05 Haemophilus influenzae invaziv enfeksiyonlarının mikrobiyolojik tanısı Kaynaklar 1 Koneman EW, Allen SD, Janda WM, Schreckenberger PC, Winn WC, Jr. (eds). Haemophilus. Chapter 6. In: Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology. 4th ed., J.B. Lippincott Company, Philadelphia, PA. 1992, p York MK, Traylor MM, Hardy J, Henry M. Biochemical tests for the identification of aerobic bacteria. Satellite Test. In: Garcia LS (editor in chief). Clinical Microbiology Procedures Handbook. 2nd ed. update, ASM Press, Washington D.C. 2007, p Perilla MJ, Ajello G, Bopp C, Elliott J, Facklam R, Knapp JS, Popovic T, Wells J, Dowell SF. Streptococcus pneumoniae. In: Manual for the Laboratory Identification and Antimicrobial Susceptibility Testing of Bacterial Pathogens of Public Health Importance in the Developing World. Chapter V. CDC, and WHO. 2003, p Popovic T, Ajello GW, Facklam RR. Laboratory Methods for the Diagnosis of Meningitis Caused by Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae, and Haemophilus influenzae. Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, GA, USA Doern GV, Chapin KC. Laboratory identification of Haemophilus influenzae. Effets of basal media on the results of the satellitism test and evaluation of the RapID NH system. J Clin Microbiol 1984;20: Ulusal Mikrobiyoloji Standartları Sayfa 9 / 9 Bakteriyoloji / Test Prosedürleri / B-TP-23 / Sürüm: 1.1 /

ULUSAL MİKROBİYOLOJİ STANDARTLARI (UMS) Hareket Testi. Basıldığında KONTROLSUZ KOPYA niteliğindedir.

ULUSAL MİKROBİYOLOJİ STANDARTLARI (UMS) Hareket Testi. Basıldığında KONTROLSUZ KOPYA niteliğindedir. Basıldığında KONTROLSUZ KOPYA niteliğindedir. ULUSAL MİKROBİYOLOJİ STANDARTLARI (UMS) Hareket Testi Hazırlayan Birim Klinik Bakteriyoloji Tanı Standartları Çalışma Grubu Onaylayan Birim Türkiye Halk Sağlığı

Detaylı

ULUSAL MĠKROBĠYOLOJĠ STANDARTLARI (UMS)

ULUSAL MĠKROBĠYOLOJĠ STANDARTLARI (UMS) Basıldığında KONTROLSUZ KOPYA niteliğindedir. ULUSAL MĠKROBĠYOLOJĠ STANDARTLARI (UMS) Q Ateşinin (Coxiella burnetii enfeksiyonunun) Mikrobiyolojik Tanısı Hazırlayan Birim Klinik Bakteriyoloji Tanı Standartları

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Doğumevi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Klinik Şefi: Gyn. Op. Dr. Ali İsmet Tekirdağ

T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Doğumevi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Klinik Şefi: Gyn. Op. Dr. Ali İsmet Tekirdağ T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Doğumevi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Şefi: Gyn. Op. Dr. Ali İsmet Tekirdağ 1 SON TRİMESTER GEBELERDE, REKTO-VAJİNAL FLORADA GRUP B STREPTOKOK

Detaylı

Mikrobiyoloji. El Kitabı (Hızlı Erişim) II. Baskı. Editörler Prof. Dr. A. Kadir HALKMAN Özlem Etiz SAĞDAŞ. Kasım 2011, Ankara

Mikrobiyoloji. El Kitabı (Hızlı Erişim) II. Baskı. Editörler Prof. Dr. A. Kadir HALKMAN Özlem Etiz SAĞDAŞ. Kasım 2011, Ankara Mikrobiyoloji El Kitabı (Hızlı Erişim) II. Baskı Editörler Prof. Dr. A. Kadir HALKMAN Özlem Etiz SAĞDAŞ Kasım 2011, Ankara ISBN : 978-975-00373-2-0 Merck Mikrobiyoloji El Kitabı (Hızlı Erişim) II. Baskı

Detaylı

Genital Sistem Örnekleri

Genital Sistem Örnekleri Genital Sistem Örnekleri Bu rehber Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlığı Derneği (KLİMUD) tarafından hazırlatılmış olup rehberin her türlü yayın, basım ve dağıtım hakkı KLİMUD a aittir. KLİMUD un yazılı izni

Detaylı

SAĞLIK PERSONELİNE YÖNELİK EL YIKAMA VE EL DEZENFEKSİYONU REHBERİ

SAĞLIK PERSONELİNE YÖNELİK EL YIKAMA VE EL DEZENFEKSİYONU REHBERİ SAĞLIK PERSONELİNE YÖNELİK EL YIKAMA VE EL DEZENFEKSİYONU REHBERİ Hazırlayanlar Dr. Dyt. Saniye Bilici Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Uzm. Dr. Hasan Irmak Sağlık Bakanlığı Temel

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI Hemşirelik Programı YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Gül BÜLBÜL MARAŞ

Detaylı

a) Fare embriyonik fibroblast hücrelerinin dondurulması ve çözülmesi 11 a) Stromal hücre izolasyonu 12 b) Glandular hücre izolasyonu 12

a) Fare embriyonik fibroblast hücrelerinin dondurulması ve çözülmesi 11 a) Stromal hücre izolasyonu 12 b) Glandular hücre izolasyonu 12 EMBRİYONİK KÖK HÜCRE İZOLASYONU VE KÜLTÜRÜ İçindekiler Giriş 4 1. Gerekli Kimyasallar ve Materyaller 4 1.1. Kök Hücre Kültürü Amaçlı Kullanılan Plastik ve Cam malzemeler 4 1.2. Kök Hücre Kültür Ortamı

Detaylı

BELİRLİ FUNGUS TÜRLERİNİN BAZI BAKTERİ TÜRLERİ ÜZERİNDE ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI. Öztürk DÜNDAR

BELİRLİ FUNGUS TÜRLERİNİN BAZI BAKTERİ TÜRLERİ ÜZERİNDE ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI. Öztürk DÜNDAR BELİRLİ FUNGUS TÜRLERİNİN BAZI BAKTERİ TÜRLERİ ÜZERİNDE ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI Öztürk DÜNDAR YÜKSEK LİSANS TEZİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI Danışman: Prof. Dr. Ahmet ASAN 2011 EDİRNE I

Detaylı

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 4 TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI LABORATUVAR TEST REHBERİ HAZIRLAYAN: Uzm.Dr.Hasan KILIÇ EDİTÖR: Nilgün AKAL Kalite Yönetim Birimi Bu rehber, Türkiye

Detaylı

KAN KÜLTÜRÜ UYGULAMA KILAVUZU

KAN KÜLTÜRÜ UYGULAMA KILAVUZU KAN KÜLTÜRÜ UYGULAMA KILAVUZU Editör Prof. Dr. Ahmet Baflustao lu derneklerinin katk lar yla... 1 YAZARLAR Ahmet Baflustao lu Gülhane Askeri T p Akademisi T bbi Mikrobiyoloji AD. Ankara Aydan Özkütük Dokuz

Detaylı

AKUT ATEŞLE GELEN HASTADA LABORATUVARIN AKILCI KULLANIMI

AKUT ATEŞLE GELEN HASTADA LABORATUVARIN AKILCI KULLANIMI İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 31 TOPLUMDAN EDİNİLMİŞ ENFEKSİYONLARA PRATİK YAKLAŞIMLAR Sempozyum Dizisi No:61 Şubat 2008; s. 31-42 AKUT ATEŞLE GELEN HASTADA LABORATUVARIN

Detaylı

GIDA MÜHENDĐSLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI

GIDA MÜHENDĐSLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI ÇUKUROVA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Fatma OR KAHRAMANMARAŞ TA ÜRETĐLEN MARAŞ USULÜ DONDURMALARIN MĐKROBĐYOLOJĐK KALĐTELERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ ÜZERĐNE BĐR ARAŞTIRMA GIDA MÜHENDĐSLĐĞĐ

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ LABORATUARI ÇORUM G.H.H. MÜD. YRD. ŞEREF EFE KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

MİKROBİYOLOJİ LABORATUARI ÇORUM G.H.H. MÜD. YRD. ŞEREF EFE KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ MİKROBİYOLOJİ LABORATUARI ÇORUM G.H.H. MÜD. YRD. ŞEREF EFE KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ MİKROBİYOLOJİ LABORATUARI Tıbbi Mikrobiyoloji bir klinik laboratuvar branşı olup, infeksiyon hastalıklarına neden olan

Detaylı

Sterilizasyon ve dezenfeksiyon tanım ve gerekliliği Sterilizasyon yöntemleri Sterilizasyonun kontrolü Dezenfektanlar ve kategorileri Dezenfeksiyon

Sterilizasyon ve dezenfeksiyon tanım ve gerekliliği Sterilizasyon yöntemleri Sterilizasyonun kontrolü Dezenfektanlar ve kategorileri Dezenfeksiyon Sterilizasyon ve dezenfeksiyon tanım ve gerekliliği Sterilizasyon yöntemleri Sterilizasyonun kontrolü Dezenfektanlar ve kategorileri Dezenfeksiyon işleminin uygulanması ve kontrolü Dezenfeksiyon Sterilizasyon

Detaylı

Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmeliğin Uygulama Talimatı

Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmeliğin Uygulama Talimatı Dayanak:18.05.2012 tarihli ve 1179 sayılı Olur. Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmeliğin Uygulama Talimatı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

Farklı Kalsiyum Konsantrasyonlarının Enterotoksijenik Bacteroides Fragilis Kökenlerinin Üremesi Üzerine Etkisi

Farklı Kalsiyum Konsantrasyonlarının Enterotoksijenik Bacteroides Fragilis Kökenlerinin Üremesi Üzerine Etkisi MÜSBED 2012;2(4):149-154 Farklı Kalsiyum Konsantrasyonlarının Enterotoksijenik Bacteroides Fragilis Kökenlerinin Üremesi Üzerine Etkisi Neşe Balkan 1, Nilüfer Özaydın 2, Nurver Toprak Ülger 1 Araştırma

Detaylı

Bulaşıcı hastalıkların son yıllarda ciddi artış göstermesi nedeniyle, sağlık çalışanlarının

Bulaşıcı hastalıkların son yıllarda ciddi artış göstermesi nedeniyle, sağlık çalışanlarının Diş Hekimliği Uygulamalarında Çapraz İnfeksiyon Riski Prof. Dr. Rahime NOHUTCU Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı, ANKARA Bulaşıcı hastalıkların son yıllarda ciddi

Detaylı

LABORATUVARLARININ. Akreditasyonu

LABORATUVARLARININ. Akreditasyonu EA 4/10 M KROB YOLOJ LABORATUVARLARININ Akreditasyonu 1. Giri ve belgenin uygulama alanı 1.1 Akreditasyon genel artları,deney ve kalibrasyon laboratuarlarının yeterlili i için genel artlar olarak uluslararası

Detaylı

İlgili Pazarın Tanımlanmasına İlişkin Kılavuz

İlgili Pazarın Tanımlanmasına İlişkin Kılavuz İÇİNDEKİLER 1. İLGİLİ PAZAR...2 1.1. İlgili Ürün ve İlgili Coğrafi Pazar...2 1.2. İlgili Pazar Kavramı ve Rekabet Politikasının Hedefleri...3 1.3. Pazar Tanımlamasının Temel İlkeleri...3 1.3.1. Talep İkamesi...3

Detaylı

KAN BANKASI VE AFEREZ ÜNİTESİ KAN BİLEŞENLERİ TAM KAN

KAN BANKASI VE AFEREZ ÜNİTESİ KAN BİLEŞENLERİ TAM KAN Sayfa No 1/31 TAM KAN Transfüzyon için hazırlanan tam kan, uygun bir bağışçıdan, steril ve apirojen antikoagülan ve kullanılarak alınan kandır. Temelde kan bileşenlerinin hazırlanması için kaynak olarak

Detaylı

NUMUNE ALMA KILAVUZU

NUMUNE ALMA KILAVUZU NUMUNE ALMA KILAVUZU A. AMAÇ Bu kılavuz muayene ve analiz için gümrük laboratuvarlarına gönderilmek üzere tır, tank, varil, konteyner, bidon, kutu, çuval vb. çeģitli taģımacılık araçlarından katı, sıvı

Detaylı

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 22.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25883 TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tıbbi atıkların üretiminden

Detaylı

TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ ÇALIŞANLARI İÇİN HİJYEN EL KİTABI

TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ ÇALIŞANLARI İÇİN HİJYEN EL KİTABI TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ ÇALIŞANLARI İÇİN HİJYEN EL KİTABI Hazırlayanlar Dr. Dyt. Saniye Bilici Sağlık Bakanlığı-Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Şubat - 2008 ANKARA Birinci Basım : Şubat 2008

Detaylı

Editörden. Kış ayının kendini iyiden iyiye hissettirdiği şu günlerde yeni yılın ilk e-bültenini sizlerle paylaşmanın heyecanını yaşıyoruz.

Editörden. Kış ayının kendini iyiden iyiye hissettirdiği şu günlerde yeni yılın ilk e-bültenini sizlerle paylaşmanın heyecanını yaşıyoruz. Editörden Sevgili e-haber Okuyucuları, Kış ayının kendini iyiden iyiye hissettirdiği şu günlerde yeni yılın ilk e-bültenini sizlerle paylaşmanın heyecanını yaşıyoruz. Kalite Sistem olarak hazırladığımız

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ. SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI ÖRNEK ALMA EL KİTABI

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ. SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI ÖRNEK ALMA EL KİTABI NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI ÖRNEK ALMA EL KİTABI HAZIRLAYAN: Prof. Dr. Aynur EREN TOPKAYA Yrd. Doç. Dr. Hayati GÜNEŞ Arş. Gör. Dr. Reyhan MUTLU

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü SAYI : B.18.0.ÇYG.0.04.00.01/ KONU : Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmeliğe ĠliĢkin Genelge GENELGE (2010/ ) Bakanlığımca 26/03/2010 tarihli ve 27533 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan ve 01/04/2010

Detaylı

VRE LERİN LABORATUVAR TANISI. Dr. Gül BAHAR ERDEM

VRE LERİN LABORATUVAR TANISI. Dr. Gül BAHAR ERDEM VRE LERİN LABORATUVAR TANISI Dr. Gül BAHAR ERDEM GENEL ÖZELLİKLER Genetik olarak Vagococcus, Tetragenococcus Fenotipik olarak Streptococcus, Lactococcus ile benzerlik gösterir. Katı by. de kokobasiller,

Detaylı

MANİSA İLİ HALK SAĞLIĞI LABORATUARI SU NUMUNESİ ALMA EL KİTABI

MANİSA İLİ HALK SAĞLIĞI LABORATUARI SU NUMUNESİ ALMA EL KİTABI TC MANİSA İLİ HALK SAĞLIĞI LABORATUARI SU NUMUNESİ ALMA EL KİTABI 1 REVİZYON TAKİP SAYFASI REVİZYON YAPILAN REVİZYON YAPILAN REVİZYON REVİZYON AÇIKLAMASI SAYFA TARİH NO 2 DAĞITIM TABLOSU DAĞITILAN BİRİM

Detaylı

KÜTAHYA YÖRESİNDE BURUN MUKOZASINDAKİ Staphylococcus aureus TAŞIYICILIĞININ VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIĞININ ARAŞTIRILMASI.

KÜTAHYA YÖRESİNDE BURUN MUKOZASINDAKİ Staphylococcus aureus TAŞIYICILIĞININ VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIĞININ ARAŞTIRILMASI. KÜTAHYA YÖRESİNDE BURUN MUKOZASINDAKİ Staphylococcus aureus TAŞIYICILIĞININ VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIĞININ ARAŞTIRILMASI Aysel GÜLBANDILAR Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Laboratuarı, 43010, Kütahya, agulbandilar@yahoo.com

Detaylı