Birlikte Kazanmak ve Birlikte Büyümek Temel lkemizdir...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Birlikte Kazanmak ve Birlikte Büyümek Temel lkemizdir..."

Transkript

1

2 Birlikte Kazanmak Birlikte Büyümek Temel lkemizdir... Merhaba De erli Bayilerimiz, Aydo an irketler Grubu olarak Meges Boyay 2010 y l nda BASF firmas ndan sat n almam z n üzerinden üç tam y l geride b rakm bulunmaktay z. Bu zaman içerisinde sizlerin yak n ilgi teccühünüze mahzar olmak bize büyük mutluluk gurur rmektedir. Sizin güninize lay k olmak için bizler tüm yönetim kadromuz çal anlar m z la tam bir ekip ruhu olu turarak çal malar m z büyük bir evk heyecanla devam etmektedir. Bu kapsamda pazara yeniden merhaba dedi imiz 2010 y l A ustos ay ndan bugüne öncelikle sektörü iyi bilen, deneyimli üst yönetim sat kadromuzla birlikte kalifiye insan yap s ndan olu an di er birimleri olu turup k sa zamanda önemli mesafe ald m z söylemek istiyorum. Fabrika üretim alt yap m z teknolojimizi gözden geçirip eksiklerimizi tamamlayarak daha da güçlenmi olduk. Türkiye genelinde pazar n %70 ini olu turan bölümünde bölge temsilciliklerimizi olu turarak on da t c bayimiz ile 1500 perakende sat noktas ndan olu an alt bayi a n tamamlam bulunmaktay z. Bundan sonra 2015 y l sonuna kadar açmad m z bölgeleri de açarak 15 toptanc bayi ile birlikte civar nda alt bayi ye ula may hedeflemekteyiz. Megesin 1967 den bugüne gelen güçlü marka bilinirli ine sahip oldu unu pazar gezdi imizde sizler taraf ndan belirtilmekte oldu unu biliyoruz. Bu nedenle h rs yapmadan sa l kl sa lam istikrarl ad mlar atarak, tüm rakiplerimizi iyi tan yor hepsine sayg duyarak Meges markas n hak etti i yere elbirli i ile getirmek amac nday z. Bizler pazarda ya anan yo un rekabetlerin de etkisi ile gerek üretici firmalar gerekse siz perakende toptan sat noktalar n n en büyük sorununun kars zl k büyük finansal riskler oldu unu biliyoruz. Bu nedenle Meges boya olarak sizlerle birlikte kazanmay birlikte büyümeyi kendimize ilke edindik. Meges boyan n marka gücünü kendi tecrübe birikimlerimiz ile birle tirip maksimum kalitede ürünleri uygun fiyatlarla hizmetinize sunup, bayiliklerde seçici davran p ürünlerimize markam za sahip ç karak sizlerin para kazanmas n sa lamaya çal yoruz. Do ru yolda oldu umuzu bayilerimizin ürünlerinizden para kazan yoruz ifadelerinden de anl yoruz. Meges Markas Türkiye de lk silikonlu d cephe boyas Betonite, IC marin, IC yal t m grubu ürünleri, Glazol do al ta rni i gibi birçok ürünü tasarlay p sektörün hizmetine sunup ilkleri yapan firma olarak bundan sonrada yeni ürünler tasarlayarak bayilerinin hizmetine sunmaya devam edecektir y l ile birlikte markam za ivme kazand racak bir ambalaj de i ikli ini gerçekle tirip yine 2014 y l çerisinde boya renk makinelerimizi devreye alarak pazar pay m z art rmaya yönelik bu gibi ad mlar atmaya devam edece iz y l n n ülkemiz boya sektörü için sa l kl, sorunsuz, kay ps z bol kazançl bir y l olmas dileklerimle hepinize sayg lar m sunuyorum. Ercan KEND GELEN Pazarlama & Sat Müdürü

3 Ç CEPHE BOYALARI ÜRÜN GRUBU ATLANT S S L KONLU PEKMAT 2 2,5 Lt 54, Tam silinebilen,silikonlu, Kokusuz, Antibakteriyel,Üstün kapatma gücü,yüksek metraj yapan ipek mat dokulu, Nefes alabilen iç cephe duvar boyas 1 7,5 Lt 155, Lt 299, SÜPER TAVAN Ya örtücülük,kuru Örtüçülük özelli i yüksek, Kolay yay lan,nefes alabilen z yapmayan,her türlü eski boyal yüzeyde Saten alç yüzeyler için özel tasarlanm,berrak beyaz,mat, Süper Tavan boyas ADA S L KONLU SOFT PEK Kg 20, Kg 49, ,5 Kg 82,00 2 2,5 Lt 45, Silinebilir,Akrilik kopolimer esasl,kapatma gücü yüksek,üstün yay lma özelli i olan, Küf yapmayan,soft ipek doku ol turan silikolu iç mekan boyas. 1 7,5 Lt 125, Lt 241,00 ADA PLAST K MAT 2 3,5 Kg 35, Akrilik esasl,üstün Örtücülü,Mükemmel yay labilen Dekoratif mat birinci s n f iç cephe boyas 1 10 Kg 93, Kg 177,75 M LLENN UM TAVAN Kg 16, Akrilik kopolimer esasl, Gerçek beyazl kta,yüksek örtücü,kolay uygulanan, z yapmayan su bazl tavan boyas 1 10 Kg 38, ,5 Kg 63,50 M LLENN UM PLAST K BOYA 2 3,5 Kg 25, Akrilik esasl,kapatma gücü,yay lma özelli i yüksek,subazl,dekoratif mat iç cephe boyas 1 10 Kg 65, Kg 124,00 M LLENN UM S L KONLU Ç CEPHE BOYASI 2 3,5 Kg 31, Akrilik esasl,silkonlu,örtücü,dekoratif mat,temizlenebilir nefes alma özelli i olan iç cephe boyas 1 10 Kg 80, Kg 150,00 02

4 Ç CEPHE ASTARLARI ÜRÜN GRUBU DÖNÜ ÜM ASTARI 2 3,5 Kg 25, Akrilik kopolimer esasl,eski boyal alç yüzeyli sat hlarda sentetikten su bazl ya renk de i imlerinde geçi i kolayla t ran dolgulu astar SATEN ALÇI ASTARI 1 10 Kg 62, Kg 119,00 2 2,5 Lt 16, Saten alç l, Macunlu, vb yüksek emicili yüzeyler için aderans sa lay c kullan ma haz r, effaf astar 1 15 Lt 78,00 1/7 ZOLE ASTAR 6 0,750 Lt 12, Yüksek penetrasyon yap ma özelli ine sahip konsatre iç d cephelerde kullan bilir effaf izolasyon astar. ç cephe boya alt astar olarak kullan ld nda mutlaka bire yedi su ile inceltinz. 2 2,5 Lt 34,50 1 7,5 Lt 96, Lt 187,00 BRÜT BETON ASTARI 2813 Brüt beton üzerine yap lacak çimento esasl alç uygulamalar ndan önce yüzey haz rlama aderans art rmak amac ile haz rlanm ye il renkli astar 1 12 Kg 88,50 03

5 Ç CEPHE BAZ BOYALARI ÜRÜN GRUBU ATLANT S S L KONLU PEKMAT (A-BAZ) 2 2,5 Lt 53, A A Tam silinebilen,silikonlu, Kokusuz, Antibakteriyel,Üstün kapatma gücü,yüksek metraj yapan ipek mat dokulu, Nefes alabilen iç cephe duvar boyas 1 7,5 Lt 150, Lt 288,00 ATLANT S S L KONLU PEKMAT (B-BAZ) 2 2,5 Lt 50, B B Tam silinebilen,silikonlu, Kokusuz, Antibakteriyel,Üstün kapatma gücü,yüksek metraj yapan ipek mat dokulu, Nefes alabilen iç cephe duvar boyas 1 7,5 Lt 136, Lt 260,00 ATLANT S S L KONLU PEKMAT (C-BAZ) TR EFFAF 2 2,5 Lt 41, C C Tam silinebilen,silikonlu, Kokusuz, Antibakteriyel,Üstün kapatma gücü,yüksek metraj yapan ipek mat dokulu, Nefes alabilen iç cephe duvar boyas 1 7,5 Lt 114, Lt 218,00 ADA S L KONLU SOFT PEK (A-BAZ) 2 2,5 Lt 44, A A Silinebilir, Akrilik kopolimer esasl, Kapatma gücü yüksek, Üstün yay lma özelli i olan, Küf yapmayan, Soft ipek doku ol turan silikolu iç mekan boyas. 1 7,5 Lt 124, Lt 237,00 ADA S L KONLU SOFT PEK (B-BAZ) 2 2,5 Lt 40, B B Silinebilir,Akrilik kopolimer esasl,kapatma gücü yüksek,üstün yay lma özelli i olan, Küf yapmayan,soft ipek doku ol turan silikolu iç mekan boyas. 1 7,5 Lt 110, Lt 211,00 ADA S L KONLU SOFT PEK (C-BAZ) TR EFFAF 2 2,5 Lt 39, C C Silinebilir,Akrilik kopolimer esasl,kapatma gücü yüksek,üstün yay lma özelli i olan, Küf yapmayan,soft ipek doku ol turan silikolu iç mekan boyas. 1 7,5 Lt 106, Lt 203,50 M LLENN UM S L KONLU BOYA (A-BAZ) 2 3,5 Kg 29, A A Akrilik esasl,silkonlu,örtücü,dekoratif mat,temizlenebilen nefes al r iç cephe boyas 1 10 Kg 77, Kg 146,00 M LLENN UM S L KONLU BOYA (B-BAZ) 2 3,5 Kg 27, B B Akrilik esasl,silkonlu,örtücü,dekoratif mat,temizlenebilen nefes al r iç cephe boyas 1 10 Kg 69, Kg 133,00 M LLENN UM S L KONLU BOYA (C-BAZ) TR EFFAF 2 3,5 Kg 25, C C Akrilik esasl,silkonlu,örtücü,dekoratif mat,temizlenebilen nefes al r iç cephe boyas 1 10 Kg 64, Kg 123,00 04

6 BETON TE BETON TE BETON TE BU... Örtücülükte yüksek de erler Kalite dayan kl l kta s n r tan maz Canl solmayan renkler Dekoratif d cephe boyas 05

7 DI CEPHE BOYA, ASTAR VE M ACUN ÜRÜN GRUBU BETON TE S L KONLU DI CEPHE BOYASI 2 2,5 Lt 57, Yüksek koruma, Kir tutmama suya kar direnç özelli ine sahip, Maksimum nefes alan, Üstün kapat c l k özelli i olan, Silikon esasl, Antibakteriyel olup küf yosun üretmeyen,solmayan renkleri ile, Su bazl birinci s n f d cephe boyas AKR LEKS S L KONLU DI CEPHE BOYASI 1 15 Lt 300, Su bazl, Silikonlu, Nefes alan,örtücü,küf yosun olu turmayan,mükemmel yay lan,dekoratif solmayan renklere sahip d cephe boyas 1 15 Lt 234,00 AKR LEKS AKR L K DÜZ BOYA 2 2,5 Lt 39, Akrilik esasl, Su bazl, Nefes alan, Üstün örtücü,her türlü yüzeyde kolay uygulanan dekora f mat iç d cepheler için özel tasarlanm duvar boyas 1 7,5 Lt 110, Lt 211,00 BETON TE S L KONLU GRENL 2803 Silikon esasl, Yüksek Koruma (mantolama Sistemi ile Uyumlu),Küf yosun önleyici katk l, Dekoratif, Birinci s n f d cephe boya kaplamas d r Kg 199,00 BETON TE S L KONLU BEYAZ ÖRTÜCÜ ASTAR 2 3,5 Kg 29, Silikon Esasl, Dolgulu, Renk geçi ini destekleyen, Son kat boya sarfiyat n azaltan birinci s n f D cephe astar 1 10 Kg 78, Kg 146,00 AKR LEKS S L KONLU DI CEPHE ASTAR 2811 Akrilik kopolimer esasl,silikonlu,örtücü d cephe boya astar 1 20 Kg 115,00 BETON TE DI CEPHE MACUNU 2 4 Kg 21, Akrilik kopolimer esasl,esnek Yap da,mükemmel yüzey doldurucu, Hata kapatan, D cephe macunu 1 25 Kg 96,00 ** Akrileleks akrilik ürünümüz beyaz olarak üretilir 06

8 DI CEPHE BAZ BOYALARI ÜRÜN GRUBU BETON TE S L KONLU DI CEPHE BOYASI (A-BAZI) 2 2,5 Lt 53, A A Yüksek koruma, Kir tutmama suya kar direnç özelli ine sahip, Maksimum nefes alan, Üstün kapat c l k özelli i olan, Silikon esasl, Antibakteriyel olup küf yosun üretmeyen,solmayan renkleri ile, Su bazl birinci s n f d cephe boyas 1 7,5 Lt 145, Lt 278,00 BETON TE S L KONLU DI CEPHE BOYASI (B-BAZI) 2 2,5 Lt 46, B B Yüksek koruma, Kir tutmama suya kar direnç özelli ine sahip, Maksimum nefes alan, Üstün kapat c l k özelli i olan, Silikon esasl, Antibakteriyel olup küf yosun üretmeyen,solmayan renkleri ile, Su bazl birinci s n f d cephe boyas 1 7,5 Lt 128, Lt 244,00 BETON TE S L KONLU DI CEPHE BOYASI (C-BAZI) 2 2,5 Lt 39, C C Yüksek koruma, Kir tutmama suya kar direnç özelli ine sahip, Maksimum nefes alan, Üstün kapat c l k özelli i olan, Silikon esasl, Antibakteriyel olup küf yosun üretmeyen,solmayan renkleri ile, Su bazl birinci s n f d cephe boyas 1 7,5 Lt 109, Lt 210,00 AKR LEKS S L KONLU DI CEPHE BOYASI (A-BAZI) 2 2,5 Lt 42, A A Su bazl, Silikonlu, Nefes alan,örtücü,küf yosun olu turmayan,mükemmel yay lan,dekoratif solmayan renklere sahip d cephe boyas 1 15 Lt 222,00 AKR LEKS S L KONLU DI CEPHE BOYASI (B-BAZI) 2 2,5 Lt 37, B B Su bazl, Silikonlu, Nefes alan,örtücü,küf yosun olu turmayan,mükemmel yay lan,dekoratif solmayan renklere sahip d cephe boyas 1 15 Lt 193,00 AKR LEKS S L KONLU DI CEPHE BOYASI (C-BAZI) 2 2,5 Lt 31, C C Su bazl, Silikonlu, Nefes alan,örtücü,küf yosun olu turmayan,mükemmel yay lan,dekoratif solmayan renklere sahip d cephe boyas 1 15 Lt 165,00 07

9 SENTET K BOYA VE ASTARLARI ÜRÜN GRUBU YAKUT LÜX YA LI BOYA PARLAK 6 0,375 lt 11, Alkit reçine esasl, Kur un içermeyen, Mükemmel kapatma yay lma özeli ine sahip, Solnt bazl parlak sonkat ah ap,metal duvar boyas lt 17,25 4 2,5 lt 48, lt 263,00 YAKUT ENAMEL YA LI BOYA 8 0,250 KG 7, Alkit reçine esasl,kur un içermeyen,solnt bazl,(gold parlak) Sentetik ah ap, metal duvar boyas 6 0,850 Kg 13, Kg 40, Kg 214, MEGA METAL Solnt bazl kur un içermeyen,son Kat,Astar,Antipas. Üçü bir boyada metal boyas Beyaz,Siyah,Orta Gri 6 0,850 Kg 15, Kg 41, Kg 216, MEGA METAL Solnt bazl kur un içermeyen,son Kat,Astar,Antipas. Üçü bir boyada metal boyas Nar Çiçe i 6 0,850 Kg 18, Kg 50, Kg 265, MEGA METAL Solnt bazl kur un içermeyen,metalik görünümlü,son Kat,Astar,Antipas. Üçü bir boyada metal boyas Metalik Gri 6 0,85 Kg 21, Kg 60, Kg 312,00 YAKUT MAT YA LI BOYA 6 1 Kg 11, Alkit reçine esasl, Kur un içermeyen, Mükemmel kapatma yay lma özeli ine sahip, Solnt bazl MAT boya (Beyaz Siyah) 4 3,5 Kg 35, Kg 180, YAKUT ANT PAS Alkit reçine esasl, Kur un içermeyen, Paslanmaya kar koruyucu, Dolgu gücü yüksek, Antikorozif metal boya astar 6 1 Kg 10, Kg 26, Kg 134, YAKUT SENTET K ASTAR Alkit reçine esasl, Kur un içermeyen, Üstün yay lma kapatma, Dolgu gücü yüksek,ah ap metal için sentetik astar. 6 1 kg 11, kg 26, kg 149,00 08 *** Antipas ürünümüz Gri,Beyaz,K rm z Ye il renklerde üretilmektedir,

10 09

11 SPECIAL (ÇOK AM AÇLI) ÜRÜN GRUBU GLAZOL TA VERN 6 0,750 Lt 24, Silikon modifiyeli, D cephe yüzey koruyuculu, Alkali direnci yüksek, Nefes alma su itme özelli ine sahip, Solnt bazl effaf do al ta rni idir 4 2,5 Lt 66, Lt 353,00 KORT BOYASI 1342 Tenis kortlar için formüle edilmi, akrilik kopolimer esal, beton asfalt yüzeye uygulanabilen elastik boyad r YE L KIRMIZI 1 20 Kg 165,00 YOL Ç ZG BOYASI 0700 Yo un trafik ko ullar na dayan ml yol çizgi boyas d r 1 20 Kg 225, BOYA SÖKÜCÜ Özel solnt kar ml, kolay uygulanan, kutli boya sökücü Lt 13, Lt 190,00 ALUM NYUM YALDIZ BOYA 24 0,200 Lt 7, ,375 Lt 10, Sac,Galniz, Alüminyum metal yüzeylere mükemmel yap an üstün koruma sa layan boya 6 0,750 Lt 17,00 4 2,5 Lt 49, Kg 225,00 ALTIN YALDIZ BOYA 24 0,200 Lt 10, Dekoratif amaçl kullan labilen,sac,galniz,alüminyum metal yüzeylere mükemmel yap an üstün koruma sa layan boya 6 0,75 Lt 30, Lt 400,00 MEGES KES N KES 6 1 Kg 16, Her türlü yüzeye uygulanabilen, Akrilik ba layac l,elastik yap da, Her türlü çat d yüzeyde su yal t m izolasyonu sa layan likit mebran 2 3 Kg 40, Kg 237,00 10

12 AH AP ÜRÜN GRUBU VERN KL AH AP KORUYUCU 6 0,750 Lt 15, A apta mantar küf olu umunu engelleyen, Dokusunu bozmadan renklendiren solnt bazl dekoratif rnikli ah ap koruyucudur 4 2,5 Lt 45, Lt 198,00 PARKE CAM C LA PARLAK Lt 15, Tek komponentli, Kolay uygulanan, Çizilmeye dayan ml, Ah ab uzun y llar koruyan parlak parke rni idir Lt 42, Lt 188,00 YAT VERN K PARLAK Lt 14, Suya, neme dayan ml, UV nlar na kar koruyucu, ç d mekanlarda kullan lan parlak ah ap rni idir Lt 41, Lt 183,00 TUTKAL ÜRÜN GRUBU AH AP TUTKALI 12 0,250 Kg 4, ,500 Kg 5,50 6 0,850 Kg 7, Tahta, Kaplama, Formika, Sunta vb. malzemelerin yap t r lmas nda kullanlan, Üstün yap ma sa layan çok amaçl tutkald r. 2 3 Kg 19, Kg 54, Kg 106, Kg 139,00 SÜPER MAS F TUTKALI (PEMBE) 6 0,850 Kg 10, Kg 26, Tahta, Kaplama, Formika, Sunta,MDF vb. malzemelerin yap t r lmas nda kullanlan, Üstün yap ma sa layan çok amaçl tutkald r Kg 76, Kg 148, Kg 200,00 11

13 12

14 IC M AR N TEKNE TAM R VE BAKIM ÜRÜN GRUBU 1201 P.U.111 TEKNE KAPLAMA MLZ.(TAKIM) Çift komponentli poliüretan esasl esnek kaplama malzemesi 6 1 Kg 23, Kg 76, Kg 323, P.U. 490 AH AP TEKNE ASTARI Tek komponentli poliüretan esasl nem kürlemeli, madeni yüzeyler hariç her türlü sat ha kulan labilen penetrasyonu kuvtli kullan lan yüzeyin dayan kl l n art ran effaf astar /ya sonkat malz. P.U.114/A TEKNE MACUNU (TAKIM) Çift komponentli poliüretan esasl elastik macun 6 1 Kg 26, Kg 97, Kg 318, Kg 25, Kg 88, Kg 395, P.U. ARMUZ DOLGU MACUNU (TAKIM) Çift komponentli poliüretan esasl dolgu macunu 6 1 Kg 25, Kg 91, P.U. 124 GÜVERTE VERN (TAKIM) Çift komponentli poliüretan esasl UV dayan ml deniz suyuna dayan kl, Atmosfer ko ular ndan etkilenmeyen gürte rni i 6 1 Kg 32, kg 130,00 IC M AR N (DEN Z) ZEH RL SONKAT BOYALAR 1249 IC SÜPER ZEH RL KAR NA BOYASI Vinil esasl kendili inden cilal ;Ah ap,sac,polyester teknelerin su alt yüzeyleri için süper sonuç ren zehirli karina boyas KIRMIZI VE MAV 6 1 Kg 39, Kg 102, Kg 440,00 13

15 IC YALITIM VE ZOLASYON ÜRÜN GRUBU IC MEGAFLEX 111 KAPLAMA MLZ.(TAKIM) 1201 Çift komponentli poliüretan esasl hertürlü tank,depo,havuz,starna,silo,boru,steril mekan,fabrika,rafineri,gemi sanayi,viyadük,tünel vb yerlerde,hacim kayb yapmadan kullan labilen su elektrik yal t m sa layan esnek kaplama malzemesi 1 20 Kg 323,00 IC MEGA 490 ASTAR 1205 Tek komponentli poliüretan esasl nem kürlemeli, Madeni yüzeyler hariç her türlü sat ha kulan labilen penetrasyonu kuvtli kullan lan yüzeyin dayan kl l n art ran effaf astar /ya sonkat malz Kg 318,00 IC MEGAF LLER 114/A ELAST K MACUN (TAKIM) 1204 Çift komponentli poliüretan esasl, Solnt içermeyen farkl malzemelerin birbirine yap t r lmas nda kullan labilen, hacim kayb yapmayan sert lastik elastikiyetinde macun 1 20 Kg 395,00 IC MEGA KALAFAT MACUNU (TAKIM) 1313 Çift komponentli poliüretan esasl,solnt içermeyen deniz suyu kimyasallara mukavim, mekanik direnci yüksek, dolgu s y rma macunu.polietilen hariç her türlü yüzeye uyguln r Kg 410,00 IC MEGAWATT 321 (TAKIM) 6 1 Kg 43, KG VE ÜZER ÜRET M YAPILIR Çift komponentli, Poliüretan esasl, Solnt içermeyen, Elektrik, Elektronik, Kablo, n aaat Telekominikasyon sanayinde çabuk donma sertle mesinden dolay yal t m mlz olarak kullan l r. 2 5 Kg 160,00 EPOXY BOYA VE ASTAR ÜRÜN GRUBU 1251 EPOXY SON KAT BOYA (TAKIM) Çift kompenentli epoxy reçineli sonkat boya.sanayide; Su,tuzlu su, asit a nmaya maruz metal, ah ap mineral yüzeylerde mükemmel koruma sa lar. 2 4 Kg 122, Kg 480,00 EPOXY ANT KORROZ F ASTAR (TAKIM) 1250 Çift komponentli, Epoxy reçineli,yüzey toleransl,su,tuzlu su,asit 1 24 Kg 495,00 a nmaya maruz Metal,Ah ap Mineral yüzey için gerekti inde son kat kullan labilen antikorrozif astar (Beyaz-Gri) 14

16 SELÜLOZ K BOYA VE VERN K ÜRÜN GRUBU 0300 SELÜLOZ K BOYA PARLAK Nitroselüloz esasl parlak son kat boya 1 GRUP (Siyah,Sar,Kahrengi,Gri) 6 0,750 Lt 16,00 4 2,5 Lt 45, Kg 203,00 SELÜLOZ K BOYA PARLAK 6 0,750 Lt 19, Nitroselüloz esasl parlak son kat boya 2 GRUP (Beyaz,K rm z,ye il,mavi) 4 2,5 Lt 55, Lg 248,00 SELÜLOZ K PARLAK VERN K 6 0,750 Lt 15, Nitroselüloz esasl, Çabuk kuruyan, Ah ab koruyan dekoratif görünüm sa layan, Her türlü ah ap yüzeye uygulanabilen son kat rniktir. 4 2,5 Lt 42, Kg 190,00 SELÜLOZ K DOLGU VERN 6 0,750 Lt 15, Ah ab n gözeneklerini do al görünümünü bozmadan doldurur, Son kat rniklerden önce uygulan r. 4 2,5 Lt 42, Kg 190,00 15

17 NCELT C LER (T NER) GRUBU SENTET K T NER 48 0,320 ml 4, ml 8, Sentetik bazl ürünlerin inceltilmesinde kullan l r 8 1,5 Lt 18,50 8 2,5 Lt 29, Lt 145, Kg 170, EPOXY T NER Epoxy grubu ürünlerin incelticisi 4 4 Lt 53, Lt 140,00 P.U. 010 NCELT C 6 1 Kg 19, IC grubu ürün incelticisi 2 5 Kg 65, Kg 170,00 SELÜLOZ K T NER 12 0,85 Lt 14, Selülozik grubu ürün incelticisi 6 3 Lt 40, Lt 140, Kg 160,00 M EGES YARDIM CI ÜRÜNLER GRUBU BOYA KORUMA ÖRTÜSÜ 4308 MEGES KORUMA ÖRTÜSÜ BOYUT (4m.X2,5m.) m2 (4m X 5m.) m2 (4m. X 8 m.) m2 (4m. X 10 m.) m2 (4m. X 12,5 m.) m2 1,75 2,90 4,45 5,30 6,55 16

18

AZ ENERJ GÜVENL GELECEK

AZ ENERJ GÜVENL GELECEK ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE N N 3 AYLIK TEMAT K YAYINIDIR. EYLÜL 2011 Yönetim Kurulu Baflkan Kubilay ULU Genel Koordinatör Meltem YILMAZ Yönetim Adresi XPS ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE fierifali Çiftli

Detaylı

Seramik için. pratik bak m ve döfleme önerileri. alfabesi 48

Seramik için. pratik bak m ve döfleme önerileri. alfabesi 48 Seramik in alfabesi 48 Tablo II de görüldü ü gibi ortalama toplam maliyet, ürün maliyeti ve döfleme maliyeti dikkate al narak yap lan maliyet hesab ndan çok daha farkl sonuçlar ortaya ç km flt r. Geçici

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları N SAN 2013 SADIK ÇULCUOĞLU Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları BAŞAK SELÇUK ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI H em bireysel hem kurumsal yat

Detaylı

Polimer Bitümlü Membranlarla Temel ve Teras Su Yal t m Uygulamalar

Polimer Bitümlü Membranlarla Temel ve Teras Su Yal t m Uygulamalar M. Kemal GEL / Teknik Müdür BTM A.fi. Polimer Bitümlü Membranlarla Temel ve Teras Su Yal t m Uygulamalar Bitümlü membranlarla yap lan su yal t m, yap elemanlar n n suya maruz kalan ve suyun geldi i taraftaki

Detaylı

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z fiubat 2012 TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z Prof.Dr. M. Necat Coflkun Doç. Dr. Hakan Naim Ardor Doç. Dr. A. Hakan Çermikli Doç. Dr. H. Ozan Eruygur Doç.

Detaylı

KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail:

KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail: KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail: kagider@kagider.org web: www.kagider.org T U l Ri R kl lk

Detaylı

GA_KAPAK_39 9/28/13 9:25 PM Page 2 EK M 2013 GÜRKAN KUMBAROĞLU Enerji ticareti ve Türkiye nin bölgesel avantajları ENERJİ BORSASI NE GETİRECEK?

GA_KAPAK_39 9/28/13 9:25 PM Page 2 EK M 2013 GÜRKAN KUMBAROĞLU Enerji ticareti ve Türkiye nin bölgesel avantajları ENERJİ BORSASI NE GETİRECEK? EK M 2013 GÜRKAN KUMBAROĞLU Enerji ticareti ve Türkiye nin bölgesel avantajları ENERJİ BORSASI NE GETİRECEK? İş Yatırım uzmanlığıyla BİST Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Piyasalar yükselirken de düşerken

Detaylı

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Mart 2009 TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON TURCom dan yeni ürün;

Detaylı

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Do rudan Yabanc Sermaye Yat r mlar nda Çok Uluslu irketlerin Çin Pazar na Yönelme E ilimleri Türkiye Yönünden Bir De erlendirme

Detaylı

E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM. Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi

E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM. Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi Son zamanlarda E-, E-Ticaret,

Detaylı

Doğru Yerdesiniz The Flooring Co.

Doğru Yerdesiniz The Flooring Co. Doğru Yerdesiniz The Flooring Co. KARO HALI / RULO HALI NEEDLEFELT / KEÇE HALI KAUÇUK ZEMİNLER LÜKS DİZAYN ZEMİNLER MODÜLER ALT ZEMİN SİSTEMİ FİKRİNİZİ YAZABİLDİĞİNİZ DUVAR BOYASI Yer kaplama malzemeleri

Detaylı

Her Zaman B Z Kazan r Reklam Mühendisli i nden letiflim Dan flmanl na uzanan, çeyrek asra çok daha fazlas n s d ran bir öykü

Her Zaman B Z Kazan r Reklam Mühendisli i nden letiflim Dan flmanl na uzanan, çeyrek asra çok daha fazlas n s d ran bir öykü Dr. Yeflim Toduk Akifl Her Zaman B Z Kazan r Reklam Mühendisli i nden letiflim Dan flmanl na uzanan, çeyrek asra çok daha fazlas n s d ran bir öykü iflbir ile reklam ve iletiflim sektörünün türkiye deki

Detaylı

Prof. d-r Slobotka Aleksovska. Sekiz y ll k ilkö retimde VIII ci s n ar için

Prof. d-r Slobotka Aleksovska. Sekiz y ll k ilkö retimde VIII ci s n ar için Prof. d-r Slobotka Aleksovska K MYA Sekiz y ll k ilkö retimde VIII ci s n ar için Düzenleyen: Prof. D-r Blagoya Yordanoski Aya Kiril ve Metodiy Üniversitesi Matematik Fakültesi, Kimya Enstütüsünde profösör

Detaylı

Ö retim Üyesi ya da Bilim nsan Kimdir?

Ö retim Üyesi ya da Bilim nsan Kimdir? Ö retim Üyesi ya da Bilim nsan Kimdir? brahim Orta asportas@mail.cu.edu.tr Çukurova Üniversitesi Stephan Zweig, Bilimde körlük yan lg de il, korkakl k d r. der. Bilim adam n n korkaklarla, ürkeklerle i

Detaylı

CONTAINER. Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de. Gürbulak. Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k

CONTAINER. Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de. Gürbulak. Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k CONTAINER Gürbulak Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k Gürbulak Nakliyat n Özel Ekidir Y l : 2013 Say : 2 Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de Ekonomisi zay f bir ulus, yoksulluktan

Detaylı

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa Ara. Gör. M. Hakan

Detaylı

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek Ayfle Kulin den RTÜK üyelerine flikâyet var sayfa 14 te BU GECEN N KORSAN I YOK! RATEM N korsana karfl düzenledi i Akl ma Bir Fikir Geldi iletiflim fikirleri yar flmas nda muhteflem final. Kültür ve Turizm

Detaylı

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Y az sona ermek üzere. Sonbahar kap da. K sa süre içinde yollar, a açlardan düflmüfl sar yapraklar kaplayacak. lkbahara kadar sürecek bir dinlenme dönemine

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

çindekiler Y ll k Rapor 2006

çindekiler Y ll k Rapor 2006 çindekiler Y ll k Rapor 2006 Bölüm I: SUNUfi 6 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 7 Ola an Genel Kurul Gündemi 8 Garanti Hakk nda 10 Özet Finansal Bilgiler 12 Garanti'nin Vizyonu, Misyonu, Stratejisi

Detaylı

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla.

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla. TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK Temel Bilgiler, Tasar m ve Uygulama Eki Hava Kanallar Say : 1 Mart-Nisan 2003 TTMD Ad na Sahibi Bekir Erdinç Boz Yaz flleri Müdürü Abdullah Bilgin Genel

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik Genel Hükümler

yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik Genel Hükümler Yönetmelik Karar Say : 2005/9207 Ekli yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik in yürürlü e konulmas ; 24/4/1930 tarihli ve 1593 say, 4/7/1934 tarihli ve 2559 say, 14/6/1989 tarihli ve 3572 say,

Detaylı

BK 9621 NE BK 9621 NE SP

BK 9621 NE BK 9621 NE SP No-Frost BK 9620 NE BK 9621 NE BK 9621 NE SP Lütfen önce bu k lavuzu okuyunuz! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı

ÖNSÖZ. Turgay DURAK CEO. Rev: 0.0

ÖNSÖZ. Turgay DURAK CEO. Rev: 0.0 Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima uymak ilkemizdir. Vehbi Koç ÖNSÖZ fiirketimiz, Cumhuriyet tarihi

Detaylı

Temel Foto raf Semineri Ders Notlar

Temel Foto raf Semineri Ders Notlar Temel Foto raf Semineri Ders Notlar Haz rlayan: Ufuk M. Duygun Kay n a k l a r P rof. Sabit Ka l fa g i l zzet Ke r i ba r M. S.Ü. Foto raf Bölümü, Prof. Sabit Ka l fa g i l ve Ö retim Görevlisi Kamil

Detaylı

eknanotekno 7/29/05 8:06 PM Page 3 noteknoloji

eknanotekno 7/29/05 8:06 PM Page 3 noteknoloji Türkiye de nanoteknoloji A USTOS 2005 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R HAZIRLAYANLAR : Bilkent Üniversitesi - Massachusetts Teknoloji Enstitüsü Prof. Dr. Salim Ç rac - Prof. Dr. Ekmel Özbay - Doç. Dr. O uz Gülseren

Detaylı

abcd temel afet bilinci el kitab

abcd temel afet bilinci el kitab abcd temel afet bilinci el kitab ABCD Temel Afet Bilinci El Kitab haz rlayanlar: Marla Petal, MSW. Zeynep Türkmen dan flman: Prof. Dr. Ahmet Mete Ifl kara kaynaklar: City of Los Angeles Fire Department

Detaylı

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı?

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı? Temmuz-A ustos-eylül 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 41 İnsanoğlunun En Eski Serüveni Yolculuk Nasıl Olmalı? Dimes Sial d Or Yarışması ndan birincilik ödülü kazandı. Dünya Meyve Suyu Kongresi

Detaylı