çindekiler Y ll k Rapor 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "çindekiler Y ll k Rapor 2006"

Transkript

1

2

3 çindekiler Y ll k Rapor 2006 Bölüm I: SUNUfi 6 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 7 Ola an Genel Kurul Gündemi 8 Garanti Hakk nda 10 Özet Finansal Bilgiler 12 Garanti'nin Vizyonu, Misyonu, Stratejisi ve Vazgeçilmez De erleri 14 Garanti'nin Sektördeki Konumu 15 Bafll ca Rekabet Üstünlükleri 16 Garanti Finansal Hizmetler Grubu fiirketleri Y l nda Garanti 20 Ödüller 22 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 26 Genel Müdür ün Mesaj 30 Araflt rma Gelifltirme Uygulamalar Y l Faaliyetleri 32 Kurumsal Bankac l k 32 Ticari Bankac l k 33 KOB Bankac l 34 Bireysel Bankac l k 37 Konut Finansman 38 Özel Bankac l k 39 Ödeme Sistemleri/Kredi ve Banka Kartlar 42 fiubesiz Bankac l k/alternatif Da t m Kanallar 44 Uluslararas Bankac l k 44 Proje Finansman 47 Hazine 49 Uluslararas Saklama ve Takas Hizmetleri 49 ABACUS 50 nsan Kaynaklar 52 Toplumsal Paylafl m Projeleri 54 Garanti Finansal Hizmetler Grubu fiirketleri nin Faaliyetleri 68 Türkiye de 2006 Y l Geliflmeleri Bölüm II: YÖNET M VE KURUMSAL YÖNET M UYGULAMALARI 72 Yönetim Kurulu ve Denetçiler 74 Üst Yönetim 79 Komiteler ve Komite Toplant lar na Kat l m 81 Özet Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 82 ç Kontrol, ç Denetim ve Risk Yönetimi Sistemlerinin flleyifllerinin Denetim Komitesi Taraf ndan De erlendirilmesi 83 nsan Kaynaklar Uygulamalar 84 Banka'n n Dahil Oldu u Risk Grubuna liflkin Aç klanmas Gereken Hususlar 85 Destek Hizmeti Al nan Kifli ve Kurulufllar 86 Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu Bölüm III: KONSOL DE OLMAYAN F NANSAL B LG LER VE R SK YÖNET M NE L fik N DE ERLEND RMELER 94 Ba ms z Denetim Raporu 95 Denetçiler Raporu 96 Türkiye Garanti Bankas A.fi.'nin 31 Aral k 2006 Tarihi tibariyle Haz rlanan Y lsonu Konsolide Olmayan Finansal Raporu 151 Mali Durum De erlendirmesi 155 Risk Yönetimi Politikalar Bölüm IV: KONSOL DE F NANSAL B LG LER 161 Ba ms z Denetim Raporu 162 Türkiye Garanti Bankas A.fi. ve Finansal Kurulufllar n n 31 Aral k 2006 Tarihi tibariyle Haz rlanan Y lsonu Konsolide Finansal Raporu 223 Garanti Hisselerinin Performans 223 Befl Y ll k Özet Finansal Bilgiler 225 Adresler

4

5 Y ll k Rapor 2006 Bölüm I SUNUfi

6 6 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü

7 Ola an Genel Kurul Gündemi Y ll k Rapor Aç l fl, Baflkanl k Divan n n teflkili, 2 Baflkanl k Divan na Ola an Genel Kurul Tutana n n imzalanmas için yetki verilmesi, 3 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporlar n n okunmas ve müzakeresi, 4 Bilanço ve Kâr/Zarar Hesaplar n n okunmas, müzakeresi ve tasdiki ile kâr da t m yla ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüflülerek kabulü veya reddi, 5 Y l içinde boflalan Yönetim Kurulu Üyelikleri ne kalan süreyi tamamlamak üzere yap lan atamalar n onaya sunulmas, 6 Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler in ibra edilmeleri, 7 Yönetim Kurulu Üyeleri nin ve Denetçiler in huzur hakk ve ücretlerinin tespiti, 8 Yap lan ba fllar n ortaklar n bilgisine sunulmas, 9 Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurumu nun ilgili yönetmeli i uyar nca Ba ms z D fl Denetim Firmas n n seçiminin onay, 10 Yönetim Kurulu Üyeleri nin Banka ile ifl yapabilmeleri için, Bankalar Kanunu hükümleri sakl kalmak kayd yla, Türk Ticaret Kanunu nun 334 ve 335 inci maddeleri gere ince izin verilmesi. 7

8 Garanti Hakk nda Kurumsal Profil Garanti Bankas 1946 y l nda Ankara'da kurulmufl ve geçen zaman içindeki baflar l çal flmalar sonucu bugün Türkiye'nin en büyük üçüncü özel bankas konumuna ulaflm flt r. Bafll ca faaliyet alanlar kurumsal bankac l k, ticari bankac l k, KOB bankac l ve bireysel bankac l kt r. Garanti tüm bu müflteri segmentlerine çok yönlü ve kaliteli finansal hizmetler sunmaktad r. Garanti, 'i aflan çal flan, yurtiçinde 478, yurtd fl nda Lüksemburg, Malta ve K br s'taki flubeleri, fianghay, Londra, Moskova ve Düsseldorf temsilcilikleri ve ayr ca dokuz finansal hizmet ifltiraki ile tam entegre bir finansal hizmetler grubu oluflturmaktad r. fltirakleri aras nda yurtd fl nda yerleflik GarantiBank International N.V. (Hollanda) ve GarantiBank Moscow (Rusya) bulunmaktad r y lsonu itibariyle Garanti'nin toplam aktifleri 36,0 milyar ABD dolar, kredi toplam 19,6 milyar ABD dolar ve mevduat toplam ise 21,6 milyar ABD dolar d r. Yeni ve yarat c ürünler Garanti'nin büyüme stratejisinin oda nda bireysel bankac l k ve KOB bankac l yer almaktad r. Banka çok farkl finansal gereksinimleri olan bu müflteri segmentlerindeki lider konumunu korumak ve daha da gelifltirmek amac yla müflteri odakl hizmet yaklafl m ile sürekli yeni ve yarat c ürünler gelifltirmektedir. Garanti'nin tarihi, Türk ve dünya bankac l nda ilk kez uygulad ürün ve hizmetlerle doludur. Garanti'nin kredi kartlar dünyaya örnek Garanti'nin en baflar l oldu u ifl kollar ndan biri kredi kartlar d r y l nda pazara sunulan Türkiye'nin ilk çipli ve çok markal kredi kart program Bonus Card, lansman ndan k sa bir süre sonra dünya çap nda be eni ve takdir kazanm fl ve birçok banka taraf ndan örnek al nm flt r. Alternatif da t m kanallar n n etkinli i Garanti'de, para çekme dahil tüm bankac l k ifllemlerinin %80'den fazlas alternatif da t m kanallar arac l yla gerçeklefltirilmektedir. nternet Bankac l 'n n lideri olan Garanti'nin Ça r Merkezi Türkiye'nin en büyükleri aras ndad r. Alternatif da t m kanallar na sürekli yat r m yapan Garanti, bu sayede operasyonel etkinli ini ve kârl l n önemli ölçüde art rabilmifltir. Toplumsal yaflam kalitesine katk Sosyal sorumlulu unun bilincinde bir kurumsal yap ya sahip olan Garanti, topluma ve çevreye katt de eri art rmay ve bu katk s n kendi kurumlar n oluflturarak düzenli ve sürekli k lmay hedeflemektedir. Garanti, kültür, sanat, e itim, spor ve çevre gibi konularda sponsorluk faaliyetleri yürütmekte, kültür ve sanata deste ini uluslararas platformlara tafl maktad r. T. Garanti Bankas A.fi. nin hisse senetleri MKB (GARAN.IS) ve Londra Menkul K ymetler Borsas nda ifllem görmektedir. Hissedarlara ait bilgi sayfas için bkz. sayfa 223 8

9 Y ll k Rapor 2006 Garanti nin Tarihindeki Kilometre Tafllar 1946 y l nda Ankara'da kurulan Garanti, 1983 te finans, sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren Do ufl Grubu'na kat ld da ilk halka arz n gerçeklefltirdi. Banka'n n hisseleri MKB'de ifllem görmeye bafllad te Türkiye'de ilk defa yurtd fl na hisse ihrac gerçeklefltiren kurum oldu de Do ufl Grubu'nun di er bankac l k ifltiraki olan Osmanl Bankas ile birleflti te ortakl k yap s n de ifltirdi. General Electric Co.'nun ifltiraki olan GE Consumer Finance (GECF) Garanti'ye ortak oldu. Garanti, Türkiye'nin lider bankalar ndan biri olarak, 2007 ve sonras nda da tüm hissedarlar, müflterileri ve çal flanlar için de er üretmeye devam edecektir. Ortakl k Yap s, Yönetici Hisseleri ve Ana Sözleflme De ifliklikleri Ortakl k Yap s T. Garanti Bankas A.fi. Ortakl k Yap s (31 Aral k 2006) Hisse Adedi Nominal (YTL) Hisse Oran Do ufl Holding A.fi. Do ufl Araflt rma Gelifltirme ve Müflavirlik Hizmetleri A.fi. Do ufl Nakliyat ve Tic. A.fi. Do ufl Grubu Toplam , , , ,71 %22,01 %3,80 %0,05 %25,87 GE Araflt rma ve Müflavirlik Limited fiirketi Di er Ortaklar Genel Toplam , , %25,50 %48,63 %100,00 Yönetici Hisseleri Banka'n n Yönetim Kurulu Baflkan ve Üyeleri ile Genel Müdür ve Yard mc lar Banka'da pay sahibi de ildirler. Ana Sözleflme De ifliklikleri Hesap dönemi içinde ana sözleflmede de ifliklik yap lmam flt r. 9

10 Özet Finansal Bilgiler TL Krediler* milyon YTL YP Krediler* milyon ABD dolar Aktif Yap s Nakit De erler ve Bankalar %14,1 %12,3 Menkul K ymetler %31,4 %28,6 Krediler %47,1 %54,4 fltirakler ve Yat r mlar %1,8 %1,2 Duran Varl klar %3,9 %2,1 Di er %1,8 %1, * Takipteki krediler hariç TL Mevduat milyon YTL YP Mevduat milyon ABD dolar Pasif Yap s Mevduat %62,7 %59,9 Al nan Krediler ve Bankalar %20,7 %25,3 Di er %6,1 %5,5 Özkaynaklar %10,5 %9, Net Ücret ve Komisyonlar /Ola an Bankac l k Geliri Net Ücret ve Komisyonlar /Faaliyet Giderleri Ola an Bankac l k Geliri Milyon YTL Net Sermaye Piyasas Kâr/Zarar (6) 25 Net Ücret ve Komisyonlar Düzeltilmifl Net Faiz Marj Toplam

11 Y ll k Rapor 2006 Milyon YTL Toplam Aktifler Toplam Krediler Toplam Gayrinakdi Krediler Toplam Mevduat Özkaynaklar Ödenmifl Sermaye Net Kâr/Zarar Ortalama Aktif Getirisi %2,3 %2,5 Ortalama Özkaynak Getirisi %20,7 %25,0 Gider/Gelir %57,7 %52,3 Gider/Gelir Oran Ortalama Aktif Kârl l Ortalama Özkaynak Kârl l %20,7 %25, Garanti nin Kredi Notlar Standard & Poor s Uzun Vadeli YP Karfl Taraf Uzun Vadeli YP Mevduat BB- (Dura an) BB- (Dura an) Moody's Uzun Vadeli YP Mevduat B1 (Dura an) Uzun Vadeli TL Mevduat A3 TL Mevduat Görünüm Dura an K sa Vadeli TL Mevduat Prime-2 Finansal Güç D+ Finansal Güç Görünüm Pozitif Ulusal - Uzun Vade / K sa Vade Aaa-tr / TR-1 Fitch Ratings Uzun Vadeli YP Temerrüt* BB (Pozitif) K sa Vadeli YP B Bireysel C Destek 3 Uzun Vadeli TL Temerrüt* BB+ (Pozitif) K sa Vadeli TL B Ulusal AA (TUR) (Dura an) * 2006 sonu itibariyle Garanti Bankas 'na Fitch Ratings taraf ndan verilen uzun vadeli TL temerrüt notu "BB+" ve uzun vadeli YP temerrüt notu "BB", s ras yla, Türkiye'nin ilgili ülke notlar n n iki ve bir barem üzerindedir. 11

12 Garanti nin Vizyonu, Misyonu, Stratejisi ve Vazgeçilmez De erleri Vizyonu Avrupa'da en iyi banka olmakt r. Misyonu Etkinli i, çevikli i ve örgütsel verimlili iyle müflterilerine, hissedarlar na, çal flanlar na, topluma ve çevreye katt de eri sürekli ve belirgin bir biçimde art rmakt r. Stratejisi Sürekli de er yaratarak uzun vadeli sürdürülebilir büyüme kaydetmektir. Garanti nin Stratejisinin Temel Yap tafllar Müflteriye odakl l k - Yüksek ürün ve yenilikçi hizmet kalitesi - Rakipsiz bir yetkinlik, deneyim ve uygulama yetisi - Banka çap nda üstün ifl süreçleri - Müflteri memnuniyeti anayasas Teknolojik yenili in süreklili ine odakl l k - fl alanlar yla entegre, sürekli geliflen, en iyi ve h zl teknolojik donan m - En güncel biliflim altyap s Sa lam insan kayna na odakl l k - nsan kaynaklar n n yetkinlik ve verimlili inin sürekli gelifltirilmesi - Performans tabanl teflvik sistemi Disiplinli büyümeye odakl l k - Gerçek bankac l k do rultusunda, sürdürülebilir ve kârl bilanço büyümesi - Güçlü aktif kalitesi - Hedef piyasalara ve yayg n müflteri taban na ulaflmak için üstün hizmet ve da t m yetkinlikleri Sürdürülebilir gelir kaynaklar na ve kârl l a odakl l k - Yüksek getirili ürünlere ve kârl ifl alanlar na yo unlaflmak - Faiz d fl gelirleri art rmak - Müflteri kaynakl gelir yaratmaya önem vermek - Fonlama maliyetini ve serbest sermayeyi sürekli olarak gelifltirmek - Müflteri ba l l yaratan ürün ve paketlere öncelik vererek, üst ve çapraz sat fl f rsatlar n gelifltirmek Operasyonel etkinli e odakl l k - Verimlilik art fl na odakl l k - Maliyet ve gelir sinerjilerine odakl l k 12

13 Y ll k Rapor 2006 Güçlü da t m kanallar na odakl l k - Yayg n ve verimli flube a - Alternatif da t m kanallar n n etkin ve a rl kl kullan m Risk yönetimi ve denetimine odakl l k - Uluslararas standartlarda risk ölçümlemeleri - Riskin getiri ile iliflkilendirilerek ekonomik sermayenin optimum da l m n sa layan portföy baz nda risk yönetimi - Proaktif denetim sistemleri Kurumsal yönetim ve sosyal sorumlulu a odakl l k - Kurumsal yönetim, etik ve kurumsal de erlere ba l l k - Toplum ve çevre için de er üretmeyi gözeten bir yaklafl mla, toplumsal geliflim için yüksek standartlar gelifltirmek ve bu alanda aktif bir rol oynamak Garanti'nin Vazgeçilmez De erleri Garanti, vizyon ve misyonunu gerçeklefltirmek için izleyece i stratejilerini belirlerken tüm çal flanlar n n uyaca kurumsal de erlerini de tan mlam flt r. Her kademedeki Garanti çal flan için vazgeçilmez olan bu de erler, onlar n ayn zamanda özümsedikleri birer ifl ve yaflam biçimi kural d r. "Müflterilerimiz" - Müflterilerimiz, tüm faaliyet ve çabalar m z n odak noktas d r. - Müflterilerimizin memnuniyetini her zaman beklentilerinin üzerinde sa lamay hedefleriz. - Dürüst, sayg l, nazik, yard mc, çözümcü ve güler yüzlüyüz. " yi ahlakl Banka ve bankac lar z" - Kanunlara ve yasal düzenlemelere titizlikle uyar z, bundan taviz vermeyiz. - Birey ve örgüt olarak vicdan m z n rahat olmas çok önemlidir. "Bizim için en önemli unsur insand r" - En büyük önemi insan beynine veririz ve sürekli insana yat r m yapar z. - Kalitemizin gücü ve teminat tüm çal flanlar m zd r. - Her bir çal flan m z kaliteyi amaç edinmifltir. - Elemanlar m z n yetkilendirilmesine önem veririz. - nsanlar inisiyatif kullanmaya özendiririz. - Onlar yarat c ve üretken k lan " stek" enerjisine inan r z ve bunu sa lar z. - Bankam zda çal flan herkesin "Kendi flinin Lideri" oldu una ve yapt ifli en iyi onun bildi ine inan r z. Ekip çal flmas na inan r z - Etkin ekip çal flmas na ve aç k iletiflime inan r z. Bunlardan ödün vermeyiz. - Kat hiyerarfliye karfl y z. - Genel Müdür'den en alt kademedeki personelimize ve iliflkide bulundu umuz tüm kurulufllara kadar vizyonumuza ulaflmak için, tek vücut halinde çal fl r z. - Etkin ekip çal flmas n artan bir iflbirli iyle, karfl l kl güven ve sayg içinde sürdürürüz. Sürekli geliflimden yanay z - Kalitemizi - statükoyu korumak yerine - sürekli geliflimle sürdürürüz. - Sürekli geliflim için çal flanlar m za ve teknolojiye yat r m yapmak, politikam z n ayr lmaz bir parças d r. - Hepimizin asli görevi, kalite standartlar m z sa lamak, ürün ve hizmetlerimizin kalitesini sürekli gelifltirmektir. - Kalitemizi gelifltirme konusundaki yaklafl m tarz m z proaktiftir. Yani, müflterilerimiz, ihtiyaç ve beklentilerini dile getirmeden önce, bizler bunlar saptay p, giderme yönünde çaba gösteririz. Sosyal sorumluluklar m z - Topluma, do al çevreye ve insanl a yararl olmak için azami çaba gösteririz. - Garanti'nin ortaya koydu u mükemmel örne in, sadece bankac l k sektöründe de il, ülke ekonomisi genelinde örnek al naca na ve ülkemizin geliflmesine büyük katk s olaca na inan r z. 13

14 Garanti nin Sektördeki Konumu Garanti nin Pazar Paylar Pazar Paylar * De iflim (puan) Toplam Aktifler %9,5 %10,7 %1,2 Toplam Krediler %11,4 %13,0 %1,6 TL %8,8 %9,9 %1,1 YP %17,9 %21,4 %3,5 Müflteri Mevduatlar %9,1 %9,7 %0,6 TL %7,3 %7,5 %0,2 YP %12,2 %13,3 %1,1 Vadesiz %10,8 %12,0 %1,2 Vadeli %8,7 %9,3 %0,6 Kredi Kart Say s %16,7 %17,3 %0,6 Banka Kart Say s %5,5 %6,2 %0,7 Kredi Kart fllem Hacmi %20,6 %21,7 %1,1 ATM Say s %8,2 %8,8 %0,6 Toplam D fl Ticaret %13,5 %14,7 %1,2 hracat %14,4 %15,4 %1,0 thalat %12,9 %14,3 %1,4 Toplam Çek fllemleri %8,9 %10,2 %1,3 * Bilanço kalemlerine iliflkin pazar paylar, sadece mevduat bankalar dikkate al narak hesaplanm flt r. Garanti / Sektör Büyüme Oranlar Büyüme ( ) Garanti Sektör* Toplam Aktifler %38,1 %22,5 Toplam Krediler %60,0 %41,2 Toplam Mevduat %32,1 %22,1 fiube Say s %11,4 %7,7 Çal flan Say s %14,0 %8,4 * Mevduat Bankalar 14

15 Bafll ca Rekabet Üstünlükleri Y ll k Rapor 2006 Müflteri odakl l k En iyi teknolojik altyap Güçlü da t m kanal stratejisi Yetkin insan kayna Güçlü marka ve sayg nl k Genifl flube a En iyi müflteri iliflkileri yönetimi çözümleri Üstün veri ambar ve yönetici raporlamas Merkezilefltirilmifl operasyonlar Tüm ifl alanlar nda öncü ve artmaya devam eden piyasa paylar Entegre finansal hizmet sunumu 15

16 Garanti Finansal Hizmetler Grubu fiirketleri Bank International N.V. Faaliyet alan Hollanda'n n d fl nda Romanya ve Almanya'y da kapsayan GarantiBank International, ticaretin finansman ifllemlerinde bölgesel uzmanl na s kça baflvurulan bir bankad r. (Bkz. s. 55) Bank Moscow GarantiBank Moscow, geliflmekte olan piyasalar hakk ndaki uzmanl ve Garanti'nin uluslararas a ile oluflturdu u sinerji sonucu, Rusya pazar nda sayg n bir kurum olarak yer almaktad r. (Bkz. s. 56) Yat r m Garanti Yat r m, kurumsal finansman, araflt rma ve arac l k faaliyetleri alanlar nda verdi i hizmetlerle Türkiye'nin önde gelen arac kurumlar ndan biridir. (Bkz. s. 57) Portföy Ülkemizin ilk portföy yönetim flirketi Garanti Portföy, bireysel ve kurumsal müflterilerine yat r m fonlar yönetimi, kurumsal ve bireysel portföy yönetimi ve bireysel emeklilik fonlar n n yönetimi konular nda hizmet sunmaktad r. (Bkz. s. 58) Leasing 1990 y l ndan beri faaliyet gösteren Garanti Leasing, sektördeki öncü flirketlerdendir. Son befl y lda ifllem hacmini 10 kat büyüterek, sektörün büyümesine önemli katk sa lam flt r. (Bkz. s. 60) 16

17 Y ll k Rapor 2006 Factoring 1990 y l nda Türkiye'nin ilk faktoring flirketlerinden biri olarak faaliyetlerine bafllayan Garanti Factoring, 2006 y l nda pazar pay n iki kat art rarak ikinci s raya yükselmifltir.(bkz. s. 61) Sigorta Hayat d fl branfllar nda faaliyet gösteren Garanti Sigorta, banka da t m kanallar n n yan s ra yurt çap nda yayg n acente ve broker a ile de müflterilerine sigortac l k hizmet ve ürünleri sunmaktad r. (Bkz. s. 62) Emeklilik 1992 y l nda hayat sigorta sektöründe faaliyetine bafllayan Garanti Emeklilik, 2006 y l nda sektörün en çok büyüyen ve be enilen flirketi olmufltur. (Bkz. s. 64) Ödeme Sistemleri 1999 y l nda, Türkiye'de ilk defa olarak kredi kart operasyonlar n n di er bankac l k operasyonlar ndan ayr lmas yla kurulan Garanti Ödeme Sistemleri, ülke s n rlar içinde kalmay p uluslararas alanda da birçok ilkin öncüsü olmufltur. (Bkz. s. 65) Teknoloji Garanti Teknoloji, yarat c ve güncel teknolojik çözümleri, kesintisiz ifllem yetkinli i ve altyap güvenli i ile ülkemizin lider teknoloji hizmet sa lay c s d r. (Bkz. s. 65) 17

18 2006 Y l nda Garanti Ocak Türkiye'deki en büyük petrol rafinerisi olan Tüprafl' n toplam 4,1 milyar ABD dolar olan özellefltirme projesi için alt bankan n kat ld 1,8 milyar ABD dolarl k konsorsiyumda Garanti, lider düzenleyici olarak 400 milyon ABD dolar tutar nda finansman sa lad. Uluslararas derecelendirme kuruluflu Standard & Poor's, Garanti Bankas 'n n "BB-" olan uzun dönem kredi notunu teyit etti ve notun görünümünü "dura an"dan "pozitif"e çevirdi. Moody's Investors Service, Garanti Bankas 'n n "D+" olan finansal güç notunun görünümünü "dura an"dan "pozitif"e çevirdi. Garanti Bankas 'n n orta GE Consumer Finance, Bonus Card' bir pilot uygulama olarak üç Do u Avrupa ülkesinde pazarlayaca n aç klad. Garanti Bankas, elinde eski madeni para kalanlar, e itim ve çevre konulu projelere destek vermeye ça rd. Garanti Bankas 'n n tasarlad ve stanbul Tepebafl 'na yerlefltirilen dev kumbaraya at lan madeni paralar, Ça dafl Yaflam Destekleme Derne i, Toplum Gönüllüleri Vakf ve WWF- Türkiye nin (Do al Hayat Koruma Vakf ) projelerinde kullan ld. fiubat Türkiye'nin en büyük yass çelik üreticisi olan Erdemir'in 2,9 milyar ABD dolarl k özellefltirme projesinde Garanti lider düzenleyici olarak 300 milyon ABD dolar tutar nda finansman sa lad. Garanti Ödeme Sistemleri, kartl ödeme sistemlerinde dünyada bir ilki gerçeklefltirerek taksitine, faizine, bonusuna, kampanyas na, hatta flekline bile sahibinin karar verdi i dünyan n en esnek kredi kart olan Flexi yi hizmete sundu. Visa'n n yeni tasarlad dikey kart da ilk kez, Garanti Bankas 'n n Flexi Card uygulamas yla hayata geçti. "Basel II Kriterleri ve Yarataca F rsatlar" hakk nda KOB 'lerle düzenlenen toplant Ayd n'da gerçeklefltirildi. Toplant da söz alan konuflmac lar, bankac l k sektörünün risk odakl kredilendirme yaklafl m n benimseyerek, objektif derecelendirme kriterleri oluflturaca n ve yeni ortama haz rlanan KOB 'lerin de risk yönetimi kültürünü benimseyerek, uluslararas standartlarla uyumlu ve güvenilir mali tablolar üreteceklerini anlatt lar. Garanti, müflterilerinin d fl ticaret mevzuat ve uluslararas ödeme yöntemlerine iliflkin bilgi ve yetkinliklerine destek olmak amac yla düzenledi i "D fl Ticaret Toplant lar - Mevzuat ve Ödeme Yöntemleri" serisine stanbul ve zmir oturumlar ile devam etti. Mart Çin'de faaliyet gösteren ilk Türk bankas olan Garanti nin, ülkenin en büyük elektronik ödeme a n temsil eden China Union Pay (CUP) ile imzalad anlaflmaya göre, CUP'a üye banka kart sahipleri, Türkiye'de ilk kez ve yaln zca Garanti'nin POS terminallerinden ve ATM'lerinden Çince ifllem yapmaya bafllad lar. Emekli Sand varl klar n n özellefltirilmesi kapsam nda zmir'in en eski ve en büyük otellerinden Büyük Efes Oteli sat n al m na Garanti tek finansör olarak 82,5 milyon avro finansman sa lad. Garanti Bankas, Türkiye'de kartl ödeme sistemlerinde 31 Mart 2007 tarihinde uygulanmaya bafllayacak olan chip&pin sistemine %100 haz rlanan ilk banka oldu. Garanti Bankas müflterisi olmayanlar n da Paramatik'lerde para üzerini bozuk para olarak an nda geri ald klar fatura ödemesi uygulamas Türkiye'de bu alanda bir ilk olarak devreye al nd. Garanti Bankas, mobil bankac l k hizmeti CepBank' n kullan m alan n geniflletecek projeleri hayata geçirmeye devam etti. Yeni uygulamayla, Avea kontör hat sahipleri kontör yükleme ifllemlerini CepBank arac l yla tek bir mesaj göndererek gerçeklefltirebiliyor. Garanti Ödeme Sistemleri, POS üzerinden fatura tahsilat yapmaya bafllayarak bu uygulamas ile yine Türkiye'de bir ilki gerçeklefltirdi. Garanti Bankas 'n n KOB 'lere yönelik düzenledi i, "Basel II Kriterleri ve Yarataca F rsatlar" bafll kl toplant lar dizisi Ankara ve Kayseri'de devam etti. Nisan Garanti Bankas, KOB ve ticari kredilerin finansman nda kullan lmak üzere Avrupa Yat r m Bankas (AYB) ile 100 milyon avro karfl l nda kredi al nmas na olanak veren bir çerçeve anlaflmas imzalad. D fl Ticaret Toplant lar kapsam nda stanbul ve Kayseri'de gerçeklefltirilen sunumlara çeflitli firmalardan 516 yetkili kat ld ve güncel d fl ticaret mevzuat ve uluslararas ödeme yöntemleri konular nda bilgi paylafl ld. Malatya'da KOB 'lere yönelik "Basel II Kriterleri ve Yarataca F rsatlar" konulu toplant yap ld. Garanti Teknoloji, Gantek Teknoloji ve Vasco Data Security, dünyada ve Türkiye'de son y llarda finansal hizmetlerde art fl gösteren risklere çözüm olarak, kullan c kimlik bilgilerini de iflken ve ele geçirilemeyecek özelli e kavuflturan fiifrematik uygulamas n hayata geçirdi. fiifremati in uygulamaya geçmesiyle nternet fiubesi ve Alo Garanti servisleri teknolojik olarak daha güvenli bir ortama kavufltu. Bonus Card 6. y l n kutlad. May s Garanti Bankas, uluslararas piyasalardan yaklafl k 900 milyon ABD dolar tutar nda seküritizasyon kredisi ald. Kredinin 300 milyon avro tutar ndaki dilimi, dünyada avro cinsinden havale ak mlar na dayal ilk sigortal seküritizasyon ifllemi oldu. Garanti Bankas,15 ülkeden 35 bankan n oluflturdu u sendikasyonla, 600 milyon avro tutar nda bir kredi sa lad. hracat n finansman nda kullan lacak kredi, bir y l vadeli ve Libor + 0,475 faizlidir. Yeni ev almak isteyenlere yönelik portal, evimgaranti.com devreye al nd. Evimgaranti.com Garanti Bankas konut kredileri için bir mikro site niteli i tafl makla beraber Garanti Bankas 'n n anlaflmal oldu u emlak flirketlerinin içinde özel projeleri arama olana sa lamaktad r. Garanti Bankas, yeni kredi ürünü 5 dk.da kredi ile teknolojik altyap s n sektöre tafl yarak bir ilke imza att. Dört farkl kanaldan kredi baflvurusu yaparak kredi de erlendirmesinin en geç befl dakika içinde müflteriye iletilmesini sa layan yeni yap ile Garanti Bankas, kredi ürün sat fl kanal n önemli ölçüde geniflletti. Garanti'nin 32. ve 33. kez düzenledi i Anadolu Sohbetleri Rize ve Marmaris'te yap ld. Toplant larda, Avrupa Birli i'ne uyum konusunda her sektörün yo un çaba harcamas gerekti i vurguland. Haziran Uluslararas derecelendirme kuruluflu Fitch Ratings, Garanti Bankas 'n n "BB-" olan uzun vadeli yerel para cinsinden borçlanma notunu "BB+"ya yükseltti. Banka'n n bireysel kredi notu "C/D"den "C"ye, destek notu "4"ten "3"e de ifltirilirken, ulusal kredi notu ise "A+ (tur)"dan "AA (tur)"a art r ld. Standard&Poor's (S&P), Türkiye'nin ve finansal flirketlerin görünümünü "pozitif"ten "dura an"a revize etti. Garanti Bankas 'n n "BB-" olan uzun vadeli kredi notunu teyit etti. Türkiye'nin ilk ve tek dijital platform yay nc s Digiturk'ün mevcut borçlar n n refinansman ve k sa vadeli iflletme sermayesi ihtiyaçlar için Garanti 170 milyon ABD dolar kredi kulland rd. Texas Pasific Grubu'nun toplam 900 milyon ABD dolarl k Mey çki'yi sat n alma iflleminde Garanti lider düzenleyici olarak yer alarak 150 milyon ABD dolarl k finansman sa lad. Özel sektöre ait 160 MW'l k en büyük ak flkan yatakl Termik Santral Projesi için Garanti tek bafl na 85 milyon avro finansman sa lad. Garanti Bankas flubelerinde kimlik tarama ifllemlerine bafllad. Çözüm orta Aksis ile birlikte oluflturulan projede Kodak i40t taray c lar Garanti Bankas 'n n tüm flubelerine yerlefltirilerek gifle ifllemlerinde kullan lmaya bafllad. D fl ticaret mevzuat ve uluslararas ödeme yöntemleri konulu D fl Ticaret Toplant lar na firmalara özel seanslarla stanbul'da devam edildi. Garanti Anadolu Sohbetleri Afyonkarahisar'da gerçeklefltirildi. Garanti, 21 Haziran da 60. kurulufl y l n kutlad. Temmuz Moody's Investors Service Garanti Bankas 'na ulusal kredi notu olarak uzun vadeli "Aaa.tr" notunu ve k sa vadeli "TR-1" notunu verdi. nternet stratejilerinin bir parças olarak KOB 'lere yönelik kobigaranti.com portal devreye al nd. Kobigaranti.com KOB 'lere özel bir portal olarak, bu segmente hitap eden özel kampanyalar, haberleri ve Garanti Bankas 'n n KOB 'lere özel ürünlerini içeriyor. Ayr ca kullan c lara ihtiyaca uygun ürünler sunan "kobilirkifli" ve KOB Dan flma Hatt 444 KOB (5624) hayata geçti. 18

19 Y ll k Rapor 2006 TBB, Türkiye'de internet bankac l ile ilgili rakamlar aç klad. Birli in verdi i toplam etkin internet kullan c s rakam na göre Türkiye'de internet bankac l etkin kullan c lar n n %25'i garanti.com.tr yi kullan yor y l ndan beri hizmet veren finans portal paragaranti.com Marketing Türkiye taraf ndan Türkiye çap nda yap lan bir araflt rmada Türkiye'nin en çok ziyaret edilen portallar ndan biri seçildi. Türk Telekom taraf ndan yapt r lan bir araflt rma sonucuna göre Garanti Bankas web sitesi garanti.com.tr ve yat r m portal paragaranti.com, Türkiye'de yer alan kullan c lar taraf ndan en çok ziyaret edilen siteler aras nda yer ald. Türk Telekom'un 2,5 milyona yaklaflan ADSL kullan c lar aras nda yapt araflt rmada kullan c lara haber, spor, güncel bilgi, al flverifl, mizah ve ifl dünyas alan nda en fazla tercih ettikleri internet siteleri soruldu. Araflt rma sonucuna göre on-line mecrada en fazla tercih edilen 20 web sitesi içerisinde garanti.com.tr ve paragaranti.com da yer al yor. Garanti'nin yeni kredi kart Flexi, ilk alt ayda in üzerinde kullan c ya ulaflt. Düflük bedelli harcamalar için sunulan ve Öde- Geç özelli ine sahip MasterCard PayPass, Avrupa'da ilk kez Türkiye'de, Garanti Bankas 'n n Bonus Trink kredi kart yla lanse edilerek kullan ma sunuldu. Bonus Trink, PayPass ile kasa kuyruklar na ve bozuk para derdine son veriyor. D fl ticaret mevzuat ve uluslararas ödeme yöntemlerine iliflkin toplant lara Konya'da devam edildi. A ustos Garanti Bankas, kad n giriflimcilerin gereksinimlerine uygun olarak yap land rd Kad n Giriflimci Destek Paketi'ni hizmete sundu. Paket kapsam nda, kad n giriflimcilere, ABD dolar na kadar nakit kredi ve iflyeri kredisi verilebiliyor; d fl ticaret hizmetleri, teminat mektuplar, bireysel emeklilik ve iflyeri sigortas gibi ürünlerden de yararlanmalar sa lan yor. Garanti Bankas müflterilerinin internet flubesinden THY için yapt klar on-line rezervasyonlar n ödemelerini gerçeklefltirebilmelerini sa layan sistem uygulamaya geçti. Java uygulamalar n çal flt rabilen cep telefonlar nda kullan lmak üzere gelifltirilmifl, fiifrematik benzeri bir uygulama olan Cep fiifrematik hayata geçti. Cep fiifrematik nternet fiubesi'ne her giriflte "tek kullan ml k flifre oluflturma" özelli i ile ekstra güvenlik sa l yor. Eylül Paramatik'lerde herhangi bir karta gerek kalmadan, Garanti Bankas hesaplar na para yat rmaya olanak tan yan karts z hesaba para yat rma ifllemi devreye al nd. Garanti nternet fiubesi kullan c lar n n nternet fiubesi'ne sadece seçtikleri IP aral ndan girebilmelerini sa layan ve bunun d fl nda nternet fiubesi'ne girilmesini engelleyen "IP aral tan mlama" uygulamas güvenlik paketine bir ek olarak devreye al nd. Türkiye'de bir ilk olarak MKB Endeks getirisini yans tan mevduat ürünü Garanti müflterilerine bir Özel Bankac l k uygulamas olarak sunuldu. Müflterilere daha yak ndan, h zl ve etkin hizmet sunabilmek amac yla, önde gelen konut projeleri sat fl ofisleri ve oto bayilerinde Merkezi Sat fl Ekibi faaliyet göstermeye bafllad. Ekim Garanti Bankas ve Türk Ekonomi Bankas (TEB) aras nda, TEB müflterilerinin Bonus Card' n sundu u tüm kart ve üye iflyeri hizmetlerinden yararlanmas n sa layacak anlaflma imzaland. DenizBank'tan sonra TEB ile imzalanan anlaflma kapsam nda, her iki banka ATM a n müflterilerinin karfl l kl kullan m na açt ve TEB müflterileri Ekim ay itibariyle Bonus Card' n sundu u tüm kart ve üye iflyeri hizmetlerinden yararlanmaya bafllad lar. Garanti Bankas, Vestel Elektronik'in 125 milyon ABD dolarl k akreditif açma sendikasyon iflleminde düzenleyici banka olarak yer ald. Bir y l vadeli bu kredi, Vestel Elektronik, Vestel Komünikasyon, Vestel Beyaz Eflya, Vestel Dijital Üretim ve Vestel Holland'a kulland r ld. Garanti, MasterCard Yönetim Kurulu'na girdi. Garanti, MasterCard Avrupa Yönetim Kurulu'ndaki tek Türk bankas olurken, Güney Avrupa Yönetim Kurulu Baflkanl 'na Garanti Ödeme Sistemleri Genel Müdürü Mehmet Sezgin getirildi. Böylece Garanti Bankas, MasterCard'la Avrupa'da en genifl kapsaml iflbirli i yapan, ürün çeflitlili i sunan, MasterCard' n altyap s n kullanan 17 büyük bankadan biri olarak Yönetim Kurulu'nda yer ald. "Basel II Kriterleri ve Yarataca F rsatlar" konulu toplant Marmaris'te düzenlendi. Bonus Card markas bankalararas bir kart platformuna dönüfltürüldü. Bonus Türkiye'de üç banka taraf ndan ç kart lan tek kredi kart oldu. Türkiye'de ilk kez EMV uyumlu, çipli Bonus Trink Card' bir dakikada basarak vermeye bafllayan Garanti, bir ilke daha imza att. Kas m Garanti Bankas, d fl ticaret finansman nda kullan lmak üzere, uluslararas piyasalardan iki y l vadeli 700 milyon ABD dolar tutar nda bir sendikasyon kredisi ald. Söz konusu sendikasyon kredisine 17 ülkeden toplam 34 banka kat ld. Kredinin faiz ve komisyonlar dahil toplam maliyeti Libor + 0,625 olarak gerçekleflti. Söz konusu kredi, iki y l vadede bir Türk bankas n n bugüne kadar sa lad en düflük maliyetli ve en yüksek tutarl sendikasyon kredisi oldu. Garanti Bankas hisse senetleri üzerinde HBK Master Fund L.P.'ye (HBK) tan nan ek sat n alma opsiyonunun 15 milyon YTL nominal de erli k sm HBK taraf ndan kullan ld. Toplam 6,5 milyar ABD dolarl k sat fl bedeli ile Türkiye'de bugüne kadar gerçeklefltirilmifl en büyük tutarl özellefltirme olan Türk Telekom'un sat fl nda, 1,4 milyar ABD dolarl k teminat mektubu sendikasyonunda en büyük kat l mla yer alan Garanti, geçen y l verdi i teminat mektubunu 2006 da 280 milyon ABD dolar olarak devam ettirdi. nternet fiubesi'nde devreye al nan ithalat ifllemleri ad m sayesinde ithalatç lar, nternet fiubesi'nden gerçeklefltirdikleri ithalat ifllemleri ile ilgili tüm belgelere ulaflabilir ve ifllemlerinin takibini yapabilir hale geldiler. D fl Ticaret Toplant lar na stanbul ve Konya'da devam edildi. Milliyet gazetesinin "Baba Beni Okula Gönder" e itim seferberli ine, Garanti Bankas 100 k z çocu unun e itimini üstlenerek destek verdi. Garanti Bankas çal flanlar n n, müflterilerinin ve dostlar n n katk lar yla tamamen gönüllülük esas na dayanarak yürütülen "Denizy ld zlar Projesi" yeni baflar lara imza att. Dar ca'da yap mlar tamamlanan Anadolu Teknik Lisesi, Anadolu Meslek Lisesi, Endüstri Meslek Lisesi ve 2007 de e itime bafllayacak olan Teknik Lise'yi kapsayan okullar n resmi aç l fl Cumhurbaflkan Ahmet Necdet Sezer'in efli Semra Sezer'in de kat ld bir törenle gerçeklefltirildi. Aral k Türkiye'de American Express Centurion Line kartlar n verme ve üye iflyeri kabul etme yetkisine sahip tek banka Garanti Bankas oldu. Garanti'ye özel f rsat ve hizmetlerle piyasaya sunulan American Express Card, American Express Gold Card ve Türkiye'de ilk defa verilecek Platinum Card, 2007 Ocak ay nda müflterilere sunuldu. American Express'in Garanti ile gerçeklefltirdi i bu anlaflma sayesinde American Express kartlar na Chip&Pin özelli i de kazand r ld. Garanti Bankas, yurtd fl sermaye piyasalar ndan 500 milyon ABD dolar tutar nda bir seküritizasyon kredisi ald. Kredi, 100 ve 400 milyon ABD dolarl k, 8 ve 10 y ll k vadelerde iki ayr dilimden olufluyor. Bu ifllemle Garanti, flimdiye kadar bir Türk bankas taraf ndan sigortas z olarak yap lan en uzun vadeli yurtd fl borçlanma ifllemine imza att. Bu krediyle birlikte, Garanti'nin seküritizasyon yoluyla ald uzun vadeli yurtd fl kredilerin toplam, 2,8 milyar ABD dolar n aflt. Bir yat r m flirketi taraf ndan Türkiye'de ilaç sektöründe gerçeklefltirilen en büyük sat n al m ifllemi olan Citigroup Venture Capital ve PILS'in Biofarma firmas n sat n al m projesinde, Garanti tek finansör olarak 123 milyon ABD dolarl k finansman sa lad. Garanti Bankas taraf ndan düzenlenen "Basel II Kriterleri ve Yarataca F rsatlar" konulu toplant lar dizisinin 2006 y l ndaki son etab stanbul Perpa Ticaret Merkezi'nde gerçeklefltirildi. Garanti Bankas ve Türkiye Kad n Giriflimciler Derne i (KAG DER) iflbirli iyle kad n giriflimcilere yönelik e itim çal flmalar na baflland. "Kad n Giriflimci Destek Paketi" kapsam nda yürütülen e itim program n n ilk etab na 18 kad n giriflimci kat ld. Kat l mc lara, stratejik ifl plan tasar m, d fl ticaret, temel ekonomi, finans ve yat r m ürünleri hakk nda yedi günlük ücretsiz e itim verildi. Garanti POS'lar ndan cep telefonu kontör sat fl na baflland. 19

20 Ödüller Garanti, yedinci kez "Türkiye'nin En yi Bankas " seçildi Garanti Bankas, dünyan n en önemli finans dergilerinden biri olan Euromoney'den Euromoney Mükemmellik Ödülü (The Euromoney Award for Excellence) alarak, yedinci kez "Türkiye'nin En yi Bankas " seçildi. Euromoney dergisinde yer alan de erlendirmede, Garanti Bankas 'n n baflar s nda, kurumsal ve bireysel bankac l k alanlar ndaki performans ve geçen y l gösterdi i verimli büyümenin etkili oldu u belirtildi. De erlendirmede, Banka'n n esas gücünü, Türk bankac l k sektörünün en dinamik ve parlak ekipleri aras nda say lan çal flanlar n n oluflturdu u belirtildi. Active Academy'den Garanti'ye iki ödül birden Garanti, bu y l dördüncüsü düzenlenen Active Academy Finans Zirvesi nde iki ödül birden ald. Bireysel Müflteri Memnuniyeti Ödülü Ödülü kazanan banka, 'in üzerinde makalem.com üyesinin "Bireysel olarak, ürün ve hizmetlerinden en fazla memnun oldu unuz banka hangisidir?" sorusuna verdi i cevaplar do rultusunda belirlendi. Ödülü bu y l da Garanti Bankas ald. D fl Ticaret Katk Ödülü D fl ticaret ifllemlerine en yüksek oranda fiili arac l k eden kurumlara verilen bu ödülü Garanti, bu y l dördüncü kez kazand. Capital Dergisi, "Türkiye'nin En Be enilen fiirketleri" araflt rmas nda Garanti'yi en be enilen alt nc flirket seçti 2002'de sekizinci, 2003'te dokuzuncu ve 2004'te beflinci s rada yer alan Garanti Bankas, bu y l Türkiye'nin en be enilen flirketleri araflt rmas nda en be enilen alt nc flirket seçildi. Toplam yöneticinin 30 sektörü de erlendirdi i dev çal flmada, Garanti bu y l üst üste beflinci kere bankac l k sektörünün en be enilen flirketi seçildi ve genel klasmanda ilk onda yer alan tek banka oldu. Garanti JP Morgan Chase Bank, Citibank ve Bank of New York dan Mükemmellik Ödülü, Deutsche Bank dan Kalite Ödülü ald Garanti, dünyan n önde gelen bankalar JP Morgan Chase Bank, Citibank ve Bank of New York dan STP (Straight Through Processing - Uçtan Uca Otomasyon) Mükemmellik Ödülü, Deutsche Bank dan da Kalite Ödülü (Quality Recognition Award) ald. Bu bankalar, döviz transferi ifllemlerindeki hatas zl k nedeniyle Garanti yi ödüle lay k gördü. Garanti, avro havalelerindeki en yüksek hatas zl k oran yla Türk bankalar aras nda birinci s rada yer ald. "Türkiye'nin En yi Saklama Bankas " yine Garanti Garanti Bankas Global Custodian dergisi taraf ndan onuncu defa üst üste "Saklama Hizmetlerinde Türkiye nin En yi Bankas (Top-Rated Sub-Custodian)" seçildi. Global Investor dergisi de hizmet kalitesindeki devaml l dikkate alarak Türkiye de Garanti yi Son On Y l n En yi Saklama Bankas (Best of the Best) seçti. Dünyan n önde gelen uluslararas finans yay nlar ndan Global Finance'in, 35 ülkede saklama bankac l faaliyeti gösteren finans kurumlar aras nda yapt de erlendirmede, Garanti Bankas 2006'da Türkiye'nin En yi Saklama Bankas seçildi. Garanti, Global Finance taraf ndan üst üste dördüncü kez bu ödüle lay k görüldü. Her y l yap lan de erlendirme, müflteri iliflkileri, hizmet kalitesi, rekabetçi fiyatlama, özel ifllemlerin sorunsuz gerçeklefltirilmesi, teknoloji platformlar, ifl-devaml l k planlar, kurumun yasal düzenleme ve uygulamalarla ilgili bilgi düzeyi alanlar nda Global Finance'in yazarlar ndan oluflan bir ekip taraf ndan gerçeklefltiriliyor y l n n En yi Türk Kredisi Ödülü Garanti Bankas 'na verildi Garanti Bankas 'n n 700 milyon ABD dolar tutar ndaki sendikasyon kredisi EuroWeek dergisi taraf ndan "En yi Türk Kredisi" ödülüne lay k görüldü. On yedi ülkeden toplam 34 bankan n kat ld kredi ifllemi, bir Türk bankas n n iki y l vadede bugüne kadar sa lad en düflük maliyetli ve en yüksek tutarl kredi olma özelli ini tafl yor. Garanti Bankas "Akdeniz Bölgesi'nin En Güvenli Bankas " seçildi Garanti Bankas, nternet ve Telefon Bankac l 'nda birçok Avrupa ülkesini geride b rakarak "Akdeniz Bölgesi'nin En Güvenli Bankas " seçildi. Finans, e-ticaret ve e-iletiflim alanlar nda markal kimlik do rulama ürünleriyle global pazar lideri olan Vasco'nun dünya çap nda befl bölgede verdi i "Vasco Market Vizyon 2006" ödülüne bu y l bir Türk bankas lay k görüldü. Yunanistan, spanya ve talya gibi birçok Avrupa Bölgesi'ni de geride b rakan Garanti Bankas, "Vasco Market Vizyon 2006" ödülünü internet ve telefon bankac l nda sahip oldu u ileri teknoloji ve kullan c kimlik bilgilerinin güvenli i alan nda yapt projeler ile almaya hak kazand. Gobal Finance dergisi, Garanti yi yat r m hizmetleri kategorisinde "Dünyan n En yi nternet Bankas " seçti Garanti Bankas 'n n nternet fiubesi, dünyan n en sayg n finans dergilerinden Global Finance taraf ndan, 2006 y l nda da "Türkiye'nin En yi Bireysel nternet Bankas " seçildi. Garanti, Global Finance taraf ndan 2000 y l ndan bu yana alt nc kez üst üste bu ödüle lay k görüldü. Garanti Bankas, ayn zamanda yat r m hizmetleri kategorisinde "Dünyan n En yi nternet Bankas " ve "Kurumsal nternet fiubesi" alan nda da "Avrupa'n n En yi Web Sitesi Tasar m " ve "En yi Yat r m Yönetimi Hizmetleri" ödüllerini de ald. Garanti Bankas 'n n toplam ifllemlerinin %63'ünün gerçeklefltirildi i ve aktif kullan c y aflan nternet fiubesi, online müflterileri çekme, nitelikli hizmet verme, genifl ürün portföyü, kullan c say s ndaki art fl ve fonksiyonel web sitesi tasar m gibi kriterlerle de erlendirildi. 20

21 Y ll k Rapor 2006 Garanti siteleri Alt n Örümcek yar flmas nda birinci "garanti.com.tr" 2006 Alt n Örümcek Web Ödülleri'nde "Çevrimiçi Bankac l k" ve "Kurumsal letiflim" kategorilerinde birinci seçildi. "evimgaranti.com" profesyonel servisler dal nda birinci ve finansal hizmetler dal nda ikinci oldu. "paragaranti.com" ise finansal hizmetler dal nda birinci seçildi. stanbul Call Center Awards'dan Garanti Bankas Ça r Merkezi'ne iki ödül Garanti Bankas Ça r Merkezi bu y l IMI Conferences taraf ndan düzenlenen, " stanbul Call Center Awards 2006" yar flmas nda "En Övgüye De er Ça r Merkezi" ve "En yi Ça r Merkezi E itimi" ödüllerini ald. " stanbul Call Center Awards 2006", " kinci Uluslararas stanbul Ça r Merkezi Konferans ve Fuar " çerçevesinde ilk kez düzenlendi. Türkiye ve yurtd fl ndan Ça r Merkezi hizmeti sunan 32 kuruluflun baflvurdu u organizasyonda, toplam 11 kategoride ödül verildi. Flexi Card'a Yenilikçi Ürün ödülü Flexi Card, New York'ta gerçeklefltirilen General Electric Global Bank Card Forum'da 2006 y l n n "Yenilikçi Ürün (Outstanding Innovation)" ödülüne lay k görüldü. Think Marketing ödülleri Flexi Card, pazarlaman n Davos'u olarak nitelendirilen Marketing st'de verilen Think Marketing ödüllerinde En Yenilikçi Ürün seçildi. Garanti, "Ticari Kartla En Yüksek Hacim Art fl Gerçeklefltiren Banka Ödülü"nü ald Visa Türkiye, Visa kredi kart, Visa Electron banka kart ve Visa ticari kart markalar na en çok katk da bulunan üye bankalar bir törenle aç klad. Visa 2005 Y l Baflar Ödülleri befl kategoride verildi. Garanti Bankas "Visa Ticari Kartla Al flveriflte En Yüksek Hacim Art fl n Gerçeklefltiren Banka" ödülünü kazand. Efes Kulüp Ortak Kart, Visa Europe Türkiye taraf ndan "Ön Ödemeli Kartlarda Yenilikçi Yaklafl mlar" ödülüne lay k görüldü Efes Pilsen için gerçeklefltirilen ve Avrupa'da da konusunda bir ilke imza atan Efes Projesi ile Garanti Bankas, ticari kanal sadakat yönetimi kampanyalar nda katalog ve hediye sistemini ilk kez kart üzerinde uygulayarak Visa taraf ndan Ön Ödemeli Kartlarda Yenilikçi Yaklafl mlar ödülüne lay k görüldü. Bonus Business Card "2005'te Kullan ma Sunulan En Yarat c Bireysel/Kurumsal Ödemeler Ürünü" kategorisinde "Jüri Onur/Takdir Ödülü"nü ald 2005 y l n n son ay nda kullan ma sunulan Bonus Business Card, Avrupa Ödeme Sistemleri Dan flmanlar Birli i (EPCA) ve European Card Review dergisi taraf ndan verilen Yenilikçi Ödeme Ürünlerinde Mükemmeliyet ödüllerinde En Yarat c Bireysel / Kurumsal Ödeme Ürünü seçildi. EFMA, PayPass kart uygulamas nedeniyle Garanti'yi "En Yenilikçi Banka" ödülüne lay k gördü Avrupa'n n önde gelen kurumlar ndan EFMA (Avrupa Finansal Yönetim ve Pazarlama Birli i) düzenledi i tüketici finansman konferans nda PayPass kart uygulamas nedeniyle Garanti'yi "En Yenilikçi Banka" ödülüne lay k gördü. Garanti Emeklilik, 2006 y l nda Türkiye'nin En Be enilen Bireysel Emeklilik fiirketi seçildi Garanti Emeklilik, Capital dergisi taraf ndan 2006 y l nda "Türkiye'nin En Be enilen Bireysel Emeklilik fiirketi" seçildi. Garanti Yat r m, "Türkiye'nin En Be enilen Arac Kurumu" Garanti Yat r m, Türkiye'nin lider finans dergisi Capital taraf ndan dördüncü defa "Türkiye'nin En Be enilen Arac Kurumu" seçildi. "Yat r mc Dostu fiirket Ödülü" Garanti Bankas, Borsa Yat r mc lar Derne i'nin (BORYAD) bu y l ilk kez verdi i "Yat r mc Dostu fiirket Ödülü"ne lay k görüldü. Garanti, sosyal sorumluluk alan nda zirvede Garanti Bankas, Küre Da lar Milli Park projesiyle, Platin dergisinin "Zirvedekiler Sosyal Sorumluluk Ödülü"ne lay k görüldü. Hakl Müflteri Hatt na ISO 10002: 2004 sertifikas Hakl Müflteri Hatt, flikayet yönetim sisteminin kalitesini British Standards Institution (BSI) den ald ISO 10002: 2004 sertifikas ile belgelendirdi. Garanti Bankas, mükemmel müflteri memnuniyeti sa layan flikayet yönetim sistemini uluslararas standartlarla belgeleyen ilk Türk bankas oldu. Garanti nin geçmifl y llarda alm fl oldu u ödüllerin tam listesine adresinden ulafl labilir. 21

22 22 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj

23 Y ll k Rapor 2006 Ölçekleri, kurumsal yönetim anlay fl, içsel dinamikleri, teknolojik üstünlükleri, eflsiz insan kayna, yenilikçi ve etik ifl anlay fl, sayg n marka de eri ve bölgedeki iliflkileri Garanti'yi örnek al nan bir banka konumuna yükseltmektedir. 23

24 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj De erli Hissedarlar m z, Bankam z n 61'inci Ola an Genel Kurul toplant s n onurland ran sizleri sayg yla selaml yor, hofl geldiniz diyorum. Bankam z n 2006 y l faaliyetlerinin de erlendirilmesine ve mali tablolar n n incelenmesine geçilmeden evvel genel ekonomik durum, bankac l k sektörü ve Garanti hakk ndaki görüfl ve düflüncelerimi sizlerle paylaflmak istiyorum. Türkiye ekonomisi, 2006 y l nda da büyümesini sürdürmüfltür. Büyümenin arkas ndaki temel etkenler, AB müzakerelerinin tetikledi i do rudan yabanc sermaye giriflleri, enflasyonun afla çekilmesindeki baflar, ihracat n rekor seviyelere ulaflmas ve siyasi istikrar n sa lanm fl olmas d r. May s ay nda uluslararas piyasalarda görülen dalgalanma di er geliflmekte olan ekonomiler gibi bizleri de etkilemifl ancak bu dalgalanman n, bugün art k güçlenen ekonomimiz üzerindeki etkisi en düflük seviyede olmufltur. Yükselen reel faizler, bu dalgalanman n ekonomimiz üzerindeki yans mas olarak y lsonuna kadar devam etmifl, ihracat art fl nda ve do rudan yabanc sermaye giriflinde sa lanan baflar cari aç k ile gölgelenmifltir. 24

25 Y ll k Rapor 2006 Uzun vadede sürdürülebilir büyümenin sa lanmas için cari aç n kontrol alt na al nmas gerekmektedir. Türkiye ekonomisinin baflar l performans n gölgeleyen bir di er etken ise %12'ler seviyesinde seyreden yüksek iflsizlik oran n n henüz afla çekilememifl olmas d r. Öte yandan bütçe disiplininin sa lanmas ve faiz öncesi dengede art ya geçilmesi olumlu geliflmelerdir. AB müzakereleri, azalan oranda da olsa, ekonomimizde ç pa görevi yapmaya devam etmektedir. Y lsonuna yaklafl rken sekiz konu alt ndaki müzakerelerin dondurulmas karar n n ekonomi üzerinde hemen hemen hiç etkisi olmam flt r. AB müzakerelerinin bir süre için dondurulmufl olmas olumsuz bir durum, ancak bunun ekonomimizi etkilememesi olumlu bir geliflmedir. Bankac l k sektörüne, yabanc bankalar n ilgisi devam etmifl ve 2006 y l içinde yeni al mlar olmufltur. Bu geliflmeler yeni oyuncular n kat lmas yla birlikte bankac l k sektöründeki rekabetin giderek artaca na iflaret etmektedir. Garanti, yerli ve yabanc ortaklar n n yaratt sinerji ile bölgesinde ve ülke içinde önemli bir rekabet gücüne sahiptir. Ölçekleri, kurumsal yönetim anlay fl, içsel dinamikleri, teknolojik üstünlükleri, eflsiz insan kayna, yenilikçi ve etik ifl anlay fl, sayg n marka de eri ve bölgedeki iliflkileri Garanti'yi örnek al nan bir banka konumuna yükseltmektedir. Avrupa'da ve çevre ülkelerinde daha etkin olmak Garanti'nin k sa vadeli hedefleri aras ndad r. Garanti, özellikle Do u Avrupa, Orta Asya Cumhuriyetleri ve Ortado u Bölgesi'ndeki pazarlara gerek do rudan ve gerekse ifltirakleri arac l ile daha etkin girecek ve bu pazarlarda yeni aktifler edinerek kâr merkezleri oluflturacakt r. Bize düflen görev art k Bankam z yurtd fl nda büyüterek Türkiye'nin bilinirli ini art rmakt r. Garanti yurtiçinde ve yurtd fl nda büyümeye odakl d r. Siz ortaklar m z n yat r mlar na de er katmak ve büyümeyi sürdürülebilir bir platforma tafl mak bizim için öncelikli hedeflerdir. Bunu gerçeklefltirmek için gereksinim duydu umuz tüm kaynaklara, güce ve herfleyden önemlisi sizlerin ve müflterilerimizin deste ine sahibiz. Baflar lar m zda tüm ortaklar m z ve çal flanlar m z n eflit pay bulunmaktad r. Gelecekte bu baflar lar m z n ayn ivme ile devam edece ine inan yor, böylesine büyük ve baflar l bir ailenin bir ferdi olarak hepinize en içten duygularla teflekkür ediyorum. Sayg lar mla, Ferit F fiahenk Yönetim Kurulu Baflkan 25

26 26 Genel Müdür ün Mesaj

27 Y ll k Rapor 2006 Kârl l ktan ve ça dafl risk yönetiminin gerekliliklerinden ödün vermeden gerçeklefltirdi imiz büyüme ile 60. kurulufl y ldönümümüzde kurumsal tarihimizin yeni zirvelerine Garanti, 2006 y l nda ekonomide yaflanan dalgalanmalara karfl n, büyüme yolculu una emin ad mlarla devam etti. ulaflt k. Bilanço büyüklü ümüz %38 art flla 50,3 milyar YTL'ye, serbest sermayemiz %83 art flla 2,8 milyar YTL'ye, net kâr m z ise %47,5 art flla milyon YTL'ye yükseldi. Rekabetin artt, marjlar n darald, ekonomideki dalgalanmalar n sektörü olumsuz etkiledi i bir y lda Bankam z n gösterdi i bu performans dikkat çekicidir. Gerçek bankac l n öne ç kt yeni dönemde, müflteri odakl l, verimlili i ve yenilikçili i kurumsal kültürünün ayr lmaz bir parças haline getirmeyi baflaran Garanti, üstün hizmet kalitesi ve yetkin insan kayna ile sektördeki farkl l n finansal sonuçlar na da yans tm flt r. 27

28 Genel Müdür ün Mesaj Y l içinde yaflanan dalgalanmalar ve yaklaflan seçim süreci belirsizlikleri art rd... Ekonominin genelinde 2005 y l nda yakalanan olumlu hava ile 2006'ya güzel bir bafllang ç yap lm flt. Ancak baflta petrol olmak üzere emtia fiyatlar n n yükselmesi ve geliflmifl ekonomilerdeki enflasyon endifleleri nedeniyle merkez bankalar n n faiz art rmaya devam etmesi gibi bir dizi etkenle May s ay nda uluslararas piyasalarda dalgalanmalar yafland. Yurtd fl kaynakl bu dalgalanmalar di er geliflmekte olan ülkelerle birlikte ülkemiz ekonomisini de etkiledi. Döviz kurlar nda ve faiz oranlar nda hareketlilik yafland. Merkez Bankas 'n n ald acil önlemlere karfl n enflasyon, hedeflenen aral n üzerine ç kt. AB ile üyelik müzakerelerinde yaflanan gerilimler ve yaklaflan Cumhurbaflkanl ve genel seçimlere iliflkin kayg lar n da etkisi ile 2006 y l n n ikinci yar s nda belirsizlikler artt, beklentilerde gözle görülür bir gerileme oldu.... ancak reformlarla daha sa l kl bir yap ya kavuflan ülke ekonomimizi ve bankac l k sektörünü s n rl etkiledi Reformlar öncesi Türkiye'sinde krizler yaratabilecek tüm bu olumsuzluklar n, bugün ekonomimizi ve bankac l k sektörünü oldukça s n rl bir flekilde etkiliyor olmas son derece sevindiricidir. Enflasyon, hedeflenen aral n üzerine ç km flt r ancak y ll k enflasyon tek haneli gerçekleflmifltir. Faizler ve kurlar n yükseldi i ortamda bankalar hacim yaratmakta zorlansalar bile kârl l klar n koruyabilmifltir. Dalgalanmaya ra men ülke ekonomimiz uzun soluklu büyüme maratonuna devam ediyor. Beklentiler do rultusunda GSMH'nin 2006 son çeyre inde artt tespit edilirse ekonomimiz son 20 çeyrektir kesintisiz bir büyüme süreci yaflam fl olacak. Canl iç talebe ve artan emtia fiyatlar na ba l olarak cari aç m z 2006 y l nda GSMH'nin %8'ine kadar yükseldi. Ancak, yabanc yat r mc lar n yapm fl oldu u 19,8 milyar dolarl k, ülke tarihimizin en yüksek net do rudan yat r mlar, cari aç n finansman kalitesini art rm flt r. Ekonomideki dalgalanmalara ra men Garanti olarak 2006'da çok baflar l bir performans sergiledik Ekonomideki dalgalanmalar, özellikle son y llardaki sektörün itici güçlerinden olan bireysel kredi talebini olumsuz etkiledi y l n n ilk yar s nda bireysel krediler %46 artarken, y l n ikinci yar s nda art fl oran sadece %11 oldu. Nakdi krediler ve mevduatlar da benzer flekilde y l n ilk yar s nda s ras yla %30 ve %15 artarken, y l n ikinci yar s nda %8 ve %6 artt. Gerçek bankac l k ve müflteri odakl stratejimiz, hizmette rekabeti esas alan anlay fl m z ve yetkin insan kayna m z ile Garanti olarak sektördeki farkl l m z 2006 y lsonu sonuçlar m za da yans tt k. Nakdi kredilerimizi %59 gibi sektörün oldukça üzerinde büyütürken, nakdi ve gayri nakdi olarak reel ekonomiye olan deste imizi 36,9 milyar YTL'ye ç kartarak sektör liderli ine bir ad m daha yaklaflm fl olduk. Stratejilerimiz do rultusunda kredilerin bilaçomuz içindeki pay n art rmaya devam ediyoruz y l nda toplam aktiflerimizin yar s ndan fazlas n (%54) müflterilerimize kulland rd m z nakdi krediler oluflturdu. Yüksek büyüme potansiyeline inand m z bireysel krediler ve Türkiye'nin dinamik gücü KOB 'lere kulland rd m z krediler, kredi büyümemizdeki itici güçler olmaya devam etti. Y l içindeki dalgalanman n en çok etkiledi i bireysel kredilerde sektörün üzerinde büyüdük. Flexi Card ve PayPass özelli ine sahip Bonus Trink gibi yenilikçi ürünlerle öne ç kt m z kredi kartlar nda kart bafl na ciroda liderli i ele geçirdik. Müflteri say m z %22 art flla 'e ulaflt rd m z KOB bankac l nda KOB 'lerin Bankas olma hedefimiz do rultusunda önemli ilerlemeler kaydettik. Üstün hizmet kalitemizin, müflterilerle kurdu umuz s cak ve uzun süreli iliflkilerin ve Garanti markas na duyulan güvenin sayesinde mevduatlarda da sektörün üzerinde bir büyüme sa layarak pazar pay m z art rd k. Fonlama maliyetlerimize olumlu katk sa layan vadesiz mevduatlar m z ise %22 gibi yüksek bir oranda büyüttük. Garanti Bankas her zaman verimli, kârl ve sürdürülebilir bir büyüme stratejisi izlemektedir. Ça dafl risk yönetimi 28

29 Y ll k Rapor 2006 ilkelerini tavizsiz uygulamam z sonucunda aktif kalitemizden ödün vermeden hacimlerimizi art rd k. Teknolojiye ve alternatif da t m kanallar na yapt m z yat r mlar sayesinde flubelerimiz üzerindeki operasyonel iflyükünü minimum düzeye indirdik. Yüksek getirili aktiflere yo unlaflma stratejimiz ve hizmette rekabeti esas alan anlay fl m z sayesinde kârl l m z sürdürülebilir ve sürekli bir flekilde art rmay baflard k. Tüm bu geliflmelerin sonucunda net kâr m z 2005 y l na göre %47,5 art flla milyon YTL'ye, ortalama aktif kârl l m z %2,45'e (2005 sonunda %2,3), özkaynak kârl l m z ise %25'e (2005 sonunda %20,7) yükselttik. Ekonomide dalgalanmalar n yafland bir y lda gerek aktiflerimizi ve özkaynaklar m z gerekse kârl l k rasyolar m z rakiplerimizin çok üzerinde art rm fl olmam z, Bankam z n baflar l performans n daha da anlaml k lmaktad r. Garanti'nin fl hep parlayacak! 21 Haziran 1946 y l nda tek flubeli bir banka olarak sektöre ad m atan Garanti, geçen 60 y l içerisinde ortaklar m z n sürekli ve tam deste i, çal flanlar m z n özverili gayretleri ve müflterilerimizin artan ilgi ve kabulüyle 2006 sonu itibariyle 487 flubesi olan, 10 ülkede faaliyet gösteren, 50,3 milyar YTL'lik aktif ve 4,7 milyar YTL'lik özkaynak büyüklü ü ile ülkemizin öncü bankalar ndan biri haline geldi. Bu gururu ülkemizin de iflik illerinden ve faaliyet gösterdi imiz di er ülkelerden gelen Garanti çal flan yla birlikte Atatürk Olimpiyat Stad 'nda düzenledi imiz bir organizasyonla kutlad k. Ayr ca Bankam z n Ankara (Ulus), Eskiflehir, stanbul (Galata ve Bahçekap ), zmir, Mersin ve Samsun'da bulunan tarihi binalar n ve Genel Müdürlük binam z özel olarak haz rlanm fl bir konsept çerçevesinde fl kland rd k. Misyonunu bankac l k hizmetleriyle s n rl tutmayan Bankam z, 2006 y l nda da kültür, sanat, e itim, spor ve çevre projelerine destek vermeye devam etti. Türk toplumunun modernleflme sürecinde oluflan yeni kimli ini tan tmak amac yla cumhuriyetin ilan ndan 3 y l sonra Atatürk'ün önerisiyle hayata geçen seyyar sergi projesi Karadeniz Gemisi, Garanti'nin katk lar yla yeniden hayat buldu. Di er taraftan Mo ol mparatorlu u'nun Cengiz Han taraf ndan kuruluflunun 800. y ldönümünde Cengiz Han ve Mirasç lar : Büyük Mo ol mparatorlu u sergisi, yine Bankam z sponsorlu unda hayata geçirildi. Gelecek dönemde yurtiçindeki h zl ve sa l kl büyümemizi sürdürürken, bölgesel bir banka olma yolunda yeni ad mlar ataca z Garanti, ülkemizin parlak gelece inde daha fazla yer almak için sa l kl ve h zl büyümesine 2007'de de devam edecektir. 2006'da açt m z 50 flubeye ek olarak 2007'de de 70 in üzerinde yeni flube açarak flube a m z 560'a ç karaca z. Dünya kalitesindeki hizmetlerimiz, zengin ürün portföyümüz ve yetkin bankac lar m zla Garanti fark n daha genifl kitlelere yaflatmay hedefliyoruz. Bankac l k sektörüne yabanc bankalar n girmesi ile her müflteri segmentinde rekabetin daha da artaca kesindir. Ancak Garanti olarak biz iflimizi iyi yapt m z ve müflterilerimizi memnun etti imiz sürece her zaman rekabetin üstesinden gelece imize eminim. Garanti, ortaklar n n yaratt sinerji, sahip oldu u teknolojik altyap, sermaye gücü, yetkin insan kayna, rekabet üstünlükleri, dünya kalitesinde ürün ve hizmetleri sayesinde art k sadece Türkiye s n rlar içinde kalmayacakt r. Uluslararas olman n uzun vadede sürdürülebilir büyüme için bir gereklilik oldu unun bilinciyle yurtd fl nda daha etkin olacak, yeni ifltirakler edinecek ve yak n co rafyam zdaki yeni pazarlara girece iz. Bugüne kadar oldu u gibi bundan böyle de yeni at l mlar m zda her zaman bizlere destek olaca na inand m z say n ortaklar m za, bizlere güvenerek birikimlerini ve ifllerini Bankam za emanet eden müflterilerimize ve özverili çal flmalar ile yetkinliklerini tüm sosyal ve ekonomik paydafllar m za ispatlam fl de erli çal flanlar m za teflekkür ederim. Sayg lar mla, Ergun Özen Genel Müdür 29

30 Araflt rma Gelifltirme Uygulamalar Garanti nin tüm ürün, hizmet ve ifl yap fl n n oda nda müflteri gereksinim ve beklentileri bulunmaktad r. Bu nedenle, pazarlama faaliyetlerinin temelini de müflteriyi tan ma çabas oluflturmaktad r. Garanti, müflterilerinin kendilerine özgü gereksinimlerini tan mlayarak bu çerçevede çözümler gelifltirmeyi hedeflemektedir. Banka, sürekli gözlem yaparak, de iflimi öngörüp izleyerek, güçlü teknolojik altyap s n kullanarak ve hayat sürekli kolaylaflt rarak müflterilerinin gözünde farkl laflmaktad r. Bu anlamda Garanti'nin çok ciddi bir araflt rma kültürü bulunmaktad r. Banka'n n ürünler itibariyle piyasa konumunun belirlenmesi ve rakipleriyle karfl laflt r lmas amac yla pazar araflt rmalar yap lmaktad r. Pazar araflt rmalar yla tüm iflkollar baz nda, müflteri memnuniyeti ve ba l l dönemsel olarak incelenmekte; Garanti markalar na yönelik tutum ve alg lamalar tespit edilmektedir. Sektör analizlerinde, rakip ve çevre analizleriyle pazar paylar n n belirlenmesinde, yeni ürün ve hizmetlerin gelifltirilmesinde, reklamlar n etkinli inin ölçülmesinde ve mevcut verilerle ulafl lamayan müflterilerin profillerinin belirlenmesinde de pazar araflt rmalar ndan yararlan lmaktad r. Müflteri iliflkilerindeki geliflimi gözlemlemek amac yla Kal-Der'in yürüttü ü Türkiye Müflteri Memnuniyeti Endeksi (TMME) çal flmas ndan da yararlanan Garanti Bankas, 2005 sonundaki pilot çal flmaya kurumsal üye olarak kat lm flt r. TMME iliflki modeli sayesinde, kalite, flikâyet, memnuniyet ve ba l l k iliflkileri çok net olarak görülebilmektedir. Pazar araflt rmalar, Garanti kurum kültürünün ayr lmaz bir parças olmufltur. 2003'ten günümüze 'e yak n bireysel ve ticari banka müflterisi ile görüflülmüfltür. Ayr ca 2001'den itibaren takip edilen Reklam Etkinli i araflt rmas yla bugüne kadar 'den fazla banka müflterisi ile konuflulmufltur. Sadece 2006 y l nda 'den fazla banka müflterisinden yirmiye yak n farkl araflt rmada bilgi toplanm flt r. 30

31 Y ll k Rapor 2006 Araflt rma ç kt lar, ilgili bölüm taraf ndan mevcut süreçlerin iyilefltirilmesi, yeni ürün ve hizmetlerin gelifltirilmesinde kullan lmaktad r. Araflt rma sonuçlar olabildi ince saha ekipleriyle de paylafl lmaktad r. Müflterinin finansal gereksinimlerini tan mlamak ve anlamak, araflt rma sürecinin bafllang c olarak kabul edilmektedir. Müflteri gereksinimleri, ortaya ç kacak çözümler için "f rsat" anlam na gelmektedir. Kurum içinde yap lan yenilikler, etkinlik ve verimlili in artmas n sa lamaktad r. Özellikle 1990'l y llar n bafl ndan itibaren teknolojiye ve insan gücüne yap lan yat r m n önemli ölçüde artmas, Banka içinde her alanda yenilikçili e olanak tan m flt r. Bu sayede Garanti, sundu u çok say da yenilikçi ürünle sektörün öncüsü olmufl ve bu ürünlerle özdeflleflerek markalaflm flt r. Ürünler, hizmetler, süreçler ve kanallar, müflterilerin hayatlar n kolaylaflt rmak ve yat r m, kredi, operasyonel bankac l k gereksinimlerini bu çerçevede çözümlemek için tasarlanmaktad r y l nda ürün gelifltirme alan nda özellikle tüketici kredilerine ve yat r m fonlar na odakl çal flmalar yap lm flt r y l nda bu çal flmalar n meyvesi olarak: Yat r m fonlar nda al m sat m kolaylaflt rmay amaçlayan, Fona Hemen Nakit ve Yat r m Sepeti ürünleri sunulmufltur. Konut ve ihtiyaç kredilerinde sunulan Esnek htiyaç Kredisi, Eflit Anapara Ödemeli Kredi ve Herfley Dahil Kredi ile kullan m ve ödeme kolayl yarat lm flt r fiubat ay nda lansman yap lan Flexi Card, kredi kart pazar na kiflisellefltirme özelli i ile yeni bir kategori eklemifltir y l nda Bonus Card, bankalararas bir kart platformuna dönüflmüfltür. Aral k 2006'da Garanti Bankas, Türkiye'de American Express Centurion Line kartlar n verme ve üye iflyeri kabul etme yetkisine sahip tek banka olmufltur. Bonus Trink ad yla hizmete sunulan Garanti Bankas 'n n yeni ürünü PayPass, ödeme sistemlerinde dünya çap nda bir devrim yaratm fl ve kasa kuyruklar na ve bozuk para derdine son vermifltir. Ön ödemeli kartlar için yeni kullan m alanlar yarat lm flt r. Garanti Ödeme Sistemleri, POS üzerinden fatura tahsilat yapmaya bafllayarak bu uygulamas ile yine Türkiye'de bir ilki gerçeklefltirmifltir. Garanti Bankas, China Union Pay (CUP) ile gerçeklefltirdi i anlaflma sonucu dünyada, Çin d fl nda, CUP ile ortak kart basma hakk n alan ilk banka olmufltur y l içinde yap lan anlaflma ile Garanti Bankas, Diners Club Card'lar POS'lar ndan geçirme ve alt kulland r m verme yetkisine sahip tek banka olmufltur. Garanti, ödeme sistemlerinde de müflterilerini ve pazar taleplerini çok iyi analiz ederek, 2006 y l nda yeni ürün ve hizmetleri kullan ma sunmufltur: 31

32 2006 Y l Faaliyetleri Kurumsal Bankac l k 1990'l y llar n bafl nda kurumsal bankac l ayr bir iflkolu olarak tan mlayarak sektöre öncülük eden Garanti, bugün büyük ulusal firmalar n ve ülkemizde faaliyet gösteren çokuluslu flirketlerin öncelikle tercih etti i bir ifl orta d r. Müflteriye özel hizmet anlay fl, uzman kadrosu, teknolojik altyap s, ürün mühendisli i gücü ve çözüm ortakl yaklafl m Garanti'nin kurumsal bankac l k alan ndaki lider konumunu sürdürülebilir yapan bafll ca unsurlard r. Yeni müflteri kazan m n n çok s n rl oldu u kurumsal bankac l k iflkolu, temel stratejisini, müflterileriyle uzun vadeli iflbirlikleri oluflturulmas ve mevcut iliflkilerinin daha da derinlefltirilmesi üzerine kurmufltur. Garanti, kurumsal müflterilerine ürün ve hizmet sunumunu, biri Ankara'da, üçü stanbul'da olmak üzere toplam dört kurumsal flubesi arac l yla gerçeklefltirmektedir Y l Çal flmalar Kurumsal bankac l k iflkolu 2005 y l nda yakalad güçlü büyüme ivmesini 2006'da da sürdürmüfl ve bu segmentteki liderli ini pekifltirmifltir. Garanti 2006 y l nda kurumsal bankac l k faaliyetlerinde; TL Nakdi Kredilerde %93, YP Nakdi Kredilerde %90, TL Mevduatta %60 ve YP Mevduatta %112 oran nda büyüme kaydetmifltir. Ayn dönemde kurumsal bankac l n Banka'n n toplam kredileri içindeki pay %30 ve mevduattaki pay ise %15 olarak gerçekleflmifltir. Garanti'nin nakit yönetimi ve yat r m finansman alanlar ndaki yetkinli i, kurumsal bankac l k alan nda pazar pay n n art r lmas ve müflterilerin artan oranlarda ana bankalar olunmas nda önemli rol oynamaya devam etmifltir. Gelece e Yönelik Planlar Garanti 2007 y l nda da rekabet üstünlüklerini kullanarak, geleneksel olarak önemli piyasa pay na sahip oldu u kurumsal bankac l k alan ndaki konumunu güçlendirmeye, müflterilerinin "ana bankas " olma pozisyonunu korumaya devam edecektir. Önümüzdeki dönemde kurumsal segmenti oluflturan firmalar n seküritizasyon, bono ihraçlar gibi standart ticari krediler d fl ndaki yap land r lm fl ürünlere talebinin artmas ve türev ürün kullan mlar n n yayg nlaflmas beklenmektedir. Garanti bu alanlarda müflteri taleplerine en h zl ve en do ru flekilde cevap vermek üzere konumlanm fl durumdad r. Banka'n n köklü deneyimi, müflteri iliflkilerine bak fl aç s ve yenilikçi ifl yaklafl m önümüzdeki dönemlerde de kurumsal bankac l k iflkolundaki potansiyelini performansa dönüfltürmeyi sürdürmesini sa layacak bafll ca unsurlard r. Ticari Bankac l k Ticari bankac l k, Garanti'nin 2006 y l nda da kendi segmentinde lider konumda bulundu u bir iflkoludur. Ticari segmentteki müflteri say s n 2006 y l nda %9 art ran Garanti, y lsonu itibariyle farkl sektörlerde faaliyet gösteren adet firmaya hizmet vermektedir. Ticari bankac l k iflkolu, 2006 y l nda toplam çal flma büyüklü ünde %35 büyüme kaydederek 14,8 milyar ABD dolar hacme ulaflm flt r. Bu hacim ile ticari bankac l n Garanti çal flma büyüklü ü içindeki pay %34,2 olmufltur. Ticari bankac l n en öncelikli hedefi, müflterileri ile iliflkilerini derinlefltirmek ve müflterilerinin bankac l k ifllemlerinden daha fazla pay alarak ana bankas olmakt r. Pazar ve müflteri odakl stratejileri ile mevcut müflterilerinin ana bankas konumuna ulaflmak amac yla önemli ad mlar atan Garanti, ticari bankac l k segmentinde ilk tercih edilen banka konumuna ulaflm flt r y l n n son çeyre inde yapt r lan ba ms z bir pazar araflt rma çal flmas na göre Garanti Bankas, %20 pazar pay ile sektörün aç k ara lider bankas konumundad r. Bu araflt rmaya göre baflka bankalar n ana banka oldu u firmalarda Garanti ilk tercih edilen bankad r Y l Çal flmalar Garanti 2006 y l nda ticari bankac l k aktiflerini %39 oran nda büyütmeyi baflarm fl ve %20'lik pazar pay ile ticari bankac l k segmentinin lideri olmay sürdürmüfltür. Yayg n hizmet a ve konusunda uzman ve deneyimli insan kayna Garanti'nin bu segmentteki liderli inde önemli etkenler olmufllard r. Yüksek katma de erli genifl bir ürün yelpazesi ile müflteri ba l l ve memnuniyetinin yarat lmas önemli bir avantajd r. Kaliteli hizmet ve etkin iliflki yönetimi ile mevcut müflteri ba l l n n art r lmas ve yeni müflteri kazan m Garanti'nin ticari bankac l k iflkolunda farkl l k yaratan en önemli özelli idir. Maliyetlerini kontrol alt na alma ve komisyon gelirlerini art rma konusunda gösterdi i çabalar n da katk s yla ticari bankac l k iflkolu kârl l n 2005 y l na göre %56 art rmay baflarm flt r. 32

33 Y ll k Rapor 2006 Garanti 2006 y l nda ticari bankac l k faaliyetlerinde; Aktif büyüklü ünde %39, Toplam kredi hacminde (nakdi ve gayrinakdi) %43, Toplam mevduatta %41 ve Müflteri say s nda %9 oran nda büyüme sa lam flt r. Garanti, ticari bankac l k alan nda belli bafll sektörlerdeki deste ini 2006 y l nda art rarak devam ettirmifltir. Turizm: Garanti, Ege ve Akdeniz bölgelerinde turizm hizmeti veren birçok firman n ana bankas d r y l nda bu bölgelerde %50'nin üzerindeki pazar pay ile liderli ini sürdürmüfltür. Gemi Yap m: Gemi yap m sektöründe %45'lik pazar pay ile lider konumunda bulunan Garanti, 2006 y l nda sa lad toplam 450 milyon ABD dolar tutar ndaki finansman ile birlikte bugüne kadar bu sektöre aktard fonlar n toplam n 1,6 milyar ABD dolar na yükseltmifltir. F nd k: Toplam finansman tutar 250 milyon ABD dolar seviyesinde gerçekleflirken, 1,4 milyar ABD dolar olan f nd k sektörü ihracat girdisinin %30'una Garanti Bankas arac l k etmifltir. nflaat: Geçti imiz y l inflaat sektörüne verilen toplam kredi 850 milyon ABD dolar na ulaflm flt r. Garanti'nin 2005 y l na göre bu sektöre sa lad finansman deste i %40 oran nda artm flt r. Enerji: Sektöre verilen toplam finansman deste i 2006 y l nda 500 milyon ABD dolar seviyesine ulaflm flt r. Büyük enerji projeleri ile birlikte bu rakam n 2007 y l nda 700 milyon ABD dolar seviyesine ulaflaca tahmin edilmektedir. Lojistik: Sektöre yap lan finansman tutar 2006 y l sonunda 350 milyon ABD dolar seviyesine ulaflm fl durumdad r. Gelece e Yönelik Planlar Türkiye ekonomisinde yaflanan olumlu geliflmeler ülkemiz ticari kesiminin faaliyet döngülerinde canlanma etkisi yaratm flt r. Garanti'nin hedefi bu ekonomik büyüme ve canlanma sürecinde mevcut ve potansiyel müflterilerden en yüksek pay alabilmektir. Garanti, ticari bankac l ktaki büyüme hedefine, bir taraftan güçlü ve yayg n sat fl kadrosunun sistemli faaliyetleri ile potansiyel müflterileri Banka ya kazand rarak, di er taraftan ise mevcut müflterileri ile olan iflbirli ini art rarak ulaflacakt r. Garanti ticari bankac l k iflkolunun 2007 y l ndaki öncelikli hedefleri flunlard r: Pazar pay n en az %1 art rarak %21 seviyesine getirmek, Müflteri say s n %10 art rmak, Müflterilerinin "ana bankas " olma stratejisi ile büyümek, Müflterilerini do ru anlayarak, en uygun çözümü en k sa sürede üretmek, Karfl l kl olarak en yüksek fayday sa layarak mevcut ve potansiyel müflterilerinin ana bankas olmakt r. KOB Bankac l KOB lerin Bankas : Garanti Türkiye'de KOB iflkolunu ayr bir segment olarak tan mlayan ilk banka olan Garanti, kifliye ulaflan uzman kadrosu ile KOB 'lere özel ürün ve hizmet paketleri sunmaktad r. KOB müflterileri, ciro, kredi limiti ve çal flma büyüklü ü kriterlerine göre orta boy iflletme, küçük boy iflletme ve KOB kitle olmak üzere üç ayr segmente ayr lmaktad r. Garanti KOB Bankac l, müflterilerine toplam çözüm mant yla yaklaflmakta, bir iflletmenin ihtiyaç duyabilece i nakit ak fl, yat r m ve kredi ürünlerinin yan s ra iflletme sahiplerinin bireysel gereksinimlerini de karfl layan ürün ve hizmetleri tek elden sunmaktad r. Garanti, hizmet odakl felsefesine uygun olarak müflteri gereksinimlerine yönelik ürün ve hizmetlerin yan s ra, KOB 'lerin vizyonuna ve yönetsel birikimine katk da bulunacak bilgilendirmeler ve fikir paylafl mlar da gerçeklefltirmektedir Y l Çal flmalar 2006 y l nda iflkolunun süregelen yenilikçi ve öncü olma anlay fl devam etmifl ve y l boyunca müflteri say s istikrarl olarak artm flt r. Garanti'nin KOB bankac l alan nda sektörlere özel hizmetler sunmas, yöresel ihtiyaçlar göz önüne alarak ürün ve hizmetlerini gelifltirmesi, müflterileri taraf ndan "ana banka" olarak tercih edilmesini sa lam flt r. KOB bankac l, yenilenen segmentasyon kriterleri do rultusunda Ocak 2006 itibariyle adet müflteriye sahipken, Aral k 2006 sonu itibariyle müflteri say s n 'e ç karm flt r y l nda giderek geniflleyen flube a, yeni KOB müflterilerine eriflimde önemli bir etken olmufl ve Garanti Bankas Aral k sonu itibariyle KOB bankac l nda 6 milyar ABD dolar çal flma büyüklü üne ulaflm flt r. KOB iflkolunun, Aral k 2006 sonu itibariyle Banka çal flma büyüklü ü içindeki pay %11,3, yat r m fonlar içindeki pay %21,6 ve Türk liras kredilerdeki pay %29 olarak gerçekleflmifltir y l nda, Garanti KOB bankac l, sektörlere özel çözümler sunan, mevsimselli e ve nakit ak fllar na uygun olarak tasarlam fl oldu u sektör paketlerine, Kad n Giriflimci ve Hizmet Destek Paketlerini ilave etmifltir. Türkiye de bir ilk olan Kad n Giriflimci 33

34 2006 Y l Faaliyetleri Destek Paketi kapsam nda kad n giriflimcilere özel uygun krediler ve ürünler d fl nda Türkiye Kad n Giriflimciler Derne i (KAG DER) ile ortak ücretsiz e itim deste i de sunulmaktad r. Nakliye ve K rtasiye Sektör Paketlerinin içeri i geniflletilerek, Lojistik ve E itim Sektör Paketi ad alt nda hizmete sunulmufltur. KOB iflkolu, 2006 y l içinde sektör paketlerinde toplam adet müflteriye 180 milyon YTL kredi limiti tesis etmifltir. Bugüne kadar toplam adet sektör kredisi kulland r lm fl ve 305 milyon YTL limit tesis edilmifltir. Garanti, 2002 y l ndan beri ülkemizin çeflitli illerindeki ticaret, sanayi ve meslek odalar yla iflbirli i içinde olmay sürdürmektedir y lsonu itibariyle Garanti, toplam 115 sanayi, ticaret, esnaf ve eczac odas ile paket kredi anlaflmas imzalam flt r. Bu anlaflmalar çerçevesinde adet KOB 'ye 500 milyon YTL kredi limiti tesis edilmifltir. Garanti, 2002 y l ndan bu yana KOB 'lerle bir araya gelerek onlar AB'ye uyum süreci konusunda bilgilendirme ve vizyonlar na katk da bulunma amac yla Anadolu Sohbetleri ad alt nda toplant lar düzenlemifltir. Bugüne kadar toplam 32 ilde 36 toplant gerçeklefltirilmifltir. Bu toplant larda yaklafl k KOB temsilcisi ile biraraya gelinmifltir. Avrupa Birli i ülkelerinde standart yöntemle yürürlü e girecek Basel II Yeni Sermaye Uzlafl s 'n n KOB 'lere ve bankac l k sektörüne etkilerini anlatmak için KOB 'lerin yo un oldu u bölgelerde, 2005 y l sonundan itibaren bilgilendirme toplant lar düzenlenmeye bafllam flt r y l nda Perpa'daki son toplant ile beraber toplam 10 toplant düzenlenmifl ve 2.500'ü aflk n KOB temsilcisine ulafl lm flt r. KOB 'lere özel haz rlanan kobigaranti.com portal ile kullan c lara kapsaml bilgilere ulafl m olana ve Garanti'nin anlaflmal oldu u firmalar n KOB 'lere sa lad f rsatlar sunulmufltur. Ayr ca, sektöre özel haberlerin yan s ra mevzuat, d fl ticaret ve emtia bilgilerine her an ulaflabilme olana da sa lanm flt r. Portal üzerinden ulafl lan kobilirkifli, KOB lere üç ad mda ihtiyaçlar na özel çözümler sunmaktad r. Portal, ziyaret edenler taraf ndan 2006 y l nda toplam 3 milyon kez görüntülenmifltir. KOB 'lerin gereksinim duyduklar her konuda flubeye gitmeden, telefon arac l yla bilgi ve dan flmanl k hizmeti alabilecekleri bir baflvuru kayna olan 444 KOB Dan flma Hatt oluflturulmufltur. Temmuz ay ndan itibaren müflteri ile görüflülmüfl ve bu görüflmeler sonucunda 1 milyon YTL kredi limiti tesis edilmifltir. Ekonomist'in eki olarak her ay n ilk haftas nda yay nlanmakta olan KOB Giriflim dergisi ücretsiz olarak yaklafl k müflteriye ulaflmaktad r. Avea, Microsoft ve Project House iflbirli i ile KOB 'lerin bilgiye eriflmesini sa lamak amac yla Giriflimci Penceresi hizmete sunulmufltur y l içinde Arena Bilgisayar projeye dahil edilmifltir. Garantili Nakit daresi Gani'nin kullan c say s 'e ulaflm flt r. Gelece e Yönelik Planlar Garanti, 2007 y l nda da KOB 'lerin ihtiyaç duyaca özel, h zl ve pratik ürünleri müflterilerine sunmaya devam edecek ve mevcut ürünlerini yeniden tasarlayarak de iflen gereksinim ve koflullara uyum sa lamaktaki lider konumunu sürdürecektir. Garanti, yeni ürün tasarlamayla birlikte teknolojiye de önem vermeye devam edecek ve Gani'nin ikinci sürümünü 2007 y l içinde KOB müflterilerinin hizmetine sunacakt r y l Mart ay içinde Ekonomist dergisi iflbirli i ile Türkiye nin Kad n Giriflimcisi yar flmas düzenlenecek ve 8 Mart Dünya Kad nlar Günü ne kadar Anadolu dahil tüm Türkiye den baflvurular toplanacakt r. KOB lere yönelik öncü yay nlardan Dünya Gazetesi ile ortak bir proje kapsam nda KOB lere özel dokuz say l k Kobi Dünya eki çal flmas yap lacakt r. KOB 'lere sadece bankac l k hizmetleri sunmakla kalmay p, her türlü finansal gereksinimlerine yönelik projeler üretmek ve yönetim kalitelerini gelifltirmelerine katk da bulunmak, bugün oldu u gibi gelecekte de Garanti'nin hedefi olmaya devam edecektir. Bireysel Bankac l k 1988 y l nda bireysel bankac l k alan nda faaliyet göstermeye bafllayan Garanti, müflteri odakl bankac l k anlay fl, yenilikçi ürünleri ve üstün hizmet kalitesi ile bireylerin hayat nda fark yaratma yetkinli ine sahip bir bankad r. Garanti, müflterilerini dinleyen ve onlar n hayat n kolaylaflt ran banka olmay kendine ilke edinmifltir. Bu do rultuda, müflterilerinin farkl ve de iflen ihtiyaçlar na cevap veren yarat c çözümler gelifltirmekte ve üstün teknolojik altyap s n n da verdi i güçle müflterilerine her türlü bankac l k ifllemini yapmada h z, kolayl k ve rahatl k sunmaktad r. Garanti'nin 2005 y l nda GE Consumer Finance ile gerçeklefltirmifl oldu u ortakl k, özellikle bireysel bankac l k alan nda yeni ürün ve hizmet gelifltirme ile süreç yönetimi gibi konularda yeni aç l mlar sa lam flt r. 34

35 Y ll k Rapor Y l Çal flmalar Garanti, kiflilik bireysel bankac l k sat fl kadrosu ile toplam çal flma büyüklü ü 14,5 milyar ABD dolar n bulan, 5,2 milyon bireysel müflteriye hizmet götürmektedir. Garanti'nin 2006 y l boyunca bireysel müflterilerine kulland rd toplam kredi tutar 4,5 milyar YTL'ye, bireysel kredilerin Banka toplam nakdi kredileri içindeki pay da %20'ye ulaflm flt r. Garanti'deki toplam bireysel mevduat hacmi ise 12,8 milyar YTL ile Banka toplam mevduat n n %42'sini temsil etmektedir sonu itibariyle, bireysel bankac l k toplam çal flma büyüklü ü Banka n n %27,2 sini oluflturmaktad r. Garanti, bireysel bankac l k müflterilerine tüm yurda yay lm fl 478 yurtiçi flubesi ve yaklafl k ATM'in yan s ra Ça r Merkezi ve nternet fiubesi ile de kesintisiz hizmet sunmaktad r. Garanti'yi bireysel bankac l k alan nda farkl laflt ran temel unsurlar; Tüketici kredileri Konut kredileri Garanti bireysel bankac l k konut kredisi portföyü 2006 y l içerisinde %77 oran nda büyüyerek milyon YTL seviyesine ulaflm flt r. Garanti'nin iflbirli i içerisinde oldu u seçkin konut projeleri ve emlak ofisleri ile birlikte yürütülen kampanyalar n yan s ra sunulan yeni ürün ve hizmetler konut kredisi gelifliminde etkili olmufltur. Tafl t kredileri 2006 y l boyunca Garanti bireysel bankac l k oto kredisi portföyü %46 art fl göstererek, 943 milyon YTL hacme ulaflm flt r. Garanti'nin Türkiye'nin önde gelen otomobil bayileri ve distribütörleri ile olan güçlü iliflkileri ve yenilikçi yaklafl mlar istikrarl büyümenin ard ndaki temel etkenler olmufltur. Garanti, 2006 y l boyunca önde gelen otomobil markalar ile birlikte müflterilerine düflük faiz ve ödeme kolayl gibi çeflitli avantajlar sunan birçok kampanya düzenlemifltir. Kredili Mevduat Hesap Say s Bin % Müflteri memnuniyetini ön plana ç karan müflteri odakl yaklafl m, Müflteri odakl pazarlama yaklafl mlar n destekleyen geliflmifl segmentasyon yap s ve CRM araçlar, Müflteri ihtiyaçlar na yönelik yenilikçi ürün ve hizmetler, Yeniliklerin öncüsü sat fl odakl dinamik ekip, Ülke genelinde yayg n ve geniflleyen flube ve ATM a, Hayat kolaylaflt ran nternet fiubesi ve her an ulafl labilen Ça r Merkezi, H zl, yenilikçi yaklafl m destekleyen ve etkin performans takibi sa layan geliflmifl teknolojik altyap olarak öne ç kmaktad r. Müflterilerin oto bayilerinde yapt klar kredi baflvurular n an nda de erlendiren online kredi baflvuru sistemi, müflterilerin kredi baflvurular na kolayl k ve h z kazand rm flt r. Temmuz 2005'te ilk defa hayata geçirilen bu sistem, 2006 y l nda yurt çap ndaki bayilerde yayg nlaflt r lm flt r. Müflterilere daha yak ndan ve h zl hizmet sunabilmek amac yla, önde gelen oto bayilerinde merkezi sat fl ekibi faaliyet göstermeye bafllam flt r. htiyaç kredileri Garanti bireysel bankac l k ihtiyaç kredisi hacmi, 2006 y l boyunca %106 büyüme sa layarak milyon YTL büyüklü e ulaflm flt r. Garanti, 2006 y l nda ihtiyaç kredisi alan nda da farkl müflteri gereksinimlerine yönelik birçok yeni ürün ve hizmeti müflterilerine sunmufltur. ELMA Hesap Say s Bin %

36 2006 Y l Faaliyetleri Fatura Ödemeleri Hesap Say s Bin % Maafl Ödemeleri Hesap Say s Bin % dk.da Kredi hizmeti, müflterilere cep telefonu, ATM ler, nternet fiubesi ve Ça r Merkezi üzerinden an nda kredi baflvurusu yapma ve befl dakika içerisinde onay alma imkan sunmaktad r. Esnek htiyaç Kredisi, müflterilere kredi limitlerini gereksinim duyduklar zamanlarda ve tutarlarda dilimler halinde kullanma kolayl sa lamaktad r. Taksiti Azalan htiyaç Kredisi, faizler düflmese bile her y l azalan kredi taksitleri ile müflterilerin ödeme yükünü her y l hafifletme ve toplam geri ödemede kazanç sa lama imkan sunmaktad r. Taksitler Garanti'den kampanyas ile Banka, uzun vadeyi tercih eden müflterilerinin bir, iki veya üç taksidini onlar yerine ödemektedir. Dönemsel olarak düzenlenen reklam çal flmalar ve SMS, ve posta gibi farkl kanallar üzerinden gerçeklefltirilen do rudan pazarlama kampanyalar da ihtiyaç kredisi hacimlerinin art fl nda etkili olmufltur. Bireysel mevduatlar ve yat r mlar Garanti, 2006 y l nda bireysel mevduat taban n %40 büyüterek, 12,8 milyar YTL hacme ulaflm flt r. Sa lanan bu büyümede, yayg nl k, ölçek, kaliteli hizmet ve müflteri memnuniyeti önemli rol oynarken, Garanti'nin güvenle özdefl markas da, daha çok say da bireyin bireysel tasarruflar için Banka'y tercih etmesinde önemli bir etken olmufltur. Rekabetin oldukça yüksek oldu u piyasada Garanti, olabildi ince rekabetçi ancak kârl l gözeten fiyatlama politikas yla öne ç km flt r. Hayat kolaylaflt ran ürünler Garanti 2006 y l nda da ELMA hesab, kredili mevduat hesab, otomatik fatura ve düzenli ödemeler gibi nakit yönetimi ürünleriyle müflterilerinin hayat n kolaylaflt rmaya devam etmifltir y l sonu itibar ile, Garanti'de 1,2 milyon müflteri ELMA hesab ndan, müflteri kredili mevduat hesab ndan ve müflteri de otomatik fatura hesab ndan yararlanmaktad r. Maafl ödemeleri Maafl ödemeleri, etkinli i ve ba l l yüksek müflteri kazan m aç s ndan oldukça önemli bir kanald r. Maafl ödemesi müflterilerine, kredi kart ndan kredili mevduat hesab na, ELMA hesab ndan fatura ödemelerine kadar birçok farkl ürün ve hizmet sunulmaktad r. Garanti 2006 sonu itibar ile 5.000'e yak n kurum ve firmada çal flan yaklafl k kifliye maafl ödemesi hizmeti sunmaktad r. Yaflam Evreleri Bankac l Bireylere yaflamlar n n farkl dönemlerinde ihtiyaç duyacaklar farkl ürün ve hizmetleri sunan Yaflam Evreleri Bankac l, Garanti'nin bireysel bankac l k alan nda farkl l k yaratt noktalardan biridir. Garanti, Yaflam Evreleri Bankac l yaklafl m kapsam nda, farkl yafl gruplar na yönelik olarak sunulan Mini Bank, g'bank ve Ünibank ürün programlar ile 2006 sonu itibar ile yaklafl k müflteriye hizmet vermektedir. Gelece e Yönelik Planlar Garanti, 2007 y l nda da müflteri odakl yaklafl m, insan kayna kalitesi, üstün alternatif da t m kanallar ve geliflmifl teknolojik altyap s n n da verdi i güçle öncü kimli ini sürdürecektir. Bu do rultuda, GE Consumer Finance ile iflbirli i içerisinde 2006 y l nda temelini 36

37 Y ll k Rapor 2006 att ürün ve hizmet gelifltirme çal flmalar n 2007 y l nda da devam ettirecektir y l nda ifllerlik kazanacak potekli Konut Finansman Kanunu ile birlikte Garanti, konut kredisi alan nda gelifltirece i yeni ürün, hizmet ve kanallar ile daha da öne ç kmay amaçlamaktad r. Oto ve ihtiyaç kredilerinde de dinamik sat fl ve pazarlama çal flmalar yla güçlü büyüme trendini sürdürecektir. Garanti, do ru fiyatlama politikalar, tabana yay lma ve yeni gelifltirilecek ürünler ile mevduat ve yat r m ürünlerinde pazar pay n art rmay hedeflemektedir. Garanti, 2007 y l nda da yeni maafl müflterilerinin kazan lmas ve mevcut müflterilerin etkinlefltirilmesi üzerine odaklanacakt r. ELMA hesab, kredili mevduat hesab, otomatik fatura ve kredi kart gibi ürünlerin çapraz sat fl yla müflterilerin bankaya olan ba l l klar n n art r lmas na yönelik çal flmalar da sürdürmeyi hedeflemektedir. Konut Finansman Konut Finansman bölümü, konut finansman üzerine Türkiye'de kurulan ilk ve tek birim olarak 2005 y l sonunda faaliyetlerine bafllam flt r. Bölüm, flubelerin yan s ra inflaat firmalar ve emlak ofisleri gibi di er dolayl da t m kanallar na yönelik çal flmalar n sürdürmektedir. Mevcut yasan n henüz de iflken faizli konut kredisi kulland r lmas na olanak sa lamamas sebebiyle, Türkiye'de sadece sabit faizli konut kredileri kulland r lmaktad r. Garanti Bankas, farkl segmentlerden müflterilerin de iflik gereksinimlerine yönelik genifl ödeme plan ve kampanya seçenekleri sunmaktad r. Banka'n n kiflinin üzerinde bir sat fl ekibine ve Türkiye'nin en genifl dördüncü flube a na sahip olmas, konut kredileri hacminin gelifliminde önemli rol oynam flt r. Bunun yan s ra, konut kredisi kulland r mlar n n önemli bir bölümü di er da t m kanallar olan inflaat firmalar ve emlak ofisleri taraf ndan yönlendirilen kredi taleplerinden oluflmaktad r Y l Çal flmalar Garanti Bankas Türkiye'nin en büyük üçüncü konut finansman kurulufludur ve pazar pay son iki y lda %8,32 seviyesinden %12,22 seviyesine yükselmifltir. Banka'n n konut kredisi portföyü y l içinde yaklafl k %75 büyüyerek milyon YTL'den milyon YTL seviyesine yükselmifltir. Konut kredilerinin toplam krediler içerisindeki pay %10 seviyelerine ilerlemifltir. Genifl bir tüketici kitlesine hitap etmesi amac yla, farkl ödeme plan seçenekleri sunulmufl ve ndirimli Kredi, Eflit Anapara Ödemeli, Ara Ödemeli ve Kademeli Ödemeli konut kredileri y l içinde müflterilere sunulmaya bafllam flt r. Çal fl lan inflaat firmas ve emlak ofisi say s dönem içerisinde artm flt r. Yurtd fl nda yerleflik kiflilere konut kredisi kulland r lmas na izin veren genelgenin Baflbakanl k Hazine Müsteflarl Banka ve Kambiyo Genel Müdürlü ü taraf ndan aç klanmas n n ard ndan ilgili çal flmalar bafllam fl ve 2007 y l n n ilk çeyre inde tamamlanmas öngörülmüfltür. Banka'n n konut finansman portal May s ay nda devreye al nm flt r. Portal, konut finansman, ürünler, ödeme planlar, özel anlaflmal projeler ve kampanyalar hakk nda bilgi vermekte ve hesaplama araçlar sunmaktad r. Banka, Avrupa'n n toplam mevcut bireysel ve ticari konut kredileri pazar n n yaklafl k %75'ini oluflturan Avrupa Mortgage Federasyonu'na üye olan ilk ve tek Türk kurulufl olmufltur. 37

38 2006 Y l Faaliyetleri Gelece e Yönelik Planlar Garanti, konut kredilerinde lider banka olmay hedeflemektedir. Bu amaçla konut kredisi kulland r m sürecinin gelifltirilmesi ve k salt lmas planlanmaktad r. Da t m kanallar ve ürün seçenekleri ile konut kredisi portföyü geniflletilecektir. Yasan n Meclis'ten geçmesi sonras nda, haz rl klar tamamlanm fl olan di er konut kredisi seçenekleri sunulmaya bafllayacakt r. Özel Bankac l k Özel Bankac l k iflkolunun kurulufl amac, ABD dolar ve üzerinde yat r m hacmi olan müflterilere, yat r m ürünleri arac l k hizmetlerinin, finansal dan flmanl n ve mevcut bireysel bankac l k ürünlerinin uzmanlaflm fl kadrolar taraf ndan özel bir hizmet modeli ile sunulmas d r. Özel Bankac l k müflterilerine kifliye özel bir finansal dan flman arac l ile bireysel bankac l k ürünlerine ek olarak, yap land r lm fl mevduatlar, özel fonlar ve arac l k hizmetleri sunulmaktad r. Garanti Portföy Yönetimi flirketi ile yap lan iflbirli i çerçevesinde kaynak hacmi YTL üzerinde olan müflterilere portföy yönetimi hizmeti sa lanmaktad r. Özel Bankac l k müflterilerine finansal tavsiyelerde bulunabilmek için risk profilleri çerçevesinde müflteriler dört s n fta toplanm flt r: Risk almayanlar, muhafazakârlar, l ml lar ve büyümeciler. Müflterilere yön gösterebilmek için her bir risk grubu baz nda YP ve TL'den oluflan bir sepet baz al narak model portföyler oluflturulmaktad r y l n n son çeyre inde aç lmaya bafllayan Özel Bankac l k flubeleri halihaz rda dördü stanbul içinde ve befli stanbul d fl nda olmak üzere toplam dokuz adettir Y l Çal flmalar Özel Bankac l k iflkolu 2006 y l na 1,5 milyar ABD dolar kaynak hacmi ile bafllam fl ve Aral k 2006 itibariyle %14 art fl ile milyon ABD dolar seviyesine ulaflm flt r. Müflteri say s y lsonunda 4.200'ü aflm flt r. Özel Bankac l k aktiflerinin 2006'da banka bilançosu içindeki pay %4,6 olmufltur y l nda müflteri gereksinimlerine yönelik ürünlerin belirlenmesi ve gelifltirilmesi çal flmalar yap lm flt r. Yap land r lm fl mevduat ürünlerinin çeflitlili i art r lm flt r. Her risk grubu için bir yat r m fonu oluflturulmufltur (özel bankac l k fonlar ). Bu fonlar arac l ile müflterilerin hedef portföylere kolayl kla yönlenebilmesi amaçlanm flt r. Fon k staslar ile model portföyler birebir örtüflecek flekilde oluflturulmufltur. flkolu alt limiti ABD dolar olmakla birlikte y l içinde maksimum müflteri bafl na ortalama kaynak ABD dolar seviyesine ulafl rken, May s ve Haziran aylar nda yaflanan dalgalanman n ard ndan müflteri bafl na kaynak ABD dolar seviyesine inmifltir. Banka'da ABD dolar n n üstünde kaynak hacmi olan müflteri datas üzerinde iflkollar ile mutabakat sa lanarak kiflilik bir hedef müflteri listesi oluflturulmufltur. Mart ve Temmuz aylar aras nda yap lan kampanya kapsam nda, Özel Bankac l k devir prosedürü çerçevesinde Özel Bankac l k flubeleri taraf ndan bu müflteriler ziyaret edilerek Özel Bankac l k ürün ve hizmetleri hakk nda bilgi aktar m nda bulunulmufltur. Özel Bankac l k müflterilerine ve potansiyel müflterilere yönelik düzenlenen sponsorluklar ve özel etkinlikler y l boyunca sürmüfltür. Farkl yat r m beklentileri olan Özel Bankac l k müflterileri için ayr cal kl bir emeklilik plan olan, girifl aidat al nmayan ve yönetim gideri kesintisi bulunmayan Masters Emeklilik Plan oluflturulmufltur. Bu plan kapsam nda, farkl risk alg lamas ndaki müflterilere yedi ayr emeklilik fonu sunulmaktad r. Bu fonlardan bir veya birkaç seçilerek farkl emeklilik plan stratejileri oluflturulabilmektedir. flkolunun kuruluflu ile birlikte uygulanmaya bafllayan, Özel Bankac l k müflterilerine kulland r lan bireysel krediler için önceden onayl kredi limitlerinin uyguland yap ya, 2006 y l nda da devam edilmifltir. Kredi hacminde 2006 y l nda ABD dolar baz nda %45 art fl gerçekleflmifltir. Özel Bankac l k müflterilerine, ayr cal kl &Club ve Quintessentially concierge hizmetlerini ücretsiz veren Garanti Masters kredi kart ve Phi Card sunulmaya devam edilmifltir sonu itibar yla müflteriye Garanti Masters kredi kart ve ABD dolar üzerinde kaynak hacmi olan 452 müflteriye Phi Card verilerek adet kredi kart sat fl rakam na ulafl lm flt r. Gelece e Yönelik Planlar 2007 y l nda, iflkolu kaynak hacminin gerek mevcut müflterilerde hacim art fl sa layarak gerekse yeni müflteri kazan m yolu ile art r lmas hedeflenmektedir. Özel Bankac l k müflteri say s n n 2007 y lsonu itibariyle 5.600'e ç kart lmas planlanmaktad r. Müflteri ba l l n n sa lanmas iflkolunun öncelikli hedeflerindendir. Özel Bankac l k iflkolundan hizmet alan müflterilerde, çeflitli nedenlerle banka d fl na ç kan müflteri oran n n %5'e düflürülmesi öngörülmüfltür Aral k sonu itibariyle 4,24 olan Özel Bankac l k müflteri etkinlik oran n n, 2007 y l nda minimum 5'e ç kart lmas hedeflenmektedir. Bu hedefe ulaflmak için mevcut ürünlerin müflterilere sunulmas na ek olarak yeni ürünlerle de çapraz sat fl olanaklar art r lacakt r. 38

39 Y ll k Rapor y l içinde de rekabetçi pozisyonun devam için mevcut ürün çeflitlili inin art r lmas çal flmalar na devam edilecektir y l nda müflterilere sunulmas planlanan yeni yap land r lm fl mevduat ürünlerinden baz lar flunlard r: Alt n-long Masters ABD Dolar Hesap (Alt na Endeksli 6 Ayl k ABD dolar Mevduat), Precious Metals Index Masters ABD dolar Hesap (Uluslararas De erli Madenler Endeksine Endeksli 12 Ay Vadeli ABD dolar Mevduat), Petrol-LONG Masters ABD dolar Hesap (Petrole Endeksli 6 Ayl k ABD dolar Mevduat), Commodity Index Masters ABD dolar Hesap (Uluslararas Emtia Endeksine Endeksli 12 Ay Vadeli ABD dolar Mevduat) y l içinde izin verilmesi düflünülen "garantili ve korumal fonlar" alt nda yeni yap land r lm fl ürünlerin haz rlanarak müflterilere sunulmas hedeflenmektedir. Ödeme Sistemleri/ Kredi ve Banka Kartlar 1999 y l nda, Türkiye'de ilk defa kredi kart operasyonlar n di er bankac l k operasyonlar ndan ay rarak Garanti Ödeme Sistemleri A.fi.'yi kuran Garanti Bankas, ödeme sistemleri alan nda yenilikçi ve vizyoner yap s ile gerek Türkiye gerekse uluslararas alanda birçok ilkin öncüsü olmufltur. %99,99 u Garanti'nin ifltirak portföyünde yer alan bireysel kredi kart pazar n n en h zl ve etkin ürün gelifltiricisi olan GÖSAfi, Garanti'ye kart programlar (çip bazl çok markal ve ortak markal ), ticari kartlar, sanal kartlar, iflyeri pazarlama ve e-ticaret hizmetleri sunmaktad r. Garanti; Bonus, Flexi, Shop&Miles, &Club, &Club Privé, Phi Card, Paracard, Bonus Kontör, Ticari Kartlar, Sanal Kartlar ve 2006 y l n n Aral k ay nda ürün gam na dahil olan American Express ile Türkiye'nin en çok plastik kart na sahip bankas d r. Müflteri gereksinimleri ve finansal dinamiklerine göre çeflitlendirdi i ürün uygulamalar ve projeleri ile sektör yap s n belirleyen ve takip edilen lider banka Garanti, ödeme sistemlerinde pazarlama odakl ekibi ve ileri teknolojiye sahip altyap s yla, müflteri taleplerini iyi analiz ederek, her segmentteki kart kullan c s na özel gelifltirilen farkl ürünlerle ulaflmay hedeflemektedir. Bu kapsamda Garanti Ödeme Sistemleri'nin ürün ve hizmet gam nda; Her segmentte ak ll al flverifl yapmay seven müflteriler için Bonus Card, Esnek ödeme seçenekleri ile harcama al flkanl klar na uygun ve kiflisellefltirilmifl hizmet almak isteyen müflteriler için Flexi Card, Yurtd fl na s k seyahat eden, yurtd fl ve yurtiçinde e lence ve restoran harcamas yüksek müflteriler için Shop&Miles, Shop&Miles kullan c lar n n gereksinimlerini göz önünde tutarak gelifltirilen, üst segmentteki müflterilerine concierge ve seyahat hizmeti sunan &club ve &club Privé, Yurtd fl nda e lence harcamas yüksek olan müflteriler için yüksek standartlarda ve bir dünya markas olarak hizmet veren American Express Centurion Line, Al flverifllerinde nakit yerine kart kullanmak isteyen müflterilerine Paracard, Bonus Kontör, Bonus Business, Shop&Miles Business, Ortak Kart ve Corporate Card ile flirket ad na yap lan harcamalar n güvenli ve kolay bir flekilde gerçeklefltirilebilmesi ve farkl gereksinimleri karfl layabilmesi için Ticari Kartlar, nternet üzerinden al flverifl yapmak isteyen müflteriler için Shop&Miles ve Bonus Sanal Kartlar, Gerek al flverifl yapmak isteyen gerekse internette ma aza açmak isteyen iflyerlerine yönelik olarak Garanti e-ticaret hizmetleri bulunmaktad r. Kredi Kart Say s Kredi Kart fllem Hacmi Pazar Pay %18,5 Kredi Kart Say s Pazar Pay %15,60 %15,20 %14, %18, %20, %16,70 %17, %21, %22,

40 2006 Y l Faaliyetleri 2006 Y l Çal flmalar 2006 y l nda ödeme sistemlerindeki pazar pay n %22'ye yükselten Garanti, ayn zamanda pazar pay n en çok art ran banka olmufltur y l nda adet olan kart say s n 2006 y l sonunda 'e ç kartan Garanti, geçen y la göre %12,35, geçti imiz alt y la oranla %367 büyüme sa lam flt r. Faiz d fl gelir yaratma aç s ndan çok önemli bir araç olan kredi kartlar, bu y l Banka komisyon gelirlerinin %52'sini sa lam flt r. Garanti Ödeme Sistemleri'nin tüm ürünleri, kullan c, ifllem hacmi, üye ifl yeri ve POS adetleri aç s ndan bu y l da büyümeye devam etmifltir. Toplam adet POS terminali ve üye iflyeriyle hizmet veren Garanti, 2006 y l nda yapt yat r mlarla iflyeri cirosundaki pazar pay n %19,6'dan %22,2'ye ç karm flt r y l nda DenizBank' n, ard ndan 2006 y l bafl nda Türkiye Ekonomi Bankas (TEB) ile yap lan anlaflmalarla Bonus markas n bankalararas bir kart platformuna dönüfltüren Garanti, kredi kartlar alan nda 24,2 milyar YTL ile en büyük iflyeri cirosu kaydeden banka olmufltur. Garanti Bankas, banka kart say s aç s ndan Türkiye genelinde yedinci s rada olmas na ra men uygulad do ru kampanyalar ve yenilikçi projelerle %85'lik bir büyüme ile toplam al flverifl cirosunda tüm debit kart pazar pay n n %21'ini tek bafl na yakalam flt r. Ticari kartlar, 2006 y l içinde en çok büyüme gösteren alanlardan biri olmufltur. Bir y l içinde dan ya yükselen ticari kart adedi, y ll k ciro baz nda %83,5 oran nda büyümüfltür. E-ticaret kapsam nda bulunan üye iflyeri say s nda ise %12 lik bir büyüme sa lanm flt r. Türkiye'nin ilk çipli ve EMV uyumlu kart Bonus Card, 2006 y l nda kullan c ve üye iflyeri ile 18,3 milyar YTL'lik ifllem hacmi sa lam flt r. Ayr ca 2006'n n en çok ifllem yap lan günü olan 30 Aral k tarihinde Bonus Card, yeni bir rekora imza atarak, en çok ifllem gerçeklefltiren kart olmufltur. Ödeme Sistemleri, bünyesindeki 277 çal flan ile büyümeye devam etmektedir. Gelece e Yönelik Planlar DenizBank ve TEB ile devam eden Bonus Card lisans anlaflmas n n, Garanti Bankas hizmet anlay fl na uyum gösterecek baflka bankalarla da gerçeklefltirilmesi planlanmaktad r y l n n ilk yar s nda Romanya'da Bonus Card ç kart lmas öngörülmektedir. Romanya'daki iflyerlerinde kazan lan bonuslar n Türkiye'deki üye iflyeri a nda da geçerli olabilece i bir sistem kurularak, dünyada çip teknolojisiyle iki ülke aras nda geçerli ilk ödül sistemi oluflturulacakt r y l n n bafl nda ticari kart ailesine Filo Kart ürünü eklenerek, Garanti Ödeme Sistemleri'nin hizmetleri yeni bir sektörle daha buluflturulacakt r y l nda Bonus bireysel ve ticari kartlar ile Çin'e s k seyahat eden Türk turist ve KOB temsilcilerinin kart kullan m alan geniflletilecek ve çeflitli sadakat programlar sunulacakt r y l nda ç kart lan Bonus Trink in daha yayg n kullan m için üye iflyeri a n n geniflletilmesi çal flmalar yap lacakt r. Türkiye'nin ilk do ay koruma projelerine destek veren kredi kart Çevreye Duyarl Bonus Card, 2007 y l n n bafl nda müflterilere sunulacakt r. Taraftar Kart ve Bonus Card' n özelliklerini bir araya toplayan ve kazan lan bonuslar ile kulübe ba fl yapma olana sunan Fenerbahçe Bonus Card taraftarlar ile buluflturulacakt r. Üye flyeri Pazar Pay %15,8 %16,6 %19,2 %21,7 %23,7 Kredi kartlar nda piyasaya ç kartt yeni ürünler ve uygulad projelerle 2006'y inovasyon y l olarak ilan eden Garanti

41 Y ll k Rapor , Garanti için ödeme sistemlerinde yeniliklerle dolu bir y l olmufltur. Flexi Card 2006 fiubat ay nda yap lan Flexi Card lansman sonras nda kredi kart pazar na kiflisellefltirme özelli i ile yeni bir kategori daha eklenmifltir. Dünyan n en esnek kredi kart olan Flexi, harcama ve ödeme al flkanl klar na göre müflterilerin bonusunu, taksitini, kampanyas n, faizini ve hatta fleklini bile kendilerinin belirleyebilece i bir hizmet sunarak birinci y l n doldurmadan kullan c ya ulaflm flt r. Bankalararas Kart Platformu - Bonus Garanti Bankas, 2006 y l nda TEB ile yapt anlaflma ile Bonus Card markas n bankalararas bir kart platformuna dönüfltürmüfltür y l nda, bu anlaflmalar n ilk örne ini yine Türkiye'de ilk defa DenizBank ile yapan Garanti, böylece Bonus Card' n Türkiye'de üç banka taraf ndan ç kart lan tek kredi kart olmas n sa lam flt r. American Express ve American Express Platinum Aral k 2006'da American Express ile anlaflt n aç klayan Garanti Bankas, Türkiye'de American Express Centurion Line kartlar n verme ve üye iflyeri kabul etme yetkisine sahip tek banka olmufltur. Özel f rsat ve hizmetlerle sunulan American Express Card ve American Express Gold Card' n yan s ra Garanti Bankas ayn zamanda Türkiye'de ilk defa verilen American Express Platinum Card' da müflterilerine sunmaya bafllam flt r. American Express'in Garanti ile gerçeklefltirdi i bu anlaflma sayesinde American Express kartlar na chip&pin özelli i de kazand r lm flt r. Bonus Trink Card - PayPass Garanti Bankas ödeme sistemlerinde dünya çap nda devrim yaratan, kasa kuyruklar na ve bozuk para derdine son veren yeni ürünü PayPass', Avrupa'da ilk kez Türkiye'de, Bonus Trink ad yla hizmete sunmufltur. Bir Dakikada EMV Uyumlu Kart Uygulamas 2006 y l n n son çeyre inde, Türkiye'de ilk kez EMV uyumlu, çipli Bonus Trink Card' bir dakikada basarak vermeye bafllayan Garanti Bankas, bu uygulama ile baflvuru, haz rl k ve gönderim ifllemlerini ortadan kald ran bir sistemi hayata geçirmifltir. China Union Pay (CUP) flbirli i Garanti Bankas, 190 üye bankas ve 917 milyon kart sahibiyle Çin'in en büyük elektronik ödeme a n temsil eden China Union Pay (CUP) ile bir anlaflma imzalayarak, Türkiye'ye gelen Çinlilerin, CUP'a üye bankalar n kartlar yla, Garanti'nin POS terminallerinden ifllem yapabilmelerini ve Garanti Bankas 'n n Türkiye çap ndaki e yak n ATM'sinden para çekebilmelerini sa lam flt r. Türkiye'de ilk kez ve yaln zca Garanti Bankas 'n n gerçeklefltirdi i bu uygulama kapsam nda, POS terminallerinde kart sahiplerinin sliplerini Çince basabilmeleri sa lanm fl, ayr ca tüm ATM'lere de Çince menü eklenmifltir. Garanti Bankas, gerçeklefltirilen bu anlaflma ile ayn zamanda dünyada, Çin d fl nda CUP ile ortak kart basma hakk n alan ilk banka olmufltur. Prepaid Ön ödemeli kartlar için yeni kullan m alanlar yarat lm flt r y l nda ç kart lan Efes Pilsen, Coca Cola ve Gilette Prepaid kartlar sayesinde tüketici ödül kampanyalar etkin ve pratik bir araç olarak konumland r lm flt r. POS Üzerinden Fatura Tahsilat Garanti Ödeme Sistemleri, POS üzerinden fatura tahsilat yapmaya bafllayarak bu uygulamas ile Türkiye'de bir ilki gerçeklefltirmifltir. Diners Club 2006 y l içerisinde yap lan anlaflma ile Garanti Bankas, dünya üzerinde 8,6 milyon kart kullan c s ve 130 ülkede geçerli Diners Club Card'lar POS'lar ndan geçirme yetkisine sahip tek banka olmufltur. 41

42 2006 Y l Faaliyetleri fiubesiz Bankac l k/ Alternatif Da t m Kanallar Bankac l k sektöründe alternatif da t m kanallar n (ADK) ve teknolojiyi ürün ve hizmet sunum sürecine mükemmel bir flekilde entegre eden Garanti, son befl y lda Türkiye ekonomisinde yaflanan de iflimlere uygun olarak, köklü alt ve üst yap projeleri gerçeklefltirmifltir. Bu projeler kapsam nda ça dafl ADK uygulamalar önem kazanm fl, müflteri memnuniyetini art rmak, maliyet taban n afla ya çekmek, hizmet etkinli ini yükseltmek ve örgütün sat fl yetkinli ini art rmak öncelikli hedefler aras nda yer alm flt r. Bugün, Garanti'nin müflterileri, nakit ifllemler dahil tüm karfl laflt r labilir bankac l k ifllemlerinin %82,5 i ADK'lar üzerinden yapmaktad rlar. Bu oran, sektör ortalamas n n üzerindedir ve Garanti'nin elde etti i stratejik yetkinli in temel göstergesidir Y l Çal flmalar nternet stratejilerinin bir parças olarak KOB 'lere ve yeni ev almak isteyenlere yönelik iki yeni portal devreye al nm flt r. Kobigaranti.com küçük iflletmelere özel bir portal olarak bu segmente hitap eden özel kampanyalar, haberleri ve Garanti Bankas 'n n KOB 'lere sundu u özel ürünlerini içermektedir. Evimgaranti.com konut kredileri için bir mikro site niteli i tafl makla beraber, Garanti Bankas 'n n anlaflmal oldu u emlak flirketlerinin içinde özel projeleri arama olana sa lamaktad r. Global arama motorlar ndan internet kullan c lar n garanti.com.tr'ye yönlendirmeyi art rmak amac yla May s 2006'dan itibaren en popüler arama motorlar ndan biri olan Google ile iflbirli ine bafllanm flt r. Google ile yap lan kampanya sonucunda May s - Aral k 2006 tarihleri aras nda t klama al nm fl ve garanti.com.tr'nin ortalama sayfa görüntüleme oran nda %20'lik bir büyüme sa lanm flt r. Baflvuru sonucu, SMS ile befl dakika içerisinde baflvuru sahibinin cep telefonuna bildirilmektedir da 5 dk.da Kredi uygulamas yla kullan lan bireysel ihtiyaç kredilerinin Garanti Bankas 'nda kullan lan tüm bireysel ihtiyaç kredilerine oran %30'dur. Gelece e Yönelik Planlar Garanti'nin fiubesiz Bankac l k taki 2007 ve sonras için hedefleri flöyle s ralanmaktad r: nternet fiubesi nin aktif müflteri say s n 1 milyona ç karmak, ADK kullan m oran n %82,5 seviyesinde korumak ve ADK'lardan elde edilen toplam gelirleri art rmak, Karts z ifllemlerle yeni müflteriler kazanmak, nternet fiubesi'ni ve paragaranti.com finans portal n yenilemek, 2006 y l nda, fiubesiz Bankac l k'tan yararlanan aktif müflteri say s olmufltur. fiubesiz Bankac l k'tan y lda en az bir kere yararlanan müflteri say s ise 1,4 milyonun üzerindedir. fiube kullanmayan fiubesiz Bankac l k müflteri say s ise 'e yaklaflm flt r. Garanti Paramatik'lerden ifllem yapan toplam müflteri say s 1,5 milyonun üzerindedir y l nda, Banka'n n kredi kart sat fllar n n %27'si, fatura ödeme aboneliklerinin %32'si ve bireysel kredi baflvurular n n %45'i ADK üzerinden gerçekleflmifltir. ADK'lardan yap lan 14,5 milyonun üzerinde bankac l k ifllemi ile 17 milyar YTL'lik hacim gerçekleflmifl ve 40 milyon YTL'nin üzerinde gelir elde edilmifltir y l nda lansman yap lan "5 dk.da Kredi" ile Garanti müflterisi olsun olmas n herkes garanti.com.tr nternet fiubesi'nden, Paramatik lerden, Alo Garanti'den ve SMS ile bireysel ihtiyaç kredisi baflvurusunda bulunabilmektedir. Temel Ürünlerde ADK Kullan m (Aral k 2006) Yat r m Fonlar Hisse Al m-sat m YP fllemler EFT fllemler % Sat fllar tüm çevrimiçi da t m kanallar na yap lacak yönlendirmelerle art rmak, ngilizce kurumsal internet flubesini hayata geçirmek ve Mobil kanal daha etkin bir biçimde kullanmak. ADK Kullan m Oran (Nakit ifllemler dahil) (%) Ça r Merkezi nternet ATM 33,1 30,8 28,8 29,6 2,1 1,4 1,0 0,6 38,1 0,4 Havaleler Vergi Ödemeleri ,1 36,5 41,1 43,4 43,

43 Y ll k Rapor Y l nda Alternatif Da t m Kanallar nternet Bankac l 2006 y l nda Garanti nternet fiubesi Türkiye'de pazar lideri olmufltur. Garanti'nin nternet Bankac l alan nda hizmet verdi i aktif müflteri say s 2006 y l nda %40 art flla 'e ulaflm flt r. Bu rakam hesaplan rken en az ayda bir kere ba lanan müflteri say s dikkate al nm flt r. nternet fiubesi üzerinden gerçeklefltirilen ürün sat fl da h zl bir flekilde artmaktad r y l nda ayl k ortalama olan ürün sat fl, 2006 y l nda h zl bir art fl göstererek 'e yükselmifltir. nternet fiubesi'nin güvenli i, Java bazl tek kullan ml k flifre (Cep fiifrematik), IP ve lokasyon k s tlamalar gibi yeni uygulamalarla art r lm flt r. Garanti Paramatik Müflteri taraf ndan yat r lan paray sayabilen ve yat r lan tutar an nda belirtilen hesaba aktarabilen Garanti Paramatik'ler ATM a na eklenmeye devam etmektedir sonunda bu fonksiyona sahip Paramatik adedi olmufltur. Bunlar n ço u bozuk para üstü verebilen makinelerdir. Garanti Paramatik'lerin karts z ifllem menüleri 2006 y l nda gelifltirilmifltir. Paramatik'lerden karts z olarak, bireysel ihtiyaç kredisi baflvurusu, üniversite harç ödemesi, fatura ödemesi, para yat rma, kredi kart borç ödeme ve kontör yükleme ifllemleri yap labilmektedir y l nda Garanti'de kredi kart ödemelerinin %44,3'ü ve fatura ödemelerinin %27,6's Paramatik'ler üzerinden yap lm flt r. olana sa lamaktad r. CepBank' n sa lad di er hizmetler ise hesap özeti görüntüleme, kontör yükleme ve bilyoner ödemelerini yapmakt r. Alo Garanti Bireylere ve flirketlere, para çekme hariç tüm bankac l k ifllemlerini kolay ve güvenli bir ortamda gerçeklefltirme olana sunan Ça r Merkezi, Garanti'nin sat fl, sat fl sonras müflteri hizmetleri ve müflteri iliflkileri yönetimi çal flmalar nda stratejik bir role sahiptir y l nda 30 milyon müflteri konta gerçeklefltirilen Ça r Merkezi'nde, öncelikli kriter olan hizmet kalitesi çerçevesinde müflterilere ortalama 17 saniye içinde cevap verilmifltir. Yine ça r merkezleri için en önemli hizmet kalitesi göstergesi olan servis seviyesi taraf nda da sektör ortalamas %70 iken, Garanti Ça r Merkezi'nde %80'in üzerinde sürdürülebilir bir baflar oran ile hizmet verilmifltir. Ayn zamanda 2006 y l içinde Ça r Merkezi'nden toplam ürün sat larak banka kâr ve etkinli ine ciddi bir katk da bulunulmufltur. CepBank Dünyada bir ilk olan CepBank, 2006 y l nda müflteri ve iflleme ulaflm flt r. CepBank, kullan c lar n cep telefonu ile Garanti Bankas müflterisi olmayanlara bile para transferi yapma 43

44 2006 Y l Faaliyetleri Uluslararas Bankac l k Garanti Bankas 'n n uluslararas banka ve finans kurulufllar ile iliflkilerini yöneten Finansal Kurumlar birimi, gelifltirmifl oldu u güçlü ve çok yönlü uluslararas muhabir bankac l k a n Banka'ya ve müflterilerine kaynak yaratmak konusunda ustal kla kullanmaktad r. Uzun y llar n yan s ra karfl l kl güven ve iflbirli ine dayanan bu iliflkiler Banka'n n en önemli varl klar ndan biridir. D fl ticaret finansman ve hizmetleri konusunda Türkiye'nin öncü bankas olan Garanti, müflteri odakl yaklafl m, deneyimli ekibi, bölgelerinde uzman ülke sorumlular, bilgi birikimi ve say lar 2.300'ü geçen muhabir bankalar ile müflterilerine uluslararas ifllemlerinde en iyi hizmeti vermektedir. Uluslararas sertifika sahibi olan uzman operasyon ekibinin yaratt üstün hizmet kalitesi ile Garanti, d fl ticaretin finansman alan ndaki yetkinli ini sürekli güçlendirmektedir. Banka, uluslararas krediler ve sermaye piyasalar nda da en iyi bilgi birikimi ve yetkinli e sahip bankalar aras nda ön s ralarda yer almaktad r. Garanti'nin uluslararas piyasalardan sa lad en uygun fiyat ve vadeli krediler, Türk bankac l k sektöründeki di er büyük oyuncular için referans oluflturmaktad r Y l Çal flmalar Garanti Bankas, 2006 y l nda Türkiye ihracat n n %15,3'üne, ithalat n n ise %14,3'üne hizmet sa lam flt r. Garanti Bankas, uluslararas yat r mc lar hedefleyen yap land r lm fl finansman (seküritizasyon) çal flmalar n 2006 y l nda da sürdürmüfltür. May s ay nda imzalanan yaklafl k 900 milyon ABD dolar tutar ndaki seküritizasyon kredisinin 300 milyon avroluk k sm avro cinsinden gerçeklefltirilmifl ilk sigortal ifllem olma özelli ine sahiptir. Aral k 2006 tarihinde imzalanm fl olan 500 milyon ABD dolar tutar ndaki kredi ise 8 ve 10 y l vadeli iki dilimi ile bir Türk bankas n n uluslararas piyasalardan sigortas z olarak sa lam fl oldu u en uzun vadeli kredi olmufltur. Garanti Bankas 2006 y l nda uluslararas piyasalardan iki ayr sendikasyon kredisi sa lam flt r. May s 2006'da 15 ülkeden 35 bankan n kat l m ile 600 milyon avro kredi sa layan Banka, Kas m ay nda toplam kat l m n 930 milyon ABD dolar na ç kmas na ra men 700 milyon ABD dolar olarak sonuçland r lan ikinci sendikasyon kredisini imzalam flt r. fllem 1995 y l ndan bu yana Garanti'nin gerçeklefltirdi i ilk iki y ll k sendikasyon olma özelli ine sahiptir y l nda sa lanan finansmanlarla birlikte, Finansal Kurumlar taraf ndan gerçeklefltirilmifl borçlanman n y lsonu bakiyesi 5,3 milyar ABD dolar na ulaflm flt r. Gelece e Yönelik Planlar D fl ticaretin finansman alan ndaki lider pozisyonunu güçlendirmeyi ve pazar pay n istikrarl biçimde art rmay hedefleyen Garanti Bankas, yenilikçi ve müflteri odakl çözümler üreterek stratejik rolünü baflar yla sürdürmeyi amaçlamaktad r. Banka, uzun y llara dayand rd uluslararas bankac l k iliflkilerini güçlendirmek, çeflitlendirmek ve bu de erli özelli ini müflterileri için katma de ere çevirmek konusundaki çal flmalar n sürdürecektir. Yap land r lm fl finansman alan nda da öncü olan Garanti, 2007 y l nda yeni ürünler üzerinde çal flmalar n sürdürerek sektörde emsal teflkil edecek ifllemleri sonuçland rmaya devam edecektir. Proje Finansman 2006: Proje Finansman n n Alt n Y l Garanti, özel sektörden kamuya, kurumsal müflterilerinden ticari müflterilerine kadar çeflitlilik gösteren bir yelpazede ve farkl sektörlerden firmalara gereksinimlerine uygun olarak proje finansman, sat n al m finansman ve di er yap land r lm fl finansman ürünleri sunmaktad r. Garanti'nin güçlü mali yap s, bu alanlarda iddias n pekifltirmekte, büyük mebla l finansman gereksinimlerine kolayl kla çözüm üretebilmesini sa lamaktad r. Garanti Bankas n n proje finansman stratejisi; Enerji baflta olmak üzere Yenilenebilir Enerji Kanunu'nun kabul edilmesi ile özellikle hidroelektrik ve rüzgar santralleri yat r mlar na finansman sa lamak, Sat n al m finansman ve özellefltirme finansman alanlar nda ulaflt rma, çimento, gayrimenkul, turizm ve sa l k sektörlerinde elde etti i deneyimleri kullanarak proje finansman ve sat n al m ifllemlerindeki liderli ini sürdürmek, Finanse edilen proje say s n art rarak firma ve sektörler baz nda çeflitlendirme yapmak, Özellikle büyük mebla l projelere odaklanmak ve Projelerde çapraz tamamlay c ürünler ve di er bankac l k hizmet gelirleriyle katma de er yaratmak olmufltur Y l Çal flmalar 2006 Garanti Bankas için proje finansman alan nda "alt n" y l olmufltur. H z kazanan özellefltirmelerle birlikte Türk Telekom, Tüprafl ve Erdemir gibi en büyük özellefltirmeler bu y l içinde gerçeklefltirilmifltir. 44

45 Y ll k Rapor 2006 Garanti, proje finansman ifllemlerinde bir önceki y l 62 olan proje say s n %50'den fazla art rarak 99'a ç kartm flt r. Önceki y l 13,7 milyar ABD dolar olan toplam yat r m hacmi 2006'da 17,5 milyar ABD dolar na yükselmifltir y l nda Banka'dan talep edilen finansman 13,8 milyar ABD dolar olmufltur ve 23 adet projeye toplam 2,2 milyar ABD dolar kredi limiti tesis edilmifltir. GE Consumer Finance ve Garanti Bankas ortakl çerçevesinde yarat lan sinerji do rultusunda Türkiye'ye yat r m yapmak isteyenlerle ortak stratejiler gelifltirilmifltir. Baz projelerde ortak hareket etmek konusunda gereken ön ad mlar at lm flt r. Gelece e Yönelik Planlar 2007 y l nda proje finansman ifllemlerinin ve yat r mlar n artarak devam edece ine inanan Garanti, sektör liderli ini sürdürmeyi hedeflemektedir. Bu do rultuda 2007 y l na iliflkin olarak öngörülen çal flma program afla da özetlenmifltir: Deriner Baraj, Malatya Çat Sulama Projesi, Ankara-Pozant Otoyolu, Sinop- Boyabat Otoyolu Projesi, Gerze-Sinop Otoyolu Projesi gibi T.C. Hazine Garantili ifllemlerde 2007 y l nda yaklafl k 1 milyar ABD dolar finansman sa lanacak, Garanti düzenleyici ve ajan banka olarak rol alacakt r y l nda telekomünikasyon sektöründe önemli tutarlarda yeni projelerin gelifltirilmesi beklenmektedir. Gerek GSM operatörlerinin gerekse sabit hat operatörlerinin bölgesel ve uluslararas yat r m/sat nalma projeleri sektörü hareketlendirecektir y l bafl nda Turkcell'e tesis edilen ve bugüne kadar Türkiye'de teminats z olarak tesis edilmifl en büyük sendikasyon kredisi olan toplam 3 milyar ABD dolar tutar ndaki kredide 625 milyon ABD dolar pay ile ilk yetkilendirilmifl lider düzenleyici olan Garanti, telekomünikasyon sektöründeki lider banka rolünü sa lamlaflt rmay hedeflemektedir. Garanti Bankas, sabit ve mobil hat operatörlerinin gerek yurtiçi gerekse yurtd fl nda gerçeklefltirece i yat r m, büyüme ve sat nalma projelerine yap land r lm fl finansman sa lamaya devam edecektir y l nda Garanti Bankas, bu projelerde düzenleyici banka olarak rol almay hedeflemektedir. Enerji sektörü 2007 y l nda büyük ivme kazanacak sektörlerin bafl nda gelmektedir. Ülke ekonomisinin h zl büyümesi paralelinde artan enerji talebinin karfl lanmas na yönelik olarak, özellikle elektrik sektöründe yeni yat r mlara ivedi olarak ihtiyaç duyulmaktad r. Önümüzdeki k sa ve orta vadede enerji sektöründeki yat r mlar ve bu yat r mlar do rultusunda finansman ihtiyac önemli ölçüde art fl gösterecek ve enerji sektörünün sa lad cazip yat r m ortam yüksek montanl finansman talebini karfl lamaya haz rl kl bankalara büyük f rsatlar sunacakt r. Elektrik da t m özellefltirmeleri bir süreli ine ertelenmifl olsa da, özellikle yenilenebilir enerji kanununun da etkisiyle, hidroelektrik santraller (HES) ve rüzgar enerji santralleri (RES) a rl kl yenilenebilir enerji projeleri ve ülkenin elektrik ihtiyac n n karfl lanmas nda temel görevi üstlenecek olan termik santral projeleri baflta olmak üzere elektrik üretimi taraf ndaki ve devam eden ya da yeni bafllanacak olan do algaz da t m projelerindeki yat r mlara yönelik uzun vadeli proje finansman kredilerinde yüksek hacimlere ulafl lmas öngörülmektedir. Garanti nin proje finansman kredisi sa lama konusunda sektördeki öncü rolü ve enerji sektöründeki tecrübesi ile bu pazardan önemli bir pay almas hedeflenmektedir. Garanti, bu yat r mlarda düzenleyici banka olarak rol alacakt r. 2007, Türkiye genelinde havalimanlar ve limanlar baflta olmak üzere ulaflt rma sektöründe iflletme hakk devri ve Yap- fllet-devret projelerinin h z kazanaca bir y l olacakt r. Garanti, yüksek tutarlarda gerçekleflecek bu ihalelerde lider finansör olmay hedeflemektedir. Özellikle iflletme süresi sona eren Antalya Havaliman 'n n iflletme hakk devri ve Sabiha Gökçen Havaliman 'n n kapasite art r m projelerinin sektörü hareketlendirmesi beklenmektedir. Ayr ca Mersin ve zmir Limanlar 'n n iflletme hakk devirlerinin ve Bo az Tüp Geçifli baflta olmak üzere dünya örneklerine benzer flekilde kamu-özel sektör iflbirli iyle yap lacak karayollar projelerinin 2007'de ön planda olaca düflünülmektedir. Bu projelerde GE'nin ilgili birimleriyle iflbirli i yap lmas ve sinerjinin art r lmas da hedeflenmektedir. Türkiye genelinde araç muayene istasyonlar iflletme hakk devri özellefltirme çal flmalar n n h z kazanaca 2007 y l nda Garanti, alt iflleticilere sa lanacak yüksek tutarlarda gerçekleflecek finansman ihtiyac nda lider finansör olmay hedeflemektedir. 45

46 2006 Y l Faaliyetleri 2006 Y l nda Finansman Sa lanan Projeler 2006 y l nda, sektördeki en büyük ve önemli her projede ço unlukla düzenleyici banka olarak yer alan Garanti, hedeflerini büyütmüfl ve afla daki projelere finansman sa lam flt r. Türkiye'deki en büyük petrol rafinerisi olan ve Türkiye gereksiniminin %80'ini karfl layan, Do u Avrupa ve Balkanlar'daki en yüksek iflleme kapasitesine sahip olan Tüprafl' n toplam 4,1 milyar ABD dolar olan özellefltirme projesi için alt bankan n kat ld 1,8 milyar ABD dolarl k konsorsiyumda Garanti lider düzenleyici olarak yer alm fl ve 400 milyon ABD dolar tutar nda finansman sa lam flt r. Türk Telekom'un sat fl ifllemi kapsam nda düzenlenen 1,4 milyar ABD dolarl k teminat mektubu sendikasyonunda en büyük kat l mla yer alan Garanti, 2005 te verdi i teminat mektubunu 2006 da 280 milyon ABD dolar olarak devam ettirmifltir. Türk Telekom'un özellefltirme projesi, 6,5 milyar ABD dolar tutar ndaki sat fl bedeli ile Türkiye'de bugüne kadar gerçeklefltirilmifl en büyük tutarl özellefltirmedir. Türkiye'nin en büyük yass çelik üreticisi olan Erdemir'in 2,9 milyar ABD dolarl k özellefltirme projesinde Garanti lider düzenleyici olarak yer alm fl ve 300 milyon ABD dolarl k finansman sa lam flt r. Türkiye'nin ilk ve tek dijital platform yay nc s Digitürk'ün mevcut borçlar n n refinansman ve k sa vadeli iflletme sermayesi gereksinimi için 170 milyon ABD dolar kredi limiti tesis edilmifl ve kulland r lm flt r y l nda Nurol-Limak-Özalt n-tütsab Konsorsiyumu'nun özellefltirme kapsam nda Tekel'e ba l Alkollü çkiler Sanayi A.fi.'yi sat n al m nda üç bankan n yer ald konsorsiyumda Garanti düzenleyici banka olarak yeni kurulan Mey çki'ye 75 milyon ABD dolarl k finansman sa lam flt. Texas Pasific Grubu'nun toplam 900 milyon ABD dolarl k Mey çki'yi sat n alma iflleminde de Garanti yine lider düzenleyici olarak yer alm fl ve 150 milyon ABD dolarl k finansman sa lam flt r. Citigroup Venture Capital ve PILS'in Biofarma firmas n sat n al m projesinde Garanti tek finansör olarak 123 milyon ABD dolarl k finansman sa lam flt r. Bu proje bir yat r m flirketi taraf ndan Türkiye'de ilaç sektöründe gerçeklefltirilen en büyük sat n al m ifllemidir y l nda ihalesi daha önce yap lm fl ve yat r m program çerçevesinde yap m na devam edilen otoyol projelerinden üç yeni proje için (Gerze- Sinop, Gaziantep-fianl urfa ve Borçka- Artvin) T.C. Hazine Müsteflarl ile müzakereler tamamlanm fl ve kredi sözleflmeleri imzalanm flt r. Toplam 227 milyon ABD dolar tutar ndaki bu krediler içinde Garanti'nin pay 113,5 milyon ABD dolar d r. Eren Enerji'nin 160 MW'l k özel sektöre ait en büyük ak flkan yatakl termik santral projesi için Garanti tek bafl na 85 milyon avro finansman sa lam flt r. Trakya'da yeni kurulan çimento fabrikas yat r m için Garanti tek finansör olarak 100 milyon ABD dolar finansman sa lam flt r. Emekli Sand varl klar n n özellefltirilmesi kapsam nda zmir'in en eski ve en büyük otellerinden Büyük Efes Oteli sat n al m na Garanti tek finansör olarak 82,5 milyon avro finansman sa lam flt r. Bancroft'un, otomotiv sektöründe Türkiye'nin en büyük s zd rmazl k profili üreticisi Standart Profil firmas n n hisselerinin sat n al m projesinde Garanti 48,1 milyon avro finansman sa lam flt r. Hedef Alliance Holding A.fi. bünyesinde yer alan ve operasyonel filo kiralama faaliyeti gösteren Hedef Araç Kiralama ve Servis A.fi. firmas n n hisselerinin yabanc özel sermaye fonu Southeast Europe Equity Fund II (SEEF II) taraf ndan sat n al nmas projesinde Garanti firmaya 50 milyon ABD dolar finansman sa lam flt r. Bu finansman, firman n mevcut borçlar n n yeniden yap land r lmas ve gelecek dönemlerdeki büyüme hedefleri do rultusunda tahsis edilmifltir. Türkiye'nin 39,2 MW ile en büyük kurulu güce sahip 45 milyon avro yat r m tutarl Mare Manast r Rüzgar Enerjisi Santrali projesine Garanti tek finansör olarak 36 milyon avro tutar nda finansman sa lam flt r. Garanti, Antalya Liman projesinde Çelebi-Global ortakl ndaki Akdeniz Liman flletmeleri'nin Orta Do u Liman flletmeleri'ni sat n almas projesinde 40 milyon ABD dolar tutar nda finansman sa lam flt r. Yat r m tutar 35 milyon avro olan 30,4 MW kapasitesindeki ntepe Rüzgar Enerjisi Santrali projesinde Garanti tek finansör olarak 28 milyon avro tutar nda finansman sa lam flt r. Türkiye'nin ilk özellefltirilen kruvaziyer liman olan Kufladas Liman 'n n iflletme hakk n 20 y ll na Ege Liman flletmeleri'nin ald projede, 20 milyon ABD dolar tutar ndaki uzun vadeli mevcut krediyi Garanti refinanse etmifltir. 46

47 Y ll k Rapor 2006 Hazine Hazine Müdürlü ü Banka'n n döviz pozisyonu ile TL ve YP bono portföyünden kaynaklanan riski yönetmenin yan s ra Hazine Pazarlama Müdürlü ü ve flube a arac l yla kurumsal ve ticari müflterilere rekabetçi fiyatlama yapmaktan sorumludur. Banka'n n müflteri ifllemlerindeki pay n art r rken, bankalararas piyasada da uzun süreli piyasa yap c l konumunu korumakta, gelifltirmekte ve ayr ca stanbul Alt n Borsas üyesi olarak müflteri bazl alt n ifllemleri yapmaktad r. Hazine Pazarlama Müdürlü ü Banka'n n müflteri segmentasyonuna paralel olarak, müflterilere en etkin piyasa eriflimini sa lamak amac yla kendi içinde bölümlenmifl bir yap ya sahiptir. Hedef kitlelere yönelik, kurumsal, ticari ve özel bankac l k olmak üzere üç bölümden oluflmaktad r. Tüm hazine ürünlerinin (döviz, çapraz kur, forward, opsiyon, swap, repo, mevduat, kredi, TL/YP bono ve eurobond) fiyatlanmas s ras nda trading masalar ile flubeler ve müflteriler aras nda arac l k yapmaktad r. Aktif Pasif Yönetimi Müdürlü ü APKO (Aktif Pasif Komitesi) taraf ndan belirlenen stratejiler do rultusunda bilanço risklerini ve likiditeyi yönetmektedir. Temel sorumluluklar, Banka'n n bilanço uyumsuzluklar n yönetmek ve hedeflenen fonlama maliyetleri ile optimum TL ve YP likidite seviyelerini sürdürmektir. Nihai hedefi ise Banka'n n riske ayarl getirisinin maksimize edilmesidir. Türev Ürünler Müdürlü ü Banka n n kârl l n art rmak, sermaye yeterlili i rasyosunu iyilefltirmek, bilançoda mevcut riskleri hedge etmek, vergi avantaj yaratmak gibi Banka bilançosunun verimli yönetilmesi amac yla ihtiyaç duyulabilecek her türlü türev ürünü gelifltirmekte; ayr ca ilgili birimlerle görüflerek hazine ifllemlerinin belgeye dayal risklerini mevzuat, yasa, muhasebe (yerel ve IAS-Uluslararas Finansal Raporlama Standartlar ) ve vergi aç lar ndan de erlendirerek analiz etmektedir. Risk Kontrol Bölümü, hazine ifllemlerinin piyasa riskini, kârl l n ve hacimlerini izlemekte, her bir trading masas n n portföy büyüklüklerini ve stop-loss limit afl mlar n izlemekte ve raporlamaktad r. Middle Office Bölümü, hazine ifllemlerinin teyitlerini inceleyerek, piyasa içi/d fl fiyatlamalar, trader ifllem limiti afl mlar n ve ifllemlerin sistem girifllerinin do rulu unu denetlemekte ve raporlamaktad r. Kurumlar Finansal Çözüm Müdürlü ü Müflterilere, bilanço yönetimi ve karfl laflt klar finansal riskler konusunda çözümler sunmakta, bu konuda gerekli ürünleri yap land rmakta ve risk yönetimi kavram n kurumsal ve ticari müflterilere tan tmaktad r Y l Çal flmalar Garanti, sahip oldu u ifl stratejileri, müflteriye özel gelifltirdi i çözümler ve hazine operasyonlar ndaki yetkinli i ile para ve sermaye piyasalar ifllemlerindeki baflar l profilini korumufl, ifllem hacimlerini reel olarak art rm fl ve müflterilerin öncelikli tercihi olmufltur. Garanti Bankas 2006 y l nda para ve sermaye piyasalar n n aktif bir kat l mc s olmaya devam etmifltir. MKB Tahvil ve Bono Piyasas Kesin Al m Sat m Pazar 'nda gerçeklefltirdi i 54,7 milyar YTL hacim ile birinci s raya yükselmifltir. MKB ve Tezgah Üstü Tahvil ve Bono Piyasas kesin al m sat m ifllemlerinde ise toplam 85,0 milyar YTL hacim ile üçüncü s ray alm flt r. 47

48 2006 Y l Faaliyetleri Spot döviz piyasas nda gerçeklefltirdi i (Yeni Türk Liras 'na karfl ) ifllemlerde 94,2 milyar ABD dolar tutar ndaki hacim ile piyasan n %11,8'ini oluflturmufltur. Türev piyasalardaki geliflmelere paralel olarak ifllem hacimlerini art rm fl, opsiyon ifllemlerinde 4,1 milyar ABD dolar, di er vadeli ifllemlerde 50,0 milyar ABD dolar ifllem hacmine ulaflarak 2005 y l na göre %150'ye varan bir hacim art fl elde etmifltir. Yabanc para menkul k ymet ifllemlerinde ise 7,8 milyar ABD dolar tutar nda ifllem hacmi gerçeklefltirmifltir. Vadeli fllemler Borsas (VOB)'n n orta ve ilk üyelerinden olan Garanti Bankas, 2006 y l nda gerçeklefltirdi i 3,6 milyar YTL hacimle VOB da gerçekleflen ifllemlerin %20 sinde taraf olmufltur. Bu rakamlar ile Garanti, hacim s ralamas nda 2005 y l nda oldu u gibi ikincili i elde etmifltir. Garanti, 2006 y l nda, müflterileri ile yapt ; 56,4 milyar ABD dolar tutar ndaki spot döviz ifllemleri ile 2005 y l na göre %22'ye varan bir art fl gerçeklefltirmifltir. Türev ifllemlerde 2,5 milyar ABD dolar tutar nda opsiyon ve 2,4 milyar ABD dolar tutar nda di er vadeli döviz ifllemi olmak üzere toplam 4,9 milyar ABD dolar hacme ulaflm flt r. TL menkul k ymet ifllemlerinde 6,2 milyar YTL, YP menkul k ymet ifllemlerinde 440 milyon ABD dolar hacme ulaflm flt r. Gelece e Yönelik Planlar Garanti, 2007 y l nda faaliyet gösterece i her türlü para ve sermaye piyasas nda, öncülük ve liderlik hedeflerini ön planda tutmaya devam edecektir. Yenilikçi yaklafl mlar ve bu yönde kendisini her zaman destekleyen genifl müflteri taban, hedeflerini tutarl k lan en önemli etkenler olacakt r. Volatilitenin yüksek olmas n n beklendi i 2007 y l nda, özellikle riskten korunma amaçl türev ifllemlere olan talebin artmas muhtemeldir. Hedging amaçl ifllemlerden getiri yükseltme amaçl ifllemlere müflteri kitlesinin pek çok farkl gereksinimine genifl ürün yelpazesi ile cevap vermeye haz r olan Garanti, türev ifllemlerin henüz yayg nlaflma aflamas nda olmas nedeniyle 2007 ve sonraki y llarda ifllem hacimlerinin h zla artmas n beklemektedir. D fl dünyayla bütünleflmesi gittikçe h zlanan ve d fl ticaret ifllemlerinde her y l yeni rekorlar k ran Türkiye'de, finansal sistem içindeki yabanc para cinsinden büyüklüklerin sürekli artmas na paralel olarak, döviz al m sat m ifllemleri hacimlerinde de düzenli art fllar gözlenmesi beklenmektedir. Garanti 2007 y l nda da rekabetçi fiyatlar ile döviz ifllemlerinde müflteri kitlesinin öncelikli tercihi olmak için gayret gösterecektir. Mevcut faiz oran n n yüksekli i ve y lsonuna do ru bafllayabilecek faiz indirimlerinin menkul k ymet yat r mc lar n n dikkatini çekmesi ile 2007 y l nda müflterilerle yap lan ifllem hacminin 2006 y l na göre artaca beklenmektedir. Hazine Grubu nun Organizasyonu Hazine Döviz TL Tahvil Bono YP Tahvil Bono Türev Ürünler Uluslararas Sat fl Hazine Pazarlama Kurumsal Bankac l k Ticari Bankac l k Özel Bankac l k Aktif Pasif Yönetimi TL Aktif Pasif Yönetimi YP Aktif Pasif Yönetimi Türev Ürünler Yap land r lm fl Ürünler Risk Kontrol Middle Office Kurumlar Finansal Çözümler 48

49 Y ll k Rapor 2006 Uluslararas Saklama ve Takas Hizmetleri Garanti Bankas 1989'dan beri Türkiye sermaye piyasalar nda faaliyet gösteren, yurtd fl nda yerleflik kurumsal yat r mc lara saklama hizmeti vermektedir. Yerel saklama bankas olarak sektörde önemli bir yere sahiptir. Garanti Bankas hizmet verdi i uluslararas kurumsal müflteriler taraf ndan h zl ve kaliteli servisi, geliflmifl teknolojisi ve müflteri iliflkileri yönetim anlay fl ile en iyi saklama bankas seçilmifltir Y l Çal flmalar Garanti Bankas, 2006 y l nda yabanc kurumsal yat r mc lar ad na MKB'de ifllem gören hisse senetlerinin %15'ini saklam flt r. Bunun yan s ra büyük halka arz ve özellefltirmelerde baflrol oynayan yabanc kurumsal müflterilerine bu ifllemler için saklama bankas olarak hizmet vermifltir. Derin piyasa bilgisi, genifl ürün gam ve hizmet kalitesi ile müflteri memnuniyetini sürekli olarak art rarak hizmet vermeyi sürdürmüfltür. ABACUS Garanti'nin merkezi operasyon ünitesi ABACUS, %96 merkezileflme oran ile Türkiye'de lider konumdad r. ABACUS, Garanti nin 1.800'ü aflk n noktada milyonlarca müflterisi ile buluflmas n ve 365 gün nakit hizmeti vermesini olanakl k lmaktad r. ABACUS 37'si CDCS sertifikal (dünyan n her yerinde akreditif ifllemi yapma yeterlili ine sahip) uzman olmak üzere toplam 757 kiflilik bir ekibe sahiptir. ABACUS, Garanti'nin; Tüm d fl ticaret ifllemlerini, Her türlü kredi kullan m n, EFT dahil tüm ödemelerini, Baflvuru formu girifli ifllemlerini, Tüm kart bas m ifllemlerini, Resmi/Merkezi yaz flma yönetimini, Üye iflyeri ve POS ifllemlerini, Fiziki ve elektronik arfliv ifllemlerini, Çek ve senet ifllemlerini, Vesaik yönetimini, SWIFT ifllemlerini ve Nakit toplama ve da tmay kapsayan nakit destek hizmetini yürütmektedir. Seksenin üzerinde Avrupa ve Amerika bankas, saklama ve Türk Liras ödeme hizmetlerinde Garanti Bankas ile çal flmaktad r. Gelece e Yönelik Planlar Sermaye piyasalar ndaki geliflmeler ile birlikte sa lanan hizmetleri tam ve zaman nda yerine getirmek daha fazla önem kazanmaya bafllam flt r. Yeni ürün ve hizmetlere artan talep do rultusunda, Garanti piyasadaki lider pozisyonunu devam ettirmek için yeni ürünlerin geliflimine a rl k verecek ve sunmufl oldu u hizmetin altyap s n gelifltirmeye devam edecektir. Bafll ca ABACUS Göstergeleri Y ll k fllem Adetleri 46,9 milyon 38,7 milyon 35,5 milyon fllem Hacmi (ABD dolar ) 448 milyar 348 milyar 249 milyar Merkezileflme Oran %96 %95 %95 Ortalama Ayl k fllem Say s Kifli Bafl Günlük Ortalama fllem Say s Toplam Personel Kifli Bafl na Verim Art fl %20 %9 %17 Personel Say s Art fl %1 %1 %2 49

50 2006 Y l Faaliyetleri nsan Kaynaklar 2006 y lsonu verilerine göre Garanti Bankas 'nda * kifli çal flmaktad r. Banka'n n insan kayna, bir önceki y la göre %14 art fl kaydetmifltir. Hay Group Dan flmanl k taraf ndan geçen y l ilki global olarak gerçeklefltirilen "Best Companies for Leaders" araflt rmas, bu y l ilk defa Türkiye'de de düzenlenmifltir. Bu araflt rmada Garanti Bankas ikinci s rada yer alm flt r. Capital dergisinin 2006 y l nda 546 flirketten orta ve üst düzey yöneticinin kat l m yla gerçeklefltirdi i yönetim kalitesi, çal flan memnuniyeti ve çal flanlar n niteliklerini gelifltirme gibi kriterler de erlendirilerek yap lan "Türkiye'nin En Be enilen fiirketleri" araflt rmas nda alt nc s ray alan Garanti, bankac l k sektöründe en be enilen banka seçilmifltir Y l Çal flmalar fle Al m fl arayan üniversite son s n f ö rencileri ve yeni mezunlarla, ifl tercihlerine ve kulland klar ifl arama yöntemlerine yönelik 2005 y l nda yap lan araflt rmadan yola ç karak Müfettifl Yard mc s (MY) ve Management Trainee (MT) / Sales Trainee (ST) ifle al m süreçlerinde Kariyer Günleri çal flmalar, "Campus Recruitment" bafll alt nda yeniden yap land r lm flt r. MY al m süreci için hedeflenen üniversitelerde farkl laflt r lm fl tan t m çal flmalar yürütülmüfl ve bu etkinlikler çerçevesinde, K ve Teftifl Kurulu yöneticileri, MY ifle al m program için belirlenen bölümlerden mezun olacak 235 ö renci ile birebir kariyer görüflmeleri gerçeklefltirmifllerdir MY al m sürecinde, tan t m etkinliklerinin yap ld üniversitelerden s nava kat l m say s, 2005 y l na göre %40'l k bir art fl göstermifltir. MT/ST al m süreci için stanbul, Ankara, zmir, Eskiflehir ve Bursa'da bulunan 13 üniversitede farkl laflt r lm fl tan t m çal flmalar yürütülmüfl ve tan t m seminerleri düzenlenmifltir. Tan t m etkinlikleri çerçevesinde K yöneticileri, MT/ST ifle al m programlar için öncelikli olarak tercih edilen bölümlerden mezun olacak 180 ö renci ile birebir kariyer görüflmesi gerçeklefltirmifllerdir. 2006'da, kampus tan t mlar n n yap ld bu 13 üniversiteden s nava davet edilen adaylar n oran nda %33'lük bir art fl görülmüfltür. Campus Recruitment çal flmalar, Eylül 2006'da bafllat lan Y ld z Projesi kapsam nda iki ana bafll k (kampus etkinlikleri ve iflveren marka konumland rmas ) alt nda, daha derinlemesine de erlendirilmifltir. Bu çal flma kapsam nda, üniversite ö rencilerinin bankac l k sektörüne ve Garanti Bankas 'na yaklafl mlar ile ilgili bilgi almak ve iflverenden / ifl hayat ndan beklentilerini ö renmek amac yla bir araflt rma gerçeklefltirilmifltir y l Mart - Haziran aylar nda MY ifle al m süreci gerçeklefltirilmifltir. 12 Mart 2006'da yay nlanan ilana internet üzerinden baflvuru al nm fl ve aday stanbul ve Ankara'da gerçeklefltirilen genel yetenek ve bilim s nav na kat lm flt r. S navda baflar l olan adaylar, birebir mülakatlara ve yabanc dil sözlü s nav na al nm fllard r. Süreçte baflar l olan 26 aday Müfettifl Yard mc s olarak 17 Temmuz tarihinde e itime bafllam flt r y l May s - A ustos aylar nda MT/ST ifle al m süreci gerçeklefltirilmifltir. 16 Nisan 2006'da yay nlanan ilana internet üzerinden baflvuru al nm fl ve aday stanbul, Ankara ve zmir'de gerçeklefltirilen s nava kat lm flt r. S navda baflar l olan adaylar, grup mülakat na ve birebir mülakatlara al nm fllard r. Süreçte baflar l olan 132 aday flubelerde ST olarak, 44 aday ise Genel Müdürlük birimleri ve bölgelerde MT olarak görevlendirilmek üzere 7 A ustos'ta e itime bafllam flt r. *Garanti Bankas ve Abacus çal flanlar 50

51 Y ll k Rapor A ustos - Kas m aylar nda, Genel Müdürlük gereksinimlerinin karfl lanmas amac yla Genel Müdürlük- Yetkili ifle al m program yap lm flt r. 23 A ustos 2006'da yay nlanan ilana internet üzerinden baflvuru al nm fl ve 611 aday stanbul'da gerçeklefltirilen s nava kat lm flt r. S navda baflar l olan adaylarla birebir mülakatlar yap lm fl ve sürecin sonunda 20 aday ifle al nm flt r. Engelli al mlar kapsam nda, 2006 y l nda flkur'la özel bir e itim projesi hayata geçirilmifltir. Bu proje kapsam nda, Garanti E itim Müdürlü ü taraf ndan mesleki e itim verilen engelli çal flanlar n baflar l olanlar ifle al nmaktad r y l nda iki engelli e itim s n f aç lm fl ve e itim program n baflar yla tamamlayan kat l mc lar ifle al nm flt r Nisan ay nda, üniversite ö rencilerine yönelik yaz stajyeri al m program n n duyurusu yap lm fl ve baflvuru al nm flt r. May s 2006'da baflvurusu uygun olan tüm adaylarla grup mülakatlar yap lm fl ve birimler ile flubelere yerlefltirmeler tamamlanm flt r. Haziran-A ustos aylar nda üniversite ö rencisine Genel Müdürlük birimlerinde ve flubelerde bir ayl k staj olana tan nm flt r Eylül ay nda toplam 448 ticaret lisesi ö rencisi, zorunlu stajlar n yapabilmeleri için, flubelere ve Genel Müdürlük birimlerine yerlefltirilmifltir. Kariyer Geliflimi fiube müdürlerini Banka içinden yetifltirme gelene i 2006 y l nda da devam etmifltir y l ndan beri yürütülen ve toplamda 400 yönetici aday n n de erlendirildi i "De erlendirme ve Gelifltirme Merkezi" çal flmas bu y l da yap lm flt r. Yönetici aday havuzunda yer alan 80 flube müdür aday önceliklendirmeler dahilinde "De erlendirme ve Gelifltirme Merkezi"ne al narak, yönetsel güçlü yönleri ile geliflim alanlar ortaya ç kar lm flt r y l nda orta kademe yöneticilerinin geliflimlerini desteklemek amac yla d fl koçluk verilmeye bafllam flt r y l nda K alan nda General Electric ile ortak çal flmalar hayata geçmeye bafllam flt r. Garanti Bankas ve GE Money aras nda K stratejileri ve uygulamalar n n karfl l kl paylafl ld toplant lar düzenlenmifltir. Yap lan ortak çal flmalar sonucunda Garanti yöneticileri Crotonville'de yap lan GE Liderlik Programlar 'na kat lmaya bafllam fllard r. Kariyer F rsatlar kapsam nda GE Money Avrupa Bölgesi'ne Garanti'den transferler gerçeklefltirilmifltir. Gelece e Yönelik Planlar fle Al m 2007 y l Nisan - May s aylar nda MY ifle al m sürecinin gerçeklefltirilmesi planlanmaktad r. Yeni mezun al m programlar n n tan t m hedeflenen üniversite kampuslar nda farkl laflt r lm fl etkinliklerle haz rlanacak iflveren marka stratejisi ile yap lacakt r. Ayr ca MT al mlar na yönelik ilk "Talent Camp" uygulamas Mart 2007'de gerçeklefltirilecektir y l May s - Temmuz aylar nda MT/ST ifle al m sürecinin hayata geçirilmesi ve süreçte baflar l olan adaylar n ifle al m planlanmaktad r. MT ifle al m nda hedeflenen üniversitelerden seçilecek ö rencilerin, Genel Müdürlük birimlerinde gerçek projelerde yer alacaklar Genç Garantili staj program, 2007 yaz aylar nda hayata geçirilecektir. Kariyer Geliflimi 2006'da lansman yap lan Yetenek Yönetimi Projesi'nin uygulanmas na 2007 y l nda bafllanacakt r. Banka genelinde kritik görevlere yönelik yetenek havuzu oluflturarak mevcut çal flanlar n kariyer geliflimini desteklemek üzere bafllat lacak iç koçluk, mentorluk ve rotasyon gibi uygulamalar n pilot çal flmalar gerçeklefltirilecektir. fiube müdürü adaylar na yönelik yürütülen "De erlendirme ve Gelifltirme Merkezi" ve buna paralel olarak Yönetim Akademisi çal flmalar sürdürülecektir. GE Money ile olan ortak çal flmalara K alan nda da gerek yeni atamalarla, gerekse liderlik programlar na gönderilecek Garanti yöneticileri ile devam edilecektir. 51

52 2006 Y l Faaliyetleri Y ld z Projesi Artan rekabet ve de iflen ifl koflullar yla daha büyük önem kazanan, Genel Müdürlük çal flanlar n n motivasyonlar n n yönetimi ve buna ba l olarak yetenekli çal flanlar n kal c l n n art r lmas konular n n ele al naca "Y ld z Projesi" Eylül 2006 tarihinde bafllat lm flt r. Projede full-time çal flmak üzere nsan Kaynaklar, E itim, Organizasyon ve Destek Müdürlü ü ve di er destek birimlerden toplam 10 kifliden oluflan bir proje grubu oluflturulmufltur. Projede ele al nacak temel konu bafll klar n flöyle özetlemek mümkündür: Yeni fle Al m Uygulamalar Alternatif ifle al m uygulamalar, staj programlar, Talent Camp ve Campus Recruitment uygulamalar Yeni bir Kariyer Yönetim Sistemi Scorecardlar, potansiyeli ölçen sistemler ve kariyer haritalar Yeni bir Geliflim Modeli Sertifika programlar, rotasyon ve koçluk uygulamalar Toplumsal Paylafl m Projeleri Garanti, ekonomideki rolüne ek olarak, topluma katt de eri sürekli ve belirgin bir biçimde art rma ilkesiyle hareket ediyor. Ticari faaliyetlerinde gözetti i bu unsuru, destek verdi i kültür, sanat, e itim, spor, çevre gibi alanlara da yans t yor. Sponsorluk faaliyetlerinin yan s ra kendi kurumlar n da oluflturarak deste ini sürdürüyor. Garanti, toplumun yaflam kalitesini art rmak ve sürdürülebilir k lmak için, projeleri desteklemenin yan s ra gerçeklefltirilmesinde aktif bir rol üstleniyor. Bu kapsamda e itim, spor ve çevre projelerinde yerel yönetimlerle çal fl rken, uluslararas kültür sanat projeleriyle Türkiye'nin tan t m na katk da bulunuyor. Garanti kendi kurumlar n yarat yor... Platform Garanti Güncel Sanat Merkezi stanbul izleyicisini güncel sanatla buluflturan sergi mekan ve araflt rma merkezi Platform, 2001 y l ndan bu yana pek çok sergi, atölye çal flmas ve konferansa ev sahipli i yap yor. Kütüphanesi ve sanatç arfliviyle uluslararas organizasyonlara Türkiye'den sanatç lar tan tarak kaynak görevi görüyor. Platform'da 2006 y l nda yaklafl k kiflinin izledi i sekiz adet sergi, iki uluslararas sempozyum, yurtd fl nda üç platform sunumu (Londra, Finlandiya, Güney Kore), üç ortak çal flma ve konuk proje (iki stanbul, bir talya) ve dokuz adet konferans gerçeklefltirildi. Osmanl Bankas Müzesi (OBM) Osmanl Bankas 'n n Karaköy'deki tarihi binas nda 2002 y l nda aç lan müze, kafeteryas, kütüphanesi, sergi ve sinema salonlar ile arflivinin yan s ra sergilerden toplant lara, belgesel gösterimlerinden bilimsel buluflmalara kadar oluflturdu u kapsaml etkinlik program yla toplumun haf zas n tazeliyor y l nda Osmanl Bankas Müzesi'ndeki üç sergiyi kifli,120 toplant y kifli izledi. stanbul d fl ndaki dört sergiyi kifli gezdi. 52

53 Y ll k Rapor 2006 Garanti Galeri (GG) stanbul Beyo lu'ndaki mekan, tasar m konusunda dünyada tart fl lan de iflik kavramlara ve olgulara yer veriyor. fiehircilik, mimarl k, endüstri ve grafik gibi tasar m n farkl alanlar ndan çokyönlü örnekler, GG'de yeni anlamlar kazan yor. GG'de gerçeklefltirilen sergilerde, insanyap -çevre-nesne iliflkileri, flehir, flehrin tasar m ve mimari inceleniyor, estetik ve teknik bilginin fl nda tasar m süreci sorgulan yor y l nda Garanti Galeri'deki alt sergiyi kifli, alt etkinli i ise 572 kifli izledi. Garanti, geçmifle fl k tutuyor... Bugünü do ru yorumlamak ve yar nlar do ru tasarlamak için, geçmifli iyi bilmek gerekti ine inanan Garanti, önemli projelere destek vererek, geçmifle fl k tutmaya çal fl yor. Dünyan n en sayg n kurumlar ndan Royal Academy of Arts'da (Londra), 2005 y l nda düzenlenen ve Türklerin sanatsal ve kültürel zenginli ini konu alan TÜRKLER: Bin Y l n Yolculu u, sergisinin ana sponsorlar ndan biri Garanti'ydi y l nda ise Mo ol mparatorlu u'nun Cengiz Han taraf ndan kuruluflunun 800. y ldönümünde, S.Ü. Sak p Sabanc Müzesi'nde gerçeklefltirilen Cengiz Han ve Mirasç lar : Büyük Mo ol mparatorlu u sergisine destek verdi. Caz, Garanti ye çok yak fl yor 'den bu yana Uluslararas stanbul Caz Festivali'nin ana sponsorlu unu üstlenen Garanti, bu deste ini Garanti Caz Yeflili slogan yla 2006 y l nda da sürdürdü. Do a için Garanti Garanti, 1992'den bu yana kurum kültürünün bir parças olarak topluma ve do al çevreye karfl sorumluluk ilkesiyle WWF - Türkiye'nin (Do al Hayat Koruma Vakf ) Türkiye'de do an n korunmas na yönelik gelifltirdi i projelere destek oluyor. Bu anlay flla do al çevrenin korundu u, daha temiz ve daha yaflanabilir bir dünya yarat lmas na katk da bulunmay amaçl yor. Garanti nin basketbola deste i artarak devam ediyor... Baflar n n tak m olmaktan geçti ine ve basketbolun tak m ruhunu en iyi yans tan sporlardan biri oldu una inanan Garanti'nin Türk basketboluna deste i 2001 y l ndan beri sürüyor. Türkiye A Milli Erkek Basketbol Tak m ve Türkiye A Milli Bayan Basketbol Tak m 'n n ana sponsoru olan Garanti,12 Dev Adam Basketbol Okullar projesini de destekliyor. Bu okullarda bugüne kadar yaklafl k 'in üzerinde ö renci e itim gördü. Garanti, tarihin gün fl na ç kar lmas na destek veriyor... Fethiye'den Antalya'ya Likya Yolu Garanti'nin 50. kurulufl y l n kutlad 1996'da düzenledi i "Yar na Dört Ifl k" proje yar flmas nda çevre dal nda birincili i alan "Likya Yolu" projesi, Fethiye'den bafllayan ve Likya'n n en önemli antik kentlerini geçerek Antalya'ya kadar uzanan 509 km'lik tarihi Likya Yolu'nun yürüyüfl parkuru haline getirilmesini sa lad. Garanti, 2006'da 60. y l etkinlikleri kapsam nda yay mlad Likya Yolu'nu anlatan rehber kitapla da yörenin turizme kazand r lmas na destek oluyor. Arykanda Garanti, y ll k Arykanda antik kentinin kaz çal flmalar na 10 y ld r düzenli olarak destek veriyor. Arkeolojik miras m z n ve korudu u de erlerin gün fl na ç kar lmas n sa lamak ilkesiyle desteklenen kaz çal flmalar, yaln z Türkiye'ye önemli bir sit alan kazand rmakla kalm yor, evrensel kültüre de önemli bir hizmette bulunuyor. Karadeniz: Seyr-i Türkiye Garanti, Netherlands Culture Fund ile Osmanl Bankas Müzesi nde 20 Aral k Mart 2007 tarihleri aras nda gösterilen Karadeniz: Seyr-i Türkiye belgeselinin sponsorlu unu üstlenerek bir baflka önemli projeyi hayata geçirdi. Belgesel, ülkemizi Avrupa ya tan tmak amac yla Cumhuriyet in ilan ndan üç y l sonra Atatürk ün önerisiyle hayata geçirilen seyyar sergi projesinin hikâyesini anlat yor. Bir denizy ld z da sen kurtar... Garanti çal flanlar, müflterileri ve dostlar n n katk lar yla, tamamen gönüllülük esas na dayanarak oluflturulan Denizy ld zlar Projesi, 1998 y l nda bafllad. Proje kapsam nda planlanan ilk e itim kurumu olan Denizy ld zlar 1 lkö retim Okulu, 1999'da Dar ca'da aç ld. Okulda ö renci ö renim görüyor y l nda projelendirilen Denizy ld zlar 2 ise Anadolu Teknik, Anadolu Meslek ve Endüstri Meslek Liseleri ile 2006'da e itime bafllad. Garanti, bilginin gücüne inan yor... Garanti Anadolu Sohbetleri Garanti, yerel sanayici ve yöneticilerle ekonomi ve bankac l n önde gelen isimlerini biraraya getirmek ve bölgesel çözümleri birlikte bulmak amac yla 2002 y l nda bafllatt Garanti Anadolu Sohbetleri'ne 2006 y l nda Antalya, Rize, Marmaris, Afyonkarahisar, Uflak, Trabzon ve Ad yaman illerinde devam etti. Bugüne dek toplam 32 ilde düzenlenen 36 toplant arac l yla, yaklafl k 'e yak n profesyonelle buluflma imkan sa land. Basel II Kriterleri ve Yarataca F rsatlar Garanti, Basel II kriterleri hakk nda KOB 'leri bilgilendirmek ve onlara 21. yüzy l n ça dafl finansal uygulamalar na entegre olmalar n sa layacak bilgiler sunmak amac yla bafllatt toplant lara 2006 y l nda da devam etti. Bugüne kadar dokuz ilde toplam 11 toplant gerçeklefltirildi. Bonus Akademi Perakende sektöründe rekabet avantaj n n pazarlamayla yakalanabilece i gerçe inden hareketle 2002'de kurulan Bonus Akademi, Bonus Card' n üye iflyerlerine yönelik konferans ve e itimlerden olufluyor. Dünyaca ünlü uzman ve yöneticilerin kat larak baflar hikayelerini anlatt konferanslara bugüne dek 12 konuflmac davet edildi. Garanti D fl Ticaret Toplant lar Mevzuat Seminerleri Garanti, Türk flirketlerine uluslararas pazarlarda yeni f rsatlar yaratmak amac yla gerçeklefltirdi i D fl Ticaret Toplant lar kapsam nda 2004'te Mevzuat Seminerleri düzenlemeye bafllad. Garanti, 12 adedi 2006'da olmak üzere bugüne kadar toplam 24 seminer gerçeklefltirerek d fl ticaret mevzuat, ödeme flekilleri ve akreditiflerle ilgili güncel bilgileri müflterileriyle paylaflt. 53

54 54 Garanti Finansal Hizmetler Grubu fiirketleri nin Faaliyetleri

55 Y ll k Rapor 2006 GarantiBank International N.V. Merkezi Amsterdam'da bulunan GarantiBank International N.V. (GBI) Aral k 1990'da kurulmufl ve Nisan 1991'de faaliyete bafllam flt r. GarantiBank International N.V. hisselerinin %100'ü Garanti Bankas 'na aittir. Faaliyet alan Hollanda'n n d fl nda Romanya, sviçre ve Almanya'y da kapsamaktad r. GBI ticaretin finansman ifllemlerinde bölgesel uzmanl na s kça baflvurulan bir bankad r. Banka'n n ifllemleri ile kapsad co rafi alan Karadeniz, Hazar Denizi ve Akdeniz bölgeleridir. Uzmanlaflt emtia ise çeflitli metaller, çelik üretim hammaddeleri, tar msal ürünler, kömür ve kimyasal maddelerdir. Özel bankac l k kapsam nda üst gelir düzeyindeki bireysel ve kurumsal müflterilere yat r m bankac l ürün ve hizmetleri verilmektedir. Özel bankac l k müflteri taban ve ürün yelpazesi geniflletilerek, Türk sermaye piyasalar n n geleneksel finansal araçlar na ek olarak, belli bafll tüm geliflmifl ve geliflmekte olan ülkelere ait hisse senedi, tahvil ve türev ürünler sunulmaktad r. GBI, 2001'den bugüne, Romanya, Rusya, Kazakistan, Ukrayna ve Azerbaycan'daki finansal ve finansal olmayan kurumlara yönelik do rudan ve yap land r lm fl ifllemlerde aktif olarak yer alm flt r. Banka ayr ca ana pazar olan Türkiye'deki ifllemlere de ilgi göstermeye devam etmekte ve genifl bir yelpazede finansal ürünler sunmaktad r Y l Çal flmalar GBI geçti imiz yedi y l içinde faaliyetlerine çeflitlilik kazand rmay baflarm flt r. 2006'da ticaretin finansman faaliyetlerinin toplam hacmi 6 milyar ABD dolar na ulaflm flt r. Türkiye riski d fl ndaki ifllem hacmi art arda befl y ld r artmaya devam ederek toplam ifl hacminin %63'ü seviyesine yükselmifltir. Bunda en önemli pay emtia finansman ile akreditif ifllemlerine aittir. GBI 2001'den beri uluslararas piyasalarda düzenlenen ticaretin finansman ile ba lant l ve ilgili kredi sendikasyonlar na kat lmaktad r. Ayr ca fonlanm fl stand-by akreditif ile di er faiz ve taahhüt komisyonu getirili ürünleri müflterilerine sunmaktad r. Bu faaliyetler GBI gelirlerinin giderek artan bir bölümünü oluflturmaya bafllam flt r. Bu ürün portföyünün, ülke profilinin çeflitlenmesinde de katk s olmufltur. Banka'n n 2006 y lsonunda aktif toplam 3,4 milyar ABD dolar ve çal flan say s 272 olmufltur. Ekim 2006'dan itibaren finansal kurumlar n aktif art r c bankalararas ticaretin finansman faaliyetleri ticaretin finansman iflkoluna devredilmifl, di er faaliyetler ise hazine iflkolunun sorumlulu una verilmifltir. GBI' n çeflitlendirme politikas na paralel olarak, müflterilerin co rafi da l m 2006 y l nda daha da yayg nlaflt r lm fl, müflteri portföyüne Romanya, Rusya ve BDT ülkelerinden yeni kurumlar ve üst gelir düzeyindeki bireyler dahil edilmifltir. Banka'n n toplam gelirlerine Özel Bankac l k bölümü önemli bir katk da bulunmaktad r. GarantiBank International N.V. 15 farkl ülkeden 25 bankan n kat ld, 250 milyon ABD dolar tutar nda vadeli bir sendikasyon ifllemi gerçeklefltirmifltir. Natexis ve Standard Chartered' n ortak lider bankalar olarak yer ald bu ifllemde, Bank of New York acente olmufltur. Piyasaya ç k lan mebla n çok üzerinde talep gören bu ifllem, seçkin uluslararas bankalar için yeni bir kilometre tafl oluflturmufltur. Kredi ifllemi iki dilimden meydana gelmektedir: A Dilimi (166,67 milyon ABD dolar ) bir y l vadeli ve Libor + %0,20 faizlidir. B Dilimi ise (83,33 milyon ABD dolar ) iki y l vadeli ve Libor + %0,375 faizlidir. 2006'n n üçüncü çeyre inde GBI, 10 y ll k ikincil sermaye benzeri kredi kapsam nda, befl y l sonunda geri ödeme opsiyonlu tahvil ihrac ile 30 milyon avro fon temin etmifltir. 55

56 Garanti Finansal Hizmetler Grubu fiirketleri nin Faaliyetleri Bu ifllemin kat l mc lar, hissedarlardan daha çok üçüncü kifli yat r mc lar olmufltur. Bu, Banka'n n ana orta ndan ba ms z olarak sermaye temin etme kapasitesinin önemli bir göstergesidir. 24 fiubat 2007 tarihinde, uluslararas derecelendirme kuruluflu Moody's Investors Service, GarantiBank International N.V.'nin "Baa2" olan uzun vadeli banka mevduat notunu iki kademe art rarak "A3"e yükseltmifltir. GBI n uluslararas ticaret finansman ve özel bankac l k alan ndaki üstün baflar s, sa lam finansal temeller üzerine oturmufl bilançosu, yüksek aktif kalitesi, artan fonlama kaynaklar, sürekli ve yüksek kârl l, ürün gelifltirme yetene i ve geliflmekte olan piyasalardaki artan ifllem hacmi not art r m n n arkas ndaki bafll ca faktörler olmufltur. A3 notu, Türk sermayeli bir bankan n flu ana kadar ald en yüksek nottur. Hedef pazardaki benzer bankalar aras nda bir referans noktas oluflturmufl olan GBI, bu not art r m yla, risk seviyesi anlam nda, birçok güçlü Avrupa bankas yla ayn seviyeye ulaflm flt r. GBI' n not art r m ile tescillenen baflar s nda ürün ve hizmetlerini müflteri odakl bir anlay flla, maliyet etkin olarak sunmas, finansal disiplin ile sa lam bilanço yap s n korumas, güçlü bir iç yönetim ve kontrol sistemi oluflturmas ve faaliyetlerini yüksek ahlaki standartlar ndan taviz vermeden sürdürmesi etkili olmufltur. Gelece e Bak fl GBI, 2007 y l nda da geçen y llarda oldu u gibi kontrol edilebilir büyüme hedefini sürdürecektir. Banka, Türkiye ve deneyim kazand di er pazarlar aras ndaki ticaretin finansman n, özel bankac l k iflkolunda ifllem hacimlerini ve müflteri say s n art rarak büyümeyi hedeflemektedir. Bu alanlarda yeni pazarlara girilmesi öngörülmektedir. GBI, kalite anlay fl n ve butik bankac l k özelliklerini yitirmeden, her türlü riski ölçerek ve en düflük seviyelerde tutulacak flekilde yöneterek, hedeflerine ulaflacakt r. Banka, uluslararas arenada kazanm fl oldu u itibar n daha da güçlendirerek faaliyetlerini sürdürecektir. GarantiBank Moscow Garanti Bankas 'n n ifltiraki olarak 1996'da Moskova'da faaliyete bafllayan GarantiBank Moscow (GBM), Rusya'da faaliyet gösteren 50 yabanc ortakl banka aras nda yer almaktad r. Tam kapsaml bankac l k lisans na sahip olan ve Rus Mevduat Sigortas sistemi kapsam nda bulunan GBM'in bir flubesi, iki ba l ofisi ve 75 çal flan bulunmaktad r. Ana faaliyet alan kurumsal ve ticari bankac l k olan GBM'in temel müflteri taban n Rus ekonomisinin çeflitli sektörlerinde yer alan Rus firmalar ile Rusya'da faaliyet gösteren önde gelen Türk ortakl firmalar oluflturmaktad r. Rusya'daki Türk ortakl belli bafll turizm operatörlerine ve muhtelif sektörlerde ifl yapan ufak ve orta ölçekli Türk iflletmelerine verilen tam kapsaml hizmetler de GBM'in odakland, ek hizmet noktalar da açmak suretiyle etkinli ini sürekli olarak art rd alanlard r. Rusya pazar ndaki sayg n ismi, ortakl k yap s n n verdi i güçlü uluslararas kimli i, 10 y l aflan bir faaliyet süresinin kazand rd tecrübesi, Garanti'nin uluslararas a n n yaratt sinerji deste i, müflterilerinin ve muhabirlerinin kendisine olan güveni, etkin personeli ve hizmet anlay fl GBM'in arkas ndaki itici güçlerdir Y l Çal flmalar 2006'da tüm faaliyet alanlar nda büyüme yaflanm flt r. Banka'n n kredi portföyü yeni müflterilerle çeflitlenerek büyümüfl, mevduat portföyü hem say hem hacim olarak genifllemifl, komisyonlu ifllemler hacmi ve genel transfer hacmi artm flt r. Hazine bankac l ifllemlerinde de aktif olarak yer alan GBM'in bu alandaki hacimleri de art fl kaydetmifltir sonu itibariyle GBM'in 650'nin üzerinde kurumsal ve ticari müflterisi bulunmakta; 90 adedi orta ve büyük ölçekli kurumsal ve ticari kredili müflterilerden oluflmaktad r. Toplam segment müflterilerinin %80'i Rusya'da yerleflik firmalardan, %20'si de Rusya'da yerleflik olmayan firmalardan meydana gelmektedir. Büyük ve orta ölçekli firmalardan oluflan kredili 56

57 Y ll k Rapor 2006 müflterilerde Rus firmalar n n pay adet ve hacim olarak s ras yla %71 ve %83'tür. Kredi portföyünün genifllemesine ba l olarak Rus ortakl firmalar n paylar ndaki art fl süreci devam etmektedir. Bireysel müflteri hesaplar n n say s 6.500'e yaklaflm flt r. Tamam n n aktivitesi sürekli olmayan bu tür hesaplar n %70'i Rusya'da yerleflik Türk, Rus ve di er ülke müflterilerine ait hesaplard r. Toplam bireysel müflteri hesaplar n n %20'si mevduat hesaplar ndan, bakiyesi havale ifllemleri için aç lan hesaplardan oluflmaktad r sonunda GBM'in aktif büyüklü ü önceki y la k yasla %77 artarak 401 milyon ABD dolar olmufltur. Bu büyüme büyük ölçüde nakdi kredi portföyünün %118 artarak 201 milyon ABD dolar na ulaflmas ndan kaynaklanm flt r. Net faiz geliri ve net komisyon geliri 2005 y l na k yasla s ras yla %49 ve %21 artm flt r. Tek flube ile faaliyet gösteriyor olmas na ra men, müflteri taban n n büyümesi ve çeflitlenmesine ba l olarak, toplam mevduat hacmi önceki y la göre %153 artarak 112,8 milyon ABD dolar na ulaflm flt r. Ürün yelpazesinde yap land r lm fl bireysel bankac l k ürünleri bulunmamas na ve tek flube ile s n rl olmas na karfl n bireysel mevduat taban da ayn dönem içerisinde %46 büyüyerek 15,1 milyon ABD dolar na ulaflm flt r sonu itibariyle, Rus bankalar ndan, Türk bankalar ndan ve yabanc bankalardan (grup bankalar hariç) sa lanan kaynak tutar önceki y la k yasla %113 artarak 167,3 milyon ABD dolar olmufltur. GBM'in menkul k ymet portföyü önceki y la göre %18,6 artarak 2006 sonunda 72,5 milyon ABD dolar olmufltur. Menkul k ymet portföyü ABD dolar cinsi Rusya devlet tahvillerinden ve Ruble cinsinden ihraç edilmifl flirket tahvillerinden oluflmaktad r. Söz konusu hacim art fllar sa lan rken operasyonel giderler de kontrol alt nda tutulmufltur. Banka n n RAS ilkelerine göre düzenlenmifl 2006 y l finansal tablolar nda vergi öncesi kâr 8,1 milyon ABD dolar olmufltur. Gelece e Bak fl Gelecek y llar için GBM'in hedefi sürdürülebilir bir büyüme ile belli bafll tüm faaliyet alanlar ndaki pazar pay nda ve ifllem hacimlerinde art fllar n sa lanmas d r. Bu büyüme özellikle kurumsal ve ticari bankac l a odaklanmak suretiyle gerçeklefltirilecektir. Garanti Yat r m 1991 y l nda kurulan Garanti Yat r m, kurumsal finansman, araflt rma ve arac l k faaliyetleri alanlar nda verdi i hizmetlerle Türkiye'nin önde gelen arac kurumlar ndan biridir. Garanti Bankas 'n n %100 ifltiraki olan Garanti Yat r m, flirket birleflme ve sat n almalar nda, halka arzlarda ve özellefltirmelerde, yurtiçi ve yurtd fl arac l k faaliyetlerinde, takas ve saklama hizmetlerinde piyasan n büyük oyuncular ndan biridir. Kurumsal Finansman Türkiye'nin lider arac kurumu olarak Garanti Yat r m, kuruldu u y ldan bu yana toplam 97 halka arz gerçeklefltirmifltir. fiirket birleflme ve sat n almalar nda yerel ve yabanc müflterilere hizmet vererek 38 baflar l ifllem gerçeklefltirmifl, sat n alan veya sat c tarafa dan flmanl k verdi i 31 özellefltirme ifllemini ise baflar yla tamamlam flt r. Garanti Yat r m' n bugüne kadar gerçeklefltirdi i kurumsal finansman ifllemlerinin toplam hacmi 7 milyar ABD dolar n aflmaktad r. Arac l k Hizmetleri Garanti Yat r m' n vermekte oldu u di er bafll ca hizmet ise Yurtiçi ve Uluslararas Sermaye Piyasalar (ICM) bölümleri kanal yla müflterilere sundu u hisse senedi al m sat m arac l faaliyetleridir. Yabanc müflterilere sunulan arac l k faaliyetleri, 2004 y l nda kurulan ICM bölümü taraf ndan gerçeklefltirilmektedir. Arac l k faaliyeti, Türk ekonomisi, halka aç k flirketler ve yat r m önerileri hakk nda genifl bir raporlama 57

58 Garanti Finansal Hizmetler Grubu fiirketleri nin Faaliyetleri yetene ine sahip olan Araflt rma bölümü taraf ndan desteklenmektedir Y l Çal flmalar Kurumsal Finansman Özellefltirmeleri de kapsayan flirket birleflme ve sat n almalar alan nda, 2006, Garanti Yat r m için baflar l bir y l olmufltur. Bu y l 18 ifllem tamamlanm fl ve toplam ifllem hacmi 1,27 milyar ABD dolar olmufltur y l nda Garanti Yat r m, TMSF ile olan güçlü ve verimli iliflkisini sürdürmüfltür. TMSF ad na Garanti Yat r m taraf ndan bir bütün olarak tamamlanan ve toplam de eri 1 milyar ABD dolar n n üzerinde olan çimento sektörü birleflme ve sat n al m ifllemi, Türkiye'de günümüze kadar gerçeklefltirilen en büyük flirket sat n al mlar ndan biri olmakla kalmam fl, ayn zamanda dünya çimento sektöründe de y l n en büyük ifllemi olmufltur. Kurumsal Finansman bölümü 2006 y l nda özel sektör tahvili ihrac nda da aktif bir rol alm flt r. Garanti Yat r m, Türkiye'nin lider tüketici finansman flirketlerinden biri olan Koç Finans'a ait 100 milyon YTL'lik borçlanma senedi arz nda lider yönetici rolünü baflar yla gerçeklefltirmifltir. Bu ifllem, Türkiye'de 12 y ldan sonra gerçeklefltirilen ilk özel sektör tahvil arz olmas bak m ndan önem tafl maktad r. Arac l k Hizmetleri Araflt rma bölümünün de katk s yla ICM bölümü, 2006 y l nda yabanc yat r mc ilgisinin artt MKB'de ifllem hacmini önemli oranda yükseltmifltir y l nda yaklafl k müflteriye hizmet veren Garanti Yat r m' n arac l k faaliyetleri kapsam nda gerçeklefltirdi i toplam ifllem hacmi %30,5 oran nda artarak, 21 milyar ABD dolar na ulaflm flt r. Bunun sonucunda Garanti Yat r m' n MKB'deki pazar pay %4,3 olmufltur. Gelece e Bak fl Kurumsal Finansman bölümü, yurtd fl ndaki yat r m bankalar ile ifl ortakl klar kurmay amaçlamaktad r. Bunun yan s ra KOB 'lere yönelik birleflme ve sat n al m ifllemlerine ve büyüme potansiyeline sahip özel sektör borçlanma senetlerine yönelmeyi planlamaktad r. Bunlara ek olarak, enerji, altyap ve di er önde gelen sektörlere iliflkin özellefltirme ihalelerinde aktif ve lider konumunda rol sahibi olmay ve halka arzlardaki liderli ini korumay hedeflemektedir. Kurumsal Finansman bölümü, Garanti Bankas 'n n müflteri a na eriflimi sayesinde yaratt ifl hacmini daha da art rmay amaçlamaktad r. ICM bölümü, pazar pay n her y l ikiye katlamak hedefine uygun olarak çal flmalar na devam edecektir. Garanti Portföy 1997 y l nda kurulan, ülkemizin ilk portföy yönetim flirketi Garanti Portföy Yönetimi A.fi., bireysel ve kurumsal müflterilerine yat r m fonlar yönetimi, kurumsal ve bireysel portföy yönetimi ve bireysel emeklilik fonlar n n yönetimi konular nda hizmet sunmaktad r. Garanti Portföy tavizsiz uygulad analitik düflünceye dayanan kurumsal yat r m ve yönetim felsefesi, sahip oldu u yetkin insan kayna ve hizmet sürecinin her aflamas na mükemmel bir flekilde entegre etti i güncel teknolojik altyap s ile Türkiye'nin en iyi portföy yönetim hizmet sa lay c lar ndan biri olarak de erlendirilmektedir. Yat r m Fonlar Yönetimi Yat r m fonlar nda pazar sa l kl bir büyüme göstermektedir y l nda pazar genelinde para piyasalar kaynakl bir gerileme yaflanm fl olmakla beraber, Garanti Portföy pazardaki daralmadan az etkilenmifl ve pazar pay n art rarak 2006 y l nda da istikrarl bir geliflim göstermifltir. 58

59 Y ll k Rapor 2006 Emeklilik Fonlar Yönetimi Emeklilik fonlar, büyüme h z en yüksek yat r m ürünlerinden biridir. Sürekli büyüme potansiyeli, pazar pay aç s ndan ürünün önemini art rmaktad r. Emeklilik fonlar n n toplam yönetilen fon büyüklü ü içindeki pay gün geçtikçe yükselmektedir. Bireysel Portföy Yönetimi Son befl y ll k dönemde Garanti Portföy'ün bireysel portföy yönetimi hizmetlerindeki pazar pay artan bir ivmeyle büyümektedir. Garanti Portföy 24 adet üst gelir grubu müflterisine hizmet vermektedir. Garanti Portföy'ün yönetimi alt ndaki bireysel portföylerin varl k toplam y lsonunda 53 milyon YTL'ye ulaflm flt r. Kurumsal Portföy Yönetimi 2006 y lsonu itibariyle 26 kurumsal yat r mc n n 182 milyon YTL'lik portföyü yönetilmektedir. Hizmet verilen yat r mc say s aç s ndan Garanti Portföy sektör ortalamas n n üzerinde yer almaktad r. Kuruldu u günden bugüne portföy yönetimi endüstrisinin Türkiye'deki standartlar n belirleyen öncü ve lider flirketi olmay hedefleyen Garanti Portföy, etkin, güvenilir ve etik de erlere ba l bir flirkettir. Net olarak belirlenmifl hedefi ve sahip oldu u kurumsal özellikleri, Garanti Portföy'ün her geçen y l kaydetti i organik büyümesinin ard ndaki temel itici güçleri olmufltur Y l Çal flmalar 2005 y lsonunda %11,29 olan Garanti Portföy'ün pazar pay, %1,04 oran nda bir art flla, 2006 y lsonunda %12,33'e yükselmifltir. Garanti Portföy, Garanti Bankas 'n n 15 yat r m fonunu, Garanti Yat r m' n üç yat r m fonunu, Garanti Emeklilik'in 10 emeklilik fonunu ve Garanti Yat r m Ortakl 'n n portföyünü yönetmektedir. Yat r m fonlar ve emeklilik fonlar nda y lsonu itibariyle, milyon YTL tutar nda k ymet bulunmaktad r. Garanti Portföy 2006 y l içinde yat r m fonlar ile ilgili olarak 500 Garanti Bankas çal flan na 17 adet yat r m fonlar e itimi vermifl, e itim sonras bilgi-destek a n n devam n sa lam flt r. Yat r m fonlar ve emeklilik fonlar ile ilgili olarak flube ve bölge çal flanlar n n güncel bilgiler edinmesini sa lamak üzere stanbul, Ankara, Adana, zmir, Antalya ve Bursa'da toplam 14 adet bölge toplant s düzenlenmifl ve bu toplant lara tüm bölge müdürleri, bölge yönetmenleri, flube müdürleri ve flube sat fl personeli davet edilmifltir. Bu toplant larla yaklafl k Garanti Bankas çal flan na ulafl larak, saha bilgilendirme deste i devam ettirilmifltir y l nda 50 adet bireysel ve 60 adet kurumsal müflteriye portföy yönetimi ürününü tan tmak amac yla ziyaretler düzenlenmifltir. Performans dönem sonlar nda mevcut müflteriler ziyaret edilerek portföyleri hakk nda bilgi verilmifl ve önümüzdeki dönem piyasa beklentileri paylafl lm flt r. Yat r m fonu sat fl nda hedeflerinin alt nda kalan flubeler ba l olduklar bölge yönetmenlerinin bilgisinde ziyaret edilmifl ve yat r m fonu konusundaki eksiklikleri giderilmeye çal fl lm flt r. Garanti Portföy fiubat 2006 da Morgan Stanley Capital International ile MSCI Türkiye Endeksi'nin lisans hakk n n kullan m konusunda bir anlaflma imzalam flt r. Endeks, Garanti'nin kuraca ve Garanti Portföy'ün yönetece i ETF (Borsa Yat r m Fonu) kapsam nda kullan lacakt r. ETF Fonu ile yerli ve yabanc yat r mc lar Türkiye'nin halka aç k en büyük flirketlerine yat r m yapabileceklerdir. Gelece e Bak fl 2007 y l nda Garanti Portföy, gerçeklefltirece i performans ve verimli da t m kanallar sayesinde pazar pay n art rarak konumunu daha da güçlendirecektir. 59

60 Garanti Finansal Hizmetler Grubu fiirketleri nin Faaliyetleri Garanti Leasing Finansal kiralama sektöründe 1990 y l ndan beri faaliyet gösteren ve ana hissedar Garanti Bankas olan Garanti Leasing, sektördeki öncü flirketlerdendir y l ndan itibaren Standard&Poor's ve Fitch gibi kredi derecelendirme kurulufllar taraf ndan Türkiye'de al nabilecek en yüksek kredi notlar ile de erlendirilen Garanti Leasing, sektörde lider konumda bulunmaktad r. Garanti Leasing, müflterilerinin kara ulafl m araçlar, ifl makineleri, imalat makineleri, tar m makineleri, tekstil makineleri ve matbaa makineleri gibi mal ve ekipman yat r mlar ile gayrimenkul yat r mlar n leasing yoluyla finanse etmektedir. Ülkemiz ekonomisinin temel tafl n oluflturan KOB 'ler Garanti Leasing'in müflteri kitlesinin önemli bir bölümünü oluflturmaktad r y lsonu itibariyle hizmet verilen müflteri say s 'in üzerindedir Y l Çal flmalar Garanti Leasing'in toplam aktif büyüklü ü 2006 sonu itibariyle milyon YTL'ye ulaflm flt r y l nda toplam ifllem hacmi 905 milyon ABD dolar seviyesinde olmufl ve adet yeni sözleflme imzalanm flt r. Garanti Leasing, 2006 y l nda sektörde bir flirketin yapabildi i en yüksek sözleflme say s olan adede ulaflarak sözleflme say s nda %18,8 pazar pay na ulaflm fl ve bu konudaki aç k ara liderli ini devam ettirmifltir. Genifl kitlelere do ru sat fl stratejileri ve kanallar ile hizmet vermenin sonucu olarak 2006 y l nda ifllem hacminde 905 milyon ABD dolar na ulaflm flt r. Sektörde ilk defa bir flirketin ulaflabildi i en yüksek ifllem hacmini sa layarak, 2006 y l nda %30 büyüme kaydetmifltir y l her aç dan ilklerin yafland bir y l olmufltur. Garanti Leasing, 2006 y l nda kurumsal bir flirketin sat n ald yönetim binas n n finansman na arac l k etmifl ve sektör tarihinde tek sözleflmede yap lan en yüksek tutarl leasing ifllemine de imza atm flt r. Garanti Leasing ba ms z denetimden geçmifl IAS mali tablolar na göre 2005 y l nda bin YTL olan kâr n 2006 y l nda %70 oran nda art rarak bin YTL'ye ç karm fl ve ortalama özkaynak kârl l n %30 olarak gerçeklefltirmifltir. Da t m kanal olarak, Garanti Bankas flubeleri d fl nda Garanti Leasing, ifl makineleri, CNC tezgahlar, tar m makineleri ve çeflitli imalat makineleri satan seçkin sat c firmalarla iflbirli ine girmifl ve 2006 y l nda vendor leasing sahas ndaki etkinli ini art rm flt r. Sat c firmalar n Garanti Leasing ad na fiyat teklifi vermelerini ve ifllemlerini takip etmelerini sa layan "Kolkola Leasing" projesi ile vendor leasing kanal yla yap lan ifllemlerin oran %35'e ulaflm flt r y l içinde ürün çeflitlili ini ekipman baz nda ürünlerin müflterilere sunulmas yla art ran Garanti Leasing, bu sayede daha fazla say da müflteriye ulaflma olana na sahip olmufltur. Sektörde en yayg n da t m kanal na sahip olan Garanti Leasing, halen 19 noktadan müflterilerine hizmet vermektedir. Bu do rultuda 2006 y l içinde zmit ve Bodrum temsilcilikleri faaliyete geçmifltir. Kurumsal yönetime, fleffafl a, hesap verebilirli e ve etik de erlere s k ca ba l olan Garanti Leasing, yurtd fl nda kredibilitesi en yüksek Türk leasing flirketi olma unvan n 2006 y l nda da sürdürmüfltür y l nda biri murabaha yap s nda olmak üzere iki adet sendikasyon ifllemi gerçeklefltirilmifltir. Haziran ay nda imzalanan ve düzenleyici bankan n West LB oldu u 50 milyon avro tutarl ifllem, imzaland dönem itibar yla Türk leasing sektöründe gerçeklefltirilmifl en yüksek tutarl ve en düflük maliyetli sendikasyon ifllemi olma özelli ini tafl maktad r. Eylül ay nda ise Citibank' n düzenleyici oldu u 41,5 milyon ABD dolar tutar nda bir murabaha sendikasyon ifllemi gerçeklefltirilmifltir. 60

61 Y ll k Rapor 2006 Standard & Poor's'un Garanti Leasing'e verdi i kredi notu "BB-/Dura an/b" seviyesindedir y l nda Fitch Ratings taraf ndan Uzun Vadeli YP kredi notu bir seviye art r larak "BB"ye yükseltilen Garanti Leasing'in Uzun Vadeli TL kredi notu ise iki barem birden art r larak "BB+"ya yükseltilmifltir. Notlar n görünümleri "Pozitif"tir. Gelece e Bak fl 2007 y l nda ifl makineleri, kara ulafl m araçlar, nakliye sektörü ve sa l k sektöründe leasing ifllemlerine yönelik talep art fl beklenmektedir. Özellikle bu sektörlerdeki sat c firmalarla çal flmalar yo unlaflt r larak devam edecektir. Potansiyel pazarlar dikkate al narak 2007 y l içinde bu pazarlara yönelik yeni temsilciliklerin faaliyete geçirilmesi planlanmaktad r. Garanti Factoring 1990 y l nda Türkiye'nin ilk faktoring flirketlerinden biri olarak faaliyetlerine bafllayan Garanti Factoring'in %34,82'lik hissesi MKB Ulusal Pazar'da ifllem görmektedir. Garanti Factoring, yayg n bayi veya tedarikçi a na sahip kurulufllar, ithalatç ve ihracatç kimli i ile ön plana ç kan kurumsal flirketler ve KOB 'ler için karfl l kl kazan m ilkesine dayanan ürünler sunmaktad r. fl ortaklar n n tahsilat, finansman ve garanti hizmeti gereksinimlerini karfl layan Garanti Factoring, müflterilerinin operasyonel verimliliklerine de büyük oranda katk da bulunmaktad r y l nda bafllad yeniden yap lanma çal flmalar na 2006 y l nda da devam eden Garanti Factoring, yapt kapsaml yat r mlarla yenilikçi, yarat c, dinamik ve müflteri odakl hizmet anlay fl yla çeflitli segmentlerde yer alan müflterilerinin gereksinimlerini kaliteli faktoring ürün ve hizmetleriyle karfl lamaktad r Y l Çal flmalar 2006 y l nda Garanti Factoring, yurtiçi alacak finansman ve ihracat faktoringi gibi geleneksel faktoring ürünlerinin yan s ra sektör ve müflteri özelliklerine göre yap land r lm fl faktoring ürünleri konusuna yo unlaflarak hizmetlerinde çeflitlilik yaratm flt r y l nda hizmet verilen müflteriler a rl kl olarak ticaret (%17), makine (%15), tekstil (%10), otomotiv (%9), demir-çelik (%9) ve g da (%6) sektörlerinde faaliyet gösteren firmalardan oluflmaktad r y l nda, baflta flubeler olmak üzere, Garanti Bankas n n tüm da t m kanallar ile geçmifl y llardan çok daha güçlü bir çapraz sat fl iflbirli i içine girilerek, faktoring ürünlerinin büyük flehirlerin yan nda ülke genelinde yerleflik müflterilerin hizmetine sunulmas sa lanm flt r. Böylece sektör, hinterland, müflteri ve ürün çeflitlili i art r larak grup bünyesinde verimli bir çal flma ortam yakalanm flt r y l nda gerçeklefltirilen sat fl ve pazarlama faaliyetleri sonucunda Garanti Factoring, 2005 y l nda %6 olan pazar pay n 2006'da %12,1'e ç karm flt r y l nda 1,9 milyar ABD dolar faktoring hacmi gerçeklefltirerek Faktoring Derne i üyeleri aras nda ikinci s raya yerleflen Garanti Factoring'in 2007 hedefi minimum 2 milyar ABD dolar d r. Garanti Factoring, 3,5 milyon YTL olan 2005 y l kâr n 2006 y l nda 4,6 milyon YTL'ye, 361 milyon YTL olan 2005 y lsonu toplam aktiflerini ise 2006 y lsonunda 673 milyon YTL'ye yükseltmifltir. Bu baflar, Garanti Factoring'in insan kaynaklar ve e itime verdi i önemin sonucudur. Ayn dönemde uluslararas faktoring hacminde de büyüme trendi yakalayarak üye oldu u faktoring organizasyonlar - IFG (International Factoring Group) ve FCI (Factors Chain International) nezdinde geçmifl y llara k yasla yerini güçlendirmifl ve uluslararas muhabir a n da bu ba lamda geniflletmifltir y lsonu itibariyle Garanti Factoring IFG Group Pazarlama Komitesi'nde temsil edilmeye bafllam flt r. 61

62 Garanti Finansal Hizmetler Grubu fiirketleri nin Faaliyetleri Gelece e Bak fl Garanti Factoring'in 2007 y l nda izleyece i stratejilerini flöyle özetlemek mümkündür: KOB segmentlerinde yo unlaflma, Uluslararas faktoring ifllemlerindeki pazar pay n çokuluslu ve kurumsal flirketlerle yo un temaslar sonucu art rma, Hem yurtiçi hem de yurtd fl platformlarda pazar yap c kimlik kazanma, Operasyonel verimlili i art rma, Komisyon ve temas edilen müflteri say s nda art fllar sa lama, Yüksek getirili ürünlere a rl k verme ve Garanti Bankas da t m kanallar ile kurmufl oldu u altyap y gelifltirme. Bu stratejiler do rultusunda 2007 y l, Garanti Factoring için baflar ç tas n daha da yükselterek Türkiye'nin lider faktoring flirketi unvan na daha da yaklaflaca bir y l olacakt r. Özellikle KOB segmentinde olan müflterilere h zl ve etkin bir flekilde ulaflmak üzere Organize Sanayi Bölgeleri, Ticaret Odalar ve Sanayici Dernekleri ile temaslarda bulunarak 2007 y l nda organize edilecek tan t m toplant lar n n ve gelifltirilecek iflbirliklerinin ilk ad mlar at lm flt r. Garanti Factoring, dördüncüsü 2006 Aral k ay nda düzenlenen KOB Zirvesi'nde yer alm fl, KOB 'lerle s cak temaslarda bulunmufl ve 2007 y l nda da benzeri fuar ve organizasyonlarda yer almak için programlar oluflturmufltur. Garanti Factoring in Kredi Notlar Uluslararas derecelendirme kuruluflu Fitch Ratings'in Garanti Factoring'e 8 Aral k 2006 tarihinde yeniden verdi i notlar afla da yer almaktad r. YP uzun vadeli not BB YP k sa vadeli not B TL uzun vadeli not BB+ TL k sa vadeli not B Ulusal uzun vadeli not AA (tur) Destek notu 3 Garanti Sigorta Hayat d fl branfl nda faaliyet gösteren Garanti Sigorta, banka sigortac l n n Türkiye'deki en baflar l uygulay c s ve lideridir. Garanti Sigorta 1989 y l nda kurulmufl ve Garanti Bankas 'n n %100 oran nda pay sahibi oldu u bir ifltirakidir. Garanti Sigorta, banka da t m kanallar n n yan s ra yurt çap nda yayg n acente ve broker a ile de müflterilerine sigortac l k hizmet ve ürünleri sunmaktad r. Grup flirketleri ile s k iliflki içinde olan Garanti Sigorta, firmalar ile sigorta konusunda önemli çal flmalar yapmaktad r. Uluslararas reasürörler ile uzun y llara dayal, köklü iliflkileri olan Garanti Sigorta, Munich Re, Swiss Re, Maphre Re, Everest Re gibi firmalar ile yo un olarak çal flmaktad r. Garanti Sigorta, ülkemizin en büyük reasürör firmas olan Milli Re ile yak n iflbirli i içindedir. Garanti Sigorta, 2005 y l nda yap lan ihaleyi kazanarak Do al Afet Sigortalar Kurumu'nu (DASK) befl y l boyunca idare etmeye hak kazanm flt r depreminden sonra kurulmufl olan DASK, Zorunlu Deprem Sigortas ile ülkemizin en önemli konulardan biri olan depreme karfl daha bilinçli ve haz rl kl olma yönünde çal flmalar n sürdürmektedir. Garanti Sigorta, yenilikçi bir yaklafl mla flekillendirdi i ifl stratejileri, riski do ru alg lama ve fiyatlama yetene i, dengeli portföy yap s, yüksek teknolojisi ve maliyet bilinci ile sektörde rakiplerinden ayr lmaktad r Y l Çal flmalar 2006 y l nda Alternatif Da t m Kanallar arac l ile ciddi üretimler yapan Garanti Sigorta, 365 gün 24 saat çal flan "Alo Garanti Sigorta" kanal ile müflteri memnuniyetini art rm flt r. Garanti Sigorta, 2006 y l nda, prim üretiminde 363,6 milyon YTL ile %21'lik bir büyüme göstermifltir. Büyümenin sürdürülebilir ve kârl olmas gerekti ini bilen Garanti Sigorta, 46,1 62

63 Y ll k Rapor 2006 milyon YTL teknik kâra ulaflarak %13 seviyelerinde teknik kârl l k oran elde etmifltir. Vergi öncesi kâr, 2005 y l na göre %12 artarak 27,7 milyon YTL olmufltur y l n sektöründe dokuzuncu s rada kapatan Garanti Sigorta, toplam %4,6 pazar pay elde etmifltir. Branfl baz nda incelendi inde, yang n, nakliyat, kaza, ferdi kaza ve mühendislik branfllar nda Garanti Sigorta'n n pazar paylar sektör ortalamalar n n üzerindedir; kredi branfl nda ise sektör lideridir y lsonu itibariyle Garanti Sigorta'n n poliçe say s , müflteri say s ise adettir y l nda sat fl ve pazarlama alan nda, da t m kanal na özel gelifltirilen yeni ürünlerin yan s ra Garanti Bankas flubeleri için Kartl Sat fl Projesi gerçeklefltirilmifltir. Görünmez kaza ürününün flubeden müflteriye h zl ve etkin sat fl n gerçeklefltirmek amac yla uygulamaya al nan projede, müflteri k sa bilgi formu doldurarak, sistemde önceden poliçe numaras rezerve edilmifl Görünmez Kaza Kart' n almaktad r. Garanti Sigorta poliçe bas m ve gönderim maliyetinden tasarruf ederken, müflteri de poliçe numaras n ve ürün özet bilgisini cüzdan nda tafl yabilmektedir. Görünmez Kaza d fl nda, 2006 y l nda birçok üründe formlu sat fl uygulamas na geçilmifl, k sa ön bilgi formu kullan larak h zl sat fl yapma amaçlanm flt r. Banka da t m kanal nda verimi art rmak amac yla, Garanti Bankas flubelerine Garanti Sigorta Portföy Yetkilileri yerlefltirilmeye bafllam flt r y l nda, TRAMER transferlerinin host üzerinden yap lmas, adres bilgilerinin geocode edilmesi, Garanti Bankas nternet fiubesi nden poliçe bas m, raporlama server ve aktar m altyap s de iflikli i, Do ufl Sigorta Entegrasyonu, VDF Entegrasyonu ve hasar ekranlar n n acentelere aç lmas gibi birçok IT projesi tamamlanm flt r. Baz projelerin çal flmalar halen devam etmektedir. Gelece e Bak fl Trafik branfl nda 2007 y l ortas nda geçilmesi öngörülen serbest tarife uygulamalar n n etkilerini f rsat olarak de erlendirmek amac yla çal flmalara 2007 Ocak ay ndan itibaren bafllanacak, optimum kâr ve hacme yönelik tarife oluflturulacakt r. Garanti Sigorta, banka sigortac l alan nda liderli ini sürdürürken, pazar pay n büyütmek amac yla acente ve broker da t m kanallar nda daha yo un hizmet verme karar alm flt r y lsonunda 200 acente ve broker a ulafl lmas hedeflenmektedir. Oto sigortac l konusunda özellikle Do ufl Grubu'nun ve Garanti Bankas 'n n potansiyelinin daha etkin de erlendirilmesi planlanmaktad r. Özellikle büyük flehirler d fl nda etkin çal fl larak, daha kârl olan bu bölgelerde büyüme sa lanacakt r. Aral k 2006 itibariyle nternet fiubesi'nden kesilebilen befl çeflit sigorta poliçesine, 2007 y l n n ilk çeyre inde, Zorunlu Deprem Sigortas 'n n da kat lmas planlanmaktad r. Ayr ca 2007 y l n n son çeyre inde Garanti Sigorta'n n internet sitesinden hasar ifllemlerinin takibinin de yap labilmesi hedeflenmektedir y l n n ilk yar s nda, "Çantam Garantide" ürününün ATM üzerinden sat fl devreye al nacakt r. Bu ürün, Türkiye'de ATM üzerinden sat fla sunulan ilk ve tek sigorta ürünü olacakt r. Müflteri takip sistemi ile ilgili çal flmalar n sonuçland r larak, CRM uygulamalar ile ilgili çal flmalara bafllanmas da 2007 y l içinde planlanmaktad r y l nda sunulmas planlanan baz yeni ürünler, mortgage ile ilgili sigortalar, krediye ba l uzun süreli konut sigortas, leasing e ba l uzun süreli LAR ve Akaryak t Paket Sigortas olacakt r. 63

64 Garanti Finansal Hizmetler Grubu fiirketleri nin Faaliyetleri Garanti Emeklilik ve Hayat 1992 y l nda kurulan Garanti Hayat Sigorta A.fi., 2002 y l nda ad n Garanti Emeklilik ve Hayat A.fi. olarak de ifltirerek bireysel emeklilik sektöründe de faaliyet gösterebilmek için yeniden yap lanm flt r. Garanti Emeklilik, etik kurallara ba l müflteri odakl ifl yaklafl m n benimseyen, potansiyelini her geçen gün daha fazla de erlendiren ve artan verimlili ini finansal sonuçlar na yans tarak, sektöre yön veren lider flirketlerden biri olarak faaliyetini sürdürmektedir. Garanti Emeklilik'in 294'ü bölgelerde olmak üzere toplam 423 çal flan bulunmaktad r. Emeklilik sektöründe banka sigortac l n en iyi yapan flirketlerden biri olan Garanti Emeklilik, yüksek verimlilikle çal flmaktad r. Kaliteli insan kayna ve farkl müflteri segmentlerinin gereksinimlerine uygun tasarlanm fl ürünler flirketin güçlü yönlerindendir Y l Çal flmalar Garanti Emeklilik hayat sigorta sektöründe son iki y ld r h zla büyümektedir. Garanti Emeklilik %80 büyüme ile pazar pay n %2,71 oran nda art rm fl ve sektörün 2006 y l nda en çok büyüyen flirketi olmufltur. Y lsonu itibariyle adet hayat sigortas poliçesi bulunan Garanti Emeklilik, toplam 98,6 milyon YTL prim üretimiyle %7,12 pazar pay na ulaflm flt r. Y lsonu itibariyle Garanti Emeklilik'in fon büyüklü ü 300,2 milyon YTL'dir. Alternatif da t m kanallar n n etkin kullan m yla Kas m ay n n sonunda Alo Garanti den sat lmak üzere "Alo Garanti - Pratik Emeklilik Plan " ç kar lm flt r. Bireysel ve kurumsal planlar için nternet fiubesi'nden online baflvuru al nmaya bafllam flt r. Müflteri memnuniyeti kapsam nda yeni sat fl yap lan tüm müflterilere telefonla "hofl geldiniz" aramas yap lmaktad r y l nda Garanti Emeklilik sat fl elemanlar ayda ortalama 40 BES ürünü sat fl ile sektörde efli bulunmayan bir verimlili e imza atm fllard r. Gelece e Bak fl Garanti Emeklilik kat l mc say s ve fon tutar ndaki pazar paylar n art rmay hedeflemektedir. Garanti Bankas 'n n bir y ldan uzun süreli kredilerini teminat alt na alacak aktüeryal ortalama yaflla çal flan yeni bir uzun süreli grup hayat sigortas n n ç kar lmas planlanmaktad r. Garanti Emeklilik bu tür bir ürüne sahip olan ilk flirket olacakt r y l nda "vesting" ile vak f ve derneklere dair mevzuat n ç kmas beklenmektedir. Garanti Emeklilik aç k farkla lideri oldu u grup planlar bak m ndan bu yeni geliflmeleri en iyi flekilde de erlendirmeyi planlamaktad r y l nda sektöre giren her dört kat l mc dan biri Garanti Emeklilik'i seçmifl ve flirketi yeni bireysel emeklilik sözleflmesi sat fllar nda %24,0 pazar pay ile sektör lideri yapm flt r. Garanti Emeklilik, olan kat l mc say s ile pazar pay n %3,9 oran nda büyüterek %17,5'e yükseltmifltir. 2006'da rakiplerin birikimli hayat sigortalar ndan bireysel emeklilik sözleflmelerine çok büyük aktar mlar yapmas na ra men fon büyüklü ünde y la %9,61'lik pazar pay yla bafllayan Garanti Emeklilik bu pay n %10,65'e art rm flt r. 64

65 Y ll k Rapor 2006 Garanti Ödeme Sistemleri Garanti Bankas taraf ndan 1999 y l nda kurulan Garanti Ödeme Sistemleri A.fi., Garanti ye çip bazl çok markal ve ortak markal kart programlar, ticari kartlar, sanal kartlar, iflyeri pazarlama ve e-ticaret hizmetleri vermektedir. Ülkeminizin kredi ve banka kart pazarlar n n lider hizmet sa lay c s konumunda bulunan GÖSAfi, yenilikçi ve vizyoner yap s ile gerek Türkiye gerekse uluslararas alanda birçok ilkin öncüsü olmufltur. Son y llarda ortaya koydu u sürdürülebilir büyüme performans ile kendi gelifltirdi i ve yönetim hizmeti sundu u ürünlerin bafl nda Bonus Card, Shop&Miles ve Flexi gelmektedir Y l Çal flmalar Garanti Ödeme Sistemleri nin tüm ürünleri, kullan c say s, ifllem hacmi, üye iflyeri ve POS adetleri y l içinde büyümeye devam etmifl; 2005 y l na oranla %11,25, geçti imiz alt y la göre ise %367 büyüme göstermifltir. Toplam pazar n %22 sine sahip olan Garanti, ayn zamanda faiz d fl gelir yaratma aç s ndan çok önemli bir yere sahip olan kredi kartlar ile bu y l banka komisyon gelirlerinin %52 sini sa lam flt r. Garanti Ödeme Sistemleri, 2006 y l nda müflterilere sundu u yeni ürün ve hizmetler ile pazarda inovasyon lideri konumunda yer almaktad r. Gelece e Bak fl Garanti, ödeme sistemleri alan nda yürüttü ü projelerle sektöre yön vermekte, müflterilerine sundu u ürün ve hizmetlerin özelliklerini sürekli olarak zenginlefltirmektedir. Garanti nin kredi kartlar ve di er ödeme sistemi uygulamalar ndaki çeflitlendirilmifl yenilikçi çal flmalar, 2006 y l nda oldu u gibi 2007 y l nda da devam edecektir. Gerçeklefltirilecek çal flmalar ve projeler ile müflteri memnuniyeti ve be enisinin daha da artmas n amaçlayan GÖSAfi, ihtiyaçlar do rultusunda gelifltirilecek olan yeni ürün ve hizmetler ile ödeme sistemlerinin kullan m alanlar n daha da geniflletmeyi hedeflemektedir. Garanti Teknoloji Do ufl Grubu'na ba l ve bir Garanti Bankas ifltiraki olan Garanti Teknoloji (GT), bankac l k ve finansal hizmetler baflta olmak üzere, otomotiv, inflaat, medya ve turizm alanlar nda faaliyet gösteren flirketlere teknoloji altyap s, çeflitli platformlarda yaz l m gelifltirme, internet uygulamalar, entegrasyon, sistem yönetimi, güvenlik yönetimi, proje yönetimi ve ofis uygulamalar hizmetleri sunmakta ve bu konularda dan flmanl k hizmetleri vermektedir. Tüm fonksiyonlar yla bir "IT Center" olarak hizmet veren GT, gerçek zamanl ve kesintisiz sistem kayna sa lamaya yönelik teknolojik mimariye, günlük olarak milyonlarca on-line ifllemi gerçeklefltirebilen altyap ya ve tüm sistemin 7 gün 24 saat kusursuz ifllerli i için devaml bir operasyonel kontrol sistemine sahiptir. GT, güçlü iletiflim omurgas, altyap üzerinden video ve veri haberleflmesi, uluslararas standartlardaki tasar m ve mühendislik çal flmalar ile tüm donan m ve iletiflim yaz l mlar n n yönetimini gerçeklefltirmektedir. Türkiye çap ndaki lokasyonlar ile 1.000'in üzerinde noktaya saha destek hizmeti veren GT, y ll k bazda yüzbinlerce kullan c n n destek gereksinimini karfl lamaktad r. GT, hizmet sundu u kurumlar için biliflim stratejileri gelifltirmekte, gereksinime en uygun flekilde üretti i çözümleri katma de erli hizmetlere dönüfltürmekte, de iflim ve kaliteyi yaratmakta, yönetmekte ve süreklili ini sa lamaktad r. GT'nin kurumsal yönetiflimi, ITIL süreç modeline oturtulmufl ve global standartlar fl nda Tasarla- fllet-destekle ilkeleri üzerine kurulmufltur. Gelifltirilen her türlü proje, hizmet verilen kurumlar n ifl gereksinimlerine en uygun çözümün yarat lmas için, COBIT ve ISO gibi kalite standartlar do rultusunda haz rlanmaktad r. Her türlü platformda yetkinleflmifl 550 kiflilik insan gücü ve de er yaratma stratejisi ile Garanti Teknoloji, üstün hizmet kalitesi, altyap güvenli i, kesintisiz ifllem yetkinli i ve yarat c teknolojik çözümler sunma becerisi ile kendini farkl laflt rm fl ve sektörde "ilk"leri sunan kurum olarak da tan nm flt r. 65

66 Garanti Finansal Hizmetler Grubu fiirketleri nin Faaliyetleri 2006 Y l Çal flmalar Yaz l m Gelifltirme Romanya Projesi Mevcut ürün ve çözümler uluslararas bir bankac l k paketi haline dönüfltürülerek GBI Romanya'n n kullan m na sunulmufltur. Altyap de ifliminden kamu kurulufllar yla iliflkilere, kullan c e itimlerinden sertifikasyon ifllemlerine kadar tüm süreçler hayata geçirilmifltir. Bu proje ile bankac l k yaz l m ve birikimi yurtd fl na ihraç edilmifltir. Proje kapsam nda; Unique text'in çevirisi yap lm fl, GUI üzerinde çal flmalar tamamlanm fl ve sistem Türkçe, ngilizce ve Romence kullan labilir hale getirilmifltir. Bankac l k mevzuat farkl l klar belirlenmifl, süreç, yaz l m ve test çal flmalar yap lm fl ve sistem dört ayda Romanya'ya adapte edilmifltir. GBI Romanya çal flanlar na sistem kullan m e itimleri verilmifltir. Mainframe'de Romanya flubeleri için ayr bir ortam oluflturulmufltur. Romanya GBI Genel Müdürlü ü bünyesinde sistem odas kurulmufl ve 14 adet yeni server iflletime al nm flt r. Romanya GBI flubeleri teknik altyap olarak Garanti flubeleri yap s na getirilmifltir. Bükrefl ile GT aras nda 36 Mbit/sec h za kadar ç kabilecek bir network hatt kurulmufl, Bükrefl - Amsterdam hatt yedeklenmifltir. GBI Romanya için güvenli veri iflleme, nternet fiubesi, debit ve kredi kart sertifikasyonlar için onay süreci bafllat lm flt r. ID Scanning Müflterilerin kimlik görüntüleri ve foto raflar n n flubelerde taranarak dijital ortama tafl nmas n, paylafl labilir ve kolayl kla ulafl labilir olmas n sa layan ve "ka ts z flube" ortam yaratan dünyadaki ilk uygulama hayata geçirilmifltir. Di er Projeler Müflteri Risk Takibi Flexi Loan An nda Nakit Sistemi KOB Portal ve 444 KOB TFKB ile On-line Bankac l k Entegrasyonu nternet Güvenlik Ad mlar na laveler TEB'in Bonus Net Yap s na Al nmas China Union Pay Acquiring AMEX Acquiring & Issuing Debit Cash Back Prepaid Debit Garanti Kartlar n n Flexi'ye Dönüfltürülmesi TMO için Kartl Ödeme Sistemi fiubeden Kart Bas m Baflka Banka Balans Transferi Sistem ve Operasyon Mainframe'de günlük ortalama 58,2 milyon ifllem, ayda ortalama 8,6 milyon sayfa bas m ve 5,6 milyon zarflama yap lm flt r. nternet fiubesi'ne günlük ortalama kullan c girifl yapm flt r. Ayl k bazda ifllem say lar 2005'e göre %45 art fl göstermifltir. Aç k sistemlerde enterprise DS8300 disk sistemlerine geçilmifl, aç k sistemler SAN ortam nda Director kullan m bafllam flt r. GMD server altyap s ve bölge server lar yenilenmifl, VMWare ESX3 ve SQL 2005 geçiflleri yap lm flt r. Network ve Saha Destek Hizmetleri Ellibir adet yeni flube kurulmufl, 116 adet flubede ise tadilat sonras kurulumlar gerçeklefltirilmifltir. Cihazlar n yenilenmesi projesi kapsam nda, adet PC, adet taray c, adet passbook printer ve 150 adet santral kurulmufltur. Toplam 217 adet yeni ATM'nin kurulumu yap lm fl, 425 adet model de iflimi ve 618 adet demir para upgrade'i gerçeklefltirilmifltir. Toplam 706 lokasyonda yeni IP LAN POS kurulmufl, 120 lokasyonda ise var olan yap dan IP LAN POS'a geçilmifltir. 66

67 Y ll k Rapor 2006 G.HSDSL teknolojisi, 133 flubede yedekleme amac yla flifreleme kullan larak devreye al nm flt r. fiube ve bölge müdürlüklerinde hat h z art r m gerçeklefltirilmifltir. Diyarbak r, Kayseri ve Trabzon'da yeni destek merkezleri oluflturulmufltur. HSBC, YKB, fl Bankas, Finansbank ve Fortis Bank ile ortak IP POS projesi devreye al nm flt r. Toplam 71 farkl lokasyonda 87 IEN PBX node kurulmufltur. GPRS POS say s %300 art flla 'e ulaflm flt r. Anahtarlama kapasitesi 140 Gbps'den 720 Gbps'ye ç kart lm flt r. Mainframe IP iletiflimini güvenli duruma getirmek amac yla Genel Müdürlük ve flubeler ile mainframe'ler aras nda yeni bir güvenlik duvar devreye al nm flt r. Bu proje, 2007 Cisco Data Center Innovation ödülünde finalist olmufltur. nternet fiubesi için varolan birinci katman güvenlik duvar n n kapasitesi 140 Mbps'den 2,4 Gbps'ye art r lm flt r. nternet fiubesi için ikinci katman güvenlik duvar devreye al nm flt r. Daha uzun vadede Garanti Teknoloji, Garanti'nin; Mobil (Her yerde ve her zaman), nteraktif (H zl ve kolay, müflteriyi gören, duyan ve anlayan), Kiflisellefltirilmifl (Müflteriye özgü ve esnek) bir banka haline gelmesi için çal flmalar n sürdürecek, güncel teknolojiye, kesintisiz ifllem yetkinli ine ve altyap güvenli ine sürekli yat r m yapacak, hizmetlerini uluslararas platformda da yayg nlaflt racak ve teknolojik liderli ini devam ettirecektir. Yak n gelecek için planlanan baz önemli projeler flunlard r: Sahtecilik Analizleri ve Önleme Sistemleri Risk Analiz ve Yönetimi Teknolojileri Kara Para Aklama Yurtd fl fiubeleri Bankac l k Yaz l mlar ve Sistem Geçiflleri (Malta, Lüksemburg ve Hollanda) GBI' n GB Sistemine Geçifli Müflteri Risk Takip Sistemi ve Hukuk Bürolar Entegrasyonu Müflteri Fiyatlama Sistemi Yeni Senet Sistemi Mobil Bankac l k, Mobil mza ve Mobil Ödeme Yeni Ça r Merkezi Altyap s Video konferans sistemi IP üzerine tafl nm flt r. Audio konferans sistemi olarak Meetingplace'in kurulumuna bafllanm fl, ayn zamanda MS Outlook'a entegre edilmifltir. Gelece e Bak fl 2007 y l nda Garanti Teknoloji, Garanti'nin; Müflterilerinin de iflen gereksinimlerini kaliteli ve h zl flekilde cevaplayabilmesi, Müflterileriyle olan iliflkilerini derinlefltirebilmesi, Kesintisiz ve güvenli hizmet sunabilmesi ve Maliyet taban n sürekli yönetebilmesi için teknolojiyi kullanmaya devam edecektir. 67

68 Türkiye de 2006 Y l Geliflmeleri OCAK 1 Ocak Merkez Bankas, enflasyon hedeflemesine geçti. Türk Liras (TL) banknot ve madeni paralar tedavülden kalkt. 23 Ocak Standard&Poor's Türkiye'nin kredi notuna iliflkin ekonomik görünümünü dura an dan pozitif e çevirdi. 26 Ocak Rekabet Kurumu, Telsim'in en yüksek teklif veren Vodafone Telecom'a sat fl na onay verdi. Tüprafl' n %51'lik hissesinin devrine iliflkin para aktar m tamamland. Y ll k Enflasyon (TÜFE) (%) 7,93 YTL/ABD dolar 1,3199 Gecelik Faiz Oran - Basit (%) 13,50 Referans Faiz Oran - Bileflik (%) 13,65 MKB-100 Endeksi fiubat 15 fiubat Merkez Bankas döviz piyasas na do rudan al m yönünde müdahale etti. 17 fiubat Halk Bankas 'n n özellefltirilmesinde ilk basamak olan dan flman firman n seçimi için dü meye bas ld. 27 fiubat Erdemir'deki %46,12'lik Ö B hissesi ile %3,17'lik Türkiye Kalk nma Bankas hissesinin Oyak'a devrine iliflkin hisse devir sözleflmesi imzaland. Y ll k Enflasyon (TÜFE) (%) 8,14 YTL/ABD dolar 1,306 Gecelik Faiz Oran - Basit (%) 13,50 Referans Faiz Oran - Bileflik (%) 13,4 MKB-100 Endeksi MART Y ll k Enflasyon (TÜFE) (%) 8,16 YTL/ABD dolar 1,3417 Gecelik Faiz Oran - Basit (%) 13,50 Referans Faiz Oran - Bileflik (%) 13,96 MKB-100 Endeksi N SAN 3 Nisan Finansbank' n %46's n Yunan National Bank of Greece sat n ald. 7 Nisan BDDK Baflkanl 'na Tevfik Bilgin yeniden atand. 13 Nisan Emekli Sand, SSK ve Ba -Kur'u kald r p yerine Sosyal Güvenlik Kurumu'nu getiren yasa Meclis'ten geçti. 14 Nisan Texas Pacific Group, Tekel Alkollü çkiler Bölümü'nü iki y l önce alan Mey çki'nin %90'l k hissesini 810 milyon ABD dolar na sat n ald. 18 Nisan Merkez Bankas Baflkanl na Durmufl Y lmaz atand. 20 Nisan Yap Kredi Bankas ve Koçbank' n birleflme süreci resmen bafllad. 28 Nisan Cumhurbaflkan Sezer, Sosyal Güvenlik Yasas 'n 6. maddesinin tekrar görüflülmesi için TBMM'ye iade etti. Y ll k Enflasyon (TÜFE) (%) 8,83 YTL/ABD dolar 1,3157 Gecelik Faiz Oran - Basit (%) 13,25 Referans Faiz Oran - Bileflik (%) 13,66 MKB-100 Endeksi MAYIS 8 May s Yunan EFG Eurobank, Tekfenbank' n %70'ini 182 milyon ABD dolar na almak için anlaflt. 10 May s Cumhurbaflkan Sezer, Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s 'n n ço u emeklilikle ilgili 15 maddesini veto etti. 11 May s Para ve sermaye piyasalar, yabanc fonlar n bono sat p dövize geçmeye bafllamalar yüzünden kar flt. 15 May s Merkez Bankas günlük döviz al m ihalelerine ara verdi. 16 May s Petrol Ofisi'nin %34'ünün Avusturyal OMV'ye sat fl resmen gerçekleflti. 19 May s Cumhurbaflkan Sezer, Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu'nu onaylad. 25 May s Vodafone'un, Telsim'in mal varl n devir alma süreci resmi olarak tamamland. Y ll k Enflasyon (TÜFE) (%) 9,86 YTL/ABD dolar 1,5600 Gecelik Faiz Oran - Basit (%) 13,25 Referans Faiz Oran - Bileflik (%) 17,05 MKB-100 Endeksi HAZ RAN 7 Haziran Merkez Bankas Para Politikas Kurulu, k sa vadeli faiz oranlar n 1,75 puan art rd. Buna göre gecelik faiz oran %13,25'den %15'e yükseldi. 9 Haziran Dünya Bankas, "Küçük ve Orta Ölçekli flletmelerin Finansmana Eriflimi Projesi" için Türkiye'ye sa lanacak 150 milyon avro tutar ndaki krediyi onaylad. 13 Haziran Merkez Bankas, global dalgan n yol açt afl r oynakl önlemek amac yla iki y l aradan sonra ilk kez dövize do rudan sat fl yönünde müdahale etti. 15 Haziran Cumhurbaflkan Sezer, Genel Sa l k Sigortas Kanunu'nu onaylad. 20 Haziran Cumhurbaflkan Sezer, kurumlar vergisi oran n %30'dan %20'ye indiren kanunu onaylad. 21 Haziran Cumhurbaflkan Sezer, Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu'nun baz maddelerinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne baflvurdu. Makroekonomik De iflkenler Global geliflmeler: ABD Merkez Bankas FED'in faiz oranlar n %5'in üzerine ç karmas n n yan s ra AB ve Japonya'daki faiz art r mlar, global likiditede bir daralma olabilece ine iliflkin endifleler yaratt. Bu endifleler May s ay ortas ndan bafllayarak yaklafl k iki ay boyunca Türkiye'nin de dahil oldu u geliflmekte olan ülkelerin finansal piyasalar nda önemli dalgalanmalara neden oldu. AB: Müzakere süreci devam ediyor. Ancak Türkiye'nin Güney K br s'a liman ve havalimanlar n açmam fl olmas nedeniyle Aral k ay nda yap lan AB zirvesinde sekiz müzakere bafll n n aç lmamas karar süreçte bir yavafllamaya neden oldu. IMF: May s 2005'te imzalanan stand-by anlaflmas n n üç gözden geçirmesi tamamland. Yaklafl k 3 milyar ABD dolar tutar nda kredi serbest b rak ld. Büyüme: Y l n ilk yar s nda canl olan büyüme dinamikleri May s ay nda finansal piyasalardaki dalgalanma sonucu YTL'nin de er kaybetmesi ve faiz oranlar n n yükselmesiyle birlikte üçüncü çeyrekte yavafllad. Yavafllamaya ra men, Türkiye son befl y ld r tarihindeki en uzun süreli ve en h zl büyüme dönemi içinde kalmaya devam etti. Enflasyon: Hizmet fiyatlar ndaki kat l k, g da ve enerji fiyatlar n n yüksek seyri ve YTL'nin de er kaybetmesine ba l olarak kur etkisi nedenleriyle 2006 y l nda enflasyon 2005 y l na göre art fl gösterdi. TCMB 2007 y l nda %4'lük enflasyon hedefine ulafl lmas konusunda kararl tutum sergiliyor. 68

69 Y ll k Rapor Haziran Bütün finansal araçlara uygulanan %15 oran ndaki stopaj yabanc lar için kald r l rken, yurtiçi yerleflikler için stopaj ise %10'a düflürüldü. fiekerbank' n %33,98'lik pay n 424,73 milyon YTL bedelle Kazakistanl Bank Turan Alem Group ald. 25 Haziran Para Politikas Kurulu ikinci kez ola anüstü toplan rken, k sa vadeli faiz oranlar n 2,25 puan art rd. Buna göre gecelik faiz oran %15'ten %17,25'e yükseldi. 26 Haziran Merkez Bankas, döviz piyasas na do rudan sat m yönünde müdahale etti. Banka, likiditenin yüksek oldu u günlerde bir ve iki haftal k vadelerde depo al m ihalesi açaca n aç klad. 28 Haziran Standard&Poor's Türkiye'nin kredi notunu de ifltirmeyip teyit ederken, genel görünümünü pozitif ten dura an a çevirdi. 29 Haziran ABD Merkez Bankas (FED) faiz oranlar n art rarak %5,25'e yükseltti. Dünya Bankas, Türkiye'ye verilecek 403 milyon avro tutar nda Programl Kamu Sektörü Kalk nma Politikas Kredisi'ni onaylad. Y ll k Enflasyon (TÜFE) (%) 10,12 YTL/ABD dolar 1,5697 Gecelik Faiz Oran - Basit (%) 17,25 Referans Faiz Oran - Bileflik (%) 20,99 MKB-100 Endeksi TEMMUZ 13 Temmuz Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Ham Petrol Boru Hatt 'n n yap m n n tamamlan p Ceyhan'a petrolün ulaflmas nedeniyle Adana'da bir aç l fl töreni düzenlendi. 14 Temmuz Japonya Merkez Bankas alt y l aradan sonra ilk kez faiz oranlar n art rd. 20 Temmuz Merkez Bankas Para Politikas Kurulu, k sa vadeli faiz oranlar n 0,25 puan art rd. Böylece gecelik faiz oran %17,50'ye ç kt. 28 Temmuz IMF cra Direktörleri Kurulu, 3. ve 4. gözden geçirme dönemlerini ele alarak onaylad. Böylece Türkiye'ye toplam 1,9 milyar ABD dolar tutar ndaki kredi dilimi de serbest b rak ld. Y ll k Enflasyon (TÜFE) (%) 11,69 YTL/ABD dolar 1,4811 Gecelik Faiz Oran - Basit (%) 17,50 Referans Faiz Oran - Bileflik (%) 19,44 MKB-100 Endeksi A USTOS 9 A ustos Brent ham petrolün fiyat 78,46 ABD dolarl k rekor seviyeye yükseldi. 18 A ustos Fitch, Türkiye'nin, kurumlar ve döviz ifllemleri üzerindeki tavan n "BB"ye yükseltti. BBDK, Yap Kredi Bankas ile Koçbank' n devir sözleflmesini onaylad. Finansbank' n NBG'ye devri tamamland. Y ll k Enflasyon (TÜFE) (%) 10,26 YTL/ABD dolar 1,4478 Gecelik Faiz Oran - Basit (%) 17,50 Referans Faiz Oran - Bileflik (%) 19,16 MKB-100 Endeksi EYLÜL 18 Eylül IMF-Dünya Bankas y ll k toplant s nda, Türkiye'nin aralar nda bulundu u dört ülkenin kota pay n n art r lmas onayland. Y ll k Enflasyon (TÜFE) (%) 10,55 YTL/ABD dolar 1,4971 Gecelik Faiz Oran - Basit (%) 17,50 Referans Faiz Oran - Bileflik (%) 21,81 MKB-100 Endeksi EK M 2 Ekim Yap Kredi Bankas ile Koçbank' n birleflme süreci resmen tamamland. 17 Ekim Denizbank' n %75'i resmen Belçika-Frans z ortakl Dexia'n n oldu. Akbank' n %20 hissesinin Citigroup'a sat lmas na yönelik anlaflma imzaland.. 31 Ekim Brent ham petrolün fiyat bu y l n en düflük 55,18 ABD dolar seviyesine geriledi. Y ll k Enflasyon (TÜFE) (%) 9,98 YTL/ABD dolar 1,4540 Gecelik Faiz Oran - Basit (%) 17,50 Referans Faiz Oran - Bileflik (%) 21,55 MKB-100 Endeksi KASIM 9 Kas m Merkez Bankas, döviz al m ihalelerine tekrar bafllad. Y ll k Enflasyon (TÜFE) (%) 9,86 YTL/ABD dolar 1,4458 Gecelik Faiz Oran - Basit (%) 17,50 Referans Faiz Oran - Bileflik (%) 21,24 MKB-100 Endeksi ARALIK 11 Aral k AB Genel fller Konseyi'nde, d fliflleri bakanlar düzeyinde Türkiye konusunda k smi bir uzlaflmaya var ld, AB Komisyonu'nun önerisi çerçevesinde kat l m müzakerelerinde 35 bafll ktan sekizinin ask ya al nmas n n uygun bulundu u bildirildi. 13 Aral k IMF ile yürütülmekte olan stand-by düzenlemesinin beflinci gözden geçirmesi, IMF cra Direktörleri Kurulu'nda görüflülerek onayland. Böylelikle yaklafl k 1,1 milyar ABD dolar tutar ndaki kredi dilimi serbest b rak ld. 15 Aral k BDDK, Akbank' n %20'sinin Citibank Overseas Investment Corporation (COIC) taraf ndan do rudan, Citibank, Citicorp Holdings INC ve Citigroup INC taraf ndan dolayl olarak devral nmas na izin verdi. Anayasa Mahkemesi, Sosyal Sigortalar Kanunu'nun baz maddelerini, memurlar yönünden iptal etti. 19 Aral k Fitch, Türkiye'nin BB- olan notunu de ifltirmedi, görünümünü pozitif olarak korudu. 22 Aral k Sosyal Güvenlik Reformu, alt ay süre ile ertelendi. Y ll k Enflasyon (TÜFE) (%) 9,65 YTL/ABD dolar 1,4056 Gecelik Faiz Oran - Basit (%) 17,50 Referans Faiz Oran - Bileflik (%) 21,15 MKB-100 Endeksi Mali denge: 2006 y l nda merkezi bütçe performans nda önemli iyileflmeler oldu. Bütçe aç n n GSMH'ye oran %0,7'lik rekor düflük seviyelerde gerçekleflirken, merkezi bütçe faiz d fl fazlas da hedefin üzerine ç kt. D fl denge: hracat n 85,3 milyar ABD dolar na, ithalat n 137,3 milyar ABD dolar na yükseldi i 2006 y l nda d fl ticaret aç 50 milyar ABD dolar n aflt. Turizm gelirlerindeki azalman n da etkisiyle cari ifllemler aç 31 milyar ABD dolar seviyesini aflarak milli gelirin yaklafl k %8'i seviyesinde gerçekleflti. Do rudan yabanc sermaye yat r m : Cari ifllemler aç n n finansman kalitesindeki art fl nda, 2006 y l nda rekor seviyeye yükselen do rudan yabanc sermaye yat r mlar etkili oldu. Net do rudan yabanc sermaye yat r m giriflinin 18,9 milyar ABD dolar seviyesine yükseldi i 2006 y l nda özellikle finansal arac l k ve haberleflme sektörlerine ilgi yüksek seyretti. Özellefltirme:Tüprafl ve Erdemir özellefltirmelerinin katk s yla 2006 y l nda özellefltirme gelirleri 8,1 milyar ABD dolar na ulaflt. 69

70

71 Y ll k Rapor 2006 Bölüm II YÖNET M VE KURUMSAL YÖNET M UYGULAMALARI

72 Yönetim Kurulu ve Denetçiler Ferit Faik fiahenk Yönetim Kurulu Baflkan Boston College, Pazarlama ve nsan Kaynaklar Bölümü mezunu. Harvard Business School "Owner/President" Yönetici Program n tamamlad. Garanti Yat r m' n kuruculu unu ve Baflkan Yard mc l n yapt. Do ufl Holding CEO'lu u yapt. Do ufl Otomotiv'de Yönetim Kurulu Baflkan olarak görev ald. Do ufl Grubu Baflkan d r. Süleyman Sözen Yönetim Kurulu Baflkan Vekili Dr. Ahmet Kamil Esirtgen Yönetim Kurulu Üyesi Dmitri Lysander Stockton Yönetim Kurulu Üyesi Richard Alan Laxer Yönetim Kurulu Üyesi Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu. Maliye Bakanl 'nda hesap uzman olarak çal flt y l ndan itibaren özel sektörde, özellikle finans kurulufllar nda görevler üstlendi y l ndan beri Do ufl Grubu'nun ve Garanti'nin çeflitli ifltiraklerinin yönetim kurulu üyesi ve baflkan d r. Yeminli Mali Müflavir unvan bulunmaktad r stanbul Üniversitesi ktisat Fakültesi, Stanford Business School (MBA) ve stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi (doktora program ) mezunu. Akademik kariyerinden sonra 1975 y l ndan itibaren çeflitli özel sektör kurulufllar nda çal flt y l nda Do ufl Grubu'na kat ld ve Finansman Grup Baflkanl görevini üstlendi. Garanti'nin baz ifltirakleriyle, di er baz özel sektör kurulufllar nda yönetim kurulu üyesidir North Carolina A&T State University'den Muhasebe lisans derecesi vard r. fl hayat na GE'de bafllam fl ve Grubun çeflitli flirketlerinde yönetici pozisyonunda görev alm flt r y l ndan beri GE Consumer Finance'in Orta ve Do u Avrupa Operasyonlar ndan Sorumlu Baflkan ve CEO'su görevini yürütmektedir Skidmore College, fl daresi Bölümü mezunu. GE Real Estate ve GE Commercial Finance'deki deneyimlerinin ard ndan 2000 y l nda GE Commercial Finance, Asya Pasifik Bölge Baflkanl görevini üstlendi y l ndan bu yana GE Commercial Finance, Kurumsal Finansal Hizmetler Avrupa Bölgesi Baflkan ve CEO'su görevindedir. 72

73 Y ll k Rapor 2006 Des O Shea Yönetim Kurulu Üyesi Irish University College lisans ve doktora mezunu. Denetim firmas tecrübesinin ard ndan çeflitli bankalarda risk yönetimi görevlerinde çal flt y l nda Risk Yönetimi Direktörü pozisyonunda GE Consumer Finance Europe'a kat ld. Halen ayn flirkette Büyüme ve fl Gelifltirme Müdürü ve GE Money Bank' n Risk Yönetim ve Denetim Kurulu Baflkan 'd r. Charles Edward Alexander Yönetim Kurulu Üyesi Oxford University mezunu. 25 y ll k uluslararas yat r m bankac l kariyerinin ard ndan 1999 y l nda GE'ye kat lm flt r. Yürütmekte oldu u GE Capital Europe Baflkanl 'n n yan s ra 2001'de GE'nin ngiltere'deki National Executive'i seçilmifltir. Ayr ca, General Electric Capital Corporation ve GE Capital Services, Inc.'in yönetim kurullar nda yer almaktad r. Dr. M. Cüneyt Sezgin Yönetim Kurulu Üyesi Ortado u Teknik Üniversitesi, flletme Bölümü, Western Michigan University, fl daresi (MBA) ve stanbul Üniversitesi ktisat Fakültesi doktora mezunu. Çeflitli özel sektör bankalar nda yöneticilik yapt. Global Association of Risk Professionals Türkiye Bölge Yöneticisi, Risk Yöneticileri Derne i Baflkan 'd r. Ayn zamanda Garanti Sigorta, Garanti Emeklilik ve Hayat, Garanti Factoring ve Garanti Leasing flirketlerinde de Yönetim Kurulu Üyeli i ni sürdürmektedir. Ergun Özen Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür New York State University Ekonomi Bölümü ve Harvard Business School Üst Düzey Yönetici Program mezunu. Garanti Ödeme Sistemleri ve Garanti Leasing Yönetim Kurulu Baflkan. Türkiye Bankalar Birli i, Garanti Yat r m, Garanti Portföy, Garanti Emeklilik, Garanti Sigorta, GarantiBank International, GarantiBank Moscow, Do al Hayat Koruma Vakf, stanbul Kültür Sanat Vakf, Türk E itim Derne i ve TÜS AD Yönetim Kurulu Üyesi'dir. Altan Reha Göksu Denetçi Murat nan Denetçi stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Avukat olarak çal flt y l nda Do ufl Grubu'na kat ld. Garanti Gayrimenkul Yat r m Ortakl 'nda Hukuk Müflaviri olarak görev yap yor stanbul Üniversitesi ktisat Fakültesi mezunu. Maliye Bakanl 'nda ve özel sektörde çeflitli görevlerde çal flt ktan sonra 1998 y l nda Do ufl Grubu'na kat ld. 73

74 Üst Yönetim 1 Ergun Özen Genel Müdür Özgeçmifl bilgileri için lütfen sayfa 73 e bak n z. 2 Tolga Egemen Genel Müdür Yard mc s - Finansal Kurumlar ve Kurumsal Bankac l k Orta Do u Teknik Üniversitesi, Makine Mühendisli i Bölümü mezunu. Çeflitli özel sektör bankalar nda yöneticilik görevlerinde bulundu y l nda Garanti'ye Nakit Yönetimi Birim Müdürü olarak kat ld y l nda bugünkü görevine atand. Garanti Yat r m Yönetim Kurulu Üyesi'dir. 3 Ali Fuat Erbil Genel Müdür Yard mc s - Bireysel Bankac l k ve Da t m Kanallar Ortado u Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisli i Bölümü, Bilkent Üniversitesi (MBA), stanbul Teknik Üniversitesi Bankac l k ve Finans Doktoras mezunu. Çeflitli özel sektör kurulufllar ve bankalarda yönetici olarak görev yapt ktan sonra 1997'de Garanti'ye Da t m Kanallar Birim Müdürü olarak kat ld y l nda bugünkü görevine atand. GÖSAfi ve Garanti Portföy'ün Yönetim Kurulu Üyesi'dir. 4 Hüsnü Erel Genel Müdür Yard mc s - Teknoloji ve Operasyon Hizmetleri stanbul Teknik Üniversitesi, Elektronik ve letiflim Mühendisli i Bölümü mezunu. Çeflitli özel sektör kurulufllar ve bankalarda yönetici olarak görev yapt y l nda Garanti Teknoloji'ye Genel Müdür olarak kat ld.1997 y l nda bugünkü görevine atand. Halen GÖSAfi'ta Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Teknoloji'nin ise Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi'dir. 5 Uruz Ersözo lu Genel Müdür Yard mc s - Hazine Ortado u Teknik Üniversitesi, ktisat Bölümü 1989 mezunu. Çeflitli özel sektör bankalar nda ve yabanc bankalar n stanbul ofislerinde üst pozisyonlarda çal flt ktan sonra 2003 y l nda Garanti'ye Hazine Pazarlama, Trading ve Aktif-Pasif Yönetiminden Sorumlu Grup Baflkan olarak kat ld. 2006'da bugünkü görevine atanm flt r. 6 Gökhan Erün Genel Müdür Yard mc s - nsan Kaynaklar stanbul Teknik Üniversitesi, Elektronik ve Haberleflme Bölümü ve Yeditepe Üniversitesi flletme Bölümü (MBA) mezunu y l ndan itibaren Garanti'de Hazine ve Ticari Pazarlama ve Sat fl Müdürlü ü nde görev ald y llar aras nda Garanti Emeklilik ve Hayat'ta Genel Müdür olarak görev yapt ktan sonra 2005 y l nda bugünkü görevine atand. Garanti Sigorta, Garanti Emeklilik ve Hayat'ta Yönetim Kurulu Üyesi'dir. 7 Turgay Gönensin Genel Müdür Yard mc s - Ticari Bankac l k Bo aziçi Üniversitesi flletme Bölümü mezunu. Çeflitli özel sektör bankalar nda yöneticilik görevlerinde bulundu y llar nda GarantiBank International'da ve y llar nda Osmanl Bankas 'nda Genel Müdürlük yapt ktan sonra 2001 y l nda bugünkü görevine atand. Garanti Teknoloji, GÖSAfi ve GarantiBank International'da Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Leasing de Yönetim Kurulu Baflkan Vekili dir. 8 Nafiz Karadere Genel Müdür Yard mc s - KOB Bankac l Ankara Üniversitesi, Uluslararas liflkiler Bölümü mezunu. Çeflitli özel sektör bankalar nda üst düzey yönetici olarak görev ald y l nda bugünkü görevine atand. Garanti Sigorta, GÖSAfi ve Garanti Emeklilik ve Hayat' n Yönetim Kurulu Üyesi'dir. 9 Adnan Memifl Genel Müdür Yard mc s - Destek Hizmetleri stanbul Üniversitesi ktisat Fakültesi lisans ve ayn üniversitenin flletme ktisadi Enstitüsü lisansüstü mezunu y l nda Garanti'ye Teftifl Kurulu Baflkanl Müfettifl Yard mc s olarak kat ld y l nda bugünkü görevine atand. Türkiye Bankalar Birli i Finansal Yeniden Yap land rma Çal flma Grubu Baflkan ve çeflitli grup flirketlerinin Yönetim Kurulu Baflkan ve Üyesidir. 10 Murat Mergin Stratejik Planlama Baflkan City University of New York, Ekonomi ve Finans bölümleri mezunu. Çeflitli özel sektör bankalar nda yöneticilik görevlerinde bulundu y l nda Yurtd fl Pazarlama Biriminde Müdür Yard mc s olarak Garanti'ye kat ld y l nda bugünkü görevine getirildi. 11 Zekeriya Öztürk Genel Müdür Yard mc s - Uluslararas fl Gelifltirme stanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik lisans, Edinburgh Üniversitesi Mühendislik lisansüstü ve Marmara Üniversitesi fl daresi (MBA) mezunu. Çeflitli özel sektör yat r m bankalar nda üst düzey görev yapt ktan sonra, 2006 y l nda Garanti ye kat ld. 12 Dr. M. Cüneyt Sezgin Yönetim Kurulu Üyesi Özgeçmifl bilgileri için lütfen sayfa 73'e bak n z. 13 Mehmet Sezgin Garanti Ödeme Sistemleri A.fi. - Genel Müdür Orta Do u Teknik Üniversitesi flletme Bölümü ve University of Massachusetts, fl daresi (MBA) mezunu. Çeflitli özel sektör bankalar ve MasterCard Europe'da çal flt y l ndan beri Garanti Ödeme Sistemleri Genel Müdürü olarak görev yapmaktad r. Bankalararas Kart Merkezi ve MasterCard Europe Yönetim Kurulu Üyesi'dir. 14 Ayd n fienel Genel Müdür Yard mc s - Genel Muhasebe Marmara Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi mezunu aras nda Garanti'de Müfettifl, nsan Kaynaklar Grup Müdürü, Kredi Kartlar Müdürü, Mali Analiz Koordinasyon Müdürü ve Mali zleme Müdürü olarak görev yapt. 1999'da Genel Muhasebe Müdürü olarak atand y l nda bugünkü görevine getirildi. 15 Ali Temel Genel Müdür Yard mc s - Krediler Bo aziçi Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisli i Bölümü mezunu. Çeflitli özel sektör bankalar nda yöneticilik yapt y llar aras nda Garanti'ye Nakit Yönetimi Birim Müdürü olarak kat ld y l nda bugünkü görevine atand. Garanti Leasing ve Garanti Factoring'de Yönetim Kurulu Üyesi'dir. 74

75

76 Y ll k Rapor

77 Komiteler ve Komite Toplant lar na Kat l m Y ll k Rapor 2006 Kredi Komitesi Garanti Bankas Yönetim Kurulu, Bankac l k Yasas 'na uygun olarak kredi tahsis yetkilerinin belirli bir tutar n, Banka'n n dört Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür'den oluflan Kredi Komitesi'ne devretmifltir. Komite Üyeleri Süleyman Sözen (Yönetim Kurulu Baflkan Vekili) Dr. Ahmet Kamil Esirtgen (Yönetim Kurulu Üyesi) Dmitri Lysander Stockton (Yönetim Kurulu Üyesi) Richard Alan Laxer (Yönetim Kurulu Üyesi) Ergun Özen (Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi) Genel Müdürlü e, flubeler taraf ndan yap lan ve Genel Müdürlük kredi yetkisini aflan kredi tekliflerinden uygun bulunanlar haftada bir kez toplanan Kredi Komitesi'ne sunulmaktad r. Kredi Komitesi, kendisine sunulan bu kredi tekliflerini incelemekte, kendi yetkisi dahilindekileri sonuçland rmakta, yetkisinin üzerinde olup uygun buldu u kredi tekliflerini ise sonuçland r lmak üzere Yönetim Kurulu'na sunmaktad r. Aktif - Pasif Komitesi Banka'n n varl k ve yükümlülüklerinin yönetimi ile görevli olan Aktif - Pasif Komitesi'nin amac, piyasa, kredi ve operasyonel riskleri de erlendirerek, Banka stratejileri ve rekabet koflullar n da dikkate alarak, Banka bilançosunun yönetilmesi için ilgili birimlerce icra edilecek kararlar almak ve uygulamalar izlemektir. Bu Komite'nin baflkanl n Genel Müdür yapmaktad r. Komite Üyeleri Ergun Özen (Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi) Halil Hüsnü Erel (Genel Müdür Yard mc s ) Uruz Ersözo lu (Genel Müdür Yard mc s ) Turgay Gönensin (Genel Müdür Yard mc s ) Faruk Nafiz Karadere (Genel Müdür Yard mc s ) Tolga Egemen (Genel Müdür Yard mc s ) Ali Fuat Erbil (Genel Müdür Yard mc s ) Ali Temel (Genel Müdür Yard mc s ) Gökhan Erün (Genel Müdür Yard mc s ) Ayd n fienel (Genel Müdür Yard mc s ) Zekeriya Öztürk (Genel Müdür Yard mc s ) Cüneyt Sezgin (Yönetim Kurulu Üyesi) Mehmet Sezgin (GÖSAfi Genel Müdürü) Tunç Daflar (GÖSAfi Genel Müdür Yard mc s ) Murat Mergin (Stratejik Planlama Baflkan ) Ayd n Güler (Birim Müdürü) Metin K l ç (Birim Müdürü) Recep Bafltu (Birim Müdürü) Cenk Kaan Gür (Birim Müdürü) Didem Dinçer Bafler (Birim Müdürü) Fulya Göyenç (Birim Müdürü) Kudret Akgün (Birim Müdürü) Bölge Müdürleri Risk Yönetimi Komiteleri Denetim Komitesi Komite, halihaz rda icrai görevi bulunmayan iki adet Yönetim Kurulu üyesinden oluflmaktad r. Komite Üyeleri Dr. M. Cüneyt Sezgin (Yönetim Kurulu Üyesi) Des O'Shea (Yönetim Kurulu Üyesi) Komite Faaliyetleri Yönetim Kurulu'nun denetim ve gözetim faaliyetlerinin yerine getirilmesine yard mc olmak üzere oluflturulan Denetim Komitesi; Banka'n n iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemlerinin etkinli ini ve yeterlili ini, bu sistemler ile muhasebe ve raporlama sistemlerinin ilgili düzenlemeler çerçevesinde iflleyiflini ve üretilen bilgilerin bütünlü ünü gözetmek, Ba ms z denetim kurulufllar n n seçilmesinde gerekli ön de erlendirmeleri yapmak ve seçilen ba ms z denetim kurulufllar n n faaliyetlerini düzenli olarak izlemek, Konsolide denetime tâbi kurulufllar n iç denetim ifllevlerinin konsolide olarak sürdürülmesini ve eflgüdümünü sa lamakla sorumludur. 79

78 Bu kapsamda Denetim Komitesi; ç kontrole iliflkin düzenlemelere ve Yönetim Kurulu'nca onaylanan Banka içi politika ve uygulama usullerine uyulup uyulmad n gözetmek ve al nmas gerekli görülen önlemler konusunda Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunmak, ç denetim biriminin iç politikalarla belirlenen yükümlülüklerini yerine getirip getirmedi ini gözetmek, ç denetim sisteminin Banka n n mevcut ve planlanan faaliyetlerini ve bu faaliyetlerden kaynaklanan risklerini kapsay p kapsamad n gözetmek, Yönetim Kurulu'nun onay yla yürürlü e girecek iç denetime iliflkin Banka içi düzenlemeleri incelemek, Denetim Komitesi ne ba lanan iç sistemler kapsam ndaki birimlerin yöneticilerinin seçimine yönelik Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunmak, Yönetim Kurulu'nun bunlar görevden almas s ras nda görüfl vermek, Müfettifllerin görevlerini ba ms z ve tarafs z flekilde yerine getirip getirmediklerini izlemek, ç denetim planlar n incelemek, Müfettifller ve ba ms z denetçiler taraf ndan tespit edilen hususlar konusunda üst düzey yönetimin ve bunlara ba l birimlerin ald önlemleri izlemek, Banka'n n tafl d risklerin tespit edilmesi, ölçülmesi, izlenmesi ve kontrol edilmesi için gerekli yöntem, araç ve uygulama usullerinin mevcut olup olmad n de erlendirmek, Banka'n n muhasebe uygulamalar n n ilgili mevzuata uygunlu u kapsam nda ba ms z denetim kuruluflunun de erlendirmelerini gözden geçirmek ve ba ms z denetimin sonuçlar n de erlendirmek, Banka'n n sözleflme imzalayaca derecelendirme kurulufllar, ba ms z denetim kurulufllar ve de erleme kurulufllar ile bunlar n yönetici ve çal flanlar n n Banka ile iliflkili faaliyetlerinde ba ms zl n ve tahsis edilen kaynaklar n yeterlili ini de erlendirmek, Banka'n n alaca destek hizmetine iliflkin risk de erlendirmesi yapmak ve destek hizmeti kuruluflunun sa lad hizmetlerin yeterlili ini izlemek, Banka'n n finansal raporlar n n gerçek ve yans t lmas gereken tüm bilgileri kapsay p kapsamad n, ilgili mevzuata uygun olarak haz rlan p haz rlanmad n gözetmek, tespit edilen hata ve usulsüzlükleri düzelttirmek, ile görevli ve yetkilidir. Likidite Riski Yönetimi Komitesi (LRYK) Komite Üyeleri Ergun Özen (Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi) Dr. M. Cüneyt Sezgin (Yönetim Kurulu Üyesi) Uruz Ersözo lu (Genel Müdür Yard mc s ) Metin K l ç (Birim Müdürü) Ebru Ogan (Birim Müdürü) Komite Faaliyetleri Banka'n n at l YP likiditesini belirlemek, Dönemsel olarak likidite raporu ve erken uyar sinyallerini izlemek, Banka'n n içinde bulundu u stres seviyesini belirlemek, Likidite krizi durumunda, Banka'n n likiditesini etkileyebilecek iç ve d fl verileri izlemek, Likidite kriz plan ile paralel aksiyon plan n n uygulanmas n sa lamak, Müflteri güveni, fonlama maliyeti ve önemli likidite art rma stratejilerine iliflkin önlemleri belirlemek ve Komite kararlar n n uygulanmas n teminen Banka içi iletiflim ve koordinasyonu sa lamak. Di er Komiteler Banka'n n ilgili birimleri ile bilgi ve görüfl al flveriflini sa layarak risk yönetimi ve iç denetim sistemlerinin Banka içinde yerleflmesini desteklemek üzere piyasa, kredi ve operasyonel risk alt komiteleri tesis edilmifltir. Piyasa riski komitesi, al m-sat m ifllemlerinden kaynaklanan piyasa riskini, vade uyuflmazl ndan kaynaklanan faiz riskini, likidite riskini ve al msat m portföyünün risk limit/kullan mlar n izleyerek, piyasa riskine maruz pozisyonlarda meydana gelen de ifliklikler konusunda bilgi ak fl sa lamaktad r. Kredi riski komitesi, kredi riskini ölçen modelin etkinli ini izleyerek kredi riski ölçüm sonuçlar n de erlendirmekte ve kredi riskine maruz pozisyonda meydana gelen de ifliklikler konusunda bilgi ak fl sa lamaktad r. Operasyonel risk komitesi ise, operasyonel risklerin kontrolü, yönetimi ve al nacak aksiyonlar n takibine iliflkin faaliyetleri yürütmektedir. 80

79 Özet Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Y ll k Rapor y l, Bankam z n h zl ve sa l kl büyüme sürecinde yeni zirvelere ulaflt baflar larla dolu bir y l olmufltur. Toplam aktiflerimiz %38 art flla 50,3 milyar YTL'ye, toplam özkaynaklar m z ise %22 art flla 4,7 milyar YTL'ye ulafl rken, ortalama özsermaye kârl l m z %25 gibi çok yüksek bir seviyede gerçekleflmifltir y l nda yakalanan olumlu hava ile y la iyi bir bafllang ç yap lmas na karfl n, May s ay nda uluslararas piyasalarda yaflanan dalgalanmalar ve AB'ye tam üyelik yolunda yaflanan s k nt lar nedeniyle ülke ekonomimiz olumsuz etkilenmifltir. Ancak yak n geçmiflte gerçeklefltirilen yap sal reformlar ve ekonomik program n kararl l kla sürdürülmesi sayesinde dalgalanman n gerek ekonomimiz gerekse bankac l k sektörü üzerindeki etkisi s n rl kalm fl, ülkemiz uzun soluklu ve kesintisiz ekonomik büyümesine 2006'da da devam etmifltir. Canl iç talebe ve artan emtia fiyatlar na ba l olarak cari aç m z GSMH'm z n %8'ine kadar yükselmifl olsa da cari aç n finansman kalitesi artm fl, yabanc yat r mlar 19,8 milyar ABD dolar ile ülke tarihimizin en yüksek seviyesine ulaflm flt r. Dalgalanma nedeniyle yükselen reel faizler ve gelece e yönelik artan belirsizlikler, baflta bireysel kredi talebi olmak üzere bankac l k sektöründeki hacimsel büyümeyi 2006'n n ikinci yar s nda olumsuz etkilemifltir. Kurlarda ve faiz oranlar nda yaflanan dalgalanma, bankalar n özkaynaklar ve kârl l klar üzerinde de olumsuz etki yapm flt r. Bu zorlu flartlar alt nda ve bankalar aras nda artan rekabete ra men Garanti nakdi kredilerini %59 gibi sektörün oldukça üzerinde bir oranda art rm fl, nakdi ve gayri nakdi olarak reel ekonomiye deste ini 36,7 milyar YTL'ye yükselterek sektör liderli ine bir ad m daha yaklaflm flt r. Bankam z, müflteri odakl stratejisi, yetkin insan kayna, zengin ve yenilikçi ürün portföyü ve üstün hizmet kalitesi ile gerek müflteri say s n gerekse ifllem hacimlerini yükseltirken hizmette rekabeti esas alan anlay fl ve ça dafl risk yönetimine verdi i önem sayesinde aktif kalitesi ve kârl l ndan ödün vermemifl, aksine daha da art rm flt r. Garanti, 60. kurulufl y l dönümünde gösterdi i üstün performans ile rakiplerinden farkl laflm fl, kârl, sürdürülebilir ve h zl büyümesine emin ad mlarla devam etmifltir. General Electric Co.'nun (GE) ifltiraki GE Consumer Finance (GECF)'in geçti imiz y l Bankam za ortak olmas ve yönetimi di er ana ortak Do ufl Grubu ile paylaflmas çok önemli bir sinerji yaratm flt r. GE Consumer Finance'in tüketici finansman konusundaki engin deneyimi ile Garanti'nin bugüne kadar oluflturdu u derinlemesine piyasa bilgisi Bankam za yeni aç l mlar kazand rm fl ve Garanti'ye rakipleri karfl s nda çok önemli bir rekabet gücü katm flt r. Yurtiçinde gerçeklefltirdi i sa l kl ve güçlü büyümeye ek olarak Garanti, önümüzdeki dönemde, ortaklar ndan ald destekle yak n co rafyam zda da etkinli ini art racak ve bölgesel bir güç haline dönüflme yolunda kararl ad mlar atacakt r y l sonu itibariyle Garanti Bankas 'n n BDDK düzenlemelerine uygun olarak haz rlanan konsolide olmayan mali tablolar na göre; Aktif büyüklü ü 50,286,913 bin YTL'ye ulaflm flt r. Nakdi krediler, 2005 y lsonuna göre %59 yükselerek 27,4 milyar YTL seviyesine ulaflm flt r. Takipteki krediler hariç Türk Liras nakdi kredilerin toplam nakdi krediler içerisindeki pay %54,7'den %55,7'ye yükselmifltir. Türk Liras mevduat n toplam mevduat içindeki pay %47,3 olarak gerçekleflmifltir. Türk Liras vadesiz mevduat %19,1 artm fl, vadesiz mevduat n toplam mevduat içindeki pay ise %22,1 olarak gerçekleflmifltir. Özkaynaklar bin YTL'ye ulafl rken, kârl l ktaki art fl ve baz finansal olmayan ifltiraklerin ve gayrimenkullerin sat fl sonucunda serbest sermaye 2005 y lsonunda bin YTL'den 2006 y lsonunda bin YTL'ye yükselmifltir y l net dönem kâr %47 artarak bin YTL'ye ulaflm flt r. Aktif kârl l %2,5, özkaynak kârl l ise %25,0 olarak gerçekleflmifltir. Sermaye yeterlilik oran %14,08 olarak gerçekleflmifltir. Sayg lar m zla, Yönetim Kurulu 81

80 ç Kontrol, ç Denetim ve Risk Yönetimi Sistemlerinin flleyifllerinin Denetim Komitesi Taraf ndan De erlendirilmesi 2006 y l, May s ve Haziran aylar nda yaflanan dalgalanmalara ra men hem Türkiye ekonomisi hem de bankac l k sektörü aç s ndan olumlu bir y l olmufltur. Bankam z, risk yönetimi çerçevesinde ald önlemler sayesinde, dalgalanma dönemleri de dahil olmak üzere geçti imiz y l piyasa ve kredi riskleri aç s ndan s n rl boyutta etkiler yaflayarak geçirmifl, kârl l n koruyarak sa l kl büyümesini sürdürmüfltür. Y l n ilk yar s nda ortaya ç kan global likidite koflullar ndaki bozulma sebebiyle sermaye piyasalar nda dalgalanman n artmas ve yabanc yat r mlar n geliflmekte olan piyasalardan ç k fl nedeniyle maruz kal nan piyasa riskinin Bankam z bilançosu üzerindeki etkisi; risk yönetimi çerçevesinde önceki dönemlerde yap lan faiz swap ifllemleri, uzun vadeli borçlanmalar, menkul k ymet portföyünde tafl nan de iflken faizli k ymetler nedeniyle s n rl olmufltur. Ayn zamanda, likidite riskinin yönetiminde gerek Likidite Riski Komitesi nin erken uyar sinyallerini düzenli olarak izlemesi, gerekse günlük nakit ak fl n n etkin yönetimi ve bunlara iliflkin aktif bir karar mekanizmas n n ifllemesi sayesinde Bankam z likidite aç s ndan da önemli bir olumsuzluk yaflamam flt r. Piyasa riski ile ilgili tüm geliflmeler Banka içinde oluflturulan bu mekanizmalar sayesinde her düzeyde yak ndan takip edilmifltir y l nda finansal piyasalarda oluflan dalgalanma ile yükselen faiz oranlar nedeniyle kredi portföyünde hacimlerin artmas nda genel olarak bir yavafllama yaflansa da, özellikle bireysel iflkolunda, konut ve otomobil kredilerindeki büyüme devam etmifltir. Kredi riski, hacimsel art fltan ötürü göreceli olarak yükselmifl, ancak hacim art fl na ra men kredi temerrüt oranlar minimum seviyede kalm flt r. Kredi portföyündeki büyümeye ba l olarak artan kredi riski, Bankam z n kredi tahsis sürecinde önemli bir yeri olan ve her y l gözden geçirilen risk derecelendirme sistemi ve riskleri daha iyi belirlemek ve yönetmek üzere yeniden yap land r lan kredi tahsis süreci ve politikalar sayesinde dikkatle takip edilmekte ve risk yönetimi taraf nda da izlenmektedir. Kredi riski yönetimi, risklerin tutarl bir flekilde de erlendirildi i, say sallaflt r ld ve izlendi i yap land r lm fl bir süreç içinde, risk/getiri dengesi ve Banka'n n aktif kalitesi gözetilerek, portföy yönetimi yaklafl m ile yap lmaktad r. Bankam z, büyüyen kredi portföylerinin de erlendirilmesinde, müflterilerin kredibilitesini risk derecelendirme sistemiyle izlerken, kredi kulland r m nda etkin tahsis ve limit yönetimi, teminatland rma yap s ve fiyatland rma gibi konulara da önem göstermifltir. Operasyonel riskler Teftifl Kurulu ve ç Kontrol Merkezi'nin faaliyetleri alt nda izlenmekte ve proaktif yöntemler ile kontrol edilmektedir. Banka n n tüm ifl süreçleri içine yerlefltirilen oto kontroller kuvvetlendirilmifl ve etkinli i art r lm flt r. Tüm faaliyet alanlar nda farkl kanallar arac l yla çeflitli kontroller gerçeklefltirilmektedir. ç Kontrol Merkezi'ne ba l iç kontrol elemanlar ile hem birim, hem de flubelere yönelik olarak yerinde ve merkezden kontrol faaliyetleri gerçeklefltirilmektedir. Faaliyetlerin risk a rl klar esas al narak yap lan önceliklendirmeler do rultusunda gerçeklefltirilen teftifl çal flmalar ise, Banka'n n ifltirakleri, genel müdürlük birimleri, bölge müdürlükleri ve flubelerinde, çeflitli denetim teknikleri kullan lmak suretiyle, risk-odakl çal flma anlay fl na ve bu alanda belirlenmifl olan standartlara uygun olarak yürütülmektedir. Özellikle 2006 y l nda büyüyen flube a na paralel olarak artan ifllem adet ve hacimleri göz önünde bulunduruldu unda, bu alanda gerçeklefltirilen çal flmalar n bir sonucu olarak, operasyonel risklerin düflük bir seviyede kalm fl olmas olumlu bir durumdur. Bankam z, ekonomik büyümenin itici gücü olan bankac l k sektörünün genel performans aç s ndan risk yönetimi standartlar n n geliflmesinin büyük önem arz etti ine inanmaktad r. Bu kapsamda, Türkiye Bankalar Birli i çat s alt nda, Basel II uyum ve geçifl sürecine haz rl k için oluflturulan komitelerde aktif rol almaktad r. Risk yönetimi çal flmalar n desteklemek ve gelifltirmek amac yla, 2006 y l sonunda tüm risk yönetimi çal flmalar ve Basel II uygulamalar n n yerlefltirilmesinde kullan lmak üzere geliflmifl bir risk yönetimi yaz l m paketi sat n al nm flt r. Bu yaz l m ile piyasa, kredi ve operasyonel risklerin ölçümünde uluslararas uygulamalar ile paralel bir altyap ve buna ba l veri taban n n oluflturulmas sa lanm fl olacak ve risklerin entegrasyonu ile portföy baz nda risk-getiri-sermaye yönetimi daha da etkin hale getirilecektir. Bankam z Basel II uygulamalar n, söz konusu yaz l m projesi ve BDDK yol haritas na da paralel olarak 2008 y l nda standart yöntem ile, 2009 y l nda ise geliflmifl yöntemler ile yerlefltirmeyi hedeflemektedir. Ayr ca 2006 y l nda Banka müflterilerini Basel II ve etkileri konusunda bilgilendirmek üzere düzenlenen toplant lar 2007 y l nda da devam edecektir. Des O Shea Yönetim Kurulu Üyesi Denetim Komitesi Üyesi Dr. M. Cüneyt Sezgin Yönetim Kurulu Üyesi Denetim Komitesi Üyesi 82

81 nsan Kaynaklar Uygulamalar Y ll k Rapor 2006 fle Al m ve Terfi Kriterleri Banka'n n eleman al mlar nda de erlendirmeler, görevin gerektirdi i nitelikler ve yetkinlikler üzerinden yap l r. Al mlar yeni mezunlar ve deneyimli personel olarak ikiye ayr ld nda; Yeni mezunlar için En az 2 y ll k veya 4 y ll k üniversite mezunu olmak, 27 yafl n aflmam fl olmak, Askerli ini tamamlam fl veya en az 2 y l tecil ettirmifl olmak (erkek adaylar için), Deneyimli adaylar için En az 2 y ll k veya 4 y ll k üniversite mezunu olmak, 32 yafl n aflmam fl olmak, Askerli ini tamamlam fl olmak (erkek adaylar için), aranan ortak kriterler olarak özetlenebilir. fle al m sürecinde, görevin gerektirdi i yetkinlikleri ölçümlemek amac yla afla da belirtilen araçlar farkl kombinasyonlarda kullan lmaktad r; Yetenek Testleri Yabanc Dil Testleri Kiflilik Envanteri Grup Mülakat Yetkinlik Bazl Mülakatlar Aday baflvurular yaln zca nternet üzerinden (www.garanti.com.tr/garantilikariyer adresinden) al nmakta ve sürece kat lan tüm adaylara sonuç hakk nda olumlu ya da olumsuz bilgilendirme yap lmaktad r. Kariyer Haritalar Banka'daki kariyer olanaklar n vurgulamak, kariyer planlamas kapsam nda yükselme, yatay geçifl ve görevler aras geçifl kriterlerini standart hale getirmek ve çal flanlara kariyer dan flmanl yapmak amac yla Kariyer Haritalar El Kitab oluflturularak tüm çal flanlarla paylafl lm flt r. Kariyer Haritalar El Kitab ile geçifl yap labilecek görevler, geçifl tipleri, geçifl kriterleri fleffaf ve standart olarak tan mlanm flt r. Tan mlanan bu geçifllerle amaç kariyer planlamas yaparken çal flanlar n seçeneklerini s n rlamak de il, görevler aras geçifllerde genel e ilimleri paylaflmak ve bu e ilimler do rultusunda yol göstermektir. Kariyer F rsatlar Garanti Bankas üst pozisyonlar için yetiflmifl eleman gereksinimini iç kaynaklar ndan karfl lamaktad r. Terfilerde üst pozisyonlara geçmek için performans ve deneyim kriterlerinin yan s ra gerekli durumlarda üst pozisyon için önkoflul olan bilgi birikiminin ölçüldü ü yaz l s navlar ve yeni görevle ilgili yetkinlik bazl mülakatlar yap lmaktad r. Özellikle sat fl görevlerinde terfi edilecek pozisyonun bilgi ve becerisine ulaflmak için sertifikasyon programlar n tamamlamak gerekmektedir. Kariyer F rsatlar Program ile çal flanlar kendi kariyerlerine yön verme flans na sahip olmaktad rlar. Kariyer F rsatlar program nda aç k pozisyonlar tüm Banka'ya intranet arac l yla duyurulmaktad r. Kariyer Haritalar El Kitab 'nda belirtilen kriterlere uyanlar kendi kariyerlerini flekillendirmek üzere Kariyer F rsatlar programlar na baflvururlar. Önceden duyurulmufl konularda tüm baflvuranlara standart s nav ve yetkinlik bazl mülakatlar yap l r. S nav ve mülakatlarda baflar l olmalar na ra men, olumlu aday say s n n aç k pozisyon say s ndan fazla olmas ndan dolay yerlefltirilemeyen çal flanlar, ileriye dönük gereksinimler için de erlendirilmek üzere havuza al n rlar y l nda Kariyer F rsatlar Program ile 813 terfi gerçekleflmifltir. Kariyer F rsatlar Program Yay nlanan Bülten Say s Toplam Yükselme Kariyer Dan flmanl Çal flanlar n kariyer geliflimlerine katk sa lamak ve yönlendirmelerde bulunmak amac yla insan kaynaklar sorumlular her y l birebir görüflmeler ile kariyer dan flmanl yapmaktad rlar. De erlendirme ve Gelifltirme Merkezi fiube aç l fllar na paralel olarak de erlendirme ve gelifltirme çal flmalar na devam edilmektedir. fiube Müdürü adaylar, De erlendirme ve Gelifltirme Merkezi çal flmalar na kat larak yeni görevin gerektirdi i yetkinlikler baz nda de erlendirilmektedir. Bu uygulamaya kat lmak için deneyim ve performans kriterleri ile yöneticilik potansiyeli göz önünde bulundurulur. 83

82 Banka n n Dahil Oldu u Risk Grubuna liflkin Aç klanmas Gereken Hususlar Banka n n dahil oldu u risk grubuna ait kredi ve di er alacaklar Bin Yeni Türk Liras Cari Dönem Banka n n Dahil Oldu u Risk Grubu fltirak, Ba l Ortakl k ve Birlikte Kontrol Edilen Ortakl klar Banka n n Do rudan ve Dolayl Ortaklar Risk Grubuna Dahil Olan Di er Gerçek ve Tüzel Kifliler Krediler ve Di er Alacaklar Dönem Bafl Bakiyesi Dönem Sonu Bakiyesi Al nan Faiz ve Komisyon Gelirleri Nakdi G. Nakdi Nakdi G. Nakdi Nakdi G. Nakdi Önceki Dönem Banka n n Dahil Oldu u Risk Grubu fltirak, Ba l Ortakl k ve Birlikte Kontrol Edilen Ortakl klar Banka n n Do rudan ve Dolayl Ortaklar Risk Grubuna Dahil Olan Di er Gerçek ve Tüzel Kifliler Krediler ve Di er Alacaklar Dönem Bafl Bakiyesi Dönem Sonu Bakiyesi Al nan Faiz ve Komisyon Gelirleri Nakdi G. Nakdi Nakdi G. Nakdi Nakdi G. Nakdi Banka n n dahil oldu u risk grubuna ait mevduata iliflkin bilgiler Banka n n Dahil Oldu u Risk Grubu fltirak, Ba l Ortakl k ve Birlikte Kontrol Edilen Ortakl klar Banka n n Do rudan ve Dolayl Ortaklar Risk Grubuna Dahil Olan Di er Gerçek ve Tüzel Kifliler Mevduat Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem Önceki Dönem Dönem Bafl Dönem Sonu Mevduat Faiz Gideri Banka n n, dahil oldu u risk grubu ile yapt vadeli ifllemler ile opsiyon sözleflmeleri ile benzeri di er sözleflmelere iliflkin bilgiler Banka n n Dahil Oldu u Risk Grubu fltirak, Ba l Ortakl k ve Birlikte Kontrol Edilen Ortakl klar Banka n n Do rudan ve Dolayl Ortaklar Risk Grubuna Dahil Olan Di er Gerçek ve Tüzel Kifliler Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem Önceki Dönem Gerçe e Uygun De. Fark K/Z Yans t lan fllemler Dönem Bafl Dönem Sonu Toplam Kâr / Zarar Riskten Korunma Amaçl fllemler Dönem Bafl Dönem Sonu Toplam Kâr / Zarar Taraflar aras nda bir ifllem olup olmad na bak lmaks z n Banka n n dahil oldu u risk grubunda yer alan ve Banka n n kontrolündeki kurulufllarla iliflkileri Bankalar Kanunu'nun öngördü ü s n rlamalar hassasiyetle korunarak, ilgili taraf grubu ile iliflkilerde normal banka müflteri iliflkisi ve piyasa koflullar dikkate al nmaktad r. Banka'n n aktiflerinin ve pasiflerinin ilgili risk grubunun hakimiyetinde kalmayacak tutarlarda ve toplam bilanço içinde makul say lacak seviyelerde bulundurma politikas benimsenmifltir. 84

83 Y ll k Rapor 2006 Taraflar aras nda bir ifllem olup olmad na bak lmaks z n Banka n n dahil oldu u risk grubunda yer alan ve Banka n n kontrolündeki kurulufllarla iliflkileri Bankalar Kanunu'nun öngördü ü s n rlamalar hassasiyetle korunarak, ilgili taraf grubu ile iliflkilerde normal banka müflteri iliflkisi ve piyasa koflullar dikkate al nmaktad r. Banka'n n aktiflerinin ve pasiflerinin ilgili risk grubunun hakimiyetinde kalmayacak tutarlarda ve toplam bilanço içinde makul say lacak seviyelerde bulundurma politikas benimsenmifltir. liflkinin yap s n n yan nda, yap lan ifllemin türünü, tutar n ve toplam ifllem hacmine olan oran n, bafll ca kalemlerin tutar n ve tüm kalemlere olan oran n, fiyatland rma politikas n ve di er unsurlar Risk grubunun nakdi kredileri YTL, Banka'n n toplam nakdi kredilerinin %0,53'ü, aktif toplam n n %0,29'udur. Toplam kredi ve benzeri alacaklar YTL, aktif toplam n n %1,83'üdür. Risk grubunun gayrinakdi kredileri YTL, Banka'n n toplam gayrinakdi kredilerinin %0,77'sidir. Risk grubu kurulufllar n n mevduatlar YTL, Banka'n n toplam mevduat n n %1,41'ni oluflturmaktad r. Risk grubu kurulufllar ile yürütülen ifllemlerde piyasa fiyatlar uygulanmaktad r. Yap lan ifllemlerin finansal tablolara etkisini görebilmek için ayr aç klama yap lmas n n zorunlu oldu u durumlar d fl nda, benzer yap daki kalemler toplam tek bir kalem olarak Yoktur. Özsermaye yöntemine göre muhasebelefltirilen ifllemler 31 Aral k 2006 tarihi itibar yla haz rlanan y l sonu konsolide olmayan finansal raporun ve no'lu ifltirak ve ba l ortakl klara ait dipnotlar nda belirtilmifltir. Gayrimenkul ve di er varl klar n al m-sat m, hizmet al m -sat m, acenta sözleflmeleri, finansal kiralama sözleflmeleri, araflt rma ve gelifltirme sonucu elde edilen bilgilerin aktar m, lisans anlaflmalar, finansman (krediler ve nakit veya ayni sermaye destekleri dahil), garantiler ve teminatlar ile yönetim sözleflmeleri gibi durumlarda ifllemler Bankam zla, grup flirketlerinden Garanti Yat r m Menkul K ymetler A.fi., Garanti Sigorta A.fi., Garanti Emeklilik ve Hayat A.fi. aras nda acentelik sözleflmeleri bulunmaktad r. Söz konusu acentelik sözleflmeleri gere i olarak, tüm flubelerimiz sigorta ürünlerinin müflteriye sat lmas na arac l k hizmeti vermektedir. Bankam z müflterilerinin menkul k ymet al m/sat m na arac l k hizmetleri ise ihtisas flubelerimizde (Yat r m Merkezi) verilmektedir. Bankam z ihtiyac olan baz varl klar n al m finansal kiralama yöntemiyle yap lmaktad r. Destek Hizmeti Al nan Kifli ve Kurulufllar Bankalar n destek hizmeti almalar na ve bu hizmeti verecek kurulufllar n yetkilendirilmesine iliflkin yönetmelik kapsam na giren destek hizmeti konular ve hizmetin al nd kifli ve kurulufllar n kapsam ve niteliklerini belirleme çal flmalar devam etmektedir. 85

84 Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu 1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyan Garanti, 31 Aral k 2006 tarihinde sona eren faaliyet döneminde afla daki aç klamalar paralelinde Sermaye Piyasas Kurulu taraf ndan yay mlanan kurumsal yönetim ilkelerine uymakta ve bu ilkeleri uygulamaktad r. Söz konusu faaliyet döneminde Banka, kurumsal yönetim ilkelerine uyum çerçevesinde faaliyet raporu ve internet sitesinin kapsam n zenginlefltirmifltir. Pay sahiplerinin daha fazla bilgiye, daha h zl eriflimi için gerekli çal flmalara devam etmifltir. Pay sahipleri 2006 y l içinde tamamlanan tasar m ve içerik çal flmalar sonucu Garanti'nin internet sitesinden daha kapsaml bir flekilde yararlanmaya bafllam fllard r. Kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesindeki faaliyetler de bu sitede yer almaktad r. Bölüm I - Pay Sahipleri 2. Pay Sahipleri ile liflkiler Birimi Garanti'de pay sahipli i haklar n n takibini kolaylaflt rmay teminen Genel Muhasebe Müdürlü ü fltirakler ve Hissedarlar Servisi bulunmaktad r. Banka'da ayr ca yabanc yat r mc ve pay sahipleriyle iliflkileri yöneten ve Kurumsal Strateji, fl Gelifltirme ve Yat r mc liflkileri Birimi bünyesinde faaliyet gösteren Yat r mc liflkileri Servisi de hizmet sunmaktad r. Genel Muhasebe Müdürlü ü fltirakler ve Hissedarlar Servisi Faks: (0212) Ad Soyad Unvan Telefon No e-posta adresi Hakan Özdemir Yönetici (0212) Sevgi Demiröz Yönetmen (0212) Ülkü S ng n Toprak Yetkili (0212) Yat r mc liflkileri Servisi Kurumsal Strateji, fl Gelifltirme ve Yat r mc liflkileri Birimi Faks: (0212) Ad Soyad Unvan Telefon No e-posta adresi Handan Sayg n Birim Müdürü (0212) Olca Erdost Yönetmen (0212) O uz Aslaner Yönetmen (0212) Gülsevin Tuncay Yetkili (0212) Ali Anri Kohen Yetkili (0212) Melih Yalç n Yetkili (0212) fltirakler ve Hissedarlar Servisi'nin bafll ca görevleri; Banka'n n genel kurul toplant lar n düzenlemek, Sermaye art r m ifllemlerini gerçeklefltirmek, Sermaye art r m ndan do an bedelsiz hisse senedi haklar n n kulland r lmas n sa lamak, Banka'n n ifltiraklerinin sermaye art fl ve genel kurul toplant lar na kat lma ifllemlerini gerçeklefltirmek ve fiubeler ve hissedarlar taraf ndan yöneltilen hisse senedi ile ilgili sorular yan tlamakt r. fltirakler ve Hissedarlar Servisi, Banka hissedarlar ve ifltirakleri hakk nda gelen ayl k ortalama adet soruya zaman nda yan t vermektedir. Ayr ca, Banka ile ilgili yap lmas gereken özel durum aç klamalar n n MKB'ye bildirimlerini yapmaktad r. Kurumsal Strateji, fl Gelifltirme ve Yat r mc liflkileri Birimi bünyesinde bulunan Yat r mc liflkileri Servisi'nin bafll ca görevleri ise; Mevcut ve potansiyel yat r mc larla iliflkileri yürütmek, Pay sahiplerini geliflmeler hakk nda düzenli olarak bilgilendirmek, sorular n yan tlamak ve Banka'y tan t c sunumlar haz rlamak, bilgilendirme toplant lar ve yurtd fl tan t m toplant lar düzenlemek ve bunlara düzenli olarak kat lmakt r. Birim, faaliyetleri çerçevesinde 2006 y l nda toplam 22 yerli ve yabanc yat r mc konferans na kat lm fl ve 650'ye yak n yat r m flirketi ile münferit toplant lar yapm flt r. Bunlar n yan s ra, telefon ve e-posta arac l yla gelen sorulara da yan t verilmifltir. Servisin amac yöneltilen her soruya zaman nda, eksiksiz yan t vermek ve Garanti'yi en iyi ve en do ru flekilde temsil etmek ve tan tmakt r. 3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklar n n Kullan m fltirakler ve Hissedarlar Servisi'ne hisse senedi ifllemleri ile ilgili olarak ayl k ortalama adet soru gelmektedir. Sermaye art r m ve genel kurul toplant dönemlerinde bilgi alma amaçl sorulan sorular daha da ço almaktad r. 31 Aral k 2006 tarihinde sona eren faaliyet dönemine ait e-posta ve yaz l olarak Garanti'nin faaliyet raporlar, sahibi olduklar hisse senetlerinin durumlar ve vefat eden hissedarlar n varislerinin yapt baflvurular do rultusunda hisse senetlerinin paylaflt rma ifllemleri vb. gibi konularda ortalama 110 adet yaz l baflvuru yap lm fl ve konularla ilgili yan tlar muhataplar na yaz l olarak verilmifltir. 86

85 Y ll k Rapor 2006 Yat r mc liflkileri Servisi nde, telefon ve e-posta yoluyla gelen ayl k ortalama 300'e yak n soru ve ayr ca ayl k ortalama 40' n üzerinde mevcut veya potansiyel yat r mc ve banka analistleriyle birebir ve/veya grup toplant lar düzenlenerek Garanti hakk nda sorulan tüm sorular yan tlanmaktad r. Garanti'nin Türkçe ve ngilizce dillerinde haz rlanm fl iki ayr yat r mc iliflkileri internet sitesi bulunmaktad r. Türkçe yat r mc iliflkileri sitesine ngilizce yat r mc iliflkileri sitesine adreslerinden ulafl labilmektedir. Ad geçen bu sitelerde; hisse senedi bilgileri, tan t m amaçl kurumsal bilgiler, dönemsel olarak yay nlanan mali tablolar ve faaliyet raporlar, kurumsal yönetim ile ilgili bilgiler, sosyal sorumluluk projeleri, Banka'y tan tan elektronik sunumlar ve Banka'da meydana gelen geliflmelere ait duyurular yer almaktad r. Dönem içindeki pay sahipli i haklar ndaki de iflikliklerle ilgili özel durum aç klamalar MKB'ye yap lmaktad r. Özel denetçi atanmas bireysel bir hak olarak Banka'n n Ana Sözleflmesi'nde düzenlenmemifl olup, bu döneme kadar Garanti'ye özel denetçi tayini konusunda iletilen bir talep olmam flt r. 4. Genel Kurul Bilgileri Genel Kurul Toplant s Yönetim Kurulu taraf ndan al nan karar do rultusunda gerçekleflir. Toplant öncesinde toplant tarihi, yeri ve gündem maddeleri hakk nda bilgiler pay sahiplerine Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve ulusal gazeteler arac l yla duyurulmaktad r. Genel Kurul Toplant s öncesinde Bilanço, Kâr-Zarar Tablolar ve Faaliyet Raporu haz r edilmek suretiyle toplant tarihinden 15 gün önce Banka web sitesinde, tüm flubelerinde ve Genel Müdürlük'te pay sahiplerinin incelemesine aç k tutulmaktad r. Genel Kurul Toplant lar nda gündem maddeleri görüflülerek onaya sunulur. Pay sahipleri gündem maddeleri ile ilgili soru ve görüfllerini yöneltebilir ve önerilerde bulunabilirler. Yöneltilen sorular Türk Ticaret Kanunu'nda belirlenmifl usul ve ilkeler çerçevesinde de erlendirilerek yan tlan r. Öneriler ise Genel Kurul'un onay na sunulur; yeterli nisapla onaylanmas halinde öneriler karar haline gelir. Genel Kurul Toplant tutanaklar, MKB ve Banka web sitelerinde ve Hissedarlar Servisi'nde pay sahiplerinin incelemesi amac yla haz r bulundurulmaktad r. Gayrimenkul al m ve sat m, kiralanmas gibi önemli nitelikteki kararlar Garanti'nin Ana Sözleflmesi gere i Yönetim Kurulu karar ile gerçekleflir. Kanun gere i Garanti'nin ihraç etmifl oldu u hisse senetlerinden 206 adet hamiline hisse senedi hariç di er tüm hisse senetleri nama yaz l d r. Nama yaz l hisselerin Banka'n n pay defterine kayd için bir süre öngörülmemifltir. Genel Kurul Toplant s na kat l m kolaylaflt rmak amac yla, genel hükümler çerçevesinde toplant ya davet gazete ilan yoluyla yap l r. Toplant sonras, Genel Kurul Toplant tutanaklar özel durum aç klamas format nda kamuoyuna aç klanmaktad r. 5. Oy Haklar ve Az nl k Haklar Garanti'de oy hakk nda imtiyaz bulunmamaktad r. Banka'n n hakim hissedar n n kontrolündeki flirketler Genel Kurul Toplant s nda oy kullanmaktad rlar. Az nl k paylar yönetimde temsil edilmemektedir. Garanti'nin Ana Sözleflmesi'nde birikimli oy kullan m na yer verilmemifltir. 6. Kâr Da t m Politikas ve Kâr Da t m Zaman Banka hisse senetlerinin kâr da t m na iliflkin detaylar Ana Sözleflme'nin 45. maddesinde aç klanmaktad r. Banka geçmifl y llarda kâr n sermayeye ekleyerek hissedarlar na bedelsiz hisse senedi olarak da da tm flt r. Banka, kâr da t m n Ana Sözleflme'nin 45. maddesi uyar nca Yönetim Kurulu karar yla Genel Kurul'un onay na sunar. Da t m karar Genel Kurul Toplant s 'nda onaylanmas halinde yürürlü e girmekte ve al nan karar ayn gün MKB'ye bildirilmektedir. 7. Paylar n Devri Banka'n n Ana Sözleflmesi'nde pay devrini k s tlayan herhangi bir hüküm bulunmamaktad r. Bölüm II - Kamuyu Ayd nlatma ve fieffafl k 8. fiirket Bilgilendirme Politikas Kurumsal Yönetim lkeleri II. Bölüm, madde 'de belirtildi i flekilde yay nlanm fl bir bilgilendirme politikas bulunmamaktad r. Bununla birlikte, Garanti'nin Yat r mc liflkileri Servisi mevzuatla belirlenen konular d fl nda Banka ve sektör analizinde yard mc olaca na inan lan bilgileri yat r mc larla düzenli toplant lar yaparak ve internet sitesindeki ilgili sunum ve özel durum aç klamalar yla hissedarlar na eflit ve fleffaf flekilde duyurmaktad r. Do ru ve zaman nda bilgi ak fl n teminen her çeyrek itibariyle aç klanan mali tablolara iliflkin bir sunum haz rlanmaktad r. Bu sunum internet ve e-posta yoluyla yat r mc larla paylafl lmakta, Yat r mc liflkileri Servisi arac kurulufllar taraf ndan düzenlenen yat r mc toplant lar na kat larak Garanti Bankas ndaki ve sektördeki geliflmeleri tart flmakta ve ayr ca günlük olarak ilgili her türlü soru ve talebi telefon ve e-posta yoluyla yan tlamaktad r. 9. Özel Durum Aç klamalar SPK'n n "Özel Durumlar n Kamuya Aç klanmas Tebli i" çerçevesinde stanbul Menkul K ymetler Borsas 'na 2006 y l içinde 66 adet özel durum aç klamas yap lm flt r. Y l içinde SPK düzenlemeleri uyar nca yap lan özel durum aç klamalar için SPK veya MKB taraf ndan ek aç klama istenmemifltir. Garanti tüm özel durum aç klamalar n zaman nda yapm flt r. Baz özel durum aç klamalar n n ngilizce tercümeleri, ABD'de ihraç edilmifl depo sertifikalar kapsam nda ve yabanc yat r mc lar bilgilendirmek amac yla, Bank of New York'a ve Londra Borsas 'na gönderilmektedir. 87

86 Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu Önemli aç klamalar için Yat r mc liflkileri nternet Sitesi'nde bir bölüm ayr lm flt r. 31 Aral k 2005 tarihinde sona eren dönemde Banka hisse senetlerinin Londra Borsas nda kote olmas durumundan dolay 15 adet özel durum aç klamas yap lm fl, bu özel durumlar yurtiçinde de duyurulmufltur. 10. fiirket nternet Sitesi ve çeri i Garanti'nin Türkçe ve ngilizce dillerinde haz rlanm fl iki ayr internet sitesi bulunmaktad r. Türkçe internet sitesine ve ngilizce internet sitesine adreslerinden ulafl labilmektedir. nternet sitelerinde, Banka hakk nda genel bilgiler ile birlikte bankac l k, kredi kartlar, yat r m, sigorta, leasing, faktoring, emeklilik, e-ticaret alanlar nda sunulan ürün ve hizmetler hakk nda detayl bilgiler yer almakta, ayr ca internet flubesinde bankac l k ifllemleri yapma olana bulunmaktad r. Türkçe ve ngilizce olarak haz rlanm fl olan internet sitelerinde Yat r mc liflkileri Bölümü alt nda; Hisse ile ilgili ayr nt l bilgiler (listeleme ve kote bilgileri, hisse performans na iliflkin finansal data, sermaye art r mlar, temettü oranlar, analist raporlar, kredi rating'leri, yat r mc lara yönelik "Stockwatch" isimli ayl k bültenler, son durum itibariyle ortakl k ve yönetim yap s, BDDK ve uluslararas muhasebe standartlar na göre haz rlanm fl periyodik mali tablo, rapor ve sunumlar, makroekonomiye iliflkin geliflmeleri içeren rapor ve sunumlar, kurumsal bilgiler, y ll k faaliyet raporlar, özel durum aç klamalar, sosyal sorumluluk projeleri, kurumsal yönetim bilgileri ve ödüller) bulunmaktad r. 11. Gerçek Kifli Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Aç klanmas Banka'n n gerçek kifli nihai hâkim pay sahibi/sahiplerine iliflkin olarak dolayl ve karfl l kl ifltirak iliflkilerinden ar nd r lmak suretiyle kamuya herhangi bir aç klama yap lmamaktad r. Garanti'nin nihai hâkim hissedar halen kamuoyunun bilgisi dahilinde olan bir husustur. Ayr ca aç klama yap lmas n gerektirmeyecek kadar kamuoyunda bu hususa iliflkin bilinirlik mevcuttur. 12. çeriden Ö renebilecek Durumda Olan Kiflilerin Kamuya Duyurulmas Mevcut yasal düzenleme, içeriden ö renebilecek durumda olan kiflilerin her münferit olayda ayr ayr belirlenmesini gerektirdi inden içeriden ö renebilecek durumda olan kiflilerin listesi kamuya duyurulmamaktad r. Bölüm III - Menfaat Sahipleri 13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi Garanti ile ilgili menfaat sahipleri kendilerini ilgilendiren hususlarda bilgilendirilmektedir. Bilgilendirme ilgili konularda MKB'ye yap lan özel durum aç klamalar, gazete ilanlar, toplant lara kat l m, sorulan sorular yan tlama yoluyla ve Banka'n n internet sitesi arac l yla yap lmaktad r. 14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Kat l m Menfaat sahiplerinin yönetime kat l m konusunda yasal düzenlemelere paralel olarak düzenleme yap lmas prensibi benimsenmifltir. 15. nsan Kaynaklar Politikas Garanti'nin insan kayna na bak fl n n temelinde insana yat r m ilkesi yer almaktad r. Tüm geliflmelerin arkas nda insan beyni oldu unun bilinciyle genç ve yarat c beyinleri sürekli olarak Banka'ya katmak, e itmek ve gelifltirmek, çal flanlara yeteneklerini gösterebilecekleri ortamlar sa lamak, f rsatlar sunmak, baflar lar n görmek ve ödüllendirmek tüm sistemin temel yap tafllar n oluflturmaktad r. Garanti'nin insan kaynaklar politikas ; insana önem ve öncelik vermek, sürekli yat r m yapmak; e itimler için gerekli kayna ay rmak; kurum içinden yükselmeye öncelik tan mak, bu amaçla programlar uygulamak, insan kaynaklar sistemleri gelifltirmek; aç k iletiflim ortam n n öncülü ünü yaparak kat l mc l sa lamak; adil ve objektif tutum sergilemek ve uluslararas standartlarda uygulamalar gelifltirmek fleklinde özetlenebilir. Bu çerçevede, nsan Kaynaklar Müdürlü ü'nün misyonu, "örgütün ifl hedeflerine ulaflma sürecinde etkin insan kaynaklar politikalar uygulayarak stratejik bir rol üstlenmek"tir. nsan Kaynaklar Müdürlü ü bu amaçla Garanti'nin etik de erleri çerçevesinde; Banka ifl hedeflerini bilmek, iflkollar na ve sahaya yak n olmak, do ru göreve do ru kifliyi yerlefltirmek için objektif ölçme ve de erleme araç ve yöntemleri uygulamak, banka stratejileri do rultusunda insan kaynaklar uygulamalar gelifltirmek, çal flanlar n motivasyonlar n art r c çal flmalar yapmak, çal flanlara kendilerini ifade edebilmeleri için aç k iletiflim ortamlar yaratmak, çal flanlara yetkinlik, bilgi, beceri, gereksinim ve beklentileri do rultusunda "kariyer dan flmanl " yapmak ve kiflisel geliflim için gerekli e itimlerin al nmas n sa lamak ilkeleriyle hareket etmektedir. Çal flanlarla iliflkileri yürütmek amac yla Banka'da son yedi y ld r faaliyet gösteren ve "Çal flanla liflkiler ve Kurum çi letiflim" fonksiyonlar ndan sorumlu olan bir yap lanma mevcuttur. Banu Parlar, Yönetmen ve Müge Esmersoy, Yetkili s fatlar yla bu sorumlulu u yürütmektedirler. Tüm kurum içi yükselmeler ve görevler aras geçifller için standart kriterler (deneyim, görevde çal flma süresi, performans, yetkinlik de erlendirmesi, s nav, mülakat vb.) oluflturulmufl ve kariyer haritalar kapsam nda fleffaf bir yaklafl mla tüm Banka'ya ilan edilmifltir. Garanti'de çal flanlar, seçtikleri kariyer yoluna göre yönlendirilmekte ve desteklenmektedir. Banka'n n ücret sistemi, göreve göre ücretlendirme temeline dayan r. Benzer ifli yapan kifliler benzer ücret almaktad r. Görevler, o görevin gerektirdi i yetkinlikler, tafl d risk, yönetilen kifli say s gibi objektif kriterlerle puanlanmakta ve ücretlendirilmektedir. 88

87 Y ll k Rapor 2006 Garanti'nin performans sistemi ise, hedeflere ve bunlar n gerçeklefltirilmesine ba l olarak çal flanlar n performans n ölçmektedir. Banka'n n çal flanlar na EVA (Economic Value Added/Ekonomik Katma De er) finansal baflar metri ine ve Sat Kazan prim sistemine göre baflar primi ödenmektedir. Bu ve benzeri sistematik yaklafl mlar sonucunda, Garanti'nin çal flanlar ndan ayr mc l k konusunda herhangi bir flikayet gündeme gelmemektedir. 16. Müflteri ve Tedarikçilerle liflkiler Hakk nda Bilgiler Müflteri Memnuniyeti Müdürlü ü, "Müflteri memnuniyeti kültürünün Banka genelinde yayg nlaflmas n sa lamak, müflteri ba l l ve sadakatini en yüksek seviyede tutmak" amac yla 1 Ocak 2001 tarihinde faaliyetlerine bafllam flt r. Müflteri Memnuniyeti Müdürlü ü, Garanti'nin müflterilerine "Hakl Müflteri Hatt " markas ile hizmet sunmaktad r. Garanti, müflteri memnuniyeti konusunda ba ms z bir birim oluflturan Türkiye'deki ilk ve tek banka olma özelli ini korumaktad r. Garanti müflterileri her türlü sorun ve flikayetini Hakl Müflteri Hatt 'na tüm kanallardan iletebilmektedir. Telefon nternet E-posta Mektup PK 338 AVP M/ STANBUL Faks (0212) fiikayet Kutusu Tüm flube hollerinde Müflteri mesajlar 3mweb program na girilmektedir. Programda mesajlar n aç l fl tarihi, gelifl flekli, geri dönüfl flekli, mesajlar n grup-kanal-kategorikonular kaydedilir. Di er kaydedilen alanlar: fiube-atm-personel flikayeti ise bunlar n kod ve adlar ; çözüm k sm nda ise flikayetin hakl l, memnuniyet sa lan p sa lanamad, sorunun kayna, faiz iptali ya da zarar tazmini yap lm fl ise tutarlar ; özür-jest amaçl hediye gönderilmifl ise ad ; öneri ise uygulanabilirli i. Ayr ca müflterinin demografik ve iletiflim bilgileri, verimlili i ve ba l oldu u flube-portföy bilgilerine müflteri numaras girilerek otomatik olarak ulafl lmaktad r. 3mweb program na girilen tüm bu bilgilere göre Business Objects program ndan istenen detayda ve on-line rapor al nabilmektedir. Raporlar n gruplanmas nda flu mant k uygulanmaktad r: fiikayetlerin en çok hangi konularda yo unlaflt n ve müflterilerin en çok hangi konularda hassas olduklar n tüm Banka çal flanlar ile paylaflmak amac yla, ayl k mesaj adetleri grup-kanal-kategori-konu baz nda yay nlanmaktad r. Özellikle kredi kart, Ça r Merkezi, nternet fiubesi ve personel mesajlar konusunda s k tekrarlanan flikayetleri gidermek amac yla düzeltici önlemler al nmas için ilgili birimlere detayl raporlar sunulmakta ve periyodik toplant lar yap lmaktad r. Müflterilerin flube ya da personel ile ilgili flikayetlerinin, an nda flube müdürleri ile paylafl larak bilgi edinilmesi ve önlem almas na imkan sa lanmaktad r. Müflteriler baz durumlarda flikayetlerini Hakl Müflteri Hatt yerine, baz tüketici internet sitelerine, kamu kurumlar na ya da bas na iletmektedirler. nternet siteleri taraf m zdan günlük olarak taranmakta, bas na yans yan flikayetler Reklam ve Tan t m Müdürlü ü, kamuya intikal edenler ise Hukuksal Dan flmanl k birimi ile koordineli olarak çözüme kavuflturulmaktad r. Müflteriler, Banka'n n kusur ya da ihmali nedeniyle ma dur olmufl ise, ma duriyet faiz iptali ya da zarar tazmini yoluyla giderilmektedir. Bu konuda, birim müdürlerinin YTL'ye kadar yetkisi vard r. Bu yetkiyi aflan tutarlar için Genel Müdür Yard mc s n n onay al n r. Hakl Müflteri Hatt tüm müflterilerin flikayet ve sorunlar na tek merkezde, kalite standartlar na uygun bir flekilde etkin ve seri çözüm bulman n d fl nda, müflteri memnuniyeti kültürünün tüm Banka genelinde yayg nlaflmas için de çal flmaktad r. Bu amaçla; Müflterilerden takdir veya teflekkür mesaj alan personel, baflar program kapsam nda ödüllendirilerek teflvik edilmektedir. Garanti'nin tüm flubeleri ziyaret edilerek Banka'n n vizyonu, çal flma yöntemi ve çal flanlardan beklentiler anlat lmaktad r. Birimin öncülü ünde ve her kesimden Garanti çal flan n n kat l m ile Garanti Müflteri Memnuniyeti Anayasas oluflturulmufltur. Müflteri Memnuniyeti Müdürlü ü, Garanti Müflteri Memnuniyeti Anayasas 'n n özüne uygun olarak uygulanmas n n takipçili ini yapmaktad r. 17. Sosyal Sorumluluk Misyonunu bankac l k hizmetleriyle s n rl tutmayan Garanti, ekonomideki geleneksel rolüne ek olarak, topluma katt de eri sürekli ve belirgin bir biçimde art rma ilkesiyle hareket etmektedir. Ticari faaliyetlerinde gözetti i bu unsuru, destek verdi i kültür, sanat, e itim, spor ve çevre gibi alanlara da yans tmakta, sponsorluk faaliyetlerinin yan s ra kendi kurumlar n da oluflturarak deste inin sürekli olmas n sa lamaktad r. Garanti, toplumun yaflam kalitesini art rmak ve sürdürülebilir k lmak için, projeleri desteklemenin yan s ra aktif rol de üstlenmektedir. Bu kapsamda e itim, spor ve çevre projelerinde yerel yönetimlerle çal fl rken, yer ald uluslararas kültür sanat projeleriyle Türkiye'nin tan t m na katk da bulunmaktad r. Banka'n n toplumsal paylafl m projeleri ve 31 Aral k 2006 tarihinde sona eren faaliyet döneminde gerçeklefltirilen proje ve etkinlikler hakk nda detayl bilgi, y ll k raporun 52. sayfas nda yer almaktad r. 89

88 Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu Bölüm IV - Yönetim Kurulu 18. Yönetim Kurulu'nun Yap s, Oluflumu ve Ba ms z Üyeler Yönetim Kurulu üyeleri içinde icrac üyeler, Ferit Faik fiahenk, Ergun Özen, Süleyman Sözen, Ahmet Kamil Esirtgen, Charles Edward Alexander, Richard Alan Laxer ve Dmitri Lysander Stockton, icrac olmayan üyeler ise Muammer Cüneyt Sezgin ve Des O'Shea'd r. (Yönetim Kurulu Üyesi Des O Shea, Yönetim Kurulu üyeli inden istifa ederek ayr lan Daniel Noel O Conner yerine tarihinde atanm flt r.) Yönetim Kurulu Baflkan Ferit Faik fiahenk, Genel Müdür Ergun Özen'dir. Yönetim Kurulu'nda Bankac l k Kanunu'ndaki düzenlemelere paralel olarak icrai görevi bulunmayan iki üye bulunmaktad r. Yönetim Kurulu üyelerinin flirket d fl nda baflka görev veya görevler almas n n belirli kurallara ba lan p ba lanmad ve/veya s n rland r l p s n rland r lmad hususunda Türk Ticaret Kanunu'na ve ilgili di er mevzuata uygun düzenlemeler benimsenmifltir. 19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri Garanti'de Yönetim Kurulu üye seçimi, SPK Kurumsal Yönetim lkeleri IV. Bölümü'nün 3.1.1, ve maddelerinde yer alan niteliklerle örtüflüp, Bankalar Kanunu'nun ilgili maddelerine istinaden gerçeklefltirilmektedir. 20. fiirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri Garanti'nin vizyonu Avrupa'da en iyi banka olmakt r. Banka'n n misyonu ise, etkinli i, çevikli i ve örgütsel verimlili iyle müflterilerine, hissedarlar na, çal flanlar na, topluma ve çevreye katt de eri sürekli ve belirgin bir biçimde art rmakt r. Vizyon ve misyonu, Garanti'nin ngilizce ve Türkçe internet sitelerinde kamuoyunun bilgisine sunulmaktad r. Ayr ca gerek Yönetim Kurulu gerekse Garanti'nin üst yönetimi yaz l ve sözlü medya arac l yla yapt klar görüflme, röportaj ve di er yay nlar ile Banka'n n misyon ve vizyonunu kamuoyuna duyurmaktad rlar. Garanti'nin stratejisi ve stratejisinin temel yap tafllar na iliflkin bilgi, y ll k raporun 12. ve 13. sayfalar nda yer almaktad r. Söz konusu strateji çerçevesinde Garanti'nin bütçesi, k sa, orta ve uzun vadeli ifl planlar oluflturulmakta; hedef gerçekleflme raporlar haftal k olarak izlenmekte ve her üç ayda bir Banka üst yönetimi ayr ayr flube ve bölge müdürlükleriyle hedef gerçekleflmelerine iliflkin performans toplant lar düzenlemektedir. Ayr ca stratejik hedeflere yönelik fiili gerçekleflmeler, Garanti'nin yönetim bilgilendirme ve raporlama (MIS) altyap s, sistemler ve ekranlar vas tas yla da anl k olarak izlenebilmektedir. 21. Risk Yönetim ve ç Kontrol Mekanizmas ç denetim ve risk yönetim politika ve stratejilerini oluflturmak ve ifllerli ini kontrol etmek, nihai olarak Yönetim Kurulu fonksiyonlar aras nda yer almaktad r. Buna uygun olarak, iç denetim faaliyetlerini yürüten Teftifl Kurulu Baflkanl, iç kontrol faaliyetlerini yürüten ç Kontrol Merkezi ve risk yönetim faaliyetlerini yürüten Risk Yönetim Müdürlü ü do rudan Yönetim Kurulu'na ba l olarak çal flmaktad r. Bu fonksiyonlar yerine getiren birimler, erkler ayr l prensibine uygun olarak yap land r lm flt r ve icrac faaliyetlerden ba ms z bir flekilde çal flmakta, raporlamalar n do rudan Yönetim Kurulu'na yapmaktad rlar. Mevcut yap lanman n Banka organizasyonu içerisindeki yeri afla daki gibidir: Yönetim Kurulu Denetim Komitesi Teftifl Kurulu Baflkan ç Kontrol Merkezi Genel Müdür Risk Yönetimi Müdürlü ü Uyum Görevlisi Operasyon Hizmetleri Hazine Bireysel Bankac l k nsan Kaynaklar ve Yat r m Bankac l Küçük ve Orta Boy flletmeler Bankac l Finansal Kurumlar ve Kurumsal Bankac l k Hukuk Hizmetleri Destek Hizmetleri Krediler Ticari Bankac l k Uluslararas fl Gelifltirme Teftifl Kurulu ve ç Kontrol Merkezi bulgular, risk yönetim ç kt lar do rudan Yönetim Kurulu Üyesi'ne raporlanmakta, ayr ca Denetim Komitesi'nde düzenli olarak de erlendirilmekte ve aksiyonlar planlanmaktad r. 90

89 Y ll k Rapor 2006 Denetim Komitesi Komite, halihaz rda icrai görevi bulunmayan iki adet Yönetim Kurulu üyesinden oluflmaktad r. Komite Üyeleri Dr. M. Cüneyt Sezgin (Yönetim Kurulu Üyesi) Des O'Shea (Yönetim Kurulu Üyesi) Komite Faaliyetleri Yönetim Kurulu'nun denetim ve gözetim faaliyetlerini yerine getirmesine yard mc olmak üzere oluflturulan Denetim Komitesi; Banka'n n iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemlerinin etkinli ini ve yeterlili ini, bu sistemler ile muhasebe ve raporlama sistemlerinin ilgili düzenlemeler çerçevesinde iflleyiflini ve üretilen bilgilerin bütünlü ünü gözetmek, Ba ms z denetim kurulufllar n n seçilmesinde gerekli ön de erlendirmeleri yapmak ve seçilen ba ms z denetim kurulufllar n n faaliyetlerini düzenli olarak izlemek, Konsolide denetime tâbi kurulufllar n iç denetim ifllevlerinin konsolide olarak sürdürülmesini ve eflgüdümünü sa lamakla sorumludur. Bu kapsamda Denetim Komitesi; ç kontrole iliflkin düzenlemelere ve Yönetim Kurulu'nca onaylanan Banka içi politika ve uygulama usullerine uyulup uyulmad n gözetmek ve al nmas gerekli görülen önlemler konusunda Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunmak, ç denetim biriminin iç politikalarla belirlenen yükümlülüklerini yerine getirip getirmedi ini gözetmek, ç denetim sisteminin Banka n n mevcut ve planlanan faaliyetlerini ve bu faaliyetlerden kaynaklanan risklerini kapsay p kapsamad n gözetmek, Yönetim Kurulu'nun onay yla yürürlü e girecek iç denetime iliflkin Banka içi düzenlemeleri incelemek, Denetim Komitesi ne ba lanan iç sistemler kapsam ndaki birimlerin yöneticilerinin seçimine yönelik Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunmak, Yönetim Kurulu'nun bunlar görevden almas s ras nda görüfl vermek, Müfettifllerin görevlerini ba ms z ve tarafs z flekilde yerine getirip getirmediklerini izlemek, ç denetim planlar n incelemek, Müfettifller ve ba ms z denetçiler taraf ndan tespit edilen hususlar konusunda üst düzey yönetimin ve bunlara ba l birimlerin ald önlemleri izlemek, Banka'n n tafl d risklerin tespit edilmesi, ölçülmesi, izlenmesi ve kontrol edilmesi için gerekli yöntem, araç ve uygulama usullerinin mevcut olup olmad n de erlendirmek, Banka'n n muhasebe uygulamalar n n ilgili mevzuata uygunlu u kapsam nda ba ms z denetim kuruluflunun de erlendirmelerini gözden geçirmek ve ba ms z denetimin sonuçlar n de erlendirmek, Banka'n n sözleflme imzalayaca derecelendirme kurulufllar, ba ms z denetim kurulufllar ve de erleme kurulufllar ile bunlar n yönetici ve çal flanlar n n Banka ile iliflkili faaliyetlerinde ba ms zl n ve tahsis edilen kaynaklar n yeterlili ini de erlendirmek, Banka'n n alaca destek hizmetine iliflkin risk de erlendirmesi yapmak ve destek hizmeti kuruluflunun sa lad hizmetlerin yeterlili ini izlemek ve Banka'n n finansal raporlar n n gerçek ve yans t lmas gereken tüm bilgileri kapsay p kapsamad n, ilgili mevzuata uygun olarak haz rlan p haz rlanmad n gözetmek, tespit edilen hata ve usulsüzlükleri düzelttirmekle görevli ve yetkilidir. Likidite Riski Yönetimi Komitesi (LRYK) Komite Üyeleri Ergun Özen (Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi) Dr. M. Cüneyt Sezgin (Yönetim Kurulu Üyesi) Uruz Ersözo lu (Genel Müdür Yard mc s ) Metin K l ç (Birim Müdürü) Ebru Ogan (Birim Müdürü) Komite Faaliyetleri Banka'n n at l YP likiditesini belirlemek, Periyodik olarak likidite raporu ve erken uyar sinyallerini takip etmek, Banka'n n içinde bulundu u stres seviyesini belirlemek, Likidite krizi durumunda, Banka'n n likiditesini etkileyebilecek iç ve d fl verileri izlemek, Likidite kriz plan ile paralel aksiyon plan n n uygulanmas n sa lamak, Müflteri güveni, fonlama maliyeti ve önemli likidite art rma stratejilerine iliflkin önlemleri belirlemek ve Komite kararlar n n uygulanmas n teminen Banka içi iletiflim ve koordinasyonu sa lamak. Di er Komiteler Banka'n n ilgili birimleri ile bilgi ve görüfl al flveriflini sa layarak risk yönetimi ve iç denetim sistemlerinin Banka içinde yerleflmesini desteklemek üzere piyasa, kredi ve operasyonel risk alt komiteleri tesis edilmifltir. Piyasa Riski Komitesi, al m-sat m ifllemlerinden kaynaklanan piyasa riskini, vade uyuflmazl ndan kaynaklanan faiz riskini, likidite riskini ve al msat m portföyünün risk limit/kullan mlar n izleyerek, piyasa riskine maruz pozisyonlarda meydana gelen de ifliklikler konusunda bilgi ak fl sa lamaktad r. Kredi Riski Komitesi, kredi riskini ölçen modelin etkinli ini izleyerek kredi riski ölçüm sonuçlar n de erlendirmekte ve kredi riskine maruz pozisyonda meydana gelen de ifliklikler konusunda bilgi ak fl sa lamaktad r. Operasyonel Risk Komitesi ise, operasyonel risklerin kontrolü, yönetimi ve al nacak aksiyonlar n takibine iliflkin faaliyetleri yürütmektedir. 91

90 Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu Banka'n n ç Kontrol Sistemi, Yönetim Kurulu'nun, faaliyetlerin mevzuata ve iç düzenlemelere uygun olarak yürütülmesini, muhasebe ve raporlama sisteminin bütünlü ünü, güvenilirli ini ve bilgilerin zaman nda elde edilebilirli ini her seviyedeki personeli taraf ndan uyulacak ve uygulanacak sürekli kontrol faaliyetlerinden ve bunlara iliflkin mekanizmalar n bütününden oluflmaktad r. Teftifl Kurulu Baflkanl, Bankac l k Kanunu baflta olmak üzere yasal düzenlemeler ve Banka yönetmeliklerine uygun biçimde ve günlük faaliyetlerden ba ms z olarak, öncelikle iç kontrol ve risk yönetim sistemlerine yönelik olmak üzere, Banka'n n tüm faaliyet ve birimlerini kapsayacak flekilde sistematik denetimler yapmaktad r. Bu çerçevede, Banka'n n yurtiçi ve yurtd fl flubeleri ile genel müdürlük birimleri ve Garanti'nin konsolidasyona tabi ortakl klar nda denetim çal flmalar gerçeklefltirilmektedir. ç Kontrol Merkezi, Banka içinde sa l kl bir iç kontrol ortam n n oluflturulmas n ve koordinasyonunu, Banka faaliyetlerinin yönetim stratejisi ve politikalar na uygun olarak düzenli, verimli ve etkin bir flekilde mevcut mevzuat ve kurallar çerçevesinde yürütülmesini, hesap ve kay t düzeninin bütünlü ünü, güvenilirli ini sa lamaktad r. Bu kapsamda, görevlerin fonksiyonel ayr l, yetki ve sorumluluklar n paylafl m, mutabakat düzeninin kurulmas, süreçlere oto kontrol ve sistemsel kontrollerin yerlefltirilmesi ve maruz kal nan risklerin tan mlanmas ve izlenmesi yönünde altyap lar oluflturulmaktad r. Risk Yönetim Sistemi, Yönetim Kurulu'nun, Banka'n n gelecekteki nakit ak mlar n n ihtiva etti i risk-getiri yap s n, buna ba l olarak faaliyetlerin niteli ini ve düzeyini izlemek, kontrol alt nda tutmak ve gerekti inde de ifltirmek amac yla uygulamaya koydu u standart belirleme, bilgilendirme, standartlara uygunlu u tespit etme, karar alma ve uygulama sürecine iliflkin mekanizmalar n tümünü oluflturmaktad r. Banka'n n faaliyetlerinden kaynaklanan tüm risklerin bir arada ölçüldü ü ve ifltirak risklerinin de dikkate al narak yönetildi i, mevzuatla uyumlu entegre bir risk yönetimi sistemi kurmak ve bu sisteme dayal olarak Garanti'nin de erini maksimize edecek optimum risk-getiri-sermaye dengesini kurmaya dönük bir yap y Banka genelinde oluflturmak Risk Yönetimi Müdürlü ü'nün fonksiyonlar ndand r. 22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumluluklar Garanti Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerinin yetki ve sorumluluklar na ait detaylara, Garanti web sitesinde yay nlanmakta olan Banka Ana Sözleflmesi'nin 18. ve 32. maddelerinde aç k bir flekilde yer verilmifltir. 23. Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esaslar Yönetim Kurulu toplant gündemi esas olarak Genel Müdür'ün görüflme talep etti i hususlar ile Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birinin gündeme ilave edilmesini istedi i konulardan oluflmaktad r. Yönetim Kurulu ayda bir kez toplanmakta, toplant günleri y lbafl nda bütün üyelere sirküle edilmektedir. Yönetim Kurulu üyeleri aras nda ve genel müdürlükle iletiflimi sa lamak üzere bir sekretarya kurulmufl bulunmaktad r. Yönetim Kurulu üyelerinin Yönetim Kurulu toplant lar nda do al olarak her konuda farkl görüfl, aç klama ve bu konuda kararlara flerh düflme olana bulunmaktad r. Garanti Yönetim Kurulu'nda yasal düzenlemelere paralel olarak ba ms z üye bulunmamaktad r. 24. fiirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasa Banka Yönetim Kurulu üyelerinin dönem içinde Garanti ile ifllem yapmalar ve rekabet yasa n n uygulan p uygulanmamas konular nda, Yönetim Kurulu üyelerinin ifllem yapmalar ve rekabet etmeleri halinde oluflabilecek ç kar çat flmalar n düzenleyen Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerine paralel uygulamalar benimsenmifltir. 25. Etik Kurallar Garanti Yönetim Kurulu taraf ndan belirlenmifl bir kurumsal yönetim ilkeleri bütünü bulunmamakla birlikte, Banka n n, kurumsal yönetim ilkeleri ve etik de erlere verdi i önem paralelinde çal flanlar n n davran fllar n ve ifl iliflkilerini düzenlemek amac yla nsan Kaynaklar Müdürlü ü taraf ndan belirlenmifl bir Etik lkeler El Kitab ve bu konuda yay nlanm fl bir duyuru bulunmaktad r. Etik lkeler El Kitab 'nda Banka kaynaklar, iliflkiler, risk, f rsat eflitli i ve sorumluluklar ile cinsel taciz konular nda etik ilkelere yer verilmekte, etik ilkelere uygun çal flma ortam n n yarat lmas nda yöneticilerin sorumluluklar belirtilmekte ve etik ilkelere ayk r davran fllarda Banka Disiplin Kurulu nun yetkili oldu u cezalar aç klanmaktad r. Kitapta yer verilen etik ilkelere ayk r davran fllar, yasalara, topluma ve Garanti'nin de er yarg lar na ters düflen, çal flanlar n ve müflterilerin haklar n ihlal eden, Banka'n n operasyon maliyetini yükseltip, verimlili i düflüren tüm faaliyetleri kapsamaktad r. Garanti'nin inanc ; toplam kalite anlay fl n n, ancak do ruluk, dürüstlük ve sayg temeline dayal insan kaynaklar politikas n n, çal flma prensiplerinin ve etik ilkelerin ödünsüz uygulanmas yla gerçekleflece idir. Etik lkeler El Kitab 'na ek olarak, vazgeçilmez de erler gerek tüm çal flanlara aç k intranet sitesinde gerekse kamuoyuna aç k internet sitesinde duyurulmaktad r. Ayr ca Garanti, müflteri odakl l k felsefesi paralelinde ilke ve de erlerini Müflteri Memnuniyeti Anayasas kitapç alt nda toplayarak tüm çal flanlar n n ve müflterilerinin bilgisine sunmufltur. 26. Yönetim Kurulu'nda Oluflturulan Komitelerin Say, Yap ve Ba ms zl Garanti, kurumsal yönetim prensiplerine verdi i önemin bir sonucu olarak, oluflturulmas na iliflkin herhangi bir yasal düzenleme olmad dönemde, Yönetim Kurulu'nun denetim ve gözetim faaliyetlerini yerine getirmesine yard mc olmak, Banka ve yat r mc lar n ç karlar n daha etkin bir flekilde korumak amac yla Denetim Komitesi'ni oluflturmufltur. Komite, nihai ve birinci derece sorumluluk Yönetim Kurulu'nda olmak üzere 2001 y l ndan itibaren etkin bir flekilde çal flmaktad r. Komite'nin görev ve sorumluluklar n n Bankac l k Kanunu ve bu konudaki yönetmeliklerle tam olarak uyumlu hale getirilmesine yönelik çal flmalar tamamlanm flt r. Denetim Komitesi'nin kurulufl ve iflleyifli ile ilgili detayl bilgiye bu raporun 21. maddesinde yer verilmektedir. 27. Yönetim Kurulu'na Sa lanan Mali Haklar Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakk verilir. Huzur hakk bedeli Genel Kurul Toplant s nda belirlenmektedir. Banka'n n herhangi bir Yönetim Kurulu üyesine ve yöneticilerine borç, kredi ve flahsi kredi ad alt nda kredi ve lehine kefalet gibi teminatlar verilmemifltir. 92

91 Y ll k Rapor 2006 Bölüm III KONSOL DE OLMAYAN F NANSAL B LG LER VE R SK YÖNET M NE L fik N DE ERLEND RMELER

92 94 Ba ms z Denetim Raporu

93 Denetçiler Raporu Y ll k Rapor 2006 Türkiye Garanti Bankas Anonim fiirketi Hissedarlar Ola an Genel Kurulu na Türkiye Garanti Bankas Anonim fiirketi nin 2006 takvim y l ifllem ve hesaplar, 5411 say l Bankac l k Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasas Kanunu, genel kabul görmüfl muhasebe kurallar, ilgili mevzuat ve Banka n n Ana Sözleflme hükümleri göz önünde bulundurularak taraf m zca denetlenmifl ve Banka n n Bilanço Kâr ve Zarar Hesaplar n n muhasebe kay tlar na ve kay tlar n da ilgili belgelere uygunlu u belirlenmifltir. Bu sonuçlara göre Yönetim Kurulu nca görüfllerinize sunulan 2006 y l Bilanço ile Kâr ve Zarar Hesaplar n n onaylanmas n önerir, ayr ca net kâr tutar n n Yönetim Kurulu taraf ndan önerilen esaslar çerçevesinde tahsisi hususundaki mutabakat m z arz ederiz. Sayg lar m zla, Murat NAN Denetçi Altan Reha GÖKSU Denetçi 95

94 Türkiye Garanti Bankas A.fi. nin 31 Aral k 2006 Tarihi tibar yla Haz rlanan Y l Sonu Konsolide Olmayan Finansal Raporu Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No: 2 Befliktafl stanbul Telefon: (212) Faks: (212) Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurumu taraf ndan düzenlenen Bankalarca Kamuya Aç klanacak Finansal Tablolar ile Bunlara liflkin Aç klama ve Dipnotlar Hakk nda Tebli e göre haz rlanan y l sonu konsolide olmayan finansal raporu, afla da yer alan bölümlerden oluflmaktad r: 1. Banka Hakk nda Genel Bilgiler 2. Bankan n Konsolide Olmayan Finansal Tablolar 3. lgili Dönemde Uygulanan Muhasebe Politikalar na liflkin Aç klamalar 4. Bankan n Mali Bünyesine liflkin Bilgiler 5. Konsolide Olmayan Finansal Tablolara liflkin Aç klama ve Dipnotlar 6. Di er Aç klama ve Dipnotlar 7. Ba ms z Denetim Raporu Bu raporda yer alan konsolide olmayan finansal tablolar ile bunlara iliflkin aç klama ve dipnotlar, Bankalar n Muhasebe Uygulamalar na ve Belgelerin Saklanmas na liflkin Usul ve Esaslar Hakk nda Yönetmelik, Türkiye Muhasebe Standartlar, Türkiye Finansal Raporlama Standartlar, bunlara iliflkin ek ve yorumlar ile Bankam z kay tlar na uygun olarak, aksi belirtilmedi i müddetçe bin Yeni Türk Liras cinsinden haz rlanm fl olup, ba ms z denetime tabi tutulmufl ve iliflikte sunulmufltur. Ferit F. fiahenk M. Cüneyt Sezgin Des O Shea S. Ergun Özen Ayd n fienel Mustafa Kelefl Yönetim Kurulu Baflkan Denetim Komitesi Üyesi Denetim Komitesi Üyesi Genel Müdür Genel Müdür Yard mc s Muhasebe Müdürü (Y) Bu finansal rapor ile ilgili olarak sorular n iletilebilece i yetkili personele iliflkin bilgiler: Ad-Soyad/Unvan: Handan SAYGIN/Kurumsal Strateji fl Gelifltirme ve Yat r mc liflkileri Müdürü Tel : (0212) Faks : (0212)

95 Tarihli Konsolide Olmayan Finansal Tablolara liflkin Dipnotlar Y ll k Rapor 2006 B R NC BÖLÜM Sayfa No: Genel Bilgiler I. Banka n n kurulufl tarihi, bafllang ç statüsü, an lan statüde meydana gelen de ifliklikleri ihtiva eden Banka'n n tarihçesi 98 II. Banka n n sermaye yap s, yönetim ve denetimi do rudan veya dolayl olarak tek bafl na veya birlikte elinde bulunduran III. ortaklar, varsa bu hususlarda y l içindeki de ifliklikler ile dahil oldu u gruba iliflkin aç klama 98 Banka n n yönetim kurulu baflkan ve üyeleri, denetim kurulu üyeleri ile genel müdür ve yard mc lar n n nitelikleri, varsa bunlarda meydana gelen de ifliklikler ile Banka'da sahip olduklar paylara iliflkin aç klama 98 IV. Banka da nitelikli pay sahibi olan kifli ve kurulufllara iliflkin aç klamalar 99 V. Banka'n n hizmet türü ve faaliyet alanlar n içeren özet bilgi 99 K NC BÖLÜM Konsolide Olmayan Finansal Tablolar I. Bilançolar - Aktif kalemler 100 II. Bilançolar - Pasif kalemler 101 III. Naz m hesaplar tablosu 102 IV. Gelir tablosu 103 V. Özkaynak de iflim tablosu 104 VI. Nakit ak fl tablosu 105 VII. Kâr da t m tablosu 106 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Muhasebe Politikalar I. Sunum esaslar na iliflkin aç klamalar 107 II. Finansal araçlar n kullan m stratejisi ve yabanc para cinsinden ifllemlere iliflkin aç klamalar 107 III. Vadeli ifllem ve opsiyon sözleflmeleri ile türev ürünlere iliflkin aç klamalar 107 IV. Faiz gelir ve giderine iliflkin aç klamalar 108 V. Ücret ve komisyon gelir ve giderlerine iliflkin aç klamalar 108 VI. Finansal varl klara iliflkin aç klama ve dipnotlar 108 VII. Finansal varl klarda de er düflüklü üne iliflkin aç klamalar 109 VIII. Finansal araçlar n netlefltirilmesine iliflkin aç klamalar 109 IX. Sat fl ve geri al fl anlaflmalar ve menkul de erlerin ödünç verilmesi ifllemlerine iliflkin aç klamalar 109 X. Sat fl amaçl duran varl klar ve durdurulan faaliyetlere iliflkin aç klamalar 109 XI. fierefiye ve di er maddi olmayan duran varl klara iliflkin aç klamalar 109 XII. Maddi duran varl klara iliflkin aç klamalar 110 XIII. Kiralama ifllemlerine iliflkin aç klamalar 110 XIV. Karfl l klar ve koflullu yükümlülüklere iliflkin aç klamalar 110 XV. Çal flanlar n haklar na iliflkin yükümlülüklere iliflkin aç klamalar 110 XVI. Vergi uygulamalar na iliflkin aç klamalar 111 XVII. Borçlanmalara iliflkin ilave aç klamalar 112 XVIII. Hisse senetleri ve ihrac na iliflkin aç klamalar 112 XIX. Aval ve kabullere iliflkin aç klamalar 112 XX. Devlet teflviklerine iliflkin aç klama ve dipnotlar 112 XXI. Raporlaman n bölümlemeye göre yap lmas na iliflkin aç klamalar 112 XXII. Di er hususlara iliflkin aç klamalar 113 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Mali Bünyeye liflkin Bilgiler I. Sermaye yeterlili i standart oran na iliflkin aç klamalar 114 II. Kredi riskine iliflkin aç klamalar 116 III. Piyasa riskine iliflkin aç klamalar 117 IV. Operasyonel riske iliflkin aç klamalar 118 V. Kur riskine iliflkin aç klamalar 118 VI. Faiz oran riskine iliflkin aç klamalar 119 VII. Likidite riskine iliflkin aç klamalar 122 VIII. Finansal varl k ve borçlar n gerçe e uygun de eri ile gösterilmesine iliflkin aç klamalar 122 IX. Baflkalar n n nam ve hesab na yap lan ifllemler, inanca dayal ifllemlere iliflkin aç klamalar 123 BEfi NC BÖLÜM Konsolide Olmayan Finansal Tablolara liflkin Aç klama ve Dipnotlar I. Bilançonun aktif hesaplar na iliflkin aç klama ve dipnotlar 123 II. Bilançonun pasif hesaplar na iliflkin aç klama ve dipnotlar 135 III. Naz m hesaplara iliflkin aç klama ve dipnotlar 140 IV. Gelir tablosuna iliflkin aç klama ve dipnotlar 142 V. Özkaynak de iflim tablosuna iliflkin aç klama ve dipnotlar 145 VI. Nakit ak fl tablosuna iliflkin aç klama ve dipnotlar 147 VII. Banka n n dahil oldu u risk grubuna iliflkin aç klamalar 148 VIII. Bilanço sonras hususlar 149 IX. Banka'n n yurtiçi, yurtd fl, k y bankac l bölgelerindeki flube veya ifltirakler ile yurtd fl temsilciliklerine iliflkin aç klamalar 149 ALTINCI BÖLÜM Di er Aç klamalar I. Banka n n faaliyetlerine iliflkin di er aç klamalar 150 YED NC BÖLÜM Ba ms z Denetim Raporu I. Ba ms z denetim raporuna iliflkin olarak aç klanmas gereken hususlar

96 Tarihli Konsolide Olmayan Finansal Tablolara liflkin Dipnotlar Türkiye Garanti Bankas A.fi. 31 Aral k 2006 Tarihi tibar yla Haz rlanan Y l Sonu Konsolide Olmayan Finansal Raporu (Para birimi: Bin Yeni Türk Liras olarak ifade edilmifltir.) 1 Genel bilgiler 1.1 Banka'n n kurulufl tarihi, bafllang ç statüsü, an lan statüde meydana gelen de ifliklikleri ihtiva eden Banka'n n tarihçesi Türkiye Garanti Bankas Anonim fiirketi'nin ("Banka") kurulmas na 11 Nisan 1946 tarih ve 3/4010 say l Bakanlar Kurulu karar yla izin verilmifl ve "Ana Sözleflme" 25 Nisan 1946 tarihli Resmi Gazete'de yay mlanm flt r. Genel Müdürlü ü stanbul'da yerleflik olan Banka yurtiçinde 478, yurtd fl nda 5 flubesi ve 4 temsilcili i ile hizmet vermektedir. 1.2 Banka'n n sermaye yap s, yönetim ve denetimini do rudan veya dolayl olarak tek bafl na veya birlikte elinde bulunduran ortaklar, varsa bu hususlarda y l içindeki de ifliklikler ile dahil oldu u gruba iliflkin aç klama 31 Aral k 2006 tarihi itibar yla Banka'n n %25,87 hissesine sahip olan Do ufl Holding Afi çat s alt nda bulunan flirketler toplulu u Do ufl Grubu olarak tan mlanm flt r. Do ufl Holding Afi detay 1,4 nolu notta verildi i üzere Banka'n n ç kar lm fl sermayesinin %25,5'ine tekabül eden toplam adet Banka hissesini General Electric ("GE") grubuna dahil "GE Araflt rma ve Müflavirlik Limited fiti."ne 22 Aral k 2005 tarihinde satm fl, ilgili sat fl ifllemi ile birlikte GE Banka yönetiminde ortak söz sahibi olmufltur. Do ufl Grubu 1951 y l nda inflaat ve taahhüt alan nda faaliyet göstermek amac yla kurulan Do ufl Grubu, bugün 'den fazla çal flan yla, inflaat sektörü yan nda finansal hizmetler, otomotiv, medya, turizm ve hizmet sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Do ufl Grubu, uluslararas flirketler ile yapm fl oldu u distribütörlük, yönetim veya franchise anlaflmalar veya ortakl klar sonucu Volkswagen, Audi, Bentley, Porsche, Seat, Scania, ITT Sheraton, Hyatt Regency, Jeeves, Armani, Gucci ve CNBC gibi tan nm fl markalar n Türkiye'deki yetkilisi olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. nflaat sektöründe; Arakl - yidere ve Sinop-Boyabat otoyol projeleri, Kad köy-kartal ve Otogar-Ba c lar metro projeleri, Yusufeli ve Artvin barajlar, Ukrayna Dinyeper Köprüsü Do ufl Grubu'nun devam eden önemli projeleri aras nda yer almaktad r. Do ufl Grubu, yurtiçinde yap-ifllet-devret modeliyle ihale edilmifl olan Dalaman, Didim, Turgutreis, Bodrum, Antalya gibi befl marinaya ve güney sahillerinde yer alan Sheraton Voyager, Club Aldiana ve Paradise Side Apart Otel gibi turizm yat r mlar na sahiptir. Do ufl Grubu'nun finans sektöründeki yat r mlar ise; Türkiye Garanti Bankas Afi, Garanti Bank International NV, Garanti Bank Moscow, Garanti Finansal Kiralama Afi, Garanti Yat r m Menkul K ymetler Afi, Garanti Portföy Yönetimi Afi, Garanti Sigorta Afi, Garanti Emeklilik ve Hayat Afi, Garanti Faktoring Hizmetleri Afi, Garanti Ödeme Sistemleri Afi, Garanti Gayrimenkul Yat r m Ortakl Afi ve Volkswagen Do ufl Tüketici Finansman Afi'dir. General Electric Grubu GE, uçak motoru ve enerji üretimi ile su ve güvenlik teknolojilerinden t bbi sistemlere, kurumsal - bireysel finansman hizmetlerinden medya hizmetlerine dek pek çok alanda hizmet veren bir teknoloji, medya ve finansal hizmetler flirketidir. GE, her biri kendi birimleriyle hizmet veren alt temel iflkolu vas tas yla, 100'den fazla ülkede faaliyet göstermekte, dünya çap nda 300 binden fazla çal flan istihdam etmektedir. Bu alt iflkolu flöyle s ralanmaktad r: GE Tüketici Finansman GE Ticari Finansman GE Sa l k GE Endüstriyel GE Alt Yap NBC Universal GE'nin alt temel iflkolundan biri olan GE Tüketici Finansman, 41 ülkede, tüketicilere, perakendecilere ve otomobil bayilerine kredi temin etmektedir. GE Tüketici Finansman, dünya çap nda, baflta ma aza kredi kartlar, tüketici kredileri, banka kartlar, otomobil kredisi ve leasing, mortgage, kurumsal seyahat ve harcama kartlar, borç konsolidasyonu, ipote e dayal konut kredisi ve kredi sigortas olmak üzere, pek çok finansal ürünü müflterilerinin hizmetine sunmaktad r. 1.3 Banka'n n Yönetim Kurulu Baflkan ve üyeleri, Denetim Komitesi üyeleri ile Genel Müdür ve yard mc lar n n nitelikleri, varsa bunlarda meydana gelen de iflikler ile bankada sahip olduklar paylara iliflkin aç klamalar Yönetim Kurulu Baflkan ve Üyeleri: Ad Soyad Ferit Faik fiahenk Süleyman Sözen Muammer Cüneyt Sezgin Dr. Ahmet Kamil Esirtgen Richard Alan Laxer Des O'Shea Charles Edward Alexander Dimitri Lysander Stockton Sait Ergun Özen Görevi Yönetim Kurulu Baflkan Yönetim Kurulu Baflkan Vekili Yönetim Kurulu Üyesi - Denetim Komitesi Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi - Denetim Komitesi Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Göreve Atanma Tarihi Ö renim Durumu Lisans Lisans Doktora Doktora Lisans Yüksek Lisans Lisans Lisans Lisans Bankac l k ve flletmecilik Dallar nda fl Tecrübesi 16 y l 24 y l 21 y l 32 y l 23 y l 29 y l 26 y l 15 y l 19 y l Banka'n n Yönetim Kurulu görevinden ayr lan Daniel Noel O'Connor' n yerine 2 Kas m 2006 tarihi itibarıyla kalan süreyi tamamlamak ve Genel Kurul toplant s nda onaya sunulmak üzere GE Araflt rma ve Müflavirlik Limited fiirketi'ni temsilen Des O'Shea seçilmifltir. Banka'n n 21 fiubat 2007 tarihli Yönetim Kurulu toplant s nda Yönetim Kurulu üyeli inden ayr lan Richard Alan Laxer' n yerine Olivier B.R.V. Piani'nin atanmas na karar verilmifltir. 98

97 Y ll k Rapor 2006 Türkiye Garanti Bankas A.fi. 31 Aral k 2006 Tarihi tibar yla Haz rlanan Y l Sonu Konsolide Olmayan Finansal Raporu (Para birimi: Bin Yeni Türk Liras olarak ifade edilmifltir.) Genel Müdür ve Yard mc lar : Ad Soyad Görevi Sait Ergun Özen Genel Müdür Adnan Memifl GMY-Destek Hizmetleri Ali Fuat Erbil GMY-Bireysel Bankac l k Ali Temel GMY-Krediler Gökhan Erun GMY- nsan Kaynaklar & Yat r m Bankac l Faruk Nafiz Karadere GMY-KOB Bankac l Halil Hüsnü Erel GMY-Operasyon Hizmetleri Uruz Ersözo lu GMY-Hazine Tolga Egemen GMY-Finansal Kurumlar & Kurumsal Bankac l k Turgay Gönensin GMY-Ticari Bankac l k Ayd n fienel GMY-Genel Muhasebe & Finansal Raporlama Zekeriya Öztürk GMY-Uluslararas fl Gelifltirme Göreve Atanma Tarihi Ö renim Durumu Lisans Lisans Doktora Lisans Yüksek Lisans Lisans Lisans Lisans Lisans Lisans Lisans Yüksek Lisans Bankac l k ve flletmecilik Dallar nda fl Tecrübesi 19 y l 28 y l 14 y l 16 y l 12 y l 24 y l 21 y l 15 y l 14 y l 21 y l 25 y l 11 y l Yukar da belirtilen kiflilerin Banka hisselerinin halka aç k olmayan k sm içerisinde pay yoktur. 1.4 Banka da nitelikli pay sahibi olan kifli ve kurulufllara iliflkin aç klamalar Ad Soyad / Ticaret Unvan Pay Tutarlar Pay Oranlar Ödenmifl Paylar Ödenmemifl Paylar Do ufl Holding Afi %22, GE Araflt rma ve Müflavirlik Ltd. fiti %25, ve 2005 y llar içerisinde Do ufl Holding Afi sahibi oldu u Banka hisseleri üzerinde al m opsiyonu verilmesi hususunda yurtd fl nda yerleflik bir yat r mc yla iki ayr opsiyon anlaflmas imzalam flt r. lgili Menkul K ymet Ödünç Sözleflmeleri çerçevesinde yat r mc, Banka sermayesinin %11,50'sine tekabül eden beheri 1 Ykr'den toplam adet hisse senedini anlaflma süresi içinde sat fl dahil her türlü tasarrufta bulunabilecek flekilde tüm mülkiyet haklar yla teslim alm flt r. Banka'n n ç kar lm fl sermayesinin % 25,5'ine tekabül eden toplam YTL nominal de erli hisse senetleri ile Banka taraf ndan ç kar lm fl kurucu hisselerinden 182 adedinin GE Capital Corporation' n Türkiye'de kurulu ifltiraki olan GE Araflt rma ve Müflavirlik Limited fiti.'ne sat fl 22 Aral k 2005 tarihinde tamamlanm flt r. Bu çerçevede, Sermaye Piyasas Kurulu'nun Seri: IV, No: 8 say l Halka Aç k Anonim Ortakl klar Genel Kurullar nda Vekaleten Oy Kullan lmas na ve Ça r Yoluyla Vekâlet veya Hisse Senedi Toplanmas na liflkin Esaslar Tebli i'nin 17. maddesi uyar nca bakiye YTL nominal de erli hisse senedi için 27 Mart 2006 tarihinde bafllamak üzere birim hisse de eri 3,90 YTL'den yat r mc lara ça r yap lm flt r. Ça r süresi 10 Nisan 2006 tarihinde sona ermifl olup yat r mc lar toplam 1 YTL nominal de erli adet pay ile ça r ya karfl l k vermifltir. lgili ça r ifllemi sonucunda GE Araflt rma ve Müflavirlik Limited fiti.'nin pay tutar YTL'ye yükselmifltir. Banka'n n Ana Sözleflmesi gere ince 370 adet kurucu hissesi bulunmaktad r. Ana Sözleflme'ye göre %5 oran nda yasal yedeklerin ayr lmas, sermayenin %5'i oran ndaki birinci temettünün da t lmas ndan ve kalan k sm n %5'inin ola anüstü yedek akçeler olarak ayr lmas ndan sonra da t labilir tutar n %10'u kurucu hisse sahiplerine da t l r. 1.5 Banka'n n hizmet türü ve faaliyet alanlar na iliflkin özet bilgi Banka'n n faaliyet alanlar Ana Sözleflme'nin 3. maddesinde afla daki gibi belirtilmifltir; Her türlü bankac l k ifllemleri, Bankac l k Kanunu'nun verdi i imkânlar dahilinde her çeflit teflebbüslere giriflmek ve flirket kurmak ve bunlar n hisse senetlerini sat n almak ve satmak, Bankac l kla müteraffik vekâlet, sigorta acenteli i, komisyon ve nakliye iflleri yapmak, Türkiye Cumhuriyeti ve sair resmi ve hususi kurulufllar n ç kartacaklar borçlanma tahvilleri ile hazine tahvil ve bonolar ve di er pay senetleri ve tahvilleri sat n almak ve satmak, D fl memleketlerle iktisadi münasebetleri gelifltirmek, Bankac l k Kanunu'na ayk r olmamak flart ile her türlü iktisadi faaliyetlerde bulunmak. Bu maddede yaz l ifllemler s n rl olmay p, tadadidir. Bu ifllemlerden baflka herhangi bir ifllem yap lmas Banka için faydal görülürse, buna bafllan lmas, Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Genel Kurul taraf ndan karara ba lanmas na ve Ana Sözleflme'de de ifliklik mahiyetinde olan bu karar n Sanayi ve Ticaret Bakanl 'nca onanmas na ba l d r. Bu suretle tasdik olunan karar Ana Sözleflmeye eklenir. Banka bir ihtisas bankas olmay p tüm bankac l k faaliyetlerinde bulunmaktad r. Müflterilere kulland r lan kredilerin en önemli kayna mevduatt r. Öngörülen verim oran n sa lamak kofluluyla, çeflitli sektörlerde faaliyette bulunan kurulufllara kredi kulland r lmaktad r. Öte yandan Banka, teminat mektuplar, akreditif kredileri ve kabul kredileri baflta olmak üzere çeflitli türde gayrinakdi kredi kulland r lmas na da önem vermektedir. 99

98 Tarihli Konsolide Olmayan Finansal Tablolar Türkiye Garanti Bankas Anonim fiirketi 31 Aral k 2006 Tarihi tibar yla Bilanço 2 Konsolide Olmayan Finansal Tablolar Bin Yeni Türk Liras AKT F KALEMLER CAR DÖNEM ÖNCEK DÖNEM Dipnot 31/12/06 31/12/05 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAK T DE ERLER VE MERKEZ BANKASI II. GERÇE E UYGUN D FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) Al m Sat m Amaçl Finansal Varl klar Devlet Borçlanma Senetleri Sermayede Pay Temsil Eden Menkul De erler Di er Menkul De erler Gerçe e Uygun De er Fark Kâr/Zarara Yans t lan O. S n fland r lan FV Devlet Borçlanma Senetleri Sermayede Pay Temsil Eden Menkul De erler Di er Menkul De erler Al m Sat m Amaçl Türev Finansal Varl klar III. BANKALAR VE D ER MAL KURULUfiLAR IV. PARA P YASALARINDAN ALACAKLAR Bankalararas Para Piyasas ndan Alacaklar MKB Takasbank Piyasas ndan Alacaklar Ters Repo fllemlerinden Alacaklar V. SATILMAYA HAZIR F NANSAL VARLIKLAR (Net) Sermayede Pay Temsil Eden Menkul De erler Devlet Borçlanma Senetleri Di er Menkul De erler VI. KRED LER Krediler Takipteki Krediler Özel Karfl l klar (-) VII. FAKTOR NG ALACAKLARI VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) Devlet Borçlanma Senetleri Di er Menkul De erler IX. fit RAKLER (Net) Mali fltirakler Mali Olmayan fltirakler X. BA LI ORTAKLIKLAR (Net) Konsolide Edilmeyen Mali Ortakl klar Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortakl klar XI. B RL KTE KONTROL ED LEN ORTAKLIKLAR (Net) Mali Ortakl klar Mali Olmayan Ortakl klar XII. K RALAMA filemler NDEN ALACAKLAR (Net) Finansal Kiralama Alacaklar Faaliyet Kiralamas Alacaklar Di er Kazan lmam fl Gelirler (-) XIII. R SKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV F NANSAL VARLIKLAR Gerçe e Uygun De er Riskinden Korunma Amaçl lar Nakit Ak fl Riskinden Korunma Amaçl lar Yurtd fl ndaki Net Yat r m Riskinden Korunma Amaçl lar XIV. MADD DURAN VARLIKLAR (Net) XV. MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) fierefiye Di er XVI. VERG VARLI I Cari Vergi Varl Ertelenmifl Vergi Varl XVII. SATIfi AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR (Net) XVIII. D ER AKT FLER AKT F TOPLAMI Aç klama ve dipnotlar bu finansal tablolar n tamamlay c bir unsurudur. 100

99 Y ll k Rapor 2006 Türkiye Garanti Bankas Anonim fiirketi 31 Aral k 2006 Tarihi tibar yla Bilanço Bin Yeni Türk Liras PAS F KALEMLER CAR DÖNEM ÖNCEK DÖNEM Dipnot 31/12/06 31/12/05 TP YP Toplam TP YP Toplam I. MEVDUAT II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV F NANSAL BORÇLAR III. ALINAN KRED LER IV. PARA P YASALARINA BORÇLAR Bankalararas Para Piyasalar ndan Borçlar MKB Takasbank Piyasas ndan Borçlar Repo fllemlerinden Sa lanan Fonlar V. HRAÇ ED LEN MENKUL KIYMETLER (Net) Bonolar Varl a Dayal Menkul K ymetler Tahviller VI. FONLAR VII. MUHTEL F BORÇLAR VIII. D ER YABANCI KAYNAKLAR IX. FAKTOR NG BORÇLARI X. K RALAMA filemler NDEN BORÇLAR (Net) Finansal Kiralama Borçlar Faaliyet Kiralamas Borçlar Di er Ertelenmifl Finansal Kiralama Giderleri ( - ) XI. R SKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV F NANSAL BORÇLAR Gerçe e Uygun De er Riskinden Korunma Amaçl lar Nakit Ak fl Riskinden Korunma Amaçl lar Yurtd fl ndaki Net Yat r m Riskinden Korunma Amaçl lar XII. KARfiILIKLAR Genel Karfl l klar Yeniden Yap lanma Karfl l Çal flan Haklar Karfl l Sigorta Teknik Karfl l klar (Net) Di er Karfl l klar XIII. VERG BORCU Cari Vergi Borcu Ertelenmifl Vergi Borcu XIV. SATIfi AMAÇLI DURAN VARLIKLARA L fik N BORÇLAR XV. SERMAYE BENZER KRED LER XVI. ÖZKAYNAKLAR Ödenmifl Sermaye Sermaye Yedekleri Hisse Senedi hraç Primleri Hisse Senedi ptal Kârlar Menkul De erler De er Art fl Fonu Maddi Duran Varl klar Yeniden De erleme De er Art fllar Maddi Olmayan Duran Varl klar Yeniden De erleme De er Art fllar fltirakler, Ba l Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonlar (Etkin k s m) (30.366) (27.218) Sat fl Amaçl Duran Varl klar De er Art fllar Di er Sermaye Yedekleri Kâr Yedekleri Yasal Yedekler Statü Yedekleri Ola anüstü Yedekler Di er Kâr Yedekleri (481) - (481) Kâr veya Zarar Geçmifl Y llar Kâr ve Zararlar Dönem Net Kâr ve Zarar PAS F TOPLAMI Aç klama ve dipnotlar bu finansal tablolar n tamamlay c bir unsurudur. 101

100 Tarihli Konsolide Olmayan Finansal Tablolar Türkiye Garanti Bankas Anonim fiirketi 31 Aral k 2006 Tarihi tibar yla Bilanço D fl Yükümlülükler 102 Bin Yeni Türk Liras CAR DÖNEM ÖNCEK DÖNEM Dipnot 31/12/06 31/12/05 TP YP Toplam TP YP Toplam A. B LANÇO DIfiI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III) I. GARANT ve KEFALETLER 5.3.1, Teminat Mektuplar Devlet hale Kanunu Kapsam na Girenler D fl Ticaret fllemleri Dolay s yla Verilenler Di er Teminat Mektuplar Banka Kredileri thalat Kabul Kredileri Di er Banka Kabulleri Akreditifler Belgeli Akreditifler Di er Akreditifler Garanti Verilen Prefinansmanlar Cirolar T.C. Merkez Bankas na Cirolar Di er Cirolar Menkul K y. h. Sat n Alma Garantilerimizden Faktoring Garantilerinden Di er Garantilerimizden Di er Kefaletlerimizden II. TAAHHÜTLER 5.3.1, Cay lamaz Taahhütler Vadeli, Aktif De er Al m Taahhütleri Vadeli, Mevduat Al.-Sat. Taahhütleri fltir. ve Ba. Ort. Ser. flt. Taahhütleri Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri Men. K y. hr. Arac l k Taahhütleri Zorunlu Karfl l k Ödeme Taahhüdü Çekler çin Ödeme Taahhütlerimiz hracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri Kredi Kart Harcama Limit Taahhütleri Aç a Menkul K ymet Sat fl Taahhütlerinden Alacaklar Aç a Menkul K ymet Sat fl Taahhütlerinden Borçlar Di er Cay lamaz Taahhütler Cay labilir Taahhütler Cay labilir Kredi Tahsis Taahhütleri Di er Cay labilir Taahhütler III. TÜREV F NANSAL ARAÇLAR Riskten Korunma Amaçl Türev Finansal Araçlar Gerçe e Uygun De er Riskinden Korunma Amaçl fllemler Nakit Ak fl Riskinden Korunma Amaçl fllemler Yurtd fl ndaki Net Yat r m Riskinden Korunma Amaçl fllemler Al m Sat m Amaçl fllemler Vadeli Döviz Al m-sat m fllemleri Vadeli Döviz Al m fllemleri Vadeli Döviz Sat m fllemleri Para ve Faiz Swap fllemleri Swap Para Al m fllemleri Swap Para Sat m fllemleri Swap Faiz Al m fllemleri Swap Faiz Sat m fllemleri Para, Faiz ve Menkul De er Opsiyonlar Para Al m Opsiyonlar Para Sat m Opsiyonlar Faiz Al m Opsiyonlar Faiz Sat m Opsiyonlar Menkul De erler Al m Opsiyonlar Menkul De erler Sat m Opsiyonlar Futures Para fllemleri Futures Para Al m fllemleri Futures Para Sat m fllemleri Futures Faiz Al m-sat m fllemleri Futures Faiz Al m fllemleri Futures Faiz Sat m fllemleri Di er B. EMANET VE REH NL KIYMETLER (IV+V+VI) IV. EMANET KIYMETLER Müflteri Fon ve Portföy Mevcutlar Emanete Al nan Menkul De erler Tahsile Al nan Çekler Tahsile Al nan Ticari Senetler Tahsile Al nan Di er K ymetler hrac na Arac Olunan K ymetler Di er Emanet K ymetler Emanet K ymet Alanlar V. REH NL KIYMETLER Menkul K ymetler Teminat Senetleri Emtia Varant Gayrimenkul Di er Rehinli K ymetler Rehinli K ymet Alanlar VI. KABUL ED LEN AVALLER VE KEFALETLER B LANÇO DIfiI HESAPLAR TOPLAMI (A+B) Aç klama ve dipnotlar bu finansal tablolar n tamamlay c bir unsurudur.

101 Y ll k Rapor 2006 Türkiye Garanti Bankas Anonim fiirketi 31 Aral k 2006 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Gelir Tablosu Bin Yeni Türk Liras GEL R VE G DER KALEMLER CAR DÖNEM ÖNCEK DÖNEM 1/1/06 1/1/05 Dipnot 31/12/06 31/12/05 I. FA Z GEL RLER Kredilerden Al nan Faizler Zorunlu Karfl l klardan Al nan Faizler Bankalardan Al nan Faizler Para Piyasas fllemlerinden Al nan Faizler Menkul De erlerden Al nan Faizler Al m Sat m Amaçl Finansal Varl klardan Gerçe e Uygun De er Fark Kâr veya Zarara Yans t lan FV Sat lmaya Haz r Finansal Varl klardan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yat r mlardan Finansal Kiralama Gelirleri Di er Faiz Gelirleri II. FA Z G DERLER Mevduata Verilen Faizler Kullan lan Kredilere Verilen Faizler Para Piyasas fllemlerine Verilen Faizler hraç Edilen Menkul K ymetlere Verilen Faizler Di er Faiz Giderleri III. NET FA Z GEL R (I - II) IV. NET ÜCRET VE KOM SYON GEL RLER Al nan Ücret ve Komisyonlar Nakdi Kredilerden Gayri Nakdi Kredilerden Di er Verilen Ücret ve Komisyonlar Nakdi Kredilere Verilen Gayri Nakdi Kredilere Verilen Di er V. TEMETTÜ GEL RLER VI. T CAR KÂR / ZARAR (Net) (56.272) Sermaye Piyasas fllemleri Kâr /Zarar (6.418) 6.2 Kambiyo fllemleri Kâr /Zarar (81.147) VII. D ER FAAL YET GEL RLER VIII. FAAL YET GEL RLER TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII) IX. KRED VE D ER ALACAKLAR DE ER DÜfiÜfi KARfiILI I (-) X. D ER FAAL YET G DERLER (-) XI. NET FAAL YET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X) XII. B RLEfiME filem SONRASINDA GEL R OLARAK KAYDED LEN FAZLALIK TUTARI - - XIII. ÖZKAYNAK YÖNTEM UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR - - XIV. NET PARASAL POZ SYON KÂRI/ZARARI - - XV. VERG ÖNCES KÂR/ZARAR (XI+XII+XIII+XIV) XVI. VERG KARfiILI I (±) Cari Vergi Karfl l Ertelenmifl Vergi Karfl l XVII. VERG SONRASI FAAL YET KÂRI/ZARARI Durdurulan Faaliyetlerden Di er - - XVIII. NET DÖNEM KÂRI/ZARARI (XV±XVI+XVII) Hisse Bafl na Kâr / Zarar (1000 YTL NOM NAL Ç N) Aç klama ve dipnotlar bu finansal tablolar n tamamlay c bir unsurudur. 103

102 Tarihli Konsolide Olmayan Finansal Tablolar Türkiye Garanti Bankas A.fi. 31 Aral k 2006 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Özkaynak De iflim Tablosu Bin Yeni Türk Liras ÖZKAYNAK KALEMLER NDEK DE fi KL KLER Dipnot Ödenmifl Ödenmifl Hisse Hisse Yasal Statü Ola anüstü Di er Dönem Geçmifl Yeni. Yeni. Menkul Toplam Sermaye Sermaye Senedi Senedi Yedek Yedekleri Yedek Akçe Yedekler Net Dönem De erleme De erleme De er. Özkaynak Enf.Düzeltme hraç ptal Akçeler Kâr /(Zarar ) Kâr /(Zarar ) Fonu De er Art fl De er Art fl ÖNCEK DÖNEM 31/12/05 Fark Primleri Kârlar Fonu I. Dönem Bafl Bakiyesi II. TMS 8 Uyar nca Yap lan Düzeltmeler (63.959) (40.840) 2.1 Hatalar n Düzeltilmesinin Etkisi Muhasebe Politikas nda Yap lan De iflikliklerin Etkisi (63.959) (40.840) III. Yeni Bakiye (I+II) Dönem çindeki De iflimler (1.676) (871) IV. Birleflmeden Kaynaklanan Art fl/azal fl V. fltirakler, Ba l Ortakl klar ve Sat lmaya Haz r Menkul K ymetlerden (871) VI. Riskten Korunma fllemlerinden (1.676) (1.676) 6.1 Nakit Ak fl Riskinden Korunma (1.676) (1.676) 6.2 Yurtd fl ndaki Net Yat r m Riskinden Korunma Aktar lan Tutarlar (57.004) (57.004) VII. Sat lmaya Haz r Menkul K ymetlerden (57.004) (57.004) VIII. Riskten Korunma fllemlerinden Nakit Ak fl Riskinden Korunma Yurtd fl ndaki Net Yat r m Riskinden Korunma IX. Dönem Net Kâr veya Zarar X. Kâr Da t m ( ) Da t lan Temettü Yedeklere Aktar lan Tutarlar ( ) Di er XI. Sermaye Art r m ( ) ( ) (7.083) Nakden Maddi Duran Varl klar Yeniden De erleme De er Art fllar (7.083) fltirakler, Ba l Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. Bedelsiz Hisse Senetleri Menkul De er De er Art fl Fonu Ödenmifl Sermaye Enflasyon Düzeltme Fark ( ) Hisse Senedi hrac Kur Farklar Di er ( ) XII. Varl klar n Elden Ç kar lmas ndan Kaynaklanan De ifliklikler XIII. Varl klar n Yeniden S n fland r lmas ndan Kaynaklanan De ifliklikler XIV. Birincil Sermaye Benzeri Borçlar XV. kincil Sermaye Benzeri Borçlar XVI. Di er (29) Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+...+XIV+XV+XVI) CAR DÖNEM 31/12/06 I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi Dönem çindeki De iflimler (30.771) II. Birleflmeden Kaynaklanan Art fl/azal fl III. Sat lmaya Haz r Menkul K ymetlerden IV. Riskten Korunma fllemlerinden (30.771) (30.771) 4.1 Nakit Ak fl Riskinden Korunma (405) (405) 4.2 Yurtd fl ndaki Net Yat r m Riskinden Korunma (30.366) (30.366) Aktar lan Tutarlar (202) (58.501) (58.703) V. fltirakler, Ba l Ortakl klar ve Sat lmaya Haz r Menkul K ymetlerden (202) (58.501) (58.703) VI. Riskten Korunma fllemlerinden Nakit Ak fl Riskinden Korunma Yurtd fl ndaki Net Yat r m Riskinden Korunma VII. Dönem Net Kâr VIII. Kâr Da t m ( ) ( ) 8.1 Da t lan Temettü ( ) ( ) 8.2 Yedeklere Aktar lan Tutarlar ( ) Di er IX. Sermaye Art r m Nakden Maddi Duran Varl klar Yeniden De erleme De er Art fllar fltirakler, Ba l Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. Bedelsiz Hisse Senetleri Menkul De er De er Art fl Fonu Ödenmifl Sermaye Enflasyon Düzeltme Fark Hisse Senedi hrac Kur Farklar Di er X. Varl klar n Elden Ç kar lmas ndan Kaynaklanan De ifliklikler XI. Varl klar n Yeniden S n fland r lmas ndan Kaynaklanan De ifliklikler XII. Birincil Sermaye Benzeri Borçlar XIII. kincil Sermaye Benzeri Borçlar XIV. Di er (618) (522) Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+...+XII+XIII+XIV) (27.699) Aç klama ve dipnotlar bu finansal tablolar n tamamlay c bir unsurudur. 104

103 Y ll k Rapor 2006 Türkiye Garanti Bankas A.fi. 31 Aral k 2006 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Nakit Ak m Tablosu Bin Yeni Türk Liras CAR DÖNEM ÖNCEK DÖNEM Dipnot 31/12/06 31/12/05 A. BANKACILIK FAAL YETLER NE L fik N NAK T AKIMLARI 1.1 Bankac l k Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki De iflim Öncesi Faaliyet Kâr Al nan Faizler Ödenen Faizler ( ) ( ) Al nan Temettüler Al nan Ücret ve Komisyonlar Elde Edilen Di er Kazançlar Zarar Olarak Muhasebelefltirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yap lan Nakit Ödemeler ( ) ( ) Ödenen Vergiler ( ) ( ) Di er ( ) Bankac l k Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki De iflim Al m Sat m Amaçl Menkul De erlerde Net (Art fl) Azal fl Gerçe e Uygun De er Fark Kâr veya Zarara Yans t lan Menkul De erlerde Net (Art fl) Azal fl Bankalar Hesab ndaki Net (Art fl) Azal fl ( ) (63.614) Kredilerdeki Net (Art fl) Azal fl ( ) ( ) Di er Aktiflerde Net (Art fl) Azal fl ( ) ( ) Bankalar n Mevduatlar nda Net Art fl (Azal fl) (70.119) Di er Mevduatlarda Net Art fl (Azal fl) Al nan Kredilerdeki Net Art fl (Azal fl) Vadesi Gelmifl Borçlarda Net Art fl (Azal fl) Di er Borçlarda Net Art fl (Azal fl) I. Bankac l k Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Ak m B. YATIRIM FAAL YETLER NE L fik N NAK T AKIMLARI II. Yat r m Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Ak m ( ) ( ) 2.1 ktisap Edilen Ba l Ortakl k ve fltirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortakl klar (14.685) (45.067) 2.2 Elden Ç kar lan Ba l Ortakl k ve fltirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortakl klar Sat n Al nan Menkuller ve Gayrimenkuller ( ) ( ) 2.4 Elden Ç kar lan Menkul ve Gayrimenkuller Elde Edilen Sat lmaya Haz r Menkul De erler ( ) ( ) 2.6 Elden Ç kar lan Sat lmaya Haz r Menkul De erler Sat n Al nan Yat r m Amaçl Menkul De erler Sat lan Yat r m Amaçl Menkul De erler Di er - - C. F NANSMAN FAAL YETLER NE L fik N NAK T AKIMLARI III. Finansman Faaliyetlerinden Sa lanan Net Nakit ( ) (6.403) 3.1 Krediler ve hraç Edilen Menkul De erlerden Sa lanan Nakit Krediler ve hraç Edilen Menkul De erlerden Kaynaklanan Nakit Ç k fl hraç Edilen Sermaye Araçlar Temettü Ödemeleri ( ) Finansal Kiralamaya liflkin Ödemeler (39.965) (6.403) 3.6 Di er IV. Döviz Kurundaki De iflimin Nakit ve Nakde Eflde er Varl klar Üzerindeki Etkisi (93.496) V. Nakit ve Nakde Eflde er Varl klardaki Net Art fl VI. Dönem Bafl ndaki Nakit ve Nakde Eflde er Varl klar VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eflde er Varl klar Aç klama ve dipnotlar bu finansal tablolar n tamamlay c bir unsurudur. 105

104 Tarihli Konsolide Olmayan Finansal Tablolar Türkiye Garanti Bankas A.fi. 31 Aral k 2006 Tarihi tibar yla Kâr Da t m Tablosu Bin Yeni Türk Liras CAR DÖNEM ÖNCEK DÖNEM 31/12/06 31/12/05 I. DÖNEM KÂRININ DA ITIMI 1.1 DÖNEM KÂRI ÖDENECEK VERG VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (-) Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi) Gelir Vergisi Kesintisi Di er Vergi ve Yasal Yükümlülükler - - A. NET DÖNEM KÂRI ( ) GEÇM fi DÖNEMLER ZARARI (-) B R NC TERT P YASAL YEDEK AKÇE (-) BANKADA BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR (-) B. DA ITILAB L R NET DÖNEM KÂRI [(A-( )] ORTAKLARA B R NC TEMETTÜ (-) Hisse Senedi Sahiplerine mtiyazl Hisse Senedi Sahiplerine Kat lma ntifa Senetlerine Kâra fltirakli Tahvillere Kâr ve Zarar Ortakl Belgesi Sahiplerine PERSONELE TEMETTÜ (-) YÖNET M KURULUNA TEMETTÜ (-) ORTAKLARA K NC TEMETTÜ (-) Hisse Senedi Sahiplerine mtiyazl Hisse Senedi Sahiplerine Kat lma ntifa Senetlerine Kâra fltirakli Tahvillere Kâr ve Zarar Ortakl Belgesi Sahiplerine K NC TERT P YASAL YEDEK AKÇE (-) STATÜ YEDEKLER (-) OLA ANÜSTÜ YEDEKLER D ER YEDEKLER ÖZEL FONLAR - - II. YEDEKLERDEN DA ITIM 2.1 DA ITILAN YEDEKLER K NC TERT P YASAL YEDEKLER (-) ORTAKLARA PAY (-) Hisse Senedi Sahiplerine mtiyazl Hisse Senedi Sahiplerine Kat lma ntifa Senetlerine Kâra fltirakli Tahvillere Kâr ve Zarar Ortakl Belgesi Sahiplerine PERSONELE PAY (-) YÖNET M KURULUNA PAY (-) - - III. H SSE BAfiINA KÂR 3.1 H SSE SENED SAH PLER NE (1.000 YTL Nominal çin) H SSE SENED SAH PLER NE ( % ) MT YAZLI H SSE SENED SAH PLER NE MT YAZLI H SSE SENED SAH PLER NE ( % ) - - IV. H SSE BAfiINA TEMETTÜ 4.1 H SSE SENED SAH PLER NE ( YTL Nominal çin ) H SSE SENED SAH PLER NE ( % ) MT YAZLI H SSE SENED SAH PLER NE MT YAZLI H SSE SENED SAH PLER NE ( % ) - - Kâr da t m na iliflkin karar Genel Kurul toplant s nda verilecektir. liflikteki aç klama ve dipnotlar bu finansal tablolar n tamamlay c bir unsurudur. 106

105 Tarihli Konsolide Olmayan Finansal Tablolara liflkin Dipnotlar Y ll k Rapor 2006 Türkiye Garanti Bankas A.fi. 31 Aral k 2006 Tarihi tibar yla Haz rlanan Y l Sonu Konsolide Olmayan Finansal Raporu (Bin Yeni Türk Liras ) 3 Muhasebe politikalar 3.1 Sunum esaslar na iliflkin aç klamalar Banka muhasebe kay tlar n, konsolide olmayan finansal tablolar n ve bunlara iliflkin aç klama ve dipnotlar n, 1 Kas m 2005 tarih ve say l Resmi Gazete'de yay mlanarak yürürlü e giren 5411 say l Bankac l k Kanunu'nun "Muhasebe ve Raporlama" bafll kl 37. maddesi hükümleri gere ince Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("Kurum") taraf ndan yay mlanan ve 1 Kas m 2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlü e konulan "Bankalar n Muhasebe Uygulamalar na ve Belgelerin Saklanmas na liflkin Usul ve Esaslar Hakk nda Yönetmelik" ile beraber Türkiye Muhasebe Standartlar ("TMS"), Türkiye Finansal Raporlama Standartlar ("TFRS"), bunlara iliflkin ek ve yorumlara uygun olarak düzenlemektedir. Finansal tablolar, rayiç bedelleri ile de erlenen gerçe e uygun de er farklar kâr/zarara yans t lan menkul de erler, sat lmaya haz r menkul de erler ve borsada ifllem gören ifltirakler, elden ç kar lacak k ymetler haricinde tarihi maliyet esas na göre haz rlanm flt r. Banka'n n finansal tablolar n n haz rlanmas nda 31 Aral k 2004 tarihine kadar enflasyon muhasebesi uygulanm fl, ancak BDDK taraf ndan 28 Nisan 2005 tarih ve BDDK. DZM. 2/13/-d-5 say ile yay nlanan genelge ile Ocak 2005 dönemi itibariyla yüksek enflasyon dönemi özelliklerinin büyük ölçüde ortadan kalkt belirtilmesi üzerine 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren enflasyon muhasebesi uygulanmas na son verilmifltir. 3.2 Finansal araçlar n kullan m stratejisi ve yabanc para cinsinden ifllemlere iliflkin aç klamalar Finansal araçlar n kullan m stratejisi Banka bilançosunun pasif taraf k sa vadeli mevduat a rl kl olup, bu durum bankac l k sisteminin genel borçlanma yap s na paralellik göstermektedir. Mevduat d fl kalemlerde ise özellikle yabanc para ("YP") yurtd fl borçlanmalar vas tas yla daha uzun vadeli kaynak toplanabilmektedir. K sa vadeli borçlanma yap s n n içerdi i faiz oran riskini yönetmek amac yla, Banka'n n varl klar nda, 3 ayda bir kupon ödemeli de iflken faizli Devlet ç Borçlanma Senetleri gibi de iflken faizli ve Kredi Kartlar ve Tüketici Kredileri gibi düzenli nakit ak fl sa layan enstrümanlar n bulundurulmas na özen gösterilmektedir. Ayr ca, k sa vadeli kaynak yap s n n ortaya ç karabilece i olas likidite riskinin yönetilmesine iliflkin ana strateji, müflteri kaynakl bankac l k felsefesi çerçevesinde mevduat taban n n daha da geniflletilmesi, süreklili inin sa lanmas ve müflteri ifllemlerinin art r lmas d r. Banka'n n yayg n ve etkili flube a, piyasa yap c l sisteminin getirdi i avantajlar ve Hazine ve Sermaye Piyasas ürünlerindeki büyük piyasa pay, bu stratejide en etkili araçlard r. Müflteriye sunulan ürün ve hizmet çeflitlili inin devaml olarak art r lmas, dolay s yla müflteri memnuniyetinin mümkün olan en üst seviyeye ulaflt r lmas bu aç dan oldukça önemlidir. Bilançoda tafl nan faiz ve likidite riskinin yönetilmesindeki di er bir unsur, hem aktif hem de pasiflerde ürün çeflitlili ine önem verilmesidir. Tafl nan kur riski, faiz riski ve likidite riski çeflitli risk yönetim sistemleri ile anl k olarak ölçülmekte ve izlenmekte, bilanço yönetimi bu çerçevede belirlenen risk limitleri ve yasal limitler dahilinde yap lmaktad r. Aktif-Pasif yönetim modelleri, riske maruz de er hesaplamalar, stres testleri ve senaryo analizleri bu amaçla kullan lmaktad r. K sa ve uzun vadeli finansal araçlar n al m-sat m ifllemleri, belirlenen risk limitlerinin izin verdi i ölçülerde ve sermayenin riskten ar nd r lm fl getirisini artt racak flekilde gerçeklefltirilmektedir. Kur riskinden korunmak amac yla mevcut döviz pozisyonu belirli döviz cinslerinde bir sepet dengesine göre izlenmektedir Yabanc para cinsinden ifllemlere iliflkin aç klamalar Yabanc para ifllemlerden do an kur fark gelirleri ve giderleri ifllemin yap ld dönemde kay tlara intikal ettirilmifltir. Dönem sonlar nda, yabanc para aktif ve pasif hesaplar n bakiyeleri, dönem sonu Banka gifle döviz al fl kurlar ndan evalüasyona tabi tutularak YTL'ye çevrilmifl ve oluflan kur farklar, yurtd fl nda kurulu ortakl klardaki net yat r m ve ifltiraklerin YTL'ye dönüfltürülmesi sonucu ortaya ç kan kur farklar haricinde, kambiyo ifllemleri kâr veya zarar olarak kay tlara yans t lm flt r. Yurtd fl nda kurulu ortakl klardaki net yat r m ve ifltiraklerin YTL'ye dönüfltürülmesi sonucu ortaya ç kan kur farklar, özkaynaklar alt nda aç lan menkul de erler de er art fl fonu hesab nda muhasebelefltirilmifltir. Banka'n n yurtd fl nda kurulu flubelerinin finansal tablolar n n YTL'ye çevrilmesinde bilanço kalemleri için dönem sonu Banka gifle döviz al fl kuru, gelir tablosu kalemleri için ortalama döviz kuru esas al nm flt r. YTL'ye dönüfltürme iflleminden do an tüm kur farklar özkaynaklar alt nda aç lan di er kâr yedekleri hesab nda muhasebelefltirilmifltir. Banka, T.C. Baflbakanl k Hazine Müsteflarl 'nca 2001 y l içinde borç takas ihalesi kapsam nda ihraç edilen dövize endeksli menkul k ymetlerini etkin faiz yöntemiyle hesaplanan itfa edilmifl maliyet tutar ile de erlemifl ve kur de er art fllar n T.C. Baflbakanl k Hazine Müsteflarl 'nca belirtildi i üzere bilanço tarihinden iki gün önce sabitleyip, bu günden önceki 10 iflgünü süresince TCMB dolar sat fl kurlar n n basit ortalamas n alarak kur de er art fllar n iliflikteki finansal tablolara yans tm flt r. lgili menkul k ymetler 2006 y l içerisinde itfa olmufltur. 3.3 Vadeli ifllem ve opsiyon sözleflmeleri ile türev ürünlere iliflkin aç klamalar Banka'n n türev ifllemlerini a rl kl olarak yabanc para ve faiz swaplar, yabanc para opsiyonlar ile vadeli döviz al m-sat m sözleflmeleri oluflturmaktad r. Banka'n n ana sözleflmeden ayr flt r lmak suretiyle oluflturulan türev ürünleri bulunmamaktad r. 107

106 Tarihli Konsolide Olmayan Finansal Tablolara liflkin Dipnotlar Türkiye Garanti Bankas A.fi. 31 Aral k 2006 Tarihi tibar yla Haz rlanan Y l Sonu Konsolide Olmayan Finansal Raporu (Bin Yeni Türk Liras ) "Finansal Araçlar: Muhasebe ve Ölçmeye liflkin Türkiye Muhasebe Standard (TMS 39)" hükümleri uyar nca vadeli döviz al m-sat m sözleflmeleri, swap, opsiyon ve futures ifllemleri "Riskten korunma amaçl " ve "Al m sat m amaçl " ifllemler olarak s n fland r lmaktad r. Türev ifllemlerin ilk olarak kayda al nmas nda elde etme maliyeti kullan lmakta ve bunlara iliflkin ifllem maliyetleri elde etme maliyetine dahil edilmektedir. Ayr ca, türev ifllemlerden do an yükümlülük ve alacaklar sözleflme tutarlar üzerinden naz m hesaplara kaydedilmektedir. Türev ifllemler kayda al nmalar n izleyen dönemlerde rayiç de er ile de erlenmekte ve rayiç de erin pozitif veya negatif olmas na göre Al m Sat m Amaçl Türev Finansal Varl klar veya Türev Finansal Yükümlülükler hesaplar nda bilanço içerisinde gösterilmektedir. Yap lan de erleme sonucu rayiç de erde meydana gelen farklar, al m sat m amaçl türev ifllemlerde gelir tablosuna, riskten korunma amaçl ifllemler de özsermayeye yans t lmaktad r. Banka para swaplar n n spot ifllemlerini bilançoda asli hesaplarda, vadeli ifllemlerini ise yükümlülük olarak naz m hesaplarda izlemektedir. 3.4 Faiz gelir ve giderine iliflkin aç klamalar Faiz, "Finansal Araçlar Muhasebelefltirme Standard "nda (TMS 39)belirlenen etkin faiz yöntemine (finansal varl n ya da yükümlülü ün gelecekteki nakit ak mlar n n bugünkü net de erine eflitleyen oran) göre muhasebelefltirilir. Faiz içeren bir menkul k ymetin ediniminden önce ödenmemifl faizin tahakkuku durumunda; sonradan tahsil edilen faiz, edinim öncesi ve edinim sonras dönemlere ayr l r ve yaln zca edinim sonras na ait k s m faiz geliri olarak finansal tablolara yans t l r. lgili mevzuat gere ince donuk alacak haline gelmifl kredilerin ve alacaklar n faiz tahakkuk ve reeskontlar iptal edilmekte, tahsil edildikleri zaman faiz geliri olarak kaydedilmektedir. 3.5 Ücret ve komisyon gelir ve giderlerine iliflkin aç klamalar Ücret ve komisyon gelir ve giderleri ile di er kredi kurum ve kurulufllar na ödenen kredi ücret ve komisyon giderleri; ücret ve komisyonun niteli ine göre tahakkuk esas na göre veya etkin faiz yöntemine dahil edilerek hesaplanmakta, sözleflmeler yoluyla sa lanan ya da üçüncü bir gerçek veya tüzel kifli için varl k al m yoluyla sa lanan gelirler gerçeklefltikleri dönemlerde kay tlara al nmaktad r. 3.6 Finansal varl klara iliflkin aç klama ve dipnotlar Gerçe e uygun de er fark kâr veya zarara yans t lan finansal varl klara iliflkin aç klama ve dipnotlar Rayiç de er esas na göre de erlemeye tabi tutulmakta ve de erleme sonucunda oluflan kazanç ya da kay plar kâr/zarar hesaplar na yans t lmaktad r. Al m sat m amaçl menkul de erlerin elde tutulmas süresince kazan lan faiz gelirleri ile elde etme maliyeti ile rayiç de erlerine göre de erlenmifl de erleri aras ndaki fark, gelir tablosunda faiz gelirleri içinde gösterilmekte olup söz konusu finansal varl klar n vadesinden önce elden ç kar lmas sonucunda oluflan kâr veya zarar sermaye piyasas ifllemleri içinde de erlendirilmektedir Vadeye kadar elde tutulan yat r mlar, sat lmaya haz r finansal varl k ve kredi ve alacaklara iliflkin aç klama ve dipnotlar Finansal varl klar ilk kayda al nmalar nda ifllem maliyetlerini de içeren elde etme maliyeti ile muhasebelefltirilmektedir. Vadeye kadar elde tutulacak yat r mlar, vade sonuna kadar elde tutulma niyetiyle edinilen, fonlama kabiliyeti dahil olmak üzere vade sonuna kadar elde tutulabilmesi için gerekli koflullar n sa lanm fl oldu u, sabit veya belirlenebilir ödemeleri ile sabit vadesi bulunan ve banka kaynakl krediler ve alacaklar d fl nda kalan finansal varl klardan oluflmaktad r. Önceden vadeye kadar elde tutulan yat r mlar aras nda s n fland r lan, ancak, s n fland rma esaslar na uyulmad ndan iki y l boyunca bu s n fland rmaya tabi tutulmayacak finansal varl klar bulunmamaktad r. Vadeye kadar elde tutulacak yat r mlar ve kredi ve alacaklar ilk kayda al mdan sonra, var ise de er azal fl için ayr lan karfl l k düflülerek, etkin faiz yöntemiyle hesaplanan iskonto edilmifl maliyeti ile muhasebelefltirilmektedir. Sat lmaya haz r finansal varl klar, banka kaynakl krediler ve alacaklar, vade sonuna kadar elde tutulacak yat r mlar ve al m sat m amaçl lar d fl nda kalan finansal varl klardan oluflmaktad r. Sat lmaya haz r finansal varl klar n müteakip de erlemesi rayiç de eri üzerinden yap lmaktad r. Ancak, rayiç de erleri güvenilir bir flekilde tespit edilemiyorsa, sabit bir vadesi olanlar için iç verim oran yöntemi kullan larak iskonto edilmifl bedel üzerinden; sabit bir vadesi olmayanlar için makul de er fiyatland rma modelleri veya iskonto edilmifl nakit ak m teknikleri kullan larak de erlenmektedir. Sat lmaya haz r finansal varl klar n rayiç de erlerindeki de iflikliklerden kaynaklanan ve menkullerin etkin faiz yöntemiyle hesaplanan itfa edilmifl maliyeti ile rayiç de eri aras ndaki fark ifade eden gerçekleflmemifl kâr veya zararlar özkaynak kalemleri içerisinde "Menkul De erler De er Art fl Fonu" hesab alt nda gösterilmektedir. Sat lmaya haz r finansal varl klar elden ç kar lmas durumunda rayiç de er uygulamas sonucunda özkaynak hesaplar nda oluflan de er, gelir tablosuna yans t lmaktad r. Menkul de erlerin al m ve sat m ifllemleri teslim tarihinde muhasebelefltirilmektedir. Banka kaynakl krediler ve alacaklar, borçluya para, mal ve hizmet sa lama yoluyla yarat lan finansal varl klar ifade etmektedir. Krediler sabit veya belirlenebilir nitelikte ödemelere sahip olan ve aktif bir piyasada ifllem görmeyen finansal varl klard r. Krediler elde etme maliyeti ile muhasebelefltirilmekte, etkin faiz yöntemi ile iskonto edilmifl maliyet tutar üzerinden de erlenmektedir. Bunlar n teminat olarak al nan varl klarla ilgili olarak ödenen harç, ifllem gideri ve bunun gibi di er masraflar ifllem maliyetinin bir bölümü olarak kabul edilmekte ve müflteriye yans t lmaktad r. 108

107 Y ll k Rapor 2006 Türkiye Garanti Bankas A.fi. 31 Aral k 2006 Tarihi tibar yla Haz rlanan Y l Sonu Konsolide Olmayan Finansal Raporu (Bin Yeni Türk Liras ) 3.7 Finansal varl klarda de er düflüklü üne iliflkin aç klamalar Banka, her bilanço döneminde, bir finansal varl k veya finansal varl k grubunun de er düflüklü üne u rad na iliflkin ortada tarafs z göstergelerin bulunup bulunmad hususunu de erlendirir. An lan türden bir göstergenin mevcut olmas durumunda Banka ilgili de er düflüklü ü tutar n tespit eder. Bir finansal varl k veya finansal varl k grubu, yaln zca, ilgili varl n ilk muhasebelefltirilmesinden sonra bir veya birden daha fazla olay n ("zarar/kay p olay ") meydana geldi ine ve söz konusu zarar olay n n (veya olaylar n n) ilgili finansal varl n veya varl k grubunun güvenilir bir biçimde tahmin edilebilen gelecekteki tahmini nakit ak fllar üzerindeki etkisi sonucunda de er düflüklü üne u rad na iliflkin tarafs z bir göstergenin bulunmas durumunda de er düflüklü üne u rar ve de er düflüklü ü zarar oluflur. leride meydana gelecek olaylar sonucunda oluflmas beklenen kay plar n olas l yüksek dahi olsa muhasebelefltirilmemektedir. Kulland r lan kredilerin tahsil edilemeyece ine iliflkin bulgular n varl halinde ilgili krediler; 1 Kas m 2006 tarih 2633 say l Resmi Gazete de yay mlanan "Bankalarca Kredilerin ve Di er Alacaklar n Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar çin Ayr lacak Karfl l klara liflkin Usul ve Esaslar Hakk nda Yönetmelik" çerçevesinde s n fland r lan krediler için ayr lmas gerekli özel ve genel karfl l klar ayr lmakta olup, ayr lan karfl l klar ilgili dönemin kâr/zarar hesaplar na aktar lmaktad r. 3.8 Finansal araçlar n netlefltirilmesine iliflkin aç klamalar Al m sat m amaçl, sat lmaya haz r ve borsada ifllem gören hisse senetleri ile ifltirak ve ba l ortakl klar n rayiç de erlerinin defter de erinin alt nda kalmas durumunda karfl l k ayr lmakta, ayr lan karfl l klar bilançoda defter de eri ile netlefltirilerek gösterilmektedir. "Bankalarca Karfl l k Ayr lacak Kredilerin ve Di er Alacaklar n Niteliklerinin Belirlenmesi ve Ayr lacak Karfl l klara liflkin Esas ve Usuller Hakk nda Yönetmelik" çerçevesinde takipteki alacaklara özel karfl l klar ayr lmakta ve bu karfl l klar bilançonun aktifinde takipteki krediler bakiyesinden düflülmektedir. Bunlar n haricindeki finansal varl k ve yükümlülükler, sadece yasal olarak uygulanabilir oldu u durumlarda netlefltirilmektedir. 3.9 Sat fl ve geri al fl anlaflmalar ve menkul de erlerin ödünç verilmesi ifllemlerine iliflkin aç klamalar Tekrar geri al m anlaflmalar çerçevesinde sat lan menkul k ymetler ("repo"), Tek Düzen Hesap Plan na uygun olarak bilanço hesaplar nda takip edilmektedir. Buna göre, repo anlaflmas çerçevesinde müflterilere sat lan devlet tahvili ve hazine bonolar ilgili menkul de er hesaplar alt nda "Repoya Konu Edilenler" olarak s n fland r lmakta ve Banka portföyünde tutulufl amaçlar na göre rayiç de erleri veya iç verim oran na göre iskonto edilmifl bedelleri ile de erlenmektedir. Repo ifllemlerinden elde edilen fonlar ise pasif hesaplarda ayr bir kalem olarak yans t lmakta ve faiz gideri için reeskont kaydedilmektedir. Geri sat m taahhüdü ile al nm fl menkul k ymetler ("ters repo") ise "Para Piyasalar " ana kalemi alt nda ayr bir kalem olarak gösterilmektedir. Ters repo ile al nm fl menkul k ymetlerin al m ve geri sat m fiyatlar aras ndaki fark n döneme isabet eden k sm için gelir reeskontu hesaplanmaktad r Sat fl amaçl duran varl klar ve durdurulan faaliyetlere iliflkin aç klamalar Sat fl amaçl elde tutulan varl k olarak s n fland r lan bir duran varl k (veya elden ç kar lacak duran varl k grubu) defter de eri ile sat fl maliyeti düflülmüfl gerçe e uygun de erinden küçük olan ile ölçülür. Bir varl n sat fl amaçl bir varl k olabilmesi için; ilgili varl n (veya elden ç kar lacak varl k grubunun) bu tür varl klar n sat fl nda s kça rastlanan ve al fl lm fl koflullar çerçevesinde derhal sat labilecek durumda olmas ve sat fl olas l n n yüksek olmas gerekir. Sat fl olas l n n yüksek olmas için; uygun bir yönetim kademesi taraf ndan, varl n sat fl na iliflkin bir plan yap lm fl ve al c lar n tespiti ile plan n tamamlanmas na yönelik aktif bir program bafllat lm fl olmal d r. Ayr ca varl k, gerçe e uygun de eri ile uyumlu bir fiyat ile aktif olarak pazarlan yor olmal d r. Durdurulan bir faaliyet, Banka'n n elden ç kar lan veya sat fl amac yla elde tutulan olarak s n fland r lan bir bölümüdür. Durdurulan faaliyetlere iliflkin sonuçlar gelir tablosunda ayr olarak sunulur. Banka'n n durdurulan faaliyeti bulunmamaktad r fierefiye ve di er maddi olmayan duran varl klara iliflkin aç klamalar Banka'n n maddi olmayan duran varl klar özel maliyet bedelleri, yaz l m programlar, gayrimaddi haklar ve ilk tesis ve taazzuv giderlerinden oluflmaktad r. fierefiye ve di er maddi olmayan duran varl klar "Maddi Olmayan Duran Varl klar n Muhasebelefltirilmesi Standard " (TMS 38) uyar nca kay tlara maliyet bedelinden al nmaktad r. Maddi olmayan duran varl klar n maliyetleri, 31 Aral k 2004 tarihinden önce aktife giren varl klar için aktife girdikleri tarihten yüksek enflasyon döneminin sona erdi i tarih kabul edilen 31 Aral k 2004'e kadar geçen süre dikkate al n p enflasyon düzeltmesine tabi tutularak, daha sonraki tarihteki girifller ise ilk al fl bedelleri dikkate al narak finansal tablolara yans t lm flt r. Banka önceki dönemlerde maddi olmayan duran varl klara iliflkin tükenme paylar n, varl klar n faydal ömürlerine göre eflit tutarl, do rusal amortisman yöntemi kullan larak enflasyona göre düzeltilmifl de erleri üzerinden ay rmakta iken, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren aktife yeni giren maddi olmayan duran varl klara iliflkin tükenme paylar n h zland r lm fl yöntemlerden azalan bakiyeler yöntemine göre ay rmaya bafllam flt r. Banka'n n maddi olmayan duran varl klar n n tahmini ekonomik ömrü 5 ile 15 y l, amortisman oran %6,67 ile %20 aras ndad r. Banka de er düflüklü ü ile ilgili bir belirtinin mevcut olmas durumunda ilgili varl n geri kazan labilir tutar n "Varl klarda De er Düflüklü üne liflkin Türkiye Muhasebe Standard " ("TMS 36") çerçevesinde tahmin etmekte ve geri kazan labilir tutar n ilgili varl n defter de erinin alt nda olmas durumunda de er düflüklü ü karfl l ayr lmaktad r. 109

108 Tarihli Konsolide Olmayan Finansal Tablolara liflkin Dipnotlar Türkiye Garanti Bankas A.fi. 31 Aral k 2006 Tarihi tibar yla Haz rlanan Y l Sonu Konsolide Olmayan Finansal Raporu (Bin Yeni Türk Liras ) 3.12 Maddi duran varl klara iliflkin aç klamalar Maddi duran varl klar n maliyetleri, 31 Aral k 2004 tarihinden önce aktife giren varl klar için aktife girdikleri tarihten yüksek enflasyon döneminin sona erdi i tarih kabul edilen 31 Aral k 2004'e kadar geçen süre dikkate al n p enflasyon düzeltmesine tabi tutularak, daha sonraki tarihteki girifller ise ilk al fl bedelleri dikkate al narak finansal tablolara yans t lm flt r. Tüm maddi duran varl klar "Maddi Duran Varl klar n Muhasebelefltirilmesi Standard " (TMS 16) uyar nca kay tlara maliyet bedelinden al nmaktad r. Banka de er düflüklü ü ile ilgili bir belirtinin mevcut olmas durumunda ilgili varl n geri kazan labilir tutar n "Varl klarda De er Düflüklü üne liflkin Türkiye Muhasebe Standard " ("TMS 36") çerçevesinde tahmin etmekte ve geri kazan labilir tutar n ilgili varl n defter de erinin alt nda olmas durumunda de er düflüklü ü karfl l ayr lmaktad r. Maddi duran varl klar n elden ç kar lmas ndan do an kazanç ve kay plar net elden ç karma has lat ile ilgili maddi duran varl n net defter de erinin aras ndaki fark olarak hesaplanmaktad r. Maddi duran varl klara yap lan normal bak m ve onar m harcamalar gider olarak muhasebelefltirilmektedir. Maddi duran varl klar üzerinde rehin, ipotek ve benzeri herhangi bir takyidat bulunmamaktad r. Muhasebe tahminlerinde, cari döneme önemli bir etkisi olan ya da sonraki dönemlerde önemli bir etkisi olmas beklenen de ifliklik bulunmamaktad r. Maddi duran varl klar n amortisman nda kullan lan oranlar ve tahmini ekonomik ömür olarak öngörülen süreler afla daki gibidir. Maddi Duran Varl klar Tahmini Ekonomik Ömür (Y l) 1 Ocak 2005 Sonras (%) 1 Ocak 2005 Öncesi (%) Binalar Kasalar Nakil Araçlar Di er Maddi Duran Varl klar Önceki dönemlerde maddi duran varl klara iliflkin amortismanlar, varl klar n faydal ömürlerine göre eflit tutarl, do rusal amortisman yöntemi kullan larak, enflasyona göre düzeltilmifl de erleri üzerinden ayr l rken 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren aktife yeni giren maddi duran varl klara iliflkin amortismanlar h zland r lm fl yöntemlerden azalan bakiyeler yöntemine göre ayr lmaya bafllanm flt r. Bilanço tarihi itibar yla aktifte bir hesap döneminden daha az bir süre bulunan varl klara iliflkin olarak, bir tam y l için öngörülen amortisman tutar n n, varl n aktifte kal fl süresiyle orant lanmas suretiyle bulunan tutar kadar amortisman ayr lm flt r Kiralama ifllemlerine iliflkin aç klamalar Finansal kiralama sözleflmelerinin süresi azami 4 y ld r. Finansal kiralama yoluyla edinilen maddi duran varl klar Banka'n n aktifinde varl k, pasifinde ise kiralama ifllemlerinden borçlar olarak kaydedilir. Bilançoda varl k ve borç olarak yer alan tutarlar n tespitinde, varl klar n rayiç de erleri ile kira ödemelerinin bugünkü de erlerinden küçük olan esas al n r. Kiralamadan do an finansman maliyetleri, kiralama süresi boyunca sabit bir faiz oran oluflturacak flekilde dönemlere yay l r. Finansal kiralama yoluyla edinilen varl klar n de erinde azalma meydana gelmifl ve varl klardan gelecekte beklenen yarar, varl n defter de erinden düflükse, kiralanan varl klar net gerçekleflebilir de eri ile de erlenir. Finansal kiralama yoluyla al nan varl klara, maddi duran varl klar için uygulanan esaslara göre amortisman hesaplan r. Faaliyet kiralamalar nda yap lan kira ödemeleri kira süresi boyunca, eflit tutarlarda gider kaydedilir Karfl l klar ve koflullu yükümlülüklere iliflkin aç klamalar Geçmifl olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülü ün bulunmas, yükümlülü ün yerine getirilmesinin muhtemel olmas ve yükümlülük tutar n n güvenilir bir flekilde ölçülebilmesi durumunda karfl l k muhasebelefltirilmektedir. Karfl l klar, bilanço tarihi itibar yla yükümlülü ün yerine getirilmesi için yap lacak harcaman n Banka yönetimi taraf ndan yap lan en iyi tahminine göre hesaplan r ve etkisinin önemli oldu u durumlarda bugünkü de erine indirmek için iskonto edilir. Tutar n yeterince güvenilir olarak ölçülmedi i ve yükümlülü ün yerine getirilmesi için Banka'dan kaynak ç kma ihtimalinin bulunmad durumlarda söz konusu yükümlülük "koflullu" olarak kabul edilmekte ve dipnotlarda aç klanmaktad r. Dönem içinde ayr lan karfl l klar "Kredi ve di er alacaklar karfl l " hesab nda giderlefltirilmekte; önceki dönemlerde ayr lan ve cari dönemde iptal edilen karfl l k tutarlar "Di er faaliyet gelirleri" hesab na gelir kaydedilmektedir Çal flanlar n haklar na iliflkin yükümlülüklere iliflkin aç klamalar Türkiye'deki mevcut ifl kanunu gere ince, Banka emeklilik nedeniyle iflten ayr lan veya istifa ve kötü davran fl d fl ndaki nedenlerle ifline son verilen personele belirlenen miktarda ödeme yapmakla yükümlüdür. liflikteki finansal tablolarda, Banka aktüeryal metot kullanarak "Çal flanlara Sa lanan Faydalara liflkin Türkiye Muhasebe Standard "na (TMS 19) uygun olarak k dem tazminat karfl l hesaplam fl ve muhasebelefltirmifltir. 110

109 Y ll k Rapor 2006 Türkiye Garanti Bankas A.fi. 31 Aral k 2006 Tarihi tibar yla Haz rlanan Y l Sonu Konsolide Olmayan Finansal Raporu (Bin Yeni Türk Liras ) Kullan lan bafll ca aktüeryal tahminler flöyledir: skonto Oran Beklenen Maafl/Limit Art fl Oran Tahmin Edilen Personel Devir H z ,71% 5,00% 5,25% 5,49% 6,18% 5,00% Banka, çal flanlar n n bir hesap dönemi boyunca sundu u hizmetler karfl l nda ödenmesi beklenen iskonto edilmemifl, çal flanlara sa lanan k sa vadeli faydalar için finansal tablolar nda TMS 19 kapsam nda karfl l k ay rm flt r. Banka çal flanlar 506 say l Sosyal Sigortalar Kanunu'nun geçici 20 nci maddesine göre kurulmufl olan "T. Garanti Bankas Afi Memur ve Müstahdemleri Emekli ve Yard m Sand Vakf Genel Müdürlü ü ("Sand k")" n üyesidir. 2006/11345 say l Bakanlar Kurulu Karar ile; 506 say l Sosyal Sigortalar Kanunu'nun geçici 20 nci maddesi kapsam ndaki sand klar n ifltirakçileri ile malullük, yafll l k ve ölüm sigortas ndan ayl k veya gelir ba lanm fl olanlar ve bunlar n hak sahiplerinin Sosyal Sigortalar Kurumu na ("SSK") devri hakk ndaki usul ve esaslara iliflkin ekli Karar' n yürürlü e konulmas ; Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl n n 9 Kas m 2006 tarihli ve say l yaz s üzerine, 5411 say l Bankac l k Kanunu'nun geçici 23 üncü maddesi ile 16 May s 2006 tarihli ve 5502 say l Kanunun geçici 6 nc maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 30 Kas m 2006 tarihinde kararlaflt r lm flt r. Ayn zamanda vak f benzeri sand klar n herhangi bir iflleme gerek kalmaks z n SSK'ya devrine iliflkin 5411 Say l Bankac l k Kanunu'nun ilgili maddesi Cumhurbaflkan taraf ndan 2 Kas m 2005 tarihinde Anayasa Mahkemesine baflvuru konusu yap lm flt r. lgili Bakanlar Kurulu Karar 'n n 9 uncu maddesi kapsam nda; Her bir sand k için sand ktan ayr lan ifltirakçiler de dahil olmak üzere, devir tarihi itibar yla devredilen kiflilerle ilgili olarak, sand klar n 506 say l Kanun kapsam ndaki gelir ve giderleri dikkate al narak yükümlülü ünün peflin de erinin afla daki hükümlere göre hesaplanmas gerekmektedir: a) Teknik faiz oran, 30 Haziran 2005 tarihi itibar yla en uzun vadeli iskontolu Yeni Türk Liras cinsinden ihraç edilmifl devlet iç borçlanma senedinin ihraç an ndaki nominal faiz oran n n Orta Vadeli Programda aç klanan tüketici fiyat endeksi y l sonu enflasyon hedefi kullan larak reel hale getirilen faiz oran y ll k %10,24 olup, hesaplamalarda bu oran esas al n r. b) Yafllar itibar yla oluflturulan ölüm olas l klar için CSO 1980 kad n ve CSO 1980 erkek yaflam tablolar kullan l r. c) Devir tarihinde sand a tabi olarak çal flan veya iste e ba l prim ödeyen kiflilerin devir tarihi sonras 506 say l Kanun kapsam nda ayl k ve/veya gelir ba lanana kadar ödemeleri muhtemel primleri (hastal k sigortas primi dahil) peflin de er hesab nda gelir olarak dikkate al n r. Sand k' n teknik finansal tablolar Sigorta Murakabe Kanunu'nun 38 inci maddesi ve bu maddeye istinaden ç kar lan "Aktüerler Yönetmeli i" hükümlerine göre aktüerler siciline kay tl bir aktüer taraf ndan denetlenmektedir. Yukar da belirtilen esaslar dahilinde haz rlanan 12 fiubat 2007 tarihli aktüer raporuna istinaden karfl l k ayr lmas n gerektiren teknik veya fiili aç k tespit edilmemifltir Vergi uygulamalar na iliflkin aç klamalar Kurumlar Vergisi 21 Haziran 2006 tarih ve say l Resmi Gazete'de yay mlanarak yürürlü e giren 5520 Say l Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 32 inci maddesi ile Kurumlar Vergisi oran %30'dan %20'ye indirilmifltir. Buna göre, 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, kurum kazançlar %20 oran nda kurumlar vergisine tabidir. Bu oran, kurumlar n ticari kazanc na vergi yasalar gere ince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalar nda yer alan istisna (ifltirak kazançlar istisnas gibi) ve indirimlerin (yat r m indirimi gibi) indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrah na uygulan r. Kâr da t lmad takdirde baflka bir vergi ödenmemektedir. Öte yandan, 2005 mali y l için kurumlar vergisi oran %30 olarak uygulanm flt r. Türkiye'deki bir iflyeri ya da daimi temsilcisi arac l ile gelir elde eden kurumlar ile Türkiye'de yerleflik kurumlara ödenen kâr paylar ndan (temettüler) stopaj yap lmaz. 23 Temmuz 2006 tarih ve say l Resmi Gazete'de yay mlanan 2006/10731 say l Bakanlar Kurulu Karar ile 5520 Say l Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 15 ve 30'uncu maddelerinde yeralan baz tevkifat oranlar yeniden belirlenmifltir. Bu ba lamda Türkiye'de bir iflyeri ya da daimi temsilcisi arac l ile gelir elde eden dar mükellef kurumlar ile Türkiye'de yerleflik kurumlara yap lanlar d fl ndaki temettü ödemeleri üzerinde %10 oran nda uygulanan stopaj oran %15'e ç kar lm flt r. Dar mükellef kurumlara ve gerçek kiflilere yap lan kâr da t mlar na iliflkin stopaj oranlar n n uygulanmas nda, ilgili Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaflmalar nda yer alan uygulamalar da göz önünde bulundurulur. Kâr n sermayeye ilavesi, kâr da t m say lmaz ve stopaj uygulanmaz. Ancak, Banka'n n 2003 y l ndan önceki dönemlere ait kârlar n n ortaklara da t lmas halinde flu flekilde ifllem yap lmas gerekecektir say l Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu'na eklenen Geçici 62'nci madde uyar nca: Banka'n n, 31 Aral k 1998 ya da daha önceki tarihlerde sona eren hesap dönemlerinde elde edilen kârlardan yapaca kâr pay ödemeleri için ve 1 Ocak Aral k 2002 aras ndaki dönemde sona eren hesap dönemlerinde elde edilen ve kurumlar vergisinden müstesna olan kazançlardan yap lan kâr pay ödemeleri için Banka'n n stopaj yükümlülü ü olmayacakt r. Geçici vergiler o y l kazançlar n n tabi oldu u kurumlar vergisi oran nda hesaplanarak ödenir. Bu oran Mart 2006 döneminde %30 olarak, müteakip dönemlerde ise %20 olarak uygulanm flt r. Y l içinde ödenen geçici vergiler, o y l n y ll k kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanan kurumlar vergisine mahsup edilebilmektedir. 111

110 Tarihli Konsolide Olmayan Finansal Tablolara liflkin Dipnotlar Türkiye Garanti Bankas A.fi. 31 Aral k 2006 Tarihi tibar yla Haz rlanan Y l Sonu Konsolide Olmayan Finansal Raporu (Bin Yeni Türk Liras ) Türk vergi mevzuat na göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 y l aflmamak kayd yla dönem kurum kazanc ndan indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmifl mali y l kârlar ndan mahsup edilemez. Türkiye'de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sa lamak gibi bir uygulama bulunmamaktad r. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapand ay takip eden dördüncü ay n 25'inci günü akflam na kadar ba l bulunulan vergi dairesine verilir. Bununla beraber, vergi incelemesine yetkili makamlar befl y l zarf nda muhasebe kay tlar n inceleyebilir ve hatal ifllem tespit edilirse ödenecek vergi miktarlar de iflebilir. 30 Aral k 2003 tarihli ve say l Resmi Gazete'de yay mlanan 5024 say l Kanun ile 1 Ocak 2004 tarihinden itibaren enflasyon muhasebesi esaslar n n uygulanmas n esas alan vergi mevzuat yürürlü e girmifltir. Kanun'a göre Toptan Eflya Fiyat Endeksindeki (TEFE) art fl n, son 36 ayda %100'den ve son 12 ayda %10'dan yüksek olmas halinde kurumlar vergisi matrah enflasyon muhasebesi düzeltmesini de dikkate alacak flekilde hesaplan r. Bu oranlar n gerçekleflip gerçekleflmedi i hususuna üçer ayl k geçici vergi dönemleri sonlar nda bak lacak ve y l içerisinde herhangi bir geçici vergi dönemi itibar yla enflasyon düzeltmesi yap lmas n n gerekli olmas halinde, bu düzeltme tüm y l için, ve geriye yönelik olarak önceki geçici vergi dönemleri dahil uygulan r. 31 Aral k 2005 tarihi itibar yla son 36 ayl k fiyat endeksi art fl %35,61 ve son 12 ay için %4,54 olarak gerçekleflmifltir. 31 Aral k 2006 tarihi itibar yla ise son 36 ayl k fiyat endeksi art fl %32,13 ve son 12 ay için %11,58 olarak gerçekleflmifltir. Kurumlar vergisi, yasada öngörülen her iki flart n da sa lanmam fl olmas nedeniyle, 31 Aral k 2006 tarihinde sona eren vergi dönemi itibar yla enflasyon düzeltmesi yap lmam fl finansal tablolar üzerinden hesaplanm flt r Ertelenmifl Vergiler Ertelenmifl vergi borcu veya varl "Gelir Vergilerine liflkin Türkiye Muhasebe Standard " (TMS 12) uyar nca varl klar n ve borçlar n finansal tablolarda gösterilen de erleri ile yasal vergi matrah hesab nda dikkate al nan tutarlar aras ndaki "geçici farkl l klar n", bilanço yöntemine göre vergi etkilerinin hesaplanmas yla belirlenmektedir. Vergi mevzuat na göre varl klar n ya da borçlar n iktisap tarihinde oluflan mali ya da ticari kâr etkilemeyen farklar bu hesaplaman n d fl nda tutulur. fllemler ve di er olaylar kâr veya zararda muhasebelefltirilmiflse, bunlarla ilgili vergi etkileri de kâr veya zararda muhasebelefltirilir. fllemler ve di er olaylar do rudan do ruya özkaynak hesaplar nda muhasebelefltirilmiflse, ilgili vergi etkileri de do rudan özkaynak hesaplar nda muhasebelefltirilir. Hesaplanan ertelenmifl vergi alacaklar ile ertelenmifl vergi borçlar finansal tablolarda netlefltirilerek gösterilmektedir Borçlanmalara iliflkin ilave aç klamalar Banka, gerekti inde yurtiçi ve yurtd fl kurulufllardan kaynak temin etmektedir. Yurtd fl kurulufllardan sendikasyon, seküritizasyon gibi borçlanma araçlar ile de kaynak temini yoluna gitmektedir. Söz konusu ifllemler ifllem tarihinde elde etme maliyeti üzerinden kayda al nmakta, iskonto edilmifl bedelleri üzerinden de de erlenmektedir. Hisse senedine dönüfltürülebilir tahvil ya da borçlanmay temsil eden araçlar ihraç edilmemifltir Hisse senetleri ve ihrac na iliflkin aç klamalar Yoktur Aval ve kabullere iliflkin aç klamalar Aval ve kabullerin ödemeleri, müflterilerin ödemeleri ile eflzamanl olarak gerçeklefltirilmektedir. Aval ve kabuller olas borç ve taahhütler olarak bilanço d fl ifllemlerde gösterilmektedir Devlet teflviklerine iliflkin aç klama ve dipnotlar 31 Aral k 2006 tarihi itibar yla Banka'n n alm fl oldu u herhangi bir devlet teflviki veya yard m bulunmamaktad r Raporlaman n bölümlemeye göre yap lmas na iliflkin aç klamalar Banka, kurumsal bankac l k, ticari bankac l k, iflletme bankac l ve bireysel bankac l k, aç k bankac l k, yat r m bankac l iflkollar nda hizmet vermektedir. Bu çerçevede takas-saklama hizmetleri, vadeli ve vadesiz mevduat, biriktiren hesap, repo, borçlu cari krediler, spot krediler, dövize endeksli krediler, tüketici kredileri, otomobil ve konut kredileri, iflletme kredileri, iskonto kredileri, tek hesap (kredili mevduat hesab ), alt n kredileri, döviz kredileri, eximbank kredileri, prefinansman kredileri, ülke kredileri, teminat mektuplar, akreditif, ihracat faktoringi, kabul / aval kredileri, forfaiting, finansal kiralama, sigorta, forward, futures, maafl ödemeleri, yat r m hesab (ELMA), çek, kiral k kasa, vergi tahsilat, fatura ödemeleri, ödeme emirleri, hizmetleri ve ürünleri mevcuttur. Visa ve MasterCard logolar alt nda GarantiCard, BonusCard, Shop&Miles, American Express, BusinessCard kredi kartlar ile Maestro ve Electron Garanti24 kartlar mevcuttur. Banka kurumsal ticari ve bireysel müflterilerine mevduat, kredi, d fl ticaret ifllemleri, yat r m ürünleri, nakit yönetimi, finansal kiralama, faktoring, sigorta, kredi kartlar ve di er bankac l k ürünlerinden oluflan hizmet paketlerini sunmaktad r. Müflterilerinin farkl finansal ihtiyaçlar na cevap verebilmek amac yla flube yap land rmas n müflteri odakl bankac l k üzerine infla etmifl olan Banka, flube d fl kanallar n geliflimine de büyük önem vermektedir. 112

111 Y ll k Rapor 2006 Türkiye Garanti Bankas A.fi. 31 Aral k 2006 Tarihi tibar yla Haz rlanan Y l Sonu Konsolide Olmayan Finansal Raporu (Bin Yeni Türk Liras ) Banka, ülkemizin ileri gelen çok uluslu ve ulusal holdinglerine kurumsal bankac l k ürünlerinin sunumunda bölge ofisleri, tedarikçiler ve arac flirketlerle de iflbirli ine giderek, çapraz pazarlama teknikleri uygulamaktad r. A rl kl olarak, turizm ve tekstil gibi ihracat geliri olan sektörler ile ülkemizin geleneksel tar m ürünü ihracatç s flirketlere ticari ve karma yap daki flubeleri arac l yla hizmet verebilmektedir. Garanti, ayr ca perakende sat fl ve servis sektörlerinde faaliyet gösteren iflletme ve çal flanlar na, kredili mevduat hesab, POS makineleri, kredi kart, çek defteri, TL ve döviz mevduat, yat r m hesab, internet ve ça r merkezi, banka kart ve fatura ödeme modülü gibi hizmetlerin yer ald ürün paketiyle, iflletme bankac l ile hizmet sunmaktad r. Bireysel bankac l k müflterileri, Banka için yayg n ve düzenli bir mevduat taban oluflturmaktad r. Genifl bireysel bankac l k ürün paketleri ile hizmet sunulan bireysel müflterilerin ihtiyaçlar flube ve fiubesiz Bankac l k kanallar ndan karfl lanmaktad r Di er hususlara iliflkin aç klamalar Türkiye Muhasebe Standartlar 'n n ilk defa uygulanmas ile ilgili aç klamalar Geçmifl dönem finansal tablolar n haz rlanmas nda kullan lan muhasebe ilkeleri ve de erleme yöntemleri, 3.1 no lu notta aç kland üzere 16 Ocak 2005 tarihli ve say l Resmi Gazete'de yay mlanan Türkiye Muhasebe Standartlar Kurulu'nun 1 s ra No lu Finansal Tablolar n Haz rlanma ve Sunulma Esaslar na liflkin Kavramsal Çerçeve Hakk nda Tebli hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe Standartlar 'na ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlar 'na uygun olarak muhasebelefltirilmesi esas na dayanarak yeniden düzenlenmifl olup, "Muhasebe Politikalar, Muhasebe Tahminlerindeki De ifliklikler ve Hatalara liflkin Türkiye Muhasebe Standard " (TMS 8) gere i geçmifl dönem kârlar na ertelenmifl vergi etkisi net edilerek yap lan düzeltmeler, afla da özetlenmektedir. Menkul De erler De er Art fl Fonu Dönem Net Kâr ve Zarar Geçmifl Y llar Kâr ve Zararlar Toplam Özkaynaklar 31 Aral k 2004 Tarihi tibar yla Raporlanan Bakiyeler K dem Tazminat Yükümlülü ünün Düzeltilmesi K sa Vadeli Çal flan Haklar Tazminat Yükümlülü ünün Düzeltilmesi Kredi Kartlar Promosyon Giderleri Karfl l n n Düzeltilmesi YP Ba l Ortakl k ve fltirak Kur Farklar n n Düzeltilmesi 31 Aral k 2004 Tarihi tibar yla Düzeltilmifl Bakiyeler 31 Aral k 2005 tibar yla Raporlanan Bakiyeler K dem Tazminat Yükümlülü ünün Düzeltilmesi K sa Vadeli Çal flan Haklar Tazminat Yükümlülü ünün Düzeltilmesi Kredi Kartlar Promosyon Giderleri Karfl l n n Düzeltilmesi YP Ba l Ortakl k ve fltirak Kur Farklar n n Düzeltilmesi 31 Aral k 2005 Tarihi tibar yla Düzeltilmifl Bakiyeler (9.805) (9.805) - - (23.290) (23.290) - - (7.745) (7.745) (23.119) (8.576) - (18.381) - (6.198) - (29.488) (3.301) - (11.046) (7.848) Yukar daki de iflikliklerden kaynaklanan ertelenmifl vergi aktifi nedeniyle 31 Aral k 2005 tarihi itibar yla Banka bilançosunun aktif toplam YTL artm flt r Di er S n flamalar Kredi kart hamili taraf ndan taksitli veya taksitsiz olarak yap lan harcama tutarlar, sat fl belgesinin düzenlendi i tarihten üye iflyerine ödemenin yap ld ana kadar geçen sürede, muhtelif borçlar içerisinde takip edilmeye bafllanm flt r. Bunun sonucu olarak karfl laflt rmal sunulan 31 Aral k 2005 finansal tablolar nda "Ticari Kurulufllar Mevduat " hesab YTL tutar nda azalt larak "Muhtelif Borçlar" hesab ayn tutarda art r lm flt r. 31 Aral k 2005 Bilanço D fl Yükümlülükler tablosunda "Di er Emanet K ymetler" hesab alt nda gösterilen YTL tutar ndaki müflteri ad na yap lan fon ifllemleri ayn tablo içindeki "Müflteri Fon ve Portföy Mevcutlar " hesab na s n flanm flt r. Bankalar n gerçeklefltirdi i çek takas ifllemlerinin muhasebelefltirilmesinde finansal tablolarda "Di er Aktifler" içerisinde gösterilen aktif nitelikli "280-Borçlu Geçici Hesaplar-TP" hesab ile "Di er Yabanc Kaynaklar" içerisinde gösterilen pasif nitelikli "392-Alacakl Geçici Hesaplar-TP" hesab n n karfl l kl net edilmesi uygulamas ndan BDDK'n n BDDK.DZM.2/13/1-a 1300 say l tebli ine istinaden vazgeçilmifltir. Bunun sonucu olarak 31 Aral k 2005 finansal tablolar nda bahsi geçen hesaplar YTL tutar nda artt r lm flt r. 31 Aral k 2005 finansal tablolar nda "Di er Aktifler" içerisinde takip edilen, 2005 senesi geçici vergi dönemlerinde yap lan YTL tutar ndaki vergi ödemelerinin takip edildi i "260-Peflin Ödenmifl Vergiler" hesab ile "Karfl l klar" içerisinde takip edilen "350-Vergi Karfl l klar " hesab net edilerek gösterilmifltir. 113

112 Tarihli Konsolide Olmayan Finansal Tablolara liflkin Dipnotlar Türkiye Garanti Bankas A.fi. 31 Aral k 2006 Tarihi tibar yla Haz rlanan Y l Sonu Konsolide Olmayan Finansal Raporu (Bin Yeni Türk Liras ) 31 Aral k 2005 tarihi itibar yla Al m Sat m Amaçl Menkul K ymet portföyünde takip edilen YTL tutar ndaki alt n mevcudu karfl laflt rmal olarak sunulan finansal tablolarda yap lan düzenlemeler çerçevesinde Nakit De erler ve Merkez Bankas hesab na s n flanm flt r. 31 Aral k 2005 tarihi itibar yla "Di er Faaliyet Giderleri" içerisinde yer alan YTL Dövize Endeksli Menkul De er anapara kur fark gideri ile YTL Dövize Endeksli Kredi kur fark gideri "Kambiyo Zararlar " hesab nda; "Di er Faaliyet Gelirleri" içerisinde yer alan YTL Dövize Endeksli Kredi kur fark geliri "Kambiyo Karlar " hesab nda s n fland r lm flt r. 4 Mali bünyeye iliflkin bilgiler 4.1 Sermaye yeterlili i standart oran na iliflkin aç klamalar Banka'n n konsolide olmayan sermaye yeterlili i standart oran %14,08'dir Sermaye yeterlili i standart oran n n tespitinde kullan lan risk ölçüm yöntemleri Sermaye yeterlili i standart oran n n hesaplanmas 1 Kas m 2006 tarih ve say l Resmi Gazete'de yay mlanm fl olan "Bankalar n Sermaye Yeterlili inin Ölçülmesine ve De erlendirilmesine liflkin Yönetmelik" ile "Bankalar n Özkaynaklar na liflkin Yönetmelik" çerçevesinde yap lmaktad r. Sermaye yeterlili i standart oran n n hesaplanmas nda hesap ve kay t düzenine iliflkin mevzuata uygun olarak düzenlenen veriler kullan l r. Özkaynaklar n hesaplanmas nda sermayeden indirilen de er olarak dikkate al nan tutarlar risk a rl kl varl klar, gayrinakdi krediler ve yükümlülüklerin hesaplanmas na dahil edilmez. Risk a rl kl varl klar n hesaplanmas nda, tükenme ve de er kayb ile karfl karfl ya olan varl klar, ilgili amortismanlar ve karfl l klar düflüldükten sonra kalan net tutarlar üzerinden hesaplara al n r. Gayrinakdi krediler ve taahhütler ile ilgili ifllemlerde karfl taraftan olan alacaklar, varsa bu ifllemler için "Bankalarca Kredilerin ve Di er Alacaklar n Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar çin Ayr lacak Karfl l klara liflkin Usul ve Esaslar Hakk nda Yönetmelik"e istinaden ayr lan ve pasif hesaplar aras nda izlenen özel karfl l klar düflüldükten sonraki net tutar üzerinden "Bankalar n Sermaye Yeterlili inin Ölçülmesine ve De erlendirilmesine liflkin Yönetmelik"in 5inci maddesinde belirtilen oranlar ile krediye dönüfltürülerek ilgili risk grubuna dahil edilir ve risk grubunun a rl ile a rl kland r l r. Türev Finansal Araçlar ile ilgili ifllemlerde, kredi riskine esas tutarlar n hesaplanmas nda, karfl taraftan olan alacaklar, "Bankalar n Sermaye Yeterlili inin Ölçülmesine ve De erlendirilmesine liflkin Yönetmelik"in 5inci maddesinde belirtilen oranlar ile krediye dönüfltürülerek ilgili risk grubuna dahil edilerek, ilgili risk grubunun a rl ile ikinci defa a rl kland r l r Sermaye yeterlili i standart oran na iliflkin bilgiler: Kredi Riskine Esas Tutar Bilanço Kalemleri (Net) Nakit De erler Vadesi Gelmifl Menkul De erler T.C. Merkez Bankas Yurtiçi,Yurtd fl Bankalar, Yurtd fl Merkez ve fiubeler Para Piyasalar ndan Alacaklar Ters Repo fllemlerinden Alacaklar Zorunlu Karfl l klar Krediler Tasfiye Olunacak Alacaklar Kiralama fllemlerinden Alacaklar Sat lmaya Haz r Finansal Varl klar Vadeye Kadar Elde Tutulan Yat r mlar Aktiflerimizin Vadeli Sat fl ndan Alacaklar Muhtelif Alacaklar Faiz ve Gelir Tahakkuk ve Reeskontlar fltirak, Ba l Ort ve Birlikte Kont. Edilen Ortak. (Net) Maddi Duran Varl klar Di er Aktifler Naz m Kalemler Gayrinakdi Krediler ve Taahhütler Türev Finansal Araçlar Risk A rl Verilmemifl Hesaplar Toplam Risk A rl kl Varl klar %0 Risk A rl klar %20 %50 %

113 Y ll k Rapor 2006 Türkiye Garanti Bankas A.fi. 31 Aral k 2006 Tarihi tibar yla Haz rlanan Y l Sonu Konsolide Olmayan Finansal Raporu (Bin Yeni Türk Liras ) Sermaye yeterlili i standart oran na iliflkin özet bilgi Kredi Riskine Esas Tutar (KRET) Piyasa Riskine Esas Tutar (PRET) Operasyonel Riske Esas Tutar (ORET)* Özkaynak Özkaynak/(KRET+PRET+ORET)x100 Cari Dönem ,08 KRET: Kredi Riskine Esas Tutar PRET: Piyasa Riskine Esas Tutar ORET: Operasyonel Riske Esas Tutar *"Bankalar n Sermaye Yeterlili inin Ölçülmesi ve De erlendirilmesine liflkin Yönetmeli in" 24 üncü maddesi uyar nca hesaplanmam flt r. Bankalarca Kamuya Aç klanacak Finansal Tablolar ile Bunlara liflkin Aç klama ve Dipnotlar Hakk nda Tebli in 28. maddesinin b f kras uyar nca önceki dönem ile ilgili bilgiler verilmemifltir Özkaynak kalemlerine iliflkin bilgiler Cari Dönem ANA SERMAYE Ödenmifl Sermaye Nominal Sermaye Sermaye Taahhütleri (-) - Ödenmifl Sermaye Enflasyon Düzeltme Fark Hisse Senedi hraç Primleri - Hisse Senedi ptal Kârlar - Yasal Yedekler I. Tertip Kanuni Yedek Akçe (TTK 466/1) II. Tertip Kanuni Yedek Akçe (TTK 466/2) Özel Kanunlar Gere i Ayr lan Yedek Akçe - Statü Yedekleri - Ola anüstü Yedekler Genel Kurul Karar Uyar nca Ayr lan Yedek Akçe Da t lmam fl Kârlar - Birikmifl Zararlar - Yabanc Para Sermaye Kur Fark - Yasal Yedek, Statü Yedekleri ve Ola anüstü Yedeklerin Enflasyona Göre Düzeltme Fark - Kâr Net Dönem Kâr Geçmifl Y llar Kâr - Muhtemel Riskler çin A. Serb. Karfl l klar n Ana Sermayenin %25'ine Kadar Olan K sm Sermayeye Eklenecek fltirak ve Ba l Ortakl k Hisseleri ile Gayrim. Sat fl Kazançlar - Birincil Sermaye Benzeri Borçlar n Ana Sermayenin %15'ine Kadar Olan K sm - Zarar n Yedek Akçelerle Karfl lanamayan K sm (-) - Net Dönem Zarar - Geçmifl Y llar Zarar - Özel Maliyet Bedelleri (-) Peflin Ödenmifl Giderler (-) Maddi Olmayan Duran Varl klar (-) Ana Sermayenin %10'unu Aflan Ertelenmifl Vergi Varl Tutar (-) - Kanunun 56 nc maddesinin Üçüncü F kras ndaki Afl m Tutar (-) - Ana Sermaye Toplam KATKI SERMAYE - Genel Karfl l klar Menkuller Yeniden De erleme De er Art fl Tutar n n %45'i - Gayrimenkuller Yeniden De erleme De er Art fl Tutar n n %45'i 966 fltirakler, Ba l Ortakl klar Ve Birlikte Kontrol Edilen Ortakl klar Bedelsiz Hisseleri Riskten Korunma Fonlar (Etkin K s m) (27.218) Birincil Sermaye Benzeri Borçlar n Ana Sermaye Hesaplamas nda Dikkate Al nmayan K sm - kincil Sermaye Benzeri Borçlar - Menkul De erler De er Art fl Fonu Tutar n n %45'i fltirakler ve Ba l Ortakl klardan Sat lmaya Haz r Menkul De erlerden Di er Kâr Yedekleri (481) Katk Sermaye Toplam ÜÇÜNCÜ KUfiAK SERMAYE - SERMAYE

114 Tarihli Konsolide Olmayan Finansal Tablolara liflkin Dipnotlar Türkiye Garanti Bankas A.fi. 31 Aral k 2006 Tarihi tibar yla Haz rlanan Y l Sonu Konsolide Olmayan Finansal Raporu (Bin Yeni Türk Liras ) SERMAYEDEN ND R LEN DE ERLER Sermayesinin Yüzde On ve Daha Fazlas na Sahip Olunan Bankalar ile Finansal Kurulufllardan (Yurtiçi, Yurtd fl ) Konsolide Edilmeyenlerdeki Ortakl k Paylar Sermayesinin Yüzde Onundan Az na Sahip Olunan Bankalar ile Finansal Kurulufllardaki (Yurtiçi, Yurtd fl ) Bankan n Ana Sermaye ve Katk Sermaye Toplam n n Yüzde On ve Daha Fazlas n Aflan Tutardaki Ortakl k Paylar Toplam Bankalara, Finansal Kurulufllara (Yurtiçi, Yurtd fl ) veya Nitelikli Pay Sahiplerine Kulland r lan kincil Sermaye Benzeri Borç Niteli ini Haiz Krediler ile Bunlardan Sat n Al nan Birincil veya kincil Sermaye Benzeri Borç Niteli ini Haiz Borçlanma Araçlar Kanunun 50 ve 51 inci Maddeleri Hükümlerine Ayk r Olarak Kulland r lan Krediler Bankalar n, Gayrimenkullerinin Net Defter De erleri Toplam n n Özkaynaklar n n Yüzde Ellisini Aflan K sm ile Alacaklar ndan Dolay Edinmek Zorunda Kald klar ve Kanunun 57 nci Maddesi Uyar nca Elden Ç kar lmas Gereken Emtia ve Gayrimenkullerden Edinim Tarihinden tibaren Befl Y l Geçmesine Ra men Elden Ç kar lamayanlar n Net Defter De erleri Di er TOPLAM ÖZKAYNAK Bankalarca Kamuya Aç klanacak Finansal Tablolar ile Bunlara liflkin Aç klama ve Dipnotlar Hakk nda Tebli in 28. maddesinin b f kras uyar nca önceki dönem ile ilgili bilgiler verilmemifltir. 4.2 Kredi riskine iliflkin aç klamalar Kredi riski Banka'n n iliflki içinde bulundu u karfl taraf n, Banka ile yapt sözleflme gereklerine uymayarak yükümlülü ünü k smen veya tamamen zaman nda yerine getirememesinden oluflabilecek risk ve zararlar ifade eder. Yasal mevzuata uygun olmak kofluluyla, risk limitleri, fiubeler, Krediler Müdürlükleri, Kredilerden Sorumlu Genel Müdür Yard mc s, Genel Müdür, Kredi Komitesi ve Yönetim Kurulu'na ait kredilendirme yetki limitleri çerçevesinde, kredi müflterilerinin finansal durumlar na ve kredi ihtiyaçlar na göre tahsis edilmekte, Banka'n n gerekli görmesine ba l olarak söz konusu limitler de ifltirilebilmektedir. Kredi riski aç s ndan, borçlu veya borçlular grubu risk s n rlamas na tabi tutulmaktad r. Sektör baz nda risk yo unlaflmas her ay sonu itibar yla takip edilmektedir. Kredi ve di er alacaklar n borçlular n n kredi de erlilikleri düzenli aral klarla ilgili mevzuata uygun flekilde izlenmekte, bu amaca uygun olarak gelifltirilmifl risk derecelendirme modelleri kullan larak, kredi borçlusunun risk seviyesinin artmas durumunda kredi limitleri yeniden belirlenmekte ve ilave teminat al nmaktad r. Aç lan krediler için hesap durumu belgeleri ilgili mevzuatta öngörüldü ü flekilde al nmaktad r. Kredi müflterilerinin co rafi da l m ayl k olarak takip edilmekte olup, ülkenin s nai ve ticari faaliyetlerinin yo unlaflmas na paralel co rafi da l ma uygundur. Banka kredi politikalar çerçevesinde kredilerin de erlili ini analiz ederek, firman n finansal durumu ve kredinin türüne göre nakit teminatlar, banka garantisi, gayrimenkul ipote i, menkul rehni, kambiyo senetleri veya di er kifli ve kurulufllar n kefaletleri teminat olarak al nmaktad r. Banka'n n vadeli ifllem ve opsiyon sözleflmesi ve benzeri di er sözleflmeler cinsinden tutulan pozisyonlar üzerinde kontrol limitleri bulunmaktad r, bu tür araçlar için üstlenilen kredi riski piyasa hareketlerinden kaynaklanan riskler ile beraber yönetilmektedir. Vadeli ifllem opsiyon ve benzer nitelikli sözleflmelerin riskleri düzenli olarak takip edilmekte ve kredi riskine göre gerekli görüldü ünde risklerin azalt lmas yoluna gidilmektedir. Tazmin edilen gayrinakdi krediler, vadesi geldi i halde ödenmeyen kredilerle ayn risk a rl na tabi tutulmaktad r. Banka, d fl ticaret finansman ve di er bankalararas kredi kullan m ve kulland r m ifllemlerini yayg n muhabir a ile gerçeklefltirmektedir. Bu kapsamda Banka, yurtiçi ve yurtd fl nda yerleflik Banka ve di er Finansal Kurulufllara kredi de erliliklerini incelemek suretiyle limit tahsis etmekte ve periyodik olarak söz konusu kurulufllar de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Bankan n ilk büyük 100 nakdi kredi müflterisinden olan alaca n n toplam nakdi krediler portföyü içindeki pay %29,82'dir. Bankan n ilk büyük 100 gayrinakdi kredi müflterisinden olan alaca n n toplam gayrinakdi krediler portföyü içindeki pay %49,92'dir. Bankan n ilk büyük 100 kredi müflterisinden olan nakdi ve gayrinakdi alacak tutar n n toplam bilanço içi ve bilanço d fl varl klar içindeki pay %13,61'd r. Bankaca üstlenilen kredi riski için ayr lan genel karfl l k tutar YTL'dir. 116

115 Y ll k Rapor 2006 Türkiye Garanti Bankas A.fi. 31 Aral k 2006 Tarihi tibar yla Haz rlanan Y l Sonu Konsolide Olmayan Finansal Raporu (Bin Yeni Türk Liras ) Co rafi bölgeler itibar yla bilgiler Varl klar Yükümlülükler Gayrinakdi Krediler Sabit Sermaye Yat r mlar Net Kâr Cari Dönem Yurtiçi Avrupa Birli i Ülkeleri OECD Ülkeleri* K y Bankac l Bölgeleri ABD, Kanada Di er Ülkeler Da t lmam fl Varl klar/yükümlülükler** Toplam Varl klar Yükümlülükler Gayrinakdi Krediler Sabit Sermaye Yat r mlar Net Kâr Önceki Dönem Yurtiçi Avrupa Birli i Ülkeleri OECD Ülkeleri* K y Bankac l Bölgeleri (1.345) ABD, Kanada Di er Ülkeler Da t lmam fl Varl klar/yükümlülükler** Toplam *AB ülkeleri, ABD ve Kanada d fl ndaki OECD ülkeleri **Tutarl bir esasa göre bölümlere da t lamayan varl k ve yükümlülükler Sektörlere göre nakdi kredi da l m TP Cari Dönem Önceki Dönem (%) YP (%) TP (%) YP (%) Tar m , , , ,16 Çiftçilik ve Hayvanc l k , , , ,15 Ormanc l k Bal kç l k , , , ,01 Sanayi , , , ,70 Madencilik ve Taflocakç l , , , ,37 malat Sanayii , , , ,60 Elektrik, Gaz, Su , , , ,73 nflaat , , , ,10 Hizmetler , , , ,57 Toptan ve Perakende Ticaret , , , ,16 Otel ve Lokanta Hizmetleri , , , ,31 Ulaflt rma ve Haberleflme , , , ,84 Mali Kurulufllar , , , ,20 Gayrimenkul ve Kira. Hizm , , , ,60 Serbest Meslek Hizmetleri E itim Hizmetleri , , , ,18 Sa l k ve Sosyal Hizmetler , , , ,28 Di er , , , ,47 Toplam , , , , Piyasa riskine iliflkin aç klamalar Banka, finansal risk yönetimi amaçlar çerçevesinde piyasa riskinden korunmak amac yla 1 Kas m 2006 tarih say l Resmi Gazete'de yay mlanan "Bankalar n ç Sistemleri Hakk nda Yönetmelik" ve "Bankalar n Sermaye Yeterlili inin Ölçülmesine ve De erlendirilmesine liflkin Yönetmelik" kapsam nda piyasa riski yönetimi faaliyetlerini belirlemifl ve gerekli önlemleri alm flt r. Piyasa riskine maruz kal nmas nedeniyle Banka Yönetim Kurulu risk yönetimine iliflkin olarak Üst Düzey Risk Komitesi'nin önerileri do rultusunda risk yönetimi stratejileri ve politikalar n tan mlam fl ve bu stratejilerin uygulamalar n n dönemsel olarak takip edilmesini sa lam flt r. Banka Yönetim Kurulu tafl d temel riskleri göz önünde bulundurarak bu risklere iliflkin limitleri belirlemekte ve söz konusu limitleri gerektikçe revize etmektedir. Ayr ca Banka Yönetim Kurulu, risk yönetimi grubu ile üst düzey yönetimin, Banka'n n maruz kald çeflitli riskleri tespit, ölçme, kontrol etme ve yönetme hususlar nda gerekli tedbirleri almalar n sa lam flt r. 117

116 Tarihli Konsolide Olmayan Finansal Tablolara liflkin Dipnotlar Türkiye Garanti Bankas A.fi. 31 Aral k 2006 Tarihi tibar yla Haz rlanan Y l Sonu Konsolide Olmayan Finansal Raporu (Bin Yeni Türk Liras ) Al m sat m ifllemlerinden oluflan piyasa riski, gelifltirilen içsel model kullan larak riske maruz de er (RMD) metodolojisi ile ölçülmektedir. Bu model RMD'yi, tarihsel simülasyon, monte carlo simülasyonu, parametrik yöntem olmak üzere 3 farkl yöntemle hesaplamaktad r. Aktif pasif vade uyuflmazl ndan kaynaklanan piyasa riski ise aktif pasif riski ölçüm modeli ile ölçülmektedir. Periyodik olarak yap lan stres testleri ve senaryo analizleri ile bu sonuçlar desteklenmekte, ayr ca, nakit ak fl projeksiyonu, durasyon ve fark analizi gibi geleneksel risk ölçüm yöntemleri de kullan lmaktad r. Genel piyasa riski ve spesifik risklere karfl bulundurulmas gereken sermaye, "Bankalar n Sermaye Yeterlili inin Ölçülmesine ve De erlendirilmesine liflkin Yönetmelik"in hükümleri çerçevesinde standart metot kullan larak hesaplanmakta ve ayl k olarak raporlanmaktad r Piyasa riskine iliflkin bilgiler (I) Genel Piyasa Riski çin Hesaplanan Sermaye Yükümlülü ü- Standart Metot (II) Spesifik Risk çin Hesaplanan Sermaye Yükümlülü ü - Standart Metot (III) Kur Riski çin Hesaplanan Sermaye Yükümlülü ü - Standart Metot (IV) Emtia Riski çin Hesaplanan Sermaye Yükümlülü ü - Standart Metot (V) Takas Riski çin Hesaplanan Sermaye Yükümlülü ü - Standart Metot (VI) Opsiyonlardan Kaynaklanan Piyasa Riski çin Hesaplanan Sermaye Yükümlülü ü - Standart Metot (VII) Risk Ölçüm Modeli Kullanan Bankalarda Piyasa Riski çin Hesaplanan Sermaye Yükümlülü ü (VIII) Piyasa Riski çin Hesaplanan Toplam Sermaye Yükümlülü ü (I+II+III+IV+V+VI) (IX) Piyasa Riskine Esas Tutar (12,5 x VIII) ya da (12,5 x VII) Tutar Dönem içerisinde ay sonlar itibar yla hesaplanan piyasa riskine iliflkin ortalama piyasa riski tablosu Cari Dönem Önceki Dönem Ortalama En Yüksek En Düflük Ortalama En Yüksek En Düflük Faiz Oran Riski Hisse Senedi Riski Kur Riski Emtia Riski Takas Riski Opsiyon Riski Toplam Riske Maruz De er Operasyonel riske iliflkin aç klamalar "Bankalar n Sermaye Yeterlili inin Ölçülmesi ve De erlendirilmesine liflkin Yönetmeli in" 24 üncü maddesi uyar nca operasyonel risk hesaplamas yap lmam flt r. 4.5 Kur riskine iliflkin aç klamalar Kur riskine iliflkin pozisyon limiti, yabanc para net genel pozisyon standart oran paralelinde belirlenmektedir. Banka, 31 Aral k 2006 tarihi itibar yla YTL'si bilanço aç k pozisyonundan ve YTL'si bilanço d fl kapal pozisyondan oluflmak üzere YTL net yabanc para kapal pozisyon tafl maktad r. Bankan n maruz kald kur riskinin ölçülmesinde, yasal raporlamada kullan lan standart metot ile riske maruz de er yöntemi kullan lmaktad r. Standart metot kapsam nda yap lan ölçümler haftal k, RMD hesaplamalar kapsam nda yap lan ölçümler ise günlük bazda gerçeklefltirilmektedir. Banka'n n bilanço tarihi ile bu tarihten geriye do ru son befl iflgünü kamuya duyurulan cari döviz al fl kurlar YTL olarak afla daki tabloda verilmifltir: USD EUR JPY (100) GBP Bilanço Tarihindeki Cari Döviz Al fl Kuru 1,3950 1,8377 1,1709 2,7320 Bilanço tarihinden önceki; 1. Günün Cari Döviz Al fl Kuru 1,3950 1,8375 1,1720 2, Günün Cari Döviz Al fl Kuru 1,3950 1,8338 1,1728 2, Günün Cari Döviz Al fl Kuru 1,4050 1,8448 1,1839 2, Günün Cari Döviz Al fl Kuru 1,4050 1,8461 1,1810 2, Günün Cari Döviz Al fl Kuru 1,4180 1,8605 1,1933 2,7982 USD EUR JPY (100) GBP Son 30 Günün Basit Aritmetik Ortalamas 1,4163 1,8697 1,2066 2,

117 Y ll k Rapor 2006 Türkiye Garanti Bankas A.fi. 31 Aral k 2006 Tarihi tibar yla Haz rlanan Y l Sonu Konsolide Olmayan Finansal Raporu (Bin Yeni Türk Liras ) Banka'n n kur riskine iliflkin bilgileri: Cari Dönem Varl klar Nakit De erler (Kasa, Efektif Deposu, EURO USD Yen Di er YP Toplam Yoldaki Paralar, Sat n Al nan Çekler) ve T.C. Merkez Bnk. Bankalar ve Di er Mali Kurulufllardan Alacaklar Gerçe e Uygun De er Fark Kâr veya Zarara Yans t lan Finansal Varl klar Para Piyasalar ndan Alacaklar Sat lmaya Haz r Finansal Varl klar Krediler fltirak, Ba l Ortakl k ve Birlikte Kontrol Edilen Ortakl klar Vadeye Kadar Elde Tutul. Yat r mlar Riskten Korunma Amaçl Türev Finansal Varl klar Maddi Duran Varl klar Maddi Olmayan Duran Varl klar Di er Varl klar Toplam Varl klar Yükümlülükler Bankalar Mevduat * Döviz Tevdiat Hesab Para Piyasalar na Borçlar Di er Mali Kurulufllar. Sa l. Fonlar hraç Edilen Menkul De erler Muhtelif Borçlar Riskten Korunma Amaçl Türev Finansal Borçlar Di er Yükümlülükler* Toplam Yükümlülükler Net Bilanço Pozisyonu ( ) (3.627) ( ) ( ) Net Naz m Hesap Pozisyonu ( ) Türev Finansal Araçlardan Alacak Türev Finansal Araçlardan Borçlar Gayrinakdi Krediler Önceki Dönem Toplam Varl klar Toplam Yükümlülükler Net Bilanço Pozisyonu ( ) (2.361) ( ) ( ) Net Naz m Hesap Pozisyonu ( ) Türev Finansal Araçlardan Alacak Türev Finansal Araçlardan Borçlar Gayrinakdi Krediler * Di er yükümlülükler kalemi içinde YTL tutar nda alt n mevduat bulunmaktad r. 4.6 Faiz oran riskine iliflkin aç klamalar Varl klar n, yükümlülüklerin ve bilanço d fl kalemlerin faize duyarl l haftal k Aktif-Pasif Komitesi toplant lar nda piyasadaki geliflmelerin de dikkate al nmas yla de erlendirilmektedir. Bankan n maruz kald faiz oran riskinin ölçülmesinde, standart metot, riske maruz de er (RMD) ve Aktif-Pasif risk ölçüm yöntemleri kullan lmaktad r. Standart metot kapsam nda yap lan ölçümler, vade merdiveni kullan larak ayl k, RMD hesaplamalar kapsam nda yap lan ölçümler ise günlük bazda yerine getirilmektedir. Aktif pasif risk ölçüm modeli ayl k olarak çal flt r lmaktad r. Günlük bazda yap lan RMD hesaplamalar s ras nda, Banka'n n portföyünde yer alan YP ve YTL cinsinden al m sat m amaçl ve sat lmaya haz r menkul k ymetler ile bilanço d fl pozisyonlar n faiz oran riski ölçülmektedir. Söz konusu hesaplamalar, senaryo analizleri ve stres testleri ile desteklenmektedir. 119

118 Tarihli Konsolide Olmayan Finansal Tablolara liflkin Dipnotlar Türkiye Garanti Bankas A.fi. 31 Aral k 2006 Tarihi tibar yla Haz rlanan Y l Sonu Konsolide Olmayan Finansal Raporu (Bin Yeni Türk Liras ) Varl klar n, yükümlülüklerin ve naz m hesap kalemlerinin faize duyarl l (Yeniden fiyatland rmaya kalan süreler itibar yla) Cari Dönem Sonu 1 Aya Kadar 1-3 Ay 3-6 Ay 6-12 Ay 1 Y l ve Faizsiz Toplam Üzeri Varl klar Nakit De erler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Sat n Al nan Çekler) ve T.C. Merkez Bnk. Bankalar ve Di er Mali Kurulufllardan Alacaklar Gerçe e Uygun De er Fark Kâr veya Zarara Yans t lan Finansal Varl klar Para Piyasalar ndan Alacaklar Sat lmaya Haz r Finansal Varl klar Verilen Krediler Vadeye Kadar Elde Tut. Yat r mlar Di er Varl klar Toplam Varl klar Yükümlülükler Bankalar Mevduat Di er Mevduat Para Piyasalar na Borçlar Muhtelif Borçlar hraç Edilen Menkul De erler Di er Mali Kurulufllar. Sa l. Fonlar Di er Yükümlülükler Toplam Yükümlülükler Bilançodaki Uzun Pozisyon Bilançodaki K sa Pozisyon ( ) ( ) - Naz m Hesaplardaki Uzun Pozisyon Naz m Hesaplardaki K sa Pozisyon (10.521) (167) (10.688) Toplam Pozisyon ( ) ( ) Parasal finansal araçlara uygulanan ortalama faiz oranlar (%): Cari Dönem Sonu Varl klar EUR USD Yen YTL Nakit De erler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Sat n Al nan Çekler) ve T.C. Merkez B Bankalar ve Di er Mali Kurulufllardan Alacaklar 3,55 5,29-17,34 Gerçe e Uygun De er Fark Kâr veya Zarara Yans t lan Finansal Varl klar 5,63 7,37-19,74 Para Piyasalar ndan Alacaklar Sat lmaya Haz r Finansal Varl klar 5,34 8,15-20,60 Verilen Krediler 5,73 7,62 2,80 25,16 Vadeye Kadar Elde Tut. Yat r mlar 9,14 9,48-17,53 Yükümlülükler Bankalar Mevduat 3,69 5,90-18,56 Di er Mevduat 2,02 3,42 0,68 15,77 Para Piyasalar na Borçlar - 5,45-17,14 Muhtelif Borçlar hraç Edilen Menkul De erler Di er Mali Kurulufllardan Sa lanan Fonlar 3,97 6,16-14,69 120

119 Y ll k Rapor 2006 Türkiye Garanti Bankas A.fi. 31 Aral k 2006 Tarihi tibar yla Haz rlanan Y l Sonu Konsolide Olmayan Finansal Raporu (Bin Yeni Türk Liras ) Varl klar n, yükümlülüklerin ve naz m hesap kalemlerinin faize duyarl l (Yeniden fiyatland rmaya kalan süreler itibar yla) 1 Aya Kadar 1-3 Ay 3-6 Ay 6-12 Ay 1 Y l ve Faizsiz Toplam Önceki Dönem Sonu Üzeri Varl klar Nakit De. (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Sat.Al.Çekler) ve T.C. M.B Bankalar ve Di er Mali Kur.Alacaklar Gerçe e Uygun De er Fark Kâr veya Zarara Yans t lan Finansal Varl klar Para Piyasalar ndan Alacaklar Sat lmaya Haz r Finansal Varl klar Verilen Krediler Vadeye Kadar Elde Tut. Yat r mlar Di er Varl klar Toplam Varl klar Yükümlülükler Bankalar Mevduat Di er Mevduat Para Piyasalar na Borçlar Muhtelif Borçlar hraç Edilen Menkul De erler Di er Mali Kurulufllar. Sa l. Fonlar Di er Yükümlülükler Toplam Yükümlülükler Bilançodaki Uzun Pozisyon Bilançodaki K sa Pozisyon ( ) - - ( ) - ( ) - Naz m Hesaplardaki Uzun Pozisyon Naz m Hesaplardaki K sa Pozisyon (9.403) - - (622) - - (10.025) Toplam Pozisyon ( ) ( ) ( ) Parasal finansal araçlara uygulanan ortalama faiz oranlar (%): Önceki Dönem Sonu Varl klar Nakit De erler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki EUR USD Yen YTL Paralar, Sat n Al nan Çekler) ve T.C. Merkez B Bankalar ve Di er Mali Kurulufllardan Alacaklar 2,29 4,43-15,02 Gerçe e Uygun De er Fark Kâr veya Zarara Yans t lan Finansal Varl klar 8,52 5,56-14,15 Para Piyasalar ndan Alacaklar Sat lmaya Haz r Finansal Varl klar 5,70 6,49-17,44 Verilen Krediler 5,22 7,08-28,53 Vadeye Kadar Elde Tut. Yat r mlar 9,54 9, Yükümlülükler Bankalar Mevduat 2,50 6,26-14,92 Di er Mevduat 1,49 2,54-14,05 Para Piyasalar na Borçlar - 4,73-15,46 Muhtelif Borçlar hraç Edilen Menkul De erler Di er Mali Kurulufllardan Sa lanan Fonlar 3,08 5,11-14,16 121

120 Tarihli Konsolide Olmayan Finansal Tablolara liflkin Dipnotlar Türkiye Garanti Bankas A.fi. 31 Aral k 2006 Tarihi tibar yla Haz rlanan Y l Sonu Konsolide Olmayan Finansal Raporu (Bin Yeni Türk Liras ) 4.7 Likidite riskine iliflkin aç klamalar Banka likidite riskinden korunmak amac yla fonlama kaynaklar n müflteri mevduat ve yurtd fl ndan kullan lan krediler olmak üzere çeflitlendirmekte, varl k ve yükümlülükler aras nda vade uyumunun sa lanmas gözetilmekte, piyasa dalgalanmalar neticesinde ortaya ç kabilecek likidite ihtiyac n n eksiksiz bir biçimde sa lanabilmesi amac yla likit de erler muhafaza edilmektedir. Banka'n n k sa vadeli likidite ihtiyac temel olarak mevduat kayna yla karfl lanmakta olup, uzun vadeli likidite ihtiyac için sendikasyon ve seküritizasyon kredileri gibi yurtd fl fonlama kaynaklar na baflvurulmaktad r. Kullan lmayan önemli likidite kaynaklar yoktur. Aktif ve pasif kalemlerin kalan vadelerine göre gösterimi: Vadesiz 1 Aya 1-3 Ay 3-6 Ay 6-12 Ay 1 Y l ve Da t lamayan* Toplam Cari Dönem Kadar Üzeri Varl klar Nakit De. (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Sat.Al.Çekler) ve T.C. M.B Bankalar ve Di er Mali Kur.Alacaklar Gerçe e Uygun De er Fark Kâr veya Zarara Yans t lan Menkul De erler Para Piyasalar ndan Alacaklar Sat lmaya Haz r Menkul De erler Verilen Krediler Vadeye Kadar Elde Tut. Yat r mlar Di er Varl klar Toplam Varl klar Yükümlülükler Bankalar Mevduat Di er Mevduat Di er Mali Kurulufllar. Sa l. Fonlar Para Piyasalar na Borç hraç Edilen Menkul De erler Muhtelif Borçlar Di er Yükümlülükler** Toplam Yükümlülükler Likidite Aç ( ) ( ) ( ) - Önceki Dönem Toplam Varl klar Toplam Yükümlülükler Likidite Aç ( ) ( ) ( ) ( ) - * Bilançoyu oluflturan aktif hesaplardan sabit k ymetler, ifltirak ve ba l ortakl klar, ayniyat mevcudu, peflin ödenmifl giderler ve takipteki alacaklar gibi bankac l k faaliyetinin sürdürülmesi için gereksinim duyulan, k sa zamanda nakde dönüflme flans bulunmayan di er aktif nitelikli hesaplar burada gösterilmektedir. ** Özsermaye kalemleri di er yükümlülükler içerisinde da t lamayan sütununda gösterilmifltir. 4.8 Finansal varl k ve borçlar n gerçe e uygun de eri ile gösterilmesi Defter De eri Gerçe e Uygun De eri Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem Önceki Dönem Finansal Varl klar Para Piyasalar ndan Alacaklar Bankalar ve Di er Mali Kurulufllardan Alacaklar Sat lmaya Haz r Finansal Varl klar Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yat r mlar Verilen Krediler Finansal Yükümlülükler Bankalar Mevduat Di er Mevduat Di er Mali Kurulufllardan Sa lanan Fonlar hraç Edilen Menkul De erler Muhtelif Borçlar Sat lmaya haz r finansal varl klar ve vadeye kadar elde tutulacak yat r mlar n gerçe e uygun de erleri, piyasa fiyatlar veya bu fiyat n tespit edilemedi i durumlarda faiz, vade ve benzeri di er koflullar bak m ndan ayn nitelikli piyasalarda ifllem gören benzer menkul de erlerin piyasa fiyatlar baz al narak saptan r. Verilen kredilerin gerçe e uygun de eri, sabit faizli krediler için cari piyasa faiz oranlar kullan larak ilerideki nakit ak mlar n n iskonto edilmesiyle hesaplan r. De iflken faizli kredilerin defter de eri gerçe e uygun de erini ifade eder. Di er varl k ve yükümlülüklerde ise gerçe e uygun de er, elde etme maliyeti ve birikmifl faiz reeskontlar n n toplam n ifade etmektedir. 122

121 Y ll k Rapor 2006 Türkiye Garanti Bankas A.fi. 31 Aral k 2006 Tarihi tibar yla Haz rlanan Y l Sonu Konsolide Olmayan Finansal Raporu (Bin Yeni Türk Liras ) 4.9 Baflkalar n n nam ve hesab na yap lan ifllemler, inanca dayal ifllemlere iliflkin aç klamalar Banka baflkalar n n nam ve hesab na al m, sat m, saklama, finansal konularda yönetim ve dan flmanl k hizmetleri vermektedir. Bankaca inanca dayal ifllem yap lmamaktad r. 5 Finansal tablolara iliflkin aç klama ve dipnotlar 5.1 Bilançonun aktif hesaplar na iliflkin aç klama ve dipnotlar Nakit de erler ve TCMB'ye iliflkin bilgiler Cari Dönem Önceki Dönem TP YP TP YP Kasa/Efektif TCMB Di er Toplam T.C. Merkez Bankas hesab na iliflkin aç klamalar Cari Dönem TP YP TP YP Vadesiz Serbest Hesap Vadeli Serbest Hesap Vadeli Serbest Olmayan Hesap Zorunlu Karfl l klar Toplam TCMB'nin 2005/1 Say l "Zorunlu Karfl l klar Hakk nda Tebli i"ne göre Türkiye'de faaliyet gösteren bankalar; Türk paras yükümlülükleri için YTL cinsinden %6 oran nda, yabanc para yükümlülükleri için USD veya EUR döviz cinsinden olmak üzere %11 oran nda zorunlu karfl l k tesis etmektedirler. Zorunlu karfl l klar üzerinden TCMB taraf ndan verilen faiz oranlar YTL ve yabanc para için s ras yla %13,12 ve %2,515- %1,73'tür Gerçe e uygun de er fark kâr/zarara yans t lan finansal varl klara iliflkin aç klamalar Önceki Dönem Repo ifllemlerine konu olan ve teminata verilen/bloke edilen finansal varl klara iliflkin bilgiler Yoktur Al m sat m amaçl türev finansal varl klara iliflkin pozitif farklar tablosu Cari Dönem Önceki Dönem Al m Sat m Amaçl Türev Finansal Varl klar TP YP TP YP Vadeli fllemler Swap fllemleri Futures fllemleri Opsiyonlar Di er Toplam Bankalar ve di er mali kurulufllara iliflkin bilgiler Cari Dönem Önceki Dönem TP YP TP YP Bankalar Yurtiçi Yurtd fl Yurtd fl Merkez ve fiubeler Di er Mali Kurulufllar Toplam

122 Tarihli Konsolide Olmayan Finansal Tablolara liflkin Dipnotlar Türkiye Garanti Bankas A.fi. 31 Aral k 2006 Tarihi tibar yla Haz rlanan Y l Sonu Konsolide Olmayan Finansal Raporu (Bin Yeni Türk Liras ) Yurtd fl bankalar hesab na iliflkin bilgiler Serbest Tutar Cari Dönem Önceki Dönem Serbest Olmayan Tutar Cari Dönem Önceki Dönem AB Ülkeleri ABD, Kanada OECD Ülkeleri* K y Bankac l Bölgeleri Di er Toplam * AB ülkeleri, ABD ve Kanada d fl ndaki OECD ülkeleri Sat lmaya haz r finansal varl klara iliflkin bilgiler Repo ifllemlerine konu olan ve teminata verilen/bloke edilen finansal varl klara iliflkin bilgiler Teminat olarak gösterilen sat lmaya haz r finansal varl klar n TP olanlar devlet tahvillerinden oluflmaktad r YTL nominal de erli bu finansal varl klar n defter de eri YTL olup, YTL tutar nda birikmifl faiz reeskontu bulunmaktad r. YP olanlar ise eurobond ve D BS lerden oluflmaktad r USD nominal de erli bu finansal varl klar n defter de eri USD olup USD tutar nda birikmifl faiz reeskontu ve USD tutar nda ise de er düflüflü bulunmaktad r. Cari Dönem Önceki Dönem TP YP TP YP Teminata Verilen / Bloke Edilen Repo fllemlerine Konu Olan Toplam Sat lmaya haz r finansal varl klara iliflkin bilgiler Cari Dönem Önceki Dönem Borçlanma Senetleri Borsada fllem Gören Borsada fllem Görmeyen Hisse Senetleri Borsada fllem Gören Borsada fllem Görmeyen De er Art fl / Azal fl (-) Toplam Banka, 1 Mart 2006 tarihinde Geliflen flletmeler Piyasalar Afi'nin %5'ine 500 YTL karfl l nda ifltirak etmifl ve 250 YTL'si ödenmifltir. Banka, dönem içerisinde logolu kredi kartlar n pazarlama faaliyetleri sonucunda bedelsiz olarak elde etti i MasterCard Incorporated' n adet 42,42 USD nominal de erli hisse senetlerini ve Visa Europe Limited'in 1 adet 10 EURO nominal de erli hisse senedini kay tlar na alm flt r. 27 Temmuz 2006 tarihinde Master Card Incorporated' n adet 25,03 USD nominal de erli hisse senetleri 7,698,964 USD bedelle sat lm flt r Kredilere iliflkin aç klamalar Bankan n ortaklar na ve mensuplar na verilen her çeflit kredi veya avans n bakiyesine iliflkin bilgiler Cari Dönem Önceki Dönem Nakdi Gayrinakdi Nakdi Gayrinakdi Banka Ortaklar na Verilen Do rudan Krediler Tüzel Kifli Ortaklara Verilen Krediler Gerçek Kifli Ortaklara Verilen Krediler Banka Ortaklar na Verilen Dolayl Krediler Banka Mensuplar na Verilen Krediler Toplam

123 Y ll k Rapor 2006 Türkiye Garanti Bankas A.fi. 31 Aral k 2006 Tarihi tibar yla Haz rlanan Y l Sonu Konsolide Olmayan Finansal Raporu (Bin Yeni Türk Liras ) Birinci ve ikinci grup krediler, di er alacaklar ile yeniden yap land r lan ya da yeni bir itfa plan na ba lanan krediler ve di er alacaklara iliflkin bilgiler Nakdi Krediler Standart Nitelikli Krediler ve Di er Alacaklar Krediler ve Di er Alacaklar Yeniden Yap land r lan ya da Yeni Bir tfa Plan na Yak n zlemedeki Krediler ve Di er Alacaklar Krediler ve Di er Alacaklar Yeniden Yap land r lan ya da Yeni Bir tfa Plan na Ba lananlar Ba lananlar htisas D fl Krediler skonto ve fltira Senetleri hracat Kredileri thalat Kredileri Mali Kesime Verilen Krediler Yurtd fl Krediler Tüketici Kredileri Kredi Kartlar K ymetli Maden Kredisi Di er htisas Kredileri Di er Alacaklar Toplam Vade yap s na göre nakdi kredilerin da l m Standart Nitelikli Krediler ve Di er Alacaklar Krediler ve Di er Alacaklar Yeniden Yap land r lan ya da Yeni Bir tfa Plan na Ba lananlar Yak n zlemedeki Krediler ve Di er Alacaklar Krediler ve Di er Alacaklar Yeniden Yap land r lan ya da Yeni Bir tfa Plan na Ba lananlar K sa Vadeli Krediler ve Di er Alacaklar htisas D fl Krediler htisas Kredileri Di er Alacaklar Orta ve Uzun Vadeli Krediler ve Di er Alacaklar htisas D fl Krediler htisas Kredileri Di er Alacaklar

124 Tarihli Konsolide Olmayan Finansal Tablolara liflkin Dipnotlar Türkiye Garanti Bankas A.fi. 31 Aral k 2006 Tarihi tibar yla Haz rlanan Y l Sonu Konsolide Olmayan Finansal Raporu (Bin Yeni Türk Liras ) Tüketici kredileri, bireysel kredi kartlar, personel kredileri ve personel kredi kartlar na iliflkin bilgiler K sa Vadeli Orta ve Uzun Vadeli Toplam Tüketici Kredileri-TP Konut Kredisi Tafl t Kredisi htiyaç Kredisi Di er Tüketici Kredileri-Dövize Endeksli Konut Kredisi Tafl t Kredisi htiyaç Kredisi Di er Tüketici Kredileri-YP Konut Kredisi Tafl t Kredisi htiyaç Kredisi Di er Bireysel Kredi Kartlar -TP Taksitli Taksitsiz Bireysel Kredi Kartlar -YP Taksitli Taksitsiz Personel Kredileri-TP Konut Kredisi Tafl t Kredisi htiyaç Kredisi Di er Personel Kredileri-Dövize Endeksli Konut Kredisi Tafl t Kredisi htiyaç Kredisi Di er Personel Kredileri-YP Konut Kredisi Tafl t Kredisi htiyaç Kredisi Di er Personel Kredi Kartlar -TP Taksitli Taksitsiz Personel Kredi Kartlar -YP Taksitli Taksitsiz Kredili Mevduat Hesab -TP (Gerçek Kifli) Kredili Mevduat Hesab -YP (Gerçek Kifli) Toplam

125 Y ll k Rapor 2006 Türkiye Garanti Bankas A.fi. 31 Aral k 2006 Tarihi tibar yla Haz rlanan Y l Sonu Konsolide Olmayan Finansal Raporu (Bin Yeni Türk Liras ) Taksitli ticari krediler ve kurumsal kredi kartlar na iliflkin bilgiler K sa Vadeli Orta ve Uzun Vadeli Toplam Taksitli Ticari Krediler-TP flyeri Kredileri Tafl t Kredileri htiyaç Kredileri Di er Taksitli Ticari Krediler-Dövize Endeksli flyeri Kredileri Tafl t Kredileri htiyaç Kredileri Di er Taksitli Ticari Krediler-YP flyeri Kredileri Tafl t Kredileri htiyaç Kredileri Di er Kurumsal Kredi Kartlar -TP Taksitli Taksitsiz Kurumsal Kredi Kartlar -YP Taksitli Taksitsiz Kredili Mevduat Hesab -TP (Tüzel Kifli) Kredili Mevduat Hesab -YP (Tüzel Kifli) Toplam Kredilerin kullan c lara göre da l m Cari Dönem Önceki Dönem Kamu Özel Toplam Yurtiçi ve yurtd fl kredilerin da l m Cari Dönem Önceki Dönem Yurtiçi Krediler Yurtd fl Krediler Toplam Ba l ortakl k ve ifltiraklere verilen krediler Cari Dönem Önceki Dönem Ba l Ort. ve fltiraklere Verilen Do rudan Krediler - - Ba l Ort. ve fltiraklere Verilen Dolayl Krediler Toplam Kredilere iliflkin olarak ayr lan özel karfl l klar Cari Dönem Önceki Dönem Tahsil mkân S n rl Krediler ve Di er Alacaklar çin Ayr lanlar Tahsili fiüpheli Krediler ve Di er Alacaklar çin Ayr lanlar Zarar Niteli indeki Krediler ve Di er Alacaklar çin Ayr lanlar Toplam

126 Tarihli Konsolide Olmayan Finansal Tablolara liflkin Dipnotlar Türkiye Garanti Bankas A.fi. 31 Aral k 2006 Tarihi tibar yla Haz rlanan Y l Sonu Konsolide Olmayan Finansal Raporu (Bin Yeni Türk Liras ) Donuk alacaklara iliflkin bilgiler (Net) Donuk alacaklardan bankaca yeniden yap land r lan ya da yeni bir itfa plan na ba lanan krediler ve di er alacaklara iliflkin bilgiler III. Grup IV. Grup V. Grup Tahsil mkân S n rl Krediler ve Di er Alacaklar Tahsili fiüpheli Krediler ve Di er Alacaklar Zarar Niteli indeki Krediler ve Di er Alacaklar Cari Dönem (Özel Karfl l klardan Önceki Brüt Tutarlar) Yeniden Yap land r lan Krediler ve Di er Alacaklar Yeni Bir tfa Plan na Ba lanan Krediler ve Di er Alacaklar Önceki Dönem (Özel Karfl l klardan Önceki Brüt Tutarlar) Yeniden Yap land r lan Krediler ve Di er Alacaklar Yeni Bir tfa Plan na Ba lanan Krediler ve Di er Alacaklar Toplam donuk alacak hareketlerine iliflkin bilgiler III. Grup IV. Grup V. Grup Tahsil mkân S n rl Krediler ve Di er Alacaklar Tahsili fiüpheli Krediler ve Di er Alacaklar Zarar Niteli indeki Krediler ve Di er Alacaklar Önceki Dönem Sonu Bakiyesi Dönem çinde ntikal (+) Di er Donuk Alacak Hesaplar ndan Girifl (+) Di er Donuk.Alacak Hesaplar na Ç k fl(-) Dönem çinde Tahsilat (-) Aktiften Silinen (-) Dönem Sonu Bakiyesi Özel Karfl l k (-) Bilançodaki Net Bakiyesi V.grup zarar niteli indeki krediler ve di er alacaklar hesab nda takip edilirken yeniden yap land r lan ya da yeni bir itfa plan na ba lanan YTL tutar ndaki kredi "Di er Donuk Alacak Hesaplar na Ç k fl (-) " içerisinde gösterilmifltir. Yabanc para olarak kulland r lan kredilerden kaynaklanan donuk alacaklara iliflkin bilgiler III. Grup IV. Grup V. Grup Tahsil mkân S n rl Krediler ve Di er Alacaklar Tahsili fiüpheli Krediler ve Di er Alacaklar Zarar Niteli indeki Krediler ve Di er Alacaklar Cari Dönem: Dönem Sonu Bakiyesi Özel Karfl l k (-) Bilançodaki Net Bakiyesi Önceki Dönem: Dönem Sonu Bakiyesi Özel Karfl l k (-) Bilançodaki Net Bakiyesi Zarar niteli indeki krediler ve di er alacaklar için tasfiye politikas n n ana hatlar Zarar niteli ine dönüflen krediler prensip olarak aciz vesikas na veya rehin aç belgesine ba lanarak Banka'n n aktiflerinden terkin edilmekte ancak Banka'n n alaca n n, an lan belgelerin istihsali için maruz kal nacak masraf ve giderlere nazaran önemsiz tutarlarda olmas halinde yönetim kurulu karar ile aktiften terkin ifllemi gerçeklefltirilmektedir. 128

127 Y ll k Rapor 2006 Türkiye Garanti Bankas A.fi. 31 Aral k 2006 Tarihi tibar yla Haz rlanan Y l Sonu Konsolide Olmayan Finansal Raporu (Bin Yeni Türk Liras ) Vadeye kadar elde tutulacak yat r mlar Repo ifllemlerine konu olanlar ve teminata verilen / bloke edilen yat r mlara iliflkin bilgiler Cari Dönem Önceki Dönem TP YP TP YP Teminata Verilen / Bloke Edilen Repo fllemlerine Konu Olan Toplam Vadeye kadar elde tutulacak devlet borçlanma senetlerine iliflkin bilgiler Cari Dönem Önceki Dönem Devlet Tahvili Hazine Bonosu - - Di er Kamu Borçlanma Senetleri Toplam Vadeye kadar elde tutulacak yat r mlara iliflkin bilgiler Cari Dönem Önceki Dönem Borçlanma Senetleri Borsada fllem Görenler Borsada fllem Görmeyenler De er Art fl / Azal fl (-) Toplam Vadeye kadar elde tutulacak yat r mlar n y l içindeki hareketleri Cari Dönem Önceki Dönem Dönem Bafl ndaki De er Parasal Varl klarda Meydana Gelen Kur Farklar (67.873) Y l çindeki Al mlar Sat fl ve tfa Yoluyla Yolu ile Elden Ç kar lanlar ( ) ( ) De er Azal fl Karfl l (-) tfa Edilmifl Maliyet Gelirlerindeki De iflim (72.426) (9.759) Dönem Sonu Toplam Banka daha önce finansal tablolar nda YTL nominal de erli YTL defter de eri olan sat lmaya haz r finansal varl klar portföyünde takip etti i menkul k ymetlerini ilgili yönetmeliklere uygun olarak vadeye kadar elde tutulacak yat r mlar portföyüne s n flam flt r. Bu menkul k ymetler s n flanman n yap ld tarih itibar yla rayiç de erleri toplam olan YTL defter de eri ile vadeye kadar elde tutulacak yat r mlar portföyüne dahil edilmifl vadeye kadar elde tutulacak yat r mlar n y l içindeki hareketleri tablosunda y l içerisinde al mlar sat r na dahil edilmifltir. An lan menkul k ymetlere iliflkin YTL tutar ndaki de erleme farklar özkaynaklar alt nda izlenmeye ve ilgili menkul k ymetlerin itfa tarihine kadar sonuç hesaplar na aktar lmaya bafllanm flt r fltirakler (Net) fltiraklere iliflkin bilgiler Unvan Adres (fiehir/ Ülke) Bankan n Pay Oran -Farkl ysa Oy Oran (%) Banka Risk Grubu Pay Oran (%) 1 Bankalararas Kart Merkezi Afi stanbul / Türkiye 10,15 10,15 Aktif Toplam Özkaynak Sabit Varl k Toplam Faiz Gelirleri Menkul De er Gelirleri Cari Dönem Kâr/Zarar Önceki Dönem Kâr/Zarar Gerçe e Uygun De eri

128 Tarihli Konsolide Olmayan Finansal Tablolara liflkin Dipnotlar Türkiye Garanti Bankas A.fi. 31 Aral k 2006 Tarihi tibar yla Haz rlanan Y l Sonu Konsolide Olmayan Finansal Raporu (Bin Yeni Türk Liras ) fltiraklere iliflkin hareket tablosu Cari Dönem Önceki Dönem Dönem Bafl De eri Dönem çi Hareketler (29.458) ( ) Al fllar Bedelsiz Edinilen Hisse Sen. - - Cari Y l Pay ndan Al nan Kâr - - Sat fllar (29.458) ( ) Yeniden S n flamadan Kaynaklanan De iflim - - Rayiç De er Art fl/azal fl - - Yurtd fl fltiraklerin Net Kur Fark - (623) De er Azalma Karfl l klar (-) Dönem Sonu De eri Sermaye Taahhütleri - - Dönem Sonu Sermaye Kat lma Pay (%) fltiraklere iliflkin sektör bilgileri ve bunlara iliflkin kay tl tutarlar Cari Dönem Önceki Dönem Bankalar - - Sigorta fiirketleri - - Faktoring fiirketleri - - Leasing fiirketleri - - Finansman fiirketleri Di er fltirakler Borsaya kote edilen ifltirakler Yoktur fltiraklere yap lan yat r mlar n de erlemesi Cari dönem içinde elden ç kar lan fltirakler Cari Dönem Önceki Dönem Maliyet De eri ile De erleme Rayiç De er ile De erleme - - Özsermaye Yöntemi ile De erleme Ünvan Sat fl Fiyat Sat fl Tarihindeki Piyasa veya Borsa De eri Garanti Turizm Yat r m ve flletmeleri A.fi Doc Finance SA Peflin ve/veya Vadeli Sat fl na liflkin Bilgi Vadeli Vadeli Do ufl Holding Afi, Banka'n n ç kar lm fl sermayesinin %25,5'ine tekabül eden toplam adet Banka hissesini General Electric grubuna dahil "GE Araflt rma ve Müflavirlik Limited fiti."ne satmak üzere 24 A ustos 2005 tarihinde bir Hisse Devir Sözleflmesi imzalam fl bu anlaflma çerçevesinde Banka'n n bir k s m mali olmayan ifltirakleri ve tafl nmazlar, 31 Mart 2005 finansal tablolar baz al narak hesaplanan toplam YTL bedelle, devir bedelinin %50'si hisse devir tarihinde, %25'i devri takip eden birinci y l n sonunda, bakiyesi ise devri takip eden ikinci y l n sonunda ödenmesi kayd yla Do ufl Holding Afi taraf ndan devral nmas na karar verilmifltir. lgili sözleflmeye istinaden Banka hisselerinin sat fl n n gerçekleflmesini müteakiben Aral k 2005'te gerçeklefltirilen birinci grup sat fllardan sonra ikinci grup olarak Banka'n n mali olmayan ifltirakleri aras nda yer alan ve sat fl tarihi itibar yla defter de eri YTL olan Garanti Turizm Yat r m ve flletmeleri A.fi ve CHF olan Doc Finance SA toplam YTL bedelle Do ufl Holding Afi'ye sat lm flt r. Bu ifllemler sonucunda Banka finansal tablolar na toplam YTL sat fl kâr yans tm flt r. Sat fl bedelinin YTL'si peflin tahsil edilmifl olup; kalan bakiye tutar n n yar s 22 Aral k 2006 tarihinde tahsil edilmifl olup; di er yar s 22 Aral k 2007 tarihinde tahsil edilecektir Cari dönem içinde sat n al nan ifltirakler Yoktur. 130

129 Y ll k Rapor 2006 Türkiye Garanti Bankas A.fi. 31 Aral k 2006 Tarihi tibar yla Haz rlanan Y l Sonu Konsolide Olmayan Finansal Raporu (Bin Yeni Türk Liras ) Ba l ortakl klara iliflkin bilgiler Ba l ortakl klara iliflkin bilgiler Unvan Adres (fiehir/ Ülke) Bankan n Pay Oran -Farkl ysa Oy Oran (%) Banka Risk Grubu Pay Oran (%) 1 Garanti Biliflim Teknolojisi ve Tic. Afi stanbul/türkiye 100,00 100,00 2 Garanti Ödeme Sistemleri Afi stanbul/türkiye 99,92 100,00 3 Do ufl Hiz. Yön. ve Org. Dan fl Afi stanbul/türkiye 93,40 100,00 4 Galata Araflt rma Yay nc l k Tan t m ve Biliflim Teknoloji stanbul/türkiye 100,00 100,00 5 Garanti Finansal Kiralama Afi (2) stanbul/türkiye 94,10 98,93 6 Garanti Faktoring Hiz. Afi (1) stanbul/türkiye 55,40 55,40 7 Garanti Yat r m Menkul K ymetler Afi (2) stanbul/türkiye 100,00 100,00 8 Garanti Portföy Yönetimi Afi (2) stanbul/türkiye 100,00 100,00 9 Garanti Sigorta Afi (2) stanbul/türkiye 100,00 100,00 10 Garanti Emeklilik ve Hayat Afi (2) stanbul/türkiye 99,91 100,00 11 Garanti Bank International NV (2) Amsterdam/Hollanda 100,00 100,0 12 Garanti Bank Moscow (2) Moskova/Rusya 75,02 99,94 13 Garanti Financial Services Plc (2) Dublin/ rlanda 99,99 100,00 14 Garanti Fund Management Co. Ltd (2) Valetta/Malta 99,50 100,00 Aktif Toplam Özkaynak Sabit Varl k Toplam Faiz Gelirleri Menkul De er Gelirleri Cari Dönem Kâr/Zarar Önceki Dönem Kâr/Zarar Gerçe e Uygun De eri (766) (94.999) (32) (147) (189) (37.006) (103) (267) - (1) 30 Eylül 2006 tarihinde sona eren hesap dönemine aittir, rayiç de er bilgisi 31 Aral k 2006 tarihi itibar ylad r. (2) 30 Eylül 2006 tarihinde sona eren hesap dönemine aittir Ba l ortakl klara iliflkin hareket tablosu Cari Dönem Önceki Dönem Dönem Bafl De eri Dönem çi Hareketler (6.999) ( ) Al fllar Bedelsiz Edinilen Hisse Sen Cari Y l Pay ndan Al nan Kar - - Sat fllar/tasfiye (72.537) ( ) Yeniden S n flamadan Kaynaklanan De iflim - - Rayiç De er Art fl/azal fl Yurtd fl Ba l Ortakl klar n Net Kur Fark (38.703) De er Azalma Karfl l klar (-) - (1.427) Dönem Sonu De eri Sermaye Taahhütleri Dönem Sonu Sermaye Kat lma Pay (%) - - Garanti Sigorta Afi Yönetim Kurulu'nun 24 May s 2006 tarih ve 251 say l karar ile flirket sermayesinin YTL'den YTL'si ödenmifl sermayenin enflasyona göre düzeltilmesinden kaynaklanan sermaye yedeklerinden, YTL'si geçmifl dönem kârlar ndan YTL'sinin ise ortaklar taraf ndan nakdi olarak karfl lanmas suretiyle YTL ye ç kar lm flt r. Garanti Emeklilik ve Hayat Afi ile ilgili YTL sermaye taahhüdü yerine getirilmifltir. Garanti Portföy Yönetimi Afi'nin 17 May s 2006 tarihli, 2005 y l na ait Y ll k Ola an Genel Kurul toplant s nda al nan karar ile flirket sermayesi YTL'den YTL'si ola anüstü yedeklerden, YTL'si ödenmifl sermayenin enflasyona göre düzeltilmesinden kaynaklanan sermaye yedeklerinden karfl lanmak suretiyle YTL'ye ç kar lm flt r. 131

130 Tarihli Konsolide Olmayan Finansal Tablolara liflkin Dipnotlar Türkiye Garanti Bankas A.fi. 31 Aral k 2006 Tarihi tibar yla Haz rlanan Y l Sonu Konsolide Olmayan Finansal Raporu (Bin Yeni Türk Liras ) Ba l ortakl klara iliflkin sektör bilgileri ve bunlara iliflkin kay tl tutarlar Borsaya kote edilen ba l ortakl klar Ba l ortakl klara yap lan yat r mlar n de erlemesi Cari dönem içinde elden ç kar lan ba l ortakl klara iliflkin bilgiler Banka'n n Ba l Ortakl k portföyünde yer alan Garanti Gayrimenkul Yat r m Ortakl Afi'nin banka kay tlar ndaki maliyet de eri YTL olan ve flirket sermayesinin %50,98'ini temsil eden, toplam adet hissesinin, A grubu , B grubu adet olmak üzere toplam adedi YTL bedelle Do ufl Holding A.fi'ye, A grubu , B grubu adet olmak üzere toplam adedi YTL bedelle GE Capital Corporation flirketine sat lm flt r Cari dönem içinde sat n al nan ba l ortakl klara iliflkin bilgiler Yoktur Birlikte kontrol edilen ortakl klara iliflkin bilgiler Yoktur Kiralama ifllemlerinden alacaklara iliflkin bilgiler (Net) Yoktur Riskten korunma amaçl türev finansal araçlara iliflkin aç klamalar Riskten korunma amaçl türev finansal araçlara iliflkin pozitif farklar tablosu Maddi duran varl klara iliflkin aç klamalar Cari Dönem Önceki Dönem Bankalar Sigorta fiirketleri Faktoring fiirketleri Leasing fiirketleri Finansman fiirketleri Di er Ba l Ortakl klar Cari Dönem Önceki Dönem Yurtiçi Borsalara Kote Edilenler Yurtd fl Borsalara Kote Edilenler - - Cari Dönem Önceki Dönem Maliyet De eri ile De erleme Rayiç De er ile De erleme Özsermaye Yöntemi ile De erleme Riskten Korunma Amaçl Türev Finansal Varl klar Cari Dönem Önceki Dönem TP YP TP YP Gerçe e Uygun De er Riskinden Korunma Amaçl Nakit Ak fl Riskinden Korunma Amaçl Yurtd fl ndaki Net Yat r m Riskinden Korunma Amaçl Toplam Gayrimenkul Finansal Kiralama ile Edinilen MD Araçlar Di er Maddi Duran Varl klar Toplam Önceki Dönem Sonu: Maliyet Birikmifl Amortisman (-) Net Defter De eri Cari Dönem Sonu: Dönem Bafl Net Defter De eri ktisap Edilenler Elden Ç kar lanlar Net (-) De er Düflüflü (4) (4) Amortisman Bedeli (-) Y.d fl flt Kayn.Net Kur Farklar (-) - - Dönem Sonu Maliyet Dönem Sonu B.Amortisman ( ) ( ) (19.043) ( ) ( ) Kapan fl Net Defter De eri

131 Y ll k Rapor 2006 Türkiye Garanti Bankas A.fi. 31 Aral k 2006 Tarihi tibar yla Haz rlanan Y l Sonu Konsolide Olmayan Finansal Raporu (Bin Yeni Türk Liras ) Münferit bir varl k için cari dönemde kaydedilmifl veya iptal edilmifl de er azal fl n n tutar finansal tablolar n bütünü aç s ndan önem teflkil etmekteyse: De er azal fl n n kaydedilmesine veya iptal edilmesine yol açan olaylar ve flartlar Yoktur. Finansal tablolarda kaydedilen veya iptal edilen de er azal fl n n tutar Yoktur Cari dönemde kaydedilmifl veya iptal edilmifl olan ve her biri veya baz lar finansal tablolar n bütünü aç s ndan önemli olmamakla birlikte toplam finansal tablolar n bütünü aç s ndan önemli olan de er düflüklükleri için ilgili varl k gruplar itibar yla ayr lan veya iptal edilen de er azal fl tutarlar ile bunlara neden olan olay ve flartlar 2006 y l içinde Varl klarda De er Düflüklü üne liflkin Türkiye Muhasebe Standard (TMS 36) uyar nca çeflitli gayrimenkuller için toplam 4 YTL tutar nda ilave de er azalma karfl l ayr lm flt r Maddi olmayan duran varl klara iliflkin aç klamalar Faydal ömür veya kullan lan amortisman oranlar Banka'n n aktifinde maddi olmayan varl k olarak; ilk tesis ve taazzuv giderleri, özel maliyet ve gayrimaddi haklar bulunmakta ve bunlar n tahmini ekonomik ömürleri 5 ile 15 y l aras nda de iflmektedir Kullan lan amortisman yöntemleri Bilanço tarihi itibar yla aktifte bir hesap döneminden daha az bir süre bulunan varl klara iliflkin olarak, bir tam y l için öngörülen amortisman tutar n n, varl n aktifte kal fl süresiyle orant lanmas suretiyle bulunan tutar kadar amortisman do rusal amortisman yöntemi ile ayr lm flt r Dönem bafl ve dönem sonundaki brüt defter de eri ile birikmifl amortisman tutarlar Cari Dönem Önceki Dönem Birikmifl Birikmifl Brüt Defter Brüt Defter Amortisman Amortisman De eri De eri Tutar Tutar Maddi Olmayan Duran Varl klar Dönem bafl ve dönem sonu aras nda afla da belirtilen bilgileri içeren hareket tablosu Cari Dönem Önceki Dönem Dönem Bafl Bünyede Dahili Olarak Oluflturulan Tutarlar - - Birleflme, Devir ve ktisaplardan Kaynaklanan laveler Kullan m D fl B rak lanlar ve Sat fllar (-) De er Art fl veya Düflüflü Nedeniyle De erleme Fonuna Kaydedilen Tutarlar - - Gelir Tablosuna Kaydedilmifl Olan De er Azal fllar - - Gelir Tablosundan ptal Edilen De er Azal fllar - - Amortisman Gideri (-) Yurtd fl fltiraklerden Kaynaklanan Net Kur Farklar - - Defter De erinde Meydana Gelen Di er De ifliklikler - - Dönem Sonu Finansal tablolar n bütünü aç s ndan önem arz eden bir maddi olmayan duran varl k bulunmas durumunda, bunun defter de eri, tan m ve kalan amortisman süresi Yoktur Varsa devlet teflvikleri kapsam nda edinilen ve ilk muhasebelefltirmede rayiç de eri ile kaydedilmifl olan maddi olmayan duran varl klar için afla daki tabloda yer alan hususlara iliflkin bilgiler Yoktur Devlet teflvikleri kapsam nda edinilen ve ilk muhasebelefltirmede rayiç de eri ile kaydedilmifl olan maddi olmayan duran varl klar n ilk kay t tarihinden sonraki de erlemelerinin hangi yönteme göre yap ld Yoktur. 133

132 Tarihli Konsolide Olmayan Finansal Tablolara liflkin Dipnotlar Türkiye Garanti Bankas A.fi. 31 Aral k 2006 Tarihi tibar yla Haz rlanan Y l Sonu Konsolide Olmayan Finansal Raporu (Bin Yeni Türk Liras ) Kullan m nda herhangi bir k s tlama bulunan veya rehnedilen maddi olmayan duran varl klar n defter de eri Yoktur Maddi olmayan duran varl k edinimi için verilmifl olan taahhütlerin tutar Yoktur Yeniden de erleme yap lan maddi olmayan duran varl klar için varl k türü baz nda afla daki aç klamalar Yoktur Varsa, dönem içinde gider kaydedilen araflt rma gelifltirme giderlerinin toplam tutar Yoktur fierefiyeye iliflkin bilgiler Yoktur fierefiyenin defter de erinin dönem bafl, dönem sonu bakiyesi ve dönem içi hareketleri ile birlikte afla daki bilgiler Yoktur Ertelenmifl vergi varl na iliflkin aç klamalar Banka 31 Aral k 2006 itibar yla YTL tutar nda ertelenmifl vergi varl hesaplam fl olup, söz konusu de ere bilanço tarihi itibar yla hesaplanan indirilebilir geçici farklar ile vergiye tabi geçici farklar n netlefltirilmesi sonucunda ulafl lm flt r. Banka'n n, 31 Aral k 2006 itibar yla mali zarar veya vergi indirim ve istisnalar üzerinden hesaplad ertelenmifl vergi varl bulunmamakla beraber, bilançosunda yer alan varl k veya yükümlülüklerin defter de eri ile vergi mevzuat uyar nca belirlenen vergiye esas de eri aras nda ortaya ç kan ve sonraki dönemlerde mali kâr/zarar n hesab nda dikkate al nacak tutarlar üzerinden hesaplad YTL tutar ndaki ertelenmifl vergi varl ile YTL tutar ndaki ertelenmifl vergi borcu netlefltirilmek suretiyle kay tlara yans t lm flt r. Ertelenmifl verginin konusu olan varl klar n defter de eri ile vergiye esas de eri aras nda ortaya ç kan farklar n özkaynaklar hesap grubuyla iliflkili olmas halinde ise ertelenmifl vergi varl veya borcu bu grupta yer alan ilgili hesaplarla netlefltirilmifltir Sat fl amaçl elde tutulan duran varl klara iliflkin aç klamalar Cari Dönem Önceki Dönem Dönem Bafl ktitsap Edilenler Elden Ç kar lanlar Net (-) De er Düflüflü - (37.476) Amortisman Bedeli (-) Dönem Sonu Maliyet Dönem Sonu B. Amortisman (2.101) - Kapan fl Net Defter De eri Di er aktiflere iliflkin bilgiler Aktiflerin vadeli sat fl ndan do an alacaklara iliflkin bilgiler Cari Dönem Önceki Dönem fltirakler, Ba l Ortakl klar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortakl klar n Sat fl ndan Gayrimenkul Sat fl ndan Di er Varl klar n Sat fl ndan Toplam Peflin ödenen gider, vergi ve benzeri ifllemlere iliflkin bilgiler Cari Dönem Önceki Dönem Peflin Ödenen Giderler Peflin Ödenen Vergiler Faiz ve gelir tahakkuk ve reeskontlar na iliflkin bilgiler lgili kalemlerin üzerine da t lm fl flekilde bilançonun aktifinde yer alan faiz ve gelir tahakkuk ve reeskontlar n n detay afla daki tabloda sunulmufltur. Cari Dönem Önceki Dönem TP YP TP YP T.C. Merkez Bankas Gerçe e Uy.De er Fark K/Z'a Yans.Fin.Var Bankalar Ve Di er Mali Kurulufllar Para Piyasalar ndan Alacaklar Sat lmaya Haz r Finansal Varl klar Verilen Krediler Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yat r mlar Di er Reeskontlar Toplam

133 Y ll k Rapor 2006 Türkiye Garanti Bankas A.fi. 31 Aral k 2006 Tarihi tibar yla Haz rlanan Y l Sonu Konsolide Olmayan Finansal Raporu (Bin Yeni Türk Liras ) 5.2 Bilançonun pasif hesaplar na iliflkin aç klama ve dipnotlar Mevduat n / toplanan fonlar n vade yap s na iliflkin bilgiler Cari Dönem Vadesiz 7 Gün 1 Aya 1 Y l Birikimli 1-3 Ay 3-6 Ay 6 Ay-1 Y l hbarl Kadar ve Üstü Mevduat Toplam Tasarruf Mevduat Döviz Tevdiat Hesab Yurtiçinde Yer. K Yurtd fl nda Yer.K Resmi Kur. Mevduat Tic. Kur. Mevduat Di. Kur. Mevduat K ymetli Maden DH Bankalararas Mevduat T.C. Merkez Bnk Yurtiçi Bankalar Yurtd fl Bankalar Kat l m Bankalar Di er Toplam Önceki Dönem Vadesiz 7 Gün 1 Aya 1 Y l Birikimli 1-3 Ay 3-6 Ay 6 Ay-1 Y l hbarl Kadar ve Üstü Mevduat Toplam Tasarruf Mevduat Döviz Tevdiat Hesab Yurtiçinde Yer. K Yurtd fl nda Yer.K Resmi Kur. Mevduat Tic. Kur. Mevduat Di. Kur. Mevduat K ymetli Maden DH Bankalararas Mevduat T.C. Merkez Bnk Yurtiçi Bankalar Yurtd fl Bankalar Kat l m Bankalar Di er Toplam Tassarruf mevduat na / Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu kapsam nda bulunan özel cari hesaplara iliflkin bilgiler Mevduat sigortas kapsam nda bulunan ve mevduat sigortas limitini aflan tasarruf mevduat na iliflkin bilgiler Mevduat Sigortas Mevduat Sigortas Tasarruf Mevduat Kapsam nda Bulunan Limitini Aflan Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem Önceki Dönem Tasarruf Mevduat Tasarruf Mevduat Niteli ini Haiz DTH Tasarruf Mevduat Niteli ini Haiz Di.H Yurtd fl fiubelerde Bulunan Yabanc Mercilerin Sigortas na Tabi Hesaplar K y Bnk.Blg. fiubelerde Bulunan Yabanc Mercilerin Sigorta Tabi Hesaplar Merkezi yurtd fl nda bulunan bankan n Türkiye'deki flubesinde bulunan tasarruf mevduat / gerçek kiflilerin ticari ifllemlere konu olmayan özel cari hesaplar, merkezin bulundu u ülkede sigorta kapsam nda ise bu durum aç klanmal d r. Yoktur Mevduat sigortas kapsam nda bulunmayan tasarruf mevduat Cari Dönem Önceki Dönem Yurtd fl fiubelerde Bulunan Tasarruf Mevduat K y Bankac l Bölgelerindeki fiubelerde Bulunan Tasarruf Mevduat

134 Tarihli Konsolide Olmayan Finansal Tablolara liflkin Dipnotlar Türkiye Garanti Bankas A.fi. 31 Aral k 2006 Tarihi tibar yla Haz rlanan Y l Sonu Konsolide Olmayan Finansal Raporu (Bin Yeni Türk Liras ) Al m sat m amaçl türev finansal borçlara iliflkin negatif farklar tablosu Al m Sat m Amaçl Türev Finansal Yükümlülükler Cari Dönem Önceki Dönem TP YP TP YP Vadeli fllemler Swap fllemleri Futures fllemleri Opsiyonlar Di er Toplam Bankalar ve di er mali kurulufllara iliflkin bilgiler Cari Dönem Önceki Dönem TP YP TP YP T.C. Merkez Bankas Kredileri Yurtiçi Banka ve Kurulufllardan Yurtd fl Banka, Kurulufl ve Fonlardan Toplam Al nan kredilerin vade ayr m na göre gösterilmesi Cari Dönem Önceki Dönem TP YP TP YP K sa Vadeli Orta ve Uzun Vadeli Toplam Bankan n yükümlülüklerinin yo unlaflt alanlara iliflkin ilave aç klamalar Banka, normal bankac l k faaliyetleri kapsam nda kendisini fonlamay mevduat ve al nan krediler ile sa lamaktad r. Banka'n n mevduat yap s YTL ve yabanc para cinsinden dengeli bir da l m göstermektedir. Banka'n n di er fon kaynaklar n özellikle yurtd fl ndan yabanc para cinsinden al nan krediler ve YTL cinsinden repo ifllemlerinden sa lanan fonlar oluflturmaktad r Di er yabanc kaynaklar Repo ifllemlerinden sa lanan fonlara iliflkin bilgiler Cari Dönem Önceki Dönem TP YP TP YP Yurtiçi fllemlerden Mali Kurum ve Kurulufllar Di er Kurum ve Kurulufllar Gerçek Kifliler Yurtd fl fllemlerden Mali Kurum ve Kurulufllar Di er Kurum ve Kurulufllar Gerçek Kifliler Toplam Kiralama ifllemlerinden borçlara iliflkin bilgiler Finansal kiralama ifllemlerinden do an yükümlülüklere iliflkin aç klamalar Cari Dönem Önceki Dönem Brüt Net Brüt Net 1 Y ldan Az Y l Aras Y ldan Fazla Toplam

135 Y ll k Rapor 2006 Türkiye Garanti Bankas A.fi. 31 Aral k 2006 Tarihi tibar yla Haz rlanan Y l Sonu Konsolide Olmayan Finansal Raporu (Bin Yeni Türk Liras ) Faaliyet kiralamas na iliflkin aç klamalar Banka baz flubeleri ve ATM makinalar için faaliyet kiralamas sözleflmeleri yapmaktad r. Kira sözleflmeleri y ll k bazda yap lmakta ve kira ödemesi y ll k peflin ödenerek Di er Aktifler hesab nda peflin ödenmifl giderlerde muhasebelefltirilmektedir. Banka'n n faaliyet kiralamas sözleflmelerinden do an yükümlülü ü yoktur Riskten korunma amaçl türev finansal borçlara iliflkin negatif farklar tablosu Yoktur Karfl l klara iliflkin aç klamalar Genel karfl l klara iliflkin bilgiler Cari Dönem Önceki Dönem Genel Karfl l klar I. Grup Kredi ve Alacaklar çin Ayr lanlar II. Grup Kredi ve Alacaklar çin Ayr lanlar Gayrinakdi Krediler çin Ayr lanlar Di er Dövize endeksli krediler ve finansal kiralama alacaklar anapara kur azal fl karfl l klar Cari Dönem Önceki Dönem K sa Vadeli Krediler Orta ve Uzun Vadeli Krediler Toplam Tazmin edilmemifl ve nakde dönüflmemifl gayrinakdi krediler özel karfl l klar Cari Dönem Önceki Dönem Tahsil mkân Krediler ve Di er Alacaklar Tahsili fiüpheli Krediler ve Di er Alacaklar Zarar Niteli indeki Kredi ve Di er Alacaklar Toplam Di er karfl l klara iliflkin bilgiler Muhtemel riskler için ayr lan serbest karfl l klar Banka ekonomide oluflabilecek muhtemel riskler için ihtiyatl l k prensibi dahilinde YTL serbest karfl l k ay rm flt r Di er karfl l klar Cari Dönem Önceki Dönem Muhtemel Riskler çin Ayr lan Serbest Karfl l klar Cari Dönem Önceki Dönem Çal flan Haklar Karfl l Kredi Kart Promosyon Gideri Karfl l Di er Karfl l klar Toplam Vergi borcuna iliflkin aç klamalar Cari vergi borcuna iliflkin aç klamalar Vergi borcuna iliflkin bilgiler Banka'n n 31 Aral k 2006 itibar yla kurumlar vergisinden dönem içinde ödenen geçici vergiler düflüldükten sonra kalan vergi borcu YTL'dir. Cari vergi borcunun konusu olan varl klar n defter de eri ile vergiye esas de eri aras nda ortaya ç kan farklar n özkaynaklar hesap grubuyla iliflkili olmas halinde ise cari vergi varl veya borcu bu grupta yer alan ilgili hesaplarla netlefltirilmifltir. 137

136 Tarihli Konsolide Olmayan Finansal Tablolara liflkin Dipnotlar Türkiye Garanti Bankas A.fi. 31 Aral k 2006 Tarihi tibar yla Haz rlanan Y l Sonu Konsolide Olmayan Finansal Raporu (Bin Yeni Türk Liras ) Ödenecek vergilere iliflkin bilgiler Cari Dönem Önceki Dönem Ödenecek Kurumlar Vergisi Menkul Sermaye rad Vergisi Gayrimenkul Sermaye rad Vergisi BSMV Kambiyo Muameleleri Vergisi Ödenecek Katma De er Vergisi Di er Toplam Primlere iliflkin bilgiler Cari Dönem Önceki Dönem Sosyal Sigorta Primleri-Personel 2 2 Sosyal Sigorta Primleri- flveren - - Banka Sosyal Yard m Sand Primleri-Personel 8 7 Banka Sosyal Yard m Sand Primleri- flveren 11 8 Emekli Sand Aidat ve Karfl l klar -Personel - - Emekli Sand Aidat ve Karfl l klar - flveren - - flsizlik Sigortas -Personel flsizlik Sigortas - flveren Di er - - Toplam Ertelenmifl vergi borcuna iliflkin aç klamalar Bilanço tarihi itibariyle Banka'n n ertelenmifl vergi borcu bulunmamaktad r Sat fl amaçl duran varl klara iliflkin borçlar hakk nda bilgiler Yoktur Sermaye benzeri krediler Yoktur Özkaynaklara iliflkin bilgiler Ödenmifl sermayenin gösterimi Cari Dönem Önceki Dönem Hisse Senedi Karfl l mtiyazl Hisse Senedi Karfl l Ödenmifl sermaye tutar, bankada kay tl sermaye sisteminin uygulan p uygulanmad hususunun aç klanmas ve bu sistem uygulan yor ise kay tl sermaye tavan : Sermaye Sistemi Ödenmifl Sermaye Tavan Hisse Senedi Karfl l mtiyazl Hisse Senedi Karfl l Cari dönem içinde yap lan sermaye art r mlar ve kaynaklar ile artt r lan sermaye pay na iliflkin di er bilgiler Yoktur Cari dönem içinde sermaye yedeklerinden sermayeye ilave edilen k sma iliflkin bilgiler Yoktur Son mali y l n ve onu takip eden ara dönemin sonuna kadar olan sermaye taahhütleri, bu taahhütlerin genel amac ve bu taahhütler için gerekli tahmini kaynaklar belirtilir. Yoktur Ana ortakl k bankan n gelirleri, kârl l ve likiditesine iliflkin geçmifl dönem göstergeleri ile bu göstergelerdeki belirsizlikler dikkate al narak yap lacak öngörülerin, özkaynak üzerindeki tahmini etkileri aç klan r. Yoktur. 138

137 Y ll k Rapor 2006 Türkiye Garanti Bankas A.fi. 31 Aral k 2006 Tarihi tibar yla Haz rlanan Y l Sonu Konsolide Olmayan Finansal Raporu (Bin Yeni Türk Liras ) Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tan nan imtiyazlara iliflkin özet bilgiler Yoktur Menkul de erler de er art fl fonuna iliflkin aç klamalar Cari Dönem Önceki Dönem TP YP TP YP fltirakler, Ba l Ortakl klar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortakl klardan De erleme Fark Kur Fark (7.848) - Sat lmaya Haz r Menkul De erlerden De erleme Fark Kur Fark Toplam Yeniden de erleme de er art fl fonuna iliflkin bilgiler Cari Dönem Önceki Dönem TP YP TP YP Menkuller Gayrimenkuller Sermayeye Eklenecek fltirak ve Ba l Ortakl k Hisseleri ile Gayrimenkul Sat fl Kazançlar Özel Maliyet Bedelleri Yeniden De erleme Fonu fltirakler, Ba l Ortakl klar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortakl klar bedelsiz hisse senetleri Yeniden de erleme de er art fl Garanti Gayrimenkul Yat r m Ortakl Afi'nin 23 YTL'lik, Garanti Sigorta Afi'nin YTL'lik, Garanti Ödeme Sistemleri Afi'nin 401 YTL'lik, Garanti Yat r m Menkul De erler Afi'nin 942 YTL'lik, Kredi Kartlar Bürosu'nun 481 YTL'lik, Tat Konserve Afi'nin 36 YTL'lik, Yat r m Finansman Menkul De erler Afi'nin 9 YTL'lik bedelsiz sermaye art fllar ndan kaynaklanmaktad r Yasal yedeklere iliflkin bilgiler Cari Dönem Önceki Dönem I. Tertip Kanuni Yedek Akçe II. Tertip Kanuni Yedek Akçe Özel Kanunlar Gere i Ayr lan Yedek Akçeler - - Genel Kurul taraf ndan al nan kararlar do rultusunda geçmifl y l kârlar n n %5'i yasal yedeklere aktar lm flt r Ola anüstü yedeklere iliflkin bilgiler Cari Dönem Önceki Dönem Genel Kurul Karar Uyar nca Ayr lan Yedek Akçe Da t lmam fl Kârlar - - Birikmifl Zararlar - - Yabanc Para Sermaye Kur Fark - - Genel Kurul taraf ndan al nan kararlar do rultusunda geçmifl y l karlar n n yasal yedekler sonras kalan k sm ola anüstü yedeklere aktar lm flt r Faiz ve Gider Reeskontlar na iliflkin bilgiler lgili kalemlerin üzerine da t lm fl flekilde bilançonun pasifinde yer alan faiz ve gider reeskontlar n n detay afla daki tabloda sunulmufltur. Cari Dönem Önceki Dönem TP YP TP YP Mevduat Al nan Krediler Para Piyasalar na Borçlar Di er Reeskontlar Toplam

138 Tarihli Konsolide Olmayan Finansal Tablolara liflkin Dipnotlar Türkiye Garanti Bankas A.fi. 31 Aral k 2006 Tarihi tibar yla Haz rlanan Y l Sonu Konsolide Olmayan Finansal Raporu (Bin Yeni Türk Liras ) 5.3 Naz m hesaplara iliflkin aç klama ve dipnotlar Naz m hesaplarda yer alan yükümlülüklere iliflkin aç klama Gayri kabili rücu nitelikteki kredi taahhütlerinin türü ve miktar Cari Dönem Önceki Dönem YP Teminat Mektuplar TP Teminat Mektuplar Akreditifler Aval ve Kabul Kredileri Prefinansmanlar - - Toplam Naz m hesap kalemlerinden kaynaklanan muhtemel zararlar n ve taahhütler ile garanti ve kefaletlerin yap s ve tutar Naz m hesaplarda izlenen tazmin edilmemifl ve nakde dönüflmemifl YTL tutar ndaki gayrinakdi krediler için YTL özel karfl l k ayr lm flt r. Taahhütler ile garanti ve kefaletlere iliflkin detay bilgiler Bilanço D fl Yükümlülükler tablosunda yer almaktad r Gayrinakdi krediler toplam tutar Cari Dönem Önceki Dönem Nakit Kredi Teminine Yönelik Olarak Aç lan Gayrinakdi Krediler Bir Y l veya Daha Az Süreli As l Vadeli Bir Y ldan Daha Uzun Süreli As l Vadeli Di er Gayrinakdi Krediler Toplam Gayrinakdi krediler hesab içinde sektör baz nda risk yo unlaflmas hakk nda bilgi Cari Dönem Önceki Dönem TP (%) YP (%) TP (%) YP (%) Tar m , , , ,52 Çiftçilik ve Hayvanc l k , , , ,52 Ormanc l k Bal kç l k 830 0, , Sanayi , , , ,99 Madencilik ve Taflocakç l , , , ,43 malat Sanayi , , , ,56 Elektrik, Gaz, Su , , nflaat , , , ,50 Hizmetler , , , ,99 Toptan ve Perakende Ticaret , , , ,76 Otel ve Lokanta Hizmetleri , , , ,60 Ulaflt rma ve Haberleflme , , , ,84 Mali Kurulufllar , , , ,62 Gayrimenkul ve Kiralama Hizm , , , ,48 Serbest Meslek Hizmetleri E itim Hizmetleri , , , ,15 Sa l k ve Sosyal Hizmetler , , , ,54 Di er , , , ,00 Toplam , , , , I ve II nci grupta s n fland r lan gayrinakdi kredilere iliflkin bilgiler I inci Grup II nci Grup TP YP TP YP Gayrinakdi Krediler Teminat Mektuplar Aval ve Kabul Kredileri Akreditifler Cirolar Menkul K ymet hrac nda Sat n Alma Faktoring Garantilerinden Di er Garanti ve Kefaletler

139 Y ll k Rapor 2006 Türkiye Garanti Bankas A.fi. 31 Aral k 2006 Tarihi tibar yla Haz rlanan Y l Sonu Konsolide Olmayan Finansal Raporu (Bin Yeni Türk Liras ) Türev ifllemlere iliflkin aç klamalar Cari Dönem Önceki Dönem Al m Sat m Amaçl fllemlerin Türleri Döviz ile lgili Türev fllemler (I) Vadeli Döviz Al m Sat m fllemleri Swap Para Al m Sat m fllemleri Futures Para fllemleri Para Al m Sat m Opsiyonlar Faiz ile lgili Türev fllemler (II) Vadeli Faiz Sözleflmesi Al m Sat m fllemleri - - Swap Faiz Al m Sat m fllemleri Faiz Al m Sat m Opsiyonlar Futures Faiz Al m Sat m fllemleri Di er Al m-sat m Amaçl Türev fllemler (III) - - A. Toplam Al m Sat m Amaçl Türev fllemler (I+II+III) Riskten Korunma Amaçl Türev fllem Türleri Rayiç De er De iflikli i Riskinden Korunma Amaçl - - Nakit Ak fl Riskinden Korunma Amaçl YP Üzerinden Yap lan fltirak Yat r mlar Riskinden Korunma Amaçl - - B. Toplam Riskten Korunma Amaçl Türev fllemler Türev fllemler Toplam (A+B) Koflullu borçlar ve varl klara iliflkin aç klamalar 4389 Say l Bankalar Kanunu'na 4743 Say l Kanunla eklenen Geçici dördüncü madde kapsam nda uygulanan enflasyon düzeltmesi neticesinde, 2001 y l hesap dönemine ait finansal tablolarda oluflan YTL tutar ndaki zarar; ihtiyari yedek akçeler, kanuni yedek akçeler ve özkaynak kalemlerinin enflasyon muhasebesine göre düzeltilmesinden kaynaklanan sermaye yedeklerinden mahsup edilmifltir. Ayn Kanunun Geçici 4/13 maddesi gere ince ve 5422 Say l Kurumlar Vergisi Kanunu'nun Mükerrer 14/1a maddesinin esaslar çerçevesinde bu zarar, matrahtan indirilmesi gerekti i halde, T.C. Maliye Bakanl 'n n görüflü do rultusunda Banka'n n 2001 ve sonraki y llara ait kurumlar vergisi beyannamelerinde dikkate al nmam fl ve bu nedenle vergi beyannameleri ihtirazi kay tla verilmifltir. htirazi kayd n vergi dairesince kabul edilmemesi üzerine 2004 y l kurumlar vergisi ve 2005 y l geçici vergi dönemlerine iliflkin olarak aç lan davalarda vergi mahkemesi Banka lehine karar vermekle beraber rapor tarihi itibariyle yarg süreci Dan fltay'da devam etmektedir Baflkalar nam ve hesab na verilen hizmetlere iliflkin aç klamalar Banka, müflterilerinin her türlü yat r m ihtiyaçlar n karfl lamak üzere her türlü bankac l k ifllemlerine arac l k etmekte ve müflterileri ad na saklama hizmeti vermektedir. Bu tür ifllemler naz m hesaplarda takip edilmektedir Banka n n uluslararas derecelendirme kurulufllar na yapt rm fl oldu u derecelendirmeye iliflkin özet bilgiler MOODY S (Temmuz 2006*) Uzun Vadeli YP Mevduat B1 Uzun Vadeli TL Mevduat A3 K sa Vadeli TL Mevduat Prime-2 Uzun Vadeli YP Mevduat Görünümü Dura an Finansal Güç Notu D+ Finansal Güç Görünümü Pozitif Uzun Vadeli Ulusal Not Aaa.tr K sa Vadeli Ulusal Not TR-1 FITCH RATINGS (A ustos 2006*) Yabanc Para Uzun Vadeli BB K sa Vadeli B Görünüm Pozitif Bireysel C Destek 3 Türk Liras Uzun Vadeli BB+ K sa Vadeli B Görünüm Pozitif Ulusal AA Görünüm Dura an STANDARD AND POORS (Haziran 2006*) Uzun Vadeli YP Yükümlükler Uzun Vadeli TL Mevduat Görünüm CAPITAL INTELLIGENCE (Haziran 2006*) Uzun Vadeli YP Yükümlülükler BB- K sa Vadeli YP Yükümlülükler B Finansal Güç BBB Destek Notu 2 Görünüm Pozitif BB- BB- Dura an (*) Tarihler, kredi notlar ndaki veya görünümdeki son de ifliklik tarihleridir. 141

140 Tarihli Konsolide Olmayan Finansal Tablolara liflkin Dipnotlar Türkiye Garanti Bankas A.fi. 31 Aral k 2006 Tarihi tibar yla Haz rlanan Y l Sonu Konsolide Olmayan Finansal Raporu (Bin Yeni Türk Liras ) 5.4 Gelir tablosuna iliflkin aç klama ve dipnotlar Faiz Gelirleri Kredilerden al nan faiz gelirlerine iliflkin bilgiler Cari Dönem Önceki Dönem TP YP TP YP Kredilerden Al nan Faizler K sa Vadeli Kredilerden Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden Takipteki Alacaklardan Al nan Faizler Kaynak Kul. Destekleme Fonundan Al nan Faizler Toplam Bankalardan al nan faiz gelirlerine iliflkin bilgiler Cari Dönem Önceki Dönem TP YP TP YP T.C. Merkez Bankas ndan Yurtiçi Bankalardan Yurtd fl Bankalardan Yurtd fl Merkez ve fiubelerden Toplam Menkul de erlerden al nan faiz gelirlerine iliflkin bilgiler Cari Dönem Önceki Dönem TP YP TP YP Al m Sat m Amaçl Finansal Varl klardan Gerçe e Uygun De er Fark Kâr veya Zarara Yans t lan Finansal Varl klardan Sat lmaya Haz r Finansal Varl klardan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yat r mlar Toplam fltirak ve ba l ortakl klardan al nan faiz gelirlerine iliflkin bilgiler Faiz Giderleri Cari Dönem Önceki Dönem fltirak ve Ba l Ortakl klardan Al nan Faizler Kullan lan kredilere verilen verilen faizlere iliflkin bilgiler Cari Dönem Önceki Dönem TP YP TP YP Bankalara T.C. Merkez Bankas na Yurtiçi Bankalara Yurtd fl Bankalara Yurtd fl Merkez ve fiubelere Di er Kurulufllara Toplam fltirakler ve ba l ortakl klara verilen faiz giderlerine iliflkin bilgiler Cari Dönem Önceki Dönem fltirak ve Ba l Ortakl klara Verilen Faizler hraç edilen menkul k ymetlere verilen faiz giderlerine iliflkin bilgiler Yoktur. 142

141 Y ll k Rapor 2006 Türkiye Garanti Bankas A.fi. 31 Aral k 2006 Tarihi tibar yla Haz rlanan Y l Sonu Konsolide Olmayan Finansal Raporu (Bin Yeni Türk Liras ) Mevduata ödenen faizin vade yap s na göre gösterimi: Hesap Ad Vadeli Mevduat Vadesiz 1 Aya 3 Aya 6 Aya 1 Y la 1 Y ldan Birikimli Mevduat Kadar Kadar Kadar Kadar Uzun Mevduat Toplam Türk Paras Bankalar Mevduat Tasarruf Mevduat Resmi Mevduat Ticari Mevduat Di er Mevduat Gün hbarl Mevduat Toplam Yabanc Para DTH Bankalar Mevduat Gün hbarl Mevduat K ymetli Maden D.Hs Toplam Genel Toplam Repo ifllemlerine verilen faiz tutar Cari Dönem Önceki Dönem TP YP TP YP Repo fllemlerine Verilen Faizler Finansal kiralama giderlerine iliflkin bilgiler Cari Dönem Önceki Dönem Finansal Kiralama Giderleri Faktoring ifllemlerinden borçlara verilen faizlere iliflkin bilgi Yoktur Temettü gelirlerine iliflkin aç klamalar Cari Dönem Önceki Dönem Al m Sat m Amaçl Finansal Varl klardan - - Gerçe e Uygun De er Fark Kâr veya Zarara Yans t lan FV - - Sat lmaya Haz r Finansal Varl klardan Di er Toplam Ticari kâr/zarara iliflkin aç klamalar Cari Dönem Önceki Dönem Kâr Sermaye Piyasas fllemleri Kâr Türev Finansal fllemlerden Di er Kambiyo fllemlerinden Kâr Zarar (-) Sermaye Piyasas fllemleri Zarar Türev Finansal fllemlerden Di er Kambiyo fllemlerinden Zarar Toplam (56.272) Di er faaliyet gelirlerine iliflkin aç klamalar Önceki y llarda özel karfl l k yoluyla gider hesaplar na intikal ettirilen tutarlardan yap lan tahsilat ya da iptallerden, müflterilerden tahsil edilen ifllem maliyetlerinden ve saklama hizmet gelirlerinden oluflmaktad r. 143

142 Tarihli Konsolide Olmayan Finansal Tablolara liflkin Dipnotlar Türkiye Garanti Bankas A.fi. 31 Aral k 2006 Tarihi tibar yla Haz rlanan Y l Sonu Konsolide Olmayan Finansal Raporu (Bin Yeni Türk Liras ) Bankalar n kredi ve di er alacaklar na iliflkin karfl l k giderleri Cari Dönem Önceki Dönem Kredi ve Di er Alacaklara liflkin Özel Karfl l klar III. Grup Kredi ve Alacaklardan IV. Grup Kredi ve Alacaklardan V. Grup Kredi ve Alacaklardan Genel Karfl l k Giderleri Muhtemel Riskler çin Ayr lan Serbest Karfl l k Giderleri Menkul De erler De er Düflme Giderleri Gerçe e Uygun De er Fark Kâr veya Zarara Yans t lan Menkul De erler - 56 Sat lmaya Haz r Menkul De erler fltirakler. Ba l Ortakl klar ve VKET Men. De. De er Düflüfl Giderleri fltirakler Ba l Ortakl klar Birlikte Kontrol Edilen Ortakl klar - - Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul De erler Di er Toplam Di er faaliyet giderlerine iliflkin bilgiler Cari Dönem Önceki Dönem Personel Giderleri K dem Tazminat Karfl l Banka Sosyal Yard m Sand Varl k Aç klar Karfl l - - Maddi Duran Varl k De er Düflüfl Giderleri 4 - Maddi Duran Varl k Amortisman Giderleri Maddi Olmayan Duran Varl k De er Düflüfl Giderleri - - Maddi Olmayan Duran Varl k Amortisman Giderleri Elden Ç kar lacak K ymetler De er Düflüfl Giderleri - Elden Ç kar lacak K ymetler Amortisman Giderleri - - Sat fl Amaçl Elde Tutulan Duran Varl klar De er Düflüfl Giderleri - - Di er flletme Giderleri Faaliyet Kiralama Giderleri Bak m ve Onar m Giderleri Reklam ve lan Giderleri Di er Giderler Aktiflerin Sat fl ndan Do an Zararlar Di er Toplam Vergi öncesi kâr/zarar na iliflkin aç klamalar Banka'n n vergi öncesi kâr bir önceki y la göre %40 oran nda art fl göstererek YTL olarak gerçekleflmifltir. Vergi öncesi kâr n n YTL'lik k sm net faiz gelirlerinden YTL'si ise net ücret ve komisyon gelirlerinden oluflmaktad r. Faaliyet giderlerinin toplam ise YTL'dir Vergi karfl l na iliflkin aç klamalar Banka 31 Aral k 2006 itibar yla kay tlar na YTL tutar nda cari vergi gideri ile YTL tutar nda ertelenmifl vergi gideri yans tm flt r. Geçici farklar n oluflmas ndan veya kapanmas ndan kaynaklanan ertelenmifl vergi geliri ya da giderine iliflkin bilgiler Geçici Farklar n Oluflmas ndan / Kapanmas ndan Kaynaklanan Ert. Vergi Geliri / Gideri Tutar ndirilebilir Geçici Farklar n Oluflmas ndan (+) ndirilebilir Geçici Farklar n Kapanmas ndan (-) Vergilendirilebilir Geçici Farklar n Oluflmas ndan (-) Vergilendirilebilir Geçici Farklar n Kapanmas ndan (+) Toplam (5.735) Geçici fark, mali zarar ve vergi indirimi ve istisnalar itibar yla gelir tablosuna yans t lan ertelenmifl vergi geliri ya da gideri Kaynaklar tibar yla Gelir Tablosuna Yans t lan Ertelenmifl Vergi Geliri / Gideri Tutar ndirilebilir Geçici Farklar n Oluflmas ndan (+) / Kapanmas ndan (-) (Net) (4.987) Vergilendirilebilir Geçici Farklar n Oluflmas ndan (+) / Kapanmas ndan (-) (Net) (748) Mali Zararlar n Oluflmas ndan (+) / Kapanmas ndan (-) (Net) - Vergi ndirim ve stisnalar n n Oluflmas ndan (+) / Kapanmas ndan (-) (Net) - Toplam (5.735) 144

143 Y ll k Rapor 2006 Türkiye Garanti Bankas A.fi. 31 Aral k 2006 Tarihi tibar yla Haz rlanan Y l Sonu Konsolide Olmayan Finansal Raporu (Bin Yeni Türk Liras ) Vergi sonras faaliyet kâr/zarar na iliflkin aç klamalar Yoktur Net dönem kâr/zarar na iliflkin aç klama Ola an bankac l k ifllemlerinden kaynaklanan gelir ve gider kalemlerinin niteli i, boyutu ve tekrarlanma oran n n aç klanmas bankan n dönem içindeki performans n n anlafl lmas için gerekli ise, bu kalemlerin niteli i ve tutar aç klan r. Yoktur Finansal tablo kalemlerine iliflkin olarak yap lan bir tahmindeki de iflikli in kâr/zarara etkisi, daha sonraki dönemleri de etkilemesi olas l varsa, o dönemleri de kapsayacak flekilde belirtilir. Yoktur Gelir tablosunda yer alan di er kalemler Di er kalemler gelir tablosu toplam n n %10'unu aflmamaktad r. 5.5 Özkaynak de iflim tablosuna iliflkin aç klama ve dipnotlar Cari dönemde finansal araçlar n muhasebelefltirilmesi standard n n uygulanmas sebebiyle meydana gelen art fllara iliflkin bilgiler Sat lmaya haz r yat r mlar n yeniden de erlenmesinden sonra meydana gelen art fllara iliflkin bilgiler Yoktur Nakit ak fl riskinden korunma kalemlerinde meydana gelen art fllara iliflkin bilgiler Banka 2004 y l içerisinde nakit ak fl riskinden korunmaya yönelik gerçeklefltirdi i swap enstrümanlar ile de iflken faiz oranl borçlar n sabit faiz oranl borçlara çevirmifltir. Etkin olarak nitelendirilen bu riskten koruma ifllemlerine iliflkin önceki dönemde 3,690 YTL tutar ndaki kazanç Di er Kâr Yedekleri ad alt nda do rudan özkaynak kalemlerine ilave edilirken cari dönemde ertelenmifl vergi gideri etkisi net edildikten sonra (405) YTL tutar ndaki kazanç özkaynak kalemlerinden indirilmifltir Kur farklar n n dönem bafl ve dönem sonundaki tutarlar na iliflkin mutabakat Banka yurtd fl ndaki ba l ortakl klar nda bulunan net yat r m riskinden korunma amaçl ; bu ba l ortakl klar n edinmek için sa lad YP cinsinden yurtd fl ndan al nan kredilerini konu edip; Finansal Araçlar: Muhasebe ve Ölçmeye liflkin Türkiye Muhasebe Standard nda (TMS 39) belirtilen flartlar yerine getirerek finansal riskten korunma muhasebesi uygulamaya bafllam flt r. Net yat r m riskinden korunma arac ndan kaynaklanan kazanç veya kayb n etkin oldu u tespit edilen k sm özkaynak de iflim tablosu arac l yla özkaynaklarda, etkin olmayan k sm kâr veya zararda muhasebelefltirilmektedir. 31 Aral k 2006 tarihi itibar yla net yat r m riskinden korunma arac ndan kaynaklanan ve etkin oldu u tespit edilen YTL tutar ndaki kay p YTL tutar ndaki cari dönem vergisi net edildikten sonra YTL tutar nda özkaynaklarda muhasebelefltirilmifltir. Net yat r m riskinden korunma arac n n bilanço baca yurtd fl ndan al nan kredilerde gösterilmifltir Cari dönemde finansal araçlar n muhasebelefltirilmesi standard n n uygulanmas sebebiyle meydana gelen azal fllara iliflkin bilgiler Sat lmaya haz r yat r mlar n yeniden de erlenmesinden sonra meydana gelen azal fllara iliflkin bilgiler 31 Aral k 2006 tarihi itibar yla, cari dönem ve ertelenmifl vergi gideri etkisi net edildikten sonra sat lmaya haz r yat r mlar n makul de erleri ile yeniden ölçülmesinden kaynaklanan YTL tutar ndaki art fl, özkaynak de iflim tablosunda menkul de erler de er art fl fonu hesab nda cari dönem hareketi olarak gösterilmifltir. Önceki dönem Menkul De er De er Art fl Fonu'ndan Net Kâra aktar lan tutar YTL olarak gerçekleflirken 2006 y l nda YTL olarak gerçekleflmifltir Nakit ak fl riskinden korunma kalemlerinde meydana gelen azal fllara iliflkin bilgiler Yoktur. 145

144 Tarihli Konsolide Olmayan Finansal Tablolara liflkin Dipnotlar Türkiye Garanti Bankas A.fi. 31 Aral k 2006 Tarihi tibar yla Haz rlanan Y l Sonu Konsolide Olmayan Finansal Raporu (Bin Yeni Türk Liras ) Temettüye iliflkin bilgiler Bilanço tarihinden sonra ancak finansal tablolar n ilan ndan önce bildirim yap lm fl kâr paylar tutar Finansal tablolar n ilan ndan önce bildirimi yap lm fl kâr paylar bulunmamaktad r. 5 Nisan 2006 tarihinde yap lan Ola an Genel Kurul toplant s nda 2005 y l kâr n n afla da belirtildi i hali ile da t lmas yönünde karar al nm flt r. lgili karar TMS düzeltmeleri öncesi ile ilgili oldu undan TMS'nin etkileri afla daki tabloda dikkate al nmam flt r YILI KÂR DA ITIM TABLOSU DÖNEM KÂRI A - 1. Tertip Kanuni Yedek Akçe ( TTK 466/1 ) %5 (35.420) B - Ödenmifl Sermayeye Göre lk Kâr Pay %5 ( ) C - Ola anüstü Yedek Akçe %5 (28.399) D - - %5'ine kadar Yönetim Kurulu Üyelerine - - %5 Bankan n Müdür ve Memurlar na (24.526) - Kurucu Hisse Kâr Pay (intifa senetleri) (49.052) E - Ola anüstü Yedek Akçe ( ) F - 2. Tertip Kanuni Yedek Akçe ( TTK 466/2 ) (7.358) Bilanço tarihi sonras nda ortaklara da t lmak üzere önerilen hisse bafl na dönem net kâr paylar 5 Nisan 2006 tarihinde yap lan Genel Kurul ve Yönetim Kurulu toplant lar nda afla da belirtildi i hali ile temettü da t m yap lmas yönünde karar al nm flt r. AD H SSE SENETLER NE DA ITILACAK 2005 YILINA L fik N NAK T TEMETTÜ TABLOSU NAK T OLARAK DA ITILACAK 1 YTL NOM NAL DE ERDE H SSEYE SABET TEMETTÜ TOPLAM EDEN TEMETTÜ ÖDEME TEMETTÜ TUTARI TUTARI ORANI (%) TAR H BRÜT , ,00000 NET* , , KURUCU H SSE SENETLER NE DA ITILACAK 2005 YILINA L fik N NAK T TEMETTÜ TABLOSU NAK T OLARAK DA ITILACAK H SSE BAfiINA SABET EDEN TEMETTÜ TOPLAM TEMETTÜ TEMETTÜ ÖDEME TUTARI H SSE ADED TUTARI TAR H BRÜT 49, NET* 44, * Gelir Vergisi Kanunu'nun 94. maddesinin 6. bendinin (bi) paragraf na istinaden gerçek kifliler ve dar mükellef kurumlar ve kiflilerden (Türkiye'de iflyeri ve daimi temsilcisi vas tas yla elde edenler hariç) %10 gelir vergisi kesintisi yap lacak olup Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 61. maddesi kapsam nda yat r m indirimi stopaj na tabi tutulmufl kazanca isabet eden kâr paylar üzerinden stopaj hesaplamas yap lmayacakt r Kâr pay n n ödenme zamanlar hakk nda genel kurula yap lacak öneriler ile kâr da t m yap lmayacaksa nedenleri Yönetim Kurulu'nun 5 Nisan 2006 tarihli toplant s nda al nan karar ile Hissedarlara lk Kâr Pay YTL ve Kurucu Hisse Kâr Pay YTL ödemelerine 12 Nisan 2006 tarihinde bafllanm flt r Yasal yedek akçeler hesab na aktar lan tutarlar Cari Dönem Önceki Dönem Da t lmayan Kârlardan Yasal Yedeklere Aktar lan Tutar Da t lmayan Kârlardan Ola anüstü Yedek Akçelere Aktar lan Tutar Hisse senedi ihrac na iliflkin bilgiler Yoktur Önceki dönem ile ilgili düzeltmelerin aç l fl bilançosuna etkileri 3.22 no'lu dipnotta aç klanm flt r Geçmifl dönem zararlar n n mahsup edilmesi Yoktur. 146

145 Y ll k Rapor 2006 Türkiye Garanti Bankas A.fi. 31 Aral k 2006 Tarihi tibar yla Haz rlanan Y l Sonu Konsolide Olmayan Finansal Raporu (Bin Yeni Türk Liras ) 5.6 Nakit ak fl tablosuna iliflkin aç klama ve dipnotlar Nakit Ak m Tablosunda yer alan di er kalemleri ve döviz kurundaki de iflimin nakit ve nakde eflde er varl klar üzerindeki etkisi kalemine iliflkin aç klamalar 2006 y l nda Banka'n n bankac l k faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit girifli YTL'dir. Bu tutar n YTL'si aktif ve pasif hesaplar n de ifliminden, YTL'si ise faaliyet kâr ndan kaynaklanmaktad r. Banka'n n yat r m faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit ç k fl YTL olup en büyük kalemi sat lmaya haz r menkul de erlere yap lan yeni yat r mlardan kaynaklanan nakit ç k fllar oluflturmufltur. Dönem bafl nda YTL olan nakit ve nakde eflde er varl klar dönem sonunda YTL olarak gerçekleflmifltir fltirak, ba l ortakl k ve di er yat r mlar n elde edilmesinden kaynaklanan nakit ak m na iliflkin bilgiler , ve no'lu dipnotlarda belirtilmifltir fltirak, ba l ortakl k ve di er iflletmelerin elden ç kar lmas na iliflkin bilgiler ve no'lu dipnotlarda belirtilmifltir Dönem bafl ndaki nakit ve nakde eflde er varl klara iliflkin bilgiler: Cari Dönem Önceki Dönem Nakit Kasa Efektif Deposu Nakde Eflde er Varl klar Di er Toplam Dönem sonundaki nakit ve nakde eflde er varl klara iliflkin bilgiler: Cari Dönem Önceki Dönem Nakit Kasa Efektif Deposu Nakde Eflde er Varl klar Di er Toplam Banka n n yasal s n rlamalar veya di er nedenlerle Banka n n ya da di er ortakl klar n serbest kullan m nda olmayan nakit ve nakde eflde er varl k mevcuduna iliflkin olarak, önemlilik ilkesi dikkate al nmak suretiyle yönetimin konuya iliflkin aç klamas Yurtd fl Bankalar hesab nda YTL serbest olmayan tutar olup bunun YTL'si Lüksemburg Merkez Banka's nda, YTL'si KKTC Merkez Bankas 'nda, YTL'si ise çeflitli bankalarda seküritizasyon kredilerinin geri ödemelerinde kullan lmak üzere tutulmaktad r lave bilgiler Bankac l k faaliyetlerinde ve sermaye taahhütlerinin yerine getirilmesinde kullan labilecek olan henüz kullan lmam fl borçlanma imkanlar na ve varsa bunlar n kullan m na iliflkin k s tlamalar Yoktur Mevcut bankac l k faaliyet kapasitesini sürdürebilmek için ihtiyaç duyulan nakit ak fllar ndan ayr olarak, bankac l k faaliyet kapasitesindeki art fllar gösteren nakit ak m toplam Yoktur. 147

146 Tarihli Konsolide Olmayan Finansal Tablolara liflkin Dipnotlar Türkiye Garanti Bankas A.fi. 31 Aral k 2006 Tarihi tibar yla Haz rlanan Y l Sonu Konsolide Olmayan Finansal Raporu (Bin Yeni Türk Liras ) 5.7 Bankan n dahil oldu u risk grubuna iliflkin aç klamalar Bankan n dahil oldu u risk grubuna ait kredi ve di er alacaklar Cari Dönem Bankan n Dahil fltirak, Ba l Ortakl k ve Bankan n Do rudan Risk Grubuna Dahil Olan Oldu u Risk Grubu Birlikte Kontrol Edilen ve Dolayl Ortaklar Di er Gerçek ve Tüzel Kifliler Ortakl klar Nakdi G.Nakdi Nakdi G.Nakdi Nakdi G.Nakdi Krediler ve Di er Alacaklar Dönem Bafl Bakiyesi Dönem Sonu Bakiyesi Al nan Faiz ve Komisyon Gelirleri Önceki dönem Bankan n Dahil fltirak, Ba l Ortakl k ve Bankan n Do rudan Risk Grubuna Dahil Olan Oldu u Risk Grubu Birlikte Kontrol Edilen ve Dolayl Ortaklar Di er Gerçek ve Tüzel Kifliler Ortakl klar Nakdi G.Nakdi Nakdi G.Nakdi Nakdi G.Nakdi Krediler ve Di er Alacaklar Dönem Bafl Bakiyesi Dönem Sonu Bakiyesi Al nan Faiz ve Komisyon Gelirleri Bankan n dahil oldu u risk grubuna ait mevduata iliflkin bilgiler Bankan n Dahil fltirak, Ba l Ortakl k ve Bankan n Do rudan Risk Grubuna Dahil Olan Oldu u Risk Grubu Birlikte Kontrol Edilen ve Dolayl Ortaklar Di er Gerçek ve Tüzel Kifliler Ortakl klar Mevduat Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem Önceki Dönem Dönem Bafl Dönem Sonu Mevduat Faiz Gideri Bankan n, dahil oldu u risk grubu ile yapt vadeli ifllemler ile opsiyon sözleflmeleri ile benzeri di er sözleflmelere iliflkin bilgiler Bankan n Dahil fltirak, Ba l Ortakl k ve Bankan n Do rudan Risk Grubuna Dahil Olan Oldu u Risk Grubu Birlikte Kontrol Edilen ve Dolayl Ortaklar Di er Gerçek ve Tüzel Kifliler Ortakl klar Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem Önceki Dönem Gerçe e Uygun De. Fark K/Z Yans t lan fllemler Dönem Bafl Dönem Sonu Toplam Kâr / Zarar Riskten Korunma Amaçl fllemler Dönem Bafl Dönem Sonu Toplam Kâr / Zarar Banka'n n dahil oldu u risk grubuna iliflkin bilgiler Taraflar aras nda bir ifllem olup olmad na bak lmaks z n bankan n dahil oldu u risk grubunda yer alan ve bankan n kontrolündeki kurulufllarla iliflkileri Bankalar Kanunu'nun öngördü ü s n rlamalar hassasiyetle korunarak, ilgili taraf grubu ile iliflkilerde normal banka müflteri iliflkisi ve piyasa koflullar dikkate al nmaktad r. Banka'n n aktiflerinin ve pasiflerinin ilgili risk grubunun hakimiyetinde kalmayacak tutarlarda ve toplam bilanço içinde makul say lacak seviyelerde bulundurma politikas benimsenmifltir. 148

147 Y ll k Rapor 2006 Türkiye Garanti Bankas A.fi. 31 Aral k 2006 Tarihi tibar yla Haz rlanan Y l Sonu Konsolide Olmayan Finansal Raporu (Bin Yeni Türk Liras ) liflkinin yap s n n yan nda, yap lan ifllemin türünü, tutar n ve toplam ifllem hacmine olan oran n, bafll ca kalemlerin tutar n ve tüm kalemlere olan oran n, fiyatland rma politikas n ve di er unsurlar Risk grubunun nakdi kredileri YTL, Banka'n n toplam nakdi kredilerinin %0,53'ü, aktif toplam n n %0,29'udur. Toplam kredi ve benzeri alacaklar YTL, aktif toplam n n %1,83'üdür. Risk grubunun gayrinakdi kredileri YTL, Banka'n n toplam gayrinakdi kredilerinin %0,77'sidir. Risk grubu kurulufllar n n mevduatlar YTL, Banka'n n toplam mevduat n n %1,41'ni oluflturmaktad r. Risk grubu kurulufllar ile yürütülen ifllemlerde piyasa fiyatlar uygulanmaktad r Yap lan ifllemlerin finansal tablolara etkisini görebilmek için ayr aç klama yap lmas n n zorunlu oldu u durumlar d fl nda, benzer yap daki kalemler toplam tek bir kalem olarak Yoktur Özsermaye yöntemine göre muhasebelefltirilen ifllemler ve no'lu ifltirak ve ba l ortakl klara ait dipnotlarda belirtilmifltir Gayrimenkul ve di er varl klar n al m-sat m, hizmet al m -sat m, acenta sözleflmeleri, finansal kiralama sözleflmeleri, araflt rma ve gelifltirme sonucu elde edilen bilgilerin aktar m, lisans anlaflmalar, finansman (krediler ve nakit veya ayni sermaye destekleri dahil), garantiler ve teminatlar ile yönetim sözleflmeleri gibi durumlarda ifllemler Bankam zla, grup flirketlerinden Garanti Yat r m Menkul K ymetler Afi, Garanti Sigorta Afi, Garanti Emeklilik ve Hayat Afi aras nda acentelik sözleflmeleri bulunmaktad r. Söz konusu acentelik sözleflmeleri gere i olarak, tüm flubelerimiz sigorta ürünlerinin müflteriye sat lmas na arac l k hizmeti vermektedir. Bankam z müflterilerinin menkul k ymet al m/sat m na arac l k hizmetleri ise ihtisas flubelerimizde (Yat r m Merkezi) verilmektedir. Bankam z ihtiyac olan baz varl klar n al m finansal kiralama yöntemiyle yap lmaktad r. 5.8 Bilanço sonras hususlara iliflkin aç klamalar Banka 5 fiubat 2007 tarihinde yurtd fl piyasalardan 500 milyon USD tutar nda Sermaye Benzeri Kredi temin etmifltir. 10 y l vadeli ve 5 y l sonunda Banka taraf ndan geri ödeme opsiyonuna sahip olan kredinin faiz maliyeti %6,95 olarak belirlenmifltir. Belirtilen kredinin 1 Kas m 2006 tarihli ve say l Resmi Gazete'de yay mlanan "Bankalar n Özkaynaklar na liflkin Yönetmelik"te belirtilmifl olan flartlara uygun olarak ikincil sermaye benzeri borç olarak katk sermaye hesab nda dikkate al nmas n n uygun görüldü ü, Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurumu taraf ndan yaz l olarak bildirilmifltir. 5.9 Bankan n yurtiçi, yurtd fl, k y bankac l bölgelerindeki flube veya ifltirakler ile yurtd fl temsilciliklerine iliflkin aç klamalar Bankan n yurtiçi ve yurtd fl flube ve temsilciliklerine iliflkin bilgiler Say Çal flan Say s Yurtiçi flube Bulundu u Ülke Yurtd fl temsilcilikler ALMANYA RUSYA NG LTERE Ç N Aktif Toplam Yasal Sermaye Yurtd fl flube LUKSEMBURG MALTA KKTC Bankan n yurtiçinde ve yurtd fl nda flube veya temsilcilik açmas, kapatmas, organizasyonunu önemli ölçüde de ifltirmesine iliflkin aç klamalar Banka 1 Haziran 2006 tarihli Yönetim Kurulu karar ile Cenevre- sviçre'de bulunan temsilcili inin faaliyetlerine son vermifltir y l içerisinde yurtiçinde 54 adet flube aç l fl, 4 adet flube kapan fl yap lm flt r. 149

148 Tarihli Konsolide Olmayan Finansal Tablolara liflkin Dipnotlar Türkiye Garanti Bankas A.fi. 31 Aral k 2006 Tarihi tibar yla Haz rlanan Y l Sonu Konsolide Olmayan Finansal Raporu (Bin Yeni Türk Liras ) 6 Banka n n faaliyetlerine iliflkin di er aç klamalar Detay 1.4 no'lu dipnotta verildi i üzere Do ufl Holding Afi, Banka'n n ç kar lm fl sermayesinin %25,5'ine tekabül eden toplam adet Banka hissesini General Electric grubuna dahil GE Araflt rma ve Müflavirlik Limited fiti. ne satmak üzere 24 A ustos 2005 tarihinde bir Hisse Devir Sözleflmesi imzalam fl bu anlaflma çerçevesinde Banka'n n bir k s m mali olmayan ifltirakleri ve tafl nmazlar, 31 Mart 2005 finansal tablolar baz al narak hesaplanan toplam YTL bedelle, devir bedelinin %50'si hisse devir tarihinde, %25'i devri takip eden birinci y l n sonunda, bakiyesi ise devri takip eden ikinci y l n sonunda ödenmesi kayd yla Do ufl Holding Afi taraf ndan devral nmas na karar verilmifltir. lgili sözleflmeye istinaden Banka hisselerinin sat fl n n gerçekleflmesini müteakiben ilk grup olarak Banka'n n baz mali olmayan ba l ortakl klar 22 Aral k 2005 tarihinde Do ufl Holding Afi'ye devredilmifltir. Yap lan anlaflma uyar nca ikinci grup olarak, Banka ifltiraklerinden toplam defter de eri YTL olan Garanti Turizm Yat r m ve flletmeleri Afi ve Doc Finance SA ile Banka finansal tablolar nda toplam YTL defter de eriyle duran kullan lmakta olan ya da alacaklardan dolay edinilen baz gayrimenkullerin (Ankara-Çankaya-Bina, stanbul-esenyurt/b.çekmece-bina, Kocaeli-Gebze-Bina, stanbul-kartal-2 adet Arsa, stanbul-çatalca/b.çekmece-arsa ) Do ufl Holding A.fi ne devri 17 Nisan 2006 tarihi itibar yla gerçeklefltirilmifltir. Toplam YTL olan sat fl bedelinin YTL k sm 17 Nisan 2006 tarihinde peflin olarak, ,5 YTL k sm 22 Aral k 2006 tarihinde tahsil edilmifl, ,5 YTL k sm ise 24 Aral k 2007 tarihinde tahsil edilecektir. Sermaye Piyasas Kurulu'nun Seri VIII, No: 39 say l tebli i uyar nca yap lan aç klamaya göre Banka, ana hissedar oldu u Garanti Sigorta Afi ve Garanti Emeklilik ve Hayat Afi ile ilgili olarak, sigortac l k sektöründeki muhtemel ortakl k, iflbirli i, al m ve sat m ve di er stratejik imkânlar n de erlendirilmesi amac yla dan flmanl k flirketi Watson Wyatt Limited'in görevlendirilmesine karar vermifltir. Banka, alacaklar ndan dolay edindi i Maslak/ stanbul adresindeki bir binay, 15 A ustos 2006 tarihinde Do ufl Holding Afi'ye satm flt r.toplam USD olan sat fl bedelinin USD k sm 15 A ustos 2006 tarihinde peflin olarak tahsil edilmifl, USD k sm 31 Aral k 2008 tarihinde tahsil edilecektir. Banka, Ümraniye/ stanbul adresindeki bir arsas n, 8 Eylül 2006 tarihinde toplam YTL sat fl tutar n n YTL'sini peflin tahsil ederek Yap Kredi Koray Gayrimenkul Yat r m Ortakl Afi ve Garanti Gayrimenkul Yat r m Ortakl Afi'ye devretmifltir. Banka, 2006 y l Mart ay içerisinde Ticari ve Kobi müflterilerinin finansman ihtiyaçlar n karfl lamak üzere European Investment Bank taraf ndan sa lanacak 10 y l vadeli 100 milyon EUR tutardaki kredi için ön sözleflme imzalam fl olup, krediyle ilgili süreç devam etmektedir. Banka 4 Aral k 2006 tarihinde havale ak mlar na dayal seküritizasyon ifllemi çerçevesinde 8 y l vadeli 100 milyon USD ve 10 y l vadeli 400 milyon USD tutar nda d fl finansman sa lam flt r. Banka, 29 Kas m 2006 tarihinde müflterilerine d fl ticaret finansman nda kullad r lmak üzere 2 y l vadeli y ll k Libor faiz oranl 700 milyon USD tutar nda sendikasyon kredisi alm flt r. 7 Ba ms z denetim raporuna iliflkin aç klamalar 7.1 Ba ms z denetim raporuna iliflkin olarak aç klanmas gereken hususlar Banka'n n kamuya aç klanacak 31 Aral k 2006 tarihli konsolide olmayan finansal tablolar ve dipnotlar Akis Ba ms z Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik Afi (the member firm of KPMG International) taraf ndan ba ms z denetime tabi tutulmufl ve 21 fiubat 2007 tarihli ba ms z denetim raporunda olumlu görüfl beyan edilmifltir. 150

149 Mali Durum De erlendirmesi Y ll k Rapor 2006 Mali Durum Banka n n toplam aktifleri 2006 y lsonu itibar yla bir önceki y l sonuna göre YTL baz nda %38,1 art flla bin YTL (36,0 milyar ABD dolar ) seviyesine yükselmifltir y lsonu itibar yla canl kredilerin toplam aktifler içindeki pay %46,4 iken, ihracat ve proje finansman kredileri ile özellikle tüketici kredileri ve KOB lere sa lanan kredilerdeki art fllarla 2006 y lsonunda %54,0 a yükselmifltir y lsonunda oldu u gibi 2006 y lsonunda da toplam aktifler içinde pay en yüksek kalem kredilerdir y lsonunda %4,1 olan takipteki kredilerin nakdi krediler toplam na oran 2006 y lsonunda artan aktif kalitesi ve y l içinde aktiften silinen alacaklar nedeniyle %2,3 olarak gerçekleflmifltir. Kredilerden sonra toplam aktiflerde ikinci büyük kalem olan menkul de erlerin pay 2005 y lsonunda %31,4 iken 2006 y lsonunda kredilerdeki büyümenin etkisiyle %28.6'ya düflmüfltür. Pasifte, y ll k bazda %32,0 büyüyen mevduat n toplam pasifler ve özkaynaklardaki pay yaklafl k üç puan kadar azalarak 2006 y l sonunda %59,9 olarak gerçekleflmifltir. Al nan kredilerin ve repo ifllemlerinden sa lanan fonlar n pay ise 2005 y lsonunda %20,7 iken 2006 y lsonunda %25,3 e yükselmifltir. Banka n n 2006 y l nda sendikasyon ve seküritizasyon yoluyla yurtd fl ndan sa lad fonlama tutar yaklafl k 2,9 milyar ABD dolar d r. May s ve Kas m aylar nda s ras yla 600 milyon avro ve 700 milyon ABD dolar tutar nda sendikasyon kredileri, May s ve Aral k aylar nda yine s ras yla 300 milyon avro, 300 milyon ABD dolar, 225 milyon ABD dolar ve 500 milyon ABD dolar tutar nda 5 ila 10 y l vadeli seküritizasyon kredileri al nm flt r. Banka, 2005 y l nda oldu u gibi 2006 y l nda da finansal nitelikte olmayan aktiflerinin sat fl na devam etmifltir. Do ufl Holding A.fi. nin Banka n n ç kar lm fl sermayesinin %25,5 ine tekabül eden toplam adet Banka hissesini General Electric grubuna dahil GE Araflt rma ve Müflavirlik Limited fiti. ne sat fl ile ilgili yap lan anlaflma çerçevesinde Banka n n bir k s m mali olmayan ifltiraklerinin ve tafl nmazlar n n Do ufl Holding A.fi. taraf ndan devral nmas na karar verilmifl ve bu devirlerin birinci grubu Aral k 2005 te, ikinci grubu Nisan 2006 da gerçekleflmifltir. Aktif Kalemler Cari Dönem % Önceki Dönem % De iflim De iflim % Nakit De erler ve Merkez Bankas , , ,58 Gerçe e Uygun D Fark K/Z'a Yans t lan FV (Net) , ,57 (58.523) (28,27) Bankalar ve Di er Mali Kurulufllar , ,81 ( ) (12,50) Para Piyasalar ndan Alacaklar - 0,00-0, Sat lmaya Haz r Finansal Varl klar (Net) , , ,04 Krediler , , ,42 Faktoring Alacaklar - 0,00-0, Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yat r mlar (Net) , , ,58 fltirakler (Net) , ,08 (29.458) (96,16) Ba l Ortakl klar (Net) , ,68 (6.999) (1,15) Birlikte Kontrol Edilen Ortakl klar (Net) - 0,00-0, Kiralama fllemlerinden Alacaklar (Net) - 0,00-0, Riskten Korunma Amaçl Türev Finansal Varl klar , ,01 (501) (9,45) Maddi Duran Varl klar (Net) , ,59 (57.434) (6,09) Maddi Olmayan Duran Varl klar (Net) , , ,05 Vergi Varl , ,12 (7.001) (15,49) Sat fl Amaçl Elde Tutulan Duran Varl klar (Net) , ,16 ( ) (72,83) Di er Aktifler , , ,50 Aktif Toplam , , ,05 Pasif Kalemler Cari Dönem % Önceki Dönem % De iflim De iflim % Mevduat , , ,00 Al m Sat m Amaçl Türev Finansal Borçlar , , ,21 Al nan Krediler , , ,91 Para Piyasalar na Borçlar , , ,99 hraç Edilen Menkul K ymetler (Net) - 0,00-0, Fonlar - 0,00-0, Muhtelif Borçlar , , ,06 Di er Yabanc Kaynaklar , ,96 ( ) (21,69) Faktoring Borçlar - 0,00-0, Kiralama fllemlerinden Borçlar (Net) , , ,72 Riskten Korunma Amaçl Türev Finansal Borçlar - 0,00-0, Karfl l klar , , ,94 Vergi Borcu , , ,76 Sat fl Amaçl Duran Varl klara liflkin Borçlar - 0,00-0, Sermaye Benzeri Krediler - 0,00-0, Özkaynaklar , , ,60 Pasif Toplam , , ,05 151

150 Mali Durum De erlendirmesi Cari Dönem Önceki Dönem L K T DE ERLER Nakit De erler ve Merkez Bankas Bankalar ve Di er Mali Kurulufllar PLASMANLAR MAL PLASMANLAR Gerçe e Uygun De. Fark K/Z Yans t lan FV (Net) Sat lmaya Haz r Finansal Varl klar (Net) Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yat r mlar (Net) T CAR PLASMANLAR Krediler Takipteki Krediler (Net) DURAN DE ERLER fltirakler (Net) Ba l Ortakl klar (Net) Maddi Duran Varl klar Maddi Olmayan Duran Varl klar Sat fl Amaçl Elde Tutulan Duran Varl klar (Net) D ER AKT FLER / VARLIKLAR MEVDUAT Bankalararas Mevduat Tasarruf Mevduat Resmi Kurulufllar Mevduat Ticari Kurulufllar Mevduat Di er Kurulufllar Menduat Döviz Tevdiat Hesab K ymetli Madenler Depo Hesab YABANCI KAYNAKLAR PARA P YASALARI ALINAN KRED LER F NANSAL K RALAMA BORÇLARI (Net) KARfiILIKLAR Genel Karfl l klar Çal flan Haklar Karfl l Vergi Karfl l Di er Karfl l klar ÖZVARLIK Ödenmifl Sermaye Sermaye Yedekleri Kâr Yedekleri Kâr ve Zarar D ER PAS F / YÜKÜMLÜLÜKLER

151 Y ll k Rapor 2006 Kârl l k Banka n n net kâr 2006 y l nda bir önceki y la göre %47,5 oran nda artarak bin YTL (2005: bin YTL) olarak gerçekleflmifltir. Bu kâr, Banka n n yasal mevzuat ve uluslararas uygulamalar do rultusunda ay rd bin YTL (2005: bin YTL) tutar ndaki kredi ve di er alacaklar karfl l ve bin YTL (2005: bin YTL) tutar ndaki kurumlar vergisi karfl l sonras ndaki net kârd r y l nda Banka n n aktif kârl l %2,5 (2005: %2,30), özkaynak kârl l ise %25,0 (2005: %20,7) olarak gerçekleflmifltir. Banka n n sermaye yeterlilik rasyosu, reel sektörü finanse ederek Türk ekonomisinin büyümesine katk da bulunma kararl l n n bir sonucu olarak artan risk a rl kl aktifleri nedeniyle 31 Aral k 2006 tarihi itibar yla %14,08 olarak gerçekleflmifltir. Finansal tablolara bak ld nda iflletme giderlerinde bir önceki y la göre %12,0 oran nda art fl yafland gözlemlenmektedir. Bu art fl n temel sebebi flube a n n geniflletilmesidir; 2006 y l nda flube ve temsilcilik say s 367 den 487 ye, çal flan say s ten ya artm flt r. Banka n n aktif ve pasif kalemlerinin risk unsurlar aç s ndan gözlenmesi, sorunlu olabilecek kredilerin yeniden yap land r lmas, ilave teminatla alacaklar n korunmas ve daha yak ndan takibi gibi önlemler al nmas na 2006 y l nda da devam edilmifltir. Ayr ca, Banka n n istikrarl ve sürdürülebilir faiz d fl gelirlerinde 2006 y l nda da önemli art fllar sa lanm fl, net ücret ve komisyon gelirlerinde bir önceki y la oranla yaklafl k %37,5 oran nda art fl kaydedilmifltir. Net ücret ve komisyon gelirlerinin di er faaliyet giderleri ni karfl lama oran ise 2006 y l nda yaklafl k 13 puan artarak %69,2 ye yükselmifltir. GEL R TABLOSU Cari Dönem Önceki Dönem De iflim De iflim % Faiz Gelirleri ,02 Faiz Giderleri ,33 Net Faiz Geliri ,56 Net Ücret ve Komisyon Gelirleri ,53 Temettü Gelirleri ,394,59 Net Ticari Kâr/Zarar (56.272) ( ) (148,32) Di er Faaliyet Gelirleri ,55 Net Faaliyet Geliri ,31 Kredi ve Di er Alacaklar Karfl l ( ) ( ) ,18 Di er Faaliyet Giderleri ( ) ( ) ( ) (11,98) Vergi Öncesi Kâr/Zarar ,86 Vergi Karfl l ( ) ( ) (36.477) (15,91) Net Dönem Kâr ve Zarar ,47 153

152 Mali Durum De erlendirmesi Kâr Da t m Bankam z n 61. hesap y l nda oluflan ,81.- YTL'l k Kâr n Ana Sözleflmemizin 45. Maddesine göre afla daki flekilde da t lmas, kâr da t m ile ilgili zamanlama konusunda Yönetim Kurulu nun yetkilendirilmesi ve Banka çal flanlar na kâr pay da t m fleklinin performanslar da dikkate al narak Genel Müdürlük taraf ndan belirlenmesi hususunun siz say n ortaklar m z n onay na sunuyoruz YILI KÂR DA ITIM TABLOSU - YTL (VERG SONRASI) DÖNEM KÂRI ,81 A - 1.Tertip Kanuni Yedek Akçe (TTK 466/1) %5 ( ,59) Banka da B rak lmas ve Tasarrufu Zorunlu Yasal Fonlar ( ,90) B - Ödenmifl Sermayeye Göre lk Kâr Pay %5 ( ,00) C - Ola anüstü Yedek Akçe %5 ( ,92) D - - %5 ine kadar Yönetim Kurulu Üyelerine - - %5 Banka n n Müdür ve Memurlar na ( ,84) - Kurucu Hisse Kâr Pay (intifa senetleri) ( ,67) E - Ola anüstü Yedek Akçe ( ,04) F - 2.Tertip Kanuni Yedek Akçe (TTK 466/2) ( ,85) Adi Hisse Senetlerine Da t lacak 2006 Y l na liflkin Nakit Temettü Tablosu Nakit Olarak Da t lacak 1 YTL Nominal De erde Hisseye Toplam Temettü sabet Eden Temettü Tutar (YTL) Tutar (YTL) Oran (%) Brüt (*) ,00 0, ,00000 Net ,00 0, ,25000 Temettü Ödeme Tarihi Genel Kurul Toplant s sonras belirlenecektir. Kurucu Hisse Senetlerine Da t lacak 2006 Y l na liflkin Nakit Temettü Tablosu Nakit Olarak Da t lacak Hisse Bafl na Toplam Temettü sabet Eden Temettü Tutar (YTL) Hisse Adedi Tutar (YTL) Brüt (*) , ,96 Net , ,97 Temettü Ödeme Tarihi Genel Kurul Toplant s sonras belirlenecektir. (*) Tam mükellef kurumlar ve Türkiye de daimi iflyeri veya daimi temsilcisi vas tas yla gelir elde edenlere yap lan nakit temettü ödemeleri üzerinden %15 oran nda vergi kesintisi yap lmayacakt r. Sayg lar m zla, Yönetim Kurulu 154

153 Risk Yönetimi Politikalar Y ll k Rapor 2006 Risk Yönetim ve ç Denetim Organizasyonu Garanti Bankas 'nda risk yönetimi ve iç denetim faaliyetleri, yasal mevzuat ile de uyumlu olarak icrac fonksiyonlardan ba ms z bir flekilde Yönetim Kurulu'na do rudan ba l bir organizasyon ile yürütülmektedir. Yönetim Kurulumuz, risk yönetimi ve iç denetim sisteminin yerlefltirilmesi, faaliyetlerinin etkin bir flekilde yürütülmesinin sa lanmas, Banka'n n sermayesi ile uyumlu risk alma düzeyine uygun flekilde risk yönetimi ve iç denetim strateji ve politikalar n n oluflturulmas ile bunlar n uygulanmas n n sa lanmas ve sürdürülmesinden sorumlu nihai mercidir. Yönetim Kurulu Risk Yönetimi Müdürlü ü ç Kontrol Merkezi Teftifl Kurulu Baflkan Uyum Görevlisi Denetim Komitesi 1 Kas m 2006 tarihinde yay mlanan yasal düzenlemelerle zorunlu hale gelen Denetim Komitesi, kurumsal yönetim ilkelerine verilen önem gere ince Yönetim Kurulu'nun denetim ve gözetim faaliyetlerinin yerine getirilmesini teminen faaliyetlerini sürdürmektedir. Denetim Komitesi, iç kontrol, iç denetim ve risk yönetimi sistemleri kapsam nda oluflturulan birimlerden görevlerinin ifas yla ilgili olarak düzenli raporlar almakta, Banka'n n tafl d risklerin tespiti, kontrol edilmesi ve izlenmesi ile ilgili yöntemlerin varl ve yeterlili ini de erlendirmekte, icra edilen faaliyetler ve sonuçlar n düzenli olarak Yönetim Kurulu ile paylaflmaktad r. Denetim Komitesi sorumlu birimlerin icra etti i faaliyetlerin sonuçlar ile yap lmas na ihtiyaç duyulan uygulamalara ve Banka'n n faaliyetlerinin güven içinde sürdürülmesi bak m ndan önemli gördü ü di er hususlara iliflkin görüfllerini Yönetim Kurulu'na bildirmektedir. Risk Yönetimi Faaliyetleri Garanti, piyasa ve kredi risklerini uluslararas standartlara uygun analitik yöntemler kullanarak ölçmekte ve izlemektedir. Banka, tüm risk yönetimi çal flmalar ve Basel II uygulamalar n n yerlefltirilmesinde kullan lmak üzere geliflmifl bir risk yönetimi yaz l m paketini sat n alm flt r. Bu yaz l m n y llar nda Banka gereksinimleri do rultusunda uygulanmas n sa layacakt r. Piyasa Riski Piyasa riski, uluslararas ve yerel düzenlemelere, Banka politika ve prosedürlerine uyumlu, Banka yap s na uygun uluslararas uygulamalarda kabul görmüfl yöntemler kullan larak ölçümlenmekte, etkin bir flekilde yönetilerek sürekli geliflen bir yap da de erlendirilmektedir. Al m Sat m Riski: Banka'n n bilanço içi ve bilanço d fl nda al m-sat m amaçl tafl d pozisyonlar nda, piyasa fiyatlar ndaki dalgalanmalar nedeniyle maruz kald risk, RMD-Riske Maruz De er modeliyle günlük olarak hesaplanmakta ve RMD'ye ba l ekonomik sermaye belirlenmektedir. Riske Maruz De er, belirli bir vadede elde tutulan portföyün piyasa de erinde, piyasa fiyatlar ndaki dalgalanmalardan dolay, belirlenen güven aral nda ve belirli bir olas l k dahilinde meydana gelmesi tahmin edilen maksimum de er kayb n ölçmektedir. Parametrik yöntem ile 260 günlük tarihsel veri kullan larak %99 güven aral nda hesaplanan RMD'ye, piyasa koflullar n yans tmas aç s ndan kurtosis ve likidite ayarlamalar da yap lmaktad r. Bu çerçevede hesaplanan RMD, hazine al m -sat m ifllemlerinin yönetiminde kullan lmaktad r. Yönetim Kurulu taraf ndan onaylanm fl sermaye da l m na ba l olarak belirlenen ve her alt ayl k dönem sonlar nda Banka'n n de iflen (sermaye yeterlili i rasyo hesaplamas nda kullan lan) özkaynak tutar dikkate al narak dinamik bir flekilde güncellenen RMD limitleri, günlük olarak Risk Yönetimi Müdürlü ü taraf ndan izlenmekte ve raporlanmaktad r. Sat lmaya haz r menkul k ymetleri de içerecek flekilde tüm al m-sat m portföyü için hesaplanan RMD, 2006 y lsonu itibariyle 28,38 milyon YTL, 2006 y l genelinde ortalama olarak ise 29,21 milyon YTL olmufltur. Mevcut piyasa koflullar nda ve Bankam z n özkaynak rakam dikkate al nd nda bu rakam Banka için önemli bir risk teflkil etmemektedir. RMD limitlerinde herhangi bir afl m olmam flt r. Likidite ve Kurtosis Ayarl Parametrik RMD, %99 GA Milyon YTL Not: çsel model ile hesaplanan riske maruz de er mevcut durumda Banka içi yönetimde kullan lmaktad r. Mevcut düzenlemeler paralelinde BDDK'ya raporlaman n standart yöntem ile yap lmas gerekmektedir. BDDK'n n Basel II yol haritas na göre, RMD'nin sermaye yeterlili i hesaplamas nda kullan lmas uygulamas na 2008 bafl nda geçilecektir. 155

154 Risk Yönetimi Politikalar Büyük çapl piyasa dalgalanmalar nda oluflabilecek riskleri belirlemek amac yla RMD modeli ile düzenli olarak stres testleri ve senaryo analizleri yap lmaktad r. Modelin güvenilirlili ini izlemek aç s ndan geriye dönük testler de düzenli olarak sürdürülmektedir. Yap sal Faiz Oran Riski: Banka'n n bilanço yap s ndaki vade uyumsuzlu u nedeniyle maruz kald faiz riskini belirlemek üzere durasyon/gap ve duyarl l k analizi raporlar üretilmektedir. Tüm bilanço içi ve d fl faize duyarl kalemlerin dikkate al nd ve ifllem baz nda nakit ak fllar üzerinden bugünkü de ere ba l olarak hesaplanan TL ve YP durasyon/gap raporu APKO ve Aktif Pasif Yönetimi Müdürlü ü taraf ndan bilanço faiz riski ve likidite yönetiminde kullan lmaktad r. Gap'in yönetimi amac yla IR swap, futures, uzun vadeli repo gibi araçlardan yararlan lmakta, sendikasyonseküritizasyon gibi uzun vadeli kaynaklar n yarat lmas sa lanmaktad r. Likidite Riski: Likidite Riski, piyasa koflullar ve Banka bilanço yap s ndan kaynaklanabilecek olas likidite krizlerine karfl gerekli tedbirlerin zaman nda ve do ru flekilde al nmas n sa lamak amac yla Aktif Pasif Yönetimi Müdürlü ü (APY), Likidite Riski Yönetimi Komitesi (LRYK) ve APKO taraf ndan yönetilmektedir. Banka, likidite riskini yaz l olarak belirlenen Erken uyar sinyalleri, Likidite riskinin fliddetine göre stres seviyeleri ve Her bir stres seviyesinde al nabilecek aksiyonlar ile kurumsal bir prosedür çerçevesinde izlemektedir. Likidite raporunda, yabanc para likit aktifler ve likit pasifler düzenli olarak izlenmektedir. Likidite yönetimi aç s ndan önemli bir bilanço kalemi olan mevduatlar için periyodik olarak çekirdek mevduat analizi yap lmaktad r. Günlük likidite yönetimi Aktif Pasif Yönetimi Müdürlü ü taraf ndan yap lmaktad r. APY, bu görevini icra ederken, LRYK taraf ndan kendisine tan mlanan s n rlar içinde hareket etmektedir. Kredi Riski Kurumsal ve ticari krediler portföyü için gelifltirilen içsel risk derecelendirme modeli Ocak 2003'te Banka'n n sistemine uyumlu hale getirilmifl, kredi tahsis aflamas nda kullan m kredilendirme sürecindeki politika ve prosedürler içine yerlefltirilmifltir. Model, müflterileri objektif kriterler kullanarak derecelendirmek amac yla, geçmifl veriler üzerinden istatistiksel yöntemler kullan larak gelifltirilmifltir. çsel risk derecelendirme modeli ile her bir müflterinin gelecekte temerrüde düflme olas l belirlenmektedir. Ratingler kullan larak, söz konusu portföy için beklenen zarar, beklenmeyen zarar ve ekonomik sermaye tutarlar hesaplanmaktad r. Bireysel krediler ve kredi kartlar portföyü için Experian taraf ndan gelifltirilmifl scoring modeli, baflvuru ve tahsis sürecinde kullan lmaktad r. Hazine operasyonlar çerçevesinde, karfl taraf n temerrüde düflme ihtimaline ba l olarak, para piyasalar, repo ve türev ifllemlerden do abilecek kredi riski ve buna ba l ekonomik sermaye ihtiyac, istatistiksel yöntemler ile hesaplanmaktad r. Operasyonel Risk Garanti'de operasyonel risklerin ölçüm ve yönetimi çerçevesinde öncelikle, Banka içinde oluflmufl ve potansiyel operasyonel riskler ve bu risklerin ait oldu u iflkolu, neden, sonuç tipleri, BDDK kategorileri do rultusunda gruplanarak örnek bir risk matrisi oluflturulmufltur. Banka'n n operasyonel risk kay p verisinin, daha sistematik bir flekilde merkezi bir ortamda Basel II standartlar na uygun olarak toplanmas na yönelik bir iç veritaban oluflturma çal flmalar na bafllanm flt r. Sat n al nan risk yönetimi yaz l m paketi çerçevesinde operasyonel risk kay p veri taban n n oluflturulmas n n ard ndan Basel II çerçevesinde geliflmifl yöntem kullan larak risk ve sermaye hesaplamalar yap labilecektir. Risklerin kontrol edilmesine dönük olarak her riske ait denetim durumu, etki ve olas l klar bu matris içinde de erlendirilmektedir. Risk matrisi ç Kontrol Merkezi ve Teftifl Kurulu taraf ndan izlenmekte, güncellenmekte ve gerçeklefltirilen incelemelerde esas al nmaktad r. Basel II Uyum Süreci Banka'da 2003 y l nda bafllat lan bir baflka çal flma ise, Basel II'ye uyum çal flmas d r. BDDK taraf ndan 2008 y l nda uygulamaya geçilmesi hedeflenen Basel II'ye uyum süreci için, Garanti kendi bünyesinde Risk Yönetimi Birimi taraf ndan koordine edilmektedir. Risk yönetimi yaz l m çerçevesinde al nan Basel II yasal ve ekonomik sermaye çözümü ile Banka, Basel II uygulamalar na uygun veri taban ve raporlamalar n da 2008 y l sonunda tamamlamay hedeflemektedir. Garanti müflterilerine yönelik Basel II bilgilendirme toplant lar çeflitli illerde yap lm flt r. Bu toplant lar 2007 y l nda da devam ettirilecektir. Garanti risk yönetimi çal flanlar, Türkiye Bankalar Birli i'nde oluflturulan komitelerde hem Basel hem de risk yönetimi çal flmalar nda aktif rol almaktad r. Acil Durum Plan D fl dan flmanl k deste i de al narak tamamlanan bir proje kapsam nda oluflturulan Acil Durum Plan ile ola anüstü bir durumda Garanti'nin kritik fonksiyonlar n yerine getirerek, ifl süreklili inin sa lanmas amaçlanm flt r. Bu çerçevede birim, flube ve bölgeler için hareket tarzlar, kritik ifl süreçlerini yürütecek ola anüstü durum birim ekipleri, destek ekipleri ve bunlar n görev tan mlar ve her ekibin ola anüstü durum öncesi, sonras ve olay an ndaki sorumluluklar belirlenmifltir. Ola anüstü durumdan ola an koflullara dönüfl stratejileri, plan n "güncellenmesi" ve "test edilmesi" prensipleri aç klanm flt r. 156

155 Y ll k Rapor 2006 ç Kontrol Merkezi Faaliyetleri ç Kontrol Merkezi, Banka içinde sa l kl bir iç kontrol ortam n n oluflturulmas n ve koordinasyonunu, Banka faaliyetlerinin yönetim stratejisi ve politikalar na uygun olarak düzenli, verimli ve etkin bir flekilde mevcut mevzuat ve kurallar çerçevesinde yürütülmesini, hesap ve kay t düzeninin bütünlü ünü, güvenilirli ini sa lamaktad r. Bu kapsamda, görevlerin fonksiyonel ayr l, yetki ve sorumluluklar n paylafl m, mutabakat düzeninin kurulmas, süreçlere oto - kontrol ve sistemsel kontrollerin yerlefltirilmesi ve maruz kal nan risklerin tan mlanmas ve izlenmesi yönünde altyap lar oluflturulmaktad r. ç Kontrol Merkezi, denetimlerini ve iç kontrol ortam n n gelifltirilmesi çal flmalar n, oluflturulmufl olan "operasyonel risk matrisini" esas alarak yapmaktad r. Böylelikle Banka genelinde operasyonel riskler etki, olas l k ve içinde bulundu u süreç gibi bilgiler bir bütünlük oluflturacak ve risk bazl olacak flekilde izlenebilmektedir. ç Kontrol Merkezi'ne ba l iç kontrol elemanlar taraf ndan merkezde ve yerinde denetim yöntemleri ile denetim faaliyetleri gerçeklefltirilmekte; Merkezi denetimde, muhasebe ve MIS kay tlar n n uygunlu u günlük dönemlerle tüm Banka'y kapsayacak flekilde ve Yerinde denetimde ise, ifllemler ve dokümantasyonun Banka içi ve yasal mevzuata ve düzenlemelere uygunlu u, proaktif veya olufltuktan k sa bir süre sonra olmak üzere risk bazl seçilmifl Genel Müdürlük birimleri ve flubeleri kapsayacak flekilde yerine getirilmektedir. Ayr ca tüm flube ve birimlerin tafl d klar operasyonel riski yönetebilmeleri için, risk raporlamalar, öz de erlendirme uygulamalar gibi araçlar da kullan lmaktad r. 1 Kas m 2006'da yay mlanan "Bankalar n ç Sistemleri Hakk nda Yönetmelik"in 18. maddesi kapsam nda yeni ürün ve ifllemler ile gerçeklefltirilmesi planlanan faaliyetler için uyum kontrolleri, KM organizasyonunda görevlendirilen uyum görevlisi taraf ndan gerçeklefltirilecektir. Teftifl Kurulu Faaliyetleri Banka'n n genel müdürlük birimlerinin, flubelerinin ve kontrolü alt ndaki ifltiraklerinin denetimi, Teftifl Kurulu'nca gerçeklefltirilmektedir. Kurul, denetim faaliyeti yürüttü ü birimlerin; Faaliyetlerinin mevzuata ve iç düzenlemelere uygunlu unu, Mali ve mali olmayan her türlü bilgilerinin do rulu unu ve güvenilirli ini, Varl klar n korunmas na yönelik uygulamalar n n etkinli ini, Operasyonlar n n verimlilik ve etkinli ini, ç kontrol sistemlerinin etkinli ini, incelemekte ve de erlendirmektedir. Ayr ca, Banka'ya karfl, personel ya da üçüncü kiflilerce gerçeklefltirilen hile, doland r c l k veya sahtekârl k faaliyetlerini incelemek ve soruflturmak görevi de Teftifl Kurulu taraf ndan yürütülmektedir. Teftifl Kurulu tüm bu görevlerini etkin bir flekilde yerine getirebilmek için faaliyetlerini, yerinde ve merkezi denetim ile soruflturma ve inceleme çal flmalar olarak yap land rm fl, organizasyonunu da buna uygun oluflturmufltur. Yerinde denetim faaliyeti kapsam nda, risk a rl klar esas al narak yap lan önceliklendirmeler do rultusunda Banka'n n ifltirakleri, genel müdürlük birimleri, bölge müdürlükleri ve flubelerinde, çeflitli denetim teknikleri kullan larak saha çal flmalar yürütülmektedir. Teftifl Kurulu, mevcut kaynaklar n etkin kullan labilmesi ve faaliyetlerin kuruma en fazla katk y sa layabilecek kapsamda yürütülebilmesi için, risk odakl çal flma anlay fl n benimsemifltir. Yerinde denetim faaliyetine iliflkin y ll k denetim planlar bu anlay fl ile oluflturulmakta ve uygulanmaktad r. Banka'daki kritik süreçleri yürüten birimlerin ola anüstü durumlarda faaliyetlerine kesintisiz olarak devam edebilmeleri için farkl lokallerde alternatif çal flma mekânlar oluflturulmufl ve bu lokallerin her an çal flmaya haz r halde olmalar için gerekli testlerin düzenli olarak yap lmalar sa lanm flt r. Banka'n n veri iflleme merkezi ve flebeke altyap s, teknik ve mekanik donan m sorunlar n önlemek amac yla yedekleme sistemini içerir flekilde tasarlanm flt r. Banka'n n operasyon ve bilgi ifllem merkezinde verilen hizmetleri etkileyecek teknik ve mekanik sorunlar haricindeki ola anüstü haller için zmir'de IBM firmas na ait sistem ve donan mlar kullan labilmektedir. Bu sayede, çok k sa bir süre içerisinde tüm banka sistemi bir yerden baflka bir yere aktar labilmekte ve hizmet ak fl na devam edilebilmektedir. Garanti Bankas 'n n EFT ve SWIFT sistemleri için yedek makineleri mevcuttur. Bu makineler beklenmeyen durumlarda devreye girmek için haz r olarak bekletilmektedir. Kurul, bankac l k ürün, uygulama ve süreçlerinde yer verilen sistematik eksiklik ve hatalar n tespitine yönelik uzaktan inceleme tekniklerinin kullan ld merkezi denetim faaliyeti de yürütmektedir. Ayr ca, her türlü sahtecilik ve doland r c l k eylemlerinin incelenmesi ve soruflturulmas n n yan s ra, kurulan erken uyar sistemleri ile bunlar n herhangi bir zarar oluflturmadan tespitine yönelik Kurul çal flmalar da bulunmaktad r. Kurul, bankalarda her alanda giderek artan bir biçimde kullan lan bilgi teknolojilerinin, bankac l k süreçleri ve iç kontrol mekanizmalar üzerindeki etkisinin ve bu durumun yaratt denetim ihtiyac n n bilincindedir. Bu itibarla Teftifl Kurulu bünyesinde bilgi teknolojileri denetimi ile u raflacak bir ekip tesis edilmifl ve bu alandaki ifl planlar oluflturulmufltur. Gerçeklefltirilecek bilgi teknolojileri denetimlerine iliflkin kapsam ve yöntem konusunda çal flmalar devam etmektedir itibar yla bunlar n sonuçland r larak, denetim çal flmalar na bafllanmas hedeflenmektedir. Kurul faaliyetlerinin kapsam, belirlenmifl amaçlara ulafl labilmesine olanak verecek flekilde Banka ve kontrolü alt ndaki ifltiraklerinin istisnas z bütün faaliyetlerini içine almaktad r. Denetim kapsam ve s kl, Teftifl Kurulu Baflkanl 'nca yap lacak risk de erlendirmeleri, Kurul'un kaynaklar, öncelikleri, Banka'n n hedef ve stratejilerine göre belirlenmektedir. Kurul Üyeleri'nin yürüttükleri faaliyetlerle ilgili olarak, Banka'n n tüm kay tlar, belgeleri, hesaplar, bilgi sistemleri, mülk ve personeline s n rs z eriflim hakk bulunmaktad r. 157

156 Risk Yönetimi Politikalar Uyum Görevlisi Banka'da, 4208 Say l "Kara Paran n Aklanmas n n Önlenmesi Kanunu"ndan kaynaklanan bir gereklilik olan Uyum Görevlisi Mart 2003'te atanm fl ve uygulamalarda Banka içi koordinasyonun etkinli inin sa lanmas için ilgili birimlerin kat l m ile "Uyum Komitesi" oluflturulmufltur. Bu Komite; lgili yasa ve di er düzenlemelerden kaynaklanan kimlik tespiti, fiüpheli ifllemlerin raporlanmas, Çal flanlara kara para ile ilgili e itim verilerek kara paran n aklanmas n n engellenmesi bilincinin art r lmas, Banka ifllemlerinin kara para mevzuat yönünden izlenmesi gibi yükümlülükleri ile ilgili olarak muhtelif görevleri yerine getirmektedir. Uyum Görevlisi ve ekibinin fonksiyonlar aras nda, söz konusu yükümlülüklerin sa l kl bir flekilde yerine getirilebilmesi için; Gerekli politika ve prosedürleri haz rlamak, gerekti inde revize etmek, Görev sahas ile ilgili konularda Banka içinde uygulama birli ini sa lamak, Çal flanlar yönlendirmek, Banka yönetimine ve uyum komitesine öneriler sunmak ve Resmi veya özel kurumlarla ilgili konularla ilgili iliflkileri yürütmek bulunmaktad r. ç Sistemler Kapsam ndaki Birimlerin Yöneticileri Ad ve Soyadlar, Görev Süreleri, Sorumlu Olduklar Alanlar, Ö renim Durumlar ve Mesleki Deneyimleri Ebru Ogan Orta Do u Teknik Üniversitesi flletme Bölümü mezunudur y llar aras nda çeflitli özel sektör banka ve kurulufllar nda yönetici olarak çal flm flt r y l nda Garanti Bankas fltirakler Risk Yönetimi Birim Müdürlü ü'ne bafllayan Ogan, 2003 y l ndan bu yana Garanti Bankas Risk Yönetimi Birim Müdürü olarak görev yapmaktad r. Risk Yönetimi Birim Müdürü'nün sorumlu oldu u konular afla da özetlenmifltir: Banka piyasa ve kredi riski modellerinin istatistiksel yöntemlere dayal olarak piyasa standartlar na uygun olarak gelifltirilmesinin sa lanmas, htiyaçlara göre gerçeklefltirilecek projelerin yönetilmesi, Gelifltirilen sistem ve süreçlerin Banka genel politikalar na uygunlu unun sa lanmas, Banka'n n tüm risklerini kapsayan entegre risk yönetimi sisteminin oluflturulmas için gerekli çal flmalar n yürütülmesi, fltiraklerdeki risk yönetimi ölçüm model ve yönetim ihtiyac n n belirlenerek gerekli çal flmalar n yap lmas n n sa lanmas. Osman Bahri Turgut Marmara Üniversitesi ktisat bölümü mezunudur. 4 Ekim 2006 tarihinden bu yana Teftifl Kurulu Baflkanl görevini yürütmekte olan Osman Bahri Turgut'un 16 y ll k bankac l k deneyimi bulunmaktad r y l ndan itibaren Garanti'de müfettifl yard mc s, flube müdürü, Teftifl Kurulu Baflkan Yard mc s, Ticari Krediler Birim Müdürü ve ç Kontrol Merkezi Müdürü olarak çal flm flt r. Teftifl Kurulu Baflkan 'n n sorumlu oldu u konular afla da özetlenmifltir: ç denetim faaliyetlerine yönelik politika ve uygulama usullerinin belirlenmesi, gerekli onaylar n al nmas ndan sonra uygulanmas, ç denetim faaliyetlerinin gözetimi, denetim politika, program, süreç ve uygulamalar n n izlenmesi ve yönlendirilmesi, Kurul üyelerinin, yetki ve sorumluluklar n n gerektirdi i niteliklere haiz olup olmad klar n n de erlendirilmesi, Kurul üyelerinin görevlerini mesleki özen ve dikkat çerçevesinde ba ms z ve tarafs z olarak icra edip etmediklerinin izlenmesi. Erdo an Y lmaz Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararas liflkiler Bölümü mezunudur y l nda Garanti'ye müfettifl yard mc s olarak girmifl ve 2000 y l nda Teftifl Kurulu Baflkan Yard mc s olmufltur. 4 Ekim 2006 tarihinden bu yana ç Kontrol Merkezi Müdürü olan Erdo an Y lmaz' n 13 y ll k bankac l k deneyimi bulunmaktad r. ç Kontrol Merkezi Müdürü'nün sorumlu oldu u konular afla da özetlenmifltir: Banka'daki iç kontrol sisteminin, yasal düzenlemelere, Banka'n n hedef ve politikalar na uygun biçimde kurulmas n sa lamak, ç kontrol faaliyetlerinin, Banka'n n operasyonel faaliyetlerini gerçeklefltiren personel ile iç kontrol personeli aras nda da l m na iliflkin usul ve esaslar üst yönetim ile birlikte belirlemek, ç Kontrol Merkezi'nin y ll k ifl planlar n haz rlamak, faaliyetlerin söz konusu planlar do rultusunda yürütülmesini sa lamak, ç kontrol personelinin yetki ve sorumluluklar n n gerektirdi i niteliklere haiz olup olmad klar n de erlendirmek, ç kontrol personelinin görevlerini mesleki özen ve dikkat çerçevesinde ba ms z ve tarafs z olarak icra edip etmediklerini izlemek. 158

157 Y ll k Rapor 2006 Bölüm IV KONSOL DE F NANSAL B LG LER Akis Ba ms z Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik A.fi. 27 fiubat 2007 Bu rapor 1 sayfa ba ms z denetim raporu ile 61 sayfa finansal tablo ve dipnotlar ndan oluflmaktad r.

158

159 Ba ms z Denetim Raporu Y ll k Rapor

160 Türkiye Garanti Bankas A.fi. ve Finansal Kurulufllar n n 31 Aral k 2006 Tarihi tibar yla Haz rlanan Y lsonu Konsolide Finansal Raporu Türkiye Garanti Bankas A.fi. Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. 2, Befliktafl stanbul Telefon: (0212) Faks: (0212) Teleks: gat -tr Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurumu taraf ndan düzenlenen Bankalarca Kamuya Aç klanacak Finansal Tablolar ile Bunlara liflkin Aç klama ve Dipnotlar Hakk nda Tebli e göre haz rlanan y lsonu konsolide finansal raporu afla da yer alan bölümlerden oluflmaktad r: 1. Ana Ortakl k Banka Hakk nda Genel Bilgiler 2. Ana Ortakl k Banka'n n Konsolide Finansal Tablolar 3. lgili Dönemde Uygulanan Muhasebe Politikalar na liflkin Aç klamalar 4. Konsolidasyon Kapsam ndaki Grubun Mali Bünyesine liflkin Bilgiler 5. Konsolide Finansal Tablolara liflkin Aç klama ve Dipnotlar 6. Di er Aç klama ve Dipnotlar 7. Ba ms z Denetim Raporu Bu y ll k konsolide finansal rapor çerçevesinde finansal tablolar konsolide edilen ba l ortakl klar m z afla dad r: Ba l Ortakl klar 1. Garanti Bank International NV 2. Garanti Finansal Kiralama Afi 3. Garanti Bank Moscow 4. Garanti Sigorta Afi 5. Garanti Faktoring Hizmetleri Afi 6. Garanti Gayrimenkul Yat r m Ortakl Afi 7. Garanti Emeklilik ve Hayat Afi 8. Garanti Yat r m Menkul K ymetler Afi 9. Garanti Portföy Yönetimi Afi 10. Garanti Financial Services Plc 11. Garanti Fund Management Co Ltd Bu raporda yer alan konsolide finansal tablolar ile bunlara iliflkin aç klama ve dipnotlar Bankalar n Muhasebe Uygulamalar na ve Belgelerin Saklanmas na liflkin Usul ve Esaslar Hakk nda Yönetmelik, Türkiye Muhasebe Standartlar, Türkiye Finansal Raporlama Standartlar, bunlara iliflkin ek ve yorumlar ile Bankam z kay tlar na uygun olarak, aksi belirtilmedi i müddetçe bin Yeni Türk Liras cinsinden haz rlanm fl olup, ba ms z denetime tabi tutulmufl ve iliflikte sunulmufltur. Ferit F. fiahenk M. Cüneyt Sezgin Des O'Shea S. Ergun Özen Ayd n fienel Aylin Aktürk Yönetim Kurulu Baflkan Denetim Komitesi Üyesi Denetim Komitesi Üyesi Genel Müdür Finansal Raporlamadan Sorumlu Genel Müdür Yard mc s Koordinatör Bu finansal rapor ile ilgili olarak sorular n iletilebilece i yetkili personele iliflkin bilgiler Ad-Soyad/Unvan: Handan SAYGIN/Kurumsal Strateji fl Gelifltirme ve Yat r mc liflkileri Müdürü Telefon: (0212) Faks: (0212)

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2006 faaliyet raporu 34 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2006 y lsonu itibariyle Türkiye'nin en de erli flirketi olmas n n yan s ra en kârl özel sektör bankas d r. Akbank, ayr ca yurt çap

Detaylı

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar 1 Bafll ca Göstergeler 36.9 milyar YTL Toplam aktifler ilk alt ayda %7.3 artarak 36.9 milyar YTL ye ulaflm flt r.

Detaylı

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler Finansal Sonuçları Konsolide Olmayan Veriler Ülke Çapında Yaygınlık Halkbank 2008 y lsonundan itibaren açt 28 yeni flube ile flube a n geniflletmeye devam etmektedir. Yurtiçi flube say s 650 ye ulaflm

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31.12.2004-31.12.2005 dönemine ilişkin

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2007 faaliyet raporu 34 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2007 y lsonu itibariyle Türkiye'nin en de erli bankas olmas n n yan s ra en kârl bankac l k operasyonlar na sahip özel sektör bankas

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

çindekiler Y ll k Rapor 2005

çindekiler Y ll k Rapor 2005 2005 Y ll k Rapor çindekiler Y ll k Rapor 2005 BÖLÜM I: SUNUfi 5 Ola an Genel Kurul Gündemi 6 Garanti Hakk nda 8 Bafll ca Finansal Göstergeler 10 Garanti Finansal Hizmetler Grubu fiirketleri 12 Vizyonumuz,

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

ahip olan uns nolojiyle dest n yetkinli ini s üstünlüklerin metleri ve en i yle birlefltirere 2,4 milyar YTL

ahip olan uns nolojiyle dest n yetkinli ini s üstünlüklerin metleri ve en i yle birlefltirere 2,4 milyar YTL ahip olan uns nolojiyle dest n yetkinli ini s üstünlüklerin metleri ve en i yle birlefltirere 2,4 milyar YTL Ç NDEK LER BÖLÜM I - Sunufl 2 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 3 Ola an Genel Kurul Gündemi

Detaylı

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU A. GĠRĠġ BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU 1. BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. nin Faaliyet Konusu Bizim Menkul Değerler A.Ş. (Şirket), 31.07.1990 tarihinde Murad

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

VAKIFBANK. Güçlü konut kredileri Takipteki alacaklardaki tahsilatlar marjları korudu ENDEKSE PARALEL GETİRİ

VAKIFBANK. Güçlü konut kredileri Takipteki alacaklardaki tahsilatlar marjları korudu ENDEKSE PARALEL GETİRİ VAKIFBANK Banka Güçlü konut kredileri Takipteki alacaklardaki tahsilatlar marjları korudu Vakıfbank 2009 yılı karını beklentiler dahilinde açıkladı Vakıfbank yılın son çeyreğinde net karını, beklentiler

Detaylı

, ve etkinli i yapt m z y ki operasyo irme kapasi e a m z h z

, ve etkinli i yapt m z y ki operasyo irme kapasi e a m z h z , ve etkinli i yapt m z y ki operasyo irme kapasi e a m z h z Ç NDEK LER BÖLÜM I - Sunufl 2 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 3 Ola an Genel Kurul Gündemi 4 Garanti Hakk nda 8 Özet Finansal Bilgiler

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2014 yılı TCMB nin Ocak ayında faizleri belirgin şekilde arttırmasıyla

Detaylı

Genel Görünüm. Faiz Oranları Gelişmeleri. Fiyat Gelişmeleri EYLÜL 2010

Genel Görünüm. Faiz Oranları Gelişmeleri. Fiyat Gelişmeleri EYLÜL 2010 EYLÜL 2010 Genel Görünüm Faiz Oranları Gelişmeleri Para Politikası Kurulu(PPK) nun 16 Eylül 2010 tarihinde yaptığı toplantıda Bankalararası Para Piyasası ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Repo Ters

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma yapmaktadır.

Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma yapmaktadır. İnsan Kaynaklarının Dönüşümü 2010 Araştırması Sonuçları www.mercer.com 2010 PERYÖN & Mercer İK Dönüşümü Araştırması Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2005 faaliyet raporu 36 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2005 sonu itibariyle Türkiye nin en kârl özel sektör bankas olmas n n yan s ra, toplam kredilerde Türkiye nin en büyük bankas d

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR 1 ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR Bu rapor Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Likit Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2015 30.06.2015 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

çindekiler 1 50 51 53 54

çindekiler 1 50 51 53 54 04Y ll k Rapor çindekiler 1 Finansal Göstergeler ve Garanti Hakk nda 2 Gündem 4 Garanti Finansal Hizmetler Grubu 6 Vizyonumuz, Misyonumuz ve Vazgeçilmez De erlerimiz 7 Stratejimiz 8 Bafll ca Rekabet Avantajlar

Detaylı

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU 300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM LARI TANITIM KILAVUZU AVIVASA EMEKL L K VE HAYAT A.fi. GEL R AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKL L K YATIRIM U Genifl

Detaylı

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU v ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1. leti im Bilgileri Bankan n Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40 Mecidiyeköy- stanbul Bankan n Telefon ve Faks Numaralar

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

KURUMSAL PROFİL. Garanti: Üstün Bankacılık İş Modeli. T. Garanti Bankası A.Ş. Ortaklık Yapısı 31.12.2012 itibarıyla

KURUMSAL PROFİL. Garanti: Üstün Bankacılık İş Modeli. T. Garanti Bankası A.Ş. Ortaklık Yapısı 31.12.2012 itibarıyla GARANTİ HAKKINDA KURUMSAL PROFİL Garanti: Üstün Bankacılık İş Modeli 1946 yılında kurulan Garanti Bankası, 102 milyar ABD Doları nı aşan konsolide aktif büyüklüğü ile Türkiye nin en büyük ikinci özel bankası

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü.

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. Ocakta yüzde 0,80

Detaylı

VAKIF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Altın Fonu )

VAKIF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Altın Fonu ) (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Altın Fonu ) VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi : 25/05/2005

Detaylı

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI Basın Bülteni 1 Mayıs 2014 Güçlü İlk Çeyrek Sonuçları ile 2014 Yılına Sağlam Başladık Türkiye nin öncü iletişim ve yakınsama

Detaylı

çindekiler 1 50 51 53 54

çindekiler 1 50 51 53 54 04Y ll k Rapor çindekiler 1 Finansal Göstergeler ve Garanti Hakk nda 2 Gündem 4 Garanti Finansal Hizmetler Grubu 6 Vizyonumuz, Misyonumuz ve Vazgeçilmez De erlerimiz 7 Stratejimiz 8 Bafll ca Rekabet Avantajlar

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) m. 2010 2009 2008 Faiz ve benzeri gelirler 28,779 26,953 54,549 Faiz giderleri 13,196 14,494 42,096 Net faiz geliri 15,583 12,459 12,453 Kredi

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Gelir Tablosu Sona Eren Üç Ayl k Dönem Sona Eren Dokuz Ayl k Dönem m. 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 Faiz ve benzeri gelirler 6,700 5,955

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES Copyright Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi. Aral k 2010 çindekiler

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak

G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak CEYLAN Intercontinental ISTANBUL 15 Aral k 2011 Gayrimenkul Yat r m Ortakl klar (GYO), konut ve ifl/al flverifl merkezleri gibi büyük ölçekli gayrimenkul projelerinin

Detaylı

SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004. Finansal Hizmetler

SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004. Finansal Hizmetler SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004 Finansal Hizmetler Akbank, 2004 y l sonu itibariyle kârl l k ve piyasa de eri aç s ndan Türkiye nin en büyük özel sektör bankas d r. Güçlü sermayesi, istikrarl mevduat

Detaylı

TURKCELL TEKNOLOJ Z RVES KATILIMI

TURKCELL TEKNOLOJ Z RVES KATILIMI TURKCELL TEKNOLOJ Z RVES KATILIMI 12 13 Kas m 2013 tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi nde düzenlenen Turkcell Teknoloji Zirvesi ne ubemizce kat m sa land. Turkcell Teknoloji Zirvesinde kat m sa lanan sunumlarda

Detaylı

Mevduat (Milyon ABD dolar ) 10.199 8.234 7.102

Mevduat (Milyon ABD dolar ) 10.199 8.234 7.102 çindekiler 1 Garanti Hakk nda 2 Ödüller 4 Gündem 5 Finansal Göstergeler 6 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 10 Yönetim Kurulu 12 Genel Müdür ün Mesaj 19 Üst Yönetim 20 2003 Y l De erlendirmesi 21 Kurumsal

Detaylı

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının değerli yöneticileri, Sermaye piyasalarımızın ve basınımızın

Detaylı

Di er Faaliyetler ENERJ ENERJ SA

Di er Faaliyetler ENERJ ENERJ SA SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004 Di er Faaliyetler ENERJ ENERJ SA Enerjisa Enerji Üretim A.fi., Nisan 1996 da müflterilerinin elektrik enerjisi gereksinimlerini sürekli, güvenilir ve kaliteli olarak

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat. Fiyat Tespit Raporu Görüşü. Şirket Hakkında Özet Bilgi: Halka Arz Hakkında Özet Bilgi:

AvivaSA Emeklilik ve Hayat. Fiyat Tespit Raporu Görüşü. Şirket Hakkında Özet Bilgi: Halka Arz Hakkında Özet Bilgi: arastirma@burganyatirim.com.tr +90 212 317 27 27 3 Kasım 2014 Fiyat Tespit Raporu Görüşü Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmış olan bu rapor, A.Ş. için hazırlanmış olup 31 Ekim 2014

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu uygulama

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR

ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR Zentiva ya bakış Merkezi Avrupa nın kalbinde bulunan Zentiva, halen 32 pazarda faaliyet göstermekte ve hizmet verdiği hedef popülasyon 800 milyona yaklaşmaktadır.

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun ( Fon ) 1 Ocak 31 Aralık 2008 dönemine ait ekteki

Detaylı

Türkiye Garanti Bankası A.Ş.

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 27 Aralık 2011 Türkiye Garanti Bankası A.Ş. Garanti Bankası Sektör Ortalamasının Üzerinde Büyüyecek: Özellikle KOBİ Bankacılığına odaklanan Garanti Bankası nın 1 milyon 300 bini aşkın KOBİ müşterisi var.

Detaylı

01/01/2009 30/09/2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş

01/01/2009 30/09/2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş 01/01/2009 30/09/2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 9 AYLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU I-) GENEL BİLGİLER A-) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi: 01.01.2012-31.12.2012 B-) Şirkete Ait Bilgiler: a-) Şirketin ticaret unvanı: GÖKTAŞ

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Eylül 2007 sonuçlar

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Eylül 2007 sonuçlar yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Eylül 2007 sonuçlar Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye nin lider KOB bankas > Toplam aktiflerde %7.2 pazar pay (a)

Detaylı

FONLAR GETİRİ KIYASLAMASI

FONLAR GETİRİ KIYASLAMASI MART 15 FON BÜLTENİ Güncel Ekonomik Veriler Büyüme Oranı(Yıllık) 4,00% Cari Açık/GSYİH 5,90% İşsizlik oranı(yıllık) 10,10% Enflasyon(TÜFE/Yıllık) 7,55% GSMH(milyar USD) 819,9 Kişi Başı Milli Gelir (USD)

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

Eposta, posta ve sosyal medya hesapları (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram), telefon ve şubeler aracılığıyla kesintisiz etkileşim.

Eposta, posta ve sosyal medya hesapları (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram), telefon ve şubeler aracılığıyla kesintisiz etkileşim. Temel Paydaş Grupları ve Katılım Platformları Dış paydaşlarımız: Paydaş Grubu Katılım Platformları Paydaş katılımının sıklığı Müşteriler Kamu otoritesi / Düzenleyici kurumlar Bankacılık hizmet süreci (Şubeler)

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 02/05/2013 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 31/12/2015

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu nun

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş)

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu(denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 3 aylık dönem Sona eren 6 aylık dönem m. 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 Faiz ve

Detaylı

Eylül 2012 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler

Eylül 2012 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler Konsolide Olmayan Veriler Makro Göstergeler Orta Vadeli Program > Yeni Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı; 2012 ve 2013 yıllarında sırasıyla %3,2 ve %4 büyüme beklenmektedir. > Düşük iç talep ve geçen

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

VAKIF PORTFÖY İLKADIM DEĞİŞKEN ÖZEL FON (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken İlkadım Özel Fonu )

VAKIF PORTFÖY İLKADIM DEĞİŞKEN ÖZEL FON (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken İlkadım Özel Fonu ) (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken İlkadım Özel Fonu ) VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz

Detaylı

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU 1 EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: Euro Menkul

Detaylı