CONTAINER. Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de. Gürbulak. Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CONTAINER. Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de. Gürbulak. Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k"

Transkript

1 CONTAINER Gürbulak Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k Gürbulak Nakliyat n Özel Ekidir Y l : 2013 Say : 2 Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de

2 Ekonomisi zay f bir ulus, yoksulluktan ve düflkünlükten kurtulamaz; güçlü bir uygarl a, kalk nma ve mutlulu a kavuflamaz; toplumsal ve siyasal y k mlardan kaçamaz.

3 Önsöz 3 Gürbulak Nakliyat Yönetim Kurulu Baflkan Beslen Çakan Yat r mlar m z devam edecek Künye Gürbulak Nakliyat San. Ticaret Limited fiirketi ad na Sahibi Beslen Çakan GENEL YAYIN YÖNETMEN Bülent Ural YAZI filer MÜDÜRÜ fiehmuz ÇAKAN FOTO RAFLAR Mücahit ÖKSÜZ BASKI HAZIRLIK Euro Matbaa Adres: Gaziler Mh Sk. No: 30 Gebze / Kocaeli Tel: Web: Mail: euromatreklam.com GÜRBULAK Nakliyat olarak ç kard m z dergimizin ilk say s büyük ilgi gördü. Gerek müflterilerimizde gerekse ayn sektörün içinde olan birçok müflteriden tebrik mesajlar ald k. Dergimizi al p inceleyen herkes çok güzel bir çal flmaya imza att m z söyledi. fiimdi ise, Gürbulak Nakliyat olarak haz rlad m z dergimizin ikinci say s ile sizlerle buluflman n mutlulu u içindeyiz. Dergimiz ilk say m zda oldu u gibi yine dop dolu içeri i ile sizlerle. Gerek Gürbulak Nakliyat olarak yapt m z projeler ve çal flmalar m z paylaflt m z dergimizde ayn zamanda sürekli olarak çal flmalar yapt m z firmalar n tan t m haberlerine yer verdik. Dergimizin ç kmas nda bizlere destek olan herkese çok teflekkür ediyorum Aile flirketi olarak kurdu umuz Gürbulak Nakliyat her geçen y l emin ad mlarla büyümeye devam ediyor. Baba dan ald m z mesle i severek yapmam z bizlerin bu sektörde baflar - l olmam z ve ad m z Türkiye çap nda duyulmas n sa l yor Firma olarak çok önemli yat - r mlar içerisindeyiz. 1 Temmuz 2014 y l na kadar ç kan kanun sebebi ile tüm araçlar m z dorseleriyle beraber 4.08 cm ye kadar çekece iz. Avrupa Standartlar na uygun olmas için ç kar lan bu kanun için siparifllerimizi verdik. H zl bir flekilde çal flmalar bu anlamda devam ediyor Gürbulak Nakliyat olarak Gümrüklü Antrepo sat n almay planl - yoruz. Bu plan m z allah nasip ederse 2014 y l içinde gerçeklefltirmek istiyoruz. Bu alan sat n almam z durumunda müflterilerimizden gelen mallar güvenli bir flekilde depolayaca z. Bu projeyi uygulamaya geçirmek için çal flmalar m z sürüyor. K sa bir süre zarf nda inflallah gerçekleflecektir. Öte yandan stanbul Ambarl da yaklafl k 20 dönüme yak n bir arsa ar yoruz. Bu arsay sat n al p o bölgede yer alan flubemizi kendi yerine tafl mak ve konteynerleri daha kolay depolamak istiyoruz Dilovas nda ayr ca k sa ad DKNAD olan Dilovas Körfez Nakliyeciler Derne inin kuruluflunda yer ald k. 26 kurucu firma ile ç kt m z bu yolda çok önemli hizmetlere imza atmay hedefliyoruz. DKNAD olarak her türlü sosyal sorumluluk projesinin içinde olaca z. Önemli çal flmalar yapaca z. Uluslararas Nakliyeciler Derne i UND nin bir anlamda küçü- ü olarak çal flaca z. Her fley nizami ve çözüm odakl olacak Dergimizin 3. Say s nda görüflmek üzere Hofl çakal n.

4 4 İÇİNDEKİLER Maersk ziyareti /6 de DKNAD açılıyor / 7 de Nuhoğlu Görüşmesi / 10 da Admiral ve Martı ziyareti /17 de Limaş ta toplantı / 19 da Damco Ziyareti / 21 de Personellerimiz konuşuyor - 14 de Disneyland ı taşıdık - 15 de Osman Aktaş ziyareti - 26 da Mesleki Yeterlilik Belgesi - 37 de Beslen Çakan röportajı /22 ve 23 de Beğendiler / 31 de Atlı Otomotiv i ağırladık - 38 de ISG Birimi - 39 da İstihdam sağlıyor - 42 de 8 Mart ı unutmadık - 43 de Garajın yükünü çekiyor - 48 de Ramazan Geleneği - 49 da Pakmaya Bizi tercih etti - 50 de Neden OSGB - 51 de Kültür Sanat - 52 ve 53 de Kuru gıda dağıttık - 54 de Onure edildik / 29 da Limanlarda varız / 33 de Yemekte buluştuk - 55 de Sanayicilerle buluştuk /.41 de Spor Sayfası - 58 de Arkadaş Gibiyiz / 45

5 Haber 5 Uluslararas Nakliyeciler Derne i nde ye ni yönetimi topluca görülüyor Und yönetimindeyiz 3 7. GENEL kurul'unu geride b rakan Uluslararas Nakliyeciler Derne i nde yeni yönetime Gürbulak Nakliyat Yönetim Kurulu Baflkan m z Besen Çakan da girdi. Dernek organlar n n 20. dönem temsilcilerinin seçiminin de gerçekleflti i 37. Genel Kurul toplant s na 500 den fazla Dernek üyesi kat l m sa lad. Genel Kurul sonras nda yap lan ilk Yönetim Kurulu toplant s nda y llar aras nda Yönetim Kurulu Baflkanl - yapm fl olan Ömer Çetin Nuho lu, 20. dönemde de Yönetim Kurulu Baflkanl na seçildi. Yönetim Kurulu Listesi Baflkan: Çetin Nuho lu II.Baflkan : fierafettin Aras Baflkan Yrd : Hakan Kelefl Baflkan Yrd : Kamil Sa Baflkan Yrd : Hakk Kelefl Baflkan Yrd: Cavit De irmenci Baflkan Yrd: Ergun Bilen Genel Sekreter: Ali Çiçekli Sayman Üye: Murat Baykara Üyeler: Abdurrahim K l ç Ahmet Aktafl Alper Gece Banu Damla Al flan Fethi Çapar Hac Abay brahim Hüner Kemal Gül Memik Hilmi Taner Nagihan Soylu Nuri Kuyumcu R dvan Ar ç U ur Demir Yedek Üyeler: Muhittin Ocak Hikmet Eker Hamit fianverdi Mehmet Dilmen E. Hüseyin Ak n Ömer Gülen Burhan fii va Halil Çirkin Ercan Arslan brahim Baki O. Cem Ulusoy U uray Do ruer Ali Kufl Tayfun Gülcüler Hasan Hüseyin Odabafl Yüksel Yenigül Beslen Çakan Abdullah Özer Cihan Sünel Ayd n Kaya Mert Berbero lu Cengiz Akgün Denetleme Kurulu Asil Üyeleri: Hüseyin Sand kç Hakan Y lmaz Ekrem Karao lu Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri: A.Metin Dürür Ça atay fiahin Mustafa Yüksel Yüksek Haysiyet Divan Asil Üyeleri : A.Osman Ulusoy A. Faruk K nac Fahrettin Gümüfl Mehmet H. Çelikcan Memduh Özdemirtafl Yüksek stiflare Konseyi Üyeleri : Bahaddin Karakufl Abdülkadir Denli Abuzer Yavuz Ahmet fiahap Ünlü Edip Bak mc Emin Timuçin Emin Taha Halit Özyurt zzet Salah Mustafa Aç kgöz Necdet K l ç Süha Karagöl fiahap Çak fienol Akdemir Ertu rul Al flan Cihan Kilerci Nebil Taflç Ömer Faruk Y ld r m Eyüp Ekin Yüksek Haysiyet Divan Yedek Üyeleri : Ahmet Kodaz Fethiye Burcu Yak n Hantemir Günefl Orkun Karadeniz Recep Gökçil

6 6 HABER Gürbulak Nakliyat çözüm ortağımız Dünya da en büyük çapl olarak Konteyner tafl mac l yapan Maersk Line proje yöneticisi Fatih Y lmazkarasu ve Damco Lojistik operasyon sorumlusu Serkan Ayy ld z merkezi Dilovas nda Kurulu olan firmam z ziyaret etti. H AZIRAN ay içinde gerçekleflen ziyarette, Y lmazkarasu ve Ayy ld z firmam zla ilgili övgü dolu sözler kulland. GÜRBULAK ÇÖZÜM ORTA IMIZ Gürbulak Nakliyat ile 5 y ld r çal flt klar n söyleyen Maersk Line proje yöneticisi Fatih Y lmazkarasu Gürbulak bizim çözüm orta m z. Artarak bir iflbirli imiz var. Bölgedeki hakim gücünü firmam z ile paylafl yor. Bu iflbirli i y llarca devam edecektir flüphesiz. Bu çözüm ortakl n n sürdürülmesi her iki taraf içinde büyük kazanç olacakt r. Beslen bey yap c ve destekleyece i bir ifladam d r dedi Öte yandan Gürbulak Nakliyat yönetim kurulu Baflkan m z Beslen Çakan ve yönetim Kurulu üyemiz Burhan Çakan kendilerine ziyaret gerçeklefltiren Y lmazkarasu ve Aky ld z a teflekkür ederek firmam z n dergisini hediye etti

7 Haber 7 Bölgenin en büyük Nakliyeciler Derneği Dilovası nda DKNAD açılıyor D ILOVASI nda k sa ad DKNAD olan Dilovas Körfez Nakliyeciler Derne i aç l yor. Aralar nda Gürbulak Nakliyat n da bulunda 28 kurucu üye taraf ndan kurulan Dernek, Dilovas Tavflanc l Mahallesi Poyraz Mevkiinde hizmete aç lacak. Önümüzdeki günlerde yap lacak olan aç - l fl töreni ile faaliyetlere bafllayacak olan DKNAD n aç l fl törenine protokolün yan s ra çok say da kiflinin kat lmas bekleniyor. DKNAD ad alt nda toplanan Nakliyat firmalar ayn çat alt nda çok önemli projelere imza atmay hedefliyor. Her türlü s k nt larda DKNAD yönetimi, üye firmalar n s k nt lar ile bire bir ilgilenecek. Yolda kalanlara yol yard - m n n yan s ra Derne e al nmas planlanan Ambulans ile dernek üyelerine özel hizmet verilecek. Sosyal Sorumluluk projelerinede önem verecek olan Derne in k sa sürede bölgede önemli ses getirmesi bekleniyor.

8 Mengerler Tic. Türk A.Ş Emek Mah. No:66 Uzunçiftlik - Kartepe/KOCAELİ Telefax (0262) , ( (4 hat)

9 KÖŞE 9 Lojistik köy, Yeterlilik belgesi ve Kaçak akaryak t DERGIMIZIN birinci say s nda belirti imiz hedeflere ulaflmak için çal flmalar m z devam etmektedir. Lojistik köy projemiz, Yerel ve Genel yönetimlerin deste i ile gerçekleflece ini ve bu do rultu da tüm alt yap çal flmalar m z n haz r hale getirmekte oldu umuzu bildiririz. Babadan devrald m z bu hizmet sektöründeki Gürbulak ismini bu günlere getirmenin hakl gururu içindeyiz. Bizden sonra geleceklere devredece imiz en önemli sermaye ise; ilkeli, dürüst ve çal flkan bir kadro ile baflar y yakalamak bilincidir y l ndan günümüze gelene kadar birçok sektörel deneyim ve tecrübeler edinirken, yerel ve ulusal tüm platformlarda, bilgilerimizi paylaflma f rsatlar n de- erlendirdik l y llara kadar Kooperatif, Dernek ve Birlikler çat s alt nda tafl mac l k sektörünün kaybetti i itibar kazanmak ad na büyük u rafllar ve çabalar sarf edip, günümüzde lojistik sektörüne farkl bak fl aç s ve bilinciyle yolumuza devam ediyoruz. Tafl mac l k sektöründe en önemli sorun Yeterlilik Belgesi olmayan firmalar n say s her geçen gün ço altmas - d r. Bu firmalar ço ald ölçüde de bir bir kapanmaktad r. Oysa denetimlerin s klaflt r lmas ve tafl mac l k sektörüne bafllayacak bir firmalar n Maliyeye müracaat nda istenen evraklar listesine; K -1 belgesi, R -1 belgesi, Orta Düzey Yöneticilik Belgesi ve Üst düzey yöneticilik belgesi istenmesi gerekiyor. Belgeleri tamam olan firmalar n Maliye kayd yap ld nda, denetimlerde de s k nt yaflanmayacak, ithalat ve ihracat firmalar da yükünü Yeterlilik Belgesi olan firmalar ile yapt rman n rahatl içeresinde olacakt r Bu konuda; Maliye nin, Kara Yollar n n ve Yükleyici Firmalar n denetimler sonucu tafl mac l k risklerini s f r noktaya gelmesi için katk larda bulunulmufl olacaklard r. Aksi takdirde, bu gün ifl yapt n var sayd tafl mac l k firmas ile yaflanan ciddi bir problemde bir bak yorsun ki, söz konusu firmadan eser kalmam fl, ayn gün içeresinde faaliyetine son vermifltir. Bu durum karfl s nda ise maalesef ithalat ve ihracat firmalar tafl mac - l k sektörüne karfl olan güvenini yitirmifl durumda oluyor. Bu nedenle ülkemizde faaliyetlerini sürdüren yurt d fl lojistik firmalar n n say s her geçen gün artmakta ve bir tane dahi öz mal arac olmadan piyasada kiralanan araçlar ile hizmet vermektedir. tüketimi her geçen gün artmaktad r. Hava kirlili i, insan sa l ve ülke ekonomisine verdi i zarar, tehlike ve riskler göz önünde bulunduruldu unda yasa d fl elde edilmek istenen haks z kazanç u runa, her türlü riski göze al p, tafl mac l k sektöründe haks z kazanç elde etmek isteyen firma say s da her geçen gün artmaktad r. Maaliyetleri düflürmek ve ucuz fiyata nakliye yapmak için, her fleyin mübah oldu u düflüncesi ile çevre sorumlulu u, ülke ekonomisini ve insan hayat n adeta hiçe say p, kazanç elde etmek isteyen kurum ve kurulufllara karfl prim verilmemesi kaç n lmazd r. Zaman zaman sizlerinde benzeri durumlara maruz kald olmufltur, trafikte seyir halindeyken yan m zda geçen ve önümüzde giden a r vas ta bu tür kaçak akaryak t kullanan araçlar n egzozunda ç kan dumandan tehlikenin ve riskin boyutu gözler önüne serilmektedir.gürbulak Nakliyat olarak, bu sorumluluk bilinci ile faaliyetlerimizi sürdürürken, emin ve sa lam ad mlarla yolumuza devam etmekteyiz. Akaryak t al mlar m z n % 70 petrol ofisi, % 30 ise shell istasyonlar nda araç tan ma sistemi ile temin etti imizi belirttir, araç filomuzun ise % 80 euro -5 motor - % 20 ise euro 4 motor olup, çevre kirlili ine ve insan sa l na zarar vermeyen yeflil motor ad nda çevreye duyarl araçlar ile hizmet vermekteyiz. Dergimizin 3. say s nda görüflmek dile iyle Sayg lar mla... Orhan Çakan Gürbulak Nakliyat Yönetim Kurulu Üyesi çiniz rahat olsun çal flt n z Gürbulak nakliyat kaçak akaryak t kullanm yor Çevre kirlili i ve insan hayat n riske atacak boyutta ülkemizde kimyasal maddelerle elde edilen ve yasal hiç bir dayana olmayan kaçak akaryak t üretimi ve

10 10 haber Nuhoğlu görüşmesi GÜRBULAK Nakliyat Yönetim Kurulu üyemiz Orhan Çakan, Uluslararas Nakliyeciler Derne i Yönetim Kurulu Baflkan Çetin Nuho lu nun daveti ile stanbul da organize edilen yemekte biraraya geldiler. Düzenlenen organizasyonda Çetin Nuho lu ile uzun uzun görüflme imkan bulan Orhan Çakan, Çetin Nuho lu UND nin yönetiminde Gürbulak Nakliyat nda olmas teklifinde bulundu Gürbulak Nakliyat yak ndan takip etti ini de söyleyen Baflkan Çetin Nuho lu Gürbulak Nakliyat n çal flmalar n takdir ediyorum fleklinde konufltu Ö. Çetin Nuhoğlu kimdir? 1955 Trabzon do umlu olan Ö. Çetin Nuho lu,. Ü. ktisat Fakültesi nden 76 da mezun olmufl. Ondört yafl nda iken stanbul Nakliyat firmas ile uluslararas tafl mac l k sektörüne giren Nuho lu, 77 de kurulan Ulak Nakliyat n kurucu orta ; ayn y l kurulan TIRSAN A.fi fiirketler Grubu nun kurucu orta ve Yönetim Kurulu Baflkan. Sektördeki baflar lar n n yan nda, Nuho lu ve Aile Yak nlar Vakf Yönetim Kurulu Baflkanl, Türkiye Kalite Derne i Yönetim Kurulu Üyeli i ve Türkiye E itim Gönüllüleri Vakf Mütevelli Heyeti Üyeli i görevlerini de sürdürmekte olan Nuho lu ayn zamanda, ülkemizin örnek ve sayg n kurulufllar ndan Uluslararas Nakliyeciler Derne i nin (UND) baflar l Yönetim Kurulu Baflkan d r

11 köşe 11 Gürbulak Nakliyat Yönetim Kurulu üyesi Burhan Çakan: Dergimiz ve Lojistik sektörü GÖRSEL bas nda Gürbulak Nakliyat olarak ismimizin an lmas için imkânlar çerçevesinde siz de erli müflterilerimiz ile paylaflmak arzusu içersinde oldu umuzu bir kez daha bildiririz. lk say m zda sizlerden gelen olumlu tepkiler neticesinde, konteyner tafl mac l k sektöründe yenilikçi ve rekabetçi serbest piyasa ekonomisinde yerimizi edinirken, deste inizden güç alarak her geçen gün hizmet kalitemizin süreklili i ve dergimizin 2. say s nda Gürbulak Nakliyat firmam z sizlere tan tmak ve faaliyetlerimiz hakk nda bilgi sunmaktan gurur duyar z. CONTAINER adl dergimizde kendimizi tan tma f rsat bulmam z n yan s ra siz de erli ifl ortaklar m z da tan mak ve tan tmak amaçl bir çal flma oldu unu ayr ca sektörel sorunlar n çözümü ve s k nt lar n paylaflmakt r. Konteyner Tafl mac l k sektöründe baflta Marmara bölgesi olmak üzere, ülke genelinde ciddi s k nt lar yafland gerçekli inden yola ç karak, ithalatç ve ihracatç firmalar m - z n karfl laflt sorun ve s k nt lar n çözümünde bir nebzede katk da bulunmak istedi imizi ve bu do rultu da da 2013 y l n n ilk yar s n firmam z olarak müflterilerimizin görüfl ve önerilerini bire bir dikkate almak üzere ekip halinde müflteri ziyaretlerimizi gerçeklefltirmekteyiz.tafl mac l k sektöründe bilindi i gibi risk faktörü Göz ard edilemez boyuttad r. Örnek vermek gerekirse Yetki belgesi olmayan firmalar n nakliye organizasyon hizmeti sunmas d r, R-1 Belgesi olmayan firmalar ile çal - fl ld nda olas kaza riskinin rucu edilemeyece i gibi mali aç dan da ciddi s k nt lar beraberinde getirmektedir. Ulusal ve uluslararas lojistik hizmet sürecinde bir çok parametrede ele almak gerekirse ve alt k r l mlar nda uzun vadeli düflünüldü ünde, iflveren aç s ndan ciddi riskler oluflmas n n yan s ra sektörel ve hatta ülke ekonomisini etkileyen sonuçlar elde edilmektedir. Günümüzde birçok lojistik firmalar gün geçtikçe say lar h zla artarken ayn süre içerisinde de bir bir kapanmaktad rlar. Sizlerin de belki dikkatini çekmifltir, yedi emin garajlar nda a r vas ta araçlar n say s yats namayacak rakamlardad r. Sektörün 1980 y llara kadar olan ülke genelindeki itibar bu günkü ile k yaslanamayacak ölçüdedir, oysaki o y llarda sektörün kendini yenileyebilme flans bu güne k yasland nda % 10 imkânlara sahipti. Bu gün denetimlerin s kça yap ld bir dönemde maalesef hala arac n n periyodik bak m n ve muayenesini yapamayan ve yetki belgesine sahip olmayan firmalar ifl yapmaktad r. Karayollar tafl mac l k hizmetlerinin riskleri göz önünde bulunduruldu- unda, araç ve üzerindeki ürünün bedeli yabana at l r gibi de il, sektör her geçen gün teknolojik alt yap s n yenilerken ayn oranda ise kalifiyesiz personel ve yetkisiz kiflilere prim vermektedir. Bu durumlar göz önünde bulunduruldu unda karayollar denetimlerinin yan s ra iflvereninde bu hassasiyeti göstermesi gerekti i kaç n lmazd r. Karayolu tafl mac l k hizmeti veren firmalar n karfl laflt s k nt lar ve beraberinde gelen riskleri ifl ortaklar - m z ile çözüme endeksli sorumluluklar m z yerine getirmek istiyoruz. Örnek vermek gerekirse bulundu- umuz bölgede (Evyap Y lport ) limanlar öncesi nakliyeci olmak çok çetin ve güç isterdi, bu gün geldi imiz nokta pefli s ra lojistik firmalar kurulmakta ve her geçen gün sektöre yenilikler gelmektedir. Rekabet gücü yüksek bir piyasada faaliyetlerimizi sürdürürken kalitemizi ortaya koymak kolay olmad kadar güzel sonuçlarda elde etmemizi sa lad, ifl ortaklar m z n güvenini kazand kça her geçen gün hakl gururumuzu yaflayarak sektörde öncü olmak için faaliyetlerimize ve yat r mlar - m za aral ks z devam etmekteyiz. Faaliyetlerimiz aras nda baflta tafl mac l k hizmetimiz, depolama ile planl ve kontrollü lojistik hizmetlerimizi sunmakt r.yat r mlar m z ise bilgi teknolojisi ile ekipman olan araç ve makinalarla Pazar pay m z art rarak ifl ortaklar m z n talep hacmine göre kesintisiz yat r mlar yapmakt r. Lojistik sektöründe kaliteli hizmetin sunumunda deden toruna aktar lan mesleki tecrübenin do ru ve dürüstlük ilkeleri ile yola ç kan Gürbulak Nakliyat her geçen gün bizlerden deste ini esirgemeyen müflterilerimiz ve çözüm ortaklar m z ile gücüne güç katmaktad r. 3 say m zda görüflmek dile iyle Sayg lar mla...

12

13 KÖŞE 13 fiehmuz Çakan Konteyner Sektörüne Bak fl AVRUPA ve Asya k talar aras nda yer alan Türkiye, co rafi, kültürel ve ekonomik anlamda bir köprü iflleviyle eflsiz bir konuma sahiptir. Tafl mac l k sektöründeki yat - r mlar n a rl kl olarak kara yolu altyap s na yo unlaflm fl oldu u ülkede, Avrupa n n en büyük a r vas ta filolar ndan biri bulunmaktad r. Kara yollar n n Türkiye de tafl d önem kara yollar a na dair güncel verilerle daha iyi anlafl labilir: toplam uzunlu u km olan kara yollar n n km si otobanlardan oluflmaktad r. Her geçen y l uzayan ve geliflen bu a, ülkedeki yolcu tafl mac l - nda % 95, yük tafl mac l nda ise % 90 oran nda pay sahibidir. Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz olmak üzere üç taraf denizlerle çevrili olmas ve stratejik önemdeki stanbul ve Çanakkale bo azlar sayesinde deniz yolu tafl mac l nda önemli bir rekabet avantaj bulunan ülkenin toplam k y fleridi uzunlu u km dir. Türkiye nin ihracat ve ithalat nda, s ras yla toplamda % 50,7 ve % 53,2 lik oranlara sahip olan deniz yolu tafl mac l, ülkenin d fl ticaretinde en çok tercih edilen nakliye yöntemidir. Deniz yolu tafl mac l n, 2010 y l nda % 40,3 lük ihracat ve % 22,9 luk ithalat oranlar yla kara yolu tafl mac l izlerken, hava yolu tafl mac l ise ihracat ve ithalatta üçüncü s rada yer almaktad r. Türkiye deki km uzunlu undaki demir yolu a Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollar (TCDD) taraf ndan iflletilmektedir. Hükümet, demir yolu a n kapsaml bir flekilde modernize edecek ve yeni demir yolu rotalar oluflturulmas n öngören projeleri uygulamaya alm fl veya alma aflamas ndad r y l na kadar demir yollar n n iyilefltirilmesi için 23,5 milyar ABD dolar tutar nda bir bütçe ayr lm flt r. Demiryollar na iliflkin projelerin hayata geçmesi ile birlikte TCDD nin servis kalitesinde belirgin bir art fl sa lanacak ve h zl trenlerle yolcu tafl mac l daha yayg n hale gelecektir. Türkiye de, 13 ü uluslararas uçufllara aç k olmak üzere, 45 havaalan bulunmaktad r. Türk Hava Yollar (THY), Avrupa n n en h zl büyüyen hava yollar ndan biri olup, trafik ve kapasite art fl nda Avrupa da lider konumdad r. (Avrupa Havayolu fiirketleri Birli i ) THY, 2011 y l nda Avrupa n n En yi Havayolu seçilmifl; stanbul Atatürk Havaliman Güney Avrupa n n En yi Havaliman ödülünü alm flt r. (Skytrax Dünya Havayolu fiirketleri Ödülü ) 2010 y l nda Türkiye deki 45 havaalan ndan iç ve hatlara seyahat eden yolcu say s 100 milyonu geçmifltir. Ülkemiz ve dünya tafl mac l k sektöründe meydana gelen yenilikler fl nda, kombine tafl mac l k kavram n n gelecekte daha da önem kazanaca görülmektedir. Sektörün altyap yat r mlar nda özel sektör-kamu ortakl yayg nlaflacak, deniz yolu tafl - mac l baflta olmak üzere trafik güvenli i tüm tafl mac l k türlerinde art r - lacakt r. Yük tafl mac l nda öncelik demir ve deniz yollar na verilerek, deniz limanlar n n kombine tafl mac l n yerleflip, gelifltirilmesine arac l k edecek birer lojistik merkezi olmalar n n sa lanmas hedefler aras ndad r. Lojistik hizmetlerinin son y llarda bafl döndürücü bir h zla geliflti i Türkiye, ana ticaret yollar n n kesiflti i özel konumu ve bölgesinde giderek artan ticari ve ekonomik etkinli i ile gelece- in lojistik merkezi olma yolunda en güçlü adayd r. Türkiye yi; Kafkaslar, Orta Do u ve Kuzey Afrika ya ba layacak demir yolu projelerinin desteklenmesi Yeni havaalanlar, 400 milyonluk yolcu kapasitesi (165 milyon) stanbul a 3 yeni havaalan 750 uçakl k filo (200 bölgesel) Ana limanlar n demir yollar na ba lanmas Ege/Akdeniz/Marmara ve Karadeniz de transfer limanlar 2019 y l nda dünyan n en iyi 10 liman ndan en az birine sahip olmak Konteyn r tafl mac l için 32 milyon TEU luk elleçleme kapasitesi 500 milyon ton kat, 350 milyon ton s v yük elleçlemek 10 milyon DWT lik gemi inflaat kapasitesi Kaynak Invest n Turkey

14 14 PERSONEL Personellerimiz konuşuyor... Seyfullah Can (İhr.Operasyon) GÜRBULAK Nakliyat ailesinde çal flmaktan oldukca mutluyum. Burada çok s cak ortam var. Patronlar m z bizimle yak ndan ilgileniyor. Her zaman yan m z da olduklar n söylüyorlar. Yaflad m z s - k nt lar m z n çözümü için bizlere sürekli sahip ç k yorlar. flyerimizde ortam böyle oldu- u için sürekli geliflerek baflar y yakal yoruz. Gürbulak Nakliyat sürekli büyüyor. Büyümeyede emin ad mlarla devam edecektir Melis Çakan (Muhasebe) YAKLAfiIK 2 y ld r burda çal fl yorum. ilk ifl hayat ma burada bafllad m. fl yerimiz de patronlar m zla aram zda dostluk ba da var. fl ortam m z oldukça güzel. Day lar m, personellere de gelen müflterilere de son derece s cak ve samimi. Dedelerimizden gelen Nakliye iflini, allah nasip ederse gelecek senelerde sürdürmeyi düflünüyoruz. Mustafa Bölün (İhr.Operasyon) Bercan Elçi (İhr.Operasyon) Nazmiye Aslan (İhr.Operasyon) Sevcan Üren (Muhasebe) 1986 y l nda Gürbulak Nakliyat yönetimi ile tan flt m. fl prensiplerine hayran kald m Beslen ve Burhan Çakan'la uzun y llara dayal dostlu umuza binayen, kendileri ve benim iste imle buraya geldim. Firmam z n tafl ma gücünü de- erlendirmek, ileriye götürmek ve müflteriye en iyi hizmeti vermek için çal flmalar m z yap yoruz. Türkiye'nin ekonomi flartlar na dayanarak ithalat ve ihracatta rekabet etme imkan çok zor. Biz bu ifli biliyoruz. Gürbulak Nakliyat' el ele verip gelece e tafl mak istiyoruz 3YILDIR Gürbulak Nakliyat firmas nda çal fl yorum. Araç Operasyonunda görevliyim. Burada çal flmaktan dolay çok mutluyum. Çal flma ortam çok iyi ve rahat. Bilgi ifllem de görevli mesai arkadafllar m z ile floför arkadafllar m z uyum içinde çal flma yap yor. Patronumuz Beslen Çakan bizlerle yak ndan ilgileniyor. Gürbulak Nakliyat da olmaktan çok mutluyum GÜRBULAK Nakliyat da çal flmaktan dolay oldukça mutluyum. Kendimi burada hiç yabanc gibi hissetmiyorum. Personel arkadafllar m ve patronlar m zla aram z çok iyi. Uyum içerisinde çal flmalar m z sürdürüyoruz. Yaflad m z sorunlar n üstesinden omuz omuza vererek geçiyoruz. Patronlar - m zla uyumlu çal flmam z n meyvesini Gürbulak Nakliyat büyüterek al yoruz. Patronlar - m za bize verdikleri desteklerden dolay çok ama çok teflekkür ediyorum. YENI ifle bafllamama ra men ortama ve ifle çok çabuk uyum sa lad m. Kariyerimin ilk ad mlar na Gürbulak Nakliyat ta bafllad m için çok flansl y m. Daha yolun bafl nday m, yola emin ad mlarla bafllad m. Burada, yeri geldi i zaman abi - kardefl, yeri geldi inde müdür - personel oluyoruz. Bu ortam tamamen flirket sahiplerinin samimiyeti ve aile ba lar n n sa lam olmalar ndan kaynaklan yor. Bana bu yolda fl k tutan bütün üst düzey yöneticilere teflekkür ederim. Sayg lar.

15 HABER 15 Disneyland ı taşıdık... TAfiIMACILIK sektöründe y ld z parlayan firmam z Gürbulak Nakliyat, Dünyaca ünlü Disney Karakteri Mickey Mouse ile arkadafllar Minnie, Donald Duck, Goofy ve Pluto nun Türkiye de tafl mac l n gerçeklefltirdi. Firmam z Disneyland Türkiye de gösteri yapaca bölgelere tafl yarak çocuklar n mutlulu una ortak oldu. Disneyland gibi bir çok uluslararas firma ile çal flt klar n söyleyen Gürbulak Nakliyat Yönetim Kurulu Baflkan Beslen Çakan Sürekli geliflen, teknolojiye ayak uyduran firmam z n müflterileri de her geçen gün art yor fleklinde konufltu

16 ADRES : Cebeci Mah. Eski Edirne Asfaltı No:800 Sultançiftli i / Gaziosmanpafla - STANBUL Telefon: 0(212) / FAX: 0(212) WEB:

17 HABER 17 Admiral ve Martı ziyareti M ERKEZI Dilovas nda Kurulu olan firmam z Gürbulak Nakliyat Admiral Gemi Acentesi Müdürü Selçuk Aktan ve Mart Lojistik Sorumlu Müdürü Bar fl Alt nok etti. Sürekli olarak çal flt m z firmalardan olan Admiral Gemi Acentesi ve Mart Lojistik firmam za yapt ziyarette, çal flmalar m z hakk nda görüfl al flveriflinde bulunarak, tesislerimizi gezdirdik. Gürbulak Nakliyat ile çal flmaktan dolay memnun oldu unu söyleyen Admiral Gemi Acentesi Müdürü Selçuk Aktan a firmam z n ç kard dergiyi hediye ettik. Dergimizi be enen Selçuk Aktan bizlere çal flmalar m zda baflar lar dilerken, bizde kendisine nezaket ziyaretlerinden dolay teflekkür ettik.

18 18 KÖŞE Hedefimiz 10 yılda zirveye çıkmak... İsmail Çakan Gürbulak Nakliyat İstanbul Şube Müdürü y l ndan beri Gürbulak Nakliyat Bünyesinde çal flmaktay m y l nda ise stanbul fiube müdürlü ü görevine getirildim. Marmara bölgesi, lojistik ve konteyner tafl mac l nda verilen görevi yerine getirmek ad na müflterilerimize sorunsuz ve kesintisiz hizmet vermek için gece gündüz demeden durmadan çal fl yoruz. Çal flmalar m z n yan s ra yapt m z iflin bilinci ve sorumlulu unu yerine getirmek ad na, idari kadro olarak vizyonumuzdan ve misyonumuzdan asla taviz vermedik Lojistik ve özellikle konteyner sektörü çok h zl bir flekilde geliflim içinde. Gürbulak nakliyat olarak bu h zl geliflime firmam zla birlikte ayak uydurmak için maksimum gayret gösteriyoruz. Geliflime ayak uydururken sektörün içinde birbirini tamamlayan çok say da zincir halkas var. Sadece bizlerin de iflime ayak uydurmas yetmiyor. Konteyner sektöründe gerek ofis personeli gerekse floför baz nda ciddi anlamda yetiflmifl eleman s k nt s var. Gürbulak Nakliyat ta ki konumun gere i iflin bafllang c ndan bitifline kadar içinde olmam ve aile flirketi oldu umuz için mesaide olmam z bizlere ifl tecrübesi ile alakal çok az zamanda çok h zl bir flekilde tecrübe kazanmam z sa lad. Bir ifl yerinde bana göre, baflar l olman n flifresi, ifli bilen ve tam olarak benimseyen ve uygulamaya çal flan iflveren ve çal flanlard r. Bu da Gürbulak Nakliyat ta çok fazlas yla var. Konteyner sektörünün h zl gelifliminin yan s ra sektör içinde geliflimini sa lamayan hususlar var. Bu hususlar da tamamland zaman gerçekten ve özellikle Konteyner kara nakliyesi gelecekte en prestijli ifl kolu olaca na eminim. Türkiye nin ihracat a rl - n n % gibi büyük bir k sm konteyner ile tafl - makta olup, bu dilimin büyük bir k sm Marmara bölgesinde gerçeklefliyor. Bu durum konteyner sektörünün ne kadar önemli oldu unu gösteriyor. stanbul içinde günün 10 saati uygulanan yol yasak dilimi var ki hiç alakas olmamas na ra men navlun hesaplamalar na bile direk tesir edecek kadar bizi etkilemekte olup özellikle UKOM, Deniz Acenteleri ve Türkiye de çok fazla say da STK s olan Nakliyecilerin bu konu ile alakal olarak çözüm üretip, sektörün nefes almas n sa lamas gerekiyor Gelecekteki vizyonumuz önümüzdeki 10 y lda sektörün daha da geliflece ini ve bu geliflmeden Gürbulak Nakliyat olarak ayn orant da geliflerek ve dönüflerek flu an Marmara limanlar Konteyner tafl ma sektöründe ilk 3 de bulunan firmam z zirveye tafl mak. Firma Yetkililerine ve tüm çal flan kadromuza bu vesileyle teflekkür eder, deste ini ve hoflgörüsünü hiç esirgemeyen siz de erli müflterilerimize sonsuz flükranlar m sunar m. Sayg lar mla

19 Sorunlara çözüm için tüm limanlarda: HABER 19 Düzenli olarak toplanıyoruz Limafl Liman nde organize edilen toplant ya kat lan Burhan Çakan görüfllerini aktard Toplant da tafl y c lar ve gemi acenteleri aras ndaki sorunlar n çözümü konufluldu Yönetim Kurulu üyemiz Burhan Çakan zmit Yeniköy de bulunan Limafl Liman ndaki toplant ya kat ld. Toplant da Burhan Çakan n yan s ra Mart Lojistik ten Sorumlu Müdür Bar fl Alt nok ve Kara Lojistik sorumlu Ömer Y lmaz, Admiral Gemi Acentesi Müdürü Selçuk Aktan, Konteyner Terminal Müdürü U ur K l ç, Konteyner Planlama sorumlusu Cihan Ayd n ve Limafl Ticaret Müdürü Ahmet Sar yer ald. Limafl liman nda gerçekleflen toplant da tafl y c lar ve gemi acenteleri aras ndaki sorunlar n nas l çözebiliriz hakk nda görüfl al flveriflinde bulunduk

20 Renk Petrol San. ve Tc. Ltd. fiti Cengiz ve Cezmi GERZEN BEYL KDÜZÜ SHELL / Deveba rtan Mevkii Beylikdüzü Büyükçekmece / STANBUL TEL: FAX: WEB:

21 HABER 21 Dilovas nda kurulu olan firmam z Damco yönetimi ziyaret etti, kendileriyle yak ndan ilgilendik ziyareti Dilovası nda kurulu olan firmamızı Damco yönetimi ziyaret ederken misafirlerimizle yakından ilgilendik... DAMCO yönetimi Dilovas nda kurulu olan firmam z Gürbulak Nakliyat a ziyaret gerçeklefltirdi. Yönetim Kurulu Baflkan m z Beslen Çakan ve Yönetim Kurulu üyemiz Burhan Çakan Damco yönetimi ile yak ndan ilgilenek firmam z hakk nda kendilerine çal flmalar m z hakk nda bilgiler verdik. Damco yöneticilerilerine gerçeklefltirdikleri ziyaret dolas yla Gürbulak Ailesi olarak teflekkür ettik

22 22 RÖPORTAJ Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız UND yönetimine girmesindeki amacı açıklayan Beslen Çakan, Gürbulak Nakliyat olarak yeni yatırımlarını ve DKNAD ile ilgili düşüncelerini dergimizin 2. sayısında anlattı G ÜRBULAK Nakliyat Yönetim Kurulu Baflkan m z Beslen Çakan dergimizin 2. say s na özel aç klamalarda bulundu. Y lbafl nda Uluslararas Nakliyeciler Derne i (UND) yönetimine giren Yönetim Kurulu Baflkan - m z Beslen Çakan, Gürbulak Nakliyat olarak UND yönetimine girmemdeki en büyük amaçlar m z bafl nda Konteyner Derne inin Türkiye de olmamas ndan dolay d r. Hemen hemen her sektörün kendine özgü bir derne i var. UND çat s alt nda Konteyner tafl mac l ad alt nda bir dernek kurmak istiyoruz. Kuraca m z bu dernekler sesimizi daha çok duyurabiliriz. Bu konuda birçok giriflimlerde bulunduk. UND haricinde bu derne i kurmak bize göre faydal olmayacakt r. UND çat s alt nda Konteyner tafl mac l derne i kurmam z durumunda daha etkin ve daha çok söz sahibi bir dernek olur. Konu ile ilgili olarak UND baflkan Çetin Nuho lu ile görüfltük, kendisi de bizlere destek veriyor dedi

23 RÖPORTAJ 23 TÜM araç filosunu Avrupa standartlar na uygun hale getireceklerini söyleyen Beslen Çakan Yeni ç kan kanun nedeni ile tüm araçlar m z araç art konteyner 4.08 cm ye çekece iz. 4 metreyi geçen araçlara art k cezai ifllem uygulanacak. Geçifl için verilen 1 Temmuz 2014 y l na kadar bu eksikliklerimizi gidererek tüm araçlar m z Avrupa Standartlar na çekece iz. Bu da yaklafl k olarak bize 3 milyon TL ye mal olacak. Bu yenili i tamamlamam z n ard ndan ise, filomuzda bulunan araçlar m z yenilemeye bafllayaca z. En eski araçtan bafllayarak bu yenileme çal flmas n n içine girece iz. lk etapta 50 arac m z yenilece iz. Öte yandan stanbul Ambarl da 20 dönüme yak n garaj olarak kullanabilece imiz bir yer bak yoruz. Sat n al p konteyner depolama alan olarak kullanaca z fleklinde konufltu 28 KURUCU ÜYE 28 kurucu üye ile Dilovas Körfez Nakliyeciler Derne ini kurduklar n n alt n çizen Beslen Çakan Yeni kurdu umuz bu dernekte her türlü sosyal imkan mevcut olacak. Dernek lokalimiz her gün aç k olacak. Kurdu umuz bu dernek sayesinde kimse kimsenin ifline teklif veremeyecek. Bu derne i yönetim kurulunda oldu um Uluslararas Nakliyeciler Derne i (UND) gibi iflletmeyi amaçl yorum. UND yönetimden ald m iflleyifli, Dilovas Körfez Nakliyeciler Derne ine yans t p bir anlamda UND nin küçü ü olaca z. Derne imizde düzenli olarak kültürel ve sosyal sorumluluk projelerinin yan s ra, vinç yard m, Ambulans hizmetleri gibi çal flmalarda yapaca z. fieklinde konufltu. DERNEKTE HERKES SÖZ SAH B Dilovas Körfez Nakliyeciler Derne ine üye olan tüm firmalardan dernek yönetiminin sorumlu olaca n söyleyen Gürbulak Nakliyat Yönetim Kurulu Baflkan m z Beslen Çakan Limanlarda derne e kay tl araçlarla ilgili olarak yap lan aksakl klarda Dernek olarak sorumlu olaca z. Derne e üye olarak Nakliyat firmalar nda herkesin söz söyleme hakk olacakt r. Arabam çok fazla büyük firmay m benim söz hakk m fazla olur veya arac m az söz söylemeye hakk m yok gibi bir düflünce hiçbir zaman olmayacak. Derne imize üye olan Nakliyat firmalar nda 5 arac olan ile 100 arac olan ayn kefede yer alacak. dedi Gürbulak Nakliyat Yönetim Kurulu Baflkan Beslen Çakan Gürbulak Nakliyat yönetim Kurulu Baflkan Beslen Çakan: Yeni ç kan kanun nedeni ile tüm araçlar m z, dorse ve konteyner ile birlikte yüksekli i, 1 Temmuz 2014 e kadar 4.08 cm ye çekip Avrupa Standartlar na uyaca z

24 40 y l k tecrübeli ile profesyonel çözümler ADRES: Sultan Orhan Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi A1 Blok No: 1 Gebze / Kocaeli Genifl ürün yelpazesi Serviste kalite ve garanti Teknolojik makine parkuru TEL: FAX : WEB: / E-MAİL:

25 KÖŞE 25 Merhaba... İbrahim Çakan Endüstriyel Tasarım Mühendisi fiirketimizin 2. Say s n ç - kartt 2013 y l 2. Yar y l CONTA NER GÜRBULAK adl dergimizle siz de erli okurlar m - z selamlar z... Gürbulak Nakliyat olarak, siz de erli müflterilerimize ve ifl ortaklar m za; Sab r, istikrar ve samimiyet ile sunmufl oldu umuz kaliteden ödün vermemeksizin sektörün içinde yar m as r aflk n süreyi tamaml yoruz Zaman içerisinde, en temel prensip olarak kabul edilen mutlak müflteri memnuniyeti ve güven ile marka de eri ifl disiplini ve sektörde ki öncü firmalar aras nda ki yerimizi koruyuz Geçmiflten günümüze kadar oluflan birikimli tecrübelerimizi bugün akademik e itimini tamamlam fl kufla n armonisini oluflturuyoruz. Marka de erimizi tüm gücümüz ile omuzluyoruz. Sektörde kabul gören marka de erimizi uluslararas platforma tafl man n hevesi ve mutlulu- u içerinde ilerlemekteyiz. Nakliyat Sektörünün Türkiye de ki en aktif bölgesi olan Marmara Bölgesinde sa lam fl oldu umuz üstün performans çizgimizi, yak n zaman içerisinde öncelikle Türkiye nin di er liman flehirlerinde kuraca m z lojistik üstlerimizi de, ça- m z n sundu unu teknolojik alt yap sistemleri ve e itimli personel kadromuz ile sunaca z. Marmara Bölgesi genelinde kurmufl oldu umuz lojistik a ile sunmufl oldu umuz güvenli ve kaliteli hizmet anlay fl m zla, siz de erli müflterilerimize 7/24 sunmufl oldu umuz kaliteli hizmetin gurunu yafl yoruz Gelece e güven ile bakan, kaliteli hizmet herkesin hakk diyerek yolumuza sizin ile birlikte h zla devam ediyoruz. Global marka de- eri yaratma yolunda bizim ile birlikte olan tüm müflterilerimize, ifl ortaklar m za ve çal flanlar m za teflekkürlerimizi sunuyoruz

26 26 HABER Ticaret ve Sanayi Dergisi nden Çakan a plaket Tunç Osman Mocan, Yönetim Kurulu üyemiz Burhan Çakan a plaketini verirken görülüyor T CARET ve Sanayi Derne isi sahibi Tunç Osman Mocan, Gürbulak NakliyatYönetim Kurulu üyemiz Burhan Çakan a dergilerine verdi i destekten dolay teflekkür ederek plaket verdi. Haziran ay bafl nda Dilovas nda kurula olan Merkezimizi ziyarete gelen Tunç Osman Mocan, yönetim kurulu üyemiz Burhan Çakan ile bir süre görüfltü. Gürbulak Nakliyat n Türkiye çap nda çok önemli yere geldi inin alt n çizen Mocan Bizlere desteklerinden dolay Gürbulak Nakliyat a çok teflekkür ediyoruz. Konteyner Sektötünde geçmiflte oldu u gibi bundan sonraki y llarda da önemli at l mlar yapacaklard r fleklinde konufltu Osman Aktaş dan ziyaret SEKTÖRDE 1 numara olma yolunda ciddi at l mlar içinde olan firmam z Gürbulak Nakliyat Dilovas 154 no lu kooparatif Baflkan Osman Aktafl ziyaret etti. Ziyarette Yönetim Kurulu Baflkan m z Beslen Çakan ile görüflen Dilovas 154 no lu kooparatif Baflkan Osman Aktafl, Nakliyat sektörü ile ilgili olarak bilgi al flveriflinde bulundular. Nazik ziyaretlerinden dolay yönetim kurulu baflkan m z Beslen Çakan, Osman Aktafl a teflekkür ederken firmam z n ç kard Conta - ner adl dergimizi kendisine hediye etti. Dergiyi be enen Aktafl çal flmalar m zda baflar temennisinde bulundu

27 köşe 27 Faruk Emre Çakan Lojitisyen Konteyner Taşımacılığı GÜRBULAK Nakliyat olarak, lojistik süreci içerisin de yer alan kara yolu tafl ma modunu gerçeklefltiriyoruz. Hedefimiz müflterilerimize vermifl oldu umuz hizmet çeflitlili ini ve kalitesini artt rarak, lojistik sürecinin di er halkalar nda da müflterilerimize çözüm orta olabilmektir. Büyük bir lojistik firmas olmak için araç say s n n önemi de büyük olaca gibi, tek bafl na da bu kriter yeterli de ildir. Büyük bir lojistik firmas olabilmek için lojistik sürecinin daha fazla halkas n da hizmet verebilmek etkinli imizi artt rmak gerekir. Gürbulak Nakliyat olarak bunu baflaracak dinamizm ve yetene e fazlas yla sahibiz. Firmam z kurumsallaflmas için yak n gelecekte öncelikli olarak firma personellerinin ifl bilgisinin artt r lmas na yönelik kiflisel geliflim seminerleri uygulamas gibi çal flmalar uygulanacakt r Konteynerler sürekli olarak kullan lmak üzere imal edilmifllerdir. Bir yük var fl yerine götürüldükten sonra konteynerin yeniden baflka bir yükü tafl mak üzere çevrime dahil olmas planlanm flt r. Bofl konteynerlerin ihtiyac n fazla oldu u yerlere yönlendirilmesi planlama gerektiren bir çal flmad r. Ayr ca son dönemlerde yeni konteyner üretmektense kullan lm fl konteynerlerin elden geçirilerek yeniden kullan lmas tercih edilmektedir. Bunun yan s - ra art k tafl mac l kta kullan lmayan konteynerler de çok çeflitli amaçlarda de erlendirilmektedir.kont

28 güvencesi tecrübesi ile 5000 metrekarelik alanda güçlü servis, güler yüzlü hizmet ve farkındağı sizler için biraraya getirdik İshakoğlu Gıda Nakliye ve İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. nönü Mah, 1987 Sok No: 60 Gebze TEL: FAX :

29 Haber 29 Günün an s na hat ra foto raf çektirdik Onure edildik Tavflanc l Huzur evinde kalan yafll lar ile personel kadromuz akflam yeme inde bulufltu GÜRBULAK Nakliyat olarak sosyal sorumluluk projelerimiz aras nda yer alan Yafll lar Derne i, bizleri düzenledikleri bir gece ile bizleri onure ederek firam za plaket verdi. Her y l geleneksel olarak Tavflanc l Huzurevinde bulunan yafll lar - m za iftar yeme i veren ve çeflitlik etkinliklerde sürekli yanlar nda oldu umuz Yafll lar Derne i, bizleri de unutmad. Dilovas Yafll lar Derne i taraf ndan organize edilen yeme i firmam zda davet edilirken yafll lara verdi imiz desteklerde dolay Dilovas Kaymakam Hasan Göç, yönetim kurulu üyemiz Burhan Çakan a plaket verdi. Ayr ca Gürbulak Nakliyat Yönetim Kurulu üyemiz Burhan Çakan, gecede sat fla ç kar lan bir tabloyu sat n alarak Yafll lar Derne ine maddi destek oldu

30 30 ŞOFÖRLER Filomuzdaki Kiralık Araç Şoförlerimiz konuşuyor... Metin Birlik 3YILDIR 1 adet arac mla Gürbulak Nakliyat'ta hizmet vermekteyim. Kendi kendime keflke Gürbulak Nakliyat'a neden y llar önce gelmedim diyorum. Geçen y llar ma yan yorum. Gürbulak Nakliyat'ta huzuru buldum. Patronumuz Beslen Çakan kendi araçlar ndan daha çok kiral k araçlarla yak ndan ilgileniyor. Gürbulak Nakliyat gibi kurumsal firmaya hizmet vermekten dolay çok mutluyum Zeki Can 40 y ld r bu sektörün içindeyim. Bugüne kadar bir çok firma ile çal flma imkan m oldu. Gürbulak Nakliyat ailesine kat lal fazla süre olmamas na ra men bana verdikleri önem beni çok mutlu ettiler. Patronlar m z bize çok iyi yaklafl yor. fllerinide çok sa lam yap - yorlar. Bu sistemde çal flan fazla flirket bulmak gerçekten zor. Bu çal flma yöntemiyle do ru olan yap yorlar. Gürbulak Nakliyat, araçlar m z kiral k olmas na ra men bize servis, usta k sacas her türlü imkan sunuyorlar. Ahmet Aydın Mehmet Karanca Ramazan Gül Yunus Okçu ALLAHA çok flükür Gürbulak Nakliyat'ta ne maddi anlamda, nede ifl anlam nda hiç bir sorun yaflamad m. Firma sahipleri bizim araçlar m m z kendi araçlar gibi sahiplendiler. Bizler de onlar n güvenlerini bofla ç karmamak için elimizden geleni yap yoruz. Araçlar m z hasar görse, kendi anlaflt firmalara bizleri gönderip, çok ucuza arabam z tamir ettiriyorlar. Hiç bir firmada bu anlamda bu flekilde hizmet yok. Gürbulak Nakliyat, tam bir kurumsal ve aile firmas. TAM 5 y ld r arac m ile birlikte Gürbulak Nakliyat ailesine hizmet vermekteyim. Allah'a flükür bir gün olsun ne maddi nede manevi aç dan zerre kadar sorun yaflamad m. Konteyner tafl mac l - nda Gürbulak Marmara bölgesinde 1 numarad r. Nedeni ise ifllerini adam gibi yap yorlar. fl yapt klar firmalara ve çal flanlar na de er veriyorlar. Burada samimiyet var. Yalan dolan yok. Patronlar m z adam gibi adamlar. Maddi ve manevi, mesai içinde ve d fl nda hep yan m zdalar. Allah onlara daha çok versin. Gürbulak Nakliyat öncesi birçok firmada araçlar mla hizmet verdim. Ama malesef Gürbulak Nakliyat'ta buldum huzuru hiçbir yerde bulamad m Y l ndan beri 5 tane arac m ile birlikte Gürbulak Nakliyat'a hizmet vermekteyim. Ama ne hikmetse kendimi Gürbulak Nakliyat' n orta gibi hissediyorum. Sa olsun Beslen ve Burhan bey tüm kiral k araç sahiplerini kendi araçlar gibi görüyor. Tüm sorunlar m z ile yak ndan ilgileniyor.. YAKLAfiIK2 y ld r 3 arac m ile birlikte Gürbulak Nakliyat çat s alt nda faliyet vermekteyim. Bügüne kadar birçok firmada çal flt m. Çal flt m her firmada maddi ve manevi hep s k ntlar yaflad m. Gürbulak Nakliyat'ta daha ifle ilk bafllad m günden beri huzurluyum. flimizi kendi iflmiz gibi benimsiyoruz. fiirkette tam bir aile ortam var. Patronumuz Beslen Çakan tüm kiral k araç sahiplerini kardeflleri gibi görüyor.

31 Haber 31 Gürbulak Nakliyat olarak çıkartığımız Contaıner adlı dergimiz müşterilerimiz ve değerli protokolümüz tarafından beğenildi CONTAINER i beğendiler Cemil Yaman Nail Çiler GÜRBULAK Nakliyat olarak sosyal sorumluluk projelerimizin yan s ra yapt m z ifller ve sektörümüzün içindeki bilgileri paylaflmak için Gürbulak Nakliyat olarak ilk kez ç kart m z CONTEINER adl dergimiz müflterilerimiz te de erli protokolümüz taraf ndan be enildi. Dergimizi, Dilovas Belediye Baflkan Cemil Yaman n yan s ra Dilovas Kaymakam Hasan Göç Gebze Ticaret Odas Baflkan Nail Çiler ve 154 no lu Kooparatif Baflkan Osman Aktafl ve çal flma yapt m z müflterilerimiz be endi. TEfiEKKÜR ETT Gürbulak Nakliyat olarak ç kard m z ilk dergimiz sonras takdir ve teflekkür telefonlar ald klar n belirten Gürbulak Nakliyat Yönetim Kurulu Baflkan Beslen Çakan CONTAI- NER adl dergimizin ilk say s büyük ilgi uyand rd. Tüm müflterilerilerimize ve Türkiye nin bir çok yerine dergimizi gönderdik. Herkes bizi takdir etti, iyi çal flmaya imza att m z söyledi. Bizlerde bu memnuniyet sonras oldukca mutlu olduk. Herkese teflekkür ediyorum fleklinde konufltu

32 32 haber Yedek parçada ithalat cenneti olduk Saim Diker/Gürpar Otomotiv Ü LKEMIZDE gerçek anlamda üretim yapan ve ülkede yaratt katma de erin verdi i heyecan yaflayan bir üretici, globalleflme ve bu olgunun getirmifl oldu- u rekabet flartlar n n ça m z n en önemli gerçe i oldu u söylenebilir. Ülkemizde yaflatanlar birçok konuda oldu u gibi globalleflmeyi de elimize yüzümüze bulaflt rd m z n en somut delili olarak karfl m zda duruyor. Ülkemiz, üretim ad na hiçbir riske katlanmayan, adeta birer atölye niteli- inde birçok otomobil üreticisiyle dolu. Dünyan n hiçbir yerinde bizdeki kadar otomobil üreticisi göremezsiniz. Bunlar gerçekten yerli üretim yapan firmalar m z n atölyesi dahi olmayacak, hiçbir riski olmayan, Pazar n kayna n n yeme e yönelik olarak kurulmufl ve maalesef devlet taraf ndan da teflvik edilmifl firmalarad r. Sadece otomotiv yan sanayiinde de il, yedek parça konusunda da adeta bir ithalat cenneti olduk. thalatta rekabet, ülkemizi bir çöplük haline getirmenin arac olamaz. Kalitesi son derece düflük uzak do u mallar ndan tutunuz, Suriye gibi ülkelerden s n r ticareti ile ülkemize giren taklit ve revizyon ürünlere kadar birçok haks z rekabet örne i ile karfl karfl yay z. Ülkemizde gerçek anlamda bir montaj sanayii oluflmufl; üretim adetleri, ekonomik ölçe in çok alt nda oldu undan, hiçbir yerli yan sanayi üreticisi bunlar n yan ndan dahi geçememektedir. Ürettikleri çok az say da araca parça vermeye kalkt n zda, karfl n za, 1 milyon adet üreten yurtd fl ndaki yan sanayi firmalar n n fiyatlar n rekabet fiyat olarak koyuyorlar. Buna mukabil sizden y lda en fazla adet parça istiyorlar. Bu durumda %90lara varan bir oranda ithal a rl kl montaj sanayi olarak çal flan bu tür otomotiv firmalar ülkemize hiçbir ekonomik katk yapmaks z n, her y l milyonlarca dolar ülke ekonomisinin d fl na ç karmaktad rlar. Bu gün sat fl, pazarlamadaki en önemli hedeflerin bafl nda, nihai tüketiciye en seri flekilde ulaflabilmek ve onlar n taleplerine en seri flekilde cevap verebilmek geliyor. Profesyonelleflmifl kadrolar ve hizmet anlay fl ile bugün art k bu zorluklar afl lm fl ve nihai tüketiciyle birebir temaslarda bulunabilmektedir. Bu bir ekip ve ekipman ifli oldu undan gerekli tedbirlerin al nmas ve buna göre teflkilatlan lmas gerekiyor. Kral oto Döşeme hedef büyüttü! GEBZE nin tan nm fl renkli simalar ndan eski gazeteci, Siyasetçi ve Gebze Oto Sanayi Baflkan Yard mc s, Kral Oto Döflemenin Sahibi Kenan kinci, dergimize dünü bugünü ve gelecek y llarla ilgili aç klamalarda bulundu Y l nda bir barakada sektöre girdi ini ve müflteri portföyle birlikte büyümeye devam etti ini söyleyen Kenan kinci Bugün Gebze Oto Sanayi sitesinde 450 metrekare sahip 2 ifl yerimizle kendi olanaklar m z dâhilinde geliflmekteyiz. Her zaman konusunda Güçlü Güvenilir Lider Bir Kurulufl olman n avantaj yla h zla büyümeye devam ediyoruz. dedi kinci Kocaeli Bölgesi Gramer ve fl makineleri Koltuk Sat fl ve Tamiri Bak m servisçili i yan nda Oto Döfleme Malzemeleri Toptan ve Perakende sat fl, Kamyon Komple ç Hal Döfleme, Koltuk K l flar A r Sanayinin Fabrikalar n taleplerine cevap veren profesyonel kadromuzun da deste iyle Marmara Bölgesinin lideri olan firmam z Kral Oto Döfleme ve Otomotiv Sanayi, Türkiye nin her fiehrine cevap verebilen zaman zaman Avrupa da yapt Ambulans iç döflemeleriyle de konusunun uzman oldu umuzu kan tl yoruz. Dedi. Öte yandan Kral Oto Döfleme sahibi kinci, bundan sonra da yat r mlar na devam edece iz. fadelerini kulland Gürbulak büyük firma Y AKLAfiIK 10 y ld r Gürbulak Nakliyat ile çal flt klar n söyleyen Kenan kinci Gürbulak Nakliyat her geçen gün büyürken biz esnaflara faydas oluyor. Gördü üm kadar yla Konteyner tafl mac l nda hem kurumsal hem de bir marka. Gürbulak büyüdükçe, bizlerde onlara ayak uydurmak zorunday z. Ödeme konusunda çal flt m firmalar aras nda en sa lam kurulufltur. Özellikle Burhan beyin yaklafl mlar ndan dolay kendilerinden gayet memnunuz. Kendileriyle uzun y llar çal flmak istiyoruz dedi

33 HABER 33 Limanlarda varız GÜRBULAK Nakliyat Yönetim Kurulu üyemiz Burhan Çakan Y lport ve Evyap limanlar nda bulunan firmam z n flubelerini ziyaret ederek çal flmalar hakk nda bilgi ald. Evyap liman nda Büro Operasyon fiefi Ecevit Çakan ve Y lport liman nda bölge operasyon flefi Osman Gültekin ile görüflen Burhan Çakan, limanlarda yaflanan s k nt lar n çözümü ve ifllerin daha h zl ilerlemesi için neler yap lmas gerekti i ile ilgili olarak büro operasyon flefleri ile görüfl al flveriflinde bulundu Yilport Liman Büro Operasyon fiefi Osman Gültekin ve Evyap Liman Büro Operasyon fiefi Ecevit Çakan limanlardaki çal flmalar yönlendiriyor

34 34 haber metrekarelik 2 katlı Servis alanı ile hizmet veriyor Bölgenin EN BÜYÜK oto lastikçisi: Gebze de Y AKLAfiIK 18 y l önce faaliyetlerine bafllayan shako lu, G da, Lojistik ve akaryak t sektörlerinin ard ndan lastik sektörüne de girifl yapt. Zeki ve Yahya Karada kardefllerin sahipli ini yapt shako lu, Gebze ye 5000 metrekarelik 2 katl servisi olan stanbul un en büyük oto lastikçisini açt. Gebze nönü Mahallesinde aç lan flubede a r vas talar dahil olmak üzere, tüm ürün gruplar na yönelik sat fl ve servis hizmeti bulunan shako lu, modern ekipmanlar ve koflulsuz müflteri memnuniyetini temel alan çal flma anlay fl yla örnek gösterilebilecek niteliklere sahip. Satış Müdürü Latif Erözcan MÜfiTER MEMNUN YET Gebze ye aç larak sektörde büyük bir eksikli i giderdiklerini söyleyen shako lu Lastik Sat fl Müdürü Latif Erözcan Müflterilerimize katileli hizmet sunmak için herfley yap yoruz. Burada Pirelli lastik sat fl n n yan s ra, Esan Akü sat fl ve da t m, Jant sat fl ve jant düzeltme, Rot Balans servisi, Fren test servisi, Dingil ölçme ve düzeltme hizmetleri ve Nitrojen hizmetleri sunuyoruz dedi.

35 18 YILINDA SHAKO LU / GIDA SEKTÖRÜ 1995 y l nda kurulan shako lu, en kaliteli ürünü en iyi fiyat ve güvenilir hizmet anlay fl yla %100 hijyenik bir ortamda son teknoloji makineler ile el de meden siz de erli müflterilerimize sunmaktad r Merkezi stanbul Bayrampafla'da bulunan firma, BAfiAK fieker markas ile toz fleker paketleme ve Küp fleker üretimi yapmaktad r. Üretimini yapm fl oldu umuz ürünlerin da t m n kendi bünyemizde oluflturdu u lojistik a ile Türkiye'nin tüm bölgelerine kendi araçlar m z ile yap lmaktad r. LOJ ST K SEKTÖRÜ shako lu Lojistik tafl mac l k sektöründeki hizmetlerine 1998 y l nda bafllam flt r. Sektöründe bilgili ve deneyimli personeli ile kusursuz hizmet vermek anlay fl ndad r. Kuruluflundan bu yana yükselen bir baflar grafi i çizmekte olan shako lu, Uluslararas kalite standartlar n n gerekliliklerini yerine getirmifl ve müflteri odakl yönetim anlay fl n benimsemifltir. Her geçen gün h zl bir flekilde büyüyen Araç filosu ile tamam çevre koruma standartlar na uygun EURO IV-V yeflil motor & sessiz motor özellikleri ve Uydu Takip sistemi ile donat lm fl SCAINA çekicileri ÖZMAL Araçlar yla, Türkiye'de 81 le transit tafl ma ve lojistik hizmetleri gerçeklefltirmektedir. Biz: Pirelli lastik sat fl Esan akü sat fl ve da t m Jant sat fl ve jant düzenleme Rot ve balans servisi Sökme takma hizmeti Fren Test servisi Dorse Ölçme ve düzeltme servisi Nitrojen hizmeti Siz: Gazetenizi okuyup kahvenizi yudumluyorsunuz Haber 35 Gürbulak Nakliyat istikrarlı büyüyor SHAKO LU Lastik Sat fl Müdürü Latif Erözcan, sektörün içinde oldu u 12 y ld r Gürbulak Nakliyat ile çal flt n söyledi. Gürbulak Nakliyat n istikrarl bir flekilde büyüme kaydetti ini söyleyen Erözcan Yapt ifllerin bilincinde olan Gürbülak Nakliyat teknolojiye ayak uyduran sürekli kendini yenileyen kurumsal bir firma. Bizlerde kendileri ile birlikte büyüyoruz dedi

36

37 Haber 37 Nakliye yapmak için artık K1 ve R1 belgesi de yetmiyor: Mesleki yeterlilik şart ÜDY1, ÜDY2 ÜDY3, ÜDY4 BELGES ALMA fiartlari En az lise mezunu olmak Toplam 130 saat e itime kat lmak (2 ay Cumartesi-Pazar Günleri) Ulaflt rma bakanl n n yapacak oldu u s navdan 60 puan almak ODY1, ODY2, ODY3 ODY4 BELGES ALMA fiartlari En az ilkokul mezunu olmak Toplam 72 saat e itime kat lmak (1 ay Cumartesi-Pazar Günleri) Ulaflt rma bakanl n n yapacak oldu u s navdan 60 puan almak ODY4 BELGES Ç N GEREKENLER Kimlik fotokopisi 5 adet resim Diploma noter tasti i "B1,C2,D1,L1,L2,M2,M3,N2, P2,R1,R2 ve T1 türü yetki belgesi kapsam nda faaliyette bulunanlarda, gösterecekleri faaliyet alanlar na uygun en az bir üst düzey yönetici(üdy türü mesleki yeterlilik belgesin) ve bir orta düzey yönetici(ody türü mesleki yeterlilik belgesi), istihdam edilmesi gerekmektedir." B1,C2,D1,L1,L2,M2,M3,N2, P2,R1,R2 ve T1 türü yetki belgesi kapsam nda faaliyette bulunanlarda, gösterecekleri faaliyet alanlar na uygun en az bir üst düzey yönetici(üdy türü mesleki yeterlilik belgesin) ve bir orta düzey yönetici(ody türü mesleki yeterlilik belgesi), A1,A2,A3,B2,C3,D2,K3,M1, N1,P1,T2 ve T3 türü yetki belgesi kapsam nda faaliyette bulunanlarda, gösterecekleri faaliyet alanlar na göre en az bir orta düzey yönetici (ODY türü mesleki yeterlilik belgesi)

38 38 haber Yıldırım Analiz Sigorta dan ziyaret Y ILDIRIM Analiz Sigorta Sahibi Ömür fieker, firmam z ziyaret etti. Dilovas nda bulunan merkez ofisimizi ziyarete gelen Ömür fieker, Yönetim Kurulu Baflkan m z Beslen Çakan ve Yönetim Kurulu üyemiz Burhan Çakan ile görüfltü. fieker ziyarette, De iflen Sigorta kanunlar hakk nda firmam za bilgiler verdi. DERG M Z BE END Öte yandan firmam z n ç kard CONTEINER adl dergimizi Yönetim Kurulu Üyemiz Burhan Çakan, Ömür fieker e hediye etti. fieker ç kard m z derginin çok güzel bir çal flma oldu unu söyledi Atlı Otomotiv i ağırladık Gürbulak Nakliyat Yönetim Kurulu üyemiz Burhan Çakan Atl Otomotiv Sanayi Ticaret Limited fiirketi Bölge Sat fl Müdürü Adem Demiray ziyaret etti. Ziyarette iki firma aras ndaki çal flmalar hakk nda görüfl al flverifli yap ld. Ziyarette Yönetim Kurulu üyemiz Burhan Çakan, Adem Demiray a firmam z n dergisini hediye ederken Çakan ziyaretlerinden dolay Atl Otomotiv e teflekkür etti

39 Haber 39 İ.S.G birimi GEL fien teknoloji ve ça a sürekli olarak ayak uyduran Gürbulak Nakliyat, ifl güvenli- i ve iflçi sa l na büyük önem veriyor. Kadrosunda bulunan tüm ofis personellerini ve flöför kadrosunu düzenli olarak ifl güvenli i e itimlerinden geçiren Gürbulak Nakliyat da ayr ca personel sa l için Dilovas nda bulunan merkezin de revir hizmeti de veriyor. Revir de hastalanan ve rahats zlan personellere an nda müdahele imkan sa lan yor. Konu ile ilgili olarak aç klama yapan Gürbulak Nakliyat Yönetim Kurulu üyesi Burhan Çakan Gürbulak Nakliyat olarak, büyümeyi hedeflerken personellerimizide hiç bir zaman arka plana atm yoruz. Kadromuzun ifl güvenli ini ve sa l n yak ndan düflünüyoruz. Bu nedenle merkezimize fl sa l Merkezi ve Revir açarak bu anlamda destek hizmetleri sunuyoruz fleklinde konufltu

40 Merkez: Küçük Sanayi Sitesi A/6 Blok No:5 Gebze KOCAELİ Servis: Küçük Sanayi Sitesi A/7 Blok No:15 Gebze KOCAELİ Şase: Küçük Sanayi Sitesi A/6 Blok No:9 Gebze KOCAELİ TEL: FAX: (Pbx) GSM: / Web: otomakas.org/net - /

41 HabeR 41 DOSB un iftarında sanayiciler ile buluştuk DILOVASI Organize Sanayi Bölge Müdürlü ü, düzenledi- i iftar yeme inde halk, protokolü, sanayicileri ve STK lar bir araya getirdi. 199 üretici firmaya ev sahipli i yapan Dilovas Organize Sanayi Bölge Müdürlü ü, geleneksel iftar yeme ini bu y l Polisan Çiftlik te gerçeklefltirdi. 11 Temmuz 2013 Perflembe günü düzenlenen iftara halk, il ve ilçe protokolü, sanayiciler, yerel STK lar ve bas n mensuplar davet edildi. Dilovas OSB Müteflebbis Heyet Baflkan Necmettin Bitlis ve DOSB Yönetim Kurulu Baflkan Mustafa Türker in ev sahipli inde gerçekleflen iftara Kocaeli Valisi Ercan Topaca, Dilovas Kaymakam Hasan Göç, Dilovas Belediye Baflkan Cemil Yaman n yan s ra çok say - da ifladam ve firmam z Gürbulak Nakliyat ta kat ld. Firmam z ad na ftar yeme ine kat lan Yönetim Kurulu üyemiz Burhan Çakan sanayicilerle bol bol görüflme imkân buldu. ftar yeme inde ayr ca sanayicilere verdi- imiz CONTAINER adl dergimiz, sanayiciler taraf ndan be enildi

42 42 haber Çukan: Gürbulak Nakliyat Dilovası ndan istihdam sağlıyor D LOVASI Belediyesi ifl istihdam Müdürü Mustafa Çukan, Gürbulak Nakliyat n Dilovas nda oluflu bölge için çok büyük sans dedi. Dilovas Belediyesi taraf ndan ifl arayanlara ifl bulmak için görevlendirilen Mustafa Çukan Gürbulak Nakliyat Türkiye çap nda önemli bir firma, Personel kadrosumun ço u Dilovas nda ikamet ediyor. Dilovas nda kurulu olduklar için Dilovas nda yaflayan bir çok kifliye ifl imkan sunuyorlar. Gürbulak Nakliyat gibi firmalar n say s Dilovas nda artmal dedi. Sektörün en iyilerinden olan Gürbulak nakliyat piyasada çok iyi bir ivme yakalad n n da alt n çizen Çukan, Yapm fl oldu u sosyal projeler le örnek teflkil ediyor. stidham anlam nda Dilovas Belediyesi ile karfl l kl çal flmakta. Gürbulak Nakliyat bizden 9 ay boyunca yaklafl k 200 e yak n iflçi al m yapt. Dilovas bölgesinde kazan p, bölge insan na ifl anlam nda yat r m yapt lar. Bu müthifl örnek davran fllar bizim kadar bölgedeki sanayi kurulufllar n takdirini kazand lar. Gürbulak nakliyat Dilovas belediyesi istidham birimi ile devaml istiflare halinde olduklar ndan dolay hem kaliteli hem de s f r sorunla çal flmaktad rlar. fleklinde konufltu SEKTÖRÜN Y LER ARASINDA Firmam z ziyarete gelen Dilovas Belediyesi ifl istihdam Müdürü Mustafa Çukan a ç kard m z CONTEINER adl dergimizi hediye ettik. Mustafa Çukan dergimizi çok be endi ini söyledi

43 Haber 43 Gürbulak Nakliyat Yönetim Kurulu üyemiz Burhan Çakan, bayan kadromuza çiçek da tt 8 Mart ı unutmadık 8MART dünya Kad nlar gününde kadromuzda çal flan bayan personelleri unutmad k. Yönetim Kurulu üyemiz Burhan Çakan, tüm bayan personel kadromuzun 8 Mart Dünya kad nlar gününü kutlarken her birine tek tek karanfil verdi. Firmam z 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla Gürbulak Nakliyat olarak bünyemizde çalışan bayan personellerimize tek tek çiçek dağıtarak Dünya kadınlar gününü kutladık... bünyesinde görev yapan bayan personel kadromuz da bu nazik jestimizden dolay bizlere teflekkür etti. 8 MART HAKKINDA Türkiye'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ilk kez 1921 yılında "Emekçi Kadınlar Günü" olarak kutlanmaya bafllandı yılında ve onu izleyen yıllarda daha yaygın, ve yı ınsal olarak kutlandı, kapalı mekanlardan sokaklara taflındı. "Birleflmifl Milletler Kadınlar On Yılı" programından Türkiye'nin de etkilenmesiyle, 1975 yılında "Türkiye 1975 Kadın Yılı" kongresi yapıldı. 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi'nden sonra dört yıl süreyle herhangi bir kutlama yapılmadı. 1984'ten itibaren her yıl çeflitli kadın örgütleri tarafından "Dünya Kadınlar Günü" kutlanmaya devam ediliyor.

44 44 haber yılından bu yana müşterilerilerine hizmet veriyor Kalitenin Adresi: Atlı Otomotiv 1986 y l nda kurulan Atl Otomotiv, LASSA ve BRIDGESTO- NE Lastikleri ana bayii, nci AKU stanbul Bölge Distribütörü, CARRE Jantlar stanbul Bölge Distribütörü, MARANGONI So uk Kaplama ve S cak Sistem Lastik Kaplama Marmara Bölge Distribütörü olarak müflterilerine hizmet vermektedir. Sektöründeki öncü kurulufllar n temsilcili ini yapmakta olan firma, kendi üretti i ürünlerini de en sayg n denetim kurulufllar ndan ald ISO 9001: 2000 Kalite belgesi ile kalitesini belgelendirmifltir. Atl Otomotiv, söz konusu belgelere sahip olmay, toplam kalitede var lacak son nokta olarak de il, yaln zca bir aflama olarak de erlendirmekte ve tüm çal flmalar n bu görüfl do rultusunda sürdürmektedir. ÖNCÜ KURULUfiLARDAN B R Atl otomotiv, kaplama lastik piyasas n n öncü kurulufllar ndan biridir. Kaplama lastik, lasti in geri dönüflümü ve ekonomiye kazan m aç s ndan çok önemli bir maliyettir. Ayr ca kaplama lastik, yeni lasti e göre % 18 daha fazla kilometre yapmaktad r ve yeni lastikle ayn performans sa lamaktad r. Lastik kaplama, lasti in ömrünü uzatarak emniyetli ve güvenli sürüflü garanti eder. Di er taraftan da tasarruf sa lay p çevreye sayg göstererek lastik kaplamay en somut ve gerçekçi fikir haline getirir. fiu anda kaplama lastikler tüm dünyada kabul görmüfl durumdad r. Kaplama konusunda günümüzün ana gündemi ise daha güvenilir ürünlere ulaflabilmek ve kaplamay en üst kalite ölçülerine tafl yabilmektir. Kaplamac l k dünyas sürekli yeni lastik performans ile yar flabilecek ve devaml olarak daha ileri düzeydeki çözümlerin aray fl içindedir. EKONOM YE KAZANDIRIYOR fiu anda çözümün zirvesinde Ringtread vard r. Lasti inizin orijinal biçimine sahip efli olmayan so uk s rt kauçu udur. Ringtread sistemin öngördü ü basit ve devrimci yenilik lastik gövdesine tam oturan halka biçimindeki s rt kauçu udur. Ek yeri yoktur ve s rt deseninin biçimi bozulmaz. Gövde ile halka halindeki s rt kauçu u aras ndaki tam uyum, sürüfl ve araç yönetiminin belirgin avantajlar olarak ortaya ç kar. Amac m z piyasadaki kamyon, kamyonet, otobüs, minibüs ve ifl makinelerinin lastiklerini yap - s na uygun olarak yenilemek suretiyle ekonomiye kazand rmakt r. Gürbulak Nakliyat önemli bir marka Atl Otomotiv Sanayi Ticaret Limited fiirketi Bölge Sat fl Müdürü Adem Demiray Gürbulak Nakliyat ile uzun y llard r sorunsuz çal flt klar n söyledi. Gürbulak Nakliyat ile bugüne kadar hiç bir s k nt yaflamad klar n söyleyen Adem Demiray Gürbulak kendini yenileyen, sürekli geliflen ve Türkiye çap nda marka olma yolunda ilerleyen büyük bir firmad r dedi

45 haber 45 Biz personelimizi, onlar da bizi seviyor Arkadaş gibiyiz... GÜRBULAK Nakliyat, yönetim kurulu bünyesinde çal flan tüm personel kadrosu ile yak n iliflkiler içerisinde. Hiç bir zaman personellerine patron gibi yaklaflmayan Gürbulak Nakliyat Yönetim Kurulu Baflkan ve Yönetim kurulu üyeleri, abi kardefl ve arkadafl iliflkisi yaflad personellerinin s k nt lar ile bire bir ilgilenirken her zaman yanlar nda oldu unu gösteriyor...

46 46 YÖNETMELİK Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve Usuller ile Tartı ve Boyut Ölçüm Toleransları Hakkındaki Yönetmelik 8ARALIK 2012 tarihinde Resmi Gazete de yay nlanan ve insan ve eflya tafl mak amac yla ülkemiz karayollar nda seyreden ve Emniyet Genel Müdürlü ü taraf ndan tescil edilmifl olan motorlu ve motorsuz araçlar ile yabanc plakal araçlar n yüklenmesine iliflkin ölçü ve usuller ile tart ve boyut ölçüm toleranslar na iliflkin usul ve esaslar kapsayan Araçlar n Yüklenmesine liflkin Ölçü ve Usuller ile Tart ve Boyut Ölçüm Toleranslar Hakk nda Yönetmelik 12 Kas m 2012 Pazartesi günü itibari ile yürürlülü e girmifl ve an lan yönetmelik dâhilinde belirlenen yüzde 2 lik boyut tolerans dahilinde oto tafl y c - lar ve konteyner tafl y c lar kontrollerde sorunlar yaflamaya bafllam fl idi. Söz konusu araçlar n boyutlar na dair kontrollerde 31 Mart 2013 tarihine kadar herhangi bir cezai bir ifllem uygulanmama karar al nm fl idi. 7 Mart 2013 tarihinde Resmi Gazete de yer alan Araçlar n Yüklenmesine liflkin Ölçü Ve Usuller le Tart Ve Boyut Ölçüm Toleranslar Hakk nda Yönetmelikte De ifliklik Yap lmas na Dair Yönetmelik kapsam nda 8 Kas m 2012 tarihli Araçlar n Yüklenmesine liflkin Ölçü Ve Usuller le Tart Ve Boyut Ölçüm Toleranslar Hakk nda Yönetmeli- ine Geçici Madde 1 eklendi. Söz konusu ek madde kapsam nda, ilgili Yönetmeli in Araçlar n Yüklenmesine liflkin Usuller ile ilgili 6. Maddesinin 1. f kras n n (e) bendinde yer alan gabari d fl yük yüklenemez, tafl nan yük üzerine veya araç d fl na yolcu bindirilemez hükmü dahilinde yaflanan ve özellikle konteyner ve oto tafl malar nda karfl lafl lan sorunlar n çözümlenebilmesi amac yla Yönetmeli in ilgili maddesinin konteyner ve oto tafl yan araçlara uygulanmas 1 Temmuz 2014 tarihine ertelendi. Bu de ifliklik ile birlikte, güzergâh üzerinde yap lan araç a rl kboyut kontrollerinde konteyner ve oto tafl - yan tafl tlara dair 1 Temmuz 2014 tarihine kadar herhangi cezai ifllemler uygulanmayacak.

47 HabeR yılık tecrübe ve Profesyonel Çözüm: Eskişehirliler de y l nda Eskiflehir de brahim Uyar taraf ndan kurulan Eskiflehirliler Oto Fren Sistemleri Fiyat politikas, genifl ürün yelpazesi, servisteki kalite ve garantisi, teknolojik makine parkuruna katt RollTest Cihaz ile ilklere imza at yor. Eskiflehir den Gebze ye geldikten k sa sürede kurumsal geliflimini tamamlayan firma 40 y l aflk n tecrübe ve kalitesiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Önder ve Ender Uyar kardefller taraf ndan iflletilen Eskiflehirliler de Man - Mercedes -BMC-Volvo -Cargo -Scan a -Daf -Dodge -Renault gibi tüm marka model a r vas ta araçlar n Balata,Ventil, Fren,Kampana, Disk, Körük, Dingil gibi Fren Sistemleri, Yedek parça toptan ve Parekende sat fl ve Servis hizmetini sunuluyor. Tüm ürünlerinde Türkiye'nin önde gelen markalar n kalitesini sizlere sunan Eskiflehirliler Oto: Balata'da :Erka, Befly ld z, Frasle, Befler, Wellpart, TRW, Textar, Ferodo, Ventil Sistemleri Orjinal Grup da: :Wabco, Knorr, Bromse, Holdex, Ventim Sistemleri ve Tamir Tak mlar nda: F.S.S., Yön, Ö.F.S. Fren Kampana ve Disklerinde: Eku, Eker Fren Körüklerinde :Arfesan,Orsan Dingil Yedek Parçalar nda: BPWve SAF, markalar n n ürünlerini satmaktad r. Gürbulak kendini yeniliyor G ÜRBULAK Nakliyat ile karfl l kl büyüdüklerini söyleyen Ender Uyar Gürbulak Nakliyat ile ticari iliflkilerde hiç bir sorun yaflam yoruz. Kendileri ile dostane iliflkilerimiz var. Kendini yenileyen kurumsal bir firma. Önünü görerek sürekli istikrarl bir flekilde büyüyorlar. Ahde vefa duygular na büyük önem veriyorlar. Kendilerine çal flma hayatlar nda baflar lar diliyorum fleklinde konufltu

48 48 Haber Garajın yükünü çekiyor YILLIRDIR bizimle çal flan personellerimizden Muhlis Çakan, Merkezi Dilovas nda kurulu olan firmam zda Boser Sorumlusu olarak görev yap yor. Merkez garaj m zda bulunan 45 ton ton kald rma kapasiteli elleçleme makinasinin yan s ra 12 ton ve 3 ton kald rma kapasiteli Elleçleme makinas bulunuyor. Garajdaki ifl yükünün büyük k sm n kulland Elleçleme makinalar ile çeken Muhlis Çakan, Gürbulak Nakliyat da uzun süredir çal fl yorum. Patronlar m z bizlerle yak n iliflkiler içinde, bizlerde onlar n bize olan güvenlerini bofla ç karmamak için gayret gösteriyoruz. Hep birlikte büyümek bize mutluuk veriyor. Garajda sorunsuz ifl yapmak için tüm gayretimi gösteriyorum fleklinde konufltu

49 haber 49 Gelenek sürüyor Her yıl olduğu gibi bu yılda 11 Ayın Sultanı Ramazan ayı öncesi tüm personelimize ramazan kumanyası dağıttık 1 1 AYIN Sultan Ramazan ay öncesi her y l oldu u gibi bu y lda personel ve floför kadromuza Ramazan Kumanyas da t m gerçeklefltirdik. Konu ile ilgili olarak aç klama yapan Gürbulak Nakliyat Yönetim Kurulu üyesi Burhan Çakan Gürbulak Nakliyat olarak sosyal sorumluluk projelerine büyük önem veriyoruz. Özellikle Türkiye de önde gelen konteyner tafl maca firmalar aras nda yer almam zda çal flanlar m z n eme i oldukça büyük. Bizler kendilerine önem veriyoruz. Personellerimizin mutlu olmas bizler için çok önemli. Bu Ramazan ay öncesi de bütün personel kadromuza Ramazan kumanyas da tarak onlar n her zaman yanlar nda oldu umuzu gösterdik. dedi

50 50 Haber - REKLAM Bizi tercih etti G ÜRBULAK Nakliyat ailesi olarak müflteri pörföyümüzü her geçen gün geniflletiyoruz. Bir çok uluslararas firman n nakliyat iflini alan firmam z Gürbulak Nakliyat son olarak Pakmaya ile anlaflma sa layarak müflteri pörtfölümüzü genifllettik PAKMAYA HAKKINDA Kuruluflundan 1980 y l na kadar yo un bir çal flmayla Türkiye maya pazar n gelifltiren Pakmaya, bu tarihten sonra dikkatini ihracat pazarlar na yöneltmifltir. Gerek ürün, gerekse hizmet kalitesini sürekli iyilefltirme yönünde yap lan çal flmalar ve buna paralel olarak dinamik ve deneyimli ihracat ekibinin pazarlama faaliyetleri sonucunda, Pakmaya markalar bugün dünyan n alt k tas nda 100 ü aflk n ülkede tan nmakta ve kullan lmaktad r.

çindekiler Y ll k Rapor 2006

çindekiler Y ll k Rapor 2006 çindekiler Y ll k Rapor 2006 Bölüm I: SUNUfi 6 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 7 Ola an Genel Kurul Gündemi 8 Garanti Hakk nda 10 Özet Finansal Bilgiler 12 Garanti'nin Vizyonu, Misyonu, Stratejisi

Detaylı

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek Ayfle Kulin den RTÜK üyelerine flikâyet var sayfa 14 te BU GECEN N KORSAN I YOK! RATEM N korsana karfl düzenledi i Akl ma Bir Fikir Geldi iletiflim fikirleri yar flmas nda muhteflem final. Kültür ve Turizm

Detaylı

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı?

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı? Temmuz-A ustos-eylül 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 41 İnsanoğlunun En Eski Serüveni Yolculuk Nasıl Olmalı? Dimes Sial d Or Yarışması ndan birincilik ödülü kazandı. Dünya Meyve Suyu Kongresi

Detaylı

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Y az sona ermek üzere. Sonbahar kap da. K sa süre içinde yollar, a açlardan düflmüfl sar yapraklar kaplayacak. lkbahara kadar sürecek bir dinlenme dönemine

Detaylı

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak-fiubat 2008 Say : 80 fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Yaz s 6. sayfada BAfiYAZI Gerçek demokrasi ve özgürlük için... Merhaba

Detaylı

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti Genel Kurul 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola- an Genel Kurulu 15 flubat 2014 Cumartesi günü Mimarlar Odas zmir fiubesi Mimarl k

Detaylı

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922 Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri öğrenimin sınırı ne olursa olsun, ilk önce ve herşeyden önce Türkiye'nin bağımsızlığına, kendi benliğine milli geleneklerine düşman olan bütün unsurlarla

Detaylı

AZ ENERJ GÜVENL GELECEK

AZ ENERJ GÜVENL GELECEK ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE N N 3 AYLIK TEMAT K YAYINIDIR. EYLÜL 2011 Yönetim Kurulu Baflkan Kubilay ULU Genel Koordinatör Meltem YILMAZ Yönetim Adresi XPS ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE fierifali Çiftli

Detaylı

GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK...

GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK... Mersin Tabip Odas Bülteni GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK... server tan ll mers n de Aile Hekimli i Nereye? hek ml k mesle nde türk kad n Mersin ve Çevresinin Arkeolojik Zenginli i L KYA YOLU Evliya Çelebi

Detaylı

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Mart 2009 TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON TURCom dan yeni ürün;

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL UNICEF:ÇOCUKLARA GELECEK SA LAMA ÇABASINDA 60 YIL Konuk Baflyazar Prof. Dr. hsan Do ramac York taki UNICEF binas nda bir

Detaylı

dergi Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 Mustafa Kemal Atatürk - 1922

dergi Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 Mustafa Kemal Atatürk - 1922 dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 1967 Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir Mustafa Kemal Atatürk - 1922 Bir ülkeyi

Detaylı

JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM

JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM Ç NDEK LER [ S o r u - 1 ] hracat n kazan mlar nelerdir? 2 [ S o r u - 2 ] Japon pazar n n cazibeleri nelerdir? 4 [ S o r u - 3 ] Japon pazar nda baflar l olman n anahtar

Detaylı

Türkan Saylan n an s na...

Türkan Saylan n an s na... G Ü N D E M Türkan Saylan n an s na... M.Ö. 427 ve M.Ö. 347 y llar aras nda yaflam fl olan Sokrates in ö rencisi ve Aristoteles in hocas Eflatun böyle demifl. Ayd n olmak, toplumun egemen ideolojisinden

Detaylı

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE Bir kez daha tekrarlamakta yarar var. Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birli i (TMMOB) 7303 say l Yasa, 66 ve 85 say l Kanun Hükmünde Kararnamelerle de iflik 6235 say l Yasayla 1954 y l

Detaylı

DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER

DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA Ülkemiz için önemli bir sorun olan Do u ve Güneydo u Anadolu'daki durumun normalleflmesi ve kalk nmaya katk da bulunacak

Detaylı

15 Ocak ta nerde olursan z olun, hangi kurumda çal fl rsan z çal fl n bu gidifle dur diyelim. Hizmetten do an gücümüzü kullanal m.

15 Ocak ta nerde olursan z olun, hangi kurumda çal fl rsan z çal fl n bu gidifle dur diyelim. Hizmetten do an gücümüzü kullanal m. TÜRK YE AYLIK YAYIN ORGANI ÜCRETS ZD R YIL: 5 SAYI: 49 OCAK 2008 Büyük bir sevdan n ad... Gazetesi "Milli fiairimiz Mehmet Akif Ersoy u ölümünün 71. Y l dönümünde and k. Uyar yoruz! Kamu çal flanlar, sosyal

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. ÇALIfiMALARI

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. ÇALIfiMALARI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2001 YILI ÇALIfiMALARI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2001 YILI ÇALIfiMALARI TÜS AD, Anayasa n n ve Dernekler Kanunu nun ilgili hükümlerine uygun

Detaylı

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz!

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! Bas n Aç klamas Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! De erli Meslektafl m z; Merkezi idare taraf ndan gündeme getirilen yasa taslaklar ile yürürlü e konulan yasalar ve yönetmelikler; bir yandan ülkemizdeki

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR!

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! Her Çocuk çin Sa l k, E itim, Eflitlik, Koruma NSANLI IN GEL fimes KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! Bu yay n K z Çocuklar

Detaylı

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU Ça dafl Anlamda Türkiye de Ö retmenin Sayg nl Kavram n n Do ufluna Elefltirel Bir Bak fl Prof. Dr. Yahya AKYÜZ E itim ve Ö retmen Yetifltirmede Yeni E ilimler Doç. Dr. Selahattin TURAN E itim Fakültelerinin

Detaylı

Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir.

Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir. Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir. Oyuncu, yazar ve yönetmen Ege Maltepe (Tiyatro 2006), sanat hayat n ABD de sürdürüyor. 14 Yaz p yönetti iniz

Detaylı

Manisaspor Kulübü Yay n Organ d r Say : 59 Para le Sat lmaz

Manisaspor Kulübü Yay n Organ d r Say : 59 Para le Sat lmaz SAYFA 01 GÜLLÜ geliyor GÜLLÜ Bursa Merinos, Bucaspor ve Dinarsu Bayan futbol tak mlar n n kadrolar na katmak için kap s n afl nd rd klar 13 yafl ndaki Güllü Türel "Manisa dan baflka yerde futbol oynamam"

Detaylı

DO U AVRUPA DA VE TÜRK YE DE DIfi KAYNAK KULLANIMININ AVANTAJLARI VE SORUNLARI

DO U AVRUPA DA VE TÜRK YE DE DIfi KAYNAK KULLANIMININ AVANTAJLARI VE SORUNLARI DO U AVRUPA DA VE TÜRK YE DE DIfi KAYNAK KULLANIMININ AVANTAJLARI VE SORUNLARI Av. HAKAN HANLI I. Genel Bak fl : D fl Kaynak Kullan m 1. D fl Kaynak Kullan m nedir? D fl kaynak kullan m, iflletme sürecinde

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları N SAN 2013 SADIK ÇULCUOĞLU Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları BAŞAK SELÇUK ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI H em bireysel hem kurumsal yat

Detaylı

bilkent ten sonra... Edebiyat sayesinde dünyaya olan duygusal bak fl n z kaybetmiyorsunuz. Kürflad Uygunlar

bilkent ten sonra... Edebiyat sayesinde dünyaya olan duygusal bak fl n z kaybetmiyorsunuz. Kürflad Uygunlar bilkent ten sonra... Edebiyat sayesinde dünyaya olan duygusal bak fl n z kaybetmiyorsunuz. Amerikan Kültürü ve Edebiyat Bölümü nden 1995 te diploma alan Kürflad Uygunlar, AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.fi.

Detaylı