Geli ş Tarihi:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Geli ş Tarihi:"

Transkript

1 TARIM BILIMLERI DERGISI 2003, 9 (2) Kesikköprü Baraj Gölü'nde Bir Kafes i şletmesinde Gökku şağı Alabal ığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Yeti ştiricili ğ inin Zooplanktona Etkisi * Ilknur KARACA' Serap PULATSÜ 2 Geli ş Tarihi: Özet: Kesikköprü Baraj Gölü'nde yakla şı k 55 ton kapasiteli bir kafes i ş letmesinin al ı c ı ortamdaki zooplankton üzerine etkisini tespit etmek için, üç istasyonda (kafes, kafesten 15 ve 60 m. uzakta olan), 11 ay süreyle zooplankton birey say ı lar ı ve kompozisyonu belirlenmi ştir. Zooplankton birey say ı lar ı istasyonlar aras ı nda istatistiki aç ı dan önemli seviyede farkl ı l ı k göstermi ştir (p<0,05). Zooplankton birey say ıs ı n ı n ve kompozisyonunun a ğ ustos ve aral ı k aylar ı d ışı nda kafes istasyonunda azald ığı belirlenmi ştir. Ara şt ırmada zooplankton birey say ı s ı, en dü şük 8421 adet/m 3 ile şubat ay ı nda kafes istasyonunda, en yüksek adet/m 3 ile ekim ay ı nda kafesten 60 m uzakta seçilen istasyonda bulunmu ştur. Ara ştı rma periyodunca bütün istasyonlarda Rotifera üyelerine %90'dan fazla rastlanm şt ı r. Rotifera üyeleri ise, ço ğ unlukla Keratella ve Polyarthra cinslerinden olu şmu ştur. Anahtar Kelimeler: Kesikköprü Baraj Gölü, gökku şağı alabal ığı, kafeslerde bal ı k yetiştiricili ği,zooplankton The Effect of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum,1792) Culture on Zooplankton in a Cage Farm, Kesikköprü Dam Lake Abstract: The effect of rainbow trout culture on zooplankton was investigated at three stations (cage station, distancel5 and 60 metres from the cage station) in a cage farm of about 55 ton capacity, during 11 months in Kesikköprü Dam Lake. The difference of zooplankton abundance between stations were found to be statistically significant (p<0,05). The abundance and composition of zooplankton were found to be lower at the cage station except august and december than the other stations. Zooplankton abundance was the lowest (8421 individual/m 3) in february at cage station and the highest ( individual/m 3) in october at the station selected 60 m distance from the cage station. The percentage of rotifers was the highest in all stations, composing more than 90% of the individuals counted. The rotifer community consisted mostly of Keratella and Polyarthra spp. Key Word: Kesikköprü Dam Lake, rainbow trout, cage culture, zooplankton Giri ş Artan nüfusun besin ihtiyac ı na önemli bir alternatif su ürünleri üretimidir. Dünya su ürünleri üretim miktar ı y ı ll ı k 120 milyon ton civar ı ndad ır. Bu üretimin yakla şı k %24'ü yeti ştiricilik yolu ile elde edilmektedir. Ülkemizde su ürünleri üretim alanlar ı 26 milyon hektar ı aşm ışt ı r. Bugün su ürünleri üretimimizin yakla şık %80'i deniz, %10'u içsu, %10'u ise yeti ştiricilikten olu şmaktad ır. Son y ı llarda yeti ştiricili ğin geliştirilmesi amac ıyla baraj göllerimizin yüzey alan ı n ın /011 kafes bal ı kç ı l ığına ayr ı lm ışt ı r. Yeti ştiricilik yöntemlerinden birisi olan a ğ kafeslerde bal ı k yeti ştiricili ği, içsularda gökku şa ğı alabal ığı üzerinde yo ğ unla şmışt ı r (Anonim 2000). Bal ı klar ı n yoğun yeti ştiricili ğ i, yeti ştirildikleri alanlarda kirlenmeye sebep olabilmektedir. Kafeslerde yeti ştiricilikten kaynaklanan at ı klar, tüketilmeyen yem ve bo şalt ı m ürünleri olarak aç ığa ç ı kan maddelerdir. Kafeslerde bal ık yeti ştiriciliğinden kaynaklanan organik at ı klar ın sebep oldu ğu etkiler, bal ı k çiftli ğinin büyüklüğüne ve suyun ak ı nt ı h ı z ı ve şekline, su de ğ i şim oran ı, tabakala şma, toplam su hacmi gibi ortam ı n hidrografik özelliklerine ba ğ l ı olarak de ğ i şmektedir (Beveridge 1984, Beveridge ve Phillips 1993, Stewart 1997). Zooplanktonik organizmalar birincil tüketicilerdir ve besin zincirinin önemli bir halkas ı n ı olu ştururlar. Zooplanktonik organizma türleri, say ı lar ı bulunduklar ı ortam ın su kalitesinin de ğerlendirilmesinde gösterge (indikatör) olarak kullan ılan canl ı gruplar ından birisidir (Verma ve ark. 1987). Kafeslerde bal ı k yeti ştiriciliğinin ve sebep olabilece ğ i ötrofikasyonun zooplanktonik organizmalar ın bolluk, biyomas ve tür çe şitliliğini de ğ i ştirebilece ğ i ifade edilmi ştir (Verma ve ark.1987, Cornel ve Whoriskey 1993, Weglenska ve ark. 1987). Cornel ve Whoriskey (1993), Kanada'da Passage Gölün'de kafeslerde gökku şa ğı alabal ığı yeti ştiricili ğinin etkisi üzerine yapt ı klar ı çal ışmada, üç istasyonda Doktora Tezi'nden haz ı rlanm ışt ı r 1 Gazi Only. Eğitim Fak. Biyoloji E ğ itim Bölümü-Ankara 2 Ankara Only. Ziraat Fak. Su Ürünleri Bölümü-Ankara

2 KARACA, İ. ve S. PULATSÜ, "Kesikköprü Baraj Gölü'nde bir kafes i şletmesinde gökku şağı alabal ığı (Oncorhynhus mykiss 175 Walbaum, 1792) yeti ştiricili ğ inin zooplanktona etkisi" zooplanktonik organizmalar ı n yakla şı k %90'n ı n ı Daphina türlerinin olu şturdu ğunu, di ğer organizmalar ı n ise Cyclops, Chaoborus ve Diaptomus türleri oldu ğunu tespit etmi şlerdir. Bütün istasyonlarda Daphnia'n ı n yüzeyde (0-7m), 7-14m derinli ğe göre daha yo ğun oldu ğunu, yaz ı n kontrol istasyonuna göre kafeslerde Daphnia'n ı n önemli ölçüde azald ığı n ı belirlemi şlerdir. Ara şt ı rmada toplam zooplankton yoğ unluğunun adet/m 3 aras ında değ i ştiğ i bildirilmi ştir. Weglenska ve ark. (1987), Polonya'da kafeslerde gökku şa ğı alabal ığı yeti ştiricili ğinin yap ı ld ığı ve bu nedenle ötrofikasyonun h ızland ığı Globokie Gölü'nde, seçilen iki istasyonda fitoplankton ve zooplankton topluluklar ı nda bolluk ve tür de ğ i şimlerinin oldu ğunu tespit etmi şlerdir. Zooplanktonlardan Daphnia ve Calanoid bireylerinin bolluk ve biyomas ı azal ırken, predatör ve ötrofik formlardan Rotifera, Cladocera ve Ciliata türlerinin bolluk ve biyomas ı n ın art ış gösterdi ğini ve Rotifera bollu ğunu ise adet/l olarak bildirmi şlerdir. Verma ve ark. (1987), Hindistan'da be ş adet içsu sisteminde yürüttükleri bir ara şt ı rmada, sucul sistemlerin kirlenme düzeylerinin belirlenmesinde zooplanktonik organizma gösterge türlerinden yararlanm ışlard ı r. Araşt ı rmada Rotifera üyelerinin en temiz ara şt ı rma alan ı nda en fazla türe sahip oldu ğu, C/adocera'dan Daphnia ve Copepoda'dan Cyclops türlerinin de kirlili ğe nassas olduğu ve temiz ya da az kirlenmi ş sularda bulundu ğ u kaydedilmi ştir. Demir ve ark. (2001), Kesikköprü Baraj Gölü'nde 30 ton kapasiteli bir kafes ünitesinde gökku şağı alabal ığı yeti ştiricili ğinin ortama etkilerini ara şt ı rd ı klar ı çal ışmalar ı nda; Rotifera (16 tür), Cladocera (3 tür), Copepoda (2 tür) üyelerine rastlam ışlard ır. Aylara bağ l ı olarak yap ı lan (ocak, nisan, ağ ustos, kas ı m) bu çal ışmada, zooplankton yoğunlu ğ unun her ay kafes istasyonunda di ğer iki istasyondan daha yüksek oldu ğ u ve bu farkl ı l ığın ocak ve nisan aylar ında istastiki aç ı dan önemli oldu ğunu tespit etmi şlerdir. Ara şt ı rma periyodunca zooplanktonlar ı n %90'dan fazlas ı n ı n Rotifera üyelerinden meydana geldi ğ ini saptam ışlard ı r. Rotifera üyelerinin ço ğunu s ı ras ıyla Polyathra, Keratella ve Branchionus türlerinin olu şturdu ğ unu belirlemi şlerdir. Yiğ it (1998), Kesikköprü Baraj Gölü'nde zooplanktonik organizma türlerini ve mevsimsel da ğı l ı mlar ı n ı 6 istasyonda incelemi ş; organizmalar ı n toplam birey say ı lar ı n ı n (adet/m 3) %35'ini Copepoda, 33'nü Rotifera ve %32'sini Cladocera üyelerinin olu şturdu ğunu bildirmi ştir. Birey say ı s ı n ı adet/m 3 ile ekim ay ı nda en fazla, adet/m3 ile a ğustos ay ı nda en dü şük olarak bulmu ştur. Zooplanktonik organizmalar ı n birey say ı lar ı n ı n ilkbahar ve sonbahar olmak üzere iki art ış, yaz ve k ış olarak iki azalma şeklinde mevsimsel de ğ işim gösterdi ğ ini belirlemi ştir. Ülkemizde kafeslerde bal ı k yeti ştiricili ğinin yap ı ld ığı içsu alanlar ı ndan birisi de Kesikköprü Baraj Gölü'dür. Gölde kafeslerde alabal ık yeti ştiricili ği yapan 5 i şletme bulunmaktad ı r (Şekil 1). Bu çal ışma ile, bu i şletmelerden 55 ton kapasiteli bir kafes ünitesinin (V No'lu i şletme) zooplanktonik organizmalar ın birey say ı lar ı n ı ve kompozisyonunu etkileyip etkilemedi ğ inin ortaya konmas ı amaçlanm ışt ı r. Materyal ve Yöntem Kesikköprü Baraj ı, Ankara'n ı n 110 km güneydoğusunda, Hirfanl ı Baraj ı 'n ı n 25 km mansab ı nda, K ız ı l ı rmak nehri üzerinde 1966 y ı l ı nda kurulmu ştur. Baraj 39 23" Kuzey enlemleri, Doğ u boylamlar ı aras ı nda denizden 785m yüksekliktedir. Baraj Gölü toprak-kaya dolgu tipinde, 6,50km 2 alana, 95,00 hm 3 hacme sahip, sulama ve enerji amac ı ile kurulmu ştur (Anonim 1992). Ara şt ı rman ın yap ı ld ığı gökku şağı alabal ığı kafes i şletmesi 1996 y ı l ında üretime ba şlam ışt ır. I şletmenin kapasitesi yakla şı k 55 ton olup, 5x5x5 boyutlar ı nda yüzer ağ kafeslerden olu şmu ştur. Ara şt ı rma Kesikköprü Baraj Gölü'nde belirlenen 3 istasyonda yürütülmü ştür. Bunlardan 1. istasyon kafes istasyonu (V No'lu i şletme), di ğer iki istasyon ise Hirfanl ı Baraj Gölü'nden Kesikköprü Baraj Gölü'ne do ğru olan ak ı nt ı yönünde kafesten 15 m. ve 60 m. uzakta seçilen istasyonlard ı r. İstasyonlar aras ı mesafenin seçiminde Brown ve ark. (1987) ile Gowen ve McLusky (1988) 'nin ara şt ı rmalar ı nda belirtti ği prensipler esas al ı nm ışt ı r. Ara şt ı rma şubat-aral ık 2000 tarihleri aras ı nda belirlenen istasyonlarda 11 ay süreyle yürütülmü ştür. Ocak 2000'de hava ko şullar ı n ı n olumsuzlu ğ u nedeniyle araziye gidilememi ştir. Zooplankton örnekleri 11 ay süreyle, her üç istasyondan ve iki şer kez 10 m. derinlikten 30 pm gözenek büyüklü ğünde, 40 cm çap ı ndaki plankton kepçesi ile vertikal çekimle al ı nm ış ve etiketli 250 ml. lik kavanozlara aktar ılarak %4'lük formaldehit ile fikse edilmi ştir (Edmondson 1959, Lagler 1956). Laboratuvara getirilen zooplankton örnekleri cins düzeyinde Edmondson (1959), Harding ve Smith (1974), Koste (1978) `dan yararlan ı larak binoküler mikroskopta teshis edilmi ştir. Her istasyondan al ı nan zooplankton örnekleri say ı m işlemi için 250 ml'lik cam kavanozlara al ı narak saf su ile 250 ml'ye tamamlanm ış, kavanozdan 1cc al ı narak say ı m hücresinde organizmalar ı n say ı m ı yap ı lm ıştı r. Bu i şlem 5 kez tekrarlanm ışt ır. 1m 3 sudaki birey say ı s ı Akbay (1997)'ye göre bulunmu ştur: 1m 3birey say ı s ı 250xlcc'deki ortalama birey say ı s ı 2 rr r2 h x 1m 3 Zooplanktonik organizmalara ili şkin veriler, aylara ve istasyonlara göre de ğerlendirilmi ştir. Ara şt ı rmada kullan ı lan istatistiki analizler Düzgüne ş ve ark. (1983)' n ı n belirtti ğ i esaslara göre yap ı lm ışt ı r. Bulgular ve Tart ış ma Şubat Aral ık 2000 tarihleri aras ında yürütülen bu araşt ı rmada, zooplanktonik organizma gruplar ı n ı n birey say ı lar ı n ı n aylara göre de ğ işimi incelendi ğ inde, birey say ı - lar ı n ı n haziran ve ekim olmak üzere y ı lda iki kez art ış gösterdi ği belirlenmi ştir (Çizelge 1). Ara şt ı rman ı n yürütüldü ğ ü

3 176 TARIM BILIMLERI DERG İS İ 2003, Cilt 9, Say ı 2 Şekil 1. Kesikköprü Baraj Gölü ve seçilen istasyonlann konumu 11 ayda zooplanktonik organizmalar ın birey say ı lar ı n ı n istasyonlara ba ğ l ı değişimi istatistiki aç ıdan önemli bulunmuştur. Çizelge 1'de herbir ay için ayr ı ayr ı olmak üzere, farkl ı büyük harfi olan ortalama de ğerler aras ındaki farkl ı l ı k istatistiki aç ıdan önemli düzeydedir (p<0,05). Zooplankton ortalama birey say ısı, en dü şük 8421 adet/m 3 ile şubat ay ında kafes istasyonunda, en fazla adet/m 3 ile ekim ay ında 3. istasyonda tespit edilmiştir. (Şekil 2). Zooplankton birey say ı lar ı n ın istasyonlara göre y ı ll ı k oransal da ğ ı l ı mlar ı dikkate al ınd ığında, %30'u 1. İstasyonda, %33'ü 2. istasyonda ve %37 si 3. istasyonda bulunmuştur. Teşhis edilen organizmalar ın y ı ll ık ortalamalar ı yani toplam 11 ay boyunca ve 3 istasyondaki de ğerleri dikkate al ı nd ığı nda, zooplanktonlar ın %99'unu Rotifera, %1'ini ise Cladocera ve Copepoda oluşturmaktad ı r (Şekil 3). Bu çal ışmada, Rotifera, Cladocera ve Copepoda'ya ait toplam 19 cins düzeyinde organizma te şhis edilmi ştir. Bu organizmalardan 15 cins Rotifera, 2 cins Cladocera ve 2 cins Copepoda üyeleridir. Zooplankton birey saylar ı n ın cinslere, aylara ve istasyonlara göre da ğı l ı m ı Çizelge 2.'de sunulmu ştur. Ara ş- t ırma periyodunca en fazla bulunan Rotifera şubesinin aylara ve istasyonlara göre birey say ılar ın ın değ işimi incelendiğinde, Rotifera bireyleri en fazla adet/m 3 ile ekim ay ında kafese 60m uzakta seçilen 3. istasyonda, en az ise 8421 adet/m 3 ile şubat ay ında 1. istasyon olan kafes işletmesinde bulunmu ştur. Rotifera üyelerine ara şt ı rman ı n tüm aylar ında rastlanm ışt ı r. Birey say ısı en az olan cins ise, 2. istasyonda bulunan 100 adet/m 3 ile Cyclops'tur. Araşt ırma süresince üç istasyondaki toplam birey say ıs ı adet/m 3 olup, en bask ın cinsin %43 ile Keratella olduğu, bunu %41 ile Polyarthra, %8 ile Syncheata ve %2 ile Bosmina'n ı n izlediği belirlenmiştir. Araşt ırmada en fazla birey say ısına sahip cins olan Keratella'n ı n birey say ıs ı n ın ağustos, eylül, aral ık hariç diğer aylarda, Polyathra'n ı n birey say ı s ı n ı n ise haziran, ağustos, aral ı k d ışında diğer aylarda 3. istasyonda di ğer iki istasyondan daha fazla oldu ğu tespit edilmi ştir. Keratella ve Polyathra en fazla ekim ay ında 3. istasyonda, en az ise şubat ay ı nda 1. istasyonda bulunmu ştur. Cladocera üyelerinin aylara ve istasyonlara göre birey say ılar ın ın değ işimi incelendi ğinde, Cladocera üyelerinin en fazla 7395 adet/m 3 ile a ğustos ay ı 3. istasyonda oldu ğ u saptanm ışt ı r. Araşt ırma periyodunun büyük bir bölümünde 1. istasyonda, nisan ay ında 2. istasyonda, nisan ve may ıs aylar ında ise 3. istasyonda Cladocera üyelerine rastlanmam ışt ı r. Çizelge 2'den görülece ği üzere, Copepoda tak ı m ı bireylerine k ış ve bahar aylar ı ile temmuz ay ında her üç istasyonda da rastlanmazken, bu tak ıma ait en fazla birey say ısı 503 adet/m 3 ile aral ık ay ında 2. istasyonda belirlenmiştir.

4 KARACA, 1. ve S. PULATSÜ, "Kesikköprü Baraj Gölü'nde bir kafes i şletmesinde gökku şağı alabal ığı (Oncorhynhus mykiss 177 Walbaum, 1792) yeti ştiriciliğinin zooplanktona etkisi" Çizelge 1. Kesikköprü Baraj Gölü' nde ortalama zooplankton birey say ı lar ın ın aylara ve istasyonlara göre de ğ işimi Ay Istasyon Ort.Değer (adet/ m3) ±210,99 c Şubat t77,46 B ±87,96 A ±136,86 c Mart ±134,62 B t 192,98 A ±10,24 c Nisan ±168,98 A ±175,87 B t 122,00 Mayis ±121,16 B ±305,94 A t475,17 A Haziran ±168,88 c t111,15 B ±245,33 c Temmuz ±142,86 B t 114,91 A ±232,84 A Ağustos %183,36 B ±901, %83,37 c Eylül ±212,65 B ±578,25 A ±278,89 B Ekim ±139, ±278,20 A ±39,68 Kasim ±201,43 B t181,39 A ±291,09 A Aralik ±264,85 B ±75,15 c A, B, C: Değişik harfleri ta şıyan istasyonlar aras ındaki fark 0.05 düzeyinde önemlidir. Ara şt ırmada te şhis edilen zooplankton cins say ılar ı n ı n aylara ve istasyonlara göre de ğ işimi Şekil 4'de gösterilmi ştir. istasyonlardaki zooplankton cinslerinin say ıs ı 3-9 aras ında değ işim göstermi ş; cins say ıs ı n ın en az oldu ğ u 1.istasyonda may ıs ay ında 3 adet cins saptanm ışt ı r. Kesikköprü Baraj Gölü'nde yürütülen bu çal ışmada, zooplankton birey say ıs ı (adet/m 3) tüm aylarda seçilen istasyonlar aras ında farkl ı l ık göstermi ş ve bu farkl ı l ıklar istatistiki aç ıdan önemli bulunmu ştur. Kafes istasyonunda ortalama birey ve cins say ısı n ın, ağustos ve aral ık aylar ı d ışında di ğer iki istasyondan daha dü şük olduğu belirlenmi ştir. Kafes yeti ştiriciliğinin yap ıld ığı tatl ısu sistemlerinde Verma ve ark. (1987), Comel ve Whoriskey (1993), Weglenska ve ark. (1987) taraf ından yap ılan araşt ı rma sonuçlar ı da kafes sisteminin zooplanktonlar ın birey say ıs ında azalmaya sebep oldu ğunu göstermi ştir. Demir ve ark. (2001) taraf ından, Kesikköprü Baraj Gölü'ndeki 30 ton kapasiteli ba şka bir kafes i şletmesinde ise, kafes istasyonunda zooplanktonlar ın birey say ısı nda art ış olduğu belirlenmiştir. Yiğit (1998), Kesikköprü Baraj Gölü'nde zooplanktonik organizmalar ın mevsimsel değ işiminin araşt ı r ılmas ına yönelik çal ışmas ında, zooplanktonik organizmalar ı n mevsimsel de ğ işim gösterdi ğini, ilkbahar ve sonbahar Şekil 2. Zooplankton birey say ı lar ı n ı n aylara ve istasyonlara göre değ işimi 1.1âasycn 2 İstasycn 3. İstEsycn Rdikra O Clatosta O CgoEçoda Şekil 3. Zooplankton birey say ı lar ı n ın istasyonlara göre değ işimi Zooplankton ci Ş MNMHT A E Nar O 3.ist 102ist Şekil 4. Zooplanktonik organizma cins say ı lar ı n ı n aylara ve istasyonlara göre de ğ işimi 1.ist

5 Çizelge 2. Kesikköprü Baraj Gölü'nde zooplankton birey say ı lar ı n ı n (adet/m3) aylara, istasyonlara ve cinslere gore da ğı l ı m ı Organizma Rotifera Ay Ş ubat Mart Nisan May ı s Haziran Temmuz istasyon Anuracopsis Ascomorpha Asplanchna Branchionus Cephodella Collotheca Colurella Keratella Lecane Lepadella Notholca Polyarthra Pompholx Syncheata Testidunella Toplam Cladocera Bosmina Ceriodaphnia Toplam Copepoda Cyclops Naupli Toplam TARIM B İ L İ MLER İ DERG İ S İ 2003, Cilt 9, S ay ı 2

6 Çizelge 2 (Devam ı). Kesikköprü Baraj Gölü'nde zooplankton birey say lar ı n ı n (adet/m 3) aylara, istasyonlara ve cinslere gore da ğı l ı m ı Ay Ağ ustos Eylül Ekim Kas ı m Aral ı k istasyon Toplam Organizma Rotifera Anuracopsis ,2 Ascomorpha Asplanchna Branchionus Cephodella Collotheca Colurella Keratella Lecane Lepadella Notholca Polyarthra Pompholx Syncheata Testidunella Toplam Cladocera Bosmina Ceriodaphnia Toplam Copepoda Cyclops Naupli Toplam

7 180 TARIM BILIMLERI DERGISI 2003, Cilt 9, Say ı 2 olmak üzere y ılda iki kez art ış oldu ğunu ve en fazla birey say ıs ına ekim ay ında ( adet/m 3) ula şt ığı n ı belirtmi ştir. Ara şt ı rmam ızda da zooplanktonlar ın birey say ıs ı n ı n en fazla ekim ay ı nda oldu ğ u tespit edilmi ştir tarihleri aras ında kafes i şletmesi kurulmadan önce gölde yap ılan çal ışmada; kafes işletmesinin kuruldu ğu alana yak ın olan istasyonda birey say ısı n ın adetinn 3 olduğu saptanm ışt ı r (Yi ğ it 1998). Bu çal ışmada ise kafes istasyonunda zooplanktonlar ın toplam say ıs ı, adet/m 3 olarak bulunmuştur ve bu say ı diğer ara şt ı rmada bulunan değerden oldukça dü şüktür. Ara şt ı rmam ızda Rotifera, Cladocera ve Copepoda üyelerine rastlanm ışt ır. Kesikköprü Baraj Gölü'nde yürütülen farkl ı çal ışmalarda da (Demir ve ark. 2001, Yi ğ it 1998) ayn ı tak ı m ve şube üyeleri tespit edilmi ştir. Weglenska ve ark. (1987) taraf ından, kafeslerde gökku şa ğı alabal ığı yeti ştiricili ği yap ı ld ığı ve Polonya'da bulunan Globokie Gölü'nde, zooplankton gruplar ı aras ı nda Cladocera ve Ca ğanoidlerin besin olarak tercih edilen büyük zooplanktonlar oldu ğu için say ı lar ı n ın azald ığı, fakat daha küçük olan Rotifera üyelerinin say ı lar ın ı n artt ığı tespit edilmi ştir. Bu çal ışmada da, zooplanktonik organizma gruplar ı n ın birey say ı lar ına ili şkin da ğı l ı m dikkate al ı nd ığı nda %99'unu Rotifera, %l'i ise Cladocera ve Copepoda üyelerinin olu şturdu ğu belirlenmi ştir. Bu bulgular ayn ı baraj gölünde ba şka bir gökku şa ğı alabal ığı kafes i şletmesinde yap ılan ve en fazla bulunan grubun %90 ile Rotifera olarak belirlendi ğ i Demir ve ark. (2001)'in yapt ığı çal ışmayla paralellik göstermektedir. Ara şt ı rmam ızda Rotifera üyelerinden Keratella ve Polyatthra cinslerine her ay ve her istasyonda rastlanm ışt ır. En bask ı n cins %43 ile Keratella'd ı r. Bunu % 41 ile Polyathra takip etmektedir. Keratella cinsi ortam şartlar ına tolerans ı geni ş ve küçük bir form oldu ğu için yay ı l ışı fazlad ı r. Keratella cinsi kafeslerde bal ı k yeti ştiriciliğinin yap ı ld ığı ortamlarda yap ılan benzer ara şt ırmalarda da en çok bulunan zooplanktonik organizmalar aras ı ndad ı r (Weglenska ve ark. 1987, Demir ve ark. 2001). Besin olarak tercih edilebilen büyük zooplanktonik organizmalardan olduklar ı için Cladocera ve Copepoda üyelerine çok az rastlanm ışt ı r Kesikköprü Baraj Gölü'nün zooplanktonik organizmalar ı n ı n belirlenmesine yönelik çal ışmada (Yi ğ it 1998), Daphnia sp.'nin 3. bask ın canl ı grubu olarak bulunmas ına ra ğmen bu ara şt ı rma süresince seçilen istasyonlarda bu cinse ait bireylere rastlanmam ışt ır. Bu konuya ili şkin bulgumuz ile Daphnia cinsinin birey say ı lar ı n ı n kafeslerde gökku şağı alabal ığı yeti ştiricili ği ile azald ığı n ı n belirtildi ği Globokie ve Passage Gölü'ndeki ara şt ırma sonuçlar ı uyum göstermektedir. Bu çal ışmada, zooplankton cins say ı lar ı istasyonlar aras ında farkl ı l ık göstermi ş; cins say ı s ı ço ğ unlukla (ağustos ve aral ık aylar ı d ışı nda) kafes istasyonunda, diğer iki istasyondan daha az bulunmu ştur. Organizma cins say ıs ındaki bu azalma kafes i şletmelerinin zooplanktonlara etkilerini tespit etmeye yönelik ara şt ırmalarda da (Verma ve ark. 1987, Weglenska ve ark. 1987) belirlenen bir durumdur. Ötrofikasyonun kafeslerde alabal ı k yeti ştiricili ği ile h ızland ığı ifade edilen Globokie Gölü'nde, yüksek düzeyde ötrofık sularda rastlanan Keratella ve Bosmina cinslerinin say ısında art ış olduğ u belirtilmi ştir (Weglenska ve ark. 1987). Ara şt ı rmam ızda da Bosmina cinsinin birey say ısı n ın baz ı aylarda 2. ve 3. istasyonda kafesin bulundu ğu istasyondan yüksek bulunmas ı, bu organizman ın bolca tüketilmesi veya ak ı nt ı yönünde sürüklenmesi şeklinde aç ı klanabilir. Sonuç Ara şt ı rma periyodunun büyük bir bölümünde, Kesikköprü Baraj Gölü'nde gökku şa ğı alabal ığı yeti ştiriciliğinin yap ı ld ığı ve ara şt ı rman ı n yürütüldü ğ ü yakla şık 55 ton kapasiteli bir kafes i şletmesinden al ı nan örneklerdeki zooplankton cins ve birey say ı lar ı, kafeslerden 15m ve 60m uzakta seçilen di ğer iki istasyona göre daha dü şük bulunmuştur. Bu nedenle, sözkonusu kapasitedeki bir i şletmenin ortamdaki zooplanktonik organizmalar üzerinde lokal etkileri oldu ğu söylenebilir. Ancak konu ile ilgili belirgin sonuçlara mevsimsel değ işimlerin iyi bilindi ği ve de ğerlendirildi ği uzun-dönemli izleme programlar ı ile ulaşmak daha sa ğ l ı kl ı olacakt ı r. Kaynaklar Akbay, N Fitoplankton ve Zooplanktonlar ı n Hacim ve Ağı rl ı klar ı n ı n (biyomas) Hesaplanmas ı nda Geometrik Şekillerin Kullan ı lmas ı. Bay ı nd ı rl ı k ve iskan Bakanl ığı. DS İ Gen. Müd., 1-28, Ankara. Anonim, Türkiye'deki Barajlar ve Hidroelektrik Santraller. Bay ı nd ı rl ı k ve iskan Bakanl ığı DS İ Genel Müd., Ankara. Anonim, Ülkemiz Su Ürünleri Geli ştirme Stratejileri. T.0 Tar ı m ve Köyi şleri Bak. Koruma ve Kontrol Genel Müd. Yay. No: s. Beveridge, M. C. M Cage and Pen Fish Farming. Carrying Capacity Models and Environmental Impact. FAO Fish Tech. Pap (225), s 131, Roma. Beveridge, M. C. M. and M. J. Phillips, Environmental Impact of Tropical Inland Aquaculture. In R.S.V. Pullin, H. Rosenthal and J.L. McLean (eds.) Environmental and Aquaculture in Developing Countries. ICLARM Conf. Proc.,31: Brown, J. R., R. J. Gowen and D.S. McLusky, The effect of salmon farming on the benthos of a Scottish sea loch, J. Exp. Mar. Bio. Ecol., 109, Cornel, G. E. and F. G. Whoriskey, The effect of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) cage culture on the water quality, zooplankton, benthos, sediments of Lac du Passage. Quebec, Aquaculture, 109, Demir, N., M. K ı rka ğ aç, S. Pulatsü ve S. Bekcan, Influence of trout cage culture on the water quality, plankton and benthos in an Anatolian Dam Lake. The Israeli Journal of Aquaculture, 53 (3-4)

8 KARACA, İ. ve S. PULATSÜ, "Kesikköprü Baraj Gölü'nde bir kafes i şletmesinde gökku şağı alabal ığı (Oncorhynhus mykiss 181 Walbaum, 1792) yeti ştiriciliğ inin zooplanktona etkisi" Düzgüne ş, O., T. Kesici ve F. Gürbüz, istatistik Metotlar ı. Ankara Ünv. Ziraat Fak., Yay ı n no: 861, Ankara. Edmondson, W. T Freshwater Biology, Second Edition. John Wiley and Sons. Inc. Press., , Newyork. Gowen,R. J. and D. S. McLusky, How farm effect their surrundings. Fish Farmer, September/ October, 33-34, Harding, J. P. and W. A. Smith, A Key to The British Freshwater Cyclopoid and Calanoid Copepods. Second ed., Cumbria, Freshwater Biol. Assoc. Sci. Publish, Koste, W Rotatoria, Die Radiertiere, Mitteleuropas, 2. Bande, Gebnüder Bortroeger, 1-677, Berlin. Lagler, K. F Freshwater Biology. W. M. C Brown Company Publ., , Dubuque, lova. Stewart, J. E Environmental impacts of aquaculture. World Aquaculture, March, Verma, S. R., A.. K. Sharma and D. P. Goel, Diversity as a measure of water pollution and an aid for biological water analysis. Acta Hydrochim. Hydrobiol., 15, 6, Weglenska, T., L. Brownick-Dylinska, J. Ejsmont-Karabin and I. Spodniewska, Plankton structure and dynamics, phosphorus and nitrojen regeneration by zooplankton in Lake Glebokie polluted by aquaculture. Ekologia Polska, 35, 1, , Polonya. Yiğit, S Kesikköprü Baraj Gölü Zooplanktonik Organizma Türleri ve Mevsimsel De ğ işimi. Ankara Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü. Biyoloji Anabilim Dal ı Doktora Tezi, Ankara. iletiş im adresi: Serap PULATSÜ Ankara Üniv. Ziraat Fakültesi, Su Ürünleri Bölümü-Ankara Tel: O /1688 Fax: O

Gölbaşı Gölü nün Zooplankton Tür Kompozisyonu ve Biyoması (Hatay, Türkiye)

Gölbaşı Gölü nün Zooplankton Tür Kompozisyonu ve Biyoması (Hatay, Türkiye) E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2006 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2006 Cilt/Volume 23, Ek/Suppl. (1/1): 163-167 Su Ürünleri Temel Bilimler / Hydrobiology Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/

Detaylı

ÇAMLIGÖZE BARAJ GÖLÜ (SİVAS-TÜRKİYE) ZOOPLANKTON FAUNASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA A STUDY ON THE ZOOPLANKTON FAUNA OF ÇAMLIGÖZE DAM LAKE (SİVAS-TURKEY)

ÇAMLIGÖZE BARAJ GÖLÜ (SİVAS-TÜRKİYE) ZOOPLANKTON FAUNASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA A STUDY ON THE ZOOPLANKTON FAUNA OF ÇAMLIGÖZE DAM LAKE (SİVAS-TURKEY) ÇAMLIGÖZE BARAJ GÖLÜ (SİVAS-TÜRKİYE) ZOOPLANKTON FAUNASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Seher DİRİCAN*, Haldun MUSUL Cumhuriyet Üniversitesi Suşehri Meslek Yüksekokulu 58600 Suşehri/SİVAS *E-posta: sdirican@cumhuriyet.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1.Adı Soyadı : Mine Uzbilek KIRKAĞAÇ. 2.Doğum Tarihi: 13 Kasım 1966. 3.Unvanı: Prof. Dr. 4.Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1.Adı Soyadı : Mine Uzbilek KIRKAĞAÇ. 2.Doğum Tarihi: 13 Kasım 1966. 3.Unvanı: Prof. Dr. 4.Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : Mine Uzbilek KIRKAĞAÇ 2.Doğum Tarihi: 13 Kasım 1966 3.Unvanı: Prof. Dr. 4.Öğrenim Durumu: 5. Uzmanlık Alanı: ot sazanı yetiştiriciliği, zooplankton, makroomurgasız, Derece Alan

Detaylı

Necla İpek Accepted: July 2010. ISSN : 1308-7258 ssaler@firat.edu.tr 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey

Necla İpek Accepted: July 2010. ISSN : 1308-7258 ssaler@firat.edu.tr 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 3, Article Number: 5A0041 ECOLOGICAL LIFE SCIENCES Serap Saler Received: June 2009 Necla İpek Accepted: July 2010 Mücahit

Detaylı

Mücahit Eroğlu Accepted: February 2011. ISSN : 1308-7258 ssaler@firat.edu.tr 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey

Mücahit Eroğlu Accepted: February 2011. ISSN : 1308-7258 ssaler@firat.edu.tr 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 2, Article Number: 5A0000 ECOLOGICAL LIFE SCIENCES Serap Saler Received: November 2010 Mücahit Eroğlu Accepted: February

Detaylı

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları Prof. Dr. Günay Özmen İTÜ İnşaat Fakültesi (Emekli), İstanbul gunayozmen@hotmail.com 1. Giriş Çağdaş deprem yönetmeliklerinde, en çok göz önüne

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7 İÇİNDEKİLER 1 Projenin Amacı... 1 2 Giriş... 1 3 Yöntem... 1 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6 5 Kaynakça... 7 FARKLI ORTAMLARDA HANGİ RENK IŞIĞIN DAHA FAZLA SOĞURULDUĞUNUN ARAŞTIRILMASI Projenin Amacı : Atmosfer

Detaylı

Ekmeklik Bu ğday (Triticum aestivum L.)' ı n Belirli Geli ş me Dönemlerindeki Su Stresinin Baz ı Kalite Özelliklerine Etkisi

Ekmeklik Bu ğday (Triticum aestivum L.)' ı n Belirli Geli ş me Dönemlerindeki Su Stresinin Baz ı Kalite Özelliklerine Etkisi TARIM BILIMLERI DERGISI 2001, 7 (3), 21-28 Ekmeklik Bu ğday (Triticum aestivum L.)' ı n Belirli Geli ş me Dönemlerindeki Su Stresinin Baz ı Kalite Özelliklerine Etkisi Mustafa GÜLER Geliş Tarihi: 02.01.2001

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

EĞİRDİR VE BEYŞEHİR GÖLLERİNİN UYDU VERİLERİ VE TOPOĞRAFİK HARİTA YARDIMIYLA KIYI ÇİZGİSİ DEĞİŞİMLERİ

EĞİRDİR VE BEYŞEHİR GÖLLERİNİN UYDU VERİLERİ VE TOPOĞRAFİK HARİTA YARDIMIYLA KIYI ÇİZGİSİ DEĞİŞİMLERİ Doğal Kay. ve Eko. Bült. (2015) 20: 37-45 EĞİRDİR VE BEYŞEHİR GÖLLERİNİN UYDU VERİLERİ VE TOPOĞRAFİK HARİTA YARDIMIYLA KIYI ÇİZGİSİ DEĞİŞİMLERİ oluşturmaktadır. Günümüzde artan su ihtiyacı ve mevcut su

Detaylı

Tar ımsal Yap ı lar İçin Farkl ı Kafes Kiri ş Sistemlerinin Boyutsal ve Ekonomik Yönden Karşı la şt ı r ılmas ı

Tar ımsal Yap ı lar İçin Farkl ı Kafes Kiri ş Sistemlerinin Boyutsal ve Ekonomik Yönden Karşı la şt ı r ılmas ı TAR İM BILIMLERI DERGISI 1997, 3 (3) 34-42 Tar ımsal Yap ı lar İçin Farkl ı Kafes Kiri ş Sistemlerinin Boyutsal ve Ekonomik Yönden Karşı la şt ı r ılmas ı Metin OLGUN', Hasbi YAPRAK 2 Geli ş Tarihi : 03.11.1997

Detaylı

Antalya İ linde K ı l Keçisi Yeti ştiricili ğ inin Baz ı Yap ısal Özellikleri Il. Baz ı Üreme Özellikleri, Sa ğı m ve K ı rk ı m Dönemi Uygulamalar ı

Antalya İ linde K ı l Keçisi Yeti ştiricili ğ inin Baz ı Yap ısal Özellikleri Il. Baz ı Üreme Özellikleri, Sa ğı m ve K ı rk ı m Dönemi Uygulamalar ı TARIM BILIMLERI DERGISI 2000, 6 (4), 124-129 Antalya İ linde K ı l Keçisi Yeti ştiricili ğ inin Baz ı Yap ısal Özellikleri Il. Baz ı Üreme Özellikleri, Sa ğı m ve K ı rk ı m Dönemi Uygulamalar ı Gürsel

Detaylı

BÖLÜM 3 : SONUÇ VE DEĞERLENDİRME BÖLÜM

BÖLÜM 3 : SONUÇ VE DEĞERLENDİRME BÖLÜM İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 178 BÖLÜM 1 : Kararların Sınıflandırılması... 179 1.1. Alınan Kararlar... 179 1.2. Kararların İhale Türlerine Göre Sınıflandırılması....180 BÖLÜM 2 : Sonuç Kararlarının Sınıflandırılması...

Detaylı

Yenişehir Gölü (Reyhanlı, Hatay) Zooplanktonu

Yenişehir Gölü (Reyhanlı, Hatay) Zooplanktonu E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2006 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2006 Cilt/Volume 23, Ek/Suppl. (1/1): 39-43 Su Ürünleri Temel Bilimler / Hydrobiology Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR DI BORCU_2015 UBAT

ÖZEL SEKTÖR DI BORCU_2015 UBAT ÖZEL SEKTÖR DI BORCU_ UBAT Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man Söz konusu veriler, özel sektörün yurt d ndan sa lad k sa ve uzun vadeli kredilerin borçlu ve alacakl bilgileri, döviz

Detaylı

Mardin Piyasasında Tüketime Sunulan Bulgurların Bazı Fiziksel Özelliklerinin Türk Standartlarına Uygunluklarının İstatistikî Kontrolü

Mardin Piyasasında Tüketime Sunulan Bulgurların Bazı Fiziksel Özelliklerinin Türk Standartlarına Uygunluklarının İstatistikî Kontrolü Mardin Piyasasında Tüketime Sunulan Bulgurların Bazı Fiziksel Özelliklerinin Türk Standartlarına Uygunluklarının İstatistikî Kontrolü - doi: 10.17932/ IAU.IAUD.m.13091352.2015.7/26.15-21 Şerzan ASLAN 1

Detaylı

Almanya dan Bir Örnek WESER-EMS UNION

Almanya dan Bir Örnek WESER-EMS UNION Almanya dan Bir Örnek WESER-EMS UNION Prof.Dr. Selahattin Kumlu Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Antalya Faaliyet Onayı Alma Koşulları Hayvansal üretimin geliştirilmesine katkıda bulunacak

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ

ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ 1 GENEL MÜDÜR SUNUŞU; Gündelik hayatın vazgeçilmez unsuru haline gelen enerji, bireylerin yaşamında ve ülkelerin sosyo-ekonomik

Detaylı

ÇUKUROVA'DA OKALİPTÜS YETİŞTİRİCİLİĞİ VE İDARE SÜRELERİNİN HESAPLANMASI

ÇUKUROVA'DA OKALİPTÜS YETİŞTİRİCİLİĞİ VE İDARE SÜRELERİNİN HESAPLANMASI ÇUKUROVA'DA OKALİPTÜS YETİŞTİRİCİLİĞİ VE İDARE SÜRELERİNİN HESAPLANMASI Ali ÖZKURT Orman Yüksek Mühendis Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü PK.18 33401 TARSUS 1.GİRİŞ Türkiye'de orman varlığının

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 1. Proje Konusunun

Detaylı

HAYALi ihracatln BOYUTLARI

HAYALi ihracatln BOYUTLARI HAYALi ihracatln BOYUTLARI 103 Müslüme Bal U lkelerin ekonomi politikaları ile dış politikaları,. son yıllarda birbirinden ayrılmaz bir bütün haline gelmiştir. Tüm dünya ülkelerinin ekonomi politikalarında

Detaylı

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848 Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar Bakanlar Kurulu Kararı -BKK Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı Resmi Gazete Sayısı: 26848 Karar Sayısı: 2008-13489 15 Nisan 2008 SALI Resmi Gazete Sayı : 26848 BAKANLAR

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLARI YARDIMIYLA ŞEV DURAYLILIK ANALİZLERİ * Software Aided Slope Stability Analysis*

BİLGİSAYAR PROGRAMLARI YARDIMIYLA ŞEV DURAYLILIK ANALİZLERİ * Software Aided Slope Stability Analysis* BİLGİSAYAR PROGRAMLARI YARDIMIYLA ŞEV DURAYLILIK ANALİZLERİ * Software Aided Slope Stability Analysis* Mustafa Özgür KESKİN Maden Mühendisliği Anabilim Dalı Ahmet M. KILIÇ Maden Mühendisliği Anabilim Dalı

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

İZMİR İLİ İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİNİNKENT YAŞAMINA ETKİLERİ. Aykut AKDEMİR Maden Mühendisi izmir@maden.org.

İZMİR İLİ İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİNİNKENT YAŞAMINA ETKİLERİ. Aykut AKDEMİR Maden Mühendisi izmir@maden.org. 719 İZMİR İLİ İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİNİNKENT YAŞAMINA ETKİLERİ Alpaslan ERTÜRK Maden Yüksek Mühendisi izmir@maden.org.tr Aykut AKDEMİR Maden Mühendisi izmir@maden.org.tr

Detaylı

Seli Çayı (Elazığ-Türkiye) Rotifer Faunası ve Bazı Biyoçeşitlilik İndeksleri ile Analizi

Seli Çayı (Elazığ-Türkiye) Rotifer Faunası ve Bazı Biyoçeşitlilik İndeksleri ile Analizi E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2008 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2008 Cilt/Volume 25, Sayı/Issue 3: 211 215 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Seli Çayı (Elazığ-Türkiye)

Detaylı

TESCO K İ PA K İTLE PAZARLAMA T İ C. VE GIDA SAN. A.Ş. F İYAT TESP İT RAPORU. GarantiYat ınm

TESCO K İ PA K İTLE PAZARLAMA T İ C. VE GIDA SAN. A.Ş. F İYAT TESP İT RAPORU. GarantiYat ınm TESCO K İ PA K İTLE PAZARLAMA T İ C. VE GIDA SAN. A.Ş. F İYAT TESP İT RAPORU GarantiYat ınm 18 May ıs 2011 G İ R İŞ Tesco Kipa Kitle Pazarlama Ticaret ve G ıda Sanayi A. Ş. (" Şirket") 1992 y ı l ı nda

Detaylı

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. )

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

Orduzu Göleti (Malatya) Zooplanktonu

Orduzu Göleti (Malatya) Zooplanktonu Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi Fırat Unv. Journal of Science 27(1), 21-28, 2015 27(1), 21-28, 2015 Orduzu Göleti (Malatya) Zooplanktonu Özet Özlem GÜREL 1, Serap SALER 1* 1 *Fırat Üniversitesi Su Ürünleri

Detaylı

Malatya İli Kayısı Alanlarında Bulunan Forficula auricularia (Linnaeus, 1758) nın Populasyon Değişimleri

Malatya İli Kayısı Alanlarında Bulunan Forficula auricularia (Linnaeus, 1758) nın Populasyon Değişimleri Geliş Tarihi (date of arrival): 27.01.2015 Kabul Tarihi (date of acceptance): 13.07.2015 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2015 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 2(2) Sayfa/Page: 39-44 Araştırma Makalesi Research Article

Detaylı

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com 1.1.Su Kaynakları ve Hidrolojik Rejim Üzerindeki 1.2. Toprak Kaynakları Üzerindeki 1.3. Atmosfer Üzerindeki 1.2.Toprak Kaynakları Üzerindeki Toprak Tuzluluğu ve Suya Doygunluk Toprak u Sedimentasyon 1.2.Toprak

Detaylı

Kulakl ı Pulluk İrnalat ı nda İş Analizleri

Kulakl ı Pulluk İrnalat ı nda İş Analizleri TARIM BILIMLERI DERGISI 1997. 3 (3) 47-51 Kulakl ı Pulluk İrnalat ı nda İş Analizleri Ercan GÖRÜR 2 İ lknur DURSUN 2 Geli ş Tarihi : 27.11.1997 Özet : Bu ara ştı rmada, bir pulluk fabrikas ı nda kulakl

Detaylı

BETONARME BĠR OKULUN DEPREM GÜÇLENDĠRMESĠNĠN STA4-CAD PROGRAMI ĠLE ARAġTIRILMASI: ISPARTA-SELAHATTĠN SEÇKĠN ĠLKÖĞRETĠM OKULU ÖRNEĞĠ

BETONARME BĠR OKULUN DEPREM GÜÇLENDĠRMESĠNĠN STA4-CAD PROGRAMI ĠLE ARAġTIRILMASI: ISPARTA-SELAHATTĠN SEÇKĠN ĠLKÖĞRETĠM OKULU ÖRNEĞĠ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKİM 2010-DÜZCE BETONARME BĠR OKULUN DEPREM GÜÇLENDĠRMESĠNĠN STA4-CAD PROGRAMI ĠLE ARAġTIRILMASI: ISPARTA-SELAHATTĠN SEÇKĠN ĠLKÖĞRETĠM

Detaylı

Baz ı Çemen (Trigonella foenum-graecum L.) Hatlar ı nda Farkl ı Ekim Normlar ı n ı n Verim ve Verim Özellikleri Üzerine Etkilerinin Ara ştı r ılmas ı

Baz ı Çemen (Trigonella foenum-graecum L.) Hatlar ı nda Farkl ı Ekim Normlar ı n ı n Verim ve Verim Özellikleri Üzerine Etkilerinin Ara ştı r ılmas ı TARIM BILIMLERI DERGISI 2003, 9 (4) 395-401 Baz ı Çemen (Trigonella foenum-graecum L.) ı nda Farkl ı Ekim Normlar ı n ı n Verim ve Verim Özellikleri Üzerine Etkilerinin Ara ştı r ılmas ı Süleyman KIZIL

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

2015 OCAK ÖZEL SEKTÖR DI BORCU

2015 OCAK ÖZEL SEKTÖR DI BORCU OCAK ÖZEL SEKTÖR DI BORCU Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man Özel sektörün yurt d ndan sa lad k sa ve uzun vadeli kredilerin borçlu ve alacakl bilgileri, döviz cinsi, kullan m, anapara/faiz

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı

Beyşehir Gölü Zooplankton Faunası ve Mevsimsel Değişimi. The Zooplankton Fauna and Seasonal Distribution Beyşehir Lake

Beyşehir Gölü Zooplankton Faunası ve Mevsimsel Değişimi. The Zooplankton Fauna and Seasonal Distribution Beyşehir Lake GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 24, Sayı 3 (2004) 217-225 Beyşehir Gölü Zooplankton Faunası ve Mevsimsel Değişimi The Zooplankton Fauna and Seasonal Distribution Beyşehir Lake Ahmet ALTINDAĞ Ankara

Detaylı

TEŞVİK SİSTEMİNDE TARIM YATIRIMLARI VE KONYA

TEŞVİK SİSTEMİNDE TARIM YATIRIMLARI VE KONYA TEŞVİK SİSTEMİNDE TARIM YATIRIMLARI VE KONYA 2009/15199 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar 16/07/2009 tarih ve 27290 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Karar

Detaylı

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9))

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9)) Sirküler 2016 / 019 Referansımız: 0259 / 2016/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 08.03.2016 Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar

Detaylı

Baz ı Kiş niş (Coriandrum sativum L.) Hatlar ı nda Farkl ı S ıra Aras ı Mesafelerinin Verim, Verim Özellikleri ve Uçucu Yağ Oran ı Üzerine Etkileri

Baz ı Kiş niş (Coriandrum sativum L.) Hatlar ı nda Farkl ı S ıra Aras ı Mesafelerinin Verim, Verim Özellikleri ve Uçucu Yağ Oran ı Üzerine Etkileri TARIM BILIMLERI DERGISI 2004, 10 (3) 237-244 Baz ı Kiş niş (Coriandrum sativum L.) Hatlar ı nda Farkl ı S ıra Aras ı Mesafelerinin Verim, Verim Özellikleri ve Uçucu Yağ Oran ı Üzerine Etkileri Süleyman

Detaylı

VOB-DOLAR/ONS ALTIN. VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES

VOB-DOLAR/ONS ALTIN. VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES VOB-DOLAR/ONS ALTIN VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES Copyright Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi. Aral k 2010 VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES V A D E L fi L E M V E O P S Y O

Detaylı

Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ

Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ FARKLI ŞEKİL VE DOZLARDA UYGULANAN TKİ HÜMAS IN EKMEKLİK BUĞDAYIN BAYRAK YAPRAK BESİN ELEMENTİ KONSANTRASYONU, VERİM VE TANE PROTEİN KAPSAMINA ETKİLERİ Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ Bu

Detaylı

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 Attila Hancıoğlu ve İlknur Yüksel Alyanak Sağlık programlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve ileriye yönelik politikaların belirlenmesi açısından neonatal, post-neonatal

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun

Detaylı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünyada çavdar ve yulafın üretimi, buğday, pirinç, mısır ve arpa gibi diğer tahıl ürünlerine kıyasla son derece sınırlıdır. Yılda ortalama 14-15 milyon ton dolayında olan dünya

Detaylı

Farkl ı Nab ız Kontrol Yöntemlerinin Elektronik Pulsatör Performans ı na Etkisi Üzerinde Karşı laştı rmal ı Araşt ı rma

Farkl ı Nab ız Kontrol Yöntemlerinin Elektronik Pulsatör Performans ı na Etkisi Üzerinde Karşı laştı rmal ı Araşt ı rma TARIM BILIMLERI DERGISI 1997 3 (1) 47-53 Farkl ı Nab ız Kontrol Yöntemlerinin Elektronik Pulsatör Performans ı na Etkisi Üzerinde Karşı laştı rmal ı Araşt ı rma Mustafa VATANDA Ş ' Recai GÜRHAN' Geli ş

Detaylı

İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ

İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ HAZAR STRATEJI ENSTITÜSÜ ENERJI VE EKONOMI ARAŞTIRMALARI MERKEZI EMİN AKHUNDZADA SERAY ÖZKAN ARALIK 2014 Azerbaycan Enerji Görünümü 1İran Enerji Görünümü www.hazar.org HASEN Enerji

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2008/8 İstanbul, 02 Ocak 2008 KONU : 2008 Yılında Uygulanacak

Detaylı

TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI

TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI Aralık 1 Giriş Kurumumuz taraf ndan üretilen istatistikler kullan c lara çeşitli kanallar yoluyla sunulmakta, hizmet kalitesini artt rmak ve kullan c ihtiyaçlar n karş lamak

Detaylı

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) 2015 Yılı İlk Altı Aylık Web Sayfası Ziyaretçi İstatistik Bülteni

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) 2015 Yılı İlk Altı Aylık Web Sayfası Ziyaretçi İstatistik Bülteni KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) 1 Yılı İlk Altı Aylık Web Sayfası Ziyaretçi İstatistik Bülteni KAYHAM, eğitim-öğretime, Kayseri konulu bilimsel araştırmalara ve Kayseri de Üniversite- Sanayi

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i

Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i Devrim ÖZDEM R ALICI * Özet Bu ara t rmada 2002-2003

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ PUREZONE CİHAZI TEST RAPORU

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ PUREZONE CİHAZI TEST RAPORU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ PUREZONE CİHAZI TEST RAPORU Prof.Dr. Gülen GÜLLÜ Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü 06800 Beytepe Ankara OCAK 2010 Amaç: Bu çalışmada, Shenzhen

Detaylı

İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ. Ülkemizde yaygın olarak kullanılan yöntemdir.

İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ. Ülkemizde yaygın olarak kullanılan yöntemdir. İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ Yapı Maliyetinin Belirlenmesi Ön Keşif (Burada amaç projeden dolayı firmamızın kazık yememesi ve verilen teklifin ne derece geçerli olduunun belirlenmesi).

Detaylı

Enerji Santrali Çevresi Ankara Çay ı'nda Su Kalitesi, Plankton, Bentosun incelenmesi ve Santralin Olas ı Etkilerinin Değerlendirilmesi *

Enerji Santrali Çevresi Ankara Çay ı'nda Su Kalitesi, Plankton, Bentosun incelenmesi ve Santralin Olas ı Etkilerinin Değerlendirilmesi * TARIM BILIMLERI DERGISI 2004, 10 (4) 449-456 Enerji Santrali Çevresi Ankara Çay ı'nda Su Kalitesi, Plankton, Bentosun incelenmesi ve Santralin Olas ı Etkilerinin Değerlendirilmesi * Gülten KÖKSAL' Selçuk

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...i BİRİNCİ BÖLÜM...1 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar...1 Amaç...1 Kapsam...1 Dayanak...1 Tanımlar...1 İKİNCİ BÖLÜM...2

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ŞUBAT 2016 Şubat 2016 A. PETROL PİYASASI 1. Şubat Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

TÜRKĠYE DEKĠ YERALTISULARININ ARAġTIRILMASI, ĠġLETĠLMESĠ Ve YÖNETĠMĠ ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME

TÜRKĠYE DEKĠ YERALTISULARININ ARAġTIRILMASI, ĠġLETĠLMESĠ Ve YÖNETĠMĠ ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME TÜRKĠYE DEKĠ YERALTISULARININ ARAġTIRILMASI, ĠġLETĠLMESĠ Ve YÖNETĠMĠ ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME Hasan KIRMIZITAŞ Jeoloji Mühendisi DSİ 5. Bölge Müdürlüğü-ANKARA TMMOB, JMO - Bilimsel Teknik Kurulu Hidrojeoloji

Detaylı

2. Söz konusu koruma amaçlı imar planı üst ölçek plana aykırı hususlar içermektedir.

2. Söz konusu koruma amaçlı imar planı üst ölçek plana aykırı hususlar içermektedir. İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Beykoz I. Bölge, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı ve Beykoz I. Bölge 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı Bakanlık Makamının 30.12.2014

Detaylı

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU 2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU I- 2008 Mali Yılı Bütçe Sonuçları: Mali Disiplin Sağlandı mı? Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 2008 mali yılı geçici bütçe uygulama sonuçlarına

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Gazi Üniversitesi öğretim elemanlarının yurt içi ve

Detaylı

Süt Sa ğı m Makinalar ına Uygun Bir Elektronik Nab ız Ayg ıt ı Geli ştirilmesi

Süt Sa ğı m Makinalar ına Uygun Bir Elektronik Nab ız Ayg ıt ı Geli ştirilmesi TARIM BILIMLERI DERGISI 2000, 6 (3), 102-108 Süt Sa ğı m Makinalar ına Uygun Bir Elektronik Nab ız Ayg ıt ı Geli ştirilmesi Recai GÜRHAN' Mustafa ÇETIN' F. Özgür KARAKOÇ' Geliş Tarihi:24.05.2000 Özet:

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi

Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi ÜN VERS TEYE G R SINAV S STEM NDEK SON DE KL E L K N Ö RENC LER N ALGILARI Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi

Detaylı

Mert, Erikli, Hamam ve Pedina (İğneada, Kırklareli) Göller inin Zooplanktonik Organizmaların Kommunite Yapısı

Mert, Erikli, Hamam ve Pedina (İğneada, Kırklareli) Göller inin Zooplanktonik Organizmaların Kommunite Yapısı E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2003 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2003 Cilt/Volume 20, Sayı/Issue (1-2): 51 62 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Mert, Erikli, Hamam ve

Detaylı

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ Belirli amaçları gerçekleştirmek üzere gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve belirlenen hedefe ulaşmak için, ortak ya da yöneticilerin dikkat ve özen

Detaylı

Suç Duyurusu: Dilovası = Sanayi = Hava Kirliliği = Akciğer Kanseri? / Onur Hamzaoğlu

Suç Duyurusu: Dilovası = Sanayi = Hava Kirliliği = Akciğer Kanseri? / Onur Hamzaoğlu Suç Duyurusu: Dilovası = Sanayi = Hava Kirliliği = Akciğer Kanseri? / Onur Hamzaoğlu Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı(UKAA), 17 Ekim 2013 tarihinde, hava kirliliğinin

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ

BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ Dr. Ayhan HELVACI Giriş Müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda yapılan eğitim birçok disiplinlerden

Detaylı

Beyşehir Gölü Kadife Bal ı klar ı n ı n (Tinca tinca L., 1758) Et Verimi ve Vücut Kompozisyonu

Beyşehir Gölü Kadife Bal ı klar ı n ı n (Tinca tinca L., 1758) Et Verimi ve Vücut Kompozisyonu TARIM BILIMLERI DERGISI 2004, 10 (4) 474-480 Beyşehir Gölü Kadife Bal ı klar ı n ı n (Tinca tinca L., 1758) Et Verimi ve Vücut Kompozisyonu Özge ZENCIR' Ahmet Şeref KORKMAZ' Geli ş Tarihi:30.06.2004 özet

Detaylı

A TAXONOMICAL STUDY ON THE ZOOPLANKTON FAUNA OF HIRFANLI DAM LAKE (KIRŞEHIR), TURKEY

A TAXONOMICAL STUDY ON THE ZOOPLANKTON FAUNA OF HIRFANLI DAM LAKE (KIRŞEHIR), TURKEY G.Ü. Fen Bilimleri Dergisi 18(4): 563-567(2005) ISSN 1303-9709 G.U. Journal of Science 18(4):563-567 (2005) A TAXONOMICAL STUDY ON THE ZOOPLANKTON FAUNA OF HIRFANLI DAM LAKE (KIRŞEHIR), TURKEY Sibel YİĞİT*,

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN GEOMETR Geometrik Cisimler Uzunluklar Ölçme 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Prizmalar n temel elemanlar n belirler. Tabanlar n n karfl l kl köflelerini birlefltiren ayr tlar tabanlara

Detaylı

The Effects of Different Rooting Substrates and IBA Doses on Rooting and Root Quality in 5 BB and 420 A Grapevine Rootstocks

The Effects of Different Rooting Substrates and IBA Doses on Rooting and Root Quality in 5 BB and 420 A Grapevine Rootstocks TARIM BILIMLERI DERGISI 21, 7 (1), 142-146 5 BB ve 42 A Amerikan Asma lar ı n ı n Köklenme Oranlar ı ve Kök Kaliteleri Üzerine Farkl ı Köklendirme lar ı ile n ı n Etkileri Mustafa KELEN' İ smail DEM İ

Detaylı

YEMEK HİZMETLERİ MEMNUNİYET ÖLÇÜM ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU

YEMEK HİZMETLERİ MEMNUNİYET ÖLÇÜM ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU YEMEK HİZMETLERİ MEMNUNİYET ÖLÇÜM ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU 28 Mart - 01 Nisan 2016 tarihleri arasında yapılan ve Müsteşarlığımızdan 375 personel (253 erkek, 122 kadın) ve Ekonomi Bakanlığından 276 personel

Detaylı

10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları

10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları 10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları girdi süreç çıktı etki, sonuç Üretkenlik,verimlilik, etkinlik Kaynaklar Nihai Hedefler 4.10.2006 1 Yönetim anlaşması en azından aşağıdakileri içermelidir

Detaylı

ARAŞTIRMA RAPORU. Rapor No: 2012.03.08.XX.XX.XX. : Prof. Dr. Rıza Gürbüz Tel: 0.312.210 59 33 e-posta: gurbuz@metu.edu.tr

ARAŞTIRMA RAPORU. Rapor No: 2012.03.08.XX.XX.XX. : Prof. Dr. Rıza Gürbüz Tel: 0.312.210 59 33 e-posta: gurbuz@metu.edu.tr ARAŞTIRMA RAPORU (Kod No: 2012.03.08.XX.XX.XX) Raporu İsteyen : Raporu Hazırlayanlar: Prof. Dr. Bilgehan Ögel Tel: 0.312.210 41 24 e-posta: bogel@metu.edu.tr : Prof. Dr. Rıza Gürbüz Tel: 0.312.210 59 33

Detaylı

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ Savaş AYBERK, Bilge ALYÜZ*, Şenay ÇETİN Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Kocaeli *İletişim kurulacak yazar bilge.alyuz@kou.edu.tr, Tel: 262

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

AFRİKA HASTALIĞI -SIĞIRLARIN NODÜLER EKZANTEMİ -LUMPY SKIN DISEASE (LSD)

AFRİKA HASTALIĞI -SIĞIRLARIN NODÜLER EKZANTEMİ -LUMPY SKIN DISEASE (LSD) AFRİKA HASTALIĞI -SIĞIRLARIN NODÜLER EKZANTEMİ -LUMPY SKIN DISEASE (LSD) 1 GÜNDEM Tanım Epidemiyoloji (Hastalığın Yayılımı) Mücadele Soru-Cevap 2 Afrika Hastalığı Nedir? Sivrisinek, kene ve sokucu sineklerle

Detaylı

Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Barbus rajanorum mystaceus (Heckel, 1843) ün Geri Hesaplama Yöntemiyle Uzunluklarının Belirlenmesi

Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Barbus rajanorum mystaceus (Heckel, 1843) ün Geri Hesaplama Yöntemiyle Uzunluklarının Belirlenmesi G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 21, Sayı 2 (2001) 1-5 Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Barbus rajanorum mystaceus (Heckel, 1843) ün Geri Hesaplama Yöntemiyle Uzunluklarının Belirlenmesi Lengths Determination

Detaylı

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında.

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında. 04.06.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/79 KONU: Yurt DıĢında GerçekleĢtirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

KESİKKÖPRÜ BARAJ GÖLÜ (ANKARA) BALIKÇILIK SORUNLARI

KESİKKÖPRÜ BARAJ GÖLÜ (ANKARA) BALIKÇILIK SORUNLARI KESİKKÖPRÜ BARAJ GÖLÜ (ANKARA) BALIKÇILIK SORUNLARI Ahmet ALTINDAĞ 1 Seyhan AHISKA 1 1 Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü P.K. 06100 Ankara, Türkiye ÖZET: Kesikköprü Baraj Gölü ndeki ( Ankara

Detaylı

İnşaat Firmalarının Maliyet ve Süre Belirleme Yöntemleri Üzerine Bir Alan Çalışması

İnşaat Firmalarının Maliyet ve Süre Belirleme Yöntemleri Üzerine Bir Alan Çalışması İnşaat Firmalarının Maliyet ve Süre Belirleme Yöntemleri Üzerine Bir Alan Çalışması Latif Onur Uğur Süslü Sokak No: 4/2 Mebusevleri, Beşevler, 06580 Ankara E-Posta: latifugur@mynet.com, onurugurtr@yahoo.com

Detaylı

Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş. 01 Ocak - 30 Eylül 2009 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş. 01 Ocak - 30 Eylül 2009 Dönemi. Faaliyet Raporu 09 Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş. 01 Ocak - 30 Eylül 2009 Dönemi Faaliyet Raporu İçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikası Risk Yönetim Politikaları Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Bu bölümde; Fizik ve Fizi in Yöntemleri, Fiziksel Nicelikler, Standartlar ve Birimler, Uluslararas Birim Sistemi (SI), Uzunluk, Kütle ve

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM Yrd.Doç.Dr. Okan Fıstıkoğlu DEÜ, SUMER

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM Yrd.Doç.Dr. Okan Fıstıkoğlu DEÜ, SUMER 0/18 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM Yrd.Doç.Dr. Okan Fıstıkoğlu DEÜ, SUMER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İZMİR BULUŞMASI 26 OCAK 2007 1/18 İklim Değişikliği 970 Atmosferdeki CO 2 konsantrasyonu

Detaylı

Söke İlçesinde Pnömatik Ekim Makinaları Talep Projeksiyonunun Belirlenmesi*

Söke İlçesinde Pnömatik Ekim Makinaları Talep Projeksiyonunun Belirlenmesi* 91 Söke İlçesinde Pnömatik Ekim Makinaları Talep Projeksiyonunun Belirlenmesi* Hakan Destici (1) Cengiz Özarslan (2) (1) Söke Ziraat Odası, Söke / Aydın (2) ADÜ Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü,

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul 49 50 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 2008 yılında ABD de ipotekli konut kredisi piyasasında ortaya çıkan ve hızla tüm dünya ekonomilerinde

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL YAYIN GÖSTERGELERİ (II) 1981-2007 TÜRKİYE, ÜLKELER VE GRUPLAR

TÜRKİYE BİLİMSEL YAYIN GÖSTERGELERİ (II) 1981-2007 TÜRKİYE, ÜLKELER VE GRUPLAR 3.2.Etki De erine Göre ABD 1981-2007 döneminde üretti i 6.634.586 adet yay na ald 137.391.957 at f say s ile 20,71 lik etki de erine sahip olup 14,17 lik DÜNYA ortalama etki de erinden yakla k % 50 daha

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... ÖZET Ekim ayında tüketici fiyatları yüzde 3,7 oranında artmış ve yıllık enflasyon yüzde 7, ya yükselmiştir. Bu artışın 1,3 puanı yönetilen/yönlendirilen fiyat ayarlamalarından kaynaklanmıştır. Döviz kuru

Detaylı

ENERJİ ÜRETİMİ VE SULAMA KRİTERLERİNE GÖRE REZERVUAR KAPASİTE OPTİMİZASYONU

ENERJİ ÜRETİMİ VE SULAMA KRİTERLERİNE GÖRE REZERVUAR KAPASİTE OPTİMİZASYONU ENERJİ ÜRETİMİ VE SULAMA KRİTERLERİNE GÖRE REZERVUAR KAPASİTE OPTİMİZASYONU Burcu Ersoy 1, Ronald Haselsteiner 2 ÖZET Baraj tasarımlarında kriter olarak kullanılan yıllık ekonomik ömür içerisinde rezervuar

Detaylı

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU 2015 Sayfa 1 / 7 10 Ocak 2016 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2015 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ,

Detaylı

Bunlar dışında kalan ve hizmet kolumuzu ilgilendiren konulardan;

Bunlar dışında kalan ve hizmet kolumuzu ilgilendiren konulardan; SAYI : 2012/ KONU : Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvuru /05/2012 KAMU GÖREVLİLERİ HAKEM KURULUNA (GÖNDERİLMEK ÜZERE) DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞINA 30 Nisan- 21 Mayıs 2012 tarihleri arasında yapılan

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yayınlanma tarihi: 05.12.2008 Yürürlüğe girme tarihi: 05.12.2009 Vorlage 1 09/2006 Viessmann Werke Kapsam Mevcut ve yeni yapılacak konut, ticari ve hizmet amaçlı kullanılan

Detaylı