LMES, YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI VE KANUNLARA GEÇ C MADDELER EKLENMES HAKKINDA KANUN BAĞ-KUR KANUNU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LMES, YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI VE KANUNLARA GEÇ C MADDELER EKLENMES HAKKINDA KANUN BAĞ-KUR KANUNU"

Transkript

1 4956 SAYILI ESNAF VE SANATKARLAR VE D ER BA IMSIZ ÇALIfiANLAR SOSYAL S GORTALAR KURUMU KANUNU NUN VE TARIMDA KEND ADINA VE HESABINA ÇALIfiANLAR SOSYAL S GORTALAR KANUNU NUN BAZI MADDELER N N DE fit R LMES, YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI VE KANUNLARA GEÇ C MADDELER EKLENMES HAKKINDA KANUN 7 BAĞ-KUR KANUNU

2 8

3 BA -KUR KANUNU BA -KUR KANUNU ESNAF VE SANATKARLAR VE D ER BA IMSIZ ÇALIfiANLAR SOSYAL S GORTALAR KURUMU KANUNU ESNAF VE SANATKARLAR VE D ER BA IMSIZ ÇALIfiANLAR SOSYAL S GORTALAR KURUMU KANUNU II. KISIM S GORTA YARDIMLARI II. KISIM S GORTA YARDIMLARI l. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER l. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Kanunun Amac, Sigortal Say lanlar ve Say lmayanlar: MADDE 24 Afla da say lan sigortal lar hakk nda malüllük, yafll l k ve ölüm hallerinde bu kanunda yaz l flartlarla sosyal sigorta yard mlar sa lan r. I - Sigortal Say lanlar: Kanunla ve kanunlar n verdi i yetkiye dayan larak kurulu sosyal güvenlik kurulufllar kapsam d fl nda kalan ve herhangi bir iflverene hizmet akdi ile ba l olmaks z n kendi ad na ve hesab na ba ms z çal - flanlardan; a) ( gün ve 619 say l Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesi ile de ifltirilmifltir.) Esnaf ve sanatkarlar ile di er ba ms z çal flanlardan ticari kazanç veya serbest meslek kazanc dolay s yla Kanunun Amac, Sigortal Say lanlar ve Say lmayanlar: MADDE 24 (De iflik : /6 md. ve 4956/14) Afla da say lan sigortal lar hakk nda malullük, yafll l k ve ölüm hallerinde bu Kanunda yaz l flartlarla sosyal sigorta yard mlar sa lan r. I - Sigortal say lanlar: Kanunla ve Kanunlar n verdi i yetkiye dayan larak kurulu sosyal güvenlik kurulufllar kapsam d fl nda kalan ve herhangi bir iflverene hizmet akdi ile ba l olmaks z n kendi ad na ve hesab na ba ms z çal - flanlardan; a) Esnaf ve sanatkârlar ile di er ba ms z çal flanlardan ticari kazanç veya serbest meslek kazanc dolay s yla gerçek veya basit 9

4 gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar ile gelir vergisinden muaf olanlardan esnaf ve sanatkar siciline veya kanunla kurulu meslek kurulufllar na usulüne uygun olarak kay tl olanlar, b) Kollektif flirketlerin ortaklar, c) Adi komandit flirketlerin komandite ve komanditer ortaklar, d) Limited flirketlerin ortaklar, e) Sermayesi paylara bölünmüfl komandit flirketlerin komandite ortaklar, f) Donatma ifltirakleri ortaklar, g) Anonim flirketlerin kurucu ortaklar ile yönetim kurulu üyesi olan ortaklar, Bu kanuna göre sigortal say l rlar. II - Sigortal say lmayanlar: Bu kanunun uygulanmas nda, a) 18 yafl n doldurmam fl olanlar, b) ( tarih ve 3396 Say l Yasa'n n 1. maddesiyle de iflik tarihinden geçerlidir) Türk as ll yabanc lar hariç yabanc uyruklular. c) Kanunla veya kanunun verdi i yetkiye dayan larak kurulu Sosyal Güvenlik Kurulufllar na prim veya kesenek ödeyenlerle bu tür kurulufllardan malüllük veya yafll l k ayl ile daimi tam ifl göremezlik geliri usulde gelir vergisi mükellefi olanlar ile gelir vergisinden muaf olanlardan Esnaf ve Sanatkâr Sicili ile birlikte kanunla kurulu meslek kurulufluna usulüne uygun olarak kay tl olanlar, b) Kollektif flirketlerin ortaklar, c) Adi Komandit flirketlerin komandite ve komanditer ortaklar, d) Limited flirketlerin ortaklar, e) Sermayesi paylara bölünmüfl komandit flirketlerin komandite ortaklar, f) Donatma ifltirakleri ortaklar, g) Anonim flirketlerin kurucu ortaklar ile yönetim kurulu üyesi olan ortaklar, Bu Kanuna göre sigortal say l rlar. II - Sigortal say lmayanlar: Bu Kanunun uygulanmas nda; a) 18 yafl n doldurmam fl olanlar, b) Mülga: 4956/14. c) Kanunla veya kanunun verdi i yetkiye dayan larak kurulu sosyal güvenlik kurulufllar na prim veya kesenek ödeyenlerle bu tür kurulufllardan malulluk veya yafll l k ayl ile daimi tam iflgöremezlik geliri almakta olanlar, ayl k veya gelir ba lanmas için talepte bulunmufl olanlar (Dul ve yetim ayl veya Sosyal Sigortalar Kurumundan ge- 10

5 almakta olanlar, ayl k veya gelir ba lanmas için talepte bulunmufl olanlar, (Dul ve yetim ayl veya Sosyal Sigortalar Kurumu'ndan geçici veya sürekli k smi ifl göremezlik geliri alanlar hariç) d) Tar m ifli yapanlar, (Tar m sanatlar na ait iflleri yapanlar hariç) sigortal say lmazlar. çici veya sürekli k smi iflgöremezlik geliri alanlar hariç), d) Tar m ifli yapanlar (Tar m sanatlar na ait iflleri yapanlar hariç), Sigortal say lmazlar tarih ve say l Resmi Gazetede yay nlanan tarih ve 4956 say l Kanunla 1479 say l Ba -Kur Kanununda önemli de ifliklikler yap lm flt r say l Yasan n 14. maddesi ile, 1479 say l Kanunun 24 üncü maddesinin (I) numaral bendinin (a) alt bendi de ifltirilmifl ve (II) numaral bendinin (b) alt bendindeki, Türk as ll yabanc lar hariç yabanc uyruklular ibaresi de yürürlükten kald r lm flt r. Yap lan de ifliklikle, Türkiye de ikamet eden yabanc uyruklular nda Ba -Kur sigortal s olmalar na olanak sa lanm flt r. 11

6 Sigortal l n Bafllang ç ve Bitifl Tarihi: MADDE 25 - (1 inci f kra, gün ve 619 say l Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesi ile de ifltirilmifltir.) 24 üncü maddeye göre sigortal say lanlardan gelir vergisi mükellefi olanlar n sigortal l klar, mükellefiyetin bafllang ç tarihinden, gelir vergisinden muaf olanlar n sigortal l klar ise esnaf ve sanatkar siciline veya kanunla kurulu meslek kurulufllar na kay tl olmak flart yla talep tarihinden itibaren bafllat l r. Bu suretle sigortal olanlar n hak ve yükümlülükleri sigortal say ld klar tarihte bafllar. 24. maddeye göre sigortal say lanlardan; a) Gelir vergisi mükellefi olanlar n; mükellefiyetlerini gerektiren faaliyetlerine son verdikleri, b) Gelir vergisinden muaf olanlar ile vergi kayd bulunmayanlar, esnaf ve sanatkar sicilinden veya kanunla kurulu meslek kurulufllar ndaki üye kay tlar n n silindi i, c) T.C. Emekli Sand na tabi olarak çal flmaya bafllayanlar n, emekli kesene i kesilmeye bafllad, Sigortal l n bafllang ç ve bitifl tarihi Madde 25.- Bu Kanunun 24 üncü maddesine göre sigortal say - lanlardan gelir vergisi mükellefi olanlar n sigortal l klar, mükellefiyetin bafllang ç tarihinden, gelir vergisinden muaf olanlar n sigortal l klar ise Esnaf ve Sanatkâr Sicili ile birlikte kanunla kurulu meslek kurulufllar na kay tl olmak flart yla talep tarihinden itibaren bafllat l r. Bu suretle sigortal olanlar n hak ve yükümlülükleri sigortal say ld klar tarihte bafllar. Bu Kanuna tâbi sigortal l k; a) Gelir vergisi mükellefi olanlar n, mükellefiyetlerini gerektiren faaliyetlerine son verdikleri, b) Gelir vergisinden muaf olanlar n, Esnaf ve Sanatkâr Sicili ile birlikte kanunla kurulu meslek kurulufllar ndaki üye kay tlar n n silindi i, c) fiirketlerle ilgisi kalmayanlar n, çal flmalar na son verdikleri veya ilgilerinin kesildi i, Tarihten itibaren, 4956 say l 15. maddesiyle 1479 say l Kanunun 25 inci maddesi bafll ile birlikte de ifltirilmifltir say l Kanunun 24 üncü maddesine göre sigortal say lanlardan gelir vergisi mükellefi olanlar n sigortal l klar, mükellefiyetin 12

7 d) fiirketlerle ilgisi kalmayanlar n, çal flmalar na son verdikleri veya ilgilerinin kesildi i, e) flas na karar verilmifl olan tasfiye halindeki özel iflletmeler ile flirket ortaklar n n, özel iflletmenin veya flirketin mahkemece tasfiyesine karar verildi i, f) ( tarih ve 3396 Say l Yasa'n n 2. maddesiyle eklenen bent tarihinden itibaren geçerlidir) 2108 say l kanuna göre 1479 say l kanun kapsam na giren köy ve mahalle muhtarlar ndan; kendi nam ve hesab na ba ms z çal flmas ndan dolay gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar hariç, ayn zamanda hizmet akdi ile çal flanlar n çal flmaya bafllad, g) ( tarih ve 3396 Say l Yasa'n n 2. maddesiyle eklenen bent tarihinden itibaren geçerlidir) Gelir vergisi mükellefiyeti bulunmayan veya gelir vergisinden muaf olan, ancak, esnaf ve sanatkar sicili veya kanunla kurulu meslek kurulufllar ndaki kay tlara istinaden Ba -Kur sigortal s olanlardan bu sigortal l klar n n devam s - ras nda, hizmet akdi ile çal flanlar n çal flmaya bafllad, Tarihten itibaren sigortal l klar sona erer. d) Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sand na tâbi olarak çal flmaya bafllayanlar n, emekli kesene i kesilmeye bafllad, e) flâs na karar verilmifl olan tasfiye halindeki özel iflletmeler ile flirket ortaklar n n, özel iflletmenin veya flirketin mahkemece tasfiyesine karar verildi i, iflâs na karar verilmifl olan veya tasfiye halindeki özel iflletmeler ile flirket ortaklar ndan hizmet akdi ile çal flanlar n çal flmaya bafllad, f) 2108 say l Kanuna göre 1479 say l Kanun kapsam na giren köy ve mahalle muhtarlar ndan; kendi nam ve hesab na ba ms z çal flmas ndan dolay gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar hariç, ayn zamanda hizmet akdi ile çal flanlar n çal flmaya bafllad, g) Gelir vergisinden muaf olan, ancak Esnaf ve Sanatkârlar Sicili ile birlikte kanunla kurulu meslek kurulufllar ndaki kay tlara istinaden Ba -Kur sigortal s olanlardan bu sigortal l klar n n devam s ras nda, hizmet akdi ile çal flanlar n çal flmaya bafllad, Tarihten bir gün önce, Sona erer. Sigortal l sona erenler sigortal l klar n n sona erdi i tarihten itibaren üç ay içinde Kuruma baflvurarak kay tlar n sildirmek zorundad rlar. bafllang ç tarihinden, gelir vergisinden muaf olanlar n sigortal l klar ise Esnaf ve Sanatkâr Sicili ile birlikte kanunla kurulu meslek kurulufllar na kay tl olmak flart yla talep tarihinden itibaren bafllat lacakt r.bu suretle sigortal olanlar n hak ve yükümlülükleri sigortal say ld klar tarihte bafllamaktad r. Sigortal l sona erenler sigortal l klar n n sona erdi i tarihten itibaren üç ay içinde Kuruma baflvurarak kay tlar n sildirmek zorundad rlar. 13

8 Yaz lma: MADDE 26 - (De iflik : /8 md.) Sigortal olmak hak ve yükümlülü ünden vazgeçilemez ve kaç n lamaz. Sözleflmelere, sosyal sigorta yard m ve yükümlülüklerini azaltmak veya baflkas na devretmek yolunda hükümler konulamaz. Bu Kanuna göre sigortal say lanlar, sigortal say ld klar tarihten itibaren en geç 3 ay içinde Kuruma baflvurarak kay t ve tescillerini yapt rmak zorundad rlar. ( gün ve 619 say l Kanun Hükmünde Kararnamenin 15 inci maddesi ile eklenmifltir.) Üç ay içinde kay t ve tescilini yapt rmayan sigortal lar Kurumca re'sen kay t ve tescil edilir I - ( gün ve 619 say l Kanun Hükmünde Kararnamenin 15 inci maddesi ile yürürlükten kald r lm flt r.) II - ( gün ve 619 say l Kanun Hükmünde Kararnamenin 15 inci maddesi ile yürürlükten kald r lm flt r.) III - ( gün ve 619 say l Kanun Hükmünde Kararnamenin 15 inci maddesi ile yürürlükten kald r lm flt r.) ( gün ve 619 say l Kanun Hükmünde Kararnamenin 15 inci maddesi ile eklenmifltir.) Vergi daireleri, sigorta kapsam na giren gelir vergisi mükelleflerini mükellefiyetin tescil tarihinden, mükellefiyeti terkin edilenleri ise terkin tarihinden itibaren 3 ay içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdür. Ayr ca, kamu kurum ve kurulufllar, Kurumun talebi üzerine sigortal lar n sigortal l k ifllemlerine esas al nacak bilgileri vermek zorundad rlar. Yaz lma: MADDE 26 - (De iflik : /8 md. ve 4956/16) Sigortal olmak hak ve yükümlülü ünden vazgeçilemez ve kaç n lamaz. Sözleflmelere, sosyal sigorta yard m ve yükümlülüklerini azaltmak veya baflkas na devretmek yolunda hükümler konulamaz. Bu Kanuna göre sigortal say lanlar, sigortal say ld klar tarihten itibaren en geç 3 ay içinde Kuruma baflvurarak kay t ve tescillerini yapt rmak zorundad rlar. Üç ay içinde kay t ve tescilini yapt rmayan sigortal lar Kurumca re'sen kay t ve tescil edilir. Gelir vergisi mükelleflerinin mükellefiyet tescili ve terkinine iliflkin bilgiler, Kurum ile Maliye Bakanl nca müfltereken belirlenecek usul ve esaslara göre Kuruma bildirilir. Kamu kurum ve kurulufllar, belediyeler, kamu iktisadi teflebbüsleri, esnaf kefalet kooperatifleri, tar m kredi kooperatifleri ve bankalar, bu Kanuna göre zorunlu sigortal olanlarla ilgili ruhsat, ihale ve kredi ifllemlerinde sigortal olduklar n gösterir belgeyi istemek ve belge istenenler de bu belgeyi ibraz etmek zorundad rlar. Sigortal lar n baflvurma usulleri ile uymak zorunda olduklar esaslar ve tescille ilgili ifllemler yönetmelikle düzenlenir. Bu yönetmeli in bildirim ve girifl bildirgelerinin onaylanmas na iliflkin hükümleri hakk nda çiflleri, Maliye ve Gümrük Sanayi ve Ticaret Bakanl klar n n da görüflleri al n r. 14

9 ( gün ve 619 say l Kanun Hükmünde Kararnamenin 15 inci maddesi ile eklenmifltir.) Kamu kurum ve kurulufllar, belediyeler, kamu iktisadi teflebbüsleri, esnaf kefalet kooperatifleri, tar m kredi kooperatifleri ve bankalar, bu Kanuna göre zorunlu sigortal olanlarla ilgili ruhsat, ihale ve kredi ifllemlerinde sigortal olduklar n ve bir önceki takvim y l sonu itibar yla prim borçlar bulunmad n gösterir belgeyi istemek ve belge istenenler de bu belgeyi ibraz etmek zorundad rlar. ( gün ve 619 say l Kanun Hükmünde Kararnamenin 15 inci maddesi ile eklenmifltir.) Noterler, bu Kanuna göre sigortal olanlar n tutmakla mükellef olduklar defterlerin tasdiki s ras nda Ba -Kur'a kay tl olduklar n ve prim borçlar bulunmad n gösterir belgeyi istemek ve söz konusu belgeyi ibraz etmeyenleri ve bunlara ait sigortal l - a esas bilgileri en geç üç ay içinde Kuruma bildirmek zorundad rlar. Sigortal lar n baflvurma usulleri ile uymak zorunda olduklar esaslar ve tescille ilgili ifllemler yönetmelikle düzenlenir. Bu yönetmeli in bildirim ve girifl bildirgelerinin onaylanmas na iliflkin hükümleri hakk nda çiflleri, Maliye ve Gümrük Sanayi ve Ticaret Bakanl klar n n da görüflleri al n r say l Kanunun 16. maddesi ile 1479 say l Kanunun 26 nc maddesinde yap lan de ifliklikle, üç ay içinde kay t ve tescilini yapt rmayan sigortal lar n Kurumca re'sen kay t ve tescil edilece i hükme ba lanm flt r. 15

10 Malüllük Ayl ndan Yararlanma fiartlar : MADDE 29 - Malullük ayl ndan yararlanabilmek için; a) 23 üncü maddeye göre malul say lmak, b) Bu kanuna göre, en az 5 tam y l sigorta primi ödemifl olmak, c) ( gün ve 619 say l Kanun Hükmünde Kararnamenin 17 nc maddesi ile de ifltirilmifltir.) Yaz l istekte bulunmak ve istek tarihi itibariyle prim ve her türlü borçlar n ödemifl olmak, fiartt r. (Ek : /11 md.) Ba -Kur'da fiili sigortal l devam ederken bir ifl kazas veya meslek hastal sonucu 28 inci maddede yaz l tüzük hükümlerine göre çal flma gücünün en az üçte ikisini kaybedenler için (b) f kras ndaki 5 tam y l sigorta primi ödemifl olmak koflulu aranmaz. Malüllük Ayl ndan Yararlanma fiartlar : MADDE 29 (de iflik: 4956/18) Malullük ayl ndan yararlanabilmek için; a) Bu kanunun 28 inci maddesine göre malul say lmak, b) En az 5 tam y l sigorta primi ödemifl olmak, c) Yaz l istekte bulunmak ve istek tarihi itibariyle prim ve her türlü borçlar n ödemifl olmak, fiartt r. Bu kanuna tabi sigortal l devam ederken bir ifl kazas veya meslek hastal sonucu çal flma gücünün en az üçte ikisini kaybedenler hakk nda, 5 tam y l sigorta primi ödemifl olmak koflulu aranmaz say l kanunun 18. maddesi ile 1479 say l kanunun malulluk ayl ndan yararlanma flartlar de ifltirilmifltir. 16

11 Ölüm Ayl ndan Yararlanma Koflullar : MADDE 41 - (Maddenin (a) ve (d) bentlerinde yer alan "üç tam y l" ibareleri "befl tam y l" olarak gün ve 619 say l Kanun Hükmünde Kararnamenin 19 uncu maddesi ile de ifltirilmifltir.) (De iflik : /18 md.) a) Ölüm tarihinde en az befl tam y l sigorta primi ödemifl olan, b) Malullük veya yafll l k ayl almakta iken yahut yaz l olarak istekte bulunup malullük veya yafll l k ayl ba lanmas na hak kazand ktan sonra ölen, c) Ba lanm fl bulunan malullük veya yafll l k ayl klar kesilmifl olan sigortal lardan ölen, d) En az befl tam y l sigorta primi ödemifl olanlardan 39 uncu maddeye göre toptan ödeme talebinde bulunmakla beraber, toptan ödeme yap lmadan ölen. Sigortal n n hak sahibi kimselerine ayl k ba lan r. Ancak, sigortal iken geçirdi i ifl kazas veya meslek hastal sonucu ölenler için prim ödeme süresi aranmaz. Ölüm Ayl ndan Yararlanma Koflullar : MADDE 41 - (De iflik : /18 md. ve 4956/21) a) Ölüm tarihinde en az befl tam y l sigorta primi ödemifl olan, b) Malullük veya yafll l k ayl almakta iken yahut yaz l olarak istekte bulunup malullük veya yafll l k ayl ba lanmas na hak kazand ktan sonra ölen, c) Ba lanm fl bulunan malullük veya yafll l k ayl klar kesilmifl olan sigortal lardan ölen, d) En az befl tam y l sigorta primi ödemifl olanlardan toptan ödeme talebinde bulunmakla beraber, toptan ödeme yap lmadan ölen, Sigortal n n hak sahibi kimselerine yaz l talepleri halinde ayl k ba lan r. Ancak, sigortal iken geçirdi i ifl kazas veya meslek hastal sonucu ölenler için prim ödeme süresi aranmaz say l Kanunun 21. maddesiyle, 1479 say l Kanunun 41. maddesinde düzenlenen ölüm ayl ndan yararlanma koflullar ndan a ve d f kralar nda de ifliklik yap larak befl tam y l sigorta primi ödemifl olanlara ve en az befl tam y l sigorta primi ödemifl olanlardan toptan ödeme talebinde bulunmakla beraber, toptan ödeme yap lmadan ölen sigortal n n hak sahibi kimselerine yaz l talepleri halinde ölüm ayl ayl k ba lanaca belirtilmifltir. 17

12 Primlerin Ödenmesi: MADDE 53 - (De iflik birinci f kra : /5 md.) Sigortal, 49 uncu maddede belirtilen ayl k prim borcunu, ilgili ay n sonuna kadar kuruma ödemek zorundad r. (De iflik: ikinci f kra, 03/07/ /1 md.) Kurumun, süresi içinde ödenmeyen prim ve di er alacaklar n n tahsilinde 6183 say l Amme Alacaklar n n Tahsil Usulü Hakk nda Kanun hükümleri uygulan r. Kurum, söz konusu Kanunun uygulanmas nda Maliye Bakanl, di er kamu kurum ve kurulufllar ve mercilere verilen yetkileri kullan r. Yetkilerin kullan lmas na iliflkin usul ve esaslar Maliye Bakanl, Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl ve Hazine Müsteflarl taraf ndan müfltereken haz rlanacak bir yönetmelikle tespit edilir. Kurum alacaklar n n tahsilinde 6183 say l Kanunun uygulanmas ndan do an uyuflmazl klar n çözümlenmesinde, alacakl il müdürlü ünün bulundu u yer ifl mahkemesi yetkilidir. Yetkili ifl mahkemesine baflvurulmas alacaklar n takip ve tahsilini durdurmaz. (De iflik : /9 md.) Gecikme zamm, yaln z prim alacaklar na uygulan r ve borç ödeninceye kadar devam eder. Dava veya icra kovuflturmas aç lm fl olsa bile primlerin ödenmemifl k sm için gecikme zamm tahsil olunur. (5. F kra Mülga : /13 md.) (6.f kra, gün ve 578 say l Kanun Hükmünde Kararnamenin 3. maddesi ile de ifltirilmifltir.) Tabii afet nedeniyle fiilen çal flt rd iflyeri veya ikametgah olarak oturdu u konutu y k lan veya hasar gören sigortal lar n, tabii afetin meydana geldi i ay dahil mevcut prim Primlerin Ödenmesi: MADDE 53 (De iflik:4956/27) Sigortal lar, ayl k prim borcunu ilgili ay n sonuna kadar ödemek zorundad rlar. Kurumun, tarihli ve 2926 say l Kanuna göre tahakkuk eden prim alacaklar ayl k olarak veya Kurumca tespit edilecek dönemlerde ödenir. Ayr ca, Bakanlar Kurulu karar ile ürün bedellerinden tevkif suretiyle de tahsil edilebilir. Kurumun, süresinde ödenmeyen prim ve prime iliflkin alacaklar ile her ne nam alt nda olursa olsun di er alacaklar n n tahsilinde tarihli ve 2004 say l cra ve flâs Kanunu hükümleri uygulan r. Sigortal lar taraf ndan ödenmesi gereken primler süresi içinde ve tam olarak ödenmezse, primlerin ödenmeyen k sm na sürenin bitti i tarihten bafllamak üzere %10 oran nda art r l r. Bu miktara, borç ödeninceye kadar gecikilen her ay için ayr ca Hazine Müsteflarl nca aç klanacak bir önceki aya ait Türk Liras cinsinden iskontolu ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin ayl k ortalama faizi bileflik bazda uygulanarak gecikme zamm hesaplan r. Dava veya icra kovuflturmas aç lm fl olsa bile primlerin ödenmemifl k sm için gecikme zamm tahsil olunur. (5. F kra Mülga : /13 md.) (6.f kra, gün ve 578 say l Kanun Hükmünde Kararnamenin 3. maddesi ile de ifltirilmifltir.) Tabii afet nedeniyle fiilen çal flt rd iflyeri veya ikametgah olarak oturdu u konutu y k lan veya hasar gören sigortal lar n, tabii afetin meydana geldi i ay dahil mevcut prim ve gecikme zamm borçlar ile bu ay takip eden alt ayl k prim borçla- 18

13 ve gecikme zamm borçlar ile bu ay takip eden alt ayl k prim borçlar bu alt ay n sonundan itibaren; sa l k kurulu raporu ile belgelenen hastal k hallerinde ise çal fl lamayan aylara ait primler sigortal n n çal flmaya bafllad tarihi takip eden aybafl ndan itibaren gecikme zamm uygulanmaks z n alt ay süreyle ertelenir. ( gün ve 578 say l Kanun Hükmünde Kararnamenin 3. maddesi ile eklenmifltir.) Bu Kanuna göre belgelendirilmesi gerekirken, tabii afet nedeniyle belgelendirilemeyen sigortal l k sürelerinin tespitine iliflkin esas ve usuller Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl - nca belirlenir." (De iflik : /5 md.) Primlerin hesaplanmas, ödenmesi ve tahsili usulleri bir yönetmelikle düzenlenir. r bu alt ay n sonundan itibaren; sa l k kurulu raporu ile belgelenen hastal k hallerinde ise çal fl lamayan aylara ait primler sigortal n n çal flmaya bafllad - tarihi takip eden aybafl ndan itibaren gecikme zamm uygulanmaks z n alt ay süreyle ertelenir. Afet bölgesindeki flartlar ve geliflmeleri göz önünde tutarak, sigortal lar n ödemesi gereken primlerin ödeme sürelerini bu f krada belirlenen sürelere ba l kalmaks z n belirlemeye ve ertelemeye Kurum Yönetim Kurulu yetkilidir. ( gün ve 578 say l Kanun Hükmünde Kararnamenin 3. maddesi ile eklenmifltir.) Bu Kanuna göre belgelendirilmesi gerekirken, tabii afet nedeniyle belgelendirilemeyen sigortal l k sürelerinin tespitine iliflkin esas ve usuller Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl nca belirlenir." (De iflik : /5 md.) Primlerin hesaplanmas, ödenmesi ve tahsili usulleri bir yönetmelikle düzenlenir say l Kanunun 27. maddesi ile 1479 say l Kanunun primlerin ödenmesi bafll kl 53. maddesi de ifltirilmifltir. Ba -Kur Sigortal lar, ayl k prim borcunu ilgili ay n sonuna kadar ödemek zorundad rlar. Kurumun, tarihli ve 2926 say l Kanuna göre tahakkuk eden prim alacaklar ayl k olarak veya Kurumca tespit edilecek dönemlerde ödenmesi gerekmektedir. Ayr ca, Bakanlar Kurulu karar ile ürün bedellerinden tevkif suretiyle de tahsil edilebilecektir. Kurumun, süresinde ödenmeyen prim ve prime iliflkin alacaklar ile her ne nam alt nda olursa olsun di er alacaklar n n tahsilinde tarihli ve 2004 say l cra ve flâs Kanunu hükümleri uygulanacakt r. Sigortal lar taraf ndan ödenmesi gereken primler süresi içinde ve tam olarak ödenmezse, primlerin ödenmeyen k sm na sürenin bitti i tarihten bafllamak üzere %10 oran nda art r lacak, bu miktara, borç ödeninceye kadar gecikilen her ay için ayr ca Hazine Müsteflarl nca aç klanacak bir önceki aya ait Türk Liras cinsinden iskontolu ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin ayl k ortalama faizi bileflik bazda uygulanarak gecikme zamm hesaplanacakt r. 19

14 ste e Ba l Sigorta: MADDE 79- (De iflik : /31 md.) ( gün ve 619 say l Kanun Hükmünde Kararnamenin 25 inci maddesi ile de ifltirilmifltir.) 24 üncü maddenin (I) numaral bendi kapsam na girmeyenlerden ayn maddenin (II) numaral bendinin (a) ve (c) alt bentlerinde say lanlar d fl nda kalanlar, ev kad nlar ve Türkiye'de ikamet eden yabanc uyruklular talepleri halinde iste e ba l sigortal olabilirler. fiu kadar ki, talep tarihinde 58 yafl n dolduran kad nlar ile 60 yafl n dolduran erkekler kapsama al nmazlar. ste e ba l sigortal olmak isteyenler 50 nci maddedeki ayl klar gelir basamaklar ndan dilediklerini seçebilirler. Basamak yükseltme koflullar bak m ndan bu konudaki esaslara tabidirler. (4 üncü f kra, gün ve 619 say l Kanun Hükmünde Kararnamenin 25 inci maddesi ile yürürlükten kald r lm flt r.) ( gün ve 619 say l Kanun Hükmünde Kararnamenin 25 inci maddesi ile de ifltirilmifltir.) ste e ba l sigortal l k, sigortal n n tescil talebinin Kuruma intikal etti i tarih itibar yla bafllar ve terk talebinin Kuruma intikal etti i tarihte veya di er sosyal güvenlik kanunlar - na tabi olarak çal flmaya bafllama ya da art arda üç ay prim ödenmemifl olmas halinde, son prim ödeme tarihi itibar yla sona erer. ste e Ba l Sigorta: MADDE 79- (De iflik:4956/33) Bu Kanunun 24 üncü maddesinin (I) numaral bendi kapsam na girmeyenlerden, ayn maddenin (II) numaral bendinin (a) ve (c) alt bentlerinde say lanlar d fl nda kalanlar, ev kad nlar ve Türkiye'de ikamet eden yabanc uyruklular talepleri halinde iste e ba l sigortal olabilirler. ste e ba l sigortal olanlar n basamak seçme ve yükseltmelerinde bu Kanun hükümleri uygulan r. ste e ba l sigortal l k, sigortal l k tescil talebinin Kuruma intikal etti i tarih itibariyle bafllar ve terk talebinin Kuruma intikal etti- i tarihte veya di er sosyal güvenlik kanunlar na tâbi olarak çal flmaya bafllad tarihten bir gün önce veya sigortal n n toplam borcunun üç ayl k prim ve ceza tutar ndan fazla olmas halinde sigortal n n daha önce ödedi i primlerin tam olarak karfl lad ay n sonu itibariyle sona erer say l Kanun kapsam na girmeden önce bu Kanun kapsam nda iste e ba l sigortal olanlar n, iste e ba l sigortal l klar devam eder. ste e ba l sigortan n hangi esaslara göre yap laca bir yönetmelikle düzenlenir. 20

15 (Ek : /12 md.) 2926 say l Kanun kapsam na girmeden önce, Ba -Kur'da iste e ba l sigortal olanlar n, iste e ba l sigortal l klar devam eder. ste e ba l sigortan n hangi esaslar dairesinde yap laca bir yönetmelikle düzenlenir say l Kanunun 33. maddesi ile 1479 say l Kanunun iste e ba l sigorta bafll kl 79. maddesi de ifltirilmifltir say l Kanunun 24 üncü maddesinin (I) numaral bendi kapsam na girmeyenlerden, ayn maddenin (II) numaral bendinin (a) ve (c) alt bentlerinde say lanlar d fl nda kalanlar, ev kad nlar ve Türkiye'de ikamet eden yabanc uyruklular talepleri halinde iste e ba l sigortal olabileceklerdir. ste e ba l sigortal olanlar n basamak seçme ve yükseltmelerinde bu Kanun hükümleri uygulanacakt r. ste e ba l sigortal l k, sigortal l k tescil talebinin Ba -Kur a intikal etti i tarih itibariyle bafllayacak ve terk talebinin Ba -Kur a intikal etti i tarihte veya di er sosyal güvenlik kanunlar na tâbi olarak çal flmaya bafllad tarihten bir gün önce veya sigortal n n toplam borcunun üç ayl k prim ve ceza tutar ndan fazla olmas halinde sigortal n n daha önce ödedi i primlerin tam olarak karfl lad ay n sonu itibariyle sona erecektir. 21

16 Müeyyideler: MADDE 80- ( tarih ve 3396 Say l Yasa'n n 17. maddesiyle Mülga) darî para cezalar Madde 80.- (De iflik:4956/34) Bu Kanunun 26 nc maddesinde belirtilen tescil ve sigortal l n sona ermesi ile ilgili yükümlülü e uymayan sigortal lara Kurumca ellimilyon milyon lira idarî para cezas verilir. Bu miktar, her y l Maliye Bakanl nca tarihli ve 213 say l Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi gere ince belirlenen yeniden de erleme oran nda art r l r. Hakk nda para cezas uygulanan sigortal lar, gerekçesini belirtmek suretiyle para cezas na karfl tebli tarihinden itibaren onbefl gün içinde Kuruma itiraz edebilirler. tiraz takibi durdurur. Kurum en geç otuz gün içinde itiraz inceler ve karara ba lar. Kurum taraf ndan itiraz n reddedilmesi halinde, sigortal lar red karar n n kendilerine tebli tarihinden itibaren altm fl gün içinde yetkili idare mahkemesine baflvurabilirler. Mahkemeye baflvurulmas cezan n takip ve tahsilini durdurmaz. darî para cezalar n n tahakkuk ve tahsilat nda befl y ll k zamanafl m uygulan r. Sa l k karneleri ve/veya kart n bir baflkas na kulland ranlardan veya baflkas ad na kullananlardan ve buna yard mc oldu u bel say l Kanunun 34. maddesi ile 1479 say l Kanunun 3396 say l Kanunla mülga olan 80. maddesi idari para cezalar bafll ile yeniden düzenlenmifltir. Buna göre; 1479 say l Kanunun 26 nc maddesinde belirtilen tescil ve sigortal l n sona ermesi ile ilgili yükümlülü e 22

17 gelenenlerden, Kurumca yap lan sa l k gideri kanunî faiziyle iki kat olarak müfltereken ve müteselsilen tahsil edilir ve ilgililer hakk nda Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulan r. Kendilerine yap lan tebligat tarihinden itibaren onbefl gün içinde idarî para cezas n veya borçlar n itiraz etmeden ödeyenlerin bu borçlar üçte bir oran nda terkin edilir. uymayan sigortal lara Kurumca ellimilyon milyon lira idarî para cezas verilecektir. Hakk nda para cezas uygulanan Ba -Kur sigortal lar, gerekçesini belirtmek suretiyle para cezas na karfl tebli tarihinden itibaren onbefl gün içinde Ba -Kur a itiraz edebilirler. tiraz takibi durdurmaktad r. Ba -Kur en geç otuz gün içinde itiraz inceler ve karara ba lar. Kurum taraf ndan itiraz n reddedilmesi halinde, sigortal lar red karar n n kendilerine tebli tarihinden itibaren altm fl gün içinde yetkili idare mahkemesine baflvurabilirler. Mahkemeye baflvurulmas cezan n takip ve tahsilini durdurmaz. darî para cezalar n n tahakkuk ve tahsilat nda befl y ll k zamanafl m uygulanmaktad r. Sa l k karnelerini ve/veya kart n bir baflkas na kulland ranlardan veya baflkas ad na kullananlardan ve buna yard mc oldu u belgelenenlerden, Kurumca yap lan sa l k gideri kanunî faiziyle iki kat olarak müfltereken ve müteselsilen tahsil edilir ve ilgililer hakk nda Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanacakt r. Kendilerine yap lan tebligat tarihinden itibaren onbefl gün içinde idarî para cezas n veya borçlar n itiraz etmeden ödeyenlerin bu borçlar üçte bir oran nda terkin edilmektedir. 23

18 Sa l k Sigortas n Kapsam : EK MADDE 11 ( gün ve 619 say l Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesi ile de ifltirilmifltir.) 1479 say l Kanunun ek 11 inci maddesi afla daki flekilde de ifltirilmifltir. "Ek Madde 11- Sa l k sigortas yard mlar ndan; a) Bu Kanuna göre zorunlu sigortal olanlar ile efl ve bakmakla yükümlü olduklar çocuklar, ana ve babalar, b) Bu Kanuna göre yafll l k ve malullük ayl almakta olanlar ile efl ve bakmakla yükümlü olduklar çocuklar, ana ve babalar, c) Bu Kanuna göre ölüm ayl alanlar, yararlan rlar. Sa l k hizmeti, Sa l k Bakanl, Sosyal Sigortalar Kurumu, mahalli idareler, üniversiteler, kamu iktisadi teflebbüslerine ait sa l k tesisleri ile di er sa l k tesislerinden sat n al nmak suretiyle yürütülür. Buna iliflkin usul ve esaslar Kurumca belirlenir. Sa l k Sigortas n Kapsam : EK MADDE 11 (De iflik 4956/37) Bu Kanunun 24 üncü maddesine göre sigortal olanlardan; a) Sigortal l devam edenler ile efl ve bakmakla yükümlü olduklar çocuklar, ana ve babalar, b) Yafll l k ve malûllük ayl almakta olanlar ile efl ve bakmakla yükümlü olduklar çocuklar, ana ve babalar, c) Ölüm ayl alanlar, Sa l k sigortas yard mlar ndan yararlan rlar. Sa l k hizmeti; Sa l k Bakanl, Sosyal Sigortalar Kurumu, mahalli idareler, üniversiteler, kamu iktisadi teflebbüslerine ait sa l k tesisleri ile gerçek ve tüzel kiflilerden sat n al nmak suretiyle yürütülür. Buna iliflkin usul ve esaslar Kurumca belirlenir say l Kanunun 37. maddesiyle 1479 say l Kanunun ek 11 inci maddesi de ifltirilmifltir. Yap lan de ifliklikle 1479 say l Kanunun 24 üncü maddesine göre sigortal olanlardan; a) Sigortal l devam edenler ile efl ve bakmakla yükümlü olduklar çocuklar, ana ve babalar, b) Yafll l k ve malûllük ayl almakta olanlar ile efl ve bakmakla yükümlü olduklar çocuklar, ana ve babalar, c) Ölüm ayl alanlar, Sa l k sigortas yard mlar ndan yararlanabileceklerdir. 24

19 Sa l k Sigortas ndan Faydalanma fiartlar : EK MADDE 12- ( gün ve 619 say l Kanun Hükmünde Kararnamenin 29 uncu maddesi ile de ifltirilmifltir.) Bu Kanuna göre ilk defa veya yeniden sigortal olanlar n sa l k yard m ndan yararlanmalar, en az sekiz ay eksiksiz sa l k sigortas primi ödemifl olmalar, sa l k ve sigorta prim borcu bulunmamas flart na ba l d r. Sa l k Sigortas ndan Faydalanma fiartlar : EK MADDE 12- (De iflik:4956/38) Bu Kanuna göre ilk defa sigortal olanlar n sa l k yard m ndan yararlanmalar, en az sekiz ay, yeniden sigortal olanlar n ise en az dört ay eksiksiz sa l k sigortas primi ödemifl olmalar, sa l k ve sigorta prim borcu bulunmamas flart na ba l d r say l Kanunun 38. maddesiyle 1479 say l Kanunun ek 12 inci maddesi de ifltirilmifltir. De iflikli e göre, 1479 say l Kanuna göre ilk defa sigortal olanlar n en az sekiz ay, daha önce sigortal l na son verip de yeniden Ba -Kur sigortal s olacaklar n da dört ay eksiksiz sa l k sigortas primi ödemeleri, sa l k ve sigorta primi borcunun bulunmamas halinde sa l k yard mlar ndan yararlanabilecekleri belirtilmifltir. 25

20 Sa l k Sigortas Gelirleri: EK MADDE 15- (Ek : /1 md.) Sa l k sigortas hizmetleri afla daki gelirlerle karfl lan r. a) ( gün ve 4447 say l Kanunun 37. maddesi ile de ifltirilmifltir.) ) Bu Kanuna tabi ilk sekiz basamakta bulunan sigortal lar n sekizinci gelir basama tutar n n, dokuz ve daha yukar basamaklarda bulunan sigortal lar n ise bulunduklar gelir basama tutar n n, 17/10/1983 tarihli ve 2926 say l Tar mda Kendi Ad na ve Hesab na Çal flanlar Sosyal Sigortalar Kanununa tabi ilk alt basamakta bulunan sigortal lar n alt nc basamak gösterge tutar n n, yedi ve daha yukar basamaklarda bulunan sigortal lar n ise bulunduklar basamak gösterge tutar n n, (De iflik: 19/01/ /3 mad.) % 20'si oran nda ödeyecekleri sa l k sigortas primleri, b) Gerçek ve tüzelkifliler taraf ndan sa l k hizmetlerinde kullan lmak flart yla yap lacak ba fllar ve vasiyetler, c) Di er gelirler. Sa l k Sigortas Gelirleri: EK MADDE 15- (Ek : /1 md. ve 4956/39) Sa l k sigortas hizmetleri afla daki gelirlerle karfl lan r. a) Sigortal lardan ilk sekiz basamakta bulunanlar n, bu Kanunun 50 nci maddesine göre belirlenen sekizinci gelir basama n n, dokuz ve daha yukar basamaklarda bulunan sigortal lar n ise bulunduklar gelir basama tutar n n % 20'si oran nda ödeyecekleri sa l k sigortas primleri, b) Gerçek ve tüzelkifliler taraf ndan sa l k hizmetlerinde kullan lmak flart yla yap lacak ba fllar ve vasiyetler, c) Di er gelirler say l Kanunun 39. maddesiyle 1479 say l Kanunun ek 15 inci maddesi de ifltirilmifltir. Yap lan de ifliklikle, sigortal lardan ilk sekiz basamakta bulunanlar n, 1479 say l Kanunun 50 nci maddesine göre belirlenen sekizinci gelir basama n n, dokuz ve daha yukar basamaklarda bulunan sigortal lar n ise bulunduklar gelir basama tutar n n % 20'si oran nda sa l k sigortas primi ödeyecekleri belirlenmifltir. 26

K NC BÖLÜM BA -KUR KANUNU filemler

K NC BÖLÜM BA -KUR KANUNU filemler K NC BÖLÜM BA -KUR KANUNU filemler 41) Ba -Kur Mevzuat Uyar nca Kimler Sigortal Say l r? 1479 Say l Kanun Uyar nca; Kanunla ve Kanunlar n verdi i yetkiye dayan larak kurulu sosyal güvenlik kurulufllar

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K S STEM NDE S GORTALILARIN YAfiLILIK AYLI ININ HESAPLANMASININ USUL VE ESASLARI

SOSYAL GÜVENL K S STEM NDE S GORTALILARIN YAfiLILIK AYLI ININ HESAPLANMASININ USUL VE ESASLARI SOSYAL GÜVENL K S STEM NDE S GORTALILARIN YAfiLILIK AYLI ININ HESAPLANMASININ USUL VE ESASLARI Yunus YELMEN* I-G R fi 5510 say l Kanuna göre sigortal lar n yafll l k ayl na hak kazan p kazanmad klar yafl

Detaylı

6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER. Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015

6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER. Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015 6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015 6663 sayılı Kanun ile; emekli olduktan sonra Bağ-Kur kapsamında çalışmaya devam eden esnafın emekli

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

EK-1. bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla bu alacaklara bağlı faizlerin tahsilinden vazgeçilir.

EK-1. bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla bu alacaklara bağlı faizlerin tahsilinden vazgeçilir. EK-1 Madde 17 fıkra 9: a) 12/4/1990 tarihli ve 3624 sayılı Kanun kapsamında, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından 31/12/2010 tarihinden önce

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

2978 SAYILI VERG ADES HAKKINDA KANUN VERGİ İADESİ

2978 SAYILI VERG ADES HAKKINDA KANUN VERGİ İADESİ 2978 SAYILI VERG ADES HAKKINDA KANUN VERGİ İADESİ 221 19 Hesap ve oranlar: Madde 3- (4842 say l Kanunun 30'uncu maddesiyle Hesap ve oranlar: Madde 3- (4842 say l Kanunun 30'uncu maddesiyle de iflen madde

Detaylı

Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533

Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6385 Kabul Tarihi: 10/1/2013 MADDE 1

Detaylı

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U 173 174 Hususi Ödeme fiekilleri: Madde 41- Maliye vekaletinin tayin edece i yerlerde, nev'ileri mezkur

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

Konu : 6661 Sayılı Torba Yasa Tarih: 27.01.2016

Konu : 6661 Sayılı Torba Yasa Tarih: 27.01.2016 Konu : 6661 Sayılı Torba Yasa Tarih: 27.01.2016 Sayı : 2016 / 03 Değerli Müşterilerimiz, MADDE 3-21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa bağlı Değerli Kağıtlar Tablosu nun (6) numaralı

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK?

H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK? H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK? Cevdet CEYLAN* I-G R fi tibari hizmet süresi; a r, riskli ve sa l a zararl ifllerde fiilen çal flan ve bu ifllerin risklerine maruz kalan sigortal

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNUNA GÖRE H ZMET BORÇLANMA filemler N N USUL VE ESASLARI

5510 SAYILI SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNUNA GÖRE H ZMET BORÇLANMA filemler N N USUL VE ESASLARI 5510 SAYILI SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNUNA GÖRE H ZMET BORÇLANMA filemler N N USUL VE ESASLARI Yunus YELMEN* I-Girifl Sosyal güvenlik sistemleri bireylerin do umundan önce bafllar

Detaylı

GENELGE NO: 14/95 İstanbul,22.09.2014

GENELGE NO: 14/95 İstanbul,22.09.2014 GENELGE NO: 14/95 İstanbul,22.09.2014 İlgili Birim Konu girdi. : Yönetim Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlük, Mali İşler/Muhasebe : Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması nı içeren torba Kanun

Detaylı

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU 01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU EMİNE ERDEM MEVZUAT ANALİZ - ŞUBAT 2016 - İSTANBUL TİCARET ODASI 1 01.01.2016 31.12.2016 TARİHLERİ ARASI

Detaylı

5510 SAYILI KANUNDA fiverenler N fiyer B LD RGES VERME YÜKÜMLÜLÜ Ü LE LG L DÜZENLEMELER

5510 SAYILI KANUNDA fiverenler N fiyer B LD RGES VERME YÜKÜMLÜLÜ Ü LE LG L DÜZENLEMELER 5510 SAYILI KANUNDA fiverenler N fiyer B LD RGES VERME YÜKÜMLÜLÜ Ü LE LG L DÜZENLEMELER Yunus YELMEN* I-Girifl 01.10.2008 tarihinde yürürlü e giren Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanununun

Detaylı

G E N E L G E 2009-25

G E N E L G E 2009-25 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SSK.5.01.08.00/ 73-034/121 9.2.2009 Konu : Tarım sigortası primlerinin tahakkuk ve

Detaylı

ESNAF VE SANATKARLAR VE DĠĞER BAĞIMSIZ ÇALIġANLAR SOSYAL SĠGORTALAR KURUMU KANUNU. I KISIM Örgütlenme

ESNAF VE SANATKARLAR VE DĠĞER BAĞIMSIZ ÇALIġANLAR SOSYAL SĠGORTALAR KURUMU KANUNU. I KISIM Örgütlenme ESNAF VE SANATKARLAR VE DĠĞER BAĞIMSIZ ÇALIġANLAR SOSYAL (1) (2) SĠGORTALAR KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 1479 Kabul Tarihi : 2/9/1971 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 14/9/1971 Sayı : 13956 Yayımlandığı

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K KURUMU ALACAKLARINA L fik N HT YAT HAC Z VE HT YAT TAHAKKUK UYGULAMALARI

SOSYAL GÜVENL K KURUMU ALACAKLARINA L fik N HT YAT HAC Z VE HT YAT TAHAKKUK UYGULAMALARI SOSYAL GÜVENL K KURUMU ALACAKLARINA L fik N HT YAT HAC Z VE HT YAT TAHAKKUK UYGULAMALARI Mehmet BULUT* A. G R fi Sosyal güvenlik sistemine iliflkin reform niteli i tafl yan 5510 say l Kanunun 88. maddesinin

Detaylı

YURTDIfiI H ZMET BORÇLANMASI YAPILAB LECEK SÜRELER

YURTDIfiI H ZMET BORÇLANMASI YAPILAB LECEK SÜRELER YURTDIfiI H ZMET BORÇLANMASI YAPILAB LECEK SÜRELER Yrd. Doç. Dr. Hediye ERG N* I. GENEL OLARAK Türk vatandafllar yurtd fl nda geçen hizmet sürelerini 8.5.1985 tarihli 3201 say l Yurt D fl nda Bulunan Türk

Detaylı

5510 - SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2009 YILI)

5510 - SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2009 YILI) 5510 - SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2009 YILI) İlgili Madde 102-a/1 102- ikinci fıkra 102-a/1 102-a/2 102-a/3 102-b 102-b/1 Uygulanacak İdari

Detaylı

Dr. Hediye ERG N YEN SOSYAL GÜVENL K KANUNLARI. SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNU ve SOSYAL GÜVENL K KURUMU KANUNU

Dr. Hediye ERG N YEN SOSYAL GÜVENL K KANUNLARI. SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNU ve SOSYAL GÜVENL K KURUMU KANUNU 1 Dr. Hediye ERG N YEN SOSYAL GÜVENL K KANUNLARI SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNU ve SOSYAL GÜVENL K KURUMU KANUNU Son de ifliklikler ve her madde için ayr ayr yürürlük tarihleriyle birlikte

Detaylı

1 93 say l Gelir Vergisi Kanunu nun 75 inci maddesi ile hüküm alt na al nd

1 93 say l Gelir Vergisi Kanunu nun 75 inci maddesi ile hüküm alt na al nd mali ÇÖZÜM 227 B REYSEL EMEKL L K PLANLARI VE B R K ML S GORTA POL ÇELER NDE, S GORTALININ VEFATI ÜZER NE YAPILACAK ÖDEMELER N VERG KANUNLARIMIZ KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: 1 93 say l

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun

Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun Tarihi:18.06.1992 Sayısı:3816 R.G. Tarihi:03.07.1992 R.G. Sayısı:21273 Kanun Numarası

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*)

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*) ra Esas Say No 1 2014/77 Kayseri 2. Sulh 2 2014/78 Karadeniz Ere li 2. Asliye Hukuk 3 2014/79 Bursa 3. cra 4 2014/80 3. 5 2014/81 kkale 1. Asliye 6 2014/82 Dan tay 5. Daire 7 2014/83 Ankara 9. 8 2014/84

Detaylı

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 06.10.2008/160 ĐŞVERENLERE VERĐLEN DEVLET YARDIMI, TEŞVĐK VE DESTEKLERDE SOSYAL GÜVENLĐK KURUMUNDAN ALINACAK BORCU YOKTUR BELGESĐNĐN DÜZENLENMESĐNE ĐLĐŞKĐN USUL VE ESASLARA DAĐR TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

MADDE 88-8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması

MADDE 88-8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması MADDE 88-8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesine birinci ve dördüncü

Detaylı

DEVLET YARDIMI İLE TEŞVİK VE DESTEKLERDEN YARARLANAN İŞVERENLER, SGK YA BORCU OLSA DAHİ YARARLANMAYA DEVAM EDEBİLECEKLER

DEVLET YARDIMI İLE TEŞVİK VE DESTEKLERDEN YARARLANAN İŞVERENLER, SGK YA BORCU OLSA DAHİ YARARLANMAYA DEVAM EDEBİLECEKLER DEVLET YARDIMI İLE TEŞVİK VE DESTEKLERDEN YARARLANAN İŞVERENLER, SGK YA BORCU OLSA DAHİ YARARLANMAYA DEVAM EDEBİLECEKLER Naci ŞAHİN * 1-GİRİŞ İşverenler, Devlet yardımı ile teşvik ve destekten SGK ya borcu

Detaylı

Anonim şirketlerin kurucu ortakları ve yönetim kurulu üyesi olan ortakları

Anonim şirketlerin kurucu ortakları ve yönetim kurulu üyesi olan ortakları KİMLER BAĞ-KUR SİGORTALISIDIR 1479 SAYILI KANUN; Kanunla ve Kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulu sosyal güvenlik kuruluşları kapsamı dışında ka Esnaf ve sanatkarlar ile diğer bağımsız çalışanlardan

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

ÖZEL SİRKÜLER NO: 2016 / 10

ÖZEL SİRKÜLER NO: 2016 / 10 05.01.2016 ÖZEL SİRKÜLER NO: 2016 / 10 KONU: BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE ŞAHIS SİGORTALARI İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK VE DÜZENLEMELER HK. 29 Haziran 2012 tarih ve 28338 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 13.06.2012

Detaylı

YATIRIMLARIN VE ĠSTĠHDAMIN TEġVĠKĠ ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

YATIRIMLARIN VE ĠSTĠHDAMIN TEġVĠKĠ ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN YATIRIMLARIN VE ĠSTĠHDAMIN TEġVĠKĠ ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5084 Kabul Tarihi : 29/1/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :6/2/2004 Sayı :25365 Yayımlandığı

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

6802 SAYILI G DER VERG LER KANUNU GİDER VERGİLERİ

6802 SAYILI G DER VERG LER KANUNU GİDER VERGİLERİ 6802 GİDER VERGİLERİ 261 MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 38 Özel iletiflim vergisi Madde 39 - (5035 Say l Kanun un 45 inci maddesiyle yeniden düzenlenen madde, Yürürlük: 2.1.2004, Geçerlilik:

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 T.C YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1737 Karar No. 2013/7836 Tarihi: 15.04.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/1 İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASINDA YAŞLILIK

Detaylı

5 535 say l Baz Kamu Alacaklar n n Tahsil ve Terkinine liflkin Kanun un

5 535 say l Baz Kamu Alacaklar n n Tahsil ve Terkinine liflkin Kanun un 144 HURDAYA ÇIKARTILAN TAfiITLARIN L ÖZEL DARELER NE BEDELS Z DEV RLER NDE VERG SEL AVANTAJ Bilal KOCABAfi Maliye Bakanl Devlet Bütçe Uzman I-G R fi 5 535 say l Baz Kamu Alacaklar n n Tahsil ve Terkinine

Detaylı

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006 Kanun T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ek Ödeme Yapılması ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ödenen

Detaylı

28 Kasım 2013 PERŞEMBE. Resmî Gazete. Sayı : 28835 TEBLİĞ. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

28 Kasım 2013 PERŞEMBE. Resmî Gazete. Sayı : 28835 TEBLİĞ. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 28 Kasım 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28835 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 1/9/2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmî

Detaylı

TARIM ĠġÇĠLERĠ SOSYAL SĠGORTALAR KANUNU (1) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

TARIM ĠġÇĠLERĠ SOSYAL SĠGORTALAR KANUNU (1) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler TARIM ĠġÇĠLERĠ SOSYAL SĠGORTALAR KANUNU (1) Kanun Numarası : 2925 Kabul Tarihi : 17/10/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 20/10/1983 Sayı: 18197 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 22 Sayfa: 763 BİRİNCİ

Detaylı

YEN DÖNEM YURTDIfiI BORÇLANMASINDA BAfiVURU YÖNTEM VE MERC

YEN DÖNEM YURTDIfiI BORÇLANMASINDA BAfiVURU YÖNTEM VE MERC YEN DÖNEM YURTDIfiI BORÇLANMASINDA BAfiVURU YÖNTEM VE MERC fievket TEZEL* I. Girifl: Türk vatandafllar n n, yurtd fl nda geçen ve belgelendirilen sigortal l k süreleri ile bu sigortal l k süreleri aras

Detaylı

Soru ve Yanıt. mali ÇÖZÜM 245 SMMMO Yay n Organ

Soru ve Yanıt. mali ÇÖZÜM 245 SMMMO Yay n Organ mali ÇÖZÜM 245 Soru ve Yanıt SORU 1 Yurt d fl nda iflçi olarak çal flt m süreler ile ilgili olarak ba kurdan borçlanma talep ederek ödemelerimi yapt m. Ödemeleri yapt m y l ile ilgili olarak y ll k gelir

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

E konomik ömrünü doldurma veya herhangi bir kaza, yanma, tahrip edilme

E konomik ömrünü doldurma veya herhangi bir kaza, yanma, tahrip edilme HURDAYA AYRILAN ARAÇLARDA MOTORLU TAfiITLAR VERG S fiaban KÜÇÜK Maliye Müfettifli G R fi E konomik ömrünü doldurma veya herhangi bir kaza, yanma, tahrip edilme ve benzeri durumlar nedeniyle hurdaya ayr

Detaylı

GÜVENCE HESABI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GÜVENCE HESABI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GÜVENCE HESABI YÖNETMELĠĞĠ Yayımlandığı Resmi Gazete: 26.07.2007 26594 Yayımlayan Kurum: Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

KONU: Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Had ve Tutarların 2013 Yılı Değerleri Belirlendi

KONU: Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Had ve Tutarların 2013 Yılı Değerleri Belirlendi MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 09/2013 İstanbul, 02.01.2013 KONU: Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Had ve Tutarların 2013 Yılı Değerleri Belirlendi ÖZET: Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer

Detaylı

21 Ağustos 2013, Sayı : 28742

21 Ağustos 2013, Sayı : 28742 21 Ağustos 2013, Sayı : 28742 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 12/5/2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmî Gazete

Detaylı

SİRKÜ : 2015/04 KAYSERİ Konu : 2015 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile. 14.01.2015 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler

SİRKÜ : 2015/04 KAYSERİ Konu : 2015 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile. 14.01.2015 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler SİRKÜ : 2015/04 KAYSERİ Konu : 2015 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile 14.01.2015 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 2015 yılı

Detaylı

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU 213 SAYILI VERG USUL KANUNU 93 VERGİ USUL KANUNU KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 1 lan n fiekli Madde 104: lan afla da yaz l flekilde yap l r: lan n fiekli (5035 Say l Kanun ile de iflen madde.

Detaylı

KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M?

KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M? KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M? Resul KURT* I. GENEL B LG LER flçi ve iflveren aras nda önemli sorunlara yol açt görülen k dem tazminat, iflçinin iflyerine ve iflverene sadakatle hizmeti

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.0.10.03.07-469 22/05/2009 Konu : Malul Çocuğu Olan Kadın Sigortalılar.

Detaylı

1319 SAYILI EMLAK VERG S KANUNU

1319 SAYILI EMLAK VERG S KANUNU 1319 EMLAK VERG S U 173 MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 43/4 Geçici Muafl klar Geçici Muafl klar Madde 5- (1610 say l Kanunun 2'nci maddesiyle de iflen Madde 5- (1610 say l Kanunun 2'nci

Detaylı

OCAK 2014 VE ÖNCES TAR H BASKILI SOSYAL GÜVENL K HUKUKU DERS K TABINA L fik N DÜZELTME CETVEL

OCAK 2014 VE ÖNCES TAR H BASKILI SOSYAL GÜVENL K HUKUKU DERS K TABINA L fik N DÜZELTME CETVEL OCAK 2014 VE ÖNCES TAR H BASKILI SOSYAL GÜVENL K HUKUKU DERS K TABINA L fik N DÜZELTME CETVEL 1. 1. Ünitenin 5. Sayfas n n 1. Paragraf n n 1. maddesi afla daki flekilde düzeltilmifltir. Say fltay Baflkanl,

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2014-1

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2014-1 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 24010506/0100602/ 42 15/1/2014 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar GENELGE

Detaylı

Yazar Ali Karakuş Pazartesi, 17 Kasım 2008 20:03 - Son Güncelleme Perşembe, 25 Şubat 2010 14:36

Yazar Ali Karakuş Pazartesi, 17 Kasım 2008 20:03 - Son Güncelleme Perşembe, 25 Şubat 2010 14:36 SSK PRİMİ İŞVEREN PAYLARI 5 PUAN DÜŞÜRÜLDÜ - 17.11.2008 SGK Başkanlığı SSK Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı tarafından 13.11.2008 tarihinde yayınlanan 2008-93 sayılı Genelge ile %20 olarak

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : SORU 1

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : SORU 1 Soru ve Cevap SORU 1 flyeri Kira sözleflmesini iki örnek olarak düzenledik, birini kirac di erini kiralayan ald.kirac olarak kira kontrat n n damga vergisini tahakkuk ettirmek için vergi dairesine gitti

Detaylı

Adres : Mithatpaşa Cad. No : 7 Sıhhiye/ANKARA Ayrıntılı Bilgi : A.ARAS Dai. Bşk. V.

Adres : Mithatpaşa Cad. No : 7 Sıhhiye/ANKARA Ayrıntılı Bilgi : A.ARAS Dai. Bşk. V. T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Telefon : 0312 458 71 10 Faks : 0312 432 12 37 1/8 Sayı : 24010506/0100602/ 42 15/1/2014 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst

Detaylı

Sirküler No: 2016-41. Sirküler Tarihi: 04.05.2016. Konu: 6704 Sayılı Kanun ile Gelen SGK Teşviki

Sirküler No: 2016-41. Sirküler Tarihi: 04.05.2016. Konu: 6704 Sayılı Kanun ile Gelen SGK Teşviki Sirküler No: 2016-41 Sirküler Tarihi: 04.05.2016 Konu: 6704 Sayılı Kanun ile Gelen SGK Teşviki 14.04.2016 tarihli ve 6704 sayılı kanunun 11. Maddesi ile; İşe başladığı tarihten önceki son bir yıl içerisinde

Detaylı

Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları. Anonim şirketlerin kurucu ortakları ve yönetim kurulu üyesi olan ortakları

Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları. Anonim şirketlerin kurucu ortakları ve yönetim kurulu üyesi olan ortakları Bağkur Hakkında Genel Bilgiler KİMLER BAĞ-KUR SİGORTALISIDIR 1479 SAYILI KANUN; Kanunla ve Kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulu sosyal güvenlik kuruluşları kapsamı dışında kalan ve herhangi bir

Detaylı

AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI

AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI TABLO IV- MUHASEBE KAYITLARINDAN ÇIKARILACAK ALACAKLAR 1. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 106 ncı maddesi gereğince; 1.1. 213 sayılı Vergi

Detaylı

SORU - YANIT YANIT SORU VE

SORU - YANIT YANIT SORU VE SORU - YANIT YANIT SORU VE??? 316 MAL ÇÖZÜM Say : 96-2009 Soru - Yanıt SORU 1 Sabit k ymetlerimizin icradan zarar na sat lmas durumunda sat fl zararlar n gider yazabilirmiyiz? YANIT 1 5520 Say l Kurumlar

Detaylı

G enel olarak bir hizmet akdine istinaden ba ml çal flanlar n sosyal güvenli i

G enel olarak bir hizmet akdine istinaden ba ml çal flanlar n sosyal güvenli i SOSYAL S GORTALAR KURUMUNDA EMEKL L K fiartlari (I) Mustafa KURUCA Sigorta Baflmüfettifli SSK stanbul Sigorta Müdürü 1. G R fi G enel olarak bir hizmet akdine istinaden ba ml çal flanlar n sosyal güvenli

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne SİRKÜ : 2011/08 KAYSERİ Konu : Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku Mevzuatında 31.03.2011 Torba Kanunla Yapılan Değişiklikler ve Yeni Düzenlemeler (3) Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne Bundan önceki iki sirkülerlerimizde;

Detaylı

- 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları,

- 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları, VERGİ SİRKÜLERİ Tarih :31.05.2017 Sayı : 2017/39 Konu : Soru-Cevaplarla 7020 sayılı Yapılandırma Kanunu 27 Mayıs 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğegiren 7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR SGK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI

SİRKÜLER RAPOR SGK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 17.01.2014 Sirküler No : 2014 / 4 SGK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI Bilindiği üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından milli seviyede tek asgari ücret

Detaylı

SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı

SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı 23.12.2008 tarih ve 27089 no.lu Resmi Gazete de yayınlanan 270 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer alan

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

Madde 3- Bu Esaslar, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3- Bu Esaslar, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Değişikliklerin İşlenmiş Hali) R.G.

Detaylı

Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar

Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanun Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar

Detaylı

Ü lkemizde çal flanlar n sosyal güvenliklerini sa lamak üzere farkl sosyal

Ü lkemizde çal flanlar n sosyal güvenliklerini sa lamak üzere farkl sosyal DEVLET MEMURLARINA 5234 SAYILI KANUNLA STE E BA LI fit RAKÇ - L K ( STE E BA LI S GORTA) HAKKI VER LD Resul Kurt Sigorta Müfettifli I. GENEL B LG LER Ü lkemizde çal flanlar n sosyal güvenliklerini sa lamak

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

27.01.2015/3-1 ÖZET :

27.01.2015/3-1 ÖZET : 27.01.2015/3-1 2015 YILINDA UYGULANACAK PRİME ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI İLE BAZI İŞLEMLERE ESAS TUTARLARA İLİŞKİN 2015/4 SAYILI GENELGE YAYIMLANDI ÖZET : 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine

Detaylı

KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ

KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ 165 166 ndirilecek Giderler: Madde 14 - Ticari kazanç gibi hesaplanan kurum kazanc n n tespitinde, mükellefler afla daki giderleri de ayr

Detaylı

TORBA KANUN İLE 4/A (SSK) BENDİ KAPSAMINDA PRİM ÖDEMEKSİZİN GEÇİRİLEN HANGİ SÜRELER BORÇLANILABİLİR

TORBA KANUN İLE 4/A (SSK) BENDİ KAPSAMINDA PRİM ÖDEMEKSİZİN GEÇİRİLEN HANGİ SÜRELER BORÇLANILABİLİR TORBA KANUN İLE 4/A (SSK) BENDİ KAPSAMINDA PRİM ÖDEMEKSİZİN GEÇİRİLEN HANGİ SÜRELER BORÇLANILABİLİR Süleyman TUNÇAY * I-GENEL AÇIKLAMALAR: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

İZMİR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 6645 SAYILI KANUNLA 5510 SAYILI KANUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Kurumdan aylık alanlardan 4/b kapsamında çalışanların SGDP Primi oranı düşürüldü Kurumdan aylık ve gelir almakta iken 4/ b kapsamında çalışmağa

Detaylı

SĐRKÜLER : 2010-30 01.07.2010 KONU : Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hk. Tebliğ

SĐRKÜLER : 2010-30 01.07.2010 KONU : Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hk. Tebliğ SĐRKÜLER : 2010-30 01.07.2010 KONU : Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hk. Tebliğ 01.07.2010 tarih ve 27628 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hakkında Tebliğ aşağıda sunulmuştur.

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82 KONU: Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Hakkında Kanun Yayımlandı. 6327 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Detaylı

DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİNİN KULLANIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI:

DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİNİN KULLANIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: SİRKÜLER TARİHİ : 01/10/2010 SİRKÜLER NO : 2010/81 DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİNİN KULLANIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: Bilindiği üzere, Anayasa Mahkemesi nin iptal kararı üzerine, 01 Ağustos 2010

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı : 22.3.1985 Sayı : 18702)

(Resmî Gazete ile yayımı : 22.3.1985 Sayı : 18702) 452 ; 2.9.1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Üç Ek Madde ile Altı Ek Geçici

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Kuruluş ve Görev

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Kuruluş ve Görev CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU Kanun Numarası : 4769 Kabul Tarihi : 29/7/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 2/8/2002 Sayı : 24834 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 253 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 5035 SAYILI KANUNDAK MADDES KANUN MADDES N N ESK fiekl KANUN MADDES N N YEN fiekl 49/7 Destek ve muafiyetler

Detaylı

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l SERBEST BÖLGELERDE KATMA DE ER VERG S Erkan GÜRBO A Gelirler Baflkontrolörü I- GENEL B LG : 3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l Kanun un 8 nci maddesi ile yap lan de ifliklik

Detaylı

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED ACCOUNTANTS OF MALATYA. Sayı : 2010/134 Malatya : 02/06/2010

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED ACCOUNTANTS OF MALATYA. Sayı : 2010/134 Malatya : 02/06/2010 Sayı : 2010/134 : 02/06/2010 TÜRMOB GENEL BAŞKANLIĞINA ANKARA Başbakanlık tarafından hazırlanan ve TBMM Plan ve Bütçe komisyonunda görüşülecek olan GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE

Detaylı

SSK TABAN VE TAVAN TUTARLARINDAKİ DEĞİŞİKLİĞE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2004/31

SSK TABAN VE TAVAN TUTARLARINDAKİ DEĞİŞİKLİĞE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2004/31 1 İstanbul, 28.01.2004 Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarımda Kendi Adına ve Hesabına

Detaylı

Bu kapsamda 5510 sayılı yasanın 81. Maddesine (j) fıkrası eklendi. Buna göre;

Bu kapsamda 5510 sayılı yasanın 81. Maddesine (j) fıkrası eklendi. Buna göre; Bağ-Kur Kapsamındaki Sigortalılar İçin Yüzde 5 Prim İndirimi Başladı Mehmet Fatih GELERİ İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı fatihgeleri@ikplatform.com 5510/4 (b) (Bağ-Kur) kapsamında sigortalı olanlar için 07.09.2016

Detaylı

Ancak İş-Kur lara bu konu ile ilgili bakanlıktan gelen bilgi notu var.

Ancak İş-Kur lara bu konu ile ilgili bakanlıktan gelen bilgi notu var. Sayı : 2016 037 İstanbul, 2016 Konu : Yarım Çalışma Ödeneği ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sn. İlgili;

Detaylı

5073 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa

5073 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu İle Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal

Detaylı

KALE Danismanlik 0232-4454842 0555-9730689

KALE Danismanlik 0232-4454842 0555-9730689 1 278 SERĐ NO'LU GELĐR VERGĐSĐ GENEL TEBLĐĞĐ Resmi Gazete Sayısı 27800 (6. Mükerrer) Resmi Gazete Tarihi 29/12/2010 Kapsam 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve

Detaylı

5510 SAYILI KANUN ÇERÇEVES NDE S GORTALILARIN PR M ÖDEME GÜN SAYILARI LE EKS K GÜN VE fiten ÇIKIfi NEDENLER N N SOSYAL GÜVENL K KURUMUNA B LD R LMES

5510 SAYILI KANUN ÇERÇEVES NDE S GORTALILARIN PR M ÖDEME GÜN SAYILARI LE EKS K GÜN VE fiten ÇIKIfi NEDENLER N N SOSYAL GÜVENL K KURUMUNA B LD R LMES 5510 SAYILI KANUN ÇERÇEVES NDE S GORTALILARIN PR M ÖDEME GÜN SAYILARI LE EKS K GÜN VE fiten ÇIKIfi NEDENLER N N SOSYAL GÜVENL K KURUMUNA B LD R LMES Yunus YELMEN * I-Girifl Sosyal güvenlik mevzuat uygulamas

Detaylı