LMES, YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI VE KANUNLARA GEÇ C MADDELER EKLENMES HAKKINDA KANUN BAĞ-KUR KANUNU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LMES, YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI VE KANUNLARA GEÇ C MADDELER EKLENMES HAKKINDA KANUN BAĞ-KUR KANUNU"

Transkript

1 4956 SAYILI ESNAF VE SANATKARLAR VE D ER BA IMSIZ ÇALIfiANLAR SOSYAL S GORTALAR KURUMU KANUNU NUN VE TARIMDA KEND ADINA VE HESABINA ÇALIfiANLAR SOSYAL S GORTALAR KANUNU NUN BAZI MADDELER N N DE fit R LMES, YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI VE KANUNLARA GEÇ C MADDELER EKLENMES HAKKINDA KANUN 7 BAĞ-KUR KANUNU

2 8

3 BA -KUR KANUNU BA -KUR KANUNU ESNAF VE SANATKARLAR VE D ER BA IMSIZ ÇALIfiANLAR SOSYAL S GORTALAR KURUMU KANUNU ESNAF VE SANATKARLAR VE D ER BA IMSIZ ÇALIfiANLAR SOSYAL S GORTALAR KURUMU KANUNU II. KISIM S GORTA YARDIMLARI II. KISIM S GORTA YARDIMLARI l. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER l. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Kanunun Amac, Sigortal Say lanlar ve Say lmayanlar: MADDE 24 Afla da say lan sigortal lar hakk nda malüllük, yafll l k ve ölüm hallerinde bu kanunda yaz l flartlarla sosyal sigorta yard mlar sa lan r. I - Sigortal Say lanlar: Kanunla ve kanunlar n verdi i yetkiye dayan larak kurulu sosyal güvenlik kurulufllar kapsam d fl nda kalan ve herhangi bir iflverene hizmet akdi ile ba l olmaks z n kendi ad na ve hesab na ba ms z çal - flanlardan; a) ( gün ve 619 say l Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesi ile de ifltirilmifltir.) Esnaf ve sanatkarlar ile di er ba ms z çal flanlardan ticari kazanç veya serbest meslek kazanc dolay s yla Kanunun Amac, Sigortal Say lanlar ve Say lmayanlar: MADDE 24 (De iflik : /6 md. ve 4956/14) Afla da say lan sigortal lar hakk nda malullük, yafll l k ve ölüm hallerinde bu Kanunda yaz l flartlarla sosyal sigorta yard mlar sa lan r. I - Sigortal say lanlar: Kanunla ve Kanunlar n verdi i yetkiye dayan larak kurulu sosyal güvenlik kurulufllar kapsam d fl nda kalan ve herhangi bir iflverene hizmet akdi ile ba l olmaks z n kendi ad na ve hesab na ba ms z çal - flanlardan; a) Esnaf ve sanatkârlar ile di er ba ms z çal flanlardan ticari kazanç veya serbest meslek kazanc dolay s yla gerçek veya basit 9

4 gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar ile gelir vergisinden muaf olanlardan esnaf ve sanatkar siciline veya kanunla kurulu meslek kurulufllar na usulüne uygun olarak kay tl olanlar, b) Kollektif flirketlerin ortaklar, c) Adi komandit flirketlerin komandite ve komanditer ortaklar, d) Limited flirketlerin ortaklar, e) Sermayesi paylara bölünmüfl komandit flirketlerin komandite ortaklar, f) Donatma ifltirakleri ortaklar, g) Anonim flirketlerin kurucu ortaklar ile yönetim kurulu üyesi olan ortaklar, Bu kanuna göre sigortal say l rlar. II - Sigortal say lmayanlar: Bu kanunun uygulanmas nda, a) 18 yafl n doldurmam fl olanlar, b) ( tarih ve 3396 Say l Yasa'n n 1. maddesiyle de iflik tarihinden geçerlidir) Türk as ll yabanc lar hariç yabanc uyruklular. c) Kanunla veya kanunun verdi i yetkiye dayan larak kurulu Sosyal Güvenlik Kurulufllar na prim veya kesenek ödeyenlerle bu tür kurulufllardan malüllük veya yafll l k ayl ile daimi tam ifl göremezlik geliri usulde gelir vergisi mükellefi olanlar ile gelir vergisinden muaf olanlardan Esnaf ve Sanatkâr Sicili ile birlikte kanunla kurulu meslek kurulufluna usulüne uygun olarak kay tl olanlar, b) Kollektif flirketlerin ortaklar, c) Adi Komandit flirketlerin komandite ve komanditer ortaklar, d) Limited flirketlerin ortaklar, e) Sermayesi paylara bölünmüfl komandit flirketlerin komandite ortaklar, f) Donatma ifltirakleri ortaklar, g) Anonim flirketlerin kurucu ortaklar ile yönetim kurulu üyesi olan ortaklar, Bu Kanuna göre sigortal say l rlar. II - Sigortal say lmayanlar: Bu Kanunun uygulanmas nda; a) 18 yafl n doldurmam fl olanlar, b) Mülga: 4956/14. c) Kanunla veya kanunun verdi i yetkiye dayan larak kurulu sosyal güvenlik kurulufllar na prim veya kesenek ödeyenlerle bu tür kurulufllardan malulluk veya yafll l k ayl ile daimi tam iflgöremezlik geliri almakta olanlar, ayl k veya gelir ba lanmas için talepte bulunmufl olanlar (Dul ve yetim ayl veya Sosyal Sigortalar Kurumundan ge- 10

5 almakta olanlar, ayl k veya gelir ba lanmas için talepte bulunmufl olanlar, (Dul ve yetim ayl veya Sosyal Sigortalar Kurumu'ndan geçici veya sürekli k smi ifl göremezlik geliri alanlar hariç) d) Tar m ifli yapanlar, (Tar m sanatlar na ait iflleri yapanlar hariç) sigortal say lmazlar. çici veya sürekli k smi iflgöremezlik geliri alanlar hariç), d) Tar m ifli yapanlar (Tar m sanatlar na ait iflleri yapanlar hariç), Sigortal say lmazlar tarih ve say l Resmi Gazetede yay nlanan tarih ve 4956 say l Kanunla 1479 say l Ba -Kur Kanununda önemli de ifliklikler yap lm flt r say l Yasan n 14. maddesi ile, 1479 say l Kanunun 24 üncü maddesinin (I) numaral bendinin (a) alt bendi de ifltirilmifl ve (II) numaral bendinin (b) alt bendindeki, Türk as ll yabanc lar hariç yabanc uyruklular ibaresi de yürürlükten kald r lm flt r. Yap lan de ifliklikle, Türkiye de ikamet eden yabanc uyruklular nda Ba -Kur sigortal s olmalar na olanak sa lanm flt r. 11

6 Sigortal l n Bafllang ç ve Bitifl Tarihi: MADDE 25 - (1 inci f kra, gün ve 619 say l Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesi ile de ifltirilmifltir.) 24 üncü maddeye göre sigortal say lanlardan gelir vergisi mükellefi olanlar n sigortal l klar, mükellefiyetin bafllang ç tarihinden, gelir vergisinden muaf olanlar n sigortal l klar ise esnaf ve sanatkar siciline veya kanunla kurulu meslek kurulufllar na kay tl olmak flart yla talep tarihinden itibaren bafllat l r. Bu suretle sigortal olanlar n hak ve yükümlülükleri sigortal say ld klar tarihte bafllar. 24. maddeye göre sigortal say lanlardan; a) Gelir vergisi mükellefi olanlar n; mükellefiyetlerini gerektiren faaliyetlerine son verdikleri, b) Gelir vergisinden muaf olanlar ile vergi kayd bulunmayanlar, esnaf ve sanatkar sicilinden veya kanunla kurulu meslek kurulufllar ndaki üye kay tlar n n silindi i, c) T.C. Emekli Sand na tabi olarak çal flmaya bafllayanlar n, emekli kesene i kesilmeye bafllad, Sigortal l n bafllang ç ve bitifl tarihi Madde 25.- Bu Kanunun 24 üncü maddesine göre sigortal say - lanlardan gelir vergisi mükellefi olanlar n sigortal l klar, mükellefiyetin bafllang ç tarihinden, gelir vergisinden muaf olanlar n sigortal l klar ise Esnaf ve Sanatkâr Sicili ile birlikte kanunla kurulu meslek kurulufllar na kay tl olmak flart yla talep tarihinden itibaren bafllat l r. Bu suretle sigortal olanlar n hak ve yükümlülükleri sigortal say ld klar tarihte bafllar. Bu Kanuna tâbi sigortal l k; a) Gelir vergisi mükellefi olanlar n, mükellefiyetlerini gerektiren faaliyetlerine son verdikleri, b) Gelir vergisinden muaf olanlar n, Esnaf ve Sanatkâr Sicili ile birlikte kanunla kurulu meslek kurulufllar ndaki üye kay tlar n n silindi i, c) fiirketlerle ilgisi kalmayanlar n, çal flmalar na son verdikleri veya ilgilerinin kesildi i, Tarihten itibaren, 4956 say l 15. maddesiyle 1479 say l Kanunun 25 inci maddesi bafll ile birlikte de ifltirilmifltir say l Kanunun 24 üncü maddesine göre sigortal say lanlardan gelir vergisi mükellefi olanlar n sigortal l klar, mükellefiyetin 12

7 d) fiirketlerle ilgisi kalmayanlar n, çal flmalar na son verdikleri veya ilgilerinin kesildi i, e) flas na karar verilmifl olan tasfiye halindeki özel iflletmeler ile flirket ortaklar n n, özel iflletmenin veya flirketin mahkemece tasfiyesine karar verildi i, f) ( tarih ve 3396 Say l Yasa'n n 2. maddesiyle eklenen bent tarihinden itibaren geçerlidir) 2108 say l kanuna göre 1479 say l kanun kapsam na giren köy ve mahalle muhtarlar ndan; kendi nam ve hesab na ba ms z çal flmas ndan dolay gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar hariç, ayn zamanda hizmet akdi ile çal flanlar n çal flmaya bafllad, g) ( tarih ve 3396 Say l Yasa'n n 2. maddesiyle eklenen bent tarihinden itibaren geçerlidir) Gelir vergisi mükellefiyeti bulunmayan veya gelir vergisinden muaf olan, ancak, esnaf ve sanatkar sicili veya kanunla kurulu meslek kurulufllar ndaki kay tlara istinaden Ba -Kur sigortal s olanlardan bu sigortal l klar n n devam s - ras nda, hizmet akdi ile çal flanlar n çal flmaya bafllad, Tarihten itibaren sigortal l klar sona erer. d) Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sand na tâbi olarak çal flmaya bafllayanlar n, emekli kesene i kesilmeye bafllad, e) flâs na karar verilmifl olan tasfiye halindeki özel iflletmeler ile flirket ortaklar n n, özel iflletmenin veya flirketin mahkemece tasfiyesine karar verildi i, iflâs na karar verilmifl olan veya tasfiye halindeki özel iflletmeler ile flirket ortaklar ndan hizmet akdi ile çal flanlar n çal flmaya bafllad, f) 2108 say l Kanuna göre 1479 say l Kanun kapsam na giren köy ve mahalle muhtarlar ndan; kendi nam ve hesab na ba ms z çal flmas ndan dolay gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar hariç, ayn zamanda hizmet akdi ile çal flanlar n çal flmaya bafllad, g) Gelir vergisinden muaf olan, ancak Esnaf ve Sanatkârlar Sicili ile birlikte kanunla kurulu meslek kurulufllar ndaki kay tlara istinaden Ba -Kur sigortal s olanlardan bu sigortal l klar n n devam s ras nda, hizmet akdi ile çal flanlar n çal flmaya bafllad, Tarihten bir gün önce, Sona erer. Sigortal l sona erenler sigortal l klar n n sona erdi i tarihten itibaren üç ay içinde Kuruma baflvurarak kay tlar n sildirmek zorundad rlar. bafllang ç tarihinden, gelir vergisinden muaf olanlar n sigortal l klar ise Esnaf ve Sanatkâr Sicili ile birlikte kanunla kurulu meslek kurulufllar na kay tl olmak flart yla talep tarihinden itibaren bafllat lacakt r.bu suretle sigortal olanlar n hak ve yükümlülükleri sigortal say ld klar tarihte bafllamaktad r. Sigortal l sona erenler sigortal l klar n n sona erdi i tarihten itibaren üç ay içinde Kuruma baflvurarak kay tlar n sildirmek zorundad rlar. 13

8 Yaz lma: MADDE 26 - (De iflik : /8 md.) Sigortal olmak hak ve yükümlülü ünden vazgeçilemez ve kaç n lamaz. Sözleflmelere, sosyal sigorta yard m ve yükümlülüklerini azaltmak veya baflkas na devretmek yolunda hükümler konulamaz. Bu Kanuna göre sigortal say lanlar, sigortal say ld klar tarihten itibaren en geç 3 ay içinde Kuruma baflvurarak kay t ve tescillerini yapt rmak zorundad rlar. ( gün ve 619 say l Kanun Hükmünde Kararnamenin 15 inci maddesi ile eklenmifltir.) Üç ay içinde kay t ve tescilini yapt rmayan sigortal lar Kurumca re'sen kay t ve tescil edilir I - ( gün ve 619 say l Kanun Hükmünde Kararnamenin 15 inci maddesi ile yürürlükten kald r lm flt r.) II - ( gün ve 619 say l Kanun Hükmünde Kararnamenin 15 inci maddesi ile yürürlükten kald r lm flt r.) III - ( gün ve 619 say l Kanun Hükmünde Kararnamenin 15 inci maddesi ile yürürlükten kald r lm flt r.) ( gün ve 619 say l Kanun Hükmünde Kararnamenin 15 inci maddesi ile eklenmifltir.) Vergi daireleri, sigorta kapsam na giren gelir vergisi mükelleflerini mükellefiyetin tescil tarihinden, mükellefiyeti terkin edilenleri ise terkin tarihinden itibaren 3 ay içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdür. Ayr ca, kamu kurum ve kurulufllar, Kurumun talebi üzerine sigortal lar n sigortal l k ifllemlerine esas al nacak bilgileri vermek zorundad rlar. Yaz lma: MADDE 26 - (De iflik : /8 md. ve 4956/16) Sigortal olmak hak ve yükümlülü ünden vazgeçilemez ve kaç n lamaz. Sözleflmelere, sosyal sigorta yard m ve yükümlülüklerini azaltmak veya baflkas na devretmek yolunda hükümler konulamaz. Bu Kanuna göre sigortal say lanlar, sigortal say ld klar tarihten itibaren en geç 3 ay içinde Kuruma baflvurarak kay t ve tescillerini yapt rmak zorundad rlar. Üç ay içinde kay t ve tescilini yapt rmayan sigortal lar Kurumca re'sen kay t ve tescil edilir. Gelir vergisi mükelleflerinin mükellefiyet tescili ve terkinine iliflkin bilgiler, Kurum ile Maliye Bakanl nca müfltereken belirlenecek usul ve esaslara göre Kuruma bildirilir. Kamu kurum ve kurulufllar, belediyeler, kamu iktisadi teflebbüsleri, esnaf kefalet kooperatifleri, tar m kredi kooperatifleri ve bankalar, bu Kanuna göre zorunlu sigortal olanlarla ilgili ruhsat, ihale ve kredi ifllemlerinde sigortal olduklar n gösterir belgeyi istemek ve belge istenenler de bu belgeyi ibraz etmek zorundad rlar. Sigortal lar n baflvurma usulleri ile uymak zorunda olduklar esaslar ve tescille ilgili ifllemler yönetmelikle düzenlenir. Bu yönetmeli in bildirim ve girifl bildirgelerinin onaylanmas na iliflkin hükümleri hakk nda çiflleri, Maliye ve Gümrük Sanayi ve Ticaret Bakanl klar n n da görüflleri al n r. 14

9 ( gün ve 619 say l Kanun Hükmünde Kararnamenin 15 inci maddesi ile eklenmifltir.) Kamu kurum ve kurulufllar, belediyeler, kamu iktisadi teflebbüsleri, esnaf kefalet kooperatifleri, tar m kredi kooperatifleri ve bankalar, bu Kanuna göre zorunlu sigortal olanlarla ilgili ruhsat, ihale ve kredi ifllemlerinde sigortal olduklar n ve bir önceki takvim y l sonu itibar yla prim borçlar bulunmad n gösterir belgeyi istemek ve belge istenenler de bu belgeyi ibraz etmek zorundad rlar. ( gün ve 619 say l Kanun Hükmünde Kararnamenin 15 inci maddesi ile eklenmifltir.) Noterler, bu Kanuna göre sigortal olanlar n tutmakla mükellef olduklar defterlerin tasdiki s ras nda Ba -Kur'a kay tl olduklar n ve prim borçlar bulunmad n gösterir belgeyi istemek ve söz konusu belgeyi ibraz etmeyenleri ve bunlara ait sigortal l - a esas bilgileri en geç üç ay içinde Kuruma bildirmek zorundad rlar. Sigortal lar n baflvurma usulleri ile uymak zorunda olduklar esaslar ve tescille ilgili ifllemler yönetmelikle düzenlenir. Bu yönetmeli in bildirim ve girifl bildirgelerinin onaylanmas na iliflkin hükümleri hakk nda çiflleri, Maliye ve Gümrük Sanayi ve Ticaret Bakanl klar n n da görüflleri al n r say l Kanunun 16. maddesi ile 1479 say l Kanunun 26 nc maddesinde yap lan de ifliklikle, üç ay içinde kay t ve tescilini yapt rmayan sigortal lar n Kurumca re'sen kay t ve tescil edilece i hükme ba lanm flt r. 15

10 Malüllük Ayl ndan Yararlanma fiartlar : MADDE 29 - Malullük ayl ndan yararlanabilmek için; a) 23 üncü maddeye göre malul say lmak, b) Bu kanuna göre, en az 5 tam y l sigorta primi ödemifl olmak, c) ( gün ve 619 say l Kanun Hükmünde Kararnamenin 17 nc maddesi ile de ifltirilmifltir.) Yaz l istekte bulunmak ve istek tarihi itibariyle prim ve her türlü borçlar n ödemifl olmak, fiartt r. (Ek : /11 md.) Ba -Kur'da fiili sigortal l devam ederken bir ifl kazas veya meslek hastal sonucu 28 inci maddede yaz l tüzük hükümlerine göre çal flma gücünün en az üçte ikisini kaybedenler için (b) f kras ndaki 5 tam y l sigorta primi ödemifl olmak koflulu aranmaz. Malüllük Ayl ndan Yararlanma fiartlar : MADDE 29 (de iflik: 4956/18) Malullük ayl ndan yararlanabilmek için; a) Bu kanunun 28 inci maddesine göre malul say lmak, b) En az 5 tam y l sigorta primi ödemifl olmak, c) Yaz l istekte bulunmak ve istek tarihi itibariyle prim ve her türlü borçlar n ödemifl olmak, fiartt r. Bu kanuna tabi sigortal l devam ederken bir ifl kazas veya meslek hastal sonucu çal flma gücünün en az üçte ikisini kaybedenler hakk nda, 5 tam y l sigorta primi ödemifl olmak koflulu aranmaz say l kanunun 18. maddesi ile 1479 say l kanunun malulluk ayl ndan yararlanma flartlar de ifltirilmifltir. 16

11 Ölüm Ayl ndan Yararlanma Koflullar : MADDE 41 - (Maddenin (a) ve (d) bentlerinde yer alan "üç tam y l" ibareleri "befl tam y l" olarak gün ve 619 say l Kanun Hükmünde Kararnamenin 19 uncu maddesi ile de ifltirilmifltir.) (De iflik : /18 md.) a) Ölüm tarihinde en az befl tam y l sigorta primi ödemifl olan, b) Malullük veya yafll l k ayl almakta iken yahut yaz l olarak istekte bulunup malullük veya yafll l k ayl ba lanmas na hak kazand ktan sonra ölen, c) Ba lanm fl bulunan malullük veya yafll l k ayl klar kesilmifl olan sigortal lardan ölen, d) En az befl tam y l sigorta primi ödemifl olanlardan 39 uncu maddeye göre toptan ödeme talebinde bulunmakla beraber, toptan ödeme yap lmadan ölen. Sigortal n n hak sahibi kimselerine ayl k ba lan r. Ancak, sigortal iken geçirdi i ifl kazas veya meslek hastal sonucu ölenler için prim ödeme süresi aranmaz. Ölüm Ayl ndan Yararlanma Koflullar : MADDE 41 - (De iflik : /18 md. ve 4956/21) a) Ölüm tarihinde en az befl tam y l sigorta primi ödemifl olan, b) Malullük veya yafll l k ayl almakta iken yahut yaz l olarak istekte bulunup malullük veya yafll l k ayl ba lanmas na hak kazand ktan sonra ölen, c) Ba lanm fl bulunan malullük veya yafll l k ayl klar kesilmifl olan sigortal lardan ölen, d) En az befl tam y l sigorta primi ödemifl olanlardan toptan ödeme talebinde bulunmakla beraber, toptan ödeme yap lmadan ölen, Sigortal n n hak sahibi kimselerine yaz l talepleri halinde ayl k ba lan r. Ancak, sigortal iken geçirdi i ifl kazas veya meslek hastal sonucu ölenler için prim ödeme süresi aranmaz say l Kanunun 21. maddesiyle, 1479 say l Kanunun 41. maddesinde düzenlenen ölüm ayl ndan yararlanma koflullar ndan a ve d f kralar nda de ifliklik yap larak befl tam y l sigorta primi ödemifl olanlara ve en az befl tam y l sigorta primi ödemifl olanlardan toptan ödeme talebinde bulunmakla beraber, toptan ödeme yap lmadan ölen sigortal n n hak sahibi kimselerine yaz l talepleri halinde ölüm ayl ayl k ba lanaca belirtilmifltir. 17

12 Primlerin Ödenmesi: MADDE 53 - (De iflik birinci f kra : /5 md.) Sigortal, 49 uncu maddede belirtilen ayl k prim borcunu, ilgili ay n sonuna kadar kuruma ödemek zorundad r. (De iflik: ikinci f kra, 03/07/ /1 md.) Kurumun, süresi içinde ödenmeyen prim ve di er alacaklar n n tahsilinde 6183 say l Amme Alacaklar n n Tahsil Usulü Hakk nda Kanun hükümleri uygulan r. Kurum, söz konusu Kanunun uygulanmas nda Maliye Bakanl, di er kamu kurum ve kurulufllar ve mercilere verilen yetkileri kullan r. Yetkilerin kullan lmas na iliflkin usul ve esaslar Maliye Bakanl, Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl ve Hazine Müsteflarl taraf ndan müfltereken haz rlanacak bir yönetmelikle tespit edilir. Kurum alacaklar n n tahsilinde 6183 say l Kanunun uygulanmas ndan do an uyuflmazl klar n çözümlenmesinde, alacakl il müdürlü ünün bulundu u yer ifl mahkemesi yetkilidir. Yetkili ifl mahkemesine baflvurulmas alacaklar n takip ve tahsilini durdurmaz. (De iflik : /9 md.) Gecikme zamm, yaln z prim alacaklar na uygulan r ve borç ödeninceye kadar devam eder. Dava veya icra kovuflturmas aç lm fl olsa bile primlerin ödenmemifl k sm için gecikme zamm tahsil olunur. (5. F kra Mülga : /13 md.) (6.f kra, gün ve 578 say l Kanun Hükmünde Kararnamenin 3. maddesi ile de ifltirilmifltir.) Tabii afet nedeniyle fiilen çal flt rd iflyeri veya ikametgah olarak oturdu u konutu y k lan veya hasar gören sigortal lar n, tabii afetin meydana geldi i ay dahil mevcut prim Primlerin Ödenmesi: MADDE 53 (De iflik:4956/27) Sigortal lar, ayl k prim borcunu ilgili ay n sonuna kadar ödemek zorundad rlar. Kurumun, tarihli ve 2926 say l Kanuna göre tahakkuk eden prim alacaklar ayl k olarak veya Kurumca tespit edilecek dönemlerde ödenir. Ayr ca, Bakanlar Kurulu karar ile ürün bedellerinden tevkif suretiyle de tahsil edilebilir. Kurumun, süresinde ödenmeyen prim ve prime iliflkin alacaklar ile her ne nam alt nda olursa olsun di er alacaklar n n tahsilinde tarihli ve 2004 say l cra ve flâs Kanunu hükümleri uygulan r. Sigortal lar taraf ndan ödenmesi gereken primler süresi içinde ve tam olarak ödenmezse, primlerin ödenmeyen k sm na sürenin bitti i tarihten bafllamak üzere %10 oran nda art r l r. Bu miktara, borç ödeninceye kadar gecikilen her ay için ayr ca Hazine Müsteflarl nca aç klanacak bir önceki aya ait Türk Liras cinsinden iskontolu ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin ayl k ortalama faizi bileflik bazda uygulanarak gecikme zamm hesaplan r. Dava veya icra kovuflturmas aç lm fl olsa bile primlerin ödenmemifl k sm için gecikme zamm tahsil olunur. (5. F kra Mülga : /13 md.) (6.f kra, gün ve 578 say l Kanun Hükmünde Kararnamenin 3. maddesi ile de ifltirilmifltir.) Tabii afet nedeniyle fiilen çal flt rd iflyeri veya ikametgah olarak oturdu u konutu y k lan veya hasar gören sigortal lar n, tabii afetin meydana geldi i ay dahil mevcut prim ve gecikme zamm borçlar ile bu ay takip eden alt ayl k prim borçla- 18

13 ve gecikme zamm borçlar ile bu ay takip eden alt ayl k prim borçlar bu alt ay n sonundan itibaren; sa l k kurulu raporu ile belgelenen hastal k hallerinde ise çal fl lamayan aylara ait primler sigortal n n çal flmaya bafllad tarihi takip eden aybafl ndan itibaren gecikme zamm uygulanmaks z n alt ay süreyle ertelenir. ( gün ve 578 say l Kanun Hükmünde Kararnamenin 3. maddesi ile eklenmifltir.) Bu Kanuna göre belgelendirilmesi gerekirken, tabii afet nedeniyle belgelendirilemeyen sigortal l k sürelerinin tespitine iliflkin esas ve usuller Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl - nca belirlenir." (De iflik : /5 md.) Primlerin hesaplanmas, ödenmesi ve tahsili usulleri bir yönetmelikle düzenlenir. r bu alt ay n sonundan itibaren; sa l k kurulu raporu ile belgelenen hastal k hallerinde ise çal fl lamayan aylara ait primler sigortal n n çal flmaya bafllad - tarihi takip eden aybafl ndan itibaren gecikme zamm uygulanmaks z n alt ay süreyle ertelenir. Afet bölgesindeki flartlar ve geliflmeleri göz önünde tutarak, sigortal lar n ödemesi gereken primlerin ödeme sürelerini bu f krada belirlenen sürelere ba l kalmaks z n belirlemeye ve ertelemeye Kurum Yönetim Kurulu yetkilidir. ( gün ve 578 say l Kanun Hükmünde Kararnamenin 3. maddesi ile eklenmifltir.) Bu Kanuna göre belgelendirilmesi gerekirken, tabii afet nedeniyle belgelendirilemeyen sigortal l k sürelerinin tespitine iliflkin esas ve usuller Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl nca belirlenir." (De iflik : /5 md.) Primlerin hesaplanmas, ödenmesi ve tahsili usulleri bir yönetmelikle düzenlenir say l Kanunun 27. maddesi ile 1479 say l Kanunun primlerin ödenmesi bafll kl 53. maddesi de ifltirilmifltir. Ba -Kur Sigortal lar, ayl k prim borcunu ilgili ay n sonuna kadar ödemek zorundad rlar. Kurumun, tarihli ve 2926 say l Kanuna göre tahakkuk eden prim alacaklar ayl k olarak veya Kurumca tespit edilecek dönemlerde ödenmesi gerekmektedir. Ayr ca, Bakanlar Kurulu karar ile ürün bedellerinden tevkif suretiyle de tahsil edilebilecektir. Kurumun, süresinde ödenmeyen prim ve prime iliflkin alacaklar ile her ne nam alt nda olursa olsun di er alacaklar n n tahsilinde tarihli ve 2004 say l cra ve flâs Kanunu hükümleri uygulanacakt r. Sigortal lar taraf ndan ödenmesi gereken primler süresi içinde ve tam olarak ödenmezse, primlerin ödenmeyen k sm na sürenin bitti i tarihten bafllamak üzere %10 oran nda art r lacak, bu miktara, borç ödeninceye kadar gecikilen her ay için ayr ca Hazine Müsteflarl nca aç klanacak bir önceki aya ait Türk Liras cinsinden iskontolu ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin ayl k ortalama faizi bileflik bazda uygulanarak gecikme zamm hesaplanacakt r. 19

14 ste e Ba l Sigorta: MADDE 79- (De iflik : /31 md.) ( gün ve 619 say l Kanun Hükmünde Kararnamenin 25 inci maddesi ile de ifltirilmifltir.) 24 üncü maddenin (I) numaral bendi kapsam na girmeyenlerden ayn maddenin (II) numaral bendinin (a) ve (c) alt bentlerinde say lanlar d fl nda kalanlar, ev kad nlar ve Türkiye'de ikamet eden yabanc uyruklular talepleri halinde iste e ba l sigortal olabilirler. fiu kadar ki, talep tarihinde 58 yafl n dolduran kad nlar ile 60 yafl n dolduran erkekler kapsama al nmazlar. ste e ba l sigortal olmak isteyenler 50 nci maddedeki ayl klar gelir basamaklar ndan dilediklerini seçebilirler. Basamak yükseltme koflullar bak m ndan bu konudaki esaslara tabidirler. (4 üncü f kra, gün ve 619 say l Kanun Hükmünde Kararnamenin 25 inci maddesi ile yürürlükten kald r lm flt r.) ( gün ve 619 say l Kanun Hükmünde Kararnamenin 25 inci maddesi ile de ifltirilmifltir.) ste e ba l sigortal l k, sigortal n n tescil talebinin Kuruma intikal etti i tarih itibar yla bafllar ve terk talebinin Kuruma intikal etti i tarihte veya di er sosyal güvenlik kanunlar - na tabi olarak çal flmaya bafllama ya da art arda üç ay prim ödenmemifl olmas halinde, son prim ödeme tarihi itibar yla sona erer. ste e Ba l Sigorta: MADDE 79- (De iflik:4956/33) Bu Kanunun 24 üncü maddesinin (I) numaral bendi kapsam na girmeyenlerden, ayn maddenin (II) numaral bendinin (a) ve (c) alt bentlerinde say lanlar d fl nda kalanlar, ev kad nlar ve Türkiye'de ikamet eden yabanc uyruklular talepleri halinde iste e ba l sigortal olabilirler. ste e ba l sigortal olanlar n basamak seçme ve yükseltmelerinde bu Kanun hükümleri uygulan r. ste e ba l sigortal l k, sigortal l k tescil talebinin Kuruma intikal etti i tarih itibariyle bafllar ve terk talebinin Kuruma intikal etti- i tarihte veya di er sosyal güvenlik kanunlar na tâbi olarak çal flmaya bafllad tarihten bir gün önce veya sigortal n n toplam borcunun üç ayl k prim ve ceza tutar ndan fazla olmas halinde sigortal n n daha önce ödedi i primlerin tam olarak karfl lad ay n sonu itibariyle sona erer say l Kanun kapsam na girmeden önce bu Kanun kapsam nda iste e ba l sigortal olanlar n, iste e ba l sigortal l klar devam eder. ste e ba l sigortan n hangi esaslara göre yap laca bir yönetmelikle düzenlenir. 20

15 (Ek : /12 md.) 2926 say l Kanun kapsam na girmeden önce, Ba -Kur'da iste e ba l sigortal olanlar n, iste e ba l sigortal l klar devam eder. ste e ba l sigortan n hangi esaslar dairesinde yap laca bir yönetmelikle düzenlenir say l Kanunun 33. maddesi ile 1479 say l Kanunun iste e ba l sigorta bafll kl 79. maddesi de ifltirilmifltir say l Kanunun 24 üncü maddesinin (I) numaral bendi kapsam na girmeyenlerden, ayn maddenin (II) numaral bendinin (a) ve (c) alt bentlerinde say lanlar d fl nda kalanlar, ev kad nlar ve Türkiye'de ikamet eden yabanc uyruklular talepleri halinde iste e ba l sigortal olabileceklerdir. ste e ba l sigortal olanlar n basamak seçme ve yükseltmelerinde bu Kanun hükümleri uygulanacakt r. ste e ba l sigortal l k, sigortal l k tescil talebinin Ba -Kur a intikal etti i tarih itibariyle bafllayacak ve terk talebinin Ba -Kur a intikal etti i tarihte veya di er sosyal güvenlik kanunlar na tâbi olarak çal flmaya bafllad tarihten bir gün önce veya sigortal n n toplam borcunun üç ayl k prim ve ceza tutar ndan fazla olmas halinde sigortal n n daha önce ödedi i primlerin tam olarak karfl lad ay n sonu itibariyle sona erecektir. 21

16 Müeyyideler: MADDE 80- ( tarih ve 3396 Say l Yasa'n n 17. maddesiyle Mülga) darî para cezalar Madde 80.- (De iflik:4956/34) Bu Kanunun 26 nc maddesinde belirtilen tescil ve sigortal l n sona ermesi ile ilgili yükümlülü e uymayan sigortal lara Kurumca ellimilyon milyon lira idarî para cezas verilir. Bu miktar, her y l Maliye Bakanl nca tarihli ve 213 say l Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi gere ince belirlenen yeniden de erleme oran nda art r l r. Hakk nda para cezas uygulanan sigortal lar, gerekçesini belirtmek suretiyle para cezas na karfl tebli tarihinden itibaren onbefl gün içinde Kuruma itiraz edebilirler. tiraz takibi durdurur. Kurum en geç otuz gün içinde itiraz inceler ve karara ba lar. Kurum taraf ndan itiraz n reddedilmesi halinde, sigortal lar red karar n n kendilerine tebli tarihinden itibaren altm fl gün içinde yetkili idare mahkemesine baflvurabilirler. Mahkemeye baflvurulmas cezan n takip ve tahsilini durdurmaz. darî para cezalar n n tahakkuk ve tahsilat nda befl y ll k zamanafl m uygulan r. Sa l k karneleri ve/veya kart n bir baflkas na kulland ranlardan veya baflkas ad na kullananlardan ve buna yard mc oldu u bel say l Kanunun 34. maddesi ile 1479 say l Kanunun 3396 say l Kanunla mülga olan 80. maddesi idari para cezalar bafll ile yeniden düzenlenmifltir. Buna göre; 1479 say l Kanunun 26 nc maddesinde belirtilen tescil ve sigortal l n sona ermesi ile ilgili yükümlülü e 22

17 gelenenlerden, Kurumca yap lan sa l k gideri kanunî faiziyle iki kat olarak müfltereken ve müteselsilen tahsil edilir ve ilgililer hakk nda Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulan r. Kendilerine yap lan tebligat tarihinden itibaren onbefl gün içinde idarî para cezas n veya borçlar n itiraz etmeden ödeyenlerin bu borçlar üçte bir oran nda terkin edilir. uymayan sigortal lara Kurumca ellimilyon milyon lira idarî para cezas verilecektir. Hakk nda para cezas uygulanan Ba -Kur sigortal lar, gerekçesini belirtmek suretiyle para cezas na karfl tebli tarihinden itibaren onbefl gün içinde Ba -Kur a itiraz edebilirler. tiraz takibi durdurmaktad r. Ba -Kur en geç otuz gün içinde itiraz inceler ve karara ba lar. Kurum taraf ndan itiraz n reddedilmesi halinde, sigortal lar red karar n n kendilerine tebli tarihinden itibaren altm fl gün içinde yetkili idare mahkemesine baflvurabilirler. Mahkemeye baflvurulmas cezan n takip ve tahsilini durdurmaz. darî para cezalar n n tahakkuk ve tahsilat nda befl y ll k zamanafl m uygulanmaktad r. Sa l k karnelerini ve/veya kart n bir baflkas na kulland ranlardan veya baflkas ad na kullananlardan ve buna yard mc oldu u belgelenenlerden, Kurumca yap lan sa l k gideri kanunî faiziyle iki kat olarak müfltereken ve müteselsilen tahsil edilir ve ilgililer hakk nda Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanacakt r. Kendilerine yap lan tebligat tarihinden itibaren onbefl gün içinde idarî para cezas n veya borçlar n itiraz etmeden ödeyenlerin bu borçlar üçte bir oran nda terkin edilmektedir. 23

18 Sa l k Sigortas n Kapsam : EK MADDE 11 ( gün ve 619 say l Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesi ile de ifltirilmifltir.) 1479 say l Kanunun ek 11 inci maddesi afla daki flekilde de ifltirilmifltir. "Ek Madde 11- Sa l k sigortas yard mlar ndan; a) Bu Kanuna göre zorunlu sigortal olanlar ile efl ve bakmakla yükümlü olduklar çocuklar, ana ve babalar, b) Bu Kanuna göre yafll l k ve malullük ayl almakta olanlar ile efl ve bakmakla yükümlü olduklar çocuklar, ana ve babalar, c) Bu Kanuna göre ölüm ayl alanlar, yararlan rlar. Sa l k hizmeti, Sa l k Bakanl, Sosyal Sigortalar Kurumu, mahalli idareler, üniversiteler, kamu iktisadi teflebbüslerine ait sa l k tesisleri ile di er sa l k tesislerinden sat n al nmak suretiyle yürütülür. Buna iliflkin usul ve esaslar Kurumca belirlenir. Sa l k Sigortas n Kapsam : EK MADDE 11 (De iflik 4956/37) Bu Kanunun 24 üncü maddesine göre sigortal olanlardan; a) Sigortal l devam edenler ile efl ve bakmakla yükümlü olduklar çocuklar, ana ve babalar, b) Yafll l k ve malûllük ayl almakta olanlar ile efl ve bakmakla yükümlü olduklar çocuklar, ana ve babalar, c) Ölüm ayl alanlar, Sa l k sigortas yard mlar ndan yararlan rlar. Sa l k hizmeti; Sa l k Bakanl, Sosyal Sigortalar Kurumu, mahalli idareler, üniversiteler, kamu iktisadi teflebbüslerine ait sa l k tesisleri ile gerçek ve tüzel kiflilerden sat n al nmak suretiyle yürütülür. Buna iliflkin usul ve esaslar Kurumca belirlenir say l Kanunun 37. maddesiyle 1479 say l Kanunun ek 11 inci maddesi de ifltirilmifltir. Yap lan de ifliklikle 1479 say l Kanunun 24 üncü maddesine göre sigortal olanlardan; a) Sigortal l devam edenler ile efl ve bakmakla yükümlü olduklar çocuklar, ana ve babalar, b) Yafll l k ve malûllük ayl almakta olanlar ile efl ve bakmakla yükümlü olduklar çocuklar, ana ve babalar, c) Ölüm ayl alanlar, Sa l k sigortas yard mlar ndan yararlanabileceklerdir. 24

19 Sa l k Sigortas ndan Faydalanma fiartlar : EK MADDE 12- ( gün ve 619 say l Kanun Hükmünde Kararnamenin 29 uncu maddesi ile de ifltirilmifltir.) Bu Kanuna göre ilk defa veya yeniden sigortal olanlar n sa l k yard m ndan yararlanmalar, en az sekiz ay eksiksiz sa l k sigortas primi ödemifl olmalar, sa l k ve sigorta prim borcu bulunmamas flart na ba l d r. Sa l k Sigortas ndan Faydalanma fiartlar : EK MADDE 12- (De iflik:4956/38) Bu Kanuna göre ilk defa sigortal olanlar n sa l k yard m ndan yararlanmalar, en az sekiz ay, yeniden sigortal olanlar n ise en az dört ay eksiksiz sa l k sigortas primi ödemifl olmalar, sa l k ve sigorta prim borcu bulunmamas flart na ba l d r say l Kanunun 38. maddesiyle 1479 say l Kanunun ek 12 inci maddesi de ifltirilmifltir. De iflikli e göre, 1479 say l Kanuna göre ilk defa sigortal olanlar n en az sekiz ay, daha önce sigortal l na son verip de yeniden Ba -Kur sigortal s olacaklar n da dört ay eksiksiz sa l k sigortas primi ödemeleri, sa l k ve sigorta primi borcunun bulunmamas halinde sa l k yard mlar ndan yararlanabilecekleri belirtilmifltir. 25

20 Sa l k Sigortas Gelirleri: EK MADDE 15- (Ek : /1 md.) Sa l k sigortas hizmetleri afla daki gelirlerle karfl lan r. a) ( gün ve 4447 say l Kanunun 37. maddesi ile de ifltirilmifltir.) ) Bu Kanuna tabi ilk sekiz basamakta bulunan sigortal lar n sekizinci gelir basama tutar n n, dokuz ve daha yukar basamaklarda bulunan sigortal lar n ise bulunduklar gelir basama tutar n n, 17/10/1983 tarihli ve 2926 say l Tar mda Kendi Ad na ve Hesab na Çal flanlar Sosyal Sigortalar Kanununa tabi ilk alt basamakta bulunan sigortal lar n alt nc basamak gösterge tutar n n, yedi ve daha yukar basamaklarda bulunan sigortal lar n ise bulunduklar basamak gösterge tutar n n, (De iflik: 19/01/ /3 mad.) % 20'si oran nda ödeyecekleri sa l k sigortas primleri, b) Gerçek ve tüzelkifliler taraf ndan sa l k hizmetlerinde kullan lmak flart yla yap lacak ba fllar ve vasiyetler, c) Di er gelirler. Sa l k Sigortas Gelirleri: EK MADDE 15- (Ek : /1 md. ve 4956/39) Sa l k sigortas hizmetleri afla daki gelirlerle karfl lan r. a) Sigortal lardan ilk sekiz basamakta bulunanlar n, bu Kanunun 50 nci maddesine göre belirlenen sekizinci gelir basama n n, dokuz ve daha yukar basamaklarda bulunan sigortal lar n ise bulunduklar gelir basama tutar n n % 20'si oran nda ödeyecekleri sa l k sigortas primleri, b) Gerçek ve tüzelkifliler taraf ndan sa l k hizmetlerinde kullan lmak flart yla yap lacak ba fllar ve vasiyetler, c) Di er gelirler say l Kanunun 39. maddesiyle 1479 say l Kanunun ek 15 inci maddesi de ifltirilmifltir. Yap lan de ifliklikle, sigortal lardan ilk sekiz basamakta bulunanlar n, 1479 say l Kanunun 50 nci maddesine göre belirlenen sekizinci gelir basama n n, dokuz ve daha yukar basamaklarda bulunan sigortal lar n ise bulunduklar gelir basama tutar n n % 20'si oran nda sa l k sigortas primi ödeyecekleri belirlenmifltir. 26

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES :

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : Selahattin BAYRAM* I- G R fi: As l iflveren-alt iflveren iliflkisi 1936 y l nda 3008 say l ifl yasas ile mevzuat m

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I Yazarlar Prof.Dr. Nurettin B L C (Ünite 1, 2, 6-8) Doç.Dr. Adnan GERÇEK (Ünite 3-5) Editör Yrd.Doç.Dr. Do

Detaylı

ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER

ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER ANKARA - 2013 TESK Tunus Cad. No: 4 Bakanl klar - ANKARA Tel: (0.312) 418 32 69-70 - 71-72

Detaylı

YEN YASALARIN IfiI INDA CRA VE FLAS SUÇLARI LE YARGILAMA YÖNTEM NE FARKLI BAKIfi

YEN YASALARIN IfiI INDA CRA VE FLAS SUÇLARI LE YARGILAMA YÖNTEM NE FARKLI BAKIfi YEN YASALARIN IfiI INDA CRA VE FLAS SUÇLARI LE YARGILAMA YÖNTEM NE FARKLI BAKIfi MEHMET UYSAL (*) Borçludan alaca n r zas yla tahsil edemeyen alacakl, devlet kurumlar n n da yard m yla, alaca n zorla tahsil

Detaylı

Ö zel inflaat, kiflilerin oturmak veya satmak amac yla kendi nam ve hesaplar na

Ö zel inflaat, kiflilerin oturmak veya satmak amac yla kendi nam ve hesaplar na m a l i Ç Ö Z Ü M 133! Ömer KÖSE* I- ÖZEL NfiAAT fi Ö zel inflaat, kiflilerin oturmak veya satmak amac yla kendi nam ve hesaplar na bina infla etmelerini ifade etmektedir. Kendi nam ve hesab na inflaat

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

TÜPGAZ ZORUNLU SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari

TÜPGAZ ZORUNLU SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari TÜPGAZ ZORUNLU SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari Sigortan n Kapsam Madde 1 Bu sigorta, likit petrol gaz (LPG) tüpleyen firmalar n, doldurduklar veya doldurttuklar ve yetkili bayileri vas tas yla veya

Detaylı

YARGITAY 12. HUKUK DA RES

YARGITAY 12. HUKUK DA RES YARGITAY 12. HUKUK DA RES E: 2005/19132 K: 2005/22946 T: 22.11.2005 BORÇLUNUN MESKEN HACZED LMEZL K KURALI HAL NE UYGUN MESKEN KAVRAMI* ( K m. 82/12) Özet: Borçlunun haline münasip evi haczedilemez. Bir

Detaylı

KENDİ ADINA VE HESABINA VE BAĞIMSIZ ÇALIŞANLARLA İLGİLİ YENİ SOSYAL GÜVENLİK YASA

KENDİ ADINA VE HESABINA VE BAĞIMSIZ ÇALIŞANLARLA İLGİLİ YENİ SOSYAL GÜVENLİK YASA KENDİ ADINA VE HESABINA VE BAĞIMSIZ ÇALIŞANLARLA İLGİLİ YENİ SOSYAL GÜVENLİK YASA TASARISINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 19 KENDİ ADINA VE HESABINA VE BAĞIMSIZ ÇALIŞANLARLA İLGİLİ YENİ SOSYAL GÜVENLİK YASA TASARISINDA

Detaylı

HUKUK GENEL KURULU KARARLARI

HUKUK GENEL KURULU KARARLARI HUKUK GENEL KURULU KARARLARI YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E: 2005/14-386 K: 2005/419 T: 29.06.2005 TAfiINMAZ HUKUKU KAT KARfiILI I NfiAAT SÖZLEfiMES YÜKLEN C N N HAKLARI* (BK m. 162) Özet: Kural olarak

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K YASASI ÜZER NE B R NCELEME

SOSYAL GÜVENL K YASASI ÜZER NE B R NCELEME Bahar 2007 Say : 7 SOSYAL GÜVENL K YASASI ÜZER NE B R NCELEME HUKUK GÜNDEM Güzin TANYER Emrah ALTUNO LU Anlat lana göre; Condoleezza Rice, Ankara ziyareti s ras nda Abdullah Gül e Fransa n n yapamad sosyal

Detaylı

ADL TEBL GATLA LG L SORUNLAR

ADL TEBL GATLA LG L SORUNLAR ADL TEBL GATLA LG L SORUNLAR Av. NEZ H SÜTÇÜ Tebligat, adli ifllemlerin yap lmas nda bafllang ç teflkil eden ve bu ifllemlerin hukuki sonuçlar n n do mas n sa layan flekli bir ifllemdir. Tebligat ifllemi

Detaylı

9 7 8 6 0 5 5 8 6 7 0 1 0

9 7 8 6 0 5 5 8 6 7 0 1 0 SAĞLIK HİZMETİ SUNUMUNDA REKLAM VE TANITIM Dr. Verda Ersoy Av. Mustafa Güler Dr. Hakan Giritlioğlu SAĞLIK HİZMETİ SUNUMUNDA REKLAM VE TANITIM Birinci Baskı, Mayıs 2008, Ankara Türk Tabipleri Birliği Yayınları

Detaylı

YA DA MORTGAGE POTE E DAYALI KONUT F NANSMANI

YA DA MORTGAGE POTE E DAYALI KONUT F NANSMANI POTE E DAYALI KONUT F NANSMANI YA DA MORTGAGE Av. IfiIL EGEMEN (1) G R fi Son zamanlarda s kça duydu umuz ve baflta inflaat sektörü, sermaye piyasas olmak üzere genel olarak ekonomiye getirece i yararlardan

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ALT KOMİSYON METNİ Esas No : /06/2014 1/931, 2/2056, 2/1837, 2/1716, 2/1655, 2/1426, 2/1350, 2/368, 2/453, 2/601, 2/1227, 2/1652, 2/1657, 2/1498, 2/1364, 2/1200, 2/1217, 2/1222,

Detaylı

U ygulama ve ö retide, 1475 say l kanunda gösterilen fesih hallerinden birinin

U ygulama ve ö retide, 1475 say l kanunda gösterilen fesih hallerinden birinin KIDEM TAZM NATINA DAH L OLAN ÖDEMELER VE KIDEM TAZM NATI TAVAN TUTARI Resul KURT Sigorta Müfettifli I. GENEL B LG LER U ygulama ve ö retide, 1475 say l kanunda gösterilen fesih hallerinden birinin bulunmas

Detaylı

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu 5754, 5763, 5797 Sayılı Kanunlarla Değişik 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 5754 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI 6.1.3. 2011-2012 E itim-ö retim Y l... 61 6.1.4. 2012-2013 E itim-ö retim Y l... 62 6.2. Ö retim Üyesi De iflimi statistikleri... 63 6.2.1. 2009-2010 ve 2010-2011 E

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I Yazarlar Prof.Dr. Sait Y. KAYGUSUZ (Ünite 1, 2, 3, 4) Yrd.Doç.Dr. Ümmühan ASLAN (Ünite 5, 6) Doç.Dr. Nazl

Detaylı

LEAS NG SÖZLEfiMES ÜZER NDEK ETK VE SONUÇLARI

LEAS NG SÖZLEfiMES ÜZER NDEK ETK VE SONUÇLARI KONUT F NANSMAN KANUNU NUN LEAS NG SÖZLEfiMES ÜZER NDEK ETK VE SONUÇLARI Av. Cengiz Topel ÇEL KO LU G R fi Hukukumuzda 10.06.1985 T. ve 3226 Say l Kanunla düzenlenen Leas ng Finansal Kiralama Sözleflmesinden,

Detaylı

6111 Sayılı (Torba) Kanun ile Çalışma Mevzuatında Getirilen Değişiklikler -2-

6111 Sayılı (Torba) Kanun ile Çalışma Mevzuatında Getirilen Değişiklikler -2- 6111 Sayılı (Torba) Kanun ile Çalışma Mevzuatında Getirilen Değişiklikler -2- Cumhur Sinan ÖZDEMİR Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Baş İş Müfettişi Uzun süredir kamuoyunun gündeminde olan ve Torba

Detaylı

6552 sayılı KANUNUN (TORBA) GETİRDİKLERİ. (Belediyeleri İlgilendiren Maddeler)

6552 sayılı KANUNUN (TORBA) GETİRDİKLERİ. (Belediyeleri İlgilendiren Maddeler) 6552 sayılı KANUNUN (TORBA) GETİRDİKLERİ (Belediyeleri İlgilendiren Maddeler) 15/9/2014 İÇİNDEKİLER 1- GİRİŞ... 4 2- VERGİ BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI (Madde 73)... 4 A) YAPILANDIRMA KAPSAMINDAKİ BORÇLAR...

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 9783 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ

Detaylı

yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik Genel Hükümler

yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik Genel Hükümler Yönetmelik Karar Say : 2005/9207 Ekli yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik in yürürlü e konulmas ; 24/4/1930 tarihli ve 1593 say, 4/7/1934 tarihli ve 2559 say, 14/6/1989 tarihli ve 3572 say,

Detaylı

VERG DA RELER / BA LI VERG DA RELER H ZMET STANDARTLARI

VERG DA RELER / BA LI VERG DA RELER H ZMET STANDARTLARI VERG DA RELER / BA LI VERG DA RELER H ZMET STANDARTLARI SIRA NO ZMET N ADI BA VURUDA STEN LEN BELGELER 1 Mükellefiyet tesisi e ba lama/b rakma bildirimi ekinde; 1-Noter onayl imza sirküleri (basit usulde

Detaylı

ADSL ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR

ADSL ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR TTNet ADSL ABONEL K SÖZLE MES 1-TARAFLAR Bu Sözle me, merkezi Büyükdere Caddasi No: 71 Nurol Plaza A Blok Kat:3 Maslak/ i li 34398 STANBUL adresinde bulunan TTNet Anonim irketi ile......adresinde mukim...aras

Detaylı

TAZM NAT VE ALACAK DAVALARINDA DAVA DE ER N N ARTIRILMASI

TAZM NAT VE ALACAK DAVALARINDA DAVA DE ER N N ARTIRILMASI TAZM NAT VE ALACAK DAVALARINDA DAVA DE ER N N ARTIRILMASI (YEN B R DAVA DE LD R) Çelik Ahmet ÇEL K SAVUNULAN GÖRÜfiLER (ÖZET) 1- Haks z eylemden zarar görenler için, hukuk ve yarg, özel bir koruma sa lamak

Detaylı

MAR KANUNUNUN 18 NC MADDES UYARINCA YAPILACAK ARAZ VE ARSA. Genel Hükümler

MAR KANUNUNUN 18 NC MADDES UYARINCA YAPILACAK ARAZ VE ARSA. Genel Hükümler MAR KANUNUNUN 18 NC MADDES UYARINCA YAPILACAK ARAZ VE ARSA DÜZENLENMES LE LG ESASLAR HAKKINDA YÖNETMEL K NC BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Yönetmeli in amac ; 3194 say mar Kanununun 18 inci maddesine

Detaylı

MEDEN YASA DA Z NA NEDEN NE DAYALI BOfiANMA VE SONUÇLARI

MEDEN YASA DA Z NA NEDEN NE DAYALI BOfiANMA VE SONUÇLARI MEDEN YASA DA Z NA NEDEN NE DAYALI BOfiANMA VE SONUÇLARI NC B ÇK N (*) 1.G R fi Aile denilen en küçük sosyal birimlerin bir araya gelmesiyle toplum oluflur. Aile toplumun temelidir sözü, bu yap dan kaynaklan

Detaylı