S igortal kad n do um yapt nda çal flamad sürelerde gelir kayb na u ramaktad r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "S igortal kad n do um yapt nda çal flamad sürelerde gelir kayb na u ramaktad r."

Transkript

1 mali ÇÖZÜM 181 DO UM YAPAN KADINLARIN GEÇ C fi GÖREMEZL K YARDIMI Resul KURT * I. G R fi S igortal kad n do um yapt nda çal flamad sürelerde gelir kayb na u ramaktad r. flte, sigortal kad n n u rayaca bu gelir kayb n n telafi edilmesi için geçici ifl göremezlik ödene i verilmektedir. Bir çok kiflinin do- um nedeniyle hangi durumlarda geçici ifl göremezlik ödene i verilmesi gerekti ini bilmedi ini, sigortal lara yol göstermesi gereken ilgili memurlar n da konuyu yeterince anlayamamalar ndan dolay sigortal lar n ma dur edildi ini görmekteyiz. Özellikle, do um öncesinde yetkili bir sa l k kuruluflundan istirahat raporu almayan veya do um öncesinde (gebelik istirahat süresi içinde) ifl sözleflmesi sona erdirilen iflçilere ilgili memurlar n bilgisizli i ve sigortal lar n da mevzuata uzak olmas ndan dolay, hak edilmesine ra men do um geçici ifl göremezlik ödene i verilmedi i görülmektedir. Yine, erken do um yapan iflçilere ise do um öncesindeki ifl göremezlik ödenekleri (erken do um süresi kadar) eksik ödenmektedir. Bu çal flmada, 506 say l Sosyal Sigortalar Kanunu ve tarihinde yürürlü e girmezi öngörülen 5510 say l Kanun dikkate al narak do um yapan kad n sigortal lar n geçici ifl göremezlik ödene inden yararlanma koflullar ayr nt l olarak aç klanm flt r. II. SOSYAL S GORTALAR KANUNUNDA DO UM YAPAN KADINLARIN GEÇ C fi GÖREMEZEL K YARDIMI A. DO UM NEDEN YLE YAPILACAK YARDIMLAR Anal k nedeniyle, Gebelik muayenesinin yapt r lmas ve gerekli sa l k yard mlar n n sa lanmas, Do umda gerekli sa l k yard mlar n n sa lanmas, * Sigorta Müfettifli

2 182 mali ÇÖZÜM Emzirme yard m paras verilmesi ve Anal k hali sebebiyle gerekirse yurt içinde baflka bir yere gönderilmesi yard mlar ndan yararlanacaklard r. Sigortal kad n n veya sigortal erke- in sigortal olmayan kar s ile SSK ndan gelir veya ayl k almakta olan kad n sigortal ile gelir veya ayl k alan erkek sigortal n n sigortal olmayan kar s n n do um yapmas halinde, do um s ras nda veya do umdan sonra sa l k durumlar n n gerektirdi- i tüm sa l k yard mlar, kullan lacak ilaç ve sa l k malzemeleri Sosyal Güvenlik kurumu Taraf ndan karfl lanacakt r. Reçetelerde hamilelik veya gebelik ibaresinin bulunmas halinde eczaneler reçeteleri SSK sistemine hamilelik ya da anal k koduyla girdi- inde, gebelikte kullan lan ilgili ilaçlardan kat l m pay al nmamas gerekmektedir. Sigortal kad na veya sigortal olmayan kar s n n do um yapmas dolay - s yla sigortal erke e, çocu un ölü do mamas flart yla, Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl nca onanacak tarifeye göre her çocuk için bir emzirme yard m ( tarihinden beri 50.-YTL) yap lacakt r. B. DO UM YARDIMLARINDAN YARARLANMA KOfiULLARI Sigortal kad n veya sigortal erke in sigortal olmayan kar s ile SSK ndan gelir veya ayl k almakta olan kad n sigortal ile gelir veya ayl k alan erkek sigortal n n sigortal olmayan kar s anal k yard mlar ndan yararlanabilecektir. Ancak, nakdi yard m sadece sigortal kad n için geçerli olup, sigortal erke in sigortal olmayan kar s nakdi yard mdan yararlanamayacakt r. Ayr ca, sigortal erke in sigortal olmayan kar s n n sa l k yard mlar ile emzirme yard m ve maktu gebelikdo um para yard mlar ndan yararland r lmas için do um yapan kad n n sigortal erkek ile do umdan önce evlenmifl olmas gerekmektedir. Do- umdan önce boflanan kad n anal k sigortas ndan yararlanamayacakt r. Sigortal kad n n, anal k sa l k yard mlar veya maktu gebelik ve do- um yard mlar ile emzirme yard m ndan yararlanabilmesi için, çocu un evlilik birli i içinde do mas zorunlu de ildir. Sigortal kad n n anal halinde, kendisi için do umdan önceki bir y l içinde en az 120 gün anal k sigortas primi ödemifl olmas kofluluyla sigortal kad n n anal halinde do umdan önceki ve sonraki sekizer haftal k sürede, ço ul gebelik halinde ise do- umdan önceki on haftal k sürede, çal flmad her gün için geçici ifl göremezlik ödene i verilmesi öngörülmüfltür.

3 mali ÇÖZÜM 183 Sigortal kad n n veya sigortal erke- in sigortal olmayan kar s n n anal klar halinde, gebelik ve do um yard mlar ile maktu gebelik ve maktu do um yard mlar ndan ve ayr ca emzirme yard m ndan yararlanmalar, 506 say l Kanunun 73. maddesi ( c ) f kras na göre iflverenleri taraf ndan belirli bir süre anal k sigortas primi ödenmifl olmas na ba l d r. Prim ödeme süresi, do umdan önceki bir y l içinde, Kad n sigortal için 90 gün, erkek sigortal için 120 gün olarak belirlenmifltir. C. DO UM HAL NDE GEÇ C fi GÖREMEZL K ÖDENE VER LMES Geçici ifl göremezlik ödene i, sigortal kad n n do um nedeniyle u rayaca- gelir kayb n telafi etmeye yönelik olup, koflullar tafl mas kayd yla sadece sigortal kad na verilebilmektedir. Sigortal erke in sigortal olmayan kar s ile SSK ndan gelir veya ayl k almakta olan kad n sigortal ile gelir veya ayl k alan erkek sigortal n n sigortal olmayan kar s n n geçici ifl göremezlik ödene i isteme hakk bulunmamaktad r. Sigortal kad n n anal ndan dolay geçici ifl göremezlik ödene inden yararlanabilmesi; a) Do umdan önceki bir y l içinde, çal flt iflyerlerinden, kendisi ad na en az 120 gün anal k sigortas primi ödenmifl, b) Do umdan önceki ve sonraki sekizer haftal k sürede, ço ul gebelik halinde ise, do umdan önceki on haftal k sürede iflyerinde çal flmam fl, olma flartlar n n yerine getirilmesine ba l d r. Geçici ifl göremezlik ödene ini almaya hak kazanma, sigortal kad n n 16 haftal k (ço ul gebelikte 18 haftal k) yasal sürede gerçekten ifl göremez durumda olup olmamas na da ba l de ildir. Do umdan önceki ve sonraki sekizer haftal k sürede, ço ul gebelik halinde ise do umdan önceki on haftal k sürede geçici ifl göremezlik ödene i verilmesi için dinlenme raporu al nmas gerekti i hususunda bir hüküm bulunmad ndan, sigortal kad n n anal halinde, belirtilen sürelerde iflyerinde (ad na prim ödenen veya sair bir iflyerinde) çal flmamas durumunda, rapor aranmaks z n, geçici ifl göremezlik ödene i verilmesi gerekmektedir.(ssk, 371) Ancak, uygulamada rapor almad için do um öncesi geçici ifl göremezlik ödene inin baz sigortal lara ödenmeyerek ma dur edildi i görülmektedir. Kad n sigortal - n n iste i ve doktorun onay ile do uma üç hafta kal ncaya kadar çal fl lmas halinde, çal fl lan süreler kad n sigortal n n do um sonras sürelerine eklenecektir. flverenlerin, kad n sigortal lar n do um öncesi ve sonras ndaki is-

4 184 mali ÇÖZÜM tirahat sürelerinde ücret ödeme yükümlülü ü bulunmamaktad r. Ancak, sigortal kad n n do umdan önceki ve sonraki sekizer haftal k sürede, ço ul gebelik halinde ise, do- umdan önceki on haftal k sürede çal flmam fl olmakla beraber toplu ifl sözleflmesi, iflyeri yönetmeli i, tak m veya ferdi sözleflmeye istinaden ya da at fet olarak (iyilik olsun diye) iflverence ücretlerinin ödenmifl olmas geçici ifl göremezlik ödene inin verilmesi mümkündür. Burada önemli olan, sigortal kad n n do umdan önceki ve sonraki sekizer haftal k sürede, ço ul gebelik halinde ise, do umdan önceki on haftal k sürede iflyerinde çal flmam fl olmas d r. Ayr ca, geçici ifl göremezlik ödene i alabilmek için gerekli prim ödeme gün say s bulunmayan ve do um önü istirahat na ayr ld tarih ile do- um yapt tarih aras nda iflyerinde çal flmad sürelerde, iflverence, toplu ifl sözleflmesi, tak m veya ferdi sözleflme ya da at fet fleklinde ödenen ücretler karfl l ödenen primlere iliflkin gün say lar, anal k olay nda SSK taraf ndan geçici ifl göremezlik ödene i verilecek süre ayn zamanda prim ödeme süresi de olamayaca ndan, bu devredeki prim ödenen günleri ve bildirilen kazançlar, yapt do- um nedeniyle, geçici ifl göremezlik ödene i verilebilmesi için gereken 120 günün hesab nda dikkate al nmayacakt r. Kad n sigortal lar n do um öncesi 8 haftal k (ço ul gebelik halinde 10 Haftal k sürede) ve do um sonras 8 haftal k süreleri için düzenlenecek geçici ifl göremezlik belgesi ile durumunun do umdan önceki 3 haftaya kadar çal flmas na uygun oldu una dair sa l k raporu Sa l k Bakanl yada anlaflmal hastanelerin sa l k tesislerince düzenlenecektir. Sigortal lara do umdan önceki 8 hafta (ço ul gebelik halinde 10 hafta) do um sonras 8 hafta ve do umuna 8 hafta kald yada 3 hafta kal ncaya kadar çal flabilece ine dair rapor alan sigortal n n do um sonras na ilave edilen süreye ait geçici ifl göremezlik ödenekleri Sigorta l/sigorta Müdürlüklerince ödenecektir. (SSK, 2003) Sigortal kad nlara, do um öncesi ve sonras iflyerinde çal flmad 8 er haftal k (56+56 gün) süreler için, ço ul gebelik (ikiz gibi) halinde ise, do um öncesi 10, do um sonras 8 haftal k ( gün) süreler için anal k geçici ifl göremezlik ödene i ödenecektir. Sigortal kad n n anal nedeniyle iflyerinde çal flmad sürelerin tespiti için iflverenlerden mutlaka örne i SSK taraf ndan haz rlanan belgenin düzenlenmesi istenecektir. Sigortal kad n n, do umuna üç hafta kal ncaya kadar iflyerinde çal flabilme ve çal flt sürelerin do um sonuna ilave edilmesi imkan getirilmifl olup, ancak bu f kradan yararlanabilmek

5 mali ÇÖZÜM 185 için sa l k durumunun do uma üç hafta kal ncaya kadar çal flmas na uygun oldu una dair sa l k raporunun olmas gerekmektedir. Sigortal kad n n hekim raporuna istinaden çal flt n n ve do um öncesi izninin bafllama tarihinin tespiti için düzenlenecek raporda Gebelik normal/ço ul gebeliktir. Do uma. hafta kalm flt r. Sa l k durumu, do- uma üç hafta kal ncaya kadar çal flmas na uygundur. ifadelerine yer verilecek ve mutlaka rapora düzenlenme tarihi ile poliklinik protokol numaras yaz lacakt r. Bu duruma göre, raporun düzenlenme tarihi, do um öncesi izninin (8 veya 10 haftan n) bafllama tarihi kabul edilecektir. Örne in; do umuna 8 veya ço ul gebelikte 10 hafta kald ve 3 hafta kal ncaya kadar çal flabilece ine dair rapor alan kad n sigortal ya do umuna 3 hafta kala örne i SSK taraf ndan haz rlanan belge aç lacak ve iflyerinde çal flt 35 gün, do um sonuna ilave edilerek do um sonu ifl göremezlik ödene i 91 gün olarak, ço ul gebelik (ikiz vb) ise 49 gün do um sonuna ilave edilerek do um sonras 105 gün olarak ödenecektir. - Sigortal kad n n do um tarihinin, herhangi bir sebeple do ru olarak saptanamamas nedeniyle, do um öncesi 56 veya 70 günlük istirahat na geç bafllamas yada do uma üç hafta kal ncaya kadar çal flabilece ine dair rapor olmaks z n iflyerinde çal flmaya devam etmesi halinde ise, gebelik geçici ifl göremezlik ödene inin iflyerinde çal flmad tarihten itibaren 56 veya 70 günden daha az verilmesi gerekmektedir. Bu durumda, do um öncesi kullanamad sürelerin do um sonras na ilave edilmesi söz konusu de ildir. Do umuna 8 hafta kald ve 3 hafta kal ncaya kadar çal flabilece ine dair rapor alan sigortal kad n, üç haftadan önce do um yaparsa iflyerinde çal flmad süre kadar gebelik ifl göremezlik ödene i ödenip rapor tarihi ile ifl göremezlik ödene inin bafllad tarih aras ndaki süre do um sonras - na ilave edilir. Yine do umuna 8 hafta kald ve 3 hafta kal ncaya kadar çal flabilece ine dair rapor alan sigortal kad n üç haftadan daha uzun bir süre sonra do um yaparsa iflyerinde çal flmad gün kadar gebelik geçici ifl göremezlik ödene i ödenir. Sigortal kad na 56, ço ul gebelikte 70 günden fazla gebelik geçici ifl göremezlik ödene i ödenemeyece inden, 56 veya 70 günden, ödenen gebelik geçici ifl göremezlik süresi düflülerek kalan süre do um sonras na ilave edilir.

6 186 mali ÇÖZÜM D. fiten AYRILANLARIN DO UM GEÇ C fi GÖREMEZL K ÖDENE Gebelik istirahat n n (Do um öncesi 8 veya ço ul gebelik halinde 10 hafta) bafllad tarihte, sigortal l k niteli- i devam eden kad n sigortal ya, do- umdan önceki bir y l içinde en az 120 gün anal k sigortas primi ödemifl olmas kofluluyla, do um öncesi 8 veya ço ul gebelik halinde 10 haftal k sürede herhangi bir nedenle hizmet akdi sona erse dahi, do um öncesi ve do um sonras istirahatlar na ait anal k geçici ifl göremezlik ödeneklerinin verilmesi gerekmektedir. (SSK,371) SSK Baflkanl n n tarih ve Ek say l genelgesinde aynen Sigortal kad nlara geçici ifl göremezlik ödene i ödenirken 371 yay n nolu 506 say l Sosyal Sigortalar Yasas n n flkazalar ile Meslek Hastal klar, Hastal k, Anal k Sigortalar Uygulamalar isimli kitab n 102, 103, 104, 105 bafll k numaral bölümlerinde belirtilen hususlar n dikkate al nmas gerekmektedir. denilmek suretiyle bahse konu olan yukar daki gebelik istirahat n n (Do- um öncesi 8 veya ço ul gebelik halinde 10 hafta) bafllad tarihte, sigortal l k niteli i devam eden kad n sigortal ya, do umdan önceki bir y l içinde en az 120 gün anal k sigortas primi ödemifl olmas flart n yerine getirdi inin tespiti durumunda hizmet akdi sona erse dahi rapor aranmaks z n, geçici ifl göremezlik ödene i verilmesi laz m geldi i ve hükümleri halen yürürlüktedir. Ancak, uygulamada prim ödeme ve di er koflullar gerçeklefltirdi i halde s rf ifl sözleflmesinin veya sigortal l k niteli inin sona erdi i ileri sürülerek anal k geçici ifl göremezlik ödene i verilmeyerek sigortal lar ma dur edilmektedir. Hatta bazen hastal k ve anal k sigortas birbirine kar flt r lmakta, hastal k sigortas nda geçerli olan sigortal l k niteli inin devam etmesi (iflten ayr ld ktan sonra 10 günden fazla bir süre geçmemifl olmas ) koflulu anal k sigortas nda da arand zannedilmektedir. Sigortal ya iflten ayr ld ktan sonra 10 günden fazla bir süre geçti i ileri sürülerek anal k geçici ifl göremezlik ödene inin verilemedi i görülmektedir. Hastal k ve anal k birbirinden farkl olup, ifl sözleflmesinin sona erdi i tarih 10 günü aflsa bile gebelik istirahat n n (Do um öncesi 8 veya ço ul gebelik halinde 10 hafta) bafllad tarihte sigortal olunmas yeterli say lmal d r. E. DO UM HAL NDE GEÇ C fi GÖREMEZL K ÖDENE N N HESAPLANMASI 506 say l Kanunun 89 ncu maddesi son f kras : Sigortal Kad n n anal - nda verilecek günlük ödenek, kazanc n n üçte ikisidir. hükmünü içermektedir. Kanun hükmü gere ince, sigortal kad n n anal halinde do- umdan önceki ve sonraki sekizer

7 mali ÇÖZÜM 187 haftal k sürede, ço ul gebelik halinde ise do umdan önceki on haftal k sürede, çal flmad her gün için sa l k tesisinde yatarak tedavi görüp görmedi i üzerinde durulmaks z n günlük kazac n n üçte ikisi üzerinden geçici ifl göremezlik ödene i verilecektir. Yine, Kanunun 49. maddesi son f kras nda da, Bu ödenek hiçbir flekilde kesilmez hükmü yer ald ndan, do- um öncesi ve sonras 42 fler günlük sürede, çal flmam fl olmak kayd yla günlük kazanc n n üçte ikisinin hiçbir kesinti yap lmadan ödenmesi gerekmektedir. Do um öncesi 8 veya ço ul gebelik halinde 10 haftal k istirahata ayr lan, ancak daha önce (erken) do um yapan sigortal ya do um öncesi istirahat n n bafllang ç tarihinden do um tarihine kadar gebelik geçici ifl göremezlik ödene i ödenecek, anal k geçici ifl göremezlik ödene i ise 56 günü geçmeyecektir. Erken do um yapmam fl olsa, do um öncesi istirahat - n 8 veya 10 hafta olarak kullanabilecek sigortal, erken do um yapmas halinde bu hakk n kullanamamaktad r. Oysa erken do umda hem kad n, hem de bebe in sa l k nedeniyle daha fazla dinlenmeye ve bak ma ihtiyac bulunmaktad r. Bu nedenle, erken do um yapan kad n n kullanamad do um öncesi istirahat süresinin, do um sonras na aktar labilmesi imkan sa lanmal d r. Do um öncesi istirahata ayr lan, ancak do umu 56 veya 70 günden sonra olan sigortal lara 8 (56 gün) veya 10 (70 gün) haftadan fazla gebelik geçici iflgöremezlik ödene i ödenemeyece inden, aflan süre hastal k sigortas kapsam nda de erlendirilecektir. F. ANALIK GEÇ C fi GÖREMEZL K ÖDENE NDEN ND R M YAPILMASI 506 say l Kanunun 50 nci maddesinde: Kurumca sa lanacak olan do- um yard mlar ndan hakl ve makul sebep olmaks z n yararlanmay reddeden yahut hekim veya ebenin lüzum gösterdi i tedbirleri almamas yüzünden hastaland veya hastal - n n artt mütehass s hekim raporu ile tespit edilen sigortal kad nlara geçici ifl göremezlik ödene inin % 50 si verilmez. hükmü getirilmifltir. Bu düzenleme ile, bir yandan sigortal kad n n kendisine SSK taraf ndan sa lanmak istenen do um yard mlar n hakl ve makul bir nedene dayanmadan reddetmesini önlemek ve biran önce sa l na kavuflmas n sa lamak, di er taraftan hekim veya ebenin gerekli gördü ü önlemleri almamas yüzünden hastalanmas veya hastal n artmas sonucu Kurumu yersiz harcamalardan koruma amaçlanm flt r. SSK taraf ndan, do rudan (aynen) sa lanan do um sa l k yard mlar kad n sigortal n n;

8 188 mali ÇÖZÜM a) Hakl ve makul (kabul G. edilebilir) DO UM GEÇ C bir fi GÖREMEZL K sebep olmaks z n Kurumca ÖDENE NDEN sa lanacak do um sa l k yard mlar n kabul YAPILAMAMASI KES NT etmemesi, b) Hekim veya ebenin lüzum gösterdi i tedbirleri almamas, nedeniyle hastalanmas veya hastal - n artt n n Kurumun uzman hekimi raporu ile tespiti durumunda, do- um sonras 56 günlük anal k dinlenmesi sonunda, bahse konu hastal sebebiyle sigortal kad na verilmesine lüzum görülen ve hastal k sigortas yönünden ifllem gören istirahat süresine ait geçici ifl göremezlik ödene- inden % 50 oran nda indirim yap lmas gerekmektedir. Do um yapan sigortal kad na, do- um sonras 8 haftal k istirahattan sonraki hastal ile ilgili istirahat sürelerine ait geçici ifl göremezlik ödene i, anal k sebebiyle verilen geçici ifl göremezlik ödene ine esas tutulan günlük kazanc na göre ve 2/3 oran nda de il, hastal k nedeniyle ifl göremezli in bafllad tarih esas al nmak suretiyle, 506 say l Kanunun 88 nci maddesi hükmüne göre yeniden saptanacak günlük kazanç üzerinden ve ayn Kanunun 89 ncu madde hükümleri dairesinde tespit edilecek miktar üzerinden verilmesi gerekmektedir. 506 say l Kanunun 49. maddesinde öngörülen geçici ifl göremezlik ödene i hiçbir suretle kesilemez. Maddenin buyurucu nitelik tafl yan bu hükmüne göre, kad n n nafaka borcundan dolay da kesilemez. Kuruma haciz karar gönderilmifl olsa bile, Kurum bu ödene i icra takip dosyas na göndermemeli tamam n aynen sigortal kad na ödemelidir. Yasa, do um olay na verdi i önemden ötürü ve kiflilerin anayasal yaflam haklar n n zedelenmemesi amac yla böyle bir hüküm getirmifltir. (Aslanköylü, 2003, 544) III SAYILI KANUNDA S GORTALI KADINLARA DO UM NEDEN YLE GEÇ C figöremezl K ÖDENE VER LMES Sosyal güvenlik sistemimizdeki sorunlar n çözümü amac yla k sa bir süre önce Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ve bu kurumun uygulayaca Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu ç kar ld. Sosyal güvenlik reformu olarak adland r lan 5510 say l Kanunun 1 Ocak 2007 de yürürlü e girmesi gerekiyordu. Ancak, Anayasa Mahkemesi, memurlar n sa l k ve sosyal güvenliklerinin farkl düzenlenmesi gerekti inden hareketle 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanununun baz maddelerini iptal etmesi,

9 mali ÇÖZÜM 189 baz maddelerinin de yürürlü ünü durdurmas n n ard ndan 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu nun yürürlük tarihi 2007 Y l Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile olarak de ifltirilmifltir. Do um nedeniyle çal flamayan kad n sigortal n n gelir kayb söz konusu olmaktad r say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanununun fl kazas, meslek hastal, hastal k ve anal k hallerinde sa lanan haklar bafll kl 16. maddesinde, Sigortal kad n n veya sigortal erke- in sigortal olmayan eflinin gebeli inin bafllad tarihten itibaren do- umdan sonraki ilk sekiz haftal k, ço- ul gebelik halinde ise ilk on haftal k süreye kadar olan gebelik ve anal k haliyle ilgili rahats zl k ve özürlülük halleri anal k hali kabul edilece i, Sigortal ya hastal k veya anal k hallerine ba l olarak ortaya ç kan ifl göremezlik süresince, günlük geçici ifl göremezlik ödene i verilece i, Hükme ba lanm flt r. Böylece, çal flamad için gelir kayb olan kad n sigortal n n geçici ifl göremezlik ödene- i ile geçimini sa lamas amaçlanm flt r. Geçici ifl göremezlik ödene i, koflullar tafl mas kayd yla sadece sigortal kad na verilebilmektedir. Sigortal erke in sigortal olmayan kar s - n n geçici ifl göremezlik ödene i isteme hakk bulunmamaktad r say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanununun Geçici ifl göremezlik ödene i bafll kl 18. maddesine göre; Sigortal kad n n anal halinde, do- umdan önceki bir y l içinde en az doksan gün k sa vadeli sigorta primi bildirilmifl olmas flart yla, do umdan önceki ve sonraki sekizer haftal k sürede, ço ul gebelik halinde ise do- umdan önceki sekiz haftal k süreye iki haftal k süre ilave edilerek çal flmad her gün için, Sigortal kad n n iste i ve hekimin onay ile do uma üç hafta kal ncaya kadar çal fl lmas halinde, do um sonras istirahat süresine eklenen süreler için, geçici ifl göremezlik ödene i verilecektir. Sigortal kad n n anal halinde verilecek geçici ifl göremezlik ödene i, günlük kazanc n n üçte ikisidir. Ancak geçici ifl göremezlik ödene inin güncellenmemifl tutar, sigortal n n ödenek hesab na esas al nan döneme iliflkin kazanç üzerinden vergi, sosyal sigorta, genel sa l k sigortas ve iflsizlik sigortas primleri kesintileri sonras hesaplanan günlük net kazanc n geçemeyecektir. Sigorta prim ve ödeneklerinin hesab - na esas tutulacak günlük kazançlar n alt s n r nda meydana gelecek de iflikliklerde, yeniden tespit edilen alt s n r n alt nda bir günlük kazanç üzerinden ödenek almakta bulunanlar n veya almaya hak kazanm fl veya kazanacak olanlar n bu ödenekleri,

10 190 mali ÇÖZÜM günlük kazançlar n n alt s n r ndaki de iflikliklerin yürürlü e girdi i tarihten bafllayarak de ifltirilmifl günlük kazançlar n alt s n r na göre ödenecektir. Bir sigortal da ifl kazas, meslek hastal, hastal k ve anal k hallerinden birkaç birleflirse, geçici ifl göremezlik ödeneklerinden en yükse i verilecektir say l Yasa yürürlü e girdikten sonra daha önce, geçici ifl göremezlik ödene i alamayan 4/b (Ba -Kur) sigortal s kad nlar da do um yapmalar halinde geçici ifl göremezlik ödene- i alabilecektir. IV. SONUÇ flverenlerin, kad n sigortal lar n do- um öncesi ve sonras ndaki istirahat sürelerinde ücret ödeme yükümlülü- ü bulunmamaktad r. Sigortal kad n do um yapt nda çal flamad için gelir kayb na u rayacakt r. flte, sigortal kad n n u rayaca bu gelir kayb - n n telafi edilmesi için geçici ifl göremezlik ödene i verilmektedir. Dolay - s yla, s rf prosedür ve kurum memurlar n n bilgi eksikli inden dolay sigortal lar n ma dur edildi ini görülmektedir. Sigortal kad n n, do umuna üç hafta kal ncaya kadar iflyerinde çal flabilme ve çal flt sürelerin do um sonuna ilave edilmesi imkan getirilmifl olup, ancak bu f kradan yararlanabilmek için sa l k durumunun do uma üç hafta kal ncaya kadar çal flmas na uygun oldu una dair sa l k raporu al nmal d r. Gebelik istirahat n n bafllad tarihte sigortal l k niteli i devam etmekte olan kad n n gerekli prim ödeme flart n yerine getirmesi kofluluyla sigortal kad n n anal halinde do umdan önceki ve sonraki sekizer haftal k sürede, ço ul gebelik halinde ise do- umdan önceki on haftal k sürede, rapor aranmaks z n, çal flmad her gün için geçici ifl göremezlik ödene i verilmesi gerekmektedir say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu ile sigortal kad n n anal halinde geçici ifl göremezlik ödene i alabilmesi için daha önce 120 gün olarak uygulanan prim gün say s, do umdan önceki bir y l içinde en az doksan gün bildirilmesi fleklinde de ifltirilmifltir say l Yasa yürürlü e girdikten sonra daha önce, geçici ifl göremezlik ödene i alamayan 4/b (Ba -Kur) sigortal s kad nlar da do um yapmalar halinde geçici ifl göremezlik ödene i alabilecektir. KAYNAKÇA Aslanköylü, Resul, (2003) Sosyal Sigortalar Kanunu Yorumu, Ankara,[yayl.y.] SSK Baflkanl, tarih ve Ek say l Genelge SSK Genel Müdürlü ü, fl Kazalar ve Meslek Hastal klar, Hastal k, Anal k Sigortalar Uygulamalar, Ankara: SSK.

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

K amuoyunda sosyal güvenlik reformu olarak adland r lan 5510 say l

K amuoyunda sosyal güvenlik reformu olarak adland r lan 5510 say l mali ÇÖZÜM 179 ÖLÜM, DO UM VE EVLENME YARDIMLARINDA 5754 SAYILI KANUNLA YAPILAN DE fi KL KLER Resul KURT* I. G R fi K amuoyunda sosyal güvenlik reformu olarak adland r lan 5510 say l Sosyal Sigortalar

Detaylı

5510 SAYILI KANUN ÇERÇEVES NDE S GORTALILARIN PR M ÖDEME GÜN SAYILARI LE EKS K GÜN VE fiten ÇIKIfi NEDENLER N N SOSYAL GÜVENL K KURUMUNA B LD R LMES

5510 SAYILI KANUN ÇERÇEVES NDE S GORTALILARIN PR M ÖDEME GÜN SAYILARI LE EKS K GÜN VE fiten ÇIKIfi NEDENLER N N SOSYAL GÜVENL K KURUMUNA B LD R LMES 5510 SAYILI KANUN ÇERÇEVES NDE S GORTALILARIN PR M ÖDEME GÜN SAYILARI LE EKS K GÜN VE fiten ÇIKIfi NEDENLER N N SOSYAL GÜVENL K KURUMUNA B LD R LMES Yunus YELMEN * I-Girifl Sosyal güvenlik mevzuat uygulamas

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

HAFTALIK ÇALIfiMA SÜRES SAAT ARASINDAK fiç LER HAFTA TAT L ÜCRET NE HAK KAZANIR MI?

HAFTALIK ÇALIfiMA SÜRES SAAT ARASINDAK fiç LER HAFTA TAT L ÜCRET NE HAK KAZANIR MI? HAFTALIK ÇALIfiMA SÜRES 31 45 SAAT ARASINDAK fiç LER HAFTA TAT L ÜCRET NE HAK KAZANIR MI? Erol GÜNER* I. G R fi: Hafta tatili Türkiye de 1924 y l nda ç kar lan Hafta Tatili Kanunu ile düzenlenmifltir.

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER SSK KANUNU

SOSYAL S GORTALAR KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER SSK KANUNU SOSYAL S GORTALAR KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER SSK KANUNU 43 44 SOSYAL S GORTALAR KURUMU KANUNU Kanun No : 4958 Kabul Tarihi : 29.07.2003 R.Gazete Tarihi : 06.08.2003 R.Gazete No : 25191 K NC BÖLÜM

Detaylı

H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK?

H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK? H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK? Cevdet CEYLAN* I-G R fi tibari hizmet süresi; a r, riskli ve sa l a zararl ifllerde fiilen çal flan ve bu ifllerin risklerine maruz kalan sigortal

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K S STEM NDE S GORTALILARIN YAfiLILIK AYLI ININ HESAPLANMASININ USUL VE ESASLARI

SOSYAL GÜVENL K S STEM NDE S GORTALILARIN YAfiLILIK AYLI ININ HESAPLANMASININ USUL VE ESASLARI SOSYAL GÜVENL K S STEM NDE S GORTALILARIN YAfiLILIK AYLI ININ HESAPLANMASININ USUL VE ESASLARI Yunus YELMEN* I-G R fi 5510 say l Kanuna göre sigortal lar n yafll l k ayl na hak kazan p kazanmad klar yafl

Detaylı

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi JOKEYLERE VE JOKEY YAMAKLARI LE ANTRENÖRLERE ÖDENEN ÜCRETLER ÜZER NDEN YAPILAN GEL R VERG S TEVK FATININ BEYAN VE ÖDEME SÜRES NE L fik N SORUN Dr. Ahmet Kavak Yeminli Mali Müflavir I - KONU G elir Vergisi

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.0.10.03.07-469 22/05/2009 Konu : Malul Çocuğu Olan Kadın Sigortalılar.

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

K NC BÖLÜM BA -KUR KANUNU filemler

K NC BÖLÜM BA -KUR KANUNU filemler K NC BÖLÜM BA -KUR KANUNU filemler 41) Ba -Kur Mevzuat Uyar nca Kimler Sigortal Say l r? 1479 Say l Kanun Uyar nca; Kanunla ve Kanunlar n verdi i yetkiye dayan larak kurulu sosyal güvenlik kurulufllar

Detaylı

Ancak İş-Kur lara bu konu ile ilgili bakanlıktan gelen bilgi notu var.

Ancak İş-Kur lara bu konu ile ilgili bakanlıktan gelen bilgi notu var. Sayı : 2016 037 İstanbul, 2016 Konu : Yarım Çalışma Ödeneği ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sn. İlgili;

Detaylı

TORBA KANUN İLE 4/A (SSK) BENDİ KAPSAMINDA PRİM ÖDEMEKSİZİN GEÇİRİLEN HANGİ SÜRELER BORÇLANILABİLİR

TORBA KANUN İLE 4/A (SSK) BENDİ KAPSAMINDA PRİM ÖDEMEKSİZİN GEÇİRİLEN HANGİ SÜRELER BORÇLANILABİLİR TORBA KANUN İLE 4/A (SSK) BENDİ KAPSAMINDA PRİM ÖDEMEKSİZİN GEÇİRİLEN HANGİ SÜRELER BORÇLANILABİLİR Süleyman TUNÇAY * I-GENEL AÇIKLAMALAR: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Detaylı

G elir Vergisi Kanunu'nun 40/2. maddesinde hizmetli ve iflçilerin iflyerinde

G elir Vergisi Kanunu'nun 40/2. maddesinde hizmetli ve iflçilerin iflyerinde 657 say l Devlet Memurlar Kanununun Yiyecek Yard m bafll kl 212. maddesinde, Devlet memurlar n n hangi hallerde yiyecek yard m ndan ne flekilde faydalanacaklar ve bu yard m n uygulanmas ile ilgili esaslar

Detaylı

Yazar Ali Karakuş Pazartesi, 17 Kasım 2008 20:03 - Son Güncelleme Perşembe, 25 Şubat 2010 14:36

Yazar Ali Karakuş Pazartesi, 17 Kasım 2008 20:03 - Son Güncelleme Perşembe, 25 Şubat 2010 14:36 SSK PRİMİ İŞVEREN PAYLARI 5 PUAN DÜŞÜRÜLDÜ - 17.11.2008 SGK Başkanlığı SSK Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı tarafından 13.11.2008 tarihinde yayınlanan 2008-93 sayılı Genelge ile %20 olarak

Detaylı

6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER. Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015

6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER. Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015 6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015 6663 sayılı Kanun ile; emekli olduktan sonra Bağ-Kur kapsamında çalışmaya devam eden esnafın emekli

Detaylı

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne SİRKÜ : 2011/08 KAYSERİ Konu : Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku Mevzuatında 31.03.2011 Torba Kanunla Yapılan Değişiklikler ve Yeni Düzenlemeler (3) Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne Bundan önceki iki sirkülerlerimizde;

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

5510 sayılı SGK kanunu hakkında duyurular

5510 sayılı SGK kanunu hakkında duyurular 23/11/2008 Aylık prim ve hizmet belgesi 23 Kasım 2008 tarihli ve 27063 sayılı resmi gazete tebliğinde Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinin güncel formatı yayınlanmıştır. Bu yönde personel paketinde de 4.0.13

Detaylı

Sosyal Sigortalar Yönetmeliği İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Raporları

Sosyal Sigortalar Yönetmeliği İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Raporları Sosyal Sigortalar Yönetmeliği İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Raporları Sosyal Sigortalar Yönetmeliği İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Raporları İş Kazası ve Meslek Hastalığı, Tanımı, Kapsamı, Bildirilmesi

Detaylı

G elir Vergisi Kanununun 40, 63 ve 89 maddelerinde yer alan hükümler,

G elir Vergisi Kanununun 40, 63 ve 89 maddelerinde yer alan hükümler, B REYSEL EMEKL L K S STEM LE fiahis S GORTALARINA YAPILAN PR M ÖDEMELER N N GEL R VERG S MATRAHININ TESP T NDE G DER VEYA ND R M OLARAK DE ERLEND R LMES fienol ÇET N Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I-

Detaylı

SORU - YANIT YANIT SORU VE

SORU - YANIT YANIT SORU VE SORU - YANIT YANIT SORU VE??? 316 MAL ÇÖZÜM Say : 96-2009 Soru - Yanıt SORU 1 Sabit k ymetlerimizin icradan zarar na sat lmas durumunda sat fl zararlar n gider yazabilirmiyiz? YANIT 1 5520 Say l Kurumlar

Detaylı

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU 01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU EMİNE ERDEM MEVZUAT ANALİZ - ŞUBAT 2016 - İSTANBUL TİCARET ODASI 1 01.01.2016 31.12.2016 TARİHLERİ ARASI

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

B ilindi i üzere, 506 Say l Sosyal Sigortalar Kanununun 140 nc maddesi

B ilindi i üzere, 506 Say l Sosyal Sigortalar Kanununun 140 nc maddesi mali ÇÖZÜM 209 5510 SAYILI KANUNDA VE ÖNCES NDE KAYIT GEfiERS ZL KLER KONUSUNDA D KKAT ED LMES GEREKEN HUSUSLAR G R fi Mehmet UZUN* B ilindi i üzere, 506 Say l Sosyal Sigortalar Kanununun 140 nc maddesi

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

G enel olarak bir hizmet akdine istinaden ba ml çal flanlar n sosyal güvenli i

G enel olarak bir hizmet akdine istinaden ba ml çal flanlar n sosyal güvenli i SOSYAL S GORTALAR KURUMUNDA EMEKL L K fiartlari (I) Mustafa KURUCA Sigorta Baflmüfettifli SSK stanbul Sigorta Müdürü 1. G R fi G enel olarak bir hizmet akdine istinaden ba ml çal flanlar n sosyal güvenli

Detaylı

YURTDIfiI H ZMET BORÇLANMASI YAPILAB LECEK SÜRELER

YURTDIfiI H ZMET BORÇLANMASI YAPILAB LECEK SÜRELER YURTDIfiI H ZMET BORÇLANMASI YAPILAB LECEK SÜRELER Yrd. Doç. Dr. Hediye ERG N* I. GENEL OLARAK Türk vatandafllar yurtd fl nda geçen hizmet sürelerini 8.5.1985 tarihli 3201 say l Yurt D fl nda Bulunan Türk

Detaylı

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne SİRKÜ : 2016/07 KAYSERİ Konu : 100,00 TL lik Prim Desteği 11.03.2016 Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne İşverenlere, asgari ücretle çalıştırdıkları her bir sigortalı için Hazineden karşılanması tasarlanan

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

ÜCRET GARANTĠ FONU YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÜCRET GARANTĠ FONU YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Haziran 2009 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27272 Türkiye ĠĢ Kurumundan: ÜCRET GARANTĠ FONU YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iģverenin ödeme

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sistemi nden ç k flta uygulanan vergi kesintisi ile ilgili

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNUNA GÖRE H ZMET BORÇLANMA filemler N N USUL VE ESASLARI

5510 SAYILI SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNUNA GÖRE H ZMET BORÇLANMA filemler N N USUL VE ESASLARI 5510 SAYILI SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNUNA GÖRE H ZMET BORÇLANMA filemler N N USUL VE ESASLARI Yunus YELMEN* I-Girifl Sosyal güvenlik sistemleri bireylerin do umundan önce bafllar

Detaylı

1 7/04/2008 tarihli ve 5754 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas

1 7/04/2008 tarihli ve 5754 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas SOSYAL GÜVENL K REFORMU SONRASI YUTDIfiI H ZMET BORÇLANMASI mali ÇÖZÜM 217 Ekrem TAfiBAfiI * I.G R fi 1 7/04/2008 tarihli ve 5754 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu ile Baz Kanun ve

Detaylı

Dr. Hediye ERG N YEN SOSYAL GÜVENL K KANUNLARI. SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNU ve SOSYAL GÜVENL K KURUMU KANUNU

Dr. Hediye ERG N YEN SOSYAL GÜVENL K KANUNLARI. SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNU ve SOSYAL GÜVENL K KURUMU KANUNU 1 Dr. Hediye ERG N YEN SOSYAL GÜVENL K KANUNLARI SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNU ve SOSYAL GÜVENL K KURUMU KANUNU Son de ifliklikler ve her madde için ayr ayr yürürlük tarihleriyle birlikte

Detaylı

1 93 say l Gelir Vergisi Kanunu nun 75 inci maddesi ile hüküm alt na al nd

1 93 say l Gelir Vergisi Kanunu nun 75 inci maddesi ile hüküm alt na al nd mali ÇÖZÜM 227 B REYSEL EMEKL L K PLANLARI VE B R K ML S GORTA POL ÇELER NDE, S GORTALININ VEFATI ÜZER NE YAPILACAK ÖDEMELER N VERG KANUNLARIMIZ KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: 1 93 say l

Detaylı

Harc rah Kanunu Genel Tebli i. (Seri No:37)

Harc rah Kanunu Genel Tebli i. (Seri No:37) 26 A ustos 2003 Tarihli Resmi Gazete Say : 25211 Harc rah Kanunu Genel Tebli i (Seri No:37) 31.7.2003 tarihli ve 4969 say Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De iklik Yap lmas na Dair Kanun 12.8.2003

Detaylı

5510 SAYILI KANUNDA fiverenler N fiyer B LD RGES VERME YÜKÜMLÜLÜ Ü LE LG L DÜZENLEMELER

5510 SAYILI KANUNDA fiverenler N fiyer B LD RGES VERME YÜKÜMLÜLÜ Ü LE LG L DÜZENLEMELER 5510 SAYILI KANUNDA fiverenler N fiyer B LD RGES VERME YÜKÜMLÜLÜ Ü LE LG L DÜZENLEMELER Yunus YELMEN* I-Girifl 01.10.2008 tarihinde yürürlü e giren Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanununun

Detaylı

5510 - SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2009 YILI)

5510 - SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2009 YILI) 5510 - SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2009 YILI) İlgili Madde 102-a/1 102- ikinci fıkra 102-a/1 102-a/2 102-a/3 102-b 102-b/1 Uygulanacak İdari

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

Ü lkemizde hizmet akdiyle çal flanlar n, çal flma iliflkilerini düzenleyen üç

Ü lkemizde hizmet akdiyle çal flanlar n, çal flma iliflkilerini düzenleyen üç mali ÇÖZÜM 233 DEN Z ÇALIfiANLARINA ÖDENECEK KIDEM TAZM NATI VE HESAPLANMASI Ali TEZEL* I-Girifl Ü lkemizde hizmet akdiyle çal flanlar n, çal flma iliflkilerini düzenleyen üç ana Kanun bulunmaktad r. Bunlardan

Detaylı

2978 SAYILI VERG ADES HAKKINDA KANUN VERGİ İADESİ

2978 SAYILI VERG ADES HAKKINDA KANUN VERGİ İADESİ 2978 SAYILI VERG ADES HAKKINDA KANUN VERGİ İADESİ 221 19 Hesap ve oranlar: Madde 3- (4842 say l Kanunun 30'uncu maddesiyle Hesap ve oranlar: Madde 3- (4842 say l Kanunun 30'uncu maddesiyle de iflen madde

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Ç al flanlar n sosyal güvenliklerinin standardizasyonu hedefiyle 5502 say -

Ç al flanlar n sosyal güvenliklerinin standardizasyonu hedefiyle 5502 say - m a l i Ç Ö Z Ü M 251! 1. Girifl: fievket TEZEL* Ç al flanlar n sosyal güvenliklerinin standardizasyonu hedefiyle 5502 say - l Kanunla tek çat alt nda birlefltirilen SSK, Ba -Kur ve T.C. Emekli Sand mevzuatlar

Detaylı

Ü lkemizde çal flanlar n sosyal güvenliklerini sa lamak üzere farkl sosyal

Ü lkemizde çal flanlar n sosyal güvenliklerini sa lamak üzere farkl sosyal DEVLET MEMURLARINA 5234 SAYILI KANUNLA STE E BA LI fit RAKÇ - L K ( STE E BA LI S GORTA) HAKKI VER LD Resul Kurt Sigorta Müfettifli I. GENEL B LG LER Ü lkemizde çal flanlar n sosyal güvenliklerini sa lamak

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l SERBEST BÖLGELERDE KATMA DE ER VERG S Erkan GÜRBO A Gelirler Baflkontrolörü I- GENEL B LG : 3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l Kanun un 8 nci maddesi ile yap lan de ifliklik

Detaylı

MAKTU AYLIK ALAN SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİNE GÖRE ÇALIŞAN PERSONELE 4857 SAYILI İŞ KANUNU NUN 48 VE 49 UNCU MADDELERİNİN UYGULANMASI SORUNU

MAKTU AYLIK ALAN SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİNE GÖRE ÇALIŞAN PERSONELE 4857 SAYILI İŞ KANUNU NUN 48 VE 49 UNCU MADDELERİNİN UYGULANMASI SORUNU MAKTU AYLIK ALAN SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİNE GÖRE ÇALIŞAN PERSONELE 4857 SAYILI İŞ KANUNU NUN 48 VE 49 UNCU MADDELERİNİN UYGULANMASI SORUNU Selahattin BAYRAM * I- GİRİŞ 4857 sayılı İş Kanunu nun 48

Detaylı

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U 173 174 Hususi Ödeme fiekilleri: Madde 41- Maliye vekaletinin tayin edece i yerlerde, nev'ileri mezkur

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

ÜCRET N ÖDENMES NE YÖNEL K YEN DÜZENLEMELER

ÜCRET N ÖDENMES NE YÖNEL K YEN DÜZENLEMELER mali ÇÖZÜM 199 ÜCRET N ÖDENMES NE YÖNEL K YEN DÜZENLEMELER Dr. Muzaffer KOÇ* I. G R fi fl hukuku, iflçiler ve iflverenler aras ndaki iliflkileri düzenleyen ve inceleyen bir hukuk dal d r. flçi ve iflveren

Detaylı

B R NC BÖLÜM SOSYAL S GORTALAR KURUMU filemler

B R NC BÖLÜM SOSYAL S GORTALAR KURUMU filemler B R NC BÖLÜM SOSYAL S GORTALAR KURUMU filemler 1) SSK Aç s ndan Kimler flveren Say lmaktad r? SSK aç s ndan iflyerlerinde bir hizmet akdine dayanarak sigortal çal flt ran gerçek veya tüzel kifliler SSK

Detaylı

U ygulama ve ö retide, 1475 say l kanunda gösterilen fesih hallerinden birinin

U ygulama ve ö retide, 1475 say l kanunda gösterilen fesih hallerinden birinin KIDEM TAZM NATINA DAH L OLAN ÖDEMELER VE KIDEM TAZM NATI TAVAN TUTARI Resul KURT Sigorta Müfettifli I. GENEL B LG LER U ygulama ve ö retide, 1475 say l kanunda gösterilen fesih hallerinden birinin bulunmas

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K KURUMU ALACAKLARINA L fik N HT YAT HAC Z VE HT YAT TAHAKKUK UYGULAMALARI

SOSYAL GÜVENL K KURUMU ALACAKLARINA L fik N HT YAT HAC Z VE HT YAT TAHAKKUK UYGULAMALARI SOSYAL GÜVENL K KURUMU ALACAKLARINA L fik N HT YAT HAC Z VE HT YAT TAHAKKUK UYGULAMALARI Mehmet BULUT* A. G R fi Sosyal güvenlik sistemine iliflkin reform niteli i tafl yan 5510 say l Kanunun 88. maddesinin

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say :

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : Soru ve Cevap SORU 1 Unvan de iflen flirketimize ait tasdik ettirilen resmi defterlere yeni ünvanla devam edilip edilmeyece i, ara tasdikin yapt r lmas n n gerekip gerekmedi i, flirket vergi numaras n

Detaylı

Haziran 2010 ve Öncesi TAR H BASKILI fi VE SOSYAL GÜVENL K HUKUKU DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

Haziran 2010 ve Öncesi TAR H BASKILI fi VE SOSYAL GÜVENL K HUKUKU DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL Haziran 2010 ve Öncesi TAR H BASKILI fi VE SOSYAL GÜVENL K HUKUKU DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL YANLIfi 1. Sf 264, K smen Sigortal Say lanlar Bafll n n alt ndaki metnin (b) bendindeki zorunlu

Detaylı

Soru ve Yanıt. mali ÇÖZÜM 245 SMMMO Yay n Organ

Soru ve Yanıt. mali ÇÖZÜM 245 SMMMO Yay n Organ mali ÇÖZÜM 245 Soru ve Yanıt SORU 1 Yurt d fl nda iflçi olarak çal flt m süreler ile ilgili olarak ba kurdan borçlanma talep ederek ödemelerimi yapt m. Ödemeleri yapt m y l ile ilgili olarak y ll k gelir

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

YABANCI İŞÇİLERİN ÜÇ AYDAN SONRA SİGORTALI OLMALARI ZORUNLU MU? I- GİRİŞ :

YABANCI İŞÇİLERİN ÜÇ AYDAN SONRA SİGORTALI OLMALARI ZORUNLU MU? I- GİRİŞ : YABANCI İŞÇİLERİN ÜÇ AYDAN SONRA SİGORTALI OLMALARI ZORUNLU MU? I- GİRİŞ : Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4. ve 6. maddelerine göre kimlerin sigortalı

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI KURSİYER TAAHHÜTNAMESİ

MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI KURSİYER TAAHHÜTNAMESİ EK-15: Mesleki Eğitim Kursları Kursiyer Taahhütnamesi (2014/1 Sayılı Genelge Eki) T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÜZCE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI KURSİYER TAAHHÜTNAMESİ

Detaylı

6802 SAYILI G DER VERG LER KANUNU GİDER VERGİLERİ

6802 SAYILI G DER VERG LER KANUNU GİDER VERGİLERİ 6802 GİDER VERGİLERİ 261 MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 38 Özel iletiflim vergisi Madde 39 - (5035 Say l Kanun un 45 inci maddesiyle yeniden düzenlenen madde, Yürürlük: 2.1.2004, Geçerlilik:

Detaylı

KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M?

KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M? KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M? Resul KURT* I. GENEL B LG LER flçi ve iflveren aras nda önemli sorunlara yol açt görülen k dem tazminat, iflçinin iflyerine ve iflverene sadakatle hizmeti

Detaylı

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman I. Geçici Mizandan Önce Yap lacak lemler a) Faiz Tahakkuklar Dönen ve duran varl klar ana hesap grubu içindeki

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES

YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/6631 K: 2007/710 T: 08.02.2007 MARA AYKIRI NfiAAT ECR M S L UYGULAMASI Ö z e t : mara ayk r olarak yap lan ve y k lmas gereken tafl nmaz n ekonomik

Detaylı

S GORTA ARACILARININ BANKA VE S GORTA MUAMELELER VERG S KARfiISINDAK DURUMU

S GORTA ARACILARININ BANKA VE S GORTA MUAMELELER VERG S KARfiISINDAK DURUMU HAKEMS Z YAZILAR MAL S GORTA ARACILARININ BANKA VE S GORTA MUAMELELER VERG S KARfiISINDAK DURUMU Zübeyir BAKMAZ * G R fi Ülkemizdeki sigorta sözleflmelerini yapmaya yetkili sigorta flirketlerinin, Hazine

Detaylı

YENİ SOSYAL GÜVENLİK KANUNLARI

YENİ SOSYAL GÜVENLİK KANUNLARI Prof. Dr. MÜJDAT ŞAKAR Marmara Üniversitesi İİBF İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilimdalı Öğretim Üyesi YENİ SOSYAL GÜVENLİK KANUNLARI Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Sosyal

Detaylı

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 253 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 5035 SAYILI KANUNDAK MADDES KANUN MADDES N N ESK fiekl KANUN MADDES N N YEN fiekl 49/7 Destek ve muafiyetler

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı B.13.2.SGK.0.10.03.01-3804304 10.03.2010 Konu : Aile Hekimliği Başlatılan İllerde Genel Sağlık Sigortalılığı Tescil İşlemleri... SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE. SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNE. 28/09/2008 tarihli

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : SORU 1

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : SORU 1 Soru ve Cevap SORU 1 flyeri Kira sözleflmesini iki örnek olarak düzenledik, birini kirac di erini kiralayan ald.kirac olarak kira kontrat n n damga vergisini tahakkuk ettirmek için vergi dairesine gitti

Detaylı

28 Kasım 2013 PERŞEMBE. Resmî Gazete. Sayı : 28835 TEBLİĞ. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

28 Kasım 2013 PERŞEMBE. Resmî Gazete. Sayı : 28835 TEBLİĞ. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 28 Kasım 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28835 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 1/9/2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmî

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

BÖLÜM I Genel Hükümler Madde ----- Kanunun Amac 1 Sigortal Say lm yanlar 3

BÖLÜM I Genel Hükümler Madde ----- Kanunun Amac 1 Sigortal Say lm yanlar 3 D/0506A.001 --------------------------------------------------------------------- Not- Bu kanunun 142,143,Ek 36,Geçici 20, 81, ve 87. maddeleri hariç di er maddeleri 1.10.2008 tarihinden geçerli olmak

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 T.C YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1737 Karar No. 2013/7836 Tarihi: 15.04.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/1 İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASINDA YAŞLILIK

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİNİN KULLANIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI:

DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİNİN KULLANIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: SİRKÜLER TARİHİ : 01/10/2010 SİRKÜLER NO : 2010/81 DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİNİN KULLANIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: Bilindiği üzere, Anayasa Mahkemesi nin iptal kararı üzerine, 01 Ağustos 2010

Detaylı

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033 mali ÇÖZÜM 151 B NEK OTOMOB L K RALAMA fi RKETLER NDE (RENT A CAR) KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER NDE KDV ORANI %18 OLDU I-G R fi: Memifl KÜRK* 3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay

Detaylı

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 06.10.2008/160 ĐŞVERENLERE VERĐLEN DEVLET YARDIMI, TEŞVĐK VE DESTEKLERDE SOSYAL GÜVENLĐK KURUMUNDAN ALINACAK BORCU YOKTUR BELGESĐNĐN DÜZENLENMESĐNE ĐLĐŞKĐN USUL VE ESASLARA DAĐR TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU. BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU. BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU Kanun Numarası: 5510 Kabul Tarihi: 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur: Tertip : 5 Cilt : 45 Sayfa: BĠRĠNCĠ

Detaylı

5510 SAYILI KANUNA GÖRE S GORTA PR M NE ESAS KAZANÇLARIN HESAPLANMASI

5510 SAYILI KANUNA GÖRE S GORTA PR M NE ESAS KAZANÇLARIN HESAPLANMASI 5510 SAYILI KANUNA GÖRE S GORTA PR M NE ESAS KAZANÇLARIN HESAPLANMASI Murat ÖZDAMAR* I-G R fi 4857 say l fl Kanunu nun (Resmi, 2003, 25134) 2. maddesinde, bir ifl sözleflmesine dayanarak çal flan gerçek

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

DENKLİK İŞLEMLERİ. A-Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliğine Göre; Meslekî ve Teknik Eğitimde Belge, Sertifika ve Diplomaların Denkliği

DENKLİK İŞLEMLERİ. A-Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliğine Göre; Meslekî ve Teknik Eğitimde Belge, Sertifika ve Diplomaların Denkliği DENKLİK İŞLEMLERİ 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunun 35.maddesi ile verilen denklik yetkisi çerçevesinde; A-Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliğine Göre; Meslekî ve Teknik Eğitimde Belge, Sertifika ve Diplomaların

Detaylı

SİRKÜ : 2015/04 KAYSERİ Konu : 2015 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile. 14.01.2015 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler

SİRKÜ : 2015/04 KAYSERİ Konu : 2015 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile. 14.01.2015 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler SİRKÜ : 2015/04 KAYSERİ Konu : 2015 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile 14.01.2015 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 2015 yılı

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1:

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1: Soru ve Cevap SORU 1: Hisse devir sözleflmesinin noterde onaylanmas aflamas nda al nacak noter harc n n flirket sermayesinin tamam üzerinden mi yoksa sat n al - nan toplam hisse bedeli üzerinden mi tahsil

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Kuruluş ve Görev

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Kuruluş ve Görev CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU Kanun Numarası : 4769 Kabul Tarihi : 29/7/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 2/8/2002 Sayı : 24834 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Alanya Belediyesi

Detaylı

Er veya erbaş olarak silâh altında veya yedek subay okulunda geçen süreleri,

Er veya erbaş olarak silâh altında veya yedek subay okulunda geçen süreleri, BORÇLANMA YAPMAK İSTEYENLER BUGÜN SON GÜN DEĞERLENDİRİN 41 inci MADDE BORÇLANMADA ESAS ALINIYOR DOĞUMA AİT SÜRELER Ø Kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri, Ø SSK kapsamındaki

Detaylı