G enel olarak bir hizmet akdine istinaden ba ml çal flanlar n sosyal güvenli i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "G enel olarak bir hizmet akdine istinaden ba ml çal flanlar n sosyal güvenli i"

Transkript

1 SOSYAL S GORTALAR KURUMUNDA EMEKL L K fiartlari (I) Mustafa KURUCA Sigorta Baflmüfettifli SSK stanbul Sigorta Müdürü 1. G R fi G enel olarak bir hizmet akdine istinaden ba ml çal flanlar n sosyal güvenli i tarih ve 506 say l Sosyal Sigortalar Kanununun öngördü ü kurallar içerisinde sa lanmaktad r. 506 say l Kanunun ilke olarak hizmet akdi ölçütüne göre kapsam belirlemekle birlikte, hizmet akdine göre çal flmayanlar da istisnai olarak kanun kapsam na ald gibi, baz durumlarda hizmet akdine göre çal flanlar da kapsam d fl b rakm flt r (Güzel ve Okur, 2002: 82). Konumuz 506 say l Sosyal Sigortalar Kanununa tabi olanlar n nas l ve hangi flartlar dahilinde gelir ve ayl k alabilece i ile s n rl oldu u için, kimlerin sigortal say l p say lmayaca Bu yaz m zda incelenmeyecektir. (Bu konuda ayr nt bilgi için bak n z Güzel ve Okur, Sosyal Güvenlik Hukuku 2002:83-123). 2. YAfiLILIK S GORTASINDAN EMEKL L K Yafll l k sigortas, uzun vadeli sigorta kollar ndan olup sosyal sigortalar n önemli bir sigorta türüdür. Sigortal n n belirli bir yafla ulaflmas sonucu çal flma gücünde meydana gelen azalma nedeniyle oluflan gelir kayb n n yafll l k sigortas ile giderilmesi hedeflenmifltir. Yafllanma riskine karfl l k olarak 506 say l Sosyal Sigortalar Kanununun alt nc bölümünde Yafll l k Sigortas düzenlenmifltir YAfiLILIK S GORTASINDAN SA LANAN YARDIMLAR Sigortal ya yafll l k sigortas ndan sa lanan yard mlar 506 say l Kanunun 59 uncu maddesinde flu flekilde belirtilmifltir; Yafll l k ayl ba lanmas, Toptan ödeme yap lmas. Görüldü ü gibi, 506 say l Sosyal Sigortalar Kanununa göre yafll l k sigortas ndan yap lan temel yard m, yafll l k ayl d r. Ayl k ba lama koflullar n tafl mayanlara ödemifl olduklar primler, toptan ödeme olarak iade edilmektedir. Yafll l k sigortas ndan emekli olanlara ayr ca sa l k yard m, sosyal SMMMO Yay n Organ 60

2 yard m zamm ve vergi iadesi de verilmektedir (Güzel ve Okur, 2002: 298). Sigortal ya yafll l k sigortas ndan bu yard mlardan sadece birisi verilir. Yafll l k ayl ba lanmas na hak kazanan bir kifli bundan vazgeçip toptan ödeme yap lmas n isteyemez. Kanunun emeklilik için öngördü ü yafl doldurmas na ra men ayl a hak kazanamayan sigortal lara toptan ödeme yap l r. Örne in; 60 yafl n tamamlad halde prim gün say s yetmedi i için emekli olamayan erkek sigortal ya istemesi halinde toptan ödeme yap l r. E er sigortal yafll l k ayl ba lanmas için gerekli sigortal l k süresi, yafl ve prim gün say s na sahipse, ayl k alma hakk ndan feragat edip toptan ödeme yap lmas n isteyemez YAfiLILIK S GORTASINDAN YARARLANMA fiartlari Yafll l k sigortas ndan ayl k ba lanabilmesi için 506 say l Kanunun 60 nc maddesinde belirtilen flartlar n gerçekleflmesi gerekir. Buna göre; Belirli bir yafl tamamlam fl olmak, Belirli bir süre prim ödemifl olmak, Belirli bir süre sigortal olmak, flten ayr lmak, Kuruma yaz l talepte bulunmak (Tuncay, 1998:263). Yafll l k sigortas ndan ayl a hak kazanabilmek için gerekli olan bu befl flarttan ikisi, sigortal n n iflten ayr lmas ve kuruma yaz l müracaatta bulunmas, herkes için geçerli olan ortak flartlard r. Kanunda öngörülen belirli bir yafla ulaflmak, prim ödeme gün say s n ve sigortal l k süresini tamamlamak ise her sigortal için farkl l k göstermektedir. A. Yafll l k Ayl nda Sigortal l k Süresi, Yafl ve Prim Gün Say s 1. Sigortal n n Yafl n n Tespiti Sigortal l k süresi, yafl ve prim gün say s flartlar ile ilgili aç klama afla da birlikte yap lm flt r. Ancak, bazen sigortal n n yafl n n tespitinde özel durumlar ortaya ç kabilmektedir. Örne in; baz sigortal lar n nüfus kay tlar nda do um tarihleri yaz l rken ay ve gün yaz lmamaktad r tarih 1587 say l Nüfus Kanunun 59 uncu maddesinde Do um tarihlerinde do um y l yaz l p do um ay ve günü yaz lmam fl olanlar n yafllar n n hesaplanmas nda do du u y l n temmuz ay n n birinci günü, ay yaz l p da günü belli olmayanlarda o ay n birinci günü bafllang ç tutulur. Eski kay tlar için 13 günlük takvim fark sakl d r hükmü yer almaktad r. Buna paralel bir düzenleme 506 say l Sosyal Sigortalar Kanunun 120 inci maddesinde yap lm flt r. An lan bu maddeye göre; nüfus kütü ünde do um ay ve günü yaz l olmayanlar n do um tarihi, do duklar y l n temmuz ay n n birinci günü, do um y l ve ay belli olup günü yaz l olmayanlar n ise, do um ay n n birinci günü emeklilik ifllemlerinde esas al nacakt r. SMMMO Yay n Organ 61

3 Yafll l k ayl talebinde bulunan sigortal lar vukuatl nüfus kay t örne i alarak tahsis talep dilekçesine eklemek zorundad rlar. Sigortal n n nüfus cüzdan ile nüfus kütü ündeki kay t farkl ise nüfus kütü ündeki kay t esas al narak ifllem yap l r. Emeklilik ifllemlerinde yafl ile ilgili olarak ortaya ç kan önemli bir sorunda yafl tahsisinde bulunanlar için yaflanmaktad r. 506 say l Sosyal Sigortalar Kanununun 120 inci maddesinde Malûllük, Yafll l k ve Ölüm Sigortalar na iliflkin yafl ile ilgili hükümlerin uygulanmas nda, sigortal lar n ve hak sahibi çocuklar n n, sigortal n n yürürlükten kald r lm fl 5417 ve 6900 say l kanunlara veya bu kanuna tabi olarak ilk defa çal flmaya bafllad tarihte nüfus kütü ünde kay tl bulunan do um tarihleri, sigortal n n sigortaya tabi olarak ilk defa çal flmaya bafllad tarihten sonra do an çocuklar n n da nüfus kütü üne ilk olarak yaz lan do um tarihleri esas tutulur. Nüfus kay tlar nda do um ay ve günleri yaz l olmayanlar 1 Temmuzda, do um ay yaz l olup da günü yaz l olmayanlar o ay n 1 inde do mufl say l r hükmü yer almaktad r. Kanunun bu maddesinden hareketle Sosyal Sigortalar Kurumu, sigorta tescili yap ld ktan sonraki yafl tahsislerini mahkeme kararlar na ra men kabul etmemektedir. Ancak Yarg tay 21 inci Hukuk Dairesi tarih E:156, K:291 say l Karar nda Sosyal Sigortalar Kurumunca yafll l k ayl ba lanmas nda, do um tarihlerinde çeliflki varsa, ilk kay t esas al n rsa da, kesinleflmifl mahkeme hükmünün bulunmas halinde, birden fazla kay t söz konusu olamayaca ndan, hükümdeki yafl esas al n r. demektedir. Karara konu uyuflmazl kta, sigortal ilk tescilden sonra mahkeme karar ile yafl düzeltmesine gitmifltir. Bu kiflinin yafl tahsisini SSK ilk defa sigortal çal flmaya bafllad ktan sonra yafl düzeltmesi yap ld için kabul etmemifltir. Yerel mahkeme kurumu hakl bulmufl ancak 21 inci daire karar nda...de iflik Yarg tay kararlar nda da belirlendi i üzere 506 say l Sosyal Sigortalar Kanununun 120 inci maddesinde bahsedilen "ilk kayd n esas al naca " hükmüyle güdülen amaç, bir kimsenin birden çok de iflik tarihlerle nüfusa kaydedilmifl olmas, nüfus kütü ü ile cüzdan aras nda uyuflmazl k olmas gibi hallerde, ilk kayd n esas al naca d r. Yoksa kesinleflmifl mahkeme hükmü ile de ifltirilen do um tarihinin gözönünde tutulamayaca de ildir. Baflka bir anlat mla, kesinleflmifl mahkeme hükmü ile düzeltilmifl yafl kayd ; bu yanl fll n düzeltilmesi bak m ndan as l kabul edilmek gerekir. Böyle durumlarda, birden fazla kayd n varl ndan söz edilemez... diyerek yerel mahkeme karar n bozmufltur. 2. Yafl, Prim Gün Say s ve Sigortal l k fiartlar 506 say l Sosyal Sigortalar Kanununun yafll l k sigortas ndan yararlanma flartlar n düzenleyen 60 nc madde- SMMMO Yay n Organ 62

4 sinde de ifliklik yap lmadan önce, istisnalar hariç, kad n sigortal lar en az 20 y l sigortal l k süresi ve 5000 gün prim ödemesi, erkek sigortal lar ise en az 25 y l sigortal l k süresi ve 5000 gün prim ödemesi ile yafll l k ayl ba lanmas na hak kazan p emekli olabilmekteydiler. Ayr ca en az 15 y l sigortal l k süresi ve 3600 gün prim ödemesi olan kad n sigortal lar 50, erkek sigortal lar ise 55 yafl n ikmal ederek yafl haddinden emekli olabiliyorlard say l Kanunun yürürlü e girdi i 8 Eylül 1999 tarihinde, 18 y l ve daha fazla sigortal l k süresi bulunan kad n sigortal lar ile 23 y l ve daha fazla sigortal l k süresi bulunan erkek sigortal lar n yafll l k ayl ndan yararlanma koflullar nda herhangi bir de ifliklik yap lmam flt r. 8 Eylül 1999 dan sonra sigortal olanlar için; 506 say l Kanunun yafll l k ayl ndan yararlanma flartlar n düzenleyen 60 nc maddesinin (A) bendine göre 8 Eylül 1999 tarihinden sonra ilk defa sigortal olarak çal flmaya bafllayanlar n yafll l k ayl na hak kazanabilmeleri için; Kad n ise 58, erkek ise 60 yafl n doldurmak ve en az 7000 gün malullük, yafll l k ve ölüm sigortas primi ödemifl olmalar gerekmektedir (Güzel ve Okur, 2002: 299). Yafltan emeklilikte ise; Kad n ise 58, erkek ise 60 yafl n doldurmufl olmak, 25 y ldan beri sigortal bulunmak ve en az 4500 gün malüllük, yafll l k ve ölüm sigortalar primi ödemifl olmak flartt r say l Kanunla tarihinden sonra ifle bafllayan/bafllayacak sigortal lar n yafll l k ayl ndan yararlanma koflullar nda bir de ifliklik getirilmedi inden, bunlar hakk nda 506 say l Kanunun 4447 ve 4759 say l Kanunlarla de iflik 60' nc maddesinin (A) bendi hükümleri (58/60 yafl+7000 gün veya 58/60 yafl+25 y ll k sigortal l k süresi gün) uygulanacakt r ( Genelge). 3. Kademeli Geçifl Dönemi Bilindi i gibi tarih ve 4447 say l Kanunun 17 inci maddesi ile 506 say l Kanuna eklenen geçici 81 inci madde ile yafll l k ayl na hak kazanma koflullar aç s ndan tarihinden önce sigortal olanlar için bir geçifl dönemi öngörülmüfltür. Ancak, geçici 81 inci maddenin (A) f kras nda 4447 say l Kanunun yürürlük tarihinden önce ( dan önce) yürürlükte bulunan hükümlere göre yafll l k ayl ba lanmas na hak kazanm fl olanlar ile sigortal l k süresi 18 y l ve daha fazla olan kad nlar ve sigortal l k süresi 23 y l ve daha fazla olan erkekler hakk nda eski hükümlerin uygulanaca belirtilmifltir. Yani tarihinde emeklili e hak kazanm fl olanlar ile sigortal l k süresi 18 y l ve daha fazla olan kad nlar ile 23 SMMMO Yay n Organ 63

5 y l ve daha fazla olan erkekler 4447 say l Kanunun kapsam d fl nda b rak lm flt r. Bu hükümleri içeren geçici 81 inci maddenin (A) f kras Anaysa Mahkemesi taraf ndan iptal edilmemifltir ve halen yürürlüktedir. Geçici 81 inci maddenin Anayasa Mahkemesi taraf ndan iptal edilen (B) f kras 4759 say l Kanunla yeniden düzenlenmifltir say l Kanun ile Sosyal Sigortalar Kanunun geçici 81 inci maddesinin (B) f kras nda yap lan de ifliklik sonucu SSK ya tabi sigortal lar n 23 May s 2002 tarihindeki sigortal l k sürelerine göre kademeli yafl haddi ve prim ödeme gün say s afla daki flekilde belirlenmifltir. 23 May s 2002 tarihinde; a. Sigortal l k süresi 18 (dahil) y ldan fazla olan kad nlar 20 y ll k sigortal l k süresini ve 40 yafl n doldur malar, sigortal l k süresi 23 y ldan (dahil) fazla olan erkekler 25 y ll k sigortal l k süresini ve 44 yafl n doldurmalar ve en az 5000 gün, b. Sigortal l k süresi 17 (dahil) y ldan fazla, 18 y ldan az olan kad nlar 20 y ll k sigortal l k süresini ve 41 süresi 21 y l 6 ay (dahil) dan fazla, 23 y ldan az olan erkekler 25 y ll k sigortal l k süresini ve 45 yafl n doldurmalar ve en az 5000 gün, c. Sigortal l k süresi 16 (dahil) y ldan fazla, 17 y ldan az olan kad nlar 20 y ll k sigortal l k süresini ve 42 süresi 20 y l (dahil) dan fazla, 21 y l 6 aydan az olan erkekler 25 y ll k sigortal l k süresini ve 46 yafl n doldurmalar ve en az 5075 gün, d. Sigortal l k süresi 15 (dahil) y ldan fazla, 16 y ldan az olan kad nlar 20 y ll k sigortal l k süresini ve 43 süresi 18 y l 6 ay (dahil) dan fazla, 20 y ldan az olan erkekler 25 y ll k sigortal l k süresini ve 47 yafl n doldurmalar ve en az 5150 gün, e. Sigortal l k süresi 14 (dahil) y ldan fazla, 15 y ldan az olan kad nlar 20 y ll k sigortal l k süresini ve 44 süresi 17 y l (dahil) dan fazla, 18 y l 6 aydan az olan erkekler 25 y ll k sigortal l k süresini ve 48 yafl n doldurmalar ve en az 5225 gün, f. Sigortal l k süresi 13 (dahil) y ldan fazla, 14 y ldan az olan kad nlar 20 y ll k sigortal l k süresini ve 45 süresi 15 y l 6 ay (dahil) dan fazla, 17 y ldan az olan erkekler 25 y ll k sigortal l k süresini ve 49 yafl n doldurmalar ve en az 5300 gün, g. Sigortal l k süresi 12 (dahil) y ldan fazla, 13 y ldan az olan kad nlar 20 y ll k sigortal l k süresini ve 46 süresi 14 (dahil) y ldan fazla, 15 y l 6 aydan az olan erkekler 25 y ll k sigortal l k süresini ve 50 yafl n doldurmalar ve en az 5375 gün, h. Sigortal l k süresi 11 (dahil) y ldan fazla, 12 y ldan az olan kad nlar 20 y ll k sigortal l k süresini ve 47 SMMMO Yay n Organ 64

6 süresi 12 y l 6 ay (dahil) dan fazla, 14 y ldan az olan erkekler 25 y ll k sigortal l k süresini ve 51 yafl n doldurmalar ve en az 5450 gün, i. Sigortal l k süresi 10 (dahil) y ldan fazla, 11 y ldan az olan kad nlar 20 y ll k sigortal l k süresini ve 48 süresi 11 (dahil) y ldan fazla, 12 y l 6 aydan az olan erkekler 25 y ll k sigortal l k süresini ve 52 yafl n doldurmalar ve en az 5525 gün, j. Sigortal l k süresi 9 (dahil) y ldan fazla, 10 y ldan az olan kad nlar 20 y ll k sigortal l k süresini ve 49 süresi 9 y l 6 ay (dahil) dan fazla, 11 y ldan az olan erkekler 25 y ll k sigortal l k süresini ve 53 yafl n doldurmalar ve en az 5600 gün, k. Sigortal l k süresi 8 (dahil) y ldan fazla, 9 y ldan az olan kad nlar 20 y ll k sigortal l k süresini ve 50 süresi 8 (dahil) y ldan fazla, 9 y l 6 aydan az olan erkekler 25 y ll k sigortal l k süresini ve 54 yafl n doldurmalar ve en az 5675 gün, l. Sigortal l k süresi 7 (dahil) y ldan fazla, 8 y ldan az olan kad nlar 20 y ll k sigortal l k süresini ve 51 süresi 6 y l 6 ay (dahil) dan fazla, 8 y ldan az olan erkekler 25 y ll k sigortal l k süresini ve 55 yafl n doldurmalar ve en az 5750 gün, m. Sigortal l k süresi 6 (dahil) y ldan fazla, 7 y ldan az olan kad nlar 20 y ll k sigortal l k süresini ve 52 süresi 5 (dahil) y ldan fazla, 6 y l 6 aydan az olan erkekler 25 y ll k sigortal l k süresini ve 56 yafl n doldurmalar ve en az 5825 gün, n. Sigortal l k süresi 5 (dahil) y ldan fazla, 6 y ldan az olan kad nlar 20 y ll k sigortal l k süresini ve 53 süresi 3 y l 6 ay (dahil) dan fazla, 5 y ldan az olan erkekler 25 y ll k sigortal l k süresini ve 57 yafl n doldurmalar ve en az 5900 gün, o. Sigortal l k süresi 4 (dahil) y ldan fazla, 5 y ldan az olan kad nlar 20 y ll k sigortal l k süresini ve 54 süresi 2 y l 8 ay 15 (dahil) günden fazla, 3 y l 6 aydan az olan erkekler 25 y ll k sigortal l k süresini ve 58 yafl n doldurmalar ve en az 5975 gün, p. Sigortal l k süresi 3 (dahil) y ldan fazla, 4 y ldan az olan kad nlar 20 y ll k sigortal l k süresini ve 55 yafl n doldurmalar ve en az 5975 gün, q. Sigortal l k süresi 2 y l 8 ay 15 (dahil) günden fazla, 3 y ldan az olan kad nlar 20 y ll k sigortal l k süresini ve 56 yafl n doldurmalar ve en az 5975 gün, Malullük, yafll l k ve ölüm sigortalar primi ödemifl bulunmalar flart ile yafll l k ayl ndan yararlanabilirler. Kad n ve erkek sigortal lar için yukar da belirtilen kademelendirme durumlar n tablolar ve örnekler yard m ile ayr ayr inceleyelim. SMMMO Yay n Organ 65

7 i.kad n Sigortal larda Kademeli Emeklilik 506 say l Kanunun geçici 81 inci maddesinin (A) f kras na göre, tarihi itibar yla emeklili e hak kazanm fl olanlar ile 18 ve daha fazla sigortal l k süresi bulunan kad n sigortal lar prim ödeme gün say lar n tamamlayarak istedikleri tarihte emekli olabileceklerdir. 506 say l Kanunun Anayasa Mahkemesinin taraf ndan iptal edilen geçici 81 inci maddesinin (B) f kras 4759 say l Kanunun ile tekrar düzenlenmifltir. Bu düzenlemeye göre, 23 May s 2002 tarihi itibar yla sigortal l k süresi 18 (dahil) y ldan fazla olan kad nlar n emekli olabilmeleri için, en az 20 y l sigortal l k süresi, 5000 gün prim ödeme gün say s ve 40 yafl n tamamlamalar gerekmektedir. Kad n sigortal lar için yeni kanunda öngörülen yafl haddi, prim ödeme gün say s ve sigortal l k süresi Tablo 1.a da gösterilmifltir. Tablo:1.a. Kad n Sigortal lar çin Kademeli Geçifl Tablosu 23 May s 2002 Tarihi tibar yle Sigortal l k Yafl Prim Ödeme Sigortal l k Süresi Süresi Haddi Gün Say s 18 y ldan fazla olanlar y ldan fazla, 18 y ldan az olanlar y ldan fazla, 17 y ldan az olanlar y ldan fazla, 16 y ldan az olanlar y ldan fazla, 15 y ldan az olanlar y ldan fazla, 14 y ldan az olanlar y ldan fazla, 13 y ldan az olanlar y ldan fazla, 12 y ldan az olanlar y ldan fazla, 11 y ldan az olanlar y ldan fazla, 10 y ldan az olanlar y ldan fazla, 9 y ldan az olanlar y ldan fazla, 8 y ldan az olanlar y ldan fazla, 7 y ldan az olanlar y ldan fazla, 6 y ldan az olanlar y ldan fazla, 5 y ldan az olanlar y ldan fazla, 4 y ldan az olanlar y l 8 ay 15 günden fazla, 3 y ldan az olanlar SMMMO Yay n Organ 66

8 Tablo incelendi inde görülece i gibi, kad n sigortal lar n 23 May s 2002 tarihindeki sigortal l k süresi esas al narak birer y ll k kademelendirmeye gidilmifltir. Yani 23 May s 2002 tarihi itibar yla sigortal l k süresindeki bir y ll k azal fl, emeklilik yafl nda bir y l art fla neden oluyor. Tablodaki veriler do rultusunda SSK ya tabi kad n sigortal lar n emeklilik durumlar n örnek yard m yla aç klayal m. Örnek:1 lk fle Girifl Tarihi : Do um Tarihi : Prim Ödeme Gün Say s :4875 Cinsiyet :Kad n 23 May s 2002 Tarihinde; Sigortal l k Süresi: 18 y l 5 ay 23 gün Emeklilik Tarihi :? Cevap: Bu sigortal n n 23 May s 2002 tarihi itibar yla 18 y ldan fazla sigortal l k süresi oldu u için, tablo 1 e göre bu tarihte 18 y l ve daha fazla sigortal l k süresi bulunan kad n sigortal lar 20 y l sigortal l k süresi, 5000 gün prim ödemesi ve 40 yafl n ikmal ederek emekli olabilmektedirler. Örne imizdeki kad n sigortal 40 yafl n 15 Eylül 2003 tarihinde tamamlad halde, 20 y ll k sigortal l k süresinin tamamlanaca 1 Aral k 2003 tarihinde prim ödeme gün say s n da en az 5000 güne ç kard takdirde emeklili e hak kazanabilecektir. Bu tarihten sonra yafll l k sigortas ndan ayl k ba lanmas için talepte bulunabilir. Kad n sigortal lar için kanunda belirtilen kademelendirme süreci, sigortal - lar n ifle girifl tarihleri esas al narak ayr bir tablo yap labilir. Tablo 1.b de sigortal lar n ifle girifl tarihlerine göre kanunun arad sigortal l k süresi, yafl ve prim gün say s gösterilmifltir. Hemen belirtelim ki, Tablo 1.a ile Tablo 1.b, kad n sigortal lar n yafll l k sigortas na hak kazanma flartlar n de iflik biçimlerde göstermekten öteye, baflka bir anlam ifade etmemektedir. SMMMO Yay n Organ 67

9 Tablo:1.b. Kad n Sigortal lar çin Kademe Geçifl Tablosu Sigortal l n Bafllang c Sigortal l k Yafl Prim Süresi (y l) Haddi Gün Say s tarihinden önce sigortal olanlar 20 Yok tarihleri aras tarihleri aras tarihleri aras tarihleri aras tarihleri aras tarihleri aras tarihleri aras tarihleri aras tarihleri aras tarihleri aras tarihleri aras tarihleri aras tarihleri aras tarihleri aras tarihleri aras tarihleri aras tarihleri aras dan sonra ii.erkek Sigortal lar n Kademeli Emeklilik Durumu Sosyal Sigortalar Kanunu nda 4447 say l Kanunla de ifliklik yap lmadan önce erkek sigortal lar emekli olabilmesi için en az 25 y l sigortal l k süresi ve 5000 gün prim ödeme gün say s n n olmas gerekmekteydi. Ayr ca 15 y l sigortal l k süresi, en az 3600 gün prim ödemesi ve 55 yafl n dolduranlar n yafltan emekli olmas mümkündü. Bu genel kurallar önce 4447 say l Kanun ile de ifltirildi. Anayasa Mahkemesinin 4447 say l Kanunun kademeli geçifl öngören düzenlemelerine iliflkin iptal karar ndan sonra 4759 say l Kanun ile 506 say l Kanunun geçici 81 inci maddesinde yap lan de ifliklik sonucu kad n sigortal larda oldu u gibi erkek sigortal lar nda emeklilik flartlar yeniden düzenlendi. Bu düzenlemeye göre; 23 May s 2002 tarihi itibar yla sigortal l k süresi, 23 y ldan (23 y l dahil) fazla olan erkek sigortal lar n emekli olabilmesi için, en az 25 y l sigortal l k süresi, 5000 gün prim ödemesi ve 44 yafl n tamamlamas SMMMO Yay n Organ 68

10 gerekmektedir. Afla daki tabloda kademeli geçifl için gerekli olan prim ödeme gün say s, sigortal l k süresi ve yafl haddi uygulamas gösterilmifltir. Tablo:2.a.Erkek Sigortal lar çin Kademeli Geçifl Tablosu 23 May s 2002 Tarihi tibar yle Sigortal l k Yafl Prim Gün Sigortal l k Süresi Süresi Haddi Say s 23 y ldan fazla olanlar ,5 y ldan fazla, 23 y ldan az olanlar y ldan fazla, 21,5 y ldan az olanlar ,5 y ldan fazla, 20 y ldan az olanlar y ldan fazla, 18,5 y ldan az olanlar ,5 y ldan fazla, 17 y ldan az olanlar y ldan fazla, 15,5 y ldan az olanlar ,5 y ldan fazla, 14 y ldan az olanlar y ldan fazla, 12,5 y ldan az olanlar ,5 y ldan fazla, 11 y ldan az olanlar y ldan fazla, 9,5 y ldan az olanlar ,5 y ldan fazla, 8 y ldan az olanlar y ldan fazla, 6,5 y ldan az olanlar ,5 y ldan fazla, 5 y ldan az olanlar y l 8 ay 15 günden fazla, 3,5 y ldan az olanlar Tabloda görüldü ü gibi kanun koyucu, sigortal l k süresine göre yafl haddi ve prim ödeme gün say s nda art fla gitmifltir. Erkeklerin 23 May s 2002 tarihi itibar yla sigortal l k süresindeki her 1,5 y ll k azal fl, emeklilik yafl nda bir y ll k art fla neden olmaktad r. Örnek:1. SSK Girifl Tarihi : Do um Tarihi : Prim Ödeme Gün Say s : 6200 gün Cinsiyet : Kad n 23 May s 2002 tarihinde; Sigortal l k süresi : 25 y l 5 ay 11 gün Emeklilik Tarihi :? SMMMO Yay n Organ 69

11 Cevap: Örne imizdeki sigortal n n 25 y ll k sigortal l k süresi 12 Aral k 2001 tarihinde tamamlanm flt r. Ayr ca yasan n öngördü ü 5000 gün prim ödeme say s n da fazlas yla geçmifltir. Ancak bu sigortal 4759 say l yeni kanuna göre 44 yafl n tamamlayaca 1 Mart 2004 tarihinde emekli olabilecektir. Bu tarihten önce yapaca baflvuru kabul edilmeyecektir. Bilindi i gibi 4447 say l Kanuna göre 8 Eylül 1999 tarihinde 25 y ll k sigortal l k süresinin tamamlanmas na 2 y l ve daha az kalan sigortal lar emeklilikte kademeli geçifl kapsam d fl nda kalm fllard r. Örne imizdeki sigortal 4 ay 4 gün ile 4447 say l Kanunun bu hükmünden yararlanamam flt r. Yani 23 y ll k sigortal l k süresinin tamamlanmas na 4 ay 4 gün kald için kademeli yafl haddi kapsam na girmifltir. Erkek sigortal lar n ifle girifl tarihlerine göre emeklilik için gerekli olan sigortal l k süresi, yafl haddi ve prim ödeme gün say s n gösterir ayr bir tablo yap labilir. Tablo 2.a ile Tablo 2.b aras nda erkek sigortal lar n yafll l k sigortas na hak kazanma flartlar n farkl flekilde göstermekten öteye, baflka bir anlam ifade etmemektedir. Tablo:2.b.Erkek Sigortal lar çin Kademeli Geçifl Tablosu 23 May s 2002 Tarihi tibar yle Sigortal l k Yafl Prim Gün Sigortal l k Süresi Süresi Haddi Say s tarihinden önce olanlar 25 Yok tarihleri aras tarihleri aras tarihleri aras tarihleri aras tarihleri aras tarihleri aras tarihleri aras tarihleri aras tarihleri aras tarihleri aras tarihleri aras tarihleri aras tarihleri aras tarihleri aras tarihleri aras dan sonra SMMMO Yay n Organ 70

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K S STEM NDE S GORTALILARIN YAfiLILIK AYLI ININ HESAPLANMASININ USUL VE ESASLARI

SOSYAL GÜVENL K S STEM NDE S GORTALILARIN YAfiLILIK AYLI ININ HESAPLANMASININ USUL VE ESASLARI SOSYAL GÜVENL K S STEM NDE S GORTALILARIN YAfiLILIK AYLI ININ HESAPLANMASININ USUL VE ESASLARI Yunus YELMEN* I-G R fi 5510 say l Kanuna göre sigortal lar n yafll l k ayl na hak kazan p kazanmad klar yafl

Detaylı

K NC BÖLÜM BA -KUR KANUNU filemler

K NC BÖLÜM BA -KUR KANUNU filemler K NC BÖLÜM BA -KUR KANUNU filemler 41) Ba -Kur Mevzuat Uyar nca Kimler Sigortal Say l r? 1479 Say l Kanun Uyar nca; Kanunla ve Kanunlar n verdi i yetkiye dayan larak kurulu sosyal güvenlik kurulufllar

Detaylı

M ali Çözüm dergimizin 70. say s nda yay nlanan Sosyal Sigortalar Kurumunda

M ali Çözüm dergimizin 70. say s nda yay nlanan Sosyal Sigortalar Kurumunda SOSYAL S GORTALAR KURUMUNDA EMEKL L K fiartlari (II) Mustafa KURUCA Sigorta Baflmüfettifli SSK stanbul Sigorta Müdürü M ali Çözüm dergimizin 70. say s nda yay nlanan Sosyal Sigortalar Kurumunda Emeklilik

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK?

H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK? H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK? Cevdet CEYLAN* I-G R fi tibari hizmet süresi; a r, riskli ve sa l a zararl ifllerde fiilen çal flan ve bu ifllerin risklerine maruz kalan sigortal

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M?

KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M? KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M? Resul KURT* I. GENEL B LG LER flçi ve iflveren aras nda önemli sorunlara yol açt görülen k dem tazminat, iflçinin iflyerine ve iflverene sadakatle hizmeti

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Dr. Hediye ERG N YEN SOSYAL GÜVENL K KANUNLARI. SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNU ve SOSYAL GÜVENL K KURUMU KANUNU

Dr. Hediye ERG N YEN SOSYAL GÜVENL K KANUNLARI. SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNU ve SOSYAL GÜVENL K KURUMU KANUNU 1 Dr. Hediye ERG N YEN SOSYAL GÜVENL K KANUNLARI SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNU ve SOSYAL GÜVENL K KURUMU KANUNU Son de ifliklikler ve her madde için ayr ayr yürürlük tarihleriyle birlikte

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

5510 SAYILI KANUN ÇERÇEVES NDE S GORTALILARIN PR M ÖDEME GÜN SAYILARI LE EKS K GÜN VE fiten ÇIKIfi NEDENLER N N SOSYAL GÜVENL K KURUMUNA B LD R LMES

5510 SAYILI KANUN ÇERÇEVES NDE S GORTALILARIN PR M ÖDEME GÜN SAYILARI LE EKS K GÜN VE fiten ÇIKIfi NEDENLER N N SOSYAL GÜVENL K KURUMUNA B LD R LMES 5510 SAYILI KANUN ÇERÇEVES NDE S GORTALILARIN PR M ÖDEME GÜN SAYILARI LE EKS K GÜN VE fiten ÇIKIfi NEDENLER N N SOSYAL GÜVENL K KURUMUNA B LD R LMES Yunus YELMEN * I-Girifl Sosyal güvenlik mevzuat uygulamas

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.0.10.03.07-469 22/05/2009 Konu : Malul Çocuğu Olan Kadın Sigortalılar.

Detaylı

Hazine Müsteşarlığıdan (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 29/05/2014

Hazine Müsteşarlığıdan (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 29/05/2014 Hazine Müsteşarlığıdan (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 29/05/2014 DERNEK, VAKIF, SANDIK VE DİĞER KURULUŞLARDAN BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE AKTARIMLARA İLİŞKİN GENELGE (2014/7) Bu Genelge, 19/7/2008 tarih

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

2978 SAYILI VERG ADES HAKKINDA KANUN VERGİ İADESİ

2978 SAYILI VERG ADES HAKKINDA KANUN VERGİ İADESİ 2978 SAYILI VERG ADES HAKKINDA KANUN VERGİ İADESİ 221 19 Hesap ve oranlar: Madde 3- (4842 say l Kanunun 30'uncu maddesiyle Hesap ve oranlar: Madde 3- (4842 say l Kanunun 30'uncu maddesiyle de iflen madde

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 T.C YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1737 Karar No. 2013/7836 Tarihi: 15.04.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/1 İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASINDA YAŞLILIK

Detaylı

YURTDIfiI H ZMET BORÇLANMASI YAPILAB LECEK SÜRELER

YURTDIfiI H ZMET BORÇLANMASI YAPILAB LECEK SÜRELER YURTDIfiI H ZMET BORÇLANMASI YAPILAB LECEK SÜRELER Yrd. Doç. Dr. Hediye ERG N* I. GENEL OLARAK Türk vatandafllar yurtd fl nda geçen hizmet sürelerini 8.5.1985 tarihli 3201 say l Yurt D fl nda Bulunan Türk

Detaylı

Ü lkemizde hizmet akdiyle çal flanlar n, çal flma iliflkilerini düzenleyen üç

Ü lkemizde hizmet akdiyle çal flanlar n, çal flma iliflkilerini düzenleyen üç mali ÇÖZÜM 233 DEN Z ÇALIfiANLARINA ÖDENECEK KIDEM TAZM NATI VE HESAPLANMASI Ali TEZEL* I-Girifl Ü lkemizde hizmet akdiyle çal flanlar n, çal flma iliflkilerini düzenleyen üç ana Kanun bulunmaktad r. Bunlardan

Detaylı

TORBA KANUN İLE 4/A (SSK) BENDİ KAPSAMINDA PRİM ÖDEMEKSİZİN GEÇİRİLEN HANGİ SÜRELER BORÇLANILABİLİR

TORBA KANUN İLE 4/A (SSK) BENDİ KAPSAMINDA PRİM ÖDEMEKSİZİN GEÇİRİLEN HANGİ SÜRELER BORÇLANILABİLİR TORBA KANUN İLE 4/A (SSK) BENDİ KAPSAMINDA PRİM ÖDEMEKSİZİN GEÇİRİLEN HANGİ SÜRELER BORÇLANILABİLİR Süleyman TUNÇAY * I-GENEL AÇIKLAMALAR: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Detaylı

1 93 say l Gelir Vergisi Kanunu nun 75 inci maddesi ile hüküm alt na al nd

1 93 say l Gelir Vergisi Kanunu nun 75 inci maddesi ile hüküm alt na al nd mali ÇÖZÜM 227 B REYSEL EMEKL L K PLANLARI VE B R K ML S GORTA POL ÇELER NDE, S GORTALININ VEFATI ÜZER NE YAPILACAK ÖDEMELER N VERG KANUNLARIMIZ KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: 1 93 say l

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNUNA GÖRE H ZMET BORÇLANMA filemler N N USUL VE ESASLARI

5510 SAYILI SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNUNA GÖRE H ZMET BORÇLANMA filemler N N USUL VE ESASLARI 5510 SAYILI SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNUNA GÖRE H ZMET BORÇLANMA filemler N N USUL VE ESASLARI Yunus YELMEN* I-Girifl Sosyal güvenlik sistemleri bireylerin do umundan önce bafllar

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES brahim ERCAN* 1- G R fi Bilindi i üzere, yabanc paralar n de erlemesi, 213 Say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK)

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

G elir Vergisi Kanununun 40, 63 ve 89 maddelerinde yer alan hükümler,

G elir Vergisi Kanununun 40, 63 ve 89 maddelerinde yer alan hükümler, B REYSEL EMEKL L K S STEM LE fiahis S GORTALARINA YAPILAN PR M ÖDEMELER N N GEL R VERG S MATRAHININ TESP T NDE G DER VEYA ND R M OLARAK DE ERLEND R LMES fienol ÇET N Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I-

Detaylı

6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER. Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015

6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER. Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015 6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015 6663 sayılı Kanun ile; emekli olduktan sonra Bağ-Kur kapsamında çalışmaya devam eden esnafın emekli

Detaylı

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033 mali ÇÖZÜM 151 B NEK OTOMOB L K RALAMA fi RKETLER NDE (RENT A CAR) KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER NDE KDV ORANI %18 OLDU I-G R fi: Memifl KÜRK* 3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

Ü lkemizde çal flanlar n sosyal güvenliklerini sa lamak üzere farkl sosyal

Ü lkemizde çal flanlar n sosyal güvenliklerini sa lamak üzere farkl sosyal DEVLET MEMURLARINA 5234 SAYILI KANUNLA STE E BA LI fit RAKÇ - L K ( STE E BA LI S GORTA) HAKKI VER LD Resul Kurt Sigorta Müfettifli I. GENEL B LG LER Ü lkemizde çal flanlar n sosyal güvenliklerini sa lamak

Detaylı

5510 sayılı SGK kanunu hakkında duyurular

5510 sayılı SGK kanunu hakkında duyurular 23/11/2008 Aylık prim ve hizmet belgesi 23 Kasım 2008 tarihli ve 27063 sayılı resmi gazete tebliğinde Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinin güncel formatı yayınlanmıştır. Bu yönde personel paketinde de 4.0.13

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

Ancak İş-Kur lara bu konu ile ilgili bakanlıktan gelen bilgi notu var.

Ancak İş-Kur lara bu konu ile ilgili bakanlıktan gelen bilgi notu var. Sayı : 2016 037 İstanbul, 2016 Konu : Yarım Çalışma Ödeneği ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sn. İlgili;

Detaylı

Kanunlar Yönetmelikler Tebli ler

Kanunlar Yönetmelikler Tebli ler I Prof. Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sosyal Güvenlik Mevzuat Kanunlar Yönetmelikler Tebli ler II Yay n No : 2345 Hukuk

Detaylı

K amuoyunda sosyal güvenlik reformu olarak adland r lan 5510 say l

K amuoyunda sosyal güvenlik reformu olarak adland r lan 5510 say l mali ÇÖZÜM 179 ÖLÜM, DO UM VE EVLENME YARDIMLARINDA 5754 SAYILI KANUNLA YAPILAN DE fi KL KLER Resul KURT* I. G R fi K amuoyunda sosyal güvenlik reformu olarak adland r lan 5510 say l Sosyal Sigortalar

Detaylı

E konomik ömrünü doldurma veya herhangi bir kaza, yanma, tahrip edilme

E konomik ömrünü doldurma veya herhangi bir kaza, yanma, tahrip edilme HURDAYA AYRILAN ARAÇLARDA MOTORLU TAfiITLAR VERG S fiaban KÜÇÜK Maliye Müfettifli G R fi E konomik ömrünü doldurma veya herhangi bir kaza, yanma, tahrip edilme ve benzeri durumlar nedeniyle hurdaya ayr

Detaylı

Yazar Ali Karakuş Pazartesi, 17 Kasım 2008 20:03 - Son Güncelleme Perşembe, 25 Şubat 2010 14:36

Yazar Ali Karakuş Pazartesi, 17 Kasım 2008 20:03 - Son Güncelleme Perşembe, 25 Şubat 2010 14:36 SSK PRİMİ İŞVEREN PAYLARI 5 PUAN DÜŞÜRÜLDÜ - 17.11.2008 SGK Başkanlığı SSK Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı tarafından 13.11.2008 tarihinde yayınlanan 2008-93 sayılı Genelge ile %20 olarak

Detaylı

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U 173 174 Hususi Ödeme fiekilleri: Madde 41- Maliye vekaletinin tayin edece i yerlerde, nev'ileri mezkur

Detaylı

YENİ SOSYAL GÜVENLİK KANUNLARI

YENİ SOSYAL GÜVENLİK KANUNLARI Prof. Dr. MÜJDAT ŞAKAR Marmara Üniversitesi İİBF İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilimdalı Öğretim Üyesi YENİ SOSYAL GÜVENLİK KANUNLARI Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Sosyal

Detaylı

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 253 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 5035 SAYILI KANUNDAK MADDES KANUN MADDES N N ESK fiekl KANUN MADDES N N YEN fiekl 49/7 Destek ve muafiyetler

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU 01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU EMİNE ERDEM MEVZUAT ANALİZ - ŞUBAT 2016 - İSTANBUL TİCARET ODASI 1 01.01.2016 31.12.2016 TARİHLERİ ARASI

Detaylı

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l SERBEST BÖLGELERDE KATMA DE ER VERG S Erkan GÜRBO A Gelirler Baflkontrolörü I- GENEL B LG : 3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l Kanun un 8 nci maddesi ile yap lan de ifliklik

Detaylı

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S Av. MEHMET BAYRAKTAR* I- G R fi 2003, 2004 ve 2005 Mali Y l Bütçe Kanunlar ile; 3095 say l Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine

Detaylı

LMES, YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI VE KANUNLARA GEÇ C MADDELER EKLENMES HAKKINDA KANUN BAĞ-KUR KANUNU

LMES, YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI VE KANUNLARA GEÇ C MADDELER EKLENMES HAKKINDA KANUN BAĞ-KUR KANUNU 4956 SAYILI ESNAF VE SANATKARLAR VE D ER BA IMSIZ ÇALIfiANLAR SOSYAL S GORTALAR KURUMU KANUNU NUN VE TARIMDA KEND ADINA VE HESABINA ÇALIfiANLAR SOSYAL S GORTALAR KANUNU NUN BAZI MADDELER N N DE fit R LMES,

Detaylı

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne SİRKÜ : 2011/08 KAYSERİ Konu : Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku Mevzuatında 31.03.2011 Torba Kanunla Yapılan Değişiklikler ve Yeni Düzenlemeler (3) Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne Bundan önceki iki sirkülerlerimizde;

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

YABANCI İŞÇİLERİN ÜÇ AYDAN SONRA SİGORTALI OLMALARI ZORUNLU MU? I- GİRİŞ :

YABANCI İŞÇİLERİN ÜÇ AYDAN SONRA SİGORTALI OLMALARI ZORUNLU MU? I- GİRİŞ : YABANCI İŞÇİLERİN ÜÇ AYDAN SONRA SİGORTALI OLMALARI ZORUNLU MU? I- GİRİŞ : Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4. ve 6. maddelerine göre kimlerin sigortalı

Detaylı

1 7/04/2008 tarihli ve 5754 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas

1 7/04/2008 tarihli ve 5754 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas SOSYAL GÜVENL K REFORMU SONRASI YUTDIfiI H ZMET BORÇLANMASI mali ÇÖZÜM 217 Ekrem TAfiBAfiI * I.G R fi 1 7/04/2008 tarihli ve 5754 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu ile Baz Kanun ve

Detaylı

SORU - YANIT YANIT SORU VE

SORU - YANIT YANIT SORU VE SORU - YANIT YANIT SORU VE??? 316 MAL ÇÖZÜM Say : 96-2009 Soru - Yanıt SORU 1 Sabit k ymetlerimizin icradan zarar na sat lmas durumunda sat fl zararlar n gider yazabilirmiyiz? YANIT 1 5520 Say l Kurumlar

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

Sirküler No: 2016-41. Sirküler Tarihi: 04.05.2016. Konu: 6704 Sayılı Kanun ile Gelen SGK Teşviki

Sirküler No: 2016-41. Sirküler Tarihi: 04.05.2016. Konu: 6704 Sayılı Kanun ile Gelen SGK Teşviki Sirküler No: 2016-41 Sirküler Tarihi: 04.05.2016 Konu: 6704 Sayılı Kanun ile Gelen SGK Teşviki 14.04.2016 tarihli ve 6704 sayılı kanunun 11. Maddesi ile; İşe başladığı tarihten önceki son bir yıl içerisinde

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

Kanun No Kabul Tarihi :

Kanun No Kabul Tarihi : SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, TARIM İŞÇİLERİ SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU, ESNAF VE SANATKÂRLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNU İLE TARIMDA

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K KURUMU ALACAKLARINA L fik N HT YAT HAC Z VE HT YAT TAHAKKUK UYGULAMALARI

SOSYAL GÜVENL K KURUMU ALACAKLARINA L fik N HT YAT HAC Z VE HT YAT TAHAKKUK UYGULAMALARI SOSYAL GÜVENL K KURUMU ALACAKLARINA L fik N HT YAT HAC Z VE HT YAT TAHAKKUK UYGULAMALARI Mehmet BULUT* A. G R fi Sosyal güvenlik sistemine iliflkin reform niteli i tafl yan 5510 say l Kanunun 88. maddesinin

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

YEN DÖNEM YURTDIfiI BORÇLANMASINDA BAfiVURU YÖNTEM VE MERC

YEN DÖNEM YURTDIfiI BORÇLANMASINDA BAfiVURU YÖNTEM VE MERC YEN DÖNEM YURTDIfiI BORÇLANMASINDA BAfiVURU YÖNTEM VE MERC fievket TEZEL* I. Girifl: Türk vatandafllar n n, yurtd fl nda geçen ve belgelendirilen sigortal l k süreleri ile bu sigortal l k süreleri aras

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*)

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*) ra Esas Say No 1 2014/77 Kayseri 2. Sulh 2 2014/78 Karadeniz Ere li 2. Asliye Hukuk 3 2014/79 Bursa 3. cra 4 2014/80 3. 5 2014/81 kkale 1. Asliye 6 2014/82 Dan tay 5. Daire 7 2014/83 Ankara 9. 8 2014/84

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES 408 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2007/9988 K: 2007/10710 T: 25.09.2007 TAPU TAHS S BELGES N N N TEL MÜLK YET HUKUKU Özet: Bir mülkiyet

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

SS Y N N GEÇ C 23. MADDES NDE DÜZENLENEN fiyer KAYITLARININ BRAZINDA KADEMEL ARTAN ZAMAN AfiIMI SÜRES HÜKMÜ KAFALARI KARIfiTIRDI

SS Y N N GEÇ C 23. MADDES NDE DÜZENLENEN fiyer KAYITLARININ BRAZINDA KADEMEL ARTAN ZAMAN AfiIMI SÜRES HÜKMÜ KAFALARI KARIfiTIRDI SS Y N N GEÇ C 23. MADDES NDE DÜZENLENEN fiyer KAYITLARININ BRAZINDA KADEMEL ARTAN ZAMAN AfiIMI SÜRES HÜKMÜ KAFALARI KARIfiTIRDI Murat GÖKTAfi* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES

YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/6631 K: 2007/710 T: 08.02.2007 MARA AYKIRI NfiAAT ECR M S L UYGULAMASI Ö z e t : mara ayk r olarak yap lan ve y k lmas gereken tafl nmaz n ekonomik

Detaylı

YURTDIŞINDA GEÇEN SÜRELERİN BORÇLANMA YOLUYLA DEĞERLENDİRİLMESİ

YURTDIŞINDA GEÇEN SÜRELERİN BORÇLANMA YOLUYLA DEĞERLENDİRİLMESİ YURTDIŞINDA GEÇEN SÜRELERİN BORÇLANMA YOLUYLA DEĞERLENDİRİLMESİ Avustralya da çalışan vatandaşlarımız, çalışma sürelerini, çalışmayan kadınlar ise ev kadını olarak geçen sürelerini, isterlerse Türkiye

Detaylı

SİRKÜ : 2015/04 KAYSERİ Konu : 2015 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile. 14.01.2015 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler

SİRKÜ : 2015/04 KAYSERİ Konu : 2015 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile. 14.01.2015 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler SİRKÜ : 2015/04 KAYSERİ Konu : 2015 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile 14.01.2015 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 2015 yılı

Detaylı

UNIVERZITET U TRAVNIKU PRAVNI FAKULTET SOSYAL HUKUK SOSYAL GÜVENLİK T-152/14 MURAT VELİ ÇAKIR

UNIVERZITET U TRAVNIKU PRAVNI FAKULTET SOSYAL HUKUK SOSYAL GÜVENLİK T-152/14 MURAT VELİ ÇAKIR UNIVERZITET U TRAVNIKU PRAVNI FAKULTET SOSYAL HUKUK SOSYAL GÜVENLİK T-152/14 MURAT VELİ ÇAKIR Sosyal Güvenlik Nedir? Sosyal güvenlik, bireylerin ve ailelerin ekonomik ve sosyal risklerle karşılaşmaları

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

5510 SAYILI KANUNDA fiverenler N fiyer B LD RGES VERME YÜKÜMLÜLÜ Ü LE LG L DÜZENLEMELER

5510 SAYILI KANUNDA fiverenler N fiyer B LD RGES VERME YÜKÜMLÜLÜ Ü LE LG L DÜZENLEMELER 5510 SAYILI KANUNDA fiverenler N fiyer B LD RGES VERME YÜKÜMLÜLÜ Ü LE LG L DÜZENLEMELER Yunus YELMEN* I-Girifl 01.10.2008 tarihinde yürürlü e giren Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanununun

Detaylı

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi JOKEYLERE VE JOKEY YAMAKLARI LE ANTRENÖRLERE ÖDENEN ÜCRETLER ÜZER NDEN YAPILAN GEL R VERG S TEVK FATININ BEYAN VE ÖDEME SÜRES NE L fik N SORUN Dr. Ahmet Kavak Yeminli Mali Müflavir I - KONU G elir Vergisi

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

HAFTALIK ÇALIfiMA SÜRES SAAT ARASINDAK fiç LER HAFTA TAT L ÜCRET NE HAK KAZANIR MI?

HAFTALIK ÇALIfiMA SÜRES SAAT ARASINDAK fiç LER HAFTA TAT L ÜCRET NE HAK KAZANIR MI? HAFTALIK ÇALIfiMA SÜRES 31 45 SAAT ARASINDAK fiç LER HAFTA TAT L ÜCRET NE HAK KAZANIR MI? Erol GÜNER* I. G R fi: Hafta tatili Türkiye de 1924 y l nda ç kar lan Hafta Tatili Kanunu ile düzenlenmifltir.

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRK EMEKLİLİK SİSTEMİNDE SOSYAL SİGORTA YARDIMLARINDAN YARARLANANLAR

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRK EMEKLİLİK SİSTEMİNDE SOSYAL SİGORTA YARDIMLARINDAN YARARLANANLAR İÇİNDEKİLER SUNUŞ 5 ÖNSÖZ 7 TEŞEKKÜR 11 İÇİNDEKİLER 13 TABLOLAR 19 KISALTMALAR 21 GİRİŞ 23 BİRİNCİ BÖLÜM TÜRK EMEKLİLİK SİSTEMİNDE SOSYAL SİGORTA YARDIMLARINDAN YARARLANANLAR I. Genel olarak 33 II. Yaşlılık

Detaylı

DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİNİN KULLANIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI:

DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİNİN KULLANIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: SİRKÜLER TARİHİ : 01/10/2010 SİRKÜLER NO : 2010/81 DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİNİN KULLANIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: Bilindiği üzere, Anayasa Mahkemesi nin iptal kararı üzerine, 01 Ağustos 2010

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82 KONU: Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Hakkında Kanun Yayımlandı. 6327 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Detaylı

K EEE Yönetmeli ine Uygundur.

K EEE Yönetmeli ine Uygundur. K-8020 Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Blender n z n normalin d

Detaylı

1319 SAYILI EMLAK VERG S KANUNU

1319 SAYILI EMLAK VERG S KANUNU 1319 EMLAK VERG S U 173 MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 43/4 Geçici Muafl klar Geçici Muafl klar Madde 5- (1610 say l Kanunun 2'nci maddesiyle de iflen Madde 5- (1610 say l Kanunun 2'nci

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

Ü lkemizde yat r m ve istihdam imkanlar n n gelifltirilmesi, bölgesel kalk nman n

Ü lkemizde yat r m ve istihdam imkanlar n n gelifltirilmesi, bölgesel kalk nman n mali ÇÖZÜM 219 GEL R VERG S STOPAJI TEfiV K NDE SON DURUM Hakk YILDIRIM * I-G R fi Ü lkemizde yat r m ve istihdam imkanlar n n gelifltirilmesi, bölgesel kalk nman n sa lanmas amac yla günümüze kadar çeflitli

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne SİRKÜ : 2016/07 KAYSERİ Konu : 100,00 TL lik Prim Desteği 11.03.2016 Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne İşverenlere, asgari ücretle çalıştırdıkları her bir sigortalı için Hazineden karşılanması tasarlanan

Detaylı

EK-1. bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla bu alacaklara bağlı faizlerin tahsilinden vazgeçilir.

EK-1. bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla bu alacaklara bağlı faizlerin tahsilinden vazgeçilir. EK-1 Madde 17 fıkra 9: a) 12/4/1990 tarihli ve 3624 sayılı Kanun kapsamında, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından 31/12/2010 tarihinden önce

Detaylı

BENDİ KAPSAMINDA SİGORTALI OLANLAR İLE HAK SAHİPLERİNİN TAHSİS İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

BENDİ KAPSAMINDA SİGORTALI OLANLAR İLE HAK SAHİPLERİNİN TAHSİS İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 28 Eylül 2008 tarih ve 27011 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır Sosyal Güvenlik Kurumundan: 5510 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (a) VE (b) BENDİ KAPSAMINDA SİGORTALI OLANLAR İLE

Detaylı

ÖZEL SİRKÜLER NO: 2016 / 10

ÖZEL SİRKÜLER NO: 2016 / 10 05.01.2016 ÖZEL SİRKÜLER NO: 2016 / 10 KONU: BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE ŞAHIS SİGORTALARI İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK VE DÜZENLEMELER HK. 29 Haziran 2012 tarih ve 28338 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 13.06.2012

Detaylı

Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun

Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun Tarihi:18.06.1992 Sayısı:3816 R.G. Tarihi:03.07.1992 R.G. Sayısı:21273 Kanun Numarası

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı