MERAM ELEKTRĠK DAĞITIM A.ġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MERAM ELEKTRĠK DAĞITIM A.ġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 Meram Elektrik Dağıtım A.Ş Genel Müdürlüğü Numarataj İşleri Teknik Şartnamesi MERAM ELEKTRĠK DAĞITIM A.ġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NUMARATAJ ĠġLERĠ TEKNĠK ġartnamesġ

2 1. GENEL 1.1 ĠĢin Kapsamı 1.2 Tanımlar 2. ETÜD VE PROJE YAPIM SAFHALARI 2.1 Etüd ve Proje Yapımı Proje için Plan Temini Elektrik Projelerinin Temini Etüd Yapılması ve Hâlihazır Elektrik Dağıtım Projelerinin Hazırlanması Hâlihazır Projelerde Numaralama Safhası 2.2 Numarataj ĠĢleri Kapsamı 2.3 Sahada Koordinat Ölçümü 2.4 Numarataj ĠĢleri Kapsamında Envanter Bilgilerinin Toplanması 3 ġebeke ENVANTERLERĠNĠ NUMARALANDIRMA ESASLARI 3.1 DM, ĠM, KÖK Binalarının Numaralandırılması 3.2 Trafoların Numaralandırılması Bina Tipi Trafolarda Direk Tipi Trafolarda 3.3 TM, DM, IM, KÖK, BINA ve DIREK TIPI TRAFOLARDA Aydınlatma Direklerinin, AG Direklerin, OG MüĢterek Direklerin, ENH Direklerin ve Saha 3.4 Dağıtım Kutularının Numaralandırılması 3.5 DM, ĠM, KÖK, Trafo ve AG Pano/SDK ÇıkıĢlarının Numaralandırılması DM, ĠM, KÖK ve Trafolarda, OG Sekonder Panolar ve OG Hücrelerin Numaralandırılması Trafolardaki AG Dağıtım Pano ÇıkıĢlarının Numaralandırılması Saha Dağıtım Kutuları (SDK, AG Box Pano) ÇıkıĢlarının Numaralandırılması 4 NUMARALAMA PLAKALARININ / ETĠKETLERĠNĠN SAHADA MONTAJI 4.1 ĠM, DM, KÖK, Trafolar için Numaralama Plakalarının Montajı 4.2 ENH Direkleri için Numaralama Plakalarının Montajı AG ve OG MüĢterek Direkleri ve Saha Dağıtım Kutuları için Numaralama Plakalarının 4.3 Montajı DM, ĠM KÖK ve Trafo binalarında OG Fider-Hücre ve AG Dağıtım Panoları ile Saha 4.4 Dağıtım Kutularında Kolların ve ÇıkıĢların Numaralama Etiketlerinin Montajı 4.5 Elektrik Tehlike Levhası Montajı 4.6 Çivi Çakma Tabancası 4.7 Silikon YapıĢtırıcı Teknik Özellikleri 5 KOORDĠNAT VE ġebeke ENVANTER BĠLGĠLERĠNĠN KONTROLÜ VE ONAYI 5.1 Saha Kontrolleri ABONELERĠN ġebeke ĠRTĠBAT VE ADRES BĠLGĠLERĠNĠN KAYIT ALTINA ALINMASI Abonenin elektriksel adreslemesinin yapılması 6.2 Abonenin coğrafi adreslemesinin yapılması 6.3 Abonenin Elektriksel ve Coğrafi Adreslemesi Ġçin ĠĢlem Basamakları 7 NUMARATAJ ĠġLERĠ KAPSAMINDA GÖREV TANIMLARI 8 SON DURUM PROJESĠ 9 YÜKLENĠCĠ TEMSĠLCĠSĠ VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ TEDBĠRLERĠ

3 9.1 Ekat Belgeli Personeller Tarafından Yapılması Gereken ĠĢler 9.2 Ekat Belgesine Sahip Omayan Personeller Tarafından Yapılabilecek ĠĢler 10 EĞĠTĠM 11 GĠZLĠLĠK 12 NUMARATAJ ĠġLERĠNĠN ÜCRETLENDĠRĠLMESĠ 13 EKLER 2

4 MERAM ELEKTRĠK DAĞITIM A.ġ. NUMARATAJ ĠġLERĠ TEKNĠK ġartnamesġ 1. GENEL 1.1 ĠĢin Kapsamı ġehir, ilçe, kasaba ve köylere ait elektrik dağıtım Ģebekesi ile enerji nakil hatlarının mevcut durumunun projelendirilmesi, koordinatlandırılması, elektrik tehlike levhalarının takılması, direk, bina, saha dağıtım kutusu gibi tüm Ģebeke elemanlarının numaralama iģlerinin yapılması ve envanter öznitelik bilgilerinin toplanması ile abonelerin Ģebeke irtibat, abone sayaç bilgilerinin, abone bina koordinat bilgilerinin kayıt altına alınması iģidir. 1.2 Tanımlar Yüksek Gerilim (YG): Etkin değeri voltun üzerinde olan fazlar arası gerilim. Orta Gerilim (OG): Etkin değeri 1000 voltun üstünde (36 kv) voltun altında (36000 volt dâhil) olan fazlar arası gerilim. Alçak Gerilim (AG): Etkin değeri 1000 volt (1kV) ya da 1000 voltun altında olan fazlar arası gerilim. Trafo Merkezi (TM): Gerek enterkonnekte Ģebekeden alınan enerjiyi, daha küçük seviyeli iletim Ģebekelerine, gerekse iletilerek dağıtım bölgesine taģınan enerjiyi seçilmiģ dağıtım gerilimi seviyesine dönüģtüren transformatör merkezleri. (TEĠAġ sorumluluğundadır.) Ġndirici Merkez (ĠM) : Ġki veya daha fazla orta gerilim seviyesi kullanılan dağıtım Ģebekelerinde enerjiyi bir orta gerilim seviyesinden diğerine dönüģtüren transformatör merkezleri ve fider çoğaltma, hat ayırma, koruma, kumanda ve ölçme yapmak amacıyla kurulmuģ Ģalt alt tesisi. Dağıtım Merkezi (DM): Bir ENH nın baģında veya sonunda, esas olarak fider çoğaltma, hat ayırma, koruma, kumanda ve ölçme yapmak amacıyla kurulmuģ Ģalt alt tesisi. Kesici Ölçü Kabini (KÖK): Kırsal dağıtım tesislerinde esas olarak fider çoğaltma, hat ayırma, koruma, kumanda ve ölçme yapmak amacıyla kurulmuģ Ģalt alt tesisi olup, genel anlamda küçük DM' lerdir. Trafo Binası (TR): OG/AG dağıtım trafosu üzerinden OG Ģebekesiyle AG Ģebekesinin bağlantısını sağlayan ve bazen de fiderden radyal branģman(lar) türetmeye yarayan Ģebeke düğüm elemanı. Direk Tipi Trafo Postası (TRP): OG/AG dağıtım trafosu üzerinden OG Ģebekesiyle AG Ģebekesinin bağlantısını sağlayan Ģebeke düğüm elemanı. Saha Dağıtım Kutusu (SDK): Bir kaide üzerine elektrik tek hat Ģemasına uygun olarak donatılmıģ, giriģ ve çıkıģlara ait A.G. kablolarının irtibatlandırıldığı ve abonelere ait rekortmen hatlarının bağlandığı sac veya cam elyaf takviyeli polyester muhafazalı elektrik dağıtım kutusu. Enerji Nakil Hatları (ENH): Bir TM den çıkarak bir ĠM, DM, KÖK veya Trafoyu besleyen hatlardır. Ring Enerji Nakil Hatları: Birden fazla TM veya ĠM den enerji alabilen veya aynı TM, ĠM, DM üzerine geri dönen, kapalı veya yarı açık Enerji Nakil Hatlarıdır. ENH Direkleri: 1 36 kv gerilimli Enerji Nakil Hatların taģıyan ve üzerinde Alçak Gerilim (AG) iletkeni bulunmayan direklerdir. MEDAŞ Numarataj İşleri Teknik Şartnamesi Sayfa 3

5 AG ġebekesi Direkleri: 1 kv un altındaki gerilimlerde elektrik hatlarını taģıyan ve maksimum 50 m aralıklarla dikilen direklerdir. OG MüĢterek Direkleri: KV gerilim aralığında hem Enerji Nakil Hatlarını hem de AG iletkenlerini taģıyan ve maksimum 50 m aralıklarla dikilen direklerdir. Ana Enerji Nakil Hattı (Ana ENH): Bir TM den çıkan; ĠM, DM, KÖK ve Trafo Binaları/Direkleri ne giriģ çıkıģ yaparak aynı gerilim ve aynı kesitle devam eden ve bir TM, ĠM, DM, KÖK, Trafo Binası/Direği veya nihayet direğinde son bulan hattır. Bir ana hattan branģman alan hatlar ve ĠM, DM ve KÖK lerin branģman niteliğindeki çıkıģları da aynı gerilim ve aynı kesitle devam ettiği sürece kendi içerisinde ana hat kabul edilir. Bir ana hat aynı gerilim ve kesitle branģmanlara ayrılıyorsa en uzun kol ana hat kabul edilir. BranĢman: Bir Ana Enerji Nakil Hattından beslenen enerji nakil hatları DGPS (Diferansiyel GPS): Differential Global Positioning System ġehir Elektrik Dağıtım ġebekesi: Belediye kuruluģuna sahip Ģehir ve kasabalarda, imar planı, imar mevzuatı ve diğer alt yapı hizmet Ģebekeleriyle uyum içinde kurulan elektrik Ģebekesi tesisleri. Köy Elektrik Dağıtım ġebekesi: Belediye kuruluģuna sahip olmayan köy (köy bağlısı, mezra, kom, oba, yayla vb.) tüzel kiģiliğine sahip yerleģim birimindeki uygulama mevzuatı ve diğer alt yapı hizmet Ģebekeleriyle uyum içinde kurulan elektrik Ģebekesi tesisleri. Özel MüĢteri Elektrik Dağıtım ġebekesi: Kamu kurulumuna, gerçek ve tüzel kiģilere ait Finansmanı kendilerince sağlanmıģ, tesis ve inģaatı kendilerince yaptırılan OG seviyesinde müģteri olan bir veya daha çok dağıtım trafolu OG-AG Ģebekesi olabilen benzinlik, pompa, fabrika, konut sitesi vb. tesislere ait elektrik Ģebeke tesisi. Kaynak Tesisleri: Trafo Merkezleri (YG / OG), Ġndirici Merkezleri (OG / OG), Dağıtım Merkezleri (OG) ve Ana Dağıtım Hatları (OG). OG dağıtım Ģebekesine elektrik enerjisi sağlayan bu tesisler, YG/OG Ģebekesi, OG/OG Ģebekesi arasında bağlantının yapıldığı, OG hattı sonunda veya branģmanın da Ölçü /Ayırma / Bağlantı / Dağıtım fonksiyonlarından bir veya bir kaçının görüldüğü bağlantı tesisi. Fider: Fiderler kaynak tesislerinden çıkan ve yeterli akım veya güç taģıma kapasitesinde, belirli koruma cihaz ve sistemleriyle korunan hava hattı veya yeraltı kablosu Ģeklinde OG devrelerinin çıkıģ noktaları Kol: OG/AG dağıtım trafolarına ait AG dağıtım panosundaki tüm çıkıģlar. Numaralama: Bina tipi trafolarda giriģ kapısına, direk tipi trafolarda AG dağım panosuna, saha dağıtım kutularının üzerine, beton, ağaç ve demir direklerde, direk üzerine plaka ile MEDAġ ın belirlediği Ģartlara göre yapılan numaralama iģlemi. Numaralama Plakası: MEDAġ ın teslim edeceği, DM, ĠM, KÖK, TR binası, saha dağıtım kutusu, ağaç, beton ve demir direklerin üzerine montajı yapılan ve gerekli bilgilerin yazılı olduğu plaka. 2. ETÜD VE PROJE YAPIM SAFHALARI 2.1 Etüd ve Proje Yapımı Proje için Plan Temini SözleĢme konusu alanla ilgili olarak; Ġmar sahası dıģındaki yerler için 1/ lik haritalar veya 1/5000 lik kadastral planlar MEDAŞ Numarataj İşleri Teknik Şartnamesi Sayfa 4

6 Ġmar sahası içerisinde, imar ve/veya hâlihazır planlar sayısal ortamda, yok ise 1/1000 veya 1/2000 ölçekli pafta olarak, Ġdare tarafından temin edilerek sözleģme imzalanmasıyla Yükleniciye teslim edilecektir. Yüklenici, teslim edilen harita ve planlarla ilgili gizlilik ilkesini korumakla yükümlüdür. Temin edilen paftalar Yüklenici tarafından taratılarak bilgisayar ortamına ülke koordinat sisteminde (Madde 2.3 belirtilen) aktarılacaktır. Sayısal olarak temin edilen planlar ise ülke koordinat sistemine dönüģtürülüp(madde 2.2 te belirtilen), taratılan planlarla iliģkilendirilecektir. Temin edilen plan ve haritaların ihale konusu iģe ait mahalli tamamen göstermemesi, yetersiz veya hatalı olması durumunda, Yüklenici tarafından bu kısmın düzeltme ve ilavesi için gerekli ölçüm ve tespitler yapılacaktır. Yapılan ölçüm ve tespitler sonucu elde edilen veriler sayısallaģtırılarak bilgisayar ortamına (Madde 2.3) te özellikleri belirtilen koordinat sisteminde aktarılacaktır. Bunun için ayrıca bir bedel ödenmez Elektrik Projelerinin Temini Ġdare tarafından varsa, bilgisayar ortamındaki yükleniciye fayda sağlayacak tüm elektrik plan, proje, tek hat Ģeması, OG grup bağlama Ģeması, bina yerleģim planları, vaziyet planları, ENH profilleri, kablo güzergâhları, trafo etiket değerleri ve kablo ek yerleri güzergâhları yükleniciye verilecektir Etüd Yapılması ve Hâlihazır Elektrik Dağıtım Projelerinin Hazırlanması TM, ĠM, DM, KÖK, trafo, pano ve direkler koordinatlı olarak Madde2.1.1 de belirtilen plan ve paftalara iģlenecek ve Ġdarenin bu amaçla kullanmakta olduğu GIS programına (Mapinfo) EK3 te belirtilen katmankolon yapısına göre belirtilen metotla girilecektir. Ayrıca Ġdare tarafından bildirilen kablo güzergâh ve kesitleri ile ek yerleri de proje üzerine bilgisayar ortamında iģlenecek ve Madde2.1.4 de belirtilen Hâlihazır Projelerde Numaralama Safhası da tamamlandıktan sonra, kontrol edilmek üzere Ġdareye bilgisayar veya CD ortamında sunulacaktır. TM, DM, KÖK, ĠM ve trafolara ait tek hat Ģemaları ile O.G Grup Bağlama Ģemaları (Prensip şeması) Autocad (dwg) formatında çizilecek ve Ġdareye önce bilgisayar veya CD ortamında verilecektir. Raporlar Word ortamında, tablo ve listeler Excel ortamında hazırlanarak Ġdare ye teslim edilecektir Hâlihazır Projelerde Numaralama Safhası Madde2.1.3 ve de belirtilen etüd yapılması ve sahada koordinat ölçümü safhalarıyla eģ zamanlı olarak tüm ĠM, DM, KÖK, Trafo (Bina veya direk tipi), Direkler, Saha Dağıtım Kutuları, madde 3 te belirtilen Ģebeke envanterlerini numaralandırma esaslarına ve OG Fiderleri ve AG çıkıģ Kolları madde 3.4 teki esaslara göre; varsa master projelerindeki numaralarına/isimlerine, yoksa Ġdarenin belirlediği sisteme ve iģletmede kullanılan isimlerine göre numaralandırılacaktır. Tüm ĠM, DM, KÖK, Trafo (Bina veya direk tipi), Direkler, Saha Dağıtım Kutuları, OG Fiderleri ve AG çıkıģ Kollarına ait numara plakaları yükleniciye çalıģma yapacağı bölgelerde, numarataj iģlemlerine baģlamadan teslim edilecektir. Leksan etiketlerinin isimlendirilmesi yüklenici tarafından oluģturulup iģletmeye teslim edildikten sonra MEDAġ tarafından leksan etiketleri temin edilip ; yükleniciye montajının yapılması için teslim edilecektir. MEDAŞ Numarataj İşleri Teknik Şartnamesi Sayfa 5

7 2.2 Numarataj ĠĢleri Kapsamı TM, ĠM, DM, KÖK, trafo, ag box pano, SDK, direklerin ve abone binalarının koordinatlarının alınması, tüm Ģebeke envanterlerinin ve abone, rekortman öznitelik bilgilerinin EDABĠS katman kolon yapısına (EK 3) göre toplanması ve abonelerin Ģebekeyle irtibatlandırılması, tüm numaralama plaka ve etiketlerinin ilgili envantere montajı, toplanan dataların EDABĠS programına ilgili fonksiyonlarının çalıģır halde kaydedilmesi, numarataj iģleri kapsamındadır. Numarataj iģleri kapsamında yapılacak olan tüm faaliyetler; ÖRNEK 1 de gösterilmiģ olan Ģebeke modellemeye göre Fider ve Trafo Bölgesi bazında yapılacaktır. Abone bilgilerinin toplanması trafo bölgesi bazında tamamlanacaktır. Yüklenici firmaya; Fider veya Trafo Bölgesi bazında gerçekleģtirilen Numarataj iģlemleri tamamlandıktan sonra hakediģ ödenir Sahada Koordinat Ölçümü Tüm Ģebeke elemanlarının (TM, DM, KÖK, ĠM, Trafolar, direkler, pano ve saha dağıtım kutuları) ve abone binalarının koordinat bilgileri, DGPS ler ile ± 100 santimetre yatay hassasiyette ölçülecek ve bu bilgiler MEDAġ ın GIS programına (EDABĠS) girilecektir. Projeksiyon sistemini ITRF 3 derece ( Turkish Coordinate Systems (GK 3 Degree k = 1 - ITRF) ) olarak ayarlayacağız. Kullanılacak projeksiyon sistemleri; AKSARAY, KONYA, KARAMAN, KIRġEHĠR için "GK Central Meridian 33 (GRS80)", 8, 33, 7, 33, 0, 1, , 0 NEVġEHĠR, NĠĞDE için "GK Central Meridian 36 (GRS80)", 8, 33, 7, 36, 0, 1, , Numarataj ĠĢleri Kapsamında Envanter Bilgilerinin Toplanması Yüklenici tarafından Numarataj ĠĢleri Kapsamında envanterlerin bilgileri EK 3 te belirtilen EDABĠS katman kolon yapısına göre toplanacaktır. Yüklenici tarafından çalıģma yapılan bölgede numarataj iģlerinin bitirildiği yerlerde; yüklenici sahadan çıkmadan CBS de güncelleme gerektiren herhangi bir montaj- MEDAŞ Numarataj İşleri Teknik Şartnamesi Sayfa 6

8 demontaj, abone güncelleme iģi olursa bu bilgileri programda ilgili MEDAġ iģletme birimi(proje tesismüģteriler-sistem iģletme ) güncelleyecektir. Bu esas numarataj iģleri baģladığı günden itibaren geçerli olacaktır. Direklerde bulunan aydınlatma tesisatlarına ait lamba tipleri, lamba sayıları ve lamba güçleri bilgileri toplanacaktır. Bu iģlem direğe çıkmadan gözle tespit esasına dayanacaktır ve bu iģlem için kovalı gibi araçlar kullanılmayacaktır. Tarımsal Sulama Kooperatiflerine ve tüm 3.Ģahıslara ait (özel mülkiyetli) tüm Ģebeke envanterlerinin kök ve trafo binaları iç envanter yapıları dâhil olmak üzere numarataj iģleri kapsamında bilgileri toplanacaktır ve ilgili Ģebeke envanterlerinde numaralama iģlemleri yapılacaktır. 3. ġebeke ENVANTERLERĠNĠ NUMARALANDIRMA ESASLARI Bor numarataj iģleri kapsamında tüm DM, ĠM, KÖK, TRAFO, DĠREKLER, AG BOX PANO/SDK larda numaralandırma ve DM, IM, KÖK, TRAFO VE AG PANO/SDK ÇIKIġLARI nda numaralandırma ve etiketleme iģlemleri yapılacaktır. Uygulanacak olan numaralandırma metodunda temel esas her envantere tek numara verilmesi olacaktır. 3.1 TM, DM, ĠM, KÖK Binalarının Numaralandırılması TM-DM-IM ve KÖK lerde yine 5 haneli numaralandırma uygulanacak olup 20x10 cm boyutlarında metal levha kullanılacaktır. TĠP-1.A olarak adlandırılır. Üzerindeki numaralar aralığında olacaktır. Ġlk iki hanesi her zaman 0 olacaktır. AĢağıda örneği gösterilmiģtir. (NOT: Yalnız bu envanter numaraları EDABĠS e iģlenirken baģına 5 tane sıfır konarak 10 haneye tamamlanacaktır. EDABĠS e her iģlenen envanter numarası 10 hane olacaktır.) 3.2 Trafoların Numaralandırılması Bina Tipi Trafolarda 5 haneli numaralandırma uygulanacak olup 20x10 cm boyutlarında metal levha kullanılacaktır. TĠP-1.B olarak adlandırılır. Üzerindeki numaralar aralığında olacaktır. AĢağıda örneği gösterilmiģtir. (NOT: Yalnız bu envanter numaraları EDABĠS e iģlenirken baģına 5 tane sıfır konarak 10 haneye tamamlanacaktır. EDABĠS e her iģlenen envanter numarası 10 hane olacaktır.) Direk Tipi Trafolarda 5 haneli numaralandırma uygulanacak olup 5x3 cm boyutlarında metal levha kullanılacaktır. TĠP-2 olarak adlandırılır. Üzerindeki numaralar aralığında olacaktır. AĢağıda örneği gösterilmiģtir. (NOT: Yalnız bu envanter numaraları EDABĠS e iģlenirken baģına 5 tane sıfır konarak 10 haneye tamamlanacaktır. EDABĠS e her iģlenen envanter numarası 10 hane olacaktır.) 3.3 TM, DM, IM, KÖK, BINA ve DIREK TIPI TRAFOLARDA Bütün TM, DM, IM, KÖK, BINA ve DIREK TIPI TRAFOLARDA Özel isimleri yazılacak, özel trafolarda ise Tesisat numarası uygulanarak 20x10 cm boyutlarında metal levha kullanılacaktır. TĠP-4.A (Özel isimler) ve TĠP-4.B (8 haneli numara) olarak adlandırılır. AĢağıda örneği gösterilmiģtir. MEDAŞ Numarataj İşleri Teknik Şartnamesi Sayfa 7

9 3.4 Aydınlatma Direklerinin, AG Direklerin, OG MüĢterek Direklerin, ENH Direklerin ve Saha Dağıtım Kutularının Numaralandırılması Bütün Direkler (AG, Aydınlatma, ENH, MüĢterek) ile AG Pano Boxlar (saha dağıtım kutularında) da 10 haneli numaralandırma uygulanacak, 5x3 cm boyutlarında metal levha kullanılacaktır. TĠP-3 olarak adlandırılır. Üzerinde ki numaralar: aralığında olacaktır. AĢağıda örneği gösterilmiģtir. 3.5 DM, ĠM, KÖK, Trafo ve AG Pano/SDK ÇıkıĢlarının Numaralandırılması Bu etiketler, OG Fider ve AG çıkıģlarına; DM, ĠM, KÖK ve Trafo binalarında OG sekonder kumanda panosu üzerine ve OG hücre kapısına / kapağına, AG dağıtım panolarında ve saha dağıtım kutularında ise ilgili Ģalter veya sigortanın üzerine uygun Ģekilde (Mavi zemin üzerine beyaz yazı) 8x4 cm boyutlarında Leksan malzeme üzerine Solvent bazlı mürekkep ve çift taraflı yapıģkan kullanılarak imal edilecektir DM, ĠM, KÖK ve Trafolarda, OG Sekonder Panolar ve OG Hücrelerin Numaralandırılması DM, ĠM KÖK ve Trafo binalarında OG sekonder kumanda panosu üzerine soldan sağa doğru sırayla F1, F2, F3 gibi fider numarası, fiderin ilk girdiği binanın adı ve ilk çıktığı direğin envanter / barkod numarası verilerek isimlendirilir (TĠP1; F TAġOLUK KÖK). Eğer hat üzerinde bina yok ve tamamen saplama ise ilgili fiderin ilk çıkıģ direğinin numarası ve ENH nın adı verilir (TĠP1; F YAZIKIġLA ENH). Eğer binadan binaya veya binadan trafoya yer altı kablosu ile enerji alıyorsa sadece fiderin numarası ve bina/trafo ismi yazılır (TĠP2; F3 KAYALAR TR). Leksan özellikleri aģağıdaki gibidir Trafolardaki AG Dağıtım Pano ÇıkıĢlarının Numaralandırılması Direk veya bina tipi trafoların AG dağıtım panolarında ilgili Ģalter veya sigortaların üzerine soldan sağa doğru sırayla F1, F2, F3 gibi çıkıģın adı ve ilk direk/pano numarası verilerek isimlendirilir. (TĠP3; MEDAŞ Numarataj İşleri Teknik Şartnamesi Sayfa 8

10 F1). Eğer çıkıģ özel ise, envanter numarası yerine çıkıģın özel adı verilir. (TĠP4; GÜZELKENT APT. F5). Leksan özellikleri aģağıdaki gibidir Saha Dağıtım Kutuları (SDK, AG Box Pano) ÇıkıĢlarının Numaralandırılması Saha dağıtım kutularının içerisinde giriģ ve çıkıģlar F1, F2, F3 gibi numara ve ilk direk/pano numarası verilerek isimlendirilir. (TĠP3; F1). Eğer çıkıģ özel ise, envanter numarası yerine çıkıģın özel adı verilir. (TĠP4; GÜVEN SĠT. F4). Saha dağıtım kutusunun giriģi daima F1 olarak isimlendirilir. Enerji verdiği Saha dağıtım kutusunun çıkıģı ise daima F2 olarak isimlendirilir. Numaralandırma diğer çıkıģlar için F3, F4, F5 olarak devam eder. Leksan özellikleri aģağıdaki gibidir. 4. NUMARALAMA PLAKALARININ / ETĠKETLERĠNĠN SAHADA MONTAJI Numaralama plakalarının yerden yükseklini, bütün direklerde 1,75 ila 2 metre, arasında olacaktır. 4.1 ĠM, DM, KÖK, Trafolar için Numaralama Plakalarının Montajı Numaralama/isim plakası, bina ana giriģ kapısına 4 noktadan vidalanacak veya uygun bir duvara Madde 4.6 de tanımlanan çivi çakma tabancası ile çakılacaktır. Direk tipi trafolarda ise trafo direğine en az 3 noktadan Madde 4.6 de tanımlanan çivi çakma tabancası ile çakılacaktır. 4.2 ENH Direkleri için Numaralama Plakalarının Montajı Numaralandırma plakaları; Beton ve galvanizli demir direklerde Madde 4.7 da özellikleri belirtilen silikon malzeme kullanılarak direk üzerine yapıģtırılacaktır. Boyalı-kaynaklı demir direklerde Madde 4.6 de MEDAŞ Numarataj İşleri Teknik Şartnamesi Sayfa 9

11 tanımlanan çivi çakma tabancası ile iki noktadan çakılacaktır. Ağaç direklerde ise iki noktadan en az 30 mm lik ağaç vidası ile vidalanacak veya normal çivi veya tabanca ile çakılacaktır. YapıĢtırma iģlemleri dıģındaki tüm montaj iģlerinde rondela (pul ) kullanılacaktır. 4.3 AG ve OG MüĢterek Direkleri ve Saha Dağıtım Kutuları için Numaralama Plakalarının Montajı Numaralama plakaları; Beton ve galvanizli demir direkler ve saha dağıtım kutularında Madde 4.7 da özellikleri belirtilen silikon malzeme kullanılarak yapıģtırılacaktır. Boyalı-kaynaklı demir direklerde Madde 4.6 de tanımlanan çivi çakma tabancası ile iki noktadan çakılacaktır. Ağaç direklerde ise iki noktadan en az 30 mm lik ağaç vidası ile vidalanacak veya normal çivi veya Madde 4.6 de tanımlanan çivi çakma tabancası ile çakılacaktır. YapıĢtırma iģlemleri dıģındaki tüm montaj iģlerinde rondela (pul) kullanılacaktır. 4.4 DM, ĠM KÖK ve Trafo binalarında OG Fider-Hücre ve AG Dağıtım Panoları ile Saha Dağıtım Kutularında Kolların ve ÇıkıĢların Numaralama Etiketlerinin Montajı Madde 3.4 e göre numaralandırılan/isimlendirilen OG Fider ve AG çıkıģlarına; ilgili leksan etiket yapıģtırılacaktır. 4.5 Elektrik Tehlike Levhası Montajı Elektrik tehlike levhaları MEDAġ tarafından yükleniciye temin edilecek ve levhaların yüklenici tarafından ilgili envanterlere montajı yapılacaktır. Elektrik tehlike levhaları montajı ilgili envanterlerin ücret pozları içerisinde değerlendirilecektir. Bu iģ için yükleniciye ayrı bir bedel ödenmeyecektir. Elektrik tehlike levhası, MüĢterek direkler, Trafo direkleri ve ENH Direklerine zeminden en az 2,5 m. yukarıya, TM, DM, KÖK, ĠM ve Trafo Binalarında ise giriģ kapılarına/duvarlarına, Elektrik dağıtım panoları ile Saha dağıtım kutularının (SDK) ön yüzüne takılacaktır. Elektrik tehlike levhası; ĠM, DM, KÖK, TR binalarında, her bir binada en az 4 er adet, elektrik dağıtım panoları, saha dağıtım kutuları (SDK), Mü terek direkler, Trafo direkleri ve ENH direklerine 1 er adet olarak takılacaktır. Elektrik Tehlike Levhası; beton direklere, elektrik dağıtım panolarına ve saha dağıtım kutularına (SDK) Madde 4.7 da özellikleri belirtilen silikon malzeme ile yapıģtırılarak montaj edilecektir. Ağaç direklere Madde 4.6 de tanımlanan çivi çakma tabancası, ağaç vidası veya minimum 30 mm lik çivi ile en az iki noktadan tespit edilerek montaj edilecektir. Boyalı kaynaklı demir direklere ve galvanizli direklere, Madde 4.6 de tanımlanan çivi çakma tabancası ile en az 2 noktadan montaj edilecektir. 4.6 Çivi Çakma Tabancası Her türlü güvenlik önlemi alınmıģ, namlusu herhangi bir yüzeye belirli bir kuvvetle bastırılmadan, ateģleme mekanizması çalıģmayan, pullu ve paslanmaz çelikten imal edilmiģ çivileri, tek tek veya seri olarak, barutlu kapsül yardsül ile çakabilen bir alettir. 4.7 Silikon YapıĢtırıcı Teknik Özellikleri Levhaların direklere montajında kullanılacak silikon, tek komponentli, solventsiz, çatlamayan, hacim kaybına uğramayan, yaģlanmaya ve UV ıģınlarına karģı dayanıklı malzemeden imal edilecek ve aģağıda ki değerlere uygun olacaktır. 1. Yoğunluk: 1,02gr/ml 2. Kabuk Bağlama süresi: Normal oda ısısında 10 dk. 3. Kopmadaki uzama oran: % Ara sertleģme süresi: 1,5mm/gün 5. Kopmadaki dayanımı: 2,3 Mpa 6. Sıcaklık dayanımı: -55 derece ile 200 derece (Celcius) MEDAŞ Numarataj İşleri Teknik Şartnamesi Sayfa 10

12 7. Devamlı sağlanabilir esneklik : % 25 (DIN 52451) 5. KOORDĠNAT, ġebeke ENVANTER BĠLGĠLERĠNĠN KONTROLÜ VE ONAYI Yüklenici; koordinat, abone ve envanter öznitelik bilgilerini, Ģartnamede belirtilen katman ve kolon yapısına göre toplayıp servara EDABĠS programına aktardığına ve EDABĠS in ilgili katmanlarına ait çalıģması gereken fonksiyonların eksiksiz halde çalıģır durumda olduğuna dair Ek-1 de belirtilen formatta bir tutanak hazırlayıp MEDAġ a teslim edecektir. MEDAġ tarafından gereken kontroller yapıldıktan sonra eğer bir aksaklık görüldü ise bu eksiklikler ayrıntılı bir Ģekilde belirtilip EK-2 de belirtilen formatta bir tutanak ile YÜKLENĠCĠ den düzeltilmesi istenecektir. 5.1 Saha Kontrolleri Projesine göre sahada yapılan numaralama iģlemi, Ġdare tarafından mahallinde kontrol edilerek uygun görülenler ve görülmeyenler için tespit tutanağı düzenlenir. Yüklenici uygun görülmeyenleri düzeltmekle yükümlüdür. Saha kontrolleri yüklenici personelleri ile birlikte refaktiyle yapılacaktır. 6 ABONELERĠN ġebeke ĠRTĠBAT VE ADRES BĠLGĠLERĠNĠN KAYIT ALTINA ALINMASI ĠĢlem 2 aģamada gerçekleģtirilecektir. 1) Abonenin elektriksel adreslemesinin yapılması 2) Abonenin coğrafi adreslemesinin yapılması 6.1 Abonenin elektriksel adreslemesinin yapılması Abone katmanın çizimi yüklenici firma tarafından ABONE+ BĠNA+ BĠNA GĠRĠġ+REKORTMAN+YOL KATMAN kombinasyonu halinde edabis program metodolojisi ile çizilerek TESĠSAT NO-SAYAÇ NO- SAYAÇ MARKA VE REKORTMAN BĠLGĠLERĠ doldurulur. 6.2 Abonenin coğrafi adreslemesinin yapılması Abonenin içinde yer aldığı binanın koordinatı bina giriģinden alınır ve ilgili kolona koordinat giriģi yapılır. 6.3 Abonenin Elektriksel ve Coğrafi Adreslemesi Ġçin ĠĢlem Basamakları a) Yüklenici abonenin koordinatını abonenin içerisinde yer aldığı binanın BĠNA GĠRĠġ noktasından DGPS ile alır. b) Yüklenici tarafından abone binalarında yer alan abone tesisat numaraları, sayaç numaraları ile sayaç markaları alınır. c) Binaya ait rekortman bilgileri alınır. d) Her binanın fotoğrafı çekilecektir. e) Yüklenici tarafından abone katmanları (abone, bina, bina giriģ, yol, rekortman) EDABĠS kurallarına uygun olarak çizilerek MEDAġ Edabise tüm topoloji fonksiyonları doğru çalıģacak biçimde kaydedilir. Bu iģlem aģamasında bina fotoğrafları bina katmanında yer alan ilgili bölüme kaydedilir. f) Yüklenici tarafından çalıģma yapılan bölgelerdeki toplanan abone tesisat numarası, sayaç numarası ve marka bilgileri MEDAġ tarafından MüĢteri Bilgi Sistemindeki ÇalıĢma yapılan bölgeye ait müģteri datalarıyla karģılaģtırılır. Tespit edilen eksiklik ve uyuģmazlıklar MEDAġ Mobil Ekip tarafından sahada MEDAŞ Numarataj İşleri Teknik Şartnamesi Sayfa 11

13 incelenir. Yüklenici tarafından olası eksik envanter toplama iģi tespit edilirse,eksiklikler listeler halinde MEDAġ yetkililerine verilir. Yüklenici bildirilen bu eksiklikleri gidermekle yükümlüdür. g) MEDAġ Mobil Ekip; yüklenici firma tarafından abone numarataj iģlemleri tamamladıktan sonra, çalıģma yapılan bölgede MüĢteri tesisat numaraları ve sayaç numaraları eģleģtirerek sayaç üzerine etiketlerini yapıģtırır. 7. NUMARATAJ ĠġLERĠ KAPSAMINDA GÖREV TANIMLARI ĠġĠN TANIMI TM, ĠM, DM, KÖK, trafo, ag box pano, SDK, direklerin ve abone binalarının koordinatlarının alınması Tüm Ģebeke envanterlerinin ve abone(sayaç nosayaçmarka), rekortman öznitelik bilgilerinin toplanması Abonelerin Ģebekeyle irtibatlandırılması Tüm numaralama plaka ve etiketlerinin ilgili envantere montajı Yüklenici tarafından alınan envanter datalarının EDABĠS e kaydedilmesi için gerekli server alt yapısının hazırlanması. ġebeke envanter datalarının EDABĠS programına ilgili fonksiyonların çalıģır halde kaydedilmesi Madde 3 te belirtilen Ģebeke envanterlerine numara verme esasına göre EDABĠS in tek tek ve toplu halde otomatik olarak envanter numarası üretmesini sağlayacak hale getirilmesi. Sisteme kaydedilen abone verilerinin MBS verileri ile karģılaģtırılıp eksikliklerin tespit edilmesi ve neticenin MEDAġ MOBĠL EKĠB e verilmesi. KarĢılaĢtırma sonucu bulunan ilgili eksikliklerin sahada tespit edilmesi Abone sayaçları üzerine abone tesisat numarası etiketlerinin yapıģtırılması EKAT belgeli yüklenici personellere çalıģma yapmaları gereken bölgelerde refakat etmek ve buralarda enerjinin açma kesme iģlemlerini gerçekleģtirmek Yüklenici tarafından numarataj iģleri yapılan bölgede montaj-demontaj, abone iģlerine ait EDABĠS güncellemelerini yapmak SORUMLU BĠRĠM YÜKLENĠCĠ YÜKLENĠCĠ YÜKLENĠCĠ YÜKLENĠCĠ MEDAġ BĠLGĠ ĠġLEM YÜKLENĠCĠ MEDAġ BĠLGĠ ĠġLEM MEDAġ BĠLGĠ ĠġLEM MEDAġ MOBĠL EKĠP MEDAġ MOBĠL EKĠP MEDAġ ARIZA YÜKLENĠCĠSĠ MEDAġ ĠġLETME 8. SON DURUM PROJESĠ ĠM, DM, KÖK, TR binalarında tek hat Ģeması, Ģebekenin tamamına ait OG Prensip Ģeması (Grup Bağlama Ģeması) dijital ortamda Ġdareye teslim edilecektir. Tek hat Ģemaları ve OG prensip Ģeması Autocad programında, koordinatlı vaziyet planları ve ĠM, DM, KÖK, trafo, direk ve saha dağıtım kutularına ait özellikler ise Mapinfo GIS programında, Raporlar Word ortamında, tablo ve listeler Excel ortamında hazırlanarak hepsi bilgisayar veya CD ortamında Ġdare ye teslim edilecektir. MEDAŞ Numarataj İşleri Teknik Şartnamesi Sayfa 12

14 9. YÜKLENĠCĠ TEMSĠLCĠSĠ VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ TEDBĠRLERĠ Yüklenici temsilcisi bu SözleĢme kapsamındaki Yüklenicinin tüm sorumluluklarının yerine getirilmesinden sorumludur. Yüklenici hazırlayıp ġirkete onaylatacağı organizasyon Ģemasında belirttiği mühendis ve sorumluları belirlenen yerlerde bulunmasını ve görev yapmasını sağlamakla yükümlüdür. Yüklenici Temsilcisi 7 gün 24 saat ġirket tarafından ulaģılabilir ve ekibini yönetebilir olacaktır. Yüklenici temsilcisi için Elektrik veya Elektrik-Elektronik Mühendislik bilim dallarından mezun olma Ģartı aranacaktır. Yüklenici çalıģtırdığı personel, iģ, Ġdare ve üçüncü Ģahıslarla ilgili iģ güvenliği ve iģçi sağlığı ile ilgili her türlü tedbiri almakla yükümlüdür. Yüklenici iģ güvenliği konularını takip edecek iģ güvenliği sorumlusu bulundurmakla yükümlüdür. Yüklenici enerji altında çalıģma yapacağı alanlar için en az 2 EKAT belgeli personel bulunduracaktır. EKAT belgeli personellerde elektrik dağıtım iģlerinde en az 3 yıl çalıģma Ģartı aranacaktır. Ayrıca yüklenici firma iģ güvenliği sorumlusu yüklenici personellerinin iģ güvenliği çerçevesinde çalıģmasını sağlayacak ve belirli periyotlarda denetleme yaparak sonuçları MEDAġ a bildirecektir. Yüklenici iģ güvenliği ile ilgili her türlü önlemi alacak, gerekiyorsa elektriğin kesilmesi talebinde bulunacaktır. EKAT belgeli personellerin girmesi gereken alanlarda çalıģmalar MEDAġ arıza bakım yüklenici personelleri refakatinde yapılacaktır. Enerji kesilmesi gereken durumlarda; enerji kesilecek olan bölge ile ilgili enerji kesintisi programını MEDAġ iģletme yapacaktır. 3. ġâhısa ait bölgelerde envanter bilgisi toplama iģi arıza yüklencisi ve ilgili 3. ġahıs sorumluları refakatinde yapılacaktır. 9.1 Ekat Belgeli Personeller Tarafından Yapılması Gereken ĠĢler Koordinatı alınacak ve döküm bilgilerinin toplanacağı noktalar Trafo binaları Direk tipi trafolar Kök binaları Dağıtım merkezleri Ġndirici merkezler Trafo merkezleri MüĢteri bina (OG) Levha ve numarataj plakalarının montaj yapılacağı yerler Trafo binaları Direk tipi trafolar Kök binaları Dağıtım merkezleri Ġndirici merkezler Trafo merkezleri MüĢteri bina (OG) 9.2 Ekat Belgesine Sahip Omayan Personeller Tarafından Yapılabilecek ĠĢler Koordinatı alınacak ve döküm bilgilerinin toplanacağı noktalar Tüm direkler Ag box pano Saha dağıtım kutuları MüĢteri (AG) MüĢteri bina (AG) Rekortman Levha ve numarataj plakalarının montaj yapılacağı yerler Tüm direkler Ag box pano Saha dağıtım kutuları MüĢteri (AG) MüĢteri bina (AG) 10. EĞĠTĠM Yüklenici firmada bulunan personellerin tamamı MEDAġ tarafından iģ güvenliği ve EDABĠS programı eğitimine tabii tutulacaktır. Yüklenici firmada iģe baģlayan her yeni personele MEDAġ tarafından iģe baģlamadan önce 5 günlük iģ güvenliği ve EDABĠS eğitimi verilecektir. MEDAŞ Numarataj İşleri Teknik Şartnamesi Sayfa 13

15 Ayrıca yüklenici firma iģ güvenliği sorumlusu; personellere gerekli her türlü iģ güvenliği eğitimlerini verecektir. MEDAġ ve ĠĢ Güvenliği sorumlusu tarafından eğitim verilmemiģ personeller numarataj iģleri kapsamında çalıģamayacaktır. 11. GĠZLĠLĠK Ġdare ile Yüklenicinin görevlendirdiği elemanlar tarafından; Ġdare elemanlarınca açıklanan her türlü bilgi, iģ, ticari sır ya da diğer yasal korumaya konu olmasa bile diğer her türlü yenilik ve aramızdaki ticari iliģki esnasında, yazılı veya sözlü yoldan öğrenilecek tüm ticari, mali, teknik bilgiler, abonelik (abone adı, soyadı, semt ve Ģehir bilgisi vb.) ve konuģma bilgileri, bu sözleģme konusu ve taraflar arasındaki iģ iliģkisi gizli bilgi olarak kabul edilir. Bu gizli bilgi; Gizlilik içinde korunacak, Üçüncü kiģilere ne suretle olursa olsun verilmeyecek ve/veya alenileģtirilmeyecek, Doğrudan yâda dolayı olarak taraflar arasındaki ticari iliģkinin amaçları dıģında kullanılmayacaktır. Yüklenici Ġdare nin gizli bilgilerini korumakla yükümlüdür. Ancak zorunlu hallerde ve iģi gereği bu bilgiyi öğrenmesi gereken Yükleniciye bağlı olarak çalıģan diğer kiģilere Ġdare nin yazılı onayını almak suretiyle ve bilginin gizliliği hususunda gerekli uyarı yapılması kaydıyla verebilecektir. SözleĢme tarihinden sonra iģten ayrılmıģ olsalar dahi Yüklenici elemanları ve bağlı olarak çalıģan diğer kiģiler gizlilikle ilgili yükümlülüklere aykırı davranmayacaktır. Böyle davranmaları halinde doğrudan Yüklenici sorumlu olacaktır. ĠĢin bitiminde iģle ilgili Yüklenicide bulunan tüm bilgiler, yüklenici tarafından imha edilecektir. Gizlilikle ilgili hususlarda gereğinin yerine getirilmemesi halinde, Ġdare sözleģmeyi fesh etmeye Yetkilidir. MEDAŞ Numarataj İşleri Teknik Şartnamesi Sayfa 14

16 12 NUMARATAJ ĠġLERĠNĠN ÜCRETLENDĠRĠLMESĠ Numarataj iģlerinin ücretlenmesinde aģağıda belirtilen numarataj fiyat cetvelindeki pozlar dikkate alınacaktır. MEDAŞ Numarataj İşleri Teknik Şartnamesi Sayfa 15

17 13. EKLER EK 1: ġartname ve Yönetmelikler EK 2: Numarataj ĠĢleri Aylık ĠĢ Planı EK 3: EDABĠS Katman Kolon Yapısı EK 4: Uygulanacak Cezalar EK 5: ĠĢ Güvenliği Malzeme Listesi EK 6: Giyim Malzemeleri Listesi EK 7: Kısmi ĠĢ Bitim Tutanağı EK 8: Kısmi ĠĢ Bitim Onay Tutanağı MEDAŞ Numarataj İşleri Teknik Şartnamesi Sayfa 16

18 EK: 1 Şartname ve Yönetmelikler a) Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, b) Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, c) Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Teknik ġartnamesi, d) Elektrik Dağıtım Tesisleri Teknik Bakım Talimatı, e) Kırsal Dağıtım Tesisleri YG (OG) Dağıtım Hatları Teknik ġartnameleri, f) Elektrik Dağıtım ġebekeleri Enerji Kabloları Montaj (Uygulama) Usul ve Esasları, g) ĠĢ güvenliği ve ĠĢçi Sağlığı ile Ġlgili Mevzuatı, h) 4628 Sayılı Kanuna ve E.P.D.K. tarafından yayımlanan yönetmelik ve ikincil mevzuatı, i) ġirket Tarafından Uygulanan Yönetmelik, Yönerge, Talimat, Teknik ġartnameler, j) Diğer Teknik ve Özel ġartnameler ve Mevcut Mevzuata, Fen ve Sanat Kuralları, k) Enerji Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmelik ve ikincil mevzuatı, l) Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği, MEDAŞ Numarataj İşleri Teknik Şartnamesi Sayfa 17

19 EK:2 AYLIK İŞ PLANI MEDAŞ Numarataj İşleri Teknik Şartnamesi Sayfa 18

20 EK: 4 UYGULANACAK CEZALAR 1. ĠĢ yerinde YÜKLENĠCĠ Temsilcisi ve/veya mühendisin bulundurulmadığı her 3 gün için 1000 TL günlük ceza kesilir ve ceza gelir olarak kaydedilir. Bu sürenin bir yıl içerisinde sürekli veya kesintili toplam 10 (on) günü geçmesi halinde, ġġrket sözleģmeyi fesh etmeye yetkilidir. 2. Planlanan iģlerin eksik gelmesi ay sonunda aģağıdaki Ģekilde değerlendirilecektir; a. Planlanan iģlerin %20 nin üzerinde eksik olarak gelmesi halinde hak ediģ ödemesi yapılmayacaktır. b. Planlanan iģlerin 3 hakediģ dönemi üstüste %20 nin üzerinde eksik olarak gelmesi halinde ġġrket tek taraflı olarak sözleģmeyi feshetmekle yetkilidir. 3. Tam yapılan iģlerin hakediģ tutarı ödendiğinden dolayı planlanan iģlere göre her hakediģ döneminde teslim edilen hatalı iģlere göre cezalar aģağıdaki gibidir. a. Planlanan iģlerin %5 ve %10 arasında hatalı olarak gelmesi halinde hak ediģ tutarının %5 i oranında ceza olarak yansıtılır. b. Planlanan iģlerin %10 ve %20 arasında hatalı olarak gelmesi halinde hak ediģ tutarının %10 u oranında ceza olarak yansıtılır. c. Planlanan iģlerin %20 nin üzerinde hatalı olarak gelmesi halinde hak ediģ tutarının %50 si oranında ceza olarak yansıtılır. d. Planlanan iģlerin 3 hakediģ dönemi üstüste %20 nin üzerinde hatalı olarak gelmesi halinde ġġrket tek taraflı olarak sözleģmeyi feshetmekle yetkilidir. 4. ĠĢ güvenliği ve koruyucu malzemeleri ile iģin yapımı için ihtiyaç olan malzemelerin tamamının / bir kısmının eksik olduğunun veya malzemelerin ġġrket in belirlediği Ģartlara ve standartlara uygun evsafta olmadığının tespit edilmesi halinde her bir tespit için 3000 TL ceza kesilir ve ceza gelir olarak kaydedilir. Bu malzemelerin ikinci kez kullanılmadığının tespiti halinde bu ceza 2 kat olarak uygulanır ve ilgili personelin iģ akdi fesh edilir. 5. Bu sözleģme kapsamında çalıģtırılan YÜKLENĠCĠ elemanları ve araçlarının görevli olduğu süre içerisinde üçüncü Ģahıs veya müģterilerden herhangi bir menfaat sağladığı veya SözleĢme kapsamındaki iģ dıģında özel iģ yaptığının tespit edilmesi halinde, TL ceza kesilir ve ceza gelir olarak kaydedilir. 6. Yürürlükteki 6446 Sayılı Enerji Piyasası Kanunu ve bu kanuna bağlı olarak yayımlanan yönetmelik ve ikincil mevzuattan dolayı ġġrket e rucu edilen cezalar YÜKLENĠCĠ den kaynaklandı ise bu cezalar aynen YÜKLENĠCĠ nin hakediģlerinden mahsup edilir. MEDAŞ Numarataj İşleri Teknik Şartnamesi Sayfa 19

21 EK: 5 İŞ GÜVENLİĞİ MALZEME LİSTESİ No AG - Malzeme Listesi 1 AG ĠZOLE ELDĠVEN 2 MEKANĠK Ġġ ELDĠVENĠ 3 BARET 4 GÖZLÜK 5 EMNĠTYET KEMERĠ 6 EL FENERĠ 7 YAĞMURLUK 8 KKD ÇANTA 9 Ġġ AYAKKABISI 10 Ġġ ELBĠSESĠ No OG - Malzeme Listesi 1 AG ELDĠVEN 2 YG ELDĠVEN 3 YG ÇĠZME 4 MEKANĠK Ġġ ELDĠVENĠ 5 BARET 6 GÖZLÜK 7 YÜZ VĠZÖRÜ 8 EMNĠYET KEMERĠ 9 YAĞMURLUK 10 EL FENERĠ 11 KĠLĠT+ĠSĠMLĠK 12 KKD ÇANTA 13 AYAKÇAK 14 BIÇAKLI SĠGORTA ELCĠĞĠ 15 ĠZOLE HALI 16 ĠZOLE TABURE 17 YG DEDEKTÖRÜ 18 AG DEDEKTÖRÜ 19 BETON DĠREK MERDĠVENĠ 20 UYARI LEVHALARI 21 LENTELEME HALAT VE ÇATALLARI 22 ĠLK YARDIM ÇANTASI (araç) 23 YANGIN TÜPÜ (araç) 24 Ġġ AYAKKABISI 25 Ġġ ELBĠSESĠ (ARKA DAYANIKLI KIYAFET) MEDAŞ Numarataj İşleri Teknik Şartnamesi Sayfa 20

22 EK: 6 Giyim Malzemeleri listesi CEKET* GÖMLEK* PANTOLON * ALTI KAUÇUK ĠZOLELĠ Ġġ AYAKKABISI ALTI KAUÇUK ĠZOLELĠ BOT LASTĠK ÇĠZME YAĞMURLUK YÜN ELDĠVEN YÜN ĠÇ ÇAMAġIR (ALT-ÜST) ÇORAP KIŞLIK YAZLIK NOT: Yazlık kapsamda alınan iģçi koruyucu giyimlerde iģ elbisesi ( tulum ) ve gömlek verilmekte olup, kıģlık giysiler ile eģdeğer fiyattadır. Not: (*) standartlarındaki elektrik arkı termal koruma testinden geçmiģ olması gerekmektedir. MEDAŞ Numarataj İşleri Teknik Şartnamesi Sayfa 21

23 Meram Elektrik Dağıtım A.ġ Genel Müdürlüğü ġebeke Yönetim Müdürlüğü Koordinat ve Etüt Halı Hazır Projelerin Kısmı ĠĢ Bitim Tutanağı (EK-7) MERAM ELEKTRĠK DAĞITIM A.ġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ NE.. /.. / 20.. KOORDĠNAT VE ETÜT HALI HAZIR PROJELERĠNĠN/ABONE BĠLGĠLERĠNĠN KISMI Ġġ BĠTĠM TUTANAĞI Bölge Adı:.. Numaralandırma iģi itibari ile TM Adı:../Fider Adı:..Ġlçe/Belde/Köy/Mahalle:. üzerindeki Envanterin Koordinat ve Etüt Halı Hazır bilgilerinin / Abone bilgilerinin veri toplama iģi ; Numaralandırma Plakaları ve Tehlike levhaları nın Ģebeke envanteri üzerine montaj iģleri MEDAġ NUMARATAJ ĠġLERĠ TEKNĠK ġartnamesġ nde belirtilen esaslara uygun olarak tamamlanmıģ olup ; tüm veriler server a EDABĠS proğramına aktarılmıģtır. Gerekli kontrollerin MEDAġ tarafından yapılıp tarafımıza dönüģ yapılması. Gereğini arz ederiz. MEDAġ ĠĢletme Müdürlüğü Yüklenici Firma MEDAŞ Numarataj İşleri Teknik Şartnamesi Sayfa 22

24 Meram Elektrik Dağıtım A.ġ Genel Müdürlüğü ġebeke Yönetim Müdürlüğü Koordinat ve Etüt Halı Hazır Projelerin Kısmı ĠĢ Bitim Onay Tutanağı (EK-8). ;.. /.. / 2013 KOORDĠNAT VE ETÜT HALI HAZIR PROJELERĠNĠN/ABONE BĠLGĠLERĠNĠN KISMĠ Ġġ BĠTĠM ONAY TUTANAĞI Teslim edilmiģ olan trafo bölgeleri ekinde yer alan trafo bölgeleri üzerindeki Envanterin Koordinat ve Etüt Hali Hazır bilgilerinin / Abone bilgilerinin veri toplama iģi ;verilerin EDABĠS teki durumu, Numaralandırma Plakaları ve Tehlike levhaları nın Ģebeke envanterine montaj iģleri üzerine gerekli kontroller yapılmıģtır. MEDAġ NUMARATAJ ĠġLERĠ TEKNĠK ġartnamesġ gereğince Ek te belirtilmiģ olan hataların düzeltilip tarafımıza sunulması. Gereğini rica ederiz. MEDAġ ġebeke YÖNETĠM MD. MEDAŞ Numarataj İşleri Teknik Şartnamesi Sayfa 23

MERAM ELEKTRĠK DAĞITIM A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. NUMARATAJ ĠġLERĠ. MÜġTERĠLERĠN DAĞITIM ġebekesġne BAĞLANMASI. TEKNĠK ġartnamesġ

MERAM ELEKTRĠK DAĞITIM A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. NUMARATAJ ĠġLERĠ. MÜġTERĠLERĠN DAĞITIM ġebekesġne BAĞLANMASI. TEKNĠK ġartnamesġ MERAM ELEKTRĠK DAĞITIM A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NUMARATAJ ĠġLERĠ MÜġTERĠLERĠN DAĞITIM ġebekesġne BAĞLANMASI TEKNĠK ġartnamesġ 02.08.2013 1 / 24 ĠÇĠNDEKĠLER 1. ĠġĠN KONUSU VE KAPSAMI 2. TANIMLAR 3. YÜKLENĠCĠNĠN

Detaylı

ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİNİN NUMARALAMA İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİNİN NUMARALAMA İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ T E D A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİNİN NUMARALAMA İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ SİSTEM İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAYIS.2007 TEDAŞ Yönetim Kurulu nun 30.04.2007

Detaylı

Sınırlı Sorumlu Şirnak-73 Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi ( Şırnak Küçük Sanayi Sitesi ) YG AG Elektrik Şebekesi Alt Yapısının. Geliştirilmesi.

Sınırlı Sorumlu Şirnak-73 Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi ( Şırnak Küçük Sanayi Sitesi ) YG AG Elektrik Şebekesi Alt Yapısının. Geliştirilmesi. TR2 MİKTAR a) Malzeme ve montaj Sınırlı Sorumlu Şirnak-73 Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi ( Şırnak Küçük Sanayi Sitesi ) YG AG Elektrik Şebekesi Alt Yapısının Geliştirilmesi Sınırlı Sorumlu Şirnak-73

Detaylı

İZMİR KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI HİZMET TARİFESİ

İZMİR KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI HİZMET TARİFESİ İZMİR KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI HİZMET TARİFESİ İMAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BEDELLERİ NO HĠZMET AÇIKLAMASI BĠRĠMĠ ALINACAK ÜCRET 1 Ġmar Durumu Belgesi Hazırlama 250,00 TL 2 Numarataj

Detaylı

RES ELEKTRIK PROJELENDIRME SÜREÇLERI O Z A N B A S K A N O Z A N. B A S K A N @ K E S I R. C O M. T R + 9 0 ( 5 3 9 ) 7 8 5 9 7 1 4

RES ELEKTRIK PROJELENDIRME SÜREÇLERI O Z A N B A S K A N O Z A N. B A S K A N @ K E S I R. C O M. T R + 9 0 ( 5 3 9 ) 7 8 5 9 7 1 4 RES ELEKTRIK PROJELENDIRME SÜREÇLERI O Z A N B A S K A N O Z A N. B A S K A N @ K E S I R. C O M. T R + 9 0 ( 5 3 9 ) 7 8 5 9 7 1 4 ÖZET Önbilgi Projelendirmeye Bakış Elektriksel Tasarım Ön-Hazırlık Enterkonnekte

Detaylı

ELEKTRĠK TESĠSLERĠNDE DOLAYLI DOKUNMAYA KARġI TOPRAKLAMA

ELEKTRĠK TESĠSLERĠNDE DOLAYLI DOKUNMAYA KARġI TOPRAKLAMA ELEKTRĠK TESĠSLERĠNDE DOLAYLI DOKUNMAYA KARġI TOPRAKLAMA Hazırlayan : Y.Müh. Ġsa ĠLĠSU Ġ.T.Ü. Elektrik-Elektronik Fakültesi Emekli Ögr. Görevlisi Ġ.Ġlisu 1 Ġnsan iç direnci dokunma gerilimine olduğu kadar,

Detaylı

ORTA ve ALÇAK GERĠLĠM TESĠSLERĠ ĠġLETME SORUMLULUĞU VE BAKIM HĠZMETLERĠ TEKNĠK ġartnamesġ (2012 yılı)

ORTA ve ALÇAK GERĠLĠM TESĠSLERĠ ĠġLETME SORUMLULUĞU VE BAKIM HĠZMETLERĠ TEKNĠK ġartnamesġ (2012 yılı) ORTA ve ALÇAK GERĠLĠM TESĠSLERĠ ĠġLETME SORUMLULUĞU VE BAKIM HĠZMETLERĠ TEKNĠK ġartnamesġ (2012 yılı) Madde 1) TANIMLAR : a. ĠĢin Tanımı : İş, Afyonkarahisar Merkezde bulunan, Afyon Kocatepe Üniversitesine

Detaylı

MERAM ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ M. SALİH İŞERİ KONYA İŞLETME MÜDÜRÜ 11/02/09

MERAM ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ M. SALİH İŞERİ KONYA İŞLETME MÜDÜRÜ 11/02/09 MERAM ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ M. SALİH İŞERİ KONYA İŞLETME MÜDÜRÜ MERAM ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 1 Genel Müdürlüğümüz 17 Ağustos 1995 yılından bu yana

Detaylı

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ELEKTRİK BAĞLAMA ESASLARI

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ELEKTRİK BAĞLAMA ESASLARI 1 TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ELEKTRİK BAĞLAMA ESASLARI (TOSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik veya yeniden düzenleme yapma hakkını saklı tutar)

Detaylı

ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSELTĠCĠLĠ PLATFORM. TEKNĠK ġartname DĠĞER HUSUSLAR

ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSELTĠCĠLĠ PLATFORM. TEKNĠK ġartname DĠĞER HUSUSLAR .. ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSELTĠCĠLĠ PLATFORM TEKNĠK ġartname I. KONU II. KAPSAM III. ISTENEN ÖZELLIKLER IV. NAKLİYE V. MUAYENE VE KONTROL VI. GARANTİ DĠĞER HUSUSLAR I. KAPSAM II. TEKLİF EKİNDE VERİLECEK

Detaylı

Olgun SAKARYA EMO Enerji Birim Koordinatörü. 13 Haziran 2012 / ANKARA

Olgun SAKARYA EMO Enerji Birim Koordinatörü. 13 Haziran 2012 / ANKARA Olgun SAKARYA EMO Enerji Birim Koordinatörü 13 Haziran 2012 / ANKARA Enerji Verimliliği; Üretimimizde, Konforumuzda, İş gücümüzde, herhangi bir azalma olmadan daha az enerji kullanmaktır. SUNU ĠÇERĠĞĠ

Detaylı

MEDAġ MERAM ELEKTRĠK DAĞITIM ANONĠM ġġrketġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MEDAġ MERAM ELEKTRĠK DAĞITIM ANONĠM ġġrketġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEDAġ MERAM ELEKTRĠK DAĞITIM ANONĠM ġġrketġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORTA GERĠLĠM (OG) ALÇAK GERĠLĠM (AG) ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekelerġnġn ARIZA ONARIM BAKIM ĠġLERĠ ÖZEL ġartnamesġ SĠSTEM ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ KASIM

Detaylı

Ölçüm Yapan Personel: Adı Soyadı : Ünvanı : Ġmza : Yetkili Kuruluş: Adı : KaĢe :

Ölçüm Yapan Personel: Adı Soyadı : Ünvanı : Ġmza : Yetkili Kuruluş: Adı : KaĢe : Ġstasyon No : Ġstasyon Adı : Ġstasyon Adresi : Koordinatlar : ÖLÇÜM DEĞERLERİ FORMU Ek-1 Anten Sektör Antene Olan Uzaklık (m) Ölçülen Manyetik Alan ġiddeti (A/m) Ölçülen Elektrik Alan ġiddeti (V/m) Tek

Detaylı

ÇTSO KONGRE MERKEZİ VE HİZMET BİNASI ELEKTRİK TESİSATI YAPIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

ÇTSO KONGRE MERKEZİ VE HİZMET BİNASI ELEKTRİK TESİSATI YAPIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ ÇTSO KONGRE MERKEZİ VE HİZMET BİNASI ELEKTRİK TESİSATI YAPIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yaptırılmakta olan Odamıza tahsisli OSB ndeki arsa üzerinde Kaba ĠnĢaatı

Detaylı

Ruhsat Harcı (2015 yılı için Jeotermal kaynak iģletme harç miktarı; 7.028,45 TL., mineralli su iģletme ruhsat harç miktarı 3.514,25 TL.

Ruhsat Harcı (2015 yılı için Jeotermal kaynak iģletme harç miktarı; 7.028,45 TL., mineralli su iģletme ruhsat harç miktarı 3.514,25 TL. JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MĠNERALLĠ SULAR ARAMA RUHSATI MÜRACAATI Talep sahibince 1/25000 ölçekli pafta adı ve altı derecelik dilim esas alınarak yedi basamaklı koordinat sistemine göre yirmi noktayı ve

Detaylı

Otomatik Tekrar Kapamalı Kesici. (Recloser)

Otomatik Tekrar Kapamalı Kesici. (Recloser) Otomatik Tekrar Kapamalı Kesici (Recloser) Üç kutuplu iki konumlu (açık - kapalı) Anahtarlama (kesme - kapama) vakum ortamında (vacuum interrupter) da hızlı tekrar kapamaya uygun tasarlanmıştır. Kesiciye

Detaylı

ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA GÜVENLİK. Elektrik tesisat kontrolleri

ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA GÜVENLİK. Elektrik tesisat kontrolleri ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA GÜVENLİK Elektrik tesisat kontrolleri 1 Topraklama ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMALAR YÖNETMELİĞİ (R.G. 21.08.2001 24500) ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Alçak Gerilim Tesislerinde Topraklama Topraklama

Detaylı

.. ALT YÜKLENICI POLITIKASI

.. ALT YÜKLENICI POLITIKASI .. ALT YÜKLENICI. POLITIKASI. FUV Mühendislik, alt yüklenicilik hizmeti alması gereken durumlarda kendi çalışma prensiplerini paylaşan firmaları tercih eder. Alt yüklenici firma seçimi, kalite yönetim

Detaylı

Hakkımızda. Böylece Aydem, Türkiye nin ilk lisanslı özel sektör elektrik dağıtım ve perakende satış şirketi olarak faaliyetlerine başlamıştır.

Hakkımızda. Böylece Aydem, Türkiye nin ilk lisanslı özel sektör elektrik dağıtım ve perakende satış şirketi olarak faaliyetlerine başlamıştır. Hakkımızda İlgili yasal düzenlemeler, sözleşme ve lisans hükümleri doğrultusunda 15.08.2008 tarihi itibariyle Aydın, Denizli ve Muğla elektrik dağıtım bölgesi Aydem e devredilmiştir. Böylece Aydem, Türkiye

Detaylı

Tesisinizde yapılan ölçüm ve değerlendirmeler sonucu ekteki Elektrik İç Tesisat Muayene Raporu düzenlenmiştir.

Tesisinizde yapılan ölçüm ve değerlendirmeler sonucu ekteki Elektrik İç Tesisat Muayene Raporu düzenlenmiştir. United Industrial Management and Engineering Services 0216 452 89 56-0262 751 45 25 Tarih : Sayı : Konu : Elektrik İç Tesisat Muayene Raporu FİRMA: Sayın, Tesisinizde yapılan ölçüm ve değerlendirmeler

Detaylı

SEPETÇĠ REHABĠLĠTASYON-KIZILĠNLER VE ERENKÖY AĞAÇLANDIRMA PROJE SAHALARINDA ĠġÇĠ GÜCÜ ĠLE FĠDAN BAKIMI

SEPETÇĠ REHABĠLĠTASYON-KIZILĠNLER VE ERENKÖY AĞAÇLANDIRMA PROJE SAHALARINDA ĠġÇĠ GÜCÜ ĠLE FĠDAN BAKIMI İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Çevre Ve Orman Bakanlığı Eskişehir İl Çevre Ve Orman Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Ağaçlandırma Proje Sahalarında İşçi Gücü İle Fidan Bakımı Hizmeti Alınacaktır

Detaylı

TESĠS YAPIM ĠġLERĠ ÖZEL ġartnamesġ

TESĠS YAPIM ĠġLERĠ ÖZEL ġartnamesġ TESĠS YAPIM ĠġLERĠ ÖZEL ġartnamesġ ĠÇĠNDEKĠLER 1. KONU... 2 2. KAPSAM... 2 3. ĠġE BAġLAMA, YER TESLĠMĠ, ĠġĠN SÜRESĠ VE Ġġ PROGRAMI... 2 4. GENEL HUSUSLAR... 2 5. KULLANILACAK MALZEMELERE AĠT HUSUSLAR...

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞINA. Ek : Elektrik Tesislerinin Proje Onayı ve Kabul İşlemlerine Ait Yetkilendirmeler

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞINA. Ek : Elektrik Tesislerinin Proje Onayı ve Kabul İşlemlerine Ait Yetkilendirmeler Evrak Tarih ve Sayısı: 07/03/2016-E.8048 T.C. *BEA546DTN* TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Proje Ve Tesis Dairesi Başkanlığı (Yatırım ve Mevzuat Müdürlüğü) Sayı : 64541391-824.99

Detaylı

ELEKTRĠK TESĠSLERĠ ĠZOLASYON YAPIM ĠġĠ ÖZEL ġartnamesġ

ELEKTRĠK TESĠSLERĠ ĠZOLASYON YAPIM ĠġĠ ÖZEL ġartnamesġ ELEKTRĠK TESĠSLERĠ ĠZOLASYON YAPIM ĠġĠ ÖZEL ġartnamesġ ĠÇĠNDEKĠLER 1. KONU... 2 2. KAPSAM... 2 3. ĠġE BAġLAMA, YER TESLĠMĠ, ĠġĠN SÜRESĠ VE Ġġ PROGRAMI... 2 4. GENEL HUSUSLAR... 2 5. KULLANILACAK MALZEMELERE

Detaylı

Isı ile emk elde etmek

Isı ile emk elde etmek ELEKTRİK ÜRETİMİ Isı ile emk elde etmek İki farklı iletkenin birer uçları birbirine kaynak edilir ya da sıkıca birbirine bağlanır. boşta kalan uçlarına hassas bir voltmetre bağlanır ve birleştirdiğimiz

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

154 kv 154 kv. 10 kv. 0.4 kv. 0.4 kv. ENTERKONNEKTE 380 kv 380 kv. YÜKSEK GERĠLĠM ġebekesġ TRF. MERKEZĠ ENDÜSTRĠYEL TÜK. ORTA GERĠLĠM ġebekesġ

154 kv 154 kv. 10 kv. 0.4 kv. 0.4 kv. ENTERKONNEKTE 380 kv 380 kv. YÜKSEK GERĠLĠM ġebekesġ TRF. MERKEZĠ ENDÜSTRĠYEL TÜK. ORTA GERĠLĠM ġebekesġ ENTERKONNEKTE 380 kv 380 kv 154 kv YÜKSEK GERĠLĠM ġebekesġ 154 kv 154 kv TRF. MERKEZĠ 10 kv 34.5 kv ENDÜSTRĠYEL TÜK. DAĞITIM ġebekesġ ORTA GERĠLĠM ġebekesġ KABLOLU 0.4 kv TRAFO POSTASI 0.4 kv BESLEME ALÇAK

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BERGAMA DR.FARUK ĠLKER DEVLET HASTANESĠ BAġTABĠPLĠĞĠ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BERGAMA DR.FARUK ĠLKER DEVLET HASTANESĠ BAġTABĠPLĠĞĠ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BERGAMA DR.FARUK ĠLKER DEVLET HASTANESĠ BAġTABĠPLĠĞĠ SIVILAŞTIRILMIŞ DOGAL GAZ (LNG) ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ: 1. Konu : Bergama Dr. Faruk ĠLKER Devlet Hastanesi inde yakıt olarak

Detaylı

biz kimiz. Simtes / Ostim

biz kimiz. Simtes / Ostim biz kimiz. Simtes Elektrik olarak bizler; enerji iletimi, dağıtımı ve kontrolu konularında şirketinizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak üzere hizmet vermekteyiz. 1975 yılından günümüze kadar Simtes,

Detaylı

ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ III. TARİFLER TARİFLER

ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ III. TARİFLER TARİFLER ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ Mevcut Durum III. TARİFLER TARİFLER Madde 3 - a}tesislere ve şebekelere dair tarifler a.6 - ( Değişik ifade: RG 30/11/1995-22479) Yapı Bağlantı Hattı (Besleme Hattı, İrtibat

Detaylı

ENERJĠ ETÜ DÜ RAPORU. Hazırlayanlar 4

ENERJĠ ETÜ DÜ RAPORU. Hazırlayanlar 4 LOGO 1... 2. 3 ENERJĠ ETÜ DÜ RAPORU Hazırlayanlar 4 Adı Soyadı Sertifika No... 5 1 2 3 4 5 Raporu hazırlayan kuruluģun logosu yer alacaktır. Raporu hazırlayan kuruluģun adı veya ünvanı yazılacaktır. Enerji

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 TERFİ MERKEZİ PROJE YAPIM TEKNİK ŞARTNAMESİ... 2. 1.1 Genel... 2

İÇİNDEKİLER 1 TERFİ MERKEZİ PROJE YAPIM TEKNİK ŞARTNAMESİ... 2. 1.1 Genel... 2 İÇİNDEKİLER 1 TERFİ MERKEZİ PROJE YAPIM TEKNİK ŞARTNAMESİ... 2 1.1 Genel... 2 1.2 Pompa İstasyonları Ön Raporlarının Hazırlanmasında Yapılacak Çalışmalar... 2 1.2.1 Jeoteknik Etütler... 2 1.2.2 Harita

Detaylı

ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNEMESİ

ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNEMESİ ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNEMESİ 1 GENEL 1.1 Alçak Gerilim elektrik panoları montaj edilecek yere uygun, çalışma şartlarına göre izolasyon seviyesi sağlanmış, kısa devre şartlarına elektriksel

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ. SSP900 Sosyal Sorumluluk Projesi Genel Sınav Raporu

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ. SSP900 Sosyal Sorumluluk Projesi Genel Sınav Raporu T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ SSP900 Sosyal Sorumluluk Projesi Genel Sınav Raporu ZONGULDAK 2015 ÖNCE EMNİYET SSP900 SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ GENEL SINAV RAPORU Yöneten: Yrd. Doç.

Detaylı

T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Bilgi Ġşlem Dairesi Başkanlığı. Sayı : B.18.0.BĠD.0.03.010.06 20/06/2008 Konu : Coğrafi Bilgi Sistemi ÇalıĢmaları

T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Bilgi Ġşlem Dairesi Başkanlığı. Sayı : B.18.0.BĠD.0.03.010.06 20/06/2008 Konu : Coğrafi Bilgi Sistemi ÇalıĢmaları Sayfa : 1 / 5 Sayı : B.18.0.BĠD.0.03.010.06 20/06/2008 Konu : Coğrafi Bilgi Sistemi ÇalıĢmaları GENELGE 2008/7 Bakanlığımız, ilgili kanunların vermiģ olduğu görev ve yetkileri yerine getirme safhasında,

Detaylı

ZAYIF AKIM TESİSLERİ VE ELEKTRİK TESİSAT PROJELERİ

ZAYIF AKIM TESİSLERİ VE ELEKTRİK TESİSAT PROJELERİ ZAYIF AKIM TESİSLERİ VE ELEKTRİK TESİSAT PROJELERİ Dersin Modülleri İç Tesisat Döşeme Teknikleri Çağırma Tesisatları Güvenlik Tesisatları Haberleşme ve Bildirim Tesisatları Zayıf Akım Tesisatı Arıza Tespiti

Detaylı

Elektrik İş Güvenliği ve Mevzuatı

Elektrik İş Güvenliği ve Mevzuatı Elektrik İş Güvenliği ve Mevzuatı TOPRAKLAMA 2017-2018 Güz Dönemi Topraklama Topraklama işletme akımı devresinin bir noktasının veya bir tesisin akım taşımayan iletken kısımları ile toprak arasında iletken

Detaylı

Ġġ ÜNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM EMĠR ALACAĞI MAKAM. Ġġ/GÖREV KISA TANIMI. Ġġ ÇIKTISI BĠLGĠ KAYNAKLARI. ĠLETĠġĠM ĠÇERĠSĠNDE OLUNAN BĠRĠMLER

Ġġ ÜNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM EMĠR ALACAĞI MAKAM. Ġġ/GÖREV KISA TANIMI. Ġġ ÇIKTISI BĠLGĠ KAYNAKLARI. ĠLETĠġĠM ĠÇERĠSĠNDE OLUNAN BĠRĠMLER DAĠRE BAġKANI Yapı ĠĢleri ve Teknik Rektörlük Rektör, Rektör Yardımcıları ve Genel Sekreter Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı nın en üst yöneticisi, temsilcisi, harcama yetkilisidir. Dairede çalıģan

Detaylı

AG DAĞITIM PANO VE MALZEMELERİ

AG DAĞITIM PANO VE MALZEMELERİ AG DAĞITIM PANO VE MALZEMELERİ Ana dağıtım panosu ile tesisin enerjisi tek bir panodan kontrol edilebilir. Fabrika, atölye ve iş yerlerinde elektrik enerjisinin ana dağıtımının yapıldığı panolardır. Trafosuz

Detaylı

T.C BARTIN il ÖZEL idaresi Plan Proje inşaat ve Yatırım Müdürlüğü

T.C BARTIN il ÖZEL idaresi Plan Proje inşaat ve Yatırım Müdürlüğü T.C BARTIN il ÖZEL idaresi Plan Proje inşaat ve Yatırım Müdürlüğü TEKliF MEKTUBU TARiH 14.03.2016 SAYı TEKLIF SAHIBININ... Ad i Soyad ı/tıcaret Unvan i... Tebligat Adresi Bağlı Olduğu Vergi Dairesi Vergi

Detaylı

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU Av. Füsun GÖKÇEN Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası 4857 sayılı ĠĢ Kanunu MADDE 77 ĠġVERENLERĠN VE ĠġÇĠLERĠN

Detaylı

6. MapInfo Kullanıcılar Konferansı

6. MapInfo Kullanıcılar Konferansı KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş Yunus Emre AKDOĞAN Bilgi İşlem Müdürlüğü Coğrafi Bilgi Sistemleri Sorumlusu Elektrik Dağıtımında CBS Gereklilikleri Konuma Dayalı Gözlemler. Veri Bütünlüğü ve Senkronizasyonu.

Detaylı

T.K.İ. KURUMU EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇAN LİNYİTLERİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN TAŞIMA HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAME 2015

T.K.İ. KURUMU EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇAN LİNYİTLERİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN TAŞIMA HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAME 2015 T.K.İ. KURUMU EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇAN LİNYİTLERİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN TAŞIMA HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAME 2015 1-İŞİN TANIMI: Çan Linyitleri ĠĢletme Müdürlüğü personelinin

Detaylı

32 SAAT 32 SAAT . EĞİTİM YILI ELEKTRİK TESİSATÇISI KURS PLANI BAŞLAMA TOPLAM SÜRE TARİHİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

32 SAAT 32 SAAT . EĞİTİM YILI ELEKTRİK TESİSATÇISI KURS PLANI BAŞLAMA TOPLAM SÜRE TARİHİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ KURS MERKEZİNİN ADI ALAN ADI KURSUN ADI KURSUN SÜRESİ... EĞİTİM YILI ELEKTRİK TESİSATÇISI KURS PLANI BAŞLAMA.. TOPLAM SÜRE TARİHİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK TESİSATÇISI 1256 SAAT BİTİŞ TARİHİ

Detaylı

EKLER. EK 12UY0106-4/A1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

EKLER. EK 12UY0106-4/A1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi Yayın Tarihi: 26/12/2012 Rev. :01 EKLER EK 12UY0106-4/A1-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının

Detaylı

MANUEL - İLLER BANKASI TİPİ TRAFO/REDRESÖR ÜNİTESİ (0-60 V / 50 A)

MANUEL - İLLER BANKASI TİPİ TRAFO/REDRESÖR ÜNİTESİ (0-60 V / 50 A) MANUEL - İLLER BANKASI TİPİ TRAFO/REDRESÖR ÜNİTESİ (0-60 V / 50 A) Üniteye ait devre şaması ekte verilmiştir. Devre elemanları şöyledir: a1 Otomat, G tipi; 16 A a2 Otomat, L tipi ;2*40 A SP1/SP2 Surge

Detaylı

ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ DENETİM VE MUAYENE UYGUNLUK BELGESİ

ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ DENETİM VE MUAYENE UYGUNLUK BELGESİ ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ DENETİM VE MUAYENE UYGUNLUK BELGESİ ELEKTRİK İÇ TESİSAT UYGUNLUK BELGESİ NEDİR? ELEKTRİK TESİSATI UYGUNLUK BELGESİ ŞART MI? ELEKTRİK TESİSATI UYGUNLUK BELGESİ İÇİN KONTROLLER NASIL

Detaylı

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 MAYIS MAYIS 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 MAYIS MAYIS 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU SAYFA : 1/7 PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 MAYIS 2017 30 MAYIS 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ (RES) PROJE DOSYASI İÇİNDEKİLER LİSTESİ

RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ (RES) PROJE DOSYASI İÇİNDEKİLER LİSTESİ RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ (RES) PROJE DOSYASI İÇİNDEKİLER LİSTESİ RES Projeleri; Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği Genel hükümler Madde-5, Proje onayı müşterek hükümler Madde- 6, Rüzgar elektrik santrali

Detaylı

T.C. MUġ ĠL ÖZEL ĠDARESĠ ĠMAR VE KENTSEL ĠYĠLEġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. MUġ ĠL ÖZEL ĠDARESĠ ĠMAR VE KENTSEL ĠYĠLEġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. MUġ ĠL ÖZEL ĠDARESĠ ĠMAR VE KENTSEL ĠYĠLEġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU HĠZMETĠN SIRA HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER TAMAMLANMA NO SÜRESĠ 1-1- BaĢvuru Dilekçesi ( Amaca

Detaylı

BELGE VE LOGO KULLANMA TALİMATI

BELGE VE LOGO KULLANMA TALİMATI Sayfa No 1 / 5 1.AMAÇ TB nin sistem belgelendirme faaliyetleri çerçevesinde, belgelendirilen kuruluģların ilgili yönetim sistemi belge ve logolarını kullanma esaslarını amaçlamaktadır. 2.KAPSAM TB Logosu

Detaylı

KURUL KARARI. Karar No : 4476 Karar Tarihi : 26/06/2013

KURUL KARARI. Karar No : 4476 Karar Tarihi : 26/06/2013 Piyasası Düzenleme Kurumundan : KURUL KARARI Karar No : 4476 Karar Tarihi : 26/06/2013 Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/06/2013 tarihli toplantısında; a) şirketleri tarafından dağıtım sistemi ına ve görevli

Detaylı

MERAM ELEKTRĠK DAĞITIM A.ġ YILI FAALĠYET RAPORU

MERAM ELEKTRĠK DAĞITIM A.ġ YILI FAALĠYET RAPORU MERAM ELEKTRĠK DAĞITIM A.ġ. 2014 FAALĠYET RAPORU I- GENEL BĠLGĠLER : a) Faaliyet Raporu 01 Ocak 2014 31 Aralık 2014 dönemini kapsamaktadır. b) Ticaret Unvanı : Meram Elektrik Dağıtım A.ġ. Ticaret Sicil

Detaylı

KURUL KARARI. Karar No: 622 Karar Tarihi: 29/12/2005

KURUL KARARI. Karar No: 622 Karar Tarihi: 29/12/2005 31 Aralık 2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: KURUL KARARI Karar No: 622 Karar Tarihi: 29/12/2005 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 29/12/2005

Detaylı

ĠYONLAġTIRICI OLMAYAN RADYASYONUN OLUMSUZ ETKĠLERĠNDEN ÇEVRE VE HALKIN SAĞLIĞININ KORUNMASINA YÖNELĠK ALINMASI GEREKEN TEDBĠRLERE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

ĠYONLAġTIRICI OLMAYAN RADYASYONUN OLUMSUZ ETKĠLERĠNDEN ÇEVRE VE HALKIN SAĞLIĞININ KORUNMASINA YÖNELĠK ALINMASI GEREKEN TEDBĠRLERE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK ĠYONLAġTIRICI OLMAYAN RADYASYONUN OLUMSUZ ETKĠLERĠNDEN ÇEVRE VE HALKIN SAĞLIĞININ KORUNMASINA YÖNELĠK ALINMASI GEREKEN TEDBĠRLERE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠBÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

3 YIL GARANTĠ YÜKSEK KALĠTE SERİ KUMANDA KUTUSU RPB

3 YIL GARANTĠ YÜKSEK KALĠTE SERİ KUMANDA KUTUSU RPB SERİ ÇÖZÜMLER Seri çözümler, orta ve büyük ölçekli tesisler için en iyi sistemlerdir. Bu aletle, kontrol ve kumanda cihazlarına valfların bağlantı maliyetlerinin azalmasını hatta neredeyse tamamen yok

Detaylı

YG Tesislerinde Manevralar Mustafa Fazlıoğlu Elektrik Mühendisi mustafa.fazlioglu@emo.org.tr

YG Tesislerinde Manevralar Mustafa Fazlıoğlu Elektrik Mühendisi mustafa.fazlioglu@emo.org.tr YG Tesislerinde Manevralar Mustafa Fazlıoğlu Elektrik Mühendisi mustafa.fazlioglu@emo.org.tr Manevra: Sistemin tamamını veya muhtelif kısımlarını gerilim altına almak veya gerilimsiz duruma getirmek için

Detaylı

EPDK SERTĠFĠKA YÖNETMELĠĞĠ GEREĞĠ DOĞUGAZ TARAFINDAN YETKĠLENDĠRĠLMĠġ SERTĠFĠKALI FĠRMA OLABĠLMEK ĠÇĠN GEREKLĠ ġartlar

EPDK SERTĠFĠKA YÖNETMELĠĞĠ GEREĞĠ DOĞUGAZ TARAFINDAN YETKĠLENDĠRĠLMĠġ SERTĠFĠKALI FĠRMA OLABĠLMEK ĠÇĠN GEREKLĠ ġartlar EPDK SERTĠFĠKA YÖNETMELĠĞĠ GEREĞĠ DOĞUGAZ TARAFINDAN YETKĠLENDĠRĠLMĠġ SERTĠFĠKALI FĠRMA OLABĠLMEK ĠÇĠN GEREKLĠ ġartlar MuĢ, Bitlis, Bingöl, Tatvan ve Güroymak Doğalgaz Dağıtım Bölgesi sınırları içerisinde

Detaylı

2017 TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU

2017 TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH BEYLİFE CİTY KONUTLARI YÖNETİCİLİĞİ 01 TEMMUZ 2017-31 TEMMUZ 2017 FAALİYET 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURULU VE ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi

Detaylı

ELEKTRİK. 2. Evsel aboneler için kullanılan kaçak akım rölesinin çalışma akım eşiği kaç ma dır? ( A Sınıfı 02.07.2011)

ELEKTRİK. 2. Evsel aboneler için kullanılan kaçak akım rölesinin çalışma akım eşiği kaç ma dır? ( A Sınıfı 02.07.2011) ELEKTRİK 1. Bir orta gerilim (OG) dağıtım sisteminin trafodan itibaren yüke doğru olan kısmının (sekonder tarafının) yapısı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ( A Sınıfı 02.07.2011) A)

Detaylı

ELEKTRĠK ENERJĠSĠNĠN ÜRETĠMĠ, DÖNÜġÜMÜ YA H 02 B ELEKTRĠK ĠKMALĠ YA DA DAĞITIMI ĠÇĠN PANOLAR,

ELEKTRĠK ENERJĠSĠNĠN ÜRETĠMĠ, DÖNÜġÜMÜ YA H 02 B ELEKTRĠK ĠKMALĠ YA DA DAĞITIMI ĠÇĠN PANOLAR, Uluslararası Patent Sınıflandırması H Sınıfı3 H 02 DA DAĞITIMI ELEKTRĠK ENERJĠSĠNĠN ÜRETĠMĠ, DÖNÜġÜMÜ YA H 02 B ELEKTRĠK ĠKMALĠ YA DA DAĞITIMI ĠÇĠN PANOLAR, ALTġUBELER YA DA KOMÜTASYON DÜZENLERĠ (temel

Detaylı

İGABİS. İGDAŞ Altyapı Bilgi Sistemi

İGABİS. İGDAŞ Altyapı Bilgi Sistemi İGABİS İGDAŞ Altyapı Bilgi Sistemi İGDAŞ * 12 milyonluk bir Mega Kent te * 1,7 milyonu bulan abonesiyle * İstanbul un %55 ine ulaşan * Hızla büyüyen ve gelişen bir DOĞALGAZ DAĞITIM kuruluşudur. İGDAŞ IN

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI

SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI KONU VE KAPSAM: Alçak gerilim dağıtım panoları, bina içinde kullanılan, zemine montajlı, serbest dikili tip olarak prefabrik standart fonksiyonel

Detaylı

2015 YILI EĞİTİM PLANI

2015 YILI EĞİTİM PLANI TEDAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Eğitim Müdürlüğü EĞİTİMLER VE KOD NUMARALARI TEMEL EĞİTİMLER Eğitimin Kodu Eğitimin Adı Katılacak Gruplar 10001

Detaylı

BAYINDIRLIK VE ĠSKAN BAKANLIĞI YAPI ĠġLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. YAPI MALZEMELERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI NİSAN 2011

BAYINDIRLIK VE ĠSKAN BAKANLIĞI YAPI ĠġLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. YAPI MALZEMELERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI NİSAN 2011 YAPI MALZEMELERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI NİSAN 2011 DOĞAL TAġ ÜRÜNLERĠ STANDARTLARI VE PĠYASA GÖZETĠMĠ VE DENETĠMĠ (89/106/EEC) DOĞAL TAġ STANDATLARI TS EN 12058 Doğal TaĢ Ürünleri Yer ve Merdivenler Ġçin Kaplama

Detaylı

EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI. HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ)

EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI. HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI SIRA 21 Bina Aplikasyonu - Plankote ĠĢlemleri 1) Dilekçe 2) Aplikasyon krokisi 3) Plankote 22 Ġrtifak (Geçit) Hakkı Tesis Edilmesi ĠĢlemleri

Detaylı

KONTROL EDEN Bilal ERKEK Ömer SALGIN Hacı ġahin ġahġn Levent ÖZMÜġ Nevzat ÖZTÜRK

KONTROL EDEN Bilal ERKEK Ömer SALGIN Hacı ġahin ġahġn Levent ÖZMÜġ Nevzat ÖZTÜRK Sayfa : 1/11 Sayfa : 2/11 TANIMLAR: Veri Yedekleme: Her birimin kendi verilerini, Birimine teslim edene kadar gerekli güvenlik önlemlerini alarak uygun donanımlarda belirtilen sürelerde saklaması. Veri

Detaylı

PROJE ONAY TARİHİ VE SAYISI PROJE ADI YATIRIM PROJE NO ,51. Sunum Tarihi EPE 0 (Haz. 2015)

PROJE ONAY TARİHİ VE SAYISI PROJE ADI YATIRIM PROJE NO ,51. Sunum Tarihi EPE 0 (Haz. 2015) Lisans No Vergi No Lisans Sahibi Unvanı Uygulama Yılı Uygulama Dönemi ED/87413/677 2950368442 Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. 2016 20162020 Sunum Tarihi EPE 0 (Haz. 2015) 10.2.2016 259,51 YATIRIM PROJE NO

Detaylı

Rüzgar Enerjisi Çalıştayı (Dağıtım Sistemine RES Bağlantıları)

Rüzgar Enerjisi Çalıştayı (Dağıtım Sistemine RES Bağlantıları) TÜRKİYE ELEKTRİK K DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ Rüzgar Enerjisi Çalıştayı (Dağıtım Sistemine RES Bağlantıları) 26 Kasım 2008 - ANKARA Olgun SAKARYA Elektrik MühendisiM 1 Dağıtım : Elektrik enerjisinin

Detaylı

DUVARLARDA ISI YALITIMI

DUVARLARDA ISI YALITIMI 1. TOPRAK ALTI DIŞ DUVARLARDA ve TEMELLERDE ISI YALITIMI Toprak Temaslı Beton Perde Duvarlar Koruma Duvarlı A- Toprak B- Baskı duvarı C- Su yalıtım malzemesi D- Isı yalıtımı (ekstrüde polistiren köpük)

Detaylı

a) Ağaç Direkler Köknar, ardıç, karaçam, ladin gibi ağaçlardan yapılan direk çeşididir. Hava şartlarından ve haşerelerden olumsuz etkilendikleri için

a) Ağaç Direkler Köknar, ardıç, karaçam, ladin gibi ağaçlardan yapılan direk çeşididir. Hava şartlarından ve haşerelerden olumsuz etkilendikleri için 6. DİREKLER Direklerin Yapıldıkları Malzemelere Göre Sınıflandırılması Direkler, yapıldıkları malzemelere göre 3 gruba ayrılır: a) Ağaç direkler b) Beton direkler c) Demir direkler 1 a) Ağaç Direkler Köknar,

Detaylı

YÜKSEK GERİLİM ELEMANLARI. Prof. Dr. Özcan KALENDERLİ

YÜKSEK GERİLİM ELEMANLARI. Prof. Dr. Özcan KALENDERLİ YÜKSEK GERİLİM ELEMANLARI Prof. Dr. Özcan KALENDERLİ Yüksek Gerilim Elemanları A. Temel Elemanlar; 1. Generatörler 2. Transformatörler 3. Kesiciler 4. Ayırıcılar 5. İletim Hatları 6. Direkler 7. İzolatörler

Detaylı

Sayı : 2012/23 Konu:Elektrik Enerjisi 01 Şubat 2012

Sayı : 2012/23 Konu:Elektrik Enerjisi 01 Şubat 2012 Sayı : 2012/23 Konu:Elektrik Enerjisi 01 Şubat 2012 Değerli Üyemiz, Eren Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi nin elektrik enerjisi satış fiyat teklifi ile ilgili yazısı ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi

Detaylı

2017 YILI HAZİRAN AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI HAZİRAN AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH BEYKONAKLAR 2017 YILI HAZİRAN AYI 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURULU VE ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Ali Talip Özdemir Caddesi üzerinde

Detaylı

SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU

SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU SOS BEIN-MARIEYĠ ÇALIġTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DĠKKATLĠCE OKUYUNUZ ASB 460 ASB 860 ĠÇĠNDEKĠLER 2 I Sos Bein-Marie Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik

Detaylı

TOPRAKLAMA VE POTANSİYEL SÜRÜKLENMESİ

TOPRAKLAMA VE POTANSİYEL SÜRÜKLENMESİ TOPRAKLAMA VE POTASİYEL SÜRÜKLEMESİ Genel bilgi Generatör, transformatör, motor, kesici, ayırıcı aydınlatma artmatürü, çamaşır makinası v.b. elektrikli işletme araçlarının, normal işletme anında gerilim

Detaylı

Özel Sahalar ĠÇERĠK. Döküman Kodu : NAS004 İlk Yayın Tarihi : Mart 2017 Revizyon Tarihi : Mart 2017 Revizyon No : 1.

Özel Sahalar ĠÇERĠK. Döküman Kodu : NAS004 İlk Yayın Tarihi : Mart 2017 Revizyon Tarihi : Mart 2017 Revizyon No : 1. Döküman Kodu : NAS004 İlk Yayın Tarihi : Mart 2017 Revizyon Tarihi : Mart 2017 Revizyon No : 1 ĠÇERĠK GENEL BĠLGĠ ÖZEL SAHA TANIMLARI Özel Saha Grup Tanımı Özel Saha Tanımı EK ĠġLEMLER Cari Hesap Tanımında

Detaylı

Otomatik Yük Ayırıcı

Otomatik Yük Ayırıcı Otomatik Yük Ayırıcı Teknik Özellikler: IEC standartlarına göre - E3 M2 Anma gerilimi (kv rms) 36 Anma akımı (A) 630 Anma kısa devre akım (ka) 12,5 Anma yalıtım düzeyi kv rms, 50Hz/1 dak. faz - toprak

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, ÇEVRE MÜHENDISLIĞI BÖLÜMÜ ATIKSU UZAKLAŞTIRMA VE SİSTEM TASARIMI DERSİ 2012-2013 ÖĞRETİM YILI

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, ÇEVRE MÜHENDISLIĞI BÖLÜMÜ ATIKSU UZAKLAŞTIRMA VE SİSTEM TASARIMI DERSİ 2012-2013 ÖĞRETİM YILI SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, ÇEVRE MÜHENDISLIĞI BÖLÜMÜ ATIKSU UZAKLAŞTIRMA VE SİSTEM TASARIMI DERSİ 2012-2013 ÖĞRETİM YILI Sorumlu Öğretim Üyeleri ve Yardımcı Öğretim Elemanları: Prof.Dr. Mehmet Faik SEVİMLİ Öğr.Grv.Dr.

Detaylı

TEDAŞ-MLZ(GES)/2015-060 (TASLAK) TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FOTOVOLTAİK SİSTEMLER İÇİN DC ELEKTRİK KABLOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TEDAŞ-MLZ(GES)/2015-060 (TASLAK) TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FOTOVOLTAİK SİSTEMLER İÇİN DC ELEKTRİK KABLOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FOTOVOLTAİK SİSTEMLER İÇİN DC ELEKTRİK KABLOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ.. - 2015 İÇİNDEKİLER 1. GENEL 1.1. Konu ve Kapsam 1.2. Standartlar 1.3. Çalışma Koşulları

Detaylı

SAMGAZ ve SelÇukGAZ DOABİS CBS UYGULAMALARI

SAMGAZ ve SelÇukGAZ DOABİS CBS UYGULAMALARI SAMGAZ ve SelÇukGAZ DOABİS CBS UYGULAMALARI Özge ÖZDEMİR GIS-Harita Şefi Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 06.07.2004 tarih ve DAG/336-12/058 sayılı kurul kararı doğrultusunda Tekkeköy, Canik, İlkadım ve

Detaylı

Transformatör İmalatı, Bakımı, Onarımı Servis Hizmetleri Mühendislik Hizmetleri Primer, Sekonder Saha Testleri YG, OG Şalt Sahası Bakım Onarım

Transformatör İmalatı, Bakımı, Onarımı Servis Hizmetleri Mühendislik Hizmetleri Primer, Sekonder Saha Testleri YG, OG Şalt Sahası Bakım Onarım Transformatör İmalatı, Bakımı, Onarımı Servis Hizmetleri Mühendislik Hizmetleri Primer, Sekonder Saha Testleri YG, OG Şalt Sahası Bakım Onarım Hizmetleri TRANSFORMATÖR Elektrik enerjisinin gerilim ve akım

Detaylı

Doğru ve hızlı çözümler sunar. Tanıtım Kataloğu

Doğru ve hızlı çözümler sunar. Tanıtım Kataloğu www.emienerji.com Doğru ve hızlı çözümler sunar. Tanıtım Kataloğu Doğru ve hızlı çözümler sunar. HAKKIMIZDA Emi Enerji A. Ş. 1974 ten beri faaliyetlerini sürdürmekte olan Emi Grup bünyesinde faaliyet göstermektedir.

Detaylı

MBK/PBK/ECSS EMTM. OG/AG Dağıtım ve Transformatör Merkezleri. www.elkoelektrik.com.tr

MBK/PBK/ECSS EMTM. OG/AG Dağıtım ve Transformatör Merkezleri. www.elkoelektrik.com.tr MBK/PBK/CSS MTM OG/AG ağıtım ve Transformatör Merkezleri OG/AG ağıtım ve Transformatör Merkezleri Beton Mahfazalı Kompakt Tip OG/AG ağıtım Transformatör Merkezleri MBK MBK beton köşkler, 36 kv a kadar

Detaylı

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU SAYFA : 1/7 PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN 2017 30 NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu

Detaylı

Yük Aktarmalarında Sistem Kullanım Bedellerinin Tespitine Yönelik Uygulama Kılavuzu

Yük Aktarmalarında Sistem Kullanım Bedellerinin Tespitine Yönelik Uygulama Kılavuzu TÜRKİYE TÜRKİYE ELEKTRİK ELEKTRİK İLETİM A.Ş. 2 0 0 1 Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Erişim ve Uygulamalar Dairesi Başkanlığı Yük Aktarmalarında Sistem Kullanım Bedellerinin Tespitine Yönelik

Detaylı

LABORATUVAR CİHAZLARI BAKIM ONARIM USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Sorumluluk ve Tanımlar

LABORATUVAR CİHAZLARI BAKIM ONARIM USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Sorumluluk ve Tanımlar LABORATUVAR CİHAZLARI BAKIM ONARIM USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Sorumluluk ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1)İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Laboratuvarlarında bulunan

Detaylı

Genel Aydınlatma Kapsamında LED Armatürlerin Kullanımına İlişkin Usul Ve Esaslar

Genel Aydınlatma Kapsamında LED Armatürlerin Kullanımına İlişkin Usul Ve Esaslar Genel Aydınlatma Kapsamında LED Armatürlerin Kullanımına İlişkin Usul Ve Esaslar Amaç MADDE 1 1. Bu Usul ve Esasların amacı, genel aydınlatma kapsamında yapılacak LED (Light Emmitting Diode) armatür uygulamalarına

Detaylı

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No Vatandaşa Sunulan Hizmet Başvuruda İstenilen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi 1- Ġskân dilekçesi 2- Temel vizesi,

Detaylı

ENERJĠ DAĞITIMI. Dersin Kredisi 3 + 0 + 0. BaĢarı Değerlendirmesi: Derse Devam % Ödevler % Ara Sınav % Final Sınavı %

ENERJĠ DAĞITIMI. Dersin Kredisi 3 + 0 + 0. BaĢarı Değerlendirmesi: Derse Devam % Ödevler % Ara Sınav % Final Sınavı % Enerji Dağıtımı Enerji Dağıtımı Proje BaĢarı Değerlendirmesi: ENERJĠ DAĞITIMI Güz Dönemi Bahar Dönemi Dersin Kredisi 3 + 0 + 0 Derse Devam % Ödevler % Ara Sınav % Final Sınavı % Ders Kitapları: Ders Kitapları:

Detaylı

ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ.

ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ. 05.05.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/72 KONU: İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında. Giriş : 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmî Gazetede

Detaylı

K.K.T.C. ELEKTRİK KURUMU PARSELASYON PROJELERİNDE KULLANILACAK AG DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

K.K.T.C. ELEKTRİK KURUMU PARSELASYON PROJELERİNDE KULLANILACAK AG DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ K.K.T.C. ELEKTRİK KURUMU PRSELSYON PROJELERİNDE KULLNILCK G DĞITIM PNOLRI TEKNİK ŞRTNMESİ Haziran 2007 İÇİNDEKİLER. Panoların Genel Özellikleri 2 B. Panoların İçeriği 3 C. Genel Parselasyon Kuralları 4

Detaylı

2014 YILI TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU DAĞITIM MERKEZİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

2014 YILI TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU DAĞITIM MERKEZİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 2014 YILI TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU DAĞITIM MERKEZİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. GENEL 1.1. AMAÇ: Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk TİM ihtiyacı olarak bu şartname ekinde tek kutuplu şemada belirtilen miktar

Detaylı

EKLER. EK 12UY0106-5/A1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

EKLER. EK 12UY0106-5/A1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi EKLER EK 12UY0106-5/A1-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının tamamlanması tavsiye edilir.

Detaylı

2017 Hizmet Fiyat Listesi

2017 Hizmet Fiyat Listesi Periyodik Bakım Hizmetleri 0-630 kva Yağlı Tip Trafo Ölçüm, Raporlama ve Bakım Bedeli 1.650,00 TL 800-1.600 kva Yağlı Tip Trafo Ölçüm, Raporlama ve Bakım Bedeli 1.900,00 TL 2.000-4.000 kva Yağlı Tip Trafo

Detaylı

İhale Makamı. Poz No İmalatın Cinsi Birim Miktarı

İhale Makamı. Poz No İmalatın Cinsi Birim Miktarı İş Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisatı Sayfa: 1 1 32.12.1-030 1kV, 3x2.5 mm2 NYY Kablo (beton kanala, direğe, duvara) m 1.500,000 AG Kablolar: İlgili T.E. standardına uygun Y kablolar ve ilgili T.E. standardına

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ-3 ÖĞRENME FAALİYETİ ÖĞRENME FAALİYETİ ÖĞRENME FAALİYETİ

ÖĞRENME FAALİYETİ-3 ÖĞRENME FAALİYETİ ÖĞRENME FAALİYETİ ÖĞRENME FAALİYETİ AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ-3 ÖĞRENME FAALİYETİ AALİYETİ-3 ÖĞRENME FAALİYETİ Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda, uygun atölye ortamında, standartlara ve elektrik iç tesisleri ve topraklamalar yönetmeliğine

Detaylı

2014 YILI TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU 17,5 kv DAĞITIM MERKEZİ TESİSİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

2014 YILI TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU 17,5 kv DAĞITIM MERKEZİ TESİSİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 2014 YILI TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU 17,5 kv DAĞITIM MERKEZİ TESİSİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. GENEL 1.1. AMAÇ: Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu TİM ihtiyacı olarak bu şartname ekinde tek kutuplu şemada belirtilen

Detaylı

Hırdavat Ekipmanları DOĞAN ELEKTRİK-HIRDAVAT. Kablo Yürütme Makaraları. Ayzımbaları. Ayakçaklar. Döküm Plakaları ELEKTRİK-HIRDAVAT

Hırdavat Ekipmanları DOĞAN ELEKTRİK-HIRDAVAT. Kablo Yürütme Makaraları. Ayzımbaları. Ayakçaklar. Döküm Plakaları ELEKTRİK-HIRDAVAT Hırdavat Ekipmanları Kablo Yürütme Makaraları Ayzımbaları Ayakçaklar Döküm Plakaları DOĞAN ELEKTRİK-HIRDAVAT ELEKTRİK-HIRDAVAT Kablo Makarası Yürütme Sehpası Ay Zımbası (Aymurcu) Genel ebatdaki kablo makaralarının

Detaylı