Eğitim Fakültesi Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De"

Transkript

1 0

2 1

3 2

4 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı Eğitim Fakültesi Stratejik Planının amacı, fakültenin güçlü ve zayıf yönlerinin, fakülte için fırsat ve tehdit oluşturan unsurların nesnel bir şekilde tespit edilerek bilinçli bir kurumsal gelişim sürecinin başlatılmasını ve sürdürülmesini sağlamaktır. b. Dokümanın Kapsamı Fakülte stratejik planının kapsamında; vizyon, misyon, değerler, fakülte için yapılan SWOT (FÜTZ= Fırsatlar, Üstünlükler, Tehditler, Zayıflıklar) analizi, dönemi stratejileri ve bu stratejileri gerçekleştirmeye yönelik hedefler, bu hedeflere ulaşma oranlarını saptamak amacıyla belirlenen performans göstergeleri ve hedeflerin hayata geçirilmesini sağlayacak eylem planları yer almaktadır. c. Tanımlar ve Kavramlar Bu stratejik planda kullanılan; Eylem Planları: Fakültenin iç değerlendirme sonuçlarına göre gerçekleştirilecek eylemleri, eylem sorumlularını ve eylemlerin zamanlamasını gösteren planları, İç Değerlendirme: Fakültenin SWOT (FÜTZ) analizinin Stratejik Planlama Komisyonu tarafından gerçekleştirilmesini, Misyon: Fakültenin kendisi için saptadığı temel varlık gerekçesini ve görevleri, Performans Göstergesi: Fakültenin stratejik hedeflerine ne oranda ulaşıldığını gösteren ölçülebilir nitelikteki unsuru, Politika: Fakülte yönetimine karar almada yol gösteren temel ilkeleri, Strateji: Fakültenin misyonu doğrultusunda nasıl yönlendirilmesi gerektiğini belirleyen davranışları oluşturan yaklaşımı, Stratejik Hedef: Fakültenin saptadığı stratejiler doğrultusunda belirlediği ve gerçekleştirmeyi amaçladığı sonuçları, SWOT (FÜTZ) Analizi: Fakültenin güçlü ve zayıf yönlerini, önündeki fırsatları ve tehditleri ortaya çıkaran analizi, Vizyon: Fakültenin gelecekte ulaşmak istediği idealleri, ifade eder. 1

5 2. Yönetici Özeti Eğitim Fakültesi yılları stratejik planı, fakültenin vizyon, misyon ve temel değerleri ile kurumsal öz değerlendirme sonuçları yanı sıra, fakültenin geleceğinin planlanması ve faaliyetlerinde kalitenin artırılmasına rehberlik edecek stratejileri içermektedir. Hazırlanan planın ana başlıkları şunlardır: Eğitim Fakültesini tanıtıcı bilgiler: Bu bölümde fakültenin tarihçesi ve organizasyon şeması verilmiştir. Fakültenin misyonu, vizyonu, temel değerleri ve politikaları: Bu bölümde, fakültenin misyon ve vizyonu tanımlanmış, temel değerleri verilmiştir. Fakültenin politikaları için varsayımlar ve politikalar açıklanmıştır. Kurumsal değerlendirme: Bu bölümde, Eğitim Fakültesi öz değerlendirme çalışmaları hakkında bilgi verilmiş, fakülte paydaşları tanımlanmış ve SWOT (FÜTZ) analizi yapılmıştır. Stratejiler: Bu bölümde, fakültenin yılları arasında uygulayacağı temel stratejiler açıklanmaktadır. Bunlar: a. Eğitim-Öğretim Stratejileri, b. Bilimsel Araştırma Stratejileri c. Tanıtım ve Halkla İlişkiler Stratejileri d. Alt Yapı Geliştirme Stratejileri e. İnsan Kaynakları Yönetimi Stratejileri f. Finansman Stratejileri g. Çevre ve Sosyal Sorumluluk Stratejileri olmak üzere başlıca yedi başlık altında toplanmıştır. Hedefler: Yukarıda belirtilen stratejilere ulaşabilmek üzere hedefler oluşturulmuştur. Fakültenin bütünü için belirlenmiş olan bu hedeflerle uyumlu olmak şartıyla, her bölüm kendisi için ayrı hedefler belirleyebilir. 3. Stratejik Planlama Kurul ve Komisyonları: Eğitim Fakültesi stratejik planı, her eğitim-öğretim yılı sonunda hedeflerin gerçekleşme düzeyi bakımından Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu tarafından incelenerek gerekli revizyonlar yapılacaktır. 2

6 Stratejik Planlama, Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu Üyeleri Eğitim Fakültesinde bu kurul, fakülte dekanı başkanlığında olmak üzere dekan yardımcıları, bölüm başkanları ve fakülte sekreterinden teşekkül eder. Stratejik Planlama Birim Temsilcileri Bölüm başkanları kendi birimlerinin temsilcileridir. 4. Kurumun Tarihçesi Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Eğitim Fakültesi kurulması, tarih ve 2001/3552 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kabul edilmiş ve bu karar 8 Şubat 2002 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Eğitim Fakültesi esasında yeni baştan kurulan bir kurum olmayıp geçmişi 1985 yılında kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümüne dayanmaktadır. Fakültenin teşekkül ettirilmesi ile birlikte bu bölümün akademik kadroları Eğitim Fakültesine aktarılarak yeni fakültenin temelleri atılmıştır. Fakülte, kendi binası yapılıncaya kadar, Tıp Fakültesi binalarında geçici olarak faaliyete başlamıştır. Üniversitemizin sahip olduğu geniş fiziki mekan imkânları sayesinde çağdaş ortamda eğitim-öğretim yapılabilecek nitelikte bina ve dershaneler, tahsis ve tanzim edilmiş bulunmaktadır. Nitekim fakültemizde tam donanımlı 18 dershane, 3 fen bilgisi laboratuarı, 2 bilgisayar laboratuarı, 1 internet odası ve kütüphane bulunmaktadır. Eğitim Fakültesinin yeni binasının temeli, yörenin hayırsever işadamı Ziya EREN tarafından Mayıs 2006 da atılmış olup, Ağustos 2007 de tamamlanarak hizmete sunulması planlanmaktadır. Eğitim Fakültesinde İlköğretim Bölümü, Türkçe Eğitimi Bölümü, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü, Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Eğitim Bilimleri Bölümü, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Özel Eğitim Bölümü olmak üzere toplam on bölüm ve bu bölümlere bağlı 32 anabilim dalı bulunmaktadır. İlk defa eğitim-öğretim yılında İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği, Matematik Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ile Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Öğretmenliği programlarına toplam 262 öğrenci alınarak eğitim-öğretime başlanmıştır eğitim-öğretim yılında bu programlara ek olarak Fen Bilgisi Öğretmenliği programına da 3

7 öğrenci alınmıştır eğitim öğretim yılında İngilizce Öğretmenliği programına da öğrenci alınmış olup ayrıca Fen Bilgisi Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ve Türkçe Öğretmenliğinin ikinci öğretim programları da açılmıştır. Yine eğitim öğretim yılında itibaren daha önce İlahiyat Fakültesi bağlı olan İlkö ğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği programı da fakültemiz bünyesine alınmıştır. Böylelikle eğitim öğretim yılı başında fakültede lisans öğrenimi gören toplam öğrenci 1701 e yükselmiştir. Eğitim Fakültesi ile Sosyal Bilimler Enstitüsü işbirliğinde Tarih Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Resim Öğretmenliği, Müzik Öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programları ile Eğitim Bilimleri alanında tezli yüksek lisans öğretimi, yine Eğitim Fakültesi ile Fen Bilimleri Enstitüsü işbirliğinde Fizik Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği, Biyoloji Öğretmenliği, Matematik Öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programları yürütülmektedir. Ayrıca fakültemiz tarafından İngilizce Öğretmenliği sertifika programı da yürütülmektedir. Fakültemizde Kasım 2006 sonu itibarıyla 2 profesör, 6 doçent, 12 yardımcı doçent, 10 öğretim görevlisi, 3 okutman, 15 araştırma görevlisi (4 tanesi 35. madde kapsamında, 5 tanesi ise Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında diğer üniversitelerde lisansüstü eğitim yapmaktadır) olmak üzere 45 akademik ve 12 idari personel görev yapmaktadır. Kuruluşunun üzerinden fazla zaman geçmemesine rağmen Eğitim Fakültesi, her geçen yıl daha da gelişerek üniversitemizin hedeflediği mükemmeliyet merkezi olma yönünde kendi üzerine düşeni yapmaya çalışmaktadır. Fakülte, bu gelişmelerle öğrenciler ve personel arasında Bizim Fakültemiz imajının kökleşmesine yol açmıştır. 4

8 5. Eğitim Fakültesi Organizasyon Şeması

9 6. Kurumun Misyonu Fakültemizin misyonu; ülkemizin temel değerleri ve stratejik hedeflerine uygun eğitim sunmak, evrensel geçerliliği olan bilgi ve beceriler ile donatılmış bireyler yetiştirmek; bilime katkı sağlayacak, ülkede ve dünyada kullanılabilir ve paydaşlara yararlı olacak bilgi ve teknoloji üretmek; mensuplarının ve toplumun sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif gelişimine yardımcı olacak etkinlikler düzenlemektir. 7. Kurumun Vizyonu Bilimsel çalışmalarda, bilgi ve teknoloji üretiminde, kültürel, sosyal, sanatsal ve sportif etkinliklerde Türkiye de önde gelen, dünyada saygın; mezunları tercih edilen ve aranan; uluslararası nitelikte öğrenci ve öğretim elemanı yapısına sahip; hızlı, kaliteli ve etkili çözümlerle paydaşların ihtiyaçlarını karşılayan bir fakülte olmaktır. 8. Kurumun Temel Değerleri Atatürk İlkeleri Fırsat eşitliği İfade özgürlüğü Hukukun üstünlüğü İnsan hakları Toplumsal değerler Bilimsel etik kurallar Yaratıcı düşünce Sürekli gelişme Yaşam boyu öğrenme Üretilen bilgi ve hizmette kalite Kaliteli çalışma hayatı Katılımcı yönetim anlayışı Çalışanlar, öğrenciler ve diğer paydaşların memnuniyeti Performansa dayalı insan kaynakları değerlendirmesi Çevreye duyarlılık Erciyes Üniversitelilik kimliği Eğitim Fakültesi mensubu olma heyecanı 6

10 9. Kurumun Politikaları Stratejik plan hazırlanırken, bu planın uygulanacağı beş yıllık süreçte; 1. Fakültede; a. Stratejik planlama sürecinin fakülte yönetiminin desteği ve fakülte paydaşlarının katılımıyla sağlıklı bir şekilde yürütüleceği, b. Fakülteye ayrılan devlet bütçesinin fazla değişmeyeceği, ancak ikinci öğretim programlarından sağlanan katma değerin artacağı, döner sermaye gelirinin ise fazla değişmeyeceği, c. Fakülteye alınacak öğrenci sayısında her geçen yıl içerisinde önemli artışların yaşanacağı, bütün bölümlerin teşekkül etmesinden ve her bölümün dördüncü sınıflarının oluşmasından sonra artışın duracağı, 2. Erciyes Üniversitesinde; a. Üniversitemiz stratejik planının titizlikle uygulanacağı, b. Erciyes Üniversitesinin akademik, idari ve malî yönden sürekli gelişme göstereceği, 3. Türk Yükseköğretim Sisteminde; a. YÖK ve üniversite yapılanmasının ve ilişkilerinin köklü bir değişikliğe uğramayacağı, b. Açılması öngörülen on beş yeni devlet üniversitesinin açılacağı, 4. Türk Milli Eğitim Sistemi nde; a. Ezbere dayalı eğitim sisteminin değiştirilmesi yolunda çaba gösterileceği, b. Eğitimde kaliteyi artırma çalışmalarının yapılacağı, 5. Türkiye de; a. Siyasi ve ekonomik istikrar ortamının korunacağı, b. Bütçeden eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma çalışmalarına ayrılan payın azalmayacağı, 6. Dünyada; a. Kültür ve medeniyetler arası işbirliğinin devam edeceği, b. Batı da ve diğer ülkelerdeki saygın eğitim-öğretim kurumlarında eğitim görme ve araştırma yapma imkânlarının azalmayacağı, varsayılmıştır. Fakültemizin politikaları: Bilimsel araştırmaların desteklenmesinde bilime katkı sağlayacak, evrensel niteliğe sahip ve paydaşlara yararlı olacak bilgi ve teknoloji üretimini dikkate almak, Eğitim-öğretimde evrensel standartları dikkate almak, 7

11 Eğitim Fakültesi mensubu olma bilincini yerleştirmek, Akademik ve idari personel seçiminde ve yükseltilmesinde kriterleri sürekli geliştirmek, Bölgenin tarihî, kültürel, çevresel ve doğal özelliklerinin korunmasına ve ön plana çıkarılmasına katkıda bulunmak, Katılımcı yönetim anlayışını benimsemek, Başarılı öğrenci ve personeli teşvik etmek, Çeşitli ulusal ve uluslar arası programları kullanarak fakülte öğretim elemanları ile öğrencilerinin karşılıklı değişimlerini sağlamak, Ulusal ve uluslar arası boyutlu proje çalışmalarını teşvik etmek 10. Kurumsal Değerlendirme A. Fakültenin Öz Değerlendirme Çalışmaları Üniversitemiz tarafından hazırlanan Stratejik Plana uygun olarak Eğitim Fakültesinin ilk stratejik planı hazırlanmıştır. Planda Eğitim Fakültesinin stratejileri ve bu stratejileri gerçekleştirmeye yönelik hedefleri saptanmış ve söz konusu hedefleri gerçekleştirme oranlarının ölçülebilmesi amacıyla performans göstergeleri tablosu oluşturulmuştur. B. Kurumun Çevre Değerlendirme Çalışmaları Eğitim Fakültesi nin Paydaşları Eğitim Fakültesinin çalışmalarında başarılı olabilmesi, hedeflerine ulaşabilmesi, ulusal ve uluslararası düzeyde başarı seviyesinin yükselebilmesi için işbirliği yapılması gereken iç ve dış paydaşları vardır. Eğitim Fakültesi, stratejilerini paydaşların durum ve konumlarını dikkate alarak belirlemiştir. İç Paydaşlar Akademik personel İdari personel Öğrenciler Dış Paydaşlar Rektörlük birimleri 8

12 Erciyes Üniversitesinin diğer fakülteleri Diğer eğitim fakülteleri Yüksek Öğretim Kurulu Milli Eğitim Müdürlüğü Kültür ve Turizm Müdürlüğü Resmi ve özel ilköğretim ve ortaöğretim okulları Diğer resmi kurumlar Sivil toplum kuruluşları Ulusal ve uluslararası eğitim ve araştırma kuruluşları Mezun öğrenciler Öğrenci aileleri C. SWOT (FÜZT) Analizleri Sonuçları (i) Üstünlükler 1. Fakültemize ait yeni ve modern bir binanın yapılmakta oluşu, 2. Fakülte laboratuar, dersliklerinin internet bağlantısı, bilgisayar ve projeksiyon cihazları gibi modern teknoloji ile donatılması, 3. İmkanlarının Türkiye standartlarının üstünde olması sebebiyle yetişmiş öğretim elemanlarının fakültemizi tercih etmeleri, 4. İkinci öğretim programları ile döner sermaye işletmesinin bulunması sebebiyle, genel bütçenin yetersizliğinden kaynaklanabilecek mali sorunların kolaylıkla çözülebilmesi, 5. Fakülte mezunlarının kolaylıkla iş bulabilmesi ve bundan dolayı ÖSS de üst sıralarda tercih edilebilmesi, 6. Sosyal, bilimsel ve kültürel etkinliklerin çok sayıda oluşu, 7. Akreditasyon çalışmalarının yürütülüyor olması, 8. Tam demokratik bir seçimle belirlenen bölüm ve fakülte öğrenci temsilciliklerinin bulunması, 9. Geniş ve etkin bir öğrenci kulüp yelpazesinin bulunması, 10. Fakültemizin yeni yatırımlara ihtiyacı olduğunda, üniversitemizin bunu sağlayabilecek geniş bir yerleşke alanına sahip olması, genişleme olanağının bulunması, 11. Gerek fakültemizde gerekse üniversitemizde yeterli sayıda kütüphane bulunması ve bilgiye ulaşım kolaylığının olması, 9

13 12. Fakülte öğretim elemanlarının tamamının bağımsız çalışma ofisi, bilgisayar ve yazıcılarının olması, istenilen anda internete bağlanabilme imkânının mevcut olması, 13. Öğrenci yurtlarının yerleşkeye yakın olması, 14. Fakültenin üniversite merkez kampusunda yer alması, 15. Üniversite Vakfının akademik faaliyetleri aktif biçimde desteklemesi, 16. Üniversitemiz Araştırma Fonunun gerçekleştirilecek projeleri etkili biçimde desteklemesi, 17. Üniversitemizin sağlık, spor, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, beslenme ve barınma, ulaşım bakımlarından gelişmiş olması ve gerek personel gerekse öğrenciler açısından herhangi bir sorunun bulunmaması. (ii) Fırsatlar 1. Üniversiteye ait yerleşke içerisinde, Talas ta, Erciyes Dağı nda konaklama tesislerinin olması ve fakültenin faaliyetlerinde bunlardan yararlanılması, 2. Bilimsel yayın sıralamasında son yıllarda Türkiye deki üniversiteler içerisinde hızla ilk sıralara doğru yükselen bir üniversiteye bağlı olmak, 3. Üniversitemizin öğretim elemanı yetiştirme başarısı, 4. Başarılı öğrencilere üniversitemizin burs ve barınma kolaylıkları sağlaması, 5. Üniversitenin Erasmus programından yararlanma hakkını elde etmiş olması, 6. Erciyes Üniversitesinin Avrupa Üniversiteler Birliğine üye olması, 7. Öğretim elemanı ve öğrenci değişimleri için yurtiçindeki ve yurtdışındaki üniversitelerle iş birliği yapılması, 8. Üniversite televizyonunun olması, 9. Uluslararası Ofis in varlığı, 10. Üniversitede Sürekli Eğitim Merkezinin (ERSEM) bulunması ve aktif bir şekilde 11. çalışıyor olması, 12. Üniversitenin Sosyal ve Fen Bilimleri Enstitülerinde geniş bir yelpazede lisansüstü 13. eğitim veriliyor olması, 14. Öğrenci bilgi işletim sistemi (OBİSİS) ve personel otomasyonu gibi üniversitenin ihtiyaç 15. duyduğu yazılımları kendisi üreten bir bilgi işlem biriminin varlığı ve bunun kablosuz ağ gibi yeni teknolojilere açık olması, 16. Kayseri ilinin gelişmiş olması nedeniyle, meslekî gezi ve iş bulma imkânının bulunması, 10

14 17. Bölgenin Kapadokya, Erciyes Dağı ve Sultan Sazlığı gibi çok sayıda doğal ve tarihî özelliğe sahip olması, 18. Kayseri ilinin karayolu ve havayolu ulaşımı açısından diğer Anadolu kentlerine göre avantajlı bir noktada bulunması, ülkenin her bölgesine ulaşım rahatlığı, 19. Şehir merkezi ile yerleşke arasında ulaşım kolaylığının bulunması, Büyükşehir Belediyesinin mahalle ve semtlerin birçoğundan fakülteye ulaşım kolaylığı sağlaması, 20. Kayseri ilinin uluslararası havaalanına sahip olması, 21. Erciyes Dağı nın kış turizmi ve dağcılık sporu yapılabilir nitelikte olması, 22. Hayırseverlerin fakülteye ve üniversiteye katkı ve desteğinin devam etmesi, 23. Kayseri ilinin sakin, kolay yaşanabilir ve huzurlu bir şehir olması, 24. Bölge üniversiteleri imzalanan protokol sayesinde işbirliği imkânının genişlemesi. (iii) Zayıflıklar 1. Öğretim elemanı başına düşen ders yükünün fazla olması, 2. Her alanda yetişmiş öğretim üyesinin bulunmayışı, 3. Performans değerlendirme sisteminin yetersizliği, 4. İdarî personelin yeterli hizmet içi eğitimi alamaması, 5. Kurumsallaşmanın ve kurumsal kimliğin yeterince gelişmemesi, 6. İdarî ve akademik kadroların temininde bürokratik engeller ve sürecin uzun zaman alması, 7. Yabancı dil bilen idarî eleman yokluğu, 8. Eğitim fakültelerinin ders planlarının merkezi olarak belirlenmesi sebebiyle yeterince dinamik bir yapıya sahip olamaması, 9. Mezunlarla olan ilişkilerin azlığı, 10. Paydaşlarla işbirliğinin yetersizliği, 11. Diğer resmi kurumlarla yapılan işbirliği amaçlı yazışmalarda işlemlerin uzun zaman alması, 12. Erasmus gibi öğrenci değişim programlarına öğrencilerin ve öğretim elemanlarının yeterince önem vermemiş olması, 13. Üniversite ve fakülte içerisinde bilimsel çalışmalarda işbirliği eksikliği, 14. Ulusal ve uluslararası proje imkânlarının yeterince değerlendirilememesi, proje tekliflerinin yetersizliği, 15. Araştırma projeleri için başvuru sayısının azlığı ve yapılan araştırmaların ise çoğunlukla hayata geçirilememesi, 11

15 16. Halkla ilişkilerin yetersiz olması. (iv) Tehditler 1. Maaşların düşük oluşuna bağlı olarak öğretim elemanlarının ders yükü fazlalığından araştırmaya imkân bulamaması, 2. Teknolojinin hızlı gelişmesi sebebiyle mevcut alt yapının süratle atıl hale gelebilme tehlikesi, 3. Özel üniversitelerin cazip imkânlar sağlamaları sebebiyle kaliteli öğretim elemanı kaybının yaşanabilecek olması, 4. Eğitimde modern gelişmelere hızla uyum sağlayabilecek bir sistemin Türkiye de bulunmaması, 11. Stratejik Değerlendirme 11. A. Eğitim Fakültesi Dönemi Stratejileri a- Eğitim-Öğretim Stratejileri 1. Eğiticilerin eğitimi 2. Eğitim ve öğretim programlarının geliştirilmesi 3. Öğretim kalitesinin artırılması 4. Eğitimde uluslararası işbirliğinin sağlanması 5. Öğrenciye yönelik hizmetlerin artırılması b- Bilimsel Araştırma Stratejileri 1. Fakültenin bilimsel yayın konumunun yükseltilmesi 2. Bilimsel yayın kalitesinin artırılması 3. Yurt içi ve yurt dışı ortak araştırmaların artırılması c- Tanıtım ve Halkla İlişkiler Stratejileri 1. Fakülte imajının geliştirilmesi 2. Potansiyel fakülte öğrencilerine etkin tanıtım yapılması 3. Paydaşlarla ilişkilerin geliştirilmesi d- Alt Yapı Geliştirme Stratejileri 1. Alt yapı eksikliklerinin giderilmesi 2. Donanım eksikliklerinin giderilmesi 12

16 e- İnsan Kaynakları Yönetimi Stratejileri 1. Personelin nicelik ve nitelik yönünden geliştirilmesi 2. Çalışma hayatı kalitesinin artırılması f- Çevre ve Sosyal Sorumluluk Stratejileri 1. Çevreye duyarlı yönetim anlayışının geliştirilmesi 2. Çalışanların ve öğrencilerin çevre konusunda eğitilmesi 3. Çevre ile ilgili kulüplerle aktif işbirliği 4. Paydaşlara karşı sosyal sorumlulukların yerine getirilmesi a- Eğitim-Öğretim Stratejileri 1. Eğiticilerin eğitimi Fakültemizde istihdam edilen öğretim elemanlarının büyük çoğunluğu meslekî formasyon almıştır. Bu tür bir eğitimden geçmeyen öğretim üyelerinin, Gelişim ve Öğrenme, Öğretimde Planlama ve Değerlendirme gibi konuları kapsayan seminerlere tabi tutulmaları sağlanacaktır. Öte yandan üniversitemizde eğiticilerin eğitimine yönelik çalışmaların desteklenmesine devam edilecektir. 2. Eğitim ve öğretim programlarının geliştirilmesi Eğitimde yeniliklere açık olma, eğitimin geliştirilmesi için çok önemlidir. Eğitim kalitesinin artırılması için eğitim programlarının sürekli gözden geçirilmesi, eğitimde yeni teknolojilerin kullanılması ve bilimsel gelişmelerin eğitim programlarına yansıtılması hedeflenmektedir. Eğitim Fakültelerinin eğitim-öğretim planları Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenmektedir. Bu doğrultuda programlarda uygulanacak planlar, YÖK tarafından yeniden düzenlenmiş ve Eğitim-Öğretim yılından itibaren uygulamaya başlanmıştır. Söz konusu programlar için YÖK tarafından fakültelere sağlanan imkânlar çerçevesinde her yıl genel bir gözden geçirme işlemi uygulanacaktır. 3. Öğretim kalitesinin artırılması Fakülte birimlerinde öğretimin daha kaliteli hale getirilmesi temel felsefemizdir. Bu amaca ulaşmak için akademik personel sayısını, çeşitliliğini ve kalitesini artırmak, altyapı hizmetlerini modernleştirmek, imkânları en üst düzeyde kullanmak, bilimsel temellere dayalı, 13

17 güncel ve kullanışlı bilgilerle donatılmış üretken bireyler yetiştirmek üzere çalışmalar sürdürülecektir. 4. Eğitimde uluslararası işbirliğinin sağlanması Eğitim birimlerinin ulusal düzeyle sınırlı kalmaları, uluslararası platformda akademik kabulünü tartışılır hale getirmektedir. Bu nedenle uluslararası eğitim birimleriyle işbirliği yapılması çok önemlidir. Bu kapsamda, özellikle gelişmiş ülkelerin başarılı üniversitelerinden gelecek öğretim elemanlarının fakültemizde eğitim çalışmalarına katılmaları; bu üniversitelerle karşılıklı öğrenci değişiminin yapılabilmesi ve yine öğretim elemanlarımızın yurtdışındaki önde gelen üniversitelerde eğitici olarak görev almalarının sağlanabilmesi için gerekli girişimler sürdürülecektir. 5. Öğrenciye yönelik hizmetlerin artırılması Öğrencilere yönelik hizmetlerin çeşitliliğinin ve niteliğinin artırılması, eğitim ve öğretime ilişkin bilimsel araçlar ile öğrencilerin desteklenmesi, etkili danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, üniversite tarafından sağlanacak çeşitli yardımlar, öğrencilerin memnuniyetini ve başarısını artıracağı gibi fakültemizin ilk sıralarda tercih edilmesini sağlayacaktır. b- Bilimsel Araştırma Stratejileri 1. Fakültenin bilimsel yayın konumunun yükseltilmesi Üniversitemiz, bilimsel yayın sıralamasında ülkemizdeki üniversiteler arasında ön sıralarda yer almaktadır. Fakültenin de bu sıralamada üst seviyelere çıkarılması için yapılacak olan bilimsel çalışmaların sayısının artırılmasına, öğretim üyelerinin yurt dışındaki bilimsel etkinliklere çalışmaları ile katılımlarının ekonomik yönden desteklenmesine devam edilecektir. 2. Bilimsel yayın kalitesinin artırılması Fakültemizin akademik yönden gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde tanınmasını ve kabul edilmesini sağlamak için uluslar arası indekslere girebilen, atıf alabilen yayın ve araştırma sayısı ile çeşitliliğini artırmak ana hedeflerden biri olup bu konudaki çalışmaların desteklenmesi sürdürülecektir. 14

18 3. Yurt içi ve yurt dışı ortak araştırmaların artırılması Ulusal ve uluslararası düzeyde yürütülecek ortak araştırmalar, ortaya çıkartacağı daha nitelikli çalışmaların yanı sıra fakültenin tanınmasına ve bilgi birikiminin dünya ile paylaşılmasına katkı sağlayacağından, bu tür çalışmaların daha da artırılması için gayret gösterilecektir. c- Tanıtım ve Halkla İlişkiler Stratejileri 1. Fakültenin imajının geliştirilmesi Fakültenin, gerek ilimiz, gerekse ülkemizdeki algılanış biçimi ve saygınlığı çok önemlidir. Bunun sağlanması, hem fakülteye desteği artıracak, hem de fakülte çalışanlarını ve öğrencilerini olumlu yönde motive edecektir. Bu nedenle fakültenin bireye ve topluma bilimsel ve sosyal katkılarını ön plana çıkartacak tanıtım çalışmaları daha da artırılacaktır. 2. Potansiyel fakülte öğrencilerine etkin tanıtım Ortaöğretim düzeyinde nitelikli eğitim almış başarılı öğrencilerin fakültemizi tercih etmesi, öğrencilerimizin başarı düzeyini olumlu yönde etkileyecektir. Bu nedenle hazırlanacak çeşitli dokümanlarla birlikte belirli eğitim kurumlarında fakülteyi tanıtacak çalışmalar yürütülecektir. 3. Paydaşlarla ilişkilerin geliştirilmesi Fakültenin en önemli varlık sebeplerinden birisi paydaşlar ile verimli işbirliğinin yapılabilmesidir. Bu işbirliği, hem fakültenin gelişmesine hem de fakültede kazanılan bilgi ve becerilerin yaşama geçirilmesine katkı sağlayacaktır. Bu nedenle paydaşlar ile ilişkilere önem verilecek ve geliştirilmesi için çaba gösterilecektir. d- Altyapı Geliştirme Stratejileri 1. Altyapı eksikliklerinin giderilmesi Fakülte inşaatının Ağustos 2007 sonuna kadar bitirilerek hizmete açılmasına ve ilave blokların da 2010 öncesinde tamamlanmasına çalışılacaktır. 2. Donanım eksikliklerinin giderilmesi Fakültede eğitim ve hizmet birimlerinde kalitenin artırılması için bilişim teknolojilerinden daha fazla yararlanılması sağlanacaktır. 15

19 e- İnsan Kaynakları Yönetimi Stratejileri 1. Personelin nicelik ve nitelik yönünden geliştirilmesi Akademik ve idari personelin sayıca yetersizliği, fakültede eğitim ve hizmetin yürütülmesindeki en önemli olumsuzluklardan birisidir. Fakülteye öğretim elemanı alınırken seçici davranılarak, akademik kaliteyi yükseltecek nitelikte kişilerin istihdamına önem verilecektir öncesinde öğrencisi bulunan bütün birimlerin öğretim elemanı ihtiyacının karşılanması sağlanacaktır. Ayrıca idarî personel bakımından hizmet kalitesini olumsuz etkileyen unsurların bertaraf edilmesi ve gerek nitelik gerekse nicelik yönünden yeterli hale gelmesi sağlanacaktır. 2. Çalışma hayatı kalitesinin artırılması Çalışma ortamının iyileştirilmesi, kaynak dağıtımında adalet, çalışanlar arası iletişim ve motivasyonun sağlanması, kuruma bağlılığın artırılması ve sonuç olarak performansın yükseltilmesi en önemli amaçlardan birisidir. f- Çevre ve Sosyal Sorumluluk Stratejileri 1. Çevreye duyarlı yönetim anlayışının geliştirilmesi Fakülte ile ilgili karar ve uygulamalarda çevrenin korunması, çevre planlaması ve planların uygulanması konusunda duyarlı davranılacaktır. 2. Çalışanların ve öğrencilerin çevre konusunda eğitilmesi Çalışanların ve öğrencilerin çevreye duyarlı kılınması, yürütülecek olan eğitimlerle sağlanabilir. Bu nedenle düzenli olarak tüm çalışanlar ve öğrencileri kapsayan eğitim programları planlanacak ve yürütülecektir. 3. Çevre ile ilgili kulüplerle aktif işbirliği Çevre duyarlılığının kurumsal hale getirilmesi amacıyla, çevre konusunda çalışmalar yürütmek üzere kurulmuş bulunan kulüplerle etkin işbirliği yapılacak, yeni kurumlaşmalar desteklenecektir. Bu kulüplere fakülte çalışanları ve öğrencilerinin ilgisi ve katılımının sağlanması için çaba gösterilecektir. 16

20 4. Paydaşlara karşı sosyal sorumlulukların yerine getirilmesi Fakültenin yapacağı eğitim-öğretim, araştırma geliştirme çalışmaları ile paydaşlarına karşı sorumlukların daha etkin biçimde yerine getirilmesine çalışılacaktır. 11. B. Birim Hedefleri Yukarıda belirtilen stratejiler doğrultusunda Eğitim Fakültesinin dönemi hedefleri şu şekilde tespit edilmiştir: a. Eğitim ve Öğretim Hedefleri: 1.1. Eğiticilerin eğitimi programından yararlanmayan öğretim üyelerinin bu programla ilgili seminere tabi tutulmaları Eğitim alan kişi sayısı 2.1. Ders içeriklerinin her eğitim-öğretim yılı öncesinde ilgili birimlerce güncellenmesi Öğrencilere yurtdışında yabancı dil eğitimi ve staj imkânı sağlanması Yabancı dil eğitimi ve staj için yurt dışına giden öğrenci sayısı Fakülte tarafından yurt dışına gönderilen öğrenci sayısı 3.1. Staj olanaklarının artırılması ve etkin hale getirilmesi Öğrencilerin staj yaptıkları yerlerin sayısı Staj yapılan yerlerden alınan geri bildirimler 3.2. Ölçme ve değerlendirme sisteminin geliştirilmesi Değerlendirme komisyonunun kurulması 3.3. Öğretim elemanlarının haftalık ders yüklerinin azaltılması Öğretim elemanı başına düşen haftalık ders saati 3.4. Sınıflardaki öğrenci sayısının uygunluğu Öğrenci sayıları 3.5. Öğretimde bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanılması Öğrencilerin kullanabileceği internet bağlantılı bilgisayar sayısı Eğitim materyali internet ortamında yayınlanan ders sayısı 4.1. Yurtdışındaki fakültelerle özel protokoller ve Avrupa Birliği Eğitim Programları çerçevesinde ortak eğitim programları açılması İşbirliği yapılan yurt dışındaki fakülte sayısı 17

21 Yurt dışı üniversitelerde eğitim faaliyetine katılan öğretim üyesi sayısı Eğitim faaliyetine katılan yabancı öğretim üyesi sayısı 4.2. Öğrenci değişim programından faydalanan öğrenci sayısının artırılması Öğrenci değişim programı ile yurt dışına giden öğrenci sayısı Öğrenci değişim programı ile yurt dışından gelen öğrenci sayısı 5.1. Öğrencilere etkili danışmanlık hizmeti verilmesi Öğretim elemanı başına danışmanlık yapılan öğrenci sayısı Öğrenci memnuniyet anketleri b. Bilimsel Araştırma Hedefleri 1.1. İndekse giren yayın sayısının artırılması İndekse giren yayın sayısı 1.2. Her öğretim üyesinin yayın yapmasının sağlanması Öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı 2.1. Bilimsel yayınların proje destekli olması Proje desteği alınarak yapılan yayın sayısı 2.2. Bilimsel yayın kalitesinin ve uygulanabilirliğinin artırılması Atıf yapılan yayın sayısı Paydaşlarca desteklenen çalışma sayısı 2.3. Etki katsayısı (impact factor) yüksek olan dergilerdeki yayın sayısının artırılması Bu dergilerdeki yayın sayısı 3.1. Yurtdışı projeler için başvuru sayısının artırılması Başvuru sayısı 3.2. Yurtdışı bildirilerin ve yayınların desteklenmesi Destek verilen çalışma sayısı Sağlanan parasal destek miktarı 3.3. Ulusal ve uluslararası projelere katılma oranının artırılması Ulusal katılımlı proje sayısı Uluslararası katılımlı proje sayısı 3.4. Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantıların artırılması Ulusal toplantı sayısı Uluslararası toplantı sayısı 18

22 c. Tanıtım ve Halkla İlişkiler Hedefleri 1.1. Fakülte tanıtım materyallerinin sayısının ve kalitesinin artırılması Tanıtım materyallerine ayrılan mali kaynak miktarı 1.2. Basın yayın kuruluşlarınca yayınlanan fakülte ile ilgili olumlu haberlerin sayısının artırılması Tanıtıcı haber sayısı Fakülte mensuplarının katıldığı program sayısı 2.1. Ortaöğretim kurumları ve dershaneler çapında etkin tanıtım yapılması Tanıtım yapılan lise sayısı Tanıtım yapılan dershane sayısı Tanıtım için gönderilen materyal sayısı 2.2. Öğrenci aileleri ve fakülte arasındaki iletişimi artırmak Ailelere yönelik faaliyet sayısı 3.1. Mezun öğrenciler sisteminin kurulması İletişim kurulabilen mezun sayısı Fakülte tarafından organize edilen mezun etkinliği sayısı 3.2. Sivil toplum kuruluşları ile ilişkilerin geliştirilmesi İlişkide bulunulan kuruluş sayısı Ortak yürütülen etkinlik sayısı 3.3. Paydaşların memnuniyetinin artırılması Paydaş memnuniyeti anketleri d. Altyapı Geliştirme Hedefleri 1.1. Fakültenin geleceğe yönelik fizikî gelişme planının yapılması 2.1. Internet bağlantı hızının artırılması 2.2. Kütüphanedeki kitap sayısının artırılması e. İnsan Kaynakları Yönetimi Hedefleri 19

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

% İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

% İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ^tkno^ T C /MX % İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı IYTE «1W2-2012 Sayı : 14966742 n0 Konu : ÎYTE 2014-2018 Stratejik Planı 02/99/2013 KALKINMA BAKANLIĞINA

Detaylı

Ara ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI. Aralık 2014. Kontrol Ortamı. Risk Değerlendirme. İzleme. Kontrol Faaliyetleri

Ara ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI. Aralık 2014. Kontrol Ortamı. Risk Değerlendirme. İzleme. Kontrol Faaliyetleri ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI Ara Kontrol Ortamı İzleme Risk Değerlendirme Aralık 2014 Bilgi ve İletişim Kontrol Faaliyetleri , Çukurova Üniversitesi Balcalı /ADANA www.cu.edu.tr

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI Haziran 2012 ÖNSÖZ Sevgili Marmaralılar, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik kurumlarından

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLAN (2010-2014)

T.C. ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLAN (2010-2014) T.C. ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLAN (2010-2014) Ankara, Aralık 2009 ĠÇĠNDEKĠLER I. SUNUġ...4-5 1.1. Amaç...6 1.2. Kapsam 6 1.3. Ġlke ve Değerlerimiz 6-8 1.4. Stratejik Planlama Ekibi 9 II. KURUMSAL

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI

T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI (KARġILAġTIRMALI YÖK VE HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ TASLAKLARI) Kasım 2012, ANKARA YÖK YASA TASLAĞI HAKKINDA NOTLAR Prof. Dr. A. Murat TUNCER Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 1 -

YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 1 - YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 1 - YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 2 - YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 3 - İSTİKLAL MARŞI YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 4 - ATATÜ

Detaylı

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN 2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN BAŞKAN DAN Ticarette başarı, işini iyi yapmanın ötesinde daha iyi yapmaya çalışmayı zaruri kılmaktadır. Bu olgu günümüzde sürekli iyileşme olarak nitelendirilmekte

Detaylı

CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ ÖZGÜRLÜK VE REFORM PARTİSİ KOALİSYON HÜKÜMETİ

CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ ÖZGÜRLÜK VE REFORM PARTİSİ KOALİSYON HÜKÜMETİ CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ ÖZGÜRLÜK VE REFORM PARTİSİ KOALİSYON HÜKÜMETİ HÜKÜMET PROGRAMI 30 EYLÜL 2006 Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, Kıbrıs Türk Halkı 24 Nisan 2004'te gerçekleşen Referandum'da

Detaylı

SUNUŞ. Saygılarımla. Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı

SUNUŞ. Saygılarımla. Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı SUNUŞ Türk Millî Eğitim Sistemi açısından Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren düzenlenen millî eğitim şûralarının önemi herkes tarafından kabul edilen bir gerçektir. İlk kez, 1921 yılında Maarif Kongresi

Detaylı

2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 9 YILI İDARE FAALİYET RAPOR RU OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ GenSoft STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Nisan 9 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU II 9 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU SUNUŞ Günümüzde

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. Başbakanlık Kamu Düzeni ve Güvenliği

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı Yayın No: 4

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı Yayın No: 4 Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı Yayın No: 4 T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İnönü Bulvarı No: 42 PK: 06520 Emek / Ankara

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2014-2018

STRATEJİK PLAN 2014-2018 STRATEJİK PLAN 2014-2018 ŞUBAT 2014 2 / Stratejik Plan 2014-2018 Vatandaşın sağlığı ve sağlamlığı her zaman üzerinde dikkatle durulacak ulusal sorunumuzdur. Bakanın Mesajı Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU Sağlık

Detaylı

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik...

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik... BECERI 10 Beceri Beceri kazandirma kazandırma ve ve meslek ve iş edindirme seferberligi... seferberliği... UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi Her beceri

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu ii 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu iii Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu (Ocak Haziran) iv 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu SunuĢ 2009 yılından itibaren sorumluluk bölgesi olan Hatay,

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER 1. DURUM ANALİZİ 5 1.1. TARİHÇE 5 1.2. BUGÜNKÜ DURUM 5 1.3. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ 11

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI STRATEJİK PLAN

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI STRATEJİK PLAN ESKİŞEHİR TİCARET ODASI STRATEJİK PLAN 2012-2015 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. BÖLÜM: GİRİŞ 3 2. BÖLÜM: STRATEJİK PLANLAMA YAKLAŞIMI 5 3. BÖLÜM: DURUM ANALİZİ 5 3.1 - Tarihsel Gelişim 5 3.2 - Yasal Yükümlülükler

Detaylı

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri 2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri ANKARA, 2014 2023'e Doğru Türkiye'de Üniversite Kütüphaneleri Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI İÇİNDEKİLER 3-0-1-Giriş -2-Borsanın Görevleri 4-0-3-Borsanın Faydaları 0-4-Diğer Borsalarla Entegrasyon 5-0-5-Revizyon Takip Çizelgesi 6-0-6-Çapraz Çizelge 7-0-6-Çapraz

Detaylı

YENİ BİR YÜKSEKÖĞRETİM YASASINA DOĞRU

YENİ BİR YÜKSEKÖĞRETİM YASASINA DOĞRU YENİ BİR YÜKSEKÖĞRETİM YASASINA DOĞRU Yükseköğretime yönelik talep küresel olarak artmakta, bütün dünyada yükseköğretim alanı genişlemektedir. Türkiye yükseköğretim alanı da gerek küresel eğilimlere ve

Detaylı

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 Bu stratejik plan Hatay İl Özel İdaresi tarafından Yrd. Doç. Dr. Ali Arslan ve ARGEDA Araştırma Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Merkezi süreç ve yöntem

Detaylı

GMKA Çalışma Programı

GMKA Çalışma Programı 2015 GMKA Çalışma Programı 0 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER... 3 TABLOLAR... 3 1 Giriş... 4 2 2015 Yılı Öncelikleri... 13 3 2015 Yılı Faaliyetleri... 18 3.1 Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...

Detaylı

5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ

5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ 5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ Ulusal kalkınmanın, çeşitli toplum kesimleri ve bölgeler arasında dengeli bir işbölümü ile gerçekleştirilmesi

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETĠM KANUNU TASLAĞI

YÜKSEKÖĞRETĠM KANUNU TASLAĞI YÜKSEKÖĞRETĠM KANUNU TASLAĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Temel ilkeler ve Tanımlar MADDE 1- Amaç ve kapsam MADDE 2- Temel ilkeler MADDE 3- Tanımlar ĠKĠNCĠ BÖLÜM Türkiye Yükseköğretim Kurulu MADDE 4- Türkiye

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (TASLAK) 2013-2017. MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (TASLAK) 2013-2017. MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (TASLAK) 2013-2017 MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SUNUŞ Ülkemizin sürdürülebilir ekonomik ve sosyal gelişmesini

Detaylı