PROF. DR. AL HSAN DOKUCU. De erli Okurlar,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PROF. DR. AL HSAN DOKUCU. De erli Okurlar,"

Transkript

1 PROF. DR. AL HSAN DOKUCU De erli Okurlar, nsan, toplum ve sa l k gündemi bir bütünlük içinde ve yo un bir flekilde h zla ak p gidiyor. Yine dopdolu bir stanbul da Sa l k say s yla beraberiz. Koruyucu sa l k, sa l kta iletiflim ve haklar, sa l k hizmetleri konular gündemimizin önemli maddelerini oluflturuyor. Bu say m za, Müdürlü ümüzün 2010 Sa l kta Haklar Y l kapsam nda düzenlemifl oldu u Sa l kta Haklar Sempozyumu ve Çal fltay damgas n vurdu. Toplumun birçok kesiminden kat l mc y bir araya getiren çal fltayda hekim ve hasta haklar n n yan s ra sa l k sistemi içindeki sorunlar da ayr nt l bir flekilde ele al nd. Eczac lar, hasta ve hekim temsilcileri, kamu ve özel hastane çal flan ve idarecileri bu çal fltay vesilesiyle kendilerini ifade etme, sorunlar n karfl l kl olarak de erlendirme imkân buldular. Çok verimli geçen çal fltayda sistem ve iflleyifl sorunlar da tart fl ld. 8 Mart Dünya Kad nlar Günü dolay s yla bu say m zda, tüm dünyada toplumsal bir yara olan kad na yönelik fliddet konusunu sayfalar m za tafl d k. Sa l k sektörünün say l organizasyonlar ndan EX- POMED Mart ay içinde stanbul da gerçeklefltirildi. Avrasya n n en kapsaml medikal fuar EXPOMED e t bb n her dal nda mekanik ya da elektro-medikal yöntemlerle teflhise yard mc olan araç, gereç ve sistemler sunan kurumlar kat ld. Fuarda stanbul Sa l k Müdürlü ü taraf ndan gelifltirilen GEBL Z Modülü, afl kampanyalar, 112 Acil Sa l k Hizmetleri ndeki yenilikler ve UMKE çal flmalar tan t ld. Dergimizin her say s nda, zengin bir tarihî birikime sahip stanbul umuzun köklü sa l k kurulufllar ndan birini tan tmaya gayret gösteriyoruz. Bu say m zda da köklü bir geçmifle ve e itim gelene ine sahip fiiflli Etfal E itim ve Araflt rma Hastanesi ni t p tarihindeki yeri ve önemiyle inceledik. 14 Mart T p Bayram ülkemizin dört bir yan nda coflkuyla kutland. Bu say m zda Müdürlü ümüzce düzenlenen 14 Mart T p Bayram töreninde Y l n Hekimi unvan n alan Prof. Dr. Fuat Akp nar ile yapt - m z röportaj da bulacaks n z. stanbul da Sa l k dergisi ekibinin Ümraniye E itim ve Araflt rma Hastanesi Ortopedi Ana Bilim Dal ndaki makam nda ziyaret etti i Prof. Dr. Fuat Akp nar hocam z patentli bulufllar n, hekimli e ve hayata dair düflüncelerini bizlerle paylaflt. Bu baflar öyküsünü zevkle okuyaca n za inan yoruz. De erli okurlar m z, Fuat Akp nar hocam z n bir sözünü aktararak dergimizin sayfalar yla bafl bafla b rak yoruz: Biz yapal m, daha iyi yapal m, daha üstününü yapal m. Sa l kl ve mutlu günler geçirmeniz dile iyle...

2 Ç NDEK LER HABER 4 Aile Hekimli i ve Sa l k Hizmetleri Tart fl ld... TAR HÇE 7 II. Abdülhamit in en De erli Mücevheri: Hamidiye Etfal Hastahane-i Âlîsi AYIN KONUSU SA LIKTA HAKLAR YILI Hedef: Fark ndal n Artmas 12 UZMAN GÖZÜYLE 22 Yenido anlar Yaflatmak çin: NRP ARAfiTIRMA 26 Kad na Yönelik Aile çi fiiddet GÜNDEM 30 Avrasya n n en büyük Medikal Fuar : EXPOMED UZMAN GÖZÜYLE 34 Enfeksiyon Kontrol Hemflireleri RÖPORTAJ 39 Y l n Hekimi Prof. Dr. Fuat Akp nar ÇEVRE 44 Soludu umuz Havadaki Tehlike UZMAN GÖZÜYLE 48 Her Yönüyle shal GÜNDEM ÖZEL 52 APOCP Kanser Önleme Organizasyonu Kongresi 52 AJANDA 54 T p Bayram TIP VE SANAT 58 Prof. Dr. A.Süheyl ÜNVER 44 STANBUL DA SA LIK 2

3 AJANDA 60 Yeryüzü Doktorlar SAH B stanbul Sa l k Müdürlü ü ad na stanbul Sa l k Müdürü Prof. Dr. Ali hsan DOKUCU SORUMLU YAZI filer MÜDÜRÜ Dr. Metin SER MER YAZI filer Hacer ÇOKLUK 60 UZMAN GÖZÜYLE 66 Afl n n Tarihçesi 66 HABER 68 Yafll Dostu l stanbul HABER Yeni Ambulans Hizmete Girdi 70 KONGRELER 71 SA LIK REHBER 72 KONSEPT DANIfiMANI Songül ALPTEK N BALCI YAYIN KURULU Uzm. Dr. brahim TOPCU Uzm. Dr. Mehmet ERBAKAN Uzm. Dr. Abdülkadir TABO Doç. Dr. Serap GENCER Hediye ÜNVER B L MSEL DANIfiMA KURULU Prof. Dr. Fahri OVALI Prof. Dr. Hamit OKUR Prof. Dr. Murat ELEVL Prof. Dr. Recep ÖZTÜRK Prof. Dr. Selami ALBAYRAK Prof. Dr. Yüksel ALTUNTAfi Doç. Dr. Adem AKÇAKAYA Doç. Dr. Mustafa B L C Doç. Dr. Özgür Y T Op. Dr. Sadiye EREN YAYINA HAZIRLIK YAYIN EK B Dr. Havva SULA Dr. Melike GÜNYÜZ Gökçe SARICIKLI Nilüfer KOL Sahra Görsel ve Sanatsal letiflim Tan t m ç ve D fl Tic. Ltd. fiti Ca alo lu Yokuflu No: 12/5 Ca alo lu/ stanbul Tel: GÖRSEL TASARIM VE UYGULAMA Özle ÇET NKAYA Ayfle ADAfi Fethiye ÖDÜNÇ REKLAM REZERVASYON Mustafa AYDIN Tel Fax: BASKI Ebru Matbaac l k Bas. Yay. San. ve Tic. A.fi. Organize Sanayi Sitesi Atatürk Cad. No: 135 kitelli / stanbul Tel: YAZIfiMA ADRES Bas n Bürosu stanbul Sa l k Müdürlü ü Peykhane Cad. No:10 Çemberlitafl/ stanbul Tel: Fax: Yaz lar n sorumlulu u yazarlar na aittir. Bu dergide yer alan yaz lardan kaynak gösterilerek al nt yap labilir. Bu dergi tamam yla reklam gelirleri ile yay nlanmaktad r. STANBUL DA SA LIK 3

4 HABER Aile Hekimli i ve Sa l k Hizmetleri Tart fl ld Baflkanl n Sa l k Bakan Prof. Dr. Recep Akda n yapt Aile Hekimli i ve Birinci Basamak Sa l k Hizmetlerinin De erlendirilmesi konulu genifl kat l ml toplant 4 Nisan 2010 tarihinde stanbul da gerçeklefltirildi. stanbul Sa l k Müdürü Prof. Dr. Ali hsan Dokucu, Sa l k Müdür Yard mc lar, Sa l k Bakanl Genel Müdürleri ve mülki amirlerin bulundu u toplant da haz rl k ve geçifl aflamas nda aile hekimli i ve birinci basamak sa l k hizmetlerinin durumu de erlendirildi. Sa l kta dönüflüm program, flu andan itibaren biraz stanbul da dönüflüm program ; stanbul da dönüflüm program da acillerde de iflim program olarak de erlendirilmelidir. Sa l k Bakan Recep Akda konuflmas nda: Sa l k sisteminin de iflim sürecinde tabiidir ki birçok tafl yerinden oynad. Sa l n finansman yla ilgili yenilikler yapt k, yeni kurallar, yeni düzenlemeler getirdik. Gerek sa l k çal flanlar ile sosyal güvenlik kurumunun resmî kurumlara ve hastanelere yapt ödeme biçimleriyle gerekse finansman ve genel sa l k sigortas aç s ndan kurdu u sosyal güvenlik kurumu ile Türkiye, gerçekten birçok ülkeye örnek olma durumuna geldi. Tüm bunlar sa l k hizmeti talebinden bu talebin kalitesiyle ilgili yeni taleplere var ncaya kadar bir yandan vatandafl n di er yandan sa l k çal flanlar n n davran fllar n da de ifltirdi. Bu program genellikle hastanelerin ayn çat alt nda toplanmas, genel sa l k sigortas oluflturulmas, aile hekimli i, ilaçlar n eczanelerden al nmas, acil tafl ma sistemlerinin gelifltirilmesi gibi konular da içeriyor. ifadelerine yer verdi. Yap lacak fller Var Aile hekimli i konusunda stanbul da birçok alanda de ifliklikler beklendi ini belirten Akda sözlerine flöyle devam etti: Bir baflhekimimiz: Sa l kta dönüflüm program, bu vakitten sonra biraz stanbul da dönüflüm program olarak; stanbul da dönüflüm program da acillerde de iflim program olarak de erlendirilmelidir. demiflti. Bu programla birlikte stanbul da çok fley de iflti. Tabi hâlâ yap lacak ifller var. flte bu ifllerden biri de aile hekimli idir. Bugün onun için bir araya geldik. fiu an 40 flehirde 22 milyon kifli birinci basamakta aile hekimli i hizmeti almaktad r. Bu flehirler içerisinde stanbul a benzer özelli iyle zmir var. zmir, sistemi ilk bafllatt m z yerlerden biriydi. fiu anda en baflar l flehirlerden biri diyebilirim. STANBUL DA SA LIK 4

5

6

7 TAR HÇE II. Abdülhamit in En De erli Mücevheri: Hamidiye Etfal Hastahane-i Âlîsi Sultan II. Abdülhamit in, k z Hatice Sultan ad na infla ettirdi i Hamidiye Etfal Hastahane-i Âlîsi, nam- di er fiiflli Etfal Hastanesi, 1899 da dönemin ilk çocuk hastanesi olarak tarihe ad n yazd rm flt r. Hastane, Avrupa da e itim gören hekimleri ve döneminin en ileri ekipman ile benzerlerini k skand rm flt r. 111 y ll k köklü bir geçmifle sahip olan ve bugün fiiflli Etfal E itim ve Araflt rma Hastanesi ad yla hizmet vermeye devam eden hastane Sultan n hazinesindeki en de erli mücevher olarak an lmaktayd. PROF. DR. AS YE NUHO LU UZM. DR. EVR M KIRAY BAfi UZM. DR. SELDA ARSLAN y llar aras nda Atatürk ün gerçeklefltirdi i üniversite reformu ile stanbul da dönemin tek üniversitesi olan stanbul T p Fakültesi nin Çocuk Sa l ve Hastal klar ve Ortopedi bölümleri 1949 y l na kadar e itim ve ö retimini fiiflli Etfal Hastanesi nde yürütür. 20 Ekim 1968 tarihinde ise hastanenin hâlen hizmet gördü ü yeni binan n temeli at l r. Hamidiye Etfal Hastane-i Âlisi 1999 y l nda fiiflli Etfal E itim ve Araflt rma Hastanesi olarak bugünkü ad n al r. STANBUL DA SA LIK 7

8 TAR HÇE Sultan II. Abdülhamit in 8 ayl kken ölen k z Hatice Sultan n an s na modern bir çocuk hastanesi kurulmas na karar vermesiyle 1898 de Berlin deki Kaiser und Kaiserin Friedrich Çocuk Hastanesi örnek al narak bir hastane infla edilmeye bafllan r. 15 bin 352 metrekarelik bir alana infla edilen hastanede yatak kapasitesi 70 olarak belirlenir. S ras yla merkez bina, eczane, bakteriyolojihane, kimyahane, muayenehane daireleri, yatakl pavyonlar ve hastane karakolundan oluflan hastanedeki tüm t bbi alet ve malzemeler Almanya ve Fransa dan temin edilir a gelindi- indeyse art k Hamidiye Etfal Hastahane-i Âlîsi tam donan ml ve Avrupa daki benzerlerine denk bir hastane olarak hizmete haz rd r. hazinesinde birçok zenginlik var ama bunlar aras nda en de- erli mücevher Etfal Hastahanesi dir. benzetmesini yapmaktad r. Hastaneyi tan tmak amac yla günümüzdeki örnekleri gibi bir sa l k dergisi haz rlan r. Hamidiye Etfal Hastahane-i Âlîsi statistik-i Risalesi ad ndaki dergi, hastanenin kurulufl y llar na ait en güvenilir ve en önemli kayna teflkil etmektedir y llar aras nda, yar s Osmanl ca yar s Frans zca olarak bas lan dergi, dönemin en de erli t p dergisidir. Almanya, ngiltere, Fransa, Avusturya, Rusya, talya, spanya, sveç, Norveç, Japonya, ABD, Brezilya ve Avustralya n n büyük hastanelerine, kütüphanelere, t bbi kongrelere, hatta ünlü hekim ve devlet adamlar na gönderilmifl ve Hamidiye Etfal Hastahane-i Âlîsi ni bütün yönleriyle dünyaya tan tm flt r. Avrupa da E itim Görmüfl Doktorlar Baflhekim Miralay Doktor brahim Bey gibi Berlin, Viyana ve Paris te e itim görmüfl doktorlar n bulundu u hastanede Alman hemflireler görevlendirilir. Hastalar n say s n n zamanla artmas nedeniyle hastaneye 2 katl ek poliklinik binas eklenir, bir süre sonra da Ortopedi Atölyesi aç l r. 2 y l sonra, hastalar n ameliyat öncesi ve sonras durumlar n karfl - laflt rabilmek için bir Foto raf Atölyesi kurulur. Yeni Ameliyat- Cerrahiye Pavyonu ad yla 24 yatakl bir ameliyathane hizmete girer. Kas m 1902 de Serum Haz rlama Laboratuvar aç l r te hastaneye havagaz ve elektrik geldikten sonra ilk Fizik Tedavi Birimi kurulur ve yine ayn y l hastaneye ntaniye Pavyonu aç l r y l nda ise ilk Çocuk Sanatoryumu hizmete girer. Hastanenin statistik-i Risalesi Hamidiye Etfal Hastahane-i Alisi, Osmanl topraklar d fl nda da t p çevrelerinin g ptayla bakt bir merkez hâline gelir. Dönemin önde gelen bilim adamlar Hamidiye Etfal Hastahane-i Alisi için: Sultan n II. Abdülhamit, fiiflli Etfal Hastanesini 8 ayl kken ölen k z Hatice Sultan n an s na yapt rm flt r. T p Çevrelerinden Hamidiye Etfal e Büyük lgi 1906 da hastanede cerrahi müdahaleler yapan dönemin ünlü Alman Harp Cerrahi Uzman Prof. Dr. Ernst Von Bergmann hastane ziyaret defterine buran n dünyan n en mükemmel tedavihanesi oldu unu yazm flt r. Yine ayn y l Fransa n n Tourcoing flehrinde Ekim ay nda düzenlenen uluslararas bir sergide Hamidiye Etfal Hastahane-i Âlîsi ne birincilik ödülü ve alt n madalya verilmifltir. Hastane binas n n bulundu u alana infla edilen ünlü saat kulesi ve mescit ise, Sultan II. Abdülhamit in emri ile hastane baflmimar Mehmet fiükrü Bey taraf ndan yap lm flt r. Ülkenin lk Afl Laboratuvar lk kez Nobel T p Ödülü nü alan difteri serumu kâflifi Alman hekim Prof. Dr. Emil Von Behring, Sultan II. Abdülhamit taraf ndan stanbul a davet edilir. 16 Nisan 1907 de hastaneyi ziyaret eden Alman hekime Baflhekim Dr. brahim Pafla taraf ndan çocuk hastanesi tan t l r. Bu ziyaretin ard ndan hastanede difteri, k z l ve çiçek hastal klar na yönelik serum ve afl lar n haz rland ilk laboratuvar kurulur. STANBUL DA SA LIK 8

9

10 TAR HÇE fiiflli Etfal Hastanesi Doktorlar fi fil ETFAL TAR H 1899 Hamidiye Etfal Hastahane-i Âlîsi: Osmanl Devleti nin ilk çocuk hastanesi 1900 Hamidiye Etfal Hastahane-i Âlîsi statistik-i Risalesi: Dönemin en etkin t p dergisinin ç kar lmas 1903 lk fizik tedavi uygulamas 1905 lk çocuk sanatoryumunun kurulmas 1905 Fonendoskopun ilk defa kullan lmas 1906 Fransa n n Tourcoing flehrinde uluslararas sergide birincilik ödülü ve alt n madalya al nmas 1907 Kurulufltan günümüze kalan saat kulesi ve mescidin yap m 1907 lk serum ve afl laboratuvar n n kurulmas stanbul T p Fakültesi nin Çocuk Sa l ve Hastal klar ile Ortopedi Klinikleri nin e itim ve ö retiminin yürütülmesi 1999 Hastanenin fiiflli Etfal E itim ve Araflt rma Hastanesi ad n almas 2002 Sa l k Bakanl bünyesindeki hastaneler içerisinde ilk yenido an üst ihtisas yetkisinin al nmas 2009 stanbul da NRP e itimleri AYNI YILLARDA AVRUPA DAK D ER HASTANELER y llar aras nda hizmete aç lan Manchester Çocuk Hastanesi 1890 da Almanya da kurulan Kaiser und Kaiserin Friedrich Çocuk Hastanesi 1892 de kurulan Leipzig Çocuk Hastanesi STANBUL DA SA LIK 10

11

12 AYIN KONUSU 2010 Sa l kta Haklar Y l Hedef: Fark ndal n Artmas Sa l kta Haklar Y l kapsam nda stanbul Sa l k Müdürlü ü taraf ndan bir y l boyunca, Uluslararas Bak m Kongresi, paneller, k sa film ve foto raf yar flmas gibi genifl bir yelpazede etkinlikler düzenlenecek Sa l kta Haklar Y l etkinliklerinin ilk ad m olan Sa l kta Haklar Sempozyumu ve Çal fltay Mart 2010 tarihlerinde stanbul da gerçeklefltirildi. stanbul Sa l k Müdürlü ü nün bu y l Sa l kta Haklar Y l ilan etmesiyle 2010 y - l n n ana hedefi, sa l k hizmetleri alan nda çal flan bütün kesimleri bir araya getirerek fark ndal art rmak ve çözüm önerileri için zemin oluflturmak olarak belirlendi. Çal fltaya, Sa l k Bakanl Müsteflar Yard mc s Prof. Dr. Sabahattin Ayd n, stanbul Sa l k Müdürü Prof. Dr. Ali hsan Dokucu, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necla Pur, stanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet ve Prof. Dr. Hüsrev Hatemi nin de aralar nda bulundu u bilim insanlar ve akademisyenler kat ld. STANBUL DA SA LIK 12

13 G ünümüzde sa l k sistemi ileri bir düzeye eriflmekle birlikte karmafl k bir hâl ald. Sa l k hizmetlerine ulaflma sürecinde birtak m sorunlar n ortaya ç kmas yla baflta hasta haklar olmak üzere sa l kta haklar konusunda bilinçlenme, güncel ve gerçek bir ihtiyaç olarak önem kazand. Sa l kla ilgili haklar n kurumsal düzenlemelerle gündeme al nmas ve yayg nl k kazanmas, önemli bir gereklilik olarak kabul edilmektedir. Haklar n kurumsallaflmas için en önemli ad mlar n bafl nda ise, kuflkusuz, bu bilincin toplum ve sa l k çal flanlar taraf ndan sahiplenilmesi, haklar ve sorumluluklar konusunda fark ndal k düzeyinin yükseltilmesi gelmektedir. Bu ihtiyaçtan yola ç karak stanbul Sa l k Müdürlü ü, 2010 y l n Sa l kta Haklar Y l ilan etti. Sa l kta Haklar Y l çerçevesinde düzenlenen sempozyum ve çal fltay, sa l k hizmetlerini oluflturan bütün kesimleri bir araya getirmeyi hedefledi. Hasta ve Hekim Haklar Birbirini Destekliyor stanbul Sa l k Müdürü Prof. Dr. Ali hsan Dokucu, Sa l kta Haklar Sempozyumu ve Çal fltay nda yapt aç l fl konuflmas nda hastalar n ve sa l k çal flanlar n n haklar n n önemini vurgulad. Prof. Dr. Ali hsan Dokucu konuflmas n flöyle sürdürdü: Sa l kta dönüflümün ilk iflaretleri 2003 y l nda Bakanl m z politikas taraf ndan ortaya ç kt ve hasta haklar öncelenerek e itim ve araflt rma hastaneleri baflta olmak üzere polikliniklerde hastalar n kolayl kla ulafl labilece i yerlere hasta haklar bürolar aç ld. Ben 2005 y l nda baflhekim oldu umda hasta haklar yla ilk karfl laflt mda hekim olman n do al refleksiyle: Acaba bu, hekimlere karfl bir eylem mi? düflüncesini k smen de olsa hissettim. Hekim arkadafllar m n da sürekli: Hasta haklar var ama hekim haklar yok mu? diye serzenifllerini duydum. Asl nda hasta stanbul Sa l k Müdürü Prof. Dr. Ali hsan Dokucu haklar yla hekim haklar birbirine z t de il, birbirini destekleyen ve birbiriyle örtüflen konulard r. Hasta haklar ile hekim haklar n n birbirine eklenen sorumluluklar bütünü oldu unu düflünüyoruz. Çal flanlar n da haklar n n oldu u kanaatindeyiz ve bunun üzerinde mutlak surette çal fl lmas gerekti ine, hak ve sorumluluklar n da birbirine eklenen parametreler oldu una inan yoruz. Sa l k Hakk - Yaflama Hakk Bütünlü ü Çal fltayda söz alan stanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet de sa l kta haklar n yan s ra sorumluluklar n da önemli oldu unu belirtti. Söylet konuflmas nda sa l k çal flanlar ile hastalar n haklar n n çeliflmedi i, gerçe i ya- STANBUL DA SA LIK 13

14 AYIN KONUSU n s ra hasta ve hekimlerin beklentileri ile haklar n korunmas konular na de indi. Sa l k Bakanl Müsteflar Yard mc s Prof. Dr. Sabahattin Ayd n da hak kavram, yaflama hakk, yaflama hakk n n sa l k hakk yla bütünlenmesi, sa l k haklar nda sorumluluk alan, sa l kta haklarla sa l k hizmetlerinin entegre yap s ve sektörlerle iliflkisi konular n ele alan bir konuflma yapt. Hak Veren Makam, Sayg n Bir Makamd r. Prof. Dr. Hüsrev Hatemi çal fltayda yapt konuflmada flunlar ifade etti: Eski Osmanl t p kitaplar nda özellikle Tanzimattan sonra yaz lanlarda herhangi bir sayg gösterisinde kusur edilmemek için Üzerimize vacip olan Tanr ya, Peygambere ve Hünkara hürmetimi gösterdikten sonra cümlesi vard r. Ben de sözüme bafllarken buradaki protokolü unuttu um için ayn cümle ile bafllayay m. Hekimlik mesle- inin etik sorunlar ndan hasta ve hekim haklar insanl n en önemli kavramlar ndan biri, belki de önde geleni hak kavram d r. slam medeniyetlerinde hak kavram na verilen önemi büyük harfle yaz l rsa hak kelimesinin Allah manas na gelmesini gösterir. Çünkü hak ve mutlak gerçek ayn köktendir. Hakikat gerçek demektir. Mutlak, absolut, gerçek olan Tanr, hak olarak Hak ad yla da tan n r. Bu sözüme Hak tan kt r, bu can bu gövdeye konuktur gibi Yunus Emre sözünü hat rlayal m. Frans zcada hak manas na gelen drua kelimesi Latince direktus tan gelmektedir. fiöförlerin her gün elinin alt nda olan direksiyon, arabalar n do ru yola hak yolunda s rat- müstakim de sevketmelerini sa lar. Direktör, yönetici kelimesi de do ru yolda yöneten manas na gelir, Frans zcada da drua ayn zamanda e rinin, dolambaçl n n karfl t d r. ki nokta aras ndaki do ru çizgiye Frans zcada line drua denir ki, yine hukukla dosdo rulu un ayn benzerli ini gösterir. Hak Kavram n n Kökeni Hak kelimesinin Dosdo ru anlam na geldi ine dikkat çeken Hatemi flöyle devam etti: nsanlar n insan olduklar için tabii haklar oldu unu kabul eden hukuk görüflü tabii hukuktur. Hukukta iki görüfl vard r. Hukuk derslerinin bafllang c nda nsan oldu u için tabii haklar vard r denir. Bu tabii hukuktur. Haklar n, devletin toplumsal gruplar n n düzenledi i metinlerle verildi ini savunan hukuk görüflü ise pozitif hukuktur. Etikte, medikal etikte, konumuz hukuk olmad için naturel hukuk demiyoruz, Paternalistik Etik Görüflü diyoruz. Bir yöneticinin, hastalar n hakk n veya kiflilerin haklar n, bir hekimin hastas n n haklar n gözetmesi, karfl mdaki hasta insand r, insan olarak Allah n ona verdi i haklar vard r diye düflünürsek, buna Paternalistik Etik Görüfl denilmektedir. Paternalistik Etik Görüfl Paternalistik etik görüflünün karfl s nda bir de pozitif hukuk görüflüne benzer flekilde sözleflmelerle, beyanlarla hak iste- ine karfl koyan, hak veren kurumlar n aras nda çat flmadan do an tez, antitez ve sentez metoduyla geliflen sözleflmelerle etik sözleflmeler yap l r. Eti in temeli buna dayan r görüflü vard r. Bir düflünüre göre hak; hukuk düzeni taraf ndan bahfledilmifl irade yetkisidir. Hakk en olumlu biçimde Kant tan mlam flt r. Ona göre hukuk, bir bireyin özgür iradesiyle di er bireylerin özgür iradelerinin, genel özgürlük kuram na göre uyum içinde konulmas d r. Buradaki konulma, hukuk dilimizdeki vaaz edilme yolundaki kurallar n toplam d r ki bu noktadan hareketle Kant, hakk, bireyin di er bireylerle ba daflabilir özgürlü ü biçiminde tan mlamaktad r. Bir bireyin di er bireylerle uyum hâline gelebilen, yaln z nal nc keseri olmayan, nal nc keseri bizim dilimizde hakk yaln z kendine yontan görüfle verilen güzel bir add r, haklar n kullanmas, hak kavram n n, bireylerin, her birinin ba ms zl k s n rlar n ihlal etmeden konulmas ve vaaz edilmesi fleklinde belirlenmesi ak lc ve felsefi bir çözüm yoludur. Rousseau da Lock, Hopes ve Spinoza da da çok iyi hak tan mlamalar bulabiliyoruz. slam dininin temel kitab olan Kur an a göre insan bir bedel karfl l olarak haklara sahip olmufltur. Bir bedel ödeyerek. Çünkü bu bedel, sorumlulu u kabul etmifltir. Kur an a göre; Biz emaneti göklere, yere ve da lara teklif ettik. Onlar bunu yüklemekten çekindiler. Onu insan yüklendi. Do rusu insan atak ve cüretkârd r, cesurdur. Yani kutsal kitap diliyle denmek isteniyor ki Biz bilinçli olmay yaratt klar m z n ço una teklif ettik, da lar tafllar o heybet- STANBUL DA SA LIK 14

15

16 AYIN KONUSU lerine ra men, iyiyi kötüden ay rt etme, beyinlenmeyi kabul etmediler. Biz bu sorumlulu u alamay z dediler. nsan çok atak oldu u için kabul etti. O hâlde bunun bedelini sorumluluk tafl yarak yarg lanarak ödemek zorunda. Madem yüklendi, bilinçli olmay kabul etmekle, ölünceye kadar di- er insanlardan ba ms z, sadece Allah a ba l olmak hakk, yani özgürlük, insana ba fllanm flt r. Toplum hâlinde yaflarken, bireylerin do al haklar n bir yönetici, onlar n vekili olarak gözetip koruyabilir. Paternalistik görüfle yine dönmüfl oluyoruz... Kur an dan gelen bu insan haklar anlay fl ndan cesaret alarak 13. yüzy l slam flair ve mutasavv f fiirazl Sadi, cesaret eseri olan bir söz söylemifltir; Koyun, çoban için yarat lmam flt r. Yönetti i toplum, o yöneticinin keyfi için yarat lmam flt r. Çoban koyuna hizmet için vard r diyerek, yöneticileri çobana, toplumu koyuna benzetmifl, her ikisinin de gerçek sahibinin Allah oldu unu belirtmifltir. Yine fiirazl Sadi, nsanlar ayn organizman n uzuvlar d r, insan vücudunda bir organ n hasta olmas, nas l bütün organizmada bir huzursuzluk, a r hissi do uruyorsa, bir insan n derdi bütün insanl n derdi olmal d r. diyordu. lkça da muhakkak, taran rsa benzerleri bulunabilir ama ortaça Avrupas nda pek benzeri olmayan bir sözü, Sadi, 13. yüzy lda, yine Mevlana n n yaflad yüzy lda söylemifltir. nsanlar Hukuk Bak m ndan Özgür ve Eflit Do ar nsan Haklar Beyannamesi, nsanlar özgür ve hukuk bak - m ndan eflit do ar, öyle kal rlar. Toplumsal ayr l klar ancak ortaklafla yarara dayanabilir, bir ifl bölümüne dayanabilir. maddesiyle bafll yordu. Bireysel sa l k bak m ve tedavi, sa l bozulmufl bir kifliye, bilgi ve beceri bak m ndan yetkili bir baflka kiflinin yard m etmesi demektir. Herhangi bir kifli bundan yoksun kalm flsa, kendisine uygulanacak muhtelif maliyet ve yararl l kta olan giriflimlere yaklaflmay istememifl demektir. Bu istememe neden olabilir? Bir, o insan bilgisiz b rak lm fl, geri b rak lm fl bir toplumda yafl yordur. Bu tedavi imkânlar n n varl ndan bile haberi yoktur. ki, tamamen haberli yafl yordur ama imrenip duruyordur. Tedavi imkânlar n n varl ndan çoktan haberi vard r ama buna yaklaflam yordur. Üsküdarl Talat Bey in Yok mu bir baflka ilac n, gayr ey doktor yeter, bir ayd r kokluyorum hergün eter m sralar bu durumu gösterir. Bu durumu göz önüne al rsak hangi giriflimlerin temel hak oldu unun ayr lmas laz m. Temel Sa l k Haklar Konusu Hatemi, temel sa l k haklar konusunda flöyle konufltu: Sa l k haklar konusunda en baflta gelen fleylerden biri de temel sa l k haklar d r. Bunlar n da ayr lmas, eti in bu maddesinin bu bafll n n temel araflt rma konular ndan biri olmal d r. nsan Koyun, çoban için yarat lmam flt r. Yönetti i toplum, o yöneticinin keyfi için yarat lmam flt r. Çoban koyuna hizmet için vard r. haklar gibi, hasta haklar da tarih boyunca bir evrim geçirerek günümüzde t bbi etik disiplininin bafll ca bölümlerinden biri olmufltur. T bbi etik disiplininin uluslar aras nizamnamesi, World Medical Assosiation 3. Kongresi nde Ekim 1949 da, birçok yenilik 2. Dünya Savafl bittikten sonra yap lm flt r. Büyük ac olaylar geçirdikten sonra insanl a bir toparlanma iste iyle 1949 da t bbi etik disiplininin uluslar aras nizamnamesi önerilmifltir. Dünya Medikal Kongresi nde, Venedik Ekim 1983 te tekrar flekillendirilerek tekrar kabul edilmifltir. Bu nizamnameye göre bir hekim, bilgisini daima en yüksek standartlarda sürdürmelidir. Hekim, teknik ve ahlaki, tam bir ba ms zl k içinde, insan onuruna ve insanl k sevgisine sayg yla hastas na her tip t bbi uygulamada yetkili ve bilgili olarak t bbi yard m yapmal d r. Burada görüyorsunuz ki benden önceki konuflmalarda belirtilen; gerçek doktorlar, hekim haklar hasta haklar na karfl d r demekle bir hukuk oyunu yapm yorlar, bir laf cambazl yapm yorlar. Mesela bir iflverenle bir iflçi, çat flma sonucu sözleflmelerle hak gelifltirebilir ama hekimlik biliminin temel ilkelerinde bile hasta haklar beyannamesini beklemeden, Hipokrat yemininde olsun Babil Kanunlar nda olsun, hekim haklar yla hasta haklar beraber gözetilir. STANBUL DA SA LIK 16

17

18 AYIN KONUSU Hasta Haklar Tarihsel Geliflimi Hatemi, hekim ve hasta hakk n n birlikte ele al nmas gerekti ine vurgu yaparak hasta haklar n n tarihsel geliflimi ile ilgili flu bilgileri verdi: 1843 de fiair Abdülhak Hamit Tarhan n babas n n yazd Makalat- T bbiye bizdeki ilk t p tezidir. II. Mahmut devrinde modern t bbiye kurulunca, kendisi geleneksel bir Türk hekimi iken, zaten hekimlik unvan varken, Hayrullah Efendi, bir de Bernard dan doktora tezi alarak modern t bbiyede befl sene çal flt. Makalat- T bbiye sini bitirirken Hekimlere Vasiyetler ad alt nda etik kurallardan bahseder. Orada hekim haklar ndan çok hasta haklar ndan bahsederek hekimleri k zd rm flt r... Hipokrat flafl lacak kadar modern bir hekimdir. (M.Ö.500) Baz lar n çok flifliririz, Hipokrat n büyüklü ünü belirtmek moda de il, gerçek olmas gereken bir fleydir. Çünkü buraya gelmeden kendimi kontrol etmek için onun kitaplar ndan birine yine göz att m. Hipokrat; Evdoksiya Sinoplu bana getirildi, flu kadar gün önce kusma bafllam fl, dört gün sonra vefat etti. Niyobe, bana getirildi. fiu kadar gün önce kusma bafllam fl, flunu yapt m. Befl gün sonra vefat etti. demekte... Hiçbiri pirüpak oldum diye kendini methederek bitmiyor. Hipokrat gözlem yap - yor. Sanki bir etik kurul onun anemnezlerini inceleyecekmifl gibi, öleni de tabi ne antibiotik var ne de bir fley, Hipokrat tanr de il, hastalar ölüyorlar. Ama erkekçe hekimce hepsini yaz yor. Hiçbir etik kurul Hipokrat kontrol etmedi i hâlde... Onun için Hipokrat n yemini, hakikaten fliflirilmemifl, büyütülmemifl, etik ve hasta insan haklar n gözeten bir gerçek yemindir. Hekimin hastas na uygulad t bbi bak m, hastan n zihinsel veya bedensel gücünü zay flatacaksa, sadece hastan n yarar n düflünerek hareket etmelidir. Bir hekim giriflece i bir uygulaman n kendi bilgi ve becerisinin üzerinde oldu unu düflünürse, bu bilgi ve ehliyete sahip olan baflka bir hekimi yard ma ça rmal d r. Evrensel De erler Aç s ndan Hasta Haklar Sa l kta insan haklar kavram n n ilk olarak nsan Haklar Evrensel Beyannamesi nde kullan ld na dikkat çeken Hatemi flöyle dedi: 1948 y l nda BM in yay nlad nsan Haklar Evrensel Beyannamesi nin 25. Maddesinde sa l kta insan haklar kaydedilmifltir. Böylelikle sa l kta insan haklar ilk defa yaz l olarak 1948 y l nda telaffuz edilmifltir. Ayr ca bu ad verilmeden de yüzy llard r t p kitaplar nda sürüp gitmifltir. Bu standarda beslenme, giyim, konut, t bbi bak m ve sosyal hizmetler dahildir. Ayr ca her insan n iflsizlik, hastal k, sakatl k, yaln z yaflama ve ileri yafl gibi durumlara karfl güvenlik haklar vard r. Annelik ve çocukluk, özel bak m ve yard - ma ihtiyaç gösteren durumlard r. Burada yine fluna dikkat edelim. Kulüpçülük yapmamak laz m. Mesela Ben tabii hukuk taraftar y m, yok ben pozitif hukuk taraftar y m, ben diyalektik materyalizme inan - r m. gibi sözlerin hepsi bofl söz olur. Hak verilirse, isterse diyalektik materyalist bir kaynaktan verilsin, isterse dinî söylemli bir kaynaktan verilsin, o hakk veren makam sayg n bir makamd r. Hak ezilirse, verilmezse, isterse dinî bir makam o hakk yesin, ister Marksist bir makam yesin, ikisi de onursuz bir makamd r... Haklar n verilmesi, insana sayg gösterilmesi esast r. Kulüpçülüklere yer yoktur bu konuda. Hasta haklar kavram, Etik in Dört Prensibi bafll alt nda da incelenir. Bu prensipler; yararl l k ilkesi, hastaya yap lan uygulama ve tedavilerde riske karfl yararl l k pay daha büyük olmal d r, zarar vermeme ilkesi yi- STANBUL DA SA LIK 18

19 ne Hipokrat n Primum Non Noceire sinden gelir. T p uygulamas nda zarar vermekten kaç nmak esast r. Özerklik ilkesi, özerk kiflilerin karar verme yeteneklerine sayg gösterilmesi; hekim özerkli i de il, hastalar n da hasta yak nlar n n da özerk oldu unu düflünerek karar verme yeteneklerine sayg gösterilmesidir. Adalet ilkesi, toplumda sa l k bak - m n n yararlar ve yükümlülüklerinin da l m nda bir eflitsizlik yap lacaksa, bu ancak kamu yarar na olmal ve eflitsizlik, toplumun en az avantajl bireylerinin lehine olmal d r. Buna da çok dikkat etmemiz laz m. Yoksa zaten iyi durumda olanlara sa l k yard m götürerek sa l k haklar nda ilerleme sa layamay z. fiimdiye kadar en avantajs z durumda olanlar n lehine bir eflitsizlik yap lacaksa onlar n lehine bir eflitsizlik yap lmas laz m. Her Gün Sa l kta Haklar Günü 2010 Sa l kta Haklar Y l kapsam nda Sa l kta Haklar ve Sorumluluklar Konusunda Hastalar, Sa l k Çal flanlar n ve Toplumu Bilinçlendirme Projesi ad alt nda, toplum ve sa l k çerçevesinde bir proje haz rland Ocak ay nda bafllay p 2011 Ocak ay sonuna kadar uygulanacak projenin bafll ca hedefleri; sa l k hizmetlerini oluflturan bütün taraflar bir araya getirilerek sorunlar ve çözüm önerileri için tart flma zemini oluflturmak, tüm toplumu sa l kta haklar konusunda bilinçlendirmek, hak ve sorumluluklar ö reterek ihlal durumlar nda nerelere baflvurulaca n göstermek, bireylerin uygulamalara aktif kat l m n sa lamak, özel hasta gruplar n n haklar n (kronik hastal bulunanlar, engelliler, ruh sa l hastalar, yafll hastalar, çocuk hastalar vb.) aç k olarak göstermek ve savunmak, sa l k çal flan haklar n n toplum ve sa l k çal flanlar taraf ndan bilinirli ini sa lamak olarak belirlendi. Bu hedefler do rultusunda stanbul Sa l k Müdürlü ü bünyesinde oluflturulan ekip projenin hayata geçirilmesi için çal flmalara bafllam flt r. Bir y l sürecek olan bu büyük projenin Uluslararas Bak m Kongresi, paneller, k - sa film ve foto raf yar flmas ile daha da geniflletilmesi planlanmaktad r. Sa l kta Haklar Y l Kitaplaflt r lacak Çal fltay n ikinci gününde akademisyen ve konuflmac lar kendi branfllar aç s ndan gündemi genifl bir flekilde de erlendirdiler. Çal fltay n üçüncü gününde ise 4 bafll k alt nda mevcut durum ve sorunlar tart fl ld. Sonuçlar çal flma gruplar taraf ndan ayn gün sunuldu. Çal flma gruplar, ülkemizde sa l k alan ndaki haklar konusunu de erlendirerek sorunlar ve öncelikleri tespit etti; k sa, orta ve uzun vadede çözüm önerilerinde bulundu. Çal fltay boyunca ortaya ç kan çal flmalar n 2010 Y l Sa l kta Haklar Y l Kitab olarak yay mlanaca bildirildi Sa l kta Haklar Y l Çal fltay ve Sempozyumu çin Uzmanlar Ne Dedi? Yafll lar da Çocuklar Kadar Önemli Uzm. Dr. Berrin KARADA : fiiflli Etfal E itim ve Araflt rma Hastanesi Geriatri Uzman Bu sempozyumun yafll lar için çok faydal oldu unu düflünüyorum. Burada söze bafllarken Yafll lar Haftas ndan bahsettik. Bu hafta yeterince bilinmiyor. Özellikle bilinmesini, duyurulmas n istiyorum Mart Dünya Yafll l k Haftas ve Türkiye de de bu böyle kabul ediliyor. Yafll lara yafll ve tükenmekte olan insanlar olarak de il de yaflamakta olan insanlar olarak bak lmas gerekti ini anlatabildi imi umuyorum. Bu ilkeden yola ç karsak, yafll da bak m hak etmektedir. Yafll da bir insand r. Çocu a, kad na nas l önem veriliyor ve Ana ve Çocuk Sa l Merkezleri yap l yorsa yafll lar için de Yafll Sa l k Bak m Evleri kurulmal d r. Yafll lara özel hastaneler ve gün hastaneleri ile yafll lar n bak m n n planlanmas gerekti ini düflünüyorum. Birbirimizi De erlendirece iz. Orhan DEM R: Hasta Haklar Aktivistleri Derne i Baflkan Panel çok yararl sonuçlar ortaya koydu. Biz, hasta haklar aktivistleri olarak beklentilerimizi ifade ettik. Hekimlerin de hastalardan, sivil toplum örgütlerinden neler bekledi ini dinledik. Muhtemelen karfl l kl olarak birbirimizi de erlendirece iz. yi bir iletiflim zemini olufltu, bu iletiflimin devam ettirilmesini bekliyoruz. Hasta ve Hekim Hakk Yan Yana Olmal d r. U ur Z NC R: Hukukçu, Hasta Haklar Aktivistleri Yönetim Kurulu Üyesi ki gündür bu çal fltaya kat l yoruz. Gerçekten güzel bir çal flma oldu. Hekimler, maalesef, hasta hakk denildi inde hekim hakk n öne ç kar yorlar ve bunu bir çat flma olarak STANBUL DA SA LIK 19

20 AYIN KONUSU öne sürüyorlar. Hukukta hiçbir hak, baflka bir hakk ortadan kald rmaz. Çünkü hukukta bütünlük ilkesi vard r. Bir hak, hukuken geçerli ise her alanda geçerlidir. Bu anlamda biz diyoruz ki, hekimlerin de haklar vard r, hastalar n da haklar vard r. Bu haklar birbirleriyle çat flmaz. Bunlar birbirleriyle yan yana dururlar ve birbirlerini gelifltirirler. Benim bu çal fltayda gördü üm flu: Hasta hakk var denildi inde, hekimlerin kendilerinin de haklar oldu unu söylemelerinin nedeni, sa l k çal flanlar ve hekimlerin sahip olduklar haklar bilmemeleridir. Hekimlerin de bu meseleyi tam olarak oturtamad klar n, savunmalar n nas l yapmalar gerekti ini bilmediklerini gördük. Savunmalar n hukuk çerçevesinde olmas gerekir. Biz bir hukuk devletinde yafl - yoruz. Hukuku uygulamam z gerekir. Sorunlar hukuk mant içinde ele almam z ve çözümler bulmam z gerekir. Yani Göze göz, difle difl; o bana hakaret etti, benim de ona hakaret etmeye hakk m var. fleklinde bir yaklafl m do ru de- ildir. Hay r, o size hakaret ettiyse, hukuken hakk n z neyse onu talep etmeniz gerekir. Hasta e er bir hakk n talep ediyorsa, bu bir taleptir. Hukuki olup olmad n n incelenmesi gerekir. Hukuki bir talepse bunun geçerli olarak ele al nmas ve sonuna kadar savunulmas gerekir. Ayn flekilde, e er bir hekimin hakk varsa ve örne in hekim, gerekli flartlar çerçevesinde hastas n reddetme hakk n kulland ysa -yönetmelikte geçen s n rlar içerisinde bu konuda baz flartlar vard r- o zaman burada hekimin hakk n n geçerli oldu unu kabul edece iz ve bu hakk sonuna kadar savunaca z. Burada esas mesele, hak savunuculu u yap lmas d r. Onun için yanl fl alg lar n ortadan kalkmas laz md r. Hekim hakk hasta hakk n ilga etmez, hasta hakk da hekim hakk n ilga etmez. Hasta hakk ve hekim hakk birbirleriyle yan yana dururlar, birbirlerini gelifltirirler, birbirlerini tamamlarlar. Eme i Geçenlere Teflekkürler Ramazan BAfi: Omurilik Felçlileri Derne i Baflkan Bu çal flma beni gerçekten çok mutlu etti. Neredeyse eksiksiz haz rlanm fl bir program var. Tebli sunucular çok de- erli kifliler; hem hekim hem sivil toplum kuruluflu yöneticileri. Bu çal fltayda sa l k çal flanlar da hastalar ve yak nlar da kendilerini ifade etme f rsat buldular. Zaten sorunlar aflabilmenin yolu, bunlar afl p paylaflabilmek, çözüm önerileri sunabilmek ve çözüme ulafl lacak uygulamalar n yap lmas na katk sa lamaktan geçer. O nedenle ben stanbul Sa l k Müdürlü ü bünyesinde bu çal flmaya eme i geçen herkese çok teflekkür ediyorum. Hekimlerimiz Bizi Kendilerine Uzak Görmesin. Naz m KAYA: Tüketici Haklar Derne i Baflkan Bu çal fltayla birlikte hasta haklar ve uygulamadaki sorunlar gündeme tafl nm fl oldu. Bu, önemli bir çal flmad r. Özellikle üç günlük çal flmayla hasta haklar n n masaya yat r lmas ve her taraftan temsilcilerin dinlenmesi gerçekten takdir edilecek bir uygulamad r. Bundan sonra daha güzel fleyler olaca n düflünüyoruz. Ancak burada hasta haklar konuflulurken, uygulay c kesimin savunmaya girmesi iflimizi biraz zorlaflt r yor. flin gerçe i bu. Oysa biz hekimleri kendimize çok yak n görüyoruz. Biz, Türk hekimlerine emanet olarak kalmak istiyoruz. Hekimlerimiz bizi kendilerine uzak görmesinler, karfl grup olarak ele almas nlar. Birlikte bir arac n iki tekeri olarak ayn yöne yol almak istiyoruz. Daha güzel günler gelecektir, diye düflünüyoruz. Yani hasta olmaktan korkmayaca m z günler yaflamak istiyoruz. Bu kadar net. Teflekkür ederim. TEfiEKKÜR Sa l kta Haklar Sempozyumu ve Çal fltay na konuflmac ve panel baflkan olarak kat lan Prof. Dr. Yunus Söylet, Prof. Dr. Sabahattin Ayd n, Prof. Dr. Hüsrev Hatemi, Prof. Dr. Recep Gülo lu, Prof. Dr. Özdemir Aktan, Dt. Mustafa Dü encio lu, Ecz A. Semih Güngör, Mahmut Kaçar, Prof. Dr. Adem Sözüer, Prof. Dr. Aytolan Y ld r m, Havva Palac, Atilla Oksay, Önder Kahveci, Doç. Dr. Hanzade, Do an, Prof. Dr. Recep Öztürk, Uzm. Dr. Mehmet Bakar, Prof. Dr. Haydar Sur, As. Dr. Mustafa Özbayrak, Prof. Dr. Sevim Savafler, Dr. Engin Uçar, Dr. Mahmut Tokaç, Doç. Dr. Haluk nce, Sibel Günefl, Prof. Dr. brahim Yekeler, Ecz. Emin Olgun, Dr. Saim Kerman, Prof. Dr. fiafak Karamehmeto lu, Prof. Dr. Tevfik Özlü, Doç. Dr. Ümit Naci Gündo mufl, Uzm. Dr. Fatma Gülsüm Önal, Uzm. Dr. Reflat Bahat, Mustafa Kuruca, Uzm. Dr. brahim Topçu, Naz m Kaya, Zeki Saduno lu, Orhan Demir, Ahmet Faruk Ünsal, Doç. Dr. rfan fiencan, Prof. Dr. Ergun Göney, Fatma Zengin Da d r, Ramazan Bafl, Uzm. Dr. Berrin Karada, Uzm. Dr. Halim Ömer Kafl kç, Doç. Dr. Nurettin Karakafl, Dr. Aslan Ümit Giray, Dr. Ali Demirel, Dr. Hakan Ertin e ve tüm kat l mc lara teflekkür ediyoruz. STANBUL DA SA LIK 20

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir? Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir?

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir?    Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir? İş Sağlığı İş sağlığı denilince, üretimi ve işyerini içine alan bir kavram düşünülmelidir. İşyerinde sağlıklı bir çalışma ortamı yoksa işçilerin sağlığından söz edilemez. İş Sağlığı nedir? Bütün çalışanların

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu G R fi Girifl Bu kitapç k Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) taraf ndan, befleri t bbi ürünlerin güvenlili inin izlenmesi ve de erlendirilmesi hakk

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ İŞLEYİŞİ Hastanesi

ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ İŞLEYİŞİ Hastanesi KİHG/İŞL-005 19.08.2009 07.08.2012 2 1/8 GÜNCELLEME BİLGİLERİ Güncelleme Tarihi Güncelleme No Açıklama 11.11.2009 1 Belge içeriğinde ve belge numarasında değişiklik yapılması 07.08.2012 2 Komite, başlık,

Detaylı

TEBLİĞ. c) Eğitim merkezi: Bakanlık tarafından kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı eğitimi vermek üzere yetkilendirilmiş kan hizmet birimini,

TEBLİĞ. c) Eğitim merkezi: Bakanlık tarafından kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı eğitimi vermek üzere yetkilendirilmiş kan hizmet birimini, 31 Aralık 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27449 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Sağlık Bakanlığından: KAN HİZMET BİRİMLERİNDE GÖREV YAPACAK SAĞLIK PERSONELİNİN EĞİTİMİ VE SERTİFİKALANDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ BİRİNCİ

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN I Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Marmara Üniversitesi..B.F. Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal Ç a l fl m a Y a fl a m n d a nsan Kaynaklar Yönetimi

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n Anne baba olmaya Evde Pedagog ile haz rlan n Bebek bekliyorsunuz ve çok yo un duygular içindesiniz. Bebe inizin geliflimini en iyi flekilde sa lamak istiyorsunuz. flte tam bu durumdaki anne baba adaylar

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar

Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar Konular Geçmi ten önemli trendler Esneklik ve esnek güvence Bireyselcilik ve azalan dayan ma Silikle en toplum 2 Toplumsal: Daha az evlilik Daha fazla

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

SAVUNUCULUK, E M VE H ZMETLERE ULA TIRMA YOLU LE ANNE SA LI ININ

SAVUNUCULUK, E M VE H ZMETLERE ULA TIRMA YOLU LE ANNE SA LI ININ SAVUNUCULUK, E M VE H ZMETLERE ULA TIRMA YOLU LE ANNE SA LI ININ LE LMES PROJES (Bu proje, T.C. Sa k Bakanl Türkiye Üreme Sa Program kapsam nda Avrupa Birli i taraf ndan finanse edilmi tir. Bu yay n içeri

Detaylı

HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLĐĞĐ RĐSK DEĞERLENDĐRME PROSEDÜRÜ

HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLĐĞĐ RĐSK DEĞERLENDĐRME PROSEDÜRÜ Sayfa No: / 5. AMAÇ: Bu Prosedürün amacı Sakarya Yenikent Devlet Hastanesinde yapılan faaliyetlerde "Hasta ve Çalışan Güvenliği" açısından oluşabilecek tehlikeleri tanımlayarak, bu tanımlamalar neticesinde

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

ÖNSÖZ her üç kad ndan birinin fiziksel fliddet gördü ü, bir di eri de her on kad ndan dokuzunun daya hakl görmedi i

ÖNSÖZ her üç kad ndan birinin fiziksel fliddet gördü ü, bir di eri de her on kad ndan dokuzunun daya hakl görmedi i ÖNSÖZ Türkiye de kad na yönelik fliddet üzerine yap lm fl araflt rma say s yok denecek kadar azd r. Elimizdeki s n rl veriler, yerel veya bölgesel çal flmalara dayanmaktad r. T.C. Baflbakanl k Aile Araflt

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler 1 TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araflt rma ve Uygulama Merkezi 2003

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

SAĞLIK TAZMİNAT ÖDEMELERİ

SAĞLIK TAZMİNAT ÖDEMELERİ KULLANIM REHBERİ İÇİNDEKİLER 3S SAĞLIK SİGORTA SİSTEMİ KULLANIM REHBERİ... 2 SİGORTALI TANITIM KARTI... 4 ANLAŞMALI KURULUŞLAR... 6 SAĞLIK TAZMİNAT ÖDEMELERİ YATARAK TEDAVİ TEMİNATI... 8 AYAKTA TEDAVİ

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği

Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği Beklentiler Sorunlar Dr. A. Sadık Kılıçturgay ÜHBD Yönetim Kurulu Üyesi, ÜHB Geri Ödeme Çalışma Kurulu Üyesi Üniversite Hastaneleri Mali

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA M. Esad Coflan çindekiler Sunufl... 7 Dünyan n En Güçlü nsanlar... 11 En Büyük Amaç... 15 Cennetin Anahtarları... 19 Süslü Köflkler ve Bahçeler... 23 Vefalı Bir Kızın Hikâyesi... 25

Detaylı

İSG Yasası & Uygulamalar

İSG Yasası & Uygulamalar İSG Yasası & Uygulamalar Dr. Rana GÜVEN, MSc. PhD. Genel Md. Yrd. 24 Mayıs 2013, Bursa İÇERİK Güvenlik Kültürü Kavramı Dünyada ve Türkiye de İSG İSG Yasası İSG Hizmetleri Yetkilendirme Hizmetleri Çalışma

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

UÜ-SK ORGAN VE DOKU NAKLİ PROSEDÜRÜ

UÜ-SK ORGAN VE DOKU NAKLİ PROSEDÜRÜ Rev. No : 01 Rev.Tarihi : 13 Haziran 2012 1/ 1. Amaç: UÜ-SK da organ ve doku nakli hizmetlerinden yararlanacak hastaların ve/veya canlı vericilerinin başvuru kriterlerinin ve organ bekleme listelerine

Detaylı

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim Kurulunun önerileri doğrultusunda bu çalışma yapılmıştır. GENEL KONULAR: Madde 1.Tanım: 1.1.

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

Eczacılık Günü Etkinlikleri

Eczacılık Günü Etkinlikleri TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ II. BÖLGE www.aeo.org.tr Ankara Eczacı Odası 14 Mayıs Eczacılık Günü Etkinlikleri TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ II. BÖLGE www.aeo.org.tr Ankara Eczacı Odası 14 Mayıs Eczacılık Günü Etkinlikleri

Detaylı

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL (FELSEFE, HUKUK, ÇALIfiMA EKONOM S, KENTLEfiME VE ÇEVRE, MAL YE) D S PL NLERARASI YAKLAfiIMLA NSAN HAKLARI ED TÖR: SELDA ÇA LAR Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : 1162 1. Bask Aral k 2010 STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK Atatürk çocuktu: Yenili in, dönüflümün y lmadan ard nda koflabilen, düfl dünyas genifl, merakl, araflt ran. Atatürk çocuktu ve cumhuriyetin çocuk kalmas n istedi hep: Her dem taze,

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

Nüfus Planlaması Hizmetlerini Yürütecek Personelin Eğitimi. Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik

Nüfus Planlaması Hizmetlerini Yürütecek Personelin Eğitimi. Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik Nüfus Planlaması Hizmetlerini Yürütecek Personelin Eğitimi. Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik Tarih:10 Eylül 1983 Sayısı : 507 10 Eylül 1983 Tarih ve 18161 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

Detaylı

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM 16-17 May s 2006, ANKARA Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu Çocuk stismar n ve hmalini Önleme Derne i ve Gazi Üniversitesi Çocuk Koruma

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. çindekiler

Detaylı

T bbi Makale Yaz m Kurallar

T bbi Makale Yaz m Kurallar .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Araflt rmalar ve Etik Sempozyum Dizisi No: 50 May s 2006; s. 7-11 T bbi Makale Yaz m Kurallar Dr. Sebahattin Yurdakul ÖZGÜN ARAfiTIRMA USULE

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar. 18 Haziran 2013 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28681 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

DR. RIFAT OSMAN BEY DEN ED RNE MERKEZ ASKER HASTANES NE A T ÖNEML K BELGE

DR. RIFAT OSMAN BEY DEN ED RNE MERKEZ ASKER HASTANES NE A T ÖNEML K BELGE 03. Ratıp Kazancıgil- E.#989E16 25/1/12 14:36 Page 23 DR. RIFAT OSMAN BEY DEN ED RNE MERKEZ ASKER HASTANES NE A T ÖNEML K BELGE Dr. Ratip KAZANCIG L* SUMMARY Two Important Documents for the Edirne Central

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYESİ EVDE BAKIM HİZMETLERİ YÖNERGESİ

ÇANKAYA BELEDİYESİ EVDE BAKIM HİZMETLERİ YÖNERGESİ ÇANKAYA BELEDİYESİ EVDE BAKIM HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Çankaya Belediye sınırları içinde yaşayan, yaş sınırı

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl

OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl Altan ÇET NKAL MESS fl Sa l ve Güvenli i Uzman Geliflen yeni yönetim anlay fllar, hiyerarflik yap - lanmadan

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 EDİTÖRLER Dr.Ünal HÜLÜR Turgut ALTUN Fatma İPEK Sibel ŞANLI İl Sağlık Müdürü Sağlık

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI Sayın İlgili; Bu anket çalışması, akılcı ilaç kullanımı konusunda mevcut durumun değerlendirilmesi

Detaylı