ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3570 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Penaltý yasaklansýn MAYMUNLARIN EMPATÝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3570 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Penaltý yasaklansýn MAYMUNLARIN EMPATÝ"

Transkript

1 Nazým Çavuþoðlu'nun açýklamalarýna göre, þu anda 7 bin 500 kiþinin vatandaþlýk hakký varmýþ. Bundan sonra her iki yýlda bir 2 bin 500, 2014'ten sonra da 5'er bin kiþinin hakký olacak. Gerisini siz hesaplayýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3570 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý SOLUMUZUN SAÐIMIZDAN DEVRALDIÐI KÝRLÝ MÝRAS l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... KRÝZÝ ÞANSA ÇEVÝREBÝLME Ülker Fahri MAYMUNLARIN EMPATÝ YETENEÐÝ Elvan Levent Penaltý yasaklansýn mý? Erdoðan Baybars YILAN ÝMHA EKÝBÝ Dolgun Dalgýçoðlu "AKDENÝZ'ÝN EN GÜZEL KIZI" Mehmet Levent Askeri mahkemenin kurallarý kýþladaki gibi... YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlý'nýn duruþmasýný izlemeye giden gazeteciler fotoðraf makineleri nedeniyle, bazý vatandaþlar da kýyafetlerinden dolayý mahkeme salonuna sokulmadý... Uygun Kýyafetleri deðilmiþ n Aralarýnda gazetemiz muhabirinin de bulunduðu basýn mensuplarý, çekim yapmayacaklarýna dair söz vermelerine raðmen içeri alýnmadý... Kýyafetleri uygun bulunmayan bazý gençler ise mahkeme avlusunda kýyafet deðiþtirmek zorunda kaldý... n Mahkeme önünde düzenlenen basýn toplantýsýnda zorunlu askerlik ve seferberlik protesto edildi, militarizme karþý çýkýldý... n Avrupa Sol Partisi ile Avrupa Yeþiller Partisi'nden de seferberliði redde destek geldi... Baraka ve BKP dayanýþma mesajý gönderdi... n 2009 yýlýndan beri seferberliðe katýlmayý reddettiði için yargýlanan Murat Kanatlý'nýn davasý 25 Ekim 2011'e ertelendi... l 3. sayfada Ýnönü'de taþ ocaðýna isyan n Köyde verilen taþ ocaðý iznine karþý Ýnönü'de halk ayaklandý... l 2. sayfada Vatandaþlýk 7 bin 500 kiþi hazýr n Ýçiþleri Bakaný Nazým Çavuþoðlu þu anda 7 bin 500 kiþinin vatandaþlýða baþvuru hakkýnýn olduðunu söyledi... n Bundan sonra her iki yýlda bir 2 bin 500; 2014'ten itibaren ise 5'er bin kiþinin vatandaþlýk hakký olacak sayfada ABD'den petrol açýklamasý n ABD: Adanýn kaynaklarýnýn iki toplum arasýnda paylaþýldýðýný görmek istiyoruz sayfada Piri Reis Piri Reis'in Pazartesi çalýþmalarýný tamamlamasý bekleniyor... n 7. sayfada

2 BONZAÝDEN DOLAYI BÝR GENÇ TUTUKLANDI Polis, önceki gün Lefkoþa'da "E.Ç (E-18)" kimlikli gencin tasarrufunda 10 paket Sentetik Cannabinoid (Bonzai) buldu. Polis basýn bültenine göre, Bonzailere el koyan polis, zanlý genci de tutukaladý. HIRSIZLIK Gazimaðusa'da, "J.I (E-26)" kimlikli kiþi, kendisine, Anna Atakio tarafýndan kardeþini üniversiteye kayýt yaptýrmak için bir banka aracýlýðý ile gönderilen ABD dolarý nakit parayý alýp, Johnson AkoWaýt Atakio'nun kayýt iþlemlerini yaptýrmadý ve parayý çaldý. Zanlý, J. I. tutuklandý. Girne'de bir kumarhanede, geçtiðimiz günler, S.S (E-27), M.B (E-40) ve R.P (E-53), rulet makinesinde kumar oynadýklarý sýrada hile yaparak toplam 346,720 ABD dolarý çaldýlar. Olayýn polisin bilgisine gelmesi üzerine zanlýlar tutuklandý. TAKSÝ PARASINI ÖDEMEDÝ Lefkoþa'da önceki gün, "K.S (K-18)" kimlikli kiþi, Çetin Gençoðlan'a, taksi ücreti olarak ödemesi gereken 210 TL'yi daha sonra ödeyeceðim diyerek ödemedi. Polis, K.S'yi arýyor. ÝZÝN ÞARTLARINA AYKIRI ATEÞ YAKMAYA YASAL ÝÞLEM Aslanköy'de, önceki gün N.G (E-58) ve R.G (E-21) tarlalarýndaki anýzlarý, yetkili makamdan tarihleri arasýnda, sabah saatleri arasýnda yakma için izin almalarýna raðmen, saat 17.30'da izinsiz yaktýlar. Ýki kiþi hakkýnda da yasal iþlem baþlatýldý. Polis, olaylarla ilgili baþlattýðý soruþturmalara devam ediyor. KARÞIYAKA'DA ELEKTRÝK KESÝNTÝSÝ Karþýyaka bölgesinde bugün saatleri arasýnda elektrik kesintisi olacak. Kýb- Tek'in açýklamasýna göre, proje çalýþmalarýndan kaynaklanan 5 saatlik kesintiden köyün batýsý ve su pompasý etkilenecek. GEÇÝTKALE HAVAALANI VE BAZI KÖYLERDE ELEKTRÝK KESÝNTÝSÝ Elektrik Kurumu, orta gerilim proje çalýþmalarý nedeniyle bugün Geçitkale Havaalaný ve bazý köylerde elektrik kesintisi yapýlacaðýný açýkladý. Buna göre, kesinti 08:30-15:00 saatleri arasýnda Geçitkale Havaalaný, Nergisli, Akdoðan'ýn bir bölümü, Vadili ve Turunçlu köylerinde olacak. GÝRNE'DE ELEKTRÝK KESÝNTÝSÝ Girne bölgesinde Pazartesi günü Alsancak Trafo Merkezi'nde yapýlacak bakým çalýþmasýndan dolayý bazý yerleþim birimlerine elektrik verilemeyecek. Kýb-Tek'den yapýlan açýklamaya göre, Karaoðlanoðlu'nun batýsý, Edremit, Karaman, Alsancak, Baþpýnar ve Lapta bölgelerinde saatleri arasýnda elektrik enerjisi kesik olacak. Elektrik enerjisi çalýþmalarýn seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceðinden þebekede her an elektrik enerjisi varmýþ gibi davranýlmasý istendi. Ýnönü'de taþ ocaðý eylemi Ýnönü'de köylüler taþ ocaðý iznine karþý eylem yaptý... Ýnönü'de taþ ocaðý kurulmasýna izin verilmesi, köylüler tarafýndan protesto edildi. Pankartlý ve maskeli eylem yapan köylüler, taþocaðýnýn evlere ve arazilere mesafesinin ancak 200 metre olduðuna dikkat çekerek, iznin iptal edilmesini talep ettiler. "Çevreyi Nasýl Bulmak Ýstiyorsan Öyle Býrak", "Çevre Miras Deðil, Gelecek Nesillere Emanettir. Emanete Ýhanet Olmaz", "Doðadan Ayrýlmak, Mutluluktan Ayrýlmaktýr", "Çevre Herkes Ýçindir. Tabiatýn Korunmasý Ýnsan Saðlýðýnýn Sigortasýdýr" yazýlý pankartlarla eylem yapan köylülere CTP- BG Gazimaðusa milletvekilleri Ferdi Sabit Soyer, Sonay Adem, Arif Albayrak ve Teberrüken Uluçay ile ÖRP Genel Baþkaný Turgay Avcý da katýlarak destek verdi. ÝNSAN VE ÇEVRE ÝÇÝN FELAKET Ýnönü Belediye Baþkaný Ali Yöncü eylemde yaptýðý konuþmada, "kapý komþumuz" dediði taþ ocaðýna verilen iznin iptalini istediklerini söyledi.yöncü, taþ ocaðýnýn çevre felaketine neden olacaðýný, doðayý ve insanlarý olumsuz etkileyeceðini vurguladý. Konuyla ilgili araþtýrmalar yaptýklarýný anlatan Yöncü, Yeþil Barýþ Hareketi, Biyologlar Derneði, Kýbrýs Türk Tabipleri Birliði ve diðer sivil toplum örgütleriyle görüþmelerinden ortak bir sonuç çýktýðýný belirtti. Yöncü, "Burada taþ ocaðýnýn açýlmasý insan saðlýðý, doða ve çevre açýsýndan felaket olur" dedi. Yöncü, taþ ocaðý tozlarýnýn vücuttan atýlmadýðýný, zamanla kansere neden olduðunu ve solunum sorunlarý olanlarý da zora soktuðunu belirterek, böyle bir iznin nasýl verildiðini anlayamadýklarýný söyledi. Yöncü, söz konusu iznin muhtar, belediye baþkaný ve halkýn haberi olmadan verildiðini kaydederek, izin iptal edilene kadar mücadelenin süreceðini kaydetti. Taþ ocaðýnýn yerleþim alanlarýna çok yakýn olacaðýný kaydeden Yöncü, "Sorunlarý yaþayarak öðrenmeyelim, kendimize kurþun sýkmayalým" diye konuþtu. KARAR YANLIÞ CTP-BG Milletvekili Ferdi Sabit Soyer de, halkýn tepkide haklý olduðunu, köylünün haberi ve bilgisi olmadan alýnan kararýn yanlýþ olduðunu söyledi.soyer, köye ve yerleþim alanýna taþ ocaðý izni vermekle hükümetin büyük hata yaptýðýný, insanlarýn katýlýmý olmadan alýnan kararýn demokrasiye de uymadýðýný kaydetti. Soyer, hükümetin aldýðý karardan geri dönmesini temenni ettiðini de ekledi. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý SOLUMUZUN SAÐIMIZDAN DEVRALDIÐI KÝRLÝ MÝRAS Yýllarca saðcýlarýmýzý, yani milliyetçilerimizi suçladýk Amerika ile kucak kucaða diye... Hatta CIA ile... Ne yazýk þimdi sol bilinenlerimizin çoðu devraldý bu mirasý... Ve bunca zaman adamýza ve halkýmýza kan kusturan Amerika ile kolkola girdi. Onun piyonu oldu... Ancak asýl püf noktasýna geçmeden önce geçmiþe dönelim biraz. Kuþkusuz Ankara'daki iktidarlar bugüne kadar yürüdükleri yolu hep Amerika ile yürüdüler... Amerika istedi, darbe yaptýlar... Bunlarý asýn dedi, astýlar... Türkiye'deki solcular, donunu bile Amerika'nýn verdiði Türk ordusu tarafýndan ezilirken, tabii ki Kýbrýs'taki liderlik de boþ durmadý. Ve Amerika'nýn içimizde 'tehlikeli' olarak saptadýðý kiþiler, TMT'deki 'öldürme timi' tarafýndan katledildi. Kýbrýs'ta 1963'ün de, 1974'ün de Anglo-Amerikan planlarýnýn bir eseri olduðu sanýrým herkes tarafýndan bilinir artýk. Tüm hedefleri miliyetçiliði körüklemek, solcularý temizlemek ve adayý bölmekti... Baþardýlar da ne yazýk bunu... Ýçimizdeki iþbirlikçileri sayesinde 'te kýsmen böldüler adayý 'te ise coðrafik kesin bölünmeyi saðladýlar... Sonra da rahatladýlar yýldýr da bu statükoyu deðiþtirmemize izin vermiyorlar... Gelip giden arabulucularý... Annan Planý vesaire... Hepsi hikaye... Hepsi de iki toplumun daha da arasýný açmak için burada... Kýbrýs'ýn solcularý adam olsaydý düþmezdik bu hallere... Ama bir hamisi olmadan mücadele etmeye alýþmayan bu sol, Sovyetler daðýldýktan sonra hemen baþka bir hami buldu kendine... Sovyetler daðýlýr daðýlmaz, eskiden 'kötülüklerin anasý' saydýklarý Amerika'nýn safýnda yerlerini almakta hiçbir sakýnca görmediler... Ve paçalarýný 'Yeni Dünya Düzeni' dedikleri bu maskaralýða o kadar kaptýrdýlar ki, sonunda Amerikan diplomatlarý ile misyonerlerinin piyonu oldular... Ýþte dünyayý sarsan Wikileaks belgeleri... Sonunda bize kadar uzandý... Ve buradaki kirli çamaþýrlarý da ipe sermeye baþladý... Okumadýnýz herhalde... Okuyamazdýnýz da zaten... Gizlendi pek çoðu... Topluma yansýmasý engellendi... Neler neler var bu belgelerde bilseniz... Hem de Kýbrýs'taki Amerikan Büyükelçisi Urbancic'in imzasýyla... Urbancic halen adada görevli... Bu belgelerin yayýnlanmasýndan hiç utanç duydu mu acaba? Yoksa "Ben yalnýz Amerikan çýkarlarýný koruyorum" diyerek teselli mi buluyor? Dönemin Talat'ýn Özel Kalem Müdürü ve þimdiki CTP Genel Sekreteri Asým Akansoy hakkýnda Amerikan Dýþiþleri Bakanlýðý'na yazdýðý raporlarda bakýn ne diyor Bay Urbancic: "Lütfen koruyalým"... TC yetkililerini ABD Büyükelçisine curnal etmekte hiçbir sakýnca görmeyen Akansoy, Cemil Çiçek'in UBP'yi desteklediðini de söylemiþ Urbancic'e... Baþka ne diyor Urbancic? Mehmet Ali Talat seçimler için para istemiþ Türkiye'den... Ancak Türkiye yeterli miktarda para vermemiþ... Urbancic CTP Merkez Yönetim Kurulu üyesi ve 'Yenidüzen' gazetesi yazarý Sami Özuslu için 'insider' ifadesini kullanýyor. Hangi anlamda? Ýki anlama gidiyor bu söz... Birincisi 'köstebek'... Ýkincisi, 'yalnýz belli bir grubun sahip olabileceði bir bilgiye sahip olan kiþi'... 'Insider' tanýmlamasý bir kýsým diðer CTP'li yöneticiler için de kullanýlýyor belgelerde... Ömer Kalyoncu Amerikan Büyükelçiliði ile en sýk irtibatta olan kiþiler arasýnda yer alýyor... Solumuzun saðýmýzdan devraldýðý miras iþte bu... Eskiden saðýmýz düþünüyordu vataný Amerika ile kurtarmayý... Þimdi de solumuz... Neden hiç hayýr etmedik, þimdi daha iyi anladýnýz mý?

3 AFRÝKA dan mektup... ASIL NÝYET SONDAJ DEÐÝL, RUMLARI KORKUTUP VAZGEÇÝRMEKTÝ Tüm tehditlerine ve çabalarýna karþýn Türkiye Rumlarýn doðalgaz ve petrol sondajýný engelleyemedi... Ne savaþ tehditleri kâr etti, ne de kendisinin de araþtýrma yapacaðý açýklamalarý... Bu koroya bizim buradaki kuyrukçular da eþlik etti... Bir hava da onlar kesti... Türkiye'nin arkasýna saklanarak onlar da meydan okudu karþý tarafa... Çatýþma sinyalleri verdi... Bunlar da iþe yaramadý... Mehmet Ali Talat delilik bastý Hristofyas'a... "Deli cesareti" dedi... Ve Türkiye'ye karþý gelmenin bedelinin aðýr olacaðýný ima etti... Eski Rum dýþiþleri bakanlarýndan Nikos Rolandis de endiþeliydi nedense... "Türkiye dediðini yapar" diye korkutmaya çalýþtý o da herkesi... Ama gördüðünüz gibi, hiçbiri sökmedi. Ýsrail limanýndan yola çýkan dev platform geldi parselde demirledi... Denize sabitlendi... Ve kazmaya baþladý... Geçtiðimiz Pazartesi gününden beri de kazmaya devam ediyor. Denizin dibini deliyor... Gözler platformda... Bakalým ne zaman fýþkýracak petrol günde ilk örnekler alýnacakmýþ... Yani Aralýk'ta... Öyle diyorlar... * Akdeniz'deki bu operasyonlar konusunda bir bütünlük saðlayamadýk toplumumuzda... Kimisi "Rumlar sondajý ertelesin" dedi... Kimisi tehditlerden yýlmayan Rumlara bir ceza kesilmesini ve bir ders verilmesini dört gözle bekledi... Kimisi "Her iki taraf da bu iþten vazgeçsin" dedi... Kimisi de, ki biz de bunlarýn arasýndayýz, bizim net gelirdeki payýmýz ayrýlsýn ve bütünlüklü çözümden sonra bize teslim edilsin" dedi... * Bütünlük saðlayamadýðýmýz ilk mesele deðil bu... Genellikle her konuda öyleyiz biz... Annan Planý mesela... Kaça ayrýlmýþtýk? Ýkiye... Evet diyenlerle hayýr diyenler... Ya Kýbrýs konusunda... Kim hangi çözümden yana? Federal bir cumhuriyet isteyenler... Konfederal olsun diyenler... Taksimciler, yani tamamen iki ayrý devletten yana olanlar... Ve Kýbrýs Cumhuriyeti'ne dönelim, ayný meclis çatýsý altýnda buluþalým yeniden ve federal bir sisteme gideceksek bu meclisin kararýyla gidelim diyenler... Ki biz de bu sonuncu gruptayýz iþte... * Piri Reis gelmiþ, araþtýrmalarýný yapmýþ ve Pazartesi günü de tamamlýyormuþ çalýþmalarýný... Doðalgaz ya da petrol keþfetti mi, keþfetmedi mi belli deðil... Ama yazýnýn giriþinde de vurgulamaya çalýþtýðýmýz gibi, Türkiye'nin asýl niyeti sondaj falan yapmak deðil, Rumlarý bu sondajdan vazgeçirmekti... Ne Piri Reis hedefine ulaþtý, ne de Ankara'daki Koca Reis... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Kýyafetleri uygun deðilmiþ Afrika (Özel)- Seferberliðe katýlmayý reddeden ve 2009'dan beri Askeri Mahkeme'de yargýlanan YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlý dün yeniden Askeri Yargýç huzuruna çýkarýldý. Mahkeme salonuna girmeden önce düzenlenen basýn toplantýsýnda ilk sözü Vicdani Ret Ýçin Avrupa Bürosu (EBCO) Baþkaný Gerd Greune aldý. Daha sonra YKPfem'in bildirisini Mine Kanol, Kýbrýs Gençlik Platformu'nun bildirisini Kamil Ýpçiler, Kýbrýs'ta Vicdani Ret Ýnisiyatifi bildirisini de Nevzat Hami okudu. Baraka ve BKP dayanýþma mesajý iletti. Avrupa Sol Partisi ve Avrupa Yeþiller Partisi gönderdikleri mesajda desteklerini belirttiler ve sürecin takipçisi olduklarýný açýkladýlar. Nevzat Hami, Avrupa sosyalistlerinin konuyu dün yazýlý bir soru ile Avrupa Komisyonun gündemine taþýdýðýný da söyledi. Basýn toplantýsýndan sonra duruþmanýn yapýlacaðý salona girildi... Duruþmanýn saat sýralarýnda baþlamasý beklenirken Askeri Mahkeme yargýcýnýn mahkemeye gelmemesi nedeni ile mahkeme 25 Ekim Salý günü sdaat 08.30'a ertelendi... Mahkemeye giriþ sýrasýnda polisin geniþ güvenlik önlemi aldýðý gözden kaçmadý. Basýn mensuplarýnýn kamera ve fotoðraf makineleri ile mahkeme binasýna yaklaþmalarýna, ayrýca mahkemeyi izlemek için salona girmeye çalýþan bir kýsým gencin de kýyafetleri uygun olmadýðý iddiasýyla salona girmelerine izin verilmedi. Mahkemeyi izlemek isteyen gençler mahkeme avlusunda kýyafet deðiþtirmek zorunda kaldýlar... ex istence Elvan Levent MAYMUNLARIN EMPATÝ YETENEÐÝ Hava sýcaktý. Kimse beni anlamýyor, diye yakýnýyordu. Gözlerinde kederli, donuk bir bakýþ vardý. Uzun bir süre sessizce oturduk. Sonunda, "Bir bardak su istiyorum", dedi Söz, sözü mü doðururdu? Seni anlýyorum, dedim. -Neyi anlýyorsun? Susadýðýný... Bunu ben keþfetmemiþtim elbette. Öðrenilmiþ gerçekler dolabýmdan çekip çýkarmýþ ve cevabýmý yapýþtýrmýþtým hemen. Empati... Bu sözcüðe karþý garip bir sempati duyuyordum. Ýnsanlarýn kendilerini avutmak için uydurduklarý ve adeta bir 'çözüm' gibi sarýldýklarý sahte bir gerçeklik gibi gelse de kulaðýma, yine de sempati duyuyordum. Bir kiþiye karþý empati duymak, sempati dumak kadar kolay deðildi çünkü neresinden baksanýz. Empati... Kiþinin kendisini baþka bir bilincin yerine koyarak, söz konusu bilincin duygularýný, isteklerini ve düþüncelerini denemeksizin anlayabilme becerisi, þeklinde tanýmlanýyordu 'empati' sözcüðü Türk Dil Kurumu'nun sözlüðünde. Gerçekten de beceri isteyen bir iþti... Ýnsanlar olarak o kadar becerikli olsaydýk eðer, toplum olarak þimdi bulunduðumuz noktadan çok daha ileri bir yerde duruyor olurduk, diye düþünüyordum. Bakýnýz, geçtiðimiz yýla kadar orta eðitim öðrencilerinin ulaþým ücretlerini ödeyen Maliye Bakanlýðý, bu yýl bu ücreti ödemeyeceðini açýklamýþtý örneðin. Öðrenciler de bunun üzerine bir eylem düzenlemiþlerdi geçtiðimiz günlerde. 'Okula otostopla mý gidelim', diye sormuþlardý yetkili makamlara. Yetkili makamlar ne yapmýþtý bunun üzerine? Eylem yapan öðrenciler hakkýnda soruþturma baþlatmýþtý. Yaþlarý on üç, on dört yaþýndaki gençlerden bahsediyorduk. Her gün okula giden, eðitim alan, geleceðin mimarlarýndan bahsediyorduk Nisanlarda, 19 Mayýslarda yetkili makamlar da trübünlere çýkýp öyle diyorlardý. Þimdi ise ayný makamlar, henüz reþit olmayan, ve en temel haklarý olan eðitimi almak için okula giden öðrencilerden ulaþým ücreti talep ediyorlardý. Otostopla mý gitsinler bu öðrenciler okula? Ama düzen, empatiden uzaktý elbette. Yani, kendisini baþka bir bilincin yerine koyarak, söz konusu bilincin duygularýný, isteklerini ve düþüncelerini denemeksizin anlayabilme becerisinden yoksundu. Neden soruþturma baþlatmýþlardý öðrenciler hakkýnda? Ýzinsiz ses yükseltici cihaz kullandýklarý için... Ses yükseltici cihaz... Bunu zihinlerimize iyice kazýmamýz gerekirdi elbette. Bizim gibi kimsenin sesini duymadýðý toplumlar için mücizevi bir cihazdý çünkü. Biz belki olduðumuz yerde sayýyorduk ama bilim yine de ilerliyordu neresinden baksanýz. Biz de keþfetmek ve biraz ilerleyebilmek için bilimin peþinden koþuyorduk. Öðrenilmiþ gerçeklerden kastým da buydu zaten. Nörolog Marco Iacoboni'nin týpký bir ayna efekti özelliði taþýyan nöronlardan bahsettiði bir makale okumuþtum. Nöron, sinir hücresi anlamýna geliyordu. Iacoboni'ye göre empati, beynimizin iþleyiþ mekanizmasýnýn temellerindeydi. Bilim adamlarý bu gerçeðe maymunlarýn beynindeki bir eþyayý kavramadan sorumlu hücreleri incelemeleri sonucu varmýþlardý. Bir maymun, bir eþyayý kavrarken beynindeki bu hareketten sorumlu hücrelerin birçoðu harekete geçiyordu ki, bu anlaþýlabilir bir durumdu. Þaþýrtýcý olan ise, maymunlarýn baþka bir canlýyý bir eþyayý kavrarken görmelerinin de beyinlerindeki bu hücreleri harekete geçirmesiydi. Yani bir maymunun baþka bir canlýnýn hareketlerini gözlemlemesi, aslýnda aynada kendi yansýmasýný gözlemlemesi efektini doðuruyordu. Bilim adamlarý, insanlarýn birbirleriyle empati kurabilmelerini bu deneye dayandýrýyorlardý. Yani eðer biz, bir sürahiye su içmek için uzanýyorsak, baþkasý da bir sürahiye uzandýðý zaman susadýðýný idrak ediyorduk. Tok, açýn halinden anlamaz diyorlardý. Yalan deðildi. Ýdrak etmek, bilimsel bir gerçekse eðer, anlamak bir düþten ibaretti bir ihtimal.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Doðal kaynaklar gazoz deðil ki gazý kaçsýnmýþ Efendinin caný gazoz mu çektiydi ne? Yetiþtiren iþte böyle gaz çýkarýrmýþ Maksat tehdit sallamak yoksa gazoz bahane Kalay EY KIBRISLITÜRK ERKEÐÝ SENÝN "HAYIR"IN NERDE? Her Türk asker doðar da, Kýbrýslýtürk asker doðmaz mý? Kýbrýslýtürk erkeklerin askerliði bittikten sonra da psikolojik olarak devam eder. Senede bir gün, iki gün, seferberlik adý altýnda kýþlalara çaðrýlýr. Ýki gün iþini gücünü býrakýp kýþlalara týkýlýr. Bunu küfrederek yapar ama yine de yapar. Seferberlik denilen saçmalýða "hayýr" demeye bugüne kadar kimsenin cesaret etmemesi incelenmeye deðer bir mevzudur. Ey Kýbrýslýtürk erkeði, Murat Kanatlý senin hep yapmak isteyip de yapamadýðýný yaptý ve seferberliðe katýlmayý reddetti. Bunun için askeri mahkemede yargýlanýyor. Baþýný kaldýr da bir bak Kalaycý Ali OSMAN Periyodik NASRETTÝN HOCA'NIN HAZIRCEVAPLIÐI GÝBÝ... Salý sabahý mukayyitlikteydik... Celpname çýkardýðýmýz bir tanýðýn adresini mukayyitlik tespit edememiþ... Biz bulduk ve mukayyitliðe götürdük... Ýlgili arkadaþ, bir yazýyla bunun resmiyete dökülmesini istedi... Kaðýtçýklarla olmuyor yani... Tanýdýk bir avukat bulduk. Adresi ona verdik... Yapmasý gerekenleri zaten biliyor, biz sadece konuyu aktardýk. Mahkemeye gelmiþken bir kahve içmeden oradan ayrýlmak olur mu? Üç arkadaþtýk zaten... Diðer gazetelerin muhabirleri de vardý orada... Ellerindeki fotoðraf makineleriyle hazýr bekliyorlardý... Ayaküstü sohbete daldýk onlarla... -Yine davanýz mý var, diye sordular... -Yok, dedik, davamýz Perþembe günüdür. Ancak bir tanýkla ilgili sorun çýktý, onu mukayyitlikle halletmeye uðraþýyoruz... Onlarý da kahve içmeye davet ettik. Bir kýsmý geldi... Gelmeyenler de oldu... Hal hatýr... Gazetenin nasýl gittiðiyle baþladýk... Davalardan girdik, avukatlarda bitirdik... -Ne kadar çok avukat var, dedi bir tanesi... -Evet... Hem de bunlar taze avukatlar... Eskiler belli olmuyorlar bile artýk... -Herþey gençten gence deðil mi? -Yerli üniversitelerden mezun oldu bunlar... -Seri imalat mý demek istiyorsun? Öyle ya da böyle sürdü gitti sohbetimiz... Bir ara söz döndü dolaþtý sendikalara, partilere geldi... -Bugün bir yerdeydim. Konuþulanlara kulak misafiri oldum, dedi bir gazeteci arkadaþýmýz... -Neydi konuþulanlar, dedim. -Sendikal Platform artýk eylem yapmayacakmýþ... -Neden? -Nedeni basit... Halkýn ilgisizliði... Halk talep ederse öncülük yapacaklarmýþ, etmezse bilmem... Ben hak verdim onlara... Olacak iþ mi? Sendikal Platform veya sendika olarak eylem yap... Halkýn çýkarlarýný savun... Coplu, kalkanlý polislerden dayak ye, tutuklan... Yýllarca süren mahkeme sürecini yaþa... Halk da uzaktan seyretsin... Yerden göðe haklýdýrlar bana göre... Sen ne diyorsun? -Bu konuyu senden duyuyorum... Gerçek mi, deðil mi bilmiyorum... Ancak aklýma bir Nasrettin Hoca fýkrasý geldi... -Ne alaka? -Benzerlik kurdum... -Nasýl bir benzerlik? -Benzerliði söyleyeyim, fýkrayý da sonra anlatýrým... -Tamam... -Sendikal Platform Nasrettin Hoca, mücadele edilen sistem, makam, adýna ne derseniz deyin, o da Timurlenk'tir... Timurlenk ordusuyla Anadolu'ya kadar gelmiþ... Timurlenk'in otaðý Akþehir civarýna kurulmuþ. Beraberinde getirilen fil de araziye býrakýlmýþ... Ortalýkta ne varsa yiyip duruyormuþ fil... Akþehirliler bir komite kurmuþ ve Nasrettin Hoca'yý sözcü seçmiþler. Timur'dan da korkuyorlar ama... Hep birlikte yola çýkmýþlar... Huzura vardýklarýnda Hoca arkasýna dönüp bakmýþ ki kimse yok.. Timur geliþ nedenini sormuþ. Hoca da, "Efendim Akþehirliler filinizi çok beðendiler tek kaldýðý için üzülmesin diye bir tane daha getirmenizi istiyorlar"... Sendikacýlar da yalnýz býrakýldýklarýný düþünmüþ olacaklar ki böyle bir karar aldýlar... HASTANEDE TAHLÝL KUYRUÐU- Lefkoþa hastanesi polikliniðindeki tahlil için Kan Alma Birimi dün büyük bir izdiham yaþadý. Kan tahlil bölümü randevulu çalýþtýðý halde ihtiyaca vaktinde cevap veremedi. Kan alma kayýt biriminde iþlemler yapýldýktan sonra tahlil yapmaya gelenler 'Kan alma' odasý önünden baþlayan uzun bir kuyruk oluþturdular." Randevulu kan tahlili yaptýracak tüm hastalarýn randevu saatlerine titizlikle uymalarý gerekmektedir" ikazýný yazanlar bu kez kendileri uymadý. Halk da 'Bu nasýl randevulu sistemdir?' diyerek þikayetini dile getirmeye çalýþtý. (Haber ve Fotoðraflar Mustafa Erkan) YKP'DEN BKP'YE DESTEK Yeni Kýbrýs Partisi (YKP) Yürütme Kurulu, BKP'ye yapýlan saldýrýyý kendilerine de yapýldýðýný varsaydýklarýný belirterek, kýnadý. BKP ile dayanýþmayý ortaya koyan bir açýklama yapan YKP Yürütme Kurulu, "BKP'nin vereceði tüm mücadele yanýnda olacaðýmýzý belirtiyor ve tüm ilerici, demokratik kesimleri zorbalýklar karþýsýnda seslerini yükseltmeye çaðýrýyoruz" dedi. Açýklama þöyle: Kýbrýs'ýn kuzeyinde zaten kýsýtlý olan hak ve özgürlükler, TC'nin asker ve sivil bürokratlarýnýn talimatlarý, yerli iþbirlikçilerin katkýlarý ile gün ve gün daha da daraltýlmaktadýr. En küçük hak arama eylemine bile polis fiziki ve psikolojik þiddetin her çeþidini uygulayarak müdahale etmekte, her türlü demokratik hak aramýn önüne geçmeye çalýþmaktadýrlar. Böylesi ortamda bir de tehditler yeniden ortaya çýkmýþtýr. Geçmiþte sýkýlýk yaþanan tehdit içeren mektup modasý yeniden nüksetti. Daha önce, yakýn tarihte bizzat UBP Londra Dayanýþma Derneði'nin içinde olduðu organizasyonla KTÖS'e, bazý gazetelere benzer mektuplar gönderilmiþti, þimdi de BKP Genel Sekreteri Ýzzat Ýzcan'a gönderildi. UBP BARAKA: ZAMAN DAYANIÞMA ZAMANIDIR BKP'ye bir destek bildirisi de Baraka'dan geldi. Baraka Kültür Merkezi adýna bir açýklama yapan Hasan Yýkýcý þöyle dedi: "Baraka Kültür Merkezi olarak BKP Genel Sekreteri Ýzzet Ýzcan'a yönelik yapýlan tehtidi ilerici, demokrat ve devrimci güçlerin geneline yapýlmýþ bir saldýrý olarak deðerlendiriyoruz. Bir yandan Ada'mýz kýyýlarýnda büyük sermaye ve emperyal güçlerin savaþ rüzgarlarý estirmesi diðer yandan da ülke içinde sistemin faþist ve yoz yüzünü gün geçtikçe daha da açýða çýkartmasý Kýbrýs halklarýnýn ve devrimci demokratik örgütlerin her türlü gericiliðe karþý dayanýþmasý ve ortak mücadele etme ihtiyacýný ortaya seriyor. bu mektuplardan rahatsýz olduðunu söyler gibi yaptý ama Londra'dakilere hiçbir yaptýrým uygulamadýðý için aslýnda desteklediðini anlamaktayýz. Bu nedenle BKP'ye gönderilen mektuplarda birinci derece þüpheli UBP çevresidir. Bugüne kadarki onlarca bombalama, saldýrý olayý faili meçhul kaldý, polis teþkilatý bir türlü failleri bulamadý. Ortalýkta onlarca mektup dolaþmakta, insanlar açýkça ölümle tehdit edilmekte, buna raðmen polis teþkilatý susmaya devam etmektedir. Bu nedenle polisin beceriksiz olduðunu düþünmek ile bizzat bu olaylarýnýn içinde olduðunu düþünmek arasýnda 2 seçeneðimiz var, yorumu kamuoyunun deðerlendirmesine býrakýyoruz. YKP olarak hiçbir baský ve zor karþýsýnda susmadýk, susmayacaðýz. Ayni zamanda baskýlara karþý sesini yükseltenlerle, mücadele edenlerle her zaman dayanýþa içinde olduk. Bu nedenle BKP'ye yapýlan bu saldýrýyý kýnýyor ve dayanýþmamýzý ortaya koyuyoruz. YKP'e olarak saldýrýnýn bize de yapýldýðýný varsayýyoruz, BKP vereceði tüm mücadele yanýnda olacaðýmýzý belirtiyor ve tüm ilerici, demokratik kesimleri zorbalýklar karþýsýnda seslerini yükseltmeye çaðýrýyoruz. UBP hükümetinin zemin sunduðu faþist güçler geçmiþteki gibi yine ayný yöntemlerle Kýbrýslý Türk halkýnýn demokrat ve devrimci odaklarýna karþý yýldýrma ve korkutma yöntemlerine baþvurmaktadýr. Rejim bir koldan polis copu ve biber gazý ile polisleþirken; diðer koldan da para-militer yöntemlerle halk düþmaný faþist bir karaktere bürünmektedir. Baraka Kütür Merkezi olarak Birleþik Kýbrýs Partisi (BKP) ile dayanýþýyor, artýk çürümüþlüðü ve yozlaþmýþlýðý su götürmez bir gerçek olan rejim karþýsýnda tüm demokratik ve devrimci güçlerin ortaklaþma içinde olmasýnýn öneminin altýný çiziyoruz." Sessizliðin Sesi Mehmet Levent "AKDENÝZ'ÝN EN GÜZEL KIZI" Petrolle yatýp doðal gazla kalkýyoruz günlerdir... Ýçimiz dýþýmýz petrol oldu. Ýçimiz dýþýmýz doðal gaz... Ýçimiz dýþýmýz tehdit... Ýçimiz dýþýmýz tahrik... Ýçimiz dýþýmýz yalan... Ýçimiz dýþýmýz horozlanýp þahlanmak, ardýndan da týs diyerek pörsümek! Eski köye yeni adet getirdi Erdoðan'la Eroðlu. Bir kýtsa sahanlýðý anlaþmasý imzaladýlar New York'ta. Bu anlaþma hemen ertesi gün yürürlüðe girdi. Buna göre KKTC Kýbrýs'ýn denizlerinde petrol arama ruhsatý verdi Türkiye'ye! Piri Reis törenle yola çýkarýldý. Baf açýklarýnda 280 kilometrelik bir alanda sismik tarama yapýp bitirdi. Ayný gün KKTC Bakanlar Kurulu kýta sahanlýðý anlaþmasýný onaylayýp meclise sevketti! Ýrsen Küçük, anlaþmanýn mecliste onaylandýktan ve TC-KKTC arasýnda teati edildikten sonra yürürlüðe gireceðini açýklarken, anlaþma çoktan yürürlüðe girmiþ, Piri Reis Baf açýklarýnda 280 kilometrelik alaný çoktan tarayýp bitirmiþti! Þimdi adet böyle! Herþey olup bittikten sonra, onaylasýn diye hükümet ve meclisin önüne konur! Piri Reis'in yetersizlikleri ve arýzalarý ile ilgili olarak çok þeyler yazýlýp söylendi bugüne kadar... Hatta balýkçý teknesi benzetmeleri bile her kademeden yayýlýp durdu. Sevgili Baybars'ýn bu benzetmelere cük diye oturan bir karikatürü vardý dün Afrika'da. Denizde oltalar arasýnda irili ufaklý balýklar... Ýçlerinden biri arkadaþlarýna sesleniyor: "Arkadaþlar çok dikkatli olun, Piri Reis geldi anlaþýlan..." Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Benli, Piri Reis'le ilgili iddialara tepki göstermiþ. Akdeniz'in en donanýmlý gemilerinden biri olduðunu söyledikten sonra... "Piri Reis Akdeniz'in en güzel kýzýdýr" demiþ. Tevekkeli deðil... Anasýnýn kýzý herhalde... Akdeniz'in fahiþesine Akdeniz'in en güzel kýzý yakýþýr zaten! Erdoðan'ýn çaðrýsý var bütün dünyaya... "473 yýl önceki Preveze Deniz Zaferi'nden ders çýkarýn" diyor! Ardýndan da bir Kasýmpaþa salvosu! "Süveyþ kanalýndan Hint Okyanusu'na kadar bütün denizler bizimdir." (!) Hey, dünya!.. Kimse yok mu be ama oraþda?! Egemen Baðýþ da geldi gitti... Aynen kendinden önce gelenler gibi atýp tuttu. Nadide inciler býraktý her mikrofon önüne geçtiðinde... Kýbrýs Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti için yok hükmündeymiþ. AB dönem baþkanlýðýnda onunla iliþkiye girmeleri mümkün deðilmiþ! Petrol ve doðal gaz arayan Türkiye deðil, KKTC adýna Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklýðýymýþ! Yani Türkiye saf... Türkiye temiz!.. Türkiye sütten çýkmýþ ak kaþýk! Türkiye masumcuk, "manamucuk"! Bütün suç, o TPAO denen þirkette! Bu gidiþle Türkiye'nin baþýný da belâya sokacak! Madem ki adanýn doðal kaynaklarý Baðýþ'ýn da dediði gibi gazoz deðil, her aðzýný açanýn arkasýndan gaz çýkarmasýna ne gerek var?!

5 30 Eylül 2011 Cuma 5 Erdoðan Baybars Þaziye nin Görüþü: Politikacýsý öyle Yazarý çizeri öyle Ýþ adamý öyle Hepsi lololo okur; kimse çýkýp da "nedir be senin söylediðin ama.." demez! Penaltý yasaklansýn mý? * Mimoza Otel'in kime kiralanacaðý hususunda spekülasyonlar yapýlýyormuþ. - Gereksiz tartýþmalar bunlar.. Adam gibi kirasýný ödeyecek birisine versinler de kime verirlerse versinler. *Çakýcý "öðrencilerin ulaþým ücretlerinin kaldýrýlmasýna tepki göstermiþ. - "Ben iktidar olunca siz bedava taþýyacam be çocuklar" diyor mu? Demiyorsa gerisi boþ laf! * Barselona'da 600 yýllýk boða güreþlerine son verilmiþ.. - Horoz güreþlerine baþlasýnlar Bizim burda öyle! * Hükümet, arpa fiyatlarý arttýðý için, süt üreticilerine destek vereceðini açýklamýþ. - Bu hükümet de açýk açýk taraf tutuyor yahu.. Benzin fiyatlarý artýnca taksicilere destek verdi mi ki? * Akdeniz'de sular ýsýnmaya devam ediyormuþ. - Kadersiz bir ada bu ada! Bir zamanlar "þarap" yüzünden baþý yanmýþtý, þimdi "petrol" yüzünden gidecek. * Eðitim Bakanlýðý, öðrencileri daha ucuz taþýtmak için, otobüsçüler ile pazarlýk yapacakmýþ. - Bir öneri: Tek günlerde kýzlar, çift günlerde erkekler bedava taþýnsýn! * 12. parseldeki sondaj sorunsuz devam ediyormuþ. - Þimdi sorun çýkmaz zaten. Sorun, petrol kokusu çýkýnca çýkacak! Sivri akýllýnýn biri araþtýrma yapmýþ. Açýkladýðýna göre, penaltý atýþlarý sýrasýnda fanatik seyircilerin, kalp krizi geçirme riski yüzde 25 artýyormuþ. Araþtýrma sonucu yayýnlanýnca, bunun üzerine bir baþka sivri akýllý çýktý ve "madem penaltý böyle risklidir, öyleyse yasaklansýn" diye buyurdu. Þimdi penaltý yasaklansýn mý, yasaklanmasýn mý tartýþmalarý yapýlýyor ciddi ciddi. Kimisi de televizyonda yayýnlanmasýnýn yasaklanmasýný öneriyor. E insaf yahu... Bunun tartýþýlacak nesi var. Futboldan penaltýyý kaldýrmak demek, seviþirken öpüþmeyi yasaklamak demek... Tadý mý olur Allah aþkýna! Bugün Ýstanbul deprem riski altýnda yaþanan bir kenttir. Muhtemel bir depremde, Kýbrýs nüfusu kadar insan öleceðinden söz edilmektedir. Bu risk var diye, Ýstanbul'u boþaltýyorlar mý? Yooo... Depremle yaþamayý öðreniyorlar... Trafik kazalarý sýradan kazalar haline geldi. Her gün 8-10 araç kaza yapýyor, yaralananlar, ölenler oluyor. Risk var diye araba kullanmýyor muyuz? Yoo. Gözümüzü kapatýp "ya kader kýsmet" deyip atýyoruz kendimizi trafiðe. Ve petrol aramanýn da riskleri vardýr. Bulamazsan milyonlarca dolar paran gider Bu birinci risk. Ama fazla bir önemi yoktur.. Zamanla unutursun gider. Esas risk, petrolü bulunca baþlar. Çünkü bulduðun anda, mutlaka baþkalarýnýn iþtahýný kabartýrsýn. Ve mutlaka baþkalarý senin yerine, yurduna, ocaðýna göz diker. Tarih boyunca hep böyle olmuþtur. Ama riskleri var diye, vazgeçen ülke de görmedim, duymadým þimdiye kadar. Hristofyas da vazgeçmedi.! BÖYLE BÝR ANDI Kararlý görünüyor.. Bu durumda bütün riskleri göze aldý demektir Böyle bir lokmayý yalnýz baþýna yutacak gücü yok. Hade yuttu diyelim Nasýl çýkaracaðýný da hesaplamalý. Otursun bir daha düþünsün. Son ana kadar þansý var Bu ateþten gömleði Kýbrýs'ýn sýrtýndan fýrlatýp atmak onun elinde. AÞK ÝÇÝN! Aþkýný kanýtlamak uðruna öldü Deðer mi? Deðmez.. Ama gençlik bunu bilmez Ölmek yerine Çið tavuk yemeði aklý kesmez! Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS "Ben yanmasam, sen yanmasan, nasýl çýkar karanlýklar aydýnlýða?" sorusunun yanýtýdýr: Yanmaya gerek yok. Elektrik var. Bas düðmeye pýrýl pýrýl olsun...

6 Cuma dan Cuma ya Ülker Fahri Cumhurbaþkaný D.Eroðlu ile TC Baþbakaný R.T.Erdoðan tarafýndan imzalanan Kýt a Sahanlýðý Anlaþmasý na, meclisteki muhalefet partileri amma yaygara kopardýlar! Cumhurbaþkaný nýn yetkisi var mýymýymýþ da imzalamýþ, onlara göre yokmuþ tabii ki Ne tuhaf Meclisteki hararetli(!) tartýþmalarda, yapýlan anlaþmanýn nedenleri ve amacý doðru mu deðil mi ve böyle bir anlaþmanýn uluslar arasý geçerliliði olup olmadýðý, olasý sonuçlarý neler olabilir deðerlendirilmesi yapýlmasý gerekirken, meclis kürsüsünde yaptýklarý tamamen siyasi yýpratma maksatlý konuþmalarda, Türkiye yi ve Tc Baþbakaný R.T.Erdoðan ý incitmemeye özen göstererek, UBP hükümeti ve Cumhurbaþkaný D.Eroðlu na yüklenilerek afferin muhalefet görevlerini yerine getirdiler Oysa Televizyonlarda defalarca yayýnlanan haberlerde, mutlaka izlemiþlerdir, Newyork taki Türk Evi binasýnda yapýlan imza töreni sonrasý, R.T.Erdoðan, imzaladýklarý anlaþmanýn her iki ülkenin meclislerinde onaylandýktan sonra yürürlüðe gireceðini zaten açýklamadý mý? R.T.Erdoðan ýn açýklamasýný görmezden gelirler ve E.Roðlu nun BARIÞ PARKI'NDA YENÝ OYUNLAR Girne Belediyesi, Barýþ Parký'na yeni oyun guruplarý kurdu. Girne Belediyesi Halkla Ýliþkiler Bölümü'nden yapýlan açýklamada, çocuklarýn daha iyi þartlarda oyun oynayabilmesi ve vakit geçirebilmesi için, hafta baþýnda Barýþ Parký'na akülü tren, þiþme oyun parký ve trambolin kurulduðu, çocuklarýn ve ailelerinin daha huzurlu ve mutlu zaman geçirmesi için çalýþmalarýn devam edeceði belirtildi. Girne Belediye Baþkaný Sümer Aygýn da, açýklamasýnda, "Kentimizin daha güzel bir görünüme kavuþmasýný saðlarken, Girne'de yaþayan çocuklarýmýzýn da daha nezih bir ortamda park içersinde koþup oynamalarýný saðladýk" dedi. yetkisi var mýydý, yok muydu tartýþmasý ile sadece taraflardan birine yüklenmeyi marifet sanýrlar, maksat muhalefet olsun. Muhalefetin sergilediði, bütün bu ucuz kahramanlýk gösterilerinden sonra, çok merak ediyorum, anlaþma onay için meclis gündemine geldiðinde tavýrlarý ne olacak? Ne dersiniz Cumhurbaþkaný nýn bize sormadan, bizden yetki almadan imzaladýðý bir anlaþmayý biz onaylamýyoruz diyebilecekler mi, yoksa kuzu kuzu eller havaya kalkacak ve anlaþma yapmaya yetkisi yok dedikleri Cumhurbaþkaný tarafýndan imzalanan anlaþma, yetkisi yok diyenlerin de oylarý ile meclis tarafýndan onaylanacak mý? Cevabý bilirsiniz, ben yazmayayým. Siyasi partilerin, yegane amaçlarý hükümette yer almak olan bu meclis yapýsý içerisinde, ülkeyi ilgilendiren hangi konu derinlemesine ve gerçekçi þekilde tartýþýldý ve hükümete yön verildi da bu konu da tartýþýlacaktý Ýster dýþ ister iç meselelerle ilgili, Türkiyeli yetkililerle görüþme yapýlýrken, bu ülkenin siyasi partileri, Türkiye yi ve KKTC yi ilgilendiren siyasi ekonomik sosyal vb konularda ne zaman kararlý ve tutarlý þekilde gerçekler i masaya koyabildiler. Türkiyeli yetkililerle görüþmeler yapýlýrken, hangi zaman ve hangi konuda, Türkiyeli yetkililerin KAMU-SEN VE KTAMS BAZ ÝSTASYONU KARARINDAN MEMNUN Lefkoþa Sosyal Hizmetler Dairesi ve Çalýþma Dairesi binalarýnýn üzerine kurulan baz istasyonlarýnýn elektrikleri kesilerek hizmet dýþý býrakýldýðý bildirildi. Kamu-Sen Genel Baþkaný Mehmet Özkardaþ ile KTAMS Genel Baþkaný Ahmet Kaptan tarafýndan yapýlan ortak açýklamada þöyle denildi: "Sendikalarýmýzýn Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Sn. Þerife Ünverdi ile yaptýðý görüþmeler sonucu, Turkcell'e baz istasyonunun kaldýrýlmasýyla ilgili yapýlan temaslardan sonuç alamayýnca bakanlýk tarafýndan baz istasyonunun elektriði kesilerek, elektrik kutusuna kilit vurulmuþtur. Sayýn bakanýn, çalýþanlarýn ve çevredeki halkýn hassasiyetini dikkate alarak aldýðý karardan ötürü tebrik ediyor ve konuyla ilgili kendilerine gelebilecek her türlü baský karþýsýnda çalýþanlarýmýzla birlikte yanýnda olacaðýmýzýn bilinmesini istiyoruz." KRÝZÝ ÞANSA ÇEVÝREBÝLME hoþuna gitmeyeceðini düþündükleri hangi öneriyi yapabildiler, görüþmeye cesaret edebildiler. Hiç þüpheniz olmasýn Tümünün de aklýlarýnýn en önünde yanlýþ bir þey söylemeyeyim, ürkütmeyeyim ve hükümete gelebilme þansýmý kaybetmeyeyim düþüncesi yer almaktadýr Oysa Devlet yönetme iddiasýndaký partilerden krizi þansa çevirebilme önerileri beklersiniz, deðil mi? Zaten Dünya tarihinde, her büyük uzlaþý, yaþanan büyük krizler sonrasý saðlanmadý mý? Politik ustalýk Rum tarafýnýn Kýbrýs Cumhuriyeti olarak yaptýðý uluslararasý anlaþmalar ve aldýðý destek sonrasý, akdenizde Kýbrýs Cumhuriyeti münhasýr alaný nda baþlattýðý, doðal gaz ve petrol arama çalýþmalarý ile baþlayan krizi, Kýbrýs sorununun çözümü konusuna yardýmcý olacak þansa çevirebilme becerisini gösterebilmedir Annan Planý ný düþününüz Plandaký en büyük tartýþma ve sorun kaynak meselesi deðil miydi? 1963 ve 1974 olaylarýnda, yerlerinden olmuþ ve mülklerini kaybetmiþ insanlara ödenecek tazminatlarla, Annan Planý ile iade edilecek topraklarda yaþayan ve yeniden yerlerinden olacak insanlarýn, nereye ve yerleþtirilecekleri konutlarýn hangi kaynakla finanse edileceði deðil miydi? Önerilen uluslararasý konferans ile mali kaynak saðlanmasýnýn destek görmediði unutuldu mu? Bakýn Þimdi, Kýbrýslý lara ait denizin altýnda, ihtiyaç duyulan kaynaðýn çok çok üzerinde deðerde doðal gaz ve petrol olduðu söyleniyor ve yataðýn bulunup çýkartýlmasý için çalýþmalar yapýlýyor. Var olduðu söylenen doðal gaz ve petrol için senindi yok benimdi kavgasý yapýlýp, savaþ çýðýrtkanlarýnýn etkisi ile yaþanmakta olan krizi týrmandýrýp felakete dönüþtüreceklerine Doðrusu Taraflarýn, akýllý davranarak, birbirlerini ikna etmeleri ve uzlaþarak, krizi þansa çevirmeleri deðil mi? Bu ne kadar mümkündür? Siyasi varlýklarýný, her iki tarafta da Kýbrýs sorununun çözümsüzlüðü üzerine inþa etmiþ ve zaman içerisinde çözümsüzlüðün tutsaðý haline gelmiþ ve tutsaklýktan kurtulmak için de hiçbir proje leri olmayan mevcut siyasi partilerle bu baþarýlabilir mi, ciddi þüphelerim var Baksanýza Çözümü yapabilecekleri zannedilen en kuvvetli iki aday parti CTP ve AKEL her ikisi de ayni zamanda hem hükümet hem Cumhurbaþkaný ve görüþmeleri yürüten lider pozisyonu þansýný yakalamalarýna raðmen çözüm deðil, birbirleri ile sürekli kavga ettiler. Çünkü Her iki partinin de varlýk larý ve yaþamlarý kendileri farkýnda olsalar da olmasalar da, kabul etseler de etmeseler de, Kýbrýs sorununun çözümsüzlüðü ile hayat bulmaktadýr. Mesele Kendi yanlýþ politikalarý sonucu çözümsüzlüðün tutsaðý olan siyasi partilerle sonuca gidilemeyeceðini anlamakta ve onlardan kurtulmanýn yolunu bulmakta GÜNLÜK MEDYAYA ARINÇ AYARI AKP Hükümeti'nin Sözcüsü Bülent Arýnç medya yöneticileriyle bir araya gelerek "Terör haberlerinin iþleniþi" üzerine "dostane" bir konuþma yapacakmýþ. Týpký kýsa bir süre öncesine kadar Genelkurmay Baþkanlarýnýn gazetecilerle yaptýðý "dostane" toplantýlar gibi. Yani Arýnç, gazetecileri, televizyon programcýlarýný karþýsýna alýp neyin "milli mesele" olduðunu ve PKK ile ilgili haberlerin nasýl verilmesi gerektiðini anlatacak. Þöyle buyuruyor Arýnç: "Terör örgütünün propagandasýna yönelebilecek baþlýklardan uzak kalýnmasý gerekiyor. Onlarýn vatanperverliklerine güveniyoruz." Sivil bir siyasetçi gibi deðil de, general gibi konuþuyor Arýnç. Gazeteciler illa ki hükümetin/devletin aðzýyla konuþacak. Devletin "milli" dediðine basýn da "milli" diyecek; devletin "devlet sýrrý" dediðini basýn da öyle sayacak; devlet kime "terörist" diyorsa basýn da diyecek; devlet neye "barýþ" diyorsa, basýn da ona barýþ diyecek. Zaten þu an Türkiye basýný bu kývama gelmiþ durumda, bundan böyle daha fazlasý olacak. Doç. Dr. Aslý Tunç "Arýnç benzeri siyasetçiler basýnýn turizm bakanlýðý gibi bir iþlev görmesini bekler. Bunu da ne yazýk ki kimse yadýrgamaz" diyor. Aynen öyledir TAÞ OCAÐI Ýnönü köylüleri, köyde izin verilen taþ ocaðýna karþý ayaklanmýþlar... Oysa taþ ocaðýndan en çok muzdarip olan Deðirmenlik'ten nedense ses seda çýkmadý bugüne kadar... Deðirmenlik baþtanbaþa garnizon mu yoksa? KÝMLÝKLER Hükümete tepkiler bazan da iþe yarýyor galiba... Beyaz ve yeþil kimlik kartlarý meselesi dondurulmuþ... Dua edin kýrmýzýya geçmesinler... MERAK EDÝYORUZ TC-KKTC kýta sahanlýðý anlaþmasý meclise gelince, herkesin ne söyleyeceðini çok merak ediyormuþ Mustafa Emiroðlularý... Doðrusu biz de çok merak ediyoruz... ÝSMET FELEK KKTC'den geçtiðimiz Aðustos ayýnda TC'ye iade edilen ve 142 kilo eroin kaçakçýlýðý ile suçlanan Ýsmet Felek, dün yeniden mahkemeye çýkarýlmýþ Ýstanbul'da... Felek'in serbest býrakýlmasýný bekleyenler boþuna beklemiþ... Duruþma 22 Aralýk'a ertelendi... MEHMET ÇANGAR Bizim de Mehmet Çangar'la davamýza devam edildi dün. Bizimki de 6 Ekim'e ertelendi... Týrnak... " 'Düþmana karþý bizim haklarýmýzý savunmak için Akdeniz'de kahramanca bayrak dalgalandýran anavatana hangi hadle karþý çýkacaðýz' ve böyle bir babayiðit olacak mý merak ediyorum". Aysu Basri AKTER (Yenidüzen) "Eroðlu, ya da Hristofyas kendi saraylarýna döndüklerinde halklarýna, maalesef, hiçbir zaman konuþulanlarý, pazarlýklarý, sürtüþmeleri, anlaþmazlýklarý ayrýntýlý olarak açýklamamaktadýrlar. Baþka, iþlerine gelen, havalarý çalmaktadýrlar." Özcan ÖZCANHAN (Star) "Canlýkýran (biosid, pestisid) kullanýmý o kadar yaygýn hale gelmiþtir ki; sadece gýdalarýmýzla deðil, belediyelerin sabah akþam havaya püskürttükleri zehirleri de soluduðumuz havayla sürekli vücudumuza alýyoruz." Suphi HÜDAOÐLU (Ortam) "Amerikan þirketi Noble, halen Afrodit bölgesinde sondaj çalýþmalarýný sürdürüyorsa, bunun temelinde uluslararasý anlaþmalardan kaynaklanan haklar vardýr " Reþat AKAR (Kýbrýs) Günün Kahramaný NAZIM ÇAVUÞOÐLU Ýçiþleri Bakaný Nazým Çavuþoðlu vatandaþlýk konusunda ilginç açýklamalar yaptý BRT ekranýnda... Çavuþoðlu'nun yaptýðý açýklamalara göre þu anda 7 bin 500 kiþinin vatandaþlýða baþvuru hakký varmýþ. Bundan sonra ise her iki yýlda bir 2 bin 500, 2014 yýlýndan sonra da 5'er bin kiþi vatandaþlýk hakký elde edecekmiþ... Yapýn bakalým þimdi hesabý... Kaç yýlda ne kadar yeni vatandaþýmýz olacak... Bu hesabý yaptýktan sonra ayný süre içinde kaç Kýbrýslý Türkün adayý terkedeceðini de hesaplayýn... Durum hiç de iç açýcý deðil, deðil mi? Þimdi bittik tükendik diye feryat ediyoruz, ama gelecekte bugünleri bile arayabiliriz...

7 30 Eylül 2011 Cuma Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu YILAN ÝMHA EKÝBÝ (Ýstanbul)- Evi Girne'deydi ama iþleri için Maðusa'da da kalmak zorundaydý bazan... Ýki þehir arasý pek uzak olmasa da... Gitmek dönmek pek sorun teþkil etmiyordu. Ancak ertesi gün sabah dönmesi gereken iþinden geç vakitte kurtulmuþtu. Maðusa'da kalabileceði çok yakýný vardý üstelik "Kalayým" dedi, kaldý. Ýki gün sonra gecenin bir vaktinde evine dönerken gözlerinden uyku akýyordu. "Bir an evvel varýp yatsam" diyordu yol boyu. Hatta bir ara uyuyacak gibi oldu direksiyon baþýnda Kýsa bir ara verip devam etti yine, sýcak yataðýný düþünerek. Bahçe kapýsýný "Gacýýýýrrrrt" diye açarken sese kendisi bile irkildi. Hep diyoruz ya sabahýn köründe uyuyan yavrular var, ne olur ezan sesini birazcýk kýsýn diye Ayný iþ onun da baþýna gelmiþti... Karþý çýktýðý gürültüye sebep olmanýn mahcupluðu ile evin kapýsýna yöneldi. Anahtarlýkta topu topu üç anahtar vardý. Biri dýþ kapýnýn, diðeri anneannesinin evinin, üçüncüsü de arkadaþýnýn verdiði anahtar. Nedense çok acele ettiðimizde, kapýya uyan hep sonuncu anahtar olur.. Birinciyi denedi açmadý, diðerini denedi o da açmadý. Sonra tekrar denedi... Meðer ilk denediði anahtardý en sonuncusunda kilidi yine açmayan. Tam kýzacaktý ki en sonunda kapýyý açtý. Ýçerisi karanlýk. Göz gözü görmüyor. El yortdamýyla lambanýn düðmesini aradý... Sanki her þey tersti bu akþam.. Neyse düðmeyi buldu ve ýþýðý açtý. "Oh be" dedi içinden. Birazdan terlik pijama ve yataðým O da ne... Salonun kapýsýndan ona doðru bakan bir çift göz Ayaklarý geri gitmeye baþladý. Ne olabilirdi ki ona bakan bu gözler Miniminacýk bir yýlandý bu. Rengini tam ayýrt edemeden dýþarýya kaçtý. Ve kapýyý tekrar kilitledi hiç sektirmeden. Ýlk denediði anahtar cuk diye oturmuþtu yerine. Arabaya koþtu ve bilinçsizce bekledi bir müddet. Uykusu vardý, ama temiz çarþaflý yataðý ile sýcacýk yorganý biraz ötede dururken o periþandý arabanýn koltuðunda. Ne yapmalý? Arabada sabahlamalý mý, yoksa Maðusa'ya geri mi dönmeli Belki de eve girip yýlaný öldürebilirdi ama ya yalnýz deðilse Küçük olduðuna göre anasý da vardý bu hayvanýn. Peki o neredeydi? Ya dolapta bir yerdeyse. Hele yataðýndaysa. Çýldýracaktý ve karar verdi. Sabaha kadar arabada bekleyip belediyeye gidecekti. Öyle ya bilhassa seçimler öncesinde kapý kapý gezip ilaçlama yapan ekipler gösteriliyordu televizyonlarda. Sineðe karþý mücadele eden belediye elbette ki yýlana karþý da bir tim oluþturmuþ olabilirdi. Yüzüne öfkeyle karýþýk verdiði doðru kararýn mutluluðu yansýmýþtý. Yorgunluktan uyudu... Rüyasýnda havalarda uçuyordu sanki. Gürültüyle uyandý Ses dýþarýdan geliyordu Ne kadar da gürültü çýkartýyor bunlar diye düþündü. Caný pek sýkýlmadý çünkü doðdu doðalý bu sese alýþtýrýlmýþtý Düþüncelere daldý sonra. Uyusam mý, eve mi girsem Bekledi Sabah oldu Daðýnýk saçlarý ile, memurlar henüz daireye gelmeden, dayandý belediyenin kapýsýna. -Evimde yýlan var,.. -E... -E ne? -Bize niye geldin? -Kime gideyim? -Bilmem. Siz yardýmcý olmuyor musunuz? -Sinek olsa, böcek olsa, hatta hatta fare olsa gelelim ama yýlan ekibimiz yok -Yok mu? Yokmuþ dediler... Otobüs ücretlerine tepki sürüyor n KTAMS öðrencilerin otobüs ücretlerinin ödenmemesini eleþtirdi... Kýbrýs Türk Amme Memurlarý Sendikasý (KTAMS) Genel Baþkaný Ahmet Kaptan, öðrencilerin otobüs ücretlerinin ödenmeyerek 6 milyon TL tasarruf edildiðinin açýklanmasýný eleþtirerek, Anayasada eðitimin parasýz olduðunun açýkça belirtildiðine dikkat çekti. Kaptan yaptýðý yazýlý açýklamada, UBP hükümetinin geçici istihdamý yapýp, makam araçlarýný deðiþtirip, daire müdürlerine dahi makam aracý tahsis edebildiðini ileri sürerek, "Devleti yönetenlerin savurganlýklarý her gün basýnda yer almaktayken, Sn. Ersin Tatarýn büyük bir marifet yapmýþ gibi öðrencilerin otobüs ücretlerini ÜRETÝCÝLER EROÐLU'NA GÝTTÝ- Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, Cavit Atalar baþkanlýðýndaki Yeþilýrmak-Yedidalga Üreticiler Birliði yöneticilerin dün kabul ederek bir süre görüþtü. Eroðlu, Yeþilýrmak- Pirgo kapýsýnýn açýlmasýndan sonra sýrada Lefke Kapýsý'nýn açýlmasý olduðunu ancak Rum tarafýnýn ek istemleri gündeme getirmesi nedeniyle bu kapýnýn açýlmasýnýn yarým kaldýðýný belirtti. Eroðlu, Yeþilýrmak-Yedidalga arasýndaki yolun yapýmýnýn da, Yeþilýrmak-Pirgo Kapýsý açýlmasý dahilinde projelendirilip konuþulduðunu ifade ederek, bu konunun Hristofyas ile görüþmede yeniden gündeme getirileceðini söyledi. TC vatandaþlarýna KKTC'de mülk n Çavuþoðlu KKTC'de yasal ikamet eden TC vatandaþlarýnýn mülk edinmesiyle ilgili çalýþma yapýldýðýný açýkladý... Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakaný Nazým Çavuþoðlu, Bayrak Haber'de katýldýðý bir programda birçok konuda açýklamalarda bulundu. Çavuþoðlu, Girne Ýmar Yasasý konusundaki soru üzerine, bölgede yatay ve dikey büyüme konusunda farklý görüþlerin var olduðunu söyleyerek, binalarýn kontrolsüz büyümesinin önüne geçmek için 10 kat sýnýrlamasý getirildiðini anýmsattý. Soruna parça parça çözüm bulunamayacaðýný; ülkede fiziki planýnýn hazýrlanmasý için Þehircilik Dairesi'nin ciddi bir çalýþma içerisinde olduðunu açýklayan Çavuþoðlu, yýlbaþýna kadar ülke fiziki planýný çýkarmayý hedeflediklerini ifade etti. VATANDAÞLIK Bakan Çavuþoðlu, vatandaþlýk konusunda da açýklamalarda bulundu.çavuþoðlu, TC'den vatandaþlýða baþvurma hakký elde etmiþ toplam kiþi sayýsýnýn 7 bin 500 olduðunu açýkladý. TC vatandaþlarýna yönelik bir çalýþmalarý olduðunu ve çok yakýnda bunu açýklama noktasýna geleceklerini kaydeden Çavuþoðlu, ülkede yasal olarak kalan TC vatandaþlarýna mülk edinme hakký vereceklerini söyledi.çavuþoðlu, bu çalýþmayla insanlarýn baþkasýnýn üzerine mülk almasýnýn önünü açmak ve emlak sektörüne bir hareketlilik getirmeyi hedeflediklerini vurguladý. Bakan Çavuþoðlu, vatandaþlýk konusunda ise "Bu konuda KKTC vatandaþlarýnýn hassasiyeti var, adada doðanlarýn vatandaþlýk beklentileri var. Ülke nüfusu küçük ve vatandaþlýk konusunda ödemeyerek 6 milyon TL tasarruf yaptýðýný açýklamasý tam bir iþbilmezlik, tam bir beceriksizliktir" dedi. Kýsa bir süre önce Maliye Bakanýnýn vergi toplayamadýðýndan yakýnýr, ülkenin Çalýþma Bakaný ise 40 bin kayýtsýz çalýþandan bahsederken, sermayeye þirin görünmek adýna da iþverenlerin çalýþandan kesip de yatýrmadýðý sigorta prim ve cezalarýna büyük oranda af getirilmekte olduðunu belirten Kaptan, hükümetin istifa etmesini istedi. Kaptan, "KTAMS olarak öðrencilerin haklý eylemlerinde onlarýn ve ailelerinin yanýnda olduðumuzu belirtiriz" dedi. hassasiyet yüksek. Ülkede yasal olarak kalan herkese 5 yýlda vatandaþ olma hakký veriliyor. Bence vatandaþlýk yasasýnýn yýllar önce geliþtirilmesi gerekirdi" dedi. "BEYAZ VE YEÞÝL KÝMLÝÐÝ DONDURDUK" Þu anda mevcut yasanýn dýþýnda bir yasa varmýþ gibi davranýldýðýný vurgulayan Nazým Çavuþoðlu, "Son zamanlarda benim ortaya attýðým beyaz ve yeþil kimlik konusunu dondurduk. Bu konuda çok üzgünüm; ama ülkemizin aydýn kesimi veya muhalif kesimlerin bunu tartýþma ortamýna gelmeleri konusunda sýkýntýmýz var" dedi. Muhalefetin çýkarýlan tüzüðü okumadan tartýþtýðýný da savunan Nazým Çavuþoðlu, muhalefetin UBP'ye "vurun abalýya" þeklinde yaklaþmasýndan dolayý beyaz ve yeþil kimlik konusunu dondurarak sadece af yasasýný meclise gönderdiklerini vurguladý. Þu anda 7 bin 500 civarýnda kiþinin vatandaþlýða baþvuru hakký olduðunu anlatan Çavuþoðlu, bundan sonra her iki yýlda bir yaklaþýk 2 bin 500; 2014 yýlýndan sonra da 5'er bin kiþinin vatandaþlýða baþvurma hakký elde edeceðini bildirdi. 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ VAKIFLARDA DA HEP BANA... Gazetemize elektronik postayla bir mektup gönderen Vakýflar Ýdaresi çalýþanlarýndan bir vatandaþýmýz birkaç gün önceki yazýya açýklamalar getirdi ve yorumda bulundu... "Vakýflarla ilgili yapýlan þikayeti dile getirdiðiniz için teþekkür ediyorum. Bu yazýyý Vakýflar Genel Müdürü Mustafa Kemal Kaymakamzade okudu mu acaba? Ancak arkasýný saðlama aldýðý ve hükümetin ona dokunamayacaðýný bildiði için okusa da umursayacaðýný sanmýyorum. Geçen gün yayýnladýðýnýz þikayette yazýyý yazan veya þikayeti gönderen kim ise sendika baþkanýmýza haksýzlýk etmiþtir. Sendika baþkanýmýz Ali Yeltekin olaylarýn üzerine geçici iþçi arkadaþlarýmýza fazla zarar vermeyecek þekilde gitmektedir. Bakýn geçen gün meydana gelen bir olayý size anlatayým. Gaspedilen veya verilmeyen iþçi haklarý için Vakýflar Genel Müdürü Mustafa Kemal Kaymakamzade ile görüþmeye gitti. Kaymakamzade onun oturduðu odayý elinden aldý. Bu arada kardeþinin ve kýzýnýn da Vakýflar Dairesi'nde çalýþtýðýný söylemeden edemeyeceðim. Sendika baþkanýmýzýn odasýný kýzýna verdi. Kýzýný da yetkili kýldý baþýmýza... Kardeþi Zeki Kaymakamzade eskiden beri dairede þoför statüsündeydi. Þimdi kendisinin özel þoförü oldu. Ben rakam vermeyeceðim ama alýnan ek mesailere bir bakýlýrsa nedeni çok iyi anlaþýlýr gibime geliyor. Þunu da belirtmeden geçemeyeceðim. Vakýflar Yönetim Kurulu'nun diðer üyeleri bizim almamýz gereken ve hakkýmýz olan bayramlýklarla ilgili olumlu düþünmelerine raðmen Genel Müdür Kaymakamzade öyle düþünmüyor... Mesele hep bana rab bana..." ÝNSANLARA DEÐER VERMEYENLERDEN UMUT BEKLEMEK... Dünkü yazýmýza bir destek atýþý da Özker Bey'den geldi. Soyadýný belirtmeyen Özker Bey'in gönderdiði elektronik mektup þöyle: "Barýþ Ruh ve Sinir Hastalýklarý Hastanesi bugünlerde çalkalanýyor. 3 aya kadar Gönyeli tepesindeki Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi'ne taþýnmalarý istenmiþ.. Bakanlýk orayý yýkýp yerine yeni hastahane yapacakmýþ, ama gel gör ki tepe küçük bir yer.. 40 yatak kapasiteli.. Barýþ ve Ruh Hastanesi ise 180 yatak kapasitelidir... Güya tepeye ilave odalar yapýlacaðý söylenmiþ.. Ama sadece oda deðil.. Orada Park yeri sorunu da vardýr.. Ayrýca bahçe olarak kullanmaya uygun alan yok.. Uçurum kenarýnda.. Düz de deðil... Barýþ Hastanesi'nde ise ayrý bölümlere ait ayrý bahçeler vardýr.. Ýyi ve daha kötü hastalar ayrý alanlarda kalýrlar... Kadýn ve erkek koðuþlarý birbirinden biraz ayrýlýr... Orada buna imkan veren bir durum yok.. En önemlisi bu hastahane (BRSH) 30 sene önce modern psikiyatri PSÝKÝYARÝ tedavisi yapýlabilmesi için o günün koþullarýnda gereksinmelere cevap verecek þekilde yapýlmýþ tek binadýr ülkemizde.. Hatta günümüzde bu bina bile artýk yetersiz kalmaya baþlamýþken þimdi daha da geriye itilerek týkýþ mýkýþ bir yerlerde tedavi verilmesi amaçlanýyor... Personel de, hastalar da büyük huzursuzluk içinde... Ne yapacaklarýný bilmiyorlar.. Ayrýca genel hastahaneden acil servisten ve labaratuvar hizmetlerinden de uzaklaþacaklar... Barýþ ve Ruh Hastanesi'nin aracý bile yok... Bir hasta aniden fenalaþsa hastaneye yetiþtirmek bile zor olacak... Barýþ Hastanesi'nin bir ambulansý var ama yeni deðil.. Eskiye çýkarýlanlardan bir tane verilmiþ kendilerine.. Ýkide birde yolda kalýr.. Biz de boþuna çare üretmeye çalýþýyoruz. Ýnsanlara deðer vermeyen zihniyettir bu karþýmýzdaki zihniyeti... Ambulansý çok görenler, onlarýn daðlardan tepelerden kurtulmasýný isterler mi?" ALO AFRÝKA HATTI BÝZÝM DUVAR ÖLDÜ SELAMET, ARTIK SABRIN SONU FELAKET Bizim Mandra Maaþlarýný almak üzere 28 Eylül tarihinde bankalara giden sigorta emeklileri bu ay da hüsran ve hayal kýrýklýðýný birarada yaþamanýn acý kaderiyle yüzleþirler. Dün saat 16.00'ya kadar sigorta emeklilerinin maaþlarý çýkmayýnca vatandaþlar, lânet ve kahýr yaðdýrarak bankalardan ayrýlýrken, yaþlý vatandaþlarýn beddua ve ahlarla yollarda süründükleri gözden kaçmaz. Sokaktaki adam, "Allah varsa, bunlarý bildiði gibi yapar" diye acý ve kahýrla söylenir.

8 8 30 Eylül 2011 Cuma Arada Bir Özgün Kutalmýþ Yeni vatandaþlýklara dikkat Geçen günlerde gazetecilerin sorularýný yanýtlayan Ýçiþleri Bakaný Çavuþoðlu, renkli kimlik uygulamasýnýn þimdilik dondurulduðunu ve tüm mesailerinin kaçaklara yönelik af konusuna odaklandýðýný söyledi. Önce Cemil Çiçek'in, ardýndan da Beþir Atalay'ýn ziyaretlerinden sonra böyle bir karar alýnmasý düþündürücüdür. Hele de TC Büyükelçisi Akça'nýn, TC Büyükelçiliði Eðitim Müþavirinin KKTC vatandaþý yapýlmasýndan sonra gazetecilerin sorusu üzerine verdiði yanýtý, da Ýçiþleri Bakanlýðý'nýn aldýðý kararla birlikte düþündüðümüzde týpký puzzle oyununun parçalarý gibi herþey yerli yerine oturmaktadýr. Akça gazetecilere binlerce TC vatandaþýnýn KKTC vatandaþlýk sýrasý gelmiþ ve bekletiliyorken, TC memuru eðitim müþavirine vatandaþlýk verilmesini siyasi rüþvet olarak nitelemiþti. KKTC'nde çalýþma izinli veya çalýþma izinli olduktan sonra kaçak duruma düþen TC vatandaþlarýna KKTC vatandaþlýðý hakký kazandýran Muhaceret Yasasý 2008 yýlýnda CTP tarafýndan meclisten geçirildi. Kýbrýs Türkünün sýrtýna hançer saplamak demek olan bu ihanet yasasýný savunurken CTP'liler "Bu yasayla TC vatandaþlarýndan kriterlere uyanlara vatandaþlýða baþvuru hakký tanýndý. Merak etmeyin biz kimseyi vatandaþ yapmayacaðýz" diyorlardý. Eðer bugün hükümette kendiler de olsa, aynen UBP'nin yaptýðýný yapacaklar ve baþvuru hakký kazananlara vatandaþlýk vereceklerdi. Öyle olmasa bu ihanet yasasýný meclisten ne diye geçirdiler? Ýçiþleri Bakanlýðýnýn hazýrladýðý af yasasýna göre KKTC'de kesintisiz 5 yýl, kesintili 10 yýl çalýþma izni ile çalýþýp kaçak duruma düþenlere, KKTC'den müracaat ederlerse yarým asgari ücret, KKTC dýþýndan müracaat ederlerse de bir tam asgari ücreti ödemeleri þartý ile af getiriyor. Bu þartlarda aftan yararlanacak olanlarýn tümünün de KKTC vatandaþlýðýna baþvurma hakký vardýr. Onbinleri bulan bu durumdakilerin affýndan sonra KKTC vatandaþlýðýna alýnýrlarsa, otomatik olarak vatandaþlýk hakký kazanacak eþ ve çocuklarla birlikte sayý yüzbini aþacaktýr. Türkiye'nin ve buradaki temsilcilerinin bastýrmasý ile pek yakýnda onbinlerce yeni vatandaþýmýz yani yeni Kýbrýslýlar nüfusumuza katýlacaklardýr. Türkiye'nin KKTC'nde görevlendirdiði maaþlý memurlarýný bile 10 ayda vatandaþ yapan ve kýzýnýn KKTC kontenjanýndan tam burslu üniversite kazanmasýna neden olan UBP, koltuk uðruna AKP'nin vatandaþlýk konusundaki tüm talimatlarýný harfiyen yerine getirmekten çekinmeyecektir. Bundan dolayý tüm sivil, ekonomik ve siyasi örgütler uyanýk olmalý ve yeni vatandaþlýklara karþý direnmelidirler. TDP Genel Baþkaný Çakýcý bu konudaki tavrýný net bir þekilde vatandaþlýk konusu gündeme geldiðinde açýklamýþ ve uluslararasý her plâtforumda bunu engellemek için TDP olarak mücadele edeceklerini açýklamýþtý. Vatandaþlýk hakký getiren ihanet yasasý demek olan Muhaceret Yasasýný yasalaþtýran CTP de bu konudaki net tavrýný açýklamalý ve TDP'nin yanýnda yer almalýdýr. Renkli kimlik uygulamasýnýn durdurulmasý tamamen yeni vatandaþlýk verilmesi ile ilgilidir. Yeni vatandaþlýk verilecek olanlar vatandaþlýk ve KKTC kimliklerini aldýktan sonra geri kalanlara verilecek olan beyaz kimliklerle onlarýn da KKTC'deki ikâmetleri yasallaþtýrýlacak ve ileride onlarýn da KKTC vatandaþý olmalarýnýn yolu açýlacaktýr. Bundan dolayý yeni vatandaþlýklara dikkat diyorum. GÜVENLÝ GIDA SERTÝFÝKA PROGRAMI- Gýda Mühendisleri Odasý, USAID tarafýndan finanse edilen EDGE Projesi'nin katkýlarýyla sürdürülmekte olan "Güvenli Gýda Sertifika Programý" çerçevesinde, Eylül tarihleri arasýnda, 3 ayrý eðitim düzenleyerek toplam 47 gýda çalýþanýna daha eðitim saðladý. GMO'dan verilen bilgiye göre, eðitim programý dahilinde Gýda Mühendisleri Odasý eðitmenleri gýda çalýþanlarýna 2 günlük eðitim verdi. Gýda sektöründe güvenli gýda standartlarýnýn uygulanmasýný saðlamak ve servis edilen yemeklerin kalitesini yükseltmeyi amaçlayan programla; eðitim sonrasýnda katýlýmcýlarýn, edinilen bilgileri iþyerlerinde paylaþarak restoranlarýn hijyen ve saðlýk koþullarýnýn geliþtirilmesine katkýda bulunmasý amaçlanýyor. Emiroðlularý: Doðalgaz ve petrol ülkeyi taksime götürüyor Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nun dünkü toplantýsýnda, son gündem dýþý konuþmayý TDP Gazimaðusa Milletvekili Mustafa Emiroðlularý, "Doðal gaz ve petrol aramalarýnýn Kýbrýs sorununa ve Akdeniz bölgesine etkileri" konusunda yaptý. Emiroðlularý, konuþmasýnýn baþýnda DGP Genel Baþkaný Tahsin Ertuðruloðlu'nu geçen haftaki konuþmasýndan dolayý eleþtirerek, yýllarca izledikleri politikalarla Kýbrýs sorununda çözümsüzlüðe ve Güney Kýbrýs'ýn tek baþýna AB üyesi olmasýna neden olanlarýn bugün devletin adýnýn bile deðiþtirilebileceðinden söz ederek siyaset uðruna gülünç duruma düþtüðünü savundu. "Kýbrýs'ýn denizinde, havasýnda, savaþa neden olabilecek, barýþýn önünü týkayabilecek her türlü eyleme karþýyým" diyen Emiroðlularý, ülkenin büyük bir kaostan geçtiðini anlattý. Devletin yýprandýðýný, hükümetin ortada olmadýðýný savunan Emiroðlularý, "Böyle bir ortamda biz egemenliði sorguluyoruz ama ortada bir yönetim zaten yok ki" dedi. Emiroðlularý, Kýbrýs Türklerinin davasýný þimdi deðil çok önceden kaybettiðini ileri sürerek, Piri Reis çalýþmalarýný tamamlýyor n DEÜ Deniz Bilimleri Ve Teknolojisi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Benli: Çalýþmalarýn Pazartesi akþamý sona ermesi planlanýyor... Petrol sondajý için gerekli sismik araþtýrmalarý yapmak üzere Doðu Akdeniz'e giden Koca Piri Reis Gemisi'nin, planlanan bin kilometre sismik hatta kayýt alým çalýþmasýnýn yarýsýný tamamladýðý bildirildi. Koca Piri Reis Gemisi'nin bünyesinde bulunduðu Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü'nün Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Avni Benli, AA muhabirine, bin kilometrelik hat üzerinde planlanan çalýþmalarýn, aralýksýz devam ettiðini belirtti. Planlanan sismik hatta kayýt alým çalýþmasýnýn yarýsýnýn tamamlandýðýný kaydeden Benli, þöyle konuþtu: "Çalýþmalar, Kýbrýs Rum Kesimi'nin sondaj platformunun kuzeyinde, G bölgesinde devam CTP GENÇLÝK KOLLARI: ASKERLÝK PROFESYONELLEÞMELÝ CTP Gençlik Örgütü Genel Baþkaný Haþim Kiracýoðlu, çözüm oluncaya kadar askerliðin, dünyanýn birçok ülkesinde olduðu gibi, profesyonel veya sosyal hizmet alternatifinin sunulduðu bir formata sokulmasý ve bir meslek olarak icra edilmesi gerektiðini söyledi. Kiracýoðlu, "Kýbrýs Türk gençliðinin tüm sorunlarý çözüm sonrasýný bekleyemeyecek kadar hayati önem taþýmaktadýr. Bu baðlamda özellikle tüm siyasi kesimlere ivedilikle Kýbrýs Türk gençliðinin en önemli sorununu ortadan kaldýrmak için görev düþmektedir" dedi. Konuyla ilgili olarak bugün yazýlý bir açýklama yapan Kiracýoðlu, Kýbrýs Türk gençliðinin geleceði için, askerliðin profesyonelleþmesi gerektiðini savundu. Kýbrýs sorununda çözüme gidilebilmesi için orta yol bulunmasýný istedi. Mustafa Emiroðlularý, hükümetin icraatlarýný eleþtirirken, "Egemenlik bizde deðil, nüfusumuzu bile bilmiyoruz. Üretilen arpanýn yarýsý Güney'e geçmiþ" dedi. Doðalgaz ve petrol sorununun ülkeyi taksime götürdüðünü öne süren TDP Gazimaðusa Milletvekili Emiroðlularý, "Ülke kaosa gitmektedir. Ben ada üzerinde savaþ yaratabilecek, barýþý, müzakereleri zora sokacak her türlü petrol araþtýrmasýna -gerek Rum kesiminin, gerek Türkiye Cumhuriyetininkarþýyým ve bireysel olarak da, bir milletvekili olarak da tepkimi koyuyorum. Ama konu yarýn meclise gelince kimler ne söyleyecek çok merak ediyorum" diye konuþtu. Emiroðlularý, ülkede çifte osmosis yaþandýðý iddiasýný da ifade etti. Gündem dýþý konuþmalarýn ardýndan sorular bölümüne geçildi ancak soru sahipleri veya ilgili bakanlar olmadýðý için bu bölüm ertelendi ve toplantý tamamlandý. Meclis Genel Kurulu, bir sonraki toplantýsýný 3 Ekim Pazartesi günü yapacak. Bu arada, Pazartesi günü, yeni yasama yýlý baþlayacak ve bunun için toplantý olacak. ediyor. Belirlenen hattýn izlenmesiyle platform bölgesine zaman zaman yaklaþýlýyor. Ekibimiz, hiçbir aksilikle karþýlaþmadan çalýþmalarýný sürdürüyor. Çalýþmalarýn, hava þartlarýnýn uygun olmasý durumunda, pazartesi akþamý sona ermesi planlanýyor." Benli, planlanan sismik hatta kayýt alým çalýþmasýnýn tamamlanmasýnýn ardýndan Koca Piri Reis'in ikmal için KKTC'de bir limana yanaþacaðýný ifade ederek, "Araþtýrma yapmamýz için baþka alanlarda da görev verilmesi söz konusu. Böyle bir görev verilmesi durumunda araþtýrmalarýmýza devam edeceðiz" dedi. Prof. Dr. Benli, Koca Piri Reis'in, ikmal yapmadan aralýksýz 20 gün boyunca açýk denizde görev yapabileceðini sözlerine ekledi. Kiracýoðlu, "Avrupa Birliði uyum yasalarý ve Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'nin son yaptýðý düzenlemeler baðlamýnda vicdani ret hakkýnýn kiþisel özgürlüklerimiz içerisine alýnmasý ve Anayasa'nýn sivilleþmesi için gerekli tüm yasa düzenlemeleri yapýlmalýdýr" dedi. CTP Gençlik Örgütü olarak bu konuyu her platformda dile getirmeyi ve askerliðin gerekmeyeceði koþullara ulaþýncaya kadar, þekil deðiþtirmesini ve kiþisel özgürlüklerin tanýnmasýný talep etmeyi sürdüreceklerini kaydeden Kiacýoðlu, "CTP'li gençler olarak geleceðimizi silahlanmada deðil geliþimde, savaþlarda deðil barýþta olduðuna inanýyoruz. Çünkü biz silahlara deðil barýþa sevdalýyýz" þeklinde devam etti. ASKI LÝSTELERÝNE ÝTÝRAZLAR ÝÇÝN SON GÜN Genel Tarým Sigortasý Fonu'na tahýl üretim yýlýnda yapýlan tahýl (Arpa, Buðday Yulaf, Tritikale), hâsýllýk, baklagil, nadas, narenciye, meyve aðacý, zeytin, harup, bað ve diðer aðaç beyanlarý için hazýrlanan köy ve üretici bazýndaki aský listelerine itirazlar için bugün son gün. Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakanlýðý Müsteþarý Nazým Ergene ve Genel Tarým Sigortasý Fonu Müdürü Hasan Burancan tarafýndan yapýlan ortak açýklamada, yarýndan sonra itiraz kabulü olmayacaðý kaydedildi. GENÇLÝK MERKEZÝ YENÝ DÖNEM ÇALIÞMALARINA BAÞLIYOR Lefkoþa'da eski Kýzýlbaþ Kilisesinde etkinliklerini sürdüren Gençlik Merkezi yeni dönem çalýþmalarýna baþlýyor. Merkez'den yapýlan açýklamada, "Kýbrýs kültürünün unutulmamasý ve ileri kuþaklara taþýnmasý" için yýllardýr faaliyetlerini sürdüren Gençlik Merkezi'nin her yaþta çocuk ve gence hizmet sunduðu belirtildi. Açýklamada, 1 Ekim Cumartesi saat 10.00'da Çocuk Kulübünün çalýþmalarýna baþlayacaðý bildirildi ve isteyenlerin baþvuru yapabileceði kaydedildi. MECLÝSÝN YENÝ YASAMA YILI PAZARTESÝ BAÞLIYOR Cumhuriyet Meclisi'nin VII. Dönem 4'üncü Yasama Yýlý, Pazartesi günü baþlýyor. Cumhuriyet Meclisi, Anayasa'nýn 81'inci ve Meclis Ýçtüzüðü'nün 6'ncý maddesi uyarýnca, Ekim ayýnýn ilk iþgünü olan 3 Ekim Pazartesi günü saat 10.00'da toplanacak. Meclisten yapýlan açýklamada, yeni yasama yýlýnýn törensel nitelikli ilk birleþimine tüm eski parlamenterler ve halk da davet edildi. BKP GENÇLÝK KOLLARI'NDAN EYLEMCÝ ÖÐRENCÝLERE DESTEK Birleþik Kýbrýs Partisi (BKP) Gençlik Kollarý, lise ve orta eðitimdeki öðrencilerin "parasýz eðitim ve ulaþým hakký" için baþlattýklarý eylemlere destek verdi. BKP Gençlik Kollarý, UBP hükümetine de, öðrencilere ulaþým ücreti desteði verme uygulamasýna geri dönme çaðrýsýnda bulundu. BKP Gençlik Kollarý, eðitimde fýrsat eþitliðinin saðlanmasý ve bilimsel, özerk, demokratik ve parasýz eðitimin yaratýlmasý için çalýþmaya devam edeceðini belirtti. ULUSLARARASI MÝMARLIK SEMPOZYUMUNA GAÜ KATILIYOR Dünya Mimarlar Günü etkinlikleri kapsamýnda Antalya Mimarlar Odasý tarafýndan düzenlenen "Kent, Kentsel Dönüþüm ve Ýnsan Haklarý" ile "Mimarlýk, Mekan ve Ýnsan Haklarý" konulu sempozyumlara, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Mimarlýk Tasarým ve Güzel Sanatlar Fakültesi öðretim üyeleri Ýç Mimarlýk Bölüm Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Senem Zeybekoðlu Sadri ile Mimarlýk Bölüm Baþkaný Dr. Hossein Sadri davetli konuþmacý olarak katýlacak. LÝDERLER BÝRARAYA GELECEK Derviþ Eroðlu ve Dimitris Hristofyas, yoðunlaþtýrýlmýþ Kýbrýs müzakereleri kapsamýnda bugün yeniden bir araya gelecek. Lefkoþa ara bölgede BM Genel Sekreteri'nin Özel Temsilcisi Lisa Buttenheim'in resmi ikametgahýnda saat 10.00'da baþlayacak görüþmede, liderlerin, "Polis" konusunu ele almasý bekleniyor. POLÝS SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI Polis örgütüne alýnacak sivil hizmet görevlilerinin sözlü yarýþma sýnavý sonuçlarý açýklandý. Polis Basýn Subaylýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre, Sivil Hizmet Görevlileri (IV. Derece Bilgisayar Operatörü) adaylarýnýn Polis Genel Müdürlüðü'nde yapýlan Sözlü (Mülakat) Yarýþma Sýnavýnda baþarýlý olan 30 asil aday (15 Erkek ve 15 Bayan) ve 5 yedek aday, 4 Ekim Salý günü Saðlýk Kuruluna sevk edilecek.

9 30 Eylül 2011 Cuma 9 Tünel ALINTI ARÞÝV Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Memleketimden manzaralar BELÝMÝZE KADAR UÇURUMDAN SARKTIK Barýþ için çözümden bahsedilirken öte yandan binlerce BDP'li derdest edilip hapse atýlýyor. Yakýnda dýþarýda BDP'li kimse kalmayacak. Onlar aracý olmasýn. Barýþýn koþullarýný, halklarýn önünde, halklarýn temsilcileri tartýþmasýn diye. AKP, gizli görüþmelerle iþleri yürütmeye niyetli. BDP'yi, kendi kitlesinden koparacak dayatmalarla itibarsýzlaþtýrmaya çalýþanlar tarihi bir suç iþliyor. PKK ile görüþülecek elbet. Ama aracý olmak, BDP'nin görevidir. Biz, BDP'ye oy vermiþ insanlar olarak, AKP'nin manipülasyonlarýna hiç kulak asmadan milletvekillerimizi Meclis'te, gözümüzün önünde istiyoruz. BDP'den talebimiz; isteklerimizi, önerilerimizi, barýþ umudumuzu bütün milletin önünde dile getirmeleri, meydaný boþ býrakmamalarýdýr. Baþka bir yolu kalmadý. Belimize kadar uçurumdan sarkmýþ durumdayýz. Yýldýrým TÜRKER (Radikal) DÝPNOT Af Örgütü'nün verilerine göre idam cezasýný en çok Ýran, ABD, Çin ve Suudi Arabistan uyguluyor. RUM ATLARIN ÖLÜMÜ TÜRK ARPASINDAN OLSUN TARÝH 27 AÐUSTOS 2010 Ümit Doðay Arýnç'ý Kýbrýs'ta kendi aracý ile gezdiren Ýsmet Felek, burada üst düzey makamlarla yapýlan görüþmelere de katýlarak kendini 'kayýsý tüccarý' olarak tanýtmýþ! Soruyoruz, sarayda da aðýrlandý mý? Gözden kaçmayanlar... DOÐALGAZIN ÞERRÝ Doðalgaz meselesi çözüm bahsine yeni bir boyut kazandýrdý. Artýk bu düðümün çözülmesi her zamankinden daha çetrefilli. Yýllardýr süren çözümsüzlük neredeyse Rumlarýn doðalgaz aramasýna indirgendi. Sanki doðalgaz sondajý baþlamamýþ olsaydý hemen çözüm olacaktý da, doðalgazýn þerrine uðradý. Rum yetkililerin "Doðal kaynaklar, Kýbrýs halký, Kýbrýslý Türkler ve Kýbrýslý Rumlarýn çýkarý için kullanýlacaktýr'' demesi, hele ki, bunu adanýn birleþmesine baðlamasý Türkiye'yi tatmin etmiyorsa, çözümü de adanýn birleþmesini de çoktan çöpe attýðýndandýr ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Egemenlik bizde deðil, nüfusumuzu bile bilmiyoruz." Mustafa EMÝROÐLULARI (TDP Maðusa milletvekili) VÝRGÜL BAKKAL DÜKKANI KKTC hükümetlerinin gülünç duruma düþmesi yeni bir þey deðildir. Gülünç duruma düþmeseler var olduklarýný unutacaðýz neredeyse. UBP Hükümeti de, pek çok kere gülünç duruma düþmüþtür. Ama çocuklarýn otobüs paralarýný ödemeyerek tasarruf yaptýðýný sanmasý hepsinden gülünç oldu. Yahu, kessene evlerinde yan gelip yatan müþavirlere ödediðin parayý, toplasana vergilerini. Gücün sahillerimizde peydahlanan otellere yetmiyor da öðrencilere mi yetiyor yani? Bu hesapla bakkal dükkaný bile çalýþtýramazsýn ki "Bu yýl 40 bin ton arpa kaçak yollardan Güney Kýbrýs'a geçti." Önder SENNAROÐLU (CTP Ýskele milletvekili) "Piri Reis adlý 1978 model 'sismik taka'yla petrol arayacaðýz dersen sana gülerler..." Libya'dan aðzý yanan Türkiye Suriye'yi üfleyerek yiyor. Ya da, Libya'yý üfleyerek yemek isteyen Türkiye o kadar çok kaybetti ki, kaybettiklerini kazanmak adýna her porsiyona bodoslama dalýyor. Ýnþallah aðzý yanmaz, çünkü Türkiye'nin aðzý bizim aðzýmýz: Tamam, konuþurken ve yerken muktedirlerin aðzý, ama susarken ve yanarken hep bizim aðzýmýz. Türkiye Libya'da kaybettiklerini kazanabilir mi? Hiçbir ülke hem Ýran'a karþý füze kalkanýnýn ülkesine yerleþtirilmesini kabul edip hem de Ýsrail'e karþý olamaz. Hiçbir ülke hem Esad rejimini yýkma pazarlýklarý içinde olup hem de Ýsrail'e karþý olmaz. Kimse inanmaz. Þuna da kimse inanmaz: Uluslararasý anlaþmalarýný yapmýþ, lisansýný almýþ, platformunu kurmuþ, aramalara baþlamýþ bir Kýbrýs Rum Kesimi'nin yanýna elindeki tek vasýtayla, yani Koca Piri Reis adlý 1978 model bir 'sismik taka'yla gidip biz de petrol arayacaðýz dersen sana gülerler.( ) Ýsrail, gemini basýp, dokuz vatandaþýný katlettiðinde kriz çýkarmayýp yýl aþýrý bekleyecek kadar mülayimken, Suriye'yle kendi vatandaþlarýný öldürüyor diye altý ay içinde bütün köprüleri KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu atarsan da kimse inanmaz sana. Ýyi de ne oluyor Türkiye'ye, niye bu tiyatro? Birdenbire Filistinlilerin en büyük hamisini oynamaya baþladý. Arap Dünyasý'na yol gösteren laik bir zühre yýldýzý, Doðu Akdeniz'de hovardalýk eden badem býyýklý bir Osmanlý levendi oluverdi. Ne oluyor? Sakýn Kýbrýs'la, dolayýsýyla AB'yle bir sürtüþme olmasýn? Ama bir AB ülkesini hedef alan firkateynler nasýl oluyor da Taþucu'nda NATO üssünde bekliyorlar? Amerikan gemisi USS Monterey bir hayalet gibi Ýskenderun Körfezi'ne yerleþti. Füze kalkanýnýn parçasý olduðu söyleniyor. Sakýn arada baþka hedeflere de dönmesin yüzünü? Sadede gelelim: Ýsrail'le bir þey olmayacak. Türkiye Akdeniz'de muhteþem sismik gemisi Piri Reis'le petrol bulamayacak. Bunlar Doðu Akdeniz'e denizaltýlar çýkarmak için bahane olacak. Türkiye Kýbrýs'a ve Ýsrail'e baðýracak ama Suriye anlayacak. Ýsrail'in Kýbrýs'ýn güneyindeki petrol platformunu koruyan firkateynleri ve F-16'larý ile Türkiye'nin 'sismik taka'sýný koruyanlar müttefik kuvvetler. Suriye Harekatý için oradalar. Muhaliflere silah sevkiyatýnýn güvenliði için. Biri kuzeyi tutarken biri güneyi tutuyor.( ) Türkiye ne kazanmayý umuyor, aðzýna çalýnan bal ne, bilmiyoruz. Þimdiye kadar tek gördüðümüz Kandil'e hava harekatý izni. Bunca yükün altýna bu manasýz hava harekatlarý için girmemiþtir herhalde. Ama ümit edelim riskleri iyi hesaplamýþ olsun. Bu politikanýn sonunda, kendisini elinde bir avuç dolarla kimsiz kimsesiz býrakacaðýný bilsin. Ve býraksýn þu Osmanlý halüsinasyonlarýný, tedavi olsun: Bir avuç dolar için saçma sapan politikalar uygulayýp bu ülkenin askerinin, polisinin, sivilinin, tek bir insanýnýn canýný tehlikeye atmasýn. (Bu yazý BÜLENT KALE'nin bianet.org'da yayýmlanan "Bir Avuç Dolar Ýçin" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr)

10 10 30 Eylül 2011 Cuma GÜNEY KIBRIS... BARROSO'NUN ÖZEL TEMSÝLCÝSÝ- Avrupa Komisyonu Baþkaný Jose Manuel Barroso'nun Kýbrýs Özel Temsilcisi Jorge Cesar das Neves, Lefkoþa'daki Avrupa Birliði Bilgi Merkezi'ni ziyaret etti. AB Bilgi Merkezi Sorumlusu Kudret Akay, ziyaretin baþýnda basýna yaptýðý açýklamada, AB'nin üst düzey yetkililerinin projelerine gösterdiði ilgiden duyduklarý mutluluðu ifade ederek, "bizleri gelip ziyaret etmeleri, bizlere verdikleri desteðin yaný sýra Kýbrýs Türk toplumuna verilen desteðin de devamýnýn bir göstergesidir" dedi. Neves'in merkezin çalýþmalarýyla ilgili bilgi almak üzere bu ziyareti gerçekleþtirdiðini ifade eden Akay, kendisine bilgi verip görüþlerini alacaklarýný kaydetti. Merkezle ilgili bilgiler de aktaran Akay, 2.5 yýldýr faaliyetlerini sürdüren merkezin bu sürede Kýbrýslý Türklere yönelik birçok hizmet veremeye çalýþtýðýný; binden fazla kiþiye AB'yle ilgili bilgi verildiðini, 50'den fazla eðitim çalýþmasý, seminer, konferans düzenlediklerini ve AB'nin temel yayýnlarý hakkýnda Türkçe yayýnlar yaptýklarýný anlattý. DAÜ'DEN POLÝSE SERTÝFÝKA- Doðu Akdeniz Üniversitesi Sürekli Eðitim Merkezi (DAÜ-SEM) tarafýndan Polis Genel Müdürlüðü'ne yönelik düzenlenen Ýngilizce kursu tamamlandý. 18 Nisan- 21 Temmuz tarihleri arasýnda gerçekleþen kursa 144 polis katýldý. DAÜ Halkla Ýliþkiler ve Basýn Müdürlüðü'nden verilen bilgiye göre, kursu tamamlayan polislere sertifikalarý DAÜ Deniz Kulübü Tesisleri'nde düzenlenen törenle verildi. DAÜ Rektörü Prof. Dr. Abdullah Öztoprak, sertifika töreninde yaptýðý konuþmada, Ýngilizce bilmenin son derece önemli olduðunu belirterek, sadece kurslara katýlýmýn yeterli olmayacaðýný, bireylerin Ýngilizce alanýnda kendini sürekli geliþtirmesi gerektiðini ifade etti. ABD'den Akdeniz'de doðalgaz ve petrol açýklamasý n ABD Dýþiþleri Bakanlýðý Sözcüsü Nuland: Adanýn kaynaklarýnýn iki toplum arasýnda paylaþýldýðýný görmek istiyoruz... n "Gelirlerin paylaþýmý için BM'nin arabuluculuðunu öngören teklife ilgi gösteriyoruz... ABD Dýþiþleri Bakanlýðý Sözcüsü Victoria Nuland, Kýbrýs açýklarýnda Rumlarýn sondaj faaliyetleriyle ilgili yaþanan gerginlikle ilgili, "Adanýn kaynaklarýnýn iki toplum arasýnda paylaþýldýðýný görmek istiyoruz. (Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun önerisi) Gelirlerin paylaþýmý için BM'nin arabuluculuðunu öngören teklife ilgi gösteriyoruz. Adadaki iki toplumun, buna benzer bir yolla, gerginlikleri azaltmak için birlikte çalýþmaya baþlamasýnýn çok yapýcý olacaðýný düþünüyoruz" dedi. Nuland, günlük basýn brifinginde, Kýbrýs'taki sondaj çalýþmalarýyla ilgili yaþanan geliþmeler ve yaþanan gerginlikle ilgili sorularý da yanýtladý. Bir gazetecinin, "Piri Reis gemisinin, Amerikan Noble Energy þirketinin platformuna 80 kilometre kadar yaklaþtýðý" yönündeki haberleri hatýrlatarak, "Bu gerginliðe nasýl bakýyorsunuz? Bu konuyu Türk hükümeti nezdinde dile getirdiniz mi?" yönündeki sorusu üzerine Nuland, "Bu konudaki duruþumuzu biliyorsunuz. Kýbrýs konusunda BM'nin öncülüðündeki arabuluculuðu destekliyoruz ve barýþçýl bir çözümü olumsuz olarak etkileyebilecek açýklamalar ve davranýþlarý tasvip etmiyoruz" diye konuþtu. Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun önerisini kastederek, Kýbrýs açýklarýnda çýkartýlan doðalgazýn gelirlerinin paylaþýmýný öngörecek bir anlaþma için BM'den bir tür arabuluculuk yapmasý yönünde bir teklifin olduðuna iþaret eden Nuland, "Bizim anladýðýmýza göre BM, bu talebi deðerlendiriyor. Adadaki iki toplumun, buna benzer bir yolla, gerginlikleri azaltmak için birlikte çalýþmaya baþlamasýnýn çok yapýcý olacaðýný düþünüyoruz" dedi. Nuland, "Türk tarafý, Rumlarýn gaz arama faaliyetlerini Kýbrýs müzakerelerine engel olarak görüyor. Bu tek taraflý faaliyete iliþkin ABD'nin pozisyonu nedir?" sorusu üzerine de, Kýbrýs meselesinin BM'nin arabuluculuðunda barýþçýl þekilde çözümünü istediklerini yineleyerek, þunlarý söyledi: "Adanýn kaynaklarýnýn iki toplum arasýnda paylaþýldýðýný görmek istiyoruz. Gelirlerin paylaþýmý için BM'nin arabuluculuðunu öngören bu teklife ilgi gösteriyoruz. Sonuç olarak, retorik ve gerginliðin azalmasýný arzu ediyoruz ki bu sayede BM süreci iyi bir atmosferde ilerleyebilir." Nuland, "AB yetkilileri, bu konunun Lahey'deki uluslararasý mahkemeye gidebileceði öngörüsünü dile getirdi. Bu fikri destekliyor musunuz?" yönündeki bir soruya, "Bir tür arabuluculuðu destekliyoruz ancak buradaki temel mesele, uzun süredir devam eden Kýbrýs sorununda BM'nin himayesinde bir çözüme ihtiyacýmýz var" yanýtýný verdi. CTP KÖY GEZÝLERÝ- Cumhuriyetçi Türk Partisi-Birleþik Güçler'in bölge ziyaretleri çerçevesinde, CTP Güzelyurt Ýlçe Baþkaný Burhan Eraslan, CTP Güzelyurt milletvekilleri Fatma Ekenoðlu ve Mehmet Çaðlar ile CTP Güzelyurt Ýlçe yöneticilerinden oluþan heyet, önceki gün, Þahinler, Mevlevi ve Serhatköy'ü ziyaret etti. CTP Basýn Bürosu'ndan verilen bilgiye göre, ziyaretlerde köylülerle sohbet eden heyet, ekonomik ve sosyal sorunlarýna iliþkin þikâyet ve beklentileri üzerine görüþ alýþveriþinde bulundu. CTP'li yetkililer, yaptýklarý konuþmalarda, görevlerinin halkýn sorunlarýnýn çözümüne katkýda bulunmak olduðunu, bu nedenle köyleri ziyaret edip yurttaþlarla buluþtuklarýný belirterek, ana muhalefet partisi olarak gerek meclis içinde gerekse meclis dýþýnda halkýn daha kaliteli bir yaþama ulaþmasý için mücadeleyi sürdüreceklerini ve halkýn sorunlarýnýn takipçisi olacaklarýný ifade ettiler. KIBRISLI TÜRK ÝÞ KAZASINDA HAYATINI KAYBETTÝ Pile'de sakin 41 yaþýndaki Hüseyin Ali adlý bir Kýbrýslý Türk'ün, dün sabah Larnaka'da iþ kazasý geçirerek hayatýný kaybettiði bildirildi. Fileleftheros gazetesi, Ali'nin yedi katlý bir apartmanýn reklam panosunu düzeltmek için teleskopik bir vincin platformuna çýktýðýný, vincin dengesindeki deðiþiklikle yan apartmanýn duvarýna çarptýðýný ve platform ile duvar arasýna sýkýþarak can verdiðini yazdý. Haberde, 12 metrelik yükseklikteki cesedin alýnmasý için dört itfaiye aracý ve dört vincin 2 saat görev yaptýðý belirtildi. Eþinden ayrý yaþayan Ali'nin, bir çocuk babasý olduðu da kaydedildi. TSERÝ'DE BÝR EVE EL BOMBASI ATILDI Lefkoþa Rum Kesimi'ne baðlý "Tseri" köyündeki bir eve, önceki sabaha karþý, kimliði belirsiz þahýslarca el bombasý atýldýðý bildirildi. Fileleftheros gazetesi, bombanýn patlamasýyla evin kapýsý ile, avluda park halinde bulunan 2 araçta hasar meydana geldiðini yazdý. Haberde, hasarýn maddi boyutunun henüz hesaplanmadýðý ifade edilirken, polisin olayý araþtýrmakta olduðu kaydedildi. NÜFUS SAYIMI 1 EKÝM'DE BAÞLIYOR Güney Kýbrýs'ta nüfus sayýmý 1 Ekim'de baþlýyor. Fileleftheros gazetesi, "Kapý Kapý Nüfus Sayýmý" baþlýklý haberinde, Güney Kýbrýs'ýn AB'a üyeliðinden bu yana ilk defa gerçekleþtirilecek nüfus sayýmýnda 800 çalýþanýn dizüstü bilgisayarlarla görev yapacaðýný ve haneden alýnan bilgilerin doðrudan elektronik ortama kaydedileceðini yazdý. Nüfus sayýmýnýn kasým sonuna kadar süreceði ve sonuçlarýn ocak ayý içerisinde açýklanacaðý belirtilen haberde, sayýmýn maliyetinin yaklaþýk 3,3 milyon Euro olacaðý da ifade edildi. Habere göre 1 Ekim'de baþlayacak nüfus sayýmý, 1881 yýlýndan bu yana yapýlacak 14. nüfus sayýmý olacak. Güney Kýbrýs'ta yapýlan son sayýmda nüfusun 703 bin 529 kiþi olduðu tespit edilmiþti. Haravgi gazetesi ise sayým için 880 kiþinin görev yapacaðýný ve sayým iþleminde Hollanda ile iþbirliði içerisinde geliþtirilen "Cyprus Blaise Integrated Census System" (CY-BICS) adlý bir sistem kullanýlacaðýný yazdý. RMMO KOMUTANINDAN YENÝ DÝREKTÝFLER Rum Milli Muhafýz Ordusu'nun (RMMO) yeni komutaný Korgeneral Stilianos Nasis'in tüm RMMO birliklerinde hayata geçirilmesi için bazý direktifler verdiðini, bunlarýn arasýnda her birlikte "Operasyon Merkezlerinin" kurulmasý talimatýnýn da olduðu bildirildi. Fileleftheros gazetesi elde ettiði bilgilere dayanarak, Nasis'in her tümen ve tugayda, bugüne kadar sadece Genelkurmaylýkta mevcut olan operasyon merkezlerinden kurulmasý talimatý verdiðini yazdý. KKTC'DEN TUÐLA ALIMINDA ARTIÞ KKTC'den tuðla alan Rum inþaat þirketi sayýsýnda artýþ yaþandýðý iddia edildi. Fileleftheros gazetesi, olayý "sorun" diye niteledi ve bu "sorunun" geçmiþte de var olduðunu, geçtiðimiz aylarda Lefkoþa Rum Kesimi'ndeki bir ilkokulda tespit edilen Türk tuðlalarýnýn ardýndan KKTC'den tuðla alýmýna uzun bir süre ara verildiðini, ancak bugünlerde KKTC'den tuðla alýmýna yeniden baþlandýðýný öne sürdü. IMF HEYETÝ GÜNEY'DE Uluslararasý Para Fonu (IMF)'nin Baþkaný Wes McGrew ve beraberindeki heyetin, inceleme ve temaslarda bulunmak amacýyla Güney Kýbrýs'ta bulunduklarý bildirildi. Politis gazetesi, haberinde, Rum ekonomisinin yýllýk deðerlendirmesini gerçekleþtirmek amacýyla 12 Ekim tarihine kadar Güney Kýbrýs'ta bulunacak heyetin, Rum ekonomi bakaný, merkez bankasý müdürü ve diðer ekonomik unsurlarýn yetkilileriyle temaslar yapacaðýný belirtti.

11 30 Eylül 2011 Cuma 11 DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... BDP 1 Ekim'de Meclis'te Barýþ ve Demokrasi Partisi (BDP) 1 Ekim'den itibaren TBMM'ye gideceðini açýkladý. BDP vekilleri 12 Haziran seçimleri sonrasýnda Diyarbakýr'dan milletvekili seçilen Hatip Dicle'nin milletvekilliðinin düþürülmesi ve tutuklu vekillerin tutukluluk hallerinin devamý yönünde verilen kararýn ardýndan boykot kararý almýþtý. "AKP'YE RAÐMEN MECLÝSE" BDP Eþbaþkaný Selahattin Demirtaþ, 12 Haziran seçimlerinden sonra, kirli ellerin devreye girerek Hatip Dicle'nin vekilliðinin düþürüldüðüne, tutuklu vekillerin tahliyelerinin engellendiðine dikkat çekti. Seçim sonrasý oluþturulan savaþ konseptinin önüne geçmek ve teþhir etmek için yemin etmeme kararý aldýklarýný söyleyen Demirtaþ, boykot kararýný haklý, onurlu ve meþru olarak deðerlendirdi. Demirtaþ, seçilmiþlerin, gençlerin, kadýnlarýn Kürdistan Topluluklar Birliði (KCK) operasyonlarý adý altýnda siyasi soykýrýma maruz býrakýldýðýný ifade etti ve ekledi: "Verdiðimiz sözü yerine getirebilmek, direniþ cephesini güçlendirmek, Hatip Dicle ve tutuklu siyasetçilerin özgürlük mücadelesine katký sunmak, halkýn iradesiyle alay edenlerin ikiyüzlü yaklaþýmlarýný teþhir etmek için, AKP'ye raðmen ve AKP'yi geriletmek için 1 Ekim'den itibaren meclis çalýþmalarýna katýlma kararý almýþ bulunmaktayýz." SANATÇI VE YAZARLARDAN DESTEK Meclis'e gitme kararýný deðerlendiren sanatçýlar, yazarlar ve insan haklarý savunucularý Meclis'teki sürecin önemine dikkat çekti. Yazar Ahmet Ümit "BDP'nin yeniden meclise girmesi, silahlarýn susmasý ve Kürt meselesinin çözümü için atýlan en olumlu adýmdýr" derken, sinema sanatçýsý Deniz Türkali þöyle konuþtu: "BDP'lilerin Meclis'te AKP milletvekilleri ve Baþbakan'ý konuþmaya ve tartýþmaya zorlamasý lazým. AKP'nin artýk karþýsýnda siyasi bir muhatap var." Sanatçý Pelin Batu meclise girdikten sonra dýþlanmamalarýnýn önemine deðinerek þunlarý söyledi: "Ýkinci sýnýf iþletmelerde bile kriz yönetimi diye birim vardýr, ama koskoca Türkiye'nin meclisinde yok. Koca adamlar orada birbirlerini dýþlýyor. Biz onlarý 30 yýllýk savaþý bitirsinler diye seçiyoruz ama lafta "açýlým"dan baþka bir geliþme göremiyoruz." (bianet.org) "ERDOÐAN LAÝK DEVLETÝ KENDÝ ÜLKESÝNDE KURAMADI" Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn "Arap Baharý" turunda "laiklik" ile ilgili sarf ettiði sözlerin yankýlarý sürerken New York Times gazetesince yayýmlanan bir haber analizinde Erdoðan'ýn, laik devleti "tüm dinlerin eþit olduðu" devlet olarak tanýmlasa da bunu Türkiye için "henüz" saðlamadýðý yorumu yapýldý. DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANLIÐI SORUNU Türkiye'de din ile devlet arasýndaki iliþkinin, yeni anayasa konusundaki tartýþmalarda 'patlamaya hazýr' konulardan biri olduðunu belirten gazete, "Alevi azýnlýðýn lideri" olarak nitelediði Ýzzettin Doðan'ýn "Türkiye, kaðýt üstünde laik bir devlet gibi görülebilir ama uluslararasý hukuk açýsýndan Sünni Ýslami devlettir" deðerlendirmesini de aktardý. Haberde Diyanet'in, tümü devlet tarafýndan eðitilen, iþe alýnan ve iþten çýkartýlan, 60 bin imam dahil, 106 binden fazla memuru istihdam ettiðine dikkat çekilirken Diyanet'in çalýþma yaptýðý alanlara iliþkin ayrýntýlý bilgi verildi. RUHBAN OKULU 40 YILDIR KAPALI Sosyolog Gunter Seufert'in "Türkiye'de Ýslam siyaseti belirlemiyor ama siyaset Ýslam'ý belirliyor. Bir devlet kuruluþunca idare edilen din, ulus devletin, milleti birleþtirme ve Müslümanlarý Batýlaþtýrma hedefine hizmet ediyor" görüþlerine yer verildiði haberde 1982 Anayasa'sýna göre, Diyanet'in, ulusal birliðini güçlendirmekle görevlendirildiði de kaydedildi. Gazete, Diyanet'in Sünni olmayan topluluklarý "farklý dini inançlar" olarak tanýmladýðýna dikkat çekilen haberde gayri Müslimlerin hukuki statü yokluðundan olumsuz etkilendiðini" vurgularken örnek olarak Ruhban Okulu'nun 40 yýldýr kapalý olmasýný gösterdi." (t24.com) GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. Enerji Dairesi Müdürü Solon Kasinis Noble þirketiyle yapýlan anlaþmanýn bir kýsmýný açýkladý... Avrupa'nýn enerji ihtiyacýný en az yüz yýl karþýlayacak, deðeri 80 milyar Dolar n "Büyük ülkeler sondajýn hemen baþlamasýný istedi... Þimdi olmasa hiç olmazdý..." n "12. parseldeki yataklarýn boyu 2.5 ayda belli olur" Rum Enerji Dairesi Müdürü Solon Kasinis'in, Rum tarafýnýn Amerikan Noble þirketiyle yaptýðý anlaþmanýn bir kýsmýný açýkladýðý ifade edildi. Rum gazetelerinden Alithia, "Kasinis Noble Ýle Yapýlan Anlaþmanýn Bir Kýsmýný Açýkladý" baþlýðýyla verdiði haberde, Kasinis'in konuk olduðu bir televizyon programýnda "ABD, Rusya, AB ayný zamanda Ýsrail'in, Kýbrýs'ý münhasýr ekonomik bölgesindeki hidrokarbon tespit çalýþmalarýna baþlamayý geciktirmemeye çaðýrdýklarýný" söyledi. Açýklamasýnda, 12. parselin yakýnýnda bulunan Ýsrail'in Leviathan parselinin 450 milyar metre küp doðal gaz içerdiðini ifade eden Kasinis, yaklaþýk 2.5 aya MEB'de bulunan 12. parseldeki doðal gaz yataklarýnýn büyüklüðüyle ilgili bir görüntüye sahip olacaklarýný ekledi. Sondaj çalýþmalarýnýn baþlayýp baþlamamasý gerektiðiyle ilgili bir soruya karþýlýk "eðer sondaj þu an gerçekleþmeseydi, hiçbir zaman olmayacaktý" yanýtýný veren Kasinis, aralarýnda ABD, Rusya ve AB'ýn da bulunduðu büyük ülkelerin sondajýn derhal baþlamasýný istediklerini ifade etti. Kasinis, Ýsrail'in de sondajýn baþlamasýnda daha fazla gecikmeler yaþanmasýný istemediðini sözlerine ekledi. Kasinis, süreçte yaþanacak gecikmelerin Rum tarafýna maliyetinin büyük olacaðýný, çünkü imzaladýðý anlaþma gereði Noble'a tazminat ödenmesi gerekeceðini belirtti. ANLAÞMA Gazete, Rum hükümetinin bugüne kadar Noble ile yaptýðý anlaþmayý gizli tutmasýna raðmen, Enerji Dairesi Kasinis'in ana maddelerini açýklamaktan kaçýnsa da bunun Rum tarafý için yararlý bir anlaþma olduðunu söylediðini yazdý. Habere göre Kasinis açýklamasýnda, "üç yýllýk bir süreden sonra 12. parselin yüzde 25'ini Kýbrýs Cumhuriyetine iade etmesi gerekeceðinden dolayý anlaþmada Noble þirketinin gecikmesine izin vermeyen bir madde bulunduðunu" söyledi. "Araþtýrma yapýlmasýyla ilgili ilk yetkilendirme dönemi bittiði zaman, ¼'lük kýsmýn Kýbrýs Cumhuriyetine iade edilmesi gerektiðini öngören koþul bulunduðundan dolayý 12. parselin ¼ oranýnda küçüleceðini" dile getiren Kasinis, "o halde (þirketin) elinde tutacaðý parsellerle ilgili olarak acele etmesi gerekeceðini" ifade etti. Araþtýrmalara baþlanmamasý durumunda, bu süreden iki yýl sonra ise geriye kalanýn yüzde 25'ini geri alacaklarýný dile getiren Kasinis, kýsaca þunlarý söyledi: "Bu madde þirketlere araþtýrmalarý ve sondaj çalýþmalarýný hýzlandýrmalarý için baský unsuru teþkil eden ve 'relinquishment (vazgeçmeferagat)' olarak adlandýrýlan bir maddedir. Bunun için, þirketleri deðerlendirirken bunu araþtýrma programlarý temelinde yapýyoruz. Yani þirket bize sondajý yapmak için sondaj makinesi hazýrdýr dediðinde 'bu süreci geciktirin, çünkü sondajý 2013 yýlýna kadar yapabilirsiniz' dememiz mümkün deðildir." "ÝLGÝ GÖSTEREN ÇOK" Ayný programda yaptýðý açýklamada, Noble þirketi dýþýnda baþka büyük þirketlerin de MEB'deki diðer önemli parsellerle ilgilendiklerini dile getiren Kasinis, bu þirketlerin baþýnda Rusya ve Fransa'nýn geldiðini belirtti. Bu þirketlerle yakýn gelecekte iþbirliðinde bulunulmasý için bazý koþullar bulunduðunu dile getiren Kasinis, tüm parsellerin büyük þirketlere verilmesi gerektiðini söyledi. Kasinis, sadece 12. parselin devredilmesini sebebinin, diðer parsellerle ilgilenen þirketlerin iþi üstlenmek için gerekli yerine getirmemeleri olduðunu ekledi. Doðu Akdeniz bölgesinde araþtýrmalar yapan Piri Reis gemisiyle ilgili olarak ise Kasinis, "yararlý sonuçlar çýkarabilmesi için geminin uygun araç gereçlere ve teknolojiye sahip olmadýðýný" iddia etti. MEB'deki hidrokarbon yataklarýnýn Avrupa'nýn enerji ihtiyacýný önümüzdeki yüz yýl karþýlama imkânýna sahip olduðunu da dile getiren Kasinis, bu yataklarýn 80 milyar dolara ulaþan deðeri olduklarýný sözlerine ekledi. DOWNER: AÇIKLAMALARIM YANLIÞ ÇEVRÝLDÝ BM Genel Sekreteri'nin Kýbrýs Özel Danýþmaný Alexander Downer; geçtiðimiz gün liderler görüþmesinden sonra yaptýðý açýklamada doðalgaz konusuna iliþkin sözlerinin "eksik çevrildiðini ve yanlýþ anlaþýldýðýný" söyledi. Politis, "Ýngilizce Bilmiyorsunuz - Downer'den Hristofyas'la Görüþmesi Sonrasýnda Geri Adým" baþlýklarý altýnda verdiði haberinde, Rum Yönetimi Baþkaný Dimtris Hristofyas'la dün görüþen Downer'in görüþme sonrasýnda yaptýðý açýklamada, önceki gün doðalgaz konusunda taraflarýn istemesi durumunda arabulucu olabilecekleri þeklindeki sözlerinin yanlýþ yorumlandýðýný söylediðini yazdý. Gazete, Downer'in "toparlamasý imkansýz sözlerini dün çok bilindik bir þekilde, tercüme hatasýndan kaynaklanan yanlýþ anlaþýlma bahanesine sýðýnarak toparlamaya çalýþtýðý" yorumunda bulundu. Downer'in Hristofyas'la görüþmesinde, doðalgaz konusunun ele alýnmadýðýný açýklamasýna karþýn, ardýndan yaptýðý açýklama ve tercüme hatasýna atýfta bulunmasýnýn, görüþmede Hristofyas'ýn rahatsýzlýðýný hissettiðinin bir kanýtý olduðunu öne sürdü. Habere göre Downer; önceki günkü açýklamasýnýn çeviri eksikliðine maruz kaldýðýný belirterek, Birleþmiþ Milletler olarak açýklamasýný Yunancaya çevirerek yeniden yayýnlama niyetinde olduðunu açýkladý. Eksik olan kýsmýn ne olduðu ve tam olarak ne söylediðinin sorulmasý üzerine ise Downer, yapacaðý yazýlý açýklamaya atýfta bulundu ve Güney Kýbrýs'ta zaman zaman BM'ye saldýran çevrelerin bulunduðunu, bu yüzden herkese ne söylediklerini okumalarýný, düþünmelerini ve söylenenleri yanlýþ yorumlamamalarýný tavsiye ettiðini belirtti.

12 12 30 Eylül 2011 Cuma KÜLTÜR - SANAT Günün Manisi Kitap Dünyasý ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK Akan su bulanýr mý Yataðý dolanýr mý Böyle ayrýlýklara Gönül hiç gadlanýr mý YENÝ BÝR HÜKÜMDAR AYNASI Suraiya Faroqhi Çeviren: Gül Çaðalý Güven Alfa Yayýnlarý, 325 sayfa "Komþunun evi yanýyorsa, senin de hayatýn tehlikede demektir." Horatius Aynada baþka güzelsin / Yatakta baþka Aldýrma söz olur diye Tak takýþtýr / Sür sürüþtür Ýnadýna gel Piyasa vakti Muhallebiciye. Söz olurmuþ / Olsun Dostum deðil misin? Orhan V. Kanýk BELEDÝYE TÝYATROSU'NUN GENÇLÝK TÝYATROSU ÇALIÞMALARI BAÞLIYOR Lefkoþa Belediye Tiyatrosu, "gençlerin eðitiminde drama yönetimi ile kendilerini tanýmalarýný, ifade etmelerini, farkýndalýk saðlamalarýný, medeni cesaret kazanmalarýný, sosyalleþmelerini ve bilinçli bir tiyatro seyircisi olmalarýný saðlamak için" bu sezonda çalýþmalarýna baþlýyor. LTB'den yapýlan açýklamaya göre, geçtiðimiz sezon Cüneyd Kýlcýoðlu'nun yazmýþ, yönetmenliðini de Melihat Melis Beþe'nin yapmýþ olduðu "Televizyon Cumhuriyet" adlý oyunu sahneleyen gençlik tiyatrosu bu sezon 4 Ekim Salý günü saat 18.00'de çalýþmalarýna kaldýðý yerden devam edecek. Belediye, 12 ile 35 yaþlarý arasýndaki tüm gençlerden baþvuru kabul edecek. MÜZÝK FESTÝVALÝ "TENOR KARDEÞLER" KONSERÝ ÝLE DEVAM EDÝYOR 9. Uluslararasý Kuzey Kýbrýs Müzik Festivali bu akþam "Tenor Kardeþler" Aydýn Uþtuk ve Ayhan Uþtuk'un piyanist Mehmet Ariç'in eþliðinde verecekleri konserle devam edecek. Bellapais Manastýrý'nda saat 20.30' da baþlayacak Tenor Kardeþler konserinde Uþtuk Kardeþler Nessun Dorma, Granada, L'Arlesiana, Funiculi Funicula, Mamma, La Serenata, Lolita, Aprile gibi operalardan seçme aryalar, napolitenler ve türkülerden örnekler sunacaklar. 22 Ekim'e kadar devam edecek Festival'de yer alacak diðer konserler þöyle: "7 Ekim Jamila Musayeva Keman Resitali, 14 Ekim Soprano Romana Beutel ve Color Trio Konseri, 22 Ekim Viyana Johann Strauss Orkestrasý Konseri." Festival'de yer alacak olan tüm konserler Bellapais Manastýrý'nda gerçekleþtirilecek ve saat 20.30' da baþlayacak. Konser biletleri Deniz Plazalar, Dome Hotel, Kybele, Bellapais Gardens ve konser giriþinden temin edilebilir. ÝRLANDALI RESSAM YEATS'ÝN BAÞYAPITI 1 MÝLYON EURO'YA SATILDI Ýrlanda'nýn dünya çapýnda tanýnmýþ ressamlarýndan Jack B. Yeats'in baþyapýtý olarak nitelenen "A Fair Day, Mayo", Dublin'de düzenlenen açýk artýrmada 1 milyon Euro'ya alýcý buldu. Sanatçýnýn 1925 yýlýnda yaptýðý ve Ýrlanda kýrsalýndaki bir panayýr alanýný resmeden yaðlý boya tablo 1944'ten bu yana Reihill ailesinin koleksiyonunda bulunuyordu. Jack B. Yeats'in piyasaya çýkan "en büyük boyutlu ve en deðerli" tablosunun, Ýrlanda'nýn ulusal liderlerinden Eamon de Valera'nýn ofisinde de bir süre asýlý durduðu biliniyor. Katalog fiyatý bin Euro olarak belirlenen eseri 1 milyon Euro'ya satýn alan kiþi gizli tutulurken, müzayede yetkilileri eserin Ýrlanda'da kalacaðýný söylemekle yetiniyor. Ýrlanda'nýn 20. yüzyýl sanatýna önemli katkýlarda bulunmuþ ressamlardan Jack B. Yeats ( ), sanatçý bir aileden geliyor. Ýrlandalý ressam John B. Yeats'in oðlu ve Nobel ödüllü þair William B. Yeats'in kardeþi olarak da tanýnan Jack B. Yeats'in eserleri, özellikle kýrsal kesimdeki gündelik hayata ýþýk tutuyor. BEETHOVEN'IN "KAYIP" BESTESÝ 200 YIL SONRA GÜN IÞIÐINA ÇIKIYOR Ünlü klasik müzik bestecisi Ludwig van Beethoven'ýn daha önce gün yüzüne çýkmamýþ bir bestesi yaklaþýk 200 yýlýn ardýndan ilk defa müzikseverlerle buluþacak. Beethoven'ýn, 1799 yýlýnda bestelediði "Yaylý Çalgýlar Dörtlüsü Op.18 No.2" adlý eserinin bir bölümü olarak yazdýðý, ancak daha sonra eserden çýkardýðý ve bir baþka versiyonunu bestelediði "yavaþ bölümden" geriye kalan notlarý birleþtiren müzikologlar, "kayýp" parçayý yeniden yapýlandýrmayý baþardý. Dünyanýn önde gelen Beethoven uzmanlarýndan Manchester Üniversitesi Müzik Profesörü Barry Cooper'ýn çabalarýyla yeniden hayat bulan parça, Beethoven'ýn günümüze ulaþan defterlerinde yer alan 74 ölçü temel alýnarak yeniden düzenlendi. Defterlerdeki ölçülerin yarýsýnýn tek bir enstrüman için yazýlmýþ olduðunu ve diðer enstrüman bölümlerini kendisinin tamamladýðýný belirten Cooper, ortaya çýkan parçanýn, Beethoven'ýn yazdýðý orijinal bölümün týpatýp aynýsý olmasa da "þaþýrtýcý derecede benzeri" olduðunu kaydetti. Bölümün tamamlanmýþ hali, bu hafta Manchester'da "Quatuor Danel" yaylý dörtlüsü tarafýndan seslendirilecek. Beethoven tarafýndan yazýlan orijinal "yavaþ bölüm", yeni versiyonuyla deðiþtirilmeden önce, ünlü bestecinin o dönem himayesinde çalýþtýðý Prens Franz Joseph Maximilian von Lobkowitz'a teslim edilmiþti. Parçanýn tam metnini bir daha gören olmamýþtý. Beethoven, sonraki yýllarda bir arkadaþýna yazdýðý mektupta, "yaylýlarýn kompozisyonu üzerine ustalaþmadýðý" için söz konusu bölümü eserden çýkardýðýný söylemiþti. Müzik Profesörü Cooper, daha önce de Beethoven'ýn taslaklarý üzerinde çalýþarak bestecinin 10. senfonisindeki boþluklarý tamamlamýþtý. Sinemalarda Bugün-bu gece Lefkoþa Mýsýrlýzade Galeria KORKU GECESÝ ( ) 1. salon Kara Büyü ( Cuma- Cumartesi 23.00) 2. salon Muhtar Yusuf Galleria Babamýn Penguenleri ( ) Girne Girne GAÜ Galeria Sinema KAPALI Maðusa Maðusa Galeria Aslan Kral ( Cuma- Cumartesi 23.15) 1. salon KORKU GECESÝ ( ) 2. salon

13 30 Eylül 2011 Cuma 13

14 14 30 Eylül 2011 Cuma BULMACA Soldan Saða: 1-Teklifsiz konuþmada "Uydurma, palavra". Harf okunuþu. 2-Belli zamanlarda, belli yerlerde ticari mal sergilemek amacýyla açýlan büyük sergi. Bir þeyi bulmaya çalýþmak. 3-Açgözlü davranan kimse için kullanýlýr. Fiillerin olumsuzluk çatýlarýný kuran vurgusuz ek. Lityum'un kýsaltmasý. 4-Çoðul eki. Ters okunuþu "Merhale, evre". 5-Olduðu gibi, deðiþtirmeden. Bir nota. 6-Ana maddesi katran olan ve yollarýn kaplanmasýnda kullanýlan karýþým. Beyaz. 7-Eski dilde "Su". Elmas, zümrüt gibi deðerli taþlarýn tartýsýnda kullanýlan iki desigramlýk ölçü birimi. Ters okunuþu "Amerikyum'un kýsaltmasý". 8-Minare, kubbe, sancak direði gibi yüksek þeylerin tepesinde bulunan madenden yapýlmýþ ay yýldýz veya lâle biçiminde süs. Herkes, yabancýlar. 9-Bir yaz meyvesi. Birçok kimsenin toplanýp el birliðiyle bir kiþinin veya bir topluluðun iþini görmesi ve böylece iþlerin sýra ile bitirilmesi. 10-Sýk sýk küçük, önemsiz kazalar yapan kimse. Gözü pek, yiðit, kabadayý. 11-Topraðýn kayýp akmasýný veya suyun yayýlmasýný önlemek için yapýlan kalýn duvar. Kabul etmeme. Gözde sarýya çalan kestane rengi. Dünün çözümü DÜN Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Ebru Baþay Eczanesi: Mehmet Akif Cad. No:63/A Dereboyu Tel: Kader Eczanesi: 20 Temmuz Sok. Kader Apt. Akfinans Bank Yaný Gönyeli Tel: Maðusa Umut Eczanesi: Salamis Yolu Çetin Alkan Apt. No:2 Dumlupýnar Spor Kulübü Yaný Sulu Çember-Zafer Anýtý Arasý Tel: Ece Eczanesi: M. Kemal Bulvarý Yaþam Hastanesi Yaný Lefkoþa Yolu Tel: Girne Aydýn Eczanesi: Karaoðlanoðlu Cad. Beyaz Plaza No:3 Alsancak Tel: Baþak Eczanesi: Ziya Rýzký Cad. No:31 (Ocak Kulübü Karþýsý) Tel: Güzelyurt Ýncirli Eczanesi: Büyük Ada Sok. No:22 A/B (Ýncirli Çocuk Kliniði Önü) Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Þaþkýnlýktan sersemleþmek. 2-Metal paranýn resimli yaný. Saniyenin altmýþta biri. 3-Harcanan para, gider. Erden baþgedikliye kadar askerlerin genel adý. 4-Bal yapan hayvan. Ateþe vermek. 5-Suçlu olduðu sanýlan kimse, sanýk. Tavla onsuz oynanmaz. 6-Hayret bildirir. Bir uzunluk ölçü birimi. Bir nota. 7-Aðaçlarla örtülü geniþ alan. Bir erkek adý. 8-Ölen kimsenin vücudu, ceset. Birini bir göreve getirme, tayin etme. 9-Ýçinden su akýtmak için topraðý kazarak yapýlan açýk oluk, kanal. Ters okunuþu "Hayatýn sonu, ölüm zamaný". 10- Kadýnlarýn omuzlarýný örtmek için kullandýklarý geniþ atký. Takat, derman. 11-Yýlýn onuncu ayý. Fotoðraf makinesi. TV'DE BU AKÞAM Kanaltürk Tetikçi Saat:19:50 Tetikçi Chev Chelios, kýz arkadaþý Eve ile birlikte yeni bir hayata baþlamaya ve artýk adam öldürmeyi býrakmaya karar verir. Bu kararý aldýklarý gecenin sabahýnda, Chev'i çok kötü bir süpriz beklemektedir. Vücuduna, gece uykusunda zehir enjekte edilmiþtir ve hayatta kalabilmesinin tek yolu ise bir an evvel panzehiri bulmaktýr. Ama bir yandan da, zehrin kalbini durdurma sürecini uzatmasýný saðlayabilmek için adrenalin düzeyini sürekli yukarýda tutmak zorundadýr. Chelios, son nefesini vermeden kendisine bunu yapan kiþileri bulup intikam almak için sokaklara dökülürken bir yandan da, karþýsýna çýkan insanlara zarar vermekten çekinmez. Hem panzehiri hem düþmanlarýný bulmak, hem de adrenalin seviyesini düþürmemek için sürekli gerilim halinde olmak zorundadýr. Brian Taylor, yönetmenlik koltuðunu bir baþka genç yönetmen Mark Neveldine ile paylaþýyor. Senaryo : Mark Neveldine-Brian Taylor Yapým Yýlý : 2006 Türü : Aksiyon / Suç / Gerilim Oyuncular : Jason Statham, Amy Smart, Jose Pablo Cantillo, Efren Ramirez, Dwight Yoakam, Carlos Sanz, Reno Wilson Limasol T.K.B. Asbank Universal Bank TV 8 Kaplanlar Timi Saat:21: 'li yýllarda ayný isimle Fransýz televizyonlarýnda yayýnlanan serinin yeni versiyonu olan bu film, 1912 yýlýnda Paris'te yaygýnlaþan suç olaylarý ile mücadele etmek amacýyla Geroges Clemenceau tarafýndan kurulan 'Baskýn Komandolarý'ný konu almaktadýr. Orijinal Adý : Les Brigades Du Tigre Yönetmen : Jerome Cornuar Oyuncular : Clovis Cornillac, Diane Kruger, Edward Baer, Olivier Gourmet, Stefano Accorsi. Kanaltürk Ölümcül Deney: Kýyamet Saat:22:00 Umbrella Þirketi' nin yol açtýðý virüs felaketi Umbrella' nýn gizli sýðýnaklarýndan Raccoon City' ye yayýlmýþtý. Alice (Milla Jovovich), Umbrella Þirketi tarafýndan yapýlan deneyler sonucu insanüstü güçlerle donatýlmýþtýr. Alice'le birlikte virüsten etkilenmeyen bir kýsým insanda onunla birlikte mücadeleye girerler. Bu insanlarýn arasýnda Umbrellanýn özel ekibi S.T.A.R.S' ýn (Special Tactics and Rescue Service) bir üyesi olan Jill Valentine (Sienna Guillory) ve bu ekibin lideri olan Carlos Oliveira (Oded Fehr) gibi donanýmlý kiþilerde bulunmaktadýr. Bu grup bir yandan tüm þehre yayýlmýþ virüslü yaratýklarla uðraþýrken bir yandan da Umbrella'nýn yarattýðý ikinci felaket olan Nemesis'le(Matthew G. Taylor) mücadele etmek zorunda kalýrlar. Bu cehennemden kurtuluþlarýnýn tek yolu ise Umbrella'ya baðlý bilimadamý Doktor Ashford' a(jared Harris) güvenmek ve kýzýný (Sophie Vavasseur) ona sað olarak ulaþtýrmaktýr. Orijinal Ýsmi: Resident Evil: Apocalyse Türkçe Ýsmi: Ölümcül Deney: Kýyamet Yönetmen: Alexander Witt Oyuncular: Milla Jovovich, Sienna Guillory, Oded Fehr CNBC-E Þehrin Azizleri Saat:22:00 Ýzlemesi en keyifli kiþisel adalet filmi The Boondock Saints / Þehrin Azizleri, 2000 yýlýnda ülkemizde gösterime girdiðinde yurt dýþýnda aldýðý zayýf eleþtirileri yalanlarcasýna çabucak kendine bir hayran kitlesi yaratmýþtý. Amerika'da eleþtirmenler ve halk arasýnda bir uçurum oluþmasýna neden olan film, patlayan DVD satýþlarýyla yapýmcýlarýný bile þaþýrtýp, kült film statüsüne kavuþtu. Þehrin kötülerini kendi yöntemleriyle cezalandýran ikiz kardeþlerin öyküsü, hayatýnda ilk kez bir senaryo yazan ve yönetmen koltuðuna oturan Troy Duffy'nin hayatýnýn projesi adeta. Duffy, normalde hayli sevimsiz görünebilecek kiþisel adalet arayýþý meselesini son derece eðlenceli karakterler ve diyaloglarla depresif havasýndan çýkarýyor ve seyirciye tadýndan yenmez bir suç filmi armaðan ediyor. Orijinal adý: THE BOONDOCK SAINTS Yönetmen: Troy Duffy Oyuncular: Willem Dafoe, Sean Patrick Flanery, Norman Reedus, David Della Rocco Yapým Yýlý: 1999 KIZILDENÝZ'DE KORSANLAR JAPON GEMÝSÝNE SALDIRDI Kýzýldeniz'de bir Japon gemisi korsanlarýn saldýrýsýna uðradý. Japonya Ulaþtýrma Bakanlýðý'ndan yapýlan açýklamada, korsanlarýn Panama bandýralý "Ginga Bobcat" adlý gemiye Yemen kýyýlarý açýklarýnda ateþ açtýðý belirtildi. Açýklamada, kimyasal madde taþýyan geminin güvertesinde 10 santimetrelik delik açýldýðý, mürettebattan yaralanan olmadýðý, geminin rotasýna devam ettiði kaydedildi. Japon Kyodo ajansý da geminin Fas'tan Hindistan'a fosforik asit taþýdýðýný duyurdu. SURÝYE'DE OPERASYONLAR: 17 ÖLÜ Suriye'de yönetim karþýtlarýna yönelik düzenlenen operasyonlarda, güvenlik güçlerinin açtýðý ateþte 17 kiþinin öldüðü, çok sayýda kiþinin yaralandýðý bildirildi. Suriyeli aktivistler, Humus'ta, 14, Dera'da 2, Banyas'ta 1 olmak üzere toplam 17 kiþinin güvenlik güçlerinin düzenlediði operasyonlar sýrasýnda yaþamlarýný yitirdiðini söyledi. Aktivistler, Rastan'da Suriye birlikleriyle, ordudan ayrýlan askerler arasýnda hala çatýþmalarýn devam ettiðini, çatýþmalarda ölü ve yaralýlarýn olduðunu ifade ederek, ölü ve yaralýlara iliþkin bilgi vermedi. DAÐISTAN'DA PATLAMA: 6 ÖLÜ Rusya Federasyonu'na baðlý Daðýstan Cumhuriyeti'nin baþkenti Mahaçkale yakýnýnda bir otomobildeki bombanýn patlamasý üzerine biri polis 6 kiþi öldü. Daðýstan Bölge Soruþturma Komitesi tarafýndan yapýlan açýklamada, "Bir otomobile yerleþtirilen bombanýn patlamasý sonucu aracýn yakýnýnda geçen bir otomobilde bulunan 5 sivil ile bir polis hayatýný kaybetti" denildi. KERKÜK'TE ÝNTÝHAR SALDIRISI: 3 ÖLÜ Irak'ta, Kerkük'ün 1 Haziran mahallesinde bomba yüklü araçla bir bankaya düzenlenen intihar saldýrýsýnda üç kiþinini öldüðü bildirildi. Ýsminin açýklanmasýný istemeyen bir emniyet yetkilisi, bombanýn çok güçlü olduðunu ve ilk belirlemelere göre aralarýnda bir kadýnýn da bulunduðu 3 kiþinin hayatýný kaybettiðini, 30'dan fazla yaralý olduðunu belirtti. Yetkili, ölü sayýsýnýn artmasýndan endiþe edildiðini söyledi. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI BANKALAR DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ

15 30 Eylül 2011 Cuma 15

16 16 30 Eylül 2011 Cuma

17 30 Eylül 2011 Cuma 17

18 18 30 Eylül 2011 Cuma

19 30 Eylül 2011 Cuma 19 ÝÞGÜCÜ YETÝÞTÝRME PROJESÝ KURSLARI PAZARTESÝ BAÞLIYOR Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakanlýðý ile Türkiye'nin Lefkoþa Büyükelçiliði iþbirliðinde düzenlenen ev kadýnlarýna yönelik "iþgücü yetiþtirme projesi meslek edindirme yaygýnlaþtýrma kurslarý"nda ders yýlý pazartesi günü baþlýyor. El sanatlarý eðitmeni Behice Biran'ýn açýklamasýna göre, Lefkoþa Surlariçi'ndeki Atatürk Ýlkokulu'nda yer alacak kurslara kayýtlar devam ediyor. MOTOSÝKLETTE KASK ZORUNLULUÐU YÜRÜRLÜÐE GÝRÝYOR Büyük motosikletler yanýnda 100 cc altýndakilerde de sürücü ve yolcuya kask zorunluluðu getiren düzenleme, bugün yürürlüðe giriyor. Trafik Kazalarýný Önleme Derneði Baþkaný Mehmet Avcý konuyla ilgili açýklamasýnda, bu uygulamayla motosiklet, motorlu üç tekerlekli ve motobisikletlerde sürücü ve yolcunun can emniyetinin saðlanmasýnýn hedeflendiðini belirtti. "100 cc üzerindeki her motosiklette ve 50 hýz limiti üstü olan yollarda giden 100 cc altýndaki motosikletlerde de sürücü ve yolcunun kask takmasý yasal olarak 15 yýlý aþkýn bir süredir vardý.15 yýlý aþkýn mevcut olan bu uygulamaya yeni tüzük deðiþikliði ile 100 cc altýnda olan ve þehir içlerinde giden motosikletler de dahil edildi" diyen Avcý, 100 cc üstünde motosiklet alanlarýn ayni gün kask da almalarý ve takmalarýnýn yasa gereði olduðunu ifade etti. DÝYABET DERNEÐÝ ETKÝNLÝK DÜZENLÝYOR Kýbrýs Türk Diyabet Derneði Lapta Belediyesi'nin katkýlarýyla Tepebaþý'nda "Diyabet Önlenebilir" etkinliði düzenliyor. Diyabet Derneði Baþkaný Caner Arca'nýn yaptýðý açýklamaya göre, etkinlik, bugün saat 18.00'de Tepebaþý Ýlkokulu'nda yapýlacak. Etkinlikte verilecek konferans öncesi boy, kilo ve kan þekeri ölçümü yapýlacaðý için, diyabetli olanlarýn etkinliðe yemek yemeden katýlmalarý istendi. Etkinlikte Dernek Baþkaný Caner Arca bir konferans vererek, diyabet olmamak için ve diyabetlilerin diyabetlerini kontrol altýna almak için neler yapýlabileceði konularýnda bilgilendirecek. MÜCAHÝT KOMUTANLARI ANILDI- Mehmetçik Sancaðý'nda görev yapan merhum mücahit komutanlarý silah arkadaþlarý tarafýndan törenle anýldý. Mücahit Komutanlarý Derneði Mehmetçik Þubesi tarafýndan düzenlenen tören Mehmetçik Atatürk Büstü önünde gerçekleþtirildi. Törende, Mehmetçik Belediye Baþkaný Beyazit Adalýer, bazý siyasi parti ve sivil toplum örgütleri temsilcileri tarafýndan büste çelenk konuldu, saygý duruþunda bulunuldu, Ýstiklal marþý eþliðinde bayraklar göndere çekildi. Daha sonra merhum mücahit komutanlarýnýn mezarlarý eski ve yeni kabristanlýkta ziyaret edilerek, karanfil býrakýldý, dua okundu. DAKÝKASI 3 KONTÖRE TÜRKÝYE'YLE HER YÖNE SINIRSIZ KONUÞMA Mobil iletiþimde sýnýrlarý kaldýran Telsim, abonelerinin ihtiyaçlarý doðrultusunda, Türkiye ile görüþmeleri dakikasý sadece 3 kontöre gerçekleþtirerek, bir ilke daha imza attý. Cep telefonlarýndan *8484#'yi tuþlayarak, Türkiye Kampanyasý'na, 50 kontör karþýlýðýnda üye olan tüm faturasýz hat sahipleri, bir ay boyunca Türkiye'deki tüm sabit hat ve GSM operatörleri ile dakikasý sadece 3 kontöre konuþabilecekler. Türkiye kampanyasý'nýn en büyük avantajý, herhangi bir paket alma zorlunluluðu olmadan sýnýrsýz konuþma imkaný saðlamasý. Genellikle benzer yurtdýþý tarifelerde paket uygulamasý yapýlýyor ve abone ihtiyacýný önceden tam olarak öngöremediði için sunulan paketten yararlanamadýðý gibi, almadýðý hizmete harcama da yapmýþ oluyor. Abone, iletiþim maaliyetlerini azalttýðýný düþünürken, bu þekildeki uygulamayla cebinden çok daha fazlasý çýkmýþ oluyor. Bu nedenle Telsim, abonelerini, "Türkiye 3 kontör" kampanyasý ile 50 kontöre herhangi bir dakika sýnýrlamasý olmadan ayný fiyata konuþturabiliyor. ANMA Aile büyüðümüz sevgili MELÝ EMLAK Lefkoþa terminal yanýnda Türk malý 2+1 apartman dairesi Stg. Hamitköy'de 0 Türk malý 1+1 veya 2+1 daireler, Stg. Hamitköy'de Türk malý 1 evlek 1600 ayakkare arsa Stg. Boðaz da 3+1 zemin kat 0 apt. dairsi stg. Lefkoþa Metehan da 3+1 Apt. dairesi Stg SATILIK ARABA Honda CRV 2005 MODEL JEEP 13500STG SUNROOF DEVREN SATILIK ÝÞYERÝ VE MALZEMELER Kesin dönüþ nedeniyle Ýþ Bankasý yaný satýlýk iþyeri. 5 adet playstation plazma TV li ve son model 42 adet bilgisayar. Tel: Kiralýk iþyeri Lefkoþa Organize Sanayi bölgesinde 32 metrekare ofis metrekare ticari ambar kiralýktýr Dolar Tel: Gazete, dergi, kitap, okul tezleri vs.. DÝZGÝ, DÝZAYN, CÝLT ve YALDIZ BASKI yapýlýr. Tel: Þinasi Konuloðlu nu 31. ölüm yýldönümünde sevgi ve saygý ile anýyoruz. SATILIK ARABA 2008 model Toyota Hýlux, full. 21,000 Stg. Tel: ÝNGÝLÝZCE DERSÝ VERÝLÝR -Ýlkokul 1, 2, 3 (Ýngilizceye giriþ) -Ýlkokul 4,5 (kolejlere hazýrlýk) -Ortaokul ve lise öðrencilerine görsel ev iþitsel kaynaklarla, ayda 120 TL ye, teke tek Ýngilizce dersi verilir. Tel: Konuloðlu Ailesi ÇOCUK BAKILIR Zümrütköy deki kendi evimde çocuk bakarým SATILIK ÝÞYERÝ Köþklüçiftlik'te devren satýlýk müstakil, bahçeli iþyeri

20 Türkiye Süper Ligi Türkiye Spor Toto Süper Ligi'nde 4. haftanýn açýlýþ karþýlaþmasý bu akþam saat 20.00'de Bursa ile Gençler Birliði arasýnda oynanacak. Yarýn ise Karabük-Ordu, Fenerbahçe- Ýstanbul, Antalya-Sivas maçlarý oynanacak. Pazar günü Eskiþehir-Trabzon, Samsun- Manisa, Kayser-Mersin, Ankaragücü- Galatasaray maçlarý oynanacak. Pazartesi ise Gaziantep-Beþiktaþ karþýlþaacak. Sonuçlar Romanya'dan çýkacak n Hacettepe Labaratuvarý kapandýktan sonra alýnan numuneleri gönderecek yer bulamayan KKTC Doping Kontrol Merkezi yeni giriþimler yaparak Romanya da bir labaratuvarla anlaþtý.. n Doc. Dr. Cevdet Týnazcý, kontrollerin bir ay içerisinde yeniden baþlanacaðýný ve baþta futbol ve doping kullanýmý konusuda adý çýkmýþ bazý branþlarýn adýnýn temizlenmesi amacýyla kontrollerin sýklýkla yapýlacaðýný söyledi.. Hacettepe Labaratuvarý kapandýktan sonra alýnan numuneleri gönderecek yer bulamayan KKTC Doðing Kontrol merkezi yeni giriþimler yaparak Romanya da bir labaratuvarla anlaþýldý. Týnazcý, doping kontrollerinin 1 ay içerisinde yeniden baþlayacaðýný belirtti. WADA nýn þartlarýndan biri olan doping kontrolünün devletten ayrý baðýmsýz bir dernek tarafýndan bu yapýlmasý önemli bir engel olarak duruyor. Romanya daki labaratuvarýn KKTC ye bu kuralý hatýrlatarak böyle bir þart koþmasý sonucunda KKTC Spor Bakanlýðýndan alýnan onay ile dernekleþme çalýþmalarý baþladý. Kýbrýs Türk Anti Doping Derneði olarak kurulacak dernek tamamýyla devletten baðýmsýz olacak. Bu derneðin kurulmasýnýn ardýndan Romanya daki Labaratuvar derneðin alacaðý numunelere test yapmayý kabul edecek. Týnazcý çalýþmalarýn bir ay içinde sonlanacaðýný açýkladý GEÇEN YIL EN ÇOK BASKETBOLDAN NUMUNE ALINDI Geçtiðimiz yýl 4 yýl aradan sonra doping kontrollerinin yeniden baþladýðýný da belirten Týnazcý en çok örneðin basketbol branþýndan alýndýðýný söyledi. Basketboldan geçtiðimiz yýl 6 önrek alýnarak testler yapýldý. Ve bütün sonuçlar temiz çýktý. Hentbol ve üniversiteler arasý futbol gibi branþlardan da örneklerin alýndýðýný belirten Doc Dr Cevdet Týnazcý, bir ay sonra yeniden örnekler alýnmaya baþlayacak. Amacýmýz Futbol ve adý çýkan bir kaç branþtan önrekler alarak bu branþlarýn adýný da temize çýkarmaktýr dedi. DOPÝNGÝ ÖNLEMEK ÝÇÝN EÐÝTÝM ÞART Wada nýn eðitim sempozyumlarýna da katýlmak için davet aldýklarýný söyleyen Týnazcý Þubat ayýndan sonra broþürler çýkartarak dopingle ilgili eðitim çalýþmalarý yapacaklarýný da söyledi. Týnazcý 22 Kasým 2011 tarihinde 1. Anti Doping Sempozyumu yurt dýþýndan katýlýmcýlarla gerçekleþtirilecek. Binatlý taraftarýna çaðrý Yazýlý bir basýn bildirisi yayýnlayan Binatlý Yýlmaz Spor Kulübü Basýn Sözcüsü Çelebi Ilýk, "Bu sezon kendi sahamýzda ilk maçýmýz. Taraftarýmýzý yanýmýzda görmek istiyoruz" Futbol Sezonu Telsim 1'inci Ligi'nin ikinci haftasýnda en önemli karþýlaþma Binatlý ile Gençlik Gücü arasýnda oynanacak. Yazýlý bir basýn bildirisi yayýnlayan Binatlý Yýlmaz Spor Kulübü Basýn Sözcüsü Çelebi Ilýk, "Bu sezon kendi sahamýzda ilk maçýmýz. Taraftarýmýzý yanýmýzda görmek istiyoruz" dedi. "Taraftarýn 12'nci adam olduðunun bilinci içerisindeyiz" diyen Çelebi Ilýk, "Taraftarýmýzý 2 Ekim 2011 Pazar oynanacak olan maça davet ederiz. Gelin Futbol Sezonu'nda takýmýmýza destek ve sahip çýkalým" ifadelerini kullandý. KKTC'deki Beko Basketbol Ligi takýmlarýnýn þovu sona erdi Þampiyon Olin oldu n Beko Basketbol Ligi takýmlarýnýn KKTC'deki turnuvasýndan Olin Edirne takýmý galip ayrýldý. 3 gün süren Akdeniz Kupasý'nda zaman zaman iyi basketbol sergilenirken seyircilerin ilgisizliði dikkat çekti Türkiye Basketbol Federasyonu ile KKTC Basketbol Federasyonu'nun ortaklaþa düzenledikleri Akdeniz Kupasý Olin'in oldu. 3 süren ve 4 Beko Basketbol Ligi takýmýnýn katýldýðý turnuvaya seyirci ilgisinin az olduðu gözlemlendi. SON MAÇTA OLÝN GALÝP Mersin Büyük Þehir Belediye Spor, Olin Edirne Spor, Ali Aða Petkim Spor ve Hacettepe Üniversitesi takýmlarýnýn katýldýðý turnuva geçtiiðimiz Salý günü baþladý. Ve dün son buldu. Son gün maçlarýnda önce Mersin Büyük Þehir Belediye ile Ali Aða Petkim takýmlarý karþý karþýya geldiler. Ýzmir temsilcisi Ali Aða güçlü rakibini yendi. Bu maçýn ardýndan Olin Edirne ile Hacettepe karþý kaþýya geldiler. Karþýlaþmadan galip ayrýlan Olin turnvada þampiyonluðu ve kupayý kazandý. Ýkinci sýrada Ali Aða takýmý yer aldý GAÜ Muðla'ya gitti Türkiye Masa Tenisi Ýkinci Liginde mücadele eden GAÜ, dün Muðla'ya gitti. Menteþ Baytaroðlu yönetiminde Ýbrahim Pekdoðan, Cemal Kara, Ercem Ruhluel ve Celal Çorba'dan oluþan GAÜ takýmý Cumartesi ve Pazar günleri yapacaklarý lig maçlarýndan sonra Pazartesi günü ülkeye dönecek. GAÜ LÝDERLÝÐÝNÝ SÜRDÜRDÜ Masa Tenisi Genç Erkekler Ligi Çarþamba günü Yakýn Doðu Üniversitesi'nde yapýlan maçla devam etti. YDÜ'ni 3-0 yenen GAÜ liderliðini devam ettirdi. GAÜ-YDÜ:3-0 Ýbrahim Pekdoðan-Doðan Aktaþlý: 11-3, 11-8, 11-6: 3-0 Cemal Kara-Direnç Berksel: 11-4, 11-4, 11-5: 3-0 Celal Çorba-Mert Öke: 11-3, 11-9, 11-7: 3-0 Genç Erkekler Takým Lig Cetveli Ýsim O P 1.GAÜ Levent Bekiroðullarý YDÜ LAÜ 2 3 Bugünün maç programý LAÜ-LEVENT SPOR (LAÜ Spor Salonu) Saat ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

MEMUR AYRICALIKTIR YAVRUM. Erdoðan Baybars. Tayyip Erdoðan: Tribünden maç seyretmiyoruz

MEMUR AYRICALIKTIR YAVRUM. Erdoðan Baybars. Tayyip Erdoðan: Tribünden maç seyretmiyoruz Kýbrýslýtürk Hüseyin Ali güneydeki iþ kazasýnda hayatýný kaybetmiþ... Türkiyeli iþçiler kuzeydeki inþaatlarda can verirken, Kýbrýslýtürk iþçiler de güneyde can veriyor! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

============================================================================

============================================================================ 5\'inci Lastik Her Zaman Gerekli!! Gönderen : papatya54-04/11/2009 10:45 "Dönen tekerlek zaferi müjdeler"sözünü askerlik yapmýþ olanlarýmýz hatýrlar sanýrým; ulaþtýrma tabur yada bölüklerinde yazýlý geldi

Detaylı

HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR

HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR BALIKESİR - 30.09.2014 HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR Balıkesir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Hüseyin Gündoğdu, Ankara ve Hatay Tabip odaları üyelerinin Gezi Parkı olayları sürecinde hukuka aykırı

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı

CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Örgütü Yalıkavak Mahalle Temsilciliği tarafından geniş katılımlı birlik ve dayanışma

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Şubat 03, 2017-5:56:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin ve yapımı tamamlanan

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

BODRUM, RES LERE KARŞI BİRLİK

BODRUM, RES LERE KARŞI BİRLİK BODRUM, RES LERE KARŞI BİRLİK OLDU KOCADON: HALKIN İSTEMEDİĞİ PROJE, BODRUM DA OLMAZ BODRUM BELEDİYE BAŞKANI KOCADON, RES KONUSUNDAKİ TAVRINI KOYDU: MÜCADELEYE DEVAM KOCADON, ŞİRKETİN BELEDİYE BİZİ BAĞLAMAZ

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Eylül 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3566 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SONDAJI ERTELEME

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Eylül 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3566 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SONDAJI ERTELEME Bir kere daha anladýk iþte... Hakimiyet kayýtsýz þartsýz milletin olabilirdi, eðer direksiyon baþýnda olanlar direksiyon hakimiyetini bu kadar kaybetmeseydi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Eylül 2011

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Ekim 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3571 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars. Turkcell kutuyu kýrdý

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Ekim 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3571 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars. Turkcell kutuyu kýrdý "KKTC Ekim'de batacak" demiþlerdi. Kehanet doðru çýkýyor galiba. Eylül maaþlarý hala ödenmedi... Pazartesi gününe kaldý. Meclis kýta sahanlýðý anlaþmasýný onaylamazsa maaþlar yandý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

KANUNSUZ TALÝMATLARI YERÝNE GETÝRMEK ZORUNDA DEÐÝLSÝNÝZ. Çünkü Anayasa ve yasalar bizden yana: 2 Nisan 2007 Onlarca film ve dizi, 3 yýllýðýna kiraya verildi. TRT ye 40 milyon dolar gelir getirmesi gerekirken,

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam.

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam. Onaylayan Administrator Pazartesi, 21 Mayýs 2007 Besteciler.org Amerika A memo Burasý New York Amerika Evler karýþtý bulutlara Nasýl bir zaman Nasýl bir yaþam A memo Ýnsanlar simsiyah, kýzýl, beyaz Sokaklar

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Ekim 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3577 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AL ARABAYI, VER.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Ekim 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3577 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AL ARABAYI, VER. Eski KTHY çalýþanlarý ile CAS çalýþanlarý ve balýkçýlar dün hep birlikte eylem yaptýlar. Balýkçýlar da ayaklandýðýna göre hükümetin iþi zor... Balýðýn baþtan koktuðunu kim bilir ki onlarýn bildiði kadar?

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3563 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Gebe kalmýþ olabiliriz farketmeden!

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3563 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Gebe kalmýþ olabiliriz farketmeden! Ömer Kalyoncu bir kerecik tehdit yeyince mi anladý bu memlekette mafya olduðunu? Bugüne dek sayýsýz tehdit alan 'Afrika'nýn 6 ayda iki kere kurþlunlandýðýndan da haberi yok mu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 SÖZCÜ / AKP de bir kişi konuşur, diğerleri asker gibi bekler! Tarih : 06.01.2012 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hem AKP deki tek adamlığı hem de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın üslubunu ve liderliğini

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Eylül 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3567 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT EVKAFIN SU MESELESÝNE BENZEDÝ. 2.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Eylül 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3567 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT EVKAFIN SU MESELESÝNE BENZEDÝ. 2. Eylemde izinsiz ses yükseltici cihaz kullanmýþlar diye, Maðusa Kaymakamlýðý öðrenciler hakkýnda soruþturma baþlatmýþ... Ýlahi Kaymakam, Mustafa Kemal sesini yükseltmek için padiþahtan izin mi almýþtý?

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Ankara Sincan da halka hitap etti

Başbakan Yıldırım, Ankara Sincan da halka hitap etti Başbakan Yıldırım, Ankara Sincan da halka hitap etti Nisan 14, 2017-7:12:00 AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Ankara Sincan ilçesi Lale Meydanı'nda mitinge katılarak vatandaşlara hitap

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Eylül 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3568 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Anlayan beri gelsin YOLCUDUR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Eylül 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3568 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Anlayan beri gelsin YOLCUDUR Tam bir Baðýþ akýnýna uðradýk dün... Ve bol bol Baðýþ topladýk! Egemenlik onun, Baðýþ bizim oldu! Düzenlenecek yeni kermeste sergilenecek hepsi de... Besleme çantasý 5 TL... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Þubat 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3331 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BULANTI ORTAYA ÇIKIYOR.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Þubat 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3331 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BULANTI ORTAYA ÇIKIYOR. Ýki pankartý ayný kefeye koyanlar, Or... Çocuklarý pankartýný yazanlarý rahatlattý. Yasemin Hareketi düþmanlýðý Or... Çocuklarý ný bile sineye çekecek kadar bazýlarýnýn gözlerini kararttý... ÝCAZETSÝZ

Detaylı

Müşteri: Üç gece için rezervasyon yaptırmak istiyorum. Tek kişilik bir oda.

Müşteri: Üç gece için rezervasyon yaptırmak istiyorum. Tek kişilik bir oda. TÜRKÇE 12-13: OKUMA - ANLAMA - YAZMA OKUMA - ANLAMA 1: Rezervasyon Müşteri: Üç gece için rezervasyon yaptırmak istiyorum. Tek kişilik bir oda. Duşlu olması şart. Otel görevlisi: Tek kişilik odamız kalmadı

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ

DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ Cumhuriyet Halk Partisi 25.Dönem Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Efsane Başkan Kamil Dalkara memleketi Pazarcık ta Gövde gösteri yaptı. CHP Kahramanmaraş Milletvekili

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Maliye Bakaný Ersin Tatar'a göre, bu ayki maaþ ödemelerinde bir sýkýntý yokmuþ, ama yine de durum birkaç günde belli olacakmýþ! Nostradamus tam tarih vermedi galiba! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı