Makalenin Orjinal Adı: Identification of a novel gene set in human cumulus cells predictive of an oocyte's pregnancy potential

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Makalenin Orjinal Adı: Identification of a novel gene set in human cumulus cells predictive of an oocyte's pregnancy potential"

Transkript

1 Makalenin Orjinal Adı: Identification of a novel gene set in human cumulus cells predictive of an oocyte's pregnancy potential Yazarlar/Enstitü: Amy E. Iager, M.Sc.,a Arif M. Kocabas, Ph.D., b Hasan H. Otu, Ph.D., c,d Patricia Ruppel, Ph.D., e Anna Langerveld, Ph.D., f Patricia Schnarr, B.Sc., g Mariluz Suarez, M.Sc., h John C. Jarrett, M.D., f Joe Conaghan, Ph.D.,i Guilherme J. M. Rosa, Ph.D.,j Emilio Fern_andez, M.D., k Richard G. Rawlins, Ph.D., l Jose B. Cibelli, D.V.M., Ph.D., a,m,n and Javier A. Crosby, Ph.D. k a Gema Diagnostics, Ann Arbor, Michigan; b Laboratory of Developmental Neurobiology, Rockefeller University, New York, New York; c Department of Medicine, BIDMC Genomics Center, Harvard Medical School, Boston, Massachusetts; d Department of Bioengineering, Istanbul Bilgi University, Istanbul, Turkey; e Innovative Analytics, Kalamazoo, Michigan; f Genemarkers, Kalamazoo, Michigan; g Jarrett Fertility Group, Carmel, Indiana; h Stanford Fertility and Reproductive Medicine Center, Stanford Hospital, Palo Alto, California; i Pacific Fertility Center, San Francisco, California; j Departments of Animal Sciences and Biostatistics and Medical Informatics, University of Wisconsin, Madison, Wisconsin; k Unidad de Medicina Reproductiva, Clínica Las Condes, Santiago, Chile; l Department of Obstetrics and Gynecology, Rush University Medical Center, Chicago, Illinois; m Departments of Physiology and Animal Science, Michigan State University, East Lansing, Michigan; and n Laboratorio Andaluz de Reprogramaci_on Celular (LARCEL), Consejería de Salud, Junta de Andalucía, Seville, Spain Dergi: Fertil Steril, Vol. 99, No:3, pp:745 52, Kısa Özet: Amaç: Çoklu kliniklerde ıvf pratiğinin bir parçası olarak klinik ve hasta varyasyonu hesaplanarak,kümülüs hücrelerinde (KH) gebelik sonuçlarının tahmininde kullanılabilecek gen ekspresyonunun tanımlanması Tasarım: Tek insan cumulus-oosit komplexinin kombine mikroarray ve kantitatif reverse trankripsiyon poliferaz zinar reaksiyon uygulanarak retrospektif analizi Yer:Çok sayıda özel IVF klinikleri Hastalar:98 hasta 55 hastanın örneğine qrt-pcr analizi,yapıldı.27 hastanın gebeliği canlı doğumla sonuçlanmıştır. Müdahaleler:Gen expresyon analizi için kullanılacak Kh leri oosit toplanmasından hemen sonra ayrıldı.gebelik tahmin analizi için ağırlıklı oylama ile birini dışarıda bırakma yöntemi kullanıldı. Ana Sonuç:58 hastadan, 101 örnekte 12 gen exprasyonunun kombinasyonu Bulgular: KH de exprese olan gebelik sonuçları tahmininde 12 gen bulundu.bu gebelik tahmin modelinin doğruluğu %78,sensitivitesi %72,spesifitesi %84,pozitif prediktif değeri %81 ve negatif prediktif değeri %76 dır.eğri altında kalan olan 0,763+/-0,079 olup random tahmin olan 0,5 den anlamlı olarak büyüktür. Sonuç: İnsan KH nin gebelik sonuçlarını tahmin etmede etkili olabileceği düşünülen gen ekspresyon analizi için IVF-ET den edilen oositler kullanılmıştır.

2 Giriş: In vitro fertilizasyonun başarısını önündeki en büyük engel, sağlıklı tekil gebelik için gereken oosit ve embriyo seçiminde kesin objektif bir metodun hala bilinmemesidir. Mevcut olan seçim yöntemleri subjektiftir ve güvenilir olmayan morfolojik parametrelere dayanmaktadır. Multipi embriyo transferi gebelik şansını arttırsada çogul gebeliklerde anne ve fetüs için sayısız sağlık riskleri mevcuttur.bu nedenle arastırmalar tek embriyo transferine doğru kaymıştır. Yaşamla bağdaşan en iyi oosit ve embriyoyu seçebilecek non-invazif bir yöntem ile gebelik oranları artırılırken, çoğul gebeliklere bağlı riskler de azaltılmış olacaktır. Omik ler çağı başladığından beri moleküler alandaki bilgilerimiz insan üremesi etrafında toplanmıştır ve infertilite tedavisini hedefleyen büyük adımlar atılmıştır. Özellikle çoğu çalışma embriyo kalitesi belirteçlerini tanımlama ve proteomikler, metabolomikler ve transkriptomikler aracılığı ile gebelik sonuçlarını belirlemeyi hedeflemiştir (2-6). KH leri oositin etrafında bulunan destek hücreleridir ve IVF proçeslerinde toplanmışlardır. Oositin ovulasyon, fertlizasyona hazırlanmasında önemli rol oynarlar. KH ile oosit arasındaki gap-junctionlarla iki yönlü iletişim vardır. Sinyal molekülleri, aminoasitler, esansiyel metabolitler (7,8) ve muhtemelen mikro RNA lar ile bu iletişim sağlanır (9). Dahası KH lerdeki gen ekspresyonu embriyo kalitesini belirlemede ve gebelik sonuçlarını tahmin etmede non-invazif bir yöntem olabilir. Aslında bazı çalışmalarda KH lerdeki mrna ekspresyonu ile oosit ve / veya embriyo kalitesi arasında bir ilişki olduğu gösterilmiştir (10-18), ve başarılı gebelikle sonuçlanan ve sonuçlanmayan oositlerin KH de farklı ekspresyonlar saptanmıştır. Hamel ve ark. PGK1 ve RGS2 ekspresyonunun gebelik tahmininde kullanulabileceğini hasta üzerinde göstermiştir. Ancak bu çalışmanın kısıtlılığı hasta populasyonunun tümüne uygulanamamasıdır(23). Bir diğer önemli konu, gen ekspresyon analizini tasarlarken sonuçların başka faktörlerden de etkilenebileceğini göz önünde bulundurmak gerektiğidir. 2 yeni çalışmada SDC4, VCAN, EFNB2 ve CAMK1D gibi 11 gen üzerine yoğunlaşılmıştır (24,25). Ancak bu çalışmalarda hastalar sadece belli bir bölgeye aittir ve daha geniş hasta populasyonuna uyarlanamayabilir. Ayrıca ICSI prosedürü de gebelik sonuçlarını etkileyebilir. Ayrıca bu çalışmalarda 2 stimulasyon protokolü uygulanmıştır ve SDC4 ve VCAN ekspresyonunu etkileyebilir (18,25). Otörlerin de belirttiği gibi daha geniş ve ilişkisiz genlerin taranması ile ayrım gücü artacaktır. Bu çalışma insan KH lerinde eksprese olan genler aracılığı ile oosit viabilitesi ve gebelik üretebilme kapasitesi ile ilgili fikir veren biomarkerların tanınması amaçlanmıştır. Mikroarray ve kantitatif reverse transkripsiyon polimeraz zincir reaksiyon (qrt-pcr) metodu kombinasyonu kullanılmıştır. Bu çalışma gebelik sonuçlarını tahmin eden 12 yeni gen tanımlamıştır. MATERYAL-METOD Hasta seçimi, implantasyon ve gebelik Şili de bir ve US de 2 klinikte IVF veya ICSI yapılan hastalardan retrospektif olarak yapılmış bir çalışmadır. Her hastaya 1, 2 veya 3 embriyo transferi (ET) yapılmıştır ve ET 2., 3. veya 5. günde yapılmıştır. Kliniğin programına göre ET den 4-9 hafta sonra USG ile gestasyonel kese ve fetal kalp atımı görülen gebelikler klinik gebelik olarak tanımlanmıştır. Örnekler sadece transfer edilen embriyoların tümünden gebelik elde edilen (tam başarı:p) ve transfer edilen hiçbir embriyodan gebelik elde edilemeyen (sıfır başarı:n) hastalardan toplanmıştır. Sonrasında canlı doğum sonuçları da kaydedilmiştir. 35 yaş üstü hastalar, 4 cm den büyük myomu olan hastalar, BMI>35 olan hastalar ve kemo-radyoterapi öyküsüolan hastalar çalışmaya dahil edilmemiştir.ağır erkek faktörü nedeniyle infertil olan çiftler de (toplam sperm sayısı <5 milyon ve testiler bx öyküsü olan)çalışmaya dahil edilmemiştir.

3 Hasta stimilasyonu Hastalar için en uygun yöntem seçilmiştir fakat genellikle GnRH agonisti ve GnRH antagonisti, spontan ovulasyonu baskılamak amacı ile kombine edilmiştir. Saf veya rekombinat FSH kullanılmıştır. hmg veya luteal faz desteği kullanıulmış veya kullanılmamıştır. Ovaryan cevap ve foliküler gelişim serum E2 düzeyi ölçümü ve TVS ile yapılmıştır. Son foliküler maturasyon aşaması için hcg uygulanmıştır ve oositler 36 saat sonra USG eşliğinde toplanmıştır. İnsan KH toplanması Kümülüs-oosit kompleksleri (KOK) kültür medyumlarında, kan, diğier hücreler ve debristen tamamen temizlenerek hazırlandı. Her KOK tan az sayıda KH, en dış en iç tabakadan olmamasına dikkat edilerek mekanik olarak ayrıldı. Her KH örneği fosfatlı salin solüsyon ile muamele edildi ve mikrosantrifüj tüplerinde 100 µl tampon özü ile tamponlandı ve pipet ile nazikçe toplandı. 30 dakika 42 C de inkübe edildi, santrifüj edildi ve sıvı nitrojen ile donduruldu. Oositler de ET ne kadar kültüre edildi. RNA izolasyonu Pipocure RNA izolasyon kitleri kullanıldı. Toplam RNA kalite ve kantitesi nanodrop 2000 spektrofotometre ile analiz edildi. Toplam RNA izolasyonu Michigan Üniversitesinde yapıldı. Mikroarray analizi 36 hastadan elde edilen 64 KH örneği analiz edildi. cdna sentezi ve çoğaltılması yapıldı. Affymetrix Gen Chip Mikroarray analiz Suite 5.0 ve Ekspreyon Console Software kullanıldı. Tahmin analizi Ağırlıklı oylama için sinyal gürültü oranı (SNR) kullanıldı. P ve N örnek gruplarında ideal genin komşuşuğundaki vektörler tanımlandı. SNR her grupta yüksek anormal ekspresyonu engellemekteydi. Geniş pozitif SNR değerleri P grubu için iyi bir tahminci ve geniş negatif SNR değerleri de N grubu için iyi bir tahminci olmuştur. Tahmin modeli uygulandığında veri grubu deneme ve doğrulama grubu olarak ayrıldı. Kantitatif real time PCR cdna sentezi için 8 ng total RNA ve yüksek kapasiteli cdna reverse transkripsiyon kiti kullanıldı. Termal dönüştürücü şartları; 10 dakika 95 C, ardından 15 saniye 14 siklus 95 C de ve sonra 4 dakika 60 C de. Endojen kontrol genleri 18S, GAPDH ve β-aktinrelatif kantifikasyon ve transkripsiyon için kullanıldı. 64 KH örneğinden 49 u önceden mikroarrayde kullanıldı. 37 yeni hastadan KH örneği toplanarak TLDA ( Taqman Low dansity array) ile analiz edildi. İstatistik P ve N grupları arasındaki klinik karakteristikler için Mann-Whitney testi (28) kullanı8ldı. İstatistiksel olarak anlamlı fark için α=.01 kabul edildi. qrt-pcr gen ekspresyon

4 verilerinin gebelik tahmin analizi için Fisher test kullanıldı. Gen ekspresyonundaki farkların analizi için ANOVA kullanıldı. SONUÇLAR Hasta ve örnek klinik karakteristikleri 55 hastadan alınan, 101 KH örneğinin 86 sı qrt-pcr TLDA ile analiz edildi (şekil1- tablo 1) tüm TLDA P örneklerinin gebelikleri klinik gebelik tanımına göre konfirme edildi. 86 örnekten 1 tanesi konfirme etmek, rafine etmek ve doğrulamak için kullanıldı. 25, 45 ve 16 örnek sırasıyla CLC, JFG ve PFC kliniklerinden sağlandı (Ek tablo-1). Örneklerin çoğu (n=69) 2 embriyo transferi yapılan hastalardan, 8 i tek embriyo transferi yapılan hastalardan ve 9 u 3 embriyo transferi yapılan hastalardan elde edilmişti. 47 örneğin ET si 2. veya 3. ve 39 u 5. günde yapılmıştı. ET günü ile P ve N grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı. Oosit yaşı, siklus sayısı açısından da P ve N grupları arasında fark bulunmadı (Ek tablo 2). P grubunda metafaz II deki oosit sayısı fazlaydı ve P grubu fertilizasyon oranı az bulundu (Ek tablo 2). Gruplar arasındaki bu farklılıklar nedeniyle gen ekspresyon analizinde klinik korelasyona gidildi. Gebelik tahmin analizi 64 örneğin transkripsiyonal analizi için öncelikle mikroarray kullanıldı (35 N ve 29 P). Bu grup deneme grubu ( 18 N ve 15 P) ve doğrulama grubu (17 N ve 14 P) olmak üzere ayrıldı. Prediktif genlerin performansını test etmek için doğrulama grubu kullanıldı. Başarı ile ilişkili genleri kullanabilmek için deneme grubu ( P vs. N) oluşturuldu. Tahmin sonuçları için Fisher test, permutasyon testi ve randomizasyon testi kullanıldı (P<0,05). Tahmin genlerinin qrt-pcr ile doğrulanması ve saflaştırılması Gebelik sonuçlarını tahmin değeri olan 227 gen bulundu. Bunların 196 sı bizim TLDA sağlamasında bulundu. En stabil ekspresyonu belirlemek için endojen kontrol genleri olan β- aktin, GAPDH ve 18S kullanıldı. 18S en stabil olanı idi ve Ct değerleri bu genin ekspresyon düzeyine göre normalize edildi. Tahmin edici gen grubu konfirme etmek ve sonrasında saflaştırmak için mikroarrayde kullanılan 64 örneğin dışında 49 örnek alt grup olarak kullanıldı ( 24 N ve 25 P, tablo 1). 18S e göre normalize edilmesinin ardından, 84 gen TLDA da mikroarrayde kullanılan 49 örnek ile uyumlu ekspresyon göstermekteydi. Bu 84 genin gebelik tahmin analizinde kullanılması ile 12 genden oluşan tahmin grubu oluşturuldu. Bu 12 genine tahmin değerini değerlendirmek için hastalardan elde edilen 37 yeni biyolojik örneğe TLDA yapıldı (19 N ve 18 P, tablo 1, şekil 1), mikroarray yapılmadı. Şekil 1

5 Tablo 1 Gebelik sonuçları biyomarkerları olarak KH gen ekspresyonu 12 gen tahmin grubu qrt-pcr TLDA kullanılarak örnek grubu A (önceden mikroarray ile tespit edilen 49 örnek), örnek grubu B ile doğrulandı (37 yeni biyolojik örnek, mikroarray kullanılmayan). P örneklerinden N ile karşılaştırıldığında 7 gen up regüle edildi ve 5 gen down regüle edildi (Ek tablo 3). Doğrulama grubuna (B-37 örnek) uygulandığında gebelik tahmin modelinin doğruluğu %78, sensitivitesi %72, spesifitesi %84, pozitif prediktif değeri %81 ve negatif prediktif değeri %76 bulundu (tablo 2). Tablo 2

6 Alıcı işletim karakteristik (ROC) analizi bir testin tanısal değerini belirlemede en yaygın kullanılan yöntemdir (31,32). 12 genin başarılı tahmin değerini belirlemede 37 B örneği ile doğrulanmıştır (Ek tablo 3). Eğri altında kalan alan (EAA) tahmin yeteneğini gösterir. EAA 0,763 +/- 0,079 (p=.0009) bulunluştur ve bu 0,5 olan random tahmin şansı değerinden anlamlı olarak büyüktür. Bu çalışmanın örnek genişliği ve ROC analizine göre EAA, önceki IVF merkezlerinin tanısal raporlarına göre düşüş göstermektedir (33,34). Tablo 3 Gen ekspresyonunun klinik korelasyonu Hastaların klinik karakteristikleri, 12 gen ekspresyon tahmin değerleri korele edildi. Artmış yanlış pozitif hata oranlarını yönetebilmek için α=.01 kullanıldı. Hiçbir tahmin değeri ile korele olmayan sürekli değişkenler MII oosit sayısı ve fertlizasyon oranını (2PN/MII) içermekteydi. MII oosit sayısı ve fertilizasyon oranı gebelik sonuçlarına göre değişiklik göstermesine rağmen hiçbir değişken ekspresyonu ile korele değildi. Yani P ve N grupları arasında farklı MII oosit sayısı ve farklı fertilizasyon oranları olmasına rağmen bu durum gebeliğin başarısı ile ilşkisiz bulunmuştur. Sadece 2 değişkenin, gonadotropin ve ET katateri, gen ekspresyonunu anlamlı olarak değiştirmediği bulundu (Ek tablo 5). Gonadotropin ile ilişkili olarak sadece JFG, p FSH/hMG rejimi kullanmaktaydı (n=45); PFC, rfsh kullanmaktaydı (n=16). Yani bölge ile gonadotropin arasında kafa karıştırıcı bir fark bulunmaktaydı ve bu sonuçlar ile ilişkili sonuçlar da dikkatle yorumlanmalıdır. Benzer şekilde ET katateri ile ilişkili sonuçlar da dikkatle yorumlanmalıdır. Çünkü farklı bölgelerde farklı katater kullanımı sonucu da kafa karıştırıcı sonuçlar bulundu. Wallace katateri ile alınan örnek sayısı çok azdı (n=5). Son olarak klinikler ile ilişkili olarak örneklerin çoğu CLC den toplandı. Burada örnekler daha erken alındı ve JFG ye göre daha uzun süre saklandı. TARTIŞMA IVF sırasında canlı oositleri ve embriyoları seçebilme yeteneğinin medikal, sosyal ve ekonomik yararları olacaktır. KH kullanılarak yapılacak tanısal bir analiz, morfoloji ile birlikte bu amaca hizmet edecektir. Kritik soru, gelişmekte olan bir test hasta ve kliniklere bağlı değişkenlerin üstesinden gelebilecek kadar güçlü olacak mıdır? Bu rapor, ilk kez, farklı bölgelerden ve farklı klinik uygulamalardan elde edilen 12 genlik yeni bir grubu tanımlamıştır.

7 Bizim amacımız KH de eksprese olan genlere dayanarak viabl oosit seçiminde non-invazif destek yöntem bulmaktır. Bu çalışmada gebelik tahmini için bulunan genler önceki bulunan genler ile uyuşmamaktadır ancak bu şaşırtıcı değildir. Bu durum teknik uygulamalardaki farklılıklara bağlı olabilir. Tahmin grubundaki genler glukoz metabolizması, transkripsiyonel regülasyon, gonadotropin regülasyonu ve apaptozis ile ilişkilidirler. Tüm bunlar KOK için önemli genlerdir. Bazı gen ve gen ailelerinin bilinen fonksiyonları olsa da bu genlerin gebelik tahmininde rol alıyor olmaları imkansız değildir. Örneğin FGF gen ailesi, hücre yaşamı regülasyonunda önemli rol oynar ve FGF-12, bizim P grubunda N ile karşılaştırıldığında up regüle bulunmuştur. Glukoliz yolağında matabolize olan glukoz KOK için kritik bir metabolitti (4). Prüvat ve laktat gibi glukoz KH için önemli besin kaynağıdır. Glukozun bu ara ürünlere dönüşmesi daha da önemlidir. Granuloza hücreleri gelişmekte olan oositi desteklemede kritik rol alır. İlk birkaç hücre bölünmesi için gereken enerji için maternal destek sağlar. SLC2A kolaylaştırılmış taşıyıcı ailesinin bir üyesi olan SCL2A9 (GLUT9) glukoz homeostazında önemli rol oynar (36). SCL2A9 özellike ürik asit ve glukoz gibi heksoz şekerleri taşır (37). İnek modelinde matür KOK ların immatürlere göre daha fazla glukoz ve bunun metabolit ürünlerini kullandığı gösterilmiştir. Bu durum göz önünde bulundururlduğunda, SCL2A9 un artmış ekspresyonu viabl oositlerin KH lerinde daha dinamik bir glukoz taşınmasını ve böylelikle daha fonksiyonel bir KOK olduğunu yansıtıyor olabilir. NR2F6 da P örneklerinde up regüle bulunmuştur. Bu gen artık nükleer reseptördür, nükleer reseptör süperailesinin bir subgrubudur. KH lerindeki esas fonksiyonu bilinmese de, reprodüktif proçeste bir çok rol oynar (39). LH reseptör (LHr) transkripsiyonunu inhibe ettiği gösterilmiştir (40). KH yüzeyinde LHr formasyonu ovulasyonu indükleyen LH surge ü öncesi foliküler maturasyonda anahtar rol alır. LHr nin aşırı ekspresyonu ovulatuar proçeste ters etki yapar. Polikistik overi olan kadınların overlerinde bu reseptör yüksek bulunmuştur (41). N grubunda NR2F6 ekspresyonu az bulunmuştur. Folikülün suboptimal matürasyonu ile ilişkili olabilir. P grubunda N ye göre up regüle olan diğer genler ; ARI D 1 B, FAM36 A,GPR 137 B VE ZNF 132 dir.ari D 1 B, SWI/ SNF kromatin yeniden düzenlenme komplexinin bir parçasıdır ve hücre siklusu kontrolunde önemli rolo oynar. Kromatin yeniden düzenlenme maturasyonunu da içeren foliküler hücreler ile oosit arasında gap-junctionlar ile sağlanan iletişiminin önemi çalışmalarda gösterilmiştir.(42).p grubunda artmış ARID 1 B, gap-junction iletişimini kolaylaştıracak ve oosit iletişimini artıracaktır.fam 36 A nın fonksiyonu tam anlaşılmamıştır.mitokondride ve iç membranda bulunmaktadır. GPR 137 B de yeterince karakterize edilememiştir, ancak bir iç membran proteini olan protein ile birleşmiş reseptör ( GPCR) genini kodlar.foliküler mikroçevrede GPR 137 B sinayal mekanizmasını sağlar. ZNF 132 de hala karekterize edilememiş genlerdendir. Çinko parmak protein ailesinin üyesidir. Transkrpsiyon faktörlerinin DNA bağlayan alt grubuna direkt etki eder. P grubunda N ile karşılaştırıldığında 5 gen down regüledir. DNAJC15, RHBDL 2, MTUS 1, NVP 133 ve ZNF 93. Bu genlerin spesifik işelevi ile ilgili çok az şey bilinmektedir.. DNAJC15 mitondride membranlarda lokalizedir ve ısı şok bağlayıcı yapılarla ilişkili olduğu düşünülmektedir. RHBDL 2 intermembran proteazıdır. Yeni çalışmalar intermembran proteazların gelişim ve metobolizma gibi hücre proçeslerini düzenleyici rolu olduğu gösterilmiştir.(43). MTUS 1 in önceden overlerde diğer dokularda daha fazla salgılandığı söylenmiştir (44) ancak overdeki temel görevi bilinmemektedir. NVP 133, nükleostoplazmik taşıyıcı aktivitede rol alır ( glukoz transportu gibi). Son olarak ZNF

8 93, bir diğer çinko parmak genidir.esas görevi hala bilinmesede diğer çinko parmak proteinleri gibi transkripsiyon faktörlerinin DNA bağlayıcı kompenentinde direkt rol aldığı düşünülmektedir. Gebe olan ve olamyan hastalar arasında M II oosit sayısı ve fertilizasyon oranları arasında anlamlı fark olsada, gen expresyon analizinin klinik korelasyonu, bu farkların gen expresyon değerleri ile korele olmadığını göstermiştir. Dolayısı ile bizim prediktif gen grubunun gücü ile ilişkisi yoktur. Gonadotropin ve ET katater seçiminin gen ekspresyonuna etkisi tanımlanmıştır. Klinik merkez ile ilişkili olarak, CLC ile JFG arasında farklar saptanmıştır. Örneklerin çoğu CLC den toplanmıştır. Daha erken toplandığından daha uzun süre saklanmıştır. Bu durum eş değişkenler arasındaki farkı açıklamaktadır. SONUÇ Burada gebelik tahmininde rolü olan KH de eksprese olan 12 yeni gen grubu sunmaktayız. Bu veriler, farklı klinikler, farklı stimülasyon protokollerinden elde edilmiştir ve %78 doğruluğa sahiptir. ROC analizi ile, bu testin prediktif gücü belirlenmiştir, EAA 0,763+/-0,079 olup random tahmin şansı olan 0,5 den anlamlı olarak yüksektir (p=.0009). başarılı bir tanı testi olması umulmaktadır. Heterojen hasta profili ve farklı tedavi protokollerine rağmen umut vericidir. Bir sonraki basamak, bu gen analizlerini randomize kontrollü klinik çalışmalar ile prospektif olarak bir çok merkezde, en yüksek gebelik potansiyeli olan embriyoyu transfer etmek için gereken oositi seçmede tahmin değerini konfirme etmektir. KAYNAKLAR 1. Fauser BC, Devroey P, Macklon NS. Multiple birth resulting from ovarian stimulation for subfertility treatment. Lancet 2005;365: Huang Z, Wells D. The human oocyte and cumulus cells relationship: new insights from the cumulus cell transcriptome. Mol Hum Reprod 2010;16: Nel-Themaat L, Nagy ZP. A review of the promises and pitfalls of oocyte and embryo metabolomics. Placenta 2011;32S3:S Leese HJ, Baumann CG, Brison DR, McEvoy TG, Sturmey RG. Metabolism of the viable mammalian embryo: quietness revisited. Mol Hum Reprod 2008; 14: Sher G, Keskintepe L, Nouriani M, Roussev R, Batzofin J. Expression of shlag in supernatants of individually cultured 46-h embryos: a potentially valuable indicator of embryo competency and IVF outcome. Reprod Biomed Online 2004;9: Fragouli E, Bianchi V, Patrizio P, Obradors A, Huang Z, Borini A, et al. Transcriptomic profiling of human oocytes: association of meiotic aneuploidy and altered oocyte gene expression. Mol Hum Reprod 2010;16: Buccione R, Schroeder AC, Eppig JJ. Interactions between somatic cells and germ cells throughout mammalian oogenesis. Biol Reprod 1990;43: Matzuk MM, Burns KH, Viveiros MM, Eppig JJ. Intercellular communication in the mammalian ovary: oocytes carry the conversation. Science 2002;296: Katakowski M, Buller B, Wang X, Rogers T, Chopp M. Functional microrna is transferred between glioma cells. Cancer Res 2010;70:

9 10. McKenzie LJ, Pangas SA, Carson SA, Kovanci E, Cisneros P, Buster JE, et al. Human cumulus granulosa cell gene expression: a predictor of fertilization and embryo selection in women undergoing IVF. Hum Reprod 2004;19: Zhang X, Jafari N, Barnes RB, Confino E, Milad M, Kazer RR. Studies of gene expression in human cumulus cells indicate pentraxin 3 as a possible marker for oocyte quality. Fertil Steril 2005;83(Suppl 1): Hasegawa J, Yanaihara A, Iwasaki S, Mitsukawa K, Negishi M, Okai T. Reduction of connexin 43 in human cumulus cells yields good embryo competence during ICSI. J Assist Reprod Genet 2007;24: Gasca S, Pellestor F, Assou S, Loup V, Anahory T, Dechaud H, et al. Identifying new human oocyte marker genes: a microarray approach. Reprod Biomed Online 2007;14: Feuerstein P, Cadoret V, Dalbies-Tran R, Guerif F, Bidault R, Royere D. Gene expression in human cumulus cells: one approach to oocyte competence. Hum Reprod 2007;22: Cillo F, Brevini TAL, Antonini S, Paffoni A, Ragni G, Gandolfi F. Association between human oocyte developmental competence and expression levels of some cumulus genes. Reproduction 2007;134: van Montfoort APA, Geraedts JPM, Dumoulin JCM, Stassen APM, Evers JLH, Ayoubi TAY. Differential gene expression in cumulus cells as a prognostic indicator of embryo viability: a microarray analysis. Mol Hum Reprod 2008;14: Anderson RA, Sciorio R, Kinnell H, Bayne RAL, Thong KJ, de Sousa PA, et al. Cumulus gene expression as a predictor of human oocyte fertilisation, embryo development and competence to establish a pregnancy. Reproduction 2009;138: Adriaenssens T, Wathlet S, Segers I, Verheyen G, de Vos A, van der Elst J, et al. Cumulus cell gene expression is associated with oocyte developmental quality and influenced by patient and treatment characteristics. Hum Reprod 2010;25: Gebhardt KM, Feil DK, Dunning KR, Lane M, Russell DL. Human cumulus cell gene expression as a biomarker of pregnancy outcome after single embryo transfer. Fertil Steril 2011;96:47 52.e Assidi M, Montag M, Van der Ven K, Sirard MA. Biomarkers of human oocyte developmental competence expressed in cumulus cells before ICSI: a preliminary study. J Assist Reprod Genet 2011;28: Assou S, Haouzi D, Mahmoud K, Aouacheria A, Guillemin Y, Pantesco V, et al. A noninvasive test for assessing embryo potential by gene expression profiles of human cumulus cells: a proof of concept study. Mol Hum Reprod 2008;14: Hamel M, Dufort I, Robert C, Gravel C, Leveille MC, Leader A, et al. Identification of differentially expressed markers in human follicular cells associated with competent oocytes. Hum Reprod 2008;23: Hamel M, Dufort I, Robert C, Leveille M-C, Leader A, Sirard M-A. Genomic assessment of follicular marker genes as pregnancy predictors for human IVF. Mol Hum Reprod 2010;16: Wathlet S, Adriaenssens T, Segers I, Verheyen G, Janssens R, Coucke W, et al. New candidate genes to predict pregnancy outcome in single embryo transfer cycles when using cumulus cell gene expression. Fertil Steril 2012;

10 98:432 9.e Wathlet S, Adriaenssens T, Segers I, Verheyen G, van de Velde H, Coucke W, et al. Cumulus cell gene expression predicts better cleavage-stage embryo or blastocyst development and pregnancy for ICSI patients. Hum Reprod 2011; 26: Kocabas AM, Crosby J, Ross PJ, Otu HH, Beyhan Z, Can H, et al. The transcriptome of human oocytes. Proc Natl Acad Sci U S A 2006;103: Golub TR, Slonim DK, Tamayo P, Huard C, Gaasenbeek M, Mesirov JP, et al. Molecular classification of cancer: class discovery and class prediction by gene expression monitoring. Science 1999;286: Zar JH. Biostatistical analysis. 5th ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice- Hall; Nevins JR, Potti A. Mining gene expression profiles: expression signatures as cancer phenotypes. Nat Rev Genet 2007;8: Radmacher MD, McShane LM, Simon R. A paradigm for class prediction using gene expression profiles. J Comput Biol 2002;9: Zhou KH, O'Malley AJ, Mauri L. Receiver-operating characteristic analysis for evaluating diagnostic tests andpredictivemodels.circulation 2007;115: Linden A. Measuring diagnostic and predictive accuracy in disease management: an introduction to receiver operating characteristic (ROC) analysis. J Eval Clin Pract 2006;12: Esterhuizen AD, Franken DR, Lourens JGH, Prinsloo E, van Rooyen LH. Sperm chromatin packaging as an indicator of in-vitro fertilization rates. Hum Reprod 2000;15: F_abregues F, Balasch J, Creus M, Carmona F, Puerto B, Quinto L, et al. Ovarian Reserve test with human menopausal gonadotropin as a predictor of in vitro fertilization outcome. J Assist Reprod Genet 2000;17: Watson AJ. Oocyte cytoplasmic maturation: a key mediator of oocyte and embryo developmental competence. J Anim Sci 2007;85:E Sutton-McDowall ML, Gilchrist RB, Thompson JG. The pivotal role of glucose metabolism in determining oocyte developmental competence. Reproduction 2010;139: Augustin R, Carayannopoulos MO, Dowd LO, Phay JE, Moley JF, Moley KH. Identification and characterization of human glucose transporter like protein-9 (GLUT9): alternative splicing alters trafficking. J Biol Chem 2004; 279: Sutton ML, Cetica PD, Beconi MT, Kind KL, Gilchrist RB, Thompson JG. Influence of oocyte-secreted factors and culture duration on the metabolic activity of bovine cumulus cell complexes. Reproduction 2003;126: Bertolin K, Bellefleur A-M, Zhang C, Murphy BD. Orphan nuclear receptor regulation of reproduction. Anim Reprod 2010;7: Zhang Y, Dufau ML. Nuclear orphan receptors regulate transcription of the gene for the human luteinizing hormone receptor. J Biol Chem 2000;275: Jakimiuk AJ, Weitsman SR, Navab A, Magoffin DA. Luteinizing hormone receptor, steroidogenesis acute regulatory protein, and steroidogenic enzyme messenger ribonucleic acids are overexpressed in thecal and granulosa cells from polycystic ovaries. J Clin Endocrinol Metab 2001;86: Luciano AM, Franciosi F, Modina SC, Lodde V. Gap junction mediated communications

11 regulate chromatin remodeling during bovine oocyte growth and differentiation through camp-dependent mechanism(s). Biol Reprod 2011;85: Erez E, Fass D, Bibi E. How intramembrane proteases bury hydrolytic reactions in the membrane. Nature 2009;459: Nagase T, Ishikawa K-i, Kikuno R, Hirosawa M, Nomura N, Ohara O. Prediction of the coding sequences of unidentified human genes. XV. The complete sequences of 100 new cdna clones from brain which code for large proteins in vitro. DNA Res 1999;6: EK ŞEKİLLER VE TABLOLAR EK ŞEKİL 1

12 EK TABLO 1 EK TABLO 2 EK TABLO 3

13 EK TABLO 4 EK TABLO 5

Prof Dr Bülent GÜLEKLİ Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Reprodüktif Endokrinoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi

Prof Dr Bülent GÜLEKLİ Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Reprodüktif Endokrinoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Üreme Tıbbı Derneği ve TJOD Ankara Şubesi Ortak Eğitim Toplantısı HER YÖNÜYLE PCOS 24 Şubat 2013 Prof Dr Bülent GÜLEKLİ Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Reprodüktif

Detaylı

Prof.Dr.Sezai ŞAHMAY İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Reprodüktif Endokrinoloji Bilim

Prof.Dr.Sezai ŞAHMAY İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Reprodüktif Endokrinoloji Bilim Prof.Dr.Sezai ŞAHMAY İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Reprodüktif Endokrinoloji Bilim Dalı Başkanı www.jinekolojik.org www.sahmay.com SŞ Gebeliği

Detaylı

Anti-Müllerian Hormon (AMH) ölçümünün klinik uygulamaları

Anti-Müllerian Hormon (AMH) ölçümünün klinik uygulamaları Anti-Müllerian Hormon (AMH) ölçümünün klinik uygulamaları Prof.Dr.Sezai Şahmay İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Bilim Dalı AMH, transforming

Detaylı

İNFERTİL HASTANIN HORMON DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILMALIDIR? DOÇ. DR. ERCAN BAŞTU

İNFERTİL HASTANIN HORMON DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILMALIDIR? DOÇ. DR. ERCAN BAŞTU İNFERTİL HASTANIN HORMON DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILMALIDIR? DOÇ. DR. ERCAN BAŞTU İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Reprodük>f Endokrinoloji ve İnfer>lite

Detaylı

Dr. Özlem Dural. İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Dr. Özlem Dural. İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Dr. Özlem Dural İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Yardımcı üreme teknikleri sikluslarında luteal faz yetersizdir 1. OPU sırasında granüloza hücrelerinin hasarlanması 2. Hipotalamo-hipofizer

Detaylı

ÖZET CEVAP: Oosit retrivalin hemen ardından intrauterin hcg uygulaması implantasyon oranlarını, kimyasal ve klinik gebelik oranlarını artırmaktadır.

ÖZET CEVAP: Oosit retrivalin hemen ardından intrauterin hcg uygulaması implantasyon oranlarını, kimyasal ve klinik gebelik oranlarını artırmaktadır. Intrauterine administration of hcg immediately after oocyte retrieval and the outcome of ICSI: a randomized controlled trial Oosit Retrivalden hemen sonra intrauterin hcg uygulamasının ICSI sonuçları üzerine

Detaylı

Üreme Endokrinolojisi Tartışmalı Konular Sempozyumu. Klinik Başarıyı Artırmak Laboratuvar ve Embriyolog Gözüyle

Üreme Endokrinolojisi Tartışmalı Konular Sempozyumu. Klinik Başarıyı Artırmak Laboratuvar ve Embriyolog Gözüyle Üreme Endokrinolojisi Tartışmalı Konular Sempozyumu 10-11 Haziran 2017 Ufuk Üniversitesi Klinik Başarıyı Artırmak Laboratuvar ve Embriyolog Gözüyle Doç. Dr. Sinan Özkavukcu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

Çeviri: Dr Kemal Atasayan (Marmara Universitesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D.)

Çeviri: Dr Kemal Atasayan (Marmara Universitesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D.) Başlık: Kontrollü ovaryan hiperstimulasyon sırasındaki serum estradiol seviyeleri in vitro fertilizasyonun gebelik sonuçlarını konsantrasyon bağımlı şekilde etkiler Orijinal Başlık: Serum estradiol levels

Detaylı

İVF de Tüm Embriyoları Dondurma Stratejisi (Freeze-All)

İVF de Tüm Embriyoları Dondurma Stratejisi (Freeze-All) İVF de Tüm Embriyoları Dondurma Stratejisi (Freeze-All) Semih Kaleli İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Üreme Endokrinolojisi Bilim Dalı ve Cerrahpaşa ÜYTEM

Detaylı

Meme Kanserinde Fertilite Koruyucu Yaklaşımlar. Murat Sönmezer Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD

Meme Kanserinde Fertilite Koruyucu Yaklaşımlar. Murat Sönmezer Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Meme Kanserinde Fertilite Koruyucu Yaklaşımlar Murat Sönmezer Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Meme Kanseri Kadınlarda en yaygın kanser (tüm kanserlerin 1/3 ü) Yaşam boyu

Detaylı

İN-VİTRO FERTİLİZASYON (IVF) VE EMBRİYO TRANSFERİ (ET)

İN-VİTRO FERTİLİZASYON (IVF) VE EMBRİYO TRANSFERİ (ET) İN-VİTRO FERTİLİZASYON (IVF) VE EMBRİYO TRANSFERİ (ET) Yardımcı üreme tekniklerinin (YÜT) (Assisted Reproduction Techniques, ART) temel amacı, infertil çiftin sağlıklı bir bebek sahibi olmasıdır. IVF-ET

Detaylı

MEME KANSERİ KÖK HÜCRELERİNİN GEN EKSPRESYON PROFİLİ

MEME KANSERİ KÖK HÜCRELERİNİN GEN EKSPRESYON PROFİLİ MEME KANSERİ KÖK HÜCRELERİNİN GEN EKSPRESYON PROFİLİ Sait Murat Doğan, A. Pınar Erçetin, Zekiye Altun, Duygu Dursun, Safiye Aktaş Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, İzmir Slayt 1 / 14 Meme Kanseri

Detaylı

Op. Dr. Funda Akpınar Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma

Op. Dr. Funda Akpınar Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Op. Dr. Funda Akpınar Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Letrozol kullanımını takip eden donma- çözme tek embryo transfer sikluslarında gebelik ve neonatal sonuçlar Orijinal

Detaylı

İLK TRİMESTERDE PROGESTERON. Dr. Tuncay Nas Gazi Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim

İLK TRİMESTERDE PROGESTERON. Dr. Tuncay Nas Gazi Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim İLK TRİMESTERDE PROGESTERON Dr. Tuncay Nas Gazi Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Progesteron Gebeliğin oluşumu ve devamında çok önemli bir hormondur Progestinler Progesteron (Progestan

Detaylı

Anti-Müllerian Hormon (AMH) ölçümünün klinik uygulamaları

Anti-Müllerian Hormon (AMH) ölçümünün klinik uygulamaları Anti-Müllerian Hormon (AMH) ölçümünün klinik uygulamaları Prof.Dr.Sezai Şahmay İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Bilim Dalı AMH, transforming

Detaylı

IUI endikasyonlarında IVF yapalım mı? Prof.Dr.M.Bülent Tıraş

IUI endikasyonlarında IVF yapalım mı? Prof.Dr.M.Bülent Tıraş IUI endikasyonlarında IVF yapalım mı? Prof.Dr.M.Bülent Tıraş Acıbadem Maslak Hastanesi Tüp Bebek Acıbadem Sağlık Grubu Tüp Bebek Koordinatörü IUI endikasyonları Ejekulatuar disfonksiyon, seksüel disfonksiyon,

Detaylı

Makalenin Orjinal Adı: Elective Single Embryo Transfer in Women Aged 40-44 years

Makalenin Orjinal Adı: Elective Single Embryo Transfer in Women Aged 40-44 years Makalenin Orjinal Adı: Elective Single Embryo Transfer in Women Aged 40-44 years Yazarlar: M. Niinima ki 1, A.-M. Suikkari 2, S. Ma kinen 2, V. So derstro m-anttila 2, and H. Martikainen 1 1 Department

Detaylı

Polikistik Over Sendromu ve Anti-Müllerien Hormon (PCOS ve AMH)

Polikistik Over Sendromu ve Anti-Müllerien Hormon (PCOS ve AMH) Polikistik Over Sendromu ve Anti-Müllerien Hormon (PCOS ve AMH) Doç. Dr. Cavidan Gülerman Her yönüyle PCOS Sempozyumu 31 Mart 2013 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi - İzmir AMH TGF-b ailesinden bir glikoproteindir.

Detaylı

SPERM KAYNAĞININ IVF/ICSI BAŞARISINA ETKİSİ VE TESE İÇİN YENİ ENDİKASYONLAR

SPERM KAYNAĞININ IVF/ICSI BAŞARISINA ETKİSİ VE TESE İÇİN YENİ ENDİKASYONLAR SPERM KAYNAĞININ IVF/ICSI BAŞARISINA ETKİSİ VE TESE İÇİN YENİ ENDİKASYONLAR Prof. Dr. Ateş Kadıoğlu İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Androloji Bilim Dalı Sperm Kaynakları

Detaylı

YARDIMCI ÜREME TEKNİKLERİ UYGULAMALARI VE PERİNATAL/NEONATAL ETKİLER

YARDIMCI ÜREME TEKNİKLERİ UYGULAMALARI VE PERİNATAL/NEONATAL ETKİLER YARDIMCI ÜREME TEKNİKLERİ UYGULAMALARI VE PERİNATAL/NEONATAL ETKİLER Nilüfer Güzoğlu, H. Gözde Kanmaz, Dilek Dilli, Nurdan Uras, Ömer Erdeve, Uğur Dilmen İlk tüp bebeğin 1978 de doğumundan bu yana IVF

Detaylı

Adolesanlarda Polikistik Over Sendromu tanısında Anti Müllerien Hormon (AMH) ve İnsülin Like Peptit -3 (INSL3) ün tanısal değeri

Adolesanlarda Polikistik Over Sendromu tanısında Anti Müllerien Hormon (AMH) ve İnsülin Like Peptit -3 (INSL3) ün tanısal değeri Adolesanlarda Polikistik Over Sendromu tanısında Anti Müllerien Hormon (AMH) ve İnsülin Like Peptit -3 (INSL3) ün tanısal değeri Ayça Kömürlüoğlu 1, E. Nazlı Gönç 2, Z. Alev Özön 2, Nurgün Kandemir 2,

Detaylı

IVM NİN POTANSİYEL UYGULAMALARI

IVM NİN POTANSİYEL UYGULAMALARI Makalenin Orjinal Adı: In vitro maturation: a committee opinion Yazarlar/Enstitü: The Practice Committees of the American Society for Reproductive Medicine and the Society for Assisted Reproductive Technology,

Detaylı

Antimüllerian Hormon ve İntrauterin İnseminasyon Sikluslarında Ovarian Yanıt: Prospektif Çalışma

Antimüllerian Hormon ve İntrauterin İnseminasyon Sikluslarında Ovarian Yanıt: Prospektif Çalışma Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 2014;15(2):85-91 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / RESEARCH STUDY Antimüllerian Hormon ve İntrauterin İnseminasyon Sikluslarında Ovarian Yanıt: Prospektif Çalışma Anti-Müllerian

Detaylı

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği En İyi Genç Araştırıcı Ödülü-2011

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği En İyi Genç Araştırıcı Ödülü-2011 Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği En İyi Genç Araştırıcı Ödülü-2011 Dr. Serhat IŞIK 13.10.2011 TİROİD PARATİROİD TİROİD PARATİROİD TİROİD PARATİROİD TİROİD PARATİROİD TİROİD PARATİROİD TİROİD

Detaylı

MESANE TÜMÖRLERİNİN DOĞAL SEYRİ

MESANE TÜMÖRLERİNİN DOĞAL SEYRİ MESANE TÜMÖRLERİNİN DOĞAL SEYRİ ve MOLEKÜLER PROGNOSTİK FAKTÖRLER Prof. Dr. Levent Türkeri Üroloji Anabilim Dalı Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mesane Tümörü (Transizyonel Hücreli Karsinom) Yüzeyel

Detaylı

AMH; Over Rezerv Testleri İçinde Yeri Farklı mı?

AMH; Over Rezerv Testleri İçinde Yeri Farklı mı? AMH; Over Rezerv Testleri İçinde Yeri Farklı mı? Prof.Dr. Rifat H. GÜRSOY Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D Üreme Endokrinolojisi ve İnferKlite Bilim Dalı Prof.Dr.Sezai ŞAHMAY

Detaylı

DERLEME Anti Müllerian Hormon Düzeylerinin Ýnvitro Fertilizasyonda Kullanýmý Namýk Kemal Duru 1, Seyit Temel Ceyhan 1, Ýbrahim Alanbay, 1 Murat Muhcu 2, Uður Keskin 1, Ýskender Baþer 1 1 Gülhane Askeri

Detaylı

Prof.Dr. S. Temel CEYHAN. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi

Prof.Dr. S. Temel CEYHAN. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Prof.Dr. S. Temel CEYHAN Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Başarı için yol haritası Hastanın özellikleri Endometrium ve uterus Bireyselleştirilmiş protokoller Laboratuvar şartları,

Detaylı

ENDOMETRİOZİS- KOH-IUI UYGULAMALARI. Yrd.Doç.Dr. Cemil Kaya Ufuk Üniversitesi,Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD

ENDOMETRİOZİS- KOH-IUI UYGULAMALARI. Yrd.Doç.Dr. Cemil Kaya Ufuk Üniversitesi,Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD ENDOMETRİOZİS- KOH-IUI UYGULAMALARI Yrd.Doç.Dr. Cemil Kaya Ufuk Üniversitesi,Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD D Hooghe et al., 2003 Siklik fekundite oranı Endometriozis; %2-10 Fertil populasyonda;

Detaylı

Normal over rezervine sahip infertil hastalarda IVF-ICSI-ET sikluslarında GnRH agonist uzun protokol ile GnRH antagonist protokolün karşılaştırılması

Normal over rezervine sahip infertil hastalarda IVF-ICSI-ET sikluslarında GnRH agonist uzun protokol ile GnRH antagonist protokolün karşılaştırılması Cukurova Medical Journal Cukurova Med J 2017;42(1):27-33 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ DOI: 10.17826/cutf.280060 ARAŞTIRMA/RESEARCH Normal over rezervine sahip infertil hastalarda IVF-ICSI-ET

Detaylı

Kötü over yanıtlı olgularda tedavi seçenekleri

Kötü over yanıtlı olgularda tedavi seçenekleri Kötü over yanıtlı olgularda tedavi seçenekleri Doç. Dr. Ahmet Zeki IŞIK İRENBE KADO DAL ve ÜYTE MERKEZİ-ALSANCAK TJOD-İZMİR 2013 Kötü Over Yanıtı Tanım Tanım üzerinde tam bir konsensus yok. hcg uygulama

Detaylı

Progesteronun Preterm Doğumları ve Düşüğü Önlemede Yeri Var mıdır? Prof. Dr. Feride Söylemez A.Ü.T.F Kadın Hastalıkları ve Doğum AD

Progesteronun Preterm Doğumları ve Düşüğü Önlemede Yeri Var mıdır? Prof. Dr. Feride Söylemez A.Ü.T.F Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Progesteronun Preterm Doğumları ve Düşüğü Önlemede Yeri Var mıdır? Prof. Dr. Feride Söylemez A.Ü.T.F Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Erken doğum: İlk bir yılda görülen infant ölümlerinin %35 inin nedeni

Detaylı

GONADOTROPİNLERLE OVULASYON İNDÜKSİYONU: KRİTİK NOKTALAR

GONADOTROPİNLERLE OVULASYON İNDÜKSİYONU: KRİTİK NOKTALAR GONADOTROPİNLERLE OVULASYON İNDÜKSİYONU: KRİTİK NOKTALAR III. ÜREME TIBBI ve CERRAHİSİ DERNEĞİ İnfertilite Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar Dr.Gamze S. ÇAĞLAR Ufuk Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum

Detaylı

Abdominal Myomektomi Fertiliteyi Arttırıyor

Abdominal Myomektomi Fertiliteyi Arttırıyor Abdominal Myomektomi Fertiliteyi Arttırıyor Amaç: Bu çalışmanın amacı, abdominal myomektomi sonrası fertiliteyi değerlendirmek ve uterin fibroid lerin sayı, büyüklük ve lokalizasyonunun cerrahi sonrası

Detaylı

ARAŞTIRMA YAZISI / RESEARCH ARTICLE

ARAŞTIRMA YAZISI / RESEARCH ARTICLE Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 16:249-254/Ekim/2015 ARAŞTIRMA YAZISI / RESEARCH ARTICLE Long Luteal Agonist Tedavi Protokolü Uygulanan IVF Sikluslarında, Hipofizer Baskılanma Sonucu Bakılan

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Eğitim Yılı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Eğitim Yılı Dönem I. 2. Ders Kurulu II. HÜCRE BİLİMLERİ-I Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Prof. Dr. Alirıza ERDOĞAN Yrd. Doç. Ders Kurulu

Detaylı

İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi

İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi Y R D. D O Ç. D R. M İ N E İ S L İ M Y E TA Ş K I N B A L I K E S İ R Ü N İ V E R S İ T E S I TIP FA K Ü LT E S İ K A D I N H A S TA L I K L A R I V E D

Detaylı

BİYOTEKNOLOJİ NEDİR? Canlılar aracılığı ile ürün ve hizmet üretmektir

BİYOTEKNOLOJİ NEDİR? Canlılar aracılığı ile ürün ve hizmet üretmektir BİYOTEKNOLOJİ NEDİR? Canlılar aracılığı ile ürün ve hizmet üretmektir Reprodüktif Biyoteknolojinin Amacı Canlılarda in vivo ve in vitro koşullarda gen kaynaklarının uzun süreli korunması ve daha fazla

Detaylı

Fertil Steril 2016;105:637 44. 2016 by American Society for Reproductive Medicine

Fertil Steril 2016;105:637 44. 2016 by American Society for Reproductive Medicine BAŞLIK: SPERM DNA FRAGMANTASYONU VE MİTOKONDRİYAL MEMBRAN POTANSİYELİ KOMBİNASYONU STANDART SPERM PARAMETRELERİNE GÖRE DOĞAL KONSEPSİYONU ÖNGÖRMEDE DAHA ÜSTÜNDÜR ORİJİNAL BAŞLIK: SPERM DNA FRAGMENTATION

Detaylı

Polikistik Over Sendromu (PKOS) ve Anti-Müllerian Hormon (AMH)

Polikistik Over Sendromu (PKOS) ve Anti-Müllerian Hormon (AMH) Polikistik Over Sendromu (PKOS) ve Anti-Müllerian Hormon (AMH) Prof.Dr.Sezai Şahmay İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Bilim Dalı Polikistik

Detaylı

İntrauterine İnseminasyonda prognostik faktörler. Dr. Mehmet Erdem Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.B.D.

İntrauterine İnseminasyonda prognostik faktörler. Dr. Mehmet Erdem Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.B.D. İntrauterine İnseminasyonda prognostik faktörler Dr. Mehmet Erdem Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.B.D. IUI da prognostik faktörler İntrauterine inseminasyon: Sperm hazırlama

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜFREDATI

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜFREDATI I. YARIYILI T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜFREDATI B 601 Temel Biyokimya I Zorunlu 3 0 3 4 B

Detaylı

Embriyo Kriyoprezervasyonu

Embriyo Kriyoprezervasyonu ÜREME TIBBI VE CERRAHİSİ DERNEĞİ İnfertilite Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar Toplantısı Ankara, 21.12.2014 Embriyo Kriyoprezervasyonu Dr. Sinan Özkavukcu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi ÜYTE Merkezi Laboratuvar

Detaylı

Cukurova Med J. For your questions please send message to

Cukurova Med J. For your questions please send message to Cukurova Med J Normal Over Rezervine Sahip Infertil Hastalarda IVF-ICSI-ET Sikluslarinda GnRH Agonist Uzun Protokol Ile GnRH Antagonist Protokolun Karsilastirilmasi Journal Name : Cukurova Medical Journal

Detaylı

3D Ultrasonografi & İnfertilite. Dr. N. Nazlı YENİGÜL Esenler Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi

3D Ultrasonografi & İnfertilite. Dr. N. Nazlı YENİGÜL Esenler Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi 3D Ultrasonografi & İnfertilite Dr. N. Nazlı YENİGÜL Esenler Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi SUNUM PLANI 3D- USG nedir?? Tarihçe 3-D USG avantajları ve dezavantajları Infertil hastalarda değerlendirme

Detaylı

ANTİMÜLLERİAN HORMON (AMH)

ANTİMÜLLERİAN HORMON (AMH) ANTİMÜLLERİAN HORMON (AMH) Menopoz durumunun değerlendirilmesi İnfertilite açısından over rezervinin değerlendirilmesi Yardımcı üreme teknikleri / IVF uygulamalarında over cevabının değerlendirilmesi Prematür

Detaylı

Doç. Dr. Gamze Sinem Çağlar Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hast. ve Doğum AD.

Doç. Dr. Gamze Sinem Çağlar Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hast. ve Doğum AD. Doç. Dr. Gamze Sinem Çağlar Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hast. ve Doğum AD. Sunum planı: İnositolfosfoglikanlar PCOS-IR, myoinositol PCOS da metabolik/hormonal parametreler-myoinostol PCOS-OI

Detaylı

PREİMPLANTASYON GENETİK TANIDA KULLANILAN YÖNTEMLER ve ÖNEMİ

PREİMPLANTASYON GENETİK TANIDA KULLANILAN YÖNTEMLER ve ÖNEMİ PREİMPLANTASYON GENETİK TANIDA KULLANILAN YÖNTEMLER ve ÖNEMİ Yrd. Doç. Dr. Hakan GÜRKAN Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı PGT NEDİR? Gebelik öncesi genetik tanı (PGT) adı verilen

Detaylı

MEME KARSİNOMLARINDA GATA 3 EKSPRESYONU VE KLİNİKOPATOLOJİK PARAMETRELER İLE İLİŞKİSİ

MEME KARSİNOMLARINDA GATA 3 EKSPRESYONU VE KLİNİKOPATOLOJİK PARAMETRELER İLE İLİŞKİSİ MEME KARSİNOMLARINDA GATA 3 EKSPRESYONU VE KLİNİKOPATOLOJİK PARAMETRELER İLE İLİŞKİSİ Aslı ÇAKIR 1, Özgür EKİNCİ 2, İpek IŞIK GÖNÜL 2, Bülent ÇETİN 3, Mustafa BENEKLİ 3, Ömer ULUOĞLU 2 1 Çorlu Devlet Hastanesi

Detaylı

OLGULARLA KOH PROTOKOL SEÇİMİ. Prof.Dr.Ahmet Zeki IŞIK İzmir Üniversitesi ÜYTE Merkezi

OLGULARLA KOH PROTOKOL SEÇİMİ. Prof.Dr.Ahmet Zeki IŞIK İzmir Üniversitesi ÜYTE Merkezi OLGULARLA KOH PROTOKOL SEÇİMİ Prof.Dr.Ahmet Zeki IŞIK İzmir Üniversitesi ÜYTE Merkezi Ç.B. -1- YAŞ: 24 BMI: 18.5 3 YILLIK EVLİ 3 YILLIK PRİMER İNFERTİL MENS: DÜZENLİ EK SİSTEMİK HASTALIK YOK SİGARA: 3-4

Detaylı

LUTEAL FAZ DESTEĞİ. PROF.DR.HÜSEYİN GÖRKEMLİ Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD

LUTEAL FAZ DESTEĞİ. PROF.DR.HÜSEYİN GÖRKEMLİ Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD LUTEAL FAZ DESTEĞİ PROF.DR.HÜSEYİN GÖRKEMLİ Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD IVF TE LUTEAL FAZ DESTEĞİ İHTİYACI o Estradiolün suprafizyolojik düzeyde oluşu o LH nın

Detaylı

Polikistik over sendromu olan kadınlarda, cerrahi veya Yardımcı Üreme. Teknikleri ile kanıta dayalı infertilite tedavisi

Polikistik over sendromu olan kadınlarda, cerrahi veya Yardımcı Üreme. Teknikleri ile kanıta dayalı infertilite tedavisi Polikistik over sendromu olan kadınlarda, cerrahi veya Yardımcı Üreme Teknikleri ile kanıta dayalı infertilite tedavisi Polikistik over sendromu (PKOS), 1930 yılında wedge rezeksiyonun tariflenmesinden

Detaylı

Sperm DNA Yapısı Değerlendirilmesi. Prof. Dr. Esat Orhon

Sperm DNA Yapısı Değerlendirilmesi. Prof. Dr. Esat Orhon Sperm DNA Yapısı Değerlendirilmesi Prof. Dr. Esat Orhon DNA kırıklarının nedeni nedir? Unpaired Electrons Serbest radikal nedir? Çift oluşturamamış, tek kalmış elektron veya elektronlar içeren atomlar

Detaylı

ENDOMETRİAL KO-KÜLTÜRÜN BAŞARILI OLARAK ETKİLEDİĞİ HASTA TOPLULUĞU KİMLERDİR?

ENDOMETRİAL KO-KÜLTÜRÜN BAŞARILI OLARAK ETKİLEDİĞİ HASTA TOPLULUĞU KİMLERDİR? ENDOMETRİAL KO-KÜLTÜRÜN BAŞARILI OLARAK ETKİLEDİĞİ HASTA TOPLULUĞU KİMLERDİR? Bio. Semra Sertyel ALMAN HASTANESİ IVF LABORATUARLARI YÜT de başarıyı etkileyen faktörler Kadın yaşı Erkek Faktörü Uygun olmayan

Detaylı

DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016)

DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016) DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016) DERS SAATİ DERS ADI DERS KONUSU DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ 4. DK 1. Hafta 07 Aralık Pazartesi Mikrobiyoloji Mikrobiyolojinin tarihçesi ve mikroorganizmalara genel

Detaylı

AZALMI OVER REZERVL OLGULARDA OOS T KAL TES N ETK LEYEN FAKTÖRLER DR. GÜVENÇ KARLIKAYA

AZALMI OVER REZERVL OLGULARDA OOS T KAL TES N ETK LEYEN FAKTÖRLER DR. GÜVENÇ KARLIKAYA AZALMI OVER REZERVL OLGULARDA OOS T KAL TES N ETK LEYEN FAKTÖRLER DR. GÜVENÇ KARLIKAYA Age related follicle loss ACOG and ASRM. Age related fertility decline. Fertil Steril 2008 Tan mlama Over rezervi,

Detaylı

TAURİNİN İSKEMİ REPERFÜZYON HASARINDA MMP-2, MMP-9 VE İLİŞKİLİ SİNYAL İLETİ YOLAĞI ÜZERİNE ETKİLERİ

TAURİNİN İSKEMİ REPERFÜZYON HASARINDA MMP-2, MMP-9 VE İLİŞKİLİ SİNYAL İLETİ YOLAĞI ÜZERİNE ETKİLERİ TAURİNİN İSKEMİ REPERFÜZYON HASARINDA MMP-2, MMP-9 VE İLİŞKİLİ SİNYAL İLETİ YOLAĞI ÜZERİNE ETKİLERİ CEMRE URAL 1, ZAHİDE ÇAVDAR 1, ASLI ÇELİK 2, ŞEVKİ ARSLAN 3, GÜLSÜM TERZİOĞLU 3, SEDA ÖZBAL 5, BEKİR

Detaylı

SPERM PARAMETRELERİNİN ICSI BAŞARISINDAKİ ROLÜ THE ROLE OF SPERM PARAMETERS ON ICSI SUCCESS

SPERM PARAMETRELERİNİN ICSI BAŞARISINDAKİ ROLÜ THE ROLE OF SPERM PARAMETERS ON ICSI SUCCESS ANDROLOJİ/ANDROLOGY SPERM PARAMETRELERİNİN ICSI BAŞARISINDAKİ ROLÜ THE ROLE OF SPERM PARAMETERS ON ICSI SUCCESS Barış ALTAY*, Erdal APAYDIN*, Özgür ERDOĞAN*, Ege TAVMERGEN GÖKER**, Erol TAVMERGEN**, Bülent

Detaylı

İleri Anne Yaşı ve Gebelik Komplikasyonları İlişkisinin Araştırılması

İleri Anne Yaşı ve Gebelik Komplikasyonları İlişkisinin Araştırılması İleri Anne Yaşı ve Gebelik Komplikasyonları İlişkisinin Araştırılması Itır Aktürk, Sena Bahadıroğlu, S. Gayenur Büyükberber, Sümeyye Gürbüz Danışman: Prof. Dr. Filiz F. (Bilgin) Yanık ÖZET Bu çalışmada

Detaylı

ovaryen ÖZET GİRİŞ ovaryen

ovaryen ÖZET GİRİŞ ovaryen ÖZET Ovaryn stimülasyonda LH ın rolü henüz yeterince net değildir. Önceki çalışmalar düşük LH seviyesi olan kadınlarda önceden belirlenmiş stimülasyon gününde bakılan LH seviyesinin tüm folliküler fazı

Detaylı

Ektopik Gebelik. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012

Ektopik Gebelik. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Ektopik Gebelik Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Sunum Planı Tanım Epidemiyoloji Patofizyoloji Klinik Tanı Ayırıcı tanı Tedavi Tanım Fertilize ovumun endometriyal kavite dışında

Detaylı

Kırım Kongo Kanamalı Ateş hastalarında ağırlık ve ölüm riskinin tahmininde plazma cell-free DNA düzeyinin önemi

Kırım Kongo Kanamalı Ateş hastalarında ağırlık ve ölüm riskinin tahmininde plazma cell-free DNA düzeyinin önemi Kırım Kongo Kanamalı Ateş hastalarında ağırlık ve ölüm riskinin tahmininde plazma cell-free DNA düzeyinin önemi Bakır M¹, Engin A¹, Kuşkucu MA², Bakır S³, Gündağ Ö¹, Midilli K² Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

Erkek infertilitesinde tedavi prensipleri. Doç.Dr.Cem ÇELİK Bahçeci Sağlık Grubu

Erkek infertilitesinde tedavi prensipleri. Doç.Dr.Cem ÇELİK Bahçeci Sağlık Grubu Erkek infertilitesinde tedavi prensipleri Doç.Dr.Cem ÇELİK Bahçeci Sağlık Grubu ÜCD Ege Şubesi - Ege Üroloji Derneği 20.02.2014 3 % 30-40 Anamnez N Fizik muayene N Endokrin testler N SEMEN ANALİZİ SAYI

Detaylı

IVF DE KULLANILAN İLAÇLAR VE PROTOKOLLER

IVF DE KULLANILAN İLAÇLAR VE PROTOKOLLER IVF DE KULLANILAN İLAÇLAR VE PROTOKOLLER Hem. Meral IŞIK Acıbadem Kadıköy Hastanesi IVF Ekip Lideri 16 Ekim 2012 de Acıbadem Kadıköy Hastanesi nde I. Üreme Sağlığı ve İnfertilite Hemşireliği Seminerinde

Detaylı

OPU Komplikasyonlarına Yaklaşım. Doç. Dr. Gamze Sinem Çağlar Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hast. ve Doğum AD.

OPU Komplikasyonlarına Yaklaşım. Doç. Dr. Gamze Sinem Çağlar Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hast. ve Doğum AD. OPU Komplikasyonlarına Yaklaşım Doç. Dr. Gamze Sinem Çağlar Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hast. ve Doğum AD. IVF e bağlı mortalite 100,000 canlı doğumda 6 OPU IVF ilk 10 yılında Laparoskopi ile

Detaylı

Aralıklarla Beta HCH ölçümü ne için yapılır?

Aralıklarla Beta HCH ölçümü ne için yapılır? BETA HCG Kanda Gebelik Testi; HCG blood test quantitative; Serial beta HCG; Repeat quantitative beta HCG; Human chorionic gonadotrophin blood test quantitative; Beta-HCG blood test quantitative; Pregnancy

Detaylı

İntrasitoplazmik sperm enjeksiyonu uygulanan 39 yaş ve üzeri infertil kadınlarda prognostik faktörlerin gebelik başarısına etkileri

İntrasitoplazmik sperm enjeksiyonu uygulanan 39 yaş ve üzeri infertil kadınlarda prognostik faktörlerin gebelik başarısına etkileri Araştırma / Clinical Investigation DOI: 10.4274/tjod.73604 İntrasitoplazmik sperm enjeksiyonu uygulanan 39 yaş ve üzeri infertil kadınlarda prognostik faktörlerin gebelik başarısına etkileri The effects

Detaylı

I. YARIYIL TEMEL BİYOKİMYA I (B 601 TEORİK 3, 3 KREDİ)

I. YARIYIL TEMEL BİYOKİMYA I (B 601 TEORİK 3, 3 KREDİ) T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL TEMEL BİYOKİMYA I (B 601 TEORİK 3, 3

Detaylı

Prof. Dr. M. Sait Yücebilgin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD

Prof. Dr. M. Sait Yücebilgin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Prof. Dr. M. Sait Yücebilgin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Semen analizi Ovülasyon değerlendirilmesi HSG vardır. Endike ise; Over rezervi tayini Laparoskopi söz konusudur.

Detaylı

Endometrisisli İnfertil Hastaya Yaklaşım

Endometrisisli İnfertil Hastaya Yaklaşım Endometrisisli İnfertil Hastaya Yaklaşım Öğr Gör Uzm Dr R Emre OKYAY Dokuz Eylül Üniv. Tıp Fak. Hastanesi Kadın Hast. ve Doğum Anabilim Dalı Bu ağrılar bir gün bitecek mi? Sürekli ilaç almaktan bıktım.

Detaylı

Çoğul Gebelikler. Aneuploidi Taraması. Prof Dr. İskender Başer GATA Kadın Dogum AD (E)

Çoğul Gebelikler. Aneuploidi Taraması. Prof Dr. İskender Başer GATA Kadın Dogum AD (E) Çoğul Gebelikler Aneuploidi Taraması Prof Dr. İskender Başer GATA Kadın Dogum AD (E) Prof Dr Hayri Ermiş İkiz Gebelikler Dizigotik (Fraternal) Monozigotik (İdentik) 70-75 25-30 Farklı Genom Özdeş Genom

Detaylı

NAZOFARENKS KARSİNOMUNDA CLAUDIN 1, 4 VE 7 EKSPRESYON PATERNİ VE PROGNOSTİK ÖNEMİ

NAZOFARENKS KARSİNOMUNDA CLAUDIN 1, 4 VE 7 EKSPRESYON PATERNİ VE PROGNOSTİK ÖNEMİ NAZOFARENKS KARSİNOMUNDA CLAUDIN 1, 4 VE 7 EKSPRESYON PATERNİ VE PROGNOSTİK ÖNEMİ Dinç Süren 1, Mustafa Yıldırım 2, Vildan Kaya 3, Ruksan Elal 1, Ömer Tarık Selçuk 4, Üstün Osma 4, Mustafa Yıldız 5, Cem

Detaylı

NONOBSTRÜKTİF AZOSPERMİK ERKEKLERDE TESE ÖNCESİ VARİKOSEL OPERASYONU YAPILMALI

NONOBSTRÜKTİF AZOSPERMİK ERKEKLERDE TESE ÖNCESİ VARİKOSEL OPERASYONU YAPILMALI NONOBSTRÜKTİF AZOSPERMİK ERKEKLERDE TESE ÖNCESİ VARİKOSEL OPERASYONU YAPILMALI Dr. Tahsin TURUNÇ Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Üroloji Kliniği 5 Kasım 2016,

Detaylı

Progesteron un düşük ve preterm doğumları önlemedeki yeri (Lehine) Prof.Dr.S.Cansun Demir Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

Progesteron un düşük ve preterm doğumları önlemedeki yeri (Lehine) Prof.Dr.S.Cansun Demir Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Progesteron un düşük ve preterm doğumları önlemedeki yeri (Lehine) Prof.Dr.S.Cansun Demir Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Progesteron Kolesterol Pregnenolon 17-α- Hidroksi pregnenolon Dehidro-epi androsteron

Detaylı

Preimplantasyon genetik taný: GATA sonuçlarý

Preimplantasyon genetik taný: GATA sonuçlarý Gülhane Týp Dergisi 2007; 49: 245-249 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2007 ARAÞTIRMA Preimplantasyon genetik taný: GATA sonuçlarý Ümit Göktolga (*), Cem Korkmaz (*), Muhterem Bahçe (**), Seyit Temel Ceyhan

Detaylı

İnfertilitede Doppler Ultrasonografinin Yeri Var mıdır?

İnfertilitede Doppler Ultrasonografinin Yeri Var mıdır? İnfertilitede Doppler Ultrasonografinin Yeri Var mıdır? Doç. Dr. Ömer Tolga GÜLER Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D. İnfertilitede Ultrasonografi Transvajinal ultrasonografi

Detaylı

1.YARIYIL, DERS KURULU II: TEMEL TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ II

1.YARIYIL, DERS KURULU II: TEMEL TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ II .YARIYIL, DERS KURULU II: TEMEL TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ II GÜNLER SAATLER 09-0 0- - -3 3-4 4-5 5-6 6-7 6 KASIM BİYOFİZİK BİYOFİZİK TIB.BİY.VE GEN. TIB.BİY.VE GEN. MES.İNG. SEÇMELİ DERS SEÇMELİ DERS 7 KASIM

Detaylı

Protokolü PD S001 01. 50 Reaksiyon

Protokolü PD S001 01. 50 Reaksiyon Salmonella sp. Real time PCR Tespit Kiti Protokolü PD S001 01 50 Reaksiyon REAKSİYON PRENSİPLERİ Reaksiyon Bileşenleri: qpcr Master Mix (PMM) Hedef probe Mix (HPM) Zenginleştirilmiş gıda ürünleri kültüründen

Detaylı

YENİLİKÇİ FERTİLİTE TEKNOLOJİSİ İLE TEDAVİ SÜRECİNDE GÜVENLİ BİR BAŞLANGIÇ SEÇİN. Ayrıntılar bizim için önemlidir

YENİLİKÇİ FERTİLİTE TEKNOLOJİSİ İLE TEDAVİ SÜRECİNDE GÜVENLİ BİR BAŞLANGIÇ SEÇİN. Ayrıntılar bizim için önemlidir YENİLİKÇİ FERTİLİTE TEKNOLOJİSİ İLE TEDAVİ SÜRECİNDE GÜVENLİ BİR BAŞLANGIÇ SEÇİN Ayrıntılar bizim için önemlidir IVF yolculuğunuza güvenli bir başlangıç İlaç tedavisi (stimülasyon) Oosit & sperm toplanması

Detaylı

Akış planı. Kanıt nedir? Meta-analiz Nedir? Neden meta-analiz? Olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir? Nasıl hazırlanır?

Akış planı. Kanıt nedir? Meta-analiz Nedir? Neden meta-analiz? Olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir? Nasıl hazırlanır? Akış planı Kanıt nedir? Meta-analiz Nedir? Neden meta-analiz? Olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir? Nasıl hazırlanır? Kanıt nedir? Bir şeyin doğruluğu, gerçekliği konusunda kanaat verici belge, delil, iz.

Detaylı

PROKARYOTLARDA GEN EKSPRESYONU. ve REGÜLASYONU. (Genlerin Gen Ürünlerine Dönüşümünü Kontrol Eden Süreçler)

PROKARYOTLARDA GEN EKSPRESYONU. ve REGÜLASYONU. (Genlerin Gen Ürünlerine Dönüşümünü Kontrol Eden Süreçler) PROKARYOTLARDA GEN EKSPRESYONU ve REGÜLASYONU (Genlerin Gen Ürünlerine Dönüşümünü Kontrol Eden Süreçler) Nihal EYVAZ (050559015) Şerife OKAY (050559025) Prof. Dr. Figen ERKOÇ Gazi Eğitim Fakültesi Gen

Detaylı

Protokolü PD S Reaksiyon

Protokolü PD S Reaksiyon Salmonella sp. Real time PCR Tespit Kiti Protokolü PD S00 0 50 Reaksiyon REŞİT GALİP CADDESİ 74-7 06700 ÇANKAYA, ANKARA, TÜRKİYE T +90 32 447 22 79 / 80 F +90 32 447 22 07 www.bmlabosis.com İnternal Pozitif

Detaylı

Klivaj Evresi ve Blastokist Embriyo Transferlerinin Over Rezervine Göre Karşılaştırılması

Klivaj Evresi ve Blastokist Embriyo Transferlerinin Over Rezervine Göre Karşılaştırılması J Kartal TR 2014;25(2):138-142 doi: 10.5505/jkartaltr.2014.14238 KLİNİK ÇALIŞMA ORIGINAL ARTICLE Klivaj Evresi ve Blastokist Embriyo Transferlerinin Over Rezervine Göre Karşılaştırılması Comparison of

Detaylı

FOLİKÜLER SIVI GDF9 VE BMP15 DÜZEYLERİNİN OOSİT VE EMBRYO KALİTESİNE ETKİSİ

FOLİKÜLER SIVI GDF9 VE BMP15 DÜZEYLERİNİN OOSİT VE EMBRYO KALİTESİNE ETKİSİ T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI FOLİKÜLER SIVI GDF9 VE BMP15 DÜZEYLERİNİN OOSİT VE EMBRYO KALİTESİNE ETKİSİ DR. FUNDA GÖDE UZMANLIK TEZİ İZMİR 2010

Detaylı

b. Amaç: Gen anatomisi ile ilgili genel bilgi öğretilmesi amaçlanmıştır.

b. Amaç: Gen anatomisi ile ilgili genel bilgi öğretilmesi amaçlanmıştır. TIBBİ GENETİK I-DERS TANIMLARI 1-Tanım: DNA ve RNA yapısının öğretilmesi. b. Amaç: DNA nın genetik materyal olmasında moleküler yapısının önemi ve RNA yapısının proteine geçiş ve gen ekspresyonu kontrolündeki

Detaylı

Prof. Dr. İrfan Orhan Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji AD, Androloji BD, Elazığ.

Prof. Dr. İrfan Orhan Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji AD, Androloji BD, Elazığ. Prof. Dr. İrfan Orhan Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji AD, Androloji BD, Elazığ. Ejakülatör Kanal Patolojileri 1942 R. Gutierrez 1973 S. Farley, R. Barnes İnfertilitedeki önemi Azoospermi (Obstrüktif)

Detaylı

Doksorubisin uygulanan PARP-1 geni silinmiş farelerde FOXO transkripsiyon faktörlerinin ekspresyonları spermatogenez sürecinde değişiklik gösterir

Doksorubisin uygulanan PARP-1 geni silinmiş farelerde FOXO transkripsiyon faktörlerinin ekspresyonları spermatogenez sürecinde değişiklik gösterir Doksorubisin uygulanan PARP-1 geni silinmiş farelerde FOXO transkripsiyon faktörlerinin ekspresyonları spermatogenez sürecinde değişiklik gösterir Çiler Çelik-Özenci*, Nilay Kuşcu*, Nayçe Bektaş*, Ece

Detaylı

IUI da Başarıyı Etkileyen Faktörler

IUI da Başarıyı Etkileyen Faktörler IUI da Başarıyı Etkileyen Faktörler Ayşin Akdoğan Ege Üniversitesi Aile Planlaması ve Kısırlık Araştırma ve Uygulama Merkezi İZMİR Dünyada %13-15 çift infertilite sorunu yaşıyor Prevalansı gelişmekte olan

Detaylı

İnfertil Kadınlarda Klomifen Sitrat ve rfsh ile Ovülasyon İndüksiyonu Sonrası İntrauterin İnseminasyon Sonuçlarının Karşılaştırılması

İnfertil Kadınlarda Klomifen Sitrat ve rfsh ile Ovülasyon İndüksiyonu Sonrası İntrauterin İnseminasyon Sonuçlarının Karşılaştırılması KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH Van Tıp Derg 23(1): 81-85, 2016 İnfertil Kadınlarda Klomifen Sitrat ve rfsh ile Ovülasyon İndüksiyonu Sonrası İntrauterin İnseminasyon Sonuçlarının Karşılaştırılması

Detaylı

CANDİDA İLE UYARILMIŞ VAJİNAL VE BUKKAL EPİTEL HÜCRELERİNİN SİTOKİN ÜRETİMİ

CANDİDA İLE UYARILMIŞ VAJİNAL VE BUKKAL EPİTEL HÜCRELERİNİN SİTOKİN ÜRETİMİ CANDİDA İLE UYARILMIŞ VAJİNAL VE BUKKAL EPİTEL HÜCRELERİNİN SİTOKİN ÜRETİMİ Emine Yeşilyurt, Sevgi Özyeğen Aslan, Ayşe Kalkancı, Işıl Fidan, Semra Kuştimur Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji

Detaylı

Polikistik Over Sendromu ve Hiperandrojenemi

Polikistik Over Sendromu ve Hiperandrojenemi Polikistik Over Sendromu ve Hiperandrojenemi Ayırıcı Tanı Nasıl Yapılmalı? Prof. Dr. Kürşad Ünlühızarcı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı Kayseri PKOS Tanı Kriterleri NIH 1990

Detaylı

RTA DNA qpcr Probe Master Mix

RTA DNA qpcr Probe Master Mix RTA DNA qpcr Probe Master Mix Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi -- 2012-01 DNA'nın gerçek zamanlı tayini ve miktar ölçümü için Yalnızca profesyonel kullanım için REF 09030025 25 test 09030100 100 test 09030500

Detaylı

OVER REZERVĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ DOÇ.DR. ERBĠL DOĞAN DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABĠLĠM DALI

OVER REZERVĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ DOÇ.DR. ERBĠL DOĞAN DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABĠLĠM DALI OVER REZERVĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ DOÇ.DR. ERBĠL DOĞAN DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABĠLĠM DALI OVER REZERVĠ OVERĠN FONKSĠYONEL KAPASĠTESĠNĠ VE OVERDE BULUNAN OOSĠTLERĠN

Detaylı

MENAPOZ DÖNEMİ MENAPOZ DÖNEM VE HORMONLAR

MENAPOZ DÖNEMİ MENAPOZ DÖNEM VE HORMONLAR MENAPOZ DÖNEMİ VE HORMONLAR DR.ALEV ÖKTEM Menapozun Nedeni Overlerdeki oositlerin üreme yaşlanması sırasında ovülasyon ve atrezi nedeniyle tükenmesidir Kronolojik yaş üreme yaşlanmasının tespiti için çok

Detaylı

RT-PCR. (reverse transckripsiyon-polimeraz zincir reaksiyonu) Dr Gülnur Güler

RT-PCR. (reverse transckripsiyon-polimeraz zincir reaksiyonu) Dr Gülnur Güler RT-PCR (reverse transckripsiyon-polimeraz zincir reaksiyonu) Dr Gülnur Güler RT-PCR (reverse transckripsiyon-polimeraz zincir reaksiyonu) mrna ekspresyon seviyelerini belirlemek için sensitiv bir metod

Detaylı

KRONİK VİRAL HEPATİT C Lİ HASTALARDA IL28B NİN İNTERFERON TEDAVİSİNE YANITLA İLİŞKİSİ. Dr. Gülay ÇEKİÇ MOR

KRONİK VİRAL HEPATİT C Lİ HASTALARDA IL28B NİN İNTERFERON TEDAVİSİNE YANITLA İLİŞKİSİ. Dr. Gülay ÇEKİÇ MOR KRONİK VİRAL HEPATİT C Lİ HASTALARDA IL28B NİN İNTERFERON TEDAVİSİNE YANITLA İLİŞKİSİ Dr. Gülay ÇEKİÇ MOR Giriş-Amaç IL28B geni ve yakınındaki single nucleotide polymorphism lerinin(snp, özellikle rs12979860

Detaylı

Ooplazmik maturiteyi arttırmak için adjuvan GnRHa triger ile birlikte HCG verilmesi

Ooplazmik maturiteyi arttırmak için adjuvan GnRHa triger ile birlikte HCG verilmesi Ooplazmik maturiteyi arttırmak için adjuvan GnRHa triger ile birlikte HCG verilmesi Özet: Bu çalışma daha önceden kötü fertilizasyon öyküsü olan taze ICSI sikluslarında adjuvan GnRHa trigger ile birlikte

Detaylı

Açıklanamayan infertilitede IUI ilk basamak tedavisi olmalımıdır?

Açıklanamayan infertilitede IUI ilk basamak tedavisi olmalımıdır? Açıklanamayan infertilitede IUI ilk basamak tedavisi olmalımıdır? Prof Dr Ahmet ERDEM Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Açıklanamayan İnfertilite n Toplumda fertilitenin

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU SERUMDA VE FOLİKÜLER SIVIDAKİ GEBELİKLE İLİŞKİLİ PLAZMA PROTEİN-A (PAPP-A) DEĞERLERİNİN EMBRYO GELİŞİMİ VE ERKEN GEBELİK

Detaylı

TÜBERKÜLOZUN MOLEKÜLER TANISINDA GÜNCEL DURUM

TÜBERKÜLOZUN MOLEKÜLER TANISINDA GÜNCEL DURUM TÜBERKÜLOZUN MOLEKÜLER TANISINDA GÜNCEL DURUM Doç. Dr. Alpaslan Alp Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Dünya Sağlık Örgütü 2009 Yılı Raporu Aktif tüberkülozlu hasta

Detaylı