OTOMASYON SÝSTEMLERÝ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OTOMASYON SÝSTEMLERÝ"

Transkript

1 OTOMASYON SÝSTEMLERÝ Taþýyýcý Otomasyon Sistemleri Köþe Kaynaðý Otomasyon Sistemleri Kaynak Aðýzý Açma Makinalarý Seramik Kaynak Altlýklarý METALDIÞI MALZEMEDEN ÜRETÝLEN "GULLCO" KAYNAK ALTLIKLARI KIRMIZI MERKEZ ÇÝZGÝSÝ GAZ ÇIKIÞ KANALLARI EÐÝMLÝ YÜZEYLER ÝÇÝN ÖZEL TASARLANMIÞ (PAH KIRILMIÞ) YÜZEYLER SERAMÝK KAYNAK ALTLIÐI 4 ADET, BASINCA DUYARLI ALUMÝNYUM FOLYO ÝLE KAPLI ISI ALGILAYICILARININ ORTASINA YERLEÞTÝRÝLMÝÞTÝR kalitenin kaynaðý

2 YÜKSEK PERFORMANSLI ÝKÝ TÝP GULLCO "KAT" MODELLERÝ Kaynak ve Kesme Otomasyonu Ýçin Yüksek Verimli, Programlanabilen ve Hýzý Ayarlanabilen Tip Taþýyýcý Sistemler KAT Gullco "KAT"; özel raylarý üzerinde hassas olarak hýzý ayarlanarak ileri ve geri hareket edebilen, elektrik motoru ile tahrik edilen, kaynak ve kesme iþlemlerinde kullanýlan bir arabadýr. "KAT", birçok ülkede, otomasyonu, kaynak verimini ve kalitesini arttýrmak amacýyla, tek ya da daha fazla kaynak ve kesme kafasý kullanýmý gerektiren uygulamalarda tercih edilmektedir. "KAT"in iki modeli vardýr. Bunlar; sabit alüminyum rayla ve esnek çelik rayla kullanýlan modellerdir. Taþýyýcýdaki tekerlekler belirli bir yolun takip edilebilmesini saðlamak amacýyla rayý yakalar (saðdaki þekilde gösterilmektedir). Özel tekerlekleri, sistemin rahatlýkla monte edilip sökülebilmesine imkan tanýrken, rayý sýkýca kavrayarak taþýyýcýnýn düzgün hareket etmesini saðlar. Kaynak veya kesme torcu monte edilmiþ olan bütün sabit ve esnek raylý modellerindeki** "KAT" sisteminin dikey yük taþýma kapasitesi 45 kg'dýr. Ray, kaynak torcunun ya da kesme þalümosunun istenen yolu takip etmesini saðlamak için ayarlanabilir ve vakumlu ya da manyetik olarak çalýþan tutucular yardýmýyla güvenli bir þekilde pozisyonlandýrýlýr. MODEL GK-191 SERÝSÝ Sabit Alüminyum Raylý "KAT" Taþýyýcý ile Birlikte Kullanýlýr MODEL GK-192 SERÝSÝ Esnek Çelik Raylý "KAT" Taþýyýcý ile Birlikte Kullanýlýr "KAT"in geliþmiþ kontrol ve güç sistemleri güvenlik açýsýndan düþük voltaj (24 Volt, DC) ile çalýþacak þekilde tasarlanmýþtýr. 42, 110 ve 230 Volt AC, tek faz, 50/60 Hz þebeke voltajý seçeneklerinin yaný sýra regüle edilmiþ 220 Watt'lýk 24 Volt DC güç kaynaðý ile de çalýþabilir. Taþýyýcý, baþlangýç pozisyonundan, daha önceden belirlenmiþ pozisyona istenen hýzda hareket ettirilebilir. "KAT", kaynak ya da kesme iþlemi sayýsý ne olursa olsun, hassas baþlama ve bitiþ ayarlarý sayesinde her noktada ayný yüksek iþlem kalitesi saðlar. "KAT" sistemi, kullanýcý hatalarý gibi istenmeyen etkileri ortadan kaldýrýr, verimliliði ve karlýlýðý arttýrýr, kalitede devamlýlýk saðlar. Bütün bu özellikler, iki ayrý modele sahip Gullco "KAT"i ve onun çaðdaþ bir üretimde üstlendiði önemli iþlevleri tarif etmektedir. **) GK-191-P-90 modelinde, "Yüksek Hýzlý Diþli" hariçtir. ***) Ürünü sipariþ ederken "Þebeke Voltajý" gereksinimini belirtiniz.

3 SABÝT ve ESNEK MODELLER ÝÇÝN RAY SÝSTEMLERÝ SABÝT ALÜMÝNYUM RAY SÝSTEMLERÝ - GULLCO'nun P-tipi taþýyýcý modeli olan GK-191 ile kullanýlýr. Yüksek korozyon ve mekanik deðerlere sahip alüminyum alaþýmdan üretilmiþtir. Saðdaki resimde görülen kýsým, iþ profiline uygun olarak þekillendirilebilir. Derin profilli raylar fazladan dayaným isteyen iþlerde kullanýlýr ve sabittir. Bütün raylar sürekli iþlemler için eklenip uzatýlabilir. STANDART RAY UZUNLUKLARI Model GK Model GK Model GK Model GK mm 2438 mm 3048 mm 3657 mm Özel sipariþ üzerine 6096 mm'lik üretim yapýlabilir. DERÝN PROFÝLLÝ RAY UZUNLUKLARI Model GK Model GK mm 3048 mm Özel sipariþ üzerine 6096 mm'lik üretim yapýlabilir. GULLCO "KAT" SÝSTEMLERÝ ÝÇÝN MONTAJ ÜNÝTELERÝ Sabit ve esnek "KAT" sistemleri için özel olarak üretilmiþtir. YUVARLAK ve MIKNATISLI AYAK - Her mýknatýs 45 kg taþýma kapasitesine sahiptir. KÖÞELÝ ve AÇMA/KAPAMA AYARLI MIKNATISLI AYAK - Her mýknatýs 34 kg taþýma kapasitesine sahiptir ve rayýn üzerine kolay takýlýp sökülebilmesi için açma-kapama düðmesine sahiptir. ÇELÝK DESTEKLÝ AYAK - Taþýma gücü gerekli olmayan yerlerde kullanýlýr. Yuvarlak ya da köþeli mýknatýslarla kullanýlmak üzere 2 farklý yüksekliðe sahiptir. PORTATÝF VAKUMLU RAY MONTAJ SÝSTEMÝ - Demirdýþý metallerde KAT'in pozisyon alabilmesi için üretilmiþ bir sistemdir. ESNEK RAY SÝSTEMLERÝ - AÐIR YÜKLER ÝÇÝN ESNEK RAY SÝSTEMÝ Model GK-192-F-54-2 Daha fazla dayaným saðlar ve vakum/mýknatýs destekli tutucu ayaklarýn sayýsýný azaltýr mm uzunluðunda üretilir. Özel sipariþe göre ayný uzunlukta ve 1524 mm çaplý silindirik imalatlar için kilitleme ayaklarý ile üretilir. ÇOK YÜKSEK ESNEKLÝÐE SAHÝP RAY SÝSTEMÝ Model GK-192-F-54-1 GK-192-F54-1 ile ayný özelliklerde olup kullanýlabildiði silindirik imalat çapý 609 mm'dir. Diðer uzunluklardaki raylar özel olarak üretilebilir.

4 SABÝT ve ESNEK RAYLI "KAT" SÝSTEMLERÝ ÝÇÝN FARKLI ÝÞLEM HIZI SAÐLAYAN MODELLER GULLCO "KAT" MÝKRO-ÝÞLEMCÝ KONTROL ÜNÝTESÝ SABÝT ALÜMÝNYUM RAYLI "KAT" SÝSTEMLERÝ ÝÇÝN MODELLER Sabit raylý sistemlerde, 3 deðiþik hýza sahip model bulunmaktadýr. Diþli deðiþtirerek hýzda deðiþiklik yapmak mümkündür. "KAT" Modeli Hýz Aralýðý (cm/dak) GK-191-P-90-A Standart Düþük Hýzlý Diþli Yüksek Hýzlý Diþli GK-191-P-36-A Standart Düþük Hýzlý Diþli Yüksek Hýzlý Diþli GK-191-P-18-A Standart Düþük Hýzlý Diþli Yüksek Hýzlý Diþli "KAT" ünitesi; 24 Volt Doðru Akým ile çalýþan, H-Köprü tipi "Darbe (pulse) Geniþliði Kontrol Ünitesi" içerir. Bütün birimler (hýz ve yön dahil) mikro-iþlemciler tarafýndan kontrol edilmektedir. Kontrol birimi; 10 K ROM ve 2 K RAM bellek kapasitesine, taþýma hýzýný "inç/dak" ya da "cm/dak" olarak gösteren bir LED'e sahiptir ve kapalý devre yön saptamasý geri-beslemeli ve taþýnan yükten etkilenmeyen, tam hýz kontrolü içermektedir. ESNEK ÇELÝK RAYLI "KAT" SÝSTEMLERÝ ÝÇÝN MODELLER Esnek raylý sistemlerde, 3 deðiþik hýza sahip model bulunmaktadýr. Bu ürünlerin sadece standart modelleri vardýr. Diþli deðiþtirerek hýzda deðiþiklik yapmak mümkün deðildir. Sipariþ Verirken ; Doðru model numaralarý, çalýþma voltajý deðerleri (42, 110 ya da 220 V gibi), tek faz ve 50 ya da 60 Hz olup olmadýðýný lütfen belirtiniz. Eðer düþük hýzlý ya da yüksek hýzlý diþli isteniyorsa lütfen satýcý firma ile baðlantý kurunuz. "KAT" Modeli Hýz Aralýðý (cm/dak) BÜTÜN MODELLER ÝÇÝN YAKLAÞIK BOYUTLAR GK-192-F-90-A Standart GK-192-F-36-A Standart GK-192-F-18-A Standart yan ön YAKLAÞIK AÐIRLIK 12.5 kg

5 FARKLI ZEMÝNLERDE KULLANILABÝLÝR SABÝT RAYLI KAT SÝSTEMÝ - Pozitif sürücülü diþli sistemine sahip ve rayýn hem alt hem de üst kýsmýnda hareket edebilen çift bilyalý yatak sayesinde her yüzeyde iþlem yapabilir. Hassas sürücü sistemi sayesinde durdurma ve çalýþtýrma iþlemleri çok kesin bir þekilde ayarlanýr. ESNEK RAYLI KAT SÝSTEMÝ - Bilya destekli zincir ile rayýn içindeki delikler kullanýlarak hareket saðlanýr. Bu hareket, "V" tipi tekerleklerle desteklenerek rayýn altýnda ve üstünde iþlem yapýlýr. Bu sistemin taþýma kapasitesi yaklaþýk 45 kg'dýr. Sabit raylý sistem ve tekerlek grubu (solda), esnek raylý sistem ve tekerlek grubu (saðda), Aþaðýda gösterilen bütün pozisyonlarda kaynak ve kesme olanaðý saðlar. "KAT"in BÝRÇOK ÜSTÜN ÖZELLÝÐÝNDEN BAZILARI SONSUZ HIZ KONTROLÜ Geliþmiþ P-tipi "KAT" modelinde bulunan potansiyometreli taþýma kontrol paneli ve mikro-iþlemci, modelde belirtilen limitler içinde kalmak þartýyla hýz deðiþiminin, yükten baðýmsýz hassas olarak ayarlanmasýný saðlar. Göstergede belirtilen rakamlar "inç/dak" ya da "cm/dak"dýr. ZENGÝN KULLANIM ÇEÞÝTLÝLÝÐÝ MONTAJ KOLAYLIÐI "KAT" taþýyýcý sistemi zengin uygulama amaçlý aksesuarlara sahiptir. Bunlarýn arasýnda kaynak ve kesme uygulamalarýnda son derece yararlý bir yardýmcý araç olan "Sabit Taþýyýcý" bulunmaktadýr (Detaylý bilgi için arka sayfaya bakýnýz). Patentli ve ayarlanabilir özel tekerlekleri sayesinde taþýyýcý, raya rahatlýkla takýlýp sökülebilir. Taþýyýcýnýn yan kýsmýnda bulunan kam mili sayesinde diþli sistemi rahatlýkla ayarlanabilir ve sökülüp takýlabilir. Serbest döndürme sistemi sayesinde, hýz ayarý tamamlanmýþ durumda olsa bile "KAT" hýzla pozisyonlandýrýlýp sabit kalmasý saðlanabilir.

6 "KAT" P-TÝPÝ TAÞIYICI SÝSTEMLER ÝÇÝN STANDART AKSESUARLAR KABLO DESTEK KELEPÇESÝ Model GK DÝÞLÝ KUTUSU ve DÝÞLÝ KOLU AÐIR ÝÞ DÝÞLÝ KUTUSU Model GK (152 mm uzunluðunda) AÐIR ÝÞ DÝÞLÝ KOLU 29 mm Kare Kesitli Uzunluklar 457 mm 610 mm 914 mm Diðer uzunluktaki sipariþler (38 mm) özel olarak istenebilir. SABÝT TAÞIYICI Model GK Kaynak ve kesme ekipmanlarý için 296 x 406 mm'lik boþ taþýma alaný vardýr RAY SABÝTLEYÝCÝ EKÝPMANLAR YUVARLAK MIKNATISLI TAKIM Model GK KARE, AÇMA/KAPAMA ANAHTARLI MIKNATISLI TAKIM Model GK A KAYNAK YARI-OTOMATÝK 4 HAREKETLÝ KAYNAK TORCU BAÐLANTI EKÝPMANI Model GK KESME KESME TORCU TUTUCUSU Model GK B ÇELÝK DESTEK TAKIMI Model GK Ray destek parçalarý ve gövdeleri Vakum ray baðlantý sistemleri MEKANÝK YÜKSEKLÝK SENSÖRÜ Model GK OTOMATÝK TEL BESLEME BAÞLANGICI UZAKTAN KONTROL ÜNÝTESÝ "KAT" P-tipi taþýyýcýsýnýn çeþitli fonksiyonlarýný kontrol etmek için 3048 mm'lik kablo içermektedir. kalitenin kaynaðý

7 OSÝLATÖRLÜ "KAT" TAÞIYICI Bu geliþmiþ osilatörlü taþýyýcý sistem otomatik kaynak iþlemlerinde, yetersiz nüfuziyet, yetersiz erime ve kenar yanýðý gibi kaynak hatalarýný en aza indirerek üretimi arttýrmak ve kaynak kalitesini geliþtirmek için tasarlanmýþtýr. Sistem, Gullco "KAT" ile GK-197-O-100 "Osilasyon Kafasý"nýn birleþiminden oluþur. Osilatör; salýnýmý, teðetsel ya da adým hareketini, önceden ayarlanan darbe geniþliði ile kaynak torcuna uygulatýr. Kontrol sistemi ise, vuruþ hýzýnýn deðiþken ayarýný, 3 baðýmsýz pozisyonda bekleme zamanýný, otomatik tel sürme baþlangýcýný ve iþlemin baþlangýç ve bitiþini ayarlar. "KAT" taþýyýcý sisteminin hassas hýzý ve kaynak torcunun osilasyon hareketinin bileþimi sayesinde çok farklý kaynak dikiþi þekilleri elde edilebilir. kalitenin kaynaðý

8 Bütün Pozisyonlarda Kullanýlabilen Düz ya da Eðimli Yüzeyler Ýçin Osilasyon Modelleri Gullco "KAT Osilasyon Kiti"; osilasyon kafasý, kontrol ünitesi, montaj parçalarý, baðlantý kablosu, 1-1/8 inçlik aðýr yük mikro-diþli kolu ve diþli kutusu (yatay/dikey hareket için), torc tutucu ve sabit ya da esnek ray için KAT sisteminden oluþur. Model GK-197-O (üstte solda) Osilasyon Sistemi, sabit aluminyum raylý "KAT" sistemi için tasarlanmýþtýr. Model GK-197-F-O (üstte saðda) Osilasyon Sistemi, esnek çelik raylý "KAT" sistemi için tasarlanmýþtýr. Bütün bu sistemler, taþýdýðý aðýrlýktan (0-45 kg) etkilenmeyen ve hýzý hassas olarak kontrol edebilen bir mikro-iþlemci içermektedir. Uzaktan Kontrollü Osilasyon Modülü Model GK RC Bu ekipman; torç eklenmiþ osilasyon kafasý (GK 197-O-100), uzaktan kontrol ünitesi, kontrol kutusu, diþli kutusu, kolu ve braketlerinden oluþur. Bu sistem, mevcut "KAT" taþýyýcý arabalarýna, kaynak kafalarýna ve yan kiriþ taþýyýcýlarýna monte edilebilir.

9 TEÐETSEL HAREKET ve SALINIM HAREKETÝ Osilasyon kafasý, yatay ya da dikey pozisyonda bulunduðu zaman iki farklý hareket yapabilir Bunlar teðetsel hareket ve salýným hareketleridir. Bu iki hareket bütün kaynak osilasyonu hareketlerini saðlamaktadýr. YALNIZ "GULLCO BÝRLEÞÝK SÝSTEMÝ"NDE ; Osilatör kafasý baðýmsýz olarak torcu doðru açýda pozisyonlandýrýr ve böylece çok pasolu kaynaklarda yüksek verimli sonuçlar elde edilir. Uygun torç açýsý ve pozisyonu, Gullco "KAT Osilatör Sistemi" ile hýzlý ve kolay bir þekilde oluþturulur. Osilatörü bir taraftan diðerine ve ileri/geri olarak ayarlamak çok kolaydýr. Teðetsel Hareket Salýným Hareketi BAÐIMSIZ BEKLEME HAREKETÝ Baðýmsýz ve elektronik olarak kontrol edilen bekleme hareketi (0-5 saniye) her vuruþun sonunda ve vuruþ yolunun ortasýnda oluþmaktadýr. AYARLANABÝLEN VURUÞ KONTROLÜ Hassas ve kolay ayarlar istenen kaynak dikiþlerinin elde edilmesine yardýmcý olur. OSÝLASYON HIZ KONTROLÜ Osilasyon hýzý, potansiyometre yardýmý ile elektronik olarak (8-188 devir/dak) kontrol edilir. YÜKSEK HASSASÝYETÝ SIRADIÞI BECERÝKLÝLÝK ÝLE BÝRLEÞTÝRMEK Yüksek hassasiyet; "KAT" taþýyýcýsýnýn üstündeki kontrollerin otomatik olarak istenilen ileri/geri hareketlerinden ya da kaynak torcunun bekleme hareketlerinden ve birçok farklý kaynak dikiþi þeklini oluþturan osilasyon hareketlerinden oluþmaktadýr. Taþýyýcý kontrol kutusu, taþýma hýzýný ve yönünü önceden ayarlar ve ekranda "inç/dak" ya da "cm/dak" olarak görünür. Saðdaki osilatör kontrollarý vuruþ hýzýný, osilatör ve taþýyýcý bekleme zamanýný ve taþýyýcýnýn tel sürme iþleminden sonra yapacaðý baþlama ve gecikme zamanýný belirler. Osilatör ile Elde Edilen Kaynak Dikiþi Þekillerine Örnekler AÇISAL SALINIM "KAT" ARABASI SÜREKLÝ HAREKET EDER KADEMELÝ SALINIM "KAT" ARABASI SADECE SON BEKLEMEDE HAREKET EDER OSÝLASYON ve OSÝLASYON BEKLEMESÝNÝN KOMBÝNASYONU OSÝLASYON KAFASI DÝK OSÝLASYON KAFASI YATAY OSÝLASYON KAFASI PARÇAYA DÝK OSÝLASYON KAFASI PARÇAYA YATAY ÖZEL OSÝLASYONLAR Yatay pozisyonda kaynak için eðilmiþ Düz hat üzerinde ileri/geri osilasyon

10 Osilatörlü "KAT" Taþýyýcý Sistemi ÖZELLÝKLER Temel olarak 2 farklý çeþidi bulunmaktadýr Model GK-197-O Sabit aluminyum ray sistemi için kullanýlan "KAT" için uygundur. Model GK-197-FO Esnek çelik ray sistemi için kullanýlan "KAT" için uygundur. SÝSTEMÝN ÝÇÝNDEKÝ TEMEL PARÇALAR - Osilatör kafasý, - Diþli kutusu ve kolu, - Kontrol kablosu, - "KAT" taþýyýcýsý, - Standart MIG torcu için tutucu, - "KAT" taþýyýcýya yerleþtirilen osilatör kontrol kutusu, - Aðýr yük için diþli kutusu ve kolu (dikey/yatay ayarlý), - Osilatör kafasý montaj braketleri (osilatör kafasýnýn eðilme ve sallanma hareketleri için). GULLCO "KAT" TAÞIYICISI Aðýr iþlem için tekerlek ekleri (sabit KAT raylarýnda bulunur). Yükten etkilenmeden (0-45 kg) hassas olarak hýzý kontrol edebilen, programlanabilir, 24 Volt'la çalýþan mikro-iþlemci kontrolleri. Ekranýnda hýzý "inç/dak" ya da "cm/dak" gösterebilen, 4 ya da 10 dönüþ ayarlý kontroller. Ýleri/geri/durma ve çalýþtýrma/durdurma anahtarlarý. "KAT" BÝRLEÞÝK TAÞIYICI HIZ ARALIKLARI KOMPAKT OSÝLATÖR KAFASI ve KONTROLLERÝ Osilatör kafasý, 1829 mm uzunluðundaki kontrol kablosu ile model GK-197-O-100, teðet ve sarkaç hareketi yapan destek parçasý, mm uzatmada mm arasý vuruþ aralýðý, 80 kgs/cm tork saðlama özelliði, devir/dak arasý osilasyon hýzýný ayarlayan hýz potansiyometre kontrollü elektronik kontroller, her vuruþun ortasýnda ve sonunda bekleme (0-5 sn) özelliði, otomatik tel sürme baþlangýcý, ayarlanabilir iþlem baþlangýç gecikmesi (0-3 sn), otomatik baþlangýç anahtarý, osilatör modunu standart açýsal moddan kare dalga moduna deðiþtirebilen kademeli anahtar. HASSAS DÝÞLÝ KUTUSU, DÝÞLÝ KOLU ve DESTEKLERÝ 254 mm'lik yatay osilasyon saðlayabilen mm'lik diþli kolu ve 28.6 mm'lik hasas diþli kutusu, mm'lik dikey osilasyon saðlayabilen mm'lik diþli kolu ve 28.6 mm'lik hasas diþli kutusu, diþli kutusu kaldýraç braketi, adaptör bloðu eki, osilatör kafasý saplama braketi, osilatör kafasýnýn eðilme ve dönme hareketlerini saðlayan bronz saplama, standart MIG torcu ve tutucusu. Komple paketin yaklaþýk aðýrlýðý 24.5 kg'dýr. Model GK-197-O Sabit Ray Sistemi Model GK-197-O-018 GK-197-O-036 GK-197-O-090 Model GK-197-FO Esnek Ray Sistemi Model GK-197-FO-018 GK-197-FO-036 GK-197-FO-090 Hýz Aralýðý (cm/dak) Yukarýda belirtilen hýz deðerleri, satýcý firmadan saðlanan diþli ekleriyle arttýrýlýp azaltýlabilir. Hýz Aralýðý (cm/dak) UZAKTAN KONTROL EKÝ (Kompakt Osilatörlü Model / GK RC) Hassas diþli kutusu, diþli kolu,1829 mm'lik uzaktan kontrol kablosu ve MIG torcu tutuculu kompakt osilatör kafasýný içerir (GK-197-O-100). Uzaktan kontrol ünitesi bileþik "KAT" modeli ile 3 adet pin baðlantýsý haricinde aynýdýr. Birincisi gecikme/baþlangýç kontrolu için, ikincisi tel sürme baþlangýcý için, üçüncüsü ise osilatör kafasýný kontrol etmek içindir.

11 MOGGY Taþýnabilen, Köþe Kaynaðý Otomasyon Sistemi Düþük maliyetli ve yüksek verimli kaynak otomatizasyonu saðlar. Kaynak ve kesme iþlemlerinde hassasiyeti ve kaliteyi arttýrýr. Otomatik Yatay köþe, Bindirme ve Alýn kaynaðý iþlemleri için idealdir. Tekerlekleri, Moggy'nin stardart "V" kaynak aðýzýný izleyebilmesi için ters çevrilebilir. Sürekli ya da kesintili kaynak iþlemleri için kontrol sistemi vardýr. ÇÝFT TORÇ ÝLE KAYNAK YAPABÝLME Çift torç tutucu sayesinde, ayný anda iki kaynak iþlemini gerçekleþtirebilir. ÇAPRAZ SALINIM (OSÝLASYON) MOGGY, kaynak iþlemi sýrasýnda, standart torç tutucunun yerine osilasyon eki takýldýðý zaman çapraz osilasyon etkisi yaratýr. ÝZ TAKÝBÝ Kýlavuz makaralarýnýn yüksekliðinden daha alçak ya da yüksek olan dikey parça ile kaynak dikiþ izini takip edebilmesi için ayarlanabilir yükseklik kýlavuz makaralarýna sahiptir. kalitenin kaynaðý

12 Sistemin Özellikleri "MOGGY" OTOMATÝK KAYNAK SÝSTEMÝ GULLCO "MOGGY"nin sürtünmeli taþýyýcý sistemi özellikle yatay köþe, bindirme ve alýn kaynaklarý için üretilmiþtir. GULLCO, kompakt osilatörün kullanýlmasý ile çok pasolu kaynak yapýlabilir. Bu iþlemler yatay köþe kaynaklarýnda en az 1 metre yarýçap ve en fazla 30 yatay ile açý yapabilen düzlemlerde mümkündür. Aþaðýda; MOGGY ve sistemin bileþenleri daha detaylý olarak açýklanmaktadýr. "MOGGY" hafif, taþýnabilen, 4 tekerlekli, sürtünmeli hareket prensibi ile hareket eden, iz ya da ray olsun veya olmasýn, kaynak otomasyonu için kullanýlabilen bir sistemdir. Hýzý 7.7 ile cm/dak arasýnda ayarlanabilir. Sistem, ayarlanabilen kýlavuz makaralarý, hareket baþlangýcý ve bitiþi için sýnýrlayýcý anahtarlar, dikey/yatay kayma ayarlarý (44.4 mm) ve yarý-otomatik torç tutucu ile tamamlanýr. "MOGGY", standart mm'lik "V" kaynak aðýzý için tekerlekleri ters çevrilerek kullanýlabilir. GULLCO "MOGGY"de güvenlik, 24 Volt DC ve 3 farklý hat voltajý (43,110 ve 230 Volt AC, 50/60 Hz) seçenekleri ile saðlanýr. Ürünü sipariþ verirken lütfen hat voltajýný belirtiniz. Teknik Özellikleri MODEL GM Sürekli kaynak kontrolü ve ileri/duruþ/geri anahtarý, tel sürme baþlangýç anahtarý, iþlem hýzý ayar potansiyometresi, iþlem baþlangýcý geciktirme opsiyonlu otomatik tel sürme baþlangýcý, LED'li hýz göstergesi ekraný ve tel besleme için kontrol kablo baðlantýsý (4572 mm) vardýr. MODEL GM Sürekli ve kesintili kaynak için geliþtirilmiþ "MOGGY" modelidir. Kaynak mesafe ayarý için açma/kapama anahtarý ve mükemmel iþlem tekrarlama yeteneði vardýr. Ýleri/geri ve durdurma anahtarý, tel besleme baþlangýcý, açma/kapama anahtarý, iþlem hýzý potansiyometresi, otomatik tel sürme için baþlangýç gecikmesi ve tel besleme için 4572 mm'lik kontrol kablosu bu modele ait özelliklerdir. Bütün bu fonksiyonlar LED ekranýnda gösterilmektedir. AKSESUARLAR Model GK Gullco Moggy taþýyýcý üzerine monte edilen radial osilatör (osilasyon aralýðý mm, 4.76 ayar mesafesinde) Model GM Ayarlanabilir kýlavuz makarasý ekidir. Dikey limitlerin kýlavuz makarasýnýn ayarlarýndan yüksek ya da alçak olmasý durumunda yeniden ayarlama olanaðý saðlar. Hýz Aralýðý Boyutlar Uzunluk Geniþlik Yükseklik Aðýrlýk cm/dak mm mm mm 13.6 kg Model GM Otomatik kesme iþlemlerinde kullanýlan kesme þalümosu tutucusudur. GM Ýki ayrý tel sürme ünitesini ayný anda kullanarak ikili kaynak torcu ile iþlem yapýlmasýna olanak saðlayan aksesuardýr. GM Kablo destek eki. Manuel kullaným içindir. TEKNÝK ÖZELLÝKLER ÖNCEDEN HABER VERÝLMEKSÝZÝN DEÐÝÞTÝRÝLEBÝLÝR kalitenin kaynaðý

13 GMB-18 ve GMB-28 Kendinden Ýticili ve Taþýnabilir Tip Kaynak Aðýzý Açma Makinalarý GBM-18 kaynak aðýzý açma makinasý, 6.3 mm'den 38.1 mm'ye kadarki, GBM-28 aðýr iþ kaynak aðýzý açma makinasý ise 8.0 mm'den 50.1 mm'ye kadarki paslanmaz çelik, karbon çelikleri ve alüminyum alaþýmlý plakalar üzerinde gerçekleþtirilen uygulamalarda, kaynak aðýzýnda ýsýl gerilme oluþmadan, çapaksýz kaynak aðýzlarýnýn açýlmasýna olanak saðlar. DÜZGÜN OLMAYAN YÜZEYLERDE KULLANILABÝLÝR GBM-18, özel yaylý, döküm tekerlekli ve kendinden iticili kaynak aðzý açma makinasýdýr ve yüzey pürüzlülüðünden etkilenmez. GBM-28 ise, yüzey pürüzlülüðünü 25 mm'ye kadar olan malzemelerde tolere eder. AÇISAL KAYNAK AÐIZI AÇMA PÝMLERÝNE SAHÝPTÝR GBM-18 ve GBM-28, açýsal kaynak aðýzý açma pimleri ile beraber kullanýcýlara sunulmaktadýr (22 ½, 30, 37 ½, 45, 55 ). Diðer pimler ise, özel istek üzerine saðlanabilir. kalitenin kaynaðý

14 GBM-18 ve GBM-28 Kendinden Hareketli Kaynak Aðýzý Açma Makinasý GBM-18 - TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ Maksimum Kaynak Aðýzý Geniþliði Maksimum Kaynak Aðýzý Derinliði Minimum Malzeme Kalýnlýðý Maksimum Malzeme Kalýnlýðý Kaynak Aðýzý Açma Hýzý Motor Aðýrlýk Teknik Uyumluluk GBM-28 - TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ Maksimum Kaynak Aðýzý Geniþliði Maksimum Kaynak Aðýzý Derinliði Minimum Malzeme Kalýnlýðý Maksimum Malzeme Kalýnlýðý Kaynak Aðýzý Açma Hýzý Motor Aðýrlýk Teknik Uyumluluk Çekme dayanýmý 45 kg/mm² olan malzemede, 30 açýda mm. Çekme dayanýmý 45 kg/mm² olan malzemede, 30 açýda mm. 6.3 mm 38.1 mm cm/dak 2 HP, 3 faz (230, 460 ve 575 Volt, 60 Hz ve 380, 415 Volt, 50 Hz) 136 kg (araba ile beraber) C.S.A. / N.R.T.L. (Dosya no LR ) ve C.E. kurallarý Çekme dayanýmý 45 kg/mm² olan malzemede, 30 açýda mm. Çekme dayanýmý 45 kg/mm² olan malzemede, 30 açýda mm. 8.0 mm 50.0 mm cm/dak 4 HP, 3 faz (230, 460 ve 575 Volt, 60 Hz ve 380, 415 Volt, 50 Hz) 415 kg (araba ile beraber) C.S.A. / N.R.T.L. (Dosya no LR ) ve C.E. kurallarý GBM-18 ve GBM-28 aþaðýdaki standart ekipmanlarla beraber sunulmaktadýr 1- GBM-18-X1 / GBM-28-X1 Derin Aðýz Açýcý (orta kalýnlýktaki malzemelerin kesimi için) 2- Açýsal kaynak aðýzý açma pimleri (22 ½, 30, 37 ½, 45, 55 ) 3- Aksesuar kiti 4- GBM-18 / GBM-28 taþýma arabasý Ýsteðe Baðlý Ekipmanlar 1- GBM-18-X1 / GBM-28-X1 Derin Aðýz Açýcýsý (orta kalýnlýktaki malzemelerin kesimi için) 2- GBM-18-FXS / GBM-28-FXS Sýð Aðýz Açýcýsý (ince ve hassas kalýnlýktaki malzemelerin kesimi için) 3- GBM-18 / GBM-28 Açýsal kaynak aðýzý pimleri (Özel sipariþler için) 4- GBM / GBM Aðýz Açma Kamasý 5- GBM / GBM Aðýz Açma Kamasý A W GMB-18 A - Kaynak Aðýzý Açýsý 22 1/ / W - Maks. Kaynak Aðýzý Geniþliði Karbon Çeliði (mm) T D Paslanmaz Çelik (mm) L Not Yukarýda belirtilen kaynak aðýzý geniþlikleri ortalama deðerlerdir. "W" deðeri malzemenin çekme dayanýmýna göre deðiþir. GMB-28 A - Kaynak Aðýzý Açýsý 22 1/ / Çekme Dayanýmý 45 kg/mm² 50 kg/mm² 60 kg/mm² W (mm) D (mm) W (mm) D (mm) W (mm) D (mm) , TEKNÝK ÖZELLÝKLER ÖNCEDEN HABER VERÝLMEKSÝZÝN DEÐÝÞTÝRÝLEBÝLÝR

15 KATBAK Seramik Kaynak Altlýklarý METALDIÞI MALZEMEDEN ÜRETÝLEN "GULLCO" KAYNAK ALTLIKLARI KIRMIZI MERKEZ ÇÝZGÝSÝ GAZ ÇIKIÞ KANALLARI EÐÝMLÝ YÜZEYLER ÝÇÝN ÖZEL TASARLANMIÞ (PAH KIRILMIÞ) YÜZEYLER SERAMÝK KAYNAK ALTLIÐI 4 ADET, BASINCA DUYARLI ALUMÝNYUM FOLYO ÝLE KAPLI ISI ALGILAYICILARININ ORTASINA YERLEÞTÝRÝLMÝÞTÝR TAÞLAMA, OLUK AÇMA VE TEKRAR KAYNAK YAPMA GÝBÝ MALÝYET ARTTIRICI ÝÞLEMLERE GEREK OLMADAN YÜKSEK KALÝTELÝ KAYNAK DÝKÝÞÝ YÜZEYLERÝNÝN ELDE EDÝLEBÝLMESÝNE OLANAK SAÐLAR. BÜTÜN "KATBAK" SERAMÝKLERÝ DÜZ YA DA EÐÝMLÝ YÜZEYLERDE KULLANILABÝLMELERÝ AMACI ÝLE OYNAR EKLEMLERE SAHÝP OLARAK ÜRETÝLMÝÞTÝR. Kök pasolarda röntgen filmi kalitesinde kaynak dikiþi verir. Yalnýzca tek taraflý kaynak yapýlmasýna olanak saðlar. Daha fazla kaynak metali yýðma olanaðý saðlar. Tek pasoda kök ve dolgu kaynaðýna olanak saðlar. Kaynak hatalarýný ve tamiratlarýný en aza indirir. Maliyetli gereksiz oluk açma ve taþlamayý en aza indirir. "KATBAK" ÝLE KAYNAK MALÝYETLERÝNÝZÝ AZALTIR, KAYNAK KALÝTENÝZÝ ÝYÝLEÞTÝRÝRSÝNÝZ. kalitenin kaynaðý

16 "KATBAK" SERAMÝK KAYNAK ALTLIKLARI Gullco "KATBAK" Seramik Kaynak Altlýklarý, farklý kaynak uygulamalarýnda kullanýlmak üzere deðiþik modellerde üretilmektedir. Aþaðýdaki tabloda standart seramik altlýklar ve kullaným alanlarý belirtilmiþtir. MODELÝ ÖZELLÝKLERÝ ve TÝPÝK UYGULAMA ALANLARI BOYUTLARI (mm) 1G42-R 100 mm geniþliðinde, 600 mm uzunluðunda, aluminyum folyo üzerine yapýþtýrýlmýþ olarak sunulur. Her seramik parça 25 mm uzunluðunda ve 25 mm geniþliðindedir. Her parçanýn, boru ya da kazan gibi malzemelerin içinde ya da dýþýnda kullanýlacak þekilde köþeleri yuvarlatýlmýþtýr. Özellikle dolu MIG telleri ile birlikte kullanýlýr G82-R 100 mm geniþliðinde, 600 mm uzunluðunda, aluminyum folyo üzerine yapýþtýrýlmýþ olarak sunulur. Her seramik parça, 11 mm'lik radyuslu aðýz açýlmýþ olarak, 25 mm uzunluðunda ve 35 mm geniþliðindedir. 1G42-R modeli ile benzer alanlarda kullanýlýr. Ayrýca daha yüksek amper gerektiren uygulamalarda da kullanýlabilir. Özellikle dolu MIG telleri ile birlikte kullanýlýr G42-FR 100 mm geniþliðinde, 600 mm uzunluðunda, aluminyum folyo üzerine yapýþtýrýlmýþ olarak sunulur. Her seramik parça, 25 mm uzunluðunda ve 25 mm geniþliðindedir. Boru ve kazan uygulamalarýnda kullanýlmak üzere seramik parçalarýn köþeleri yuvarlatýlmýþtýr. Özellikle dolu ve özlü kaynak telleri ile birlikte kullanýlýr G43-R 100 mm geniþliðinde, 600 mm uzunluðunda, aluminyum folyo üzerine yapýþtýrýlmýþ olarak sunulur. Her seramik parça, 25 mm uzunluðunda ve 25 mm geniþliðindedir. 6 mm'lik radyus içerir. Boru ve kazanlardaki uygulamalar için seramik parçalarýn köþeleri yuvarlatýlmýþtýr. Özellikle dolu MIG telleri ile birlikte kullanýlýr G83-R 100 mm geniþliðinde, 600 mm uzunluðunda, aluminyum folyo üzerine yapýþtýrýlmýþ olarak sunulur. Her seramik parça, 25 mm uzunluðunda ve 32 mm geniþliðindedir. 6 mm'lik radyus içerir. 1G43-R ile benzer uygulamalarda ve daha yüksek amper gerektiren uygulamalarda kullanýlabilir. Özellikle dolu MIG telleri ile birlikte kullanýlýr G93-R 100 mm geniþliðinde, 600 mm uzunluðunda, aluminyum folyo üzerine yapýþtýrýlmýþ olarak sunulur. Her seramik parça,13 mm geniþliðindedir ve düz olukludur. Genellikle özlü teller ile birlikte kullanýlýr. Boru ve kazan kaynaðý uygulamalarýnda kullanýlmak üzere seramik parçalarýn köþeleri yuvarlatýlmýþtýr G13-RD 75 mm geniþliðinde, 600 mm uzunluðunda, aluminyum folyo üzerine yapýþtýrýlmýþ olarak sunulur. "K" ve "X" kaynak aðýzý hazýrlýklarýnda ve tek taraflý "V" alýn kaynaðý için kaynak aðýzlarýnda kullanýlýr. Özellikle dolu ve özlü kaynak telleri ile birlikte kullanýlýr. ø 13 1G33-45/60/90 75 mm geniþliðinde, 600 mm uzunluðunda, aluminyum folyo üzerine yapýþtýrýlmýþ olarak sunulur. Yuvarlak seramik parçalara alternatif olarak, benzer uygulamalarda kullanýlýr ve ek olarak daha iyi yüzey temasý özelliðinden dolayý daha az yanma riski taþýr. Her seramik parça,13 mm geniþliðindedir ve düz olukludur. Genellikle özlü ve dolu kaynak telleri ile birlikte kullanýlýr. R2.8 R2.4 R3.2 TEKNÝK ÖZELLÝKLER ÖNCEDEN HABER VERÝLMEKSÝZÝN DEÐÝÞTÝRÝLEBÝLÝR Kaynak Tekniði Sanayi ve Ticaret A.Þ. Yakacýkaltý, Yanyol, Mermer Sokak, No , Kartal / ÝSTANBUL Tel (0216) Faks (0216) Ýstanbul Rauf Orbay Caddesi Evliya Çelebi Mahallesi, No 3/C Ýçmeler, Tuzla / ÝSTANBUL Tel (0216) Faks (0216) Ýzmir Mersinli Mahallesi, 1. Sanayii Sitesi, Sokak, No 25, 35120, ÝZMÝR Tel (0232) Faks (0232) Ankara Ostim Sanayii Sitesi Ahi Evran Caddesi, No , Ostim / ANKARA Tel (0312) pbx Faks (0312) Adana Kýzýlay Caddesi, Karasoku Mahallesi 6. Sokak, Baykan Ýþhaný No 9/E 01010, ADANA Tel (0322) Faks (0322)

Elektrikli çok turlu akçuatörler

Elektrikli çok turlu akçuatörler Elektrikli çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1 SAR 07.1 SAR 30.1 Akçuatör kontrol ünitesi AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 ile Kullanma kýlavuzu Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 Kullanma

Detaylı

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Yayýný Düzenleyen: IVECO S.p.A. Teknik Uygulama Strada delle Cascinette,

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER ...1 2. KABLONUN BAÐLANMASI...2 3. KUMANDA PANELÝ NASIL KULLANILIR...3 1. KUMANDA PANELÝNÝN TAKILMASI... 4. STANDART PANEL...

ÝÇÝNDEKÝLER ...1 2. KABLONUN BAÐLANMASI...2 3. KUMANDA PANELÝ NASIL KULLANILIR...3 1. KUMANDA PANELÝNÝN TAKILMASI... 4. STANDART PANEL... TÜRKÇE ÝÇÝNDEKÝLER. KUMANDA PANELÝNÝN TAKILMASI....... KABLONUN BAÐLANMASI... 3. KUMANDA PANELÝ NASIL KULLANILIR...3 3-. Parçalarýn isimleri ve iþlevleri... 3 3-. Kumanda paneli ekran kontrastýnýn ayarlanmasý...

Detaylı

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu 9355430 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere TME-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

Ürünlere Genel Bakýþ. ESR Pollmeier GmbH Servo hareket teknolojisi. ESR. The Dynamic Solution. Servo Sürücüler. Servo Motorlar

Ürünlere Genel Bakýþ. ESR Pollmeier GmbH Servo hareket teknolojisi. ESR. The Dynamic Solution. Servo Sürücüler. Servo Motorlar ESR Pollmeier GmbH Servo hareket teknolojisi Ürünlere Genel Bakýþ Servo Sürücüler Servo Motorlar AC-Servo motorlarý DC-Servo motorlarý Opsiyonel olarak redüktörlü servomotorla Özel motorlar Tork motorlarý

Detaylı

AÇI VE EÐÝM ÖLÇERLER, KONTROL MASTARLARI, GÖNYELER, CETVELLER, MASTAR BLOKLAR, PLEYTLER, V BLOKLAR, DÝNAMOMETRELER

AÇI VE EÐÝM ÖLÇERLER, KONTROL MASTARLARI, GÖNYELER, CETVELLER, MASTAR BLOKLAR, PLEYTLER, V BLOKLAR, DÝNAMOMETRELER AÇI VE EÐÝM ÖLÇERLER, KONTROL MASTARLARI, GÖNYELER, CETVELLER, MASTAR BLOKLAR, PLEYTLER, V BLOKLAR, DÝNAMOMETRELER KÜÇÜK ÖLÇÜ ALETLERÝ HAKKINDA 66 AÇI ÖLÇER ÜNÝVERSAL * Ölçüm yüzeyi sertleþtirilmiþ ve

Detaylı

Senkronizasyon Sistemleri Teksan Jeneratör, senkronizasyon sistemlerini kullanarak, enerji projelerine alternatif bir çözüm getirmektedir. Yüksek kva lardaki ihtiyaçlarýnýz için, birden fazla jeneratörün

Detaylı

Titreþim Denetleyici Tip 640

Titreþim Denetleyici Tip 640 Titreþim Denetleyici Tip 640 Titreþim hýzý (mm/s, rms) Analog elektrik çýkýþý: 4...20 ma Frekans aralýðý: 10 Hz...1000 Hz Ýþletim kýlavuzu Türkçe Ýþletim kýlavuzu Titreþim Denetleyici Tip 640 Standart

Detaylı

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim.

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim. ALINDI ONAYI Basit bir dilde verilen ÝSGÇ Oryantasyon eðitimine katýldýðýmý, eðitimde verilen bilgileri çalýþmam sýrasýnda uygulayacaðýmý, SEGATECH ÝSGÇ El Kitabýný aldýðýmý kabul ederim. Iþyerimde güvensiz

Detaylı

001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1

001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 Deðerli müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa 159 unuz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini

Detaylı

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y NX-256Y Güvenlik Önlemleri Bu ürünü satýn aldýðýnýz için teþekkürler. Modelinizi doðru biçimde çalýþtýrmayý öðrenmek için lütfen bu çalýþtýrma talimatlarýný okuyun. Talimatý okumayý bitirdikten sonra,

Detaylı

DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU

DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU BF 135 A BF 150 A KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...5 Teknik özellikler...7 Kullaným - Kontroller...15 Bakým...75 Depolama...102 Arýza Bulma...105

Detaylı

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV TR Kullaným kýlavuzu Þebeke baðlantýlý fotovoltaik tesisler için inverter 42,0410,0833 008-31032015

Detaylı

Kullaným talimatlarý. Kahve Makinasý. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý. Kahve Makinasý. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý Kahve Makinasý Türkçe,1 Ýçindekiler Kurulum, 4 Yerleþtirme Ankastre Kurulum Havalandýrma Ortalama ve Sabitleme Elektrik Baðlantýsý Güç Kablosunun Takýlmasý Deðer Plakasý Cihazýn Tanýmý,

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU ALL10 SERÝSÝ ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 1.00 SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL. GÝRÝÞ Bu tanýtma ve kullanma kýlavuzu, ALLFETT Mekanik

Detaylı

Ödün vermeksizin iletiþim

Ödün vermeksizin iletiþim NEC PHILIPS UNIFIED SOLUTIONS SOPHO IPC500 Küçük ve Orta Büyüklükteki Ýþletmeler için Tümleþik IP-PBX Ýletiþim Çözümleri Ödün vermeksizin iletiþim Ýletiþim sisteminden be herþey ve daha fazlasý Uygun fiyata

Detaylı

YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS

YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS Poland RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A. ul. Kociewska 28/30 87-100 Toruń +48 56 6571600 +48 56 6571650 0694 0694BQ0479 677 FAMILY COND kombisi aþaðýdaki

Detaylı

Ýki polarma yüzeyli transistörler teknik anlatýmlarda kýsaca BJT olarak da adlandýrýlmaktadýr. (BJT: Bipolar Junction Transistör).

Ýki polarma yüzeyli transistörler teknik anlatýmlarda kýsaca BJT olarak da adlandýrýlmaktadýr. (BJT: Bipolar Junction Transistör). Bölüm 4: Transistörler Giriþ Elektronikle ilgili sistemlerin geliþip, üstün seviyeye gelmesi yarý iletken temelli Beyz Emiter baðlantýsý transistörlerin bulunmasýndan sonra olmuþtur. baðlantýsý Transistörü

Detaylı

Bölüm 1: Sayý Sistemleri

Bölüm 1: Sayý Sistemleri ölüm 1: Sayý Sistemleri. Giriþ: Dijital elektroniði anlayabilmek için temel matematik iþlemlerini ve sayý sistemlerini bilmek gerekir.. Temel ilgiler 1. Lojik (Mantýk) Öne sürülen düþüncelere göre karar

Detaylı

Kuvvet ve Hareket. 9. sýnýf) Fizik BÝR BOYUTTA HAREKET

Kuvvet ve Hareket. 9. sýnýf) Fizik BÝR BOYUTTA HAREKET 4 uvvet ve Hareket Bu ünitede, alýnan yol ve yer deðiþtirmenin ne anlama geldiðini, konum - zaman grafiklerinden hýzýn nasýl bulunacaðýný, sabit hýzla hareket eden cisim ya da sisteme etki eden kuvvetlerin

Detaylı

BAÞLAMA KILAVUZU DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM KULLANMADAN ÖNCE KURULUM MODEL: AR-5516S AR-5520S AR-5516 AR-5520 AR-5516D AR-5520D AR-5516N AR-5520N

BAÞLAMA KILAVUZU DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM KULLANMADAN ÖNCE KURULUM MODEL: AR-5516S AR-5520S AR-5516 AR-5520 AR-5516D AR-5520D AR-5516N AR-5520N DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM BAÞLAMA KILAVUZU MODEL: AR-5516S AR-5520S AR-5516 AR-5520 AR-5516D AR-5520D AR-5516N AR-5520N KULLANMADAN ÖNCE Bu bölümde, makineyi kullanýma iliþkin emniyet bilgileri yer

Detaylı

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi Ön Söz....................................... 3 Sunuþ........................................ 5 01. Amaç...................................... 6 02. Kapsam.................................... 6 03. Mevzuat

Detaylı

MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ TEKNÝK BÜLTENÝ SAYI 1 YANGIN MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ TEKNÝK BÜLTENÝ SAYI 1 YANGIN ARALIK 2003 SAYI: 1 TMMOB MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ TARAFINDAN 3 AYDA BÝR YAYINLANIR

Detaylı

DELTA. Kýlavuzu SBA. Life. Sustainable Business Associates. TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý

DELTA. Kýlavuzu SBA. Life. Sustainable Business Associates. TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý DELTA KOBÝ ler Ýçin Ýþletme Verimliliðinin Arttýrýlmasýna Yönelik Çevre Yönetimi editörler SBA Sustainable Business Associates TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý gtz Kýlavuzu Life Katkýlarýyla delta.p65 1

Detaylı

Veri Toplayýcý Kullanma Talimatý EPC-12

Veri Toplayýcý Kullanma Talimatý EPC-12 DÝKKAT Aþaðýdaki talimatlara uyulmamasý halinde ölüm ve ciddi yaralanmalarla sonuçlanabilecek durumlar ortaya çýkabilir. Cihaz baðlanýrken bütün enerjiyi kesiniz. Cihaz þebekeye baðlý iken ön paneli çýkartmayýnýz.

Detaylı

Yeni DMX 3. 4000 A e kadar etkin koruma AÇIK TİP ŞALTERLER - ÜRÜN REHBERİ

Yeni DMX 3. 4000 A e kadar etkin koruma AÇIK TİP ŞALTERLER - ÜRÜN REHBERİ Yeni DMX 3 4000 A e kadar etkin koruma AÇIK TİP ŞALTERLER - ÜRÜN REHBERİ YENİ DMX 3 Açık tip şalterler 4000 A e kadar TÜM BİNA TİPLERİ İÇİN ETKİN KORUMA VE KONTROL 02 1600 A e kadar DPX kompakt şalterler

Detaylı

FARKI YARATAN ÝNSANDIR...

FARKI YARATAN ÝNSANDIR... FARKI YARATAN ÝNSANDIR... Ýnsan Kaynaklarý Tüm firma ve kurumlara rekabet avantajý sunan faktörlerden biri, belki de en önemlisi insan kaynaðýdýr. Kurumun misyon ve hedefini benimsemiþ, iyi eðitim almýþ,

Detaylı

tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi

tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi Sayýn Yöneticiler Deðerli Meslektaþlarýmýz; TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Kocaeli Þubesi üretimin eðitimden geçtiði inancý ile 2014 yýlý teknik hizmetler ve eðitim programlarýný hazýrlamýþtýr. TMMOB

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Nisan 2003 Oda Termostatý RAA 20 Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným Alanlarý

Detaylı

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu 9310101 1. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere Rh-18 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı