OTOMASYON SÝSTEMLERÝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OTOMASYON SÝSTEMLERÝ"

Transkript

1 OTOMASYON SÝSTEMLERÝ Taþýyýcý Otomasyon Sistemleri Köþe Kaynaðý Otomasyon Sistemleri Kaynak Aðýzý Açma Makinalarý Seramik Kaynak Altlýklarý METALDIÞI MALZEMEDEN ÜRETÝLEN "GULLCO" KAYNAK ALTLIKLARI KIRMIZI MERKEZ ÇÝZGÝSÝ GAZ ÇIKIÞ KANALLARI EÐÝMLÝ YÜZEYLER ÝÇÝN ÖZEL TASARLANMIÞ (PAH KIRILMIÞ) YÜZEYLER SERAMÝK KAYNAK ALTLIÐI 4 ADET, BASINCA DUYARLI ALUMÝNYUM FOLYO ÝLE KAPLI ISI ALGILAYICILARININ ORTASINA YERLEÞTÝRÝLMÝÞTÝR kalitenin kaynaðý

2 YÜKSEK PERFORMANSLI ÝKÝ TÝP GULLCO "KAT" MODELLERÝ Kaynak ve Kesme Otomasyonu Ýçin Yüksek Verimli, Programlanabilen ve Hýzý Ayarlanabilen Tip Taþýyýcý Sistemler KAT Gullco "KAT"; özel raylarý üzerinde hassas olarak hýzý ayarlanarak ileri ve geri hareket edebilen, elektrik motoru ile tahrik edilen, kaynak ve kesme iþlemlerinde kullanýlan bir arabadýr. "KAT", birçok ülkede, otomasyonu, kaynak verimini ve kalitesini arttýrmak amacýyla, tek ya da daha fazla kaynak ve kesme kafasý kullanýmý gerektiren uygulamalarda tercih edilmektedir. "KAT"in iki modeli vardýr. Bunlar; sabit alüminyum rayla ve esnek çelik rayla kullanýlan modellerdir. Taþýyýcýdaki tekerlekler belirli bir yolun takip edilebilmesini saðlamak amacýyla rayý yakalar (saðdaki þekilde gösterilmektedir). Özel tekerlekleri, sistemin rahatlýkla monte edilip sökülebilmesine imkan tanýrken, rayý sýkýca kavrayarak taþýyýcýnýn düzgün hareket etmesini saðlar. Kaynak veya kesme torcu monte edilmiþ olan bütün sabit ve esnek raylý modellerindeki** "KAT" sisteminin dikey yük taþýma kapasitesi 45 kg'dýr. Ray, kaynak torcunun ya da kesme þalümosunun istenen yolu takip etmesini saðlamak için ayarlanabilir ve vakumlu ya da manyetik olarak çalýþan tutucular yardýmýyla güvenli bir þekilde pozisyonlandýrýlýr. MODEL GK-191 SERÝSÝ Sabit Alüminyum Raylý "KAT" Taþýyýcý ile Birlikte Kullanýlýr MODEL GK-192 SERÝSÝ Esnek Çelik Raylý "KAT" Taþýyýcý ile Birlikte Kullanýlýr "KAT"in geliþmiþ kontrol ve güç sistemleri güvenlik açýsýndan düþük voltaj (24 Volt, DC) ile çalýþacak þekilde tasarlanmýþtýr. 42, 110 ve 230 Volt AC, tek faz, 50/60 Hz þebeke voltajý seçeneklerinin yaný sýra regüle edilmiþ 220 Watt'lýk 24 Volt DC güç kaynaðý ile de çalýþabilir. Taþýyýcý, baþlangýç pozisyonundan, daha önceden belirlenmiþ pozisyona istenen hýzda hareket ettirilebilir. "KAT", kaynak ya da kesme iþlemi sayýsý ne olursa olsun, hassas baþlama ve bitiþ ayarlarý sayesinde her noktada ayný yüksek iþlem kalitesi saðlar. "KAT" sistemi, kullanýcý hatalarý gibi istenmeyen etkileri ortadan kaldýrýr, verimliliði ve karlýlýðý arttýrýr, kalitede devamlýlýk saðlar. Bütün bu özellikler, iki ayrý modele sahip Gullco "KAT"i ve onun çaðdaþ bir üretimde üstlendiði önemli iþlevleri tarif etmektedir. **) GK-191-P-90 modelinde, "Yüksek Hýzlý Diþli" hariçtir. ***) Ürünü sipariþ ederken "Þebeke Voltajý" gereksinimini belirtiniz.

3 SABÝT ve ESNEK MODELLER ÝÇÝN RAY SÝSTEMLERÝ SABÝT ALÜMÝNYUM RAY SÝSTEMLERÝ - GULLCO'nun P-tipi taþýyýcý modeli olan GK-191 ile kullanýlýr. Yüksek korozyon ve mekanik deðerlere sahip alüminyum alaþýmdan üretilmiþtir. Saðdaki resimde görülen kýsým, iþ profiline uygun olarak þekillendirilebilir. Derin profilli raylar fazladan dayaným isteyen iþlerde kullanýlýr ve sabittir. Bütün raylar sürekli iþlemler için eklenip uzatýlabilir. STANDART RAY UZUNLUKLARI Model GK Model GK Model GK Model GK mm 2438 mm 3048 mm 3657 mm Özel sipariþ üzerine 6096 mm'lik üretim yapýlabilir. DERÝN PROFÝLLÝ RAY UZUNLUKLARI Model GK Model GK mm 3048 mm Özel sipariþ üzerine 6096 mm'lik üretim yapýlabilir. GULLCO "KAT" SÝSTEMLERÝ ÝÇÝN MONTAJ ÜNÝTELERÝ Sabit ve esnek "KAT" sistemleri için özel olarak üretilmiþtir. YUVARLAK ve MIKNATISLI AYAK - Her mýknatýs 45 kg taþýma kapasitesine sahiptir. KÖÞELÝ ve AÇMA/KAPAMA AYARLI MIKNATISLI AYAK - Her mýknatýs 34 kg taþýma kapasitesine sahiptir ve rayýn üzerine kolay takýlýp sökülebilmesi için açma-kapama düðmesine sahiptir. ÇELÝK DESTEKLÝ AYAK - Taþýma gücü gerekli olmayan yerlerde kullanýlýr. Yuvarlak ya da köþeli mýknatýslarla kullanýlmak üzere 2 farklý yüksekliðe sahiptir. PORTATÝF VAKUMLU RAY MONTAJ SÝSTEMÝ - Demirdýþý metallerde KAT'in pozisyon alabilmesi için üretilmiþ bir sistemdir. ESNEK RAY SÝSTEMLERÝ - AÐIR YÜKLER ÝÇÝN ESNEK RAY SÝSTEMÝ Model GK-192-F-54-2 Daha fazla dayaným saðlar ve vakum/mýknatýs destekli tutucu ayaklarýn sayýsýný azaltýr mm uzunluðunda üretilir. Özel sipariþe göre ayný uzunlukta ve 1524 mm çaplý silindirik imalatlar için kilitleme ayaklarý ile üretilir. ÇOK YÜKSEK ESNEKLÝÐE SAHÝP RAY SÝSTEMÝ Model GK-192-F-54-1 GK-192-F54-1 ile ayný özelliklerde olup kullanýlabildiði silindirik imalat çapý 609 mm'dir. Diðer uzunluklardaki raylar özel olarak üretilebilir.

4 SABÝT ve ESNEK RAYLI "KAT" SÝSTEMLERÝ ÝÇÝN FARKLI ÝÞLEM HIZI SAÐLAYAN MODELLER GULLCO "KAT" MÝKRO-ÝÞLEMCÝ KONTROL ÜNÝTESÝ SABÝT ALÜMÝNYUM RAYLI "KAT" SÝSTEMLERÝ ÝÇÝN MODELLER Sabit raylý sistemlerde, 3 deðiþik hýza sahip model bulunmaktadýr. Diþli deðiþtirerek hýzda deðiþiklik yapmak mümkündür. "KAT" Modeli Hýz Aralýðý (cm/dak) GK-191-P-90-A Standart Düþük Hýzlý Diþli Yüksek Hýzlý Diþli GK-191-P-36-A Standart Düþük Hýzlý Diþli Yüksek Hýzlý Diþli GK-191-P-18-A Standart Düþük Hýzlý Diþli Yüksek Hýzlý Diþli "KAT" ünitesi; 24 Volt Doðru Akým ile çalýþan, H-Köprü tipi "Darbe (pulse) Geniþliði Kontrol Ünitesi" içerir. Bütün birimler (hýz ve yön dahil) mikro-iþlemciler tarafýndan kontrol edilmektedir. Kontrol birimi; 10 K ROM ve 2 K RAM bellek kapasitesine, taþýma hýzýný "inç/dak" ya da "cm/dak" olarak gösteren bir LED'e sahiptir ve kapalý devre yön saptamasý geri-beslemeli ve taþýnan yükten etkilenmeyen, tam hýz kontrolü içermektedir. ESNEK ÇELÝK RAYLI "KAT" SÝSTEMLERÝ ÝÇÝN MODELLER Esnek raylý sistemlerde, 3 deðiþik hýza sahip model bulunmaktadýr. Bu ürünlerin sadece standart modelleri vardýr. Diþli deðiþtirerek hýzda deðiþiklik yapmak mümkün deðildir. Sipariþ Verirken ; Doðru model numaralarý, çalýþma voltajý deðerleri (42, 110 ya da 220 V gibi), tek faz ve 50 ya da 60 Hz olup olmadýðýný lütfen belirtiniz. Eðer düþük hýzlý ya da yüksek hýzlý diþli isteniyorsa lütfen satýcý firma ile baðlantý kurunuz. "KAT" Modeli Hýz Aralýðý (cm/dak) BÜTÜN MODELLER ÝÇÝN YAKLAÞIK BOYUTLAR GK-192-F-90-A Standart GK-192-F-36-A Standart GK-192-F-18-A Standart yan ön YAKLAÞIK AÐIRLIK 12.5 kg

5 FARKLI ZEMÝNLERDE KULLANILABÝLÝR SABÝT RAYLI KAT SÝSTEMÝ - Pozitif sürücülü diþli sistemine sahip ve rayýn hem alt hem de üst kýsmýnda hareket edebilen çift bilyalý yatak sayesinde her yüzeyde iþlem yapabilir. Hassas sürücü sistemi sayesinde durdurma ve çalýþtýrma iþlemleri çok kesin bir þekilde ayarlanýr. ESNEK RAYLI KAT SÝSTEMÝ - Bilya destekli zincir ile rayýn içindeki delikler kullanýlarak hareket saðlanýr. Bu hareket, "V" tipi tekerleklerle desteklenerek rayýn altýnda ve üstünde iþlem yapýlýr. Bu sistemin taþýma kapasitesi yaklaþýk 45 kg'dýr. Sabit raylý sistem ve tekerlek grubu (solda), esnek raylý sistem ve tekerlek grubu (saðda), Aþaðýda gösterilen bütün pozisyonlarda kaynak ve kesme olanaðý saðlar. "KAT"in BÝRÇOK ÜSTÜN ÖZELLÝÐÝNDEN BAZILARI SONSUZ HIZ KONTROLÜ Geliþmiþ P-tipi "KAT" modelinde bulunan potansiyometreli taþýma kontrol paneli ve mikro-iþlemci, modelde belirtilen limitler içinde kalmak þartýyla hýz deðiþiminin, yükten baðýmsýz hassas olarak ayarlanmasýný saðlar. Göstergede belirtilen rakamlar "inç/dak" ya da "cm/dak"dýr. ZENGÝN KULLANIM ÇEÞÝTLÝLÝÐÝ MONTAJ KOLAYLIÐI "KAT" taþýyýcý sistemi zengin uygulama amaçlý aksesuarlara sahiptir. Bunlarýn arasýnda kaynak ve kesme uygulamalarýnda son derece yararlý bir yardýmcý araç olan "Sabit Taþýyýcý" bulunmaktadýr (Detaylý bilgi için arka sayfaya bakýnýz). Patentli ve ayarlanabilir özel tekerlekleri sayesinde taþýyýcý, raya rahatlýkla takýlýp sökülebilir. Taþýyýcýnýn yan kýsmýnda bulunan kam mili sayesinde diþli sistemi rahatlýkla ayarlanabilir ve sökülüp takýlabilir. Serbest döndürme sistemi sayesinde, hýz ayarý tamamlanmýþ durumda olsa bile "KAT" hýzla pozisyonlandýrýlýp sabit kalmasý saðlanabilir.

6 "KAT" P-TÝPÝ TAÞIYICI SÝSTEMLER ÝÇÝN STANDART AKSESUARLAR KABLO DESTEK KELEPÇESÝ Model GK DÝÞLÝ KUTUSU ve DÝÞLÝ KOLU AÐIR ÝÞ DÝÞLÝ KUTUSU Model GK (152 mm uzunluðunda) AÐIR ÝÞ DÝÞLÝ KOLU 29 mm Kare Kesitli Uzunluklar 457 mm 610 mm 914 mm Diðer uzunluktaki sipariþler (38 mm) özel olarak istenebilir. SABÝT TAÞIYICI Model GK Kaynak ve kesme ekipmanlarý için 296 x 406 mm'lik boþ taþýma alaný vardýr RAY SABÝTLEYÝCÝ EKÝPMANLAR YUVARLAK MIKNATISLI TAKIM Model GK KARE, AÇMA/KAPAMA ANAHTARLI MIKNATISLI TAKIM Model GK A KAYNAK YARI-OTOMATÝK 4 HAREKETLÝ KAYNAK TORCU BAÐLANTI EKÝPMANI Model GK KESME KESME TORCU TUTUCUSU Model GK B ÇELÝK DESTEK TAKIMI Model GK Ray destek parçalarý ve gövdeleri Vakum ray baðlantý sistemleri MEKANÝK YÜKSEKLÝK SENSÖRÜ Model GK OTOMATÝK TEL BESLEME BAÞLANGICI UZAKTAN KONTROL ÜNÝTESÝ "KAT" P-tipi taþýyýcýsýnýn çeþitli fonksiyonlarýný kontrol etmek için 3048 mm'lik kablo içermektedir. kalitenin kaynaðý

7 OSÝLATÖRLÜ "KAT" TAÞIYICI Bu geliþmiþ osilatörlü taþýyýcý sistem otomatik kaynak iþlemlerinde, yetersiz nüfuziyet, yetersiz erime ve kenar yanýðý gibi kaynak hatalarýný en aza indirerek üretimi arttýrmak ve kaynak kalitesini geliþtirmek için tasarlanmýþtýr. Sistem, Gullco "KAT" ile GK-197-O-100 "Osilasyon Kafasý"nýn birleþiminden oluþur. Osilatör; salýnýmý, teðetsel ya da adým hareketini, önceden ayarlanan darbe geniþliði ile kaynak torcuna uygulatýr. Kontrol sistemi ise, vuruþ hýzýnýn deðiþken ayarýný, 3 baðýmsýz pozisyonda bekleme zamanýný, otomatik tel sürme baþlangýcýný ve iþlemin baþlangýç ve bitiþini ayarlar. "KAT" taþýyýcý sisteminin hassas hýzý ve kaynak torcunun osilasyon hareketinin bileþimi sayesinde çok farklý kaynak dikiþi þekilleri elde edilebilir. kalitenin kaynaðý

8 Bütün Pozisyonlarda Kullanýlabilen Düz ya da Eðimli Yüzeyler Ýçin Osilasyon Modelleri Gullco "KAT Osilasyon Kiti"; osilasyon kafasý, kontrol ünitesi, montaj parçalarý, baðlantý kablosu, 1-1/8 inçlik aðýr yük mikro-diþli kolu ve diþli kutusu (yatay/dikey hareket için), torc tutucu ve sabit ya da esnek ray için KAT sisteminden oluþur. Model GK-197-O (üstte solda) Osilasyon Sistemi, sabit aluminyum raylý "KAT" sistemi için tasarlanmýþtýr. Model GK-197-F-O (üstte saðda) Osilasyon Sistemi, esnek çelik raylý "KAT" sistemi için tasarlanmýþtýr. Bütün bu sistemler, taþýdýðý aðýrlýktan (0-45 kg) etkilenmeyen ve hýzý hassas olarak kontrol edebilen bir mikro-iþlemci içermektedir. Uzaktan Kontrollü Osilasyon Modülü Model GK RC Bu ekipman; torç eklenmiþ osilasyon kafasý (GK 197-O-100), uzaktan kontrol ünitesi, kontrol kutusu, diþli kutusu, kolu ve braketlerinden oluþur. Bu sistem, mevcut "KAT" taþýyýcý arabalarýna, kaynak kafalarýna ve yan kiriþ taþýyýcýlarýna monte edilebilir.

9 TEÐETSEL HAREKET ve SALINIM HAREKETÝ Osilasyon kafasý, yatay ya da dikey pozisyonda bulunduðu zaman iki farklý hareket yapabilir Bunlar teðetsel hareket ve salýným hareketleridir. Bu iki hareket bütün kaynak osilasyonu hareketlerini saðlamaktadýr. YALNIZ "GULLCO BÝRLEÞÝK SÝSTEMÝ"NDE ; Osilatör kafasý baðýmsýz olarak torcu doðru açýda pozisyonlandýrýr ve böylece çok pasolu kaynaklarda yüksek verimli sonuçlar elde edilir. Uygun torç açýsý ve pozisyonu, Gullco "KAT Osilatör Sistemi" ile hýzlý ve kolay bir þekilde oluþturulur. Osilatörü bir taraftan diðerine ve ileri/geri olarak ayarlamak çok kolaydýr. Teðetsel Hareket Salýným Hareketi BAÐIMSIZ BEKLEME HAREKETÝ Baðýmsýz ve elektronik olarak kontrol edilen bekleme hareketi (0-5 saniye) her vuruþun sonunda ve vuruþ yolunun ortasýnda oluþmaktadýr. AYARLANABÝLEN VURUÞ KONTROLÜ Hassas ve kolay ayarlar istenen kaynak dikiþlerinin elde edilmesine yardýmcý olur. OSÝLASYON HIZ KONTROLÜ Osilasyon hýzý, potansiyometre yardýmý ile elektronik olarak (8-188 devir/dak) kontrol edilir. YÜKSEK HASSASÝYETÝ SIRADIÞI BECERÝKLÝLÝK ÝLE BÝRLEÞTÝRMEK Yüksek hassasiyet; "KAT" taþýyýcýsýnýn üstündeki kontrollerin otomatik olarak istenilen ileri/geri hareketlerinden ya da kaynak torcunun bekleme hareketlerinden ve birçok farklý kaynak dikiþi þeklini oluþturan osilasyon hareketlerinden oluþmaktadýr. Taþýyýcý kontrol kutusu, taþýma hýzýný ve yönünü önceden ayarlar ve ekranda "inç/dak" ya da "cm/dak" olarak görünür. Saðdaki osilatör kontrollarý vuruþ hýzýný, osilatör ve taþýyýcý bekleme zamanýný ve taþýyýcýnýn tel sürme iþleminden sonra yapacaðý baþlama ve gecikme zamanýný belirler. Osilatör ile Elde Edilen Kaynak Dikiþi Þekillerine Örnekler AÇISAL SALINIM "KAT" ARABASI SÜREKLÝ HAREKET EDER KADEMELÝ SALINIM "KAT" ARABASI SADECE SON BEKLEMEDE HAREKET EDER OSÝLASYON ve OSÝLASYON BEKLEMESÝNÝN KOMBÝNASYONU OSÝLASYON KAFASI DÝK OSÝLASYON KAFASI YATAY OSÝLASYON KAFASI PARÇAYA DÝK OSÝLASYON KAFASI PARÇAYA YATAY ÖZEL OSÝLASYONLAR Yatay pozisyonda kaynak için eðilmiþ Düz hat üzerinde ileri/geri osilasyon

10 Osilatörlü "KAT" Taþýyýcý Sistemi ÖZELLÝKLER Temel olarak 2 farklý çeþidi bulunmaktadýr Model GK-197-O Sabit aluminyum ray sistemi için kullanýlan "KAT" için uygundur. Model GK-197-FO Esnek çelik ray sistemi için kullanýlan "KAT" için uygundur. SÝSTEMÝN ÝÇÝNDEKÝ TEMEL PARÇALAR - Osilatör kafasý, - Diþli kutusu ve kolu, - Kontrol kablosu, - "KAT" taþýyýcýsý, - Standart MIG torcu için tutucu, - "KAT" taþýyýcýya yerleþtirilen osilatör kontrol kutusu, - Aðýr yük için diþli kutusu ve kolu (dikey/yatay ayarlý), - Osilatör kafasý montaj braketleri (osilatör kafasýnýn eðilme ve sallanma hareketleri için). GULLCO "KAT" TAÞIYICISI Aðýr iþlem için tekerlek ekleri (sabit KAT raylarýnda bulunur). Yükten etkilenmeden (0-45 kg) hassas olarak hýzý kontrol edebilen, programlanabilir, 24 Volt'la çalýþan mikro-iþlemci kontrolleri. Ekranýnda hýzý "inç/dak" ya da "cm/dak" gösterebilen, 4 ya da 10 dönüþ ayarlý kontroller. Ýleri/geri/durma ve çalýþtýrma/durdurma anahtarlarý. "KAT" BÝRLEÞÝK TAÞIYICI HIZ ARALIKLARI KOMPAKT OSÝLATÖR KAFASI ve KONTROLLERÝ Osilatör kafasý, 1829 mm uzunluðundaki kontrol kablosu ile model GK-197-O-100, teðet ve sarkaç hareketi yapan destek parçasý, mm uzatmada mm arasý vuruþ aralýðý, 80 kgs/cm tork saðlama özelliði, devir/dak arasý osilasyon hýzýný ayarlayan hýz potansiyometre kontrollü elektronik kontroller, her vuruþun ortasýnda ve sonunda bekleme (0-5 sn) özelliði, otomatik tel sürme baþlangýcý, ayarlanabilir iþlem baþlangýç gecikmesi (0-3 sn), otomatik baþlangýç anahtarý, osilatör modunu standart açýsal moddan kare dalga moduna deðiþtirebilen kademeli anahtar. HASSAS DÝÞLÝ KUTUSU, DÝÞLÝ KOLU ve DESTEKLERÝ 254 mm'lik yatay osilasyon saðlayabilen mm'lik diþli kolu ve 28.6 mm'lik hasas diþli kutusu, mm'lik dikey osilasyon saðlayabilen mm'lik diþli kolu ve 28.6 mm'lik hasas diþli kutusu, diþli kutusu kaldýraç braketi, adaptör bloðu eki, osilatör kafasý saplama braketi, osilatör kafasýnýn eðilme ve dönme hareketlerini saðlayan bronz saplama, standart MIG torcu ve tutucusu. Komple paketin yaklaþýk aðýrlýðý 24.5 kg'dýr. Model GK-197-O Sabit Ray Sistemi Model GK-197-O-018 GK-197-O-036 GK-197-O-090 Model GK-197-FO Esnek Ray Sistemi Model GK-197-FO-018 GK-197-FO-036 GK-197-FO-090 Hýz Aralýðý (cm/dak) Yukarýda belirtilen hýz deðerleri, satýcý firmadan saðlanan diþli ekleriyle arttýrýlýp azaltýlabilir. Hýz Aralýðý (cm/dak) UZAKTAN KONTROL EKÝ (Kompakt Osilatörlü Model / GK RC) Hassas diþli kutusu, diþli kolu,1829 mm'lik uzaktan kontrol kablosu ve MIG torcu tutuculu kompakt osilatör kafasýný içerir (GK-197-O-100). Uzaktan kontrol ünitesi bileþik "KAT" modeli ile 3 adet pin baðlantýsý haricinde aynýdýr. Birincisi gecikme/baþlangýç kontrolu için, ikincisi tel sürme baþlangýcý için, üçüncüsü ise osilatör kafasýný kontrol etmek içindir.

11 MOGGY Taþýnabilen, Köþe Kaynaðý Otomasyon Sistemi Düþük maliyetli ve yüksek verimli kaynak otomatizasyonu saðlar. Kaynak ve kesme iþlemlerinde hassasiyeti ve kaliteyi arttýrýr. Otomatik Yatay köþe, Bindirme ve Alýn kaynaðý iþlemleri için idealdir. Tekerlekleri, Moggy'nin stardart "V" kaynak aðýzýný izleyebilmesi için ters çevrilebilir. Sürekli ya da kesintili kaynak iþlemleri için kontrol sistemi vardýr. ÇÝFT TORÇ ÝLE KAYNAK YAPABÝLME Çift torç tutucu sayesinde, ayný anda iki kaynak iþlemini gerçekleþtirebilir. ÇAPRAZ SALINIM (OSÝLASYON) MOGGY, kaynak iþlemi sýrasýnda, standart torç tutucunun yerine osilasyon eki takýldýðý zaman çapraz osilasyon etkisi yaratýr. ÝZ TAKÝBÝ Kýlavuz makaralarýnýn yüksekliðinden daha alçak ya da yüksek olan dikey parça ile kaynak dikiþ izini takip edebilmesi için ayarlanabilir yükseklik kýlavuz makaralarýna sahiptir. kalitenin kaynaðý

12 Sistemin Özellikleri "MOGGY" OTOMATÝK KAYNAK SÝSTEMÝ GULLCO "MOGGY"nin sürtünmeli taþýyýcý sistemi özellikle yatay köþe, bindirme ve alýn kaynaklarý için üretilmiþtir. GULLCO, kompakt osilatörün kullanýlmasý ile çok pasolu kaynak yapýlabilir. Bu iþlemler yatay köþe kaynaklarýnda en az 1 metre yarýçap ve en fazla 30 yatay ile açý yapabilen düzlemlerde mümkündür. Aþaðýda; MOGGY ve sistemin bileþenleri daha detaylý olarak açýklanmaktadýr. "MOGGY" hafif, taþýnabilen, 4 tekerlekli, sürtünmeli hareket prensibi ile hareket eden, iz ya da ray olsun veya olmasýn, kaynak otomasyonu için kullanýlabilen bir sistemdir. Hýzý 7.7 ile cm/dak arasýnda ayarlanabilir. Sistem, ayarlanabilen kýlavuz makaralarý, hareket baþlangýcý ve bitiþi için sýnýrlayýcý anahtarlar, dikey/yatay kayma ayarlarý (44.4 mm) ve yarý-otomatik torç tutucu ile tamamlanýr. "MOGGY", standart mm'lik "V" kaynak aðýzý için tekerlekleri ters çevrilerek kullanýlabilir. GULLCO "MOGGY"de güvenlik, 24 Volt DC ve 3 farklý hat voltajý (43,110 ve 230 Volt AC, 50/60 Hz) seçenekleri ile saðlanýr. Ürünü sipariþ verirken lütfen hat voltajýný belirtiniz. Teknik Özellikleri MODEL GM Sürekli kaynak kontrolü ve ileri/duruþ/geri anahtarý, tel sürme baþlangýç anahtarý, iþlem hýzý ayar potansiyometresi, iþlem baþlangýcý geciktirme opsiyonlu otomatik tel sürme baþlangýcý, LED'li hýz göstergesi ekraný ve tel besleme için kontrol kablo baðlantýsý (4572 mm) vardýr. MODEL GM Sürekli ve kesintili kaynak için geliþtirilmiþ "MOGGY" modelidir. Kaynak mesafe ayarý için açma/kapama anahtarý ve mükemmel iþlem tekrarlama yeteneði vardýr. Ýleri/geri ve durdurma anahtarý, tel besleme baþlangýcý, açma/kapama anahtarý, iþlem hýzý potansiyometresi, otomatik tel sürme için baþlangýç gecikmesi ve tel besleme için 4572 mm'lik kontrol kablosu bu modele ait özelliklerdir. Bütün bu fonksiyonlar LED ekranýnda gösterilmektedir. AKSESUARLAR Model GK Gullco Moggy taþýyýcý üzerine monte edilen radial osilatör (osilasyon aralýðý mm, 4.76 ayar mesafesinde) Model GM Ayarlanabilir kýlavuz makarasý ekidir. Dikey limitlerin kýlavuz makarasýnýn ayarlarýndan yüksek ya da alçak olmasý durumunda yeniden ayarlama olanaðý saðlar. Hýz Aralýðý Boyutlar Uzunluk Geniþlik Yükseklik Aðýrlýk cm/dak mm mm mm 13.6 kg Model GM Otomatik kesme iþlemlerinde kullanýlan kesme þalümosu tutucusudur. GM Ýki ayrý tel sürme ünitesini ayný anda kullanarak ikili kaynak torcu ile iþlem yapýlmasýna olanak saðlayan aksesuardýr. GM Kablo destek eki. Manuel kullaným içindir. TEKNÝK ÖZELLÝKLER ÖNCEDEN HABER VERÝLMEKSÝZÝN DEÐÝÞTÝRÝLEBÝLÝR kalitenin kaynaðý

13 GMB-18 ve GMB-28 Kendinden Ýticili ve Taþýnabilir Tip Kaynak Aðýzý Açma Makinalarý GBM-18 kaynak aðýzý açma makinasý, 6.3 mm'den 38.1 mm'ye kadarki, GBM-28 aðýr iþ kaynak aðýzý açma makinasý ise 8.0 mm'den 50.1 mm'ye kadarki paslanmaz çelik, karbon çelikleri ve alüminyum alaþýmlý plakalar üzerinde gerçekleþtirilen uygulamalarda, kaynak aðýzýnda ýsýl gerilme oluþmadan, çapaksýz kaynak aðýzlarýnýn açýlmasýna olanak saðlar. DÜZGÜN OLMAYAN YÜZEYLERDE KULLANILABÝLÝR GBM-18, özel yaylý, döküm tekerlekli ve kendinden iticili kaynak aðzý açma makinasýdýr ve yüzey pürüzlülüðünden etkilenmez. GBM-28 ise, yüzey pürüzlülüðünü 25 mm'ye kadar olan malzemelerde tolere eder. AÇISAL KAYNAK AÐIZI AÇMA PÝMLERÝNE SAHÝPTÝR GBM-18 ve GBM-28, açýsal kaynak aðýzý açma pimleri ile beraber kullanýcýlara sunulmaktadýr (22 ½, 30, 37 ½, 45, 55 ). Diðer pimler ise, özel istek üzerine saðlanabilir. kalitenin kaynaðý

14 GBM-18 ve GBM-28 Kendinden Hareketli Kaynak Aðýzý Açma Makinasý GBM-18 - TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ Maksimum Kaynak Aðýzý Geniþliði Maksimum Kaynak Aðýzý Derinliði Minimum Malzeme Kalýnlýðý Maksimum Malzeme Kalýnlýðý Kaynak Aðýzý Açma Hýzý Motor Aðýrlýk Teknik Uyumluluk GBM-28 - TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ Maksimum Kaynak Aðýzý Geniþliði Maksimum Kaynak Aðýzý Derinliði Minimum Malzeme Kalýnlýðý Maksimum Malzeme Kalýnlýðý Kaynak Aðýzý Açma Hýzý Motor Aðýrlýk Teknik Uyumluluk Çekme dayanýmý 45 kg/mm² olan malzemede, 30 açýda mm. Çekme dayanýmý 45 kg/mm² olan malzemede, 30 açýda mm. 6.3 mm 38.1 mm cm/dak 2 HP, 3 faz (230, 460 ve 575 Volt, 60 Hz ve 380, 415 Volt, 50 Hz) 136 kg (araba ile beraber) C.S.A. / N.R.T.L. (Dosya no LR ) ve C.E. kurallarý Çekme dayanýmý 45 kg/mm² olan malzemede, 30 açýda mm. Çekme dayanýmý 45 kg/mm² olan malzemede, 30 açýda mm. 8.0 mm 50.0 mm cm/dak 4 HP, 3 faz (230, 460 ve 575 Volt, 60 Hz ve 380, 415 Volt, 50 Hz) 415 kg (araba ile beraber) C.S.A. / N.R.T.L. (Dosya no LR ) ve C.E. kurallarý GBM-18 ve GBM-28 aþaðýdaki standart ekipmanlarla beraber sunulmaktadýr 1- GBM-18-X1 / GBM-28-X1 Derin Aðýz Açýcý (orta kalýnlýktaki malzemelerin kesimi için) 2- Açýsal kaynak aðýzý açma pimleri (22 ½, 30, 37 ½, 45, 55 ) 3- Aksesuar kiti 4- GBM-18 / GBM-28 taþýma arabasý Ýsteðe Baðlý Ekipmanlar 1- GBM-18-X1 / GBM-28-X1 Derin Aðýz Açýcýsý (orta kalýnlýktaki malzemelerin kesimi için) 2- GBM-18-FXS / GBM-28-FXS Sýð Aðýz Açýcýsý (ince ve hassas kalýnlýktaki malzemelerin kesimi için) 3- GBM-18 / GBM-28 Açýsal kaynak aðýzý pimleri (Özel sipariþler için) 4- GBM / GBM Aðýz Açma Kamasý 5- GBM / GBM Aðýz Açma Kamasý A W GMB-18 A - Kaynak Aðýzý Açýsý 22 1/ / W - Maks. Kaynak Aðýzý Geniþliði Karbon Çeliði (mm) T D Paslanmaz Çelik (mm) L Not Yukarýda belirtilen kaynak aðýzý geniþlikleri ortalama deðerlerdir. "W" deðeri malzemenin çekme dayanýmýna göre deðiþir. GMB-28 A - Kaynak Aðýzý Açýsý 22 1/ / Çekme Dayanýmý 45 kg/mm² 50 kg/mm² 60 kg/mm² W (mm) D (mm) W (mm) D (mm) W (mm) D (mm) , TEKNÝK ÖZELLÝKLER ÖNCEDEN HABER VERÝLMEKSÝZÝN DEÐÝÞTÝRÝLEBÝLÝR

15 KATBAK Seramik Kaynak Altlýklarý METALDIÞI MALZEMEDEN ÜRETÝLEN "GULLCO" KAYNAK ALTLIKLARI KIRMIZI MERKEZ ÇÝZGÝSÝ GAZ ÇIKIÞ KANALLARI EÐÝMLÝ YÜZEYLER ÝÇÝN ÖZEL TASARLANMIÞ (PAH KIRILMIÞ) YÜZEYLER SERAMÝK KAYNAK ALTLIÐI 4 ADET, BASINCA DUYARLI ALUMÝNYUM FOLYO ÝLE KAPLI ISI ALGILAYICILARININ ORTASINA YERLEÞTÝRÝLMÝÞTÝR TAÞLAMA, OLUK AÇMA VE TEKRAR KAYNAK YAPMA GÝBÝ MALÝYET ARTTIRICI ÝÞLEMLERE GEREK OLMADAN YÜKSEK KALÝTELÝ KAYNAK DÝKÝÞÝ YÜZEYLERÝNÝN ELDE EDÝLEBÝLMESÝNE OLANAK SAÐLAR. BÜTÜN "KATBAK" SERAMÝKLERÝ DÜZ YA DA EÐÝMLÝ YÜZEYLERDE KULLANILABÝLMELERÝ AMACI ÝLE OYNAR EKLEMLERE SAHÝP OLARAK ÜRETÝLMÝÞTÝR. Kök pasolarda röntgen filmi kalitesinde kaynak dikiþi verir. Yalnýzca tek taraflý kaynak yapýlmasýna olanak saðlar. Daha fazla kaynak metali yýðma olanaðý saðlar. Tek pasoda kök ve dolgu kaynaðýna olanak saðlar. Kaynak hatalarýný ve tamiratlarýný en aza indirir. Maliyetli gereksiz oluk açma ve taþlamayý en aza indirir. "KATBAK" ÝLE KAYNAK MALÝYETLERÝNÝZÝ AZALTIR, KAYNAK KALÝTENÝZÝ ÝYÝLEÞTÝRÝRSÝNÝZ. kalitenin kaynaðý

16 "KATBAK" SERAMÝK KAYNAK ALTLIKLARI Gullco "KATBAK" Seramik Kaynak Altlýklarý, farklý kaynak uygulamalarýnda kullanýlmak üzere deðiþik modellerde üretilmektedir. Aþaðýdaki tabloda standart seramik altlýklar ve kullaným alanlarý belirtilmiþtir. MODELÝ ÖZELLÝKLERÝ ve TÝPÝK UYGULAMA ALANLARI BOYUTLARI (mm) 1G42-R 100 mm geniþliðinde, 600 mm uzunluðunda, aluminyum folyo üzerine yapýþtýrýlmýþ olarak sunulur. Her seramik parça 25 mm uzunluðunda ve 25 mm geniþliðindedir. Her parçanýn, boru ya da kazan gibi malzemelerin içinde ya da dýþýnda kullanýlacak þekilde köþeleri yuvarlatýlmýþtýr. Özellikle dolu MIG telleri ile birlikte kullanýlýr G82-R 100 mm geniþliðinde, 600 mm uzunluðunda, aluminyum folyo üzerine yapýþtýrýlmýþ olarak sunulur. Her seramik parça, 11 mm'lik radyuslu aðýz açýlmýþ olarak, 25 mm uzunluðunda ve 35 mm geniþliðindedir. 1G42-R modeli ile benzer alanlarda kullanýlýr. Ayrýca daha yüksek amper gerektiren uygulamalarda da kullanýlabilir. Özellikle dolu MIG telleri ile birlikte kullanýlýr G42-FR 100 mm geniþliðinde, 600 mm uzunluðunda, aluminyum folyo üzerine yapýþtýrýlmýþ olarak sunulur. Her seramik parça, 25 mm uzunluðunda ve 25 mm geniþliðindedir. Boru ve kazan uygulamalarýnda kullanýlmak üzere seramik parçalarýn köþeleri yuvarlatýlmýþtýr. Özellikle dolu ve özlü kaynak telleri ile birlikte kullanýlýr G43-R 100 mm geniþliðinde, 600 mm uzunluðunda, aluminyum folyo üzerine yapýþtýrýlmýþ olarak sunulur. Her seramik parça, 25 mm uzunluðunda ve 25 mm geniþliðindedir. 6 mm'lik radyus içerir. Boru ve kazanlardaki uygulamalar için seramik parçalarýn köþeleri yuvarlatýlmýþtýr. Özellikle dolu MIG telleri ile birlikte kullanýlýr G83-R 100 mm geniþliðinde, 600 mm uzunluðunda, aluminyum folyo üzerine yapýþtýrýlmýþ olarak sunulur. Her seramik parça, 25 mm uzunluðunda ve 32 mm geniþliðindedir. 6 mm'lik radyus içerir. 1G43-R ile benzer uygulamalarda ve daha yüksek amper gerektiren uygulamalarda kullanýlabilir. Özellikle dolu MIG telleri ile birlikte kullanýlýr G93-R 100 mm geniþliðinde, 600 mm uzunluðunda, aluminyum folyo üzerine yapýþtýrýlmýþ olarak sunulur. Her seramik parça,13 mm geniþliðindedir ve düz olukludur. Genellikle özlü teller ile birlikte kullanýlýr. Boru ve kazan kaynaðý uygulamalarýnda kullanýlmak üzere seramik parçalarýn köþeleri yuvarlatýlmýþtýr G13-RD 75 mm geniþliðinde, 600 mm uzunluðunda, aluminyum folyo üzerine yapýþtýrýlmýþ olarak sunulur. "K" ve "X" kaynak aðýzý hazýrlýklarýnda ve tek taraflý "V" alýn kaynaðý için kaynak aðýzlarýnda kullanýlýr. Özellikle dolu ve özlü kaynak telleri ile birlikte kullanýlýr. ø 13 1G33-45/60/90 75 mm geniþliðinde, 600 mm uzunluðunda, aluminyum folyo üzerine yapýþtýrýlmýþ olarak sunulur. Yuvarlak seramik parçalara alternatif olarak, benzer uygulamalarda kullanýlýr ve ek olarak daha iyi yüzey temasý özelliðinden dolayý daha az yanma riski taþýr. Her seramik parça,13 mm geniþliðindedir ve düz olukludur. Genellikle özlü ve dolu kaynak telleri ile birlikte kullanýlýr. R2.8 R2.4 R3.2 TEKNÝK ÖZELLÝKLER ÖNCEDEN HABER VERÝLMEKSÝZÝN DEÐÝÞTÝRÝLEBÝLÝR Kaynak Tekniði Sanayi ve Ticaret A.Þ. Yakacýkaltý, Yanyol, Mermer Sokak, No , Kartal / ÝSTANBUL Tel (0216) Faks (0216) Ýstanbul Rauf Orbay Caddesi Evliya Çelebi Mahallesi, No 3/C Ýçmeler, Tuzla / ÝSTANBUL Tel (0216) Faks (0216) Ýzmir Mersinli Mahallesi, 1. Sanayii Sitesi, Sokak, No 25, 35120, ÝZMÝR Tel (0232) Faks (0232) Ankara Ostim Sanayii Sitesi Ahi Evran Caddesi, No , Ostim / ANKARA Tel (0312) pbx Faks (0312) Adana Kýzýlay Caddesi, Karasoku Mahallesi 6. Sokak, Baykan Ýþhaný No 9/E 01010, ADANA Tel (0322) Faks (0322)

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik)

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik) A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler EA Serisi (Ecocirc Otomatik) KULLANIM ALANLARI KONUTSAL. UYGULAMALAR Isýtma ve iklimlendirme sistemlerinde su sirkülasyonu. Mevcut sistemlerin yenilenmesi

Detaylı

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Asma tavan çözümleri arasýnda fonksiyonel ve esnek bir alternatif olarak yer alan lineer tavan, hem iç mekan hem de dýþ mekan kullanýmýna uygun özellikleriyle, uzun

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 Uygulama Çok yönlü kullanýlan kontrol vanalarý,tek oturtmalý glob veya üç

Detaylı

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý.

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý. Motorlu Kontrol Vanalarý Tip 1/584, 14/584, 14-4 Pnömatik Kontrol Vanalarý Tip 1/780-1 ve 1/780- Tek Oturtmalý Glob Vanalar Tip 1 ve 14 Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

Lincoln Electric. TIG Kaynaðý

Lincoln Electric. TIG Kaynaðý Lincoln Electric Kaynaðý Gaz tungsten ark () Kaynak yöntemi Gaz Tungsten Ark Kaynaðý ( Tungsten Inert Gas) kaynak yönteminde ergimeyen tungsten elektrod ile kaynak edilen parça arasýnda elektrik arký oluþur.

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

DÜNYANIN GELECEÐÝ ÝÇÝN ÇEVREYE VE ÇOCUKLARA SAHÝP ÇIKALIM ÇEVRE TEÞVÝK ÖDÜLÜ 2007 Hakkýmýzda Þafak Makina Yedek Parça San. & Tic. A.Þ. 1955 yýlýnda Sayýn Fethi ÇATALAY tarafýndan Ýstanbul da kurulmuþtur.

Detaylı

Lincoln Electric. Örtülü Elektrod Kaynaðý

Lincoln Electric. Örtülü Elektrod Kaynaðý Lincoln Electric Örtülü Elektrod Kaynaðý Örtülü elektrod ark (MMA) Kaynak yöntemi Örtülü Elektrod Ark Kaynaðý (MMA Manual Metal Arc) Örtülü elektrodlarla gerçekleþtirilen ark kaynaðý yöntemi (MMA), metallerin

Detaylı

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin.

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin. ... J3-1 ÖNLEM... J3-1 TRANSFER ELEMANININ DAÐITILMASI... J3-2 ÖN TAHRÝK DÝÞLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI/ TOPLANMASI... J3-4 TRANSFER ÇIKIÞ MÝLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI TOPLANMASI... J3-5 TRANSFER ELEMANININ

Detaylı

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP 520 Profesyonellik detaylarda gizli... Kolay ve pratik kalýp deðiþimi için tasarlanmýþ açýlýr makina gövdesi, kalýp deðiþtirme için gereken zamaný kýsaltmaktadýr.

Detaylı

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV Serisi aþýrý e düþük gerilim röleleri ORTA GERÝLÝM e YÜKSEK GERÝLÝM elektrik þebekelerinde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Micro controller teknolojisi

Detaylı

GP 6 Profesyonel açýlý taþlama Çok güçlü ve dayanýklý kesme-taþlama makinesi Mükemmel aðýrlýk/güç oraný Plastik kaplanmýþ metal gövde

GP 6 Profesyonel açýlý taþlama Çok güçlü ve dayanýklý kesme-taþlama makinesi Mükemmel aðýrlýk/güç oraný Plastik kaplanmýþ metal gövde T Ü R K Ý Y E G E N E L D A Ð I T I C I S I Salamon Habib ÝTHALAT - DAHÝLÝ TÝCARET - MÜMESSÝLLÝK TÜNEL CAD. NO.26 KARAKÖY 34420 ÝSTANBUL TEL: (0212) 245 03 80-81 FAX: (0212) 249 07 95 e-mail: s.habib@superonline.com

Detaylı

ULTRASONÝK SEVÝYE ÖLÇER ULM-53 Açýk veya kapalý tanklarda, çukurlarda, açýk kanal vb. yerlerde, sývýlarýn (kirli olsa bile), partikül ve yapýþkan ürünlerin sürekli seviye ölçümünde kullanýlýr. Ölçüm aralýðý

Detaylı

Set Makina Tic. Ltd. Þti.

Set Makina Tic. Ltd. Þti. En Ýyisi - The Best Set Makina Tic. Ltd. Þti. Ývedik Organize Sanayi Bölgesi 27. Cadde No: 60 TR-06370 Ostim Ankara TÜRKÝYE Tel: +90 (312) 395 34 00 (pbx) Þirket GSM: +90 (533) 772 06 26-27 - 28 Fax: +90

Detaylı

Görüntü Konumunu Ayarlama. DocuColor 242/252/260

Görüntü Konumunu Ayarlama. DocuColor 242/252/260 701P46952 2007 'daki özelliði, yazdýrýlan görüntünün iki yönde tam olarak deðiþtirilmesine olanak tanýr. Görüntü kaðýt kaseti, ortam türü ve iki taraflý kopyalama seçeneklerine göre ayarlanabilir. Görüntü

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR

Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR Clip-In (gizli) tip taþýyýcý sistemlerde taþýyýcý sistem görünür deðildir. Sistem, ana taþýyýcýlar, bunlara dik açýyla kenetlenen clip-in profilleri ile tüm kenarlardan

Detaylı

Tespit Vidasý. Ýç Ölçüm Çeneleri. Verniyer Skalasý. (Metrik) Dýþ Ölçüm Çeneleri. Ýç Ölçüm Çeneleri. Fonksiyon Düðmeleri. Dýþ Ölçüm Çeneleri.

Tespit Vidasý. Ýç Ölçüm Çeneleri. Verniyer Skalasý. (Metrik) Dýþ Ölçüm Çeneleri. Ýç Ölçüm Çeneleri. Fonksiyon Düðmeleri. Dýþ Ölçüm Çeneleri. KUMPASLAR KUMPAS HAKKINDA Kumpaslar parçalarýn iç, dýþ, yükseklik ve derinlik gibi boyutlarýný ölçmek için kullanýlýrlar. Ýç Ölçüm Çeneleri Tespit Vidasý Verniyer Skalasý (Ýnç) Ana Skala (Ýnç) KUMPAS ÇEÞÝTLERÝ

Detaylı

Automatic Entrance & Acccess System GARAJ. Endüstiyel - Seksiyonel Garaj Kapıları. Seksiyonel Kapılar

Automatic Entrance & Acccess System GARAJ. Endüstiyel - Seksiyonel Garaj Kapıları. Seksiyonel Kapılar TM Automatic Entrance & Acccess System Endüstiyel - Seksiyonel Garaj Kapıları GARAJ Seksiyonel Kapılar TM Automatic Entrance & Acccess System TRONCO Endüstriyel Seksiyonel Kapılar TRONCO endüstriyel seksiyonel

Detaylı

KAYAR KAPI SÝSTEMLERÝ . BÖLÜM KAYAR KAPI SÝSTEMLERÝ.1 -.34 Kayar Kapý Sistemleri Sliding Door Systems Sürgü Kapý Sistemi Wooden Sliding Door System 50 Kg 3,10 33 19 Kod/Code 03300 03303 OPK Ahþap Sürgü

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

TIG Kaynak Makineleri

TIG Kaynak Makineleri Lincoln Electric Precision TIG 275 / TIG 375 SINIFININ EN GELÝÞMÝÞ PROFESYONEL TÝP TIG KAYNAK MAKÝNESÝ TIG Kaynak Makineleri KUSURSUZ ARK BAÞLANGICI KARARLI ve ODAKLANMIÞ ARK HASSAS KRATER DOLGUSU Precision

Detaylı

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy Ballorex Vario Çift Regülatörlü Vana Precision made easy Isýtma ve soðutma sistemlerinde etkili balanslama Precision made easy Ballorex Vario, ýsýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý için kullanýlan

Detaylı

Metapan Metal Panel HOOK-ON TAVANLAR

Metapan Metal Panel HOOK-ON TAVANLAR Metapan Metal Panel HOOK-ON TAVANLAR Hook-on tavan sistemi, esnekliði sayesinde deðiþik tasarýmlar yaratýlmak istenildiðinde en uygun çözüm olarak önerilmektedir. Çeþitli ebatlardaki plakalarýn birarada

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

PLASTÝK ENJEKSÝYON VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SAN. TÝC. Hakkýmýzda KAMÝ GRUP 2007 yýlýnda Ýstanbul Topçularda, Sn. Baþak Kami tarafýndan kurulmuþtur. 2007 yýlýndan bu yana geliþimciliði ilke edinen firmamýz,

Detaylı

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ BETON SANTRALLERÝ BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ OTOMASYON SÝSTEMLERÝ Kusursuzluk, tesisin beyninde baþlar... NAMTAÞ Beton Santralleri, NAMTAÞ mühendislerinin geliþtirdiði, sektöründe yýllarca sýnanmýþ

Detaylı

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy Ballorex Dynamic Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý Precision made easy Dinamik balanslama ile toplam debi kontrolü Precision made easy Ballorex Dynamic yeni nesil basýnçtan baðýmsýz balans ve kontrol vanasýdýr.

Detaylı

CKA Taným CKA endüstriyel difüzör, büyük hacimlerin hava ile ýsýtýlmasý ve soðutulmasý iþlemleri sýrasýnda, gerekli olan farklý atýþ karakteristikleri

CKA Taným CKA endüstriyel difüzör, büyük hacimlerin hava ile ýsýtýlmasý ve soðutulmasý iþlemleri sýrasýnda, gerekli olan farklý atýþ karakteristikleri C 11.01 TR.00 CKA H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i CKA Taným CKA endüstriyel difüzör, büyük hacimlerin hava ile ýsýtýlmasý ve soðutulmasý iþlemleri sýrasýnda, gerekli olan farklý atýþ karakteristiklerini

Detaylı

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi Taným tipi yangýn damperleri, ateþ ve dumanýn diðer bölümlere yayýlmasýný engellemek için havalandýrma sistemlerindeki dairesel kanallarda kullanýlmak üzere tasarlanmýþlardýr. Özellikler Ateþe dayaným

Detaylı

Yüksek hýzda Alüminyum Ýþleme

Yüksek hýzda Alüminyum Ýþleme Nr : 168JDTR Yüksek hýzda Alüminyum Ýþleme PRO Özellikler Güçlü baðlama sistemi: Yüksek hýzlarda dahi güvenli plaket baðlama sistemi. Plaketlerdeki parlak yüzey: Mükemmel talaþ akýþý saðlar ve sývaþmayý

Detaylı

Multi Grooving Tools. Çok Amaçlý Kanal Açma Takýmlarý. M.G.T. Özellikler. No: 96-7-JD-TR

Multi Grooving Tools. Çok Amaçlý Kanal Açma Takýmlarý. M.G.T. Özellikler. No: 96-7-JD-TR No: 96JDTR Multi Grooving Tools MGT Çok Amaçlý Kanal Açma Takýmlarý M.G.T. Özellikler 1. W þeklindeki benzersiz sýkýþtýrma formu mükemmel bir kavrama saðlar. 2. M.G.T uçlar iç çap operasyonlarda da dýþ

Detaylı

yangýn alarm sistemleri TFP 802 TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 2 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 124 USD TFP 804 134 USD TFP 808 160 USD 4 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ

Detaylı

Tip Testli Pano ÝÇÝNDEKÝLER Tip Testli Pano Özellikleri Elektriksel - Mekaniksel Karakteristikler FMP-1 Modüler Panolar Pano Ölçüleri Pano Bileþenleri

Tip Testli Pano ÝÇÝNDEKÝLER Tip Testli Pano Özellikleri Elektriksel - Mekaniksel Karakteristikler FMP-1 Modüler Panolar Pano Ölçüleri Pano Bileþenleri MODÜLER PANO SÝSTEMLERÝ www.federal.com.tr Tip Testli Pano ÝÇÝNDEKÝLER Tip Testli Pano Özellikleri Elektriksel - Mekaniksel Karakteristikler FMP-1 Modüler Panolar Pano Ölçüleri Pano Bileþenleri FMP-2 Modüler

Detaylı

ASKAYNAK PLASMA 65-ULTRA

ASKAYNAK PLASMA 65-ULTRA ASKAYNAK PLASMA 65-ULTRA AKT P M O K IYLA Fİ. M I R TASA EN HAFİ NIN! G K SINIFI 3 1 A ZC YALNI www.askaynak.com.tr 0850 2 288 288 0535 945 11 84 Askaynak Plasma 65-Ultra Yüksek Kalitede Kesim Yapma Olanağı

Detaylı

EYLÜL - 2012 FÝYAT LÝSTESÝ

EYLÜL - 2012 FÝYAT LÝSTESÝ Kaynak teknolojilerinde Türkiye nin lider kuruluþu ASKAYNAK þimdi, güvenle kullanacaðýnýz Aþýndýrýcý Ürün Grubu ile iþ verimliliðinizi daha da arttýrýyor. Farklý kullaným alanlarý için geniþ seçeneklere

Detaylı

EQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

CTA Silindirik Difüzör

CTA Silindirik Difüzör TA TA Taným TA tipi nozullar duvar, tavan uygulamalarý için tasarlanmýþ olan silindirik tipte nozullardýr. Daðýtýcý sistemlerde kullanýlýrlar. Görüntü bütünlüðü açýsýndan toplayýcý olarak da kullanýlabilirler.

Detaylı

Alçýpan Kenar Düzeltme Rendesi Alçýpan Kenar Düzeltme Rende Yedeði Plastik Zýmpara Trifili Býçak Yedeði Metal Kesme Makasý Dýþ Köþeler Ýçin Spatula 15 cm Vidalý Spatula Ýç Köþeler Ýçin Spatula Alçýpan

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Nisan 2003 Oda Termostatý RAA 20 Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným Alanlarý

Detaylı

BDA. Perfore Menfez E B E1 B1. Taným BDA tipi menfezler tavan ve duvar uygulamalarý için tasarlanmýþlardýr. Toplayýcý sistemlerde kullanýlýrlar.

BDA. Perfore Menfez E B E1 B1. Taným BDA tipi menfezler tavan ve duvar uygulamalarý için tasarlanmýþlardýr. Toplayýcý sistemlerde kullanýlýrlar. BDA BDA Taným BDA tipi menfezler tavan ve duvar uygulamalarý için tasarlanmýþlardýr. Toplayýcý sistemlerde kullanýlýrlar. Özellikler Standart olarak perfore delik çaplarý 6 mm ve delikler arasý mesafe

Detaylı

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý.

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý. Kalite Güvence Sistemi Belgesi... Sulamada dünya markasý. Borular Sulama Borularý & Spagetti Borular Aþýndýrýcý sývýlara karþý yüksek derecede dayanýklýdýr. Güneþin UV ýþýnlarýna karþý dayanýklý ve esnektir.

Detaylı

Security Geçiş Sistemleri. Döner Kapılar. Kayar Kapılar. 90 Derece Kapılar METAXDOOR MS30/HRM. Hastane Kapıları. Hermetik Kayar Kapı

Security Geçiş Sistemleri. Döner Kapılar. Kayar Kapılar. 90 Derece Kapılar METAXDOOR MS30/HRM. Hastane Kapıları. Hermetik Kayar Kapı Döner Kapılar Kayar Kapılar Hastane Kapıları 90 Derece Kapılar Security Geçiş Sistemleri METAXDOOR MS30/HRM Hermetik Kayar Kapı Hava ve su sızdırmazlık özelliği bulunan METAXDOOR MS30/HRM hermetik kayar

Detaylı

OPTÝK ÖLÇÜM CÝHAZLARI

OPTÝK ÖLÇÜM CÝHAZLARI OPTÝK ÖLÇÜM CÝHAZLARI OPTÝK ÖLÇÜM CÝHAZLARI HAKKINDA 118 SMB-3010B STEREO MÝKROSKOP Stereo mikroskoplar düþük büyütmeli inceleme mikroskoplarý olarak bilinir. SMB-3010B serisi stereo mikroskop yüksek çözünürlük

Detaylı

HPB Hepa Filtre Kutusu

HPB Hepa Filtre Kutusu HPB Hepa iltre Kutusu H P B ltre Kut u Hepa i us Taným HPB filtre kutularý hijyenik ortamlarda kullanýlmak üzere tavan uygulamalarý için dezenfeksiyon kolaylýðý saðlayacak biçimde tasarlanmýþtýr. Standart

Detaylı

Kaynak Osilatörü Kullanım Kılavuzu

Kaynak Osilatörü Kullanım Kılavuzu İÇİNDEKİLER Genel Özellikler 2 Kontrol Kutusu 3 Tuş Fonksiyonları 4 Ayarların Yapılması 6 Örnek Ayar 7 Açısal Osilatörün Kullanım Programları 7 Osilatör Montaj Şekli 9 Dişli Kutusu Boyutları 10 Osilatör

Detaylı

AKR3 - AKR4 AKR3/R - AKR4/R ÇÝFT TARAFLI HIZ REGÜLATÖRÜ VE UZAKTAN KUMANDALI HIZ REGÜLATÖRÜ MONTAJ, ÇALIÞTIRMA VE BAKIM KILAVUZU

AKR3 - AKR4 AKR3/R - AKR4/R ÇÝFT TARAFLI HIZ REGÜLATÖRÜ VE UZAKTAN KUMANDALI HIZ REGÜLATÖRÜ MONTAJ, ÇALIÞTIRMA VE BAKIM KILAVUZU 170 KUÞE 1000 BASKI MAT SELEFON ÖRNEK KÝTAP VAR ONA GÖRE BASILACAK 1000 ADET www.akarasansor.com AKR3 - AKR4 AKR3/R - AKR4/R ASANSÖR MOTOR MAKÝNA SAN. LTD. ÞTÝ. Selimpaþa Araptepe Mevkii Sanayi ve Depolama

Detaylı

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB PCB içermez 3-4 5-8 9 10 13 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz Davlumbazýnýzýn bükülme Davlumbazýnýzý

Detaylı

Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Mayýs 2004 Fan Coiller Ýçin Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

Rezistans termometreler endüstride hassas sýcaklýk ölçümü istenilen yerlerde kullanýlmaktadýr. Ýletkenin elektriksel direncinin sýcaklýða baðlý olarak deðiþim temeline dayanýr. Ýletken olarak emaye, cam

Detaylı

Açýklama. Alçýpan Kenar Düzeltme Rende Yedeði. Açýklama. Açýklama. Açýklama. Açýklama. Açýklama

Açýklama. Alçýpan Kenar Düzeltme Rende Yedeði. Açýklama. Açýklama. Açýklama. Açýklama. Açýklama Alçýpan Kenar Düzeltme Rendesi Alçýpan Kenar Düzeltme Rendesi 4629 6,40 / adet Kesilen veya pah açýlan týrtýklý Alçýpan kenarlarýnýn düzeltilmesi için kullanýlýr. Alçýpan Kenar Düzeltme Rende Yedeði Alçýpan

Detaylı

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I K U L L A N I C I E L K Ý T A B I Kesme Hızı Kesme hýzý fonksiyonlarý: Kalýnlýk ve kesilecek olan madde Akým ayarýnýn deðeri Akým ayarý kesilmiþ kenarlarýn kalitesini etkiler. Kesimin geometrik

Detaylı

YENÝ TAKMA UÇLU MATKAPLAR

YENÝ TAKMA UÇLU MATKAPLAR YENÝ TAKMA UÇLU MATKAPLAR No: 1-3-JD-TR 4 X D þimdi s tokla larým ý zda (B KZ.S.SON SAYFA) BSP-& BNP- Dr ill Özellik ler Mükemmel talaþ kaldýrma Hassas yüzey kalitesi Pozisyon deðiþimi ile 4 köþe kullanýlabilir

Detaylı

SuperCold Soðuk Odalarý SC Serisi Ürün Seçim Verileri

SuperCold Soðuk Odalarý SC Serisi Ürün Seçim Verileri SuperCold Soðuk Odalarý SC Serisi Ürün Seçim Verileri . EDM/st, Mart 2004 Ýlk baský Revizyon no: Revizyon tarihi: 7 CÝHZ SEÇÝM Ý Bu kitapta yer alan verilere dayanarak cihaz seçimi yapýlabilir. Seçim Örneði

Detaylı

BAE Eðrisel Kanatlý Menfez

BAE Eðrisel Kanatlý Menfez BAE BAE Taným Tavan uygulamalarý için tasarlanmýþlardýr. Uygulama gereksinimlerine baðlý olarak hava debisini ayarlamak ve hava daðýlýmýný optimize etmek için kullanýlýrlar. Özellikler Ayarlanabilir kanatlý

Detaylı

6. ÖZEL UYGULAMALAR 6.1. ÖZLÜ ELEKTRODLARLA KAYNAK

6. ÖZEL UYGULAMALAR 6.1. ÖZLÜ ELEKTRODLARLA KAYNAK 6. ÖZEL UYGULAMALAR 6.. ÖZLÜ ELEKTRODLARLA KAYNAK Örtülü elektrodlarýn tersine, gazaltý kaynak tellerindeki alaþým elemanlarý sadece bu tellerin üretiminde baþlangýç malzemesi olarak kullanýlan ingotlarýn

Detaylı

R-1 GENEL PROSEDÜRLER TEKERLEK DÜZENÝ GENEL PROSEDÜRLER... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ ÖN KONTROLÜ

R-1 GENEL PROSEDÜRLER TEKERLEK DÜZENÝ GENEL PROSEDÜRLER... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ ÖN KONTROLÜ SÜSPANSÝYON GENEL PROSEDÜRLER... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ ÖN KONTROLÜ... R-1 ÖN TEKERLEK DÜZENÝ AYARI... R-2 ÖN SÜSPANSÝYON... R-3 ARAÇ YÜKSEKLÝÐÝ AYARI... R-3 ÖN AMORTÝSÖR SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI...

Detaylı

HPL Laminar Akýþ Ünitesi

HPL Laminar Akýþ Ünitesi HPL Laminar Akýþ Ünitesi H P L Lam i na r Aký þ Ünitesi Taným Ameliyathane tipi Laminar Akýþ Üniteleri, ameliyathane masasý ve üstünde istenen laminar akýþý saðlamak ve bu laminar akýþ sayesinde bulunduklarý

Detaylı

HUSQVARNA TAŞ-TU KESME MAKİNES NESİ 2010

HUSQVARNA TAŞ-TU KESME MAKİNES NESİ 2010 HUSQVARNA TAŞ-TU TUĞLA-SERAMİK-KİREMİT KESME MAKİNES NESİ 2010 SmartPump patentli pompa sistemi. Standart pompalara benzemeyen sistemi ile daha temiz su ortamı sayesinde pompanın tıkanmasını önler. Eşsiz

Detaylı

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ seviye sensörü iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlar seviyenin kontrolü amacýyla kullanýlan kapasitif seviye sensörüdür. Ürün sensör üzerine gelince bir kapasite deðiþimi yaratmakta ve bu deðiþim

Detaylı

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI KULLANMA KILAVUZU (v-1.0) UIC-20 sistek 1 2 UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI Sistek Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti. Ývedik OSB. 1354.Cad (eski 21.Cad.) No:98 06680 Ostim/ANKARA Tel: (312)394

Detaylı

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler...

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... "pvc perde kapýlar" mekanlarý ayýrmanýn iþlevsel yolu... Özellikleri, Avantajlarý PVC Perde kapýlar, þeffaff PVC bantlardan oluþan, çalýþma alanlarýnda

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

KOMPARATÖR SAATLERÝ, HASSAS ÝÇ VE DIÞ ÇAP ÖLÇÜM SÝSTEMLERÝ, MANYETÝK STANDLAR

KOMPARATÖR SAATLERÝ, HASSAS ÝÇ VE DIÞ ÇAP ÖLÇÜM SÝSTEMLERÝ, MANYETÝK STANDLAR KOMPARATÖR SAATLERÝ, HASSAS ÝÇ VE DIÞ ÇAP ÖLÇÜM SÝSTEMLERÝ, MANYETÝK STANDLAR KOMPARATÖRLER HAKKINDA Komparatör saatleri parçalarýn yükseklik ve derinlik ölçümlerinde, komparatör takýmlarý ile iç çap ölçümlerinde,

Detaylı

PANEL YAPIÞTIRMA TEKNOLOJÝSÝ SIMSON PANELTACK Simson PanelTack Simson FoamTape Simson Primer PanelTack Panel Yapýþtýrýcýsý Çift Taraflý Yapýþkan Köpük Bant Astar SAYFA NO 174 175 176 Simson PanelTack Panel

Detaylı

ÜRETİM İÇİN DENGELİ ORTAĞINIZ. MARSTAND.

ÜRETİM İÇİN DENGELİ ORTAĞINIZ. MARSTAND. - ÜRETİM İÇİN DENGELİ ORTAĞINIZ. MARSTAND. MARSTAND ürünleri ile ilgili en güncel bilgilere web sitemizden ulaşılabilir: www.mahr.com, WebCode 210 MarStand Gösterge Standları, Komparatör Standları, Salgı

Detaylı

IP67. Boyut Bilgileri LA.PR.001 LED PROJEKTÖR. 9,1 kg. www.nodeelektronik.com. Renk. Lens Açýsý. Renk Sýcaklýðý (K) Lens Açýsý. Kod.

IP67. Boyut Bilgileri LA.PR.001 LED PROJEKTÖR. 9,1 kg. www.nodeelektronik.com. Renk. Lens Açýsý. Renk Sýcaklýðý (K) Lens Açýsý. Kod. LA.PR.001 Boyut Bilgileri LA.PR.001, 15 ile 120 arasýnda deðiþen lens opsiyonlarý sayesinde yatay ve dikey polarizasyonda istenilen açýda ve uzaklýkta yüksek güçlü aydýnlatma saðlayabilmektedir. Modüler

Detaylı

pumpverter Multipump çalýþma modlarý Redundant iþletme Yeni eþit yaþlandýrma tekniði DTC ile hassas debi kontrolü Optimum sistem verimliliði Yeni seviye kontrol tekniði Dahili debimetre Anti-jam özelliði

Detaylı

A210 Yeni Nesil Pnömatik Aktüatörler

A210 Yeni Nesil Pnömatik Aktüatörler A210 Yeni Nesil Pnömatik Aktüatörler Yeni nesil ProAir 210 Serisi Proval pnömatik aktüatörler kremayer diþli tip tasarýma sahip olup çift ve tek etkili tipte üretilmektedir. Yeni nesil aktüatörler mil

Detaylı

Türkiye'nin. kaynak. w w w. y i l d i z g a z. c o m. t r

Türkiye'nin. kaynak. w w w. y i l d i z g a z. c o m. t r Türkiye'nin kaynak ý. w w w. y i l d i z g a z. c o m. t r 1979 yýlýnda kurulan firmamýz, bugün 170 kiþiden oluþan uzman kadrosu ve dünya standartlarýnda modern makine parkuruna sahip 9.000 m² kapalý alanda

Detaylı

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu HB 6 HB 9 HBD 9 F Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn kalitesini

Detaylı

HOŞGELDİNİZ MIG-MAG GAZALTI KAYNAK PARAMETRELERİ. K ayna K. Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi. Teknolojisi. Teknolojisi

HOŞGELDİNİZ MIG-MAG GAZALTI KAYNAK PARAMETRELERİ. K ayna K. Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi. Teknolojisi. Teknolojisi MIG-MAG GAZALTI KAYNAK PARAMETRELERİ K ayna K K ayna K Teknolojisi Teknolojisi HOŞGELDİNİZ Doç. Dr. Hüseyin UZUN Kaynak Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 1 /27 KAYNAK PARAMETRELERİ VE SEÇİMİ Kaynak dikişinin

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

13,5. Inverter 255-Ultra. Örtülü Elektrod Kaynak Makinesi. EN İYİ KAYNAK PERFORMANSINA SAHİP, EN GÜVENLİ ve TAŞIMASI EN KOLAY

13,5. Inverter 255-Ultra. Örtülü Elektrod Kaynak Makinesi. EN İYİ KAYNAK PERFORMANSINA SAHİP, EN GÜVENLİ ve TAŞIMASI EN KOLAY Eczacıbaşı - Askaynak EXPRESSWELD Inverter 255-Ultra SINIFININ EN İYİ KAYNAK PERFORMANSINA SAHİP, EN GÜVENLİ ve TAŞIMASI EN KOLAY KAYNAK MAKİNESİ Örtülü Elektrod Kaynak Makinesi SADECE 13,5 kilogram Inverter

Detaylı

automation Yüksek Performanslý MIG/MAG ve TIG kaynaðý ile Plazma Kesme Uygulamalarýnda Verimliliðinizi Artýran 6 Eksen Endüstriyel Robotlar

automation Yüksek Performanslý MIG/MAG ve TIG kaynaðý ile Plazma Kesme Uygulamalarýnda Verimliliðinizi Artýran 6 Eksen Endüstriyel Robotlar KAYNAK VE KESME ROBOT SÝSTEMLERÝ MIG/MAG ve TIG kaynaðý ile Plazma Kesme Uygulamalarýnda Verimliliðinizi Artýran 6 Eksen Endüstriyel Robotlar Yüksek Performanslý Robotlar OERLIKON KAYNAK ELEKTRODLARI VE

Detaylı

Ortak Anten Daðýtým Santrallarý

Ortak Anten Daðýtým Santrallarý Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA Serisi Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA 302 2 MA 303 3 MA 404 4 MA 465 5 Blok Diyagramlar 6 Örnek Uygulamalar 7 MA 302 2 Giriþli 2 Tanýtým MA302 Serisi Ortak Anten

Detaylı

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi ECAPm seviye transmitterleri, iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlarda, katý partiküllü ve toz malzemelerde, yapýþkan ve asit/bazik sývýlarda seviyenin ölçülmesi amacýyla kullanýlan kapasitif seviye

Detaylı

BD ProbeTec ET. Mikobakteri Çevresel Ekipman Talimatlarý. 2003/07 Becton, Dickinson and Company. Sparks, Maryland USA Tel:

BD ProbeTec ET. Mikobakteri Çevresel Ekipman Talimatlarý. 2003/07 Becton, Dickinson and Company. Sparks, Maryland USA Tel: BD ProbeTec ET Mikobakteri Çevresel Ekipman Talimatlarý 2003/07 Becton, Dickinson and Company Belge Numarasý: L 006357(B) 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA Tel: 800.638.8663 BENEX Limited Bay

Detaylı

Dijital Fark Ýndikatörü

Dijital Fark Ýndikatörü Dijital Fark Ýndikatörü DI 7-2120.D Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý Fark Ýndikatörü 4 + 4 Gösterge 14mm ve 10mm Farklý alarm seçenekleri Alarm fonksiyonlarý için çekmede-býrakmada gecikme zamaný Display nokta pozisyonu

Detaylı

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi Sistem Genel Özellikleri TRANSPARK Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi; Dünyanýn en modern ve karlý

Detaylı

CPC 2 Taným CPC tipi swirl difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler CPC Tipi ler ay

CPC 2 Taným CPC tipi swirl difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler CPC Tipi ler ay C 16.0 TR.00 CPC H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i CPC 2 Taným CPC tipi swirl difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler CPC Tipi

Detaylı

Upper. Otomatik Bariyerler

Upper. Otomatik Bariyerler otomatik bariyerler: Yetki kontrolü için en iyi çözüm Özel alanlar, ticari veya sanayi kuruluşları, genellikle yetkisiz kişilerin araç park alanlarına girmelerini engellemek için yetki kontrolüne gerek

Detaylı

TORÇ TAŞIYICI FLEXTRACK 45

TORÇ TAŞIYICI FLEXTRACK 45 / Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging TORÇ TAŞIYICI FLEXTRACK 45 / MIG-MAG / CMT / FARKLI UYGULAMALAR İÇİN TEK SİSTEM / FlexTrack, farklı uygulamaların gerçekleştirilmesine imkan sağlar.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

SpeedMIG. Sinerjik Kaynak Makineleri Serisi! MIG/ MAG

SpeedMIG. Sinerjik Kaynak Makineleri Serisi!  MIG/ MAG SpeedMIG Sinerjik Kaynak Makineleri Serisi! MIG/ MAG www.merkle.com.tr MERKLE SpeedMIG Yüksek Teknoloji, Kalite ve Verimlilik! Merkle SpeedMIG jenerasyonu, birinci sınıf avantajlar sunan yeni dizayn kontrol

Detaylı

4. KAYNAK SIRASINDA TÜKETÝLEN MALZEMELER

4. KAYNAK SIRASINDA TÜKETÝLEN MALZEMELER 4. KAYNAK SIRASINDA TÜKETÝLEN MALZEMELER Aþýnan ve deðiþtirilmesi gereken eletrod klavuz hortumunun gömleði ve temas tüpü gibi kaynak makinasý elemanlarýna ek olarak iþlem sýrasýnda tüketilen maddeler

Detaylı

ELStx. ELS Tx SEVÝYE TRANSMÝTTERÝ

ELStx. ELS Tx SEVÝYE TRANSMÝTTERÝ EStx Seviye sensörleri tank seviye ve kontrolü için kullanýlmaktadýr. Sývý seviyesine göre tüp boyunca hareket eden þamandýra içindeki mýknatýsýn manyetik alaný, reed sensörün hizasýna çeldiðinde elektrik

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa 1. LG 5925.48/900 SERİSİ, C. 4 IŞIK BARİYERİ GÜVENLİK ÜNİTESİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ, 1 5

İÇİNDEKİLER. Sayfa 1. LG 5925.48/900 SERİSİ, C. 4 IŞIK BARİYERİ GÜVENLİK ÜNİTESİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ, 1 5 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. LG 5925.48/900 SERİSİ, C. 4 IŞIK BARİYERİ GÜVENLİK ÜNİTESİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ, 1 5 2. EOS 2 _ A/X SERİSİ, C. 2 IŞIK BARİYERLERİ İLE BAĞLANTILARI, 7-14 3. EOS 4 _ A/X SERİSİ, C.

Detaylı

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI % 100 Yerli Teknoloji Ýle Üretilmiþ, Ýçme Suyu, Atýk Su, Tarým Uygulamalarý Kimyasal Sývý Depolamarýnda En Ýyi Çözm Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK MODÜLER PRÝZMATÝK DEPO

Detaylı

ClimaTech Yaþam ve bütçe konforu için... 142 Subasman Baþlangýç Profili Alüminyum Subasman Profili Alüminyumdan mamül (0,6 mm et kalýnlýðý) damlalýklý subasman baþlangýç profilidir. Üzerine inþa edilecek

Detaylı

CPD Taným CPD tipi swirl difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler CPD Tipi lerde ka

CPD Taným CPD tipi swirl difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler CPD Tipi lerde ka C 16.04 TR.00 CPD A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i CPD Taným CPD tipi swirl difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler CPD Tipi lerde

Detaylı

BISON TORNA AYNALARININ ÝÞ BAÐLAMA HASSASÝYETÝNÝN DIN STANDARTLARI ÝLE KARÞILAÞTIRMA TABLOSU

BISON TORNA AYNALARININ ÝÞ BAÐLAMA HASSASÝYETÝNÝN DIN STANDARTLARI ÝLE KARÞILAÞTIRMA TABLOSU BISON TORNA AYNALARININ ÝÞ BAÐLAMA HASSASÝYETÝNÝN DIN STANDARTLARI ÝLE KARÞILAÞTIRMA TABLOSU GÖVDE Tip 3200 ve 3600 serisi: Yüksek kaliteli dökümden imal edilmiştir. Tüm aynaların gövdelerinin üzerinde

Detaylı

DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ TEKNOLOJÝ / KALÝTE / PERFORMANS BLW-406NTC-S 6 Kanal Video, 4 Kanal Ses Giriþi Real-Time ve Hýzý (400 fps) Her bir kamera için farklý ayarlanabilir kayýt hýzý,

Detaylı

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik. Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.com www.ozenelektronik.com.tr mobydic 5000 Benzinli+LPG Egzoz

Detaylı