YURTTA savas dünyada savas!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YURTTA savas dünyada savas!"

Transkript

1 fl sa l ve güvenli i için 2014 rehber y l Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik, ifl sa l ve güvenli i bilincini hem ifl yerlerinde hem de iflçilerde oturtmak için 2014 y l n n rehberlik y l olaca n bildirdi. HABER 12. SAYFADA Hamsi ak n Edremit Körfezi'nde avlanmak için denize aç lan bal kç lar, yumurtlama döneminde uygun yer aramak için göç eden hamsi ak n na rast gelince, a lar hamsiyle doldu. HABER 7. SAYFADA Trafi e kay tl araç 18 milyona yaklaflt 2013 sonu itibar yla trafi e kay tl araç say s, bir önceki y la göre yüzde 5,3 artarak 17 milyon 939 bin 447'ye ulaflt. 12 DE adresine ulafl yoruz Hedef 100 B N Son dönemde Türk medyas na örnek olacak bir de iflim ve dönüflüm yaflayan BELDE Gazetesi, sadece mesleki baflar s ile de il, meslek eti i bak m ndan da takdir gören yöntem ve uygulamalara imza at yor Her gün; Bayi, Elden, Kurye, Kargo ve Posta ile binlerce okura ulaflan Etik Ödül sahibi BELDE Gazetesi, elektronik posta yoluyla da on binlerce okuruyla bulufluyor. Bu yolla ulaflt m z okur say s 85 bin oldu her yerde Size bir gazete bayisi kadar yak n olan gazeteniz BELDE, art k bir tufl uzakl nda On binlerce okuyucu, bilgisayar n her açt nda Türkiye nin BELDE sine ulafl yor fi R DÜNYASI ISSN Mart 2014 Çarflamba Fiyat 25 Kr Bize seçimi, Suriye yi, Irak, M s r, çözüm sürecini unutturan içteki AK Parti Cemaat savafl, Rusya n n K r m iflgaline bile kay ts z, duyars z kalmam za yol aç yor. Oysa, K r m, Rus askerlerinin potin sesiyle sars l rken Putin in Rus ruleti siyaseti dünyaya savafl korkusu yaflatmaya bafllad. Moda savafl dinlemiyor Rusya n n K r m iflgali dünyada savafl rüzgarlar estirirken, Rus modac Vyaçeslav Zaytsev in Yol ayr m nda ve Rusya da tatil koleksiyonunu tan tt defile büyük ilgi gördü. Moskova daki sonbahar ve k fl koleksiyonu defilesinde birbirinden renkli kad n ve erkek tasar mlar ön plana ç kt. K r m, Rus askerlerinin potin sesiyle sars l rken Putin in Rus ruleti siyaseti dünyay korkutuyor YURTTA savas dünyada savas! Rusya'da, parlamentonun üst kanad Federasyon Konseyi'nin, Rus ordusunun Ukrayna s n rlar nda görev yapmas na onay vermesini protesto eden ve destekleyen gösteriler sürüyor. ABD deki gösterilerde Türk bayraklar da vard. Protesto gösterisine kat lanlar, "kardefl halk" olarak nitelendirdikleri Ukrayna topraklar nda Rus askerlerinin görev yapmas na karfl ç karken, "savafla hay r" pankartlar aç ld. Seçmen HIZLI Gökçek-Yavafl! Gökçek h zl gidiyor, Yavafl Yavafl yol al r Yavafl yavafl sanma bir eserse yel olur Kim gevflek davran rsa yollar n sel al r Seçmenler son sözünü otuz martta diyecek AK parti ve CHP nin Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan adaylar Melih Gökçek ile Mansur Yavafl n seçim çal flmalar gecegündüz sürüyor. Projelerini, söylemlerini fliirle özetlemek gerekirse Dursun ERKILIÇ n yaz s YARIN Uluslararas hukuku bir kez daha ayaklar alt na alarak Ukrayna n n ba ms zl na kasteden K r m iflgalini gerçeklefltiren Putin in potin yüzü, dünyay belki de bir savafl n efli ine getirdi Ukraynal yetkililer savafl kelimesini dillendirmeye bafllad bile. Geliflmelere en duyarl ülkelerden biri hatta birincisi Türkiye oldu Ukraynal birçok politikac ve K r m Türkleriyle görüflen Davuto lu, taraflar akl selime davet etti. Türkiye, özellikle K r m ile ba lar sebebiyle geliflmelerin içinde bulunmaya devam edecektir. Önemli olan, Rusya y bir ç lg nl k yapmamaya ikna edebilmek P Dursun ERKILIÇ n yaz s 12. SAYFADA utin t rst m? ABD ve AB, Suriye deki katliam seyrederken Ukrayna için savafl göze ald K r m Heyeti D fliflleri nde Davuto lu K r ml larla D fliflleri Bakan Ahmet Davuto lu, D - fliflleri Bakanl nda yaklafl k 50 kifliden oluflan K - r m Dernekleri Temsilcilerini kabul etti. Davuto lu, yak n dönemde en büyük s navlarla karfl laflan Türk toplumlardan K r m Tatarlar oldu unu belirterek, "Çok ac lar yafland. Bu ac lara karfl da K - r ml Tatar kardefllerimiz de hep direnç gösterdiler, tarihten de atalar m zdan ald m z o güçlü gelene i de sürdürdüler. Çok az millet sürüldü ü topraklara onurla geri dönmüfltür tarihte bunlardan biri de K r m Türkleridir" dedi. liflkiler ask da ABD Savunma Bakanl (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, yapt - yaz l aç klamada, "Ukrayna'daki son geliflmelerin fl nda ABD ile Rusya aras ndaki tüm askeri angajmanlar ask ya ald klar - n " bildirdi. ABD yönetimi, Ukrayna'da yaflanan son geliflmelerle ilgili Rusya'n n geri ad m atmamas halinde, Rusya'ya yönelik yapt - r mlar n uygulanmas n n "kuvvetle muhtemel" oldu- unu ve flu anda bunun haz rl klar n yapt klar n bildirdi. Av. Hacer Acar Alan Onu oyuna çevirmedikten sonra sonra fi R 16. SAYFADA Fehmi Koru Siz yine ola an flüphelileri suçlamaya devam edin, ama Sayfada Prof.Dr.Nurullah Ayd n Türkçe Bak fl 9. Sayfada sa Kayacan S ras Geldikçe 8. Sayfada Nurullah Ayd n Ara-S ra 5. Sayfada M.Nuri Parmaks z Edebi Sohbet 12. Sayfada Murat Duman Duman l Belde 6. Sayfada Gemi Bo az da BMGK toplant da Ukrayna donanmas na ait "Hetman Sahaidachny" adl gemi, Çanakkale Bo az 'ndan geçerken, Birleflmifl Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Ukrayna'daki son geliflmeleri de erlendirmek için Rusya'n n talebi üzerine topland. yi www. gazetesi.com Gazetemiz gazetemizi bu adresten takip edebilirsiniz dan takip edebilirsiniz ta https://www.facebook.com/belde.gazetesi Rusya n n Ukrayna ya girerek K - r m iflgal etmesi, 150 bin insan n katledildi i ve katliamlar n sürdü ü Suriye deki vahflete seyirci kalan bat y harekete geçirdi. Rusya Devlet Baflkan Putin e tehdit üstüne tehditler ya d ran ABD ve AB savafl bile göze ald n aç k aç k ilan etti. Sonuçta Ukrayna y Putin e yedirmediler. Çünkü, ABD Baflkan Barack Obama n n Rusya n n Ukrayna topraklar na asker ç karmas n n ve uluslararas toplumun kabul etti i ilkeleri çi nemesinin cezas z kalmayaca n söylemesinin ard ndan Rusya Devlet Baflkan, tatbikat yapan askerlere Geri dönün talimat verdi. Bunun ne anlama geldi i henüz netleflmedi ama, Putin in bir ad m geri çekildi i söylenebilir. Rusya n n Ukrayna ya kapsaml askeri müdahalesine haz rl k fleklinde alg lanan tatbikata 150 bin asker, 120 helikopter, 90 uçak, 880 tank, 80 savafl gemisi kat lm flt. Gazetemiz da https://www.twitter/beldegazetesi Özel bir maç Milli tak m m z bu akflam sveç ile özel bir maçta karfl karfl ya gelecek. Ankara 19 May s Stadyumu'nda saat 20.30'da bafllayacak karfl laflmay S rbistan Futbol Federasyonu'ndan Milorad Mazic yönetecek. Milovan Ristic ve Dalibor Djurdjevic'in yard mc hakem, FIFA kokartl hakemlerimizden Bülent Y ld r m' n ise dördüncü hakeme olarak görev alaca karfl laflma Show TV'den naklen ekrana gelecek. HABER 15. SAYFADA 4 Mart 2014 Resmi Gazete 2014/6032 Gözlük Çerçeveleri thalat nda Korunma Önlemi Uygulanmas na liflkin Karar 2014/ Say l Yeralt Sular Hakk nda Kanunun Geçici 3 üncü Maddesinde Öngörülen Sürenin Uzat lmas na liflkin Karar

2 2 SINEMA TV / MAGAZIN 5 Mart 2014 Çarflamba Meltem Ekiz Ayn rolle 4 kez "en iyi" seçildi, ödülleri reddetti... Ferhunde Han mlar' n Nevzat', Bizim Evin Halleri'nin Sali'si, Keflanl Ali Destan 'n n Zilli Zarife'si pek Çeken, kendisine verilen "en iyi kad n oyuncu" ödüllerini kabul etmiyor. ANKARA - Çeken, AA muhabirine yapt aç klamada, geçen sezonda büyük be eni kazanan "33 Varyasyon" oyunundaki performans yla 4 farkl kurumdan ödüle de er bulundu unu ancak bunlardan sadece birini ald n belirtti. Sadri Al fl k Anadolu Tiyatro Oyuncu Ödülleri, Tiyatro Elefltirmenler Birli i, Spor Yazarlar Derne i ve Direkleraras Seyirci Ödülleri'nde "en iyi kad n oyuncu" seçildi ini anlatan Çeken, bu ödüllerden yaln zca Spor Yazarlar Derne inin törenine gitti ini bildirdi. Tiyatrodaki ödül sisteminin samimiyetine inanmad n söyleyen Çeken, "Bu ödülleri Türkiye'de veren, ödül mekanizmas nda bulunan insanlar hep ayn. Ben hayat m n sonuna kadar bir daha ödül almayacak kadar flimflekleri üzerime çekmeyi göze alarak bunlar söylüyorum çünkü adlar de iflik olan ödüllerin ayn kiflilerce verilmesini samimi bulmuyorum" dedi. Çeken, tiyatroda ödül alan pek çok sanatç n n da ayn s k nt lar hissetti ini ancak bunlar dile getiremedi ini savundu. 33 Varyasyon oyununun, çok be eni toplamas na ra men uzun zamand r perde açmad n dile getiren Çeken, stanbul'da sahne alan ve 40 y l n geride b rakan Cats müzikali gibi yurt d fl nda, birçok oyunun y llarca oynand na dikkati çekti. Çeken "Neden Türkiye'de bu olmas n? yi oyunlar m z neden y llarca oynamaz? Biz devletin tiyatrosuyuz, bizim üzerimizde bir misyon var. Kapal gifle oynayan birçok oyun maalesef kald r l yor" diye konufltu. (AA) S NEMA: 16. BLOK S NEMA: SESS Z TANIK Orijinal Ad : 16 Blocks Yönetmen : Richard Donner Oyuncular : Bruce Willis, Mos Duff, David Morse, Jenna Stern, Casey Sander. Yap m : 2006 Tür: Aksiyon Jack Mosley emektar bir dedektiftir. H zl ve çok konuflan bir mahkumu hücresinden 16 sokak ötedeki mahkeme salonuna götürmekle görevlendirilir. Ancak yol boyunca bu mahkumun, kendi arkadafllar na karfl tan kl k yapacak birisi oldu unu ve tüm New York polis teflkilat n n onu öldürmek için peflinde oldu unu ö renir. Sizin için seçtiklerimiz Tür: MACERA/GER L M Yönetmen: ROBERT GREENWALD Orijinal smi: HEAR NO EVIL Yap m: 1993 Oyuncular: MARTIN SHEEN, MAR- LEE MATLIN, D.B. SWEENEY flitme engelli bir kad n olan Jillian Shanahan, ac mas z ve görevini kötüye kullanan bir polisin hedefi haline gelir. Bu polis memuru çal nt bir sikkenin peflindedir. Bir gazeteci bu sikkeyi tesadüfen ele geçirmifltir ve de Jillian n dairesine gizlemifltir. Sinema V ZYONA YEN G REN F LMLER Sürgün nek Y l Düflüncelerinden ötürü insanlar n sürüldü ü günlerde, s ra Gomalak köyündeki bir ine in özgürlü üne gelmifltir. fievket ve Cemile kendi halinde yaflayan,birbirlerini ve inekleri Sar k z çok seven bir çifttir.bu çiftin hayatlar ineklerinin Atatürk büstünü k rmas yla birden bire içinden ç - k lmaz bir hal al r. Bu olay n ç gibi büyüdü üne, hadisenin köy s n rlar n aflt na, flaflk nl k ve korkuyla flahit olurlar. Muhtar ndan, ihtiyar heyetine, bürokrat ndan, askerine herkes bir ine in pefline düfler. Capital Gavras n deyifliyle, "Sermayenin kölesiyiz. Peki bizi kim özgür k lacak?" Kapital, para dünyas n n en gözden ç kar labilir hizmetkarlar ndan biriyken onun tart flmas z efendisi haline gelen Marc Tourneuil ün önlenemez yükseliflini konu al yor. Avrupa n n en büyük bankas Phenix Bank n yeni yönetim kurulu baflkan olunca, Tourneuil kurul üyelerine bir aç klama yapar: "Yeni Robin Hood benim! Yoksullardan çal p zenginlere vermeye devam edece iz!" Lone Survivor Amerikan tarihinde ki en büyük yenilgilerden biri olan 'Operasyon Redwing'te hayatta kalan tek kifli Marcus Luttrell' n ola and fl hikâyesi... Amerikan Ordusu'na ait ve tak m lideri Marcus Luttrell olan bir SEAL komando birli inin 2005 y l nda Afganistan daki bir terörist liderini öldürmek için ç kt klar görevde Taliban taraf ndan pusuya düflürüldükten sonra hayatta kalma mücadelelerini anlat yor. Mandela: Long Walk to Freedom Dünyaya ilham vermifl, bir liderin etkileyici gerçek hayat hikayesi. Filmde Nelson Mandela y Idris Elba oynuyor. 5 Aral k 2013 tarihinde hayata gözlerini yuman, Güney Afrika n n efsaneleflen özgürlük savunucusu Nelson Mandela n n yaflam n kronolojik biçimde takip eden film, Mandela n n bir taflra kasabas ndaki çocuklu undan bafllayarak, Güney Afrika n n demokratik seçimlerle ifl bafl na gelen ilk baflkan olmas na kadar geçen sürecini sinemaya tafl yor. Gwyneth Paltrow, Miranda Kerr e hayran... DIfi HABERLER - K sa bir süre önce dünyan n en güzel kad n seçilen Gwyneth Paltrow bu unvan n baflkas na ait oldu unu düflünüyor. People dergisi taraf ndan dünyan n en güzel kad n seçilen Oscarl oyuncu Gwyneth Paltrow, kendisinden daha güzel bir isim oldu unu düflünüyor. Miranda Kerr ile geçti imiz günlerde düzenlenen Met Galas nda bir araya gelen Paltrow, süper modelin güzelli i karfl s nda hayrete düfltü ünü söylüyor. ngiliz Daily Mail in haberine göre Demir Adam filminin y ld z Gwyneth Paltrow, güzelli inden büyülendi i süper modele ilginç bir soru sormaktan da kendini alamad. Süper modele Bu kadar güzel olmak garip mi? diye soran Paltrow un ald yan t ise Hay r oldu. Met Galas na pembe Valentino bir k yafetle kat lan Paltrow, Kerr için Onu gördü ümde siyah, dar, Michael Kors marka bir elbise giymiflti. Karn görünüyordu ve gerçekten çok güzeldi. Biraz punk bir tarz vard. O kadar güzel ki bu anormal dedi.

3 ANKARA Gözde Kiflin 5 Mart 2014 Çarflamba3 Alt nda n ÖNDER i Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki, mahalle toplant lar n tüm h z yla sürdürüyor. Gece gündüz demeden çal flan ve daha modern bir Alt nda n temellerini atan Baflkan Tiryaki, Önder Mahallesi nde vatandafllarla bulufltu. Vatandafllar ilgiyle dinleyen Baflkan Tiryaki, onlar n taleplerini dinleyip, sorular na cevap verdi. HABER MERKEZ - Kentsel dönüflümün öncüsü Her f rsatta Alt nda l vatandafllarla bir araya gelen Baflkan Tiryaki ve efli Saadet Tiryaki, Önder Mahallesi sakinlerini dinledi. Mahalle toplant s na yaklafl k 250 Alt nda l kat ld. Baflkan Tiryaki, yapt konuflmada Önder Mahallesi için kentsel dönüflümün gerekli oldu unu, Önder in de çok yak n zamanda h zla de iflece ini dile getirdi. Alt nda n geliflimini ve de iflimini vatandafllarla paylaflan Tiryaki, y l içinde ilçede 15 bin konut yap ld na dikkat çekti. Baflkan Tiryaki, zaman nda ve do ru yap lan projelerle Önder Mahallesi nin daha fazla de er kazanaca n belirterek, dönüflümün bölge halk için avantaj sa layaca n kaydetti. Mahalle sakinleriyle el ele, dönüflüme Kent esteti ine zarar veren kaçak yap lar y karken sa duyudan taviz vermediklerinin alt n çizen Tiryaki fiu ana kadar gerçeklefltirdi imiz tüm y k mlarda en ufak bir sorunla karfl laflmad k. Çünkü biz Alt nda için ve Alt nda l lar için çal fl yoruz. Hemflehrilerimizin daha rahat yaflam alanlar na kavuflmas için çal fl yoruz. dedi. Kentsel dönüflüm için mahalle sakinleriyle birlikte ad m atacaklar n ifade eden Baflkan Tiryaki, y k mlar n art k vatandafl taraf ndan istendi ini sözlerine ekledi. Tiryaki, kentsel dönüflüme u rayan yerlerde çocuklar n sa l kl yaflam alanlar na kavuflaca na da dikkat çekti ve ekledi Çocu un yetiflmesiyle çevre do rudan alakal d r. Temiz bir çevre çocuklar n kötü al flkanl klar kazanmas na engel olur. Önder de dönüflüme ad m ad m Önder Mahalle sakinlerinden rfan Eke, bölgede gerçekleflecek kentsel dönüflüme her zaman destek vereceklerini belirtti. Baflkan Veysel Tiryaki nin Alt nda da yapt iflleri alt n hizmetler olarak de erlendiren Eke, dönüflümle birlikte hem daha modern hem de daha rahat yaflam alanlar na kavuflacaklar n ifade etti. Eke, dönüflüm sayesinde çocuklar n sa l kl ve temiz bir gelece e kavuflaca n n da alt n çizdi. 35 y ld r Önder Mahallesi nde oturdu unu söyleyen Hüseyin Çevikgibi ise Alt nda n giderek de er kazand n vurgulad. Baflkan Tiryaki ile birlikte Alt nda n cazibe merkezi haline geldi ini belirten Çevikgibi, Baflkan Tiryaki ye teflekkür etti. Tuna dan dernek ziyareti HABER MERKEZ - Belediyecilikte sivil toplumu ve yönetimde kat l mc bak fl aç s n benimseyen Sincan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna, sivil toplum kurulufllar ile dirsek temas n sürdürüyor. Baflkan Tuna beraberindeki heyet ile birlikte, Furkan lim ve Kültür Derne ine, Gülistan Derne ine ve Yozgatl lar n Derneklerine bir dizi ziyarette bulundu. Dernek yöneticileri taraf ndan büyük bir ilgi ile karfl lan Baflkan Tuna: Belediye olarak varl k gayemiz, insanlar m z n yan nda ve hizmetinde olmakt r. dedi. Sivil Toplum Kurulufllar ile yak n temasta bulunan Sincan Belediyesi, yönetimde kat l mc bak fl aç s flehrin ihtiyaçlar n farkl meslek ve hem flehri gruplar ndan dinleyerek ortak ve yerinde çözüm yollar n de erlendiriyor. Belediyecilik anlay fl nda dürüstlük, fleffafl k ve adalet ilkeleri ile hareket eden Sincan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna bu gayretleri çerçevesinde, Furkan lim ve Kültür Derne ine, Gülistan Derne ine ve Yozgatl lar n Derneklerine bir dizi ziyarette bulundu. Dernek yöneticileri taraf ndan oldukça s cak karfl lanan Baflkan Tuna, dernek temsilcilerine teflekkür etti. Dernek temsilcileri de buluflmadan duyduklar memnuniyeti dile getirirken Sincan Belediyesi nden gördükleri yak nl k ve destekten dolay Sincan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna ya teflekkür etti. Miting gibi aç l fl Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan ve Pursaklar Belediye Baflkan Selçuk Çetin, Pursaklar daki seçim koordinasyon merkezinin (SKM) aç - l fl n birlikte yapt. Aç l fla kat lan kalabal k miting meydan n aratmad. HABER MERKEZ - PURSAKLAR- Pursaklar Emek Caddesi üzerinde bulanan AK Parti Pursaklar Seçim Koordinasyon Merkezi nin aç l fl büyük bir coflkuyla gerçeklefltirildi. Aç l fla Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan ve AK Parti Büyükflehir Belediye Baflkan Aday Melih Gökçek, Pursaklar Belediye Baflkan ve AK Parti Pursaklar Belediye Baflkan Aday Selçuk Çetin, AK Parti l Baflkan Murat Alpaslan, AK Parti Pursaklar lçe Baflkan, Ak Parti Gençlik Kollar Baflkan, AK Parti Kad n Kollar Baflkan, meclis üye adaylar ve çok say da Pursaklarl kat ld. Çetin Hastanemizi ilçemize kazand raca z Aç l flta konuflan Pursaklar Belediye Baflkan Selçuk Çetin, Pursaklar a en büyük mührü ilçe yaparak vurduklar n söyledi. Önümüzdeki dönemde ilçenin tek eksi i olan hastanenin yap laca müjdesini veren Baflkan Çetin Sizlerin hizmetkâr y z dedik. Emanetinize en ufak bir halel getirmedik. Bugün Pursaklar tebessüm flehri haline geldi. Rabbime flükürler olsun sizlere hizmete devam ediyoruz. dedi. Göreve gelmeden önce Pursaklar da yeflil alan s k nt s yafland n hat rlatan Çetin, ilçeye 87 adet yeni park yapt klar n ifade etti. Pursaklar da sosyal belediyecilik yapt klar n kaydeden Selçuk Çetin, flunlar söyledi: nsanlara e itimle kültürle hizmet edilir dedik. Biz sosyal belediyecili i önemsedik. Nezaketin oldu u her yerde huzur vard r. Yavrular m za Türkiye de ilk defa bizim taraf m zdan hayata geçirilen Nezaket Okullar nda adab- muafleret dersi veriyoruz. Erdemli Gençlik Merkezi ile milli ve manevi de erleri ö retiyoruz. Gençlerimize spor alanlar yapt k. Daha güzellerini yapaca z. Kuflaklar aras irtibat n kesilmemesi için dede torun evlerini açt k. Bu seçim farkl bir seçimdir. Yalana ve iftiraya inanmay n. Her y l 2 bin 500 aileyi evinde ziyaret ediyoruz. Tek eksi imiz hastanedir. Onu da bu dönem inflallah ilçemize kazand raca z. Tasalanmay n, dünya düflman olsa da Allah bizden yanad r. AK Partililer olarak sadece Allah n önünde e iliriz Murat Alpaslan yapt konuflmada Pursaklar, Selçuk Baflkan baflka seviyor. Bizler AK Partililer olarak bir tek Allah n önünde e iliyoruz. Kurulan her türlü tuzak bofla ç kacak. Ve AK Parti kazanacak diye konufltu. Pursaklar metroya kavuflacak Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek, Pursaklar AK Parti nin kalesi olarak nitelendirdi ve teflekkür etti. AK Partimizin kalesi Pursaklar d r. diyen Baflkan Gökçek, Purusaklar için müjdelerini s ralad : Bizi hiç k rmad n z, hep güçlü yapt n z. Selçuk kardeflimle birlikte Pursaklar n her türlü eksi ini giderdik. Pursaklar metroya kavufluyor. Önümüzdeki dönem Pursaklar fuar na da kavuflacak. Hastaneyi bu dönemin içerisinde Pursaklar a kazand raca z. Pursaklar a güzel bir stat hediye etmifl olaca z. Pursaklar dan Ostim e dolmufl hatt açmak için görüflece im. Torun, Mamak' kar fl kar fl geziyor HABER MERKEZ - CHP'nin Mamak Belediye Baflkan Aday Coflkun Torun gün içerisinde büyük performans göstermeye devam ediyor. Gün a armadan çal flmalar na bafllayan Torun, yo un çal flma gündemi içinde esnaf ziyaretlerinden, emekçilere ve sivil toplum örgütlerine kadar bir çok görüflmeyi gerçeklefltiriyor. Çal flmalar na sabah 05.00'te bafllayan Torun, yine böyle bir günde önce Kayafl'taki dolmufl ve taksi duraklar n ziyaret etti. Yolcularla, taksi ve dolmufl floförleriyle bir süre sohbet ettikten ve s k nt lar n dinledikten sonra çözüm önerilerini paylaflt, buradan Kayafl tren istasyonuna geçti. Sabah n erken saatinde ifllerine gitmek üzere istasyonda bekleyen halk n ilgisi ve sevgisiyle karfl laflan Torun, yolcularla yak ndan ilgilenerek, hepsine kendini tan tt ve birlikte çal flacaklar vurgusunu yapt. Coflkun Torun, daha sonra ekibiyle birlikte Kayafl'taki f r nc lar ziyaret etti. F r nlarda erken saatlerde çal flmaya bafllayan iflçilerle konuflarak, tüm emekçilerin sorunlar n n kendi sorunlar oldu una dikkat çekti. CHP'li belediyenin ifl bafl na gelmesiyle birlikte, ilk ifllerinin emekçilerin daha iyi koflullarda çal flmalar n sa lamay kendileri için bir görev oldu unu söyledi. Samsun yolunda bir süre yürüyen Torun, yürüyüflü s ras nda kendisine sevgi gösterisi yapan Mamakl larla yak ndan ilgilendi, sohbet etti. Daha sonra Mehmet Ali Altun Cadde'sindeki esnaf tek tek ziyaret eden CHP aday, ziyaretlerinin çok daha s k olaca n, özellikle 30 Mart'tan sonra Mamak halk yla daima birlikte olaca na söz verdi.

4 45 Mart 2014 Çarflamba ANKARA Gözde Kiflin Tan k, deneyimlerini Tafldelen e anlatt HABER MERKEZ - Baflkan Bülent Tan k, Çankaya Belediye Baflkan Aday Alper Tafldelen e, Yeni Toplumcu Belediyecilik uygulamalar n anlatt. Çankaya Belediye Baflkanl binas nda gerçekleflen görüflmede, Yeni Toplumcu Belediyecilik ilkelerini ve deneyimlerini, CHP Çankaya lçe Baflkan Mehmet Perçin ile Baflkan Aday Tafldelen e ve beraberindekilere aktaran Tan k, 1973 lerde bafllayan Sosyal Demokrat ve Sosyalistlerin tafl d toplumcu belediyecili i, 2009 y l nda göreve geldi inde Yeni Toplumcu Belediyecilik olarak tekrar canland rmay amaçlad n ve bu konuda önemli merhaleler katettiklerini söyledi. Vedat Dalokay, Ahmet svan, Erol Köse, hsan Alyanak gibi isimlerin Türkiye yerel yönetim tarihine toplumcu belediyecilik örneklerini kazand ran ve yerel yönetimin önemine dikkat çeken kifliler olarak an ld n belirten Tan k 3. Ecevit Hükümetinde de bir Yerel Yönetim Bakanl kuruldu unun alt n çizdi. Piyasa endeksli neo-liberal anlay fl n dünyan n her taraf na h zla yay ld n, bununla beraber toplumcu dayan flmac, üretken anlay fl n ötelendi ini vurgulayan Bülent Tan k, Toplumcu Belediyecili in içinde bar nd rd kat l mc, dayan flmac ve üretici anlay fl Çankaya ya kazand rmak gayretiyle çal flt klar n kaydetti. 30 y ll k eskimiflli i 2009 y l seçimlerinden sonra yeniden gündeme getirdiklerini ve o dönem dünyada yaflanan ekonomik buhran vatandafl n en az etkiyle atlatmas amac yla baflta iflsizlik, tar m teflvik, kad nlar n üretime kat lmas yönünde çal flmalar yapt klar n söyledi. Kentin ve dolay s yla vatandafl n ekonomisine nas l katk yapabiliriz sorusuyla yola ç kt klar n belirten Tan k, yoksulun ihtiyaçlar, k rsal bölgelerin tar ma yönlendirilmesi, kalk nd r lmas ve dolay s yla kente ucuz besinin sa lanmas ile istihdam gibi konulara a rl k verdiklerini sözlerine ekledi. Kad nlar n ev ve aile sorumluluklar n n kimi zaman engelli kimi zaman yafll bak m yla daha da artt düflüncesiyle, kad nlar, engelliler ve yafll lar bak m ndan önemli ifller yap ld na vurgu yapan Tan k, kent merkezinin canlanmas ve ayd nlanmas çabalar n n kad nlar n özgür hareket edebilmelerine olanak sa layan ad mlar oldu unu söyledi. Onurlu Tokluk ve Düzenli Beslenme çin K r- Kent Kardeflli i Projesi ile pilot aflamada, kooperatif, tar msal üretim, havyac l k ve kentlinin bölgeye çekimini sa layan do a sporlar gibi k rsal bölgelerin kalk nmas n öncelediklerini köylüyle birlikte kazan kaynatt klar n söyledi. Tan k n Tafldelen e verdi i bilgiler aras nda, Çankaya Yard mlaflma ev Dayan flma Derne i ÇAYED ile yoksullara onur k rmadan market ve ma aza ortam nda yard m ulaflt rd klar ve Maltepe AVM den dönüfltürülen Çankaya Çarfl n n da AOÇ, T RE, FOÇA gibi yap lar n ürünlerinin sat fl birimlerinin yer alaca dayan flma çarfl s olaca vard. Toplumcu Belediyecili in Türkiye deki uygulamalar n tafl mak ve uluslararas temsil aç s ndan yurt d fl CEMR Baflkan Yard mc l, UCLG-MEWA Konsey ve Yönetim Kurulu Üyelikleri görevlerinin bulundu unu aktaran Tan k, Uluslararas liflkiler Uzman da olan Çankaya Belediye Baflkan Aday Alper Tafldelen e, 113 Büyükelçilik ve 200 ü aflk n diplomatik yap n n bulundu u Çankaya n n, yurtta ve dünyada bar flta önemli bir rolü oldu unu belirtti. Baflkan Yaflar, gençlerle bulufltu Baflkan Odabafl ndan Karagedik e yafll lar evi HABER MERKEZ - Gölbafl Belediyesi taraf ndan yap lan Karagedik Yafll lar Hizmet Evi, törenle hizmete aç ld. Aç l fl yapan Gölbafl Belediye Baflkan Yakup Odabafl, Yafll lar m z n zaman geçirebilmeli için yapt m z hizmet evimiz tüm hemflehrilerimize hay rl olsun dedi. Aç l fl töreninde bir konuflma yapan Baflkan Yakup Odabafl, yafll lar n tecrübe ve bilgi birikimleriyle yön veren insanlar oldu unu ifade ederek flunlar söyledi: Bizler için büyük bir de er olan yafll lar m z n mutlu ve huzurlu yaflamas n sa lamak öncelikli görevimizdir. Çünkü onlar evlere t kmak, hem sa l k sorunlar na hem de toplumsal sorunlara yol açar. Gölbafl Belediyesi olarak yafll lar m z n hep yan nda olduk. Sa l k hizmetleri sunup, tedavilerini yapt k. fiimdi de onlar için yapt m z hizmet evinin aç l fl n yap yoruz. Hizmet evi baflta Karagedikli vatandafllar m z olmak için tüm Gölbafl l lara hay rl olsun. Karagedik Yafll lar Hizmetevi nin aç l fl na MHP Gölbafl lçe Baflkan Mahmut Aksoy, Belediye meclis üyeleri, meclis üyesi adaylar, mahalle muhtarlar, sivil toplum kuruluflu temsilcileri ve çok say da mahalleli kat ld. Ümitköy Ça dafl Yaflam Destekleme Derne i nden burs alan ö rencilere yönelik düzenlenen giriflimcilik bilgilendirme toplant s na kat lan Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, ticarette baflar l olman n s rlar n anlatt. ISSN GÜNLÜK S YAS GAZETE Y l: 44 5 Mart 2014 Çarflamba Say : Yay n Sahibi maj ç ve D fl Tic. A.fi. Ad na Alaeddin KAYA Genel Yay n Müdürü Emin ERENER Genel Yay n Yönetmeni Cüneyt KAYA Yaz flleri Müdürü Yi it Y T Genel Yay n Koordinatörü Zübeyir KAYA Sorumlu Yaz flleri Müdürü Ahmet TEKEfi stihbarat fiefi fienol GÜNÜÇ Sayfa Editörleri brahim ARKLAN - Yasemin AYDO DU Spor Muhabiri Hakk Murat SÖBÜTAY Haber Müdürü Dursun ERKILIÇ Polis - Adliye: Gözde K fi N, Magazin: Meltem EK Z Ekonomi: Fatma Betül KAYA Yurt Haberler: Emel YILMAZ, Yaflam: Semiha ARKLAN Turizm: Sevgi ACAR - Sa l k: Burcu KER M, Kültür-Sanat: Aylin DEM RHAN, Çevre: Sinem GÜRDO AN D fl Haberler: Yücel TANOL nternet Editörü: Duygu UÇAR dari Merkez Macun Mah. 3. Cadde No: 2 Yenimahalle/ANKARA Yaz flleri Tel: Tel: (PBX) Fax: Ankara Temsilcili i stanbul Temsilcili i Rüzgarl Cd. Plevne Sk. No: 14 Tevfik Bey Mah. Tahsin Teko lu Cad. Ulus/ANKARA No: 2 K.1 Sefaköy/Küçükçekmece/ STANBUL Tel: (0312) Tel: (0212) Da t m: TURKUAZ DA ITIM SAN. VE T C. A.fi. Yay n Türü: Yayg n Süreli Bas ld Yer Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi. - mpress Web stanbul Yolu 6. km Macun Mh. 3. Cd. No: 2/1 Yenimahalle/ANKARA Tel: Resmi ilanlar m z internet sitemizden de görebilirsiniz. (www.yedigungazetesi.com.tr) Sözleflmesiz yazarlara ücret ödenmez YediGün Bas n Meslek ilkelerine uymaya söz vermifltir HABER MERKEZ Ostim Sanayi ve fladamlar Derne i nde (OS AD) düzenlenen toplant ya Yaflar n yan s ra OS AD Baflkan Adnan Keskin, ÇYDD Ümitköy-Çayyolu fiube Baflkan Y ld z Aybars, OS AD Onursal Baflkan Mehmet Akyürek, ÇYDD ve OS AD yetkilileri ile ö renciler kat ld. Toplant da ö rencilere alt n gibi tavsiyeler veren Yaflar, üretimin önemine de indi. Daha çok üretip, daha çok d fl sat m yapar ve daha çok insan istihdam edersek geliflim sa lar z diyen Yaflar, kendi yaflam ndan baz anl lar da gençlerle paylaflt. nsanlar n sevdi i mesle i yapt klar zaman baflar l olma ihtimallerinin artaca n kaydeden Yaflar, Ticarette itibar çok önemlidir. Sözünüz, sermayenizden güçlü olsun. Düzenli, verimli, dürüst çal fl n. Hedefiniz ve heyecan n z olsun ama h rs n z, bu duygular n önüne geçmesin ifadelerini kulland. OS AD Baflkan Adnan Keskin de dernekleri hakk nda bilgiler vererek Sizler gibi ülke sevdas na gönül vermifl gençlerle çal flmak isteriz dedi. Ard ndan OS AD Onursal Baflkan Mehmet Akyürek, kendi hayat ndan kesitlerle giriflimcilik konusunda gençlere bilgiler verdi. Yaflar a deste ini de dile getiren Akyürek, Baflkan m z da bizden biri. Baflar lar n görüyor ve kendisini destekliyoruz. Yeni dönemde de sizi yeniden aram zda görmek istiyoruz dedi. ÇYDD Ümitköy-Çayyolu fiube Baflkan Y ld z Aybars ise toplant ya kat lan ve destek veren herkese teflekkür ederek bu tür programlar n önemine de indi. AT SAN da seçim ofisi aç l fl HABER MERKEZ - CHP Yenimahalle Belediye Baflkan aday AT SAN Sanayi Sitesi nde seçim bürosu açt. Aç l fla Yaflar n yan s ra Belediye Baflkan Yard mc lar Baflar Bal, Erhan Aras, CHP Yenimahalle lçe Baflkan Ali Buçan, AT - SAN Baflkan Yaflar Özelge, OS AD Baflkan Adnan Keskin, BAG AD Baflkan Bahri Küpeli, ROMANDER Baflkan Yaflar Mefle ve vatandafllar kat ld. Seçim çal flmalar na h z kazand rmak ve koordinasyonu sa l kl yürütmek amac yla oluflturulan merkez seçim ofislerinden AT SAN Seçim letiflim Merkezi coflkulu bir kalabal kla aç ld. Aç l flta halka seslenen Baflkan Yaflar Baz lar bu seçimleri konjektüründen ç kar p millet meselesi, devlet meselesi haline getirmek, vatandafllar n kafas n kar flt rmak istiyor dedi. Yerel seçimlerin genel seçim havas na sokulmas n n do ru olmad n vurgulayan Yaflar Bu seçimler kentleri do ru dürüst yönetecek, iflinin ehli ve namuslu yöneticileri belirleyecek. lçemizde demokrasi flöleni içerisinde, kans z, kavgas z bir seçim süreci yaflanmas n diliyorum diye konufltu.

5 5 YASAM-ÇEVRE Semiha ARKLAN 5 Mart 2014 Çarflamba 30 y ll k baflkan, 7. döneme talip TOKAT - RECEP B LEK - Tokat' n Niksar ilçesine ba l Yaz c k beldesinde babas ndan devrald belediye baflkanl görevini 30 y ld r yürüten Tuncer Uzuno lu, 30 Mart'ta seçimden galip ayr larak 7. dönemde de memleketine hizmet etmeyi hedefliyor. Evli ve 2 çocuk babas Uzuno lu, babas Yaflar Uzuno lu'dan 1984 y l nda devrald belediye baflkanl görevini 6 dönemdir sürdürüyor. Ba ms z olarak seçilen ve 30 y ld r beldesine hizmet eden Uzuno lu, AA muhabirine yapt aç klamada, 28 yafl ndayken belediye baflkan seçildi ini söyledi. Vatandafllarla ve belediye personeliyle dayan flma içerisinde hareket ederek 6 dönemdir Yaz c k'a ve ülkeye hizmet etti ini belirten Uzuno lu, "Köyümüz, 1977 y l nda belde oldu. lk seçimle gelen arkadafl m z Halis Erkaslan, 1977'de seçildi. 12 Eylül 1980 ihtilali ile demokrasi kesintiye u rad. Daha sonra Rüstem Kalayc ve Hasan Ezgin arkadafllar m z atama yoluyla göreve geldi. Daha sonra ise 1983 y l nda 11 ayl k süreyle babam Yaflar Uzuno lu bu göreve atand. Onun da 11 ayl k süresinin bitiminde, 1984 yerel seçimlerinde demokrasiye geçildi inde, halk m n büyük ço unlu unun iste i üzerine ba ms z olarak 1984 y l nda belediye baflkanl na aday oldum" diye konufltu. Vatandafllar n deste iyle belediye baflkanl - na seçildi ini, göreve geldi inde beldesinde hizmet binas n n, elektri in, suyun, yolun, araç ve gereçlerinin olmad n dile getiren Uzuno lu, görev süresince bu eksikliklerin tamam n n giderildi ini söyledi. Vatandafllara hizmet etmek için çaba sarf etti- ini belirten Uzuno lu, flunlar kaydetti: "Halk ma bu anlamda kendi deneyimlerimle, bürokratik iliflkilerimle, dayan flma, bar fl ve sevgi içerisinde 30 y l boyunca hizmet verdim. Halk - m z bunu takdir ediyor olmal ki her dönemde hakikaten bize rakiplerimiz karfl s nda büyük ço- unlukla destek veriyor çünkü bizim görevimizin temelinde dayan flma, birlik, beraberlik, sevgi, bar fl var. Bunlar oldu u zaman hakikaten afl lamayacak engel yoktur. Devleti baba bilen bir toplumuz. Devletin harc nda olan bir toplumuz. Ben de devlet ile halk aras nda ekibimle iyi köprü oluflturdu uma inan yorum. Zaten hizmetlerimiz de bu köprünün sa lam ayaklar d r. Öz kayna olmayan bir belediyede ba ms z bir belediye baflkan n n bu denli baflar l olmas n n temeli de bu olsa gerek." (AA) Lale üretiminde "lale devri" yaflanacak Geçen y l 25 bin kez salland k ANKARA - ESRA ALTINMAKAS - DUYGU CAN - Baflbakanl k Afet ve Acil Durum Yönetimi Baflkanl n n (AFAD) verilerine göre, Türkiye geçen y l 25 bin 775 kez salland. AFAD Deprem Dairesi Baflkan Dr. Murat Nurlu, AA muhabirine yapt aç klamada, Türkiye'nin deprem bölgesinde bulundu unu ve her zaman bu bilinçle hareket edilmesi gerekti ini söyledi. Baflkanl k olarak ülkenin deprem aktivitesini 7 gün 24 saat ulusal deprem gözlem a yla izlediklerini dile getiren Nurlu, Türkiye'de 2000 y l öncesinde gözlem istasyonu say s aras ndayken, bugün gelinen noktada bu say - n n 715'e ulaflt n bildirdi. Nurlu, bu y l 100 istasyon daha kurarak a geniflleteceklerini ifade etti. stasyonlar art nca depremlerin daha fazla tespit edilmeye baflland n anlatan Nurlu, "Art k ölçümler de daha hassas yap labiliyor. Önceden en az 2 büyüklü ündeki depremleri tespit edebilirken flimdi 1'lik depremleri dahi saptayabiliyoruz" diye konufltu. Murat Nurlu, bu kapsamda geçen y l Türkiye genelinde 25 bin 775 deprem meydana geldi inin tespit edildi ini bildirdi. Geçen y l büyüklü ü 2'den az 4 bin 422, 2 ile 3 aras nda 19 bin 89, 3 ile 4 aras nda 2 bin 93, 4 ile 5 aras nda 157, 5 ile 6 aras nda 12 deprem meydana geldi ini ifade eden Nurlu, 6.0 ve 6,2 olarak ölçülen en büyük iki depremin merkez üssünün ise "Akdeniz do u baseni" olarak adland r lan, ülkenin güney kesimindeki Girit Adas ile skenderun Körfezi aras nda, KKTC'nin de yer ald bölge oldu unu anlatt. Deprem aktivitesinin ülkenin bilinen fay zonlar üzerinde gözlendi ini, sürpriz bir depremin meydana gelmedi ini belirten Nurlu, en çok hareketlili in Akdeniz ve Kuzey Ege taraf nda yafland n bildirdi. Nurlu, Baflbakanl k AFAD ve TÜB TAK ULAKB M ortakl yla yürütülen çal flmayla, ülke genelinde deprem gözlemi yap lan tüm istasyonlardan elde edilen ölçümlerin Türkiye Deprem Veri Merkezi'nde topland n, bunun son ç kan kanunla da resmiyet kazand n an msatt. Elektronik ortamda oluflturulan merkezin, deprem verileriyle ilgili bilgi da n kl n giderdi ini ifade eden Nurlu, merkezin deprem konusunda çal flma yapmak isteyen araflt rmac lara büyük kolayl k sa lad n da kaydetti. (AA) ANTALYA - SÜLEYMAN ELÇ N - Ana vatan Türkiye olmas na ra men 400 y l önce götürüldü ü Hollanda ile özdeflleflen lalenin, Anadolu topraklar nda yo un olarak yetifltirilmesi için çal flma yürütülüyor. Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri hracatç lar Birli i Yönetim Kurulu Baflkan Osman Ba datl o lu, AA muhabirine yapt aç klamada, Osmanl Devleti'nin bir dönemine de ad n veren lalenin yaklafl k 400 y l önce Hollanda'ya götürüldü ünü hat rlatt. Hollanda'n n laleyi çok sevdi ini, y lda yaklafl k 700 milyon dal üretim yapar hale geldi ini ifade eden Ba datl o lu, ayr ca Hollanda'n n simgesi haline geldi ini kaydetti. Lalenin ana vatan n n Türkiye olmas nedeniyle kendilerine önemli bir görev düfltü- üne inand klar n dile getiren Ba datl o lu, laleyi ana vatan na döndürmek için baz çal flmalar yapt klar n ifade etti. Ana vatan Türkiye olan laleyi yeni yeni yetifltirme ve ihraç etme çal flmalar yapmalar n n çok üzücü oldu unu vurgulayan Ba datl o lu, flöyle konufltu: "Lale so anlar n, ana vatan Türkiye'de yetifltirme çal flmalar yap yoruz. Bu çal flmalar tamamland nda bir milyon dal ihraç etti imiz laleyi bir kaç y l sonra yüzmilyonlara ç kartaca z. fiimdilik deneme aflamas nday z. Lale, daha önce tamamen ithal gelen bir üründü ama en az ndan son y llarda ithalat n önünü kestik. Laledeki Türk imaj n yeniden getirmeye bafllad k. Türkiye'de üretilen laleleri Hollanda, Almanya, ngiltere, Romanya ve Bulgaristan gibi ülkelere ihraç ediyoruz. Umar m laleyi gelifltirir ve yeni çeflitler koyar z. Umar m, sadece lalenin ana vatan olarak övünmek yerine kullanan ve üreten bir ülke haline gelebiliriz." Ba datl o lu, 1 milyon lale ihracat ndan yaklafl k 400 bin dolarl k gelir elde ettiklerini vurgulad. Türkiye'de lalenin do al koflullarda oldukça fazla oldu una dikkati çeken Ba datl o lu, son zamanlarda baz belediyelerin park ve bahçe düzenlemelerinde laleyi kullanmaya bafllad n kaydetti. (AA) Beflinci baca n s rt nda tafl yor VAN ÖZKAN B LG N - Van' n Baflkale ilçesinde 5 bacakl olarak dünyaya gelen bo a, 3 y ld r bir baca n s rt nda tafl yor. lçe merkezine 30 kilometre uzakl ktaki Kocaköy'de besicilik yapan Abdülkerim Alkan'a ait ah rda 3 y l önce do- an bo a, s rt nda tafl d beflinci baca- yla görenleri flafl rt yor. Veteriner hekiminin, "ameliyat olmazsa bile sorun oluflturmaz" demesi üzerine, çiftçi Alkan, "ayr cal kl olsun" diye buza y ameliyat ettirmedi. Alkan, AA muhabirine, 3 y l önce normal do umla dünyaya gelen buza - n n s rt nda bir ç k nt oldu unu fark ettiklerini belirterek, ne oldu unu anlayamad klar ç k nt için buza y sa l k kontrolünden geçirdiklerini söyledi. Veteriner hekimi taraf ndan yap lan kontrollerde, buza n n s rt nda beflinci bir bacak oldu unun belirlendi ini anlatan Alkan, flöyle konufltu: "Veteriner hekimi, bu gibi durumlar n genetik ve fizyolojik bozukluktan kaynakland n ifade etti. Ameliyatla sorunun ortadan kald r - labilece ini ancak ameliyat olmazsa da buza için herhangi bir sorun teflkil etmeyece ini söyleyince biz de 'ayr cal kl olsun' diye ameliyat ettirmedik. fiu an hayvan n sa l k durumu çok iyi, herhangi bir sorunu da bulunmuyor. Aksine, bo an n befl bacakl oldu unu ö renen çok say da kifli bo ay görmek için buraya geliyor." (AA) ARA-SIRA Nurullah AYDIN HIRS, KORKU VE HUZUR letiflim ça nda; yaz l ve sosyal medya; ö renmeyi h zland rm flt r. Öylesine tüketim al flkan yap lan, ö renme-bilme-anlama melekeleri kilitlenen, reklamlarla sersemletilen, dinideoloji-lider esiri yap larak uyuflturulan halk kitleleri, kendilerini yöneten ve yönlendirenlerin kim oldu unu ö renince, karfl laflt rma yapmaya bafllad. Hayal k r kl ile flaflk nl a düfltü. Her insan Dünya n n güzelliklerini görmek ister. Her insan rahat yaflamak ister. Her insan düflündüklerini gerçeklefltirmek ister. Her insan kendisine hizmet edilmesini ister. Her insan kendisine kul, köle olunmas n ister. Her insan kendisine inan lmas n ister. Her insan övülmek ister. Her insan kendini bulmak ister. Her insan gelece i bilmek ister. Mümkün mü? De il elbet. Ama insan yine de isteklerinin olmas için çaba sarfeder. Okur, ö renir, sorar. flte asalak insanla, kendini bulmufl insan ayr m bu noktada bafllar. Birçok kifli bir di erine gerçe i, do ruyu bulmak istiyor musun diye sorar. Baz lar hay r der. Belki arad klar n burada bulurum diye baz lar da evet der. Cevap; ne evet ne de hay r ise, o kifli karars zlardand r. Kim kimden, neyi, niçin ö renmek ister? Baz insanlar için gökyüzü bulutlar n sizin yan n za indirdi denir. Baz lar flansl oldu undan baz lar da flans z oldu undan yak n r. Oysa; insan zaman zaman gelen f rsatlar, onlara dokunabilin diye kar taneleri olarak iner bulutlarla. Bulut, ya mur, kar nedir? Hepsi sudan baflka nedir? Gezegende tüm yaflam hava ve suya ba l - d r. Hava ve suyun dans d r ya mur, bulut ve kar. Bu dans sadece görsel bir flölen de il, ayn zamanda maddi ve manevi güzelliklerin ortaya ç kmas na vesile olan bir enerjidir. Gezegendeki her fley gibi, su da canl d r. Su, insan düflüncelerinden etkilenir. Suyun kristal yap s sizin düflüncelerinizi ve enerjinizi yans - t r. Suyun yararl olabilmesi için ona sevgi yüklemeniz gerekir. Su, gökyüzündeyken üzerine Yarat c n n, Evren in, Dünya n n sevgisi yüklenir. Su; ya mur veya kar olarak yeryüzüne inince bu sevgiyi topra a tafl r. nsanlar yerdeki su ya sevginizi sunarsa, bereket topra a geçer ve size yararl kaynak su veya yararl sebzeler ve meyveler olarak geri döner. Yararl sular içti inizde, yararl meyveleri yedi inizde ömrünüz uzar, mutlulu unuz artar, huzurunuz artar. Dünyan n güzelliklerini görmek, kendinizi bulmak, gelece i bilmek, mutlu olmak. Gerçekten bunlar istiyorsan z do ru ak lc, gerçekçi düflünmek ve yaflamak gerekir. Bütün bunlara kavuflmak, ulaflmak için yürüyece iniz yol Gerçeklerin Yolu dur. Günümüz insan flu anda yalanlarla dolu bir dünyada yafl yor. Ne sözler do ru, ne özler do ru. Beklentiler böyle olunca da dünya cennet yerine cehenneme dönüyor elbette. nsanl k kendi yaratt bir cehennemde yafl yor. nsanlara cennet bir dünya sunmufl, insanlar onu inatla cehenneme çevirmeye çal fl yor. Yalanlar, ars zl klar, h rs zl klar, hainlikler, aç gözlülükler. Bitmek tükenmek bilmeyen h rslar ve ihtiraslar. Nedir insan bu kadar tatminsiz yapan? Nedir insan yalanlar yaflamaya iten? Nedir dünyan n güzelliklerinin görülmesini engelleyen? Kutsal kitaplarda ad fleytan olarak geçen varl n-enerjinin yaratt Ben'dir. Gerçeklerin Yolu, benlerin tenlerin afl ld yoldur. Ben ile ten iyi arkadaflt r, hep birlikte dolafl rlar. Bugün insanl k son model arabalar, çok katl villalar, genifl ekran LCD televizyonlar, çok ak ll cep telefonlar ve onlarca kredi kart olmadan yaflayam yor gibi... Daha fazla, daha fazla, hep ben, hep bana. Peki nereye kadar? H rslardan vaz geçmeden huzur olmaz. Korkulardan vazgeçmeden yi itlik olmaz. Benlerden vaz geçmeden gerçekler ortaya ç kmaz. Kendini bulmufl insanla asalak insan ay r - m n yapabildi imiz sürece insan olma gerçe ini de alg lam fl oluruz. Günün Sözü: nsan insan olarak göremeyen, insan olamam flt r demektir.

6 6 EKONOMI Hakk Murat SÖBÜTAY 4 Mart 2014 Sal Dünyadaki slami finans toplam 1,6 trilyon dolar STANBUL - Borsa stanbul Araflt rma Bölümü taraf ndan organize edilen slami Finans Konferans serisinin ilki "Kat l m Modelinin Finansa Etkileri" temas yla, Borsa stanbul'un ev sahipli inde, Dünya Bankas, slam Kalk nma Bankas (IDB), Global slami Finans Üniversitesi (INCEIF), IDB slami Araflt rma ve E itim Merkezi (IRTI), Kuveyt Finans Kurumu, Durham Üniversitesi ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas 'n n iflbirli iyle gerçeklefltirildi. Konferans öncesinde, Borsa stanbul Yönetim Kurulu Baflkan ve Genel Müdürü brahim Turhan, Lüksemburg Borsas Üst Yöneticisi (CEO) Robert Scharfe, slam Kalk nma Bankas (IDB) Hazineden Sorumlu Baflkan Yard mc s Abdul Aziz Al Hinai, Global slami Finans Üniversitesi (INCEIF) CEO'su Daud V. Abdullah' n kat l m yla gong töreni düzenlendi. brahim Turhan, konferans n aç l fl nda yapt - konuflmada, slami finans n gelece i aç s ndan önemli bir aflamada bulunuldu u belirterek, slamifinans konusunda bütün dünyada özellikle son global finansal krizin ard ndan fark ndal n artt n ifade etti. Söz konusu küresel finansal krizin, finans piyasalar ndaki baz yap sal sorunlar aç a ç kard na iflaret eden Turhan, "Bu aflamada, mali piyasalar slami finans n varl k temelli özelli ini yeniden keflfetti ve sermaye piyasalar ile reel piyasalar aras nda gittikçe kaybolan ba slami finansta bulabileceklerine inand " dedi. Dünyada slami finansta yönetim alt nda bulunan varl klar n toplam n n 2012 sonu itibariyle 1,6 trilyon dolar oldu unu aktaran Turhan, bunun 150 milyar dolarl k k sm n n 1990'da mevcut oldu u göz önünde bulunduruldu unda, bugün ulafl lan boyutun bu alandaki geliflmeyi gösterdi ini söyledi. slami finans n gelece inin oldukça parlak oldu unu belirten Turhan, "Yak n zamanda yay mlanan bir rapora göre bu alanda son 10 y lda yüzde 12,5'luk bir büyüme oldu y l nda ise varl klar n boyutunun 6,5 trilyon dolara ulaflaca- tahmin ediliyor. Ancak yine de merdivenin çok alt basamaklar nday z. Küresel finansal sistem içinde slami finans n pay sadece yüzde 1,6 düzeyinde ve potansiyel müflterilerin yüzde 80'i hala slamifinansa kat lmam fl durumda. Ürün miksinin geniflletilmesi, insan sermayesi kapasitesinin art r lmas, gerekli hukuki düzenleme ve standartlar n oluflturulmas ve slami finans konusunda fark ndal n art r lmas bizim gerçeklefltirmemiz gereken görevlerdir" diye konufltu. ANKARA - Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar, 2012 y l sonunda 1 milyon 515 bin 421 olan traktör say s n n 2013 sonu itibar yla 1 milyon 565 bin 817'ye ulaflt n bildirdi.bayraktar, yaz l aç klamas nda, geçen y l traktör say s nda en fazla art fl n 6 bin 838 adetle aral k ay nda görüldü ünü belirtti. Söz konusu dönemde traktör say s n n en fazla (2 bin 676 adet) Konya'da artt na dikkati çeken Bayraktar, en fazla traktörün ise Manisa'da ( 75 bin 890 adet) bulundu unu ifade etti. TZOB Baflkan, aç klamas nda flunlar kaydetti:"2004 y l ndan bu yana uygulanan devlet destekli, düflük faizli kredi uygulamas na 2011 y l nda traktör konusu da eklendi. Böylece 2011 y l nda üreticiler, Ziraat Bankas 'ndan y ll k yüzde 5 faiz oran yla traktör kredisi kullanabildiler. K rsal Kalk nma Yat r mlar n n - Son 3 y lda 7,2 milyar dolarl k sukuk ihrac yap ld Türkiye olarak bu konudaki potansiyellerinin ve sorumluluklar n n fark nda olduklar n dile getiren Turhan, bu konuda potansiyelin harekete geçirilmesi için önemli ad mlar at ld n ve finans piyasalar nda daha sürdürülebilir bir ortam n oluflturulmaya çal fl ld n söyledi. slami finans n desteklenmesinin Türkiye'de Kalk nma Bakanl taraf ndan haz rlanan 10. Kalk nma Plan 'n n bir parças oldu una dikkati çeken Turhan, "Say n Baflbakan Yard mc s Ali Babacan en az bir devlet bankas n n çok yak nda slami finans operasyonlar na bafllayaca müjdesini verdi. Hükümet, 2012'de sukuk ihrac na iliflkin kriterleri belirledi. Sermaye Piyasalar Kurulu (SPK) 2013'ün Haziran ay nda her türlü sukuk ihrac na izin veren düzenlemeyi yürürlü e koydu. Ayr ca destekler, sukuktaki satma ve geri kiralama faaliyetleri için vergi muafiyetiyle pekifltirildi. Türk yetkililerin verdi i destek sayesinde son 3 y l içinde 18 sukuk ihrac yap ld ve 7,2 milyar dolar topland. Bütün bunlar Türkiye'deki sermaye piyasas n n büyük dönüflümünün bir parças ve bunda da slami finans n pay çok büyük" de erlendirmesinde bulundu. Mevcut durumda Hazine'nin ihraç etti i 5 sukukun Borsa stanbul'da al m sat m n n yap ld - n ve bunlar n 2013 y l nda 662 milyon dolarl k bir al m sat m hacmine ulaflt n aktaran Turhan, Borsa stanbul'da slami kurallara uygun 3 adet endeks oldu unu, 4 adet de fonun mevcut bulundu unu dile getirdi. Emtia piyasalar nda da gerekli düzenlemelerin oluflturuldu unu anlatan Turhan, flöyle devam etti: "Maden piyasalar özellikle slami finans koflullar na uygun olarak gözden geçirildi ve böylece kat l m bankalar Borsa stanbul'da buna göre ifllemlerini gerçeklefltirebilecek. fiu anda ekibimiz çok yo un bir çal flma içinde. Bu y l n sonundan önce Borsa stanbul demir sözleflmeleri için bir al m sat m ortam oluflturacak ve bu fiziksel teslimata dayal bir sözlefl olacak. Böylece slami kurallara uygun ifllemlerin de bu sözleflmelerden faydalanmas mümkün olabilecek. Ayr ca bankalar de erli maden ve p rlanta piyasalar nda da al m sat m yapabilecek. Böylece emtia alan nda murabaha enstrumanlar mümkün olabilecek. stanbul'da Dünya Bankas 'n n slami Finans Gelifltirme Merkezi'nin aç lmas da Türkiye'yi bu bölgede elveriflli bir konuma getirmektedir. Know-how paylafl m n n yan nda bu merkezin Desteklenmesi Program kapsam nda verilen makine ekipman desteklerinin ve IPARD program kapsam nda traktör al m deste inin de tar m makineleri sektörüne katk s büyüktür. Destek kapsam nda, 2013 y l nda 1840 traktör al nm flt r. Çiftçilerimizin modern teknolojiye ulaflmas bak m ndan tar m alet ve makinelerine verilen desteklere devam edilmesi son derece önemlidir."(aa) Borsa stanbul Yönetim Kurulu Baflkan ve Genel Müdürü brahim Turhan, dünyada slami finansta yönetim alt nda bulunan varl klar n toplam n n 2012 sonu itibariyle 1,6 trilyon dolar oldu unu belirterek, "Küresel finansal sistem içinde slami finans n pay sadece yüzde 1,6 düzeyinde ve potansiyel müflterilerin yüzde 80'i hala slami finansa kat lmam fl durumda" dedi. bir amac da kurumsal çerçevenin güçlendirilmesine katk da bulunmak, fark ndal art rmak ve ifl uygulamalar n n standartlaflt r lmas n sa lamakt r. Bu dönüflüm sürecinin kökenleri sadece 3 y l öncesine dayan yor ve henüz önümüzde aflmam z gereken çok uzun bir mesafe var. stanbul Finans Merkezi inisiyatifine uygun olarak biz de stanbul'u önde gelen bir slami finans merkezi haline getirmek için çal fl yoruz. Bu konuda stanbul ideal bir konuma sahip." Turhan, 19. yüzy lda stanbul'da "Mecelle-i Ahkam- Adliye" ad nda slami finans mevzuat üzerine bir çal flma yap ld n belirterek, bölgenin bu konuda geçmiflini canland rmak ve zenginleflmesi için yeniden yap lmas gereken çok çal flma oldu unu söyledi. slami finans ürünlerini yeniden Türkiye'de toplaman n sadece Türkiye ekonomisini güçlendirmek aç s ndan de il bölge aç s ndan da önem tafl d n vurgulayan Turhan, "Bu konferanslar n önemli ad mlar oldu una inan yoruz. Bu sayede slami finans konusunda fark ndal n artaca n ve farkl alternatiflerin ele al narak slami piyasalar n daha etkin ve verimli hale gelmesine katk - da bulunaca n düflünüyoruz. slami finansman küresel piyasalara daha çok katk da bulunabilir" dedi. slam Kalk nma Bankas (IDB) Hazineden Sorumlu Baflkan Yard mc s Abdul Aziz Al Hinai ise Amerika Merkez Bankas 'n n (Fed) tahvil al m n azaltmas yla bafllayan yeni makro ekonomik sürecin, geliflen ülkeler taraf ndan yeni stratejilerle karfl lanmas gerekti ini söyledi. Alternatif sermaye piyasalar ve yat r m enstrümanlar na dikkati çeken Hinai, "K r lgan görünüme sahip ülkeler yeni teknikler gelifltirmek zorunda. Yap sal reformlar yaparak d flar dan sermayeyi cezbetmek durumunda. Sermaye ak fllar ndaki azalma küresel yat r mc lar n riskten kaç nmas n n bir sonucu ve bu, geliflmekte olan zaaf olarak görünen noktalar n artmas ndan kaynaklan yor" diye konufltu. (AA) Traktör say s nda art fl Önceden haz rlanm fl beyannameyi sevdik ANKARA - BRAH M YILMAZ - Maliye Bakan Mehmet fiimflek, "Önceden Haz rlanm fl Kira Beyanname Sistemi" ile 2010 y l nda 827,8 bin olan beyanname say s n n, 2012'de 1 milyon 374,4 bine yükseldi ini, beyan edilen kira gelirinde ve mükellef say s nda yüzde 66 oran nda bir art fl sa land n belirtti. fiimflek, AA muhabirine yapt aç klamada, 2010 y l nda hayata geçirilen önceden haz rlanm fl kira beyanname sonuçlar n de erlendirerek, sisteme ilgi gösteren tüm vatandafllara teflekkür etti ve bu ilginin artarak devam etmesini istedi. Mesken ve iflyeri kira geliri elde eden mükelleflerin Gayrimenkul Sermaye rad beyan döneminin 1 Mart 2014'te bafllay p 25 Mart 2014 akflam sona erece ini hat rlatan fiimflek, "Kira geliri elde eden vatandafllar m z beyannamelerini Gelir daresi Baflkanl 'n n (G B) internet adresinden 'Önceden Haz rlanm fl Kira Beyanname Sistemi'ne ulaflarak gerekli kontrolleri yapt ktan sonra internet üzerinden h zl, kolay ve güvenilir bir flekilde onaylay p gönderebilirler" dedi. Önceden Haz rlanm fl Kira Beyanname Sistemi ile bu alanda önemli bir ad m att klar n vurgulayan fiimflek, sistem sayesinde vergi dairelerinin, mükellefiyet kayd, beyanname kabul, tarih, tahakkuk ve tahsilat ifllemlerini azaltarak ifl ve ifllemlerini kolaylaflt rmay ve verimlili i art rmay hedeflediklerini kaydetti. fiimflek, "Önceden Haz rlanm fl Kira Beyanname Sistemi" ile 2010 y l nda 827,8 bin olan beyanname say s n n, 2012'de 1 milyon 374,4 bine yükseldi ine, beyan edilen kira gelirinde ve mükellef say s nda yüzde 66 oran nda bir art fl sa land na dikkati çekti. Bakan fiimflek, söz konusu sistemin iflleyifline iliflkin bilgi vererek, flöyle konufltu: "Dünya ülkelerinde önceden doldurma yöntemi olarak an lan ve ülkemizde de 'Önceden Haz rlanm flkira Beyanname Sistemi' olarak yürürlü e konulan bu yeni sistemde, gayrimenkul sermaye irad (GMS -Kira Geliri) elde eden vatandafllar n tapu, adrese dayal nüfus kay t sistemi, banka, PTT, inflaat ve sigorta flirketleri, TOK, elektrik, su ve do algaz flirketleri gibi kurumlardan al nan bilgiler ile kurum içi bilgilerinin (iflyeri kesinti bilgileri, önceki y l beyanlar vb.) birlikte kullan lmas sonucu mükelleflerin kira gelirlerine iliflkin beyannameleri G B taraf ndan önceden haz rlanarak internet ortam nda mükelleflerimizin bilgisine ve onay na sunuluyor." Sistemin mükelleflere sa lad avantajlar nedeniyle büyük ilgi gördü ünün alt n çizen fiimflek, "Bu sistem sayesinde kira geliri elde eden vatandafllar m z gelirlerini beyan ederken, vergi dairelerine gitmeden, karmafl k vergi hesaplamalar ile u raflmadan, uzman yard m almadan, masrafs z bir flekilde, internet eriflimi olan her ortamdan rahatl kla ulaflabilecekleri, 7/24 kullan m kolay bir hizmet al yorlar" de erlendirmesinde bulundu. (AA) K T komisyonu kurulacak ANKARA - LKAY GÜDER - Memur-Sen Genel Baflkan Yard mc s Hac Bayram Tonbul, Devlet Personel Baflkanl taraf ndan yap lan çal fltay sonras K T'lerle ilgili bir komisyon kurulaca n söyledi. AA muhabirine aç klama yapan Tonbul, çal fltay da al nan kararlar n Ankara'da kurulacak komisyonla rapor haline getirilece ini ve Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik'e Mart'ta yap lacak Kamu Dan flma Kurulu'nda da bu raporun sunulaca n kaydetti. K T'lerdeki personel sisteminde uygulama birli inin olmad n belirten Tonbul, hiyerarflik yap n n da çok fazla oldu unu ifade etti. Tonbul, sosyal kazan mlarda K T çal flanlar na baz kolayl klar n sa lanmas gerekti ine de inerek " flletmelerdeki lojmanlar n hizmet tahsisli yap larak çal flanlarca bir nebze cazibeli hale getirilebilir. Belde, ilçe statüsünde olan yerlerdeki iflletmelerde ise il merkezlerine servis konulmak suretiyle ö rencilerin e itim imkanlar kolaylaflt r labilir. Aç k arazi flartlar nda yeralt, yerüstü, fabrika iflletme ortamlar nda çal flman n zorluklar n n yan nda köy, belde, ilçe statüsünde olan yerlerde sosyal aç dan mahrumiyetler fazla ve K T'ler buralarda eleman tutmakta zorlanmaktad r" de erlendirmesinde bulundu. Ayn unvan tafl yan farkl K T'lerdeki kamu görevlilerinin ücretlerinde 400 liraya kadar fark oluflabildi ini, bunun "Eflit fle Eflit Ücret" uygulamas na uygun olmad n dile getiren Tonbul, flunlar söyledi: "Toplu Sözleflmede de dile getirilen, K T'ler aras nda hem ücret hem de hiyerarflik yap n n eflit duruma getirilmesi konusunun, kamuda uygulama birli inin ek ödemelerle dengelenirken, K T'lerde hala ayn uygulama devam ediyor. K T'lerdeki görevlendirmelerde harc rahlar, günün koflullar na uygun de il. Fazla mesai ücretinin verilmedi i temel ücret gruplar nda 5 grubun olmas yanl fl, bunun 3 gruba düflürülmesi gerekir. K T'lerde 1 say l cetvelde çal flan flube müdürü, bafluzman ve sivil savunma uzmanlar n n 2 say l cetvelde yer alan müdür yard mc s ndan düflük kal rken, grup müdürü, müessese müdürü, iflletme müdürü, fabrika müdürü statüsünde çal flan kamu görevlilerinin de bölge müdürü statüsünde de erlendirilerek bu statülere ücret ve sosyal haklar n verilmesi gerekiyor." (AA)

7 EKONOMI 5 Mart 2014 Çarflamba 7 69 ülkeye su satt k BALIKES R - Edremit Körfezi'nde avlanmak için denize aç lan bal kç lar, yumurtlama döneminde uygun yer aramak için göç eden hamsi ak n na rast gelince, a lar hamsiyle doldu. Denize aç lan büyük bal kç tekneleri, a lar hamsi dolu olarak Burhaniye Yat Liman 'na döndü. Genellikle sardalya, palamut ve lüfer avlanan EdremitKörfezi'nde, yumurtlama döneminde uygun yer aramak için göç eden hamsi ak n na rast gelen 10'a yak n bal kç teknesi, denizden yaklafl k 130 ton hamsi ç kard. Bereketli geçen av n ard ndan bal kç lar, Burhaniye Yat Liman 'nda vatandafllara ücretsiz bal k da tt. Bal kç lardan fienol Genç, hamsilerin bu zamanlarda yumurtalar n b rakmak için Edremit Körfezi'ni seçti ini, her kasa bal n yaklafl k 13 kilo geldi ini ve denize aç lan teknelerin aras ndan en az bal kla dönen teknenin 10 ila 13 ton aras nda bal k getirdi ini belirterek, "Bugünkü av m zdan hamsi ç kt baht m za. Teknelerin her biri ortalama bin ton hamsi ile döndü" diye konufltu. Bu hamsi ak n n n geçici oldu unu anlatan bal kç O uzhan Engin ise "Biz dün denize aç ld k. Üç tane a att k bin kasa hamsi ile geri döndük. Hamsi ak n devaml olmuyor, genelde buralarda sardalya, lüfer, palamut tutuyoruz. Edremit Körfezi'nde hamsi pek olmaz, bugünkü av m z bizi hem flafl rtt hem de sevindirdi" ifadesini kulland. Bal kç brahim Baysal da " ki günden beri denizdeyiz, karaya ayak basmadan avlan yoruz. Bugün Edremit Körfezi'nde hamsi bollu u yaflan yor. A lar n hepsi dolu ç k yor" dedi. (AA) ANKARA- GÖKSEL YILDI- RIM - Türkiye, geçen y l adeta dünyan n dört bir yan na içme suyu satt. Türkiye, 69 ülkeye ihraç etti i 214 bin 242 tonluk içme suyundan 34 milyon dolar gelir elde etti. ngiltere'ye 60 bin ton, Almanya'ya 45 bin ton, Birleflik Arap Emirlikleri'ne 30 bin tonluk içme suyu sat fl gerçeklefltirildi. Türkiye'nin içme suyu satt ülkeler aras nda srail, Suriye, ABD, Çin, Japonya, Suudi Arabistan, Avustralya ve Güney Afrika Cumhuriyeti bulunuyor. D fl ticaret verilerine göre, içme suyu, Türkiye'nin ihracat nda en genifl pazar olanaklar na sahip ürünler aras nda yer al yor. Türkiye, sahip oldu u içme suyunu hemen hemen dünyan n her noktas na ulaflt rarak, bu olanaklar n ekonomik faydaya dönüfltürüyor. Bu özelli ini geçen y l da sürdüren Türkiye, 69 ülke ve 3 serbest bölgeye içme suyu satt. Türkiye'nin geçen y lki içme suyu ihracat 214 bin 242 tonu buldu. çme suyu ihracat ndan 33 milyon 998 bin 934 dolar gelir elde edildi. Türkiye, içme suyu ihracat n n yar s n Avrupa'n n önde gelen iki ülkesi olan ngiltere ve Almanya'ya yapt. ngiltere, 59 bin 944 tonla Türkiye'nin içme suyu ihracat nda ilk s rada yer ald. ngiltere'ye yap - lan su sat fl ndan 8 milyon 361 bin 789 dolar gelir elde edildi. çme suyu ihracat nda ngiltere'yi Almanya izledi. Almanya'ya geçen y l 45 bin 681 ton içme suyu ihracat gerçeklefltirildi. Bu ticaretten elde edilen gelir, 7 milyon 347 bin 68 dolar oldu. Türkiye'nin içme suyu ticaretindeki bir di er önemli müflterisi Birleflik Arap Emirlikleri (BAE) oldu. Türkiye, bu ülkeye satt 30 bin 570 ton sudan 5 milyon 860 bin 738 dolar gelir sa lad. ç kar fl kl klar ve çat flmalar nedeniyle zor günler yaflayan Suriye de Türkiye'nin su ihracat nda önemli bir yer tuttu. Türkiye, geçen y l komflusuna 9 bin 560 ton içme suyu satt. Bu ticaretin ekonomik karfl l ise 925 bin 980 dolara denk geldi. srail de Türkiye'den su alan ülkeler listesinin üst s ralar nda yer ald. srail, içme suyu ihtiyac - n karfl lamak için Türkiye'den 8 bin 275 ton su ithal etti. srail, ald içme suyuna karfl l k Türkiye'ye 1 milyon 209 bin 146 dolarl k ödemede bulundu. Türkiye geçen y l KKTC'ye 7 bin 886 ton içme suyu ihraç etti. Bu ticaretin sonunda Türkiye, 1 Edremit Körfezi'nde HAMS AKINI Türkiye geçen y l 69 ülkeye satt 214 bin 242 ton içme suyundan 34 milyon dolar gelir elde etti. ngiltere'ye 60 bin ton, Almanya'ya 45 bin ton, Birleflik Arap Emirlikleri'ne 30 bin tonluk su sat fl gerçeklefltirildi. milyon 293 bin 63 dolar gelir sa lad. Libya'ya ihraç edilen 7 bin 511 ton içme suyundan 1 milyon 382 bin 952 dolar, Hollanda'ya ihraç edilen 5 bin 790 ton içme suyundan da 1 milyon 119 bin 459 dolar gelir elde edildi. Türkiye'nin geçen y l içme suyu satt ülkeler aras nda Fransa, Yunanistan, Malta, Güney Afrika Cumhuriyeti, ABD, Irak, Suudi Arabistan, Yemen, Çin, Japonya, Avustralya, spanya, Moritanya, Sierra Leone, Fildifli K y s, Panama, Haiti, Arjantin, Lübnan, Katar, Maldivler, Güney Kore ve Yeni Zelanda bulunuyor. Ayr ca stanbul Endüstri ve Ticaret Serbest Bölgesi, Ege Serbest Bölgesi ve zmir Serbest Bölgesi'ne yaklafl k 650 ton içme suyu sat ld. (AA) DUMANLI BELDE Murat DUMAN FFETS Z GÜZEL Hayat bu, kimin neyle karfl laflaca belli olmaz y l yd. Benim gibi ticaretle geçimini sa layan bir arkadafl m vard. fl yeri baflka bir ildeydi. Sektörün düzenledi i toplant lara kat l r, bazen ayn otelde ayn odada kal rd k. fltigal konumuzun ayn olmas ve sürekli toplant larda bir araya geliyor olmam z muhabbetimizi de art rm flt. Dostlu umuzun pekiflmesi, özel hayatlar m z birbirimize anlatma düzeyine gelmiflti. Yine bir buluflmam zda tüylerimi diken diken eden evlilik hikâyesini anlatt. Anlatt na göre arkadafl m, aflüfte bir bayanla belli bir süre birliktelik yaflar, sonra da aralar ndaki samimiyet ilerlemeye bafllar. fiartlar ve zaman n el verdi i bir gün karar vererek evliliklerini gerçeklefltirirler. Aradan bir y l geçer. Yeni evli bu çiftin bir k z çocuklar dünyaya gelir. Zaman ilerledikçe arkadafl - m n iflleri bozulur ve ticarethanesini kapatmak zorunda kal r. Tüm malzemelerini toplay p ayn sektörde baflka bir ile yeni bir ifl yeri açar. Orada da ifller istedi i gibi gitmez. Her geçen gün zarar etmekte, eflinin arzulad lüks hayata yetiflememektedir. Onu mutlu edebilmek için ifl piyasas nda kendisini farkl mecralara sürükler. Ödeyemeyece i çekleri yazarak yüklü miktarda mallar almaya ve ald mallar al fl fiyat - n n alt nda satmaya bafllar. Amac bir an önce eline nakit paran n geçmesidir. Bu saltanat birkaç sene sürer. Elindeki malzeme azal r, zarar na satt mallardan dolay t kanma noktas na gelir. Ald mallar n ödemelerinde zorlanmaya bafllar. Art k, s k nt l bir hayat kap dad r onun için. Efli, saltanat ndan taviz vermez yap s yla harcamalarda s n r tan mamakta, kulland yüksek limitli kredi kartlar sayesinde bir süre daha lüks yaflam na devam eder. Kocas n kald - ramayaca a r bir yükün alt na sokar. Arkadafl m n gerek kendi ödemelerinde gerekse de aflüfte eflinin yapt harcamalarla büyük bir borç bata n n içine düfler. Durumun vahametini görmek kar s için zor de ildir. S k nt lar bafllar bafllamaz aflüfte kad n evi terk eder ve eski hayat na döner. Baba, tüm bu s k nt lar içinde k z n düflünmektedir. Bilerek yuva kurdu u kad n n konumunu düflündükçe k z n nas l kurtaraca n düflünür. Günler bir türlü geçmez olur onun için. Fakat bir çare bulamaz. fllerini tamamen kaybetmesi, piyasaya kald ramayaca ndan fazla borçlanmas derken geçim darl na düfler. Ne yapaca n bilmez durumdad r. Hayatta kalma mücadelesini sürdürebilmek için bir flirkette ifl bulur ve çal flmaya bafllar. Hayat n tamamen k z na adam flt r art k. Ona yak n olmak için elinden gelen ne varsa yapmaya bafllar. Aflüfte kad n ise farkl ortamlarda kendi saltanat na hâlâ devam etmektedir. Kocaman bir 13 y l heba olmufltur meslektafl m için. flas etti i ifl yerine boflanma bildirimi gelir. Hemen mahkemeye gider, kendisinin de boflanmak istedi ini söyler. Hâkim bunlar bir celsede boflar ve çocu a bir nafaka ba layarak bu evlili e son verir. Aflüfte kad n n saltanat sürdü ü y llarda k zlar onun bu durumundan haberdar de ildir. Baba da k z n n durumu ö renmesini istememekte, k z n yan na almak için bofland efliyle buluflup k z n almak istedi ini söylemektedir. Eski efli bu durumu fliddetle reddeder. Arkadafl m bir avukata dan flarak durumu anlat r. Avukat da ona yeni bir evlilik yapmas ve bu aflüfte kad n n durumunu ispat etmesi hâlinde k z n yan na alabilece ini söyler. O da kendisine söylenen ifli çal flt flirketten ald destekle yapar, hayat n yeni kad nla birlefltirir. Eski eflinin yanl fllar n bir flekilde kameraya ald r r ve tekrar mahkemenin yolunu tutar. Hâkim ilk duruflmada çocu u babaya verir. Ald m haberler (kayna sa lam olmamakla birlikte) do rultusunda aflüfte kad n n o günden sonra kayboldu u yönündedir. Genç k z ise babas n n ve yeni annesinin yan nda gerçek annesinden ayr lman n buruklu u içinde yeni annesine al flmaya çal flarak e itimine ve ö renimine devam etmektedir. Arkadafl m n bu anlatt klar n baflka dostlar n, hatta düflman m n bafl na gelmemesi dilek ve temennisiyle afla da okuyaca n z fliiri kaleme ald m. Umar m be enirsiniz. F rsat kap s ndan içeri girme, Kaybolur duygular y k l r gider. ffetsiz güzele gönlünü verme, Y llar y l can n s k l r gider. Elinde olmadan olursun baba, Yaflanan y llar edersin heba, Hep yenik düflersin bofl olur çaba, Günden güne kan n çekilir gider. Zalimin zulmüyle karar r dünya, Kâbuslar içinde görürsün rüya, Yalan olur gerçek yaflars n riya, Âleme s rlar n dökülür gider. Ömür yollar nda gezersin darg n, Yafl kemale erer düflersin yorgun, Yaflanan y llara olursun k rg n, Yollar n ç kmaza bükülür gider. Hayat iflte budur yaflarken ölme, Kendini bilmezin köflküne gelme, Ah çekip yürekten ba r n delme, Ömür ilmek ilmek sökülür gider. Dumano lu der ki gel Hakk a yürü, Hakk n sevgisiyle aflars n suru, Her kula mirast r edebin nuru, ffetsiz gönüller tak l r gider.

8 8 KÜLTÜR-SANAT 5 Mart 2014 Çarflamba Aylin DEM RHAN 2. El Film Festivali", SIRASI GELD KÇE Prof. Dr. SA KAYACAN 6-9 Mart'ta yap lacak ANKARA(A.A) "Bir Bilet Bir Kitap" projesiyle ikinci el kitap getirene etkinliklere ücretsiz kat labilece i bir biletin verilece i festivalde, elde edilen kitaplar ihtiyaç sahibi okullara gönderilecek. 8 Mart Dünya Kad nlar Günü kapsam nda 8 kad n 8 film temas yla kad n filmleri seçkisi sunaca festivalin aç l fl ise Halit Refi 'in restore edilen "Gurbet Kufllar " filmiyle yap lacak. Ankara K sa Filmciler Derne inin Kültür ve Turizm Bakanl deste iyle düzenledi i festivalin gala ve aç l fl ANKAmall AVM'de, film gösterimleri ise K z l rmak Sinemas 'nda gerçeklefltirilecek. Festival Baflkan Kerem Akkoyunlu, AA muhabirine, 8'incisi düzenlenen festivalde bu y l "dönüflüm" slogan n seçtiklerini belirterek, "Dönüflüm, asl nda kendi içimizdeki dönüflümü de özetliyor. 2. El Film Festivali kitlesi, program, deneyimi, bilinirlili i artm fl sahiplenilen bir festival haline geldi" dedi. Önceki y lllara nazaran bu y l rekor say labilecek baflvuru ald klar n kaydeden Akkoyunlu, "2. El'e, elenmifl üç k sa filmcinin bir günlük bir etkinli i, bir tepki hareketi olarak bafllad k ama ald m z olumlu elefltirilerle bu bir festivale dönüfltü. fiimdiye kadar 300 civar nda Türk sinemas n n önemli isimlerini konuk ettik, 100'e yak n atölye, 2 bine yak n film gösterimi yapt k. Dolay s yla '2. El Film Festivali' demek bize art k yetersiz geliyor çünkü geçen y l oluflturulan festival ormanlar n, bu y l bir kitap getirene bir bilet kampanyas n ya da film atölyeleri gibi unsurlar da Türkiye'nin s ra d fl film festivallerinden "2. El Film Festivali", bu y l "Dönüflüm Muhteflem Olacak" slogan yla 6-9 Mart'ta alternatif bir kültür sanat gündemi oluflturacak. düflününce, bu bir tepki hareketi oluflumu" diye konufltu. Akkoyunlu, Türkiye'de var olan yaklafl k 200 film festivalinin ço unda her y l "jüri" ve "içerik" tart flmas yafland n, ödüllerde haks zl k yap ld elefltirilerini hat rlatarak, 2.El Film Festivali'nin festivallere T.C. S NCAN 7. CRA DA RES TAfiINIRIN AÇIK ARTIRMA LANI kat lan yönetmenlere "E er elerseniz biz buraday z, ön eleme elenmifl film kötü film de ildir" mesaj n verdi ini söyledi. Bu y l, festival boyunca ikinci el kitap getirenlere bir bilet verdiklerini bildiren Akkoyunlu, böylece "ikinci el"in de ilk kez somutlaflt n dile getirdi. Akkoyunlu, "Bir Kitap, Bir Bilet" kampanyas yla ikinci el kitab n festival alan nda bulunan 'Dönüflüm' kutular na b rakanlar n alacaklar biletlerle etkinliklere ücretsiz kat labileceklerini kaydetti. Toplanan kitaplar n da ihtiyaç sahibi okullara gönderilece ini belirten Akkoyunlu, "Hedef 88 bin kitap, flimdiden Van merkezde ve çevre ilçelerinde bizden kitap bekleyen 50'ye yak n okul var" dedi. 2013/760 TLMT. Afla da cins, miktar ve de erleri yaz l mallar sat fla ç kar lm fl olup: Birinci art rman n afla da belirtilen gün, saat ve yerde yap laca ve o gün k ymetlerinin %50 sine istekli bulunmad taktirde, yine afla da belirtilen gün, saat ve ayn yerde 2. art rman n yap larak sat laca ; flu kadar ki, art rma bedelinin mal n tahmin edilen de erinin %50'sini bulmas n n ve sat fl isteyenin alaca na rüçhan olan alacaklar n toplam ndan fazla olmas n n ve bundan baflka paraya çevirme ve paylar n paylaflt rma giderlerini geçmesinin flart oldu u; birinci art rmadan on gün önce bafllamak üzere art rma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilece i, birinci art rmada istekli bulunmad takdirde elektronik ortamda birinci art rmadan sonraki beflinci günden bafllamak üzere ikinci art rma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilece i, mahcuzun sat fl bedeli üzerinden afla da belirtilen oranda KDV nin al c ya ait olaca ve sat fl flartnamesinin icra dosyas ndan görülebilece i; gideri verildi i takdirde flartnamenin bir örne inin isteyene gönderilebilece i; fazla bilgi almak isteyenlerin yukar da yaz l dosya numaras yla dairemize baflvurmalar ilan olunur. 21/02/ hale Tarihi : 31/03/2014 günü, saat 11:10-11:15 aras. 2. hale Tarihi : 15/04/2014 günü, saat 11:10-11:15 aras. hale Yeri : Sincan Adliyesi mezat salonunda No Takdir Edilen De eri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) ,00 1 %18 06 EY 1224 Plakal, 2012 Model, VOLKSWA- GEN Marka, M N BÜS C NS WOLKSVAGEN MARKA 2012 MODEL ANAHTARI VAR RUHSATI YOK MUHTEL F Ç Z KLER MEVCUT S YAH RENKL TEYP VAR CARAVELLE 8+1 KOLTUKLU ARAÇ (BASIN-2811)(www.bik.gov.tr) Resmi lanlar Akkoyunlu, Dünya Kad nlar Günü kapsam nda da "8 Mart, 8 Festival, 8 Kad n, 8 Film" etkinli iyle sektör içerisinde yer alan 8 kad n n seçti i k sa filmlerin gösteriminin ard ndan, söylefli de gerçeklefltirilece ini dile getirdi. "Türk sinemas n n 100. y l " olmas nedeniyle festival, Türkiye'nin önde gelen yönetmenlerinden Halit Refi 'in, 1964 y l nda çekti i "Gurbet Kufllar " filminin restore edilen versiyonunun gösterimiyle aç lacak. Aç l flta, Türk Sinemas 'n n 100. Yafl nda, Kültür ve Turizm Bakan Ömer Çelik'e, Sinema Genel Müdürü Cem Erkul'a, Fanatik Video Kurucusu Nejdet Ark n'a, Gurbet Kufllar Filmi'nin yap mc s Recep Ekiciler'e ve 5 y l önce yaflam n yitiren yönetmen Halit Refi 'in an s na Efli Prof. Gülper Refi 'e "100 Y ll k fiilt" sunulacak. Dizi furyas, sinemada k fl mevsimini bitirdi Gsm: ( ) Kar nca Dergisinden birkaç yaz Kamu Yarar na Çal fl r Dernek olan, Devletimizin kurucusu Yüce Atatürk ün direktifleriyle 20 May s 1931 tarihinde Türk Kooperatifçilik Cemiyeti,, 1948 yal nda da Türk Kooperatifçilik Kurumu ad n alan, bu kuruluflumuzun ayl k yay nlad Kooperatif Postas Kar nca Dergisi 916. say s yla köklü bir ç nar görünümü arzediyor. Kar nca Dergisinin sahibi Kurum ad na, Prof. Dr. Nevzat Aypek, Yaz flleri Müdürü: Doç. Dr.M. Akif Özer. Kar nca Dergisinin 916. say s n n baflyaz s nda, Dünya Turizm Örgütü 2012 de erlendirmelerinden sözediliyor, Bir yerinde: - Türk Turizminin hak etti i yerde olmad görüflü, sektörün uygulamac lar, bürokratlar ve akademisyenleri taraf ndan kabul görmektedir deniliyordu. Kar nca Dergisinin masamda olan an lan say s nda, de iflik konulardaki araflt rma, yaz ve haberler yan nda, flair, yazar, araflt rmac, gazeteci, yay nc, Türk Kooperatifçilik Kurumu üyesi rahmetli Halil R dvan Çongur a abeyimizin ard ndan yaz lanlar yeral yordu. Bu konudaki yaz sahipleri ve yaz lar ndan ald m z baz cümleleri: 1- Halil R dvan Çongur, etkili ses tonu, güzel fliir okumas ve hatipli iyle radyo-tv ve edebiyat dünyam zda daima ilgi, takdir toplayan bir flahsiyetti. Türk kooperatifçilik Kurumuna 16 Ocak 1987 tarihinde üye olmufltu (Nail Tan) 2- H.R dvan Congur un üstün özellikleri vard. O kadar renkli ve hayat çeflnisi olan bir kimli e sahip olan Çongur un bütün yönlerini anlatma a kalksak bir ansiklopedi olur (Selçuk Alparslan) 3- H.R dvan Çongur, Türk Dili sevdal s, bildi ini aç k söylemekten çekinmeyen, elefltirilerini yüksek seviyede yapan, aç k sözlü, temiz yürekli bir büyü ümüzdü. fiiirimiz, edebiyat - m z O nun öz evlatlar gibiydi. Bunlar n üzerinde titrer, bir santim, bir kelime bile taviz vermezdi ( sa Kayacan) BURSA (cha) Bosna da yaflanan katliam sonras nda kay plar ve toplu mezarlar konu edinen Üç Yol filminin yönetmeni Faysal Soysal, her geçen gün artan dizi filmler nedeniyle sinema için oyuncu ve teknik ekip bulmakta zorluk çekildi ini belirtti. Soysal, "Neredeyse k fl mevsimi olan bir Türk filmi görmek bile mümkün de il." dedi. Bursa Büyükflehir Belediyesi taraf ndan Sinemaya Seyirci Kalmay n slogan yla hayata geçirilen Karagöz Sinema Atölyesi nin Bir Film Bir Yönetmen söylefli etkinli inin konu u, Üç yol filminin yönetmeni Faysal Soysal oldu. Tayyare Kültür Merkezi nde düzenlenen ve atölye kursiyerlerin kat ld söyleflide öncelikle film hakk nda bilgi veren Soysal, Bosna da yaflanan katliam sonras nda kay plar ve toplu mezarlar konu edinen filmin çekimlerinin Malabadi, Batman, Hasankeyf ve Midyat ta bafllay p Saraybosna, Visokov, Mostar ve Poçitel de tamamland n, oyuncular n ise Türkiye, Bosna Hersek, H rvatistan ve Arnavutluk tan seçildi ini hat rlatt. Dizi sektörünün gün geçtikçe geliflmesinin sinemaya etkilerini de erlendiren Soysal, flunlar kaydetti: "Bugün Türk dizileri, Ortado u'da, Balkanlar da, Arabistan da hatta Filistin de bile yo un olarak izleniyor. Bu olay n güzel yan. Ancak dizilerin ülke sinemas n zay flatt unutulmamal. Örne in sadece yaz n sinema filmi çekiliyor. Diziler yüzünden oyuncu ve teknik ekip bulmakta zorlan yoruz. Bu zorluklar nedeniyle içinde k fl mevsimi olan film bile yok."...edeb SOHBETLER... MEHMET NUR PARMAKSIZ Necmettin Turinay ile Gelenek ve mge Kavramlar Üzerine -2 Siz Gelene in Dünyas, Yenili in Ufuklar adl kitab n zda, anlam konusunda, Gerçekten bir eseri anlamak, anlamland rmaya çal flmak o kadar kolay bir ifl de ildir. Eseriyle mevcut bir standard n d fl na ç kmak veya üstüne ç kmak buna karfl l k yapt iflin fark edilmesini ve kabul görülmesini beklemek bu arada kendisine has bir cümleye ulaflmak ve bunu iyi kötü bir üsluba dönüfltürmek. Bu bak mdan her sanatkâr yapt ifli önemser. Ve bundan baya emindir. Bunu çevresine ifade eder veya etmez fakat hiç kuflkusuz o böyle düflünür. Buna hakk da yok de ildir hani. diyorsunuz. Günümüzde fliiri sadece imgeden ibaret görenler var. Bu flairler imge ve ça r fl m aç - s ndan Divan fliirine hayran olmalar laz mken, Divan fliirine neredeyse düflmanlar. Bu acaba o dönem fliirlerinde kullan lan dilden mi kaynaklan yor? Bu fluradan kaynaklan yor. Bizim edebiyat m zda, dilimizde, divan fliirimizde ve halk fliirimizde veya hece fliirimizde kendimize mahsus, tarihten gelen edebiyat m z n süreklili inden do an birtak m benzetmeler, mecazlar, istiareler, çeflitli sanatlar, ifade biçimleri vard. flte biz bunlara flimdiki dille imge diyelim. fiimdi bizde Birinci Yeni olarak adland r lan Orhan Veli fliirinden, yani Garip fliirinden itibaren bizim tarihi, klasik, yerli, milli benzetmelerimize, mecazlar m za karfl bir muhalefet do du. kinci Yeni de de durum çok farkl de- ildir. Neredeyse bu yaflanan ak mlar bunlar n kullan lmas na adeta kendilerince bir yasak getirdiler. Eskiden milletimiz fark nda olarak veya olmayarak belli fleyleri belli fleylere benzetirdi. Mesela aslan gibi adam deriz. Ne bileyim sevgilinin boyunu serviye benzetiriz. Kafllar kemana benzetiriz. Kirpikleri oka benzetiriz. flte halk m z n hülasa hepimizin al fl k oldu u bu yerli, klasik, milli olan sanatlara, ifade biçimlerine Garip fliiri ve ikinci yeni fliiri muhalefet ettiler. Bunlar kesinlikle kullanmamak gibi bir srar içerisine girdiler. Bu dönemde, flair kendi imgelerini tamamen ba ms z kendisi gerçeklefltirmeli diyorlard. Bu da flairin hakk d r kuflkusuz ama böyle olunca ilk elde kolayca kavranamayan benzetme veya benzetilen veya ça r flt r lan aras nda kolayca iliflki kurulamayan ifade biçimleri do uyor. Fakat biz zamanla bunlar da kavrayam yor de iliz; elbette kavr yoruz. Burada bu ak ma mensup flairlerin, bizim binlerce bin y ld r süren bu tür ifade biçimlerimize bir yasak getirmeleri ona muhalefet getirmeleri yanl flt r ve saçmad r. Yaln z, bir flairin bunu kullan p kullanmama hakk n n kendisine ait oldu unu da unutmamak gerekir. Ben kendilerince yap lan yasaklamaya karfl - y m. Kitab n zda bu aç klaman z destekleyen flöyle bir paragraf var. Diyorsunuz ki: Gelenek inkârc lar san yorlar ki akflam n grup vaktinde ya da sabah n ala flafa nda uykusuz ve yar dalg n bir dima n tül pembe hayalleri içinde fliirler yakalan rd. Dünyan n en muzdarip insan kendileriydi. yi fliir söylemek için ümitleri k r lm fl hayalleri tarumar olmufl. Saçlar darma da n k ve hayat n a r darbeleri alt nda ezilmifl mizaçlar gerekmezmiydi diyorsunuz. Efendim iflte Celal Sair den hani uzun saçlar yla Celal Sair hani süslü bastonuyla Recaizade ve hani ikinci meflrutiyet ve mütareke flairleri Sizin bu cümlelerinizi okurken Ahmet Haflim geldi akl ma. Haflim in biliyorsunuz mana konusunda söyledi i, fiiirde mana aramak bülbülü eti için öldürmeye benzer. Diye bir düflüncesi var. Baz kifliler bu aç klamadan hareketle Haflim i, anlams zl ktan yana diye suçluyorlar; ama Haflim in söyledi i asl nda anlams zl k de il. Anlad m kadar yla sesi ve ahengi manan n öncesinde düflünüyor Haflim. Evet, düflünceniz do ru. Manay ikinci s rada düflünüyor. fiimdi oradaki kastedileni biraz daha uza a kavufltural m isterseniz. Haflim in fliiri kendi döneminde ki yayg n fliirden tamamen farkl, çok ileri bir fliirdi. Yani standard n d - fl nda ve ötesinde bir fliirdi. fiimdi, söylenenler bizim al flkanl klar m z n ve idrakimizin biraz d fl na ç kt zaman biz ondan hemen rahats z oluruz. Yayg n devir üslubu vard r. Dönem üslubu vard r. Anlatabildim mi? K sacas de iflim biraz zordur diyorsunuz? Zordur; ama güçlü flairler yaln z da olsa kendilerini kabul ettirirler. Haflim gerçekten Cumhuriyet dönemi edebiyat m z n en etkili, en büyük flairidir. Bu noktadaki etkisi diyebilirim ki, Yahya Kemal den de ötededir. Haflim in öncesindeki büyük fliir Abdülhak Hamid in fliiridir. Ondan önceki büyük fliir de, fieyh Galip fliiridir. flte böylece büyük fliir devreder gider; Sezai Karakoç a atlar ve daha baflkalar na atlar. Bu böylece sürer gider. Anlam meselesine gelince, nasihat eder gibi nesirle anlat labilecek fleyleri kafiyeli sözlerle m sralara dönüfltürmüfl olsak, bu fliir de ildir. Haflim e göre, m sralarda bir iç âhenk olmal. flte bu ahenkle beraber anlam iç içe olur. Bu ahenkten bir anlam do ar. Yoksa anlams z demek de ildir fliir. Asla anlams z demek de ildir. flte bu düflünce, Haflim in bu fliir anlay fl kinci Yeni üzerinde çok etkili olmufltur. Evet, kinci Yeni ye gelelim. Sözlerinizden anlad m kadar yla kinci Yeni Haflim in yolundan gitti ve ondan etkilendi. Bütünüyle de il ama öyle de denebilir. kinci Yeni edebiyat n n do uflunda, kinci Dünya Savafl sonras ndaki gerçek üstücü ak mlar n da tesiri oldu. Meseleyi fliir ekseninden uzaklaflt rmadan kinci Yeni dönemimin yaflanm fl bir dönem oldu unu kabul etmek laz m. Türk fliiri geçmiflten bugüne hakikaten büyük fliirdir. Her flair gönül kelimesi üzerine mutlaka birkaç m sra söylemifltir. Biraz önce imge ve mazmunlardan bahsettik. fiairlerimiz insan n tabiat karfl s ndaki durumu bit tarafa gurbet ve s - lay anlat rken de bu imgelerden yararlanm flt r. Gelenek bir bütündür ve bunun tafl y c s dildir. Biz gelene imiz içinden gelenleri bugün hala fark na vararak veya varmayarak sürekli kullan - r z. kinci Yeniciler dahi ne kadar itiraz ederse etsin, onlarda bunlar kullanm fllard r. Yâni, flâirin gelenekten tamamen kopmas mümkün de ildir. GÜNÜN DÖRTLÜ Ü fiükrümsün sen sevdi im kalbimdeki mühürsün, Aflk na bendeyim ben; sen sultans n sen hürsün. Yakar fl m Allah'a, öyle çok âfl m ki Bu aflk O'nun lütfuyla sonsuza kadar sürsün.

9 BULMACA 5 Mart 2014 Çarflamba 9 Bugün Türk milletinin en temel sorunlar ndan birisi, ekonomik anlamda emperyalist k skaç alt na al nm fl olmas d r. Siyasi, kültürel ve ekonomik emperyalizm birbirine ba l paket bir programd r. Özellikle Tanzimat tan beri kademe kademe Türk milletinin hem ba ms z siyasi iradesi elinden al nm fl, hem Türk- slam kültür ve medeniyet de erleri ifllevsiz hale getirilmifl, hem de yeralt ve yerüstü bütün maddi zenginlikleri elinden al nm flt r. Bugün donumuzdan arabam za, kalemimizden bilgisayar m za kadar sat n al p kulland m z ve tüketti imiz ürünlerin neredeyse tamam yabanc lar n. Bankalar m zdan fabrikalar m za, limanlar m zdan al flverifl merkezlerimize kadar hemen hepsi yabanc lar n elinde. Paran n, ekonominin, ürünlerin patronu, efendisi yabanc lar; biz de tüketici, iflçi, memur, asker ve polis olarak onlar n kârlar n n bekçisi ve iflleticisiyiz. D flar dan Emperyalist bat l lar, içerden onlar n temsilcileri taraf ndan sanayi, teknoloji ve ticaretten bir proje dahilinde uzak tutulduk. Bütün ekonomik alanlar yabanc lara teslim ederek kendi kendimizin tasfiye sürecini h zland rd k. Nitekim bugün kendi ellerimizle kendi zenginlik kaynaklar m z yabanc efendilere teslim etmemiz, Cumhuriyet ten önceki Osmanl Devleti nin son y llar n n bir benzeri gibidir. Nitekim Servet-i Fünun dergisinin sahibi Ahmet hsan Tokgöz, 1931 de yay nlad Matbuat Hat ralar m adl kitab nda sanki günümüz Türkiye sini anlat yor. Afla ya al nt lad m bölümden tarihin tekerrürünü görmek, bizim için çok üzücü. Ahmet TÜRKÇE BAKIfi Prof.Dr. Nurullah Çetin TÜRK ÜN TASF YE ED L fi SÜREC NDE KT SAD KÖRLÜK-1 hsan kendi dönemindeki stanbul un sosyal ve ekonomik durumunu flöyle tasvir ediyor: fiimdi gelelim eski halimize ve eski duygumuza: stanbul Bafldefterdarl nda bulunmufl olan büyük babam Muhtar Efendi den kalma Vaniköyü ndeki yal m zda ben dünyay ilk görüp anlamaya bafllad m vakit aile doktorumuzun ad Andonaki, eczam z n ismi Petraki idi. Babam n sarraf Artin idi. Bakkal m z Bodosaki, terzimiz Karnik, kuyumcumuz Garbis, berberimiz Yani idi. Yal m z n önünden kay kla geçen tefeci Miflon, gevrekçi Yanko, yemiflçi Vasil bize her gün mal satard. Yal da sandalc m z Dimitri idi. Ayvaz n ad stipan idi; eve gelen bohçac kad n Mannik dudu idi. Biz bu bir sürü yabanc lar n al flveriflini çok tabii buluyorduk. Paralar m z onlara düflünmeden verirdik. Çünkü stanbul un Türkleri ya Mevleviyet tahsisat veya Arpal k paras alan bafl sar kl lardan yahut maafll olarak kalemlerdeki memurlardan ve zabitlerden ibaret idi ve ticarete, sanayie, esnafl a hakaretle bakard k. Bu iflleri stanbullu beyler kendirine lay k görmezdi. stanbul Türkleri hemen hep haz r yiyici idi. Anadolu dan ve Rumeli den flehre gelen Türkler ise hamal, küfeci ve rençberlikten ileri geçmezlerdi ve bu zavall lara kaba Türk, leblebici Türk derlerdi. GEREKL TELEFONLAR ALO AC L Acil Servis...: 112 Acil Ambulans...: Alo Doktor...: 113 Alo tfaiye...: 110 Alo Valilik...: 179 Alo Polis...: 155 Alo Jandarma...: 156 Alo Trafik...: 154 Ala Zab ta...: 153 Alo Cenaze...: 188 Alo Tüketici...: 175 Alo Gürültü...: 176 Orman Yang n...: 177 Ruhsal Bunal m...: 182 Alo zci Kan Merkezi...: 173 Belediye Kan Anons...: ALO ARIZA/B LG Data Ar za...: 124 Do algaz Ar za...: 187 Elektrik Ar za...: 186 Kablo TV Ar za...: 126 Su Ar za...: 185 Telefon Ar za...: 121 Telefon Dan flma...: 118 Telefon Uyand rma...: 135 Vergi Dan flma...: 189 Tüketiciyi Koruma Derne i...: Kad n ve Sosyal Hizmet...: 183 Çevre Bilgi...: 181 Uyuflturucu Bilgi...: 171 Sa l k Dan flma...: 184 flve flçi Bulma...: 180 Posta Kodu...: 119 HASTANELER Acil Yard m Travmatoloji...: Ankara Hastanesi...: Ankara Onkoloji Hastanesi...: Atatürk Gö üs Hastal klar Hastanesi...: AÜ. T p Fakültesi Hast...: Baflkent Üniversitesi Hast...: Bay nd r T p Merkezi...: Belediye Hastanesi...: City Hospitat...: Ça Hastanesi...: Çankaya Hastanesi...: Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi....: Dr. Z. Tahir Burak Do umevi...: GÜ. T p Fakültesi Hastanesi...: Pembe, eflatun, mor yald zl fl klar vururdu Cahide Sonku'nun aln na, sar ya yak nd p r lt l bukleleri ve incecik al nm fl kafllar n n alt ndan; hülyal hülyal, pervas z, edal edal, bakard O; ama, görmezdi; kendi ihtiflam ndan baflka hiç kimseyi,... Çöplükte biten bir güldü ve k rm z ruj sürdü ü, ince dudaklar yla hep gülümserdi alays bir havayla tebaya. Büyük taflk nl klar ve kaosdu; O'nu, bekleyen, dans eden bir y ld z do urmufltu çünkü O; kendi bedeninden... Düfllerin en son basama ndan bal klama atlayacakt hayata O; iste inin, nelere mal olaca n hesap etmeden. stek yaflam n ta kendisiydi ve O yaflam olacakt ; yaln zca refah de il ac y da tutkuyla, gö üslemeyi bilerekten... Tiyatro ve Sinema sanatç s yd ; fiehir Tiyatrosuna figüran stajyer olarak girecekti ilk 16 yafl nda. fiehir Tiyatrolar n n o zamanki müdürü Muhsin Ertu rul seçmiflti; sonradan, evlenme teklif edece i bu küçük k z. 'Siyah önlüklü Cahide'yi hiç unutamad m' diyecekti Muhsin Ertu rul y llar sonra, peflinden çok koflup elde edemedi i Cahide Sonku için... Türk Sinema Tarihinin ilk köy filmi 'Batakl Dam n K z Aysel' filmi Cahide Sonku'ya YER ALTINDAN NC LER Av. Hacer Acar Alan Cahide Sonku-1 Türk Sinemas n n ilk star oyuncusu ünvan n getirdi. O filmden sonra fetifl olan Cahide Sonku hemen her filminde erkeklerin kalbini k r p kaçan güzel kad n rolüyle seyirci karfl s na ç kt. 'Büyük adamlar n k ymetini bilemedim, ama piflman de ilim' diyecekti bir röportaj nda O; ve çok baflar l yd sinemada, tiyatroda; çünkü yaflad n oynuyordu hayatta... Türk Sinemas nda ilk kad n yönetmen Cahide Sonku'dur yine. Vatan ve Nam k Kemal Sonku Film fiirketi taraf ndan yap lm fl ve en iyi film ödülünü alm flt r. Yine Beklenmeyen fiark filmiyle Zeki Müren sanat hayat na kazand r lm flt r. Cahide Sonku; hem baflrolde oynay p hem de yönetmenlik yapm flt r bu filmlerde... lk evlili ini, içkiyi ö rendi ini söyledi i Talat Artemel'le yapt. Arka arkaya Shaw, Tolstoy Sheakspeare, Çehov gibi yazarlar n tiyatro oyunlar nda rol olarak fiehir Tiyatrosunun önde gelen oyuncular ndan birisi oldu. Matruflka bebekleri gibi biribirinden ço al yordu Cahideler bir, on, tam yüz oyunda yer alm flt ve O cüretkard ; salonda koltuk g c rdad diye oyunu terk etmiflti, rol ezberliyorum bahanesi alt nda evine gelen cumhurbaflkan Celal Bayar' bekletip yan na ç kmam flt... ANKARA HAVA RAPORU BULMACA Soldan sa a: 1. Bir sanat eserinin veya yaz l bir metnin taklidi. Osmanl larda gece bekçisi. 2. Evin bir bölümü. Zembil. 3. Asker kay fl. Yabani hayvan bar na. 4. Gere inden çok yemek yiyen. Voleybolda yukar dan afla ya do ru yap lan sert vurufl. 5. fiaflma anlatan ünlem. Bir dinin ö renilmesi gereken inançlar n n ve tap nma kurallar n n tümü veya bunlar toplayan kitap. 6. Aylardan biri. Mu la ilinin bir ilçesi. 7. Klasör. Rütbesiz asker. 8. Eski dilde burun. Herhangi gizli bir fleyi aç a ç karma. 9. Tanr. Yap kurma. 10. Bir iflteki engelleri yenme karar. Uzakl k anlat r. Demirin simgesi. 11. lgi eki. Erbiyumun simgesi. Bir ya fl türü. 12. Gözleri görmeyen. Toplu geziler için kullan lan büyük otobüs. 13. Eskrimde bir k l ç türü. Destan. 14. Özür dileme. Cilve, iflve. 15. Kiloamperin simgesi. Avrupa da bir baflkent. 16. Yank, akis. Bir elektrotta art uç. 17. Lityumun simgesi. Kimi yörelerde baban n k z kardefline verilen ad. Yeflil Abanozun eflanlaml s. 18. Bir cins cilal zamk. Özenli, düzgün. 19. dare lambas. 20. Çare. Bebek ayakkab s. Yukar dan afla ya: 1. Orta boylu, düflük kulakl, tüyleri k sa bir tür av köpe i. Alay, istihza. Bir ilimiz. Gösterme s fat. 2. Hanlarda çal flan iflçilerin bafl. Eski dilde gidifl. Döfleme, divan gibi yerlere serilen, genellikle desenli, havs z, kal n, k l veya yün dokuma. 3. Elaz ilinin bir ilçesi. Afrika da yaflayan bir antilop türü. Geminin, zinciri toplay demirini kald rmaya haz r olmas. Çocuk sahibi olmufl kad n. 4. Türk müzi inde bir makam. Kuzu sesi. Üzme, s k nt verme, üzgü. Borsada kesin vadeli de erlerin kuru ile prim de er kuru aras ndaki fark. 5. Dingil. Usta ile ç rak aras nda bulunan çal flan. Romanya n n plaka iflareti. Yard m istendi ini anlat r. 6. Al fl verifl. Bir askeri birli in k saltmas. Ezgi, makam, na me. Bir haber ajans n n k saltmas. 7. En çok, maksimum. Lüfer bal n n küçü ü. Japonya da kullan lm fl eski bir hacim ölçüsü. nce dantel. 8. Tavlada bir say. skambilde koz. Soru sözü. Bo an otundan ç kar lan ve hekimlikte kullan lan zehirli bir madde. 9. Türk müzi inde bir makam. Kokmufl hayvan ölüsü. Göz al c, cazibeli. Kedi, köpek gibi hayvanlar n ön ayaklar. 10. Mezar. Uzakdo u dövüfl sporlar ndan biri. Rezillik, kepazelik. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU

10 10 5 Mart 2014 Çarflamba - SAGLIK Burcu KER M Kiloya de il yafla göre beslenilmeli Vücudun her yafla ve aktiviteye özgü beslenmeye ihtiyac oldu unu, kiloya de il yafla göre beslenilmesi gerekti i bildirildi. ARAÇ K RALAMA H ZMET ALINACAKTIR ORMAN VE SU filer BAKANLI I IX. BÖLGE MÜDÜRLÜ Ü ANKARA fiube MÜDÜRLÜ Ü SAMSUN -Marmara Üniversitesi Sa l k Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü Baflkan Prof. Dr. Funda Elmac o lu, AA muhabirine yapt aç klamada, beslenmenin bir yaflam flekli oldu unu, kilo limitleri ayn olan kiflilerin beslenme flekillerinin de ayn olmayaca n, kiflinin yafl na ve ifline göre beslenmesi gerekti ini söyledi. Erken yaflta edinilen do ru beslenme ve yaflam tarz al flkanl klar - n n ilerleyen zamanlarda sa l iyi yönde etkileyen davran fllar n izlenmesini sa layaca n kaydeden Elmac o lu, flöyle devam etti: Gençlik y llar nda önemli olan tart da görülen rakam. Güzel bir vücuda sahip olmak için sevilen yemeklerden ayr kalman z gerekmiyor. Ya dengesi düflük do ru diyetlerle formda kal nabiliyor. Gençlik y llar nda vücut daha çok kalori yakt ndan, kilo al p vermek de oldukça kolay oluyor. Kilo vermek kolay diye düflünerek uzun süreli ve çok kilo vermeye yönelik rejimlere bafllamak son derece yanl fl. Diyet her zaman do ru yap lmal. Aksi takdirde yanl fl diyet vücudun dengesini bozabilir. Dengesiz diyet yapanlarda özellikle 40 yafl sonras kalp hastal na yakalanma riski yüksek olabiliyor. Genç yaflta olanlar n baz g dalar fazlaca tüketme veya zay flama ak mlar na Araç Kiralama hizmet al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi : Zübeyde Han m Mahallesi stanbul Caddesi No: 98 ALTINDA /ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu hizmetin a) Niteli i, türü ve miktar : 10 Adet 4X4 (Çift Kabin) (T8)* En Az 2012 veya daha yeni Model Arac n (fioförsüz-akaryak t Hariç) Günlük Kiralama Hizmet bedeli Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Yap laca yer : IX. Bölge Müdürlü ümüze ba l Bolu, Çank r, Düzce, K r kkale, K rflehir, Yozgat l fiube Müdürlükleri ve Ankara fiube Müdürlü ümüz c) Süresi : fle bafllama tarihinden itibaren 365(üçyüzaltm flbefl) gündür 3- halenin a) Yap laca yer : Orman ve su flleri Bakanl IX. Bölge Müdürlü ü Zübeyde Han m Mahallesi stanbul Caddesi No:98 hale Komisyon Toplant Salonu Alt nda -ANKARA b) Tarihi ve saati : :30 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas veya Meslek Odas Belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, kay tl oldu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan ya da ilgili meslek odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili inin odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren mza Beyannamesi veya mza Sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili inin ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu iflin tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Tüzel kifli taraf ndan ifl deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiflili in yar s ndan fazla hissesine sahip orta na ait olmas halinde, ticaret ve sanayi odas /ticaret odas bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklar veya yeminli mali müflavir ya da serbest muhasebeci mali müflavir taraf ndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendi i tarihten geriye do ru son bir y ld r kesintisiz olarak bu flart n korundu unu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: fl deneyim belgeleri: Son befl y l içinde bedel içeren bir sözleflme kapsam nda kabul ifllemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oran ndan az olmamak üzere, ihale konusu ifl veya benzer ifllere iliflkin ifl deneyimini gösteren belgeler Makine, teçhizat ve di er ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu: Söz konusu al m ile ilgili olarak hale konusuna iliflkin ayr nt lar teknik flartnamede belirtilen 10 arac n en az %30' unun (3 Adet) stekllinin kendi mal olma flart aranacakt r. Aday n veya isteklinin kendi mal olan makine, teçhizat ve di er ekipman; ruhsat, demirbafl veya amortisman defterinde kay tl oldu una dair noter tespit tutana ya da yeminli mali müflavir raporu veya serbest muhasebeci mali müflavir raporu ile tevsik edilir. Geçici ithalle getirilmifl veya finansal kiralama yoluyla edinilmifl makine ve ekipman, kira sözleflmesinin sunulmas ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralar n n ödendi inin belgelenmesi flart ile aday n veya isteklinin kendi mal say l r. fl ortakl nda makine, teçhizat ve ekipman ortaklardan biri, birkaç veya tamam taraf ndan sa lanabilir. Konsorsiyumda, makine, teçhizat ve ekipmana iliflkin belgeler, her bir orta n kendi k sm göz önünde bulundurularak, ortaklardan ayr ayr istenir ve de erlendirilir Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller: Kamu ve özel sektörde yap lan her türlü araç kiralama iflleri ifli benzer ifl olarak kabul edilecektir. 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 120 TRY (Türk Liras ) karfl l Orman ve su flleri Bakanl IX. Bölge Müdürlü ü Ankara fiube Müdürlü ü Zübeyde Han m Mahallesi stanbul Caddesi No:98 Kat:6 Oda No:608 Alt nda -ANKARA adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Orman ve su flleri Bakanl IX. Bölge Müdürlü ü Ankara fiube Müdürlü ü Zübeyde Han m Mahallesi stanbul Caddesi No:98 Kat:6 Oda No:608 Alt nda -ANKARA adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu üzerine ihale yap lan istekliyle, her bir ifl kaleminin miktar ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Bas n-2818(www.bik.gov.tr) Resmi lanlar maruz kalarak ö ün kaç rmaya ve düzensiz beslenme al flkanl klar edinmeye bafllayabildi- ini anlatan Elmac o lu, s k atlanan ö ünlerden birinin kahvalt oldu unu ancak kahvalt n n sa l kl beslenme için büyük önem tafl d n vurgulad. Büyüme ça ndakiler yeni oluflan milyonlarca hücrenin yap s nda kullanmak üzere bol miktarda proteine ihtiyaç duyarlarken, fiziksel aktivitesi yüksek ifllerde çal flan yetiflkinlerin gereksinimi ise daha çok enerji yüklü g dalar olmal d r. Yafla ve aktiviteye uygun beslenmek sa l k aç s ndan büyük önem tafl r. Çocuk ve gençler büyüme s ras nda ihtiyaç duyduklar enerjiyi ço unlukla açl k hisleri sayesinde uygun oranlarda al rlar. Stres ve duygusal sorunlar enerji dengesini bozarak çok az veya çok fazla yiyecek tü- ke- til- me- sine SAMSUN -Ekonomi, terör, iflsizlik, trafik sorunlar, geçim s k nt s, medya yoluyla al nan haberler gibi etkenlerin toplumda gerilim oluflturarak gerilim tipi bafl a r s na neden oldu u bildirildi. Ondokuz May s Üniversitesi (OMÜ) Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dal Ö retim Üyesi Prof. Dr. Ömer yigün, AA muhabirine, a r ve oluflma nedenleri hakk nda bilgi verdi. Halk n birçok aç dan gergin olmas n n, bafl a r lar - n n en büyük sebeplerinden oldu unu ifade eden yigün, flöyle konufltu: Ekonomik sorunlar, trafikte yaflanan s k nt lar, medya yoluyla al nan kötü haberler gibi etkenler nedeniyle insanlar gerginleflebiliyor. Bu gerginlik aileye, ifl yerine, komflulara yans yor. nsanlar huzursuz ve parlamaya haz r hale geliyor. Trafikte basit bir kazada bile birbirine geçmifl olsun diyen çok az insan ç k yor. Ço u yumruk yumru a kavga ediyor. Bu, toplumun gerginli ini gösterir. Gergin bir toplumun içinde, gergin insanlarda bafl a r lar oluflabiliyor. Bunun ad na gerilim bafl a r s diyoruz. Gerilim tipi a r n n genellikle aln n ön k sm nda olufltu una de inen yigün, stirahat etti i, uyudu u ve ilaç ald zaman geçebilir ama ayn gerginlik devam ediyorsa günlerce de sürebilir. Stresten uzaklaflmak en iyi ilaçt r dedi. Türkiye de en çok sat lan ilaçlar aras nda antidepresanlar n bulundu unu vurgulayan yigün, Bu durum gerilim tipi bafl a r lar n n niye çok oldu unun kan t. Antidepresan ilaçlar n çok sat lmas, insanlar n s k nt içinde oldu unu gösteriyor. Buna ba l gerilim tipi bafl a r lar ço al yor. Antidepresanlar n çok kullan m toplumumuzun ruhsal yap - s n n çok düzgün olmad n düflündürüyor ifadelerini kulland. yigün, a r n n bir hastal n sinyali oldu unu anlatarak, flunlar söyledi: A r n n fazileti vard r diye hastalara anlatt m zaman, hastalar a r n n ne fazileti var, bunun neresi hofl diyorlar. A r insanlar için bir lütuftur. Bir uyar c, kap n n, telefon zilinin çalmas gibidir. Ben var m, hastal k olarak bafllad m diyor. Bir hastal n ilk bulgusu ve habercisidir. Onun için biz doktorlar a r y seviyoruz. Hastay rahats z etti i için hekime git, bafl n n çaresine bak diyor. E er a r güzel bir his olsayd hangimiz doktora giderdi, hangimiz neden olabilir. Enfeksiyonlar, sinirlilik, adet s k nt lar, difl ve sivilce gibi cilt problemleri de açl k hissinde de iflimlere neden olabilir. Bu dönemde edinilen beslenme al flkanl klar yetiflkinlikte de sürebilece i dikkat edilmelidir. 35 yafl ndan itibaren, kalsiyum, meyve, sebze ve lifli g dalar tüketmeye özen göstermek gerekir diyen Elmac o lu, flunlar kaydetti: Özellikle kad nlarda kalsiyum eksikli i menopoz döneminde kemik erimesine neden olabilir. Bol soslu fast food ürünleri bu yafllarda oldukça zararl olabilir. Ayr ca asitli içeceklerden, kahve ve sigaradan uzak durmal ve bol bol sebze, meyve tüketilmeli. Vücudun en çok vitamin, kalsiyum ve sodyuma ihtiyaç duydu u y llar 50 li yafllard r. Ya oranlar kalp ve damar hastal klar n n bafllad bu yafllarda önemini bir kat daha artt r r. Riskli hastal klar bafl göstermiflse yeme al flkanl klar ndan ve sigaradan acil olarak kurtulmak gerekir. Bu nedenle gençlikteki beslenme flekli ile yetiflkinlik ve yafll k farkl - d r. Buna dikkat edilmeli. (AA) Toplumsal gerginlik bafl a r s nedeni hastal m z araflt r rd k? A r n n olmas hastal n varl n, a r n n geçmesi de bize hastal n yavafl yavafl geçti ini düflündürür. Prof. Dr. yigün, bir doktor taraf ndan a r n n gerçek sebebi bulunmadan a r y yok etmenin büyük bir t bbi hata olaca n belirterek, flunlar kaydetti: A r y teflhis koymadan yok etmemek laz m. Acilde karn a r yarak gelen birinin rahats zl n n ne oldu unu anlamadan a r kesici yaparsak hata yapm fl oluruz. A r n n fliddeti de il, varl önemlidir. Az ya da çok a r fark etmez. A r geldi inde hekime müracaat etmekte çok büyük fayda var. A r - n n vas flar vard r. Yay lma flekli, fliddeti. Bir i ne batar gibi mi, s k fl r gibi mi, zonklar gibi mi, gerilir gibi mi? Her a r farkl d r. Hekim a r n n yay lmas ndan, fleklinden ne tip bir a r oldu unu tahmin edebilir. O organ n üzerine yönlenir ve tetkiklerini ona göre yapar. (AA)

11 DIS DÜNYA AB den 19 ülkeye vize muafiyeti yolda Avrupa Parlamentosu (AP), Strasbourg daki genel kurul çal flmalar kapsam nda yap lan oylamada, aralar nda Birleflik Arap Emirlikleri nin (BAE) de bulundu u 19 ülkenin vatandafllar na, Avrupa Birli i nin (AB) büyük bölümünde kontrolsüz dolafl m olana sa layan Schengen Alan na vizesiz girifl hakk tan nmas na yeflil fl k yakt. BRÜKSEL - AP nin verdi i onayla birlikte, teknik çal flma ve süreçler tamamland ktan sonra Karayipler ve Pasifik bölgelerindeki 16 ada devleti, BAE, Peru ve Kolombiya vatandafllar, Schengen Bölgesi ülkelerine vizesiz seyahat edebilecek. AB nin vize muafiyeti ad m na karfl l k olarak bu 19 ülke de Birlik vatandafllar na yönelik vize uygulamalar na son verecek. AB Komisyonu nun içifllerinden sorumlu ran ile Irak fiatt'ül Arab konusunda anlaflt ran D fliflleri Bakan Muhammed Cevad Zarif, ran ile Irak aras nda ihtilafa neden olan Arvand Rud (fiatt'ül Arab) konusunda anlaflma sa land n söyledi. TAHRAN - Irakl mevkidafl Hoflyar Zebari ile ortak bas n toplant s düzenleyen Zarif, "Arvand Rud konusunda 1975 Cezayir anlaflmas n n uygulanmas hakk nda anlaflma sa land. Uzmanlar taraf ndan uzun süreli bir çal flman n ard ndan elde edilen nihai anlaflma, imza aflamas na gelmifltir" dedi. ran ile Irak aras nda uzun y llard r ihtilafa neden olan F rat ve Dicle nehirlerinin denize dökülmeden önce birlefltikleri Arvand Rud sorununun çözüme kavuflturulmas n n hem bölgenin güvenlik ve bar fl na hem de iki ülke halk n n kalk nmas na katk da bulunaca na iflaret eden Zarif, anlaflma metnini haz rlayan her iki ülke hukukçular na teflekkür etti. "Göreve gelmemin ard ndan ilk resmi ziyaretimi Irak'a gerçeklefltirdim. Ayr ca son 6 ayd r ik defa resmi ziyarette bulundu um tek ülke de Irak" diyen Zarif, ran ve Irak' n dini, siyasi, tarihi, co rafi, kültürel ortakl klara dayanan son derece sa lam iliflkilere sahip oldu una iflaret etti. Zarif, " ki ülke aras ndaki k sa ama ac larla dolu bir dönemin geride b rak lmas ndan son derece mutluluk duyuyoruz" fleklinde konufltu. Irakl mevkidafl Zebari ile görüflmesinde ikili ve bölgesel konular n ele al nd n belirten Zarif, flunlar kaydetti: "Ayr ca tüm bölgeyi tehdit eden terörizm ve afl r l kla mücadelede iflbirlikleri üzerine görüfl al flveriflinde bulunduk. Bizler Irak' n istikrar, huzur ve güvenli ini desteklemeye her zaman devam edece iz. Terör ve radikalizmle mücadelelerinde Irakl kardefllerimizin ve di er bölge ülkelerinin yan nday z." -Dini lider Hamaney'in müzakereler hakk ndaki aç klamlar ran halk n n görüflüdür- Zarif, dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in nükleer müzakerelere iliflkin iyimser olmad yönündeki aç klamalar n nas l de erlendirdi i yönündeki soruyu, "Rehberin aç klamalar, esas nda ran halk n n Bat ve özellikle ABD hakk ndaki görüflüdür. Rehber, ran halk n n, ABD ve Bat ülkelerinin nükleer konusuna yanl fl yaklafl mlar ile olan sorunlar n dile getirmifltir. Onlar n son birkaç on y ld r ran'a olan tav rlar, halk m zda özellikle ABD baflta olmak üzere Bat ya karfl güvensizlik oluflturmufltur. Maalesef ABD'li yetkilerin geçti imiz aylardaki söylemleri de bu güvensizlik ve flüpheyi ortadan kald rmaya hiçbir flekilde yard mc olmazken, aksine halk m z n endiflelerini artt rm flt r" fleklinde cevaplad. "Ancak Rehber bununla birlikte hükümetimiz ve halk m z n verdi i sözleri yerine getirece ini ve bafllad ifli b rakmayaca n da ilan etmifltir" hat rlatmas nda bulunan Zarif, "Biz sözümüze sadakatsizlik etmeyece iz. Kabul etti imiz maddeleri yerine getirdik ve getirmeye devam edece iz. Müzakerelerde ciddiyiz. E er karfl tarafta anlaflmaya ulaflmak için iyi niyet ve gerekli siyasi iradeyi gösterirse bu kesinlikle mümkün olacakt r" dedi. - ranl diplomatlara düzenlenen terör eylmeleri- D fliflleri Bakan Zarif, Lübnan, Yemen ve Pakistan'da ranl diplomatlara yönelik terör eylemleri hakk nda, "Eylemlerinin hedefi uluslararas iliflkilerde kriz yaratmak olan gruplar, ran halk n n haklar na sayg duyularak elde edilen son anlaflmalardan ve yapt r mlar n kald r lmas ndan endifle duyuyorlar. Çünkü bölgede oluflturduklar sahte ran tehlikesi, yalanlar üzerine oluflturulan bu kriz ortadan kalkt " aç klamas nda bulundu. "Menfaatlerimiz ve bölge güvenli i için siyonist rejim ve di er radikal gruplar taraf ndan oluflturulan ranfobia yalan n n ortaya ç kar lmas gerekti ine inan yoruz" diyen Zarif, flöyle devam etti: "Bu bölge bar fl ve güvenli i için zaruridir. Elbette geleceklerini tehdit ve çat flmalarla infla etmeye çal flan kimselerin bu de iflimden rahats z olmalar normal. De iflimden rahats z olan bu kifliler maalesef ran' n diplomatik binalar n hedef alan terörist sald r larda bulunarak hem ranl hem de di er ülke vatandafllar n flehit etmifllerdir. Afl r gruplar ve terörizm tüm bölgeyi tehdit eden bir sorun ve bunlara destek sa lamak hiçbir ülkenin menfaatine hizmet etmeyecektir. slam'in ayd nl k rahmani yüzünü farkl göstermeye çal flan bu afl r gruplarla tüm üyesi Cecilia Malmström, oylaman n ard ndan yapt yaz l aç klamada, Peru ve Kolombiya n n da vize muafiyeti listesine eklenmesine olanak tan yan bir çözüm bulunmas ndan duydu u memnuniyeti dile getirdi. AB Komisyonu, ada ülkelerinin listeye dahil edilmesi önerisini Kas m 2012 de gündeme getirmifl daha sonra AP ve AB Konseyi aras nda yap lan görüflmelerde BAE, Peru ve gücümüzle mücadele etmek tüm ran Körfezi ülkeleri ve slam dünyas n n yarar nad r." -" ki ülkenin ac larla dolu ve karanl k tarihini geride b rakarak iflbirli inde yeni bir sayfa açmam z gerekir"- Irak D fliflleri Bakan Hoflyar Zebari ise iki ülkenin ac larla dolu ve karanl k tarihlerini geride b rakarak iflbirli inde yeni bir sayfa açmas gerekti ini ifade ederek, "S n rlar m z, teller ve duvarlar yerine iki ülke aras ndaki iflbirli i köprüleri oluflturmal " dedi. Zebari, Arvand Rud meselesinin ele al nd görüflmeler hakk nda, "fiatt'ül Arab (Arvend Rud) baflta olmak üzere birçok konuda mutab k kald k. Bu konuda bir formül ve nihai metin elde edildi. Anlaflma metnini en yak n tarihte ya Tahran ya Basra ya da Hürremflehr'de imzalayaca z" aç klamas nda bulundu. Irak'ta yaklaflmakta olan seçimleri hat rlatan Zebari, "Tüm dostlar m z Irak' n siyasi ve güvenlik birli inin korunmas, ülkede radikalizm ve teröre son vererek demokratik bir Irak' n tesis edilmesi için birlikte olmaya ça r yorum" diye konufltu. Zebari, ran ile Irak aras nda silah anlaflmas imzaland yönündeki haberler hakk nda, "Irak Savunma Bakanl konuya iliflkin dün bir aç klama yapt ve böyle bir anlaflma olmad n belirtti. Irak hükümeti uluslararas anlaflmalar ve BM'nin kararlar na sayg duyuyor. ranl dostlar m z n Irak' n içerisinde bulundu u koflullar anlayacaklar n umuyoruz" dedi. Zebari, ran ile Irak aras nda imzaland öne sürülen silah anlaflmas n n ard ndan ABD'nin Ba dat'tan aç klama yapmas talebini ülkelerinin içifllerine müdahale olarak görüp görmedikleri ve Ba dat' n kendisini Washington'a aç klama yapmak zorunda hissedip hissetmedi i sorusuna, "Irak ba ms z bir ülkedir. Söz konusu haberin ard ndan ABD'li yetkililer Irak hükümetinden aç klama yapmas n talep etmifltir. Irak Savunma Bakanl da herhangi bir silah anlaflmas n imzalanmad na dair aç klamas n yapm flt r. Bu nedenle bu konu bizim aç m zdan kapanm flt r" cevab n verdi. (AA) BULMACANIN ÇÖZÜMÜ Kolombiya n n da bu listeye eklenmesi kararlaflt r lm flt. 19 ülkenin vatandafllar, vize muafiyetine ancak AB Konseyi nin, Komisyonu vize muafiyeti müzakereleri için görevlendirmesinin ve hem AB hem de üçüncü ülkelerdeki onay sürecinin tamamlanmas n n ard ndan sahip olacaklar. Bu ülkelere yönelik vize muafiyetinin en erken 2015 te uygulamaya sokulmas öngörülüyor. (AA) NATO dan, Afganistan dan toptan çekilme uyar s 5 Mart 2014 Çarflamba11 BRÜKSEL - NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, Afganistan Cumhurbaflkan Hamid Karzai nin ABD ile ikili güvenlik anlaflmas na (BSA) zaman nda imza atmamas halinde 2014 ten sonra ülkedeki tüm birlik ve ekipmanlar çekmek durumunda kalacaklar n söyledi. NATO savunma bakanlar toplant s öncesinde bas na konuflan Rasmussen, askeri kanad n tüm olas l klara yönelik olarak planlama yapt n ve NATO nun Afganistan da e itim, dan flma ve destek amaçl bir misyon oluflturmaya haz r oldu unu belirterek, Buna ra men e er yasal bir çerçeve olmazsa bunu yapmam z mümkün olmayacak. Bu durumda da 2014 sonundan itibaren Afganistan dan tüm birlikleri ve ekipmanlar çekmek durumunda kal r z dedi. Tercih edilen opsiyonun bu olmad n kaydeden Rasmussen, Ama bunlar gerçekler. Planlamam z yaparken dikkate almam z gereken gerçekler ve toplant m zda bunu görüflece iz ifadesini kulland. NATO nun Afganistan daki varl n sürdürebilmesi için bu ülkenin ABD ile BSA, NATO ile de güçlerin durumu anlaflmas (SOFA) imzalamas, olmazsa olmaz flart olarak öne ç k yor. Bu iki belgenin zaman nda imzalanmamas halinde gündeme gelmesi kaç n lmaz olacak olan ve son günlerde ABD taraf ndan da net flekilde dile getirilen toptan çekilme konusu, NATO aç s ndan tercih edilen opsiyon olmamakla birlikte karfl karfl ya kal nabilecek talihsiz bir sonuç olarak de erlendiriliyor. Zaman ilerledikçe planlama konusunda her geçen gün daha fazla zorlukla karfl karfl ya kal nd n ve kaybedecek zaman olmad n ifade eden Rasmussen in, Karzai nin ilgili belgeleri imzalamaya haz r olmad n n görüldü ünü kaydederek, nisanda yap lacak seçimlerde seçilecek yeni cumhurbaflkan na at f yapmas dikkati çekti. Toplant n n önemli gündem maddeleri aras nda yer alacak olan Ukrayna konusuna da de inen Rasmussen, Ukrayna da müzakereler yoluyla fliddetin son bulmas ndan cesaretlendiklerini ve NATO nun Ukrayna halk n n egemen tercihlerine sayg duydu unu belirterek, Ukrayna, NATO nun yak n ve uzun soluklu orta. NATO, Ukrayna n n samimi dostu dedi. Demokratik ilkelere sayg gösteren kapsay c bir diyalo un kilit öneme sahip oldu unu kaydeden Rasmussen, ülkedeki durumun NATO-Ukrayna Komisyonu nda görüflülece ini söyledi. Rasmussen, tüm uluslar n Ukrayna n n egemenli ine, ba ms zl na ve toprak bütünlü üne sayg göstermesi yönündeki mesaj n ilgili olabilecek tüm taraflara iletildi ini belirtti. (AA) K O P Y A A S E S O D A K A Z E V P A L A S K A N O B U R S M A Ç Y A A K A T K U B A T U L A S I R A L A Ç E R A E N F N A R A B A K N E T A Z M T A F E K E R K A R A M A O T O K A R E P E E P O P E T Z A R N A Z Ç K A A T N A E K O A N O T L L E M E P E L A K A O N A T N A N A Y T U M A R P A T K

12 12 HABER 5 Mart 2014 Çarflamba brahim ARKLAN K r m, Rus askerlerinin potin sesiyle sars l rken Putin in Rus ruleti siyaseti dünyay korkutuyor Yurtta savafl dünyada savafl! Dursun ERKILIÇ Seçim ortam ndaki Türkiye, bir yerel seçim havas ndan ziyade, pek çok kiflinin, ad n AK Parti Cemaat savafl koydu u mücadeleyi yafl yor. Her iki taraftan yap lan aç klamalarla savafl fliddetlenirken, toplumun siniri de gerildikçe geriliyor. Bize Suriye yi, Irak, M s r, çözüm sürecini unutturan içteki bu savafl, Rusya n n K r m iflgaline bile kay ts z, duyars z kalmam za yol aç yor. Oysa, K r m, Rus askerlerinin potin sesiyle sars l rken Putin in Rus ruleti siyaseti dünyaya savafl korkusu yaflatmaya bafllad. Rusya; Çekoslovakya da, Macaristan da, Afganistan da, Kafkaslarda oldu u gibi, uluslararas hukuku bir kez daha ayaklar alt na alarak Ukrayna n n ba ms zl na kasteden K r m iflgalini gerçeklefltirdi. Putin in potin yüzü, dünyay belki de bir savafl n efli ine getirdi Ukrayna'ya ba l K r m Özerk Cumhuriyeti'nde 6 binden fazla hava ve deniz askeri varl n n bulunduran Rusya n n bu iflgali tüm dünyan n tepkisini çekti. OBAMA VE KERRY DEVREDE ABD Baflkan Barack Obama n n, ngiltere Baflbakan David Cameron, Almanya Baflbakan Angela Merkel ve Polonya Cumhurbaflkan Bronislaw Komorowski ile görüflmesi, bu ülkelerin bundan sonraki siyasetinde bir ortak tav r oluflturabilir. Beyaz Saray a göre, Liderler, Rusya'n n, uluslararas hukukun ihlali ile uluslararas bar fl ve güvenli e tehdit olan Ukrayna'n n ba ms zl k ve toprak bütünlü üne yönelik net ihlali fl sa l ve güvenli i için 2014 rehber y l fianliurfa (AA) - Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik, ifl sa l ve güvenli i bilincini hem ifl yerlerinde hem de iflçilerde oturtmak için 2014 y l n n rehberlik y l olaca n bildirdi. Bakan Çelik, sanayici ve ifl adamlar yla bir araya geldi i toplant da, hükumetin son y llardaki yat r mlar na de inerek, büyük at l mlar n gerçeklefltirildi ini söyledi. fl Sa l ve Güvenli i Yasas 'n n Türkiye aç s ndan önem tafl d n belirten Çelik, ufak bir ihmal nedeniyle bir iflçinin hayat n kaybetmesinin bedelinin ödenmesinin mümkün olmad n ifade etti. Üretimin önemli oldu unu ancak bunun sa l kl ve güvenli bir ortamda sa lanmas gerekti ine iflaret eden Çelik, bakanl n n çal flanlar n hakk n ve hukukunu koruma gayretinde oldu unu aktard. fl Sa l ve Güvenli i Yasas 'na de inen Bakan Çelik, flöyle konufltu: "Bu yasa, Türkiye'nin eksi iydi, ç kt. Bu yasa için 2014'ü uygulama y l ilan ettik. Yani 'geldim, bakt m, cezay yazd m' anlay fl yok. fl sa l ve güvenli i bilincini hem ifl yerlerimizde hem de hem iflçimizde oturtmak için 2014 rehberlik y l olacak. Siz ve iflçi kardefllerim eksiklerini giderecek, 2014 y l nda herhangi bir sorun yaflanmadan ifl sa l ve güvenli i aç s ndan bütün sistemi ifl yerlerinde oturtmufl olaca z. üzerindeki ciddi kayg lar n ifade ettiler. Bu diplomatik dilin arkas ndan ne gelecek, görece iz Rusya meclisinin Ukrayna ya askeri müdahale iznini meclisten geçirmesinin hemen ard ndan Ukrayna hükümetinin yedek askerleri orduya ça rmas ve ABD D fliflleri Bakan Kerry nin Rusya n n müdahalesinin bedelini a r ödeyebilece i uyar s hiç de duymazdan gelinecek sözler de il. NATO VE G7 ÜLKELER Bu arada, Türkiye nin de üyesi oldu u NATO sessizli ini bozdu. Rusya n n Ukrayna ya uygulad askeri müdahale ile Avrupa da bar fl tehdit etti ini ifade eden NATO Genel Sekreteri Rasmussen bölgede gerilimin t rmand na dikkat çekerken, Rusya BM kriterlerini ihlal ederek Ukrayna da ne yap yor? sorusunu yönelt ve Rusya dan askerlerini çekmesini istedi. Rasmussen e göre, Rusya Trafi e kay tl araç 18 milyona yaklaflt ANKARA (AA) - Trafi e kay tl araç say s 2013 sonu itibar yla bir önceki y la göre yüzde 5,3 artarak 17 milyon 939 bin 447'ye ulaflt. Türkiye statistik Kurumu (TÜ K), 2013 Aral k ay na iliflkin Motorlu Kara Tafl tlar statistikleri'ni aç klad. Buna göre, geçen y l 1 milyon 131 bin 390 tafl t n trafi e kayd yap l rken, 225 bin 356 tafl t n ise trafikten kayd silindi. Böylece trafikteki toplam tafl t say s 906 bin 34 artarak 17 milyon 939 bin 447'ye ulaflt. Aral k sonu itibar yla trafi e kay tl tafl tlar n yüzde 51,8'ini otomobil, yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde 15,2'sini motosiklet, yüzde 8,7'sini traktör, yüzde 4,2'sini kamyon, yüzde 2,4'ünü minibüs, yüzde 1,2'sini otobüs, yüzde 0,2'sini ise özel amaçl tafl tlar oluflturdu. Geçen y l Aral k ay nda 81 bin 911 tafl t n trafi e kayd yap ld. Bu tafl tlar n içinde otomobil yüzde 63,8 ile ilk s rada yer ald. Bunu s ras ile yüzde 12 ile kamyonet, yüzde 9,4 ile motosiklet, yüzde 8,6 ile traktör takip etti. Aral kta kayd yap lan tafl tlar n yüzde 6,2'sini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçl tafl tlar oluflturdu. Aral kta trafi e kayd yap lan Avrupa da bar fl ve güvenli i tehdit ediyor. Geliflmeler bu kadar ciddi. Tepkiler artarken, G7 ülkeleri, ortak bir sesle Rusya'n n K r m Özerk Cumhuriyeti'ne askeri müdahalesini k nad. G7 ülkelerinin ortak aç klamas nda, "Rusya'n n Ukrayna'daki eylemleri, G7 ve G8'in de er ve prensiplerinin de ihlali" oldu u belirtildi, ki, bu Rusya n n üyeli ini bile sorgulatacak bir söylem. DAVUTO LU UKRAYNA DA Geliflmelere en duyarl ülkelerden biri hatta birincisi Türkiye oldu Rusya da Putin e Ukrayna y iflgal yetkisi verilir verilmez, daha Rus askerleri girmeden D fliflleri Bakan Ahmet Davuto lu K r m dayd. Ukraynal birçok politikac ve K r m Türkleriyle görüflen Davuto lu, taraflar akl selime davet etti. Hatta en gerçekçi de erlendirme tafl t say s, kas m ay na göre yüzde 13,8 azald. Bu azal fl otomobilde yüzde 13,7, minibüste yüzde 7,8, otobüste yüzde 27,3, kamyonette yüzde 14,3, kamyonda yüzde 11,5, motosiklette yüzde 32,3 olarak gerçekleflti. Özel amaçl tafl tlarda yüzde 52,3, traktörde ise yüzde 19,3 art fl oldu. Aral kta trafi e kayd yap lan tafl t say s nda bir önceki y l n ayn ay na göre yüzde 13,5 art fl gerçekleflti. Bu art fl otomobilde yüzde 23, minibüste yüzde 43,3, kamyonda yüzde 26,2, özel amaçl tafl tlarda yüzde 14,5, traktörde yüzde 44,4 oldu. Buna karfl l k otobüste yüzde 39,7, kamyonette yüzde 21,4 ve motosiklette ise yüzde 0,7 azal fl görüldü. Aral k ay nda 469 bin 334 tafl t n devri yap ld. Bu tafl tlar n içinde otomobil yüzde 66,7 ile ilk s rada yer ald. Otomobili yüzde 17,6 ile kamyonet, yüzde 4,3 ile traktör, yüzde 3,9 ile kamyon izledi. Aral k ay nda devri yap lan tafl tlar n yüzde 7,5'ini ise minibüs, otobüs, motosiklet ve özel amaçl tafl tlar oluflturdu. Böylece 2013 Ocak-Aral k döneminde toplam 5 milyon 73 bin 592 tafl t n devri yap lm fl oldu. Davuto lu ndan geldi diyebiliriz. Davuto lu, Rusya n n, K r m da ve Ukrayna da stratejik baz ç karlar n n oldu unu görmek gerekir, aynen Suriye de oldu u gibi ama bir ülkenin iç dengelerinin baflka bir ülkenin stratejik ç karlar na ayarlanmas da kabul edilemez dedi. Türkiye, özellikle K r m ile ba lar sebebiyle geliflmelerin içinde bulunmaya devam edecektir. Önemli olan, Rusya y bir ç lg nl k yapmamaya ikna edebilmek Aral k sonu itibar yla trafi e kay tl 9 milyon 283 bin 923 otomobilin yüzde 41,5'i LPG, yüzde 31,1'i benzin, yüzde 26,9'u dizel yak t kullan yor. Otomobillerin yüzde 0,5'inin ise yak t türü bilinmiyor. Aral k ay nda trafi e kayd yap lan 52 bin 277 otomobilin yüzde 13,3'ünün Renault, yüzde 11,9'unun Volkswagen, yüzde 9'unun Ford, yüzde 8,5'inin Opel, yüzde 7,5'inin Hyundai, yüzde 6,7'sinin Fiat, yüzde 6,4'ünün Toyota, yüzde 4,3'ünün Dacia, yüzde 3,8'inin BMW, yüzde 3,5'inin Peugeot oldu u, yüzde 25,2'sinin ise di er markalardan olufltu u görüldü. Türkiye'de 2013 sonu itibar yla trafi e kay tl 17 milyon 939 bin 447 motorlu kara tafl t için ortalama yafl 12,3 olarak hesapland. Ortalama yafl otomobillerde 11,8, minibüslerde 11,9, otobüslerde 10,9, kamyonetlerde 8,8, kamyonlarda 14,2, motosikletlerde 11,5, özel amaçl tafl tlarda 14,2 ve traktörlerde 22,7 oldu. Geçen y l n sonu itibar yla otomobillerin yafl grubuna göre da l m na bak ld nda otomobillerin yüzde 33,4'ünün 0-5 yafl aras, yüzde 17,6's n n ise 21 yafl ve üzeri otomobillerden olufltu u tespit edildi. Fehmi KORU Siz yine ola an flüphelileri suçlamaya devam edin, ama... Her gün birden fazla ses kayd internete düflüyor; herbiri dikkat çekiyor, konufluluyor, kulaktan kula a ço alt l - yor. Kimsenin akl na Bunlar n kayna- ne? diye sormak gelmiyor... Gelmiyor, çünkü hemen herkes kayna bildi ini san yor... Ben ise bafltan beri ola an flüpheli olarak gösterilen adresin derin kulak oldu undan kuflkuluyum... Husumeti ço altan irili ufakl haberlere, adresle irtibatl bilinen medya organlar n n yap lan benimseyip savunmalar na ra men... Teknoloji baflkalar n n konuflmalar - na kulak vermeyi kolaylaflt r yor; piyasada sat lan basit cihazlarla bile hedef seçilen kiflileri dinlemek mümkün bugün... Kald ki, ola an flüpheli adres dedi im kesimin merak n gidermek için yürütebildi i çabalara yasal dayanak bulmas da mümkün ülkemizde... Daha bir hafta önce, bir savc n n, elindeki dosyayla, 2000 den fazla kifliyi dinletti i ortaya ç kmad m Ç kt... Ancak dedim ya, ben yine de kuflkuluyum. Kuflkumun temelinde, internet kullan larak gizli ses kay tlar n n siyasi sonuç almak üzere devreye sokulmas yönteminin baflka ülkelerde de etkili oldu u bilgisi yat yor. Ayr ca, di er ülkelerde oldu u gibi, bizde de, hedef al nanlar, dinlenmeyece inden emin, devlette en üst yerlerde kifliler ile çok yak nlar... Bunca gürültü kopmas na ra men ortal kar flt ran ifli baflaranlar n izine rastlanmamas da beni ayr ca düflündürüyor... Devletin istihbarat birimleri bu ifli yapanlar n peflinde olmal, ama yakalanm yorlar... Pefline düflüldü ü halde yakalanamamalar neye iflaret ediyor? Bu soruyu kendime sordu umda, bütün ülkeleri hedef seçmifl dev kocakulaklar yla telefonlar ve ortamlar dinleyen NSA akl ma geliyor. Bir süreden beri dünya gündeminden düflmeyen ve Almanya flansölyesi Angela Merkel in cep telefonunu da dinledi i bilinen NSA... Çald çok gizli belgelerle ABD li dev kulaklar n dünya liderlerini dinledi i bilgisini edinmemizi sa layan Edward Snowden in son ifflaat, global dinleme faaliyetinin ilk bilinenden daha kapsaml oldu una iflaret ediyor. Sadece NSA yok ortada; ngilizler in GCHQ örgütü de en az NSA kadar faal... Ayr ca, ngilizce konuflulan befl ülkenin (ABD, ngiltere, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda) istihbarat örgütleri de kendi aralar nda bir istihbarat sendikas oluflturmufllar... Ak l al r gibi de il, ama gerçek: Sadece dinlemiyor bu örgütler, interneti bir av alan haline getirmifl, hedef seçtikleri kiflileri, flirketleri, hatta devletleri zora düflürmek için her türlü tezvirat yapmaktalar... Snowden in sa lad son belge Kand rmaca sanat : nternet yoluyla örtülü operasyon düzenleme talimat bafll n tafl yor... NBC televizyonunun haberlefltirdi i talimatta, itibars zlaflt rma kampanyalar yürütmede izlenecek yolla ilgili taktikler veriliyor. Taktikler çok çeflitli de, ikisi benim özellikle dikkatimi çekti: Kiflilerin ilgileri bulunmayan eylemlerle suçlanmas na yol açacak malzemeleri internete koymak; bu ilki... Di- eri de, itibars zlaflt rmak için hedef seçilmifl kiflilerden zarar görmüfl biriymifl üslubuyla yaz l p internette yay lan yaz lar... Facebook da kullan l yor bu amaçla, YouTube da... fiu s ralarda bütün dünyay sarsan bu aç klamalar n bizde yaprak k p rdatmamas kuflkumu daha da art r yor, biliyor musunuz... 4 Mart 2014 Star

13 TURIZM Sevgi ACAR 5 Mart 2014 Çarflamba13 Yücel TANOL Aya Elena ya ziyaretçi ak n Konya'da, sa'n n do umunun 327. y l nda, Bizans mparatoru Konstantin'in annesi Helena taraf ndan yapt r lan Aya Elena Kilisesi, restorasyon sonras müzeye dönüfltürülmesinin ard ndan geçti imiz y l yurt içi ve yurt d fl ndan yüz binlerce kifliyi a rlad. KONYA - ABDULLAH DO AN - Merkez Selçuklu ilçesindeki Sille mahallesindeki tarihi yap lar, restorasyon çal flmalar n n ard ndan turizme kazand r l yor. Bizans ve Osmanl dönemine ait çok say da eserin bulundu u yerleflim yeri, zengin tarihi ve kültürel miras yla önemli bir turizm merkezi olma yolunda h zla ilerliyor. Manast rlar, yeralt kiliseleri, kemerleri ve çok say da camisiyle farkl kültürlerin bir arada yaflamas n n dikkati çeken örneklerinden Sille, Selçuklu Belediyesince yap lan restorasyon çal flmalar ve sokak düzenlemeleri ile günden güne cazibe merkezi haline geliyor. Sille'deki önemli restorasyon çal flmalar ndan biri olarak görülen, Bizans mparatoru Konstantin'in annesi Helena taraf ndan yapt r lan Aya Elena Kilisesi, Anadolu'daki en eski kiliselerden biri olarak biliniyor. Osmanl padiflahlar 2. Mahmud ile Abdülmecid dönemlerinde de restore edilen Aya Elena, son olarak Selçuklu Belediyesi'nce uzun süren restorasyon çal flmas yla bak ms z ve harabe görüntüsünden kurtar ld. Müze olarak tescil edilen ve ziyarete aç lan Aya Elena, geçen y l yurt içi ve yurt d fl nda yüz binlerce kiflinin u rak yeri oldu. Karadeniz havzas kruvaziyer turizminde ata a kalkt TRABZON - TUNCAY BEKAR - Kruvaziyer turizminden Karadeniz havzas n n da pay almas için Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Gürcistan iflbirli inde çal flmalar bafllat ld. Do u Karadeniz Kalk nma Ajans (DOKA) Genel Sekreteri Çetin Oktay Kald r m, bir süre önce, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odas n n (TTSO) giriflimi ile Türkiye, Gürcistan, Rusya Federasyonu ve Ukrayna n n Karadeniz deki liman flehirleri aras ndaki turizmin gelifltirilmesi ve yörenin turizmde ata a kalkarak özellikle kruvaziyer turizminden gerekli pay almas amac yla Karadeniz Kruvaziyer Platformu nun kuruldu unu an msatt. Platformun taraflar aras nda turizmin geliflmesinde iflbirli ini, ortak tan t m ve benzeri hedefleri amaçlad n söyleyen Kald r m, Türkiye den Selçuklu Belediye Baflkan U ur brahim Altay, AA muhabirine yapt aç klamada, Sille'de 5 y ld r önemli restorasyon çal flmalar yapt klar n söyledi. Sille'deki çal flmalar n, Konya'n n turizmine önemli katk sa lad n anlatan Altay, Konya'ya gelen turistlerin, Mevlana'dan sonra Sille'yi ve Aya Elena'y ziyaret etti ini aktard. Altay, Aya Elena'n n kubbe ve kemerlerindeki freskolarla, mimari özelli i ve tarihi geçmifliyle ziyaretçilerin ilgisini çekti ini belirterek, flöyle konufltu: "Aya Elena Müzesi'nin aç lmas ndan sonra ziyaretçi say s nda önemli bir art fl oldu. Hesaplar m za göre 2013'te yaklafl k 900 bin kiflinin Sille'yi ve Aya Elana Müzesini ziyaret etti ini düflünüyoruz. Aya Elena Kilisesi çok metruk ve harabe bir haldeydi. 3 y ll k uzun bir u rafl n sonucunda belediyemiz taraf ndan restorasyonu tamamland ve müze olarak tescil edilerek ziyaretçilerin hizmetine sunuldu. Aya Elena merkezinde, Sille önemli bir turizm merkezi haline geldi. Özellikle Japonya'dan gelen turistler için önemli bir yer oldu. Yabanc baz tur operatörleri, buradaki yerleri tur programlar n n içine dahil etti. 2015'ten itibaren ziyaretçi say s nda çok ciddi art fl Trabzon, Gürcistan dan Batum, Rusya Federasyonu ndan Sochi, Ukrana dan Yalta flehirlerinin liman ile ticaret ve sanayi odalar aras nda imzalanan protokol kapsam nda Karadeniz de Cruise turlar n n gelifltirilmesi için çal flmalarda bulunulaca n ifade etti. Kald r m, platformun Karadeniz in do usunda gerçeklefltirilecek kruvaziyer turizmi faaliyetleri kapsam nda tan t m n yan s ra pazarlama, ücretlendirme ve rekabet stratejilerini belirlemek ad na da taraflar n ortak hareket etme konunalar nda iflbirli ini hedefledi ini de belirterek, Karadeniz Kruvaziyer Platformu nun yönetimi, Trabzon, Yalta, Odesa, Batum ve Soçi illerinin ticaret ve sanayi odalar nda olacak. Platform baflkanl kurulufltan itibaren ilk ay için Trabzon Ticaret ve Sanayi Odas nda olacak dedi. Kruvaziyer turizminin bekliyoruz." Sille'de, sokak restorasyonlar da yapt klar n ifade eden Altay, flunlar kaydetti: "Sille'de 6 caminin restorasyonu ve tarihi meskenlere cephe giydirme çal flmalar, buraya çok önemli de er katt. Restorasyonlar art k yavafl yavafl tamamlanmaya bafllad. Buradaki çal flmalar bütüncül bir yaklafl m içinde ele al yoruz. Restorasyonlar, parça parça bölümlerden olufltu u için dikkati çekmiyordu. Giriflte butik otel için çal flmalar yürütüyoruz. Tamam bir araya geldi inde, Sille önemli bir marka haline gelecek. Sille'nin tan t m için önemli projeler yürütmeye devam edece iz." (AA) Karadeniz Havzas için yeni bir olgu oldu una iflaret eden Kald r m, Karadeniz havzas kruvaziyer turizmi alan nda yeni olmas na ra men gelecek vaat ediyor. Karadeniz havzas, kruvaziyer turizminde ön plana ç kacak çok önemli bir destinasyon ve cazibe merkezi olmaya aday. Dünyada 1950 lerde bafllayan kruvaziyer turizmi günümüzde çok önemli potansiyele ulaflt ve sektör her y l yüzde 10 büyüme sa l yor. Geçen y l n verilerine göre 16 milyon turistin kruvaziyer turizmini tercih etti ini ve sektörün yaklafl k 35 milyar dolarl k piyasa de erine ulaflt n görüyoruz diye konufltu. DOKA Genel Sekreteri Kald r m, Trabzon a 14 y l önce sadece iki kruvaziyer gemisinin geldi ini, art k bu say n n y lda 27 e ulaflt n, say n n 40 lara 50 lere ulaflmas n istediklerini vurgulayarak, Trabzon a gelen kruvaziyer gemi say s n n artmas Karadeniz havzas n n kruvaziyer turizmi aç s ndan ne kadar büyük potansiyel tafl d n ve ileride ne kadar geliflebilece inin de göstergesidir. Karadeniz e k y s olan ülkeler aras nda kruvaziyer turizmi aç s ndan yap lan iflbirli i, Karadeniz havzas n n bu turizmden yeterli pay almas için tarihi bir ad md r ifadelerini kulland. (AA) Hakkari da lar nda ilk kez tur kaya yap ld HAKKAR - Y llarca yaflanan terör olaylar nedeniyle keflfedilmeyi bekleyen Hakkari da lar nda, çözüm sürecinin yaratt olumlu haha sayesinde ilk kez tur kaya yap ld. Çözüm süreci sonucu bölgedeki güven ortam n n yaratt olumlu hava, y llard r yasakl olan bölgelerin turizme aç lmas n sa lad. Yaz aylar nda özellikle do a turizmine merakl turistlerin ve da c lar n ilgisini çeken Hakkari'nin da l k alanlar, k fl mevsiminde de cazibe merkezlerinden biri olmaya aday. Hakkari'de faaliyet yürüten Cilo Da c l k Kulübü öncülü ünde stanbul, Antalya baflta olmak üzere birçok ilden kente gelen kayakç lar, yürüyerek zirve yapt klar Cilo Da 'nda tur kaya yaparak bir ilki gerçeklefltirdi. Y llarca kapal olan da lar n, bar fl süreci ile do a sporlar na ilgi duyanlar n dikkatini çekmeye bafllad n vurgulayan Cilo Da c l k Kulübü l Temsilcisi Hac Tansu, Hakkari'de bir ilki gerçeklefltirmenin mutlulu unu yaflad klar n kaydetti. Hakkari da lar n n her mevsimde ayr bir güzelli e sahip oldu unu dile getiren Tansu, "Daha önce ilimize hiç tur kaya ekibi gelmemiflti. Yurt d fl ndan ve yurt içinden birçok tur kayakç s flimdi gelmek istiyor. Biz de en az 10 günlük programlar yapabilece imiz flekilde rotalar belirledik ve gelen arkadafllar m zla birlikte bu rotalarda yürüdük, zirve yapt k ve kayd k. Kulüp üyesi genç sporcular m z n da efllik etti i bu faaliyet sayesinde Hakkari'nin k fl sporlar alan nda ciddi bir kazan m sa layaca na inan yoruz. Önümüzdeki süreçte kendi sporcu rehberlerimizin efllik edece i yerli ve yabanc gruplar Hakkari'de a rlayaca z. Umar m ileride Berçelan Yaylas 'nda uluslararas özelliklere sahip pistler ve tesisler yap l r" dedi. (AA)

14 14 SPOR 5 Mart 2014 Çarflamba fienol GÜNÜÇ Hayalim gerçek oldu STANBUL - Sar -k rm z l kulübün resmi yay n organlar ndan Galatasaray Dergisi'nin mart say s na aç klamalarda bulunan Telles, futbola sol aç k bafllad n belirterek, "Kariyerimin ilk bafllang c nda sol aç k olarak oynad m. Yafl m da ilerledikçe markajdan ald m keyfin fark na vard m. Bu da beni biraz daha defansif bir oyuncu olmaya itti" diye konufltu. Sürekli olarak Avrupa'n n önde gelen kulüplerinde oynamay hayal etti ini anlatan genç futbolcu, Galatasaray'a gelerek bu hayalini gerçeklefltirdi ini vurgulayarak flunlar kaydetti: "Futbolda art k her fley çok çabuk oluyor. Baz flanslar geliyor önünüze ve bir daha o flans yakalayamayabiliyorsunuz. Ben kariyerimin bafllang c nda Juventude'de oynad mdan beri kafama, 'Bir gün Avrupa'n n iyi bir kulübüne transfer olaca m' düflüncesini yerlefltirdim. Elime gelen flanslar bu hedef do rultusunda en iyi flekilde de erlendirmeye çal flt m. Bu Gremio'da da bu flekilde gerçekleflti. En sonunda da Avrupa'n n iyi tak mlar ndan bir tanesine transfer olma rüyam gerçekleflti." Telles, Galatasaray hakk nda Claudio Taffarel ve Felipe Melo'dan bilgi ald n dile getirerek, sözlerini flöyle sürdürdü: "Bir futbolcu için flampiyonluklar ve kupalar kazanmak çok önemli. Galatasaray'a bakt - m zda Türkiye'deki tüm kupalar kazanmaya en yak n tak m. Buray seçmemdeki önemli nedenlerden bir tanesi bu. Tabi gelmeden Melo ve Taffarel ile konufltum ve ikisi de Türkiye'de rekabetin çok yüksek seviye de oldu unu söylediler. Galatasaray' n devre aras transfer döneminde kadrosuna katt Brezilyal sol bek Alex Telles, Galatasaray'a transferinin kolay olmad n belirterek, sar -k rm z l kulüpten teklif geldi inde düflünmeden kabul etti ini söyledi. Ramon Motta, taraftardan destek istedi STANBUL - Befliktafl' n Brezilyal futbolcusu Ramon Motta, taraftarlar n kendilerini her zaman desteklemelerini istedi. Motta, siyah-beyazl kulübün ayl k ç kard Befliktafl Dergisi'nin mart say s nda yer alan röportaj nda, taraftarlar n kendilerine karfl gösterdikleri sevgi gösterisini karfl l ks z b rakmak istemediklerini belirterek, "Kötü zamanlar m zda da maçlara gelip bize destek olurlarsa biz de onlar sevindirmek için elimizden geleni yapmay sürdürece iz" ifadelerini kulland. Kiflilik olarak sahadaki görüntüsünden farkl oldu unu vurgulayan Brezilyal oyuncu, "Sakin mizaçl y m. Saha içindeki motivasyonum çok farkl olabiliyor; o anda tak m n bir parças olarak tüm benli inizle kendinizi maça vermek zorundas n z ve bu durumda daha h rsl, daha h rç n bir görüntü ortaya sermek de kaç n lmaz oluyor" fleklinde görüfllerini aktard. En önemli özelli inin sürekli hücumu düflünmesi ve ata a ç kmas oldu unu kaydeden Motta, "Gerçi Avrupa futboluna da al flmaya bafll yorum. Burada oynamak, pozisyon alma ve defansif olarak daha iyi olma konular nda yavafl yavafl bana çok fleyler kat yor" diye konufltu. (AA) sveç ile 9. randevu STANBUL - Türkiye'nin bugün sveç'le yapaca özel maçta, iki ülke A milli futbol tak mlar 9. kez karfl karfl ya gelecek. ki ülke milli tak mlar aras nda 5'i resmi, 3'ü özel geride kalan 8 maçta taraflar ikifler galibiyet al rken, 4 maçta da eflitli i bozamad. lk kez 1951 y l nda karfl karfl ya gelen taraflardan sveç toplam 9, Türkiye ise 8 gol att. Türkiye ile sveç son kez 6 fiubat 2008 tarihinde stanbul'da özel maçta karfl laflt ve BJK nönü Stad 'ndaki müsabaka golsüz sona erdi. Türkiye, sveç ile yapt son 5 maçta da galip gelemezken, bu süre içinde 4 kez berabere kald, bir kez yenildi. Ay-y ld zl ekip sveç karfl s ndaki son galibiyetini 29 Mart 1995 tarihinde stanbul'da oynanan Avrupa fiampiyonas elemelerinde 2-1'lik sonuçla ald. Türkiye Futbol Direktörü ve A Milli Futbol Tak m Teknik Direktörü Fatih Terim, "Tüm futbolseverlerin izlemekten keyif alaca, karfl laflma sonuçlar ne olursa olsun oynad m z futbolla ülke insan n n gurur duyaca bir milli tak m olaca - m zdan kimsenin flüphesi olmas n" dedi. Terim, Türkiye Futbol Federasyonu taraf ndan A Milli Tak m ile sveç aras nda yar n Ankara'da oynanacak haz rl k karfl laflmas na özel haz rlanan maç kitab ndaki "K rm z ile gel, beyaz ile gel!" bafll yla yer alan yaz s nda, ay-y ld zl ekibin 2016 Avrupa fiampiyonas elemelerinde Hollanda, Kazakistan, zlanda, Letonya ve Çek Cumhuriyeti ile ayn grupta yer ald - n hat rlatarak, flu ifadeleri kulland : "Uzun soluklu bu turnuvamda, iyi organize olmufl bir milli tak m her türlü zorlu un üstesinden gelebilir. Tüm futbolseverlerin izlemekten keyif alaca bir milli tak m olaca m zdan ve karfl laflma sonuçlar ne olursa olsun oynad m z futbolla ülke insan n n gurur duyaca bir milli tak m olaca - m zdan kimsenin flüphesi olmas n. (AA) Befliktafl, Lescott'tan vazgeçmedi ANKARA - Befliktafl' n Manchester City'de oynayan ngiliz savunmac Joleon Lescott'u sezon sonunda renklerine ba lamak için ön anlaflma sundu u iddia edildi. ngiltere bas n nda yer alan haberlerde, sezon sonu kulübüyle sözleflmesi sona erecek milli oyuncu için en ciddi teklifin Befliktafl'tan geldi i vurguland. Sezon sonunu beklemek istemeyen Befliktafl yönetiminin 31 yafl ndaki defans oyuncusu ile ön anlaflma yapmak istedi i ve haftal 100 bin sterlinden 3 senelik sözleflme önerdi i, ngiliz oyuncunun da bu teklife s cak bakt öne sürüldü. Manchester City, kadroda ihtiyac oldu u gerekçesiyle Lescott'u ara transfer döneminde isteyen Befliktafl ve West Ham United' n tekliflerini reddetmiflti.

15 SPOR fienol GÜNÜÇ 15 5 Mart 2014 Çarflamba Voleybolda hedef "5' B R YERDE" ANKARA - Türkiye Voleybol Federasyonu Baflkan (TVF) Özkan Mutlugil, "Bu ay içinde tak mlar m z n Avrupa kupalar nda yapaca final maçlar ndan 5 kupa birden kazanabiliriz" dedi. fiampiyonlar Ligi, CEV ve Challange Kupalar n n final etaplar nda 6 Türk tak m n n birden yer almas n n gurur verici oldu unu belirten Mutlugil, AA muhabirine yapt aç klamada, "Bu, Türk voleyboluna yap lan yat r mlar n karfl l d r. Hem erkekler hem bayanlarda ilk defa böyle bir duygu yafl yoruz" diye konufltu. DenizBank Kad nlar CEV fiampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde eflleflen Vak fbank ve Eczac bafl VitrA, DenizBank Erkekler CEV fiampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'ne ev sahipli i yapacak Halkbank, Bayanlar CEV Kupas 'nda Fenerbahçe, Challange Kupas 'nda ise erkeklerde Fenerbahçe Grundig, bayanlarda da Befliktafl' n finallere yükselerek, çok büyük bir baflar ya imza att klar n ifade eden Mutlugil, flöyle devam etti: "Tüm tak mlar m za ayr ayr teflekkür ediyorum. Ümit ediyoruz ki bu finallerin hepsinden kupayla ayr lal m. Bayanlar fiampiyonlar Ligi'nde iki tak m m z eflleflti. Tüm finallerde Türk tak mlar n n galip geldi ini varsayarsak, mart ay içinde 5 Avrupa kupas birden kazanabiliriz. Türkiye, son 4 sezondur Avrupa voleybolunda yükseliflte. Bu, Avrupa voleybolu için de sevindirici çünkü finaller talya- Rusya hakimiyetinden Avrupa'n n do usuna kaym fl durumda. Art k finaller talyan, Rus ve Türk tak mlar n n a rl nda geçiyor." Avrupa Voleybol Konfederasyonu'nun (CEV) Türk voleybolundaki geliflmeleri çok yak ndan takip ve takdir etti ini anlatan Mutlugil, CEV yetkililerinin bunu her f rsatta dile getirdi ini ifade etti. Mart ay n n Türkiye için çok önemli bir ay oldu unu vurgulayan Mutlugil, sözlerini flöyle tamamlad : "Mart, hem seçim ay olmas nedeniyle hem de Türk voleybolunun Avrupa'da oynayaca finaller nedeniyle çok önemli. lk olarak Bayanlar fiampiyonlar Ligi Dörtlü Finali Bakü'de yap lacak. Bir hafta sonra Ankara'da Erkekler fiampiyonlar Ligi Dörtlü Finali oynanacak. Tam bir hafta sonra da yani seçim haftas nda CEV Kupas ve Challange Kupas 'nda 3 tak m m z birden final ikinci maçlar n sahalar nda yapacak." Zouglali: "Yüksek rak m, antrenman için avantaj" ERZURUM - Zouglali, AA muhabirine yapt aç klamada, Türkiye'deki görevinin kendisi çok önemli oldu unu belirterek, Türk atletizmi için elinden geleni yapt n söyledi. Antrenman için ekipmanlar n yeterli oldu unu ifade eden Zouglali, "Masörümüz, psikolo umuz, diyetisyenimiz var. Ekipmanlar m z profesyonel flekilde kullan yoruz. Ekipman deste i böyle devam ederse, ilerisi için çok daha iyi olacakt r. Biz de en iyisini yapmak istiyoruz" fleklinde konufltu. fiampiyonalarda yar flacak sporcular, bilimsel testler fl nda seçeceklerini anlatan Zouglali, "Hedefimiz bayan antrenör ya da bayan sporcu olarak altyap y güçlendirerek, Türk bayan n neler yapabilece ini ispatlamak olacak. Buna katk sa lamak için buraday m" dedi. Atletizmin di er branfllar aç s ndan da önemli bir spor oldu unun alt n çizen Zouglali, flunlar kaydetti: "Baflaraca m za inan yoruz. Ekipmanlar m z devam etti i sürece, atletizmi çok daha ileriye götürece iz. Sporcular m z psikolog, diyetisyen ve hekim gözetiminde testler yap ld ktan sonra antrenmanlara al yoruz. Erzurum'da antrenmanlar m z yap yoruz. Yüksek rak mda antrenman yapmak sporcu için çok iyidir. Erzurum da yüksek rak m yla bir avantaj. Sporcular n kesinlikle yüksek rak mda da çal flmas gerekiyor. Sporcu normal bölgelerde çal flt ktan sonra so uk bölgelere, daha sonra s cak bölgeye gitmesi gerekiyor. Özellikle düflük rak mlarda, yüksek rak mlara da gelerek, çal flmas gerekiyor." Sporda baflar l olabilmek için motivasyonun önemli oldu unu ifade eden Zouglali, "Sab r, motivasyon isteyen bir sporun içerisindeyiz" diye konufltu. (AA) Türkiye Atletizm Federasyonu'nun (TAF) geçen y l sonunda sözleflme imzalad Fasl antrenör Ikram Zouglali, "Yüksek rak mda antrenman yapmak sporcu için çok iyidir. Erzurum da yüksek rak m yla bir avantaj. Sporcular n kesinlikle yüksek rak mda da çal flmas gerekiyor" dedi. Befliktafl, CEV Kad nlar Challenge Kupas 'n istiyor STANBUL - Befliktafl Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Karacan, CEV Kad nlar Challenge Kupas 'nda finale ç kan voleybol tak m n n harika bir ifl baflard n söyledi. Karacan, AA muhabirine yapt aç klamada, elde edilen baflar n n kendilerine büyük mutluluk verdi ini belirterek, "Kad n voleybol tak m m z harika bir ifl baflard. Bu emeklerin karfl l nda kupan n Türkiye'ye gelece ine inan yorum" dedi. Final maç nda salonun tamamen dolmas - n beklediklerini kaydeden siyah-beyazl kulübün yöneticisi, "Yeni statüye göre ilk maç 3-0 kaybetseniz de burada 3-0 kazanarak alt n sete götürebiliyorsunuz. kinci maç n stanbul'da olmas bizim için avantaj. Tak m m z sezon bafl ndan beri Avrupa'da farkl bir performans sergiliyor. Çok konsantre bir flekilde mücadelesini veriyor. Yar finaldeki Polonya ekibi iyi oyunculardan kurulu bir ekipti. Ama biz iyi mücadele ederek bu rakibi geçtik" diye konufltu. Elde edilen baflar n n flube için iyi bir referans olaca n kaydeden Karacan, flunlar söyledi: "Kad n voleybol tak m na sponsorluk talepleri artacak. yi bir kadromuz var. Bulaca m z sponsor deste iyle bir iki yabanc oyuncuyla kaliteyi daha da yukar çekebiliriz. Bu flekilde Avrupa'daki baflar lar - m z devaml hale gelebilir. Türk voleybolu için de bu güzel bir durum yarat r. Ülke puan na da katk da bulunduk. Türk voleybolu olarak ekol haline geliyoruz. Tüm tak mlar - m z baflar l sonuçlara imza at yor. Befliktafl olarak bu baflar lar n içinde bizim de olmam z mutluluk verici. Türk voleybolu olarak inan lmaz baflar lara imza at yoruz. Bunun kal c olmas n arzuluyoruz." Tak ma özel bir ödülün olup olmayaca yönündeki soruyu Erdal Karacan, "Yar n yönetim kurulu toplant m z var. Bu konu mutlaka gündeme gelecektir. Zaten tak m m z baflar lar ndan dolay ödüllendiriyoruz" fleklinde yan tlad. (AA) Baflkentte 10 y ll k hasret bitiyor ANKARA - Baflkenti futbolseverlerin 10 y ll k hasreti, bugün sona eriyor. Ankara seyircisi, A Milli Futbol Tak m 'n 10 y l sonra ilk kez sveç ile yap lacak özel maçta izleme flans bulacak. A Milli Tak m, 5 Mart Çarflamba günü 19 May s Stad 'nda sveç ile yapaca özel maçta, 2003 y l ndan bu yana Ankara'daki ilk karfl laflmas n oynayacak. Baflkentteki ilk maç n, 1925 y l nda Sovyetler Birli i ile yapan ay-y ld zl ekip, sahadan 2-1 ma lup ayr ld. Ankara stiklal Sahas 'nda oynanan maç, hakem Hamdi Emin Alp yönetirken, milli tak m n tek golünü 3. dakikada Bedri Gürsoy att. Sovyetler Birli i'nin, Isakov ve Botosov'un golleriyle 2-1 kazand maçta A Milli Tak m, Galatasaray ve Fenerbahçeli futbolcular oluflturuyordu. Milli tak mda bu iki kulübün d fl nda ise sadece Muhaf zgücü'nden kaleci Hamid Akbay yer al yordu. Kadri Göktulga, smet Ulu, Alaeddin Baydar, Zeki R za Sporel (Fenerbahçe), Ali Gençay, Kemal R fat Kalpakç o lu, Nihat Bekdik, Mehmet Leblebi, Mehmet Nazif Gerçin, Mithat Ertu da (Galatasaray) Ankara'da oynanan ilk maçta milli formay giyen di er futbolcular oldu. (AA)

16 5 Mart 2014 Çarflamba Yasemin AYDO DU Kabe örtüsü madalyonu 120 bin liraya sat ld STAN- BUL - Çukurcuma Müzayede Evi taraf ndan düzenlenen müzayedede, çok nadir bulunan 5 parçal k lacivert Kabe örtüsü madalyonu 120 liraya, el yazmas Kur'an- Kerim 110 bin liraya sat ld. Çukurcuma Müzayede Evi'nden yap lan aç klamaya göre, Ç ra an Saray Mabeyn Salonu'nda düzenlenen müzayede, çok say da koleksiyoner ve sanatseverin kat l m yla gerçeklefltirildi. Müzayedede, 18. yüzy l sonu ile 19. yüzy l bafllar na ait Kabe örtüsü madalyonlar ndan oluflan 5 parça eser, el yazmas Kur'an- Kerimler, bindall, vazo, tepsi, karaf, hat, gümüfl, porselen, kristal, tablo ve çeflitli ev eflyalar n n da aralar nda bulundu u yaklafl k 500 eser sat fla sunuldu. Sat fla sunulan eserler aras nda yer alan 5 parçadan oluflan lacivert Kabe örtüsü madalyonu, 120 bin liraya al c buldu. Sitare veya kisve ad verilen lacivert ibriflimden yap lm fl kumafl n üzerine gümüfl tellerle Besmele-i fierif ve ayetler ifllendi i Kabe örtüsü madalyonlar, 19. yüzy l Abdülhamit dönemine ait. Avrupa ve Osmanl dönemine ait eserlerin de yer ald müzayedede, smail Bin Ömer ketebeli Kur'an- Kerim 110 bin liraya, Seyyid Hasan Aflki ketebeli Kur'an- Kerim 77 bin liraya, Muhammed Emin tefsirli Kur'an- Kerim 33 ANKARA - Mum fl nda akflam yeme inin romantik olmas n n yan s ra kalbi de korudu u belirlendi. sveç teki Lund Üniversitesi nden bilim adamlar n n araflt rmas, mumun tüten duman n n kalp ritmini yavafllatt n gösterdi. Christina Isaxon ve ekibi, çiftleri iki farkl odaya ald ve kalp ritmlerini ölçtü. Odalardan birine mumlar gizlendi, di erine mum koyulmad. Mumlar n bulundu u odadakilerin kalp ritminin yavafllad görüldü. Isaxon, mum duman ndaki sodyum ve potasyum partiküllerinin kalbe iyi geliyor olabilece ini belirtti. Araflt rmada, ast m krizini tetikledi i bilinen parafin mumlar de il, skandav ülkelerinde çok popüler olan, saf stearin maddesinden yap lan mumlar kullan ld. (AA) Y lan timsah böyle yuttu ANKARA - Avustralya n n kuzeydo usundaki Queensland eyaletinde üç metre uzunlu undaki bir y lan ile bir timsah aras ndaki ölüm kal m savafl, görenleri dehflete düflürdü. Pazar günü sa Da yak nlar ndaki Moondarra Gölü nü ziyaret edenler taraf ndan görüntülenen savafl, piton oldu u san lan y lan n zaferi ile sona erdi. Suyun içinde yakalad timsah bo an y lan, daha sonra av n karaya sürükleyip sadece 15 dakika içinde yedi. ki sürüngen aras ndaki ölümcül savafl görüntüleyen Tiffany Corlis, gazetecilere yapt aç klamada, Timsah ile y lan n suyun içinde mücadele etti ini gördüm. Timsah, kafas n suyun üzerinde tutmaya çal fl yordu. Hareket etmesini engellemek için timsah n dolanan y lan, bo du u av n karaya ç kard ve kafas ndan bafllayarak 15 dakika içinde yuttu dedi. Bir di er görgü tan Alyce Rosenthal da y lan ile timsah aras ndaki mücadelenin yaklafl k befl saat sürdü ünü söyledi. Rosenthal, av n yedikten sonra dinlenmeye çekilen y lan n içindeki timsah n fleklinin çok net görüldü ünü sözlerine ekledi. Pitonlar, bo arak öldürdükleri avlar n bütün olarak yiyor. Birçok y lan türü, esnek çeneleri sayesinde kendilerinden büyük avlar n da bütün olarak yutabiliyor. ngiliz Kraliyet Toplulu u na ait Biology Letters dergisinde 2012 de yay mlanan bir çal flma, avlar n bo arak öldüren boa ve piton türü y lanlar n kurbanlar n n kalp at fllar n hissedebildi ini ortaya ç karm flt. Kurbanlar n ancak kalpleri tamamen durdu unda b rakan y lanlar, avlar n ne kadar s kmalar gerekti ini hissedebiliyor. Dünyan n en tehlikeli y lanlar na ev sahipli i yapan Queensland da tuzlu su timsahlar da yafl yor. (AA) Mum fl nda akflam yeme i kalbe iyi geliyor bin liraya sat ld. Aralar nda hat sanat n n en ünlü ustalar Sami Efendi, Kamil Akdik ve Ç rç rl Ali'nin de bulundu u isimlere ait hat eserler, Avrupal oryantalist ressamlardan Georg Macco, Khariton Platanovich Platonov, Pierre Thuiller, Paul Verona, Charles Marie Pallianti, Sophus Theobald Levinson, Henri M. Jaubert'in ya l boya stanbul tablolar da müzayedede sat fla sunulan eserler aras nda yer ald. Müzayedede, rlandal manken Chloe Louhnan' n sunumunu yapt 19. yüzy la ait Osmanl bindall s da 12 bin 500 liraya al c buldu. (AA) fi R DÜNYASI Av. Hacer Acar Alan GECE ÖMRÜNÜ TAMLADI INDA Buhar buhar Su bulutu Alçald Sis oldu Direkler dikildi Tahtalar çak ld Sahne Kuruldu U ursuz Kasvetli Ya mur bulutu Boflal rken üstüme Ruhum Karanl k gecede Y ld zlar n fl nda Y kand Hayat yakalad yerlerde flledi i Günahlardan Ar nd Gece ömrünü tamamlad nda Hafifleyen Ruhum havaland Günefl fl n ; elinden tutup Okflaya, okflaya getirdi bana Kalp yumuflamas yla... Foto raf n Dili

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n Anne baba olmaya Evde Pedagog ile haz rlan n Bebek bekliyorsunuz ve çok yo un duygular içindesiniz. Bebe inizin geliflimini en iyi flekilde sa lamak istiyorsunuz. flte tam bu durumdaki anne baba adaylar

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI Burs Programı Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere önemli görevler düşüyor. Bu sebeple, toplumun her

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI Güneş Sigorta ve CNBC-e işbirliği ile Kasım ayında Kayseri den başlayan Güneş Ekonomi Buluşmaları 6 ay boyunca 6 farklı ilde ekonominin nabzını tutacak. Geneş Sigorta Genel Müdürü

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 28 Aralık 2012 İÇİNDEKİLER Ara Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların

Detaylı

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK Atatürk çocuktu: Yenili in, dönüflümün y lmadan ard nda koflabilen, düfl dünyas genifl, merakl, araflt ran. Atatürk çocuktu ve cumhuriyetin çocuk kalmas n istedi hep: Her dem taze,

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), yüksek öğrenim gören öğrencilere burs ve kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi özellikle toplu taşıma araçlarında kullanılacak olan Kahraman Kart ın basına tanıtımı yapıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye binası

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL Ürün Nedir? FOLLOWER, Akülü tekerlekli bir bavuldur. Ürünün mini boyu, orta boyu, büyük boyu vardır. Ürünün içine konulan küçük bir akü ile bavul güç kullanmadan

Detaylı

G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak

G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak CEYLAN Intercontinental ISTANBUL 15 Aral k 2011 Gayrimenkul Yat r m Ortakl klar (GYO), konut ve ifl/al flverifl merkezleri gibi büyük ölçekli gayrimenkul projelerinin

Detaylı

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının değerli yöneticileri, Sermaye piyasalarımızın ve basınımızın

Detaylı

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad!

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Yay nc l kta ilklere imza atmay bir gelenek hâline getirmifl olan Morpa flimdi de okul öncesi yay nc l nda gelmifl oldu u son noktay büyük bir gurur ve heyecanla sizlerle

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir.

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir. İZMİR ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge; İzmir Üniversitesi nin Fakülteleri, Meslek Yüksekokulu ve bölümlerinde ÖSYM ve Üniversite tarafından

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

4. DİĞER SORULAR 1. SORU: Bağımsız Değerlendirici alım ilanında Bağımsız Değerlendiriciler, teslim edilen projelerin hazırlık veya uygulama aşamasında görev almamış veya almayacak olan kişiler arasından

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı