Kompresörlü Nebulizatör Model NE-C801 Kullan m K lavuzu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kompresörlü Nebulizatör Model NE-C801 Kullan m K lavuzu"

Transkript

1 Kompresörlü Nebulizatör Model NE-C801 TM Kullan m K lavuzu TR IM-NE-C801S-E(V)-01-06/2013

2 Cihaz kullanmadan önce çindekiler Cihaz kullanmadan önce Giri... 3 Kullan m amac... 3 Önemli güvenlik talimatlar Ünitenizi tan y n Cihaz kullan m k lavuzu Kullan m talimatlar 3. Nebulizatörün kullan ma haz rlanmas AC Adaptörünü ba lama laç ekleme ve parçalar monte etme lac n al nmas Bak m ve servis 5. Temizleme ve günlük dezenfekte etme Temizlik Nebulizasyon parçalar n n dezenfekte edilmesi Bak m ve saklama Hava filtresinin de i tirilmesi Sorun giderme Teknik veriler ste e ba l parçalar ve aksesuarlar

3 Giri OMRON COMP AIR ürününü sat n ald n z için te ekkür ederiz. Bu ürün ast m, kronik bron it, alerjiler ve di er solunum bozukluklar n n ba ar l ekilde tedavisi için solunum terapistlerinin katk lar yla geli tirilmi tir. Kompresör nebulizatör kitine hava basar. Hava nebulizatör kitine girdi inde, verilecek olan ilac kolayl kla teneffüs edilebilecek mikroskopik damlac klardan olu an bir aerosole dönü türür. Bu t bbi bir cihazd r. Cihaz sadece bir doktorun ve/veya solunum terapistinizin talimatlar do rultusunda çal t r n. Kullan m amac T bbi Amaçl Kullanmas Amaçlanan Ki iler Kullanmas Amaçlanan Hastalar Çevre Kullan m ömrü Kullan m önlemleri Bu ürün, solunum bozukluklar nda ilac içe çekmek için kullan lmas amaçlanm st r. Doktor, hem ire, terapist ya da sa l k hizmeti personeli veya kalifiye medikal uzman k lavuzlu undan faydalanan hastalar gibi kanuni belge sahibi olan medikal uzmanlar. Kullan c ayr ca NE-C801'in genel i leyi i ile kullan m k lavuzunun içeri ini anlayabilmelidir. Bu ürün, bilinci aç k olmayan veya kendili inden soluyamayan hastalarda kullan lmamal d r. Bu ürünün hastane, klinik, doktor muayene ofisi ve herhangi bir meskenin odas nda kullan lmas amaçlanmaktad r. Nebulizasyon amac yla 2 ml medikasyonun, günde 2 kere, her seferinde 6 dakika süreyle, oda s cakl nda (23 C) kullan lmas art yla, ürünün kullan m ömrü u ekildedir. Kullan m ömrü kullan m ortam na ba l olarak da farkl l k gösterebilir. Kompresör (Ana ünite) 5 y l Nebulizatör Kiti 1 y l (Kapak, nhilasyon Kat, Buharla t r c Kafas, laç Haznesi) A zl k 1 y l Burunluk 1 y l Hava Tüpü (PVC, 100cm)/(Silikon, 100cm) 1 y l Hava Filtresi 60 gün Maske (PVC)/(SEBS) 1 y l Kullan m k lavuzunda belirtilen uyar lara ve dikkat edilecek noktalara riayet edilmelidir. TR 3

4 Önemli güvenlik talimatlar Cihaz kullanmadan önce kullan m k lavuzunu ve kutuda bulunan di er bütün bilgileri okuyun. Elektrikli bir ürünü özellikle çocuklar n bulundu u bir ortamda kullan rken, a a dakiler de dahil olmak üzere temel güvenlik tedbirlerine daima uyulmal d r: Uyar : Engellenmedi i takdirde ciddi yaralanmaya yol açabilecek potansiyel olarak tehlikeli bir durumu gösterir. (Kullan m) lac n tipi, dozu ve rejimi hakk nda doktorunuz veya solunum terapistinizin verdi i talimatlara uyun. Kullan m s ras nda herhangi bir garip durum sezerseniz, derhal cihaz kullanmay b rak n ve doktorunuza dan n. Nebulizatördeki suyu yaln zca soluk alma amaçl olarak kullanmay n. Cihaz ba lar nda büyük birisi bulunmayan çocuklar n ula amayaca bir yerde tutun. Cihaz, kolayca yutulabilecek küçük parçalar içerebilir. Cihaz ve aksesuarlar n temiz bir yerde saklay n. Hava tüpünü içinde nem veya ilaç kalm ekilde saklamay n. Cihaz zararl dumanlar veya uçucu maddelere maruz kalabilece i yerlerde kullanmay n veya saklamay n. Cihaz yan c gazlara maruz kalabilece i yerlerde kullanmay n. Kompresörü kullan rken battaniye veya havlu vb. ile örtmeyin. Kullanmadan önce nebulizatör kitinin temiz oldu undan emin olun. Kulland ktan sonra geri kalan ilac her zaman at n ve her seferinde taze ilaç kullan n. Anestezik veya vantilatörlü teneffüs devreleri kullanmay n. Enfeksiyondan kaç nmak için parçalar temiz bir yerde saklay n. (Elektrik çarpmas riski) Kompresörü veya AC adaptörünü slakken kullanmay n veya elleriniz slakken elektrik prizine veya di er cihazlara ba lamay n. Kompresör ve AC adaptörü su geçirmez de ildir. Bu parçalar n üzerine su veya ba ka s v lar dökmeyin. Bu parçalara s v dökülürse, derhal cihaz n fi ini çekin ve s v y gazl bez veya benzeri bir emici materyalle silin. Kompresörü su veya ba ka bir s v n n içine bat rmay n. Cihaz banyo gibi nemli ortamlarda kullanmay n ve saklamay n. Yaln zca orijinal OMRON AC adaptörünü kullan n. Desteklenmeyen AC adaptörünün kullan m cihaza zarar verebilir. Cihaz hasarl bir güç kablosu veya fi le çal t rmay n. Güç kablosunu s cak yüzeylerden uzak tutun. Teknik Veriler Bölümündeki Elektro Manyetik Uyumluluk (EMC) ile ilgili önemli bilgiler yi (sayfa 26) okuyun ve takip edin. 4

5 Önemli güvenlik talimatlar (Temizleme ve dezenfekte etme) Parçalar temizlerken ya da dezenfekte ederken a a daki kurallara uyun. Bu kurallara uyulmamas hasara, yetersiz nebulizasyona ya da enfeksiyona neden olabilir. Talimatlar için, bkz. 5. Temizleme ve dezenfekte etme bölümü. Kullanmadan önce nebulizatörü, maskeyi, a zl veya burunlu u u durumlarda y kay n ve dezenfekte edin: - Sat n ald ktan sonra. - Batarya uzun bir süre kullan lmad ysa - Ayn cihaz birden fazla ki i kullan yorsan Kulland ktan sonra parçalar mutlaka y kay p silin ve iyice dezenfekte olup kuruduklar ndan ve temiz bir yerde sakland klar ndan emin olun. Parçalarda temizleme solüsyonu kalmamas na özen gösterin. Dikkat: Engellenmedi i takdirde az veya orta derecede yaralanma veya maddi zarara yol açabilecek potansiyel olarak tehlikeli bir durumu gösterir. (Kullan m) Bu cihaz çocuklar veya özürlüler taraf ndan, onlar n üzerinde veya yak n nda kullan larak durumu yak ndan gözleyin. Parçalar n do ru ekilde ba land ndan emin olun. Kullanmadan önce buharla t r c kafas n n do ru ekilde tak ld ndan emin olun. Hava filtresinin do ru ekilde ba land ndan emin olun. Hava filtresinin temiz oldu undan emin olun. Hava filtresi 60 günden uzun süre kullan lm sa yenisiyle de i tirin. Kompresörün üzerine s v veya ilaç dökmeyin. Nebulizatör kitini kullan rken 45 den büyük aç yla e meyin veya sallamay n. Cihaz hava tüpü buru turulmu ekilde kullanmay n veya saklamay n. Yaln zca orijinal nebulizasyon parçalar, hava tüpü, hava filtresi ve hava filtresi kapa kullan n. laç haznesine 7 ml den fazla ilaç koymay n. laç haznesinde ilaç varken nebulizatör kitini ta may n veya b rakmay n. Cihaz çocuklarla veya r zalar n dile getiremeyen ki ilerle yaln z b rakmay n. Cihaz veya parçalar, cihaz yere dü ürmek gibi güçlü darbelere maruz b rakmay n. Buharla t r c kafas n bozmay n veya ilaç haznesinin nozülünü pim, vb. ile bozmay n. Kompresörün içine parmak veya cisim sokmay n. Kompresör veya güç kablosunu da tmay n veya onarmaya çal may n. Cihaz veya parçalar n, yaz n bir araçta olaca gibi a r s cakl klara veya nem de i imlerine maruz kalaca yerlerde veya do rudan güne na maruz kalacak yerlerde b rakmay n. Hava filtresi kapa n t kamay n. Cihaz uyurken veya uykuluyken kullanmay n. TR 5

6 Önemli güvenlik talimatlar Burun mukozas n n yaralanmas na engel olmak amac yla, burunlu u, burunun arka k sm na do ru s k t rmay n. Kapak ve inhilasyon hava giri i aras ndaki y rt bloke etmeyin. Nebulizasyon parçalar n kurutmak için mikrodalga f r n ya da saç kurutma makinesi kullanmay n. Yaln zca insanlarda kullan m için onaylanm t r. Cihaz n sürekli olarak kullan lmas durumunda, cihaz n kullan m ömrü k salabilir. Bir seferde 20 dakikadan fazla kullanmay n ve cihaz yeniden kullanmadan önce 40 dakika ara verin. Cihaz kullan rken ana ünite s nabilir. Nebulizasyon s ras nda gücü kapatmak gibi gerekli bir i lem d nda ana üniteye dokunmay n. Yüzdeki ilaç kal nt lar n önlemek için Maskeyi ç kard ktan sonra yüzünüzü sildi inizden emin olun. (Elektrik çarpmas riski) Kullan m sonras nda ve temizleme öncesinde daima AC adaptörünü güç prizinden ç kar n. Cihaz uygun bir elektrik prizine tak n. Prizlere a r yüklenmeyin veya uzatma kablosu kullanmay n. Kullanmadan sonra ve temizlikten önce AC adaptörünü daima cihazdan ç kart n. AC adaptörünün kablosunu hatal kullanmay n. AC adaptörünün kablosunu, kompresör veya AC adaptörü etraf nda sarmay n. OMRON HEALTHCARE taraf ndan onaylanmam de i iklik veya modifikasyonlar kullan c garantisini geçersiz k lar. (Temizleme ve dezenfekte etme) Parçalar temizlerken ya da dezenfekte ederken a a daki kurallara uyun. Bu kurallara uyulmamas hasara, yetersiz nebulizasyona ya da enfeksiyona neden olabilir. Talimatlar için, bkz. 5. Temizleme ve dezenfekte etme bölümü. Cihaz veya parçalar kurutmak için mikrodalga f r n, bula k kurutma makinesi ya da saç kurutma makinesi kullanmay n. Bas nçl kap, EOG gazl sterilizatör veya dü ük bas nçl plazma sterilizatörü kullanmay n. Parçalar kaynatmak suretiyle dezenfekte ederken, kab n susuz ekilde kaynamad ndan emin olun. Aksi takdirde yang na neden olabilir. Genel Güvenlik Tedbirleri: Her seferinde kullanmadan önce cihaz ve parçalar n tetkik edin ve bir sorun olmad n kontrol edin. Özellikle unlar kontrol edin: - Buharla t r c kafas, nozul veya hava tüpünde hasar olmad. - Nozulun t kal olmad. - Kompresörün normal çal t. Bu cihaz kullan rken, kompresörün içindeki pompan n üretece i bir ses ve titre im olacakt r. Ayr ca bas nçl havan n nebulizatör kitinden d ar ya verilmesinin yarataca bir miktar ses de olacakt r. Bu durum normaldir ve ar za anlam na gelmez. 6

7 Önemli güvenlik talimatlar Cihaz yaln zca belirtilmi amaçlarda kullan n. Cihaz ba ka bir amaçla kullanmay n. Cihaz +40 C den yüksek s cakl klarda kullanmay n. Hava tüpünün kompresöre ve nebulizatör kitine sa lam ekilde tak ld ndan ve gev emedi inden emin olun. Kullan m s ras nda hava tüpünün yerinden ç kmas n önlemek için hava tüpü tapas n hava tüpü konektörlerine takarken hafifçe k v r n. Cihaz n güç kayna ndan tamamen izole edilebilmesi için bir AC adaptörü mevcuttur. Cihaz güç kayna ndan tamamen izole edebilmek için, fi i güç kayna ndan ç kar n. Cihaz ve kullan lm herhangi bir aksesuar yada opsiyonel parçan n imha edilmesi s ras nda Teknik Veriler Bölümünde (sayfa 27) Bu Ürünün Do ru ekilde Elden Ç kar lmas ba l n okuyun ve takip edin. Bu talimatlar ileride ba vurmak için saklay n. TR 7

8 1. Ünitenizi tan y n Nebulizatör Kiti Kompresör (Ana Ünite) Nebulizatör Kiti Yuvas Hava Tüpü Tapas Hava Tüpü Konektörü Hava Tüpü Tapas Güç Dü mesi Hava Tüpü (PVC, 100 cm) Arkadan Görünü Hava Filtresi Kapa *Hava filtresi içerde Güç Konektörü Nebulizatör Kiti nhalasyon Ek Parçalar Kapak nhalasyon Hava Giri i nhalasyon Kat A zl k Burunluk Buharla t r c Kafas Nozul laç Haznesi Çocuk Maskesi (PVC) Yeti kin Maskesi (PVC) Hava Tüpü Konektörü 8

9 TM IM-NE-C801S-E(V)-01-04/ A Aksesuarlar 1. Ünitenizi tan y n Saklama Çantas Yedek Hava Filtreleri 5 AC adaptörü Kullan m K lavuzu Garanti kart Compressor Nebulizer Model NE-C801 Instruction Manual Mode d emploi Gebrauchsanweisung Manuale di istruzioni Manual de instrucciones Gebruiksaanwijzing EN FR DE IT ES NL RU AR TR 9

10 Kullan m talimatlar 2. Cihaz kullan m k lavuzu Nebulizatörün kullan ma haz rlanmas - Bölüm 3 (sayfa 11-14) Uyar : Kullanmadan önce nebulizatörü, maskeyi, a zl veya burunlu u u durumlarda y kay n ve dezenfekte edin: - sat n al mdan sonraki ilk kullan mda. - cihaz uzun bir süre boyunca kullan lmam sa - ayn cihaz birden fazla ki i taraf ndan kullan l yorsa lac n Al nmas - Bölüm 4 (sayfa 15-17) Dikkat: Nebulizatör kitini 45 den büyük aç yla e meyin. Hava tüpünü buru turmay n veya katlamay n. Temizleme ve günlük dezenfekte etme - Bölüm 5 (sayfa 18-20) Not: Nebulizasyon parçalar n n kullan ld ktan sonra temizlenmemesi enfeksiyona yol açabilir. Nebulizatör kitinin çal ma ekli Medikasyon kanal ndan pompalanan medikasyon, kompresör pompas taraf ndan üretilen s k t r lm havayla kar t r l r. Medikasyon ile birlikte kar t r lan s k t r lm hava ince parçac klar haline getirilir ve sprey ba l na do ru itilerek spreylenir. Aerosol Nozul laç Sprey ba l Aerosol Medikasyon Kanal laç Bas nçl Hava 10

11 3. Nebulizatörün kullan ma haz rlanmas Uyar : Kullanmadan önce nebulizatörü, maskeyi, a zl veya burunlu u u durumlarda y kay n ve dezenfekte edin: - sat n al mdan sonraki ilk kullan mda. - cihaz uzun bir süre boyunca kullan lmam sa - ayn cihaz birden fazla ki i taraf ndan kullan l yorsa Temizlik ve dezenfektasyon ile ilgili talimatlar için u bölüme ba vurun 5 (sayfa 18-20). Not: Hava filtresinin düzenli olarak de i tirilmesini sa lay n. u bölüme ba vurun 7 Hava filtresinin de i tirilmesi (sayfa 22). 3.1 AC Adaptörünü ba lama 1. Güç dü mesinin kapal oldu undan emin olun. Güç dü mesinin kapal ( oldu undan emin olun. ) konumda 2. AC adaptörünün elektrik fi ini, kompresör üzerindeki güç konektörüne tak n. 3. AC adaptörünü güç prizine tak n. Not: AC adaptörünü ç kart rken, güç konektörünü kompresörden ç kartmadan önce AC adaptörünü güç prizinden ç kart n. Güç Prizi Elektrik Fi i Güç Konektörü TR 11

12 3. Nebulizatörün kullan ma haz rlanmas 3.2 laç ekleme ve parçalar monte etme 1. A zl k ve kapa nebulizatör kitinden ç kar n. 2. nhalasyon kat n ilaç haznesinden ç kar n. 1) nhalasyon kat n saat yönününün tersine çevirin. 2) nhalasyon kat n ilaç haznesinden kald r p ç kar n. 3. laç haznesine do ru miktarda ilaç koyun. Dikkat: laç haznesinin kapasitesi 2 ila 7 ml aras ndad r. Not: Nebulizatör kiti üzerindeki ölçek sadece referans amaçl d r. Haznenin d ndaki ölçek, buharla t r c kafas yerinde de ilken kullan l r. laç miktar n do ru ölçmek için r nga veya flakonun üzerindeki ölçe i kullan n. 4. Buharla t r c kafas n n inhilasyon kat na s k ca tak ld ndan emin olun. 5. nhalasyon kat n ilaç haznesinin içine geri tak n. 1) nhalasyon kat üzerindeki ç k nt yla ilaç haznesi üzerindeki girintiyi resimde görüldü ü gibi hizalay n. 2) nhalasyon kat n saat yönünde çevirin ve yerlerine oturana kadar ilaç haznesiyle hizalay n. 12

13 3. Nebulizatörün kullan ma haz rlanmas 6. A a da anlat ld gibi istenen inhalasyon ek parças n tak n. A zl n tak lmas 1) Kapa inhalasyon hava giri ine tak n. 2) A zl inhalasyon kat na tak n. Burunlu un tak lmas 1) Kapa inhalasyon hava giri ine tak n. 2) Burunlu u inhalasyon kat na tak n. Yeti kin maskesinin tak lmas (PVC) Yeti kin maskesini inhalasyon kat na tak n. Not: Aerosol miktar çok fazlaysa kapa tak n. TR Çocuk maskesinin tak lmas (PVC) 1) Kapa inhalasyon hava giri ine tak n. 2) Çocuk maskesini inhalasyon kat na tak n. Not: Aerosol miktar çok dü ükse, kapa yerle tirmeye gerek yoktur. 13

14 3. Nebulizatörün kullan ma haz rlanmas 7. Hava tüpünü tak n. 1) Hava tüpü tapas n hafifçe döndürün ve kompresör üzerinde bulunan hava tüpü konektörüne do ru s k ca bast r n. 2) Hava tüpü tapas n hafifçe döndürün ve ilaç haznesi üzerinde bulunan hava tüpü konektörüne do ru s k ca bast r n. Notlar: Hava tüpünün kompresöre ve nebulizatör kitine sa lam ekilde tak ld ndan ve gev emedi inden emin olun. Kullan m s ras nda hava tüpünün yerinden ç kmas n önlemek için hava tüpü tapas n hava tüpü konektörlerine takarken hafifçe k v r n. Hava tüpünü takarken ilac dökmemeye dikkat edin. Nebulizatör kitini dik tutun. 3) Nebulizatör kiti yuvas n nebulizatör kitine geçici yuva olarak kullan n. Not: Ünitedeki i areti nebulizatör kitindeki i aretle gösterildi i gibi hizalay n. 14

15 4. lac n al nmas 1. Nebulizatör kitini sa da görüldü ü ekilde tutun. Dikkat: Nebulizatör kitini, tüm yönlere do ru 45 'den büyük aç yla e meyin. laç a za dökülebilir. Do ru aç Güç dü mesine basarak aç k ( ) konumuna getirin. Kompresör çal maya ba lar ve nebulizasyon ba lar. Not: Aerosol ç k p ç kmad n kontrol edin. Nebulizasyonu durdurmak için Güç dü mesine basarak kapal ( ) konumuna getirin. Uyar : Kompresörü kullan rken battaniye veya havlu vb. ile örtmeyin. TR Dikkat: Hava filtresi kapa n t kamay n. Bir seferde 20 dakikadan fazla kullanmay n ve cihaz yeniden kullanmadan önce 40 dakika ara verin. Cihaz kullan rken ana ünite s nabilir. Nebulizasyon s ras nda gücü kapatmak gibi gerekli bir i lem d nda ana üniteye dokunmay n. Not: Kompresörü uzun süre aç k b rakmay n. Bu, kompresörün a r s nmas na veya ar zalanmas na yol açabilir. 15

16 max lac n al nmas Bak m ve servis 3. lac, doktorunuzun ve/veya sa l k hizmeti veren yetkilinin talimatlar do rultusunda içinize çekin. nhilasyon ek parças n u bölüme göre haz rlay n 3 (sayfa 13). A zl n kullan lmas A zl a z n za sokun ve normal ekilde soluyarak ilac içinize çekin. Nefesinizi a zl ktan normal ekilde verin. Burunlu un kullan lmas lac ekilde görüldü ü gibi burunluktan içinize çekin ve nefesinizi a z n zdan verin. Yeti kin maskesinin kullan lmas (PVC) Maskeyi a z n z ve burnunuzu kaplayacak ekilde tak n ve ilac içinize çekin. Nefesinizi maskeden verin. Çocuk maskesinin kullan lmas (PVC) Maskeyi a z n z ve burnunuzu kaplayacak ekilde tak n ve ilac içinize çekin. Nefesinizi maskeden verin. 16

17 4. lac n al nmas 4. Tedavi tamamland nda cihaz kapat n. Hava tüpünde yo u ma veya nem olmad n kontrol edin ve cihaz n fi ini prizden çekin. Uyar : Hava tüpünde yo u ma meydana gelebilir. Hava tüpünü içinde yo u ma veya nem varken saklamay n. Bu, bakteri yoluyla enfeksiyona neden olabilir. Hava tüpünde nem veya s v kalm sa, hava tüpündeki nemi uzakla t rmak için a a daki prosedürü izleyin. 1) Hava tüpünün hala kompresör üzerindeki hava konektörüne ba l oldu undan emin olun. 2) Hava tüpünü nebulizatör kitinden ç kar n. 3) Kompresörü çal t r n ve nemi atmak için hava tüpünden hava pompalay n. TR 17

18 5. Temizleme ve günlük dezenfekte etme 5.1 Temizlik Her kullan mdan sonra ilaç kal nt lar n silmek için parçalar temizleyin. Bunu yaparak yetersiz nebulizasyonu veya enfeksiyonu önlemi olursunuz. Y kanabilir parçalar Nebulizatör Kiti ( laç haznesi kapa, laç haznesi), Maske (PVC)/(SEBS), A zl k, Burunluk, Hava Tüpü (Silikon) Bunlar s cak su içerisinde ve yumu ak deterjan (natürel deterjan) kullanarak y kay n. Temiz ve s cak musluk suyunda iyice durulay n ve temiz bir ortamda kurumaya b rak n. Y kanamayan parçalar Kompresör, Hava Tüpü (PVC) lk olarak, elektrik fi inin prize tak l olmad ndan emin olun. Yumu ak, nemli bir bezle; su veya yumu ak deterjan (natürel deterjan) kullanarak silin. Hava Filtresi Hava filtresini y kamay n veya temizlemeyin. Hava filtresi slan rsa de i tirin. Nemli hava filtreleri t kanmalara yol açabilir. 18

19 5. Temizleme ve günlük dezenfekte etme 5.2 Nebulizasyon parçalar n n dezenfekte edilmesi Günün son i leminin ard ndan daima parçalar dezenfekte edin. Parçalar a r ekilde kirlenmi se, bunlar yenileri ile de i tirin. Dezenfekte etme yöntemini seçmek için 20 sayfas ndaki tabloya bak n. Dikkat: Bas nçl kap, EOG gazl sterilizatör veya dü ük bas nçl plazma sterilizatörü kullanmay n. Buharla t r c Kafas n n Kullan lmas Buharla t r c kafas, ilac n buharla t r lmas için kullan lan önemli bir parçad r. Bu parçay kullan rken a a daki önlemleri ald n zdan emin olun. Notlar: Buharla t r c kafas n her kullan mdan sonra mutlaka y kay n. Parçalar temizlemek için f rça ya da i ne gibi nesneler kullanmay n. Parçalar kaynatarak dezenfekte ederken, kaynatma i lemi için bol su kulland n zdan emin olun. Buharla t r c kafas n, uygun nebulizatör aksesuarlar d ndaki nesnelerle birlikte kaynatmay n. Sprey ba l Buharla t r c Kafas TR 19

20 5. Temizleme ve günlük dezenfekte etme o: Uygulanabilir X: Uygulanamaz Dezenfekte etme yöntemi A Parçalar Malzemeler Alkol Etanol dezenfektan Sodyum hipoklorit Milton* (%0,1, 15 dak.) Kuaterner amonyum Osvan* (%0,1, 10 dak.) Klorheksidin Hibitane* (%0,5, 30 dak.) Amfoterik Surfaktan Tego 51* (%0,2, 15 dak.) A zl k PP Burunluk PP Nebulizatör Kiti PP (Buharla t r c Kafas : PC) Yeti kin Maskesi (SEBS) (iste e ba l ) Çocuk Maskesi (SEBS) (iste e ba l ) Maske: SEBS Kelepçe: Kauçuk (lateks de il) Adaptör: PP Hava Tüpü (Silikon, 100cm) (iste e ba l ) Tüp: Silikon Konektör: PP Yeti kin Maskesi (PVC) Çocuk Maskesi (PVC) Maske: PVC (Ftalats z) Kelepçe: Kauçuk (lateks de il) Hava Tüpü (PVC, 100 cm) PVC (Ftalats z) o o o o o o X X o o o o o o X X o o o o o o X X o o o o o o X X o o o o o o X X Hava Filtresi Polyester B Kaynatma o o o o o X X X * piyasada sat lan dezenfektanlara bir örnek. (Tabloda belirlenen al koyma süresi ve konsantrasyon, parçalar n ömrünün, her dezenfektan kullan m ile test edilmi ve kullanma k lavuzunda aç klanan ko ullar n alt ndad r. Dezenfektanlar n etkinli ini kontrol etmek için herhangi bir test gerçekle tirilmedi ini dikkate al n. Buna benzer dezenfektanlar n kullan m na ili kin bir tavsiye yoktur. Kullan m ko ullar ve dezenfektan maddeleri üreticilere ba l olarak de i iklik gösterir. Kullanmadan ve uygun bir ekilde her bir parçay dezenfekte etmeden önce lütfen kullan m k lavuzunu dikkatlice okuyun. Parçalar n kullan m ömrü ko ullara, çevreye ve kullan m s kl na ba l olarak de i iklik gösterebilece ini dikkate al n.) A. Piyasada bulunan dezenfektanlardan birini kullan n. Dezenfektan imalatç firmas n n talimatlar n izleyin. Not: Asla benzen, tiner veya yan c bir kimyasalla temizlemeyin. B. Parçalar, 15 ila 20 dakika aras nda kaynat labilir. Kaynatt ktan sonra parçalar dikkatlice ç kar n, suyun fazlas n sallayarak at n ve temzizbir ortamda kurumaya b rak n. 20

21 6. Bak m ve saklama Cihaz n z en iyi durumda tutmak ve cihaz hasarlardan korumak için a a daki talimatlar izleyin: Dikkat: Cihaz çocuklarla veya r zalar n dile getiremeyen ki ilerle yaln z b rakmay n. Cihaz veya parçalar, cihaz yere dü ürmek gibi güçlü darbelere maruz b rakmay n. Notlar: Cihaz a r s cak veya so uk s cakl klarda, yüksek nemlilik içeren ortamlarda veya do rudan güne alacak ekilde saklamay n. Hava tüpünü buru turmay n veya katlamay n. Cihaz ve kullan lm aksesuar veya iste e ba l parçalar atarken geçerli yerel yönetmeliklere uyun. Asla benzen, tiner veya yan c bir kimyasalla temizlemeyin. Cihaz daima saklama çantas içinde nakledin ve uzun süre kullan lmayacaksa cihaz çantan n içinde saklay n. Benzin Tiner Dikkat: laç haznesinde ilaç varken nebulizatör kitini ta may n veya b rakmay n. TR 21

22 7. Hava filtresinin de i tirilmesi Hava filtresi 60 günden uzun süre kullan lm sa yenisiyle de i tirin. 1. Hava filtresi kapa n kompresörden ç kar n. 2. Hava filtresini de i tirin. 3. Hava filtresi kapa n yerine tak n. Düzgün tak ld ndan emin olun. Notlar: Yaln zca bu cihaz için tasarlanm OMRON hava filtrelerini kullan n. Cihaz filtresiz çal t rmay n. Hava filtrelerinin önü veya arkas yoktur. Takmadan önce hava filtrelerinin temiz ve tozsuz olduklar n kontrol edin. Filtreyi y kamay n veya temizlemeyin. Hava filtresi slan rsa de i tirin. Nemli hava filtreleri t kanmalara yol açabilir. lave hava filtreleri için veya cihazla birlikte verilen parçalar hasarl veya eksikse lütfen OMRON yetkili sat c n zla temasa geçin. 22

23 8. Sorun giderme Üniteniz kullan m s ras nda ar za yaparsa a a daki kontrolleri yap n. Eksiksiz talimatlar için bu k lavuzun sayfalar na da ba vurabilirsiniz. Sorun Nedeni Çare Güç dü mesine bast mda hiçbir ey olmuyor. Güç aç ld nda nebulizasyon gerçekle miyor veya nebulizasyon h z dü ük. Cihaz anormal derecede gürültülü. Cihaz çok s cak. AC adaptörü elektrik prizi ve kompresörü do ru biçimde ba lanm m d r? laç haznesinde ilaç var m? laç haznesinde çok fazla/az ilaç m var? Vaporizatör kafas eksik veya do ru tak lmam m? Nebulizatör kiti do ru ekilde tak lm m? Nozul t kal m? Nebulizatör kiti büyük bir aç yla e ilmi mi? Hava tüpü do ru ekilde ba lanm m? Hava tüpü katlanm veya hasar görmü mü? Hava tüpü t kal m? Hava filtresi kirli mi? Hava filtresi kapa do ru tak lm m? Kompresörün üzeri örtülü mü? Cihaz 20 dakikadan fazla bir süredir sürekli çal yor mu? Fi in elektrik prizine tak l oldu unu kontrol edin. Gerekirse fi i ç kar p tekrar tak n. laç haznesine do ru miktarda ilaç koyun. Vaporizatör kafas n do ru ekilde tak n. Nebulizatör kitini do ru ekilde tak n. Nozulda t kan kl k olmad ndan emin olun. Nebulizatör kitinin 45 dereceden büyük aç yla e ilmedi inden emin olun. Hava tüpünün kompresör ve nebulizatör kitine do ru ekilde ba land ndan emin olun. Hava tüpünde bükülme olmad ndan emin olun. Hava tüpünde t kan kl k olmad ndan emin olun. Hava filtresini yenisiyle de i tirin. Hava filtresi kapa n do ru ekilde tak n. Kullan m s ras nda kompresörü hiçbir eyle kapatmay n. Bir seferde 20 dakikadan fazla kullanmay n ve cihaz yeniden kullanmadan önce 40 dakika ara verin. TR Not: Önerilen çare sorunu çözmezse cihaz onarmaya çal may n - ünitenin hiçbir parças na kullan c taraf ndan bak m yap lamaz. Üniteyi yetkili bir OMRON perakende sat ma azas na veya da t mc s na iade edin. 23

24 9. Teknik veriler Ürün Tan m : Kompresörlü Nebulizatör Modeli: NE-C801 (NE-C801S-E(V)) Ölçüm (AC adaptörü): V 350 ma, 50/60 Hz Ölçüm (Kompresörlü 12 V 0,8 A Nebulizatör): Kullan m Ko ullar : Aral kl çal ma 20 dk. AÇIK / 40 dk. KAPALI Çal ma S cakl /Nem +10 C ila +40 C %30 ila %85 RH Oran : Saklama S cakl /Nem -20 C ila +60 C %10 ila %95 RH hpa Oran /Hava Bas nc : A rl k: Yakl. 270 g (yaln zca kompresör) Ebatlar: Yakl. 142 (G) 72 (Y) 98 (D) mm çindekiler: Kompresör, Nebulizatör Kiti, Hava Tüpü (PVC, 100 cm), 5 prç Yedek Hava Filtresi, A zl k, Yeti kin Maskesi (PVC), Çocuk Maskesi (PVC), Burunluk, AC adaptörü, Saklama Çantas, Kullan m K lavuzu, Garanti Kart. S n fland rma: S n f II ekipman, B Tipi uygulanan parça = S n f ll cihaz = B Tipi uygulanan parça Kullan m k lavuzunu dikkatle okuyun = Çal ma yok = Güç aç k Notlar: Önceden haber verilmeden teknik de i ikli e tabidir. Bu OMRON ürünü, OMRON HEALTHCARE Co., Ltd., Japonya'n n sahip oldu u kat kalite sistemi kapsam nda üretilmi tir. Cihaz, teknik özellikler alt nda belirtilen de erlerden farkl s cakl k ve gerilim ko ullar söz konusuysa çal mayabilir. Cihaz yan c gazlara maruz kalabilece i yerlerde kullanmay n. Cihaz, EC yönergesi 93/42/EEC (T bbi Cihaz Yönergesi) ve Avrupa Birli i Standard EN :2007+A1:2009, Solunum tedavi cihaz - K s m1: Nebulizasyon sistemler ve bile enleri provizyonlar n kar lar niteliktedir. 24

25 9. Teknik veriler OMRON V.V.T. (Virtual Valve Technology - Sanal Valf Teknolojisi) Nebulizatör Kitli OMRON NE-C801 Kompresöre yönelik teknik veriler: Parçac k Boyutu: laç Haznesi Kapasitesi: Uygun Medikasyon Miktarlar : Ses: Nebulizasyon H z : Aerosol Ç k : Aerosol Ç k H z : **MMAD Yakla k 3 m MMAD = Kütle Ortalama Aerodinamik Çap 7 ml maksimum 2 ml minimum - 7 ml maksimum *Yakl. 46 db *Yakl. 0,3 ml/dak (a rl k kayb ile) **0,47 ml (2 ml, %1NaF) **0,06 ml/min (2 ml, %1NaF) Partikül boyutu için kademeli ayr t r c ölçümlerinin sonucu** Küçük boyutlu sodyum florürün kümülatif partikül kütle yüzdesi 100 Tek başına Ortalama MMAD 3,0 μm Kümülatif Küçük Boyut % 0,1 1 Partikül Boyutu Dp (μm) * OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. taraf ndan ölçülmü tür **EN :2007+A1:2009 uyar nca Department of Chemical Engineering and Materials Science, Faculty of Science and Engineering, Doshisha University Kyoto, Japonya'dan Prof. Dr.Hiroshi Takano taraf ndan ba ms z olarak ölçülmü tür Notlar: Süspansiyonlar veya yüksek viskoziteli ilaçlarda performans de i ebilir. Daha ayr nt l bilgi için ilaç tedarikçi firmas n n belgelerine bak n. Teknik bilgileri güncellemek için OMRON HEALTHCARE EUROPE internet sitesini ziyaret edin. URL: TR 25

26 9. Teknik veriler Elektro Manyetik Uyumluluk (EMC) ile ilgili önemli bilgiler Ki isel bilgisayarlar ve mobil (cep) telefonlar gibi elektronik cihazlar n kullan m artt kça, kullan lan t bbi cihazlar di er cihazlardan gelen elektromanyetik parazitlerden etkilenebilir. Elektromanyetik parazit, t bbi cihaz n yanl ekilde çal mas na neden olabilir ve potansiyel olarak güvenli olmayan bir durum yaratabilir. T bbi cihazlar da di er cihazlara parazit yapmamal d r. Ürünlerin güvenli olmayan ekilde kullan lmas n önlemek üzere EMC (Elektro Manyetik Uyumluluk) ile ilgili gereklilikleri düzenlemek için EN :2007 standard uygulamaya konmu tur. Bu standartta, t bbi cihazlar için elektromanyetik parazitten korunma seviyeleri ve maksimum elektromanyetik emisyon seviyeleri tan mlanmaktad r. OMRON HEALTHCARE taraf ndan üretilen bu t bbi cihaz, korunma ve emisyon de erleri aç s ndan söz konusu EN :2007 standard na uygundur. Yine de baz özel önlemlerin al nmas gerekmektedir: T bbi cihaz n yan nda güçlü elektrik ya da elektromanyetik alan olu turan mobil (cep) telefonlar ve benzeri ayg tlar kullanmay n. Aksi halde, cihaz yanl ekilde çal abilir ve potansiyel olarak güvenli olmayan bir durum yaratabilir. En az 7 m lik bir mesafe b rak lmas önerilir. Mesafe daha k saysa, cihaz n do ru ekilde çal t ndan emin olun. EN :2007 ile ilgili ayr nt l bilgi içeren belgeler, kullan m k lavuzunda belirtilen OMRON HEALTHCARE EUROPE adresinde bulunabilir. Belgeler adresinde de mevcuttur. 26

27 9. Teknik veriler Bu Ürünün Do ru ekilde Elden Ç kar lmas (At k Elektrikli ve Elektronik Ekipman) Ürün üzerinde ve belgelerde bulunan bu i aret, kullan m ömrü sona erdi inde cihaz n di er ev at klar yla birlikte at lmamas gerekti ini belirtir. At klar n denetimsiz ekilde elden ç kar lmas sonucunda çevre ya da insan sa l n n tehlikeye girmesini önlemek için lütfen bu cihaz di er at klardan ay r n ve malzemelerin tekrar kullan lmas n desteklemek üzere geri dönü üme tabi tutun. Ev kullan c lar, çevre aç s ndan güvenli ekilde geri dönü üm yap lmas amac yla bu cihaz teslim edecekleri yer hakk nda ayr nt l bilgi almak için ürünü sat n ald klar sat c ya ya da yerel makamlara ba vurmal d r. yerleri, tedarikçileri ile temasa geçmelidir ve sat n alma sözle mesinin ko ullar n kontrol etmelidir. Bu ürün di er ticari at klarla kar t r lmamal d r. TR 27

28 10. ste e ba l parçalar ve aksesuarlar Omron V.V.T. Nebulizör Kit N-01 Seti Modeli: C801S-NSET3-E Hava Tüpü (PVC, 100 cm) Modeli: C801S-ATBP-E A zl k Modeli: C28-3P-E A zl k Hava Tüpü (Silikon, 100 cm) Modeli: C28-6-E Burunluk Modeli: C28-7-E Nebulizör Kiti No. : N-01 Yeti kin Maskesi (PVC) Modeli: C28-8-E Çocuk Maskesi (PVC) Modeli: C28-9-E Yeti kin Maskesi (SEBS) Modeli: U10-1P-E Çocuk Maskesi (SEBS) Seti Modeli: U10-2P-E Hava Filtreleri (x 5) Modeli: C30-4-E AC Adaptörü Modeli: C30-E-AC elastik bant ile birlikte Çocuk Maskesi (SEBS) elastik bant ile birlikte Çocuk Maskesi için Adaptör (SEBS) 28

29 10. ste e ba l parçalar ve aksesuarlar TR 29

Kompresörlü Nebulizatör Model NE-C801. Kullanım Kılavuzu IM-NE-C801S-E-03-11/2011

Kompresörlü Nebulizatör Model NE-C801. Kullanım Kılavuzu IM-NE-C801S-E-03-11/2011 Kompresörlü Nebulizatör Model NE-C801 TM Kullanım Kılavuzu TR IM-NE-C801S-E-03-11/2011 Cihazı kullanmadan önce İçindekiler Cihazı kullanmadan önce Giriş... 3 Kullanım amacı... 3 Önemli güvenlik talimatları...

Detaylı

BK 9621 NE BK 9621 NE SP

BK 9621 NE BK 9621 NE SP No-Frost BK 9620 NE BK 9621 NE BK 9621 NE SP Lütfen önce bu k lavuzu okuyunuz! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı

Hastane ya da doktor. yanl tedavi uygularsa Ne yapmal? Hasta Bilgilendirme. Deutscher Titel: Falsch behandelt beim Arzt oder im Krankenhaus Was tun?

Hastane ya da doktor. yanl tedavi uygularsa Ne yapmal? Hasta Bilgilendirme. Deutscher Titel: Falsch behandelt beim Arzt oder im Krankenhaus Was tun? Hastane ya da doktor yanl tedavi uygularsa Deutscher Titel: Falsch behandelt beim Arzt oder im Krankenhaus Was tun? Hasta Bilgilendirme Hastane ya da doktor yanl tedavi uygularsa Hastaland z ve sa za kavu

Detaylı

abcd temel afet bilinci el kitab

abcd temel afet bilinci el kitab abcd temel afet bilinci el kitab ABCD Temel Afet Bilinci El Kitab haz rlayanlar: Marla Petal, MSW. Zeynep Türkmen dan flman: Prof. Dr. Ahmet Mete Ifl kara kaynaklar: City of Los Angeles Fire Department

Detaylı

S9 Escape. User Guide. Türkçe POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICES

S9 Escape. User Guide. Türkçe POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICES S9 Escape POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICES User Guide A 3 2 5 4 1 S9 Escape kullanım amacı S9 Escape CPAP sistemi, 30 kg dan fazla ağırlığa sahip, obstrüktif uyku apnesi (OSA) olan hastaların tedavisine

Detaylı

TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI RAPORU

TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI RAPORU TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI MADENC KTE YA ANAN KAZALARI RAPORU HAZ RAN/2010 yanan bizdik, siz kömür sand z kazalar nda hayatlar kaybeden maden mühendisleri ve tüm maden emekçilerine ithaf olunur Çal

Detaylı

Hastane At klar, Ne Yapal m?

Hastane At klar, Ne Yapal m? 019 Ozerol 25/12/01 10:17 Page 1 STER L ZASYON DEZENFEKS YON VE HASTANE NFEKS YONLARI Hastane At klar, Ne Yapal m? Doç. Dr. brahim Halil Özerol nönü Üniversitesi T p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik

Detaylı

Orta gerilim ürünleri. UniGear ZS1 24 kv ye kadar hava izoleli ark-dayan ml, orta gerilim!alt

Orta gerilim ürünleri. UniGear ZS1 24 kv ye kadar hava izoleli ark-dayan ml, orta gerilim!alt Orta gerilim ürünleri UniGear ZS1 24 kv ye kadar hava izoleli ark-dayan ml, orta gerilim!alt "ndeks 1. UniGear ZS1 4 Tan m 8 IEC S # fland rmas 10 Tasar m özellikleri 12 Tam tip testli 14 Güvenlik 18 Vakumlu

Detaylı

ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI TEHL KE UYARI Ç FT YALITIMLI ÜRÜNLER N BAKIMI BU TAL MATLARI SAKLAYIN!

ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI TEHL KE UYARI Ç FT YALITIMLI ÜRÜNLER N BAKIMI BU TAL MATLARI SAKLAYIN! Güvenlik talimatlar 1 ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI Bir elektirikli makine kullan ld nda, afla dakinide kapsayan güvenlik önlemleri her zaman takip edilmelidir. Bu dikifl bilgisayar n kullanmadan önce bütün

Detaylı

Kan Ş eker Ölçüm Cihazı ve Açılması

Kan Ş eker Ölçüm Cihazı ve Açılması Kiş inin kendi kendinin kan ş ekerini ölçmesi ş eker hastalığ ı tedavisinin önemli bir parçasıdır. Acon'un amacı yüksek kaliteli kan ş eker ölçümünü uygun fiyatta kullanıma sunmaktır. ON CALL REDI yi tercih

Detaylı

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa Ara. Gör. M. Hakan

Detaylı

Elektrikli Süpürge Kullanma K lavuzu AL 662 K

Elektrikli Süpürge Kullanma K lavuzu AL 662 K Elektrikli Süpürge Kullanma K lavuzu AL 662 K Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik Genel Hükümler

yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik Genel Hükümler Yönetmelik Karar Say : 2005/9207 Ekli yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik in yürürlü e konulmas ; 24/4/1930 tarihli ve 1593 say, 4/7/1934 tarihli ve 2559 say, 14/6/1989 tarihli ve 3572 say,

Detaylı

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla.

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla. TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK Temel Bilgiler, Tasar m ve Uygulama Eki Hava Kanallar Say : 1 Mart-Nisan 2003 TTMD Ad na Sahibi Bekir Erdinç Boz Yaz flleri Müdürü Abdullah Bilgin Genel

Detaylı

ADSL ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR

ADSL ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR TTNet ADSL ABONEL K SÖZLE MES 1-TARAFLAR Bu Sözle me, merkezi Büyükdere Caddasi No: 71 Nurol Plaza A Blok Kat:3 Maslak/ i li 34398 STANBUL adresinde bulunan TTNet Anonim irketi ile......adresinde mukim...aras

Detaylı

SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA

SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA LIK SEKTÖRÜNDE Mine SOYY T Vedat Zeki YENEN Florance Nightangle Hastanesi stanbul Ticaret Üniversitesi ÖZET Dünyada ya anan h zl de i im ve teknolojik

Detaylı

H A V U Z E L K T A B I. www.uhe.org.tr UHE TEKN K KOM SYONU. Teknik Yay n No: 3. ll. Bas m. Mart 2009. Mart 2009

H A V U Z E L K T A B I. www.uhe.org.tr UHE TEKN K KOM SYONU. Teknik Yay n No: 3. ll. Bas m. Mart 2009. Mart 2009 H A V U Z OPERATÖR E L K T A B I UHE TEKN K KOM SYONU Teknik Yay n No: 3 Mart 2009 ll. Bas m Mart 2009 Tüm haklar UHE ne aittir. zinsiz k smen veya tamamen yay nlanamaz. Bu talimat, UHE Teknik Komisyonu

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları N SAN 2013 SADIK ÇULCUOĞLU Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları BAŞAK SELÇUK ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI H em bireysel hem kurumsal yat

Detaylı

E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM. Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi

E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM. Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi Son zamanlarda E-, E-Ticaret,

Detaylı

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i *

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Cilt:8 Say :1 Y l:2011 f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Mehmet Bingül ** Özge Hac fazl lu *** Özet Ara rman n genel amac, ilkö retim okullar nda görev yapan

Detaylı

T.C. NÖNÜ ÜN VERS TES LIK B L MLER ENST TÜSÜ

T.C. NÖNÜ ÜN VERS TES LIK B L MLER ENST TÜSÜ SA T.C. NÖNÜ ÜN VERS TES LIK B L MLER ENST TÜSÜ NEGAT F YON VE OZON UYGULAMASININ ÇE TL BAKTER LER ÜZER NE ETK LER N N NCELENMES, SO UTMA KULES VE HASTANE ATIK SULARININ DEZENFEKS YONUNDA KULLANIMININ

Detaylı

GA_KAPAK_39 9/28/13 9:25 PM Page 2 EK M 2013 GÜRKAN KUMBAROĞLU Enerji ticareti ve Türkiye nin bölgesel avantajları ENERJİ BORSASI NE GETİRECEK?

GA_KAPAK_39 9/28/13 9:25 PM Page 2 EK M 2013 GÜRKAN KUMBAROĞLU Enerji ticareti ve Türkiye nin bölgesel avantajları ENERJİ BORSASI NE GETİRECEK? EK M 2013 GÜRKAN KUMBAROĞLU Enerji ticareti ve Türkiye nin bölgesel avantajları ENERJİ BORSASI NE GETİRECEK? İş Yatırım uzmanlığıyla BİST Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Piyasalar yükselirken de düşerken

Detaylı

Is ve Güç Sistemi Olarak Melez Bir Toprak Kaynakl Is Pompas Kullanan S f r Enerji Binas : Örnek Bir Çal flma

Is ve Güç Sistemi Olarak Melez Bir Toprak Kaynakl Is Pompas Kullanan S f r Enerji Binas : Örnek Bir Çal flma ISSN 1302-2415 Is ve Güç Sistemi Olarak Melez Bir Toprak Kaynakl Is Pompas Kullanan S f r Enerji Binas : Örnek Bir Çal flma Prof. Dr. Birol K lk fl; Mak. Yük. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Bu makalede, sürdürülebilir

Detaylı

Meme Kanserlerinin Erken Tan s (te hisi) çin Program

Meme Kanserlerinin Erken Tan s (te hisi) çin Program Meme Kanserlerinin Erken Tan s (te hisi) çin Program Bu yaz ile sizi meme kanserlerinin mamografi tarama (meme filmi) usulü ile erken te hisi için ayd nlatmay ve özel bir programa davet etmeyi amaçlamaktay

Detaylı

4.İmalata Hazırlık Kaynak Prosedür Şartnamesi nin (KPŞ) Hazırlanması ve Onaylanması; Kaynakçı Yeterliliğinin Onaylanması

4.İmalata Hazırlık Kaynak Prosedür Şartnamesi nin (KPŞ) Hazırlanması ve Onaylanması; Kaynakçı Yeterliliğinin Onaylanması İMO 01 / 2005 BÖLÜM 4 41 4.İmalata Hazırlık Kaynak Prosedür Şartnamesi nin (KPŞ) Hazırlanması ve Onaylanması; Kaynakçı Yeterliliğinin Onaylanması 4.1. Kapsam Bu bölümde, çeliklerin EN 288 standard na göre

Detaylı

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 161 B AL 181 B AL 181 BS AL 182 B AL 191 B

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 161 B AL 181 B AL 181 BS AL 182 B AL 191 B Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 161 B AL 181 B AL 181 BS AL 182 B AL 191 B Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen

Detaylı

AL 422 T AL 423 T AL 423 TS

AL 422 T AL 423 T AL 423 TS AL 422 T AL 423 T AL 423 TS Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi almanızı istiyoruz. Bu nedenle,

Detaylı

Almene boliger for alle - TYRKISK - side 1. Herkese sosyal konut side 1

Almene boliger for alle - TYRKISK - side 1. Herkese sosyal konut side 1 Almene boliger for alle - TYRKISK - side 1 Herkese sosyal konut side 1 Önsöz Aşağ daki bilgiler genel ve yol göstericidir. Bu bilgiler konut organizasyonlar n n çoğu için geçerlidir, ama baz konut organizasyonlar

Detaylı

Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1

Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1 Cilt:8 Say :2 Y l:2011 Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1 Aysun Öztuna Kaplan 2 Serhat Ercan 3 Özet Bu çal ma, fen ve teknoloji ö retiminde

Detaylı

PLAN YAPIMINA A T ESASLARA DA R YÖNETMEL K (1)(2)

PLAN YAPIMINA A T ESASLARA DA R YÖNETMEL K (1)(2) PLAN YAPIMINA A T ESASLARA DA R YÖNETMEL K (1)(2) NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tan mlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeli in amac ; insan, toplum, çevre münasebetlerinde ki i ve aile mutlulu u ile toplum hayat yak

Detaylı