inrrnnrrren ODEME YAPMADAN, DEKONT GONDERMEDEN GUMRUT VTNCiSi OUNUTNiN TEK YOLU GUMRUKKART'TA!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "inrrnnrrren ODEME YAPMADAN, DEKONT GONDERMEDEN GUMRUT VTNCiSi OUNUTNiN TEK YOLU GUMRUKKART'TA!"

Transkript

1 MUHASEBAT VaktfBank BANKAYA GiTMEDEN, inrrnnrrren ODEME YAPMADAN, DEKONT GONDERMEDEN GUMRUT VTNCiSi OUNUTNiN TEK YOLU GUMRUKKART'TA! Giimriik Kart Nedir? ) Giimrtik vergisi ddemelerinizde kullamlan ve kapah dewe gahgan bir ticari karttrr. ) VakrfBank POS'u bulunan giimriik saymanhklannda kullamlrr. ) Nakit, bloke gek veya vergi tideme dekontu gerekmeden, firma hesabrndan online olarak tideme yaprlmasrm sailayan bir rideme aracrdrr. ) Sadece kart sahibi firmanrn beyannameleri ile ilgili giimriik vergi tidemelerini gergeklegtiren, % 100 giivenli bir karttrr. )> GiiLrnriik vergisi <idemenin en giivenli, en hrzh ve en kolay ycintemidir. sffii.'firl GAZiAM.E? I

2 VaktfBank MUHASEBAT ce\e- r!itr!fr"cl Gfl mkart'rn Avantajlarl F Bloke gek diizenleme, nakit taqrma, dekont almak gibi zaman kaybettiren i;lemlere gerek olmadan Odeme yaprlabilir. ) Odeme online olarak, firmanrz hesabrndan gergeklegir. > Kartln POS makinasrndan gegmesi ve gifre girilmesi ile iglem tamamlamr. ) Herhangi bir ewak, dekont, nakit tagrma ihtiyacr bulunmamaktadtr. ) Giimrtik iglemlerinde herhangi bir evrak kontrolii gerekmedifiinden, igleyig kolay ve htzltdtr. F Aynr hesaba balh birden fazla kart verilebilir ve farkh giimriiklerden aym anda iglem yaptlabilir. 2 B(rr r'rrrlr SZIANTi?

3 r-i-i Ar ithalatl hangi ilden veya hangi giimriikten yaparsanrz yaprn iidemeyi anlnda Gaziantep Giimriik Saymanhflndan Giimkart'la yapabilir, zaman kaybetmeden ve baqkaca bir igleme gerek olmadan hemen emtianlzl millilegtirebilirisiniz. Ort oh*o a"ilgi*[vfub 9 *iantep'tc W"" , L= 3

4 VaktfBank MUHASEBAT cumrtrk-kart iglnrrmni Gumriik geliri tahsil eden muhasebe birimi vemelerince veya bunlar adrna tahsilat yapan mutemetlerce tah:ili veya emaneti gereken giimriik vergileri ile di$er giimrtik gelirlerinin nakit para yerine "debit kart" (GUMKART ) adr verilen elektronik para kartlan ile Kamu Hesaplan Bilgi Sistemi (KBS) iizerinden tahsil edilmesi ve muhasebelegtirilmesi amacryla T.C. Maliye Bakanh[r Muhasebat Genel Miidiirltigii, T.C. Baqbakanhk GiimriiLk Miiste$arhgl ve T.Vakrflar Bankasr Genel Miidtirl[gti arasrnda protokol imzalanmrgtrr. Buna gdre bankalar aractpyla yap rn tahsilatlar sakl kalmak kaydlyla; beyarmameye dayah giimriik vergileri; nakdi teminat; tecil, tehir kapsammdaki vergiler; giimflik mevzuatlndan doian her tiirlii ceza tahsilatlan ile memur yolluklan; fazlt mesai iicretleri ve ulagtrrma gegig belgesi iicreti gibi beyana tabi olmayan giimriik gelirlerini kapsamaktadrr. Gergek kigilerin yurtdtgmdan kendileriyle birlikte getirdikleri gitnriik vergisine tabi mallara iligkin iglemler bu uygulamanrn kapsamr drgrndadrr. Bu uygulama ile; -Giimrilk gelir tahsilatlannrn Kamu Hesaplan Bilgi Sistemi(KBS) iizerinden girilen Gtimriik Tahsilat ekramndan yapr lmasrna imkan satlanmasr, -Tahsilat iglemlerinin anrnda elektronik ortamda say2000i sistemine aktanlarak muhasebelegtirilme iglemlerinin dopru vehrzh bir gekilde yapabilmeleri; -GUmkart kullammmr yaygrnlagtrrarak, nakit tahsilatrnl en aza indirmek, muhasebe birimlerinde nakit miktanm en aza indirerek giivenlik ihtiyacrm azaltrnak, -BILGE sistemini kullanma mecburiyeti ortadan kaldrnlarak bu sistem ile ilgili risklerin ortadan kaldrnlmasr, 4 srir r.,,,rp 9"trnNTii

5 \=il *r VaktfBank -Elle ahndr diizenleyerek tahsilat yaprlmasrnrn kaldtnlmast, -Qekle tahsilattan kaynaklanan gek iadesi iglemlerine gerek kalmamasr, -Bankacrhk hizmetlerinden daha fazla yararlanmak suretiyle iqlemlerin azalmasrna balh olarak ktrtasiye ihtiyaglannr azaltrnak, -intemet baglantrsr bulunan herhangi bir noktada tahsilat yaprlmasrna imkan sa[layarak, tahsilat iglemlerinin elektronik ortamda yaprlmasrnr yaygrnlaqtrrmak. G iim rti k Tahsilat Sisteminin kullanrlmasrna iliqkin bilgiler aqalrda agamah olarak agrklanmrgtrr. A- KAMU HESAPLARI BILGI slsteml (KBs-Gumriik) GlRl$ Muhasebe Birimi yetkilileri internet adresinden KBS sistemine baf,lanrp, say2000i kullanrct kodu ve gifreleri ile giriq yaptrklarr zaman a$agrda gdrtilen kimlik ydnetimi ana sayfastna ba!lanarak, kullanrcr tanrm lama ve yetkilendirme(rol tanrmlama) iglemlerini yapabileceklerdir..idh uun...d.r 6.n.r ua(r0rrocr x.r! H.r.pr.r' llltl sl.t.nr Drurddrq..- rdee n CfZIAI\ITE? I

6 VaktfBank r-i-i tr I- KULLANTcT TANTMLAMAvB yprxir,ennirme(roltanimd Giimriik geliri tahsilatr yapan muhasebe birimlerinde, KBS sistemini kullanarak tahsilat yapma yetkisi verilen kigiler muhasebe birimi yetkilisi tarafindan yetkilendirilecektir. KBS sisteminde tahsilat yetkisi verilmesi, ye&inin geri ahnmasl tamamen muhasebe yetkilisinin sonrmlulusundadrr. KBs-Gitnrtik Sisteminde tahsilat yapmak idere vemedar ve mutemet olmak iizere 2 tiir kullanrcr ongoruknusttir. Mutemetler: Muhasebe birimi adrna giimrtik geliri tahsilatr yapmak i.izere sayman mutemedi yetkisiverilmig bulunan ve ilgili glmnik miidiirliigiinde istihdam edilen kamu g6revlisi durumundaki kullanrcrlan ifade eder Vemedar: Muhasebe biriminde ana veznede yada ilgili giimriik sahasmrn fiziki durumuna gdre ayn bir mekanda giirnriik geliritahsilatr yapan muhasebe birimi personeli olaa kullanrcrlan ifade eder. Muhasebe Birimi Yetkilisi tarafrndan tanlmlanan kullanrcrlann gifreleri elektronik posta adreslerine gtinderilen KBS girig gifrelerini kullanarak tahsilat ekranrna batlanabilirler. I-Tahsi lat Yapacak Vemedar ve Mutemetlerin Yetkilendirilmesi Giimriik Muhasebe birimlerinde ve Giimriik geliri tahsilatr yapan muhasebe birimlerinde, vemedar ve mutemetler, muhasebe birimi yetkilisi tarafrndan a9alrdaki qekilde yetkilendirilir o Bai L NSIrtl{ qvtr4nre?

7 s-i-illi,riiin{r VaktfBank I -KimlikYdnetimi/Yetkilendirme biili.imtinede Kullanrct Tanrmlamaekanr a9tlr. Ei. llne Gnirrir Sarffi r.fi I ()-.O trts6p- hnp -^,-,1v kt6 F' E,C.ntlr-BlrdD hu;' Muhasebat Genel MgdiirlrlE0 Kamu Hesaplarr F.h...b. lariri Gtm.nl nlrk Hidnilii6n { r:s!.:r;-',*,"^.,-, ro..r",r.-,dr. IEIEIEItrIEE J Y.ddci&ttc ycnr xsl.n6 r.n.ml. g I r,lut m.d,k Tlniml! ']",,..,",,,.-o"-i.cknt.kiorur.,.lg(ull.n('a66. l- t"i &r.-ie_-l Burada, ilk defa KBS sistemine tanlmlanacak olan kiqiler yeni kullanrcr ekle bunrna basrhp T.C.Kimlik numaralan (TCKNO) alanrna yazrhp bulbutonuna basarak sorgulan[. DCiLKsLITIR cazt^m.e?,ffi- I

8 Kiqinin a& soyadr bilgileri ekrana gelir. $ifre g6ndermek igin e-postaadresi alanr doldurulw ve kaydet butonuna baslhr. lc)o' a v.eet I Kullanrcr tanrmlama iglemi bitirilip Rol atama iglemi yapabilirsiniz uyansr geldikten sonra TC Kimlik numarasr ve saymanl* kodu do$ru olarak ekrana gelen kiqinin roliinii tammlamak igin 'rol ata" butonuna basrlrr. Bu sayfa aym zamanda sisteme kayrth kigilerin bilgilerini sorgulamak yeni rol eklemek veya rol silmek amacryla Kullantct Arama sayfasr olarak da kullarulr. Aranacak kiqinin T.C.Kimlik Numarasr yazhp ARA butonuna basrldrlrnda, Kiginin adr, saymanhk kodu, kullanrcr rolii, kurum kodu bilgileri ekrana gelir. 8

9 I xas, ru..*n bl{ srtueirlts l..f Yrhr O--O D,B{A!-frsr".r* rd* fr. +a-t- Mu haseb!l Gsn el MOd! rl0e! Ka mu He3aplar r Bilgi Sisteml Ycn' lull.n& I.nr l. r.crhul ft d. 'E &L* iitarotorg9. f i,'u,e I E -'l :16s6r67ser j:fl: 3s5c "Rol Ata" butonuna basrhp giimrtik mod0lii segildilinde gdiefin CAZI^M.E? t

10 Agrlan arayiizde veznedann veya mutemedin tanlmlanacagl giimriik muhasebe birimi ile ballt mutemetlikler listelenir. itgiti tigiye bunlann hangisinde, hangi rol tanrmr yaprlaca$ segilir ve kaydet butonuna basrlr. clildsn'dranuau re_l ret Tammlanan ve rol atamasr yaprlan kigilerin onaylanmasr gerekmektedir h dr oln, *r-* tg Yrn O-. 0 d d6 j)^*effi tfo- A A- i a. ") lluha!abal Gon.l Urid!.1000 K.mu H 3.pl.rr Bil9l Sisleml o'orfr rr!dt-_arri! 10

11 VaktfBank basrlrr. Onaylama ekanrndan Giimiik boliimii segilir. Kiginin bilgileri ekana geldilinde "kurum roller" butonuna x0s ' luc.osoft lnrerret t-rphrer ilgili birimini ve roliinii tanrmladrlrmrz kigiyi "onayla" butonuna basarak onaylanz. Daha 6nce rol tanrmlanmrg kiginin roliinii silmek igin ise genebu sayfada, "Sil" butonuna basrhr. Kimlikydnetimi ile ilgili aynntrh krlavuz daha sonra yayrnlanacaktrr. MUTEMETLIK TA.I\IMLAMA Yeni Mutemetlik Ekle boliimiinden yeni tanrmlanacak mutemetlik isim olarak tanlmlanlr. B urad a tanrmlanmrg olan mutemetliklere, yukanda anlatrlan gekilde, kullanrcr rol tanrmlamast yaprlrrken ilgili kiqiler mutemet olarak tanrmlanrr. yui.t.o.t G.n.l MiC0rl!00 Kanu H...pl.tr Bil9l Sr.t.mr 11

12 x-i-iy.quiiiar Yenl l.lutemetllk Tanrmlama,oq *!- lsh...b.r G.r.r lud0rruco (.ru H ' Brltr!r.t.lnl Onayh Kullanrcrlar sayfasrndan muhasebe birimi adrna tahsilat yapma yetkisi verilmig olan kiqilerin listesini gorulebilir. 12 ll. { CNZi NTiP

13 sifre DEEi$TiRME --J Ydirnim rtutqid& rn ri. :.-J ftr.r. rlmb x',[&o lddlqi -)ffi $ifre def,igtirme iglemi yukandaki formdan yaprlmaktadr B.GI:IMRUK GELiR TAHSILAT I$LEMLERINE GiRI$ Muhasebe yetkilisi tarafindan tammlanan ve vemedar veya mutemet olarak ye&ilendirilen kullanrcrlar, aqagrdaki qekilde Kamu Hesaplan Bilgi Sistemine (KBS-Gitnriik) girig yapabilirler l - Her hangi bir web tarayrcr programrnrn adres gubutuna, "http://www.kbs.gov.tr" adresi yazrlarak, Enter tuguna basrlrr. Aynca muhasebat.gov.tr sayfasmdan "KBS Uygulamalan" sekmesine hklanarak da bu sayfaya ulaqrlabilir. 2- Ekrana gelen sayfada yetkilendirilmig olan kigiler Kullanrcr Kodu ve gifresini yazrp GIRI$ butonuna basarak sisteme baf, lanrlrr. sd ;;n GiZiAl.rTE? T

14 3-Kullanrcrnrn tanrmlanan roliine gtire, vezn edar olarak tanrmlananlar "veznedar" linkine, mutemet olarak tanrmlananlar "mutemet" linkine trklayarak tahsilat ana sayfasrna ulasabi lirler. fgrrre-l e,- lr.df r.trn$. iuh.eb.r G.n l indodtrln (c) r.r h.rr, erllde I lktbln I Y..rtm I Ad s.yl. Iui...b.r G.n.r Iddiirrue u x.i! B...Dr.t arrer!r.r.nr,sl 14

15 VaktfBank &rru BEs pl^lr Bi-cl sisrerdre Hog GELDhdz K.mJ,t*.DLn 6119r s'.r.h" nil iglmlnn h.r..nr tinmhn E muhe.b. brnn.t ruhn^' t k br. otor.syon s6t.mr lg^d. bnto.l atdn l( h.rr.d brnmln il huheh. bi.ihh.i.chd..lldrcnik il.tiah ort hr t ahruk.m&yl. M.liy. Pr.l.ildr r{uheb.t G.El Hndorliiiii t r.fintln C.llsrnhn otod.yon ti.t n'dn. Bo ret.h., 66li blhle ilbkjn bbil. h.rc.m. UrimLnnd. hboy.r ort D'..h bo tlc&..lektmik o.t 6d. muneb. E muhab. k yd ob6k lonud.ndhhbil Glnr. Aynr..mnd. 50tB qyr! rgmu ri.li Y6.cthi * xonkol x..unutun 6,. mad6 hokhu 'fti!ecaie., tlvl.t muheb ih. blcr v. r.lor. m muh..t y.tkrlilri t.gfidln d'ra[ ol..k k tu ir...lnd E^l,tB sallrok E t!6r -.L!t.k or!enln.'. 'h*,n bilci iht'v.c...hhk obr.k k rrln tilelsr, 6u.m.d., $y2oooi g5ts.in& nm m..t bord$bnnn bmhn L.J&d.n 6t.r..t o..nn<bn ah.,!e El6i h.y*. Csg. n6 &.de ind'ebrlr!.t qn, ild.c y6nnnd.n b.i!' ldonurr. msha.!. btntt ilc kllhn'o r..rdllri.$'n y.oimq olrlb OEckrul<t.dir. O{.. t r.ft!., batc. uylulmhnm ort od. d.ji edslg bimlde.ld.nl6k Dut!. uyoub,tt.gf.rb6l{n E az.ll'ld. 6.bm* q6r'd.rilm6 vg h.,t! Lon llk br.i ketn hsbl. bu uyglt d 'L od.ck lend rdei tirimt rinin bne q'd.n E 6d.Nl E nl.nn. il6lo. uheb. 6ootL.nr adeindln.nhl ol.6k.r.ukc.kl.d'r. Y.kn bi. e.lekt sy r K.mu l.l.[ Y6n tmr v. Kdtrcl K.nunuhun B.ttnl]06r! v.rd'ar o.gl ],onetm binmi.nnin Nri rstlti.tikr.rini hufr.ru v. y.yhlmr strcvinm tln ol.r.k y.nru 'ht.rri.t o.t.drd. Eh.lli i.llcle.it rul v.nhnn.r.rt.lei vc konsl nu y6nchk C.l'ltihl.n uyqulm.l klllnrru.cjdk orup, d.v.m'.d. b.rk uyculdld. &v..r. lhrdlsr, Ar 5Et.6in s.a*l' tir r.ldd. b t ttn s yc y!.ntllms.esn.lan, Geer ilodunrroomu.luy!rulnn'. t.kip.dilek s.e!rn'^ ylnru g ollf.z Et,Eld.d r. 0lk6e h.r,rrlr denr diliyorum, 4-Tahsilat sayfasr agrldrlrnda ekrana gelen menti ve yaprlabilecek iglemler a$agrda krsaca ag*lanmr$hr. raij"i,iirr GfZTAN-.EP I

16 VaktfBank N-I-Iy:qln#Al Beyanname Tahsilah: Beyannameye dayah giimriik gelirlerinin tahsiledileceii biiliimdiilr. Beyanname Drsr Tahsilat: Giimriik mevzuatrndan dolan her tiirlii ceza tahsilatlan, beyannameye dayalt alman depozito ve teminat ile memur yolluklan, fazla mesai i.icretleri ve ulaqtrrma gegig belgesi iicreti gibi beyana tabi olmayan giimrtik gelirleri ile gergek kigilerin yurtdr$rndan kendileriyle birlikte getirdikleri gtimriilr vergisine tabi mallara iligkin nakden tahsil edilen giirnriik gelirleri bu btiliimden tahsil edilir. Ahndr Kontrol Raooru : Yaprlan tahsilat iqlemlerinin gunliik diikiimii ahnabilir. Yaprlan tahsilata ait iqlem numarasr iizerine gelinip ahndr butonuna basrlarak ahndr numarast verilebilir. Onaysrz Beyannameler: Tahsilat iglemi tamamlanamamrg beyannameler buradan sorgulamp onay iglemi tekrarlanmak suretiyle tahsilatm tamamlandrgr btiltimdiir. rrr-rahsilar sisrruinin i$r,rvi$i BEYANNAME TAHSiLATI: BiLGE sisteminden diizenlenmig olan beyannameler bu btiliimden tahsil edilebilir. l-beyannamenin Sorgulanmasr: Miikellef tarafindan ibraz edilen beyanname iizerindeki beyanname numarasl, 16 sifl i-rir-irr CAZIANTEP

17 AT DGU VakrfBank Beyanname no alamna girerek sorgulandrglnda BiLGE sisteminde beyannamenin tahaklgk etmi$ olan giimriik vergileri ekrana gelir. Bctan. Dtr Tahs. On!ysrz Bayrn. Ahndr Rrporu Kullanro i5lemlen I I lunvanr I Vcrgi l{umardr: soo, lourumu r VERGiLER lenrax UUJSLARARAST lilak.guti.tur.hlz.lg VE DtS lrtc.r-ro (od I lgrklama I tutar 10 Gumruk V.rgisi Krtsn. Oclcr V.rgiri I

18 VaktfBank ro AT 0G! 2-Odeme Tipinin Segilmesi: Tahsilatrn Giim-kart, kasa, mahsuben veya muhasebe birimteri arast mt yaptlacalt segilir. Beyanname tahsilah oldulu igin, kasadan tahsilat yaprlmayacak, veznedarlar Giimkartla veya MBAi ile tahsilat yaprlabilecekler, mutemetler ise yal-mzca Giimka( ile tahsilat yapabilecektir. -Pos cihaz no segilmesi: say2000i Muhasebe Modiiliinden Diler iglemler/giimriik iglemleri/ljye iqyeri Bilgileri Giriq Formu'ndar girilen pos cihaz numaralanndan Gumkart tahsilatl yaprlan pos cihaztntn numarasl segilir.? oornr Srxd fl*ro Pos cihlz Ooeue gexli KASA 2.1-Giim-kart ile tahsilat: 2.l.f-BiLGE sisteminden yaprlan sorgu sonucu ekana gelen tahakkuk tutarlarlnrn, turleri itibariyle, ibraz edilen Rcflrlnr llo. beyannamedeki tutarlar ile egitlilini denetleyip tutarlann e$it pos cih.z rito oldugu tespit edildikten sonra, miikellefin ibraz edecetr GUMKART PO.S cihazrndan gegirilecek, tahakkuk eden toplam Oto.iz.ryon Kodu l 03 lr,r5o Ll GUI'lK ART f}51m1 lmlr4rsol tutar P.O.S cihazrna girilecektir. Yaprtan iglem Banka merkezi tarafindan onaylandrlr takdirde PO.S cihazr, yaprlan iqleme iligkin olarak, iki niisha tahsil belgesi (slip) iilretecektir. (Herhangi bir sebeple-po.s cihaztnayanlq tutann girilmesi ve bu tutara iliskin olarak hatah tahsil belgesi ahnmast durumuida, aynr GAMKART tekrar aynt P.O.S cihaztndan geqirilecek, hatah girilen tutar girilerek iptal islemi ltapiacakttr) I

19 VakfBank 2.l.2-Tahsil Edilen Tirtar iqin Bankadan Teyit istenmesi: P.O.S cihazrmn iiretecegi tahsil belgesi iizerindeki Referans Numarasr, ve Otorizasyon Kodu ise tahsilat formu iizerindeki ilgili alanlara girilip ONAY butonuna basrlr Tahsilat igleminin Tamamlanmesr: ONAY butonuna basrldrlrnda, arka planda gahqan webservis teknolojisi ile BiLGE sisteminden beyannamenin sorgulanmasr sonucu ekana gelen tutarla P.O.S cihazrndan yaprlan iqlem igin, elektronik ortamda Banka sisteminden teyit isteyecektir. Teyit isteline olumlu cevap dtlnmesi halinde, 6nce BiLGE sistemindeki beyannamenin blokesi kaldrnlr, daha sonra bankaya gidilip ilgili tahsilat iglemi kesinlegtirilerek, tahsilat iglemi tamamlanlr. Bu durumda ekrana iglem tamamlanmlgtlr mesajr gelecektir. Ekana girilen deterlerin hatah olmasr veya daha tinceki bir tahsilat iglemine ait olmasr durumunda sistem, iglemin devam etmesine izin verrneyecektir Alndt Belgesi: Ekana gelen ahndr butonuna basarak iki nusha alndr belgesi diizenlenecek; bir niishasr miikellefe verilecek, diler niishasr ise sa)rmanhkta muhafaza edilecektir. Tahsitat ielemi onaylandrlr.anda, say2000i sistemi BiLGE sistemine ve Banka sistemine elektronik bilgi gdnderecektir. Bu bilgi ile birlikte BiLGE sisteminde ilgili beyanname otomatik olarak kapatrlacak, Banka sisteminde de ilgili tutar biitiin deiigiklik iglemlerine kapatrlacaktrr. 2.I.S-Tahsil Belgesi: Tahsil Belgesi Tiirk Lirasr cinsinden iki niisha olarak diizenlenecektir. Tahsil Belgesinin bir ntishast, GUMKART numamsr ile tahsil belgesindeki kart numarasrnrn uygunlulu kontrol edildikten sonra ilgiliye verilecektir.tahsil Belgesinin dif,er ntishasrnrn arkasr iglemi yapan g0revlilerce adr soyadr ve unvant yazrlarak imzalanacak ve muhasebe biriminde muhafaza edilecektir. 19

20 2.2-Muhasebe Birimleri Arasl Tahsilat iglemi: Yalnrzca vemelerde yaprlabilir. Beyanname tutan oncelikle muhasebe servisinden, muhasebe birimleri arasr hesabr kapahltp, kargrhf,r beyr"name tutan emanete ahnacak, daha sonra veznede, beyanname sorgulamp, tahsilat ekamnda bilgileri gortintiilendikten ve doprululu kontrol edildikten sonra,odeme riirii olarak Miikellef tarafindan ibraz edilen beyanname iiaerindeki beyanname numarasl ile KBS iiaerinden sorgulandr[r halde, BiLGE sistemi ile ballanhda meydana gelen sorunlar nedeniyle beyannameye ait bilgiler ekrana geg gellyorsa veya hig gelmez ise, gewimdrgr beyanname tahsilat ekranl otomatik olarak agrlacaktrr. Dolayrsryla, BiLGE sistemi ile ba$lantr kuulmadan gewimdrgr (offiine -manuel) olarak beyanname tahsilatq istege baf,h olarak delil, bafilantrda meydana gelen teknik KBS sistemi iizerinden yaprlan da yaprlabilecektir. beyanname sorgulama iglemine BiLGE sistemindenceva lqleyigbigimi: I - Beyanname tahsilat ekanmda beyanname numarasr ile sorgulama strasrnda gii,rnriik web servisinden geg cevap gelirse veya giilrnriik web servisi hig gahqmryorsa, Ekana girilen 16 haneli beyanname numarasl ta$lnarak rkinci bir tahsilat ekram agrlrr. Bu ekranda beyanname numarasr defigtirilmez. 2- Beyanname iizerindeki vergi numarasr ilgili alana girilerek sorgulantr ve miikellefbilgileri ekrana gelir. 3- Beyanname igerif,inde olmasr gereken vergiler segilerek karprhlrndaki tutarlar beyannameye uygun olacak qekilde yazrlr. I 4- Beyanname tutan miikellefin giimkartrndan gekilirek otorizasyon ve referans bilgileri ilgili alanlara sffiiin w#ji"# /-d.i\.,'-a{,

21 MUHASEBAT VaktfBank 5- Onay butonuna basrlarak Vakrfbank web servisine bafilamlr, tutar kontrol edilir ve sonug olumlu ise giilrnkart tahsilat iqlemi iptale kapatrhr. KBS veritabanrnda ekana girilen beyanname numarasr ile bir kayrt olusturu lur. 6- iglem numarasr iiretilmesinin ardrndan ahndr butonlan ekranda giiriiniir. Yaprlan tahsilatrn tiiriine gdre Gelir veya Emanet Yazdrr butonlanna basrlarak ahndr ddktiliir. Ahndr makbuzunda agr-klama olarak beyannamenin ita*,6 l c^zt*m.i? zt

22 VaktfBank MUHASEBAT GEIEL M!D!FIUC" BEYANNAME DISI TAHSiLAT l-vergi No/T.C.Kimlik No sorgulanmasl: Miikellefin TC kimlik veya vergi numarasr girilerek sorgula butonuna basrldr[rnda miikellefe ait kimtikbilgileri ekrana gelir. KBS Gumnik Urgul.m.sr D Bcr.n. T.hr, Bcyan. Drtr Tchi. FiRMA BiLGiLERi verqr Numarafll+l llqtq'ftvtt BEYAT{HAxE otgt TAHsiLAT ll 2-Gelir Tiirilniin Segilmesi ve Tutar Yazrlmasr: Mtikellefin ibraz ettiei tahakkuk belgesindeki gelir tiirti segilip, tutar yazrlrr. Birden fazla gelir ttilrii segilebilir. r sdr-*s?irl CAZLAN:..E?

23 MUHASEBAT VERGiLER /li, - K.tsna er Ve.(isi 50 - Ozel Tu mvergisiuste-u 51 - Ozel T0 m vergisi liste-iu 52 - Ozd TU m VerCisi liste-lv 65 - Yurtdq Haro 70 - Toplu KonLt Fonu 72 - Taitun Fonu 75 - In r Eand.ol 76 - Pa.a Cezalan 77 -O lacak Para Cezalan 78 - Fara ltlesai 79 - Farz 80 - C Gelir 81 - GUlnrUk Merruab Waamca an T minadaa 82 - Cesidi emaneder 83 - Para Fa.ldan 87 - AoaCardrma Fonu 88 - Dioe. H.rElar 89. Damga Vergrsi 90 - Gelir Vergisr 91 - G Z.mmr 93.ozdTuketi si hste-l 95 - ozel Islem 95-8a l* HGsesi l0 - Gumruk ropl.m roo.oo YrL E E] loo,lro YTL 3-Odeme Tipinin Segilmesi : Tahsilat iglemi Giim-kart, kasa veya mahsuben segeneklerinden hangisi ile yaprlacair segilir 3.l-Tahsilahn Giimrlik Kart ile yap masr: Beyanname Tahsilatr bdliinde anlahldrtr gekilde yaprlacaktrr. ddeme SEKLi orr**, Otori2asyon Kodu Rcfarans No. B#xsE--EHiR CAZTrI\NI.EP B

24 VakfBank d'i-}r^,irltiiilir 3.2-Tahsilatrn Kasadan yaptlmasr: Odeme tipi olarak Kasa iqaretlenir. 6orur SEKLI Yeri Sorgu Gar 4-Onay ielemi: Beyannamenin sorgulanmasr sonucu ekrana gelen tutarla banka sisteminden ekrana gelen tutann e$itolmasl halinde, ekrandaki kaylt ONAY butonuna basrlarak tahsilat iglemi tamamlanacak. ODEME $EKLi GUMKART otonza'yonkodu Ioalml l RereransNo. Io5tq l Pos crhaz No 1031r+rs0! lottyt I f Yerrsrs,f. I Otorizasyon Kodu Referans No, PoS cihdz No lszozse iglemleriniz Tamamlanmr5trl! I 24 cdii*-;tr ClZTAl.,lTE?

25 MUHASEBAT ni h"n I S-Ahndl D0kiimii: Beyanname tahsilatl boliimtinde agrklanmrgtrr. Ala& Num.aas r46 Ahndl Raporu: G[mkartla, nakden veya mahsuben yaprlan tahsilat iglemleri; iglem no, tarih, kimden tahsil edildili, gelirin nitelifiini, almdr numarasr ve tutaflnl lisielenir. Iuh...h.l G...1 Indnrl0i0 K.nu H...Dt.rr Bllgl Sl.r.rl r-l te I *..,-.8.,I 4n '*.8 ne ".8 rg oe 25

26 0naysrz Beyannameler: Onay butonuna basrlmasrna ragmen, hatlardaki sorunlardan veya bagka bir sebepten dolayr iglem tamamlanamamasr durumunda, sistemden grhhp, bu bdliimden ilgili beyannamenin iizerine gelinip yeniden ONAY butonuna basrlacak. I E Ll r Glrrir rr,-t+g.ffirc t lllr.ri Ns ERe!ntr.(Bt ncmr m*ldsr. oalar5oodaosa& oir^ rg retrste ril.rnib v.s Gr...rE{ yr&ra) EEEI..r \ir nc^s DIEA ft tesl.t BSnM vrq osroela qifa E r!,lenslxl. rqnmvle IV-G TMKART ARACILIGIYLA YAPILAN TAHSiLATLARIN G TNLOK OLARAK MUHASEBELf,$TIRiLMESi KBs-Giimriik Tahsilat formlanndan, ilgili muhasebe birimi adrna, veznedar veya mutemetlerce gtin boyunca yaprlan tahsilatlann muhasebelegtirilmesi iglemleri say2000i sisteminde, Muhasebe ModUlii/Diper iglemler/giimrtik iglemleri Bii,liimii alhnda bulunan formlardan yaprlmaktadrr. Aqalrda bu formlann isimleri yaprlan iglemler agrklanmrgtrr. sffixsl;ir- gn-2,ff*lr,"ej r Z a Z

27 l-i-i!rtir4aigat cuni-ux ransitat uuunstgrlrsrinue poruru: KBS-GUmriik formlanndan yaprlan tahsilatlar; ilgili alana tarih girilip sorgula butonuna basrldrfirnda, tahsilatr yapan kullanrcr kodlan bazrnda, gelir tiirii, ahndr numarasr, tutarve tideme tipi(giilrn-kart, kasa, mahsuben ve MBAi) ile tahsilat yaprlan miikellefbilgilerine gore listelenir. MUHASEBELE$TIR butonuna basrldrf,rnda; vemeden gtimruk kartla yaprlan tahsilatlar tahsilat yapan kigi bazrnda 109 hesaba, kasadan yaprlanlar 100 hesaba, mahsuben yaprlan tahsilatlar ilgili emanet hesaplanna, MBAiF tahsilatlan hesaba (tahsilat On yiiziinde, yazrlan emanete alma tarih ]/e no bu hesabrn detayrna yazdrnlacak) borg yaztlacak, giimriik gelirleri ise, gelir tiiriine gtire gelir hesaplanna, depozito ve teminatlar ile fazla gahqmalar, memur yolluklan ise ilgili emanet hesaplanna vergi numarasr bazrnda ayn ayn alacak yazrlacaktrr. Mutemetlerin yaphgr tahsilatlar ise TC Kimlik numarasrna gdre ve her bir mutemedin gelir toplamr ayn sahrlarda olmak tizere,337 hesaba (detayda tc kimliknumarasr bulunmasr kaydryla) alacak kaydedilecektir. #Fi nn CAZIr+N-.EP 27

28 VaktfBank I\,4UHASEBAI ce\e. M!DU.IUC" IUHASEEE I$LEM FISI -Muhasebelegtirme iglemi yaprlan tarih tekrar sorgulandrgrnda -MUHASEBELE$TIRME i$lemi YAPILMI$TIR" uyansr verilecektir. Eger bu tarihte higbir tahsilat yoksa, *MUHASEBELE$TiRME YAPILACAK TAHSiLAT BULUNMAMAKTADIR" uyansr gelecektir. MUTEMET CARi IIESAPKAPATMA: Tahsilat ve ddemelere iligkin belgelerbalh bulunulan muhasebe birimine geldilinde Mutemedin T.C.Kimlik numarasr ilgili alana giritip, ilgili ay sorgulandrgrnda mutemedin yaptlgl tahsilatlar, gelii ttirii krnhmrnda, ahndr numarasl, tarih, tutar ve ddeme tipi(giimriik kart, mahsuben, MBAiF ve kasa.1 ile tahsilatyaprlan miikellefi bilgilerine gore listelenir. r Bm;;rr sfr,ff*lt"ej

29 i,4uhasebat C{NTI MUC!FL!CU VaktfBank 337 Hesap Kapatma butonuna basrldrgnda,3st mutemetlikler cari hesabrna tek satrrda borg, tahsilat toplamr gelir tiirleri itibariyle toplanarak 600 hesabrn ilgili ekonomik kodlanna hesaplara alacak olarak yazrlacakhr -Bu ekrandan "337 Hesap Kapatma" butonuna basrlarak muhasebelegtirilen tahsilat satrrlan bir daha bu ekandan ve Tahsilat Muhasebele$tirme ekamndan sorgulanamayacak. -cdfi;a'ir g#,hitt"ej E

30 VakfBank i,4uhasebai G NTL M!O!FI!CL islfuf naforu: Tahsil yetkisi verilmig kullanrcrlar tarafindan yaprlan tahsilat iglemleri, kullanrcrnrn hesabtnt kontrol edebilmesi igin ve tahsilat bordrosu olarak kullanrlmak amactyla ilgili tarih arah[rnda buradan ahnabilecektir. o7oar2oos TARIHLI carl KAY]TLART l*rrr I r-r.r Y'T','TI' le(slf!e DEE,.r6!Ia 3*n fi trb rgflai Errflnl( $nan vt Z(EU AEEI E! EX H,d re3etl I rdgrlib&iie sr.i Yrt,brEl r-i sr&d.en ureinr i^9 lxr^r n ri.. i$r{4'/eet ner lct ml5llbtl,vlf 50 5r r!oo.r 5-r PD C.. g) xlixsrl rn cazfi4nte?

31 s-i-lnl,irditl*r VakfBank ALINDI KONTROL RAPORU: KBS-Giimriik modiiliinden yaprlaa tahsilat iqlemlerinin tamamrnrn ve kim taraftndan yaptldtf,tntn gdrtilebilditi ve atrndrlar ile tahsil edilen gelir ttirlerinin kontrol edildipi birrapordur. Alndl B.E.d Kontd R.pod& od.nlc Tr.rtrr Fz,!,,"]re orq r.au Ezo.rE-. lffi Lld i.irtl n tort. rbd o.ltd i.nrd R4m0lar i.aq rrrrdr.r!...1 I jl,i=-l -- l';l=l--l rtlel--t '- -l-- lbr I -- I.=:- --,.=rl :ii,.. --^,i^r't.1 k 31

32 HESAP KAPATMA FORIVIU: GUMKART ile yaprlan tahsilat i$lemleri igin Vakrfbank-Emek gubesinde toplanan tahsilatlardan Hazine Miistegarhir hesabrna aktanlan tutarlar igin her giin akgam saat:23:30 da bankadan say2000i sistemine gelen elektronik ekstre bu formdan g0riintiilenebilir. Muhasebe birimi, kendi hesabrna tahsilat yaprlan pos cihazlanndan yaprlan tahsilat iglemlerinin detayh olarak gttrundtigii bu form ile pos cihazlanndan alman giin sonu raporlannr kargrhkh olarak kontrol edildikten sonra, muhasebeleqtir butonuna basrlmak suretiyle 109 hesabrn kapatrlmasr yaprlrr. oryrdr : li?.drr lopt x.pcfl Fo fl -s!,cguri p eh&'teo5rq.e..hbr(.r,16,roil4t[dddr.ielle r* dl6'el.,di?d*&

HARCAMA YÖNETİM SİSTEMİ TAŞINIR UYGULAMASI

HARCAMA YÖNETİM SİSTEMİ TAŞINIR UYGULAMASI HARCAMA YÖNETİM SİSTEMİ TAŞINIR UYGULAMASI ARALIK 2011 0 GİRİŞ Bilindiği üzere, Taşınır Mal Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinde yer alan Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri tarafından, kamu idarelerinin

Detaylı

,ln,lt,"" hutul,,""" trt".ro ol^ur, du.r-, h".ic ol.rk iir"...,"d.". iir"t" b"el,

,ln,lt, hutul,, trt.ro ol^ur, du.r-, h.ic ol.rk iir...,d.. iirt bel, TtrRrdYE HALK BANKASI A.$. 6zet Bu iizet, Sermaye Piyasasr Kurulu (KurulInca..o..8...1,!.*...t2Pt+ tarihinde onaylanmqtlr. Ortakhfirmrzm toplam 3.000.000.000.-TL tutarrndaki ihrag tavanr kapsamrndaki borglanma

Detaylı

KAMU ELEKTRONİK ÖDEME SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU

KAMU ELEKTRONİK ÖDEME SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU KAMU ELEKTRONİK ÖDEME SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU Bu kılavuzda gönderme emirlerinin KEÖS üzerinden Merkez Bankasına aktarılmasına ilişkin formlar hakkında bilgi verilmektedir. KEÖS Bilindiği üzere 18/06/2011

Detaylı

Harcama Yönetim Sistemi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Ocak-2013. Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi

Harcama Yönetim Sistemi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Ocak-2013. Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu Ocak-2013 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi Kılavuzun Adı Güncelleme Tarihi Ödeme Emri Belgesi Düzenleme Kılavuzu 1.0 Nisan 2010 Ödeme Emri Belgesi Düzenleme

Detaylı

KONYA DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ

KONYA DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ KONYA DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ ĠġLEM YÖNERGESĠ ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam...2 Hukuki Dayanak...2 Tanımlar. 2 ĠKĠNCĠ BÖLÜM Ödemeler Kasa Ödeme

Detaylı

HARCAMA YÖNETİM SİSTEMİ TAŞINIR UYGULAMASI

HARCAMA YÖNETİM SİSTEMİ TAŞINIR UYGULAMASI HARCAMA YÖNETİM SİSTEMİ TAŞINIR UYGULAMASI ARALIK 2011 0 Genel İşleyiş HARCAMA YETKİLİSİ/GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİNCE YAPILACAK İŞLEMLER Kullanıcı, http://www.kbs.gov.tr internet adresinden Kamu Harcama

Detaylı

Harcama Birimleri Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Nisan-2010. BİM Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi

Harcama Birimleri Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Nisan-2010. BİM Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu Nisan-2010 BİM Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi GİRİŞ ÖEB Uygulamasına bağlanılabilmesi için aşağıdaki işlemler sırasıyla gerçekleştirilir. Uygulama internet

Detaylı

Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) Ayl k ve Ücret Ödemeleri

Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) Ayl k ve Ücret Ödemeleri Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) De ik : 28/4/2004 tarihli ve 25446 say R.G. Ayl k ve Ücret Ödemeleri Bilindi i gibi, 28/9/1988 tarihli ve 3472 say Kanunla; - Devlet memurlar ile di

Detaylı

EK DERS ÜCRET ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU

EK DERS ÜCRET ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU EK DERS ÜCRET ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU KASIM - 2012 BİM PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA DESTEK ŞUBESİ EK DERS ÜCRETİ ÖDEMELERİ Kamuda farklı kanunlara tabi olarak istihdam edilen, -657 sayılı Devlet Memurları

Detaylı

iuriv,rq LisrEsi Fiyat ; Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet

iuriv,rq LisrEsi Fiyat ; Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet T.C. SAGLIK BAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELEni ninlici BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet Saytn :... Kurumumuzun ihliyacr olan KURULtJMI.J i$ i;i satrn ahnacakitr.

Detaylı

KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ KRED KARTI ÜYEL K SÖZLE MES Banka ve Kart Hamili a a daki hükümler çerçevesinde mutab k kalm lard r: 1. bu Sözle me nin uygulanmas nda; Asgarî Ödeme Tutar Alacak Belgesi

Detaylı

KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ SOSYAL HAK VE YARDIM ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU_VERSİYON3

KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ SOSYAL HAK VE YARDIM ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU_VERSİYON3 KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ SOSYAL HAK VE YARDIM ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU_VERSİYON3 PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA DESTEK ŞUBESİ ANKARA EYLÜL-2011 I-SİSTEME GİRİŞ http://kbs.muhasebat.gov.tr/index.html

Detaylı

IIAKSTZ ETKi. Yrd. Dog. Dn ipeh SAGLAM.

IIAKSTZ ETKi. Yrd. Dog. Dn ipeh SAGLAM. IIAKSTZ ETKi Yrd. Dog. Dn ipeh SAGLAM. I. GEI{EL OLARAK Anglo-Amerikan hukukunun gok tipik bir kurumu olan "haksrz etkil" hukuk sistemimizdeki "irade sakathklarr" ile ilging paralellikler gdstermektedir.

Detaylı

MUHASEBE YÖNETMEL ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER

MUHASEBE YÖNETMEL ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER MERKEZ YÖNET M MUHASEBE YÖNETMEL ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER OCAK 007 ANKARA NDEK LER ÖNSÖZ... NC BÖLÜM... YEVM YE S STEM VE DEFTER KAYITLARI... YEVM YE S STEM, MUHASEBELE RME BELGELER VE AÇILI KAYITLARI... KULLANILACAK

Detaylı

TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR MALLAR YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU

TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR MALLAR YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR MALLAR YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU ANKARA- 2011 KBS SİSTEMİNE GİRİŞ KBS ana sayfasına internet adres çubuğuna www.kbs.gov.tr adresi yazılarak

Detaylı

SAYMANLIK PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

SAYMANLIK PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR SAYFA NO 1/6 1.POZİSYON ADI: Saymanlık Personeli 2.BAĞLI OLDUĞU ÜST POZİSYON: Maliye Bakanlığı 3.KENDİSİNE BAĞLI ALT POZİSYONLAR: Saymanlık Müdür Yardımcısı, Muhasebe memuru, Veznedar. 4.GÖREV : Bu Yönetmelik,

Detaylı

T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Personel Ödemeleri Uygulama Destek Şubesi FİİLİ HİZMET ZAMMI UYGULAMA KILAVUZU

T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Personel Ödemeleri Uygulama Destek Şubesi FİİLİ HİZMET ZAMMI UYGULAMA KILAVUZU T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Personel Ödemeleri Uygulama Destek Şubesi FİİLİ HİZMET ZAMMI UYGULAMA KILAVUZU ARALIK - 2012 SİSTEME GİRİŞ http://kbs.muhasebat.gov.tr/index.html linkine

Detaylı

Amaç... 2. Kısaltma ve Tanımlar... 2. Hususlar... 4

Amaç... 2. Kısaltma ve Tanımlar... 2. Hususlar... 4 TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ ARAÇ SATIŞ ve DEVİR ile BU İŞLEMLERE AİT BİLDİRİMİN ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILMASI Program Kullanım Kılavuzu 14.Mayıs.2010 Versiyon 1 İÇİNDEKİLER Amaç... 2 Kısaltma ve Tanımlar...

Detaylı

MANİSA DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ - İŞLEM YÖNERGESİ

MANİSA DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ - İŞLEM YÖNERGESİ MANİSA DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ - İŞLEM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM MİSYON - TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı Muhasebat Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatı olan Manisa Defterdarlığı

Detaylı

MUHASEBE UYGULAMALARI

MUHASEBE UYGULAMALARI ORDU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İHRACAT ve İTHALAT MUHASEBE UYGULAMALARI ORDU S.M.M.M.O Öğr. Gör. Yaser GÜRSOY Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler M.Y.O Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölüm

Detaylı

TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU

TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU ANKARA- 2012 KBS SİSTEMİNE GİRİŞ KBS ana sayfasına internet adres çubuğuna www.kbs.gov.tr adresi yazılarak

Detaylı

DENETİMLERDE TESPİT EDİLEN UYGULAMA HATALARI

DENETİMLERDE TESPİT EDİLEN UYGULAMA HATALARI DENETİMLERDE TESPİT EDİLEN UYGULAMA HATALARI a) Vezne İşlemleri Kasa ve Banka İşlemleri 1- Kasa defteri kayıtlarının fiili durumu yansıtmadığı, kayıtların günlük ve muntazam bir biçimde yapılmadığı, 2-

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN HİZMET İŞLEMLERİ 343FBS040 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ

ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Üye İşyeri Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır) bir tarafta DENİZBANK A.Ş. (bundan böyle Banka olarak anılacaktır) ile diğer tarafta işbu Sözleşme nin sonunda

Detaylı

KAMU HESAPLARI BİLGİ SİSTEMİNDE EK DERS UYGULAMA KILAVUZU

KAMU HESAPLARI BİLGİ SİSTEMİNDE EK DERS UYGULAMA KILAVUZU KAMU HESAPLARI BİLGİ SİSTEMİNDE EK DERS UYGULAMA KILAVUZU A- OKUL MUTEMETLERİ (Mutemet Yardımcısı Olarak Sisteme Tanımlanan Kullanıcılar) TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER; 1- SİSTEME GİRİŞ: Sisteme girebilmek

Detaylı

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç : Bu yönetmeliğin amacı; Araklı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü nün faaliyetlerinin mahiyetine

Detaylı

Kooperatif Otomasyonu Kullanım Kılavuzu İçindekiler

Kooperatif Otomasyonu Kullanım Kılavuzu İçindekiler Kooperatif Otomasyonu Kullanım Kılavuzu İçindekiler 1. Genel Bilgiler... 3 1.1. AMAÇ... 3 1.2. KOOPERATĠF OTOMASYONU PROGRAMININ KURULUMU... 3 2. Kooperatif Otomasyonu Programının ÇalıĢtırılması... 3 2.1.

Detaylı

ASBĠS ARAÇ VE SÜRÜCÜ BĠLGĠ SĠSTEMĠ

ASBĠS ARAÇ VE SÜRÜCÜ BĠLGĠ SĠSTEMĠ Hazırlayan Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı Sayfa 1 ASBİS ARAÇ VE SÜRÜCÜ BİLGİ SİSTEMİ -------------------------------------------------------------------------------- 3 Proje Misyonu

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALM KOMİSYONU BAŞKANLĞNA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

MUHASEBE VE VERGİSEL YÖNLERİYLE YENİ TÜRK LİRASINA GEÇİŞ

MUHASEBE VE VERGİSEL YÖNLERİYLE YENİ TÜRK LİRASINA GEÇİŞ MUHASEBE VE VERGİSEL YÖNLERİYLE YENİ TÜRK LİRASINA GEÇİŞ İÇİNDEKİLER A - Ana Hatlarıyla 5083 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun 1) T.C. Devletinin Para Birimi 2) TL ile YTL

Detaylı