inrrnnrrren ODEME YAPMADAN, DEKONT GONDERMEDEN GUMRUT VTNCiSi OUNUTNiN TEK YOLU GUMRUKKART'TA!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "inrrnnrrren ODEME YAPMADAN, DEKONT GONDERMEDEN GUMRUT VTNCiSi OUNUTNiN TEK YOLU GUMRUKKART'TA!"

Transkript

1 MUHASEBAT VaktfBank BANKAYA GiTMEDEN, inrrnnrrren ODEME YAPMADAN, DEKONT GONDERMEDEN GUMRUT VTNCiSi OUNUTNiN TEK YOLU GUMRUKKART'TA! Giimriik Kart Nedir? ) Giimrtik vergisi ddemelerinizde kullamlan ve kapah dewe gahgan bir ticari karttrr. ) VakrfBank POS'u bulunan giimriik saymanhklannda kullamlrr. ) Nakit, bloke gek veya vergi tideme dekontu gerekmeden, firma hesabrndan online olarak tideme yaprlmasrm sailayan bir rideme aracrdrr. ) Sadece kart sahibi firmanrn beyannameleri ile ilgili giimriik vergi tidemelerini gergeklegtiren, % 100 giivenli bir karttrr. )> GiiLrnriik vergisi <idemenin en giivenli, en hrzh ve en kolay ycintemidir. sffii.'firl GAZiAM.E? I

2 VaktfBank MUHASEBAT ce\e- r!itr!fr"cl Gfl mkart'rn Avantajlarl F Bloke gek diizenleme, nakit taqrma, dekont almak gibi zaman kaybettiren i;lemlere gerek olmadan Odeme yaprlabilir. ) Odeme online olarak, firmanrz hesabrndan gergeklegir. > Kartln POS makinasrndan gegmesi ve gifre girilmesi ile iglem tamamlamr. ) Herhangi bir ewak, dekont, nakit tagrma ihtiyacr bulunmamaktadtr. ) Giimrtik iglemlerinde herhangi bir evrak kontrolii gerekmedifiinden, igleyig kolay ve htzltdtr. F Aynr hesaba balh birden fazla kart verilebilir ve farkh giimriiklerden aym anda iglem yaptlabilir. 2 B(rr r'rrrlr SZIANTi?

3 r-i-i Ar ithalatl hangi ilden veya hangi giimriikten yaparsanrz yaprn iidemeyi anlnda Gaziantep Giimriik Saymanhflndan Giimkart'la yapabilir, zaman kaybetmeden ve baqkaca bir igleme gerek olmadan hemen emtianlzl millilegtirebilirisiniz. Ort oh*o a"ilgi*[vfub 9 *iantep'tc W"" , L= 3

4 VaktfBank MUHASEBAT cumrtrk-kart iglnrrmni Gumriik geliri tahsil eden muhasebe birimi vemelerince veya bunlar adrna tahsilat yapan mutemetlerce tah:ili veya emaneti gereken giimriik vergileri ile di$er giimrtik gelirlerinin nakit para yerine "debit kart" (GUMKART ) adr verilen elektronik para kartlan ile Kamu Hesaplan Bilgi Sistemi (KBS) iizerinden tahsil edilmesi ve muhasebelegtirilmesi amacryla T.C. Maliye Bakanh[r Muhasebat Genel Miidiirltigii, T.C. Baqbakanhk GiimriiLk Miiste$arhgl ve T.Vakrflar Bankasr Genel Miidtirl[gti arasrnda protokol imzalanmrgtrr. Buna gdre bankalar aractpyla yap rn tahsilatlar sakl kalmak kaydlyla; beyarmameye dayah giimriik vergileri; nakdi teminat; tecil, tehir kapsammdaki vergiler; giimflik mevzuatlndan doian her tiirlii ceza tahsilatlan ile memur yolluklan; fazlt mesai iicretleri ve ulagtrrma gegig belgesi iicreti gibi beyana tabi olmayan giimriik gelirlerini kapsamaktadrr. Gergek kigilerin yurtdtgmdan kendileriyle birlikte getirdikleri gitnriik vergisine tabi mallara iligkin iglemler bu uygulamanrn kapsamr drgrndadrr. Bu uygulama ile; -Giimrilk gelir tahsilatlannrn Kamu Hesaplan Bilgi Sistemi(KBS) iizerinden girilen Gtimriik Tahsilat ekramndan yapr lmasrna imkan satlanmasr, -Tahsilat iglemlerinin anrnda elektronik ortamda say2000i sistemine aktanlarak muhasebelegtirilme iglemlerinin dopru vehrzh bir gekilde yapabilmeleri; -GUmkart kullammmr yaygrnlagtrrarak, nakit tahsilatrnl en aza indirmek, muhasebe birimlerinde nakit miktanm en aza indirerek giivenlik ihtiyacrm azaltrnak, -BILGE sistemini kullanma mecburiyeti ortadan kaldrnlarak bu sistem ile ilgili risklerin ortadan kaldrnlmasr, 4 srir r.,,,rp 9"trnNTii

5 \=il *r VaktfBank -Elle ahndr diizenleyerek tahsilat yaprlmasrnrn kaldtnlmast, -Qekle tahsilattan kaynaklanan gek iadesi iglemlerine gerek kalmamasr, -Bankacrhk hizmetlerinden daha fazla yararlanmak suretiyle iqlemlerin azalmasrna balh olarak ktrtasiye ihtiyaglannr azaltrnak, -intemet baglantrsr bulunan herhangi bir noktada tahsilat yaprlmasrna imkan sa[layarak, tahsilat iglemlerinin elektronik ortamda yaprlmasrnr yaygrnlaqtrrmak. G iim rti k Tahsilat Sisteminin kullanrlmasrna iliqkin bilgiler aqalrda agamah olarak agrklanmrgtrr. A- KAMU HESAPLARI BILGI slsteml (KBs-Gumriik) GlRl$ Muhasebe Birimi yetkilileri internet adresinden KBS sistemine baf,lanrp, say2000i kullanrct kodu ve gifreleri ile giriq yaptrklarr zaman a$agrda gdrtilen kimlik ydnetimi ana sayfastna ba!lanarak, kullanrcr tanrm lama ve yetkilendirme(rol tanrmlama) iglemlerini yapabileceklerdir..idh uun...d.r 6.n.r ua(r0rrocr x.r! H.r.pr.r' llltl sl.t.nr Drurddrq..- rdee n CfZIAI\ITE? I

6 VaktfBank r-i-i tr I- KULLANTcT TANTMLAMAvB yprxir,ennirme(roltanimd Giimriik geliri tahsilatr yapan muhasebe birimlerinde, KBS sistemini kullanarak tahsilat yapma yetkisi verilen kigiler muhasebe birimi yetkilisi tarafindan yetkilendirilecektir. KBS sisteminde tahsilat yetkisi verilmesi, ye&inin geri ahnmasl tamamen muhasebe yetkilisinin sonrmlulusundadrr. KBs-Gitnrtik Sisteminde tahsilat yapmak idere vemedar ve mutemet olmak iizere 2 tiir kullanrcr ongoruknusttir. Mutemetler: Muhasebe birimi adrna giimrtik geliri tahsilatr yapmak i.izere sayman mutemedi yetkisiverilmig bulunan ve ilgili glmnik miidiirliigiinde istihdam edilen kamu g6revlisi durumundaki kullanrcrlan ifade eder Vemedar: Muhasebe biriminde ana veznede yada ilgili giimriik sahasmrn fiziki durumuna gdre ayn bir mekanda giirnriik geliritahsilatr yapan muhasebe birimi personeli olaa kullanrcrlan ifade eder. Muhasebe Birimi Yetkilisi tarafrndan tanlmlanan kullanrcrlann gifreleri elektronik posta adreslerine gtinderilen KBS girig gifrelerini kullanarak tahsilat ekranrna batlanabilirler. I-Tahsi lat Yapacak Vemedar ve Mutemetlerin Yetkilendirilmesi Giimriik Muhasebe birimlerinde ve Giimriik geliri tahsilatr yapan muhasebe birimlerinde, vemedar ve mutemetler, muhasebe birimi yetkilisi tarafrndan a9alrdaki qekilde yetkilendirilir o Bai L NSIrtl{ qvtr4nre?

7 s-i-illi,riiin{r VaktfBank I -KimlikYdnetimi/Yetkilendirme biili.imtinede Kullanrct Tanrmlamaekanr a9tlr. Ei. llne Gnirrir Sarffi r.fi I ()-.O trts6p- hnp -^,-,1v kt6 F' E,C.ntlr-BlrdD hu;' Muhasebat Genel MgdiirlrlE0 Kamu Hesaplarr F.h...b. lariri Gtm.nl nlrk Hidnilii6n { r:s!.:r;-',*,"^.,-, ro..r",r.-,dr. IEIEIEItrIEE J Y.ddci&ttc ycnr xsl.n6 r.n.ml. g I r,lut m.d,k Tlniml! ']",,..,",,,.-o"-i.cknt.kiorur.,.lg(ull.n('a66. l- t"i &r.-ie_-l Burada, ilk defa KBS sistemine tanlmlanacak olan kiqiler yeni kullanrcr ekle bunrna basrhp T.C.Kimlik numaralan (TCKNO) alanrna yazrhp bulbutonuna basarak sorgulan[. DCiLKsLITIR cazt^m.e?,ffi- I

8 Kiqinin a& soyadr bilgileri ekrana gelir. $ifre g6ndermek igin e-postaadresi alanr doldurulw ve kaydet butonuna baslhr. lc)o' a v.eet I Kullanrcr tanrmlama iglemi bitirilip Rol atama iglemi yapabilirsiniz uyansr geldikten sonra TC Kimlik numarasr ve saymanl* kodu do$ru olarak ekrana gelen kiqinin roliinii tammlamak igin 'rol ata" butonuna basrlrr. Bu sayfa aym zamanda sisteme kayrth kigilerin bilgilerini sorgulamak yeni rol eklemek veya rol silmek amacryla Kullantct Arama sayfasr olarak da kullarulr. Aranacak kiqinin T.C.Kimlik Numarasr yazhp ARA butonuna basrldrlrnda, Kiginin adr, saymanhk kodu, kullanrcr rolii, kurum kodu bilgileri ekrana gelir. 8

9 I xas, ru..*n bl{ srtueirlts l..f Yrhr O--O D,B{A!-frsr".r* rd* fr. +a-t- Mu haseb!l Gsn el MOd! rl0e! Ka mu He3aplar r Bilgi Sisteml Ycn' lull.n& I.nr l. r.crhul ft d. 'E &L* iitarotorg9. f i,'u,e I E -'l :16s6r67ser j:fl: 3s5c "Rol Ata" butonuna basrhp giimrtik mod0lii segildilinde gdiefin CAZI^M.E? t

10 Agrlan arayiizde veznedann veya mutemedin tanlmlanacagl giimriik muhasebe birimi ile ballt mutemetlikler listelenir. itgiti tigiye bunlann hangisinde, hangi rol tanrmr yaprlaca$ segilir ve kaydet butonuna basrlr. clildsn'dranuau re_l ret Tammlanan ve rol atamasr yaprlan kigilerin onaylanmasr gerekmektedir h dr oln, *r-* tg Yrn O-. 0 d d6 j)^*effi tfo- A A- i a. ") lluha!abal Gon.l Urid!.1000 K.mu H 3.pl.rr Bil9l Sisleml o'orfr rr!dt-_arri! 10

11 VaktfBank basrlrr. Onaylama ekanrndan Giimiik boliimii segilir. Kiginin bilgileri ekana geldilinde "kurum roller" butonuna x0s ' luc.osoft lnrerret t-rphrer ilgili birimini ve roliinii tanrmladrlrmrz kigiyi "onayla" butonuna basarak onaylanz. Daha 6nce rol tanrmlanmrg kiginin roliinii silmek igin ise genebu sayfada, "Sil" butonuna basrhr. Kimlikydnetimi ile ilgili aynntrh krlavuz daha sonra yayrnlanacaktrr. MUTEMETLIK TA.I\IMLAMA Yeni Mutemetlik Ekle boliimiinden yeni tanrmlanacak mutemetlik isim olarak tanlmlanlr. B urad a tanrmlanmrg olan mutemetliklere, yukanda anlatrlan gekilde, kullanrcr rol tanrmlamast yaprlrrken ilgili kiqiler mutemet olarak tanrmlanrr. yui.t.o.t G.n.l MiC0rl!00 Kanu H...pl.tr Bil9l Sr.t.mr 11

12 x-i-iy.quiiiar Yenl l.lutemetllk Tanrmlama,oq *!- lsh...b.r G.r.r lud0rruco (.ru H ' Brltr!r.t.lnl Onayh Kullanrcrlar sayfasrndan muhasebe birimi adrna tahsilat yapma yetkisi verilmig olan kiqilerin listesini gorulebilir. 12 ll. { CNZi NTiP

13 sifre DEEi$TiRME --J Ydirnim rtutqid& rn ri. :.-J ftr.r. rlmb x',[&o lddlqi -)ffi $ifre def,igtirme iglemi yukandaki formdan yaprlmaktadr B.GI:IMRUK GELiR TAHSILAT I$LEMLERINE GiRI$ Muhasebe yetkilisi tarafindan tammlanan ve vemedar veya mutemet olarak ye&ilendirilen kullanrcrlar, aqagrdaki qekilde Kamu Hesaplan Bilgi Sistemine (KBS-Gitnriik) girig yapabilirler l - Her hangi bir web tarayrcr programrnrn adres gubutuna, "http://www.kbs.gov.tr" adresi yazrlarak, Enter tuguna basrlrr. Aynca muhasebat.gov.tr sayfasmdan "KBS Uygulamalan" sekmesine hklanarak da bu sayfaya ulaqrlabilir. 2- Ekrana gelen sayfada yetkilendirilmig olan kigiler Kullanrcr Kodu ve gifresini yazrp GIRI$ butonuna basarak sisteme baf, lanrlrr. sd ;;n GiZiAl.rTE? T

14 3-Kullanrcrnrn tanrmlanan roliine gtire, vezn edar olarak tanrmlananlar "veznedar" linkine, mutemet olarak tanrmlananlar "mutemet" linkine trklayarak tahsilat ana sayfasrna ulasabi lirler. fgrrre-l e,- lr.df r.trn$. iuh.eb.r G.n l indodtrln (c) r.r h.rr, erllde I lktbln I Y..rtm I Ad s.yl. Iui...b.r G.n.r Iddiirrue u x.i! B...Dr.t arrer!r.r.nr,sl 14

15 VaktfBank &rru BEs pl^lr Bi-cl sisrerdre Hog GELDhdz K.mJ,t*.DLn 6119r s'.r.h" nil iglmlnn h.r..nr tinmhn E muhe.b. brnn.t ruhn^' t k br. otor.syon s6t.mr lg^d. bnto.l atdn l( h.rr.d brnmln il huheh. bi.ihh.i.chd..lldrcnik il.tiah ort hr t ahruk.m&yl. M.liy. Pr.l.ildr r{uheb.t G.El Hndorliiiii t r.fintln C.llsrnhn otod.yon ti.t n'dn. Bo ret.h., 66li blhle ilbkjn bbil. h.rc.m. UrimLnnd. hboy.r ort D'..h bo tlc&..lektmik o.t 6d. muneb. E muhab. k yd ob6k lonud.ndhhbil Glnr. Aynr..mnd. 50tB qyr! rgmu ri.li Y6.cthi * xonkol x..unutun 6,. mad6 hokhu 'fti!ecaie., tlvl.t muheb ih. blcr v. r.lor. m muh..t y.tkrlilri t.gfidln d'ra[ ol..k k tu ir...lnd E^l,tB sallrok E t!6r -.L!t.k or!enln.'. 'h*,n bilci iht'v.c...hhk obr.k k rrln tilelsr, 6u.m.d., $y2oooi g5ts.in& nm m..t bord$bnnn bmhn L.J&d.n 6t.r..t o..nn<bn ah.,!e El6i h.y*. Csg. n6 &.de ind'ebrlr!.t qn, ild.c y6nnnd.n b.i!' ldonurr. msha.!. btntt ilc kllhn'o r..rdllri.$'n y.oimq olrlb OEckrul<t.dir. O{.. t r.ft!., batc. uylulmhnm ort od. d.ji edslg bimlde.ld.nl6k Dut!. uyoub,tt.gf.rb6l{n E az.ll'ld. 6.bm* q6r'd.rilm6 vg h.,t! Lon llk br.i ketn hsbl. bu uyglt d 'L od.ck lend rdei tirimt rinin bne q'd.n E 6d.Nl E nl.nn. il6lo. uheb. 6ootL.nr adeindln.nhl ol.6k.r.ukc.kl.d'r. Y.kn bi. e.lekt sy r K.mu l.l.[ Y6n tmr v. Kdtrcl K.nunuhun B.ttnl]06r! v.rd'ar o.gl ],onetm binmi.nnin Nri rstlti.tikr.rini hufr.ru v. y.yhlmr strcvinm tln ol.r.k y.nru 'ht.rri.t o.t.drd. Eh.lli i.llcle.it rul v.nhnn.r.rt.lei vc konsl nu y6nchk C.l'ltihl.n uyqulm.l klllnrru.cjdk orup, d.v.m'.d. b.rk uyculdld. &v..r. lhrdlsr, Ar 5Et.6in s.a*l' tir r.ldd. b t ttn s yc y!.ntllms.esn.lan, Geer ilodunrroomu.luy!rulnn'. t.kip.dilek s.e!rn'^ ylnru g ollf.z Et,Eld.d r. 0lk6e h.r,rrlr denr diliyorum, 4-Tahsilat sayfasr agrldrlrnda ekrana gelen menti ve yaprlabilecek iglemler a$agrda krsaca ag*lanmr$hr. raij"i,iirr GfZTAN-.EP I

16 VaktfBank N-I-Iy:qln#Al Beyanname Tahsilah: Beyannameye dayah giimriik gelirlerinin tahsiledileceii biiliimdiilr. Beyanname Drsr Tahsilat: Giimriik mevzuatrndan dolan her tiirlii ceza tahsilatlan, beyannameye dayalt alman depozito ve teminat ile memur yolluklan, fazla mesai i.icretleri ve ulaqtrrma gegig belgesi iicreti gibi beyana tabi olmayan giimrtik gelirleri ile gergek kigilerin yurtdr$rndan kendileriyle birlikte getirdikleri gtimriilr vergisine tabi mallara iligkin nakden tahsil edilen giirnriik gelirleri bu btiliimden tahsil edilir. Ahndr Kontrol Raooru : Yaprlan tahsilat iqlemlerinin gunliik diikiimii ahnabilir. Yaprlan tahsilata ait iqlem numarasr iizerine gelinip ahndr butonuna basrlarak ahndr numarast verilebilir. Onaysrz Beyannameler: Tahsilat iglemi tamamlanamamrg beyannameler buradan sorgulamp onay iglemi tekrarlanmak suretiyle tahsilatm tamamlandrgr btiltimdiir. rrr-rahsilar sisrruinin i$r,rvi$i BEYANNAME TAHSiLATI: BiLGE sisteminden diizenlenmig olan beyannameler bu btiliimden tahsil edilebilir. l-beyannamenin Sorgulanmasr: Miikellef tarafindan ibraz edilen beyanname iizerindeki beyanname numarasl, 16 sifl i-rir-irr CAZIANTEP

17 AT DGU VakrfBank Beyanname no alamna girerek sorgulandrglnda BiLGE sisteminde beyannamenin tahaklgk etmi$ olan giimriik vergileri ekrana gelir. Bctan. Dtr Tahs. On!ysrz Bayrn. Ahndr Rrporu Kullanro i5lemlen I I lunvanr I Vcrgi l{umardr: soo, lourumu r VERGiLER lenrax UUJSLARARAST lilak.guti.tur.hlz.lg VE DtS lrtc.r-ro (od I lgrklama I tutar 10 Gumruk V.rgisi Krtsn. Oclcr V.rgiri I

18 VaktfBank ro AT 0G! 2-Odeme Tipinin Segilmesi: Tahsilatrn Giim-kart, kasa, mahsuben veya muhasebe birimteri arast mt yaptlacalt segilir. Beyanname tahsilah oldulu igin, kasadan tahsilat yaprlmayacak, veznedarlar Giimkartla veya MBAi ile tahsilat yaprlabilecekler, mutemetler ise yal-mzca Giimka( ile tahsilat yapabilecektir. -Pos cihaz no segilmesi: say2000i Muhasebe Modiiliinden Diler iglemler/giimriik iglemleri/ljye iqyeri Bilgileri Giriq Formu'ndar girilen pos cihaz numaralanndan Gumkart tahsilatl yaprlan pos cihaztntn numarasl segilir.? oornr Srxd fl*ro Pos cihlz Ooeue gexli KASA 2.1-Giim-kart ile tahsilat: 2.l.f-BiLGE sisteminden yaprlan sorgu sonucu ekana gelen tahakkuk tutarlarlnrn, turleri itibariyle, ibraz edilen Rcflrlnr llo. beyannamedeki tutarlar ile egitlilini denetleyip tutarlann e$it pos cih.z rito oldugu tespit edildikten sonra, miikellefin ibraz edecetr GUMKART PO.S cihazrndan gegirilecek, tahakkuk eden toplam Oto.iz.ryon Kodu l 03 lr,r5o Ll GUI'lK ART f}51m1 lmlr4rsol tutar P.O.S cihazrna girilecektir. Yaprtan iglem Banka merkezi tarafindan onaylandrlr takdirde PO.S cihazr, yaprlan iqleme iligkin olarak, iki niisha tahsil belgesi (slip) iilretecektir. (Herhangi bir sebeple-po.s cihaztnayanlq tutann girilmesi ve bu tutara iliskin olarak hatah tahsil belgesi ahnmast durumuida, aynr GAMKART tekrar aynt P.O.S cihaztndan geqirilecek, hatah girilen tutar girilerek iptal islemi ltapiacakttr) I

19 VakfBank 2.l.2-Tahsil Edilen Tirtar iqin Bankadan Teyit istenmesi: P.O.S cihazrmn iiretecegi tahsil belgesi iizerindeki Referans Numarasr, ve Otorizasyon Kodu ise tahsilat formu iizerindeki ilgili alanlara girilip ONAY butonuna basrlr Tahsilat igleminin Tamamlanmesr: ONAY butonuna basrldrlrnda, arka planda gahqan webservis teknolojisi ile BiLGE sisteminden beyannamenin sorgulanmasr sonucu ekana gelen tutarla P.O.S cihazrndan yaprlan iqlem igin, elektronik ortamda Banka sisteminden teyit isteyecektir. Teyit isteline olumlu cevap dtlnmesi halinde, 6nce BiLGE sistemindeki beyannamenin blokesi kaldrnlr, daha sonra bankaya gidilip ilgili tahsilat iglemi kesinlegtirilerek, tahsilat iglemi tamamlanlr. Bu durumda ekrana iglem tamamlanmlgtlr mesajr gelecektir. Ekana girilen deterlerin hatah olmasr veya daha tinceki bir tahsilat iglemine ait olmasr durumunda sistem, iglemin devam etmesine izin verrneyecektir Alndt Belgesi: Ekana gelen ahndr butonuna basarak iki nusha alndr belgesi diizenlenecek; bir niishasr miikellefe verilecek, diler niishasr ise sa)rmanhkta muhafaza edilecektir. Tahsitat ielemi onaylandrlr.anda, say2000i sistemi BiLGE sistemine ve Banka sistemine elektronik bilgi gdnderecektir. Bu bilgi ile birlikte BiLGE sisteminde ilgili beyanname otomatik olarak kapatrlacak, Banka sisteminde de ilgili tutar biitiin deiigiklik iglemlerine kapatrlacaktrr. 2.I.S-Tahsil Belgesi: Tahsil Belgesi Tiirk Lirasr cinsinden iki niisha olarak diizenlenecektir. Tahsil Belgesinin bir ntishast, GUMKART numamsr ile tahsil belgesindeki kart numarasrnrn uygunlulu kontrol edildikten sonra ilgiliye verilecektir.tahsil Belgesinin dif,er ntishasrnrn arkasr iglemi yapan g0revlilerce adr soyadr ve unvant yazrlarak imzalanacak ve muhasebe biriminde muhafaza edilecektir. 19

20 2.2-Muhasebe Birimleri Arasl Tahsilat iglemi: Yalnrzca vemelerde yaprlabilir. Beyanname tutan oncelikle muhasebe servisinden, muhasebe birimleri arasr hesabr kapahltp, kargrhf,r beyr"name tutan emanete ahnacak, daha sonra veznede, beyanname sorgulamp, tahsilat ekamnda bilgileri gortintiilendikten ve doprululu kontrol edildikten sonra,odeme riirii olarak Miikellef tarafindan ibraz edilen beyanname iiaerindeki beyanname numarasl ile KBS iiaerinden sorgulandr[r halde, BiLGE sistemi ile ballanhda meydana gelen sorunlar nedeniyle beyannameye ait bilgiler ekrana geg gellyorsa veya hig gelmez ise, gewimdrgr beyanname tahsilat ekranl otomatik olarak agrlacaktrr. Dolayrsryla, BiLGE sistemi ile ba$lantr kuulmadan gewimdrgr (offiine -manuel) olarak beyanname tahsilatq istege baf,h olarak delil, bafilantrda meydana gelen teknik KBS sistemi iizerinden yaprlan da yaprlabilecektir. beyanname sorgulama iglemine BiLGE sistemindenceva lqleyigbigimi: I - Beyanname tahsilat ekanmda beyanname numarasr ile sorgulama strasrnda gii,rnriik web servisinden geg cevap gelirse veya giilrnriik web servisi hig gahqmryorsa, Ekana girilen 16 haneli beyanname numarasl ta$lnarak rkinci bir tahsilat ekram agrlrr. Bu ekranda beyanname numarasr defigtirilmez. 2- Beyanname iizerindeki vergi numarasr ilgili alana girilerek sorgulantr ve miikellefbilgileri ekrana gelir. 3- Beyanname igerif,inde olmasr gereken vergiler segilerek karprhlrndaki tutarlar beyannameye uygun olacak qekilde yazrlr. I 4- Beyanname tutan miikellefin giimkartrndan gekilirek otorizasyon ve referans bilgileri ilgili alanlara sffiiin w#ji"# /-d.i\.,'-a{,

21 MUHASEBAT VaktfBank 5- Onay butonuna basrlarak Vakrfbank web servisine bafilamlr, tutar kontrol edilir ve sonug olumlu ise giilrnkart tahsilat iqlemi iptale kapatrhr. KBS veritabanrnda ekana girilen beyanname numarasr ile bir kayrt olusturu lur. 6- iglem numarasr iiretilmesinin ardrndan ahndr butonlan ekranda giiriiniir. Yaprlan tahsilatrn tiiriine gdre Gelir veya Emanet Yazdrr butonlanna basrlarak ahndr ddktiliir. Ahndr makbuzunda agr-klama olarak beyannamenin ita*,6 l c^zt*m.i? zt

22 VaktfBank MUHASEBAT GEIEL M!D!FIUC" BEYANNAME DISI TAHSiLAT l-vergi No/T.C.Kimlik No sorgulanmasl: Miikellefin TC kimlik veya vergi numarasr girilerek sorgula butonuna basrldr[rnda miikellefe ait kimtikbilgileri ekrana gelir. KBS Gumnik Urgul.m.sr D Bcr.n. T.hr, Bcyan. Drtr Tchi. FiRMA BiLGiLERi verqr Numarafll+l llqtq'ftvtt BEYAT{HAxE otgt TAHsiLAT ll 2-Gelir Tiirilniin Segilmesi ve Tutar Yazrlmasr: Mtikellefin ibraz ettiei tahakkuk belgesindeki gelir tiirti segilip, tutar yazrlrr. Birden fazla gelir ttilrii segilebilir. r sdr-*s?irl CAZLAN:..E?

23 MUHASEBAT VERGiLER /li, - K.tsna er Ve.(isi 50 - Ozel Tu mvergisiuste-u 51 - Ozel T0 m vergisi liste-iu 52 - Ozd TU m VerCisi liste-lv 65 - Yurtdq Haro 70 - Toplu KonLt Fonu 72 - Taitun Fonu 75 - In r Eand.ol 76 - Pa.a Cezalan 77 -O lacak Para Cezalan 78 - Fara ltlesai 79 - Farz 80 - C Gelir 81 - GUlnrUk Merruab Waamca an T minadaa 82 - Cesidi emaneder 83 - Para Fa.ldan 87 - AoaCardrma Fonu 88 - Dioe. H.rElar 89. Damga Vergrsi 90 - Gelir Vergisr 91 - G Z.mmr 93.ozdTuketi si hste-l 95 - ozel Islem 95-8a l* HGsesi l0 - Gumruk ropl.m roo.oo YrL E E] loo,lro YTL 3-Odeme Tipinin Segilmesi : Tahsilat iglemi Giim-kart, kasa veya mahsuben segeneklerinden hangisi ile yaprlacair segilir 3.l-Tahsilahn Giimrlik Kart ile yap masr: Beyanname Tahsilatr bdliinde anlahldrtr gekilde yaprlacaktrr. ddeme SEKLi orr**, Otori2asyon Kodu Rcfarans No. B#xsE--EHiR CAZTrI\NI.EP B

24 VakfBank d'i-}r^,irltiiilir 3.2-Tahsilatrn Kasadan yaptlmasr: Odeme tipi olarak Kasa iqaretlenir. 6orur SEKLI Yeri Sorgu Gar 4-Onay ielemi: Beyannamenin sorgulanmasr sonucu ekrana gelen tutarla banka sisteminden ekrana gelen tutann e$itolmasl halinde, ekrandaki kaylt ONAY butonuna basrlarak tahsilat iglemi tamamlanacak. ODEME $EKLi GUMKART otonza'yonkodu Ioalml l RereransNo. Io5tq l Pos crhaz No 1031r+rs0! lottyt I f Yerrsrs,f. I Otorizasyon Kodu Referans No, PoS cihdz No lszozse iglemleriniz Tamamlanmr5trl! I 24 cdii*-;tr ClZTAl.,lTE?

25 MUHASEBAT ni h"n I S-Ahndl D0kiimii: Beyanname tahsilatl boliimtinde agrklanmrgtrr. Ala& Num.aas r46 Ahndl Raporu: G[mkartla, nakden veya mahsuben yaprlan tahsilat iglemleri; iglem no, tarih, kimden tahsil edildili, gelirin nitelifiini, almdr numarasr ve tutaflnl lisielenir. Iuh...h.l G...1 Indnrl0i0 K.nu H...Dt.rr Bllgl Sl.r.rl r-l te I *..,-.8.,I 4n '*.8 ne ".8 rg oe 25

26 0naysrz Beyannameler: Onay butonuna basrlmasrna ragmen, hatlardaki sorunlardan veya bagka bir sebepten dolayr iglem tamamlanamamasr durumunda, sistemden grhhp, bu bdliimden ilgili beyannamenin iizerine gelinip yeniden ONAY butonuna basrlacak. I E Ll r Glrrir rr,-t+g.ffirc t lllr.ri Ns ERe!ntr.(Bt ncmr m*ldsr. oalar5oodaosa& oir^ rg retrste ril.rnib v.s Gr...rE{ yr&ra) EEEI..r \ir nc^s DIEA ft tesl.t BSnM vrq osroela qifa E r!,lenslxl. rqnmvle IV-G TMKART ARACILIGIYLA YAPILAN TAHSiLATLARIN G TNLOK OLARAK MUHASEBELf,$TIRiLMESi KBs-Giimriik Tahsilat formlanndan, ilgili muhasebe birimi adrna, veznedar veya mutemetlerce gtin boyunca yaprlan tahsilatlann muhasebelegtirilmesi iglemleri say2000i sisteminde, Muhasebe ModUlii/Diper iglemler/giimrtik iglemleri Bii,liimii alhnda bulunan formlardan yaprlmaktadrr. Aqalrda bu formlann isimleri yaprlan iglemler agrklanmrgtrr. sffixsl;ir- gn-2,ff*lr,"ej r Z a Z

27 l-i-i!rtir4aigat cuni-ux ransitat uuunstgrlrsrinue poruru: KBS-GUmriik formlanndan yaprlan tahsilatlar; ilgili alana tarih girilip sorgula butonuna basrldrfirnda, tahsilatr yapan kullanrcr kodlan bazrnda, gelir tiirii, ahndr numarasr, tutarve tideme tipi(giilrn-kart, kasa, mahsuben ve MBAi) ile tahsilat yaprlan miikellefbilgilerine gore listelenir. MUHASEBELE$TIR butonuna basrldrf,rnda; vemeden gtimruk kartla yaprlan tahsilatlar tahsilat yapan kigi bazrnda 109 hesaba, kasadan yaprlanlar 100 hesaba, mahsuben yaprlan tahsilatlar ilgili emanet hesaplanna, MBAiF tahsilatlan hesaba (tahsilat On yiiziinde, yazrlan emanete alma tarih ]/e no bu hesabrn detayrna yazdrnlacak) borg yaztlacak, giimriik gelirleri ise, gelir tiiriine gtire gelir hesaplanna, depozito ve teminatlar ile fazla gahqmalar, memur yolluklan ise ilgili emanet hesaplanna vergi numarasr bazrnda ayn ayn alacak yazrlacaktrr. Mutemetlerin yaphgr tahsilatlar ise TC Kimlik numarasrna gdre ve her bir mutemedin gelir toplamr ayn sahrlarda olmak tizere,337 hesaba (detayda tc kimliknumarasr bulunmasr kaydryla) alacak kaydedilecektir. #Fi nn CAZIr+N-.EP 27

28 VaktfBank I\,4UHASEBAI ce\e. M!DU.IUC" IUHASEEE I$LEM FISI -Muhasebelegtirme iglemi yaprlan tarih tekrar sorgulandrgrnda -MUHASEBELE$TIRME i$lemi YAPILMI$TIR" uyansr verilecektir. Eger bu tarihte higbir tahsilat yoksa, *MUHASEBELE$TiRME YAPILACAK TAHSiLAT BULUNMAMAKTADIR" uyansr gelecektir. MUTEMET CARi IIESAPKAPATMA: Tahsilat ve ddemelere iligkin belgelerbalh bulunulan muhasebe birimine geldilinde Mutemedin T.C.Kimlik numarasr ilgili alana giritip, ilgili ay sorgulandrgrnda mutemedin yaptlgl tahsilatlar, gelii ttirii krnhmrnda, ahndr numarasl, tarih, tutar ve ddeme tipi(giimriik kart, mahsuben, MBAiF ve kasa.1 ile tahsilatyaprlan miikellefi bilgilerine gore listelenir. r Bm;;rr sfr,ff*lt"ej

29 i,4uhasebat C{NTI MUC!FL!CU VaktfBank 337 Hesap Kapatma butonuna basrldrgnda,3st mutemetlikler cari hesabrna tek satrrda borg, tahsilat toplamr gelir tiirleri itibariyle toplanarak 600 hesabrn ilgili ekonomik kodlanna hesaplara alacak olarak yazrlacakhr -Bu ekrandan "337 Hesap Kapatma" butonuna basrlarak muhasebelegtirilen tahsilat satrrlan bir daha bu ekandan ve Tahsilat Muhasebele$tirme ekamndan sorgulanamayacak. -cdfi;a'ir g#,hitt"ej E

30 VakfBank i,4uhasebai G NTL M!O!FI!CL islfuf naforu: Tahsil yetkisi verilmig kullanrcrlar tarafindan yaprlan tahsilat iglemleri, kullanrcrnrn hesabtnt kontrol edebilmesi igin ve tahsilat bordrosu olarak kullanrlmak amactyla ilgili tarih arah[rnda buradan ahnabilecektir. o7oar2oos TARIHLI carl KAY]TLART l*rrr I r-r.r Y'T','TI' le(slf!e DEE,.r6!Ia 3*n fi trb rgflai Errflnl( $nan vt Z(EU AEEI E! EX H,d re3etl I rdgrlib&iie sr.i Yrt,brEl r-i sr&d.en ureinr i^9 lxr^r n ri.. i$r{4'/eet ner lct ml5llbtl,vlf 50 5r r!oo.r 5-r PD C.. g) xlixsrl rn cazfi4nte?

31 s-i-lnl,irditl*r VakfBank ALINDI KONTROL RAPORU: KBS-Giimriik modiiliinden yaprlaa tahsilat iqlemlerinin tamamrnrn ve kim taraftndan yaptldtf,tntn gdrtilebilditi ve atrndrlar ile tahsil edilen gelir ttirlerinin kontrol edildipi birrapordur. Alndl B.E.d Kontd R.pod& od.nlc Tr.rtrr Fz,!,,"]re orq r.au Ezo.rE-. lffi Lld i.irtl n tort. rbd o.ltd i.nrd R4m0lar i.aq rrrrdr.r!...1 I jl,i=-l -- l';l=l--l rtlel--t '- -l-- lbr I -- I.=:- --,.=rl :ii,.. --^,i^r't.1 k 31

32 HESAP KAPATMA FORIVIU: GUMKART ile yaprlan tahsilat i$lemleri igin Vakrfbank-Emek gubesinde toplanan tahsilatlardan Hazine Miistegarhir hesabrna aktanlan tutarlar igin her giin akgam saat:23:30 da bankadan say2000i sistemine gelen elektronik ekstre bu formdan g0riintiilenebilir. Muhasebe birimi, kendi hesabrna tahsilat yaprlan pos cihazlanndan yaprlan tahsilat iglemlerinin detayh olarak gttrundtigii bu form ile pos cihazlanndan alman giin sonu raporlannr kargrhkh olarak kontrol edildikten sonra, muhasebeleqtir butonuna basrlmak suretiyle 109 hesabrn kapatrlmasr yaprlrr. oryrdr : li?.drr lopt x.pcfl Fo fl -s!,cguri p eh&'teo5rq.e..hbr(.r,16,roil4t[dddr.ielle r* dl6'el.,di?d*&

1. Kigi ve Onay Bilgileri girig iglemleri:

1. Kigi ve Onay Bilgileri girig iglemleri: 6245 sayrh Harcrrah Kanunu Yurtigi Gegici Gtirev Yollulu Hazrrlama Ktlavuzu 1.GiRi9 Bu krlavuz, 6245 sayrh Harcrrah Kanunu hukiimlerine gdre diizenlenen yurtigi ge9ici gdrev yolluf,u i$lemlerinin Kamu

Detaylı

MGM GİB EMANET SORGULAMA VE MUHASEBELEŞTİRME KILAVUZU

MGM GİB EMANET SORGULAMA VE MUHASEBELEŞTİRME KILAVUZU MGM GİB EMANET SORGULAMA VE MUHASEBELEŞTİRME KILAVUZU Mart -2015 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi Kılavuzun Adı Güncelleme Tarihi MGM GİB EMANET SORGULAMA VE MUHASEBELEŞTİRME KILAVUZU 20.03.2015 AÇIKLAMA

Detaylı

6245 sayrh Ilarcrrah Kanunu Yurtiqi Gegici Giirev Yollulu Pilot Uygulama Elektronik Bildirimi Hazrrlama Krlavuzu

6245 sayrh Ilarcrrah Kanunu Yurtiqi Gegici Giirev Yollulu Pilot Uygulama Elektronik Bildirimi Hazrrlama Krlavuzu 6245 sayrh Ilarcrrah Kanunu Yurtiqi Gegici Giirev Yollulu Pilot Uygulama Elektronik Bildirimi Hazrrlama Krlavuzu r.ciri$ Bu krlavuz, 6245 saylt }furcrrah Kanunu hiikiimlerine giire diizenlenen yurtigi

Detaylı

all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan

all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan izpti n xalir qtleui all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan gergevesinde gergekle$tirilir. 6.3. Tebtigatrn hakh veya zorunlu yaprlamamasr halinde Kanunun 65 kanunlanna sunulan ve tarafindan

Detaylı

FAZLA ÇALIŞMA MODÜLÜ UYGULAMA KILAVUZU

FAZLA ÇALIŞMA MODÜLÜ UYGULAMA KILAVUZU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAZLA ÇALIŞMA MODÜLÜ UYGULAMA KILAVUZU NİSAN-2009 BİM PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA DESTEK ŞUBESİ Kamuda farklı kanunlara tabi olarak, -Memur -Kadro karşılığı

Detaylı

T.C GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü

T.C GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 21558579-848.12.96 Konu : Muhasebe yetkilisi mutemetliği T.C GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI ler Genel 03.01.2013 / 181 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi: 28/6/2013 tarihli ve 12266 sayılı yazımız.

Detaylı

DÖNER SERMAYE KATKI PAYI GİRİŞİ UYGULAMA KILAVUZU

DÖNER SERMAYE KATKI PAYI GİRİŞİ UYGULAMA KILAVUZU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE KATKI PAYI GİRİŞİ UYGULAMA KILAVUZU HAZİRAN-2009 BİM PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA DESTEK ŞUBESİ MUTEMETLER TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER; 1-

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ SGDB MUHASEBE, KESİN HESAP VE RAPORLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖDENEK ONAYLAMA İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ SGDB MUHASEBE, KESİN HESAP VE RAPORLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖDENEK ONAYLAMA İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ ÖDENEK ONAYLAMA İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü tarafından Muhasebata Gönderilen ödenek işlemlerine ilişkin Olarak say2000i sistemine kayıtların düşmesi Say2000i sistemi

Detaylı

,:t? KYS : Kalite Yonetim Sistemini, ixttl9i. VER : Olgme ve izleme sonuglarrnr, ifade eder. 4.iLGiLiDOKUMAN 1.AMA9 2.KAPSAM 3.TANIMLAR 6.

,:t? KYS : Kalite Yonetim Sistemini, ixttl9i. VER : Olgme ve izleme sonuglarrnr, ifade eder. 4.iLGiLiDOKUMAN 1.AMA9 2.KAPSAM 3.TANIMLAR 6. ,:t? ixttl9i VERI ANALIZ REHBERI 1.AMA9 iyilegtirme veya Diizeltici/ Onleyici faaliyet yapmak iizere olgme ve izleme sonuglanntn analizinde, uygunsuzluklarrn nedenlerini ve goztimlerini saptamada yontem

Detaylı

Emanetten Ödeme İșlemi Süreci

Emanetten Ödeme İșlemi Süreci Emanetten Ödeme İșlemi Süreci Emanete alınan tutarın hak sahibine ödeme zamanının gelmesi Sistem üzerinde Emanetten çıkış kaydının Kabulü Muhasebe İșlem Fișinin Muhasebe Yetkilisince İmzalanması MİF Sistem

Detaylı

15xx versiyonu / 05.05.2016 Tarihli Arşivin İçeriği

15xx versiyonu / 05.05.2016 Tarihli Arşivin İçeriği 15xx versiyonu / 05.05.2016 Tarihli Arşivin İçeriği 1-Mikro Yazılım olarak, e-fatura Özel Entegratörlük yönteminde, Veriban Firması ile Ocak 2016 itibariyle sözleşmemiz sona ermiş olmasına rağmen, devam

Detaylı

:'b//fq *ffi " ( /,, / / 't\io"/''o' iglrnnlnni im ir,cili rariunr

:'b//fq *ffi  ( /,, / / 't\io/''o' iglrnnlnni im ir,cili rariunr SERTiTIKALARTN TANZIMi nncigrinilunsi vn vizn nnilnnnsi iglrnnlnni im ir,cili rariunr MADDE-I Tartmsal Yayrm ve Daruqmanhk Hizmetlerinin Diizenlenmesine Dair yonetmelik ve Tanmsal Yayrm ve Danrqmanlft

Detaylı

HARCAMA YÖNETİM SİSTEMİ TAŞINIR UYGULAMASI

HARCAMA YÖNETİM SİSTEMİ TAŞINIR UYGULAMASI HARCAMA YÖNETİM SİSTEMİ TAŞINIR UYGULAMASI ARALIK 2011 0 Genel İşleyiş HARCAMA YETKİLİSİ/GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİNCE YAPILACAK İŞLEMLER Kullanıcı, http://www.kbs.gov.tr internet adresinden Kamu Harcama

Detaylı

DUYURU. www.agcevre.com.tr 1

DUYURU. www.agcevre.com.tr 1 DUYURU Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ in, Tehlikeli madde güvenlik danışmanının görev ve yükümlülükleri başlıklı 23 üncü maddesinin 2 inci fıkrasının (c) bendi kapsamında, işletmelerde

Detaylı

MUHASEBE BİRİMLERİ EK DERS ÜCRET ÖDEMELERİ İŞLEMLERİ KILAVUZU

MUHASEBE BİRİMLERİ EK DERS ÜCRET ÖDEMELERİ İŞLEMLERİ KILAVUZU MUHASEBE BİRİMLERİ EK DERS ÜCRET ÖDEMELERİ İŞLEMLERİ KILAVUZU EYLÜL - 2015 BİM PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA DESTEK ŞUBESİ EK DERS ÜCRETİ ÖDEMELERİ Kamuda farklı kanunlara tabi olarak istihdam edilen, -657

Detaylı

KAMU ELEKTRONİK ÖDEME SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU

KAMU ELEKTRONİK ÖDEME SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU KAMU ELEKTRONİK ÖDEME SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU Bu kılavuzda gönderme emirlerinin KEÖS üzerinden Merkez Bankasına aktarılmasına ilişkin formlar hakkında bilgi verilmektedir. KEÖS Bilindiği üzere 18/06/2011

Detaylı

rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART

rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART TUNCELi iinivnnsirnsi- BGiriM-siR-snN runcer,i trnivnnsirnsi rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART 4688 Sayrh Kamu Gorevlileri Sendikalan Kanunu'nun 22. ve 41. maddeleri ve bu kanuna dayah

Detaylı

Siirekli Efitim Aragtrrma ve Uygulama Merkezi

Siirekli Efitim Aragtrrma ve Uygulama Merkezi TOBB Ekonomi ve Teknoloji Universitesi Siirekli Efitim Aragtrrma ve Uygulama Merkezi Say: 72180796/419 Konu: TOBB BfU-SnnA E$tim Programlan Hk. l;:. r!.r : trr.rt!_!.lic*q.r"nt 1. ; \r::: \,,,..,.-j {]nasi

Detaylı

T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Personel Ödemeleri Uygulama Destek Şubesi FİİLİ HİZMET ZAMMI UYGULAMA KILAVUZU

T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Personel Ödemeleri Uygulama Destek Şubesi FİİLİ HİZMET ZAMMI UYGULAMA KILAVUZU T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Personel Ödemeleri Uygulama Destek Şubesi FİİLİ HİZMET ZAMMI UYGULAMA KILAVUZU ARALIK - 2012 SİSTEME GİRİŞ http://kbs.muhasebat.gov.tr/index.html linkine

Detaylı

FOREACH V1.8. Su Arıtma Sistemleri Bakım Takip ve Ön Muhasebe Programı. www.sercantogrul.com 0506 588 17 18

FOREACH V1.8. Su Arıtma Sistemleri Bakım Takip ve Ön Muhasebe Programı. www.sercantogrul.com 0506 588 17 18 FOREACH V1.8 Su Arıtma Sistemleri Bakım Takip ve Ön Muhasebe Programı www.sercantogrul.com 0506 588 17 18 İçindekiler Foreach Hakkında... 2 1-Anasayfa... 3 2-Bakım Kartı... 4 3-Tanımlama İşlemleri... 5

Detaylı

KATALOG TAKİP SİSTEMİ KULLANIMI

KATALOG TAKİP SİSTEMİ KULLANIMI 1. Katalog Takip Sistemine Giriş KATALOG TAKİP SİSTEMİ KULLANIMI Katalog Talebi Sisteminde iş akışı aşağıdaki gibidir: Yetkili Satıcımız Bayi özelden erişeceği Katalog Takip Sistemine talep açıklamasını,

Detaylı

HYS KANITLAYICI BELGE KILAVUZU. TEMMUZ-2014 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi

HYS KANITLAYICI BELGE KILAVUZU. TEMMUZ-2014 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi HYS KANITLAYICI BELGE KILAVUZU TEMMUZ-2014 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi İçindekiler Tablosu GİRİŞ...2 I. BÖLÜM...3 HARCAMA BİRİMİ TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER...3 A. Kanıtlayıcı Belge Ekleme...3

Detaylı

SOSYAL HAK VE YARDIM ÖDEMELERİ

SOSYAL HAK VE YARDIM ÖDEMELERİ SOSYAL HAK VE YARDIM ÖDEMELERİ Devlet Memurlarına yapılan sosyal hak ve yardımlardan; - Doğum yardımı (15.05.2015 öncesi doğumlar) - Ölüm yardımı - Ödül (Emniyet ve 657 SK.122) - İkramiye - Öğretim yılına

Detaylı

SOSYAL HAK VE YARDIM ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU

SOSYAL HAK VE YARDIM ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL HAK VE YARDIM ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU HAZİRAN-2009 BİM PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA DESTEK ŞUBESİ I-KAMU HESAPLARI BİLGİ SİSTEMİNE GİRİŞ http://kbs.muhasebat.gov.tr/index.html

Detaylı

T.C. Har',r,, i,'l,iersitesi Trp Fakfiltesi Aragttrba ve Uygulama Hastanesi. l.^..\ rc'.cq. Toplam. Genel Toplam(KDV

T.C. Har',r,, i,'l,iersitesi Trp Fakfiltesi Aragttrba ve Uygulama Hastanesi. l.^..\ rc'.cq. Toplam. Genel Toplam(KDV T.C. Har',r,, i,'l,iersitesi Trp Fakfiltesi Aragttrba ve Uygulama Hastanesi l.^..\ rc'.cq Toplam Genel Toplam(KDV idare No : 63760.38.32.00.01.330 idare Adr : Han'an Universitesi Ara$hrma ve Uygulama Hastanesi

Detaylı

TURKUAZ KONUTLARI TOPLU YAPI YÖNETİMİ AİDAT ÖDEME OTOMASYONU

TURKUAZ KONUTLARI TOPLU YAPI YÖNETİMİ AİDAT ÖDEME OTOMASYONU TURKUAZ KONUTLARI TOPLU YAPI YÖNETİMİ AİDAT ÖDEME OTOMASYONU 01.04.2016 Tarihinde Piramit Ar-Ne Bilişim Hizmetleri ile yeni bir Site Yönetim Otomasyonuna geçiş yapılacaktır. Bu sistemle birlikte www. turkuazvadisi.com.tr

Detaylı

YÜKÜMLÜ KAYIT VE TAKİP SİSTEMİ YÜKÜMLÜ KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

YÜKÜMLÜ KAYIT VE TAKİP SİSTEMİ YÜKÜMLÜ KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YÜKÜMLÜ KAYIT VE TAKİP SİSTEMİ YÜKÜMLÜ KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK GÜMRÜK İŞLEMLERİ DAİRESİ Versiyon 1.1 1 YÜKÜMLÜ KAYIT VE TAKİP SİSTEMİ (YKTS) Yükümlü Kayıt ve Takip

Detaylı

Tel : Faks: E-Posta : vergisi bildirimi igin: kimlik fotokopisi, tapu fotokopisi.

Tel : Faks: E-Posta : vergisi bildirimi igin: kimlik fotokopisi, tapu fotokopisi. vergisi bildirimi igin: kimlik fotokopisi, tapu fotokopisi.(intikallerde @mlak Servisi) vergisi bild irimi igin : kimlik fotokopisi, tapu fotokopisi.t(lptikallerde ;et ilamr fotokopisi) ;r,,:'. :. :i Bagvuru

Detaylı

3. Kigi yatakh tedavi kurumunda yatarak tedavi gdriiyor ise varsa hastanede yattrlrna dair belge yoksa kiginin/ailenin durumu belirtir tutanak

3. Kigi yatakh tedavi kurumunda yatarak tedavi gdriiyor ise varsa hastanede yattrlrna dair belge yoksa kiginin/ailenin durumu belirtir tutanak Ek-1 AiLE HEKiMLiGi uyculatvr,csr performans nndnnr,nnninnrnsi irinqz xbnnxl,nni VE SI]NULMASI GEREKEN EVRAKLAR Aile hekimligi uygulamasurda gahqan personele yaprlacak olan ddemelere ittrazlart delerlendirme

Detaylı

2014 Yılı Muhasebe Müdürlüğü Operasyonel Planı

2014 Yılı Muhasebe Müdürlüğü Operasyonel Planı 2014 Yılı Muhasebe Müdürlüğü Operasyonel Planı Stratejik Hedefler Performans Hedefi Faaliyetler/Projeler Sabit Maliyetler Alt Faaliyetler Devlet muhasebe sisteminin milletlerarası standartlara uyum derecesi

Detaylı

EK DERS SİSTEM İŞLEYİŞ

EK DERS SİSTEM İŞLEYİŞ EK DERS SİSTEM İŞLEYİŞ A OKULU Mutemet Yardımcısı B OKULU Mutemet Yardımcısı C OKULU Mutemet Yardımcısı D OKULU Mutemet Yardımcısı E OKULU Mutemet Yardımcısı İl / ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü Mutemet Muhasebe

Detaylı

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.-

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.- % T. C. YUKSUKOGRE'I'I\I KURULU BASKANLIEI Sayr : Konu : B.30.o. imi.o.oo.oo.01/ 6l 8< ttq3o Tezsiz Yuksek Lisans Bilkent / ANKARA.a2...o.L,.2a.aJ 2547 sayfi YUksekogretim Kanununun ek 27 nci maddesi gere$ince

Detaylı

Malatya Defterdarlığı Personel Müdürlüğü Pazarlık Usulüyle Mal ve Hizmet Alımı İşlem Süreci

Malatya Defterdarlığı Personel Müdürlüğü Pazarlık Usulüyle Mal ve Hizmet Alımı İşlem Süreci Teknik Şartnamenin Teknik Şartname Teknik Şartnamenin İncelenmesi Ödenek Kontrolünün Yapılması Yaklaşık Maliyet Bilgi ve Belgeleri Yaklaşık Maliyet Değerlendirme nun Düzenlenmesi Yaklaşık Maliyetin Yaklaşık

Detaylı

i- Kamp Katrhm Talimatr (4 sayfa) 1f6:[sru3 i ns"*n rdrr" Savr :579556851 73 oegnru: A Plam ,5au_e IU( F,..VALiLIGINE (Il Safhk Mridurlugii)

i- Kamp Katrhm Talimatr (4 sayfa) 1f6:[sru3 i ns*n rdrr Savr :579556851 73 oegnru: A Plam ,5au_e IU( F,..VALiLIGINE (Il Safhk Mridurlugii) T.C. SAGLIK BAKANLIGI Yonetim Hizmetleri Genel Miidtirhi[il IGI Ri GENEI- NIUDURLUcU - urr,a.-c6xcnlna E,ciriN,l vt ninr.r,nvn rn'sisr,rni, yarov.q,. TERMAL K-{pLrcALARr islr. inlnesi 06.04.2013 20:36-57955685/813.01.01/16060

Detaylı

KAMU HESAPLARI BİLGİ SİSTEMİNDE EK DERS UYGULAMA KILAVUZU

KAMU HESAPLARI BİLGİ SİSTEMİNDE EK DERS UYGULAMA KILAVUZU KAMU HESAPLARI BİLGİ SİSTEMİNDE EK DERS UYGULAMA KILAVUZU A- OKUL MUTEMETLERİ (Mutemet Yardımcısı Olarak Sisteme Tanımlanan Kullanıcılar) TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER; 1- SİSTEME GİRİŞ: Sisteme girebilmek

Detaylı

FAf. I i,/'l '\- i'.; ' r. i) Ydnetim Kurulu: Anadolu Universitesi Yaqamboyu Ofrenim Uygulama ve. sirixci noluvr

FAf. I i,/'l '\- i'.; ' r. i) Ydnetim Kurulu: Anadolu Universitesi Yaqamboyu Ofrenim Uygulama ve. sirixci noluvr .. I ".'l -" )f,/7.,90/l,/ // - / -/ ANADOLU UNivrnsirnsi PERSONEL BELGELENDiRMN NiNiUi (ANAPER) yonnncrsi Amag sirixci noluvr Amag, Kapsam, Dayanak, Tanrmlar ve Krsaltmalar MADDE 1 - Bu ydnergenin?macu

Detaylı

KBS VEKALET AYLIĞI İŞLEMLERİ UYGULAMA KILAVUZU

KBS VEKALET AYLIĞI İŞLEMLERİ UYGULAMA KILAVUZU KBS VEKALET AYLIĞI İŞLEMLERİ UYGULAMA KILAVUZU Personel Yazılım ve Uygulama Dairesi EKİM -2014 I - VEKALET AYLIĞI FĠHRĠST 1. Bölüm : Vekalet Ġşlemleri Bilgi Girişi 1.1. Vekalet Bilgi Giriş Formu 1.2. Personel

Detaylı

KBS - MATRAH BİRLEŞTİRME (KBS DIŞINDA HESAPLANARAK ÖDENEN DÖNER SERMAYE KATKI PAYI VB. ÖDEMELERE AİT MATRAHLARIN MAAŞ MATRAHLARI İLE BİRLEŞTİRİLMESİ)

KBS - MATRAH BİRLEŞTİRME (KBS DIŞINDA HESAPLANARAK ÖDENEN DÖNER SERMAYE KATKI PAYI VB. ÖDEMELERE AİT MATRAHLARIN MAAŞ MATRAHLARI İLE BİRLEŞTİRİLMESİ) KBS - MATRAH BİRLEŞTİRME (KBS DIŞINDA HESAPLANARAK ÖDENEN DÖNER SERMAYE KATKI PAYI VB. ÖDEMELERE AİT MATRAHLARIN MAAŞ MATRAHLARI İLE BİRLEŞTİRİLMESİ) UYGULAMA KILAVUZU (VERSİYON-2) PERSONEL YAZILIM VE

Detaylı

ALl. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihtiyac LiSTESi. Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet. Fivat

ALl. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihtiyac LiSTESi. Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet. Fivat T.C. SAcLIK BAKANLIEI TURKIYE KAMU HASTANELERi BiRLiEi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr otan HEMOGRAM REAKTiFI icin TEST

Detaylı

Personel Ödemeleri Uygulama Destek Şubesi FİİLİ HİZMET ZAMMI UYGULAMA KILAVUZU

Personel Ödemeleri Uygulama Destek Şubesi FİİLİ HİZMET ZAMMI UYGULAMA KILAVUZU Personel Ödemeleri Uygulama Destek Şubesi FİİLİ HİZMET ZAMMI UYGULAMA KILAVUZU ARALIK - 2012 SİSTEME GİRİŞ http://kbs.muhasebat.gov.tr/index.html linkine tıklanır. Açılan sayfada KBS GİRİŞ butonuna tıklanır.

Detaylı

Okul Temsilcisi. (Müd.-Mdr.Yrd.-Öğretmen- Müd.Yet.Öğrt.vb.)

Okul Temsilcisi. (Müd.-Mdr.Yrd.-Öğretmen- Müd.Yet.Öğrt.vb.) Okul Temsilcisi (Müd.-Mdr.Yrd.-Öğretmen- Müd.Yet.Öğrt.vb.) Okul Temsilcileri kendilerine atanmıģ olan kullanıcı adı (TCKNO) ve cep telefonlarına SMS ile gelen Ģifreyle sisteme giriģ yapabilirler. GiriĢ

Detaylı

WOLVOX Hızlı Satış. AKINSOFT WOLVOX 7 Hızlı Satış Yardım Dosyası

WOLVOX Hızlı Satış. AKINSOFT WOLVOX 7 Hızlı Satış Yardım Dosyası AKINSOFT WOLVOX 7 Hızlı Satış Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Oluşturma Tarihi : 01.03.2011 Düzenleme Tarihi : 01.03.2011 Sayfa 1 Copyright 2011 1. İŞLEMLER 1.1. Satış Ekranı AKINSOFT Programı,

Detaylı

BÜTÇE İNTERNET SİTESİ KULLANICI REHBERİ

BÜTÇE İNTERNET SİTESİ KULLANICI REHBERİ 2013 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BÜTÇE İNTERNET SİTESİ KULLANICI REHBERİ sgk NKR YAZILIM DANIŞMANLIK SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ 21/11/2013 İçindekiler Tablosu 1. Giriş... 2 2. MOSİP EK KARŞILIK GİRİŞ EKRANI... 3

Detaylı

SAYMANLIK PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

SAYMANLIK PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR SAYFA NO 1/6 1.POZİSYON ADI: Saymanlık Personeli 2.BAĞLI OLDUĞU ÜST POZİSYON: Maliye Bakanlığı 3.KENDİSİNE BAĞLI ALT POZİSYONLAR: Saymanlık Müdür Yardımcısı, Muhasebe memuru, Veznedar. 4.GÖREV : Bu Yönetmelik,

Detaylı

15 Versiyonu / 11.02.2015 güncellemesi

15 Versiyonu / 11.02.2015 güncellemesi 15 Versiyonu / 11.02.2015 güncellemesi *03.02.2015 - MUH, MUH30 ve MUHGVK281 beyannamelerinde değişiklik Muhtasar Beyannamesi MUH, MUH30 ve MUHGVK281 beyannamelerinde değişiklik yapılmıştır. Ekler kısmında

Detaylı

KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ SOSYAL HAK VE YARDIM ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU

KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ SOSYAL HAK VE YARDIM ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ SOSYAL HAK VE YARDIM ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU (Versiyon 4) Muhasebat Genel Müdürlüğü PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA DESTEK ŞUBESİ ŞUBAT 2014 http://kbs.muhasebat.gov.tr/index.html

Detaylı

KAMU HARCAMA ve MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİNDE VERGİ BORÇU SORGULAMA YETKİLENDİRME ve UYGULAMA KILAVUZU

KAMU HARCAMA ve MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİNDE VERGİ BORÇU SORGULAMA YETKİLENDİRME ve UYGULAMA KILAVUZU KAMU HARCAMA ve MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİNDE VERGİ BORÇU SORGULAMA YETKİLENDİRME ve UYGULAMA KILAVUZU EYLÜL 2010 BİM UYGULAMA VE GELİŞTİRME DESTEK ŞUBESİ ve KİMLİK YÖNETİMİ VE BİLGİ GÜVENLİĞİ ŞUBESİ İçindekiler

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. E-DEVLET SİSTEMİNE GİRİŞ... 2 2. KULLANICI İŞLEM MENÜSÜ... 6

İÇİNDEKİLER 1. E-DEVLET SİSTEMİNE GİRİŞ... 2 2. KULLANICI İŞLEM MENÜSÜ... 6 İÇİNDEKİLER. E-DEVLET SİSTEMİNE GİRİŞ.... KULLANICI İŞLEM MENÜSÜ... 6.. YENİ DÖNEM AÇMA... 6.. EĞİTİM DÖNEMLERİ LİSTELE... 7.3. DÖNEME DERS EKLEME/SİLME... 8.4. DERS LİSTELEME... 9.5. DÖNEME KURSİYER EKLEME/SİLME...

Detaylı

Online Başvuru işlemine başlamadan önce Başvu ru ve Kayıt Kılavu zu nu MUTLAKA OKUYUNUZ!

Online Başvuru işlemine başlamadan önce Başvu ru ve Kayıt Kılavu zu nu MUTLAKA OKUYUNUZ! Online Başvuru işlemine başlamadan önce Başvu ru ve Kayıt Kılavu zu nu MUTLAKA OKUYUNUZ! İçindekiler ÖZEL YETENEK ONLINE BAŞVURU İŞLEMLERİ... 1 1. Sisteme Giriş... 1 2. Kimlik Bilgileri, Eğitim Bilgileri

Detaylı

E-DEVLET ÜZERİNDEN GEÇİŞ BELGESİ İADE İŞLEMLERİ

E-DEVLET ÜZERİNDEN GEÇİŞ BELGESİ İADE İŞLEMLERİ E-DEVLET ÜZERİNDEN GEÇİŞ BELGESİ İADE İŞLEMLERİ E-Devlet hizmetlerinden yararlanmak için en yakın PTT şubesine gidilerek TC Kimlik No beyan edilir ve 1 TL karşılığında e-devlet şifresi temin edilir. Hizmeti

Detaylı

BORCU YOKTUR YAZILARI Perþembe, 12 Þubat 2009

BORCU YOKTUR YAZILARI Perþembe, 12 Þubat 2009 BORCU YOKTUR YAZILARI Perþembe, 12 Þubat 2009 BORCU SOSYAL BORCU Taþpýnar Muhasebe YOKTUR YAZILARI GÜVENLÝK KURUMUNDAN: YOKTUR YAZILARI A- Kamu Ýhale Kanununa Göre Düzenlenecek Borcu Yoktur Yazýlarý B-

Detaylı

rnxxir ganrxnvrnsi "HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri " ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA)

rnxxir ganrxnvrnsi HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri  ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA) ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA) "HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri " rnxxir ganrxnvrnsi Proje No: DPT2006K-120470 Teknik $artname Numarasr: TARLA.2O14TSHZ;OOT

Detaylı

DÖNER SERMAYE BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI

DÖNER SERMAYE BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI DÖNER SERMAYE BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI TAHSİLATLAR BİRİMİ GTHB.045. İLM.İKS.ŞMA.10/01.01 YAZAR KASA FIŞI İLE PARA TAHSILAT Mal veya Hizmet Karşılığı Ücretin Alınması Ticari Mal Ticari Mal Ücreti mi? Hizmet

Detaylı

reia$ rtrnrivn nr,nxrrir ilnrivr A.$. cenet vrtmtnlugu NA,Kir ve KTyMET MUHAF,q,z,a y0nnncnsi

reia$ rtrnrivn nr,nxrrir ilnrivr A.$. cenet vrtmtnlugu NA,Kir ve KTyMET MUHAF,q,z,a y0nnncnsi reia$ rtrnrivn nr,nxrrir ilnrivr A.$. cenet vrtmtnlugu NA,Kir ve KTyMET MUHAF,q,z,a y0nnncnsi sinixci noluwt Genel Hiikiimler Amag Madde 1- Bu Ytinergenin amacr, Tiirkiye Elektrik iletim A.$. Genel Miidiirliigti

Detaylı

İNTERNET ŞUBE FONKSİYONLARI

İNTERNET ŞUBE FONKSİYONLARI İNTERNET ŞUBE FONKSİYONLARI Ana Sayfa Ana Sayfada yer alan sekmelerden Alıcı Başvurusu Yapılan Firmaları Eksik Kalan Bildirimlerinizi ve Alıcı Analiz ve Prim Borcunuzu izleyebilirsiniz. ANA SAYFA Poliçe

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

niniui UNivrnsilnuiz TuUrr MiM FAKIJLTESI 2 KALEM DEMiRBA$ MALZEME ALIMI KATiP QELEBi UNivnnsirnsi-ioa'Ri ve

niniui UNivrnsilnuiz TuUrr MiM FAKIJLTESI 2 KALEM DEMiRBA$ MALZEME ALIMI KATiP QELEBi UNivnnsirnsi-ioa'Ri ve Agrk ihale usulii ile ihale edilen UNivrnsilnuiz TuUrr MiM FAKIJLTESI 2 KALEM DEMiRBA$ MALZEME ALIMI idari gartnamesi KATiP QELEBi UNivnnsirnsi-ioa'Ri ve niniui NU (MERKEZ OFiS II BiNASI/ 33t23s620 cict

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER Kuruluşlar bütçe hazırlık çalışmalarında bu bölümde örnekleri yer alan formları, aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar doğrultusunda

Detaylı

1. GELİR İDARESİ 1.1. MEDİKAL FİNANS - HİZMET YÖNETİMİ

1. GELİR İDARESİ 1.1. MEDİKAL FİNANS - HİZMET YÖNETİMİ 1. GELİR İDARESİ 1.1. MEDİKAL FİNANS - HİZMET YÖNETİMİ Medikal Finans - Hizmet Yönetimi içindeki modüller ekranda gösterilmiştir. Bu modüller; 1. Hizmet Tanımları 2. Paket Tanımları 3. TTB/HAGED Listesi

Detaylı

MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ

MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ ARŞİV VE TASNİF İŞLEMLERİ 1-Harcama Birimlerinden gelen Ödeme Belgeleri ile yapılan Tahsilat ve Diğer Muhasebeleştirme Belgelerinin Kurumsal Bazda Yevmiye sırasına göre

Detaylı

Acrk teblieat adresi. Telefon ve Faks numarasl. Not:

Acrk teblieat adresi. Telefon ve Faks numarasl. Not: Acrk teblieat adresi Telefon ve Faks numarasl Not: Srra No Mal Kaleminin Adr ve Krsa Agrklamasr Miktarr Tutarr (Para birirni,t belirtilerek) Toplam Tutar (K.D.V Haric) *Tabloya gerektiti kadar satrr eklenecektir.

Detaylı

KAMU HESAPLARI BİLGİ SİSTEMİNDE MAAŞ UYGULAMASI İÇİN GENEL KULLANICI YETKİLENDİRME KILAVUZU

KAMU HESAPLARI BİLGİ SİSTEMİNDE MAAŞ UYGULAMASI İÇİN GENEL KULLANICI YETKİLENDİRME KILAVUZU KAMU HESAPLARI BİLGİ SİSTEMİNDE MAAŞ UYGULAMASI İÇİN GENEL KULLANICI YETKİLENDİRME KILAVUZU EKİM 2008 KİMLİK YÖNETİMİ VE BİLGİ GÜVENLİĞİ ŞUBESİ İçindekiler 1- SİSTEME GİRİŞ... 4 2- KULLANICI TANIMLAMA

Detaylı

; 8.778.57 Tt-. : 12.344.7tTL. DENETiM RAPORU. T I P t A M

; 8.778.57 Tt-. : 12.344.7tTL. DENETiM RAPORU. T I P t A M DENETiM RAPORU DENiz YAKASI ratilsitesi or.oz.zor 4qr.ot.zors renihuninnnsl DENET M RApoRU Sitemizin ot'ol.zotq/31'0l.2015 tarihleri arasr igleyici ve hesaplarr,kat Mtilkiyeti Kanunu ve Geneg kararlart

Detaylı

Ofisnet Paket İçerikleri

Ofisnet Paket İçerikleri Ofisnet Paket İçerikleri Özellik EnterprisePlus Compact Professional Express İşlem Noktası Tanımları Х İşlem Noktası Parametreleri Firma Tanımı 1 firma sınırlı Personel Х Döviz Tanımı Cari Sektörler Х

Detaylı

T.C. AVCILAR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ VEZNE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

T.C. AVCILAR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ VEZNE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI VZN İŞLMLRİ İŞ AKIŞ ŞMASI DOKÜMAN NO: 34.İA.TS.01 TARİ:01.11.2013 SAYFA NO: 1 / 1 RVİZYON NO:01 Vatandaşın tahakkuk etmiş borcunu ödemek üzere sicil veya makbuz ile vezneye gelmesi. Tahsildar tarafından

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 27.12.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29218 mükerrer

Resmi Gazete Tarihi: 27.12.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29218 mükerrer Resmi Gazete Tarihi: 27.12.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29218 mükerrer MERKEZÎ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları Amaç MADDE 1-

Detaylı

VERİ GİRİŞ EKRANI (ARAYÜZ) ÜZERİNDEN TRANSFER BİLDİRİM FORMU OLUŞTURULMASINA İLİŞKİN KILAVUZ

VERİ GİRİŞ EKRANI (ARAYÜZ) ÜZERİNDEN TRANSFER BİLDİRİM FORMU OLUŞTURULMASINA İLİŞKİN KILAVUZ 2017 VERİ GİRİŞ EKRANI (ARAYÜZ) ÜZERİNDEN TRANSFER BİLDİRİM FORMU OLUŞTURULMASINA İLİŞKİN KILAVUZ GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI V.01 10.11.2017 04.01.2017 1 İÇİNDEKİLER 1. Giriş

Detaylı

TEK PENCERE SİSTEMİ YÜKÜMLÜ KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK GÜMRÜK İŞLEMLERİ DAİRESİ

TEK PENCERE SİSTEMİ YÜKÜMLÜ KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK GÜMRÜK İŞLEMLERİ DAİRESİ 2016 TEK PENCERE SİSTEMİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ - Yasal Metroloji İthal İzni (Ölçü Aletleri) Belgesi YÜKÜMLÜ KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TPS-910-GEÇİCİ İTHALAT İZNİ BELGESİ Versiyon

Detaylı

KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ SOSYAL HAK VE YARDIM ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU_VERSİYON3

KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ SOSYAL HAK VE YARDIM ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU_VERSİYON3 KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ SOSYAL HAK VE YARDIM ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU_VERSİYON3 PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA DESTEK ŞUBESİ ANKARA EYLÜL-2011 I-SİSTEME GİRİŞ http://kbs.muhasebat.gov.tr/index.html

Detaylı

Avrupa Birliği i ve Diğer Uluslararası şılığıığı Alınan Hibelerin. Yönetmelik. Metin COŞKUN Devlet Muhasebe Uzmanı mcoskun5@muhasebat.gov.

Avrupa Birliği i ve Diğer Uluslararası şılığıığı Alınan Hibelerin. Yönetmelik. Metin COŞKUN Devlet Muhasebe Uzmanı mcoskun5@muhasebat.gov. Avrupa Birliği i ve Diğer Uluslararası Kuruluşlardan lardan Proje Karşı şılığıığı Alınan Hibelerin Harcanması ve Muhasebeleştirilmesine Đlişkin Yönetmelik Metin COŞKUN Devlet Muhasebe Uzmanı mcoskun5@muhasebat.gov.tr

Detaylı

S:,r.!:;.R.iTO\1 IGNE UQLU

S:,r.!:;.R.iTO\1 IGNE UQLU S:,r.!:;.R.iTO\1 IGNE UQLU..:-i F qaprnda olacali l-lgne ucu 5 nrrl'den fazla qrknrayacak l-t{crrdle bolgesi olacak 4-Fleksibillesi uyburl olacak 5-Katatcr in trcu incelerek sonlanacak 6-KrlavLrz tel gegecek

Detaylı

TEK PENCERE SİSTEMİ GÜMRÜK KONTROLÜ ALTINDA İŞLEME İZİN BELGESİ YÜKÜMLÜ KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEK PENCERE SİSTEMİ GÜMRÜK KONTROLÜ ALTINDA İŞLEME İZİN BELGESİ YÜKÜMLÜ KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 TEK PENCERE SİSTEMİ GÜMRÜK KONTROLÜ ALTINDA İŞLEME İZİN BELGESİ YÜKÜMLÜ KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TPS-910-GEÇİCİ İTHALAT İZNİ BELGESİ Versiyon 1.1 Bakanlığımız web sayfasından

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

EVDE ÇOCUK BAKIMI PROJESİ FAYDALANICISI ANNELERİN, BAKICI ADINA YAPACAKLARI PRİM VE MAAŞ ÖDEMELERİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

EVDE ÇOCUK BAKIMI PROJESİ FAYDALANICISI ANNELERİN, BAKICI ADINA YAPACAKLARI PRİM VE MAAŞ ÖDEMELERİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME EVDE ÇOCUK BAKIMI PROJESİ FAYDALANICISI ANNELERİN, BAKICI ADINA YAPACAKLARI PRİM VE MAAŞ ÖDEMELERİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME Evde Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi

Detaylı

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ DOKÜMAN VE FORM LİSTESİ

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ DOKÜMAN VE FORM LİSTESİ DOKÜMAN NO:34.L.01 TARİH: SAYFA NO : 1/ 7 REVİZYON NO: 01 SIRANO DOKÜMAN KODU 1 34.OŞ.01 ORGANİZASYON ŞEMASI 2 34.GT.01 3 34.GT.02 4 34.GT.03 5 34.GT.04 DOKÜMANIN ADI SORUMLU BİRİM YAYIN TARİHİ MALİ HİZMETLER

Detaylı

E-BELEDİYECİLİK İŞLEMLERİ YARDIM DÖKÜMÜ AnaSayfa. A-Genel

E-BELEDİYECİLİK İŞLEMLERİ YARDIM DÖKÜMÜ AnaSayfa. A-Genel E-belediye sistemimizi kullanırken internet sitemiz ile olan tüm etkileşim 128 bit SSL şifreleme sistemi ile korunmaktadır. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde kart bilgileri sistemimiz üzerinde tutulmamakta,

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı *BEA545Z0N* Sayı :45869894-010.07.02- Konu :Teminat Mektubu Elektronik Teyidi Dağıtım Yerlerine Maliye Bakanlığınca, mükellef

Detaylı

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 01 Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi 02 Adli Teminat İşlemleri 03 Teminat Alınması 04 Kesin Teminat İadesi 05 Geçici

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU MUHASEBE VE BİLİŞİM SİSTEMİ VE MODÜLLERİNİN TANITIMI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU MUHASEBE VE BİLİŞİM SİSTEMİ VE MODÜLLERİNİN TANITIMI KAMU MUHASEBE VE BİLİŞİM SİSTEMİ VE MODÜLLERİNİN TANITIMI Mayıs 2016 1 SUNUM PLANI Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) Tanıtımı Harcama Yönetim Sistemi (HYS)Tanıtımı Taşınır Kayıt ve Yönetim

Detaylı

KOLAY SİPARİŞ TAKİBİ v4

KOLAY SİPARİŞ TAKİBİ v4 KOLAY SİPARİŞ TAKİBİ v4 KISA TANITIM DOKÜMANI PROGRAMDA NELER VAR Bu doküman, Kolay Sipariş Takibi programının temel özelliklerini size kısaca tanıtmak ve programı kısa sürede kavramanızı sağlanmak için

Detaylı

YATIRIM FONU ALIM SATIM İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU

YATIRIM FONU ALIM SATIM İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU YATIRIM FONU ALIM SATIM İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU İÇERİK A. YATIRIM FONLARI ALIM SATIM İŞLEMLERİ KILAVUZU... 3 B. YATIRIM FONU ALIM/SATIM YETKİ TANIMLAMA GİRİŞ VE SİLME... 3 C. YATIRIM FONU ALIM/SATIM

Detaylı

T.C. SAdLIK BAKANLIEI TiJRKiYE KAMU HASTANELERi BiR[idi BATMAN 86LCE DEVLET HASTANESi

T.C. SAdLIK BAKANLIEI TiJRKiYE KAMU HASTANELERi BiR[idi BATMAN 86LCE DEVLET HASTANESi :f't T.C. SAdLIK BAKANLIEI TiJRKiYE KAMU HASTANELERi BiR[idi BATMAN 86LCE DEVLET HASTANESi Sayr : B. 10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : ]'eklif'e llavet Sa] In : Kufunlunruzun ihtiyacr olan AMELiYATHANE( Ilgilendiginiz

Detaylı

BATMAN DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ

BATMAN DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ BATMAN DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ 1 İçindekiler BİRİNCİ KISIM... 4 BİRİNCİ BÖLÜM... 4 AMAÇ VE DAYANAK... 4 İKİNCİ KISIM... 4 Muhasebe Müdürlüğü İşlemleri... 4 BİRİNCİ BÖLÜM... 4 Vezne

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SIRA ADI 1 Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 1-Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV TANIMI

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV TANIMI 911.MKH.PGT/F01 01.06.2014 1 / 5 Revizyon Tarihi Revizyon No Açıklama 911.MKH.PGT/F01 01.06.2014 2 / 5 Birim : Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Görev Adı : Muhasebe Yetkilisi (MY) Amiri : Sorumluluk

Detaylı

MedDATA SAĞLIK NET KURULUMU

MedDATA SAĞLIK NET KURULUMU MedDATA SAĞLIK NET KURULUMU 1-) MedData nın sitesinden MedData SağlıkNet Sistemi exe sini indirin. 2-) Hastane kullanıcısından bölümler kısmına 4050 bölüm numaralı sağlık net bölümü eklenir. 3-) Hastane

Detaylı

HARCAMA YÖNETİM SİSTEMİ TAŞINIR UYGULAMASI

HARCAMA YÖNETİM SİSTEMİ TAŞINIR UYGULAMASI HARCAMA YÖNETİM SİSTEMİ TAŞINIR UYGULAMASI ARALIK 2011 0 GİRİŞ Bilindiği üzere, Taşınır Mal Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinde yer alan Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri tarafından, kamu idarelerinin

Detaylı

MAHALLİ İDARE BİRİMLERİNİN BÜTÇE TAHMİNLERİ GİRİŞİNE İLİŞKİN UYGULAMA KILAVUZU

MAHALLİ İDARE BİRİMLERİNİN BÜTÇE TAHMİNLERİ GİRİŞİNE İLİŞKİN UYGULAMA KILAVUZU MAHALLİ İDARE BİRİMLERİNİN BÜTÇE TAHMİNLERİ GİRİŞİNE İLİŞKİN UYGULAMA KILAVUZU EYLÜL 2009 GENEL YÖNETİM VE MALİ İSTATİSTİKLERİ ŞUBESİ MAHALLİ İDARE BİRİMLERİNİN BÜTÇE TAHMİNLERİ GİRİŞİNE İLİŞKİN UYGULAMA

Detaylı

Tarih : Sayı : Konu : Defter Beyan Sistemini Kullanma Zorunluluğu

Tarih : Sayı : Konu : Defter Beyan Sistemini Kullanma Zorunluluğu Tarih : 18.12.2017 Sayı : 2017-71 Konu : Defter Beyan Sistemini Kullanma Zorunluluğu 01.01.2018 Tarihinden İtibaren Basit Usule Tabi Olan İle Serbest Meslek Kazancı Elde Eden, 01.01.2019 Tarihinden İtibaren

Detaylı

Banka Hesap Tanımı ĠÇERĠK

Banka Hesap Tanımı ĠÇERĠK Doküman Kodu : MST005 İlk Yayın Tarihi : Ocak 2017 Revizyon Tarihi : Ocak 2017 Revizyon No : 1 ĠÇERĠK GENEL BĠLGĠ BANKA HESAP TANIMI Genel Sekmesi Diğer Sekmesi GeliĢmiĢ Sekmesi EK ĠġLEMLER Banka Hesap

Detaylı

SERBEST BÖLGE İŞLEMLERİ

SERBEST BÖLGE İŞLEMLERİ 2 01 7 SERBEST BÖLGE İŞLEMLERİ YÜKÜMLÜ KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK GÜMRÜK İŞLEMLERİ DAİRESİ 1 I. SERBEST BÖLGEYE GİRİŞ... 3 1. GİRİŞ İŞLEMİ İÇİN SBİF (Serbest Bölge İşlem

Detaylı

Ek-2 ANTALYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI

Ek-2 ANTALYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI ANTALYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI SIRA 1 SatıĢ, Kiralama, Ġrtifak Hakkı Tesisi (Bakanlık onay süresi hariç) 60 GÜN 2 Ecrimisil bedeli tahsilatı (SatıĢ, kira, irtifak

Detaylı

KAMU ELEKTRONİK ÖDEME SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU

KAMU ELEKTRONİK ÖDEME SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU KAMU ELEKTRONİK ÖDEME SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU Bu kılavuzda gönderme emirlerinin KEÖS üzerinden Merkez Bankasına aktarılmasına ilişkin formlar hakkında bilgi verilmektedir. KEÖS Bilindiği üzere 18/06/2011

Detaylı

AKINSOFT ProKuaför. Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 29.12.2010. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT

AKINSOFT ProKuaför. Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 29.12.2010. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 29.12.2010 Sayfa-1 1- ÇALIŞMA ŞEKLİ HAKKINDA KISA BİLGİ Müşterilerine daha iyi hizmet vermek ve kurumsallaşmak isteyen tüm kuaförlere hitap eden programı

Detaylı

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı SAYI: B.07.1.GİB.0.05.71/7100-143/95935 24.09.2008 UYGULAMA ĠÇ GENELGESĠ SERĠ NO: 2008/8

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı SAYI: B.07.1.GİB.0.05.71/7100-143/95935 24.09.2008 UYGULAMA ĠÇ GENELGESĠ SERĠ NO: 2008/8 T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı SAYI: B.07.1.GİB.0.05.71/7100-143/95935 24.09.2008 UYGULAMA ĠÇ GENELGESĠ SERĠ NO: 2008/8 VERGĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞINA ĠLGĠ: 30.07.2008 tarih ve B.07.1.GİB.0.05.71/7103-375/75304

Detaylı

Müşteri Kredi Kartı Takibi Destek Dökümanı

Müşteri Kredi Kartı Takibi Destek Dökümanı BİLNEX YAZILIM Müşteri Kredi Kartı Takibi Destek Dökümanı Hazırlayan Sinan Karagöz BİLNEX QUANTUM V3 PROGRAMLARINDA KREDİ KARTI MÖDÜLÜ Bilnex in standart programlarında işletmelerin müşterilerinden yapmış

Detaylı

Taşınır İşlem Fişi Düzenleme Kılavuzu BAP

Taşınır İşlem Fişi Düzenleme Kılavuzu BAP 150 253-255 Taşınır İşlem Fişi Düzenleme Kılavuzu BAP FİRMA Faturayı keser ve faturayı malzemeyle birlikte ya BAP Birimi Satınalma Ofisine ya da ilgili Proje Yürütücüsüne Teslim eder. BAP Birimi Satınalma

Detaylı

AKINSOFT WOLVOX Mobil Satış PDA

AKINSOFT WOLVOX Mobil Satış PDA AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 23.12.2010 Sayfa-1 1- ÇALIŞMA ŞEKLİ HAKKINDA KISA BİLGİ AKINSOFT WOLVOX Mobil Satış programı sayesinde, aktif saha çalışmalarında pazarlamacılarınız;

Detaylı

f.v\ >s/ Ilgi 7."- DAiITIM \Ar^Nr':/, Vali a. Vali Yardrmcrsr c.en q ej.. tht-*r.xl xt.. t,,r-r l.we,l W.e.?dde

f.v\ >s/ Ilgi 7.- DAiITIM \Ar^Nr':/, Vali a. Vali Yardrmcrsr c.en q ej.. tht-*r.xl xt.. t,,r-r l.we,l W.e.?dde f.v\ \.csxcuxvrspor Z \Ar^Nr':/, >s/ Sayr Konu Ilgi :e5738460-041 3lT :Yarrgma Duyurusu T.C. QANKTRT vnt-ilici Genglik Hizmetleri ve Spor it Uiidtirtugu c.en q ej.. tht-*r.xl xt.. t,,r-r l.we,l W.e.?dde

Detaylı

'/ Egi vefat etmi$ olan gocuklu dul bayanlarda ya$ garrl aranmaz. '/ Babasr veya hem babasr hem de annesi vefat etmiq yetim bekar bayanlarda yap

'/ Egi vefat etmi$ olan gocuklu dul bayanlarda ya$ garrl aranmaz. '/ Babasr veya hem babasr hem de annesi vefat etmiq yetim bekar bayanlarda yap [K-2 SOSYAL VARDIMLA$MA VA DAYANI$MA VAKIII I3A$KANI,IEI...SOSYAL KONUT PROJtrSi...ADE'I' KONITT SATI\SI BA$VURLT DtrytJRtrstl *uo,*,,nuo,oo,u,,,:l:'::' ff';::";;ljti]:u'"0' vilriitiiren sosvar Konut projesi

Detaylı