TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ"

Transkript

1 TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ PSĠKĠYATRĠ KADIN ERKEK SERVĠSĠ BÖLÜM UYUM EĞĠTĠMĠ REHBERĠ KORUCUK

2 ĠÇĠNDEKĠLER 1. ÖNSÖZ 2. BÖLÜM YÖNETĠCĠ VE ÇALIġANLARI 3. BÖLÜMÜN FAALĠYETLERĠ VE ĠġLEYĠġĠ 4. BÖLÜMÜN FĠZĠKĠ YAPISI 5. ÇALIġANLARIN MESLEKĠ KATEGORĠLERĠNE GÖRE GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI 6. BÖLÜM ĠLE ĠLGĠLĠ YAZILI DÜZENLEMELER 7. HĠZMET KALĠTE STANDARTLARI 8. ÇALIġACAĞI BÖLÜM ĠLE ĠLGĠLĠ EĞĠTĠM 1- YATIġ VERĠLEN HASTAYA HEMġĠRELĠK YAKLAġIMI 2- EKT YAPILACAK HASTAYA HEMġĠRELĠK BAKIMI 3- KISITLAMA YAPILACAK HASTAYA HEMġĠRELĠK BAKIMI 4- PSĠKĠYATRĠ HASTALARI ĠLE BAġETME VE ĠLETĠġĠM 5- PSĠKĠYATRĠ HASTALARINA GÜVENLĠ ĠLAÇ UYGULAMA 6- YEME BOZUKLUĞU HASTALARINA HEMġĠRELĠK BAKIMI 7- SERVĠSTE UYULMASI GEREKEN ZĠYARETÇĠ KURALLARI

3 ÖNSÖZ Sağlık hizmetlerinin kaliteli sunulması, kaliteli bilgi ve deneyimle gerçekleģmektedir. Sakarya Üniversitesi Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi kuruluģundan bu yana kaliteli hizmeti önemsemiģ ve Sağlık Bakanlığının Hizmet Kalite Standartlarını uygulamaya çaba göstermiģtir. Her alanda yenilenen eğitim çalıģmalarıyla, personel verimi en üst düzeyde tutulmaya çalıģılmaktadır. Sağlık kuruluģlarında Hasta ve ÇalıĢan Güvenliğini olumsuz etkileyebilecek pek çok faktör bulunmaktadır. Sağlık kuruluģlarının süreçlerdeki basit hataları hastaya zarar verecek Ģekilde ortaya çıkmasını engelleyecek yeni tasarımlar yapmaları ve hataların hastaya ulaģmadan önce tespit edilmesini ve düzeltilmesini sağlayacak önlemleri almaları gerekmektedir. Bilinmelidir ki yapılan küçük hatalar zamanla alıģkanlık haline gelmekte ve hizmet kalitesini düģürmektedir. Ayrıca çağımızda hasta bakım hizmetleri ile ilgili yeni bilgiler üretilmekte ve anlayıģlar geliģtirilmektedir. Bu ve benzeri sebepler sürekli eğitimi kaçınılmaz kılmaktadır. Hizmet kalitesini önemseyen ve gereğini yapma hassasiyetini sürekli olarak taģıyan hastanemiz tarafından düzenlenen bu rehber kaliteli hizmet verme adına çalıģmaya yeni baģlayacak olan hastane personelimizin uyumunu sağlamak için hazırlanmıģtır. Sağlık hizmetinin odak noktası insandır ve sunulan hizmetlerde gerek hasta ve yakınlarının gerekse çalıģanların memnuniyeti esastır. Bu ilke idaresiyle birlikte tüm çalıģanlarımızın ilke edineceği temel koģuldur. BaĢarı dileklerimizle. S

4 MĠSYONUMUZ Sağlık hizmetinde insan odaklı, güvenilir, çevreye duyarlı, hasta güvenliğini ve hastaların sosyal değer yargılarını önemseyen, personelinin çalıģma koģulları ile ilgili taleplerini göz önünde tutan, yenilikçi ve sürekli kendini geliģtiren yönetim anlayıģını kurum kültürü haline dönüģtürmektir. VĠZYONUMUZ Sunduğumuz Sağlık Hizmeti Standartlarının yükseltilmesi için, tecrübeli ve uzman eğitim kadromuzla, tıbbi ve teknolojik geliģmeleri takip ederek, elde ettiğimiz bilgi ve deneyimlerimizi, hastalarımızın ve çalıģanlarımızın hizmetine sunarak, bilimsel çalıģmalarla bölgemizin referans hastanesi olmaktır. POLĠTĠKAMIZ - Sağlık Bakanlığı mevzuatları doğrultusunda Hizmet Kalite Standartlarının Ģartlarına uyarak etkinlik ve verimliliğin sürekli olmasını sağlamak - ÇalıĢan memnuniyetini göz önüne alarak hastaların ihtiyaç ve beklentilerini karģılamak - Kaynaklarımızı en iyi Ģekilde kullanarak güler yüzlü, yetenekli, bilgili ve deneyimli ekiplerimizle güvenilir sağlık hizmeti vermek - Sosyal dayanıģma sağlanarak, temiz, güvenli, düzenli ve katılımcı bir çalıģma ortamı sağlamak - Birimler arasında koordinasyonu sağlamak, personelimizin geliģmesini sürekli kılmak ve motivasyonunu artırmak amacıyla eğitimler düzenlemek. - DeğiĢime açık olmak ve sürekli kendimizi geliģtirmek.

5 BÖLÜM YÖNETĠCĠ VE ÇALIġANLARI Sorumlu Hekim : Prof. Dr. Atilla EROL Hekimler : Yard. Doç. Esra YAZICI Uzm. Dr. Ahmet YAZICI Uzm. Dr. ġahin KARAER Uzm. Dr. Tayfun DURAT Uzm. Dr. Neslihan AKKĠġĠ KUMSAR Uzm. Dr. BarıĢ IġILOĞLU ArĢ. Gör. Dr. Semra KARAYILAN ArĢ. Gör. Dr. Tuğba MUTLU ArĢ. Gör. Dr. Mustafa ÖZTEN ArĢ. Gör. Dr. Burçin SAYKAN ArĢ. Gör. Dr. Hilal KAPUDAN YĠĞĠT ArĢ. Gör. Dr. Ertaç Sertaç ÖRSEL ArĢ. Gör. Dr. AyĢe ERDOĞAN Ar. Gör. Dr. Hüsnü Selim ĠKĠZ Erkek Psikiyatri Servis Sorumlu HemĢire : Dilek TURAN Erkek Psikiyatri Servis HemĢireleri : Ayla YENĠ Emine K.IRGIN Celile KOYUNCU Esra GÜNAL Adem IġIK Erkek Psikiyatri Servis Temizlik Personelleri : Adile KILIÇ Ali COġAN Ayhan ATA Dursun DEMĠR Kadın Psikiyatri Servisi Sorumlu HemĢire : Nevin YERSAL Kadın Psikiyatri Servisi HemĢireleri : Hülya AĞACANOĞLU Müzeyyen ÖZCAN Nagihan ÇELĠK Rabia BALCI Gülsüm AKKAYA Kadın Psikiyatri Servis Temizlik Personelleri : Aysel ĠPÇĠOĞLU Aysel TÜFEKÇĠOĞLU Melek ÇETĠNKAYA Çetin ZABUN Kat Sekreteri : ESRA GEMĠCĠ

6 BÖLÜMÜN FAALĠYETLERĠ VE ĠġLEYĠġĠ 06:00 06:30 KAHVALTI SAATĠ 8:00 08:15 TEDAVĠ (ĠLAÇ) UYGULAMASI 08:15 09:00 YATAK VE DOLAPLARIN DÜZENLENMESĠ VE ANTA TAKĠBĠ 09:00 09:30 GÜNAYDIN TOPLANTISI 09:30 10:00 SPOR SAATĠ 10:00 10:30 ÇAY VE ARA ÖĞÜN SAATĠ 10:30 12:00 HASTA VĠZĠTĠ 12:00 13:30 ÖĞLE YEMEĞĠ-ĠLAÇ DAĞILIMI-ÇAY SAATĠ 14:00 15:00 ZĠYARET SAATĠ 15:00 16:30 BĠREYSEL GÖRÜġMELER 17:00 18:00 YEMEK VE ĠLAÇ DAĞILIMI 18:00 19:30 SERVĠS GENEL TEMĠZLĠĞĠ 18:00 20:00 TELEFON SAATĠ 21:00 21:30 ĠLAÇ DAĞILIMI 21:30 22:00 DĠNLENME VE UYKU BÖLÜMÜM FĠZĠKĠ YAPISI Servisimiz hastanenin zemin katında yer almaktadır. 1 Tespit Odası, 2 GörüĢme Odası, 1 Asistan Odası, 1 HemĢire Odası, 1 Tedavi Odası Ortak Kullanımlı Kirli Temiz Odası 1 TV Odası ve Oturma Salonu 1 Sigara Odası 1 Ofis 1 Ziyaret Salonu ve Yemekhane 1 Faaliyet Odası 1 Tel Örgüyle Çevrili Bahçe Toplamda kadın servisinde 10 hasta odası (20 hasta), erkek servisinde 11 hasta odası (22 hasta) mevcut kapasitesindedir.

7 BÖLÜMÜN KALĠTE STANDARTLARI PSĠKĠYATRĠ PSĠKĠYATRĠ HĠZMETLERĠ Psikiyatri klinik/servislerine yönelik fiziki düzenleme bulunmalıdır. Rehabilitasyon alanları bulunmalıdır. Sigara içen hastalar için sigara içme alanı bulunmalıdır. Ziyaret için ayrı bir alan bulunmalıdır. Hastaların açık havadan faydalanabilecekleri alan bulunmalıdır. Klinik/serviste kaçma veya intihar olasılığını engelleyecek düzenlemeler bulunmalı; o Tavan tek parça olmalı, o Tavana monte teçhizat emniyetli veya gizli olmalı, o Pencereler yarı açılır ya da açılmaz olmalı, Her dört yatağa en az bir tuvalet ve lavabo olmalıdır. Her sekiz yatağa en az bir banyo olmalıdır. Klinik/servise giriģ-çıkıģlar ve hastaların ortak kullanım alanları kamera ile izlenmelidir. Hasta odalarına yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır Hasta odaları en fazla iki kiģilik düzenlenmeli, o Her hastanın tanımlanmıģ yatağı olmalıdır. Odada kiģisel kullanım için duvara monte dolap ve etajer bulunmalıdır. Odanın boya rengi uyarıcı olmamalıdır. Odada bulunan malzemeler ahģap ve yuvarlak kenarlı olmalıdır. Havalandırma yeterli olmalıdır. Doğal aydınlanma yeterli olmalıdır. PUAN AÇIKLAMA

8 Klinik/servisin iģleyiģine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. Yazılı düzenleme; o Akut ve kronik hasta kabul kriterleri, o Tedavi ve aktivite planları ile ilgili iģleyiģi, o Hastanın klinik/servise her giriģinde, kendisine ve/veya çevresine zarar verebileceği nesneler yönünden kontrolü, o Akut eksite hastalar ve tıbbi sorunlu hastalarla ilgili tedavi yaklaģımları, o Tedavi edici ortam koģulları, o Tanı ve tedavi için gerekli görülen konsültasyon hizmetlerinin nasıl verileceği, o Hasta ve hasta yakınlarına verilecek eğitimleri, o Hastaların telefonla görüģme Ģekli, zamanı ve süresini, o Taburculuk iģlemleri ve taburculuk sonrası takip sürecini, o Adli konular ile ilgili süreçleri kapsamalıdır. Kısıtlamaya yönelik düzenleme yapılmalıdır. Kısıtlama uygulamasına yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. Yazılı düzenleme; o Fiziksel/mekanik ve kimyasal kısıtlama uygulamasını, o Kısıtlanan hastanın kısıtlama süresinin hekim istemine göre yapılmasını, o Uzun süreli kısıtlamalarda hekimin belirleyeceği aralıklarla hastanın mobilize edilmesini kapsamalıdır. Kısıtlama yapılan hastalara bilgilendirme yapılmalıdır. Acil durumlarda sözel istem ile kısıtlama kararı verildiğinde hasta hekim tarafından ilk 15 dakika içinde görülmelidir. Kısıtlama uygulaması, sağlık çalıģanı refakatinde yapılmalıdır. Kısıtlama için kullanılan malzemeler hastanın hareket etmesini sağlayacak, hastanın dolaģımını bozmayacak

9 nitelikte olmalıdır. Kısıtlama tek kiģilik odalarda yapılmalıdır. Tecrit uygulamasına yönelik düzenleme yapılmalıdır. Tecrit uygulama kararı hekim tarafından verilmelidir. Tecrit odasına alınan hastalar ile ilgili kurallar belirlenmelidir. Tecrit odası; o YumuĢak duvar ve zemine, o Hastanın kendisine zarar verebileceği risklere karģı önlemlere, o Tecritteki hastaları gözlemleyebilecek düzenlemeye sahip olmalıdır. Elektrokonvulsif Tedavi (EKT) ile ilgili düzenleme yapılmalıdır. EKT ile ilgili yazılı düzenleme hazırlanmalı, o EKT alacak hastanın hazırlığını, o Tedavi sonrası izlemi, o Özel dönem ve durumlarda EKT uygulamasında alınması gereken önlemleri kapsamalıdır. EKT sonrası komplikasyonlar açısından takip edilmelidir. EKT ünitesi psikiyatri kliniklerinden ayrı olmalı, o Ünite içinde hazırlık odası, uygulama odası, derlenme odası bulunmalı, Havalandırma ve ıģıklandırma sağlanmalıdır. Sosyal destek hizmeti verilmelidir. Sosyal destek hizmeti sunumunda; o Yatan her hasta değerlendirilmeli, o Hastaların taburculuk sonrası sosyal yaģama devamı yönünden planlama yapılmalıdır. Yakın gözlem gerektiren hastalara yönelik düzenleme yapılmalıdır. Yakın gözlem gerektiren hastalar belirlenmelidir. Hastalar bir plan dahilinde gözlemlenmelidir.

10 Gözlem sonuçları değerlendirilmelidir. Hastaların güvenliğine yönelik önlemler alınmalıdır. Hastayı psikolojik zararlardan ve uygunsuz karģılaģmalardan koruyucu düzenlemeler yapılmalıdır. Hastanın kendisine ve çevresine zarar vermesini engelleyecek düzenlemeler yapılmalıdır. HemĢire odaları tüm birimi görecek Ģekilde düzenlenmelidir. Ġlaçların bulunduğu odaya giriģ kontrollü olmalıdır. Ġstem dıģı yatıģı yapılan hastalara yönelik düzenleme bulunmalıdır. Yakını olup istem dıģı yatıģı yapılan hastalarda; o Veli/vasisinin rızası alınmalıdır. Yakını olmayıp istem dıģı yatıģı yapılan hastalarda; o En az iki psikiyatrist imzası ile sağlık kurulu kararı ile hastanın yatıģı yapılmalıdır. o 48 saat içinde bu rapora istinaden mahkeme kararı alınmalı, o Mahkeme kararının bir nüshası dosyada bulunmalıdır. o Taburculuk kararı mahkemeye bildirilmelidir. Hastanın öz bakımının planlanması ve/veya yapılması sağlanmalıdır. Hastaların kılık kıyafetlerinin temiz olması sağlanmalıdır. Hastaların saç bakımı ve traģları yapılmalıdır. Hastaların yeme, içme, banyo ve tuvalet ihtiyaçları karģılanmalıdır. Hastaların öğün dıģı yeme içme ihtiyaçları için gerekli düzenlemeler olmalıdır. Hastalara yönelik rehabilitasyon faaliyetleri düzenlenmelidir. Hasta ve yakınları, rehabilitasyon faaliyetlerinin programı konusunda bilgilendirilmelidir. Günaydın ve/veya sorun toplantıları yapılmalıdır.

11 Resim, eliģi, bilgisayar kullanma gibi aktivite grupları oluģturulmalıdır. Otobüse binme, fatura ödeme vb. sosyal beceri eğitim grupları olmalıdır. Fiziksel egzersiz grupları olmalıdır. Hastaların kullandığı bahçede düzenlemeler yapılmalıdır. Bahçede; o YürüyüĢ alanları, o Oturma alanları, o Spor alanları bulunmalıdır. Bahçe duvarları hasta kaçıģını engelleyecek düzenlemeye sahip olmalıdır. Bahçe kontrolüne yönelik düzenleme yapılmalı, o Bahçe güvenliği sorumluları, o Gün içinde kontrol aralıkları belirlenmelidir. Hasta ve yakınları için eğitim programı düzenlenmelidir. Eğitim programı; o Hasta ve yakınları için psikoeğitim, o Taburculuk sonrası eğitim konularını kapsamalıdır. ÇalıĢan güvenliğini sağlamaya yönelik eğitim programı düzenlenmelidir. ÇalıĢanlara; o Psikiyatri hastaları ile baģ etme, o ĠletiĢim, o Kriz yönetimi eğitimi verilmelidir. o Psikologlar tarafından paylaģım grup toplantıları düzenlenmelidir. Olay bildirimine yönelik düzenleme yapılmalıdır. Tekrar yatıģ oranlarının takibine yönelik düzenleme yapılmalıdır. Tekrar yatıģ oranları kayıt altına alınmalıdır. Konu ile ilgili istatistiksel analiz yapılmalıdır. Sonuçlar değerlendirilmelidir.

12 Gerekli görüldüğünde düzeltici önleyici faaliyet baģlatılmalıdır. Klinikte hastaların uyması gereken kurallar belirlenmelidir. Klinik sorumluları tarafından kurallar belirlenmeli, Hastalar kurallar hakkında bilgilendirilmelidir. Ġlaç ve kit muhafaza edilen buzdolaplarının sıcaklık takipleri yapılmalıdır. Buzdolaplarının içinde bulunan malzemelere göre sıcaklık takibi yapılmalıdır. Hasta BaĢı Test Cihazlarının (HBTC) kullanımı düzenlenmelidir. HBTC nin kullanıldığı bölümlerde sorumlular belirlenmelidir. HBTC ninenvanteri tutulmalıdır. HBTC nin bakımı ve temizliği yapılmalıdır. HBTC için kalibrasyon ve kalite kontrol testleri çalıģılmalı ve kayıt altına alınmalı, o Kalite kontrol sonuçlarında uygunsuzluk tespit edilmesi halinde düzeltici önleyici faaliyet baģlatılmalıdır. HBTC yi kullanacak çalıģanlara; o ÇalıĢılacak testlerin preanalitik, analitik ve postanalitik evrelerinde dikkat edilmesi gereken hususlar, o Kalibrasyon ve kalite kontrol sonuçlarının değerlendirilmesi, o Cihazın temizliği ve bakımı hakkında eğitim verilmelidir. HBTC'de çalıģılmıģ olan tüm test sonuçları, hasta dosyasına kayıt edilmelidir. Hasta kimliğinin doğrulanmasına yönelik düzenlemeler yapılmalıdır. Tanı ve tedavi için yapılacak tüm iģlemlerde hasta kimliği doğrulanmalıdır. Psikiyatri klinik hastaları için kullanılacak kimlik tanımlayıcısı hastane tarafından belirlenmelidir.

13 Sağlık çalıģanları, kimlik tanımlayıcıların kullanımı ve hasta kimliğinin doğrulanması konusunda eğitilmelidir. Hastanın beraberinde getirdiği ilaçların yönetimine iliģkin düzenleme bulunmalıdır. Hastanın beraberinde getirdiği ilaçlar hemģire tarafından teslim alınmalıdır. Teslim alınan ilaçların miat kontrolü yapılmalı, Hastanın beraberinde getirdiği ilaçlar hekimi tarafından kontrol edilmelidir. Hastanın beraberinde getirdiği ilaçlar hemģire tarafından uygulanmalıdır. Ġlaçların güvenli uygulanmasına yönelik düzenleme yapılmalıdır. Ġlaçlar, kapalı kaplarda ve kiģiye özel olarak hazırlanmalı, o Kaplarda hastaların kimlik tanımlayıcı bilgileri bulunmalıdır. Tedavi planı hekim tarafından yazılmalı, kaģelenmeli ve imzalanmalı, o Tedavi planı; ilacın tam adını, uygulama zamanını ve dozunu, uygulama Ģeklini ve veriliģ süresini içermelidir. HemĢire hekimin tedavi planını hemģire gözlem formuna kaydetmelidir. Tedavi sürecindeki ilaçlar hastaya hemģire tarafından uygulanmalı, o Stajyerlerin ilaç uygulamaları da hemģire gözetiminde olmalıdır. Ġlaçların karıģmasını engellemeye yönelik düzenleme yapılmalıdır. Ġlaç isimleri kısaltılarak yazılmamalıdır. YazılıĢı, okunuģu, ambalajı birbirine benzeyen ilaçların listeleri hazırlanmalı, o Listeler kullanım alanında bulunmalıdır. YazılıĢı, okunuģu, ambalajı birbirine benzeyen ilaçların dolaplardaki yerleģimi ayrı raflarda yapılmalıdır.

14 YeĢil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçlara yönelik düzenleme yapılmalıdır. YeĢil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçlar kilitli alanlarda bulundurulmalıdır. YeĢil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçların devir teslimi yapılmalıdır. Devir teslim kayıtlarında; o Ġlacın hangi hastaya kaç adet kullanıldığı, o Ġlacın kullanıldığı tarih, o Ġlacı kimin uyguladığı, o Kime kaç adet ilaç teslim edildiği, Teslim alan ve teslim edenlerin imzaları kayıt edilmelidir Advers Etki Bildirimi ile ilgili düzenleme yapılmalıdır. Ciddi ve beklenmeyen advers etkiler farmakovijilans sorumlusuna bildirilmelidir. Sözel istem uygulamasına yönelik düzenleme yapılmalıdır. Sözel istem uygulama sürecinde; o Ġstem, istemi alan kiģi tarafından yazılmalı, o Yazılan kiģi tarafından yazılı istem geri okunmalı, Gerektiğinde verilen ilacın adı kodlama yöntemi ile tekrar edilmeli, o Ġstemi veren kiģi tarafından istemin doğruluğu sözel olarak onaylanmalıdır. Sözel istem hekim tarafından en geç 24 saat içerisinde tedavi planına yazılmalıdır. Sözel istem uygulaması hakkında hemģire ve hekimlere eğitim verilmelidir. Hastanın güvenli transferi sağlanmalıdır. Yatan hastaların düģmelerinin önlenmesine yönelik düzenleme yapılmalıdır. Yatan hasta, bölüme kabulünde düģme riski yönünden değerlendirilmeli, o Değerlendirme, hastane tarafından belirlenen bir ölçekle yapılmalı,

15 o Hastanın klinik durumuna göre düģme riski değerlendirmesi tekrarlanmalıdır. DüĢme riski olan hastalar için, hastanın risk düzeyine yönelik önlemler alınmalıdır. o DüĢme riski olan hastalar dört yapraklı yonca figürü ile tanımlanmalı ve bu tanımlayıcı hastanın odasının giriģ kapısında bulunmalıdır Yatan hastalarda düģme olayı gerçekleģtiğinde kalite yönetim birimine bildirim yapılmalı, o Olay ile ilgili gerekli düzeltici önleyici çalıģmalar baģlatılmalıdır. Yatan hastalarda hareket kısıtlamasına yönelik düzenleme yapılmalıdır. Hareket kısıtlama kararı hekim tarafından verilmeli, o Hareket kısıtlama kararı tedavi planında yer almalı, o Tedavi planında; Uygulamanın baģladığı tarih ve saat, Uygulamanın hangi aralıklarla kontrol edileceği, Uygulamanın sonlandırıldığı tarih ve saat belirtilmelidir. Kısıtlılığın devamı ile ilgili karar en geç 24 saatte bir gözden geçirilmelidir. ÇalıĢanlar tarafından kiģisel koruyucu ekipman kullanılmalıdır. Bölüm bazında kullanılması gereken kiģisel koruyucu ekipman belirlenmelidir. KiĢisel koruyucu ekipman çalıģma alanlarında ulaģılabilir olmalıdır. KiĢisel koruyucu ekipman kullanımı konusunda çalıģanlara eğitim verilmelidir. Acil müdahale seti bulunmalıdır. Sağlık hizmeti sunum alanlarında acil müdahale seti bulunmalıdır. Bölümler acil müdahale setinde bulunması gereken ilaç,

16 malzeme ve cihazları belirlemelidir. Ġlaç ve malzemelerin minimum ve maksimum stok seviyeleri belirlenmelidir. Minimum ve maksimum stok seviyeleri takip edilmelidir. Ġlaç ve malzemelerin miat takibi yapılmalıdır. Tıbbi cihazların yönetimine yönelik düzenleme yapılmalıdır. Tıbbi cihazların bölüm bazında envanteri bulunmalıdır. Tıbbi cihazların bakım, onarım, ölçme, ayar ve kalibrasyonlarına yönelik plan bulunmalı, o Plan dahilinde cihazların ölçme, ayar ve kalibrasyonları yapılmalıdır. Kalibrasyonu yapılan cihazların kalibrasyon etiketi bulunmalıdır. Etikette; o Kalibrasyonu yapan firmanın adı, o Kalibrasyon tarihi, o Geçerlilik süresi, o Sertifika numarası bulunmalıdır. Hastanenin temizliğine yönelik düzenleme yapılmalıdır. Bölüm bazında temizlik planı bulunmalıdır. Risk düzeylerine göre temizlik kuralları belirlenmelidir. Temizlik malzemeleri ve malzemelerin kullanımı ile ilgili kurallar belirlenmelidir. Tüm kapalı ve açık alanların temizlikleri kontrol edilmelidir. o Kontrol aralıkları, o Kontrol sorumluları belirlenmelidir. KiĢisel temizlik alanlarına yönelik düzenleme yapılmalıdır. KiĢisel temizlik alanlarının kapıları dıģarı doğru açılmalıdır. KiĢisel temizlik alanlarının temizliği sağlanmalıdır. KiĢisel temizlik alanlarında temizlik malzemeleri bulundurulmalı,

17 o Sıvı sabun, kâğıt havlu, tuvalet kâğıdı ve poģetli çöp kutusu bulundurulmalıdır. Sıvı sabun kaplarının üstüne ekleme yapılmamalı, o BoĢalan sabunluk yıkanıp iyice kurutulduktan sonra tekrar doldurulmalıdır. Hasta mahremiyetini sağlamaya yönelik düzenlemeler bulunmalıdır. Hasta yatakları kullanıma hazır olmalıdır. ÇarĢaf, nevresim ve yastık kılıfları temiz ve ütülü olmalıdır. ÇarĢaf, nevresim ve yastık kılıfı her gün ve gerektiğinde değiģtirilmelidir. Hastanın bölüme kabulünde genel durumu değerlendirilmelidir. Hasta gereksinimleri doğrultusunda hemģire bakım planı düzenlenmelidir. HemĢire bakım planı hekim tedavi planı ile koordineli olmalıdır. HemĢire bakım planına; o Hastanın bakım gereksinimleri, o Bakım gereksinimlerine yönelik hedefler, o Bakım gereksinimlerine yönelik uygulamalar, o Uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi kayıt edilmelidir. HemĢire nöbet teslimlerine yönelik düzenleme yapılmalıdır. Nöbet teslimleri, o Nöbeti devreden ve devralan hemģireler arasında yapılmalı, o Önce deskte, sonra hasta baģında yapılmalı, o Hasta bakım sürecindeki bilgileri kapsamalıdır. Hasta/hasta yakınları hastanın genel durumu ve tedavi süreci hakkında hekim tarafından bilgilendirilmelidir. Atıkların kaynağında ayrıģtırılmasına yönelik düzenleme yapılmalıdır. Her bölüm için atıklar belirlenmelidir.

18 Uygun atık kutuları kullanılmalıdır. YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ Servis Şef ve Uzmanlarının Görev ve Yetkileri : Madde 114 Servis Ģef ve uzmanları: a) Servislere kabul edilen hastaları uzmanlıkları çerçevesinde muayene ve tedavi eder. Kendi servisinin polikliniğini yaparlar. Ayrıca çeģitli uzmanlık dalları bulunmayan küçük yataklı tedavi kurumlarında Tababet ve ġuabatı Sanatlarının Tarzı Ġcrasına Dair Kanunun hükümleri çerçevesinde diğer uzmanlık Ģubelerine ait hastaları da muayene ve tedavi etmekle yükümlüdür. Ancak ilk tedaviden sonra mutlaka ilgili dal uzmanının görmesi gereken vakaları, gereği yapılmak üzere baģtabibe bildirir. ġef ve uzmanlar, hasta müģahade ve tabelalarının düzenli ve usulüne uygun olarak yazılmasından sorumludurlar. b) Her ne zaman olursa olsun Ģubelerinde çıkan önemli ve acil vakalar nedeniyle kurumca kendilerine yapılan davete gelmek ve gereken muayene ve tedaviyi yapmakla yükümlüdürler. Herhangi bir hasta hakkında konsültasyon için diğer Ģubelerden gelen davetleri kabul ve görüģlerini bildirmek zorundadırlar. Aynı Ģubeden birçok uzman bulunan kurumlarda bu çeģit hizmetler baģtabibin düzenleyeceği sıraya göre nöbetleģe yapılır. c) Poliklinik ve servislerinde ihbarı mecbur bir bulaģıcı hastalık görüldüğünde, ihbar vesikasıyle durumu baģtabibe bildirirler. d) Orijinal çalıģmalara esas teģkil edebilecek nadir vakalara rastladıkça, hastane bilimsel konseyine sunulmak üzere bütün belgeleri ile beraber baģtabibe verirler. Servis Ģef ve uzmanları, servis istatistiklerinin düzenlenmesi ve zamanında idareye verilmesi ile servis protokol defterinin usulüne uygun olarak tutulmasından sorumludurlar. e) Kurum içinde yapılacak ameliyatlarda; 1219 sayılı Tababet ve ġuabatı Sanatlarının Tarzı Ġcrasına Dair Kanunun aģağıda belirtilen 70. maddesine uymaları zorunludur. (Tabipler, diģtabipleri ve diģçiler yapacakları her nev'i ameliye için hastanın, hasta küçük veya tahtı hacirde ise veli veya vasisinin evvelemirde muvafakıtını alırlar. Büyük ameliyei cerrahiyeler için bu muvafakatın tahriri olması lazımdır. Veli veya vasisi olmadığı veya bulunmadığı veya üzerinde ameliyat yapılacak Ģahıs ifadeye muktedir olmadığı takdirde muvafakat Ģart değildir.) Ameliyatı yapan uzman, ameliyatın sonunda yaptığı ameliyatı ameliyat kayıt defterine kaydeder (Ek 52 Form 11) f) Poliklinik ve servislerde geçen önemli fenni ve idari vakaları baģtabibe bildirirler.

19 g) Servislerine lüzumlu alet, ilaç ve sıhhi malzeme için örneğine uygun birer istek belgesi (Ek 37 Form 88) düzenleyerek baģtabibe havale ettirdikten sonra bunların cinsine göre imza mukabilinde eczane veya depodan alınmasını sağlar. h) Servislerine ait bütün demirbaģ eģyanın bakımı, muhafazası ile tüketim maddelerinin yerinde ve ekonomik kullanımından sorumludur. i) Kadın hastalıkları ve doğum uzmanları ile aile planlaması kursu görmüģ diğer tabipler aile planlaması uygulamaları yapmak ve kendi birimleri içinde bu çalıģmaları düzenlemekle yükümlüdürler. Servis Sorumlu Hemşirelerinin Görev ve Yetkileri : Madde 131 HemĢire adedi müsait olan kurum ve servislerde, servisler, ameliyathane ve hemģirelik hizmeti bulunan diğer ünitelerdeki hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için BaĢtabiblikçe servis veya bölüm sorumlu hemģirelikleri kurulabilir. Bu servis sorumlu hemģireleri nöbete girmezler. Hafta tatillerini cumartesi, pazar günleri yaparlar. a) BaĢhemĢirenin o servisteki yardımcısı olup, servisinde bulunan bütün hemģire, ebe, hemģire yardımcısı, hasta bakımında çalıģan yardımcı hizmetler sınıfı personelinin iģ bölümünü yapar, bunların çalıģmalarını izler. b) Servis hemģirelerinin hizmette birinci derecede amiri olup servis Ģef ve uzmanlarının ve baģ hemģirenin direktifleri ile hasta tedavi bakımının en iyi Ģekilde yapılmasıyla ve servisindeki düzen ve disiplini sağlamakla yükümlüdürler. c) Servis demirbaģ ve tüketim maddelerini teslim alır. Bunların muhafazasından ve yerinde kullanılmasından sorumludurlar. d) Servisin temizliğini, yatan ve çıkan hastaların iģlemlerini, hemģire ve diğer hizmetlilerin görev taksimi ve düzenlenmesini bizzat yapar ve bunların çalıģmalarını denetler, yemek dağıtımının, acil ilaç dolabının iģlerliğini düzenler. e) Ameliyathane sorumlu hemģiresi, ameliyathane hemģirelerinin birinci derecede amiri olup buradaki hemģirelik hizmetlerinin düzenli yürütülmesinden ameliyathane sorumlusuna ve baģhemģireye karģı sorumludur. f) Servis eczacısı bulunmadığı hallerde ona ait görevleri yapar veya yaptırır. g) Servis istatistiklerinin idareye zamanında verilmesini sağlar. Hastane Hizmetlilerinin Görevleri : Madde 135 Hastane hizmetlileri, hastanenin temizliği, hastaların laboratuvar vesair yerlere götürülüp getirilmesiyle ilgili her türlü hizmetleri yapan yardımcı hizmetler sınıfı personelidir.

20 Servis sorumlu hemģiresi ve hemģirelerinin direktif ve sorumluluğu altında, servislerin genel temizliklerini yapar ve hasta yemeklerini mutfaktan getirirler, HemĢirelerin dağıttığı yemek servisini yaparlar, hastaları bir yerden bir yere (Laboratuvar, servislere) götürüp getirirler. Laboratuvara gidecek muayene materyelini götürürler ve kendilerine verilen saatte neticelerini alırlar. Bizzat hasta bakımı ve hemģirelik hizmetleriyle ilgili olmamak üzere tabib, çalıģtığı servis veya laboratuvarların hemģire, ebe ve tıbbi teknisyeni tarafından verilen emir ve görevleri yerine getirirler. Hastaların istek ve ihtiyaçlarını, servisteki önemli olayları,ağırlaģan hastaların ıstırablarını nöbetçi hemģireye derhal bildirirler, kendilerine teslim edilen hasta ve kurum eģyasından sorumludurlar. Hastane hizmetlilerinin kendilerine verilen görevlere uyumunu ve bu konularda eğitimini ilgili tabib, hemģire ve tıbbi teknisyenler sağlar. BÖLÜM ĠLE ĠLGĠLĠ YAZILI DÜZENLEMELER Bölüm ile ilgili kullanılan onamlar, formlar bölüm hizmet kalite standartları dosyası,servis iģleyiģ prosedürü,kısıtlama uygulaması prosedürü,elektrokonvülsif tedavi prosedürü mevcuttur. HĠZMET KALĠTE STANDARTLARI Sağlıkta DönüĢüm Programının ana hedeflerinden biri de sağlık hizmetlerinde sürekli kalite geliģimini sağlamaktır yılında ülkemize özgü bir uygulama olarak performansa dayalı ek ödeme sistemi geliģtirilmiģ, ikinci bir aģama olarak da bu sisteme 2005 yılında sağlık hizmet sunumunda kaliteyi esas alan Kurumsal Performans ve Kaliteyi GeliĢtirme çalıģması ile kalite boyutu eklenmiģtir. Böylece sağlık hizmetine eriģim, hizmet alt yapısı, süreçlerin değerlendirilmesi, hasta memnuniyetinin ölçülmesi ve belirlenen hedeflere ulaģma derecesinin ölçümüne dayalı kapsamlı bir hastane değerlendirme sistemi hayata geçirilmiģtir.

21 2005 yılında kamu hastanelerinde hayata geçirilen Kurumsal Performans ve Kaliteyi GeliĢtirme çalıģmasının en önemli parametresini kalite kriterleri oluģturmaktadır. 100 sorudan oluģan kalite kriterleri, 2007 yılı baģında yapılan revizyonla 150 sorudan oluģan bir set halini almıģtır yılında yapılan revizyonda ise 150 sorudan oluģan kalite kriterleri tamamen revize edilerek hem yapısal, hem dizayn hem de metodolojik açıdan yeniden düzenlenmiģtir. Kalite kriterleri Hizmet Kalite Standartları adını alarak toplam 354 standart ve yaklaģık 900 alt bileģenden oluģan bir set halini almıģtır yılı içinde özel hastane ve üniversite hastanelerine yönelik olarak toplam 388 standart ve yaklaģık 1450 alt bileģenden oluģan Özel Hastane Hizmet Kalite Standartları hazırlanarak yayınlanmıģtır. Hizmet Kalite Standartları pek çok uzman tarafından ulusal ve uluslararası kaynaklar doğrultusunda farklı kurumsal yapılanmalar, problemli alanlar, ülke koģulları dikkatle alınarak hazırlanmıģtır. Değerlendiricilerin, hastane kalite temsilcilerinin, farklı çevrelerden çeģitli uzmanların geri bildirimleri, görüģ ve önerileri değerlendirilmekte ve nihayetinde BaĢkanlık ekibinin bugüne kadar edindiği tecrübe de kullanılarak son derece titiz bir çalıģma ile hastanelerimiz için tüm süreçlere ıģık tutan bir değerlendirme aracına ulaģılmaktadır. Hizmet Kalite Standartları ve birlikte yayımlanan rehberler, sağlık hizmeti sunanlara uygulamalarında yol göstermek misyonuna sahip olduğu gibi bu uygulamaların yerinde değerlendirilmesi aģamasında da bir çizelge fonksiyonu görmektedir. Bakanlığa biçilen bu rol ve görevler ıģığında geliģtirilen bu standart ve rehberlerle birlikte hem uygulayıcıların hem de uygulamaları değerlendirecek olan Bakanlık ekiplerinin eğitilmesi sistemin bütüncül anlamda olumlu ve etkin bir yapıya bürünmesini sağlamaktadır. BÖLÜM ĠLE ĠLGĠLĠ HĠZMET KALĠTE STANDARTLARI

22 -Psikiyatri klinik/servislerine yönelik fi ziki düzenleme bulunmalıdır. -Rehabilitasyon alanları bulunmalıdır. -Sigara içen hastalar için sigara içme alanı bulunmalıdır. -Ziyaret için ayrı bir alan bulunmalıdır. -Hastaların açık havadan faydalanabilecekleri alan bulunmalıdır. -Klinik/serviste kaçma veya intihar olasılığını engelleyecek düzenlemeler bulunmalı; Tavan tek parça olmalı, Tavana monte teçhizat emniyetli veya gizli olmalı, Pencereler yarı açılır ya da açılmaz olmalı, - Her 4 yatağa en az bir tuvalet ve lavabo olmalıdır. -Her 8 yatağa en az bir banyo olmalıdır. -Klinik/servise giriģ-çıkıģlar ve hastaların ortak kullanım alanları kamera ile izlenmelidir. -Hasta odalarına yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır -Hasta odaları en fazla iki kiģilik düzenlenmeli, Her hastanın tanımlanmıģ yatağı olmalıdır. -Odada kiģisel kullanım için duvara monte dolap ve etajer bulunmalıdır. -Odanın boya rengi uyarıcı olmamalıdır. -Odada bulunan malzemeler ahģap ve yuvarlak kenarlı olmalıdır. - Havalandırma yeterli olmalıdır. - Doğal aydınlanma yeterli olmalıdır. - Klinik/servisin iģleyiģine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. - Yazılı düzenleme; oakut ve kronik hasta kabul kriterleri, o Tedavi ve aktivite planları ile ilgili iģleyiģi, o Hastanın klinik/servise her giriģinde, kendisine ve/veya çevresine zarar verebileceği nesneler yönünden kontrolü, o Akut eksite hastalar ve tıbbi sorunlu hastalarla ilgili tedavi yaklaģımları, o Tedavi edici ortam koģulları, o Tanı ve tedavi için gerekli görülen konsültasyon hizmetlerinin nasıl verileceği,

23 o Hastaların telefonla görüģme Ģekli, zamanı ve süresini, o Hasta ve hasta yakınlarına verilecek eğitimleri, o Taburculuk iģlemleri ve taburculuk sonrası takip sürecini, o Adli konular ile ilgili süreçleri kapsamalıdır. -Kısıtlamaya yönelik düzenleme yapılmalıdır. - Kısıtlama uygulamasına yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. Yazılı düzenleme; o Fiziksel/mekanik ve kimyasal kısıtlama uygulamasını, o Kısıtlanan hastanın kısıtlama süresinin hekim istemine göre yapılmasını, o Uzun süreli kısıtlamalarda hekimin belirleyeceği aralıklarla hastanın mobilize edilmesini kapsamalıdır. - Kısıtlama yapılan hastalara bilgilendirme yapılmalıdır. - Acil durumlarda sözel istem ile kısıtlama kararı verildiğinde hasta hekim tarafından ilk 15 dakika içinde görülmelidir. -Kısıtlama uygulaması, sağlık çalıģanı refakatinde yapılmalıdır. - Kısıtlama için kullanılan malzemeler hastanın hareket etmesini sağlayacak, hastanın dolaģımını bozmayacak nitelikte olmalıdır. - Kısıtlama tek kiģilik odalarda yapılmalıdır. - Tecrit uygulamasına yönelik düzenleme yapılmalıdır. - Tecrit uygulama kararı hekim tarafından verilmelidir. - Tecrit odasına alınan hastalar ile ilgili kurallar belirlenmelidir. - Tecrit odası; o YumuĢak duvar ve zemine, o Hastanın kendisine zarar verebileceği risklere karģı önlemlere, o Tecritteki hastaları gözlemleyebilecek düzenlemeye sahip olmalıdır. - Elektrokonvulsif Tedavi (EKT) ile ilgili düzenleme yapılmalıdır. - EKT ile ilgili yazılı düzenleme hazırlanmalı, o EKT alacak hastanın hazırlığını, o Tedavi sonrası izlemi, o Özel dönem ve durumlarda EKT uygulamasında alınması gereken önlemleri kapsamalıdır. - EKT sonrası komplikasyonlar açısından takip edilmelidir.

24 - EKT ünitesi psikiyatri kliniklerinden ayrı olmalı, o Ünite içinde hazırlık odası, uygulama odası, derlenme odası bulunmalı,» Havalandırma ve ıģıklandırma sağlanmalıdır. - Sosyal destek hizmeti verilmelidir. - Sosyal destek hizmeti sunumunda; o Yatan her hasta değerlendirilmeli, o Hastaların taburculuk sonrası sosyal yaģama devamı yönünden planlama yapılmalıdır. - Yakın gözlem gerektiren hastalara yönelik düzenleme yapılmalıdır. - Yakın gözlem gerektiren hastalar belirlenmelidir. - Hastalar bir plan dahilinde gözlemlenmelidir. - Gözlem sonuçları değerlendirilmelidir. - Hastaların güvenliğine yönelik önlemler alınmalıdır. - Hastayı psikolojik zararlardan ve uygunsuz karģılaģmalardan koruyucu düzenlemeler yapılmalıdır. - Hastanın kendisine ve çevresine zarar vermesini engelleyecek düzenlemeler yapılmalıdır. - HemĢire odaları tüm birimi görecek Ģekilde düzenlenmelidir. - Ġlaçların bulunduğu odaya giriģ kontrollü olmalıdır. -Ġstem dıģı yatıģı yapılan hastalara yönelik düzenleme bulunmalıdır. -Yakını olup istem dıģı yatıģı yapılan hastalarda; o Veli/vasisinin rızası alınmalıdır. - Yakını olmayıp istem dıģı yatıģı yapılan hastalarda; o En az iki psikiyatrist imzası ile sağlık kurulu kararı ile hastanın yatıģı yapılmalıdır. o 48 saat içinde bu rapora istinaden mahkeme kararı alınmalı, o Mahkeme kararının bir nüshası dosyada bulunmalıdır. o Taburculuk kararı mahkemeye bildirilmelidir. - Hastanın öz bakımının planlanması ve/veya yapılması sağlanmalıdır. - Hastaların kılık kıyafetlerinin temiz olması sağlanmalıdır. - Hastaların saç bakımı ve traģları yapılmalıdır. - Hastaların yeme, içme, banyo ve tuvalet ihtiyaçları karģılanmalıdır. - Hastaların öğün dıģı yeme içme ihtiyaçları için gerekli düzenlemeler

25 olmalıdır. - Hastalara yönelik rehabilitasyon faaliyetleri düzenlenmelidir. - Hasta ve yakınları, rehabilitasyon faaliyetlerinin programı konusunda bilgilendirilmelidir. - Günaydın ve/veya sorun toplantıları yapılmalıdır. - Resim, eliģi, bilgisayar kullanma gibi aktivite grupları oluģturulmalıdır. -Otobüse binme, fatura ödeme vb. sosyal beceri eğitim grupları olmalıdır. - Fiziksel egzersiz grupları olmalıdır. - Hastaların kullandığı bahçede düzenlemeler yapılmalıdır. Bahçede; o YürüyüĢ alanları, o Oturma alanları, o Spor alanları bulunmalıdır. -Bahçe duvarları hasta kaçıģını engelleyecek düzenlemeye sahip olmalıdır. - Bahçe kontrolüne yönelik düzenleme yapılmalı, o Bahçe güvenliği sorumluları, o Gün içinde kontrol aralıkları belirlenmelidir. - Hasta ve yakınları için eğitim programı düzenlenmelidir. Eğitim programı; o Hasta ve yakınları için psikoeğitim, o Taburculuk sonrası eğitim konularını kapsamalıdır. -ÇalıĢan güvenliğini sağlamaya yönelik eğitim programı düzenlenmelidir. ÇalıĢanlara; o Psikiyatri hastaları ile baģ etme, o ĠletiĢim, o Kriz yönetimi eğitimi verilmelidir. opsikologlar tarafından paylaģım grup toplantıları düzenlenmelidir. - - Olay bildirimine yönelik düzenleme yapılmalıdır. - Tekrar yatıģ oranlarının takibine yönelik düzenleme yapılmalıdır. - Tekrar yatıģ oranları kayıt altına alınmalıdır.

26 - Konu ile ilgili istatistiksel analiz yapılmalıdır. - Sonuçlar değerlendirilmelidir. - Gerekli görüldüğünde düzeltici önleyici faaliyet baģlatılmalıdır. - Klinikte hastaların uyması gereken kurallar belirlenmelidir. - Klinik sorumluları tarafından kurallar belirlenmeli, - Hastalar kurallar hakkında bilgilendirilmelidir. - Ġlaç ve kit muhafaza edilen buzdolaplarının sıcaklık takipleri yapılmalıdır. - Buzdolaplarının içinde bulunan malzemelere göre sıcaklık takibi yapılmalıdır. - Hasta BaĢı Test Cihazlarının (HBTC) kullanımı düzenlenmelidir. - HBTC nin kullanıldığı bölümlerde sorumlular belirlenmelidir. - HBTC nin envanteri tutulmalıdır. - HBTC nin bakımı ve temizliği yapılmalıdır. - HBTC için kalibrasyon ve kalite kontrol testleri çalıģılmalı ve kayıt altına alınmalı, o Kalite kontrol sonuçlarında uygunsuzluk tespit edilmesi halinde düzeltici önleyici faaliyet baģlatılmalıdır. - HBTC yi kullanacak çalıģanlara; o ÇalıĢılacak testlerin preanalitik, analitik ve postanalitik evrelerinde dikkat edilmesi gereken hususlar, o Kalibrasyon ve kalite kontrol sonuçlarının değerlendirilmesi, o Cihazın temizliği ve bakımı hakkında eğitim verilmelidir. - HBTC de çalıģılmıģ olan tüm test sonuçları, hasta dosyasına kayıt edilmelidir. - Hasta kimliğinin doğrulanmasına yönelik düzenlemeler yapılmalıdır. - Tanı ve tedavi için yapılacak tüm iģlemlerde hasta kimliği doğrulanmalıdır. - Psikiyatri klinik hastaları için kullanılacak kimlik tanımlayıcısı hastane tarafından belirlenmelidir. - Sağlık çalıģanları, kimlik tanımlayıcıların kullanımı ve hasta kimliğinin doğrulanması konusunda eğitilmelidir. 168 Psikiyatri Hizmetleri - Hastanın beraberinde getirdiği ilaçların yönetimine iliģkin düzenleme bulunmalıdır.

27 - Hastanın beraberinde getirdiği ilaçlar hemģire tarafından teslim alınmalıdır. - Teslim alınan ilaçların miat kontrolü yapılmalı, - Hastanın beraberinde getirdiği ilaçlar hekimi tarafından kontrol edilmelidir. - Hastanın beraberinde getirdiği ilaçlar hemģire tarafından uygulanmalıdır. - Ġlaçların güvenli uygulanmasına yönelik düzenleme yapılmalıdır. - Ġlaçlar, kapalı kaplarda ve kiģiye özel olarak hazırlanmalı, o Kaplarda hastaların kimlik tanımlayıcı bilgileri bulunmalıdır. - Tedavi planı hekim tarafından yazılmalı, kaģelenmeli ve imzalanmalı, o Tedavi planı; ilacın tam adını, uygulama zamanını ve dozunu, uygulama Ģeklini ve veriliģ süresini içermelidir. - HemĢire hekimin tedavi planını hemģire gözlem formuna kaydetmelidir. - Tedavi sürecindeki ilaçlar hastaya hemģire tarafından uygulanmalı, o Stajyerlerin ilaç uygulamaları da hemģire gözetiminde olmalıdır. - Ġlaçların karıģmasını engellemeye yönelik düzenleme yapılmalıdır. -Ġlaç isimleri kısaltılarak yazılmamalıdır. -YazılıĢı, okunuģu, ambalajı birbirine benzeyen ilaçların listeleri hazırlanmalı, o Listeler kullanım alanında bulunmalıdır. -YazılıĢı, okunuģu, ambalajı birbirine benzeyen ilaçların dolaplardaki yerleģimi ayrı rafl arda yapılmalıdır. -YeĢil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçlara yönelik düzenleme yapılmalıdır. 10 -YeĢil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçlar kilitli alanlarda bulundurulmalıdır. -YeĢil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçların devir teslimi yapılmalıdır. -Devir teslim kayıtlarında; o Ġlacın hangi hastaya kaç adet kullanıldığı, o Ġlacın kullanıldığı tarih, o Ġlacı kimin uyguladığı, o Kime kaç adet ilaç teslim edildiği, -Teslim alan ve teslim edenlerin imzaları kayıt edilmelidir.

28 -Advers Etki Bildirimi ile ilgili düzenleme yapılmalıdır. -Ciddi ve beklenmeyen advers etkiler farmakovijilans sorumlusuna bildirilmelidir. -Sözel istem uygulamasına yönelik düzenleme yapılmalıdır. -Sözel istem uygulama sürecinde; o Ġstem, istemi alan kiģi tarafından yazılmalı, o Yazılan kiģi tarafından yazılı istem geri okunmalı,» Gerektiğinde verilen ilacın adı kodlama yöntemi ile tekrar edilmeli, o Ġstemi veren kiģi tarafından istemin doğruluğu sözel olarak onaylanmalıdır. -Sözel istem hekim tarafından en geç 24 saat içerisinde tedavi planına yazılmalıdır. -Sözel istem uygulaması hakkında hemģire ve hekimlere eğitim verilmelidir. -Hastanın güvenli transferi sağlanmalıdır. -Yatan hastaların düģmelerinin önlenmesine yönelik düzenleme yapılmalıdır. -Yatan hasta, bölüme kabulünde düģme riski yönünden -değerlendirilmeli, o Değerlendirme, hastane tarafından belirlenen bir ölçekle yapılmalı, o Hastanın klinik durumuna göre düģme riski değerlendirmesi tekrarlanmalıdır. -DüĢme riski olan hastalar için, hastanın risk düzeyine yönelik önlemler alınmalıdır. o DüĢme riski olan hastalar dört yapraklı yonca fi gürü ile tanımlanmalı ve bu tanımlayıcı hastanın odasının giriģ kapısında bulunmalıdır. -Yatan hastalarda düģme olayı gerçekleģtiğinde kalite yönetim birimine bildirim yapılmalı, o Olay ile ilgili gerekli düzeltici önleyici çalıģmalar baģlatılmalıdır. -Yatan hastalarda hareket kısıtlamasına yönelik düzenleme yapılmalıdır.

29 -Hareket kısıtlama kararı hekim tarafından verilmeli, o Hareket kısıtlama kararı tedavi planında yer almalı, o Tedavi planında;» Uygulamanın baģladığı tarih ve saat,» Uygulamanın hangi aralıklarla kontrol edileceği,» Uygulamanın sonlandırıldığı tarih ve saat belirtilmelidir. -Kısıtlılığın devamı ile ilgili karar en geç 24 saatte bir gözden geçirilmelidir. -ÇalıĢanlar tarafından kiģisel koruyucu ekipman kullanılmalıdır. - Bölüm bazında kullanılması gereken kiģisel koruyucu ekipman belirlenmelidir. -KiĢisel koruyucu ekipman çalıģma alanlarında ulaģılabilir olmalıdır. -KiĢisel koruyucu ekipman kullanımı konusunda çalıģanlara eğitim verilmelidir. -Acil müdahale seti bulunmalıdır. -Sağlık hizmeti sunum alanlarında acil müdahale seti bulunmalıdır. -Bölümler acil müdahale setinde bulunması gereken ilaç, malzeme ve cihazları belirlemelidir. -Ġlaç ve malzemelerin minimum ve maksimum stok seviyeleri belirlenmelidir. -Minimum ve maksimum stok seviyeleri takip edilmelidir. -Ġlaç ve malzemelerin miat takibi yapılmalıdır. -Tıbbi cihazların yönetimine yönelik düzenleme yapılmalıdır. -Tıbbi cihazların bölüm bazında envanteri bulunmalıdır. -Tıbbi cihazların bakım, onarım, ölçme, ayar ve kalibrasyonlarına yönelik plan bulunmalı, o Plan dahilinde cihazların ölçme, ayar ve kalibrasyonları yapılmalıdır. -Kalibrasyonu yapılan cihazların kalibrasyon etiketi bulunmalıdır. Etikette; o Kalibrasyonu yapan fi rmanın adı, o Kalibrasyon tarihi, o Geçerlilik süresi, o Sertifi ka numarası bulunmalıdır.

30 -Hastanenin temizliğine yönelik düzenleme yapılmalıdır. -Bölüm bazında temizlik planı bulunmalıdır. -Risk düzeylerine göre temizlik kuralları belirlenmelidir. -Temizlik malzemeleri ve malzemelerin kullanımı ile ilgili kurallar belirlenmelidir. -Tüm kapalı ve açık alanların temizlikleri kontrol edilmelidir. o Kontrol aralıkları, o Kontrol sorumluları belirlenmelidir. -KiĢisel temizlik alanlarına yönelik düzenleme yapılmalıdır. -KiĢisel temizlik alanlarının kapıları dıģarı doğru açılmalıdır. -KiĢisel temizlik alanlarının temizliği sağlanmalıdır. -KiĢisel temizlik alanlarında temizlik malzemeleri bulundurulmalı, o Sıvı sabun, kâğıt havlu, tuvalet kâğıdı ve poģetli çöp kutusu bulundurulmalıdır. -Sıvı sabun kaplarının üstüne ekleme yapılmamalı, o BoĢalan sabunluk yıkanıp iyice kurutulduktan sonra tekrar doldurulmalıdır. -Hasta mahremiyetini sağlamaya yönelik düzenlemeler bulunmalıdır. -Hasta yatakları kullanıma hazır olmalıdır. -ÇarĢaf, nevresim ve yastık kılıfl arı temiz ve ütülü olmalıdır. -ÇarĢaf, nevresim ve yastık kılıfı her gün ve gerektiğinde değiģtirilmelidir. -Hastanın bölüme kabulünde genel durumu değerlendirilmelidir. -Hasta gereksinimleri doğrultusunda hemģire bakım planı düzenlenmelidir. -HemĢire bakım planı hekim tedavi planı ile koordineli olmalıdır. -HemĢire bakım planına; o Hastanın bakım gereksinimleri, o Bakım gereksinimlerine yönelik hedefl er, o Bakım gereksinimlerine yönelik uygulamalar, o Uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi kayıt edilmelidir. -HemĢire nöbet teslimlerine yönelik düzenleme yapılmalıdır. -Nöbet teslimleri, o Nöbeti devreden ve devralan hemģireler arasında yapılmalı,

31 o Önce deskte, sonra hasta baģında yapılmalı, o Hasta bakım sürecindeki bilgileri kapsamalıdır. -Hasta/hasta yakınları hastanın genel durumu ve tedavi süreci hakkında hekim tarafından bilgilendirilmelidir. -Atıkların kaynağında ayrıģtırılmasına yönelik düzenleme yapılmalıdır. -Her bölüm için atıklar belirlenmelidir. -Uygun atık kutuları kullanılmalıdır. ÇALIġACAĞI BÖLÜM ĠLE ĠLGĠLĠ EĞĠTĠM 1- YATIġ VERĠLEN HASTAYA HEMġĠRELĠK YAKLAġIMI 1. Serviste yatıģı yapılan hasta servise ilk geldiğinde, ilgili servis hemģiresi tarafından karģılanır. 2. HemĢire hastaya kendisini tanıtır. 3. Hastanın hangi yatağa alınacağını belirler, yatağa yatırılmasını sağlar. 4. Hastasının kiģisel bakımlarını (pijama giymek, lavabo ihtiyacı vb.) yapmasını sağlar. 5. Hasta yatağı belirlendikten sonra hastanın anemnezi, yaģam bulguları alınır ve tedavisi yapılır. 6. Tedavisi hakkında bilgi verilir. 7. Servisin iģleyiģi hakkında genel bilgi verilir. 8. Hastanın gün içinde genel durumundaki (psikolojik ve fiziksel) değiģiklikler gözlemlenir. 9. Bunlarla ilgili gerekli kayıtlar tutulup ilgili hekime bildirilir. 10. Hasta taburcu edilince taburculuk eğitimi verilir 2- EKT YAPILACAK HASTAYA HEMġĠRELĠK BAKIMI

32 A- PREOP EKT YAPILACAK HASTA HAZIRLIĞI HEMġĠRELĠK BAKIMI 1. Hastaya ve ailesine EKT hakkında bilgi verilir ve baģka sorularının olup olmadığı sorulur. 2. Hastaya anksiyete ile baģ etme teknikleri öğretilir ve endiģeleri giderilir. 3. Hastanın kayıtları incelenir. ( EKT onam, Kardiyovasküler,nörolojik ve solunum sistemlerini içeren fiziksel tanılama,mental Akciğer Grafisi,ilaç alerjisi ) 4. Gece 24 ten sonra aç kalması söylenir. 5. Hastanın makyajı,ojesi,saç tokası ve varsa piercingi çıkarması sağlanır. B- EKT YAPILACAK GÜN HAZIRLIĞI 1. Hastanın protezleri, takma, diģleri, gözlüğü, iģitme cihazı, kontaklensleri çıkarılır. 2. Hastanın değerli eģyalarının güvenli olarak saklanması sağlanır. 3. Hastanın enson nezaman bir Ģey yediği öğrenilir. 4. Hastanın kullandığı kalp ilacı, antihipertansif,h2 blokörlerini Ekt tedavisinden önce birkaç damla su ile verilir. 5. Elektrot kontağının sağlanması için hastanın saçlarının temiz olması sağlanır. 6. Hastanın idrarını yapması sağlanır. C- POSTOP EKT YAPILAN HASTADA HEMġĠRELĠK BAKIMI UYGULAMALAR: 1. Ameliyathaneden çıkıģı yapılacak hasta dosyasıyla teslim alınır. 2. Hasta yatağına transport kurallarına uyularak alınır. 3. Vücut ısısını korumak amacıyla üzeri örtülür. 4. Hasta için güvenli, sessiz, sakin bir ortam sağlanır, baģı yan çevrilir. 5. Böbrek küvet hastanın yakınına bırakılır. 6. HemĢire vital bulgularını takip eder. 7. HemĢire doktor orderindeki tedaviyi düzenler ve uygular. 8. Hastada meydana gelen herhangi bir problemi doktora haber verir ve gerekli müdahaleyi yapar. 9. Hastaya solunum egzersizlerini yaptırır. 10. Diyetini almasını sağlar. 11. Mobilizasyonunu sağlar.

33 12. KiĢisel hijyenini sağlar. 13. Psikolojik destek sağlar. 14. Bu dönemde yapması gerekenler hakkında bilgi verir. 15. Tüm bilgi ve bulgular hasta dosyasına kaydedilir. 3- KISITLAMA UYGULANACAK HASTAYA HEMġĠRELĠK BAKIMI KISITLAMA: Alternatif seçenekler baģarısız kaldığında hastanın kendisini ya da diğerlerini yaralanmalardan korumak amacı ile fiziksel aktivitelerinin kontrolünü sağlamak üzere bedeninin bir bölümünün hareketlerini kısıtlamaya yarayan fiziksel ya da mekanik ekipmanların kullanımıdır. Tip I Kısıtlama: Tedaviye destek kısıtlamadır. Hastanın tıbbi ve cerrahi tedavisinin tam yapılmasını sağlamak için uygulanır. Drenlerini, kanüllerini Ya da kendine yakın tıbbi ekipmanı üzerine çekmesine engel olunarak sağlanır. Tip II Kısıtlama: Ciddi ajitasyon ve tehlikeli davranıģları olan hastalar için uygulanır ( Yaptıklarının bilincinde olmayan nöroloji hastaları, demans ve travma hastaları gibi) Fiziksel tespit: Uygulanan hasta tarafından kontrol edilemeyecek veya kolaylıkla çıkartılamayacak herhangi bir cihaz, meteryal veye araç-gereçle vücudun sabitlenmesi / bağlanması veya hastanın normal aktivitelerini yerine getirmesini Ve/veya özgürce hareket etmesini bilinçli olarak önleme giriģimidir. Kimyasal tespit: Hastanın tıbbi veya psikiyatrik durumu için standart bir tedavi olmayan, sadece davranıģlarını kontrol etme ve hareket özgürlüğünü kısıtlama amacıyla kulanılan ilaç tedavisi yöntemiyle kısıtlama Ģeklidir. Kimyasal kısıtlamalar, yalnızca hastanın önceden tahmin edilemeyen bir Ģekilde ciddi agresif ve zarar verici davranıģlar gösterdiği durumlarda yapılan ilaç uygulamalarıdır. Hastanın medikal yada psikiyatrik durumu için düzenli olarak kullanılan standart ilaçlar,kimyasal tespit kapsamına girmez. Alternatif seçenek: Kısıtlama kararından önce hastaya zaman tanımak ve dikkatini baģka bir yöne çekmek için kullanılan yöntemlerdir. - HemĢireli bakımı - Acil durumlarda sözel istem ile kısıtlama kararı verildiğinde hasta hekim tarafından ilk 15 dakika içinde görülmelidir. - Kısıtlama uygulaması sağlık çalıģanı refakatinde yapılmalıdır.

34 - Kısıtlama tek kiģilik odalarda yapılmalıdır. - Kısıtlama hekim istemi doğrultusunda uygulanmalı,kısıtlama kararı hasta tedavi planına uygulamanın baģladığı tarih, saat, hangi aralıklarla kontrol edileceği, sonlandırma tarihini ve saati kapsar nitelikte yazılmalı ve hemģire tarafından kontrol edilmeli. - Hasta güvenliğini tehdit eden durumlar ve nedenler Kısıtlama Altındaki Hasta Değerlendirme ve Takip Formu na (SEAH.HÇG.FR.004) kaydedilir. - Tespit edilen hastanın dolaģım ve cilt kontrolü; hasta ajite ise 30 dakikada Bir, ajite değilse (tespit nedeniyle dolaģımı engelleyecek hareketler yoksa) 2 saate bir yapılmalıdır. Her defasında tespit iģleminin sürdürülmesinin gerekli Olup olmadığı hekime danıģılarak değerlendirilmelidir. - Hastanın günlük yaģam aktivitelerini sürdürmesine izin verilmelidir. - Kısıtlama için kullanılan el ve ayak bağları IV giriģ araçlarının üst kısmına uygulanmalı, uygulanması gerekiyorsa dolaģımı engellenmeyecek Ģekilde uygulanmalıdır. - Hasta kısıtlama komplikasyonları bakımından hasta gözlemlenmeli gerektiğinde hekime haber verilmelidir. Kısıtlama komplikasyonkarı:. Boğulma. DolaĢım bozukluğu. Kardiyopulmuner sistem fonksiyonlarında bozulmalar. Solunum sıkıntısı. Cilt bütünlüğünde bozukluk, sıyrık, basınç ülseri ekimoz. Kontraktür. Kas güçsüzlüğü kırıklar. Yeterli besin ve sıvı alamama. Aspirasyon. Ajitasyon,konfüzyon. Otonomi ve bütünlüğün kaybedilmesi. Kendini hapsedilmiģ hissetme 4. PSĠKĠYATRĠ HASTALARI ĠLE BAġETME VE ĠLETĠġĠM

35 1. ĠletiĢim sırasında mesafeyi iyi kullanmak: Çok yakın mesafe (45cm): genelde zorunlu hallerde bu alana girilir. HemĢireler hastalara bakım verirken, güvenlik görevlileri hastaya fiziksel tespit uygularken. KiĢisel mesafe (165cm): servis çalıģanları ancak uygun gördüğü hastaların bu alana girmesine izin verir. Sosyal-toplumsal mesafe (360cm ve üzeri): grup toplantıları, hasta ve yakınlarına eğitim yapılırken ve genel servis iģleyiģinde kullanılan mesafe. Psikiyatri çalıģanları paranoid, cinsel dürtülerini kontrol edemeyen ve saldırgan olgulardaözellikle ilk iki mesafeye girmemeye çalıģmalı. Ancak zorunlu ise uyanık ve dikkatli olmalıdır 2-Saygılı olmak:saygı hastanın değerli olduğunu ve ona güvenildiğini ortaya koyar.hastaya çeģitli yollarla gösterilebilir: ismi ile hitap etmek, özel yaģantısına özen göstermek, verilen sözü tutmak, yemeğini güzel sunmak, verilen sözleri tutmak, onları dinlediğimizi belli etmek gibi 3-Sınırları belirlemek: Hasta ile iletiģimde fiziksel ve sosyal yönden sınırlamayapılmalıdırhasta ile arkadaģça konuģmak yaralı olabilir ancak amaç onunla arkadaģlık kurmak değildir. Hastalar bazen bize arkadaģları yada abi/ablaları gibi davranabilirler bu durumda hastayı incitmeden aradaki mesafe hastaya hissettirilmelidir 4-Bilgi vermek:hasta ve yakınlarına hastalığın tanısı tedavisi ve gidiģatı ile ilgili bilgi verme iģi öncelikli hastanın hekiminin görevidir. Hastanın tedaviye uyumu açısından hemģireler de hastanın sorularını cevaplandırmalı ya da sıkıntılarını dinlemelidir. 5-Umut vermek: Bazen hastaların yaģamla bağı zayıflayabilir ve umutsuzluğa düģebilirler. Bu noktada hastaları cesaretlendirmek, benlik saygılarını artıracak ifadeler kullanmak, baģarılarını farkettirebilmek gerekir

Psikiyatri klinik/servislerine yönelik fiziki düzenleme bulunmalıdır.

Psikiyatri klinik/servislerine yönelik fiziki düzenleme bulunmalıdır. Psikiyatri klinik/servislerine yönelik fiziki düzenleme bulunmalıdır. Rehabilitasyon alanları bulunmalıdır. Sigara içen hastalar için sigara içme alanı bulunmalıdır. Ziyaret için ayrı bir alan bulunmalıdır.

Detaylı

Hasta odalarında fiziki düzenleme yapılmalıdır.

Hasta odalarında fiziki düzenleme yapılmalıdır. Hasta odalarında fiziki düzenleme yapılmalıdır. Her yatağın başında tıbbi gaz sistemine bağlı hasta başı paneli bulunmalıdır. Hasta odalarında lavabo, banyo ve tuvalet bulunmalıdır. Yatak başı bağlantılı

Detaylı

Doğumhaneye yönelik düzenleme yapılmalıdır.

Doğumhaneye yönelik düzenleme yapılmalıdır. Doğumhaneye yönelik düzenleme yapılmalıdır. Doğumhane girişinde çalışanlar için giyinme odası bulunmalıdır. Doğum öncesi izlem ve doğum işlemi tek kişilik odalarda yapılmalıdır. Doğum öncesi izlem, doğum

Detaylı

Yoğun bakım ünitesi için düzenleme yapılmalıdır.

Yoğun bakım ünitesi için düzenleme yapılmalıdır. Yoğun bakım ünitesi için düzenleme yapılmalıdır. Yoğun bakım ünitelerinin giriş-çıkış kuralları belirlenmelidir. Tüm yüzeyleri pürüzsüz, yuvarlak köşeli, gözeneksiz, kolay temizlenebilir, dezenfekte edilebilir

Detaylı

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ Acil sağlık hizmetlerinin sunulduğu alanlara yönelik düzenleme yapılmalıdır. Hastane dışında acil servise ulaşımı kolaylaştırıcı yönlendirici işaretler bulunmalıdır. Acil servis

Detaylı

Diyaliz hastaları için ulaşım hizmeti verilmelidir. Ulaşım hizmeti için araç tahsis edilmelidir.

Diyaliz hastaları için ulaşım hizmeti verilmelidir. Ulaşım hizmeti için araç tahsis edilmelidir. Diyaliz hastaları için ulaşım hizmeti verilmelidir. Ulaşım hizmeti için araç tahsis edilmelidir. Diyaliz ünitesine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır. Kadın ve erkek hastalar için ayrı olmak üzere hasta

Detaylı

BİYOKİMYA LABORATUVAR HİZMETLERİ

BİYOKİMYA LABORATUVAR HİZMETLERİ BİYOKİMYA LABORATUVAR HİZMETLERİ Laboratuvarda çalışılan tüm testleri içeren test rehberi bulunmalıdır. Test rehberi; Örneklerin çalışılma zamanını, Örnek türünü, Ön hazırlık işlemi gerektiren testlere

Detaylı

PSİKİYATRİ KADIN-ERKEK SERVİSİ

PSİKİYATRİ KADIN-ERKEK SERVİSİ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ PSİKİYATRİ KADIN-ERKEK SERVİSİ BÖLÜM UYUM EĞİTİMİ REHBERİ Eğitim Koordinatörlüğü İÇİNDEKİLER 1. ÖNSÖZ 2. BÖLÜM YÖNETİCİ VE ÇALIŞANLARI

Detaylı

Laboratuvarda çalışılan tüm test ve uygulamaları içeren rehber hazırlanmalıdır. Test ve uygulama rehberi;

Laboratuvarda çalışılan tüm test ve uygulamaları içeren rehber hazırlanmalıdır. Test ve uygulama rehberi; Laboratuvarda çalışılan tüm test ve uygulamaları içeren rehber hazırlanmalıdır. Test ve uygulama rehberi; o Örnek türünü, o Örnek kabul ve ret kriterlerini, o Örnek alımı ile ilgili kuralları, o Örneklerin

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR HİZMETLERİ

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR HİZMETLERİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR HİZMETLERİ Laboratuvarda çalışılan tüm testleri içeren test rehberi bulunmalıdır. Test rehberi; Örneklerin çalışılma zamanını, Örnek türünü, Ön hazırlık işlemi gerektiren testlere

Detaylı

KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ ÖZ DEĞERLENDİRME SORULARI

KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ ÖZ DEĞERLENDİRME SORULARI KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ ÖZ DEĞERLENDİRME SORULARI YAYIN TARİHİ: 12/06/2013 PROSEDÜR NO: 071 REV NO: REV TARİHİ: SIRA ÖZ DEĞERLENDİRME SORULARI DEĞERLENDİRME ACİL SERVİS CİHAZ YÖNETİM SORULARI 4

Detaylı

AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ

AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ Ağız ve diş sağlığı hizmetlerine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır. Engelli hastalar için düzenleme yapılmalı, o Hasta koltuğu başlığı (tetiyer) arkaya katlanabilir olmalı,

Detaylı

Eczanelerde düzenleme yapılmalıdır. Eczanelerde iklimlendirme sağlanmalıdır. İlaç saklama alanlarının sıcaklık ve nem kontrolleri yapılmalıdır.

Eczanelerde düzenleme yapılmalıdır. Eczanelerde iklimlendirme sağlanmalıdır. İlaç saklama alanlarının sıcaklık ve nem kontrolleri yapılmalıdır. ECZANE HİZMETLERİ Eczanelerde düzenleme yapılmalıdır. Eczanelerde iklimlendirme sağlanmalıdır. İlaç saklama alanlarının sıcaklık ve nem kontrolleri yapılmalıdır. Eczanenin işleyişine yönelik yazılı düzenleme

Detaylı

Transfüzyon merkezinde süreçlerin işleyişine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. Yazılı düzenleme;

Transfüzyon merkezinde süreçlerin işleyişine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. Yazılı düzenleme; Transfüzyon merkezinde süreçlerin işleyişine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. Yazılı düzenleme; o Hangi durumlarda bağışçıdan kan alınacağı, o Bağışçının seçilmesi, bağışçının reddi, bağışçıdan kan

Detaylı

ENDOSKOPİ HİZMETLERİ

ENDOSKOPİ HİZMETLERİ ENDOSKOPİ HİZMETLERİ Endoskopi ünitelerinde fiziki düzenleme yapılmalıdır. Endoskopi işleminin yapıldığı odanın tüm yüzeyleri kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir nitelikte olmalıdır. Endoskopi

Detaylı

Radyasyon yayan cihazların bulunduğu alanlara yönelik düzenleme yapılmalıdır.

Radyasyon yayan cihazların bulunduğu alanlara yönelik düzenleme yapılmalıdır. Radyasyon yayan cihazların bulunduğu alanlara yönelik düzenleme yapılmalıdır. Radyasyon yayan cihazların bulunduğu alanların Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan (TAEK) lisansı bulunmalıdır. Radyasyon yayan

Detaylı

POLİKLİNİK HİZMETLERİ

POLİKLİNİK HİZMETLERİ POLİKLİNİK HİZMETLERİ Hasta kayıt işlemlerinin yapıldığı birime yönelik düzenleme bulunmalıdır. Hasta kayıt işlemlerinin yapıldığı birim bulunmalıdır. Bu birimde, bölümde hizmet veren hekimlerin listesi

Detaylı

HASTA DOSYASI VE ARŞİV HİZMETLERİ

HASTA DOSYASI VE ARŞİV HİZMETLERİ HASTA DOSYASI VE ARŞİV HİZMETLERİ Hasta dosyalarına yönelik düzenleme yapılmalıdır. Hasta dosyaları için standart bir dosya içeriği belirlenmeli, o Dosyalarda bulunması gereken bilgi ve dokümanlar belirlenmeli,

Detaylı

SHKS-DTL. Değerlendirme Ölçütü STANDARTLAR. Standart No. Revizyon. Sonuç. Puan

SHKS-DTL. Değerlendirme Ölçütü STANDARTLAR. Standart No. Revizyon. Sonuç. Puan SHKS-DTL Revizyon Standart No Değerlendirme Ölçütü STANDARTLAR Puan Sonuç 00 01 00 Laboratuvarda çalışılan tüm testleri içeren test rehberi bulunmalıdır. 10 00 01 01 Test rehberi; 00 01 01 o Örneklerin

Detaylı

Sterilizasyon ünitesine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır.

Sterilizasyon ünitesine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır. Sterilizasyon ünitesine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır. Sterilizasyon Ünitesi kirli, temiz ve steril alan olmak üzere üç alandan oluşmalıdır. Kirli, temiz ve steril alanlar arasındaki geçiş noktalarında

Detaylı

Emriye GEÇER. Beyin Ve Sinir Cerrahi Servisi Sorumlu Hemşiresi 2016 Hizmet İçi Eğitim Programı

Emriye GEÇER. Beyin Ve Sinir Cerrahi Servisi Sorumlu Hemşiresi 2016 Hizmet İçi Eğitim Programı Emriye GEÇER Beyin Ve Sinir Cerrahi Servisi Sorumlu Hemşiresi 2016 Hizmet İçi Eğitim Programı İlaç Güvenliği Sözel İstem Uygulamaları Advers Etki Bildirimi Tıbbi Sarf Malzemede Beklenmeyen Etkiler ve Hatalı

Detaylı

ÖZ DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ

ÖZ DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ T.C TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ VE RAPORU STERİLİZASYON HİZMETLERİ ÖZDEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ TARİH: Doküman Kodu

Detaylı

ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU T.C SAĞLIK BAKANLIĞI SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ BAŞTABİBLİĞİ ÖZ DEĞERLENDİRME YAPILACAK BİRİM : TARİH - SAAT : 06.05.

ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU T.C SAĞLIK BAKANLIĞI SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ BAŞTABİBLİĞİ ÖZ DEĞERLENDİRME YAPILACAK BİRİM : TARİH - SAAT : 06.05. Revizyon Dikey Boyut Bölüm No Standart No Değerlendirme Ölçütü Puan Sonuç ÖZ DEĞERLENDİRME YAPILACAK BİRİM : TARİH - SAAT : DENETÇİLER İMZA İzzer SELLER 1-2- 3-4- Nurhan DOĞRU Ersin ŞAHİN İzzet SELLER

Detaylı

SHKS EĞİTİMLERİ 00 01 01 10 00 Hasta Başı Test Cihazlarının (HBTC) kullanımı düzenlenmelidir. 15 00 01 01 10 01 HBTC nin kullanıldığı bölümlerde

SHKS EĞİTİMLERİ 00 01 01 10 00 Hasta Başı Test Cihazlarının (HBTC) kullanımı düzenlenmelidir. 15 00 01 01 10 01 HBTC nin kullanıldığı bölümlerde SHKS EĞİTİMLERİ 00 01 01 10 00 Hasta Başı Test Cihazlarının (HBTC) kullanımı düzenlenmelidir. 15 00 01 01 10 01 HBTC nin kullanıldığı bölümlerde sorumlular belirlenmelidir. 00 01 01 10 02 HBTC nin envanteri

Detaylı

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZĠ BÖLÜM UYUM EĞĠTĠMĠ REHBERĠ ĠÇĠNDEKĠLER 1. ÖNSÖZ 2. TRSM YÖNETĠCĠ VE ÇALIġANLARI 3. TRSM FAALĠYETLERĠ VE

Detaylı

GÖĞÜS CERRAHİ KLİNİK İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

GÖĞÜS CERRAHİ KLİNİK İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1 / 5 1. AMAÇ: KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniğine alınan her hastanın tedavi bakımlarının en iyi düzeyde yapılmasını sağlamak. 2. KAPSAM: KSÜ Sağlık Uygulama

Detaylı

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ACĠL KLĠNĠĞĠ BÖLÜM UYUM EĞĠTĠMĠ REHBERĠ KADIN DOĞUM KAMPÜSÜ ĠÇĠNDEKĠLER 1. ÖNSÖZ 2. BÖLÜM YÖNETĠCĠ VE

Detaylı

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KLĠNĠĞĠ BÖLÜM UYUM EĞĠTĠMĠ REHBERĠ KADIN DOĞUM KAMPÜSÜ ĠÇĠNDEKĠLER 1. ÖNSÖZ 2. BÖLÜM YÖNETĠCĠ VE ÇALIġANLARI

Detaylı

KISITLAMA ALTINDAKİ HASTA BAKIM VE DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

KISITLAMA ALTINDAKİ HASTA BAKIM VE DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ KOD:YÖN.PRS 15 YAY.TAR:10.10.2011 REV.TAR:25.02.2013 REV.NO:01 SAYFA :1 / 5 1.AMAÇ: Bu prosedürün amacı kısıtlama altındaki hastanın bakımında standart bir yöntem belirlemektir. 2.KAPSAM: Bu protokol kısıtlama

Detaylı

TARİH:../ /20 STANDARTLAR. 00 01 YÖNETİM HİZMETLERİ 470 00 01 01 00 Kalite Yönetim Birimi bulunmalıdır. 15

TARİH:../ /20 STANDARTLAR. 00 01 YÖNETİM HİZMETLERİ 470 00 01 01 00 Kalite Yönetim Birimi bulunmalıdır. 15 Yay. Trh.: Kasım 2012 Rev. Trh.: - Rev. No: 00 TARİH:../ /20 Sayfa No: 1/9 00 01 HİZMETLERİ 470 00 01 01 00 Kalite Yönetim Birimi bulunmalıdır. 15 00 01 01 01 Kalite yönetim direktörü belirlenmelidir.

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ GENEL PEDİATRİ SERVİS KAT 2 İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ GENEL PEDİATRİ SERVİS KAT 2 İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1 / 7 1.AMAÇ: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Genel Pediatri Servisinde bakım ünitesindeki her hastanın bakım ve tedavilerinin en iyi düzeyde yapılmasını amaçlar.

Detaylı

ÖZ DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ

ÖZ DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ VE RAPORU T.C TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ POLİKLİNİK HİZMETLERİ ÖZDEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ TARİH: Doküman Kodu

Detaylı

KISITLAMA KULLANIMI VE KISITLAMA ALTINDAKI HASTANIN BAKIM PROTOKOLÜ REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

KISITLAMA KULLANIMI VE KISITLAMA ALTINDAKI HASTANIN BAKIM PROTOKOLÜ REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 22.07.2014 Madde 5.7.4 te Kısıtlama uygulamaları için Düşme 01 Olaylarını Önleme ve İzleme Protokolü ne atıfta bulunuldu. Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan:

Detaylı

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇOCUK SERVİSİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇOCUK SERVİSİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇOCUK SERVİSİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ KODU: KLN.PR.04 YAYINLAMA TARİHİ: 21.04.2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO: 00 SAYFA SAYISI:05 1.AMAÇ:

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ÇOCUK ENFEKSİYON YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ÇOCUK ENFEKSİYON YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1 / 5 1.AMAÇ: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Enfeksiyon yoğun bakım ünitesinde yatmakta olan her hastanın vital organ fonksiyonlarının desteklenmesi; organ

Detaylı

GENEL YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

GENEL YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Dok No:YBH.PR.01 Yayın Tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 1 / 6 1.0 AMAÇ: Erişkin yoğun bakım ünitesine yatış endikasyonu olan hastaların erişkin yoğun bakım ünitesine kabulü, izlenmesi, tedavisi,

Detaylı

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ AMELİYATHANE HASTA GÜVENLİĞİ

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ AMELİYATHANE HASTA GÜVENLİĞİ SIRA NO HEDEF YAPILACAK UYGULAMA İŞLEM SORUMLUSU 1.0 KİMLİK TANIMLAMA HATALARINI ÖNLEMEK 1.1 Hastaların doğru Barkotlu kimlik tanımlayıcıda; Bilgi işlem merkezi kimliklendirilmesi Hasta adı soyadı, Hasta

Detaylı

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ SEPTĠK KLĠNĠĞĠ BÖLÜM UYUM EĞĠTĠMĠ REHBERĠ KADIN DOĞUM KAMPÜSÜ ĠÇĠNDEKĠLER 1. ÖNSÖZ 2. BÖLÜM YÖNETĠCĠ VE ÇALIġANLARI 3. BÖLÜMÜN FAALĠYETLERĠ

Detaylı

ÇANKIRI ÇERKEŞ DEVLET HASTANESİ

ÇANKIRI ÇERKEŞ DEVLET HASTANESİ ÇANKIRI ÇERKEŞ DEVLET HASTANESİ ACİL TIP TEKNİSYENİ GENEL ve BÖLÜM UYUM EĞİTİM REHBERİ Hazırlayan Kontrol Eden Onaylayan Kalite Birim Sorumlusu Kalite Yönetim Direktörü Başhekim/Hastane Yöneticisi KODU:

Detaylı

T.C BEÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILI I. DÖNEM HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMI

T.C BEÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILI I. DÖNEM HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMI T.C BEÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILI I. DÖNEM HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMI İLAÇ GÜVENLİĞİ Hemşire Rabia Köksal İLAÇ GÜVENLİĞİ NEDİR? Hastaların tedavilerinde

Detaylı

3. SORUMLULAR: DOKÜMAN KODU TP.14.04 GASTROENTEROLOJI KLİNİK İŞLEYİŞ YAYIN TARİHİ 01.04.2013 PROSEDÜRÜ

3. SORUMLULAR: DOKÜMAN KODU TP.14.04 GASTROENTEROLOJI KLİNİK İŞLEYİŞ YAYIN TARİHİ 01.04.2013 PROSEDÜRÜ GASTROENTEROLOJI SAYFA NO 1 / 5 1. AMAÇ: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Gastroenteroloji Kliniğine alınan her hastanın tedavi bakımlarının en iyi düzeyde yapılmasını sağlamak.

Detaylı

3. SORUMLULAR: DOKÜMAN KODU TP.27.01 GÖZ HASTALIKLARI KLİNİK İŞLEYİŞ YAYIN TARİHİ 01.04.2013 PROSEDÜRÜ

3. SORUMLULAR: DOKÜMAN KODU TP.27.01 GÖZ HASTALIKLARI KLİNİK İŞLEYİŞ YAYIN TARİHİ 01.04.2013 PROSEDÜRÜ GÖZ HASTALIKLARI SAYFA NO 1 / 6 1. AMAÇ: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniğine alınan her hastanın tedavi bakımlarının en iyi düzeyde yapılmasını sağlamak.

Detaylı

1.Düşme nedir? Düşme;şiddetli vurma ya da maksatlı hareketlerin dışında, ani, kontrol edilemeyen, istemsiz bir şekilde vücudun bir yerden başka bir

1.Düşme nedir? Düşme;şiddetli vurma ya da maksatlı hareketlerin dışında, ani, kontrol edilemeyen, istemsiz bir şekilde vücudun bir yerden başka bir HASTA DÜŞMELERİ 1.Düşme nedir? Düşme;şiddetli vurma ya da maksatlı hareketlerin dışında, ani, kontrol edilemeyen, istemsiz bir şekilde vücudun bir yerden başka bir yere ya da nesnelere doğru hareket etmesi

Detaylı

Mayıs 2012. İl Performans ve Kalite Koordinatörlüğü

Mayıs 2012. İl Performans ve Kalite Koordinatörlüğü Mayıs 2012 Koordinasyon Toplantısı 24.05.2012 2012 Yılı 1. Dönem HKS Değerlendirmeleri 24.05.2012 2011 Yılı 2. Dönem HKS Değerlendirmeleri Değerlendirmeye Dahil Olan Bölümler: Standart Sayısı Puanı HKS

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAġARILI YÖNETĠMDE ĠLETĠġĠM Hastane İletişim Platformu Hastane ĠletiĢim Platformu Nedir? Bu

Detaylı

HAFTA 8. SAĞLIK MEVZUATI VE HEMġĠRELĠK. ÖZEL HASTANELER YÖNETMELĠĞĠ VE AYAKTA TEġHĠS VE TEDAVĠ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUġLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

HAFTA 8. SAĞLIK MEVZUATI VE HEMġĠRELĠK. ÖZEL HASTANELER YÖNETMELĠĞĠ VE AYAKTA TEġHĠS VE TEDAVĠ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUġLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK ÖZEL HASTANELER YÖNETMELĠĞĠ VE AYAKTA TEġHĠS VE TEDAVĠ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUġLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK HEDEFLER Bu üniteyi çalıģtıktan sonra; Bu konunun sonunda Özel Hastaneler Yönetmeliği nde ve Ayakta

Detaylı

2. KAPSAM: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi nin Fizik tedavi yöntemlerinin uygulanması ve FTR Ünitelerini kapsar.

2. KAPSAM: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi nin Fizik tedavi yöntemlerinin uygulanması ve FTR Ünitelerini kapsar. FTR SAYFA NO 1 / 6 1. AMAÇ: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Fiziksel olarak tedavi ve rehabilitasyon hizmeti verilmesi aşamasındaki uygulamaların bir sistem içerisinde yapılmasını

Detaylı

Ameliyathane Ameliyathane Süreci ve Genel Düzenlemeler

Ameliyathane Ameliyathane Süreci ve Genel Düzenlemeler Ferit Bayram DentaFiera 6 Haziran 2016 Ameliyathane Ameliyathane Süreci ve Genel Düzenlemeler A. Temizlik ve Dezenfeksiyon Kurallarına İlişkin Düzenlemeler Sterilizasyon prosedürlerinin düzenli kontrolü

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ MİKROBİYOLOJİ VE ENFEKSİYON HASTALIKLARI UZMANI KADROSU HİZMET ŞEMASI

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ MİKROBİYOLOJİ VE ENFEKSİYON HASTALIKLARI UZMANI KADROSU HİZMET ŞEMASI MİKROBİYOLOJİ VE ENFEKSİYON HASTALIKLARI UZMANI KADROSU Kadro Adı : Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Kadro Sayısı : 2 I.GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: (1) Teknik yönden ilgili Klinik Şefine,

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ HASTA GÜVENLİĞİ PLAN

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ HASTA GÜVENLİĞİ PLAN SIRA NO 1 Hasta kimliğinin belirlenmesinde doğabilecek hataların en aza indirilmesi PLANLANAN FAALİYETLER SORUMLU UYGULAMA Hasta kimlik bilekliğinin kullanılması Bakım, tedavi veya hizmet sağlarken hastayı

Detaylı

DOKÜMAN KODU TP.16.01 RADYASYON ONKOLOJİ KLİNİK İŞLEYİŞ YAYIN TARİHİ 01.04.2013 PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN KODU TP.16.01 RADYASYON ONKOLOJİ KLİNİK İŞLEYİŞ YAYIN TARİHİ 01.04.2013 PROSEDÜRÜ RADYASYON ONKOLOJİ SAYFA NO 1 / 7 1. AMAÇ: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniğine alınan her hastanın tedavi bakımlarının en iyi düzeyde yapılmasını

Detaylı

1. Hasta müracaatları elektronik sıra takip sistemi ile yönlendirilmektedir. (A-B)

1. Hasta müracaatları elektronik sıra takip sistemi ile yönlendirilmektedir. (A-B) GRUPLANDIRMA REHBERİ TANIMLAR H (Hekim) :Her bir Hekimin muayene, bilgilendirme ve eğitim amaçlı olarak kullandığı birincil sorumlu olduğu alanlardır. O(Ortak): Aile Sağlığı Birimlerinde görev yapan bütün

Detaylı

SHKS (SAĞLIK HİZMET KALİTE YAPILAN ÇALIŞMALAR

SHKS (SAĞLIK HİZMET KALİTE YAPILAN ÇALIŞMALAR SHKS (SAĞLIK HİZMET KALİTE STANDARTLARI). KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR SAĞLIK HİZMET KALİTE STANDARTLARI KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR. SHKS (Sağlık Hizmet Kalite Standartları) zorunlu dokümanları oluşturuldu.

Detaylı

KONSÜLTASYON PROSEDÜRÜ

KONSÜLTASYON PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hasta Değerlendirme Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/5 1. AMAÇ Bu prosedürün

Detaylı

HASTANE KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMLERĠNDE ISO 9001:2000 JCI AKREDĠTASYONU KARġILAġTIRMASI. Dr. Aylin Yaman Ankara Güven Hastanesi Kalite Yönetim Bölümü

HASTANE KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMLERĠNDE ISO 9001:2000 JCI AKREDĠTASYONU KARġILAġTIRMASI. Dr. Aylin Yaman Ankara Güven Hastanesi Kalite Yönetim Bölümü HASTANE KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMLERĠNDE ISO 9001:2000 JCI AKREDĠTASYONU KARġILAġTIRMASI Dr. Aylin Yaman Ankara Güven Hastanesi Kalite Yönetim Bölümü KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ Bir kuruluģu kalite bakımından idare

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ DAHİLİYE UZMANI KADROSU HİZMET ŞEMASI

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ DAHİLİYE UZMANI KADROSU HİZMET ŞEMASI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRESİ PRATİSYEN HEKİM KAROSU (3(2).41/2000) Kadro Adı : Pratisyen Hekim Hizmet Sınıfı : Tabiblik Hizmetleri Sınıfı Derecesi : III (İlk Atanma Yeri) Kadro Sayısı : 22 I. GÖREV

Detaylı

3. SORUMLULAR: DOKÜMAN KODU TP.14.05 HEMOTOLOJİ KLİNİK İŞLEYİŞ YAYIN TARİHİ 01.04.2013 PROSEDÜRÜ

3. SORUMLULAR: DOKÜMAN KODU TP.14.05 HEMOTOLOJİ KLİNİK İŞLEYİŞ YAYIN TARİHİ 01.04.2013 PROSEDÜRÜ HEMOTOLOJİ SAYFA NO 1 / 6 1. AMAÇ: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Hemotoloji Kliniğine alınan her hastanın tedavi bakımlarının en iyi düzeyde yapılmasını sağlamak. 2. KAPSAM:

Detaylı

Hasta Kayıt Birimi 2

Hasta Kayıt Birimi 2 ÖRNEK UYGULAMALAR 1 Hasta Kayıt Birimi 2 Hasta Kayıt Biriminde Yeterli Oturma Grupları 3 Yaşlı ve Engelli Vatandaşların Öncelikli Oturabilmeleri 4 5 Yaşlı ve Engelli Vatandaşların Önceliği İle İlgili Bir

Detaylı

REVĠZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVĠZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVĠZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 04.04.2013 Madde 3.3 revize edildi. 01 14.03.2016 Hastane Logosu değişikliği yapıldı 02 Yatan Hasta Hemşirelik Hizmetlerinden Sorumlu Başhemşire ifadesi

Detaylı

KURUMSAL HİZMET YÖNETİMİ YÖNETİM HİZMETLERİ

KURUMSAL HİZMET YÖNETİMİ YÖNETİM HİZMETLERİ KURUMSAL HİZMET YÖNETİMİ YÖNETİM HİZMETLERİ 00 01 KURUMSAL HİZMET YÖNETİMİ 00 01 01 YÖNETİM HİZMETLERİ 940 00 01 01 01 00 Kalite Yönetim Birimi bulunmalıdır. 15 00 01 01 01 01 Kalite yönetim direktörü

Detaylı

CERRAHİ SERVİS HEMŞİRESİ

CERRAHİ SERVİS HEMŞİRESİ REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Eşit Tevfik Candan Öngün Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/5 1. ÇALIŞTIĞI BÖLÜM

Detaylı

HASTA BAKIM HİZMETLERİ

HASTA BAKIM HİZMETLERİ HASTA BAKIM HİZMETLERİ Hastanın/hasta yakınının bölüme uyumu sağlanmalıdır. Hastanın bölüme kabulünde hasta/hasta yakını; o Kahvaltı ve yemek saatleri, o Hasta ve yakınının uyması gereken kuralları, o

Detaylı

REVĠZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVĠZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVĠZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 07.12.2011 Madde 3.1 deki çalışma saatleri revize edildi. 01 04.04.2013 Madde 3.3 revize edildi. 02 14.03.2016 Yatan Hasta Hemşirelik Hizmetlerinden

Detaylı

Hastanın tedaviye karşı iç görüsüz ve uyumsuz olması Kendisine veya çevresine zarar verme riskinin yüksek olması

Hastanın tedaviye karşı iç görüsüz ve uyumsuz olması Kendisine veya çevresine zarar verme riskinin yüksek olması SAYFA NO 1 / 5 1. AMAÇ: Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği işleyiş düzenini açıklamak, sorumluları tanımlamaktır. 2. KAPSAM: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Ruh Sağlığı ve

Detaylı

EĞİTİM PLANI 2016 YILI

EĞİTİM PLANI 2016 YILI KODU: KEY02.PL.01 YAYIN TARİHİ: 13.09.2015 REVİZYON NO:- REVİZYON TARİHİ: - SAYFA: 1 / 5 Sıra No SKS Kod No Eğitimin Konusu Çalışan Hasta/Yakını 1 KKY02.01 2 KDY01.08 3 KGR03 Çekirdek 4 KAD06.01 5 KAD08.04

Detaylı

SELİN ALICI T.C İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİCİLİĞİ YÜKSEK LİSANS

SELİN ALICI T.C İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİCİLİĞİ YÜKSEK LİSANS SELİN ALICI T.C İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİCİLİĞİ YÜKSEK LİSANS ÖNCE ZARAR VERME HATA İNSANA ÖZGÜDÜR!! Hasta düşmeleri, tüm Dünya da sağlık bakım kurumlarında önemli bir hasta güvenliği

Detaylı

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ KODU: YÖN.PR.09 YAYINLAMA TARİHİ: 21.04.2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO: 00 SAYFA SAYISI:05 1. AMAÇ:

Detaylı

STOK YÖNETİMİ Adem ÖZTÜRK Performans Yönetimi ve Kalite Geliștirme Daire Bașkanlığı 13-14 / 08 / 2009 - Ankara Stok nedir? SUNUM PLANI Stok Yönetiminin amacı Stok Yönetiminin faydaları Stok Yönetim Sisteminin

Detaylı

BÖLÜM UYUM EĞİTİMLERİ UZMAN HEKİM/ PRATİSYEN HEKİM YÖNETİCİ VE ÇALIŞANLARI

BÖLÜM UYUM EĞİTİMLERİ UZMAN HEKİM/ PRATİSYEN HEKİM YÖNETİCİ VE ÇALIŞANLARI BÖLÜM UYUM EĞİTİMLERİ UZMAN HEKİM/ PRATİSYEN HEKİM YÖNETİCİ VE ÇALIŞANLARI Başhekim Başhekim Yardımcısı Uzman Doktor Pratisyen Hekim HİZMET FAALİYETLERİ VE İŞLEYİŞİ Hekimlerin genel görev, yetki ve sorumluluklarının

Detaylı

ECZANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

ECZANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Yürürlük i: 16.07.2012 ECZANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Revizyon i: Sayfa: 1/5 Revizyon Açıklaması - Revize edildi - Yeni eklendi Madde No - 4.6, 4.11-4.9 KAPSAM: Eczane Hazırlayan Ecz. Mevlüde KAVVAS Eczacı Kontrol

Detaylı

KORONER YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ KARDİYOLOJİ-ANJİYO ÜNİTESİ

KORONER YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ KARDİYOLOJİ-ANJİYO ÜNİTESİ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KORONER YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ KARDİYOLOJİ-ANJİYO ÜNİTESİ BÖLÜM UYUM EĞİTİMİ REHBERİ Eğitim Koordinatörlüğü İÇİNDEKİLER 1. ÖNSÖZ 2 BÖLÜM

Detaylı

ADIYAMAN DA YARA BAKIM MERKEZĠ

ADIYAMAN DA YARA BAKIM MERKEZĠ ADIYAMAN DA YARA BAKIM MERKEZĠ Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Hastane Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Fatih DOĞAN Sorumlu HemĢire Binnur Yıldırım Adıyaman E.A.Hastanesi Yara Bakım Merkezi

Detaylı

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05.

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05. REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 02.05.2013 Madde 5.3.6 eklendi. 01 Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Tesis Yönetimi ve Güvenliği Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI BAŞHEKİMİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI BAŞHEKİMİ KADROSU HİZMET ŞEMASI YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI BAŞHEKİMİ KADROSU Kadro Adı : Yataklı Tedavi Kurumları Başhekimi Maaş : Barem 18 B (1) Müdürün yönergeleri uyarınca Daire hizmetlerinin yürütülmesinde Müdüre yardımcı olmak; (2)

Detaylı

TRSM de Rehabilitasyonun

TRSM de Rehabilitasyonun TRSM de Rehabilitasyonun Yeri Dr. Ayla Yazıcı BRSHH Gündüz Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi Koordinatörü 7.10.2010 Şizofreni tedavisinde çok boyutlu yaklaşım Şizofreni tedavisinde çok boyutlu yaklaşım

Detaylı

Aile büyüklerinizi beş yıldızlı yaşam evimizde ağırlıyoruz. www.viphuzurevi.com

Aile büyüklerinizi beş yıldızlı yaşam evimizde ağırlıyoruz. www.viphuzurevi.com Aile büyüklerinizi beş yıldızlı yaşam evimizde ağırlıyoruz www.viphuzurevi.com Davetler, toplantılar Aile büyüklerinin özel ihtimam ve ilgiye ihtiyacı var. Ancak yaģadığımız yoğun iģ ve seyahat temposunda

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ AYLIK EĞİTİM FAALİYET RAPOR FORMU. Eğitimi Düzenleyen Bölüm/ Kurumun Adı.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ AYLIK EĞİTİM FAALİYET RAPOR FORMU. Eğitimi Düzenleyen Bölüm/ Kurumun Adı. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ AYLIK EĞİTİM FAALİYET RAPOR FORMU Doküman Kodu Yayın Tarihi Revizyon No Rev.Tarihi Sayfa No EĞT-F-04 2.4.2012 2 21.11.2012 Eğitim Yılı: 2014 No Eğitimin Konusu

Detaylı

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN)

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) Düzenleme Tarihi: Bingöl Üniversitesi(BÜ) Ġç Kontrol Sistemi Kurulması çalıģmaları kapsamında, Ġç Kontrol Sistemi Proje Ekibimiz

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

İŞ YERİ HEKİMİ. (A) İş yeri hekimi, işyerinde bulunması halinde diğer sağlık personeli ile birlikte çalışır.

İŞ YERİ HEKİMİ. (A) İş yeri hekimi, işyerinde bulunması halinde diğer sağlık personeli ile birlikte çalışır. ORGANİZASYONDAKİ YERİ görev yapar. : : İş Sağlığı ve Güvenliği Sorumlu Koordinatörüne bağlı GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: İş Yeri Hekiminin Görevleri: (A) İş yeri hekimi, işyerinde bulunması halinde

Detaylı

AYAKTAN HASTA DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

AYAKTAN HASTA DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 24.03.2014 CureMed te tanımlanmış anamnez modüller eklendi. 01 FTR Tedavi Formu prosedüre tanımlandı. Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hasta Değerlendirme

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERİSTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ACİL SERVİS TEMİZLİK PLANI

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERİSTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ACİL SERVİS TEMİZLİK PLANI T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERİSTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ACİL SERVİS TEMİZLİK PLANI KODU: ENF.PL.05 YAYINLAMA TARİHİ: 21.04.2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO: 00 SAYFA SAYISI:05 AY/YIL:

Detaylı

2016 YILI SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI EĞİTİM PLANI

2016 YILI SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI EĞİTİM PLANI 2016 YILI SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI EĞİTİM PLANI Eğitim Konusu Eğitimi Veren Birim/Kişi KATILIMCI Eğitim Süresi Eğitim Tarihi Eğitim Yeri Panik Değerler & Panik Değer Bildirimi Laboratuvar Birim Sorumlusu

Detaylı

HASTANE HİZMET KALİTE STANDARTLARI METODOLOJİSİ

HASTANE HİZMET KALİTE STANDARTLARI METODOLOJİSİ HASTANE HİZMET KALİTE STANDARTLARI METODOLOJİSİ Sağlıkta Dönüşüm Programının ana hedeflerinden biride sağlık hizmetlerinde sürekli kalite gelişimini sağlamaktır. 2003 yılında ülkemize özgü bir uygulama

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Artvin İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Artvin Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Artvin İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Artvin Devlet Hastanesi Sayfa No: 1/6 RİSK BÖLÜMLER OLUŞMA NEDENİ KORUYUCU ÖNLEMLER ENFEKSİYON Yoğun bakım, Diyaliz Ünitesi, Laboratuvarlar Ameliyathane, Yoğun bakım, Yeni doğan Yoğun bakım Vücut kan ve sıvı sıçraması Kişisel

Detaylı

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ DEFTERİ ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI :... NUMARASI :.

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ DEFTERİ ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI :... NUMARASI :. T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ DEFTERİ ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI :... SINIFI : NUMARASI :. STAJIN ADI :. SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ YAŞLI

Detaylı

TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) OPERASYON

TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) OPERASYON TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) OPERASYON Olay Komuta Sistemi HAP Başkanı Operasyon Şefi Alan Yönetimi Tıbbı Bakım Sorumlusu Tehlikeli Madde Direktörü Hastane Ünitesi Acil

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ OP-01: HASTANIN GELİŞİ T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ YAYIN TARİHİ:28.03.2008 REVİZE TARİHİ: 15.01.2016 DOKÜMAN NO:PAŞ-06-D BASKI NO:01 REVİZE NO:01 SAYFA NO:1/5 -YATAKLI TEDAVİ HİZMETLERİ

Detaylı

İÜ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ TIBBİ BİYOKİMYA LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

İÜ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ TIBBİ BİYOKİMYA LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Sayfa No : 1 / 5 1. Amaç İÜ Onkoloji Enstitüsü Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı nda sunulan laboratuvar hizmetlerinin; hizmet verdiği hasta popülasyonu, klinik ve polikliniklerin gereksinimleri doğrultusunda

Detaylı

DÜŞME RİSKİNİ DEĞERLENDİRME TALİMATI

DÜŞME RİSKİNİ DEĞERLENDİRME TALİMATI Sayfa: 1/6 Revizyon Açıklaması - Revize edildi - Yeni eklendi Madde No - 1.4.5, 1.5-1.2.2 KAPSAM: Klinikler ve yoğun bakımlar Hazırlayan/Kontrol Eden Gülay YABA Kalite Yönetim Birimi Onay Gülsemin ACIOĞLU

Detaylı

Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır.

Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI PENDİK DEVLET HASTANESİ TEMİZLİK HİZMETLERİ BÖLÜM ORYANTASYON REHBERİ Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır. EĞİTİM KOMİTESİ GENEL TANITIM Birim

Detaylı

EĞİTİM SAATİ EĞİTİMİN YERİ

EĞİTİM SAATİ EĞİTİMİN YERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İSTANBUL ANADOLU KUZEY BÖLGESİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE VE ARAŞTIRMA HASTANESİ PLANI DÖNEM: 2013 YILI Sıra

Detaylı

FTR ÜNİTESİ KLİNİK İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

FTR ÜNİTESİ KLİNİK İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1 / 6 1 - AMAÇ: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma hastanesi fiziksel olarak tedavi ve rehabilitasyon hizmeti verilmesi aşamasındaki uygulamaların bir sistem içerisinde

Detaylı

Sağlık Kurum ve Kuruluş Türüne Göre Değerlendirilecek Bölüm/Standart Listesi

Sağlık Kurum ve Kuruluş Türüne Göre Değerlendirilecek Bölüm/Standart Listesi Sağlık Kurum ve Kuruluş Türüne Göre Değerlendirilecek Bölüm/Standart Listesi 2013 yılı sağlıkta kalite değerlendirmeleri kapsamında değerlendirilecek SHKS bölümleri ve değerlendirilmesi zorunlu olan standartlar

Detaylı

SIK SORULANLAR. Günlük gözlem notlarına hastanın durumu ile ilgili notlar yazması yeterlidir.

SIK SORULANLAR. Günlük gözlem notlarına hastanın durumu ile ilgili notlar yazması yeterlidir. SIK SORULANLAR 00.01.02.05.00 Hasta/hasta yakınları hastanın genel durumu ve tedavi süreci hakkında hekim tarafından bilgilendirilmelidir. Bu maddeyi karşılamak için hekimlerin ne yapması lazım? Günlük

Detaylı

Revizyon Tarihi: 04.04.2015

Revizyon Tarihi: 04.04.2015 Revizyon Tarihi: 1 Bu dökümanda GAB 2014 ve Revize GAB 2014 (rev_05) arasındaki farklar yer almaktadır. 2 www.tuad.org.tr Tüm kılavuzları www.tuad.org.tr adresinden indirebilirsiniz. ESOMAR kod ve yönetmeliklerini

Detaylı

REVĠZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Madde 3.3 revize edildi. 01

REVĠZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Madde 3.3 revize edildi. 01 REVĠZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 04.04.2013 Madde 3.3 revize edildi. 01 08.03.2016 HEM-GYS20 (Doğumhane Servis Hemşiresi) ve 02 HEM_GYS21(Yeni Doğan Servis Hemşiresi) Görev Yetki ve

Detaylı

HASTA VE YAKINLARININ EĞİE. Hazırlayan Cihan Arabacı PROSEDÜRÜ

HASTA VE YAKINLARININ EĞİE. Hazırlayan Cihan Arabacı PROSEDÜRÜ HASTA VE YAKINLARININ EĞİE ĞİTİMİ Hazırlayan Cihan Arabacı Eğitim Hemşiresi PROSEDÜRÜ 1 HASTA VE YAKINLARININ EĞİTİMİ Hasta ve yakınlarının tedavi ve bakım süreçlerine katılımı, hem hastanın kendisini

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı