FRANK FUREDI ngiltere nin Kent flehrindeki Canterbury Üniversitesi nin sosyoloji bölümünde ö retim üyesidir. Frank Furedi, özellikle risk, toplumsal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FRANK FUREDI ngiltere nin Kent flehrindeki Canterbury Üniversitesi nin sosyoloji bölümünde ö retim üyesidir. Frank Furedi, özellikle risk, toplumsal"

Transkript

1 FRANK FUREDI ngiltere nin Kent flehrindeki Canterbury Üniversitesi nin sosyoloji bölümünde ö retim üyesidir. Frank Furedi, özellikle risk, toplumsal panikler, rk ve nüfus gibi güncel toplumsal sorunlar n kurgulan fl ve kimlik ve aidiyet sosyolojisi konular nda çal fl yor. Bu konulardaki çal flmalar n 1997 y l nda ç kan Korku Kültürü d fl nda flu iki kitapta toplam flt r: Population and Development (1997; Nüfus ve Geliflme) ve The Silent War (1998; Sessiz Savafl). Yazar bu üç kitab nda toplumsal kayg n n çeflitli biçimlerinin ( rk, nüfus ve risk gibi) yap s n incelemifltir. Yazar flu anda iki kitap üzerinde çal fl yor: Victims and the Sociology of Emotion (Kurbanlar ve Duygunun Sosyolojisi) ve Litigation and the New Subject (Mahkemeler ve Yeni Gündem). Yazar bu metinlerde günümüz ahlâk n n, risk bilinci ve suçlama gibi çeflitli tart flmal yönlerini ele al yor.

2 Ayr nt : 348 nceleme dizisi: 178 Korku Kültürü Risk Almaman n Riskleri Frank Furedi ngilizceden çeviren Bar fl Y ld r m Yay ma haz rlayan Can Kurultay Kitab n özgün ad Culture of Fear Risk-Taking and the Morality of Low Expectation Cassell/1998 bas m ndan çevrilmifltir. Frank Furedi Bu çevirinin Türkçe yay m haklar Ayr nt Yay nlar na aittir. Kapak illüstrasyonu Sevinç Altan Kapak düzeni Arslan Kahraman Düzelti Sait K z l rmak Bask ve cilt Mart Matbaac l k Sanatlar Ltd. fiti. (0 212) (pbx) Birinci bas m 2001 Bask adedi 2000 ISBN AYRINTI YAYINLARI Hobyar Mah. Cemal Nadir Sok. No: 3 Ca alo lu - stanbul Tel.: (0 212) Faks: (0 212) &

3 Frank Furedi Korku Kültürü Risk Almaman n Riskleri

4 N C E L E M E D Z S fienl KL TOPLUM/I. Illich Ë YEfi L POL T KA/J. Porritt Ë MARKS, FREUD VE GÜNLÜK HAYATIN ELEfiT R S /B. Brown Ë KA- DINLIK ARZULARI/R. Coward Ë FREUD DAN LACAN A PS KANAL Z/S. M. Tura Ë NASIL SOSYAL ZM? HANG YEfi L? N Ç N T NSELL K?/R. Bahro Ë ANTROPOLOJ K AÇIDAN fi DDET/Der: D. Riches Ë ELEfiT REL A LE KURAMI/M. Poster Ë K B N E DO RU/R. Williams Ë DEMOKRAS ARAYIfiINDA KENT/K. Bumin Ë YARIN/R. Havemann Ë DEVLETE KARfiI TOPLUM/P. Clastres Ë RUSYA DA SOVYETLER ( )/O. Anweiler Ë BOLfiEV KLER VE fiç DENET M /M. Brinton Ë EDEB YAT KU- RAMI/T. Eagleton Ë K FARKLI S YASET/L. Köker Ë ÖZGÜR E T M/J. Spring Ë EZ LENLER N PEDAGOJ S /P. Freire Ë SA- NAY SONRASI ÜTOPYALAR/B. Frankel Ë fikencey DURDURUN!/T. Akçam Ë ZORUNLU E T ME HAYIR!/C. Baker Ë SES- S Z YI INLARIN GÖLGES NDE YA DA TOPLUMSALIN SONU/J. Baudrillard Ë ÖZGÜR B R TOPLUMDA B L M/P. Feyerabend Ë VAHfi SAVAfiÇININ MUTSUZLU U/P. Clastres Ë CEHENNEME ÖVGÜ/G. Vassaf Ë GÖSTER TOPLUMU VE YORUMLAR/G. Debord Ë A IR ÇEK M/L. Segal Ë C NSEL fi DDET/A. Godenzi Ë ALTERNAT F TEKNOLOJ /D. Dickson Ë ATEfi VE GÜNEfi/I. Murdoch Ë OTOR TE/R. Sennett Ë TOTAL TAR ZM/S. Tormey Ë SLAM IN B L NÇALTINDA KADIN/F. Ayt Sabbah Ë MEDYA VE DEMOKRAS /J. Keane Ë ÇOCUK HAKLARI/Der: B. Franklin Ë ÇÖKÜfiTEN SONRA/Der: R. Blackburn Ë DÜNYANIN BATI- LILAfiMASI/S. Latouche Ë TÜRK YE N N BATILILAfiTIRILMASI/C. Aktar Ë SINIRLARI YIKMAK/M. Mellor Ë KAP TAL ZM, SOS- YAL ZM, EKOLOJ /A. Gorz Ë AVRUPAMERKEZC L K/S. Amin Ë AHLÂK VE MODERNL K/R. Poole Ë GÜNDEL K HAYAT KILA- VUZU/S. Willis Ë S V L TOPLUM VE DEVLET/Der: J. Keane Ë TELEV ZYON: ÖLDÜREN E LENCE/N. Postman Ë MODERNL - N SONUÇLARI/A. Giddens Ë DAHA AZ DEVLET DAHA ÇOK TOPLUM/R. Cantzen Ë GELECE E BAKMAK/M. Albert - R. Hahnel Ë MEDYA, DEVLET VE ULUS/P. Schlesinger Ë MAHREM YET N DÖNÜfiÜMÜ/A. Giddens Ë TAR H VE T N/J. Kovel Ë ÖZ- GÜRLÜ ÜN EKOLOJ S /M. Bookchin Ë DEMOKRAS VE S V L TOPLUM/J. Keane Ë fiu HA N KALPLER M Z/R. Coward Ë AK- LA VEDA/P. Feyerabend Ë BEY N FAL fiebekes /A. Mattelart Ë KT SAD AKLIN ELEfiT R S /A. Gorz Ë MODERNL N SI- KINTILARI/C. Taylor Ë GÜÇLÜ DEMOKRAS /B. Barber Ë ÇEK RGE/B. Suits Ë KÖTÜLÜ ÜN fieffafli I/J. Baudrillard Ë ENTELEKTÜEL/E. Said Ë TUHAF HAVA/A.Ross Ë YEN ZAMANLAR/S. Hall-M. Jacques Ë TAHAKKÜM VE D REN fi SANAT- LARI/J.C. Scott Ë SA LI IN GASPI/I. Illich Ë SEVG N N B LGEL /A. Finkielkraut Ë K ML K VE FARKLILIK/W. Connolly Ë ANT POL T K ÇA DA POL T KA/G. Mulgan Ë YEN B R SOL ÜZER NE TARTIfiMALAR/H. Wainwright Ë DEMOKRAS VE KAP - TAL ZM/S. Bowles-H. Gintis Ë OLUMSALLIK, RON VE DAYANIfiMA/R. Rorty Ë OTOMOB L N EKOLOJ S /P. Freund-G. Martin Ë ÖPÜfiME, GIDIKLANMA VE SIKILMA ÜZER NE/A. Phillips Ë MKÂNSIZIN POL T KASI/J.M. Besnier Ë GENÇLER Ç N HA- YAT B LG S EL K TABI/R. Vaneigem Ë CENNET N D B /G. Vassaf Ë EKOLOJ K B R TOPLUMA DO RU/M. Bookchin Ë DE- OLOJ /T. Eagleton Ë DÜZEN VE KALKINMA KISKACINDA TÜRK YE/A. nsel Ë AMER KA/J. Baudrillard Ë POSTMODERN ZM VE TÜKET M KÜLTÜRÜ/M. Featherstone Ë ERKEK AKIL/G. Lloyd Ë BARBARLIK/M. Henry Ë KAMUSAL NSANIN ÇÖKÜfiÜ/R. Sennett Ë POPÜLER KÜLTÜRLER/D. Rowe Ë BELLE N Y T REN TOPLUM/R.Jacoby Ë GÜLME/H. Bergson Ë ÖLÜME KARfiI HAYAT/N. O. Brown Ë S V L TAATS ZL K/Der.: Y. Coflar Ë AHLÂK ÜZER NE TARTIfiMALAR/J. Nuttall Ë TÜKET M TOP- LUMU/J. Baudrillard Ë EDEB YAT VE KÖTÜLÜK/G. Bataille Ë ÖLÜMCÜL HASTALIK UMUTSUZLUK/S. Kierkegaard Ë ORTAK B R fieyler OLMAYANLARIN ORTAKLI I/A. Lingis Ë VAK T ÖLDÜRMEK/P. Feyerabend Ë VATAN AfiKI/M. Viroli Ë K ML K MEKÂNLARI/D. Morley-K. Robins Ë DOSTLUK ÜZER NE/S. Lynch Ë K fi SEL L fik LER/H. LaFollette Ë KADINLAR NEDEN YAZDIKLARI HER MEKTUBU GÖNDERMEZLER?/D. Leader Ë DOKUNMA/G. Josipovici Ë T RAF ED LEMEYEN CEMAAT/M. Blanchot Ë FLÖRT ÜZER NE/A. Phillips Ë FELSEFEY YAfiAMAK/R. Billington Ë POL T K KAMERA/M. Ryan-D. Kellner Ë CUMHUR YETÇ L K/P. Pettit Ë POSTMODERN TEOR /S. Best-D. Kellner Ë MARKS ZM VE AHLÂK/S. Lukes Ë VAHfiET KAV- RAMAK/J.P. Reemtsma Ë SOSYOLOJ K DÜfiÜNMEK/Z. Bauman Ë POSTMODERN ET K/Z. Bauman Ë TOPLUMSAL C NS - YET VE KT DAR/R.W. Connell Ë ÇOKKÜLTÜRLÜ YURTTAfiLIK/W. Kymlicka Ë KARfiIDEVR M VE SYAN/H. Marcuse Ë KU- SURSUZ C NAYET/J. Baudrillard Ë TOPLUMUN McDONALDLAfiTIRILMASI/G. Ritzer Ë KUSURSUZ N H L ST/K.A. Pearson Ë HOfiGÖRÜ ÜZER NE/M. Walzer Ë 21. YÜZYIL ANARfi ZM /Der.: J. Purkis & J. Bowen Ë MARX IN ÖZGÜRLÜK ET /G. G. Brenkert Ë MEDYA VE GAZETEC L KTE ET K SORUNLAR/Der.: A. Belsey & R. Chadwick Ë HAYATIN DE ER /J. Harris Ë POST- MODERN ZM N YANILSAMALARI/T. Eagleton Ë DÜNYAYI DE fit RMEK ÜZER NE/M. Löwy Ë ÖKÜZÜN A SI/B. Sanders Ë TAHAYYÜL GÜCÜNÜ YEN DEN DÜfiÜNMEK/Der.: G. Robinson & J. Rundell Ë TUTKULU SOSYOLOJ /A. Game & A. Netcalfe Ë EDEPS ZL K, ANARfi VE GERÇEKL K/G. Sartwell Ë KENTS Z KENTLEfiME/M. Bookchin Ë YÖNTEME KARfiI/P. Feyerabend Ë HAK KAT OYUNLARI/J. Forrester Ë TOPLUMLAR NASIL ANIMSAR?/P. Connerton Ë ÖLME HAKKI/S. nceo lu Ë ANARfi Z- M N BUGÜNÜ/Der.: Hans-Jürgen Degen Ë MELANKOL KADINDIR/D. Binkert Ë S YAH AN LAR I-II/J. Baudrillard Ë MODER- N ZM, EVRENSELL K VE B REY/fi. Benhabib Ë KÜLTÜREL EMPERYAL ZM/J. Tomlinson Ë GÖZÜN V CDANI/R. Sennett Ë KÜ- RESELLEfiME/Z. Bauman Ë ET E G R fi/a. Pieper Ë DUYGUÖTES TOPLUM/S. Mestroviç Ë EDEB YAT OLARAK HAYAT/A. Nehamas Ë MAJ/K. Robins Ë MEKÂNLARI TÜKETMEK/J. Urry Ë YAfiAMA SANATI/G. Sartwell Ë ARZU ÇA I/J. Kovel Ë KOLONYAL ZM POSTKOLONYAL ZM/A. Loomba Ë KREfiTEK YABAN /A. Phillips Ë ZAMAN ÜZER NE/N. Elias Ë TAR H N YAPISÖKÜMÜ/A. Munslow Ë FREUD SAVAfiLARI/J. Forrester Ë ÖTEYE ADIM/M. Blanchot Ë POSTYAPISALCI ANARfi ZM N S YASET FELSEFES /T. May Ë ATE ZM/R. Le Poidevin ËAfiK L fik LER /O.F. Kernberg Ë POSTMODERNL K VE HOfiNUT- SUZLUKLARI/Z. Bauman Ë ÖLÜMLÜLÜK, ÖLÜMSÜZLÜK VE D ER HAYAT STRATEJ LER /Z. Bauman Ë TOPLUM VE B L NÇ- DIfiI/K. Leledakis Ë BÜYÜSÜ BOZULMUfi DÜNYAYI BÜYÜLEMEK/G. Ritzer Ë KAHKAHANIN ZAFER /B. Sanders ËEDEB YATIN YARATILIfiI/F. Dupont Ë PARÇALANMIfi HAYAT/Z. Bauman Ë KÜLTÜREL BELLEK/J. Assmann Ë MARKS ZM VE D L FELSEFES /V. N. Voloflinov Ë MARX IN HAYALETLER /J. Derrida Ë ERDEM PEfi NDE/A.MacIntyre Ë DEVLET N YEN DEN ÜRET M /J. Stevens Ë ÇA DAfi SOSYAL B L MLER FELSEFES /B. Fay Ë KARNAVALDAN ROMANA/M. Bakhtin Ë P YASA/J. O Neill Ë ANNE: MELEK M, YOSMA MI?/E.V. Welldon Ë KUTSAL NSAN/G. Amgamben Ë B L NÇALTINDA DEVLET/R. LourauË YAfiADI IMIZ SEFALET/A. Gorz Ë YAfiAMA SANATI FELSEFES /A. Nehamas Ë KORKU KÜLTÜRÜ/F. Furedi H A Z I R L A N A N K T A P L A R ARMA ANIN MANTI I/Der.: A. Schrift Ë POSTMODERN EDEB YAT KURAMI/N. Lucy Ë FOUCAULT NUN ÖZGÜRLÜK SERÜVEN /J.W. Bernauer Ë NIETZSCHE: B R AHLÂK KARfiITININ ET /P. Berkowitz Ë GENEL ET K/A. Heller Ë

5 çindekiler Yeni bas ma önsöz...7 Önsöz...20 G R fi: R SK ALTINDA MIYIZ?...25 A. Risk bilinci...29 B. Güvenli in yüceltilmesi...34 C. Çaresiz insano lu...38 I. R SK PATLAMASI...40 A. Riskin tan m...43 B. Tehlike enflasyonu...47 C. Yan etki korkusu...55 D. Gizli, görünmez ve giderek kötüleflen tehlikeler...65

6 II. NEDEN PAN E KAPILIRIZ?...75 A. Teknik aç klamalar...83 B. Bilginin sonucu olarak risk...89 C. Neden pani e kap l r z?...93 De iflim ço u zaman risk olarak yaflant lan r...95 Gelecekle ilgili kayg lar...96 Bilmenin imkans zl...97 nsanl n çaresizli i...98 S n rlar kabul etmek D. Pani e do ru gidifl E. Kontrol duygusunun azalmas III. TAC Z KÜLTÜRÜ A. Tacizin normalleflmesi B. Taciz döngüsü C. Yetersiz insanlar D. Ma dur ya da kurban kimli inin güçlenmesi IV. TEHL KEL YABANCILARLA DOLU B R DÜNYA A. Yabanc larla dolu bir dünya B. Çocukluk döneminde ihtiyat ilkesi C. Dünyadaki en tehlikeli yer V. NSAN K ME GÜVENEB L R? A. Uzmanl k sorunu B. Topluluklar n çözülmesi C. nsan kendine güvenemezse VI. YEN ET KET A. Yeni etiket B. Siyaseten do rulu un sosyolojisi C. Ahlâkç itki D. Beklenmedik bir sentez VII. SONUÇLAR: GÜÇSÜZLÜ Ü KABULLENMEK A. Ac çekme temeline dayanan bir toplum infla etmek Bibliyografya Dizin...230

7 Yeni bas ma önsöz Dünya Ticaret Merkezi nin y k ld günün ertesinde, Los Angeles Times n yorumcular ndan biri flöyle yaz yordu: Bundan sonra bizi bekleyen büyük olay teknolojik ya da t bbi bir bulufl de il, ancak korku olabilir Eylül 2001 tarihinde yaflanan trajik olaylar, milyonlarca Amerikal n n daha korku dolu bir dünyada yafl yor olmas na yol açacak kuflkusuz. Ancak, ne yaz k ki korku, bu korkunç olaydan çok önceleri de ciddi bir mesele haline gelmiflti. ABD nin d fl dünyaya yans tt imaj, gelece e dair iyimserlikle ve özgüvenle dolu olmufltur. Tüm dünyan n zihnindeki imgede dev gökdelenler, kocaman arabalar, dinamik bir popüler kültür ve enerji dolu in- 1. Bkz. David Rieff Fear and Fragility Sound a Wake-Up Call, Los Angeles Times; 12 Eylül

8 sanlar vard r. Ancak bu görünüflün alt nda, Amerikal lar akrabalar olan ngilizler gibi bir korku kültürü taraf ndan kuflat lm fl halde. Korku, beklenmedik ve öngörülemeyen bir durumla karfl laflan insan n, zihnini yo unlaflt rmas n sa layan bir mekanizmad r. Korkmakta hakl oldu umuz birçok olay vard r. Annemin savafltan ve fliddetten duydu u korkunun nedeni, kinci Dünya Savafl n n vahfletini yaflam fl olmas ve birçok arkadafl n n, akrabas n n yaflam n yitirdi ine, pek çok ac lar çekti ine tan k olmas d r. Kiflisel deneyimlerimiz hayal gücümüzü ve korkular m z biçimlendirir. Oysa günümüzde yaflad m z korkular n ço u kendi kiflisel deneyimlerimizden kaynaklanm yor. Bat toplumlar nda yaflayan insanlar, geçmifle k yasla, hastal k, ac ve ölüm gibi deneyimlerin oldukça uza nda; bunun yan nda kiflisel güvenlik de görülmedik ölçüde artm fl durumda; ama korku giderek hayat m za daha çok yay l yor. Bat toplumlar bir korku kültürünün etkisine giriyor. Bu kültürün temelinde, insan n, gündelik yaflam n tehdit eden yok edici güçlerle kuflat lm fl oldu u inanc var. Gerçe i bilimkurgudan ay ran çizgi giderek belirsizlefliyor. Son y llarda hükümet yetkilileri katil meteorlar n insano lu için yaratt tehdidi hesaplamaya çal fl yor. Kimi bilim adamlar bir küresel grip salg n n n bafllamas n n an meselesi oldu unu belirtiyor. Küresel s nma sorunu çözülemedi i takdirde insanl n sonunun geldi i uyar s n her gün duyuyoruz. Sonumuz yak n uyar s art k sadece fanatik dincilerden gelmiyor. Sorumluluk sahibi bir yurttafl n felaket tellall yapmas nda bir mahzur görmüyoruz. Bu önsözün yaz ld s rada ngiliz Bilim Cemiyeti nin Glasgow da düzenledi i festivalde, teoride, bir atom parçalama deneyinde ortaya ç kabilecek küçük bir nükleer parçac - n dünyan n merkezine yerleflip, gezegeni içten d fla do ru yok etmesinin mümkün oldu u belirtiliyordu. 2 Uzmanlar art k mevcut riskleri incelemekle yetinmiyor; teoride mümkün olan riskleri ortaya ç karmak için de har l har l u rafl yor. Teoride herfley mümkün oldu u için de, teorik risklerin ard arkas kesilmiyor. Birbirimize anlat p durdu umuz korkunç rivayetler toplumdaki huzursuzlu un bir göstergesi. Bu rivayetlerin ço u birer sa l k 2. Bkz. End of the world is nigh, scientists insist, The Guardian; 7 Eylül

9 uyar s niteli inde. Dikkatli ol! emri, tahayyülümüze hâkim olmufl durumda. Elinizdeki kitap da, toplumun risk almaktan duydu- u bu korkuya dair. Kitab n as l amac, toplumun sürekli olarak bir yiyecek, ilaç ya da teknolojik yenilik yüzünden pani e kap lmas n n nedenini aç klamakt. Bu soruyu cevapland rma sürecinde, toplumun çevre veya teknoloji gibi meselelerde yaflad paniklerin, insan iliflkileri gibi daha günlük konularda beslenen korkulara benzedi i ortaya ç kt. Çevre meselesindekine benzer bir güvenlik tak nt s, insan iliflkilerinde de yaflan yor. Bu kitapta, çocuklar n güvenli i konusunda yaflad m z paranoyay ortaya ç karan kültürel dinamiklerle, g dalara ya da iklim de iflimine dair korkular m z üreten dinamiklerin ortak oldu unu savunuyorum. 3 Korku Kültürü nün amac günümüz toplumunun neden ola anüstü bir güvenlik saplant s içinde oldu unu aç klamak. Bu kitab n 1997 y l ndaki ilk bas m ndan bu yana, kitapta tart - fl lan birçok e ilim daha da yayg n hale geldi. Örne in, 2001 y l n n ilk iki ay n ele alal m. Bu dönemde; uzun süreli uçufllar n zararlar, hormonlu s r ve domuz eti, cep telefonlar, genetik müdahaleye u rayan tar m ürünleri ve çocuklara yap lan karma afl gibi çeflitli konularda uyar lar yap ld. Bu olgular n herhangi birinin olumsuz bir sonuca ya da ölüme yol açt kan tlanm fl de ildi. Ancak olumsuz bir sonucun s rf teoride bile mümkün olmas, ispatlanmam fl bir hipotezin dehfletli bir söylentiye dönüflmesine yetiyordu. Uçak yolculuklar konusunda ortaya at lan ekonomik-s n f (economy class) sendromu bu duruma mükemmel bir örnek. Bu örnekte, uçak koltu una kenetli halde uzun süreli yolculuk yapman n damarlarda derin ven trombozu (DVT- deep vein thrombosis) yaratarak akci- erlere kan p ht lar n n dolmas na neden oldu u iddia ediliyordu. Avustralyal bir kad n n Sydney-Londra aras ndaki 20 saatlik bir uçufltan birkaç dakika sonra DVT yüzünden ölmesi yüzünden uzun süreli uçufllar n ölüme yol açt iddia edildi. Uzun süreli uçufllar n kanda p ht lanma yaratarak ölüme neden oldu una dair hiçbir t bbi kan t olmasa da, ekonomik-s n f sendromu sa l m za yönelik 3. Korku kültürünün çocuklar üzerindeki etkisi flu kitapta incelendi: Furedi, F. Paranoid Parenting, 2001 (Londra: Alan Lane). 9

10 gerçek bir tehdit gibi sunuldu. Baz gazeteler yeni keflfedilen bu sendromun geçmiflte 2000 kiflinin ölümüne yol açm fl olabilece ini yazd. Bu dehflet verici haberler, Heathrow havaalan na en yak n hastane olan Middlesex teki Ashford Hastanesi nden bir doktorun yorumlar na dayan yordu. Dr. John Belstead, son üç y lda, havaalan ndan hastanesine getirilen 30 kiflinin DVT yüzünden öldü ünü iddia ediyordu. Dr. Belstead buna dayanarak ülke çap nda 2000 kiflinin uçufl kaynakl DVT yüzünden öldü ü tahminini yürütüyordu. Bu tahmin ve yeni keflfedilen sendromla ilgili medyada ç kan haberler, uzun süreli uçufllar ve DVT aras nda ba lant oldu u varsay m na dayan yordu. Bu mant a göre, uzun süreli bir uçuflun ard ndan yaflanan bütün hastal klar bu uçufltan kaynaklanmal yd. Ancak yolculuk ve DVT aras nda kurulan bu ba lant bilime de il spekülasyona dayan yor. Heathrow havaalan ndan 12 milyon insan n geçti i düflünülürse arada birkaç DVT li hastan n bulunmas tesadüf de olabilir. Bu kiflilerin yolculuk yapmamalar halinde ölmeyeceklerinden emin olabilir miyiz? 4 Ekonomik-s n f sendromuyla ilgili bilimsel çal flmalar, bu tehdidin ne kadar spekülatif oldu unu ortaya ç kard. Amsterdam Üniversitesi nden bilim adamlar taraf ndan yürütülen önemli bir çal flmada, DVT ve uçak yolculu u aras nda hiçbir iliflki olmad ortaya ç kt. Bu sonuç sayg n bir ngiliz t p dergisi olan The Lancet te de yay nland ; ama medya çal flmaya ancak birkaç sat r ay rd. 5 Hiçbir t bbi kan t olmasa da, uçak yolculu u hakk ndaki korkulu rivayetler devam etti. ngiliz Lordlar Kamaras, bir raporunda havayolu flirketini yolcular n sa l n esef verici bir biçimde ihmal etmek le suçlay nca, uzun uçufllarla ilgili temelsiz spekülasyonlar meflruiyet kazanm fl oldu. Lordlar Kamaras n n çeflitli üyeleri ucuz uçufllara olan talebe dikkat çektiler. Lord Winston çok ucuz uçufl- 4. Economy class sendromu Josie Appleton taraf ndan Spiked-online da ç kan bir dizi makalede incelendi: Bkz. Spot the clot smell the rat, Spiked-online; 12 Haziran Bkz. Kraaijenhagen vd. (2000) Travel and risk of venous thrombosis, The Lancet, 28 Ekim. 6. Aktaran: Perils of cheap flights may force up prices, The Guardian: 23 Kas m

11 lar çok riskli olabilir diyordu. 6 Konuyla ilgili olarak kurulan komisyon, verilerin yetersiz oldu unu belirtmesine ra men, panik dü mesine basmaya karar verdi. Yeni tehlikelerle ilgili korkulu rivayetler, insanlar n kayg ve korkular n art rmakla kalm yor; bu rivayetler var olan korkular iyice güçlendirip, insanlar n yaflam biçimini de ifltiriyor. Ekonomik-s n f sendromu örne inde, insanlar n yaflam na baz ufak tefek de ifliklikler geldi. Art k, yolcular uzun uçufllarda bacaklar n hareket ettiriyor, egzersiz yap yor ve koridorda yürüyor. Yo un risk korkusu olanlar ise destekli çoraplar giyiyor ve sadece kafeinsiz içecekler ve su içiyor. Bu durumda, bu önlemlerin basit ve mant kl tedbirler oldu unu söyleyip, neden bofluna riske girelim ki? demek mümkün. Öyleyse sorun nedir? Sorun, uzun uçufllar n sonuçlar konusundaki kayg lar m z n, di er riskler karfl s nda yaflad - m z korkular beslemesidir. Bu tür kayg lar savunmas z oldu umuz fikrini ve sa l k kayg m z perçinliyor. Uzun uçufllarda egzersiz yapma fleklindeki yeni ritüel, yolculuk yapma konusundaki yeni ruh halini ele veriyor. Ucuz uçak yolculuklar n olumlamak yerine, bunlar yeni bir sa l k meselesi olarak alg l yoruz. Baz olaylarda, korkulu rivayetler sadece zarars z ritüeller yaratmakla kalmay p, gerçekten zararl sonuçlar olan uygulamalara yol açar. K zam k, kabakulak ve k zam kç k afl lar n içeren karma afl (MMR vaccine) konusundaki tart flmay ele alal m. Andrew Wakefield adl bir gastroenterolog, 1998 y l nda The Lancet te bas lan bir çal flmas nda karma afl n n çocuklarda ba rsak rahats zl klar na ve otizme yol açt n iddia etti. Wakefield n çal flmas sadece 12 vakaya dayan yordu, ama yazar n yapt spekülasyon medyan n kimi kesimlerinde kesin bir kan t olarak ele al nd. Baz medya yorumcular n n karma afl ve otizm aras ndaki iliflkinin kan tlanmad n belirtmesine ra men, ana-babalar n zihninde sadece otizm sözcü ü kalm flt. Birçok ana-baba, en kötü olas l düflünerek çocuklar na karma afl yapt rmamaya karar verdi. Finlandiya da 1.8 milyon çocuk üzerinde gerçeklefltirilen, dünyan n en büyük çal flmas nda afl ve otizm aras nda hiçbir iliflki bulunmamas, pani i dindirmeye yetmedi. Bu panik sonucunda, k zam k, k zam kç k ve kabakula a 11

12 karfl etkili olan bu afl n n kullan m h zla düfltü günümüzde ngiliz çocuklar n n sadece % 15 i afl s z ve bu hastal klar n tekrar hortlama olas l var. Ocak ay nda, ngiliz hükümeti, ana-babalar karma afl n n güvenli oldu una ikna etmek için 3 milyon sterlinlik bir kampanya bafllatt. Ne yaz k ki karma afl n n savunucular, afl lanma oran n n toplumu salg nlardan koruyacak seviyenin alt na düflmesi yüzünden sadece tek bir kifliyi, Andrew Wakefield suçluyor. Sa l k görevlileri, karma afl pani inin tek bir kiflinin ifli olmad n göremiyor. Korku içinde olan toplum, günümüzde sa l k konusundaki en temelsiz iddiay bile ciddiye almaya haz r. Bu korkuyu yersiz bulan kifliler ise t bbi kan tlar gösterseler bile kamuoyunu yan ltmak ve gerçekleri gizlemekle suçlan yor. Wakefield n çal flmas kamuoyunun ilaçlara ve afl lara yönelik flüphesiyle örtüflüyordu. Günümüzde hâkim olan kültür yüzünden insanlar eflzamanl l (otizmin ortaya ç k fl ve afl lanman n ayn ana denk gelmesi) neden-sonuç iliflkisiyle (afl n n otizme yol açmas ) bir tutuyor. Otistik çocuklar olan çaresiz ana-babalar Wakefield n iddialar na derhal sar l yor. Topluma hâkim olan flüphe kültürü, ana-babalar n hükümetin ça r lar na kulak vermesini engelliyor. Bir annenin BBC ye söyledi i gibi, deli dana olay ndan sonra, hükümete güvenmedi i için kimi suçlayabiliriz?. 7 Hükümete ve resmi kurumlara duyulan güvensizlik toplumdaki di er bireylere de yöneliyor. Bu panikler sadece g da ve sa l k konular yla da s n rl kalm yor. News of the World adl medya kuruluflunun 2000 y l temmuzunda sübyanc lara karfl bafllatt kampanya toplumun histeriye kap lmaya ne kadar meyilli oldu unu gösterdi. Toplumda sübyanc katillere duyulan korkudan beslenen kampanya, kayg l ana-babalar çeteler halinde örgütlemekte baflar l oldu nisan ndaki sübyanc pani i gibi, bu kampanya da korkunun nas l bafl bofl fliddete dönüflebildi ini; toplumda ve ailede çözülmeye yol açan ne menem y k c bir etken oldu unu gösterdi. Kampanyan n yaratt ç lg n ruh hali birçok sa duyulu insan 7. Bkz. The MMR vaccine remains controversial, BBC Online; 29 A ustos

13 hayrete düflürdü. Ancak ço u gözlemci, bu cad av n n sadece tabloid gazetelerin palavrac yazarlar n n ürünü olmad gerçe ini gözden kaç rd. Bu olaydan önceki y llarda toplumun tahayyülünü çocuk kaç rma, cinayet ve tecavüz haberleri sarmalam flt. Bu sayede sübyanc l n yayg n bir olay olarak görülmesi, yani normalleflmesi yüzünden, bütün yabanc lar n çocuklar için tehlike oldu u inanc güçlendi. Bu korku atmosferinin bir sonucu ana-babalar n çocuklar n bak m için baflka yetiflkinlere teslim etmekten korkar olmas oldu. Korku zihinlere hâkim hale gelince, dünyadaki sorunlar ve zorluklar abart lmaya ve olas çözüm yollar gözard edilmeye bafllan r. Korku ve panik kendi kendini hakl ç karan bir dinami e sahiptir. Örne in, g dalar konusunda kayg lar olan bir insan n kendisinin hasta oldu u san s na kap lmas daha muhtemeldir. ngiliz halk art k daha uzun ve sa l kl bir yaflam sürse de kendini hasta kabul eden ngilizlerin say s giderek art yor. Ülkede yap lan Genel Hanehalk Anketi nde, ngiltere nin baz bölgelerinde her on kifliden dördü uzun süreli bir hastal ktan muzdarip oldu unu belirtmifl. Bu say 1972 y l na göre yüzde 66 oran nda bir art fla iflaret ediyor. Uzun süreli bir hastal oldu unu düflünen insanlardaki art fl dahi, kendini özürlü olarak kabul eden gençlerdeki art fl n yan nda hiç kal yor. Yeni bir anket, kendini özürlü kabul eden ngilizlerin say - s n n 1985 ve 1996 y llar aras nda yüzde 40 artt n gösteriyor. En büyük art fl da gençler aras nda: Kendini özürlü olarak tan mlayan yafl aras kiflilerin say s yüzde 155 artm fl durumda. Anketi de erlendirenler 1985 ve 1996 aras ndaki art fl n özürlü say s nda gerçek bir art fla tekabül edemeyecek kadar büyük oldu unu belirtse de, bu tan m benimseyen insanlardaki art fl aç klamakta yetersiz kal yorlar. Giderek daha fazla insan n kendini özürlü ya da hasta olarak görmesinin basit bir aç klamas elbette yoktur; ama bu olgunun, dünyay tehlikeli bir yer olarak alg lamaktan do an kayg lar yans tt ortadad r. Böyle bir durumda hasta olmak kural haline gelir: Yaflayan herkes hastad r. Günümüzün korku kültürü kiflinin kendisini iflte böylesine depresif bir biçimde tarif etmesine çanak tutar. 13

14 Katil meteorlar veya küresel s nmayla ilgili kayg larla, seks sap klar meselesi tamamen iliflkisizmifl gibi gözükebilir; oysa bütün bu olgular insanlar n karfl karfl ya oldu u riskleri ve tehlikeleri sürekli olarak abartan bir kültür taraf ndan üretiliyor. Bu kültürün temel özelli i, bir çocu un kaç r lmas gibi istisnai olaylar normal bir risk haline getirmesidir. Herhangi bir hastal k vakas n n ortaya ç kmas derhal bir salg n a dönüfltürülür. Kulland m z dil de bu geliflmeyi yans t r. Risk ya da risk alt nda gibi ifadeler bütün gündelik olaylarla ilgili olarak kullan l yor. Dil, ne ölçüde risk saplant s içinde oldu umuzu gösteriyor. Örne in risk alt nda ifadesini ele alal m. ngiliz gazetelerinde yap lan bir tarama bu ifadenin 1994 y l nda 2037 kere kullan ld n gösteriyor y l na gelindi inde ise ifadenin kullan m neredeyse 9 kat artm fl. ngiliz gazetelerinde risk alt nda (at risk) ifadesinin kullan m : defa Risk alt nda ifadesinin kullan m toplumun gündelik hayata yaklafl m n ortaya koyuyor. Giderek artan say da olay tehlikeli olarak görmek, altta yatan bir e ilimin belirtileri. Âfl k olmak gibi istenir bir durum bile riskli bir süreç olarak sunulabiliyor. Bir grup Amerikal akademisyen rehber ö retmenlerin üniversite ö rencilerini âfl k olman n potansiyel tehlikeleri hakk nda uyarmas gerekti ini savunuyor. Neden? Çünkü bu kifliler gençlerin aflk ad na riskli davran fllar sergiledi ini keflfetmifller. 9 Günümüzde kullan lan dil, sorunlar ve olumsuz olaylar ölüm 8. Say lar Reuters veri taban nda yap lan bir araflt rmadan elde edilmifltir. 9. Bkz. Knox, D. ve Zusman, M. (1998) What I did for love; risky behaviour of college students in love, College Student Journal, c.32, S.2, s

15 kal m meselesi haline getirme e ilimini yans t yor. Salg n, veba veya sendrom gibi kelimeler, insano lunun varl n n tehdit alt nda oldu unu vurgulamak için bol bol kullan l yor. Salg n ya da ça n vebas deyimleri günlük konuflmalar m za iyice yerleflti. ngiliz bas n nda 1990 y l nda 45 defa kullan lan deyim 2000 y l nda 2298 defa geçiyordu. 10 K yamet Günü fanatikleri deli dana veya flap hastal gibi salg nlar karfl s nda büyük mutlulu a kap l yor. Bu tür olaylara ola anüstü bir ahlâki anlam yükleniyor ve bunlar insanl n çöküflünün göstergeleri olarak görülüyor. Bu olaylar, insan n do aya düflüncesizce yapt müdahalelerin cezas olarak yorumlan yor. Hesap verme gününün geldi i, do an n kendini be enmifl uygarl m zdan öç almaya haz rland mesaj veriliyor. Korku kültürünün en olumsuz sonuçlar ndan biri, herhangi bir yeni sorun veya zorlu un bir ölüm kal m meselesine dönüfltürülmesi. Günümüzde hâkim olan kültür, 2000 y l na yaklafl rken bilgisayar sistemlerimizin yenilenmesi gere ini teknik bir sorun olarak görmek yerine, bununla ilgili say s z K yamet Günü senaryosu gelifltirmiflti. Sözkonusu milenyum virüsü pani i, hayal gücümüzün bir ürünüydü ve toplumun kendi kendini korkutma kapasitesinin ne kadar büyük oldu unu gösteriyordu. Korku korkuyu besler ve pusuya yatm fl bizi bekleyen tehlikelerle ilgili spekülasyonlar yapmam za yol açar. ngiltere de ortaya ç kan flap hastal, bütün felaket tellallar na baflka tehlikeler konusunda da spekülasyon yapmak için koz verdi. Örne in, hayvan lefllerinin yak lmas n n solunum yolu hastal klar nda art fla yol açaca iddias çeflitli k rsal bölgelerde mini paniklere yol açt. Çürüyen lefllerin içme suyu kaynaklar n kirletmesi riski ve dezenfekte edici maddelerin toksik etki yapma olas l ciddi kayg lar yaratt y l eylül ay nda, geçmiflte hükümetin bilim bafldan flmanl görevini yapm fl olan Sir William Stewart, hükümetin flap hastal yla bafl etmede yetersiz kal fl n n, ngiltere nin gelecekte bir biyolojik savafl n yarataca tehlikelere 10. Say lar Reuters veri taban nda yap lan bir araflt rmadan elde edilmifltir. 11. Bkz. Potential health concerns over foot and mouth outbreak, The British Medical Journal; 14 Nisan Bkz. BBC Online; 2 Eylül

16 karfl ne kadar savunmas z oldu unu gösterdi ini belirtti. 12 Sir William n, ngiliz tar m n n kriziyle biyolojik savafl aras nda rahatl kla ba lant kurmas günümüzde toplumun hayal gücünün nas l iflledi inin iyi bir göstergesi. Biyolojik savafl tehdidi gibi büyük korkular haricinde, bunlar n on kat kadar da gündelik korkumuz mevcut. G dalar m zla ilgili kayg lar, çeflitli uyar lar yüzünden sürekli perçinleniyor. G da Standartlar Kurumu (Food Standards Agency) taraf ndan bas na verilen Yaz n Tüketilen G dalara Dair Uyar adl aç klamada mangal keyfinin, hayat m za yönelik bir tehdide nas l dönüflece i anlat lm fl. Kurum, bahçede veya piknikte yemek yemenin g da zehirlenmesi riskini art rd n belirtmifl. Metinde, mutlaka ellerinizi y kay n, deniyor. Bundan bir ay sonra kurum, Ulusal G da Güvenli i Haftas n bafllatt. Bu kampanyan n amac, milyonlarca insan n ellerini y kamad için g da zehirlenmesi riskiyle karfl karfl ya oldu- unu kamuoyuna duyurmakt. Profesör Hugh Pennington flu dehflet verici uyar y yap yordu: bir daha karfl laflt n z birinin elini s kt - n zda, o kiflinin tuvaletten ç karken elini y kamayan insanlardan biri olma ihtimalinin beflte bir oldu unu ak ldan ç karmay n. Pennington, bunun çok ciddi sonuçlar olabilir, diyordu. 13 Bakal m el s k flma sendromu ne zaman keflfedilecek! EL SIKIfiMAK R SK HAL NE GEL RSE... Korku Kültürü ilk yay mland nda, as l olarak toplumun sa l k, çevre, teknoloji, yeni icatlar ve kiflisel güvenlik konular ndaki panikleriyle ilgileniyordum. Geçti imiz y l ise, riskten kaç nma e iliminin en zararl etkilerinin insan iliflkilerinde görüldü ü ortaya ç kt. El s k flma davran fl bile hastal k kapma korkusu ile iliflkilendirildi ine göre, insanlar aras ndaki temas ve selamlaflma sa l k kayg lar yla sarmalanm fl demektir. fiu ana kadar el s k flman n yasaklanmas n öneren kimse olmad. nsanlar n el s k fl rken eldiven kullanmalar n savunan bir t bbi kampanya da henüz bafllat lmad. An- 13. Aktaran: BBC Online; 12 Haziran

KAY REDFIELD JAMISON Kay Redfield Jamison, Johns Hopkins Üniversitesi T p Fakültesi nde psikiyatri profesörü ve skoçya daki St. Andrews Üniversitesi

KAY REDFIELD JAMISON Kay Redfield Jamison, Johns Hopkins Üniversitesi T p Fakültesi nde psikiyatri profesörü ve skoçya daki St. Andrews Üniversitesi KAY REDFIELD JAMISON Kay Redfield Jamison, Johns Hopkins Üniversitesi T p Fakültesi nde psikiyatri profesörü ve skoçya daki St. Andrews Üniversitesi nde fahri ngilizce profesörüdür. Ülkesinde sat fl rekorlar

Detaylı

ROBIN HAHNEL Robin Hahnel, yirmi y l aflk n bir süredir Washington daki Amerikan Üniversitesi nde siyasal iktisat dersleri veriyor.

ROBIN HAHNEL Robin Hahnel, yirmi y l aflk n bir süredir Washington daki Amerikan Üniversitesi nde siyasal iktisat dersleri veriyor. ROBIN HAHNEL Robin Hahnel, yirmi y l aflk n bir süredir Washington daki Amerikan Üniversitesi nde siyasal iktisat dersleri veriyor. Michael Albert ile birlikte Unorthodox Marxism: An Essay on Capitalism,

Detaylı

Ian Craib, 1994 ISBN 975-539-505-9

Ian Craib, 1994 ISBN 975-539-505-9 IAN CRAIB Sosyolog, psikoterapist ve e itimci Ian Craib 1945 y l nda do du, 2002 y l nda 57 yafl ndayken kansere yenik düflerek öldü. South Bank Polytechnic te sosyoloji e itimi ald, doktoras n Manchester

Detaylı

PHILIP GOODCHILD Philip Goodchild, Lancaster University de Chaos and Eternity: Gilles Deleuze and the Question of Philosophy [ Kaos ve Sonsuzluk:

PHILIP GOODCHILD Philip Goodchild, Lancaster University de Chaos and Eternity: Gilles Deleuze and the Question of Philosophy [ Kaos ve Sonsuzluk: PHILIP GOODCHILD Philip Goodchild, Lancaster University de Chaos and Eternity: Gilles Deleuze and the Question of Philosophy [ Kaos ve Sonsuzluk: Gilles Deleuze ve Felsefe Sorunu ] bafll kl doktora tezini

Detaylı

ALASDAIR MACINTYRE 1929 y l nda skoçya da (Glasgow) do du. E itimini büyük ölçüde ngiltere de yapan MacIntyre yüksek lisans ve doktoras na Manchester

ALASDAIR MACINTYRE 1929 y l nda skoçya da (Glasgow) do du. E itimini büyük ölçüde ngiltere de yapan MacIntyre yüksek lisans ve doktoras na Manchester ALASDAIR MACINTYRE 1929 y l nda skoçya da (Glasgow) do du. E itimini büyük ölçüde ngiltere de yapan MacIntyre yüksek lisans ve doktoras na Manchester Üniversitesi nde tamamlayarak ayn üniversitede 1951

Detaylı

ZYGMUNT BAUMAN 1920 de Polonya da do an Bauman s ras yla faflizmi, sosyalizmi ve kapitalizmi elefltirel bir mesafeyi koruyarak yaflam fl ve hiçbir

ZYGMUNT BAUMAN 1920 de Polonya da do an Bauman s ras yla faflizmi, sosyalizmi ve kapitalizmi elefltirel bir mesafeyi koruyarak yaflam fl ve hiçbir ZYGMUNT BAUMAN 1920 de Polonya da do an Bauman s ras yla faflizmi, sosyalizmi ve kapitalizmi elefltirel bir mesafeyi koruyarak yaflam fl ve hiçbir zaman ba ms z entelektüel kiflili inden taviz vermemifltir.

Detaylı

PETER WAGNER Akademik kariyerini bir süre Berlin de Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung da yürüten Wagner, 1996 senesinden beri ngiltere

PETER WAGNER Akademik kariyerini bir süre Berlin de Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung da yürüten Wagner, 1996 senesinden beri ngiltere PETER WAGNER Akademik kariyerini bir süre Berlin de Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung da yürüten Wagner, 1996 senesinden beri ngiltere de University of Warwick te sosyoloji dersleri veriyor

Detaylı

Judith Butler ISBN 975-539-442-7

Judith Butler ISBN 975-539-442-7 JUDITH BUTLER 90 l y llar n bafl ndan itibaren özellikle toplumsal cinsiyet üzerine yazd kitaplarla büyük yank uyand ran feminist kuramc Judith Butler, 1956 y l nda ABD nin Cleveland eyaletinde Yahudi

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

RICHARD SENNETT 1943 te Chicago da doğdu. 1964 te Chicago Üniversitesi nden mezun oldu. 1969 da Harvard Üniversitesi nde doktorasını verdi.

RICHARD SENNETT 1943 te Chicago da doğdu. 1964 te Chicago Üniversitesi nden mezun oldu. 1969 da Harvard Üniversitesi nde doktorasını verdi. RICHARD SENNETT 1943 te Chicago da doğdu. 1964 te Chicago Üniversitesi nden mezun oldu. 1969 da Harvard Üniversitesi nde doktorasını verdi. New York Üniversitesi nde sosyoloji profesörü, İnsan Araştırmaları

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

JULIA KRISTEVA 1941 y l nda Bulgaristan da do du. Sofya Üniversitesi nde dilbilim ö renimi gördü. Gazeteci olarak çal flt ve 1966 y l nda doktoras n

JULIA KRISTEVA 1941 y l nda Bulgaristan da do du. Sofya Üniversitesi nde dilbilim ö renimi gördü. Gazeteci olarak çal flt ve 1966 y l nda doktoras n JULIA KRISTEVA 1941 y l nda Bulgaristan da do du. Sofya Üniversitesi nde dilbilim ö renimi gördü. Gazeteci olarak çal flt ve 1966 y l nda doktoras n tamamlad. O y l, Sosyal Antropoloji Enstitüsü nde Claude

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

FRANK FUREDI 3 Mayıs 1947 yılında Macaristan, Budapeşte de doğan Frank Furedi, İngiltere nin Kent şehrindeki Canterbury Üniversitesi nin Sosyoloji

FRANK FUREDI 3 Mayıs 1947 yılında Macaristan, Budapeşte de doğan Frank Furedi, İngiltere nin Kent şehrindeki Canterbury Üniversitesi nin Sosyoloji FRANK FUREDI 3 Mayıs 1947 yılında Macaristan, Budapeşte de doğan Frank Furedi, İngiltere nin Kent şehrindeki Canterbury Üniversitesi nin Sosyoloji Bölümü nde öğretim üyesidir. Frank Furedi, özellikle risk,

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler 1 TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araflt rma ve Uygulama Merkezi 2003

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

Diyabet te Sağlık Önerileri. Diyabet

Diyabet te Sağlık Önerileri. Diyabet Diyabet te Sağlık Önerileri Diyabet BR.HLİ.041 Diyabette Sağlık Önerileri Her sağlıklı birey gibi diyabetli birey de bireysel bakımını sağlamalı; diyabete bağlı gelişen özellikli durumlarda gereken uygulamaları

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK Atatürk çocuktu: Yenili in, dönüflümün y lmadan ard nda koflabilen, düfl dünyas genifl, merakl, araflt ran. Atatürk çocuktu ve cumhuriyetin çocuk kalmas n istedi hep: Her dem taze,

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

JEREMY GILBERT University of East London da Kültür Araştırmaları bölümü öğretim üyesidir. Ewan Pearson la birlikte Discographies: Dance Music,

JEREMY GILBERT University of East London da Kültür Araştırmaları bölümü öğretim üyesidir. Ewan Pearson la birlikte Discographies: Dance Music, JEREMY GILBERT University of East London da Kültür Araştırmaları bölümü öğretim üyesidir. Ewan Pearson la birlikte Discographies: Dance Music, Culture and the Politics of Sound ve Timothy Bewes ile birlikte

Detaylı

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man 214 EK M-ARALIK DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 214 y dördüncü çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 9 Ocak 215

Detaylı

PETER SINGER Peter Singer 1946 da Avustralya da do du. Felsefe e itimini Melbourne ve Oxford Üniversitelerinde tamamlad. Oxford da ve ABD deki

PETER SINGER Peter Singer 1946 da Avustralya da do du. Felsefe e itimini Melbourne ve Oxford Üniversitelerinde tamamlad. Oxford da ve ABD deki PETER SINGER Peter Singer 1946 da Avustralya da do du. Felsefe e itimini Melbourne ve Oxford Üniversitelerinde tamamlad. Oxford da ve ABD deki çeflitli üniversitelerde görev yapt ktan sonra Melbourne deki

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

PIERRE CLASTRES Frans z antropolog (Paris 1934-Gabriac, Lozère 1977) XVI. ve XVII. yüzy llarda Amerika k - tas n keflfe ç km fl büyük kronikçilerin

PIERRE CLASTRES Frans z antropolog (Paris 1934-Gabriac, Lozère 1977) XVI. ve XVII. yüzy llarda Amerika k - tas n keflfe ç km fl büyük kronikçilerin PIERRE CLASTRES Frans z antropolog (Paris 1934-Gabriac, Lozère 1977) XVI. ve XVII. yüzy llarda Amerika k - tas n keflfe ç km fl büyük kronikçilerin (Léry, Thévet, Staden, d Evreux, d Abbevilles) yap tlar

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Duygusal ve Davranışsal Bozuklukların Tanımı 2

İÇİNDEKİLER. Duygusal ve Davranışsal Bozuklukların Tanımı 2 İÇİNDEKİLER Bölüm 1 Giriş 1 Duygusal ve Davranışsal Bozuklukların Tanımı 2 Normal Dışı Davramışları Belirlemede Öznellik 2 Gelişimsel Değişimlerin Bir Bireyin Davranışsal ve Duygusal Dengesi Üzerindeki

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİNİN TANIMI Yetişkinler din eğitimi kavramını tanımlayabilmek için önce yetişkinler eğitimini tanımlayalım. En çok kullanılan ifade ile yaygın

Detaylı

Nükleer enerjinin dışd. ışa petrol, gaz gibi yakıtlar ığından daha azdır. Çünk yıllarca kullanılır. yakıt t ithali gerekir.

Nükleer enerjinin dışd. ışa petrol, gaz gibi yakıtlar ığından daha azdır. Çünk yıllarca kullanılır. yakıt t ithali gerekir. İtiraz: Nükleer enerji dışd ışa a bağlıdır; o bakımdan sakıncal ncalıdır. r. Nükleer enerjinin dışd ışa bağlılığı ığı; ; kömür, k petrol, gaz gibi yakıtlar tların n dışd ışa bağlılığı ığından daha azdır.

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

T bbi Makale Yaz m Kurallar

T bbi Makale Yaz m Kurallar .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Araflt rmalar ve Etik Sempozyum Dizisi No: 50 May s 2006; s. 7-11 T bbi Makale Yaz m Kurallar Dr. Sebahattin Yurdakul ÖZGÜN ARAfiTIRMA USULE

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

Entelektüel sermaye; Organizasyonun. faaliyetini sürdürebilmesini sağlayan maddi olmayan varlıkların tümüdür. (Brooking, 1996). ( Edvinsson, 1996).

Entelektüel sermaye; Organizasyonun. faaliyetini sürdürebilmesini sağlayan maddi olmayan varlıkların tümüdür. (Brooking, 1996). ( Edvinsson, 1996). Prof. Dr. Gökhan ÖZER Azmi TUNÇ Dokuz Eylül Üniversitesi Tarafından 5-7 Mayıs 2011'de İzmir'de düzenlenen 10. Ulusal İşletmecilik Kongresinde Sunulmuştur. Entelektüel sermaye; zenginlik yaratmak üzere

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar 2013 / 2014 SAYI: 04 Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar Haftanın Bazı Başlıkları Sağ ve Sol Beynin Şifreleri Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

SİBEL A. ARKONAÇ 1980 yılında İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü nden mezun oldu ve aynı bölümde Gecekondulu ve İstanbullu Kimliği üzerine

SİBEL A. ARKONAÇ 1980 yılında İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü nden mezun oldu ve aynı bölümde Gecekondulu ve İstanbullu Kimliği üzerine SİBEL A. ARKONAÇ 1980 yılında İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü nden mezun oldu ve aynı bölümde Gecekondulu ve İstanbullu Kimliği üzerine doktorasını tamamladı. Akademik hayatını bu bölümde devam

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI)

KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI) KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI) A. KAVRAM Varlıkların zihindeki tasarımı kavram olarak ifade edilir. Ağaç, kuş, çiçek, insan tek tek varlıkların tasarımıyla ortaya çıkmış kavramlardır. Kavramlar genel olduklarından

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER Dünyada üretilen krom cevherinin % 90 ının metalurji sanayinde ferrokrom üretiminde, üretilen ferrokromun da yaklaşık % 90 ının paslanmaz çelik sektöründe

Detaylı

kültür - sanat - güncel yaflam

kültür - sanat - güncel yaflam 2:54 PM Page I ISSN 0378-8628 kültür - sanat - güncel yaflam Page II Kültür ve Sanat Bir yönetmen, bir uluslararas gurur FERZAN ÖZPETEK 1959 y l nda stanbul da do du. 1976 y l nda, Roma daki La Sapienza

Detaylı

Zika Virüs: Panik Olmayalım, Akıllı Olalım / Cavit Işık Yavuz

Zika Virüs: Panik Olmayalım, Akıllı Olalım / Cavit Işık Yavuz Zika Virüs: Panik Olmayalım, Akıllı Olalım / Cavit Işık Yavuz Dünya Sağlık Örgütü 1 Şubat günü bir halk sağlığı acili uyarısı yaptı. Bu uyarı uluslararası düzeyde geçerli bir acil uyarı. Bu uyarının nedeni

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r.

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) 1/11/85 YAT Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. 1. TEHL KELER Bu sigorta, her zaman burada gönderme yap lan istisnalara ba l olarak,

Detaylı

ETKĐN PAZARLAMANIN YENĐ TÜKETĐCĐLERE

ETKĐN PAZARLAMANIN YENĐ TÜKETĐCĐLERE ETKĐN PAZARLAMANIN YOLLARI YENĐ TÜKETĐCĐLERE NASIL ULAŞIRIZ? PAZARLAMA 1. Pazarlama, planlama ve uygulamayı içeren kapsamlı bir süreçtir. 2. Pazarlama potansiyel tüketicilerdeki her hangi bir ihtiyacın,

Detaylı

DAVID B. RESNIK David B. Resnik, 1990 da Kuzey Carolina Üniversitesi nde felsefe doktoras n, 2003 y l nda Concord Üniversitesi nde hukuk doktoras n

DAVID B. RESNIK David B. Resnik, 1990 da Kuzey Carolina Üniversitesi nde felsefe doktoras n, 2003 y l nda Concord Üniversitesi nde hukuk doktoras n DAVID B. RESNIK David B. Resnik, 1990 da Kuzey Carolina Üniversitesi nde felsefe doktoras n, 2003 y l nda Concord Üniversitesi nde hukuk doktoras n tamamlam flt r. Çeflitli dergilerde altm fl n üzerinde

Detaylı

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA M. Esad Coflan çindekiler Sunufl... 7 Dünyan n En Güçlü nsanlar... 11 En Büyük Amaç... 15 Cennetin Anahtarları... 19 Süslü Köflkler ve Bahçeler... 23 Vefalı Bir Kızın Hikâyesi... 25

Detaylı

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ () TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 ANKARA 13 OCAK 2011 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: ÖĞRENİM ALANLARI VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ...3 1.1.ISCED 97

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Esra. Öztay Güraras. Hisseden Bir Heykel Sanatç s. nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden

Esra. Öztay Güraras. Hisseden Bir Heykel Sanatç s. nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden BD KASIM 2014 Ifl Aln nda Hisseden Bir Heykel Sanatç s Esra Öztay Güraras Pir Sultan Abdal heykeli Yazan: O UZ HAN ÖZTAY Ö nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden toplad irili ufakl

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI

TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI Aralık 1 Giriş Kurumumuz taraf ndan üretilen istatistikler kullan c lara çeşitli kanallar yoluyla sunulmakta, hizmet kalitesini artt rmak ve kullan c ihtiyaçlar n karş lamak

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

1.2.1. Varolmak... 7 1.2.2. Ö renmek...7 1.2.3. Paylaflmak...7 1.2.4. Etkilemek ve Yönlendirmek...7 1.2.5. Mutlu Olmak...7

1.2.1. Varolmak... 7 1.2.2. Ö renmek...7 1.2.3. Paylaflmak...7 1.2.4. Etkilemek ve Yönlendirmek...7 1.2.5. Mutlu Olmak...7 V Ç NDEK LER BÖLÜM I TEMEL LET fi M B LG LER 1. LET fi M N KAVRAMSAL ÇERÇEVES, AMAÇ, TÜR VE ÖZELL KLER...2 1.1. letiflim Kavram...2 1.2. letiflimde Amaç...6 1.2.1. Varolmak... 7 1.2.2. Ö renmek...7 1.2.3.

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

Hasta Rehberi Say 6. KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber

Hasta Rehberi Say 6. KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber Hasta Rehberi Say 6 KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber Konjenital Adrenal Hiperplazi - Say 6 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri

Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri Gelişim psikolojisi, bireylerin yaşam boyunca geçirdiği bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

Şeker Hastaları için Genel Sağlık Önerileri

Şeker Hastaları için Genel Sağlık Önerileri ÖNEMLİ! İlaçlarınızı düzenli kullanmanız çok önemlidir. Kilonuza dikkat ediniz. Ani bir kan şekeri düşmesi (hipoglisemi) durumuna karşı yanınızda her zaman birkaç adet şeker bulundurunuz. Mutlaka egzersiz

Detaylı