Kelenderis 2004 Y l Kaz lar. Excavations at Kelenderis in 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kelenderis 2004 Y l Kaz lar. Excavations at Kelenderis in 2004"

Transkript

1 Kelenderis 2004 Y l Kaz lar Excavations at Kelenderis in 2004 Levent ZORO LU Akdeniz k y lar nda, Da l k Kilikya n n (Cilicia Tracheia) en önemli liman kentlerinden biri olan Kelenderis te 2004 y l kaz çal flmalar Temmuz ve A ustos aylar nda yürütülmüfltür (Res. 1). 3 ayr ekip halinde yürütülen çal flmalarda, Selçuk Üniversitesi ekibi kentin akropolündeki sondaj ve agoradaki Erken H ristiyanl k bazilikas n n temizlik çal flmalar n, Anadolu Üniversitesi ekibi Theatron daki kaz lar n ve Ortado u Teknik Üniversitesi Sualt Toplulu u da Y lanl Ada araflt rmas n sürdürmüfltür. Ayr ca S. Demirel Üniversitesi Jeofizik Mühendisli i Bölümü nce gerçeklefltirilen jeofizik araflt rmalar n n sonuçlar n n arazide irdelenmesi de gerçeklefltirilmifltir. Kaz - lar m z Kültür Bakanl, Selçuk Üniversitesi, Türkiye Sualt Araflt rmalar Vakf ve Ayd nc k Belediyesi çeflitli bak mlardan desteklemifllerdir. Kaz baflkan olarak ekibim ad na bu kurum ve kurulufllar n yöneticilerine flükranlar m z sunar m. 1- Akropol Çal flmalar Kelenderis akropolünde açt m z bir sondajda 2000 y l ndan beri yürüttü ümüz çal flmalar n amac, kentin.ö 8. yy. dan daha erken dönemlere ait olas yerleflimini saptamak idi y l nda, bu sondajda önceki y llardaki kaz lar sonucunda oluflturdu umuz 3 terastan ikisinde çal fl ld (Plan 1) III. Terastaki Çal flmalar 2004 kaz sezonumuzun akropol açmas ndaki ilk çal flmalar, akropolün kuzey yönde en uç noktas olan III. teras nda bafllat ld. Burada as l amac m z 2002 y l kaz lar s ras nda ortaya ç kard m z tonoz duvar n n kuzey ucunu ve bunun zemine ne kadar indi ini görmekti. Bu amaç do rultusunda 01 ünitesini oluflturan duvar n bat ucundaki moloz tafllar ve iki kireç kuyusu tamamen kald r larak, yar maday oluflturan ana kayaya ulafl ld. Ayr ca tonoz duvar n n hemen önündeki 04 ünite no.lu duvar n bir bölümü de kald r ld. Excavations at Kelenderis, an important port city of Rough Cilicia (Cilicia Tracheia) on the Mediterranean continued during July and August 2004 (Fig. 1). The work was carried out by three teams: the Selçuk University team worked on soundings on the Acropolis, cleaning the Early Christian basilica; the Anadolu University team excavated at the Theatron; the Middle East Technical University Underwater Society (METU UWS) continued research at Y lanl Ada. In addition, the results of the geophysical surveys carried out by the S. Demirel University Geophysics Department were crosschecked in the field. Our excavations were supported by Selçuk University, the Turkish Foundation of Underwater Research and by Ayd nc k Municipality. As director of excavations, I would like to extend my sincere thanks to these establishments on behalf of my team. 1. Work on the Acropolis With the sounding trench we opened on the Acropolis in 2000, we aimed to identify the early settlement of the site prior to the 8 th century BC. In 2004, we worked on two of the three terraces formed in previous years (Plan 1) Work on Terrace III The first work on the Acropolis began on Terrace III, which forms the northernmost point. Here our main goal was to uncover the north end of the vault-wall exposed in 2002 and how far down it reached into the ground. The rubble at the western end of the unit 01 and the two lime-wells were entirely removed and the bedrock was reached. In addition, the wall of unit 04, just in front of the vault-wall was partially removed Work on Terrace IIa Terrace IIa is the section to the east and the west of the vault-wall. When the walls 01 and 04 were removed, the northern end of the vault-wall was entirely exposed. Thus, the vaulted wall has a preserved height of 1.70 m 35

2 and a thickness of 0.90 m. The width of the foot of the vault resting on the wall is 1.25 m wide. We will be able to learn the exact length of the vault-wall when its southern extension is exposed in the future campaigns. Our hypothesis that this wall could be the separator wall of the dockyard depicted in the Kelenderis Mosaic has not as yet been proven. As the foundation is 3.50 m above the sea level, this wall does not have any connection to the sea; thus, it should have been built for another purpose, possibly as foundation for another big structure. When the two other parallel walls are uncovered in the future, then the function of this structure will be clarified. Res. 1 / Fig IIa Teras ndaki Çal flmalar IIa teras olarak adland rd m z bölüm tonoz duvar n n do usunda ve bat s nda kalan mekanlard r. Yukar da belirtti imiz gibi, 01 ve 04 no.lu duvarlar n kald r lmas yla tonoz duvar n n kuzey ucu tamamen ortaya ç kt. Buna göre, ana kaya üzerine oturtulmufl olan tonozlu duvar n kuzey ucunun korunan yüksekli i 1.70 m., duvar kal nl ise 0.90 m. dir. Duvar n üzerine oturan tonozun aya n n geniflli i ise 1.25 m. dir. Tonoz duvar n tam uzunlu unu güney yöndeki uzant s n n gelecek y llardaki During the course of our work on Terraces IIa and III, numerous potshards dating from the Archaic, Classical, Hellenistic and Roman periods have been recovered having no connection with the stratigraphy. Among these, painted East Greek dinos shards from the Archaic Period, painted West Slope vessel fragments and fishplates from the Hellenistic Period are noteworthy. As in the previous years, numerous fragments of baked clay pots have been uncovered here as well. Oil lamp fragments from the Hellenistic and Roman periods are other small finds. In addition, potshards of quality kiln waste have been uncovered scattered around as in the previous years; pointing to ceramic production at Kelenderis from the Archaic Period through to the end of the Roman Period. The most important finds, although very few in number, from 2004, are examples of prehistoric vases, which point to the presence of an earlier settlement on the Acropolis (Fig. 2). This is the first time such Plan 1 / Plan 1 36

3 çal flmalarla aç lmas yla ö renmifl olaca z. Bu duvar n önceki y l ilk bulundu u zaman tahmin etti imiz Kelenderis Mozai i üzerindeki tersanenin bölme duvar olma olas l yollu fikrimizin henüz kan tlanamad n belirtmek isteriz. Temel deniz seviyesinden yaklafl k 3.50 m. oldu una göre bu tonozun denizle iliflkisi söz konusu olmay p, baflka bir amaç için, belki de buraya infla edilen büyük bir yap ya zemin oluflturmak üzere infla edilmifl olmal d r. Gelecek y llarda bu duvar n paralelindeki di er iki duvar n da bulunmas yla bu yap n n ifllevi daha iyi anlafl lacakt r. IIa ve III teraslardaki çal flmalar m z s ras nda bol miktarda ve herhangi bir stratigrafiye ba lanamayan Arkaik, Klasik, Hellenistik ve Roma dönemlerine ait seramik parçalar bulduk. Bu parçalar içerisinde göze çarpan örnekler aras nda Arkaik Ça dan boyal Do u Grek dinos parçalar, Hellenistik Ça dan boyal Bat Yamac kaplar na ait parçalar ve bal k tabaklar say labilir. Geçen y llarda oldu u gibi burada yine bol miktarda Roma Ça güveç parçalar bulunmufltur. Hellenistik ve Roma dönemlerine tarihlendirilen kandil parçalar da di er küçük buluntulard r. Ayr ca alana da lm fl vaziyette f r n art seramik parçalar bulunmufltur ki, önceki y llarda da benzerlerini buldu umuz bu denli örnekler Kelenderis te Arkaik Ça dan Roma Ça sonuna kadar faaliyette olan bir üretimin varl na iflaret eder y l n n en önemli sayd m z, ancak flimdilik bir kaç parça ile temsil edilen prehistorik vazo örnekleri ise, akropolde daha erken bir yerleflmenin varl na iflaret eden ilk belgelerdir (Res. 2). Böylece Da l k Kilikya n n k y kesimindeki bir antik kentte, bu kadar eskiye giden buluntular ilk kez ele geçmifltir ki, bu durum bu alandaki çal flmalar sürdürmemize dayanak oluflturmaktad r. 2. Agora daki Çal flmalar 2004 y l Kelenderis kaz lar n n bir aya n da kentin Agora s olarak düflündü ümüz alanda bulunan bazilikan n temizli i ile 2002 y l ndaki arkeometri çal flmalar sonunda varl ölçümle belirlenen bir mekan n birkaç duvar n kaz larak ç kar lmas oluflturmufltur Bazilika (Agora Kilisesi) Kaz s 2002 y l nda Agora n n do usunda yer alan 19. yy. Liman Ma azalar n n onar m çal flmalar s ras nda m. kotunda zemininde opus sectile tarz nda kaplamas olan bir apsis kal nt s na rastlanm flt (Res. 3). Burada bir bazilikan n varl anlafl l nca, KL-111 ana plankaresinin N-S alt plankarelerinde 9.00x3.00 m. ölçülerinde bir sondaj aç larak yap daha belirgin duruma getirilmiflti y l nda herhangi bir çal flma yapmad m z Res. 2 / Fig. 2 early finds have been recovered from a coastal city in Rough Cilicia; and this further suggests that we should continue our work here. 2. Work at the Agora Another area of work in 2004 included the cleaning of the basilica located in what is thought to have been the Agora and the excavations on the walls that were identified in 2002 through archaeometric research Excavations at the Basilica (the Agora Church) During the course of repair work at the 19 th century Harbor Stores, to the east of the Agora, the remains of an apse with opus sectile flooring at m altitude was discovered in 2002 (Fig. 3). When the presence of a basilica here was understood, a sounding of 9.00x 3.00 m was opened in N-S sub-grid square of KL-111 main grid square, in order to gain an overall idea of this structure. No work was done at the basilica in 2003; however, in 2004, we decided to uncover the entire area and dug down 0.60 m in an area measuring 25.50x11.00 m. In addition, the earth filling inside the southeastern chapel was also removed. In the end, the foundation wall in the northwest-southeast direction intersecting the foundation wall of 1.10x4.00 m in the north-south direction, which also borders the chapel, were exposed. In the present state, it is seen that a wall encircles the apse entirely on both sides; parallel examples are widely found in Rough Cilicia in the 5 th and 6 th centuries. The fact that the basilica is located here further suggests that the agora was here, because it was common practice in the Early Christian Period to build such large basilicas in the agoras, which were the most crowded parts of the cities, in order to spread the religion. 37

4 bazilikada bu kaz sezonunda yap n n bulundu u alan n tamam n açmaya karar vererek 25.50x11.00 m. ölçülerindeki bir bölümde yap y örten toprak 0.60 m. kadar indirilmifltir. Ayr ca yap n n güney do u flapelinin içini dolduran toprak da kald r ld. Çal flmalar m z n sonunda flapeli s n rlayan 1.10x4.00 m. ebatlar ndaki kuzey-güney istikametli duvar temeliyle birleflen kuzeybat -güneydo u yönlü temel aç a ç kar ld. Bu haliyle söz konusu bazilikan n apsisinin her iki yan nda ve apsisi tamamen içine alan çevirme duvarlar n n oldu u anlafl lm flt r ki, bu plan flemas na benzeyen örnekler özellikle Da l k Kilikya da yo un olarak.s. 5. ve 6. yy. larda kullan lm flt r. Bazilikan n varl n, buradaki genifl alan n agora oldu unun bir baflka kan t olarak görüyoruz; zira Erken H ristiyanl k Dönemi nde özellikle bu dinin yay labilmesi bak m ndan kentin en kalabal k yerini oluflturan agoralara böylesi büyük bazilikalar n yap lmas yayg n bir durumdur Agora III. Sondaj 2002 y l nda kamulaflt rma ifllemleri tamamlanarak kaz - lar m za tahsis edilen Agora da ilk kaz çal flmalar na bafllamadan önce, jeofizik yöntemlerle toprak alt ndaki olas yap kal nt lar n n varl n belirlemek amac yla Yrd. Doç. Dr. M. A. Kaya ve Arfl. Gör. C. Öztürk taraf ndan jeofizik çal flmalar yürütülmüfl ve A alan olarak adland r lan bir bölümde özdirenci yüksek yap lar n varl tespit edilmiflti y l nda çal fl lan B alan nda ise, seviye haritalar na göre m. ye kadar K-G yönünde uzan ml, özdirenci düflük kal nt lar gözükmektedir. Bu seviyelerden itibaren afla do ru özdirenci yüksek kal nt lar da kendini göstermeye bafllam fl, derinlik 1.40 m. ye gelindi inde ise bir oday çevreleyen duvarlara ait kal nt lar saptanm flt. flte bu verilerden yola ç karak, KL.111 ana plankaresi içinde ve bazilikan n bir bölümünü de içine alan alanda 3x3 m. ölçülerinde bir sondaj aç ld m. kotunda bafllanan çal flmalarda m. kotuna inildi inde kireç harçla kar fl k moloz tafllar ç kt. Bunlar kald r ld nda, sondaj n kuzey bat kesitine paralel uzanan do u - bat yönlü, çamur harc yla örülmüfl bir duvar ortaya ç kar ld. Bu duvar n büyük bir k sm kesitin içinde kald ndan geniflli i ve uzunlu u belli de ildir m. de sondaj n kuzeydo u köflesinde kuzey güney do rultusunda uzanan ve önceki duvarla birleflen ikinci bir duvar daha saptand. Böylece jeofizik verilerden yola ç karak yürütülen kaz - lar m z bu çal flmalar n gelecekte de sürdürülmesinin gereklili ini ortaya koymufl oldu. Res. 3 / Fig Agora Sounding III The Agora area was expropriated in 2002; before starting excavations here, geophysical surveys were conducted in order to identify possible buried building remains and structures with high resistance were spotted in area A. In 2003, area B was surveyed and level maps show the presence of remains in a north-south direction and with low resistance down to m. From this level down, remains with high resistance appeared and at 1.40 m, remains of the walls of a room were identified. Based on these results, a sounding of 3.00x3.00 m was opened in KL-111 main grid square, partially overlapping the basilica. The work started at m; when m was reached, rubble mixed with lime mortar was found. When these were removed, a wall of mud mortar in an east-west direction, parallel to the northwest profile of the sounding was found. As it lies mostly under the profile of the trench, the actual length and thickness of the wall have not as yet been identified. At m, another wall in a north-south direction and joining the previous one in the northeast corner of the trench was found. Thus, our excavations which were based on the results of the geophysical surveys have proven the necessity for such surveys to continue. 3. Excavations at the Theatron The Theatron is possibly both the Odeon and also the Bouleuterion of the city. Our work on the cavea and outside the analemma wall provided us with new information about the layout of the structure. The work in 2003 was carried out inside the analemma wall and brought to light the entire cavea and orchestra while the stage building was partially exposed. Outside the 38

5 3- Theatron Kaz s Önceki y llara ait raporlar m zda Theatron olarak adland r lan ve olas l kla kentin hem Odeon u hem de Bouleuterion u olan yap n n cavea s nda ve analemma duvar n n d fl nda, Eskiflehir Anadolu Üniversitesi nin deste i ile ve Doç. Dr. A. Çal k-ross baflkanl nda bir ekip taraf ndan çal fl larak, plan flemas hakk nda yeni bilgilere ulafl lm flt r y l nda yap n n analemma duvar n n iç k sm nda yürütülen çal flmalarda cavea ve orkestran n tamam, sahne binas n n ise bir k sm ortaya ç kar lm flt. Analemma duvar n n d fl nda kalan alanda ise, yap n n olas ikinci kat na ait destek duvarlar ile bu duvarlarla ba lant l baz mimari kal nt lar saptanm fl, 2004 y l çal flmalar nda saptanan bu mimari kal nt lar n ortaya ç kar lmas na bafllanm flt r. Dolay s yla 2004 y l çal flmalar m z daha çok analemma duvar d fl nda yürütülmüfltür, ayr ca yap n n rölövelerinin al m na bafllanm flt r. Kaz lar sonunda analemma duvar n n iki ucu d fl nda kalan alanda, yaklafl k 4.10 m. aral klarla bir yelpaze gibi yerlefltirilen, 60 cm. geniflli inde 10 adet destek duvar ortaya ç kt (Res. 4). Analemma ve destek duvarlar ndaki harç ve duvar özellikleri ortak oldu u için, bunlar n ayn zamanda yap ld klar n ve destek duvarlar n n üzerinin tonoz ya da ahflap ile kapat lm fl ve bunun üzerine de ikinci gurup oturma yerlerini yerlefltirildi i düflünülmektedir. Özellikle destek duvarlar n n aras nda ç kan döküntü tafllar n analemma duvar na ait olma olas l n n yan s ra, tonozlara ait çöküntülerin kal nt lar da olabilece ini düflünüyoruz. T1 açmas nda 2003 y l nda ortaya ç kar lan ve analemma duvar yla paralel giden bu duvar n devam T1 açmas n n bu y l aç lan güney do u k sm nda ve F10 açmas nda da tespit edilmifltir. Theatronun iç yap s nda sahne binas n n temeli ve orkestran n etraf ndaki tafl bloklarla ayn malzeme ve iflçili e sahip olan bu duvar n olas l kla T4 açmas na do ru devam etti i düflünülmektedir. Bu y l yap lan çal flmalarda T4 açmas nda ortaya ç kar lan fakat kesintiye u rayan yay fleklindeki duvar kal nt lar - n n, theatronun kuzey do u ucundaki T1 açmas ndan bafllayan ve kesintisiz olarak F10 açmas na kadar devam eden duvarla ba lant l olabilece i de anlafl lmaktad r. Önceki y llarda yap lan çal flmalarda theatronda bir stratigrafinin söz konusu olmad bu y l tümüyle kan tlanm flt r. Dolay s yla yap n n görünen k sm n n bir defada ve Roma Erken mparatorluk zaman nda yap ld n ve onar mlarla uzunca bir süre kullan ld n, as l ifllevini yitirdikten sonra da baz mekanlar n ifllik olarak kullan ld n ortaya koyduk. Çal flmalar m z s ras nda Geç Roma ve Bizans dönemlerine ait sikkeler, kandil ve kandil parçalar, ticaret amphoralar na ait parçalar çok miktarda küçük bronz obje bulunmaktad r. Daha erken Res. 4 / Fig. 4 analemma wall, the remains of what should be the supports of the probable second story of the cavea had been seen; in 2004, these remains began to be uncovered. Therefore, most of the work in 2004 focused outside the analemma wall and the elevation plan began to be drawn. The excavations brought to light 10 supporting walls of 60 cm in width and 4.10 m apart from each other (Fig. 4). As the mortar and masonry properties of both the analemma wall and the supporting walls are identical, they must have been built at the same time and the supporting walls must have been covered with vaults or by timber and then the second group of rows of seats must have been placed on top. Noteworthy is that the rubble uncovered between the supporting walls could either belong to the analemma itself or may be the debris from the vaults. This wall, which was exposed in trench T1 in 2003, extends parallel to the analemma wall and its extensions were identified in the southeast part of T1 dug this year and in trench F10. This wall, which has the same material and workmanship as in the foundations of the stage building and the stone blocks around the orchestra, is thought to continue toward trench T4. The remains of an arc shaped wall exposed in T4 this year are interrupted and it is also understood that they can be related to the wall starting in T1 by the northeast end of the Theatron and continuing uninterrupted up to F10. It has been shown this year that there is no stratigraphy in the Theatron, as was proposed in previous years. Therefore, we were able to show that the visible parts of the structure were built at the same time during the Early Roman Imperial period; that it was used for a long time with various repairs, and that some rooms were used as work areas after the structure lost its function. During our work, coins, oil lamps and fragments thereof, 39

6 olmas olas olan bir figürin parças da bu y lki buluntular aras ndad r. 4. Sualt Bat k Çal flmalar 2004 y l sualt çal flmalar n n ana hedefi, geçen y llarda Y lanl Ada n n kuzeyindeki koyda saptanan Erkut Arcak Bat ad n verdi imiz bat k üzerinde inceleme ve ayr nt l belgeleme çal flmalar n sürdürmek olmufltur. Bu çal flmalar Volkan Evrin baflkanl nda ODTÜ Sualt Toplulu u (SAT) ve Sualt Derne i (SAD) üyelerince gerçeklefltirilmifltir. Katk lar ndan dolay ODTÜ Rektörlü ü ne ve tüm ekip üyelerine teflekkürlerimi sunar m. Bat k alan nda 15 gün süreyle yap lan dal fllar sonucunda, deniz taban nda, bat n kargosu olarak, yaklafl k adet ticari amphora saptanm flt r. Her ne kadar da n k gibi görünseler de, bunlar n kuzey- güney ekseninde bir y ld gözlenmifl, söz konusu bu durumun plana al nmas na bafllanm flt r. Ayr ca Y lanl Ada n n bat a bakan taraf nda, m. aras nda, da n k halde duran seramik parçalar n n ço unun bat ktaki amphoralar ile ayn tip olmas, geminin batarken, yük atmaya çal flt, ya da kayalara çarparak batma an nda kargosunun bir k sm n dökerek kumluk zemine oturdu una dair bir izlenim vermektedir. Ayr ca yap lan basit yüzey incelemelerinde de da n k durumda olan üst katman n alt nda en az 2 s ra düzenli amphora y n gözlenmifltir. Bunun sonucunda bat k alan n n üst s ras n oluflturan ve öbekler halinde, ama da n k bir görünüm veren ticari amphoralar n alt nda, daha temiz ve düzgün s ral bir kargonun varl olas l do mufltur. Bat k alan nda daha sonradan yap lacak olas ayr nt l araflt rma ve kaz çal flmalar na zarar vermemek için bat k içeri ine müdahale edilmemifl, ancak kargodan biraz uzakta olan iki ticari amphora su yüzüne ç kar lm flt r. Bunlar.S yy. larda yayg n olan ve Geç Roma 1 tipi (LR 1) denilen vazolard r y l ndan beri burada yap lan sualt araflt rmalar nda, Y lanl Ada n n kuzeye bakan bölümünün ayn zamanda bir çapalama bölgesi oldu u ö renilmiflti. Bu y l bu çapalardan birkaç tafl çapa ve bir adet kurflun çipo da su yüzüne ç kar lm flt r. Tafl çapalar n Tunç Ça ndan beri kullan ld bilinmektedir ve bizim örne- imiz de oldukça erkendir. Kurflun çipo ise.ö. 4. yy. dan Roma Erken mparatorluk zaman na kadar yayg n bir örnektir. fragments of commercial amphorae and numerous small bronze objects from the Late Roman and Byzantine Periods have been discovered. A fragment of a figurine, possibly of an earlier date, was also recovered this year. 4. Underwater Surveys The main goal of the underwater surveys in 2004 was to continue the study of and detailed documentation work on the shipwreck, named the Erkut Arcak Wreck, spotted in the cove to the north of Y lanl Ada in the previous years. These surveys were conducted by METU UWS and Underwater Association (SAD) members under the direction of Volkan Evrin, I would like to acknowledge the contribution made by the Rectorate of METU and all the team members. Dives for 15 days identified amphorae as the cargo of the wreck. Although they might look scattered, they indeed lie as a group in a north-south axis and their layout began to be drawn. Further, most of the potshards scattered between 15 and 35 meters from Y lanl Ada facing the wreck are identical with the wreck amphorae and this suggests that either the ships crew tried to throw away some of its cargo before sinking or the ship sank in the sand losing some of its cargo. Moreover, simple surveys showed that there are at least two regular rows of amphorae lying under the uppermost layer of scattered materials. Thus, there is the possibility that a more complete cargo in regular order might be lying under the scattered groups of commercial amphorae on top. No intervention into the contents of the shipwreck was conducted, in order to avoid any damage to future detailed research and excavations; however, two commercial amphorae, somewhat far from the cargo, were taken to the surface. These amphorae are of the Late Roman 1 type (LR 1), widely used in the 5 th and 6 th centuries. The underwater surveys that have been conducted here since 2000 have shown that the area to the north of Y lanl Ada was used as an anchorage. This year several stone anchors and one lead stock were taken to the surface. It is known that the stone anchors were in use from the Bronze Age onwards and our example is one of the early examples. The lead stock is one of those widely used from the 4 th century BC through to the early Roman Imperial Period. 40

Kelenderis 2005 Y l Kaz ve Onar m Çal flmalar. Excavations and Repair Work at Kelenderis in 2005

Kelenderis 2005 Y l Kaz ve Onar m Çal flmalar. Excavations and Repair Work at Kelenderis in 2005 Kelenderis 2005 Y l Kaz ve Onar m Çal flmalar Excavations and Repair Work at Kelenderis in 2005 K. Levent ZORO LU 2005 y l kaz çal flmalar 27.07-30.09.2005 tarihleri aras nda yürütülmüfltür. Önceki y l

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2013-11. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint)

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2013-11. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint) ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2013-11 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS (Ayrıbasım/Offprint) Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2013-11. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint)

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2013-11. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint) ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2013-11 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS (Ayrıbasım/Offprint) Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç

Detaylı

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç.

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN Yüksek Lisans Tezi Eskişehir 2010 MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

Argumentative Essay Nasıl Yazılır?

Argumentative Essay Nasıl Yazılır? Argumentative Essay Nasıl Yazılır? Hüseyin Demirtaş Dersimiz: o Argumentative Essay o Format o Thesis o Örnek yazı Military service Outline Many countries have a professional army yet there is compulsory

Detaylı

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES by Didem Öztürk B.S., Geodesy and Photogrammetry Department Yildiz Technical University, 2005 Submitted to the Kandilli Observatory and Earthquake

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

Kilikya K y lar Sualt Arkeolojik Yüzey Araflt rmalar 2004 Archaeological Underwater Surveys of the Cilician Coasts

Kilikya K y lar Sualt Arkeolojik Yüzey Araflt rmalar 2004 Archaeological Underwater Surveys of the Cilician Coasts Kilikya K y lar Sualt Arkeolojik Yüzey Araflt rmalar 2004 Archaeological Underwater Surveys of the Cilician Coasts Volkan EVR N - Mert AYARO LU - Korhan ÖZKAN - Çi dem TOSKAY EVR N Korhan B RCAN - Murat

Detaylı

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012 1 3 1 4 1 9 1 1 1 2 1 9 1 4 1 1 1 2 1 9 1 7 1 4 1 9 1 4 1 7 1 1 1 8 1 9 1 0 1 4 1 9 1 7 1 1 1 7 1 9 1 8 1 7 1 8 1 2 1 9 1 9 1 8 1 2 1 9 1 0 1 2 1 4 1 1 1 6 1 1 1 9 1 9 1 8 1 8 1 8 1 1 1 9 1 8 1 7 1 9 1

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

Ksanthos - Letoon Kaz ve Araflt rmalar 2004. Excavations and Research at Xanthos and Letoon in 2004. Jacques des COURTILS

Ksanthos - Letoon Kaz ve Araflt rmalar 2004. Excavations and Research at Xanthos and Letoon in 2004. Jacques des COURTILS Ksanthos - Letoon Kaz ve Araflt rmalar 2004 Excavations and Research at Xanthos and Letoon in 2004 Jacques des COURTILS 2004 y l Ksanthos Kaz s 20 Haziran-30 Temmuz tarihleri aras nda gerçeklefltirilmifltir.

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint)

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint) ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS (Ayrıbasım/Offprint) Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç

Detaylı

Kamuran Özlem Sarnıç (Sanatta Yeterlik Tezi)

Kamuran Özlem Sarnıç (Sanatta Yeterlik Tezi) OPTİK YANILSAMA ve SERAMİK SANATINDA KULLANIMI-UYGULAMALARI Kamuran Özlem Sarnıç (Sanatta Yeterlik Tezi) Eskişehir, Ağustos 2011 OPTİK YANILSAMA ve SERAMİK SANATINDA KULLANIMI- UYGULAMALARI Kamuran Özlem

Detaylı

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY Monthly Magnetic Bulletin May 2015 BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY http://www.koeri.boun.edu.tr/jeomanyetizma/ Magnetic Results from İznik

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

Soli/Pompeiopolis Antik Liman Kenti 2007 Kazıları. Excavations at the Ancient Harbour City of Soli/ Pompeiopolis in 2007

Soli/Pompeiopolis Antik Liman Kenti 2007 Kazıları. Excavations at the Ancient Harbour City of Soli/ Pompeiopolis in 2007 Soli/Pompeiopolis Antik Liman Kenti 2007 Kazıları Excavations at the Ancient Harbour City of Soli/ Pompeiopolis in 2007 Remzi YAĞCI Soli/Pompeiopolis Antik Liman Kenti Kazı ve Araştırmaları 2007 yılında

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

Zest. : Shower Unit (Flat) Kompakt Duş Ünitesi (Flat) Description Tan m. : 90x90. Size / Ebat (cm) : 2.5. Depth / Derinlik (cm) Weight / A rl k (kg)

Zest. : Shower Unit (Flat) Kompakt Duş Ünitesi (Flat) Description Tan m. : 90x90. Size / Ebat (cm) : 2.5. Depth / Derinlik (cm) Weight / A rl k (kg) Zest Description Tan m : Shower Unit (Flat) Kompakt Duş Ünitesi (Flat) Left/Sol Right/Sağ Size / Ebat (cm) : 90x90 Depth / Derinlik (cm) : 2.5 Weight / A rl k (kg) : min. 75 max. 90 Height / Yükseklik

Detaylı

2013 YILI TATARLI HÖYÜK KAZISI BİLİMSEL RAPORU

2013 YILI TATARLI HÖYÜK KAZISI BİLİMSEL RAPORU 2013 YILI TATARLI HÖYÜK KAZISI BİLİMSEL RAPORU Tatarlı Höyük te 2013 yılı kazı çalışmaları 13.07.2013 ile 29.11.2013 tarihleri arasında, Çukurova Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü,

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

: Shower Unit (Flat) : Kompakt Duș Ünitesi (Flat)

: Shower Unit (Flat) : Kompakt Duș Ünitesi (Flat) Veo Description Tanım : Shower Unit (Flat) : Kompakt Duș Ünitesi (Flat) Left/Sol Right/Sağ Size / Ebat (cm) : 190x90 Depth / Derinlik (cm) : 3,5 Height / Yükseklik (cm) : 215 Weight / Ağırlık (kg) : min.

Detaylı

Pisidia Antiokheias 2005 Y l Çal flmalar The 2005 Campaign at Pisidian Antioch

Pisidia Antiokheias 2005 Y l Çal flmalar The 2005 Campaign at Pisidian Antioch Pisidia Antiokheias 2005 Y l Çal flmalar The 2005 Campaign at Pisidian Antioch Ali HARMANKAYA fiahin GÜMÜfi Antiokheia kentindeki kaz ve temizlik çal flmalar, Yalvaç Müze Müdürü A. Harmankaya baflkanl

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

GROWTH RELATIONSHIPS OF PINUS SILVESTRIS FOR AFFORESTATIONS OF DERBENT (MOR BEL)- HASAN MOUNTAIN (YENIPINAR)

GROWTH RELATIONSHIPS OF PINUS SILVESTRIS FOR AFFORESTATIONS OF DERBENT (MOR BEL)- HASAN MOUNTAIN (YENIPINAR) [ DERBENT (MOR BEL) VE HASAN DAĞI (YENĠPINAR) AĞAÇLANDIRMALARINDA SARIÇAMIN BÜYÜME ĠLĠġKĠLERĠ M. Doğan Kantarcı M. BarıĢ Uzun Bayram Kaçar İst. Üni. Orman Fakültesi Toprak İlmi ve Ekoloji Abd (EM). E.Mail

Detaylı

YÖS GENEL YETENEK SORULARI GENERAL APTITUDE TEST

YÖS GENEL YETENEK SORULARI GENERAL APTITUDE TEST YÖS GENEL YETENEK SORULARI GENERAL APTITUDE TEST 1- Bir fotoğrafı arkadaşına gösteren adam Bu kız babamın karısının biricik oğlunun kızıdır diyor. Fotoğraftaki kız ile adamın akrabalık ilişkisi nedir?

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint)

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint) ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2013-11 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS (Ayrıbasım/Offprint) Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2011-9. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2011-9. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2011-9 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç Research Institute

Detaylı

F Z K BASINÇ. Kavram Dersaneleri 42

F Z K BASINÇ. Kavram Dersaneleri 42 F Z BASINÇ ÖRNE : ÇÖZÜ : Özdefl iki tu lan n I, II, III konumlar ndayken yere uygulad klar toplam bas nç kuvvetleri, iki tu lan n a rl klar toplamlar na eflittir. Bu nedenle F = F = F olur. yer I II III

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2011-9 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç Research Institute

Detaylı

Limyra Kazı Çalışmaları Excavations at Limyra in 2007

Limyra Kazı Çalışmaları Excavations at Limyra in 2007 Limyra Kazı Çalışmaları 2007 Excavations at Limyra in 2007 Thomas MARKSTEINER Ulrike SCHUH 2007 yılı Limyra çalışma kampanyası 15 Ağustos - 21 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Kazı çalışmalarının

Detaylı

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile ENGiN GÜNEYSU +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com Engin Guneysu was born in 1981 in Samsun In 2004,he began to work as photography editor for Cena advertisement agency. In 2004, he worked for Bodrumun

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years.

This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years. This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years. The Byzantine Empire began with the Emperor Constantine who reigned for thirteen years a total of 88 emperors were to reign during the course

Detaylı

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet ÖNEMLİ BAĞLAÇLAR Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş bağlaçları içerir. 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet Bu doküman, YDS ye hazırlananlar için dinamik olarak oluşturulmuştur. 1. although

Detaylı

Archaeological Underwater Surveys of the Cilician Coasts in 2004

Archaeological Underwater Surveys of the Cilician Coasts in 2004 Kilikya K y lar Sualt Arkeolojik Yüzey Araflt rmalar 2004 Archaeological Underwater Surveys of the Cilician Coasts in 2004 Volkan EVR N - Mert AYARO LU - Korhan ÖZKAN - Çi dem TOSKAY EVR N Korhan B RCAN

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint)

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint) ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS (Ayrıbasım/Offprint) Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç

Detaylı

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH RIGHT CHOICE IN SAFE PRODUCTION PACKAGE STITCHING SYSTEMS Esas Olan Bize Olan Güveniniz What is Essential

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Yat r m Kararlar n n Belirlenmesinde Vergisel Faktörlerin Önemi

Yat r m Kararlar n n Belirlenmesinde Vergisel Faktörlerin Önemi G R fi 13 14 Girifl G R fi Özellikle son on y l içerisinde bilgi ve iletiflim teknolojilerindeki bafl döndürücü geliflmelerin de ivme kazand rd küreselleflme olgusu, geliflmifl ve geliflmekte olan ülkeler

Detaylı

PRELIMINARY REPORT. 19/09/2012 KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK EARTHQUAKE (SOUTHEAST TURKEY) Ml=5.1.

PRELIMINARY REPORT. 19/09/2012 KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK EARTHQUAKE (SOUTHEAST TURKEY) Ml=5.1. PRELIMINARY REPORT 19/09/2012 KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK EARTHQUAKE (SOUTHEAST TURKEY) Ml=5.1 www.deprem.gov.tr www.afad.gov.tr REPUBLIC OF TUKEY MANAGEMENT PRESIDENCY An earthquake with magnitude Ml=5.1 occurred

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint)

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint) ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS (Ayrıbasım/Offprint) Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

Parça İle İlgili Kelimeler

Parça İle İlgili Kelimeler History of Venice History of Venice Venice is one of the most beautiful cities of the world.it lies on over a hundred islands in a lagoon in the northern part of the Adriatic Sea.Venice is a cultural and

Detaylı

Myra-Demre Aziz Nikolaos Kilisesi Kaz s ve Duvar Resimlerini Belgeleme, Koruma-Onar m Çal flmalar 2004

Myra-Demre Aziz Nikolaos Kilisesi Kaz s ve Duvar Resimlerini Belgeleme, Koruma-Onar m Çal flmalar 2004 Myra-Demre Aziz Nikolaos Kilisesi Kaz s ve Duvar Resimlerini Belgeleme, Koruma-Onar m Çal flmalar 2004 Excavations at the Church of St. Nicholas in Myra-Demre and the Conservation-Restoration and Documentation

Detaylı

İngilizce konu anlatımlarının devamı burada Tıkla! Spot On 8 Ders Kitabı Tüm Kelimeleri. How do we spell the Present Continuous Tense?

İngilizce konu anlatımlarının devamı burada Tıkla! Spot On 8 Ders Kitabı Tüm Kelimeleri. How do we spell the Present Continuous Tense? İngilizce konu anlatımlarının devamı burada Tıkla! 1 Spot On 8 Ders Kitabı Tüm Kelimeleri 2 How do we spell the Present Continuous Tense? 3 8.Sınıf İngilizce Ders Kitabı ve Çalışma Kitabı Cevapları 4 TOO

Detaylı

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI Türk Tesisat Mühendisleri Derne i / Turkish Society of HVAC & Sanitary Engineers 8. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu / 8. International HVAC +R Technology Symposium 12-14 Mayıs 2008,

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2011-9 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç Research Institute

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2013-11. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint)

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2013-11. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint) ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2013-11 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS (Ayrıbasım/Offprint) Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç

Detaylı

MM103 E COMPUTER AIDED ENGINEERING DRAWING I

MM103 E COMPUTER AIDED ENGINEERING DRAWING I MM103 E COMPUTER AIDED ENGINEERING DRAWING I ORTHOGRAPHIC (MULTIVIEW) PROJECTION (EŞLENİK DİK İZDÜŞÜM) Weeks: 3-6 ORTHOGRAPHIC (MULTIVIEW) PROJECTION (EŞLENİK DİK İZDÜŞÜM) Projection: A view of an object

Detaylı

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Döküm, sıvı haldeki akıcı olan malzemelerin, üretilmek istenen parçanın biçiminde bir boşluğa sahip olan kalıplara dökülerek katılaştırıldığı bir üretim yöntemidir.

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Kelenderis 2006 Yılı Kazı, Onarım ve Sergileme Çalışmaları Excavations, Repair and Display Works at Kelenderis in 2006

Kelenderis 2006 Yılı Kazı, Onarım ve Sergileme Çalışmaları Excavations, Repair and Display Works at Kelenderis in 2006 Kelenderis 2006 Yılı Kazı, Onarım ve Sergileme Çalışmaları Excavations, Repair and Display Works at Kelenderis in 2006 Levent ZOROĞLU Kalıntıları Mersin İli Aydıncık İlçesi nde bulunan ve Dağlık Kilikya

Detaylı

KABLO DÖŞEME GEMİLERİ CABLE LAYING VESSELS

KABLO DÖŞEME GEMİLERİ CABLE LAYING VESSELS KABLO DÖŞEME GEMİLERİ CABLE LAYING VESSELS Cilt C Part C Kısım 20 - Kablo Döşeme Gemileri Chapter 20 - Cable Laying Vessels EKİM 2001 November 2001 KABLO DÖŞEME GEMİLERİ İÇİNDEKİLER Sayfa A - Genel...

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint)

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint) ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2013-11 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS (Ayrıbasım/Offprint) Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç

Detaylı

Planetaryum: üç boyutlu bir dünya

Planetaryum: üç boyutlu bir dünya Planetaryum: üç boyutlu bir dünya Türkçe de Gezegenevi ya da Uzay Tiyatrosu fleklinde adland r lan Planetaryum, özel bir projektör arac l yla gökyüzü simulasyonlar n n bir kubbeye yans t ld üç boyutlu

Detaylı

Teşekkür. BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY

Teşekkür. BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY Monthly Magnetic Bulletin October 2015 BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY http://www.koeri.boun.edu.tr/jeomanyetizma/ Magnetic Results from

Detaylı

Çok katl perde duvarl toplu konutlar n strüktürel de erlendirme ölçütleri do rultusunda irdelenmesi, Ataflehir örne i

Çok katl perde duvarl toplu konutlar n strüktürel de erlendirme ölçütleri do rultusunda irdelenmesi, Ataflehir örne i Çok katl perde duvarl toplu konutlar n strüktürel de erlendirme ölçütleri do rultusunda irdelenmesi, Ataflehir örne i Dr. Ayflin Sev-Prof. Aydan Özgen MSÜ. Mimarl k Fakültesi, Yap Anabilim Dal 1. Girifl

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

VERG NCELEMELER NDE MAL YET TESP T ED LEMEYEN GAYR MENKUL SATIfiLARININ, MAL YET N N TESP T NDE ZLEN LEN YÖNTEM

VERG NCELEMELER NDE MAL YET TESP T ED LEMEYEN GAYR MENKUL SATIfiLARININ, MAL YET N N TESP T NDE ZLEN LEN YÖNTEM VERG NCELEMELER NDE YET TESP T ED LEMEYEN GAYR MENKUL SATIfiLARININ, YET N N TESP T NDE ZLEN LEN YÖNTEM Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi Son y llarda ekonomide meydana gelen olumlu geliflmelerle gayrimenkul piyasas

Detaylı

Araziye Çıkmadan Önce Mutlaka Bizi Arayınız!

Araziye Çıkmadan Önce Mutlaka Bizi Arayınız! Monthly Magnetic Bulletin March 2014 z BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY http://www.koeri.boun.edu.tr/jeofizik/default.htm Magnetic Results

Detaylı

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİM DALI BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA

Detaylı

S. Yıldız ÖTÜKEN Ebru F. FINDIK. Piskoposluk İkametgahı Batısındaki Dolgu Alanda Yapılan Çalışmalar

S. Yıldız ÖTÜKEN Ebru F. FINDIK. Piskoposluk İkametgahı Batısındaki Dolgu Alanda Yapılan Çalışmalar Myra-Demre Aziz Nikolaos Kilisesi Kazısı ve Duvar Resimlerini Belgeleme, Koruma-Onarım Çalışmaları 2007 Excavations at the Church of St. Nicholas in Myra-Demre and the Conservation-Restoration and Documentation

Detaylı

CO RAFYA SICAKLIK. Kavram Dersaneleri 6. ÖRNEK 1 : Afla daki haritada, Türkiye de y ll k günefllenme sürelerinin da l fl gösterilmifltir.

CO RAFYA SICAKLIK. Kavram Dersaneleri 6. ÖRNEK 1 : Afla daki haritada, Türkiye de y ll k günefllenme sürelerinin da l fl gösterilmifltir. CO RAFYA SICAKLIK ÖRNEK 1 : Afla daki haritada, Türkiye de y ll k günefllenme sürelerinin da l fl gösterilmifltir. 2500 saat 2250 saat 1750 saat 2000 saat 2500 saat 2750 saat 3000 saat 3250 saat Bu haritadaki

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: KUVVET ve HAREKET 4. KONU AĞIRLIK MERKEZİ - KÜTLE MERKEZİ ETKİNLİK ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: KUVVET ve HAREKET 4. KONU AĞIRLIK MERKEZİ - KÜTLE MERKEZİ ETKİNLİK ÇÖZÜMLERİ 11. SINIF KNU ANLATIMLI 2. ÜNİTE: KUVVET ve HAREKET 4. KNU AĞIRLIK MERKEZİ - KÜTLE MERKEZİ ETKİNLİK ÇÖZÜMLERİ 2 2. Ünite 4. Konu 3. A rl k Merkezi - Kütle Merkezi A nn Çözümleri su 1. BM fiekil I fiekil

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

32 MERS N Ören Yerleri - Kaleleri - Müzeleri

32 MERS N Ören Yerleri - Kaleleri - Müzeleri 32 MERS N Ören Yerleri - Kaleleri - Müzeleri Toroslar lçesi Asar (Hisar) Kale 42 Belenefllik Kalesi 36 Çatalçeflme 36 Evciler Kalesi 43 Gözene Kalesi 37 Hangedigi Kalesi ve Manast r 41 K zlar Kalesi -Manast

Detaylı

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms myp - communıty&servıce ınstructıons & forms P r i v a t e I s t a n b u l C o ş k u n M i d d l e Y e a r s P r o g r a m m e C a n d i d a t e S c h o o l Özel İstanbul Coşkun Orta Yıllar Programı Aday

Detaylı

GEOMETR 7 ÜN TE III S L ND R

GEOMETR 7 ÜN TE III S L ND R ÜN TE III S L ND R 1. S L ND R K YÜZEY VE TANIMLAR 2. S L ND R a. Tan m b. Silindirin Özelikleri 3. DA RESEL S L ND R N ALANI a. Dik Dairesel Silindirin Alan I. Dik Dairesel Silindirin Yanal Alan II. Dik

Detaylı

Cases in the Turkish Language

Cases in the Turkish Language Fluentinturkish.com Cases in the Turkish Language Grammar Cases Postpositions, circumpositions and prepositions are the words or morphemes that express location to some kind of reference. They are all

Detaylı

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika Standartlar ve Sertifikalar.1. Genel Önceki bölümlerde paslanmaz çeliklere ait pek çok özellikler, standartlar ve karfl l klar hakk nda baz bilgiler verilmiflti.

Detaylı

Datça Konut Mimarl II

Datça Konut Mimarl II 30 Datça Konut Mimarl II EGE M MARLIK DERG S N N 65. SAYISINDA YARIMADANIN EN KARAKTER ST K KONUT T P OLAN TEK MEKANLI YAfiAMA B R M NCELENM fit. BU MAKALEDE SE TEK MEKANLI YAfiAMA B R M N N BASKIN M MAR

Detaylı

İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ. Ülkemizde yaygın olarak kullanılan yöntemdir.

İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ. Ülkemizde yaygın olarak kullanılan yöntemdir. İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ Yapı Maliyetinin Belirlenmesi Ön Keşif (Burada amaç projeden dolayı firmamızın kazık yememesi ve verilen teklifin ne derece geçerli olduunun belirlenmesi).

Detaylı

Kilikya K y lar Sualt Arkeolojik Yüzey Araflt rmas - 2005: Tisan (Aphrodisias) - Dana Adas - Mavikent - Bo sak K y Taramas

Kilikya K y lar Sualt Arkeolojik Yüzey Araflt rmas - 2005: Tisan (Aphrodisias) - Dana Adas - Mavikent - Bo sak K y Taramas Kilikya K y lar Sualt Arkeolojik Yüzey Araflt rmas - 2005: Tisan (Aphrodisias) - Dana Adas - Mavikent - Bo sak K y Taramas The Cilician Coast Archaeological Underwater Surveys - 2005: Tisan (Aphrodisias)

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2011-9. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2011-9. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2011-9 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç Research Institute

Detaylı

LALE TULIP. Alçak Dikey Reyon / Semi-Vertical Multideck

LALE TULIP. Alçak Dikey Reyon / Semi-Vertical Multideck LALE TULIP LALE TULIP Alçak Dikey Reyon / Semi-Vertical Multideck Lale serisi zarif hatlarıyla mağazalarında şıklık ve kullanım kolaylığını ön plana çıkarmak isteyenler için ideal bir tercihtir. Ambalajlı

Detaylı

NEY METODU SAYFA 082 NEY METHOD PAGE 082. well.

NEY METODU SAYFA 082 NEY METHOD PAGE 082. well. NEY METODU SAYFA 082 NEY METHOD PAGE 082 ÜÇÜNCÜ DEVRE SESLERİNİN PORTE VE NEY ÜZERİNDEKİ YERLERİ Üçüncü devre sesleri ile eser icrasına başlamadan önce, öğrendiğimiz 7 perdenin, porte üzerindeki yerlerini,

Detaylı

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition)

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) Hakan Cora Click here if your download doesn"t start automatically AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri

Detaylı

Present continous tense

Present continous tense Present continous tense This tense is mainly used for talking about what is happening now. In English, the verb would be changed by adding the suffix ing, and using it in conjunction with the correct form

Detaylı

MÜZİĞİN RESİM SANATINDA TARİHSEL SÜRECİ 20.yy SANATINA ETKİSİ VE YANSIMASI. Emin GÜLÖREN YÜKSEK LİSANS TEZİ. Resim Anasanat Dalı

MÜZİĞİN RESİM SANATINDA TARİHSEL SÜRECİ 20.yy SANATINA ETKİSİ VE YANSIMASI. Emin GÜLÖREN YÜKSEK LİSANS TEZİ. Resim Anasanat Dalı MÜZİĞİN RESİM SANATINDA TARİHSEL SÜRECİ 20.yy SANATINA ETKİSİ VE YANSIMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Anasanat Dalı Danışman: Doç. Rıdvan COŞKUN Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Haziran

Detaylı

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları Prof. Dr. Günay Özmen İTÜ İnşaat Fakültesi (Emekli), İstanbul gunayozmen@hotmail.com 1. Giriş Çağdaş deprem yönetmeliklerinde, en çok göz önüne

Detaylı

BĐSĐKLET FREN SĐSTEMĐNDE KABLO BAĞLANTI AÇISININ MEKANĐK VERĐME ETKĐSĐNĐN ĐNCELENMESĐ

BĐSĐKLET FREN SĐSTEMĐNDE KABLO BAĞLANTI AÇISININ MEKANĐK VERĐME ETKĐSĐNĐN ĐNCELENMESĐ tasarım BĐSĐKLET FREN SĐSTEMĐNDE KABLO BAĞLANTI AÇISININ MEKANĐK VERĐME ETKĐSĐNĐN ĐNCELENMESĐ Nihat GEMALMAYAN Y. Doç. Dr., Gazi Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü Hüseyin ĐNCEÇAM Gazi Üniversitesi,

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint)

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint) ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2013-11 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS (Ayrıbasım/Offprint) Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint)

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint) ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS (Ayrıbasım/Offprint) Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç

Detaylı

Alanya Kalesi Çal flmalar 2003 Work at the Alanya Citadel 2003

Alanya Kalesi Çal flmalar 2003 Work at the Alanya Citadel 2003 / Alanya Kalesi Çal flmalar 2003 Work at the Alanya Citadel 2003 M. Olufl ARIK çkale-kilisenin güneyinde yap lan çal flmalar çkale nin bat kesiminde, Tonozlu Ko ufl (TG1) ile Ön Avlu nun aras nda yer alan

Detaylı

Yumuktepe Höyüğü Kazıları Excavations at Yumuktepe Höyüğü in 2007

Yumuktepe Höyüğü Kazıları Excavations at Yumuktepe Höyüğü in 2007 Yumuktepe Höyüğü Kazıları 2007 Excavations at Yumuktepe Höyüğü in 2007 Isabella CANEVA Gülgün KÖROĞLU Mersin in Demirtaş Mahallesi sınırları içinde yer alan Yumuktepe Höyüğü ndeki kazı çalışmaları T.C.

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

Likya da Bizans Dönemi Araflt rmalar 2003 Surveys of Byzantine period in Lycia, 2003

Likya da Bizans Dönemi Araflt rmalar 2003 Surveys of Byzantine period in Lycia, 2003 Likya da Bizans Dönemi Araflt rmalar 2003 Surveys of Byzantine period in Lycia, 2003 Sema DO AN 1998 y l ndan itibaren sürdürülen Likya da Bizans Dönemi Araflt rmalar konulu yüzey araflt rmas n n bu y

Detaylı

Seviye Kontrol Flatörleri Level Control Float Switches

Seviye Kontrol Flatörleri Level Control Float Switches Seviye Kontrol Flatörleri Seviye Kontrol Flatörleri Serisi Seviye Kontrol Flatörleri Genel Özellikler ve Teknik Bilgiler 03 Boyutlar 05 Series Level Control Float Switches General Specifications and Technical

Detaylı

SBR331 Egzersiz Biyomekaniği

SBR331 Egzersiz Biyomekaniği SBR331 Egzersiz Biyomekaniği Açısal Kinematik 1 Angular Kinematics 1 Serdar Arıtan serdar.aritan@hacettepe.edu.tr Mekanik bilimi hareketli bütün cisimlerin hareketlerinin gözlemlenebildiği en asil ve kullanışlı

Detaylı

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI.

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI. WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS Lect. Yasin ORTAKCI yasinortakci@karabuk.edu.tr 2 INTERPOLATION Introduction A census of the population of the United States is taken every 10 years. The following table

Detaylı