BLACKBERRY KURUMSAL SUNUCUYAZILIMI L

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BLACKBERRY KURUMSAL SUNUCUYAZILIMI L"

Transkript

1 BLACKBERRY KURUMSAL SUNUCUYAZILIMI LĐSANS ANLAŞMASI DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN BU ANLAŞMAYI DĐKKATLE OKUYUNUZ. Bu Anlaşma, size, müşteriye Yazılımı kullanma hakkı vermekte ve garanti ve sorumluluğa ilişkin sınırlamalar içermektedir. Bu BlackBerry Kurumsal SunucuYazılımı Lisans Anlaşması ( Anlaşma ), bireysel olarak nihai kullanıcı olan sizinle veya Yazılımı çalıştığınız şirketiniz ya da başka bir şirket namına satın almaya yetkili iseniz söz konusu şirket ( Siz ) ve Centrum House, 36 Station Road, Egham, Surrey TW20 9LF, Đngiltere adresinde yerleşik şirket sicil numaralı Research In Motion UK Limited ( RIM ) arasında (birlikte Taraflar, münferit olarak Taraf ) imzalanan ve hukuki bir mutabakattır. RIM, Yazılımın (aşağıda tanımlanmıştır) lisansının verilmesi ve dağıtılması ile ilgili olarak ya (a) Research In Motion Limited in ( RIM Kanada ) veya onun bağlı ortaklarının, veya iştiraklerinin birinin veya bazılarının (RIM Kanada ile birlikte RIM Grup Şirketleri ); ya da (b) RIM dahil olmak üzere RIM Grup Şirketleri ne lisans veren üçüncü şahısların doğrudan veya dolaylı lisans alanıdır. KABUL PROSEDÜRÜ AŞAĞIDAKĐ ĐLGĐLĐ DÜĞMEYE TIKLAMAK SURETĐYLE YA DA YAZILIMI KURMAK, ÇALIŞTIRMAK VEYA KULLANMAK SURETĐYLE KABUL ETTĐĞĐNĐZĐ GÖSTERMENĐZ SONUCUNDA ĐŞBU ANLAŞMA HÜKÜMLERĐ ĐLE BAĞLI OLDUĞUNUZU KABUL ETMEKTESĐNĐZ. EĞER BU ANLAŞMANIN KOŞULLARI HAKKINDA SORMAK ĐSTEDĐĞĐNĐZ SORULAR VEYA ENDĐŞE DUYDUĞUNUZ HUSUSLAR VARSA LÜTFEN ADRESĐNDEN RIM ĐLE ĐRTĐBAT KURUNUZ. REDDETME PROSEDÜRÜ EĞER BU ANLAŞMANIN KOŞULLARINI KABUL ETMĐYORSANIZ YAZILIMI KULLANMAYA HAKKINIZ OLMAYACAKTIR VE BU DURUMDA YAZILIMI VE BERABERĐNDEKĐ TAMAMLAYICI UNSURLARI (BELGELERĐ VE AMBALAJI DAHĐL OLACAK ŞEKĐLDE) RIM E VEYA CĐHAZI SATIN ALDIĞINIZ YETKĐLĐ RIM DĐSTRĐBÜTÖRÜNE DERHAL ĐADE ETMENĐZ GEREKMEKTEDĐR. Eğer Yazılım için,, son doksan (90) gün içinde ödeme yaptıysanız ve RIM veya RIM yetkili distribütörüne alımınıza ilişkin delil sunabilirseniz,bu unsurlar için ödediğiniz ücret Size iade edilecektir. 1. Tanımlamalar Airtime Hizmet Tedarikçisi, geniş bölge ağı Sizin BlackBerry Çözümünüzü destekleyen hizmet tedarikçisi anlamına gelmektedir. Eğer bulunduğunuz yerde Sizin BlackBerry Çözümünüzü destekleyen hizmet tedarikçilerini öğrenmek isterseniz lütfen adresinden RIM ile irtibata geçiniz. Bir Airtime Hizmet Tedarikçisinin sağladığı Airtime hizmetleri, tüm El Bilgisayarları için, örneğin sadece kablosuz yerel bölge ağlarında çalışmak üzere programlanmış cihazlar için gerekli değildir. Yetkili Kullanıcılar Sizin çalışanlarınız, danışmanlarınız, bağımsız müteahhitleriniz ve Yazılımı ve herhangi bir Yazılımın bu Anlaşmanın koşullarına uygun şekilde kurulduğu El Bilgisayarını/Bilgisayarlarını verdiğiniz ya da El Bilgisayarını/Bilgisayarlarını kullanmasına izin verdiğiniz diğer kişiler anlamına gelmektedir. Blackberry Masaüstü Yazılımı, size temin edildiği şekil ve ortamdan bağımsız olarak El Bilgisayarınız ile Blackberry Kurumsal Sunucu Yazılımı arasında kablolu bağlantı ile senkronizasyon oluşturmak için kullanabildiğiniz RIM Masaüstü Yazılımı anlamına gelmektedir. Eğer BlackBerry Kurumsal Sunucu Yazılımı bir El Bilgisayarındaki Yazılımın kablosuz olarak sağlanması ve senkronizasyonu için kullanılıyorsa, BlackBerry Masaüstü Yazılımı BlackBerry Çözümünde gerekli olmayacaktır, ancak yine de isteğe bağlı masaüstü yönetim işlevleri için kullanılabilir. 1

2 BlackBerry Kurumsal Sunucu Yazılımı veya BES Yazılımı kurumsal uygulama sunucuları (örnek olarak elektronik posta sunucuları) ile El Bilgisayarları arasında entegrasyon ve birleşik bağlantı sağlayan RIM sunucu yazılımı anlamına gelmektedir ve El Bilgisayarlarının söz konusu RIM sunucu yazılımı ile çalışır şekilde satılması halinde geçerlidir. BlackBerry El Bilgisayarı, RIM tarafından veya namına başkası tarafından üretilmiş kablosuz el bilgisayarı anlamına gelmektedir. BlackBerry Çözümü, BES Yazılımı ve Sizin koşullarınıza göre uygulanabilir oldukları ölçüde aşağıdakilerden biri veya bazıları anlamına gelmektedir: RIM Ürünü, El Yazılımı, Masaüstü Yazılımı, Belgeler, ve Hizmetler. Pek çok durumda BlackBerry Çözümü, BlackBerry Çözümünün kullanılabilmesi için kablosuz bir ağda airtime aboneliğini gerekli kılar ve bu nedenle Siz bu aboneliği ya doğrudan bir Airtime Hizmet Tedarikçisi nden ya da mümkün ise RIM aracılığı ile alabilirsiniz. Cisco Teknolojisi duruma uygun düştüğü ölçüde, sadece LEAP ve/veya Cisco Müşteri Ekleri ile ilgili olan yazılımlar, Hafif Geliştirilmiş Tanıma Protokolü (Lightweight Enhanced Authentication Protocol- LEAP ), LEAP şartnamesi, Cisco Müşteri Ekleri (Cisco Client Extensions) teknolojisi, teknolojik bilgiler veya algoritmalar anlamına gelmektedir. Belgeler,http://www.blackberry.com/knowledgecenterpublic/livelink.exe?func=11&obld=7963 &objaction=browse&sort= internet adresinden ulaşılabilecek ve Yazılım tipi ve versiyonu ve herhangi bir ilgili RIM Ürünü için kurulum kılavuzunu,, ve RIM in, Yazılım tipi ve versiyonu ve/veya RIM Ürünü için geçerli güvenlik talimatları da dahil olmak üzere, belirli Yazılım unsuru ve/veya RIM Ürünü(leri) ile birlikte teslim ettiği diğer standart nihai kullanıcı belgeleri anlamına gelmektedir. Eğer bu belgeler Size Yazılım ya da El Bilgisayarınız veya aksesuarları ile birlikte teslim edilmedi ise, adresinden ya da bu siteye erişiminiz yok ise RIM in adresine başvurmak suretiyle edinebilirsiniz. El Bilgisayarı (a) Blackberry El Bilgisayarı veya (b) Yabancı marka El Bilgisayarı anlamına gelmektedir. El Yazılımı, El Bilgisayarı ile birlikte kullanmanız için size teslim edilen RIM mülkiyetindeki yazılım ürünleri anlamına gelmektedir. Bu kapsama her türlü BlackBerry Masaüstü Yazılımı ve RIM mülkiyetindeki: yazılımlar, gömülü yazılım, ara yüzler, içerik ve El Bilgisayarında bulunan ya da ona aktarılan ya da RIM tarafından herhangi bir ortam veya formda Size zaman zaman başka yollarla El Bilgisayarı için temin edilen diğer veriler dahildir. RIM lehdarı, RIM Şirketler Grubu nun bir üyesi veya bu üyenin müdürü, memuru ya da çalışanı anlamına gelmektedir. RIM Ürünü, herhangi bir yazılım dışında akıllı kart veya akıllı kart okuyucusu dahil fakat bunlarla sınırlı olamamak kaydı ile BlackBerry El Bilgisayarı ve onun için RIM in temin ettiği aksesuarlar anlamına gelmektedir. Hizmet, mevcut RIM hizmetlerindeki değişiklikler veya RIM in Size zaman zaman sunduğu RIM hizmetleri ve diğer RIM hizmetleri dahil olmak fakatbunlarla sınırlı olmamak kaydı ile Blackberry Çözümü ile birlikte Size sunulan RIM Hizmetleri anlamına gelmektedir. Yazılım, Blackberry Kurumsal sunucu Yazılımı anlamına gelmektedir ve eğer Siz, BES Yazılımını El Bilgisayarlarının kablosuz sağlanmasında kullanırsanız, (yani Masaüstü Yazılımını El Bilgisayarları sağlanmasında kullanmayacaksınız.) Yazılım bu BES Yazılım kullanımıyla kablosuz sağladığınız El Bilgisayarlarındaki El Yazılımının her unsuru anlamına gelecektir. Size teslim edildiği şekilden bağımsız olarak veya Sizin herhangi bir şekilde kullandığınız bu tür yazılımların ve verilerin tümünü kapsamaktadır. RIM tarafından aksi yazılı olarak bildirilmediği takdirde, Yazılım terimi, Masaüstü Yazılımını,10. maddeye tabi olmak üzere, BES Yazılımını ve 2

3 Yabancı Marka Yazılımları, (Yazılım ile ve/veya BlackBerry Çözümünün başka bir bölümü ile veya Yabancı Marka El Bilgisayarları ile birlikte teslim edilmiş olması veya birlikte çalışıyor olması önem arz etmeksizin) kullanarak kablosuz olarak sağlamadığınız El Yazılımının herhangi bir unsurunu kapsamayacaktır. 10. maddeye tabi olmak üzere, bu tür yazılım ürünlerinin kullanımı, Sizin o ürünlerin kendilerine özgü lisans anlaşmalarında belirtilen kuralları kabul etmenize bağlı olacak ve o kurallara tabi olacaktır. Şüpheye mahal vermemek adına, hiçbir şart ve koşulda, söz konusu ürünlere ait Yabancı Marka Yazılımları için yapılmış bağımsız lisans anlaşmaları, RIM e ek yükümlülükler veya bu Anlaşmanın koşulları ile uyuşmayan yükümlülükler getirmeyecektir. Yabancı Marka El Bilgisayarları, RIM tarafından Yazılım ile birlikte çalışan kablosuz el cihazlarına sahip olabilmek üzere kendisine yetki verilmiş üçüncü bir kişi tarafından üretilen veya dağıtılan kablosuz el cihazları anlamına gelmektedir. Yabancı Marka Yazılımları, mülkiyetine üçüncü şahısların sahip olduğu yazılım uygulamaları anlamına gelmektedir. RIM yazılım ürününe entegre edilmek ve söz konusu bu RIM yazılım ürününün ayrılmaz bir parçası olarak bir RIM markası altında dağıtılmak üzere RIM in üçüncü şahıslardan lisansını aldığı yazılımlar bu kapsama dahil değildir. Bununla beraber, Yabancı Marka El Bilgisayarları ile birlikte kullanmak için RIM Yazılımının bir parçası olarak Size temin edilen Sun Microsystems Java Inc. yazılımı, Yabancı Marka Yazılımdır ve lisansı Size Yabancı Marka El Bilgisayarının üreticisi veya distribütörü tarafından ayrı bir anlaşma uyarınca verilecektir. Yabancı Marka El Bilgisayarları, RIM tarafından Yazılım ile birlikte çalışan kablosuz el cihazlarına sahip olabilmek üzere kendisine yetki verilmiş üçüncü bir kişi tarafından üretilen veya dağıtılan kablosuz el cihazları anlamına gelmektedir. 2. Yazılım Lisansı Koşulları. Bu Anlaşmanın asıl amacı, Yazılımı kullanmanız için Size aşağıda 7. maddede açıklanan, lisansı vermektir. Yazılımın Sizebu Anlaşmada belirtilen koşulları kabul etmeniz, ve zaman zaman bağlı olmayı kabul ettiğiniz ek koşul ve şartlarla ve Yazılım ve BlackBerry Çözümünüzün diğer bölümleri için gereken ücretleri ödemeniz şartlarına bağlı olarak verildiğini kabul etmektesiniz.. BlackBerry Çözümünü veya Hizmetleri kullanımınıza ilişkin aylık ücreti veya diğer ücretleri vadesinde ödememeniz hali, RIM e, Yazılımı kullanma lisansınızı, Size karşı herhangi bir yükümlülük yüklenmeksizin aşağıdaki 16. ve 17. maddeler uyarınca sona erdirme hakkı tanıyan bir lisans ihlali teşkil edecektir 4. RIM Ürünlerine ilişkin Mülkiyet Hakkı ve Yazılım Kullanma Hakkı. RIM Ürünleri veya Yazılımı için tüm bedelleri ödeyene kadar, iktisap ettiğiniz RIM Ürün veya Yazılımlarına dair hiç bir mülkiyet veya elde tutma/zilyetlik hakkı elde edemezsiniz. RIM işbu Anlaşma ile Yazılımı satmamakta yalnızca kullanma hakkı tanımaktadır. 4. Bilgisayar Sistemleriniz. Taraflar özel olarak yazılı şekilde kararlaştırmadığı takdirde, BlackBerry Çözümü ile birlikte kullanacağınız tüm yabancı marka ekipman, donanım, yazılım, telekomünikasyon donanım ve hizmetlerinin (Đnternet bağlantısı, gerekiyorsa Yabancı Marka El Bilgisayarları, Airtime Hizmetleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) seçilmesine, kurulmasına, birlikte çalışmalarına ve performanslarına ilişkin tüm sorumluluk sadece Size aittir. BlackBerry Çözümünü çalıştırmak için seçtiğiniz bilgisayar sisteminin işlemci hızı, bellek, müşteri yazılımı ve Belgelerde belirtilen BlackBerry Çözümünüz için gereken Internet erişimi dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile RIM in asgari gereksinimlerinin karşılamasından Siz sorumlu olacaksınız. 5. S/MIME ve OpenPGP Desteği. Yazılım, kullanıcının mevcut masa üstü tabanlı S/MIME v.3 (veya üstü) ( S/MIME ) uygulamalarını ve RFC 2440 standartları esaslı masa üstü tabanlı uygulamalarını ( OpenPGP ) kablosuz bağlantı ile belirli bazı El Bilgisayarlarına aktarmasını 3

4 sağlayan yazılım modüllerini içerebilir. Ancak söz konusu yazılım modüllerinin öncelikle ayrı bir kurulumcu (installer) alınmaksızın kullanılması mümkün değildir. Uyumlu kurulumcuların distribütörlerinin bir listesi adresinde mevcuttur. RIM, S/MIME yazılımları, OpenPGP esaslı yazılımlar ve/veya onay hizmetleri dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın S/MIME veya OpenPGP esaslı şifreleme altyapısı üniteleri ya da diğer şifreleme süreci üniteleri satmamaktadır. RIM, şifreleme altyapısının herhangi bir ünitesinin seçilmesi, satın alınması, kurulması, çalışması veya çalışmamasından sorumlu olmayacaktır ve bu kapsamda S/MIME yazılımlarının ve OpenPGP esaslı yazılımların (bununla kısıtlı olmamak üzere Yazılıma dahil olan ve belirli bazı kamuya açık anahtar altyapılarını çalıştırmak için gereken güvenlik (Entrust) şifresi dahil) seçilmesi, doğruluğu ve güvenilirliğinden, ve şifreleme altyapısı ile birlikte verilen onay imzaları, kamuya açık anahtarlar, üçüncü şahıs sertifikaları ve ilgili hizmetlerden de sorumlu olmayacaktır. RIM herhangi bir onay imzasının doğruluğundan sorumlu olmayacaktır, şifreleme altyapısı içinde başka bir kişinin kimliğini onaylayan bir kişinin (onay modeli ağı içinde onaylanan kişiler dahil) ya da onay makamlarının eylemlerinden veya eylemsizliklerinden de sorumlu olmayacaktır. S/MIME ve/veya OpenPGP esaslı kurulumlarınızın (bu kurulumların güncellemeleri veya yükseltmeleri/iyileştirmeleri dahil) ilgili Belgelerde belirtilen RIM in minimum birlikte çalışma ve uyumluluk standartlarına uygun olmasını ve Yazılımı kullanmanızın ilgili Yazılım versiyonuna ilişin Belgeye uygun olmasını temin etmek sizin sorumluluğunuzdadır. Ayrıca belirli bir uygulamanızla birlikte kullanabileceğiniz ilgili şifreleme altyapısının, sertifikaların, kamu anahtarlarının ve diğer hizmetlerin ve yazılımların ilgili koşullara, kurallara ve yönetmeliklere uygun kullanılması da Sizin sorumluluğunuzdadır. Bu Anlaşmada belirtilen diğer koşulların yanı sıra, Yazılım için aşağıda açıklanan garantide belirtilen veya kanunun özel olarak gerektirdiği durumlar haricinde, RIM, S/MIME destek yazılımı modülünden, OpenPGP esaslı destek yazılımı modülünden ve/veya Yazılımın bir parçası olarak temin edilen ilgili kurulumculardan sorumlu olmayacaktır; RIM özellikle de S/MIME VEYA OPENPGP ESASLI UYGULAMALAR VE/VEYA SÖZ KONUSU UYGULAMALARIN GÜNCELLEMELERĐ VEYA YÜKSELTĐLMELERĐ/ĐYĐLEŞTĐRĐLMELERĐ ĐLE ĐLGĐLĐ VEYA BU HUSUSLARDAN DOĞAN KONULARDAN HĐÇBĐR ŞART VE KOŞUL ALTINDA SORUMLU DEĞĐLDĐR. 6. BlackBerry Çözümünün Kullanılması. Sizin veya Yetkili Kullanıcılarınızın BlackBerry Çözümü ile ilgili tüm faaliyetlerinin sorumluluğu Size aittir. ve, (a) BlackBerry Çözümü Siz ve Yetkili Kullanıcılarınız tarafından sadece bu Anlaşmaya ve uygulanan tüm kanun ve düzenlemelere ve BlackBerry Çözümünün ya da onun bir parçasının ilgili Belgesine uygun olarak kullanılacağını; (b) Bu Anlaşmayı kendi namınıza veya bir şirket ya da başka bir kuruluş namına imzalama hakkına ve yetkisine sahip ve reşit olduğunuzu; (c) Bu Anlaşma uyarınca RIM e verdiğiniz bilgilerin doğru, gerçek, güncel ve tam olduğunu; (d) Siz ve Yetkili Kullanıcılarınız, görevinizin gerektirdiği düzeyde makul araştırma yaptıktan sonra, BlackBerry Çözümünü veya onun bir bölümünü başka yazılımlar veya verilerden ayrı ve onlarla birlikte kullanarak RIM in kararı uyarınca RIM, ya da Airtime Hizmet Tedarikçileri tarafından kullanılan ya da RIM veya Airtime Hizmet Tedarikçileri veya onların kendi müşterileri, ürünleri veya hizmetleri üzerinde zararlı etkiler doğuran, bir yazılım, sistem, şebeke veya veriyi bozmayacağını veya olumsuz etkilemeyeceğini ya da bu şekilde kullanılmasına izin vermeyeceğinizi, ve RIM in böyle bir bozulmayı veya olumsuz etkilenmeyi Size bildirmesi halinde derhal söz konusu kullanımı durduracağınızı; (e) Siz ve Yetkili Kullanıcılarınız, BlackBerry Çözümünü veya onun herhangi bir bölümünü kullanarak taciz edici, aşağılayıcı, hakaret edici, kanun dışı veya yanıltıcı mesajlar veya bilgiler göndermeyeceğinizi; 4

5 (f) Siz ve Yetkili Kullanıcılarınız, BlackBerry Çözümünü veya onun bir bölümünü suç işlemek, suç işlemeye teşebbüs etmek, veya cürüm ya da başka türlü kanun dışı faaliyetlerde bulunulmasına yardımcı olmak veya yardımcı olmaya teşebbüs etmek için kullanmayacağınızı; (g) Siz ve Yetkili Kullanıcılarınız, önceden RIM den yazılı izin almaksızın Yazılımı, onun herhangi bir bölümünü, Hizmetleri veya onların bir bölümünü kullanma hakkınızı herhangi bir başka şahsa, veya başka bir el cihazında kullanım için satmayacağınızı, devretmeyeceğinizi ve satmaya ya da devretmeye teşebbüs etmeyeceğinizi; Yazılımı ödünç vermek suretiyle bir hizmet bürosu işletmeyeceğinizi ya da benzeri bir hizmet vermeyeceğinizi; (h) Siz ve Yetkili Kullanıcılarınız, RIM işbu 7. maddenin ya da bu Anlaşmanın diğer koşullarının ihlal edilip edilmediğini araştırırken RIM ile işbirliği yapacağınızı, RIM in talep edeceği bilgileri RIM e vereceğinizi ve RIM Ürünleri, Hizmetleri ya da Yazılımlarının kullanılmakta veya kullanılmış olduğu işyerlerini ve bilgisayarları RIM in incelemesine izin vereceğinizi beyan ve taahhüt etmektesiniz. Đşbu vesile ile RIM in: (1) suç niteliğinde olduğundan kuşkulanılan ihlallerin araştırılmasında emniyet makamları ile; (2) bu Anlaşmanın ihlal edilmesi olaylarını araştırmakta üçüncü şahıslar ile; (3) bu Anlaşmanın uygulanması için Đnternet servis sağlayıcılarının, şebekelerin veya bilgisayar tesislerinin sistem yöneticileri ile işbirliği yapmasına izin vermektesiniz. Söz konusu işbirliği RIM in Sizin Veya Yetkili Kullanıcılarınızın kullanıcı isimlerini, IP adreslerini ve diğer tanıtıcı bilgilerini ilgili makamlara ve kişilere vermesini de kapsamaktadır. 7. Yazılım ve Belge Lisansı. Bu Anlaşmada belirtilen koşullara tabi olarak RIM size (a) Yazılımın bir kopyasını işyerinizde bulunan tek bir sunucuyakurmanız ve bu sunucuda kullanmanız, (b) lisanslı El Bilgisayarları nın sayısı kadar El Bilgisayarları nın kablosuz sağlanması dahil fakat bununla sınırlı olmamak kaydı ile, sadece BlackBerry Çözümü nün bir parçası olarak her zaman BES Yazılımı nı kullanmak, bedelini ödemiş olduğunuz Müşteri Erişim Lisansı sayısına tekabül eden sayıda Yetkili Kullanıcının BES Yazılımı nı kullanımı için izin vermek ve (c) sadece BlackBerry Çözümü nün ve esas olarak El Yazılımı nın kurulu olduğu El Bilgisayarı nın bir parçası olarak BES Yazılımı nın kullanımı ile kablosuz olarak sağlanan El Bilgisayarları ndaki El Yazılımı nı kullanmak ve Yetkili Kullanıcıların kullanmasına izin vermek için kişisel, geri alınabilir (kabili rücu), münhasır olmayan ve devredilemez bir lisans vermektedir. Yazılımı kendi dahili veya kişisel amaçlarınız veya izin vermeniz halinde Yetkili Kullanıcılarınızın kendi kişisel amaçları haricinde amaçlar için kullanmanız veya kullanılmasına izin vermeniz mümkün değildir. Bu lisans size Yazılımın gelecekte yapılabilecek yükseltmelerine veya güncellemelerine ilişkin haklar, ve orijinalde El Bilgisayarınızda bulunan uygulamalar haricinde uygulamalar, ya da yeni veya geliştirilmiş Hizmetler alma hakkı vermemektedir. Bilgi Đşlem bölümünüz, eğer varsa, BlackBerry Çözümünü Yazılıma, Yabancı Marka Yazılımlarına veya Hizmetlere bir takım eklemeler ve yeniliklerin iletilmesini engelleyecek şekilde programlayabilir. Eğer Bilgi Đşlem bölümünüz bu tür iletimleri engellemezse, RIM zaman zaman bu eklemeleri veya geliştirmeleri Size temin edebilir. Eğer RIM, doğrudan veya bir distribütör (Airtime Hizmet Tedarikçiniz dahil) aracılığı ile Yazılıma veya Hizmet(ler)e bu tür eklemeler veya geliştirmeler (kablosuz olarak sağladığınız El Yazılımına dair eklemeler ve değişiklikler de dahil olmak üzere) yükler veya ek Hizmet sağlarsa, söz konusu eklemeler ve geliştirmeler bu Anlaşma nın koşullarına tabi olacaktır, veya bu Yazılım veya Hizmetler Size başka bir anlaşma uyarınca temin ediliyorsa, söz konusu diğer anlaşmaya (varsa ek ödeme yapılması koşulları dahil) tabi olacaktır. Eğer Yabancı Marka Yazılımı temin edildi ise, işbu Anlaşma da Yabancı Marka Yazılımları hakkında belirtilen koşullar, söz konusu yazılımın kendi lisans anlaşmasına ek olarak uygulanacaktır. RIM in kanunlar uyarınca bu tür faaliyetleri yasaklama hakkının kısıtlanmış olması hali dışındaki durumlarda, Yazılımın tamamını veya bir kısmını basmanız, kopyalamanız, çoğaltmanız, dağıtmanız, değiştirmeniz veya diğer şekillerde çoğaltmanız mümkün değildir. Đşbu madde çerçevesinde, kopyalama ve çoğaltma terimi, programın Belgede belirtilen amaçlar için 5

6 kullanılması sırasında normal olarak yapılan Yazılım açıklamalarının ve talimatlarının kopyalanmasını, ve Yazılımın ya da kurulu olduğu bilgisayarın veya sistemin ilgili sanayi standardı iş uygulamaları çerçevesinde düzenli olarak ve değişiklik yapmadan yedeklenmesi (backup) işlemlerini kapsamamaktadır. Bu Anlaşma ile lisansı verilen Yazılım ile birlikte kullanmak için Belgenin tek bir kopyasını aşağıda belirtilen adresten indirebilirsiniz: RIM tarafından yazılı olarak izin verilmediği takdirde herhangi bir Belgenin tamamını veya bir bölümünü kopyalayamazsınız. 8. Airtime Hizmetleri. BlackBerry Çözümü ile kullanılmak üzere sunulan Airtime hizmetleri ( Airtime Hizmetleri ), size bir Airtime Hizmet Tedarikçisi tarafından verilmektedir ve söz konusu Airtime Hizmetlerini veren ilgili Airtime Hizmet Tedarikçisi ile Sizin aranızda yapılmış olan anlaşmanın koşullarına tabidir. RIM, AIRTIME HĐZMETLERĐNE ĐLĐŞKĐN KONULARDA (BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDI ĐLE AIRTIME HĐZMETLERĐNĐN DOĞRULUĞU, ZAMANINDA VERĐLMESĐ VE SÜREKLĐ VERĐLMESĐ KONULARI DAHĐL) SĐZĐN TALEPLERĐNĐZDEN VEYA ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN SĐZĐN NAMINIZA BĐLDĐREBĐLECEĞĐ TALEPLERDEN NE SĐZE NE DE ÜÇÜNCÜ KĐŞĐLERE KARŞI SORUMLU OLMAYACAKTIR. WLAN cihazları için Airtime Hizmet Tedarikçisi nin Airtime Hizmetleri gerekli değildir, fakat WLAN cihazlarının BlackBerry Çözümünüz ile birlikte çalışabilmesi için uygun bir kablosuz yerel bölge ağ donanımı kurmanız veya ilgili yerel bölge ağına giriş yetkinizin bulunması gerekmektedir. 9. Üçüncü Şahıs Đçerikleri ve Hizmetleri. Bazı BlackBerry Çözümlerinin kapasiteleri kapsamında RIM, Size üçüncü şahıslardan aldığı, üçüncü şahısların dosyaları, veri tabanları ve Đnternet siteleri dahil olmak üzere, içerikleri sunabilir veya üçüncü şahısların içeriklerini Size aktarabilir ( Üçüncü Şahıs Đçerikleri ), ve Size belirli bazı üçüncü şahıs Đnternet siteleri için ikon veya yer imi (bookmark) şeklinde bağlantılar ( Bağlantılı Siteler ) sunabilir, veya başka Đnternet sitelerine ( Diğer Siteler ) erişim ya da aşağıdaki hususlara ilişkin bilgi sunabilir: (a) El Bilgisayarınız ile Üçüncü Şahıs Đçeriklerine erişmek, (b) bu sitelerden RIM haricindeki taraflardan hizmet almak ( Üçüncü Şahıs Hizmetleri ). RIM in bir Đnternet sitesine linkler temin etmesi ya da size Üçüncü Şahıs Đçerikleri sunması, RIM in o siteyi veya sitedeki içeriği onayladığı, bağlantılı olduğu veya yönettiği anlamına gelmeyecektir. RIM bu tür özellikleri bazı El Bilgisayarları için size sunmaktan memnuniyet duyacaktır, fakat bunu ancak Sizin şu hususlarda açık anlayışınız, kabulünüz ve mutabakatınız olduğu taktirde yapabilir: ÜÇÜNCÜ ŞAHIS HĐZMETLERĐ, BAĞLANTILI SĐTELER, DĐĞER SĐTELER VE ÜÇÜNCÜ ŞAHIS ĐÇERĐKLERĐ, RIM TARAFINDAN YÖNETĐLMEMEKTEDĐR VE ONAYLANMAMAKTADIR, VE RIM bu tür bilgilerin, Đnternet sitelerinin veya hizmetlerinin ĐÇERĐĞĐNDEN, KULLANILMASINDAN, AKTARILMASINDAN, ÇALIŞMASINDAN YA DA ÇALIŞMAMASINDAN SORUMLU DEĞĐLDĐR ve bu kapsamda bunlarla sınırlı olmaksızın, BlackBerry Çözümü ile erişilebilen bu tür verilerin veya hizmetlerin doğruluğundan, zamanlamasından, telif haklarına, kanunlara, ahlak kurallarına uymamasından ve diğer özelliklerinden sorumlu değildir. RIM, BlackBerry Çözümü ile herhangi bir spesifik Đnternet sitesine erişilebileceğini garanti etmemektedir. Eğer RIM in bir Đnternet sitesinin ya da içeriğinin kaynağı olup olmadığı hususunda emin değilseniz, lütfen adresinden RIM ile irtibat kurunuz. Eğer Đnternet üzerinden üçüncü şahıslar ile işlem yapıyorsanız, kiminle işlem yaptığınızdan emin olun ve ilgili sitelerin koşullarını ve alabileceğiniz hizmetleri, teslimat ve ödeme koşulları, mal iade etme imkanı, gizlilik/mahremiyet ve güvenlik özellikleri de, bunlarla sınırlı olmaksızın, dahil olmak üzere, iyi öğrenin. Eğer Üçüncü Şahıslar ile Đnternet üzerinden anlaşma yaparsanız, o anlaşmaların koşullarını yerine getirmekten Siz sorumlu olacaksınız. 10. Üçüncü Şahıs Yazılımları. BlackBerry Çözümünüze ilişkin deneyiminizi zenginleştirmek adına RIM, zaman zaman Size BlackBerry El Bilgisayarınızda kullanmanız için Üçüncü Şahıs Yazılımlarını ücretsiz olarak temin edebilir veya sunabilir.(fakat Airtime Hizmet Tedarikçinizin 6

7 alacağı aktarma ücreti Size ait olacaktır). RIM bu tür yazılımları size ancak aşağıda belirtilen koşulları anlamanız, kabul etmeniz ve onaylamanız halinde temin edebilir: (a) bu yazılımlar sadece size kolaylık olması için temin edilir; (b) başka bir yazılım lisansı ile birlikte olmadığı takdirde, bu yazılımlar sanki Yazılımmış gibi bu Anlaşmanın koşullarına tabi olacaktır, fakat RIM tarafından Size hiçbir açık veya zımni koşul, kabul, güvence, beyan veya taahhüt verilmeksizin OLDUĞU HALĐYLE temin edilmesi durumu hariçtir. Eğer Yabancı Marka Yazılımları, ayrı bir lisans anlaşmasına tabi tutulmuşsa, o halde bu Anlaşma nın Yabancı Marka Yazılımlarına ilişkin hükümleri yine de uygulama bulacaktır. Eğer bu yazılımları başka koşullarla almak isterseniz, doğrudan ilgili satıcılarından almanız gerekmektedir. Konuya açıklık getirmek adına, işbu madde, Yabancı Marka El Bilgisayarlarının satıcısı veya üreticisi tarafından Size lisansı verilecek bir Yabancı Marka El Bilgisayarı ile birlikte kullanılacak Sun Microsystems Inc. Şirketi Java kodu için uygulanmayacaktır. 11. Fikri Mülkiyet. Sizinle RIM arasında olmak üzere, BlackBerry Çözümü ne ilişkin tüm haklar RIM e aittir ve öyle kalacaktır. Ne Siz ne de Yetkili Kullanıcılarınız, bu vesile ile işbu Anlaşma vasıtasıyla BlackBerry Çözümünün tamamı veya bir bölümü ile ilgili, patentler, tasarımlar, ticari markalar, telif hakkı, veri tabanı hakları, gizli bilgiler ve ticari sırlar dahil, hiçbir fikri mülkiyet hakkına veya diğer bir hakka sahip olmamaktasınız. Ayrıca, bu Anlaşmada belirtilen ya da RIM ile imzalamış olabileceğiniz başka herhangi bir yazılı anlaşmada açıkça belirtilen haklar haricinde, BlackBerry Çözümü üzerinde veya ona ilişkin hiçbir lisans hakkına sahip olmamaktasınız. Đşbu Anlaşmada açıkça belirtilmeyen ve RIM ile aranızda yapmış olduğunuz başka bir anlaşmada yer alan tüm haklar açıkça saklı tutulmaktadır. Yazılımın lisansı Size sadece bu Anlaşmada ve beraberindeki tüm Belgelerde belirtilen şekilde verilmektedir ve Hizmetlere erişmenizi sağlayan tüm site(ler) Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, uluslararası ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti telif hakları ve patent kanunları ve uluslararası antlaşmalar ile korunmaktadır. Fikri mülkiyet haklarının ihlal edilmesi halinde, hem adli hem cezai son derece ağır yaptırımlar bulunmaktadır. Bu Anlaşmada belirtilen hiçbir koşulun, RIM in fikri mülkiyet haklarını ya da diğer haklarını korumak için ilgili kanunlar uyarınca sahip olduğu diğer hakları ve kanunun öngördüğü ihtiyati tedbir dahil olmak ancak bununla sınırlı olmamak kaydıyla telafi/giderim yollarına başvurmasına engel teşkil edecek menfi bir etkisi olmadığını kabul etmektesiniz. 12. Cisco Haklarının Korunması. Eğer satın aldığınız BlackBerry Çözümü herhangi bir Cisco teknolojisi içeriyorsa, Cisco Teknolojisi kullanma hakkınız karşılığında, Cisco Teknolojisine ilişkin patent haklarını Cisco ya, Cisco nun müşterilerine, distribütörlerine ya da Cisco Teknolojisini üretmek, ürettirmek, kullanmak, satmak, satışa çıkarmak veya Cisco Teknolojisi ile uyumlu olan ürünleri ithal etmek için lisans alanlara karşı ileri sürmeyeceğinizi kabul etmektesiniz. 13. Đhracat Yasakları (a) Yazılımda bulunan şifreleme yazılımının, Yazılımın kullanıldığı ülke(ler)de ve/veya eyalet(ler)de ithalat ya da ihracat veya geçerli kanunlar ve yönetmelikler ( Uygulanacak Hukuk ) uyarınca başka amaçlar için sınırlanmış olabileceğini kabul etmektesiniz. BlackBerry Çözümünün tamamını veya bir kısmını (i) Kanada Bölge Denetim Listesinde belirtilen herhangi bir ülkeye, (ii) Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin ambargo veya yaptırım uyguladığı herhangi bir ülkeye, (iii) Kanada Đhracat Denetim Listesinin maddesine aykırı şekilde, (iv) Amerika Birleşik Devletleri nin ekonomik yaptırım ve ambargo uyguladığı ülkelere, (v) Amerika Birleşik Devletleri nin ihraç mallarını veya Amerika Birleşik Devletleri menşeli malları alması yasaklanan kişilere veya kuruluşlara ihraç veya yeniden ihraç etmemeyi, ve ihraç ya da yeniden ihraç edilmesine yardımcı olmamayı veya bunu kolaylaştırmamayı kabul etmektesiniz. RIM ile adresinden irtibat kurabilirsiniz. Burada beyan etmektesiniz ki: (i) Bildiğiniz 7

8 kadarıyla Đlgili Kanunlar uyarınca RIM Ürünlerini ve/veya Yazılımı almaya ehilsiniz; (ii) RIM Ürünlerini ve/veya Yazılımı sadece Uygulanacak Hukuk uyarınca uygun olan bir ülkeye/ülkeden veya eyalete/eyaletten ithal edecek, ihraç edecek veya yeniden ihraç edeceksiniz veya böyle bir ülkede kullanacaksınız; (iii) Yetkili Kullanıcılarınızın RIM Ürünlerini ve Yazılımı yukarıda belirtilen kısıtlamalara uygun olarak kullanmasını sağlayacaksınız. (b) Đşbu maddeyi ihlal etmeniz nedeniyle meydana gelebilecek talepler, davalar, yükümlülükler ve masraflar ile ilgili olarak (makul avukat ücretleri dahil) RIM ve RIM Grup Şirketlerini tazmin etmeyi bu vesile ile kabul etmektesiniz. 14. Güvenlik. BlackBerry Kurumsal Yazılımı, BES Yazılımı nın kurulu olduğu bilgisayar sistemi ile Sizin El Bilgisayarınız arasındaki iletişim için bir şifreleme veri güvenliği düzeyi içerir. El Bilgisayarınıza ve bu bilgisayar sistemine erişimin kontrolünü sağlamak için gereken güvenlik önlemlerini almak sorumluluğu tümüyle Size aittir. 15. Gizlilik. RIM in Yazılımı geliştirmek için uzun zaman ve büyük harcamalarda bulunduğunu, RIM in ticari sırlarını içerdiğini ve dolayısıyla RIM ve/veya RIM Şirketler Grubu na gizli olduğunu kabul etmektesiniz. Yazılımı gizli tutmayı ve Yazılımı kendi Yetkili Kullanıcılarınız haricinde kimseye ifşa etmemeyi veya Yazılıma erişim sağlamamayı kabul etmektesiniz. Yazılımın kaynak kodunu elde etme veya kullanma hakkınız yoktur, ve RIM in kanunlar uyarınca böyle bir yasaklama yapma hakkı bulunmadığı durumlar haricinde, Siz ve Yetkili Kullanıcılarınız, Yazılımı değiştirmeyecek, modifiye etmeyecek, uyarlamayak, kopyalanmış çalışmalar yaratmayacak, tercüme etmeyecek, bozmayacak, ayrıştırmayacak, Tersine Mühendislik yapmayacak, bunları yapmaya teşebbüs etmeyecek, ya da başkalarının yapması için izin, onay, yetki veya teşvik vermeyeceksiniz. Bu Anlaşma nın amaçları doğrultusunda Tersine Mühendislik terimine verileri, yazılımları (teknik açıdan yazılım kodu sayılan veya sayılmayan programların içinde bulunan veya onlarla birlikte kullanılan arabirimler ve diğer veriler dahil) veya donanımları tersine mühendislik yapmak, tercüme etmek, ayrıştırmak, bozmak/silmek, şifresini çözmek ve sökmek (RAM/ROM veya kalıcı saklamayı boşaltmak, kablolu veya kablosuz link çözmek, protokol analizi yapmak ve kara kutu tersine mühendisliği yapmak dahil); bilgileri, verileri veya yazılımları bir formattan insanların okuyabileceği başka bir formata dönüştürme yöntemleri veya işlemleri de dahildir. 16. Süre (a) Bu Anlaşma, bu Anlaşmanın koşullarının Sizi bağlayıcı olduğunu kabul ettiğiniz (yukarıdaki giriş bölümünde açıklanan şekilde) tarihte yürürlüğe girecek ve bu Anlaşmada belirtilen koşullara göre feshedildiğinde sona erecektir. (b) RIM karar verme yetkisi sadece kendisine ait olarak, gereken Airtime Hizmetlerinin artık mevcut olmaması halinde bu Anlaşmayı feshetme ve bu fesihten dolayı hiçbir sorumluluk üstlenmeme hakkını saklı tutar. (c) Đşbu Anlaşmanın feshi halinde, RIM ayrıca, El Bilgisayarlarınız ve BES Yazılımı arasında veri aktarımını durdurma hakkına sahip olacaktır. (d) Đşbu Anlaşma nın hangi nedenle olursa olsun feshedilmesi halinde, Yazılımın ve Hizmetlerin tüm kullanımını durduracak ve elinizde bulunan Yazılımın tüm kopyalarını hangi ortamlarda kayıtlı olurlarsa olsunlar derhal kalıcı mahiyette silecek veya kullanılamaz hale getirecek siniz. 17. Temerrüt Halinde Haklar ve Fesih (a) Sizin ya da Yetkili Kullanıcılarınızın bu Anlaşmayı ihlal etmesi halinde RIM, bu Anlaşma veya kanunlar uyarınca sahip olduğu tüm diğer haklara ve çözüm yollarına ek olarak, size bir bildirimde bulunarak bu Anlaşmayı ve Sizin ya da Yetkili Kullanıcılarınızın kullandığı 8

BlackBerry Internet Servisi Son Kullanıcı Anlaşması

BlackBerry Internet Servisi Son Kullanıcı Anlaşması BlackBerry Internet Servisi Son Kullanıcı Anlaşması BLACKBERRY ĐNTERNET SERVĐSĐ SON KULLANICI ANLAŞMASI AŞAĞIDA SUNULMAKTADIR. HERHANGĐ BĐR NEDENLE ANLAŞMANIN TAMAMINI BLACKBERRY HANDHELD ALETĐNĐZDEN OKUYAMAZSANIZ,

Detaylı

SON KULLANICI LISANS SÖZLEŞMESI

SON KULLANICI LISANS SÖZLEŞMESI SON KULLANICI LISANS SÖZLEŞMESI BU YAZILIMI YÜKLEYEREK, KURARAK, KOPYALAYARAK, KULLANARAK VEYA BU YAZILIMA ERİŞEREK BU SÖZLEŞME KOŞULLARINI KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ. BU KOŞULLARI BAŞKA BİR KİŞİ, ŞİRKET VEYA

Detaylı

VODAFONE NET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ÇEVRİMİÇİ HİZMETLER MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ

VODAFONE NET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ÇEVRİMİÇİ HİZMETLER MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ VODAFONE NET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ÇEVRİMİÇİ HİZMETLER MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR İşbu Çevrimiçi Hizmetler Müşteri Sözleşmesi ( Sözleşme ), Büyükdere Cad. No. 251, 34398 Maslak, İstanbul adresinde

Detaylı

IBM Makine Hizmetleri Dahil Hizmet Sözleşmesi

IBM Makine Hizmetleri Dahil Hizmet Sözleşmesi Önemli not: Bu Sözleşme, örnek niteliğinde bir Çerçeve Sözleşmelerdir ve bilgilendirme amaçlı olarak sunulmuştur. İmzalanmadığı müddetçe herhangi bir bağlayıcılığı yoktur. İşleminize uygun Çerçeve Sözleşme

Detaylı

1. GARANTİ REDDİ, BAĞLAYICI ANLAŞMA VE EK ŞARTLAR VE ANLAŞMALAR.

1. GARANTİ REDDİ, BAĞLAYICI ANLAŞMA VE EK ŞARTLAR VE ANLAŞMALAR. ADOBE Kişisel Bilgisayar Yazılımı Lisans Anlaşması 1. GARANTİ REDDİ, BAĞLAYICI ANLAŞMA VE EK ŞARTLAR VE ANLAŞMALAR. 1.1 GARANTİ REDDİ: YAZILIM VE DİĞER BİLGİLER SİZE OLDUĞU GİBİ TÜM HATALARIYLA BİRLİKTE

Detaylı

Kayıt Operatörü-Kayıt Operatörü Servis Sağlayıcı Sözleşmesi

Kayıt Operatörü-Kayıt Operatörü Servis Sağlayıcı Sözleşmesi Kayıt Operatörü-Kayıt Operatörü Servis Sağlayıcı Sözleşmesi Bu Kayıt Operatörü Kayıt Operatörü Servis Sağlayıcı Sözleşmesi ( Sözleşme ), kayıtlı işyeri Esentepe Mah. Elif Sok. No. 4 K.1 Şişli 34394 İstanbul

Detaylı

Tata Steel İstanbul Metal San ve Tic. A.Ş Mal ve Hizmetlerin Satın Alma Şartları

Tata Steel İstanbul Metal San ve Tic. A.Ş Mal ve Hizmetlerin Satın Alma Şartları Tata Steel İstanbul Metal San ve Tic. A.Ş Mal ve Hizmetlerin Satın Alma Şartları April 2013 Title: Version: April 2013 Mal ve Hizmetlerin Satın Alma Şartları Mal ve Hizmetlerin Satın Alma Şartları Page

Detaylı

İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ 1 İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Sözleşme, Kore Şehitleri Cd. Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sk. No:5 Zincirlikuyu Şişli 34394 İstanbul adresinde bulunan İş Net Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım Ticaret ve

Detaylı

İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Önemli Açıklama: Ekte bir örneği yer alan İkinci El Araçların Garanti Filo

Detaylı

Mal ve/veya Hizmet Satış Hüküm ve Şartları Parker Hareket ve Kontrol Sistemleri Ticaret Limited Şirketi

Mal ve/veya Hizmet Satış Hüküm ve Şartları Parker Hareket ve Kontrol Sistemleri Ticaret Limited Şirketi Mal ve/veya Hizmet Satış Hüküm ve Şartları Parker Hareket ve Kontrol Sistemleri Ticaret Limited Şirketi 1. Tanımlar Bu Hükümler de: Alıcı Şirket in fiyat vereceği herhangi bir şirket, firma ya da birey

Detaylı

İşbu Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır) bir tarafta;

İşbu Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır) bir tarafta; KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İşbu Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır) bir tarafta; Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre kurulmuş

Detaylı

WEB SİTESİNE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

WEB SİTESİNE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ WEB SİTESİNE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu sözleşme, Sitenin tüm haklarının sahibi olan merkezi Papirus Plaza Merkez Mahallesi Ayazmayolu Caddesi No:37 K:4 34406 Kağıthane İstanbul adresinde bulunan

Detaylı

FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile

FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile... Arasındaki../. 2015 Tarihli TEMSİLCİLİK SÖZLEŞMESİ 1 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İşbu Temsilcilik Sözleşmesi( Sözleşme ) /./2015 tarihinde; 1.1 Türk hukukuna uygun olarak

Detaylı

Standart Satınalma Hüküm ve Koşulları

Standart Satınalma Hüküm ve Koşulları Standart Satınalma Hüküm ve Koşulları Türkiye 1. Amaç ve kapsam 1.1 Taraflarca karşılıklı olarak aksi kararlaştırılmadıkça, Zoetis Hayvan Sağlığı Limited Şirketi ("Alıcı") tarafından bir tedarikçiden ("Tedarikçi",

Detaylı

KALDIRAÇLI İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KALDIRAÇLI İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ KALDIRAÇLI İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ ADI : SOYADI : HESAP NO : TARİH : / /201.. İMZA : Bu sözleşme Başkent Menkul Değerler A.Ş. Türkiye Sermaye Piyasaları Kaldıraçlı Alım-Satım İşlemleri hizmet

Detaylı

Bu Hükümler hem sizin Web sitesini kullanmanız hem de Web sitesini ziyaret eden tüm İnternet trafiği için geçerlidir.

Bu Hükümler hem sizin Web sitesini kullanmanız hem de Web sitesini ziyaret eden tüm İnternet trafiği için geçerlidir. SİZ VE RCI EUROPE ARASINDAKİ ANLAŞMA Bu Web sitesi RCI Europe ("RCI", "biz", "bizim") tarafından size sunulmaktadır. Bu Web sitesini kullanmanız ve bu Web sitesinde yayımlanan hükümleri, koşulları ve bildirimleri

Detaylı

ActivEngage Son Kullanıcı Lisans ve Destek Hizmetleri Sözleşmesi

ActivEngage Son Kullanıcı Lisans ve Destek Hizmetleri Sözleşmesi ActivEngage Son Kullanıcı Lisans ve Destek Hizmetleri Sözleşmesi Bu ActivEngage Lisans ve Destek Hizmetleri Sözleşmesi (bu "Sözleşme"), Müşteri'nin ikamet ettiği Bölge tarafından belirlendiği şekliyle

Detaylı

YASAL UYARI 18 yaşından küçük iseniz, www.dogusdergi.com Web sitesini (SİTE olarak anılacaktır) lütfen kullanmayınız.

YASAL UYARI 18 yaşından küçük iseniz, www.dogusdergi.com Web sitesini (SİTE olarak anılacaktır) lütfen kullanmayınız. YASAL UYARI 18 yaşından küçük iseniz, www.dogusdergi.com Web sitesini (SİTE olarak anılacaktır) lütfen kullanmayınız. Ayrıca aşağıda belirtilen şartların sizin için uygun olmaması halinde lütfen www.dogusdergi.com

Detaylı

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HİZMET SÖZLEŞMESİ

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HİZMET SÖZLEŞMESİ Sözleşme Numarası: Müşteri No: Müşteri Adı Soyadı veya Unvanı : Tarih:.../.../... KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HİZMET SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Madde 1. Dikilitaş Mahallesi, Emirhan Caddesi, No:

Detaylı

SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 2 SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İşbu Kaldıraçlı Varlıkların (FOREX) ve Fark Sözleşmelerinin (CFD) Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi ( Sözleşme ); Giriş, Genel Hüküm ve Şartlar ( Genel Hükümler )

Detaylı

TURKNET TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERi ABONELİK SÖZLEŞMESİ

TURKNET TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERi ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1- TARAFLAR TURKNET TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERi ABONELİK SÖZLEŞMESİ İşbu sözleşme, Büyükdere Cad. No: 121 Ercan Han Kat:2 Gayrettepe 34394 İstanbul, adresinde mukim TurkNet İletişim Hizmetleri A.Ş (kısaca

Detaylı

TELEKOM NET İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

TELEKOM NET İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. TELEKOM NET İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. ÇÖZÜM ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİ İşbu SÖZLEŞME, Çeliktepe Mah. İnönü Caddesi, Şairane Sok. No: 1, Daire: 4 Çeliktepe, Kağıthane 34413 - İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren,

Detaylı

HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel-Müşteri Nüshası) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR

HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel-Müşteri Nüshası) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR Müşteri Numarası HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel-Müşteri Nüshası) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR herhangi birisinin Türk hukukuna uygun olmaması halinde o şart hükümsüz olup, diğer şartlar

Detaylı

GENEL ŞARTLAR ve KOŞULLAR

GENEL ŞARTLAR ve KOŞULLAR GENEL ŞARTLAR ve KOŞULLAR 1. Giriş SPOTZER MEDIA GROUP B.V. MERKEZ AMSTERDAM HOLLANDA İSTANBUL MERKEZİ ŞUBESİ ( Spotzer ) küçük ve yerel işletmeler için dijital reklam ürünleri, dijital reklam hizmetleri

Detaylı

HP ProLiant ve X86 Sunucuları ve Seçenekler. Dünya Çapında Sınırlı Garanti ve Teknik Destek 392512-039

HP ProLiant ve X86 Sunucuları ve Seçenekler. Dünya Çapında Sınırlı Garanti ve Teknik Destek 392512-039 HP ProLiant ve X86 Sunucuları ve Seçenekler Dünya Çapında Sınırlı Garanti ve Teknik Destek 392512-039 4 Kasım 2011 Sınırlı donanım garantisi Genel koşullar Bu Sınırlı HP Donanımı Garantisi, müşteri olarak

Detaylı

STORAGECRAFT ÜRÜNLERİ İÇİN SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ

STORAGECRAFT ÜRÜNLERİ İÇİN SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ STORAGECRAFT ÜRÜNLERİ İÇİN SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ Bu lisans sözleşmesi ("Sözleşme"), StorageCraft Technology Corporation ("StorageCraft") ile Sizin aranızda yasal ve icra edilebilir bir sözleşmedir

Detaylı

İŞ YAPMA ŞARTLARI ULUSLARARASI MÜŞTERİ PARASI FOREX CAPITAL MARKETS LTD. Başvuru adresi:

İŞ YAPMA ŞARTLARI ULUSLARARASI MÜŞTERİ PARASI FOREX CAPITAL MARKETS LTD. Başvuru adresi: İŞ YAPMA ŞARTLARI ULUSLARARASI MÜŞTERİ PARASI FOREX CAPITAL MARKETS LTD Başvuru adresi: Forex Capital Markets Ltd. Freephone(UK Residents): +0808 234 8789 Free Fax: +0800 014 8154 International Fax: +

Detaylı

ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ

ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Üye İşyeri Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır) bir tarafta DENİZBANK A.Ş. (bundan böyle Banka olarak anılacaktır) ile diğer tarafta işbu Sözleşme nin sonunda

Detaylı