Araflt rma Yaz s / Original Article

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Araflt rma Yaz s / Original Article"

Transkript

1 Araflt rma Yaz s / Original Article Robot Yard ml Laparoskopik Radikal Sistektomi ve ntrakorporeal Studer Üriner Diversiyon A. Erdem CANDA, M. Fuat ÖZCAN, Ziya AKBULUT, Ali Fuat ATMACA, A. Tunç ÖZDEM R, M. Derya BALBAY Ankara Atatürk E itim ve Araflt rma Hastanesi, 1. Üroloji Klini i, Ankara Özet nvaziv mesane tümörlerinin cerrahi tedavisinde radikal sistektomi yap lmas alt n standartt r. Minimal invazif tedavi yaklafl mlar aras nda laparoskopik ve robot yard ml laparoskopik radikal sistektomi yap lmas yer almaktad r. Bu yöntemlerde üriner diversiyon ekstrakorporeal ya da intrakorporeal olarak oluflturulabilmektedir. ngilizce literatürde robot yard ml laparoskopik radikal sistektomi ve intrakorporeal Studer üriner diversiyon yap lmas ile ilgili yay mlanm fl oldukça s n rl say da makale mevcuttur. Bu serilerde hasta say lar oldukça azd r ve henüz erken ve orta süreli izlem sonuçlar bildirilmifltir. Klini imizde fiubat Nisan 2010 tarihleri aras nda invazif mesane tümörü tan s alm fl olan 11 hastaya robot yard ml laparoskopik radikal sistektomi ve intrakorporeal Studer üriner diversiyon yap lm flt r. Deneyimli merkezlerde yap lacak olan bu minimal invazif yöntem kabul edilebilir cerrahi, onkolojik, fonksiyonel ve kozmetik sonuçlara sahiptir. Daha çok hasta say s - na sahip, uzun dönem izlem sonuçlar n içeren, randomize ve prospektif çal flmalara gereksinim vard r. Anahtar kelimeler: Mesane tümörleri, robot, radikal sistektomi, intrakorporeal, Studer, kontinan üriner diversiyon, laparoskopi. Yaz flma Adresi: Dr. A. Erdem Canda Ankara Atatürk E itim ve Araflt rma Hastanesi 1. Üroloji Klini i / Bilkent Ankara Tel:

2 Erdem Canda ve ark. Abstract Robotic assisted laparoscopic radical cystectomy and intracorporeal studer urinary diversion Radical cystectomy is currently the gold standard in the surgical management of invasive bladder cancer. Laparoscopic and robotic radical cystectomy are considered among the minimally invasive surgical treatment options. Urinary diversion could be performed either extracorporeally or intracorporeally concerning these approaches. Currently, very limited number of publications exists in the English literature regarding robot assisted laparoscopic radical cystectomy and intracorporeal Studer pouch formation. Among these series, the number of patients are small with short and medium term follow-up. Between February 2009 and April 2010, 11 patients underwent robot assisted laparoscopic radical cystectomy and intracorporeal Studer pouch formation in our institution. This minimally invasive approach seems to have acceptable surgical, oncologic, functional and cosmetic outcomes in experienced centers. Prospective, randomized studies with larger numbers of patients and with a longer follow-up are needed Further studies are needed in order to evaluate the outcomes of this surgical approach. Key words: Bladder cancer, robot, radical cyctectomy, introcorporeal, Studer kontinent diversion, laparoscopy. Girifl Radikal sistektomi (RS), invazif mesane tümörlerinin cerrahi tedavisinde günümüzde alt n standart olarak uygulanan bir yöntemdir. Yüksek riskli yüzeyel mesane tümörleri ve konservatif tedavilere yan t vermeyen, yayg n, papiller mesane tümörlerinde de RS yap labilmektedir. Radikal sistektomi ve üriner diversiyon birden fazla organ ve sistemi içeren, ciddi morbidite ve mortaliteye neden olabilen büyük bir cerrahi tedavidir. Operasyon sonras bak m ve hasta izleminin iyi olmas da en az baflar l bir operasyon kadar önemlidir. Dünya çap nda ortalama insan ömrünün uzamas, geriatrik yafl grubu fizyolojisinin yetiflkin yafl grubundan farkl olmas, travmaya metabolik ve endokrin yan t konusunda bilgi ve deneyimlerin artmas yla birlikte cerrahi tedavilerde minimal invaziv yaklafl mlar gündeme gelmifltir. Bu sayede daha az postoperatif komplikasyon, barsak hareketlerinin daha k - sa sürede normale dönmesi, analjezi gereksiniminin azalmas, daha k sa hastanede kal fl süresi gibi avantajlar elde edilmifltir. Di er t p alanlar nda oldu u gibi ürolojik cerrahide de birçok hastal n tedavisinde minimal invazif giriflimler giderek artan s kl kta uygulanmaktad r. Örne in, renal tümörlerde uygun olgularda laporoskopik ya da robot yard ml parsiyel nefrektomi, prostat kanserinde laparoskopik radikal prostatektomi (LRP) ya da robot yard ml laparoskopik radikal prostatektomi (RYLRP) yap lmas günümüzde s k kullan lan yöntemlerdir. Özellikle prostat kanseri olgular nda RYLRP deneyiminin artmas ile birlikte mesane tümörlerinde de uygun olgularda robot yard ml laparoskopik radikal sistektomi (RYLRS) yap lmaya bafllanm flt r. Bu makalede mesane tümörlerinin cerrahi tedavisinde minimal invazif bir yöntem olan RYLRS literatür eflli inde özetlenmifltir. 118 Endoskopik Laparoskopik & Minimal nvaziv Cerrahi Dergisi 2008; 15(3)

3 Robot Yard ml Laparoskopik Radikal Sistektomi ve ntrakorporeal Studer Üriner Diversiyon Tarihçe lk laparoskopik basit sistektomi Parra ve ark. taraf ndan 1992 y l nda bildirilmifltir (1). lk robot yard ml radikal sistektomi ve intrakorporal ileal ortotopik neobladder yap lmas ise Beecken ve ark. taraf ndan 2003 y l nda bildirilmifltir (2). Bu konu ile ilgili toplam 17 hastadan oluflan ilk seriyi ise Menon ve ark. yay nlam flt r (3). RYLRS ile ilgili k sa ve orta süreli izlem sonuçlar içeren yay nlar mevcut olmas na karfl n uzun izlem süresine sahip randomize kontrollü çal flmalar henüz mevcut de ildir. Ankara Atatürk E itim ve Araflt rma Hastanesi 1. Üroloji Klini inde fiubat Nisan 2010 tarihleri aras nda 100 den çok robot yard ml laparoskopik ürolojik ameliyat gerçeklefltirilmifltir. Bu ameliyatlar n 90 dan fazlas n RYLRP ameliyatlar, 11 tanesini ise RYLRS ameliyatlar oluflturmaktad r. fiekil 1. Robot yard ml laparoskopik radikal sistektomi ve intrakorporeal Studer üriner diversiyon ameliyat nda abdominal trokar yerleflimleri (Ankara Atatürk E itim ve Araflt rma Hastanesi, 1. Üroloji Klini i arflivi) A1,2: Asistan port 1,2 R1,2,3: Robotik port 1,2,3 Uygulad m z Tekni in Özeti Hastanemizde bulunan da Vinci-S 4-arm robotu (Intuitive Surgical, Sunnyvale, California) kullan larak toplam 11 olguya invazif mesane tümörü nedeni ile ayn cerrah tarf ndan (MDB) robot yard ml laparoskopik radikal sistektomi ve intrakorporeal Studer üriner diversiyon yap lm flt r. ntratrakeal genel anestezi sonras hastaya 30 o Trendelenburg pozisyonu verilmesi sonras, umblikusun yaklafl k 2-3 cm superiorundan 12 mm lik insizyon yap larak Veress i nesi ile peritoneal bofllu a girilip pnömoperitonyum oluflturulmaktad r (15 mmhg). Bu noktadan 12 mm lik 3D-robotik kamera için trokar yerlefltirilir. Robotun 1 ve 3 numaral kollar hastan n sa taraf nda 2 numaral kolu ise sol taraf nda yer almaktad r. Bu kollar için s ras yla göbe in 8 cm sa na ve 10 cm soluna ve son olarak sa spina iliaka anterior superior un 2-3 cm superioruna olmak üzere toplam üç adet 8 mm lik robotik trokar yerlefltirilir. Kamera trokar ile soltarafdaki robotik trokar aras na 12 mm lik asistan trokar ve sol spina iliaka anterior superior un 2-3 cm superioruna 15 mm lik di er asistan trokar yerlefltirilir (fiekil 1). Sonuç olarak bu ameliyat için toplam 6 trokar kullan lmaktad r. Tüm ameliyat boyunca 0 o robotik 3D-lens kullan lmaktad r. ntrakorporeal Studer kontinan üriner diversiyon oluflturulmas öncesinde hastan n pozisyonu 5 o Trendelenburg olarak de ifltirilmekte ve intra-abdominal bas nç 12 mmhg ye düflürülmektedir. Ameliyat 3 bölümden oluflmaktad r: a. Robotik sistektomi (nörovasküler demet korunarak) b. Robotik lenf nodu diseksiyonu c. Robotik intrakorporeal Studer kontinan üriner diversiyon oluflturulmas (fiekil 2). Endoskopik Laparoskopik & Minimal nvaziv Cerrahi Dergisi 2008; 15(3) 119

4 Erdem Canda ve ark. fiekil 2. Robot yard ml laparoskopik radikal sistektomi ve intrakorporeal Studer üriner diversiyon ameliyat nda oluflturulan Studer poflunun ameliyat bitimindeki görünümü (Ankara Atatürk E itim ve Araflt rma Hastanesi, 1. Üroloji Klini i arflivi) Mesane Tümörlerinin Radikal Cerrahisinde Uygulanan Minimal nvazif Yöntemlerin ve Aç k Cerrahi Sonuçlar n n Karfl laflt r lmas Özellikle invazif mesane tümörlerinin cerrahi tedavisinde yap lan RS ameliyat minimal invazif olarak laparoskopik ya da robot yard ml laparoskopik olarak yap labilmektedir. Bu iki yöntemin sonuçlar n karfl laflt ran bir derlemede ortalama hastanede kal fl süresi s - ras yla laparoskopik ve robot yard ml gruplar için 5-15 gün ve 4-11,6 gün olarak bildirilmifltir (4). Ortalama kan kayb ise s ras yla cc ve cc olarak bildirilmifltir (4). Ortalama operasyon süresinin de her iki yöntemde s ras yla 4-10 saat ve 3,8-8,5 saat olmak üzere oldu u saptanm flt r (4). Aç k RS serilerinde ise ortalama hastanede kal fl süresi 9 gün, ortalama kan kayb 1000 cc ve ortalama operasyon süresi 6,4 saat olarak bildirilmifltir (5). Bizim serimizde ise ortalama hastanede kal fl süresi 10,7 gün, ortalama kan kayb 485 cc ve ortalama operasyon süresi 10,2 saat idi. Literatürde yay mlanm fl radikal sistektomi ile ilgili seçilmifl serilerin sonuçlar n n karfl laflt - r lmas ve robot yard ml laparoskopik radikal sistektomi ve intrakorporeal Studer üriner diversiyon yap lan serilerin sonuçlar n n karfl - laflt r lmas Tablo 1 ve 2 de gösterilmifltir. Mesane tümörlerinin cerrahi tedavisinde RYLRS yap lmas günümüzde giderek artmaktad r. Robotik cerrahide hastaya trendelenburg pozisyonu verilmesi ve yerçekiminin etkisi ile minimal manüpülasyona gerek duyularak barsaklar n yer de ifltirilmesinin sa lanmas sonucu olarak postoperatif dönemde barsak fonksiyonlar n n geri dönmesi için gereken süreyi k - saltmaktad r. Abdomenin aç lmamas ve barsaklar n abdomen içinde bulunmas yla daha az farkedilmeyen (insensible) s v kayb olmaktad r. Yine daha az insizyon ve manüpülasyon ile postoperatif dönemde analjezi ihtiyac da azalmaktad r. Buna ba l olarak hastanede kal fl süresi ve postoperatif komplikayonlar da azalmaktad r. Operasyonda oluflturulan pnömoperitonyum, venöz kanamalar için tampon etkisi ve hemostaz oluflturmaktad r. Tüm bunlar bu yöntemlerin aç k sistektomiye üstünlükleri olarak özetlenebilir. Bunlara ek olarak RYRLS yönteminde robotun 3 boyutlu görüntü olana sa lamas, cerrahi alan görüntüsünün 10 kata kadar büyütülebilmesi, uzun süren operasyonlarda robotik konsolun cerrah için kullan m kolayl sa lamas, ergonomik oluflu, her yöne hareket edebilen robot kollar n n 540 dereceye kadar rotasyon yapabilmesi sayesinde klasik laparoskopiye üstünlük sa lam flt r. Üriner diversiyon laparoskopide daha k sa zamanda yap labilmesi ve daha kolay uygulanabilmesi nedeniyle genellikle ekstrakorporeal olarak yap - l rken, robotun sa lad yukar da belirtilen kolayl klar nedeni ile son zamanlarda artan s kl kla intrakorporeal olarak yap lmaya bafllanm flt r. 120 Endoskopik Laparoskopik & Minimal nvaziv Cerrahi Dergisi 2008; 15(3)

5 Robot Yard ml Laparoskopik Radikal Sistektomi ve ntrakorporeal Studer Üriner Diversiyon Tablo 1. Literatürde yay mlanm fl radikal sistektomi ile ilgili seçilmifl serilerden baz parametrelerin karfl laflt r lmas. LN: Lenf nodu, L/S: Laparoskopik Ref No. Radikal Hasta Ortalama Pozitif / Toplam Cerrahi s n r (%) sistektomi say s ç kar lan LN oran pozitifli i türü LN say s (%) Dotan ve ark. 8 Aç k 1, (1 66) Yossepowitch ve Aç k 483 Belirtilmemifl ark. 16 Madersbacher ve Aç k 507 Belirtilmemifl 24.4 Belirtilmemifl ark. 23 Konety ve ark. 9 Aç k 1,923 Belirtilmemifl Belirtilmemifl Belirtilmemifl Simonato ve ark. 11 L/S (8 24) 0 0 Haber ve ark. 24 L/S (2 24) Hemal ve ark. 12 L/S (7 19) Cathelineau ve ark. 17 L/S 84 Belirtilmemifl Belirtilmemifl 0 Pruthi ve ark. 19,26 Robotik (8 37) 20 0 Guru ve ark. 25 Robotik (6 43) Murphy ve ark. 18 Robotik (7-25) Wang ve ark. 14 Robotik (6 32) Tablo 2. Literatürde yay mlanm fl olan robot yard ml laparoskopik radikal sistektomi ve intrakorporeal Studer üriner diversiyon yap lan serilerin karfl laflt r lmas. Ref No. Y l N Ort. hasta Ort. Ort. kan Ort. Pozitif Cerrahi Hastanede Komplikasyonlar yafl operasyon kayb (cc) ç kar lan LN oran s n r kal fl süresi (saat) LN say s (%) pozitifli i (%) süresi (gün) Beecken ve ,5 200 B 0 0 B Yok ark. 27 Schumacher B 8, B vakada aç k ve ark. 28 (10-42) cerrahiye geçilmifl a Pruthi ve ,9 4, ,9 Belirtilmemifl ark. 26 (12 34) Sala ve 2006 B B B B B 5 Yok ark. 29 N: Hasta say s, Ort.: ortalama, LN: lenf nodu, B:Belirtilmemifl a :Aç k cerrahiye geçme nedeni belirtilmemifl. Robotik Sistektomi Robot yard ml laparoskopik sistektomi, klasik laparoskopik sistektomi ile ayn flekilde yap lmaktad r. Robotik cerrahide lensin 3 boyutlu görüntüleme ve büyütme özelliklerinin olmas ve robotik enstrümanlar n hareket yetene inin klasik laparoskopiye göre son derece fazla olmas sayesinde kontinans ve erektil fonksiyonda son derece önemli olan nörovasküler yap lar çok daha iyi korunabilmektedir. Endoskopik Laparoskopik & Minimal nvaziv Cerrahi Dergisi 2008; 15(3) 121

6 Erdem Canda ve ark. Robotik Lenf Nodu Diseksiyonu Pelvik lenf nodu (LN) diseksiyonu (PLND), mesane kanseri tedavisinde prognostik ve terapötik öneme sahiptir ve RYLRS ameliyat n n önemli bir bölümünü oluflturmaktad r. Herr ve ark. LN tutulumunun do ru olarak belirlenebilmesi için en az 9 tane LN incelenmesinin gerekli oldu unu, 11 den fazla LN de erlendirildi inde ise sa kal m n daha iyi oldu unu belirtmifltir (6). RYLRS ve aç k RS yaklafl mlar n karfl laflt - ran randomize bir çal flmada, ç kar lan LN say lar n n benzer oldu u ancak operasyon sürelerinin anlaml olarak farkl oldu u belirtilmifltir (7). Literatürdeki yay nlarda LN diseksiyon bölgeleri i. eksternal iliak, internal iliak, obturator fossayla s n rl alan, ii. distal common iliak alan ve iii. proksimal common iliak bölgelerini içermektedir. Literatür incelendi- inde aç k RS de ç kar lan LN say s (8,9,10), laparoskopik RS de (11,12,13) ve RYLRS serilerinde ise aras nda de iflmektedir (14,15). Bizim serimizde ç kar lan ortalama LN say s 19 idi (Tablo 1). Klini imizde tüm hastalarda geniflletilmifl LN diseksiyonu yap lm fl olup inferior vena kava ve abdominal aortan n distal 4 cm lik seviyesinden bafllanarak presakral, inter aorta-kaval, para-aortik LN ç kart lmaktad r. Lateral bölgelerde ise superiorda genitofemoral sinir görülüp s n r al narak, medialde endopelvik fasyaya kadar olan bölgelerde tüm pelvik lenf nodlar ç kart lmaktad r. Robotun 3 boyutlu görüntü sa lamas, üç adet çal flma kolunun olmas ve robotik enstrüman uçlar n n tüm yönlere rahatça hareket edebilmesi nedeni ile konsol cerrah için geniflletilmifl lenf nodu diseksiyonu yap lmas n oldukça kolaylaflt rmaktad r. Ancak yine de robotun tüm bu avantajlar na karfl n LN diseksiyonu s ras nda damar yaralanmas görülebilmektedir. Özellikle robotik enstrümanlar n yeterli taktil duyuyu oluflturmamas bu noktada öneli olabilmektedir. Onkolojik Sonuçlar RYLRS serilerinde uzun dönem onkolojik sonuçlar henüz mevcut de ildir. Günümüzde yaln zca bu serilere ait k sa ve orta dönem sonuçlar mevcuttur. Pozitif cerrahi s n r oranlar aç k RS serilerinde %4-%5 (8,16), laparoskopik RS serilerinde %0-%5 (11,13) ve RYLRS serilerinde ise %0-%10 (14,15) aras nda de iflmektedir. Bizim 11 olguluk serimizde cerrahi s n r pozitifli i izlenmemifltir. Henüz k sa süreli (1-2 y l) izlem sürelerine sahip olan literatürdeki serilerde rekürrenssiz sa kal m sonuçlar laparoskopik RS de %83- %85 (13,17), RYLRS de ise %86-%91 (15,18,19) olarak bildirilmifltir. Yine RYLRS serileri için kanser spesifik sa kal m %94-%96 olarak bildirilmifltir (18,19). Ancak, bu serilerde izlem süresi henüz oldukça azd r. Martin ve ark. ise kendi serilerinde 12 ve 36 ayl k toplam sa kal m oranlar n s ras yla %82 ve %69, rekürrenssiz sa kal m oranlar n ise s ras yla %82 ve % 72 olarak bildirmifllerdir (20). Kendi deneyimimizde ise henüz bir y ll k izlem süresini doldurmufl olan hastam z flu anda bulunmamaktad r. Robotik ntrakorporeal Kontinan Üriner Diversiyon Yap lmas Kontinan üriner diversiyon yap lmas, yay nlanan serilerin ço unda extrakorporal olarak yap lm flt r. Extrakorporal diversiyon tercih nedenleri, daha k sa sürede ve daha kolay yap labilmesi olarak görülmekle birlikte son zamanlarda üriner diversiyon intrakorporal olarak yap lmaya bafllad dikkat çekmektedir. Klini imizde flu ana kadar 11 tane intrakorporeal Studer kontinan üriner diversiyonlu RYLRS ameliyat yap lm flt r. ntrakorporeal diversiyonda daha az insizyonel a r ve aç k 122 Endoskopik Laparoskopik & Minimal nvaziv Cerrahi Dergisi 2008; 15(3)

7 Robot Yard ml Laparoskopik Radikal Sistektomi ve ntrakorporeal Studer Üriner Diversiyon prosedürlere göre daha az barsak disfonksiyonu beklenebilir. Extrakorporeal diversiyonla karfl laflt r ld nda intrakorporeal diversiyonda benzer komplikasyon oranlar saptanm flt r (21). Yap lan çal flmalar n randomize olmamas, hasta gruplar nda say n n az olmas ve uzun dönemli sonuçlar n olmamas karfl - laflt m z eksikliklerdir. Laporoskopide ö renme e risi uzun olmas na ra men robot yard ml laparoskopik serilerde daha k sad r. Deneyim artt kça ve uygulanan cerrahi prosedürlere göre bu süreler de- iflmektedir. RYLRS de operasyon zaman n n aç k RS ye göre daha uzun oldu unu belirten yay nlar olmakla birlikte Ng ve ark. n n yapt - bir çal flmada aç k RS ve RYLRS karfl laflt r lm flt r (22). Hasta gruplar n n benzer oldu u bu çal flmada operasyon süreleri aras nda anlaml fark olmad gösterilmifltir (22). Fonksiyonel Sonuçlar ve Yaflam Kalitesi Literatürdeki RYLRS serilerinde henüz k sa süreli izlem süreleri olmas nedeni ile erektil fonksiyon ve kontinans gibi fonksiyonel sonuçlar n de erlendirilmesi sa l kl olarak yap lamamaktad r. Daha uzun süreli izlem sonuçlar na ait veriler yay mland nda bu parametrelere ait de erlendirme yap labilir. Ancak, robot kullan - m n n sa lad avantajlar göz önüne al nd nda özellikle sinir koruyucu sistektomi olgular nda erektil fonksiyon ve üriner kontinans fonksiyonlar n n daha iyi düzeylerde kazan labilece- i düflünülebilir. Son olarak, özellikle aç k RS ameliyat nda yap lan cerrahi kesi ile karfl laflt r ld nda özellikle RYLRS de belirgin bir kozmetik görünüm avantaj elde edilmektedir. Sonuç Robot yard ml laparoskopik radikal sistektomi ve intrakorporeal Studer üriner diversiyon giderek artan s kl kta yap lmaktad r. Robotun 3 ayr kolunun olmas, 3 boyutlu görüntü sa lamas, görüntüyü 10 kata kadar büyütülebilmesi ve robotik enstrümanlar n her yöne hareket edebilmesi gibi avantajlar sa lamas nedeni ile ameliyat yapmak oldukça kolaylaflmakta ve dokular çok iyi bir flekilde cerrahi olarak diseke edilebilmektedir. Günümüzde bu yönteme ait çal flmalar n hasta say - s oldukça az ve izlem süreleri henüz oldukça k sad r. Randomize, prospektif, hasta say s daha çok ve izlem süresi daha uzun olan çal flmalar n sonuçlar n n de erlendirilmesi ile bu yöntemin etkinli i ve güvenilirli i konusunda daha sa l kl yorum yap labilir. Kaynaklar 1. Parra RO, Andrus CH, Jones JP, Boullier JA: Laparoscopic cystectomy: initial report on a new treatment for the retained bladder. J Urol 1992; 148: Beecken WD, Wolfram M, Engl T, Bentas W, Probst M, Blaheta R, Oertl A, Jonas D, Binder J: Robotic assisted laparoscopic radical cystectomy and intra-abdominal formation of an orthotopic ileal neo-bladder.eur Urol 2003;44: Menon M, Hemal AK, Tewari A, Shrivastava A, Shoma AM, El-Tabey NA, Shaaban A, Abol-Enein H, Ghoneim MA: Nerve-sparing robot assisted radical cyctoprostatectomy and urinary diversion. BJU Int 2003: 92: Hemal AK: Robotic and laparoscopic radical cystectomy in the management of bladder cancer. Curr Urol Rep 2009; 10: Shabsigh A, Korets R, Vora KC, Brooks CM, Cronin AM, Savage C, Raj G, Bochner BH, Dalbagni G, Herr HW, Donat SM: Defining early morbidity of radical cystectomy for patients with bladder cancer using a standardized reporting methodology. Eur Urol Jan;55: Herr HW, Bochner BH, Dalbagni G, Donat SM, Reuter VE, Bajorin DF: Impact of the number of lymph nodes retrieved on outcome in patients with muscle invasive bladder cancer. J Urol 2002; 167: Nix J, Smith A, Kurpad R, Nielsen ME, Wallen EM, Pruthi RS: Prospective randomized controlled trial of robotic versus open radical cystectomy for bladder cancer: perioperative and pathologic results. Eur Urol Feb;57: Dotan ZA, Kavanagh K, Yossepowitch O Kaag M, Olgac S, Donat M, Herr HW: Positive surgical mar- Endoskopik Laparoskopik & Minimal nvaziv Cerrahi Dergisi 2008; 15(3) 123

8 Erdem Canda ve ark. gins in soft tissue following radical cystectomy for bladder cancer and cancer specific survival. J Urol 2007; 178: Konety BR, Joslyn SA and O Donnell MA: Extent of pelvic lymphadenectomy and its impact on outcome in patients diagnosed with bladder cancer: analysis of data from the Surveillance, Epidemiology and End Results Program data base. J Urol 2003; 169: Leissner J, Ghoneim MA, Abol-Enein H, Thüroff JW, Franzaring L, Fisch M, Schulze H, Managadze G, Allhoff EP, el-baz MA, Kastendieck H, Buhtz P, Kropf S, Hohenfellner R, Wolf HK: Extended radical lymphadenectomy in patients with urothelial bladder cancer: results of a prospective multicenter study. J Urol 2004; 171: Simonato A, Gregori A, Lissiani A, Bozzola A, Galli S, Gaboardi F: Laparoscopic radical cystoprostatectomy: our experience in a consecutive series of 10 patients with a 3 years follow-up. Eur Urol 2005; 47: Hemal AK and Kolla SB: Comparison of laparoscopic and open radical cystoprostatectomy for localized bladder cancer with 3-year oncological followup: a single surgeon experience. J Urol 2007; 178: Huang J, Lin T, Xu K, Huang H, Jiang C, Han J, Yao Y, Guo Z, Xie W, Yin X, Zhang C: Laparoscopic radical cystectomy with orthotopic ileal neobladder: a report of 85 cases. J Endourol 2008; 22: Wang GJ, Barocas DA, Raman JD, Scherr DS. Robotic vs open radical cystectomy: prospective comprasion of perioperative and pathological measures of earlyoncological efficacy. BJU Int 2008; 101: Dasgupta P, Rimington P, Murphy D, Challacombe B, Hemal A, Elhage O, Khan MS: Robotic assisted radical cystectomy: short to mediumterm oncologic and functional outcomes. Int J Clin Pract 2008; 62: Yossepowitch O, Dalbagni G, Golijanin D, Donat SM, Bochner BH, Herr HW, Fair WR, Russo P: Orthotopic urinary diversion after cystectomy for bladder cancer: implications for cancer control and patterns of disease recurrence. J Urol 2003; 169: Cathelineau X, Arroyo C, Rozet F, Barret E, Vallancien G: Laparoscopic assisted radical cystectomy: the Montsouris experience after 84 cases. Eur Urol 2005; 47: Murphy DG, Challacombe BJ, Elhage O, O'Brien TS, Rimington P, Khan MS, Dasgupta P: Robotic-assisted laparoscopic radical cystectomy with extracorporeal urinary diversion: initial experience. Eur Urol 2008; 54: Pruthi RS and Wallen EM: Is robotic radical cystectomy an appropriate treatment for bladder cancer? Short-term oncologic and clinical follow-up in 50 consecutive patients. Urology 2008;72: Martin AD, Nunez RN, Pacelli A Woods ME, Davis R, Thomas R, Andrews PE, Castle EP: Robot-assisted radical cystectomy: intermediate survival results at a mean follow-up of 25 months. BJU Int In Pres. 21. Pruthi RS, Nix J, McRackan D, Hickerson A, Nielsen ME, Raynor M, Wallen EM: Robotic-Assisted Laparoscopic Intracorporeal Urinary Diversion. Eur Urol. 2010;Jan 9. In Press. 22. Ng CK, Kauffman EC, Lee MM, Otto BJ, Portnoff A, Ehrlich JR, Schwartz MJ, Wang GJ, Scherr DS: A comparison of postoperative complications in open versus robotic cystectomy. Eur Urol. 2010;57: Madersbacher S, Hochreiter W, Burkhard F, Thalmann GN, Danuser H, Markwalder R, Studer UE: Radical cystectomy for bladder cancer today a homogeneous series without neoadjuvant therapy. J Clin Oncol 2003; 21: Haber GP and Gill IS: Laparoscopic radical cystectomy for cancer: oncological outcomes at up to 5 years. BJU Int 2007; 100: Guru KA, Sternberg K, Wilding GE, Tan W, Butt ZM, Mohler JL, Kim HL: The lymph node yield during robot-assisted radical cystectomy. BJU Int 2008; 102: Pruthi RS, Stefaniak H, Hubbard JS, Wallen EM: Robotic anterior pelvic exenteration for bladder cancer in the female: outcomes and comparisons to their male counterparts. J Laparoendosc Adv Surg Tech A 2009; 19: Beecken WD, Wolfram M, Engl T, Bentas W, Probst M, Blaheta R, Oertl A, Jonas D, Binder J: Robotic-assisted lapar oscopic radical cystectomy and intraabdominal formation of an orthotopic ileal neobladder. Eur Urol 2003;44: Schumacher MC, Jonsson MN, Wiklund NP.Does extended lymphadenectomy preclude laparoscopic or robot-assisted radical cystectomy in advanced bladder cancer? Curr Opin Urol Sep;19(5): Sala LG, Matsunaga GS, Corica FA, Ornstein DK.Robot-assisted laparoscopic radical cystoprostatectomy and totally intracorporeal ileal neobladder. J Endourol Apr;20: Endoskopik Laparoskopik & Minimal nvaziv Cerrahi Dergisi 2008; 15(3)

Küçük İnsizyonla Radikal Sistektomi Ve Genişletilmiş Lenfadenektomi: Ön Değerlendirme Çalışması

Küçük İnsizyonla Radikal Sistektomi Ve Genişletilmiş Lenfadenektomi: Ön Değerlendirme Çalışması 129 Araştırma Küçük İnsizyonla Radikal Sistektomi Ve Genişletilmiş Lenfadenektomi: Ön Değerlendirme Çalışması RADICAL CYSTECTOMY AND EXTENDED LYMPHADENECTOMY WITH SMALL INCISION LAPAROTOMY: A FEASIBILITY

Detaylı

Mesane kanseri tüm dünyada tanı koyulan kanserler. Radikal sistektomide robotik cerrahi. Robotic surgery in radical cystectomy DERLEME / REVIEW

Mesane kanseri tüm dünyada tanı koyulan kanserler. Radikal sistektomide robotik cerrahi. Robotic surgery in radical cystectomy DERLEME / REVIEW DERLEME / REVIEW Radikal sistektomide robotik cerrahi Robotic surgery in radical cystectomy Dr. Yakup Kordan, Dr. Burhan Coşkun Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Bursa ÖZET Robot

Detaylı

SINIRLI VEYA GENİŞLETİLMİŞ LENFADENEKTOMİ UYGULANAN OLGULARDA RADİKAL SİSTEKTOMİ SONUÇLARI

SINIRLI VEYA GENİŞLETİLMİŞ LENFADENEKTOMİ UYGULANAN OLGULARDA RADİKAL SİSTEKTOMİ SONUÇLARI Yeni Üroloji Dergisi 2008, 4 (3): 139-142 The New Journal of Urology SINIRLI VEYA GENİŞLETİLMİŞ LENFADENEKTOMİ UYGULANAN OLGULARDA RADİKAL SİSTEKTOMİ SONUÇLARI OUTCOMES AFTER RADICAL CYSTECTOMY WITH LIMITED

Detaylı

İnvaziv Mesane Kanserinde Radikal Sistektomi + Lenfadenektomi, Neoadjuvan ve Adjuvan Kemoterapi. Dr. Öztuğ Adsan

İnvaziv Mesane Kanserinde Radikal Sistektomi + Lenfadenektomi, Neoadjuvan ve Adjuvan Kemoterapi. Dr. Öztuğ Adsan İnvaziv Mesane Kanserinde Radikal Sistektomi + Lenfadenektomi, Neoadjuvan ve Adjuvan Kemoterapi Dr. Öztuğ Adsan Radikal Sistektomi Radikal sistektomi pelvik lenfadenektomi ile birlikte kasa invaze ve

Detaylı

JİNEKOLOJİDE SİNGLE PORT OPERASYONLAR. Doç Dr Ahmet Kale. Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği

JİNEKOLOJİDE SİNGLE PORT OPERASYONLAR. Doç Dr Ahmet Kale. Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği JİNEKOLOJİDE SİNGLE PORT OPERASYONLAR Doç Dr Ahmet Kale Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği SINGLE PORT OPERASYONLAR Yirmibirinci yüzyıldaki önemli gelişmelerden

Detaylı

ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ

ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ DR GÜRHAN SAKMAN ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ DR GÜRHAN

Detaylı

Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL

Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL İdeal Bariatrik Cerrahi Kriterleri Ne Olmalıdır? 1. Düşük komplikasyon riski olmalı 2. Etkili kilo kaybı olmalı 3. Teknik olarak kolay uygulanabilmeli

Detaylı

LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU

LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ KLİNİĞİ DR.TAHSİN DALGIÇ GİRİŞ Laparoskopik kolorektal cerrahi son

Detaylı

Laparoskopik radikal sistektomi: Uludağ Üniversitesi deneyimi

Laparoskopik radikal sistektomi: Uludağ Üniversitesi deneyimi 224 Türk Üroloji Dergisi - Turkish Journal of Urology 2009;35(3):224-229 Laparoskopi Laparoscopy Laparoskopik radikal sistektomi: Uludağ Üniversitesi deneyimi Laparoscopic radical cystectomy: Uludag University

Detaylı

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6)

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6) over kanseri taramas ndaki yetersizli ini göstermektedir. (1) Transvaginal ultrasonografinin sensitivitesinin iyi olmas na ra men spesifitesinin yeterli olmamas kullan m n k s tlamaktad r. Son yay nlarda

Detaylı

OBTURATOR FOSSADAN YAPILAN FROZEN SECTİON IN GENİŞLETİLMİŞ LENF NODU DİSSEKSİYON KARARINI VERMEDEKİ DEĞERİ: ÇOK MERKEZLİ PROSPEKTİF ÇALIŞMA

OBTURATOR FOSSADAN YAPILAN FROZEN SECTİON IN GENİŞLETİLMİŞ LENF NODU DİSSEKSİYON KARARINI VERMEDEKİ DEĞERİ: ÇOK MERKEZLİ PROSPEKTİF ÇALIŞMA OBTURATOR FOSSADAN YAPILAN FROZEN SECTİON IN GENİŞLETİLMİŞ LENF NODU DİSSEKSİYON KARARINI VERMEDEKİ DEĞERİ: ÇOK MERKEZLİ PROSPEKTİF ÇALIŞMA AMAÇ: İnvazif mesane tümörlerinin standart tedavisi olan radikal

Detaylı

Radikal Prostatektomi. Üroonkoloji Derneği. Prof.Dr.Bülent Soyupak. 2005 Diyarbakır

Radikal Prostatektomi. Üroonkoloji Derneği. Prof.Dr.Bülent Soyupak. 2005 Diyarbakır Radikal Prostatektomi Prof.Dr.Bülent Soyupak 2005 Diyarbakır Tarihçe İlk perineal radikal prostatektomi: 1867, Theodore Billroth Standardize perineal yaklaşım: 1900-1904, Hugh Hampton Young Retropubik

Detaylı

Ürolojik cerrahide teknikler değişiyor mu? Changes in urological surgical techniques

Ürolojik cerrahide teknikler değişiyor mu? Changes in urological surgical techniques 186 Dicle Tıp Dergisi / Dicle Medical O. Journal Üçer, B. Gümüş. Ürolojik cerrahide yeni teknikler Cilt / Vol 37, No 2, 186-192 DERLEME / REVIEW Ürolojik cerrahide teknikler değişiyor mu? Changes in urological

Detaylı

Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş

Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği Giriş

Detaylı

Robotik Cerrahi? Laparoskopi?

Robotik Cerrahi? Laparoskopi? Robotik Cerrahi? Laparoskopi? Dr. Korhan Taviloğlu Genel Cerrahi Profesörü Şişli ve Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi www.taviloglu.com www.robotcerrahisi.com www.genelcerrah.com www.drtaviloglu.tv

Detaylı

Radyoterapi nükslerinde sistektomi: diversiyon tipi ve morbidite. Dr. Güven Aslan Dokuz Eylül Üniversitesi Üroloji AD

Radyoterapi nükslerinde sistektomi: diversiyon tipi ve morbidite. Dr. Güven Aslan Dokuz Eylül Üniversitesi Üroloji AD Radyoterapi nükslerinde sistektomi: diversiyon tipi ve morbidite Dr. Güven Aslan Dokuz Eylül Üniversitesi Üroloji AD Radikal Sistektomi Radikal Sistektomi Pelvik Lenfadenektomi Üriner Diversiyon Radikal

Detaylı

Mesane kanserleri, genitoüriner sistemin ikinci en sık görülen. Mesane kanserinde sınırlı-standartgenişletilmiş

Mesane kanserleri, genitoüriner sistemin ikinci en sık görülen. Mesane kanserinde sınırlı-standartgenişletilmiş Mesane kanserinde sınırlı-standartgenişletilmiş lenfadenektomi Limited-standard-extended lymphadenectomy in bladder cancer Dr. Hayrettin Şahin Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim

Detaylı

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar Hmfl. Özlem SANDIKCI SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi, nfeksiyon Kontrol Hemfliresi,

Detaylı

Ürolojide robotik cerrahi uygulamaları

Ürolojide robotik cerrahi uygulamaları 248 Türk Üroloji Dergisi - Turkish Journal of Urology 2010;36(3):248-257 Laparoskopi / Laparoscopy Derleme / Review Ürolojide robotik cerrahi uygulamaları The applications of robotic surgery in urology

Detaylı

N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel)

N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel) N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel) Laminasyon tekni i ile kaplanm fl 1 cm lik özel süngerli kumafltan yap lan dizli in sa ve sol yanlar nda 1'er adet arkada ise 3 adet cep içine yerlefltirilmifl sert

Detaylı

JİNEKOLOJİK ONKOLOJİDE ROBOTİK CERRAHİYE GÜNCEL YAKLAŞIM

JİNEKOLOJİK ONKOLOJİDE ROBOTİK CERRAHİYE GÜNCEL YAKLAŞIM JİNEKOLOJİK ONKOLOJİDE ROBOTİK CERRAHİYE GÜNCEL YAKLAŞIM JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ DOĞU KARADENİZ ÇALIȘTAY VE SEMPOZYUMU 2-3 MAYIS 2015 ÇORUM Prof Dr Ahmet Göçmen İstanbul Medeniyet Üniversitesi Kadın Hast

Detaylı

ROBOTİK PROSTAT AMELİYATI

ROBOTİK PROSTAT AMELİYATI ROBOTİK PROSTAT AMELİYATI Robotik prostat ameliyatları hakkında merak edilen soruları Prof. Dr. Haluk Akpınar yanıtlıyor. GİRİŞ Organa sınırlı prostat kanserini farklı yöntemler ile tedavi etmek olasıdır.

Detaylı

OBEZİTE CERRAHİSİ KARŞIT-YANDAŞ GÖRÜŞ

OBEZİTE CERRAHİSİ KARŞIT-YANDAŞ GÖRÜŞ 7.ULUSAL ENDOKRİN CERRAHİ KONGRESİ 23-26 Nisan 2015 Gloria Kongre Merkezi ANTALYA OBEZİTE CERRAHİSİ KARŞIT-YANDAŞ GÖRÜŞ Gastrik Plikasyon; Sleeve Ameliyatına Rakip Olur mu? Rıza KUTANİŞ İstanbul Bağcılar

Detaylı

DİFFÜZ GASTRİK KANSER TEDAVİSİNDE CERRAHİ TEDAVİ YETERLİ MİDİR? Dr. İlter Özer. Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği

DİFFÜZ GASTRİK KANSER TEDAVİSİNDE CERRAHİ TEDAVİ YETERLİ MİDİR? Dr. İlter Özer. Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği DİFFÜZ GASTRİK KANSER TEDAVİSİNDE CERRAHİ TEDAVİ YETERLİ MİDİR? Dr. İlter Özer Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği Lauren Sınıflaması İntestinal tip Diffüz tip Dünya Sağlık

Detaylı

Dr.Bahar Müezzinoğlu Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Dr.Bahar Müezzinoğlu Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr.Bahar Müezzinoğlu Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Gleason Derecelendirme Sistemi 1960 lar Dr Gleason 1920-2008 40 yılda Prostat kanserinde neler değişti? serum PSA (tarama programları) Tümörler lokal

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

ROBOTİK BÖBREK AMELİYATI

ROBOTİK BÖBREK AMELİYATI ROBOTİK BÖBREK AMELİYATI Robotik böbrek ameliyatları hakkında merak edilen soruları Prof. Dr. Haluk Akpınar yanıtlıyor. GİRİŞ Her yıl Dünya da 190.000 kişide böbrek kanseri saptanmaktadır. Erkeklerde biraz

Detaylı

Robotik cerrahi çağında prostat kanseri

Robotik cerrahi çağında prostat kanseri DERLEME / REVIEW Robotik cerrahi çağında prostat kanseri Prostate cancer in the era of robotic surgery Dr. Çağ Çal Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, İzmir ÖZET Amaç: Prostat kanserinin

Detaylı

MİNİMAL İNVAZİV JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ DERNEĞİ EĞİTİM PROGRAMLARI 2015-2016

MİNİMAL İNVAZİV JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ DERNEĞİ EĞİTİM PROGRAMLARI 2015-2016 www.gynoncomis.org www.gynoncomis.org Değerli Meslektaşlarım, Endoskopik cerrahinin, açık cerrahiye olan üstünlüğü bilinen bir gerçektir. Hem doktor hem de hastalar için çok sayıda avantajlar sağlamaktadır.

Detaylı

Santral Disseksiyon. Dr. İbrahim Ali ÖZEMİR. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği

Santral Disseksiyon. Dr. İbrahim Ali ÖZEMİR. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Dr. İbrahim Ali ÖZEMİR İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği 7. Endokrin Cerrahi Kongresi Antalya,2015 Profilaktik Santral Disseksiyon; Preoperatif

Detaylı

Kombine İntrakavernozal Enjeksiyon ve Görsel Uyarı Testleri nin Erektil Disfonksiyon Tanısında Rolü

Kombine İntrakavernozal Enjeksiyon ve Görsel Uyarı Testleri nin Erektil Disfonksiyon Tanısında Rolü Kombine İntrakavernozal Enjeksiyon ve Görsel Uyarı Testleri nin Erektil Disfonksiyon Tanısında Rolü Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dr. Murat TUNCER Sunu planı: ED tanım, prevalans

Detaylı

Azospermi Nedir, Belirtileri Nedir, Nas l Tedavi Edilir?

Azospermi Nedir, Belirtileri Nedir, Nas l Tedavi Edilir? Azospermi Nedir, Belirtileri Nedir, Nas l Tedavi Edilir? Azospermi, al nan meni örne inde hiçbir sperm hücresinin bulunmamas d r. Azospermi sorunu iki ba l kta incelenmektedir; T kan kl a ba l olan ve

Detaylı

Tek Kesiden Laparoskopi Yard ml Sa Hemikolektomi

Tek Kesiden Laparoskopi Yard ml Sa Hemikolektomi TEKN K NOT & Hastal klar Dergisi Tek Kesiden Laparoskopi Yard ml Sa Hemikolektomi Single Incision Laparoscopy Assisted Right Hemicolectomy ARAS EMRE CANDA, SA D NEfiAN, CEM TERZ, SELMAN SÖKMEN, MEHMET

Detaylı

Dr. Erdal APAYDIN. Üroloji Anabilim Dalı

Dr. Erdal APAYDIN. Üroloji Anabilim Dalı Endoüroloji Derneği i 2010 yılıy EĞİTİM ve BİLİMSEL B ETKİNL NLİKLERİ Dr. Erdal APAYDIN Ege Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı İZMİR Endoüroloji Derneği Aralık k 2007 tarihi ile Yönetim

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

DEVLET HASTANELERĠNDE LAPAROSKOPĠK UYGULAMALARA BAġLANGICI SAĞLAYACAK EĞĠTĠM MODELLERĠ

DEVLET HASTANELERĠNDE LAPAROSKOPĠK UYGULAMALARA BAġLANGICI SAĞLAYACAK EĞĠTĠM MODELLERĠ DEVLET HASTANELERĠNDE LAPAROSKOPĠK UYGULAMALARA BAġLANGICI SAĞLAYACAK EĞĠTĠM MODELLERĠ Dr. Altuğ TUNCEL Sağlık Bakanlığı Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Üroloji Kliniği GĠRĠġ Ülkemizde ürolojik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DOĞUM TARİHİ : 26/01/1986. ADRES : Silivrikapı Mah.Fatih Sitesi A:12 D:4. Fatih/İSTANBUL TELEFON : 0 505 779 15 59. : drfatihelbir@gmail.

ÖZGEÇMİŞ DOĞUM TARİHİ : 26/01/1986. ADRES : Silivrikapı Mah.Fatih Sitesi A:12 D:4. Fatih/İSTANBUL TELEFON : 0 505 779 15 59. : drfatihelbir@gmail. ÖZGEÇMİŞ ADI-SOYADI : Fatih Elbir DOĞUM YERİ : Malatya DOĞUM TARİHİ : 26/01/1986 YABANCI DİL : İngilizce ADRES : Silivrikapı Mah.Fatih Sitesi A:12 D:4 Fatih/İSTANBUL TELEFON : 0 505 779 15 59 E-MAİL :

Detaylı

Robot Yardımlı Radikal Prostatektomi Alanındaki Bilimsel Üretkenliğin Değerlendirilmesi

Robot Yardımlı Radikal Prostatektomi Alanındaki Bilimsel Üretkenliğin Değerlendirilmesi İKSST Derg 7(1):-3, 1 doi:./iksst.1. Araştırma Robot Yardımlı Radikal Prostatektomi Alanındaki Bilimsel Üretkenliğin Değerlendirilmesi Evaluation of Scientific Productivity in Robot Assisted Radical Prostatectomy

Detaylı

Laparoskopik radikal sistektomi

Laparoskopik radikal sistektomi Laparoskopik radikal sistektomi Dr. Mert Altınel Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Üroloji Kliniği, Ankara DERLEME ABSTRACT Objectives: Laparoscopic Radical Cystectomy (LRC) is gaining increasing interest

Detaylı

MESANE KORUYUCU YAKLAŞIM. Dr. Deniz Yalman Ege Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi A.D.

MESANE KORUYUCU YAKLAŞIM. Dr. Deniz Yalman Ege Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi A.D. MESANE KORUYUCU YAKLAŞIM Dr. Deniz Yalman Ege Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi A.D. Kanser tedavisinde multidisipliner organ koruyucu yaklaşım: Meme kanseri Anal kanal kanseri Larinks kanseri Prostat kanseri

Detaylı

ÜYE SAYILARIMIZ Mart 2013 Toplam Üye Sayısı 276

ÜYE SAYILARIMIZ Mart 2013 Toplam Üye Sayısı 276 ÜYE SAYILARIMIZ Mart 2013 Toplam Üye Sayısı 276 198 Asil Üye 35 Danışman Üye 1 Fahri Üye 42 Genç Üye Dernek Merkezi Adres Değişikliği Şerif Ali Mahallesi Pakdil Sokak No: 5 Yukarı Dudullu / Ümraniye /

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

TÜRK ÜROLOJ DERNE MARMARA III. LAPAROSKOP E T M KURSU

TÜRK ÜROLOJ DERNE MARMARA III. LAPAROSKOP E T M KURSU Endoüroloji Derne i nin Akademik Katk lar yla 28 Mart - 01 Nisan 2011 Veteriner Fakültesi Avc lar, stanbul Teorik e itim Kuru laboratuvar Islak laboratuvar Canl cerrahi / stanbul T p Fakültesi Pratik en

Detaylı

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler ÜN TE II L M T Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler MATEMAT K 5 BU BÖLÜM NELER AMAÇLIYOR? Bu bölümü çal flt n zda (bitirdi inizde), *Bir

Detaylı

Robotik Cerrahi: Teknolojik Gelişmeler ve Ürolojik Cerrahideki Yeri

Robotik Cerrahi: Teknolojik Gelişmeler ve Ürolojik Cerrahideki Yeri Derleme / Review DOI: 10.4274/haseki.3120 Med Bull Haseki 2016;54:127-32 Robotik Cerrahi: Teknolojik Gelişmeler ve Ürolojik Cerrahideki Yeri Robotic Surgery: Technological Developments and the Position

Detaylı

Laparoskopik radikal nefrektomi: Yeni alt n standart tedavi?

Laparoskopik radikal nefrektomi: Yeni alt n standart tedavi? Derleme Üroonkolojik Laparoskopi Laparoskopik radikal nefrektomi: Yeni alt n standart tedavi? Burak Turna, Raflit Alt ntafl, Erdal Apayd n Ege Üniversitesi T p Fakültesi Üroloji Anabilim Dal Girifl Laparoskopik

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

Performance of Cytoreductive Surgery and early postoperative intraperitoneal chemotherapy in a Gastric Carcinoma Patient with Huge Krukenberg tumor

Performance of Cytoreductive Surgery and early postoperative intraperitoneal chemotherapy in a Gastric Carcinoma Patient with Huge Krukenberg tumor Performance of Cytoreductive Surgery and early postoperative intraperitoneal chemotherapy in a Gastric Carcinoma Patient with Huge Krukenberg tumor Dev Krukenberg tümörlü Mide Kanserli hastada Sitoredüktif

Detaylı

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma)

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma) .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Kanama ve Tromboza E ilim Sempozyum Dizisi No: 36 Kas m 2003; s. 185-189 Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Robotik radikal histerektomi: da Vinci Robotik cerrahi sistemi ile ilk deneyim

Robotik radikal histerektomi: da Vinci Robotik cerrahi sistemi ile ilk deneyim Göztepe Tıp Dergisi 27(2):77-79, 2012 doi:10.5222/j.goztepetrh.2012.077 OLGU SUNUMU ISSN 1300-526X Jinekoloji Robotik radikal histerektomi: da Vinci Robotik cerrahi sistemi ile ilk deneyim Levent YAŞAR

Detaylı

Radikal Perineal Prostatektomi Niçin?

Radikal Perineal Prostatektomi Niçin? Radikal Perineal Prostatektomi Niçin? Prof. Dr. Selami Albayrak Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi İSTANBUL TUD Aylık Bilimsel Toplantısı 25 Mart 2009 İSANBUL Perineal Yol Retropubik Yol RP : Anatomik

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Dr. Mert Altınel Türkiye Yüksek İhtisas EA Hastanesi ÜST ÜRİNER SİSTEM ÜROTELYAL KARSİNOMUNDA LAPAROSKOPIK TEDAVİ

Dr. Mert Altınel Türkiye Yüksek İhtisas EA Hastanesi ÜST ÜRİNER SİSTEM ÜROTELYAL KARSİNOMUNDA LAPAROSKOPIK TEDAVİ Dr. Mert Altınel Türkiye Yüksek İhtisas EA Hastanesi ÜST ÜRİNER SİSTEM ÜROTELYAL KARSİNOMUNDA LAPAROSKOPIK TEDAVİ ÜST ÜRINER SISTEM ÜROTELYAL KARSINOMU Tüm renal tümörlerin %4-%9 u Tüm ürotelyal tümörlerin

Detaylı

RADİKAL SİSTEKTOMİ YAPILAN HASTALARDA YAŞAM KALİTESİ QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WHO UNDERWENT RADICAL CYSTECTOMY

RADİKAL SİSTEKTOMİ YAPILAN HASTALARDA YAŞAM KALİTESİ QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WHO UNDERWENT RADICAL CYSTECTOMY RADİKAL SİSTEKTOMİ YAPILAN HASTALARDA YAŞAM KALİTESİ QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WHO UNDERWENT RADICAL CYSTECTOMY KIRKALI Z., TURGUT Z., MUNGAN M.U., SADE M. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji

Detaylı

Transperitoneal robotik piyeloplasti: İlk deneyimlerimiz

Transperitoneal robotik piyeloplasti: İlk deneyimlerimiz 118 Türk Üroloji Dergisi - Turkish Journal of Urology 2011;37(2):118-122 Laparoskopi Laparoscopy Transperitoneal robotik piyeloplasti: İlk deneyimlerimiz Transperitoneal robotic pyeloplasty: our initial

Detaylı

Başvuru: 02.01.2014 Radical Cystectomy Patients. Kabul: 28.01.2014 Orjinal Arastirma

Başvuru: 02.01.2014 Radical Cystectomy Patients. Kabul: 28.01.2014 Orjinal Arastirma Radikal Sistektomi Yapılan Hastalarda Preoperatif Oral Destek Nutrisyonun Cerrahi İyileşmeye Etkisi Effect of Preoperative Enteral Nutrition Support on Surgical Healing in Başvuru: 02.01.2014 Radical Cystectomy

Detaylı

TÜRK ÜROLOJ DERNE ve 3. Y l Asistan E itim Program 30 MAYIS - 01 HAZ RAN 2014 RADISSON BLU OTEL & SPA, STANBUL TUZLA

TÜRK ÜROLOJ DERNE ve 3. Y l Asistan E itim Program 30 MAYIS - 01 HAZ RAN 2014 RADISSON BLU OTEL & SPA, STANBUL TUZLA TÜRK ÜROLOJ DERNE 1. 2. ve 3. Y l Asistan E itim Program 30 MAYIS - 01 HAZ RAN 2014 RADISSON BLU OTEL & SPA, STANBUL TUZLA Türk Üroloji Derne i 1. 2 ve 3. Y l Asistan E itim Program 30 May s 2014, Cuma

Detaylı

DİRENÇLİ AAM CERRAHİ TEDAVİ SEÇENEKLERİ. Doç. Dr. Ali Ersin Zümrütbaş Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı

DİRENÇLİ AAM CERRAHİ TEDAVİ SEÇENEKLERİ. Doç. Dr. Ali Ersin Zümrütbaş Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı DİRENÇLİ AAM CERRAHİ TEDAVİ SEÇENEKLERİ Doç. Dr. Ali Ersin Zümrütbaş Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı TARİHÇE Anestezi altında hidrodistansiyon Sistolizis Parsiyel rizotomi Vajinal

Detaylı

BÖLÜM 3 FREKANS DAĞILIMLARI VE FREKANS TABLOLARININ HAZIRLANMASI

BÖLÜM 3 FREKANS DAĞILIMLARI VE FREKANS TABLOLARININ HAZIRLANMASI 1 BÖLÜM 3 FREKANS DAĞILIMLARI VE FREKANS TABLOLARININ HAZIRLANMASI Ölçme sonuçları üzerinde yani amaçlanan özelliğe yönelik gözlemlerden elde edilen veriler üzerinde yapılacak istatistiksel işlemler genel

Detaylı

KÜRATİF TEDAVİ SONRASI PSA YÜKSELMESİNE NASIL YAKLAŞALIM? Doç. Dr. Bülent Akduman Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D.

KÜRATİF TEDAVİ SONRASI PSA YÜKSELMESİNE NASIL YAKLAŞALIM? Doç. Dr. Bülent Akduman Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D. KÜRATİF TEDAVİ SONRASI PSA YÜKSELMESİNE NASIL YAKLAŞALIM? Doç. Dr. Bülent Akduman Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D. PSA nın tanımı Prostate Specific Antigen PSA yı hasta nasıl

Detaylı

Pilonidal Sinüs Hastal nda Komplikasyon ve Nüks Aç s ndan Hastaya Ait Faktörlerin ncelenmesi

Pilonidal Sinüs Hastal nda Komplikasyon ve Nüks Aç s ndan Hastaya Ait Faktörlerin ncelenmesi ÖZGÜN MAKALE & Hastal klar Dergisi Journal of Diseases of the Colon and Rectum Pilonidal Sinüs Hastal nda Komplikasyon ve Nüks Aç s ndan Hastaya Ait Faktörlerin ncelenmesi Investigation of Patient Dependent

Detaylı

ONKOLOJİDE SIK KULLANILAN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER VE SAĞKALIM EĞRİLERİ

ONKOLOJİDE SIK KULLANILAN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER VE SAĞKALIM EĞRİLERİ ONKOLOJİDE SIK KULLANILAN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER VE SAĞKALIM EĞRİLERİ HESAPLAMA VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ Prof. Dr. M. Özşahin Radyasyon Onkolojisi Bölümü, Lozan Üniversitesi Hastanesi, İsviçre mahmut.ozsahin@chuv.ch

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

GİRİŞ: Açık kalp cerrahisi sonrasında gözlenen komplikasyonlar içinde önemli bir yer teşkil eden cerrahi alan enfeksiyonları, hastalarda görülen morbidite ve mortalitenin önemli bir nedenidir. Açık kalp

Detaylı

MİDE KANSERİ TEDAVİSİNDE RADYOTERAPİ UYGULAYALIM MI? Dr. Meltem Nalça Andrieu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD

MİDE KANSERİ TEDAVİSİNDE RADYOTERAPİ UYGULAYALIM MI? Dr. Meltem Nalça Andrieu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD MİDE KANSERİ TEDAVİSİNDE RADYOTERAPİ UYGULAYALIM MI? Dr. Meltem Nalça Andrieu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD Mide kanserleri genellikle tanı anında ileri evrede Lokal ileri

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet

B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet 57 Yrd. Doç. Dr. Yakup EMÜL, Bilgisayar Programlama Ders Notları (B02) Şimdiye kadar C programlama dilinin, verileri ekrana yazdırma, kullanıcıdan verileri alma, işlemler

Detaylı

LAPAROSKOPİK SURRENALEKTOMİ DENEYİMLERİMİZ

LAPAROSKOPİK SURRENALEKTOMİ DENEYİMLERİMİZ LAPAROSKOPİK SURRENALEKTOMİ DENEYİMLERİMİZ Bülent Çitgez 1, İsmail Akgün 1, Ayhan Öz 1, Gürkan Yetkin 1, Feyza Yener Öztürk 2, Mehmet Mihmanlı 1, Mehmet Uludağ 1 1 Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma

Detaylı

Robotik Cerrahi ve Üroloji

Robotik Cerrahi ve Üroloji Abdullah Erdem Canda Robotik Cerrahi ve Üroloji Robotik cerrahi tüm dünyada giderek yaygınlaşıyor. İleri teknoloji ürünü cerrahi robotlar üroloji, jinekoloji, genel cerrahi, kulak-burun-boğaz ve kalp damar

Detaylı

BÖBREK NAKLİNDE CERRAHİ TEKNİK VE ERKEN CERRAHİ KOMPLİKASYONLAR. Dr.Burak Koçak. Memorial Şişli Hastanesi, Üroloji ve Organ Nakli Bölümleri

BÖBREK NAKLİNDE CERRAHİ TEKNİK VE ERKEN CERRAHİ KOMPLİKASYONLAR. Dr.Burak Koçak. Memorial Şişli Hastanesi, Üroloji ve Organ Nakli Bölümleri BÖBREK NAKLİNDE CERRAHİ TEKNİK VE ERKEN CERRAHİ KOMPLİKASYONLAR Dr.Burak Koçak Memorial Şişli Hastanesi, Üroloji ve Organ Nakli Bölümleri İlk Başarılı Böbrek Nakli Böbrek Tx Canlı Vericiden Böbrek Tx (LRDK-Tx/LURDK-Tx)

Detaylı

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir.

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENFOMA LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENF SİSTEMİ NEDİR? Lenf sistemi vücuttaki akkan dolaşım sistemidir. Lenf yolu damarlarındaki bağışıklık hücreleri,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7 İÇİNDEKİLER 1 Projenin Amacı... 1 2 Giriş... 1 3 Yöntem... 1 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6 5 Kaynakça... 7 FARKLI ORTAMLARDA HANGİ RENK IŞIĞIN DAHA FAZLA SOĞURULDUĞUNUN ARAŞTIRILMASI Projenin Amacı : Atmosfer

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

AYAK TIRNAK BATMASININ SEGMENTER MATRÝKS

AYAK TIRNAK BATMASININ SEGMENTER MATRÝKS KLÝNÝK ARAÞTIRMA / CLINICAL RESEARCH Vol. 12, No. 2, (178-182 182), 2001 AYAK TIRNAK BATMASININ SEGMENTER MATRÝKS REZEKSÝYONU ÝLE TEDAVÝSÝ Özcan PEHLÝVAN*, Erkal BÝLGÝÇ** ÖZET Amaç: Evre II ve III ayak

Detaylı

Prostat Kanserinde Yaşam Kalitesi. Dr. Hakan Gemalmaz ADÜTF Üroloji AD. Üroonkoloji Derneği

Prostat Kanserinde Yaşam Kalitesi. Dr. Hakan Gemalmaz ADÜTF Üroloji AD. Üroonkoloji Derneği Prostat Kanserinde Yaşam Kalitesi Yaşam Kalitesi i Alt Grubu Dr. Hakan Gemalmaz ADÜTF Üroloji AD Prostat Kanseri (PCa): Genel Bilgi Erkeklerde en sık tanı konan solid tümör Kanser ölümlerinde 2. sırada

Detaylı

Selülit ile mücadelede son nokta. Cellulaze. www.ortadoguas.com

Selülit ile mücadelede son nokta. Cellulaze. www.ortadoguas.com Be Selülit ile mücadelede son nokta Cellulaze www.ortadoguas.com Cellulite Laser Workstation Sadece tek bir uygulamadan sonra etkinli i kan tlanm fl, baflar l sonuçlar Cellulaze minimal invaziv bir selülit

Detaylı

Dirençli Aşırı Aktif Mesane

Dirençli Aşırı Aktif Mesane Dirençli Aşırı Aktif Mesane Nöromodülasyon Dr. Şahin KABAY Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D. Perkutanöz Posterior Tibial Sinir Sitümülasyonu- PTNS (Urgent PC) Sacral Nöromodülasyon (S3)-

Detaylı

Mesane Kanseri Olgu Tartışmaları Dr. Sümer Baltacı

Mesane Kanseri Olgu Tartışmaları Dr. Sümer Baltacı Mesane Kanseri Olgu Tartışmaları Dr. Sümer Baltacı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı ÜOD/2009 Olgu 1 55 y Hematüri USG: Mesanede perivezikal uzanımı olmayan 1.5 4 cm çaplı tümörler

Detaylı

Tarifname BCL2 BASKILAMA İŞLEVİYLE ANTİ-KARSİNOJENİK ETKİ GÖSTERMEYE YÖNELİK BİR FORMÜLASYON

Tarifname BCL2 BASKILAMA İŞLEVİYLE ANTİ-KARSİNOJENİK ETKİ GÖSTERMEYE YÖNELİK BİR FORMÜLASYON 1 Tarifname BCL2 BASKILAMA İŞLEVİYLE ANTİ-KARSİNOJENİK ETKİ GÖSTERMEYE Teknik Alan YÖNELİK BİR FORMÜLASYON Buluş, bcl2 baskılama işleviyle anti-karsinojenik etki göstermeye yönelik oluşturulmuş bir formülasyon

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN GEOMETR Geometrik Cisimler Uzunluklar Ölçme 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Prizmalar n temel elemanlar n belirler. Tabanlar n n karfl l kl köflelerini birlefltiren ayr tlar tabanlara

Detaylı

UROONKOLOJİ/Urooncology

UROONKOLOJİ/Urooncology UROONKOLOJİ/Urooncology 1 YILLIK İLEAL LOOP SERİMİZİN UZUN DÖNEM TAKİP SONUÇLARI VE ÜRETEROİLEAL ANASTOMOZ TEKNİKLERİNİN (BRICKER VE WALLACE) KARŞILAŞTIRILMASI LONG-TERM FOLLOW-UP RESULTS OF OUR 1-YEAR

Detaylı

BÖBREK NAKLİ CERRAHİSİNDE YENİ GELİŞMELER

BÖBREK NAKLİ CERRAHİSİNDE YENİ GELİŞMELER BÖBREK NAKLİ CERRAHİSİNDE YENİ GELİŞMELER PROF. DR. İBRAHİM BERBER ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ INTERNATIONAL HASTANESİ ORGAN NAKLİ MERKEZİ DİREKTÖRÜ Böbrek Naklinde Önemli Tarihler Emerich Ulmann, 1902 Köpekte

Detaylı

Dr. Murat Koşan. Başkent Üniversitesi Üroloji AD Konya Arş. ve Uyg. Merkezi

Dr. Murat Koşan. Başkent Üniversitesi Üroloji AD Konya Arş. ve Uyg. Merkezi Dr. Murat Koşan Başkent Üniversitesi Üroloji AD Konya Arş. ve Uyg. Merkezi Giriş ABD; 72570 yeni olgu / 15210 ölüm (2013 verileri) Kas invaziv olmayan mesane tümörleri (KİOMT) %70 Tedavi; lokal rezeksiyon

Detaylı

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 ENERJĠ DAĞITIMI-I Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 Açma-Kapama Cihazları Elektrik enerjisinin açılması, ayrılması, kesilmesi veya kapatılması işlevlerini yapan cihazlardır. Alçak Gerilim Ayırıcı Nitelikli Orta

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

ÜROONKOLOJİ/Urooncology

ÜROONKOLOJİ/Urooncology ÜROONKOLOJİ/Urooncology LAPAROSKOPİK RADİKAL PROSTATEKTOMİDE FARKLI İKİ ÜRETROVEZİKAL ANASTOMOZ TEKNİĞİ: ÇAPRAZ EŞLEŞTİRME ANALİZİ DIFFERENT TWO VESICOURETHRAL ANASTOMOSIS TECHNIQUES IN LAPAROSCOPIC RADICAL

Detaylı

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji, İstanbul, Türkiye OUR 6 YEAR EXPERIENCE OF RADICAL CYSTECTOMY

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji, İstanbul, Türkiye OUR 6 YEAR EXPERIENCE OF RADICAL CYSTECTOMY ARAŞTIRMA YAZISI ÖZET 6 YILLIK RADİKAL SİSTEKTOMİ DENEYİMİMİZ Cevdet Kaya, Orhan Koca, Muzaffer Oğuz Keleş, Gülhan Yılmaz, Metin Öztürk, Hüseyin Kanberoğlu, M. İhsan Karaman Haydarpaşa Numune Eğitim ve

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (HÜTF) Üroloji Anabilim Dalı. Araştırma Görevlisi Yıllık Çalışma ve Eğitim Programı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (HÜTF) Üroloji Anabilim Dalı. Araştırma Görevlisi Yıllık Çalışma ve Eğitim Programı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (HÜTF) Üroloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Yıllık Çalışma ve Eğitim Programı Öğretim Üyeleri HÜTF Üroloji öğretim kadrosu 6 yarı zamanlı 4 tam zamanlı öğretim

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g)

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) Sürtünmesiz piston H (g) He Yukar daki üç özdefl elastik balon ayn koflullarda bulunmaktad r. Balonlar n hacimleri eflit oldu una göre;. Gazlar n özkütleleri. Gazlar

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI 5.2 CEPHE PANEL Resim 5.16 Mineral yün cephe paneli 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL Is, su, ses yal t m ve yang n güvenli i özelliklerini bünyesinde bar nd ran mineral yün yal t

Detaylı

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur.

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur. Mevcut Kaynaklar Kullan lmas na Ra men 2020 li Y llarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Aç Olabilir mi? H. Atilla ÖZGENER* I. Türkiye nin Elektrik Enerjisi Durumunun Saptanmas Türkiye nin elektrik enerjisi

Detaylı

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI PVD Kaplama Kaplama yöntemleri kaplama malzemesinin bulunduğu fiziksel durum göz önüne alındığında; katı halden yapılan kaplamalar, çözeltiden yapılan kaplamalar, sıvı ya

Detaylı

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES brahim ERCAN* 1- G R fi Bilindi i üzere, yabanc paralar n de erlemesi, 213 Say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK)

Detaylı

Prof. Dr. İrfan Orhan Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji AD, Androloji BD, Elazığ.

Prof. Dr. İrfan Orhan Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji AD, Androloji BD, Elazığ. Prof. Dr. İrfan Orhan Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji AD, Androloji BD, Elazığ. Ejakülatör Kanal Patolojileri 1942 R. Gutierrez 1973 S. Farley, R. Barnes İnfertilitedeki önemi Azoospermi (Obstrüktif)

Detaylı

Araştırma 2010 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 24, SAYI 3, (EYLÜL) 2010, S: Güven ASLAN, Adil ESEN

Araştırma 2010 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 24, SAYI 3, (EYLÜL) 2010, S: Güven ASLAN, Adil ESEN 125 Araştırma Minilaparotomi İle Sinir Koruyucu Radikal Prostatektomi: İlk Deneyimler* RADICAL PROSTATECTOMY WITH MINI LAPAROTOMY FOR PATIENTS WITH PROSTATE CANCER: INITIAL EXPERIENCES Güven ASLAN, Adil

Detaylı