K NC KISIM Tam Mükellefiyet Esas nda Verginin Tarh ve Ödenmesi B R NC BÖLÜM Matrah n Tayini

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "K NC KISIM Tam Mükellefiyet Esas nda Verginin Tarh ve Ödenmesi B R NC BÖLÜM Matrah n Tayini"

Transkript

1 Kurumlar Vergisi Kanunu - Madde 6 - K NC KISIM Tam Mükellefiyet Esas nda Verginin Tarh ve Ödenmesi B R NC BÖLÜM Matrah n Tayini Safî kurum kazanc MADDE 6- (1) Kurumlar vergisi, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safî kurum kazanc üzerinden hesaplan r. (2) Safî kurum kazanc n n tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticarî kazanç hakk ndaki hükümleri uygulan r. Ziraî faaliyetle u raflan kurumlar n bu faaliyetinden do an kazançlar n n tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun 59 uncu maddesinin son f kra hükmü de dikkate al n r. LG L MEVZUAT - Kurumlar Vergisi Kanunu md.2 (Mükellefler), md.3 (Tam ve Dar Mükellefiyet), md.5 ( stisnalar), md.7 (Kontrol Edilen Yabanc Kurum Kazanc ), md.8 ( ndirilebilecek Giderler), md.9 (Zarar mahsubu), md.10 (Di er ndirimler), md.11 (Kabul Edilmeyen ndirimler), md.12 (Örtülü Sermaye), md.13 (Transfer Fiyatlamas Yoluyla Kazanç Da- t m ), md.15 (Vergi Kesintisi) - Gelir Vergisi Kanunu md.37 (Ticari Kazanc n Tarifi), md.38 (Bilanço Esas nda Ticari Kazanc n Tespiti), md.39 ( flletme Hesab esas nda Ticari Kazanc n Tespiti), md.40 ( ndirilecek Giderler), md.41 (Gider kabul Edilmeyen Ödemeler), md.42 (Birden Fazla Takvim Y l na Sirayet Eden nflaat ve Onarma flleri), md.59 (Kazanc n Bilanço Esas na Göre Tespiti), md.63 (Gerçek Ücretler), md.67 (Serbest Meslek Kazanc n n Tespiti), md.71 (Safi rat - Gayrimenkul Sermaye rad nda), md.78 (Safi rat -Menkul Sermaye rad nda) - Vergi Usul Kanunu md.174 (Hesap Dönemi), md.177 (Birinci S n f Tüccarlar), md ( ktisadi flletmelere Dahil K ymetleri De erleme), md.291-mükerrer 298 (Servetleri De erleme), md (Amortismanlar) say l Yat r mlar n ve stihdam n Teflviki ile Baz Kanunlarda De ifliklik Yap lmas Hakk nda Kanun md.7/f GEREKÇELER Hükümet Gerekçesi Madde 6- Kurumlar vergisi, mükelleflerin bir hesap dönemi içerisinde elde ettikleri safi kurum kazanc üzerinden hesaplanmaktad r. Sâfi kurum kazanc n n tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakk ndaki hükümleri uygulanmakta olup, zirai faaliyetle u raflan kurumlar n bu faaliyetlerinden 143

2 5520 Say l Kurumlar Vergisi Kanunu fierhi istanbul smmmo do an kazançlar n n tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun 59 uncu maddesinin son f kra hükmü de dikkate al nacakt r. Gelir vergisi uygulamas nda ticari kazanç, bilanço ve iflletme hesab esas olmak üzere iki farkl flekilde tespit edilmektedir. Buna ilave olarak, Vergi Usul Kanununun 177 nci maddesinin (5) numaral bent hükmüne göre, sermaye flirketleri ve kooperatifler d - fl nda kalan kurumlar vergisi mükelleflerinden Maliye Bakanl nca müsaade edilen mükelleflerin iflletme hesab esas nda kazançlar n tespit edebilecekleri belirtilmifltir. Gelir Vergisi Kanununda bilanço esas na göre ticari kazanc n, teflebbüsteki öz sermayenin hesap dönemi sonunda ve bafl ndaki de erleri aras ndaki müspet fark oldu u belirtilmifltir. Bu dönem zarf nda sahip veya sahiplerce; - flletmeye ilave olunan de erler bu farktan indirilece i, - flletmeden çekilen de erlerin ise farka ilave olunaca öngörülmüfltür. Ticari kazanc n bu flekilde tespit edilmesi s ras nda, Vergi Usul Kanununun de erlemeye ait hükümleri ile Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanc n tespitinde indirecek giderlere iliflkin hükümlerine de uyulacakt r. Kurumlar Vergisi Kanununda da safi kazanc n belirlenmesinde temel ölçü öz sermaye k yaslamas d r. Öz sermayenin tespiti s ras nda indirilecek giderler ile indirimi kabul edilmeyen giderlerin de dikkate al nmas gerekmektedir. Kurumlar vergisi mükelleflerinin indirilecek giderler uygulamas nda, Gelir Vergisi Kanununda indirimi kabul edilen giderlerin yan s ra Kurumlar Vergisi Kanununda belirtilen giderler de ayr ca has lattan indirilir. Ancak, indirimi kabul edilmeyen gider uygulamas nda, Kurumlar Vergisi Kanunu Gelir Vergisi Kanunundan ayr larak indirimi kabul edilmeyen giderleri kendisi düzenlemifltir. Zirai faaliyetle u raflan kurumlar, safi kurum kazançlar n tespit ederken belirtilen hükümlerin yan s ra, has lat n ve giderlerin tespitine dair özel düzenlemeler nedeniyle Gelir Vergisi Kanununun zirai kazanc n tespitine dair hükümlerini de ayr ca dikkate alacaklard r. Plan ve Bütçe Komisyonu Alt Komisyon De ifliklik Gerekçesi : - 6 nc madde; yaz m yanl fllar n n düzeltilmesi amac yla redaksiyona tâbi tutulmalar suretiyle, 144

3 Kurumlar Vergisi Kanunu - Madde 6 - GENEL TEBL LER Kurumlar Vergisi Genel Tebli i (Seri No: 1) ( lgili K sm itibariyle) II- TAM MÜKELLEF YET ESASINDA VERG N N TARHI VE ÖDENMES 6. Safi Kurum Kazanc Kurumlar vergisi, mükelleflerin bir hesap dönemi içerisinde elde ettikleri safi kurum kazanc üzerinden hesaplan r. Safi kurum kazanc n n tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakk ndaki hükümleri uygulan r. Zirai faaliyetle u raflan kurumlar n bu faaliyetinden do an kazançlar n n tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun zirai kazanc n tespitine iliflkin hükümleri de dikkate al n r. Vergi Usul Kanununun 177 nci maddesinin birinci f kras n n (4) ve (5) numaral bentlerine göre her türlü ticaret flirketleri ile kurumlar vergisine tabi olan di er tüzel kifliler birinci s n f tüccar olup bilanço esas na göre defter tutmak zorundad rlar. Gelir Vergisi Kanununun 38 inci maddesinde, bilanço esas na göre ticari kazanc n, teflebbüsteki öz sermayenin hesap dönemi sonunda ve bafl ndaki de erleri aras ndaki müspet fark oldu u belirtilerek, bu dönem zarf nda sahip veya sahiplerce; - flletmeye ilave olunan de erlerin bu farktan indirilece i, - flletmeden çekilen de erlerin ise farka ilave olunaca hükme ba lanm flt r. Ticari kazanc n bu flekilde tespit edilmesi s ras nda, Vergi Usul Kanununun de erlemeye ait hükümleri ile Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanc n tespitinde indirilecek giderlere iliflkin hükümlerine uyulmas gerekmektedir. Kurumlar Vergisi Kanununda da safi kazanc n belirlenmesinde temel ölçü, dönem sonu ve dönem bafl öz sermaye k yaslamas d r. Safi kurum kazanc n n tespitinde Kurumlar Vergisi Kanununun 7 nci ve müteakip maddelerinin yan s ra Gelir Vergisi Kanununun indirilecek giderlere iliflkin 40 nc maddesi de dikkate al nacakt r. Zirai faaliyetle u raflan kurumlar, safi kurum kazançlar n tespit ederken belirtilen hükümlerin yan s ra, has lat n ve giderlerin tespitine dair özel düzenlemeler nedeniyle Gelir Vergisi Kanununun 59 uncu maddesinin son f kras hükmünü de ayr ca dikkate alacaklard r. Gelir Vergisi Kanununun 59 uncu maddesinin son f kras nda, zirai kazanc n bilanço esas na göre tespitinde an lan Kanunun 56, 57 ve 58 inci madde hükümlerinin uygulanaca- belirtilmektedir. Bu hükme göre, zirai faaliyetle ifltigal eden kurumlar, kurum kazanc n n tespitinde esas al nacak has lat ve masraflar bak m ndan aynen zirai faaliyetlerle ifltigal eden gelir vergisi mükellefleri gibi hareket edeceklerdir. 145

4 5520 Say l Kurumlar Vergisi Kanunu fierhi istanbul smmmo ÖZELGELER stanbul Vergi Dairesi Baflkanl n n B.07.1.G B /KVK / 3285 say ve tarihli Özelgesi fiirket hissedarlar taraf ndan fiirketin zayi olan sermayesinin fiirket ten olan alacaklar n n mahsubu yolu ile tamamlanmas (zarar n kapat lmas ) ifllemi sonucunda alacakl olan flirketlerin, alacaklar ndan vazgeçtikleri tutar kadar A.fi nin sermayesinde bir art fl n olmas ve tutar kadar alacakl flirketlere sermayeden pay verilmesi halinde 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanununa göre vazgeçilen alacak için her hangi bir vergilendirilmenin söz konusu olmayaca tabiidir. (Not : TTK md. 324 e göre sermayesini yitirmifl bir flirketin zarar n n kapat lmas için flirkete konulan de erlerin sermayeye eklenmesine ticaret hukuku yönünden olanak yoktur. fiirkete bu maksatla konulan de erlerin zarar karfl l hesab nda tutulmas ve bu hesap karfl l nda de erleri koyanlara pay veya pay senedi verilmesi mümkün de ildir. fiirket, ancak yitirilen sermayesi yerine konulduktan sonra sermaye art r m yapabilir. Burada flirkete zarar karfl l olarak nakit veren flirketlerin, bu tutarlar ifltiraklerinin maliyetine eklemesi gerekir. Zararl fiirketin ayn anda hem sermaye azatl m hem de art - r m yapmas sonucu de ifltirmez B.Do rusöz) stanbul Vergi Dairesi Baflkanl n n B.07.1.G B.4.34.l6.01/KVK / 3287 say ve tarihli Özelgesi Dilekçenizde, flirketinizin 13/12/2005 tarihinde kuruldu unu, kurulufl tarihi itibariyle daha önce Türkiye de faaliyette bulunan bir Limited fiirketi ne, tasfiyeye girip piyasadan çekilmesi ve üç sene içerisinde tasfiyesini tamamlamas flart yla bir tazminat taahhüt etti inizi, ad geçen flirketin hisselerini sat n alman z n söz konusu olmad n ancak, faaliyetinize eskiden ad geçen flirketin faaliyette bulundu u ifl yerinde bafllad n z, demirbafllar n, stoklar n sat n ald n z, flirket çal flanlar n n da tümüyle flirketinize nakil oldu unu, yirmi seneye yak n bir süre içerisinde oluflturdu u müflteri portföyü ve sahip oldu u piyasadaki sayg nl için flirketinizin yapaca tazminat ödemesinin ise bir sözleflmeye ba land n belirterek, iki flirket aras nda imzalanan sözleflmede ad geçen bu tutar n vergilendirme aç s ndan nas l de erlendirilece i sorulmaktad r. Vergi mevzuat m zda ticari bir iflletmenin bulundu u yerin önemi, müflteri kitlesinin geniflli i, itibar gibi nedenlerle fiziksel varl klar d fl ndaki de eri nedeniyle verilen paralar, pefltemall k olarak de erlendirilmektedir. Vergi Usul Kanunu nun 282. maddesine göre, Kurumun tesis olunmas veya yeni bir flubenin aç lmas veyahut da ifllerin devaml bir surette geniflletilmesi için yap lan ve karfl l nda maddi bir k ymet iktisap olunmayan giderler, ilk tesis ve taazzuv giderleri olup, aktiflefltirilmesi ihtiyaridir. Bu durumda söz konusu ödemenin Vergi Usul Kanununun 313/3. maddesindeki amortisman s n r n aflmamas halinde do rudan gider yaz lmas, aflmas halinde ise Kanunun 315. maddesinde belirtilen esaslar do rultusunda 365 s ra no.lu Vergi Usul Kanunu Ge- 146

5 Kurumlar Vergisi Kanunu - Madde 6 - nel Tebli i nin Pefltemall k ayr m nda belirtildi i gibi 5 y lda % 20 oran nda amortismana tabi tutulmas gerekmektedir. stanbul Vergi Dairesi Baflkanl n n Say : B.07.4.G B /KVK / 744 say ve tarihli Özelgesi Kurum kazanc, ticari kazanç niteli i tafl d ndan ve ticari kazanç gibi tespit edildi- inden elde etme yönünden tahakkuk esas n n geçerli olmas nedeniyle, personelin 2006 y l performans na göre belirlenecek ve 2007 y l nda nakden ödemesi yap lacak olan ve tarihi itibariyle ödenecek prim tutar n n tespit edilememesi nedeniyle, bu tarihte prim ödemesini temsilen tamamen tahmini bir tutar üzerinden ayr lacak gider karfl l n n, Gelir Vergisi Kanununun 61.maddesine göre ücret olarak de erlendirilerek, 2006 y l kurum kazanc n z n tespitinde gider olarak dikkate al nmas mümkündür. stanbul Vergi Dairesi Baflkanl n n B.07.1.G B.4.34.l6.01/KVK / 3027 say ve tarihli Özelgesi Yurt içi ve yurt d fl nda her türlü inflaat ifli ile ifltigal eden flirketiniz ile arsa sahipleri aras nda noter arac l ile imzalanan kat karfl l inflaat sözleflmesi uyar nca arsa sahiplerine inflaat alan n boflaltmak için yapaca n z tafl nma deste i ile inflaat süresince yapaca n z kira yard m ödemelerinin, sözleflmeye istinaden yap lmas ve ticari kazanc - n z n elde edilmesi ile idame ettirilmesi için yap lan genel gider mahiyetinde ödeme olmas nedeniyle, bu harcamalar n kurum kazanc n z n tespitinde indirim konusu yap lmas mümkündür. stanbul Vergi Dairesi Baflkanl n n B.07.1.G B /KVK / 188 say ve tarih ve 188 say l Özelgesi; fiirketiniz sto unda bulunan ve kaymakaml klara ba l sosyal yard mlaflma ve dayan flma vak flar na ba fllanan mallar n maliyet bedelinin, ba fl yap lan dernek veya vak f ad na düzenlenecek fatura ve dernek ve vak flar n kendi mevzuatlar nda öngörülen belge örnekleri ile belgelendirilmesi kofluluyla, ve söz konusu vak flar n Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tan nan vak f olmas halinde kurum kazanc n z n % 5 ine kadar olan k sm n n gider olarak dikkate al nmas mümkündür. stanbul Vergi Dairesi Baflkanl n n B.07.1.G B /KVK /14132 say ve tarihli Özelgesi Yabanc bir flirketin distribütörlü ünü alma aflamas nda oldu unuzu, Türkiye ve civar ülkelerde nihai tüketicilerden alaca n z sipariflleri, yurt d fl ndaki sat c firmaya iletip, mallar n faturas ile birlikte direkt nihai tüketicilere ulaflt r lmas n sa layaca n z, tüketicilerin bu mallar n bedellerini kredi kartlar ile firman z n Türkiye deki bir bankada açt raca hesab na ödeyeceklerini, toplanan bu paralar n belli tarihlerde, kesece iniz komisyon faturas n n tenzilinden sonra yurt d fl na transfer edilece ini belirtip, firman z n tahsiline arac l k etti i paralar n transferi nedeniyle vergisel yönden Baflkanl m z görüflünü sordu unuz anlafl lm flt r. Distribütörlü ünü yapaca n z 147

6 5520 Say l Kurumlar Vergisi Kanunu fierhi istanbul smmmo yabanc bir firma ad na firman z taraf ndan siparifl al nmas ve yurtd fl ndaki yabanc firmaya iletilmesi ve müflteriden mal bedelinin firman zca tahsil edilmesi nedeniyle yukar da yer alan Kanun maddeleri uyar nca Kurumlar Vergisi Kanununun uygulamas s ras nda daimi temsilci niteli inde olaca n zdan, söz konusu yurt d fl firman n Türkiye de elde etmifl oldu u kazançlar n dar mükellefiyet esas na göre genel esaslar çerçevesinde kurumlar vergisine tabi tutulmas gerekmektedir. stanbul Vergi Dairesi Baflkanl n n B.07.1.G B /KVK / say ve tarihli Özelgesi ( ) Belediyesi nin sahip oldu u spor tesislerini stanbul halk n n hizmetine sunmak, organizasyon ve etkinliklerle gençlerin sa l kl flekilde yetiflmesini sa lamak ve Türk sporuna alt yap deste i vermek amac yla ve % 99 sermayesi ( ) Belediyesi ne ait bir B T olarak 02/10/1999 tarihinde kurulan ve vergi mükellefi olan flirketin, spor organizasyon hizmet ihaleleri gere i yap lan turnuva ve yar flmalarda baflar l olan sporculara ödüller vermesi halinde, verilen ödüller ayn zamanda flirketin tan t m ve reklam n yapmakta oldu undan, bu da tesislerinizin tan t m n yaparak müflteri potansiyelinin artmas na olanak sa lad ndan, verilen maddi ödüllere ait harcamalar n kurum matrah n n tespitinde gider olarak dikkate al nmas mümkündür: Ancak, reklam giderleri d fl nda bu turnuva ve yar flmalar n ve bunlara kat lanlar n teflviki amac yla yap lan harcamalar n, safi kurum kazanc n n tespitinde gider olarak dikkate al nmas mümkün de ildir. Öte yandan spor organizasyon hizmet ihaleleri gere i yap lan turnuva ve yar flmalarda baflar l olan amatör sporculara verilen maddi ödüllerin Gelir Vergisi Kanunu nun 29/3.maddesi gere ince gelir vergisinden istisna edilmesi gerekir. stanbul Vergi Dairesi Baflkanl n n B.07.4.DEF /KVK /17049 say ve tarihli Özelgesi fiirketinizin benzin istasyonu ifli ile ifltigal etti ini, petrol sektöründe tüm istasyonlar gibi belirli bir bedel karfl l nda da t c ana firma ile sözleflme yaparak firman z ad na kay tl gayrimenkul üzerine intifa tesis ettirildi i, ( ) ile olan anlaflman z n bu y l içinde sona erece i, yeni bir flirket ile anlaflma yapmak üzere görüflmelerin devam etti i, intifa hakk n n süresinin 15 y l olaca belirtilerek, 15 y ll k intifa bedeli olarak alaca n z bedelin hangi dönemin kazanc say laca n sormaktas n z. Üçüncü kifli lehine intifa hakk kuran gayrimenkul malikinin mülkiyet hakk n n devam etmesi (bu kapsamda gayrimenkulü devredebilmesi, rehnedebilmesi ya da satabilmesi); malikin yükümlülü ünün sadece, intifa hakk sahibinin söz konusu gayrimenkulden, bu hakk n tan nd süreler dahilinde yönetme, kullanma ve yararlanmas na r za göstermekten ibaret olmas hususlar dikkate al nd nda, intifa hakk suretiyle tafl nmaz n kulland r lmas iflleminin kiralama olarak de erlendirilmesi gerekmektedir. ntifa hakk tesisinde sat m akdinin en önemli unsuru olan mülkiyetin nakli söz konusu olmamaktad r. Devredilen onun mülkiyeti de il onu zilyetli inde bulundurma, yönetme, kullanma ve ondan yararlanma yetkileridir. Kira akdi, kiralayan n kirac n n 148

7 Kurumlar Vergisi Kanunu - Madde 6 - ödedi i veya ödeyece i bir bedel mukabilinde bir fleyin veya bir hakk n kullan lmas n belli bir süre için kirac ya terk etmeyi taahhüt ve iltizam etmesi olarak tarif edildi ine göre intifa hakk n n tesisinin de kiralama niteli inde oldu unun kabulü gerekmektedir. Bu hüküm ve aç klamalara göre, söz konusu benzin istasyonu üzerine intifa hakk tesis edilmesinin kiralama olarak de erlendirilmesi, dolay s yla bu ifllem için tahsil etti iniz bedelin peflin tahsil edilen kira olarak muhasebelefltirilmesi ve söz konusu bedelin tahakkuk etti i y l n geliri say larak Kurumlar Vergisi Kanunu nun genel hükümlerine göre vergilendirilmesi gerekir. Adana Vergi Dairesi Baflkanl n n B.07.1.G B /2606 say ve tarihli Özelgesi Sebze-meyve, kavun-karpuz ziraat, al m sat m ve komisyonculu u faaliyetinde bulunan fiirketin, bu iflinde arazi ve bahçelere gidip gelmek ve müflterilerine sataca ürünleri pazarlamak üzere ald ve flirket aktifine kaydetti in arazi tafl t na ait giderleri tafl - t iflte kullanmak kayd yla mkatrah n tespitinde gider olarak nazara alabilir. Ancak tafl - t n özel ifllerde kullan lmas halinde, bu tür harcamalar n (tafl t iflletmenin aktifinde kay tl olsa dahi) gider olarak dikkate al nmamas gerekir. Ayr ca, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre, arazi tafl t n z için ayr lacak amortisman paylar n n tamam gider olarak yaz l r. Arazi tafl t na ait kredi faiz giderlerinin ise, tafl t n iktisap y l n n sonuna kadar tahakkuk eden k sm n n, tafl t n maliyetine ilave edilmesi; daha sonraki dönemlerde tahakkuk edecek faizlerin ise iste e ba l olarak maliyet veya gider unsuru olarak dikkate al nmas gerekmektedir. Adana Vergi Dairesi Baflkanl n n B.07.1.G B /1966 say ve tarihli Özelgesi Ortaklar n n tamam çocuk doktoru olan ve çocuk sa l hastal klar teflhis ve tedavi alan nda faaliyet gösteren flirketin, hekimlerin mesleki aç dan karfl laflabilece i çeflitli tazminat olaylar na karfl Bireysel Hekim Mesleki Sorumluluk sigortas yapt rmas, sigorta poliçelerinin flah slar (flirket ortaklar ) ad na düzenlenmesine karfl l k ancak ödemelerin flirketce yap lmas durumunda; kurum kazanc n n tespitinde indirilecek sigorta giderleri kapsam na, iflverenler taraf ndan iflyerinde çal flan hizmetli veya iflçiler için ödenen sigorta primleri ve aidatlar ile bireysel emeklilik sistemine ödenen katk paylar girdi inden, fiirket ortaklar ad na yap lm fl olan ve flirketce ödenen bireysel hekim mesleki sorumluluk sigorta poliçe bedellerinin bu kapsamda de erlendirmesi ve kurum kazanc n n tespitinde gider olarak dikkate al nmas mümkün de ildir. Söz konusu poliçe bedellerinin kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate al nmas gerekmektedir. zmir Vergi Dairesi Baflkanl n n B.07.1.G B / ÖZ/85/5601say ve tarihli Özelgesi fiirketiniz personelinin seyahat s ras nda yapt klar otopark, fotokopi, k rtasiye ve yemek masraflar karfl l nda ald klar yazar kasa fifllerinin gider belgesi olarak kabul edilmesi gerekmektedir. 149

8 5520 Say l Kurumlar Vergisi Kanunu fierhi istanbul smmmo zmir Vergi Dairesi Baflkanl n n B.07.1.G B / ÖZ/91/6050 say ve tarihli Özelgesi fiirketinizce anahtar teslimi fleklinde yap lan sat fllarda, belgesi al c ad na düzenlenmekle birlikte flirketiniz taraf ndan ödenen motorlu tafl t vergisi, araç sigorta bedeli gibi ödemelerin, as l mükellefinin flirketiniz olmad için flirket kay tlar nda gider olarak indirim konusu yap lmas mümkün bulunmamaktad r. Adana Vergi Dairesi Baflkanl n n B.07.1.G B /2556 say ve tarihli Özelgesi Özel müessese ve flah slar hesab na Türkiye de tahsilde bulunan ö rencilere iafle (yiyecek), ibate (bar nma) ve tahsil gideri ile burs olarak yap lan ödemelerin; bursun iflle ilgili olmas yani burs verilen kiflilerin okulu bitirdikten sonra iflletmede yükümlülükleri nedeniyle çal flacaklar n gösteren bir sözleflme düzenlenmesi ve bu durumun herhangi bir inceleme an nda inceleme eleman na kan tlanmas, burs verilecek kiflilerin, Türkiye nin her taraf ndan e itim gören ö rencilerin kat labilece i bir yar flma s nav sonunda s nav kazanabilen kiflilerden olmas ve verilen burs miktar n n iflin ehemmiyeti ve geniflli i ile orant l olmas halinde, gelecekteki hizmet yükümlülü ü nedeniyle yap lan ve ücret niteli inde bulunan bu ödemeler gelir vergisinden istisna olacak ve kurum kazanc n n tespitinde gider olarak has lattan indirilebilecektir. 150

9 Kurumlar Vergisi Kanunu - Madde 7 - Kontrol edilen yabanc kurum kazanc MADDE 7- (1) Tam mükellef gerçek kifli ve kurumlar n do rudan veya dolayl olarak ayr ayr ya da birlikte sermayesinin, kâr pay n n veya oy kullanma hakk n n en az % 50'sine sahip olmak suretiyle kontrol ettikleri yurt d fl ifltiraklerinin kurum kazançlar, da t ls n veya da t lmas n afla daki flartlar n birlikte gerçekleflmesi halinde, Türkiye'de kurumlar vergisine tâbidir: a) fltirakin toplam gayrisafî has lat n n % 25 veya fazlas n n faaliyet ile orant l sermaye, organizasyon ve eleman istihdam suretiyle yürütülen ticarî, ziraî veya serbest meslek faaliyeti d fl ndaki faiz, kâr pay, kira, lisans ücreti, menkul k ymet sat fl geliri gibi pasif nitelikli gelirlerden oluflmas. b) Yurt d fl ndaki ifltirakin ticarî bilânço kâr üzerinden % 10'dan az oranda gelir ve kurumlar vergisi benzeri toplam vergi yükü tafl - mas. c) Yurt d fl nda kurulu ifltirakin ilgili y ldaki toplam gayrisafî has - lat n n YTL karfl l yabanc paray geçmesi. (2) Birinci f krada yer alan toplam vergi yükü, Kanunun 5 inci maddesinin birinci f kras n n (b) bendindeki tan ma göre tespit edilir. (3) Kontrol oran olarak, ilgili hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte sahip olunan en yüksek oran dikkate al n r. (4) Birinci f kradaki flartlar n gerçekleflmesi durumunda yurt d - fl nda kurulu ifltirakin elde etmifl oldu u kâr, yurt d fl ifltirakin hesap döneminin kapand ay içeren hesap dönemi itibar yla tam mükellef kurumlar n, kurumlar vergisi matrah na hisseleri oran nda dahil edilir. (5) Bu maddeye göre Türkiye'de vergilenmifl kazanc n yurt d fl ndaki kurum taraf ndan sonradan da t lmas durumunda, elde edilen kâr paylar n n vergilenmemifl k sm kurumlar vergisine tâbi tutulur. 151

10 5520 Say l Kurumlar Vergisi Kanunu fierhi istanbul smmmo LG L MEVZUAT Kurumlar Vergisi Kanunu md.14 (Beyan esas ), md. 33 (Yurt D fl nda Ödenen Vergilerin Mahsubu) Gelir Vergisi Kanunu md. 75/2/2 (Menkul sermaye irad ), md. 123 (Yabanc ülkelerde ödenen vergilerin mahsubu) GEREKÇELER Hükümet Gerekçesi Madde 7- Bu Kanunla vergi sistemimize getirilen yeni uygulamalardan birisi "kontrol edilen yabanc kurum"dur. Baz ülkeler, di er ülkeler aleyhine fon ve yat r mlar çekmek için vergi erteleme olana getiren, zararl vergi rekabetine yol açan uygulamalara yer vermektedirler. Vergi sistemimizde vergi kay p ve kaça na yol açan ve vergiden kaç nmada kullan labilen, bu yerlerdeki ifltiraklere iliflkin ifllemlerin düzenlenmesi amac yla kontrol edilen yabanc kurum uygulamas vergi mevzuat m z kapsam na al nm fl bulunmaktad r. Bu madde ile, uluslararas vergi uygulamalar ndaki geliflmelere paralel olarak, ticari ve s nai mahiyette olmayan, yat r mlar n yurt d fl nda düflük vergi oranl ülkelere yönlendiren mükellefler ile Türkiye'de yat r m yapan mükellefler aras ndaki vergi eflitsizli inin giderilmesi amaçlanmaktad r. Vergi mevzuat m zda kurumlar vergisi yönünden ifltirak yoluyla yap lan yat r mlardan elde edilen gelirler, ifltirakin kâr da t m yapmas na ba l olarak vergilendirilmektedir. Öte yandan avantajl vergi uygulamalar olan ülkelerde, genellikle kâr da t m yapma zorunlulu u olmad ve bu durumun vergi planlamas ve vergi ertelemesi için elveriflli ortam haz rlad bilinmektedir. Kurumlar n Türkiye'de yerleflik kurumlardan elde ettikleri ifltirak kazançlar kurumlar vergisinden müstesna olmakla birlikte, yurt d - fl ndaki kurumlardan elde edilen ifltirak kazançlar için bu olanak, belli koflullar n sa lanmas halinde uygulanmaktad r. Bu maddede ise, belli flartlar alt nda yurt d fl ifltiraklere yat r m yapan mükelleflerin yurt d fl ifltirak kârlar, fiilen da t lmasa bile vergi uygulamalar aç s ndan da t lm fl kabul edilerek, bu ifltiraklerin kazançlar n n Türkiye'de kurumlar vergisine tabi tutulmas öngörülmektedir. Madde kapsam ndaki yurt d fl ifltirakler, tam mükellef kurumlar n do rudan veya dolayl olarak ayr ayr ya da birlikte sermayesinin, kâr pay n n veya oy kullanma hakk - n n en az % 50'sine sahip olmak suretiyle kontrol ettikleri ifltiraklerden oluflmaktad r. Burada sözü edilen "do rudan veya dolayl " ve "ayr ayr ya da birlikte" ifadeleri ile ifltirak paylar n n grup flirketleri aras nda paylaflt r l p, maddede belirtilen ifltirak oran n n alt nda kal narak yap lan düzenlemenin d fl na ç k lmas engellenmektedir. Kontrol edilen yurt d fl ifltirakin elde etmifl oldu u kârdan bu kuruma ifltirak eden tam mükellef kuruma hissesi oran nda isabet eden k sm n matraha dahil edilerek vergilendirilebilmesi için afla da yer alan flartlar n birlikte gerçekleflmesi gerekir. 152

11 Kurumlar Vergisi Kanunu - Madde 7 - Maddenin birinci f kras n n (a) bendinde aranan flart, ifltirakin ilgili y ldaki toplam gayri safi has lat n n % 25 veya fazlas n n faaliyeti ile orant l sermaye, organizasyon ve eleman istihdam suretiyle yürütülen ticari, zirai veya serbest meslek faaliyetlerinden elde edilen gelirler d fl ndaki faiz, kâr pay, kira, lisans ücreti, menkul k ymet sat fl geliri gibi pasif nitelikli gelirlerden oluflmas d r. fadedeki ticari, zirai veya serbest meslek kazanc, belli bir sermayenin yan s ra, belli bir emek ve organizasyon ihtiyac da gerektirdi i için aktif nitelikteki gelir olarak de erlendirilmekte ve bu tip ifltirakler kontrol edilen yabanc kurum kapsam d fl nda b rak lmaktad r. Örne in, kurumun toplam 100 olan yurt d fl ifltirak has lat n n bileflimi afla daki gibi olsun: - Ticarî hâs lat 30 - Kâr pay 10 - Faiz 50 - Menkul k ymet sat fl geliri 10 Bu durumda pasif nitelikli gelirlerin toplam gayrisafi has lata oran (70/100=) % 70 oldu u için yukar da kontrol edilen yabanc kurum için belirtilen koflul gerçekleflmifl olacakt r. F kran n (b) bendinde belirtilen, yurt d fl nda kurulu ifltiraklerin kurum kazançlar n n % 10'dan az oranda gelir ve kurumlar vergisi benzeri gelir üzerinden al nan bir vergi yükü tafl mas ifadesi ile nominal vergi oran de il, efektif vergi yükü karfl laflt rmaya esas al nacak; vergi yükü toplam gelir ve kurumlar vergisi benzeri verginin bu dönemde elde edilen toplam da t labilir kurum kazanc ile tahakkuk eden gelir ve kurumlar vergisi toplam na oranlanmas suretiyle tespit edilecektir. Örne in, kurumun ticari kazanc 90, vergiye tabi kazanc n tespitinde gider olarak kabul edilmeyen tutar da 10 ise vergiye tabi kazanç 100 olacakt r. Bu kazanc n yar s vergiden istisna edilmiflse ve ilgili ülkedeki vergi oran da % 15 ise hesaplanacak kurumlar vergisi tutar (100/2 x 0,15=) 7,5 olacakt r. Bu verginin vergi öncesi kâra oran da (7,5/90=) % 8,33 olacakt r. Bu durumda, her ne kadar ülke mevzuat na göre uygulanan nominal vergi oran % 15 olsa da efektif vergi yükü % 8,33 oldu u için, ifltirak edilen flirketin kontrol edilen yabanc kurum olarak de erlendirilmesi için, kazançlar üzerinden maddede belirtilen "% 10'dan az oranda gelir ve kurumlar vergisi veya benzeri gelir üzerinden al nan vergi yükü" tafl mas flart gerçekleflmifl olacakt r. F kran n (c) bendinde, yurt d fl ndaki ifltiraklerin "kontrol edilen yabanc kurum" çerçevesinde de erlendirilebilmesi için minimum bir has lat tutar öngörülmüfltür. Buna göre, yurt d fl ndaki ifltiraklerin ilgili y ldaki toplam gayrisafi has lat n n YTL karfl l yabanc paray geçmesi gerekmektedir. Bu toplam has lat n alt nda kalan ifltirakler, di er tüm koflullar bulunsa dahi madde kapsam nda de erlendirilmeyeceklerdir. 153

12 5520 Say l Kurumlar Vergisi Kanunu fierhi istanbul smmmo Yurt d fl ndaki ifltirakin has lat n n YTL'ye çevrilmesinde, ilgili ifltirakin hesap döneminin son gününde geçerli olan T.C. Merkez Bankas 'nca aç klanan döviz al fl kuru esas al nacakt r. Madde kapsam na giren yurt d fl ifltiraklerin Türkiye'de vergiye tabi tutulacak kârlar, vergi öncesi kurum kazanc olarak anlafl lmal d r. Di er bir anlat mla ilgili yurt d fl ifltirakin hesap dönemi sonu itibar yla gelir tablosunda yer alan vergi öncesi kurum kazanc vergilemede esas al nacakt r. Türkiye'de vergiye tabi tutulacak kurum kazanc, Türkiye'deki kurumun yurt d fl ifltirakinde ilgili hesap dönemi içerisinde sahip oldu u en yüksek hisse oran dikkate al nmak sureti ile bulunacakt r. E er y l içerisinde ortak olunan yurt d fl ifltirakin hisseleri hesap döneminin son gününe gelmeden herhangi bir muvazaa olmaks z n elden ç kar lm fl ise madde hükümleri uygulanmayacakt r. Ancak kapan fl günü itibar yla halen kontrol unsuru devam ediyor ise o zaman Türkiye'de vergiye tabi tutulacak kazanç, hesap döneminin son gün itibar yla hesaplanan kontrol oran de il, ilgili hesap dönemi içinde sahip olunan en yüksek kontrol oran esas al narak hesaplanacakt r. Bu maddenin uygulanmas nda yurt d fl ndaki ifltirakin ödemifl oldu u gelir üzerinden al nan vergiler Kurumlar Vergisi Kanununun 33 üncü maddesinde düzenlenen yurt d - fl nda ödenen vergilerin mahsubuna iliflkin hükümlere göre Türkiye'de hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilebilecektir. Böylece yurt d fl ifltirakin kazanc üzerinden çifte vergileme yap lmas önlenmifl olacakt r. Maddenin beflinci f kras nda, yurt d fl nda kurulu ifltirakin elde etti i gelirleri üzerinden kâr pay da t m nda bulunmas halinde, elde edilen kâr paylar n n daha önce Türkiye'de bu madde kapsam nda vergilenmifl k sm üzerinden Türkiye'de kurumlar vergisi hesaplanmamas gerekti i hükmü yer almaktad r. Bu hüküm ile ayn kazanç üzerinden çifte vergilemenin önlenmesi sa lanmaktad r. Ancak yurt d fl nda kurulu ifltirakin daha önce bu madde kapsam nda Türkiye'de vergiye tabi tutulmufl gelirinden daha fazla kâr pay da tmas halinde, aflan k s m kurumlar vergisine tabi tutulacakt r. Zira, söz konusu bu k s m daha önce Türkiye'de vergiye tabi tutulmam flt r. Plan ve Bütçe Komisyonu Alt Komisyon De ifliklik Gerekçesi : 7 nci madde; yaz m yanl fllar n n düzeltilmesi amac yla redaksiyona tâbi tutulmalar suretiyle, TBMM Genel Kurulunda Kabul Edilen Önerge ve Gerekçesi: Önerge : Görüflülmekte olan kanun tasar s n n 7 inci maddesinin (1) numaral f kras nda yer alan Tam mükellef kurumlar n ifadesinin Tam mükellef gerçek kifli ve kurumlar n fleklinde de ifltirilmesini arz ve teklif ederiz. Gerekçesi : Kontrol edilen yabanc kurum kazançlar n n Türkiye de vergilendirilmesinden kaç nmay önleyecek düzenleme yap lmaktad r. Bu düzenleme ile kontrol flart n n tespitinde kurumlar n yan s ra gerçek kifli ortaklar n da dikkate al nmas sa lanmaktad r. 154

13 Kurumlar Vergisi Kanunu - Madde 7 - GENEL TEBL LER Kurumlar Vergisi Genel Tebli i (Seri No: 1) ( lgili K sm itibariyle) 7. Kontrol Edilen Yabanc Kurum Kazanc Kurumlar Vergisi Kanununun 7 nci maddesiyle belli flartlar alt nda yurt d fl ifltiraklere yat r m yapan mükelleflere bu ifltiraklerinden fiilen kâr pay da t lmasa bile vergi uygulamalar aç s ndan kâr pay da t lm fl oldu u kabul edilmekte ve bu suretle bu ifltiraklerin kazançlar n n Türkiye de kurumlar vergisine tabi tutulmas sa lanmaktad r. Kontrol edilen yabanc kurum kavram ; tam mükellef gerçek kifli ve kurumlar n do rudan veya dolayl olarak ayr ayr ya da birlikte sermayesinin, kâr pay n n veya oy kullanma hakk n n en az %50 sine sahip olmak suretiyle kontrol ettikleri yurt d fl ifltirakleri ifade etmektedir. Maddede sözü edilen do rudan veya dolayl ve ayr ayr ya da birlikte ifadeleri ile yurt d fl ndaki ifltirakin ortakl k paylar n n grup flirketleri veya gerçek kifliler aras nda paylaflt r l p, maddede belirtilen kontrol oran n n alt nda kal narak kapsam d fl na ç k lmas engellenmektedir. Örnek 1: Türkiye de tam mükellef olan (A) Kurumu, (S) ülkesinde kurulu (B) Kurumunun sermayesine %100 oran nda ifltirak etmektedir. (T) ülkesinde kurulu (C) Kurumunun ise %50 hissesi (B) Kurumuna aittir. Bu durumda, (A) Kurumu, (C) Kurumuna dolayl olarak (%100 x %50=) %50 oran nda ifltirak etti inden (C) Kurumu, di er flartlar n da gerçekleflmesi halinde kontrol edilen yabanc kurum olarak de erlendirilecektir. Türkiye (A) Tam Mükellef Kurum %50 (Dolayl ) %100 T Ülkesi %50 (C) Kurumu CFC (B) Kurumu S Ülkesi 155

14 5520 Say l Kurumlar Vergisi Kanunu fierhi istanbul smmmo Örnek 2: Türkiye de tam mükellef olan (A) Kurumu, (S) ülkesinde kurulu (B) Kurumunun sermayesine %60 oran nda ifltirak etmektedir. (T) ülkesinde kurulu (C) Kurumunun ise %50 hissesi (B) Kurumuna aittir. (C) Kurumunun %20 hissesi ise yine Türkiye de tam mükellef olan gerçek kifli (D) ye aittir. Bu durumda, (A) Kurumu, (C) Kurumuna dolayl olarak (%60 x %50) %30 oran nda ifltirak etmektedir. Di er taraftan, gerçek kifli (D) nin de (C) Kurumuna do rudan %20 oran nda ifltirak etti i dikkate al nd nda, (A) Kurumu ve gerçek kifli (D) nin, (C) Kurumuna toplam ifltirak oran %50 oldu undan (C) Kurumu, di er flartlar n da gerçekleflmesi halinde kontrol edilen yabanc kurum olarak de erlendirilecektir. Türkiye %30 (Dolayl ) %20 %60 T Ülkesi S Ülkesi %50 (C) Kurumu CFC (D) Tam Mükellef Gerçek Kifli Di er taraftan, Türkiye de tam mükellef olan (A) kurumu ile gerçek kifli (D) nin iliflkili olup olmamas n n kontrol edilen yabanc kurum uygulamas nda herhangi bir önemi bulunmamaktad r. Kontrol edilen yabanc kurum tespiti yap l rken dolayl ifltirak iliflkisinin birkaç kademeli olmas halinde, en sondaki dolayl ifltirake kadar ortakl k iliflkileri dikkate al nacakt r Kontrol edilen yabanc kurum Yurt d fl ndaki bir kurumun kontrol edilen yabanc kurum say labilmesi için bu kurumun sermayesinin, kâr pay n n veya oy kullanma hakk n n en az %50 sinin do rudan veya dolayl olarak, ayr ayr ya da birlikte tam mükellef gerçek kifli ve kurumlara ait olmas gerekmektedir. Yurt d fl ifltirakin kontrol edilen yabanc kurum olup olmad n n tespitinde, kontrol oran olarak ilgili hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte sahip olunan en yüksek oran dikkate al nacakt r. 156 (A) Tam Mükellef Kurum (B) Kurumu

15 Kurumlar Vergisi Kanunu - Madde 7 - Yurt d fl ifltirake iliflkin ifltirak pay n n (sermaye, kâr pay veya oy kullanma hakk n n) tamam n n, yurt d fl ifltirakin hesap döneminin kapanmas ndan önce herhangi bir tarihte muvazaa olmaks z n elden ç kart lm fl olmas halinde, ilgili yurt d fl ifltirak hakk nda bu madde hükümleri uygulanmayacakt r Yurt d fl ifltirakin kurum kazanc n n Türkiye de kurumlar vergisine tabi tutulabilmesine iliflkin flartlar An lan kontrol oran n n sa land yurt d fl ifltiraklerin, Kurumlar Vergisi Kanunu uygulamas nda kontrol edilen yabanc kurum olarak kabul edilmesi ve dolay s yla kontrol edilen yurt d fl ifltiraklerin kurum kazançlar n n, da t ls n veya da t lmas n Türkiye de kurumlar vergisine tabi tutulabilmesi için afla daki flartlar n birlikte gerçekleflmesi gerekmektedir Yurt d fl ifltirakin ilgili y ldaki toplam gayri safi has lat n n %25 veya fazlas n n pasif nitelikli gelirlerden oluflmas Yurt d fl ifltirakin ilgili y ldaki toplam gayri safi has lat n n %25 veya fazlas n n pasif nitelikli gelirlerden oluflmas gerekmektedir. Pasif nitelikli gelirler; yurt d fl ifltirakin faaliyeti ile orant l sermaye, organizasyon ve eleman istihdam suretiyle yürütülen ticari, zirai veya serbest meslek faaliyetlerinden elde edilen gelirler d fl ndaki faiz, kâr pay, kira, lisans ücreti, menkul k ymet sat fl geliri gibi gelirlerden oluflmaktad r. Yurt d fl ifltirakin faaliyeti ile orant l olmayan sermaye, organizasyon ve eleman istihdam suretiyle elde edilen ticari, zirai veya serbest meslek faaliyetlerinden elde edilen gelirler de pasif nitelikli gelir say lacakt r. Örne in; yurt d fl ifltirakin toplam 100 birim olan gayrisafi has lat n n bileflimi afla daki gibi olsun; - Faaliyeti ile orant l sermaye, organizasyon ve eleman istihdam suretiyle elde edilen ticari kazanç birim - Kâr pay birim - Faiz birim - Menkul k ymet al m sat m kazanc birim Bu durumda pasif nitelikli gelirlerin (Kâr pay + faiz + menkul k ymet al m sat m kazanc ) toplam gayrisafi has lata oran (70/100=) %70 oldu undan kontrol edilen yabanc kurum için belirtilen flart sa lanm fl olacakt r. Kontrol edilen yabanc kurumun pasif nitelikli gayrisafi has lat n n niteli inin belirlenmesinde, söz konusu flirketin ifltiraklerinden elde edece i kâr paylar n n pasif nitelikli gelir vasf de iflmeyece inden, kontrol edilen yabanc kurumun ifltiraklerinin aktif ticari faaliyetle u raflmas n n herhangi bir önemi bulunmamaktad r. 157

16 5520 Say l Kurumlar Vergisi Kanunu fierhi istanbul smmmo Yurt d fl ifltirakin tafl mas gereken vergi yükü Yurt d fl nda kurulu ifltirakin kurum kazanc n n %10 dan az oranda gelir ve kurumlar vergisi benzeri toplam vergi yükü tafl mas gerekmektedir. Vergi yükü, Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci f kras n n (b) bendindeki tan ma göre tespit edilecektir. Dolay s yla, vergi yükü ile ilgili olarak Tebli in ( ) bölümünde yap lan aç klamalar dikkate al nacakt r Yurt d fl ifltirakin asgari gayrisafi has lat tutar Yurt d fl ndaki ifltirakin Kurumlar Vergisi Kanununun uygulamas nda kontrol edilen yabanc kurum olarak de erlendirilebilmesi için ilgili y ldaki gayrisafi has lat tutar n n YTL karfl l yabanc paran n üzerinde olmas gerekmektedir. lgili y ldaki toplam gayrisafi has lat bu tutar n alt nda kalan ifltirakler, di er tüm koflullar bulunsa dahi kontrol edilen yabanc kurum olarak de erlendirilmeyecektir. Yurt d fl ndaki ifltirakin has lat n n YTL karfl l n n tespitinde, ilgili ifltirakin hesap döneminin son gününde geçerli olan T.C. Merkez Bankas nca aç klanan döviz al fl kuru esas al nacakt r Tam mükellef kurumlar n kurumlar vergisi matrah na dahil edilecek kontrol edilen yabanc kurum kazanc Madde kapsam na giren kontrol edilen yabanc kurumlar n Türkiye de vergiye tabi tutulacak kazanc, zarar mahsubu dahil giderler düflüldükten istisnalar düflülmeden önceki, vergi öncesi kurum kazançlar olacakt r. Kontrol edilen yabanc kurumun geçmifl y l zararlar nedeniyle da t labilir kâr n n olmamas durumunda Türkiye de vergilendirilecek bir kazançtan söz edilemeyecektir. Yurt d fl ifltirakten elde edilmifl say lan kazanc n hesaplanmas nda, yurt d fl ifltirakin ilgili hesap döneminin kapand tarihte sahip olunan ifltirak oran (sermaye, kâr pay veya oy kullanma hakk oran ) dikkate al nacakt r. Kontrol edilen yabanc kurumun kâr n n sermayeye eklenmesi durumunda da söz konusu kazanç an lan madde hükümleri çerçevesinde vergilendirilecektir. Tam mükellef kurumlar ile birlikte tam mükellef gerçek kiflilerin de kontrol edilen yabanc kuruma ortak olmalar halinde, gerçek kiflilerin elinde bulunan hisse senetleri ve ifltirak hisseleri yurt d fl nda kurulu flirketin kontrol edilen yabanc kurum olup olmad - n n tespitinde dikkate al nacakt r. Bununla birlikte; söz konusu gerçek kiflilerin kontrol edilen yabanc kurum üzerinden elde edecekleri kazançlar, bu madde kapsam nda de erlendirilmeyecek, sadece tam mükellef kurum taraf ndan elde edilen kazançlar bu madde kapsam nda kurumlar vergisine tabi tutulacakt r. Kontrol edilen yabanc kurum flartlar n n gerçekleflmesi halinde yurt d fl nda kurulu ifltirakin elde etmifl oldu u kâr, söz konusu ifltirakin hesap döneminin kapand ay içeren hesap dönemi itibar yla tam mükellef kurumlar n kurumlar vergisi matrahlar na (ve ge- 158

17 Kurumlar Vergisi Kanunu - Madde 7 - çici vergi dönemleri itibar yla da geçici vergi matrahlar na) hisseleri oran nda dahil edilecektir. Kontrol edilen yabanc kurumun bulundu u ülkede oniki ay aflan bir hesap döneminin bulunmas halinde, kazanc n elde edilme tarihinin belirlenmesinde yurt d fl ndaki flirketin hesap dönemi takvim y l olarak dikkate al nacakt r. Öte yandan, kontrol edilen yabanc kurumun zararlar n n söz konusu kuruma ifltirak eden tam mükellef kurumlar n kazançlar n n tespitinde dikkate al nabilmesi mümkün bulunmamaktad r. Örnek 1: Yurt d fl ndaki (CFC) fiirketinin 20/5/2007 tarihi itibar yla ortakl k yap s afla daki gibidir: Ortak Ortakl k pay Tam mükellef gerçek kifli (A)... %40 Tam mükellef kurum (B)... %25 Dar mükellef gerçek kifli (C)... %35 An lan flirket, bulundu u ülkede 1 Temmuz - 30 Haziran hesap dönemini kullanmaktad r. fiirketin hesap dönemi sonu itibar yla kurum kazanc ABD Dolar olup bu kazanç üzerinden bulundu u ülkede ödemifl oldu u kurumlar vergisi ise ABD Dolar d r. fiirketin gayrisafi has lat n n tamam pasif nitelikli gelirlerden oluflmaktad r. 30 Haziran 2007 tarihi itibar yla tam mükellef kurum (B) nin aktifinde söz konusu (CFC) fiirketi hisselerinin %5 i bulunmaktad r. Buna göre, tam mükellef gerçek kifli (A) n n elinde bulunan %40 l k ortakl k pay ile tam mükellef kurum (B) nin %25 lik ortakl k pay, (CFC) fiirketinin kontrol edilen yabanc kurum olup olmad hususunda birlikte de erlendirilecek olup tam mükellef gerçek kifli (A) ile tam mükellef kurum (B) nin (CFC) fiirketine toplam ifltirak oran 20/5/2007 itibar yla %65 oldu undan (CFC) fiirketinin 1/7/ /6/2007 hesap dönemi için kontrol edilen yabanc kurum olarak de erlendirilmesi gerekmektedir. (CFC) fiirketinin tabi oldu u hesap döneminin kapand 30/6/2007 tarihi itibar yla tam mükellef kurum (B) nin aktifinde, an lan flirketin %5 hissesi bulundu undan, bu tarih itibar yla flirketin kazanc n n %5 i da t ls n veya da t lmas n tam mükellef kurum (B) taraf ndan elde edilmifl say lacakt r. Bu oran dahilinde hesaplanan ( x %5 =) ABD Dolar, tam mükellef kurum (B) taraf ndan 30/6/2007 tarihi itibar yla elde edilmifl kâr pay say lacak ve ikinci geçici vergilendirme döneminin vergi matrah na dahil edilecektir. Söz konusu kazanca isabet eden [yurt d fl ifltirakin faaliyette bulundu u ülkede ödenmifl olan ( x %5 =) 500 ABD Dolar ] vergi, Kurumlar Vergisi Kanununun 33 üncü maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde Türkiye de hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilebilecektir. 159

18 5520 Say l Kurumlar Vergisi Kanunu fierhi istanbul smmmo Örnek 2: %90 % 60 (A) CFC 1 CFC 2 Tam mükellef kurumlar n dolayl ifltirak etti i kontrol edilen yabanc kurum kazançlar da do rudan ifltirak etti i yabanc kurum kazançlar gibi tespit edilecek olup, örne e göre, (A) A.fi. nin ifltirak etti i her iki flirket de di er flartlar n gerçekleflmesi durumunda kontrol edilen yabanc kurum say lacak ve her iki flirketin kazanc da Türkiye de vergiye tabi tutulacakt r. Her iki flirketin kazanc n n da Türkiye de vergiye tabi tutulmas ndan sonra, flirketler aras nda kâr da t m olmas durumunda (Örne in CFC 2 nin CFC 1 e kâr da tmas durumunda); daha önce vergilenen CFC 2 kâr n n CFC 1 kâr olarak tekrar Türkiye de vergiye tabi tutulmas söz konusu olmayacakt r fltirakin yurt d fl nda ödedi i vergilerin mahsubu Kurumlar Vergisi Kanununun 33 üncü maddesine göre, yurt d fl ndaki ifltirakin bulundu u ülkede ödemifl oldu u gelir ve kurumlar vergisi benzeri vergiler kontrol edilen yabanc kurumun Türkiye de vergilendirilecek kazanc üzerinden hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilebilecektir. Ancak, kontrol edilen yabanc kurumun bulundu u ülke d fl ndaki ülkelerde ödemifl oldu u gelir ve kurumlar vergisi benzeri vergilerin, söz konusu kurumun Türkiye de vergilendirilecek kazanc üzerinden hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilmesi mümkün bulunmamaktad r. Örne in; (A) ülkesinde kurulu (CFC) fiirketinin kazanc Türkiye de kontrol edilen yabanc kurum kazanc olarak vergilendirilmekte ve an lan flirketin kâr pay gelirleri d fl nda herhangi bir geliri bulunmamaktad r. Söz konusu (CFC) fiirketinin ifltiraki durumundaki Malta da bulunan (Y) fiirketinden elde etmifl oldu u ABD Dolar kâr pay üzerinden %10 oran nda vergi kesintisi yap lm fl ve ABD Dolar (CFC) fiirketine aktar lm flt r. (CFC) fiirketi bu kazanç üzerinden (A) ülkesinde %5 oran nda kurumlar vergisi ödemifl bulunmaktad r. Buna göre, (CFC) fiirketinin Türkiye de kurum kazanc na dahil edilerek vergilendirilecek kazanc n n ABD Dolar, bu kazanç üzerinden hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilecek yurt d fl nda ödenen verginin ise ABD Dolar olarak dikkate al nmas gerekmektedir. 160

19 Kurumlar Vergisi Kanunu - Madde fltirakin kâr paylar n da tmas durumunda vergileme Yurt d fl ifltirakin kontrol edilen yabanc kurum kazanc kapsam nda Türkiye de vergilendirilmifl kazanc n n yurt d fl ndaki kurum taraf ndan sonradan da t lmas halinde, elde edilen kâr paylar n n daha önce Türkiye de vergilendirilmifl k sm ayr ca vergilendirilmeyecektir. Ancak, daha sonraki y llarda, kontrol edilen yabanc kurumun Türkiye de vergiye tabi tutulmufl kazanc ndan daha fazla kâr pay da t lmas halinde, aflan k s m kurumlar vergisine tabi tutulacakt r Kontrol edilen yabanc kurum müessesesinin çifte vergilendirmeyi önleme anlaflmalar karfl s ndaki durumu Yürürlükte bulunan çifte vergilendirmeyi önleme anlaflmalar, Türkiye nin Kurumlar Vergisi Kanununun 7 inci maddesinde yer alan Kontrol edilen yabanc kurum kazanc hükümlerine göre kendi mukimlerini vergileme hakk n s n rland rmamaktad r. Di- er bir anlat mla, di er devlet mukimi bir kurum taraf ndan Türkiye de mukim bir kuruma kâr pay da t ls n ya da da t lmas n Kurumlar Vergisi Kanununun Kontrol edilen yabanc kurum kazanc hükümleri uygulanacakt r. Ancak, di er bir devlette mukim olan kurum taraf ndan kontrol edilen yabanc kurum kazanc olarak Türkiye de vergiye tabi tutulmufl olan kazanc n, kâr pay olarak Türkiye de mukim bir kuruma da t ld durumlarda, Anlaflmalarda yer alan Temettüler in vergilendirilmesi ve Çifte vergilemenin önlenmesi ile ilgili hükümler normal flekilde uygulanacakt r. Kaynak ülke taraf ndan da t lan kâr paylar üzerinden bir vergileme yap lmas ve bu kâr paylar n n Türkiye de kurumlar vergisinden istisna edilmemifl olmas durumunda, kâr pay n n, elde edildi i y l kurum kazanc na eklenerek üzerinden kurumlar vergisinin hesaplanmas ve bu kâr pay ile ilgili olarak di er ülkede ödenen vergilerin anlaflma ve Kurumlar Vergisi Kanununun yurt d fl nda ödenen vergilerin mahsubuyla ilgili hükümleri çerçevesinde mahsup edilmesi, bu mahsup sonras nda arta kalan bir tutar n mevcut olmas halinde, daha önce kontrol edilen yabanc kurum kazanc olarak vergiye tabi tutulmufl bulunan kazanç üzerinden hesaplan p ödenen kurumlar vergisinin söz konusu kâr pay na atfedilen k sm n n da kalan tutar üzerinden mahsup edilmesi gerekmektedir. Mahsup edilemeyen k s m, kâr pay n n Türkiye ye getirilmifl olmas kayd yla iade edilebilecektir. lgili anlaflma hükümlerinin, da t lan söz konusu kâr pay n n Türkiye de istisna edilmesini öngörmesi halinde ise kâr pay n n da t l p Türkiye ye getirildi i dönemde daha önce kontrol edilen yabanc kurum kazanc hükümleri çerçevesinde vergilendirilen kazanç üzerinden hesaplan p ödenen kurumlar vergisinden, da t lan kâr pay tutar na isabet eden k s m iade edilebilecektir. 161

20 5520 Say l Kurumlar Vergisi Kanunu fierhi istanbul smmmo 7.7. Kontrol edilen yabanc kurum kazanc müessesesinde yürürlük Kurumlar Vergisi Kanununun kontrol edilen yabanc kurum kazanc na iliflkin 7 nci maddesi, 1/1/2006 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak ve bu tarihten geçerli olmak üzere yay m tarihinde yürürlü e girmifl bulunmaktad r. Dolay s yla, kontrol edilen yabanc kurumlar n 1/1/2006 tarihinden itibaren sona eren hesap dönemlerine iliflkin kurum kazançlar n n, do rudan veya dolayl olarak an lan kurumlara ifltirak eden kurumlar vergisi mükelleflerinin kazançlar na hisseleri oran nda dahil edilmesi gerekmektedir. Di er taraftan, kontrol edilen yabanc kurumun ifltirak etti i kurumlar n 1/1/2006 tarihinden önceki hesap dönemlerine iliflkin geçmifl y l kârlar n n, bu tarihten sonra kontrol edilen yabanc kuruma da t lmas halinde, kâr da t m n n yap ld tarih itibar yla kazanç elde edilmifl olaca ndan, söz konusu kazançlar n kontrol edilen yabanc kurum kazanc n n hesab nda dikkate al nmas gerekmektedir. 162

21 Kurumlar Vergisi Kanunu - Madde 8 - ndirilecek giderler MADDE 8- (1) Ticarî kazanç gibi hesaplanan kurum kazanc n n tespitinde, mükellefler afla daki giderleri de ayr ca has lattan indirebilirler: a) Menkul k ymet ihraç giderleri. b) Kurulufl ve örgütlenme giderleri. c) Genel kurul toplant lar için yap lan giderler ile birleflme, devir, bölünme, fesih ve tasfiye giderleri. ç) Sermayesi paylara bölünmüfl komandit flirketlerde komandite orta n kâr pay. d) Kat l m bankalar nca kat lma hesab karfl l nda ödenen kâr paylar. e) Sigorta ve reasürans flirketlerinde bilânço gününde hükmü devam eden sigorta sözleflmelerine ait olup, afla da belirtilen teknik karfl l klar; 1) Muallak hasar ve tazminat karfl l klar ; tahakkuk etmifl ve hesaben tespit edilmifl hasar ve tazminat bedelleri veya bu hesap yap lmam flsa hasar ve tazminat n ve bunlarla ilgili tüm masraflar n tahmini de erleri ile gerçekleflmifl, ancak rapor edilmemifl hasar ve tazminat bedelleri ve bunlara iliflkin masraflardan, reasürör pay düflüldükten sonra kalan tutar ile saklama pay na isabet eden muallak hasar karfl l yeterlilik farklar ndan oluflur. 2) Kazan lmam fl prim karfl l klar ; yürürlükte bulunan sigorta sözleflmeleri için tahakkuk etmifl primlerden, komisyonlar düflüldükten sonra kalan tutar n gün esas na göre bilânço gününden sonraya sarkan k sm ndan, ayn esasa göre hesaplanan reasürör pay n n düflülmesinden sonra kalan tutard r. Ancak bu tutar, nakliyat emtia sigortalar nda, y ll k primin komisyon düflüldükten sonraki tutar ndan flirketlerin kendi saklama paylar nda kalan n n % 25'ini geçemez. Kazan lmam fl prim karfl l n n gün esas na göre hesaplanmas mümkün olmayan reasürans ve retrosesyon ifllemlerinde 1/8 yöntemi uygulanabilir. 3) Hayat sigortalar nda matematik karfl l klar, her sözleflme üzerinden ayr ayr hesaplan r. Karfl l klar n, gelirleri vergiden istisna edilmifl olan menkul k ymetlere yat r lan k sm na ait faiz ve kâr paylar, giderler aras nda gösterilemez. 163

22 5520 Say l Kurumlar Vergisi Kanunu fierhi istanbul smmmo 4) Deprem hasar karfl l klar ; yang n ve mühendislik sigorta branfllar nda verilen deprem teminat karfl l nda al nan ve flirketlerin kendi saklama paylar nda kalan primlerin 21/12/1959 tarihli ve 7397 say l Sigorta Murakabe Kanununun 25 inci maddesi uyar nca hesaplanan k sm ile önceki hesap dönemlerinde ayr lan karfl l klar n yat r ld fonlar n gelirleri toplam ndan oluflur. Deprem hasar karfl l hesab na intikal ettirilen primler, bu Kanunun uygulamas nda kazan lmam fl prim karfl l hesaplamas na konu edilmez. 5) Bir bilânço döneminde ayr lan sigorta teknik karfl l klar, ertesi bilânço döneminde aynen kâra eklenir. LG L MEVZUAT - Kurumlar Vergisi Kanunu md. 6 (Safi Kurum Kazanc ), md (Tasfiye, Birleflme, Devir, Bölünme ve Hisse De iflimi), - Gelir Vergisi Kanunu md. 40 ( ndirilecek Giderler), md. 41 (Gider Kabul Edilmeyen Ödemeler) - Vergi Usul Kanunu md. 185 (Envanter Defteri ve Bilanço), md. 270/2 (Gayrimenkullerde Maliyet Bedeline Giren Giderler), md. 282 ( lk Tesis ve Taazzuv Giderleri ve Pefltemall k), md. 326 ( lk Tesis ve Taazzuv Giderlerinin ve Pefltemall klar n tfas ) say l Katma De er Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazlar Kullanmalar Mecburiyeti Hakk nda Kanun md. 7/1 ( ndirim ve Dahili Tevkifat) say l Bankac l k Kanunu md.2 (Kapsam), md.3/18 (Tan mlar ve K saltmalar- Kat l m Hesab ), md.53/2 (Karfl l klar ve Teminatlar), md.143/4 (Varl k Yönetim fiirketleri- Karfl l klar)) say l Sigorta Murakabe Kanunu md.25 (Karfl l klar) GEREKÇELER Hükümet Gerekçesi Madde 8- Bu maddede mükelleflerin ticari kazanç gibi hesaplanan kurum kazanc n n tespitinde, ayr ca has lattan indirebilecekleri giderler düzenlenmifltir. Buna göre, afla - da belirtilen giderler has lattan indirilebilecektir. Birinci f kran n (a) bendine göre, hraç edilen menkul k ymetlere iliflkin tüm giderler has lattan indirilebilecektir. Bu giderler aras nda senetlerin ka t ve bas m giderlerini, mahkeme, noter ve di er tasdik ve tecil giderlerini, damga resmini ve ihraç dolay s yla ödenen sair harç ve resimleri, ihraç dolay s yla bankalara verilen komisyonlar, hisse ve tahvil senetlerinin borsaya kayd için yap lan giderleri ve bunlara benzer di er her türlü giderleri örnek olarak saymak mümkündür. Madde kapsam na giren giderler tek tek say lmayarak, menkul k ymet ihrac nda ortaya ç kabilecek farkl giderlerin kanunen kabul edilmeyen gider say lmas n n önüne geçilmifltir. 164

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ

KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ 165 166 ndirilecek Giderler: Madde 14 - Ticari kazanç gibi hesaplanan kurum kazanc n n tespitinde, mükellefler afla daki giderleri de ayr

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1:

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1: Soru ve Cevap SORU 1: Hisse devir sözleflmesinin noterde onaylanmas aflamas nda al nacak noter harc n n flirket sermayesinin tamam üzerinden mi yoksa sat n al - nan toplam hisse bedeli üzerinden mi tahsil

Detaylı

SORU - YANIT YANIT SORU VE

SORU - YANIT YANIT SORU VE SORU - YANIT YANIT SORU VE??? 316 MAL ÇÖZÜM Say : 96-2009 Soru - Yanıt SORU 1 Sabit k ymetlerimizin icradan zarar na sat lmas durumunda sat fl zararlar n gider yazabilirmiyiz? YANIT 1 5520 Say l Kurumlar

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 NAKİT SERMAYE ARTIŞLARINDA İNDİRİM UYGULAMASI Kurumlar Vergisi Kanunu nun Diğer İndirimler başlıklı 10. Maddesine eklenen (ı) bendi hükmü ile; finans, bankacılık ve sigortacılık

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : SORU 1

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : SORU 1 Soru ve Cevap SORU 1 flyeri Kira sözleflmesini iki örnek olarak düzenledik, birini kirac di erini kiralayan ald.kirac olarak kira kontrat n n damga vergisini tahakkuk ettirmek için vergi dairesine gitti

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

Kurumlar Vergisi Kanunu - Madde 32 -

Kurumlar Vergisi Kanunu - Madde 32 - Kurumlar Vergisi Kanunu - Madde 32 - DÖRDÜNCÜ KISIM Ortak Hükümler ve Geçici Maddeler Kurumlar vergisi ve geçici vergi oran MADDE 32- (1) Kurumlar vergisi, kurum kazanc üzerinden % 20 oran nda al n r.

Detaylı

B ir Anonim fiirketin sermayesi YTL. olup, 1 Ocak Aral k

B ir Anonim fiirketin sermayesi YTL. olup, 1 Ocak Aral k 2005 TAKV M YILINA A T KURUMLAR VERG S LE STOPAJ GEL R VERG S BEYANNAMES N N DÜZENLENMES VE KAR DA ITIMINA L fik N B R ÖRNEK ÇALIfiMA Dr. Ahmet KAVAK Yeminli Mali Müflavir B ir Anonim fiirketin sermayesi

Detaylı

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l SERBEST BÖLGELERDE KATMA DE ER VERG S Erkan GÜRBO A Gelirler Baflkontrolörü I- GENEL B LG : 3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l Kanun un 8 nci maddesi ile yap lan de ifliklik

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE'DE İŞTİRAKLERİN GELİŞİM SÜRECİ VE KONUYA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE'DE İŞTİRAKLERİN GELİŞİM SÜRECİ VE KONUYA İLİŞKİN DÜZENLEMELER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ ŞEKİLLER LİSTESİ KISALTMALAR GİRİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE'DE İŞTİRAKLERİN GELİŞİM SÜRECİ VE KONUYA İLİŞKİN DÜZENLEMELER I. TÜRKİYE'DE İŞTİRAKLERE İLİŞKİN

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9))

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9)) Sirküler 2016 / 019 Referansımız: 0259 / 2016/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 08.03.2016 Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

2 13 say l Vergi Usul Kanununun 215. maddesinde; bu kanuna göre tutulan

2 13 say l Vergi Usul Kanununun 215. maddesinde; bu kanuna göre tutulan mali ÇÖZÜM 205 HRACAT filemler N N VERG KANUNLARI VE KAMB YO MEVZUATI YÖNÜNDEN DE ERLEMES : Zübeyir BAKMAZ * A- G R fi: 2 13 say l Vergi Usul Kanununun 215. maddesinde; bu kanuna göre tutulan defter ve

Detaylı

G elir Vergisi Kanununun 40, 63 ve 89 maddelerinde yer alan hükümler,

G elir Vergisi Kanununun 40, 63 ve 89 maddelerinde yer alan hükümler, B REYSEL EMEKL L K S STEM LE fiahis S GORTALARINA YAPILAN PR M ÖDEMELER N N GEL R VERG S MATRAHININ TESP T NDE G DER VEYA ND R M OLARAK DE ERLEND R LMES fienol ÇET N Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I-

Detaylı

F NANSAL K RALAMANIN VERG KARfiISINDAK DURUMU

F NANSAL K RALAMANIN VERG KARfiISINDAK DURUMU F NANSAL K RALAMANIN VERG KARfiISINDAK DURUMU Mehmet ALTINDA Bafl Hesap Uzman I- G R fi flletmelerin finansman yöntemlerinden birisi olan finansal kiralama, 1985 y - l nda 3226 say l Finansal Kiralama

Detaylı

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE 4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO: 9) MADDE

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı

SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı 23.12.2008 tarih ve 27089 no.lu Resmi Gazete de yayınlanan 270 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer alan

Detaylı

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Menkul K ymet Yat r m Ortakl klar, Sermaye Piyasas Mevzuat gere ince sadece portföy iflletmecili i faaliyetlerinde bulunmakta ve buradan

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82 KONU: Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Hakkında Kanun Yayımlandı. 6327 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Detaylı

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi JOKEYLERE VE JOKEY YAMAKLARI LE ANTRENÖRLERE ÖDENEN ÜCRETLER ÜZER NDEN YAPILAN GEL R VERG S TEVK FATININ BEYAN VE ÖDEME SÜRES NE L fik N SORUN Dr. Ahmet Kavak Yeminli Mali Müflavir I - KONU G elir Vergisi

Detaylı

KALE Danismanlik 0232-4454842 0555-9730689

KALE Danismanlik 0232-4454842 0555-9730689 1 278 SERĐ NO'LU GELĐR VERGĐSĐ GENEL TEBLĐĞĐ Resmi Gazete Sayısı 27800 (6. Mükerrer) Resmi Gazete Tarihi 29/12/2010 Kapsam 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

1 93 say l Gelir Vergisi Kanunu nun 75 inci maddesi ile hüküm alt na al nd

1 93 say l Gelir Vergisi Kanunu nun 75 inci maddesi ile hüküm alt na al nd mali ÇÖZÜM 227 B REYSEL EMEKL L K PLANLARI VE B R K ML S GORTA POL ÇELER NDE, S GORTALININ VEFATI ÜZER NE YAPILACAK ÖDEMELER N VERG KANUNLARIMIZ KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: 1 93 say l

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

NO: 2012/09 TAR H: 19.01.2012

NO: 2012/09 TAR H: 19.01.2012 VERG S RKÜLER NO: 2012/09 TAR H: 19.01.2012 KONU 5 Seri No lu Kurumlar Vergisi Genel Tebli i Resmi Gazete de Yay nlanm r. 19.01.2012 tarih ve 28178 say Resmi Gazete de yay mlanan 5 Seri No'lu Kurumlar

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

TAHAKKUK VE DÖNEMSELL K LKELER

TAHAKKUK VE DÖNEMSELL K LKELER TAHAKKUK VE DÖNEMSELL K LKELER Altar Ömer ARPACI* I - G R fi 213 say l Vergi Usul Kanununun 19 uncu maddesinde, vergi alaca n n do umunu vergiyi do uran olay n vukuu veya hukuki durumun tekemmülüne ba

Detaylı

GÖTÜRÜ G DER UYGULAMASI

GÖTÜRÜ G DER UYGULAMASI GÖTÜRÜ G DER UYGULAMASI Cengiz SAZAK* 1.G R fi Götürü gider uygulamas, ticari kazanc n tespit edilmesinde bir k - s m giderlerin tevsik edilme zorunlulu u olmadan di er bir deyiflle ispat edici bir belgeye

Detaylı

2013 Y l Gelir Vergisi Beyan (2012 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin) BFS - 2013/03 stanbul, 06.03.2013

2013 Y l Gelir Vergisi Beyan (2012 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin) BFS - 2013/03 stanbul, 06.03.2013 2013 Y l Gelir Vergisi Beyan (2012 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin) BFS - 2013/03 stanbul, 06.03.2013 Bu sirkülerimizde, tam mükellef gerçek kifliler taraf ndan 2012 takvim y l nda elde edilen

Detaylı

100 Soruda Kurumlar Vergisinin Beyan - 2009

100 Soruda Kurumlar Vergisinin Beyan - 2009 100 Soruda Kurumlar Vergisinin Beyan - 2009 Sunufl Kurumlar Vergisi Kanunu 2005 y l bafl nda bafllayan vergi kanunlar n n yeniden yaz lmas çal flmalar kapsam nda ele al nan ilk kanundur. Kanunun yaz lmas

Detaylı

2011 Y l Gelir Vergisi Beyan ( 2010 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin ) BFS - 2011/02 stanbul, 21.02.2011. Arkan & Ergin

2011 Y l Gelir Vergisi Beyan ( 2010 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin ) BFS - 2011/02 stanbul, 21.02.2011. Arkan & Ergin 2011 Y l Gelir Vergisi Beyan ( 2010 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin ) BFS - 2011/02 stanbul, 21.02.2011 Bu sirkülerimizde, tam mükellef gerçek kifliler taraf ndan 2010 takvim y l nda elde edilen

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU

AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU TARİH SAYI RESMİ GAZETE NO MEVZUAT TÜRÜ YAYINLANMA TARİHİ GEÇERLİLİK TARİHİ AÇIKLAMA Tebliğ Taslağı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına eklenen

Detaylı

5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU AÇIKLAMALARI R A P O R 06/30-31-32-33- 34-35 15 HAZİRAN 2006 5

5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU AÇIKLAMALARI R A P O R 06/30-31-32-33- 34-35 15 HAZİRAN 2006 5 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU AÇIKLAMALARI 5 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU AÇIKLAMALARI Yeni kurumlar vergisi kanunu 21.06.2006 tarihli ve 26205 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

KONU: Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Had ve Tutarların 2013 Yılı Değerleri Belirlendi

KONU: Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Had ve Tutarların 2013 Yılı Değerleri Belirlendi MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 09/2013 İstanbul, 02.01.2013 KONU: Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Had ve Tutarların 2013 Yılı Değerleri Belirlendi ÖZET: Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer

Detaylı

Yat r m Ortam n n yilefltirilmesi Amac yla Baz Kanunlarda De ifliklik Yap lmas na Dair Kanun'un Getirdi i De ifliklik ve Yenilikler Hakk nda

Yat r m Ortam n n yilefltirilmesi Amac yla Baz Kanunlarda De ifliklik Yap lmas na Dair Kanun'un Getirdi i De ifliklik ve Yenilikler Hakk nda Yat r m Ortam n n yilefltirilmesi Amac yla Baz Kanunlarda De ifliklik Yap lmas na Dair Kanun'un Getirdi i De ifliklik ve Yenilikler Hakk nda BFS - 2016/07 stanbul, 10.08.2016 Yat r m Ortam n n yilefltirilmesi

Detaylı

Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016

Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016 SİRKÜ : 2016/09 KAYSERİ Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016 04.03.2016 tarih ve 29643 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kurumlar Vergisi 1 Seri No.lu Genel Tebliğinde Değişiklik

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 29221 Resmi Gazete Tarihi 30/12/2014 Kapsam 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sistemi nden ç k flta uygulanan vergi kesintisi ile ilgili

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES brahim ERCAN* 1- G R fi Bilindi i üzere, yabanc paralar n de erlemesi, 213 Say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK)

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

G elir Vergisi Kanunu'nun 40/2. maddesinde hizmetli ve iflçilerin iflyerinde

G elir Vergisi Kanunu'nun 40/2. maddesinde hizmetli ve iflçilerin iflyerinde 657 say l Devlet Memurlar Kanununun Yiyecek Yard m bafll kl 212. maddesinde, Devlet memurlar n n hangi hallerde yiyecek yard m ndan ne flekilde faydalanacaklar ve bu yard m n uygulanmas ile ilgili esaslar

Detaylı

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U 173 174 Hususi Ödeme fiekilleri: Madde 41- Maliye vekaletinin tayin edece i yerlerde, nev'ileri mezkur

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sisteminde Girifl Aidatlar n n Vergilendirilmesi. BFS - 2009/22 stanbul, 25.12.2009

Bireysel Emeklilik Sisteminde Girifl Aidatlar n n Vergilendirilmesi. BFS - 2009/22 stanbul, 25.12.2009 Bireysel Emeklilik Sisteminde Girifl Aidatlar n n Vergilendirilmesi BFS - 2009/22 stanbul, 25.12.2009 Bireysel Emeklilik Sistemi Hakk nda Yönetmeli in 24. maddesi uyar nca emeklilik flirketleri, sisteme

Detaylı

No: 2015/8 Tarih: 02.01.2015

No: 2015/8 Tarih: 02.01.2015 No: 2015/8 Tarih: 02.01.2015 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

BANKA VE SİGORTA İŞLEMLERİ VERGİSİ YASASI. 21/1992 Sayılı Yasa

BANKA VE SİGORTA İŞLEMLERİ VERGİSİ YASASI. 21/1992 Sayılı Yasa R.G : 49 12 Mayıs, 1992 BANKA VE SİGORTA İŞLEMLERİ VERGİSİ YASASI 21/1992 Sayılı Yasa Kısa İsim 1. Bu Yasa, Banka ve Sigorta İşlemleri Vergisi (BSİV)Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Verginin

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

114 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

114 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2011/ 12-1 114 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : Bu Tebliğe İle Türkiye'de ikamet etmeyenlere yapılan teslimlerde kullanılan özel faturanın dizaynında

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

Mali Bülten. No: 2009/18

Mali Bülten. No: 2009/18 11 Şubat 2009 Mali Bülten No: 2009/18 VERGİ Konu : KVK nun 15 nci ve 30 ncu Maddelerinde Yer Alan Tevkifat Uygulmasına Yönelik Düzenlemelerin Yapıldığı 2009/14593 ve 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararlarına

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

S igortan n tan m Türk Ticaret Kanununda yap lm flt r. Türk Ticaret Kanununda

S igortan n tan m Türk Ticaret Kanununda yap lm flt r. Türk Ticaret Kanununda mali ÇÖZÜM 189 S GORTA ACENTELER VE KATMA DE ER VERG S KARfiISINDAK DURUMLARI Memifl KÜRK* I-G R fi: S igortan n tan m Türk Ticaret Kanununda yap lm flt r. Türk Ticaret Kanununda Sigorta " Bir akittir

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul,

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul, Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas BFS - 2010/03 stanbul, 26.04.2010 Anayasa Mahkemesi, 15.10.2009 tarih ve 2006/95 Esas, 2009/144

Detaylı

100 Soruda Kurumlar Vergisinin Beyan

100 Soruda Kurumlar Vergisinin Beyan 100 Soruda Kurumlar Vergisinin Beyan - 2010 Sunufl 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunu nun bir çok hükmü 2006 y l ndan itibaren yürürlü e girmifltir. Geçti imiz 5 y l boyunca kanunda çok önemli de ifliklikler

Detaylı

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN Slide 1 DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN GENEL YÖNET M MUHASEBE YÖNETMEL GENEL TEBL (Say :1) (10.01.2008 tarihli ve 26752 say R.G.) Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman Slide 2 AMAÇ VE KAPSAM 5018 say Kanunun

Detaylı

5 520 say l Kurumlar Vergisi Kanunu tarihinde yay nlanmak

5 520 say l Kurumlar Vergisi Kanunu tarihinde yay nlanmak mali ÇÖZÜM 119 TAfiINMAZLAR VE fit RAK H SSELER LE KURUCU SENETLER, NT FA SENETLER VE RÜÇHAN HAKLARI SATIfiINDA KAZANÇ ST SNASI Dr. Ahmet KAVAK * I. G R fi 5 520 say l Kurumlar Vergisi Kanunu 21.06.2006

Detaylı

1. Yasal Düzenlemeler

1. Yasal Düzenlemeler 1. Yasal Düzenlemeler Gelirin toplanması ve beyanı ile toplama yapılmayan haller Gelir Vergisi Kanununun 85 inci maddesi ile 4842 ve 4962 sayılı Kanunlarla değişik 86 ncı maddesinde düzenlenmiştir. Söz

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 11395140-105[229-2012/VUK-1-...]--25513/02/2015 Konu : Tasfiye zararının geçmiş yıl karlarına

Detaylı

2014 Y l Gelir Vergisi Beyan (2013 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin) BFS - 2014/04 stanbul, 04.03.2014

2014 Y l Gelir Vergisi Beyan (2013 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin) BFS - 2014/04 stanbul, 04.03.2014 2014 Y l Gelir Vergisi Beyan (2013 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin) BFS - 2014/04 stanbul, 04.03.2014 Bu sirkülerimizde, tam mükellef gerçek kifliler taraf ndan 2013 takvim y l nda elde edilen

Detaylı

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED ACCOUNTANTS OF MALATYA. Sayı : 2010/134 Malatya : 02/06/2010

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED ACCOUNTANTS OF MALATYA. Sayı : 2010/134 Malatya : 02/06/2010 Sayı : 2010/134 : 02/06/2010 TÜRMOB GENEL BAŞKANLIĞINA ANKARA Başbakanlık tarafından hazırlanan ve TBMM Plan ve Bütçe komisyonunda görüşülecek olan GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE

Detaylı

Millî Reasürans Türk Anonim fiirketi Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL)

Millî Reasürans Türk Anonim fiirketi Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL) Varl klar Dip Not 31.12.2005 I- Cari Varl klar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varl klar 267.895.204,47 1- Kasa 36.245,45 2- Al nan Çekler 56.455,00 3- Bankalar 1 267.898.543,74 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

Bloomberg, Swift, Western Union, Google gibi Yurt D fl nda Bulunan Kurulufllara Yap lan Ödemelerdeki KDV ve Stopaj Yükümlülü ü Hakk nda

Bloomberg, Swift, Western Union, Google gibi Yurt D fl nda Bulunan Kurulufllara Yap lan Ödemelerdeki KDV ve Stopaj Yükümlülü ü Hakk nda Bloomberg, Swift, Western Union, Google gibi Yurt D fl nda Bulunan Kurulufllara Yap lan Ödemelerdeki KDV ve Stopaj Yükümlülü ü Hakk nda BFS - 2009/08 stanbul, 20.03.2009 Yurt d fl nda bulunan Bloomberg,

Detaylı

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET 31.12.2007 Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL)

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET 31.12.2007 Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL) 66 Millî Reasürans VARLIKLAR Dip Not 31/12/2007 31/12/2006 I- Cari Varl klar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varl klar 311.941.657,75 366.211.357,10 1- Kasa 7.881,84 16.271,94 2- Al nan Çekler 48.197,00 70.002,00

Detaylı

ÖZEL SİRKÜLER NO: 2016 / 10

ÖZEL SİRKÜLER NO: 2016 / 10 05.01.2016 ÖZEL SİRKÜLER NO: 2016 / 10 KONU: BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE ŞAHIS SİGORTALARI İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK VE DÜZENLEMELER HK. 29 Haziran 2012 tarih ve 28338 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 13.06.2012

Detaylı

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033 mali ÇÖZÜM 151 B NEK OTOMOB L K RALAMA fi RKETLER NDE (RENT A CAR) KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER NDE KDV ORANI %18 OLDU I-G R fi: Memifl KÜRK* 3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay

Detaylı

ki banka ve benzeri finans kurumlar için Türkiye'de i yeri veya daimi temsilci arac yla faaliyette bulunma art aranmaz.

ki banka ve benzeri finans kurumlar için Türkiye'de i yeri veya daimi temsilci arac yla faaliyette bulunma art aranmaz. VERG S RKÜLER NO: 2012/07 TAR H: 19.01.2012 KONU Gelir Vergisi Kanunu nun Geçici 67 nci Maddesi Kapsam nda Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesine Yönelik Aç klamalar n Yer Ald Gelir

Detaylı

SERMAYE AZALTIMI VE VERGİSEL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

SERMAYE AZALTIMI VE VERGİSEL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ SERMAYE AZALTIMI VE VERGİSEL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ İbrahim ERCAN* 1- GİRİŞ İşletmelerin asıl gayesi kar elde etmek olup, bu amacı gerçekleştirmek için faaliyet göstermektedirler. Elde edilecek bu kar

Detaylı

DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİNİN KULLANIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI:

DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİNİN KULLANIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: SİRKÜLER TARİHİ : 01/10/2010 SİRKÜLER NO : 2010/81 DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİNİN KULLANIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: Bilindiği üzere, Anayasa Mahkemesi nin iptal kararı üzerine, 01 Ağustos 2010

Detaylı

B anka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV), bankalar n yapt klar teslim

B anka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV), bankalar n yapt klar teslim mali ÇÖZÜM 195 BANKA VE S GORTA MUAMELELER VERG S VE TÜRK VERG S STEM NDE YER Ömer KÖSE * B anka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV), bankalar n yapt klar teslim ve hizmetlerden al nmamakta olan KDV

Detaylı

D ünyan n geliflmifl ekonomilerinde oldu u gibi ülkemizde de sigortac l k

D ünyan n geliflmifl ekonomilerinde oldu u gibi ülkemizde de sigortac l k mali ÇÖZÜM 177 VERG KANUNU UYGULAMALARI AÇISINDAN S GORTA fi RKETLER : Memifl KÜRK * I-G R fi: D ünyan n geliflmifl ekonomilerinde oldu u gibi ülkemizde de sigortac l k sektörü son y llarda h zl bir geliflme

Detaylı

6802 SAYILI G DER VERG LER KANUNU

6802 SAYILI G DER VERG LER KANUNU 6802 G DER VERG LER U 211 MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 39 stisnalar: stisnalar: Madde 29 - Afla da yaz l muameleler dolay siyle al nan paralar banka ve sigorta muameleleri vergisinden

Detaylı

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU 213 SAYILI VERG USUL KANUNU 93 VERGİ USUL KANUNU KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 1 lan n fiekli Madde 104: lan afla da yaz l flekilde yap l r: lan n fiekli (5035 Say l Kanun ile de iflen madde.

Detaylı

2978 SAYILI VERG ADES HAKKINDA KANUN VERGİ İADESİ

2978 SAYILI VERG ADES HAKKINDA KANUN VERGİ İADESİ 2978 SAYILI VERG ADES HAKKINDA KANUN VERGİ İADESİ 221 19 Hesap ve oranlar: Madde 3- (4842 say l Kanunun 30'uncu maddesiyle Hesap ve oranlar: Madde 3- (4842 say l Kanunun 30'uncu maddesiyle de iflen madde

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

YURTDIfiINDAN SA LANAN H ZMETLER N VERG MEVZUATI KARfiISINDAK DURUMU

YURTDIfiINDAN SA LANAN H ZMETLER N VERG MEVZUATI KARfiISINDAK DURUMU YURTDIfiINDAN SA LANAN H ZMETLER N VERG MEVZUATI KARfiISINDAK DURUMU Yücel BERKPINAR* 1.G R fi Globalleflen dünyada teknolojik geliflmelerin de etkisiyle s n rlar daralmakta ülkeler birbirlerine daha da

Detaylı

100 soruda 2010 menkul k ymet gelirlerinin vergilendirilmesi

100 soruda 2010 menkul k ymet gelirlerinin vergilendirilmesi 100 soruda 2010 menkul k ymet gelirlerinin vergilendirilmesi Sunufl Gerçek kiflilerin vergiye tabi gelirleri aras nda önemli bir yer tutan menkul k ymet gelirleri, Gelir Vergisi Kanunu nda, bu k ymetlerin

Detaylı

S GORTA ARACILARININ BANKA VE S GORTA MUAMELELER VERG S KARfiISINDAK DURUMU

S GORTA ARACILARININ BANKA VE S GORTA MUAMELELER VERG S KARfiISINDAK DURUMU HAKEMS Z YAZILAR MAL S GORTA ARACILARININ BANKA VE S GORTA MUAMELELER VERG S KARfiISINDAK DURUMU Zübeyir BAKMAZ * G R fi Ülkemizdeki sigorta sözleflmelerini yapmaya yetkili sigorta flirketlerinin, Hazine

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir)

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir) 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 14 367.180.985 389.133.254 1- Kasa

Detaylı

SERMAYE ŞİRKETLERİNDE KÂR DAĞITIMI

SERMAYE ŞİRKETLERİNDE KÂR DAĞITIMI SİNCAN İMKB TİCARET MESLEK LİSESİ ŞİRKETLER MUHASEBESİ DERSİ SERMAYE ŞİRKETLERİNDE KÂR DAĞITIMI Mehmet Ali GÜLER 1 ANONİM ŞİRKETLERDE KAR DAĞITIMI 1. Kâr: İşletmenin faaliyet döneminde öz kaynaklarında

Detaylı

ÇÖZÜM Say : brahim ERCAN* 1. GENEL B LG :

ÇÖZÜM Say : brahim ERCAN* 1. GENEL B LG : SERBEST BÖLGELERDE ÜRET LEN ÜRÜNLER N FOB BEDEL N N EN AZ % 85 N YURTDIfiINA HRAÇ EDEN MÜKELLEFLER N ST HDAM ETT KLER PERSONELE ÖDED KLER ÜCRETLERLE LG L GEL R VERG S ST SNASI UYGULAMASI brahim ERCAN*

Detaylı

M ükelleflerin vergiye tabi ifllemleri üzerinden hesaplad klar katma de-

M ükelleflerin vergiye tabi ifllemleri üzerinden hesaplad klar katma de- mali ÇÖZÜM 103 G DER YAZILAB LEN KATMA DE ER VERG S Altar Ömer ARPACI * I G R fi M ükelleflerin vergiye tabi ifllemleri üzerinden hesaplad klar katma de- er vergisi, gelir ve kurumlar vergisi matrahlar

Detaylı

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ Belirli amaçları gerçekleştirmek üzere gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve belirlenen hedefe ulaşmak için, ortak ya da yöneticilerin dikkat ve özen

Detaylı

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 253 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 5035 SAYILI KANUNDAK MADDES KANUN MADDES N N ESK fiekl KANUN MADDES N N YEN fiekl 49/7 Destek ve muafiyetler

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 10.01.2014 Sayı: 2014/026 Ref: 4/026

SİRKÜLER İstanbul, 10.01.2014 Sayı: 2014/026 Ref: 4/026 SİRKÜLER İstanbul, 10.01.2014 Sayı: 2014/026 Ref: 4/026 Konu: GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN BAZI HAD VE TUTARLARIN 2014 YILINDA GEÇERLİ OLACAK YENİ MİKTARLARI AÇIKLANMIŞTIR 30.12.2013 tarih ve Mükerrer

Detaylı

M ükellefler bazen istemeseler de ticari faaliyetlerine iliflkin belgeler, ellerine

M ükellefler bazen istemeseler de ticari faaliyetlerine iliflkin belgeler, ellerine Dönemsellik kavram, iflletmelerin s n rs z say lan yaflam sürelerinin s n rl uzunlukta belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlar n n di- er dönemlerden ayr olarak saptanmas n ifade eder.

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2008/8 İstanbul, 02 Ocak 2008 KONU : 2008 Yılında Uygulanacak

Detaylı

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET VARLIKLAR Dip Not 31/12/2006 31/12/2005 I- Cari Varl klar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varl klar 366.211.357,10 267.895.204,47 1- Kasa 16.271,94 36.245,45 2- Al nan Çekler 70.002,00 56.455,00 3- Bankalar

Detaylı