EYLEMDE K P Eylemlerin zaman ve anlam özelliklerine göre ald klar eklerle girdikleri biçimlere

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EYLEMDE K P Eylemlerin zaman ve anlam özelliklerine göre ald klar eklerle girdikleri biçimlere"

Transkript

1 ÜN TE: 11 EYLEM EYLEM Eylemler cümlede k l fl (ifli- hareketi), durumu, oluflu ZAMANA, K PE, K fi - YE ba l olarak anlatan sözcüklerdir: yazd, okumuflsun, boyayacaks n z... (k - l fl-ifl); kofltu, atlam flt k... (k l fl-hareket); duracaks n, uyuyor, dinlendik... (durum); karard, büyüyorsunuz, yafllanm fllar...(olufl). Eylemler, kök ve gövdelerinde tafl d klar bu "k l fl, durum, olufl" anlamlar d - fl nda bir de "bafllay fl, süreklilik, bitifl" anlamlar tafl r: ayd nlanmak, bafllamak, do mak (bafllay fl); aramak, çal flmak, yazmak (süreklilik); bitmek, bulmak, batmak (bitifl) EYLEM N TABANI ve MASTARI Bir eylemin çekime temel al nan bölümü taban d r. Eylem ad ndan -mek eki, eylem çekiminden zaman, kip, bileflik zaman, kifli, olumsuzluk eki ve soru sözcü- ü "mi" at ld ktan sonra kalan k s m EYLEM N TABANI; bu tabana -MEK (-MAK) getirilerek oluflturulan biçimi EYLEM N MASTARI'd r. Örnek: "bitirilmemifl midir" çekimli eyleminin taban "bitiril"; mastar "bitirilmek"tir. EYLEMDE K fi Eylemde üç kifli vard r. Bu üç kifli tekil de ço ul da olabilir. 1. tekil kifli 1. ço ul kifli 2. tekil kifli 2. ço ul kifli 3. tekil kifli 3. ço ul kifli alay m: 1. tekil kifli okunacak: 3. tekil kifli anlaflt k: 1. ço ul kifli konuflma: 2. tekil kifli EYLEMDE K P Eylemlerin zaman ve anlam özelliklerine göre ald klar eklerle girdikleri biçimlere K P denir. I. HABER (B LD RME) K PLER : Zaman anlaml d r. a) Görülen ( -di'li) geçmifl zaman: Kip eki "-di"dir. Eylemin sözden önce yap ld KES N biçimde anlat l r: çal fl-t -k, bil-di-n, unut-ma-d -n z b) Ö renilen (-mifl'li) geçmifl zaman: Kip eki "-mifl"tir. Eylemin anlat fltan önce yap ld birinden duyularak anlat l r: y k l-m fl, baflar-m fl-s n z, konufl-mam fl-lar 169

2 c) fiimdiki zaman: Kip eki "-( i )yor"dur. Eylemin, anlat fl s ras nda sürdü ü anlat l r: görmüyoruz, anlat yoruz, konuflmuyorlar... d) Gelecek zaman: Kip eki "-ecek"tir. Eylemin, söz söylendikten sonra yap - laca anlat l r: sor-acak, getir-ece -im, anlat-acak-lar e) Genifl zaman: Kip eki (i) r'dir. Eylemin her zaman yap ld -yap laca anlat l r: çal fl- r, yürü-r-üm, sor-ar-lar Birinci kifli olumsuz çekimlerinde kip eki ortadan kalkar: yaz-ar- m (yaz-mam), yaz-ar- z (yaz-ma-y z) Di er kiflilerde olumsuz çekimlerde ve birinci kiflinin olumsuz-soru çekimlerinde kip eki "-z" olur: oku-ma-z-s n, oku-ma-z, oku-ma-z m y m II. D LEK K PLER : Dördünde de zaman anlam yoktur. Dilek kipleriyle, bir eylemin yap lmas yla ilgili dilek anlat l r. a) Dilek-Koflul kipi: Kip eki "-se"dir. Eylemin yap fl yla ilgil olarak "dilek" ya da "koflul" anlat l r: fiu ders bir bit-se! (dilek) ki soru daha yap-sa birinci olacak. (koflul) Çocu unun s nav iyi geç-se buradaki herkese dondurma smarlayacak. (dilekkoflul) b) Gereklilik kipi: Kip eki"-meli"dir. Eylemin yap lmas n n gerekli oldu u anlat l r: bekle-meli-yim, dinle-meli-siniz c) stek kipi: Kip eki "-e"dir. Eylemin gerçekleflme iste i anlat l r: yaklafl-a-l m, gör-e-yim, bekle-ye-sin, yap mal lar d) Emir kipi: Kip eki yoktur. Eylemler emir kipinde kifli ekleriyle çekimlenir. Eylemlerin birinci kifli çekimi yap lmaz: ìgìeìz ìgìez-in (geziniz) gez-sin gez sin ler Bana yard m ed-in! (istek, dilek anlam ) K PTE ANLAM KAYMASI Bir kip baflka bir kipin yerine kullan lmas d r. O gün uyanam yor. (geçmifl zamana kayma) Her akflam u ruyor. (genifl zamana kayma) Derhal d flar ç kacaks n. (emir kipinede kayma) Haftaya u rar m. (gelecek zamana kayma) 170

3 Ö REND KLER M Z PEK fit REL M 1. RAHATI KAÇAN A AÇ Tan d m bir a aç var Etlik ba lar na yak n Saadetin ad n bile duymam fl Allah n ifline bak n Geceyi gündüzü biliyor; Dört mevsimi, rüzgar, kar Ay fl na bay l yor Ama kötülemiyor karanl. Ona bir bitap verece im Rahat n kaç rmak için Bir ö rene görsün aflk A ac o vakit seyredin. M. Cevdet Anday Yukar daki fliirde geçen eylemleri bulup kip ve kiflisini gösterelim. Eylem Kip Kifli 2. Eylemlerin kip ve kiflilerini yazal m. EYLEM K P K fi sevinelim ac k yorum flafl rm fllar susad k evlendiler anlamazs n dertlenme k zmayaca m düflüneceksiniz 171

4 3. Afla da verilen eylemleri istenen kip ve kiflilerde çekimleyelim. konufl- e len- Dilek flart Kipi 3. Tekil Kifli Gürülen Geçmifl Zaman Kipi 2. Tekil Kifli mutlu ol- baflla- stek Kipi 1. Ço ul Kifli Emir Kipi 2. Ço ul Kifli 4. Yukar da çekimledi imiz eylemlerin olumsuzunu cümlede kullanal m. 172

5 KONU TARAMA TEST Afla daki cümlelerin hangisinde çekimli eylem vard r? A) Bu kitap senin mi? B) S nav kazanm fl m? C) S n f n en baflar l ö rencisiymifl. D) Bir evi bir de arabas varm fl Afla dakilerden hangisinde "duyulan geçmifl zaman kipi yerine genifl zaman kipi" kullan lm flt r? A) Kasabam z yazlar s cak, k fllar çok so- uktur. B) Bu kutlamalar her y l haziranda yap l r. C) Biz küçükken babam hasta olur. D) Beklerseniz, patron az sonra gelir. 2. Afla dakilerden hangisi, "Yar n maça gidelim." cümlesindeki yüklemin kipidir? A) Emir kipi B) stek kipi C) Dilek flart kipi D) Gereklilik kipi 3. Büyüdüm, iflsiz kald m, aç kald m; Para kazanmak gerekiyordu. Girdim insanlar n içine, nsanlar gördüm. Yukar daki parçada kaç çekimli eylem vard r? A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 7. I. Mustafa Kemal, soruyu flöyle cevapl yor. II. Atatürk, gürefli de güreflmesini de çok sever. III. Konufltu unuz kimseleri iyi niyetle dinleyiniz. IV. Herkes, yaflam nda bir kez olsun yurt d - fl na ç kmal. Yukar daki cümlelerde geçen eylemlerden hangi ikisi, haber kipinde çekimlenmifltir? A) I. ve II. B) I. ve III. C) II. ve IV. D) III. ve IV. 4. Afla daki cümlelerden hangisinin yüklemi haber kiplerinden biriyle çekimlenmifltir? A) Kendi saham zda söz sahibi olmal y z. B) Ah flu ngilizceyi bir ö renebilsem! C) O, fliirleriyle sadece zevk erbab na seslenmifl. D) Bundan sonra derslerime iyi çal flay m. 8. Afla daki yüklemlerden hangisinin kiflisi farkl d r? A) Gülüyorsun ya öyle B) Benimle geleceksin. C) Konuflmamal yd n. D) D flar ç ks n. 5. Afla daki cümlelerden hangisinin yüklemi emir kipindedir? A) Sizinle s k s k görüflelim. B) Onlar da oyunumuza kat ls n. C) Kendime yeni dostlar edinmeliyim. D) Ah, Mehmet i de bir görsem. 9. Afla daki cümlelerde yer alan eylemlerden hangisi dilek kipinde çekimlenmemifltir? A) Bugün seni mutlaka görmeliyim. B) Onlarla u raflmay b rak da beni dinle. C) O, her zaman güzel giyinir. D) Yar n, erkenden Çeflme ye gidelim. 173

6 10. "Sabahlar erkenden kalkmay seviyorum." cümlesinde eylem, gerçekte hangi zaman anlatmaktad r? A) Genifl zaman B) fiimdiki zaman C) Gelecek zaman D) Geçmifl zaman 11. "Da, da a kavuflmaz; insan, insana kavuflur." cümlesindeki eylemlerin zaman afla dakilerin hangisinde verilmifltir? A) fiimdiki zaman genifl zaman B) Genifl zaman genifl zaman C) Gelecek zaman gelecek zaman D) Geçmifl zaman geçmifl zaman 12. Bir gün insanlar baltalarla geldiler. Birer birer devirdiler bizi. Dallar m z kollar m z budad - lar. K y ya itiverdiler. Bedenlerimizi ay rd lar, dizdiler. Yukar daki eylemlerin kip ve kiflileri afla- dakilerin hangisidir? A) Duyulan geçmifl zaman III. Ço ul Kifli B) Görülen geçmifl zaman III. Ço ul Kifli C) Görülen geçmifl zaman I. Tekil Kifli D) fiimdiki zaman I. Ço ul Kifli 14. Afla daki cümlelerin hangisinde zaman kaymas vard r? A) A layan bir çocuk gördü ümde yanar ta yüre im. B) Dedi ine göre bu viranede yaln z yaflam fl. C) Bekledi imiz otobüs yar m saat sonra burada olur. D) Ertu rul o lu Osman, Sö üt e ulu bir ç - nar dikmifl. 15 Afla daki cümlelerin hangisinin yükleminde zaman kaymas yoktur? A) Düflen çocuk kalkar ve yolunda devam eder. B) Sabahleyin bize u rar, öyle gidersin. C) Gelecek nesil sizi takdir eder. D) Ben, roman okumaktan zevk duyar m. 16. Afla daki cümlelerden hangisinde flimdiki zaman anlam vard r? A) Bu k fl bitmeden, üç ay sonra yine k fl geliyor. B) Bekleyin iki dakika sonra geliyoruz. C) Hata yapar, itiraz da eder! D) Verilen ödevleri yapmaktay m. 13. Afla daki yüklemlerden hangisinin kipi di erlerinden farkl d r? A) Ana baban n çocu a karfl sevgisi çocu- u mutlu eder. B) Babam d flar ya ç karken mutfa a u rad. C) Aile mutlulu unda sevginin yeri doldurulamaz. D) Benimle gelmelisin bugün de ifle. 17. Afla daki cümlelerin hangisinde eylem gereklilik kipindedir? A) Zor gününde onun yan nda olmak istiyorum. B) En k sa zamanda stanbul a gitmeliyiz. C) nsanlar sözleriyle de il, yapt klar ifllerle tan yoruz. D) Son y llarda kitap okuma oran yükseliyor. 174

7 18. Tükenir elbet Gökte y ld z denizde kum tükenir Bu vatan, bu topraklar cömert Türk analar Türk babalar cömert Kutsal bir ateflim ki sönmez nan n Mustafa Kemal ler ölmez. Yukar daki fliirde kaç çekimli eylem vard r? A) 4 B) 5 C) 6 D) Afla daki cümlelerin hangisinde emir kipi kullan lm flt r? A) Da lardaki, ovalardaki kardefllerimiz kurtulsun. B) Soka niye kirletiyorsun? C) Biz daha bitmedik. D) Her gün bir a aç yitiyor. 20. Afla daki eylemlerden hangisi kifli yönünden farkl d r? A) Bana biraz destek ol. B) Beni hiçbir zaman üzmedin. C) Çal flmaya yar n gelsin. D) Bu sözlerinle beni mutlu ettin. 21. Bunu hiç istemeyiz. cümlesinin yüklemi, hangi kip ve kiflide çekimlenmifltir? A) stek kipi 1. ço ul kifli B) Genifl zaman 1. ço ul kifli C) fiimdiki zaman 3. ço ul kifli D) Genifl zaman 2. ço ul kifli 22. Afla daki cümlelerin hangisinde görülen geçmifl zaman anlam vard r? A) Araban n arkas ndan kofluyormufl. B) Gözde, dün okulda hastalanm fl. C) Yar n, tiyatroya gidelim mi? D) Yediklerine hiç dikkat etmedi. 23. Afla daki cümlelerin hangisinde yüklem, emir kipinin üçüncü tekil kiflisiyle çekimlenmifltir? A) Ali, dersine çal fls n. B) Söylediklerimi bana getir. C) Akflam evde oturup dinleneceksin. D) Bu iflle daha fazla ilgilenmelisin. 24. Afla daki cümlelerden hangisinin yüklemi "genifl zaman n olumsuzu" fleklindedir? A) Bu flark y her gün dinlemeliyim. B) Dostoyevski okurken gerçeklerle yüzleflmeye haz r olun. C) Dostoyevski hiçbir zaman umutsuzlu a kap lmaz. D) Kiflili inin zenginli i ve yaflam derinli i onu anlatmaya yetmiyor. 25. Kimseyi merakta b rakm yor, bilse söyler; hiçbir fleyi saklamaz o. cümlesinde afla - dakilerden hangisi yoktur? A) fiimdiki zamanda çekimlenmifl eylem B) Dilek flart kipinde çekimlenmifl eylem C) Genifl zamanda çekimlenmifl eylem D) stek kipinde çekimlenmifl eylem 1. B 2. B 3. A 4. C 5. B 6. C 7. A 8. D 9. C 10. A 11. B 12. B 13. D 14. C 15. D 16. D 17. B 18. B 19. A 20. C 21. B 22. D 23. B 24. C 25. D Tarih:.../.../ Do ru:... Yanl fl:... Net:

8 KONU TARAMA TEST Afla dakilerden hangisi, dilek kiplerine örnektir? A) Tutmaz B) Kal yor C) Görüyor D) B rakma 2. Afla daki cümlelerden hangisinin yüklemi farkl kipte çekimlenmifltir? A) Bu teklifi kabul edece ini tahmin etmedim. B) Uzun zaman ortalarda görünmedi. C) Bizi yeme e davet etmeli. D) Biz onun gibileri çok gördük. 3. Afla daki cümlelerin hangisinde yap lmakta olan bir ifl bitirilmektedir? A) Yar n tatile ç k yoruz. B) fiu çocuk, durmadan bize bak yor. C) Her gün yüz soru çözüyorum. D) Sabahleyin erken kalk yorum. 4. fiimdiki zaman kipi, afla dakilerin hangisinde baflka bir zaman kipinin görevini üstlenmifltir? A) Her zaman herkes beni dinliyor. B) Koflun, biri bizi izliyor. C) Babam sizi afla da bekliyor. D) Murat, defterine bir fleyler yaz yor Afla daki cümlelerin hangisinde eylem, istek kipindedir? A) Çal flmaya bafllamadan önce arkadafl - m z n gelmesini bekleyelim. B) Bana güvenip de borç yapmas n. C) Bu kitaplar n hepsini okumak isterim. D) Sana verilen gazetelerin hepsini da tmal s n. 7. Afla dakilerin hangisindeki eylemde zaman kaymas vard r? A) Bu konuyu daha dün konuflmufltuk. B) Akflama arkadafllarla sana geliyoruz. C) Yar n önemli bir yaz haz rlayaca m. D) Bu olay daha önce duydum. 8. Afla daki cümlelerden hangisinin yükleminde kip kaymas yoktur? A) Akflamlar, yemekten sonra bir fincan kahve içiyorum. B) Mektubumuz, birkaç gün içinde elinize ulafl r. C) Ona, buraya gelmesi için telefon ettim. D) Kayseri ye var r varmaz seni arar m. 5. Afla daki cümlelerde bulunan eylemlerden hangisinin kipi, zaman anlaml de ildir? A) Meyveli a ac tafllarlar. B) Çok konuflan çok yan l r. C) Gülü seven, dikenine katlan r. D) Dereyi görmeden paçalar s vama. 9. "Yetkililer, içeride sizi beklemekteler." Bu cümlenin yüklemindeki kip anlam, afla dakilerin hangisinde vard r? A) Her hafta sonu annemi ziyarete gideriz. B) Yar n ö leden sonra ya mur ya abilirmifl. C) Sen gelmeyince gitti. D) Babam, arka odada kitap okuyor. 176

9 10. Afla daki cümlelerin hangisinde eylem, I. ço ul kiflide çekimlenmifltir? A) Ona, çok de er veriyorum. B) Hava ö lenden sonra aç l r. C) Onu yaln z b rakal m. D) Bu diyeti mutlaka uygula. 14. Afla daki cümlelerin hangisinde gelecek zaman anlam yoktur? A) Uçak yar m saate varmaz gelir. B) Hafta sonu bize herhalde misafir geliyor. C) Uzun bir yolculu un ard ndan gidece i yere var r. D) Ülkenin önemli sorunlar için haftaya, bir heyet geliyor. 11. Afla dakilerden hangisinde zaman (anlam) kaymas yoktur? A) Yar n onunla buluflmaya gidiyorum. B) Dün elime birkaç kurufl para geçti. C) Her sorumu cevaps z b rak yorsun. D) Sabahlar so uk süt içiyor. 15. "Bu akflam s nava çal flal m." cümlesinin yüklemiyle benzer kip özelli i gösteren yüklem afla dakilerin hangisinde vard r? A) Bunlar da ben yazmayay m art k. B) Olanlar bize de anlatsana.. C) Odan n camlar n aç k b rak n. D) Çocuk, bir a ac n arkas na sakland. 12. Yürümek istiyorum yollar n dünyan n Kar flay m, her fleyde bir parçam kals n. Bu dizelerdeki alt çizili eylemlerin kip ve kiflisi afla dakilerden hangisidir? A) stek kipi, birinci kifli stek kipi, birinci kifli B) Emir kipi, birinci kifli stek kipi, birinci kifli C) stek kipi, birinci kifli Emir kipi, üçüncü kifli D) Emir kipi, birinci kifli Emir kipi, ikinci kifli 13. Afla daki cümlelerin hangisinde eylem, istek kipindedir? A) Para toplay p ona verelim. B) Ben de sizinle gelmek istiyorum. C) S nava girmeden önce iyi uyumal y z. D) Buray temizlemeden gitmesin. 16. Afla daki cümlelerin hangisinde "gelecek zaman" anlam yoktur? A) Kitaplar yar n m getirirsin? B) Bana, olanlar sonra m anlat rs n? C) Sabahlar bu saatte mi evden ç kars n? D) Birazdan haz r olur musun? 17. Afla daki cümlelerin hangisinde farkl bir kip kullan lm flt r? A) Kardefline söyle senin peflinden gelmesin. B) Bizim beklediklerimiz kolay kolay gerçekleflmez. C) Derse gereken önemi vermiyor. D) Havalar so uyunca göçmen kufllar gitti. 1. D 2. C 3. C 4. A 5. D 6. A 7. B 8. C 9. D 10. C 11. B 12. C 13. A 14. C 15. A 16. C 17. A Tarih:.../.../ Do ru:... Yanl fl:... Net:

çindekiler 1. ALT ÜN TE fi DÜNYASI YEN B R fi BULMALIYIM? 1.1 Yeni Bir fl Bulmal y m 1.2 fl Yerinde 1.3 Baflar n n S rlar

çindekiler 1. ALT ÜN TE fi DÜNYASI YEN B R fi BULMALIYIM? 1.1 Yeni Bir fl Bulmal y m 1.2 fl Yerinde 1.3 Baflar n n S rlar çindekiler fi DÜNYASI YEN B R fi BULMALIYIM? 1 1.1 Yeni Bir fl Bulmal y m 1.2 fl Yerinde 1.3 Baflar n n S rlar Sayfa: 18-30 fl dünyas ve çal flma yaflam ile ilgili sözcükler Gereklilik Kipi -mel Gereklilik

Detaylı

PEYGAMBER M Ö REN YORUM

PEYGAMBER M Ö REN YORUM PEYGAMBER M Ö REN YORUM Diyanet flleri Baflkanl Yay nlar : 639 Çocuk Kitaplar : 160 Peygamberimi Ö reniyorum (Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi ö retmenlerinden oluflan bir komisyon taraf ndan haz rlanm flt

Detaylı

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK Baflka Baflka Hep Baflka 649 7. Bölüm BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK 650 Vatan Lafla De il Eylemle Sevilir BENDEN S ZLERE... Da larla, do ayla, gökyüzüyle ve denizlerle

Detaylı

LKÖ RET M HAYAT B LG S. DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. 1. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI...

LKÖ RET M HAYAT B LG S. DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. 1. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI... LKÖ RET M HAYAT B LG S 2 DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 1. Kitap Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2012 M LLÎ E T M BAKANLI I YAYINLARI...: 4875 DERS K TAPLARI

Detaylı

OKULÖNCES NDE ÇOCUK EDEB YATI

OKULÖNCES NDE ÇOCUK EDEB YATI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1815 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 941 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES OKULÖNCES Ö RETMENL L SANS PROGRAMI OKULÖNCES NDE ÇOCUK EDEB YATI Yazarlar Prof.Dr. Sedat SEVER (Ünite

Detaylı

5. Uluslar Aras Kars Afl klar Bayram Dostluk Havas çinde Geçti. On Afl k Ka zman da Konser Verdi. Y llar Öncesini Bulduk. Biraz Kars, Biraz Da Nedim

5. Uluslar Aras Kars Afl klar Bayram Dostluk Havas çinde Geçti. On Afl k Ka zman da Konser Verdi. Y llar Öncesini Bulduk. Biraz Kars, Biraz Da Nedim Yay n Sahibi, Yaz flleri Müdürü: M. Caner Aras Kültür Sanat Yönetmeni: Türkan Narin Tarih: tarih - kültür - haber dergisi Yard. Doç. Dr. Gürsoy Solmaz Yay n Kurulu: Prof. Dr. Oktay Belli Prof. Dr. Esin

Detaylı

Aspirin Amca. Anadolu nun Dünyas. Her derde deva, yorulmak bilmeyen bir ustan n öyküsü

Aspirin Amca. Anadolu nun Dünyas. Her derde deva, yorulmak bilmeyen bir ustan n öyküsü Anadolu nun Dünyas Bekir Özgen Aspirin Amca Her derde deva, yorulmak bilmeyen bir ustan n öyküsü Eflim, Hele flu yazl k eve git de, eksi ini gedi ini tamamla gel, dedi. Bir hafta sonu, solu u kabas yeni

Detaylı

Hay rs z. Durdu, düflündü. "Hele ki s k çal flt m, dur durak bilmeksizin okudum. Ayd nl n oldu u her yere. Anadolu nun Dünyas Bekir Özgen

Hay rs z. Durdu, düflündü. Hele ki s k çal flt m, dur durak bilmeksizin okudum. Ayd nl n oldu u her yere. Anadolu nun Dünyas Bekir Özgen Anadolu nun Dünyas Bekir Özgen "Sen memur ol, göz ard edilmifl bir kasabadan kalk, ta ABD ye gel! Hay rs z Durdu, düflündü. "Hele ki s k çal flt m, dur durak bilmeksizin okudum. Ayd nl n oldu u her yere el

Detaylı

Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir.

Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir. Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir. Oyuncu, yazar ve yönetmen Ege Maltepe (Tiyatro 2006), sanat hayat n ABD de sürdürüyor. 14 Yaz p yönetti iniz

Detaylı

Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir

Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir Çal flan Kad nlar n Bilmesi Gereken En Önemli Kural Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir Gail Evans Çeviren Ekin Duru ISBN 975-6225-08-4 She Wins You Win Gotham Books

Detaylı

Bireysel Ba l l Harekete Geçirmek. Vizyon, Müflteriler, Gelecek

Bireysel Ba l l Harekete Geçirmek. Vizyon, Müflteriler, Gelecek Dr. Yeflim Toduk Akifl Sonuç Getiren lik Mütevaz ve Sevilen Yönetici Olmak Bir lidere sayg duyup, hayran olmak yeterli midir? Yoksa kalplere taht kurmas ve sevilmesi mi gereklidir? Bir liderin baflar s

Detaylı

Kastamonu: 30 A ustos 1925 (Aç k Söz: 1 Eylül 1925) Atatürk lkeleri THK: A.B. Palazo lu Sh:399

Kastamonu: 30 A ustos 1925 (Aç k Söz: 1 Eylül 1925) Atatürk lkeleri THK: A.B. Palazo lu Sh:399 Yapt m z ve yapmakta oldu umuz devrimlerin amac ; Türkiye Cumhuriyeti halk n, tamamen ça dafl ve bütün anlam ve görünüflleri ile medeni bir sosyal toplum durumuna getirmektir. Devrimlerimizin as l amac

Detaylı

Kendi De erlerimizi Bilirsek, Evrensel De erleri de Biliriz! Timur Karaçay / tkaracay@baskent.edu.tr

Kendi De erlerimizi Bilirsek, Evrensel De erleri de Biliriz! Timur Karaçay / tkaracay@baskent.edu.tr Kendi De erlerimizi Bilirsek, Evrensel De erleri de Biliriz! Timur Karaçay / tkaracay@baskent.edu.tr Cemal Koç 1941 de Bulgaristan n K rcali sanca nda do du. Bilinen büyük göç s ras nda Cemal in ailesi

Detaylı

SBS SET SBS TÜRKÇE Konu Anlat ml

SBS SET SBS TÜRKÇE Konu Anlat ml SBS SET SBS TÜRKÇE Konu Anlat ml Bu kitab n her hakk sakl d r ve BAHAR Yay nevi San. Tic. Ltd. fiti. aittir. Kitaba ait metin ve sorular, kaynak gösterilerek de olsa kullan lamaz. Kitab n haz rlan fl yöntemi,

Detaylı

BA DAT TA 68 GÜN. BA DAT ta 68 GÜN. Canl Kalkanlar. Anlat yor. Tavır. Cihan Keflkek - Eylül flcan. Tavır

BA DAT TA 68 GÜN. BA DAT ta 68 GÜN. Canl Kalkanlar. Anlat yor. Tavır. Cihan Keflkek - Eylül flcan. Tavır ACIMAK YOK! Havaland ölüm makineleri Bir gece ans z n uykunun En kör saatinde gelerek çald lar hayatlar yaflamdan Bombalar, bombalar, bombalar... Gece ile gündüz içiçe yaflan yor fiimdi buradaki zamanda

Detaylı

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 09 2009 Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e TBMM Üstün Hizmet Ödülü Kale Ailesi nin Annesi Saadet Özgür han mefendiyi vefat n n birinci y l nda sayg ve sevgiyle

Detaylı

Feda Destan. Feda Destan

Feda Destan. Feda Destan -Biz bu topraklar n insanlar y zdedi pirimiz Anadolu "can" dedi inde "feda" demek töremizdir Yok demedik ki hiçbir zaman "Can" dedi Anadolu "Feda" diye ünledi Ayn anadan do mad m z kardefllerimiz kardeflten

Detaylı

Dr. Faruk Görgülü. Diyanet flleri Baflkanl Ad na Sahibi ve Genel Yay n Yönetmeni Dr. Yüksel Salman Sorumlu Yaz flleri Müdürü. Dr.

Dr. Faruk Görgülü. Diyanet flleri Baflkanl Ad na Sahibi ve Genel Yay n Yönetmeni Dr. Yüksel Salman Sorumlu Yaz flleri Müdürü. Dr. Diyanet flleri Baflkanl Ad na Sahibi ve Genel Yay n Yönetmeni Dr. Yüksel Salman Sorumlu Yaz flleri Müdürü Dr. Faruk Görgülü Mali fller ve Da t m Sorumlusu Mustafa Bayraktar (Döner Sermaye flletme Müdürü)

Detaylı

Hiç flüphe yok ki gelece imiz gençlerimize emanet.

Hiç flüphe yok ki gelece imiz gençlerimize emanet. Say : 03 Ekim 2004 mekan: Birgi, portre: Fahir Atako lu, söylefli: Rahmi Koç, dekorasyon: Jale Kulin Akgün, macera: motosikletle Do u Anadolu, stil: Picasso, yemek kültürü: Vedat Baflaran, yaflam rehberi,

Detaylı

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Y az sona ermek üzere. Sonbahar kap da. K sa süre içinde yollar, a açlardan düflmüfl sar yapraklar kaplayacak. lkbahara kadar sürecek bir dinlenme dönemine

Detaylı

12-14 Yafl Ders Program

12-14 Yafl Ders Program YAZ OKULU 12-14 Yafl Ders Program Medeniyet Derne i E itim Komisyonu Medeniyet Derne i E itim Komisyonu Kapak- ç Düzen: Artus Bas m Bask -Cilt: Artus Bas m Organize Sanayi Bölgesi ESKOOP Sanayi Sitesi

Detaylı

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r.

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. portre Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. Üniversitemizin ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan ve

Detaylı

Nazar de mesin. Bakan: Bahar müjdesini verdi Haberi 4 de. TJK Baflkan : Çok önemli bir yar fl Haberi 3 de. Win River Win tarihe geçti Haberi 2 de

Nazar de mesin. Bakan: Bahar müjdesini verdi Haberi 4 de. TJK Baflkan : Çok önemli bir yar fl Haberi 3 de. Win River Win tarihe geçti Haberi 2 de MART 2006 Nazar de mesin Önce yasan n kabulü, ard ndan da Dubai zaferlerimiz büyük sevinç yaflatt. nand k, çal flt k ve baflard k. Herkesin ortak görüflü: Özlenen günler yak nda! Bakan: Bahar müjdesini

Detaylı

EYÜP SIRTLARINDA B R NEC P FAZIL

EYÜP SIRTLARINDA B R NEC P FAZIL EYÜP SIRTLARINDA B R NEC P FAZIL Prof. Dr. M.Orhan OKAY 1931 y l nda stanbul da do du. Vefa Lisesi nden ve.ü. Edebiyat Fakültesi nden mezun oldu (1955). Edebiyat Ö retmenli i ile mesleki hayat na bafllad

Detaylı

Müjde! Yasa ç kt. TJK da yeni yönetim. Gece yar fllar. Yaflar Çall. fiubat 2007

Müjde! Yasa ç kt. TJK da yeni yönetim. Gece yar fllar. Yaflar Çall. fiubat 2007 Müjde! Yasa ç kt fiubat 2007 2 de TJK da yeni yönetim Haberi 3 üncü sayfada Gece yar fllar Haberi sayfa 10 da Yaflar Çall Röportaj sayfa 30 da Müjde! Beklenen yasa ç kt Uzun zamand r camiam z taraf ndan

Detaylı

BALKANLARDA GÖKYÜZÜ LE LG L NANIfiLAR VE HALK TAKV M

BALKANLARDA GÖKYÜZÜ LE LG L NANIfiLAR VE HALK TAKV M BALKANLARDA GÖKYÜZÜ LE LG L NANIfiLAR VE HALK TAKV M Celestial Believes and Folk Calendar in Balkans Emine Hilal ERCAN* ÖZET Halk inan fllar, bir milletin kimli ini tayin ederken bilimin kulland en önemli

Detaylı

GÜNDEM. Halk burada, tayinliler nerede? Bat Trakya Kad n Platformu ndan bir ilk

GÜNDEM. Halk burada, tayinliler nerede? Bat Trakya Kad n Platformu ndan bir ilk Gündem oku, gündemi yakala... 20 Mart 2009 Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete Sayı: 626 Fiyatı: 0.80 Euro HAD SE geliyor... RUSYA n n baflkenti Moskova da yap lacak 54. Eurovision fiark Yar flmas nda Türkiye

Detaylı

Liderlik S rlar : Mehmet Buldurgan Örne i

Liderlik S rlar : Mehmet Buldurgan Örne i Dr. Yeflim Toduk Akifl fiu Ç lg n Türk ler lik S rlar : Mehmet Buldurgan Örne i lik, yönetimin oldu u her dönemde, askeriyede, siyasette bin y ld r tart fl lan, üzerine pek çok araflt rma yap lan, hakk

Detaylı

Baflkan dan. Ekonomist: Baflkent OSB yat r ma en uygun yer

Baflkan dan. Ekonomist: Baflkent OSB yat r ma en uygun yer EK M-KASIM 2008 TSKGV ve ASELSAN a Brifing Baflkent OSB yönetimi, ASELSAN ve ASELSAN' n ba l oldu u Türk Silahl Kuvvetlerini Güçlendirme Vakf (TSKGV) yetkililerine Baflkent OSB'yi anlatt. Baflkent OSB

Detaylı