Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden. Ortaklığımızın TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden. Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir."

Transkript

1 Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Söz konusu tahvillerin halka arzı, Sermaye Piyasası Kanunu nun 4 üncü maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nca 23/07 /2010 tarih ve 12/T-632 sayı ile kayda alınmıģtır. Ancak kayda alınma ortaklığımızın ve tahvil halka arzının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez. ĠĢbu izahname ile ihracı yapılacak olan tahvillere iliģkin ihraçcının yatırımcılara karģı olan ödeme yükümlülüğü Kurul veya herhangi bir kamu kuruluģu tarafından garanti altına alınmamıģ olup, yatırım kararının, ihraçcının finansal durumunun analiz edilmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, izahname ve eklerinde yer alan bilgilerin gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmasından ihraççılar sorumludur. Ancak, kendilerinden beklenen özeni göstermeyen aracı kuruluģlara da zararın ihraççılara tazmin ettirilemeyen kısmı için müracaat edilebilir. Bağımsız denetim kuruluģları ise, denetledikleri finansal tablo ve raporlara iliģkin olarak hazırladıkları raporlardaki yanlıģ ve yanıltıcı bilgi ve kanaatler nedeniyle doğabilecek zararlardan hukuken sorumludur. Ġzahname ve eklerinde yer alan bilgilerin gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmasından aģağıda unvanları belirtilen kuruluģlar ile bu kuruluģları temsile yetkili kiģiler sorumludur: Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret A.ġ. Mehmet Murat Akgiray Yönetim Kurulu BaĢkanı ĠĢ Yatırım Menkul Değerler A.ġ. Ġlhami Koç Genel Müdür Mete Gorbon Müdür 1

2 Borçlanma araçlarına iliģkin yatırım kararları izahnamenin ve sirkülerin bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir. Yatırımcılara Uyarı: Bu izahname, düşünülmektedir, planlanmaktadır, hedeflenmektedir, tahmin edilmektedir, beklenmektedir gibi kelimelerle ifade edilen geleceğe yönelik açıklamalar içermektedir. Bu tür açıklamalar belirsizlik ve risk içermekte olup, sadece izahnamenin yayım tarihindeki öngörüleri ve beklentileri göstermektedir. Birçok faktör, Grup un geleceğe yönelik açıklamalarının öngörülenden çok daha farklı sonuçlanmasına yol açabilecektir. Borsa GörüĢü: Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası (ĠMKB) Yönetim Kurulu nun tarihli toplantısında; Şirket in beyan ve taahhüt yazıları ile Oğuz Hukuk Bürosu tarafından hazırlanan hukukçu raporu da dikkate alınarak, Borsamızın tarih ve 340 sayılı Kota Alınmamış Borçlanma Araçlarının Tahvil ve Bono Piyasası nda İşlem Görmesine İlişkin Esaslar Genelgesi nin 4. maddesinde yer alan koşulların sağlandığı anlaşıldığından, Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik in 35. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, halka arz sonuçlarının Borsamıza ulaştırılmasından sonra Borsa Yönetim Kurulu'nca verilecek kararla, Şirket in ihraç edeceği tahvillerin Borsamız Tahvil ve Bono Piyasası nda kot dışı olarak işlem görebileceğine karar verilmiştir. İşbu İMKB Görüşü, Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğin (Genel Yönetmelik) 35. Maddesinde yer alan Borsada işlem görebilecek menkul kıymetlerden, bu Yönetmelikte belirlenen şartları taşıyanlar borsa kotuna alınır. Menkul kıymetlerin borsa kotuna alınıp alınmayacağı konusunda yetkili merci, Borsa yönetim kuruludur. Menkul kıymetlerin çıkarılmalarında, halka arz için SPK tarafından izin verilmiş olması, yönetim kurulunun bu yetkisini etkilemez. hükmü gereğince İMKB Yönetim Kurulu nun vereceği karara dönük herhangi bir taahhüt ya da bağlayıcılık oluşturmamak şartıyla, sadece SPK nın görüş talebine cevap vermek amacıyla sınırlı olmak üzere mevcut bilgi ve belgeler dikkate alınarak hazırlanmıştır. İşbu İMKB Görüşü ne dayanılarak alınacak 2

3 kararlar sonucu doğabilecek zararlar nedeniyle İMKB nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Ģeklinde karar verilmiģtir. 3

4 ĠÇĠNDEKĠLER KISALTMA VE TANIMLAR ÖZET RĠSK FAKTÖRLERĠ ĠHRAÇÇI HAKKINDA BĠLGĠLER SEÇĠLMĠġ FĠNANSAL BĠLGĠLER ĠHRAÇCININ MEVCUT SERMAYE HAKKINDA BĠLGĠ YÖNETĠM VE ORGANĠZASYON YAPISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER GRUP HAKKINDA BĠLGĠLER GARANTÖRE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER VE GARANTĠ HÜKÜMLERĠ HALKA ARZ EDĠLECEK TAHVĠLE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER HALKA ARZLA ĠLGĠLĠ GENEL BĠLGĠLER GEÇMĠġ DÖNEM FĠNANSAL TABLO VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORLARI KAR TAHMĠNLERĠ VE BEKLENTĠLERĠ BORÇLANMA ARAÇLARI ĠLE ĠLGĠLĠ VERGĠLENDĠRME ESASLARI UZMAN RAPORLARI VE ÜÇÜNCÜ KĠġĠLERDEN ALINAN BĠLGĠLER ĠNCELEMEYE AÇIK BELGELER ĠZAHNAMENĠN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KĠġĠLER EKLER

5 KISALTMA VE TANIMLAR Kısaltmalar BĠMEKS veya ġġrket Borsa veya ĠMKB BYBO DĠBS Grup GVK Hazine MüsteĢarlığı ĠĠK ĠSO Ġġ YATIRIM JCR-ER KAP Kurul veya SPK MKK R.P. Explorer SGMK SPV BiliĢim TC TCMB TTK TTSG V.U.K. YK YMM Tanım Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası BileĢik Yıllık Büyüme Oranı Devlet Ġç Borçlanma Senetleri Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi ile birlikte bağlı ortaklığı Serbim Bilgisayar Destek ve Ticaret Anonim ġirketi Gelir Vergisi Kanunu Türkiye Cumhuriyeti Hazine MüsteĢarlığı Ġcra ve Ġflas Kanunu Ġstanbul Sanayi Odası ĠĢ Yatırım Menkul Değerler A.ġ. JCR Eurasia Rating Kamuyu Aydınlatma Platformu Sermaye Piyasası Kurulu Merkezi Kayıt KuruluĢu A.ġ. R.P. Explorer Netherlands B.V. Sabit Getirili Menkul Kıymet SPV BiliĢim ve DıĢ Ticaret A.ġ. Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Türk Ticaret Kanunu Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi Vergi Usul Kanunu Yönetim Kurulu Yeminli Mali MüĢavir 5

6 1 ÖZET Bu bölüm izahnamenin özeti olup, sermaye piyasası araçlarına iliģkin yatırım kararları izahnamenin bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir. 1.1 Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret A.ġ. Hakkında Genel Bilgi 1990 yılında Akgiray Ailesi tarafından kurulan BĠMEKS, 20 yıl içinde sürdürülebilir bir büyüme modeli izleyerek stratejisinden ödün vermeden istikrarlı olarak büyüyen bir Ģirket profili çizmiģtir. BĠMEKS, kuruluģ yıllarında ağırlıklı olarak yazılım ithalatı ve Türkiye pazarında satıģ faaliyetlerinde bulunmuģtur yılında odağını biliģim teknolojisi ürünlerinin perakendeciliğine çeviren BĠMEKS, ilk perakende satıģ noktalarını Ġstanbul da açmıģtır lı yılların sonunda marka ve perakendecilik konseptinin piyasada yerleģmesine ve geliģimine tanıklık eden BĠMEKS, 2000 li yıllarla beraber özkaynakla büyüme stratejisini uygulamıģtır yılında Türkiye de yaģanan derin ekonomik kriz sürecinden piyasa konumunu koruyarak geçmeyi baģaran ġġrket mağaza sayısını artırmıģ ve Bimeks Perakendecilik konseptini güncel müģteri talebine göre yenilemiģtir. Aynı dönemde ciro hacminde sürekli ve sağlıklı bir artıģ sağlayarak baģarılı bir büyüme performansı çizmiģtir. BĠMEKS, 2005 yılından itibaren hızlı büyümeye ve geniģlemeye odaklanmıģtır yılında mağaza sayısını 21 e çıkarmıģ, stratejik planı çerçevesindeki yatırımlarını aralıksız olarak sürdürerek 2008 yılında 30 mağaza ve m² net satıģ alanına ulaģmıģtır sonrasında BĠMEKS, mega formatı olan Teknoportların açılmasına tanıklık etmeye baģlamıģtır. BĠMEKS, büyüme evresinde yerli ve yabancı yatırımcıların ilgisini çekmiģ ve 2008 yılının son çeyreğinde Hollanda kökenli Londra merkezli yatırım fonu RP Capital Grubu BĠMEKS in %10,3 hissesini satın almıģtır yılında yirminci hizmet yılını kutlayan ġġrket, biliģim teknolojisi ve tüketici elektroniği perakendeciliğinin Türkiye deki lider ve öncü markalarından biri konumundadır. FarklılaĢmıĢ perakendecilik anlayıģıyla, Türkiye nin 13 Ģehrinde 29 mağazasıyla toplam m² lik satıģ alanı üzerinden zengin bir ürün gamı ile müģterilerine hizmet vermektedir. BĠMEKS, Haziran ayı sonu itibariyle Ġstanbul da 7 si Anadolu, 6 sı Avrupa yakasında olmak üzere 13, Ankara da 3, Ġzmir de 2, Bursa da 2, Adana, Kayseri, Konya, Antalya, Aydın, Denizli, Trabzon, EskiĢehir ve NevĢehir de 1 er adet olmak üzere toplam 29 mağazası ile m 2 lik satıģ alanında faaliyet göstermektedir. Mega mağazalar; YeĢilköy Teknoport (Ġstanbul-Avrupa), Metrocity Teknoport (Ġstanbul- Avrupa) ve Neomarin (Ġstanbul-Anadolu) mağazalarıdır. Metrekare alanları m 2 den 6

7 fazla olan bu mağazalarda biliģim teknolojileri, tüketici elektroniği, kiģisel bakım ürünleri, küçük ev aletleri, oyun ve müzik, oyuncak ürün gruplarının yanı sıra müģterilerin yararlanabilecekleri cafe, çocuk oyun alanları, baskı merkezi, DHL iletiģim noktaları gibi yaģam alanları da mevcuttur yılı ile birlikte BĠMEKS yerli ve yabancı tüm bilinen beyaz eģya markalarına da mağazalarında yer vermekte olup, satıģını sadece mevcut olduğu illerde değil internet üzerinden aldığı kesin sipariģlerle de Türkiye nin tüm illerine dağıtım yaparak gerçekleģtirmektedir. BĠMEKS in tarihi itibariyle sermayesi TL olup tamamı ödenmiģtir. ġġrket in bağlı ortaklığı olan Serbim Bilgisayar Destek ve Ticaret A.ġ., BĠMEKS müģterilerine satıģ sonrası hizmetler vermek üzere kurulmuģ olup, arızalı ürün takibi, teknik servis iģlemleri ve kurulum gibi hizmetler sağlamaktadır tarihi itibariyle Grup un bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 435 tir. ( :447) 1.2 Kredi Derecelendirme Raporu BĠMEKS in JCR-ER tarafından hazırlanan kredi derecelendirme raporu bulunmaktadır tarihli rapora göre ġġrket in kredi notları aģağıda belirtilmektedir: Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu BBB(-) / Durağan Görünüm Uzun Vadeli Yerel Para Cinsi Kredi Notu BB / Durağan Görünüm Uzun Vadeli Yabancı Para Cinsi Kredi Notu BB(-)/ Durağan Görünüm JCR-ER sektör genelinde ve BĠMEKS e özgü olan mevcut risklerin ve ekonomik koģulların geliģimine, tüketici elektroniği ve biliģim teknolojileri perakende sektörünün uzun vadede beklenen geliģim fırsatlarına, faaliyet ortamının kısa ve uzun vadedeki farklılaģmasına, büyüme için ihtiyaç hissedilecek fonların tedarik edilme biçim ve tercihlerine bağlı olarak ve BĠMEKS in ulaģtığı deneyim de gözönüne alınarak BĠMEKS in uzun ve kısa vadeli görünümlerinin paralel bir Ģekilde seyredeceği beklentisiyle, BĠMEKS in hem uzun hem de kısa vadeli görünümlerini durağan olarak öngörmüģtür. JCR-ER e göre BBB(-) kredi notunun tanımı: Anapara + faiz ödeme kabiliyeti yeterli (Mevcut finansal yükümlülüklerini karģılamada yeterli kapasite seviyesi. Bununla birlikte, bu kapasitenin diğer yüksek derecelerle kıyaslandığında, gelecek dönemlerde azalma ihtimali daha fazladır.) JCR-ER e göre BB kredi notunun tanımı: Anapara + faiz ödeme kabiliyeti ekonomik koģullara bağlı (Her ne kadar mevcut finansal yükümlülüklerini karģılama kapasitesi Ģu an için bir sorun içermese de gelecek dönemlerde devamlılığı söz konusu olmayabilir.) JCR-ER e göre BB(-) kredi notunun tanımı: Anapara + faiz ödeme kabiliyeti ekonomik koģullara bağlı (Her ne kadar mevcut finansal yükümlülüklerini karģılama kapasitesi Ģu an için bir sorun içermese de gelecek dönemlerde devamlılığı söz konusu olmayabilir.) JCR-ER e göre Durağan Görünümün tanımı: ġartların olumluya ya da olumsuza doğru bir değiģiklik göstermesi ihtimalinin zayıf olduğunu ve mevcut durumun aynen devam edeceği ihtimalinin daha yüksek olduğunu gösterir. 7

8 1.3 Ortaklık Yapısı BĠMEKS in tamamı ödenmiģ olan sermayesinin ortaklar arasındaki dağılımı aģağıdaki tabloda yer almaktadır: Ortağın Adı Soyadı/Ticaret Unvanı SPV BiliĢim ve DıĢ Tic.A.ġ. Grup Nama/ Hamiline Ġmtiyaz (Var/Yok) Sahip Olunan Sermaye Tutarı (TL) Sahip Olunan Pay Oranı (%) A Nama Vardır ,75 Mehmet Murat Akgiray A Nama Vardır ,10 R.P. Explorer Netherlands B.V. B Nama Vardır ,25 Ömer Akgiray A Nama Vardır ,15 Muhammet Haluk Sur A Nama Vardır ,04 Süha Eyisoylu A Nama Vardır ,04 Bimeks BiliĢim ve Yönetim A.ġ. A Nama Vardır ,00 Erkan Demir A Nama Vardır ,89 Muhittin ġenel A Nama Vardır ,89 Önder Yüksel A Nama Vardır ,89 Toplam ,00 Yönetim Kurulu üye seçimi, toplantı yeter sayısının sağlanabilmesi ve ayrıntıları ana sözleģmede belirtilen diğer hususlarda Yönetim Kurulunca karar alınabilmesi için B Grubu Hissedarı temsil eden Yönetim Kurulu üyesinin olumlu oyu aranır. Ana sözleģmede ayrıntıları belirtilen birtakım hususlarda genel kurul tarafından karar alınabilmesi için, yine B grubu hissedarın veya onun temsilcisinin toplantıda hazır bulunması ve olumlu oyu gereklidir. SPV BiliĢim ve DıĢ Ticaret A.ġ. Ortağın Adı Soyadı / Ticaret Unvanı Sahip Olunan Sermaye Tutarı (TL) Sahip Olunan Pay Oranı (%) Mehmet Murat Akgiray ,70 Muhittin ġenel 25 0,05 Erkan Demir 25 0,05 Önder Yüksel 50 0,10 Ahmet Karslıoğlu 50 0,10 Toplam ,00 8

9 Bimeks BiliĢim ve Yönetim A.ġ. Ortağın Adı Soyadı / Ticaret Unvanı Sahip Olunan Sermaye Tutarı (TL) Sahip Olunan Pay Oranı (%) Mehmet Murat Akgiray ,00 Ahmet Süleyman ġen 500 1,00 Muhammet Arif Bayraktar 500 1,00 Ahmet Karslıoğlu 500 1,00 Ahmed Hayreddin Çelikkaya 500 1,00 Toplam ,00 Diğer tüzel kiģi ortaklar arasında bulunan R.P. Explorer Netherlands B.V. ise yatırım ve finansman faaliyetleri yürütmek üzere 2005 tarihinde kurulan Hollanda kökenli bir firmadır. R.P. Explorer ın hisselerinin tamamı R.P. Explorer Malta Limited Ģirketine aittir. R.P. Explorer Malta Limited ise Cayman Adalarında yerleģik R.P. Explorer Master Fund Ģirketinin bağlı ortaklığıdır. R.P. Explorer Master Fund, Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika da yatırım imkanları üzerine odaklanmıģ bir çoklu aktif ve çoklu ürünler fonu olarak 2004 yılında faaliyete geçmiģtir. 1.4 Tahvillere ĠliĢkin Yatırım Kararını Etkileyen Unsurlar BĠMEKS tarafından ihraç edilecek tahviller SPK nın Seri: II No: 22 sayılı Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınması ve SatıĢına ĠliĢkin Esaslar Hakkında Tebliğ hükümlerine dayanılarak ihraç edilecektir. Halka arz edilecek BĠMEKS tahvillerine iliģkin talep toplama yöntemi, dağıtım ilkeleri, tahvillere iliģkin bedellerin yatırılmasına iliģkin esaslar Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Arzında SatıĢ Yöntemlerine ĠliĢkin Esaslar Tebliği (Seri: VIII, No: 66) hükümlerine dayanılarak gerçekleģtirilecektir. Bu doğrultuda BĠMEKS tarafından ihraç edilecek 2 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli değiģken faizli tahvillere yurt içi bireysel ve kurumsal yatırımcılar talepte bulunabilecektir. Halka arza katılarak ġġrket tahvillerini almaya hak kazanan yatırımcılara tahvil vadesi içerisinde toplam 4 defa kupon ödemesinde, vade sonunda ise anapara geri ödemesinde bulunulacaktır. BĠMEKS in tahvil ihracına katılan yatırımcılar yatırım kararını oluģtururken aģağıda sıralananlarla sınırlı olmamak kaydı ile tahvil yatırımından kaynaklanan baģlıca aģağıdaki risklerle karģılaģacaklardır. BĠMEKS, ödünç para bulabilmek amacıyla, faiz karģılığında teminatsız tahvil çıkarmakta ve tahvil halka arzına katılarak bu tahvilleri satın alacak yatırımcılara ihraç etmektedir. Tahvil 9

10 sahibinin anapara ve faiz alacağı dıģında hiçbir talep ve BĠMEKS in genel kurullarına veya yönetimine katılma gibi hiçbir ortaklık hakkı yoktur. Ġhraççı Riski: Tahvile iliģkin ödeme yükümlülükleri BĠMEKS tarafından yerine getirilecek olup tahvile iliģkin yükümlülüklerin ödenmesi konusunda herhangi bir gerçek ya da tüzel kiģi ya da herhangi bir kamu otoritesi tarafından garanti verilmemiģtir. Ġhraca aracılık eden aracı kuruluģların da tahvile iliģkin yükümlülüklerin ödenmesi konusunda bir sorumlulukları veya yükümlülükleri bulunmamaktadır. Piyasa Riski: Piyasa faiz oranlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak ikincil piyasada iģlem gören tahvillerin piyasa fiyatının artması ya da azalması mümkündür. Ancak, tahvillerini vade sonuna kadar elinde tutan ve ikincil piyasada iģlem yapmayan yatırımcılar için piyasa riski bulunmamaktadır. Likidite: Tahviller ĠMKB Tahvil ve Bono Kesin Alım Satım Pazarı nda iģlem görmesi ĠMKB Yönetim Kurulu nun vereceği olumlu karara bağlıdır. Ancak, tahvillerin 2. el piyasada likiditesini sağlama konusunda BĠMEKS in bağlı ortaklıklarının, iģtiraklerinin ve müģterek yönetime tabi ortaklıklarının herhangi bir tahahhüdü yoktur. BĠMEKS tahvillerinden satın alacak yatırımcıların tahvili vadesine kadar elde tutabilme ihtimalini de göz önünde bulundurarak yatırım kararlarını oluģturmaları yerinde olacaktır. Faiz Türü Riski: BĠMEKS tarafından ihraç edilecek tahvilin kupon faiz oranı değiģkendir. Bu yüzden tahvilin yıllık bileģik faiz oranı daha sonraki Gösterge Faiz oranlarının değiģmeyeceği varsayılarak hesaplanmıģ bir gösterge olarak görülmelidir. Tahvilin değerlendirilmesinde yıllık bileģik faizin yerine Gösterge Faiz oranları üzerine verilecek olan yıllık Ek Getiri Oranının dikkate alınması daha uygun olacaktır. Ġcra ve Ġflas Kanunu Hükümleri: Tahviller, Ġcra ve Ġflas Kanunu hükümleri bakımından adi borç senedi hükümlerine tabidirler. Tahvil alacakları, Ġcra ve Ġflas Kanunu nun 206. maddesinin 4. fıkrasında Dördüncü Sıra baģlığı altındaki Ġmtiyazlı Olmayan Diğer Bütün Alacaklar arasında yer almaktadır. 1.5 BĠMEKS in yönetim ve denetim kurulu üyeleri, üst düzey yöneticileri ile bağımsız denetim kuruluģu hakkında temel bilgiler Yönetim Kurulu Mehmet Murat Akgiray: 1956 yılında Ġstanbul da doğan Murat Akgiray, 1979 senesinde Boğaziçi Üniversitesi ĠnĢaat Mühendisliği bölümünü bitirmiģtir. Murat Akgiray aynı üniversitede yine ĠnĢaat Mühendisliği dalında yüksek lisansını 1981 senesinde tamamlamıģtır. Sektörde uzun yıllar toptancı Ģirketlerde kurucu ortak, genel müdürlük ve yönetim kurulu üyesi olarak yer alan Murat Akgiray BĠMEKS in kurucu ortağı olup, 2009 yılı Mart ayından itibaren Yönetim Kurulu BaĢkanlığı yapmaktadır. 10

11 Muhammet Haluk Sur: 1956 yılında Bandırma da doğan Haluk Sur, ilk, orta ve lise öğrenimini Bandırma da tamamlamıģtır yılında Boğaziçi Üniversitesi ĠnĢaat Mühendisliği bölümünden mezun olmuģ, sonrasında aynı üniversitenin Çevre Mühendisliği Enstitüsü nde yüksek lisans yapmıģtır yılında University of Washington da çevre mühendisliği alanında çalıģmalar yapan Sur, Türkiye ye döndükten sonra, askerlik döneminde T.C Milli Savunma Bakanlığı NATO ĠnĢaat Dairesi nde merkez kontrol mühendisi olarak çalıģmıģtır senesinde BĠMEKS e ortak olarak katılan Sur, yurt dıģında ULI ve NAREIT gibi gayrimenkul kuruluģlarına üyedir. Ġki dönem de GYODER baģkanlığı yapmıģ olan Sur, Ģu anda ULI Türkiye nin baģkanlık görevini yürütmektedir. Erkan Demir: 1969 yılında Samsun Bafra da doğan Erkan Demir, 1989 yılında Gazi Üniversitesi Bolu Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi ĠĢletme Bölümü nden mezun olmuģtur yılları arasında muhtelif Ģirketlerde mali iģler bölümlerinde çalıģan Demir, 1993 yılında halen çalıģmakta olduğu BĠMEKS te Muhasebe Yöneticisi olarak göreve baģlamıģtır. Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik Belgesi sahibi olan Demir, 1998 yılında BĠMEKS in ortağı ve Yönetim Kurulu Üyesi olmuģtur. Erkan Demir, BĠMEKS in Mali ĠĢler Direktörü ünvanını da taģımaktadır. Ahmet Karslıoğlu: 1971 Kırklareli doğumlu olan Ahmet Karslıoğlu, 1993 yılında Marmara Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi ĠĢletme Bölümü nden mezun olmuģtur yılları arasında bir Ģirkette finans ve mali iģler bölümünde muhtelif yönetici kademelerinde yer alan Karslıoğlu, 2007 yılı Mart ayında halen çalıģmakta olduğu BĠMEKS te Finans Grup Direktörü olarak göreve baģlamıģtır. Karslıoğlu, 2010 yılı Ocak ayında Hollanda kökenli Londra kökenli R.P. Explorer Netherlands B.V. nin temsilcisi olarak Yönetim Kurulu Üyeliği ne atanmıģtır. Muhittin ġenel: 1975 yılında Kocaeli nde doğan Muhittin ġenel, 1996 yılında Anadolu Üniversitesi Ġktisadi Ġdari Bilimler Fakültesi ĠĢletme Bölümünü bitirmiģtir yıllarında Marmara Üniversitesi MIS (Management Information Systems) programını tamamlamıģtır yılından itibaren BĠMEKS te çeģitli bölümlerde yöneticilik yapmıģ olan ġenel, halen Ģirketin ĠĢ GeliĢtirme, Yatırımlar ve Ġnsan Kaynakları Grup Direktörlüğü görevini yapmaktadır yılında Ģirket ortağı olan ġenel, 2009 yılında Yönetim Kurulu Üyeliği ne atanmıģtır Denetim Kurulu Üyeleri Birol ġeflek, BĠMEKS Denetim Kurulu üyesidir Üst Düzey Yöneticiler BĠMEKS in yönetimi 8 kiģiden oluģan Ġcra Komitesi tarafından yürütülmektedir. 11

12 Ġcra Komitesi nin Üyeleri: Yönetim Kurulu BaĢkanı: Mehmet Murat Akgiray Yönetim Kurulu Üyesi ve Mali ĠĢler Direktörü: Erkan Demir Yönetim Kurulu Üyesi ve ĠĢ GeliĢtirme, Yatırımlar ve ĠK Grup Direktörü: Muhittin ġenel Yönetim Kurulu Üyesi ve Finans Grup Direktörü: Ahmet Karslıoğlu Genel Müdür: Muhammet Arif Bayraktar Finans Direktörü: Önder Yüksel Bütçe Direktörü: Ahmet ġen Satın Alma ve Ürün Yönetimi Grup Direktörü: Kayhan Ozar Bağımsız Denetim KuruluĢları BĠMEKS in 2008 ve 2009 yılları ile ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarına iliģkin bağımsız denetim raporları Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali MüĢavirlik A.ġ. tarafından hazırlanmıģ ve olumlu görüģ verilmiģtir. 1.6 Ġhraca iliģkin özet veriler a. Ġhraççı ġirket : BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. b. SGMK Türü : Tahvil c. Ġhraç Miktarı : TL d. Ġhraç Tipi : Halka Arz e. Kotasyon : ĠMKB Tahvil Bono Kesin Alım Satım Pazarı f. Vade : 2 Yıl g. Kupon Ödemeleri : 6 ayda bir h. SatıĢ Fiyatı : 1.-TL i. SatıĢ Süresi : 2 iģ günü j. Aracı Kurumlar : ĠĢ Yatırım Menkul Değerler A.ġ. TEB Yatırım Menkul Değerler A.ġ. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.ġ. Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.ġ. Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.ġ. Finans Yatırım Menkul Değerler A.ġ. Acar Yatırım Menkul Değerler A.ġ. Ak Yatırım Menkul Değerler A.ġ. Fortis Yatırım Menkul Değerler A.ġ. k. Tahsisatlar : TL nominal değerdeki (%10) kısmı Yurt Ġçi Bireysel Yatırımcılara TL nominal değerdeki (%90) kısmı Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilmiģtir. l. Gösterge Dönemsel Faiz Oranı : DeğiĢken faizli olacak tahvilin fiyatına baz teģkil edecek Gösterge Yıllık BileĢik Faiz oranı, T.C. Hazine 12

13 m. Yıllık Ek Getiri Oranı n. Tahvilin Dönemsel Kupon Faiz Oranı MüsteĢarlığı tarafından ihraç edilmiģ en uzun vadeli iskontolu gösterge devlet tahvilinin (Benchmark) son beģ iģ gününde ĠMKB Tahvil ve Bono Kesin Alım Satım Piyasası nda oluģan ağırlıklı ortalama yıllık bileģik faizlerinin ortalaması olarak hesaplanacaktır. Halka arza iliģkin talep toplamanın son günü ilk kupon ödemesine iliģkin, her bir kupon ödeme gününde ise bir sonraki kupona iliģkin faiz oranının baz fiyatının tespiti için yukarıda belirtilen Gösterge Yıllık BileĢik Faiz hesaplama prosedürü o tarihte geçerli olan Benchmark ile tekrarlanacak ve bulunan Gösterge Yıllık BileĢik Faiz oranından 182 günlük gösterge dönemsel faiz türetilerek ilgi kupon ödemesine baz teģkil edecek Gösterge Dönemsel Faiz Oranı bulunacaktır. : Tahvillere ödenecek olan Yıllık Ek Getiri Oranı oranı talep toplama süresinin ertesi iģ günü %3,75-%4,25 aralığında olmak koģulu ile kesinleģtirilerek adresli Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret A.ġ. nin internet sitesi ve KAP ta ilan edilerek kamuya duyurulacaktır. : Ġzahnamenin 1.6 maddesi l bendinde belirtilen yönteme göre hesaplanan Gösterge Dönemsel Faiz Oranı na Ġzahnamenin 1.6 maddesi m bendinde belirtilen yönteme göre hesaplanan Yıllık Ek Getiri Oranı nın yarısı olan 182 günlük ek getiri oranının eklenmesi suretiyle de Tahvilin Dönemsel Kupon Faiz Oranı bulunacaktır. Tahvilin Dönemsel Kupon Faiz Oranı talep toplama süresinin ertesi iģ günü ve her bir kupon ödeme gününün ertesi iģ günü sirkülerin ilan edileceği adresli Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret A.ġ. nin internet sitesi ve KAP ta ilan edilerek kamuya duyurulacaktır. 1.7 Ġhracın gerekçesi ve halka arzdan elde edilecek net nakit giriģinin kullanım yerleri BĠMEKS, tahvil ihracından elde edeceği fonu aģağıda detaylı bir Ģekilde açıklanan Ģirket faaliyetleri ve mevcut kısa vadeli borçlarının belirli bir kısmının yeniden yapılandırılmasında kullanacaktır. 13

14 1.7.1 Ġnternet ĠĢ Modeli Mevcut internet iģ modelini finansal olarak desteklemek için Bimeks 2012 yılına kadar yazılım geliģtirme faaliyetlerine 5 milyon TL tutarında ilave harcama yapmayı planlamaktadır. Online alıģveriģ 2009 senesi baģında mevcut kurumsal web sitesi üzerinden müģterilerin hizmetine sunulmuģtur. Bu hali ile web sitesi mevcut rakip web sitelerinin ürün çeģitliliği, ödeme seçenekleri ve üç günlük dağıtım süresi gibi tipik özellikleri taģımaktadır. Ancak elektronik satıģ modeli halen geliģim aģamasındadır ve ġġrket tarafından tasarlanan ve hazırlıkları devam eden asıl alt yapısına henüz kavuģmamıģtır. Bu nedenle henüz reklam tanıtımı yapılmamaktadır ve internet perakendeciliğinin gerektirdiği pazarlama stratejilerine göre yönetilmemektedir. Buna rağmen, BĠMEKS markası sayesinde müģteriler online satıģ yapılan e-mağazayı bir yıldan kısa bir sürede satıģ gelirleri açısından tüm mağazaları arasında bir numaralı satıģ platformu haline getirmiģlerdir. Online alıģveriģ platformu e-mağaza formatı, kullanıcı arayüzü ve zengin web içeriği ile birlikte 2010 senesinin dördüncü çeyreğinde tamamlanacak ve duyurulacaktır. Bu amaçla ġġrket, MüĢteri ĠliĢkileri Yönetimi (CRM), ĠĢletme Kaynak Planlaması (ERP) ve web yazılım entegrasyonu için Ģu ana kadar yaklaģık 3 milyon ABD doları tutarında yatırım yapmıģtır. ġġrket, online satıģların toplam satıģlar içerisindeki payını mevcut %5 oranından 2012 yılı sonunda %23 e çıkarmayı planlamaktadır. BĠMEKS markası sürdürülebilir elektronik satıģ modeli için hayati önem taģıyan tüketici güveni ve güçlü marka bilinirliğine sahiptir. Yeni e-mağazanın anahtar özellikleri aģağıdaki gibi olacaktır: Tedarikçilerden alınan tüm ilgili veri ve içeriğini, dahili ürün ve pazarlama yönetimini ve bizzat müģteri verilerini entegre eden yazılım teknolojisi sayesinde her bir ürün için kullanıģlı bir arayüzde zengin ve dinamik ürün/hizmet içeriği mevcut olacaktır. Bu hızlı, düģük maliyetli ve çağın gereklerine uygun içerik yönetimi rakiplerine karģı Bimeks in e-mağazasının en önemli rekabetçi yönünü oluģturacaktır. Fiziksel mağazaların, lojistik altyapısının ve web yazılımının dinamik entegrasyonu herhangi bir mağazadan esas zamanlı ürün ve stok bilgisine dayalı olarak satıģ imkânı sağlayacaktır. Bu sayede BĠMEKS, büyük Ģehirlerde envanterinde bulunan birçok ürünü müģterilerine aynı gün içerisinde ulaģtırabilecektir. Fiziksel mağaza ağı hızlı dağıtım ve destek için gerekli coğrafi eriģimi sağlayacaktır. (Bu yapı ayrıca stok devir hızını arttırmakta ve mevcut mağazalardaki ürünlerin geniģ yelpazede hazır bulundurulmasını temin etmektedir.) 14

15 1.7.2 Coğrafi GeniĢleme ve Reklam, Pazarlama, SatıĢ Promosyonları ġġrket, ülke çapında büyüme planı uygulamayı hedeflemektedir. Bu bağlamda BĠMEKS, coğrafi geniģlemeyi ve ticari faaliyetini desteklemek için 2012 yılına kadar reklam, pazarlama, satıģ promosyonları ve mağaza inģaat faaliyetleri için 6 milyon TL tutarında ilave yatırım yapmayı planlamaktadır Perakende kavramını normal ve mega Ģeklinde iki tip mağaza yapısı üzerine bina eden BĠMEKS teknoloji perakendeciliğinde yeni fikirlerin de öncülerindendir yılı Temmuz ayı itibariyle, BĠMEKS, müģterilerine 3 adedi mega ve 26 adedi normal statüde olmak üzere toplam 29 mağaza ile hizmet vermektedir. ġġrket in mevcut mağazalarına ilave olarak 2010 yılı sonuna kadar Samsun, Ġzmit, Bursa Teknoport, Zonguldak Ereğli, Mersin ve Gaziantep mağazalarını hizmete açmayı plana almıģtır. Diğer yandan franchise modeli ile de büyümesine devam etmeyi planlayan BĠMEKS, 2010 yılının sonuna kadar ilki 2010 yılı Temmuz ayı içerisinde Kastamonu ilinde olmak üzere 10 a yakın Ģehirde franchise mağazaları açmayı hedeflemektedir yılı ortalama m 2 satıģ alanı olarak yaklaģık m 2 alanı hedefleyen BĠMEKS, 370 milyon TL net satıģ tutarı elde edeceğini öngörmektedir yılında % 4,7 oranında küçülen Türkiye ekonomisi, 2009 yılının son çeyreği ile baģlayan büyüme trendini 2010 yılı ilk çeyreğinde de % 11,7 oranında büyüme kaydederek devam ettirmiģtir. GFK nın 13 Mayıs 2010 tarihli pazar araģtırmasına göre Tüketici Güven Endeksi 2010 yılı Nisan ayında %81,4 oranına yükselmiģtir. Söz konusu araģtırmaya göre genel pazar 2010 yılı birinci çeyrekte, 2009 yılı birinci çeyreğe göre % 41,4 oranında büyüme gösterirken BĠMEKS satıģlarını %53,4 oranında artırmıģtır. Bu çerçevede ġġrket, 2009 yılında 233 milyon TL olarak gerçekleģen net satıģlarının 2010 yılında mevcut mağaza ağı ile bu kez 290 milyon TL (1) civarında gerçekleģeceğini öngörmektedir. ġġrket bilhassa 2010 yılının ikinci yarısından itibaren açacağı yukarıda bahsi geçen yeni mağazalar ile ilave olarak 24 milyon TL (2) ve uygulamaya geçtiği franchise modeli ile bu mağazalara eklenecek franchise mağazalarında da 7 milyon TL (3) satıģ hasılatı elde etmeyi planlamaktadır. Yine ġġrket in internet iģ modelinden beklediği satıģ hasılatı da 2010 yılı için 50 milyon TL dir (4). Buna göre ġġrket 2010 yılında =370 milyon TL net satıģ hasılatı elde edeceğini öngörmektedir. 15

16 1.7.3 Kısa Vadeli Borçların Yeniden Yapılandırılması BĠMEKS, ara dönemlerde gerçekleģtirilen faiz ödemelerinden de kaynaklanan kısa vadeli finansal borç stokunun yükünü azaltmayı ve bunu orta vadeli finansman ile ikame etmeyi planlamaktadır. Tahvilden elde edilecek fonun belirli bir kısmı ile ġġrket, Temmuz 2010 itibariyle yaklaģık 29 milyon TL tutarındaki kısa vadeli finansal dıģ kaynaklarını %50 oranında azaltmayı öngörmektedir. Bu sayede sağlanacak olan yeterli seviyedeki iģletme sermayesi ġġrket in satın alma politikalarında daha güçlü pazarlık imkânı sağlayarak daha yüksek kar marjları ile çalıģmasına katkıda bulunacaktır. Bu durum ayrıca küresel kriz ile baģ gösteren ve kar marjını düģüren satıģ baskısını da azaltacaktır. 1.8 Tahvilin Vadesi Süresince Uygulanacak Finansal Sınırlamalar Tahvilden Elde Edilecek Gelirin Kullanım Yerlerine ĠliĢkin Finansal Sınırlama Tahvilden elde edilecek fon Madde 1.7 te belirtilen ġġrket faaliyetleri baģta olmak üzere ġġrket in esas faaliyetlerinden kaynaklanabilecek fon ihtiyaçları haricinde herhangi bir amaç için kullanılmayacak, tahvilin itfasına kadar ġġrket in esas faaliyetlerinden kaynaklanan fon ihtiyaçları haricinde bir amaçla ġġrket doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir borçlanma anlaģmasının içerisinde yer almayacak ve/veya kendisini yükümlülük altına sokacak bir Ģekilde herhangi bir borç iliģkisinin tarafı konumunda bulunmayacaktır ĠliĢkili Taraflardan Alacaklara ĠliĢkin Finansal Sınırlama ġġrket, tarihinden itibaren iliģkili taraflara, hiçbir nam ve koģul altında bu tarihe kadar vermiģ olduğu borçlara ilave borç vermeyecektir. Ġstisnai olarak borç verildiği durumlarda bu borçlar kısa sürede tahsil edilecek ve herhalükarda toplam TL yi aģmayacaktır. ĠliĢkili taraflarla ġġrket in olağan ticari faaliyetleri kapsamında gerçekleģtirilen (ticari satıģ, harcırah vb.) iģlemlerden dolayı oluģan borçlar bu kapsamda değerlendirilmeyecektir. ġġrket yukarıda belirtilen finansal sınırlamalara uyacağını, uymadığı taktirde her türlü hukuki ve cezai yaptırımı peģinen kabul edeceğini beyan ve taahhüt eder. 16

17 1.9 SeçilmiĢ finansal bilgiler Konsolide Bilanço (TL) Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Toplam Varlıklar Kısa Vadeli Finansal Borçlar Kısa Vadeli Diğer Yükümlülükler Uzun Vadeli Finansal Borçlar Uzun Vadeli Diğer Yükümlülükler Toplam Yükümlülükler Toplam Özkaynaklar Toplam Özkaynaklar ve Yükümlülükler Oran Analizi Konsolide Finansal Borç ArtıĢ Hızı (%) - 35,4-4,9 Toplam Konsolide Finansal Borç/ Toplam Özkaynak 1,0 1,8 2,0 Kısa Vadeli Konsolide Finansal Borçlar/ Toplam Konsolide Finansal Borçlar 0,9 1,0 0, Kısa ve Uzun Vadeli Finansal Borçların Analizi (TL) Banka Kredileri -ABD doları Avro TL Finansal Kiralama ĠĢlemlerinden Borçlar -ABD doları TL Toplam Kısa Vadeli Finansal Borçlar Banka Kredileri -Avro TL Finansal Kiralama ĠĢlemlerinden Borçlar -ABD doları Toplam Uzun Vadeli Finansal Borçlar

18 1.9.3 Finansal Borçları Geri Ödeme Tablosu Grup un kısa ve uzun vadeli toplam banka kredilerinin ödeme planı aģağıdaki gibidir: ABD doları Avro TL TL Toplamı Bir yılı geçmeyen Bir yılı geçen ve iki yılı geçmeyen Toplam banka kredileri Bir yılı geçmeyen Bir yılı geçen ve iki yılı geçmeyen Toplam banka kredileri Bir yılı geçmeyen Bir yılı geçen ve iki yılı geçmeyen Ġki yılı geçen ve üç yılı geçmeyen Toplam banka kredileri Grup un kısa ve uzun vadeli toplam finansal kiralama borçlarının ödeme planı aģağıdaki gibidir: Bir yılı geçmeyen Bir yılı geçen ve beģ yılı geçmeyen Gelecek dönemlerde ödenecek faizler (-) ( ) (79.577) (54.745) Toplam finansal kiralama anapara borcu Bir yılı geçmeyen Bir yılı geçen ve beģ yılı geçmeyen Toplam finansal kiralama anapara geri ödemeleri Finansal kiralama borçlarının ödenmemesi durumunda, konu varlıkların mülkiyeti kiralayana intikal etme hakkı dolayısıyla teminat altındadır. 18

19 1.9.4 Krediler Ġçin VermilmiĢ Olan Teminatlar Teminat, Rehin ve Ġpotekler A. Kendi tüzel kiģiliği adına vermiģ B. Tam konsolidasyon kapsamında dahil edilen ortaklıklar lehine vermiģ olduğu TRĠ'lerin toplam tutarı C. Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kiģilerin borcunu temin amacıyla vermiģ olduğu TRĠ'lerin toplam tutarı D. Diğer verilen TRĠ'lerin toplam tutarı i. Ana ortak lehine vermiģ olduğu TRĠ lerin toplam tutarı ii. B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer grup Ģirketleri lehine vermiģ olduğu TRĠ lerin toplam tutarı iii. C maddesi kapsamına girmeyen 3. kiģiler lehine vermiģ olduğu TRĠ lerin toplam tutarı Toplam Bilanço Kalemlerine ĠliĢkin Ortalama Yıllık Etkin Faiz Oranları (%) ABD doları Avro GBP TL Varlıklar Ticari alacaklar 0, ,8 Yükümlülükler Finansal borçlar 8,7 10, ,5 Ticari borçlar 0,3 0,5 -- 7, (%) ABD doları Avro GBP TL Varlıklar Ticari alacaklar 0, ,6 Yükümlülükler Finansal borçlar 9,3 6, ,4 Ticari borçlar 0,2 0,5 0,5 7, (%) ABD doları Avro GBP TL Varlıklar Ticari alacaklar 1,1 2, ,9 Yükümlülükler Finansal borçlar 11,9 10, ,5 Ticari borçlar 0,7 2,7 2,6 16,1 19

20 1.9.6 Konsolide Gelir Tablosu (TL) / /2009 SatıĢ Gelirleri SatıĢların Maliyeti (-) Brüt Kar / (Zarar) Pazarlama, SatıĢ ve Dağıtım Giderleri (-) Genel Yönetim Giderleri (-) Diğer Faaliyet Gelirleri Diğer Faaliyet Giderleri (-) Faaliyet Karı / (Zararı) Finansal Gelirler Finansal Giderler (-) Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Zararı Dönem Vergi Gideri ErtelenmiĢ Vergi Geliri Sürdürülen Faaliyetler Dönem Zararı Dönem Zararının Dağılımı Azınlık Payları Ana Ortaklık Payları Hisse BaĢına Kayıp -0,69-0,49-0,14-0, Son Hesap Döneminden Sonraki GeliĢmeler a. Son finansal tablo tarihinden itibaren BĠMEKS kısa vadeli finansal borçlarının TL tutarındaki kısmını uzun vadeli finansal kaynaklar kullanarak kapatmıģ olup toplam banka kredileri içerisinde itibariyle %8 olan uzun vadeli banka kredilerinin oranını itibariyle %31,2 ye yükseltmiģtir. V.U.K. esasına ve denetimden geçmemiģ kayıtlarına göre ġġrket in finansal kiralama kuruģları dahil olmak üzere kısa vadeli mali borçlar ve uzun vadeli mali borçlar hesaplarında toplam TL, ABD doları ve Avro tutarları karģılığı toplam TL tutarında kredi borcu mevcuttur. Bu kredilerin TL karģılığı tutarındaki kısmı bir yıl ve daha uzun vadelidir. Tutar (TL) Pay (%) Kısa Vadeli Krediler ,8 Uzun Vadeli Krediler ,2 TOPLAM KREDĠLER ,00 20

Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden

Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın halka arz edilecek 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin satıģına iliģkin duyurudur. Söz konusu tahviller, Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL)

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL) INFOTREND B TĠPĠ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. PAYLARININ ZORUNLU ÇAĞRI YOLUYLA VBG HOLDĠNG A.ġ. TARAFINDAN DEVRALINMASINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠ FORMU 1. Çağrıya Konu ġirket e ĠliĢkin Bilgiler: a) Ticaret

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU 27/3/2007 İÇİNDEKİLER Sayfa No I. GİRİŞ ve İDARİ FAALİYETLER 3 KISACA HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. 3 YÖNETĠM ve DENETLEME KURULLARI 4 ÜST YÖNETĠM 5 SERMAYE

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.ġ. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 31.03.2011 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.ġ. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na Giriş ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik

Detaylı

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.ġ. YÖNETĠM KURULU EYLÜL 2008 ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.ġ. YÖNETĠM KURULU EYLÜL 2008 ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.ġ. YÖNETĠM KURULU EYLÜL 2008 ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU I. SUNUġ 1. Tarihsel GeliĢim, Ortaklık Yapısı ve Sermaye ve Ortaklık Yapısı DeğiĢimleri Merrill Lynch Menkul Değerler

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI 4 Temmuz 2006 tarihli 6591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanan ilana göre Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.03.2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur.

Detaylı

BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. NĠN 01.01. 30.09.2011 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE ÖZET DĠPNOTLAR

BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. NĠN 01.01. 30.09.2011 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE ÖZET DĠPNOTLAR BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. NĠN 01.01. ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE ÖZET DĠPNOTLAR 01.01.- ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA

Detaylı

ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU 2011 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1

ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU 2011 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 1-Rapor Dönemi : 01.01.2011-31.12.2011 2-Şirketin Unvanı : Alkhair Portföy Yönetimi A.ġ. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan Başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur. a) Birim Pay Değeri 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 Net Varlık

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ Ortaklığımızın 4.000.000.000 TL nominal değerli banka bono ve/veya tahvillerinin ihracına ilişkin olarak

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") finansal tablo dipnotları

Detaylı

HSBC Portföy Yönetimi A.ġ YILI FAALĠYET RAPORU

HSBC Portföy Yönetimi A.ġ YILI FAALĠYET RAPORU HSBC Portföy Yönetimi A.ġ. 2007 YILI FAALĠYET RAPORU 27/03/2008 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No I. GĠRĠġ ve ĠDARĠ FAALĠYETLER 3 1.1. KISACA HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. 3 1.2. YÖNETĠM ve DENETLEME KURULLARI 4 1.3.

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

İÇTÜZÜK TADİL METNİ DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

İÇTÜZÜK TADİL METNİ DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇTÜZÜK TADİL METNİ DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finansbank A.ġ. Dow Jones Istanbul 20 A Tipi Borsa Yatirim Fonu içtüzüğünün 1.2, 5.3, 5.4, 10.2, 10.3, 10.4, 14.1,

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Uluslararası Karma Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") finansal tablo

Detaylı

Creditwest Faktoring Hizmetleri Anonim ġirketi'nden

Creditwest Faktoring Hizmetleri Anonim ġirketi'nden Creditwest Faktoring Hizmetleri Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın halka arz edilecek 50.000.000.-TL nominal değerli borçlanma aracının satıģına iliģkin duyurudur. Söz konusu borçlanma araçları, Sermaye

Detaylı

BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş.

BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş. BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2011 FAALİYET RAPORU 1 BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş. ( Şirket ) 1. Şirketin Yapısı ve Faaliyet Konusu : 1990 yılında kurulan Bimeks Bilgi İşlem

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

YAYLA ENERJĠ ÜRETĠM TURĠZM VE ĠNġAAT TĠCARETANONĠM ġġrketġ 01.01.2014 31.12.2014 DÖNEMĠ YILLIK FALĠYET RAPORU

YAYLA ENERJĠ ÜRETĠM TURĠZM VE ĠNġAAT TĠCARETANONĠM ġġrketġ 01.01.2014 31.12.2014 DÖNEMĠ YILLIK FALĠYET RAPORU YAYLA ENERJĠ ÜRETĠM TURĠZM VE ĠNġAAT TĠCARETANONĠM ġġrketġ 01.01.2014 31.12.2014 DÖNEMĠ YILLIK FALĠYET RAPORU 1- GENEL BĠLGĠLER Raporun Ait Olduğu Dönem: 01.01.2014 31.12.2014 Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ

Detaylı

HSBC Yatırım Menkul Değerler A.ġ. 2007 YILI FAALĠYET RAPORU

HSBC Yatırım Menkul Değerler A.ġ. 2007 YILI FAALĠYET RAPORU HSBC Yatırım Menkul Değerler A.ġ. 2007 YILI FAALĠYET RAPORU 27/3/2008 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No I. GĠRĠġ ve ĠDARĠ FAALĠYETLER 3 1.1. KISACA HSBC YATIRIM MENKUL DEĞ. A.ġ. 3 1.2. YÖNETĠM ve DENETLEME KURULLARI

Detaylı

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 250,000,000 PAY 2. TERTİP A TİPİ DEĞİŞKEN FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 250,000,000 PAY 2. TERTİP A TİPİ DEĞİŞKEN FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. İZAHNAME TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE

Detaylı

AKĠġ GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. / AKSGY [] 10.04.2015 16:53:00

AKĠġ GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. / AKSGY [] 10.04.2015 16:53:00 AKĠġ GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. / AKSGY [] 10.04.2015 16:53:00 ĠliĢkili Taraf ĠĢlemleri 1 MEHMET AKTAġ 2 NAĠLE BANUHAN YÜRÜKOĞLU Muhasebe Müdürü Genel Müdür Yardımcısı AKĠġ GAYRĠMENKUL YATIRIM

Detaylı

İÇTÜZÜK TADİL METNİ MALİ SEKTÖR DIŞI NFIST İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

İÇTÜZÜK TADİL METNİ MALİ SEKTÖR DIŞI NFIST İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇTÜZÜK TADİL METNİ MALİ SEKTÖR DIŞI NFIST İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finansbank A.ġ. Mali Sektör DıĢı NFIST Ġstanbul 20 A Tipi Borsa Yatırım Fonu içtüzüğünün 1.2, 5.3, 5.4,

Detaylı

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU TURKISH BANK A.ġ. 1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU A-BANKAMIZDAKĠ GELĠġMELER 1-ÖZET FĠNANSAL BĠLGĠLER Bankamızın 2008 yıl sonunda 823.201 bin TL. olan aktif büyüklüğü

Detaylı

Tahvil Türleri. O Hamiline ve Nama Yazılı Tahviller. O Sabit Faizli ve Değişken Faizli Tahviller

Tahvil Türleri. O Hamiline ve Nama Yazılı Tahviller. O Sabit Faizli ve Değişken Faizli Tahviller Tahvil Şirketlerin fon ihtiyaçlarını karşılamak için çıkardıkları borçlanma senetlerine tahvil denir. Anonim şirketler genel kurul kararı ile tahvil çıkarabilir. Çıkarılan her tahvilin değeri aynı olmalıdır.

Detaylı

HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU (eski ünvanı ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 31.03.2016 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER Genel Bilgiler...1 Hisse Performansı.2 Ortaklık Yapısı..3 İştirakler...4 Bono Arzı/ Rating Notu 5-6 2016 Yılı İlk Çeyrek Sonuçları 7 2016 Yılı İlk Çeyrek Dikkat Çekenler.8

Detaylı

ING BANK A.Ş.'NİN 30,000,000,000 ADET 1. TERTİP B TİPİ ALTIN YATIRIM FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURUDUR

ING BANK A.Ş.'NİN 30,000,000,000 ADET 1. TERTİP B TİPİ ALTIN YATIRIM FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURUDUR * BU HALKA ARZA İLİŞKİN İZAHNAME 22 / 02 / 2011 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 21 / 02 / 2011 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN BAŞVURULMUŞTUR.

Detaylı

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67. madde ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar;

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

HALKA ARZ FĠYAT TESPĠT RAPORUNA ĠLĠġKĠN DEĞERLENDĠRME RAPORU

HALKA ARZ FĠYAT TESPĠT RAPORUNA ĠLĠġKĠN DEĞERLENDĠRME RAPORU HALKA ARZ FĠYAT TESPĠT RAPORUNA ĠLĠġKĠN DEĞERLENDĠRME RAPORU 29 Kasım 2013 1 1. Değerlendirme Raporu nun Amacı Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) 22.06.2013 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan Pay TebliğiSeri:

Detaylı

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) Bağımsız Denetimden Geçmiş. İncelemeden Geçmemiş

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) Bağımsız Denetimden Geçmiş. İncelemeden Geçmemiş - BĠLANÇO İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31.03.01 31.1.011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 40.794.59 19.73.168 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 0.311.637 14.714.69 Finansal Yatırımlar Not.7 7 7

Detaylı

HSBC Yatırım Menkul Değerler A.ġ YILI FAALĠYET RAPORU

HSBC Yatırım Menkul Değerler A.ġ YILI FAALĠYET RAPORU HSBC Yatırım Menkul Değerler A.ġ. 2006 YILI FAALĠYET RAPORU 27/3/2007 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No I. GĠRĠġ ve ĠDARĠ FAALĠYETLER 3 KISACA HSBC YATIRIM 3 YÖNETĠM ve DENETLEME KURULLARI 4 ÜST YÖNETĠM 5 SERMAYE YAPISI

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

EGELĠ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 1 Ocak 31 Mart 2011

EGELĠ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 1 Ocak 31 Mart 2011 EGELĠ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 1 Ocak 31 Mart 2011 12 Mayıs 2011 0 ĠÇĠNDEKĠLER EGELĠ & CO HAKKINDA... 2 YÖNETĠM KURULU

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ) NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE

Detaylı

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Bu değerlendirme raporu Sermaye Piyasası Kurulu nun 22/06/2013 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan Seri: VII 128.1

Detaylı

IX. Çözüm Ortaklığı Platformu. Finansa Erişimde Önemli Bir Seçenek Halka Arz

IX. Çözüm Ortaklığı Platformu. Finansa Erişimde Önemli Bir Seçenek Halka Arz www.pwc.com/tr IX. Çözüm Ortaklığı Platformu Finansa Erişimde Önemli Bir Seçenek Halka Arz 7 Aralık 2010 Ajanda Türkiye de halka arza yönelik gelişmeler Halka Arz Sürecinde Evreler Değerlendirme ve Halka

Detaylı

OĞUZ HUKUK BÜROSU. Şenlikköy Mah. Avcılar Sok. No:40 A Blok D:2 Florya /İstanbul T:0212 662 93 12-14 / F: 0212 662 81 84

OĞUZ HUKUK BÜROSU. Şenlikköy Mah. Avcılar Sok. No:40 A Blok D:2 Florya /İstanbul T:0212 662 93 12-14 / F: 0212 662 81 84 OĞUZ HUKUK BÜROSU Şenlikköy Mah. Avcılar Sok. No:40 A Blok D:2 Florya /İstanbul T:0212 662 93 12-14 / F: 0212 662 81 84 22.07.2010 BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş. Mühürdar Cad. No:54/1 Kadıköy İstanbul

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Beyaz Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları

Detaylı

BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. NĠN 01.01. 30.06.2011 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĠ ĠNCELEME

BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. NĠN 01.01. 30.06.2011 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĠ ĠNCELEME BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. NĠN 01.01. 30.06.2011 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĠ ĠNCELEME RAPORU NĠN 01.01.-30.06.2011 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET

Detaylı

: Bu rapor 01 Ocak Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır.

: Bu rapor 01 Ocak Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır. Sayfa No: 1 Raporun Dönemi Ticaret Ünvanı : Bu rapor 01 Ocak 2012 31 Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır. : Prim Menkul Değerler A.Ş. Ticaret Sicil No : 247130 Merkez Adresi : Levent Caddesi No.3

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ Erdem ALPTEKĠN Türk finans sistemi incelendiğinde en büyük payı bankaların, daha sonra ise sırasıyla menkul kıymet yatırım fonları, sigorta

Detaylı

30 EYLÜL 2012 ve 31 ARALIK 2011 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE AYRINTILI BĠLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.

30 EYLÜL 2012 ve 31 ARALIK 2011 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE AYRINTILI BĠLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden GeçmemiĢ Denetimden GeçmiĢ A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 229.657.224 206.650.576 1- Kasa 2.12, 14 6.441-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 195.188.386

Detaylı

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı 17-18-19 Eylül 2012

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı 17-18-19 Eylül 2012 T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı 17-18-19 Eylül 2012 Yasal Uyarı Bu doküman Yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Vakıfbank tarafından kamuya açıklanan finansal

Detaylı

01 OCAK EYLÜL 2011 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. I. Giriş. 1- Raporlama Dönemi :

01 OCAK EYLÜL 2011 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. I. Giriş. 1- Raporlama Dönemi : 01 OCAK 2011-30 EYLÜL 2011 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I. Giriş 1- Raporlama Dönemi : 01.01.2011-30.09.2011 2- Ortaklığın Unvanı : İş Portföy Yönetimi AŞ Şirket Hakkında Genel Bilgi ĠĢ

Detaylı

MENKUL KIYMET YATIRIMLARI

MENKUL KIYMET YATIRIMLARI DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MENKUL KIYMET YATIRIMLARI KISA ÖZET

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Değerli Ortaklarımız, Şirketimizin Mart 2010 dönemine ilişkin faaliyetleri aşağıda özetlenmiştir.

Detaylı

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu (Euro) 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İçindekiler Bağımsız Denetim Raporu

Detaylı

TER- 15/10/ /01/2001 KYD TL 03/10/ /09/2011 KYD TL TL

TER- 15/10/ /01/2001 KYD TL 03/10/ /09/2011 KYD TL TL Denizbank A.Ş A Tipi İmkb Ulusal 100 Endeksi Fonu na ait izahnamenin başlangıç kısmı ile I. 1., I.2., II., III.1., V. ve X.2. nolu maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu ndan alınan 05/07/2012 tarih ve B.02.06.SPK.0.15-615

Detaylı

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı Talep Toplama 21-22-23 Kasım 2012

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı Talep Toplama 21-22-23 Kasım 2012 T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı Talep Toplama 21-22-23 Kasım 2012 Yasal Uyarı Bu doküman Yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Vakıfbank tarafından kamuya açıklanan

Detaylı

SERMAYE PĠYASASI KURULU. BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. PAYLARININ HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAMEDĠR

SERMAYE PĠYASASI KURULU. BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. PAYLARININ HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAMEDĠR SERMAYE PĠYASASI KURULU BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. PAYLARININ HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAMEDĠR MART 2011 1 Bu izahname Taslak Ġzahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu na yapılan kayda alma

Detaylı

BANKPOZĠTĠF KREDĠ VE KALKINMA BANKASI ANONĠM ġġrketġ 30 EYLÜL 2012 ARA DÖNEM KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU

BANKPOZĠTĠF KREDĠ VE KALKINMA BANKASI ANONĠM ġġrketġ 30 EYLÜL 2012 ARA DÖNEM KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU BANKPOZĠTĠF KREDĠ VE KALKINMA BANKASI ANONĠM ġġrketġ 30 EYLÜL 2012 ARA DÖNEM KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2012 30.09.2012 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 14 254.181.293 206.650.576 1- Kasa 2.12, 14 1.365-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 218.701.697 172.542.578 4- Verilen Çekler

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

tarihi itibarı ile ġirketin sermayesi TL. olup tamamı ödenmiģtir. ġirketin ortaklık yapısı aģağıda gösterildiği gibidir:

tarihi itibarı ile ġirketin sermayesi TL. olup tamamı ödenmiģtir. ġirketin ortaklık yapısı aģağıda gösterildiği gibidir: A- Şirket Hakkında Şirketin Kuruluşu ve Tarihsel Gelişimi Endüstriyel ve ticari Ģirketlere faktoring hizmeti sunmak amacıyla 2 Haziran 2000 tarihinde kurulan Ekspo Faktoring A.ġ. yurtiçinde ve yurtdıģında

Detaylı

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI MEVDUAT BANKASI A.Ş./KALKINMA VE YATIRIM BANKASI Kapanış Kuru: Hesaplama Tarihi: Sıra No Hesap Kodu Hesap Adı DÖVİZ VARLIKLARI Bin YTL I -

Detaylı

ORTAKLIK YAPISI (%1'den fazla iģtiraki olanlar)

ORTAKLIK YAPISI (%1'den fazla iģtiraki olanlar) A. GiriĢ TEB PORTFÖY YÖNETĠMĠ ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK 2011 30 EYLÜL 2011 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU TEB Portföy Yönetimi A.ġ. ( ġirket ), 2 Kasım 1999 tarih ve 428025-375607 sicil numarası ile Ana SözleĢmesi

Detaylı

28.05.2001 10.04.2001 K.B.328/550 I. 0 40.000.000 TL

28.05.2001 10.04.2001 K.B.328/550 I. 0 40.000.000 TL * BU HALKA ARZA ĠLĠġKĠN ĠZAHNAME 16.05.2012 TARĠHĠNDE ĠSTANBUL TĠCARET SĠCĠLĠ MEMURLUĞU NA TESCĠL ETTĠRĠLMĠġ OLUP, 16.05.2012 TARĠHĠNDE TÜRKĠYE TĠCARET SĠCĠLĠ GAZETESĠ NE ĠLAN ĠÇĠN BAġVURULMUġTUR. HALKA

Detaylı

31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu 31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İçindekiler Bağımsız Denetim

Detaylı

A. BİLANÇO DİPNOTLARI Gedik Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi A tipi Hisse Fonu ( Fon ) nun bilanço dipnotları aşağıda sunulmuştur.

A. BİLANÇO DİPNOTLARI Gedik Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi A tipi Hisse Fonu ( Fon ) nun bilanço dipnotları aşağıda sunulmuştur. A. BİLANÇO DİPNOTLARI Gedik Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi A tipi Hisse Fonu ( Fon ) nun bilanço dipnotları aşağıda sunulmuştur. a) Birim Pay Değeri: 31.12.2010 31.12.2009 Fon Toplam Değeri (TL)

Detaylı

FAAL YET RAPORU 2010

FAAL YET RAPORU 2010 FAALİYET RAPORU 1. Şirket in Tarihçesi ve Ortaklık Yapısı: Şirketimiz 1977 yılında Genborsa Menkul Değerler Ticareti Yatırım ve Finansman A.Ş. ünvanıyla, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat

Detaylı

YDA İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. 2. TERTİP TAHVİL İHRACINA İLİŞKİN HÜKÜM VE ŞARTLAR

YDA İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. 2. TERTİP TAHVİL İHRACINA İLİŞKİN HÜKÜM VE ŞARTLAR YDA İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. 2. TERTİP TAHVİL İHRACINA İLİŞKİN HÜKÜM VE ŞARTLAR Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu nca yurtiçinde nitelikli yatırımcılara satılmak üzere onaylanan tahvillerinin yatırımcı

Detaylı

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 Kanun No : 5281 Resmi Gazete No : 25687 (3. Mük.) Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na

Detaylı

KATILIMCILARA DUYURU

KATILIMCILARA DUYURU KATILIMCILARA DUYURU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU, CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA

Detaylı

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir.

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir. GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (3) (4) DAR MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (Türkiye de işyeri/daimi temsilcisi bulunmayan) Hisse Senedi Alım Satım kazancı İMKB de işlem görmeyen hisse senetlerinin elden çıkarılmasından

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Görüş Kasım 2014 İçindekiler 1 Halka Arza İlişkin Genel Bilgiler... 3 2 Şirket Hakkında Özet Bilgi... 4 3

Detaylı

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 16 Şubat 2015 Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin

Detaylı

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 226.027.699,46 TÜRK LİRASINDAN 50.000.000 TÜRK LİRASINA AZALTILMAKTA, EŞANLI

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. 7 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla (Bu raporun hazırlanmasında 1 Ocak 2015 tarihinde geçerli olan

Detaylı

BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. NĠN 01.01. 30.06.2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĠ ĠNCELEME

BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. NĠN 01.01. 30.06.2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĠ ĠNCELEME BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. NĠN 01.01. 30.06.2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĠ ĠNCELEME RAPORU NĠN 01.01.-30.06.2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET

Detaylı

31 Mart Aralık 2011 Pay oranı Pay tutarı Pay oranı Pay tutarı

31 Mart Aralık 2011 Pay oranı Pay tutarı Pay oranı Pay tutarı Konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar 1. Grubun organizasyonu ve faaliyet konusu Genel Alkhair Capital Menkul Değerler Anonim Şirketi (Şirket), 5 Aralık 1996 tarihinde İstanbul da kurulmuştur.

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON) T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU 15 AĞUSTOS - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 2

Detaylı

FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİZ RAPORU

FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİZ RAPORU FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİZ RAPORU ULUSOY UN EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 10 KASIM 2014 ATIG YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Önemli Not İşbu rapor, ATIG Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından, Sermaye

Detaylı

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 14 Nisan 2015 Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin

Detaylı

Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden

Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın kayda alınmıģ olan 5.000.000.000 toplam TL nominal değerli banka bonoları ve/veya iskontolu tahvilleri ve/veya tahvillerinin halka arz edilecek 150.000.000

Detaylı

FĠBA HAYAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Dönem (01.01.2012-31.12.2012)

FĠBA HAYAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Dönem (01.01.2012-31.12.2012) FĠBA HAYAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Dönem (01.01.2012-31.12.2012) İşbu rapor Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenerek 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete

Detaylı