Fitoöstrojenler ve Kardiyovasküler Sistem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Fitoöstrojenler ve Kardiyovasküler Sistem"

Transkript

1 Tiirk Kareliyol Dem Arş 2001; 29: DERLEMELER Fitoöstrojenler ve Kardiyovasküler Sistem Uz. Dr. Aylin YILDIRIR, Prof. Dr. Lale TOKGÖZOGLU Hacettepe Vniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara ÖZET Hormon replasman tedavisi ile karşılaşılan çeşitli olımısuzluk/ar doğal östrojen kaynakları olarak fitoöstrojenierin güncel hale gelmesine neden olmuştu r. Fitoöstrojen ailesinin başlıca elemanları isojlavonlar, lignanlar ve kumestan/ardır. Bunlar içerisinde isojlavonlar en sık bulunan ve üzerinde en çok araştırılmış fitoöstrojenlerdir. isoflavonlamı aktif maddeleri genistein ve daidzein olup yapı olarak östrojene benzeyen bu ajanların selektif östrojen ik özellikleri nıevcurtur. Soya fasulyesi isof/avon grubımun temel besin kaynağı m oluşturmaktadır. Soya tiiketiminin lipid profiline olan olumlu etkileri uzun yıllardan beri bilinmektedir. Bu konuda ileri siirülen teoriler soya tüketiminin feka/ safra asidi atılımu11 arttmııası, hormon konsantrasyonlamıda oluşturduğu değişiklikler ve karaciğer metabolizmasuıa olan direkt etki/eridir. Son yıllarda fitoöstrojenierin lipid dışı etkileri fizerinde özellikle duru/maktadır. Tranıbosit agregasyommu aza/tma, vaskiiler reaktiviteyi artllrnıa, antiaksidan ve antiproliferatif etkiler fitoöstrojenierin kardiyovaskiiler sisteme olan lipid dışı etkilerinin başlı calandır. Antineoplastik ve osteoporozdan komyucu özelliklerinin de olduğu yakm zamanda gösterilen fitoöstrojenler, hormon rep/asman tedavisine bir altematif olma potansiyeline sahiptir. Bu derlemeele fitoöstrojenierin kardiyovaskiiler ve non-kardiyovaskiiler sisteme olan etkilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Analıtar kelime/er: Fitoöstrojenler, lıiperlipidemi, endotel fonksiyonları Kardiyovasküler mortalite erkeklerde olduğu gibi kadınlarda da en önemli mortalite nedenini olu şturmaktadır. Birçok gözlemsel ça lı şmada postmenapozat kadınlarda hormon replasman tedavisinin kardiyavasküler riskleri azalttığı bildirilmesine karş ın ( 1), yakın zamanda yayınlanan HERS ça lışm as ı bilinen koroner arter ha sta lı ğ ı olan kadınlarda hormon replasman tedavisinin kardiyovasküler olaylardan korumadığını, hatta tromboembolik komplikasyonları a rttırdı ğ ını göstermiştir (2). Bu çalışma hormon replasman tedavisi konusunda ş üphe l e rin oluşmas ın a neden o l muş ve alternatif tedavi arayış larını günde- Alındığı tarih: 8 Ocak 2000, revizyon 13 Şuba t 2001 Yazışma adresi: Aylin Yıldırır, S imon Bolivar cad. No: 18/ Çankaya - Ankara Tlf: (0312) Faks: (0312) c-posta: me getirm i ş tir. Doğal östrojenler olan fi toöstrojenler bu alternatif tedavilerin başında gelmektedir. Fitoöstrojenler bitkisel kaynaklı, d ifenolik moleküller olup yapı ve fonksiyon olarak östradiole benzerlik göstermektedir (Şeki l 1). Fitoöstrojenler ailesinin ba ş lı ca elemanları isoflavonlar, lignanlar ve kumestaniardır (Tablo 1 ). Bunlar içerisinde isoflavonlar en sık bulunan ve üzerinde en çok araştırı l mış fitoöstrojenlerdir. Soya fasulyesi isoflavon grubunun temel besin kaynağını oluşturmaktadır. İsoflavonların aktif maddeleri genistein ve daidzein o lup bu ajan l arı n selektif östrojenik özellikleri olduğu göste rilmi ş t ir. Östrojenik aktivitelerinin varlığı östrojen reseptörlerine bağ l anmala rı ile ilişki l idi r. Bu ba ğlan mayı sağlayan molekülün yap ı s ında bulunan aromatik halka üzerindeki hidroksil grubudur (3). Östradiol ile k ı yasla ndı ğında bu ba ğ l anma genistein ve daidzein için sı ra s ıyl a 100 ve 1000 kat daha düşük olmakla birlikte diyette tüket i ldiğ i miktar biyolojik olarak etki gösterebilmektedir. Östrojen reseptörlerin in ER - ~ ve ER-ıx şek l inde iki tipinin olduğu ve ER-~ 'nın kemik ve vasküler organlarda eksprese o l duğu yakın zamanda göste rilmi şt ir (4). İ soflavonlardan genisteinin ER-~'ya bağ l anma yatkınlığı ER-ıx'ya göre 20 kat daha fazla olarak bi l di rilm iş t i r (5). İso fl avonlar Asya toplumunda, öncelikli olarak soya şek linde, yoğun olarak tüketilmektedir. Bitkisel kaynaklı proteinler ile hayvansal kaynaklı proteinlerin karşılaştırı l d ı ğı çalışınalarda soya proteininin s ı klıkla seçilmesinin temel sebebi kalite olarak hayvansal proteine en yak ın bitkisel protein o lm as ıd ır. Bir gram soya proteininin tüketilmesi ile a lın an genistein miktarı l-2nıg'dır. Amerikan toplumunun günlük genistein tüketimi l-3nıg iken, bu miktar baz ı Asya toplumlarında 20-80mg/gün rakamlarına ulaşmaktadır (6). FİTOÖSTROJENLERİN KARDİYOV ASKÜLER ETKİLERİ Fitoöstrojenierin lipid profili, vasküler reaktivite, tromboz ve hücre proliferasyonu üzerine olumlu et-

2 OH Östradiol 17-B Tablo 2. Fitoöstrojenierin kardiyovasküler etkileri - Lipid profiline olumlu cıkileri ( Kole s ı erol, LDL, ıri gli se rid düzeylerinde azalma) - LDL'nin oksidasyonunu engelle me ve hücrey i akside LDL'nin s i ıoıoksik cıkilerinden konuna HO - Antiaksidan enzimierin (kaıa l az, süpcrok s iı di sm u ıaz, gluıaıyon peraksidaz, g luıaı yon redükıaz) aklivilesini arı ıınna - Tranıbosit agregasyonunu azalıma - Hücre adezyon molekülleri ekspresyonunu azalıına - Anıipro li feraı if etkiler - Vaskliler reak tiviıey i artı ırm a - Elekırafi zyolojik etkiler? Şekil 1. Östradiol 17-B, genisıc i n ve daidzeinin moleküler yap ıl arı kileri bildiri l miştir (Tablo 2). Yüksek oranda fitoöstrojen içeren diyetle beslenenlerde koroner arter hastalığı (KAH) in sidans ının az olması fitoöstrojenierin lipid profiline olan olumlu etkileri ile açıklanabilmektedir. İnsan l arda soya proteini tüketiminin lipid profiline olan etkilerinin incelendiği 38 ça lı şma nın metaanal izinde total kolesterol düzeyinde ortalama %9.3, d ü ş ük dansiteli lipoprotein (LDL)'de % 12.9 ve trigliserid düzeyinde %10.5 azalma raporedilmi ş tir (7)_ Yüksek dansiteli li poprotein (HDL) kolesterol düzeylerinde ise %2.4'1ük art ı ştan söz etmek mümkündür. Bu çal ı ş malarda tüketilen ortalama soya proteini miktarı ise 47gram/gün olarak bildirilmi şti r. Bu metaanalizde ortaya ç ı kan bir ba şka bulgu da has tanın kolesterol düzeyindeki aza lmanın direkt olarak bazal kolesterol düzeyi ile ilişkili olduğudur. Orta düzeyde hiperkolesterolemisi olan bireylerde (kolesterol mg/dl) kolesterol düzeyinde %7.4'lük bir azalma gözlenirken, ciddi hiperkolesterolemisi olan bireylerde (kolesterol >335mg/dl) bu Tablo 1. 13aşlıca fitoöstrojenler I sonavonlar -Genisıein -Daidzein Kuıııc s tanlar -Kumes ırol Lignanlar -Enıcrolakıon düşüş % ' dır. Soya proteininin hipokolesterolemik etkisi normokolesterolemik bireylerde ise minimal veya ihmal edilebilir düzeydedir. Lipid profilindeki bu olumlu değiş i klik l erin soya nın isoflavon içeriğinden kaynak l andığı ileri sürülmektedir. Nitekim soya proteininin isoflavon k ı smın ın etanol ile ayrıştırılması ile elde edilen isoflavondan yoksun soya proteini tüketiminin lipidler üzerine olumlu etkilerinin o l madığı gösterilmiş tir (8). Fitoöstrojenierin kolesterol dü ş ürücü mekani zma l a rı üzerinde farkl ı teoriler ileri s ürülmü şt ür : 1-Fitoöstrojenler fekal safra asidi at ıl ı mını a r tt ır maktadır. Bu etki kolesterolün vücuttan atılımını sağ l a makta, do l ay ıs ı y la karac iğerden safra asiti sentezi ve LDL-kolesterol reseptör aktivitesi artmaktad ır (9). 2-Soya proteini ile beslenme horınan konsantrasyonl arında değişiklik l ere sebep olabilmektedir. Östrojenin KAH riskini azal ttığı, LDL-kolesterol düzeyini düşü rdüğü, HDL-kolesterol düzeyini a rttırdığı, vazomotor tonusu ve damar duvarı nın kompliyan s ını olumlu yönde etki l ed iğ i bilinmektedir. Soyada bulunan i so flavonların da östrojen benzeri etki gös te rd i ği ileri sürülmektedir. Soya proteini tüketiminin serbest tiroksin düzeyini arttırarak hipertircidi oluşturdu ğ u göste rilmiş tir (10). Tiroid hormon düzeyleri ndeki artı ş l ar LDL reseptör aktivitesini, hidroksimetil g lutaril CoA redüktaz aktivitesini ve safra a tı m ını artt ırır ken, total ve LDL kolesterol düzeylerini azaltmaktadır. Soya proteininin yapısındaki lizin/arginin aminoasit oran ı hayvansal kaynaklı proteinlere göre daha düşüktür. Bu dü şükl ük insülin sekresyonunu azaltmakta, glukagon sekresyonunu arttırmakta, insülin/glukagon oranını düşürmektedir. Yüksek insü- 234

3 A. Yıldmr ı e ark.: Fitoöstrojenler ve Kardiyovaskiiler Sistem lin/glukagon oranının lipogenezi arttırm ak yoluyla KAH riskini yükse lttiği bilinmektedir (9). Soya proteini alındıktan sonra artan kan glukagon seviyesi kolesterol sentezini engellemektedir. Dolayı s ı yla soya proteininin hormonal etkilerinden birinin de insülin/glukagon oranınd a o lu ş turdu ğ u olumlu d eği ş iklik ol abileceğ i dü ş ünülm ektedir. 3-Soya proteininin karaci ğer metabo li zmas ında o lu ş turduğu deği ş iklikl e r hepatositler ta rafından LDL ve çok dü ş ük densiteli lipoprotein (VLDL) a lımını arttırm ak t ad ır. Sirtali ve ark (1 ll LDL'nin reseptörlere bağ l anm as ında ve y ıkımındaki artma sonucu kolesterol düzeylerinde azalma rapor etmi ş lerdir. İso flavondan zengin diyetle beslenen ancak LDL reseptöründen yoksun farelerde i s oflavonl a rın bu lipid düşürücü etkilerinin gösterilememesi, LDL reseptör aktivitesindeki artı ş ın kolestero l dü şürü cü mekanizmaların baş ında geldi ğini kanıtlamaktadır (12). İ s oflavonlar LDL'nin oksidasyonunu önlemekte ve hücreyi okside LDL'nin sitotoksik etkilerinden korum aktadır (13, 14). Bunlara ilaveten genisteinin hidrojen peroksit o lu ş umunu önledi ğ i ; katalaz, süperoksit dismutaz, glutatyon peroksidaz ve glutatyon redüklaz gibi antiaksidan enzimierin aktivitesini a rttırdı ğ ı gös te rilmi ş tir. Aterosklerozun ilk b as amağı monositlerin endotel hücrelerine yapı şma s ı ve intimal tabaka y ı geçerek köpük hücre olu ş turma s ı dır. Monositterin endotel hücrelerine yapı şm as ınd a adezyon molekülleri ve sitokinler önemli rol oynam a ktadır. Fitoöstrojenierin bu ilk basamakta etkili ol abil eceğ i konusunda gö rü ş ler v ardır. Genisteinin insan doku kültürlerinde hücre adezyon moleküllerinin (ICAM-1 ve VCAM-1) ekspresyonunu inhibe e tti ğ i g ö s te rilmi ş ti r (15). Üzümde bulunan bir d i ğ er fitoöstojen olan resveratrol bir a raştırm ada insan endotel hücrelerinde vasküler hücre adezyon molekülü (V CAM- I) ve interselüler hücre adezyon molekülü (ICAM-1) ekspresyonunu inhibe etmi ş ve östrojene bağ ımlı kanser hücrele-. rinin ç oğa lm as ını en gell em i ş tir (16). Aterosklerotik olayda d i ğer önemli basamak hücre pro liferasyonu olup i so fl av onl a rın antiproliferatif özelliklerinin bu basamakta etkili o ldu ğu gös terilmi şti r (17, 18). Büyümeyi u yarı c ı birçok faktör timzin kinaz aktivasyonuna neden olarak hücre bölünmesini uya rı c ı reseptörleri aktive etmektedir. Genistein ise spesifik bir tirozin kinaz inhibitörüdür (19). Çeş itli isoflavon esterlerinden zen g inl eş tiri l mi ş LDL partiküllerinin nativ LDL'ye göre hücre proliferasyonunu an lamlı oranda inhibe e ttiği göste rilm i ş tir (20). Fitoöstrojenler di ğe r östrojen prepera t l arına göre daha az protrombojeniktir. Genisteinin trombosit aktivasyonunu ve akümülasyonunu ö n ledi ğ i, trombosit kökenli büyüme faktörü ol u ş umu nu ve trombinin aktivitesini en gelledi ğ i deneysel ça lı şmalarda gösterilmiş ti r (17,21). In vitro ortamda kollajen ve tromboksan ile trombosit agregasyonunu aza ltm as ının a ltında yatan mek ani zm a nın tromboksan reseptörüne bağl anm ay ı inhibe etmesi ve a zalmı ş tiroksin fosforilasyonu ile ili ş kili o lduğu ileri sürü l müş tü r (22,23). Preklinik çalı şmalard a fitoöstroje nierin vasküler reaktiviteyi olumlu yönde e tki l eye bi l eceği gös te ri l mi ş tir. Altı ay süre ile fitoöstrojenden zengin d iyet ile beslenen maymunlarda lokal uygulanan asetilkelin koroner arterde vazodilatasyona yol açarken fi toöstrojenden fakir diyetle beslenen maymunlarda vazokonstrüktör cevap g özle nmi ş t i r (24). In vitro çal ı şmalarda östradiol-17j3, genistein ve daidzein doza bağ ım lı olarak damar kesitlerinde vazodilatasyona yol aç mış tır (25). Bu vazodilatasyon endotelden bağ ı ms ı z olup nitrik oksit veya prostasiklin antagonistleri ile bloke edil em emi ş tir. ER-j3'nın vasküler y apıd a ekspresyonunun gösterilmi ş ol ması iso fl avonl arın vasküler etkilerini bu reseptör a rac ı lığ ı ile gerçek l eşti r d i ğ ini d ü ş ün d ürm e kted i r. İ soflavon l a r menopozdaki veya perimenopozdaki k adı nl arda sistemik arter kompli ya n s ını olumlu yönde etkilemektedir(26). Fitoöstojenlerin elektrofizyolojik etkilerinin de olabile ceğ ini dü ş ündüre n çeşi tl i gö r üş l er mevcuttur. Genistein ve daidzeinin ventrikül miyositlerinin betaadrenerjik uyanlara hassasiyetini ar ttı rab il eceğ i, kardiyak iyon k an a llarının timzin kinaz ile regülasyonunun bu mekanizmada ro lü o l abi l eceğ i d üşü n ü l mektedir (27), Ancak, fitoöstrojenierin ari tmik olaylardaki rolü konusunda veri mevcut deği l d ir. Biz de k lini ğ imi zd e Beslenme ve D iyet bölümü ile ortak olarak y ürü ttü ğ ümüz çalışmamızda 20 hiperkolesterolemik sigara kullanmayan ve beden kitle indeksi normal olan erkek hastada d iyeneki hayvansal kay n a klı proteinin %60 oranında soya proteini ile ye rdeğ i ştirmes inin plazma lipidleri ve endotel fonks i yo nl a rı üzerine etkisini ineeledik (28). Endotel fonksiyon parametreleri olarak hücre adezyon maleküllerinden trombomodülinin plazma düzeylerini ve reaktif hiperemi ile o l uşt u rulan endotele bağımlı di-

4 1 Ult\ 1\.UIUI.fVI 1..-'f..III I II ':J ~vv 1 O. /.....,...; _..,., latasyonu değerlendirdik. Altı hafta lık süre ile uyguladığımı z bu diyetin sonunda plazma total kolesterol (262±33mg/dl vs 221±33mg/dl, p<o.ooj ), LDL ( 174±29mg/dl vs ı 38±31 mg/di, p<o.oo ı ), trigliserid (253±99 vs 201±58mg/dl, p=o.ooi) düzeylerinde anlamlı aza l manın ya nı s ıra plazma trombomodülin düzeylerinde dü ş ü ş (49±22ng/dl vs 44±17ng/dl, p=0.004) ve endotele bağ ımlı dilatasyonda i yi leşme (%8.2±0.6 vs o/o 12.6±0.6, p=0.002) saptad ı k. Soya tüketiminin li pid profilini iyileş tirmen in dışında endotel fonks i yonl arı nı da dü ze lttiğ i sonucuna va rdık. FİTOÖSTROJENLERİN NON-KARDİYOV ASKÜLER ETKİLERİ Fitoöstrojenierin kansere neden olmadı ğ ı, aksine in vitro ve hayvan ça lı ş malarında antineoplastik etkilerinin olduğu gös terilmişt ir. Bu antineoplastik etkilerinin anj iyogenezin ve/veya tirozin kinaz aktivitesinin inhibisyonu ile ili şki li o l ab ileceğ i düşünülmekte dir (18,29). Ayn ı zamanda fıtoöstrojen le r östrojen reseptörlerinin parsiyel antagonistidir ve bu antagonistik etkinin antineoplastik rolü olabileceğ i d ü ş ünülmektedir. Fitoöstrojenlerin, özellikle genisteinin, prostat ve meme kanser hi.icrelerinde, vasküler endotel hücreleri ve fibroblastlarda antiproliferatif özelliklerinin olduğu gös te rilmi ş tir (30-32). Nitekim epidemiyolojik ça l ı ş ına lar soyadan zengin diyetle beslenen toplumlarda meme, prostat ve endometriyal kanser in s idan sının daha az olduğ una dikkat çekmektedir (33), Bu antikanserojenik etkilerden soya proteininin proteaz inhibitörleri ve/veya fitik asid içeriklerinin sorumlu ol abilec eğ i üzerinde d urulma ktadır (34). Fitoöstrojenierin osteoporozdan koruyucu etkileri de mevcuttur. Ovariektomize s ıçanlarda soya proteinli diyet kemik kaybını önlerken (35) tek b aş ın a genistein ilavesinin böyle bir etkisinin o l madığı gösterilmi şt i r (36). D o l ay ı s ıyla s oyanın yap ı s ınd a bulunan d i ğer e l e ınanların bu etkiden sorumlu olabileceği üzerinde durulmaktad ı r. Benzer şek ilde, isoflavon suplementasyonunun postmenopozal kadın l a rd a lumbar vertebra kemik mineral dansitesini arttırd ığ ı gös terilmi ş tir (37), Sonuç olarak fitoöstrojenler lipid profili ve vasküler tonusa etkileri, trombozu önleyici ve antiproliferatif özellikleri nedeniyle kardiyovasküler has t alıklardan korumaktad ır. Soya en s ı k tüketilen doğa l fitoöstro- jen kayn ağ ı olup soya proteini kadınlarda hipokolesterolemik etkilerinin dı ş ınd a birçok avantajlar da sağ l amak tadı r. Menopozal se mptoml a rı aza ltın a ve osteoporozu önlemenin yanı s ı ra horın o n replasman tedavisinin başta kanser riski olmak üzere yan etkilerinden de has ta yı koru maktadı r. KAYNAKLAR I. Grodstein F, Stampfer MJ, Colditz GA, et al: Posımenopausal h onnoııe therapy and morta liıy. N Engl J Med ı 997;336: ı Hulley S, Grady D, Bush T, et al for the Hea rı and Es ıroge ıı/proges tiıı Rep l acemeııt Study (HERS) Rescarch Group, Raııdomi zed trial of estrogen plus progest i ıı for secondary prevc ntioıı of coro ııary hcart disease in postmenopausal women. JAMA 1998;280: Martucci CP, Fishman J: P450 enzymes of est rogeıı metabolism. Pharmacol Ther 1993;57: Kuiper GG, Enmark E, Pelto-Huikko M, Nilsson S, Gustafsson JA: Cloning of a novel receptor expressed in rat prostate and ovary. Proc Natl Acad Sci USA 1996;93: Kuiper GGJM, Lemınen J G, Carlsson B, et a l: lnteraction of estrogenic chemicals and p h y ıoes troge n s wi th estrogen receptor!3. Endocrinology 1998; 139: Barnes S, Peterson TG, Coward L: Rationale for use of genistein-containing soy maıri ces in cheın oprevcntion trials fo r b reas ı and prostate cancer. J Cell Bioc h e ın 1995;22: Anderson JW, Johnstone BM, Cook-Newell ME: Meta-analysis of the effects of soy protein intake on senını lipids. N Engl J Med 1995;332: Anthony MS, Clarkson TB, Bullock BC, Wagner JD: Soy protein versus soy phytoestrogens in the prevent i on of diet induced coronary artery atherosclerosis of ınal e cynomolgus monkeys. Arterioscler Thromb Vasc Biol 1997; 17: Potter SM: Overview of proposed mechanisms for the hypocholesterolemic effects of soy. J Nutr 1995; 125:606S- 6 11S 10. Forsythe WA: Soy protein, thyroid regulation and cholesterol ınetabo lism. J Nu tr 1 995; 125:61 9S-23S ll. Sirtoli C R, Lovati MR, Manzoni C, et al: Soy and cholesterol reduction: elinical experience. J Nutr 1995; 125 :598S-605S 12. Kirk EA, Sutherland P, Wang SA, et al: Dietary isoflavones reduce pla s nıa cholesterol and atherosclerosis in C57BL/6 ıni ce but not LDL receptor-deficient mice. J Nutr 1998; 128: Kapiotis S, Hermann M, Held I, et al: Genistein, the dietary derived angiogenesis inhi bitor, prevcnts LDL oxidation and pro ıec ıs endothelial cells from damage by atherogenic LDL. Artcri oscler Thronıb Vasc Biol 1997; 17:

5 A. Yıldmr ve ark.: Fitoöstrojenler ve Kardiyovaskiiler Sistem 14. Tikkanen MJ, Wahala K, Ojala S, et al: Effect of soybean phytoestrogen intakc on low density lipoprotein oxidation resistance. PNAS 1998;95: O 15. Takahashi M, lkeda U, Masuyaın a JI, et al: Monocyte-endothelial ccll interaction induces expressian of adhesion molecules on human umbilical cord endothelial cells. Cardiovasc Res 1996;32: Ferrero ME, Bertelli AA, Fulgenzi A, et al: Activity in-vitro of resveratrol on granulocyte and monocyte adhesion to e ndotheli uın. Am J Cl in Nu tr 1 998;68: Raines EW, Ross R: Biology of atherosclerotic plaque formation: Possible role of growth factors in lesion development and the potential impact of soy. J Nutr 1995; 125:624S-630S 18. Fotsis T, Pepper M, Adlercreutz H, Hase T, Montesano R, Schweigerer L: Genistein, a dietary ingested isoflavonoid, inhibits cell proli fe ration and in vitro angiogenesis. J Nu tr 1995; 1 25:790S-797S 19. Akiyama T, Ishida J, Nakagawa S, et al: Genistein, a specific inhibitor of tyrosine-specific protein kinases. J Biol Ch enı 1987;262: Meng Q-H, Waha1a K, Adlercreutz H, Tikkanen MJ: Antipro1iferative efficacy of l ipoplıilic soy isoflavone phytoestrogens derived by low density lipoprotein particles into cultured U937 cells. Life Sci 1999;65: Wilcox JN, Bluınentha l BF: Throınbotic ınech ani sm in atherosclerosis: potential iınpact of soy proteins. J Nutr 1995; 125:63 1 S-638S 22. Na kas hiına S, Koike T, Nozawa Y: Genistein, a protein tyrosine kinase inhibitor, inhibits thronıboxane A2- mediated human plate let responses. Mo l Pharm ı 991 ;39: McNicol A: The effects of genistein on platelet functi on are due to thromboxane recepter antagoni s ın rather than inhibition of tyrosine kinase. Prostaglandins, Leukotrienes, Essential Fatty Acids 1992;48: Honore EK, Williams JK, Anthony MS, Clarkson TB: Soy isoflavones enhance coronary vascular reactivity in atherosclerotic female macaques. Fertil Steril 1997;67: Nevala R, Korpela R, Vapaatalo H: Pl an ı derived cstrogens relax rat ınesenteric artery in vitro. Life Sci 1998;63: Nestel PJ, Yaınashita T, Sasahara T, et al: Soy isoflavones improve systemic arıerial compliance but not plasma lipids in menopausal and per i ıncnopausa l women. Arterioscler Thromb Vasc Biol 1997; 17: Hoo1 LC, Middleton LM, Harvey RO: Gen isıci n increases the sensitivity of cardiac ion channels to beta-adrenergic recepter stimulation. Circ Res 1998;83: Yıldırır A, Tokgözoğlu L, Oduncu T, et al: Soya proteinli diyetin endotel fonksiyonianna etkisi. XVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Ekim 2000, Belek Antalya. 29. Fotsis T, Pepper M, Adlercreutz H, et a l: Genistein, a dietary deri ved inhibitor of in-vitro angiogenesis. PNAS 1993;90: Peterson G, Barnes S: Gen isıc in and bioc lı a n in A inhibit the growth of human prostate cancer cells in culture but not epiderınal growth factor recepte r ıyros i ne plıosphorylation. Prostate 1993;22: Peterson G, Barnes S: Genisıcin inhibition of the growth of human breası cancer cells: indepcndence from estrogen recepter and nıultidnıg rcsistance gene product. Biochem Biophys Res Com m un 1991; 179: Barnes S: Effect of genistein on in vitro and in vivo model s of canccr. J Nu tr 1995; 125:777S-83S 33. Messina MJ, Persky V, Setchell KOR, Barnes S: Soy intake and cancer risk: a review of the in vit ro and in vivo data. Nu tr Canccr 1994;21: ı 13-3 ı 34. Messina M, Messina V: Inercasing use of soyfoods and their potenıial role in cancer prevention. 1 Am Diet Assoc ;9 1 : Arjmandi BH, Alekel L, Hollis BW, et al: Dietary soybean protein prevents bone loss in a ovariectomized rat model of osteoporosis. 1 Nu tr 1996; 1 26: Dodge JA, Glasebrook AL, Magee DE, et al: Environmental estrogens: Effects on cholesterol lowering and bone in the ovariectomized rat. 1 Sıeroid Biochem Mol B i o 1996;59: ı Potter SM, B auın J A, Teng H, et al: Soy protein and isoflavones. Their effects on blood lipids and bone density in pos ım enopa u sa l women. Am 1 Cl in Nu ı 1998;68 6 Suppl: 1375S-9S.

LİPOPROTEİNLER. Lipoproteinler; Lipidler plazmanın sulu yapısından dolayı sınırlı. stabilize edilmeleri gerekir. kanda lipidleri taşıyan özel

LİPOPROTEİNLER. Lipoproteinler; Lipidler plazmanın sulu yapısından dolayı sınırlı. stabilize edilmeleri gerekir. kanda lipidleri taşıyan özel LİPOPROTEİNLER LİPOPROTEİNLER Lipidler plazmanın sulu yapısından dolayı sınırlı olarak çözündüklerinden, taşınmaları için stabilize edilmeleri gerekir. Lipoproteinler; komplekslerdir. kanda lipidleri taşıyan

Detaylı

Koroner Check Up; Coronary risk profile; Koroner kalp hastalıkları risk testi; Lipid profili;

Koroner Check Up; Coronary risk profile; Koroner kalp hastalıkları risk testi; Lipid profili; KORONER RİSK TESTİ Koroner Check Up; Coronary risk profile; Koroner kalp hastalıkları risk testi; Lipid profili; Koroner kalp hastalıklarına yol açan kolesterol ve lipit testleridir. Koroner risk testleri

Detaylı

Hiperlipidemiye Güncel Yaklaşım

Hiperlipidemiye Güncel Yaklaşım İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sık Görülen Kardiyolojik Sorunlarda Güncelleme Sempozyum Dizisi No: 40 Haziran 2004; s. 69-74 Hiperlipidemiye Güncel Yaklaşım Prof. Dr. Hakan

Detaylı

ENDOTEL VE BİYOKİMYASAL MOLEKÜLLER

ENDOTEL VE BİYOKİMYASAL MOLEKÜLLER ENDOTEL VE BİYOKİMYASAL MOLEKÜLLER Endotel Damar duvarı ve dolaşan kan arasında tek sıra endotel hücresinden oluşan işlevsel bir organdır Endotel en büyük endokrin organdır 70 kg lik bir kişide, kalp kitlesix5

Detaylı

08.11.2008 VİTAMİN D VE İMMÜN SİSTEM VİTAMİN D

08.11.2008 VİTAMİN D VE İMMÜN SİSTEM VİTAMİN D VİTAMİN D VE İMMÜN SİSTEM VİTAMİN D Vitamin D ve İmmün Sistem İnsülin Sekresyonuna Etkisi Besinlerde D Vitamini Makaleler Vitamin D, normal bir kemik gelişimi ve kalsiyum-fosfor homeostazisi için elzem

Detaylı

Koroner Check Up; Coronary risk profile; Koroner kalp hastalıkları risk testi; Lipid profili;

Koroner Check Up; Coronary risk profile; Koroner kalp hastalıkları risk testi; Lipid profili; KORONER RİSK TESTİ Koroner Check Up; Coronary risk profile; Koroner kalp hastalıkları risk testi; Lipid profili; Koroner kalp hastalıklarına yol açan kolesterol ve lipit testleridir. Koroner risk testleri

Detaylı

YÜKSEK KOLESTEROL. Hiperkolesterolemi; Yüksek kolesterol sebepleri nelerdir?

YÜKSEK KOLESTEROL. Hiperkolesterolemi; Yüksek kolesterol sebepleri nelerdir? YÜKSEK KOLESTEROL Hiperkolesterolemi; Kolesterol ve kolesterole bağlı kalp damar hastalıklar en büyük ölüm sebebidir. Hiperkolesterolemi kan yağlarından biri olan kolesterolün yüksek olmasıdır. Kan yağları

Detaylı

Kolesterol Metabolizması. Prof. Dr. Fidancı

Kolesterol Metabolizması. Prof. Dr. Fidancı Kolesterol Metabolizması Prof. Dr. Fidancı Kolesterol oldukça önemli bir biyolojik moleküldür. Membran yapısında önemli rol oynar. Steroid hormonların ve safra asitlerinin sentezinde öncül maddedir. Diyet

Detaylı

D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi. Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi. Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bruselloz Brucella cinsi bakteriler tarafından primer olarak otçul

Detaylı

KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ VE TÜTÜN KULLANIMI: MEKANİZMA. Mini Ders 2 Modül: Tütünün Kalp ve Damar Hastalıkları Üzerindeki Etkisi

KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ VE TÜTÜN KULLANIMI: MEKANİZMA. Mini Ders 2 Modül: Tütünün Kalp ve Damar Hastalıkları Üzerindeki Etkisi KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ VE TÜTÜN KULLANIMI: MEKANİZMA Mini Ders 2 Modül: Tütünün Kalp ve Damar Hastalıkları Üzerindeki Etkisi TEMEL SLAYTLAR Kardiyovasküler Hastalıkların Epidemiyolojisi

Detaylı

Kardiyovasküler hastalıklardan korunmak için 5 önemli neden :

Kardiyovasküler hastalıklardan korunmak için 5 önemli neden : 2008 İskemik Kalp Hastalıklarında Primer ve Sekonder Korunma Doç. Dr. Mehdi Zoghi Kardiyovasküler hastalıklardan korunmak için 5 önemli neden : 1. Kardiyovasküler hastalıklar (KVH) erken ölümlerin başlıca

Detaylı

Lipoproteinler. Dr. Suat Erdoğan

Lipoproteinler. Dr. Suat Erdoğan Lipoproteinler Dr. Suat Erdoğan Lipoproteinler Kan plazmasında dolaşan yağlar lipoprotein adı verilen yapılar ile paketlenerek taşınırlar. Lipoproteinler yağların taşıt araçlarıdır. Lipoproteinlerin yapıları

Detaylı

Kolesterol Metabolizması. Yrd. Doç. Dr. Bekir Engin Eser Zirve Üniversitesi EBN Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya A.B.D.

Kolesterol Metabolizması. Yrd. Doç. Dr. Bekir Engin Eser Zirve Üniversitesi EBN Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya A.B.D. Kolesterol Metabolizması Yrd. Doç. Dr. Bekir Engin Eser Zirve Üniversitesi EBN Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya A.B.D. Steroidler Steroidlerin yapı taşı birbirine yapışık 4 halkalı karbon iskelehdir, bu yapı

Detaylı

KHDAK da Güncel Hedef Tedaviler

KHDAK da Güncel Hedef Tedaviler KHDAK da Güncel Hedef Tedaviler Prof.Dr. Adnan Aydıner İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü İstanbul William, WN et al. Nature Reviews, 2009 a Güncel Hedef Tedaviler EGFR İnhibitörleri EGFR: transmembran

Detaylı

Romatoid Artrit Tedavisinde MAP Kinaz İnhibitörleri MAP Kinase Inhibitors in Rheumatoid Arthritis Prof Dr Salih Pay 12 Mart 2011

Romatoid Artrit Tedavisinde MAP Kinaz İnhibitörleri MAP Kinase Inhibitors in Rheumatoid Arthritis Prof Dr Salih Pay 12 Mart 2011 Romatoid Artrit Tedavisinde MAP Kinaz İnhibitörleri MAP Kinase Inhibitors in Rheumatoid Arthritis Prof Dr Salih Pay 12 Mart 2011 Cell growth differentiation Inflamation Cytokine production Extracellular-regulated

Detaylı

Prof.Dr. Oktay Ergene. Kardiyoloji Kliniği

Prof.Dr. Oktay Ergene. Kardiyoloji Kliniği Hipertrigliseridemii id i Tedavisi i Prof.Dr. Oktay Ergene İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği Hipertrigliseridemi Gelişimiş VLDL Chylomicron Liver Defective Lipolysis Remnants

Detaylı

B T A n a l o g T r a n s m i t t e r. T e k n i k K ı l a v u z u. R e v 1. 2

B T A n a l o g T r a n s m i t t e r. T e k n i k K ı l a v u z u. R e v 1. 2 B T - 111 A n a l o g T r a n s m i t t e r T e k n i k K ı l a v u z u R e v 1. 2 1. Ö N G Ö R Ü N Ü M, Ü S T Ü N L Ü K L E R İ VE Ö Z E L L İ K L E R İ M i k r o k o n t r o l ö r t a b a n l ı BT- 111

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Beyin Omurilik Sıvısında Myelin Basic Protein Testi; CSF myelin basic protein; BOS da myelin basic protein;

Beyin Omurilik Sıvısında Myelin Basic Protein Testi; CSF myelin basic protein; BOS da myelin basic protein; MYELİN BASİC PROTEİN Beyin Omurilik Sıvısında Myelin Basic Protein Testi; CSF myelin basic protein; BOS da myelin basic protein; Beyin Omurilik Sıvısı içinde Myelin Basic Protein miktarının araştırılmasıdır.

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

SOYA YOĞURDUNUN FONKSİYONEL ÖZELLİKLERİ

SOYA YOĞURDUNUN FONKSİYONEL ÖZELLİKLERİ SOYA YOĞURDUNUN FONKSİYONEL ÖZELLİKLERİ Serap FENDERYA 1, Gülfem ÜNAL 2, A. Sibel AKALIN 2 1 Ege Üniversitesi Ödemiş Meslek Yüksekokulu, İzmir 2 Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü,

Detaylı

Zeytinyağı ve Çocukluk İnsanın çocukluk döneminde incelenmesi gereken en önemli yönü, gösterdiği bedensel gelişmedir. Doğumdan sonraki altı ay ya da

Zeytinyağı ve Çocukluk İnsanın çocukluk döneminde incelenmesi gereken en önemli yönü, gösterdiği bedensel gelişmedir. Doğumdan sonraki altı ay ya da Zeytinyağı ve Çocukluk İnsanın çocukluk döneminde incelenmesi gereken en önemli yönü, gösterdiği bedensel gelişmedir. Doğumdan sonraki altı ay ya da bir yıllık sürede, bebeğin en önemli gıdasını anne sütü

Detaylı

KRONİK HEMODİYALİZ HASTALARINDA ENDOTEL PROGENİTÖR HÜCRELERİ, İNFLAMASYON VE ENDOTEL DİSFONKSİYONU

KRONİK HEMODİYALİZ HASTALARINDA ENDOTEL PROGENİTÖR HÜCRELERİ, İNFLAMASYON VE ENDOTEL DİSFONKSİYONU KRONİK HEMODİYALİZ HASTALARINDA ENDOTEL PROGENİTÖR HÜCRELERİ, İNFLAMASYON VE ENDOTEL DİSFONKSİYONU Abdullah Özkök¹, Esin Aktaş², Akar Yılmaz 3, Ayşegül Telci 4, Hüseyin Oflaz 3, Günnur Deniz², Alaattin

Detaylı

Dr.Mahmut İlker Yılmaz

Dr.Mahmut İlker Yılmaz HİPERTANSİF HASTALARDA ENDOTEL DİSFONKSİYONUNU NASIL ARAŞTIRALIM? Dr.Mahmut İlker Yılmaz 24 Mayıs 2008 Antalya EN BÜYÜK ENDOKRİN ORGANDIR ENDOTEL Endotel, vasküler fonksiyonların normal bir şekilde yürüyebilmesinde

Detaylı

YÜKSEK KOLESTEROL. Hiperkolesterolemi; Yüksek kolesterol sebepleri nelerdir?

YÜKSEK KOLESTEROL. Hiperkolesterolemi; Yüksek kolesterol sebepleri nelerdir? YÜKSEK KOLESTEROL Hiperkolesterolemi; Kolesterol ve kolesterole bağlı kalp damar hastalıklar en büyük ölüm sebebidir. Hiperkolesterolemi kan yağlarından biri olan kolesterolün yüksek olmasıdır. Kan yağları

Detaylı

PI3K/AKT/mTOR Yolağı

PI3K/AKT/mTOR Yolağı PI3K/AKT/mTOR Yolağı PI3K/AKT/mTOR Yolağı Phospha'dilinositol 3-kinaz/protein kinaz B/mammalian target of rapamycin (PI3K/Akt/mTOR) Normal hücresel fonksiyonların yerine ge'rilebilmesi için gerekli olan

Detaylı

15. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi Nisan 2013, Antalya. Obezite: Gerçekten iyi bir gösterge mi? Dr.

15. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi Nisan 2013, Antalya. Obezite: Gerçekten iyi bir gösterge mi? Dr. 15. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi 24-28 Nisan 2013, Antalya Obezite: Gerçekten iyi bir gösterge mi? Dr. Sedat Üstündağ Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD, Edirne Obezite:

Detaylı

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Tedavisi: Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Sıklık Yolaçtığı sorunlar Nedenler Kan basıncı hedefleri Tedavi Dünyada Mortalite

Detaylı

Hipertansiyon. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı. Toplum İçin Bilgilendirme Sunumları 2015

Hipertansiyon. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı. Toplum İçin Bilgilendirme Sunumları 2015 Hipertansiyon HT Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Toplum İçin Bilgilendirme Sunumları 2015 Bu sunum Arş. Gör. Dr. Neslihan Yukarıkır ve Arş. Gör. Dr. Dilber Deryol Nacar

Detaylı

Malnutrisyon ve İnflamasyonun. Hasta Ötiroid Sendromu Gelişimine imine Etkisi

Malnutrisyon ve İnflamasyonun. Hasta Ötiroid Sendromu Gelişimine imine Etkisi Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Hastalarında Malnutrisyon ve İnflamasyonun Hasta Ötiroid Sendromu Gelişimine imine Etkisi Ebru Karcı, Erkan Dervişoğlu lu, Necmi Eren, Betül Kalender Kocaeli Üniversitesi,

Detaylı

İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı

İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı HASTA BİLGİLENDİRME FORMU HİPERLİPİDEMİ Hiperlipidemi; kanda çeşitli yağların yüksekliğini

Detaylı

Endotel disfonksiyonuna genel bir bakış

Endotel disfonksiyonuna genel bir bakış Endotel disfonksiyonuna genel bir bakış Prof. Dr. A. Tuncay Demiryürek Gaziantep Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı TFD-Trabzon Ekim 2007 Endotel Endotel tabakası, - fiziksel bariyer

Detaylı

FOSFOR DENGESİ ve HİPERFOSFATEMİNİN KLİNİK SONUÇLARI

FOSFOR DENGESİ ve HİPERFOSFATEMİNİN KLİNİK SONUÇLARI FOSFOR DENGESİ ve HİPERFOSFATEMİNİN KLİNİK SONUÇLARI Dr. Dilek TORUN Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı 13-17 Kasım 2013 30. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon

Detaylı

Dr. Erdal DUMAN. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı. Şair Eşref Bulvarı No:65 Alsancak İzmir. Tel: 0232-4642932. www.erdalduman.

Dr. Erdal DUMAN. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı. Şair Eşref Bulvarı No:65 Alsancak İzmir. Tel: 0232-4642932. www.erdalduman. Dr. Erdal DUMAN Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Şair Eşref Bulvarı No:65 Alsancak İzmir Tel: 0232-4642932 www.erdalduman.com Söylenceler Erkeklerde osteoporoz olmaz Diyet yapınca vücuttaki

Detaylı

Mustafa KABU 1,Turan CİVELEK 1. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıklar Anabilim Dalı, Afyonkarahisar

Mustafa KABU 1,Turan CİVELEK 1. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıklar Anabilim Dalı, Afyonkarahisar Mustafa KABU 1,Turan CİVELEK 1 1 Afyon Kocatepe Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıklar Anabilim Dalı, Afyonkarahisar Süt sığırı işletmelerindeki en önemli sorunlarda birtanesi periparturient

Detaylı

ESANSİYEL HİPERTANSİYONLU HASTALARDA PLAZMA APELİN ve ADMA DÜZEYLERİ

ESANSİYEL HİPERTANSİYONLU HASTALARDA PLAZMA APELİN ve ADMA DÜZEYLERİ ESANSİYEL HİPERTANSİYONLU HASTALARDA PLAZMA APELİN ve ADMA DÜZEYLERİ Çelebi G., 1 Sönmez A., 2 Erdem G., 1 Tapan S., 3 Taşçı İ., 1 Erçin C.N., 4 Doğru T., 4 Kılıç S., 5 Üçkaya G., 2 Yılmaz Mİ., 6 Kutlu

Detaylı

Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş

Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği Giriş

Detaylı

Metabolik Sendrom Tanı Tedavi Dr. Abdullah Okyay

Metabolik Sendrom Tanı Tedavi Dr. Abdullah Okyay Metabolik Sendrom Tanı Tedavi Dr. Abdullah Okyay Metabolik Sendrom İnsülin direnci (İR) zemininde ortaya çıkan Abdominal obesite Bozulmuş glukoz toleransı (BGT) veya DM HT Dislipidemi Enflamasyon, endotel

Detaylı

NEREYE KOŞUYOR. Doç. Dr. İbrahim İKİZCELİ. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

NEREYE KOŞUYOR. Doç. Dr. İbrahim İKİZCELİ. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı 2012 β-blokörler NEREYE KOŞUYOR Doç. Dr. İbrahim İKİZCELİ İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Adernerjik sistem Tarihçesi 1900-1910 Epinefrin 1940-1950 Norepinefrin α, β-reseptör 1950-1960

Detaylı

ELEKTİF OLGULARDA ANTİTROMBOSİT,ANTİTROMBİN TEDAVİ STRATEJİSİ

ELEKTİF OLGULARDA ANTİTROMBOSİT,ANTİTROMBİN TEDAVİ STRATEJİSİ ELEKTİF OLGULARDA ANTİTROMBOSİT,ANTİTROMBİN TEDAVİ STRATEJİSİ Doç.Dr.B.Yılmaz CİNGÖZBAY GATA HAYDARPAŞA EĞİTİM HASTANESİ KARDİYOLOJİ SERVİSİ İSTANBUL İSTANBUL GİRİŞİMSEL KARDİYOLOJİ KURSU 11 Haziran 2011

Detaylı

Koagülasyon Mekanizması

Koagülasyon Mekanizması Koagülasyon Mekanizması Dr Cafer Adıgüzel Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD, Hematoloji BD 1 Hemostaz (Hemostasis or haemostasis) (Eski Yunanca: αἱμόστασις haimóstasis "styptic (drug)")

Detaylı

MESANE TÜMÖRLERİNİN DOĞAL SEYRİ

MESANE TÜMÖRLERİNİN DOĞAL SEYRİ MESANE TÜMÖRLERİNİN DOĞAL SEYRİ ve MOLEKÜLER PROGNOSTİK FAKTÖRLER Prof. Dr. Levent Türkeri Üroloji Anabilim Dalı Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mesane Tümörü (Transizyonel Hücreli Karsinom) Yüzeyel

Detaylı

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün www.urlsolar.com S L D-S K -6 0 W ile 1 5 0 W St an d art S o kak L a m ba sı F iya t K arşılaşt ırm a sı kw h Ü c reti Yıllık Tü ke tim Ü cre ti Y ıllık T ü ketim Fa rkı kw Sa at G ü n A y Stan d art

Detaylı

Nitrik Oksit ve Solunum Sistemi Doç. Dr. Bülent GÜMÜŞEL Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı

Nitrik Oksit ve Solunum Sistemi Doç. Dr. Bülent GÜMÜŞEL Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Nitrik Oksit ve Solunum Sistemi Doç. Dr. Bülent GÜMÜŞEL Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Türk Farmakoloji Derneği ne Teşekkür Ederim. 1 1980 Robert Furchgott EDRF=Nitrik

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

ERİŞKİN ERKEK RATLARDA TOTAL VÜCUT GAMA RADYASYONU UYGULAMASININ PLAZMA LİPİD PROFİLİ ÜZERİNE ETKİLERİ

ERİŞKİN ERKEK RATLARDA TOTAL VÜCUT GAMA RADYASYONU UYGULAMASININ PLAZMA LİPİD PROFİLİ ÜZERİNE ETKİLERİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MECMUASI Cilt 49, Sayı 4, 1996 185-183 ERİŞKİN ERKEK RATLARDA TOTAL VÜCUT GAMA RADYASYONU UYGULAMASININ PLAZMA LİPİD PROFİLİ ÜZERİNE ETKİLERİ Serdar Yardımcı* M. Cem Koçkar**

Detaylı

BCC DE GÜNCEL Prof. Dr. Kamer GÜNDÜZ

BCC DE GÜNCEL Prof. Dr. Kamer GÜNDÜZ BCC DE GÜNCEL Prof. Dr. Kamer GÜNDÜZ Celal Bayar Üniversitesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı-MANİSA Bazal Hücreli Kanser (BCC) 1827 - Arthur Jacob En sık rastlanan deri kanseri (%70-80) Açık

Detaylı

3-P C ile h a b e r le şm e y e u y g u n b ir a r a b ir im. (IS A, P C I, U S B g ib i )

3-P C ile h a b e r le şm e y e u y g u n b ir a r a b ir im. (IS A, P C I, U S B g ib i ) M O D E M N E D İR : M o d u la to r -D e m o d u la to r k e lim e le r in in k ıs a ltm a s ı M O D E M. Y a n i v e r ile r i s e s s in y a lle r in e s e s s in y a lle r in i v e r ile r e d ö n

Detaylı

Orta Yaşlı Primer Hipertansif Hastalarda Hedef Organ Hasarını Belirleyen Cystatin C değil, Ürik Asittir

Orta Yaşlı Primer Hipertansif Hastalarda Hedef Organ Hasarını Belirleyen Cystatin C değil, Ürik Asittir Orta Yaşlı Primer Hipertansif Hastalarda Hedef Organ Hasarını Belirleyen Cystatin C değil, Ürik Asittir Belda Dursun 1, Betül Altay-Özer 2, Aytül Belgi 3, Çağatay Andıç 4, Aslı Baykal 2, Ali Apaydın 3,

Detaylı

DETAYLI KADIN CHECK- UP

DETAYLI KADIN CHECK- UP DETAYLI KADIN CHECK- UP Detaylı kadın check-up programında : tam kan sayımı anemi ( kansızlık ), enfeksiyon hastalıklarının taraması, tam idrar tahlili, açlık kan şekeri, 3 aylık kan şekeri bilançosu,

Detaylı

SIÇANLARDA LİPOPOLİSAKKARİT İLE OLUŞTURULAN SİSTEMİK İNFLAMASYONA EŞLİK EDEN TERMOREGÜLATUVAR DEĞİŞİKLİKLER

SIÇANLARDA LİPOPOLİSAKKARİT İLE OLUŞTURULAN SİSTEMİK İNFLAMASYONA EŞLİK EDEN TERMOREGÜLATUVAR DEĞİŞİKLİKLER SIÇANLARDA LİPOPOLİSAKKARİT İLE OLUŞTURULAN SİSTEMİK İNFLAMASYONA EŞLİK EDEN TERMOREGÜLATUVAR DEĞİŞİKLİKLER Eyüp S. Akarsu Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji ABD 2. Ulusal Farmakoloji

Detaylı

İBH da osteoporoz. Dr. Ahmet TEZEL Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi İBH Okulu Mayıs 2013

İBH da osteoporoz. Dr. Ahmet TEZEL Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi İBH Okulu Mayıs 2013 İBH da osteoporoz Dr. Ahmet TEZEL Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi İBH Okulu Mayıs 2013 WHO a göre osteoporoz «Osteoporoz; azalmış kemik kitlesi, kemik dokusunun mikroçatısında bozulma, kemik frajilitesinde

Detaylı

Can boğazdan gelir.. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur..

Can boğazdan gelir.. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur.. Can boğazdan gelir.. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur.. 1 BESLENME BİLİMİ 2 Yaşamımız süresince yaklaşık 60 ton besin tüketiyoruz. Besinler sağlığımız ve canlılığımızın devamını sağlar. Sağlıklı bir

Detaylı

Cinsel Kimlik Bozuklukları

Cinsel Kimlik Bozuklukları Endokrinolog Gözü ile Cinsel Kimlik Bozuklukları Dr. Kürşad Ünlühızarcı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı Cinsel Kimlik Bozukluğu (Transseksüalite) Bir kişinin normal seksuel

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA KORONER ARTER KALSİFİKASYON PROGRESYONU VE OSTEOPROTEGERIN / RANKL

HEMODİYALİZ HASTALARINDA KORONER ARTER KALSİFİKASYON PROGRESYONU VE OSTEOPROTEGERIN / RANKL HEMODİYALİZ HASTALARINDA KORONER ARTER KALSİFİKASYON PROGRESYONU VE OSTEOPROTEGERIN / RANKL Abdullah Özkök¹, Yaşar Çalışkan 1, Tamer Sakacı 2, Gonca Karahan 3, Çiğdem Kekik 3, Alper Özel 4, Abdulkadir

Detaylı

YENİ DİYABET CHECK UP

YENİ DİYABET CHECK UP YENİ DİYABET CHECK UP Toplumda giderek artan sıklıkta görülmeye başlanan ve başlangıç yaşı genç yaşlara doğru kayan şeker hastalığının erken teşhisi için bir Check Up programı hazırladık. Diyabet Check

Detaylı

Günde bir elma doktoru evden uzak tutar.

Günde bir elma doktoru evden uzak tutar. ELMANIN FAYDALARI Günde bir elma doktoru evden uzak tutar. Elmanın Sağlığa Faydaları Elma A, E, B6, C, K vitamin kaynağıdır, bunun yanında yüksek miktarda potasyum ve çeşitli mineralleri içeren su içerir.

Detaylı

HÜCRE SĠNYAL OLAYLARI PROF. DR. FATMA SAVRAN OĞUZ

HÜCRE SĠNYAL OLAYLARI PROF. DR. FATMA SAVRAN OĞUZ HÜCRE SĠNYAL OLAYLARI PROF. DR. FATMA SAVRAN OĞUZ Çok hücreli organizmaların kompleks omurgalılara evrimi, hücreler birbirleriyle iletişim kuramasalardı mümkün olmazdı. Hücre-hücre Hücre-matriks etkileşimini

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ 20.05.2010 Giriş I Renovasküler hipertansiyon (RVH), renal arter(ler) darlığının neden

Detaylı

Yeni Tanı Hipertansiyon Hastalarında Tiyol Disülfid Dengesi

Yeni Tanı Hipertansiyon Hastalarında Tiyol Disülfid Dengesi Yeni Tanı Hipertansiyon Hastalarında Tiyol Disülfid Dengesi İhsan Ateş 1, Nihal Özkayar 2,Bayram İnan 1, F. Meriç Yılmaz 3, Canan Topçuoğlu 3, Özcan Erel 4, Fatih Dede 2, Nisbet Yılmaz 1 1 Ankara Numune

Detaylı

NİTRİK OKSİT, DONÖRLERİ VE İNHİBİTÖRLERİ. Dr. A. Gökhan AKKAN

NİTRİK OKSİT, DONÖRLERİ VE İNHİBİTÖRLERİ. Dr. A. Gökhan AKKAN NİTRİK OKSİT, DONÖRLERİ VE İNHİBİTÖRLERİ Dr. A. Gökhan AKKAN 1976 Moncada 1980 Furchgott ve Zawadzki (1998 Nobel Tıp Ödülü) EDRF = Endothelium- derived relaxing factor 1987 EDRF = NO Sentezi NOS L- Arginin

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

Tavuk Etinin Optimal Beslenmedeki Yeri ve Önemi

Tavuk Etinin Optimal Beslenmedeki Yeri ve Önemi Etinin Optimal Beslenmedeki Yeri ve Önemi Prof. Dr Sevinç Yücecan YDÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Optimal beslenmede ; minumum hastalık riski, maksimum iyi hal/sağlık dolayısıyla

Detaylı

Metastatik Prostat Kanseri Tedavisinde Tartışmalı konular (Erken ve geç tedaviler, kombinasyon tedavileri ve optimal ne olmalı?)

Metastatik Prostat Kanseri Tedavisinde Tartışmalı konular (Erken ve geç tedaviler, kombinasyon tedavileri ve optimal ne olmalı?) Metastatik Prostat Kanseri Tedavisinde Tartışmalı konular (Erken ve geç tedaviler, kombinasyon tedavileri ve optimal ne olmalı?) Dr. Deniz Tural Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi

Detaylı

Premenopozal ve postmenopozal kadınlarda lipit profili ve plazma aterojenik indeksinin karşılaştırılması

Premenopozal ve postmenopozal kadınlarda lipit profili ve plazma aterojenik indeksinin karşılaştırılması Dicle Tıp Dergisi / 2015; 42 (1): 36-40 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2015.01.0526 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Premenopozal ve postmenopozal kadınlarda lipit profili ve plazma

Detaylı

Maternal serum 25 OH vitamin D düzeylerinin preterm eylem ve preterm doğumda rolü var mıdır?

Maternal serum 25 OH vitamin D düzeylerinin preterm eylem ve preterm doğumda rolü var mıdır? Maternal serum 25 OH vitamin D düzeylerinin preterm eylem ve preterm doğumda rolü var mıdır? Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Lebriz Hale Aktün, Yeliz Aykanat, Fulya Gökdağlı

Detaylı

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Özgün Araştırma / Original Investigation Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Effect of Body Mass Index on the Determination of Bone Mineral Density in Postmenopausal

Detaylı

Check-up. dedigin. Kişiye ve yaşa özel check-up ile kontrol ü sağlamaktır.

Check-up. dedigin. Kişiye ve yaşa özel check-up ile kontrol ü sağlamaktır. Check-up guven dedigin ~ Kişiye ve yaşa özel check-up ile kontrol ü sağlamaktır. Erken tanı ile kontrol elimizde! Uz. Dr. Yavuz Maşrabacı Güven Çayyolu Sağlık ve Yaşam Kampüsü Uz. Dr. Bekir Yazan Güven

Detaylı

Prof. Dr. Ramazan Sarı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı

Prof. Dr. Ramazan Sarı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı DM TEDAVİSİNDE KOMPLİKASYONLAR DM TEDAVİSİ VE KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR Prof. Dr. Ramazan Sarı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı Slide 1 Sunum planı DM ve kardiyovasküler hastalık-riskleri

Detaylı

Resüsitasyonda HİPEROKSEMİ

Resüsitasyonda HİPEROKSEMİ Resüsitasyonda HİPEROKSEMİ Prof.Dr.Oktay Demirkıran İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Yoğun Bakım Bilim Dalı Acil Yoğun Bakım Ünitesi Avrupa da yaklaşık 700,000/yıl

Detaylı

Uzm.Dr. KÜBRANUR ÜNAL ANKARA POLATLI DEVLET HASTANESİ TBD BİYOKİMYA GÜNLERİ, SİVAS KASIM

Uzm.Dr. KÜBRANUR ÜNAL ANKARA POLATLI DEVLET HASTANESİ TBD BİYOKİMYA GÜNLERİ, SİVAS KASIM Uzm.Dr. KÜBRANUR ÜNAL ANKARA POLATLI DEVLET HASTANESİ SUNUM AKIŞI Giriş ve Amaç Materyal Metod Bulgular Tartışma Sonuç GİRİŞ ve AMAÇ Ramazan ayı Müslümanların güneşin doğuşu ve batışı arasında geçen sürede

Detaylı

Hepatit C. olgu sunumu. Uz. Dr. Hüseyin ÜÇKARDEŞ Bilecik Devlet Hastanesi

Hepatit C. olgu sunumu. Uz. Dr. Hüseyin ÜÇKARDEŞ Bilecik Devlet Hastanesi Hepatit C olgu sunumu Uz. Dr. Hüseyin ÜÇKARDEŞ Bilecik Devlet Hastanesi BİLECİK DEVLET HASTANESİ 1957 2015 N.E. 36 yaşında, kadın hasta Kadın Doğum polikliniği 16.07.2013 Anti-HCV: pozitif ve lökositoz

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. İnan KAYA

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. İnan KAYA ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. İnan KAYA 1. Adı Soyadı : İnan KAYA 2. Doğum Tarihi : 01.10.1981 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Detaylı

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür.

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür. AIŞTIRAAR BÖÜ BAĞI HAREET ÇÖZÜER BAĞI HAREET 1 4 N N =v =0 Şekilde görüldüğü gibi, aracındaki gözlemci yi doğuya, yi e, N yi batıya doğru gidiyormuş gibi görür = = = 0 olur ( aracı duruyor) =v = aracı

Detaylı

Farklı deneysel septik şok modellerinde bulgularımız. Prof. Dr. Alper B. İskit Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı

Farklı deneysel septik şok modellerinde bulgularımız. Prof. Dr. Alper B. İskit Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Farklı deneysel septik şok modellerinde bulgularımız Prof. Dr. Alper B. İskit Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı e-posta: alperi@hacettepe.edu.tr Neden bu konu? Septik şok çalışma

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

KORELASYON VE REGRESYON ANALİZİ

KORELASYON VE REGRESYON ANALİZİ KORELASON VE REGRESON ANALİZİ rd. Doç. Dr. S. Kenan KÖSE İki ya da daha çok değişken arasında ilişki olup olmadığını, ilişki varsa yönünü ve gücünü inceleyen korelasyon analizi ile değişkenlerden birisi

Detaylı

PAPİLLER TİROİD KARSİNOMLU OLGULARIMIZDA BRAF(V600E) GEN MUTASYON ANALİZİ. Klinik ve patolojik özellikler

PAPİLLER TİROİD KARSİNOMLU OLGULARIMIZDA BRAF(V600E) GEN MUTASYON ANALİZİ. Klinik ve patolojik özellikler PAPİLLER TİROİD KARSİNOMLU OLGULARIMIZDA BRAF(V600E) GEN MUTASYON ANALİZİ Klinik ve patolojik özellikler Neslihan KURTULMUŞ,, Mete DÜREN, D Serdar GİRAY, G Ümit İNCE, Önder PEKER, Özlem AYDIN, M.Cengiz

Detaylı

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ Sami Uzun 1, Serhat Karadag 1, Meltem Gursu 1, Metin Yegen 2, İdris Kurtulus 3, Zeki Aydin 4, Ahmet

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

«DM Patogenezinde unutulan riskler» Endokrin Bozucular & Çevresel Etkenler

«DM Patogenezinde unutulan riskler» Endokrin Bozucular & Çevresel Etkenler «DM Patogenezinde unutulan riskler» Endokrin Bozucular & Çevresel Etkenler Dr. Özlem ÜSTAY TARÇIN Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi Endokrin Bozucular Endokrin

Detaylı

Diabetes Mellitus ve Mikrobiyota

Diabetes Mellitus ve Mikrobiyota Diabetes Mellitus ve Mikrobiyota Dr. Okan Bülent Yıldız Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı 4. Ulusal Bağırsak Mikrobiyotası ve Probiyotik Kongresi 19-22 Ekim 2017,

Detaylı

Lipidler, polar olmayan çözücülerde çözünen, suda çözünürlüğü düşük olan, hidrofobik veya amfipatik özellik gösteren biyolojik moleküllerdir.

Lipidler, polar olmayan çözücülerde çözünen, suda çözünürlüğü düşük olan, hidrofobik veya amfipatik özellik gösteren biyolojik moleküllerdir. Dönem : 1 Dilim Ders adı : Tıbbi Bilimlere Giriş : Lipidler, trigliseridler, fosfolipidler Sorumlu Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Berrin Umman Sorumlu Öğretim Üyesi Anabilim Dalı: Kardiyoloji Hedefler : 1. Lipidler,

Detaylı

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde(KHDAK) Hedefe Yönelik Tedavi Seçenekleri

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde(KHDAK) Hedefe Yönelik Tedavi Seçenekleri Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde(KHDAK) Hedefe Yönelik Tedavi Seçenekleri Dr. Deniz Tural Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji KHDAK Hedefe Yönelik Tedavi Seçenekleri

Detaylı

Kronik Hastalıklar. ve Süt Tüketimi

Kronik Hastalıklar. ve Süt Tüketimi Kronik Hastalıklar ve Süt Tüketimi Prof. Dr. Tanju BESLER Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Temel insan hakkı olan SAĞLIK; sadece hastalık ve sakatlığın olmaması değil, bedensel, ruhsal

Detaylı

Conjugated Linoleic Acid

Conjugated Linoleic Acid Conjugated Linoleic Acid Conjugated Linoleic Acid (CLA) GENEL BAKIŞ Konjuge linoleik l ik asit bir omega-6 esansiyel yağğ asidi olan linoleik asit (LA) in 28 geometrik ve pozisyonel izomerlerini kapsar.

Detaylı

Maskeli Hipertansiyonda Anormal Tiyol Disülfid Dengesi

Maskeli Hipertansiyonda Anormal Tiyol Disülfid Dengesi Maskeli Hipertansiyonda Anormal Tiyol Disülfid Dengesi İhsan Ateş 1, Mustafa Altay 1, Nihal Özkayar 2, F. Meriç Yılmaz 3, Canan Topçuoğlu 3, Murat Alışık 4, Özcan Erel 4, Fatih Dede 2 1 Ankara Numune Eğitim

Detaylı

Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı. Dr. Ahmet KAYA TRABZON

Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı. Dr. Ahmet KAYA TRABZON Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı Dr. Ahmet KAYA 06.10.2016 TRABZON AKILCI İLAÇ KULLANIMI Akılcı İlaç Kullanımı tanımı ilk defa 1985 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılmıştır. Kişilerin klinik bulgularına

Detaylı

Omega 3 nedir? Balık ve balık yağları, özellikle Omega-3 yağ asitleri EPA ve DHA açısından zengin besin kaynaklarıdır.

Omega 3 nedir? Balık ve balık yağları, özellikle Omega-3 yağ asitleri EPA ve DHA açısından zengin besin kaynaklarıdır. Alfalino Omega 3 nedir? Omega 3 yağ asitleri vücut için gerekli olan ama vücudun üretemediği yağ asitleridir. Besinlerle alınamadığı durumlarda gıda takviyeleri ile alınmaları gerekmektedir. Temel Omega-3

Detaylı

SAĞLIKLI ÇOCUK VE ADÖLESANDA TUZ KISITLANMALI MIDIR?

SAĞLIKLI ÇOCUK VE ADÖLESANDA TUZ KISITLANMALI MIDIR? SAĞLIKLI ÇOCUK VE ADÖLESANDA TUZ KISITLANMALI MIDIR? Dr. Alper Soylu Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji Bilim Dalı İzmir Tuz Hastalık İlişkisi Hipertansiyon Kardiyovasküler hastalıklar

Detaylı

BİYOİNORGANİK KİMYA 5. HAFTA

BİYOİNORGANİK KİMYA 5. HAFTA BİYOİNORGANİK KİMYA 5. HAFTA ESER ELEMENTLER İnsan vücudunda en yüksek oranda bulunan element oksijendir. İkincisi ise karbondur. İnsan vücudunun kütlesinin %99 u sadece 6 elementten meydana gelir. Bunlar:

Detaylı

Pazardan Sofraya:Pazarlama ve Tüketim Beslenmede Balığın Yeri ve Önemi

Pazardan Sofraya:Pazarlama ve Tüketim Beslenmede Balığın Yeri ve Önemi Pazardan Sofraya:Pazarlama ve Tüketim Beslenmede Balığın Yeri ve Önemi Prof. Dr. Yasemen YANAR Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölüm Başkanı Tarih boyunca medeniyetler

Detaylı

TRAVMATİK SPİNAL KORD LEZYONLARINDA MEDİKAL TEDAVİ

TRAVMATİK SPİNAL KORD LEZYONLARINDA MEDİKAL TEDAVİ TRAVMATİK SPİNAL KORD LEZYONLARINDA MEDİKAL TEDAVİ Dr.Hakan BOZKUŞ VKV Amerikan Hastanesi, Nöroşirurji Bölümü Omurilik Hasarı Birincil hasar İkincil hasar Sistemik değişiklikler (bradikardi, hipotansiyon,

Detaylı

Eskimeyen Yeniler: Nabız Hızı ve Nabız Basıncı

Eskimeyen Yeniler: Nabız Hızı ve Nabız Basıncı Kan Basıncında Yeni Kavramlar Eskimeyen Yeniler: Nabız Hızı ve Nabız Basıncı Prof. Dr. Enver Atalar Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Nabız Basıncı Nabız Basıncı: Sistolik

Detaylı

Kolesterol yaşam için gerekli olan mum kıvamında yağımsı bir maddedir.

Kolesterol yaşam için gerekli olan mum kıvamında yağımsı bir maddedir. On5yirmi5.com Kolesterol Nedir? Kolesterol yaşam için gerekli olan mum kıvamında yağımsı bir maddedir. Yayın Tarihi : 21 Haziran 2011 Salı (oluşturma : 11/3/2015) Kolesterol beyin, sinirler, kalp, bağırsaklar,

Detaylı

Obez Çocuklarda Kan Basıncı Değişkenliği ve Subklinik Organ Hasarı Arasındaki İlişki

Obez Çocuklarda Kan Basıncı Değişkenliği ve Subklinik Organ Hasarı Arasındaki İlişki Obez Çocuklarda Kan Basıncı Değişkenliği ve Subklinik Organ Hasarı Arasındaki İlişki Ayşe Ağbaş 1, Emine Sönmez 1, Nur Canpolat 1, Özlem Balcı Ekmekçi 2, Lale Sever 1, Salim Çalışkan 1 1. İstanbul Üniversitesi,

Detaylı

HIV ile İlişkili Komorbiditeler Simpozyumu: Multidisipliner Bakım Ağı Oluşturma 4 Kasım 2016,(İstanbul)

HIV ile İlişkili Komorbiditeler Simpozyumu: Multidisipliner Bakım Ağı Oluşturma 4 Kasım 2016,(İstanbul) HIV ile İlişkili Komorbiditeler Simpozyumu: Multidisipliner Bakım Ağı Oluşturma 4 Kasım 2016,(İstanbul) Kardiyovasküler Sorunlu Hasta Dr. Cihan YEŞİL Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları

Detaylı

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva . BÖÜ GZ BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER GZ BSINCI 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, P +.d cıva.g Düzenek yeterince yüksek bir yere göre götürülünce azalacağından, 4. Y P zalır zalır ve nok ta

Detaylı

FENOLİK MADDELER (Resveratrol)

FENOLİK MADDELER (Resveratrol) FENOLİK MADDELER (Resveratrol) Fenolik madde nedir? Fenolik bileşikler ve daha yaygın olarak kullanılan ismi ile polifenoller benzen halkası içeren maddelerdir. Fenollerin en basit bileşikleri bir adet

Detaylı