KURTULUÞ CEPHESÝ DÜNYADA VE TÜRKÝYE DE EKONOMÝK BUNALIM ERÝÞ YAYINLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KURTULUÞ CEPHESÝ DÜNYADA VE TÜRKÝYE DE EKONOMÝK BUNALIM ERÝÞ YAYINLARI"

Transkript

1 DÜNYADA VE TÜRKÝYE DE EKONOMÝK BUNALIM ERÝÞ YAYINLARI

2 BÝRÝNCÝ BASKI

3 DÜNYADA VE TÜRKÝYE DE EKONOMÝK BUNALIM [KURTULUÞ CEPHESÝ DERGÝSÝ]

4 Bu derlemedeki yazýlar, Anti-Emperyalist ve Anti-Oligarþik Mücadelede Kurtuluþ Cephesi dergisinin tarihleri arasýnda yayýnlanmýþ olan sayýlarýndan alýnmýþtýr. Eriþ Yayýnlarý tarafýndan düzenlenmiþtir

5 ÝÇÝNDEKÝLER DÜNYADA EKONOMÝK BUNALIM 7 9 Neo-Liberalizm mi? Ne O Emperyalizm mi? KURTULUÞ CEPHESÝ, Sayý: 33, Eylül-Ekim Ekonomik Buhranlar KURTULUÞ CEPHESÝ, Sayý: 44, Temmuz-Aðustos Dünya Ekonomik Buhraný ya da Yeni-Sömürgeciliðin Bunalýmý KURTULUÞ CEPHESÝ, Sayý: 43, Mayýs-Haziran Teknolojik Geliþim, Emperyalizm ve Emperyalist Sömürü KURTULUÞ CEPHESÝ, Sayý: 52, Kasým-Aralýk Emperyalist Sömürü Mekanizmasý KURTULUÞ CEPHESÝ, Sayý: 57, Eylül-Ekim Türkiye ve Dünya Ekonomisindeki Son Geliþmeler KURTULUÞ CEPHESÝ, Sayý: 58, Kasým-Aralýk Türkiye nin Yazgýsý ve Dünya Ekonomik Buhraný KURTULUÞ CEPHESÝ, Sayý: 59, Ocak-Þubat Dünya Ekonomisinde Durgunluk KURTULUÞ CEPHESÝ, Sayý: 61, Mayýs-Haziran Dünyada KURTULUÞ CEPHESÝ, Sayý: 63, Eylül-Ekim 2001 TÜRKÝYE DE EKONOMÝK BUNALIM Her zaman olduðu gibi: Kaybeden yok! Kazanan Türkiye! KURTULUÞ CEPHESÝ, Sayý: 53, Ocak-Þubat Menkul Kýymetler Borsasý Kazandýrýyooor! KURTULUÞ CEPHESÝ, Sayý: 53, Ocak-Þubat Menkul Kýymetler Borsasý Kazandýrmaya Devam Ediyor! KURTULUÞ CEPHESÝ, Sayý: 57, Eylül-Ekim Menkul Kýymetler Borsasý Kazandýrmaya Devam Ediyor! KURTULUÞ CEPHESÝ, Sayý: 58, Kasým-Aralýk Ne Oldu? KURTULUÞ CEPHESÝ, Sayý: 60, Mart-Nisan Enflasyon, Deflasyon, Yapýsal Uyum, Döviz Çýpasý, Kemal Derviþ, vs. KURTULUÞ CEPHESÝ, Sayý: 60, Mart-Nisan 2001

6 186 Güçlü Ekonomiye Geçiþ Programý (!) KURTULUÞ CEPHESÝ, Sayý: 61, Mayýs-Haziran Þehir Küçük-Burjuvazisinin Globalizm Aþký nýn Sonu KURTULUÞ CEPHESÝ, Sayý: 61, Mayýs-Haziran Çok iyi bir operasyon oldu, herkes kazandý! KURTULUÞ CEPHESÝ, Sayý: 62, Haziran-Temmuz Devlet Ýç Borçlanmasý ve Çevrilebilirliði KURTULUÞ CEPHESÝ, Sayý: 62, Haziran-Temmuz Menkul Kýymetler Borsasý Kazandýrmaya Devam Ediyor (mu)? KURTULUÞ CEPHESÝ, Sayý: 63, Eylül-Ekim Yalan Söyleyin, Mutlaka Ýnanan Çýkar! [Hitler in Milli Eðitim ve Propaganda Bakaný Dr. J. Göbels] KURTULUÞ CEPHESÝ, Sayý: 64, Kasým-Aralýk Ve Genelkurmay Devreye Girer: Krizin olduðu yerde fýrsat da vardýr KURTULUÞ CEPHESÝ, Sayý: 64, Kasým-Aralýk Psiko-Ekonomistler Yalan Söyleyin, Mutlaka Ýnanan Çýkar! -II KURTULUÞ CEPHESÝ, Sayý: 65, Ocak-Þubat Yeni [19.] Stand-by Anlaþmasý ve [Son] Niyet Mektubu KURTULUÞ CEPHESÝ, Sayý: 65, Ocak-Þubat Nihayet Enflasyon Düþtü, Kriz Bitti! KURTULUÞ CEPHESÝ, Sayý: 67, Mayýs-Haziran Spekülasyon ve Manipülasyon Ekonomisinden Þeriat Ekonomisine mi? KURTULUÞ CEPHESÝ, Sayý: 67, Kasým-Aralýk 2002 ALTERNATÝ EKONOMÝ-POLÝTÝKA Globalleþen Dünyada Anti-Emperyalist Bir Ýktidar Yaþayabilir mi? KURTULUÞ CEPHESÝ, Sayý: 52, Kasým-Aralýk Alternatifi Olmayan Tek Ekonomi-Politika KURTULUÞ CEPHESÝ, Sayý: 60, Mart-Nisan Adlar ve Konu Dizini

7 DÜNYADA EKONOMÝK BUNALIM

8

9 Neo-Liberalizm mi? Ne O Emperyalizm mi? KURTULUÞ CEPHESÝ Sayý: 33, Eylül-Ekim 1996 Emperyalizm, kapitalizmin en yüksek aþamasýdýr, sosyalizmin arifesidir. Lenin in 1916 yýlýnda yazdýðý Emperyalizm kitabýnda yer alan bu sözleri bilmeyen hemen hemen yok gibidir. Serbest rekabetçi kapitalizmin, tekelci kapitalizme, yani emperyalizme dönüþmesiyle birlikte baþlayan yeni çað, kapitalizmin sürekli ve genel bunalýmlarý çaðý, sosyalizmin ve sosyalist devrimlerin çaðý olarak tanýmlanmýþtýr. 20. yüzyýlýn baþlarýndan günümüze kadar geçen sürede, emperyalizm, dünya çapýnda egemen bir güç olarak ortaya çýkmýþ ve evrilmiþtir. Bu evrilme içersinde deðiþik iliþki ve çeliþkiler ortaya çýkarmýþ, kendi içinde deðiþik evrelerden geçmiþtir. Kapitalizmin sürekli ve genel bunalýmlarýnýn deðiþik evreleri olarak tanýmlanan bu dönemler, emperyalizmin bunalým dönemleri olarak sözkonusu olmaktadýr. Genel olarak ifade edildiðinde, emperyalizmin, gerek iç çeliþkilerinin, gerekse anti-emperyalist ve anti-kapitalist güçler karþýsýndaki konumunun boyutlarýyla kendi sömürüsünü deðiþik biçimlerde sürdürüþü sözkonusudur. Ýþte bu üç temel bileþen, emperyalizmin deðiþik bunalým dönemlerinin birbirinden farklýlýðýnýn temellerini ortaya koyar. Dünyada ve Türkiye de 9

10 Bir baþka deyiþle, emperyalist sömürünün sürdürülüþ biçimi, alternatif ve potansiyel güçlerin durumu ve emperyalistler arasý çeliþkinin boyutlarý, farklý tarihsel koþullarda farklý biçimler almaktadýr. Emperyalizmin I., II. ve III. bunalým dönemi olarak tanýmlanan dönemler, iþte bu farklý biçimlerin bir bütün olarak sistemin iþleyiþinde ortaya çýkardýðý farklý dönemleri ifade etmektedir. Emperyalizmin farklý dönemlerinin belirlenmesi, devrimci mücadelenin sürdürülüþü açýsýndan özel bir öneme sahiptir. Bu, sadece emperyalizmin genel tahlili olarak deðil, ayný zamanda, devrimci mücadelenin sürdürülüþ yöntemleri, propaganda ve ajitasyonun yönelimleri açýsýndan da önemlidir. Bu ikinci yönüyle, emperyalizmin bunalým dönemlerinin doðru bir tahlili, ayný zamanda, kitlelerin somut tarihsel koþullara baðlý olarak bilinçlendirilmeleri açýsýndan somut bir nitelik kazanýr. Emperyalizmin bunalým dönemlerinin tahlilinin böylesine önemli niteliðe sahip olmasý, kaçýnýlmaz olarak, burjuva ideologlarýnýn ekonomistleri aracýlýðýyla, bu tahlilleri deðersizleþtirme yönündeki faaliyetlerini yoðunlaþtýrmaktadýr. Genellikle Marksizm-Leninizmin mevcut tarihsel koþullarý açýklamakta yetersiz kaldýðý temelinde sürdürülen bu karþý-propagandalar, 1980 dünya ekonomik buhranýyla birlikte yoðunlaþtýrýlmýþtýr. Emperyalist ülkelerin 1980 yýlýnda içine girdikleri ekonomik buhran, Marksist-Leninistlerin öngördükleri gibi ortaya çýkmýþ ve geliþmiþtir. II. Yeniden paylaþým savaþý sonrasýnda ortaya çýkan geliþmeler, ekonomik buhranlarýn geliþim evresinde bazý deðiþiklikler ortaya çýkarmýþtýr. Özellikle ekonomik buhran koþullarýnda enflasyonist politikalarýn gündeme getirilmesi, buhranýn þiddetinin zamana yayýlmasýný getirmiþ ve böylece klâsik dört aþamalý cycle, iki aþamalý bir çevrime dönüþmüþtür. Bu dönüþümün temelinde, emperyalist devletlerin ekonomiye müdahele etmeleri ve aþýrý-üretim buhranlarýna karþý devlet sipariþleriyle geçici önlemler almalarý yatmaktadýr. Ýþte günümüzde tüm burjuva ekonomistlerinin yoðun bir propagandayla gündeme getirdikleri özelleþtirme ve devletin ekonomiye müdahelesinin engellenmesi söylemleri, böylesine bir tarihsel zeminde ortaya çýkmýþtýr. Burjuva ekonomistlerinin bugün devletin ekonomiye müdahalesi diye karþý çýktýklarý uygulama, doðrudan kapitalizmin irsi hastalýðý olan aþýrý-üretim buhranlarýnýn derinleþmesini engellemenin bir sonucu olmuþtur. Bilindiði gibi, kapitalist üretim süreci, anarþik niteliðinden dolayý, belirli dönemlerle aþýrý-üretim buhranlarýyla yüz yüze kalýr. Bunun nedeni, kâr oraný yüksek üretim alanlarýnda büyük bir sermaye yatýrýmýnýn ortaya çýkmasý ve bunun sonucu talebin üstünde bir meta üretiminin söz konusu olmasýdýr. Bu durum, kapitalist üretimin 10 Dünyada ve Türkiye de

11 niteliðinden kaynaklandýðý için, her zaman ortaya çýkan ve kapitalizm varolduðu sürece ortaya çýkacak olan bir durumdur. Aþýrý-üretim buhraný, talepten fazla üretilen metalarýn satýlamamasý sonucu ortaya çýkmaktadýr. Yani kapitalist metalar için yeterli pazar sözkonusu deðildir. Ancak kapitalistlerin kâr hýrsý, pazardaki talepten daha çok üretim yapýlmasýný getirmektedir. Böylece, üretilmiþ metalar satýlamadýðýndan depolarda kalmakta, kapitalistlerin stoklarý büyümektedir. Bu, kapitalistin meta-sermayesinin para-sermayesi haline dönüþmesi sürecinin kesilmesi olarak, mali alanda etkisini göstermektedir. Kapitalist, gerek öz sermayesini metasermaye olarak kalmasý sonucu üretimini sürdüremez hale gelmekte, gerekse mali kuruluþlardan alýnan krediler ödenememektedir. Kapitalist, bu durumda, tekil olarak, kendi öz sermayesini artýrma yönüne giderken, yeni kredi olanaklarý temin etmekle uðraþýr. Burjuva ekonomistlerinin bu koþullarda kapitalistlere önerdikleri, ellerindeki gayri-menkulleri satarak, yani ev, iþyeri vb. mülklerini satarak para-sermaye haline getirmeleridir. Kapitalist, depolarýndaki stoklara raðmen üretimini sürdürebilmek için, bu yolu izleyerek, buhranýn etkisini bireysel olarak atlatmaya çalýþýr. Ancak öz sermayenin artýrýlmasý, buhranýn genel nitelik aldýðý koþullarda, ancak birkaç ay ya da birkaç üretim zamaný ile sýnýrlý sonuçlar ortaya çýkarabilmektedir. Asýl sorun, metalar için pazar bulunmasýdýr. Ýþte emperyalist devletlerin ekonomiye müdahale ettikleri dönem, ekonomik buhranýn bu evresine denk düþmektedir. Genellikle tüketim mallarý sektöründe baþlayan ekonomik buhran, asýl içeriðini üretim mallarý sektörüne yansýdýðýnda ortaya koymaktadýr. Bu nedenle, devletin ekonomiye müdahale ettiði sektör, üretim mallarý üreten sektör olmaktadýr. Devlet müdahalesi, doðrudan doðruya bir talep yaratýcý olarak devletin ortaya çýkmasýyla olmaktadýr. Yani devlet, kapitalistlere belli mallar sipariþ etmekte ve bunlarý devlet bütçesinden satýn alarak, onlarýn meta-sermayelerini para-sermayeye dönüþmesini saðlamaktadýr. Bu alanda talep saðlayýcý olarak devlet, kendi adýna, yani devlet bütçesinden çeþitli yatýrýmlar için ya da doðrudan devlet personelinin tüketimleri için satýn alýcý olarak ortaya çýkar. Örneðin, kamu hizmeti olarak yeni yollarýn yapýmý, böyle dönemlerde kimya sektöründen inþaat sektörüne kadar bir dizi alandaki üretim için talep yaratýcý niteliktedir. Ayný þekilde, gerek kapitalistlere daha ucuz girdi saðlamak amacýyla, gerekse kamu yararýna elektrik santrallerinin yapýlmasý, hem maliyetleri düþürdüðünden, hem de bu santrallerin inþasýyla yeni meta talebi yarattýðýndan devlet tarafýndan planlanýr ve yürütülür. Ancak emperyalizmin II. yeniden paylaþým savaþýndan sonra Dünyada ve Türkiye de 11

12 içine girdiði III. bunalým döneminde, özellikle Amerikan emperyalizmi ekonomisini askerileþtirmiþtir. Böylece salt askeri mallar üreten sektörde sürekli bir talep ortaya çýkartýlmýþtýr. Ekonominin askerileþtirilmesi, aþýrý-üretim buhranlarýnýn þiddetini, geçmiþe göre azaltmýþ ve buhranýn þiddetini zamana yaymayý olanaklý kýlmýþtýr. Koþullara baðlý olarak askeri mal sipariþleri düzenlenerek, ekonominin buhrana girmesi önlenmeye çalýþýlmýþtýr. Diðer taraftan yeni-sömürgecilik yöntemleriyle geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin emperyalist metalar için yeni pazarlar haline getirilmesi, emperyalist tekellerin kar oranlarýnýn yükselmesinde önemli bir etken olmuþtur dünya ekonomik buhranýna kadar bu uygulamalar, emperyalist ekonomilerin önemli bir buhranla yýkýma uðramalarýný önlemiþtir. Ancak 1980 lere gelinirken yeni-sömürgecilik yöntemlerinde önemli bir bunalým ortaya çýkmýþtýr. Özellikle geri-býraktýrýlmýþ ülkelere verilmiþ olan krediler (dýþ borçlar) ödenemez hale gelmiþtir. O güne kadar devletin ekonomiye müdahalesinin bir ürünü olarak ortaya çýkan borçlar, ödenemediði koþullarda emperyalist ülkelerde büyük bir mali bunalým yaratmýþtýr. Bu durumda, Amerikan emperyalizminin askerileþmiþ ekonomisinin getirmiþ olduðu bütçe açýklarý, kabul edilebilir oran olan %10 enflasyon sýnýrlarýnýn aþýlmasýna neden olmuþtur. Böylece buhran-enflasyon ikileminde son noktaya ulaþýlmýþtýr. Artýk enflasyonist politikalar buhranýn geliþimini engelleyememektedir. Böylece 1980 ekonomik buhraný, eski tarzda devletin özellikle üretim mallarý sektörüne yeni talep yaratarak atlatýlmasý olanaksýz hale gelmiþtir. Ancak bu olgunun yanýnda, emperyalist tekellerin kar oranlarýnýn sürekli düþmesi, ayný zamanda birikmiþ sermayenin önemli ölçüde atýl kalmasýný getirmiþtir. Eski dönemlerde, sermayenin önemli bir kesimi deðersizleþtirilerek buhran atlatýlýrken, bu kez sermaye için yeni yatýrým olanaklarý gündeme getirilmiþtir. Ýþte bu yeni yatýrým olanaklarý, küçük ve orta sermaye için yeni teknolojileri üretime uygulamak þeklinde ortaya çýkarken, tekeller açýsýndan devletin elinde bulundurduðu üretim alanlarý olarak belirlenmiþtir. Adýna özelleþtirme denilen uygulama, bir yandan devletin bütçe giderlerini azaltarak enflasyonu frenlemeyi hedeflerken, diðer yandan tekeller için sermayenin atýl kalmasýný ortadan kaldýran ve belli oranda kâr saðlayan yeni yatýrým olanaklarýnýn ortaya çýkmasýný saðlamýþtýr. Burjuva ekonomistlerinin tüm propagandalarýnda sürekli olarak iþledikleri özelleþtirme, kamuoyuna sunulduðu gibi, ne liberal ekonominin bir ifadesidir, ne de serbest pazar ekonomisi nin oluþturulmasýdýr. Doðrudan devletin ekonomiye müdahale etmesinin, yani kapitalist tekeller için yeni pazar ve talep yaratmasýnýn yeni biçimi 12 Dünyada ve Türkiye de

13 özelleþtirme olmaktadýr. Ekonomik buhranýn, metalarýn aþýrý üretimi yanýnda, sermayenin aþýrý-üretimi sonucu ortaya çýkmasý karþýsýnda özelleþtirme gündeme getirilmiþtir. Böylece, sermayenin yeni biriken kýsmýnýn, eski kýsmý üzerindeki etkisi azaltýlmak istenmiþtir. Ya eski sermayenin bir kesimi, ya da yeni sermayenin kendisi, her koþul altýnda kullanýlmadan kalmak zorunda kalmasý, yani kendine özgü sermaye niteliðine son vermesi, kar oranlarýnýn düþtüðü koþullarda kaçýnýlmazdýr. Bu kesimler için saðlanabilecek az çok kabul edilebilir bir orandaki kâr, her koþulda sermayenin kendi iþlevini sürdürmesini olanaklý kýlacaktýr. Ýþte 1980 dünya ekonomik buhraný koþullarýnda emperyalist devletlerin ekonomiye müdahalesi bu temelde olmuþtur. Emperyalist devletlerin ekonomiye diðer müdahale yöntemi, her zaman olduðu gibi, askeri mallar üretimine yeni talep saðlamak þeklinde olmuþtur. Özellikle Avrupa ya orta menzilli nükleer füzelerin yerleþtirilmesi, Amerikan emperyalizminin kendi ekonomisi için yeni bir talep yaratmasýný saðlamýþtýr. Her ne kadar buna Avrupa nýn emperyalist ülkeleri gönüllü olarak katýlmamýþlarsa da, ABD, SSCB yi gündeme getirerek bunu kabul ettirmiþtir. Görüldüðü gibi, 1980 dünya ekonomik buhraný koþullarýnda, emperyalist devletlerin ekonomiye müdahalesi, her dönemkinden çok daha fazla olmuþtur. Ancak burjuva ekonomistlerinin ideolojik saptýrmalarýyla, konu devletin ekonomiden el çekmesi gerektiði þeklinde kamuoyuna sunulmuþtur. Bu sunuþ, kitlelerin devlete ödedikleri vergilerle oluþturulmuþ olan devlet kuruluþlarýnýn tekelci sermayeye devredilmesi karþýsýnda ortaya çýkacak tepkiyi pasifize etmeyi hedeflediði açýktýr ekonomik buhranýyla birlikte baþlayan ve tüm 80 li yýllar boyunca sürdürülen burjuva propagandalar, giderek kitlelerde devletin ekonomiye müdahale etmekten kurtarýldýðý takdirde, ekonomik koþullarýnda önemli bir iyileþme olacaðý düþüncesini doðurmuþtur. Ancak bu propagandanýn en önemli sonucu dünya solunda ortaya çýkmýþtýr. Baþta sosyal-demokrat partiler olmak üzeri, bireysel sol aydýnlar, burjuvazinin bu yeni ideolojik saldýrýsý karþýsýnda çaresiz kalmýþlardýr. Sovyetler Birliði nde Gorbaçov revizyonizminin bu yeni koþullarý doðru bir biçimde tahlil edebilmesi de söz konusu olamadýðýndan, kaçýnýlmaz olarak neo-liberal söylemi kabul etmiþlerdir. Artýk her türlü devletçiliðin olumsuz olarak benimsendiði bir ortam doðmuþ ve böylece emperyalist tekeller önemli bir tepkiyle karþýlaþmaksýzýn sermayelerini yeniden deðerlendirmiþlerdir. Bütün bunlarýn soldaki genel yansýsý ise, emperyalist sömürünün globalizm ya da karþýlýklý baðýmlýlýk söylemleriyle kabul edilir olmasýdýr. Böylece de, anti-emperyalist mücadele, önce ideolojik Dünyada ve Türkiye de 13

14 planda, sonra pratik eylemde terk edilmiþtir. Artýk dünya çapýnda emperyalizm ve emperyalist sömürü üzerine ne bilimsel deðerlendirme yapan, ne de bu yöndeki tahlilleri geliþtiren bir sol ortaya çýkmýþtýr. Oysa ki, emperyalizm, tekelci kapitalizm olarak, tüm iliþki ve çeliþkileri ile varlýðýný sürdürmektedir. Ne emperyalist devletlerin ekonomiye müdahalesi ortadan kalkmýþ, ne de Amerikan emperyalizminin ekonomisini askerileþtirmesi sona ermiþtir. Meydana gelen tüm geliþmeler, emperyalizmin varlýðýný sürdürdüðünü ortaya koymasýna raðmen, sol ekonomistlerin (ki büyük oranda Amerikan emperyalizminin demokrasi projesi yle satýn alýnmýþlardýr) olgularý yok sayan tutumlarý günümüze kadar sürmüþtür. Bugün açýk bir biçimde görüldüðü gibi, emperyalist ekonomistlerin tüm propagandalarýna raðmen, ekonomiye devletin müdahalesi olanca hýzý ile sürmektedir. Ancak yapýlan tüm propagandalar sonucunda, devletin sosyal alandaki hizmetleri ve buna yönelik harcamalarý, sürekli olarak ve sistemli bir biçimde azaltýlmaktadýr. Bir kez, devletin ekonomiye müdahalesi reddedildi miydi, kaçýnýlmaz olarak, sosyal hizmetler alanýndaki müdahalelerinin ortadan kaldýrýlmasý için de uygun bir ortam yaratýlmýþ olmaktadýr. Birbiri ardýna saðlýk hizmetlerinden eðitim hizmetlerine kadar bir dizi sosyal hizmetin özelleþtirilmesi, herkesin bedelini ödediði gibi, bu hizmetlerin paralý hale gelmesini getirmiþtir. Sermayenin kâr oranlarýnýn düþmesine karþý yeni yatýrým alanlarý saðlamasý, böylece somutlaþmýþtýr. Sweezy nin sermayenin marjinal yatýrým alanlarý olarak tanýmladýðý bu durum, günümüzde önemli bir yere sahiptir. Ýdeolojik saptýrmalarýn hedef aldýðý diðer bir olgu da, Amerikan ekonomisinin askerileþtirilmesine iliþkindir. Özellikle Gorbaçov döneminde SBKP tarafýndan da desteklenen bu saptýrmalar, dünya çapýnda emperyalizmin saldýrgan niteliðinin ortadan kalkacaðý yönündeki propagandayla birlikte sürdürülmüþtür. Ancak Körfez Savaþýnda da görüldüðü gibi, emperyalizmin saldýrgan niteliði hiç bir biçimde deðiþmemiþtir. Son üç-dört yýldan beri emperyalist ülkelerde geliþmeye baþlayan yeni ekonomik buhran dalgasý, 80 li yýllar boyunca yapýlmýþ propagandalarýn ne denli saptýrýcý olduðunu daha da açýk hale getirmiþtir baþlarýnda Ýngiltere ve ransa da baþlayan ekonomik durgunluðun, son yýlda Almanya ya yansýmasý, giderek yeni bir dünya buhraný beklentisi ortaya çýkarmýþtýr. Böyle bir buhranýn ortaya çýkabilmesi için, Amerikan ekonomisinin durgunluða girmesi yeterli olacaktýr. Ýþte bu andan itibaren, yeniden devletin ekonomiye müdahalesi yoðunlaþmýþtýr. Son günlerde basýnda yer alan kimi haberler, bu müdahale- 14 Dünyada ve Türkiye de

15 nin boyutlarýnýn, geçmiþ dönemden çok daha fazla olacaðýný göstermektedir. Pentagon un yüzyýlýn en son büyük projesi olarak sunulan yeni bir askeri sipariþ bu konuda belirleyici görünmektedir. Ýnternational Herald Tribune nin verdiði habere göre, Amerikan Savunma Bakanlýðý (Pentagon), ABD savaþ uçaklarýnýn yenilenmesi için yeni bir proje yapmýþtýr. Buna göre, eskimiþ B-52 bombardýman uçaklarýnýn yerine yenilerinin üretilmesi, /A-18 ve -22 savaþ uçaklarýnýn seri üretimi planlanmýþtýr. Bu proje, 300 milyar dolar deðerinde olup, 10 yýllýk bir süreyi kapsayacaktýr. Bunun anlamý, Amerikan ekonomisine on yýl süreyle yeni bir talep yaratýlacaðýdýr. Ancak Amerikan ekonomisinin yeni kaynaklarý bunlarla sýnýrlý deðildir. Yine bu yýl Japonya yeni silah satýn alýnmasý için 46 milyar dolarlýk bir bütçe yapmýþtýr. Hemen hemen tümüyle Amerika dan alýnacak bu silahlar, Amerikan ekonomisinin durgunluða girmesini önlemek için yapýlmýþ müdahalelerden birisidir. (Burada Japonya nýn böylesine büyük bir silah sipariþi için kamuoyuna sunduðu gerekçe, Doðu Çin Denizindeki Diaoyu adalarý konusunda Çin ile olan gerginliktir. Bu da, devlet müdahalesinin nasýl gizlenilmeye çalýþýldýðýnýn bir örneði durumundadýr.) Ýþte, salt bu yýl içinde açýklanan bu iki büyük askeri mal sipariþi, emperyalizmin deðiþmediðini, tüm iliþki ve çeliþkileri ile gündemde olduðunu açýk biçimde göstermektedir. Þimdi, bu olgular karþýsýnda kendisini solcu olarak sunan serbest pazar ekonomisi savunucusu ekonomistlere sormak gerekmektedir: Ne o, emperyalizm mi? Günaydýn! Dünyada ve Türkiye de 15

16 Ekonomik Buhranlar KURTULUÞ CEPHESÝ Sayý: 44, Temmuz-Aðustos 1998 Kapitalizmin irsi hastalýðý olarak ekonomik buhranlar, kapitalist üretim sürecinin devrevi (dönemsel, cycle) hareketinin kaçýnýlmaz bir evresini teþkil eder. Marks ýn saptadýðý gibi, kapitalist ekonomilerde görülen devrevi ekonomik buhranlar, her zaman ve her yerde metalarýn ve sermayenin aþýrý üretimi olarak ortaya çýkarlar. Metalarýn ve sermayenin aþýrý-üretimi, kapitalizmin temel yasasý olan, artý-deðer üretiminin ortaya çýkardýðý üretimdeki anarþinin bir yansýsýdýr. Kapitalizmin artý-deðer üretimi, yani iþçinin emeðinin ücretlere giden kýsmýnýn dýþýnda kalan kesiminin üretimi, kapitalist sermaye birikiminin temelidir. Kapitalist üretim süreci, iþçilerin karþýlýðý ödenmemiþ emeðine el koyarak, buradan elde edilen deðeri (ki bu kapitaliste kâr olarak görünür) sermayesine ekleyerek geliþen ve geliþerek yinelenen bir süreçtir. Dolayýsýyla, kapitalist üretim süreci, ayný zamanda sermayenin birikim süreci olarak da ifade edilmektedir. Bir baþka deyiþle, kapitalist üretimin amacý ve harekete geçirici gücü, artý-deðer üretimidir. Artý-deðer üretimi, sermaye ile emek arasýndaki iliþkinin en açýk bir biçimde ortaya çýktýðý yerdir. Ancak kapitalist için bu iliþki, kâr elde edilmesi, kâr saðlanmasý þeklinde tanýmlanýr ve bu yönüyle sermayenin birikim ve geniþleme süreci kendi içinde bir giz perdesi 16 Dünyada ve Türkiye de

17 ile örtülür ve sermayenin üretim süreci sonucunda elde etmiþ olduðu kâr, sanki sermayenin kendisinin kendi kendine ürettiði bir deðer fazlasýymýþ gibi ortaya çýkar. Marks ýn Kapital de açýk biçimde ortaya koyduðu gibi, sermayenin kârý, doðrudan doðruya iþçilerin emeðinin karþýlýðý ödenmemiþ kesimine el konulmasýndan baþka birþey deðildir. Ve böylece, kapitalist üretimin temel amacý ve çýkýþ noktasý, kapitaliste kâr olarak görünür ve hemen her zaman sermayenin amacý en yüksek kârý, daha tam deyiþle, kâr oranýný elde etmek olarak ifade edilir. Ýþte kapitalist üretimin artý-deðer sömürüsünün bu devriklemiþ hali olarak kâr ve kâr oraný, tüm kapitalist üretim ve dolaþým süreci içinde ortaya çýkan buhranlarýn bir göstergesi olarak da karþýmýza çýkar. Kapitalist üretimin amacý en yüksek kâr oranýný elde etmek olmasý, ayný zamanda elde edilen kârýn, kapitalistin kendi kiþisel tüketimi için harcanan kýsmýn dýþýnda kalan bölümünün sermayeye eklenmesi olarak geniþletilmiþ bir üretim süreci ortaya çýkarýr. Böylece, kapitalist üretim süreci, sürekli olarak kârýn sermaye haline dönüþtürülmesiyle birlikte geniþleyen bir üretim halini alýr. Geniþleyen üretim, bir yandan sermayenin büyümesi demek olurken, diðer yandan üretilen metalarýn sürekli artýþý olarak ortaya çýkar. Sermayenin amacýnýn ve çýkýþ noktasýnýn kâr elde edilmesi olmasý, kaçýnýlmaz olarak, kapitalisti kâr kitlesinden daha çok kâr oranýna dikkat etmeye yöneltir. Bu nedenle, kapitalist için sermayenin amacý olan kâr üretimi (elde edilmesi), kâr oranýnýn en yüksek olduðu alanlara sermaye yatýrýmý olarak ortaya çýkar. Bunun anlamý, bireysel sermayenin, her zaman en yüksek kâr oranýnýn gerçekleþeceði düþünülen alanlara yönelmesi olmaktadýr. Böylece, belli bir zaman diliminde kâr oranýnýn en yüksek olduðu üretim alanlarý, bireysel sermayenin yoðunlaþtýðý alanlar olarak ortaya çýkar. Sermayenin düþük kâr oraný olan bir alandan diðerine akýþý ya da sermaye hareketleri, özsel olarak bu þekilde ortaya çýkar. Genel olarak her bireysel kapitalist yüksek kâr oranýnýna sahip üretim alanýna ve ürünün üretimine sermayelerini yatýrýrlar. Böylece belli bir üretim alanýnda ve belli ürünlerin üretiminde büyük bir artýþ ortaya çýkar. Sermaye açýsýndan üretimin miktarý ve düzeyi hiçbir biçimde önemli deðildir. Onun tek amacý, alabildiðine yüksek kâr elde etmektir. Dolayýsýyla, her tekil sermaye, yüksek kâr beklentisiyle ayný alana yönelmek durumundadýr ve bu yönelimin sonucu olarak o alanda ve ürünün üretiminde önemli bir artýþ ortaya çýkar. Sermaye için bu üretimin sýnýrý sadece kâr ile belirlendiðinden, metalarýn miktarýndaki artýþ hiçbir biçimde sermayenin bu amacýný engelleyemez. Böylece, belirli alanlarda yüksek kâr oraný ve kâr beklentisi ile yatýrýlan sermayelerin toplam miktarýndaki artýþ, ayný alandaki Dünyada ve Türkiye de 17

18 metalarýn üretimindeki artýþla paralel geliþir. Bu geliþme, metalarýn satýlabilir miktarýn üzerinde bir üretimine kadar devam eder. Bir baþka deyiþle, yüksek kâr beklentisi ile yatýrýlan toplam sermayenin üretmiþ olduðu meta kitlesi, pazardaki talepten daha yüksek bir noktaya ulaþtýðý ana kadar, kapitalist üretim olanca hýzýyla geliþir. Ýþte 1789 ransýz Devrimi nin ünlü sloganlarýndan özgürlük, sermayenin özgürlüðü olarak ortaya çýkýþýnýn nedeni sermayenin bu hareketidir ve her türlü yerel ve ulusal sýnýrlamalarýn kaldýrýlmasý anlamýna gelir. Günümüzün en sýk kullanýlan sözcükleriyle söylersek, serbest pazar ekonomisi, sermayenin daha yüksek kâr oraný için hiçbir ulusal sýnýrlamaya baðlý kalmaksýzýn dünyanýn her yanýnda özgürce dolaþmasýndan baþka bir anlamý bulunmamaktadýr. Ve bugün Asya Krizi yle görüldüðü gibi, sermayenin bu özgürlüðü, ayný zamanda terk ettiði alanlarda tam bir yýkým yaratma özgürlüðü anlamýna gelmektedir. Üretilen meta kitlesi, talep edilen meta kitlesinden fazla olduðu bir evreye ulaþýldýðýnda, kapitalist üretim süreci satýlamayan meta kitlesindeki meta-sermayenin birikimiyle birlikte yeni bir döneme girer. Kapitalist tarafýndan üretilmiþ olan meta kitlesi, pazarda satýlamadýðý sürece, bu metaya aktarýlmýþ olan para-sermaye (deðiþen ve deðiþmeyen sermaye olarak), artýk bir meta-sermaye olarak bir yanda durmaya baþlar. Bu andan itibaren, bireysel kapitalistler arasýnda kýyasýya bir rekabet ortaya çýkar. Tekil kapitalist, kendi metalarýnýn satýþýný saðlayabilmek için, yani meta-sermayesini yeniden para-sermayeye çevirebilmek ve bunun sonucu olarak ortaya çýkan kârý realize edebilmek için, diðer tekil kapitalistin aleyhine her türlü çabayý verir. Marks ýn deyiþiyle, artýk zararýn paylaþýlmasý gündemdedir ve herkes kendi payýna düþen zararý en aza indirme ve bunu baþkasýnýn sýrtýna yükleme çabasý içine düþer. Ýþte bu aþamada, metalarýn aþýrý-üretimi gündemdedir. Metalarýn aþýrý-üretimi, her zaman sermayenin aþýrý-üretimi olduðundan, ortaya çýkan çatýþma, ayný zamanda sermayenin birikim bunalýmý olarak de kendisini ortaya çýkarýr. Bu aþamaya kadar geliþen süreç, kapitalizmde, kesin bir devre olarak ve kendi içinde sürekli yinelenen bir kýsýr döngü olarak ortaya çýkar. Her bunalýmda toplum, kullanýlmaz durumda bulunan kendi öz üretici güçleri ile kendi öz ürünlerinin yükü altýnda boðulur ve þu saçma çeliþki karþýsýnda çaresiz kalýr: Üreticilerin tüketecek hiçbir þeyleri yoktur, çünkü tüketiciler eksiktir. 1 1 Engels, Anti-Dühring, s. 394, Sol yay., Üçüncü Baský. 18 Dünyada ve Türkiye de

19 Bugüne kadar tüm burjuva ekonomistlerinin üzerinde çalýþtýklarý ve çözmeye uðraþtýklarý temel sorun kapitalist üretim tarzýnýn bu kýsýr döngü sünün olmuþtur. Ve pek çok küçük-burjuva aydýný da, bu kýsýr döngü nün ortaya çýkarmýþ olduðu çeliþkinin saçma lýðý karþýsýnda, kapitalistlerin kendi aralarýnda anlaþarak üretimdeki anarþiye bir son vermelerinin doðru olacaðý konusunda bir dizi öðüt içeren düþünceler ortaya atmýþlardýr. Marks ýn açýk biçimde tanýtladýðý gibi, kapitalist üretim tarzýnýn bu geliþim süreci, onun özsel niteliðinin ifadesidir ve bu üretim tarzý ortadan kaldýrýlmadan bu kýsýr döngü nün kýrýlmasý ve bu saçma çeliþki ye son verilmesi olanaksýzdýr. Marksist-Leninistlerin kapitalizmin ekonomik buhranlarý karþýsýndaki temel yaklaþýmlarý da bu belirlemeye dayanmaktadýr.... ilk genel bunalým patlak verdiði tarih olan 1825 yýlýndan bu yana, sanayi ve ticaret dünyasýnýn tümü, uygar halklar ve onlarýn az ya da çok barbar uydularý topluluðunun üretim ve deðiþimi, her on yýl dolaylarýnda bir kez þirazesinden çýkar. Ticaret durur, pazarlar týkanmýþtýr, ürünler sürümsüz olduklarý ölçüde yýðýlýp kalýr, peþin para görünmez olur, kredi ortadan çekilir, fabrikalar kapanýr, emekçi yýðýnlar fazla geçim gereci üretmiþ olmaktan ötürü geçim araçlarýndan yoksun kalýrlar, iflaslar iflaslarý, zoraki satýþlar zoraki satýþlarý kovalar. Týkanýklýk yýllarca sürer; üretici güçler ve ürünler, birikmiþ meta yýðýnlarý, sonunda deðerlerinin az ya da çok altýnda bir fiyat üzerinden sürülene, üretim ve deðiþim yeniden yavaþ yavaþ canlanana deðin, yýðýn halinde israf ve imha edilirler. Yavaþ yavaþ gidiþ hýzlanýr, týrýsa döner, sinai týrýs dörtnal olur ve bu dörtnal da sonunda en tehlikeli atlamalardan sonra kendini yeni baþtan... çöküntü çukurunda bulmak üzere, bir sanayi, ticaret, kredi ve spekülasyon steeple chase inde* doludizgine deðin yükselir. Ve hep ayný yinelenir. 2 (. Engels) Ayný konuda Marks þöyle yazmaktadýr: Kapitalist üretim, sürekli olarak, kendi niteliðinden gelen bu engellerin üstesinden gelmeye çalýþýr, ama bunu ancak, bu engelleri tekrar kendi yoluna ve hem de daha heybetli ölçekte koyarak becerir. Kapitalist üretimin gerçek engeli, sermayenin kendisidir. Ýþte bu sermaye ve onun kendisini geniþletmesidir ki, üretimin hem çýkýþ ve hem de sonuç noktasý, hem itici gücü, hem amacý olarak görünür; üretim yalnýz sermaye 2 Engels, Anti-Dühring, s. 402, Sol Yay. Üçüncü baský. * Eengelli yarýþ. Dünyada ve Türkiye de 19

20 için üretimdir, ama bunun tersi doðru deðildir; üretim araçlarý, sýrf, üreticiler toplumunun yaþama sürecinde, devamlý bir geliþmenin araçlarý deðillerdir. Sermayenin deðerinin, büyük üretici kitlelerin mülksüzleþtirilmelerine ve yoksullaþtýrýlmalarýna dayanan kendisini koruma ve geniþletme sürecinin içersinde devam ettiði sýnýrlar yalnýz baþýna hareket edebilirler; bu sýnýrlar, sermaye tarafýndan kendi amaçlarý için kullanýlan ve üretimin sýnýrsýz büyümesine, üretimin kendisinin bir amaç haline gelmesine, emeðin toplumsal üretkenliðinin hiç bir koþula baðlý olmadan geliþmesine doðru yol alan üretim yöntemleri ile sürekli bir çakýþma halinde girerler. Araçlar toplumun üretici güçlerinin hiç bir koþula baðlý olmadan geliþmesi, sýnýrlý bir amaçla, mevcut sermayenin kendisini geniþletmesi amacý ile devamlý çatýþma içersine girerler. Kapitalist üretim tarzý, bu nedenle, maddi üretim güçlerinin geliþmesi ve uygun bir dünya piyasasý yaratýlmasýnýn tarihsel bir aracý olup, ayný zamanda da, bu tarihsel görevi ile, buna uygun düþen kendi toplumsal üretim iliþkileri arasýnda sürekli bir çatýþmadýr. 3 Kapitalist ekonominin devrevi hareketi ya da cycle adý verilen süreç, Marks ve Engels in ortaya koyduklarý kapitalist üretim tarzýnýn kendi iç iþleyiþi olarak ortaya çýkar. Durgunluk, çöküþ, canlanma ve refah aþamalarý olarak dört aþamadan oluþan ekonominin devrevi hareketi, kapitalist üretim sürecinin kaçýnýlmaz iþleyiþi olarak, tam bir kýsýr döngü oluþturur. (Bu dört aþamalý cycle ýn, III. bunalým döneminde iki aþamalý hale dönüþmesi, yani durgunluk-canlanma þeklinde ortaya çýkmasý, bu devrevi hareketin özsel nedenlerinin zaman içindeki geliþiminin ürünüdür.) Þüphesiz, kapitalist ekonomi hakkýnda az ya da çok biraz bilgisi ya da ilgisi olan herkes için buraya kadar ortaya konulan gerçekler bildik þeyler olmaktan öteye geçmeyecektir. Özellikle ülkemizde, 1974 lerden itibaren geliþen ekonomik buhran ve bunun bir görüngüsü olarak ortaya çýkan yüksek enflasyon, bu türden bildik þeylerin pratik sonuçlar vermediði kanýsý uyandýrmýþtýr. Ülkemizde, ekonomik buhran, aþýrý-üretim, sermaye birikimi, kâr oranlarýnýn düþme eðilimi yasasý vb. kavramlar ve belirlemeler, yirmi yýlý aþkýn süregiden ekonomik bunalým koþullarýnda anlamsýz laþmýþ olduðu düþüncesini de yaygýnlaþtýrmýþtýr. Ülkede yaþayan herkesin bildiði gibi, ekonomik durum iyi deðildir ve enflasyon canavarý alýþýlagelmiþ bir durum yaratmýþtýr. Bu nedenlerden dolayý, Türkiye ekonomisine iliþkin her türden tahlil ve çözümleme, hiçbir pratik 3 Karl Marks, Kapital, Cilt: III, s Dünyada ve Türkiye de

KURTULUÞ CEPHESÝ. Dünya Ekonomisinde Durgunluk. Güçlü Ekonomiye Geçiþ Programý (!)

KURTULUÞ CEPHESÝ. Dünya Ekonomisinde Durgunluk. Güçlü Ekonomiye Geçiþ Programý (!) H Anti-Emperyalist ve Anti-Oligarþik Mücadelede KURTULUÞ CEPHESÝ Zafer Bizim Olacaktýr! http://www.kurtuluscephesi.com YIL: 12 SAYI: 61 Mayýs-Haziran 2001 Dünya Ekonomisinde Durgunluk Güçlü Ekonomiye Geçiþ

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

TKHP-C/HDÖ REVÝZYONÝZMÝN REVÝZYONU ERÝÞ YAYINLARI. THKP-C/HDÖ Revizyonizmin Revizyonu

TKHP-C/HDÖ REVÝZYONÝZMÝN REVÝZYONU ERÝÞ YAYINLARI. THKP-C/HDÖ Revizyonizmin Revizyonu TKHP-C/HDÖ REVÝZYONÝZMÝN REVÝZYONU ERÝÞ YAYINLARI THKP-C/HDÖ 1 ÜÇÜNCÜ BASKI , Türkiye Halk Kurtuluþ Partisi-Cephesi/Halkýn Devrimci Öncüleri Genel Komitesi tarafýndan 1989 yýlýnda yayýnlanmýþtýr. Eriþ

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

VIII MALÝ PÝYASALAR 125

VIII MALÝ PÝYASALAR 125 VIII MALÝ PÝYASALAR 125 126 MALÝ PÝYASALAR Para ve sermaye piyasalarýndan oluþan mali piyasalara iliþkin geliþmeler aþaðýdadýr. I. PARA PÝYASALARI Kýsa vadeli fonlarýn arz ve talebinin karþýlaþtýðý piyasalarýn

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

KURTULUÞ CEPHESÝ. Mevcut Durum ve Devrimci Görevler

KURTULUÞ CEPHESÝ. Mevcut Durum ve Devrimci Görevler H Anti-Emperyalist ve Anti-Oligarþik Mücadelede KURTULUÞ CEPHESÝ Zafer Bizim Olacaktýr! http://www.kurtuluscephesi.com YIL: 10 SAYI: 51 Eylül-Ekim 1999 Mevcut Durum ve Devrimci Görevler Ýçeriði Boþaltýlan

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

THKP-C/HDÖ TÜRKÝYE DEVRÝMÝNÝN ACÝL SORUNLARI I ERÝÞ YAYINLARI THKP-C/HDÖ. Türkiye Devriminin Acil Sorunlarý-I

THKP-C/HDÖ TÜRKÝYE DEVRÝMÝNÝN ACÝL SORUNLARI I ERÝÞ YAYINLARI THKP-C/HDÖ. Türkiye Devriminin Acil Sorunlarý-I THKP-C/HDÖ TÜRKÝYE DEVRÝMÝNÝN ACÝL SORUNLARI I ERÝÞ YAYINLARI THKP-C/HDÖ 1 DÖRDÜNCÜ BASKI TÜRKÝYE DEVRÝMÝNÝN ACÝL SORUNLARI I , THKP-C/HDÖ nün Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisi kavrayýþýný, sistemli

Detaylı

KURTULUÞ CEPHESÝ. Her zaman olduðu gibi: Kaybeden yok! Kazanan Türkiye! Menkul Kýymetler Borsasý Kazandýrýyooor! IM ye Verilen Niyet Mektubu

KURTULUÞ CEPHESÝ. Her zaman olduðu gibi: Kaybeden yok! Kazanan Türkiye! Menkul Kýymetler Borsasý Kazandýrýyooor! IM ye Verilen Niyet Mektubu H Anti-Emperyalist ve Anti-Oligarþik Mücadelede KURTULUÞ CEPHESÝ Zafer Bizim Olacaktýr! http://www.kurtuluscephesi.com YIL: 10 SAYI: 53 Ocak-Þubat 2000 Her zaman olduðu gibi: Kaybeden yok! Kazanan Türkiye!

Detaylı

KURTULUÞ CEPHESÝ. Milli Krizin Geliþme Dinamikleri ve Solda Özerkleþme Eðilimleri. eodal Tacirlere Politik-Ticaret Dersleri

KURTULUÞ CEPHESÝ. Milli Krizin Geliþme Dinamikleri ve Solda Özerkleþme Eðilimleri. eodal Tacirlere Politik-Ticaret Dersleri H Anti-Emperyalist ve Anti-Oligarþik Mücadelede KURTULUÞ CEPHESÝ Zafer Bizim Olacaktýr! http://www.kurtuluscephesi.com YIL: 16 SAYI: 85 Mayýs-Haziran 2005 Milli Krizin Geliþme Dinamikleri ve Solda Özerkleþme

Detaylı

DEVRÝM ÝÇÝN SAVAÞMAYANA SOSYALÝST DENMEZ!

DEVRÝM ÝÇÝN SAVAÞMAYANA SOSYALÝST DENMEZ! DEVRÝM ÝÇÝN SAVAÞMAYANA SOSYALÝST DENMEZ! Silahlý Propaganda ve Gerilla Savaþý Nikaragua da Devrim ve Seçim Proletarya ve Sosyalist Siyasal Bilinç Demokratik Muhalefette Demokrat! Türkiye Devriminde Kürt

Detaylı

KURTULUÞ CEPHESÝ. Türkiye de Demokratik Devrim Diye, Toprak Devrimi Diye Bir Sorun Yoktur. Ýthalat Patlamasýndan aþist-mafya Cumhuriyetine

KURTULUÞ CEPHESÝ. Türkiye de Demokratik Devrim Diye, Toprak Devrimi Diye Bir Sorun Yoktur. Ýthalat Patlamasýndan aþist-mafya Cumhuriyetine H Anti-Emperyalist ve Anti-Oligarþik Mücadelede KURTULUÞ CEPHESÝ Zafer Bizim Olacaktýr! http://www.kurtuluscephesi.com YIL: 11 SAYI: 56 Temmuz-Aðustos 2000 Türkiye de Demokratik Devrim Diye, Toprak Devrimi

Detaylı

KURTULUÞ CEPHESÝ. AGÝT'in Oluþumu ve Geliþimi. AGÝT Ýstanbul Þartý. Globalizm in Gözdesi: World Trade Organization

KURTULUÞ CEPHESÝ. AGÝT'in Oluþumu ve Geliþimi. AGÝT Ýstanbul Þartý. Globalizm in Gözdesi: World Trade Organization H Anti-Emperyalist ve Anti-Oligarþik Mücadelede KURTULUÞ CEPHESÝ Zafer Bizim Olacaktýr! http://www.kurtuluscephesi.com YIL: 10 SAYI: 52 Kasým-Aralýk 1999 AGÝT'in Oluþumu ve Geliþimi AGÝT Ýstanbul Þartý

Detaylı

Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi

Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi Devrimci Marksizm Yayın Kurulu Uzun vadede bu felâket konusunda suçun nasýl daðýtýlacaðý çok þeyi belirleyecektir. Ýþte bu, önemli bir entelektüel

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

KURTULUÞ CEPHESÝ 30. YIL TÜRKÝYE DEVRÝMÝNÝN ACÝL SORUNLARI ITHKP-C/HDÖ ERÝÞ YAYINLARI. 30. Yýlýnda Türkiye Devriminin Acil Sorunlarý-I

KURTULUÞ CEPHESÝ 30. YIL TÜRKÝYE DEVRÝMÝNÝN ACÝL SORUNLARI ITHKP-C/HDÖ ERÝÞ YAYINLARI. 30. Yýlýnda Türkiye Devriminin Acil Sorunlarý-I H Anti-Emperyalist ve Anti-Oligarþik Mücadelede KURTULUÞ CEPHESÝ Zafer Bizim Olacaktýr! http://www.kurtuluscephesi.com YIL: 16 SAYI: 86 Temmuz-Aðustos 2005 30. YIL ITHKP-C/HDÖ TÜRKÝYE DEVRÝMÝNÝN ACÝL SORUNLARI

Detaylı

THKP-C/HDÖ YENÝ OPORTÜNÝZM ÜZERÝNE ERÝÞ YAYINLARI THKP-C/HDÖ. Yeni Oportünizm Üzerine

THKP-C/HDÖ YENÝ OPORTÜNÝZM ÜZERÝNE ERÝÞ YAYINLARI THKP-C/HDÖ. Yeni Oportünizm Üzerine THKP-C/HDÖ YENÝ OPORTÜNÝZM ÜZERÝNE ERÝÞ YAYINLARI THKP-C/HDÖ 1 ÝKÝNCÝ BASKI Yeni Oportünizm Üzerine, THKP-C/HDÖ Genel Komitesi tarafýndan, ilk kez 1980 yýlýnda yayýnlanmýþtýr. Eriþ Yayýnlarý - 2003 (Birinci

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

KURTULUÞ CEPHESÝ. Hayata Dönüþ Operasyonu ve Oligarþinin Siyasal Zoru. ... Ve Genelkurmay Devreye Girer: Postmodern Darbe

KURTULUÞ CEPHESÝ. Hayata Dönüþ Operasyonu ve Oligarþinin Siyasal Zoru. ... Ve Genelkurmay Devreye Girer: Postmodern Darbe H Anti-Emperyalist ve Anti-Oligarþik Mücadelede KURTULUÞ CEPHESÝ Zafer Bizim Olacaktýr! http://www.kurtuluscephesi.com YIL: 11 SAYI: 59 Ocak-Þubat 2001 Hayata Dönüþ Operasyonu ve Oligarþinin Siyasal Zoru...

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

THKP-C/HDÖ OLÝGARÞÝ NEDÝR? ERÝÞ YAYINLARI THKP-C/HDÖ. Oligarþi Nedir?

THKP-C/HDÖ OLÝGARÞÝ NEDÝR? ERÝÞ YAYINLARI THKP-C/HDÖ. Oligarþi Nedir? OLÝGARÞÝ NEDÝR? ERÝÞ YAYINLARI 1 BÝRÝNCÝ BASKI OLÝGARÞÝ NEDÝR? , 1976 yýlýnda kitle içi eðitim çalýþmalarýnda iþlenilmek üzere Türkiye Halk Kurtuluþ Partisi-Cephesi/Halkýn Devrimci Öncüleri tarafýndan

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Geç Kapitalizm in gecikmiþ Türkçesi

Geç Kapitalizm in gecikmiþ Türkçesi Kitap Eleþtirisi Geç Kapitalizm in gecikmiþ Türkçesi Nail Satlýgan Ernest Mandel, Geç Kapitalizm, çev. Candan Badem, Ýstanbul, Versus Kitap, 2008, 787 s. Ernest Mandel (1923-95) 20. yüzyýlýn ikinci yarýsýnýn

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

Türkiye: Gelecek Nesiller için Fýrsatlarýn Çoðaltýlmasý 11. Çocuk Geliþimi ve Çocuklarýn Karþýlaþtýðý Riskler Eþitsizliðin nesiller arasý geçiþinin bugün Türkiye nin en genç neslini ciddi ölçüde etkilediði

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

KURTULUÞ CEPHESÝ. Enflasyon, Deflasyon, Yapýsal Uyum, Döviz Çýpasý, Kemal Derviþ, vs. Ne Oldu? Alternatifi Olmayan Tek Ekonomi-Politika

KURTULUÞ CEPHESÝ. Enflasyon, Deflasyon, Yapýsal Uyum, Döviz Çýpasý, Kemal Derviþ, vs. Ne Oldu? Alternatifi Olmayan Tek Ekonomi-Politika H Anti-Emperyalist ve Anti-Oligarþik Mücadelede KURTULUÞ CEPHESÝ Zafer Bizim Olacaktýr! http://www.kurtuluscephesi.com YIL: 11 SAYI: 60 Mart-Nisan 2001 Enflasyon, Deflasyon, Yapýsal Uyum, Döviz Çýpasý,

Detaylı

KURTULUÞ CEPHESÝ DÜNYADA VE TÜRKÝYE DE EKONOMÝK BUNALIM II ERÝÞ YAYINLARI

KURTULUÞ CEPHESÝ DÜNYADA VE TÜRKÝYE DE EKONOMÝK BUNALIM II ERÝÞ YAYINLARI DÜNYADA VE TÜRKÝYE DE EKONOMÝK BUNALIM II ERÝÞ YAYINLARI BÝRÝNCÝ BASKI DÜNYADA VE TÜRKÝYE DE EKONOMÝK BUNALIM II [KURTULUÞ CEPHESÝ DERGÝSÝ] Bu derlemedeki yazýlar, Anti-Emperyalist ve Anti-Oligarþik Mücadelede

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

ÝLKER AKMAN MEVCUT DURUM VE DEVRÝMCÝ TAKTÝÐÝMÝZ ERÝÞ YAYINLARI

ÝLKER AKMAN MEVCUT DURUM VE DEVRÝMCÝ TAKTÝÐÝMÝZ ERÝÞ YAYINLARI ÝLKER AKMAN MEVCUT DURUM VE DEVRÝMCÝ TAKTÝÐÝMÝZ ERÝÞ YAYINLARI ÝKÝNCÝ BASKI , THKP-C/Halkýn Devrimci Öncüleri nin Merkez Yöneticilerinden Ýlker Akman tarafýndan Aralýk 1975-Ocak 1976 arasýnda yazýlmýþtýr.

Detaylı

KURTULUÞ CEPHESÝ. Ellerinize ve Yalana Dair. Irak. Yarýndan tezi yok IM denize dökülmelidir. Bir Yaz Gecesi Rüyasý

KURTULUÞ CEPHESÝ. Ellerinize ve Yalana Dair. Irak. Yarýndan tezi yok IM denize dökülmelidir. Bir Yaz Gecesi Rüyasý H Anti-Emperyalist ve Anti-Oligarþik Mücadelede KURTULUÞ CEPHESÝ Zafer Bizim Olacaktýr! http://www.kurtuluscephesi.com YIL: 13 SAYI: 69 Eylül-Ekim 2002 Ellerinize ve Yalana Dair Irak Yarýndan tezi yok

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

KURTULUÞ CEPHESÝ. Serbest Ticaret Sorunu Üzerine Karl Marks. Emperyalist Sömürü Mekanizmasý. 12 Eylül. IM Gerillalarý!

KURTULUÞ CEPHESÝ. Serbest Ticaret Sorunu Üzerine Karl Marks. Emperyalist Sömürü Mekanizmasý. 12 Eylül. IM Gerillalarý! H Anti-Emperyalist ve Anti-Oligarþik Mücadelede KURTULUÞ CEPHESÝ Zafer Bizim Olacaktýr! http://www.kurtuluscephesi.com YIL: 11 SAYI: 57 Eylül-Ekim 2000 Serbest Ticaret Sorunu Üzerine Karl Marks Emperyalist

Detaylı

GÝRÝÞ. Bu anlamda, özellikle az geliþmiþ toplumlarda sanayi çaðýndan bilgi

GÝRÝÞ. Bu anlamda, özellikle az geliþmiþ toplumlarda sanayi çaðýndan bilgi GÝRÝÞ Ýnsanoðlu günümüzde dünya tarihinde belki de bilginin en kýymetli olduðu dönemi yaþamaktadýr. Çaðýmýzda bilgiye sahip olmanýn ya da bilgi kaynaðýna kolaylýkla ulaþabilmenin önemi her geçen gün artmaktadýr.

Detaylı

Gelir Vergisi Hadleri

Gelir Vergisi Hadleri 2010-12 Gelir Vergisi Hadleri Ýstanbul, 04 Ocak 2010 Sirküler Numarasý : Elit - 2010/12 Sirküler 2010 Yýlý Gelir Vergisi Hadleri Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'nun mükerrer 123. maddesinin 2'nci fýkrasý uyarýnca,

Detaylı

KURTULUÞ CEPHESÝ. Ne Oluyor Bu Memlekete? ... Ve Genelkurmay Baþkaný Konuþtu: 1=5, 2=25, 3=125, 4=625 ise 5 nedir?

KURTULUÞ CEPHESÝ. Ne Oluyor Bu Memlekete? ... Ve Genelkurmay Baþkaný Konuþtu: 1=5, 2=25, 3=125, 4=625 ise 5 nedir? H Anti-Emperyalist ve Anti-Oligarþik Mücadelede KURTULUÞ CEPHESÝ Zafer Bizim Olacaktýr! http://www.kurtuluscephesi.com YIL: 16 SAYI: 90 Mart-Nisan 2006 Ne Oluyor Bu Memlekete?... Ve Genelkurmay Baþkaný

Detaylı

DEVRÝM ÝÇÝN SAVAÞMAYANA SOSYALÝST DENMEZ!

DEVRÝM ÝÇÝN SAVAÞMAYANA SOSYALÝST DENMEZ! DEVRÝM ÝÇÝN SAVAÞMAYANA SOSYALÝST DENMEZ! THKP-C/HDÖ Programýnda Burjuvazi ve Barýþ Mahir Çayan Leninizm ve Revizyonizm Çavuþesku, Revizyonizm ve Proletarya Diktatörlüðü Kapitalizm ve "Modernizasyon" Birlik,

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

KURTULUÞ CEPHESÝ. Suni Denge. Lübnan, Diyarbakýr, TSK, TÝT, TAK. Ýþsiz Üretim Merkezleri: Üniversiteler

KURTULUÞ CEPHESÝ. Suni Denge. Lübnan, Diyarbakýr, TSK, TÝT, TAK. Ýþsiz Üretim Merkezleri: Üniversiteler H Anti-Emperyalist ve Anti-Oligarþik Mücadelede KURTULUÞ CEPHESÝ Zafer Bizim Olacaktýr! http://www.kurtuluscephesi.com YIL: 17 SAYI: 93 Eylül-Ekim 2006 Suni Denge Lübnan, Diyarbakýr, TSK, TÝT, TAK Ýþsiz

Detaylı

17. Devlet ve devrim. Marksist Devlet Teorisi'nin yenilenmesi

17. Devlet ve devrim. Marksist Devlet Teorisi'nin yenilenmesi 17. Devlet ve devrim Tüm devrimlerde merkezi sorun devlet iktidarýdýr. Temel sorun iktidarý hangi sýnýf alacaðýdýr. Lenin'in pek çok kez tekrarladýðý gibi, devrimci teori olmadan devrimci hareket olamaz;

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

DEVRÝM ÝÇÝN SAVAÞMAYANA SOSYALÝST DENMEZ!

DEVRÝM ÝÇÝN SAVAÞMAYANA SOSYALÝST DENMEZ! DEVRÝM ÝÇÝN SAVAÞMAYANA SOSYALÝST DENMEZ! THKP-C/HDÖ 19 Nolu Bildirisi Körfez Savaþýnýn Öðrettikleri Revizyonizmin Ýflasý 20 Ekim Seçimleri Ekonomide Kaynak Sorunu Milli Krizin Geliþme Dinamikleri Gerilla

Detaylı

KURTULUÞ CEPHESÝ. Psiko-Ekonomistler. Yalan Söyleyin, Mutlaka Ýnanan Çýkar! -II. Yeni [19.] Stand-by Anlaþmasý ve [Son] Niyet Mektubu

KURTULUÞ CEPHESÝ. Psiko-Ekonomistler. Yalan Söyleyin, Mutlaka Ýnanan Çýkar! -II. Yeni [19.] Stand-by Anlaþmasý ve [Son] Niyet Mektubu H Anti-Emperyalist ve Anti-Oligarþik Mücadelede KURTULUÞ CEPHESÝ Zafer Bizim Olacaktýr! http://www.kurtuluscephesi.com YIL: 12 SAYI: 65 Ocak-Þubat 2002 Psiko-Ekonomistler Yalan Söyleyin, Mutlaka Ýnanan

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

KURTULUÞ CEPHESÝ. El deber de todo revolucionario es hacer la revolución Her devrimcinin görevi, devrim yapmaktýr. V. Ý. Lenin Sosyalizm ve Savaþ

KURTULUÞ CEPHESÝ. El deber de todo revolucionario es hacer la revolución Her devrimcinin görevi, devrim yapmaktýr. V. Ý. Lenin Sosyalizm ve Savaþ H Anti-Emperyalist ve Anti-Oligarþik Mücadelede KURTULUÞ CEPHESÝ Zafer Bizim Olacaktýr! http://www.kurtuluscephesi.com YIL: 13 SAYI: 71 Ocak-Þubat 2003 El deber de todo revolucionario es hacer la revolución

Detaylı

KURTULUÞ CEPHESÝ. Tehdit Altýnda Türkiye. Ýç Pazarýn Yeniden Paylaþýmý. Türkiye Laik Kalacak Ama Nasýl? Laikliðin Tarihsel Evrimi ve Þeriatçýlýk

KURTULUÞ CEPHESÝ. Tehdit Altýnda Türkiye. Ýç Pazarýn Yeniden Paylaþýmý. Türkiye Laik Kalacak Ama Nasýl? Laikliðin Tarihsel Evrimi ve Þeriatçýlýk H Anti-Emperyalist ve Anti-Oligarþik Mücadelede KURTULUÞ CEPHESÝ Zafer Bizim Olacaktýr! http://www.kurtuluscephesi.com YIL: 17 SAYI: 94 Kasým-Aralýk 2006 Tehdit Altýnda Türkiye Ýç Pazarýn Yeniden Paylaþýmý

Detaylı

NÝKÝTÝN EKONOMÝ POLÝTÝK ERÝÞ YAYINLARI. Nikitin Ekonomi Politik

NÝKÝTÝN EKONOMÝ POLÝTÝK ERÝÞ YAYINLARI. Nikitin Ekonomi Politik NÝKÝTÝN EKONOMÝ POLÝTÝK ERÝÞ YAYINLARI Nikitin 1 SEKÝZÝNCÝ BASKI EKONOMÝ POLÝTÝK NÝKÝTÝN , P. Nikitin in Principes d Economie Politique (Editions du Progres, Moscou, 1962) adlý yapýtýnýn Le Mode de Production

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2004 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- MÝLLÝ

Detaylı

KURTULUÞ CEPHESÝ. THKP-C/HDÖ 27 No lu Bildiri. Emperyalist Savaþ Stratejisi: Terörizm. Devrimci Terör ve Terörizm

KURTULUÞ CEPHESÝ. THKP-C/HDÖ 27 No lu Bildiri. Emperyalist Savaþ Stratejisi: Terörizm. Devrimci Terör ve Terörizm H Anti-Emperyalist ve Anti-Oligarþik Mücadelede KURTULUÞ CEPHESÝ Zafer Bizim Olacaktýr! http://www.kurtuluscephesi.com YIL: 12 SAYI: 63 Eylül-Ekim 2001 Silahlý propaganda, askeri deðil politik mücadeledir.

Detaylı

KURTULUÞ CEPHESÝ KURTULUÞ CEPHESÝ LAÝKLÝK VE ÞERÝATÇILIK ÜZERÝNE ERÝÞ YAYINLARI. Laiklik ve Þeriatçýlýk Üzerine

KURTULUÞ CEPHESÝ KURTULUÞ CEPHESÝ LAÝKLÝK VE ÞERÝATÇILIK ÜZERÝNE ERÝÞ YAYINLARI. Laiklik ve Þeriatçýlýk Üzerine KURTULUÞ CEPHESÝ LAÝKLÝK VE ÞERÝATÇILIK ÜZERÝNE ERÝÞ YAYINLARI Laiklik ve Þeriatçýlýk Üzerine 1 BÝRÝNCÝ BASKI LAÝKLÝK VE ÞERÝATÇILIK ÜZERÝNE [KURTULUÞ CEPHESÝ DERGÝSÝ] Bu derlemedeki yazýlar, Anti-Emperyalist

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Dosya Gýda Ambalajlarýnda Ýnovasyon: Bilginin Ekonomik ve Toplumsal Faydaya Dönüþtürülmesi Kaynak: Ambalaj Literatürü Kütüphanesi yayýnlarý, ASD - Ambalaj Binasý, ÝSTANBUL Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, ASD

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00 7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/2009 22:00 1-Serbest Muhasebeci Mali Müþavir ve Yeminli Mali Müþavirlerin Çalýþma Usul ve Esaslarý Hakkýnda ki yönetmeliðe göre, aþaðýdakilerden

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ BETON SANTRALLERÝ BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ OTOMASYON SÝSTEMLERÝ Kusursuzluk, tesisin beyninde baþlar... NAMTAÞ Beton Santralleri, NAMTAÞ mühendislerinin geliþtirdiði, sektöründe yýllarca sýnanmýþ

Detaylı

THKP-C/HDÖ BDS : BÝR PRAGMATÝK SAPMA ERÝÞ YAYINLARI THKP-C/HDÖ. BDS : Bir Pragmatik Sapma

THKP-C/HDÖ BDS : BÝR PRAGMATÝK SAPMA ERÝÞ YAYINLARI THKP-C/HDÖ. BDS : Bir Pragmatik Sapma THKP-C/HDÖ BDS : BÝR PRAGMATÝK SAPMA ERÝÞ YAYINLARI THKP-C/HDÖ 1 ÝKÝNCÝ BASKI BDS : BÝR PRAGMATÝK SAPMA THKP-C/HDÖ BDS : Bir Pragmatik Sapma, Türkiye Halk Kurtuluþ Partisi-Cephesi/Halkýn Devrimci Öncüleri

Detaylı

KÜRESEL GELÝÞMELER VE ULUSLARARASI SÝSTEMÝN ÖZELLÝKLERÝ. Hazýrlayan: Prof. Dr. Ali Karaosmanoðlu RAPOR NO: 1

KÜRESEL GELÝÞMELER VE ULUSLARARASI SÝSTEMÝN ÖZELLÝKLERÝ. Hazýrlayan: Prof. Dr. Ali Karaosmanoðlu RAPOR NO: 1 KÜRESEL GELÝÞMELER VE ULUSLARARASI SÝSTEMÝN ÖZELLÝKLERÝ Hazýrlayan: Prof. Dr. Ali Karaosmanoðlu RAPOR NO: 1 RAPOR NO: 1 Küresel geliþmeler ve uluslararasý sistemin özellikleri NOT: BÝLGESAM farklý disiplin

Detaylı

KURTULUÞ CEPHESÝ. Devrim yolu engebelidir, dolambaçlýdýr, sarptýr; onyýllarýn mücadelesidir. Kýzýldere ve On lar

KURTULUÞ CEPHESÝ. Devrim yolu engebelidir, dolambaçlýdýr, sarptýr; onyýllarýn mücadelesidir. Kýzýldere ve On lar H Anti-Emperyalist ve Anti-Oligarþik Mücadelede KURTULUÞ CEPHESÝ Zafer Bizim Olacaktýr! http://www.kurtuluscephesi.com YIL: 12 SAYI: 66 Mart-Nisan 2002 Devrim yolu engebelidir, dolambaçlýdýr, sarptýr;

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

KURTULUÞ CEPHESÝ. Laik-þeriatçý Kamplaþmasý, Askeri Darbe, Demokrasi vs. Cumhuriyet in 80. Yýlýnda Türkiye Ekonomisi. Seçimler Üzerine Che Guevara

KURTULUÞ CEPHESÝ. Laik-þeriatçý Kamplaþmasý, Askeri Darbe, Demokrasi vs. Cumhuriyet in 80. Yýlýnda Türkiye Ekonomisi. Seçimler Üzerine Che Guevara H Anti-Emperyalist ve Anti-Oligarþik Mücadelede KURTULUÞ CEPHESÝ Zafer Bizim Olacaktýr! http://www.kurtuluscephesi.com YIL: 14 SAYI: 77 Ocak-Þubat 2004 Laik-þeriatçý Kamplaþmasý, Askeri Darbe, Demokrasi

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Hakemli Yazýlar / Refereed Papers

Hakemli Yazýlar / Refereed Papers Türk Kütüphaneciliði 21, 4 (2007), 414-439 Hakemli Yazýlar / Refereed Papers Türkiye'de Halk Kütüphanesi Hizmetlerinin Yerel Yönetimlere Devri Konusunda Kütüphane Yöneticilerinin ve Kütüphanecilerin Yaklaþýmlarý*

Detaylı

KURTULUÞ CEPHESÝ. Nihayet Enflasyon Düþtü, Kriz Bitti! aþist MHP nin Küçük-Burjuva Aydýnlarýna Bir Anlam Verilemeyen Tehdidi

KURTULUÞ CEPHESÝ. Nihayet Enflasyon Düþtü, Kriz Bitti! aþist MHP nin Küçük-Burjuva Aydýnlarýna Bir Anlam Verilemeyen Tehdidi H Anti-Emperyalist ve Anti-Oligarþik Mücadelede KURTULUÞ CEPHESÝ Zafer Bizim Olacaktýr! http://www.kurtuluscephesi.com YIL: 13 SAYI: 67 Mayýs-Haziran 2002 Nihayet Enflasyon Düþtü, Kriz Bitti! aþist MHP

Detaylı

Yrd. Doç. Dr.. Faruk F

Yrd. Doç. Dr.. Faruk F Yrd. Doç. Dr.. Faruk F SAPANCALI ANCALI Dokuz Eylül Üniversitesi, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi F Öðretim Üyesi. 1969 yýlýnda Sorgun da doðdu. Ýlk ve orta öðrenimini Ýzmir de tamamladýktan sonra

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

İÇİNDEKİLER KAPİTALİST ÜRETİM TARZI 41 I TEKEL-ÖNCESİ KAPİTALİZM 42

İÇİNDEKİLER KAPİTALİST ÜRETİM TARZI 41 I TEKEL-ÖNCESİ KAPİTALİZM 42 İÇİNDEKİLER 15 Ekonomi Politiğin Konusu 16 Toplum Yaşamının Temeli Olan Maddi Malların Üretimi 17 Üretici Güçler ve Üretim İlişkileri 23 Toplumun Gelişmesinin Ekonomik Yasaları 26 Ekonomi Politiğin Tanımı

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- EKONOMÝNÝN GENEL DENGESÝ... 9 II- III- MÝLLÝ GELÝR VE SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI A. GAYRÝ SAFÝ MÝLLÝ HASILA...

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

ZUBRÝTSKÝ, MÝTROPOLSKÝ, KEROV KAPÝTALÝST TOPLUM ERÝÞ YAYINLARI. Kapitalist Toplum

ZUBRÝTSKÝ, MÝTROPOLSKÝ, KEROV KAPÝTALÝST TOPLUM ERÝÞ YAYINLARI. Kapitalist Toplum ZUBRÝTSKÝ, MÝTROPOLSKÝ, KEROV KAPÝTALÝST TOPLUM ERÝÞ YAYINLARI 1 2 SEKÝZÝNCÝ BASKI KAPÝTALÝST TOPLUM ZUBRITSKI, MITROPOLSKI, KEROV, KUZNETSOV, GRETSKI, LOZOVSKl, KOLOSSOV 3 Y. Kuznetsov [Birinci ve Üçüncü

Detaylı

BÖLÜM I GÜMRÜK BÝRLÝÐÝ NEDÝR?

BÖLÜM I GÜMRÜK BÝRLÝÐÝ NEDÝR? BÖLÜM I GÜMRÜK BÝRLÝÐÝ NEDÝR? GÜMRÜK BÝRLÝÐÝ NÝN KURULUÞU Ýkinci dünya savaþýnýn yýkýcý sonuçlarý Avrupa ülkeleri arasýnda öncelikle ekonomik, daha sonra da politik ve savunma alanlarýnda iþbirliðine girme

Detaylı

Her þey gibi, iþçi sýnýfý da duraðan deðil, sürekli deðiþim

Her þey gibi, iþçi sýnýfý da duraðan deðil, sürekli deðiþim EMEÐÝN CUMHURÝYETÝNE DOÐRU Her þey gibi, iþçi sýnýfý da duraðan deðil, sürekli deðiþim ve hareket halindedir. Ýþçi sýnýfý, üretim a- raçlarýndaki geliþime baðlý olarak, deðiþikliðe uðruyor. Üretimde her

Detaylı