bilkent ten sonra... Edebiyat sayesinde dünyaya olan duygusal bak fl n z kaybetmiyorsunuz. Kürflad Uygunlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "bilkent ten sonra... Edebiyat sayesinde dünyaya olan duygusal bak fl n z kaybetmiyorsunuz. Kürflad Uygunlar"

Transkript

1 bilkent ten sonra... Edebiyat sayesinde dünyaya olan duygusal bak fl n z kaybetmiyorsunuz. Amerikan Kültürü ve Edebiyat Bölümü nden 1995 te diploma alan Kürflad Uygunlar, AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.fi. nin Orta ve Güney Anadolu Bölgesi grup yöneticisi. Kürflad Uygunlar, ilk ifl deneyimlerini Koluman Motorlu Araçlar A.fi. ve Meditafl A.fi. nin sat fl ekiplerinde yaflam fl. On y l aflk n bir süredir AvivaSA da. Etkin biçimde yönetilmesi, geliflmesi ve flirket politikalar yla uyumlu çal flmas ndan sorumlu oldu u bölgesinin finans ve insan kaynaklar planlamalar n yapan ve yöneten Uygunlar, flubeleri ziyaret ederek karfl lafl lan sorunlara çözüm önerileri de getiriyor. AvivaSA daki sat fl kadrolar n n her aflamas nda çal flm fl oldu u için ifl arkadafllar yla her konuda iletiflim kurabiliyor ve onlar n kariyer yollar na katk da bulunabiliyor. Genelde hafta sonlar n kendine ay rabildi ini vurgulayan Uygunlar, ailesiyle Ankara çevresine k sa gezilere ç k yor, f rsat buldukça çeflitli yaz lar kaleme al yor, kiflisel geliflim ve mesleki yay nlar takip ediyor, eflli danslar ve sporla ilgileniyor. Kürflad Uygunlar Amerikan Kültürü ve Edebiyat 1995 Uygunlar n Bilkent Üniversitesi yle ilgili görüflleri ise flöyle: Ö renci Çal flma Program kapsam nda Kariyer Yönlendirme ve fle Yerlefltirme Merkezi nde görev yaparken dönemin geliflen mesle inin sat fl ve pazarlama oldu unu kavrad m. Bu meslek yetkinliklerimle örtüfltü ve beni bugüne getirdi. Bilkent gibi büyük bir yap n n içinde okumufl olmak insan n kimli ini de büyütüyor, özgüvenini art r yor. Üniversitede kurdu unuz ba lar sizi her yerde buluyor ve güçlü k l yor. Mezun arkadafllar mla iletiflimde kalmaktan, onlar n hayatlar yla ilgili haberler almaktan mutluluk duyuyorum. Bu iletiflim a nda Dergi Bilkent in büyük pay var. Bizleri bir arada tutmak için çal flan Mezunlar Derne i mize ayr ca teflekkür etmek isterim. 28

2 Hukuk Fakültesi nin ilk mezunlar y z ve aram zdaki iletiflim çok kuvvetli. Hukuk Fakültesi ni 2006 da bitiren Gözde Çolak, Ankara Patent Bürosu Limited fiirketi nde çal fl yor. Ankara Patent Bürosu nda avukat olarak görev yapan Gözde Çolak n çal flma alan n marka, patent ve tasar m baflta olmak üzere fikrî haklar oluflturuyor. Çolak, özellikle yabanc müvekkillerin Türkiye deki iflleriyle ilgileniyor. Avukatl k mesle inde yol al rken fikrî haklar ve rekabet hukuku üzerine akademik çal flmalar da yapmak isteyen Çolak, Bilkent Üniversitesi flletme Fakültesi nde MBA ö rencisi. Hukuk Fakültesi sayesinde çok güçlü bir mesleki altyap kazand n ve ngilizceyi profesyonel yaflam nda etkin olarak kullanabildi ini belirten Çolak, fakültede ekonomi, finans ve muhasebe alanlar nda ald derslerin ifl hayat na katk s n n alt n çiziyor. Bilkent Üniversitesi nin sosyal olanaklar n n kiflisel geliflimine sa lad yararlara da de inen Çolak, lisans e itiminde kat ld Toplumsal Duyarl l k Projeleri ndeki prati ini MBA program n n toplumsal duyarl l k komitesinde sürdürüyor. Gözde Çolak Hukuk 2006 Ankara Barosu, Bilkent Üniversitesi Mezunlar Derne i, International Association for the Protection of Intellectual Property ve International Trademark Association üyesi olan Çolak n özel ilgi alanlar tiyatro, sinema, bale, resim ve sanat tarihi. Fark m z, farkl l klarla beslenerek markalaflmak olacak. Reha Ç rak, bankac l k ve finans sektörlerinde seçme, yerlefltirme ve e itim hizmetleri veren Turkkariyer in kurucu ortaklar ndan de flletme Fakültesi nden diploma ald. fl hayat na New York ta ad m atan, sonra Türkiye ye dönerek bir denetim flirketinde kurumsal finansman üzerine çal flan Reha Ç rak, kurumsal finansman, kredi derecelendirme, denetim, insan kaynaklar ve e itim konular nda faaliyet gösteren çeflitli flirketlerin orta. Turkkariyer i üst düzey yönetici lham Süheyl Aygül ve hukukçu Zeki Aksoy la kurmufl. Turkkariyer i kurarken bu alanda kimsenin kullanmad kanallar harekete geçirdiklerini, örne in sanal iletiflim platformu Facebook da k sa sürede üyeye erifltiklerini ve yurtd fl ndaki üniversitelerde okuyan Türk gençlerine ulaflarak beyin göçünü tersine çevirecek stratejik hamleler yapt klar n söylüyor. Ç rak, Bilkent Üniversitesi yle ilgili düflüncelerini flu sözlerle dile getiriyor: Bilkent, hayat mda sadece e itim yönüyle bulunmad, bana genifl bir vizyon kazand rd. Kulüp çal flmalar nda ve sosyal etkinliklerde aktif olarak yer ald m. Bu kazan mlar bana ifl yaflant mda birçok toplulu un ve vakf n üyeli ini, yöneticili ini getirdi. Ne ifllerimin yo unlu u ne de stanbul a tafl nm fl olmam arkadafllar mla ba lar m koparabildi. Turkkariyer le beraber birçok genç Bilkentli yle tan fl yor olmak ise ayr bir heyecan. Üniversitemden ald klar m bir flekilde üniversiteme döndürebilmek beni manevi aç dan son derece mutlu k l yor. Yat r mc liflkileri Derne i nin yönetim kurulu baflkan ve Bilkent Üniversitesi Mezunlar Derne i üyesi olan Ç rak, mali müflavirlik ruhsat na sahip. Yay n kurulunda görev yapt ngiltere merkezli International In house Counsel Journal için çal flmalarda bulunuyor. Bofl zamanlar nda yeni yerler görmeyi ve yeni lezzetler keflfetmeyi tercih ediyor, golf oynuyor ve basketbol izliyor. 29 Reha Ç rak flletme 2000

3 fllerim yo un olsa bile kendime ay rd m zamandan ödün vermiyorum. Endüstri Mühendisli i Bölümü 2002 mezunlar ndan fiengül Do an, Ericsson Telekomünikasyon A.fi nin Sat fl Bölümü nde kontrat müdürü olarak çal fl yor. fiengül Do an, Ericsson da bir mobil operatör için potansiyel sat fl n birçok aflamas nda görev al yor ve sat fl sonras sürecini takip ediyor. Ericsson a transfer olmadan önce Airties da yaklafl k bir y l tedarik zinciri sorumlusu, öncesinde iki buçuk y l Beko Elektronik te malzeme planlama ve tedarik sorumlusu olarak çal flm fl. K sa vadedeki kariyer hedeflerine biliflim ve telekomünikasyon sektörlerine ad m atarak ulaflt n söyleyen Do an, sat fl alan nda kendini gelifltirerek baflar s n gelece e tafl mak istedi ini söylüyor. fiengül Do an Endüstri Mühendisli i 2002 Do an, üniversitesini flu cümlelerle an yor: Çevre Kulübü ve Yöneylem Araflt rmalar Kulübü nde aktif olarak çal flt m. Mühendislik Fakültesi nden Ö renci Konseyi temsilcisi oldum. Step tak m m zda lisansl sporcuydum. Bu u rafllar bana ifl disiplini, zaman yönetimi ve iletiflim becerisi olarak geri döndü. Endüstri Mühendisli i Bölümü birçok sektörde çal flmam za uygun bir e itim verdi i için kariyer planlar m genifl tuttum. Bilkent'in ad bile ifl ararken bir avantaj. Üniversiteyle ba m mezun olduktan sonra da sürdü. B LMED yönetim kurulunda bir y l görev yapt m. M. Korkut Yazan ( flletme 1995) baflkanl nda çok baflar l bir ekiptik. Sporu, dans etmeyi ve resim yapmay çok seven Do an n ilginç bir al flkanl da var: kullan lm fl malzemelerden yeni tasar mlar yapmak. Eski bir kutuya yeniden biçim vermekten, k yafetlerini de ifltirip yeni giysiler yaratmaktan büyük keyif al yor. Bilkent te daha ilk y ldan itibaren laboratuvarlarda araflt rmalar yap yorduk. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü nü 1999 da bitiren Ahmet Murat Denli, bilim hayat n ABD de sürdürüyor. Salk Biyolojik Araflt rmalar Enstitüsü nde araflt rmac olarak çal flan Denli, Cold Spring Harbor Laboratuvar ndan doktora derecesine sahip. Ahmet Murat Denli, embriyonik ve sinir sistemi kök hücrelerinde RNAi üzerine moleküler ve biyokimyasal çal flmalar yap yor. Yak n gelecekteki hedefini kök hücreleriyle kanser biyolojisi aras ndaki iliflkiyi daha iyi kavrayabilmek oldu unu aç klayan Denli, insanlar n yaflam kalitesinin iyileflmesinde en önemli rollerden birini bilimin üstlendi ine inan yor ve bilim dünyas na kal c katk lar sa lamak istiyor. Bilkent i üniversitenin temel bilimlere verdi i de er dolay s yla seçti ini ve s n flar n kalabal k olmamas n n kifli bafl na düflen araflt rma kaynaklar n n yan nda ö renci-ö retim üyesi iletiflimini art rd n söyleyen Denli, farkl dallardaki bilimsel çal flmalar nda Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü nde kazand temel bilgi ve becerileri kulland n, ngilizce e itimin sa lad altyap n n da büyük faydas n gördü ünü vurguluyor. Denli, sosyal hayat nda foto rafç l kla u rafl yor ve seyahat etmekten hofllan yor. 30 Ahmet Murat Denli Moleküler Biyoloji ve Genetik 1999

4 En büyük hedefim köklü bir flirketler toplulu u yaratmak. Erdem Ünal, 2004 te Ticaret ve Yönetim Bölümü nden diploma ald. Kastamonu daki aile flirketlerinde koordinatör ve yönetim kurulu baflkan yard mc s. Mezun olduktan sonra ailesinin flirketinde çal flmaya bafllayan Erdem Ünal, zaman içinde flirket say s üçe ç k nca yeni sorumluluklar üstlenmifl. H zl tüketim mallar ile endüstri ve tar m ürünleri üzerine faaliyet gösteren Ünasafl A.fi., Ünallar A.fi. ve Üna A.fi. nin yap s, iflleyifli ve genel koordinasyonunu sa l yor. Bilkent Üniversitesi nde ald e itimi üretimden müflteri hizmetlerine uzanan genifl bir yelpazede kulland n, ö rendi i uygulamal bilgilerin ifllere yaklafl m n ve hakimiyetini olumlu yönde etkiledi ini belirten Ünal, ö renci kulüplerinde edindi i sosyal deneyimlerden faydaland n da dile getiriyor. Yo un ifl temposunun neredeyse bütün vaktini ald n, kalan zamanlar n genelde efli ve ailesiyle geçirdi ini belirten Ünal, spor yapmay ve süreli yay nlar takip etmeyi seviyor, sinemayla ilgileniyor. Model helikopterlere de ilgi duyan Ünal, yak nda Kastamonu ve Bat Karadeniz de bölgesel havac l k konusunda faaliyet gösterecek olan Kastamonu Havac l k A.fi. nin kurucu üyeleri aras nda. Erdem Ünal Ticaret ve Yönetim 2004 Yaflad n z çevreye duyarl olmak ve bu çizgideki ortamlarda bulunabilmek gerçekten güzel. TAV n Enfidha - Tunus fiantiyesi Tasar m Bölümü'nde altyap flefi olarak görev yapan Müge Ayfle Velio lu, Kentsel Tasar m ve Peyzaj Mimarisi Bölümü 2004 mezunlar ndan. Yaklafl k üç y ld r TAV da çal flan Müge Ayfle Velio lu, Tunus ta Zine El Abidine Ben Ali Uluslararas Havaliman n n peyzaj n ve pist, apron, terminal sahalar n n drenaj, elektrik, at k su, mekanik ifllerinin mimari koordinasyonunu yürütüyor. Tesadüfen girdi i havac l k sektöründe ilerlemekten keyif ald n, gelecekte ADP ve Fraport gibi ünlü firmalar n projelerinde yer almak istedi ini söylüyor. Müge Ayfle Velio lu Kentsel Tasar m ve Peyzaj Mimarisi 2004 Apron alanlar n n inflaat nda çok büyük yüzeyler söz konusu oldu unu belirten Velio lu, bu yüzeylerde havac l k aç s ndan önem tafl yan e im ve altyap konular nda Kentsel Tasar m ve Peyzaj Mimarisi Bölümü ndeki topo rafya dersleri ve yaz stajlar n n büyük faydas n görmüfl. Bilkent Üniversitesi nde herkesin ilgi duyabilece i sosyal alanlar n da oldu unu, bu sayede farkl bölümlerden arkadafllar edinerek güzel paylafl mlar yaflad n dile getiriyor. Arkadafllar yla iletiflimini koparmad n, Türkiye deyken B LMED in toplant lar na aksatmadan gitmeye çal flt n vurgulayan Velio lu, kuruluflundan bu yana Kentsel Tasar m Derne i nin üyesi oldu unu ve de iflik fikirlerden insanlarla tan flt bu çat alt nda yararl bir dönem geçirdi ini sözlerine ekliyor. Velio lu, kendine ay rd zamanlarda foto raf çekiyor, do a sporlar yla u rafl yor ve resim yap yor. 31

5 bilkent senfoni'den haberler Bilkent Erzurum Konser Salonu Aç ld Bilkent Erzurum Konser Salonu 14 Aral k 2007 de Bilkent Senfoni Orkestras n n (BSO) verdi i konserle aç ld. Devlet Sanatç s Gürer Aykal yönetimindeki konserin solisti dünyaca ünlü piyanistimiz Devlet Sanatç s Gülsin Onay d. Klasik müzi in dahisi Wolfgang Amadeus Mozart n eserlerinden oluflan konser dinleyicilerin büyük be enisini toplad. kinci konser 26 fiubat 2008 de BSO Müzik Direktörü Emil Tabakov yönetiminde gerçeklefltirildi. Konserin solisti Devlet Sanatç s dil Biret, Beethoven n Op. 37, Do minör 3. Piyano Konçertosu'na hayat verdi. Bilkent Erzurum Konser Salonu ndaki üçüncü konserde yine Mozart n eserleri vard. Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili ve BSO Sanat Yönetmeni, fief Ifl n Metin yönetimindeki BSO nun solisti baflar l piyanistimiz, Devlet Sanatç s Ayflegül Sar ca idi. Konserde Mozart n KV.467, Do majör 21. Piyano Konçertosu ile KV.201, La majör 29. Senfonisi seslendirildi. BSO'nun Bilkent Erzurum Konser Salonu nda düzenli olarak gerçeklefltirdi i konserlerin dördüncüsü 7 Nisan'dayd. Estonyal flef Anu Tali nin yönetti i Konserin solistleri To rul Ganio lu (keman), Hayreddin Hoca (viyolonsel) ve Emre Elivar (piyano) idi. Sanatç lar Beethoven n Op.56, Do majör Keman, Viyolonsel ve Piyano çin Üçlü Konçertosu nu seslendirdiler. BSO, konserin ikinci yar s nda Mendelssohn un talyan bafll kl Op.90, La majör 4. Senfonisi'ni yorumlad. Bilkent Saygun Sezonu BSO, en önemli bestecilerimizden Ahmed Adnan Saygun u, do umunun 100. y l nda çeflitli etkinliklerle and. Bilkent Saygun Sezonu kapsam nda verilen konserlerin yan s ra Gülsin Onay, Mirjam Tschopp, Tim Hugh, Howard Griffiths gibi sanatç lar eflli inde ölümsüz bestecinin tüm konçertolar n n CD kay tlar yap ld. CPO ve Peer Musik iflbirli inde gerçeklefltirilen kay tlar yak nda müzikseverlerin be enisine sunulacak. Ayr ca, unutulmaz bestecinin çeflitli eserlerinden oluflan bir CD, ünlü Fono Forum dergisinin Saygun özel say s eki olarak tüm dünyaya adet da t ld. Bilkent Saygun Sezonu, Bilkent Konser Salonu nda, Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili ve BSO Sanat Yönetmeni, fief Ifl n Metin yönetiminde gerçekleflen konserle sona erdi. 18 Aral k 2007 deki konserin ilk yar s nda viyola sanatç s Mirjam Tschopp, BSO eflli inde Saygun un Op.59, Viyola Konçertosu'nu seslendirdi. Konserin ikinci yar s nda Saygun un ö rencisi olan ve dünyadaki en önemli yorumcusu kabul edilen ünlü piyanist Gülsin Onay, hocas n n Op.45, Aksak Tart lar Üzerine Oniki Prelüd ile Op.15, Sonatin eserlerini yorumlad. Dünyan n en önemli yayl çalg lar dörtlülerinden olan Danel Quartet ise de erli bestecinin Op.35, 2. Yayl Çalg lar Kuarteti'ni icra etti. Ünlü Piyanist Collard dan ki Konçerto Ça m z n en yetkin piyanistlerinden Jean- Philippe Collard, 8 Aral k 2007 de BSO ile Rimski-Korsakof un Op.30, Do diyez minör ile Ravel in Sol majör Piyano Konçertolar n seslendirdi. BSO Müzik Direktörü Emil Tabakov yönetimindeki konserde ayr ca Scriabin in Op.29, Do minör 2. Senfonisi yorumland. 32 Y lbafl Konserine Yo un lgi BSO'nun 28 Aral k 2007 de gerçeklefltirdi i ve biletleri günler öncesinden tükenen y lbafl konseri, srarl talepler üzerine ertesi gün tekrarland. Ünlü Romen flef I. Ionescu Galati yönetimindeki program yeni y l ruhunu yans tan valsler, dans müzikleri ve Pembe Panter ile Gladyatör gibi sevilen filmlerin müziklerinden olufluyordu.

6 Dünya Kad nlar Günü Konseri BSO, Dünya Kad nlar Günü nü bayan sanatç larla birlikte kutlad. Estonyal bayan flef Anu Tali nin yönetti i konserin solisti, baflar l piyanist Ayfle Gülüm Sürmen di. Konserde Estonyal genç kuflak bestecilerinden Tonu Korvits in Sung into the Wind adl eseri, Liszt in Mi bemol majör 1. Piyano Konçertosu ve Dvorak n Yeni Dünyadan bafll kl Op.95, Mi minör 9. Senfonisi seslendirildi. Bilkent te skandinav Esintisi BSO, 1 Mart 2008 de Norveç, Danimarka ve Finlandiya n n ünlü bestecilerinin eserlerini seslendirdi. Emil Tabakov yönetimindeki konserin solisti, flüt sanatç s Andras Adorjan d. Konserde Grieg in Op.53, ki Melodi, Nielsen in Flüt Konçertosu ve Sibelius un Op.43, Re majör 2. Senfonisi seslendirildi. dil Biret ten Konçertolar Dizisi Günümüz Beethoven yorumcular aras nda sayg n bir konuma sahip olan dil Biret, Antoni Witt yönetimindeki BSO ile 22 ve 29 Ocak 2008 tarihlerinde Beethoven n Piyano Konçertolar 'n yorumlad. Bilkent Konser Salonu nda gerçeklefltirilen konserlerde bestecinin Op.19, Si bemol majör No.2, Op.58, Sol majör No.4, Op.37, Do minör No.3 ve Op.73, Mi bemol majör No.5 Piyano Konçertolar seslendirildi. Karayev e Sayg de hayata veda eden Azeri sanatç Kara Karayev, 90. do um y ldönümünde BSO nun gerçeklefltirdi i 10 fiubat 2008 tarihli konserle an ld. Türk dünyas n n önemli bestecileri aras nda yer alan Karayev in Leyla ile Mecnun Senfonik Poem i, Keman Konçertosu ve Y ld r ml Yollarda Bale Süiti nin seslendirildi i ve Rauf Abdullayev in yönetti i konserin solisti To rul Ganio lu ydu.

7 23 Nisan Çocuk Solistlerle Kutland BSO, 26 Nisan 2008 deki Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram Konseri nde küçük solistlere efllik etti. BSO Sanat Yönetmeni, fief Ifl n Metin in yönetti i konsere, Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatlar Fakültesi Müzik Haz rl k lkö retim Okulu nun baflar l ö rencileri Bahar Türker (gitar), Kerem Tuncer (keman), Hazar Birkan (flüt), Ceren fiatana (piyano), Yener Gökbudak (piyano), Bark n Sönmezer (korno), Do ufl Ergin (viyolonsel) ve Berfin Aksu (keman) solist olarak kat ld. Küçük solistler, BSO eflli inde Vivaldi nin Re majör Gitar Konçertosu, Rode nin 7. Keman Konçertosu, Nazarov un Piyano Konçertosu, Saint-Saens n Op.33, La minör 1. Viyolonsel Konçertosu, Beriot nun Re majör 1. Keman Konçertosu, Mozart n KV.313, Sol majör 1. Flüt Konçertosu, KV.488, La majör 23. Piyano Konçertosu ve KV.417, Mi bemol majör 2. Korno Konçertosu'nu seslendirdi. Naxos Etiketiyle Beethoven Rüzgâr Brahms, Chopin ve Rahmaninof un tüm piyano eserlerini kayda alan dünyaca ünlü piyanistimiz dil Biret, flimdi de Beethoven n konçertolar, sonatlar ve piyano uyarlamas yap lan tüm senfonileri ile piyanolu koral fantezisini içeren bütün piyano eserlerinin kaydedilece i projenin son aflamas na ulaflt. Bestecinin tüm piyano konçertolar ile Korolu Fantezi kay tlar, 23 Ocak - 2 fiubat 2008 tarihlerinde Bilkent Konser Salonu ile Bilkent Kay t Stüdyosu nda gerçeklefltirildi. Biret e Antoni Witt yönetimindeki BSO efllik etti. Op.80, Do minör Piyano, Orkestra ve Koro çin Fantezi de BSO ya Kültür ve Turizm Bakanl Devlet Çoksesli Korosu ile koronun solistleri kat ld. Stüdyo kay tlar, dünyan n önde gelen plak flirketlerinin kay t mühendisleri ve ses teknisyenleri taraf ndan yap lan CD, klasik müzi in lider firmalar ndan Naxos etiketiyle yak n gelecekte müzikseverlerin be enisine sunulacak. Biret, daha önce bu eserleri Naci Özgüç yönetimindeki BSO ile 1998'deki üç konserde icra etmifl; konser kay tlar ndan oluflturulan ve Prof. Ersin Onay n sanat yönetmenli inde BMP etiketiyle sat fla ç kan CD lerin ikinci bask s da tükenmiflti. Ankara Müzik Festivali Konserleri Festivallerin aranan orkestras BSO, 25. Uluslararas Ankara Müzik Festivali kapsam nda ça m z n en önemli solistleriyle üç konser verdi. Üstün yetene iyle müzik dünyas nda ses getiren Yunanl piyanist Dimitris Sgouros ilk konserin solistiydi. 12 Nisan 2008 de BSO Müzik Direktörü Emil Tabakov un yönetti i konserde Prokofyef in Op.26, Do majör 3. Piyano Konçertosu ve Honegger in 2. Senfonisi seslendirildi. 19 Nisan da spanyol flef Jose Miguel Rodilla n n yönetti i ve spanyol müzi inden örnekler sunulan ikinci konserin solisti genç kuflak kemanc lar n de erli isimlerinden Tedi Papavrami idi. Festivalin kapan fl konseri 26 May s ta Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili ve BSO Sanat Yönetmeni, fief Ifl n Metin yönetiminde hayat buldu. Konserin solisti, günümüzün en iyi viyolonsel sanatç s ve yorumcular ndan Mischa Maisky ydi. 34 Geçti imiz Yüzy ldan Bugüne BSO nun geçti imiz yüzy l n Alman, Frans z ve Rus dahi bestecilerinin eserlerinden örnekler sundu u 15 Mart 2008 tarihli konserini, Ankaral sanatseverlerin yak ndan tan d ünlü Alman flef Klaus Weise yönetti. Konserin solisti, muhteflem tekni iyle dinleyicileri büyüleyen Rus as ll piyanist Ilya Itin di. Sanatç, Prokofyef in Op. 16, Sol minör 2. Piyano Konçertosu'nu yorumlad. BSO, konserde Honegger in Senfonik Bölüm No.1, Pasific 231 ile Richard Strauss un Op.24 Ölüm ve De iflim bafll kl eserlerini de seslendirdi. Bir Dünya Prömiyeri BSO, Bujor Hoinic in Horoscope bafll kl iki gitar ve orkestra için Suite Concertante eserinin dünya prömiyerini gerçeklefltirdi. Eseri 20. sanat y l n kutlayan Kürflad Terci ve Ka an Korad ikilisi seslendirdi. Caz müzi i unsurlar tafl yan Horoscope'un bir bölümünde BSO ya Elena Puflkova H ristova yönetimindeki Bilkent Gençlik Korosu efllik etti. Bujor Hoinic in yönetti i konserde ayr ca Stravinski nin Mi bemol majör, Dumbarton Oaks Konçerto ile Üç Bölümlü Senfonisi yorumland.

8 Bilkent Senfoni Orkestras 2008 Program 3 May s Cumartesi, 20:00 Bilkent Konser Salonu Bilkent Senfoni Orkestras Bujor Hoinic, fief Kürflad Terci-Ka an Korad, gitar ikilisi B. Hoinic / Suite Concertante Horoscope ki gitar ve orkestra için (dünya prömiyeri). Stravinski / Konçerto, Mi bemol majör Dumbarton Oaks. Stravinski / Üç Bölümlü Senfoni (1945) 10 May s Cumartesi, 20:00 Bilkent Konser Salonu Bilkent Senfoni Orkestras Rengim Gökmen, fief Cihat Aflk n, Keman K. Goldmark / Keman Konçertosu, La minör, Op.28 R. Schumann / Senfoni No.1, Si bemol majör, Op.38 " lkbahar" 22 May s Perflembe, 20:00 7. Uluslararas Mersin Müzik Festivali Aç l fl Konseri Bilkent Senfoni Orkestras Emil Tabakov, fief Janine Jansen, Keman P.. Çaykovski / F nd kk ran Bale Süiti, Op. 71a M. Bruch / Keman Konçertosu No.1, Sol minör, Op. 26 A. Dvorak / Senfoni No.8, Sol majör, Op May s Cuma, 20:00 7. Uluslararas Mersin Müzik Festivali Bilkent Senfoni Orkestras Emil Tabakov, fief Marina Rebeka, Soprano Aldo Di Toro, Tenor Ponchielli / Donizetti / Puccini / Gounod / Verdi 26 May s Pazartesi, 20:30 MEB fiura Salonu 25. Uluslararas Ankara Müzik Festivali Kapan fl Konseri Bilkent Senfoni Orkestras Ifl n Metin, fief Mischa Maisky, Viyolonsel F. J. Haydn / Viyolonsel Konçertosu 35 No.2, Re majör M. Mussorgski - M. Ravel / Bir Sergiden Tablolar 27 May s Sal, 19:00 Bilkent Erzurum Konser Salonu Bilkent Senfoni Orkestras Ifl n Metin, fief Mischa Maisky, Viyolonsel F. J. Haydn / Viyolonsel Konçertosu No.2, Re majör L. van Beethoven / Senfoni No.4, Si bemol majör, Op Haziran Cumartesi, 20:00 Bilkent Konser Salonu Bilkent Senfoni Orkestras Ender Sakp nar, fief Chen Zimbalista, Vurmal Çalg lar Film Müzikleri 14 Haziran Cumartesi, 20:00 Bilkent Konser Salonu Sezon Kapan fl Konseri Bilkent Senfoni Orkestras Emil Tabakov, fief Mitsuko Uchida, Piyano E. Tabakov / Ad Infinitum W.A. Mozart / Piyano Konçertosu No.20, Re minör, KV.466 D. fiostakoviç / Senfoni No.6, Si minör, Op.54

9 mezunlardan haberler Bas n Dünyas ndan... Skyturk haber kanal nda yay nlanan Araf isimli program n yap mc l n ve sunuculu unu Siyaset Bilimi Bölümü 2002 mezunlar ndan Cansel Poyraz üstleniyor. Alanlar nda ün yapm fl kiflileri konuk ederek gündeme farkl bak fl aç lar getiren Poyraz, bas n dünyas na Akflam gazetesinde ad m att ve kazand ödüllerle genç kufla n dikkat çeken gazeteci ve habercileri aras na girdi. Burak Tokcan n lk fiiir Kitab Ç kt flletme Fakültesi 2001 mezunlar ndan Burak Tokcan n ilk fliir kitab Sesim Kan Kaybediyor okurla bulufltu. Tokcan n 1999 dan bu yana edebiyat dergilerinde yay mlanan ve çeflitli ödüllere de er görülen fliirlerine yer verdi i 80 sayfal k yap t Damar Yay nlar etiketini tafl yor. fiair hakk nda genifl bilgi edinebilece iniz adresinde Sesim Kan Kaybediyor un bulundu u kitabevlerinin yan s ra internetten siparifl seçene i de var. Üniversitemizin Yay n Birimi nde görev yapan Tokcan, fliir çal flmalar n uzun y llard r Türkçe Birimi ö retim görevlilerinden fiair Ahmet Özer le sürdürüyor. 36 Gümülcine Baflkonsoloslu u nda Bir Bilkentli Uluslararas liflkiler Bölümü 2002 mezunlar ndan K. Onur Ekren, üç y l T.C. D fliflleri Bakanl n n Güvenlik flleri Genel Müdür Yard mc l nda çal flt ktan sonra T.C. Gümülcine Baflkonsoloslu u na muavin konsolos olarak atand. Ekren in sorumluluk alan nda Yunanistan'daki Türk vatandafllar n n yerel hukuk, uluslararas hukuk ve antlaflmalardan do an haklar n korumak, Yunanistan la kültürel ve ticari iliflkilerin gelifltirilmesine katk da bulunmak gibi önemli görevler var. Ifl n S n rlar na Yolculuk Fizik Bölümü mezunlar ndan Koray Ayd n (2002 lisans, 2004 yüksek lisans), fl n s n rlar n zorlad ; yüksek çözünürlüklü süper mercek gelifltirerek en ileri mikroskoplarla bile görülemeyen molekül ve virüslerin görüntülenebilmesine kap açt. Ayd n n elde etti i mikrodalga boyutlardaki çözünürlü ün savunma endüstrisi ile t p alanlar nda önemli geliflmelere ve nano boyutlarda elektronik entegre devrelerin üretimine olanak sa lamas bekleniyor. Fizik Bölümü nde Prof. Dr. Ekmel Özbay n doktora ö rencisi olan Ayd n, dünyan n optik ve fotonik alanlar nda faaliyet gösteren en sayg n topluluklar ndan The International Society for Optical Engineering in (SPIE) verdi i e itim bursunu kazanan ilk Türk araflt rmac. Doktora sonras çal flmalar için Harvard Üniversitesi ve California Institute of Technology den teklif alan genç bilim insan, araflt rmalar na Eylül 2008 den itibaren Harvard da devam edecek.

10 Giriflimci Bir Mezun: Alk n Toptafl Dansla Soluk Al yor Korhan Baflaran (Tiyatro 2001), 3 Ocak ta Kad köy Halk E itim Merkezi ve 14 fiubat ta Akatlar Kültür Merkezi nde Korhan Baflaran dan Aflklama adl dans gösterisini sahneledi. Projenin sanat yönetmenli ini de yapan Baflaran la beraber dört dansç n n daha performans sergiledi i ve beden diliyle aflk n ifadesini konu alan gösteri, Baflaran n bugüne kadar sahneye koydu u eserlerinden bir derleme niteli ini tafl yordu. Ülkemizde modern dans n en önemli isimleri aras nda gösterilen Baflaran, Zeynep Tanbay Dans Projesi nin ilk iki sezonunda yer almas n n ard ndan sanat hayat n ba ms z dansç ve koreograf olarak sürdürüyor. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanl Bölümü 1994 mezunlar ndan Alk n Toptafl, yer bilimleri üzerine hizmet veren ilk Türk firmas JS Jeofizik Servisi ve leri Teknolojiler Ltd. fiti. nin kurucu ortaklar aras nda yer ald. Ülkemizdeki ve dünyadaki maden aramalar na jeolojik ve jeofizik tekniklerinin yan s ra ekipman ve proje deste i veren flirketin müdürlü ünü yürüten Toptafl, ayn zamanda Ankara Kavakl dere de bulunan Gümüfllük Restoran n sahibi. 37 Popüler Kültüre Farkl Bir Yaklafl m Siyaset Bilimi Bölümü 2004 mezunu ve doktora ö rencisi Ozan Örmeci nin Popüler Kültür adl kitab Elips Kitap tan ç kt. Örmeci, ünlü oyuncu Kadir nan r, Milli Tak mlar Teknik Direktörü Fatih Terim ve efsanevi Frans z futbolcu Zinedine Zidane gibi tan nm fl yüzlerin yan s ra beyazperdeye yans tt karakterlerle dünyay sarsan Guguk Kuflu (Milos Forman, 1975) ve Dövüfl Kulübü (David Fincher, 1999) gibi filmlere yer verdi i yap t nda popüler kültüre de iflik aç lardan bak yor.

11 Baflar l Bir Tak m, Önemli Bir Ödül Tolga Balta PBG de flletme Fakültesi 1998 mezunlar ndan Tolga Balta, PepsiCo içecek markalar n n ülkemizdeki da t m n yapan Pepsi Bottling Group un (PBG) finansal kontrolörlü üne getirildi. Yeni iflinden önce Ogilvy & Mather da Merkez ve Do u Avrupa dan sorumlu kontrolör olarak görev yapan Balta, kariyerine Deloitte & Touche da bafllam fl, Reckitt Benckiser de s ras yla Türkiye maliyet kontrolörü ve Adriyatik bölgesi finansal kontrolörü olarak çal flm flt. Turkcell in genç kuflakta yenilikçili i ve yarat c l desteklemek amac yla düzenledi i Mobil Gelecek Yar flmas nda Bilkentliler önemli bir baflar ya imza att. Elektrik ve Elektronik Mühendisli i Bölümü 2005 mezunlar Fatma Elif Ya l, Onur Da c, Tolga fiengezer, ktisat Bölümü mezunlar Mehmet Murat Göktuna (2005), Münür Atasayan (2006), Bilgisayar Mühendisli i Bölümü 2006 mezunu F rat Sürücü ve flletme Fakültesi 2005 mezunu An l fiener den oluflan tak m, Clipnoz isimli projesiyle En yi Bireysel Yarar Kategorisi nde zirveye ulaflt. Bilkent Üniversitesi nde ald klar Yeni Ürün Tasarlama ve Gelifltirme dersindeki çal flmalar n yar flma sahnesine tafl yan mezunlar, herhangi bir televizyona ba lanabilen ve kullan c n n k sa mesaj göndererek video klip oynatabilece i bir e lence ünitesi gelifltirdiler. Kliplere yine k sa mesaj yoluyla altyaz geçebilen bu sistem, yenilikçi ürün reklam yöntemleri için teknolojik bir platform olma özelli ini tafl yor. Ödüllü Bir Tasar mc : Bilge K nam 38 Grafik Tasar m Bölümü 2000 mezunlar ndan Bilge K nam, Hollanda Yüksek Ö renim Enstitüsü taraf ndan düzenlenen afifl yar flmas nda birinci oldu. Bu ödül, genç tasar mc n n baflar lar ndan sadece bir tanesi de zmir Kültür ve Sanat Vakf nca organize edilen ve 14. zmir Avrupa Caz Festivali nin afiflini belirleyen 5. Afifl Tasar m Yar flmas nda da ilk s ray alan K nam, döneminde Avrupa Birli i nin gönüllü çal flma programlar kapsam nda Galler de engelliler için sosyal içerikli projelerde görev yapt ve Galler Üniversitesi nde kat ld desen atölyesindeki çal flmalar y l sonu karma sergisinde sanatseverlerle bulufltu. Ülkemizi Eylül 2006 da Slovenya da yap lan Terminal00 Balkan Sanat Festivali nde Sat c lar isimli siyah-beyaz foto raf yla temsil eden K nam, zmir Ekonomi Üniversitesi Grafik Tasar m Bölümü nde tasar m dersleri veriyor ve serbest tasar mc l k yap yor. K nam n çal flmalar na dan ulafl labilir. zmir den Güzel Bir Haber Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birli i nin ç Mimarlar Odas zmir flubesi yönetiminde 7 Bilkentli var. Mart 2008 deki seçimle belirlenen yönetim kurulunda ç Mimarl k ve Çevre Tasar m Bölümü nden mezun flu isimler yer al yor: Alp Esin (2000, flube ikinci baflkan ), Filiz Ultav (1997, flube sekreteri), Zeynep Edes (2000, flube sayman ), Ifl k Örsel mir (1997, flube üyesi), Serkan Atefl (2000, yedek üye), Davut Tambahar (2003, yedek üye), Selçuk Cantekin (2000, yedek üye).

12 Baflar n n Rengi Grafik Tasar m Bölümü mezunlar, Hürriyet gazetesinin bas n dünyas ndaki en iyi reklamlar seçti i K rm z Ödülleri nde ses getirdi. 100 ü aflk n ajanstan 1000 den fazla çal flman n yer ald yar flmada En yi Konut ve Emlak Reklam Ödülü nü Orkun Demirelli (1995) kazand. Melis Rozental (2002) En yi Yan Yay n Kullan m, Ali Burak Erkan (1998) En yi Sayfa Kullan m ödüllerine de er görüldü. Orkun Demirelli Ajans Rafineri de, Melis Rozental Frög de yarat c yönetmenlik yap yor. Ali Burak Erkan ise Manajans/JWT de sanat yönetmeni. Zirvede Onun smi Var Intel Türkiye nin genel müdürlü üne MBA 1993 mezunlar ndan Çi dem Ertem atand. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas, Aselsan, Meteksan ve Siemens gibi sayg n kurumlarda çal flm fl olan Ertem, yeni görevinden önce Intel Türkiye nin ifl gelifltirmeden sorumlu genel müdür yard mc l n yap yordu. Sa l k çin Mücadele Ediyor Vurmal Çalg lar n Genç Yetene i flletme Fakültesi 1999 mezunlar ndan Selim Giray, Merck Sharp and Dohme (MSD) laçlar n n Türkiye aya nda ifl birimi direktörü oldu. fl yaflam na Total Oil de bafllayan ve ilaç sektörüne ürün müdürü olarak at lan Giray, yeni atamas ndan önce MSD nin Orta ve Do u Avrupa Bölgesi rahim a z kanseri afl s pazarlama müdürü olarak çal fl yordu. Dünyaca tan nm fl piyanist ve bestecimiz Faz l Say' n Haremde Binbir Gece adl eserinin sviçre'de gerçeklefltirilen dünya prömiyerinde bir Bilkentli de sahnedeydi: Mustafa Aykut Köselerli (Müzik 2003). Ünlü keman sanatç s Patricia Kopatchinskaja'ya geleneksel Türk vurmal çalg lar kudüm (Klasik Türk Müzi i'nin ana ritim unsuru olan vurmal saz), bendir (Klasik Türk Müzi i'nde ve özellikle Mevlevi Türk Tasavvuf Musikisi nde daire veya tef ad yla bilinen vurmal çalg ) ve darbukayla efllik eden Köselerli, Say' n Patara isimli eserinin Avusturya da ve Piyano Konçertosu'nun sviçre'de gerçeklefltirilen prömiyerlerinde de yer alm flt. Ankara Devlet Opera ve Balesi Senfoni Orkestras 'nda perküsyon sanatç s olarak görev alan genç müzisyen, Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatlar Enstitüsü'nde yüksek lisans ö rencisi. 39

13 Kaan Yalç n dan Pop Albümü Tuncay Özel in Bilimsel Ad m Tiyatro Bölümü 1999 mezunlar ndan Kaan Yalç n, Can n Nas l sterse adl ilk albümünü DMC etiketiyle ç kard ve birinci klibini syankar adl flark s na çekti. Albümdeki Sorma ve Dönme Geri adl eserler, tan nm fl sanatç Levent Yüksel in seslendirdi i Zalim in de mimar olan Azerbaycanl söz yazar ve besteci Gövher Hasanzade'ye ait. Yalç n, sanat dünyas na oyuncu olarak ad m atm fl ve Ferhunde Han mlar, Kad n Severse, Annem, Arka Sokaklar, Y ld zlar Savafl gibi dizilerin yan s ra çeflitli reklam filmlerinde rol alm flt. Tarihe Hayat Verdi Geçmifli yaklafl k 300 y l öncesinden Osmanl mparatorlu u na uzanan Ç ra an Saray n n yeniden yap lan dekorasyonunda bir Bilkentli nin de imzas vard : Hande Tözün ( ç Mimarl k ve Çevre Tasar m 1996). Tözün, Prof. Dr. Nurhan Atasoy la birlikte saray n tarihsel dokusunu en iyi flekilde yans tacak dekorasyona ulaflmak için znik ten çiniler; Uflak, Hereke ve ran dan el dokumas hal lar; Avrupa dan antika eflyalar getirtmifl. Duvarlar n, tavanlar n ve tablolar n Osmanl desenleri ve gelenekleri do rultusunda bezenmesine özen gösterilirken kolonlar da as l renklerine boyanm fl. Büyük bir tarihsel sorumluluk içeren bu çal flmalar n dört y lda bitti ini belirten Tözün, stanbul da 90 y l önceki bir yang nda evlerini yitirenler için Mimar Kemalettin Bey ( ) taraf ndan infla edilen ve flehrin ilk toplu konutlar olarak an lan Tayyare Apartmanlar n n yeniden dekorasyonuyla u rafl yor. Fizik Bölümü 2007 mezunu ve yüksek lisans ö rencisi Tuncay Özel, dünyan n optik ve fotonik alan nda faaliyet gösteren en prestijli topluluklar ndan The International Society for Optical Engineering in (SPIE) e itim bursunu almaya hak kazand. SPIE'nin dünya çap nda optik ve fotonik hakk nda çal flmalar yapan ve bilimsel literatüre önemli katk lar sa layaca düflünülen genç araflt rmac lara verdi i bu bursla bilim hayat nda önemli bir ad m atan Özel, lisansüstü çal flmalar na Yrd. Doç. Dr. Hilmi Volkan Demir le devam ediyor ve optoelektronik ile nanofotonik alanlar nda yenilikçi GaN tabanl kuvantum nanoayg tlar üzerine araflt rmalar yap yor. Sanatla Randevu Kentsel Tasar m ve Peyzaj Mimarisi Bölümü 2002 lisans, Grafik Tasar m Bölümü 2006 yüksek lisans mezunlar ndan Ardan Özmeno lu, M s r ve ABD de kat ld grup sergilerinden sonra ilk kiflisel sergisini Randevu ad yla 24 Ocak-12 fiubat tarihleri aras nda açt. Sanat tutkunlar yla stanbul Es Konsept galerisinde buluflan Özmeno lu nun eserlerinin merkezinde cam heykeller vard. Genç sanatç, farkl ölçeklerde olup benzer kompozisyonlarda görünen ve geçirgenli i öne ç karan camlardan oluflturdu u heykellerin yan s ra post-it not ka tlar na tasarlad resimleri de gün fl na ç kard. kinci sergisi Play Revisited i Nisan 2008 de Berlin de açan Özmeno lu, A ustos 2008 de ünlü kürator Manon Slome un New York taki grup sergisine kat lacak. 40

14 Yeni Bir Sayfa Açt flletme Fakültesi 2001 mezunlar ndan Hilal Cura, uluslararas spor ma azalar zinciri Intersport un Türkiye aya nda pazarlama müdürü olarak çal flmaya bafllad. Cura, yeni görevinden önce Kom Tekstil de ihracat sorumlusuydu. Sesiyle lerliyor Do an n Sesini Dinliyor Grafik Tasar m Bölümü 1996 mezunlar ndan Tolga Ayayd n n Do an n Senfonisi adl foto raf sergisi fiubat 2008 de stanbul Büyük Kulüp teydi. Tabiat n flehir kültürüyle iliflkisini iflledi i çal flmalar ndan sonra bu kez tamamen do aya a rl k veren Ayayd n, sergisini Sierra Nevada vadileri ve Kaliforniya sahillerinde çekti i karelerden oluflturdu. Türkiye'de Befliktafl Deniz Müzesi, Pamukbank Foto raf Galerisi ve Akustik Sanat Galerisi'nde sergi açan baflar l sanatç, New York Üniversitesi nden yüksek lisans derecesi alm fl ve tez sergisini ayn flehirde gerçeklefltirmiflti. Ayayd n, fliddetin kol gezdi i dünyam zda mutlulu un do ada oldu una ve do ay koruma bilincinin gelifltirilmesinde sanatç lar n büyük rol oynayabilece ine inan yor. K sa Film Üzerine Bu y l onuncusu düzenlenen Siemens Opera Yar flmas n n birincisi, Müzik Bölümü 2005 mezunu ve yüksek lisans ö rencisi Özgecan Gençer (soprano) oldu. stanbul talyan Kültür Merkezi nde yap lan ve 40 a yak n sanatç n n kat ld yar flmada zirveye ulaflan Gençer, bu baflar s yla Karlsruhe Operas ndan bir y ll k burs kazand. stanbul Devlet Opera ve Balesi nin sahneye koydu u La Rondine adl eserde Lisette, I Capuleti e I Montecchi adl eserde ise Guiletta karakterlerini seslendiren Gençer, dünyaca ünlü piyanist ve besteci Faz l Say n Patara Quartet inde soprano partisine hayat vermifl ve sanatç n n talya ile Almanya turnelerinde yer alm flt. Gençer, bir dönem Müzik Bölümü nün ö retim kadrosunda yer alan ve yüksek lisans tezinin dan flmanl n yapan Oylun Erday n n, sanat yolculu unda önemli bir yeri oldu unu belirtiyor. Grafik Tasar m Bölümü 2003 mezunlar ndan Akile Nazl Kaya, Mart tarihleri aras nda gerçeklefltirilen 19. Ankara Uluslararas Film Festivali nde Zlínská polévka (Zlin Çorbas ) adl yap t yla Canland rma Dal nda En yi Film Ödülü nü kazand. Kaya, ayn eseriyle Çek Cumhuriyeti nin Aerokratas K sa Film Yar flmas nda üçüncülük, Slovakya n n Early Melons Uluslararas Ö renci Filmleri Festivali nde Jüri Özel Ödülü alm flt. Lisans e itiminden sonra Çek Cumhuriyeti nde Zlin Film Okulu nun Animasyon Grafik Tasar m Program na devam eden Kaya, Prag da serbest grafik tasar mc ve animatör olarak çal fl yor. 41

15 Tellcom a Bilkentli Atama Genç Bir Bilim nsan : Özgür Salih Ergül Tellcom un kurumsal sat fl genel müdür yard mc l na Barbaros Özdemir (Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama 1990) getirildi. Kariyerine yaz l m sektöründe bafllayan Özdemir, Türk Henkel de bilgi teknolojileri proje yöneticisi, Hewlett-Packard da yaz l m ürünleri ifl gelifltirme müdürü, BMC Software de ülke müdürü olarak görev yapt. Özdemir, 2006 dan bu yana Borusan Telekom un stratejik müflteriler sat fl direktörlü ünü yürütüyordu. lginç Bir Kariyer Öyküsü Elektrik ve Elektronik Mühendisli i Bölümü mezunlar ndan Özgür Salih Ergül (2001 lisans, 2003 yüksek lisans), IEEE Antennas and Propagation Society nin elektromanyetik ve benzeri dallarda çal flan doktora ö rencilerine sa lad araflt rma bursuna de er görüldü. Y lda iki kez dünya çap nda verilen bu bursun 2007 nin ilk dönemindeki 5 sahibinden biri olan Ergül, ünlü bilim insan Leopold B. Felsen an s na Leopold B. Felsen Fonu ve Do ufl Üniversitesi taraf ndan 2007 de ilk kez verilen Award for Excellence in Electrodynamics ödülünü de kazanm flt. Elektrik ve Elektronik Mühendisli i Bölümü nde Prof. Dr. Levent Gürel in doktora ö rencisi olan Ergül, Bilkent Üniversitesi Biliflimsel Elektromanyetik Araflt rma Merkezi nin kadrosunda yer al yor. Tafllarla Sanat On befl y ll k reklamc l k deneyiminden sonra kendini do al tafl tasar m na adayan Argün Albayrak (Grafik Tasar m 1991), kurdu u Graphistone adl atölyede do al tafllar üzerine el yap m grafik tasar mlar uyguluyor, mekan mimarisi alan na yarat c ve özgün perspektifler kazand r yor. Ülkemizin traverten, mermer, kaya an tafl ve benzeri birçok de erli kayna oldu unu vurgulayan Albayrak, dünya pazar ihtiyaçlar n n büyük ölçüde Türkiye nin zenginlikleriyle karfl land n belirtiyor. Albayrak, tafllara hayat verirken çeflitli eskitme ve desen teknikleri kullan yor; sert kimyasallar n çevreye ve insana zarar getirebilece ini düflünerek akrilik boyalar tercih ediyor. 42 Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü 2001 mezunlar ndan Deniz Soyarslan, kurucular ndan biri oldu u Vertex adl flirketle özgün bir projeye imza att. Modern dans, ça dafl sirk sanatlar, tiyatro,müzik, foto raf, video sanatlar gibi de iflik dallar bir araya getiren flirket, dans ve sirk sanatlar n n harmanland disiplinleraras bir performans 14 May s ta stanbul da sahneye koydu. Bu çal flmay bir çeflit dans tiyatrosu olarak niteleyen Soyarslan n farkl bir kariyer öyküsü var. Çocuklu undan bu yana hayalinde trapezcilik yat yordu. Bilkent ten sonra Sualt Arkeolojisi ve Tarih Bölümü nde yüksek lisans yapt Bristol Üniversitesi nin Jonglörlük Kulübü ne kat larak düfllerine do ru yola ç kt ve Circomedia Contemporary Circus and Performance School da trapez ve beden tiyatrosu, bir baflka okulda ise akrobasi e itimi ald. Soyarslan, kurucular ndan oldu u Ça dafl Sirk Sanatlar Derne i nde, Bilkent Üniversitesi Jonglörler Toplulu u nun oluflumunda beraber rol ald arkadafllar Enis Yu nak (Grafik Tasar m 2002), Efe Onikinci ( ç Mimarl k ve Çevre Tasar m 2004) ve Ebru Zaman (Arkeoloji ve Sanat Tarihi 2000) ile çal fl yor.

16 Mihail Liakof a Yeni Görev Çocuklar n Bayram n Unutmad lar Bilkent Üniversitesi mezunlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram nda çocuklarlayd. Tuba Kufl ( flletme 2004), Gizem Coflkun (Siyaset Bilimi 2005), fakat Özkaraca (Siyaset Bilimi 1999), Mehmet Güleli (Uluslararas liflkiler 2001), M. Korkut Yazan ( flletme 1995), Pelin Aksu ( flletme 2004), Emrah Aksu ( flletme 2004), Gökhan zmirli ( flletme 1998), Burcu Akçay (Turizm ve Otel flletmecili i 2004), Ceren Aslan ( flletme 2004), Ça kan Nefleli (Büro Yönetimi ve Sekreterlik 2001) ve Osman Diler den (Ticaret ve Yönetim 1996) oluflan Bilkentliler, stanbul da bir ilkö retim okulunu ziyaret ederek 300 ö renciye k rtasiye malzemesi hediye etti; onlarla haz rlatt klar yiyecekleri paylaflt ve oyunlar oynad. Bizim Projemiz ad n verdikleri bu ba ms z oluflumla ö rencilere mutlu bir bayram yaflatan mezunlar, Bilkent Üniversitesi Mezunlar Derne i nin yönetiminde de görev yapm fl ve benzer sosyal sorumluluk projelerine imza atm flt. Turizm ve Otel flletmecili i Bölümü 1990 mezunlar ndan Mihail Liakof, Dedeman Turizm Yat r mlar A.fi. nin ifl gelifltirme direktörü oldu. Swissotel ( stanbul, Chicago, Atlanta), The Ritz Carlton Huntington Hotel and Spa (Los Angeles), Berwind Management Company (Washington), Holiday Inn Crowne Plaza ( stanbul), Pera Otel ( stanbul) gibi kurumlarda görev alm fl olan Liakof, son olarak Elite Otelcilik in genel koordinatörlü ünü yürütüyordu. Toreador Turkey de Bir Bilkentli Karadeniz deki ilk do algaz keflfini gerçeklefltiren Toreador Turkey de bir Bilkentli var: Büke Erkocatepe ( ngiliz Dili ve Edebiyat 2002). Erkocatepe, ofis müdürü ve genel müdür asistan görevleriyle ABD merkezli flirketin Türkiye ye yapt yat r mlarda önemli bir köprü oluflturuyor. Parlak Bir Kariyer Elektrik ve Elektronik Mühendisli i Bölümü 1992 mezunlar ndan Denkhan fiamilgil, AirTies n IPTV ürün müdürlü üne getirildi. Deneba Software de (Miami) üst düzey yaz l m mühendisi, Apple Computer da (Kaliforniya) DVD Uygulamalar Grubu üst düzey yaz l m mühendisi ve teknik lider olarak çal flan fiamilgil, Airties e kat lmadan önce ST Microelectronics A.fi. nin Ev Video Sistemleri Bölümü nde tak m lideriydi. 43 Genç Bir Yazar: Çisel Onat Uygulamal ngilizce - Türkçe Çevirmenlik Bölümü 2003 mezunlar ndan Çisel Onat n Seviflmenin Hiçbir Riski Yoktur çinde Aflk Yoksa adl ilk kitab yay mland. Onat, Liman Yay nc l k tan ç kan 240 sayfal k yap t nda kad n-erkek iliflkilerine çok yönlü bir bak flla yaklafl yor. Müzisyen Sad k Karan n bas n dan flmanl n yapan genç yazar, Liman Yay nc l k n editörlü ünü de üstleniyor. Otelcilikte Emin Ad mlar Turizm ve Otel flletmecili i Bölümü 2003 mezunlar ndan Damla Cemal Ekmekçio lu, Ritz Carlton ( stanbul), Hilton (Londra) ve Divan Grubu nda davetlerle ilgili görevlerde bulunduktan sonra Ankara da Swissotel in banket sat fl müdürü olarak çal flmaya bafllad.

17 s n f haberleri Bu sayfada yer almas n istedi iniz haberleri bize iletebilirsiniz Meryem Alpagu - Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanl Ankara'da New York Eyalet Üniversitesi'nin Türkiye temsilcili inde ofis müdürü Murat Hamdi Tuncer - flletme zmir de Minimar da genel müdür. Aylin Dikmen - Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama stanbul da Türkiye Halk Bankas A.fi. nin Organizasyon ve Daire Baflkanl nda yetkili. Zeynep Gaye Alper - Turizm ve Otel flletmecili i stanbul da Türkiye fl Bankas A.fi. de Ac badem fiubesi nde müdür pek Gök - Turizm ve Otel flletmecili i stanbul da Türk Eximbank A.fi. nin dari fller Bölümü nde uzman. Yusuf Levent Akflun - Bilgisayar Mühendisli i stanbul da Vodafone Telekomünikasyon A.fi. nin Bilgi fllem Bölümü nde k demli müdür Özlem Turan - Amerikan Kültürü ve Edebiyat Ankara da Türkiye fl Bankas A.fi. nin Bireysel Krediler Bölümü nde servis yetkili yard mc s. Alper Öncül - Turizm ve Otel flletmecili i Antalya'da Efes Pazarlama ve Da t m Tic. A.fi'nin Sat fl Bölümü'nde Sat fl flefi Tezay Topalo lu - Turizm ve Otel flletmecili i Renova Ekonomi ve Yat r m Dan flmanl Ltd. fiti. nin Ankara ofis müdürü Canan Uslu - Siyaset Bilimi Ankara da Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterli i nde uzman Zehra P nar Özkip - Turizm ve Otel flletmecili i stanbul da Swissotel'in Sat fl ve Pazarlama Bölümü nde flirketler sat fl müdürü. Fatma Yasemin Kandemir - ngiliz Dili ve Edebiyat stanbul da Turkcell letiflim Hizmetleri A.fi.'nin Kurumsal Sat fl Bölümü nde bölge müdürü. Semra Avc Emra - flletme stanbul da Coca Cola Sat fl ve Da t m A.fi. nin Finans Bölümü nde k demli muhasebeci. Özlem Yeflim Mutlu - flletme Ankara'da T.C. Enerji Piyasas Düzenleme Kurumu nun Petrol Dairesi'nde uzman Kemal Emre Dar c - Endüstri Mühendisli i stanbul da Arkas Holding in Bilgi Sistemleri Koordinatörlü ü nde bilgi teknolojileri dan flman. Tolga Güler - Amerikan Kültürü ve Edebiyat stanbul da Türkiye fl Bankas A.fi. nin D fl fller Müdürlü ü nde servis yetkilisi. Serdar Günefl - ç Mimarl k ve Çevre Tasar m stanbul da Yap Merkezi nflaat Sanayi A.fi. nin Four Seasons Bo aziçi Otel fiantiyesi nde ince ifller sorumlusu. Mustafa Bilgili - Uluslararas liflkiler stanbul da HSBC Bank A.fi. nin Bireysel Bankac l k Bölümü nde müdür yard mc s. Cevat Ozan - flletme stanbul da Ozan Petrol Ürünleri Pazarlama Ltd. fiti nin dari Bölümü nde yetkili müdür ve flirket orta. Gülçin fiahin - ngiliz Dili ve Edebiyat stanbul da Roche Müstahzarlar San. A.fi. nin Hukuk Bölümü'nde hukuk iflleri asistan. Volkan Pencereci - Siyaset Bilimi zmir'de Akbank A.fi.'nin Halit Ziya fiubesi'nde müdür. Okan Düzyol - Elektrik ve Elektronik Mühendisli i ABD'de Neustar Inc. de k demli mühendis Gökhan zmirli - flletme stanbul'da Anadolu Endüstri Holding'in denetim müdürü lker Erçin - Amerikan Kültürü ve Edebiyat Bursa da Marteks Marmara Tekstil Sanayi ve Ticaret A.fi. nin Pazarlama Sat fl Bölümü nde bölge sat fl sorumlusu. Umay Karaman - Bankac l k ve Finans Ankara Patent Bürosu nun Yurtd fl Markalar Bölümü nde uzman. H. Burç Aka - Siyaset Bilimi stanbul da Kadir Has Üniversitesi nin Uluslararas liflkiler Bölümü nde ö retim görevlisi Ekin Ye inobal - Amerikan Kültürü ve Edebiyat stanbul da Rina Denizcilik ve Belgelendirme Ltd. fiti. de ofis ve e itmen koordinatörü. Hakan Barut - flletme stanbul da Efes Pilsen in letiflim Bölümü nde iletiflim yöneticisi. Harun Tunçelli - Siyaset Bilimi stanbul da Tunçelli Turizm nfl. ve Dan flmanl k Ltd. fiti. de yönetici. Ergun Ulu - flletme Ergun ve Asl Zahide Ulu ( ktisat 2000) çiftinin 16 Ocak'ta bir çocuklar oldu. Minik Bar fl'a ve ailesine sa l kl ve mutlu bir hayat dileriz. 44

18 2001 Devrim Dirik - Endüstri Mühendisli i stanbul da Deloitte da k demli dan flman. Eren Yüzbafl o lu - Uluslararas liflkiler Kocaeli de Anadolu Isuzu Otomotiv A.fi. nin Pazarlama Bölümü'nde pazarlama uzman. Murad Müftü - Grafik Tasar m Ankara'da Red Bull G da Da t m San. ve Tic. Ltd. fiti'de alan marka müdürü. Mustafa Kerem Dar c - Endüstri Mühendisli i stanbul da Procter & Gamble Tüketim Mallar San. A.fi. nin Lojistik Bölümü nde entegre planlama lideri. Seçil Cömert Özegeci - Muhasebe Ankara'da Panora Al flverifl Merkezi'nde Vakko W'de flirket orta. Abdülkadir Bektafl - Endüstri Mühendisli i Ankara'da Türkiye statistik Kurumu'nun Strateji ve Kalite Grubu'nda uzman Asl Durlan k Ulusoy - flletme Bilgi Yönetimi stanbul da Coca Cola çecek A.fi. nin insan kaynaklar sorumlusu. Bar fl Bilir - Elektrik ve Elektronik Mühendisli i Ankara da Karel Ar-Ge Sanayi ve Ticaret A.fi. de ifl gelifltirme mühendisi. Ça atay H. Ertu rul - Ticaret ve Yönetim stanbul da Arte ç ve D fl Ticaret Ltd. fiti nin sahibi. Uluç Aklar - Turizm ve Otel flletmecili i Katar'da W Doha Hotel & Residences'da ön büro müdürü. Mehmet Emin Dönderler - Bilgisayar Mühendisli i (D)** stanbul da Turkcell de uzman. Nalan Acemo lu - Müzik Bar fl Geneloy ile 18 Nisan'da evlendi. Ömür boyu mutluluklar dileriz. fiebnem Zileli - Siyaset Bilimi Ankara'da Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i'nin Türkiye Sektör Meclisleri Müdürlü ü'nde uzman. Sevay Tunç - Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanl stanbul'da Avrasya Dil Hizmetleri'nde proje müdürü Yi it Mert K z lcan - letiflim ve Tasar m Ankara da Lilly laç ta uzman sat fl temsilcisi Lütfi Murat Gevrekci - Elektrik ve Elektronik Mühendisli i ABD de Label Vision Systems da görüntü iflleme mühendisi. Sad k Serkan Pekince - Elektrik ve Elektronik Mühendisli i Ankara da Yüce Bilgi Sistemleri Yaz l m ve E itim A.fi. de genel müdür yard mc s. Gülflah Akk n - Uluslararas liflkiler stanbul da Sabanc Vakf n n Kurumsal Geliflme Bölümü nde uzman Gizem Türkan - Amerikan Kültürü ve Edebiyat Eskiflehir de Arçelik A.fi. de insan kaynaklar uzman. Duygu Seyide Do ru - Elektrik ve Elektronik Mühendisli i Ankara da Karel Ar-Ge Sanayi ve Ticaret A.fi. de tasar m destek mühendisi. Hasan Mert Tülümen - Elektrik ve Elektronik Mühendisli i Ankara da Baflar Mobil Biliflim Ürünleri ve Hizmetleri A.fi. de yaz l m mühendisi. Burak Akbafl - MBA Ankara'da Meteksan Savunma Sanayii A.fi.'de ifl gelifltirme mühendisi. Tu ba Korkmaz - Turizm ve Otel flletmecili i Ankara da Saltur Turizm Seyahat Acentesi nin Yurtiçi-Yurtd fl Departman nda acenteler sorumlusu Yahya Y lmaz - ktisat Ankara da Hewlett-Packard n Sat fl Bölümü nde uzman. Nazl fiengezer - flletme stanbul da IBM Türk te ifl dan flman. Akif Boynue ri - Bilgisayar Mühendisli i Ankara da TÜB TAK-UEKAE / G222 Birimi nde mühendis. Ömer Faruk Özer - ktisat Birleflik Arap Emirlikleri nde Acer Computer M.E. Ltd. nin Sat fl ve Pazarlama Bölümü nde muhasebe uzman. Asl Tu ba Erdem - Bankac l k ve Finans Ankara da Gate Elektronik San. ve Tic. A.fi. nin Ticaret Bölümü nde proje sorumlusu. Cemile Esra Ünsal - Endüstri Mühendisli i Ankara da Roketsan Roket San. ve Tic. A.fi. nin Proje Müdürlü ü nde mühendis. 45 Burcu Koçali - Bankac l k ve Finans stanbul'da Bank Asya Genel Müdürlü ü'nün Kurumsal Pazarlama Bölümü'nde uzman Emrah Irmak Emekdafl - Elektrik ve Elektronik Mühendisli i stanbul da Frito Lay G da San ve Tic. A.fi. nin Pazarlama Bölümü nde ürün müdür yard mc s. Ercan Keremo lu - flletme Bilgi Yönetimi Ankara da Tekstilbank A.fi. nin Kurumsal Pazarlama Bölümü nde uzman. Aydan Küçüky ld z - Bilgisayar Mühendisli i Ankara da Ayd n Yaz l m ve Elektronik Sanayi A.fi. de yaz l m mühendisi. Yi it Emre Güney - flletme stanbul da Ülker Hero G da A.fi. nin Pazarlama Bölümü nde ürün yönetici yard mc s. Sinan Çaml k - Bankac l k ve Finans stanbul da Tekstilbank A.fi. Genel Müdürlü ü nün Teftifl Kurulu Baflkanl nda müfettifl yard mc s. Ece Gösteriflli - Bilgisayar Mühendisli i stanbul da Türkiye Garanti Bankas A.fi. Genel Müdürlü ü nün Risk Yönetimi Bölümü nde piyasa risk yetkilisi. Dinçer Ak nc gil - Muhasebe Bilgi Sistemleri Tunus'ta TAV Havalimanlar Holding in BTA iflletmesinde Monastir Uluslararas Havaliman sat n alma müdürü Gamze Tarsuslugil - Turizm ve Otel flletmecili i Ankara da Bilkent Otel ve Konferans Merkezi nde ziyafet sorumlusu. Metin Koç - Elektrik ve Elektronik Mühendisli i Ankara da TAI nin Aviyonik Sistemler Bölümü nde mühendis. Can Kaynar - Siyaset Bilimi Ankara da T.C. D fliflleri Bakanl Stratejik Araflt rmalar Merkezi nde araflt rma uzman. Bergütay Erkal - flletme Ankara da Troy Uluslararas D fl Ticaret Ltd. fiti. nin Sat fl- hracat Bölümü nde sat fl müdürü. * Yüksek lisans ** Doktora

19

20 bilmed den haberler Mezun Dernekleri Zirvesi B LMED, 7 fiubat ta Türkiye nin ilk mezun dernekleri zirvesine imza att. Koç Üniversitesi, stanbul Teknik Üniversitesi, Y ld z Teknik Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi, Robert Kolej ve Kabatafl Erkek Lisesi gibi 30 u aflk n köklü e itim kurumunun mezun dernekleri yöneticilerini buluflturan etkinlik stanbul Marriott Asia Oteli ndeydi. Toplant lardan 'e Renkli Bafllang ç B LMED, zmir ve stanbul daki yeni y l partileriyle karfl lad 2008 e Bilkentlileri sevindirecek ad mlarla merhaba dedi. Dernek, veri taban ndaki bilgilerini güncelleyenler aras ndan bir mezuna, noter ve dönemin baflkan M. Korkut Yazan ( flletme 1995) eflli inde yap lan çekiliflle bir LCD televizyon hediye etti. Ayr ca B LMED, üyeleri aras nda düzenledi i ve deki oylamayla sonuçlanan Türkiye den Manzaralar adl foto raf yar flmas nda dereceye giren ilk on iki eseri B LMED 2008 masa takviminde kulland. Kimler Nerede? B LMED, gerek toplant larda gerek beyin f rt nalar nda s kça gündeme gelen bir projeyi daha gerçeklefltirdi ve çal flma dünyas ndaki B LMED liler aras nda bir a kurmak için sadece üyelere özel olan Kim Nerede (Who is Where) bafll kl kitab yay mlad. Dernek üyelerinin çal flt firmalar ve iletiflim bilgilerini içeren 300 sayfal k yay n ilk kez 24 fiubat taki genel kurulda B LMED lilerle bulufltu. B LMED, bu at l mla Bilkent Üniversitesi mezunlar n n kariyer baflar lar ndan bir sinerji yaratmay amaçl yor. 15. Kurulufl Y l Kutlamalar 15. y l kutlamalar kapsam nda Ankara (Las Chicas) ve stanbul'da (Niflantafl - Midpoint) düzenlenen gecelerde yeni yönetim kurulu mezunlarla bir araya geldi. B LMED'in kurucu üyeleri ve önceki yönetimlerde görev yapm fl üyelerin yan s ra yeni mezun B LMED lilerin de kat l m yla coflkulu geçen 20 Mart tarihli bu buluflmalara iliflkin foto raflara den ulafl labilir. 47

21 B LMED den Sanata Katk B LMED'de Yeni Bir Dönem Bafllad 24 fiubat ta yüksek bir kat l mla gerçekleflen ve iki grubun yar flt B LMED Genel Kurulu nda yeni yönetim afla daki isimlerden olufltu. B LMED; kurumsallaflma, tüm mezunlara ulaflma, sa lam bir mali yap, fleffaf bir yönetim anlay fl, kat l mc l k, güçlü bir mezun iletiflimi, ifl dünyas ndaki Bilkentlilerin dayan flmas n hedefliyor. Yönetim Kurulu Sinan Öncel (Uluslararas liflkiler 1999) Sibel Koral (Endüstri Mühendisli i 1997, MBA 1999) Özlem Uçarkufl (MBA 1994) Demet Kal ndemir (Turizm ve Otel flletmecili i 1993) Özgün Ömer Özbek (Siyaset Bilimi 2003) Mahmut fiener (Uluslararas liflkiler 1992 lisans, 1994 yüksek lisans) Burç H. Aka (Siyaset Bilimi 1999) Zehra Dönmez ( flletme 1998) P nar Canalp (Bilgisayar Teknolojisi ve Biliflim Sistemleri 2001) Melike Bak c ( flletme 2003) Tuba Güven (Mütercim-Tercümanl k 2002) An tkabir Ziyareti Toplumsal Duyarl l k Özgür M. Bilgin (Turizm ve Otel flletmecili i 1998) Ahmet K z lay (Grafik Tasar m 1998) Gizem Alagöz ( letiflim ve Tasar m 2002) Nilüfer Mavi (Uluslararas liflkiler 1999) Bengü Büyükda l o lu (Siyaset Bilimi 1999) Denetleme Kurulu Bozkurt K. Y lmaz ( flletme 1991) Ahmet Nalbur ( flletme 1991) Hakan Köksal ( flletme 1999) Hande Alptekin (Muhasebe 2002) Kubilay Eler (Bilgisayar Teknolojisi ve Biliflim Sistemleri 1998) Irmak Tosun (Uluslararas liflkiler 2005) 2008 de kuruluflunun 15. y l n kutlayan B LMED, 20 Mart ta Büyük Önder Atatürk ün huzuruna ç kt. Yeni yönetimin bu ilk etkinli ine mezunlar, akademik ve idari personel ile ö renciler kat ld. Çelenk töreninin ard ndan B LMED Baflkan Sinan Öncel (Uluslararas liflkiler 1999) dernek ad na An tkabir Özel Defteri ni imzalad. B LMED, Anneler Günü nü Bilkent Üniversitesi Ö renci Dekanl çat s alt ndaki Toplumsal Duyarl l k Projeleri (TDP) kapsam nda gerçekleflen bir etkinlikle kutlad. Derne in de katk lar yla düzenlenen etkinlik çerçevesinde B LMED liler, huzurevinde yaflayan 40 anneyle beraber Ankara Gölbafl nda güzel bir gün geçirdi. Ayr ca B LMED, her y l nisan ay nda TDP nin düzenledi i ve demiryolu hatt üzerindeki bir köy ilkö retim okulunda gerçeklefltirilen projeye k rtasiye yard m yaparak destek oldu. B LMED, Sevda Cenap And Müzik Vakf taraf ndan düzenlenen ve dünyaca ünlü müzisyenleri baflkentli sanatseverlerle buluflturan 25. Uluslararas Ankara Müzik Festivali'ne etkinlik sponsoru oldu. Mezunlar B LMED Çat s Alt nda Buluflmaya Devam Ediyor 19 May s Kutlamalar 19 May s Atatürk ü Anma, Gençlik ve Spor Bayram kutlamalar çerçevesinde stanbul Taksim Meydan ndaki Atatürk An t önünde yap lan resmi törene B LMED de kat ld. Törene B LMED ve Bilkent Üniversitesi mezunlar n temsilen B LMED 2. Baflkan Sibel Koral, B LMED Kurucu Üyesi ve Kurumsal Strateji Koordinatörü Serdar Sümer, Yönetim Kurulu Üyesi Zehra Dönmez, Sosyal Sorumluluk Komitesi Koordinatörü hsan Yelkencio lu, Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Ahmet K z lay, B LMED eski baflkanlar ndan M. Korkut Yazan ve dernek üyelerinden Osman Diler ifltirak etti. B LMED in flu ana dek gerçeklefltirdi i buluflmalar flöyle: stanbul: 15. y l etkinlikleri, Kültürel Sohbetler (yemek kültürü ve Antakya bölgesi mutfa ), B LMED Happy Hour, 19 May s yürüyüflü Ankara: 15. y l etkinlikleri, bowling, karaoke, 80 ler-90 lar partisi zmir: Do a gezisi Alanya: 15. y l etkinlikleri, yaza merhaba yeme i 48

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922 Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri öğrenimin sınırı ne olursa olsun, ilk önce ve herşeyden önce Türkiye'nin bağımsızlığına, kendi benliğine milli geleneklerine düşman olan bütün unsurlarla

Detaylı

Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir.

Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir. Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir. Oyuncu, yazar ve yönetmen Ege Maltepe (Tiyatro 2006), sanat hayat n ABD de sürdürüyor. 14 Yaz p yönetti iniz

Detaylı

dergi Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 Mustafa Kemal Atatürk - 1922

dergi Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 Mustafa Kemal Atatürk - 1922 dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 1967 Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir Mustafa Kemal Atatürk - 1922 Bir ülkeyi

Detaylı

çindekiler Y ll k Rapor 2006

çindekiler Y ll k Rapor 2006 çindekiler Y ll k Rapor 2006 Bölüm I: SUNUfi 6 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 7 Ola an Genel Kurul Gündemi 8 Garanti Hakk nda 10 Özet Finansal Bilgiler 12 Garanti'nin Vizyonu, Misyonu, Stratejisi

Detaylı

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE Bir kez daha tekrarlamakta yarar var. Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birli i (TMMOB) 7303 say l Yasa, 66 ve 85 say l Kanun Hükmünde Kararnamelerle de iflik 6235 say l Yasayla 1954 y l

Detaylı

CONTAINER. Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de. Gürbulak. Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k

CONTAINER. Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de. Gürbulak. Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k CONTAINER Gürbulak Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k Gürbulak Nakliyat n Özel Ekidir Y l : 2013 Say : 2 Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de Ekonomisi zay f bir ulus, yoksulluktan

Detaylı

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı?

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı? Temmuz-A ustos-eylül 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 41 İnsanoğlunun En Eski Serüveni Yolculuk Nasıl Olmalı? Dimes Sial d Or Yarışması ndan birincilik ödülü kazandı. Dünya Meyve Suyu Kongresi

Detaylı

Türkan Saylan n an s na...

Türkan Saylan n an s na... G Ü N D E M Türkan Saylan n an s na... M.Ö. 427 ve M.Ö. 347 y llar aras nda yaflam fl olan Sokrates in ö rencisi ve Aristoteles in hocas Eflatun böyle demifl. Ayd n olmak, toplumun egemen ideolojisinden

Detaylı

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL UNICEF:ÇOCUKLARA GELECEK SA LAMA ÇABASINDA 60 YIL Konuk Baflyazar Prof. Dr. hsan Do ramac York taki UNICEF binas nda bir

Detaylı

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak-fiubat 2008 Say : 80 fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Yaz s 6. sayfada BAfiYAZI Gerçek demokrasi ve özgürlük için... Merhaba

Detaylı

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Y az sona ermek üzere. Sonbahar kap da. K sa süre içinde yollar, a açlardan düflmüfl sar yapraklar kaplayacak. lkbahara kadar sürecek bir dinlenme dönemine

Detaylı

SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE

SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE Prof. Dr. Füsun Üstel Doç. Dr. Birol Caymaz N SAN 2009 stanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çal flmalar Merkezi Füsun Üstel Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü

Detaylı

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti Genel Kurul 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola- an Genel Kurulu 15 flubat 2014 Cumartesi günü Mimarlar Odas zmir fiubesi Mimarl k

Detaylı

GÖKYÜZÜNDEK TEHL KE DERG N ZLE B RL KTE. e-postan z Var!.. Hücrede Mayoz Bölünme... Bulan k Bina... Mimari Ahflap Oyun Seti...

GÖKYÜZÜNDEK TEHL KE DERG N ZLE B RL KTE. e-postan z Var!.. Hücrede Mayoz Bölünme... Bulan k Bina... Mimari Ahflap Oyun Seti... ARALIK 2007 S A Y I 4 8 1 3,5 YTL DERG N ZLE B RL KTE GÖKYÜZÜNDEK TEHL KE 212110 2007/12 Organ Nakli... Atletik Performans... Çernobil in Sa l m za Etkisi... Einstein stanbul da... lkö retime Y ld z Tak

Detaylı

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek Ayfle Kulin den RTÜK üyelerine flikâyet var sayfa 14 te BU GECEN N KORSAN I YOK! RATEM N korsana karfl düzenledi i Akl ma Bir Fikir Geldi iletiflim fikirleri yar flmas nda muhteflem final. Kültür ve Turizm

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

B Ü L T E N T E M M U Z

B Ü L T E N T E M M U Z temmuz 7/23/07 4:52 PM Page 1 T Ü R K Y E B L M S E L V E T E K N O L O J K A R A fi T I R M A K U R U M U B Ü L T E N T E M M U Z n 2 0 0 7 n S A Y I : 6 7 temmuz 7/23/07 4:52 PM Page 2 Biz uygarl ktan,

Detaylı

Az nl k s cakl k üzerine

Az nl k s cakl k üzerine Y l 1 Say 4 Mart-Nisan 2007 Mülkiyeliler Birli i stanbul fiubesi Ad na mtiyaz Sahibi ve Sorumlu A. Müfit Erkarakafl Yay n Koordinatörü Ayla fieflan Genel Yay n Yönetmeni Ayd n Demirer aydin.demirer@dunya.com

Detaylı

15 Ocak ta nerde olursan z olun, hangi kurumda çal fl rsan z çal fl n bu gidifle dur diyelim. Hizmetten do an gücümüzü kullanal m.

15 Ocak ta nerde olursan z olun, hangi kurumda çal fl rsan z çal fl n bu gidifle dur diyelim. Hizmetten do an gücümüzü kullanal m. TÜRK YE AYLIK YAYIN ORGANI ÜCRETS ZD R YIL: 5 SAYI: 49 OCAK 2008 Büyük bir sevdan n ad... Gazetesi "Milli fiairimiz Mehmet Akif Ersoy u ölümünün 71. Y l dönümünde and k. Uyar yoruz! Kamu çal flanlar, sosyal

Detaylı

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Mart 2009 TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON TURCom dan yeni ürün;

Detaylı

2 3 N S A N U L U S A L E G E M E N L K V E Ç O Ç U K B A Y R A M I N D A M N K L E R R E K T Ö R O L D U.

2 3 N S A N U L U S A L E G E M E N L K V E Ç O Ç U K B A Y R A M I N D A M N K L E R R E K T Ö R O L D U. S AY I : 1 3 M a y s 2 0 0 4 A y d a b i r y a y m l a n r. 2 3 N S A N U L U S A L E G E M E N L K V E Ç O Ç U K B A Y R A M I N D A M N K L E R R E K T Ö R O L D U. H. Kerem BOZY T 23 Nisan Ulusal Egemenlik

Detaylı

Manisaspor Kulübü Yay n Organ d r Say : 59 Para le Sat lmaz

Manisaspor Kulübü Yay n Organ d r Say : 59 Para le Sat lmaz SAYFA 01 GÜLLÜ geliyor GÜLLÜ Bursa Merinos, Bucaspor ve Dinarsu Bayan futbol tak mlar n n kadrolar na katmak için kap s n afl nd rd klar 13 yafl ndaki Güllü Türel "Manisa dan baflka yerde futbol oynamam"

Detaylı

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR!

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! Her Çocuk çin Sa l k, E itim, Eflitlik, Koruma NSANLI IN GEL fimes KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! Bu yay n K z Çocuklar

Detaylı

KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail:

KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail: KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail: kagider@kagider.org web: www.kagider.org T U l Ri R kl lk

Detaylı

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU Ça dafl Anlamda Türkiye de Ö retmenin Sayg nl Kavram n n Do ufluna Elefltirel Bir Bak fl Prof. Dr. Yahya AKYÜZ E itim ve Ö retmen Yetifltirmede Yeni E ilimler Doç. Dr. Selahattin TURAN E itim Fakültelerinin

Detaylı

Liderlik S rlar : Mehmet Buldurgan Örne i

Liderlik S rlar : Mehmet Buldurgan Örne i Dr. Yeflim Toduk Akifl fiu Ç lg n Türk ler lik S rlar : Mehmet Buldurgan Örne i lik, yönetimin oldu u her dönemde, askeriyede, siyasette bin y ld r tart fl lan, üzerine pek çok araflt rma yap lan, hakk

Detaylı

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz!

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! Bas n Aç klamas Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! De erli Meslektafl m z; Merkezi idare taraf ndan gündeme getirilen yasa taslaklar ile yürürlü e konulan yasalar ve yönetmelikler; bir yandan ülkemizdeki

Detaylı

DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER

DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA Ülkemiz için önemli bir sorun olan Do u ve Güneydo u Anadolu'daki durumun normalleflmesi ve kalk nmaya katk da bulunacak

Detaylı