M N\S YAT RIM ORTAKUGI A.$ 33,UNCU MADDELERIN TADIL, 41,NCi NNNODEN N. EsAs s6zugue$iruiru I'I2-L3-14r 1 5 -L8'2I ve

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "M N\S YAT RIM ORTAKUGI A.$ 33,UNCU MADDELERIN TADIL, 41,NCi NNNODEN N. EsAs s6zugue$iruiru 2-6-8-9- 1 0-1 I'I2-L3-14r 1 5 -L8'2I-23-26 ve"

Transkript

1 EURO B TiPi MENKUL KIYMETLER YAT RIM ORTAKUGI A.$ EsAs s6zugue$iruiru I'I2-L3-14r 1 5 -L8'2I ve 33,UNCU MADDELERIN TADIL, 41,NCi NNNODEN N EKLENMESiNE iil$rin TADIL TASARILARI M N\S

2 ESK $EKrL ginreriru UruvRu: MADDE 2. $irketin ticaret r,invanr "Euro B Tipi Menkul Krymetler Yatrrrm Ortaklt[t Anonim $irketi" dir. Bu esas sozlegmede krsaca "$irket" olarak anrlacakttr. YENr $EKrL SiRKETIN UNVANT: MADDE 2. $irketin ticaret unvant ''Euro Menrkul Krymet Yatrrrnr Ortaklrfir Anonint $irketi" dir. Bu esas sozlegmede krsaca "$irket" olarak anllacakttr. YAPTLAMAYACAK lslen: MADDE 6. yapamazlar e) Portfoytindeki varltklarr rehin veremez ve teminat olarak gosteremez. Ancak sermaye piyasasr kurulu teblifi ile dtizenlenen esaslar gergevesinde kredi temini igin portfoyun %oto' unu teminat olarak gosterebilir. f) Grinli.ik operasyonlar ve Vadeli iglem ve Opsiyon Borsastnda gergeklegtirilen iglemlerin teminatr kapsamtnda gereken miktardan fazla nakit tutulamaz. g) $irket faaliyetlerinin gerektirdigi miktar ve deferden fazla tagtntr ve tagtnmaz mal edinilemez g) $irket portfoyline higbir gekilde rayig defierin tizerinde varlrk sattn alamaz ve portfciyden bu defenin altrnda varlrk satamaz. Rayig defer borsada iglem goren varlrklar igin borsa fiyatr, borsada iglem gormeyen varltklar igin ise iglem gtinrin ortaklrk lehine altmda en drisrik sattsta en ytik:;ek fiyattrr.,,e:,,,:- ;.:i 1r,:i tl SirkeU a) 0diing para verme iglerriyle u$ragamaz" b) Bankacrlrk Kanunu'nda tantmlandtfit tizere mevduat veya katrlrm fonu toplayamaz ve mevduat veya kattltm fo,nu toplarna sonucunu verebilecek ig ve iglemler yaparnaz. c) Ticari, stnai ve zirai {'aaliyette bulunamaz. g) Arar:rlrk faaliyetinde bulunamaz. d) ACIEa satrs ve kreclili menkul krymet i5lemi yaparnazlar e) Portfoytjndeki varllrklarr rehin veremez ve portftlye iligkin olarak yaprlan islemier ve Kuru :a izin verilen halller haricinde teminat olarak gosteremez. f) Gr"inltik operasyonlar ve ttinev araglar nedeniyle gergeklegtirilen iglemlerin teminatr kapsarnrnda gereken rniktardan fazla nakit tutu lamaz. g) Sirket faaliyetlerinin gerektirdi$i miktar ve de[erden fazla tagtntr ve tastnmaz mal edinilemez girket portfoytine higbir gekilde nayig defierin [) rizerinde variltk sattn alamaz ve portfoyrlen bu deferin altrnda varllk satamaz. Rayig deger borsada iglern goren varlrklar igin borsa fiyatr, borsada iglern goren varltklartn borsa drsrnda

3 MENFAAT sngnun vrsn6t: MADDE 8- $irket, huzur hakkr, ticret, kar payl gibi faaliyetlerinin gerektirdifii odemeler drgrnda malvarlrfrndan ortaklartna, yonetim ve denetim kurulu tiyelerine, personeline ya da rigrincu kigilere herhangi bir menfaat saflayamaz. MENFAAT 546LAMA VAI'A6I VE YAPILACAK 8A6TSLAR: MADDE 8. $irket, huzur hakkt, r,icret, kar payl gibi faaliyetlerinin gerektirdigi odemeler drsrnda malvarlr[rndan ortakllarrna, yonetim kurulu tiyelerine ya da personeline herhangi bir menfaat saflayamaz, BOR9TANMA SlNlRl inrrcr: MADDE 9-.'7,' ;;;:'"i' girket, krsa stireli na[<it ihtiyaglartnt kargrlamak amacryla, kamuya agrkladrir onceki yrla ait son haftahk raporunda yer alan net aktif deferinin %o2o'sine kadar kredi kullanabilir veya aynr stntrlar iginde kalmak ve sermaye piyasasr mevzuattna uymak suretiyle 360 gun ve daha krsa vadeli borglanma senedi ihrag edebilir. PORTFOYDEK VARLIKLARIN TEMiNAT cosreniluesi MADDE 10. T., Kurul drizenlemelerinr-' bafilr kaltnmast, sermatye piyasast mevzuattntn ortrllti kazang aktarrrnr dtizenlemelerine ayklrrlrk tegkil edilmemesi, kendi atnag ve konusunun aksattlmamast, gerel<li ozel durum agrklamalarrnrn yaptlmas;t ve yrl iginrde yaptlan bafrglarrn genel kurulda ortaklarrn bilgisine sunulmast gartryla gegitli amaglarla kurulmug olan kurum, vaktf ve dernekler ile difier gesitli kurunr ve kuruluglara bairs yapabilir. Yaprlacak,bafrglartn tist slntrtntrr genel kurul taraftndan j.b'elirlenmesi gerekmekte olup, bu stntrt agan 'tui\arda bafirg dafirttlamarz, Kurul ba[r5 tutartna ristt:sr rr r r geti rmeye yetki I idi r. BpR(,LANMA SlNlRl: umnope 9- girket, krsa sureli nakit iihtiyaglarrnt kargrlamak amacryla, kamuya a,grkladrfr son hesap donermine ili5kin yrllrk firransal tablolartnda yer alan i5z kaynak tutarttrtnr %o 20'sine kadar kredi kullanabilir veya ayrlt stntrlar iginde kalmak suretiyle sermaye piyasast mevzuatt gergevesinde bono ihragr edebilir' PORI'F6YDEKi e 6slenilruEsi: MADDE NisAN?01[ VI\RI.IKLARIN TEMiNAT f.et; II '/ $irket, portfoyundeki varlrklarl esas itibariyle rehin veremez ve telminat olarak gosteremez. Ancak sermaye piyasast mevzuatlnln ilgili hriktimleri gergevesinde kredi temini igin portfoyiln % 10'unu teminat olarak eosterebilir. $irket, portfoyundeki va rlrklar+' ve prortfoye iligkin oa d t haricinde teminat ol kredi temini igin bu madrjesindeki esaslan gergeves %o!o' unu tenr i nat ol a ra k gosterebi I i r 3

4 SERMAYE VE PAYLAR: MADDE 11. $irketin, kayrtlr sermayesi TL'dir. Bu sermaye her biri L TL. itibari deferde adet paya ayrrlmrgtrr. Sermaye Piyasasr Kurulu'nca verilen kayrtlr sermaye tavanr izni, 2Qt2-20L6 yrllarr (5 yll) igin gegerlidir. Bu stirenin sonunda izin verilen kayrtlr sermaye tavanrna ulagrlamamrg olsa dahi, 2016 yrlrndan s;onra yonetim kurulunun sermaye artrrrm kararr alabilmesi igin; daha once izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarr igin Sermaye Piyasasr Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir srire igin yetki alrnmasr zorunludur. Soz konusu yetkinin alrnmamasr durumunda girket kayrtlr sermaye sisteminden grkmrg saytlrr. $irketin ,000,00-TL'lik grkarrlmrg sermayesini temsil eden pay bedellerinin tamamr nakden odenmig olup, her biri 1 TL itibari degerde 45,000 adedi nama yazrlr A Grubu ,00 adedi hamiline yazrlr B Grubu olmak lizere toplam ,00 adet paya ayrrlmrgtrr. Yonetim Kurulu, 2OI2-20LG yrllart arastnda Sermaye Piyasasr Kanunu htrktimlerine ve Sermaye Piyasasr Kurulu drizenlemelerine uygun olarali, kayrtlr sermaye tavanrna kadar paylar ihrac ederek grkarrlmrg sermayeyi artrrmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkrnrn srnrrlandtrtlmast ile imtiyazlr veya nominal deferinin Uzerinde veya altrnda pay grkarrlmasr konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkrnr ktsrtlama yetkisi, pay sahipleri ara:;rnda egitsizli[e yol agacak gekilde kullanrlamaz. Yonetim kurulu riyelerinin segiminde A grubu paylarrn her biri L000 oy hakkrna, B grubu paylarrn her biri L oy hakkrna sahiptir. Sermaye artrrrmlarrnda; ortaklartn yeni pay alma haklart srnrrlandrrrlrnadrfir takdirde, A grubu qaylar kargrlrgrnda A grubu, B,g1ub,,gr paylar S io, t-= e c\,r,r SERMAYE VE PAYLAR: MADDE 11- $irketin, kayrtlr sermayesi TL'rJir. Bu serma\/e her biri :1 TL. itibari de[erde adet paya iayrrlmrgtrr. Sermarye Piyasasr Kurulu'nca verilen kayrtlr sermaye tavanr izni,2clt2l yrllarr (5 yrl) icin gegerlidir. Bu srlrenin sonunda izin verilen kayrtlr sermaye tavantna ulagrlamamrg olsa dahi, 2016 yrlrndan sonra yonetim kurulunun sermaye artrrrm kararr alabilmesi igin; daha once izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarr igin Sermaye Piyasasr Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir s[ire igin y'etki alrnmasr zorunludur. Sioz konusu yetkinin alrnmamast durumunda girket yonetim kurulu Ott"tpl',,? sermaye arttrtmt yapanraz. $irketin ,110-TL'lik grkarrlmrg sermayesini temsil eden pay bedellerinin tamarnr nakden odenmlig olup, her biri L TL itibari deierde 45.0Cr0 adedi narna yazrlr A Grubr"r L3.365,000,00 adedi hamiline yazrlr B Grubur olmak rizere toplerm ,000,00 adet paya ayrrlmtgttr. Yonetim Kurulu, 20L2-2Ot6 yrllarr arastnda Sermaye Piyasasr Kanunu hriktirnlerine ve Sermerye Piyasast Klurulu dtizenlemelerine uygunr olarak, kayrtlr sermaye tavantna kadar yeni paylar ihrrag ederel< grkarrlmrg sermayeyi artrrrraya ve pay sal'riplerinin yeni pay alma hakkrnrn stntrlandtrtlnrast veya inrtiyazlr pay sahiplerinin haklartntn krsttlanmast ile nominal deferinin rizerinde vs'1a alttnda pay gtkartlmast konusunda karar almay'a yetkilidin. Yeni pay alma hakkrnr krsttlarra yetkisi, pay sahipleri arasrn da esitsizliee '/ol agacak gekilde kullan rlamaz, 1 J Nls.AN"'?s paylartn her biri 10C10 oy tiat paylarrn her biri f oy hahk[lr{ artrrrrnlartnda; ortakla rtrr I ' tlbft..s \-6crtr t tl*

5 kargrhfrnda B grubu yeni pay grkarrlacakttr. Ancak ortaklartn yeni pay alrrla haklarr srnrrlandrrrldrfr takrlirde, grkarrlacak yeni paylarrn ttimu B grubu olarak grkarrlacakttr. Genel Kurul toplanttlartnda, Yonetim Kurulu iiyelerinin segiminde oyda imtiyaz hakkt tanryan paylar drsrnda imtiyaz veren pay grkartlamaz. Sermaye arttrtmlartnda yeni pay alma hakkt kullanrldrktan sonra kalan paylar ile yeni pay alma hakkr kullanrmtnrn krsrtlandrfir durumlarda yeni ilrrag edilen tlim paylar nominal deferin altrnda olmamak tizere piyasa fiyatr ile halka arz edilir. Nama yazrlr paylartn devri ktsttlanamaz' Qrkarrlan hisse senetleri tamamen satrlarak bedelleri odenmedikge, yeni pay gtkartlamaz' Qrkarrlmrg sermaye miktartn tn, $irket u nvan Inln kullanrldrfr belgelerde gosterilmesi zorunludur. 5inrer ronrrovuruun YoNETiMirue iti$xittt ESASLAR: MADDE 12- srnrrlandrnlmadr[l ta],ldirde, A grubu paylar kargrlrfirnda A grubu,, B grubu paylar kargrlr$rnda B grubu yr:ni pay Erkarrlacakttr' Arncak, ortaklartn yeni pay alma haklart srnrrlandtrtldtgr takdirde, grkarrlacak yeni praylarrn trimii B grubu olarak grkarrlacaktrr. Genel Kurul toplanttllarrnda, Yonetim Kurulu ti'yelerinin segimindel oyda imtiyaz hakkt tanryan paylar drstndar imtiyaz veren pay grkarrllamaz. S,ormitVe Piyasast Kurrulu dlizenlemelerinden kaynarklanan zorunluluklar saklr kalmak Uzere paylartn devri krsrtlanamaz. Qrkarrtan paylar tam;amen satrlarak bedelleri oden medikge, yeni pay qlkartlamaz' (,rkarrlmrg sermaye miktartnln, $inket unvanln ku llanrld r[r belgelerde, gl5sterilmesi zorun ludu r' Sermayeyi temsil eclen paylar kaydilegtirme esaslart cercevesinde kayden izlenir. $ RKET eortfoyununi olustitru!-masi ve FtiSKi NI DA6ITI LMASI ESASLARI : tr/tadde 12- $irket portfoytiniln yonetiminde riskin dagrtrlmasr esaslart g:ergevesinde a5a[rdaki srnrrlamala r goz oni.inde bulundurulur. Sermaye Piyasasr Kanununda ve yi'irtirlrikte olan ilgili teblii ve dtizenlemelerde belirlenmis olan yonetim ilke ve stntrlamalara uyulur' a) $irketin yattrtm yapacafr krymetlerin segiminde, defisken getirili menkul krymetler agtstndan Sermaye Piyasasr Kurulunca yayrnlanan Kurumsal Yonetim ilkelerine uygun galrgan halka agrk Sirketlerin menkul krymetlerl ve riski driprik, grivenilirlik katsayrsr ve sektor Pazar katsayrsr ytiksek ve likit olanlar, sabit getirili menkul krymetler agtstndan ise yiikselrl getirili ve likit olan kamu ve ozel sektor menkul krymetleri tercih edilir ve Sermaye Piyasast Kanunu'nun 49'uncu maddesinde ve,,.1,'il[i!ir teblif ve di.izenlemelerde belirtilmi$' i vonetim ilkelerine r-ryul/r.'1 rl' -r liirket portfoytinun rlonetiminde Sermaye Piyasasr Kanunu'nun 48'nci maddesinde, lvlenkul Krymet Yatlrtrn Ortaklrl'llarrna iliskin tisaslar Tebli['nde've ilgili di.izenlemelerde belirlenmig olan stntrlanralara uyulur.!)irke,t gerekli gormesi hali krymetler alabilecek olt.tp l<rymetlere iiligkin bilgiler 5 iiirkert portfoyune ABD, Avluqa., 'ue Japonya, Moskova, G Tayliand,Tayvan, Endone 'Yeni Zelanda borsalartrta ve/veya sabit getirili Yaban araglart alrnabilir. Yabanct," l.aye piyasast araglartndan yalntzca ",Avn.upa Birlifii [jlkeleri ve Japonya,Latin ;Ar,nelrika Avustralya,'/eni Zelanda iilkelerine cl cl

6 b) Portfoy deferinin % ].0'undan fazlast bir ortaklr[rn men ku I kryrnetlerine yattrtla maz' c) Higbir girkette sermayenin ya da ttim oy haklarrnrn % 9'undan fazlastna sahip olamaz. d) $irket portfoyrine borsada iglem goren varlrklarrn altnmast esasttr. $u kadarki, borsada iglem gormeyen borqlanma araglartna ortaklrk portfoy deierinin en fazla %oto'u orantnda yatrrrm yaprlabilir. Borsada islem gormeyen ozel sektor borglanma araglartna yattrtrn yaprlaca$r agamastnda, portfoyde bulu nan'ozel ait olanlar alrnabilir, Bu Ulkeler drsrndaki tilkelerin kamu otorlitelerince ihrag edilmig bulunan kantu sermaye piyasasr araglartna yatrrrrn yaprlamaz. $irket portfoyrine ancak T.C. tvlerkez Bankast'nca atltrn sattmt yaptlan para birimleri rizerinden ihrag edilnrig yabancr sermqye piyasasr arar;lartna yattrtm yapabilir' $irket portfoyrinde bulunan yabanct sermaye plyasast araglart satttr alrndr[r borsada veya ' ugu difier borsalar drqrnda altntp $irkeu 1) Portfoy yonetimi veya yattrtm danr5manlrft hizmeti aldrir kuruluglarrn ve bu kuruluslarrn dofrudan veya dolaylr olarak ortaklrk iliskisi bulunan aract kuruluglartn, 2) Yonetim kurulunun segiminde oyda imtiyaz sahibi olan aract kuruluslartn, 3) Yonetim kurulunun segiminde imtiyaz sahibinin aract kurulug olmamast halinde, imtiyaz sahibinin, sermayesinin %10'undan fazlasrna sahip oldugu aracl kuruluslartn, 4-\ Yonetim kurulu segiminde imtiyaz bulunmayan ortaklrklarda, ortaklrfirn sermayesinin % L0'undan fazlastna sahip ortaklrklarrn ayrt ayrl ya da birlikte sermayesinin %10'undan fazlastna sahip olduklarr aract kuruluslarrn, halka arzlna aractltk ettigi sermaye piyasasr araglartna ihrag miktartntn azami %oto'u ve ortaklrk portfoyun[in azami %5'i orantnda yattrtm yapabilir. e) T,C Merkez Bankast A.5 tarafrndan drlzenlenen ihalelerden ve T'C BaSbakanlrk Hazine Mtistegarlrft taraftndan yaprlan halka arzlardan ihale veya ihrag fiyatlarryla ortak portfoytine menkul krymet alrnabilir. Bu menkul krymetler (b) bendinde yer alan srnrrlama kapsamtnrja deferlendirilmez' f) $irket portfoytine rayig bedelin Usttinde arlrk satrn alamaz ve rayig bedelin altrnda rk satamaz, borsada islem 1 0 NlsANl?n' r

7 goren varhklar igin borsa fiyatr, di[erleri iglem guni.inde girket agtstndan olugan a,!i'mdq-r en dri5rik, satrmda en yi.iksek fiyattrr. ivarft,kt satrmlarrnda satt$ bedeli tam olarak n'akden alrnrr,. '' g) Ortaklrkta imtiyazlr paylara sahip bta.n ortaklartn ve ortaklrfirn sermayesinin %o L0'undan fazlastna sahip ortaklartn, yonetim kurulu bagkan ve iiyeleri ile genel mtidur ve genel mtidtlr yardtmctlartntn ayrt ayrt yada birlikte dogrudan veya dolaylr olarak sermayesin in %o 20' sinden fazlasrna sahip olduklarr ortaklrklarrn sermaye piyasast araglartntn toplamt, Sirket portfoyuntin % 20'sini a5amaz. h) Portfoy deferinin en fazla % 30'u bir toplulufun para ve sermaye piyasasr araglartna yatrrrlabilir, Topluluk, hukuksal ydnden birbirinden bafrmstz olmakla birlikte sermaye, yonetim ve denetim agtstndan birbirleriyle iligkili, faaliyet konulart yonrinden aynt sektore baflr olsun veya olmastn, organizasyon ve finansman konulartntn bir ana ortaklrk gattst altrnda tek merkezden koordine edildifi ana ve baflr ortakhklar brittintinti ifade eder. r) Grinltik operasyonlar ve Vadeli iglem ve Opsiyon Borsastnda gergeklegtirilen islemlerin teminatt kapsamrnda gereken miktardan fazla nakit tutamaz. Portfoy deferinin en fazla %o 20'si Takasbank Para PiYasasrnda deferlendirilebilir. $irket bankalar nezdinde vadeli mevduat tutamaz ve mevduat sertifikasr satrn alamaz, i) $irket, sermaye ve yedek akgeleri toplamtntn % 25'ini TUrk Parastntn Krymetini Koruma Hakkrnda 32 sayrlr Karar gergevesinde altm satrmr yaprlabilen sermaye piyasast araglartna yatrrabilir, j) Portfoy deferinin en fazla % 20'si Kurul kaydrnda bulunan menkul krymet yattrtm fonu, yabanct yattrtm fonu, serbest yattrtm fonu,koruma amaglr yattrtm fonu ve garantili yatrrrm fonu katrlma paylartna yatrrrlmak suretiyle defierlendirilir. Ancak tek bir yattrtm fonuna yaprlan yattrtm tutart,ortaklrk foytinrin %o 4'OnA gegemez. Katrlma paylart ortakltk tfovrine dahil edilen Yatlrlm 1 0 NISAN?0it S i i!..,*^

8 fonlarrna girig,grkrg veya erken grkrg komi hu odemez.,,,' ^ltr ii ;,', k) Sirket, difer menkul krymet yqlilm, ortaklrklarrnrn paylarrna yatrnm yapamaz.,ii,i.,, ' l) Sirket, Kurulun Seri: V, No: 65 sayrlr Serm:iye Piyasasr Araglarrnrn Kredili Alrm, Agria Satrg ve 0dting Alma ve Verme iglemleri Hakkrnda Tebliiinin tl inci maddesi gergevesinde yaprlacak bir sozlegnre ile herhangi bir anda portfoylerindeki varlrklarrn piyasa delerlerinin en fazla %o5o'si tutarrndaki menkul krymetlerini odring verebilir. OdUnrg verme iglemi en fazla 90 iggrinu sureyle yaprlrr. Ortaklrk portfoyrinden odting verme iglemi, odring verilen menkul krymetlerin en az%o7oo'i kargrlrgrnda nakit veya devlet ig borglanma senetlerinden olugabilecek teminatrn ortakhk ad rn a sa klayrcrd a ll loke ed ilmesi ga rtryla yaprlabilir. Teminat tutarrnrn odung verilen menkul krymetlerin piyasa deferinin %80'inin altrna drigmesi halinde ortaklrk yonetimi teminatrn tamamlannnasrnr ister. Ortaklrfrn taraf oldufiu odring verme sozlegmelerine, ortaklrk lehine tek taraflr olarak sozlegmenin fesh edilebilecefine iligkin bir hrikmrin konulmasr mecburidir. $irket istanbul Altrn Borsasr Krymetli Madenler Od ri n9 Piyasasr nd a portfoyl eri ndeki krymetl i madenlerin piyasa deferlerinin en fazla %25'i tutarrndaki krymetli madenleri odtin g verebilir, Krymetli maden odring iglemleri soz konusu piyasadaki iglem esaslarr ile teminat sistemi gergevesinde yaprltr. m) $irket portfoytine ABD, Avrupa Birlifii Ulkeleri ve Japonyir, Moskova, GUney Kore,Hong Kong Tayland,Tayvan, Endonezya,Qin, Avustralya, Yeni Zelanda borsalarrna kote eclilmig degi5ken ve/veya sabit getirili yabancr sermaye piyasasr araglarr ahnabilir,yabancr devlet, kamu sermaye piyasasr araglarrndan yalntzca ABD,Avrupa Birlifi Ulkeleri ve.iaponya,latin Amerika, Avustralya, Yeni Zelanda rilkelerine ait olanlar alrnabilir. Bu rilkeler drgrndaki tilkelerin kamu oritelerince ihrae edilmig bulunan kamu asr araclarrna vatrrrm vaptlamaz. 10 NisAN?n{'!'

9 $irket portfoytine ancak T.C. Mgikez Bankasr'nca altm sattmr yaprlan para birimle.ri rizerinden ihrag edilmig yabancr sermayei. i. i piyasasr araglarrna yattrtm yapabilir, $irket portfoyi.inde bulunan yabanct serriiaye piyasasr araglart satrn altndr[r borsada veyb', kote oldu[u difer borsalar dr5rnda alrnrp satrlamaz. n) $irket portfoyrini.in en fazla % 2O'si ulusal veya uluslar arasr bonsalarda iglem gciren altrn ve difer krymetli madenler ile bu madenlere dayalr sermaye piyasasr araglarlna yatrrabilir, Portfoye altnacak alttn ve diler krymetli madenlerin T.C Merkez Bankast taraftndan kabul edilen uluslararast standartlarda olmast ve ulusal ve uluslararasr borsalarda iglem gormesi zorunludur o) $irket portfoyti'ne, Kurulun Seri: V, No: 7 sayrlr Menkul Krymetlerin Geri Alma veya Satma TaahhUdti ile Alrm Sattmt Hakktnda TebllEinin 5 inci maddesinin (c) ve (e) bentlerinde belirtilen krymetlerin konu edildiii borsada veya borsa drgrnda taraf olunan ters repo sozlegmelerini dahil edebilir. Borsa drgrnda taraf olunan ters repo ozlegmelerinin kargr tarafrntn Kurulca belirlenen nitelikleri tagrmasr zorunludur. Borsa drgrnda taraf olunan ters repo sozlegmeleri gergevesinde kargr taraftan altnan ters repoya konu varlrklarrn Takasbank'da ortaklrk adtna agtlmts olan bir hesapta saklanmast gerekmektedir. Borsa drgrnda taraf olunan ters repo iglemlerine ortaklrk portfoyiintin en f azla TotO' una kadar yattrtm yaprlabilir. Sermaye Piyasasr Kurulun Seri: V, No: 7 sayrlt Menkul Krymetlerin Geri Alma veya Satma Taahhridtj ile Alrm Sattmt Hakkrnda Tebli[inin 5 inci maddesinin (c) ve (e) bentlerinde belirtilen krymetlerin konu edildi[i borsada veya borsa drgrnda repo sozlegmelerine portfoyunde yer alan repo iglemine konu olabilecek menkul krymetlerin rayig kredelinin %o!0'una kadar taraf olabilir. Borsa drgr repo-ters repo iglemlerinin vade ve faiz orant Kurulun Seri: V, No:7 saytlt Menkul Krymetlerin GeriAlma veya ma TaahhiidU ile Alrm Sattmt Hakktnda eblieinin 6 nct maddesi inde 1r 0 NiSnft?frrl,{

10 belirlenir. $u kadar ki; f aiz oraprnin, belirlenmesi, borsada islem iglem eoren goren ben yaprsrna sahip sozlegmelerin f aiz 1 dikkate alrnmak Lizere, girket kurulunun sorumlulu$undadtr. Borsa dtglndi':, repo-ters repo sozlerlmelerine taraf olunmasr durumunda en geg sozlegme tarihini takip eden iggrinu iginde girketin resmi internet sitesinde ve KAP'ta sozlegmeye konu edilen krymet ve sozlegmenin vadesi, faiz orant, kargt tarafr hakkrnda kamuya bilgi verilmesi gereklidir. Soz konusu sozlegmelere iligkin bilgi ve belgeler aynca girket merkezinde sozlegme tarihini mriteakip 5 yrl sureyle muhafaza edilir, p) Borsada iglem goren dr$ borglanma araglarrnrn, borsa drgrnda yaprlacak i5lemler ile ortaklrk portfoytine dahil edilmesi veya ortaklrk portfoyrinden gtkarttlmast mr.imktindtir. r) $irket portfoyrine riskten korunma ve/veya yatrrrm amactyla doviz, krymetli madenler, faiz, finansal gostergeler ve sermaye piyasast araglarr 0zerinden drizenlenmig opsiyon sozlegmeleri, forward,future ve vadeli islemlere dayalr opsiyon islemleri dahil edebilir, Vadeli iglem sozlesmeleri nedeniyle maruz kaltnan agrk pozisyon tutart girket net aktif deierini asamaz. Portfoye altnan vadeli iglem sozlegmelerinin ortaklrgrnrn yatlrlm stratejisine ve kar5rlasttrma olguttine uygun olmast zorunludur. Borsa drsrnda gergeklegtirilecek vadeli iglem ve opsiyon sozlegmelerine iligkin olarak Sermaye Piyasasr Kurulu'nca belirlenen esaslara uyulur s) $irket portfoytine varantlar dahil edilebilir. Varantlara yaprlan yattrtmlartn toplamr Sirket portfoy degerinin %I5'ini gegemez. Ayrtca, aynr varlria dayalr olarak grkarrlan varantlartn toplamr girket portfoy defierinin %1'0'unu, tek bir ihraggr taraftndan grkartlan varantlartn toplamr ise girket portfoy degerinin %5'ini gegemez. Ortaklr[rn agrk pozisyonunun hesaplanmastnda, varantlar ile Vadeli iglem ve Opsiyon Borsa:;tnda taraf olunan aynl varlrfa dayalr vadeli iglem sozlegmelerinde alrnan ters pozisyonlar netlegtirilir. Ozellegtirme kapsamtna allnmts, kqnlv i t t 0 NlSn'rtt tf. i{t ra' q{\4 I ;T.c,;.,C rl 4,3 6<J :"sb & /'(

11 iktisadi tegebbusleri dahil, TiJrkiye'de kurulmug ortaklrklarrn paylartna yattrtm yapabilir. t) Portfoydeki varlrklarrn de$erinin fiyat hareketleri, temettti dafrtrmr ve rtighan haklarrnrn kullanrlmasr nedeniyle, ortaklrk esas sozlegmesinde ve Sermaye Piyasast Kurulu drizenlemelerinde belirtilen asgari stntrlartn altrna inmesi veya azami stntrlartn tizerine grkmasr halinde oranrnrn en geg 30 gtin iginde esas sozlegmede ve Sermaye Piyasast Kurulu dtizenlemelerinde belirtilen stntrlara etirilmesi zorunludur. $irket PORTF6YUNUN SAKLANMASI : MADDE 13. sirket PORTFOYUNUN SAKLAN MASI: MADDE 13- a) $irketin portfoylenindeki varlrklar, saklaytct nezdinde yaprlacak bir sozlegme gergevesinde saklan tr. b) Trirkiye'de Takasbank'tn saklama hizmeti verdi$i para ve sermaye piyasasr araglarr ortaklrk adrna Takar;bank nezdinde saklantr. Bunun drgrnda kalan para ve sermaye piyasas araglarrnrn saklanmast konusunda girket, Kuiul tarafrndan uygun gortilmek ve TakasbanklP drgarrda saklanan varlrklar ve bunlarln defierleri konusunda gerekli bilgileri aktarrn)qk, veya erigimine olanak tantmak kogulu 'le b'r 'r-rl' bagka saklayrcrdan saklama hizmeti alabilir. c)$irket portfoytindeki krymetli madenlerin istanbul Altrn Borsastnda saklanmast zorunludur. Krymetli madenlerin saklanmastna iligkin sozlegm enin esasla rt ista n bu I Altrn Borsasr taraftndan belirlenir, girket portfoytindelli varltklar, Sermaye Piyasarsr Kurulu'nca yr:tllilendirilmis kuruluslar nezdinde ve Sermaye Piyasasr Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar 6:ergevesinde saklarrrr sayrlr Serrmaye Piyasast Kanunu ye,ilgilidebliflerde yer alan yurtirltiluk ve uyum sri relerri, lrd rr, d)$irket portfoyi.indeki yabanct menkul krymetler ile difer sermaye piyasasr araglartntn saklanmastnda bu menkul krymetlerin islem gordrifii borsalartn yetkili krldr[r saklama merkezlerinde saklantr. Soz konusu menkul krymetleri veya deferli madenleri temsil eden depo makbuzlart yetkili saklama merkezi nezdinde muhafaza edilir. 'lo t lst'^!l rf' ' -$ t ( i;.r 5I ''.1.::l /i1 Sc0V^ ' ";lll I \. :.r3;- r:

12 PORTFoYUN DE6ERLEMESi: MADDE 14- Portfoydeki varhklar Sermaye Piyasast Kurulu'nca uygun gortilecek ilke ve esaslara uyularak deierlenir. PORTFOYUN DE6ERLEMESi : MADDE 14- girket portfoytindeki varltklartn deferleme esaslarrna iligkin olarak, Kurulun yatlnm fonlarrnrn finansal raporlartna iligkin duzenilemelerinde yer alan deferlemeye iligkin esaslara uyulur; v r kurul dtizenlemeleri eereevesinde kamuya iagtklantr. porttfoy voru rrici r-ifii n izru eri, DANTIIMANLT K HiZME'ri ve Oir6sR HiZMETLER MADDE 15. a) $irket, yeterli s;ay'tda ihtisas personeli istihdiam etrnek kaydryla kendi portfoytinri yonetebilecefi gibi, portfoy yonetlm hizmetini Kurulurn onaytntn allnmast gartryla imzalanan bir sozlegrne ile bir portfoy yonetim girketinden alabilir. sozlegme ile drgarrdan saflanmadrfir durumda, girket nezdinde Kurulun lisanslama ve sicil tutmaya ili5kin drizenlemeleri gergevesinde lisans belgesine sahip yeterli sayrda portfoy yoneticisi istihdam edilmesi,portfoy yonetimi karar alma stlrecine iligkin yazrlr bir prosedur olugturulmasr ve karilrlara dayanak tegkil eden bilgi ve belgelerin girket merkezinde en az 5 ytl srireyle saklanmast gerekir.bu durumda Kuruldan yatrnm danrgmanlrfr yetki belgesi almrg bir portfoy yonetim Sirketinden imzalanan bir sozlegme ve Kurulun yattrtm danrgmanlrfrna iligkin dlizenlemeleri gergevesinde yattnm danrgmanlt[r sa$lanrr. c) $irket muhasebe, operasyon ve Risk yonetim sistemleri gibi hizmetler ile i9 kontrolden sorumlu personeli bir aracl kurulugtan veya portfoy yonetim girketinden saflayabilir, d-) girketin (a), (b) ve (c) frkrastnda belirtilen ve ortaklrk drgrndan safilanan hizmetler ve b) $irket, portfoy ytinetim hizrnretini drgarr,clan saflamadr[t durumda, Kurulun onayrnrn altnmast garl.ryla yattrtm danrsrnanlrfr yetki belgesi almrg lcir portfoy yonetim girketinden imzalanatcark bir sozlegme ve Kurullun yattrtm danrgmanlrflrna iliskin diizerrlemeleni grerq;evesinde yattrtm danrgmanltir hizmeti arlaloilir. c) $irket muhasebe ve operasyon gibi hizmetler ile i9 kontrolden sorumlu personeli yatrnm kururluglarrndan ;kontrolui ve takibi yonetim kurulu taraftrrdan gergeklegtirilmek gartryla risk yonetim si:;temine ili:;kin hizmeti yatrrrm kuruluglarrnclan ve Kurulca uygun gorrilecek uzmanlagrnt5; difier kuruluslardan safla'yabilir. yoneltimi hizmeti alrq isrr portf,oy yorretim 5i sistenti hizmeti de al 9n{ q portfoy Bu hizmetlerin a 'dtlzerrlemelerine ve srn / ') I t2.} 6 \\ :s.c-re1r,r

13 frkrasrndaki oran yrl sonuna kadar kala dikkate altnarak hesaplantr. f) Bu maddenin (a), (b) ve (c kapsamrnda belirtilerr hizmetler ve igin imzalanan sozlegmeler girket kurulunca onaylanarak feshi ihbara gbrek kalmaksrzrn bir yrl sonunda sona erei. Taraflartn yaztlt mutabakatr ile sozleqme aynl srire igin yenilenebilir. Ancak bu stirenin sona ermesi beklenmerlen girket yonetim kurulunun karart ile otuz gtin onceden yaztlt ihbarda bulunmak kaydryla sozlegme sona erdirilebilir. g) Ortaklr[rn portfoyi.i ile ilgili aractltk hizmetleri, portfoy yoneticilifi veya yattrtm danrgmanhfr hizmeti altnan kurumdan vdrueriu KURULU ToPLANTILARI ve KURUMsAT- vorueriru iueuniru e UYUM: MADDE 18- Yonetim kurulu, $irket isleri agrsrndan gerekli gorulen zamanlarda, bagkan veya bagkan vekilinin gagrrsryla toplanrr, Yonetim kurulu Uyelerinden her biri de baskan veya bagkan vekiline yaztlt olarak bagvurup kurulun toplantrya gafrrlmasrnr talep edebilir. Bagkan veya bagkan vekili yine de Kurulu toplantrya ga[trmazsa Uyeler de re'sen gafrt yetkisine sahip olurlar. Uyelerden higbiri toplantr yaptlmasl isteminde bulunmadrfl takdirde, yonetim kurulu kararlart, kurul riyelerinden birinin belirli bir konuda yaptr[r, karar geklinde yazrlmrg cjnerisine, en az tiye tam saylslnln gofunluiunun yaztlt onayt altnmak suretiyle de verilebilir. Aynr onerinin trim yonetim kurulu i.iyelerine yaprlmrg olmast bu yolla altnacak ka ra rrn gegerlilik ga rtrd tr. Onayla rrn ayn I kagrtta bulunmast gart defiildir; ancak onay imzalarrntn bulundu[u k5[rtlartn tt]mtintin yonetim kurulu karar defterine yapr5ttrtlmast veya kabul edenlerin imzalartnt igeren bir karara dontigttirulrip karar defterine gegirilmesi karartn gegerlili[i igin gereklidir. VOT{ETIU KURULU TOPLANTILARI VE KURUMSAL Y6NETiM ii.teienite {.JYUM: MADDE 18- Yonetirn kurulu, liirket isleri agrsrndan gerekli gortilen zamanlanda, baskan veya bagkan vekilinin ga[rrsryla toplanlr. Yonetim kurulu riyelerinden her biri de baskan veya bagkan vekiline yazrlr olarak ba5vurup kuru I un toplantrya gag;rrl masrn r talep edebilir. Bagkan veya bagkan vekili yine de Kurulu toplantrya gaflrmazsar tiyeler de ne'sen gafrt yetkislne sahip olurlar. Uyelerden higbiri topllanrtt yaptlmast isteminde bulunrnadrfr takdirde, yonetim kurulu kararlart, kurul tiyelerirrden birinin belirli bir konuda yaptrfr, karar geklinde yazllmrg onerirsine, en az Uye tanl saylslnln gofiunlufunun yaztlt onayt altnmak suretiyle de verilebilir, Aynt onerinin tum yonetim kurulu riyelerine yaprlmrg olmast bu yolla alinacak kararrn gegerlilik gartrctr, Onaylartn aynr kdgrtta bulurrmasr gart defildir; ancak onay imzalarlnln bulurldu[u k6[rtlarrn turn u n tin yol'retim ku ru lu donrigttirrilup karar defterine gegirilmesi? kararrn gegenlilifi igin gereklidir'.\

14 Ycinetim kurulunun toplantr gilndemi yonetim kurulu bagkanr tarafrndan tespit edilir, Yonetim kurulu kararr ile gtindemde deii5iklik yaprlabilir. Yonetim Kurulu, tiyeleri arasrndan bir Bagkan ve bulunmadr[r zamanlarda ona vek6let edecek bir Bagkan Vekili seger. Toplantr yeri $irket merkezidir. Ancak yonetim kurulu, karar almak gartr ile bagka bir yerde de toplanabilir. Yonetim kurulu r)ye tam sayrsrnrn cogunlugu ile toplanrr ve kararlarrnr toplantrda hazrr bulunan tiyelerin gogunlu[u ile alrr. Toplantrlarda her riyenin bir oy hakkr vardrr. Yonetim kurulu riyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantrlara vekil aracrlrgryla da katrlannazlar. Oylar esit oldu$u takdirde o konu gelecek toplantrya brrakrlrr. ikinci toplantrda da egitlik olursa soz konusu oneri reddedilmig sayrlrr. Kararlarrn gegerlilifii yazrlrp imza edilmig olmalarrna baflrdrr. Yonetim kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanrlrr. Red oyu veren, kararrn altrna red gerekgesini yazarak imzalar. Yonetim kurulu tamamen elektronik ortamda yaprlabilecefi gibi, bazr riyelerin fiziken mevcut bulunduklarr bir toplantrya bir krsrm tiyelerin elektronik ortamda katrlmasr yoluyla da icra edilebilir. Bu h6llerde bu esas sozlegmede ongori.ilen toplantr ile karar nisaplarrna iligkin htiktjmler aynen uygulantr. Yonetim kurulunun toplantr gundemi yonetim kurulu bagkanr tarafrnclan tespit edi[ir. Yonetim kurulu kararr ile e;tindemde de$isiklik ya p rla lcilir. Ycinetim Kurulu, riyelerri arasrndan bir Bagkan ve bulunmadrfr zarnanlarda ona vek6let edecek bir Baskan Vekili r;eger. Toplantr yeri $irket melrkezidir. Ancak yonetim kurulu, karar almak gartr ile bagka bir yerde de toplanabilir. Yonetirn kurulu riye tam sayrsrnrn gofunlugu ile toplanrr ve kararlartnt tolrlanttda hazrr bulunan riyelerin gofunlu[u ilel alrr, Toplantrlarda her riyenin bir oy hakkr varrdrr. Yonc'tim kurulu Uyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantrlara vekil aracrilrgryla da katrlarnazlar. Oylar egil. oldufu takdirde o konu gelecer[< toplantrya brrarkrlrr. ikinci toplantrda da egitlik olursa soz konusu oneri reddedilmig sayrlrr, Kararlarrn gegerlili[i y'aztlrp imza edilmig olmalanna bafltdtr. Yonetim kurulunda oylar kabul veya red olarak l<ullanrlrr. Red oyu veren, kararrn altrna red gerel<gesini yazarak imzalar. $irketfin yonetim kurulur toplantrsrna katrlma hakkrrra sahip olanlar bu toplantrlara, TTK'ntn 1527 nci maddesi uyannca elektronrik ortamda da katrlabilir. $irket, Gtimrrik ve Ticaret Bakanlrfirnrn, "Ticaret liirketlerinde Anonim girket Genel Kurullarr Drgrnda Elektronik Ortanrda Yaprlacak Kurrullar Hakklnda Tebli[i" Kurumsal Yonetim ilkelerinin uygulanmasr bakrmrndan onemli nitelikte sayrlan iglemlerde ve girketin her trirlri iligkili taraf iglemlerinde ve rigrincu kigiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine iligkin iglemlerinde Sermaye Piyasasr Kurulu'nun kurumsal yonetime iligkin dtjzenlemelerine uyulur' ''r-r"; Sermaye Piyasasr Kurulu taraftndan ulanmasr zorunlu tutulan Ku.r:um'Sal r:rr:" ve oy vermelerine imlkarr tanryacak Toplantr Sistemini kunabilecefi igin olugturulrnug sistemlerden alabilir, Yaprlacak toplilntrlard sozlegmesinin bu htikmii uya olan sistem tizerinden veya 'dlrnacak sistem i.jzerinden hak sahip mevitratta belirtilen haklarrnr ilgili Bakanlrk rql.,tetiliei':r, hrikrimlerindei belirtilen t:... +F,.t \ g,-;\+i,,

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Kuruluş Madde 1 - Aşağıda adları soyadları, unvanları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası

Detaylı

Ġġ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. YÖNETĠM KURULUNDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL VE A GRUBU ĠMTĠYAZLI PAY SAHĠPLERĠ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET

Ġġ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. YÖNETĠM KURULUNDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL VE A GRUBU ĠMTĠYAZLI PAY SAHĠPLERĠ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET Ġġ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. YÖNETĠM KURULUNDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL VE A GRUBU ĠMTĠYAZLI PAY SAHĠPLERĠ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET ġirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aģağıda yazılı gündem

Detaylı

TAKSİM YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

TAKSİM YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ TAKSİM YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: MADDE 1- Aşağıda adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1-FONUN KURULUŞ AMACI:

ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1-FONUN KURULUŞ AMACI: ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1-FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası

Detaylı

,ln,lt,"" hutul,,""" trt".ro ol^ur, du.r-, h".ic ol.rk iir"...,"d.". iir"t" b"el,

,ln,lt, hutul,, trt.ro ol^ur, du.r-, h.ic ol.rk iir...,d.. iirt bel, TtrRrdYE HALK BANKASI A.$. 6zet Bu iizet, Sermaye Piyasasr Kurulu (KurulInca..o..8...1,!.*...t2Pt+ tarihinde onaylanmqtlr. Ortakhfirmrzm toplam 3.000.000.000.-TL tutarrndaki ihrag tavanr kapsamrndaki borglanma

Detaylı

Yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar Seri:VI No:4 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile düzenlenmiştir.

Yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar Seri:VI No:4 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile düzenlenmiştir. 6. YATIRIM ORTAKLIKLARI VE YATIRIM FONLARI 6.1 Yatırım Ortaklıkları Yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar Seri:VI No:4 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile düzenlenmiştir. Yatırım ortaklıkları;

Detaylı

EFG İSTANBUL EQUITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU İÇTÜZÜĞÜ

EFG İSTANBUL EQUITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU İÇTÜZÜĞÜ EFG İSTANBUL EQUITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. EFG İstanbul Menkul Değerler A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve

Detaylı

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun

Detaylı

2.4. Saklayıcı Kuruluşların; Ünvanı; İMKB Takas ve Saklama A.Ş. Merkez Adresi; Hürriyet Caddesi Mecidiyeköy Yolu Sk. No: 286 Şişli 80260 İSTANBUL

2.4. Saklayıcı Kuruluşların; Ünvanı; İMKB Takas ve Saklama A.Ş. Merkez Adresi; Hürriyet Caddesi Mecidiyeköy Yolu Sk. No: 286 Şişli 80260 İSTANBUL TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1 FONUN KURULUŞ AMACI : 1.1. T.C. Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı nın 17.07.1990 tarih ve 32978 sayılı yazısı ile kurulmasına

Detaylı

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ 1.1 Kare Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine

Detaylı

SARDİS MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ

SARDİS MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: SARDİS MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ 1.1. Sardis Menkul Değerler A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddelerine

Detaylı

13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 YÖNETMELİK. Sermaye Piyasası Kurulundan:

13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 YÖNETMELİK. Sermaye Piyasası Kurulundan: 13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KURULUŞ VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1 OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun

Detaylı

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ İMKB 30 ENDEKSİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ İMKB 30 ENDEKSİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ İMKB 30 ENDEKSİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası

Detaylı

YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Sermaye Piyasası Kurulundan: YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğ ile borsa yatırım fonları, gayrimenkul

Detaylı

ING Bank A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ YATIRIM FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ

ING Bank A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ YATIRIM FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: ING Bank A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ YATIRIM FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ 09.07.2012 / B.02.SPK.0.15.305.04-622 1.1. Egebank A.Ş. tarafından 3794 sayılı Kanunla değişik

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. A TİPİ İMKB ULUSAL 30 ENDEKS FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. A TİPİ İMKB ULUSAL 30 ENDEKS FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. A TİPİ İMKB ULUSAL 30 ENDEKS FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1-FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1 TÜRKĠYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. tarafından 3794 sayılı Kanunla değiģik

Detaylı

FİNANSBANK A.Ş. EUROPEAN EQUITY B TİPİ YABANCI MENKUL KIYMETLER FONU İÇTÜZÜĞÜ

FİNANSBANK A.Ş. EUROPEAN EQUITY B TİPİ YABANCI MENKUL KIYMETLER FONU İÇTÜZÜĞÜ İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANSBANK A.Ş. EUROPEAN EQUITY B TİPİ YABANCI MENKUL KIYMETLER FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finansbank A.Ş. European Equity B Tipi Yabanci Menkul Kiymetler Fonu içtüzüğünün tamamı Sermaye

Detaylı

LER YATIRIM MENKUL DE

LER YATIRIM MENKUL DE EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (B) TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. Ekinciler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye

Detaylı

ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TIPI DEĞIŞKEN AKTIF FONU (HISSE YOĞUN FON) IÇTÜZÜĞÜ

ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TIPI DEĞIŞKEN AKTIF FONU (HISSE YOĞUN FON) IÇTÜZÜĞÜ ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TIPI DEĞIŞKEN AKTIF FONU (HISSE YOĞUN FON) IÇTÜZÜĞÜ MADDE 1 - FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun

Detaylı

T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ

T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1-FONUN KURULUŞ AMACI 1.1. T.C.Ziraat Bankası A.Ş.tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun 37 ve 38 nci maddelerine dayanılarak ve

Detaylı

DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TĐPĐ DEĞĐŞKEN FONU (HĐSSE SENEDĐ YOĞUN FON) ĐÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI:

DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TĐPĐ DEĞĐŞKEN FONU (HĐSSE SENEDĐ YOĞUN FON) ĐÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TĐPĐ DEĞĐŞKEN FONU (HĐSSE SENEDĐ YOĞUN FON) MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: ĐÇTÜZÜĞÜ 1.1. Delta Menkul Değerler A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve

Detaylı

BOSPHORUS CAPITAL İŞ YATIRIM B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI:

BOSPHORUS CAPITAL İŞ YATIRIM B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: BOSPHORUS CAPITAL İŞ YATIRIM B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kanunu'na dayanılarak ve bu içtüzük

Detaylı

İNFO YATIRIM A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI B TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ

İNFO YATIRIM A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI B TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ İNFO YATIRIM A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI B TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1-FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1 İnfo Yatırım A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun 37 ve 38 inci maddelerine dayanılarak

Detaylı

STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş A TİPİ RİSK YÖNETİMİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ

STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş A TİPİ RİSK YÖNETİMİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş A TİPİ RİSK YÖNETİMİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. Strateji Menkul Değerler A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. A TİPİ VARLIK YÖNETİMİ HİZMETİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. A TİPİ VARLIK YÖNETİMİ HİZMETİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. A TİPİ VARLIK YÖNETİMİ HİZMETİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. Türk Ekonomi Bankası A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye

Detaylı

FĠNANSBANK A.ġ. B TĠPĠ DEĞĠġKEN FONU ĠÇTÜZÜĞÜ

FĠNANSBANK A.ġ. B TĠPĠ DEĞĠġKEN FONU ĠÇTÜZÜĞÜ FĠNANSBANK A.ġ. B TĠPĠ DEĞĠġKEN FONU ĠÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUġ AMACI: 1.1 Finans Bank A.ġ. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak ve bu içtüzük hükümlerine

Detaylı

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. A TİPİ KARMA FON İÇTÜZÜĞÜ

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. A TİPİ KARMA FON İÇTÜZÜĞÜ ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. A TİPİ KARMA FON İÇTÜZÜĞÜ Madde 1- Fon un Kuruluş Amacı 1.1 Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından, 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ

TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ 1.1. TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından 3794 sayılı Kanunla değişik 2499

Detaylı

RHEA PORTFÖY ATA YATIRIM GELİR AMAÇLI B TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ

RHEA PORTFÖY ATA YATIRIM GELİR AMAÇLI B TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ RHEA PORTFÖY ATA YATIRIM GELİR AMAÇLI B TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ Madde 1- Fonun Kuruluş Amacı: 1.1. Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından, 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası

Detaylı