M N\S YAT RIM ORTAKUGI A.$ 33,UNCU MADDELERIN TADIL, 41,NCi NNNODEN N. EsAs s6zugue$iruiru I'I2-L3-14r 1 5 -L8'2I ve

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "M N\S YAT RIM ORTAKUGI A.$ 33,UNCU MADDELERIN TADIL, 41,NCi NNNODEN N. EsAs s6zugue$iruiru 2-6-8-9- 1 0-1 I'I2-L3-14r 1 5 -L8'2I-23-26 ve"

Transkript

1 EURO B TiPi MENKUL KIYMETLER YAT RIM ORTAKUGI A.$ EsAs s6zugue$iruiru I'I2-L3-14r 1 5 -L8'2I ve 33,UNCU MADDELERIN TADIL, 41,NCi NNNODEN N EKLENMESiNE iil$rin TADIL TASARILARI M N\S

2 ESK $EKrL ginreriru UruvRu: MADDE 2. $irketin ticaret r,invanr "Euro B Tipi Menkul Krymetler Yatrrrm Ortaklt[t Anonim $irketi" dir. Bu esas sozlegmede krsaca "$irket" olarak anrlacakttr. YENr $EKrL SiRKETIN UNVANT: MADDE 2. $irketin ticaret unvant ''Euro Menrkul Krymet Yatrrrnr Ortaklrfir Anonint $irketi" dir. Bu esas sozlegmede krsaca "$irket" olarak anllacakttr. YAPTLAMAYACAK lslen: MADDE 6. yapamazlar e) Portfoytindeki varltklarr rehin veremez ve teminat olarak gosteremez. Ancak sermaye piyasasr kurulu teblifi ile dtizenlenen esaslar gergevesinde kredi temini igin portfoyun %oto' unu teminat olarak gosterebilir. f) Grinli.ik operasyonlar ve Vadeli iglem ve Opsiyon Borsastnda gergeklegtirilen iglemlerin teminatr kapsamtnda gereken miktardan fazla nakit tutulamaz. g) $irket faaliyetlerinin gerektirdigi miktar ve deferden fazla tagtntr ve tagtnmaz mal edinilemez g) $irket portfoyline higbir gekilde rayig defierin tizerinde varlrk sattn alamaz ve portfciyden bu defenin altrnda varlrk satamaz. Rayig defer borsada iglem goren varlrklar igin borsa fiyatr, borsada iglem gormeyen varltklar igin ise iglem gtinrin ortaklrk lehine altmda en drisrik sattsta en ytik:;ek fiyattrr.,,e:,,,:- ;.:i 1r,:i tl SirkeU a) 0diing para verme iglerriyle u$ragamaz" b) Bankacrlrk Kanunu'nda tantmlandtfit tizere mevduat veya katrlrm fonu toplayamaz ve mevduat veya kattltm fo,nu toplarna sonucunu verebilecek ig ve iglemler yaparnaz. c) Ticari, stnai ve zirai {'aaliyette bulunamaz. g) Arar:rlrk faaliyetinde bulunamaz. d) ACIEa satrs ve kreclili menkul krymet i5lemi yaparnazlar e) Portfoytjndeki varllrklarr rehin veremez ve portftlye iligkin olarak yaprlan islemier ve Kuru :a izin verilen halller haricinde teminat olarak gosteremez. f) Gr"inltik operasyonlar ve ttinev araglar nedeniyle gergeklegtirilen iglemlerin teminatr kapsarnrnda gereken rniktardan fazla nakit tutu lamaz. g) Sirket faaliyetlerinin gerektirdi$i miktar ve de[erden fazla tagtntr ve tastnmaz mal edinilemez girket portfoytine higbir gekilde nayig defierin [) rizerinde variltk sattn alamaz ve portfoyrlen bu deferin altrnda varllk satamaz. Rayig deger borsada iglern goren varlrklar igin borsa fiyatr, borsada iglern goren varltklartn borsa drsrnda

3 MENFAAT sngnun vrsn6t: MADDE 8- $irket, huzur hakkr, ticret, kar payl gibi faaliyetlerinin gerektirdifii odemeler drgrnda malvarlrfrndan ortaklartna, yonetim ve denetim kurulu tiyelerine, personeline ya da rigrincu kigilere herhangi bir menfaat saflayamaz. MENFAAT 546LAMA VAI'A6I VE YAPILACAK 8A6TSLAR: MADDE 8. $irket, huzur hakkt, r,icret, kar payl gibi faaliyetlerinin gerektirdigi odemeler drsrnda malvarlr[rndan ortakllarrna, yonetim kurulu tiyelerine ya da personeline herhangi bir menfaat saflayamaz, BOR9TANMA SlNlRl inrrcr: MADDE 9-.'7,' ;;;:'"i' girket, krsa stireli na[<it ihtiyaglartnt kargrlamak amacryla, kamuya agrkladrir onceki yrla ait son haftahk raporunda yer alan net aktif deferinin %o2o'sine kadar kredi kullanabilir veya aynr stntrlar iginde kalmak ve sermaye piyasasr mevzuattna uymak suretiyle 360 gun ve daha krsa vadeli borglanma senedi ihrag edebilir. PORTFOYDEK VARLIKLARIN TEMiNAT cosreniluesi MADDE 10. T., Kurul drizenlemelerinr-' bafilr kaltnmast, sermatye piyasast mevzuattntn ortrllti kazang aktarrrnr dtizenlemelerine ayklrrlrk tegkil edilmemesi, kendi atnag ve konusunun aksattlmamast, gerel<li ozel durum agrklamalarrnrn yaptlmas;t ve yrl iginrde yaptlan bafrglarrn genel kurulda ortaklarrn bilgisine sunulmast gartryla gegitli amaglarla kurulmug olan kurum, vaktf ve dernekler ile difier gesitli kurunr ve kuruluglara bairs yapabilir. Yaprlacak,bafrglartn tist slntrtntrr genel kurul taraftndan j.b'elirlenmesi gerekmekte olup, bu stntrt agan 'tui\arda bafirg dafirttlamarz, Kurul ba[r5 tutartna ristt:sr rr r r geti rmeye yetki I idi r. BpR(,LANMA SlNlRl: umnope 9- girket, krsa sureli nakit iihtiyaglarrnt kargrlamak amacryla, kamuya a,grkladrfr son hesap donermine ili5kin yrllrk firransal tablolartnda yer alan i5z kaynak tutarttrtnr %o 20'sine kadar kredi kullanabilir veya ayrlt stntrlar iginde kalmak suretiyle sermaye piyasast mevzuatt gergevesinde bono ihragr edebilir' PORI'F6YDEKi e 6slenilruEsi: MADDE NisAN?01[ VI\RI.IKLARIN TEMiNAT f.et; II '/ $irket, portfoyundeki varlrklarl esas itibariyle rehin veremez ve telminat olarak gosteremez. Ancak sermaye piyasast mevzuatlnln ilgili hriktimleri gergevesinde kredi temini igin portfoyiln % 10'unu teminat olarak eosterebilir. $irket, portfoyundeki va rlrklar+' ve prortfoye iligkin oa d t haricinde teminat ol kredi temini igin bu madrjesindeki esaslan gergeves %o!o' unu tenr i nat ol a ra k gosterebi I i r 3

4 SERMAYE VE PAYLAR: MADDE 11. $irketin, kayrtlr sermayesi TL'dir. Bu sermaye her biri L TL. itibari deferde adet paya ayrrlmrgtrr. Sermaye Piyasasr Kurulu'nca verilen kayrtlr sermaye tavanr izni, 2Qt2-20L6 yrllarr (5 yll) igin gegerlidir. Bu stirenin sonunda izin verilen kayrtlr sermaye tavanrna ulagrlamamrg olsa dahi, 2016 yrlrndan s;onra yonetim kurulunun sermaye artrrrm kararr alabilmesi igin; daha once izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarr igin Sermaye Piyasasr Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir srire igin yetki alrnmasr zorunludur. Soz konusu yetkinin alrnmamasr durumunda girket kayrtlr sermaye sisteminden grkmrg saytlrr. $irketin ,000,00-TL'lik grkarrlmrg sermayesini temsil eden pay bedellerinin tamamr nakden odenmig olup, her biri 1 TL itibari degerde 45,000 adedi nama yazrlr A Grubu ,00 adedi hamiline yazrlr B Grubu olmak lizere toplam ,00 adet paya ayrrlmrgtrr. Yonetim Kurulu, 2OI2-20LG yrllart arastnda Sermaye Piyasasr Kanunu htrktimlerine ve Sermaye Piyasasr Kurulu drizenlemelerine uygun olarali, kayrtlr sermaye tavanrna kadar paylar ihrac ederek grkarrlmrg sermayeyi artrrmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkrnrn srnrrlandtrtlmast ile imtiyazlr veya nominal deferinin Uzerinde veya altrnda pay grkarrlmasr konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkrnr ktsrtlama yetkisi, pay sahipleri ara:;rnda egitsizli[e yol agacak gekilde kullanrlamaz. Yonetim kurulu riyelerinin segiminde A grubu paylarrn her biri L000 oy hakkrna, B grubu paylarrn her biri L oy hakkrna sahiptir. Sermaye artrrrmlarrnda; ortaklartn yeni pay alma haklart srnrrlandrrrlrnadrfir takdirde, A grubu qaylar kargrlrgrnda A grubu, B,g1ub,,gr paylar S io, t-= e c\,r,r SERMAYE VE PAYLAR: MADDE 11- $irketin, kayrtlr sermayesi TL'rJir. Bu serma\/e her biri :1 TL. itibari de[erde adet paya iayrrlmrgtrr. Sermarye Piyasasr Kurulu'nca verilen kayrtlr sermaye tavanr izni,2clt2l yrllarr (5 yrl) icin gegerlidir. Bu srlrenin sonunda izin verilen kayrtlr sermaye tavantna ulagrlamamrg olsa dahi, 2016 yrlrndan sonra yonetim kurulunun sermaye artrrrm kararr alabilmesi igin; daha once izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarr igin Sermaye Piyasasr Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir s[ire igin y'etki alrnmasr zorunludur. Sioz konusu yetkinin alrnmamast durumunda girket yonetim kurulu Ott"tpl',,? sermaye arttrtmt yapanraz. $irketin ,110-TL'lik grkarrlmrg sermayesini temsil eden pay bedellerinin tamarnr nakden odenmlig olup, her biri L TL itibari deierde 45.0Cr0 adedi narna yazrlr A Grubr"r L3.365,000,00 adedi hamiline yazrlr B Grubur olmak rizere toplerm ,000,00 adet paya ayrrlmtgttr. Yonetim Kurulu, 20L2-2Ot6 yrllarr arastnda Sermaye Piyasasr Kanunu hriktirnlerine ve Sermerye Piyasast Klurulu dtizenlemelerine uygunr olarak, kayrtlr sermaye tavantna kadar yeni paylar ihrrag ederel< grkarrlmrg sermayeyi artrrrraya ve pay sal'riplerinin yeni pay alma hakkrnrn stntrlandtrtlnrast veya inrtiyazlr pay sahiplerinin haklartntn krsttlanmast ile nominal deferinin rizerinde vs'1a alttnda pay gtkartlmast konusunda karar almay'a yetkilidin. Yeni pay alma hakkrnr krsttlarra yetkisi, pay sahipleri arasrn da esitsizliee '/ol agacak gekilde kullan rlamaz, 1 J Nls.AN"'?s paylartn her biri 10C10 oy tiat paylarrn her biri f oy hahk[lr{ artrrrrnlartnda; ortakla rtrr I ' tlbft..s \-6crtr t tl*

5 kargrhfrnda B grubu yeni pay grkarrlacakttr. Ancak ortaklartn yeni pay alrrla haklarr srnrrlandrrrldrfr takrlirde, grkarrlacak yeni paylarrn ttimu B grubu olarak grkarrlacakttr. Genel Kurul toplanttlartnda, Yonetim Kurulu iiyelerinin segiminde oyda imtiyaz hakkt tanryan paylar drsrnda imtiyaz veren pay grkartlamaz. Sermaye arttrtmlartnda yeni pay alma hakkt kullanrldrktan sonra kalan paylar ile yeni pay alma hakkr kullanrmtnrn krsrtlandrfir durumlarda yeni ilrrag edilen tlim paylar nominal deferin altrnda olmamak tizere piyasa fiyatr ile halka arz edilir. Nama yazrlr paylartn devri ktsttlanamaz' Qrkarrlan hisse senetleri tamamen satrlarak bedelleri odenmedikge, yeni pay gtkartlamaz' Qrkarrlmrg sermaye miktartn tn, $irket u nvan Inln kullanrldrfr belgelerde gosterilmesi zorunludur. 5inrer ronrrovuruun YoNETiMirue iti$xittt ESASLAR: MADDE 12- srnrrlandrnlmadr[l ta],ldirde, A grubu paylar kargrlrfirnda A grubu,, B grubu paylar kargrlr$rnda B grubu yr:ni pay Erkarrlacakttr' Arncak, ortaklartn yeni pay alma haklart srnrrlandtrtldtgr takdirde, grkarrlacak yeni praylarrn trimii B grubu olarak grkarrlacaktrr. Genel Kurul toplanttllarrnda, Yonetim Kurulu ti'yelerinin segimindel oyda imtiyaz hakkt tanryan paylar drstndar imtiyaz veren pay grkarrllamaz. S,ormitVe Piyasast Kurrulu dlizenlemelerinden kaynarklanan zorunluluklar saklr kalmak Uzere paylartn devri krsrtlanamaz. Qrkarrtan paylar tam;amen satrlarak bedelleri oden medikge, yeni pay qlkartlamaz' (,rkarrlmrg sermaye miktartnln, $inket unvanln ku llanrld r[r belgelerde, gl5sterilmesi zorun ludu r' Sermayeyi temsil eclen paylar kaydilegtirme esaslart cercevesinde kayden izlenir. $ RKET eortfoyununi olustitru!-masi ve FtiSKi NI DA6ITI LMASI ESASLARI : tr/tadde 12- $irket portfoytiniln yonetiminde riskin dagrtrlmasr esaslart g:ergevesinde a5a[rdaki srnrrlamala r goz oni.inde bulundurulur. Sermaye Piyasasr Kanununda ve yi'irtirlrikte olan ilgili teblii ve dtizenlemelerde belirlenmis olan yonetim ilke ve stntrlamalara uyulur' a) $irketin yattrtm yapacafr krymetlerin segiminde, defisken getirili menkul krymetler agtstndan Sermaye Piyasasr Kurulunca yayrnlanan Kurumsal Yonetim ilkelerine uygun galrgan halka agrk Sirketlerin menkul krymetlerl ve riski driprik, grivenilirlik katsayrsr ve sektor Pazar katsayrsr ytiksek ve likit olanlar, sabit getirili menkul krymetler agtstndan ise yiikselrl getirili ve likit olan kamu ve ozel sektor menkul krymetleri tercih edilir ve Sermaye Piyasast Kanunu'nun 49'uncu maddesinde ve,,.1,'il[i!ir teblif ve di.izenlemelerde belirtilmi$' i vonetim ilkelerine r-ryul/r.'1 rl' -r liirket portfoytinun rlonetiminde Sermaye Piyasasr Kanunu'nun 48'nci maddesinde, lvlenkul Krymet Yatlrtrn Ortaklrl'llarrna iliskin tisaslar Tebli['nde've ilgili di.izenlemelerde belirlenmig olan stntrlanralara uyulur.!)irke,t gerekli gormesi hali krymetler alabilecek olt.tp l<rymetlere iiligkin bilgiler 5 iiirkert portfoyune ABD, Avluqa., 'ue Japonya, Moskova, G Tayliand,Tayvan, Endone 'Yeni Zelanda borsalartrta ve/veya sabit getirili Yaban araglart alrnabilir. Yabanct," l.aye piyasast araglartndan yalntzca ",Avn.upa Birlifii [jlkeleri ve Japonya,Latin ;Ar,nelrika Avustralya,'/eni Zelanda iilkelerine cl cl

6 b) Portfoy deferinin % ].0'undan fazlast bir ortaklr[rn men ku I kryrnetlerine yattrtla maz' c) Higbir girkette sermayenin ya da ttim oy haklarrnrn % 9'undan fazlastna sahip olamaz. d) $irket portfoyrine borsada iglem goren varlrklarrn altnmast esasttr. $u kadarki, borsada iglem gormeyen borqlanma araglartna ortaklrk portfoy deierinin en fazla %oto'u orantnda yatrrrm yaprlabilir. Borsada islem gormeyen ozel sektor borglanma araglartna yattrtrn yaprlaca$r agamastnda, portfoyde bulu nan'ozel ait olanlar alrnabilir, Bu Ulkeler drsrndaki tilkelerin kamu otorlitelerince ihrag edilmig bulunan kantu sermaye piyasasr araglartna yatrrrrn yaprlamaz. $irket portfoyrine ancak T.C. tvlerkez Bankast'nca atltrn sattmt yaptlan para birimleri rizerinden ihrag edilnrig yabancr sermqye piyasasr arar;lartna yattrtm yapabilir' $irket portfoyrinde bulunan yabanct sermaye plyasast araglart satttr alrndr[r borsada veya ' ugu difier borsalar drqrnda altntp $irkeu 1) Portfoy yonetimi veya yattrtm danr5manlrft hizmeti aldrir kuruluglarrn ve bu kuruluslarrn dofrudan veya dolaylr olarak ortaklrk iliskisi bulunan aract kuruluglartn, 2) Yonetim kurulunun segiminde oyda imtiyaz sahibi olan aract kuruluslartn, 3) Yonetim kurulunun segiminde imtiyaz sahibinin aract kurulug olmamast halinde, imtiyaz sahibinin, sermayesinin %10'undan fazlasrna sahip oldugu aracl kuruluslartn, 4-\ Yonetim kurulu segiminde imtiyaz bulunmayan ortaklrklarda, ortaklrfirn sermayesinin % L0'undan fazlastna sahip ortaklrklarrn ayrt ayrl ya da birlikte sermayesinin %10'undan fazlastna sahip olduklarr aract kuruluslarrn, halka arzlna aractltk ettigi sermaye piyasasr araglartna ihrag miktartntn azami %oto'u ve ortaklrk portfoyun[in azami %5'i orantnda yattrtm yapabilir. e) T,C Merkez Bankast A.5 tarafrndan drlzenlenen ihalelerden ve T'C BaSbakanlrk Hazine Mtistegarlrft taraftndan yaprlan halka arzlardan ihale veya ihrag fiyatlarryla ortak portfoytine menkul krymet alrnabilir. Bu menkul krymetler (b) bendinde yer alan srnrrlama kapsamtnrja deferlendirilmez' f) $irket portfoytine rayig bedelin Usttinde arlrk satrn alamaz ve rayig bedelin altrnda rk satamaz, borsada islem 1 0 NlsANl?n' r

7 goren varhklar igin borsa fiyatr, di[erleri iglem guni.inde girket agtstndan olugan a,!i'mdq-r en dri5rik, satrmda en yi.iksek fiyattrr. ivarft,kt satrmlarrnda satt$ bedeli tam olarak n'akden alrnrr,. '' g) Ortaklrkta imtiyazlr paylara sahip bta.n ortaklartn ve ortaklrfirn sermayesinin %o L0'undan fazlastna sahip ortaklartn, yonetim kurulu bagkan ve iiyeleri ile genel mtidur ve genel mtidtlr yardtmctlartntn ayrt ayrt yada birlikte dogrudan veya dolaylr olarak sermayesin in %o 20' sinden fazlasrna sahip olduklarr ortaklrklarrn sermaye piyasast araglartntn toplamt, Sirket portfoyuntin % 20'sini a5amaz. h) Portfoy deferinin en fazla % 30'u bir toplulufun para ve sermaye piyasasr araglartna yatrrrlabilir, Topluluk, hukuksal ydnden birbirinden bafrmstz olmakla birlikte sermaye, yonetim ve denetim agtstndan birbirleriyle iligkili, faaliyet konulart yonrinden aynt sektore baflr olsun veya olmastn, organizasyon ve finansman konulartntn bir ana ortaklrk gattst altrnda tek merkezden koordine edildifi ana ve baflr ortakhklar brittintinti ifade eder. r) Grinltik operasyonlar ve Vadeli iglem ve Opsiyon Borsastnda gergeklegtirilen islemlerin teminatt kapsamrnda gereken miktardan fazla nakit tutamaz. Portfoy deferinin en fazla %o 20'si Takasbank Para PiYasasrnda deferlendirilebilir. $irket bankalar nezdinde vadeli mevduat tutamaz ve mevduat sertifikasr satrn alamaz, i) $irket, sermaye ve yedek akgeleri toplamtntn % 25'ini TUrk Parastntn Krymetini Koruma Hakkrnda 32 sayrlr Karar gergevesinde altm satrmr yaprlabilen sermaye piyasast araglartna yatrrabilir, j) Portfoy deferinin en fazla % 20'si Kurul kaydrnda bulunan menkul krymet yattrtm fonu, yabanct yattrtm fonu, serbest yattrtm fonu,koruma amaglr yattrtm fonu ve garantili yatrrrm fonu katrlma paylartna yatrrrlmak suretiyle defierlendirilir. Ancak tek bir yattrtm fonuna yaprlan yattrtm tutart,ortaklrk foytinrin %o 4'OnA gegemez. Katrlma paylart ortakltk tfovrine dahil edilen Yatlrlm 1 0 NISAN?0it S i i!..,*^

8 fonlarrna girig,grkrg veya erken grkrg komi hu odemez.,,,' ^ltr ii ;,', k) Sirket, difer menkul krymet yqlilm, ortaklrklarrnrn paylarrna yatrnm yapamaz.,ii,i.,, ' l) Sirket, Kurulun Seri: V, No: 65 sayrlr Serm:iye Piyasasr Araglarrnrn Kredili Alrm, Agria Satrg ve 0dting Alma ve Verme iglemleri Hakkrnda Tebliiinin tl inci maddesi gergevesinde yaprlacak bir sozlegnre ile herhangi bir anda portfoylerindeki varlrklarrn piyasa delerlerinin en fazla %o5o'si tutarrndaki menkul krymetlerini odring verebilir. OdUnrg verme iglemi en fazla 90 iggrinu sureyle yaprlrr. Ortaklrk portfoyrinden odting verme iglemi, odring verilen menkul krymetlerin en az%o7oo'i kargrlrgrnda nakit veya devlet ig borglanma senetlerinden olugabilecek teminatrn ortakhk ad rn a sa klayrcrd a ll loke ed ilmesi ga rtryla yaprlabilir. Teminat tutarrnrn odung verilen menkul krymetlerin piyasa deferinin %80'inin altrna drigmesi halinde ortaklrk yonetimi teminatrn tamamlannnasrnr ister. Ortaklrfrn taraf oldufiu odring verme sozlegmelerine, ortaklrk lehine tek taraflr olarak sozlegmenin fesh edilebilecefine iligkin bir hrikmrin konulmasr mecburidir. $irket istanbul Altrn Borsasr Krymetli Madenler Od ri n9 Piyasasr nd a portfoyl eri ndeki krymetl i madenlerin piyasa deferlerinin en fazla %25'i tutarrndaki krymetli madenleri odtin g verebilir, Krymetli maden odring iglemleri soz konusu piyasadaki iglem esaslarr ile teminat sistemi gergevesinde yaprltr. m) $irket portfoytine ABD, Avrupa Birlifii Ulkeleri ve Japonyir, Moskova, GUney Kore,Hong Kong Tayland,Tayvan, Endonezya,Qin, Avustralya, Yeni Zelanda borsalarrna kote eclilmig degi5ken ve/veya sabit getirili yabancr sermaye piyasasr araglarr ahnabilir,yabancr devlet, kamu sermaye piyasasr araglarrndan yalntzca ABD,Avrupa Birlifi Ulkeleri ve.iaponya,latin Amerika, Avustralya, Yeni Zelanda rilkelerine ait olanlar alrnabilir. Bu rilkeler drgrndaki tilkelerin kamu oritelerince ihrae edilmig bulunan kamu asr araclarrna vatrrrm vaptlamaz. 10 NisAN?n{'!'

9 $irket portfoytine ancak T.C. Mgikez Bankasr'nca altm sattmr yaprlan para birimle.ri rizerinden ihrag edilmig yabancr sermayei. i. i piyasasr araglarrna yattrtm yapabilir, $irket portfoyi.inde bulunan yabanct serriiaye piyasasr araglart satrn altndr[r borsada veyb', kote oldu[u difer borsalar dr5rnda alrnrp satrlamaz. n) $irket portfoyrini.in en fazla % 2O'si ulusal veya uluslar arasr bonsalarda iglem gciren altrn ve difer krymetli madenler ile bu madenlere dayalr sermaye piyasasr araglarlna yatrrabilir, Portfoye altnacak alttn ve diler krymetli madenlerin T.C Merkez Bankast taraftndan kabul edilen uluslararast standartlarda olmast ve ulusal ve uluslararasr borsalarda iglem gormesi zorunludur o) $irket portfoyti'ne, Kurulun Seri: V, No: 7 sayrlr Menkul Krymetlerin Geri Alma veya Satma TaahhUdti ile Alrm Sattmt Hakktnda TebllEinin 5 inci maddesinin (c) ve (e) bentlerinde belirtilen krymetlerin konu edildiii borsada veya borsa drgrnda taraf olunan ters repo sozlegmelerini dahil edebilir. Borsa drgrnda taraf olunan ters repo ozlegmelerinin kargr tarafrntn Kurulca belirlenen nitelikleri tagrmasr zorunludur. Borsa drgrnda taraf olunan ters repo sozlegmeleri gergevesinde kargr taraftan altnan ters repoya konu varlrklarrn Takasbank'da ortaklrk adtna agtlmts olan bir hesapta saklanmast gerekmektedir. Borsa drgrnda taraf olunan ters repo iglemlerine ortaklrk portfoyiintin en f azla TotO' una kadar yattrtm yaprlabilir. Sermaye Piyasasr Kurulun Seri: V, No: 7 sayrlt Menkul Krymetlerin Geri Alma veya Satma Taahhridtj ile Alrm Sattmt Hakkrnda Tebli[inin 5 inci maddesinin (c) ve (e) bentlerinde belirtilen krymetlerin konu edildi[i borsada veya borsa drgrnda repo sozlegmelerine portfoyunde yer alan repo iglemine konu olabilecek menkul krymetlerin rayig kredelinin %o!0'una kadar taraf olabilir. Borsa drgr repo-ters repo iglemlerinin vade ve faiz orant Kurulun Seri: V, No:7 saytlt Menkul Krymetlerin GeriAlma veya ma TaahhiidU ile Alrm Sattmt Hakktnda eblieinin 6 nct maddesi inde 1r 0 NiSnft?frrl,{

10 belirlenir. $u kadar ki; f aiz oraprnin, belirlenmesi, borsada islem iglem eoren goren ben yaprsrna sahip sozlegmelerin f aiz 1 dikkate alrnmak Lizere, girket kurulunun sorumlulu$undadtr. Borsa dtglndi':, repo-ters repo sozlerlmelerine taraf olunmasr durumunda en geg sozlegme tarihini takip eden iggrinu iginde girketin resmi internet sitesinde ve KAP'ta sozlegmeye konu edilen krymet ve sozlegmenin vadesi, faiz orant, kargt tarafr hakkrnda kamuya bilgi verilmesi gereklidir. Soz konusu sozlegmelere iligkin bilgi ve belgeler aynca girket merkezinde sozlegme tarihini mriteakip 5 yrl sureyle muhafaza edilir, p) Borsada iglem goren dr$ borglanma araglarrnrn, borsa drgrnda yaprlacak i5lemler ile ortaklrk portfoytine dahil edilmesi veya ortaklrk portfoyrinden gtkarttlmast mr.imktindtir. r) $irket portfoyrine riskten korunma ve/veya yatrrrm amactyla doviz, krymetli madenler, faiz, finansal gostergeler ve sermaye piyasast araglarr 0zerinden drizenlenmig opsiyon sozlegmeleri, forward,future ve vadeli islemlere dayalr opsiyon islemleri dahil edebilir, Vadeli iglem sozlesmeleri nedeniyle maruz kaltnan agrk pozisyon tutart girket net aktif deierini asamaz. Portfoye altnan vadeli iglem sozlegmelerinin ortaklrgrnrn yatlrlm stratejisine ve kar5rlasttrma olguttine uygun olmast zorunludur. Borsa drsrnda gergeklegtirilecek vadeli iglem ve opsiyon sozlegmelerine iligkin olarak Sermaye Piyasasr Kurulu'nca belirlenen esaslara uyulur s) $irket portfoytine varantlar dahil edilebilir. Varantlara yaprlan yattrtmlartn toplamr Sirket portfoy degerinin %I5'ini gegemez. Ayrtca, aynr varlria dayalr olarak grkarrlan varantlartn toplamr girket portfoy defierinin %1'0'unu, tek bir ihraggr taraftndan grkartlan varantlartn toplamr ise girket portfoy degerinin %5'ini gegemez. Ortaklr[rn agrk pozisyonunun hesaplanmastnda, varantlar ile Vadeli iglem ve Opsiyon Borsa:;tnda taraf olunan aynl varlrfa dayalr vadeli iglem sozlegmelerinde alrnan ters pozisyonlar netlegtirilir. Ozellegtirme kapsamtna allnmts, kqnlv i t t 0 NlSn'rtt tf. i{t ra' q{\4 I ;T.c,;.,C rl 4,3 6<J :"sb & /'(

11 iktisadi tegebbusleri dahil, TiJrkiye'de kurulmug ortaklrklarrn paylartna yattrtm yapabilir. t) Portfoydeki varlrklarrn de$erinin fiyat hareketleri, temettti dafrtrmr ve rtighan haklarrnrn kullanrlmasr nedeniyle, ortaklrk esas sozlegmesinde ve Sermaye Piyasast Kurulu drizenlemelerinde belirtilen asgari stntrlartn altrna inmesi veya azami stntrlartn tizerine grkmasr halinde oranrnrn en geg 30 gtin iginde esas sozlegmede ve Sermaye Piyasast Kurulu dtizenlemelerinde belirtilen stntrlara etirilmesi zorunludur. $irket PORTF6YUNUN SAKLANMASI : MADDE 13. sirket PORTFOYUNUN SAKLAN MASI: MADDE 13- a) $irketin portfoylenindeki varlrklar, saklaytct nezdinde yaprlacak bir sozlegme gergevesinde saklan tr. b) Trirkiye'de Takasbank'tn saklama hizmeti verdi$i para ve sermaye piyasasr araglarr ortaklrk adrna Takar;bank nezdinde saklantr. Bunun drgrnda kalan para ve sermaye piyasas araglarrnrn saklanmast konusunda girket, Kuiul tarafrndan uygun gortilmek ve TakasbanklP drgarrda saklanan varlrklar ve bunlarln defierleri konusunda gerekli bilgileri aktarrn)qk, veya erigimine olanak tantmak kogulu 'le b'r 'r-rl' bagka saklayrcrdan saklama hizmeti alabilir. c)$irket portfoytindeki krymetli madenlerin istanbul Altrn Borsastnda saklanmast zorunludur. Krymetli madenlerin saklanmastna iligkin sozlegm enin esasla rt ista n bu I Altrn Borsasr taraftndan belirlenir, girket portfoytindelli varltklar, Sermaye Piyasarsr Kurulu'nca yr:tllilendirilmis kuruluslar nezdinde ve Sermaye Piyasasr Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar 6:ergevesinde saklarrrr sayrlr Serrmaye Piyasast Kanunu ye,ilgilidebliflerde yer alan yurtirltiluk ve uyum sri relerri, lrd rr, d)$irket portfoyi.indeki yabanct menkul krymetler ile difer sermaye piyasasr araglartntn saklanmastnda bu menkul krymetlerin islem gordrifii borsalartn yetkili krldr[r saklama merkezlerinde saklantr. Soz konusu menkul krymetleri veya deferli madenleri temsil eden depo makbuzlart yetkili saklama merkezi nezdinde muhafaza edilir. 'lo t lst'^!l rf' ' -$ t ( i;.r 5I ''.1.::l /i1 Sc0V^ ' ";lll I \. :.r3;- r:

12 PORTFoYUN DE6ERLEMESi: MADDE 14- Portfoydeki varhklar Sermaye Piyasast Kurulu'nca uygun gortilecek ilke ve esaslara uyularak deierlenir. PORTFOYUN DE6ERLEMESi : MADDE 14- girket portfoytindeki varltklartn deferleme esaslarrna iligkin olarak, Kurulun yatlnm fonlarrnrn finansal raporlartna iligkin duzenilemelerinde yer alan deferlemeye iligkin esaslara uyulur; v r kurul dtizenlemeleri eereevesinde kamuya iagtklantr. porttfoy voru rrici r-ifii n izru eri, DANTIIMANLT K HiZME'ri ve Oir6sR HiZMETLER MADDE 15. a) $irket, yeterli s;ay'tda ihtisas personeli istihdiam etrnek kaydryla kendi portfoytinri yonetebilecefi gibi, portfoy yonetlm hizmetini Kurulurn onaytntn allnmast gartryla imzalanan bir sozlegrne ile bir portfoy yonetim girketinden alabilir. sozlegme ile drgarrdan saflanmadrfir durumda, girket nezdinde Kurulun lisanslama ve sicil tutmaya ili5kin drizenlemeleri gergevesinde lisans belgesine sahip yeterli sayrda portfoy yoneticisi istihdam edilmesi,portfoy yonetimi karar alma stlrecine iligkin yazrlr bir prosedur olugturulmasr ve karilrlara dayanak tegkil eden bilgi ve belgelerin girket merkezinde en az 5 ytl srireyle saklanmast gerekir.bu durumda Kuruldan yatrnm danrgmanlrfr yetki belgesi almrg bir portfoy yonetim Sirketinden imzalanan bir sozlegme ve Kurulun yattrtm danrgmanlrfrna iligkin dlizenlemeleri gergevesinde yattnm danrgmanlt[r sa$lanrr. c) $irket muhasebe, operasyon ve Risk yonetim sistemleri gibi hizmetler ile i9 kontrolden sorumlu personeli bir aracl kurulugtan veya portfoy yonetim girketinden saflayabilir, d-) girketin (a), (b) ve (c) frkrastnda belirtilen ve ortaklrk drgrndan safilanan hizmetler ve b) $irket, portfoy ytinetim hizrnretini drgarr,clan saflamadr[t durumda, Kurulun onayrnrn altnmast garl.ryla yattrtm danrsrnanlrfr yetki belgesi almrg lcir portfoy yonetim girketinden imzalanatcark bir sozlegme ve Kurullun yattrtm danrgmanlrflrna iliskin diizerrlemeleni grerq;evesinde yattrtm danrgmanltir hizmeti arlaloilir. c) $irket muhasebe ve operasyon gibi hizmetler ile i9 kontrolden sorumlu personeli yatrnm kururluglarrndan ;kontrolui ve takibi yonetim kurulu taraftrrdan gergeklegtirilmek gartryla risk yonetim si:;temine ili:;kin hizmeti yatrrrm kuruluglarrnclan ve Kurulca uygun gorrilecek uzmanlagrnt5; difier kuruluslardan safla'yabilir. yoneltimi hizmeti alrq isrr portf,oy yorretim 5i sistenti hizmeti de al 9n{ q portfoy Bu hizmetlerin a 'dtlzerrlemelerine ve srn / ') I t2.} 6 \\ :s.c-re1r,r

13 frkrasrndaki oran yrl sonuna kadar kala dikkate altnarak hesaplantr. f) Bu maddenin (a), (b) ve (c kapsamrnda belirtilerr hizmetler ve igin imzalanan sozlegmeler girket kurulunca onaylanarak feshi ihbara gbrek kalmaksrzrn bir yrl sonunda sona erei. Taraflartn yaztlt mutabakatr ile sozleqme aynl srire igin yenilenebilir. Ancak bu stirenin sona ermesi beklenmerlen girket yonetim kurulunun karart ile otuz gtin onceden yaztlt ihbarda bulunmak kaydryla sozlegme sona erdirilebilir. g) Ortaklr[rn portfoyi.i ile ilgili aractltk hizmetleri, portfoy yoneticilifi veya yattrtm danrgmanhfr hizmeti altnan kurumdan vdrueriu KURULU ToPLANTILARI ve KURUMsAT- vorueriru iueuniru e UYUM: MADDE 18- Yonetim kurulu, $irket isleri agrsrndan gerekli gorulen zamanlarda, bagkan veya bagkan vekilinin gagrrsryla toplanrr, Yonetim kurulu Uyelerinden her biri de baskan veya bagkan vekiline yaztlt olarak bagvurup kurulun toplantrya gafrrlmasrnr talep edebilir. Bagkan veya bagkan vekili yine de Kurulu toplantrya ga[trmazsa Uyeler de re'sen gafrt yetkisine sahip olurlar. Uyelerden higbiri toplantr yaptlmasl isteminde bulunmadrfl takdirde, yonetim kurulu kararlart, kurul riyelerinden birinin belirli bir konuda yaptr[r, karar geklinde yazrlmrg cjnerisine, en az tiye tam saylslnln gofunluiunun yaztlt onayt altnmak suretiyle de verilebilir. Aynr onerinin trim yonetim kurulu i.iyelerine yaprlmrg olmast bu yolla altnacak ka ra rrn gegerlilik ga rtrd tr. Onayla rrn ayn I kagrtta bulunmast gart defiildir; ancak onay imzalarrntn bulundu[u k5[rtlartn tt]mtintin yonetim kurulu karar defterine yapr5ttrtlmast veya kabul edenlerin imzalartnt igeren bir karara dontigttirulrip karar defterine gegirilmesi karartn gegerlili[i igin gereklidir. VOT{ETIU KURULU TOPLANTILARI VE KURUMSAL Y6NETiM ii.teienite {.JYUM: MADDE 18- Yonetirn kurulu, liirket isleri agrsrndan gerekli gortilen zamanlanda, baskan veya bagkan vekilinin ga[rrsryla toplanlr. Yonetim kurulu riyelerinden her biri de baskan veya bagkan vekiline yazrlr olarak ba5vurup kuru I un toplantrya gag;rrl masrn r talep edebilir. Bagkan veya bagkan vekili yine de Kurulu toplantrya gaflrmazsar tiyeler de ne'sen gafrt yetkislne sahip olurlar. Uyelerden higbiri topllanrtt yaptlmast isteminde bulunrnadrfr takdirde, yonetim kurulu kararlart, kurul tiyelerirrden birinin belirli bir konuda yaptrfr, karar geklinde yazllmrg onerirsine, en az Uye tanl saylslnln gofiunlufunun yaztlt onayt altnmak suretiyle de verilebilir, Aynt onerinin tum yonetim kurulu riyelerine yaprlmrg olmast bu yolla alinacak kararrn gegerlilik gartrctr, Onaylartn aynr kdgrtta bulurrmasr gart defildir; ancak onay imzalarlnln bulurldu[u k6[rtlarrn turn u n tin yol'retim ku ru lu donrigttirrilup karar defterine gegirilmesi? kararrn gegenlilifi igin gereklidir'.\

14 Ycinetim kurulunun toplantr gilndemi yonetim kurulu bagkanr tarafrndan tespit edilir, Yonetim kurulu kararr ile gtindemde deii5iklik yaprlabilir. Yonetim Kurulu, tiyeleri arasrndan bir Bagkan ve bulunmadr[r zamanlarda ona vek6let edecek bir Bagkan Vekili seger. Toplantr yeri $irket merkezidir. Ancak yonetim kurulu, karar almak gartr ile bagka bir yerde de toplanabilir. Yonetim kurulu r)ye tam sayrsrnrn cogunlugu ile toplanrr ve kararlarrnr toplantrda hazrr bulunan tiyelerin gogunlu[u ile alrr. Toplantrlarda her riyenin bir oy hakkr vardrr. Yonetim kurulu riyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantrlara vekil aracrlrgryla da katrlannazlar. Oylar esit oldu$u takdirde o konu gelecek toplantrya brrakrlrr. ikinci toplantrda da egitlik olursa soz konusu oneri reddedilmig sayrlrr. Kararlarrn gegerlilifii yazrlrp imza edilmig olmalarrna baflrdrr. Yonetim kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanrlrr. Red oyu veren, kararrn altrna red gerekgesini yazarak imzalar. Yonetim kurulu tamamen elektronik ortamda yaprlabilecefi gibi, bazr riyelerin fiziken mevcut bulunduklarr bir toplantrya bir krsrm tiyelerin elektronik ortamda katrlmasr yoluyla da icra edilebilir. Bu h6llerde bu esas sozlegmede ongori.ilen toplantr ile karar nisaplarrna iligkin htiktjmler aynen uygulantr. Yonetim kurulunun toplantr gundemi yonetim kurulu bagkanr tarafrnclan tespit edi[ir. Yonetim kurulu kararr ile e;tindemde de$isiklik ya p rla lcilir. Ycinetim Kurulu, riyelerri arasrndan bir Bagkan ve bulunmadrfr zarnanlarda ona vek6let edecek bir Baskan Vekili r;eger. Toplantr yeri $irket melrkezidir. Ancak yonetim kurulu, karar almak gartr ile bagka bir yerde de toplanabilir. Yonetirn kurulu riye tam sayrsrnrn gofunlugu ile toplanrr ve kararlartnt tolrlanttda hazrr bulunan riyelerin gofunlu[u ilel alrr, Toplantrlarda her riyenin bir oy hakkr varrdrr. Yonc'tim kurulu Uyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantrlara vekil aracrilrgryla da katrlarnazlar. Oylar egil. oldufu takdirde o konu gelecer[< toplantrya brrarkrlrr. ikinci toplantrda da egitlik olursa soz konusu oneri reddedilmig sayrlrr, Kararlarrn gegerlili[i y'aztlrp imza edilmig olmalanna bafltdtr. Yonetim kurulunda oylar kabul veya red olarak l<ullanrlrr. Red oyu veren, kararrn altrna red gerel<gesini yazarak imzalar. $irketfin yonetim kurulur toplantrsrna katrlma hakkrrra sahip olanlar bu toplantrlara, TTK'ntn 1527 nci maddesi uyannca elektronrik ortamda da katrlabilir. $irket, Gtimrrik ve Ticaret Bakanlrfirnrn, "Ticaret liirketlerinde Anonim girket Genel Kurullarr Drgrnda Elektronik Ortanrda Yaprlacak Kurrullar Hakklnda Tebli[i" Kurumsal Yonetim ilkelerinin uygulanmasr bakrmrndan onemli nitelikte sayrlan iglemlerde ve girketin her trirlri iligkili taraf iglemlerinde ve rigrincu kigiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine iligkin iglemlerinde Sermaye Piyasasr Kurulu'nun kurumsal yonetime iligkin dtjzenlemelerine uyulur' ''r-r"; Sermaye Piyasasr Kurulu taraftndan ulanmasr zorunlu tutulan Ku.r:um'Sal r:rr:" ve oy vermelerine imlkarr tanryacak Toplantr Sistemini kunabilecefi igin olugturulrnug sistemlerden alabilir, Yaprlacak toplilntrlard sozlegmesinin bu htikmii uya olan sistem tizerinden veya 'dlrnacak sistem i.jzerinden hak sahip mevitratta belirtilen haklarrnr ilgili Bakanlrk rql.,tetiliei':r, hrikrimlerindei belirtilen t:... +F,.t \ g,-;\+i,,

15 Yonetim ilkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksrzrn yaprlan iglemler ve altnan yonetim kurulu kararlarr gegersiz olup esas sozlegmeye ayktrt saytltr. kullanabilmesi safl anrr. Yonetim kurulunun elektronik ortamda yaprldrfr h6llerde bu esas sozlegmede ongorulen toplantr ile kilrar nisapilartna iligkin hrikunller aynen uygul;anlr. :' ji,, ' 'ailil'"1'i.l. r!r- r..":;-' t, ') '', "'.rlil,,,,ir;''.r4j GENELTUUoUnvEMUDURLER: lrr. 1i I' l'11,;, 1i 'i1* MADDE 21-,r,,,.1^;;, * ''"'r, j, Yonetim Kurulunca, Sirket briniri"' ytirtitrilmesi igin bir Genel Mtidtir ve yeterli sayrda MridUr atantr. Genel Mtidtjrtin ytiksek ofrenim gormug, igletme finansman, mali analiz, sermaye piyilsasr ve borsa mevzuatt konusunda yeterli mesleki bilgi ve tecrtibeye sahip olmast ve gerekli ahlaki nitelikleri tagrmasr garttrr. Genel Mridrir ve mridtirlerin sermaye piyasasr mevzuattnda aranan kogullara sahip olmalart zorunludur.genel Mtidrir, Yonetim Kurulu Kararlart dofrultusunda ve Ticaret Kanunu, sermaye piyasasr ve ilgili difer mevzuat htiki.imlerine gore girketi yonetmekle ytikiimltidi.ir. Yonetim Kurulu Uyelerinin gorev sriresini agan stireler igin genel mrjdrjr atanabilir. Yonetim Kurulu, murahhas Uye ve murahhas mtjdtir atamaya yetkilidir. r. ). Sermaye Piyasast Kurulu taraftndan uygulamast zorunlu tutuian Kurums;al Yonetirn ilkelerine uyulur. Yonetim kurulunda gonev alacak ba$rmsrz.'riyeletin saytst ve nitelikleri Kurul'utr kurumsal :-r4cihet i m e i I igki n d tizen I ern eleri ne gcire tespit ruuoun ve ruuounlen: E21.- ':l' / '"Yonetim Kurulunca, $inkelt islerinin yurritulmesi igin bir Genel Mtidtir ve, yeterli sayrda MUdtir atanrr, Genel mtidtjr olarak gorev yapacak kiginin sermaye piyasasr mevzuattnda belirtilen gartlarr haiz olmast zorunrludur. Genel mudtirun mrinhastran ve tam z:arnanlt olarak bu gorev igin istihdam edilmig olmast zorunludur. Genel mtidtirltik gtirevine t2 aylrk si.ire igerisinde tig aydan farzla vek6let edilemez. Bu surenin sonunda bu goreve yeniden vekaleten atama yaprlamaz. Genell MridUr, yorretim kurulu kararlart do[rqltusunda ve "[TK, Sermaye Piyasast Kanunu, sermaye pirla:;ast mevzliatt ve ilgili di[er mevzuat htiktinnlerine gore $irket'i yonetmekle yukti m lucl iir. DENETQI : MADDE 23. Genel mudtir, yonetim kurulu Uyeli[i stfattnt tagrmamakla birlikte, Yonetim Kurulu toplanttlartna kattltr, anc:ak oy hakkr yoklul DENE,TQi: MADDE 23- 'tr o Hrs Her faaliyet donemi itibariyle genel kurulca bir denetgi segilir. Segimden sonra,yonetim kurulu, gecikmeksizin denetleme gorevini ngi denetgiye verdigini ticaret siciline tescil =c^r\,r ( ".t[a Ba[rnrstz denetimde 5e drizenlemelerine tabi : kurulunca her faal denetgi seq:ilir. '*tr s

16 ettirir ve TUrkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder, $irketin denetiminde TUrk Ticaret Kanunu'nun 397 ila 406 tncr maddesi htikumleri ile sermaye piyasasr mevzuatt ve ilgili mevzuat htikrimleri uygulantr. TOPLANTIYERI: MADDE 26- Genel Kurul Toplanttlart, $irket merkezinde veya girket merkezinin bulundufiu gehirde Yonetim Kurulunun uygun gorece$i yerlerde yaprlrr, KAR PAYI AVANSI DAGITIMI: MADDE 33- $irket sermaye piyasast mevzuattna uygun olarak diizenlenmig ve bafirmstz stnlrlt denetlemeden gegmig 3, 6 ve 9 aylrk donemler itibariyle hazrrlanan ara mali tablolarrnda yer alan karlart tizerinden nakit kar payl avansl Kar payr avanst dafrtrmr igin genel kararryla ilgili yrlla stntrlt olmak Uzere yo kurulu'na yetki verilir. Dagrtrlacak kar avansrnrn ilgili hesap donemi sonunda yeteili kar olugmamast veya zarar olugmast durumlartnda, bir onceki yrla ait bilangoda yer alan olafiani..istu yedek akgelerden ya da Olafa n ristri yedek a kge tutartn tn zararl kargrlamaya yeterli olmamasr d!{urrunda kar kurulur, gecikmeksizin denetleme gcirevini hangi denetgiye verdiifinri ticaret siciline tescil ettirir ve Ttirkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder, $irketiin finansal t,ab lolarr ile yonetim kurulunun yrllrk faaliyet raporunun denetimde Trirk Ticaret Kanunu'nu n 397 iila 406 Incl maddesi hriktimleri ile sermaye plyasast mevzuatt ve ixgili mevzuat htjktimleri uygulanrr. TOPU\NT YER VE GEIUEL KURULA 9A6Rl MADDE 26- Genel Kurul $irket merkezinde ya da $irket merkeizinin bulundufiu 5ehrin erlverigli bir yerincle toplantr, Genel kurul toplanttya, $irket'in internet sitesinde, Kamuyu Aydrnlatma Platformu'nda ve Trirkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayrmlanan ilanla gafirrlrr, Bu ga$rt, ilan ve toplatrrtt grinleri harir; olmak tizere, toplantt tarihirnden en az r.ig haftar once yapllrr. Genell kurula gaprrnrn gekli ile ilgili olarak sermaye piyasast nne'vzuatl, genel kurula katrlacak hak sahipleri ile ilgili olarak ise TTK'nrn 415 inci maddesi lanrr KAR PAYIAVANSI: MADDE 33- Genel Kurul, Serrnaye Piyas;ast Kurulu dtizenlemeleri ve ilgili di$er mevzuat gergevesinde pay sahiplerine kar payt avansl dafrtrrlmasrna karar v'erebilir. Kar payl avansl tutannrn hesaplanmastnda ve dagrtrmrnda ilgili TF ai htikrimlelins Lrrlulur.,.:i.. :i ' l'l:t 1 0 NISAN 201[ 5 \ C.-a,\q.

17 payr avansr kargrlrgrnda altnan teminattn paraya gevrilip gelir kaydedilerek bu tutardan mahsup edilecefi hususu, genel kurul toplantrsrnda karara bafl anrr. Yonetim kuruluna genel kurul taraftndan kar payr avansr dafrtrnnr igin yetki verildifii takdirde, yonetim kurulu taraftndan, ilgili hesap ddneminde her 3 aylrk donemi izleyen 6 hafta igerisinde, kar payt avansr dafirtma veya dafrtmama konusunda bir karar altnmast zorunludur. Bir hesap doneminde verilecek toplam k6r payr avansr bir onceki yrla ait donem kartntn yansrnr asamaz. Onceki donemde odenen k5r payr avanslarr mahs;up edilmeden ilave kar payr avansr verilmesine ve kar payl dafrtrlmasrna karar verilemez. Kar payr avanst da[rttmrna karar verilmesinde ve avansrn odenmesinde; TTK'nrn bilango ve gelir tablosunun kabulrine ve kartn dairtrlmasrna iligkin htiktimlerinden Sermaye Piyasasr Kanunu'nun L9 ve 20'nci maddelerine aykrrr olanlart uygulanmaz. Kar payr avanst tutartntn hesaplanmastnda ve m r n d a i I gi I i m evz u at h ri kri m le ri n e-,uyt1 u t'; -l-+',"'1,,.,,[ ig,,5orrutrol sisterui, nisr YdrueriM sisremi t,,'' tt,,- r, I btinyesinde, serrmaye piyasasr mevzuatt "'i:','",.,,tli,,ri,i 'i i-, esinde, ig kontrol sisteminin ve teftig ;: ],, biriminin olugturulrnast zorunludur' Risk yonetim sistemi isel soz konusu hizmetin sermaye piyasasr mevzuatt gergevesinde drgandan saflanmamast halinde $irket brinyesinde olugturuhg /'lj! eovr ]N

EsA. 5-8-9-10-11-12'L3 23'26 ve 33'UtrtcU MADDeuni ruiru rnoil,41,'ituci MADDeruiru. ituitu EURO KAP TAL YATIRIM ORTAKLIGI A.$

EsA. 5-8-9-10-11-12'L3 23'26 ve 33'UtrtcU MADDeuni ruiru rnoil,41,'ituci MADDeruiru. ituitu EURO KAP TAL YATIRIM ORTAKLIGI A.$ EURO KAP TAL YATIRIM ORTAKLIGI A.$ EsA ituitu 5-8-9-10-11-12'L3 23'26 ve 33'UtrtcU MADDeuni ruiru rnoil,41,'ituci MADDeruiru EKLENM EsiNr i ri5riru raoil rnsnrllarl EsKi $EKiL YAPTLAMAYAcAK iglen: MADDE

Detaylı

EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI

EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI ,1 EURo rrend YATTRTM ortak r6t n.g EsAs sozlrgm esi' lu i lrt 6-8 - 9-1 0 - LL - L2- L3 -L 4-L5 -I8-ZL-23-26 ve 3 3' U N C MADDe lr ni ru i ru rnoil,4l'lrtci MADDeT i ru EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI

Detaylı

MADDeTiN EKLENMesirur iilgriru rnoil rnsnrtlarl

MADDeTiN EKLENMesirur iilgriru rnoil rnsnrtlarl EURO TREND YAT R M ORTAKL G A.$ EsAs s6zuguesi 3-4 - 5-1 I-L2-L6 -L7 -r8 -L9-20 -22-23 -24-25 -27-29 - 30-33-34 ve 3z'ttci MADDrleniN TADiL,4o'Ncl MADDeTiN EKLENMesirur iilgriru rnoil rnsnrtlarl 2010 ESK

Detaylı

3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru

3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru EURO KApiTAr yattrtm ORTAKL G A.g EsAs s6zugnnesi 3-5 - 1 1 - L2- L6 - L7 - L8-20 -22-23 -24-25 -27-2 9-3 0-3 3-3 4-3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru EKLENursirue iilgriru rnoir TASARILARI 2 5

Detaylı

YAT RtM ORTAKUGT A.g. 30-33-34 VC 37'NCi MADDELER N TAD L, 4O'NC. EsAs s6zuguesi. MADDE ruin EKrENMeSirue iil5riru rnoil rnsnrtlar

YAT RtM ORTAKUGT A.g. 30-33-34 VC 37'NCi MADDELER N TAD L, 4O'NC. EsAs s6zuguesi. MADDE ruin EKrENMeSirue iil5riru rnoil rnsnrtlar EURO B TiPi MENKUL KIYMETLER YAT RtM ORTAKUGT A.g EsAs s6zuguesi 3-4 - 5-1 L - 12-16 -r7 - L8 -r9-20 -22-23 -24-25 -27-29 - 30-33-34 VC 37'NCi MADDELER N TAD L, 4O'NC MADDE ruin EKrENMeSirue iil5riru rnoil

Detaylı

EURO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ESAS SÖZLEŞMESĐ 2, 11 VE 12 NCĐ MADDELERĐ TADĐL TASARILARI

EURO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ESAS SÖZLEŞMESĐ 2, 11 VE 12 NCĐ MADDELERĐ TADĐL TASARILARI EURO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ESAS SÖZLEŞMESĐ 2, 11 VE 12 NCĐ MADDELERĐ TADĐL TASARILARI 1 ESKĐ METĐN ŞĐRKETĐN ÜNVANI: MADDE 2- Şirketin ticaret ünvanı "Euro Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı

Detaylı

sinrerit Uruvarur W.5jrketinunVan.TRABZoNSPoRSPoRTiFYATIRIMVEFuTBoL

sinrerit Uruvarur W.5jrketinunVan.TRABZoNSPoRSPoRTiFYATIRIMVEFuTBoL DEGi$iKLiKLicilt ynyn{r,qnudr rrsc rnnihi 06.02.20rs SAyr 87s3 TRABZONSPOR sportif YATTRTM ve FUTBoL igletmecil-irbi TicARET A.g. ANA SOZLE9MESi KURULUS Madde 1- Aga!tdaki adlart, soyadlarr, ikametgahlarr

Detaylı

Tahvil Türleri. O Hamiline ve Nama Yazılı Tahviller. O Sabit Faizli ve Değişken Faizli Tahviller

Tahvil Türleri. O Hamiline ve Nama Yazılı Tahviller. O Sabit Faizli ve Değişken Faizli Tahviller Tahvil Şirketlerin fon ihtiyaçlarını karşılamak için çıkardıkları borçlanma senetlerine tahvil denir. Anonim şirketler genel kurul kararı ile tahvil çıkarabilir. Çıkarılan her tahvilin değeri aynı olmalıdır.

Detaylı

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.-

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.- % T. C. YUKSUKOGRE'I'I\I KURULU BASKANLIEI Sayr : Konu : B.30.o. imi.o.oo.oo.01/ 6l 8< ttq3o Tezsiz Yuksek Lisans Bilkent / ANKARA.a2...o.L,.2a.aJ 2547 sayfi YUksekogretim Kanununun ek 27 nci maddesi gere$ince

Detaylı

İŞ B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

İŞ B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI ŞİRKETİN UNVANI ŞİRKETİN UNVANI Madde 2- Şirketin ticaret unvanı," İŞ B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ" dir. Bu esas sözleşmede kısaca "Şirket" olarak anılacaktır. YAPILAMAYACAK İŞLER Madde 6- Şirket

Detaylı

all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan

all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan izpti n xalir qtleui all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan gergevesinde gergekle$tirilir. 6.3. Tebtigatrn hakh veya zorunlu yaprlamamasr halinde Kanunun 65 kanunlanna sunulan ve tarafindan

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğün den gerekli izinleri alınan; Ana sözleşmemizin

Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğün den gerekli izinleri alınan; Ana sözleşmemizin Yönetim Kurulumuzun 27.10.2010 tarih 2010/21 sayılı toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğün den gerekli izinleri alınan; Ana sözleşmemizin - Şirketin

Detaylı

ESAS SÖZLEŞME TADİLAT METNİ

ESAS SÖZLEŞME TADİLAT METNİ ESKİ YENİ ŞİRKET PORTFÖYÜNÜN YÖNETİMİNE İLİŞKİN ESASLAR Madde 12- Şirket portföyünün yönetiminde riskin dağıtılması esasları çerçevesinde aşağıdaki sınırlamalar göz önünde bulundurulur. Sermaye Piyasası

Detaylı

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 17.05.2014 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 17.05.2014 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 17.05.2014 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 1 Genel Kurul İlanı EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER

Detaylı

3-Sirket konusu ile ilgili faaliyetleri gergekle5tirmek amactyla yerli ve yabancl

3-Sirket konusu ile ilgili faaliyetleri gergekle5tirmek amactyla yerli ve yabancl F)Mobilya ve aksesuar olarak anrlan her tiirlij esyanrn alrm,satrm ve ticaretini yapmak, G)Siingerden mamul hasta yataklartntn metal ve ahsap krsrmlarrnrn imaliyle ilgili hertiirlil arae-geree ve malzemenin

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 21 ARALIK 2011 TARİHLİ A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ TOPLANTI TUTANAĞI

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 21 ARALIK 2011 TARİHLİ A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ TOPLANTI TUTANAĞI İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 21 ARALIK 2011 TARİHLİ A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ TOPLANTI TUTANAĞI İş Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi nin A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri genel kurul toplantısı 21

Detaylı

KATILIMCILARA DUYURU

KATILIMCILARA DUYURU KATILIMCILARA DUYURU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU, CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 17.05.2014 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 17.05.2014 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 17.05.2014 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 1 Genel Kurul İlanı EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş YÖNETİM KURULU

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 17.05.2014 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 17.05.2014 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 17.05.2014 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 1 Genel Kurul İlanı EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş YÖNETİM

Detaylı

oun6nruiisrti cenrl KURUL ToPLANTT rurrnagr

oun6nruiisrti cenrl KURUL ToPLANTT rurrnagr KTLER ANKARA MA6AzAcrLrK sanayi ve ricnner nnoxiu ginxert'ruiru 28.10.2013 rnniniruoe YAPTLAN oun6nruiisrti cenrl KURUL ToPLANTT rurrnagr Kiler Ankara Ma{azacrlrk Sanayi ve Tiearet Anonim $irketi'nin Ola$anustu

Detaylı

BiRiNCI BOLUM. Eren Finans Faktoring Hizmetleri Anonim $irketi Genel Kurulunun $ahgma Esas ve Usulleri Hakklnda 19 Yiinerge

BiRiNCI BOLUM. Eren Finans Faktoring Hizmetleri Anonim $irketi Genel Kurulunun $ahgma Esas ve Usulleri Hakklnda 19 Yiinerge Eren Finans Faktoring Hizmetleri Anonim $irketi Genel Kurulunun $ahgma Esas ve Usulleri Hakklnda 19 Yiinerge BiRiNCI BOLUM Amag, Kapsam, Dayanak ve Tanlmlar Amag ve kapsam MADDE 1- (1) Bu ig yonergenin

Detaylı

f) Gi.lnli.ik operasyonlar ve trirev araglerr nedeniyle gergeklegtirilen iglemlerin teminatr

f) Gi.lnli.ik operasyonlar ve trirev araglerr nedeniyle gergeklegtirilen iglemlerin teminatr ESK $EKiL YAPILAMAvAcAK igur: MADDE 6. $irket; a) 0di.ing para verme igleriyle ufiragamaz, b) Bankacrhk Kanunu'nda tanrmlandr[r r.izere mevduat toplayamaz ve mevduat toplama sonucunu verebilecek ig ve

Detaylı

İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş A Tipi Değişken Fonu içtüzüğünün 1.1, 1.2, 2.1, 5.1, 5.3, 5.4, 5.8.1,

Detaylı

3) Divan baqkanr, grindemin tigiincti n-raddesini tutanak yazmanlrra okuttu.2012 Yrlt hesrap

3) Divan baqkanr, grindemin tigiincti n-raddesini tutanak yazmanlrra okuttu.2012 Yrlt hesrap EURO KAp1TAL YATIRIM ORTAKLIGI,qlONitU $imnri'nin 30 MART 2013 i.q.nihinoe yapilan 2012 yrr-r ougan GENEL KURUL ToPLANTI rutann'gt Euro Kapital Yatrnm Ortakhgr Anonim $irketinin 2012 ylrr Ola[an Genel

Detaylı

İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANSBANK A.Ş.A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANSBANK A.Ş.A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANSBANK A.Ş.A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finansbank A.Ş. A Tipi Değişken Fonu içtüzüğünün 1.1, 1.2, 2.1, 5.1, 5.3, 5.4, 5.8.1, 7, 8.1, 8.2, 8.3, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10,

Detaylı

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA i**-*; i,:; " "'": l ii"rl -' : ;.*:;".".-"*. j t:':,.,,. I,:i i rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA 1910412012 tarih ve 6292 sayrh orman Kdylulerinin Kalkrnmalannrn Desteklenmesi ve Hazine

Detaylı

İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANSBANK A.Ş.A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANSBANK A.Ş.A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANSBANK A.Ş.A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finansbank A.Ş. A Tipi Hisse Senedi Fonu içtüzüğünün 1.1, 1.2, 2.1, 5.1, 5.3, 5.4, 5.8.1, 7, 8.1, 8.2, 8.3, 8.7, 8.10, 8.11,

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2006 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 29 Mart

Detaylı

5. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a. Payları ilk defa halka arz edilecek ortaklıkların paylarının halka arzına

5. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a. Payları ilk defa halka arz edilecek ortaklıkların paylarının halka arzına 1. Ortaklıkların iç kaynaklardan ve kâr payından yaptıkları sermaye artırımları sonucunda ihraç edilen paylara ne ad verilir? a. Adi pay b. İmtiyazlı pay c. Bedelli pay d. Bedelsiz pay e. Hamiline yazılı

Detaylı

ricerr arorir'r ginxeri

ricerr arorir'r ginxeri AToENTA9 AKSARAv rarrm ENDUSTRi ricerr arorir'r ginxeri Yiinetim Kurulu Bagkanhfr'ndan Olalan Genel Kurul Toplantrsr'na Davet $irketimiz 2012 yrhna ait Ola$an Genel Kurul toplantsrnrn 25.06.2013 tarihinde

Detaylı

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ EK/3. İZAHNAME TADİL METNİ AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ AXA HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İzahnamesinin

Detaylı

İŞ B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULUNDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

İŞ B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULUNDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET İŞ B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULUNDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 26

Detaylı

MADDE 2- FON'UN ADI ÝLE KURUCU, YÖNETÝCÝ VE SAKLAYICI KURULUªUN (LARININ) UNVANI VE MERKEZ ADRESLERÝ:

MADDE 2- FON'UN ADI ÝLE KURUCU, YÖNETÝCÝ VE SAKLAYICI KURULUªUN (LARININ) UNVANI VE MERKEZ ADRESLERÝ: FÝNANSBANK A.ª. EUROPEAN EQUITY B TÝPÝ YABANCI MENKUL KIYMETLER FONU ÝÇTÜZÜÐÜ MADDE 1- FONUN KURULUª AMACI: 1.1 FÝNANSBANK A.ª tarafýndan 2499 sayýlý Sermaye Piyasasý Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2013 tarihi itibari ile Bağımsız Denetim Raporu, Mali Tablolar ve Dipnotlar, Genel Kurula sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu ile 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi

Detaylı

MUSTAFA YILMAZ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MUSTAFA YILMAZ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI MUSTAFA YILMAZ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN Borçlanma sınır ve menkul kıymet ihracı Madde 9 - Şirket, kısa süreli fon ihtiyaçlarını karşılayabilmek için, kredi

Detaylı

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI 1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları (Düzey 1, Konut, Gayrimenkul) 1.1. Sermaye Piyasası Kanunu 1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve

Detaylı

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların repo ve ters repo işlemleri sırasında uyacakları

Detaylı

b) Turizm faaliyetleri ile ilgili olarak yaprlmasr lazrm gelen her igi yapmak rehber kurye

b) Turizm faaliyetleri ile ilgili olarak yaprlmasr lazrm gelen her igi yapmak rehber kurye TATKOY TuRizM YATIRTMLARI ve TiCARET ANoNiM $irr(eti ANA SOZLESMESi Kuruluq Madde 1 Agafrda adlarr, soyadlarr ve agrk adresleri yazh kurucular arasrnda Turk Ticaret Kanunun Rnonim girketlerin ani qekilde

Detaylı

ERGO EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) FONU ĐZAHNAME DEĞĐŞĐKLĐĞĐ

ERGO EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) FONU ĐZAHNAME DEĞĐŞĐKLĐĞĐ ERGO EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) FONU ĐZAHNAME DEĞĐŞĐKLĐĞĐ Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları (EURO) Emeklilik Yatırım Fonu izahnamesinin

Detaylı

5. Aşağıdakilerden hangisi varantların avantajlarından biri değildir? 1. Paya dönüştürülebilir tahvilin vadesi kaç günden az olamaz?

5. Aşağıdakilerden hangisi varantların avantajlarından biri değildir? 1. Paya dönüştürülebilir tahvilin vadesi kaç günden az olamaz? 1. Paya dönüştürülebilir tahvilin vadesi kaç günden az olamaz? a. 30 b. 60 c. 90 d. 120 e. 365 2. Paya dönüştürülebilir tahvil sahiplerine sahip oldukları tahviller karşılığında verilecek paylar için esas

Detaylı

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir.

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir. GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (3) (4) DAR MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (Türkiye de işyeri/daimi temsilcisi bulunmayan) Hisse Senedi Alım Satım kazancı İMKB de işlem görmeyen hisse senetlerinin elden çıkarılmasından

Detaylı

http://acikogretimx.com

http://acikogretimx.com 2009 S 4421- SERMYE PiYSSı VE FiNNSL KURUMLR 1. Birikim açığı olan ekonomik birimlerle birikim fazlalığı olan ekonomik birimlerin karşılaştığı ve finansal varlıkların alınıp satıldığı piyasalara ne ad

Detaylı

VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL METNİ

VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL METNİ VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL METNİ ŞİRKETİN UNVANI Madde 2: Şirketin Ticaret Ünvanı VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ dir. Bu esas sözleşmede

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Uluslararası Karma Emeklilik Yatırım Fonu izahnamesinin

Detaylı

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: (Eski Ünvanı:

Detaylı

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU 1 EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: Euro Menkul

Detaylı

2017 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

2017 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi HİSSE SENEDİ 1) Borsa İstanbul da (BİST) işlem gören, menkul kıymet yatırım ortaklığı 1) BİST te işlem gören, menkul kıymet yatırım ortaklığı 1) BİST te işlem gören, menkul kıymet yatırım ortaklığı dışındaki

Detaylı

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) ARACI KURUMLAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve 29554 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN 22 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Sermaye Piyasası Kurulu nun II-17.1

Detaylı

Yeni Şekil YAPILMAYACAK İŞLER YAPILAMAYACAK İŞLER

Yeni Şekil YAPILMAYACAK İŞLER YAPILAMAYACAK İŞLER YAPILMAYACAK İŞLER Madde 6- Şirket: a) Ödünç para verme işleriyle uğraşamaz. b) Bankacılık Kanunu nda tanımladığı üzere mevduat toplayamaz ve mevduat toplama sonucu verebilecek iş ve işlemler yapamaz.

Detaylı

Kasım 2014 Aylık Rapor

Kasım 2014 Aylık Rapor Kasım 2014 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: ALTERNATİFBANK A.Ş B TİPİ LİKİT FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: ALTERNATIFBANK A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI ALTERNATİF YATIRIM A.Ş. D. FON TUTARI 1000000

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

5. Borçlanma aracı ihracı için Yetkili organ kararının alındığı tarihten itibaren en geç kaç yıl içinde Kurula başvuruda bulunulması zorunludur?

5. Borçlanma aracı ihracı için Yetkili organ kararının alındığı tarihten itibaren en geç kaç yıl içinde Kurula başvuruda bulunulması zorunludur? 1. Yatırım amacı taşıyan kıymetli evrak aşağıdakilerden hangisidir? a. Menkul kıymet b. Para c. Çek d. Bono e. Poliçe 2. Aşağıdakilerden hangisi payların sahibine sağladığı mali haklardan a. Kar payı alma

Detaylı

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 250,000,000 PAY 2. TERTİP A TİPİ DEĞİŞKEN FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 250,000,000 PAY 2. TERTİP A TİPİ DEĞİŞKEN FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. İZAHNAME TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu izahnamesinin Bölüm

Detaylı

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI 1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları (Düzey 1, Konut, Gayrimenkul) 1.1. Sermaye Piyasası Kanunu 1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve

Detaylı

A. BİLANÇO DİPNOTLARI Gedik Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi A tipi Hisse Fonu ( Fon ) nun bilanço dipnotları aşağıda sunulmuştur.

A. BİLANÇO DİPNOTLARI Gedik Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi A tipi Hisse Fonu ( Fon ) nun bilanço dipnotları aşağıda sunulmuştur. A. BİLANÇO DİPNOTLARI Gedik Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi A tipi Hisse Fonu ( Fon ) nun bilanço dipnotları aşağıda sunulmuştur. a) Birim Pay Değeri: 31.12.2010 31.12.2009 Fon Toplam Değeri (TL)

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU 1 A-TANITICI BİLGİLER: EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU Euro Trend Yatırım Ortaklığı

Detaylı

KATILIMCILARA DUYURU KURUCUSU OLDUĞUMUZ EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

KATILIMCILARA DUYURU KURUCUSU OLDUĞUMUZ EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ KATILIMCILARA DUYURU KURUCUSU OLDUĞUMUZ EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım, Ziraat Hayat ve Emeklilik

Detaylı

Menkul Kýymetlerin Deðerlemesi... Gönderen : guliz - 02/11/2009 22:31

Menkul Kýymetlerin Deðerlemesi... Gönderen : guliz - 02/11/2009 22:31 Menkul Kýymetlerin Deðerlemesi... Gönderen : guliz - 02/11/2009 22:31 1.Giriþ : Menkul kýymet; ortaklýk veya alacaklýlýk saðlayan, belli bir meblaðý temsil eden, yatýrým aracý olarak kullanýlan, dönemsel

Detaylı

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI RELATİF PERFORMANS DEĞİŞKEN ALT FONU (2.

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI RELATİF PERFORMANS DEĞİŞKEN ALT FONU (2. TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI RELATİF PERFORMANS DEĞİŞKEN ALT FONU (2. ALT FON) İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. B Tipi

Detaylı

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.03.2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

Sayın Ortağımız, KARAR

Sayın Ortağımız, KARAR Sayın Ortağımız, KARAR Şirket Yönetim Kurulumuz 07/06/2017 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen gündem maddelerini içeren 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 30/06/2017 tarihinde

Detaylı

Haziran 2015 Aylık Rapor

Haziran 2015 Aylık Rapor Haziran 2015 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: ALTERNATİFBANK A.Ş B TİPİ DEĞİŞKEN YATIRIM FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: ALTERNATIFBANK A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI ALTERNATİF YATIRIM A.Ş. D. FON

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU Euro Kapital Yatırım

Detaylı

Ekim 2015 Aylık Rapor

Ekim 2015 Aylık Rapor Ekim 2015 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: ALTERNATİFBANK A.Ş B TİPİ DEĞİŞKEN YATIRIM FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: ALTERNATIFBANK A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI ALTERNATİF YATIRIM A.Ş. D. FON

Detaylı

Servet GYO. 'Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU. A) girket HAKKTNDA VER LEN B LG LER. 'Servet GYO Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU

Servet GYO. 'Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU. A) girket HAKKTNDA VER LEN B LG LER. 'Servet GYO Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU 'Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU 15t04t2013 Servet GYO 'Servet GYO Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU Bu rapor, Yatrrrm Finansman Menkul Degerler A.$. tarafrndan hazrdanmtgttr. Rapor,

Detaylı

FBIST FTSE İstanbul Bono FBIST B Tipi Borsa Yatırım Fonu

FBIST FTSE İstanbul Bono FBIST B Tipi Borsa Yatırım Fonu FBIST FTSE İstanbul Bono FBIST B Tipi Borsa Yatırım Fonu Mayıs 2015 Hazine ve Türev Ürünler FBIST BYF Vadeli İşlem Sözleşmesi FBIST BYF Vadeli İşlem Sözleşmesi; FTSE Türkiye TL Hazine Bonosu Endeksinde

Detaylı

S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI GENEL AÇIKLAMA. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı.

S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI GENEL AÇIKLAMA. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı. S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 1 2 3 SINAVI GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1012 Takas Saklama ve Operasyon İşlemleri 25 Bu kitapçıkta yer alan

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU VE ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU VE ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU VE ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ***

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ*** Aşağıda yer alan tablo 6009 Sayılı Kanun ve söz konusu Kanun ile ilgili 2010/926 sayı ve 27.09.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 kapsamındaki 1.10.2010 tarihinden

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. 7 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON) T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU 15 AĞUSTOS - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ihracında fiyat, satış ve dağıtım esasları, kural olarak ihraççı ve/veya halka arz eden tarafından belirlenir.

Detaylı

1AKTİF AKADEMİ. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar. 2) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine

1AKTİF AKADEMİ. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar. 2) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine 1) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine A) Sermaye piyasası araçlarının ihracında fiyat, satış ve dağıtım esasları, kural olarak ihraççı ve/veya halka arz eden tarafından belirlenir. B) Sermaye piyasası

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B 4 MART - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU 1 A-TANITICI BİLGİLER: EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU Euro Kapital Yatırım

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN LĠKĠDĠTE YETERLĠLĠĞĠNĠN ÖLÇÜLMESĠNE VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK 1 (Resmi Gazete nin 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı nüshasında

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-054 Tarih: 27.12.2010

Detaylı

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 Kanun No : 5281 Resmi Gazete No : 25687 (3. Mük.) Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

İNFOTREND B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

İNFOTREND B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ İNFOTREND B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ ESKİ METİN ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ MADDE 3- Şirketin merkezi İstanbul ili, Beşiktaş ilçesindedir. Adresi,

Detaylı

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM. Yatırım Fonu (**)

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Dar Mükellef (*) 2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Dar Mükellef (*) Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Diğer Kurum Dar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 1 2 3 SINAVI GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1003 Sermaye Piyasası Araçları 1 25 Bu kitapçıkta yer alan testlerin

Detaylı

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67. madde ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar;

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-30.06.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-30.06.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-30.06.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU 1 EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: Euro Trend Yatırım Ortaklığı

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ

KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ Fonu nun içtüzük, izahname ve tanıtım formunun ilgili bölümlerinde Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

GİDER VERGİLERİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

GİDER VERGİLERİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 25.10.2010 / 121-1 GİDER VERGİLERİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 87 seri No lu Gider Vergileri Genel Tebliğinde 6009 sayılı Yasa ile Gider Vergileri Kanununda

Detaylı

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**)

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Tam Mükellef Dar Mükellef (*) 2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Tam Mükellef Dar Mükellef (*) Tam Mükellef Sermaye Şirketi

Detaylı

2015 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**)

2015 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Tam Mükellef Dar Mükellef (*) 2015 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Tam Mükellef Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Tam Mükellef

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/15 Konusu : Bakanlar Kurulu Kararlarıyla Belirlenen Vergi Kesintisi Uygulamaları Tarihi : /02/2009 Sayısı İlgili

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME

MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME Yatırım ortaklıkları,sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslar arası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli

Detaylı

KONU : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : VIII, No:39 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

KONU : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : VIII, No:39 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Tarih 29 Ocak 2009 Ortaklığın Ünvanı / Ortakların Adı : TAT KONSERVE SANAYĠĠ A.ġ. Adresi : Sırrı Çelik Bulvarı No:3 34788-TaĢdelen ĠSTANBUL Telefon ve Fax No. : 0216 430 00 00

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla (Bu raporun hazırlanmasında 1 Ocak 2015 tarihinde geçerli olan

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ALTIN ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ALTIN ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER... 2 III- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU...

Detaylı

- Diğer alım satım kazançlarıyla birlikte

- Diğer alım satım kazançlarıyla birlikte Aşağıda yer alan tablo 6009 Sayılı Kanun ve söz konusu Kanun ile ilgili 2010/926 sayı ve 27.09.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 kapsamındaki 1.10.2010 tarihinden

Detaylı

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ TARAFINDAN YÖNETİLEN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT AŞ GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONUNA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz

Detaylı

ING EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

ING EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 27 Ekim 2003 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri 76.353.676

Detaylı