EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI"

Transkript

1 ,1 EURo rrend YATTRTM ortak r6t n.g EsAs sozlrgm esi' lu i lrt LL - L2- L3 -L 4-L5 -I8-ZL ve 3 3' U N C MADDe lr ni ru i ru rnoil,4l'lrtci MADDeT i ru EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI tfn t

2 ESK SEK L YENi $EKiL YAPILAMAYACAK MADDE 6. a) 0dUn9 para verme igleriyle uiragamaz. b) Bankacrlrk Kanunu'nda tanrmlandrfil tjzere mevduat toplayamaz ve mevduat toplama sonucunu verebilecek ig ve iglemler yapamaz. c) Ticari, slnai ve zirai faaliyette bulunamaz. g) Aracrhk faaliyetinde bulunamaz. d) Agrfa satrg ve kredili menkul krymet iglemi yapamazlar, e) Portfoyrindeki varltklarr rehin veremez ve teminat olarak gosteremez. Ancak sermaye piyasasr kurulu teblifi ile dtizenlenen esaslar gergevesinde kredi temini igin portfoyrin %olo' unu tem inat ola ra k gosterebi li r, f) GUnlrlk operasyonlar ve Vadeli iglem ve Opsiyon Borsasrnda gergeklegtirilen iglemlerin teminatr kapsamrnda gereken miktardan fazla nakit tutulamaz. g) $irket faaliyetlerinin gerektirdifii miktar ve de[erden fazla tagrnrr ve ta5rnmaz mal edinilemez, g) girket portfoytine higbir gekilde rayig deferin rizerinde varhk satrn alamaz ve portfciyden bu deferin altrnda varhk satamaz. Rayig deler borsada iglem goren varlrklar igin borsa fiyatr, borsada iglem gcirmeyen varlrklar igin ise iglem grintin ortaklrk lehine alrmda en dristlk satt$ta en ytiksek fiyattrr. $irket; a) Odting para verme i$lerilrle ufragamaz. b) Bankacrllk Kanunu'nda Lanrmlanclrfr rjzere mevduat veya katrhm lbnu toprlayamaz, mevduat veya katrlrm fonu toplama sonucunu verebilecek ig ve iglemler yapamaz. c) Ticari, srnai ve zirai faaliyette bulunamaz. g),aracrhk faaliyetinde bulu namaz. d) Ar;rfa satrg ve kredili menkul krynret i5lemi yaparmazlar e) Portfoyrindeki varlrklarr rehin veremez ve portfoye iligkin olarak yaprlan iglemler ve Kurulca izin verilen haller haricinde teminat olarak gosteremez. f) Grjnltik operasyonlalve trlrev araglar nederniyle gergeklegtirilen ir;lemlerin teminatr kapsamrnda gereken miktardan fazla nakit tutu lamaz. g) $irket faaliyetlerinin gerektirdi[i rniktar ve deferden fazla tagtnrr ve tagrnnraz mal edinilemez g) $irket portfoyrine higlcir gekikje rayig defierin r.izerinde varlrk :satrn alarmaz ve portfoyden bu de[erin altrndar varlrk satarnaz. Rayig defer bors;ada iglern goren varlrklar igin borsa fiyatr, borsada iglem gciren varlrklarrn borsa drgrnda yapacaklarr iglemleri igin lse iglemin gergeklegtirildisi piyasada iglem gtinrinde ortaklrk lehine altmda en driglik satrgta en yuksek fiyat,..i MENFAAT SA6LAMA YASRGI : MADDE 8- $irket, huzur hakkr, ricret, kar payt gibi faaliyetlerinin gerektirdi$i odemeler d rglnda malvarhfrndan ortaklarrna, yonetim ve denetim kurulu riyelerine, personeline ya da rigrincti ki5ilere herhangi bir menfaat saflayamaz,,, - 'i;:r:i:r'n.- t ''',rl'i:,' ''*'**' MENFAAT SAGLAMA YA i BA6T9LAR MADDE 8- { $irket, huzur hakkr, ricret, faaliyetlerinin gerektirdifi <idemelbr,drgrnda malvarlrfrndan ortaklanna, yonetirr kurulu riyelerine ya da personeline herhangi bir menfaat saflayamaz" Kurul dtizenlemelerine ba[lr kalrnmasr, aye piyasasr mevzuatrnrn ortr,illi kazan i 3r-\L'' \ q*l'.

3 BORCLANMA StNtRt VE MENKUL KtyMET,',\.' innrcr: MADDE 9- $irket, krsa sr,ireli nakit ifrtiyaglarrnr kargrlamak amactyla, kamuya agrkladr[r onceki yrla ait son haftahk raporunda yer alan net aktif deferinin %o20'sine [<adar kredi kullanabilir veya aynr srnrrlar iginde kalmak ve sermaye piyasasr mevzuatrna uymak suretiyle 3G0 grin ve daha krsa vadeli borglanma senedi ihrag edebilir. PORTFoYDEKi VARLIKLARIN TEMiNAT edsreriluesi: MADDE 10. $irket, portfoyr.indeki varlrklan esas itibariyle rehin veremez ve teminat olarak gosteremez, Ancak sermaye piyasasr mevzuatrnrn ilgili hrikrimleri gergevesinde kredi temini igin portfoyrin % 10'unu teminat olarak gosterebilir SERMAYE VE PAYLAR: MADDE 11. i- '1 aktanmi duzenlemelerinet aykrrrlrk tegkil edilrnemesi, kendi ama5: ve konusunun aksatrlmamasr, gerekli ozel durum agrklamalarrnrn yaprlmast vr-l yrl iginde yaprlan bagrqlarrn genel kurulda ortaklarrn bilgisine sunulmasr gartryla gegitli amaglarla [<urulmug olan kurum, vakrf ve dernekler ile diiier gegitli,{<urum ve kuruluglara bafirg yapabilir. acak ba$rglarrn tist stntnntn genel kurul rndan belirlenmesi gerekmekte olup, bu srnrn agan tutarda bafrg dafirtrlamaz. Kurul bair:; tutarrna r.ist srnrr getirmeve vetkilidir BORgLANMA StNtRl MAE'DE 9. $irket, krsa sureli nakit ihtiyaglarrnr kargrlamak amaclyla, kamuya agrkladrfr son hesap donemine iligkin yrllrk finansal tablolannda yer alan ciz kaynak tutarrnrn % 20'sine kadar kredi kullarrabilir veya aynl srnrrlar iginde kalmak suretiyle sermaye piyasasr mevzuatr gergeve:;inde bono ihrag edebilir. PORTFOYDEKi VARLIKLARITN I'EMiNAT e6s'renilursi MADDE 10. $irket, portfoytindeki varlrklarr rehin veremez ve portfciye iligkin olarak yaprlan iglemler haricinde teminat olarak gdsteremez. Ancak SERMIAYE VE PAYLAR: MADDE \- f;t )"' f*/ $irketin, kayttlr sermayesi TL'dir. Bu sermaye her biri 1TL. itibari deferde adet paya ayrrlmrgtrr. Sermaye Piyasasr Kurulu'nca verilen kayrtlr sermaye tavanr izni, 2OI yrllarr (5 yrl) igin gegerlidir, Bu srirenin sonunda izin verilen kayrtlr sermaye tavanrna ulagrlamamrg olsa dahi, 20L6 yrlrndan sonra yonetim kurulunun sermaye arttnm kararr alabilmesi icin; daha Sermaye Piyasasr Kurulu'nr:a verilen kayrtlr sermaye tavanr izni, 2Ot yrllarr (5 yrl) igin gegerlidir. Bu stjrenin sonunda izin verilern kayrtlr sermaye tavanrna u la5rlamam 15 olsa dahi, 2016 yrlrndan sonra ycinetim kurulunun sermaye artrrrm kararr alabilmesi,j

4 cince izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutan igin Sermaye Piyasasr Kurulu'ndan izin almak sunetiyle genel kuruldan yeni bir srire igin yetki alrnmasr zorunludur. Sciz konusu yetkinin alrnmamasr durumunda girket kayrtlt sermaye sisteminden grkmrg sayrlrr. $irketin 13.L76.429,78-TL'lik grkarrlmrg sermayesini temsil eden pay bedellerinin tamamr nakden odenmig olup, her biri 1 TL itibari defierde adedi nama yazrh A Grubu t3"to1.429,78 adedi hamiline yazrlr B Grubu oimak tizere toplam 13.L76.429,78 adet paya ayrrlmrgtrr, Yonetim Kurulu, [6 yrllarr arasrnda Sermaye Piyasasr Kanunu hrikrimlerine ve Sermaye Piyasasl Kurulu duzenlemelerine uygun olarak, kayrtlr sermaye tavanrna kadar paylar ihrag ederek grkarrlmrg sermayeyi artrrmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkrnrn srnrrlandrrrlmasr ile imtiyazh veya nominal defierin tizerinde veya altrnda pay grkarrlmasr konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkrnr krsrtlama yetkisi, pay sahipleri arasrnda egitsizli[e yol agacak gekilde kullanrlmaz. Yonetim kurulu Uyelerinin segiminde A grubu paylarrn her biri 1000 oy hakkrna, B grubu paylarrn her biri 1 oy hakkrna sahiptir, Sermaye artrrrmlarrnda; ortaklarrn yeni pay alma haklarr srnrrlandrrrlmadrgr takdirde, A grubu paylar kargllrgrnda A grubu, B grubu paylar kargrlr$rnda B grubu yeni pay grkarrlacaktrr. Ancak ortaklarrn yeni pay alma haklarr srnrrlandrrrldrgr takdirde, grkarrlacak yeni paylarrn trimti B grubu olarak grka rrlacaktrr, igin; daha once izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarr igin Siermaye Piyasasr Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir srire igin yetki alrnmasr zorunludur. Soz konusu yetkinin alrnmamasr durunnunda girket yonetinr kurulu kararryla serrnaye artrnmr yapamaz. $irkertin ,78-lTL'lik r;rkarrlmrg sernrayesini temsil eden pay bedellerinin tamamr nakden cidenmig olup, her biri 1 TL itibari degerde adedi nama yazrlr A Gnubru 8.1AL.429,78 adedi hamilinr,' yazrh B Gnubru olmak rizere toplam t3.t76.429,78 adet paya ayrrlrnrgtrr. Yonertim kurulu, L6 yrllarr arasrnda Sermaye Piyasasr Kanunu hrikrimlerine ve Sermaye Piyasasr Kurulu drizenlemelerine uygun olarak, kayrtlr serma'ye tavanrna kadar yeni paylar ihrag ederek grkarrlmrg sc'rmayeyi arttrrmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkrnrn srnrrlandrrrlmast veya imti'yazh pay sahiplerinin haklarrnrn krsrtlanmasr ile nominal deferinin rizerinder veya altrnda pay grkanlmasr konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkrnr krsrtlama yetkisi, pay sahipleri araslnda e5itslzli[e yol agacak gekilde kullanrlamaz Yonetim kurulu riyelerinin segiminde A grubu paylarrn her bini 1000 oy hakkrna, B grubu paylarrn her biri 1oy hakkrna sahiptir. Sernraye artrrtmlartnda; ortaklarrn'yeni pay alma haklarr srnrrlandrrrlmadrfir takdirde, A grubu paylar kargrlr$rnda A grubu, B grubu payflar kargrlrfirnda B grubu yr-'ni pay grkarrlacaktrr. Ancak or rrn yeni,pay alma Genel Kurul toplantrlarrnda, Yonetim Kurulu riyelerinin segiminde oyda imtiyaz hakkr tanryan paylar dr5rnda imtiyaz veren pay grkarrlamaz Sermaye artrrrmlarrnda yeni pay alma hakkr kullanrldrktan sonra kalan paylar ile yeni,, Sc.^\r..1 q'*t\'\

5 alma hakkr kullanrmrnrn krsrtlandrfr durumlarda yeni ihrag edilen trim paylar nominal deferin altrnda olmamak tizere piyasa fiyatr ile halka arz edilir. Nama yazrlr paylarrn devri krsrtlanamaz. Qrkarrlan hisse senetleri tamamen satrlarak bedelleri cidenmedikge, yeni pay grkarrlamaz. Qrkarrlmrg sermaye miktarrnrn, $irket unvanrntn kullanrldrgr belgelerde gosterilmesi zorun lud ur. $irker porrfoyurrrurrr vorueriruirue iugriru ESASTAR: MADDE 12. Sermaye Piyasasr Kurulu drjzenlernelerinden kaynaklanan zorunluluklar saklr kalmak tlzrlre, paylarrn devri krsrtlanamaz. Qrkarrlan paylar tamamen satrlarak bedelleri odenmedikge, yeni pay grl<anlamaz. Qrkarrlmrg sermaye miktarrnrn, $irket un'vantntn kullanrldrfr belgelerde gdsterilmesi zorunludu r. Sermayeyi temsil eden paylar kaydilegtirme nde kavden izlenir SiFIKET portfoyunun olu$turulmast ve nis;ri ru on6rtuunst EsAsLARl MI\DDE 12- $irket portfoyrinrin yonetiminde riskin da!rtrlmasr esaslarr gergevesinde aga[rdaki srnrrlamalar 96z cinijnde bulundurulur. Sermaye Piyasasr Kanununda ve yririirltikte olan ilgili tebli[ ve dtizenlemelerde belirlenmig olan yonetim ilke ve srnrrlamalara uyulur. a) $irketin yatrrrm yapacafr krymetlerin segiminde, de$igken getirili menkul krymetler agrsrndan Sermaye Piyasasr Kurulunca yayrnlanan Kurumsal Yonetim ilkelerine uygun galrgan halka agrk girketlerin menkul krymetleri ve riski dtigtik, grivenilirlik katsayrsr ve sektcir Pazar katsayrsr ytiksek ve likit olanlar, sabit getirili menkul krymetler agrsrndan ise yuksek getirili ve likit olan kamu ve ozel sektor menkul krymetleri tercih edilir ve Sermaye Piyasasr Kanunu'nun 49'uncu maddesinde ve ilgili tebli[ ve drizenlemelerde belirtilmig olan yonetim ilkelerine uyulur. b) Portfoy defierinin % ]-0'undan fazlasr bir ortaklrgrn menkul krymetlerine yatrrrlamaz c) Higbir girkette sermayenin ya da ttim oy haklarrnrn %o9'undan fazlasrna sahip olamaz. d) $irket portfoytine borsada iglem goren varlrklarrn alrnmasr esastrr. $u kadarki, borsada iglem gcirmeyen borglanma araglarrna ortakhk portfoy deferinin en fazla YoLO'u oranrnda yatrrrm yaprlabilir. Borsada iglem gorm,eye[;" ozel sektor borglanma araglarrna,yatrrlrn,, $inket portfoytinun yonetiminde Sermaye Piyasasr Kanunu'nun 4{}'inci maddesinde, Menkul Krymet Yatrrrm Ortaklrklarrna iligkin Esarslar Teblifri'nde ve ilgili di.izenlemelerde belirlenmig olan srnrrlanralara ve yonetim ilkellerine uyuilur. $irket gerekli gdrmesi halinde portf6ye yabancr krymetler alakrilecek rclup, soz konusu yabancr krymetlene iligkin bilgiler gu gek:ildedir: $irket portfoyiine ABD, Arrrupa Birlifi Ulkeleri ve Japonya, Moskova, Giiney Kore,Hong Kong Tayland,Tayvan, Endonezya,Qin, Avustralya, Yeni Zelanda borsal;rrrna kote T.C. Merkez Bankasr'nca alrm satrmr yaprlan,,,f,a_j,g birimleri rizerindren ihrag edilmig y,gtllnrcr sermaye piyasasr araglarrna yatrrrm da, portfoyde bu rket inde bulunan

6 ozel sektor borglanma araglarrnrn gerekti[inde nakde donrigtrirulebilmesini teminen ihraggr veya bir aracr kurulugla konuya iligkin bir sozlegme imzalanmasr esastrr. $irket; L) Portfoy yonetimi veya yatrrrm danrgmanhfir hizmeti aldrfir kuruluglarrn ve bu kuruluglarrn do$rudan veya dolaylr olarak ortaklrk iligkisi bulunan aracr kuruluglarrn, 2) Yonetim kurulunun segiminde oyda imtiyaz sahibi olan aracr kuruluglarrn, 3) Yonetim kurulunun segiminde imtiyaz sahibinin aracr kurulug olmamasr halinde, imtiyaz sahibinin, sermayesinin %L0'undan fazlasrna sahip oldufu aract kuruluglarrn, 4-l Yonetim kurulu segiminde imtiyaz bulunmayan ortaklrklarda, ortaklrfrn sermayesinin % 10'undan fazlaslna sahip ortaklrklarrn ayn ayn ya da birlikte sermayesinin %L0'undan fazlasrna sahip olduklarr aracr kuruluglarrn, halka arztna aracrhk ettifi sermaye piyasasr araglarrna ihrag miktarrnrn azami %ol0'u ve ortaklrk portfoytinrin azami %5'i oranrnda yatrrrm yapabilir. e) T.C Merkez Bankasr A.S tarafrndan dtizenlenen ihalelerden ve T.C Bagbakanlrk Hazine Mtistegarh[r tarafrndan yaprlan halka arzlardan ihale veya ihrag fiyatlanyla ortak portfoyrine menkul krymet alrnabilir. Bu menkul krymetler (b) bendinde yer alan srnrrlama kapsamrnda deferlendirilmez. f) $irket portfoy0ne rayig bedelin risttinde varlrk satrn alamaz ve rayig bedelin altrnda varlrk satamaz. Rayig bedel, borsada islem goren varlrklar igin borsa fiyatr, difierleri igin i5lem gtinrinde girket agrsrndan olugan alrmda en dri5rik, satrmda en yriksek fiyattrr. Varhk satrmlarrnda satrs bedeli tam olarak nakden alrnrr. g) Ortakhkta imtiyazlr paylara sahip olan ortaklarrn ve ortaklr$rn sermayesinin % 10'undan fazlasrna sahip ortaklarrn, yonetim kurulu bagkan ve Uyeleri ile genel mridtlr ve genel mtid{.ir yardrmcrlannrn ayn ayrr yada birlikte dofirudan veya dolayh olarak sermavesinin % 20'sinden fazlasrna sahi ifil ;it L] Yfi'l"B F{'[tVd,,1(1= AlIS L ah'-l r''td yabancr sermaye piyasasr araglarr alrndrfr borsada veya kote oldu[u borsalar drgrnda ahnrp satrlilmaz. satr n di[er

7 olduklarr ortaklrklarrn sermaye piyasasr araglarrnrn toplamr, girket portfoytintin % 20'sini agamaz. h) Portfoy de[erinin en fazla o/o 30'u bilj toplulufiun para ve sermaye piyasasii araglarrna yatrrrlabilir,topluluk, hukuksa yonden birbirinden bairmsrz olmakla birlikte sermaye, ycinetim ve denetim agrstndan birbirleriyle iligkili, faaliyet konularr yontinden aynr sektore baflr olsun veya olmasrn, organizasyon ve finansman konularrnrn bir ana ortakhk gatrsr altrnda tek merkezden koordine edildifii ana ve bagh ortaklrklar buttintinti ifade eder. r) Grinltik operasyonlar ve Vadeli iglem ve Opsiyon Borsasrnda gergeklegtirilen iglemlerin teminatr kapsamrnda gereken miktardan fazla nakit tutamaz. Portfciy de[erinin en fazla Yo 20'si Takasbank Para Piyasasrnda deferlendirilebilir. girket bankalar nezdinde vadeli mevduat tutamaz ve mevduat sertifikasr satrn alamaz. i) $irket, sern'raye ve yedek akgeleri toplamrnrn % 25'ini TUrk Parasrnrn Krymetini Koruma Hakkrnda 32 sayllr Karar gergevesinde alrm satrmr yaprlabilen sermaye piyasasr araglarrna yatrrabilir, j) Portfdy deferinin en fazla % 20'si Kurul kaydrnda bulunan menkul klymet yatrrrm fonu, yabancr yatrrrm fonu, serbest yatrrrm fonu, koruma amaglr yatrrrm fonu ve garantili yatrrrm fonu katrlma paylarrna yatrrrlmak suretiyle deferlendirilir. Ancak tek bir yatrrrm fonuna yaprlan yatrrrm tutarr,ortaklrk portfoytintin % 4'rinti gegemez. Katrlma paylarr ortaklrk portfoyrine dahil edilen yatrrrm fonlarrna girig, grkrg veya erken grkrg komisyonu cidemez. k) Sirket, difier menkul krymet yatrrrm ortaklrklarrnrn paylarrna yatrnm yapamaz, l) $irket, Kurulun Seri: V, No: 65 sayrlr Sermaye Piyasasr Araglarrnrn Kredili Alrm, Agrfa Satrg ve Odting Alma ve Verme iglemleri llakkrnda Tebli[inin LL inci maddesi gergevesinde yaprlacak bir sozlegme ile herhangi bir anda portfoylerindeki varlrklarrn piyasa defienlerinin en fazla %50'si tutarrndaki. t icl 'ir'i}:'-' 1l ', / \-,_. (--o\ ^\. >(^ \r\ )

8 t; 9"Wr 8

9 Portfoye alrnacak altrn ve difer krymetl[,. madenrlerin T.C Merkez Bankasr tarafrnd,dn: kabul rrdilen uluslararasr standartlarda olm'6sr ve ulusal ve uluslararasr borsalarda islrbm gormesi zorunludur. o) $irket portfoyri'ne, Kurulun Seri: V, No: h sayrlr Menkul Krymetlerin Geri Alma veya Satma TaahhiidU ile Alrm Satrmr Hakkrnda Teblifinin 5 inci maddesinin (c) ve (e) bentlerinde belirtilen krymetlerin konu edildifii borsada veya borsa drgrnda taraf olunan ters repo scizlegmelerini dahil edebilir. Borsa drgrnda taraf olunan ters repo sozlegmelerinin kargr tarafrnrn Kurulca belirlenen nitelikleri tagrmasr zorunludur, Borsa dr5rnda taraf olunan ters repo sdzlegmeleri gergevesinde kargr taraftan alrnan ters repoya konu varlrklarrn Takasbank'da ortakhk adlna agrlmrg olan bir hesapta saklanmasr gerekmektedir. Borsa dr5rnda taraf olunan ters repo iglemlerine ortaklrk portfoytinrin en fazla Yot)' una kadar yatrrrm yaprlabilir. Sermaye Piyasasr Kurulun Seri: V, No: 7 sayrh Menkul Krymetlerin Geri Alma veya Satma TaahhridU ile Ahm Satrmr Hakkrnda Teblifinin 5 inci maddesinin (c) ve (e) bentlerinde belirtilen krymetlerin konu edildi[i borsada veya borsa drgrnda repo sozlegmelerine portfoyunde yer alan repo iglemine konu olabilecek menkul krymetlerin rayig bedelinin %ot}'una kadar taraf olabilir. Borsa drgr repoters repo iglemlerinin vade ve faiz oranl Kurulun Seri: V, No: 7 sayrlr Menkul Krymetlerin Geri Alma veya Satma TaahhridU ile Alrm Satrmr Hakkrnda Tebli[inin 6 ncr maddesi gergevesinde belirlenir, gu kadar ki; faiz orantntn belirlenmesi, borsada iglem goren benzer vade yaptstna sahip sozlegmelerin faiz oranlarr dikkate alrnmak Lizere, 5irket yonetirn kurulunun sorumlulu$undadrr. Borsa drgrnda repo-ters repo sdzlegmelerine taraf olunmasr durumunda en geg sozlegnre tarihini takip eden iggrinu iginde girketin resmi internet sitesinde ve KAP'ta sozlegmeye konu edilen krymet ve sozlegmenin vadesi, faiz oranr, kargr tarafr hakkrnda kamuya bilgi verilmesi 9"\.W 9"-"\q \*

10 gereklidir. 56z konusu sozlegmelere iligkin bilgi ve belgeler aynca girket merkezinde sozleg tarihini mtiteakip 5 yrl srireyle muhafaza edi p) Borsada iglem g6ren dr$ borglan r.: erraglarrnrn, borsa drgrnda yaprlacak iglemler g ortakhk portfoytine dahil edilmesi veyil, ortaklrk portfoyrinden grkartrlmasr rnrimkrindur. r) $irket portfoytine riskten korunma ve/veya yatrrrm annacryla dciviz, kryrnetli madenler, faiz, finansal g6stergeler ve sermaye piyasasr araglarr Uzerinden drizenlenmig opsiyon scizlegmeleri, forward,future ve vadeli islemlere dayalr opsiyon islemleri dahil edebilir. Vadeli iglem sozlegmeleri nedeniyle maruz kahnan agrk pozisyon tutarr girket net aktif deferini asamaz. Portfoye alrnan vadeli iqlem sozlegmelerinin ortaklrfrnrn yattnm stratejisine ve kargrlagttrma olgutune uygun olmasr zorunludur. Borsa drgrnda gergekle5tirilecek vadeli iglem ve opsiyon sozlegmelerine iligkin olarak Sermaye Piyasasr Kurulu'nca belirlenen esaslara uyulur. s) $irket portfoyi.ine varantlar dahil edilebilir. Varantlara yaprlan yatrrrmlarrn toplamr girket portf6y deferinin %t5'ini gegemez. Ayrrca, aynr varlr[a dayalr olarak grkarrlan varantlarrn toplamr girket portfoy deferinin %L0'unu, tek bir ihraggr tarafrndan grkarrlan varantlarrn toplamr ise girket portfoy deferinin %5'ini gegemez, Ortaklr[rn agrk pozisyonunun hesaplanmasrnda, varantlar ile Vadeli iglem ve Opsiyon Borsasrnda taraf olunan aynt varlr$a dayah vadeli iglem sozlegmelerinde alrnan ters pozisyonlar netlegtirilir. $) Ozellegtirme kapsamrna alrnmrg, kamu iktisad i tegeb brisleri da h il, Tti rkiye'de kurulmug ortaklrklarrn paylarrna yatrrrm yapabilir. t) Portfoydeki varlrklarrn deferinin fiyat hareketleri, temettti dafirtrmr ve rtighan haklarrnrn kullanrlmasr nedeniyle, ortaklrk esas sozlegmesinde ve Sermaye Piyasasr Kurulu drizenlemelerinde belirtilen asgari srnrrlarrn altrna inmesi veya azami srnrrlarrn rizerine grkmasr halinde orantntn en geg 30 gun iginde esas sozlegmede ve Sermaye Piyasasr Kurulu 1n

11 dtizenlemelerinde belirtilen srnrrlara getirilmesi zorunludu r. $irket PoRTF6YUN UN SAKLAN MASI : IVIADDE 13- a) $irketin portfoylerindeki varlrklar, saklayrcr rrezdinde yaprlacak bir sozlegme gergevesinde :;aklanrr. b) Ttirkiye'de Takasbank'rn saklama hizmeti verdifi para ve sermaye piyasasr araglarr ortaklrk adrna Takasbank nezdinde saklanrr. llunun drgrnda kalan para ve sermaye piyasasr araglarrnrn saklanmasr konusunda girket, Kurul tarafrndan uygun gortilmek ve Takasbank'a rjrgarrda saklanan varlrklar ve bunlarrn deperleri konusunda gerekli bilgileri aktarmak veya erigimine olanak tanrmak ko5ulu ile bir bagka saklayrcrdan saklama hizmeti alabilir. c)$irket portfoytindeki krymetli madenlerin istanbul Altrn Borsasrnda saklanmasr zorunludur. Krymetli madenlerin saklanmasrna iligkin sozlegmen in esasla rr ista n b u I Altrn Borsasr tarafrndan belirlenir, d)$irkeit portfciyundeki yabancr menkul krymetler ile difier sermaye piyasasr araglarrnrn saklanmasrnda bu menkul krymetlerin iglem gdrdrifiti borsalarrn yetkili krldrfr saklama merkezlerinde saklanrr. Soz konusu menkul krymetleri veya delerli rnadenleri temsil eden depo makbuzlarr yetkili saklama merkezi nezdinde muhafaza edilir. $TRKET PORTFOYUNUN SAKTANMAST: MADDE 13. $irket portfoyi.indeki varhklar, Sermaye Piyasasr Kurulu'nca yetkilendirilmig kuruluglar nezdinde ve Sermaye Piyasasr Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar gergevesinde saklanrr sayrh Siermaye Piyasasr Kanunu ve ilgili teblillerde yer alan ytirrirltiltik ve uyum stireleri saklrdrr. ri' i"rr; i"''r' PORTFoYUN DE6ERLEMESi: MADDE 14. Portfoydeki varlrklar Sermaye Piyasasr Kurulu'nca uygun g6rtilecek ilke ve esaslara uyularak de$erlenir. PORTFOYUN DE6ERLEMESi: MADDE 14- girket portfoyrindeki varlrklarrn de[erleme esaslarrna iligkin olarak, Kurulun yattrtm fonlanrnrn finansal raporlartna iligkln dtizenlemelerinde yer alan deferlemeye iligkin esaslara uyulur; ve kurul dtizenlemeleri gergevesinde kamuya agrklan rr. I \, Sr.\\\! -o\n L

12 liirket PoRTFOvU rrr U ru ioanrsi : IVIADDE 15. a) $irket, yeterli sayrda pelrsonel istihdam r:tmek kaydryla kendi portfoyrinti yonetebilecefii gibi, portfoy yonetim hizmetini imzalanan bir sozlegme ve Kurulun portfoy yoneticilifiine iligkin dtizenlemeleri r;ergeversinde portfoy yonetim girketlerinden de saflayabilir. b) Portfdy yonetim hizmetinin imzalanan bir :;ozlegme ile drgarrdan sa$lanrnadrfl durumda, l;irket nezdinde Kurulun lisanslama ve sicil l.utmaya iligkin diizenlemeleri gergevesinde lisans belgesine sahip yeterli sayrda portfoy yoneticisi istihdam edilmesi, portfoy yonetimi karar alma si..irecine iligkin yazrlr bir prosedrir olugturuln'lasr ve kararlara dayanak tegkil eden bilgi ve belgelerin girket merkezinde en az 5 yrl s;rireyle saklanmasr gerekir.bu durumda Kuruldan yatrrrm danrgmanlrfr yetki belgesi almrg bir portfoy yonetim girketinden imzalanran bir sozlegme ve Kurulun yatrrrm danrgmanlrprna iligkin dtizenlemeleri qergeversincle yatr rr m da n rgm a n I rfr safl an rr. c) $irket muhasebe, operasyon ve Risk yonetim sistemleri gibi hizmetler ile ig kontrolden sorumlu personeli bir aracl kurulugtan veya portfoy yonetim girketinden saflayabilir. d-) $irketin (a), (b) ve (c) frkrasrnda belirtilen ve ortaklrk drgrndan saflanan hizmetler ve personc'l igin odenen yrllrk komisyon ve ilcretlerin toplamr,girketin ilgili ytl igin hesaplanan ortalama net aktif deferinin % 2'sini gegemez. e) Bu nraddede belirtilen hizmetlerin alrmr igin yrl iginde sozlegme imzalanmasr halinde (d) I'rkrasrndaki oran yrl sonuna kadar kalan srire dikkate ahnarak hesaplanrr. {') Bu maddenin (a), (b) ve (c) frkrasr kapsamrnda belirtilen hizmetler ve personel igin imrzalanan sozlegmeler girket yonetim kurulunca onaylanarak feshi ihbara gerek kalmak:;rzrrr bir yrl sonunda sona erer. liaraflarrn yazrh mutabakatr ile sozlegme aynl s;rire icin venilenebilir. Ancak bu stirenin sona {r^\'-r,.9. PORTFOY DANr$MANLTK HizMETLER MADIDE 15- v6ruericili HizMETi nrizueri, ve oi6en a) $irket, yeterli sayrda ihtisas personeili istihdam etmek kaydryla kendi portfoyrinr) yonetebilecefi gibi, portfoy ycinetim hizmertini Kurulun onaytntn alrnmasr gartryla imzalanan bir sozlegme ile bir portfoy yonet,im girketinden alabilir. b) $irket, portfoy yonetim hizmetini drgarrdan saflamadr[r durumda, Kurulun on ayrn rn a lrn masr 5a rtryla yatrrrm danrgnnanlrfr yetki belgesi almr5 bir portfoy yonetim girketinden imzalanacak bir sozle;;me ve Kurul'un yatrrrm danrgmanlr$rna iligkin drizenlemeleri gergevesinde yatrrrm danrgnnanlrir hizmeti alabilir. c) $irket muhasebe ve operasyon gibi hizmertler ile ig kontrolden sorumlu personeli yatrrrnr kuruluqlarrndan ;kontrolti ve takibi yonetim kurulu tarafrndan gergeklegtirilmek gartryla risk yonetim sistemine iligkin hizmeti yatrrrrn kurulug[arrndan ve Kurulca uygun gorrilecek uzmanlagmrg difer kuruluglardan saflayabilir. d) Bir portfoy yonetim :;irketinden portf<iy yonetimi hizrneti alrnmasr halinde, ilgili portfoy yonetim girketindern risk ycinetim sistemi hizmeti de alrnabilir. Bu hizmetlerin alrmr esnasrnda Kurul di.izerr lemelerine ve srn rrlama larrna uvulu r. ltr,;" ii ";t i': J-i,..,.,., til,;i' ;.,.,,t!: :). /,' 4't.'--3

13 ermesi beklenmeden girket yonetim l<urulunun kararr ile otuz g;tin onceden yazrlr ihbarda bulunmak kaydryla scizlegme sona r-.rdirilebilir. B) OrltaklrIrn portfoyri ile ilgili araolrk hizmetleri, portfciy yoneticili[i veya yatrrrm rjanrgmanlrffr hizmeti alrnan kurumdan :;a!lanamaz. 'fonetim KURULU TOPLANTILARI VE I(URUIIISAL YONETiM ilkcienite UYUM: IVIADDE 18. '/onetirn kurulu, $irket igleri agrsrndan gerekli gorrilerr zamanlarda, bagkan veya bagkan vekilinin gagrrsryla toplanrr. Yonetim kurulu ilyelerirrderr her biri de bagkan veya bagkan vekiliner yazrlr olarak bagvurup kurulun toplantrya gafrrlmasrnr talep edebilir. Bagkan veya bagkan vekili yine de Kurulu toplantrya r;a[rrmazsa riyeler de re'sen gairr yetkisine :;ahip olurlar. Uyelerden higbiri toplantr yilprlmasr isteminde llulunnradrfir takdirde, yonetim kurulu lcararlarr, kurul riyelerindenr birinin belirli bir konuda yaptrfr, karar qeklinde yazrlmrg dnerisine, en az riye tam sayrsrnrn r;o[unlufunun yazrlr onayr alrnmak suretiyle de verilebilir. Aynr onerinin tr.im yonetim kurulu riyelerine yaprlmrg olmasr bu yolla alrnacak l<ararrn ger;erlilik gartrdrr, Onaylarrn aynl kafrtta bulunmasr gart deiiildir; ancak onay imzalarrnrn bulundu$u k6[rtlarrn ttjmtinrin r,,onetim kurulu karar defterine yaprgtrrrlmasr veya kabul edenlerin imzalarrnr igeren bir l<arara donrigturrilup karar defterine gegirilmesi kararrn gegerliliff igin gereklidir. Yonetirn kurulunun toplantr grindemi ycinetim l<urulu bagkanr tarafrndan tespit edilir. '/onetirn kurulu kararr ile gtindemde de$i 'yaprlabilir, Yonetirn Kurulu, iiyeleri arasrndan 'y'e bulunmadrgr zamanlanda on edecek bir Bagkan Vekili seger, il ani let' YOTgTiTU KURULU TOPLANTILARI VE ruitrrvrsm Yorvrrivr iurrcnirue Uy UM: MADIDE 18. Yonetim kurulu, $irket igleri agrsrndan gerekli gorfilen zamanlarda, bagkan veya bagkan vekilirrin ga$rrsryla toplanrr. Yonetinr kurulu riyelerinden her biri de bagkan veya bagkan vekilirre yazrlr olarak bagvurup kurulun toplarrtrya ga[rrlmasrnr talep edebilir, Bagkan veya bagkan vekili yine de Kurulu toplantrya gafirrrnazsa riyeler de re'sen ga[rr y'etkisine sahip olurlar. Uyelenden higbiri toplantr yaprlmasr isterninde bulunmadrgr takdirde,'yonetim kurulu kararlarr, kurul tiyelerinden birinin belirli bir konuda yaptrfr, karar qeklinde yazrlnrrg onerisine, en az 0ye tam r;ayrsrnrn goiunlu[unun yazrlr onayr alrnmak s;uretiyle de verilebilir. Aynr onerinin ttim 'yonetim kurulu riyelerine yaprlmrg olmasr bu yolla alrnacak kararrn gegerlilik gartrdrr. Onaylarrn aynr k6grtta bulunmasr gart defildir; ancak onay imzalarrnrn bulunrju[u k6frtlarrn ttlmtintjn yonetim kurulu karar defterine yaprgtrrrlmasr veya kahul edenlerin imzalarrnr igeren bir karara dontigti.irtiltip karar defterine gegirilmesi karartn gegerlilifi igin gereklidir. Yonetim kurulunun toplantr 5;tindenni yonel.im kurulu bagkanr taraftndan tespit edilir, Ycjnetim kurulu karart ile gtindemde v bulunmadrir zarnanlarda ona vekslet edbce.k.bir.bagkan Vekili seger.

14 -foplantr yeri $irket merkezirjir. Ancak yonetim lcurulu, karar almak gartr ile b;agka bir yerde de toplanabilir. Yonetirn kurulu riye tam say'tstntn gofiunlufiu ile top,lsp;r ve kararlarrnr toplantrda hazrr bulunan Uyelerin gofunluiu ile alrr, -foplantrlarda her tiyenin bir oy hakkr vardrr. Yonetim kurulu i.iyeleri birbirlrrrini temsilen oy veremeyecekleri gibi, trcplantrlara vekil aracrlrfryla da katrlamazlar. Oylar egit oldu[u Lakdirde o konu gelecek tolllantrya brrakrhr. ikinci t,oplilntrda da egitlik olursa sciz konusu tineri reddedilmi5 sayrlrr. l(ararlarrn gegerliliii yazrlrp imza edilmig olmalarrna baflrdrr. Yonetirn kurulunda oylar kabul veya red olarak kulllanrlrr. Red oyu veren, kararrn altrna red gerekgesini yazarak imzalar. Yonetim kurulu tamamen elektronik ortamda yaprlabilecefi gibi, bau rriyelerin fiziken rnevcut bulunduklarr bir toplantrya bir krsrm ilyelerin eflektronik ortamda katrlmasr yoluyla da icra edilebilir. Bu h6llerde bu esas :;ozlegmede ongortilen tclplantr ile karar rrisaplanrna iligkin hti krimler aynen uygulanrr. l(urums;al Yonetim ilkelerinin uygulanmasr bakrmrndan onemli nitelikte sayrlan iglemlerde ve girketin her ttirlti iligkili taraf iglemlerinde ve rigrincti kigiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine iligkin iglemlerinde liermaye Piyasasr Kurulu'nun kurumsal yonetinne iliskin dtizenlemelerine uyulur. liermaye Piyasasr Kunulu tarafrndan uygulanmast zorunlu tutulan Kurumsal Yonetirn ilkelerine uyulur.,lorunlu ilkelere uyulmaksrzrn yaprlan iglemler ve alrnan yonetim kurulu krararlarr gegersiz olup esas sozle5meye aykrrr seryrlrr.,""**..,'.,, Toplantr yeri $irket merkezidir. Ancak yonetim kurulu, karar almak gartr ile bagka bir yerde de toplanabilir. Yonetim kurulu riye tam savtsrntn gogunlufiu ile toplanrr ve kararlarrnr toplantrda hazrr bulunan riyelerin go[unlu[u ile alrr. Toplantrlarda her Uyenin bir oy hakkr vardrr. Ycinel.im kurulu tiyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantrlara vekil aracrlrfryla da katrlamazlar. Oylar egit oldufu takdirde o konu gelecek toplantrya brrakrlrr. ikinci toplantrda da e5itlik olursa soz konusu oneri reddedilmig sayrlrr. Kararlarrn gegerlilifi yazrlrp imza edilmig olmalarrna baflrdtr. Yonetimr kurulunda oylar kabul veya red olarak kuillanrlrr. Red oyu veren, kararrn altrna red genekgesini yazarak imzalar. $irket'in yonetim kurulu toprlantrsrna katrlma hakkrna sahip olanlar bu toplantrlara, TTK'nrn L527 nci maddesi uyannca elektronik ortamda da katrlabilir. $irket, Gtimrrik ve Ticaret BakanhIrnrn, "Ticaret $irketlerinde Anon im $irket Genel Ku ru llarr Drgrnda Elektronik Ortamda Yaprrlacak Kurullar Hakkrnda Tebli[i" htiktimleri uyannca hak sahiplerinin bu toplantrlara elektronik ortamda katrlmalarrna ve oy vermelerine im kan tanryacak Elektronik Toplantr Sistemini kurabilece[i gibi bu amag igin olugturulmug sisternlerden de l"rizmet satrn alabilir. Yaprlacak toplantrlarda $irket esas sozleqmesinin bu htikmrj uvannca kurulmug olan sistem rizerinden veya destek hizmeti alrnacak sistem Uzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarrnr ilgili Bakanlrk Teblifi hijkrimlerrinde belirtilen gergevede kullanabilmesi safl anrr. Yonetim kur yaprldrfir hell cihgorrilen top amda mede iligkin j 1("&a

15 Sermaye Piyasasr Kurulu tarafrndan uygulamasr zorunlu tutulan Kurumsal Yonetim ilkeflerine uyulur. IsENEL TUUOUN VE MUDURLER: IVIADDE 21. \/onetim Kurulunca, $iirket iglerinin yrirtitrilmesi igin bir Genel l\/1tidtir ve yeterli :;ayrda Miidr.ir atanrr. Genel lmridrirrin yuksek d$renim gormug, igletme lfinansman, mali analiz, sermaye piyasasr ve borsa mevzuatt konusunda yeterli mesleki bilgi ve tecrtibeye :;ahip olmasr ve gerekli ahlaki nitelikleri tagrmas;r $arttrr. Genel Mridrjrr ve mridtirlerin sermaye piyasasr mevzuatrnda aranan kogullana sahip olmalarr zorunludur. Genel lvlridrir, Yonetim Kurulu Kararlarr rjofrultusunda ve Ticaret Kanunu, sermaye piyasasr ve ilgili diger mevzuat htikrimlerine gore girketi yonetmekle ytiki.imltidrir. Yonetim l(urulu riyelerinin gorev sriresini agan sureler igin genel nrridur atanabilir, Yonetim Kurulu, murahhas rlye ve murahhas mridrir atamaya yetkilidir. Yonetim kurulunda gorev alacak bafirmsrz riyelerin sayrsr ve nitelikleri l(urul'un kurunrsal yonetime iligkin dijzenlemelerine gore tespit edilir. GENEL VIUOUN VE MUDURLER: MADIDE 21- Y6netim Kurulunca, $irket iglerinin yrirrittilmesi igin bir Genel Mtldrir ve yeterli sayrda Mridrir ittanrr. Genel mudrir olarak gorev yapacak kiginin sermaye piyasasr mevzuatrnda belirtilen gartlarr haiz olmasr zorunludur. Gerrel mtidrirrin mtinha:;rran ve tam zamanh olrrak bu gorev igin istihdam edilmig olmasr zorunludur. Genel mridrirlrjk gorevine L2 aylrk stire igerislnde rig aydan fazla vek6let erjilemez. Bu surenin sonunda bu goreve yeniden vek6leten atama yaprlamaz. Genel Mtidrir, yonetim kurulu l<ararlarr dofrultusunda ve TTK, Sermaye Piyasasr Kanurru, sermaye piyasasr mevzuatr ve ilgili difen mevzuat hrikumlerine gore $irket'i yonetmekle yi.ikrimltidtir. Genel mtidtir, netim kurulu Uyelifii srfatrpr tagrmamakla irlikte, Yonetinr Kurulu ;bncak oy hakkr yoktur. lher faaliyet donemi itibariyle genel kurulca bir rcenetgl segilir. Segimden sonra, yonetim l<urulu, gecikmeksizin denr-.tleme gorevini hangi denetgiye verdifini ticaret siciline tescil rettirir ve T'tirkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder. $irketin denetirninde Ttirk Ticaret KeLnunu'nun 397 ila,406 rncr maddesi htiktiml:ri ile sermaye piyasasr mevzuatr ve ilgili mc'vzuat htikrimleri uygulantr. Ba[rmsrz denetimde Sermayer (u,rtulu dr.izenlemelerine tabi olan genel kurulunca Her faaliyet donemi itibariyle bir deneltgi segilir. Seginnden sonra, yonetim kurulu, gecikmeksizin denetleme gorevini hangi denetgiye verdi$ini ticaret siciline tescil ettirir ve Ti.irkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder. irketin finansal tablolan ile a=a.1.i*'\,rr1

16 1., TOPLAINTIYERi: MADDE 25- Genel Kurul Toplantllarr, girket merkezinde veya girket merkezinin bulunclugu gehirde Yonetim Kurulunun uygun g;orecefi yerlerde 'yaprlrr, IKAR PAYI AVANSI DAGITIMI: IN/IADDE 33- liirket serrnaye piyasasr mc'vzuatrna uygun olarak drizenlenmig ve ba[rmslz srnrrlr rjenetlemeden gegmi5 3, 6 ve 9 aylrk donemler itibariylle hazrrlanan ara mali tablolarrnda yer alan karlarr rizerinden nakit kar payt avansl dairtabilir. kurulunun yrllrk faaliyet raporunun denetimde Trirk Ticanet Kanunu'nun 397 ila 406 rncr maddesi hriktimleri ile sermaye piyasasr mevzuatt ve ilgili mevzuat htiki.imleri uygulanrr. TOPLANTI YER VE GENEL KtJRUrrq gagrt: - MADDE 25. Genel Kurul girket merkezinde ya da girket merkezinin bulundufu gehrin elverigli bir yerinde toplanrr. Genel kurul toplantrya, $irket'in internet sitesinde, Kamuyu Aydrnlatnna Platformu'nda ve Trirkiye Ticaret Sicili Gazr-'tesinde yayrmlanan ilanla gafirrlrr. Bu gafrr, ilan ve toplantr gunleri harig olmak Ozere, toplantr tarihinden en az rig hafta once yaprhr. Genel kurula gafnnrn gekli ile ilgili olarak sermilye piyasasr mevzuatr, genel kurula katrlacak hak sahipleri ile ilgili olarak ise TTK'nrn 4L5 inci maddesi uvgulantr KAR PAYIAVANSI: MADDE 33. Genel Kurul, Sermaye Piyasasr Kurulu dtizenlemeleri ve ilgili difer mevzuat gergevesinde pay sahiplerine kar pay'r avansl dagrtrlmasrna karar verebilir, Kar payr avansl tutarrnrn hesaplanmasrnda ve dairtrmrnda ilgili mevzual,hv!!mf erine uyu lu r. l(ar paryr avanst da[rtrmr igin genel kurul kararryla ilgili yrlla slnrrlr olmark r.izere yonetim l<urulu'na yetki verilir. Dafrtrlacak kar payr itvansrnrn ilgili hesap donemi sonunda yeterli kar olugmamast veya zarar olugmasr durumlarrnda, bir onceki yrla ait bilangoda yer alan olafanristti yedek akgelerden ya da olafianfistii yedek akge tutarrnrn zararl kargrlamaya yeterli olmamasr durumunda kar llayr ava nsr ka rgrlr[rnd a a h n a n tem in atrn llaraya gevrilip gelir kaydedilerek bu tutardan rnahsup edilecefii hususu, genel kurul toplanttsrnda karara bafl anrr.,a,,,.' l,,; j' v:r jj )- ti I 'il rf r; +.' A F -f. I /'y,l\"j,,,li \N \ s.-[h

17 Ycjnetinr kuruluna genel kurul tarafrndan kar payt avanst dagltrmr igin yetki verildifi takdirde, yonetim kurulu tarafrndan, ilgili hesap doneminde her 3 aylrk donemi izleyen 6 hafta igerisinde, kar payt avansr da[rtma veya da[rtmama konusunda bir karar ahnmasr zorunludu r. Bir hesap doneminde veri :cek toplam k6r payr avansr bir onceki yrla ait donem k6rrnrn yanstnr agamaz.onceki donemde odenen k6r payr avanslarr mahsup edilmeden ilave k6r payr avanst verilmesine ve k6r payl da[rtrlmasrna karar verilemez, Kar payr avanst dafrtrmrna kilrar verilmesinde ve avansrn cidenmesinde; T.IIK'nrn bilango ve gelir tablosunun kabulrine ve karrn dairtrlmasrna iligkin hriktim rerinden Sermaye Piyasasr Kanunu'nun 19 ve 20'nci maddelerine aykrrr olanlarr uygulanmaz. Kar payr avanst tutarrnrn hesaplanmasrnda ve da[rtrm rnda ilgili mevzuat hijki.imlerine uyulur. rt ig KoNTRoL sisreui, RisK voruerinn Mi ve refri$ einimi DE 41.,$'irket brinyesinde, sermaye piyasasr 'mevzuatr gergevesinde, ig kontrol sisteminin ve teftig biriminin olugturulmasr zorunludur. Risk yonetim sistemi ise soz konusu hizmetin sermaye piyasasr mevzuatr gergevesinde drgandan saflanmamasr halinde girket bu nyesinde olugturulur, t7

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Kuruluş Madde 1 - Aşağıda adları soyadları, unvanları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası

Detaylı

Ġġ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. YÖNETĠM KURULUNDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL VE A GRUBU ĠMTĠYAZLI PAY SAHĠPLERĠ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET

Ġġ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. YÖNETĠM KURULUNDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL VE A GRUBU ĠMTĠYAZLI PAY SAHĠPLERĠ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET Ġġ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. YÖNETĠM KURULUNDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL VE A GRUBU ĠMTĠYAZLI PAY SAHĠPLERĠ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET ġirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aģağıda yazılı gündem

Detaylı

,ln,lt,"" hutul,,""" trt".ro ol^ur, du.r-, h".ic ol.rk iir"...,"d.". iir"t" b"el,

,ln,lt, hutul,, trt.ro ol^ur, du.r-, h.ic ol.rk iir...,d.. iirt bel, TtrRrdYE HALK BANKASI A.$. 6zet Bu iizet, Sermaye Piyasasr Kurulu (KurulInca..o..8...1,!.*...t2Pt+ tarihinde onaylanmqtlr. Ortakhfirmrzm toplam 3.000.000.000.-TL tutarrndaki ihrag tavanr kapsamrndaki borglanma

Detaylı

TAKSİM YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

TAKSİM YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ TAKSİM YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: MADDE 1- Aşağıda adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1-FONUN KURULUŞ AMACI:

ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1-FONUN KURULUŞ AMACI: ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1-FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası

Detaylı

Yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar Seri:VI No:4 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile düzenlenmiştir.

Yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar Seri:VI No:4 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile düzenlenmiştir. 6. YATIRIM ORTAKLIKLARI VE YATIRIM FONLARI 6.1 Yatırım Ortaklıkları Yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar Seri:VI No:4 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile düzenlenmiştir. Yatırım ortaklıkları;

Detaylı

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun

Detaylı

EFG İSTANBUL EQUITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU İÇTÜZÜĞÜ

EFG İSTANBUL EQUITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU İÇTÜZÜĞÜ EFG İSTANBUL EQUITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. EFG İstanbul Menkul Değerler A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve

Detaylı

2.4. Saklayıcı Kuruluşların; Ünvanı; İMKB Takas ve Saklama A.Ş. Merkez Adresi; Hürriyet Caddesi Mecidiyeköy Yolu Sk. No: 286 Şişli 80260 İSTANBUL

2.4. Saklayıcı Kuruluşların; Ünvanı; İMKB Takas ve Saklama A.Ş. Merkez Adresi; Hürriyet Caddesi Mecidiyeköy Yolu Sk. No: 286 Şişli 80260 İSTANBUL TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1 FONUN KURULUŞ AMACI : 1.1. T.C. Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı nın 17.07.1990 tarih ve 32978 sayılı yazısı ile kurulmasına

Detaylı

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ 1.1 Kare Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine

Detaylı

SARDİS MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ

SARDİS MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: SARDİS MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ 1.1. Sardis Menkul Değerler A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddelerine

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. A TİPİ İMKB ULUSAL 30 ENDEKS FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. A TİPİ İMKB ULUSAL 30 ENDEKS FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. A TİPİ İMKB ULUSAL 30 ENDEKS FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1-FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1 TÜRKĠYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. tarafından 3794 sayılı Kanunla değiģik

Detaylı

FİNANSBANK A.Ş. EUROPEAN EQUITY B TİPİ YABANCI MENKUL KIYMETLER FONU İÇTÜZÜĞÜ

FİNANSBANK A.Ş. EUROPEAN EQUITY B TİPİ YABANCI MENKUL KIYMETLER FONU İÇTÜZÜĞÜ İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANSBANK A.Ş. EUROPEAN EQUITY B TİPİ YABANCI MENKUL KIYMETLER FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finansbank A.Ş. European Equity B Tipi Yabanci Menkul Kiymetler Fonu içtüzüğünün tamamı Sermaye

Detaylı

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ İMKB 30 ENDEKSİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ İMKB 30 ENDEKSİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ İMKB 30 ENDEKSİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası

Detaylı

DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TĐPĐ DEĞĐŞKEN FONU (HĐSSE SENEDĐ YOĞUN FON) ĐÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI:

DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TĐPĐ DEĞĐŞKEN FONU (HĐSSE SENEDĐ YOĞUN FON) ĐÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TĐPĐ DEĞĐŞKEN FONU (HĐSSE SENEDĐ YOĞUN FON) MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: ĐÇTÜZÜĞÜ 1.1. Delta Menkul Değerler A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve

Detaylı

FĠNANSBANK A.ġ. B TĠPĠ DEĞĠġKEN FONU ĠÇTÜZÜĞÜ

FĠNANSBANK A.ġ. B TĠPĠ DEĞĠġKEN FONU ĠÇTÜZÜĞÜ FĠNANSBANK A.ġ. B TĠPĠ DEĞĠġKEN FONU ĠÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUġ AMACI: 1.1 Finans Bank A.ġ. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak ve bu içtüzük hükümlerine

Detaylı

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1 OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. A TİPİ VARLIK YÖNETİMİ HİZMETİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. A TİPİ VARLIK YÖNETİMİ HİZMETİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. A TİPİ VARLIK YÖNETİMİ HİZMETİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. Türk Ekonomi Bankası A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye

Detaylı

ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TIPI DEĞIŞKEN AKTIF FONU (HISSE YOĞUN FON) IÇTÜZÜĞÜ

ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TIPI DEĞIŞKEN AKTIF FONU (HISSE YOĞUN FON) IÇTÜZÜĞÜ ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TIPI DEĞIŞKEN AKTIF FONU (HISSE YOĞUN FON) IÇTÜZÜĞÜ MADDE 1 - FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun

Detaylı

YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Sermaye Piyasası Kurulundan: YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğ ile borsa yatırım fonları, gayrimenkul

Detaylı

ING Bank A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ YATIRIM FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ

ING Bank A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ YATIRIM FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: ING Bank A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ YATIRIM FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ 09.07.2012 / B.02.SPK.0.15.305.04-622 1.1. Egebank A.Ş. tarafından 3794 sayılı Kanunla değişik

Detaylı

LER YATIRIM MENKUL DE

LER YATIRIM MENKUL DE EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (B) TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. Ekinciler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye

Detaylı

T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ

T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1-FONUN KURULUŞ AMACI 1.1. T.C.Ziraat Bankası A.Ş.tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun 37 ve 38 nci maddelerine dayanılarak ve

Detaylı

13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 YÖNETMELİK. Sermaye Piyasası Kurulundan:

13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 YÖNETMELİK. Sermaye Piyasası Kurulundan: 13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KURULUŞ VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş A TİPİ RİSK YÖNETİMİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ

STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş A TİPİ RİSK YÖNETİMİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş A TİPİ RİSK YÖNETİMİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. Strateji Menkul Değerler A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası

Detaylı

BOSPHORUS CAPITAL İŞ YATIRIM B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI:

BOSPHORUS CAPITAL İŞ YATIRIM B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: BOSPHORUS CAPITAL İŞ YATIRIM B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kanunu'na dayanılarak ve bu içtüzük

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A.. B TP LKT FONU ÇTÜZÜÜ

DELTA MENKUL DEERLER A.. B TP LKT FONU ÇTÜZÜÜ DELTA MENKUL DEERLER A.. B TP LKT MADDE 1- FONUN KURULU AMACI: FONU ÇTÜZÜÜ 1.1. Delta Menkul Deerler A.. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak ve bu içtüzük

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. B TİPİ VARLIK YÖNETİMİ HİZMETİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. B TİPİ VARLIK YÖNETİMİ HİZMETİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. B TİPİ VARLIK YÖNETİMİ HİZMETİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. ABN AMRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından 3794 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı

Detaylı

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. A TİPİ KARMA FON İÇTÜZÜĞÜ

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. A TİPİ KARMA FON İÇTÜZÜĞÜ ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. A TİPİ KARMA FON İÇTÜZÜĞÜ Madde 1- Fon un Kuruluş Amacı 1.1 Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından, 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı