EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI"

Transkript

1 ,1 EURo rrend YATTRTM ortak r6t n.g EsAs sozlrgm esi' lu i lrt LL - L2- L3 -L 4-L5 -I8-ZL ve 3 3' U N C MADDe lr ni ru i ru rnoil,4l'lrtci MADDeT i ru EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI tfn t

2 ESK SEK L YENi $EKiL YAPILAMAYACAK MADDE 6. a) 0dUn9 para verme igleriyle uiragamaz. b) Bankacrlrk Kanunu'nda tanrmlandrfil tjzere mevduat toplayamaz ve mevduat toplama sonucunu verebilecek ig ve iglemler yapamaz. c) Ticari, slnai ve zirai faaliyette bulunamaz. g) Aracrhk faaliyetinde bulunamaz. d) Agrfa satrg ve kredili menkul krymet iglemi yapamazlar, e) Portfoyrindeki varltklarr rehin veremez ve teminat olarak gosteremez. Ancak sermaye piyasasr kurulu teblifi ile dtizenlenen esaslar gergevesinde kredi temini igin portfoyrin %olo' unu tem inat ola ra k gosterebi li r, f) GUnlrlk operasyonlar ve Vadeli iglem ve Opsiyon Borsasrnda gergeklegtirilen iglemlerin teminatr kapsamrnda gereken miktardan fazla nakit tutulamaz. g) $irket faaliyetlerinin gerektirdifii miktar ve de[erden fazla tagrnrr ve ta5rnmaz mal edinilemez, g) girket portfoytine higbir gekilde rayig deferin rizerinde varhk satrn alamaz ve portfciyden bu deferin altrnda varhk satamaz. Rayig deler borsada iglem goren varlrklar igin borsa fiyatr, borsada iglem gcirmeyen varlrklar igin ise iglem grintin ortaklrk lehine alrmda en dristlk satt$ta en ytiksek fiyattrr. $irket; a) Odting para verme i$lerilrle ufragamaz. b) Bankacrllk Kanunu'nda Lanrmlanclrfr rjzere mevduat veya katrhm lbnu toprlayamaz, mevduat veya katrlrm fonu toplama sonucunu verebilecek ig ve iglemler yapamaz. c) Ticari, srnai ve zirai faaliyette bulunamaz. g),aracrhk faaliyetinde bulu namaz. d) Ar;rfa satrg ve kredili menkul krynret i5lemi yaparmazlar e) Portfoyrindeki varlrklarr rehin veremez ve portfoye iligkin olarak yaprlan iglemler ve Kurulca izin verilen haller haricinde teminat olarak gosteremez. f) Grjnltik operasyonlalve trlrev araglar nederniyle gergeklegtirilen ir;lemlerin teminatr kapsamrnda gereken miktardan fazla nakit tutu lamaz. g) $irket faaliyetlerinin gerektirdi[i rniktar ve deferden fazla tagtnrr ve tagrnnraz mal edinilemez g) $irket portfoyrine higlcir gekikje rayig defierin r.izerinde varlrk :satrn alarmaz ve portfoyden bu de[erin altrndar varlrk satarnaz. Rayig defer bors;ada iglern goren varlrklar igin borsa fiyatr, borsada iglem gciren varlrklarrn borsa drgrnda yapacaklarr iglemleri igin lse iglemin gergeklegtirildisi piyasada iglem gtinrinde ortaklrk lehine altmda en driglik satrgta en yuksek fiyat,..i MENFAAT SA6LAMA YASRGI : MADDE 8- $irket, huzur hakkr, ricret, kar payt gibi faaliyetlerinin gerektirdi$i odemeler d rglnda malvarhfrndan ortaklarrna, yonetim ve denetim kurulu riyelerine, personeline ya da rigrincti ki5ilere herhangi bir menfaat saflayamaz,,, - 'i;:r:i:r'n.- t ''',rl'i:,' ''*'**' MENFAAT SAGLAMA YA i BA6T9LAR MADDE 8- { $irket, huzur hakkr, ricret, faaliyetlerinin gerektirdifi <idemelbr,drgrnda malvarlrfrndan ortaklanna, yonetirr kurulu riyelerine ya da personeline herhangi bir menfaat saflayamaz" Kurul dtizenlemelerine ba[lr kalrnmasr, aye piyasasr mevzuatrnrn ortr,illi kazan i 3r-\L'' \ q*l'.

3 BORCLANMA StNtRt VE MENKUL KtyMET,',\.' innrcr: MADDE 9- $irket, krsa sr,ireli nakit ifrtiyaglarrnr kargrlamak amactyla, kamuya agrkladr[r onceki yrla ait son haftahk raporunda yer alan net aktif deferinin %o20'sine [<adar kredi kullanabilir veya aynr srnrrlar iginde kalmak ve sermaye piyasasr mevzuatrna uymak suretiyle 3G0 grin ve daha krsa vadeli borglanma senedi ihrag edebilir. PORTFoYDEKi VARLIKLARIN TEMiNAT edsreriluesi: MADDE 10. $irket, portfoyr.indeki varlrklan esas itibariyle rehin veremez ve teminat olarak gosteremez, Ancak sermaye piyasasr mevzuatrnrn ilgili hrikrimleri gergevesinde kredi temini igin portfoyrin % 10'unu teminat olarak gosterebilir SERMAYE VE PAYLAR: MADDE 11. i- '1 aktanmi duzenlemelerinet aykrrrlrk tegkil edilrnemesi, kendi ama5: ve konusunun aksatrlmamasr, gerekli ozel durum agrklamalarrnrn yaprlmast vr-l yrl iginde yaprlan bagrqlarrn genel kurulda ortaklarrn bilgisine sunulmasr gartryla gegitli amaglarla [<urulmug olan kurum, vakrf ve dernekler ile diiier gegitli,{<urum ve kuruluglara bafirg yapabilir. acak ba$rglarrn tist stntnntn genel kurul rndan belirlenmesi gerekmekte olup, bu srnrn agan tutarda bafrg dafirtrlamaz. Kurul bair:; tutarrna r.ist srnrr getirmeve vetkilidir BORgLANMA StNtRl MAE'DE 9. $irket, krsa sureli nakit ihtiyaglarrnr kargrlamak amaclyla, kamuya agrkladrfr son hesap donemine iligkin yrllrk finansal tablolannda yer alan ciz kaynak tutarrnrn % 20'sine kadar kredi kullarrabilir veya aynl srnrrlar iginde kalmak suretiyle sermaye piyasasr mevzuatr gergeve:;inde bono ihrag edebilir. PORTFOYDEKi VARLIKLARITN I'EMiNAT e6s'renilursi MADDE 10. $irket, portfoytindeki varlrklarr rehin veremez ve portfciye iligkin olarak yaprlan iglemler haricinde teminat olarak gdsteremez. Ancak SERMIAYE VE PAYLAR: MADDE \- f;t )"' f*/ $irketin, kayttlr sermayesi TL'dir. Bu sermaye her biri 1TL. itibari deferde adet paya ayrrlmrgtrr. Sermaye Piyasasr Kurulu'nca verilen kayrtlr sermaye tavanr izni, 2OI yrllarr (5 yrl) igin gegerlidir, Bu srirenin sonunda izin verilen kayrtlr sermaye tavanrna ulagrlamamrg olsa dahi, 20L6 yrlrndan sonra yonetim kurulunun sermaye arttnm kararr alabilmesi icin; daha Sermaye Piyasasr Kurulu'nr:a verilen kayrtlr sermaye tavanr izni, 2Ot yrllarr (5 yrl) igin gegerlidir. Bu stjrenin sonunda izin verilern kayrtlr sermaye tavanrna u la5rlamam 15 olsa dahi, 2016 yrlrndan sonra ycinetim kurulunun sermaye artrrrm kararr alabilmesi,j

4 cince izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutan igin Sermaye Piyasasr Kurulu'ndan izin almak sunetiyle genel kuruldan yeni bir srire igin yetki alrnmasr zorunludur. Sciz konusu yetkinin alrnmamasr durumunda girket kayrtlt sermaye sisteminden grkmrg sayrlrr. $irketin 13.L76.429,78-TL'lik grkarrlmrg sermayesini temsil eden pay bedellerinin tamamr nakden odenmig olup, her biri 1 TL itibari defierde adedi nama yazrh A Grubu t3"to1.429,78 adedi hamiline yazrlr B Grubu oimak tizere toplam 13.L76.429,78 adet paya ayrrlmrgtrr, Yonetim Kurulu, [6 yrllarr arasrnda Sermaye Piyasasr Kanunu hrikrimlerine ve Sermaye Piyasasl Kurulu duzenlemelerine uygun olarak, kayrtlr sermaye tavanrna kadar paylar ihrag ederek grkarrlmrg sermayeyi artrrmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkrnrn srnrrlandrrrlmasr ile imtiyazh veya nominal defierin tizerinde veya altrnda pay grkarrlmasr konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkrnr krsrtlama yetkisi, pay sahipleri arasrnda egitsizli[e yol agacak gekilde kullanrlmaz. Yonetim kurulu Uyelerinin segiminde A grubu paylarrn her biri 1000 oy hakkrna, B grubu paylarrn her biri 1 oy hakkrna sahiptir, Sermaye artrrrmlarrnda; ortaklarrn yeni pay alma haklarr srnrrlandrrrlmadrgr takdirde, A grubu paylar kargllrgrnda A grubu, B grubu paylar kargrlr$rnda B grubu yeni pay grkarrlacaktrr. Ancak ortaklarrn yeni pay alma haklarr srnrrlandrrrldrgr takdirde, grkarrlacak yeni paylarrn trimti B grubu olarak grka rrlacaktrr, igin; daha once izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarr igin Siermaye Piyasasr Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir srire igin yetki alrnmasr zorunludur. Soz konusu yetkinin alrnmamasr durunnunda girket yonetinr kurulu kararryla serrnaye artrnmr yapamaz. $irkertin ,78-lTL'lik r;rkarrlmrg sernrayesini temsil eden pay bedellerinin tamamr nakden cidenmig olup, her biri 1 TL itibari degerde adedi nama yazrlr A Gnubru 8.1AL.429,78 adedi hamilinr,' yazrh B Gnubru olmak rizere toplam t3.t76.429,78 adet paya ayrrlrnrgtrr. Yonertim kurulu, L6 yrllarr arasrnda Sermaye Piyasasr Kanunu hrikrimlerine ve Sermaye Piyasasr Kurulu drizenlemelerine uygun olarak, kayrtlr serma'ye tavanrna kadar yeni paylar ihrag ederek grkarrlmrg sc'rmayeyi arttrrmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkrnrn srnrrlandrrrlmast veya imti'yazh pay sahiplerinin haklarrnrn krsrtlanmasr ile nominal deferinin rizerinder veya altrnda pay grkanlmasr konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkrnr krsrtlama yetkisi, pay sahipleri araslnda e5itslzli[e yol agacak gekilde kullanrlamaz Yonetim kurulu riyelerinin segiminde A grubu paylarrn her bini 1000 oy hakkrna, B grubu paylarrn her biri 1oy hakkrna sahiptir. Sernraye artrrtmlartnda; ortaklarrn'yeni pay alma haklarr srnrrlandrrrlmadrfir takdirde, A grubu paylar kargrlr$rnda A grubu, B grubu payflar kargrlrfirnda B grubu yr-'ni pay grkarrlacaktrr. Ancak or rrn yeni,pay alma Genel Kurul toplantrlarrnda, Yonetim Kurulu riyelerinin segiminde oyda imtiyaz hakkr tanryan paylar dr5rnda imtiyaz veren pay grkarrlamaz Sermaye artrrrmlarrnda yeni pay alma hakkr kullanrldrktan sonra kalan paylar ile yeni,, Sc.^\r..1 q'*t\'\

5 alma hakkr kullanrmrnrn krsrtlandrfr durumlarda yeni ihrag edilen trim paylar nominal deferin altrnda olmamak tizere piyasa fiyatr ile halka arz edilir. Nama yazrlr paylarrn devri krsrtlanamaz. Qrkarrlan hisse senetleri tamamen satrlarak bedelleri cidenmedikge, yeni pay grkarrlamaz. Qrkarrlmrg sermaye miktarrnrn, $irket unvanrntn kullanrldrgr belgelerde gosterilmesi zorun lud ur. $irker porrfoyurrrurrr vorueriruirue iugriru ESASTAR: MADDE 12. Sermaye Piyasasr Kurulu drjzenlernelerinden kaynaklanan zorunluluklar saklr kalmak tlzrlre, paylarrn devri krsrtlanamaz. Qrkarrlan paylar tamamen satrlarak bedelleri odenmedikge, yeni pay grl<anlamaz. Qrkarrlmrg sermaye miktarrnrn, $irket un'vantntn kullanrldrfr belgelerde gdsterilmesi zorunludu r. Sermayeyi temsil eden paylar kaydilegtirme nde kavden izlenir SiFIKET portfoyunun olu$turulmast ve nis;ri ru on6rtuunst EsAsLARl MI\DDE 12- $irket portfoyrinrin yonetiminde riskin da!rtrlmasr esaslarr gergevesinde aga[rdaki srnrrlamalar 96z cinijnde bulundurulur. Sermaye Piyasasr Kanununda ve yririirltikte olan ilgili tebli[ ve dtizenlemelerde belirlenmig olan yonetim ilke ve srnrrlamalara uyulur. a) $irketin yatrrrm yapacafr krymetlerin segiminde, de$igken getirili menkul krymetler agrsrndan Sermaye Piyasasr Kurulunca yayrnlanan Kurumsal Yonetim ilkelerine uygun galrgan halka agrk girketlerin menkul krymetleri ve riski dtigtik, grivenilirlik katsayrsr ve sektcir Pazar katsayrsr ytiksek ve likit olanlar, sabit getirili menkul krymetler agrsrndan ise yuksek getirili ve likit olan kamu ve ozel sektor menkul krymetleri tercih edilir ve Sermaye Piyasasr Kanunu'nun 49'uncu maddesinde ve ilgili tebli[ ve drizenlemelerde belirtilmig olan yonetim ilkelerine uyulur. b) Portfoy defierinin % ]-0'undan fazlasr bir ortaklrgrn menkul krymetlerine yatrrrlamaz c) Higbir girkette sermayenin ya da ttim oy haklarrnrn %o9'undan fazlasrna sahip olamaz. d) $irket portfoytine borsada iglem goren varlrklarrn alrnmasr esastrr. $u kadarki, borsada iglem gcirmeyen borglanma araglarrna ortakhk portfoy deferinin en fazla YoLO'u oranrnda yatrrrm yaprlabilir. Borsada iglem gorm,eye[;" ozel sektor borglanma araglarrna,yatrrlrn,, $inket portfoytinun yonetiminde Sermaye Piyasasr Kanunu'nun 4{}'inci maddesinde, Menkul Krymet Yatrrrm Ortaklrklarrna iligkin Esarslar Teblifri'nde ve ilgili di.izenlemelerde belirlenmig olan srnrrlanralara ve yonetim ilkellerine uyuilur. $irket gerekli gdrmesi halinde portf6ye yabancr krymetler alakrilecek rclup, soz konusu yabancr krymetlene iligkin bilgiler gu gek:ildedir: $irket portfoyiine ABD, Arrrupa Birlifi Ulkeleri ve Japonya, Moskova, Giiney Kore,Hong Kong Tayland,Tayvan, Endonezya,Qin, Avustralya, Yeni Zelanda borsal;rrrna kote T.C. Merkez Bankasr'nca alrm satrmr yaprlan,,,f,a_j,g birimleri rizerindren ihrag edilmig y,gtllnrcr sermaye piyasasr araglarrna yatrrrm da, portfoyde bu rket inde bulunan

6 ozel sektor borglanma araglarrnrn gerekti[inde nakde donrigtrirulebilmesini teminen ihraggr veya bir aracr kurulugla konuya iligkin bir sozlegme imzalanmasr esastrr. $irket; L) Portfoy yonetimi veya yatrrrm danrgmanhfir hizmeti aldrfir kuruluglarrn ve bu kuruluglarrn do$rudan veya dolaylr olarak ortaklrk iligkisi bulunan aracr kuruluglarrn, 2) Yonetim kurulunun segiminde oyda imtiyaz sahibi olan aracr kuruluglarrn, 3) Yonetim kurulunun segiminde imtiyaz sahibinin aracr kurulug olmamasr halinde, imtiyaz sahibinin, sermayesinin %L0'undan fazlasrna sahip oldufu aract kuruluglarrn, 4-l Yonetim kurulu segiminde imtiyaz bulunmayan ortaklrklarda, ortaklrfrn sermayesinin % 10'undan fazlaslna sahip ortaklrklarrn ayn ayn ya da birlikte sermayesinin %L0'undan fazlasrna sahip olduklarr aracr kuruluglarrn, halka arztna aracrhk ettifi sermaye piyasasr araglarrna ihrag miktarrnrn azami %ol0'u ve ortaklrk portfoytinrin azami %5'i oranrnda yatrrrm yapabilir. e) T.C Merkez Bankasr A.S tarafrndan dtizenlenen ihalelerden ve T.C Bagbakanlrk Hazine Mtistegarh[r tarafrndan yaprlan halka arzlardan ihale veya ihrag fiyatlanyla ortak portfoyrine menkul krymet alrnabilir. Bu menkul krymetler (b) bendinde yer alan srnrrlama kapsamrnda deferlendirilmez. f) $irket portfoy0ne rayig bedelin risttinde varlrk satrn alamaz ve rayig bedelin altrnda varlrk satamaz. Rayig bedel, borsada islem goren varlrklar igin borsa fiyatr, difierleri igin i5lem gtinrinde girket agrsrndan olugan alrmda en dri5rik, satrmda en yriksek fiyattrr. Varhk satrmlarrnda satrs bedeli tam olarak nakden alrnrr. g) Ortakhkta imtiyazlr paylara sahip olan ortaklarrn ve ortaklr$rn sermayesinin % 10'undan fazlasrna sahip ortaklarrn, yonetim kurulu bagkan ve Uyeleri ile genel mridtlr ve genel mtid{.ir yardrmcrlannrn ayn ayrr yada birlikte dofirudan veya dolayh olarak sermavesinin % 20'sinden fazlasrna sahi ifil ;it L] Yfi'l"B F{'[tVd,,1(1= AlIS L ah'-l r''td yabancr sermaye piyasasr araglarr alrndrfr borsada veya kote oldu[u borsalar drgrnda ahnrp satrlilmaz. satr n di[er

7 olduklarr ortaklrklarrn sermaye piyasasr araglarrnrn toplamr, girket portfoytintin % 20'sini agamaz. h) Portfoy de[erinin en fazla o/o 30'u bilj toplulufiun para ve sermaye piyasasii araglarrna yatrrrlabilir,topluluk, hukuksa yonden birbirinden bairmsrz olmakla birlikte sermaye, ycinetim ve denetim agrstndan birbirleriyle iligkili, faaliyet konularr yontinden aynr sektore baflr olsun veya olmasrn, organizasyon ve finansman konularrnrn bir ana ortakhk gatrsr altrnda tek merkezden koordine edildifii ana ve bagh ortaklrklar buttintinti ifade eder. r) Grinltik operasyonlar ve Vadeli iglem ve Opsiyon Borsasrnda gergeklegtirilen iglemlerin teminatr kapsamrnda gereken miktardan fazla nakit tutamaz. Portfciy de[erinin en fazla Yo 20'si Takasbank Para Piyasasrnda deferlendirilebilir. girket bankalar nezdinde vadeli mevduat tutamaz ve mevduat sertifikasr satrn alamaz. i) $irket, sern'raye ve yedek akgeleri toplamrnrn % 25'ini TUrk Parasrnrn Krymetini Koruma Hakkrnda 32 sayllr Karar gergevesinde alrm satrmr yaprlabilen sermaye piyasasr araglarrna yatrrabilir, j) Portfdy deferinin en fazla % 20'si Kurul kaydrnda bulunan menkul klymet yatrrrm fonu, yabancr yatrrrm fonu, serbest yatrrrm fonu, koruma amaglr yatrrrm fonu ve garantili yatrrrm fonu katrlma paylarrna yatrrrlmak suretiyle deferlendirilir. Ancak tek bir yatrrrm fonuna yaprlan yatrrrm tutarr,ortaklrk portfoytintin % 4'rinti gegemez. Katrlma paylarr ortaklrk portfoyrine dahil edilen yatrrrm fonlarrna girig, grkrg veya erken grkrg komisyonu cidemez. k) Sirket, difier menkul krymet yatrrrm ortaklrklarrnrn paylarrna yatrnm yapamaz, l) $irket, Kurulun Seri: V, No: 65 sayrlr Sermaye Piyasasr Araglarrnrn Kredili Alrm, Agrfa Satrg ve Odting Alma ve Verme iglemleri llakkrnda Tebli[inin LL inci maddesi gergevesinde yaprlacak bir sozlegme ile herhangi bir anda portfoylerindeki varlrklarrn piyasa defienlerinin en fazla %50'si tutarrndaki. t icl 'ir'i}:'-' 1l ', / \-,_. (--o\ ^\. >(^ \r\ )

8 t; 9"Wr 8

9 Portfoye alrnacak altrn ve difer krymetl[,. madenrlerin T.C Merkez Bankasr tarafrnd,dn: kabul rrdilen uluslararasr standartlarda olm'6sr ve ulusal ve uluslararasr borsalarda islrbm gormesi zorunludur. o) $irket portfoyri'ne, Kurulun Seri: V, No: h sayrlr Menkul Krymetlerin Geri Alma veya Satma TaahhiidU ile Alrm Satrmr Hakkrnda Teblifinin 5 inci maddesinin (c) ve (e) bentlerinde belirtilen krymetlerin konu edildifii borsada veya borsa drgrnda taraf olunan ters repo scizlegmelerini dahil edebilir. Borsa drgrnda taraf olunan ters repo sozlegmelerinin kargr tarafrnrn Kurulca belirlenen nitelikleri tagrmasr zorunludur, Borsa dr5rnda taraf olunan ters repo sdzlegmeleri gergevesinde kargr taraftan alrnan ters repoya konu varlrklarrn Takasbank'da ortakhk adlna agrlmrg olan bir hesapta saklanmasr gerekmektedir. Borsa dr5rnda taraf olunan ters repo iglemlerine ortaklrk portfoytinrin en fazla Yot)' una kadar yatrrrm yaprlabilir. Sermaye Piyasasr Kurulun Seri: V, No: 7 sayrh Menkul Krymetlerin Geri Alma veya Satma TaahhridU ile Ahm Satrmr Hakkrnda Teblifinin 5 inci maddesinin (c) ve (e) bentlerinde belirtilen krymetlerin konu edildi[i borsada veya borsa drgrnda repo sozlegmelerine portfoyunde yer alan repo iglemine konu olabilecek menkul krymetlerin rayig bedelinin %ot}'una kadar taraf olabilir. Borsa drgr repoters repo iglemlerinin vade ve faiz oranl Kurulun Seri: V, No: 7 sayrlr Menkul Krymetlerin Geri Alma veya Satma TaahhridU ile Alrm Satrmr Hakkrnda Tebli[inin 6 ncr maddesi gergevesinde belirlenir, gu kadar ki; faiz orantntn belirlenmesi, borsada iglem goren benzer vade yaptstna sahip sozlegmelerin faiz oranlarr dikkate alrnmak Lizere, 5irket yonetirn kurulunun sorumlulu$undadrr. Borsa drgrnda repo-ters repo sdzlegmelerine taraf olunmasr durumunda en geg sozlegnre tarihini takip eden iggrinu iginde girketin resmi internet sitesinde ve KAP'ta sozlegmeye konu edilen krymet ve sozlegmenin vadesi, faiz oranr, kargr tarafr hakkrnda kamuya bilgi verilmesi 9"\.W 9"-"\q \*

10 gereklidir. 56z konusu sozlegmelere iligkin bilgi ve belgeler aynca girket merkezinde sozleg tarihini mtiteakip 5 yrl srireyle muhafaza edi p) Borsada iglem g6ren dr$ borglan r.: erraglarrnrn, borsa drgrnda yaprlacak iglemler g ortakhk portfoytine dahil edilmesi veyil, ortaklrk portfoyrinden grkartrlmasr rnrimkrindur. r) $irket portfoytine riskten korunma ve/veya yatrrrm annacryla dciviz, kryrnetli madenler, faiz, finansal g6stergeler ve sermaye piyasasr araglarr Uzerinden drizenlenmig opsiyon scizlegmeleri, forward,future ve vadeli islemlere dayalr opsiyon islemleri dahil edebilir. Vadeli iglem sozlegmeleri nedeniyle maruz kahnan agrk pozisyon tutarr girket net aktif deferini asamaz. Portfoye alrnan vadeli iqlem sozlegmelerinin ortaklrfrnrn yattnm stratejisine ve kargrlagttrma olgutune uygun olmasr zorunludur. Borsa drgrnda gergekle5tirilecek vadeli iglem ve opsiyon sozlegmelerine iligkin olarak Sermaye Piyasasr Kurulu'nca belirlenen esaslara uyulur. s) $irket portfoyi.ine varantlar dahil edilebilir. Varantlara yaprlan yatrrrmlarrn toplamr girket portf6y deferinin %t5'ini gegemez. Ayrrca, aynr varlr[a dayalr olarak grkarrlan varantlarrn toplamr girket portfoy deferinin %L0'unu, tek bir ihraggr tarafrndan grkarrlan varantlarrn toplamr ise girket portfoy deferinin %5'ini gegemez, Ortaklr[rn agrk pozisyonunun hesaplanmasrnda, varantlar ile Vadeli iglem ve Opsiyon Borsasrnda taraf olunan aynt varlr$a dayah vadeli iglem sozlegmelerinde alrnan ters pozisyonlar netlegtirilir. $) Ozellegtirme kapsamrna alrnmrg, kamu iktisad i tegeb brisleri da h il, Tti rkiye'de kurulmug ortaklrklarrn paylarrna yatrrrm yapabilir. t) Portfoydeki varlrklarrn deferinin fiyat hareketleri, temettti dafirtrmr ve rtighan haklarrnrn kullanrlmasr nedeniyle, ortaklrk esas sozlegmesinde ve Sermaye Piyasasr Kurulu drizenlemelerinde belirtilen asgari srnrrlarrn altrna inmesi veya azami srnrrlarrn rizerine grkmasr halinde orantntn en geg 30 gun iginde esas sozlegmede ve Sermaye Piyasasr Kurulu 1n

11 dtizenlemelerinde belirtilen srnrrlara getirilmesi zorunludu r. $irket PoRTF6YUN UN SAKLAN MASI : IVIADDE 13- a) $irketin portfoylerindeki varlrklar, saklayrcr rrezdinde yaprlacak bir sozlegme gergevesinde :;aklanrr. b) Ttirkiye'de Takasbank'rn saklama hizmeti verdifi para ve sermaye piyasasr araglarr ortaklrk adrna Takasbank nezdinde saklanrr. llunun drgrnda kalan para ve sermaye piyasasr araglarrnrn saklanmasr konusunda girket, Kurul tarafrndan uygun gortilmek ve Takasbank'a rjrgarrda saklanan varlrklar ve bunlarrn deperleri konusunda gerekli bilgileri aktarmak veya erigimine olanak tanrmak ko5ulu ile bir bagka saklayrcrdan saklama hizmeti alabilir. c)$irket portfoytindeki krymetli madenlerin istanbul Altrn Borsasrnda saklanmasr zorunludur. Krymetli madenlerin saklanmasrna iligkin sozlegmen in esasla rr ista n b u I Altrn Borsasr tarafrndan belirlenir, d)$irkeit portfciyundeki yabancr menkul krymetler ile difier sermaye piyasasr araglarrnrn saklanmasrnda bu menkul krymetlerin iglem gdrdrifiti borsalarrn yetkili krldrfr saklama merkezlerinde saklanrr. Soz konusu menkul krymetleri veya delerli rnadenleri temsil eden depo makbuzlarr yetkili saklama merkezi nezdinde muhafaza edilir. $TRKET PORTFOYUNUN SAKTANMAST: MADDE 13. $irket portfoyi.indeki varhklar, Sermaye Piyasasr Kurulu'nca yetkilendirilmig kuruluglar nezdinde ve Sermaye Piyasasr Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar gergevesinde saklanrr sayrh Siermaye Piyasasr Kanunu ve ilgili teblillerde yer alan ytirrirltiltik ve uyum stireleri saklrdrr. ri' i"rr; i"''r' PORTFoYUN DE6ERLEMESi: MADDE 14. Portfoydeki varlrklar Sermaye Piyasasr Kurulu'nca uygun g6rtilecek ilke ve esaslara uyularak de$erlenir. PORTFOYUN DE6ERLEMESi: MADDE 14- girket portfoyrindeki varlrklarrn de[erleme esaslarrna iligkin olarak, Kurulun yattrtm fonlanrnrn finansal raporlartna iligkln dtizenlemelerinde yer alan deferlemeye iligkin esaslara uyulur; ve kurul dtizenlemeleri gergevesinde kamuya agrklan rr. I \, Sr.\\\! -o\n L

12 liirket PoRTFOvU rrr U ru ioanrsi : IVIADDE 15. a) $irket, yeterli sayrda pelrsonel istihdam r:tmek kaydryla kendi portfoyrinti yonetebilecefii gibi, portfoy yonetim hizmetini imzalanan bir sozlegme ve Kurulun portfoy yoneticilifiine iligkin dtizenlemeleri r;ergeversinde portfoy yonetim girketlerinden de saflayabilir. b) Portfdy yonetim hizmetinin imzalanan bir :;ozlegme ile drgarrdan sa$lanrnadrfl durumda, l;irket nezdinde Kurulun lisanslama ve sicil l.utmaya iligkin diizenlemeleri gergevesinde lisans belgesine sahip yeterli sayrda portfoy yoneticisi istihdam edilmesi, portfoy yonetimi karar alma si..irecine iligkin yazrlr bir prosedrir olugturuln'lasr ve kararlara dayanak tegkil eden bilgi ve belgelerin girket merkezinde en az 5 yrl s;rireyle saklanmasr gerekir.bu durumda Kuruldan yatrrrm danrgmanlrfr yetki belgesi almrg bir portfoy yonetim girketinden imzalanran bir sozlegme ve Kurulun yatrrrm danrgmanlrprna iligkin dtizenlemeleri qergeversincle yatr rr m da n rgm a n I rfr safl an rr. c) $irket muhasebe, operasyon ve Risk yonetim sistemleri gibi hizmetler ile ig kontrolden sorumlu personeli bir aracl kurulugtan veya portfoy yonetim girketinden saflayabilir. d-) $irketin (a), (b) ve (c) frkrasrnda belirtilen ve ortaklrk drgrndan saflanan hizmetler ve personc'l igin odenen yrllrk komisyon ve ilcretlerin toplamr,girketin ilgili ytl igin hesaplanan ortalama net aktif deferinin % 2'sini gegemez. e) Bu nraddede belirtilen hizmetlerin alrmr igin yrl iginde sozlegme imzalanmasr halinde (d) I'rkrasrndaki oran yrl sonuna kadar kalan srire dikkate ahnarak hesaplanrr. {') Bu maddenin (a), (b) ve (c) frkrasr kapsamrnda belirtilen hizmetler ve personel igin imrzalanan sozlegmeler girket yonetim kurulunca onaylanarak feshi ihbara gerek kalmak:;rzrrr bir yrl sonunda sona erer. liaraflarrn yazrh mutabakatr ile sozlegme aynl s;rire icin venilenebilir. Ancak bu stirenin sona {r^\'-r,.9. PORTFOY DANr$MANLTK HizMETLER MADIDE 15- v6ruericili HizMETi nrizueri, ve oi6en a) $irket, yeterli sayrda ihtisas personeili istihdam etmek kaydryla kendi portfoyrinr) yonetebilecefi gibi, portfoy ycinetim hizmertini Kurulun onaytntn alrnmasr gartryla imzalanan bir sozlegme ile bir portfoy yonet,im girketinden alabilir. b) $irket, portfoy yonetim hizmetini drgarrdan saflamadr[r durumda, Kurulun on ayrn rn a lrn masr 5a rtryla yatrrrm danrgnnanlrfr yetki belgesi almr5 bir portfoy yonetim girketinden imzalanacak bir sozle;;me ve Kurul'un yatrrrm danrgmanlr$rna iligkin drizenlemeleri gergevesinde yatrrrm danrgnnanlrir hizmeti alabilir. c) $irket muhasebe ve operasyon gibi hizmertler ile ig kontrolden sorumlu personeli yatrrrnr kuruluqlarrndan ;kontrolti ve takibi yonetim kurulu tarafrndan gergeklegtirilmek gartryla risk yonetim sistemine iligkin hizmeti yatrrrrn kurulug[arrndan ve Kurulca uygun gorrilecek uzmanlagmrg difer kuruluglardan saflayabilir. d) Bir portfoy yonetim :;irketinden portf<iy yonetimi hizrneti alrnmasr halinde, ilgili portfoy yonetim girketindern risk ycinetim sistemi hizmeti de alrnabilir. Bu hizmetlerin alrmr esnasrnda Kurul di.izerr lemelerine ve srn rrlama larrna uvulu r. ltr,;" ii ";t i': J-i,..,.,., til,;i' ;.,.,,t!: :). /,' 4't.'--3

13 ermesi beklenmeden girket yonetim l<urulunun kararr ile otuz g;tin onceden yazrlr ihbarda bulunmak kaydryla scizlegme sona r-.rdirilebilir. B) OrltaklrIrn portfoyri ile ilgili araolrk hizmetleri, portfciy yoneticili[i veya yatrrrm rjanrgmanlrffr hizmeti alrnan kurumdan :;a!lanamaz. 'fonetim KURULU TOPLANTILARI VE I(URUIIISAL YONETiM ilkcienite UYUM: IVIADDE 18. '/onetirn kurulu, $irket igleri agrsrndan gerekli gorrilerr zamanlarda, bagkan veya bagkan vekilinin gagrrsryla toplanrr. Yonetim kurulu ilyelerirrderr her biri de bagkan veya bagkan vekiliner yazrlr olarak bagvurup kurulun toplantrya gafrrlmasrnr talep edebilir. Bagkan veya bagkan vekili yine de Kurulu toplantrya r;a[rrmazsa riyeler de re'sen gairr yetkisine :;ahip olurlar. Uyelerden higbiri toplantr yilprlmasr isteminde llulunnradrfir takdirde, yonetim kurulu lcararlarr, kurul riyelerindenr birinin belirli bir konuda yaptrfr, karar qeklinde yazrlmrg dnerisine, en az riye tam sayrsrnrn r;o[unlufunun yazrlr onayr alrnmak suretiyle de verilebilir. Aynr onerinin tr.im yonetim kurulu riyelerine yaprlmrg olmasr bu yolla alrnacak l<ararrn ger;erlilik gartrdrr, Onaylarrn aynl kafrtta bulunmasr gart deiiildir; ancak onay imzalarrnrn bulundu$u k6[rtlarrn ttjmtinrin r,,onetim kurulu karar defterine yaprgtrrrlmasr veya kabul edenlerin imzalarrnr igeren bir l<arara donrigturrilup karar defterine gegirilmesi kararrn gegerliliff igin gereklidir. Yonetirn kurulunun toplantr grindemi ycinetim l<urulu bagkanr tarafrndan tespit edilir. '/onetirn kurulu kararr ile gtindemde de$i 'yaprlabilir, Yonetirn Kurulu, iiyeleri arasrndan 'y'e bulunmadrgr zamanlanda on edecek bir Bagkan Vekili seger, il ani let' YOTgTiTU KURULU TOPLANTILARI VE ruitrrvrsm Yorvrrivr iurrcnirue Uy UM: MADIDE 18. Yonetim kurulu, $irket igleri agrsrndan gerekli gorfilen zamanlarda, bagkan veya bagkan vekilirrin ga$rrsryla toplanrr. Yonetinr kurulu riyelerinden her biri de bagkan veya bagkan vekilirre yazrlr olarak bagvurup kurulun toplarrtrya ga[rrlmasrnr talep edebilir, Bagkan veya bagkan vekili yine de Kurulu toplantrya gafirrrnazsa riyeler de re'sen ga[rr y'etkisine sahip olurlar. Uyelenden higbiri toplantr yaprlmasr isterninde bulunmadrgr takdirde,'yonetim kurulu kararlarr, kurul tiyelerinden birinin belirli bir konuda yaptrfr, karar qeklinde yazrlnrrg onerisine, en az 0ye tam r;ayrsrnrn goiunlu[unun yazrlr onayr alrnmak s;uretiyle de verilebilir. Aynr onerinin ttim 'yonetim kurulu riyelerine yaprlmrg olmasr bu yolla alrnacak kararrn gegerlilik gartrdrr. Onaylarrn aynr k6grtta bulunmasr gart defildir; ancak onay imzalarrnrn bulunrju[u k6frtlarrn ttlmtintjn yonetim kurulu karar defterine yaprgtrrrlmasr veya kahul edenlerin imzalarrnr igeren bir karara dontigti.irtiltip karar defterine gegirilmesi karartn gegerlilifi igin gereklidir. Yonetim kurulunun toplantr 5;tindenni yonel.im kurulu bagkanr taraftndan tespit edilir, Ycjnetim kurulu karart ile gtindemde v bulunmadrir zarnanlarda ona vekslet edbce.k.bir.bagkan Vekili seger.

14 -foplantr yeri $irket merkezirjir. Ancak yonetim lcurulu, karar almak gartr ile b;agka bir yerde de toplanabilir. Yonetirn kurulu riye tam say'tstntn gofiunlufiu ile top,lsp;r ve kararlarrnr toplantrda hazrr bulunan Uyelerin gofunluiu ile alrr, -foplantrlarda her tiyenin bir oy hakkr vardrr. Yonetim kurulu i.iyeleri birbirlrrrini temsilen oy veremeyecekleri gibi, trcplantrlara vekil aracrlrfryla da katrlamazlar. Oylar egit oldu[u Lakdirde o konu gelecek tolllantrya brrakrhr. ikinci t,oplilntrda da egitlik olursa sciz konusu tineri reddedilmi5 sayrlrr. l(ararlarrn gegerliliii yazrlrp imza edilmig olmalarrna baflrdrr. Yonetirn kurulunda oylar kabul veya red olarak kulllanrlrr. Red oyu veren, kararrn altrna red gerekgesini yazarak imzalar. Yonetim kurulu tamamen elektronik ortamda yaprlabilecefi gibi, bau rriyelerin fiziken rnevcut bulunduklarr bir toplantrya bir krsrm ilyelerin eflektronik ortamda katrlmasr yoluyla da icra edilebilir. Bu h6llerde bu esas :;ozlegmede ongortilen tclplantr ile karar rrisaplanrna iligkin hti krimler aynen uygulanrr. l(urums;al Yonetim ilkelerinin uygulanmasr bakrmrndan onemli nitelikte sayrlan iglemlerde ve girketin her ttirlti iligkili taraf iglemlerinde ve rigrincti kigiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine iligkin iglemlerinde liermaye Piyasasr Kurulu'nun kurumsal yonetinne iliskin dtizenlemelerine uyulur. liermaye Piyasasr Kunulu tarafrndan uygulanmast zorunlu tutulan Kurumsal Yonetirn ilkelerine uyulur.,lorunlu ilkelere uyulmaksrzrn yaprlan iglemler ve alrnan yonetim kurulu krararlarr gegersiz olup esas sozle5meye aykrrr seryrlrr.,""**..,'.,, Toplantr yeri $irket merkezidir. Ancak yonetim kurulu, karar almak gartr ile bagka bir yerde de toplanabilir. Yonetim kurulu riye tam savtsrntn gogunlufiu ile toplanrr ve kararlarrnr toplantrda hazrr bulunan riyelerin go[unlu[u ile alrr. Toplantrlarda her Uyenin bir oy hakkr vardrr. Ycinel.im kurulu tiyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantrlara vekil aracrlrfryla da katrlamazlar. Oylar egit oldufu takdirde o konu gelecek toplantrya brrakrlrr. ikinci toplantrda da e5itlik olursa soz konusu oneri reddedilmig sayrlrr. Kararlarrn gegerlilifi yazrlrp imza edilmig olmalarrna baflrdtr. Yonetimr kurulunda oylar kabul veya red olarak kuillanrlrr. Red oyu veren, kararrn altrna red genekgesini yazarak imzalar. $irket'in yonetim kurulu toprlantrsrna katrlma hakkrna sahip olanlar bu toplantrlara, TTK'nrn L527 nci maddesi uyannca elektronik ortamda da katrlabilir. $irket, Gtimrrik ve Ticaret BakanhIrnrn, "Ticaret $irketlerinde Anon im $irket Genel Ku ru llarr Drgrnda Elektronik Ortamda Yaprrlacak Kurullar Hakkrnda Tebli[i" htiktimleri uyannca hak sahiplerinin bu toplantrlara elektronik ortamda katrlmalarrna ve oy vermelerine im kan tanryacak Elektronik Toplantr Sistemini kurabilece[i gibi bu amag igin olugturulmug sisternlerden de l"rizmet satrn alabilir. Yaprlacak toplantrlarda $irket esas sozleqmesinin bu htikmrj uvannca kurulmug olan sistem rizerinden veya destek hizmeti alrnacak sistem Uzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarrnr ilgili Bakanlrk Teblifi hijkrimlerrinde belirtilen gergevede kullanabilmesi safl anrr. Yonetim kur yaprldrfir hell cihgorrilen top amda mede iligkin j 1("&a

15 Sermaye Piyasasr Kurulu tarafrndan uygulamasr zorunlu tutulan Kurumsal Yonetim ilkeflerine uyulur. IsENEL TUUOUN VE MUDURLER: IVIADDE 21. \/onetim Kurulunca, $iirket iglerinin yrirtitrilmesi igin bir Genel l\/1tidtir ve yeterli :;ayrda Miidr.ir atanrr. Genel lmridrirrin yuksek d$renim gormug, igletme lfinansman, mali analiz, sermaye piyasasr ve borsa mevzuatt konusunda yeterli mesleki bilgi ve tecrtibeye :;ahip olmasr ve gerekli ahlaki nitelikleri tagrmas;r $arttrr. Genel Mridrjrr ve mridtirlerin sermaye piyasasr mevzuatrnda aranan kogullana sahip olmalarr zorunludur. Genel lvlridrir, Yonetim Kurulu Kararlarr rjofrultusunda ve Ticaret Kanunu, sermaye piyasasr ve ilgili diger mevzuat htikrimlerine gore girketi yonetmekle ytiki.imltidrir. Yonetim l(urulu riyelerinin gorev sriresini agan sureler igin genel nrridur atanabilir, Yonetim Kurulu, murahhas rlye ve murahhas mridrir atamaya yetkilidir. Yonetim kurulunda gorev alacak bafirmsrz riyelerin sayrsr ve nitelikleri l(urul'un kurunrsal yonetime iligkin dijzenlemelerine gore tespit edilir. GENEL VIUOUN VE MUDURLER: MADIDE 21- Y6netim Kurulunca, $irket iglerinin yrirrittilmesi igin bir Genel Mtldrir ve yeterli sayrda Mridrir ittanrr. Genel mudrir olarak gorev yapacak kiginin sermaye piyasasr mevzuatrnda belirtilen gartlarr haiz olmasr zorunludur. Gerrel mtidrirrin mtinha:;rran ve tam zamanh olrrak bu gorev igin istihdam edilmig olmasr zorunludur. Genel mridrirlrjk gorevine L2 aylrk stire igerislnde rig aydan fazla vek6let erjilemez. Bu surenin sonunda bu goreve yeniden vek6leten atama yaprlamaz. Genel Mtidrir, yonetim kurulu l<ararlarr dofrultusunda ve TTK, Sermaye Piyasasr Kanurru, sermaye piyasasr mevzuatr ve ilgili difen mevzuat hrikumlerine gore $irket'i yonetmekle yi.ikrimltidtir. Genel mtidtir, netim kurulu Uyelifii srfatrpr tagrmamakla irlikte, Yonetinr Kurulu ;bncak oy hakkr yoktur. lher faaliyet donemi itibariyle genel kurulca bir rcenetgl segilir. Segimden sonra, yonetim l<urulu, gecikmeksizin denr-.tleme gorevini hangi denetgiye verdifini ticaret siciline tescil rettirir ve T'tirkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder. $irketin denetirninde Ttirk Ticaret KeLnunu'nun 397 ila,406 rncr maddesi htiktiml:ri ile sermaye piyasasr mevzuatr ve ilgili mc'vzuat htikrimleri uygulantr. Ba[rmsrz denetimde Sermayer (u,rtulu dr.izenlemelerine tabi olan genel kurulunca Her faaliyet donemi itibariyle bir deneltgi segilir. Seginnden sonra, yonetim kurulu, gecikmeksizin denetleme gorevini hangi denetgiye verdi$ini ticaret siciline tescil ettirir ve Ti.irkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder. irketin finansal tablolan ile a=a.1.i*'\,rr1

16 1., TOPLAINTIYERi: MADDE 25- Genel Kurul Toplantllarr, girket merkezinde veya girket merkezinin bulunclugu gehirde Yonetim Kurulunun uygun g;orecefi yerlerde 'yaprlrr, IKAR PAYI AVANSI DAGITIMI: IN/IADDE 33- liirket serrnaye piyasasr mc'vzuatrna uygun olarak drizenlenmig ve ba[rmslz srnrrlr rjenetlemeden gegmi5 3, 6 ve 9 aylrk donemler itibariylle hazrrlanan ara mali tablolarrnda yer alan karlarr rizerinden nakit kar payt avansl dairtabilir. kurulunun yrllrk faaliyet raporunun denetimde Trirk Ticanet Kanunu'nun 397 ila 406 rncr maddesi hriktimleri ile sermaye piyasasr mevzuatt ve ilgili mevzuat htiki.imleri uygulanrr. TOPLANTI YER VE GENEL KtJRUrrq gagrt: - MADDE 25. Genel Kurul girket merkezinde ya da girket merkezinin bulundufu gehrin elverigli bir yerinde toplanrr. Genel kurul toplantrya, $irket'in internet sitesinde, Kamuyu Aydrnlatnna Platformu'nda ve Trirkiye Ticaret Sicili Gazr-'tesinde yayrmlanan ilanla gafirrlrr. Bu gafrr, ilan ve toplantr gunleri harig olmak Ozere, toplantr tarihinden en az rig hafta once yaprhr. Genel kurula gafnnrn gekli ile ilgili olarak sermilye piyasasr mevzuatr, genel kurula katrlacak hak sahipleri ile ilgili olarak ise TTK'nrn 4L5 inci maddesi uvgulantr KAR PAYIAVANSI: MADDE 33. Genel Kurul, Sermaye Piyasasr Kurulu dtizenlemeleri ve ilgili difer mevzuat gergevesinde pay sahiplerine kar pay'r avansl dagrtrlmasrna karar verebilir, Kar payr avansl tutarrnrn hesaplanmasrnda ve dairtrmrnda ilgili mevzual,hv!!mf erine uyu lu r. l(ar paryr avanst da[rtrmr igin genel kurul kararryla ilgili yrlla slnrrlr olmark r.izere yonetim l<urulu'na yetki verilir. Dafrtrlacak kar payr itvansrnrn ilgili hesap donemi sonunda yeterli kar olugmamast veya zarar olugmasr durumlarrnda, bir onceki yrla ait bilangoda yer alan olafanristti yedek akgelerden ya da olafianfistii yedek akge tutarrnrn zararl kargrlamaya yeterli olmamasr durumunda kar llayr ava nsr ka rgrlr[rnd a a h n a n tem in atrn llaraya gevrilip gelir kaydedilerek bu tutardan rnahsup edilecefii hususu, genel kurul toplanttsrnda karara bafl anrr.,a,,,.' l,,; j' v:r jj )- ti I 'il rf r; +.' A F -f. I /'y,l\"j,,,li \N \ s.-[h

17 Ycjnetinr kuruluna genel kurul tarafrndan kar payt avanst dagltrmr igin yetki verildifi takdirde, yonetim kurulu tarafrndan, ilgili hesap doneminde her 3 aylrk donemi izleyen 6 hafta igerisinde, kar payt avansr da[rtma veya da[rtmama konusunda bir karar ahnmasr zorunludu r. Bir hesap doneminde veri :cek toplam k6r payr avansr bir onceki yrla ait donem k6rrnrn yanstnr agamaz.onceki donemde odenen k6r payr avanslarr mahsup edilmeden ilave k6r payr avanst verilmesine ve k6r payl da[rtrlmasrna karar verilemez, Kar payr avanst dafrtrmrna kilrar verilmesinde ve avansrn cidenmesinde; T.IIK'nrn bilango ve gelir tablosunun kabulrine ve karrn dairtrlmasrna iligkin hriktim rerinden Sermaye Piyasasr Kanunu'nun 19 ve 20'nci maddelerine aykrrr olanlarr uygulanmaz. Kar payr avanst tutarrnrn hesaplanmasrnda ve da[rtrm rnda ilgili mevzuat hijki.imlerine uyulur. rt ig KoNTRoL sisreui, RisK voruerinn Mi ve refri$ einimi DE 41.,$'irket brinyesinde, sermaye piyasasr 'mevzuatr gergevesinde, ig kontrol sisteminin ve teftig biriminin olugturulmasr zorunludur. Risk yonetim sistemi ise soz konusu hizmetin sermaye piyasasr mevzuatr gergevesinde drgandan saflanmamasr halinde girket bu nyesinde olugturulur, t7

MADDeTiN EKLENMesirur iilgriru rnoil rnsnrtlarl

MADDeTiN EKLENMesirur iilgriru rnoil rnsnrtlarl EURO TREND YAT R M ORTAKL G A.$ EsAs s6zuguesi 3-4 - 5-1 I-L2-L6 -L7 -r8 -L9-20 -22-23 -24-25 -27-29 - 30-33-34 ve 3z'ttci MADDrleniN TADiL,4o'Ncl MADDeTiN EKLENMesirur iilgriru rnoil rnsnrtlarl 2010 ESK

Detaylı

3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru

3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru EURO KApiTAr yattrtm ORTAKL G A.g EsAs s6zugnnesi 3-5 - 1 1 - L2- L6 - L7 - L8-20 -22-23 -24-25 -27-2 9-3 0-3 3-3 4-3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru EKLENursirue iilgriru rnoir TASARILARI 2 5

Detaylı

YAT RtM ORTAKUGT A.g. 30-33-34 VC 37'NCi MADDELER N TAD L, 4O'NC. EsAs s6zuguesi. MADDE ruin EKrENMeSirue iil5riru rnoil rnsnrtlar

YAT RtM ORTAKUGT A.g. 30-33-34 VC 37'NCi MADDELER N TAD L, 4O'NC. EsAs s6zuguesi. MADDE ruin EKrENMeSirue iil5riru rnoil rnsnrtlar EURO B TiPi MENKUL KIYMETLER YAT RtM ORTAKUGT A.g EsAs s6zuguesi 3-4 - 5-1 L - 12-16 -r7 - L8 -r9-20 -22-23 -24-25 -27-29 - 30-33-34 VC 37'NCi MADDELER N TAD L, 4O'NC MADDE ruin EKrENMeSirue iil5riru rnoil

Detaylı

EsA. 5-8-9-10-11-12'L3 23'26 ve 33'UtrtcU MADDeuni ruiru rnoil,41,'ituci MADDeruiru. ituitu EURO KAP TAL YATIRIM ORTAKLIGI A.$

EsA. 5-8-9-10-11-12'L3 23'26 ve 33'UtrtcU MADDeuni ruiru rnoil,41,'ituci MADDeruiru. ituitu EURO KAP TAL YATIRIM ORTAKLIGI A.$ EURO KAP TAL YATIRIM ORTAKLIGI A.$ EsA ituitu 5-8-9-10-11-12'L3 23'26 ve 33'UtrtcU MADDeuni ruiru rnoil,41,'ituci MADDeruiru EKLENM EsiNr i ri5riru raoil rnsnrllarl EsKi $EKiL YAPTLAMAYAcAK iglen: MADDE

Detaylı

M N\S YAT RIM ORTAKUGI A.$ 33,UNCU MADDELERIN TADIL, 41,NCi NNNODEN N. EsAs s6zugue$iruiru 2-6-8-9- 1 0-1 I'I2-L3-14r 1 5 -L8'2I-23-26 ve

M N\S YAT RIM ORTAKUGI A.$ 33,UNCU MADDELERIN TADIL, 41,NCi NNNODEN N. EsAs s6zugue$iruiru 2-6-8-9- 1 0-1 I'I2-L3-14r 1 5 -L8'2I-23-26 ve EURO B TiPi MENKUL KIYMETLER YAT RIM ORTAKUGI A.$ EsAs s6zugue$iruiru 2-6-8-9- 1 0-1 I'I2-L3-14r 1 5 -L8'2I-23-26 ve 33,UNCU MADDELERIN TADIL, 41,NCi NNNODEN N EKLENMESiNE iil$rin TADIL TASARILARI M N\S

Detaylı

sinrerit Uruvarur W.5jrketinunVan.TRABZoNSPoRSPoRTiFYATIRIMVEFuTBoL

sinrerit Uruvarur W.5jrketinunVan.TRABZoNSPoRSPoRTiFYATIRIMVEFuTBoL DEGi$iKLiKLicilt ynyn{r,qnudr rrsc rnnihi 06.02.20rs SAyr 87s3 TRABZONSPOR sportif YATTRTM ve FUTBoL igletmecil-irbi TicARET A.g. ANA SOZLE9MESi KURULUS Madde 1- Aga!tdaki adlart, soyadlarr, ikametgahlarr

Detaylı

EURO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ESAS SÖZLEŞMESĐ 2, 11 VE 12 NCĐ MADDELERĐ TADĐL TASARILARI

EURO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ESAS SÖZLEŞMESĐ 2, 11 VE 12 NCĐ MADDELERĐ TADĐL TASARILARI EURO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ESAS SÖZLEŞMESĐ 2, 11 VE 12 NCĐ MADDELERĐ TADĐL TASARILARI 1 ESKĐ METĐN ŞĐRKETĐN ÜNVANI: MADDE 2- Şirketin ticaret ünvanı "Euro Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı

Detaylı

f) Gi.lnli.ik operasyonlar ve trirev araglerr nedeniyle gergeklegtirilen iglemlerin teminatr

f) Gi.lnli.ik operasyonlar ve trirev araglerr nedeniyle gergeklegtirilen iglemlerin teminatr ESK $EKiL YAPILAMAvAcAK igur: MADDE 6. $irket; a) 0di.ing para verme igleriyle ufiragamaz, b) Bankacrhk Kanunu'nda tanrmlandr[r r.izere mevduat toplayamaz ve mevduat toplama sonucunu verebilecek ig ve

Detaylı

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA i**-*; i,:; " "'": l ii"rl -' : ;.*:;".".-"*. j t:':,.,,. I,:i i rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA 1910412012 tarih ve 6292 sayrh orman Kdylulerinin Kalkrnmalannrn Desteklenmesi ve Hazine

Detaylı

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.-

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.- % T. C. YUKSUKOGRE'I'I\I KURULU BASKANLIEI Sayr : Konu : B.30.o. imi.o.oo.oo.01/ 6l 8< ttq3o Tezsiz Yuksek Lisans Bilkent / ANKARA.a2...o.L,.2a.aJ 2547 sayfi YUksekogretim Kanununun ek 27 nci maddesi gere$ince

Detaylı

b) Turizm faaliyetleri ile ilgili olarak yaprlmasr lazrm gelen her igi yapmak rehber kurye

b) Turizm faaliyetleri ile ilgili olarak yaprlmasr lazrm gelen her igi yapmak rehber kurye TATKOY TuRizM YATIRTMLARI ve TiCARET ANoNiM $irr(eti ANA SOZLESMESi Kuruluq Madde 1 Agafrda adlarr, soyadlarr ve agrk adresleri yazh kurucular arasrnda Turk Ticaret Kanunun Rnonim girketlerin ani qekilde

Detaylı

3-Sirket konusu ile ilgili faaliyetleri gergekle5tirmek amactyla yerli ve yabancl

3-Sirket konusu ile ilgili faaliyetleri gergekle5tirmek amactyla yerli ve yabancl F)Mobilya ve aksesuar olarak anrlan her tiirlij esyanrn alrm,satrm ve ticaretini yapmak, G)Siingerden mamul hasta yataklartntn metal ve ahsap krsrmlarrnrn imaliyle ilgili hertiirlil arae-geree ve malzemenin

Detaylı

İŞ B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

İŞ B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI ŞİRKETİN UNVANI ŞİRKETİN UNVANI Madde 2- Şirketin ticaret unvanı," İŞ B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ" dir. Bu esas sözleşmede kısaca "Şirket" olarak anılacaktır. YAPILAMAYACAK İŞLER Madde 6- Şirket

Detaylı

BiRiNCI BOLUM. Eren Finans Faktoring Hizmetleri Anonim $irketi Genel Kurulunun $ahgma Esas ve Usulleri Hakklnda 19 Yiinerge

BiRiNCI BOLUM. Eren Finans Faktoring Hizmetleri Anonim $irketi Genel Kurulunun $ahgma Esas ve Usulleri Hakklnda 19 Yiinerge Eren Finans Faktoring Hizmetleri Anonim $irketi Genel Kurulunun $ahgma Esas ve Usulleri Hakklnda 19 Yiinerge BiRiNCI BOLUM Amag, Kapsam, Dayanak ve Tanlmlar Amag ve kapsam MADDE 1- (1) Bu ig yonergenin

Detaylı

all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan

all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan izpti n xalir qtleui all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan gergevesinde gergekle$tirilir. 6.3. Tebtigatrn hakh veya zorunlu yaprlamamasr halinde Kanunun 65 kanunlanna sunulan ve tarafindan

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2013 tarihi itibari ile Bağımsız Denetim Raporu, Mali Tablolar ve Dipnotlar, Genel Kurula sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu ile 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi

Detaylı

Tahvil Türleri. O Hamiline ve Nama Yazılı Tahviller. O Sabit Faizli ve Değişken Faizli Tahviller

Tahvil Türleri. O Hamiline ve Nama Yazılı Tahviller. O Sabit Faizli ve Değişken Faizli Tahviller Tahvil Şirketlerin fon ihtiyaçlarını karşılamak için çıkardıkları borçlanma senetlerine tahvil denir. Anonim şirketler genel kurul kararı ile tahvil çıkarabilir. Çıkarılan her tahvilin değeri aynı olmalıdır.

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 17.05.2014 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 17.05.2014 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 17.05.2014 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 1 Genel Kurul İlanı EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş YÖNETİM KURULU

Detaylı

oun6nruiisrti cenrl KURUL ToPLANTT rurrnagr

oun6nruiisrti cenrl KURUL ToPLANTT rurrnagr KTLER ANKARA MA6AzAcrLrK sanayi ve ricnner nnoxiu ginxert'ruiru 28.10.2013 rnniniruoe YAPTLAN oun6nruiisrti cenrl KURUL ToPLANTT rurrnagr Kiler Ankara Ma{azacrlrk Sanayi ve Tiearet Anonim $irketi'nin Ola$anustu

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 17.05.2014 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 17.05.2014 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 17.05.2014 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 1 Genel Kurul İlanı EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş YÖNETİM

Detaylı

ricerr arorir'r ginxeri

ricerr arorir'r ginxeri AToENTA9 AKSARAv rarrm ENDUSTRi ricerr arorir'r ginxeri Yiinetim Kurulu Bagkanhfr'ndan Olalan Genel Kurul Toplantrsr'na Davet $irketimiz 2012 yrhna ait Ola$an Genel Kurul toplantsrnrn 25.06.2013 tarihinde

Detaylı

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 17.05.2014 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 17.05.2014 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 17.05.2014 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 1 Genel Kurul İlanı EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER

Detaylı

MADDE 2- FON'UN ADI ÝLE KURUCU, YÖNETÝCÝ VE SAKLAYICI KURULUªUN (LARININ) UNVANI VE MERKEZ ADRESLERÝ:

MADDE 2- FON'UN ADI ÝLE KURUCU, YÖNETÝCÝ VE SAKLAYICI KURULUªUN (LARININ) UNVANI VE MERKEZ ADRESLERÝ: FÝNANSBANK A.ª. EUROPEAN EQUITY B TÝPÝ YABANCI MENKUL KIYMETLER FONU ÝÇTÜZÜÐÜ MADDE 1- FONUN KURULUª AMACI: 1.1 FÝNANSBANK A.ª tarafýndan 2499 sayýlý Sermaye Piyasasý Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 21 ARALIK 2011 TARİHLİ A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ TOPLANTI TUTANAĞI

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 21 ARALIK 2011 TARİHLİ A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ TOPLANTI TUTANAĞI İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 21 ARALIK 2011 TARİHLİ A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ TOPLANTI TUTANAĞI İş Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi nin A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri genel kurul toplantısı 21

Detaylı

3) Divan baqkanr, grindemin tigiincti n-raddesini tutanak yazmanlrra okuttu.2012 Yrlt hesrap

3) Divan baqkanr, grindemin tigiincti n-raddesini tutanak yazmanlrra okuttu.2012 Yrlt hesrap EURO KAp1TAL YATIRIM ORTAKLIGI,qlONitU $imnri'nin 30 MART 2013 i.q.nihinoe yapilan 2012 yrr-r ougan GENEL KURUL ToPLANTI rutann'gt Euro Kapital Yatrnm Ortakhgr Anonim $irketinin 2012 ylrr Ola[an Genel

Detaylı

f'i1 ,k;;i66 furutugan tarafrndan aireoite eoilmii olan tarafsrz denetim firmalannrn denetimleri sonucunda

f'i1 ,k;;i66 furutugan tarafrndan aireoite eoilmii olan tarafsrz denetim firmalannrn denetimleri sonucunda f'i1 artalrt TEDARiKQi DEGERLENDiRME PROSEDURU 1. AMAg Muratpap Belediyesi'ne bagh ve harcama yetkisi verilen mfidtirltiklerin, tirtin ve hizmet sattn aldtklan tedarikgi firmalann degerlendirilmesi ile

Detaylı

İŞ B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULUNDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

İŞ B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULUNDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET İŞ B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULUNDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 26

Detaylı

ESAS SÖZLEŞME TADİLAT METNİ

ESAS SÖZLEŞME TADİLAT METNİ ESKİ YENİ ŞİRKET PORTFÖYÜNÜN YÖNETİMİNE İLİŞKİN ESASLAR Madde 12- Şirket portföyünün yönetiminde riskin dağıtılması esasları çerçevesinde aşağıdaki sınırlamalar göz önünde bulundurulur. Sermaye Piyasası

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğün den gerekli izinleri alınan; Ana sözleşmemizin

Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğün den gerekli izinleri alınan; Ana sözleşmemizin Yönetim Kurulumuzun 27.10.2010 tarih 2010/21 sayılı toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğün den gerekli izinleri alınan; Ana sözleşmemizin - Şirketin

Detaylı

Son Bagvuru Tarihi: 01.10,2014 Yayrnlanma Tarihi : 22.09.2014. Deneyam (Ay) Boy Arah!r. Oftadlretim (Lise ve Dengi) Orta6{retim (Lise ve Dengi)

Son Bagvuru Tarihi: 01.10,2014 Yayrnlanma Tarihi : 22.09.2014. Deneyam (Ay) Boy Arah!r. Oftadlretim (Lise ve Dengi) Orta6{retim (Lise ve Dengi) T$rkiye iq Kurumu - iqgiici.i istemi Detayr Sayfa I I 2 Tiirkiye ig Kurumu I.1 r ui.'i.ltn-. rr,[j,' lttf lrtrr_t.r,rr re igguclj istemi (00002304584 i9 bagvurusu yapmak igin bireysel iiye olarak girig

Detaylı

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU 1 EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: Euro Menkul

Detaylı

İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANSBANK A.Ş.A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANSBANK A.Ş.A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANSBANK A.Ş.A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finansbank A.Ş. A Tipi Değişken Fonu içtüzüğünün 1.1, 1.2, 2.1, 5.1, 5.3, 5.4, 5.8.1, 7, 8.1, 8.2, 8.3, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10,

Detaylı

(--' zr' 'r' ,"-Z_., lo,1

(--' zr' 'r' ,-Z_., lo,1 l,inx silcisayar sisrontlnri y,q,zlltn{l ve DoNANTMT sanayi ve TicARET ANoNiM $irketi'nin zs.04.z0l4ra,niuir,qop yaprlan 2013 yilr olac,q.n GENEL KURUL ToPLANTI rurlnagt Link Bilgisayar Sistemleri Yazrhmr

Detaylı

T.C. Har',r,, i,'l,iersitesi Trp Fakfiltesi Aragttrba ve Uygulama Hastanesi. l.^..\ rc'.cq. Toplam. Genel Toplam(KDV

T.C. Har',r,, i,'l,iersitesi Trp Fakfiltesi Aragttrba ve Uygulama Hastanesi. l.^..\ rc'.cq. Toplam. Genel Toplam(KDV T.C. Har',r,, i,'l,iersitesi Trp Fakfiltesi Aragttrba ve Uygulama Hastanesi l.^..\ rc'.cq Toplam Genel Toplam(KDV idare No : 63760.38.32.00.01.330 idare Adr : Han'an Universitesi Ara$hrma ve Uygulama Hastanesi

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Uluslararası Karma Emeklilik Yatırım Fonu izahnamesinin

Detaylı

Fiyat Tespit De$erlendirme Raporu

Fiyat Tespit De$erlendirme Raporu Fiyat Tespit De$erlendirme Raporu Akytirek Pazarlama 29t05t2013 Bu rapor Sermaye Piyasasr Kurulu'nun 1210212013 tarih ve 51143 sayrlr ilke karartna dayanrlarak Yatrrrm Finansman Menkul De$erler A.$. tarafrndan,

Detaylı

MUSTAFA YILMAZ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MUSTAFA YILMAZ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI MUSTAFA YILMAZ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN Borçlanma sınır ve menkul kıymet ihracı Madde 9 - Şirket, kısa süreli fon ihtiyaçlarını karşılayabilmek için, kredi

Detaylı

İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş A Tipi Değişken Fonu içtüzüğünün 1.1, 1.2, 2.1, 5.1, 5.3, 5.4, 5.8.1,

Detaylı

Yeni Şekil YAPILMAYACAK İŞLER YAPILAMAYACAK İŞLER

Yeni Şekil YAPILMAYACAK İŞLER YAPILAMAYACAK İŞLER YAPILMAYACAK İŞLER Madde 6- Şirket: a) Ödünç para verme işleriyle uğraşamaz. b) Bankacılık Kanunu nda tanımladığı üzere mevduat toplayamaz ve mevduat toplama sonucu verebilecek iş ve işlemler yapamaz.

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ EK/3. İZAHNAME TADİL METNİ AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ AXA HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İzahnamesinin

Detaylı

KATILIMCILARA DUYURU

KATILIMCILARA DUYURU KATILIMCILARA DUYURU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU, CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA

Detaylı

rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon,

rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon, rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon, e nnrir rasartm ve TEKNiT onrurgmanltk niznner ALtMt TEKNiT gnnrnamesi igin Tanrmr Dr Ayhan Kuzu ve gahgma ekibi tarafrndan planlanan proje

Detaylı

Servet GYO. 'Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU. A) girket HAKKTNDA VER LEN B LG LER. 'Servet GYO Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU

Servet GYO. 'Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU. A) girket HAKKTNDA VER LEN B LG LER. 'Servet GYO Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU 'Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU 15t04t2013 Servet GYO 'Servet GYO Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU Bu rapor, Yatrrrm Finansman Menkul Degerler A.$. tarafrndan hazrdanmtgttr. Rapor,

Detaylı

5. Aşağıdakilerden hangisi varantların avantajlarından biri değildir? 1. Paya dönüştürülebilir tahvilin vadesi kaç günden az olamaz?

5. Aşağıdakilerden hangisi varantların avantajlarından biri değildir? 1. Paya dönüştürülebilir tahvilin vadesi kaç günden az olamaz? 1. Paya dönüştürülebilir tahvilin vadesi kaç günden az olamaz? a. 30 b. 60 c. 90 d. 120 e. 365 2. Paya dönüştürülebilir tahvil sahiplerine sahip oldukları tahviller karşılığında verilecek paylar için esas

Detaylı

Kasım 2014 Aylık Rapor

Kasım 2014 Aylık Rapor Kasım 2014 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: ALTERNATİFBANK A.Ş B TİPİ LİKİT FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: ALTERNATIFBANK A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI ALTERNATİF YATIRIM A.Ş. D. FON TUTARI 1000000

Detaylı

İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANSBANK A.Ş.A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANSBANK A.Ş.A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANSBANK A.Ş.A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finansbank A.Ş. A Tipi Hisse Senedi Fonu içtüzüğünün 1.1, 1.2, 2.1, 5.1, 5.3, 5.4, 5.8.1, 7, 8.1, 8.2, 8.3, 8.7, 8.10, 8.11,

Detaylı

http://acikogretimx.com

http://acikogretimx.com 2009 S 4421- SERMYE PiYSSı VE FiNNSL KURUMLR 1. Birikim açığı olan ekonomik birimlerle birikim fazlalığı olan ekonomik birimlerin karşılaştığı ve finansal varlıkların alınıp satıldığı piyasalara ne ad

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-054 Tarih: 27.12.2010

Detaylı

OCALGiRAY YATIRIM HOLD NG ANONiM SiRKET ANA SCiZLESME TADiL TASARISI. Sermayenin tamamr odenmi$tir,

OCALGiRAY YATIRIM HOLD NG ANONiM SiRKET ANA SCiZLESME TADiL TASARISI. Sermayenin tamamr odenmi$tir, ESK $EKIL OCALGiRAY YATIRIM HOLD NG ANONiM SiRKET ANA SCiZLESME TADiL TASARISI YEN geki- SERMAYE Madde - 6 SERMAYE MADDE - 6 girketin sermayesi her biri 1.000- (Bin TUrk Lirasr) TL girketin sermayesi 2.300.000,00

Detaylı

Menkul Kýymetlerin Deðerlemesi... Gönderen : guliz - 02/11/2009 22:31

Menkul Kýymetlerin Deðerlemesi... Gönderen : guliz - 02/11/2009 22:31 Menkul Kýymetlerin Deðerlemesi... Gönderen : guliz - 02/11/2009 22:31 1.Giriþ : Menkul kýymet; ortaklýk veya alacaklýlýk saðlayan, belli bir meblaðý temsil eden, yatýrým aracý olarak kullanýlan, dönemsel

Detaylı

5. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a. Payları ilk defa halka arz edilecek ortaklıkların paylarının halka arzına

5. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a. Payları ilk defa halka arz edilecek ortaklıkların paylarının halka arzına 1. Ortaklıkların iç kaynaklardan ve kâr payından yaptıkları sermaye artırımları sonucunda ihraç edilen paylara ne ad verilir? a. Adi pay b. İmtiyazlı pay c. Bedelli pay d. Bedelsiz pay e. Hamiline yazılı

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI BÜYÜME AMAÇLI TAHVİL VE BONO ALT FONU (2. ALT FON)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI BÜYÜME AMAÇLI TAHVİL VE BONO ALT FONU (2. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER... 2 III- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU...

Detaylı

a member of PricewaterhouseCoopers Alper Önder, SMMM

a member of PricewaterhouseCoopers Alper Önder, SMMM 1 OCAK - 2009 ARA Yönetim Kurulu na, 1. ( Grup ) ekte yer alan 30 Haziran 2009 ait konsolide gelir tablosu, konsolide özkaynaklar Grup konusu ara dönem konsolide finansal 2. konusunda güvence Sonuç 3.

Detaylı

ninrn $ME sixn iri$rdn HAzrRr_,1\NAN

ninrn $ME sixn iri$rdn HAzrRr_,1\NAN EURO KAPiTAL YATIRIM ORTITKLIGI A.$.'NiX nuno MENKUL KIYMET'y.{TrRrM ORTAKLIGI A.$ VE EURO TREND'I/ATIRTM ORTAKLTGT A.S.Ni DEVRALMA SURETiyT_,n ninrn $ME sixn iri$rdn HAzrRr_,1\NAN ninrn$mn RAPoRU. Bu

Detaylı

mr,i owrutuwrz ANrr,agffi ir,igxin KonnisvoN TEBLici

mr,i owrutuwrz ANrr,agffi ir,igxin KonnisvoN TEBLici A\IRUPA T O P LUL U GU'NU KURAN AI{TI,A $II,IA' NIN 81(1). IVIADDESiNE GORE REKABETI olqulebir",in gnxilde Krsrrffi mr,i owrutuwrz ANrr,agffi ir,igxin KonnisvoN TEBLici (de minimis*) (200L/c 368/07) (EEA

Detaylı

Denetimden Geçmiş 31.12.2007

Denetimden Geçmiş 31.12.2007 31 ARALIK 2007 VE 2006 TARİHLERİ İTİBARİYLE BİLANÇOLARI (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Yeni Türk Lirası ("YTL") olarak ifade edilmiştir.) Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2007 Bağımsız Denetimden Geçmiş

Detaylı

Haziran 2015 Aylık Rapor

Haziran 2015 Aylık Rapor Haziran 2015 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: ALTERNATİFBANK A.Ş B TİPİ DEĞİŞKEN YATIRIM FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: ALTERNATIFBANK A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI ALTERNATİF YATIRIM A.Ş. D. FON

Detaylı

ING EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

ING EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 27 Ekim 2003 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri 76.353.676

Detaylı

Ekim 2015 Aylık Rapor

Ekim 2015 Aylık Rapor Ekim 2015 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: ALTERNATİFBANK A.Ş B TİPİ DEĞİŞKEN YATIRIM FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: ALTERNATIFBANK A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI ALTERNATİF YATIRIM A.Ş. D. FON

Detaylı

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) ARACI KURUMLAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve 29554 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ERGO EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) FONU ĐZAHNAME DEĞĐŞĐKLĐĞĐ

ERGO EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) FONU ĐZAHNAME DEĞĐŞĐKLĐĞĐ ERGO EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) FONU ĐZAHNAME DEĞĐŞĐKLĐĞĐ Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları (EURO) Emeklilik Yatırım Fonu izahnamesinin

Detaylı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. 7 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

A. BİLANÇO DİPNOTLARI Gedik Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi A tipi Hisse Fonu ( Fon ) nun bilanço dipnotları aşağıda sunulmuştur.

A. BİLANÇO DİPNOTLARI Gedik Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi A tipi Hisse Fonu ( Fon ) nun bilanço dipnotları aşağıda sunulmuştur. A. BİLANÇO DİPNOTLARI Gedik Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi A tipi Hisse Fonu ( Fon ) nun bilanço dipnotları aşağıda sunulmuştur. a) Birim Pay Değeri: 31.12.2010 31.12.2009 Fon Toplam Değeri (TL)

Detaylı

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI 1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları (Düzey 1, Konut, Gayrimenkul) 1.1. Sermaye Piyasası Kanunu 1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON) T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU 15 AĞUSTOS - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN

Detaylı

KATILIMCILARA DUYURU KURUCUSU OLDUĞUMUZ EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

KATILIMCILARA DUYURU KURUCUSU OLDUĞUMUZ EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ KATILIMCILARA DUYURU KURUCUSU OLDUĞUMUZ EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım, Ziraat Hayat ve Emeklilik

Detaylı

Mrigteri'nin, Kredi Talep Formu doldurmasr, satlctnrn krediye iligkin iglemlere baglamast, kredi

Mrigteri'nin, Kredi Talep Formu doldurmasr, satlctnrn krediye iligkin iglemlere baglamast, kredi Bu "Otomotiv Uriinleri Kredisi ve Rehin Sozlegmesi" ve ayrrlmaz pargasr olan "Geri Odeme Planr" ve Diger Ekleri (krsaca "Sozlegme") Miigteri t[keticinin agrk ve net bir gekilde bilgilendirilmesi amacrna

Detaylı

'/ Egi vefat etmi$ olan gocuklu dul bayanlarda ya$ garrl aranmaz. '/ Babasr veya hem babasr hem de annesi vefat etmiq yetim bekar bayanlarda yap

'/ Egi vefat etmi$ olan gocuklu dul bayanlarda ya$ garrl aranmaz. '/ Babasr veya hem babasr hem de annesi vefat etmiq yetim bekar bayanlarda yap [K-2 SOSYAL VARDIMLA$MA VA DAYANI$MA VAKIII I3A$KANI,IEI...SOSYAL KONUT PROJtrSi...ADE'I' KONITT SATI\SI BA$VURLT DtrytJRtrstl *uo,*,,nuo,oo,u,,,:l:'::' ff';::";;ljti]:u'"0' vilriitiiren sosvar Konut projesi

Detaylı

İNFOTREND B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

İNFOTREND B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ İNFOTREND B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ ESKİ METİN ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ MADDE 3- Şirketin merkezi İstanbul ili, Beşiktaş ilçesindedir. Adresi,

Detaylı

2ll2yrLrNn,q.ir orngnn GENEL KURUL TopLANTT rur.q.na.gr

2ll2yrLrNn,q.ir orngnn GENEL KURUL TopLANTT rur.q.na.gr ADABANK ANoNiM $irketi'nin 26.03.2013 r,q.ritrindn varilan 2ll2yrLrNn,q.ir orngnn GENEL KURUL TopLANTT rur.q.na.gr Adabank Anonim $irketi'nin 2012 yilrna ait Olalan Genel Kurul Toplantrsr 26.03.2013 tarihinde,

Detaylı

2017 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

2017 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi HİSSE SENEDİ 1) Borsa İstanbul da (BİST) işlem gören, menkul kıymet yatırım ortaklığı 1) BİST te işlem gören, menkul kıymet yatırım ortaklığı 1) BİST te işlem gören, menkul kıymet yatırım ortaklığı dışındaki

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B 4 MART - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI GENEL AÇIKLAMA. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı.

S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI GENEL AÇIKLAMA. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı. S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 1 2 3 SINAVI GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1012 Takas Saklama ve Operasyon İşlemleri 25 Bu kitapçıkta yer alan

Detaylı

KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ

KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ Fonu nun içtüzük, izahname ve tanıtım formunun ilgili bölümlerinde Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU VE ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU VE ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU VE ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL METNİ

VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL METNİ VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL METNİ ŞİRKETİN UNVANI Madde 2: Şirketin Ticaret Ünvanı VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ dir. Bu esas sözleşmede

Detaylı

TtrRrdYE HALK BANKASI A.$.

TtrRrdYE HALK BANKASI A.$. TtrRrdYE HALK BANKASI A.$. Sermaye Piyasasr Aracl Notu Bu sermaye piyasasr aracr notu, Sermaye Piyasasr Kurulu (Kurul)'nca o- J.. t.12. t.lotqtarihin de onaylanm rghr. Ortakllrmzrn toplam 3.000.000.000.-TL

Detaylı

iq vonerge EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.$ GENEL KURUL'UN QALr$MA USUL VE ESASLARTNA iri$kin

iq vonerge EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.$ GENEL KURUL'UN QALr$MA USUL VE ESASLARTNA iri$kin TURK T caret KANUNU 419.MADDE KApsAMTNDA GENEL KURUL'uN CALTSMA usul ve EsAsLARtNA irisriru Y0ruencr EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.$ GENEL KURUL'UN QALr$MA USUL VE ESASLARTNA iri$kin iq vonerge sirinci

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU 1 A-TANITICI BİLGİLER: EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU Euro Trend Yatırım Ortaklığı

Detaylı

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların repo ve ters repo işlemleri sırasında uyacakları

Detaylı

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Resmi Gazete Tarihi: 25.12.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28862 ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye Cumhuriyet

Detaylı

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: (Eski Ünvanı:

Detaylı

FBIST FTSE İstanbul Bono FBIST B Tipi Borsa Yatırım Fonu

FBIST FTSE İstanbul Bono FBIST B Tipi Borsa Yatırım Fonu FBIST FTSE İstanbul Bono FBIST B Tipi Borsa Yatırım Fonu Mayıs 2015 Hazine ve Türev Ürünler FBIST BYF Vadeli İşlem Sözleşmesi FBIST BYF Vadeli İşlem Sözleşmesi; FTSE Türkiye TL Hazine Bonosu Endeksinde

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ALTIN ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ALTIN ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER... 2 III- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU...

Detaylı

5. Borçlanma aracı ihracı için Yetkili organ kararının alındığı tarihten itibaren en geç kaç yıl içinde Kurula başvuruda bulunulması zorunludur?

5. Borçlanma aracı ihracı için Yetkili organ kararının alındığı tarihten itibaren en geç kaç yıl içinde Kurula başvuruda bulunulması zorunludur? 1. Yatırım amacı taşıyan kıymetli evrak aşağıdakilerden hangisidir? a. Menkul kıymet b. Para c. Çek d. Bono e. Poliçe 2. Aşağıdakilerden hangisi payların sahibine sağladığı mali haklardan a. Kar payı alma

Detaylı

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01/04/2016-30/04/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01/04/2016-30/04/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01/04/2016-30/04/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK

Detaylı

(ESKİ ŞEKİL) İÇTÜZÜĞÜ

(ESKİ ŞEKİL) İÇTÜZÜĞÜ (ESKİ ŞEKİL) DENİZBANK A.Ş. A TİPİ İMKB ULUSAL 100 ENDEKSİ FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. DENİZBANK A.Ş. tarafından 3794 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun

Detaylı

Haziran 2015 Aylık Rapor

Haziran 2015 Aylık Rapor Haziran 2015 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: ALTERNATİFBANK A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: ALTERNATİFBANK A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI ALTERNATİF YATIRIM A.Ş. D. FON

Detaylı

ollgnru cenel KURUL ToPLANTIrurlnlGt

ollgnru cenel KURUL ToPLANTIrurlnlGt EVyAp sabun yagi cliserin sanayi ve T caret ANoNiM ginxeri'ruiru 25 Mart ZOta rnriliuoe YAPILAN yrlrnn ollgnru cenel KURUL ToPLANTIrurlnlGt iil$xih 20{2 Evyap Sabun Yag Gliserin Sanayi ve Ticaret $irketi'nin

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU 1 A-TANITICI BİLGİLER: EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU Euro Kapital Yatırım

Detaylı

TURKKIZI LAYI IB6B TURK KIZILAYI KUZEY MARMARA BOLGE KAN MERKEZI ORJ NAL TONER VE MUAD L TONER ALIIVII

TURKKIZI LAYI IB6B TURK KIZILAYI KUZEY MARMARA BOLGE KAN MERKEZI ORJ NAL TONER VE MUAD L TONER ALIIVII TURKKIZI LAYI IB6B TURK KIZILAYI KUZEY MARMARA BOLGE KAN MERKEZI ORJ NAL TONER VE MUAD L TONER ALIIVII 1. TANIMLAR: Bu madde tarif edilen sozleqme ve eklerinde kullanrldrfr takdilde aga[rdaki anlamlan

Detaylı

-ry. Konu :,1 Kalem fibbi sarf malzeme ahmt. et-ttsl idari gartname Ek-2 ( 3 ) SiizlegmeTasansr Ek-3 (1) Teknik gartname

-ry. Konu :,1 Kalem fibbi sarf malzeme ahmt. et-ttsl idari gartname Ek-2 ( 3 ) SiizlegmeTasansr Ek-3 (1) Teknik gartname J Dosya Numarast: 151104/- Konu :,1 Kalem fibbi sarf malzeme ahmt Aga$tda cins ve miktarr yazrh genel cerrahi klinigi lgin 1 Kalem Trbbi sarf malzeme almt,4734 Sayth Kamu lhale Kanununun 22. Maddesi (f)

Detaylı

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı

ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YATIRIM FONU NA (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YATIRIM FONU NA (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YATIRIM FONU NA (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nin 26 NİSAN 2016 TARİHLİ, 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nin 26 NİSAN 2016 TARİHLİ, 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nin 26 NİSAN 2016 TARİHLİ, 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2015 faaliyet yılı çalışmalarını incelemek

Detaylı

İÇTÜZÜK TADİL METNİ DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

İÇTÜZÜK TADİL METNİ DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇTÜZÜK TADİL METNİ DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finansbank A.ġ. Dow Jones Istanbul 20 A Tipi Borsa Yatirim Fonu içtüzüğünün 1.2, 5.3, 5.4, 10.2, 10.3, 10.4, 14.1,

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU Euro Kapital Yatırım

Detaylı