YAT RtM ORTAKUGT A.g VC 37'NCi MADDELER N TAD L, 4O'NC. EsAs s6zuguesi. MADDE ruin EKrENMeSirue iil5riru rnoil rnsnrtlar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAT RtM ORTAKUGT A.g. 30-33-34 VC 37'NCi MADDELER N TAD L, 4O'NC. EsAs s6zuguesi. MADDE ruin EKrENMeSirue iil5riru rnoil rnsnrtlar"

Transkript

1 EURO B TiPi MENKUL KIYMETLER YAT RtM ORTAKUGT A.g EsAs s6zuguesi L r7 - L8 -r VC 37'NCi MADDELER N TAD L, 4O'NC MADDE ruin EKrENMeSirue iil5riru rnoil rnsnrtlar 25

2 ESK SEKiL ginreriru MERKEZ vr gueruri: MADDE 3. YENr SEK L S RKET N MERKEZ ve gubeter : MADDE 3. $irketin merkezi Ankara 'dadrr. Adresi, Ceyhun Attf Kansu Cad.No: 66 Balgat / Ankara'drr. Adres deligiklifiinde, yeni adres L5 grin Ticaret Sicili'ne tescil ve Ti.irkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Keyfiyet aynca, Sanayi ve Ticaret Bakanhfir'na ve Sermaye Piyasasr Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmig adresinden ayrrlmrg olmasrna rafmen, yeni adresin stiresi iginde tescil ettirilmemig olmasrna rafimen, girket igin bu durum fesih sebebi sayllrr. Tescil ve ilan edilmig adrese yaprlan tebligat, girket'e yaprlmrg sayrlrr. Aynr sicil bdlgesinde olmak kaydryla yalnrz adres defiigiklifii igin ana sdzlegmede de[igiklik yapmak zorunlu defiildir. Ancak, merkez defigiklili ana srizlegme defiig;kl,if,i" gerektirir.,, "u j: $irket, Sanayi ve Ticaret eakanfifr Sermaye Piyasasr Kurulu'na bilgi vqr sartryla sube ve temsilcilikler acabilir. \,."'? ginreriru sunesi: "*q $irketin merkezi Ankara'dadtr. Adresi, Ceyhun Atrf Kansu Caddesi No:66 Balgat / Ankara 'drr. Tescil ve ilan edilmig adrese yaprlan tebligat $irket'e yaprlmrg sayrlrr. Adres defigiklilinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Ttirkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve keyfiyet ayrrca Sermaye Piyasasr Kurulu'na ve Grimrrik ve Ticaret Bakanlrlr'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmig adresinden ayrrlmrg olmasrna ra$men yeni adresini sriresi iginde tescil ettirmemig girket igin bu durum fesih sebebi sayrhr. $irket, Sermaye Piyasasr Kurulu ile Gtimrtik ve Ticaret Bakanhfr'na bilgi vermek gartryla,$_"u.h"-e."ve te m si I ci I i k I e r a ga b i I i r. 25,,1 3 MADDE 4. $irket sriresiz olarak kurulmugtur. Esas sozlegme deeisikliline gidilerek bu stire uzatrlabilir ya da krsaltrlabilir. ginreriru AMAcr ve FAAL YET KoNUSU: stizlegme defigiklifiine gidilerek bu sure krsaltrlabilir. ginxeriru AMAcr ve FAAL YET KoNUSU: MADDE 5. $irket, Sermaye Piyasasr Kurulu'nun Menkul Krymet Yatrrrm Ortakhklarrna iligkin dtizenlemelerinde yazrlt amag ve konular ile igtigal etmek rizere kurulmug olup, girket'in faaliyet esaslarr, portfoy yatrrrm politikalarr MADDE 5. $irket, Sermaye Piyasasr Kurulu'nun Menkul Krymet Yatrrrm Ortakhklarrna iligkin dtizenlemelerinde yazrlr amag ve konular ile igtigal etmek tizere kurulmu5 olup, girket'in faaliyet esaslan, portfciy Vattnm politikalarr 2 lt.d I'tr 3,:

3 ve y6netim stntrlamalannda, Sermaye Piyasasr Kurulu dtizenlemeleri ile ilgili mevzuata uyulur. Bu gergevede girket; ve ydnetim srnrrlamalarrnda, Sermaye Piyasasr Kurulu dtizenlemeleri ile ilgili mevzuata uyulur. Bu gergevede girket; a ) Ortakhk portfoyrini.i olugturur, ydnetir ve gerekti[i nde portfoyde defigiklikler yapar. b) Portfoy gegitlemesiyle yatrnm riskini, faaliyet alanlarrna ve ortakltklarrn durumlarrna gcire en aza indirecek bir bigimde dafrtrr. c) Menkul krymetlere, mali piyasa ve kurumlara, ortakhklara iligkin geligmeleri sijrekli izler ve portfoy ydnetimiyle ilgili gerekli onlemleri ahr. d) Portfoytin de$erini korumaya ve artrrmaya ycinelik aragtrrmalar yapar. a ) Ortakhk portfciytinti olugturur, yrinetir ve gerekti$inde portfdyde defigiklikler yapar. b) Portfciy gegitlemesiyle yatrrrm riskini, faaliyet alanlarrna ve ortakhklarrn durumlanna gcire en aza indirecek bir bigimde dafirtrr. c) Menkul krymetlere, mali piyasa ve kurumlara, ortakhklara iligkin geligmeleri siirekli izler ve portfdy ycinetimiyle ilgili gerekli rinlemleri ahr. d) Portfciytin de[erini korumaya ve arttrmaya ycinelik aragtrrmalar yapar. $irket, paylarrnr aldrklarr ortakhklann $irket, herhangi paylarrnl aldrklan ortakhklarrn bir gekilde sermayesine ve hakim olmak amact gtidemez. Sermaye Piyasasl Kurulu lemelerine baflr kahnmasr, Sermaye Mevzuatrnrn rirtrili.i kazang aktarrmr gerekli cizel durum agrklamalarrnrn yaprlmasr ve yrl iginde yaprlan bafrglarrn genel kurulda ortaklarrn bilgisine sunulmasr gartryla gegitli SERMAYE VE PAYLAR: MADDE 11. SERMAYE VE PAYLAR: MADDE 11. $irketin, kayrth sermayesi TL'dir. Bu sermaye her biri 1 TL. itibari defierde adet paya ayrrlmrgtrr. Sermaye Piyasasr Kurulu'nca verilen kayrtlr sermaye tavanl izni,2qi yrllarr (5 yrl) ri i i'l?.,st-r., t Sermaye Piyasasr Kurulu'nca verilen kayrth sermaye tavant izni, vrllarr (5 vrl) 3 \':o',:)

4 igin gegerlidir. Bu surenin sonunda izin verilen kayrtlr sermaye tavanrna ulagrlamamrg olsa dahi, 2016 ylhndan sonra ycinetim kurulunun sermaye artrrrm kararr alabilmesi igin; daha once izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarr igin Sermaye Piyasasr Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir stire igin yetki ahnmasr zorunludur. Sdz konusu yetkinin ahnmqnas;-u durumunda girket kaylth sefmafe,, sisteminden grkmtg sayrlrr igin gegerlidir. Bu srirenin sonunda izin verilen kayrth sermaye tavanrna ulagrlamamrg olsa dahi, 20L6 yrhndan sonra y6netim kurulunun sermaye artrrrm karan alabilmesi igin; daha 6nce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarr igin Sermaye Piyasasr Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir stire igin yetki ahnmasr $irketin 13.4L0.000,00-TL'lik sermayesini temsil eden pay bedbllefi tamamr nakden cidenmig olup, her biri I itibari def,erde adedi nama yazrh A Grubu L ,00 adedi hamiline yazrh B Grubu olmak lizere toplam ,00 adet paya ayrrlmlgtrr. Yonetim Kurulu, 2OL2-20L6 yrllarr arasrnda Sermaye Piyasasl Kanunu htiktimlerine ve Sermaye Piyasasr Kurulu dr.izenlemelerine uygun olarak, kayrth sermaye tavanlna kadar paylar ihrag ederek grkarrlmlg sermayeyi artrrmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkrnrn srnrrlandrrrlmasr ile primli pay ihracr konusunda karar almaya yetkilidir. itibari de[erde adedi nama yazrh A Grubu ,00 adedi hamiline yazrlr B Grubu olmak tjzere toplam L ,00 adet paya ayrrlmrgtrr. Y6netim Kurulu, 2O12-2OLG yrllarr arasrnda Sermaye Piyasasr Kanunu hrikumlerine ve Sermaye Piyasasl Kurulu dtjzenlemelerine uygun olarak, kayrth sermaye tavantna kadar paylar ihrag ederek glkarrlmrg sermayeyi artrrmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkrnrn srnrrlandrrrlmasr ile imtiyazlr veya nominal defierinin tizerinde veya altrnda pay grkanlmasr konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkrnr krsrtlama paylar kargrhfirnda B grubu yeni pay grkarrlacaktrr. Ancak ortaklarrn yeni pay alma haklarr srnrrlandrrrldrlr takdirde, grkarrlacak yeni paylarrn ttimti B grubu olarak grkarrlacaktrr. Sermaye aftrrrmlarrnda yeni alma hakkr Genel Kurul toplantrlarrnda, Ycinetim Kurulu tiyelerinin segiminde oyda imtiyaz hakkr A /\,/ r r"t: " h

5 kullanrldrktan sonra kalan paylar ile yeni pay alma hakkr kullanrmrnrn krsrtlandrf,r durumlarda yeni ihrag edilen trjm paylar nominal deperin altrnda olmamak lizere piyasa fiyatr ile halka arz edilir. Nama yazth paylarrn devri klsrtlanamaz. Qrkarrlan hisse senetleri tamamen satrlarak bedelleri 6denmedikge, yeni pay grkarrlamaz. Qrkarrlmrg sermaye miktarrnrn, unvanrntn kullanrldl$r belgelerde gd zorunf udur. i tanryan paylar drgrnda imtiyaz grkarrlamaz. pay Sermaye artrrrmlarrnda yeni pay alma hakkr kullanrldrktan sonra kalan paylar ile yeni pay alma hakkr kullanrmrnrn krsrtlandr[r durumlarda yeni ihrag edilen ttim paylar nominal defierin altlnda olmamak tizere piyasa fiyatr ile halka arz edilir. Nama yazrh paylarrn devri krsrtlanamaz. Qikarrlan hisse senetleri tamamen satrlarak S RKET PoRTFoyUNUN ESASIAR: vd ru eri ru i ru E'iLi'$td{r' $irker porrf6yuru Uru v6ru eriruirue iilgriru ESASLAR: MADDE 12. MADDE 12. $irket portfoyr.iniin y6netiminde riskin dairtrlmasr esaslarr gergevesinde agairdaki srnrrlamala r goz rinrinde bulundurulur. Sermaye Piyasasr Kanunun 36.maddesinde ve yrirrirltikte olan ycinetim ilke ve srnrrlamalarrna uyulur. a) $irketin yatrnm yapacalr krymetlerin segiminde, defiigken getirili menkul krymetler agrsrndan Sermaye Piyasasl Kurulunca yayrnlanan Kurumsal Yonetim ilkelerine uygun gahgan halka agrk girketlerin menkul krymetleri ve riski dtigrik, gtivenilirlik katsayrsr ve sektdr Pazar katsayrsr yriksek ve likit olanlar, sabit getirili menkul krymetler agrsrndan ise ytiksek getirili ve likit olan kamu ve ozel sektrir menkul krymetleri tercih edilir ve Sermaye Piyasasr Kanunu'nun 36'ncr maddesinde ve ilgili teblif ve dtizenlemelerde belirtilmig olan yrinetim ilkelerine uyulur. b) Portfciy de$erinin o/o IO'undan fazlasr bir ortakhfrn menkul krymetlerine yatrrrlamaz $irket portfoyrinrin yonetiminde riskin dafirtrlmasr esaslarr gergevesinde agafirdaki srnrrlamala r goz onrinde bulundurulur. Sermaye Piyasasr Kanununda ve yurtirltikte olan ilgili teblif ve di.izenlemelerde belirlenmig olan ycinetim ilke ve srnrrlamalara uyulur. olanlar, sabit getirili menkul krymetler agrsrndan ise ytiksek getirili ve likit olan kamu ve ozel sektcir menkul krymetleri tercih edilir ve Sermaye Piyasasr Kanunu'nun 49'uncu maddesinde ve ilgili tebli! ve dtjzenlemelerde belirtilmig olan yonetim ilkelerine uyulur. b) Portfoy deferinin % 10'undan fazlasr bir ortakhfrn menkul krymetlerine yatrnlamaz. f 7, 'l 5

6 c) Higbir girkette sermayenin ya da trim oy haklannrn % 9'undan fazlasrna sahip olamaz. d) $irket portfdyi.ine borsada iglem gciren varlklann ahnmasr esasttr. $u kadarki, borsada iglem g6rmeyen borglanma araglarrna ortakhk portfciy delerinin en fazla %oto'u oranrnda yatrrrm yaprlabilir. Borsada iglem g6rmeyen 6zel sektcir borglanma araglarrna yatrnm yaprlaca[r agamasrnda, portfdyde bulunan ozel sektcir borglanma araglanntn gerektiginde nakde drintigttirtilebilmesini teminen ih bir aracr kurulugla konuya iligkin bi imzalanmasr esasttr. ;;',.u;,:; ii - *J":r 4i ". ci-l.^l. rj" ;.. ',1." -, 1:;^-,"-,,.,. ', r $irket; '\i 1) Portfdy ycinetimi veya yatrrrm danrg hizmeti aldrfr kuruluglann ve bu kuruluglarrn dofirudan veya dolaylr olarak ortakhk iligkisi bulunan aracr kuruluglarrn, tl" ''"" rj;jll c) Higbir girkette sermayenin ya da ttim oy haklarrnrn % 9'undan fazlaslna sahip olamaz. d) $irket portfdyune borsada iglem gciren varhklarrn ahnmasr esastlr. Su kadarki, borsada iglem gdrmeyen borglanma araglarrna ortakllk portfoy delerinin en fazla %ot0'u oranrnda yatrrrm yaprlabilir. Borsada iglem gcirmeyen cizel sektcir borglanma araglarrna yatlrrm yaprlacafr agamasrnda, portfciyde bulunan cizel sektcir borglanma araglarrnrn gerekti[inde nakde )5ttirtilebilmesini teminen ihraggr veya ir-atgcr kurulugla konuya iligkin bir scizlegme..l'pbrtf6y ycin eti m i veya yatl rr m d a n r gma n I rgr hizmeti aldr[r kuruluglarrn ve bu kuruluglarrn do[rudan veya dolayh olarak ortakhk iligkisi bulunan aracl kuruluglarrn, 2) Ycinetim kurulunun segiminde oyda imtiyaz sahibi olan aracr kuruluglarrn, 3) Ycjnetim kurulunun segiminde imtiyaz sahibinin aract kurulug olmamasr halinde, imtiyaz sahibinin, sermayesinin %L0'undan fazlasrna sahip oldulu aract kurulu5larrn, 4-l Ycinetim kurulu segiminde imtiyaz bulunmayan ortakhklarda, ortaklrfiln sermayesinin o/o to'undan fazlasrna sahip ortaklrklarrn ayn ayn ya da birlikte sermayesinin %olo'undan fazlasrna sahip olduklarr aract kuruluglarrn,halka arztna aracrhk ettiei sermaye piyasasr araglarrna ihrag miktarrnrn azami %olo'u ve ortakhk portfriytintin azami %5'i oranrnda yatrrrm yapabilir. e) T.C Merkez Bankasr A.$ tarafrndan dtizenlenen ihalelerden ve T.C Bagbakanhk Hazine Mtiste5arlrfr tarafrndan yaprlan halka arzlardan ihale veya ihrag fiyatlarryla ortak e menkul krvmet ahnabilir. Bu 2l Ycinetim kurulunun segiminde oyda imtiyaz sahibi olan aracr kuruluglarrn, 3) Ycinetim kurulunun segiminde imtiyaz sahibinin aract kurulug olmamasr halinde, imtiyaz sahibinin, sermayesinin %L0'undan fazlasrna sahip oldu[u aract kuruluglarrn, 4-) Yonetim kurulu segiminde imtiyaz bulunmayan ortaklrklarda, ortakhfrn sermayesinin %o to'undan fazlasrna sahip ortakllklarrn ayn ayn ya da birlikte sermayesinin %t0'undan fazlaslna sahip olduklarr aract kuruluglarrn,halka arzrna aracrhk ettigi sermaye piyasasr araglarrna ihrag miktannrn azami o/o!q'- rine menkul

7 menkul krymetler (b) bendinde yer alan srnrrlama kapsamrnda deferlendirilmez. f) $irket portfdytine rayig bedelin risttinde varhk satrn alamaz ve rayig bedelin alttnda varhk satamaz.rayig bedel, borsada islem gciren varlrklar igin borsa fiyatr, difierleri igin iglem gtinrinde girket agrsrndan olugan ahmda en drigtik, satrmda en ytiksek fiyattrr. Varhk satrmlarrnda satlg bedeli tam olarak nakden alrnrr. menkul krymetler (b) bendinde yer alan srnlrlama kapsamlnda defierlendirilmez. f) $irket portfdyune rayig bedelin ristijnde varhk sattn alamaz ve rayig bedelin altrnda varhk satamaz. Rayig bedel, borsada islem gdren varhklar igin borsa fiyatr, difierleri igin iglem giintinde girket agrslndan olugan ahmda en dtigijk, satlmda en yuksek fiyattrr. Varhk satrmlarrnda satt$ bedeli tam olarak nakden alrnrr. g) Ortakhkta imtiyazh paylara sahip olan ortaklarrn ve ortakh[rn sermayesinin % 10'undan fazlasrna sahip ortaklarrn, ydnetim kurulu bagkan ve riyeleri ile genel mtidtir ve genel mridrir yardrmcrlanntn ayn ayrr yada birlikte do[rudan veya dolayh olarak sermayesinin o/o 20'sinden olduklarr ortakhklarrn ser araglarrnrn toplamr, girket porqfoyri4u :.g/a., 2O'sini a5amaz. Ii,, i -,: {l rr' '- I i.- 'i 4' h) Portfciy deferinin en fazla %..30'{i.,"btf, toplulufun para ve sermaye 'bivfsa-$ araglarrna yatrrrlabilir. Topluluk, hukuksal ydnden birbirinden bairmsrz olmakla birlikte sermaye, ydnetim ve denetim agrsrndan birbirleriyle iligkili, faaliyet konularr ydnrinden aynt sektcire balh olsun veya olmasrn, organizasyon ve finansman konularrnrn bir ana ortaklrk gatrsr altlnda tek merkezden koordine edildifii ana ve baflr ortakh klar britti nri nri ifade eder. g) Ortaklrkta imtiyazh paylara sahip olan ortaklarrn ve ortaklrirn sermayesinin % L0'undan fazlasrna sahip ortaklarrn, ycinetim kurulu bagkan ve ilyeleri ile genel mtidtir ve genel mtidtir yardlmcrlanntn ayn ayrr yada birlikte dofirudan veya dolayh olarak,q.e.rmayesinin o/o 20'sinden fazlaslna sahip oldt*larr ortakhklarrn sermaye piyasasr " a;;agl'4nnrn toplamr, girket portfoytiniin % ;20'siniagamaz. i.l ar il',:!.,1 41i, h).portfrty deeerinin en fazla %o 3e'u bir lu$un para ve sermaye piyasasl araglanna yatlrrlabilir. Topluluk, hukuksal yonden birbirinden bafirmsrz olmakla birlikte sermaye, yonetim ve denetim agrsrndan birbirleriyle iligkili, faaliyet konularr ycinr.inden aynt sektdre balh olsun veya olmasrn, organizasyon ve finansman konularrnrn bir ana o merkezden koordine ortakhklar btittintinli i r) Gtinltik operasyonlar ve Vadeli iglem ve Opsiyon Borsasrnda gergeklegtirilen iglemlerin teminatr kapsamrnda gereken miktardan fazla nakit tutamaz. portfdy defierinin en fazla %o 20'si Takasbank para Piyasasrnda delerlendirilebilir. girket bankalar nezdinde vadeli mevduat tutamaz ve mevduat sertifikasr satrn alamaz. i) $irket, sermaye ve yedek akgeleri toplamrnrn % 25'ini Trirk Parasrnrn Krymetini Koruma Hakkrnda 32 savrh Karar bankalar nezdinde vadeli mevduat tutamaz ve mevduat sertifikasr satrn alamaz. i) girket, sermaye ve yedek akgeleri topfamrnrn %o 25'ini Ttirk Parasrnln Krymetini Koruma Hakktnda 32 savrlr Karar

8 gergevesinde altm sattmt yaptlabilen sermaye piyasasl araglanna yatrrabilir. j) Portfciy delerinin en fazla % 20'si Kurul kaydrnda bulunan menkul krymet yatrrrm fonu, yabanct yattnm fonu, serbest yatrrrm fonu,koruma amagh yattnm fonu ve garantili yatrrrm fonu katrlma paylarrna yatrrrlmak suretiyle delerlendirilir.ancak tek bir yattnm fonuna yaprlan yatrrrm tutarr,ortaklrk portfciyrintin % 4'tinr.i gegemez.katrlma paylarr ortakhk po yatrrrm fonlarrna giri5 komisyonu cidemez. k) Sirket, di$er m ortakhklarrnrn paylann,r,o,,..,i l) $irket, Kurulun Seri: V, No: 65 Sermaye Piyasasr Araglarrnrn Kredili Ahm, Agr[a Satrg ve 0dting Alma ve Verme iglemleri Hakkrnda Teblifiinin ].L inci maddesi gergevesinde yaprlacak bir sozlegme ile herhangi bir anda portfciylerindeki varhklarrn piyasa defierlerinin en lazla o/o5}'si tutarrndaki menkul krymetlerini odting verebilir. 0Aring verme iglemi en fazla 90 iggtinu srireyle yaprlrr. Ortakhk portfriyrinden cidting verme iglemi, 6dring verilen menkul krymetlerin en az o/ol}o''j kargrhlrnda nakit veya devlet ig borglanma senetlerinden olugabilecek teminatln ortakhk adrna saklayrcrda bloke edilmesi gartryla yaprlabilir. Teminat tutarrnrn o krymetlerin piyasa de drigmesi halinde ortak tamamlanmasrnr ist oldulu cidring verme s lehine tek tarafh ola edilebilece[ine iligkin mecburidir. gergevesinde ahm satrmr yaprlabiler I sermitye piyasasr araglarrna yatrrabilir. j) Portfciy deferinin en fazla % 2 0'si Ku rul kaydrnda bulunan menkul krymet yatrl 'tm fonu, yabancr yatrrrm fonu, serber ;t yatu 'tm fonu,koruma amagh yatrrrm fonu vr) garan tili yatrrrm fonu katrlma paylarrna yatrrrlnrak suretiyle deferlendirilir. Ancak tek Ilir yatrr 'tm fonuna yaprlan yatrrrm tuta n,ortal rhk portfciytintin % 4'tinri gegemez. Katrlr na paylarr ortakhk portfciyi.ine dah il edil en m fonlarrna girig,grkrg veya el'ken 9l kr$ syonu cidemez. u! Si t, di[er menkul krymet: yatrr tm rnrn paylarrna yatrrrm yapitmaz., Kurulun Seri: V, No: Sermaye Piyasasr Araglarrnrn Krer m, Agrfia Satrg ve Odting Alma ve Ven ne iglemleri Hakkrnda Teblifinin 1L inc madd esi gergevesinde yaprlacak bir sozk lsme ile herhangi bir anda portfciylerindeki rrarhkla fln piyasa deferlerinin en fazla tutanndaki menkul krymetlerinl verebilir. 0Oting verme iglemi en $irket istanbul Madenler portfriylerindeki defierlerinin en krymetli madenle maden cidring igle 65 sa yrh lili Ah %scl'si oou n9 fazla 90 iggiinri sureyle yaprlrr. Ortaklrk port tdyrind en 6dting verme iglemi, 6dring verilert menl rul krymetferin en az o/oloo'i kargrh[ltda na kit veya devlet ig borglanma sene tlerind en olugabilecek teminatrn ortakltl r adr na saklayrcrda bloke edilmesi garttyla yaprlabi lir. Teminat tutarrnrn odi.ing verilen menl iul krymetlerin piyasa defierinin o/o8}'it rin altr na dtigmesi halinde ortakhk ycinetimi 1 :eminat:tn tamamlanmasrnr ister. Ortakh[rn tal'af oldufu odilng verme scizlegmelerine r, ortak hk lehine tek tarafll olarak scizlegmernin fesh edilebileceline iligk k ilsl mecburidir.,f li ui di ki 8

9 maden odting iglemleri soz konusu piyasadaki iglem esaslarr ile teminat sistemi gergevesinde yaprhr. m) $irket portfriytine ABD, Avrupa Birli[i Ulkeleri ve Japonya, Moskova, GUney Kore,Hong Kong Tayland,Tayvan, Endonezya,Qin, Avustralya, Yeni Zelanda borsalarrna kote edilmig defiigken ve/veya sabit getirili yabancr sermaye piyasasr araglarr ahnabilir.yabancr devlet, kamu sermaye piyasasr araglarrndan yalnrzca ABD,Avrupa Birll[i Ulkeleri ve Japonya,Latin Amerika, Avustralya, Yeni Zelanda tilkelerine ait olanlar ahnabilir. Bu tilkeler drgrndaki tilkelerin kamu otoritelerince ihrag edilmig bulunan kamu sermaye piyasasr araglarrna yatrrrm yaprlamaz.girket portfdytine ancak T.C. Merkez Bankasl'nca alrm sattmt yaprlan para birimleri iizerinden ihrag edilmig yabancr sermaye piyasasr araglarrna ya p a b i I i r. gi rket portfriyi.i n d e b u I u n ap-;y-d,[ sermaye piyasasl araglarr s borsada veya kote oldu!u diedir drgrnda altntp satrlamaz. 1t " a.1'r..,:, ) n) $irket portfoytinijn en fazla %o veya uluslar arasr borsalarda i altrn ve difier ktymetli madenler ile bu madenlere dayah sermaye piyasasr araglarrna yatrrabilir. Portfoye alrnacak altrn ve di$er krymetli madenlerin T.C Merkez Bankasr tarafrndan kabul edilen uluslararasr standartlarda olmasr ve ulusal ve uluslararasr borsalarda islem gdrmesi zorunludur o) $irket portfciyti'ne, Kurulun Seri: V, No: 7 sayrh Menkul Krymetlerin Geri Alma veya Satma Taahhridri ile Ahm Satlml Hakkrnda Tebli$inin 5 inci maddesinin (c) ve (e) bentlerinde belirtilen krymetlerin konu edildi[i borsada veya borsa drgrnda taraf olunan ters repo sozlegmelerini dahil edebilir. Borsa drgrnda taraf olunan ters repo s6zlegmelerinin kargl tarafrnrn Kurulca belirlenen nitelikleri taglmasr zorunludur. nda taraf olunan ters I iglem esaslarr ile teminat sistemi gergevesinde yapllrr. m) $irket portfciyi.ine ABD, Avrupa Birlipi Ulkeleri ve Japonya, Moskova, Griney Kore,Hong Kong Tayland,Tayvan, Endonezya,Qin, Avustralya, Yeni Zelanda borsalarrna kote edilmig de[igken ve/veya sabit getirili yabancr sermaye piyasasr araglarr ahnabilir.yabancr devlet, kamu sermaye piyasasr araglarrndan yalnrzca ABD,Avrupa Birli[i Ulkeleri ve Japonya,Latin Amerika, Avustralya, Yeni Zelanda tilkelerine ait olanlar ahnabilir. Bu rilkeler drgrndaki tilkelerin kamu otoritelerince ihrag edilmig bulunan kamu sermaye piyasasr araglarrna yattnm yaprlamaz.$irket portfoyiine ancak T.C. Merkez Bankasr'nca ahm satrmr yaprlan para birimleri tizerinden ihrag edilmig yabancr sermaye piyasasl araglarrna yatrrrm yapabilir.gi rket portfciyii nde bulu nan yabancr sermaye piyasasr araglan satrn ahndrfir veya kote oldu[u difier borsalar ',b"o..rsada :dt5ritf, a al rnr p satrla maz. \i jrfl:sir#et portfdyrini.in en fazla o/o 2O'si ulusal uluslar arast borsalarda iglem gciren v a ve difer krymetli madenler ile bu lere dayalr sermaye piyasasl araglarrna yatrrabilir. Portf6ye ahnacak altrn ve difier krymetli madenlerin T.C Merkez Bankasr tarafrndan kabul edilen uluslararasr standartlarda olmasr ve ulusal ve ulus borsalarda iglem gormesi z o) $irket portfoyti'ne, Kurulun S sayrh Menkul Krymetlerin Ger Satma Taahhi.idti ile Ahm Satr Tebli[inin 5 inci maddesinin bentlerinde belirtilen krymetlei.1'.rkgp edildifi borsada veya borsa drgrndi olunan ters repo scizlegmelerini dahil edebilir. Borsa drgrnda taraf olunan ters repo srizlegmelerinin kargr tarafrnrn Kurulca belirlenen nitelikleri tagtmast zorunludur. Borsa drgrnda taraf olunan ters repo s6zlegmeleri gergevesinde kargr taraftan ahnan ters konu varllklarrn ''/"

10 scizlegmeleri gergevesinde kargr taraftan ahnan ters repoya konu varhklarrn Takasbank'da ortakhk adrna agrlmrg olan bir hesapta saklanmasr gerekmektedir. Borsa drgrnda taraf olunan ters repo iglemlerine ortakhk portfriyrintin en fazla o/oto' una kadar yatrnm yaprlabilir. Sermaye Piyasasr Kurulun Seri: V, No: 7 sayrh Menkul Klymetlerin Geri Alma veya Satma Taahhiidti ile Ahm Satrmr Hakkrnda Tebliginin 5 inci maddesinin (c) ve (e) bentlerinde belirtilen krymetlerin konu edildifi borsada veya borsa drgrnda repo sdzlegmelerine portfciyrinde yer alan repo iglemine konu olabilecek menkul krymetlerin rayig bedelinin %olo'una kadar taraf olabilir. Borsa drgr repoters repo iglemlerinin vade ve faiz oranl Kurulun Seri: V, No: 7 sayrlr Menkul Krymetlerin Geri Alma veya Satma Taahhtidti ile Ahm Satrmr Hakkrnda Tebli[inin 6 ncr maddesi gergevesinde belirlenir. gu kadar ki; faiz orantntn belirlenmesi, borsada iglem g6ren benzer vade yaptstna sahip sozlegmelerin faiz oranlarr dikkate ahnmak tizere, girket ydnetim kurulunun sorumlululundadrr. Borsa drgrnda repo-ters repo scizlegmelerine taraf olunmasr durumunda en geg srizlegme tarihini takip eden iggrinii iginde girketin resmi internet sitesinde ve KAP'ta scizlegmeye konu edilen krymet ve sozlegmenin vadesi, faiz oranr, kargr tarafr hakkrnda kamuya bilgi verilmesi gereklidir. Sciz konusu s6zlegmel bilgi ve belgeler aynca girket,1 araglannrn, borsa drgrnda yaprlacaiioj,eriilei ile ortakhk portfdyi.ine dahil edilmesi veya ortakhk portfciyrinden grkartrlmasr mtimktindtir. r) $irket portfoytine riskten korunma ve/veya yatrrrm amacryla doviz, krymetli madenler, faiz, finansal gostergeler ve sermaye piyasasr tizerinden dtizen Takasbank'da ortakhk adrna agrlmtg olan bir hesapta saklanmasr gerekmektedir. Borsa drgrnda taraf olunan ters repo iglemlerine ortakhk portfriytintin en fazla o/ol0' una kadar yatlrrm yaprlabilir. Sermaye Piyasasr Kurulun Seri: V, No: 7 sayrll Menkul Krymetlerin Geri Alma veya Satma Taahhi.idti ile Ahm Satrmr Hakkrnda Teblifiinin 5 inci maddesinin (c) ve (e) bentlerinde belirtilen krymetlerin konu edildifi borsada veya borsa drgrnda repo sozlegmelerine portfriyrinde yer alan repo iglemine konu olabilecek menkul krymetlerin rayig bedelinin %olo'una kadar taraf olabilir. Borsa drgr repoters repo iglemlerinin vade ve faiz oranr Kurulun Seri: V, No: 7 sayrh Menkul Krymetlerin Geri Alma veya Satma Taahhtidri ile Ahm Satrmr Hakkrnda Tebli$inin 6 ncr maddesi gergevesinde belirlenir. gu kadar ki; faiz orantntn belirlenmesi, borsada iglem gciren benzer vade yaptstna sahip sozlegmelerin faiz oranlarr dikkate allnmak tizere, girket yrinetim kurulunun sorumlulufundadrr. Borsa dtgrnda repo-ters repo s6zlegmelerine taraf olunmasr durumunda en geg sozlegme tarihini takip eden iggrini.i iginde girketin resmi internet sitesinde ve KAP'ta sdzlegmeye konu edilen krymet ve s6zlegmenin vadesi, faiz orant, kargr tarafr hakkrnda kamuya bilgi verilmesi gereklidir. Soz konusu scizlegmelere iligkin bilgi ve belgeler aynca girket merkezinde e tarihini mtiteakip 5 yll stireyle afaza edilir. ) orsada sc; nntn, ortaklrk rtakhk mtimktindrir s r) $irket portfciyrine riskten yatrrrm amacryla dciviz, klymetli madenler, faiz, finansal gcistergeler ve sermaye piyasasr araglarr i.izerinden drizenlenmig opsiyon scizlegmeleri, forward,future ve vadeli islemlere Ir islemleri dahil

11 scizlegmeleri, forward,future ve vadeli islemlere dayah opsiyon islemleri dahil edebilir. Vadeli iglem scizlegmeleri nedeniyle maruz kalrnan agrk pozisyon tutan girket net aktif deferini asamaz. portfdye ahnan vadeli iglem scizlegmelerinin ortakllgrnrn yatrrrm stratejisine ve kargrlagtlrma <ilgrittine uygun olmasr zorunludur. Borsa drgrnda gergeklegtirilecek vadeli iglem ve opsiyon sozlegmelerine iligkin olarak Sermaye Piyasasr Kurulu'nca belirlenen esaslara uyulur s) $irket portfciytine varantlar dahil edilebilir. Varantlara yaprlan yatrrrmlann toplamr girket portfdy defierinin %tl'ini gegemez. Aynca, aynr varltfa dayah olarak grkarrlan varantlann topfamr girket portfdy defierinin %olo'unu, tek bir ihraggr tarafrndan grkarrlan varantlarrn topfamr ise girket portfciy delerinin %5'ini gegemez. Ortakhlrn agrk pozisyonunun hesaplanmasrnda, varantlar ile Vadeli iglem ve Opsiyon Borsasrnda taraf olunan aynl varhfa dayall vadeli i5lem scizlegmelerinde ahnan ters pozisyonlar netlegtirilir. g) Ozellegtirme kapsamrna ahnmrg, kamu iktisadi tegebbtisleri dahil, Trirkiye'de kurulmug ortakllklarrn paylarrna yattnm yapabilir. t) Portfciydeki varhklarrn defierinin fiyat hareketleri, temettti dafirtrmr ve rtighan haklarrnrn kullanrlmasr nedeniyle, ortakhk esas sdzlegmesinde ve Sermaye piyasasr Kurulu drizenlemelerinde belirtilen asgari srnrrlarrn altrna inmesi veya azami srnlrlgn,t); Piyasasr Kurulu dtizenlemelerinde helirtildtr: srnrrlara getirilmesi zorunludur. 't ",, 'i':\.: edebilir. Vadeli iglem scizlegmeleri nedeniyle maruz kallnan agrk pozisyon tutarr girket net aktif delerini asamaz. portf6ye ahnan vadeli iglem srizlegmelerinin ortaklr[rnrn yatrrrm stratejisine ve kargrlagttrma olgtitrine uygun olmasl zorunludur. Borsa drgrnda gergeklegtirilecek vadeli iglem ve opsiyon scizlegmelerine iligkin olarak Sermaye Piyasasr Kurulu'nca belirlenen esaslara uyulur s) girket portfciyune varantlar dahil edilebilir. Varantlara yapllan yatrrrmlarrn toplamr girket portfdy defierinin %L5'ini gegemez. Ayrrca, aynr varh$a dayalr olarak grkanlan varantlarrn toplamr girket portfciy de$erinin %o!o,unu, tek bir ihraggr tarafrndan grkarrlan varantlarrn toplamr ise girket portfoy deferinin %ol'ini gegemez. Ortakhfln agrk pozisyonunun hesaplanmasrnda, varantlar ile Vadeli iglem ve Opsiyon Borsasrnda taraf olunan aynl varh[a dayall vadeli iglem scizlegmelerinde ahnan ters pozisyonlar netle5tirilir. $) Ozellegtirme kapsamrna ahnmrg, kamu iktisadi tegebbrisleri dahil, Trirkiye'de kurulmug ortakllklarrn paylarrna yatrrrm yapabilir. t) Portfciydeki varlrklarrn degerinin fiyat hareketleri, temettii dafiltrmr ve rrighan haklarrnrn kullanrlmasr nedeniyle, ortakhk esas sozlegmesinde ve Sermaye piyasasr Kurulu drizenlemelerinde belirtilen asgari srnlrlarrn altrna inmesi veya azami srnrrlarrn tizerine grkmasl halinde orantntn en geg 30 de esas scizlegmede ve Sermaye rizerine grkmasr halinde orantntn en geg SO- Kurulu drizenlemelerinde belinilen glin iginde esas scizlegmede ve Sbrmayg trnr rlara'letiri lmesi zorun ludur. ii r,- it '1

12 vdrueriu KURULU ve edrev sunesi: MADDE 16. $irket'in igleri ve y6netimi Genel Kurul tarafrndan 3 yrl'a kadar g6rev yapmak igin segilen ve gofunlu[u icrada gorevli olmayan en az 5 (beg)- en gok 7 (yedi) riyeden tegkil olunacak bir Ydnetim Kurulu tarafrndan yiirtittihir. Ydnetim Kurulu ilk toplantrsrnda aralarrndan bir bagkan ve ba5kan yardrmcrsr se9er. Yonetim kuruluna 2'den az olmamak tizere, Sermaye Piyasasr Kurulu'nun Kurumsal Yonetim ilkelerinde belirtilen yrinetim kurulu tiyelerinin balrmsrzhfrna iligkin esaslar gergevesinde yeterli sayrda ba[rmslz yrinetim kurulu tiyesi genel kurultarafrndan segilir. Ycinetim kurulunda gcirev alacak ba[rmsrz tiyelerin saytst ve nitelikleri Sermaye piyasasr Kurulu'nun kurumsal yrinetime iligkin dtizenlemelerine gdre tespit edilir. G6rev sriresi sona eren tiyelerin y6netim Kuruluna yeniden segilmesi mrimkrindtir. Bir tiyelifin herhangi bir nedenle bogalmasr halinde, Yonetim Kurulu Trjrk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasl mevzuatlnda belirtilen kanuni gartlarr haiz bir kimseyi gegici olarak bu yere i.iye seger ve ilk Genel Kurul'un onayrna sunar. Bdylece segilen riye, eski tiyenin suresini tamamlar. v6rueriru KURULU VE G6REV sunesi: MADDE 16- $irket'in igleri ve ycinetimi Genel Kurul tarafrndan 3 yrl'a kadar g6rev yapmak igin segilen ve gofiunlu[u icrada gdrevli olmayan en az 5 (beg)- en gok 7 (yedi) tiyeden tegkil olunacak bir Ycinetim Kurulu tarafrndan ytirtittihir. Yonetim Kurulu ilk toplantrsrnda aralarrndan bir bagkan ve bagkan yardrmcrsr se9er. Bir ttizel kigi ycinetim kuruluna tiye segildi[i takdirde, ttizel kigiyle birlikte, ttizel kigi adrna, ttizel kigi tarafrndan belirlenen, sadece bir gergek kigi de tescil ve ilan olunur; aynca, tescil ve ilanrn yaprlmlg oldu[u, girketin internet sitesinde hemen agrklanrr. Trizel kigi adrna sadece, bu tescil edilmig kigi toplantrlara katrhp oy kullanabilir. Ydnetim kurulu tiyelerinin iflasrna karar verilir veya ehliyeti klsrtlanrr ya da bir r.iye iiyelik igin gerekli kanuni gartlarr kaybeder ya da esas srizlegmede cin gcirrilen nitelikleri kaybederse bu ki5inin tiyelifi her hangi bir igleme gerek olmaksrzrn kendilifinden sona erer. Ycinetim kurulu tiyelerinin ve ttizel kigi adrna tescil edilecek gergek kiginin tam ehliyetli Genel Kurul, ltizum gorlirse, g6r,gv baflr kalmayarak, Ycinetim Kurqlu her zaman defiigtirebilir. li ^, t*' '1.';'4 p ir':,, Szlei tutuli tn konul arda yetkil idir. hususlarrn drgrnda kalan tiim Ycinetim Kurulu karar almaya Ycinel im kuruluna 2'den az olmamak rizere, Sermrrye Piyasasr Kurulu'nun Kurumsal 72

13 etim ilkelerinde belirtilen yrinetim kurulu inin bafirmsrzh$rna ili5kin esaslar de yeterli sayrda bafirmsrz ydnetim riyesi genel kurul tarafrndan segilir. kurulunda gcirev alacak saytst ve nitelikleri Sermaye Kurulu'nun kurumsal y6netime drizenlemelerine gdre tespit edilir. baprmsrz Piyasasr iligkin Gcirev stiresi sona eren tiyelerin ycinetim Kuruluna yeniden segilmesi mrimkrindrir. Bir iiyeli[in herhangi bir nedenle bogalmasr halinde, Yrinetim Kurulu Ttirk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasr mevzuatrnda belirtilen kanuni gartlarr haiz bir kimseyi gegici olarak bu yere tiye seger ve ilk Genel Kurul'un onaylna sunar. Bciylece segilen riye, eski iiyenin sriresini tamamlar. Ycinetim kurulu riyeleri, genel kurul tarafrndan her zaman gdrevden ahnabilir. v6rueriru KURUTUNA seeiwe gnnn-nnt : MADDE 17- Ydnetim Kurulu riyelerinin golunlu[unun Ttirkiye Cumhuriyeti vatandagr olmalan ve Ticaret Kanunu ile Sermaye piyasasr mevzuatlnda 6ngcinllen gartlarr ta5tmasl gerekir. YONET M KURULU TOPTANTILARI VE KURUMSAL Y6NET M UCUNiTE UYUM: Ycinetim kurulunun g6rev ve sorumluluklannrn salhkh bir bigimde yerine getirilmesi igin sermaye piyasasr mevzuatrna uygun olarak belirlenen komiteler olugturulur. Komitelerin 96rev alanlarr, gahgma esaslarr ve hangi riyelerden olugacafr yonetim kurulu taraflndan belirlenir. v6rueriu KURULUNA segiuvre $nnn qnr MADDE 17. Ydnetim Kurulu tiyelerinin Trirk Ticaret,)/ MADDE 18- Ycinetim Kurulu, girket igleri ltizum gdsterdikge toplanrr. Ancak en az avda bir Yrinetim kurulu, girket igleri agrsrndan gerekli gdrtilen zamanlarda, baskan v va baskan {\n 13

14 defa toplanmasr mecburidir. Toplantllarda her [iyenin bir oy hakkr vardrr. Ydnetim Kurulunun toplantr gtindemi Ycinetim Kurulu Bagkanr tarafrndan tespit edilir. Ycinetim Kurulu Kararr ile giindemde de$igiklik yaprlabilir. vekilinin gafirrslyla toplanrr. ycjnetim kurulu [iyelerinden her biri de bagkan veya bagkan vekiline yazrll olarak bagvurup kurulun toplantrya galrrlmasrnr talep edebilir. Bagkan veya bagkan vekili yine de Kurulu toplantrya gaptrmazsa riyeler de re'sen gafn yetkisine sahip olurlar. Fevkalade durumlarda riyelerden birisinin yazrh iste$i rizerine, Bagkan, yonetim Kurulunu toplantrya gafrrmazsa, riyeler de re'sen galrr yetkisini haiz olurlar. Toplantr yeri girket merkezidir. Ancak Ycinetim Kurulu, karar almak gartl ile, bagka bir yerde de toplanabilir. Yrinetim Kurulu tiye tam saytstntn golunlulu ile toplanrr ve kararlan toplantrya katrlanlarrn gofiunlufuyla alrr. Oylarda egitlik olmasr halinde teklif reddedilmig sayrlrr. Yrinetim Kurulunda oylar kabul olarak kullanrlrr. K yazrhp imza edilmig ol veren, kararrn altrna imzalar. veya vekil tayin etmek suretiyle oy kullanamazlar. Kurumsal Yonetim ilkelerinin uygulanmasr bakrmrndan 6nemli nitelikte sayllan iglemlerde ve girketin her ttirlti ili5kili taraf iglemlerinde ve rigrincr.i kigiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ili5kin iglemlerinde Sermaye piyasasr Kurulu,nun kurumsal y6netime iligkin dtizenlemelerine uyulur. Uyelerden higbiri toplantr yaprlmasr isteminde bulunmadr[r takdirde, ycinetim kurulu kararlarr, kurul r.iyelerinden birinin belirli bir konuda yaptr!r, karar geklinde yazllmrg cinerisine, en az tiye tam saytstntn go$unlufunun yazrh onayl allnmak suretiyle de verilebilir. Aynr 6nerinin tr.im ycinetim kurulu iiyelerine yapllmlg olmasr bu yolla ahnacak kararrn gegerlilik gartrdrr. Onaylarrn aynr kdlltta bulunmasl gart defildir; ancak onay imzalarrnrn bulundufu kdfirtlarrn tijmrintin ycinetim kurulu karar defterine yaprgtrrrlmast veya kabul edenlerin imzalarrnr igeren bir karara dcintigttirrihip karar.g,filir. Yonetim kurulu karan ile grindemde de[igiklik yaprlabilir. Ycinetim Kurulu, tiyeleri arasrndan bir Bagkan ve bulunmadtfr zamanlarda ona vek6let edecek bir Bagkan Vekili seger. Ydnetim kurulu iiye tam ile toplanrr ve kararlan Sermaye Piyasasl Kurulu tarafrndan uygulanmasr zorunlu tutulan Kurumsal Ycinetim ilkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksrzrn yaprlan iglemler ve ahnan ycinetim kurulu kararlarr gegersiz olup esas oy veremeyecekleri gibi, toplai vekil aracrh[ryla da katrlamazlar. Oylar egit oldulu takdirde o konu gelecek toplantrya brrakrllr. ikinci toplantrda da olursa sdz konusu

15 cineri reddedilmig sayrlrr. fi; nn gegerlilipi yazrhp imza edilmig alanna balhdrr. Ycinetim kurulunda oylar veya red olarak kullanrlrr. Red oyu kararrn altrna red gerekgesini yazarak lar. cinetim kurulu tamamen elektronik ortamda yaprlabilecefi gibi, bazr i.iyelerin fiziken mevcut bulunduklan bir toplantlya bir krsrm Uyelerin elektronik ortamda katrlmasl yoluyla da icra edilebilir. Bu h6llerde bu esas sdzlegmede ringciruilen toplantl ile karar n isaplarrna iligkin hri kri mler aynen uygu lan rr. Kurumsal Ycinetim ilkelerinin uygulanmasr bakrmrndan cinemli nitelikte sayrlan iglemlerde ve girketin her ttirh.i iligkili taraf iglemlerinde ve tigr.incti kigiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine iligkin iglemlerinde Sermaye Piyasasr Kurulu,nun kurumsal ycinetime illgkin dtizenlemelerine uyulur. YONETiM KURULU UveIeniruiru UcneruRi: MADDE 19. Sermaye Piyasasr Kurulu taraflndan uygulanmasl zorunlu tutulan Kurumsal Ydnetim ilkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksrzln yaprlan iglemler ve alrnan ydnetim kurulu kararlarr gegersiz olup esas stizlegmeye aykrrr sayllrr. vorueriru KURULU Uveuniruiru Ucneneni: MADDE 19- Ydnetim Kurulu Bagkan ve tiyelerinin ticretleri Genel Kurulca tespit olunur. ilk yrl ddenecek ricret, Gegici Madde 4'de gcisterilmigtir. ginreri Ydrueriru ve itzam: MADDE 20. $irket, Y6netim Kurulu tarafrndan yrinetilir ve temsil olunur. Yonetim Kurulu, Ttirk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasasr Kanunu ve ilgili fier mevzuat ile Genel Kurulca kendisine Trirk Ticaret Kanunu, Sermaye piyasasr Kanunu ve ilgili dieer mevzuatla ve senel 15

16 verilen gdrevleri ifa eder. $irket tarafrndan verilecek brittin belgelerin ve yapllacak srizlegmelerin gegerli olabilmesi igin bunlarrn girket'in rinvanr altlna konmug ve $irketi ilzama yetkili en az iki kiginin imzasrnr ta$tmast gereklidir. Kimlerin girketi ilzama yetkili olacafir yrinetim Kurulunca tespit edilir. girketi ilzama yetkili olanlar, $irket tjnvanrnl ilave etmeye mecburdurlar. kurulca kendisine verilen gdrevleri ifa eder. Ydnetim kurulu dtizenleyece$i bir ig yonerge ile, ydnetimi, krsmen veya tamamen bir veya birkag yrinetim kurulu tiyesine veya riguncti kigiye devretmeye yetkilidir. Bu i9 yonerge girketin ydnetimini dtizenler; bunun igin gerekli olan gdrevleri tanrmlar, yerlerini gdsterir, dzellikle kimin kime balh ve bilgi sunmakla ytiktimli.i oldulunu belirler. Ycinetim kurulu, istem tizerine pay sahiplerini ve korunmaya de[er menfaatlerini ikna edici ; bigimde ortaya koyan alacakltlarr, bu ig hakkrnda, yazrh olarak bilgilendirir. m, devredilmedifi takdirde, ydnetim nun ttim riyelerine aittir..,t, Temsil yetkisi gift imza ile kullanrlmak tizere ycinetim kuruluna aittir. y6netim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas tiyeye veya mtidrir olarak rigtincri kigilere devredebilir. En az bir y6netim kurulu iiyesinin temsil yetkisini haiz olmasr Sartttr. YONETtCttERE tu$kln YASAKLAR: $irket tarafrndan verilecek btittin belgelerin ve yaprlacak srizlegmelerin gegerli olabilmesi igin bunlarrn $irket'in rinvanl altrna konmug ve girketi ilzama yetkili en az iki kiginin imzasrnr tasrmasr gereklidir. MADDE 22- Ycinetim Kurulu riyeleri, Genel Mtidrir ve Mtidiirler, Genel Kuruldan izin almakstzrn kendileri veya bagkalarr namtna veya hesabrna bizzat ya da dolayh olarak girketle herhangi bir iglem yapamazlar. sakhdrr. Ycineticilere iligkin yasaklarrn belirlenmesinde ve uygulanmasrnda Sermaye piyasasr Kurulu'nun Kurumsal yonetim ilkeleri,nin uygulanmasr zorunlu ilkelerine ve Trirk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerine uygun hareket edilir. fl 15

17 RESi: DENErgi: MADDE 23. y sahipleri arasrndan, in gdrev yapmak lizere umhuriyeti vatandagl G6rev sr.iresi sona eren denetginin yeniden segilmesi mtimktjndtir. Vazifeleri biten ycinetim kurulu tiyeleri, genel kurulca ibra edilmedikge denetgili! Her faaliyet ddnemi itibariyle genel kurulca bir denetgi segilir. Segimden sonra, ydnetim kurulu, gecikmeksizin denetleme gcirevini hangi denetgiye verdi[ini ticaret siciline tescil ettirir ve Trirkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder. $irketin denetiminde Trirk Ticaret Kanunu'nun 397 ila 406 Inct maddesi "b ri ile sermaye piyasasr mevzuatt ve h ti kri m leri uygulan rr. ilk Genel Kurul topl yapmak i.izere segilen 2'de gdsterilmistir. \ "," DENETCIIERIN UCRETIERi: MADDE 24. Denetgilerin r.icretleri, Genel Kurulca karara baflanrr. ilk bir yrl igin denetgilere verilecek ticret, Gegigi Madde 4'de gdsterilmigtir. x,i 5}I;t'p,"tltneri: MADDE 24. Denetginin ticreti genel kurul taraflndan onaylanan ilgili scizlegme ile belirlenir. GENEL KURUL TOPLANTILARI VE GENEL gcirrigtip karara ballar. karrn kullanrm gekline, dafrtrlacak kar ve Ycinetim Kurulu tiyeleri, genel kurul toplantlsrnrn yukarrda belirtilen srire iginde yaprlmamasrndan Trirk Ticaret Kanunu'nun 336'ncr maddesinin beginci bendi uyannca sorumludur. Ola[antistti Genel Kurul, girket iglerinin jerektirdifii hallerde toplanarak gerekli L7

18 kararlarr alrr. Ola[anristU Genel Kurulun toplanma yeri ve zamant usu[ine gcire ilan olunur. Genel Kurul toplantrlarrnda her pay, sahibine bir oy hakkr verir. Ancak ydnetim kurulu segiminde A Grubu her bir hisse, sahibine 1000 oy hakkr; B grubu her bir his g 1oy hakkr verir ; i,,.'1 {, >--,- "" f) \-.:.;q -; l. -''.:.- '.,i, i:,, i " 'j' ' i.j1,. -j-. /) 'l:r ' -tr'!tr;;:i:r_:: gafirrabilirler. Ycinetim kurulunun, devamlr olarak toplanamamasr, toplantt nisablnln olugmasrna imkan bulunmamast veya mevcut olmamast durumlarrnda, mahkemenin izniyle, tek bir pay sahibi genel kurulu toplantrya gafirrabilir.trirk Ticaret Kanunu, nun 4tL ve 4L6 nct maddesi htikrimleri sakhdrr. "dv VE kurulu,genel kurulun galt$ma esas sullerine iligkin kurallarr igeren,grimrr.ik :Ve Ticaret Bakanhlr tarafrndan,asgari belirlenecek olan bir ig ycinerge 'fitdnrlar ve genel kurulun onayrndan sonra ytiruirhifie koyar. Bu ig ycinerge tescil ve ilan edilir. Gerektili takdirde genel kurul olalantistti toplantrya ga[rrlrr. Olafanristti genel kurul,ttirk Ticaret Kanunu ve bu esas sozlegmede yazlh htiktimlere g6re toplanrr ve gerekli kararlarr ahr. Ola$antistti genel kurulun toplanma yeri ve zamant usultjne gcire ilan olunur. Yrinetim kurulu hazrr bulunanlar listesini, kayden izlenen paylarrn sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasasr Kanunu uyannca Merkezi Kayrt Kurulugu tarafrndan sa[lanacak "pay sahipleri gizelgesi"ne gcire hazrrlar. Kayden izlenen paylar agrsrndan genel kurul toplantrsl tarihi ile srnlrh olarak pay devrinin yasaklanmasrna iligkin Sermaye piyasasr Mevzuatr huktimleri sakhdrr. Genel Kurul toplantllarrnda her pay, sahibine bir oy hakkl verir. Ancak ydnetim kurulu segiminde A Grubu oy hakkr; B.^hiLi^^.r sahibine 1 oy ^., hakkl L^l.r-...^ verrr $irketin genel kurul hakkr bulunan hak sa Ttirk Ticaret Kanunu' uyannca elektronik ortamda..'kwtllbl $irket, Anonim Sirketlerde L8

19 /t:-' ,r ;'kullanmalarrna imkan tanryacak elektronik genel kurul sistemini kurabilecefi gibi bu amag igin olugturulmug sistemlerden de hizmet satrn alabilir. yaprlacak ttim genel kurul toplantrlarrnda esas scizlegmenin bu htikmti uyannca, kurulmug olan sistem tizerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin anrlan Yrinetmelik hriktimlerinde belirtilen haklarrnl kullanabilmesi sa[lanrr. TOPLANTIDA KOMiSER BULUNMASI : MADDE 27. Gerek olafian, gerekse ola[anristti Genel Kurul toplantrlarrnda Sanayi ve Ticaret Bakanh$l Komiserinin hazrr bulunmasr garttrr. Komiserin yoklulunda yapllacak Genel Kurul toplantr la nnda ahnacak kararla r gegersizdir. oylartn KULLANTLMA gekli: MADDE 29. Genel Kurul toplantrlarrnda oylar, vekaleten kullanrlanlarr da belirleyen belgeler gcisterilerek el kaldrrmak suretiyle verilir. Ancak hazrr bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip olanlann istef,i tizerine gizli oya bagvurmak gerekir Olalan ve olaganristti genel kurul Toplantl ve karar nisaplarr, Tr.irk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasr Kanunu ile ilgili mevzuat h rikri m lerine tabidir. TOPIANTIDA iieiil TEMsiLcisiruiN eulunmas! : MADDE 27. BAKANLIK Genel kurul toplantrlannda ilgili Bakanhk temsilcisinin katlhml hakkrnda Ti.irk Ticaret Kanunu'nu n 407 nci maddesinin tiguncii frkrasr hrikmti uvgulanrr. oylartn KULLANTTMA gekli: MADDE 29- Genel kurul toplantrlannda oylar, yrinetim kurulu tarafrndan Gtimrtik ve Ticaret Bakanhfr drizenlemelerine uygun olarak hazrrlanacak ig ycinergeye gcire verilir. Toplantrya fiziken katrlmayan pay sahipleri oylannr elektronik ortamda yapllan genel kurul toplantrlarrna iligkin mevzuat ':.- {t ' r f--il /1 /\ \ rlojij 19

20 irrluun: MADDE 30. $irkete ait ilanlar, Ttirkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve girket merkezinin bulundu[u yerde grkan bir gazete ile Trirk Ticaret Kanunu ve Sermaye piyasasr Mevzuatr,nda belirtilen stirelere uymak kaydryla yaprlrr. Genel kurul toplantr ilanr, mevzuat ile 6ngortilen usullerin yant stra, mtjmktjn olan en fazla sayrda pay sahibine ulagmayr prlacak ilanlarda Ttirk aye Piyasasr Mevzuatr lerine uyulur. r ilanr, mevzuat ile ant stra, mtimkrin olan y sahibine ulagmayr saflayacak, elektronik haberlegme dahil, her ttir[i iletigim vasltasl ile genel kurul toplantr asgari rig hafta dnceden yaprllr. ta ii\ 438.maddeleri hrikrimleri uygulanrr. Sermaye Piyasasr mevzuatrndan Ticaret Kanunu'ndan kaynaklanan bilgi verme yuktimltilukleri sakhdrr. TEMETTU AVANSI DAGMMI: MADDE 33. $irket sermaye piyasasr mevzuatrna uygun olarak drizenlenmig ve ba$lmslz srnlrlr denetlemeden gegmi5 3, 6 ve 9 ayhk ddnemler itibariyle hazrrlanan ara mali tablolarrnda yer alan karlarr tizerinden nakit temettrj avanst da[tabilir. Temettri avanst dafirtrmr igin genel kurul kararryla ilgili yrlla srnrrh olmak i.izere yonetim kurulu'na yetki verilir. Dafirtrlacak temettrj avanstntn ilgili hesap drinemi sonunda yeterli kar olugmamast veya zarar olugmasl durumlarrnda, bir cinceki yrla ait bilangoda yer alan olalantistti yedek akgelerden ya da olafiantisti.i yedek akge tutanntn zararl kargrlamaya yeterli olmamasl durumunda temettti avanst kargrllilnda ahnan teminatrn paraya gevrilip gelir kaydedilerek bu tutardan ahsup ed hususu, kurul KAR PAYIAVANSI DA6MMI: MADDE 33. $irket sermaye piyasasr mevzuattna uygun olarak drizenlenmig ve ba$rmsrz srnlrlr denetlemeden gegmig 3, O ve 9 ayhk ddnemler itibariyle hazrrlanan ara mali avansrntn ilgili hesap dcine kar olugmamast veya durumlannda, bir cinceki yer alan olafanristti yedek akgelerden ya da Ola[anristri yedek akge tutarrnrn zararl kargrlamaya yeterli olmamasr durumunda kar payt avanst kargrh[lnda ahnan teminatrn paraya gevrilip gelir kaydedilerek bu tutardan mahsup edilecefi hususu, genel kurul 'x\ 20 /tt w{4.7w

21 toplantrslnda karara ballanlr. Ycinetim kuruluna genel kurul tarafrndan temettti avanst dafrtrml igin yetki verildifi takdirde, ycinetim kurulu tarafrndan, ilgili hesap ddneminde her 3 ayhk dcinemi izleyen 6 hafta igerisinde, temettrj avanst dafirtma veya daf,rtmama konusunda bir karar alrnmasr zorunludur. Temettri avanst dafirtrmrna karar verilmesinde ve avanstn rjdenmesinde; TTK'nrn bilango ve gelir tablosunun kabuhjne ve karrn dafirtrlmasrna iligkin htikrimlerinden Sermaye Piyasasr Kanunu'nun 15,nci maddesine ayklrr olanlarr uygulanmaz. Temettti avanst tutarrnrn hesaplanmasrnda ve dalrtrmrnda ilgili mevzuat hriktjmlerine uyulur. toplantrsrnda karara bafilanrr. Ydnetim kuruluna genel kurul taraflndan kar payr avansr dafirtrmr igin yetki verildili takdirde, y6netim kurulu tarafrndan, ilgili hesap drineminde her 3 ayhk dcinemi izleyen 6 hafta igerisinde, kar payr avansl dafirtma veya da[ltmama konusunda bir karar alrnmasr zorunludur. Bir hesap d6neminde verilecek toplam k6r payt avansl bir cinceki yrla ait d6nem k6rrnrn yanstnt agamaz. Onceki drinemde cidenen k6r payt avanslarr mahsup edilmeden ilave k6r payt avanst verilmesine ve k6r payl daf,rtrlmasrna karar verilemez. Kar payr avanst da$rtlmrna karar verilmesinde ve avanstn cidenmesinde; TTK'nrn bilango ve gelir tablosunun kabu[ine ve karrn da$rtllmasrna iligkin htikrimlerinden Sermaye Kanunu'nun L9 ve 20'nci aykrrr olanlan uygulanmaz. KARIN TESP T VE DAGMMI: t'+;usx avanst tutarrnln hesaplanmasrnda ve ilgili mevzuat hrikrimlerine IKARIN TEsPiTi VE DAGmMI: MADDE 34. MADDE 34. Portf<iydeki varhklann ahm satrmrndan olugan kar, tahakkuk etmig defer artrgr/dtigtigti, faiz, temettti vb. gellrlerin toplamrndan, komisyonlar, genel ycinetim giderleri ve difier giderlerin indirilmesinden sonra kalan kar girketin safi karrdtr. girket karrnrn tespitinde Sermaye piyasasr Kurulu'nun ilgili diizenlemeleri ve difier mevzuata uyulur. Net da[rtrlabilir kar, hesap donemi kanndan kanunlara gcire ayrrlmasl gereken yedek akgeler ile vergi, fon, mali ddemeler ve varsa gegmig yrl zararlarr di.igrildtikten sonra kalan tutardrr. $irketin net dafrtrlabilir karrnrn en az o/o2o'sinin birinci temettri olarak nakden d*a$rtrl I zorunludur. Sirketin temettli Portfdydeki varhklarrn olugan kar, tahakkuk artrgr/drigrigti, faiz, giderleri ve diler giderle sonra kalan kar $irketin ahm satrmrndan Net dafirtrlabilir kar, hesap dan kanunlara gcire aynlmasr gereken yedek akgeler ile vergi, fon, mali cidemeler ve varsa gegmig yi zararlarr drigiildrikten sonra kalan tutardrr. Yaprlan bafrg miktarr dafirtrlabilir kar matrahrna eklenir. Sirketin net dafirtllabilir 2t

22 verilmesinin uygun gcirrilmed ifin in kendisine bildirilme tarihinden itibaren en geg 3 ay iginde esas sdzlegmesinin yatrrrm ortakhir olmasrna 6zgU btitun hi.ikiimlerini portfdy igletmecililini kapsamayacak gekilde defigtirmek zorundad rr. $irket, bu defiigiklikleri yapmadrpr takdirde, Trirk Ticaret Kanunu'nun 434'rincti maddesinin L'inci frkraslnrn 2 ve 6 numaralr bentleri htiktimleri gerefince munfesih addolunuf..,,r*"--!*n- *** uygulanmasr Gtjmrrik ve Ticaret Bakanhlr ile Sermaye Piyasasr Kurulu'nun iznine bafihdrr. Sermaye Piyasasr Kurulu ve Grimrrjk ve Ticaret Bakanhfir'ndan izin ahndrktan sonra, Tr,irk Ticaret Kanunu ve esas scizlegmede belirtilen htiktimler gergevesinde esas sdzlegme de[igiklifine karar verilir. Defigiklikler usuhine uygun olarak onaylanarak Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilan tarihinden ba$layarak gecerli olur. 23

MADDeTiN EKLENMesirur iilgriru rnoil rnsnrtlarl

MADDeTiN EKLENMesirur iilgriru rnoil rnsnrtlarl EURO TREND YAT R M ORTAKL G A.$ EsAs s6zuguesi 3-4 - 5-1 I-L2-L6 -L7 -r8 -L9-20 -22-23 -24-25 -27-29 - 30-33-34 ve 3z'ttci MADDrleniN TADiL,4o'Ncl MADDeTiN EKLENMesirur iilgriru rnoil rnsnrtlarl 2010 ESK

Detaylı

3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru

3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru EURO KApiTAr yattrtm ORTAKL G A.g EsAs s6zugnnesi 3-5 - 1 1 - L2- L6 - L7 - L8-20 -22-23 -24-25 -27-2 9-3 0-3 3-3 4-3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru EKLENursirue iilgriru rnoir TASARILARI 2 5

Detaylı

EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI

EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI ,1 EURo rrend YATTRTM ortak r6t n.g EsAs sozlrgm esi' lu i lrt 6-8 - 9-1 0 - LL - L2- L3 -L 4-L5 -I8-ZL-23-26 ve 3 3' U N C MADDe lr ni ru i ru rnoil,4l'lrtci MADDeT i ru EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI

Detaylı

EsA. 5-8-9-10-11-12'L3 23'26 ve 33'UtrtcU MADDeuni ruiru rnoil,41,'ituci MADDeruiru. ituitu EURO KAP TAL YATIRIM ORTAKLIGI A.$

EsA. 5-8-9-10-11-12'L3 23'26 ve 33'UtrtcU MADDeuni ruiru rnoil,41,'ituci MADDeruiru. ituitu EURO KAP TAL YATIRIM ORTAKLIGI A.$ EURO KAP TAL YATIRIM ORTAKLIGI A.$ EsA ituitu 5-8-9-10-11-12'L3 23'26 ve 33'UtrtcU MADDeuni ruiru rnoil,41,'ituci MADDeruiru EKLENM EsiNr i ri5riru raoil rnsnrllarl EsKi $EKiL YAPTLAMAYAcAK iglen: MADDE

Detaylı

M N\S YAT RIM ORTAKUGI A.$ 33,UNCU MADDELERIN TADIL, 41,NCi NNNODEN N. EsAs s6zugue$iruiru 2-6-8-9- 1 0-1 I'I2-L3-14r 1 5 -L8'2I-23-26 ve

M N\S YAT RIM ORTAKUGI A.$ 33,UNCU MADDELERIN TADIL, 41,NCi NNNODEN N. EsAs s6zugue$iruiru 2-6-8-9- 1 0-1 I'I2-L3-14r 1 5 -L8'2I-23-26 ve EURO B TiPi MENKUL KIYMETLER YAT RIM ORTAKUGI A.$ EsAs s6zugue$iruiru 2-6-8-9- 1 0-1 I'I2-L3-14r 1 5 -L8'2I-23-26 ve 33,UNCU MADDELERIN TADIL, 41,NCi NNNODEN N EKLENMESiNE iil$rin TADIL TASARILARI M N\S

Detaylı

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.-

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.- % T. C. YUKSUKOGRE'I'I\I KURULU BASKANLIEI Sayr : Konu : B.30.o. imi.o.oo.oo.01/ 6l 8< ttq3o Tezsiz Yuksek Lisans Bilkent / ANKARA.a2...o.L,.2a.aJ 2547 sayfi YUksekogretim Kanununun ek 27 nci maddesi gere$ince

Detaylı

sinrerit Uruvarur W.5jrketinunVan.TRABZoNSPoRSPoRTiFYATIRIMVEFuTBoL

sinrerit Uruvarur W.5jrketinunVan.TRABZoNSPoRSPoRTiFYATIRIMVEFuTBoL DEGi$iKLiKLicilt ynyn{r,qnudr rrsc rnnihi 06.02.20rs SAyr 87s3 TRABZONSPOR sportif YATTRTM ve FUTBoL igletmecil-irbi TicARET A.g. ANA SOZLE9MESi KURULUS Madde 1- Aga!tdaki adlart, soyadlarr, ikametgahlarr

Detaylı

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA i**-*; i,:; " "'": l ii"rl -' : ;.*:;".".-"*. j t:':,.,,. I,:i i rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA 1910412012 tarih ve 6292 sayrh orman Kdylulerinin Kalkrnmalannrn Desteklenmesi ve Hazine

Detaylı

EURO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ESAS SÖZLEŞMESĐ 2, 11 VE 12 NCĐ MADDELERĐ TADĐL TASARILARI

EURO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ESAS SÖZLEŞMESĐ 2, 11 VE 12 NCĐ MADDELERĐ TADĐL TASARILARI EURO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ESAS SÖZLEŞMESĐ 2, 11 VE 12 NCĐ MADDELERĐ TADĐL TASARILARI 1 ESKĐ METĐN ŞĐRKETĐN ÜNVANI: MADDE 2- Şirketin ticaret ünvanı "Euro Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı

Detaylı

3-Sirket konusu ile ilgili faaliyetleri gergekle5tirmek amactyla yerli ve yabancl

3-Sirket konusu ile ilgili faaliyetleri gergekle5tirmek amactyla yerli ve yabancl F)Mobilya ve aksesuar olarak anrlan her tiirlij esyanrn alrm,satrm ve ticaretini yapmak, G)Siingerden mamul hasta yataklartntn metal ve ahsap krsrmlarrnrn imaliyle ilgili hertiirlil arae-geree ve malzemenin

Detaylı

BiRiNCI BOLUM. Eren Finans Faktoring Hizmetleri Anonim $irketi Genel Kurulunun $ahgma Esas ve Usulleri Hakklnda 19 Yiinerge

BiRiNCI BOLUM. Eren Finans Faktoring Hizmetleri Anonim $irketi Genel Kurulunun $ahgma Esas ve Usulleri Hakklnda 19 Yiinerge Eren Finans Faktoring Hizmetleri Anonim $irketi Genel Kurulunun $ahgma Esas ve Usulleri Hakklnda 19 Yiinerge BiRiNCI BOLUM Amag, Kapsam, Dayanak ve Tanlmlar Amag ve kapsam MADDE 1- (1) Bu ig yonergenin

Detaylı

ESAS SÖZLEŞME TADİLAT METNİ

ESAS SÖZLEŞME TADİLAT METNİ ESKİ YENİ ŞİRKET PORTFÖYÜNÜN YÖNETİMİNE İLİŞKİN ESASLAR Madde 12- Şirket portföyünün yönetiminde riskin dağıtılması esasları çerçevesinde aşağıdaki sınırlamalar göz önünde bulundurulur. Sermaye Piyasası

Detaylı

ricerr arorir'r ginxeri

ricerr arorir'r ginxeri AToENTA9 AKSARAv rarrm ENDUSTRi ricerr arorir'r ginxeri Yiinetim Kurulu Bagkanhfr'ndan Olalan Genel Kurul Toplantrsr'na Davet $irketimiz 2012 yrhna ait Ola$an Genel Kurul toplantsrnrn 25.06.2013 tarihinde

Detaylı

b) Turizm faaliyetleri ile ilgili olarak yaprlmasr lazrm gelen her igi yapmak rehber kurye

b) Turizm faaliyetleri ile ilgili olarak yaprlmasr lazrm gelen her igi yapmak rehber kurye TATKOY TuRizM YATIRTMLARI ve TiCARET ANoNiM $irr(eti ANA SOZLESMESi Kuruluq Madde 1 Agafrda adlarr, soyadlarr ve agrk adresleri yazh kurucular arasrnda Turk Ticaret Kanunun Rnonim girketlerin ani qekilde

Detaylı

all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan

all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan izpti n xalir qtleui all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan gergevesinde gergekle$tirilir. 6.3. Tebtigatrn hakh veya zorunlu yaprlamamasr halinde Kanunun 65 kanunlanna sunulan ve tarafindan

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2013 tarihi itibari ile Bağımsız Denetim Raporu, Mali Tablolar ve Dipnotlar, Genel Kurula sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu ile 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi

Detaylı

3) Divan baqkanr, grindemin tigiincti n-raddesini tutanak yazmanlrra okuttu.2012 Yrlt hesrap

3) Divan baqkanr, grindemin tigiincti n-raddesini tutanak yazmanlrra okuttu.2012 Yrlt hesrap EURO KAp1TAL YATIRIM ORTAKLIGI,qlONitU $imnri'nin 30 MART 2013 i.q.nihinoe yapilan 2012 yrr-r ougan GENEL KURUL ToPLANTI rutann'gt Euro Kapital Yatrnm Ortakhgr Anonim $irketinin 2012 ylrr Ola[an Genel

Detaylı

ixixcisdi,tim nininci soliinr Amag, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanlmlar

ixixcisdi,tim nininci soliinr Amag, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanlmlar YUKSEK6GRETiM KURUMLARINDA YIJRUTULEN YAz okullari PROGRAMLARI UYGULAMA ESAS ve USULLERi nininci soliinr Amag, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanlmlar Amag ve Kapsam Madde I - Bu Esas ve Usullerin amacr, ytiksekii[retim

Detaylı

f) Gi.lnli.ik operasyonlar ve trirev araglerr nedeniyle gergeklegtirilen iglemlerin teminatr

f) Gi.lnli.ik operasyonlar ve trirev araglerr nedeniyle gergeklegtirilen iglemlerin teminatr ESK $EKiL YAPILAMAvAcAK igur: MADDE 6. $irket; a) 0di.ing para verme igleriyle ufiragamaz, b) Bankacrhk Kanunu'nda tanrmlandr[r r.izere mevduat toplayamaz ve mevduat toplama sonucunu verebilecek ig ve

Detaylı

iq vonerge EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.$ GENEL KURUL'UN QALr$MA USUL VE ESASLARTNA iri$kin

iq vonerge EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.$ GENEL KURUL'UN QALr$MA USUL VE ESASLARTNA iri$kin TURK T caret KANUNU 419.MADDE KApsAMTNDA GENEL KURUL'uN CALTSMA usul ve EsAsLARtNA irisriru Y0ruencr EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.$ GENEL KURUL'UN QALr$MA USUL VE ESASLARTNA iri$kin iq vonerge sirinci

Detaylı

OCALGiRAY YATIRIM HOLD NG ANONiM SiRKET ANA SCiZLESME TADiL TASARISI. Sermayenin tamamr odenmi$tir,

OCALGiRAY YATIRIM HOLD NG ANONiM SiRKET ANA SCiZLESME TADiL TASARISI. Sermayenin tamamr odenmi$tir, ESK $EKIL OCALGiRAY YATIRIM HOLD NG ANONiM SiRKET ANA SCiZLESME TADiL TASARISI YEN geki- SERMAYE Madde - 6 SERMAYE MADDE - 6 girketin sermayesi her biri 1.000- (Bin TUrk Lirasr) TL girketin sermayesi 2.300.000,00

Detaylı

iq v0nnncn onnngi irinci sdr,unr Genel Kurulun Qahgma Usul ve Esaslan

iq v0nnncn onnngi irinci sdr,unr Genel Kurulun Qahgma Usul ve Esaslan EK: 5 iq v0nnncn onnngi DERMAN MOBILYA slnlyi TiCARET ve TAAHHUT Anonim girketi Genel Kurulunun Qahgma Esas ve Usulleri Haklanda ig yiinerge BiRiNCi BdLtiM Amag, Kapsam, Dayanak ve Tanlmlar Amag ve kapsam

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğün den gerekli izinleri alınan; Ana sözleşmemizin

Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğün den gerekli izinleri alınan; Ana sözleşmemizin Yönetim Kurulumuzun 27.10.2010 tarih 2010/21 sayılı toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğün den gerekli izinleri alınan; Ana sözleşmemizin - Şirketin

Detaylı

ffi : Teklif Birim Fiyar-igin Tamamr ihriyac LisrESi Op.Dr.Ciineyit c0neg Bashekim Yardrmcrsr

ffi : Teklif Birim Fiyar-igin Tamamr ihriyac LisrESi Op.Dr.Ciineyit c0neg Bashekim Yardrmcrsr ffi T.C. sae LrK BAKANL GI BATMAN BOLGE DEVLET HASTANEsi SATTNALMA KoMisyoN BA$KANLtdr -j 05.08.2011 Sayrn:. Kurumumuzun ihtiyacr olan On iki Ayhk Qevre Yonetimi Ve Danrgmanhk Hizmeti Ahmr igi satrn altnacaktlr.

Detaylı

Servet GYO. 'Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU. A) girket HAKKTNDA VER LEN B LG LER. 'Servet GYO Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU

Servet GYO. 'Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU. A) girket HAKKTNDA VER LEN B LG LER. 'Servet GYO Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU 'Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU 15t04t2013 Servet GYO 'Servet GYO Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU Bu rapor, Yatrrrm Finansman Menkul Degerler A.$. tarafrndan hazrdanmtgttr. Rapor,

Detaylı

rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon,

rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon, rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon, e nnrir rasartm ve TEKNiT onrurgmanltk niznner ALtMt TEKNiT gnnrnamesi igin Tanrmr Dr Ayhan Kuzu ve gahgma ekibi tarafrndan planlanan proje

Detaylı

(--' zr' 'r' ,"-Z_., lo,1

(--' zr' 'r' ,-Z_., lo,1 l,inx silcisayar sisrontlnri y,q,zlltn{l ve DoNANTMT sanayi ve TicARET ANoNiM $irketi'nin zs.04.z0l4ra,niuir,qop yaprlan 2013 yilr olac,q.n GENEL KURUL ToPLANTI rurlnagt Link Bilgisayar Sistemleri Yazrhmr

Detaylı

2ll2yrLrNn,q.ir orngnn GENEL KURUL TopLANTT rur.q.na.gr

2ll2yrLrNn,q.ir orngnn GENEL KURUL TopLANTT rur.q.na.gr ADABANK ANoNiM $irketi'nin 26.03.2013 r,q.ritrindn varilan 2ll2yrLrNn,q.ir orngnn GENEL KURUL TopLANTT rur.q.na.gr Adabank Anonim $irketi'nin 2012 yilrna ait Olalan Genel Kurul Toplantrsr 26.03.2013 tarihinde,

Detaylı

; 8.778.57 Tt-. : 12.344.7tTL. DENETiM RAPORU. T I P t A M

; 8.778.57 Tt-. : 12.344.7tTL. DENETiM RAPORU. T I P t A M DENETiM RAPORU DENiz YAKASI ratilsitesi or.oz.zor 4qr.ot.zors renihuninnnsl DENET M RApoRU Sitemizin ot'ol.zotq/31'0l.2015 tarihleri arasr igleyici ve hesaplarr,kat Mtilkiyeti Kanunu ve Geneg kararlart

Detaylı

ollgnru cenel KURUL ToPLANTIrurlnlGt

ollgnru cenel KURUL ToPLANTIrurlnlGt EVyAp sabun yagi cliserin sanayi ve T caret ANoNiM ginxeri'ruiru 25 Mart ZOta rnriliuoe YAPILAN yrlrnn ollgnru cenel KURUL ToPLANTIrurlnlGt iil$xih 20{2 Evyap Sabun Yag Gliserin Sanayi ve Ticaret $irketi'nin

Detaylı

T.C. Har',r,, i,'l,iersitesi Trp Fakfiltesi Aragttrba ve Uygulama Hastanesi. l.^..\ rc'.cq. Toplam. Genel Toplam(KDV

T.C. Har',r,, i,'l,iersitesi Trp Fakfiltesi Aragttrba ve Uygulama Hastanesi. l.^..\ rc'.cq. Toplam. Genel Toplam(KDV T.C. Har',r,, i,'l,iersitesi Trp Fakfiltesi Aragttrba ve Uygulama Hastanesi l.^..\ rc'.cq Toplam Genel Toplam(KDV idare No : 63760.38.32.00.01.330 idare Adr : Han'an Universitesi Ara$hrma ve Uygulama Hastanesi

Detaylı

TtrRrdYE HALK BANKASI A.$.

TtrRrdYE HALK BANKASI A.$. TtrRrdYE HALK BANKASI A.$. Sermaye Piyasasr Aracl Notu Bu sermaye piyasasr aracr notu, Sermaye Piyasasr Kurulu (Kurul)'nca o- J.. t.12. t.lotqtarihin de onaylanm rghr. Ortakllrmzrn toplam 3.000.000.000.-TL

Detaylı

FAf. I i,/'l '\- i'.; ' r. i) Ydnetim Kurulu: Anadolu Universitesi Yaqamboyu Ofrenim Uygulama ve. sirixci noluvr

FAf. I i,/'l '\- i'.; ' r. i) Ydnetim Kurulu: Anadolu Universitesi Yaqamboyu Ofrenim Uygulama ve. sirixci noluvr .. I ".'l -" )f,/7.,90/l,/ // - / -/ ANADOLU UNivrnsirnsi PERSONEL BELGELENDiRMN NiNiUi (ANAPER) yonnncrsi Amag sirixci noluvr Amag, Kapsam, Dayanak, Tanrmlar ve Krsaltmalar MADDE 1 - Bu ydnergenin?macu

Detaylı

GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ BÖLÜM I ESAS HÜKÜMLER KURULUŞ VE KURUCULAR MADDE 1. Aşağıda ünvan ve adları, adresleri ve tabiiyetleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret

Detaylı

f'i1 ,k;;i66 furutugan tarafrndan aireoite eoilmii olan tarafsrz denetim firmalannrn denetimleri sonucunda

f'i1 ,k;;i66 furutugan tarafrndan aireoite eoilmii olan tarafsrz denetim firmalannrn denetimleri sonucunda f'i1 artalrt TEDARiKQi DEGERLENDiRME PROSEDURU 1. AMAg Muratpap Belediyesi'ne bagh ve harcama yetkisi verilen mfidtirltiklerin, tirtin ve hizmet sattn aldtklan tedarikgi firmalann degerlendirilmesi ile

Detaylı

VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL METNİ

VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL METNİ VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL METNİ ŞİRKETİN UNVANI Madde 2: Şirketin Ticaret Ünvanı VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ dir. Bu esas sözleşmede

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 21 ARALIK 2011 TARİHLİ A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ TOPLANTI TUTANAĞI

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 21 ARALIK 2011 TARİHLİ A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ TOPLANTI TUTANAĞI İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 21 ARALIK 2011 TARİHLİ A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ TOPLANTI TUTANAĞI İş Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi nin A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri genel kurul toplantısı 21

Detaylı

Tahvil Türleri. O Hamiline ve Nama Yazılı Tahviller. O Sabit Faizli ve Değişken Faizli Tahviller

Tahvil Türleri. O Hamiline ve Nama Yazılı Tahviller. O Sabit Faizli ve Değişken Faizli Tahviller Tahvil Şirketlerin fon ihtiyaçlarını karşılamak için çıkardıkları borçlanma senetlerine tahvil denir. Anonim şirketler genel kurul kararı ile tahvil çıkarabilir. Çıkarılan her tahvilin değeri aynı olmalıdır.

Detaylı

YAZMANLIGA BASKANLIGI'NA

YAZMANLIGA BASKANLIGI'NA EVyAp sabun yag cliserin sanayi ve T caret ANoNiM ginxeri'ruiru 26 MAYrs zot+ raniniruoe YAPTLAN 2013 yrlrnn iligxir,r olagrn cenel KURUL TopLANTt rurrrungr Evyap Sabun Ya$ Gliserin Sanayi ve Ticaret $irketi'nin

Detaylı

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ EK/3. İZAHNAME TADİL METNİ AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ AXA HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İzahnamesinin

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-054 Tarih: 27.12.2010

Detaylı

oun6nruiisrti cenrl KURUL ToPLANTT rurrnagr

oun6nruiisrti cenrl KURUL ToPLANTT rurrnagr KTLER ANKARA MA6AzAcrLrK sanayi ve ricnner nnoxiu ginxert'ruiru 28.10.2013 rnniniruoe YAPTLAN oun6nruiisrti cenrl KURUL ToPLANTT rurrnagr Kiler Ankara Ma{azacrlrk Sanayi ve Tiearet Anonim $irketi'nin Ola$anustu

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART

rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART TUNCELi iinivnnsirnsi- BGiriM-siR-snN runcer,i trnivnnsirnsi rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART 4688 Sayrh Kamu Gorevlileri Sendikalan Kanunu'nun 22. ve 41. maddeleri ve bu kanuna dayah

Detaylı

. Bu sermaye piyasasl aracr notu, l?.. I.9... t.b. lkt*tioo" onaylanmrqtrr.

. Bu sermaye piyasasl aracr notu, l?.. I.9... t.b. lkt*tioo onaylanmrqtrr. . Bu sermaye piyasasl aracr notu, l?.. I.9... t.b. lkt*tioo" onaylanmrqtrr. TI]RKIYE HALK BANKASI A.$. Sermaye Piyasasr Aracr Notu Sermaye Piyasasr Kurulu (Kurul)'nca Ortakhfrmzm toplam 3.000.000,000.-TL

Detaylı

,:t? KYS : Kalite Yonetim Sistemini, ixttl9i. VER : Olgme ve izleme sonuglarrnr, ifade eder. 4.iLGiLiDOKUMAN 1.AMA9 2.KAPSAM 3.TANIMLAR 6.

,:t? KYS : Kalite Yonetim Sistemini, ixttl9i. VER : Olgme ve izleme sonuglarrnr, ifade eder. 4.iLGiLiDOKUMAN 1.AMA9 2.KAPSAM 3.TANIMLAR 6. ,:t? ixttl9i VERI ANALIZ REHBERI 1.AMA9 iyilegtirme veya Diizeltici/ Onleyici faaliyet yapmak iizere olgme ve izleme sonuglanntn analizinde, uygunsuzluklarrn nedenlerini ve goztimlerini saptamada yontem

Detaylı

BOLU ÇĠMENTO SANAYĠĠ A.ġ. ESAS SÖZLEġME DEĞĠġĠKLĠK METNĠ

BOLU ÇĠMENTO SANAYĠĠ A.ġ. ESAS SÖZLEġME DEĞĠġĠKLĠK METNĠ Amaç ve Konusu: ESKĠ METĠN Amaç ve Konusu: YENĠ METĠN Madde 3 Şirketin amacı ve faaliyet konuları şunlardır: A- Türkiye de çimento ve hazır beton üretimi için gerekli tesis ve fabrikaları kurmak, B- Üretilen

Detaylı

'/ Egi vefat etmi$ olan gocuklu dul bayanlarda ya$ garrl aranmaz. '/ Babasr veya hem babasr hem de annesi vefat etmiq yetim bekar bayanlarda yap

'/ Egi vefat etmi$ olan gocuklu dul bayanlarda ya$ garrl aranmaz. '/ Babasr veya hem babasr hem de annesi vefat etmiq yetim bekar bayanlarda yap [K-2 SOSYAL VARDIMLA$MA VA DAYANI$MA VAKIII I3A$KANI,IEI...SOSYAL KONUT PROJtrSi...ADE'I' KONITT SATI\SI BA$VURLT DtrytJRtrstl *uo,*,,nuo,oo,u,,,:l:'::' ff';::";;ljti]:u'"0' vilriitiiren sosvar Konut projesi

Detaylı

t{ffiisi&,lon *J'iJ'

t{ffiisi&,lon *J'iJ' i!l lll l! L ii ll8 L. c) e.'2. * i J" f*4 h :*"le t{ffiisi&,lon *J'iJ' Utuivensiresi FEN eilimleni erusrirusu TEz gau5mesroruirueuir naponu ALTNMAS ve KULLAN!!MAsl HAcETTEPE UYGULAMA ESASLAR BRNC BOLUM

Detaylı

Fiyat Tespit De$erlendirme Raporu

Fiyat Tespit De$erlendirme Raporu Fiyat Tespit De$erlendirme Raporu Akytirek Pazarlama 29t05t2013 Bu rapor Sermaye Piyasasr Kurulu'nun 1210212013 tarih ve 51143 sayrlr ilke karartna dayanrlarak Yatrrrm Finansman Menkul De$erler A.$. tarafrndan,

Detaylı

Mrigteri'nin, Kredi Talep Formu doldurmasr, satlctnrn krediye iligkin iglemlere baglamast, kredi

Mrigteri'nin, Kredi Talep Formu doldurmasr, satlctnrn krediye iligkin iglemlere baglamast, kredi Bu "Otomotiv Uriinleri Kredisi ve Rehin Sozlegmesi" ve ayrrlmaz pargasr olan "Geri Odeme Planr" ve Diger Ekleri (krsaca "Sozlegme") Miigteri t[keticinin agrk ve net bir gekilde bilgilendirilmesi amacrna

Detaylı

'ÜNCÜ

'ÜNCÜ EURO B Tipi MENKUL KıYMETLER YATIRIM ORTAKLlGI A.Ş ESAS SÖZLEŞMESi 3-4-12-16-18-19-20-23-24-27-29-34 'ÜNCÜ MADDELERiN TADiL/37 / inci MADDENiN iptalı 40-41 / inci MADDENiN EKlENMESiNE ilişkin TADiL TASARıLARı

Detaylı

usok 0 serom ik" Sayfa No: 2

usok 0 serom ik Sayfa No: 2 usok 0 serom ik" Sayfa No: 2 KURUMsAL ydnnrinr ilrnr,pni unuvr naponu KURUMSAL y6nbriu ir,rcr,nninn uwla BEyANT $irketimiz pay sahipleriyle olan iliqkilerini Mali iqler Mudiirltigii tarafindan yiiriitmektedir.

Detaylı

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ Madde 3. Şirketin merkezi ANKARA' dadır. Adresi Büklüm Sokak No: 48/13 Kavaklıdere-

Detaylı

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU 1 EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: Euro Menkul

Detaylı

İNFOTREND B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

İNFOTREND B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ İNFOTREND B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ ESKİ METİN ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ MADDE 3- Şirketin merkezi İstanbul ili, Beşiktaş ilçesindedir. Adresi,

Detaylı

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ )

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) ESKİ HALİ Şirket Merkez ve Şubeleri Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul İli Şişli İlçesindedir. Adresi Büyükdere Caddesi Gazeteciler Sitesi Matbuat Sokak

Detaylı

Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı

Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ MADDE TADİL TASARISI MADDE ESKİ METİN YENİ METİN KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. ANA MUKAVELESİ KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. ESAS

Detaylı

TRABZ N. igortasr Kanunu.

TRABZ N. igortasr Kanunu. SAH L GUVENL K K UTANLIGI SAHiL GUVENL K TRABZON GRUP KOMUTANLIGI TRABZ N 1 2 $ubat 201 3 LOJ. :73322146-4000 -?ltt -13/Loj.Sb. KONU : Eczane Sdzlegmeleri DAGITIM HANESiNE YAZtLMT$TrR. il-ci: 5510 Sayrh

Detaylı

MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Madde 1 Kuruluş Bu esas sözleşmenin 2. maddesinde ad ve soyadları ile ikametgâh ve tabiiyetleri yazılı gerçek kişi kurucular arasında

Detaylı

GİDER VERGİLERİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

GİDER VERGİLERİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 25.10.2010 / 121-1 GİDER VERGİLERİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 87 seri No lu Gider Vergileri Genel Tebliğinde 6009 sayılı Yasa ile Gider Vergileri Kanununda

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

MUSTAFA YILMAZ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MUSTAFA YILMAZ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI MUSTAFA YILMAZ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN Borçlanma sınır ve menkul kıymet ihracı Madde 9 - Şirket, kısa süreli fon ihtiyaçlarını karşılayabilmek için, kredi

Detaylı

ninrn $ME sixn iri$rdn HAzrRr_,1\NAN

ninrn $ME sixn iri$rdn HAzrRr_,1\NAN EURO KAPiTAL YATIRIM ORTITKLIGI A.$.'NiX nuno MENKUL KIYMET'y.{TrRrM ORTAKLIGI A.$ VE EURO TREND'I/ATIRTM ORTAKLTGT A.S.Ni DEVRALMA SURETiyT_,n ninrn $ME sixn iri$rdn HAzrRr_,1\NAN ninrn$mn RAPoRU. Bu

Detaylı

Sayr : 41677171/251.02

Sayr : 41677171/251.02 T.C. cuvrnttr vn ric,q.nnr BAKANr,rcr Koo peratifgilik Genel Mtidiirliifii Sayr : 41677171/251.02 Konu : Anascjzlegme defigikligi SINIRLI SORUMLU FEZA KONUT YAPI KOOPERATIFNE izmfu Cad. Ihlamur Sokak No:8/1

Detaylı

5. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a. Payları ilk defa halka arz edilecek ortaklıkların paylarının halka arzına

5. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a. Payları ilk defa halka arz edilecek ortaklıkların paylarının halka arzına 1. Ortaklıkların iç kaynaklardan ve kâr payından yaptıkları sermaye artırımları sonucunda ihraç edilen paylara ne ad verilir? a. Adi pay b. İmtiyazlı pay c. Bedelli pay d. Bedelsiz pay e. Hamiline yazılı

Detaylı

MADDE 2- FON'UN ADI ÝLE KURUCU, YÖNETÝCÝ VE SAKLAYICI KURULUªUN (LARININ) UNVANI VE MERKEZ ADRESLERÝ:

MADDE 2- FON'UN ADI ÝLE KURUCU, YÖNETÝCÝ VE SAKLAYICI KURULUªUN (LARININ) UNVANI VE MERKEZ ADRESLERÝ: FÝNANSBANK A.ª. EUROPEAN EQUITY B TÝPÝ YABANCI MENKUL KIYMETLER FONU ÝÇTÜZÜÐÜ MADDE 1- FONUN KURULUª AMACI: 1.1 FÝNANSBANK A.ª tarafýndan 2499 sayýlý Sermaye Piyasasý Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine

Detaylı

VEKALETNAME MCT DANIŞMANLIK A.Ş.

VEKALETNAME MCT DANIŞMANLIK A.Ş. VEKALETNAME MCT DANIŞMANLIK A.Ş. MCT DANIŞMANLIK A.Ş. nin 09.05.2016 günü, saat 14:00 da Yıldız Cad. Sungurlar İş Merkezi No:45-5 Beşiktaş İSTANBUL adresinde yapılacak olağan/olağan üstü genel kurul toplantısında

Detaylı

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ ŞEKİL ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ MADDE 3- Şirket'in merkezi İstanbul'dadır. Adresi, Rüzgarlıbahçe 95. Sk. No:6 Kavacık, Beykoz, İSTANBUL'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil

Detaylı

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI AKFEN HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ ESKİ METİN MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI A. Yönetim Kurulunun Seçimi ve Görevleri Şirket in işleri

Detaylı

MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı

MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı 02.06.2016 tarihinde yapılması planlanan Şirketimizin 2015 yılına ilişkin Ortaklar

Detaylı

1. Kigi ve Onay Bilgileri girig iglemleri:

1. Kigi ve Onay Bilgileri girig iglemleri: 6245 sayrh Harcrrah Kanunu Yurtigi Gegici Gtirev Yollulu Hazrrlama Ktlavuzu 1.GiRi9 Bu krlavuz, 6245 sayrh Harcrrah Kanunu hukiimlerine gdre diizenlenen yurtigi ge9ici gdrev yolluf,u i$lemlerinin Kamu

Detaylı

-ry. Konu :,1 Kalem fibbi sarf malzeme ahmt. et-ttsl idari gartname Ek-2 ( 3 ) SiizlegmeTasansr Ek-3 (1) Teknik gartname

-ry. Konu :,1 Kalem fibbi sarf malzeme ahmt. et-ttsl idari gartname Ek-2 ( 3 ) SiizlegmeTasansr Ek-3 (1) Teknik gartname J Dosya Numarast: 151104/- Konu :,1 Kalem fibbi sarf malzeme ahmt Aga$tda cins ve miktarr yazrh genel cerrahi klinigi lgin 1 Kalem Trbbi sarf malzeme almt,4734 Sayth Kamu lhale Kanununun 22. Maddesi (f)

Detaylı

ir,nriginn nir,cir,nni

ir,nriginn nir,cir,nni r- cnnnr- nir,cir,nn TREND FAKToRiNG ANor\iM $inrnri 0 t, 0 1.2 0 1 3-3 t.t2,20tg n onrvri yrl,r,rk r,n ar,iynr RApoRU Raporun Ait Oldu[u Diinem t 0ll0tl20l3-3Ut2l\0l3 Ticaret unvanl Ticaret sicili numarasl

Detaylı

SOMPO JAPAN SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

SOMPO JAPAN SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ SOMPO JAPAN SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde:1 Kuruluş AĢağıda adları uyrukları ve ikametgah adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun Anonim ġirketlerin ani surette kuruluģları

Detaylı

mr,i owrutuwrz ANrr,agffi ir,igxin KonnisvoN TEBLici

mr,i owrutuwrz ANrr,agffi ir,igxin KonnisvoN TEBLici A\IRUPA T O P LUL U GU'NU KURAN AI{TI,A $II,IA' NIN 81(1). IVIADDESiNE GORE REKABETI olqulebir",in gnxilde Krsrrffi mr,i owrutuwrz ANrr,agffi ir,igxin KonnisvoN TEBLici (de minimis*) (200L/c 368/07) (EEA

Detaylı

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden41c6-a13d-31b6-987d-b1f0 kodu ile teyit edilebilir.

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden41c6-a13d-31b6-987d-b1f0 kodu ile teyit edilebilir. Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden41c6-a13d-31b6-987d-b1f0 kodu ile teyit edilebilir. 101 Kurumsal iliqkiler NUhiARA: l13 trbo YA$AR HOLDING GrDA

Detaylı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nin 26 NİSAN 2016 TARİHLİ, 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nin 26 NİSAN 2016 TARİHLİ, 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nin 26 NİSAN 2016 TARİHLİ, 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2015 faaliyet yılı çalışmalarını incelemek

Detaylı

AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ YENİ METİN SERMAYE VE PAYLAR

AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ YENİ METİN SERMAYE VE PAYLAR AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ ESKİ METİN SERMAYE VE PAYLAR MADDE 8. Şirketin, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye tavanı 480.000.000 TL olup,

Detaylı

ir:',i{i?5 47.73 Belirli bir mala tahsis edilmig masazalarda ticareti

ir:',i{i?5 47.73 Belirli bir mala tahsis edilmig masazalarda ticareti tffi iil fiffi ilil[ililililttilu illililillil [ffi flil Sayr :38.A.0f,' TI.,RK FczActLsnr sialigi MERKEZ rurygri Konu : NACE Rev.2 Altrh Ekonomik Faaliyet Srnrflamasmrn Giincellenmesi hk. ir:',i{i?5 Y*s"$**"fllli

Detaylı

PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ ESKİ METİN MERKEZ VE ŞUBELER MADDE 3. Şirketin merkezi İstanbul / Beyoğlu ndadır. Adresi Rıhtım Caddesi, No.51, Karaköy, Beyoğlu İSTANBUL

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2006 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 29 Mart

Detaylı

İŞ B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

İŞ B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI ŞİRKETİN UNVANI ŞİRKETİN UNVANI Madde 2- Şirketin ticaret unvanı," İŞ B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ" dir. Bu esas sözleşmede kısaca "Şirket" olarak anılacaktır. YAPILAMAYACAK İŞLER Madde 6- Şirket

Detaylı

BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 07 Nisan 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 07 Nisan 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 07 Nisan 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Ticaret Sicili Numarası: 270380 Şirketimizin 2015 Olağan Genel

Detaylı

KATILIMCILARA DUYURU

KATILIMCILARA DUYURU KATILIMCILARA DUYURU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU, CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA

Detaylı

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI

Detaylı

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8:

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: ESKİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: Şirketin işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Genel Kurul tarafından Hissedarlar arasından seçilecek 7 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından

Detaylı

ANACKULU H\ZMIET ALIMI TEKNiK. EMZ RME ODASL COCUK EAK.fvt. SAffTNAMESf. YURTLAR!, OAWNUZ BAKIMEVi VE. TIJRKKHH$tAYil

ANACKULU H\ZMIET ALIMI TEKNiK. EMZ RME ODASL COCUK EAK.fvt. SAffTNAMESf. YURTLAR!, OAWNUZ BAKIMEVi VE. TIJRKKHH$tAYil li TIJRKKHH$tAYil 1868 EMZ RME ODASL COCUK EAK.fvt YURTLAR!, OAWNUZ BAKIMEVi VE ANACKULU H\ZMIET ALIMI TEKNiK SAffTNAMESf i-^^^ - rz I r lnsan Kal,naklan Direktcirlii[U ii _,"*.: ""J i,.l,',-,r urt LJ\Lvr

Detaylı

MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ. bölünmüştür.

MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ. bölünmüştür. MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ ESKİ ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul dadır. Adresi Ömer Avni Mah. Dümen Sok. Dümen Apt. No:3 Daire:8 Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul

Detaylı

ANSA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİLAT METNİ

ANSA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİLAT METNİ ESKİ MADDE NO VE MADDE BAŞLIĞI ŞİRKETİN UNVANI MADDE 2 AMAÇ VE KONU MADDE 5-23 YENİ MADDE NO VE MADDE BAŞLIĞI ŞİRKETİN UNVANI MADDE 2 AMAÇ VE KONU MADDE 5-23 ESKİ ŞEKLİ YENİ ŞEKLİ YAPILAN DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ

Detaylı

A. BİLANÇO DİPNOTLARI Gedik Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi A tipi Hisse Fonu ( Fon ) nun bilanço dipnotları aşağıda sunulmuştur.

A. BİLANÇO DİPNOTLARI Gedik Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi A tipi Hisse Fonu ( Fon ) nun bilanço dipnotları aşağıda sunulmuştur. A. BİLANÇO DİPNOTLARI Gedik Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi A tipi Hisse Fonu ( Fon ) nun bilanço dipnotları aşağıda sunulmuştur. a) Birim Pay Değeri: 31.12.2010 31.12.2009 Fon Toplam Değeri (TL)

Detaylı

Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi

Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi Ünvan ve Merkez Madde 3 Şirketin ünvanı İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ dir. Bu ünvan ana sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde (Şirket) kelimesiyle ifade edilmiştir.

Detaylı

ninrn $ME sixn iri$rdn HAzrRr_,1\NAN

ninrn $ME sixn iri$rdn HAzrRr_,1\NAN EURO KAPiTAL YATIRIM ORTITKLIGI A.$.'NiX nuno MENKUL KIYMET'y.{TrRrM ORTAKLIGI A.$ VE EURO TREND'I/ATIRTM ORTAKLTGT A.S.Ni DEVRALMA SURETiyT_,n ninrn $ME sixn iri$rdn HAzrRr_,1\NAN ninrn$mn RAPoRU. Bu

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN LĠKĠDĠTE YETERLĠLĠĞĠNĠN ÖLÇÜLMESĠNE VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK 1 (Resmi Gazete nin 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı nüshasında

Detaylı

Sayr :16961366-604.01.0119255 Konu : Ktsa Film Destek Hibe Programt

Sayr :16961366-604.01.0119255 Konu : Ktsa Film Destek Hibe Programt T.C. BA$BAKANLIK Afet ve Acil Durum Ydnetimi Baqkanhpr Sayr :16961366-604.01.0119255 Konu : Ktsa Film Destek Hibe Programt 07.05.2014 Y ILDIZ TEKNiK LN{ IVPNSiTE,Si REKTOru-UCIXP, Bagkanll[rm z tarafndan

Detaylı

l- igbu srizleqmenin konusu, MU$TERi'nin daha rince dolmug velveya srizleqme stiresi I. SOZLE$MENiN KONUSU, KAPSAMI VE TANIMLAR I \ \\

l- igbu srizleqmenin konusu, MU$TERi'nin daha rince dolmug velveya srizleqme stiresi I. SOZLE$MENiN KONUSU, KAPSAMI VE TANIMLAR I \ \\ I! \ \ Bir tarafta, I \ \\ Btiyiikdere Cad. No:108/l Oyal ig Hanr Kat:6 isfrneul adresinde mukim YEDiTEPE FAKTORING A.$. Faktor ile diger tarafta adresinde mukim VE M IM iler adresinde mukim adresinde

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU VE ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU VE ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU VE ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 Kanun No : 5281 Resmi Gazete No : 25687 (3. Mük.) Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

ANONĠM ġġrketlerġn YENĠ TTK'YA UYUM ÇALIġMALARINDA DĠKKAT EDĠLECEK HUSUSLAR:

ANONĠM ġġrketlerġn YENĠ TTK'YA UYUM ÇALIġMALARINDA DĠKKAT EDĠLECEK HUSUSLAR: ANONĠM ġġrketlerġn YENĠ TTK'YA UYUM ÇALIġMALARINDA DĠKKAT EDĠLECEK HUSUSLAR: 1- Şirket Ana Sözleşmesi, Yeni Kanunda Şirket Esas Sözleşmesi şeklinde değişmiştir. Ana Sözleşmelerdeki muhtelif maddelerde

Detaylı