YAT RtM ORTAKUGT A.g VC 37'NCi MADDELER N TAD L, 4O'NC. EsAs s6zuguesi. MADDE ruin EKrENMeSirue iil5riru rnoil rnsnrtlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAT RtM ORTAKUGT A.g. 30-33-34 VC 37'NCi MADDELER N TAD L, 4O'NC. EsAs s6zuguesi. MADDE ruin EKrENMeSirue iil5riru rnoil rnsnrtlar"

Transkript

1 EURO B TiPi MENKUL KIYMETLER YAT RtM ORTAKUGT A.g EsAs s6zuguesi L r7 - L8 -r VC 37'NCi MADDELER N TAD L, 4O'NC MADDE ruin EKrENMeSirue iil5riru rnoil rnsnrtlar 25

2 ESK SEKiL ginreriru MERKEZ vr gueruri: MADDE 3. YENr SEK L S RKET N MERKEZ ve gubeter : MADDE 3. $irketin merkezi Ankara 'dadrr. Adresi, Ceyhun Attf Kansu Cad.No: 66 Balgat / Ankara'drr. Adres deligiklifiinde, yeni adres L5 grin Ticaret Sicili'ne tescil ve Ti.irkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Keyfiyet aynca, Sanayi ve Ticaret Bakanhfir'na ve Sermaye Piyasasr Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmig adresinden ayrrlmrg olmasrna rafmen, yeni adresin stiresi iginde tescil ettirilmemig olmasrna rafimen, girket igin bu durum fesih sebebi sayllrr. Tescil ve ilan edilmig adrese yaprlan tebligat, girket'e yaprlmrg sayrlrr. Aynr sicil bdlgesinde olmak kaydryla yalnrz adres defiigiklifii igin ana sdzlegmede de[igiklik yapmak zorunlu defiildir. Ancak, merkez defigiklili ana srizlegme defiig;kl,if,i" gerektirir.,, "u j: $irket, Sanayi ve Ticaret eakanfifr Sermaye Piyasasr Kurulu'na bilgi vqr sartryla sube ve temsilcilikler acabilir. \,."'? ginreriru sunesi: "*q $irketin merkezi Ankara'dadtr. Adresi, Ceyhun Atrf Kansu Caddesi No:66 Balgat / Ankara 'drr. Tescil ve ilan edilmig adrese yaprlan tebligat $irket'e yaprlmrg sayrlrr. Adres defigiklilinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Ttirkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve keyfiyet ayrrca Sermaye Piyasasr Kurulu'na ve Grimrrik ve Ticaret Bakanlrlr'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmig adresinden ayrrlmrg olmasrna ra$men yeni adresini sriresi iginde tescil ettirmemig girket igin bu durum fesih sebebi sayrhr. $irket, Sermaye Piyasasr Kurulu ile Gtimrtik ve Ticaret Bakanhfr'na bilgi vermek gartryla,$_"u.h"-e."ve te m si I ci I i k I e r a ga b i I i r. 25,,1 3 MADDE 4. $irket sriresiz olarak kurulmugtur. Esas sozlegme deeisikliline gidilerek bu stire uzatrlabilir ya da krsaltrlabilir. ginreriru AMAcr ve FAAL YET KoNUSU: stizlegme defigiklifiine gidilerek bu sure krsaltrlabilir. ginxeriru AMAcr ve FAAL YET KoNUSU: MADDE 5. $irket, Sermaye Piyasasr Kurulu'nun Menkul Krymet Yatrrrm Ortakhklarrna iligkin dtizenlemelerinde yazrlt amag ve konular ile igtigal etmek rizere kurulmug olup, girket'in faaliyet esaslarr, portfoy yatrrrm politikalarr MADDE 5. $irket, Sermaye Piyasasr Kurulu'nun Menkul Krymet Yatrrrm Ortakhklarrna iligkin dtizenlemelerinde yazrlr amag ve konular ile igtigal etmek tizere kurulmu5 olup, girket'in faaliyet esaslan, portfciy Vattnm politikalarr 2 lt.d I'tr 3,:

3 ve y6netim stntrlamalannda, Sermaye Piyasasr Kurulu dtizenlemeleri ile ilgili mevzuata uyulur. Bu gergevede girket; ve ydnetim srnrrlamalarrnda, Sermaye Piyasasr Kurulu dtizenlemeleri ile ilgili mevzuata uyulur. Bu gergevede girket; a ) Ortakhk portfoyrini.i olugturur, ydnetir ve gerekti[i nde portfoyde defigiklikler yapar. b) Portfoy gegitlemesiyle yatrnm riskini, faaliyet alanlarrna ve ortakltklarrn durumlarrna gcire en aza indirecek bir bigimde dafrtrr. c) Menkul krymetlere, mali piyasa ve kurumlara, ortakhklara iligkin geligmeleri sijrekli izler ve portfoy ydnetimiyle ilgili gerekli onlemleri ahr. d) Portfoytin de$erini korumaya ve artrrmaya ycinelik aragtrrmalar yapar. a ) Ortakhk portfciytinti olugturur, yrinetir ve gerekti$inde portfdyde defigiklikler yapar. b) Portfciy gegitlemesiyle yatrrrm riskini, faaliyet alanlarrna ve ortakhklarrn durumlanna gcire en aza indirecek bir bigimde dafirtrr. c) Menkul krymetlere, mali piyasa ve kurumlara, ortakhklara iligkin geligmeleri siirekli izler ve portfdy ycinetimiyle ilgili gerekli rinlemleri ahr. d) Portfciytin de[erini korumaya ve arttrmaya ycinelik aragtrrmalar yapar. $irket, paylarrnr aldrklarr ortakhklann $irket, herhangi paylarrnl aldrklan ortakhklarrn bir gekilde sermayesine ve hakim olmak amact gtidemez. Sermaye Piyasasl Kurulu lemelerine baflr kahnmasr, Sermaye Mevzuatrnrn rirtrili.i kazang aktarrmr gerekli cizel durum agrklamalarrnrn yaprlmasr ve yrl iginde yaprlan bafrglarrn genel kurulda ortaklarrn bilgisine sunulmasr gartryla gegitli SERMAYE VE PAYLAR: MADDE 11. SERMAYE VE PAYLAR: MADDE 11. $irketin, kayrth sermayesi TL'dir. Bu sermaye her biri 1 TL. itibari defierde adet paya ayrrlmrgtrr. Sermaye Piyasasr Kurulu'nca verilen kayrtlr sermaye tavanl izni,2qi yrllarr (5 yrl) ri i i'l?.,st-r., t Sermaye Piyasasr Kurulu'nca verilen kayrth sermaye tavant izni, vrllarr (5 vrl) 3 \':o',:)

4 igin gegerlidir. Bu surenin sonunda izin verilen kayrtlr sermaye tavanrna ulagrlamamrg olsa dahi, 2016 ylhndan sonra ycinetim kurulunun sermaye artrrrm kararr alabilmesi igin; daha once izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarr igin Sermaye Piyasasr Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir stire igin yetki ahnmasr zorunludur. Sdz konusu yetkinin ahnmqnas;-u durumunda girket kaylth sefmafe,, sisteminden grkmtg sayrlrr igin gegerlidir. Bu srirenin sonunda izin verilen kayrth sermaye tavanrna ulagrlamamrg olsa dahi, 20L6 yrhndan sonra y6netim kurulunun sermaye artrrrm karan alabilmesi igin; daha 6nce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarr igin Sermaye Piyasasr Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir stire igin yetki ahnmasr $irketin 13.4L0.000,00-TL'lik sermayesini temsil eden pay bedbllefi tamamr nakden cidenmig olup, her biri I itibari def,erde adedi nama yazrh A Grubu L ,00 adedi hamiline yazrh B Grubu olmak lizere toplam ,00 adet paya ayrrlmlgtrr. Yonetim Kurulu, 2OL2-20L6 yrllarr arasrnda Sermaye Piyasasl Kanunu htiktimlerine ve Sermaye Piyasasr Kurulu dr.izenlemelerine uygun olarak, kayrth sermaye tavanlna kadar paylar ihrag ederek grkarrlmlg sermayeyi artrrmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkrnrn srnrrlandrrrlmasr ile primli pay ihracr konusunda karar almaya yetkilidir. itibari de[erde adedi nama yazrh A Grubu ,00 adedi hamiline yazrlr B Grubu olmak tjzere toplam L ,00 adet paya ayrrlmrgtrr. Y6netim Kurulu, 2O12-2OLG yrllarr arasrnda Sermaye Piyasasr Kanunu hrikumlerine ve Sermaye Piyasasl Kurulu dtjzenlemelerine uygun olarak, kayrth sermaye tavantna kadar paylar ihrag ederek glkarrlmrg sermayeyi artrrmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkrnrn srnrrlandrrrlmasr ile imtiyazlr veya nominal defierinin tizerinde veya altrnda pay grkanlmasr konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkrnr krsrtlama paylar kargrhfirnda B grubu yeni pay grkarrlacaktrr. Ancak ortaklarrn yeni pay alma haklarr srnrrlandrrrldrlr takdirde, grkarrlacak yeni paylarrn ttimti B grubu olarak grkarrlacaktrr. Sermaye aftrrrmlarrnda yeni alma hakkr Genel Kurul toplantrlarrnda, Ycinetim Kurulu tiyelerinin segiminde oyda imtiyaz hakkr A /\,/ r r"t: " h

5 kullanrldrktan sonra kalan paylar ile yeni pay alma hakkr kullanrmrnrn krsrtlandrf,r durumlarda yeni ihrag edilen trjm paylar nominal deperin altrnda olmamak lizere piyasa fiyatr ile halka arz edilir. Nama yazth paylarrn devri klsrtlanamaz. Qrkarrlan hisse senetleri tamamen satrlarak bedelleri 6denmedikge, yeni pay grkarrlamaz. Qrkarrlmrg sermaye miktarrnrn, unvanrntn kullanrldl$r belgelerde gd zorunf udur. i tanryan paylar drgrnda imtiyaz grkarrlamaz. pay Sermaye artrrrmlarrnda yeni pay alma hakkr kullanrldrktan sonra kalan paylar ile yeni pay alma hakkr kullanrmrnrn krsrtlandr[r durumlarda yeni ihrag edilen ttim paylar nominal defierin altlnda olmamak tizere piyasa fiyatr ile halka arz edilir. Nama yazrh paylarrn devri krsrtlanamaz. Qikarrlan hisse senetleri tamamen satrlarak S RKET PoRTFoyUNUN ESASIAR: vd ru eri ru i ru E'iLi'$td{r' $irker porrf6yuru Uru v6ru eriruirue iilgriru ESASLAR: MADDE 12. MADDE 12. $irket portfoyr.iniin y6netiminde riskin dairtrlmasr esaslarr gergevesinde agairdaki srnrrlamala r goz rinrinde bulundurulur. Sermaye Piyasasr Kanunun 36.maddesinde ve yrirrirltikte olan ycinetim ilke ve srnrrlamalarrna uyulur. a) $irketin yatrnm yapacalr krymetlerin segiminde, defiigken getirili menkul krymetler agrsrndan Sermaye Piyasasl Kurulunca yayrnlanan Kurumsal Yonetim ilkelerine uygun gahgan halka agrk girketlerin menkul krymetleri ve riski dtigrik, gtivenilirlik katsayrsr ve sektdr Pazar katsayrsr yriksek ve likit olanlar, sabit getirili menkul krymetler agrsrndan ise ytiksek getirili ve likit olan kamu ve ozel sektrir menkul krymetleri tercih edilir ve Sermaye Piyasasr Kanunu'nun 36'ncr maddesinde ve ilgili teblif ve dtizenlemelerde belirtilmig olan yrinetim ilkelerine uyulur. b) Portfciy de$erinin o/o IO'undan fazlasr bir ortakhfrn menkul krymetlerine yatrrrlamaz $irket portfoyrinrin yonetiminde riskin dafirtrlmasr esaslarr gergevesinde agafirdaki srnrrlamala r goz onrinde bulundurulur. Sermaye Piyasasr Kanununda ve yurtirltikte olan ilgili teblif ve di.izenlemelerde belirlenmig olan ycinetim ilke ve srnrrlamalara uyulur. olanlar, sabit getirili menkul krymetler agrsrndan ise ytiksek getirili ve likit olan kamu ve ozel sektcir menkul krymetleri tercih edilir ve Sermaye Piyasasr Kanunu'nun 49'uncu maddesinde ve ilgili tebli! ve dtjzenlemelerde belirtilmig olan yonetim ilkelerine uyulur. b) Portfoy deferinin % 10'undan fazlasr bir ortakhfrn menkul krymetlerine yatrnlamaz. f 7, 'l 5

6 c) Higbir girkette sermayenin ya da trim oy haklannrn % 9'undan fazlasrna sahip olamaz. d) $irket portfdyi.ine borsada iglem gciren varlklann ahnmasr esasttr. $u kadarki, borsada iglem g6rmeyen borglanma araglarrna ortakhk portfciy delerinin en fazla %oto'u oranrnda yatrrrm yaprlabilir. Borsada iglem g6rmeyen 6zel sektcir borglanma araglarrna yatrnm yaprlaca[r agamasrnda, portfdyde bulunan ozel sektcir borglanma araglanntn gerektiginde nakde drintigttirtilebilmesini teminen ih bir aracr kurulugla konuya iligkin bi imzalanmasr esasttr. ;;',.u;,:; ii - *J":r 4i ". ci-l.^l. rj" ;.. ',1." -, 1:;^-,"-,,.,. ', r $irket; '\i 1) Portfdy ycinetimi veya yatrrrm danrg hizmeti aldrfr kuruluglann ve bu kuruluglarrn dofirudan veya dolaylr olarak ortakhk iligkisi bulunan aracr kuruluglarrn, tl" ''"" rj;jll c) Higbir girkette sermayenin ya da ttim oy haklarrnrn % 9'undan fazlaslna sahip olamaz. d) $irket portfdyune borsada iglem gciren varhklarrn ahnmasr esastlr. Su kadarki, borsada iglem gdrmeyen borglanma araglarrna ortakllk portfoy delerinin en fazla %ot0'u oranrnda yatrrrm yaprlabilir. Borsada iglem gcirmeyen cizel sektcir borglanma araglarrna yatlrrm yaprlacafr agamasrnda, portfciyde bulunan cizel sektcir borglanma araglarrnrn gerekti[inde nakde )5ttirtilebilmesini teminen ihraggr veya ir-atgcr kurulugla konuya iligkin bir scizlegme..l'pbrtf6y ycin eti m i veya yatl rr m d a n r gma n I rgr hizmeti aldr[r kuruluglarrn ve bu kuruluglarrn do[rudan veya dolayh olarak ortakhk iligkisi bulunan aracl kuruluglarrn, 2) Ycinetim kurulunun segiminde oyda imtiyaz sahibi olan aracr kuruluglarrn, 3) Ycjnetim kurulunun segiminde imtiyaz sahibinin aract kurulug olmamasr halinde, imtiyaz sahibinin, sermayesinin %L0'undan fazlasrna sahip oldulu aract kurulu5larrn, 4-l Ycinetim kurulu segiminde imtiyaz bulunmayan ortakhklarda, ortaklrfiln sermayesinin o/o to'undan fazlasrna sahip ortaklrklarrn ayn ayn ya da birlikte sermayesinin %olo'undan fazlasrna sahip olduklarr aract kuruluglarrn,halka arztna aracrhk ettiei sermaye piyasasr araglarrna ihrag miktarrnrn azami %olo'u ve ortakhk portfriytintin azami %5'i oranrnda yatrrrm yapabilir. e) T.C Merkez Bankasr A.$ tarafrndan dtizenlenen ihalelerden ve T.C Bagbakanhk Hazine Mtiste5arlrfr tarafrndan yaprlan halka arzlardan ihale veya ihrag fiyatlarryla ortak e menkul krvmet ahnabilir. Bu 2l Ycinetim kurulunun segiminde oyda imtiyaz sahibi olan aracr kuruluglarrn, 3) Ycinetim kurulunun segiminde imtiyaz sahibinin aract kurulug olmamasr halinde, imtiyaz sahibinin, sermayesinin %L0'undan fazlasrna sahip oldu[u aract kuruluglarrn, 4-) Yonetim kurulu segiminde imtiyaz bulunmayan ortaklrklarda, ortakhfrn sermayesinin %o to'undan fazlasrna sahip ortakllklarrn ayn ayn ya da birlikte sermayesinin %t0'undan fazlaslna sahip olduklarr aract kuruluglarrn,halka arzrna aracrhk ettigi sermaye piyasasr araglarrna ihrag miktannrn azami o/o!q'- rine menkul

7 menkul krymetler (b) bendinde yer alan srnrrlama kapsamrnda deferlendirilmez. f) $irket portfdytine rayig bedelin risttinde varhk satrn alamaz ve rayig bedelin alttnda varhk satamaz.rayig bedel, borsada islem gciren varlrklar igin borsa fiyatr, difierleri igin iglem gtinrinde girket agrsrndan olugan ahmda en drigtik, satrmda en ytiksek fiyattrr. Varhk satrmlarrnda satlg bedeli tam olarak nakden alrnrr. menkul krymetler (b) bendinde yer alan srnlrlama kapsamlnda defierlendirilmez. f) $irket portfdyune rayig bedelin ristijnde varhk sattn alamaz ve rayig bedelin altrnda varhk satamaz. Rayig bedel, borsada islem gdren varhklar igin borsa fiyatr, difierleri igin iglem giintinde girket agrslndan olugan ahmda en dtigijk, satlmda en yuksek fiyattrr. Varhk satrmlarrnda satt$ bedeli tam olarak nakden alrnrr. g) Ortakhkta imtiyazh paylara sahip olan ortaklarrn ve ortakh[rn sermayesinin % 10'undan fazlasrna sahip ortaklarrn, ydnetim kurulu bagkan ve riyeleri ile genel mtidtir ve genel mridrir yardrmcrlanntn ayn ayrr yada birlikte do[rudan veya dolayh olarak sermayesinin o/o 20'sinden olduklarr ortakhklarrn ser araglarrnrn toplamr, girket porqfoyri4u :.g/a., 2O'sini a5amaz. Ii,, i -,: {l rr' '- I i.- 'i 4' h) Portfciy deferinin en fazla %..30'{i.,"btf, toplulufun para ve sermaye 'bivfsa-$ araglarrna yatrrrlabilir. Topluluk, hukuksal ydnden birbirinden bairmsrz olmakla birlikte sermaye, ydnetim ve denetim agrsrndan birbirleriyle iligkili, faaliyet konularr ydnrinden aynt sektcire balh olsun veya olmasrn, organizasyon ve finansman konularrnrn bir ana ortaklrk gatrsr altlnda tek merkezden koordine edildifii ana ve baflr ortakh klar britti nri nri ifade eder. g) Ortaklrkta imtiyazh paylara sahip olan ortaklarrn ve ortaklrirn sermayesinin % L0'undan fazlasrna sahip ortaklarrn, ycinetim kurulu bagkan ve ilyeleri ile genel mtidtir ve genel mtidtir yardlmcrlanntn ayn ayrr yada birlikte dofirudan veya dolayh olarak,q.e.rmayesinin o/o 20'sinden fazlaslna sahip oldt*larr ortakhklarrn sermaye piyasasr " a;;agl'4nnrn toplamr, girket portfoytiniin % ;20'siniagamaz. i.l ar il',:!.,1 41i, h).portfrty deeerinin en fazla %o 3e'u bir lu$un para ve sermaye piyasasl araglanna yatlrrlabilir. Topluluk, hukuksal yonden birbirinden bafirmsrz olmakla birlikte sermaye, yonetim ve denetim agrsrndan birbirleriyle iligkili, faaliyet konularr ycinr.inden aynt sektdre balh olsun veya olmasrn, organizasyon ve finansman konularrnrn bir ana o merkezden koordine ortakhklar btittintinli i r) Gtinltik operasyonlar ve Vadeli iglem ve Opsiyon Borsasrnda gergeklegtirilen iglemlerin teminatr kapsamrnda gereken miktardan fazla nakit tutamaz. portfdy defierinin en fazla %o 20'si Takasbank para Piyasasrnda delerlendirilebilir. girket bankalar nezdinde vadeli mevduat tutamaz ve mevduat sertifikasr satrn alamaz. i) $irket, sermaye ve yedek akgeleri toplamrnrn % 25'ini Trirk Parasrnrn Krymetini Koruma Hakkrnda 32 savrh Karar bankalar nezdinde vadeli mevduat tutamaz ve mevduat sertifikasr satrn alamaz. i) girket, sermaye ve yedek akgeleri topfamrnrn %o 25'ini Ttirk Parasrnln Krymetini Koruma Hakktnda 32 savrlr Karar

8 gergevesinde altm sattmt yaptlabilen sermaye piyasasl araglanna yatrrabilir. j) Portfciy delerinin en fazla % 20'si Kurul kaydrnda bulunan menkul krymet yatrrrm fonu, yabanct yattnm fonu, serbest yatrrrm fonu,koruma amagh yattnm fonu ve garantili yatrrrm fonu katrlma paylarrna yatrrrlmak suretiyle delerlendirilir.ancak tek bir yattnm fonuna yaprlan yatrrrm tutarr,ortaklrk portfciyrintin % 4'tinr.i gegemez.katrlma paylarr ortakhk po yatrrrm fonlarrna giri5 komisyonu cidemez. k) Sirket, di$er m ortakhklarrnrn paylann,r,o,,..,i l) $irket, Kurulun Seri: V, No: 65 Sermaye Piyasasr Araglarrnrn Kredili Ahm, Agr[a Satrg ve 0dting Alma ve Verme iglemleri Hakkrnda Teblifiinin ].L inci maddesi gergevesinde yaprlacak bir sozlegme ile herhangi bir anda portfciylerindeki varhklarrn piyasa defierlerinin en lazla o/o5}'si tutarrndaki menkul krymetlerini odting verebilir. 0Aring verme iglemi en fazla 90 iggtinu srireyle yaprlrr. Ortakhk portfriyrinden cidting verme iglemi, 6dring verilen menkul krymetlerin en az o/ol}o''j kargrhlrnda nakit veya devlet ig borglanma senetlerinden olugabilecek teminatln ortakhk adrna saklayrcrda bloke edilmesi gartryla yaprlabilir. Teminat tutarrnrn o krymetlerin piyasa de drigmesi halinde ortak tamamlanmasrnr ist oldulu cidring verme s lehine tek tarafh ola edilebilece[ine iligkin mecburidir. gergevesinde ahm satrmr yaprlabiler I sermitye piyasasr araglarrna yatrrabilir. j) Portfciy deferinin en fazla % 2 0'si Ku rul kaydrnda bulunan menkul krymet yatrl 'tm fonu, yabancr yatrrrm fonu, serber ;t yatu 'tm fonu,koruma amagh yatrrrm fonu vr) garan tili yatrrrm fonu katrlma paylarrna yatrrrlnrak suretiyle deferlendirilir. Ancak tek Ilir yatrr 'tm fonuna yaprlan yatrrrm tuta n,ortal rhk portfciytintin % 4'tinri gegemez. Katrlr na paylarr ortakhk portfciyi.ine dah il edil en m fonlarrna girig,grkrg veya el'ken 9l kr$ syonu cidemez. u! Si t, di[er menkul krymet: yatrr tm rnrn paylarrna yatrrrm yapitmaz., Kurulun Seri: V, No: Sermaye Piyasasr Araglarrnrn Krer m, Agrfia Satrg ve Odting Alma ve Ven ne iglemleri Hakkrnda Teblifinin 1L inc madd esi gergevesinde yaprlacak bir sozk lsme ile herhangi bir anda portfciylerindeki rrarhkla fln piyasa deferlerinin en fazla tutanndaki menkul krymetlerinl verebilir. 0Oting verme iglemi en $irket istanbul Madenler portfriylerindeki defierlerinin en krymetli madenle maden cidring igle 65 sa yrh lili Ah %scl'si oou n9 fazla 90 iggiinri sureyle yaprlrr. Ortaklrk port tdyrind en 6dting verme iglemi, 6dring verilert menl rul krymetferin en az o/oloo'i kargrh[ltda na kit veya devlet ig borglanma sene tlerind en olugabilecek teminatrn ortakltl r adr na saklayrcrda bloke edilmesi garttyla yaprlabi lir. Teminat tutarrnrn odi.ing verilen menl iul krymetlerin piyasa defierinin o/o8}'it rin altr na dtigmesi halinde ortakhk ycinetimi 1 :eminat:tn tamamlanmasrnr ister. Ortakh[rn tal'af oldufu odilng verme scizlegmelerine r, ortak hk lehine tek tarafll olarak scizlegmernin fesh edilebileceline iligk k ilsl mecburidir.,f li ui di ki 8

9 maden odting iglemleri soz konusu piyasadaki iglem esaslarr ile teminat sistemi gergevesinde yaprhr. m) $irket portfriytine ABD, Avrupa Birli[i Ulkeleri ve Japonya, Moskova, GUney Kore,Hong Kong Tayland,Tayvan, Endonezya,Qin, Avustralya, Yeni Zelanda borsalarrna kote edilmig defiigken ve/veya sabit getirili yabancr sermaye piyasasr araglarr ahnabilir.yabancr devlet, kamu sermaye piyasasr araglarrndan yalnrzca ABD,Avrupa Birll[i Ulkeleri ve Japonya,Latin Amerika, Avustralya, Yeni Zelanda tilkelerine ait olanlar ahnabilir. Bu tilkeler drgrndaki tilkelerin kamu otoritelerince ihrag edilmig bulunan kamu sermaye piyasasr araglarrna yatrrrm yaprlamaz.girket portfdytine ancak T.C. Merkez Bankasl'nca alrm sattmt yaprlan para birimleri iizerinden ihrag edilmig yabancr sermaye piyasasr araglarrna ya p a b i I i r. gi rket portfriyi.i n d e b u I u n ap-;y-d,[ sermaye piyasasl araglarr s borsada veya kote oldu!u diedir drgrnda altntp satrlamaz. 1t " a.1'r..,:, ) n) $irket portfoytinijn en fazla %o veya uluslar arasr borsalarda i altrn ve difier ktymetli madenler ile bu madenlere dayah sermaye piyasasr araglarrna yatrrabilir. Portfoye alrnacak altrn ve di$er krymetli madenlerin T.C Merkez Bankasr tarafrndan kabul edilen uluslararasr standartlarda olmasr ve ulusal ve uluslararasr borsalarda islem gdrmesi zorunludur o) $irket portfciyti'ne, Kurulun Seri: V, No: 7 sayrh Menkul Krymetlerin Geri Alma veya Satma Taahhridri ile Ahm Satlml Hakkrnda Tebli$inin 5 inci maddesinin (c) ve (e) bentlerinde belirtilen krymetlerin konu edildi[i borsada veya borsa drgrnda taraf olunan ters repo sozlegmelerini dahil edebilir. Borsa drgrnda taraf olunan ters repo s6zlegmelerinin kargl tarafrnrn Kurulca belirlenen nitelikleri taglmasr zorunludur. nda taraf olunan ters I iglem esaslarr ile teminat sistemi gergevesinde yapllrr. m) $irket portfciyi.ine ABD, Avrupa Birlipi Ulkeleri ve Japonya, Moskova, Griney Kore,Hong Kong Tayland,Tayvan, Endonezya,Qin, Avustralya, Yeni Zelanda borsalarrna kote edilmig de[igken ve/veya sabit getirili yabancr sermaye piyasasr araglarr ahnabilir.yabancr devlet, kamu sermaye piyasasr araglarrndan yalnrzca ABD,Avrupa Birli[i Ulkeleri ve Japonya,Latin Amerika, Avustralya, Yeni Zelanda tilkelerine ait olanlar ahnabilir. Bu rilkeler drgrndaki tilkelerin kamu otoritelerince ihrag edilmig bulunan kamu sermaye piyasasr araglarrna yattnm yaprlamaz.$irket portfoyiine ancak T.C. Merkez Bankasr'nca ahm satrmr yaprlan para birimleri tizerinden ihrag edilmig yabancr sermaye piyasasl araglarrna yatrrrm yapabilir.gi rket portfciyii nde bulu nan yabancr sermaye piyasasr araglan satrn ahndrfir veya kote oldu[u difier borsalar ',b"o..rsada :dt5ritf, a al rnr p satrla maz. \i jrfl:sir#et portfdyrini.in en fazla o/o 2O'si ulusal uluslar arast borsalarda iglem gciren v a ve difer krymetli madenler ile bu lere dayalr sermaye piyasasl araglarrna yatrrabilir. Portf6ye ahnacak altrn ve difier krymetli madenlerin T.C Merkez Bankasr tarafrndan kabul edilen uluslararasr standartlarda olmasr ve ulusal ve ulus borsalarda iglem gormesi z o) $irket portfoyti'ne, Kurulun S sayrh Menkul Krymetlerin Ger Satma Taahhi.idti ile Ahm Satr Tebli[inin 5 inci maddesinin bentlerinde belirtilen krymetlei.1'.rkgp edildifi borsada veya borsa drgrndi olunan ters repo scizlegmelerini dahil edebilir. Borsa drgrnda taraf olunan ters repo srizlegmelerinin kargr tarafrnrn Kurulca belirlenen nitelikleri tagtmast zorunludur. Borsa drgrnda taraf olunan ters repo s6zlegmeleri gergevesinde kargr taraftan ahnan ters konu varllklarrn ''/"

10 scizlegmeleri gergevesinde kargr taraftan ahnan ters repoya konu varhklarrn Takasbank'da ortakhk adrna agrlmrg olan bir hesapta saklanmasr gerekmektedir. Borsa drgrnda taraf olunan ters repo iglemlerine ortakhk portfriyrintin en fazla o/oto' una kadar yatrnm yaprlabilir. Sermaye Piyasasr Kurulun Seri: V, No: 7 sayrh Menkul Klymetlerin Geri Alma veya Satma Taahhiidti ile Ahm Satrmr Hakkrnda Tebliginin 5 inci maddesinin (c) ve (e) bentlerinde belirtilen krymetlerin konu edildifi borsada veya borsa drgrnda repo sdzlegmelerine portfciyrinde yer alan repo iglemine konu olabilecek menkul krymetlerin rayig bedelinin %olo'una kadar taraf olabilir. Borsa drgr repoters repo iglemlerinin vade ve faiz oranl Kurulun Seri: V, No: 7 sayrlr Menkul Krymetlerin Geri Alma veya Satma Taahhtidti ile Ahm Satrmr Hakkrnda Tebli[inin 6 ncr maddesi gergevesinde belirlenir. gu kadar ki; faiz orantntn belirlenmesi, borsada iglem g6ren benzer vade yaptstna sahip sozlegmelerin faiz oranlarr dikkate ahnmak tizere, girket ydnetim kurulunun sorumlululundadrr. Borsa drgrnda repo-ters repo scizlegmelerine taraf olunmasr durumunda en geg srizlegme tarihini takip eden iggrinii iginde girketin resmi internet sitesinde ve KAP'ta scizlegmeye konu edilen krymet ve sozlegmenin vadesi, faiz oranr, kargr tarafr hakkrnda kamuya bilgi verilmesi gereklidir. Sciz konusu s6zlegmel bilgi ve belgeler aynca girket,1 araglannrn, borsa drgrnda yaprlacaiioj,eriilei ile ortakhk portfdyi.ine dahil edilmesi veya ortakhk portfciyrinden grkartrlmasr mtimktindtir. r) $irket portfoytine riskten korunma ve/veya yatrrrm amacryla doviz, krymetli madenler, faiz, finansal gostergeler ve sermaye piyasasr tizerinden dtizen Takasbank'da ortakhk adrna agrlmtg olan bir hesapta saklanmasr gerekmektedir. Borsa drgrnda taraf olunan ters repo iglemlerine ortakhk portfriytintin en fazla o/ol0' una kadar yatlrrm yaprlabilir. Sermaye Piyasasr Kurulun Seri: V, No: 7 sayrll Menkul Krymetlerin Geri Alma veya Satma Taahhi.idti ile Ahm Satrmr Hakkrnda Teblifiinin 5 inci maddesinin (c) ve (e) bentlerinde belirtilen krymetlerin konu edildifi borsada veya borsa drgrnda repo sozlegmelerine portfriyrinde yer alan repo iglemine konu olabilecek menkul krymetlerin rayig bedelinin %olo'una kadar taraf olabilir. Borsa drgr repoters repo iglemlerinin vade ve faiz oranr Kurulun Seri: V, No: 7 sayrh Menkul Krymetlerin Geri Alma veya Satma Taahhtidri ile Ahm Satrmr Hakkrnda Tebli$inin 6 ncr maddesi gergevesinde belirlenir. gu kadar ki; faiz orantntn belirlenmesi, borsada iglem gciren benzer vade yaptstna sahip sozlegmelerin faiz oranlarr dikkate allnmak tizere, girket yrinetim kurulunun sorumlulufundadrr. Borsa dtgrnda repo-ters repo s6zlegmelerine taraf olunmasr durumunda en geg sozlegme tarihini takip eden iggrini.i iginde girketin resmi internet sitesinde ve KAP'ta sdzlegmeye konu edilen krymet ve s6zlegmenin vadesi, faiz orant, kargr tarafr hakkrnda kamuya bilgi verilmesi gereklidir. Soz konusu scizlegmelere iligkin bilgi ve belgeler aynca girket merkezinde e tarihini mtiteakip 5 yll stireyle afaza edilir. ) orsada sc; nntn, ortaklrk rtakhk mtimktindrir s r) $irket portfciyrine riskten yatrrrm amacryla dciviz, klymetli madenler, faiz, finansal gcistergeler ve sermaye piyasasr araglarr i.izerinden drizenlenmig opsiyon scizlegmeleri, forward,future ve vadeli islemlere Ir islemleri dahil

11 scizlegmeleri, forward,future ve vadeli islemlere dayah opsiyon islemleri dahil edebilir. Vadeli iglem scizlegmeleri nedeniyle maruz kalrnan agrk pozisyon tutan girket net aktif deferini asamaz. portfdye ahnan vadeli iglem scizlegmelerinin ortakllgrnrn yatrrrm stratejisine ve kargrlagtlrma <ilgrittine uygun olmasr zorunludur. Borsa drgrnda gergeklegtirilecek vadeli iglem ve opsiyon sozlegmelerine iligkin olarak Sermaye Piyasasr Kurulu'nca belirlenen esaslara uyulur s) $irket portfciytine varantlar dahil edilebilir. Varantlara yaprlan yatrrrmlann toplamr girket portfdy defierinin %tl'ini gegemez. Aynca, aynr varltfa dayah olarak grkarrlan varantlann topfamr girket portfdy defierinin %olo'unu, tek bir ihraggr tarafrndan grkarrlan varantlarrn topfamr ise girket portfciy delerinin %5'ini gegemez. Ortakhlrn agrk pozisyonunun hesaplanmasrnda, varantlar ile Vadeli iglem ve Opsiyon Borsasrnda taraf olunan aynl varhfa dayall vadeli i5lem scizlegmelerinde ahnan ters pozisyonlar netlegtirilir. g) Ozellegtirme kapsamrna ahnmrg, kamu iktisadi tegebbtisleri dahil, Trirkiye'de kurulmug ortakllklarrn paylarrna yattnm yapabilir. t) Portfciydeki varhklarrn defierinin fiyat hareketleri, temettti dafirtrmr ve rtighan haklarrnrn kullanrlmasr nedeniyle, ortakhk esas sdzlegmesinde ve Sermaye piyasasr Kurulu drizenlemelerinde belirtilen asgari srnrrlarrn altrna inmesi veya azami srnlrlgn,t); Piyasasr Kurulu dtizenlemelerinde helirtildtr: srnrrlara getirilmesi zorunludur. 't ",, 'i':\.: edebilir. Vadeli iglem scizlegmeleri nedeniyle maruz kallnan agrk pozisyon tutarr girket net aktif delerini asamaz. portf6ye ahnan vadeli iglem srizlegmelerinin ortaklr[rnrn yatrrrm stratejisine ve kargrlagttrma olgtitrine uygun olmasl zorunludur. Borsa drgrnda gergeklegtirilecek vadeli iglem ve opsiyon scizlegmelerine iligkin olarak Sermaye Piyasasr Kurulu'nca belirlenen esaslara uyulur s) girket portfciyune varantlar dahil edilebilir. Varantlara yapllan yatrrrmlarrn toplamr girket portfdy defierinin %L5'ini gegemez. Ayrrca, aynr varh$a dayalr olarak grkanlan varantlarrn toplamr girket portfciy de$erinin %o!o,unu, tek bir ihraggr tarafrndan grkarrlan varantlarrn toplamr ise girket portfoy deferinin %ol'ini gegemez. Ortakhfln agrk pozisyonunun hesaplanmasrnda, varantlar ile Vadeli iglem ve Opsiyon Borsasrnda taraf olunan aynl varh[a dayall vadeli iglem scizlegmelerinde ahnan ters pozisyonlar netle5tirilir. $) Ozellegtirme kapsamrna ahnmrg, kamu iktisadi tegebbrisleri dahil, Trirkiye'de kurulmug ortakllklarrn paylarrna yatrrrm yapabilir. t) Portfciydeki varlrklarrn degerinin fiyat hareketleri, temettii dafiltrmr ve rrighan haklarrnrn kullanrlmasr nedeniyle, ortakhk esas sozlegmesinde ve Sermaye piyasasr Kurulu drizenlemelerinde belirtilen asgari srnlrlarrn altrna inmesi veya azami srnrrlarrn tizerine grkmasl halinde orantntn en geg 30 de esas scizlegmede ve Sermaye rizerine grkmasr halinde orantntn en geg SO- Kurulu drizenlemelerinde belinilen glin iginde esas scizlegmede ve Sbrmayg trnr rlara'letiri lmesi zorun ludur. ii r,- it '1

12 vdrueriu KURULU ve edrev sunesi: MADDE 16. $irket'in igleri ve y6netimi Genel Kurul tarafrndan 3 yrl'a kadar g6rev yapmak igin segilen ve gofunlu[u icrada gorevli olmayan en az 5 (beg)- en gok 7 (yedi) riyeden tegkil olunacak bir Ydnetim Kurulu tarafrndan yiirtittihir. Ydnetim Kurulu ilk toplantrsrnda aralarrndan bir bagkan ve ba5kan yardrmcrsr se9er. Yonetim kuruluna 2'den az olmamak tizere, Sermaye Piyasasr Kurulu'nun Kurumsal Yonetim ilkelerinde belirtilen yrinetim kurulu tiyelerinin balrmsrzhfrna iligkin esaslar gergevesinde yeterli sayrda ba[rmslz yrinetim kurulu tiyesi genel kurultarafrndan segilir. Ycinetim kurulunda gcirev alacak ba[rmsrz tiyelerin saytst ve nitelikleri Sermaye piyasasr Kurulu'nun kurumsal yrinetime iligkin dtizenlemelerine gdre tespit edilir. G6rev sriresi sona eren tiyelerin y6netim Kuruluna yeniden segilmesi mrimkrindtir. Bir tiyelifin herhangi bir nedenle bogalmasr halinde, Yonetim Kurulu Trjrk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasl mevzuatlnda belirtilen kanuni gartlarr haiz bir kimseyi gegici olarak bu yere i.iye seger ve ilk Genel Kurul'un onayrna sunar. Bdylece segilen riye, eski tiyenin suresini tamamlar. v6rueriru KURULU VE G6REV sunesi: MADDE 16- $irket'in igleri ve ycinetimi Genel Kurul tarafrndan 3 yrl'a kadar g6rev yapmak igin segilen ve gofiunlu[u icrada gdrevli olmayan en az 5 (beg)- en gok 7 (yedi) tiyeden tegkil olunacak bir Ycinetim Kurulu tarafrndan ytirtittihir. Yonetim Kurulu ilk toplantrsrnda aralarrndan bir bagkan ve bagkan yardrmcrsr se9er. Bir ttizel kigi ycinetim kuruluna tiye segildi[i takdirde, ttizel kigiyle birlikte, ttizel kigi adrna, ttizel kigi tarafrndan belirlenen, sadece bir gergek kigi de tescil ve ilan olunur; aynca, tescil ve ilanrn yaprlmlg oldu[u, girketin internet sitesinde hemen agrklanrr. Trizel kigi adrna sadece, bu tescil edilmig kigi toplantrlara katrhp oy kullanabilir. Ydnetim kurulu tiyelerinin iflasrna karar verilir veya ehliyeti klsrtlanrr ya da bir r.iye iiyelik igin gerekli kanuni gartlarr kaybeder ya da esas srizlegmede cin gcirrilen nitelikleri kaybederse bu ki5inin tiyelifi her hangi bir igleme gerek olmaksrzrn kendilifinden sona erer. Ycinetim kurulu tiyelerinin ve ttizel kigi adrna tescil edilecek gergek kiginin tam ehliyetli Genel Kurul, ltizum gorlirse, g6r,gv baflr kalmayarak, Ycinetim Kurqlu her zaman defiigtirebilir. li ^, t*' '1.';'4 p ir':,, Szlei tutuli tn konul arda yetkil idir. hususlarrn drgrnda kalan tiim Ycinetim Kurulu karar almaya Ycinel im kuruluna 2'den az olmamak rizere, Sermrrye Piyasasr Kurulu'nun Kurumsal 72

13 etim ilkelerinde belirtilen yrinetim kurulu inin bafirmsrzh$rna ili5kin esaslar de yeterli sayrda bafirmsrz ydnetim riyesi genel kurul tarafrndan segilir. kurulunda gcirev alacak saytst ve nitelikleri Sermaye Kurulu'nun kurumsal y6netime drizenlemelerine gdre tespit edilir. baprmsrz Piyasasr iligkin Gcirev stiresi sona eren tiyelerin ycinetim Kuruluna yeniden segilmesi mrimkrindrir. Bir iiyeli[in herhangi bir nedenle bogalmasr halinde, Yrinetim Kurulu Ttirk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasr mevzuatrnda belirtilen kanuni gartlarr haiz bir kimseyi gegici olarak bu yere tiye seger ve ilk Genel Kurul'un onaylna sunar. Bciylece segilen riye, eski iiyenin sriresini tamamlar. Ycinetim kurulu riyeleri, genel kurul tarafrndan her zaman gdrevden ahnabilir. v6rueriru KURUTUNA seeiwe gnnn-nnt : MADDE 17- Ydnetim Kurulu riyelerinin golunlu[unun Ttirkiye Cumhuriyeti vatandagr olmalan ve Ticaret Kanunu ile Sermaye piyasasr mevzuatlnda 6ngcinllen gartlarr ta5tmasl gerekir. YONET M KURULU TOPTANTILARI VE KURUMSAL Y6NET M UCUNiTE UYUM: Ycinetim kurulunun g6rev ve sorumluluklannrn salhkh bir bigimde yerine getirilmesi igin sermaye piyasasr mevzuatrna uygun olarak belirlenen komiteler olugturulur. Komitelerin 96rev alanlarr, gahgma esaslarr ve hangi riyelerden olugacafr yonetim kurulu taraflndan belirlenir. v6rueriu KURULUNA segiuvre $nnn qnr MADDE 17. Ydnetim Kurulu tiyelerinin Trirk Ticaret,)/ MADDE 18- Ycinetim Kurulu, girket igleri ltizum gdsterdikge toplanrr. Ancak en az avda bir Yrinetim kurulu, girket igleri agrsrndan gerekli gdrtilen zamanlarda, baskan v va baskan {\n 13

14 defa toplanmasr mecburidir. Toplantllarda her [iyenin bir oy hakkr vardrr. Ydnetim Kurulunun toplantr gtindemi Ycinetim Kurulu Bagkanr tarafrndan tespit edilir. Ycinetim Kurulu Kararr ile giindemde de$igiklik yaprlabilir. vekilinin gafirrslyla toplanrr. ycjnetim kurulu [iyelerinden her biri de bagkan veya bagkan vekiline yazrll olarak bagvurup kurulun toplantrya galrrlmasrnr talep edebilir. Bagkan veya bagkan vekili yine de Kurulu toplantrya gaptrmazsa riyeler de re'sen gafn yetkisine sahip olurlar. Fevkalade durumlarda riyelerden birisinin yazrh iste$i rizerine, Bagkan, yonetim Kurulunu toplantrya gafrrmazsa, riyeler de re'sen galrr yetkisini haiz olurlar. Toplantr yeri girket merkezidir. Ancak Ycinetim Kurulu, karar almak gartl ile, bagka bir yerde de toplanabilir. Yrinetim Kurulu tiye tam saytstntn golunlulu ile toplanrr ve kararlan toplantrya katrlanlarrn gofiunlufuyla alrr. Oylarda egitlik olmasr halinde teklif reddedilmig sayrlrr. Yrinetim Kurulunda oylar kabul olarak kullanrlrr. K yazrhp imza edilmig ol veren, kararrn altrna imzalar. veya vekil tayin etmek suretiyle oy kullanamazlar. Kurumsal Yonetim ilkelerinin uygulanmasr bakrmrndan 6nemli nitelikte sayllan iglemlerde ve girketin her ttirlti ili5kili taraf iglemlerinde ve rigrincr.i kigiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ili5kin iglemlerinde Sermaye piyasasr Kurulu,nun kurumsal y6netime iligkin dtizenlemelerine uyulur. Uyelerden higbiri toplantr yaprlmasr isteminde bulunmadr[r takdirde, ycinetim kurulu kararlarr, kurul r.iyelerinden birinin belirli bir konuda yaptr!r, karar geklinde yazllmrg cinerisine, en az tiye tam saytstntn go$unlufunun yazrh onayl allnmak suretiyle de verilebilir. Aynr 6nerinin tr.im ycinetim kurulu iiyelerine yapllmlg olmasr bu yolla ahnacak kararrn gegerlilik gartrdrr. Onaylarrn aynr kdlltta bulunmasl gart defildir; ancak onay imzalarrnrn bulundufu kdfirtlarrn tijmrintin ycinetim kurulu karar defterine yaprgtrrrlmast veya kabul edenlerin imzalarrnr igeren bir karara dcintigttirrihip karar.g,filir. Yonetim kurulu karan ile grindemde de[igiklik yaprlabilir. Ycinetim Kurulu, tiyeleri arasrndan bir Bagkan ve bulunmadtfr zamanlarda ona vek6let edecek bir Bagkan Vekili seger. Ydnetim kurulu iiye tam ile toplanrr ve kararlan Sermaye Piyasasl Kurulu tarafrndan uygulanmasr zorunlu tutulan Kurumsal Ycinetim ilkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksrzrn yaprlan iglemler ve ahnan ycinetim kurulu kararlarr gegersiz olup esas oy veremeyecekleri gibi, toplai vekil aracrh[ryla da katrlamazlar. Oylar egit oldulu takdirde o konu gelecek toplantrya brrakrllr. ikinci toplantrda da olursa sdz konusu

15 cineri reddedilmig sayrlrr. fi; nn gegerlilipi yazrhp imza edilmig alanna balhdrr. Ycinetim kurulunda oylar veya red olarak kullanrlrr. Red oyu kararrn altrna red gerekgesini yazarak lar. cinetim kurulu tamamen elektronik ortamda yaprlabilecefi gibi, bazr i.iyelerin fiziken mevcut bulunduklan bir toplantlya bir krsrm Uyelerin elektronik ortamda katrlmasl yoluyla da icra edilebilir. Bu h6llerde bu esas sdzlegmede ringciruilen toplantl ile karar n isaplarrna iligkin hri kri mler aynen uygu lan rr. Kurumsal Ycinetim ilkelerinin uygulanmasr bakrmrndan cinemli nitelikte sayrlan iglemlerde ve girketin her ttirh.i iligkili taraf iglemlerinde ve tigr.incti kigiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine iligkin iglemlerinde Sermaye Piyasasr Kurulu,nun kurumsal ycinetime illgkin dtizenlemelerine uyulur. YONETiM KURULU UveIeniruiru UcneruRi: MADDE 19. Sermaye Piyasasr Kurulu taraflndan uygulanmasl zorunlu tutulan Kurumsal Ydnetim ilkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksrzln yaprlan iglemler ve alrnan ydnetim kurulu kararlarr gegersiz olup esas stizlegmeye aykrrr sayllrr. vorueriru KURULU Uveuniruiru Ucneneni: MADDE 19- Ydnetim Kurulu Bagkan ve tiyelerinin ticretleri Genel Kurulca tespit olunur. ilk yrl ddenecek ricret, Gegici Madde 4'de gcisterilmigtir. ginreri Ydrueriru ve itzam: MADDE 20. $irket, Y6netim Kurulu tarafrndan yrinetilir ve temsil olunur. Yonetim Kurulu, Ttirk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasasr Kanunu ve ilgili fier mevzuat ile Genel Kurulca kendisine Trirk Ticaret Kanunu, Sermaye piyasasr Kanunu ve ilgili dieer mevzuatla ve senel 15

16 verilen gdrevleri ifa eder. $irket tarafrndan verilecek brittin belgelerin ve yapllacak srizlegmelerin gegerli olabilmesi igin bunlarrn girket'in rinvanr altlna konmug ve $irketi ilzama yetkili en az iki kiginin imzasrnr ta$tmast gereklidir. Kimlerin girketi ilzama yetkili olacafir yrinetim Kurulunca tespit edilir. girketi ilzama yetkili olanlar, $irket tjnvanrnl ilave etmeye mecburdurlar. kurulca kendisine verilen gdrevleri ifa eder. Ydnetim kurulu dtizenleyece$i bir ig yonerge ile, ydnetimi, krsmen veya tamamen bir veya birkag yrinetim kurulu tiyesine veya riguncti kigiye devretmeye yetkilidir. Bu i9 yonerge girketin ydnetimini dtizenler; bunun igin gerekli olan gdrevleri tanrmlar, yerlerini gdsterir, dzellikle kimin kime balh ve bilgi sunmakla ytiktimli.i oldulunu belirler. Ycinetim kurulu, istem tizerine pay sahiplerini ve korunmaya de[er menfaatlerini ikna edici ; bigimde ortaya koyan alacakltlarr, bu ig hakkrnda, yazrh olarak bilgilendirir. m, devredilmedifi takdirde, ydnetim nun ttim riyelerine aittir..,t, Temsil yetkisi gift imza ile kullanrlmak tizere ycinetim kuruluna aittir. y6netim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas tiyeye veya mtidrir olarak rigtincri kigilere devredebilir. En az bir y6netim kurulu iiyesinin temsil yetkisini haiz olmasr Sartttr. YONETtCttERE tu$kln YASAKLAR: $irket tarafrndan verilecek btittin belgelerin ve yaprlacak srizlegmelerin gegerli olabilmesi igin bunlarrn $irket'in rinvanl altrna konmug ve girketi ilzama yetkili en az iki kiginin imzasrnr tasrmasr gereklidir. MADDE 22- Ycinetim Kurulu riyeleri, Genel Mtidrir ve Mtidiirler, Genel Kuruldan izin almakstzrn kendileri veya bagkalarr namtna veya hesabrna bizzat ya da dolayh olarak girketle herhangi bir iglem yapamazlar. sakhdrr. Ycineticilere iligkin yasaklarrn belirlenmesinde ve uygulanmasrnda Sermaye piyasasr Kurulu'nun Kurumsal yonetim ilkeleri,nin uygulanmasr zorunlu ilkelerine ve Trirk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerine uygun hareket edilir. fl 15

17 RESi: DENErgi: MADDE 23. y sahipleri arasrndan, in gdrev yapmak lizere umhuriyeti vatandagl G6rev sr.iresi sona eren denetginin yeniden segilmesi mtimktjndtir. Vazifeleri biten ycinetim kurulu tiyeleri, genel kurulca ibra edilmedikge denetgili! Her faaliyet ddnemi itibariyle genel kurulca bir denetgi segilir. Segimden sonra, ydnetim kurulu, gecikmeksizin denetleme gcirevini hangi denetgiye verdi[ini ticaret siciline tescil ettirir ve Trirkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder. $irketin denetiminde Trirk Ticaret Kanunu'nun 397 ila 406 Inct maddesi "b ri ile sermaye piyasasr mevzuatt ve h ti kri m leri uygulan rr. ilk Genel Kurul topl yapmak i.izere segilen 2'de gdsterilmistir. \ "," DENETCIIERIN UCRETIERi: MADDE 24. Denetgilerin r.icretleri, Genel Kurulca karara baflanrr. ilk bir yrl igin denetgilere verilecek ticret, Gegigi Madde 4'de gdsterilmigtir. x,i 5}I;t'p,"tltneri: MADDE 24. Denetginin ticreti genel kurul taraflndan onaylanan ilgili scizlegme ile belirlenir. GENEL KURUL TOPLANTILARI VE GENEL gcirrigtip karara ballar. karrn kullanrm gekline, dafrtrlacak kar ve Ycinetim Kurulu tiyeleri, genel kurul toplantlsrnrn yukarrda belirtilen srire iginde yaprlmamasrndan Trirk Ticaret Kanunu'nun 336'ncr maddesinin beginci bendi uyannca sorumludur. Ola[antistti Genel Kurul, girket iglerinin jerektirdifii hallerde toplanarak gerekli L7

18 kararlarr alrr. Ola[anristU Genel Kurulun toplanma yeri ve zamant usu[ine gcire ilan olunur. Genel Kurul toplantrlarrnda her pay, sahibine bir oy hakkr verir. Ancak ydnetim kurulu segiminde A Grubu her bir hisse, sahibine 1000 oy hakkr; B grubu her bir his g 1oy hakkr verir ; i,,.'1 {, >--,- "" f) \-.:.;q -; l. -''.:.- '.,i, i:,, i " 'j' ' i.j1,. -j-. /) 'l:r ' -tr'!tr;;:i:r_:: gafirrabilirler. Ycinetim kurulunun, devamlr olarak toplanamamasr, toplantt nisablnln olugmasrna imkan bulunmamast veya mevcut olmamast durumlarrnda, mahkemenin izniyle, tek bir pay sahibi genel kurulu toplantrya gafirrabilir.trirk Ticaret Kanunu, nun 4tL ve 4L6 nct maddesi htikrimleri sakhdrr. "dv VE kurulu,genel kurulun galt$ma esas sullerine iligkin kurallarr igeren,grimrr.ik :Ve Ticaret Bakanhlr tarafrndan,asgari belirlenecek olan bir ig ycinerge 'fitdnrlar ve genel kurulun onayrndan sonra ytiruirhifie koyar. Bu ig ycinerge tescil ve ilan edilir. Gerektili takdirde genel kurul olalantistti toplantrya ga[rrlrr. Olafanristti genel kurul,ttirk Ticaret Kanunu ve bu esas sozlegmede yazlh htiktimlere g6re toplanrr ve gerekli kararlarr ahr. Ola$antistti genel kurulun toplanma yeri ve zamant usultjne gcire ilan olunur. Yrinetim kurulu hazrr bulunanlar listesini, kayden izlenen paylarrn sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasasr Kanunu uyannca Merkezi Kayrt Kurulugu tarafrndan sa[lanacak "pay sahipleri gizelgesi"ne gcire hazrrlar. Kayden izlenen paylar agrsrndan genel kurul toplantrsl tarihi ile srnlrh olarak pay devrinin yasaklanmasrna iligkin Sermaye piyasasr Mevzuatr huktimleri sakhdrr. Genel Kurul toplantllarrnda her pay, sahibine bir oy hakkl verir. Ancak ydnetim kurulu segiminde A Grubu oy hakkr; B.^hiLi^^.r sahibine 1 oy ^., hakkl L^l.r-...^ verrr $irketin genel kurul hakkr bulunan hak sa Ttirk Ticaret Kanunu' uyannca elektronik ortamda..'kwtllbl $irket, Anonim Sirketlerde L8

19 /t:-' ,r ;'kullanmalarrna imkan tanryacak elektronik genel kurul sistemini kurabilecefi gibi bu amag igin olugturulmug sistemlerden de hizmet satrn alabilir. yaprlacak ttim genel kurul toplantrlarrnda esas scizlegmenin bu htikmti uyannca, kurulmug olan sistem tizerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin anrlan Yrinetmelik hriktimlerinde belirtilen haklarrnl kullanabilmesi sa[lanrr. TOPLANTIDA KOMiSER BULUNMASI : MADDE 27. Gerek olafian, gerekse ola[anristti Genel Kurul toplantrlarrnda Sanayi ve Ticaret Bakanh$l Komiserinin hazrr bulunmasr garttrr. Komiserin yoklulunda yapllacak Genel Kurul toplantr la nnda ahnacak kararla r gegersizdir. oylartn KULLANTLMA gekli: MADDE 29. Genel Kurul toplantrlarrnda oylar, vekaleten kullanrlanlarr da belirleyen belgeler gcisterilerek el kaldrrmak suretiyle verilir. Ancak hazrr bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip olanlann istef,i tizerine gizli oya bagvurmak gerekir Olalan ve olaganristti genel kurul Toplantl ve karar nisaplarr, Tr.irk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasr Kanunu ile ilgili mevzuat h rikri m lerine tabidir. TOPIANTIDA iieiil TEMsiLcisiruiN eulunmas! : MADDE 27. BAKANLIK Genel kurul toplantrlannda ilgili Bakanhk temsilcisinin katlhml hakkrnda Ti.irk Ticaret Kanunu'nu n 407 nci maddesinin tiguncii frkrasr hrikmti uvgulanrr. oylartn KULLANTTMA gekli: MADDE 29- Genel kurul toplantrlannda oylar, yrinetim kurulu tarafrndan Gtimrtik ve Ticaret Bakanhfr drizenlemelerine uygun olarak hazrrlanacak ig ycinergeye gcire verilir. Toplantrya fiziken katrlmayan pay sahipleri oylannr elektronik ortamda yapllan genel kurul toplantrlarrna iligkin mevzuat ':.- {t ' r f--il /1 /\ \ rlojij 19

20 irrluun: MADDE 30. $irkete ait ilanlar, Ttirkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve girket merkezinin bulundu[u yerde grkan bir gazete ile Trirk Ticaret Kanunu ve Sermaye piyasasr Mevzuatr,nda belirtilen stirelere uymak kaydryla yaprlrr. Genel kurul toplantr ilanr, mevzuat ile 6ngortilen usullerin yant stra, mtjmktjn olan en fazla sayrda pay sahibine ulagmayr prlacak ilanlarda Ttirk aye Piyasasr Mevzuatr lerine uyulur. r ilanr, mevzuat ile ant stra, mtimkrin olan y sahibine ulagmayr saflayacak, elektronik haberlegme dahil, her ttir[i iletigim vasltasl ile genel kurul toplantr asgari rig hafta dnceden yaprllr. ta ii\ 438.maddeleri hrikrimleri uygulanrr. Sermaye Piyasasr mevzuatrndan Ticaret Kanunu'ndan kaynaklanan bilgi verme yuktimltilukleri sakhdrr. TEMETTU AVANSI DAGMMI: MADDE 33. $irket sermaye piyasasr mevzuatrna uygun olarak drizenlenmig ve ba$lmslz srnlrlr denetlemeden gegmi5 3, 6 ve 9 ayhk ddnemler itibariyle hazrrlanan ara mali tablolarrnda yer alan karlarr tizerinden nakit temettrj avanst da[tabilir. Temettri avanst dafirtrmr igin genel kurul kararryla ilgili yrlla srnrrh olmak i.izere yonetim kurulu'na yetki verilir. Dafirtrlacak temettrj avanstntn ilgili hesap drinemi sonunda yeterli kar olugmamast veya zarar olugmasl durumlarrnda, bir cinceki yrla ait bilangoda yer alan olalantistti yedek akgelerden ya da olafiantisti.i yedek akge tutanntn zararl kargrlamaya yeterli olmamasl durumunda temettti avanst kargrllilnda ahnan teminatrn paraya gevrilip gelir kaydedilerek bu tutardan ahsup ed hususu, kurul KAR PAYIAVANSI DA6MMI: MADDE 33. $irket sermaye piyasasr mevzuattna uygun olarak drizenlenmig ve ba$rmsrz srnlrlr denetlemeden gegmig 3, O ve 9 ayhk ddnemler itibariyle hazrrlanan ara mali avansrntn ilgili hesap dcine kar olugmamast veya durumlannda, bir cinceki yer alan olafanristti yedek akgelerden ya da Ola[anristri yedek akge tutarrnrn zararl kargrlamaya yeterli olmamasr durumunda kar payt avanst kargrh[lnda ahnan teminatrn paraya gevrilip gelir kaydedilerek bu tutardan mahsup edilecefi hususu, genel kurul 'x\ 20 /tt w{4.7w

21 toplantrslnda karara ballanlr. Ycinetim kuruluna genel kurul tarafrndan temettti avanst dafrtrml igin yetki verildifi takdirde, ycinetim kurulu tarafrndan, ilgili hesap ddneminde her 3 ayhk dcinemi izleyen 6 hafta igerisinde, temettrj avanst dafirtma veya daf,rtmama konusunda bir karar alrnmasr zorunludur. Temettri avanst dafirtrmrna karar verilmesinde ve avanstn rjdenmesinde; TTK'nrn bilango ve gelir tablosunun kabuhjne ve karrn dafirtrlmasrna iligkin htikrimlerinden Sermaye Piyasasr Kanunu'nun 15,nci maddesine ayklrr olanlarr uygulanmaz. Temettti avanst tutarrnrn hesaplanmasrnda ve dalrtrmrnda ilgili mevzuat hriktjmlerine uyulur. toplantrsrnda karara bafilanrr. Ydnetim kuruluna genel kurul taraflndan kar payr avansr dafirtrmr igin yetki verildili takdirde, y6netim kurulu tarafrndan, ilgili hesap drineminde her 3 ayhk dcinemi izleyen 6 hafta igerisinde, kar payr avansl dafirtma veya da[ltmama konusunda bir karar alrnmasr zorunludur. Bir hesap d6neminde verilecek toplam k6r payt avansl bir cinceki yrla ait d6nem k6rrnrn yanstnt agamaz. Onceki drinemde cidenen k6r payt avanslarr mahsup edilmeden ilave k6r payt avanst verilmesine ve k6r payl daf,rtrlmasrna karar verilemez. Kar payr avanst da$rtlmrna karar verilmesinde ve avanstn cidenmesinde; TTK'nrn bilango ve gelir tablosunun kabu[ine ve karrn da$rtllmasrna iligkin htikrimlerinden Sermaye Kanunu'nun L9 ve 20'nci aykrrr olanlan uygulanmaz. KARIN TESP T VE DAGMMI: t'+;usx avanst tutarrnln hesaplanmasrnda ve ilgili mevzuat hrikrimlerine IKARIN TEsPiTi VE DAGmMI: MADDE 34. MADDE 34. Portf<iydeki varhklann ahm satrmrndan olugan kar, tahakkuk etmig defer artrgr/dtigtigti, faiz, temettti vb. gellrlerin toplamrndan, komisyonlar, genel ycinetim giderleri ve difier giderlerin indirilmesinden sonra kalan kar girketin safi karrdtr. girket karrnrn tespitinde Sermaye piyasasr Kurulu'nun ilgili diizenlemeleri ve difier mevzuata uyulur. Net da[rtrlabilir kar, hesap donemi kanndan kanunlara gcire ayrrlmasl gereken yedek akgeler ile vergi, fon, mali ddemeler ve varsa gegmig yrl zararlarr di.igrildtikten sonra kalan tutardrr. $irketin net dafrtrlabilir karrnrn en az o/o2o'sinin birinci temettri olarak nakden d*a$rtrl I zorunludur. Sirketin temettli Portfdydeki varhklarrn olugan kar, tahakkuk artrgr/drigrigti, faiz, giderleri ve diler giderle sonra kalan kar $irketin ahm satrmrndan Net dafirtrlabilir kar, hesap dan kanunlara gcire aynlmasr gereken yedek akgeler ile vergi, fon, mali cidemeler ve varsa gegmig yi zararlarr drigiildrikten sonra kalan tutardrr. Yaprlan bafrg miktarr dafirtrlabilir kar matrahrna eklenir. Sirketin net dafirtllabilir 2t

22 verilmesinin uygun gcirrilmed ifin in kendisine bildirilme tarihinden itibaren en geg 3 ay iginde esas sdzlegmesinin yatrrrm ortakhir olmasrna 6zgU btitun hi.ikiimlerini portfdy igletmecililini kapsamayacak gekilde defigtirmek zorundad rr. $irket, bu defiigiklikleri yapmadrpr takdirde, Trirk Ticaret Kanunu'nun 434'rincti maddesinin L'inci frkraslnrn 2 ve 6 numaralr bentleri htiktimleri gerefince munfesih addolunuf..,,r*"--!*n- *** uygulanmasr Gtjmrrik ve Ticaret Bakanhlr ile Sermaye Piyasasr Kurulu'nun iznine bafihdrr. Sermaye Piyasasr Kurulu ve Grimrrjk ve Ticaret Bakanhfir'ndan izin ahndrktan sonra, Tr,irk Ticaret Kanunu ve esas scizlegmede belirtilen htiktimler gergevesinde esas sdzlegme de[igiklifine karar verilir. Defigiklikler usuhine uygun olarak onaylanarak Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilan tarihinden ba$layarak gecerli olur. 23

3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru

3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru EURO KApiTAr yattrtm ORTAKL G A.g EsAs s6zugnnesi 3-5 - 1 1 - L2- L6 - L7 - L8-20 -22-23 -24-25 -27-2 9-3 0-3 3-3 4-3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru EKLENursirue iilgriru rnoir TASARILARI 2 5

Detaylı

EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI

EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI ,1 EURo rrend YATTRTM ortak r6t n.g EsAs sozlrgm esi' lu i lrt 6-8 - 9-1 0 - LL - L2- L3 -L 4-L5 -I8-ZL-23-26 ve 3 3' U N C MADDe lr ni ru i ru rnoil,4l'lrtci MADDeT i ru EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI

Detaylı

M N\S YAT RIM ORTAKUGI A.$ 33,UNCU MADDELERIN TADIL, 41,NCi NNNODEN N. EsAs s6zugue$iruiru 2-6-8-9- 1 0-1 I'I2-L3-14r 1 5 -L8'2I-23-26 ve

M N\S YAT RIM ORTAKUGI A.$ 33,UNCU MADDELERIN TADIL, 41,NCi NNNODEN N. EsAs s6zugue$iruiru 2-6-8-9- 1 0-1 I'I2-L3-14r 1 5 -L8'2I-23-26 ve EURO B TiPi MENKUL KIYMETLER YAT RIM ORTAKUGI A.$ EsAs s6zugue$iruiru 2-6-8-9- 1 0-1 I'I2-L3-14r 1 5 -L8'2I-23-26 ve 33,UNCU MADDELERIN TADIL, 41,NCi NNNODEN N EKLENMESiNE iil$rin TADIL TASARILARI M N\S

Detaylı

sinrerit Uruvarur W.5jrketinunVan.TRABZoNSPoRSPoRTiFYATIRIMVEFuTBoL

sinrerit Uruvarur W.5jrketinunVan.TRABZoNSPoRSPoRTiFYATIRIMVEFuTBoL DEGi$iKLiKLicilt ynyn{r,qnudr rrsc rnnihi 06.02.20rs SAyr 87s3 TRABZONSPOR sportif YATTRTM ve FUTBoL igletmecil-irbi TicARET A.g. ANA SOZLE9MESi KURULUS Madde 1- Aga!tdaki adlart, soyadlarr, ikametgahlarr

Detaylı

YAZMANLIGA BASKANLIGI'NA

YAZMANLIGA BASKANLIGI'NA EVyAp sabun yag cliserin sanayi ve T caret ANoNiM ginxeri'ruiru 26 MAYrs zot+ raniniruoe YAPTLAN 2013 yrlrnn iligxir,r olagrn cenel KURUL TopLANTt rurrrungr Evyap Sabun Ya$ Gliserin Sanayi ve Ticaret $irketi'nin

Detaylı

BiRiNCI BOLUM. Eren Finans Faktoring Hizmetleri Anonim $irketi Genel Kurulunun $ahgma Esas ve Usulleri Hakklnda 19 Yiinerge

BiRiNCI BOLUM. Eren Finans Faktoring Hizmetleri Anonim $irketi Genel Kurulunun $ahgma Esas ve Usulleri Hakklnda 19 Yiinerge Eren Finans Faktoring Hizmetleri Anonim $irketi Genel Kurulunun $ahgma Esas ve Usulleri Hakklnda 19 Yiinerge BiRiNCI BOLUM Amag, Kapsam, Dayanak ve Tanlmlar Amag ve kapsam MADDE 1- (1) Bu ig yonergenin

Detaylı

SERI\,IAYE I,IYASASI HT]KUKU'NUN TURK TICARET I{ANIUNU TASARISI UZENIWONXi ETKILERI \M SERMAYE ARTIRIMI* cinig. I>rof. Dn Hamdi YASALIAN.

SERI\,IAYE I,IYASASI HT]KUKU'NUN TURK TICARET I{ANIUNU TASARISI UZENIWONXi ETKILERI \M SERMAYE ARTIRIMI* cinig. I>rof. Dn Hamdi YASALIAN. SERI\,IAYE I,IYASASI HT]KUKU'NUN TURK TICARET I{ANIUNU TASARISI UZENIWONXi ETKILERI \M SERMAYE ARTIRIMI* I>rof. Dn Hamdi YASALIAN. cinig Sermaye piyasasr hukukunda Av:rupa Birlili btinyesinde yaganan geligmeler

Detaylı

*T. li internet sitesi ile. r. Aynca bagvuru. \ L [ssist$t

*T. li internet sitesi ile. r. Aynca bagvuru. \ L [ssist$t Gedik Yatrnm Menkul Deferler Anonim $irketi'nden ortakhfrmtztn kayda altnmrq olan 200.000.000 TL nominal defierli finansman bonolanntn halka arz edilecek 20.000.000 TL'lik nominal defierli krsmrnri sahqrna

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Kuruluş Madde 1 - Aşağıda adları soyadları, unvanları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası

Detaylı

3-Sirket konusu ile ilgili faaliyetleri gergekle5tirmek amactyla yerli ve yabancl

3-Sirket konusu ile ilgili faaliyetleri gergekle5tirmek amactyla yerli ve yabancl F)Mobilya ve aksesuar olarak anrlan her tiirlij esyanrn alrm,satrm ve ticaretini yapmak, G)Siingerden mamul hasta yataklartntn metal ve ahsap krsrmlarrnrn imaliyle ilgili hertiirlil arae-geree ve malzemenin

Detaylı

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 17.05.2014 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 17.05.2014 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 17.05.2014 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 1 Genel Kurul İlanı EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 17.05.2014 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 17.05.2014 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 17.05.2014 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 1 Genel Kurul İlanı EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş YÖNETİM KURULU

Detaylı

ricerr arorir'r ginxeri

ricerr arorir'r ginxeri AToENTA9 AKSARAv rarrm ENDUSTRi ricerr arorir'r ginxeri Yiinetim Kurulu Bagkanhfr'ndan Olalan Genel Kurul Toplantrsr'na Davet $irketimiz 2012 yrhna ait Ola$an Genel Kurul toplantsrnrn 25.06.2013 tarihinde

Detaylı

ninrn $ME sixn iri$rdn HAzrRr_,1\NAN

ninrn $ME sixn iri$rdn HAzrRr_,1\NAN EURO KAPiTAL YATIRIM ORTITKLIGI A.$.'NiX nuno MENKUL KIYMET'y.{TrRrM ORTAKLIGI A.$ VE EURO TREND'I/ATIRTM ORTAKLTGT A.S.Ni DEVRALMA SURETiyT_,n ninrn $ME sixn iri$rdn HAzrRr_,1\NAN ninrn$mn RAPoRU. Bu

Detaylı

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI ESAS SÖZLEŞMESİ ( A-TİPİ )

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI ESAS SÖZLEŞMESİ ( A-TİPİ ) ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ ( A-TİPİ ) (Kayıtlı Sermaye Tavanı : 50,000,000,00- TL) (Çıkarılmış Sermaye : 22,268,013,20- TL) KURULUŞ Madde 1 Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları

Detaylı

Yeni Şekil YAPILMAYACAK İŞLER YAPILAMAYACAK İŞLER

Yeni Şekil YAPILMAYACAK İŞLER YAPILAMAYACAK İŞLER YAPILMAYACAK İŞLER Madde 6- Şirket: a) Ödünç para verme işleriyle uğraşamaz. b) Bankacılık Kanunu nda tanımladığı üzere mevduat toplayamaz ve mevduat toplama sonucu verebilecek iş ve işlemler yapamaz.

Detaylı

(--' zr' 'r' ,"-Z_., lo,1

(--' zr' 'r' ,-Z_., lo,1 l,inx silcisayar sisrontlnri y,q,zlltn{l ve DoNANTMT sanayi ve TicARET ANoNiM $irketi'nin zs.04.z0l4ra,niuir,qop yaprlan 2013 yilr olac,q.n GENEL KURUL ToPLANTI rurlnagt Link Bilgisayar Sistemleri Yazrhmr

Detaylı

,ln,lt,"" hutul,,""" trt".ro ol^ur, du.r-, h".ic ol.rk iir"...,"d.". iir"t" b"el,

,ln,lt, hutul,, trt.ro ol^ur, du.r-, h.ic ol.rk iir...,d.. iirt bel, TtrRrdYE HALK BANKASI A.$. 6zet Bu iizet, Sermaye Piyasasr Kurulu (KurulInca..o..8...1,!.*...t2Pt+ tarihinde onaylanmqtlr. Ortakhfirmrzm toplam 3.000.000.000.-TL tutarrndaki ihrag tavanr kapsamrndaki borglanma

Detaylı

l OCAK - go EYLUL 2011 ARA HESAP DONEMiNE AiT FiNANSAL TABLOI-AR \re

l OCAK - go EYLUL 2011 ARA HESAP DONEMiNE AiT FiNANSAL TABLOI-AR \re DUBAi GROUP SiGORTA A.S. l OCAK - go EYLUL 2011 ARA HESAP DONEMiNE AiT FiNANSAL TABLOI-AR \re BAGIMSIZ DENETQi SINIRII DENETiM RAPORU DUBAi GROUP SiGORTA A.S. 30 EYLUL 2011 TARIHI ITIBARIYLE DUZENLENEN

Detaylı

BoRsA isrrrrleul A. $. GENEL uuntinlugu,n.

BoRsA isrrrrleul A. $. GENEL uuntinlugu,n. BoRsA isrrrrleul A. $. GENEL uuntinlugu,n. Borsa istanbul A. g. Regitpaga Mahallesi, Tuncay Artun Caddesi, Emirgan 3446T istengul BAGIMSIZ HUKUKqU RAPORU IL.06.2015;izmir Sermaye Piyasasr Kurulu, Eskigehir

Detaylı

oun6nruiisrti cenrl KURUL ToPLANTT rurrnagr

oun6nruiisrti cenrl KURUL ToPLANTT rurrnagr KTLER ANKARA MA6AzAcrLrK sanayi ve ricnner nnoxiu ginxert'ruiru 28.10.2013 rnniniruoe YAPTLAN oun6nruiisrti cenrl KURUL ToPLANTT rurrnagr Kiler Ankara Ma{azacrlrk Sanayi ve Tiearet Anonim $irketi'nin Ola$anustu

Detaylı

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 NİSAN 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 NİSAN 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 NİSAN 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 31 Mart 2014 tarihinde yapılacağı bildirilen, ancak ilk toplantıda asgari toplantı

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 21 ARALIK 2011 TARİHLİ A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ TOPLANTI TUTANAĞI

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 21 ARALIK 2011 TARİHLİ A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ TOPLANTI TUTANAĞI İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 21 ARALIK 2011 TARİHLİ A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ TOPLANTI TUTANAĞI İş Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi nin A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri genel kurul toplantısı 21

Detaylı

Ġġ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. YÖNETĠM KURULUNDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL VE A GRUBU ĠMTĠYAZLI PAY SAHĠPLERĠ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET

Ġġ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. YÖNETĠM KURULUNDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL VE A GRUBU ĠMTĠYAZLI PAY SAHĠPLERĠ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET Ġġ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. YÖNETĠM KURULUNDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL VE A GRUBU ĠMTĠYAZLI PAY SAHĠPLERĠ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET ġirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aģağıda yazılı gündem

Detaylı

6znr eegil\dsrz uensrim RAPoRU. ane ooxem KoNSoripE, rnensar. ANONIM $irketi TABLOLAR VE. SANIFOAM SLJNGER SANAYi VE TiCARET 01 OCAK.

6znr eegil\dsrz uensrim RAPoRU. ane ooxem KoNSoripE, rnensar. ANONIM $irketi TABLOLAR VE. SANIFOAM SLJNGER SANAYi VE TiCARET 01 OCAK. SANIOAM SLJNGR SANAYi V TiCART ANONIM $irkti 01 OCAK.3O IIAZIRAN 2011 ITSAP ronevrine eir ane ooxem KoNSorip, rnensar TABLOLAR V 6znr eegil\dsrz uensrim RAPoRU SA\lOA}I SU:\'GTR SANAYI Vf TICARI,T A,$.'nin

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ ESAS SÖZLEŞMESĐ KURULUŞ: ŞĐRKETĐN ÜNVANI: ŞĐRKETĐN MERKEZ VE ŞUBELERĐ:

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ ESAS SÖZLEŞMESĐ KURULUŞ: ŞĐRKETĐN ÜNVANI: ŞĐRKETĐN MERKEZ VE ŞUBELERĐ: EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ ESAS SÖZLEŞMESĐ KURULUŞ: MADDE 1-Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

+'J:8tffi'X;:?ffiJ,"Jl?Ji!',1-'5:T;J Ti&1i1l#ilff},,ilffif*'#;i'J'ydi'?.T\'#i ;jffll1:

+'J:8tffi'X;:?ffiJ,Jl?Ji!',1-'5:T;J Ti&1i1l#ilff},,ilffif*'#;i'J'ydi'?.T\'#i ;jffll1: +'J:8tffi'X;:?ffiJ,"Jl?Ji!',1-'5:T;J Ti&1i1l#ilff},,ilffif*'#;i'J'ydi'?.T\'#i ;jffll1: gorevlendirilen Bakanlrk Temsilcisi...,.,.,...\).ln+nn...,,f.9(ff89p.,,...,.,, gozetiminde yairtmrjtrr. Turk Ticaret

Detaylı

Özel Durum Açıklaması:

Özel Durum Açıklaması: Özel Durum Açıklaması: Yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile uyumun sağlanması maksadıyla Şirketimiz Esas sözleşmesinin 3.,7.,8.,9.,14.,15.,16.,18.,19.,21., 22.,23.,24.,26.,27.,28.,31.,33.,35.,36.

Detaylı

EGELĠ & CO GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ ESAS SÖZLEġMESĠ

EGELĠ & CO GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ ESAS SÖZLEġMESĠ EGELĠ & CO GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ ESAS SÖZLEġMESĠ KURULUġ : MADDE - 1 AĢağıda adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu (TTK)

Detaylı

YAPI KREDİ B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

YAPI KREDİ B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET İstanbul,Ticaret Sicil No : 335591 YAPI KREDİ B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2011

Detaylı