3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru"

Transkript

1 EURO KApiTAr yattrtm ORTAKL G A.g EsAs s6zugnnesi L2- L6 - L7 - L z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru EKLENursirue iilgriru rnoir TASARILARI 2 5 BAT 2013

2 ESK $EKiL 5inrrriru MERKEZ ve $ubeleni:- MADDE 3- $irketin merkezi Ankara'dadrr. Adresi, Ceyhun Atrf Kansu Caddesi No:56 Balgat-Qankaya/An kara,drr. Adres de$igikli[inde, yeni adres Ticaret Sicili'ne tescil ve Ttirkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Keyfiyet aynca, Sanayi ve Ticaret Bakanlrfir'na ve Sermaye piyasasr Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmig adresinden ayrrlmrg olmasrna rafimen, yeni adresin sriresi iginde tescil ettirilmemi5 olmasr halinde, girket igin bu durum fesih sebebi sayrhr. Tescil ve ilan edilmig adrese yaprlan tebligat, girket'e yaprlmrg sayrhr. Aynr sicil bcilgesinde olmak kaydryla yalnrz adres defiigikli$i igin ana sozle5mede defigiklik yapmak zorunlu de[ildir. Ancak, merkez de$igikligi ana sozlegme defigikli[i gerektirir. $irket, Sanayi ve Ticaret Bakanltfir ile Piyasasr Kurulu'na bilgi vermek gartlyla temsilcilikler agabilir..{ $irketin AMActvE FAAL YET KoN YENi $EKiL ginreriru MERKEZ ve gubeleri: MADDE 3. $irketin merkezi Ankara'dadrr. Adresi, Ceyhun Atrf Kansu Caddesi No:56 Balgat / Ankara,drr. Tescil ve ilan edilmig adrese yaprlan tebligat $irket'e yaprlmrg sayrlrr. Adres defigikliiinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve TiJrkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve keyfiyet aynca Sermaye piyasasr Kurulu'na ve Gi.imrtlk ve Ticaret BakanlrIr'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmig adresinden ayrrlmrg olmasrna rafimen yeni adresini sriresi iginde tescil ettirmemi5 girket igin bu durum fesih sebebi sayrlrr. $irket, Sermaye Piyasasr Kurulu ile Grimnik ve Ticaret BakanlrIr'na bilgi vermek gartryla gube temsilcilikler agabilir. -ve \,,1 MADDE 5. $irket, Sermaye Piyasasr Kurulu'nun Krymet Yatrrrm Ortaklrklarr'na iligkin drizenlemelerinde yazrlr amag ve konular ile igtigal etmek tlzere kurulmug olup, girket'in faaliyet esaslarr, portfoy yatrrrm politikalan ve yonetim stnrrlamalarrnda, Sermaye Piyasasr Kurulu dtizenlemeleri ile ilgili mevzuata uyulur. Krymet Yatrrrm Ortaklrklarr'na iligkin drizenlemelerinde yazrh amag ve konular ile igtigal etmek i.jzere kurulmug olup, girket'in faaliyet esaslarr, portfoy yatrrrm politikalarr ve ydnetim srnrrlamalarrnda, Sermaye Piyasasr Bu gergevede $irket; Bu gergevede $irket; a) Ortakhk portfoytinri olugturur, ycinetir ve gerektifinde portfoyde defigiklikler yapar. a ) Ortaklrk portfoyunri olugturdr,. gerektifinde portfoyde de[igiklikler, I i:9 b) Portfdy gegitlemesiyle yatrrrm riskini, faaliyet alanlarrna ve ortaklrklarrn durumlarrna gore en aza indirecek bir bigimde dafrtrr. b) Portfoy gegitlemesiyle y.tin faaliyet alanlarrna ve ortaklrklarrn d gore en aza indirecek bir bigimde da$rtrr. :i: / A Nr; il

3 c) Menkul krymetlere, mali piyasa ve kurumlara, ortakhklara iligkin geligmeleri surekli izler ve portfoy yonetimiyle ilgili gerekli 6nlemleri alrr. d) Portfciyrin degerini korumaya ve artrrmaya ydnelik aragtrrmalar yapar. $irket, paylarrnr aldrgr ortakhklarrn herhangi bir gekilde sermayesine ve yonetimine hakim olmak amacrgridemez. c) Menkul krymetlere, mali piyasa ve kurumlara, ortaklrklara iligkin geligmeleri stirekli izler ve portf6y yonetimiyle ilgili gerekli onlemleri ahr. d) Portfdyrin deferini korumaya ve artrrmaya yonelik aragtrrmalar yapar. $irket, paylarrnr aldrklarr ortakhklarrn herhangi bir gekilde sermayesine ve yonetimine hakim olmak amacr gtidemez. $irket, Sermaye Piyasasr Kurulu dtizenlemelerine ballr kalrnmasr, Sermaye Piyasasr Mevzuatrnrn ortrilri kazang aktarrmr drizenlemelerine aykrrrhk tegkil edilmemesi, kendi amag ve konusunun aksatrlmamasr, gerekli ozel durum agrklamalarrnrn yaprlmasr ve yrl iginde yaprlan bafrglarrn genel kurulda ortaklarrn bilgisine sunulmasr gartryla gegitli amaglarla kurulmug olan kurum, vakrf ve dernekler ile di$er gegitli kurum ve kuruluglara bairg yapabilir. Yaprlacak bairglarrn tist srnrnnrn genel kurul tarafrndan belirlenmesi mekte olup, bu srnrn asan tutarda bafrg lamaz. YE VE PAYLAR: LL. kurulmugtur. Bu sermaye her biri 1 TL. itibari de[erde adet paya ayrrlmrgtrr, $irket'in baglangrg sermayesi tamamr odenmig ,000 TL'dtr. $irket'in baglangrg sermayesi, her biri 1 TL. itibari deferde adedi nama yaztlt A Grubu, adedi hamiline yazrlr B Grubu olmak tizere toplam adet paya ayrtlmtg ve tamamr agafrda belirtilen kurucular tarafrndan muvazadan ari olarak nakden ve tamamen taahhrit edilip odenmigtir : $irketin, kayrtlr sermayesi 50, TL (ELL MILYON)'dir. Bu sermaye her biri 1 TL. itibari deferde adet paya ayrrlmtgttr. Sermaye Piyasasr Kurulu'nca verilen kayrtlr sermaye tavanr izni,2ot yrllan (5 ytl) igin gegerlidir. Bu stirenin sonunda izin verilen kayrtlr sermaye tavanrna ulagrlamamrg olsa dahi, 2017 yrlrndan sonra yonetim kurulunun sermaye artrnm kararr alabilmesi igin; daha once izin verilen tava tutarr igin Sermaye P almak suretiyle genel igin yetki altnmast zorunludur..,,.. i:i,..1''.,.. i;, {J tiirl l ata

4 Adr Soyadr / Ticaret Unvant Gr u0 u Ttirii Pay Adedi Mustafa $ahin A Nama Euro Yatrrrm Menkul DeEerler A,S. Euro Portfoy Yonetimi A.5. B Hamiline B Hamiline Yusuf Ali Alan B Hamiline Coskun Artk D Hamiline ,1 Pay Tutafl (TL) ,000 Sermayeyi temsil eden paylar kaydile5tirme esaslan gergevesinde kayden izlenir. Yonetim Kurulu, Sermaye Piyasast Mevzuatt hriktimlerine uygun olarak, kayttlt sermaye tavant iginde kalmak koguluyla grkarrlmrg sermayesini artrrmaya yetkilidir. YOnetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkrnrn srnrrlandrnlmasr ve primli pay ihract konusunda karar almaya yetkilidir, Ydnetim kurulu tiyelerinin segiminde A grubu paylann her biri oy hakkrna, B grubu paylarrn her biri 1 oy hakktna sahiptir. Sermaye artrrrmlarrnda; ortaklartn yeni pay alma haklarr srnrrlandrrrlmadrfr takdirde, A grubu paylar kargrlr[rnda A grubu, B grubu paylar kargtlt[tnda B grubu yeni pay grkarrlacakttr. Ancak yeni pay alma haklarr srntrlandrrrldri grkanlacak yeni paylarrn trimti B prub-t4 9l grkarrlacakttr. Genel Kurultoplanttlartnda, Yonetim [u., ''. tiyelerinin segiminde oyda imtiyaz ta n paylar drgrnda imtiyaz veren pay grkarrlamaz''i:'i:-1r Sermaye arttrtmlartnda yeni pay alma hakkt kullanrldrktan sonra kalan paylar ile yeni pay alma hakkr kullantmtnrn krsrtlandr[r durumlarda yeni ihrag edilen ttim paylar nominal deferin altrnda olmamak Uzere piyasa fiyatr ile halka arz edilir. Nama yazrlr paylarrn devri ktsttlanamaz. rrlan paylar tamamen satrlarak bedelleri 1 $irketin ,00-TL'lik grkarrlmrg sermayesini temsil eden pay bedellerinin tamamr nakden odenmig olup, her biri 1 TL itibari de[erde adedi nama yaztlt A Grubu ,00 adedi hamiline yazrh B Grubu olmak r.izere toplam ,00 adet paya ayrrlmrgttr. Yonetim Kurulu, 20t3-20I7 yrllarr arastnda Sermaye Piyasast Kanunu htiki.imlerine ve Sermaye Piyasasr Kurulu duzenlemelerine uygun olarak, kayrtlr sermaye tavantna kadar paylar ihrag ederek grkarrlmrg sermayeyi artrrmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkrnrn srntrlandtrtlmast ile imtiyazlr veya nominal de[erin tizerinde veya altrnda pay Erkarrlmasr konusunda karar almaya yetkilidir, Yeni pay alma hakktnr ktsrtlama yetkisi, pay sahipleri arasrnda egitsizlife yol agacak gekilde kullanrlmaz, Yonetim kurulu riyelerinin segiminde A grubu paylarrn her biri oy hakkrna, B grubu paylarrn her biri 1 oy hakkrna sahiptir. Sermaye artrrrmlarrnda; ortaklartn yeni pay alma haklarr srnrrlandrrrlmadrfir takdirde, A grubu paylar kargrlrgrnda A grubu, B grubu paylar kargrlrfrnda B grubu yeni pay grkarrlacakttr. Ancak ortaklartn yeni pay alma haklarr srnrrlandrrrldrfr takdirde, grkarrlacak yeni l.rtl\ arrn tr.imrj B grubu olarak gtkarrlacaktrr. Ge I Kurul toplantrlartnda, Yonetim Kurulu i,tiye rinin segiminde oyda imtiyaz hakkt.tarjfyan paylar drgrnda imtiyaz veren pay.lkarrlamaz. Sermaye arttrtmlartnda yeni pay alma hakkr kullanrldrktan sonra kalan paylar ile yeni pay alma hakkr kullantmtntn krsrtlandrfir durumlarda arz edilir d, 'jl drj {J} '.;,

5 Merkez Bankasr taraftndan kabul edilen uluslararasr standartlarda olmast ve ulusal ve u luslararasr borsa larda islem gormesi zorunlud u r o) $irket portfoyui'ne, Kurulun Seri: V, No: 7 sayrlt Menkul Krymetlerin Geri Alma veya Satma TaahhUdti ile Alrm Satrmt Hakkrnda Teblifinin 5 inci maddesinin (c) ve (e) bentlerinde belirtilen krymetlerin konu edildisi borsada veya borsa drgrnda taraf olunan ters repo sozlegmelerini dahil edebilir. Borsa drgrnda taraf olunan ters repo sozlegmelerinin kargr tarafrntn Kurulca belirlenen nitelikleri tagtmast zorunludur. Borsa drgrnda taraf olunan ters repo sozlegmeleri gergevesinde kargr taraftan ahnan ters repoya konu varlrklartn Takasbank'da ortaklrk adrna agrlmrg olan bir hesapta saklanmasr gerekmektedir. piyasasr araglanna yatrnm yapabilir.$irket portfoyrinde bulunan yabancr sermaye piyasasr araglarr satrn alrndrfr borsada veya kote oldufu difier borsalar drgrnda alrnrp satrlamaz. n) girket portfoyrinrin en fazla % 20'si ulusal veya uluslar arasr borsalarda iglem goren alttn ve diier krymetli madenler ile bu madenlere dayalr sermaye piyasasr araglartna yatrrabilir. Portfoye alrnacak altrn ve difier krymetli madenlerin T.C Merkez Bankast taraftndan kabul edilen uluslararast standartlarda olmast ve ulusal ve uluslararast borsalarda islem gormesi zorunludur. o) $irket portfoyri'ne, Kurulun Seri: V, No: 7 sayrh Menkul Krymetlerin Geri Alma veya Satma Taahhridri ile Ahm Sattmt Hakkrnda Sermaye Piyasasr Kurulun Ser Menkul Krymetlerin Geri Al Taahhridri ile Alrm Satrmr Hak inci maddesinin (c) ve (e) bentlerinde belirtilen krymetlerin konu edildi[i borsada veya borsa drgrnda repo sozlegmelerine portfoytinde yer alan repo iglemine konu olabilecek menkul krymetlerin rayig bedelinin %10'una kadar taraf olabilir. Borsa drgr repo-ters repo iglemlerinin vade ve faiz orant Kurulun Seri: V, No: 7 saytll Menkul Krymetlerin Geri Alma veya Satma Taahhtidti ile Alrm Sattmt Hakkrnda Teblifinin 6 nct maddesi gergevesinde belirlenir. $u kadar ki; faiz orantntn belirlenmesi, borsada i5lem goren benzer vade yaptstna sahip sozle5melerin faiz oranlart dikkate altnmak i.izere, girket yonetim kurulunun sorumlulugundadrr. Borsa drgrnda repo-ters repo sozle5melerine taraf olunmasr durumunda en geg sozlegme tarihini takip eden iggiinii iginde girketin resmi internet sitesinde ve KAP'ta sozlegmeye konu edilen krymet ve sozlegmenin vadesi, faiz orant, kargt tarafr hakkrnda kamuya bilgi verilmesi gereklidir. Soz konusu sozlegmelere iligkin bilgi ve belgeler aynca girket merkezinde sozlegme tarihini muteakip 5 vrl surevle muhafaza edilir. r$r tarafrnrn Kurulca belirlenen nitelikleri ta$rmasr zorunludur. Borsa drgrnda taraf olunan ters repo sozlegmeleri gergevesinde kargr taraftan alrnan ters repoya konu varltklarrn Takasbank'da ortakltk adrna agrlmrs olan bir hesapta saklan mast gerekmektedir. Borsa drgrnda taraf olunan ters repo iglemlerine ortaklrk portfoyrini.in en fazla %o!o' una kadar yattrtm ya prlabilir. Sermaye Piyasasr Kurulun Seri: V, No: 7 saytlt Menkul Krymetlerin Geri Alma veya Satma Taahhijdri ile Alrm Satrmr Hakkrnda Tebli[inin 5 inci maddesinin (c) ve (e) bentlerinde belirtilen krymetlerin konu edildigi borsada veya borsa drgrnda repo sozlegmelerine portfoytinde yer alan repo iglemine konu olabilecek menkul krymetlerin rayig bedelinin %ot}'una kadar Satma TaahhtidU ile Alrm,FatrftrP flt Teblifinin 6 nct mad belirlenir. $u kadar lki;i '$$q :,d "!*. ifir

6 r) $irket portfoyr.ine riskten korunma ve/veya yatrrrm amacryla doviz, krymetli madenler, faiz, finansal gostergeler ve sermaye piyasasr araglarr i.izerinden duzenlenmig opsiyon sozlegmeleri, forward,future ve vadeli islemlere dayah opsiyon islemleri dahil edebilir. Vadeli iglem sozlegmeleri nedeniyle maruz kalrnan agrk pozisyon tutarr girket net aktif deferini asamaz. Portfdye alrnan vadeli iglem sozlegmelerinin ortaklr[rnrn yatrrrm stratejisine ve kargrlagttrma 6lgtitUne uygun belirlenmesi, borsada iglem gdren benzer vade yaprsrna sahip sozlegmelerin faiz oranlarr dikkate alrnmak tizere, 5irket yonetim kurulunun sorumlulugundadrr. Borsa drgrnda repo-ters repo sozlegmelerine taraf olunmasr durumunda en geg s6zlegme tarihini takip eden iggtinu iginde girketin resmi internet sitesinde ve KAP'ta sozlegmeye konu edilen krymet ve sozlegmenin vadesi, faiz oranr, kargr tarafr hakkrnda kamuya bilgi verilmesi gereklidir. Soz konusu sozle5melere iligkin bilgi ve belgeler aynca girket merkezinde sozle5me tarihini mi.iteakip 5 yrl srireyle muhafaza edilir. p) Borsada iglem goren dtg borglanma araglarrnrn, borsa drgrnda yaprlacak iglemler ile 'oftakhk portfoytine dahil edilmesi veya ortaklrk,{oo}tfciv ti n d e n g r ka rt r I m a s r m ti m k ri n d r,i r. s) $irket portfoyune varantlar dahifi";,.{d,,.,." ol '!'j.1.-.:1 Varantlara yaprlan yatrrrmlarrn toplani'r, I portfoy degerinin %15'ini gegemez. Ayrtca, aynt varlrga dayalr olarak grkarrlan varantlarrn toplamt girket portfoy deferinin %oto'unu, tek bir ihraggr tarafrndan grkarrlan varantlartn toplamt ise girket portfoy deferinin %5'ini gegemez. Ortakllfirn agrk pozisyonunun hesaplanmasrnda, varantlar ile Vadeli iglem ve Opsiyon Borsastnda taraf olunan aynr varhfa dayalr vadeli iglem sozlegmelerinde ahnan ters pozisyonlar netlegtirilir. g) Ozellegtirme kapsamrna altnmtg, kamu iktisadi te5ebbilsleri dahil, T0rkiye'de kurulmug ortaklrklarrn paylarrna yatrrtm yapabilir. t) Portfoydeki varlrklartn deferinin fiyat hareketleri, temettti dafrtrmr ve rtighan haklartntn kullanrlmast nedeniyle, ortaklrk esas sozlegmesinde ve Sermaye Piyasast Kurulu duzenlemelerinde belirtilen asgari stntrlartn alttna inmesi veya azami stntrlartn tizerine gtkmast halinde oranrnrn en geg 30 gun iginde esas sozlegmede ve Sermaye Piyasast Kurulu drizenlemelerinde belirtilen stntrlara getirilmesi zorun lud ur..j t portfoytine riskten korunma ve/veya amacryla doviz, krymetli madenler, faiz, ' al gostergeler ve sermaye piyasasr, rt rizerinden drizenlenmig opsiyon sozlegmeleri, forward,future ve vadeli islemlere dayah opsiyon islemleri dahil edebilir. Vadeli iglem sozlegmeleri nedeniyle maruz kalrnan agrk pozisyon tutart girket net aktif delerini asamaz. Portfoye altnan vadeli iglem sozlegmelerinin ortaklr[rnrn yattrtm stratejisine ve kargrlagtrrma olgtittine uygun olmasr zorunludur. Borsa dr5rnda gergekle5tirilecek vadeli iglem ve opsiyon sozlegmelerine iligkin olarak Sermaye Piyasast Kurulu'nca belirlenen esaslara uyulur. s) $irket portfoyone varantlar dahil edilebilir. Varantlara yaprlan yattrtmlartn toplamr Sirket portfoy deferinin %ot5'ini gegemez. Ayrtca, aynr varlrfa dayalr olarak grkarrlan varantlartn toplamr girket portfoy deferinin %].0'unu, tek bir ihraggr taraftndan grkarrlan varantlartn toplamr ise girket portfoy deferinin 'i gegemez. Ortaklrfrn agl hesaplanmastnda, varantlar Opsiyon Borsastnda taraf olunan,:1yn V'brff# dayalr vadeli iglem sozlegmele pozisyon la r netle5tirilir.

7 S) Ozellegtirme kapsamtna altnmtg, kamu iktisadi tegebbusleri dahil, Ttirkiye'de kurulmug ortaklrklarrn paylarrna yatrrrm yapabilir, Ydrueriu KURULU VE G6REV SUNES :,F*^.;.;in, t) Portf6ydeki varlrklarrn defierinin fiyat hareketleri, temett0 da$rtrmr ve rughan haklarrnrn kullanrlmasr nedeniyle, ortakltk esas sozlegmesinde ve Sermaye Piyasasr Kurulu drizenlemelerinde belirtilen asgari stntrlarrn altrna inmesi veya azami stntrlartn tizerine grkmasr halinde oranrntn en geg 30 gtin iginde esas sozlegmede ve Sermaye Piyasast Kurulu drizenlemelerinde belirtilen stntrlara 'Hb.ilrilmesi zorunludu r. KURULU VE GOREV SUNES : MADDE 16. $irket'in igleri ve yonetimi Genel Kurul 3 yrl'a kadar gorev yapmak igin gofunlu[u icrada gorevli olmayan en az 5 (bes)- en gok 7 (yedi) tiyeden tegkil olunacak bir Yonetim Kurulu tarafrndan yurtittiltir. Yonetim Kurulu ilk toplantrsrnda aralartndan bir bagkan ve bagkan yardrmcrsr seger. Yonetim kuruluna 2'den az olmamak uizere, Sermaye Piyasasr Kurulu'nun Kurumsal Yonetim ilkelerinde belirtilen yonetim kurulu tiyelerinin bafrmsrzlr[rna iligkin esaslar gergevesinde yeterli sayrda bafrmsrz yonetim kurulu tiyesi genel kurul tarafrndan segilir. Ydnetim kurulunda gorev alacak bafirmsrz tiyelerin sayrsr ve nitelikleri Sermaye Piyasasr Kurulu'nun kurumsal yonetime iligkin dtizenlemelerine gore tespit edilir. Gorev suresi sona eren tiyelerin Yonetim Kuruluna yeniden segilmesi mumkiindtir, Bir Uyelifiin herhangi bir nedenle bogalmast halinde, Yonetim Kurulu Ttjrk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasast mevzuattnda belirtilen kanuni gartlarr haiz bir kimseyi gegici olarak bu yere tiye seger ve ilk Genel Kurul'un onaytna sunar. Boylece segilen Uye, eski Uyenin stiresinitamamlar. secilmeye de engeldir.,q{.'.,,.d ".i d1l i

8 Genel Kurul, ltizum gortirse, kalmayarak, Yonetim Kurulu defiigtirebilir. gorev suresine baflr Uyeleri'ni her zaman Yonetim kurulu, Ti.irk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasasr Kanunu, $irket esas sozlegmesi, genel kurul kararlarr ve ilgili mevzuat htiktimleri ile verilen gorevleri yerine getirir. Kanunla veya as sozlegme ile Genel Kuruldan karar '-al'fomasrna baflt tutulan hususlartn drgrnda trim konularda Yonetim Kurulu karar alriraya yetkilidir.,i 'Vonetim kuruluna 2'den az olmamak iizere, Sermaye Piyasasr Kurulu'nun Kurumsal Yonetim ilkelerinde belirtilen yonetim kurulu riyelerinin bafrmsrzhfrna iligkin esaslar gergevesinde yeterli sayrda bafitmstz ycinetim kurulu tiyesi genel kurul taraftndan segilir. Yonetim kurulunda gorev alacak bafrmsrz riyelerin sayrsr ve nitelikleri Sermaye Piyasasr Kurulu'nun kurumsal yonetime iligkin dtizenlemelerine gore tespit edilir. Gorev sriresi sona eren tiyelerin Yonetim Kuruluna yeniden segilmesi mrimktlndtjr. Bir riyeli[in herhangi bir nedenle bogalmasr halinde, Yonetim Kurulu Ttirk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasr mevzuattnda belirtilen kanuni gartlarr haiz bir kimseyi gegici olarak bu yere riye seger ve ilk Genel Kurul'un onaytna sunar. Bdylece segilen tiye, eski tiyenin stiresini tamamlar. Yonetim kurulu tiyeleri, genel kurul taraftndan her zaman gorevden alrnabilir. Yonetim kurulunun gorev ve sorumluluklarrnrn saflrklr bir bigimde yerine getirilmesi igin sermaye piyasast mevzuattna uygun olarak belirlenen komiteler olugturulur. Komitelerin gorev alanlarr, galrgma esaslart ve hangi riyelerden olugacafr yonetim kurulu taraftndan belirlenir. 25 AT

9 vorueriu KURULUNA segiuue gartlari: MADDE 17- Yonetim Kurulu tiyelerinin gofunlufunun Trirkiye Cumhuriyeti vatandagt olmalart ve Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasasr mevzuattnda ongdrlilen sartlarr tastmast gerekir, v6rueriu KURULUNA SEC LME gartlari: MADDE 17. Yonetim Kurulu tiyelerinin TUrk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasr mevzuattnda ongortilen 5artlarr tagrmast gerekir. vekilinin ga$nsryla toplanrr. Yonetim kurulu riyelerinden her biri de bagkan veya bagkan vekiline yazrlr olarak bagvurup kurulun toplantrya gafrrlmasrnr talep edebilir. Bagkan veya bagkan vekili yine de Kurulu toplantrya ga[rrmazsa riyeler de re'sen ga$rr yetkisine sahip olurlar. toplantrya gairrmazsa, Uyeler de re'sen gaerr yetkisini haiz olurlar. Toplantr yeri $irket merkezidir. Ancak Yonetim Kurulu, karar almak gartr ile, bagka bir yerde de toplanabilir. Uyelerden higbiri toplantr yaprlmasr isteminde bulunmadrfr takdirde, yonetim kurulu kararlarr, kurul Uyelerinden birinin belirli bir konuda yaptrfr, karar geklinde yazrlmts onerisine, en az ilye tam saylslntn gofunlulunun yaztlt onayt alrnmak suretiyle de yaprlabilir. $e Yonetim Kurulu, 0yeleri arastnd ve bulunmadr[r zamanlarda edecek bir Bagkan Vekili seger. (

10 girketin her ttlrlri iligkili taraf iglemlerinde ve tigrinci.i kigiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ili5kin iglemlerinde Sermaye Piyasasr Kurulu'nun kurumsal yonetime iligkin di.izenlemelerine uyulur. Sermaye Piyasasr Kurulu tarafrndan uygulanmasr zorunlu tutulan Kurumsal Yonetim ilkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksrzrn yaprlan iglemler ve alrnan yonetim kurulu kararlarr gegersiz olup esas sozlegmeye aykrrr sayrhr. egitlik olursa soz konusu oneri reddedilmi5 sayr I r r. Kararlarrn gegerlilifi yazrlrp imza edilmig olmalarrna baflrdrr. Yonetim kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanrlrr. Red oyu veren, kararrn altrna red gerekgesini yazarak imzalar. Yonetim kurulu tamamen elektronik ortamda yaprlabilecefi gibi, bazr riyelerin fiziken mevcut bulunduklarr bir toplantrya bir krsrm tiyelerin elektronik ortamda katrlmasr yoluyla da icra edilebilir. Bu h6llerde bu esas sdzlegmede ongorrilen toplantr ile karar nisaplarrna iligkin hri krimler aynen uygu lanrr. Kurumsal Yonetim ilkelerinin uygulanmasr bakrmrndan onemli nitelikte sayrlan iglemlerde ve girketin her trirhi iligkili taraf iglemlerinde ve Ugrincil kigiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine iligkin iglemlerinde Sermaye Piyasasr Kurulu'nun kurumsal yonetime iligkin drizenlemelerine uyulur. Sermaye Piyasasr Kurulu tarafrndan uygulanmasr zorunlu tutulan Kurumsal Yonetim ilkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksrzrn yaprlan iglemler ve altnan yonetim kurulu kararlarr gegersiz olup esas (!r.!' 6:. 7i) t& q) /\ I I d.;..",,'.:r :i!.i;. r' I

11 $inreri Y6ruerivr, TEMS L ve ilzam: MADDE 20- $irket, yonetim kurulu tarafrndan ycinetilir ve drgarrya kargr temsil olunur. Ycinetim kurulu, Trjrk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasasr Kanunu ve ilgili diper mevzuatla ve genel kurulca kendisine verilen g6revleri ifa eder. bunlarrn $irket'in unvanr altrna konmug ve $irketi ilzama yetkili en az iki kiginin imzasrnr tagrmasr gereklidir. Kimlerin girketi ilzama yetkili olacafr Yonetim Kurulunca tespit edilir. $irketi ilzama yetkili olanlar, $irket unvanrnr ilave etmeye Yonetim kurulu duzenleyecefi bir ig yonerge ile, yonetimi, krsmen veya tamamen bir veya birkag yonetim kurulu tiyesine veya rigrincti kigiye devretmeye yetkilidir. Bu ig yonerge girketin yonetimini drizenler; bunun igin gerekli olan gorevleri tanrmlar, yerlerini gosterir, ozellikle kimin kime baflr ve bilgi sunmakla yukriml0 oldu[unu belirler. Yonetim kurulu, istem rizerine pay sahiplerini ve korunmaya deger menfaatlerini ikna edici bir bigimde hlarr, bu ig yonerge ilgilendirir. v6ruerici r-ere i LigKi N YASAKLAR:.,k'uru igi takdirde, yonetim lunun trim Uyelerine aittir. Temsil yetkisi gift imza ile kullanrlmak i.izere yonetim kuruluna aittir, Yonetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas iiyeye veya mrldtir olarak tigrincti kigilere devredebilir. En az bir yonetim kurulu tiyesinin temsil yetkisini haiz olmast garttrr. cek britrjn belgelerin ve gegerli olabilmesi igin anr altrna konmug ve n az iki kiginin imzasrnr voruericilere iliskin vasakla 5 SUHAI zme MADDE 22. Yonetim Kurulu riyeleri, Genel Mtldtir ve Mridrirler, Genel Kuruldan izin almakstztn kendileri veya ba5kalarr namrna veya hesabtna bizzat ya da dolaylr olarak $irketle herhangi bir islemxapamazlar. ile birlikte vonetim kuruluna bildirmek ve cr\ 15

12 toplantr tutanafr na igletmekle ylikij mlud ti r. Bu hususta TTK'ntn 393 i..incri maddesi htikmti saklrdtr. DENETeiLER VE GOREV SuneSi: MADDE 23. Genel Kurul, gerek pay sahipleri arastndan, gerek drgarrdan 3 yrl igin gorev yapmak tizere bir denetgi se9er. Denetginin Trirkiye Cumhuriyeti vatanda5t olmast gereklidir. Ycineticilere iligkin yasaklarrn belirlenmesinde ve uygulanmastnda Sermaye Piyasast Kurulu'nun Kurumsal Yonetim ilkeleri'nin uygulanmast zorunlu ilkelerine ve Tlirk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerine uygun hareket edilir. DENETQ : MADDE 23- Her faaliyet donemi itibariyle genel kurulca bir denetgi segilir. Segimden sonra, ydnetim kurulu, gecikmeksizin denetleme gdrevini hangi denetgiye verdi[ini ticaret siciline tescil ettirir ve Ttirkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder. Gorev stiresi sona eren denetginin yeniden segilmesi mtimktindur. Vazifeleri biten yonetim kurulu tiyeleri, genel kurulca ibra edilmedikge denetgili$e segilemez.,{i ilk Genel Kurul toplanttstna kadar gorev yap tizere segilen denetgiler, gegici madde eosterilmistir. DENErCiLEniru ucreruni : MADDE 24. r MADDE 24- ETI: Denetgilerin i.icretleri, Genel Kurulca karara baelantr. GENEL KURUL TOPLANTILARI: I Denetginin ricreti genel kurul taraftndan onaylanan ilgili s6zlesme ile belirlenir' MADDE 25. Genel Kurul Olafan ve Ola$anUstti olarak toplantr. Ola[an Genel Kurul, $irket'in hesap devresinin sonundan itibaren tig ay iginde ve yrlda en az bir defa toplanrr ve T[irk Ticaret Kanunu'nun 369'uncu maddesi hi.ikmu goz oniine altnarak, Yonetim Kurulu taraftndan haztrlanan grindemdeki konularr gorugrip karara bailar' JirlgT,& kullanrm gekline, dafrtrlacak kar ve kazang t6,fa * 4A ql rj ;J,.'t 'ti'"l, llo -r81

13 Yonetim Kurulu tiyeleri, genel kurul toplantrsrnln yukarrda belirtilen sure iginde yaprlmamasrndan Tijrk Ticaret Kanunu'nun 335'ncr maddesinin beginci bendi uyannca sorumludur. Ola[antistri Genel Kurul, girket iglerinin gerektirdifi hallerde toplanarak gerekli kararlarr ahr. OlafanUstri Genel Kurulun toplanma yeri ve zamanr usulrine gore ilan olunur. Genel Kurul toplantrlannda her pay, sahibine bir oy hakkr verir. Ancak yonetim kurulu segiminde A paylarrnrn oranlarrnrn belirlenmesine, ydnetim kurulu riyelerinin ibralarr ile faaliyet donemini ilgilendiren ve gerekli gorrilen di[er konulara iligkin mfizakere yaprhr, karar allnrr. Genel kurul, s0resi dolmug olsa bile, yonetim kuru lu tarafrndan toplantrya galrrlabilir. Tasfiye memurlarr da, gorevleri ile ilgili konular igin, genel kurulu toplantrya ga$rrabilirler. Yonetim kurulunun, devamlr olarak toplanamamasr, toplantr nisabrnrn olugmasrna imkan bulunmamasr veya mevcut olmamasr durumlarrnda, mahkemenin izniyle, tek bir pay sahibi genel kurulu toplantrya gafrrabilir. Trirk,Us,pllerine iligkin kurallarr igeren, Grimrrik ve,,litaret Bakanlr[r tarafrndan, asgari unsurlarr belirlenecek olan bir ig yonerge hazrrlar ve genel kurulun onayrndan sonra yririirlti[e koyar. Bu i9 yonerge tescil ve ilan edilir. Gerekti[i takdirde genel kurul olafanristri toplantrya gagrrhr. Olafianristri genel kurul, Ti.irk Ticaret Kanunu ve bu esas sozlegmede yazrlr hrikrimlere gore toplanrr ve gerekli kararlarr alrr. OlaganristU genel kurulun toplanma yeri ve zamanr usultine gore ilan olunur. Yonetim kurulu hazrr bulunanlar listesini, kayden izlenen paylarrn sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasasr Kanunu uyannca Merkezi Kayrt Kurulugu tarafrndan saflanacak "pay sahipleri gizelgesi"ne gore hazrrlar. Kayden izlenen paylar agrsrndan genel kurul toplantrsr tarihi ile srnrrlr olarak pay devrinin yasaklanmasrna iligkin 5er Mevzuatr hri krimleri sakl rd rr. $e t7...t: t " ".'. r 1/. x,:,,i.r..,t fr -o i 04 3.i2t,tl

14 elektronik ortamda katrlabilir. girket, Anonim girketlerde Elektronik Ortamda yaprlacak Genel Kurullara iligkin Yonetmelik hrjktjmleri uyannca hak sahiplerinin genel kurul toplantrlarrna elektronik ortamda katrlmalarrna, g6rtig agrklamalarrna oneride bulunmalarrna ve oy kullanmalarrna imkan tanryacak elektronik genel kurul sistemini kurabilecefii gibi bu amag igin olugturulmug sistemlerden de hizmet satrn alabilir. Yaprlacak ttim genel kurul toplantrlarrnda esas sozlegmenin bu htlkmri uyannca, kurulmug olan sistem tizerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin anrlan Ycinetmelik hrlkumlerinde belirtilen haklarrnr kullanabilmesi sa$lanrr. TOPLANTIDA KOM SER BULUNMA E. MADDE 27. Gerek ola[an, gerekse ola$anlistu Genel Kurul toplanttlarrnda Sanayi ve Ticaret Bakanhfir Komiserinin hazrr bulunmasr garttlr. Komiserin yoklu[unda yaprlacak Genel Kurul toplantrlarrnda ahnacak kararlar gegersizdir. ;:7 ]Oeururron.BULUNMASI: MADDE 27. ileili BAKANLTK remsilcisinin Genel kurul toplantrlarrnda ilgili Bakanlrk temsilcisinin katrhmr hakkrnda Trirk Ticaret Kanunu'nun 407 nci maddesinin Ugrinci.j frkrasr htikmri uygulanrr. oylartn KULLANTLMA gekli: oylarin KULLANILMA gekli: 2 5 UUont MADDE 29. Genel Kurul toplantrlarrnda oylar, vekaleten kullanrlanlarr da belirleyen belgeler gosterilerek el kaldrrmak suretiyle verilir. Ancak hazrr bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip olan pay sahiplerinin istefii rizerine gizli oya ba5vurmak gerekir. katrlmayan pay sahipleri oylarrnr elektronik ortamda yaprlan genel kurul toplantrlarrna iligkin mevzuat hri krim lerine gore kullanrrlar. ' \ tll a"j rl 18 5

15 ILANLAR: MADDE 30. iurutrn: MADDE 30. $irkete ait ilanlar, Trirkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve girket merkezinin bulundu[u yerde grkan bir gazete ile Ttirk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasr Mevzuatr'nda belirtilen surelere uymak kaydryla yaprlrr. Genel kurul toplantr ilanr, mevzuat ile ongorrilen usullerin yant stra, mr,imkrin olan en fazla sayrda pay sahibine ulagmayr saflayacak, elektronik haberlegme dahil, her trirli.i iletigim vasrtasr ile genel kurul toplantr tarihinden asgari rig hafta onceden yaprlrr. $irket tarafrndan yaprlacak ilanlarda Ttirk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasasr Mevzuatr ve ilgili mevzuat htikrimlerine uyulur. Genel kurul toplantr ilanr, mevzuat ile ongortilen usullerin yant stra, mtimkrin olan en fazla sayrda pay sahibine ulagmayr saflayacak, elektronik haberlegme dahil, her trirltl iletigim vasrtasr ile genel kurul toplantr tarihinden Sermayenin azaltrlmasrna ve tasfiyeye ait ilanlar igin TUrk Ticaret Kanunu'nun 397.ve 438.maddeleri hriktimleri uygulanrr, Sermaye Piyasasr mevzuatrndan ve TUrk Ticaret Kanunu'ndan kaynaklanan ilan ve bilgi verme tiku mlrilrikleri saklrdrr. TEMETTU AVANSI DA6FIMI: KAR PAYI AVANSI DA6ITIMI: MADDE 33. MADDE 33- $irket sermaye piyasasr mevzuatrna uygun olarak drizenlenmig ve bafrmsrz srnrrh denetlemeden gegmig 3, 6 ve 9 aylrk donemler itibariyle hazrrlanan ara mali tablolarrnda yer alan karlarr tizerinden nakit temettri avansr dafirtabilir. TemettU avanst dafrtrmr igin genel kurul karanyla ilgili yrlla srnrrlr olmak rizere ycinetim kurulu'na yetki verilir. Dafrtrlacak temettr,i avansrnrn ilgili hesap donemi sonunda yeterli kar olugmamasr veya zarar olugmasr durumlarrnda, bir onceki yrla ait bilangoda yer alan ola[anustri yedek akgelerden ya da ola[anristri yedek akge tutarrnrn zaran kargrlamaya yeterli olmamasr durumunda temettri avansr kargrlrgrnda alrnan teminatrn paraya gevrilip gelir kaydedilerek bu tutardan mahsup edilecefii hususu, genel kurul toplantrsrnda karara baglanrr. $irket sermaye piyasasr mevzuatrna uygun olarak drizenlenmig ve bagrmsrz srnrrlr denetlemeden gegmig 3, 6 ve 9 ayhk donemler itibariyle hazrrlanan ara mali tablolarrnda yer alan karlarr rizerinden nakit kar payr avansl dafttabilir' 2 5 $uqn alan ola[antjstu yedek akgelerden ya da olaganustu yedek akge tutarrnrn zararl kargrlamaya yeterli olmamasr durumunda kar payr avansr kargrh[rnda alrnan teminatrn paraya lir kaydedilerek bu tutardan mahsu 'a ;:) 2tJ i[} \.%

16 Ydnetim kuruluna genel kurul tarafrndan temettti avansr dafirtrmr igin yetki verildifi takdirde, yonetim kurulu tarafrndan, ilgili hesap doneminde her 3 ayhk d6nemi izleyen 5 hafta igerisinde, temettti avanst da$rtma veya dafrtmama konusunda bir karar alrnmasr zorunludur. TemettLi avanst dafrtrmrna karar verilmesinde ve avansrn odenmesinde; TTK'nrn bilango ve gelir tablosunun kabulrine ve karrn da[rtrlmasrna iligkin htikrimlerinden Sermaye Piyasasr Kanunu'nun 15'nci maddesine aykrrr olanlarr uygulanmaz. Temettti avanst tutannrn hesaplanmasrnda ve dafrtrmrnda ilgili mevzuat hrikrimlerine uyu i7n' edilecefi hususu, genel kurul toplantrsrnda karara baflanrr, Yonetim kuruluna genel kurul tarafrndan kar payt avanst dafrtrmr igin yetki verildifitakdirde, ycinetim kurulu tarafrndan, ilgili hesap dcjneminde her 3 aylrk donemi izleyen 6 hafta igerisinde, kar payt avanst da$rtma veya da$rtmama konusunda bir karar alrnmast zorunlud ur. Bir hesap ddneminde verilecek toplam kdr payr avansr bir onceki ytla ait donem k6rrnrn yanstnl a5amaz. Onceki donemde odenen k6r payt avanslarr mahsup edilmeden ilave k6r payl.-l Fiiafirtrlmasrna iligkin hi.ikrimlerinden Sermaye Piyasasr Kanunu'nun L9 ve 20'nci maddelerine aykrrr olanlarr uygulanmaz. Kar payr avanst tutarrnrn hesaplanmasrnda ve dafrtrmrnda ilgili mevzuat hrikr] mlerine uyulu r. KARIN TESP T VE DA6ITIMI: KARIN TESP T VE DA6ITIMI: MADDE 34. MADDE 34. Portfdydeki varllklarrn alrm satrmrndan olugan kar, tahakkuk etmis deler artrgr/drigti5i.i, faiz, temettti vb. gelirlerin toplamrndan, komisyonlar, genel yonetim giderleri ve di$er giderlerin indirilmesinden sonra kalan kar girketin safi karrdrr, $irket karrnrn tespitinde Sermaye Piyasasr Kurulu'nun ilgili drizenlemeleri ve difer mevzuata uyulur. Portfoydeki varlrklarrn alrm satrmrndan olugan kar, tahakkuk etmig de[er artrgr/dugrigri, faiz, temettti vb. gelirlerin toplamrndan, komisyonlar, genel yonetim giderleri ve difier giderlerin indirilmesinden sonra kalan kar $irketin safi karrdrr. $irket karrnrn tespitinde Sermaye Piyasasr Kurul duzenlemeleri ve difier mevzuat Net dagrtrlabilir kar, hesap donemi karrndan kanunlara 96re ayrrlmasr gereken yedek akgeler ile vergi, fon, mali odemeler ve varsa gegmig yrl zararlan drigtildtikten sonra kalan tutardrr. $irketin net dagrtrlabilir karrnrn en az o/o20'sinin birinci temettti olarak nakden dahrtrlmasr * d.3 ld(} 20

17 zorundadtr. $irket, bu defigiklikleri yapmadrlr takdirde, Trirk Ticaret Kanunu'nun 434'i.incti maddesinin f inci frkrasrnrn 2 ve 6 numaralr bentleri gerefince mrinfesih addolunur. " i ';ii sozle$me o116igirlirleni:,bu esas scizlegmede defigiklik yaprlmasr ve uygulanmasr Gtimrtik ve Ticaret Bakanhfr ile Sermaye Piyasasr Kurulu'nun iznine bafihdrr. Sermaye Piyasasr Kurulu ve Gtimrrik ve Ticaret Bakanlr[r'ndan izin alrndrktan sonra, Ti.jrk Ticaret Kanunu ve esas sozle5mede belirtilen htikrimler gergevesinde esas scizlegme defigikli[ine karar verilir. Def,igiklikler usulrine uygun olarak onaylanarak Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilan tarihinden baglayarak gegerli olur. SUBAI 20IO 22

MADDeTiN EKLENMesirur iilgriru rnoil rnsnrtlarl

MADDeTiN EKLENMesirur iilgriru rnoil rnsnrtlarl EURO TREND YAT R M ORTAKL G A.$ EsAs s6zuguesi 3-4 - 5-1 I-L2-L6 -L7 -r8 -L9-20 -22-23 -24-25 -27-29 - 30-33-34 ve 3z'ttci MADDrleniN TADiL,4o'Ncl MADDeTiN EKLENMesirur iilgriru rnoil rnsnrtlarl 2010 ESK

Detaylı

YAT RtM ORTAKUGT A.g. 30-33-34 VC 37'NCi MADDELER N TAD L, 4O'NC. EsAs s6zuguesi. MADDE ruin EKrENMeSirue iil5riru rnoil rnsnrtlar

YAT RtM ORTAKUGT A.g. 30-33-34 VC 37'NCi MADDELER N TAD L, 4O'NC. EsAs s6zuguesi. MADDE ruin EKrENMeSirue iil5riru rnoil rnsnrtlar EURO B TiPi MENKUL KIYMETLER YAT RtM ORTAKUGT A.g EsAs s6zuguesi 3-4 - 5-1 L - 12-16 -r7 - L8 -r9-20 -22-23 -24-25 -27-29 - 30-33-34 VC 37'NCi MADDELER N TAD L, 4O'NC MADDE ruin EKrENMeSirue iil5riru rnoil

Detaylı

EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI

EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI ,1 EURo rrend YATTRTM ortak r6t n.g EsAs sozlrgm esi' lu i lrt 6-8 - 9-1 0 - LL - L2- L3 -L 4-L5 -I8-ZL-23-26 ve 3 3' U N C MADDe lr ni ru i ru rnoil,4l'lrtci MADDeT i ru EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI

Detaylı

EsA. 5-8-9-10-11-12'L3 23'26 ve 33'UtrtcU MADDeuni ruiru rnoil,41,'ituci MADDeruiru. ituitu EURO KAP TAL YATIRIM ORTAKLIGI A.$

EsA. 5-8-9-10-11-12'L3 23'26 ve 33'UtrtcU MADDeuni ruiru rnoil,41,'ituci MADDeruiru. ituitu EURO KAP TAL YATIRIM ORTAKLIGI A.$ EURO KAP TAL YATIRIM ORTAKLIGI A.$ EsA ituitu 5-8-9-10-11-12'L3 23'26 ve 33'UtrtcU MADDeuni ruiru rnoil,41,'ituci MADDeruiru EKLENM EsiNr i ri5riru raoil rnsnrllarl EsKi $EKiL YAPTLAMAYAcAK iglen: MADDE

Detaylı

M N\S YAT RIM ORTAKUGI A.$ 33,UNCU MADDELERIN TADIL, 41,NCi NNNODEN N. EsAs s6zugue$iruiru 2-6-8-9- 1 0-1 I'I2-L3-14r 1 5 -L8'2I-23-26 ve

M N\S YAT RIM ORTAKUGI A.$ 33,UNCU MADDELERIN TADIL, 41,NCi NNNODEN N. EsAs s6zugue$iruiru 2-6-8-9- 1 0-1 I'I2-L3-14r 1 5 -L8'2I-23-26 ve EURO B TiPi MENKUL KIYMETLER YAT RIM ORTAKUGI A.$ EsAs s6zugue$iruiru 2-6-8-9- 1 0-1 I'I2-L3-14r 1 5 -L8'2I-23-26 ve 33,UNCU MADDELERIN TADIL, 41,NCi NNNODEN N EKLENMESiNE iil$rin TADIL TASARILARI M N\S

Detaylı

sinrerit Uruvarur W.5jrketinunVan.TRABZoNSPoRSPoRTiFYATIRIMVEFuTBoL

sinrerit Uruvarur W.5jrketinunVan.TRABZoNSPoRSPoRTiFYATIRIMVEFuTBoL DEGi$iKLiKLicilt ynyn{r,qnudr rrsc rnnihi 06.02.20rs SAyr 87s3 TRABZONSPOR sportif YATTRTM ve FUTBoL igletmecil-irbi TicARET A.g. ANA SOZLE9MESi KURULUS Madde 1- Aga!tdaki adlart, soyadlarr, ikametgahlarr

Detaylı

3-Sirket konusu ile ilgili faaliyetleri gergekle5tirmek amactyla yerli ve yabancl

3-Sirket konusu ile ilgili faaliyetleri gergekle5tirmek amactyla yerli ve yabancl F)Mobilya ve aksesuar olarak anrlan her tiirlij esyanrn alrm,satrm ve ticaretini yapmak, G)Siingerden mamul hasta yataklartntn metal ve ahsap krsrmlarrnrn imaliyle ilgili hertiirlil arae-geree ve malzemenin

Detaylı

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.-

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.- % T. C. YUKSUKOGRE'I'I\I KURULU BASKANLIEI Sayr : Konu : B.30.o. imi.o.oo.oo.01/ 6l 8< ttq3o Tezsiz Yuksek Lisans Bilkent / ANKARA.a2...o.L,.2a.aJ 2547 sayfi YUksekogretim Kanununun ek 27 nci maddesi gere$ince

Detaylı

3) Divan baqkanr, grindemin tigiincti n-raddesini tutanak yazmanlrra okuttu.2012 Yrlt hesrap

3) Divan baqkanr, grindemin tigiincti n-raddesini tutanak yazmanlrra okuttu.2012 Yrlt hesrap EURO KAp1TAL YATIRIM ORTAKLIGI,qlONitU $imnri'nin 30 MART 2013 i.q.nihinoe yapilan 2012 yrr-r ougan GENEL KURUL ToPLANTI rutann'gt Euro Kapital Yatrnm Ortakhgr Anonim $irketinin 2012 ylrr Ola[an Genel

Detaylı

b) Turizm faaliyetleri ile ilgili olarak yaprlmasr lazrm gelen her igi yapmak rehber kurye

b) Turizm faaliyetleri ile ilgili olarak yaprlmasr lazrm gelen her igi yapmak rehber kurye TATKOY TuRizM YATIRTMLARI ve TiCARET ANoNiM $irr(eti ANA SOZLESMESi Kuruluq Madde 1 Agafrda adlarr, soyadlarr ve agrk adresleri yazh kurucular arasrnda Turk Ticaret Kanunun Rnonim girketlerin ani qekilde

Detaylı

all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan

all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan izpti n xalir qtleui all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan gergevesinde gergekle$tirilir. 6.3. Tebtigatrn hakh veya zorunlu yaprlamamasr halinde Kanunun 65 kanunlanna sunulan ve tarafindan

Detaylı

BiRiNCI BOLUM. Eren Finans Faktoring Hizmetleri Anonim $irketi Genel Kurulunun $ahgma Esas ve Usulleri Hakklnda 19 Yiinerge

BiRiNCI BOLUM. Eren Finans Faktoring Hizmetleri Anonim $irketi Genel Kurulunun $ahgma Esas ve Usulleri Hakklnda 19 Yiinerge Eren Finans Faktoring Hizmetleri Anonim $irketi Genel Kurulunun $ahgma Esas ve Usulleri Hakklnda 19 Yiinerge BiRiNCI BOLUM Amag, Kapsam, Dayanak ve Tanlmlar Amag ve kapsam MADDE 1- (1) Bu ig yonergenin

Detaylı

ricerr arorir'r ginxeri

ricerr arorir'r ginxeri AToENTA9 AKSARAv rarrm ENDUSTRi ricerr arorir'r ginxeri Yiinetim Kurulu Bagkanhfr'ndan Olalan Genel Kurul Toplantrsr'na Davet $irketimiz 2012 yrhna ait Ola$an Genel Kurul toplantsrnrn 25.06.2013 tarihinde

Detaylı

EURO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ESAS SÖZLEŞMESĐ 2, 11 VE 12 NCĐ MADDELERĐ TADĐL TASARILARI

EURO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ESAS SÖZLEŞMESĐ 2, 11 VE 12 NCĐ MADDELERĐ TADĐL TASARILARI EURO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ESAS SÖZLEŞMESĐ 2, 11 VE 12 NCĐ MADDELERĐ TADĐL TASARILARI 1 ESKĐ METĐN ŞĐRKETĐN ÜNVANI: MADDE 2- Şirketin ticaret ünvanı "Euro Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı

Detaylı

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA i**-*; i,:; " "'": l ii"rl -' : ;.*:;".".-"*. j t:':,.,,. I,:i i rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA 1910412012 tarih ve 6292 sayrh orman Kdylulerinin Kalkrnmalannrn Desteklenmesi ve Hazine

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2013 tarihi itibari ile Bağımsız Denetim Raporu, Mali Tablolar ve Dipnotlar, Genel Kurula sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu ile 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi

Detaylı

OCALGiRAY YATIRIM HOLD NG ANONiM SiRKET ANA SCiZLESME TADiL TASARISI. Sermayenin tamamr odenmi$tir,

OCALGiRAY YATIRIM HOLD NG ANONiM SiRKET ANA SCiZLESME TADiL TASARISI. Sermayenin tamamr odenmi$tir, ESK $EKIL OCALGiRAY YATIRIM HOLD NG ANONiM SiRKET ANA SCiZLESME TADiL TASARISI YEN geki- SERMAYE Madde - 6 SERMAYE MADDE - 6 girketin sermayesi her biri 1.000- (Bin TUrk Lirasr) TL girketin sermayesi 2.300.000,00

Detaylı

VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL METNİ

VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL METNİ VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL METNİ ŞİRKETİN UNVANI Madde 2: Şirketin Ticaret Ünvanı VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ dir. Bu esas sözleşmede

Detaylı

rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon,

rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon, rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon, e nnrir rasartm ve TEKNiT onrurgmanltk niznner ALtMt TEKNiT gnnrnamesi igin Tanrmr Dr Ayhan Kuzu ve gahgma ekibi tarafrndan planlanan proje

Detaylı

ESAS SÖZLEŞME TADİLAT METNİ

ESAS SÖZLEŞME TADİLAT METNİ ESKİ YENİ ŞİRKET PORTFÖYÜNÜN YÖNETİMİNE İLİŞKİN ESASLAR Madde 12- Şirket portföyünün yönetiminde riskin dağıtılması esasları çerçevesinde aşağıdaki sınırlamalar göz önünde bulundurulur. Sermaye Piyasası

Detaylı

oun6nruiisrti cenrl KURUL ToPLANTT rurrnagr

oun6nruiisrti cenrl KURUL ToPLANTT rurrnagr KTLER ANKARA MA6AzAcrLrK sanayi ve ricnner nnoxiu ginxert'ruiru 28.10.2013 rnniniruoe YAPTLAN oun6nruiisrti cenrl KURUL ToPLANTT rurrnagr Kiler Ankara Ma{azacrlrk Sanayi ve Tiearet Anonim $irketi'nin Ola$anustu

Detaylı

GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ BÖLÜM I ESAS HÜKÜMLER KURULUŞ VE KURUCULAR MADDE 1. Aşağıda ünvan ve adları, adresleri ve tabiiyetleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret

Detaylı

T.C. Har',r,, i,'l,iersitesi Trp Fakfiltesi Aragttrba ve Uygulama Hastanesi. l.^..\ rc'.cq. Toplam. Genel Toplam(KDV

T.C. Har',r,, i,'l,iersitesi Trp Fakfiltesi Aragttrba ve Uygulama Hastanesi. l.^..\ rc'.cq. Toplam. Genel Toplam(KDV T.C. Har',r,, i,'l,iersitesi Trp Fakfiltesi Aragttrba ve Uygulama Hastanesi l.^..\ rc'.cq Toplam Genel Toplam(KDV idare No : 63760.38.32.00.01.330 idare Adr : Han'an Universitesi Ara$hrma ve Uygulama Hastanesi

Detaylı

f'i1 ,k;;i66 furutugan tarafrndan aireoite eoilmii olan tarafsrz denetim firmalannrn denetimleri sonucunda

f'i1 ,k;;i66 furutugan tarafrndan aireoite eoilmii olan tarafsrz denetim firmalannrn denetimleri sonucunda f'i1 artalrt TEDARiKQi DEGERLENDiRME PROSEDURU 1. AMAg Muratpap Belediyesi'ne bagh ve harcama yetkisi verilen mfidtirltiklerin, tirtin ve hizmet sattn aldtklan tedarikgi firmalann degerlendirilmesi ile

Detaylı

Mrigteri'nin, Kredi Talep Formu doldurmasr, satlctnrn krediye iligkin iglemlere baglamast, kredi

Mrigteri'nin, Kredi Talep Formu doldurmasr, satlctnrn krediye iligkin iglemlere baglamast, kredi Bu "Otomotiv Uriinleri Kredisi ve Rehin Sozlegmesi" ve ayrrlmaz pargasr olan "Geri Odeme Planr" ve Diger Ekleri (krsaca "Sozlegme") Miigteri t[keticinin agrk ve net bir gekilde bilgilendirilmesi amacrna

Detaylı

Son Bagvuru Tarihi: 01.10,2014 Yayrnlanma Tarihi : 22.09.2014. Deneyam (Ay) Boy Arah!r. Oftadlretim (Lise ve Dengi) Orta6{retim (Lise ve Dengi)

Son Bagvuru Tarihi: 01.10,2014 Yayrnlanma Tarihi : 22.09.2014. Deneyam (Ay) Boy Arah!r. Oftadlretim (Lise ve Dengi) Orta6{retim (Lise ve Dengi) T$rkiye iq Kurumu - iqgiici.i istemi Detayr Sayfa I I 2 Tiirkiye ig Kurumu I.1 r ui.'i.ltn-. rr,[j,' lttf lrtrr_t.r,rr re igguclj istemi (00002304584 i9 bagvurusu yapmak igin bireysel iiye olarak girig

Detaylı

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI AKFEN HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ ESKİ METİN MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI A. Yönetim Kurulunun Seçimi ve Görevleri Şirket in işleri

Detaylı

(--' zr' 'r' ,"-Z_., lo,1

(--' zr' 'r' ,-Z_., lo,1 l,inx silcisayar sisrontlnri y,q,zlltn{l ve DoNANTMT sanayi ve TicARET ANoNiM $irketi'nin zs.04.z0l4ra,niuir,qop yaprlan 2013 yilr olac,q.n GENEL KURUL ToPLANTI rurlnagt Link Bilgisayar Sistemleri Yazrhmr

Detaylı

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ )

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) ESKİ HALİ Şirket Merkez ve Şubeleri Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul İli Şişli İlçesindedir. Adresi Büyükdere Caddesi Gazeteciler Sitesi Matbuat Sokak

Detaylı

Y6NETiM KURULU KARARI. $irketyonetimkuruiuuyeieriaga!rdakigtjndemmaddelerinigorugmekuzeretop andtiar.

Y6NETiM KURULU KARARI. $irketyonetimkuruiuuyeieriaga!rdakigtjndemmaddelerinigorugmekuzeretop andtiar. ANKARA MAGAZACTLTK SANAYi ve r]gller ANONiM girkeri Y6NETiM KURULU KARARI Hzs 3 27 KARAR KONUSU /-\(^ '! 2013 / r:.) ;,1il'#UtiPll^rouir KILER, vahir KILER' BURAK G.NCE' HAKAN BARAN : $irket Merkezi :

Detaylı

Fiyat Tespit De$erlendirme Raporu

Fiyat Tespit De$erlendirme Raporu Fiyat Tespit De$erlendirme Raporu Akytirek Pazarlama 29t05t2013 Bu rapor Sermaye Piyasasr Kurulu'nun 1210212013 tarih ve 51143 sayrlr ilke karartna dayanrlarak Yatrrrm Finansman Menkul De$erler A.$. tarafrndan,

Detaylı

Servet GYO. 'Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU. A) girket HAKKTNDA VER LEN B LG LER. 'Servet GYO Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU

Servet GYO. 'Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU. A) girket HAKKTNDA VER LEN B LG LER. 'Servet GYO Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU 'Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU 15t04t2013 Servet GYO 'Servet GYO Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU Bu rapor, Yatrrrm Finansman Menkul Degerler A.$. tarafrndan hazrdanmtgttr. Rapor,

Detaylı

AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ YENİ METİN SERMAYE VE PAYLAR

AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ YENİ METİN SERMAYE VE PAYLAR AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ ESKİ METİN SERMAYE VE PAYLAR MADDE 8. Şirketin, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye tavanı 480.000.000 TL olup,

Detaylı

,:t? KYS : Kalite Yonetim Sistemini, ixttl9i. VER : Olgme ve izleme sonuglarrnr, ifade eder. 4.iLGiLiDOKUMAN 1.AMA9 2.KAPSAM 3.TANIMLAR 6.

,:t? KYS : Kalite Yonetim Sistemini, ixttl9i. VER : Olgme ve izleme sonuglarrnr, ifade eder. 4.iLGiLiDOKUMAN 1.AMA9 2.KAPSAM 3.TANIMLAR 6. ,:t? ixttl9i VERI ANALIZ REHBERI 1.AMA9 iyilegtirme veya Diizeltici/ Onleyici faaliyet yapmak iizere olgme ve izleme sonuglanntn analizinde, uygunsuzluklarrn nedenlerini ve goztimlerini saptamada yontem

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

TRABZ N. igortasr Kanunu.

TRABZ N. igortasr Kanunu. SAH L GUVENL K K UTANLIGI SAHiL GUVENL K TRABZON GRUP KOMUTANLIGI TRABZ N 1 2 $ubat 201 3 LOJ. :73322146-4000 -?ltt -13/Loj.Sb. KONU : Eczane Sdzlegmeleri DAGITIM HANESiNE YAZtLMT$TrR. il-ci: 5510 Sayrh

Detaylı

BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 07 Nisan 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 07 Nisan 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 07 Nisan 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Ticaret Sicili Numarası: 270380 Şirketimizin 2015 Olağan Genel

Detaylı

MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı

MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı 02.06.2016 tarihinde yapılması planlanan Şirketimizin 2015 yılına ilişkin Ortaklar

Detaylı

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8:

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: ESKİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: Şirketin işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Genel Kurul tarafından Hissedarlar arasından seçilecek 7 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından

Detaylı

iq vonerge EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.$ GENEL KURUL'UN QALr$MA USUL VE ESASLARTNA iri$kin

iq vonerge EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.$ GENEL KURUL'UN QALr$MA USUL VE ESASLARTNA iri$kin TURK T caret KANUNU 419.MADDE KApsAMTNDA GENEL KURUL'uN CALTSMA usul ve EsAsLARtNA irisriru Y0ruencr EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.$ GENEL KURUL'UN QALr$MA USUL VE ESASLARTNA iri$kin iq vonerge sirinci

Detaylı

Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı

Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ MADDE TADİL TASARISI MADDE ESKİ METİN YENİ METİN KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. ANA MUKAVELESİ KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. ESAS

Detaylı

ffi : Teklif Birim Fiyar-igin Tamamr ihriyac LisrESi Op.Dr.Ciineyit c0neg Bashekim Yardrmcrsr

ffi : Teklif Birim Fiyar-igin Tamamr ihriyac LisrESi Op.Dr.Ciineyit c0neg Bashekim Yardrmcrsr ffi T.C. sae LrK BAKANL GI BATMAN BOLGE DEVLET HASTANEsi SATTNALMA KoMisyoN BA$KANLtdr -j 05.08.2011 Sayrn:. Kurumumuzun ihtiyacr olan On iki Ayhk Qevre Yonetimi Ve Danrgmanhk Hizmeti Ahmr igi satrn altnacaktlr.

Detaylı

'/ Egi vefat etmi$ olan gocuklu dul bayanlarda ya$ garrl aranmaz. '/ Babasr veya hem babasr hem de annesi vefat etmiq yetim bekar bayanlarda yap

'/ Egi vefat etmi$ olan gocuklu dul bayanlarda ya$ garrl aranmaz. '/ Babasr veya hem babasr hem de annesi vefat etmiq yetim bekar bayanlarda yap [K-2 SOSYAL VARDIMLA$MA VA DAYANI$MA VAKIII I3A$KANI,IEI...SOSYAL KONUT PROJtrSi...ADE'I' KONITT SATI\SI BA$VURLT DtrytJRtrstl *uo,*,,nuo,oo,u,,,:l:'::' ff';::";;ljti]:u'"0' vilriitiiren sosvar Konut projesi

Detaylı

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Unvanı : Coca-Cola İçecek A.Ş. Adresi : Esenkent Mah. Deniz Feneri Sokak No:4 34776 Ümraniye İstanbul Tel ve Faks No : 0 216 528 40 00-0 216

Detaylı

f) Gi.lnli.ik operasyonlar ve trirev araglerr nedeniyle gergeklegtirilen iglemlerin teminatr

f) Gi.lnli.ik operasyonlar ve trirev araglerr nedeniyle gergeklegtirilen iglemlerin teminatr ESK $EKiL YAPILAMAvAcAK igur: MADDE 6. $irket; a) 0di.ing para verme igleriyle ufiragamaz, b) Bankacrhk Kanunu'nda tanrmlandr[r r.izere mevduat toplayamaz ve mevduat toplama sonucunu verebilecek ig ve

Detaylı

PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL GEREKÇE. Yenişehir Mahallesi Osmanlı Bulvarı No: 11/A

PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL GEREKÇE. Yenişehir Mahallesi Osmanlı Bulvarı No: 11/A Merkez ve Şubeler: Madde 4: PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL GEREKÇE Merkez ve Şubeler: Şirketin merkezi İstanbul dadır. Adresi Aeropark Yenişehir Mahallesi

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

ninrn $ME sixn iri$rdn HAzrRr_,1\NAN

ninrn $ME sixn iri$rdn HAzrRr_,1\NAN EURO KAPiTAL YATIRIM ORTITKLIGI A.$.'NiX nuno MENKUL KIYMET'y.{TrRrM ORTAKLIGI A.$ VE EURO TREND'I/ATIRTM ORTAKLTGT A.S.Ni DEVRALMA SURETiyT_,n ninrn $ME sixn iri$rdn HAzrRr_,1\NAN ninrn$mn RAPoRU. Bu

Detaylı

MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Madde 1 Kuruluş Bu esas sözleşmenin 2. maddesinde ad ve soyadları ile ikametgâh ve tabiiyetleri yazılı gerçek kişi kurucular arasında

Detaylı

VEKALETNAME MCT DANIŞMANLIK A.Ş.

VEKALETNAME MCT DANIŞMANLIK A.Ş. VEKALETNAME MCT DANIŞMANLIK A.Ş. MCT DANIŞMANLIK A.Ş. nin 09.05.2016 günü, saat 14:00 da Yıldız Cad. Sungurlar İş Merkezi No:45-5 Beşiktaş İSTANBUL adresinde yapılacak olağan/olağan üstü genel kurul toplantısında

Detaylı

FAf. I i,/'l '\- i'.; ' r. i) Ydnetim Kurulu: Anadolu Universitesi Yaqamboyu Ofrenim Uygulama ve. sirixci noluvr

FAf. I i,/'l '\- i'.; ' r. i) Ydnetim Kurulu: Anadolu Universitesi Yaqamboyu Ofrenim Uygulama ve. sirixci noluvr .. I ".'l -" )f,/7.,90/l,/ // - / -/ ANADOLU UNivrnsirnsi PERSONEL BELGELENDiRMN NiNiUi (ANAPER) yonnncrsi Amag sirixci noluvr Amag, Kapsam, Dayanak, Tanrmlar ve Krsaltmalar MADDE 1 - Bu ydnergenin?macu

Detaylı

usok 0 serom ik" Sayfa No: 2

usok 0 serom ik Sayfa No: 2 usok 0 serom ik" Sayfa No: 2 KURUMsAL ydnnrinr ilrnr,pni unuvr naponu KURUMSAL y6nbriu ir,rcr,nninn uwla BEyANT $irketimiz pay sahipleriyle olan iliqkilerini Mali iqler Mudiirltigii tarafindan yiiriitmektedir.

Detaylı

PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ ESKİ METİN MERKEZ VE ŞUBELER MADDE 3. Şirketin merkezi İstanbul / Beyoğlu ndadır. Adresi Rıhtım Caddesi, No.51, Karaköy, Beyoğlu İSTANBUL

Detaylı

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ ŞEKİL ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ MADDE 3- Şirket'in merkezi İstanbul'dadır. Adresi, Rüzgarlıbahçe 95. Sk. No:6 Kavacık, Beykoz, İSTANBUL'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil

Detaylı

BOLU ÇĠMENTO SANAYĠĠ A.ġ. ESAS SÖZLEġME DEĞĠġĠKLĠK METNĠ

BOLU ÇĠMENTO SANAYĠĠ A.ġ. ESAS SÖZLEġME DEĞĠġĠKLĠK METNĠ Amaç ve Konusu: ESKĠ METĠN Amaç ve Konusu: YENĠ METĠN Madde 3 Şirketin amacı ve faaliyet konuları şunlardır: A- Türkiye de çimento ve hazır beton üretimi için gerekli tesis ve fabrikaları kurmak, B- Üretilen

Detaylı

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ ESKİ METİN YÖNETİM KURULU MADDE 8- Şirket Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir. Şirket Yönetim Kurulu altı üyeden oluşur ve bu üyelerin tamamı

Detaylı

YAZMANLIGA BASKANLIGI'NA

YAZMANLIGA BASKANLIGI'NA EVyAp sabun yag cliserin sanayi ve T caret ANoNiM ginxeri'ruiru 26 MAYrs zot+ raniniruoe YAPTLAN 2013 yrlrnn iligxir,r olagrn cenel KURUL TopLANTt rurrrungr Evyap Sabun Ya$ Gliserin Sanayi ve Ticaret $irketi'nin

Detaylı

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ Madde 3. Şirketin merkezi ANKARA' dadır. Adresi Büklüm Sokak No: 48/13 Kavaklıdere-

Detaylı

ANONĠM ġġrketlerġn YENĠ TTK'YA UYUM ÇALIġMALARINDA DĠKKAT EDĠLECEK HUSUSLAR:

ANONĠM ġġrketlerġn YENĠ TTK'YA UYUM ÇALIġMALARINDA DĠKKAT EDĠLECEK HUSUSLAR: ANONĠM ġġrketlerġn YENĠ TTK'YA UYUM ÇALIġMALARINDA DĠKKAT EDĠLECEK HUSUSLAR: 1- Şirket Ana Sözleşmesi, Yeni Kanunda Şirket Esas Sözleşmesi şeklinde değişmiştir. Ana Sözleşmelerdeki muhtelif maddelerde

Detaylı

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ EK/3. İZAHNAME TADİL METNİ AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ AXA HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İzahnamesinin

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 21 ARALIK 2011 TARİHLİ A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ TOPLANTI TUTANAĞI

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 21 ARALIK 2011 TARİHLİ A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ TOPLANTI TUTANAĞI İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 21 ARALIK 2011 TARİHLİ A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ TOPLANTI TUTANAĞI İş Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi nin A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri genel kurul toplantısı 21

Detaylı

Sayın Ortağımız, KARAR

Sayın Ortağımız, KARAR Sayın Ortağımız, KARAR Şirket Yönetim Kurulumuz 07/06/2017 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen gündem maddelerini içeren 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 30/06/2017 tarihinde

Detaylı

f.v\ >s/ Ilgi 7."- DAiITIM \Ar^Nr':/, Vali a. Vali Yardrmcrsr c.en q ej.. tht-*r.xl xt.. t,,r-r l.we,l W.e.?dde

f.v\ >s/ Ilgi 7.- DAiITIM \Ar^Nr':/, Vali a. Vali Yardrmcrsr c.en q ej.. tht-*r.xl xt.. t,,r-r l.we,l W.e.?dde f.v\ \.csxcuxvrspor Z \Ar^Nr':/, >s/ Sayr Konu Ilgi :e5738460-041 3lT :Yarrgma Duyurusu T.C. QANKTRT vnt-ilici Genglik Hizmetleri ve Spor it Uiidtirtugu c.en q ej.. tht-*r.xl xt.. t,,r-r l.we,l W.e.?dde

Detaylı

ollgnru cenel KURUL ToPLANTIrurlnlGt

ollgnru cenel KURUL ToPLANTIrurlnlGt EVyAp sabun yagi cliserin sanayi ve T caret ANoNiM ginxeri'ruiru 25 Mart ZOta rnriliuoe YAPILAN yrlrnn ollgnru cenel KURUL ToPLANTIrurlnlGt iil$xih 20{2 Evyap Sabun Yag Gliserin Sanayi ve Ticaret $irketi'nin

Detaylı

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ: Madde 7: Şirket işlerinin idaresi, genel kurul tarafından, hissedarlar arasından en çok üç yıl

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğün den gerekli izinleri alınan; Ana sözleşmemizin

Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğün den gerekli izinleri alınan; Ana sözleşmemizin Yönetim Kurulumuzun 27.10.2010 tarih 2010/21 sayılı toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğün den gerekli izinleri alınan; Ana sözleşmemizin - Şirketin

Detaylı

l- Ba;r'uru dilekgesi

l- Ba;r'uru dilekgesi KAMERA ir,r su altl sdnt'nvi vapacar n'irnaalar.in vsrrilrnoinnryb rrirnnlpn i Gemilerin Teknik Ydnetmeligi kapsamrnda kamera ile su alti scirveyi yapacak firrnalann Ycinetrneligrn 8 inci maddesinin 3

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nin 26 NİSAN 2016 TARİHLİ, 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nin 26 NİSAN 2016 TARİHLİ, 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nin 26 NİSAN 2016 TARİHLİ, 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2015 faaliyet yılı çalışmalarını incelemek

Detaylı

MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ. bölünmüştür.

MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ. bölünmüştür. MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ ESKİ ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul dadır. Adresi Ömer Avni Mah. Dümen Sok. Dümen Apt. No:3 Daire:8 Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul

Detaylı

Tahvil Türleri. O Hamiline ve Nama Yazılı Tahviller. O Sabit Faizli ve Değişken Faizli Tahviller

Tahvil Türleri. O Hamiline ve Nama Yazılı Tahviller. O Sabit Faizli ve Değişken Faizli Tahviller Tahvil Şirketlerin fon ihtiyaçlarını karşılamak için çıkardıkları borçlanma senetlerine tahvil denir. Anonim şirketler genel kurul kararı ile tahvil çıkarabilir. Çıkarılan her tahvilin değeri aynı olmalıdır.

Detaylı

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] :22:32 Özel Durum Açıklaması (Genel)

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] :22:32 Özel Durum Açıklaması (Genel) / KARTN [] 31.01.2013 17:22:32 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : PROF. DR. BÜLENT TARCAN CAD. PAK İŞ MERK. NO:5 K:3 GAYRETTEPE/BEŞİKTAŞ/İSTANBUL Telefon ve Faks No. : TEL:0 212 273 20 00

Detaylı

Sayr : 41677171/251.02

Sayr : 41677171/251.02 T.C. cuvrnttr vn ric,q.nnr BAKANr,rcr Koo peratifgilik Genel Mtidiirliifii Sayr : 41677171/251.02 Konu : Anascjzlegme defigikligi SINIRLI SORUMLU FEZA KONUT YAPI KOOPERATIFNE izmfu Cad. Ihlamur Sokak No:8/1

Detaylı

ANACKULU H\ZMIET ALIMI TEKNiK. EMZ RME ODASL COCUK EAK.fvt. SAffTNAMESf. YURTLAR!, OAWNUZ BAKIMEVi VE. TIJRKKHH$tAYil

ANACKULU H\ZMIET ALIMI TEKNiK. EMZ RME ODASL COCUK EAK.fvt. SAffTNAMESf. YURTLAR!, OAWNUZ BAKIMEVi VE. TIJRKKHH$tAYil li TIJRKKHH$tAYil 1868 EMZ RME ODASL COCUK EAK.fvt YURTLAR!, OAWNUZ BAKIMEVi VE ANACKULU H\ZMIET ALIMI TEKNiK SAffTNAMESf i-^^^ - rz I r lnsan Kal,naklan Direktcirlii[U ii _,"*.: ""J i,.l,',-,r urt LJ\Lvr

Detaylı

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU 1 EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: Euro Menkul

Detaylı

ixixcisdi,tim nininci soliinr Amag, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanlmlar

ixixcisdi,tim nininci soliinr Amag, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanlmlar YUKSEK6GRETiM KURUMLARINDA YIJRUTULEN YAz okullari PROGRAMLARI UYGULAMA ESAS ve USULLERi nininci soliinr Amag, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanlmlar Amag ve Kapsam Madde I - Bu Esas ve Usullerin amacr, ytiksekii[retim

Detaylı

VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 40.000.000 TL'den 25.000.000 TL'ye düşürülmesi ve eşanlı olarak çıkarılmış

Detaylı

ANSA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİLAT METNİ

ANSA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİLAT METNİ ESKİ MADDE NO VE MADDE BAŞLIĞI ŞİRKETİN UNVANI MADDE 2 AMAÇ VE KONU MADDE 5-23 YENİ MADDE NO VE MADDE BAŞLIĞI ŞİRKETİN UNVANI MADDE 2 AMAÇ VE KONU MADDE 5-23 ESKİ ŞEKLİ YENİ ŞEKLİ YAPILAN DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ

Detaylı

t{ffiisi&,lon *J'iJ'

t{ffiisi&,lon *J'iJ' i!l lll l! L ii ll8 L. c) e.'2. * i J" f*4 h :*"le t{ffiisi&,lon *J'iJ' Utuivensiresi FEN eilimleni erusrirusu TEz gau5mesroruirueuir naponu ALTNMAS ve KULLAN!!MAsl HAcETTEPE UYGULAMA ESASLAR BRNC BOLUM

Detaylı

KAYITLI SERMAYE SİSTEMİ TEBLİĞİ TASLAĞI

KAYITLI SERMAYE SİSTEMİ TEBLİĞİ TASLAĞI KAYITLI SERMAYE SİSTEMİ TEBLİĞİ TASLAĞI KAYITLI SERMAYE SİSTEMİ TEBLİĞİ TASLAĞI ÖNERİLEN BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanım ve Kısaltmalar Amaç, Kapsam, Tanım ve Kısaltmalar MADDE 3 MADDE

Detaylı

ninrn $ME sixn iri$rdn HAzrRr_,1\NAN

ninrn $ME sixn iri$rdn HAzrRr_,1\NAN EURO KAPiTAL YATIRIM ORTITKLIGI A.$.'NiX nuno MENKUL KIYMET'y.{TrRrM ORTAKLIGI A.$ VE EURO TREND'I/ATIRTM ORTAKLTGT A.S.Ni DEVRALMA SURETiyT_,n ninrn $ME sixn iri$rdn HAzrRr_,1\NAN ninrn$mn RAPoRU. Bu

Detaylı

TURKKIZI LAYI IB6B TURK KIZILAYI KUZEY MARMARA BOLGE KAN MERKEZI ORJ NAL TONER VE MUAD L TONER ALIIVII

TURKKIZI LAYI IB6B TURK KIZILAYI KUZEY MARMARA BOLGE KAN MERKEZI ORJ NAL TONER VE MUAD L TONER ALIIVII TURKKIZI LAYI IB6B TURK KIZILAYI KUZEY MARMARA BOLGE KAN MERKEZI ORJ NAL TONER VE MUAD L TONER ALIIVII 1. TANIMLAR: Bu madde tarif edilen sozleqme ve eklerinde kullanrldrfr takdilde aga[rdaki anlamlan

Detaylı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE TADİL METNİ YENİ ŞEKİL

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE TADİL METNİ YENİ ŞEKİL BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YÖNETİM KURULU NUN SEÇİMİ Madde 9 Yönetim Kurulu en az 5 en çok 9 Üye den teşekkül eder. Yönetim Kurulu Üyeleri

Detaylı

Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi

Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi Ünvan ve Merkez Madde 3 Şirketin ünvanı İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ dir. Bu ünvan ana sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde (Şirket) kelimesiyle ifade edilmiştir.

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2006 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 29 Mart

Detaylı

5. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a. Payları ilk defa halka arz edilecek ortaklıkların paylarının halka arzına

5. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a. Payları ilk defa halka arz edilecek ortaklıkların paylarının halka arzına 1. Ortaklıkların iç kaynaklardan ve kâr payından yaptıkları sermaye artırımları sonucunda ihraç edilen paylara ne ad verilir? a. Adi pay b. İmtiyazlı pay c. Bedelli pay d. Bedelsiz pay e. Hamiline yazılı

Detaylı

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimiz 2016 yılına ilişkin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara

Detaylı

CITIBANK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ (YENİ HALİ)

CITIBANK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ (YENİ HALİ) Kuruluş Madde.1 CITIBANK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ (YENİ HALİ) Bu Esas Sözleşmede unvanları ile adresleri yazılı kurucular tarafından, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 8 Aralık 2003 tarihli,

Detaylı

2-Şirket ana sözleşmesinin 8. ve 12. maddelerinin değişikliğinin onaylanması,

2-Şirket ana sözleşmesinin 8. ve 12. maddelerinin değişikliğinin onaylanması, İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA VE (A) ve (B) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET Aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 Kanun No : 5281 Resmi Gazete No : 25687 (3. Mük.) Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

2. Halka Arz Bilgileri

2. Halka Arz Bilgileri Halka Az $ekli Sermaye Artrgr 10.000.000 TL nominal 'Fiyat Tespit Raporu' De$erlendirme ve Analiz Raporu Royal Hah iplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret A.$. 24t0412013 Royal Hah iplik Tekstil Mobilya

Detaylı

Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur.

Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur. LİMİTED ŞİRKET SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur. Sıra no Kurucunun Adı ve Soyadı Yerleşim Yeri

Detaylı

3-2014 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

3-2014 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 29/04/2015 TARİHLİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Sayın Ortaklarımıza, Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, gündemdeki maddeleri

Detaylı

SOMPO JAPAN SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

SOMPO JAPAN SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ SOMPO JAPAN SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde:1 Kuruluş AĢağıda adları uyrukları ve ikametgah adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun Anonim ġirketlerin ani surette kuruluģları

Detaylı

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA ve İMTİYAZLI PAYLAR GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA ve İMTİYAZLI PAYLAR GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA ve İMTİYAZLI PAYLAR GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2015 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu,

Detaylı

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: (Eski Ünvanı:

Detaylı

GİDER VERGİLERİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

GİDER VERGİLERİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 25.10.2010 / 121-1 GİDER VERGİLERİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 87 seri No lu Gider Vergileri Genel Tebliğinde 6009 sayılı Yasa ile Gider Vergileri Kanununda

Detaylı

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI Şirketimizin yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıda yer alan gündemle 9 Mayıs 2017 Salı

Detaylı

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) ARACI KURUMLAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve 29554 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

29.01.2016AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Sicil No:27158 (İstanbul)

29.01.2016AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Sicil No:27158 (İstanbul) 29.01.2016AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Sicil No:27158 (İstanbul) Şirketimizin 2015 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu 24

Detaylı