3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru"

Transkript

1 EURO KApiTAr yattrtm ORTAKL G A.g EsAs s6zugnnesi L2- L6 - L7 - L z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru EKLENursirue iilgriru rnoir TASARILARI 2 5 BAT 2013

2 ESK $EKiL 5inrrriru MERKEZ ve $ubeleni:- MADDE 3- $irketin merkezi Ankara'dadrr. Adresi, Ceyhun Atrf Kansu Caddesi No:56 Balgat-Qankaya/An kara,drr. Adres de$igikli[inde, yeni adres Ticaret Sicili'ne tescil ve Ttirkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Keyfiyet aynca, Sanayi ve Ticaret Bakanlrfir'na ve Sermaye piyasasr Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmig adresinden ayrrlmrg olmasrna rafimen, yeni adresin sriresi iginde tescil ettirilmemi5 olmasr halinde, girket igin bu durum fesih sebebi sayrhr. Tescil ve ilan edilmig adrese yaprlan tebligat, girket'e yaprlmrg sayrhr. Aynr sicil bcilgesinde olmak kaydryla yalnrz adres defiigikli$i igin ana sozle5mede defigiklik yapmak zorunlu de[ildir. Ancak, merkez de$igikligi ana sozlegme defigikli[i gerektirir. $irket, Sanayi ve Ticaret Bakanltfir ile Piyasasr Kurulu'na bilgi vermek gartlyla temsilcilikler agabilir..{ $irketin AMActvE FAAL YET KoN YENi $EKiL ginreriru MERKEZ ve gubeleri: MADDE 3. $irketin merkezi Ankara'dadrr. Adresi, Ceyhun Atrf Kansu Caddesi No:56 Balgat / Ankara,drr. Tescil ve ilan edilmig adrese yaprlan tebligat $irket'e yaprlmrg sayrlrr. Adres defigikliiinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve TiJrkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve keyfiyet aynca Sermaye piyasasr Kurulu'na ve Gi.imrtlk ve Ticaret BakanlrIr'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmig adresinden ayrrlmrg olmasrna rafimen yeni adresini sriresi iginde tescil ettirmemi5 girket igin bu durum fesih sebebi sayrlrr. $irket, Sermaye Piyasasr Kurulu ile Grimnik ve Ticaret BakanlrIr'na bilgi vermek gartryla gube temsilcilikler agabilir. -ve \,,1 MADDE 5. $irket, Sermaye Piyasasr Kurulu'nun Krymet Yatrrrm Ortaklrklarr'na iligkin drizenlemelerinde yazrlr amag ve konular ile igtigal etmek tlzere kurulmug olup, girket'in faaliyet esaslarr, portfoy yatrrrm politikalan ve yonetim stnrrlamalarrnda, Sermaye Piyasasr Kurulu dtizenlemeleri ile ilgili mevzuata uyulur. Krymet Yatrrrm Ortaklrklarr'na iligkin drizenlemelerinde yazrh amag ve konular ile igtigal etmek i.jzere kurulmug olup, girket'in faaliyet esaslarr, portfoy yatrrrm politikalarr ve ydnetim srnrrlamalarrnda, Sermaye Piyasasr Bu gergevede $irket; Bu gergevede $irket; a) Ortakhk portfoytinri olugturur, ycinetir ve gerektifinde portfoyde defigiklikler yapar. a ) Ortaklrk portfoyunri olugturdr,. gerektifinde portfoyde de[igiklikler, I i:9 b) Portfdy gegitlemesiyle yatrrrm riskini, faaliyet alanlarrna ve ortaklrklarrn durumlarrna gore en aza indirecek bir bigimde dafrtrr. b) Portfoy gegitlemesiyle y.tin faaliyet alanlarrna ve ortaklrklarrn d gore en aza indirecek bir bigimde da$rtrr. :i: / A Nr; il

3 c) Menkul krymetlere, mali piyasa ve kurumlara, ortakhklara iligkin geligmeleri surekli izler ve portfoy yonetimiyle ilgili gerekli 6nlemleri alrr. d) Portfciyrin degerini korumaya ve artrrmaya ydnelik aragtrrmalar yapar. $irket, paylarrnr aldrgr ortakhklarrn herhangi bir gekilde sermayesine ve yonetimine hakim olmak amacrgridemez. c) Menkul krymetlere, mali piyasa ve kurumlara, ortaklrklara iligkin geligmeleri stirekli izler ve portf6y yonetimiyle ilgili gerekli onlemleri ahr. d) Portfdyrin deferini korumaya ve artrrmaya yonelik aragtrrmalar yapar. $irket, paylarrnr aldrklarr ortakhklarrn herhangi bir gekilde sermayesine ve yonetimine hakim olmak amacr gtidemez. $irket, Sermaye Piyasasr Kurulu dtizenlemelerine ballr kalrnmasr, Sermaye Piyasasr Mevzuatrnrn ortrilri kazang aktarrmr drizenlemelerine aykrrrhk tegkil edilmemesi, kendi amag ve konusunun aksatrlmamasr, gerekli ozel durum agrklamalarrnrn yaprlmasr ve yrl iginde yaprlan bafrglarrn genel kurulda ortaklarrn bilgisine sunulmasr gartryla gegitli amaglarla kurulmug olan kurum, vakrf ve dernekler ile di$er gegitli kurum ve kuruluglara bairg yapabilir. Yaprlacak bairglarrn tist srnrnnrn genel kurul tarafrndan belirlenmesi mekte olup, bu srnrn asan tutarda bafrg lamaz. YE VE PAYLAR: LL. kurulmugtur. Bu sermaye her biri 1 TL. itibari de[erde adet paya ayrrlmrgtrr, $irket'in baglangrg sermayesi tamamr odenmig ,000 TL'dtr. $irket'in baglangrg sermayesi, her biri 1 TL. itibari deferde adedi nama yaztlt A Grubu, adedi hamiline yazrlr B Grubu olmak tizere toplam adet paya ayrtlmtg ve tamamr agafrda belirtilen kurucular tarafrndan muvazadan ari olarak nakden ve tamamen taahhrit edilip odenmigtir : $irketin, kayrtlr sermayesi 50, TL (ELL MILYON)'dir. Bu sermaye her biri 1 TL. itibari deferde adet paya ayrrlmtgttr. Sermaye Piyasasr Kurulu'nca verilen kayrtlr sermaye tavanr izni,2ot yrllan (5 ytl) igin gegerlidir. Bu stirenin sonunda izin verilen kayrtlr sermaye tavanrna ulagrlamamrg olsa dahi, 2017 yrlrndan sonra yonetim kurulunun sermaye artrnm kararr alabilmesi igin; daha once izin verilen tava tutarr igin Sermaye P almak suretiyle genel igin yetki altnmast zorunludur..,,.. i:i,..1''.,.. i;, {J tiirl l ata

4 Adr Soyadr / Ticaret Unvant Gr u0 u Ttirii Pay Adedi Mustafa $ahin A Nama Euro Yatrrrm Menkul DeEerler A,S. Euro Portfoy Yonetimi A.5. B Hamiline B Hamiline Yusuf Ali Alan B Hamiline Coskun Artk D Hamiline ,1 Pay Tutafl (TL) ,000 Sermayeyi temsil eden paylar kaydile5tirme esaslan gergevesinde kayden izlenir. Yonetim Kurulu, Sermaye Piyasast Mevzuatt hriktimlerine uygun olarak, kayttlt sermaye tavant iginde kalmak koguluyla grkarrlmrg sermayesini artrrmaya yetkilidir. YOnetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkrnrn srnrrlandrnlmasr ve primli pay ihract konusunda karar almaya yetkilidir, Ydnetim kurulu tiyelerinin segiminde A grubu paylann her biri oy hakkrna, B grubu paylarrn her biri 1 oy hakktna sahiptir. Sermaye artrrrmlarrnda; ortaklartn yeni pay alma haklarr srnrrlandrrrlmadrfr takdirde, A grubu paylar kargrlr[rnda A grubu, B grubu paylar kargtlt[tnda B grubu yeni pay grkarrlacakttr. Ancak yeni pay alma haklarr srntrlandrrrldri grkanlacak yeni paylarrn trimti B prub-t4 9l grkarrlacakttr. Genel Kurultoplanttlartnda, Yonetim [u., ''. tiyelerinin segiminde oyda imtiyaz ta n paylar drgrnda imtiyaz veren pay grkarrlamaz''i:'i:-1r Sermaye arttrtmlartnda yeni pay alma hakkt kullanrldrktan sonra kalan paylar ile yeni pay alma hakkr kullantmtnrn krsrtlandr[r durumlarda yeni ihrag edilen ttim paylar nominal deferin altrnda olmamak Uzere piyasa fiyatr ile halka arz edilir. Nama yazrlr paylarrn devri ktsttlanamaz. rrlan paylar tamamen satrlarak bedelleri 1 $irketin ,00-TL'lik grkarrlmrg sermayesini temsil eden pay bedellerinin tamamr nakden odenmig olup, her biri 1 TL itibari de[erde adedi nama yaztlt A Grubu ,00 adedi hamiline yazrh B Grubu olmak r.izere toplam ,00 adet paya ayrrlmrgttr. Yonetim Kurulu, 20t3-20I7 yrllarr arastnda Sermaye Piyasast Kanunu htiki.imlerine ve Sermaye Piyasasr Kurulu duzenlemelerine uygun olarak, kayrtlr sermaye tavantna kadar paylar ihrag ederek grkarrlmrg sermayeyi artrrmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkrnrn srntrlandtrtlmast ile imtiyazlr veya nominal de[erin tizerinde veya altrnda pay Erkarrlmasr konusunda karar almaya yetkilidir, Yeni pay alma hakktnr ktsrtlama yetkisi, pay sahipleri arasrnda egitsizlife yol agacak gekilde kullanrlmaz, Yonetim kurulu riyelerinin segiminde A grubu paylarrn her biri oy hakkrna, B grubu paylarrn her biri 1 oy hakkrna sahiptir. Sermaye artrrrmlarrnda; ortaklartn yeni pay alma haklarr srnrrlandrrrlmadrfir takdirde, A grubu paylar kargrlrgrnda A grubu, B grubu paylar kargrlrfrnda B grubu yeni pay grkarrlacakttr. Ancak ortaklartn yeni pay alma haklarr srnrrlandrrrldrfr takdirde, grkarrlacak yeni l.rtl\ arrn tr.imrj B grubu olarak gtkarrlacaktrr. Ge I Kurul toplantrlartnda, Yonetim Kurulu i,tiye rinin segiminde oyda imtiyaz hakkt.tarjfyan paylar drgrnda imtiyaz veren pay.lkarrlamaz. Sermaye arttrtmlartnda yeni pay alma hakkr kullanrldrktan sonra kalan paylar ile yeni pay alma hakkr kullantmtntn krsrtlandrfir durumlarda arz edilir d, 'jl drj {J} '.;,

5 Merkez Bankasr taraftndan kabul edilen uluslararasr standartlarda olmast ve ulusal ve u luslararasr borsa larda islem gormesi zorunlud u r o) $irket portfoyui'ne, Kurulun Seri: V, No: 7 sayrlt Menkul Krymetlerin Geri Alma veya Satma TaahhUdti ile Alrm Satrmt Hakkrnda Teblifinin 5 inci maddesinin (c) ve (e) bentlerinde belirtilen krymetlerin konu edildisi borsada veya borsa drgrnda taraf olunan ters repo sozlegmelerini dahil edebilir. Borsa drgrnda taraf olunan ters repo sozlegmelerinin kargr tarafrntn Kurulca belirlenen nitelikleri tagtmast zorunludur. Borsa drgrnda taraf olunan ters repo sozlegmeleri gergevesinde kargr taraftan ahnan ters repoya konu varlrklartn Takasbank'da ortaklrk adrna agrlmrg olan bir hesapta saklanmasr gerekmektedir. piyasasr araglanna yatrnm yapabilir.$irket portfoyrinde bulunan yabancr sermaye piyasasr araglarr satrn alrndrfr borsada veya kote oldufu difier borsalar drgrnda alrnrp satrlamaz. n) girket portfoyrinrin en fazla % 20'si ulusal veya uluslar arasr borsalarda iglem goren alttn ve diier krymetli madenler ile bu madenlere dayalr sermaye piyasasr araglartna yatrrabilir. Portfoye alrnacak altrn ve difier krymetli madenlerin T.C Merkez Bankast taraftndan kabul edilen uluslararast standartlarda olmast ve ulusal ve uluslararast borsalarda islem gormesi zorunludur. o) $irket portfoyri'ne, Kurulun Seri: V, No: 7 sayrh Menkul Krymetlerin Geri Alma veya Satma Taahhridri ile Ahm Sattmt Hakkrnda Sermaye Piyasasr Kurulun Ser Menkul Krymetlerin Geri Al Taahhridri ile Alrm Satrmr Hak inci maddesinin (c) ve (e) bentlerinde belirtilen krymetlerin konu edildi[i borsada veya borsa drgrnda repo sozlegmelerine portfoytinde yer alan repo iglemine konu olabilecek menkul krymetlerin rayig bedelinin %10'una kadar taraf olabilir. Borsa drgr repo-ters repo iglemlerinin vade ve faiz orant Kurulun Seri: V, No: 7 saytll Menkul Krymetlerin Geri Alma veya Satma Taahhtidti ile Alrm Sattmt Hakkrnda Teblifinin 6 nct maddesi gergevesinde belirlenir. $u kadar ki; faiz orantntn belirlenmesi, borsada i5lem goren benzer vade yaptstna sahip sozle5melerin faiz oranlart dikkate altnmak i.izere, girket yonetim kurulunun sorumlulugundadrr. Borsa drgrnda repo-ters repo sozle5melerine taraf olunmasr durumunda en geg sozlegme tarihini takip eden iggiinii iginde girketin resmi internet sitesinde ve KAP'ta sozlegmeye konu edilen krymet ve sozlegmenin vadesi, faiz orant, kargt tarafr hakkrnda kamuya bilgi verilmesi gereklidir. Soz konusu sozlegmelere iligkin bilgi ve belgeler aynca girket merkezinde sozlegme tarihini muteakip 5 vrl surevle muhafaza edilir. r$r tarafrnrn Kurulca belirlenen nitelikleri ta$rmasr zorunludur. Borsa drgrnda taraf olunan ters repo sozlegmeleri gergevesinde kargr taraftan alrnan ters repoya konu varltklarrn Takasbank'da ortakltk adrna agrlmrs olan bir hesapta saklan mast gerekmektedir. Borsa drgrnda taraf olunan ters repo iglemlerine ortaklrk portfoyrini.in en fazla %o!o' una kadar yattrtm ya prlabilir. Sermaye Piyasasr Kurulun Seri: V, No: 7 saytlt Menkul Krymetlerin Geri Alma veya Satma Taahhijdri ile Alrm Satrmr Hakkrnda Tebli[inin 5 inci maddesinin (c) ve (e) bentlerinde belirtilen krymetlerin konu edildigi borsada veya borsa drgrnda repo sozlegmelerine portfoytinde yer alan repo iglemine konu olabilecek menkul krymetlerin rayig bedelinin %ot}'una kadar Satma TaahhtidU ile Alrm,FatrftrP flt Teblifinin 6 nct mad belirlenir. $u kadar lki;i '$$q :,d "!*. ifir

6 r) $irket portfoyr.ine riskten korunma ve/veya yatrrrm amacryla doviz, krymetli madenler, faiz, finansal gostergeler ve sermaye piyasasr araglarr i.izerinden duzenlenmig opsiyon sozlegmeleri, forward,future ve vadeli islemlere dayah opsiyon islemleri dahil edebilir. Vadeli iglem sozlegmeleri nedeniyle maruz kalrnan agrk pozisyon tutarr girket net aktif deferini asamaz. Portfdye alrnan vadeli iglem sozlegmelerinin ortaklr[rnrn yatrrrm stratejisine ve kargrlagttrma 6lgtitUne uygun belirlenmesi, borsada iglem gdren benzer vade yaprsrna sahip sozlegmelerin faiz oranlarr dikkate alrnmak tizere, 5irket yonetim kurulunun sorumlulugundadrr. Borsa drgrnda repo-ters repo sozlegmelerine taraf olunmasr durumunda en geg s6zlegme tarihini takip eden iggtinu iginde girketin resmi internet sitesinde ve KAP'ta sozlegmeye konu edilen krymet ve sozlegmenin vadesi, faiz oranr, kargr tarafr hakkrnda kamuya bilgi verilmesi gereklidir. Soz konusu sozle5melere iligkin bilgi ve belgeler aynca girket merkezinde sozle5me tarihini mi.iteakip 5 yrl srireyle muhafaza edilir. p) Borsada iglem goren dtg borglanma araglarrnrn, borsa drgrnda yaprlacak iglemler ile 'oftakhk portfoytine dahil edilmesi veya ortaklrk,{oo}tfciv ti n d e n g r ka rt r I m a s r m ti m k ri n d r,i r. s) $irket portfoyune varantlar dahifi";,.{d,,.,." ol '!'j.1.-.:1 Varantlara yaprlan yatrrrmlarrn toplani'r, I portfoy degerinin %15'ini gegemez. Ayrtca, aynt varlrga dayalr olarak grkarrlan varantlarrn toplamt girket portfoy deferinin %oto'unu, tek bir ihraggr tarafrndan grkarrlan varantlartn toplamt ise girket portfoy deferinin %5'ini gegemez. Ortakllfirn agrk pozisyonunun hesaplanmasrnda, varantlar ile Vadeli iglem ve Opsiyon Borsastnda taraf olunan aynr varhfa dayalr vadeli iglem sozlegmelerinde ahnan ters pozisyonlar netlegtirilir. g) Ozellegtirme kapsamrna altnmtg, kamu iktisadi te5ebbilsleri dahil, T0rkiye'de kurulmug ortaklrklarrn paylarrna yatrrtm yapabilir. t) Portfoydeki varlrklartn deferinin fiyat hareketleri, temettti dafrtrmr ve rtighan haklartntn kullanrlmast nedeniyle, ortaklrk esas sozlegmesinde ve Sermaye Piyasast Kurulu duzenlemelerinde belirtilen asgari stntrlartn alttna inmesi veya azami stntrlartn tizerine gtkmast halinde oranrnrn en geg 30 gun iginde esas sozlegmede ve Sermaye Piyasast Kurulu drizenlemelerinde belirtilen stntrlara getirilmesi zorun lud ur..j t portfoytine riskten korunma ve/veya amacryla doviz, krymetli madenler, faiz, ' al gostergeler ve sermaye piyasasr, rt rizerinden drizenlenmig opsiyon sozlegmeleri, forward,future ve vadeli islemlere dayah opsiyon islemleri dahil edebilir. Vadeli iglem sozlegmeleri nedeniyle maruz kalrnan agrk pozisyon tutart girket net aktif delerini asamaz. Portfoye altnan vadeli iglem sozlegmelerinin ortaklr[rnrn yattrtm stratejisine ve kargrlagtrrma olgtittine uygun olmasr zorunludur. Borsa dr5rnda gergekle5tirilecek vadeli iglem ve opsiyon sozlegmelerine iligkin olarak Sermaye Piyasast Kurulu'nca belirlenen esaslara uyulur. s) $irket portfoyone varantlar dahil edilebilir. Varantlara yaprlan yattrtmlartn toplamr Sirket portfoy deferinin %ot5'ini gegemez. Ayrtca, aynr varlrfa dayalr olarak grkarrlan varantlartn toplamr girket portfoy deferinin %].0'unu, tek bir ihraggr taraftndan grkarrlan varantlartn toplamr ise girket portfoy deferinin 'i gegemez. Ortaklrfrn agl hesaplanmastnda, varantlar Opsiyon Borsastnda taraf olunan,:1yn V'brff# dayalr vadeli iglem sozlegmele pozisyon la r netle5tirilir.

7 S) Ozellegtirme kapsamtna altnmtg, kamu iktisadi tegebbusleri dahil, Ttirkiye'de kurulmug ortaklrklarrn paylarrna yatrrrm yapabilir, Ydrueriu KURULU VE G6REV SUNES :,F*^.;.;in, t) Portf6ydeki varlrklarrn defierinin fiyat hareketleri, temett0 da$rtrmr ve rughan haklarrnrn kullanrlmasr nedeniyle, ortakltk esas sozlegmesinde ve Sermaye Piyasasr Kurulu drizenlemelerinde belirtilen asgari stntrlarrn altrna inmesi veya azami stntrlartn tizerine grkmasr halinde oranrntn en geg 30 gtin iginde esas sozlegmede ve Sermaye Piyasast Kurulu drizenlemelerinde belirtilen stntrlara 'Hb.ilrilmesi zorunludu r. KURULU VE GOREV SUNES : MADDE 16. $irket'in igleri ve yonetimi Genel Kurul 3 yrl'a kadar gorev yapmak igin gofunlu[u icrada gorevli olmayan en az 5 (bes)- en gok 7 (yedi) tiyeden tegkil olunacak bir Yonetim Kurulu tarafrndan yurtittiltir. Yonetim Kurulu ilk toplantrsrnda aralartndan bir bagkan ve bagkan yardrmcrsr seger. Yonetim kuruluna 2'den az olmamak uizere, Sermaye Piyasasr Kurulu'nun Kurumsal Yonetim ilkelerinde belirtilen yonetim kurulu tiyelerinin bafrmsrzlr[rna iligkin esaslar gergevesinde yeterli sayrda bafrmsrz yonetim kurulu tiyesi genel kurul tarafrndan segilir. Ydnetim kurulunda gorev alacak bafirmsrz tiyelerin sayrsr ve nitelikleri Sermaye Piyasasr Kurulu'nun kurumsal yonetime iligkin dtizenlemelerine gore tespit edilir. Gorev suresi sona eren tiyelerin Yonetim Kuruluna yeniden segilmesi mumkiindtir, Bir Uyelifiin herhangi bir nedenle bogalmast halinde, Yonetim Kurulu Ttjrk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasast mevzuattnda belirtilen kanuni gartlarr haiz bir kimseyi gegici olarak bu yere tiye seger ve ilk Genel Kurul'un onaytna sunar. Boylece segilen Uye, eski Uyenin stiresinitamamlar. secilmeye de engeldir.,q{.'.,,.d ".i d1l i

8 Genel Kurul, ltizum gortirse, kalmayarak, Yonetim Kurulu defiigtirebilir. gorev suresine baflr Uyeleri'ni her zaman Yonetim kurulu, Ti.irk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasasr Kanunu, $irket esas sozlegmesi, genel kurul kararlarr ve ilgili mevzuat htiktimleri ile verilen gorevleri yerine getirir. Kanunla veya as sozlegme ile Genel Kuruldan karar '-al'fomasrna baflt tutulan hususlartn drgrnda trim konularda Yonetim Kurulu karar alriraya yetkilidir.,i 'Vonetim kuruluna 2'den az olmamak iizere, Sermaye Piyasasr Kurulu'nun Kurumsal Yonetim ilkelerinde belirtilen yonetim kurulu riyelerinin bafrmsrzhfrna iligkin esaslar gergevesinde yeterli sayrda bafitmstz ycinetim kurulu tiyesi genel kurul taraftndan segilir. Yonetim kurulunda gorev alacak bafrmsrz riyelerin sayrsr ve nitelikleri Sermaye Piyasasr Kurulu'nun kurumsal yonetime iligkin dtizenlemelerine gore tespit edilir. Gorev sriresi sona eren tiyelerin Yonetim Kuruluna yeniden segilmesi mrimktlndtjr. Bir riyeli[in herhangi bir nedenle bogalmasr halinde, Yonetim Kurulu Ttirk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasr mevzuattnda belirtilen kanuni gartlarr haiz bir kimseyi gegici olarak bu yere riye seger ve ilk Genel Kurul'un onaytna sunar. Bdylece segilen tiye, eski tiyenin stiresini tamamlar. Yonetim kurulu tiyeleri, genel kurul taraftndan her zaman gorevden alrnabilir. Yonetim kurulunun gorev ve sorumluluklarrnrn saflrklr bir bigimde yerine getirilmesi igin sermaye piyasast mevzuattna uygun olarak belirlenen komiteler olugturulur. Komitelerin gorev alanlarr, galrgma esaslart ve hangi riyelerden olugacafr yonetim kurulu taraftndan belirlenir. 25 AT

9 vorueriu KURULUNA segiuue gartlari: MADDE 17- Yonetim Kurulu tiyelerinin gofunlufunun Trirkiye Cumhuriyeti vatandagt olmalart ve Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasasr mevzuattnda ongdrlilen sartlarr tastmast gerekir, v6rueriu KURULUNA SEC LME gartlari: MADDE 17. Yonetim Kurulu tiyelerinin TUrk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasr mevzuattnda ongortilen 5artlarr tagrmast gerekir. vekilinin ga$nsryla toplanrr. Yonetim kurulu riyelerinden her biri de bagkan veya bagkan vekiline yazrlr olarak bagvurup kurulun toplantrya gafrrlmasrnr talep edebilir. Bagkan veya bagkan vekili yine de Kurulu toplantrya ga[rrmazsa riyeler de re'sen ga$rr yetkisine sahip olurlar. toplantrya gairrmazsa, Uyeler de re'sen gaerr yetkisini haiz olurlar. Toplantr yeri $irket merkezidir. Ancak Yonetim Kurulu, karar almak gartr ile, bagka bir yerde de toplanabilir. Uyelerden higbiri toplantr yaprlmasr isteminde bulunmadrfr takdirde, yonetim kurulu kararlarr, kurul Uyelerinden birinin belirli bir konuda yaptrfr, karar geklinde yazrlmts onerisine, en az ilye tam saylslntn gofunlulunun yaztlt onayt alrnmak suretiyle de yaprlabilir. $e Yonetim Kurulu, 0yeleri arastnd ve bulunmadr[r zamanlarda edecek bir Bagkan Vekili seger. (

10 girketin her ttlrlri iligkili taraf iglemlerinde ve tigrinci.i kigiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ili5kin iglemlerinde Sermaye Piyasasr Kurulu'nun kurumsal yonetime iligkin di.izenlemelerine uyulur. Sermaye Piyasasr Kurulu tarafrndan uygulanmasr zorunlu tutulan Kurumsal Yonetim ilkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksrzrn yaprlan iglemler ve alrnan yonetim kurulu kararlarr gegersiz olup esas sozlegmeye aykrrr sayrhr. egitlik olursa soz konusu oneri reddedilmi5 sayr I r r. Kararlarrn gegerlilifi yazrlrp imza edilmig olmalarrna baflrdrr. Yonetim kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanrlrr. Red oyu veren, kararrn altrna red gerekgesini yazarak imzalar. Yonetim kurulu tamamen elektronik ortamda yaprlabilecefi gibi, bazr riyelerin fiziken mevcut bulunduklarr bir toplantrya bir krsrm tiyelerin elektronik ortamda katrlmasr yoluyla da icra edilebilir. Bu h6llerde bu esas sdzlegmede ongorrilen toplantr ile karar nisaplarrna iligkin hri krimler aynen uygu lanrr. Kurumsal Yonetim ilkelerinin uygulanmasr bakrmrndan onemli nitelikte sayrlan iglemlerde ve girketin her trirhi iligkili taraf iglemlerinde ve Ugrincil kigiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine iligkin iglemlerinde Sermaye Piyasasr Kurulu'nun kurumsal yonetime iligkin drizenlemelerine uyulur. Sermaye Piyasasr Kurulu tarafrndan uygulanmasr zorunlu tutulan Kurumsal Yonetim ilkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksrzrn yaprlan iglemler ve altnan yonetim kurulu kararlarr gegersiz olup esas (!r.!' 6:. 7i) t& q) /\ I I d.;..",,'.:r :i!.i;. r' I

11 $inreri Y6ruerivr, TEMS L ve ilzam: MADDE 20- $irket, yonetim kurulu tarafrndan ycinetilir ve drgarrya kargr temsil olunur. Ycinetim kurulu, Trjrk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasasr Kanunu ve ilgili diper mevzuatla ve genel kurulca kendisine verilen g6revleri ifa eder. bunlarrn $irket'in unvanr altrna konmug ve $irketi ilzama yetkili en az iki kiginin imzasrnr tagrmasr gereklidir. Kimlerin girketi ilzama yetkili olacafr Yonetim Kurulunca tespit edilir. $irketi ilzama yetkili olanlar, $irket unvanrnr ilave etmeye Yonetim kurulu duzenleyecefi bir ig yonerge ile, yonetimi, krsmen veya tamamen bir veya birkag yonetim kurulu tiyesine veya rigrincti kigiye devretmeye yetkilidir. Bu ig yonerge girketin yonetimini drizenler; bunun igin gerekli olan gorevleri tanrmlar, yerlerini gosterir, ozellikle kimin kime baflr ve bilgi sunmakla yukriml0 oldu[unu belirler. Yonetim kurulu, istem rizerine pay sahiplerini ve korunmaya deger menfaatlerini ikna edici bir bigimde hlarr, bu ig yonerge ilgilendirir. v6ruerici r-ere i LigKi N YASAKLAR:.,k'uru igi takdirde, yonetim lunun trim Uyelerine aittir. Temsil yetkisi gift imza ile kullanrlmak i.izere yonetim kuruluna aittir, Yonetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas iiyeye veya mrldtir olarak tigrincti kigilere devredebilir. En az bir yonetim kurulu tiyesinin temsil yetkisini haiz olmast garttrr. cek britrjn belgelerin ve gegerli olabilmesi igin anr altrna konmug ve n az iki kiginin imzasrnr voruericilere iliskin vasakla 5 SUHAI zme MADDE 22. Yonetim Kurulu riyeleri, Genel Mtldtir ve Mridrirler, Genel Kuruldan izin almakstztn kendileri veya ba5kalarr namrna veya hesabtna bizzat ya da dolaylr olarak $irketle herhangi bir islemxapamazlar. ile birlikte vonetim kuruluna bildirmek ve cr\ 15

12 toplantr tutanafr na igletmekle ylikij mlud ti r. Bu hususta TTK'ntn 393 i..incri maddesi htikmti saklrdtr. DENETeiLER VE GOREV SuneSi: MADDE 23. Genel Kurul, gerek pay sahipleri arastndan, gerek drgarrdan 3 yrl igin gorev yapmak tizere bir denetgi se9er. Denetginin Trirkiye Cumhuriyeti vatanda5t olmast gereklidir. Ycineticilere iligkin yasaklarrn belirlenmesinde ve uygulanmastnda Sermaye Piyasast Kurulu'nun Kurumsal Yonetim ilkeleri'nin uygulanmast zorunlu ilkelerine ve Tlirk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerine uygun hareket edilir. DENETQ : MADDE 23- Her faaliyet donemi itibariyle genel kurulca bir denetgi segilir. Segimden sonra, ydnetim kurulu, gecikmeksizin denetleme gdrevini hangi denetgiye verdi[ini ticaret siciline tescil ettirir ve Ttirkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder. Gorev stiresi sona eren denetginin yeniden segilmesi mtimktindur. Vazifeleri biten yonetim kurulu tiyeleri, genel kurulca ibra edilmedikge denetgili$e segilemez.,{i ilk Genel Kurul toplanttstna kadar gorev yap tizere segilen denetgiler, gegici madde eosterilmistir. DENErCiLEniru ucreruni : MADDE 24. r MADDE 24- ETI: Denetgilerin i.icretleri, Genel Kurulca karara baelantr. GENEL KURUL TOPLANTILARI: I Denetginin ricreti genel kurul taraftndan onaylanan ilgili s6zlesme ile belirlenir' MADDE 25. Genel Kurul Olafan ve Ola$anUstti olarak toplantr. Ola[an Genel Kurul, $irket'in hesap devresinin sonundan itibaren tig ay iginde ve yrlda en az bir defa toplanrr ve T[irk Ticaret Kanunu'nun 369'uncu maddesi hi.ikmu goz oniine altnarak, Yonetim Kurulu taraftndan haztrlanan grindemdeki konularr gorugrip karara bailar' JirlgT,& kullanrm gekline, dafrtrlacak kar ve kazang t6,fa * 4A ql rj ;J,.'t 'ti'"l, llo -r81

13 Yonetim Kurulu tiyeleri, genel kurul toplantrsrnln yukarrda belirtilen sure iginde yaprlmamasrndan Tijrk Ticaret Kanunu'nun 335'ncr maddesinin beginci bendi uyannca sorumludur. Ola[antistri Genel Kurul, girket iglerinin gerektirdifi hallerde toplanarak gerekli kararlarr ahr. OlafanUstri Genel Kurulun toplanma yeri ve zamanr usulrine gore ilan olunur. Genel Kurul toplantrlannda her pay, sahibine bir oy hakkr verir. Ancak yonetim kurulu segiminde A paylarrnrn oranlarrnrn belirlenmesine, ydnetim kurulu riyelerinin ibralarr ile faaliyet donemini ilgilendiren ve gerekli gorrilen di[er konulara iligkin mfizakere yaprhr, karar allnrr. Genel kurul, s0resi dolmug olsa bile, yonetim kuru lu tarafrndan toplantrya galrrlabilir. Tasfiye memurlarr da, gorevleri ile ilgili konular igin, genel kurulu toplantrya ga$rrabilirler. Yonetim kurulunun, devamlr olarak toplanamamasr, toplantr nisabrnrn olugmasrna imkan bulunmamasr veya mevcut olmamasr durumlarrnda, mahkemenin izniyle, tek bir pay sahibi genel kurulu toplantrya gafrrabilir. Trirk,Us,pllerine iligkin kurallarr igeren, Grimrrik ve,,litaret Bakanlr[r tarafrndan, asgari unsurlarr belirlenecek olan bir ig yonerge hazrrlar ve genel kurulun onayrndan sonra yririirlti[e koyar. Bu i9 yonerge tescil ve ilan edilir. Gerekti[i takdirde genel kurul olafanristri toplantrya gagrrhr. Olafianristri genel kurul, Ti.irk Ticaret Kanunu ve bu esas sozlegmede yazrlr hrikrimlere gore toplanrr ve gerekli kararlarr alrr. OlaganristU genel kurulun toplanma yeri ve zamanr usultine gore ilan olunur. Yonetim kurulu hazrr bulunanlar listesini, kayden izlenen paylarrn sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasasr Kanunu uyannca Merkezi Kayrt Kurulugu tarafrndan saflanacak "pay sahipleri gizelgesi"ne gore hazrrlar. Kayden izlenen paylar agrsrndan genel kurul toplantrsr tarihi ile srnrrlr olarak pay devrinin yasaklanmasrna iligkin 5er Mevzuatr hri krimleri sakl rd rr. $e t7...t: t " ".'. r 1/. x,:,,i.r..,t fr -o i 04 3.i2t,tl

14 elektronik ortamda katrlabilir. girket, Anonim girketlerde Elektronik Ortamda yaprlacak Genel Kurullara iligkin Yonetmelik hrjktjmleri uyannca hak sahiplerinin genel kurul toplantrlarrna elektronik ortamda katrlmalarrna, g6rtig agrklamalarrna oneride bulunmalarrna ve oy kullanmalarrna imkan tanryacak elektronik genel kurul sistemini kurabilecefii gibi bu amag igin olugturulmug sistemlerden de hizmet satrn alabilir. Yaprlacak ttim genel kurul toplantrlarrnda esas sozlegmenin bu htlkmri uyannca, kurulmug olan sistem tizerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin anrlan Ycinetmelik hrlkumlerinde belirtilen haklarrnr kullanabilmesi sa$lanrr. TOPLANTIDA KOM SER BULUNMA E. MADDE 27. Gerek ola[an, gerekse ola$anlistu Genel Kurul toplanttlarrnda Sanayi ve Ticaret Bakanhfir Komiserinin hazrr bulunmasr garttlr. Komiserin yoklu[unda yaprlacak Genel Kurul toplantrlarrnda ahnacak kararlar gegersizdir. ;:7 ]Oeururron.BULUNMASI: MADDE 27. ileili BAKANLTK remsilcisinin Genel kurul toplantrlarrnda ilgili Bakanlrk temsilcisinin katrhmr hakkrnda Trirk Ticaret Kanunu'nun 407 nci maddesinin Ugrinci.j frkrasr htikmri uygulanrr. oylartn KULLANTLMA gekli: oylarin KULLANILMA gekli: 2 5 UUont MADDE 29. Genel Kurul toplantrlarrnda oylar, vekaleten kullanrlanlarr da belirleyen belgeler gosterilerek el kaldrrmak suretiyle verilir. Ancak hazrr bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip olan pay sahiplerinin istefii rizerine gizli oya ba5vurmak gerekir. katrlmayan pay sahipleri oylarrnr elektronik ortamda yaprlan genel kurul toplantrlarrna iligkin mevzuat hri krim lerine gore kullanrrlar. ' \ tll a"j rl 18 5

15 ILANLAR: MADDE 30. iurutrn: MADDE 30. $irkete ait ilanlar, Trirkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve girket merkezinin bulundu[u yerde grkan bir gazete ile Ttirk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasr Mevzuatr'nda belirtilen surelere uymak kaydryla yaprlrr. Genel kurul toplantr ilanr, mevzuat ile ongorrilen usullerin yant stra, mr,imkrin olan en fazla sayrda pay sahibine ulagmayr saflayacak, elektronik haberlegme dahil, her trirli.i iletigim vasrtasr ile genel kurul toplantr tarihinden asgari rig hafta onceden yaprlrr. $irket tarafrndan yaprlacak ilanlarda Ttirk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasasr Mevzuatr ve ilgili mevzuat htikrimlerine uyulur. Genel kurul toplantr ilanr, mevzuat ile ongortilen usullerin yant stra, mtimkrin olan en fazla sayrda pay sahibine ulagmayr saflayacak, elektronik haberlegme dahil, her trirltl iletigim vasrtasr ile genel kurul toplantr tarihinden Sermayenin azaltrlmasrna ve tasfiyeye ait ilanlar igin TUrk Ticaret Kanunu'nun 397.ve 438.maddeleri hriktimleri uygulanrr, Sermaye Piyasasr mevzuatrndan ve TUrk Ticaret Kanunu'ndan kaynaklanan ilan ve bilgi verme tiku mlrilrikleri saklrdrr. TEMETTU AVANSI DA6FIMI: KAR PAYI AVANSI DA6ITIMI: MADDE 33. MADDE 33- $irket sermaye piyasasr mevzuatrna uygun olarak drizenlenmig ve bafrmsrz srnrrh denetlemeden gegmig 3, 6 ve 9 aylrk donemler itibariyle hazrrlanan ara mali tablolarrnda yer alan karlarr tizerinden nakit temettri avansr dafirtabilir. TemettU avanst dafrtrmr igin genel kurul karanyla ilgili yrlla srnrrlr olmak rizere ycinetim kurulu'na yetki verilir. Dafrtrlacak temettr,i avansrnrn ilgili hesap donemi sonunda yeterli kar olugmamasr veya zarar olugmasr durumlarrnda, bir onceki yrla ait bilangoda yer alan ola[anustri yedek akgelerden ya da ola[anristri yedek akge tutarrnrn zaran kargrlamaya yeterli olmamasr durumunda temettri avansr kargrlrgrnda alrnan teminatrn paraya gevrilip gelir kaydedilerek bu tutardan mahsup edilecefii hususu, genel kurul toplantrsrnda karara baglanrr. $irket sermaye piyasasr mevzuatrna uygun olarak drizenlenmig ve bagrmsrz srnrrlr denetlemeden gegmig 3, 6 ve 9 ayhk donemler itibariyle hazrrlanan ara mali tablolarrnda yer alan karlarr rizerinden nakit kar payr avansl dafttabilir' 2 5 $uqn alan ola[antjstu yedek akgelerden ya da olaganustu yedek akge tutarrnrn zararl kargrlamaya yeterli olmamasr durumunda kar payr avansr kargrh[rnda alrnan teminatrn paraya lir kaydedilerek bu tutardan mahsu 'a ;:) 2tJ i[} \.%

16 Ydnetim kuruluna genel kurul tarafrndan temettti avansr dafirtrmr igin yetki verildifi takdirde, yonetim kurulu tarafrndan, ilgili hesap doneminde her 3 ayhk d6nemi izleyen 5 hafta igerisinde, temettti avanst da$rtma veya dafrtmama konusunda bir karar alrnmasr zorunludur. TemettLi avanst dafrtrmrna karar verilmesinde ve avansrn odenmesinde; TTK'nrn bilango ve gelir tablosunun kabulrine ve karrn da[rtrlmasrna iligkin htikrimlerinden Sermaye Piyasasr Kanunu'nun 15'nci maddesine aykrrr olanlarr uygulanmaz. Temettti avanst tutannrn hesaplanmasrnda ve dafrtrmrnda ilgili mevzuat hrikrimlerine uyu i7n' edilecefi hususu, genel kurul toplantrsrnda karara baflanrr, Yonetim kuruluna genel kurul tarafrndan kar payt avanst dafrtrmr igin yetki verildifitakdirde, ycinetim kurulu tarafrndan, ilgili hesap dcjneminde her 3 aylrk donemi izleyen 6 hafta igerisinde, kar payt avanst da$rtma veya da$rtmama konusunda bir karar alrnmast zorunlud ur. Bir hesap ddneminde verilecek toplam kdr payr avansr bir onceki ytla ait donem k6rrnrn yanstnl a5amaz. Onceki donemde odenen k6r payt avanslarr mahsup edilmeden ilave k6r payl.-l Fiiafirtrlmasrna iligkin hi.ikrimlerinden Sermaye Piyasasr Kanunu'nun L9 ve 20'nci maddelerine aykrrr olanlarr uygulanmaz. Kar payr avanst tutarrnrn hesaplanmasrnda ve dafrtrmrnda ilgili mevzuat hrikr] mlerine uyulu r. KARIN TESP T VE DA6ITIMI: KARIN TESP T VE DA6ITIMI: MADDE 34. MADDE 34. Portfdydeki varllklarrn alrm satrmrndan olugan kar, tahakkuk etmis deler artrgr/drigti5i.i, faiz, temettti vb. gelirlerin toplamrndan, komisyonlar, genel yonetim giderleri ve di$er giderlerin indirilmesinden sonra kalan kar girketin safi karrdrr, $irket karrnrn tespitinde Sermaye Piyasasr Kurulu'nun ilgili drizenlemeleri ve difer mevzuata uyulur. Portfoydeki varlrklarrn alrm satrmrndan olugan kar, tahakkuk etmig de[er artrgr/dugrigri, faiz, temettti vb. gelirlerin toplamrndan, komisyonlar, genel yonetim giderleri ve difier giderlerin indirilmesinden sonra kalan kar $irketin safi karrdrr. $irket karrnrn tespitinde Sermaye Piyasasr Kurul duzenlemeleri ve difier mevzuat Net dagrtrlabilir kar, hesap donemi karrndan kanunlara 96re ayrrlmasr gereken yedek akgeler ile vergi, fon, mali odemeler ve varsa gegmig yrl zararlan drigtildtikten sonra kalan tutardrr. $irketin net dagrtrlabilir karrnrn en az o/o20'sinin birinci temettti olarak nakden dahrtrlmasr * d.3 ld(} 20

17 zorundadtr. $irket, bu defigiklikleri yapmadrlr takdirde, Trirk Ticaret Kanunu'nun 434'i.incti maddesinin f inci frkrasrnrn 2 ve 6 numaralr bentleri gerefince mrinfesih addolunur. " i ';ii sozle$me o116igirlirleni:,bu esas scizlegmede defigiklik yaprlmasr ve uygulanmasr Gtimrtik ve Ticaret Bakanhfr ile Sermaye Piyasasr Kurulu'nun iznine bafihdrr. Sermaye Piyasasr Kurulu ve Gtimrrik ve Ticaret Bakanlr[r'ndan izin alrndrktan sonra, Ti.jrk Ticaret Kanunu ve esas sozle5mede belirtilen htikrimler gergevesinde esas scizlegme defigikli[ine karar verilir. Def,igiklikler usulrine uygun olarak onaylanarak Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilan tarihinden baglayarak gegerli olur. SUBAI 20IO 22

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Kuruluş Madde 1 - Aşağıda adları soyadları, unvanları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası

Detaylı

Ġġ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. YÖNETĠM KURULUNDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL VE A GRUBU ĠMTĠYAZLI PAY SAHĠPLERĠ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET

Ġġ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. YÖNETĠM KURULUNDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL VE A GRUBU ĠMTĠYAZLI PAY SAHĠPLERĠ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET Ġġ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. YÖNETĠM KURULUNDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL VE A GRUBU ĠMTĠYAZLI PAY SAHĠPLERĠ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET ġirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aģağıda yazılı gündem

Detaylı

TAKSİM YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

TAKSİM YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ TAKSİM YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: MADDE 1- Aşağıda adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

,ln,lt,"" hutul,,""" trt".ro ol^ur, du.r-, h".ic ol.rk iir"...,"d.". iir"t" b"el,

,ln,lt, hutul,, trt.ro ol^ur, du.r-, h.ic ol.rk iir...,d.. iirt bel, TtrRrdYE HALK BANKASI A.$. 6zet Bu iizet, Sermaye Piyasasr Kurulu (KurulInca..o..8...1,!.*...t2Pt+ tarihinde onaylanmqtlr. Ortakhfirmrzm toplam 3.000.000.000.-TL tutarrndaki ihrag tavanr kapsamrndaki borglanma

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3 ESKİ METİN YENİ METİN Kuruluş Madde 1 Bu ana sözleşme altında imzası bulunan kurucular arasında İş Genel Finansal Kiralama A.Ş. unvanıyla, 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ndan yararlanılarak,

Detaylı

MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ Madde 1 Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin tedrici surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine

Detaylı

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ 1 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Amaç ve Konu MADDE 1 KuruluĢ MADDE 2 ġirketin unvanı MADDE 3 Amaç ve konu MADDE 4 ġirketin merkezi MADDE 5 ġirketin süresi

Detaylı

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ Madde 1 Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunun Anonim Şirketlerin ani sürette kurulmaları hakkındaki hükümlerine

Detaylı

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ MADDE 1- Aşağıda adları ve adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞME

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞME BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞME BÖLÜM I KURULUŞ HÜKÜMLERİ Madde 1- KURULUŞ Aşağıdaki maddede ticaret ünvanları, ad soyad ve ikametgahları ile tabiyetleri belirtilen gerçek

Detaylı

DOĞAN GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

DOĞAN GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ DOĞAN GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ (22.11.1960 tarih ve 1117 sayılı TTSG) Madde 1 Aşağıda imzaları bulunan kurucular ile aşağıdaki maddelerde gösterildiği üzere çıkartılması kararlaştırılan

Detaylı

TAM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ. Zincirlikuyu V.D 4630487553.

TAM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ. Zincirlikuyu V.D 4630487553. TAM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1 Kuruluş Aşağıda adı, soyadı, uyrukları ve adresleri belirtilen kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde bir anonim şirket kurulmuştur.

Detaylı

ATKASAN ATIK DEĞERLENDİRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

ATKASAN ATIK DEĞERLENDİRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ ATKASAN ATIK DEĞERLENDİRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ AMAÇ VE KONU Madde 3- Şirketin başlıca amaç ve konusu şunlardır: 1- Ambalaj atıkları da dahil olmak üzere her türlü atığın biriktirilmesi,

Detaylı

DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞME

DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞME DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞME KURULUŞ: MADDE 1 - Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı

Yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar Seri:VI No:4 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile düzenlenmiştir.

Yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar Seri:VI No:4 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile düzenlenmiştir. 6. YATIRIM ORTAKLIKLARI VE YATIRIM FONLARI 6.1 Yatırım Ortaklıkları Yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar Seri:VI No:4 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile düzenlenmiştir. Yatırım ortaklıkları;

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 11.03.2011-30.06.2011 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1- Raporun Dönemi : 11.03.2011 30.06.2011 2- Ortaklığın Ünvanı : Euro Kapital Yatırım Ortaklığı

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve

Detaylı

ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş. ESAS SÖZLEŞME

ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş. ESAS SÖZLEŞME ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş. ESAS SÖZLEŞME KURULUŞ Madde 1 Aşağıda adları, soyadları, ikametgâh ve tabiiyetleri yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret

Detaylı

1. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI KANUNU VE GEREKÇELERİ 1.1. SERMAYE PİYASASI KANUNU

1. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI KANUNU VE GEREKÇELERİ 1.1. SERMAYE PİYASASI KANUNU 1. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI KANUNU VE GEREKÇELERİ 1.1. SERMAYE PİYASASI KANUNU Kanun değişikliklerine ilişkin liste: 1-13 üncü maddesine bir fıkra ekleyen 28/5/1986 tarih ve 3291 sayılı Kanun, 3/6/1986 tarih

Detaylı

Royal Halı İplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi

Royal Halı İplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi Royal Halı İplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi MADDE 1 AĢağıda adları soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun hükümlerine

Detaylı

SELKASAN KAĞIT VE PAKETLEME MALZEMELERİ İMALATI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

SELKASAN KAĞIT VE PAKETLEME MALZEMELERİ İMALATI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ SELKASAN KAĞIT VE PAKETLEME MALZEMELERİ İMALATI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ Madde 1- Aşağıda adları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun

Detaylı

MADDE 4 AMAÇ VE KONU A) Banka nın kuruluş amaç ve konusu, Bankacılık Kanunu ile yürürlükteki mevzuatın cevaz vermesi koşulu ile şunlardır:

MADDE 4 AMAÇ VE KONU A) Banka nın kuruluş amaç ve konusu, Bankacılık Kanunu ile yürürlükteki mevzuatın cevaz vermesi koşulu ile şunlardır: FİNANS BANK A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 KURULUŞ Bakanlar Kurulu nun 15.9.1987 tarih ve 19575 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan, 4 Eylül 1987 tarihli ve 87/12075 sayılı izin kararına istinaden yürürlükteki

Detaylı

FİNANSBANK A.Ş. EUROPEAN EQUITY B TİPİ YABANCI MENKUL KIYMETLER FONU İÇTÜZÜĞÜ

FİNANSBANK A.Ş. EUROPEAN EQUITY B TİPİ YABANCI MENKUL KIYMETLER FONU İÇTÜZÜĞÜ İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANSBANK A.Ş. EUROPEAN EQUITY B TİPİ YABANCI MENKUL KIYMETLER FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finansbank A.Ş. European Equity B Tipi Yabanci Menkul Kiymetler Fonu içtüzüğünün tamamı Sermaye

Detaylı

TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE TİCARET A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE TİCARET A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE TİCARET A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ Madde 1 - Aşağıdaki adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun anonim şirketlerin

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. A TİPİ İMKB ULUSAL 30 ENDEKS FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. A TİPİ İMKB ULUSAL 30 ENDEKS FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. A TİPİ İMKB ULUSAL 30 ENDEKS FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1-FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1 TÜRKĠYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. tarafından 3794 sayılı Kanunla değiģik

Detaylı

Şirketin unvanı Latek Holding Anonim Şirketi olup, ana sözleşmede kısaca Şirket olarak anılacaktır.

Şirketin unvanı Latek Holding Anonim Şirketi olup, ana sözleşmede kısaca Şirket olarak anılacaktır. LATEK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1- Kuruluş Aşağıda adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat

Detaylı

YENİ ŞEKİL HSBC BANK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ. Madde 1 KURULUŞ. Madde 2 TİCARET UNVANI

YENİ ŞEKİL HSBC BANK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ. Madde 1 KURULUŞ. Madde 2 TİCARET UNVANI YENİ ŞEKİL HSBC BANK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ Madde 1 KURULUŞ 27/06/1990 tarih ve 90/644 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi, Bankalar hakkındaki mevzuat ve Türk Ticaret

Detaylı

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul BÖLÜNME RAPORU MADDE 1 BÖLÜNME İŞLEMİNE TARAF ŞİRKETLERİ TANITICI GENEL BİLGİLER Bölünen Ortaklık : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Vergi Dairesi ve No su : Mecidiyeköy 9860028832 İkametgahı

Detaylı

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ BÖLÜM I: Kuruluş: Madde 1 İşbu Esas Sözleşmenin içerdiği hükümler, kayıt ve şartlar dairesinde aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunmak ve işlemleri

Detaylı

vata$ vatak ve yorgan sanayi ve TicARET ANoNiM ginxnri 10.06.20n raninixde yapilan 2010 yilina lir or.q.c,q.n GENEL KURUL ToPLANTISI TUTANA.

vata$ vatak ve yorgan sanayi ve TicARET ANoNiM ginxnri 10.06.20n raninixde yapilan 2010 yilina lir or.q.c,q.n GENEL KURUL ToPLANTISI TUTANA. vata$ vatak ve yorgan sanayi ve TicARET ANoNiM ginxnri 10.06.20n raninixde yapilan 2010 yilina lir or.q.c,q.n GENEL KURUL ToPLANTISI TUTANA.GT Yataq Yatak ve Yorgan Sanayi ve Ticaret Anonim $irketi'nin

Detaylı