Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 290

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 290"

Transkript

1 Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 290 ÇİZEL AYAĞI İLE ÇALIŞMADA PENETRASYON DİRENCİ DEĞERLERİNDEN YARARLANARAK BOZULMA KESİT ALANININ BELİRLENMESİ Determination of Soil Failure Pattern Working with Chisel Tine Using The Penetration Resistance Values ÖZET Aziz ÖZMERZİ 1 Mehmet TOPAKCI 2 Bu çalışmada, çizel ayağı ile toprak işlemede toprakta oluşan düşey bozulma kesit alanı penetrasyon değişim değerlerinden faydalanılarak belirlenmiştir. Bu alan, kesit yöntemiyle belirlenen alan ile kıyaslanarak aralarındaki ilişkiler ortaya konulmuştur. Bu amaçla, araştırmada, toprak bozulma kesit alanı, maksimum bozulma genişliği, toprak bozulma sınırı ve bozulma kesit profili belirlenmiştir. Denemeler, toprak bünyesi killi-tın, hacimsel kütlesi 1.28 g/cm 3 ve % 21.2 nem içeriğine sahip toprak koşullarında, iki farklı hız (v 1 =3.75 km/h, v 2 =5.14 km/h) ve üç farklı iş derinliğinde (d 1 =20, d 2 =27, d 3 =34 cm) yürütülmüştür. Çalışma sonucunda bozulma kesit alanı ve maksimum bozulma genişlikleri açısından hızın etkisi önemsiz ve derinliğin etkisi istatistiksel olarak % 1 önem düzeyinde önemli bulunmuştur. Belirtilen toprak koşullarında, toprak bozulma sınır değerinin MPa arasında değiştiği gözlenmiştir. Bozulma alanı bakımından indeks değeri, d 1 =20 cm iş derinliğinde 1.17, d 2 =27 cm iş derinliğinde 1.41, d 3 =34 cm iş derinliğinde 1.38 olarak belirlenmiştir. ABSTRACT The vertical soil failure pattern in tillage by chisel tine was determined by profitting the changes in penetration resistance values. This pattern was compared with that of cross-section method and relationship between these methods were evaluated. For this objective, soil failure pattern, maximum failure width, soil failure limit and soil failure profile were determined. The experiments were carried out at two different working speed (v 1 =3.75 km/h, v 2 =5.14 km/h), three different working depths (d 1 =20, d 2 =27, d 3 =34 cm) in the clay-loam texture that has soil water content of 21.2 % and bulk density of 1.28 g/cm 3. As a result, while the effect of working speed was not important, the effect of working depth was statistically significant at 1% significant level in terms of soil failure pattern and maximum failure width. For the stated soil conditions, soil failure limit value was changed between 1.09 and 1.21 MPa. Soil failure pattern index value was determined at the working depths of 20, 27 and 34 cm as 1.17, 1.41 and 1.38 respectively. 1 Prof. Dr., Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölüm, ANTALYA 2 Arş. Gör., Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölüm, ANTALYA

2 Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ GİRİŞ Toprak işleme, tarımsal üretimde yetiştirililecek ürün için uygun toprak koşullarını sağlamada toprağın yapısında istenilen değişiklikleri yapma şeklinde tanımlanabilir (1). Toprağın kendi içerisinde çalışan alete, fiziksel ve dayanım özelliklerine bağlı olarak göstereceği direnç penetrasyon direnci olarak adlandırılır. Penetrasyon direnci dış kuvvetler etkisiyle toprak parçacıklarının birbirine yakınlaşması ve toprak sıkışıklığı olarakda adlandırılan toprak sertliğini belirtir. Toprak sıkışıklığının ve çalışan alet ve makinalara karşı toprağın göstereceği direncin tahmininde; toprak tipi, durumu, farklı çalışma derinliklerindeki toprak nem içeriği ve hacimsel kütle gibi faktörlerin bir fonksiyonu olan penetrasyon direnci değerlerinden yararlanılmaktadır(2). Toprak işlemede gerek uygulanan kuvvet, gerekse bunun yol açtığı bozulma ve gerinim bileşenleri önem taşımaktadır. Toprak işleme faaliyetindeki başarı; toprak hareketinin amaca uygun olup olmamasına bağlıdır. Bu nedenle toprak işleme aletleri ile çalışmada çok düşük çeki kuvvetine gereksinim duyulmuş olması yeterli olmayıp, istenilen toprak bozulma şeklinin sağlanması zorunludur (3). Toprak işleme alet ve makinalarının toprağa yaptığı etkilerin değerlendirilmesinde birçok etmenin yanında, toprağa yaptığı mekanik etki ve bunun sonucunda oluşan bozulma alanı şeklinin ortaya konulması önemlidir. Özellikle bozulma alan genişliği, yapısal iş genişliğinden daha fazla olan çizel, kültüvatör ve dipkazan gibi aletlerde amaca uygun, istenilen derinlikte homojen bir toprak yapısının elde edilmesi gerekmekte ve bu aletlerin başarıları, gereksinim duyulan çeki kuvveti yerine birim bozulma alanı başına düşen çeki kuvveti (kn/cm 2 ) büyüklüğü olarak verilmektedir. Bu açıdan toprak işleme aletlerinin toprakta meydana getirdiği bozulma alan ve şeklinin saptanması gerekmektedir. Çizel aleti ile işlenen alanda, meydana gelen bozulmanın penetrometre ile belirlenmesi amaçlanan bu araştırmada; bozulma alanında yapılan penetrasyon direnci ölçümleri ile kesit alma yöntemiyle elde edilen bozulma sınır değerlerinin kıyaslanması yapılmış, iki yöntemin uyumluluğu araştırılmıştır. 2. MATERYAL ve YÖNTEM 2.1. Materyal Çalışmanın yapıldığı buğday anızlı tarlanın toprak bünye özellikleri Çizelge 1 de verilmiştir. Çizelge 1. Toprak Bünye Özellikleri Derinlik(cm) % Kum % Kil % Silt Bünye Tın (L) Siltli Killi Tın (SiCL) Toprağın nem içeriği, hacimsel kütlesi ve penetrasyon direnci değerleri Çizelge 2 de verilmiştir.

3 350 Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 292 Çizelge 2. Toprak Nem İçeriği, Hacimsel Kütle ve Penetrasyon Direnci Değerleri Derinlik (cm) Nem içeriği (%) Hacimsel Kütle (g/cm 3 ) Çalışmada, toprak penetrasyon direncini belirlemek amacıyla Eijkelkamp marka Stiboka Penetrometre kullanılmıştır. Aletin çalışma ilkesi, toprağın gösterdiği direnç değerlerinin bir yazıcı uç vasıtasıyla grafik kartına aktarılması şeklindedir. Penetrometre ile düşey olarak 80 cm derinliğe kadar toprak direnç değerleri belirlenmektedir. Bu çalışmada 1 cm 2 lik konik uç kullanılmıştır. Toprağın kabarmasından dolayı ortaya çıkan ölçüm değerleri arasındaki derinlik değeri farklılığının ortadan kaldırılması için, penetrometrenin hareket doğrultusuna dik yönde hareket edebileceği bir ölçme düzeneği yapılmıştır. Ölçme düzeneğinin görünüşleri Şekil 1 de verilmiştir 2500 Üst Görünüţ Genel Görünüş Şekil 1. Ölçme düzeneği

4 Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 293 Araştırmada tek ayaklı bir çizel aleti kullanılmıştır. Kullanılan çizel ayağı ve uç demirinin genel görünüşü Şekil 2'de verilmiştir. Şekil 2. Çizel ayağı ve uç demirinin görünümü Çizel ayağı ile toprak işlemeden sonra işlenen bölgede düşey kesit alanını belirlemek için 80x45 cm ebadında ve 5 mm kalınlığındaki sac levha, 70x50 cm ebadında cam ve 100x50 cm ölçülerinde şeffaf plastik malzeme kullanılmıştır Yöntem Çizel aletinin toprakta meydana getirdiği bozulma alanını belirlemeye yönelik olarak yapılan bu çalışma, iki farklı hızda (3.75 km/h, 5.14 km/h) ve üç farklı iş derinliğinde (20, 27, 34 cm) tesadüf parselleri faktöriyel deneme desenine göre üç tekrarlı olarak düzenlenmiştir. Toprak işlenmeden önce, nem içeriği, hacimsel kütle değeri ve bünye analizinin belirlenmesi için 0-10, 10-20, 20-30, cm derinliklerde toprak örnekleri alınmış ve penetrometre ile toprak penetrasyon direnci değerleri belirlenmiştir. Penetrasyon yöntemiyle toprak bozulma alanının belirlenmesi için, çizel ile toprak işlemeden sonra, işlenen sıra üzerine ölçme düzeneği yerleştirilmiştir. Ayağın geçtiği orta noktadan itibaren sağ ve sol yönde 40 cm uzaklıkta 5 cm aralıklarla penetrasyon direnci değerleri grafik kartına çizilmiştir. Penetrasyon direnci değerleri, grafik kartları üzerindeki skala değerlerinden okunarak belirlenmiştir. Her bir ölçüm noktasındaki penetrasyon direnci değerleri değişimi incelenerek, işlenen bölge ile işlenmeyen bölgeyi ayıran bozulma sınır değeri belirlenmiştir. Bu bozulma sınır değerine karşılık gelen bozulma derinliği dikkate alınarak toprak bozulma kesit profilleri belirlenmiş ve bunlara ilişkin bozulma kesit alanı ve maksimum bozulma genişlikleri saptanmıştır.

5 Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 294 Kesit yöntemiyle toprak bozulma alanının belirlenmesi için, sac levha düşey olarak toprağa yerleştirilmiş ve ön taraftaki toprak temizlenmiştir. Ön tarafı temizlenen sac levha topraktan çıkarılmıştır. Sac levhanın yerine düşey olarak yerleştirilen cam üzerine ţeffaf plastik malzeme konulmuţtur. Plastik malzeme üzerine bozulma alanı kesit profili çizilmiştir. Çizilen bozulma kesit profilleri ölçekli kağıt üzerinde okunarak sayısal değerlere dönüştürülmüştür Bozulma kesit alanı Bozulma kesit alanının belirlenmesinde ve verilerin değerlendirilmesinde, Global Lab Image paket programı (GLI), Adobe Photoshop 3.05, Excel 7.0 for Windows ve Minitab istatistik programları kullanılmıştır. Bozulma kesit alanının belirlenmesinde aşağıdaki adımlar gerçekleştirilmiştir. Bozulma kesit alanı grafikleri Excel 7.0 hesap tablosu programında oluţturulmuţtur. Oluşturulan bu grafikler, Adobe Photoshop 3.05 programında TIF (Tagget Image File Format) formatına çevrilmiş ve bozulma kesit alanı belirginleştirilmiştir. Bu grafikler Global Lab Image (GLI) paket programına aktarılarak birim uzunluğun (cm) eşdeğer pixel değeri belirlenmiş ve kalibrasyonu yapılmıştır. GLI programı bozulma kesit alanını pixel 2 olarak vermektedir. Daha sonra bu değerler cm 2 ye dönüţtürülmüţtür. 3. BULGULAR VE TARTIŢMA Denemeler sonunda bozulma sınırı, bozulma kesit profili, bozulma kesit alanı ve bozulma genişliğine ilişkin veriler elde edilmiştir. Bu veriler penetrasyon ve kesit yöntemi için karşılaştırılmış ve aralarındaki ilişkiler belirlenmeye çalışılmıştır. Bunlara ilişkin sonuçlar aşağıda açıklanmıştır Bozulma Sınırı Değişik çalışma hızı (v 1 = 3.75 km/h, v 2 = 5.14 km/h) ve iş derinliği (d 1 = 20, d 2 = 27, d 3 = 34 cm) koşullarında bozulma sınırına ilişkin ortalama penetrasyon direnci değerleri de Çizelge 3 de verilmiştir.

6 Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 295 Çizelge 3. Değişik Uygulama Koşulları için Toprak Bozulma Sınırında Ortalama Penetrasyon Direnci Değerleri (MPa) Bozulma genişliği(cm) v 1 d v 1 d Ort. (MPa ) Genel Ort. (MPa) v 1 d v 2 d v 2 d v 2 d Çizelge 3'de görüldüğü gibi çizel ile işlenen toprakta bozulma sınırına ait penetrasyon direnci değerleri en düşük 0.78 MPa ve en yüksek 2.03 MPa arasındadır. Değişik çalışma hızı ve iş derinliği uygulamalarına ait ortalama penetrasyon direnci değerleri MPa arasında değişmektedir. Bu penetrasyon direnci değerleri killi-tın bünyeye ve % 21.2 nem özelliği olan toprakta çizel ile toprak işlemede bozulma sınırını belirleyen değerler olarak kabul edilebilir Bozulma Kesit Alanı Araştırmada bozulma alanın belirlenmesi için penetrasyon yöntemi ve kesit yöntemi kullanılmıştır. Penetrasyon yönteminde; bozulma sınırına karşılık gelen bozulma derinliği değerleri dikkate alınarak bozulma kesit profili belirlenmiştir. Kesit yönteminde ise; işlenen toprakta bozulma noktalarının ölçekli alan üzerine kayıt edilerek, sayısal değerlere dönüştürülmesiyle belirlenmiştir. Çizel ile değişik toprak işleme uygulamalarında, bozulma kesit alanı değerlerine ilişkin her iki yöntemde de tesadüf parselleri faktöriyel deneme desenine göre varyans analizi yapılmıştır (4). Penetrasyon yöntemi ve kesit yönteminin her birisi için yapılan değerlendirmede, alan açısından derinlikler arasındaki fark istatistiksel olarak % 1 önem düzeyinde önemli bulunmuştur. Bozulan alan büyüklüğüne Hız x derinlik interaksiyonu ve hızın etkisi önemsiz olarak bulunmuţtur. Hızlar arasındaki farkın önemsiz olması nedeniyle, eş yapma metodunda gerekli tekrar sayısını elde etmek için, aynı derinlik değerindeki alan değerleri birlikte düşünülmüştür. Yöntemler arasındaki farklılığı belirlemek amacıyla, yöntemler bağımlı değişken olduğu için eş yapma istatistiksel metodu uygulanmıştır (4). Farklı derinlikler için bozulma kesit alanı değerleri Çizelge 4'de verilmiştir

7 Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 296 Çizelge 4. Farklı Derinlikler için Tekrarlara Ait Bozulma Kesit Alanı (cm 2 ) Tekrar Penetrasyon yöntemi Kesit Yöntemi d 1 d 2 d 3 d 1 d 2 d 3 I II III IV V VI Ort Yöntemler arasındaki farklılığın belirlenmesi için uygulanan eş yapma istatistiksel metodu ile değişik derinlikler için elde edilen sonuçlar Çizelge 5 de verilmiţtir. Çizelge 5. Farklı Derinlikler için İstatiksel Analiz Sonuçları Derinlik (cm) N Ort. SS Ort. SH t d 1 = * d 2 = ** d 3 = * * : % 5 de önemlidir. **: % 1 de önemlidir. Killi-tınlı bünyeye sahip ve nem içeriği % 21.2 olan toprak koşullarında, çizel ile toprak işlemede bozulma alanı bakımından yöntemler arasındaki fark istatistiksel olarak sırasıyla d 1 =20 cm iş derinliğinde % 5, d 2 =27 cm iş derinliğinde % 1, d 3 =34 cm iş derinliğinde % 5 önem düzeyinde önemli bulunmuştur. Üç farklı derinlik için bu değişimin indeks değeri, penetrasyon yöntemiyle bulunan alanın kesit yöntemiyle bulunan alana oranı olarak verilmiştir. Bu indeks değerlerine ilişkin oranlar Çizelge 6'da verilmiţtir. Çizelge 6. Üç Farklı Derinlik için Ortalama Bozulma Alanı İndeksi Ortalama bozulma alanı (cm 2 ) Derinlik (cm) Penetrasyon Kesit yönt. İndeks yönt. d 1 = d 2 = d 3 =

8 Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 297 Çizelge 6'da gösterildiği gibi, belirtilen toprak koşullarında bozulma alanı indeks değerleri, d 1 =20 cm iş derinliği için 1.17, d 2 =27 cm iş derinliği için 1.41 ve d 3 =34 cm için 1.38 olarak belirlenmiţtir Ortalama Bozulma Kesit Profili Çizel ile toprak işlemede %21.2 nem ve killi-tın bünyeye sahip toprak koşullarında, hızın bozulma alanı üzerine etkisinin önemsiz olması nedeniyle, her bir derinlik için belirlenen ortalama bozulma kesit profili Şekil 3, 4, 5 de ve bunlara ilişkin değerler de Çizelge 7, 8, 9 da verilmiţtir d 1 =20 cm iş derinliği ortalama bozulma kesit profili d 1 =20 cm için ortalama kesit profili Şekil 3 ve bunlara ilişkin bozulma derinliği değerleri de Çizelge 7 de verilmiştir. (PY-Penetrasyon yöntemi, KY- Kesit yöntemi) Kesit alanı PY : cm 2 KY : cm 2 İndeks : 1.17 Ţekil 3. d 1 =20 cm iş derinliği ortalama bozulma kesit profili Çizelge 7. d 1 =20 cm İş Derinliği Ortalama Bozulma Derinliği Değerleri (cm) Bozulma Penetrasyon yöntemi Kesit yöntemi genişliği Tekrar Ort. Tekrar Ort. (cm) I II III IV V VI I II III IV V VI

9 Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 298 Şekil 3 ve Çizelge 7 de görüldüğü gibi çizel ayağı için penetrasyon yönteminde ortalama bozulma derinliği 22.5 cm, bozulma genişliği 60 cm, kesit yönteminde ise ortalama bozulma derinliği 22.2 cm, bozulma genişliği 60 cm olarak bulunmuştur d 2 =27 cm iş derinliği ortalama bozulma kesit profili d 2 =27 cm için ortalama kesit profili Şekil 4 ve bunlara ilişkin bozulma derinliği değerleri de Çizelge 8 de verilmiştir. Kesi Alanı PY : cm 2 KY : cm 2 İndeks : 1.41 Ţekil 4. d 2 =27 cm iş derinliği ortalama bozulma kesit profili Çizelge 8. d 2 =27 cm İş Derinliği Ortalama Bozulma Derinliği Değerleri (cm) Bozulma Penetrasyon yöntemi Kesit yöntemi genişliği Tekrar Ort. Tekrar Ort. (cm I II III IV V VI I II III IV V VI Şekil 4 ve Çizelge 8 de görüldüğü gibi çizel ayağı için penetrasyon yönteminde ortalama bozulma derinliği 29.6 cm, bozulma genişliği 80 cm, kesit yönteminde ise ortalama bozulma derinliği 27.4 cm, bozulma genişliği 65 cm olarak bulunmuştur.

10 Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ d 3 =34 cm iş derinliği ortalama bozulma kesit profili d 3 =34 cm için ortalama kesit profili Şekil 5 ve bunlara ilişkin bozulma derinliği değerleri de Çizelge 9 da verilmiştir. Kesit alanı PY : cm 2 KY : cm 2 İndeks : 1.38 Ţekil 5. d 3 =34 cm iş derinliği ortalama bozulma kesit profili Çizelge 9. d 3 =34 cm İş Derinliği Ortalama Bozulma Derinliği Değerleri (cm) Bozulma Penetrasyon yöntemi Kesit yöntemi genişliği Tekrar Ort. Tekrar Ort. (cm) (cm) I II III IV V VI I II III IV V VI Şekil 5 ve Çizelge 9 da görüldüğü gibi çizel ayağı için penetrasyon yönteminde ortalama bozulma derinliği 34.6 cm, bozulma genişliği 80 cm, kesit yönteminde ise ortalama bozulma derinliği 29.9 cm, bozulma genişliği 75 cm olarak bulunmuştur.

11 Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ Maksimum Bozulma Genişliği Çizel ile toprak işlemede hareket yönüne dik maksimum bozulma genişliği değerlerinin, farklı uygulamalar için her iki yöntemde de tesadüf parselleri faktöriyel deneme desenine göre varyans analizi yapılmıştır. Penetrasyon yöntemi ve kesit yönteminin her birisi için yapılan değerlendirmede maksimum bozulma genişliği bakımından derinlikler arasındaki fark istatistiksel olarak %1 önem düzeyinde önemli bulunmuştur. Bu sonuçta, derinlik artışından kaynaklanan maksimum bozulma genişliğinin artmasına bağlıdır. Maksimum bozulma genişliğine, hız x derinlik interaksiyonu ve hızın etkisi önemsiz bulunmuştur. Hızlar arasındaki farkın önemsiz olması nedeniyle, eş yapma metodunda gerekli tekrar sayısını elde etmek için, aynı derinlik değerinde bozulma genişliği değerleri bir arada düşünülmüştür. Bununla ilgili maksimum bozulma genişliği değerleri Çizelge 10 da verilmiţtir. Çizelge 10. Farklı Derinlikler için Tekrarlara Ait Maksimum Bozulma Genişlikleri(cm) Tekrar Penetrasyon yöntemi Kesit Yöntemi d 1 d 2 d 3 d 1 d 2 d 3 I II III IV V VI Ort Killi-tınlı bünyeye sahip ve nem içeriği %21.2 olan toprak koşullarında, çizel ile toprak işlemede maksimum bozulma genişliği bakımından yöntemler arasındaki fark, d 2 =27 cm ve d 3 =34 cm iş derinliğinde %5 önem düzeyinde önemli, d 1 =20 cm iş derinliğinde ise önemsiz bulunmuştur. Bu durum, maksimum bozulma genişliği bakımından d 1 =20 cm iş derinliği için penetrasyon yöntemi ile kesit yöntemi arasındaki uyumun birbirine yakın olduğunu göstermektedir. 5. SONUÇ Bu çalışmada, çizel ayağı ile toprak işlemede toprakta oluşan düşey bozulma kesit alanı, penetrasyon direnci değerleri değişiminden faydalanılarak belirlenmiş ve bu alan kesit alma yöntemiyle kıyaslanarak aralarındaki ilişkileri ortaya konulmuştur. Sonuç olarak; toprak bozulma kesit alanı, maksimum bozulma genişliği, toprak bozulma sınırı ve bozulma kesit profili ile ilgili aşağıdaki değerlendirmeler yapılabilir: a) Çizel ayağı ile çalışmada bozulma derinliği değerlerinden belirlenen bozulma kesit profilleri özellikle d 1 =20 cm uygulamaları için şekilsel olarak benzerlik göstermektedir. b) Bozulma kesit alanı ve maksimum bozulma genişliği bakımından hızın etkisi önemsiz bulunmuştur. c) Bozulma kesit alanı ve maksimum bozulma genişliği açısından derinliğin etkisi istatistiksel olarak %1 de önemli bulunmuţtur.

12 Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 301 d) Toprak bünyesı Killi-tın, hacimsel kütle 1.28 g/cm 3 ve nem içeriği % 21.2 nem içeriğine sahip toprak koşullarında toprak bozulma sınırı değerleri MPa arasında değişmektedir. e) Araştırmada belirtilen toprak koşulları için ortalama bozulma alanı indeks değerleri, d 1 =20 cm iş derinliği için 1.17, d 2 =27 cm iş derinliği için 1.41, d 3 =34 cm iş derinliği için 1.38 cm olarak bulunmuştur. f) Penetrasyon yöntemiyle elde edilen bozulma kesit alanları d 1 uygulaması dışındaki uygulamalarda, kesit yöntemiyle elde edilen alandan daha fazla çıktığı belirlenmiştir. Bu tip çalışmaların; toprak kanalı gibi kontrollü toprak koşullarında ve değişik teknik özelliklere sahip ayaklarla yapılması ve değişik toprak koşullarında (toprak tipi, nem içeriği, hacimsel kütle vb.) tekrarlanması durumunda toprak işleme ve makina tasarımı açısından önemli yararlar sağlanacaktır. KAYNAKLAR 1. Culpin, C., Farm Machinery, 11 th edition, Collins Proffesional and Technical Books, 8 Grafton Street, London. 2. Say, S.M., Işık, A., Penetrasyon Direncinin Toprak Koşulları ile Değişiminin Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma. 16. Uluslararası Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi, S Ankara. 3. Ayata, M., Yalçın, M., Kirişçi, V., Toprak-Alet İlişkilerinin Görüntü İşleme Sistemi ile İncelenmesi. Tarımsal Mekanizasyon 17. Ulusal Kongresi Eylül 1997, Tokat. 4. Düzgüneş, O., Kesici, T., Gürbüz, F., İstatsistik Metotları -I-. Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayınları, Ders Kitabı.

7.00-18 ÖLÇÜLERİNDEKİ RADYAL LASTİĞİN BAZI İŞLETME KARAKTERİSTİKLERİNİN TOPRAK SIKIŞMASINA ETKİSİ

7.00-18 ÖLÇÜLERİNDEKİ RADYAL LASTİĞİN BAZI İŞLETME KARAKTERİSTİKLERİNİN TOPRAK SIKIŞMASINA ETKİSİ Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 355 7.-18 ÖLÇÜLERİNDEKİ RADYAL LASTİĞİN BAZI İŞLETME KARAKTERİSTİKLERİNİN TOPRAK SIKIŞMASINA ETKİSİ Effects of Some Working Characteristics on Soil Compaction

Detaylı

1 Araştırma Makalesi. Farklı Toprak İşleme Aletlerinin Toprak Yüzeyindeki Anız Miktarına Etkisinin Doğru Hat Yöntemi ile Belirlenmesi

1 Araştırma Makalesi. Farklı Toprak İşleme Aletlerinin Toprak Yüzeyindeki Anız Miktarına Etkisinin Doğru Hat Yöntemi ile Belirlenmesi 1 Araştırma Makalesi Farklı Toprak İşleme Aletlerinin Toprak Yüzeyindeki Anız Miktarına Etkisinin Doğru Hat Yöntemi ile Belirlenmesi Tayfun KORUCU*, Fatih YURDAGÜL KSÜ, Ziraat Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği

Detaylı

Tohum Yatağı Hazırlamada Uygulanan Farklı Toprak İşleme Yöntemleri Üzerine Bir Araştırma

Tohum Yatağı Hazırlamada Uygulanan Farklı Toprak İşleme Yöntemleri Üzerine Bir Araştırma Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2001, 38(1):71-78 ISSN 1018-8851 Tohum Yatağı Hazırlamada Uygulanan Farklı Toprak İşleme Yöntemleri Üzerine Bir Araştırma Harun YALÇIN 1 Engin ÇAKIR 2 Ercan GÜLSOYLU 3 Galip

Detaylı

Farklı Toprak İşleme Sistemlerinin Toprağın Bazı Fiziksel Özelliklerine Etkilerinin Belirlenmesi ve Haritalanması

Farklı Toprak İşleme Sistemlerinin Toprağın Bazı Fiziksel Özelliklerine Etkilerinin Belirlenmesi ve Haritalanması Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 2005, 1 (1), 69-75 Farklı Toprak İşleme Sistemlerinin Toprağın Bazı Fiziksel Özelliklerine Etkilerinin Belirlenmesi ve Haritalanması Mustafa ÇETİN 1, Engin ÖZGÖZ 1, Fevzi

Detaylı

The Possibilities of the Direct Seeding of Watermelon Seed By Pneumatic Precision Planter

The Possibilities of the Direct Seeding of Watermelon Seed By Pneumatic Precision Planter Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 432 KARPUZ TOHUMUNUN HAVA EMİŞLİ HASSAS EKİM MAKİNASI İLE DOĞRUDAN EKİM OLANAKLARI The Possibilities of the Direct Seeding of Watermelon Seed By Pneumatic

Detaylı

PARMAKLI VE TAMBURLU ÇAYIR BİÇME MAKİNALARINDA ARIZALANMA VE TAMİRE BAĞLI RİSK KATSAYISININ SİMÜLASYONLA BELİRLENMESİ

PARMAKLI VE TAMBURLU ÇAYIR BİÇME MAKİNALARINDA ARIZALANMA VE TAMİRE BAĞLI RİSK KATSAYISININ SİMÜLASYONLA BELİRLENMESİ Tarımsal Mekanizasyon 8. Ulusal Kongresi Tekirdağ 830 PARMAKLI VE TAMBURLU ÇAYIR BİÇME MAKİNALARINDA ARIZALANMA VE TAMİRE BAĞLI RİSK KATSAYISININ SİMÜLASYONLA BELİRLENMESİ The Simulation of Risk Coefficient

Detaylı

KONİ İNDEKSİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN ÇEŞİTLİ YAKLAŞIM EŞİTLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

KONİ İNDEKSİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN ÇEŞİTLİ YAKLAŞIM EŞİTLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 302 KONİ İNDEKSİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN ÇEŞİTLİ YAKLAŞIM EŞİTLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET Comparing the Various Prediction Equations Concerning

Detaylı

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Cilt:33 Sayı:

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Cilt:33 Sayı: Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Cilt:33 Sayı:2-3 1996 ÇİZEL AKTİF ORGANLARININ FARKLI DİZİLİŞ KONUMLARINDA VE FARKLI ÇALIŞMA HIZLARINDA İŞLEVSEL ETKİNLİĞİNİN (TOPRAĞA ETKİSİNİN) VE İŞLETME KARAKTERİSTİKLERİNİN

Detaylı

ÖZET OTOMATİK KÖKLENDİRME SİSTEMİNDE ORTAM NEMİNİN SENSÖRLERLE HASSAS KONTROLÜ. Murat ÇAĞLAR

ÖZET OTOMATİK KÖKLENDİRME SİSTEMİNDE ORTAM NEMİNİN SENSÖRLERLE HASSAS KONTROLÜ. Murat ÇAĞLAR vii ÖZET OTOMATİK KÖKLENDİRME SİSTEMİNDE ORTAM NEMİNİN SENSÖRLERLE HASSAS KONTROLÜ Murat ÇAĞLAR Yüksek Lisans Tezi, Tarım Makinaları Anabilim Dalı Tez Danışmanı: Doç. Dr. Saadettin YILDIRIM 2014, 65 sayfa

Detaylı

Canıtez Çeşidi Nohutta Aynı Yükleme Hızında Ezilme Direnci Değişiminin Neme Bağlı Olarak Belirlenmesi

Canıtez Çeşidi Nohutta Aynı Yükleme Hızında Ezilme Direnci Değişiminin Neme Bağlı Olarak Belirlenmesi Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2004) 18(1): 25-31 Canıtez Çeşidi Nohutta Aynı Yükleme Hızında Ezilme Direnci Değişiminin Neme Bağlı Olarak Belirlenmesi Eşref IŞIK * Taner GÜLER ** ÖZET Tarım Ürünlerinin,

Detaylı

3.5. TARIM MAKİNALARI BÖLÜMÜ

3.5. TARIM MAKİNALARI BÖLÜMÜ 3.5. TARIM MAKİNALARI BÖLÜMÜ 3.5.1. TARIM MAKİNALARI ANABİLİM DALI Yürütücü Kuruluş (lar) : Çeşitli Tarımsal Ürünlerin Vakumla Kurutulmasında Kurutma Parametrelerinin Belirlenmesi İşbirliği Yapan Kuruluş

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University http://ziraatdergi.gop.edu.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University http://ziraatdergi.gop.edu. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University http://ziraatdergi.gop.edu.tr/ Araştırma Makalesi/Research Article JAFAG ISSN: 1300-2910

Detaylı

i T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIM MAKİNALARI ANABİLİM DALI BAĞLARDA FARKLI TOPRAK İŞLEME SİSTEMLERİNİN TOPRAĞIN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan

Detaylı

Farklı Tip Gömücü Ayaklara Sahip Anıza Doğrudan Ekim Makinalarının Güç ve Yakıt Tüketimi Yönünden Karşılaştırılması

Farklı Tip Gömücü Ayaklara Sahip Anıza Doğrudan Ekim Makinalarının Güç ve Yakıt Tüketimi Yönünden Karşılaştırılması Farklı Tip Gömücü Ayaklara Sahip Anıza Doğrudan Ekim Makinalarının Güç ve Yakıt Tüketimi Yönünden Karşılaştırılması ÖZET Sefa ALTIKAT 1*, Ahmet ÇELİK 2 1 : Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem

Detaylı

GÖMÜCÜ AYAKLARIN ÇİZİ KESİT ALANI VE TOPRAK KABARMASINA ETKİSİ

GÖMÜCÜ AYAKLARIN ÇİZİ KESİT ALANI VE TOPRAK KABARMASINA ETKİSİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 06, 19(2),279-287 GÖMÜCÜ AYAKLARIN ÇİZİ KESİT ALANI VE TOPRAK KABARMASINA ETKİSİ Davut KARAYEL Ai ÖZMERZİ Akdeni Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları

Detaylı

Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 23 (48): (2009) ISSN:

Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 23 (48): (2009) ISSN: www.ziraat.selcuk.edu.tr/dergi Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 23 (48): (2009) 57-63 ISSN:19-05 KONYA YÖRESİNDE YAYGIN OLARAK KULLANILAN BAZI DİPKAZANLARDA ÇALIŞMA DERİNLİĞİNİN

Detaylı

İkinci Ürün Yetiştiriciliğinde Farklı Toprak İşleme Sistemlerinin Toprağın Bazı Fiziko-mekanik Özelliklerine Etkisi

İkinci Ürün Yetiştiriciliğinde Farklı Toprak İşleme Sistemlerinin Toprağın Bazı Fiziko-mekanik Özelliklerine Etkisi GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 25, 22 (1), 31-36 İkinci Ürün Yetiştiriciliğinde Farklı Toprak İşleme Sistemlerinin Toprağın Bazı Fiziko-mekanik Özelliklerine Etkisi Mustafa Çetin 1 Engin Özgöz 1 Recai

Detaylı

Şanlıurfa Kuru Tarım İşletmelerinde Farklı Makina Seti ve Arazi Büyüklüğüne Göre Optimum Ürün Deseninin Belirlenmesi

Şanlıurfa Kuru Tarım İşletmelerinde Farklı Makina Seti ve Arazi Büyüklüğüne Göre Optimum Ürün Deseninin Belirlenmesi Şanlıurfa Kuru Tarım lerinde Farklı Makina Seti ve Arazi Büyüklüğüne Göre Optimum Ürün Deseninin Belirlenmesi Cevdet SAĞLAM 1, Refik POLAT 2 1 Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım makineları Bölümü,

Detaylı

Soğanın Sırta Ekimi ve Hasat Olanaklarının Araştırılması

Soğanın Sırta Ekimi ve Hasat Olanaklarının Araştırılması Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 2005, 1 (2), 115-122 Soğanın Sırta Ekimi ve Hasat Olanaklarının Araştırılması Faruk ÖZGÜVEN 1, Kubilay VURSAVUŞ 1, Yıldız DAŞGAN 2 1 Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Detaylı

Ebubekir ALTUNTAŞ 1 Orhan KARA 2 ÖZET

Ebubekir ALTUNTAŞ 1 Orhan KARA 2 ÖZET TAM OTOMATİK PATATES DİKİM MAKİNASI İLE FARKLI DİKİM ŞEKİLLERİNİN TOPRAĞIN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNE VE TARLA FİLİZ ÇIKIŞ DERECESİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ ÖZET Ebubekir ALTUNTAŞ 1 Orhan KARA 2 Bu çalışmada,

Detaylı

Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 425

Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 425 Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 425 HAVA EMİŞLİ HASSAS EKİM MAKİNASI İLE MISIR EKİMİNİNDE, EKİM DERİNLİĞİNİN EKİM TEKNİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ The Examine Of Seeding Depth at Corn Seeding

Detaylı

İkinci Ürün Susamda Farklı Anıza Ekim Yöntemlerinin Toprağın Fiziksel Özelliklerine Etkisinin Saptanması

İkinci Ürün Susamda Farklı Anıza Ekim Yöntemlerinin Toprağın Fiziksel Özelliklerine Etkisinin Saptanması 172 İkinci Ürün Susamda Farklı Anıza Ekim Yöntemlerinin Toprağın Fiziksel Özelliklerine Etkisinin Saptanması Ramazan SAĞLAM 1, Ahmet ÇIKMAN 2, Yasemin VURARAK 2, İbrahim TOBİ 1 (1) Harran Üniversitesi

Detaylı

Elma Yüzey Alanlarının Görüntü İşleme Tekniği Yöntemiyle Saptanması

Elma Yüzey Alanlarının Görüntü İşleme Tekniği Yöntemiyle Saptanması Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2003) 17(1): 59-64 Elma Yüzey Alanlarının Görüntü İşleme Tekniği Yöntemiyle Saptanması Eşref IŞIK Taner GÜLER ÖZET Tarımsal ürünlerin değerlendirilmelerine ilişkin mühendislik

Detaylı

Effects of Different Furrow Openers, Covering Components and Forward Speeds in No till Seeders on the Soil Surface Roughness

Effects of Different Furrow Openers, Covering Components and Forward Speeds in No till Seeders on the Soil Surface Roughness Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 1(1): 91-96, 2011 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK - 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 4

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK - 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 4 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK - 0 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY İÇİNDE SABİT SICAKLIKTA SİLİNDİRİK ISITICI BULUNAN DİKDÖRTGEN PRİZMATİK SAC KUTU YÜZEYLERİNDEN ZORLANMIŞ TAŞINIM

Detaylı

Tarım Topraklarının Sıkışma Sorunları ve Çözüm Önerileri. Soil Compaction problems in farm land and suggested solution

Tarım Topraklarının Sıkışma Sorunları ve Çözüm Önerileri. Soil Compaction problems in farm land and suggested solution 51 Tarım Topraklarının Sıkışma Sorunları ve Çözüm Önerileri Ahu Uras Rasim Okursoy Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü, 16059 Nilüfer / Bursa ÖZET Bu çalışmada, toprak sıkışıklığının

Detaylı

Pulluk Tabanının Azaltılması Amacıyla Özel Donanımlı Pulluk Kullanımı

Pulluk Tabanının Azaltılması Amacıyla Özel Donanımlı Pulluk Kullanımı Ç.LJ.Z.r. Dergisi, 2003, 18(3): 1-10 J.Agric. Fac. Ç.Ü., 2003. 18(3): 1-10 Pulluk Tabanının Azaltılması Amacıyla Özel Donanımlı Pulluk Kullanımı Tayfun KORUCU(l) Vahit KİRİŞCİ(2) Özet Bu çalışmada; kulaklı

Detaylı

Kabak Çekirdeği Kabuğu ve Pirolizinin Buğday ın Gelişimi ve Bitki Besin Elementi. İçeriklerine Etkisi EMRE CAN KAYA

Kabak Çekirdeği Kabuğu ve Pirolizinin Buğday ın Gelişimi ve Bitki Besin Elementi. İçeriklerine Etkisi EMRE CAN KAYA Kabak Çekirdeği Kabuğu ve Pirolizinin Buğday ın Gelişimi ve Bitki Besin Elementi EMRE CAN KAYA NAZLI ZEYNEP ARIÖZ AYŞENUR ŞAHIN ABDULLAH BARAN İçeriklerine Etkisi 1. GİRİŞ Tarımda kimyasal girdilerin azaltılması

Detaylı

Su Yastıkları ve Karık Sulama Yöntemlerinin Tarımsal Mekanizasyon Açısından Karşılaştırılması

Su Yastıkları ve Karık Sulama Yöntemlerinin Tarımsal Mekanizasyon Açısından Karşılaştırılması 159 Su Yastıkları ve Karık Sulama Yöntemlerinin Tarımsal Mekanizasyon Açısından Karşılaştırılması Cevdet Sağlam (1) Sinan Gerçek (2) (1) Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü, 63040

Detaylı

Farklı Tipteki Çizel Ayaklarının İşletme Performanslarının Belirlenmesi*

Farklı Tipteki Çizel Ayaklarının İşletme Performanslarının Belirlenmesi* Tarım Makinaları Bilimi Dergisi (Journal of Agricultural Machinery Science) 2010, 6 (4), 273-280 Farklı Tipteki Çizel Ayaklarının İşletme Performanslarının Belirlenmesi* Ercan GÜLSOYLU, Engin ÇAKIR, Erdem

Detaylı

Traktöre Bağlanabilen Hidrolik Toprak Penetrometresi

Traktöre Bağlanabilen Hidrolik Toprak Penetrometresi Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2005, 42(2):87-95 ISSN 1018-8851 Traktöre Bağlanabilen Hidrolik Toprak Penetrometresi Ercan GÜLSOYLU 1 Engin ÇAKIR 2 Summary Tractor Mountable Hydraulic Soil Cone Penetrometer

Detaylı

Toprak Nemi Ölçme Metodları

Toprak Nemi Ölçme Metodları Toprak Nemi Ölçme Metodları Doğrudan Ölçme Metodu (Gravimetrik) Dolaylı Ölçme Metodları Toprağın Elektriksel Özelliklerini Kullanan Metodlar Radyasyon Tekniği (Nötron Proble) Toprak Tansiyonu (Tansiyometre)

Detaylı

MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN VE TÜNEL KAZILARINDA MEKANİZASYON LABORATUVAR DENEY FÖYÜ

MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN VE TÜNEL KAZILARINDA MEKANİZASYON LABORATUVAR DENEY FÖYÜ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN VE TÜNEL KAZILARINDA MEKANİZASYON LABORATUVAR DENEY FÖYÜ Deney 1. Sievers Minyatür Delme Deneyi Deney 2. Kırılganlık(S20) Deneyi Deney 3. Cerchar Aşındırıcılık İndeksi (CAI)

Detaylı

Draft Prediction for Moldboard Plow

Draft Prediction for Moldboard Plow Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 276 KÜLTÜRFORM TİPİ KULAKLI PULLUKLARDA ÇEKİ KUVVETİ TAHMİNLEME MODELİ Draft Prediction for Moldboard Plow Engin ÇAKIR 1 Galip KEÇECİOĞLU 2 Bülent ÇAKMAK

Detaylı

Güçlendirme Alternatiflerinin Doğrusal Olmayan Analitik Yöntemlerle İrdelenmesi

Güçlendirme Alternatiflerinin Doğrusal Olmayan Analitik Yöntemlerle İrdelenmesi YDGA2005 - Yığma Yapıların Deprem Güvenliğinin Arttırılması Çalıştayı, 17 Şubat 2005, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara. Güçlendirme Alternatiflerinin Doğrusal Olmayan Analitik Yöntemlerle İrdelenmesi

Detaylı

AISI 303 OSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİKLERİN İŞLENMESİNDE KESME HIZI VE İLERLEMENİN TALAŞ BİÇİMİNE ETKİSİ

AISI 303 OSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİKLERİN İŞLENMESİNDE KESME HIZI VE İLERLEMENİN TALAŞ BİÇİMİNE ETKİSİ 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye AISI 303 OSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİKLERİN İŞLENMESİNDE KESME HIZI VE İLERLEMENİN TALAŞ BİÇİMİNE ETKİSİ THE EFFECT

Detaylı

El Freni Spiral Bağlantı Sacının Bükme Kalıbınında Üretilmesinin Teorik ve Uygulamalı İncelenmes (Hand Brake Spiral Mounting Plate)

El Freni Spiral Bağlantı Sacının Bükme Kalıbınında Üretilmesinin Teorik ve Uygulamalı İncelenmes (Hand Brake Spiral Mounting Plate) El Freni Spiral Bağlantı Sacının Bükme Kalıbınında Üretilmesinin Teorik ve Uygulamalı İncelenmes (Hand Brake Spiral Mounting Plate) Aslı UYAR- Kerim ÇETİNKAYA *Karabük Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi,

Detaylı

ELMALAR ARASINDA ÇARPIŞMA ENERJİSİNE BAĞLI OLARAK ZEDELENMENİN SAPTANMASI C. AYDIN K. ÇARMAN

ELMALAR ARASINDA ÇARPIŞMA ENERJİSİNE BAĞLI OLARAK ZEDELENMENİN SAPTANMASI C. AYDIN K. ÇARMAN Tarımsal Mekanizasyon 8. Ulusal Kongresi Tekirdağ 773 ELMALAR ARASINDA ÇARPIŞMA ENERJİSİNE BAĞLI OLARAK ZEDELENMENİN SAPTANMASI Determination Of Bruise Damage Depending On Impacted Energy In Apple To Apple

Detaylı

DENEY 5. Bir Bobinin Manyetik Alanı TOBB ETÜ A N K A R A P r o f. D r. S a l e h S U L T A N S O Y. D r. A h m e t N u r i A K A Y

DENEY 5. Bir Bobinin Manyetik Alanı TOBB ETÜ A N K A R A P r o f. D r. S a l e h S U L T A N S O Y. D r. A h m e t N u r i A K A Y DENEY 5 Bir Bobinin Manyetik Alanı T P r o f. D r. T u r g u t B A Ş T U Ğ P r o f. D r. S a l e h S U L T A N S O Y Y r d. D o ç. D r. N u r d a n D. S A N K I R D r. A h m e t N u r i A K A Y A N K A

Detaylı

Çukurova Yöresinde Buğday Anızlı Sırta II.Ürün Mısırın Doğrudan Ekim Olanakları

Çukurova Yöresinde Buğday Anızlı Sırta II.Ürün Mısırın Doğrudan Ekim Olanakları Çukurova Yöresinde Buğday Anızlı Sırta II.Ürün Mısırın Doğrudan Ekim Olanakları Zeliha Bereket BARUT 1, Orhan KARA 2, M. Emin BİLGİLİ 3, M.Fırat BARAN 4 1 Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım

Detaylı

KURAK BIR BÖLGEDE BĠR KISIM TOPRAK ÖZELLIKLERININ MEKANSAL DEĞIġKENLIĞI

KURAK BIR BÖLGEDE BĠR KISIM TOPRAK ÖZELLIKLERININ MEKANSAL DEĞIġKENLIĞI KURAK BIR BÖLGEDE BĠR KISIM TOPRAK ÖZELLIKLERININ MEKANSAL DEĞIġKENLIĞI Prof. Dr. HĠKMET GÜNAL Dr. Nurullah ACĠR Ziraat Mühendisi Emre MATUR Ziraat Mühendisi Ahmetcan KILINÇ TOPRAK ÖZELLIKLERININ DEĞIŞKENLIĞI

Detaylı

Şekil 5.1 Uçları dışa doğru açılmış, paralel plakalar sistemi

Şekil 5.1 Uçları dışa doğru açılmış, paralel plakalar sistemi 5. Paralel Plakalar Amaç Bu deneyde yüklü bir parçacığı elektrik alan içinde hızlandırmak için kullanılan paralel plakalı elektrot düzeneğinin bir eşdeğeri iki boyutlu olarak teledeltos kağıdına çizilerek,

Detaylı

Farklı Kil İçerikli Topraklarda Azaltılmış Toprak İşlemenin Hacim Ağırlığı ve Porozite Üzerine Etkisi

Farklı Kil İçerikli Topraklarda Azaltılmış Toprak İşlemenin Hacim Ağırlığı ve Porozite Üzerine Etkisi Tarım Makinaları Bilimi Dergisi (Journal of Agricultural Machinery Science) 2013, 9 (1), 29-34 Farklı Kil İçerikli Topraklarda Azaltılmış Toprak İşlemenin Hacim Ağırlığı ve Porozite Üzerine Etkisi İ. Engin

Detaylı

Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 187 KÜÇÜK GÜÇLÜ İÇTEN PATLAMALI MOTORLARIN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ VE POMPA AKUPLASYONU

Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 187 KÜÇÜK GÜÇLÜ İÇTEN PATLAMALI MOTORLARIN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ VE POMPA AKUPLASYONU Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 187 KÜÇÜK GÜÇLÜ İÇTEN PATLAMALI MOTORLARIN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ VE POMPA AKUPLASYONU Characteristic Specifications of Low Power Internal Combustion

Detaylı

Hasat Zamanının Karanfilin Bazı Mekanik Özelliklerine Etkisi. Effect of Harvest Time On Some Mechanical Properties of Carnation

Hasat Zamanının Karanfilin Bazı Mekanik Özelliklerine Etkisi. Effect of Harvest Time On Some Mechanical Properties of Carnation Hasat Zamanının Karanfilin Bazı Mekanik Özelliklerine Etkisi Önder KABAŞ Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Antalya onderkabas@hotmail.com Özet: Birim alan için gerekli olan kesme kuvveti ve enerjisi

Detaylı

Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 362

Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 362 Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 362 PAMUKDA TOHUM YATAĞI HAZIRLAMADA KULLANILAN BAZI TOPRAK ĠġLEME YÖNTEMLERĠNĠN TOPRAK STRÜKTÜRÜNE ETKĠLERĠ ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA A Research on Effect

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/4) Deney Laboratuvarı Adresi : Tümsan 2 Sitesi B Blok No:5 İkitelli İSTANBUL/TÜRKİYE Tel : 0 212 486 29 53 Faks : 0 212 486 29 52 E-Posta : info@cevkak.org Website

Detaylı

= σ ε = Elastiklik sınırı: Elastik şekil değişiminin görüldüğü en yüksek gerilme değerine denir.

= σ ε = Elastiklik sınırı: Elastik şekil değişiminin görüldüğü en yüksek gerilme değerine denir. ÇEKME DENEYİ Genel Bilgi Çekme deneyi, malzemelerin statik yük altındaki mekanik özelliklerini belirlemek ve malzemelerin özelliklerine göre sınıflandırılmasını sağlamak amacıyla uygulanan, mühendislik

Detaylı

Çizelge 1. 1997 yılında patlıcan ve 1999 yılında domates serasına ait bilgiler.

Çizelge 1. 1997 yılında patlıcan ve 1999 yılında domates serasına ait bilgiler. ÖRTÜALTI SEBZE YETĐŞTĐRĐCĐLĐĞĐNDE ENTEGRE MÜCADELE PROGRAMINDA ĐLAÇLAMA HACMĐNĐN DÜŞÜRÜLMESĐ AMACIYLA AKSU U.L.V. CĐHAZLARI ÜZERĐNDE YAPILAN ARAŞTIRMALAR Seralarda ilaçlama hacminin düşürülmesiyle ilgili

Detaylı

Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 1. Giriş. Dudu Yazgan, Zeki Doğan, Kemal Yazgan

Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 1. Giriş. Dudu Yazgan, Zeki Doğan, Kemal Yazgan DUFED 6 (2) (2017) 83-88 Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi dergi anasayfa: http://www.dufed.org Sığırlarda besi sonu ağırlığına besi başı ağırlığının etkisinin kovaryans analizi ile incelenmesi

Detaylı

UZAYSAL VE DOLU GÖVDELİ AŞIKLARIN ÇELİK ÇATI AĞIRLIĞINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

UZAYSAL VE DOLU GÖVDELİ AŞIKLARIN ÇELİK ÇATI AĞIRLIĞINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ UZAYSAL VE DOLU GÖVDELİ AŞIKLARIN ÇELİK ÇATI AĞIRLIĞINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ Mutlu SEÇER* ve Özgür BOZDAĞ* *Dokuz Eylül Üniv., Müh. Fak., İnşaat Müh. Böl., İzmir ÖZET Bu çalışmada, ülkemizde çelik hal

Detaylı

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIM MAKİNALARI ANABİLİM DALI 2014-YL-028

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIM MAKİNALARI ANABİLİM DALI 2014-YL-028 T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIM MAKİNALARI ANABİLİM DALI 2014-YL-028 AYDIN YÖRESİNDE II. ÜRÜN DANE MISIR ÜRETİMİNDE GELENEKSEL TOPRAK İŞLEME İLE TOPRAK İŞLEMESİZ TARIM YÖNTEMLERİNİN

Detaylı

YERFISTIĞI (Arachis hypogaea L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI ÇEŞİTLER VE SIRA ÜZERİ MESAFELERE GÖRE TEK VE ÇİFT SIRALI EKİM YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

YERFISTIĞI (Arachis hypogaea L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI ÇEŞİTLER VE SIRA ÜZERİ MESAFELERE GÖRE TEK VE ÇİFT SIRALI EKİM YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi, Konya-2013, Kitap2, sayfa 350-357 YERFISTIĞI (Arachis hypogaea L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI ÇEŞİTLER VE SIRA ÜZERİ MESAFELERE GÖRE TEK VE ÇİFT SIRALI EKİM YÖNTEMLERİNİN

Detaylı

Geometriden kaynaklanan etkileri en aza indirmek için yük ve uzama, sırasıyla mühendislik gerilmesi ve mühendislik birim şekil değişimi parametreleri elde etmek üzere normalize edilir. Mühendislik gerilmesi

Detaylı

DOĞRUDAN EKİMDE FARKLI GÖMÜCÜ AYAK ve DERİNLİK AYAR SİSTEMLERİNİN TARLA FİLİZ ÇIKIŞINA ETKİSİ *

DOĞRUDAN EKİMDE FARKLI GÖMÜCÜ AYAK ve DERİNLİK AYAR SİSTEMLERİNİN TARLA FİLİZ ÇIKIŞINA ETKİSİ * AKDEİZ ÜİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2007, 20(2),153-161 DOĞRUDA EKİMDE FARKLI GÖMÜCÜ AYAK ve DERİLİK AYAR SİSTEMLERİİ TARLA FİLİZ ÇIKIŞIA ETKİSİ * Davut KARAYEL a Aziz ÖZMERZİ Akdeniz Üniversitesi,

Detaylı

Dicle Vadisinde Pamuk Üretimi Yapan İşletmelerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma

Dicle Vadisinde Pamuk Üretimi Yapan İşletmelerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma Dicle Vadisinde Pamuk Üretimi Yapan İşletmelerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma Abdullah SESSİZ 1, M. Murat TURGUT 2, F. Göksel PEKİTKAN 3 1 Dicle Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,

Detaylı

Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 194

Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 194 Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 194 TARIM TRAKTÖRLERĠNDE, GÜÇ VE YÜKLENME KOġULLARINA BAĞLI OLARAK, ÖZGÜL YAKIT TÜKETĠMĠ VE EGZOZ GAZI SICAKLIĞI ARASI ĠLĠġKĠLERĠN ĠNCELENMESĠ ÜZERĠNE

Detaylı

Mısır Üretiminde Farklı Toprak İşleme ve Örtü Bitkisi Uygulamalarının Toprağa ve Ürün Verimine Etkileri

Mısır Üretiminde Farklı Toprak İşleme ve Örtü Bitkisi Uygulamalarının Toprağa ve Ürün Verimine Etkileri Tarım Makinaları Bilimi Dergisi (Journal of Agricultural Machinery Science) 2015, 11 (2), 159-166 Mısır Üretiminde Farklı Toprak İşleme ve Örtü Bitkisi Uygulamalarının Toprağa ve Ürün Verimine Etkileri

Detaylı

GAP Bölgesinde Mekanizasyonun Gelişimi ve Sorunları. Development and Problems of Agricultural Mechanization in GAP

GAP Bölgesinde Mekanizasyonun Gelişimi ve Sorunları. Development and Problems of Agricultural Mechanization in GAP GAP Bölgesinde Mekanizasyonun Gelişimi ve Sorunları İbrahim TOBİ 1, Ramazan SAĞLAM 1, Ferhat KÜP 2, M. Yavuz Çevik 1 1 Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü, Şanlıurfa 2 Harran

Detaylı

PARÇA MEKANİĞİ UYGULAMA 1 ŞEKİL FAKTÖRÜ TAYİNİ

PARÇA MEKANİĞİ UYGULAMA 1 ŞEKİL FAKTÖRÜ TAYİNİ PARÇA MEKANİĞİ UYGULAMA 1 ŞEKİL FAKTÖRÜ TAYİNİ TANIM VE AMAÇ: Bireyselliklerini koruyan birbirlerinden farklı özelliklere sahip çok sayıda parçadan (tane) oluşan sistemlere parçalı malzeme denilmektedir.

Detaylı

ADİ FİĞ TESCİL RAPORU

ADİ FİĞ TESCİL RAPORU T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü ADİ İĞ TESCİL RAPORU GATAEMD135(SAYAR) ANKARA 2015 GATAEMD135(SAYAR) ADİ İĞ ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR

Detaylı

OPEN-END İPLİKÇİLİĞİNDE FARKLI ÇAPTA ROTOR KULLANIMININ İPLİK KALİTESİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

OPEN-END İPLİKÇİLİĞİNDE FARKLI ÇAPTA ROTOR KULLANIMININ İPLİK KALİTESİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 1, 2004 OPEN-END İPLİKÇİLİĞİNDE FARKLI ÇAPTA ROTOR KULLANIMININ İPLİK KALİTESİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Remzi GEMCİ * Ahmet KAPUÇAM

Detaylı

BURULMA DENEYİ 2. TANIMLAMALAR:

BURULMA DENEYİ 2. TANIMLAMALAR: BURULMA DENEYİ 1. DENEYİN AMACI: Burulma deneyi, malzemelerin kayma modülü (G) ve kayma akma gerilmesi ( A ) gibi özelliklerinin belirlenmesi amacıyla uygulanır. 2. TANIMLAMALAR: Kayma modülü: Kayma gerilmesi-kayma

Detaylı

DENEY FÖYÜ 1: Direnç Ölçme ve Devre Kurulma

DENEY FÖYÜ 1: Direnç Ölçme ve Devre Kurulma DENEY FÖYÜ 1: Direnç Ölçme ve Devre Kurulma Deneyin Amacı: Elektrik Elektroniğin temel bileşeni olan direnç ile ilgili temel bigileri edinme, dirençlerin renk kodlarını öğrenme ve dirençlerin breadboard

Detaylı

Kültivatör Uç Demirlerinde Farklı Aşınma Oranları ve Đlerleme Hızlarının Çeki Kuvvetine Etkisi

Kültivatör Uç Demirlerinde Farklı Aşınma Oranları ve Đlerleme Hızlarının Çeki Kuvvetine Etkisi KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 11(1), 2008 82 KSU Journal of Science and Engineering, 11(1), 2008 Kültivatör Uç Demirlerinde Farklı Aşınma Oranları ve Đlerleme Hızlarının Çeki Kuvvetine Etkisi Tayfun

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KAYA MEKANİĞİ DERSİ LABORATUVARI. (2014-2015 Güz Dönemi) NOKTA YÜK DAYANIMI DENEYİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KAYA MEKANİĞİ DERSİ LABORATUVARI. (2014-2015 Güz Dönemi) NOKTA YÜK DAYANIMI DENEYİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KAYA MEKANİĞİ DERSİ LABORATUVARI (2014-2015 Güz Dönemi) NOKTA YÜK DAYANIMI DENEYİ THE POINT LOAD TEST DENEY:4 Amaç ve Genel Bilgiler: Bu deney, kayaçların

Detaylı

Hibrit ve Çelik Kablolu Köprülerin Dinamik Davranışlarının Karşılaştırılması

Hibrit ve Çelik Kablolu Köprülerin Dinamik Davranışlarının Karşılaştırılması 1 Hibrit ve Çelik Kablolu Köprülerin Dinamik Davranışlarının Karşılaştırılması Arş. Gör. Murat Günaydın 1 Doç. Dr. Süleyman Adanur 2 Doç. Dr. Ahmet Can Altunışık 2 Doç. Dr. Mehmet Akköse 2 1-Gümüşhane

Detaylı

ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ

ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ Konsolidasyon Su muhtevası Dane dağılımı Üç eksenli kesme Deneyler Özgül ağırlık Serbest basınç Kıvam limitleri (likit limit) Geçirgenlik Proktor ZEMİNLERDE LİKİT LİMİT DENEYİ

Detaylı

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS Çevresel testler askeri ve sivil amaçlı kullanılan alt sistem ve sistemlerin ömür devirleri boyunca karşı karşıya kalabilecekleri doğal çevre şartlarına dirençlerini

Detaylı

Hidrostatik Dümenleme Sistemine Sahip Bazı Traktörlerde Farklı Çalışma Şartlarında Dümenleme Etkinliğinin Belirlenmesi *

Hidrostatik Dümenleme Sistemine Sahip Bazı Traktörlerde Farklı Çalışma Şartlarında Dümenleme Etkinliğinin Belirlenmesi * Tarımsal Mekanizasyon 2. Ulusal Kongresi, -8 Eylül 2, Çanakkale 115 Hidrostatik Dümenleme Sistemine Sahip Bazı Traktörlerde Farklı Çalışma Şartlarında Dümenleme Etkinliğinin Belirlenmesi * Gülden Özgünaltay

Detaylı

İnce Daneli Malzeme Kalınlığının, Dane Çapının ve Şev Eğiminin Taşıma Gücüne Etkisi

İnce Daneli Malzeme Kalınlığının, Dane Çapının ve Şev Eğiminin Taşıma Gücüne Etkisi Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt: 8 Sayı: 1 s. 95-100, 2005 Vol: 8 No: 1 pp. 95-100, 2005 İnce Daneli Malzeme Kalınlığının, Dane Çapının ve Eğiminin Taşıma Gücüne Etkisi Servet YILDIZ, Oğuzhan

Detaylı

PE = 0.7(AxBxCxX)+VE+KE (Eşitlik 8.1.) = 0.7TE+VE+KE (Eşitlik 8.2.)

PE = 0.7(AxBxCxX)+VE+KE (Eşitlik 8.1.) = 0.7TE+VE+KE (Eşitlik 8.2.) 8.2.3. Storie İndex PE = 0.7(AxBxCxX)+VE+KE (Eşitlik 8.1.) = 0.7TE+VE+KE (Eşitlik 8.2.) PE: Parsel endeksi A: Toprak derinliği ve profil grubu B: Üst toprak bünyesi C: Eğim X: Diğer faktörler TE: A, B,

Detaylı

İKİNCİ ÜRÜN SİLAJLIK MISIR TARIMINDA FARKLI TOPRAK İŞLEME YÖNTEMLERİNİN İŞLETMECİLİK AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI. Erdal BAYRAM

İKİNCİ ÜRÜN SİLAJLIK MISIR TARIMINDA FARKLI TOPRAK İŞLEME YÖNTEMLERİNİN İŞLETMECİLİK AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI. Erdal BAYRAM İKİNCİ ÜRÜN SİLAJLIK MISIR TARIMINDA FARKLI TOPRAK İŞLEME YÖNTEMLERİNİN İŞLETMECİLİK AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI Erdal BAYRAM Yüksek Lisans Tezi Tarım Makinaları Anabilim Dalı Danışman : DoçDr Engin ÖZGÖZ

Detaylı

ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ

ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ Konsolidasyon Su muhtevası Dane dağılımı Üç eksenli kesme Deneyler Özgül ağırlık Serbest basınç Kıvam limitleri (likit limit) Geçirgenlik Proktor ZEMİN SU MUHTEVASI DENEYİ Birim

Detaylı

Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 252. BĠR KULAKLI PULLUK YÜZEYĠNDE TOPRAĞIN HAREKET YÖRÜNGELERĠNĠN SAPTANMASI ÜZERĠNDE BĠR ARAġTIRMA

Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 252. BĠR KULAKLI PULLUK YÜZEYĠNDE TOPRAĞIN HAREKET YÖRÜNGELERĠNĠN SAPTANMASI ÜZERĠNDE BĠR ARAġTIRMA Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 252 BĠR KULAKLI PULLUK YÜZEYĠNDE TOPRAĞIN HAREKET YÖRÜNGELERĠNĠN SAPTANMASI ÜZERĠNDE BĠR ARAġTIRMA A Study on the Determination of Soil Trajectory on

Detaylı

Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin Toprak Sıkışıklığı ve Verim Üzerindeki Etkileri

Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin Toprak Sıkışıklığı ve Verim Üzerindeki Etkileri Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 2005, 1 (1), 77-83 Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin Toprak Sıkışıklığı ve Verim Üzerindeki Etkileri Tayfun KORUCU 1, Sait M. SAY 2, İbrahim CERİT 3, Ahmet C. ÜLGER 4 Vahit

Detaylı

Üst yapı yüklerinin bir bölümü ya da tümünü zemin yüzünden daha derinlerdeki tabakalara aktaran

Üst yapı yüklerinin bir bölümü ya da tümünü zemin yüzünden daha derinlerdeki tabakalara aktaran Üst yapı yüklerinin bir bölümü ya da tümünü zemin yüzünden daha derinlerdeki tabakalara aktaran temel derinliği/temel genişliği oranı genellikle 4'den büyük olan temel sistemleri derin temeller olarak

Detaylı

LABORATUAR DENEY ESASLARI VE KURALLARI

LABORATUAR DENEY ESASLARI VE KURALLARI GİRİŞ 425*306 Makine Mühendisliği Laboratuarı dersinde temel Makine Mühendisliği derslerinde görülen teorik bilgilerin uygulamalarının yapılması amaçlanmaktadır. Deneysel çalışmalar, Ölçme Tekniği, Malzeme

Detaylı

Ülkemizin Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin Coğrafik Bölgeler Bazında Değerlendirilmesi

Ülkemizin Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin Coğrafik Bölgeler Bazında Değerlendirilmesi GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 2004, 21 (2), 63-70 Ülkemizin Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin Coğrafik Bölgeler Bazında Değerlendirilmesi Ebubekir Altuntaş 1 Hilal Demirtola 2 1 Gaziosmanpaşa Üniversitesi,

Detaylı

TOPRAK SUYU. Toprak Bilgisi Dersi. Prof. Dr. Günay Erpul

TOPRAK SUYU. Toprak Bilgisi Dersi. Prof. Dr. Günay Erpul TOPRAK SUYU Toprak Bilgisi Dersi Prof. Dr. Günay Erpul erpul@ankara.edu.tr Toprak Suyu Su molekülünün yapısı Toprak Suyu Su molekülünün yapısı Polarite (kutupsallık) ve Hidrojen bağı Polarite (kutupsallık)

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI DENEY ADI: EĞİLME (BÜKÜLME) DAYANIMI TANIM: Eğilme dayanımı (bükülme dayanımı veya parçalanma modülü olarak da bilinir), bir malzemenin dış fiberinin çekme dayanımının ölçüsüdür. Bu özellik, silindirik

Detaylı

Farklı Titreşim Seviyelerinin Dişli Makaralı Dağıtım Düzenlerinde Diamonyum Fosfat (DAP) Gübresinin Akış Düzgünlüğüne Etkileri*

Farklı Titreşim Seviyelerinin Dişli Makaralı Dağıtım Düzenlerinde Diamonyum Fosfat (DAP) Gübresinin Akış Düzgünlüğüne Etkileri* Tarımsal Mekanizasyon. Ulusal Kongresi, 6-8 Eylül 6, Çanakkale 49 Farklı Titreşim Seviyelerinin Dişli Makaralı Dağıtım Düzenlerinde Diamonyum Fosfat (DAP) Gübresinin Akış Düzgünlüğüne Etkileri* Mustafa

Detaylı

Mekanik Deneyleri I ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Prof.Dr. Ertuğrul YÖRÜKOĞULLARI

Mekanik Deneyleri I ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Prof.Dr. Ertuğrul YÖRÜKOĞULLARI Mekanik Deneyleri I Yazar Prof.Dr. Ertuğrul YÖRÜKOĞULLARI ÜNİTE 5 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; hareket, kuvvet ve kuvvetlerin bileşkesi, sürtünme kuvveti, Newton'un II. hareket yasası, serbest

Detaylı

Fizik 101-Fizik I 2013-2014. Statik Denge ve Esneklik

Fizik 101-Fizik I 2013-2014. Statik Denge ve Esneklik 1 -Fizik I 2013-2014 Statik Denge ve Esneklik Nurdan Demirci Sankır Ofis: 364, Tel: 2924332 2 İçerik Denge Şartları Ağırlık Merkezi Statik Dengedeki Katı Cisimlere ler Katıların Esneklik Özellikleri 1

Detaylı

3. ŞASİ HASARLARININ ONARIM METOTLARI 3.1. ŞASİ YAPISINDAKİ DEFORMASYONLAR 1 Şasi çerçevelerinde başlangıçtan bu güne çok değişimler olmuştur.

3. ŞASİ HASARLARININ ONARIM METOTLARI 3.1. ŞASİ YAPISINDAKİ DEFORMASYONLAR 1 Şasi çerçevelerinde başlangıçtan bu güne çok değişimler olmuştur. 3. ŞASİ HASARLARININ ONARIM METOTLARI 3.1. ŞASİ YAPISINDAKİ DEFORMASYONLAR 1 Şasi çerçevelerinde başlangıçtan bu güne çok değişimler olmuştur. Bunda temel amaç şasinin dayanımını artırmaktır. Bu değişimler;

Detaylı

FİZ209A OPTİK LABORATUVARI DENEY KILAVUZU

FİZ209A OPTİK LABORATUVARI DENEY KILAVUZU T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ FİZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI FİZ209A OPTİK LABORATUVARI DENEY KILAVUZU TÇ 2007 & ҰǓ 2012 Öğrencinin Adı

Detaylı

Toprak İşleme Alet ve Makinaları Dersi

Toprak İşleme Alet ve Makinaları Dersi Toprak İşleme Alet ve Makinaları Dersi Toprak İşleme Tekniği Açısından Önemli Bazı Toprak Parametreleri Toprak İşleme Alet ve Makinalarının Tarihçesi ve Sınıflandırılması Basit El Aletleri e-mail: dursun@agri.ankara.edu.tr

Detaylı

5 İki Boyutlu Algılayıcılar

5 İki Boyutlu Algılayıcılar 65 5 İki Boyutlu Algılayıcılar 5.1 CCD Satır Kameralar Ölçülecek büyüklük, örneğin bir telin çapı, objeye uygun bir projeksiyon ile CCD satırının ışığa duyarlı elemanı üzerine düşürülerek ölçüm yapılır.

Detaylı

TEKSTÝL FABRÝKALARINDA GÜRÜLTÜ DÜZEYÝ VE ETKÝLERÝ*

TEKSTÝL FABRÝKALARINDA GÜRÜLTÜ DÜZEYÝ VE ETKÝLERÝ* Öðr. Gör. Fikri EGE Arþ. Gör. Ç.Ü. Mühendislik ve Mimarlýk Fak. Endüstri Müh. Bölümü Sarp Korkut SÜMER Öðr. Gör. Ç.Ü. Mühendislik ve Mimarlýk Fak. Endüstri Müh. Alaettin SABANCI Prof., Ziraat Fak. Tarým

Detaylı

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI T.. TRIM VE KÖYİŞLERİ KNLIĞI KORUM VE KONTROL GENEL MÜÜRLÜĞÜ TOHUMLUK TESİL VE SERTİFİKSYON MERKEZİ MÜÜRLÜĞÜ TRIMSL EĞERLERİ ÖLÇME ENEMELERİ TEKNİK TLİMTI KOLZ (rassica napus oleifera L.) 2001 TRIMSL EĞERLERİ

Detaylı

SINIR TENORUNUN EKONOMİK BAKIR MİKTARI TAHMİN HASTASINA ETKİSİ

SINIR TENORUNUN EKONOMİK BAKIR MİKTARI TAHMİN HASTASINA ETKİSİ SINIR TENORUNUN EKONOMİK BAKIR MİKTARI TAHMİN HASTASINA ETKİSİ THE EFFECT OF THE CUT-OFF GRADE ON THE ESTIMATION ERROR OF ECONOMIC COPPER CONTENT Ercüment YALÇIN (*) ANAHTAR SÖZCÜKLER: u, Tahmin Hatası,

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Deney Laboratuvarı Adresi : Tümsan 2 Sitesi B Blok No:5 İkitelli İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 212 486 29 53 Faks : 0 212 486 29 52 E-Posta : info@cevkak.org Website

Detaylı

GEMİ ÇELİK TEKNE AĞIRLIK DAĞILIMININ MODELLENMESİNDE BİR YAKLAŞIM: HACİMSEL ORANLAR YAKLAŞIMI

GEMİ ÇELİK TEKNE AĞIRLIK DAĞILIMININ MODELLENMESİNDE BİR YAKLAŞIM: HACİMSEL ORANLAR YAKLAŞIMI GEMİ İNŞAATI VE DENİZ TEKNOLOJİSİ TEKNİK KONGRESİ 08 BİLDİRİLER KİTABI GEMİ ÇELİK TEKNE AĞIRLIK DAĞILIMININ MODELLENMESİNDE BİR YAKLAŞIM: HACİMSEL ORANLAR YAKLAŞIMI Ertekin BAYRAKTARKATAL 1, Alican KILINÇ

Detaylı

NOKTA YÜKLEME DAYANIM İNDEKSİ TAYİNİ. Bu deney, kayaların nokta yükleme dayanım indekslerinin tayinine ilişkin bir deneydir.

NOKTA YÜKLEME DAYANIM İNDEKSİ TAYİNİ. Bu deney, kayaların nokta yükleme dayanım indekslerinin tayinine ilişkin bir deneydir. NOKTA YÜKLEME DAYANIM İNDEKSİ TAYİNİ KONU Bu deney, kayaların nokta yükleme dayanım indekslerinin tayinine ilişkin bir deneydir. KAPSAM Nokta yük deneyi, kayaçların dayanımlarına göre sınıflandırılmasında

Detaylı

DENEY 4. Akım Geçiren Tele Etkiyen Kuvvetler: Akım terazisi

DENEY 4. Akım Geçiren Tele Etkiyen Kuvvetler: Akım terazisi DENEY 4 Akım Geçiren Tele Etkiyen Kuvvetler: Akım terazisi T P r o f. D r. T u r g u t B A Ş T U Ğ P r o f. D r. S a l e h S U L T A N S O Y Y r d. D o ç. D r. N u r d a n D. S A N K I R D r. A h m e t

Detaylı

Toprak Frezesi Bıçaklarının Farklı Çalışma Hızlarındaki Aşınma Durumlarının İncelenmesi

Toprak Frezesi Bıçaklarının Farklı Çalışma Hızlarındaki Aşınma Durumlarının İncelenmesi Uludag.Üniv.Zir.Fak.Derg., (2005) 19(1): 51-62 Toprak Frezesi Bıçaklarının Farklı Çalışma Hızlarındaki Aşınma Durumlarının İncelenmesi Halil ÜNAL * Zeynal TÜMSAVAŞ ** ÖZET Bu çalışmada, killi toprakta

Detaylı

Hasat Sonrası Dönemin ve Anız Yakmanın Toprak Penetrasyonu ve Nem İçeriği Değişimine Etkisi

Hasat Sonrası Dönemin ve Anız Yakmanın Toprak Penetrasyonu ve Nem İçeriği Değişimine Etkisi Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 2007, 3 (1), 41-49 Hasat Sonrası Dönemin ve Anız Yakmanın Toprak Penetrasyonu ve Nem İçeriği Değişimine Etkisi Tayfun KORUCU 1, Selçuk ARSLAN 1, Hüseyin DİKİCİ 2, Çağatay

Detaylı

Orta Anadolu Bölgesi İllerinde Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin Yıllara Göre Değişimi

Orta Anadolu Bölgesi İllerinde Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin Yıllara Göre Değişimi Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi TARGİD Özel Sayı 364-371 2016 DOI: 10.17100/nevbiltek.68453 URL: http://dx.doi.org/10.17100/nevbiltek.68453 Orta Anadolu Bölgesi İllerinde Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin

Detaylı

FARKLI TOPRAK İŞLEME ALETLERİNİN VE İLERLEME HIZININ TOPRAK YÜZEY DÜZGÜNLÜĞÜ ÜZERİNE ETKİSİ

FARKLI TOPRAK İŞLEME ALETLERİNİN VE İLERLEME HIZININ TOPRAK YÜZEY DÜZGÜNLÜĞÜ ÜZERİNE ETKİSİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2007, 20(1),111-117 FARKLI TOPRAK İŞLEME ALETLERİNİN VE İLERLEME HIZININ TOPRAK YÜZEY DÜZGÜNLÜĞÜ ÜZERİNE ETKİSİ Mustafa Gökalp BOYDAŞ a Atatürk Üniversitesi

Detaylı

DİŞLİ POMPA KAPAK KALINLIKLARININ BELİRLENMESİ

DİŞLİ POMPA KAPAK KALINLIKLARININ BELİRLENMESİ DİŞLİ POMPA KAPAK KALINLIKLARININ BELİRLENMESİ Hüseyin Erol AKATA* Yüksel GÖK** ve Sedat BAYTUNCER** *Trakya Üniversitesi. Müh-Mim.Fakültesi / EDİRNE **Hema Hidrolik Makina San.ve Tic.A.Ş. Çerkezköy/TEKİRDAĞ

Detaylı