Mustafa DEMİR. Özet. Anahtar Kelimeler: Fen ve Teknoloji öğretimi, Oyun tabanlı öğrenme, Akademik Başarı GİRİŞ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mustafa DEMİR. Özet. Anahtar Kelimeler: Fen ve Teknoloji öğretimi, Oyun tabanlı öğrenme, Akademik Başarı GİRİŞ"

Transkript

1 7.SINIF VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER ÜNİTESİNİN OYUN TABANLI ÖĞRENME YAKLAŞIMI İLE İŞLENMESİNİN ÖĞRENCİLERİNAKADEMİK BAŞARILARINA VE FEN TEKNOLOJİ DERSİNE KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİ Mustafa DEMİR Özet Oyun üzerine yapılan araştırmalar gösteriyor ki oyun, çocuğun hayatında her yönüyle çok önemli bir yere sahiptir. Çocuk için böylesine önemli olan bu kavramı eğitim ve öğretimde kullanmanın etkili olacağı açıktır. Çocukların oyundan hoşlandıkları ve bu nedenle zamanlarının çoğunu oyunla geçirdikleri göz önüne alındığında, oyunun eğitim-öğretimde kullanılması gerektiği ortaya çıkmaktadır. 7.sınıf Fen ve Teknoloji dersi sistemler ünitesinde sistemler ile ilgili olarak birçok kavram bulunmaktadır. Bu kavramların öğrenilmesi ve akılda kalması zorlaşmakta ve öğrenilenler kısa sürede unutulmaktadır. Bu ünite öğrenciler için ezberlenmesi gereken bir ünite olarak görülmektedir. Ders kitabı incelendiğinde bu ünitenin işlenişinde görsel unsurlara yer verildiği, ayrıca etkinliklerle konunun işlendiği görülmektedir. Ancak yine de konular öğrencinin ilgisini yeterince çekememekte ve bu durum yüzeysel öğrenmeye ve ezberciliğe sebep olmaktadır. Buradan hareketle öğrencilerin bu konuları ezberleyerek değil anlayarak öğrenecekleri farklı tür yaklaşımlara ihtiyaç vardır. Bu yaklaşımlardan bir tanesi de oyun tabanlı öğrenme yaklaşımıdır. Bu araştırmanın amacı, ilköğretim 7. sınıf Fen ve Teknoloji dersi Vücudumuzdaki Sistemler ünitesinin öğretiminde oyun tapanlı öğretim yaklaşımın kullanılmasının öğrencilerin akademik başarılarına, Fen ve Teknoloji dersine karşı tutumlarına ve bilginin kalıcılığına etkisini belirlemektir. Araştırma öğretim yılının birinci döneminde Rize ilinin Fındıklı ilçesinde bulunan bir ilköğretim okulunda öğrenim görmekte olan 50 yedinci sınıf öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada bir uygulama ve bir kontrol grubu kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde bağımsız t-testi kullanılmış, yapılan bağımsız t testi sonucunda oyuna dayalı öğretimin uygulandığı uygulama grubundaki öğrencilerin akademik başarıları, derse karşı tutumları ve 6 ay sonra uygulanan kalıcılık testi puanları arasında uygulama grubunun lehinde anlamlı düzeyde farklılığın olduğu görülmüştür. Anahtar Kelimeler: Fen ve Teknoloji öğretimi, Oyun tabanlı öğrenme, Akademik Başarı GİRİŞ Oyun ilköğretim cağındaki çocukların temel ihtiyaçlarından biridir. Çocukların bu çağlarda oyun oynama ihtiyaçlarının giderilmemesi ya da engellenmesi çocukların kişilik gelişimlerini olumsuz etkileyecektir. Çünkü çocuklar oyun içinde oynadıkları rollere göre ileriki yaşamları için deneyim kazanmaktadırlar. Sosyal kurallara uyma, yaratıcılığı geliştirme, psikolojik ve zihinsel yönlerini geliştirme, çocuğun doğuştan getirdiği yeteneklerinin, becerilerinin ve ilgilerinin açığa çıkarılması oyun sayesinde gerçekleşmektedir (Özbay,2006,165). Oyun pedagojik açıdan da çocuğun temel ilgilerini, eğilimlerini hatta psikolojik zorluklarını çözmede yardımcı ipuçları sunar (Acar vd,1985).

2 İlköğretim çağındaki çocuklarda adeta bitmek tükenmek bilmeyen bir enerjileri vardır. Bu enerjileri canlı olmanın getirdiği saklı bir saldırganlık dürtüsünü de besleyebilmektedir. Oyun çocuklara enerjilerini boşaltma ve doğal saldırganlık duygularını boşaltma imkânı sağlamaktadır (Yavuzer,1994). Abacıoğlu (2002) ye göre çocuklar oyun sayesinde dış dünyayı tanımakta ve yaratıcılıklarını ortaya koymaktadırlar. Yörükoğlu (1986) ya göre ise oyun çocuklar için en doğal anlaşma ortamı sağlar ve oyunu ortak bir dil olarak kullanabilen çocuklar, birbirlerini tanımasalar bile birlikte oynayabilirler. Böylece oyun, çocuğun toplumsal bir varlık olarak gelişmesinde önemli rol oynar. Çocukların duygularının, algılarının güçlenmesini, yeteneklerinin gelişmesini sağlayan en iyi ortamın oyun olduğunu savunan Kale (1997),eğitim ve öğretim etkinliklerinde de oyun tekniğinin kullanılmasının öğrencilerin başarılarını artıracağını ileri sürmektedir. Samur (1989), Kale (1997) gibi oyun tekniğinin eğitim öğretimde kullanılması gerektiğini savunmakta ve oyunun yararlarını şu şekilde sıralamaktadır; 1) Oyun, çocuğun derslere olan ilgisini arttırır, 2) Oyun, öğretmen için iyi bir güdüleme aracıdır, 3) Çocuk oyun içinde aktif olduğu için kendini mutlu hisseder, 4) Oyun derslere canlılık katar, dersleri kuru ve sıkıcı olmaktan kurtarır, Çekici hale getirir (Aktaran: Karabacak, 1996:15). Çocukların dikkat süreleri kısa olduğu için, derslerin ilgilerini çekecek şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Çünkü çocuklar eğlenirken daha iyi öğrenmekte ve motivasyonları en üst seviyeye çıkmaktadır. Bu nedenle öğretmenler derslerin işlenmesinde oyunlara yer vermelidirler Işık,2002).Literatürde oyunla öğretimin öğrenci başarısı üzerene etkisi ile ilgili birçok araştırma yapılmıştır. Bu araştırmaların birinde Paino (2001) Öğrencilerin Oynadığı Oyunlar isimli çalışmasında fen bilgisi derslerinde sınıf içinde dörderli gruplara ayrılarak televizyon yarışmalarında olduğu gibi deneyleri başarıyla diğerlerinden önce tamamlamaya ve sonrasında öğretmenin sorduğu sorulara önce ve doğru şekilde cevaplamaya çalışan rekabet halindeki örgencilerin derse daha çok motive oldukları sonucuna varmıştır. Bir başka çalışmada Aycan. (2002), "Periyodik Cetvelin Ve Elementlerin Tombala Oyun Tekniği ile Öğretimi ve Bellekte Kalıcılığının Saptanması" adlı çalışmaları, periyodik cetveli klasik yöntemden kurtarabilme düşüncesi ile başlamıştır. Elde edilen verilere göre oyun ile öğretim yapan grubun akademik başarısı yüksek çıkmıştır. Başka bir araştırmada Yurt (2007), Eğitsel Oyun Tekniği ile Fen Öğretimi ve Yeni İlköğretim Müfredatındaki Yeri ve Önemi adlı yüksek lisans tezinde eğitsel oyun tekniğinin dolayısıyla oyun etkinliklerinin başarıya etkisi, deneysel bir çalışma seklinde ön test son test kontrollü grup modelinin kullanılmasıyla ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Yapılan analizler sonucunda elde edilen bulgulara göre; eğitsel oyun tekniği ile yapılan öğretim lehine anlamlı bir fark tespit edilmiştir. Yine farklı derslerin oyun ile öğretimi ile ilgili bir çok araştırmada oyun ile öğretimin, öğrencilerin motivasyonlarını yükselttiği, derse karşı

3 öğrencilerin olumlu tutum geliştirmesini sağladığı ve akademik başarılarını artırdığı yönünde sonuçlar mevcuttur(doğanay, 2002; Köroğlu ve Yeşildere,2003; Serin,2001; Yıldız,2001; Bulman,1999; Taşlı2003; Seo,2003; Uğurel, 2003; Altunay, 2004; Tural, 2005; Susuzer, 2006; Kılıç, 2007; Kaya,2007). Çocuk için böylesine önemli olan bu kavramı eğitim ve öğretimde kullanmanın etkili olacağı açıktır. Çocukların oyundan hoşlandıkları ve bu nedenle zamanlarının çoğunu oyunla geçirdikleri göz önüne alındığında, oyunun eğitim-öğretimde kullanılması gerektiği söylenebilir. Araştırmalar öğrencilerin, olumlu tutuma sahip oldukları derslerde daha başarılı olduklarını, başarılı oldukları derslere karsı tutumlarının da pozitif yönde bir gelişme gösterdiğini ortaya koymaktadır. Öğrencilerin Fen ve Teknoloji derslerinde başarılarını artırmanın yolu, onların derse karsı tutumlarını olumlu düzeye yükseltecek öğrenme öğretme süreçlerini ve ortamlarını oluşturmak ve işler kılmaktır. Fen ve teknoloji Dersinde bulunan soyut kavramlar, öğrenciler için sıkıcı ve zor anlaşılan bir ders olarak algılanmasına neden olmaktadır. Bu durumu ortadan kaldırmanın bir yolu da derslerin işlenişinde oyun temelli öğrenme yaklaşımlarını sınıf ortamında kullanmaktan geçmektedir. 7.sınıf Fen ve Teknoloji dersi sistemler ünitesinde sistemler ile ilgili olarak birçok kavram bulunmaktadır. Bu kavramların öğrenilmesi ve akılda kalması zorlaştırmakta ve öğrenilenler kısa sürede unutulmaktadır. Bu ünite öğrenciler için ezberlenmesi gereken bir ünite olarak görülmektedir Ders kitabı incelendiğinde bu ünitenin işlenişinde görsel unsurlara yer verildiği, ayrıca etkinliklerle konunun işlendiği görülmektedir. Ancak yine de konular öğrencinin ilgisini yeterince çekememekte ve bu durum yüzeysel öğrenmeye ve ezberciliğe sebep olmaktadır. Buradan hareketle öğrencilerin bu kısımları ezberleyerek değil anlayarak öğrenecekleri farklı tür yaklaşımlarla konuların verilmesi gerekmektedir. Bu yaklaşımlardan bir tanesi de oyun tabanlı öğrenme yaklaşımıdır. Ders kitabı incelendiğinde vücudumuzdaki sistemler ünitesinin işlenişinde oyuna yer verilmemiştir. Buradan hareketle konuların ders kitaplarının dışına çıkarılarak öğrencilere daha cazip gelecek şekilde farklı yaklaşımlarla konuların verilmesi gerektiği düşünülmüştür. Öğrencilerin bu çağlarda oyunu sevmesi, zamanlarını çoğunu oyunla geçirmesi göz önüne alındığında; konuların oyunla verilmesi öğrencilerin ilgililerini daha çok çekip onları motive edebilecek ve kavramsal öğrenmelerini artırabilecektir. Amaç: Bu çalışma 7. Fen ve Teknoloji Dersi Vücudumuzdaki Sistemler ünitesinin oyun temelli işlenmesinin öğrenci başarısı üzerine etkisini belirlemek için yapılmıştır. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: Ön ve son test olarak uygulanan akademik başarı testinde kontrol grubu ile uygulama grubu arasında anlamlı bir farklılık var mıdır? Kontrol ve uygulama grubu tutum puanları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır? Üç ay sonra uygulanan bilginin kalıcılık testi puanları arasında Kontrol ve Uygulama grubunun puanları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?

4 YÖNTEM Araştırmada yarı deneysel yöntem kullanılmıştır. Bu doğrultuda 7.sınıflardan rastgele bir sınıf deney bir sınıf kontrol grubu olarak seçilmiştir. Uygulanmadan önce, kontrol ve uygulama grubundaki örgencilerin Fen ve Teknoloji dersindeki akademik başarı ve Fen ve Teknoloji dersine yönelik tutum düzeylerini belirleyebilmek için öğrencilere akademik başarı testi ve fen teknoloji tutum ölçeği ön test olarak uygulanmıştır. Bu ölçekler, uygulama işlemin sonunda kontrol ve uygulama gruplarındaki öğrencilere tekrar uygulanarak, araştırma sürecinin basındaki akademik başarı düzeyleri ile fen teknoloji dersine karşı tutumları süreç sonundaki değişimleri belirlenmeye çalışılmıştır Araştırmanın çalışma grubu Eğitim -Öğretim yılı 1.döneminde Rize nin Fındıklı İlçesinde bulunan bir ilköğretim okulunda rastgele seçilen iki yedinci sınıf da bulunan 50 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama araçları Uygulama ve kontrol grubundaki öğrencilerin Akademik başarılarını ölçmek için uygulanan akademik başarı testi, araştırmacı tarafından geliştirilmiştir. Sorular hazırlanmadan önce ünite ile ilgili tüm kazanımlar çıkarılmış kazanım sayısına ve yoğunluğuna göre sorular belirlenmiştir. Sorular SBS, DPY, ders kitabı ve çalışma kitabından hazırlanmıştır. Başlangıçta 30 çoktan seçmeli soru hazırlanmıştır. Uzman görüşü alındıktan sonra soru sayısı 25 e indirilmiştir. Daha sonra test 25 kişiye uygulanmıştır. Bu uygulamadan sonra KR-20 formülüne göre güvenilirlik katsayısı 0,82 olarak bulunmuştur. Araştırmada öğrencilerin Fen ve Teknoloji dersine yönelik tutumlarını tespit etmek için Geban ve arkadaşları tarafından geliştirilen "Fen e Yönelik Tutum Ölçeği" kullanılmıştır (Geban, Ertepınar, Yılmaz, Atlan ve Şahbaz; 1994). 15 maddeden oluşan tutum ölçeği, olumlu ve olumsuz maddelerden oluşmuştur. 5'li Likert tipinde geliştirilen ölçeğin güvenirliğinin 0,83 olduğu belirtilmiştir. Akademik başarı testi üç ay sonra kalıcılık testi olarak tekrar uygulanmıştır. Araştırmada Kullanılan İstatistiksel Teknikler Araştırmada kontrol ve uygulama grubunun puanları arasında anlamlı düzeyde fark olup olmadığını belirleyebilmek için, Bağımsız gruplar t-testi kullanılmıştır. Bağımsız gruplar için t-testi kullanmaktaki amaç, gruplar arasında gözlenen farkların istatistiksel olarak manidar olup olmadığını veya farkın şansla bağlı oluşup oluşmadığını belirlemektir (Büyüköztürk, 2006:39). Araştırmanın Uygulama Basamakları Uygulama ve kontrol grubu 7.sınıflar arasından rastgele seçilmiştir. Her iki grupta dersler geleneksel yönteme göre işlenmiş, uygulama grubunda farklı olarak öğrencilere vücudumuzdaki sistemler ünitesinde bulunan aşağıdaki konu başlıklarından birini seçerek oyun hazırlamaları istenmiştir. Sindirim Sistemi Boşaltım Sistemi Sinir Sistemi

5 İç Salgı Bezleri Göz Kulak Deri Burun Dil Öğrencilerin hazırladıkları oyunları derslerde arkadaşları ile paylaşıp beraberce oynamaları için fırsat verilerek dersler işlenmiştir. BULGULAR Bu bölümde alt amaçlar doğrultusunda veri toplama araçlarından elde edilen bulgulara yer verilmiştir. 1.Alt Amaç: Uygulama ve kontrol grubu arasında Akademik Başarı Testi puanları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır? Uygulama ve kontrol grubu öğrencilerinin Akademik Başarı Testi ne ait ön test ve son test puan ortalamalarına ilişkin bağımsız gruplar t- test i sonuçları Tablo 1 de gösterilmiştir. Tablo 1. Uygulama ve Kontrol Grubu Akademik Başarı Testine Ait Ön Test ve Son Test Puan Ortalamalarının Karşılaştırılmasına İlişkin Bağımsız t- testi Sonuçları (p 0,05) Testler Gruplar N Ss Sd t p Kontrol 25 33,21 9, ,09,277 Ön test Uygulama 25 35,57 8,23 Kontrol 25 49,69 12, ,53,000 Son- test Uygulama 25 61,75 13,41 Tablo 1 e göre uygulama ve kontrol grubu öğrencilerinin ön testten aldıkları puan ortalamaları incelendiğinde ortalamaların birbirlerine yakın olduğu, 0,05 anlamlılık düzeyinde iki grup arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı görülmektedir. Son test puanları incelendiğinde ise; 0,05 anlamlılık düzeyinde, uygulama ve kontrol grubu arasında uygulama grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık ortaya çıkmıştır (t (64) = 3,53, p<0,05). Başka bir deyişle, uygulamaya başlamadan önce iki grup arasında akademik başarı acısından bir fark yokken oyunlarla ders işlenen grup, geleneksel yaklaşımın uygulandığı gruba göre daha başarılı çıkmıştır.

6 2.Alt Amaç: Uygulama grubu ve kontrol grubu arasında Fen ve Teknoloji dersine yönelik tutumları acısından anlamlı bir farklılık var mıdır? Uygulama ve kontrol grubunun Fen ve Teknoloji dersine yönelik tutum ölçeğinden aldıkları ön test ve son test puan ortalamalarına ilişkin bağımsız t- testi sonuçları aşağıda verilmiştir. Tablo2. Uygulama ve Kontrol Grubunun Fen ve Teknoloji Dersi Tutum Ölçeğine Ait Ön Test ve Son Test Puan Ortalamalarının Karşılaştırılmasına İlişkin Bağımsız t- testi Sonuçları (p 0,05) Testler Gruplar N Ss Sd t p Kontrol 25 42,15 3,64 50,372,711 Ön test Uygulama 25 41,81 3,63 Kontrol 25 44,54 3, ,84,000 Son- test Uygulama 25 52,03 4,57 Tablo 2 e göre, uygulama ve kontrol grubunun Fen ve Teknoloji dersine yönelik tutum ölçeğinden aldıkları puanlar incelendiğinde; bulunan p önemlilik düzeyinin 0,05 ten büyük olduğu görülmektedir. Bu değer uygulama ve kontrol grubu öğrencilerinin, uygulamaya başlamadan önce Fen ve Teknoloji dersine karşı tutumlarının birbirine yakın olduğunu göstermektedir ( t(64) =0,372, p>0.05). Son test puanlarına bakıldığı zaman ise, uygulama grubu lehine anlamlı bir farklılık ortaya çıkmıştır (t (64) = 7,8, p>0.05). 3.Alt Amaç: Uygulama ve kontrol grubu arasında bilginin kalıcılık testi puanları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır? Uygulama ve kontrol gruplarına, Akademik Başarı testi ön ve son test soruları 6 ay sonra tekrar uygulanmış ve grupların aldıkları toplam puanların ortalamalarına ilişkin bağımsız t testi sonuçları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tablo 3. Uygulama ve Kontrol Gruplarının Kalıcılık Testinden Aldıkları Son Test Puanları ile 6 Ay Sonra Aldıkları Puan Ortalamalarının Karşılaştırılmasına İlişkin Bağımsız t- testi Sonuçları(p 0,05) Testler Gruplar N Ss Sd t p Kontrol 25 49,69 12, ,53,000 Ön test Uygulama 25 61,75 13,41 Kontrol , ,75,001 Son- test Uygulama ,40

7 Tablo 3 ye göre 6 ay sonra uygulanan kalıcılık testi puan ortalamaları arasında uygulama grubu lehine anlamlı bir farklılık ortaya çıkmıştır (t (32) = 4,75, p<0,05 ). Bir başka deyişle uygulama grubundaki öğrenciler kalıcılık testi olarak uygulanan Akademik başarı testinde daha başarılı olmuşlardır. TARTIŞMA VE SONUÇ Bu çalışma 7.sınıfta vücudumuzdaki sistemler ünitesinin oyun tabanlı öğretim yaklaşımı ile işlenmesinin öğrenci başarısı ve derse karşı tutumlarına etkisini tespit etmek için yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar alt amaçlar doğrultusunda verilmiştir. Tablo 1 e göre uygulama grubu ile kontrol grubunun ön test puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık ortaya çıkmamıştır. Bu durum her iki grubun akademik başarılarının bir birine yakın olduğunu göstermektedir. Son test sonuçlarında ise uygulama grubu ile kontrol grubu arasında anlamlı bir farklılık ortaya çıkmıştır. Bu fark uygulama grubu lehine çıkmıştır. Aradaki bu farkın oyun tabanlı öğretim yaklaşımından kaynaklandığı ve oyun tabanlı öğretim yaklaşımının öğrencilerin akademik başarılarını yükselttiği söylenebilir. Oyunla öğretim; öğrencilerin dersi eğlenceli işlemesine ve buna bağlı olarak tüm ilgilerinin konuya yönelmesine, motivasyonlarının artmasına neden olmakta ve Oyunlarda somut materyallerin kullanılması, öğrencilerin çalışmalar sırasında etkileşim halinde olması akademik başarının yükselmesine neden olmuş olabilir. Bilsoy (1992) de yaptığı çalışmada çocukların oyun sayesine konuyu çok daha iyi öğrendiklerini beraberinde de akademik başarılarının yükseldiğini ifade etmiştir. Bu araştırma sonucunu destekleyen başka bir araştırma da Kaya (2007) tarafından yapılmış ve bu çalışmada da oyun tabanlı öğrenme tekniğinin öğrencilerin akademik başarılarını artırdığını sonucuna ulaşılmıştır.yine benzer bulgulara ulaşan araştırmalara literatürde rastlanmaktadır (Susüzer,2006;Taşlı,2003;Çalışkan,1999;Yeşildere ve Köseoğlu,2003). Tablo 2 e göre uygulama ve kontrol grubu öğrencilerinin ön test puanları arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı ortaya çıkmıştır. Bu sonuçlar öğrencilerin, Fen ve Teknoloji dersine karşı tutumlarının birbirine yakın olduğunu göstermektedir. Ünite bitiminde yapılan son test tutum ölçeğinde ise uygulama grubu lehine anlamlı bir farklılık olduğu ortaya çıkmıştır. Başka bir deyişle, oyun tabanlı öğretim yaklaşımının kullanılması öğrencilerin Fen ve Teknoloji dersine karşı tutumlarının olumlu yönde gelişmesini sağladığı söylenebilir. Bunun nedeni olarak, bütün öğrencileri sürece katacak kadar dikkat çekici ve güdüleyici olması, sınıf disiplin sorunlarını en aza indirerek, zaman ve enerjinin öğrenmeye harcanması, öğrenme ortamına somut, görsel, işitsel birçok materyal taşıyarak, öğrenme ortamını uyarıcılar açısından zenginleştirmesi, derse veya konuya olan ilginin sürekliliğini sağlaması ve dersi zevkli ve eğlenceli bir hale getirmesi söylenebilir. Literatürde yukarıdaki sonuçları destekleyen sonuçlar mevcuttur (Doganay, 2002; Köroglu, Yesildere, 2003; Taslı; 2003; Seo, 2003; Ugurel, 2003; Altunay, 2004;; Tural, 2005; Budak, Kanlı, Köseoglu, Yagbasan, 2006; Susüzer, 2006;Yurt, 2007; Kılıç, 2007). Zamanla öğrenilen bilgiler unutulmakta ve

8 bir aylık zaman diliminde öğrenilenlerin hatırlama oranı %20 lere katar düşmektedir (Maclin ve Maclin 2007).Bu bilgiye dayalı olarak son test olarak uygulanan başarı testi her iki gruba 6 ay sonra kalıcılık testi olarak uygulanmıştır. Tablo 3 e göre uygulama grubu puan ortalamaları arasında anlamlı bir azalma meydana gelmezken, kontrol grubu öğrencilerinin puan ortalamalarında anlamlı bir azalma meydana gelmiştir. Bu durum oyun tabanlı öğrenme tekniğinin bilginin kalıcılığı üzerindeki etkisinin yüksek olduğunun göstergesi sayılabilir.uygulamalar boyunca tüm öğrencilerin istekli oluşu ve tüm etkinliklere katılması, grup içi ve gruplar arası yardımlaşmanın en üst üst seviyede olması bilginin ve sınıfta akademik başarısı düşük olan öğrencilerinde aktif olarak bütün etkinliklerin her aşamasına istekli katılması bilginin kalıcı olmasında etkili olmuş olabilir. Aycan ve vd (2002),yaptığı araştırmada oyun tabanlı öğrenmenin bilginin kalıcılığını artırdığını bulmuştur. Bu sonuç yukarıdaki sonuçla örtüşmektedir.. Altunay (2004) ın yaptığı araştırmada da oyun tabanlı öğrenme tekniğinin bilginin kalıcılığı üzerine etkisinin olduğu yönünde bulgular elde edilmiştir. Bu sonuç da bu araştırmadan elde edilen bulguları desteklemektedir. Öneriler Araştırmada ulaşılan sonuçlar göz önüne alınarak aşağıdaki öneriler yapılabilir. Öğretmenler, çocukların oynamaktan zevk aldığı, uygulama sürecinde aktif olduğu, kendisini rahat ifade edebileceği oyunları tercih etmelidirler. Ders ve çalışma kitaplarında daha fazla oyun etkinliklerini yer verilmelidir. Öğrencilerden farklı oyunlar üretmeleri istenerek, yaratıcı düşünme yeteneklerinin gelişmesine katkıda bulunulabilir. Oyunlar hazırlanırken oyunların öğrencilerin yaş ve seviyelerine uygun olacak şekilde seçilmesine dikkat edilmelidir. Oyun kuralları sınıftaki bütün öğrencilerin katılımına izin vermelidir. Öğretmenlerin mesleki donanımlarını geliştirmek amacıyla oyun hazırlama ve uygulama konusunda hizmet içi eğitim kursları düzenlenmelidir.

9 KAYNAKLAR Abacıoglu, T. (2002). Çocuklara Oyunlarla Yabancı Dil Öğretimi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara. Acar, Ö.; Akbas, A.; Arslan, O.; Bayram, C. ve Bolay, N. (1985). Yeni Türk Ansiklopedisi. Cilt İstanbul: Ötüken Yayınları. Altunay, D. (2004). Oyunla Desteklenmiş Matematik Öğretiminin Öğrenci Erişisine ve Kalıcılığa Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Aycan, S. (2002). Periyodik Cetvelin ve Elementlerin Tombala Oyun Tekniği ile Öğretimi ve Bellekte Kalıcılığının Saptanması, V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı. s. 61. Bilsoy E. (1992). İngilizce Öğretiminde Dilbilgisel Doğruluk ve İletişimsel Etkiliği Arttırmak için Önerilen Oyunlar. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. Budak,E.,U.,Köseoğlu,F.,Yaşbasan,R. (2006.) Oyunlarla Fen Öğretimi.6.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitim Kongresi,7-9 Eylül 2006,Gazi Eğitim Fakültesi,Ankara. Bulman, D. (1999). Sanat Öğretiminde Oyun Yöntemi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. Büyüköztürk, S. (2006). Deneysel Desenler Ön Test-Son Test, Kontrol Grubu Desen ve Veri Analizi. Ankara: PegemA Yayıncılık. Çalışkan, S. (1999). Almanca Öğretiminde Oyun Tekniği ile Öğretim Yöntemleri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya. Doganay, G. (2002). Tarih Öğretiminde Oyun. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Geban, Ö., Ertepınar, H., Yılmaz, G., Atlan, A. ve Şahbaz, Ö. (1994) Bilgisayar Destekli Eğitimin Öğrencilerin Fen Bilgisi Başarılarına ve Fen Bilgisi İlgilerine Etkisi. I. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, (15-17 Eylül 1994). Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, İzmir. Işık, A. ve Soylu, Y. (2002). İlköğretimin Birinci Kademesinde Oyunlarla Matematik Öğretimi. Ankara: V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (ODTÜ).

10 Kale, N. (1997). Oyun, Çocuğun Özgürlüğüdür. Yasadıkça Eğitim Dergisi, Mart-Nisan (51), Karabacak, N. (1996). Sosyal Bilgiler Dersinde Eğitsel Oyunların Öğrencilerin Erişi Düzeyine Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. Kaya, Ü.,Ü. (2007). İlköğretim 1. Kademe İngilizce Derslerinde Oyun Tekniğinin Erisiye Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar, Kılıç, M. (2007). İlköğretim 1. Sınıf Matematik Dersinde Oyunla Öğretimde Kullanılan Ödüllerin Matematik Başarısına Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi. Eğitim Bilimler Enstitüsü, İstanbul, Köroğlu H. ve Yesildere S., (2002). İlköğretim II. Kademede Matematik Öğretiminde Oyunlar ve Senaryolar, V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara, s Köroğlu,H.,Yeşildere,S.(2003).İlköğretim 2.Kademede Matematik Konularının Öğretiminde Oyunlar ve Senaryolar,V.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Öğretimi Kongresi Bildirileri,Ankara,Cilt:2,s:1050. Özbay, Y. (2006) Kişisel Rehberlik Psikolojik Danışma ve Rehberlik. PegemA Yay. Ankara. Paino, P. (2001). Games Students Play, Science Teacher, 68, (4), Samur, İ. (1989). Anaokulları ve İlkokullar İçin Eğitici Öğretici Oyunlar. (2.basım) İstanbul: Remzi Kitabevi. Seo, Kyoung - Hye. (2003). What Children s Play Tells Us About Teaching Mathematics. Young Children, January. Serin, O. (2001). Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Fen Grubu Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri, Fen ve Bilgisayara Yönelik Tutumları ile Başarıları Arasındaki, İliski, Yayımlanmamış Doktora Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir. Susuzer K. (2006). Oyun Yoluyla Fransızca Öğretimi. Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, Taslı, F. (2003). İlköğretimde İngilizce Öğretiminde Oyun Tekniğinin Erisiye Etkisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Niğde Üniversitesi, Niğde.

11 Tural, H. (2005). İlkögretim Matematik Ögretiminde Oyun ve Etkinliklerle Öğretimin Erişi ve Tutuma Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir, Ugurel, I. (2003). Orta Ögretimde Oyunlar ve Etkinlikler ile Matematik Öğretimine İlişkin Öğretmen Adayları ve Ögretmenlerin Görüsleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, D.E.Ü. Egitim Bilimleri Enstitüsü Yavuzer, H. (1995). Çocuk Psikolojisi. İstanbul: Remzi Kitapevi. Yıldız, A. A. (2001). Teaching English To Young Learners Through Games. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Yörükoglu, A. (1996). Çocuk Ruh Sağlığı. İstanbul: Özgür Yayınları. Yurt E. (2007). Egitsel Oyun Tekniği İle Fen Ögretimi Ve Yeni İlkögretim Müfredatındaki Yeri Ve Önemi (Muğla İli Merkez İlçe Örneği). Mugla Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Muğla,

12 THE EFFECTS OF GAME BASED LEARNING APPROACH TO STUDYING BODY SYSTEMS IN 7TH CLASS ON ACADEMIC ACHIEVEMENT AND ATTITUDES TOWARDS THE COURSE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Abstract MUSTAFA DEMIR Researches carried out on games show that a game has an important role in a child s world. It is clear that using such an important method in education will be effective. Concerning that children like games and spend most of their time playing with them, games happen to be used in education. In the unit The Systems in Our Body appearing in the course of Science and Technology in 7 th class there are several concepts about systems. Learning these concepts and keeping them in mind are getting harder and the information is exposed to be forgotten. This unit seems to be an essential subject to learn. A search on textbooks indicates that exercises are applied and visual elements abound in this book. However, the concept is weak to alert students attention, which leads to superficial learning and memorizing. New kinds of approaches are needed to make students understand but not memorize. One of these approaches is Game Based Learning. The aim of this study is to identify the effects of using game based learning in teaching the unit The Systems in Our Body appearing in the course of Science and Technology in 7 th class on students academic achievement, attitudes towards the course of Science and Technology, and retention of information. This research is applied on 50 students in 7 th class currently attending a primary school in Fındıklı, a district of Rize, in the first term of In this research, there are two groups which are an experimental group and a control group. On analyzing the data, an unpaired t-test is carried on. As a result of unpaired t-test, particularly positive difference in experimental group has appeared in academic achievement, attitudes towards the course, and the marks of retention test conducted after 6 months of the students in experimental group in which the game based learning is applied. Key words: Teaching Science and Technology, Game Based Learning, Academic Achievement

EĞİTSEL BİLGİSAYAR OYUNLARININ AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ: Sosyal Bilgiler Dersi Örneği E. Polat 1, A. Varol 2

EĞİTSEL BİLGİSAYAR OYUNLARININ AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ: Sosyal Bilgiler Dersi Örneği E. Polat 1, A. Varol 2 EĞİTSEL BİLGİSAYAR OYUNLARININ AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ: Sosyal Bilgiler Dersi Örneği E. Polat 1, A. Varol 2 1 MEB, Karakoçan Fatih İlköğretim Okulu, Elazığ/ Türkiye 2 Fırat Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

1. GİRİŞ Yapısalcı (constructivism) yaklaşım, bilginin öğrenme sürecinde öğrenciler tarafından yeniden yapılandırılmasıdır. Biz bilginin yapısını

1. GİRİŞ Yapısalcı (constructivism) yaklaşım, bilginin öğrenme sürecinde öğrenciler tarafından yeniden yapılandırılmasıdır. Biz bilginin yapısını uygulanmıştır. Ayrıca her iki gruptan 6 şar öğrenci ile görüşme yapılmıştır. Elde edilen veriler istatistiksel yöntemlerle değerlendirilerek deneme ve kontrol grupları arasında anlamlı farklar olup olmadığı

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

FEN ve TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİNDE PERİYODİK TABLODA KÖŞE KAPMACA OYUNUN ETKİLİLİĞİ

FEN ve TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİNDE PERİYODİK TABLODA KÖŞE KAPMACA OYUNUN ETKİLİLİĞİ FEN ve TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİNDE PERİYODİK TABLODA KÖŞE KAPMACA OYUNUN ETKİLİLİĞİ Seher BAYAT 1 Hülya KILIÇASLAN 2 Şener ŞENTÜRK 3 1 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretimi Bölümü Doktora

Detaylı

PORTFOLYONUN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDEKİ ÖĞRENCİ BAŞARISI VE KALICILIĞA ETKİSİ

PORTFOLYONUN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDEKİ ÖĞRENCİ BAŞARISI VE KALICILIĞA ETKİSİ 311 PORTFOLYONUN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDEKİ ÖĞRENCİ BAŞARISI VE KALICILIĞA ETKİSİ Rahşan BAŞÇİFTÇİ, Selçuklu Necip Fazıl Kısakürek İlköğretim Okulu, Selçuklu/KONYA, rahsan.basciftci@hotmail.com Özet Bu

Detaylı

İLKÖĞRETIM MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE PROJE TABANLI ÖĞRENME YAKLAŞIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ Soner ALADAĞ*

İLKÖĞRETIM MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE PROJE TABANLI ÖĞRENME YAKLAŞIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ Soner ALADAĞ* İLKÖĞRETIM MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE PROJE TABANLI ÖĞRENME YAKLAŞIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ Soner ALADAĞ* Özet: Bu çalışma, matematik öğretiminde proje tabanlı öğrenme yaklaşımının ilköğretim

Detaylı

ELEKTRONİK OYUNLARIN ALGORİTMA GELİŞTİRME KONUSUNDA AKADEMİK BAŞARIYA, KALICILIĞA VE MOTİVASYONA ETKİSİ

ELEKTRONİK OYUNLARIN ALGORİTMA GELİŞTİRME KONUSUNDA AKADEMİK BAŞARIYA, KALICILIĞA VE MOTİVASYONA ETKİSİ 5 th International Computer & Instructional Technologies Symposium, 22-24 September 2011, Fırat University, ELAZIĞ- TURKEY ELEKTRONİK OYUNLARIN ALGORİTMA GELİŞTİRME KONUSUNDA AKADEMİK BAŞARIYA, KALICILIĞA

Detaylı

İLKÖĞRETİM 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE KAVRAM HARİTASI KULLANIMININ ÖĞRENCİ AKADEMİK BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

İLKÖĞRETİM 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE KAVRAM HARİTASI KULLANIMININ ÖĞRENCİ AKADEMİK BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Mart 2008 Cilt:16 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 61-66 İLKÖĞRETİM 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE KAVRAM HARİTASI KULLANIMININ ÖĞRENCİ AKADEMİK BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Gülşen ALTINTAŞ Celal Bayar Üniversitesi,

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 17 ISSN:

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 17 ISSN: İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNE DAYALI PROJE DESTEKLİ ETKİNLİKLERİN ÖĞRENCİLERİN FİZİK DERSİNE YÖNELİK ETKİSİ Öğr. Gör. Dr. Canel Eke Akdeniz Üniversitesi ceke@akdeniz.edu.tr Prof. Dr. Selma Moğol Gazi Üniversitesi

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ COĞRAFYA DERSLERİNE YÖNELİK

Detaylı

Öğretimin Geliştirilmesi

Öğretimin Geliştirilmesi Öğretimin Geliştirilmesi Dr. Nuray SENEMOĞLU (*) İnsanların doğuştan getirdikleri zihinsel güçlerin, öğrenmelerinde önemli bir etkiye sahip olduğu görüşü, eğitimde kendini uzun yıllardan beri hissettirmektedir.

Detaylı

OYUN TEMELLİ BİLİŞSEL GELİŞİM PROGRAMININ 60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN BİLİŞSEL GELİŞİMİNE ETKİSİ

OYUN TEMELLİ BİLİŞSEL GELİŞİM PROGRAMININ 60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN BİLİŞSEL GELİŞİMİNE ETKİSİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EV YÖNETİMİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ BİLİM DALI OYUN TEMELLİ BİLİŞSEL GELİŞİM PROGRAMININ 60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

BURSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

BURSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BURSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DynEd İNGİLİZCE DİL EĞİTİMİ SİSTEMİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ BURSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Serdar ÖZER - DynEd İl Koordinator Yardımcısı (537) 011 8404 Sedef TEKİN - DynEd

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

PROJE TABANLI ÖĞRENMEDE ÇOKLU ZEKÂ YAKLAŞIMININ MATEMATİK ÖĞRENME BAŞARISINA VE MATEMATİĞE KARŞI TUTUMA ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

PROJE TABANLI ÖĞRENMEDE ÇOKLU ZEKÂ YAKLAŞIMININ MATEMATİK ÖĞRENME BAŞARISINA VE MATEMATİĞE KARŞI TUTUMA ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI PROJE TABANLI ÖĞRENMEDE ÇOKLU ZEKÂ YAKLAŞIMININ MATEMATİK ÖĞRENME BAŞARISINA VE MATEMATİĞE KARŞI TUTUMA ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Mesut TABUK1 Ahmet Şükrü ÖZDEMİR2 Özet Matematik, diğer soyut bilimler

Detaylı

Fen Eğitiminde Eğitsel Oyun Tabanlı Kavram Öğretiminin ve Kavram Defteri Uygulamasının Öğrenci Tutum ve Başarısına Etkisi

Fen Eğitiminde Eğitsel Oyun Tabanlı Kavram Öğretiminin ve Kavram Defteri Uygulamasının Öğrenci Tutum ve Başarısına Etkisi Đlköğretim Kongresi: Đlköğretimde Eğitim ve Öğretim Fen Eğitiminde Eğitsel Oyun Tabanlı Kavram Öğretiminin ve Kavram Defteri Uygulamasının Öğrenci Tutum ve Başarısına Etkisi Hasan Said TORTOP * ÖZET: Fen

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1. Sonuçlar Araştırmada toplanan verilerin analizi ile elde edilen

Detaylı

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme becerilerine bağlı bulunmaktadır. Bu becerilerin kazanılması ve hayat boyu sürdürülmesi

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ÜÇÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN COĞRAFYA DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ÜÇÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN COĞRAFYA DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ÜÇÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN COĞRAFYA DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Hilmi DEMİRKAYA * Kenan ARIBAŞ ** ÖZET Bu çalışmanın amacı, Sosyal Bilgiler Eğitimi 3. Sınıf

Detaylı

OYUNLA ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN HAYAT BİLGİSİ DERSİ BAŞARISI VE TUTUMUNA ETKİSİ *

OYUNLA ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN HAYAT BİLGİSİ DERSİ BAŞARISI VE TUTUMUNA ETKİSİ * OYUNLA ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN HAYAT BİLGİSİ DERSİ BAŞARISI VE. OYUNLA ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN HAYAT BİLGİSİ DERSİ BAŞARISI VE TUTUMUNA ETKİSİ * ÖZET Leyla HANBABA ** Mustafa BEKTAŞ *** Bu araştırmanın amacı, ilköğretim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Doç. Dr. Cavide DEMİRCİ Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Fakültesi Almanca Biyoloji Hacettepe Üniversitesi 1993 Öğretmenliği Y.

Detaylı

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş RESİM Dr. Hülya PEHLİVAN hulyapeh@hacettepe.edu.tr Akademik ler Akademik ve Mesleki Özgeçmiş Üniversite Dışı ler ve Danışmanlıklar İdari ler Verdiği Dersler Lisans Dersin Kodu Adı Kredisi EBB 147 Eğitim

Detaylı

FEN BİLGİSİ LABORATUARI DERSİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ETKİNLİKLERİN ÖĞRENCİ KAZANIMLARI ÜZERİNE ETKİSİ; ASİT-BAZ KAVRAMLARI VE TİTRASYON KONUSU ÖRNEĞİ

FEN BİLGİSİ LABORATUARI DERSİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ETKİNLİKLERİN ÖĞRENCİ KAZANIMLARI ÜZERİNE ETKİSİ; ASİT-BAZ KAVRAMLARI VE TİTRASYON KONUSU ÖRNEĞİ FEN BİLGİSİ LABORATUARI DERSİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ETKİNLİKLERİN ÖĞRENCİ KAZANIMLARI ÜZERİNE ETKİSİ; ASİT-BAZ KAVRAMLARI VE TİTRASYON KONUSU ÖRNEĞİ G.KIYICI 1, A. YUMUŞAK 1 1 Celal Bayar Üniversitesi

Detaylı

Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımını Temel Alan Çalışmaların Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği

Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımını Temel Alan Çalışmaların Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği 8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımını Temel Alan Çalışmaların Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği H. Coşkun ÇELİK a,samet GÜNDÜZ b (a) Siirt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

FUTBOL SAHASINDA DENKLEM ÇÖZÜMÜNÜN ÖĞRETİMİ

FUTBOL SAHASINDA DENKLEM ÇÖZÜMÜNÜN ÖĞRETİMİ FUTBOL SAHASINDA DENKLEM ÇÖZÜMÜNÜN ÖĞRETİMİ ln Grubu PROJE EKİBİ Cevat Aslan ÖZKAN (MERKEZ YİBO- ARDAHAN) Ahmet Onur YARDIM ( Merkez İMKB YİBO- SİİRT) Nihat DİKBIYIK ( Güzelsu YİBO- GÜRPINAR/VAN) AMAÇ

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

ÇOCUK HAKLARI ÖĞRETİMİNDE OYUN YÖNTEMİNİN BAŞARIYA, KALICILIĞA VE TUTUMA ETKİSİ *

ÇOCUK HAKLARI ÖĞRETİMİNDE OYUN YÖNTEMİNİN BAŞARIYA, KALICILIĞA VE TUTUMA ETKİSİ * ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ ISSN: 1308 9196 Yıl : 7 Sayı : 16 Nisan 2014 ÇOCUK HAKLARI ÖĞRETİMİNDE OYUN YÖNTEMİNİN BAŞARIYA, KALICILIĞA VE TUTUMA ETKİSİ * Fatma TORUN ** Hacı

Detaylı

Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL

Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL 11.07.2011 Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği A.B.D GĠRĠġ Fen bilimleri derslerinde anlamlı

Detaylı

KKEFD / Sayı:30

KKEFD / Sayı:30 Çoklu Zekâ Kuramına Uygun Olarak Hazırlanan Etkinliklerin Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Kalıcılığa Etkisi 59 ÇOKLU ZEKÂ KURAMINA UYGUN OLARAK HAZIRLANAN ETKİNLİKLERİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA

Detaylı

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Murat Demirbaş 1, Mustafa Bayrakci 2, Mehmet Polat Kalak 1 1 Kırıkkale University, Education Faculty, Turkey 2 Sakarya University, Education Faculty,

Detaylı

Çoklu Zeka Kuramına Dayalı Etkinliklerin Erişi, Tutum ve Öğrenmelerin Kalıcılığına Etkisi

Çoklu Zeka Kuramına Dayalı Etkinliklerin Erişi, Tutum ve Öğrenmelerin Kalıcılığına Etkisi Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 3, Sayı I-II (2008) 75 Çoklu Zeka Kuramına Dayalı Etkinliklerin Erişi, Tutum ve Öğrenmelerin Kalıcılığına Etkisi Özcan Demirel 1, Kenan Demir 2, Canay

Detaylı

THE EFFECT OF COOPERATIVE LEARNING ON PUPILS SUCCESS AND ATTITUDES AGAINST SCIENCE AND TEACHING SENSORY ORGANS AT 6 th GRADE

THE EFFECT OF COOPERATIVE LEARNING ON PUPILS SUCCESS AND ATTITUDES AGAINST SCIENCE AND TEACHING SENSORY ORGANS AT 6 th GRADE Mart 2007 Cilt:15 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 211-220 İLKÖĞRETİM 6. SINIF FEN BİLGİSİ DERSİNDE DUYU ORGANLARI KONUSUNUN İŞLENMESİNDE İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISI VE TUTUM ÜZERİNDE ETKİSİ

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

2+2 MERKEZİ KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI SİSTEMİ ÖNERİ RAPORU

2+2 MERKEZİ KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI SİSTEMİ ÖNERİ RAPORU T.C. SAKARYA İLİ PAZARKÖY İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2011 2012 ÖĞRETİM YILI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE YENİLİKÇİLİK ÖDÜLLERİ 2+2 MERKEZİ KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI SİSTEMİ ÖNERİ RAPORU

Detaylı

ÖZEL YUMURCAK ANAOKULU

ÖZEL YUMURCAK ANAOKULU BRANŞ DERSLERİMİZ ÖZEL YUMURCAK ANAOKULU eğitiminde uygulanan programda Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitim ve öğretim müfredatında yer alan çalışmalar ve bu çalışmalara ek olarak çağın gerekleri

Detaylı

KAVRAM HARİTASININ FEN BİLGİSİ BAŞARISINA ETKİSİ

KAVRAM HARİTASININ FEN BİLGİSİ BAŞARISINA ETKİSİ KAVRAM HARİTASININ FEN BİLGİSİ BAŞARISINA ETKİSİ Hakan Şevki AYVACI 1, Yasemin DEVECİOĞLU 2 1 KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi, OFMA Eğitimi Böl. Fizik Eğitimi A.B.D., Trabzon 2 KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi, İlköğretim

Detaylı

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir?

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG), okul içinde ve dışında öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, değer ve tutumlarının gelişimini destekleyen, etkili öğrenme ve öğretme

Detaylı

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ Yrd. Doç. Dr. Sevinç MERT UYANGÖR ArĢ. Gör. Mevhibe KOBAK Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi OFMAE-Matematik Eğitimi Özet: Bu çalışmada

Detaylı

ONLİNE EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİ BAŞARISININ BELİRLENMESİ. Özet

ONLİNE EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİ BAŞARISININ BELİRLENMESİ. Özet ONLİNE EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİ BAŞARISININ BELİRLENMESİ Özet Öğr.Gör. Mete Okan ERDOĞAN Pamukkale Üniversitesi DTBMYO /Denizli Bu çalışma, Denizli de bulunan öğretmenlere, yapılandırmacılık konusunda uzaktan

Detaylı

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersinin WebQuest Yöntemi ile Yürütülmesinin Akademik Başarıya Etkisi. Handan ÜSTÜN GÜL Esra ERGÜL SÖNMEZ

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersinin WebQuest Yöntemi ile Yürütülmesinin Akademik Başarıya Etkisi. Handan ÜSTÜN GÜL Esra ERGÜL SÖNMEZ Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersinin WebQuest Yöntemi ile Yürütülmesinin Akademik Başarıya Etkisi Handan ÜSTÜN GÜL Esra ERGÜL SÖNMEZ WebQuest WebQuest yöntemi 1995 yılında Bernie Dodge ve Tom March

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. AYŞE ELİTOK KESİCİ

Yrd.Doç.Dr. AYŞE ELİTOK KESİCİ Yrd.Doç.Dr. AYŞE ELİTOK KESİCİ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1991-1996 Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Eğitim

Detaylı

GENEL KİMYA LABORATUVARINDA 3E, 5E ÖĞRENME HALKALARININ KULLANILMASININ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNE ETKİSİ *

GENEL KİMYA LABORATUVARINDA 3E, 5E ÖĞRENME HALKALARININ KULLANILMASININ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNE ETKİSİ * Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 22, Sayı: 1, Sayfa: 85-92, ELAZIĞ-2012 GENEL KİMYA LABORATUVARINDA 3E, 5E ÖĞRENME HALKALARININ KULLANILMASININ

Detaylı

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Geleceğimizi tehdit eden çevre problemlerinin özellikle çocuklara erken yaşlarda verilmesi ve böylece çevre duyarlılığı,

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı : Melihan ÜNLÜ Doğum Tarihi (gg/aa/yy): Adres : Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Telefon : 03822882263 E-posta : melihanunlu@yahoo.com

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHERS INTERPERSONAL SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : SAFİYE ASLAN Doğum Tarihi : 15/05/1979 E-posta : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN Öğrenim Durumu Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora- 2005-2011 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve

Detaylı

ÇOKLU ORTAM ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARINA VE

ÇOKLU ORTAM ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARINA VE ÇOKLU ORTAM KULLANMININ İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARINA VE KAYGILARINA ETKİSİ Hasan Çoruk 1, Recep Çakır 2 1 Öğr. Gör., Bülent Ecevit Üniversitesi, Bilgisayar Teknolojileri Bölümü, Zonguldak

Detaylı

Serap POYRAZ Celal Bayar Ü. Eğitim Fakültesi, İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi Bölümü, Manisa.

Serap POYRAZ Celal Bayar Ü. Eğitim Fakültesi, İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi Bölümü, Manisa. Ekim 2006 Cilt:14 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 497-502 İLKÖĞRETİM FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN KULLANILDIĞI EĞİTİM ORTAMLARINDA BAŞARIYI ÖLÇMEDE ÇOKTAN SEÇMELİ TESTLERİN DİĞER

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı E-posta : SAFİYE ASLAN : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya Öğretmenliği/ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Detaylı

Öğr. Gör. Özlem BAĞCI

Öğr. Gör. Özlem BAĞCI Öğr. Gör. Özlem BAĞCI Çocuğun kas gelişimini sağlayan, enerjisinin boşalmasına yol açan oyun, arkadaşları ile iletişimi ve işbirliğini de sağlayarak onun dünyasını biçimlendirir. Piaget e göre oyun, çocuğun

Detaylı

EĞİTİMSEL OYUNLA ÖĞRETİMİN FEN BİLGİSİ DERSİ GÜNEŞ SİSTEMİ VE GEZEGENLER KONUSUNDA AKADEMİK BAŞARI ÜZERİNE ETKİSİ

EĞİTİMSEL OYUNLA ÖĞRETİMİN FEN BİLGİSİ DERSİ GÜNEŞ SİSTEMİ VE GEZEGENLER KONUSUNDA AKADEMİK BAŞARI ÜZERİNE ETKİSİ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, (2004) 67-76 E Ğ İ T İ M FAKÜLTESİ D E R G İ S İ www.omuegitim.edu.tr EĞİTİMSEL OYUNLA ÖĞRETİMİN FEN BİLGİSİ DERSİ GÜNEŞ SİSTEMİ VE GEZEGENLER KONUSUNDA

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Destekli Sosyal Bilgiler Dersi Öğretiminin Öğrenci Başarısına ve Tutumuna Etkisi

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Destekli Sosyal Bilgiler Dersi Öğretiminin Öğrenci Başarısına ve Tutumuna Etkisi Mediterranean Journal of Humanities mjh.akdeniz.edu.tr II/2, 2012, 251-261 Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Destekli Sosyal Bilgiler Dersi Öğretiminin Öğrenci Başarısına ve Tutumuna Etkisi The Impact in

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ IŞIK VE SES ÜNİTESİNİN ÖĞRETİMİNDE KAVRAM KARİKATÜRLERİNİN KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ 1

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ IŞIK VE SES ÜNİTESİNİN ÖĞRETİMİNDE KAVRAM KARİKATÜRLERİNİN KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ 1 FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ IŞIK VE SES ÜNİTESİNİN ÖĞRETİMİNDE KAVRAM KARİKATÜRLERİNİN KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ 1 Dilara GÖLGELİ Erciyes Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Detaylı

Uzm. Murat KOÇAK Coğrafya Öğretmeni,

Uzm. Murat KOÇAK Coğrafya Öğretmeni, 526-543MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 28, TEMMUZ - 2013, S. 526-543 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyright 2013 http://www.marmaracografya.com COĞRAFYA ÖĞRETİMİNDE PROBLEME DAYALI ÖĞRENME YAKLAŞIMININ

Detaylı

ÇOKLU ZEKA KURAMINA DAYALI ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNDE BEDEN EĞİTİMİ DERSİ BAŞARISINA ETKİSİ *

ÇOKLU ZEKA KURAMINA DAYALI ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNDE BEDEN EĞİTİMİ DERSİ BAŞARISINA ETKİSİ * ÇOKLU ZEKA KURAMINA DAYALI ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNDE BEDEN EĞİTİMİ DERSİ BAŞARISINA ETKİSİ * Ahmet Haktan SİVRİKAYA 1, Metin KAYA 2 1 Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu,

Detaylı

PROJENİN AMACI: İlköğretim Okullarında Fen ve Teknoloji Dersinin Sevdirilmesi

PROJENİN AMACI: İlköğretim Okullarında Fen ve Teknoloji Dersinin Sevdirilmesi PROJENİN AMACI: İlköğretim Okullarında Fen ve Teknoloji Dersinin Sevdirilmesi PROJENİN HEDEFLERİ: Öğrencilerin Fen Dersi hakkındaki olumlu yada olumsuz görüşlerini öğrenmek Fen Dersinin sevilmemesinin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. :Gökömer Mahallesi Hacılar Sokak No: 66 Altınordu / ORDU : ev tel: 0 (452) :

ÖZGEÇMİŞ. :Gökömer Mahallesi Hacılar Sokak No: 66 Altınordu / ORDU : ev tel: 0 (452) : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Özcan PALAVAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail Kişisel Web Adres :Gökömer Mahallesi Hacılar Sokak No: 66 Altınordu / ORDU : 0 544 655 52 99 ev tel: 0 (452) 264 22 24 : ozcanpalavan@hotmail.com

Detaylı

Sezer KÖSE *, Eralp ALTUN **

Sezer KÖSE *, Eralp ALTUN ** İLKÖĞRETİM 8. SINIF FEN BİLGİSİ DERSİNDE İNTERNETE DAYALI UZAKTAN ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARI, FENE VE BİLGİSAYARA YÖNELİK TUTUMLARI ÜZERİNE ETKİSİ Sezer KÖSE *, Eralp ALTUN ** ÖZET Özellikle

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Gülay EKİCİ Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, ANKARA Özet Bu

Detaylı

2. Serbest Keşfetme: Öğrencilerin öğrenecekleri konularda neyin önemli olduğuna kendilerinin karar verdiği, öğrenci merkezli bir yöntemdir.

2. Serbest Keşfetme: Öğrencilerin öğrenecekleri konularda neyin önemli olduğuna kendilerinin karar verdiği, öğrenci merkezli bir yöntemdir. İLKÖĞRETİM FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDE YA BASINÇ OLMASAYDI? ÜNİTESİNİN ÖĞRETİMİNDE ETKİN VE EĞLENCELİ ETKİNLİKLERİN ÖĞRENCİLER TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Giriş: İlköğretim çağı, çocukların meraklı, araştırıcı

Detaylı

17 Ege Eğitim Dergisi 2004 (5): 17-23

17 Ege Eğitim Dergisi 2004 (5): 17-23 Ege Eğitim Dergisi 2004 (5) : 17-23 ZİHİNDEN TOPLAMA VE ÇIKARMA İŞLEMLERİNDE KULLANILAN YÖNTEMLERİN İLKÖĞRETİM 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI DÜZEYİNE ETKİSİ (The Effect Of Methods Used In Mental Addition

Detaylı

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Program geliştirme sürecinin üçüncü öğesi öğrenme öğretme süreci dir. Eğitim durumları olarak da bilinen bu öğe nasıl? sorusuna yanıt arar. Eğitim durumları, öğrencilere

Detaylı

YENİ NESİL EĞİTİM KONFERANSI FEN İN ÇEMBERİ. Gülten KAVŞUT, Ragıp ÇAVUŞ, Nesrin AKPINARLI

YENİ NESİL EĞİTİM KONFERANSI FEN İN ÇEMBERİ. Gülten KAVŞUT, Ragıp ÇAVUŞ, Nesrin AKPINARLI YENİ NESİL EĞİTİM KONFERANSI FEN İN ÇEMBERİ Gülten KAVŞUT, Ragıp ÇAVUŞ, Nesrin AKPINARLI Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi ABD 21 Mayıs 2011, Cumartesi İstanbul

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü AFYONKARAHİSAR REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 1 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 31, OCAK - 2015, S.281-299 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyright 2015 http://www.marmaracografya.

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 31, OCAK - 2015, S.281-299 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyright 2015 http://www.marmaracografya. MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 31, OCAK - 2015, S.281-299 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyright 2015 http://www.marmaracografya.com COĞRAFYA ÖĞRETİMİNDE YANSITICI DÜŞÜNMEYE DAYALI ÖĞRETİMİN

Detaylı

Doç.Dr. EYLEM YILDIZ FEYZİOĞLU

Doç.Dr. EYLEM YILDIZ FEYZİOĞLU Doç.Dr. EYLEM YILDIZ FEYZİOĞLU Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Bilimleri 1994-1999 Lisans

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

KOORDĠNAT DÜZLEMĠNDE YANSIMA VE ÖTELEME KONUSUNUN WEB TABANLI EĞĠTĠM YÖNTEMĠ KULLANILARAK ÖĞRETĠMĠ

KOORDĠNAT DÜZLEMĠNDE YANSIMA VE ÖTELEME KONUSUNUN WEB TABANLI EĞĠTĠM YÖNTEMĠ KULLANILARAK ÖĞRETĠMĠ KOORDĠNAT DÜZLEMĠNDE YANSIMA VE ÖTELEME KONUSUNUN WEB TABANLI EĞĠTĠM YÖNTEMĠ KULLANILARAK ÖĞRETĠMĠ Tayfun TUTAK Ferhan KAYA Ebru KÜKEY Selim KILIÇARSLAN Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Ġlköğretim

Detaylı

ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSLERİNDE DENEYLERİN ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSLERİNDE DENEYLERİN ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSLERİNDE DENEYLERİN ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ İlknur GÜVEN, Ayla GÜRDAL Marmara Üniversitesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Öğretmenliği A.B.D., İSTANBUL ÖZET: Bu araştırmada ortaöğretim

Detaylı

İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ, FEN BİLGİSİ VE MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ, FEN BİLGİSİ VE MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 3, Sayı 6, 2007, ss. 203 220. İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ, FEN BİLGİSİ VE MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI Yrd.Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

KPSS/1-EB-CÖ/ Bir öğretim programında hedefler ve kazanımlara yer verilmesinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir?

KPSS/1-EB-CÖ/ Bir öğretim programında hedefler ve kazanımlara yer verilmesinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir? 82. Belgin öğretmen öğrencilerinden, Nasıl bir okul düşlerdiniz? sorusuna karşılık olarak özgün ve yaratıcı fikir, öneri ve değerlendirmeleri açıkça ve akıllarına ilk geldiği şekilde söylemelerini ister.

Detaylı

KUANTUM ÖĞRENME MODELĠNĠN ÖĞRENCĠLERĠN FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠNE YÖNELĠK TUTUMLARINA VE KENDĠ KENDĠNE ÖĞRENME BECERĠLERĠNE ETKĠSĠ

KUANTUM ÖĞRENME MODELĠNĠN ÖĞRENCĠLERĠN FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠNE YÖNELĠK TUTUMLARINA VE KENDĠ KENDĠNE ÖĞRENME BECERĠLERĠNE ETKĠSĠ KUANTUM ÖĞRENME MODELĠNĠN ÖĞRENCĠLERĠN FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠNE YÖNELĠK TUTUMLARINA VE KENDĠ KENDĠNE ÖĞRENME BECERĠLERĠNE ETKĠSĠ Adnan YĠLGEN 1 Oktay BAYKARA 1 Üzeyir ARI 1 1 Fırat Üniversitesi, Eğitim

Detaylı

Turaşlı K. N.. (2012), Intercultural Approach in Early Childhood Education, Journal Of Education And Future,, ıssue:1 p. 37-47, ISSN 2146-8249

Turaşlı K. N.. (2012), Intercultural Approach in Early Childhood Education, Journal Of Education And Future,, ıssue:1 p. 37-47, ISSN 2146-8249 Nalan Kuru Turaşlı Tel: +90 5326671867 e-mail: nalanturasli@gmail.com 2000 yılında Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Okul Öncesi Öğretmenliği Programı nda yüksek lisans, 2006 yılında yine

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fizik Laboratuvarına Yönelik Tutumlarının Karşılaştırılması

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fizik Laboratuvarına Yönelik Tutumlarının Karşılaştırılması VI. Ulusal Fen ve MatematikEğitimi Kongresiı, 9-11 Eylül 2004 MarmaraÜniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Istanbul Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fizik Laboratuvarına Yönelik Tutumlarının Karşılaştırılması

Detaylı

TEMEL KİMYA DERSİNDE ÖĞRENCİLERİN KAVRAMLARI ANLAMA VE SAYISAL PROBLEMLERİ ÇÖZME BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

TEMEL KİMYA DERSİNDE ÖĞRENCİLERİN KAVRAMLARI ANLAMA VE SAYISAL PROBLEMLERİ ÇÖZME BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ TEMEL KİMYA DERSİNDE ÖĞRENCİLERİN KAVRAMLARI ANLAMA VE SAYISAL PROBLEMLERİ ÇÖZME BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ İnci MORGİL, Ayhan YILMAZ, Özge ÖZYALÇIN Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, OFMA Bölümü,

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULU 6, 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUL YAŞAMININ NİTELİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ *

İLKÖĞRETİM OKULU 6, 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUL YAŞAMININ NİTELİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ * Ekim 2007 Cilt:15 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 485-490 İLKÖĞRETİM OKULU 6, 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUL YAŞAMININ NİTELİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ * Kürşad YILMAZ Dumlupınar Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Editörler Ramazan SEVER Erol KOÇOĞLU Yazarlar Ramazan SEVER Hilmi DEMİRKAYA Erol KOÇOĞLU Ömer Faruk SÖNMEZ Cemal AKÜZÜM Döndü ÖZDEMİR

Detaylı

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994.

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994. Ö Z G E Ç M İ Ş Kişisel Bilgiler : Adı Soyadı Şirin KARADENİZ ORAN Doğum Yeri Karşıyaka/İzmir/TÜRKİYE Doğum Tarihi 25.04.1977 Yabancı Dili ve Düzeyi İngilizce Cinsiyeti Bayan Medeni Hali Evli Uyruğu T.C.

Detaylı

:EĞLENİYORUM ÖĞRENİYORUM

:EĞLENİYORUM ÖĞRENİYORUM Projenin Adı: EĞLEN-ÖĞREN PROJE TANITIMI Projenin Alanı ve Konusu: Web Tabanlı Fen ve Teknoloji öğretimini kolaylaştıran sanal oyun havuzu Düzey: 5-6-7-8. sınıflar Proje Sloganı :EĞLENİYORUM ÖĞRENİYORUM

Detaylı

Doç.Dr. HİLAL AKTAMIŞ

Doç.Dr. HİLAL AKTAMIŞ Doç.Dr. HİLAL AKTAMIŞ Eğitim Fakültesi Matematik Ve Eğitim Bilgileri 1994-1998 Lisans-Yandal Buca Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Dokuz Eylül ÜniversitesiBilimleri Eğitimi Bölümü Fizik Öğretmenliği Pr.

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3(1): 191-198 Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Özet Bu çalışmanın amacı, üniversite

Detaylı

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme

Detaylı

Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek Lisans) Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek Lisans)

Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek Lisans) Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek Lisans) Adınız ve Soyadınız E-mail : mtdemirbag@gmail.com Mehmet Demirbağ 13.12.1986 yılında dünyaya geldi. İlk ve ortaöğretimini Aydın ın Söke ilçesinde tamamladı.2005 yılında Atatürk Üniversitesi K.Karabekir

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

ÖZEL ATAFEN İLKOKULU ANASINIFI İNGİLİZCE VELİ BİLGİLENDİRME

ÖZEL ATAFEN İLKOKULU ANASINIFI İNGİLİZCE VELİ BİLGİLENDİRME ÖZEL ATAFEN İLKOKULU ANASINIFI İNGİLİZCE VELİ BİLGİLENDİRME ÖĞRETMENİMİZ ÖĞRETMENİMİZ AMAÇLARIMIZ İngilizce dilini sevdirmek ve öğrencilerin dili rahat bir biçimde kullanmaları için olumlu bir ortam sağlamaktır.

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLERİNE UYGULANACAK TEFTİŞ FORM ÖNERİSİ

SINIF ÖĞRETMENLERİNE UYGULANACAK TEFTİŞ FORM ÖNERİSİ SINIF ÖĞRETMENLERİNE UYGULANACAK TEFTİŞ FORM ÖNERİSİ Yrd. Doç. Dr. Yalçın ERGÜNEŞ* Mehmet HARMAN ÖZET Eğitim sisteminde bir alt sistem olan denetim, yönetimin amaçlarının gerçekleştirilmesinde en etkin

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane.uludag.edu.tr/univder/uufader.htm Karikatürlerle Yapılan Matematik Öğretiminin Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Tutumlarına Etkisi Hatice

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA

Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta: tuncanihal@gmail.com

Detaylı

LĠSE II. SINIF BĠYOLOJĠ DERSĠ SĠNDĠRĠM SĠSTEMĠ KONUSUNDA UYGULANAN ÇOKLU ZEKA KURAMININ ÖĞRENCĠLERĠN BAġARISINA ETKĠSĠ

LĠSE II. SINIF BĠYOLOJĠ DERSĠ SĠNDĠRĠM SĠSTEMĠ KONUSUNDA UYGULANAN ÇOKLU ZEKA KURAMININ ÖĞRENCĠLERĠN BAġARISINA ETKĠSĠ LĠSE II. SINIF BĠYOLOJĠ DERSĠ SĠNDĠRĠM SĠSTEMĠ KONUSUNDA UYGULANAN ÇOKLU ZEKA KURAMININ ÖĞRENCĠLERĠN BAġARISINA ETKĠSĠ Mustafa YEL 1 Süreyya YĠĞĠTEL 2 1 Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Biyoloji

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE PROBLEME DAYALI ÖĞRENMEYİ KULLANMANIN ÖĞRENCİLERİN BAŞARISINA VE TUTUMLARINA ETKİSİ

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE PROBLEME DAYALI ÖĞRENMEYİ KULLANMANIN ÖĞRENCİLERİN BAŞARISINA VE TUTUMLARINA ETKİSİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE PROBLEME DAYALI ÖĞRENMEYİ KULLANMANIN ÖĞRENCİLERİN BAŞARISINA VE TUTUMLARINA ETKİSİ Sabahattin ÇİFTÇİ * Ali MEYDAN ** Işıl Sönmez EKTEM *** ÖZET Bu çalışmanın amacı, ilköğretim

Detaylı

Matematik Başarısında Dünya Ülkeleri İçerisinde Türkiye nin Konumu: TIMSS * Verileri

Matematik Başarısında Dünya Ülkeleri İçerisinde Türkiye nin Konumu: TIMSS * Verileri Matematik Başarısında Dünya Ülkeleri İçerisinde Türkiye nin Konumu: TIMSS * Verileri Yrd. Doç. Dr. Nuray Ç. Dedeoğlu İlköğretim Matematik Eğitimi ndedeoglu@sakarya.edu.tr *TIMSS-Trends in International

Detaylı

COĞRAFYA ÖĞRETİMİNDE UYGUN GRAFİK SEÇİMİ VE KULLANIMININ ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

COĞRAFYA ÖĞRETİMİNDE UYGUN GRAFİK SEÇİMİ VE KULLANIMININ ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Mart 2007 Cilt:15 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 293-302 COĞRAFYA ÖĞRETİMİNDE UYGUN GRAFİK SEÇİMİ VE KULLANIMININ ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Salih ŞAHİN Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Orta Öğretim

Detaylı