MHP K z lcahamam da seçim start n verdi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MHP K z lcahamam da seçim start n verdi"

Transkript

1 MHP K z lcahamam da seçim start n verdi MHP K z lcahamam Belediye Baflkan Aday Coflkun Ünal, ekibiyle bir araya gelerek seçim start n verdi. KIZILCAHAMAM Aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu na teslim eden Milliyetçi Hareket Partisi nde, MHP lçe Baflkan U ur Tekin ve Milliyetçi Hareket Partisi K z lcahamam Belediye Baflkan Aday Coflkun Ünal, mevcut Belediye Meclis üyeleri ve yeni aday olan Belediye Meclis üyeleriyle bir toplant gerçeklefltirerek birlik bereberlik mesaj verdi. Ünal ve beraberindekiler yaklafl k 1 buçuk saat süren toplant n n ard ndan birlikte fiehit Mehmet Erdem Caddesi üzerinde bulunan seçim bürosuna geldiler. Milliyetçi Hareket Partisi K z lcahamam Belediye Meclis Üyeleri ve Belediye Meclis Üyesi adaylar, seçim bürosunda bulunan partililer taraf ndan büyük bir coflkuyla ayakta alk fllanarak karfl land. 2 DE 22 fiubat 2014 Cumartesi YIL:40 SAYI: ISSN Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) Etimesgut ta krediyle ald evin taban ndan kaynak su ç kan aile ma dur oldu Beypazar ve Nall han E LENCEYE DOYDU Büyükflehir Belediyesi, Beypazar ve Nall - han da Han m Matinesi düzenledi. Beypazar l han mlar Safiye Soyman ve Faik Öztürk ile, Nall hanl han mlar da Ankaral Coflkun ile cofltu. HABER 4. SAYFADA Keçiörenli gençler Ankara havas ald Büyükflehir Belediyesi taraf ndan de iflik ilçe ve mahallelerde düzenlenen Hemflehri Gecesi Keçiören lçesi nde Ceft Kafe de yap ld.gençler, Ankaral Coflkun ve Ali Yaprak n seslendirdi i türkülerde gönüllerince oynay p keyifli anlar yaflad. HABER 4. SAYFADA 5 y lda 900 bina iskana kavufltu 13 TE 16 DA Baflkan Ak tan KEÇMEK e ziyaret Çubuk ta toplu sözleflme sevinci ÇUBUK HABER 13. SAYFADA GÜNCEL GÜNCEL EV ALDI, SU CIKTI belediye ümidini y kt Etimesgut ta, bir apartman n taban nda ç kan kaynak su, 8 ay önce binaya tafl nan dar gelirli aileyi periflan etti. flsiz kad nlar ifl kad n olacak fikur ve ILO, 2013'te bafllayan ve 2016'n n Temmuz ay nda sona erecek projeyle Türkiye'de kad nlar n çal flma hayat nda güçlendirilmesine destek olmay hedefliyor. 2016'n n Temmuz ay nda sona erecek projeyle Türkiye'de kad nlar n çal flma hayat nda güçlendirilmesine destek olmak hedefleniyor. (A.A) ET MESGUT Yi iner, destek olmazsa istifa edece ini söyledi Ankaragücü Spor Kulübü Baflkan Mehmet Yi iner, konuk oldu u Spor Kritik program nda Ankaragücü ne ihtiyac olan destek gelmezse istifa edece ini aç klad. Kulübünün ekonomik deste e ihtiyac oldu unu belirten Ankaragücü Spor Kulübü Baflkan Mehmet Yi iner, En son transfer etti imiz futbolculara daha ödeme yapmad k. Futbolcular ve bize mal ve hizmet veren firmalar tamam bize güvendi. Biz bu iflleri yaparken çekle senetle de yapm - yoruz. Sadece sözle yap yoruz. Dolay s ile biz bunlar ödemekle yükümlüyüz. Mart ay nda e er gereken destek gelmezse taahhüt etti imiz borçlar n hepsini biz kendimiz yönetim olarak öderiz. Destek geldi geldi, destek gelmedi 1 Mart ta Mehmet Yi iner istifa eder. diye konufltu. 16 DA 2014 Yerel Seçimleri ne do ru siz de seçmenlerinize do ru ve en k sa yoldan ulafl n... lanlar n z için irtibat: Ma dur olan ev sahibi Neslihan Karakoç, suyun içinde yaflad klar n, çok ma dur olduklar n belirterek, yetkililerden yard m istedi. Süleyman Göksu GÜNCEL Bugün 4 te Etimesgut ilçesi Piyade Mahallesi Atilla Efler Caddesi 65 numarada bulunan bir apartman n taban ndan kaynak suyu ç kt. 8 ay önce kredi ile ald klar evlerine tafl nmalar n n ard ndan evin muhtelif yerlerinden ç kan kaynak suyunu önceleri su flebekesinden kaynaklanan bir su s z nt s sanmalar, sonras nda da kaynak suyu oldu unun belirlenmesi ve baflvurduklar hiçbir yetkili makamdan olumlu cevap alamamalar aileyi kara kara düflündürüyor. OLUMLU CEVAP ALAMADI Bu olay Etimesgut Belediyesi'ne bildirmek için gitti ini anlatan evin sahibi Neslihan Karakoç, Belediyeye baflvurdu umuzda 'dilekçe yaz n b rak n' dediler. Dilekçe yaz p b rak yorum. Evraklar m da var. Onlar geldi bakt. 'Almayayd n k z m, bura al n r m? Kendini diri diri mezara gömmüflsün' diyorlar. Böyle rezalet olmaz. Direk belediye baflkan n n yan na ç kt m. O da ayn fleyi söyledi. Yard mc s geldi bakt. Biz bir fley yapamay z diyorlar. 'Sat yorsan sat, oturuyorsan otur' diyorlar. 'Almayayd n biz ne yapal m' diyorlar. 7 DE Çetin den OSB Baflkan Gültekin e ziyaret Ankara vedik Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Baflkan Hasan Gültekin, Pursaklar Belediye Baflkan Selçuk Çetin i ziyaret etti. 4 TE Abdullah Cengiz Bugün 13 te

2 ANKARA /2 Tar m personeline etkili iletiflim e itimi Ankara l G da, Tar m ve Hayvanc l k Müdürlü ü, personeline Tar mda Kiflisel Geliflim ve Etkili letiflim E itimi semineri verdi. Ankara Kalk nma Ajans na sunulan proje çerçevesinde sa lanan maddi destekle gerçeklefltirilen, il ve ilçe müdürlüklerinde çal flan idari, teknik ve sa l k personeline yönelik olarak konunun uzmanlar taraf ndan verilen e itim sonunda kat l mc lara kat l m belgesi verildi. Y aklafl k 450 personelin gruplar halinde kat ld ve iki gün süren e itimler, toplamda 10 gün sürdü. Nefleli anlar n da yafland e itimlerde mizansenler de yap larak, personelin iflletme ve çiftçilere karfl nas l yaklaflmas gerekti i, nas l sunum yap lmas gerekti i anlat ld. Etkili iletiflim teknikleri, tak m çal flmas ve liderlik, empati, beden dilinin etkin kullan m, ikna yöntemleri, streszaman-öfke yönetimi, sunum ve anlat m teknikleri konular n n anlat ld e itimler sabah sporuyla bafllarken, her e itimin sonunda, e itim içerisindeki de iflik enstantanelerin yafland görüntülerden oluflan slayt gösterileri kat l mc lar kahkahaya bo du. Kendisi de e itime kat lan ve bir de konuflma yapan l Müdürü Muhsin Temel, l Müdürlü ü olarak bu tür e itimleri önemsediklerini belirterek, etkili iletiflim e itiminin hizmet kalitesinin artmas na katk sa layaca na inand n ve bu e itimleri bundan sonra da devam ettirmeyi planlad klar n söyledi. l Müdürlü ü çal flanlar ndan hizmet verirken kendilerini masan n karfl taraf nda, hizmet alan kifli pozisyonunda görmelerini isteyen l müdürü Temel, Hizmeti veren kifli pozisyonundan ziyade alan kifli pozisyonunda olursan z bu kifliyi çok daha iyi anlars n z. Hem verdi iniz hizmetin kalitesi, hem verdi iniz hizmetin do rulu u, hem de hizmeti alan kifliyi memnun etmeniz alaca n z bu tip e itimlerle mümkün. Bu e itimin temel amaçlar ndan birisi de bu fleklinde MULLA NAN B elediye baflkanl için aday aday oldu u Ak Parti den Çubuk Belediye Baflkan aday olarak yeniden gösterilmeyen Baflkan Lokman Özden, Baflbakan Recep Tayyip Erdo an'a billboardlarla teflekkür etti. MHP K z lcahamam Belediye Baflkan aday Coflkun Ünal ve ekibi bir araya gelerek seçim start n verdi. konufltu. Müflteri her zaman hakl d r düsturuyla hareket ettiklerini de vurgulayan l Müdürü Temel, bu düflünceyle hareket edildi i takdirde hizmet verilen kesimlerle olan diyalo un ve iliflkilerin çok daha sa l kl olaca n, bu sayede elde edilecek verimin de arataca n sözlerine ekledi. MHP K z lcahamam da seçim start n verdi BUGÜN Ankara S cakl k H CR 22 Rebi-ül Ahir 1435 RUM 9 fiubat 1429 Aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu na teslim eden Milliyetçi Hareket Partisi nde, MHP lçe Baflkan U ur Tekin ve Milliyetçi Hareket Partisi K z lcahamam Belediye Baflkan Aday Coflkun Ünal, mevcut Belediye Meclis üyeleri ve yeni aday olan Belediye Meclis üyeleriyle bir toplant gerçeklefltirerek birlik bereberlik mesaj verdi. Yaklafl k 1 buçuk saat süren toplant n n ard ndan birlikte fiehit Mehmet Erdem Caddesi üzerinde bulunan seçim bürosuna geldiler. Milliyetçi Hareket Partisi K z lcahamam Belediye Meclis Üyeleri ve Belediye Meclis Üyesi adaylar, seçim bürosunda bulunan partililer taraf ndan büyük bir coflkuyla ayakta alk fllanarak karfl land. K z lcahamam Belediye Baflkan ve Milliyetçi Hareket Partisi K z lcahamam Belediye Baflkan Aday Coflkun Ünal kalabal hitaben bir konuflma yapt. Baflkan Ünal; Bugün mevcut meclis üyelerimiz ve meclis üyesi adaylar m zla beraber bir toplant yaparak buraya geldik. Milliyetçi Hareket Partisi olarak seçim start m z buradan veriyoruz. Cuma günü Cuma Namaz ndan sonra burada bulunan seçim büromuzu dualarla açaca z. Hay rl s yla seçimleri tekrar kazanmak için hep beraber çal flaca z. Seçimi kazanacaksak bu sizlerin destekleriyle olacak. nflallah 30 Mart akflam seçimi kazanaca z dedi. TÜRK YE DE HAVA DURUMU msak :05 07 Günefl :06 32 Ö le :12 10 YARIN kindi :15 04 Akflam :17 35 Yats :18 53 Tuna, site sakinleriyle bir araya geldi S incan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna, Kovangül, Demirkent ve Bar flkent Sitelerini ziyaret ederek site sakinleri ile bir araya geldi. Göreve geldi i günden bu yana halk günlerini devam ettiren Baflkan Tuna, mahalle sakinleri, muhtarlar, sivil toplum kurulufllar ve ilçe yöneticileriyle istiflare toplant lar na ara vermiyor. Mahalle ve esnaf ziyaretlerinin yan s ra site sakinleri ile de bir araya gelen Sincan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna, bu kez Kovangül, Demirkent ve Bar flkent Sitelerinin sakinleri ile bir araya geldi. Yüz yüze ve oldukça s cak bir ortamda gerçekleflen görüflmelerde ilçe sakinleri, Baflkan Tuna ya istek ve önerilerini birinci a zdan ulaflt rma f rsat yakalad. Halk n büyük ilgisi ile karfl laflan Baflkan Tuna, hem sorular yan tlad hem de ilçenin geliflimine katk sa layan fikirleri not etti. Site sakinleri ile bir araya gelerek onlar n istek ve önerilerini dinledi ini belirten Sincan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna; Vatandafl m zla bir araya gelmeye ve fikir al fl veriflinde bulunmaya oldukça özen gösteriyorum. Bu anlamda Cuma günleri düzenledi imiz Halk Günlerinde vatandafl m z dinliyor ve sorunlara çözüm bulmaya çal fl yoruz. stiflare toplant lar m zla da gerek sivil toplum kurulufllar gerek muhtarlar gerek de mahalle sakinleri ile bir araya gelerek ilçemizin geliflimine katk sa l yoruz. dedi. Mamak taki seçim bürosu coflkuyla aç ld DURSUN D NÇ fi ehit Cengiz Topel ve Baflak mahallelerinde iki ayr seçim irtibat bürosu açan Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül, Baflak Mahallesi'ndeki aç l flta miting havas yaflad. Amaçlar n n millete efendilik de il, hizmetkarl k oldu unu belirten Akgül, 5 y l önce haz rlad m z seçim beyannamesinde verdi imiz bütün sözleri fazlas yla yerine getirdik dedi. 7 den 70 e her kesimden vatandafl n kat l m yla gerçekleflen aç l fla Akgül'ün yan s ra Ak Parti Mamak lçe Baflkan Muhammed Abdullah Özer kat ld y l nda milletin teveccühü ile göreve geldiklerini belirten Akgül, "Bu kardeflinize 5 y l önce yetki verdiniz ve bizde bu 5 y lda en güzel yat r mlar, Mamak'ta ilkleri hayata geçirerek sizlerin huzuruna tekrar geldik. nflallah 30 Mart ta da hizmet kervan na kald m z yerden devam edece iz. Biz ne aldatan nede aldanan olduk. Yapamayaca m z hiçbir sözü vermedik" dedi. Görev süresi boyunca Mamak'ta büyük hizmetlere imza att klar n kaydeden Akgül, Sadece asfalt atan, çöp toplayan, kald r m yapan bir belediyecilik yapmad k. Kentsel dönüflümden sosyal projelere birçok hizmeti bir arada sunduk. Aile merkezlerinden bilgi evlerine, flehir stad ndan kapal spor salonlar na, kapal pazar yerlerinden gençlik merkezlerine birçok yat r m yaparak Mamak Ankara n n yeni y ld z yapt k dedi.

3 Aksöz, Yaflar a destek sözü verdi Y enimahalle Belediye Baflkan Aday Fethi Yaflar makam nda ziyaret eden CHP Yenimahalle Belediye Baflkan aday adaylar ndan brahim Aksöz, Yaflar n baflkan adayl n n hay rl olmas n diledi. Aksöz ü a rlayan Yaflar, Önemli olan kimin aday gösterildi i de il, CHP'nin sand kta alaca baflar ve halk n tercihidir Keçiören Belediyesi Yonca Yaflam Merkezi, meslek kurslar ndan e itim seminerlerine, çay programlar ndan söyleflilere varan çeflitlilikteki faaliyetleri ile kad nlar n gözdesi oldu. Yonca Yaflam Merkezi ne kad nlardan yo un ilgi y l Haziran ay nda hizmete giren merkez, Keçiören in en büyük mahallelerinden Subayevleri, fievkat, Kamilocak, Kalaba ve Hasköy ün kesiflim noktas nda kuruldu. Aç ld tarihten bugüne Yaflam Merkezi ne büyük ilgi gösteren Keçiörenli kad nlar, hem e itim faaliyetlerine kat lma hem sosyal faaliyetlerle bofl vakitlerini anlamland rarak stresten uzaklaflma imkan buldu. Yonca Yaflam Merkezi nin meslek kurslar na yaz lan Keçiörenli birçok kad n, halk e itim onayl sertifikas n alarak nitelikli ifl gücüne kat ld. Merkezdeki hobi kurslar da kad nlar n ak n na u rarken, kursiyerler keyifli hobiler edinerek el becerilerini gelifltirme flans na kavufltu. Grup çal flmalar sayesinde yeni insanlarla tan flan Keçiörenli kad nlar, Kad n Haklar gibi ilgi alanlar na hitap eden konularda verilen seminer ve e itim programlar yla da kültür düzeyini yükseltme imkan yakalad. Merkez bünyesinde yer alan Han meli Lokali, Keçiörenli kad nlar için buluflma mekan oldu. Lokalde arkadafllar yla sohbet eden kad nlar, kabul günlerini de lokal kafeteryas nda gerçeklefltirme flans n buldu. Spor yaparak formunu korumak ve sa l kl yaflamak isteyen çok say da kad n ise, lokalin aerobic-pilates salonuna kaydoldu. Mutfaktaki becerisini art rmay, bu alanda profesyonelleflmeyi hedefleyen kad nlara da seçenek dedi. Yeniden aday gösterildi i için mutlu oldu unu belirten Yaflar, Aksöz e, Sizler de benim arkamda durdunuz, sizlere teflekkür ediyorum, bu güç birli i ile baflar l olaca m za inan yorum ifadelerini kulland. Aksöz ise bu süreçte el ele verip Yaflar a her zaman destek olacaklar n, seçimlerin bar fl içerisinde geçmesi gerekti ini vurgulad. sunan lokal, yemek ve pasta kurslar, dünya mutfaklar ndan örnekler, sunum teknikleri içerikli mutfak atölyesi ile de kad nlar cezbetti. Yaflam Merkezi nin müdavimi olan Keçiörenli Kad nlar, kat ld klar faaliyetlerin kiflisel geliflimlerine katk da bulundu unu, kendisiyle bar fl k, özgüvenli bireyler olma yolunda önemli bir etki yapt n ifade ettiler. Keçiören de 17 yavru köpek sahiplenildi ANKARA /3 OST M de e itim protokolü imzaland TAK fienyurt O ST M Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi ile OST M Mesleki E itim Merkezi (OMEM), fl Sa l ve Güvenli i Kanunu gere ince al nmas zorunlu olan Mesleki Yeterlilik Belgesi protokolü imzalad. OST M bünyesindeki en genç küme olan Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi, üyelerine yönelik önemli bir ad m att. Küme, tehlikeli ve çok tehlikeli s n f olarak nitelenen iflyerlerindeki çal flanlar için e itim program bafllat yor. Bu do rultuda OST M Mesleki E itim Merkezi yle (OMEM) iflbirli ine giden Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi, üye iflyerlerindeki çal flanlar n, 24 kiflilik gruplar halinde toplam 40 saatlik e itime alacak. E itimlerin 20 saati teorik, kalan k sm da iflyerlerinde uygulamal olarak yürütülecek. E itime iliflkin protokol, Küme Yönetim Kurulu Baflkan Mustafa Korkmaz ve Merkez Müdürü Celalettin Erbay taraf ndan imzaland. Çal flmayla ilgili de erlendirmelerden bulunan Celalettin Erbay, mesleki e itimin önemine iflaret ederek, küme ve dernekler arac l yla e itimi daha genifl tabanlara ulaflt rd klar n bildirdi. Erbay, Kauçuk teknolojileri yeni bir alan ve yetiflmifl personele ihtiyaç var. htiyaç olan her yerde e itim yap lmas laz m. dedi. Küme kimli i alt nda e itimlere kolayca ulaflabildiklerini kaydeden Mustafa Korkmaz da, Küme kabul edilebilir bir yap ve bereketi var. Kümemizin e itimlere de er veren yap s ile en büyük flans OST M in içinde yer almas d r. diye konufltu. Bilindi i üzere; 6331 say l fl Sa l ve Güvenli i Kanunu na göre; mesleki e itim alma zorunlulu u bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli s n fta yer alan ifllerde, yapaca iflle ilgili mesleki e itim ald n belgeleyemeyenler çal flt r lam yor. E ER DUANIZ OLMAZSA NE fie YARARSINIZ? D YE BUYURUYOR YÜCE MEVLA LAHYATÇI/E T MC /YALÇIN ÇYER N KUR AN DA VAHYED LEN DULARI LE ONLARIN fierhler N N SAM Mi DUYGULARLA ELE ALINDI I K NC BASKI K TABI ÇIKTI K eçiören Belediyesi 17 sahipsiz hayvan Sevgililer Günü nde yeni s cak yuvalar na kavuflturdu. Forum Ankara al flverifl merkezinde düzenlenen Sevginize sevgi kat n, sahipsiz hayvan sahiplenelim etkinli i Keçiörenli vatandafllardan büyük ilgi gördü. Etkinlik s ras nda üstü aç k bir tahta baraka içinde yeni sahiplerini bekleyen 17 yavru köpek, özellikle çocuklar n ilgi oda oldu. Barakay gören vatandafllar köpekleri kucaklar na alarak sevmeden geçemediler. Yavru köpekler k sa sürede yeni sahiplerine kavuflurken, 36 vatandafl da baflka sahipsiz bir hayvan sahiplenmek için Keçiören Belediyesi görevlilerine ismini yazd rd. Etkinlikte ayr ca isteyen vatandafllara 30 torba yavru köpek mamas, 37 torba yetiflkin köpek mamas ve 30 torba kedi mamas ile 2 bin köpek mamas kab hediye edildi. Vatandafllar örnek bir etkinlik düzenleyerek sahipsiz köpekleri s cak birer yuvaya kavuflturan Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak a teflekkür ettiler. TEM N ED LECEK ADRES: 2KAYNAK YAYINCILIK HACIBAYRAM K TPÇILAR fiarfiisi NO:39 Tel: ULUS/ANKARA

4 ANKARA 4 Çetin den OSB Baflkan Gültekin e ziyaret A nkara vedik Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Baflkan Hasan Gültekin, Pursaklar Belediye Baflkan Selçuk Çetin i makam nda ziyaret etti. vedik OSB Yönetim Kurulu Baflkan Hasan Glütekin in daveti üzerine gerçekleflen ziyarette bölgedeki projeler konufluldu. OSB Baflkan Gültekin, Pursaklar da ciddi bir de iflim yafland n belirterek Pursaklar Belediye Baflkan Selçuk Çetin e teflekkür etti. Pursaklar Belediye Baflkan Selçuk Çetin de ilçede hayata geçirilen özgün projeleri anlatarak Pursaklar da tebessümün sürece ini ve ilçenin daha da gelifltirilece ini söyledi. Görüflmenin ard ndan Pursaklar Belediye Baflkan Selçuk Çetin, OSB Baflkan Gültekin e ilçeyi simgeleyen hediye takdim etti. B üyükflehir Belediyesi, Beypazar ve Nall - han da Han m Matinesi düzenledi. Beypazar l han mlar Safiye Soyman ve Faik Öztürk ile, Nall hanl han mlar da Ankaral Coflkun ile cofltu. Ankara Büyükflehir Belediyesi taraf ndan düzenlenen Han m Matineleri kapsam nda Beypazar nda yaflayan han mlar Turan Dü ün Salonu nda, Nall han daki han mlar da Ayd n Dü ün Salonu nda e lenceli saatler geçirdiler. Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek in efli Nevin Gökçek de konuklar aras nda bulundu u Beypazar etkinli inde, Turan Dü ün Salonu nu t kl m t kl m dolduran kad nlar, sanatç lar Safiye Soyman ve Faik Öztürk ün söyledi i flark larla unutamayacaklar bir gün yaflad. Türk Sanat Müzi i, Türk Halk Müzi i, Arabesk türünün seçkin parçalar ile oyun havalar ve halaylar n sergilendi i programda son günlerin moda flark lar ndan Ankara n n Ba lar da unutulmad. Program n onur konu u olarak sahneye davet edilen Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek in efli Nevin Gökçek, Beypazar nda bu kadar çok say da han mefendiyi bir arada görmek bir ilk san yorum. Hofl geldiniz, sefalar getirdiniz. Demek ki Beypazar na daha büyük bir salon laz m. Bu salon gerçekten küçük, bunu eflime bildirece im programlar na koysun dedi. Daha sonra sahneye yan na gelen bir küçük k z Beypazar ve çevresindeki evlere yapt ziyaretlerde tan d n, güzel bir babaanneleri olan bu küçük k z n 4 kardefli oldu unu ifade eden Nevin Gökçek, ziyaretleri s ras nda karfl laflt güleryüz ve misafirperverli i övgü dolu sözlerle anlatt. Nevin Gökçek e lenceye kat lan Beypazar Belediye Baflkan Cengiz Özalp in efli Hamide Özalp sahneye davet ederek çiçek arma an etti. Nall han da ise e lenceye Ankaral Coflkun damgas n vurdu. Ankaral Coflkun Ankara n n ba lar, Bize her yer Ankara adl son dönemde dillerden düflmeyen flark lar n n yan s ra türkü, oyun havalar ve halaylarla Nall hanl han mlar coflturdu. Her Han mlar Matinesinde oldu u gibi Nall - hanl han mlar da yaln z b rakmayan Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek in efli Nevin Gökçek, Büyükflehir Belediyesi taraf ndan Büyükflehir Belediyesi, Beypazar ve Nall han da Han m Matinesi düzenledi. Beypazar ve Nall han E LENCEYE DOYDU Keçiörenli gençler Ankara havas ald Nall han da özellikle han mlar ilgilendirecek ve içerisinde Han mlar Lokali nin de bulundu u bir Aile Yaflam Merkezi nin aç laca bilgisini de ald n belirtti. Her iki ilçede de çekilifller ve arma an ya muru program boyunca devam etti. Programlar n bafl nda yap lan çekiliflin ard ndan her iki ilçede de 4 er flansl bayan, Stil dan flman Aysu Kaba n n Still otobüsünde yer alarak cilt bak m, makyaj yapt rma flans ve vücut yap s na ve makyaja uygun bir elbise kazand. Konserler sonras nda flansl konuklara elektrikli f r n, kahve makinesi, ütü, yemek tak m ve saç düzlefltirici gibi eflyalar verildi. Genifl Aç Süleyman GÖKSU ALLÂHÜ TEÂLÂ'YA MAN Müslüman olan bir kimseye, ilk önce "Lâ ilâhe illâllah, Muhammedün resûlullah" kelimesinin ma'nâs n bilmek ve inanmak farzd r. Manas ; Allâh'dan (c.c.) baflka ilah yoktur, Muhammed (s.a.v.) onun peygamberidir. Bu kelimeye "Kelime-i tevhit" denir. Her Müslüman kelime-i tevhidin ma'nâs na hiç flüphe etmeden inanmal d r. Bunlar, delil ile ispat etmesi ve akla uydurmas farz de ildir. Kelime-i tevhidin ma'nâs n, Kur'ân- Kerim bildirmekte, Resûlullah da (s.a.v.) bu bildirilenleri aç klamaktad r. Ashab - kiram n hepsi, bu aç klamalar ö rendi ve kendilerinden sonra gelenlere bildirdiler. Ehl-i sünnet alimleri Ashâb- kiram n bildirdiklerini hiç de ifltirmeden, oldu u gibi, kitaplara geçirerek bizlere ulaflt rd lar. Herkesin, Ehl-i sünnet i'tikâd n ö renmesi bu inançta birleflmeleri, birbirlerini sevmeleri lâz md r. Sa'âdetin, mutlulu un tohumu, bu i'tikâdd r ve bu i'tikadda birleflmektir. Kelime-i tevhidin ma'nâs n, Ehl-i sünnet âlimleri flöyle bildiriyor: nsanlar yok idi, sonradan yarat ld. nsanlar ve her varl Allâhü Teâlâ yaratt. Bu yaratan birdir (Vahdaniyet). Orta, benzeri yoktur. O, hep var idi (Vücûd). Varl n n bafllang c yoktur; ezelîdir (K dem). Hep vard r. Varl n n sonu olmaz (ebedîdir), yok olmaz, Onun hep var olmas lâz md r, O, yok olamaz; bakidir (Beka). Varl kendindendir, hiçbir sebebe ihtiyac yoktur (K yam binefsihi). Ona muhtaç olmayan hiçbir fley yoktur. Her fleyi var eden, her var her an varl kda durduran odur. O, madde de ildir, cisim de ildir, bir yerde de ildir, hiçbir maddede bulunmaz, flekli yoktur, ölçülmez, nas ld r diye sorulmaz. (O) deyince, akla, hayale gelen hiçbir fley, o de ildir. O, bunlara benzemez (Muhalefetün lil-havadis). Bunlar, hep onun mahlûklar d r; o, mahlûklar gibi de ildir. Akla, vehme, hayale gelen her fleyi, o yaratmakdad r. Yukar da, afla da, yanda de ildir. Allâhü Teâlâ'n n s fatlar vard r. S fât- sübûtiyye'si sekizdir: Hayat, lim, Semi', Basar, Kudret, rade, Kelâm, Tekvin. Bu s fatlar nda, hiç de ifliklik olmaz. De ifliklik olmas, kusurdur. Onda kusur, noksanl k yoktur. Bu dünyada, onu kendisinin bildirdi i kadar bilmek ve ahrette görmek vard r. Dünyada nas l oldu u anlafl lamadan bilinir. Orada da, anlafl lamadan görülecektir. A nkara Büyükflehir Belediyesi Keçiörenli gençler unutulmaz bir gece yaflatt. Büyükflehir Belediyesi taraf ndan de iflik ilçe ve mahallelerde düzenlenen Hemflehri Gecesi Keçiören lçesi nde Ceft Kafe de yap ld. Geceye kat lan Keçiörenli gençler, Ankaral Coflkun ve Ali Yaprak n seslendirdi i türkülerde gönüllerince oynay p keyifli anlar yaflad. Hemflehri Gecesi ne kat lmak için kafeye gelen Keçiörenliler kad n, erkek, genç, çocuk e lencenin keyfine vard. Gecede sahneye ilk ç kan Ali Yaprak, Yalan Dünya isimli türküyü seslendirirken büyük alk fl ald. Sanatç Ali Yaprak, son günlerin popüler parças D m D m Yar n yan s ra Dilara, Oy Farfara, Fidayda gibi hareketli türküleri de seslendirerek özellikle gençleri coflturdu. Keçiörenli gençler sahneyi doldurarak hareketli türküler eflli inde oynarken, geceye kat lan di er izleyiciler alk fllarla türkülere efllik ettiler. Ali Yaprak ise böyle bir gece düzenledi i için Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek e teflekkür etti. Daha sonra sahne alan Ankaral Coflkun ise okudu u Ankaran n Ba lar türküsü ile coflkuyu zirveye ç kard. Ankaral Coflkun, bu güzel organizasyon için Baflkan Gökçek e teflekkür etti.

5 Facebook 19 milyar dolara WhatsApp' sat n ald BERL N(CHA) F acebook yetkilileri, WhatsApp mesajlaflma istemini 19 milyar dolara sat n ald klar n aç klad. Buna göre Facebook bafllang çta 4 milyar dolar nakit ödeme yapacak. 12 milyar STANBUL (AA) - M s r Maliye Bakanl verilerine göre geçici hükümet 2013 y l n n son yar s nda 70 milyar dolar iç borçlanma gerçeklefltirdi. Buna göre darbe sonras n n ülkeye getirdi i iç borç yükünün yüzde 53,8 oran nda artt ortaya ç kt. Geçen temmuz ay nda ülkenin seçilmifl ilk Cumhurbaflkan Muhammed Mursi nin askeri darbeyle görevden uzaklaflt r lmas n n ard ndan dünyan n gündemine oturmufltu. Mursi dönemi sonras oluflan darbe ekonomisi, Körfez ülkelerinden ve IMF den ald yard mlara karfl n hala toparlanamad. Son olarak Baflbakan Hazim Biblavi nin, Suudi Arabistan da yürüttü ü temaslarda yeni kredi imkanlar üzerine görüflmeler yürüttü ü bildirildi. AA muhabirine konuya de- erlendirme yapan D fl Ekonomik liflkiler Kurulu (DE K) Afrika Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s ve Türk-M s r fl Konseyi Baflkan Zuhal Mansfield, M s r da iflsizlik oran n n 2013 y l n n 3. çeyre inde yüzde 13,4 oran nda ve enflasyon oran n n ise Ocak-Aral k 2013 tarihlerinde yüzde 11,7 olarak gerçekleflti ini kaydetti. G da ve içecek fiyatlar ndaki art fl n geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 18,6 oran nda oldu una dikkati çeken Mansfield, flu bilgileri verdi: M s r bas n ndan takip etti- dolar ise hisse senedi fleklinde WhatsApp a devredilecek. Son olarak ise toplamda flirkete 3 milyar dolar hisse senedi devredilecek. WhatsApp sisteminin dünyada flu anda yaklafl k 450 milyon kullan c s bulunuyor. Klasik mesajlaflma imize göre temel ihtiyaç maddelerinde artan fiyatla mücadele etmek için aral k ay bafl nda M - s r da bir indirimli g da pazar aç lm fl bulunmaktad r. Turizm gelirleri konusunda yine M s r bas n ndan takip etti imiz üzere M s r Turizm Bakan Hisham Zaazou nun aç klamalar na göre, 2013 y l nda M s r n turizm gelirleri bir önceki y la göre yüzde 41 oran nda azalarak 5,9 milyar dolar olmufltur. M s r askeri darbeden bugüne geçen 6 ayl k süre içerisinde 70 milyar dolar iç borçlanma yapt. Darbeyle görevinden al nan sistemini yenileyen WhatsApp' n yeni sahibinin hedefi ise toplam nda 1 milyar kullan c ya ulaflmak. Facebook yapt bu anlaflma ile tarihindeki en büyük anlaflmaya imza atm fl olacak. Daha önce de Google n sat n alaca konuflulan Cumhurbaflkan Muhammed Mursi nin yönetimde bulundu u ayn y l n Ocak-Haziran sonu aras ndaki 6 ayl k süre içerisinde gerçekleflen borçlanma miktar - n n ise 316,3 milyar M s r Cüneyhi yani 45,4 milyar dolar oldu u hat rlat ld. Buna göre darbe sonras n n ülkeye getirdi i iç borç yükünün yüzde 53,8 oran nda artt ortaya ç kt. Hazine bono ve tahvilleriyle iç borçlanma gerçeklefltiren geçici hükümetin geçen y l n ayn dönemine göre 59 milyar dolar olan iç borçlanma miktar n n bu y l 70 milyar dolara ç kmas yla yüzde 18,8 oran nda artt tespit edilirken, Mursi nin görevden al nmas yla bafla gelen geçici hükümetin icraatlar sonucu genel bütçe aç n n geçen y l n ayn dönemine oranla yüzde 5,2 azald dikkat çekti. Maliye Bakanl raporlar nda belirtildi i flekliyle M s r n iç borç miktar n n geçen aral k ay itibariyle 222,1 milyar dolara ulaflt kaydedilirken, buna karfl l k geçen aral k ay itibariyle d fl borç miktar n n ise 47 milyar dolara yükseldi i bildirildi. Maliye Bakanl kaynaklar göre ülkenin bafll ca gelir kaynaklar ndaki daralma ve yeni asgari ücret uygulamas gibi nedenlerden dolay bütçe aç n n mali y l sonunda 34,4 milyar dolara ulaflmas n n beklendi i aç kland. Ülkede 3 Temmuz sonras nda gerçekleflen askeri müdahale sonras nda körfez ülkelerinden M s r a fiili olarak gelen yard m paketi miktar 15,9 milyar dolara ulaflt. Hükümet yetkilileri ve ilgili ülkelerin resmi kurumlar taraf ndan yap lan aç klamalara göre baflta Körfez ülkeleri olmak üzere M s r a finansal yard m sunan ülkeler, Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleflik Arap Emirlikleri, Katar, Libya ve Türkiye olarak biliniyor. Suudi Arabistan n 22 May s 2011 tarihinde M s r a sundu u yard m paketinde miktar 3,75 milyar dolarl k miktar iki parçal olarak 500 er milyon dolar M s r Merkez Bankas na yat r ld. Buna ek olarak 1,75 milyar dolar karfl l akaryak t verilmesi kararlaflt r ld. Ayr ca 1 milyar dolar tahvil al m fleklinde M s r a ulaflt r ld. Suudi Arabistan n M s r a 3 Temmuz askeri müdahalesi sonras nda sundu u ikinci ek yard m paketi WhatsApp, bu sefer resmi olarak Facebook un bünyesine geçmifl oldu. Mesajlaflma platformlar na son zamanlarda önem vermeye bafllayan Facebook, WhatsApp hamlesi ile rakiplerinin bir ad m önüne geçmeyi hedefliyor. bu kez 5 milyar dolarl k olup 1 milyar karfl l ks z olmak üzere 2 milyar nemaland rmaya tabi olmadan merkez bankas na yat r ld. Petrol s k nt s çeken M s r, 2 milyar dolarl k petrol deste i ald. Birleflik Arap Emirlikleri nin (BAE) M s r a toplamda 3 milyar dolarl k yard m Temmuz da, demokrasiye asker ayar ndan sonra gerçekleflirken, 1 er milyar dolarl k bölümlerle karfl - l ks z, Merkez Bankas na yat - r lmak kayd yla olan ve petrol karfl l fleklinde finansal destek sa land. Geçen eylül ay nda M s r ve BAE aras nda imzalanan protokol gere i yeni yard m paketi 4,8 milyar dolar olarak aç klanm flt. Alt yap ve kalk nma projelerinde kullan lmas planlanan bu destekten herhangi bir miktar n henüz ulaflmad bildiriliyor. M s r a Temmuz sonras nda finansal destek sa layan ülkelerden biri de Kuveyt oldu. Toplamda 4 milyar dolarl k yard m paketinin 1 milyar karfl l ks z olmak üzere 2 milyar petrol yard m, 1 milyar da merkez bankas nda hesap aç ld. M s r a 25 Ocak 2011 Devrimi sonras nda 8 milyar dolarla büyük finansal destek veren ülkelerden biri de Katar oldu. Katar, karfl l ks z, kredi ve Merkez Bankas na yat r lan hesaplar olmak üzere üç ayr kategoride finansal destek sa lad. Ancak 3 Temmuz sonras nda geliflen olaylar çerçevesinde siyasal gerginliklerin sonunda 500 er milyon dolarl k iki dilim halinde ödeme Katar a geçti imiz kas m ve aral k aylar nda geri verildi. Ard ndan 2 milyar dolarl k devlet tahvillerindeki faiz miktar ve sürelerindeki ihtilaftan dolay M s r bu miktar Katar a iade etti. M s r a finansal destek sa layan bir di er ülke de 2 milyar dolarla Libya oldu. Libya 5 y l süreli ine geçen nisan ay nda M s r a 2 milyar dolar kredi sa lad. Türkiye ise 25 Ocak Devrimi sonras nda 5 y ll na 1 milyar dolar kredi sa lad. EKONOM /5 M s r ekonomisi batak ta Gün geçtikçe ekonomik s k nt lar n artt M s r da, bölge ülkelerinden her f rsatta kredi elde etmenin yollar n arayan ülkede ekonomik veriler iyileflmeye iflaret etmezken, iflsizlik, enflasyon ve borç yükü art yor. Çin in krizine maruz kalmas çok mümkün de il Finasal sektör volatilitesinin bu y l çok önemli kalmay sürdürece ini tahmin ettiklerini bildiren Kuijs, flunlar ifade etti: Son y llardaki h zl kredi büyümesi kombinasyonu, genel kredi büyümesindeki muhtemel bozulma, mevcut parasal s k laflt rma ve reform uygulamalar, faiz oranlar n n yan nda finansal problem ile kredi temerrüt risklerini de yükseltiyor. Bu ayn zamanda, Çin Merkez Bankas n n (PBoC) en son yay mlanan parasal politika raporunun da mesaj. Bu mesaj, PBoC nin s k parasal duruflu, kuvvetli denetim, finansal risklerin dizginlenmesi ve gölge bankac l k sistemindeki afl r l klarla ilgili ta- STANBUL (AA) R oyal Bank of Scotland (RBS) Group Çin Baflekonomisti Louis Kuijs, Ekonomik ve finansal temeller ile tamponlar göz önüne al nd nda, Çin in yak nda herhangi bir zamanda sistematik finansal krize maruz kalmas n n çok mümkün olmad n düflünüyoruz dedi. Çin ekonomik büyümesine iliflkin endiflelerin ve bunun geliflmekte olan piyasalar üzerindeki muhtemel etkilerine yönelik AA muhabirine de erlendirmelerde bulunan Kuijs, Çin de finansal sistem istikrars zl na iliflkin endifleli olmad klar n belirterek, sert inifl gibi birfley beklemediklerini söyledi. Kuijs, uluslararas finansal piyasalardaki Çin de poahhüdüntansiyel finansal risk ya da bir baflka yavafllamayla ilgili endifleler nedeniyle, piyasalar n finansal sektör kar fl kl ndan kayg l oldu unu aktararak, büyümeye iliflkin daha fazla netlik istendi ini kaydetti. sürdürdü ünü onayl yor. Kuijs, PBoC nin ayn zamanda faiz oran liberalizasyonuyla devam etme niyetini teyit etti ini dile getirerek, sonuç olarak piyasa faiz oranlar n n nispeten yüksek ve volatil olmas n n beklendi ini aktard. Eker: Kurakl k için gerekli tedbirleri ald k ANKARA (CHA) G da Tar m ve Hayvanc l k Bakan Mehmet Mehdi Eker, Amerika n n Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone yi kabulünde yaflanan kurakl kla alakal konufltu. Eker, "Kurakl ktan fazla etkilenmemek için de gerekli tedbirlerin ald k." dedi. Bakanl kta gerçekleflen görüflmede konuflan Riciardone, Türkiye ile ABD aras nda uzun y llara dayanan dostluk iliflkisi bulundu- unu söyledi. Ricciardone, zaman zaman ikili iliflkilerde dalgalanma olsa da Türkiye ile Amerikan iliflkilerinin sa lam temeller üzerine oturdu unu kaydetti. Müttefik 2 ülkenin siyasi iflbirli inin yan s ra ekonomik ve ticari iliflkilerinin de örnek düzeyde oldu unu kaydeden Ricciardone, kendisinin de özel olarak bir Türkiye sevdal s oldu unu vurgulad. Ricciardone, k z n n Adana da görevli iken dünyaya geldi ini, bu bölgede birçok dostu bulundu unu, bunun da Türkiye sevgisini art rd n bildirdi. G da Tar m ve Hayvanc l k Bakan Mehdi Eker de 2007 y l nda yaflanan kurakl k d fl nda Türk tar m n n son 10 y lda hep büyüme gösterdi ini söyledi. 10 Y ll k büyüme oran - n n ortalama 2,2 düzeyinde oldu unu anlatan Eker, kurakl ktan fazla etkilenmemek için de gerekli tedbirlerin al nd n kaydetti. Dicle ve F rat Nehirleri üzerinde elektrik üretme ve sulama amaçl çok say da baraj yap ld n belirten Eker, halen yap m süren barajlar n tamamlanmas yla bölgede 1,5 milyon hektarl k alan n sulu tar ma aç laca n bildirdi. Türkiye ile Amerika Birleflik Devletleri nin sa lam iki müttefik olduklar n belirten Eker, çevresel etkiler sebebiyle 2 ülke iliflkilerinde zaman zaman yaflanan gerginliklerin iyi iliflkileri bozamayaca n söyledi. PBoC nin, gereksiz bankalararas faiz oranlar volatilitesinden kaç nmak için ihtiyaç duyulan k sa dönem faiz oran taahhüdünün, bir tür hedef hareketinin habercisi olmad na iflaret eden Kuijs, Bir bütün olarak ele al nd - nda, bu y l faiz oran volatilitesi ile geçecek dönemler bekleyebiliriz. Bununla birlikte, yak nda herhangi bir zamanda sistematik finansal istikrar hakk nda endifleli de- iliz. Ekonomik ve finansal temeller ile tamponlar göz önüne al nd nda, Çin in yak nda herhangi bir zamanda sistematik finansal krize maruz kalmas n n çok mümkün olmad n düflünüyoruz de- erlendirmelerini yapt. New York merkezli Citigroup un Çin Araflt rma Baflkan Dr. Minggao Shen ise etkisini gösteren yeni reform yolunun, Çin in ekonomik döngüsünü ad m ad m yeniden flekillendirmesinin muhtemel oldu unu söyledi. Shen, ülkede altyap ve gayrimenkul yat r mlar yla desteklenen GSYH büyümesinin, 2013 y l nda yüzde 7,7 oldu unu an msatarak, flunlar kaydetti: Çinli yetkililerin, ekonominin yeniden dengelenmesi için finansal istikrars zl k ya da k sa vadeli sanc risklerine raz olmad görünüyor ama büyük ihtimalle ölçülü geçifli tercih edecekler. Reformlar haricinde, Çin GSYH büyümesi 2013 y l 2. yar s ndan bu yana sermaye maliyetlerindeki dalgalanma nedeniyle bu y l bask alt nda olabilir. Bu dalgalanmalar n daha iyi ihracat büyümesi ile dengelenme ihtimali yok. Son geliflmeler 2014 y l büyüme tahminimiz olan yüzde 7,3 üzerinde afla yönlü risklerin yukar yönlü risklerden daha fazla bulundu una iflaret ediyor. Çin liderleri taraf ndan onaylanan büyük reform plan n n yönüne iliflkin olumlu olduklar n dile getiren Shen, bunun ise sadece Çin in büyüme görünümünü yeniden infla etmekle kalmay p ayn zamanda istikrarl büyüme üzerindeki piyasa beklentilerini de ifltirebilece ine dikkati çekti. Shen, hükümetin reformlar için h z ve önceli i azaltacak olan yüzde 7 nin alt nda büyümeyi tolere etmek için haz r gibi gözükmediklerini ifade ederek, Yak n vadede sistematik riske neden olabilecek herhangi bir reform ertelenebilir. fiimdilik, tek çocuk politikas nda gevfleme, yeni kentleflme planlar gibi büyümeyi destekleyici tedbirler bekliyoruz ve bunlar finansal sistemde risk alg lamas n n de iflmesinden kaynaklanan afla yönlü risklerde a rl k kazanacakt r fleklinde konufltu. Sermaye maliyetlerindeki dalgalanman n, mevcut büyüme modelindeki kredi bozulmas ve finansal fazlal n belirtisi oldu una iflaret eden Shen, Daha iyi d fl talep ihracat büyümesini h zland rabilir ama geliflmekte olan ülkelerdeki toparlanma ithalat liderli inde oldu u sürece... Biz bu y l için tek haneli ihracat büyümesi bekliyoruz ifadelerini kulland.

dualarla ac ld HOCALI ANITI

dualarla ac ld HOCALI ANITI Kudüs konuflulacak Gazetemizin yazarlar ndan Dr. Mehmet S lay n haz rlay p sundu u Yaflayan Tarih adl programda Kudüs konuflulacak. 7 fiubat günü srail askerlerinin Cuma Namaz Aksa Camisi ne sald r s ve

Detaylı

YSK, yerel seçimin sonuçlar n aç klad Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Mahalli dareler Genel Seçimi'ne iliflkin kesin sonuçlar aç klad.

YSK, yerel seçimin sonuçlar n aç klad Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Mahalli dareler Genel Seçimi'ne iliflkin kesin sonuçlar aç klad. 8 MAYIS 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13955 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com 30 Mart seçimlerinde AK Parti 131, CHP 87, MHP 50, SP ise 10 itirazda bulundu ALTINDA Otizmli çocuklar

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi Yerel seçim 7 ARALIK 2013 Cumartesi YIL:39 SAYI: 13825 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com YSK, mahalli seçim yasaklar ile ilgili ald karalar kamuoyuyla paylaflt ÇUBUK Çubuklu

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 24 fiubat 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13892 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Bu k fl, havalar n s cak geçmesine en çok k fl n iflsiz kalan inflaat çal flanlar sevindi KEÇ

Detaylı

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM 29 OCAK 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13870 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Alt nda Belediyesi Çal flkanlar Mahallesi nde 270 gecekondunun y k m n gerçeklefltirdi YEN MAHALLE

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu Çankaya da Alper Tafldelen dönemi Yerel seçimlerde % 65 lik oy oran yla Çankaya Belediye Baflkanl na seçilen Alper Tafldelen mazbatas n ve Bülent Tan k tan görevi teslim ald. ÇANKAYA Çankaya Belediye Baflkanl

Detaylı

GAZETEM Z O R. takip edebilirsiniz. Tiryaki, gazetecilerle kahvalt da bulufltu

GAZETEM Z O R. takip edebilirsiniz. Tiryaki, gazetecilerle kahvalt da bulufltu 24 MART 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13916 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar: YEN MAHALLE Tepekule de 1.

Detaylı

Turizmi yabanc lar AYAKTA TUTUYOR

Turizmi yabanc lar AYAKTA TUTUYOR b-fit Cevizlidere fiubesi aç ld Spor merkezi anlay fl na yeni bir tan m getiren b-fit, 21. flubesini Balgat Cevizlidere de açt. GÜNCEL Ankara Dernekler Federasyonu Baflkan Celalettin Uluda n efli Songül

Detaylı

ILK YERLI UCAK teslim icin haz r

ILK YERLI UCAK teslim icin haz r 9 MAYIS 2014 Cuma YIL:40 SAYI: 13956 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com lk A400M uça ATLAS, törenle teslim edilecek 23 Nisan Ortaokulu na KÜTÜPHANE AÇILDI Hay rsever Melek

Detaylı

DUALARLA UGURLANDI. Pursaklar Belediyesi nden Suriye'ye yard m götüren TIR'lar yola ç kt

DUALARLA UGURLANDI. Pursaklar Belediyesi nden Suriye'ye yard m götüren TIR'lar yola ç kt skitler deki kaçak ifl yerlerine geçit yok Büyükflehir Belediyesi Zab ta Dairesi Baflkanl ekipleri M A Proje alan olarak belirlenen skitler de yasa d fl oto yedek parça sat fl ve tamiri yapan kaçakç lara

Detaylı

TRAFIK KAZALARI çocuklar vuruyor

TRAFIK KAZALARI çocuklar vuruyor TESK ten, 9 kuruflluk motorin zamm na tepki Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Baflkan Bendevi Palandöken, motorine 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren yap lan 9 kuruflluk zamm elefltirdi

Detaylı

GÜDEM. ÇAÇOY ve Çengel 2 görkemli final yapt. Mamak fiehir Stad sporcular n hizmetinde

GÜDEM. ÇAÇOY ve Çengel 2 görkemli final yapt. Mamak fiehir Stad sporcular n hizmetinde 1 N SAN 2014 Sal YIL:40 SAYI: 13923 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Türkiye nin Baflkent i Ankara, 30 Mart Yerel Seçimleri nin de baflkenti oldu Sincan da 10 bin fidan da

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı

Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son

Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son HABER 19 DA HABERİ 19 DA 16 NİSAN 2014 ÇARŞAMBA

Detaylı

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR ANKESOB da seçim heyecan Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i (ANKESOB), 4 May s ta 42. Ola- an Genel Kurulu nu gerçeklefltirecek. Ankara da faaliyet gösteren 114 meslek odas ocak-mart döneminde

Detaylı

Yavuz Donat da Ulucanlar'a düfltü!

Yavuz Donat da Ulucanlar'a düfltü! Pursaklar YASTA! GÜNLÜK S YAS GAZETE ISSN 1308-6995 22 EK M 2009 PERfiEMBE F YATI: 15 Kr Yavuz Donat da Ulucanlar'a düfltü! Hizmet verdi i 80 y l boyunca aralar nda Metin Toker ve Cüneyt Arcayürek gibi

Detaylı

Ankara da çocuk olmak ayrıcalık

Ankara da çocuk olmak ayrıcalık GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz AK Parti ve CHP, Büyükşehir seçimlerinde daha başarılı 30 Mart Yerel Seçiminin kesin sonuçları

Detaylı

Yerli helikopterin tasarımı tamam

Yerli helikopterin tasarımı tamam GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz TOKİ, 30 yılda 665 bin KONUTA İMZA ATTI HABERİ 17 DE 5 NİSAN 2014 CUMARTESİ FİYATI: 25

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kazaya neden olan unsurlar n bafl nda h z ihlalleri geliyor 5 N SAN 2014 PAZARTES F YATI:

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Mehmetçik do al afetle de savafl yor HABER 17 DE 25 fiubat 2014 SALI F YATI: 25 Kr Savaflta

Detaylı

TÜRK YE için utanç oyunlar!

TÜRK YE için utanç oyunlar! ISSN 1308-7622 2014 - K fl Olimpiyat Soçi de dün bafllad 8 fiubat 2014 Cumartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr ONLAR E T LD TÜRK YE için utanç oyunlar! B Z E LEND K! K fl gelince birçok ülke bunu tatil

Detaylı

YURTTA savas dünyada savas!

YURTTA savas dünyada savas! fl sa l ve güvenli i için 2014 rehber y l Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik, ifl sa l ve güvenli i bilincini hem ifl yerlerinde hem de iflçilerde oturtmak için 2014 y l n n rehberlik y l olaca

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Bir baflar s zl n hikâyesi ni yazan Fehmi Koru nun tespiti;

Fiyat 25 Kr. Bir baflar s zl n hikâyesi ni yazan Fehmi Koru nun tespiti; 6 gün sizinle BELDE nin ad, 1 Mart itibariyle YediGün olarak de ifliyor Bugüne kadar tüm geliflmifl ülkelerde oldu u gibi pazar günleri d fl nda hergün sizlerle buluflan gazeteniz BELDE, 44 y ll k onurlu

Detaylı

Fiyat 25 Kr. "Türkiye, 2002 y l nda yard m alan

Fiyat 25 Kr. Türkiye, 2002 y l nda yard m alan ISSN 1308-7622 6 Aral k 2013 Cuma www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr L, L ST HDAM ORANI SL LER- SS ZLER flsizli in en az ve en fazla oldu u iller belirlendi. Türkiye genelinde TÜRK YE MERS NE, DÜNYA TERS

Detaylı

YÜZEN DOZER engel tan m yor

YÜZEN DOZER engel tan m yor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz THK n n uça bu y l uçacak Türk Hava Kurumu (THK) Baflkan Osman Y ld r m, "THK, bu y l,

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Polis ve Jandarma, seçim güvenli i için alarmda... Yerel seçimlerin güven ve huzur ortam

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Hürkufl'un seri üretimi bafll yor 28 ARALIK 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr K fl n so u u vatandafl

Detaylı

Ç lg n A USTOS heyecanl EYLÜL

Ç lg n A USTOS heyecanl EYLÜL 23 A ustos 2014 Cumartesi Cumhurbaflkan seçilen AK Parti Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, MYK toplant s n n ard ndan yapt konuflmada, Partimiz içinde nifak, ayr flma, fitne ç kmas n bekleyenler,

Detaylı

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk:

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk: EYLÜL 2007 Ça layan a Destek ziyareti Baflkent Organize Sanayi Bölgesi Baflkan fiadi Türk ve Yönetim Kurulu üyeleri Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer Ça layan'a ziyarette bulunarak hem kutlad lar, hem de desteklerini

Detaylı