MHP K z lcahamam da seçim start n verdi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MHP K z lcahamam da seçim start n verdi"

Transkript

1 MHP K z lcahamam da seçim start n verdi MHP K z lcahamam Belediye Baflkan Aday Coflkun Ünal, ekibiyle bir araya gelerek seçim start n verdi. KIZILCAHAMAM Aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu na teslim eden Milliyetçi Hareket Partisi nde, MHP lçe Baflkan U ur Tekin ve Milliyetçi Hareket Partisi K z lcahamam Belediye Baflkan Aday Coflkun Ünal, mevcut Belediye Meclis üyeleri ve yeni aday olan Belediye Meclis üyeleriyle bir toplant gerçeklefltirerek birlik bereberlik mesaj verdi. Ünal ve beraberindekiler yaklafl k 1 buçuk saat süren toplant n n ard ndan birlikte fiehit Mehmet Erdem Caddesi üzerinde bulunan seçim bürosuna geldiler. Milliyetçi Hareket Partisi K z lcahamam Belediye Meclis Üyeleri ve Belediye Meclis Üyesi adaylar, seçim bürosunda bulunan partililer taraf ndan büyük bir coflkuyla ayakta alk fllanarak karfl land. 2 DE 22 fiubat 2014 Cumartesi YIL:40 SAYI: ISSN Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) Etimesgut ta krediyle ald evin taban ndan kaynak su ç kan aile ma dur oldu Beypazar ve Nall han E LENCEYE DOYDU Büyükflehir Belediyesi, Beypazar ve Nall - han da Han m Matinesi düzenledi. Beypazar l han mlar Safiye Soyman ve Faik Öztürk ile, Nall hanl han mlar da Ankaral Coflkun ile cofltu. HABER 4. SAYFADA Keçiörenli gençler Ankara havas ald Büyükflehir Belediyesi taraf ndan de iflik ilçe ve mahallelerde düzenlenen Hemflehri Gecesi Keçiören lçesi nde Ceft Kafe de yap ld.gençler, Ankaral Coflkun ve Ali Yaprak n seslendirdi i türkülerde gönüllerince oynay p keyifli anlar yaflad. HABER 4. SAYFADA 5 y lda 900 bina iskana kavufltu 13 TE 16 DA Baflkan Ak tan KEÇMEK e ziyaret Çubuk ta toplu sözleflme sevinci ÇUBUK HABER 13. SAYFADA GÜNCEL GÜNCEL EV ALDI, SU CIKTI belediye ümidini y kt Etimesgut ta, bir apartman n taban nda ç kan kaynak su, 8 ay önce binaya tafl nan dar gelirli aileyi periflan etti. flsiz kad nlar ifl kad n olacak fikur ve ILO, 2013'te bafllayan ve 2016'n n Temmuz ay nda sona erecek projeyle Türkiye'de kad nlar n çal flma hayat nda güçlendirilmesine destek olmay hedefliyor. 2016'n n Temmuz ay nda sona erecek projeyle Türkiye'de kad nlar n çal flma hayat nda güçlendirilmesine destek olmak hedefleniyor. (A.A) ET MESGUT Yi iner, destek olmazsa istifa edece ini söyledi Ankaragücü Spor Kulübü Baflkan Mehmet Yi iner, konuk oldu u Spor Kritik program nda Ankaragücü ne ihtiyac olan destek gelmezse istifa edece ini aç klad. Kulübünün ekonomik deste e ihtiyac oldu unu belirten Ankaragücü Spor Kulübü Baflkan Mehmet Yi iner, En son transfer etti imiz futbolculara daha ödeme yapmad k. Futbolcular ve bize mal ve hizmet veren firmalar tamam bize güvendi. Biz bu iflleri yaparken çekle senetle de yapm - yoruz. Sadece sözle yap yoruz. Dolay s ile biz bunlar ödemekle yükümlüyüz. Mart ay nda e er gereken destek gelmezse taahhüt etti imiz borçlar n hepsini biz kendimiz yönetim olarak öderiz. Destek geldi geldi, destek gelmedi 1 Mart ta Mehmet Yi iner istifa eder. diye konufltu. 16 DA 2014 Yerel Seçimleri ne do ru siz de seçmenlerinize do ru ve en k sa yoldan ulafl n... lanlar n z için irtibat: Ma dur olan ev sahibi Neslihan Karakoç, suyun içinde yaflad klar n, çok ma dur olduklar n belirterek, yetkililerden yard m istedi. Süleyman Göksu GÜNCEL Bugün 4 te Etimesgut ilçesi Piyade Mahallesi Atilla Efler Caddesi 65 numarada bulunan bir apartman n taban ndan kaynak suyu ç kt. 8 ay önce kredi ile ald klar evlerine tafl nmalar n n ard ndan evin muhtelif yerlerinden ç kan kaynak suyunu önceleri su flebekesinden kaynaklanan bir su s z nt s sanmalar, sonras nda da kaynak suyu oldu unun belirlenmesi ve baflvurduklar hiçbir yetkili makamdan olumlu cevap alamamalar aileyi kara kara düflündürüyor. OLUMLU CEVAP ALAMADI Bu olay Etimesgut Belediyesi'ne bildirmek için gitti ini anlatan evin sahibi Neslihan Karakoç, Belediyeye baflvurdu umuzda 'dilekçe yaz n b rak n' dediler. Dilekçe yaz p b rak yorum. Evraklar m da var. Onlar geldi bakt. 'Almayayd n k z m, bura al n r m? Kendini diri diri mezara gömmüflsün' diyorlar. Böyle rezalet olmaz. Direk belediye baflkan n n yan na ç kt m. O da ayn fleyi söyledi. Yard mc s geldi bakt. Biz bir fley yapamay z diyorlar. 'Sat yorsan sat, oturuyorsan otur' diyorlar. 'Almayayd n biz ne yapal m' diyorlar. 7 DE Çetin den OSB Baflkan Gültekin e ziyaret Ankara vedik Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Baflkan Hasan Gültekin, Pursaklar Belediye Baflkan Selçuk Çetin i ziyaret etti. 4 TE Abdullah Cengiz Bugün 13 te

2 ANKARA /2 Tar m personeline etkili iletiflim e itimi Ankara l G da, Tar m ve Hayvanc l k Müdürlü ü, personeline Tar mda Kiflisel Geliflim ve Etkili letiflim E itimi semineri verdi. Ankara Kalk nma Ajans na sunulan proje çerçevesinde sa lanan maddi destekle gerçeklefltirilen, il ve ilçe müdürlüklerinde çal flan idari, teknik ve sa l k personeline yönelik olarak konunun uzmanlar taraf ndan verilen e itim sonunda kat l mc lara kat l m belgesi verildi. Y aklafl k 450 personelin gruplar halinde kat ld ve iki gün süren e itimler, toplamda 10 gün sürdü. Nefleli anlar n da yafland e itimlerde mizansenler de yap larak, personelin iflletme ve çiftçilere karfl nas l yaklaflmas gerekti i, nas l sunum yap lmas gerekti i anlat ld. Etkili iletiflim teknikleri, tak m çal flmas ve liderlik, empati, beden dilinin etkin kullan m, ikna yöntemleri, streszaman-öfke yönetimi, sunum ve anlat m teknikleri konular n n anlat ld e itimler sabah sporuyla bafllarken, her e itimin sonunda, e itim içerisindeki de iflik enstantanelerin yafland görüntülerden oluflan slayt gösterileri kat l mc lar kahkahaya bo du. Kendisi de e itime kat lan ve bir de konuflma yapan l Müdürü Muhsin Temel, l Müdürlü ü olarak bu tür e itimleri önemsediklerini belirterek, etkili iletiflim e itiminin hizmet kalitesinin artmas na katk sa layaca na inand n ve bu e itimleri bundan sonra da devam ettirmeyi planlad klar n söyledi. l Müdürlü ü çal flanlar ndan hizmet verirken kendilerini masan n karfl taraf nda, hizmet alan kifli pozisyonunda görmelerini isteyen l müdürü Temel, Hizmeti veren kifli pozisyonundan ziyade alan kifli pozisyonunda olursan z bu kifliyi çok daha iyi anlars n z. Hem verdi iniz hizmetin kalitesi, hem verdi iniz hizmetin do rulu u, hem de hizmeti alan kifliyi memnun etmeniz alaca n z bu tip e itimlerle mümkün. Bu e itimin temel amaçlar ndan birisi de bu fleklinde MULLA NAN B elediye baflkanl için aday aday oldu u Ak Parti den Çubuk Belediye Baflkan aday olarak yeniden gösterilmeyen Baflkan Lokman Özden, Baflbakan Recep Tayyip Erdo an'a billboardlarla teflekkür etti. MHP K z lcahamam Belediye Baflkan aday Coflkun Ünal ve ekibi bir araya gelerek seçim start n verdi. konufltu. Müflteri her zaman hakl d r düsturuyla hareket ettiklerini de vurgulayan l Müdürü Temel, bu düflünceyle hareket edildi i takdirde hizmet verilen kesimlerle olan diyalo un ve iliflkilerin çok daha sa l kl olaca n, bu sayede elde edilecek verimin de arataca n sözlerine ekledi. MHP K z lcahamam da seçim start n verdi BUGÜN Ankara S cakl k H CR 22 Rebi-ül Ahir 1435 RUM 9 fiubat 1429 Aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu na teslim eden Milliyetçi Hareket Partisi nde, MHP lçe Baflkan U ur Tekin ve Milliyetçi Hareket Partisi K z lcahamam Belediye Baflkan Aday Coflkun Ünal, mevcut Belediye Meclis üyeleri ve yeni aday olan Belediye Meclis üyeleriyle bir toplant gerçeklefltirerek birlik bereberlik mesaj verdi. Yaklafl k 1 buçuk saat süren toplant n n ard ndan birlikte fiehit Mehmet Erdem Caddesi üzerinde bulunan seçim bürosuna geldiler. Milliyetçi Hareket Partisi K z lcahamam Belediye Meclis Üyeleri ve Belediye Meclis Üyesi adaylar, seçim bürosunda bulunan partililer taraf ndan büyük bir coflkuyla ayakta alk fllanarak karfl land. K z lcahamam Belediye Baflkan ve Milliyetçi Hareket Partisi K z lcahamam Belediye Baflkan Aday Coflkun Ünal kalabal hitaben bir konuflma yapt. Baflkan Ünal; Bugün mevcut meclis üyelerimiz ve meclis üyesi adaylar m zla beraber bir toplant yaparak buraya geldik. Milliyetçi Hareket Partisi olarak seçim start m z buradan veriyoruz. Cuma günü Cuma Namaz ndan sonra burada bulunan seçim büromuzu dualarla açaca z. Hay rl s yla seçimleri tekrar kazanmak için hep beraber çal flaca z. Seçimi kazanacaksak bu sizlerin destekleriyle olacak. nflallah 30 Mart akflam seçimi kazanaca z dedi. TÜRK YE DE HAVA DURUMU msak :05 07 Günefl :06 32 Ö le :12 10 YARIN kindi :15 04 Akflam :17 35 Yats :18 53 Tuna, site sakinleriyle bir araya geldi S incan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna, Kovangül, Demirkent ve Bar flkent Sitelerini ziyaret ederek site sakinleri ile bir araya geldi. Göreve geldi i günden bu yana halk günlerini devam ettiren Baflkan Tuna, mahalle sakinleri, muhtarlar, sivil toplum kurulufllar ve ilçe yöneticileriyle istiflare toplant lar na ara vermiyor. Mahalle ve esnaf ziyaretlerinin yan s ra site sakinleri ile de bir araya gelen Sincan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna, bu kez Kovangül, Demirkent ve Bar flkent Sitelerinin sakinleri ile bir araya geldi. Yüz yüze ve oldukça s cak bir ortamda gerçekleflen görüflmelerde ilçe sakinleri, Baflkan Tuna ya istek ve önerilerini birinci a zdan ulaflt rma f rsat yakalad. Halk n büyük ilgisi ile karfl laflan Baflkan Tuna, hem sorular yan tlad hem de ilçenin geliflimine katk sa layan fikirleri not etti. Site sakinleri ile bir araya gelerek onlar n istek ve önerilerini dinledi ini belirten Sincan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna; Vatandafl m zla bir araya gelmeye ve fikir al fl veriflinde bulunmaya oldukça özen gösteriyorum. Bu anlamda Cuma günleri düzenledi imiz Halk Günlerinde vatandafl m z dinliyor ve sorunlara çözüm bulmaya çal fl yoruz. stiflare toplant lar m zla da gerek sivil toplum kurulufllar gerek muhtarlar gerek de mahalle sakinleri ile bir araya gelerek ilçemizin geliflimine katk sa l yoruz. dedi. Mamak taki seçim bürosu coflkuyla aç ld DURSUN D NÇ fi ehit Cengiz Topel ve Baflak mahallelerinde iki ayr seçim irtibat bürosu açan Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül, Baflak Mahallesi'ndeki aç l flta miting havas yaflad. Amaçlar n n millete efendilik de il, hizmetkarl k oldu unu belirten Akgül, 5 y l önce haz rlad m z seçim beyannamesinde verdi imiz bütün sözleri fazlas yla yerine getirdik dedi. 7 den 70 e her kesimden vatandafl n kat l m yla gerçekleflen aç l fla Akgül'ün yan s ra Ak Parti Mamak lçe Baflkan Muhammed Abdullah Özer kat ld y l nda milletin teveccühü ile göreve geldiklerini belirten Akgül, "Bu kardeflinize 5 y l önce yetki verdiniz ve bizde bu 5 y lda en güzel yat r mlar, Mamak'ta ilkleri hayata geçirerek sizlerin huzuruna tekrar geldik. nflallah 30 Mart ta da hizmet kervan na kald m z yerden devam edece iz. Biz ne aldatan nede aldanan olduk. Yapamayaca m z hiçbir sözü vermedik" dedi. Görev süresi boyunca Mamak'ta büyük hizmetlere imza att klar n kaydeden Akgül, Sadece asfalt atan, çöp toplayan, kald r m yapan bir belediyecilik yapmad k. Kentsel dönüflümden sosyal projelere birçok hizmeti bir arada sunduk. Aile merkezlerinden bilgi evlerine, flehir stad ndan kapal spor salonlar na, kapal pazar yerlerinden gençlik merkezlerine birçok yat r m yaparak Mamak Ankara n n yeni y ld z yapt k dedi.

3 Aksöz, Yaflar a destek sözü verdi Y enimahalle Belediye Baflkan Aday Fethi Yaflar makam nda ziyaret eden CHP Yenimahalle Belediye Baflkan aday adaylar ndan brahim Aksöz, Yaflar n baflkan adayl n n hay rl olmas n diledi. Aksöz ü a rlayan Yaflar, Önemli olan kimin aday gösterildi i de il, CHP'nin sand kta alaca baflar ve halk n tercihidir Keçiören Belediyesi Yonca Yaflam Merkezi, meslek kurslar ndan e itim seminerlerine, çay programlar ndan söyleflilere varan çeflitlilikteki faaliyetleri ile kad nlar n gözdesi oldu. Yonca Yaflam Merkezi ne kad nlardan yo un ilgi y l Haziran ay nda hizmete giren merkez, Keçiören in en büyük mahallelerinden Subayevleri, fievkat, Kamilocak, Kalaba ve Hasköy ün kesiflim noktas nda kuruldu. Aç ld tarihten bugüne Yaflam Merkezi ne büyük ilgi gösteren Keçiörenli kad nlar, hem e itim faaliyetlerine kat lma hem sosyal faaliyetlerle bofl vakitlerini anlamland rarak stresten uzaklaflma imkan buldu. Yonca Yaflam Merkezi nin meslek kurslar na yaz lan Keçiörenli birçok kad n, halk e itim onayl sertifikas n alarak nitelikli ifl gücüne kat ld. Merkezdeki hobi kurslar da kad nlar n ak n na u rarken, kursiyerler keyifli hobiler edinerek el becerilerini gelifltirme flans na kavufltu. Grup çal flmalar sayesinde yeni insanlarla tan flan Keçiörenli kad nlar, Kad n Haklar gibi ilgi alanlar na hitap eden konularda verilen seminer ve e itim programlar yla da kültür düzeyini yükseltme imkan yakalad. Merkez bünyesinde yer alan Han meli Lokali, Keçiörenli kad nlar için buluflma mekan oldu. Lokalde arkadafllar yla sohbet eden kad nlar, kabul günlerini de lokal kafeteryas nda gerçeklefltirme flans n buldu. Spor yaparak formunu korumak ve sa l kl yaflamak isteyen çok say da kad n ise, lokalin aerobic-pilates salonuna kaydoldu. Mutfaktaki becerisini art rmay, bu alanda profesyonelleflmeyi hedefleyen kad nlara da seçenek dedi. Yeniden aday gösterildi i için mutlu oldu unu belirten Yaflar, Aksöz e, Sizler de benim arkamda durdunuz, sizlere teflekkür ediyorum, bu güç birli i ile baflar l olaca m za inan yorum ifadelerini kulland. Aksöz ise bu süreçte el ele verip Yaflar a her zaman destek olacaklar n, seçimlerin bar fl içerisinde geçmesi gerekti ini vurgulad. sunan lokal, yemek ve pasta kurslar, dünya mutfaklar ndan örnekler, sunum teknikleri içerikli mutfak atölyesi ile de kad nlar cezbetti. Yaflam Merkezi nin müdavimi olan Keçiörenli Kad nlar, kat ld klar faaliyetlerin kiflisel geliflimlerine katk da bulundu unu, kendisiyle bar fl k, özgüvenli bireyler olma yolunda önemli bir etki yapt n ifade ettiler. Keçiören de 17 yavru köpek sahiplenildi ANKARA /3 OST M de e itim protokolü imzaland TAK fienyurt O ST M Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi ile OST M Mesleki E itim Merkezi (OMEM), fl Sa l ve Güvenli i Kanunu gere ince al nmas zorunlu olan Mesleki Yeterlilik Belgesi protokolü imzalad. OST M bünyesindeki en genç küme olan Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi, üyelerine yönelik önemli bir ad m att. Küme, tehlikeli ve çok tehlikeli s n f olarak nitelenen iflyerlerindeki çal flanlar için e itim program bafllat yor. Bu do rultuda OST M Mesleki E itim Merkezi yle (OMEM) iflbirli ine giden Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi, üye iflyerlerindeki çal flanlar n, 24 kiflilik gruplar halinde toplam 40 saatlik e itime alacak. E itimlerin 20 saati teorik, kalan k sm da iflyerlerinde uygulamal olarak yürütülecek. E itime iliflkin protokol, Küme Yönetim Kurulu Baflkan Mustafa Korkmaz ve Merkez Müdürü Celalettin Erbay taraf ndan imzaland. Çal flmayla ilgili de erlendirmelerden bulunan Celalettin Erbay, mesleki e itimin önemine iflaret ederek, küme ve dernekler arac l yla e itimi daha genifl tabanlara ulaflt rd klar n bildirdi. Erbay, Kauçuk teknolojileri yeni bir alan ve yetiflmifl personele ihtiyaç var. htiyaç olan her yerde e itim yap lmas laz m. dedi. Küme kimli i alt nda e itimlere kolayca ulaflabildiklerini kaydeden Mustafa Korkmaz da, Küme kabul edilebilir bir yap ve bereketi var. Kümemizin e itimlere de er veren yap s ile en büyük flans OST M in içinde yer almas d r. diye konufltu. Bilindi i üzere; 6331 say l fl Sa l ve Güvenli i Kanunu na göre; mesleki e itim alma zorunlulu u bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli s n fta yer alan ifllerde, yapaca iflle ilgili mesleki e itim ald n belgeleyemeyenler çal flt r lam yor. E ER DUANIZ OLMAZSA NE fie YARARSINIZ? D YE BUYURUYOR YÜCE MEVLA LAHYATÇI/E T MC /YALÇIN ÇYER N KUR AN DA VAHYED LEN DULARI LE ONLARIN fierhler N N SAM Mi DUYGULARLA ELE ALINDI I K NC BASKI K TABI ÇIKTI K eçiören Belediyesi 17 sahipsiz hayvan Sevgililer Günü nde yeni s cak yuvalar na kavuflturdu. Forum Ankara al flverifl merkezinde düzenlenen Sevginize sevgi kat n, sahipsiz hayvan sahiplenelim etkinli i Keçiörenli vatandafllardan büyük ilgi gördü. Etkinlik s ras nda üstü aç k bir tahta baraka içinde yeni sahiplerini bekleyen 17 yavru köpek, özellikle çocuklar n ilgi oda oldu. Barakay gören vatandafllar köpekleri kucaklar na alarak sevmeden geçemediler. Yavru köpekler k sa sürede yeni sahiplerine kavuflurken, 36 vatandafl da baflka sahipsiz bir hayvan sahiplenmek için Keçiören Belediyesi görevlilerine ismini yazd rd. Etkinlikte ayr ca isteyen vatandafllara 30 torba yavru köpek mamas, 37 torba yetiflkin köpek mamas ve 30 torba kedi mamas ile 2 bin köpek mamas kab hediye edildi. Vatandafllar örnek bir etkinlik düzenleyerek sahipsiz köpekleri s cak birer yuvaya kavuflturan Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak a teflekkür ettiler. TEM N ED LECEK ADRES: 2KAYNAK YAYINCILIK HACIBAYRAM K TPÇILAR fiarfiisi NO:39 Tel: ULUS/ANKARA

4 ANKARA 4 Çetin den OSB Baflkan Gültekin e ziyaret A nkara vedik Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Baflkan Hasan Gültekin, Pursaklar Belediye Baflkan Selçuk Çetin i makam nda ziyaret etti. vedik OSB Yönetim Kurulu Baflkan Hasan Glütekin in daveti üzerine gerçekleflen ziyarette bölgedeki projeler konufluldu. OSB Baflkan Gültekin, Pursaklar da ciddi bir de iflim yafland n belirterek Pursaklar Belediye Baflkan Selçuk Çetin e teflekkür etti. Pursaklar Belediye Baflkan Selçuk Çetin de ilçede hayata geçirilen özgün projeleri anlatarak Pursaklar da tebessümün sürece ini ve ilçenin daha da gelifltirilece ini söyledi. Görüflmenin ard ndan Pursaklar Belediye Baflkan Selçuk Çetin, OSB Baflkan Gültekin e ilçeyi simgeleyen hediye takdim etti. B üyükflehir Belediyesi, Beypazar ve Nall - han da Han m Matinesi düzenledi. Beypazar l han mlar Safiye Soyman ve Faik Öztürk ile, Nall hanl han mlar da Ankaral Coflkun ile cofltu. Ankara Büyükflehir Belediyesi taraf ndan düzenlenen Han m Matineleri kapsam nda Beypazar nda yaflayan han mlar Turan Dü ün Salonu nda, Nall han daki han mlar da Ayd n Dü ün Salonu nda e lenceli saatler geçirdiler. Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek in efli Nevin Gökçek de konuklar aras nda bulundu u Beypazar etkinli inde, Turan Dü ün Salonu nu t kl m t kl m dolduran kad nlar, sanatç lar Safiye Soyman ve Faik Öztürk ün söyledi i flark larla unutamayacaklar bir gün yaflad. Türk Sanat Müzi i, Türk Halk Müzi i, Arabesk türünün seçkin parçalar ile oyun havalar ve halaylar n sergilendi i programda son günlerin moda flark lar ndan Ankara n n Ba lar da unutulmad. Program n onur konu u olarak sahneye davet edilen Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek in efli Nevin Gökçek, Beypazar nda bu kadar çok say da han mefendiyi bir arada görmek bir ilk san yorum. Hofl geldiniz, sefalar getirdiniz. Demek ki Beypazar na daha büyük bir salon laz m. Bu salon gerçekten küçük, bunu eflime bildirece im programlar na koysun dedi. Daha sonra sahneye yan na gelen bir küçük k z Beypazar ve çevresindeki evlere yapt ziyaretlerde tan d n, güzel bir babaanneleri olan bu küçük k z n 4 kardefli oldu unu ifade eden Nevin Gökçek, ziyaretleri s ras nda karfl laflt güleryüz ve misafirperverli i övgü dolu sözlerle anlatt. Nevin Gökçek e lenceye kat lan Beypazar Belediye Baflkan Cengiz Özalp in efli Hamide Özalp sahneye davet ederek çiçek arma an etti. Nall han da ise e lenceye Ankaral Coflkun damgas n vurdu. Ankaral Coflkun Ankara n n ba lar, Bize her yer Ankara adl son dönemde dillerden düflmeyen flark lar n n yan s ra türkü, oyun havalar ve halaylarla Nall hanl han mlar coflturdu. Her Han mlar Matinesinde oldu u gibi Nall - hanl han mlar da yaln z b rakmayan Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek in efli Nevin Gökçek, Büyükflehir Belediyesi taraf ndan Büyükflehir Belediyesi, Beypazar ve Nall han da Han m Matinesi düzenledi. Beypazar ve Nall han E LENCEYE DOYDU Keçiörenli gençler Ankara havas ald Nall han da özellikle han mlar ilgilendirecek ve içerisinde Han mlar Lokali nin de bulundu u bir Aile Yaflam Merkezi nin aç laca bilgisini de ald n belirtti. Her iki ilçede de çekilifller ve arma an ya muru program boyunca devam etti. Programlar n bafl nda yap lan çekiliflin ard ndan her iki ilçede de 4 er flansl bayan, Stil dan flman Aysu Kaba n n Still otobüsünde yer alarak cilt bak m, makyaj yapt rma flans ve vücut yap s na ve makyaja uygun bir elbise kazand. Konserler sonras nda flansl konuklara elektrikli f r n, kahve makinesi, ütü, yemek tak m ve saç düzlefltirici gibi eflyalar verildi. Genifl Aç Süleyman GÖKSU ALLÂHÜ TEÂLÂ'YA MAN Müslüman olan bir kimseye, ilk önce "Lâ ilâhe illâllah, Muhammedün resûlullah" kelimesinin ma'nâs n bilmek ve inanmak farzd r. Manas ; Allâh'dan (c.c.) baflka ilah yoktur, Muhammed (s.a.v.) onun peygamberidir. Bu kelimeye "Kelime-i tevhit" denir. Her Müslüman kelime-i tevhidin ma'nâs na hiç flüphe etmeden inanmal d r. Bunlar, delil ile ispat etmesi ve akla uydurmas farz de ildir. Kelime-i tevhidin ma'nâs n, Kur'ân- Kerim bildirmekte, Resûlullah da (s.a.v.) bu bildirilenleri aç klamaktad r. Ashab - kiram n hepsi, bu aç klamalar ö rendi ve kendilerinden sonra gelenlere bildirdiler. Ehl-i sünnet alimleri Ashâb- kiram n bildirdiklerini hiç de ifltirmeden, oldu u gibi, kitaplara geçirerek bizlere ulaflt rd lar. Herkesin, Ehl-i sünnet i'tikâd n ö renmesi bu inançta birleflmeleri, birbirlerini sevmeleri lâz md r. Sa'âdetin, mutlulu un tohumu, bu i'tikâdd r ve bu i'tikadda birleflmektir. Kelime-i tevhidin ma'nâs n, Ehl-i sünnet âlimleri flöyle bildiriyor: nsanlar yok idi, sonradan yarat ld. nsanlar ve her varl Allâhü Teâlâ yaratt. Bu yaratan birdir (Vahdaniyet). Orta, benzeri yoktur. O, hep var idi (Vücûd). Varl n n bafllang c yoktur; ezelîdir (K dem). Hep vard r. Varl n n sonu olmaz (ebedîdir), yok olmaz, Onun hep var olmas lâz md r, O, yok olamaz; bakidir (Beka). Varl kendindendir, hiçbir sebebe ihtiyac yoktur (K yam binefsihi). Ona muhtaç olmayan hiçbir fley yoktur. Her fleyi var eden, her var her an varl kda durduran odur. O, madde de ildir, cisim de ildir, bir yerde de ildir, hiçbir maddede bulunmaz, flekli yoktur, ölçülmez, nas ld r diye sorulmaz. (O) deyince, akla, hayale gelen hiçbir fley, o de ildir. O, bunlara benzemez (Muhalefetün lil-havadis). Bunlar, hep onun mahlûklar d r; o, mahlûklar gibi de ildir. Akla, vehme, hayale gelen her fleyi, o yaratmakdad r. Yukar da, afla da, yanda de ildir. Allâhü Teâlâ'n n s fatlar vard r. S fât- sübûtiyye'si sekizdir: Hayat, lim, Semi', Basar, Kudret, rade, Kelâm, Tekvin. Bu s fatlar nda, hiç de ifliklik olmaz. De ifliklik olmas, kusurdur. Onda kusur, noksanl k yoktur. Bu dünyada, onu kendisinin bildirdi i kadar bilmek ve ahrette görmek vard r. Dünyada nas l oldu u anlafl lamadan bilinir. Orada da, anlafl lamadan görülecektir. A nkara Büyükflehir Belediyesi Keçiörenli gençler unutulmaz bir gece yaflatt. Büyükflehir Belediyesi taraf ndan de iflik ilçe ve mahallelerde düzenlenen Hemflehri Gecesi Keçiören lçesi nde Ceft Kafe de yap ld. Geceye kat lan Keçiörenli gençler, Ankaral Coflkun ve Ali Yaprak n seslendirdi i türkülerde gönüllerince oynay p keyifli anlar yaflad. Hemflehri Gecesi ne kat lmak için kafeye gelen Keçiörenliler kad n, erkek, genç, çocuk e lencenin keyfine vard. Gecede sahneye ilk ç kan Ali Yaprak, Yalan Dünya isimli türküyü seslendirirken büyük alk fl ald. Sanatç Ali Yaprak, son günlerin popüler parças D m D m Yar n yan s ra Dilara, Oy Farfara, Fidayda gibi hareketli türküleri de seslendirerek özellikle gençleri coflturdu. Keçiörenli gençler sahneyi doldurarak hareketli türküler eflli inde oynarken, geceye kat lan di er izleyiciler alk fllarla türkülere efllik ettiler. Ali Yaprak ise böyle bir gece düzenledi i için Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek e teflekkür etti. Daha sonra sahne alan Ankaral Coflkun ise okudu u Ankaran n Ba lar türküsü ile coflkuyu zirveye ç kard. Ankaral Coflkun, bu güzel organizasyon için Baflkan Gökçek e teflekkür etti.

5 Facebook 19 milyar dolara WhatsApp' sat n ald BERL N(CHA) F acebook yetkilileri, WhatsApp mesajlaflma istemini 19 milyar dolara sat n ald klar n aç klad. Buna göre Facebook bafllang çta 4 milyar dolar nakit ödeme yapacak. 12 milyar STANBUL (AA) - M s r Maliye Bakanl verilerine göre geçici hükümet 2013 y l n n son yar s nda 70 milyar dolar iç borçlanma gerçeklefltirdi. Buna göre darbe sonras n n ülkeye getirdi i iç borç yükünün yüzde 53,8 oran nda artt ortaya ç kt. Geçen temmuz ay nda ülkenin seçilmifl ilk Cumhurbaflkan Muhammed Mursi nin askeri darbeyle görevden uzaklaflt r lmas n n ard ndan dünyan n gündemine oturmufltu. Mursi dönemi sonras oluflan darbe ekonomisi, Körfez ülkelerinden ve IMF den ald yard mlara karfl n hala toparlanamad. Son olarak Baflbakan Hazim Biblavi nin, Suudi Arabistan da yürüttü ü temaslarda yeni kredi imkanlar üzerine görüflmeler yürüttü ü bildirildi. AA muhabirine konuya de- erlendirme yapan D fl Ekonomik liflkiler Kurulu (DE K) Afrika Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s ve Türk-M s r fl Konseyi Baflkan Zuhal Mansfield, M s r da iflsizlik oran n n 2013 y l n n 3. çeyre inde yüzde 13,4 oran nda ve enflasyon oran n n ise Ocak-Aral k 2013 tarihlerinde yüzde 11,7 olarak gerçekleflti ini kaydetti. G da ve içecek fiyatlar ndaki art fl n geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 18,6 oran nda oldu una dikkati çeken Mansfield, flu bilgileri verdi: M s r bas n ndan takip etti- dolar ise hisse senedi fleklinde WhatsApp a devredilecek. Son olarak ise toplamda flirkete 3 milyar dolar hisse senedi devredilecek. WhatsApp sisteminin dünyada flu anda yaklafl k 450 milyon kullan c s bulunuyor. Klasik mesajlaflma imize göre temel ihtiyaç maddelerinde artan fiyatla mücadele etmek için aral k ay bafl nda M - s r da bir indirimli g da pazar aç lm fl bulunmaktad r. Turizm gelirleri konusunda yine M s r bas n ndan takip etti imiz üzere M s r Turizm Bakan Hisham Zaazou nun aç klamalar na göre, 2013 y l nda M s r n turizm gelirleri bir önceki y la göre yüzde 41 oran nda azalarak 5,9 milyar dolar olmufltur. M s r askeri darbeden bugüne geçen 6 ayl k süre içerisinde 70 milyar dolar iç borçlanma yapt. Darbeyle görevinden al nan sistemini yenileyen WhatsApp' n yeni sahibinin hedefi ise toplam nda 1 milyar kullan c ya ulaflmak. Facebook yapt bu anlaflma ile tarihindeki en büyük anlaflmaya imza atm fl olacak. Daha önce de Google n sat n alaca konuflulan Cumhurbaflkan Muhammed Mursi nin yönetimde bulundu u ayn y l n Ocak-Haziran sonu aras ndaki 6 ayl k süre içerisinde gerçekleflen borçlanma miktar - n n ise 316,3 milyar M s r Cüneyhi yani 45,4 milyar dolar oldu u hat rlat ld. Buna göre darbe sonras n n ülkeye getirdi i iç borç yükünün yüzde 53,8 oran nda artt ortaya ç kt. Hazine bono ve tahvilleriyle iç borçlanma gerçeklefltiren geçici hükümetin geçen y l n ayn dönemine göre 59 milyar dolar olan iç borçlanma miktar n n bu y l 70 milyar dolara ç kmas yla yüzde 18,8 oran nda artt tespit edilirken, Mursi nin görevden al nmas yla bafla gelen geçici hükümetin icraatlar sonucu genel bütçe aç n n geçen y l n ayn dönemine oranla yüzde 5,2 azald dikkat çekti. Maliye Bakanl raporlar nda belirtildi i flekliyle M s r n iç borç miktar n n geçen aral k ay itibariyle 222,1 milyar dolara ulaflt kaydedilirken, buna karfl l k geçen aral k ay itibariyle d fl borç miktar n n ise 47 milyar dolara yükseldi i bildirildi. Maliye Bakanl kaynaklar göre ülkenin bafll ca gelir kaynaklar ndaki daralma ve yeni asgari ücret uygulamas gibi nedenlerden dolay bütçe aç n n mali y l sonunda 34,4 milyar dolara ulaflmas n n beklendi i aç kland. Ülkede 3 Temmuz sonras nda gerçekleflen askeri müdahale sonras nda körfez ülkelerinden M s r a fiili olarak gelen yard m paketi miktar 15,9 milyar dolara ulaflt. Hükümet yetkilileri ve ilgili ülkelerin resmi kurumlar taraf ndan yap lan aç klamalara göre baflta Körfez ülkeleri olmak üzere M s r a finansal yard m sunan ülkeler, Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleflik Arap Emirlikleri, Katar, Libya ve Türkiye olarak biliniyor. Suudi Arabistan n 22 May s 2011 tarihinde M s r a sundu u yard m paketinde miktar 3,75 milyar dolarl k miktar iki parçal olarak 500 er milyon dolar M s r Merkez Bankas na yat r ld. Buna ek olarak 1,75 milyar dolar karfl l akaryak t verilmesi kararlaflt r ld. Ayr ca 1 milyar dolar tahvil al m fleklinde M s r a ulaflt r ld. Suudi Arabistan n M s r a 3 Temmuz askeri müdahalesi sonras nda sundu u ikinci ek yard m paketi WhatsApp, bu sefer resmi olarak Facebook un bünyesine geçmifl oldu. Mesajlaflma platformlar na son zamanlarda önem vermeye bafllayan Facebook, WhatsApp hamlesi ile rakiplerinin bir ad m önüne geçmeyi hedefliyor. bu kez 5 milyar dolarl k olup 1 milyar karfl l ks z olmak üzere 2 milyar nemaland rmaya tabi olmadan merkez bankas na yat r ld. Petrol s k nt s çeken M s r, 2 milyar dolarl k petrol deste i ald. Birleflik Arap Emirlikleri nin (BAE) M s r a toplamda 3 milyar dolarl k yard m Temmuz da, demokrasiye asker ayar ndan sonra gerçekleflirken, 1 er milyar dolarl k bölümlerle karfl - l ks z, Merkez Bankas na yat - r lmak kayd yla olan ve petrol karfl l fleklinde finansal destek sa land. Geçen eylül ay nda M s r ve BAE aras nda imzalanan protokol gere i yeni yard m paketi 4,8 milyar dolar olarak aç klanm flt. Alt yap ve kalk nma projelerinde kullan lmas planlanan bu destekten herhangi bir miktar n henüz ulaflmad bildiriliyor. M s r a Temmuz sonras nda finansal destek sa layan ülkelerden biri de Kuveyt oldu. Toplamda 4 milyar dolarl k yard m paketinin 1 milyar karfl l ks z olmak üzere 2 milyar petrol yard m, 1 milyar da merkez bankas nda hesap aç ld. M s r a 25 Ocak 2011 Devrimi sonras nda 8 milyar dolarla büyük finansal destek veren ülkelerden biri de Katar oldu. Katar, karfl l ks z, kredi ve Merkez Bankas na yat r lan hesaplar olmak üzere üç ayr kategoride finansal destek sa lad. Ancak 3 Temmuz sonras nda geliflen olaylar çerçevesinde siyasal gerginliklerin sonunda 500 er milyon dolarl k iki dilim halinde ödeme Katar a geçti imiz kas m ve aral k aylar nda geri verildi. Ard ndan 2 milyar dolarl k devlet tahvillerindeki faiz miktar ve sürelerindeki ihtilaftan dolay M s r bu miktar Katar a iade etti. M s r a finansal destek sa layan bir di er ülke de 2 milyar dolarla Libya oldu. Libya 5 y l süreli ine geçen nisan ay nda M s r a 2 milyar dolar kredi sa lad. Türkiye ise 25 Ocak Devrimi sonras nda 5 y ll na 1 milyar dolar kredi sa lad. EKONOM /5 M s r ekonomisi batak ta Gün geçtikçe ekonomik s k nt lar n artt M s r da, bölge ülkelerinden her f rsatta kredi elde etmenin yollar n arayan ülkede ekonomik veriler iyileflmeye iflaret etmezken, iflsizlik, enflasyon ve borç yükü art yor. Çin in krizine maruz kalmas çok mümkün de il Finasal sektör volatilitesinin bu y l çok önemli kalmay sürdürece ini tahmin ettiklerini bildiren Kuijs, flunlar ifade etti: Son y llardaki h zl kredi büyümesi kombinasyonu, genel kredi büyümesindeki muhtemel bozulma, mevcut parasal s k laflt rma ve reform uygulamalar, faiz oranlar n n yan nda finansal problem ile kredi temerrüt risklerini de yükseltiyor. Bu ayn zamanda, Çin Merkez Bankas n n (PBoC) en son yay mlanan parasal politika raporunun da mesaj. Bu mesaj, PBoC nin s k parasal duruflu, kuvvetli denetim, finansal risklerin dizginlenmesi ve gölge bankac l k sistemindeki afl r l klarla ilgili ta- STANBUL (AA) R oyal Bank of Scotland (RBS) Group Çin Baflekonomisti Louis Kuijs, Ekonomik ve finansal temeller ile tamponlar göz önüne al nd nda, Çin in yak nda herhangi bir zamanda sistematik finansal krize maruz kalmas n n çok mümkün olmad n düflünüyoruz dedi. Çin ekonomik büyümesine iliflkin endiflelerin ve bunun geliflmekte olan piyasalar üzerindeki muhtemel etkilerine yönelik AA muhabirine de erlendirmelerde bulunan Kuijs, Çin de finansal sistem istikrars zl na iliflkin endifleli olmad klar n belirterek, sert inifl gibi birfley beklemediklerini söyledi. Kuijs, uluslararas finansal piyasalardaki Çin de poahhüdüntansiyel finansal risk ya da bir baflka yavafllamayla ilgili endifleler nedeniyle, piyasalar n finansal sektör kar fl kl ndan kayg l oldu unu aktararak, büyümeye iliflkin daha fazla netlik istendi ini kaydetti. sürdürdü ünü onayl yor. Kuijs, PBoC nin ayn zamanda faiz oran liberalizasyonuyla devam etme niyetini teyit etti ini dile getirerek, sonuç olarak piyasa faiz oranlar n n nispeten yüksek ve volatil olmas n n beklendi ini aktard. Eker: Kurakl k için gerekli tedbirleri ald k ANKARA (CHA) G da Tar m ve Hayvanc l k Bakan Mehmet Mehdi Eker, Amerika n n Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone yi kabulünde yaflanan kurakl kla alakal konufltu. Eker, "Kurakl ktan fazla etkilenmemek için de gerekli tedbirlerin ald k." dedi. Bakanl kta gerçekleflen görüflmede konuflan Riciardone, Türkiye ile ABD aras nda uzun y llara dayanan dostluk iliflkisi bulundu- unu söyledi. Ricciardone, zaman zaman ikili iliflkilerde dalgalanma olsa da Türkiye ile Amerikan iliflkilerinin sa lam temeller üzerine oturdu unu kaydetti. Müttefik 2 ülkenin siyasi iflbirli inin yan s ra ekonomik ve ticari iliflkilerinin de örnek düzeyde oldu unu kaydeden Ricciardone, kendisinin de özel olarak bir Türkiye sevdal s oldu unu vurgulad. Ricciardone, k z n n Adana da görevli iken dünyaya geldi ini, bu bölgede birçok dostu bulundu unu, bunun da Türkiye sevgisini art rd n bildirdi. G da Tar m ve Hayvanc l k Bakan Mehdi Eker de 2007 y l nda yaflanan kurakl k d fl nda Türk tar m n n son 10 y lda hep büyüme gösterdi ini söyledi. 10 Y ll k büyüme oran - n n ortalama 2,2 düzeyinde oldu unu anlatan Eker, kurakl ktan fazla etkilenmemek için de gerekli tedbirlerin al nd n kaydetti. Dicle ve F rat Nehirleri üzerinde elektrik üretme ve sulama amaçl çok say da baraj yap ld n belirten Eker, halen yap m süren barajlar n tamamlanmas yla bölgede 1,5 milyon hektarl k alan n sulu tar ma aç laca n bildirdi. Türkiye ile Amerika Birleflik Devletleri nin sa lam iki müttefik olduklar n belirten Eker, çevresel etkiler sebebiyle 2 ülke iliflkilerinde zaman zaman yaflanan gerginliklerin iyi iliflkileri bozamayaca n söyledi. PBoC nin, gereksiz bankalararas faiz oranlar volatilitesinden kaç nmak için ihtiyaç duyulan k sa dönem faiz oran taahhüdünün, bir tür hedef hareketinin habercisi olmad na iflaret eden Kuijs, Bir bütün olarak ele al nd - nda, bu y l faiz oran volatilitesi ile geçecek dönemler bekleyebiliriz. Bununla birlikte, yak nda herhangi bir zamanda sistematik finansal istikrar hakk nda endifleli de- iliz. Ekonomik ve finansal temeller ile tamponlar göz önüne al nd nda, Çin in yak nda herhangi bir zamanda sistematik finansal krize maruz kalmas n n çok mümkün olmad n düflünüyoruz de- erlendirmelerini yapt. New York merkezli Citigroup un Çin Araflt rma Baflkan Dr. Minggao Shen ise etkisini gösteren yeni reform yolunun, Çin in ekonomik döngüsünü ad m ad m yeniden flekillendirmesinin muhtemel oldu unu söyledi. Shen, ülkede altyap ve gayrimenkul yat r mlar yla desteklenen GSYH büyümesinin, 2013 y l nda yüzde 7,7 oldu unu an msatarak, flunlar kaydetti: Çinli yetkililerin, ekonominin yeniden dengelenmesi için finansal istikrars zl k ya da k sa vadeli sanc risklerine raz olmad görünüyor ama büyük ihtimalle ölçülü geçifli tercih edecekler. Reformlar haricinde, Çin GSYH büyümesi 2013 y l 2. yar s ndan bu yana sermaye maliyetlerindeki dalgalanma nedeniyle bu y l bask alt nda olabilir. Bu dalgalanmalar n daha iyi ihracat büyümesi ile dengelenme ihtimali yok. Son geliflmeler 2014 y l büyüme tahminimiz olan yüzde 7,3 üzerinde afla yönlü risklerin yukar yönlü risklerden daha fazla bulundu una iflaret ediyor. Çin liderleri taraf ndan onaylanan büyük reform plan n n yönüne iliflkin olumlu olduklar n dile getiren Shen, bunun ise sadece Çin in büyüme görünümünü yeniden infla etmekle kalmay p ayn zamanda istikrarl büyüme üzerindeki piyasa beklentilerini de ifltirebilece ine dikkati çekti. Shen, hükümetin reformlar için h z ve önceli i azaltacak olan yüzde 7 nin alt nda büyümeyi tolere etmek için haz r gibi gözükmediklerini ifade ederek, Yak n vadede sistematik riske neden olabilecek herhangi bir reform ertelenebilir. fiimdilik, tek çocuk politikas nda gevfleme, yeni kentleflme planlar gibi büyümeyi destekleyici tedbirler bekliyoruz ve bunlar finansal sistemde risk alg lamas n n de iflmesinden kaynaklanan afla yönlü risklerde a rl k kazanacakt r fleklinde konufltu. Sermaye maliyetlerindeki dalgalanman n, mevcut büyüme modelindeki kredi bozulmas ve finansal fazlal n belirtisi oldu una iflaret eden Shen, Daha iyi d fl talep ihracat büyümesini h zland rabilir ama geliflmekte olan ülkelerdeki toparlanma ithalat liderli inde oldu u sürece... Biz bu y l için tek haneli ihracat büyümesi bekliyoruz ifadelerini kulland.

6 /6 DIfi HABERLER FARUK AKKAN MOSKOVA (CHA)- R usya Devlet Baflkan Vladimir Putin, Ukrayna Cumhurbaflkan Viktor Yanukoviç in talebi üzerine muhalefetle müzakerelerde arac olmas için Ombudsman Vladimir Lukin i Kiev e gönderdi. Kremlin bas n sözcüsü Dmitri Peskov, Yankoviç in Putin le telefon görüflmesi yapt, arabulucu için temsilcisini Kiev e göndermesini talep etti ini söyledi. Peskov, Putin in nsan Haklar Ombudsman Lukin i Kiev e göndermeye karar verdi ini belirtti. Peskov, Lukin in insan haklar eylemcileri taraf ndan kabul edildi ini hat rlatt. Ukrayna da 18 fiubat tan bu yana devam eden Norveçli sanatç n n buzdan labirentine büyük ilgi OSLO (CHA) - spanya Prensesi: Kral' n k z oldu um için daha fazla denetim yap ld ATACAN CUMAYEV MADR D (CHA)- spanya Prensesi Cristina n n, 8 fiubat ta karapara aklama ve vergi kaçakç l ' davas nda san k olarak hakim karfl s nda verdi i ifadenin yaz l metni bas na yans d. Europa Press ajans n n bildirdi ine göre, sorgu yarg c Jose Castro ya kaçamak cevaplar veren Prenses, 400 kere bilmiyorum demifl. spanya Kral Juan Carlos un küçük k z Prenses Cristina y 6 buçuk saat sorgulayan Kremlin bas n sözcüsü Dmitri Peskov, Yankoviç in Putin le telefon görüflmesi yapt, arabulucu için temsilcisini Kiev e göndermesini talep etti ini söyledi. Putin, arac olmas için Kiev e yard mc s n gönderdi gösterilerde Sa l k Bakanl verilerine göre en az 75 kifli hayat n kaybetti. 571 kifli tedavi için hastaneye baflvururken, 363 kiflinin kontrolleri sürüyor. Muhalefet ölü say s n n çok daha fazla say da oldu unu iddia ediyor. Muhalif Parti liderlerinden Oleksandr Turçinov, 100 den fazla kiflinin hayat n kaybetti ini aç klad. yarg ç Castro, efli naki ile ortak oldu u Aizoon flirketinde yaflanan usulsüzlüklere iliflkin 400 soru sormufltu. Prenses in, Aizoon a niye girdi ine dair soruya Eflime güveniyordum. O bana teklif etti ve ben de kabul ettim. cevab n verdi i ö renildi. Aizoon un ne harcamalar n ne de hesaplar n kontrol ediyordum diyen Prenses Cristina, flirketle ilgili her türlü ifli kocas Urdangarin in yürüttü ünü belirtmifl. Maliyeye karfl koruma olarak kullan ld fleklindeki iddialar n kendisini "rencide etti ini" vurgulayan Prenses, Kral' n k z oldu u için daha s k denetime tabi tutuldu unu savunmufl. spanya da Noos olay olarak adland r lan yolsuzluk soruflturmas nda Palma Dükü Inaki Urdangarin, baflkanl n yapt Noos Enstitüsü arac l yla 6 milyon Euro kamuya ait paray zimmetine geçirmekten yarg lan yor. Aizoon flirketinin de Noos Enstitüsü çevresinde oluflturulan uydu flirketlerden oldu u iddia ediliyor. ran, 100 den fazla Azeri muhalifi tutuklad CUMAL ÖNAL STANBUL (CHA)- ran a ba l Güney Azerbaycan bölgesinde 100 den fazla Azeri muhalifin ran güvenlik birimlerince tutukland belirtiliyor. Tutuklananlar n anadil günü kutlamalar çerçevesinde bir araya gelen Güney Azerbaycan Milli Hareketi üyeleri oldu u kaydediliyor. Tutuklamalar n, Fars dili konuflmayanlar n haklar n verece ini söyleyen Hasan Ruhani nin cumhurbaflkanl koltu una oturmas ndan sonra gelmesi dikkat çekti. 2,5 y l önce Türkiye ye s nan Güney Azerbaycanl Ramin Cabbarl, Cihan Haber Ajans 'na yapt aç klamada Eher (Ahar) kentinde bir araya gelen Azerilerden aralar nda brahim Savalan, Abbas Veysanl ve Salih Molla Abbasi gibi önde gelen muhaliflerin de bulundu u 100 den fazla kiflinin tutukland n söyledi. ran da yaflayan 30 milyondan fazla Azeri nin anadilde e itim hakk na dahi sahip olmad n belirten Cabbarl, bölgedeki yeralt kaynaklar n n sömürüldü ünü, Urumiye Gölü nün dahi kurutuldu unu ifade etti. Geliflmelerin "seçim kampanyalar s ras nda anadilde e itim hakk vereceklerini söyleyen Ruhani nin ne kadar samimi oldu unu ortaya koydu unu" belirten Ortado u uzman Arif Keskin ise "Ruhani, pek çok konuda oldu u gibi anadil konusunda da Fars dili konuflmayan halklara haklar n verece ini söyleyerek büyük bir ümit olmufltu. Ancak son geliflme, Ruhani nin bu sözleri yerine getiremeyece inin aç k göstergesi." diye konufltu. 75 milyon nüfuslu ran da 30 milyonu Azeri, 40 milyona yak n Türk ün yaflad öne sürülüyor. Her y l okullar aç ld nda ve dünya dil günü etkinliklerinde bir araya gelen Azerilere yönelik tutuklama eylemleri gerçeklefliyor. Ramin Cabbarl, her y l benzer tutuklamalar oldu unu; ancak bu y lki tutuklamalar n di er y llara oranla daha yüksek oldu unu vurgulad. Kendisinin Türkçe makaleler yazd için ran da tutukland n, daha sonra Türkiye ye kaçt n belirten Cabbarl, BM yoluyla s nma talep etti i için muhtemel bir iadeden kurtuldu unu söyledi. LAHYATÇI/E T MC / YALÇIN ÇYER N KIRK YILLIK, T T Z VE ÖZVER L ÇALIfiMASININ ÜRÜNÜ OLAN ARAPÇA K TABI S Z KUR AN A ULAfiTIRMAYI HEDEFLEMEKTE. ARAPÇA K TAP, YARDIMCI K TABI VE CD YE LEN fi B uz sanatç s Peder Istad, Norveç'in baflkenti Oslo'da faaliyet gösteren Tarih-Do a Müzesi nin 200. y l kutlamalar nedeniyle buzdan bir labirent infla etti. Oslo Üniversitesi'ne ait onorveç in en büyük parklar ndan Botanik Bahçe de sergilenen buzdan labirenti, sanatç dan akademisyenlere, ö rencilerden halka kadar binlerce kifli ziyaret ediyor. Botanik bahçesine kurulan buz labirentine insanlar n oldukça yo un ilgi gösterdi ine dikkat çeken Istad, sadece aç l fla 4 binin üzerinde ziyaretçi geldi ini vurgulad. Tamamen buzdan oluflan ve LED fl klar yla fl kland r lan labirentin yap m günlerce sürdü. Istad n öncülü ünde 11 kiflilik uzman bir ekip taraf ndan kurulan labirentin yap m için yaklafl k 70 ton buz kullan ld. Tarih -Do a Müzesi yetkilileri, buzdan labirentin zamanla eriyerek, do al yollarla kaybolaca n ifade etti. Projenin arkas ndaki isim olan Istad, buzun kal n ve kaliteli olmas için Norveç in Tynset bölgesinden özel olarak getirildi ini ifade etti. lk fikrin asl nda buzdan oluflan bir bank yapmak oldu unu söyleyen Norveçli sanatç, bunun zamanla bir labirent kurmaya dönüfltü ünü belirtti. Cihan'a konuflan Istad, her zaman do aya yak nl k duydu unu söyledi. "Do aya meydan okumay seviyorum.'' diyen Istad, daha önce Grönland adas nda Eskimo kay klar nda kürek çekti ini aktard. Her zaman do a sporlar yla meflgul oldu unu dile getiren Norveçli sanatç, sözlerine flöyle devam etti: "Da c l k, kayak ve kürek sporlar yla yak ndan ilgileniyorum. Buz ve tafl sanat da, yine do aya duydu um ilgiden dolay çok hofluma gidiyor.'' Istad, labirent infla etme fikrini ise flöyle anlat yor: "Bundan 200 y l önce Avrupa'da büyük bahçelerde labirentler kuruluyormufl. Bunlar çal lardan olufluyorlarm fl. Biz de, müzenin 200. y ldönümü oldu u için Botanik Bahçesi ne buzdan bir labirent infla ettik. Çal flt projelere büyük ilgi gösterildi ini aktaran Istad, hem yurt içinden hem de yurt d fl ndan siparifller ald n belirtti. Istad, gelen talepleri gerçeklefltirmek için özel ekipmanlara yapt yat r m n yan s ra, bir de kendine özel bir ekip kurmufl. Bu altyap yla daha büyük ve kendi tabiriyle ''ç lg n'' projelere imza atma kapasitesini elde etti ini söyledi. TEM N EDEB LECE N Z ADRESLER Birleflik Da t m tüm sat fl noklatalar ile 2Kaynak Yay nc l k/hac bayram Kitapç lar çarfl s No:39 Ulus/Ankara Tel:

7 Ankara Emniyeti, önceki arama karar tarihlerini aç klad SEYFETT N KOÇAK ANKARA (CHA)- A nkara Emniyet Müdürlü ü, mahkeme karar olmadan arama yetkisini 25 Ekim 2013 tarihinden itibaren devaml 2 ile 15 günlük süreler içinde yenilendi ini aç klad. Bas nda yer alan haberlerle ilgili yap lan aç klama yapan Ankara Emniyet Müdürlü ü, Sulh Mahkemelerinden daha önce al nan önleme arama kararlar n n tarihlerini paylaflt. Mahkemeden al - nan önleme kararlar n n tarihlerinin birbirlerinin devam olmas dikkat çekti.emniyet Müdürlü- ü'nün sulh mahkemelerinden ilk 25 Ekim 2013 tarihinde ald önleme arama karar n 2 ile 15 günlük sürelerle yeniledi i gözlendi. Daha önce al nan arama kararlar n n tarihleri flöyle: " ile tarihleri aras nda 15 gün, ile tarihleri aras nda 15 gün, ile tarihleri aras nda 15 gün, ile tarihleri aras nda ANKARA 9.ASL YE HUKUK MAHKEMES 'NDEN ESAS NO : 2013/570 Mahkememizden verilen 30/01/2014 tarih ve 2013/570 Esas 2014/38 say l karar ile, K rflehir ili, Kaman ilçesi, Ömerkahya köyü Cilt:66, Hane:94, BSN: TC kimlik numaras nda nüfusa kay tl Adnan ve Güner k z Döndü Vural' n ön ad n n "YUDUM DÖNDÜ" olarak DE fit R LMES NE, Karar verildi i ilan olunur. 03/02/2014 (Bas n -2294) (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar STANBUL L, ÜSKÜDAR BELED YE BAfiKANLI INDAN TAfiINMAZ SATIfi LANI 1- Belediyemiz mülkiyetinde bulunan ve afla da nitelikleri belirtilen tafl nmazlar hizalar nda gösterilen muhammen bedel üzerinden 2886 say l Devlet hale Yasas n n 35/a maddesine göre kapal teklif usulü ihale ile sat lacakt r. Alan mar Muhammen Geçici Mahallesi Pafta Ada Parsel (m2) Durum Cinsi Sat fl Bedeli (TL) Teminat (TL) Bulgurlu ,37 Konut Arsa ,00-TL ,00.- Çengelköy ,43 Konut Arsa ,00-TL+KDV ,00.- Kandilli ,32 Konut Arsa ,00-TL+KDV , hale 06/03/2014 tarihinde Perflembe günü saat 10.00'da Üsküdar Belediye Encümeni salonunda, Belediye Encümeni'nce yap lacakt r. 3- Tafl nmaz mal sat fl flartnamesi Üsküdar Belediyesi, Emlak stimlak Müdürlü ünden görülebilir ve her bir tafl nmaz için TL(Beflyüztürkliras ) ücret karfl l nda sat n al nabilir. Ayr ca adresinden tafl nmaz mal sat fl flartnamesine ulafl labilir. 4- HALEYE KATILAB LME fiartlari a) 2886 say l Kanunun 37.maddesi gere ince haz rlanacak Teklif Mektubu, b) Geçici teminat; stekliler söz konusu gayrimenkulün sat fl ihalesine kat labilmek için sat n alacaklar tafl nmaz n muhammen bedelinin en az %3'ü (yüzde üç) nispetinde geçici teminat veya banka teminat mektubu vereceklerdir. c) haleye ifltirak edecekler bedeli karfl l nda flartname sat n almak zorundad r. d) hale dosyas n n (flartname) idareden sat n ald na dair dosya al nd makbuzunun asl n vermesi. e) haleye ifltirak eden taraf ndan her sayfas ayr ayr imzalanm fl flartname. f) Nüfus cüzdan sureti, Noterden tasdikli imza beyannamesi, (Gerçek kifliler için), g) halenin yap lm fl oldu u y l içerisinde al nm fl kametgah Belgesi (Gerçek kifliler için) h) Türkiye'de tebligat adresi için adres göstermesi i) Tüzel kifli olmas halinde, Mevzuat gere i tüzel kiflili in siciline kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odas ndan veya benzeri bir makamdan ihalenin yap lm fl oldu u y l içerisinde al nm fl tüzel kiflili in siciline kay tl oldu una dair belge ve Kay tl oldu u Vergi Dairesi ve numaras, ) steklinin ortak giriflim olmas halinde flekli ve içeri i ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak giriflim beyannamesi j) Tüzel kifli olmas halinde, teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri k) Vekaleten ihaleye kat lma halinde, istekli ad na kat lan kiflinin ihaleye kat lmaya iliflkin yetkisinin bulundu u noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi. 1) Ülkemizde yabanc lar n mülk edinmesi konusunda yasal mevzuat dahilinde herhangi bir engelleyici hüküm bulunmamas koflullar nda T.C. uyru unda olmayan yabanc lar n ihaleye ifltirak etmesi halinde verecekleri her türlü teminatlarda (geçici, v.s. gibi) yerli bankalar veya özel finans kurumlar n n kontrgarantisi (Counterguarantee) istenecektir. Ayr ca bu yabanc istekliler idareye sunacaklar her türlü belgeleri, yeminli tercüman bürolar nda Türkçe'ye çevirmek zorundad r. 5- hale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harçlar, ipotek masraflar ve di er giderleri ödemek al c ya aittir. 6- Tafl nmaz n sat fl ihalesine teklif verecekler; ihale zarflar n yukar da ve flartnamede belirtilen belgeler ile birlikte sat fl flartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak haz rlayarak tarihinde Perflembe günü saat 09.30'a kadar Üsküdar Belediyesi, Emlak stimlak Müdürlü ü'ne s ra numaral al nd belgesi karfl l - nda teslim edeceklerdir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yap lan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) daresinin saat ayar esast r. 7- hale bedeli peflin tahsil edilecektir. 8- hale komisyonu (Belediye Encümeni), gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yap p yapmamakla serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama karar na itiraz edilemez. LAN OLUNUR. (Bas n -2245) (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar 13 gün, ile tarihleri aras nda 11 gün, ile tarihleri aras nda 4 gün, ile tarihleri aras nda 2 gün, ile tarihleri aras nda 15 gün, ile tarihleri aras nda 15 gün." Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Samanyolu Televizyonu'nun reyting flampiyonu dizisi fiefkat Tepe'yi bir haftad r giderek artan dozda elefltirdi. Konya Valili i Baflbakan' n hedefindeki fiefkat Tepe'yi yasaklad MUZAFFER SALCIO LU, fi R N KA- BAKCI KONYA (CHA)- fi efkat Tepe diziyle ilgili yasaklama karar sabah itibar yla dizinin yap mc s Ser Film Afi yönetimine faks yoluyla tebli edildi. Konya Valili i'nden Ser Film Afi Yetkilisi Salih Asan'a gönderilen faksta, Konya ve ilçelerinde dizi çekimi için verilen onay n Konya Valili i'nce 19 fiubat 2014 tarih ve 682 say l onay ile iptal edildi i belirtildi. Ser Film Afi Yöneticisi Salih Asan, Samanyolu Televizyonu ve Ser Film Afi hukukçular n n söz konusu durdurma karar na karfl yarg nezdinde itiraz edece ini, itirazlar yerinde görülürse çekimlere Konya'da devam edeceklerini, aksi halde diziyi çekebilecek baflka yerler arayacaklar n söyledi. Samanyolu Televizyonu'nda yay nlanan fiefkat Tepe dizisindeki bir rüya sahnesinden dolay diziyle ilgili tart flmalar bafllatm flt. Geçen haftadan bu yana kat ld her programda konuflmalar nda fiefkat Tepe dizisine de yer veren Baflbakan Recep Tayyip Erdo an ise diziyi 'ahlaks zl k'la suçlam flt. Bu elefltiriler üzerine harekete geçen Konya Valili i, l Kültür ve Turizm Müdürlü ü'nün, "Kültür ve Tabiat Varl klar n Koruma Konunu kapsam na giren mekanlarda yap lan çekimlerin Müze Müdürlü ü'ne önceden bilgi verilmemesi, ilgili mekanlarda temizlik ve tamirat gibi çal flmalar n müze uzman denetiminde yap lmamas ve dizide 25 Ocak'ta yay nlanan bölümde Hz. Muhammed (SAV)'e iliflkin görüntülerin yaz l ve görsel bas nda tepkilere neden oldu u gerekçeleriyle; çekim izni onay n n iptal edilmesi ve çekimlerin durdurulmas "n isteyen yaz s yla izin onay n iptal etti. fiefkat Tepe dizisinin yap mc flirketi Ser Film Afi'ye iptal karar n faks yoluyla bildiren Konya Valili i, il genelinde devam eden dizi çekimlerinin durdurulmas n istedi. Konya Valisi Muammer Erol imzal izin onay iptali ve çekimlerin durdurulmas n isteyen yaz yla ilgili aç klama yapan Ser Film Afi yöneticisi yap mc Salih Asan, 2007'den bu yana Konya ve ilçelerinde dizi çekimi yapt klar n belirtti. SGK Müdürü Y lmaz: fiah s ödemeleri cep telefonlar na k sa mesajla bildirilecek FERHAT ÖZER YOZGAT (CHA)- S osyal Güvenlik Kurumu (SGK) Yozgat l Müdürü smail Y lmaz, flah s ödemeleri olarak bilinen geçici ifl göremezlik paralar, evlenme yard mlar, emzirme yard mlar, ilaç, tedavi ve t bbi malzeme bedelleri ile benzeri ödemelerin vatandafllar n cep telefonlar na k sa mesaj yoluyla bildirilece ini söyledi. SGK Müdürü Y lmaz, yapt aç klamada, flah s ödemelerinde vatandafllara verilen hizmet sonuçlar - n n bildirimini kolay ve çabuklaflt rmak amac yla ödeme talimat verilen kiflilerin cep telefonlar na k sa mesaj (SMS) gönderilmeye baflland n kaydetti. Y lmaz, "Bu uygulamadan yararlanacak vatandafllar - m z cep telefonu numaralar n kuruma belge teslimi /7 GÜNCEL YAfiAM Apartman taban nda ç kan su alt katta oturan aileyi periflan etti FETH BARUT ANKARA (CHA) - B aflkentte, apartman n taban nda ç kan kaynak suyu, 8 ay önce binaya tafl nan bir aileyi periflan etti. Ankara n n Etimesgut ilçesi Piyade Mahallesi Atilla Efler Caddesi 65 numarada bulunan bir apartman n taban ndan kaynak suyu ç kt. 6 ay önce ç kan su alt katta oturan Karakoç ailesini ma dur etti. 8 ay önce kredi ile ald klar evlerine tafl nmalar n n ard ndan evin muhtelif yerlerinden ç kan kaynak suyunu önceleri su flebekesinden kaynaklanan bir su s z nt s sanmalar, sonras nda da kaynak suyu oldu unun belirlenmesi ve baflvurduklar hiçbir yetkili makamdan olumlu cevap alamamalar aileyi kara kara düflündürüyor. Evinde kaynak suyu ç kan Neslihan Karakoç, evi Nisan ay nda emlakç dan ald klar n, Nisan ay ndan beri sadece bir ay eflyalar n düzüp oturdu unu söyledi. Sonras nda evinde slakl k ç kmaya bafllad n, nereden geliyor diye kurcalarken bakt klar nda her yerin sland n gördüklerini ifade etti. Neslihan Karakoç, evinden ç kan su ile ilgili olarak flunlar anlatt : Belediyeye, ASK ye gittik. Borularda bir t kan kl k m var dedik. ASK geldi bir kaz yapt yolda, sonra 'bizim iflimiz de il' dediler. 'fiebekelerde bir sorun yok' dediler. Suyu analize ald lar, tahlil sonucu ç kt. Tahlilimizde de kaynak suyu ç k yor. Burada müteahhit, bile bile evi dikmifl. 6 y ll k bina ama her yeri çatlak. Bu suyun içinde oturuyorum ben. Periflan m. Yetkili yerler duysun, ma durum. Otursam oturam yorum, satsam satam yorum. Krediyle ald k. Eflimin bir maafl var. Bir yerden gelirim yok benim. Çocu um okula gidiyor. nan n psikolojimiz bozuldu bugün. Bu olay Etimesgut Belediyesi'ne bildirmek için gitti ini anlatan Neslihan Karakoç, Belediyeye baflvurdu umuzda 'dilekçe yaz n b rak n' dediler. Dilekçe yaz p b rak yorum. Evraklar m da var. Onlar geldi bakt. 'Almayayd n k z m, bura al n r m? Kendini diri diri mezara gömmüflsün' diyorlar. Böyle rezalet olmaz. Direk belediye baflkan n n yan na ç kt m. O da ayn fleyi söyledi. Yard mc s geldi bakt. Biz bir fley yapamay z diyorlar. 'Sat yorsan sat, oturuyorsan otur' diyorlar. 'Almayayd n biz ne yapal m' diyorlar. Yap denetimi ça rd k, müteahhiti ça rd k. Yap denetim ufak tefek yapmaya çal flt. Tam suyu kurutamad lar, drenaj falan koydular. O da bir çare de il. Bir taraf yap yorlar bu taraftan ç k yor. Düzenli bir fley yok. fleklinde konufltu. Apartman n haberi olmadan usta tutarak bütün borular açt rd klar n ifade eden Karakoç, dünden beri kova kova su çekti ini belirtti. Bu evde oturulacak bir durumun olmad n, yetkilerden kendine bir ev verilmesini isteyen Karakoç, flöyle devam etti. Baflbakan' n, Belediye Baflkan 'n n hangisinin han m gelir bu rezalet içinde oturur? Art k ailemizde sorunumuz ço ald. Yat p kalk p su konufluyoruz, baflka bir fley yapam yoruz. Elimizden bir fley gelmiyor. Kredi mi ödeyelim, karn m z doyural m... Çocu umla bile ilgilenemiyorum. esnas nda mutlaka yaz l olarak beyan etmeleri gerekir. Bu suretle bankaya ödeme talimat verildi i anda, otomatik olarak kurum sisteminde kay tl cep telefonlar na ödeme bilgisi gönderilecektir." dedi. Emekli ikramiyeleri ve k st emekli ayl klar hariç olmak üzere, flah slara havale suretiyle yap lacak ödemelerin T.C Ziraat Bankas flubelerinden her ay n 8 i ile 14 ü aras nda gerçeklefltirilece ini ifade eden Y lmaz, Bu kapsamdaki ödemelerden, T.C Ziraat Bankas cari hesab olmayanlar n ödemeleri ay n 14 ü gün sonu itibariyle bankadan geri çekilecek ve bir sonraki ödeme döneminde tekrar bankaya gönderilecektir. Geçerli bir cari hesab olanlara ödemeleri banka taraf ndan otomatik olarak bu hesaplara aktar lacakt r." diye konufltu.

8 SA LIK /8 Rize Onkoloji Merkezi sa l k turizmine katk sa layacak R ZE (CHA) R ecep Tayyip Erdo- an Üniversitesi E itim ve Araflt rma Hastanesi Yöneticisi ve Baflhekimi Doç. Dr. Hasan Türüt, Onkoloji Merkezi ile bölge insan na bekledi i ve hak etti i sa l k hizmetini sunman n yan nda, sa l k turizmini gelifltirerek flehrimizin ve ülkemizin ekonomisine katk sa lamay hedefliyoruz. dedi. Türüt, yapt aç klamada, Recep Tayyip Erdo an Üniversitesi E itim ve Araflt rma Hastanesi bünyesinde yap m tamamlanan Onkoloji Merkezi nin, tüm birimleri ve ekipmanlar ile birlikte vatandafllara tam kapasite hizmet vermeye bafllad n söyledi. Merkezin, bölgenin çok büyük bir ihtiyac n giderdi- ine dikkat çeken Türüt, flöyle dedi: 40 yatak kapasiteli ayaktan robotik kemoterapi birimimizde günlük yaklafl k Engelli çocuklar, at ve köpekle tedavi ediliyor Jandarma Genel Komutanl - na ba l JAKEM Komutanl nda, Engelli Çocuklara Hayvanlarla Etkileflim Sa layarak Tedavi Projesi kapsam nda çocuklar, at ve köpeklerle tedavi ediliyor. K skançl k, kendine güvensizli in iflareti ZONGULDAK (AA) A nkara Üniversitesi T p Fakültesi Ruh Sa l ve Hastal klar Anabilim Dal Ö retim Üyesi Prof. Dr. O uz Erkan Berksun, öz güveni olan bireylerin baflkalar n sevebilece ini belirterek, Seven insan sever, k skanmaz. Güvensiz insan k skan r, o da asl nda gerçekten sevemez dedi. Berksun, AA muhabirine yapt aç klamada, k skançl n insanl k tarihi kadar eski oldu unu belirterek, birçok insan n iliflkilerini derinden etkileyerek ciddi sorunlara yol açt n söyledi. Efllere karfl yöneltilen bu duygunun afl r olan na patolojik k skançl k veya othello sendromu ad verildi ini aktaran Berksun, Birçok kad n ve erkek, k skanman n içgüdüsel davran fl oldu undan yola ç karak sevginin göstergesi kabul eder. Bu, yanl fl bir kabuldür. Sevgimizi ve sevdi imizi esirgemedi imizi göstermenin çok daha sa l kl yollar vard r ifadesini kulland. K skançl öz güven eksikli iyle aç klayan baz kuramlara dikkati çeken Berksun, flöyle konufltu: Kendine güvenen insanlar n karfl daki insanlara daha rahat güven duygusu gelifltirdiklerini biliyoruz ancak k skançl k sadece sevdi imiz insan kaybetme tehdidiyle ortaya ç kan kendine güven eksikli iyle aç klanamaz. K skançl kta e itim, yetifltirilme biçimi, genel geçer kabul ve özellikle kad nlara yöneldi i için kad nla ilgili önyarg lar önemli rol oynamaktad r. Sevginin göstergesi oldu una iliflkin yanl fl inançlar da k skançl hem makul hem de meflru gösterebilmektedir. Özellikle birçok kad n, erke inin kendisini k skanmas n istemektedir. Bu, kad nlar taraf ndan bir çeflit güvence fleklinde alg lanmaktad r. K skan lmay beklemenin sa l ks zl n ifadesi oldu unu savunan Berksun, flöyle devam etti: Seven insan sever, k skanmaz. Güvensiz insan k skan r, o da asl nda NEVfiEH R (AA) N evflehir de 18 Kas m 2003 de faaliyetlerine bafllayan JA- KEM Komutanl bünyesindeki Atl Jandarma Bölük Komutanl, asayifl uygulamalar n n yan nda sosyal projelerde de yer al yor. Bu kapsamda Nevflehir Devlet Hastanesi ile ortaklafla yürütülen projeyle engelli çocuklar n, birlik bünyesinde bulunan at ve köpeklerle tedavilerine katk da bulunuluyor. Atl Jandarma Bölük Komutan Üste men Volkan Özcan, AA muhabirine yapt aç klamada, söz konusu projeyle, temel görevi emniyet ve asayifli sa lamak olan JAKEM Komutanl n n, Nevflehir Kamu Hastaneleri Birli i Genel Sekreterli i deste iyle sosyal sorumluluk alan nda engelli çocuklara, at ve köpek ile hayvan sevgisini afl layarak, tedavilerinde katk sa lamay amaçlad klar n söyledi. Projede kullan lacak atlar n çeflitli kriterlere göre seçildi ini anlatan Özcan, S rt yuvarlak yap l, iyi huylu, ürkek olmayan, sözel komutlara uyan, uysall n n yan s ra yük tafl maya elveriflli, yüksekli i fazla olmayan Türk rk atlar seçtik. Programa dahil olan di er çocuklar n bekleme s ras nda s - k lmamalar ve e itimin içinde kalmalar maksad yla oyunculu u yüksek, insanlara yak n, sald rgan olmayan golden ve labrador cinsi köpeklerden de faydalan yoruz dedi. Uygulamada hedef kitlenin ilk periyotta 8 ile 18 yafl aras sa l k kurulufllar taraf ndan tespit edilen down sendromlu, selebral pareizi (beyin felci) ve otizm hastas 12 çocuk olarak planland n aktaran Özcan, Çocuklar, 6 hafta süreyle cuma günleri tesislerimize gelecek. kiflerli gruplar halinde uygulamaya dahil olacak. E itim süreci bitti inde her hastal k grubu di er gruplarla mukayese edilerek elde edilen kazan mlar de erlendirilecek. Projenin verimli olmas durumunda sa l k kurulufllar nca tespit edilen di er engelli gruplar ndan çocuklar n da projeye dahil edilmeleri sa lanacak diye konufltu. Özcan, bu tür tedavi programlar n n yurt d fl nda atl jandarma ve atl polis birimlerinde yayg n olarak uyguland - n vurgulayarak, flunlar kaydetti: At n gövdesinin yavafl ve ritmik hareketi tedaviye yönelik olup, omurga çevresindeki kaslar n geliflimini sa lar. Bir at n yürüyüflünün çok boyutlu sal nma ritmi, hastan n le en kufla kemiklerine normal insan yürüyüflünün iki kat kadar etki ediyor. Hastalar bu e lenceli tedavi flekline büyük bir uyumla ve istekle cevap vererek, tedavide olduklar n n bile fark na varm yor. Fiziksel olarak ata binmek denge, hareketlilik ve duruflu gelifltirir. Atl tedavi tüm yafllardaki hastalar n psikolojik, davran fl ve iletiflim fonksiyonlar n da etkiler. Nevflehir Devlet Hastanesi Çocuk Geliflimi Uzman Didem Emre ise proje ile engelli çocuklar n at ve köpekler arac l yla fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal hedeflerine ulaflmalar n hedeflediklerini belirterek, Bu projenin duygusal, davran flsal, psikolojik ve fiziksel amaçlar var. Binicilik sayesinde engelli çocuklar hem e itim al yor, hem spor yap yor, hem de keyifli vakit geçiriyorlar. Düzenli olarak yap lan binifller tüm kas ve denge sistemini gelifltirdi i gibi kiflinin rahatlamas n, baflar hissini tatmas n ve kendine olan güveninin artmas n sa l yor ifadeleri kulland. Projenin Atl Jandarma Bölük Komutanl kapal manej e itim alan nda 6 haftal k periyotta, Cuma günleri saatlerinde 2 at ve 2 köpek ile uyguland n kaydeden Emre, E itimim süresinin bitmesiyle elde edilen kazan mlar de erlendirilecek ve talep olmas halinde ikinci dönem e itimin devam sa lanacak. Her seansta tedavi gören çocuklar n durumlar, ilgisi, hedeflenen programa ulafl p ulaflamad kay t alt na al nacak diye konufltu. gerçekten sevemez. Her durumda insanlar n bireysel geliflimini sa l kl tamamlamad klar n gösterir. Öte yandan, gerçekte kendine güvensizlik sevgi zannedilen, hiç içinden ç k fl olmayan çukurdur. Bu durumda flu soru sorulmal d r. K skan yorsun çünkü güvenmiyorsun, o zaman güvenmedi in insan nas l yan nda istersin? Bu, ne senin ne de karfl ndaki insan n onuruyla ba daflmaz. Bu soruyu sordu um birçok erkek veya kad n yan çizer ve flöyle der. Ben sevgilime, k z, erkek arkadafl ma ve eflime güvenmiyor de ilim, ona güveniyorum ama di er erkeklere, kad nlara güvenmiyorum. 30 hasta ayaktan medikal onkolojik (kemoterapi) tedavisini alabilmektedir. Medikal onkoloji polikliniklerinde biri üniversitemiz kadrosunda olmak üzere, 2 uzman t bbi onkolog hocam z n varl nda günlük 150 civar nda hastaya da poliklinik hizmeti verilmektedir. Yrd. Doç. Dr Gürkan: Devlet hastanesiyle yar flla bilim üretemezsiniz ED RNE (CHA) T rakya Üniversitesi T p Fakültesi T bbi Genetik Anabilim Dal Baflkan Yrd. Doç. Dr. Hakan Gürkan, üniversitelerin birinci görevinin bilim üretmek oldu unu belirterek devlet hastaneleriyle yar flla bilimin üretilemeyece ini söyledi. çinde bulunduklar siyasi konjonktürün üniversiteleri devlet hastaneleri ile yar fl r hale getirdi ini vurgulayan Gürkan, Yani siz devlet hastanesiyle yar fl rs n z bilim üretemezsiniz. O zaman bilim üretemezseniz ortaya anlaml sonuçlar ç km yor. dedi. Bugün performans sistemi denilen bir sistemin oldu unu anlatan Gürkan, Performans sisteminde ne kadar çok hasta bakarsan z o kadar daha fazla ek ödeme al yorsunuz. nsanlar da daha fazla ek ödeme alabilmek için daha fazla rutin yap yorlar. Rutin yapt n z zaman bilimsel araflt rmalara vakit ay ram yorsunuz. aç klamas n yapt. Dün itibariyle zmir Atatürk E itim ve Araflt rma Hastanesi nde asistanlar n greve bafllad n hat rlatan Yrd. Doç. Dr. Gürkan, Çünkü asistan n temel görevi e itilmek, uzman olmak için hastaneye geliyor. E itilemiyor. Çünkü çal flt r l yorlar. Sürekli çal flt r l yorlar. zmir Atatürk E itim ve Araflt rma Hastanesi nde geçen 5 y l içerisindeki asistan say s 320 lerden 200 lere düflmüfl. Asistan al nm - yor. diye konufltu. fiimdi Sa l k Bakanl n n uygulad politikada Türkiye de uzman ihtiyac na göre asistan al nd - n kaydeden Dr. Gürkan, Ama mesela burada çocuk cerrahisinde bir tane asistan var. Kontenjan bakanl k belirliyor. Bir asistanla üniversite hastanesinde çocuk cerrahisinde ne kadar ifl yapabilirsiniz ki, çocuk cerrahisi. Dolay s yla burada Baflhekim hocam z da çocuk cerrahisinde profesör o bile gece icap nöbetine kal yor asistan say s tek oldu u için. Yani bakanl n söylemleriyle birazc k tezatl k olufluyor. Maalesef burum böyle. tespitinde bulundu. Akyurt Okan Y ld r m Mah. Dr. Neslihan Özenli Cad. No:26/A Akyurt Akyurt Çubuklu Gülp nar Mah. 169.Cad. No:48/A Necip Faz l Kültür Merkezi Yan Hasköy/Alt nda Alt nda Yeni U ur Atatürk Bulvar Ulus flhan E Blok No:6/1 Ulus Alt nda Atasoy Camiatik Mah. Banka Sok. No:7/B Ayafl Ayafl Merkez Milli Egemenlik Cad. No:39/29 Beypazar Beypazar K v lc m Dikmen Cad. No:191/B Dikmen Çankaya Boncuk Bahçelievler Mah.3.Cad. No:47/A Çankaya Çankaya Buket K z l rmak Mah.1425.Cad. No:33/E Çankaya Bülten Bestekar Sok. No:35/17 K.Dere Çankaya Ifl l Sa l k Sok. No:37/A S hhiye Çankaya Aydos Cumhuriyet Mah. Baflak Sok. No:24/A Çubuk Çubuk U ur smetpafla Mah. Cumhuriyet Cad. No:59/A Elmada Elmada Cengiz stasyon Mah. Sa l k Sok. No:1/E Hasano lan/elmada Elmada REM ÇARfiI AH MESUT MAH SOK. REM ÇARfiI NO:11/C- 12 Etimesgut Baflkent fiifa Atakent Mah.1469.Sok. No:15/A Elvankent Etimesgut Eylül fiehit Osman Avc Mah. fiehit Mehmet Çavufl Cad Sok. No:7/3 Etimesgut Özer fiafak Mah. 851.Sok. No:1/C Gölbafl Gölbafl Mutlu Yeni Mah. Ordu Cad. Mutlu Sok. No:11/A Güdül Güdül Sümer Medrese Mah. Pazar Sok. No:6 Haymana Haymana Sa l k Ankara Cad. No:42/D Kalecik Kalecik Gülenyüz Atatürk Mah. 29 May s Cad. No:78/C Kazan Kazan Arca Bar fl Yolu Cad. No:55/A ncirli Keçiören Filizer Bas n Cad. No: 21 / B Bas - nevleri Keçiören Yeni Poyraz Bademlik Mah. Elvanter Sok. No:24/B Keçiören Keçiören Yeni Aysun P narbafl Mah. Atl lar Sok. No:20/18 Keçiören Keçiören fiifa Kamil Ocak Mah. Devrek Sok. No:23/B Keçiören Keçiören Merve Akçay Mah. Ankara Cad. No:21/C K z lcahamam K z lcahamam Yeni fiengül Demirlibahçe Mah. Mamak Cad. A açl Sok. No:12/19-20 Mamak Mamak Merkez Bursa Cad. No:10/B Nall han Nall han Konak Fatih Mah. Atatürk Cad. No:169/C Polatl Polatl Aykar MERKEZ MAH. ORHAN- GAZ CAD. NO:10/A Pursaklar U urum Ahi Evran Mah Cad. No:20/15 Sincan Sincan Malazgirt Malazgirt Mah. Yaflar Kemal Cad. NO:52/A-B Sincan Sincan Temelli ST KLAL MAH.HÜRR YET CAD.NO:30/B Sincan Erkmen Yunus Emre Mah. Devrimler Cad. No:33/A Sincan Sincan Pafla Ankara Cad. Cumhuriyet Sok. No:4/20 fiereflikoçhisar fiereflikoçhisar Koç Ümit Mah. Meksika Cad. No:56/2 Çayyolu Yenimahalle

9 Toyota Verso'nun 1,6 dizeli yollarda Toyota'n n son dönemdeki ürün ata n n temsilcilerinden Verso'nun yeni turbo dizel modeli 1,6 lt D-4D sat fla sunuldu TDK GÜZEL TÜRKÇE BULMACASI STANBUL (AA) T oyota aç klamas na göre, Verso'nun yeni turbo dizel modeli 1,6 lt D-4D Nice'te düzenlenen toplant ile tan t ld. Kadrosunda Türk mühendislerin de bulundu u bir ekip taraf ndan Avrupa'da tasarlanan ve Toyota Türkiye Adapazar Fabrikas 'nda üretilen Verso 1,6 dizelde gelifltirilmifl genifl ve kullan fll iç hacim ile aile otomobili kimli i vurgulan rken, C-MPV segmentine yeni bir soluk getirmesi de amaçlan yor. Toyota ve BMW ifl birli i ile gelifltirilen 112 beygir gücündeki 1,6 dizelde, 6 ileri vitesli flanz man kullan - l rken, Euro 5 uyumlu motor 4,5 lt/100 km'lik yak t tüketimi ve 119 gr/km CO2 emisyonu ile de benzerlerinden ayr l yor. Ayr ca Verso da bulunan Start&Stop sistemiyle de araç tam durma konumuna geldi inde motoru kapatarak yak t tasarrufu sa lan - yor. Verso 1,6 lt D-4D Türkiye'de 79 bin 800 TL'den bafllayan fiyatlarla sat fla sunuldu. Toyota Türkiye Pazarlama ve Sat fl Afi Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt, ilk olarak 2002 y l nda lansman yap lan ve bugüne kadar 700 bin sat fl adedine ulaflan Verso'nun 2013 y l ndan bu yana sadece Avrupal müflteriler için tasarlan p üretildi ini kaydetti. Bozkurt, Türkiye'de üretilen Verso 1,6 lt D-4D modelinin de sat fla bafllanmas yla yenilenmifl tüm Toyota modellerinin daralan pazarda Toyota marka gücünü art raca n ve sat fl için itici bir güç olaca n belirterek "Verso çok fonksiyonel bir aile otomobili ve yeni dizel motor ile hedef BULMACA ÇÖZÜMÜ BUGÜN 10. SAYFADA müflteri grubumuzu geniflletmeyi amaçl yoruz" dedi. Toyota Ar-Ge Merkezi K demli Proje Yöneticisi Mehmet K l ç ise MPV segmentinde iç modülerlik ve kullan m kolayl n n önemli oldu una dikkat çekerek, flunlar kaydetti: "Verso 7 kifliye ç kabilen oturma kapasitesiyle fl k ve modüler bir aile otomobili olmas n n yan s ra 7 koltuklu Easy Flat sistemi ile tamamen düz bir yükleme alan oluflturulabilirken, 2'nci ve 3'ncü s ra koltuklar n yat r lmas yla bagaj kapasitesi 1,696 litreye ç kabiliyor. Bu otomobilimiz ergonomik verimlilik ve sa laml k temelleri üzerine yap land r ld. Bu özellikleriyle Verso, özellikle flehir kullan m için ideal bir araç." Toyota Avrupa Ürün letiflimi K - demli Yöneticisi Bart Eelen de dizel motorlu araç sat fllar n n Avrupa'da yo unlaflmas üzerine tork, güç, yak t tüketimi gibi performans seviyesini sa layan aday motor aray fl na girdiklerini belirterek, "Motor donan m sadece sürücü için de ildi. Bizim gibi teknik odakl ve bizim düflüncemiz paralelinde bir ortak flirket bulmak istedik. BMW Group ideal bir ortak oldu" dedi. Eelen, Kilmann, performans ve sürüfl keyfini bir arada sunan verimli bir motora sahip olan Verso 1,6 lt D-4D de ayr ca CO2 emisyonunu da benzinli modele göre yüzde 23 oran nda azaltt klar n aktard. Toyota aç klamas na göre Verso, 2013 y l nda Toyota'n n takdir gören kalite, dayan kl l k ve güvenilirlik özellikleri baflta olmak üzere çok yönlülük, genifllik ve pratik kullan m detaylar düflünülerek kapsaml bir de iflimden geçmiflti. Verso'da yüzde 40' görünüm ve yüzde 60' sürüfl özelliklerine yönelik 470'ten fazla parça de- ifltirilmifl ve "KeenLook" - "Keskin Bak fl" ve "Under Priority" - "Öncelikli" tasar m felsefesinin yans t ld yeni model çok daha güçlü ve agresif bir görünüme sahip olmufltu. Gelifltirilmifl 1,6 lt D-4D turbo dizel motor seçenekli Verso, Comfort Extra, Elegant ve Premium olmak üzere 3 donan m seçene ine sahip. Verso 1,6 dizel, yeni avangard bronz dahil olmak üzere 11 d fl renk, koyu füme, gümüfl tasar ml 17' alafl ml jant, aç k ve koyu gri olmak üzere yeni 2 koltuk döfleme seçene i, yeni lastik bas nç uyar sistemi ile dikkat çekici özelliklere de kavufltu. TEKNOLOJ /9 Romanya Türk okulu ö rencileri, bilim ve teknoloji projelerini yar flt rd BÜKREfi (CHA) R omanya'da, 11 Türk okulu ö rencisi, bilim ve teknoloji projesiyle kendi aralar nda yar flt. 163 proje aras ndan dereceye girenler, uluslararas yar flmalarda Romanya'y temsil edecek. 19 y ld r Romanya'da hizmet veren Türk okullar, uluslararas bilim olimpiyatlar na gönderece i projeleri ön yar flmayla belirliyor. lk ad m isimli yar flman n üçüncüsü baflkent Bükrefl'teki okulda yap ld. Yar flmada, 11 okuldan gelen 250 ö renci bilim ve teknoloji alan ndaki projelerini sergiledi. lkokullu mucitlerin de ilgi gösterdi i yar flmada 163 proje, merakl lar n ve jürinin be enisine sunuldu. Jüri üyeleri, dereceye giren çal flmalar seçmekte zorland. Baz projeleri bizzat test ederek not verdi. Minik mucitlerde ise emeklerini sunma heyecan gözlendi. Gelece in laboratuar n kurduklar stantla tan tan ö renciler, çal flmalar n Enerjisini günefl ve deniz dalgas gibi do al kaynaklardan üretebilen, içinde kimya ve biyoloji laboratuvarlar n n oldu u bir proje ile yar flmaya kat ld k. Bu süreçte ö retmenlerimizden büyük destek gördük. ifadeleriyle anlatt. Veliler de, stant açan evlatlar n n yan nda yer ald. Yafl ilinden gelen avukat veli on Haraga, O lum da ben de ayn heyecan yafl yoruz. Okulumuzdan son derece memnunuz. Ö retmenlerinin uygulad klar sistemi çok be eniyoruz. dedi. Romanyal ö renci ve veliler günün yorgunlu unu, Türk velilerin haz rlad klar ikramlarla att. Yar flma sonunda dereceye giren projeler ödüllendirildi. Ödül alan çal flmalar, kendi alanlar nda uluslararas yar flmalarda Romanya'y temsil edecek. Soldan sa a 1.. Kufle kâ d... Gözde saydam tabaka ile iris aras nda kalan boflluk Tatl sularda yaflayan, bir tür gelincik bal... Çabuk ifl gören, hamarat (kimse) Elin parmak dipleriyle bilek aras ndaki iç bölümü, avuç içi... Bitkinin yaprak veya köklerini vererek hastal iyi etmeye çal flmak, tedavi etmek (halk a z )... Dad (eski) Çat lma ifli... Kumarda ortaya sürülen para... Hücrelerin afl r ço almas yla insan, hayvan veya bitki dokular nda oluflan ve büyüme e ilimi gösteren yumru, tümör, neoplazma Alt taraf çan biçiminde geniflleyen (etek)... Raz olma, isteme, istek (eski)... Bir iflte emir verme yetkisi bulunan kimse Karada, denizde, gölde veya akarsularda evcil olmayan hayvanlar vurma veya yakalama ifli... Anlam bak m ndan birbirleriyle ilgili cümleleri birbirine ba layan bir söz... K z l ötesi Akmas n sa lamak, akmas na yol açmak, dökmek... Adlar, isimler (eski) Birbirini kesen iki yüzey veya ayn noktadan ç kan iki yar m do runun oluflturdu u geometrik biçim, zaviye... Mekân tutan kimse... Yat k durmayan, sert Art (eski)... Mevcut, evrende veya düflüncede yer alan... çki içilirken yenilen yiyecek slam devletlerinde düflmana güvenlik içinde oldu unu bildirmek üzere verilen belge... Sayg nl k Mavimsi yeflil renkli bir tür bafltankara... Binme, yük çekme, tafl ma vb. hizmetlerde kullan lan, tek t rnakl hayvan... Midye, istiridye vb. deniz hayvanlar n n kabu unda bulunan sedefçilikte kullan lan, p r lt l, beyaz, sert bir madde Ülkenin vali yönetimindeki bölümü, vilayet... Enenmifl, burulmufl, erkekli i giderilmifl (halk a z )... Bir insan n yurdunu, ulusunu ve ailesini koruma çabas (eski) Sporlu bitkilerde, özellikle mantarlarda, su yosunlar nda görülen, bir veya birkaç hücreden oluflmufl organ... Karabu daygillerden, dere k y lar nda, sulak çay rlarda kendili inden yetiflen, çok y ll k ve yapraklar sebze olarak kullan lan bir bitki, efelek... Baba Tatl dille, iyi davran flla... Bir fl k kayna ndan ç karak her yöne yay l p giden fl k demeti, flua Tutu... Zar kanatl lar tak m ndan, zehirli i nesi olan bir tür iri yaban ar s (Vespa crabro)... Yukar dan afla ya 1. Çapul... Bir yaz n n temeli olan as l düflünce, ana düflünce Isparta iline ba l ilçelerden biri... Kamu ile ilgili ifllerin yürütülmesi için gerekli gelirleri ve harcanan paralar düzenleyen kurallar n bütünü Yayla... Erkek çocuk (halk a z )... Hindistan' n Pencap bölgesinde yaflayan bir topluluk Hay r anlam nda bir söz... Deri, tahta kaz makta kullan lan, iki ucu sapl e ri b çak (halk a z )... Bafll kl Genellikle kürkten, gösteriflli kumafllardan veya yün örgüden yap lm fl uzun omuz atk s... nanma, güvenme (eski)... Yaban hayvanlar n n kendilerine yuva edindikleri kovuk Atgillerden, k srak ile erkek efle in çiftleflmesinden do an melez hayvan... Mal, ticaret mal... Kuzey Avrupa da yaflayan, genifl dall boynuzlar olan, iri bir tür geyik Birtak m hastal klara karfl ba fl kl k sa lamak için vücuda verilen, o hastal n mikrobuyla haz rlanm fl eriyik... Kar, süt vb.nin rengi, beyaz... Bilim, fen konular yla siyasal, ekonomik ve toplumsal konular aç klay c veya yorumlay c niteli i olan gazete veya dergi yaz s Mum, balmumu (eski)... Çabuk anlama ve kavrama, zeyreklik (eski)... Dörtten sonra gelen say - n n ad Bezginlik ve s zlanma anlatan bir söz... Sodyum elementinin simgesi... Bir fleyin birdenbire hat rland - n veya kavrand n anlatan bir söz Birden sonra gelen say n n ad... Tan yerinde gün do uncaya kadar süren kesiksiz ayd nl k, gerçek tan (eski) Kötü bir davran fl veya sözü cezaland rmak için kötülükle karfl l k verme iste i ve ifli, intikam... Zar and ran, zara benzeyen, zar gibi... Hofllanarak bakma, seyretme (eski) Eksik, tamamlanmam fl, bitmemifl (eski)... Orta... ridyum elementinin simgesi Göçebelerin konak yeri... Bir sonuca yönelmifl irade aç klamas Herhangi bir olguyu, bir ifli, bir durumu duyurmak için yay mlanan yaz l veya sözlü haber, ilan, anons... Görelik (eski) Kiraya verilerek gelir getiren ev, dükkân, tarla, ba vb. mülk, akaret (eski)... Baz kâ t veya tafl oyunlar nda istenen kart n veya tafl n yerine konabilen kart... Hastal n ne oldu- unu araflt r p ortaya koyma, tan lama, teflhis..

10 YAfiAM ANKARA (CHA)- /10 Gelecek Bugün temas yla Rixos Otel de düzenlenen etkinlik; h zla de iflen koflullarda verimli ve rekabetçi kalabilmenin yöntemlerini tart flmaya sundu. Türkiye nin e-devlet dönüflümünü destekleyen ve 42 y ll k küresel bilgi birikimini kamu sektörünün dönüflümüne katma de er sa lamak için aktaran SAP Türkiye, Forum etkinli inde kamu kurum ve kurulufllar na yönelik teknolojik çözümleri ön plana ç kard. SAP Türkiye Genel Müdürü Zeynep Keskin, aç l fl konuflmas nda flunlar söyledi: "Kurumsal uygulamalar ve yaz l m alan nda dünya lideri SAP, 42 y ll k global Çorum'da trafik kazas 2 ölü DR S OKUR ÇORUM (CHA)- Ç orum un Alaca ilçesinde meydana gelen trafik kazas nda 2 kifli yaflam n yitirdi. Nurettin Güler (54), yönetimindeki 19 AR 658 plakal tu la yüklü kamyon, Alaca-Tokat Karayolu'nda Tokat' n Zile ilçesine giden Ömer Altemur'un (70) kulland 60 EU 159 plakal otomobille çarp flt. Kazada, otomobil sürücüsü Altemur olay yerinde yaflam n yitirirken, yaralanan efli Mümine Altemur (71) Hitit Üniversitesi Çorum E itim ve Araflt rma Hastanesi'nde yap lan tüm müdahalesine ra men kurtar lamad. Kamyon floförü Güler gözalt na al nd. Kazayla ilgili soruflturma bafllat ld. Ankara Emniyet Müdürlü ü'nden 'arama' aç klamas BULMACANIN ÇÖZÜMÜ Kurumsal uygulama ve yaz l m alan nda dünya flirketi SAP (Systems Analysis and Program Development), 18. geleneksel SAP Forum toplant s n ; kamu, savunma, finans ve telekom baflta olmak üzere birçok farkl sektörden 900 ün üzerinde üst düzey yöneticinin kat l m yla Ankara da yapt. deneyimiyle Türkiye deki kurumlar için inovasyon, verimlilik, rekabetçilik ve tasarruf art fl sa layan bilgi teknolojileri gelifltiriyor. SAP Türkiye olarak bu y l 18 incisini Ankara da gerçeklefltirdi imiz SAP Forum etkinli iyle, biliflim dünyas na sundu umuz yenilikçi teknolojilerin kamuda yaratt s çrama etkisini paylaflmak istedik. Ülkemizde kamu hizmetlerinin geliflmifl ülkeler seviyesinde verimlili e ulaflmas için, Türkiye nin 2023 vizyonu çerçevesinde hayata geçirilen e- dönüflüm yolculu unda yaz l m teknolojilerinden maksimum seviyede yararlan lmas gerekti ine inan yoruz. Bu do rultuda sundu umuz mobilite, bulut biliflim, büyük veri, ifl analiti i ve yeni veri tabanlar gibi inovatif bilgi teknolojileri sayesinde kamu kurumlar n n verimlili i ve vatandafllar n yaflam kalitesinin yükselmesine hizmet ediyoruz. Kamunun önde gelen teknoloji sa lay c lar aras nda yer alan flirketimiz, sundu u inovatif çözümlerle Türkiye nin e-devlet dönüflümüne katk da bulunuyor. Türkiye de Bilgi ve letiflim Teknolojileri Kurumu nun son aç klamas na göre 2013 y l 3. çeyre inde toplamda 65,8 milyon mobil abone var. Bu rakam, Türkiye nüfusunun yüzde 92,1 i anlam na geliyor. Vatandafl n kamu kurumlar yla iletifliminde internet kullan m oran n n yüzde 45 seviyesine yükselmesi e-devlet dönüflümünün en somut örne i. AHMET fi NOFORO LU ANKARA (CHA)- A nkara Emniyet Müdürlü ü baz yaz l ve görsel medyada ve haber portallar nda yer alan "Ankara ilçelerinde OHAL aramas ", "Baflkent te izinsiz arama yetkisi" bafll klar nda yer alan haber üzerine, haberlerde yer alan mahkemelerden al nan önleme arama karar uygulamalar n n uzun y llardan beri rutin olarak yap ld n bildirildi. Konuyla ilgili yap lan yaz l aç klamada, Ankara n n baflkent olmas sebebiyle tüm kamu kurum kurulufllar n n merkez ve taflra yap lanmalar, yabanc devlet temsilcilikleri gibi hassas noktalar n n fazlal yan s ra, gerek toplant ve gösteri yürüyüflleri ile spor etkinlikleri bak m ndan yo un aktivitesi bulunan bir flehir oldu unun belirtilerek, flöyle denildi: "2911 Say l Toplant ve Gösteri Yürüyüflleri Kanunu ve kapsam na giren yerler ve yak n çevrelerinde, halk n topluca bulundu u veya toplanabilece i yerlerde e itim ve ö retim özgürlü ünün sa lanabilmesi amac için her derecede ö retim ve e itim kurumlar n n çevresi ile umuma aç k yerlerde yerleflim yerlerinin girifl ve ç k fllar nda, 5149 Say l Spor Müsabakalar nda fiiddet ve Düzensizli in Önlenmesine dair Kanuna göre müsabakalar n yap laca spor alanlar n n çevresinde, Terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespiti ve önlenmesi, Milli Güvenlik ve Kamu Düzenin, Genel Sa l k ve Genel Ahlak n veya baflkalar n n hak ve hürriyetlerinin korunmas, suç ifllenmesinin önlenmesi, tafl nmas ve bulundurulmas yasak olan her türlü silah patlay c madde ve eflyan n tespiti Türkiye nin e-devlet dönüflümüne SAP deste i Ankara Barosu, Ankara'da 6 ilçe için al nan arama karar na itiraz etti AHMET fi NOFORO LU ANKARA (CHA)- A nkara Barosu, Ankara 10. Sulh Ceza Mahkemesi'nin Ankara Valili i ve Emniyet Müdürlü ü'nün talebi üzerine Ankara'n n Alt nda, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçelerinde 15 gün süreyle kiflilerin üstleri, özel araçlar, özel kâ tlar ve eflyalar n n aranmas na iliflkin karar n kald r lmas için itirazda bulundu. Ankara Sulh Ceza Mahkemesi ne sunulan dilekçede, itiraza konu karar n, Anayasa n n 20, nsan Haklar Evrensel Bildirisinin 12, Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu nun 9. Maddesi ile Adli ve Önleme Arama Yönetmeli i nin 19. maddelerine ayk r oldu u belirtildi. tiraza konu karar, hiçbir gerekçe içermedi i için, flekil itibariyle de hukuka ayk r oldu unun belirtildi i dilekçede, Söz konusu Mahkeme karar ile temel hak ve özgürlükler ihlal edilmekte ve özel hayata aç kça müdahale edilmektedir. Bu karar bir hukuk devletinde verilebilecek türden bir karar de ildir. Teminat olmas gereken kifli özgürlü ünü, tereddüt etmeden kollu un önüne sunulan karar ile keyfi uygulamalara yol aç labilecek ve kiflilerin can ve mal güvenli inden sorumlu bulunan polis ile yurttafl m z karfl karfl ya kalabilecektir. Telafisi imkans z zararlara yol açabilecek ilgili karar n derhal kald r lmas n talep etmek bu nedenlerle zorunlu olmufltur. denildi. amac yla meydana gelebilecek olaylar n önlenmesinde; Terör örgütleri faaliyetleri aç s ndan intikal eden istihbar bilgi ve ihbarlar ile 30 Mart 2014 tarihînde yap lacak Mahalli dareler Seçimleri kapsam nda propaganda ve seçim faaliyetlerinin güvenli ortamda yerine getirilmesinde, Adli ve Önleme Aramalar Yönetmeli inin 19 ve 20. Maddeleri, PVSK Ek-1 Maddesi ve CMUK 94 Maddesi gere ince, kiflilerin hak ve hürriyetlerinin korunmas amac yla, Sulh Ceza Mahkemelerinden 'süreli' olarak rutin arama kararlar talep edilmekte olup, Yetkili Mahkemelerin karar do rultusunda belirtilen yerlerde önleme amac yla kanun ve yönetmelikte belirtilen s n rlamalar çerçevesinde umuma aç k yerlerde, flehir girifl ç k fllar ndaki uygulama noktalar nda önleme aramas mevzuat m za uygun olarak yap lmaktad r. Adli ve Önleme Aramalar Yönetmeli inin 19. maddesinde aç kça belirtildi i üzere, konutta, yerleflim yerinde ve kamuya aç k olmayan özel iflyerlerinde ve eklentilerinde önleme aramas yap lmas n n söz konusu olmad ile haberlerde yer alan mahkemelerden al nan önleme arama karar uygulamalar n n uzun y llardan beri rutin olarak yap ld hususu kamuoyuna sayg yla duyurulur."

11 Kurak k fl, turizmcileri kar duas na ç karacak GÜMÜfiHANE (AA) - BRAH M ÖZDEM R - G ümüflhane-trabzon il s n r ndaki 2100 rak ml Zigana Da nda bulunan turistik tesislerin iflletmecileri kar ya mad için zor günler geçiriyor. Do u Karadeniz in en önemli kayak merkezlerinden Gümüflkayak Tesisleri nde bulunan 800 metrelik kayak ADIYAMAN (AA) - N emrut Da daki iki heykelle nano teknolojiyle üretilen bezler giydirilerek koruma alt na al nd. Kommagene Kral Antiochus Theos taraf ndan M.Ö 62 y l nda yap lan ve Dünyada güneflin do uflunun ve bat fl n n en güzel izlendi i yer olarak bilinen Nemrut Da ören yerindeki heykelleri korumaya yönelik çal flma bafllat ld. Kültür ve Turizm Bakanl ile Ortado u Teknik Üniversitesi (ODTÜ) aras nda imzalanan protokol kapsam nda, iki heykele nano teknolojiyle üretilen bezler KONYA (AA) - pistinde, Ocak ay n n sonlar na yaklafl lmas na ra men kar bulunmuyor. Bölgedeki turizm iflletmecileri ve kayak severler, umutla kar ya mas n bekliyor. Gümüflkayak Tesisleri Mekanik Tesis Sorumlusu Bayram Yakut, AA muhabirine yapt aç klamada, 30 y ld r Zigana da bulundu unu, bu y l yaflanan kurakl a daha önce tan k olmad n stanbul da 30 Ocak-2 fiubat tarihlerinde düzenlenen 18. EMITT Do u Akdeniz Uluslararas Turizm ve Seyahat Fuar nda, 71 ülkeden 4 bin 500 kat l mc yer ald. Konya Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ç pan, AA muhabirine yapt aç klamada, Konya n n EMITT Fuar nda uzun y llard r yer ald n ve ilin turizm potansiyelini tan tt klar n söyledi. Fuarda Konya stand n n 4 gün süresince ziyaretçilerden yo un ilgi gördü ünü dile getiren Ç pan, Ziyaretçilere Konya n n tarihi, kültürel ve dini zenginliklerini kitap, broflür, CD gibi materyallerle tan tt k dedi. Konya n n Mevlana ve UNESCO listesinde yer alan eserleriyle ön plana ç kt n aktaran Ç pan, flunlar kaydetti: Konya n n manevi dinamiklerinden Mevlevilik kültürünü, UNESCO kültür miras nda ve aday listesinde yer alan eserlerimizin tan t m n yapt k. Tan t mlarda son y llarda özellikle Mevlevi kültürünü ve Konya n n Selçuklu baflkenti olmas n vurguluyoruz. UNESCO nun bölgemize olan ilgisini de öne ç karmaktay z. UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Çatalhöyük, UNESCO somut olmayan kültürel miras listesinde yer alan sema töreni ve Mevlevi kültürü ile aday listedeki Beyflehir Eflrefo lu giydirilerek, buza karfl korum alt na al nd. l Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci, AA muhabirine yapt aç klamada, heykelleri k fl aylar n n a r koflullar ndan korumak için nano teknolojiyle üretilen bez kullan ld n söyledi. Heykellerdeki çatlaklara s zan suyun so uk nedeniyle buz tutarak yap ya zarar verdi ini ifade eden Ekinci, Heykellerdeki kil zerreciklerinin kristalleflmesi sonucu o k lcal çatlaklar ya daha da büyüyordu ya da baflka çatlaklar n ortaya ç kmas na sebep oluyordu. Bunun önüne geçmek amac yla nano teknoloji örtüler tercih edildi Camii, Selçuklu hanlar n n tan t m na önem verdik. Binlerce ziyaretçinin geldi i stand m zdaki semazen büyük ilgi gördü. Ney müzi i, sema ve Mevlana n n tan t m ile dedi. Örtülerin s cakl da dengeledi ini vurgulayan Ekinci, flunlar kaydetti: Örtülerin en büyük özelli i nefes al p verme özelli i olmas. Örtüler s fark n minimize etti inden ya mur ve kar sular heykellerin içerisine giremiyor. Böylelikle çatlaklar n oluflmas engellenirken, heykellerin uzun ömürlü olmas n sa l yoruz. Bu çal flma bir denemeydi daha önce de yap ld. Denemeler sonucunda olumlu sonuçlar al nd. Nemrut Da nda yap lacak restorasyon çal flmas ndan sonra bu uygulama bütün heykeller için yap lacak. çocuklar için haz rlanm fl 10 ayr CD den 15 bin adet da t m yapt k ve çok be enildi. Konya da nitelikli ulusal ve uluslararas kültürel etkinlikleri devam ettirmek istediklerini vurgulayan Ç pan, önümüzdeki y llarda kongre turizminde de ata a geçmek istediklerini ifade etti. Çevreci tesisin faturas n devlet ödedi ANKARA (AA) - fienay ÜNAL - K ültür ve Turizm Bakanl, Çevreye Duyarl Konaklama Tesisi Belgesine sahip bin 620 konaklama tesisine 46 milyon 449 bin 853 lira enerji deste i sa lad. AA muhabirinin Bakanl ktan edindi i bilgiye göre, 2013 te, çevrenin korunmas, çevre bilincinin gelifltirilmesi, turistik tesislerin çevreye olumlu katk lar n n teflvik edilmesi ve özendirilmesi amac yla konaklama tesislerine önemli miktarlarda teflvik verildi. Geçti imiz y l, Kültür ve Turizm söyledi. K fl mevsiminde ilk defa böyle s cak ve kurakl kla karfl karfl ya kald klar n belirten Yakut, Hava s cakl n n mevsim normallerinin çok üzerinde seyretti i bir k fl mevsimi yafl yoruz. fiu anda 2 bin 200 rak mday z ve hava s cakl yaklafl k 10 derece. Ocak ay n n yar s n geçtik. Konya, EMITT Fuar nda Mevlana ile ön plana ç kt ANKARA Konya, 18. EMITT Do u Akdeniz Uluslararas Turizm ve Seyahat Fuar nda, Mevlana ve UNESCO listesindeki eserleri ile Türkiye ve dünyaya tan t ld. TUR ZM /11 Savaflç Karyal lar n kentinde geçimiflin izleri korunuyor (AA) - K aryal lardan Perslere, Bizansl lardan Osmanl lara kadar birçok uygarl a ev sahipli i yapan Milas ta geçmiflin izleri korunuyor. Kültür ve Turizm Bakanl ndan yap lan aç klamaya göre, bir yandan Milas ta ortaya ç kar lan oda mezarlar için kurtarma kaz lar bafllat rken bir yandan da Beçin Kalesi nde çevre düzenlemeleri yap l yor. Tarihçi Strabon a göre savaflç millet olarak bilinen Karya uygarl n n en önemli kentlerinden Milas taki kömür havzalar nda Milas Müzesi Müdürlü ü baflkanl nda yap lan kaz larda 38 tarihi oda mezar ve birçok buluntu ortaya ç kar ld. Tarihi buluntularla oda mezarlar n Tunç döneminden Osmanl dönemine kadar genifl bir zaman aral n kapsad ve bölgenin arkeolojik tarihi aç s ndan önemli veriler tafl d düflünülüyor. Bulunan tafl n r kültür varl klar Milas Müzesi nde koruma alt na al n rken, oda mezarlar ise yap m tamamland ktan sonra arkeoparka asl na uygun flekilde tafl nacak y l nda UNESCO Dünya Miras Listesi ne giren ve Roma, Bizans, Mentefleo ullar Beyli i ve Osmanl Devleti gibi pek çok medeniyetin izlerini tafl yan Beçin de de çevre düzenleme çal flmalar yap l yor. Bu kapsamda, farkl dönemlerde infla edilen yap lar n adeta s rt s rta durdu u Beçin Kalesi nde, belirgin gezi güzergahlar ve seyir teraslar oluflturulacak. Düzenleme çal flmalar bitti inde, Bizansl lar taraf ndan kentte infla edilen ve Mentefleo ullar Beyli ince gelifltirerek, beyli in idari ve askeri merkezi haline getirdi i Beçin Kalesi, ziyaretçiler taraf ndan daha rahat gezilebilecek. Nemrut taki heykeller so uktan korunuyor Bakanl ndan Çevreye Duyarl Konaklama Tesisi Belgesi alm fl iflletmelerin tükettikleri elektrik enerji bedellerinin bir k sm Bakanl k bütçesinden karfl land. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl n n talebi üzerine Bakanlar?Kurulunca al nan ve geçti imiz y l eylül ay nda Resmi Gazete de yay mlanan karar n ard ndan ülke genelinde çok say da yat r mc ve tesis sahibi destekten yararlanmak üzere baflvuruda bulundu. Baflvurular de erlendiren ve kriterleri tafl d klar belirlenen tesislere Bakanl k taraf ndan elektrik enerjisi deste i verildi. Destek miktar, Çevreye Duyarl Konaklama Tesisi Belgesi ile belgelendirilmifl turizm iflletmelerinde tüketilen elektrik enerjisi giderlerinin, tesisin bulundu u ildeki mesken ve sanayi abonelerine uygulanan tarifelerden en düflü ü ile kendi abone grubuna uygulanan tarife aras ndaki fark kadar oldu. Çevreye duyarl l n benimsenmesi ve yayg nlaflt r lmas aç s ndan önem tafl yan tüm bu desteklerle böylece Kültür ve Turizm Bakanl, bin 620 tesise, 46 milyon 449 bin 853 lira enerji deste i sa lad. Öte yandan elektrik enerjisi deste inden yararlanan iflletmeler ayn dönem için mükerrer olarak di er kamu kurum ve kurulufllar n elektrik enerjisi desteklerinden ise yararlanamad.

12 KÜLTÜR/SANAT Texasl lar, Türkçeyle cofltu NEW YORK (CHA) nal baflkan yard mc s Cynthia bine yak n ö renci yar flt. Eyalet Cisneros'un yapt gecede ilk elemelerinde baflar l olan T exas eyaletinin Houston kez ö rencilerin yan s ra Türkçe ö renen yetiflkinler de yar flnen bölge finaline kat lmaya 200 ö renci, Texas'ta düzenle- flehrinde düzenlenen Türkçe Olimpiyatlar Güneybat Amerika Finali, renkli gö- Raindrop Türk Kültür Vakf sonunda flark dal nda birincili i t. hak kazand. Zorlu yar flmalar rüntülere sahne oldu. Hobby taraf ndan düzenlenen elemelerde Teksas, Oklahoma, Arkanuston'dan Erin Davis kazan r- 'Masum Degiliz' adl eserle Ho- Center'da gerçeklefltirilen törene /12 3 binden fazla davetli kat ld. sas, Kansas, Mississippi ve ken, folklor alan nda Dallas Sunuculu unu ABC13 ka- New Mexico eyaletlerinden 5 folklor grubu birinci oldu. fiiir Kürtçe eserler dal nda ise Arkansas tan Elizabeth Caplinger ve Texas tan Maria Cardona-Dan Esteves ikilisi birincili i paylaflt. Türkçe ö renmenin hayat n tamamen de ifltirdi ini belirten fliir yar flmas birincisi Maria Cordona, Türk kültürünün kendisinde hayranl k uyand rd n söyledi. gün yüzüne ç k yor MARD N (AA) GEREKL TELEFONLAR ALO AC L Acil Servis...: 112 Acil Ambulans...: Alo Doktor...: 113 Alo tfaiye...: 110 Alo Valilik...: 179 Alo Polis...: 155 Alo Jandarma...: 156 Alo Trafik...: 154 Ala Zab ta...: 153 Alo Cenaze...: 188 Alo Tüketici...: 175 Alo Gürültü...: 176 Orman Yang n...: 177 Ruhsal Bunal m...: 182 Alo zci Kan Merkezi...: 173 Belediye Kan Anons...: ALO ARIZA/B LG Data Anza...: 124 Dogalgaz Ar za...: 187 Elektrik Ar za...: 186 Kablo TV Ar za...: 126 Su Anza...: 185 Telefon Anza...: 121 Telefon Dan flma...: 118 Telefon Uyand rma...: 135 Vergi Dan flma...: 189 Tüketiciyi Koruma Derne i...: Kad n ve Sosyal Hizmet...: 183 Çevre Bilgi...: 181 Uyuflturucu Bilgi...: 171 Sa l k Dan flma...: 184 flve flçi Bulma...: 180 Posta Kodu...: 119 BELED YELER Büyükflehir Belediyesi...: Alt nda Belediyesi...: Beypazar Belediyesi...: Çankaya Belediyesi...: Elmada Belediyesi...: Pursaklar Belediyesi...: Etimesgut Belediyesi...: Gölbafl Belediyesi...: Keçiören Belediyesi...: K z lcahamam Belediyesi...: Mamak Belediyesi...: Sincan Belediyesi...: Polatl Belediyesi...: Yenimahalle Belediyesi...: Çubuk Belediyesi...: HASTANELER Acil Yard m Travmatoloji...: Ankara Hastanesi...: Ankara Onkoloji Hastanesi...: Atatürk Gö üs Hastal klar Hastanesi...: AÜ. T p Fakültesi Hast...: Baflkent Üniversitesi Hast...: Bay nd r T p Merkezi...: Belediye Hastanesi...: City Hospitat...: Ça Hastanesi...: Çankaya Hastanesi...: Dr. Sami Ulus Çocuk Hast....: Dr. Z. Tahir Burak D.evi...: GÜ. T p Fakültesi Hast...: GATA...: Güven Hastanesi...: HÜ. T p Fak. Hast....: bn-i Sina Hastanesi...: Keçiören Hastanesi...: Numune Hastanesi...: Olgunlar Hastanesi...: Sevgi Hastanesi...: SSK Do umevi...: SSK D flkap Hastanesi...: SSK Ulus Hastanesi...: Yüksek htisas Hastanesi...: Zübeyde Han m Do umevi...: ULAfiIM AfiT Dan flma...: Demiryolu Gar Müdürlük...: Gar Rezervasyon...: Havaliman...: HAVAfi...: THY...: THY Kavakl dere...: Aeroflot...: Al talia...: Austrian Airlines...: Azerbeycan Havayollar...: British Airways...: Delta...: Lufthansa...: K br s Havayollar...: Sebena...: Swissair...: Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) bünyesinde kurulmas na bafllan lan Türkiye'nin ilk Kürdoloji kütüphanesine Rusya'dan 80 eserden oluflan bir arfliv getirildi y llar aras nda Rusya'n n Erzurum Konsoloslu u görevi yapan Alexander Jaba'n n zaman n Kürt alimlerinden oluflturdu u bir heyet taraf ndan haz rlad 80 eser MAÜ Kürdoloji Birimine nakledildi. sinem Kardeflim çin Küçük bir kasabada yaflan Russell ve Rodney kardefller buradan kaç p daha iyi bir hayat kurma plan yaparlar. Russell bir yapt bir hatadan dolay kendini hapiste bulurken kardefli Rodney ise kuzeydo udaki en ac mas z suç a n n içinde bulur. Russell özgürlü ü ve adaleti bulmak için mücadele verecektir. A V ZYONA YEN G REN F LMLER Sadece Afl klar Hayatta Kal r Bu fetiflist, haval, güncel, romantik vampir dram n n kahramanlar Adam ve Eve (ya da Adem ve Havva). Aflklar yüzy llard r sürmektedir, fakat son derece ak ll ve bir o kadar da ince zevklere sahip bohem entelektüeller olarak dünyan n gidiflat canlar n s kmaktad r. Hayat n keyfini ç karmaya bakarlarken, sükunetleri Eve in ele avuca s maz k z kardeflinin gelifliyle bozulur. Zeki olduklar kadar k r lgan çiftimiz ça dafl dünyan n y k l p çökmesine tan k olurlarken ayakta kalabilecekler midir? K ürt dili, edebiyat, tarihi ve folkloru ile Melayê Bateyî'nin 1791 y l nda istinsah edilen, bilinen en eski Kürtçe Mevlid'in nüshas gibi bir çok eser de ilk kez Mardin'de gün yüzüne ç kacak. MAÜ Yaflayan Diller Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Kadri Y ld r m AA muhabirine, Alexander Jaba'n n Rusya Kürdoloji Arflivinin art k Artuklu Üniversitesinin Kürdoloji Biriminde yer ald n söyledi. Hem yurt içinde hem yurt d fl nda bulunan el yazmas koleksiyonlar ve arflivleri MAÜ Kürdoloji Birimine transfer etmek ve buna ba l olarak çok genifl bir Kürdoloji kütüphanesi kurma çal flmalar n devam etti ini ifade eden Y ld r m, bunun somut göstergesi olarak da Rusya'n n Saint Petersburg kentinden transfer edilen Alexander Jaba Kürdoloji koleksiyonu oldu unu belirtti. Prof. Dr. Y ld r m, Alexander Jaba'n n y llar aras nda Rusya'n n Erzurum Konsolosu olarak görev yapt n an msatarak, flunlar söyledi: "Jaba bu y llar aras nda ünlü Kürt alimlerinden bir heyet oluflturuyor. Onlardan kendisi için bir Kürtçe el yazmalar haz rlamalar n ister. Bu Kürt ulema heyeti kendi aralar nda Do ubayaz tl Molla Mahmud'u temsilci olarak seçerler. Molla Mahmud da uzun soluklu bir araflt rma ve çal flma sürecine giriyor. Bu süreçte bir k sm kendisinden yüzy llar önce yaz lan, bir k sm da kendisinin yazd klar olmak üzere 80 civar nda bir Kürdoloji arflivini oluflturuyor. Bu arfliv içerisinde Kürt dili, edebiyat, tarihi, folkloru ve di er konular içeren eserler bulunmaktad r. Bu birbirinden e erli eserlerin bir k sm henüz gün fl na ç kmam fl. lk kez bizim haz rlayaca m z genifl bir katalog içerisinde ilgileri ve merakl - lar ile buluflacakt r." Y ld r m, Konsolos Jaba'n n Türkiye'de haz rlanan arflivi Rusya'ya götürdü ünü ve Rusya Do u Bilimler Akademisi Genel Halk Kütüphanesi'nde kay t ve muhafaza alt na al nd n aktard. Adolf Hitler'in Saint Petersburg'u almak için giriflimlerde bulundu unda ve flehri kendi güçleri ile kuflatt nda, yetkililerin yapt ilk iflin bu arflivinde içinde bulundu u k ymetli arflivleri bin kilometre uzak olan bir tak m yerlere götürüp orada saklamak oldu unu kaydeden Y ld r m, kuflatma kalkt nda tekrar bu arflivlerin yerlerine getirilerek muhafaza edildi ini belirtti. Arflivin içinde Kürt tarihi fierefname'nin yegane nüshas ve Kurmancî çevirisi, Melayê Bateyî'nin 1791 tarihinde istinsah edilen, bilinen en eski Kütçe Mevlid'in nüshas ve ismi duyulan ünlü flairlerin fliirlerinin yer ald bir çok eserin ilk kez gün yüzüne ç kaca n ifade eden Y ld r m flöyle konufltu: "Getirilen eserlerden örne in çocuklar için Kürtçe alfabe, kelime ve cümle örnekleri var. Molla Mahmud'a ait, Kürt dili grameri ve karfl l kl sözlük, Kürt dili lehçeleri ve fliveleri aras ndaki farkl varyantlar, Kürt tarihi fierefname'nin yegane nüshas ve Kurmancî çevirisi var. Ünlü flairlerden Elîyê Herîrî, Ehmedê Xanî, Melayê Cizîrî, Feqiyê Teyran ile adlar ilk kez duyulan Durefflan, Meqsûd, Asam flairlerinin Kürtçe fiiir Antolojisi var. Ayr ca bir medrese müzikal oyunu olan 'Berîte', folklorik aflk ve kahramanl k flark lar var. 84 ulusal masal ve hikayeden oluflan eserlerde burada ilk kez karfl m za ve günümüze ç k yor. Bu arflivde yer alan eserleri teker teker en ince teferruat na göre araflt raca z ve tan taca z. Bu eserlerden her biri bafll bafl na bir tez konusudur." Y ld r m, Berlin'in ilgili üniversite ve kütüphanelerinde halen kay t ve muhafaza alt nda tutulan yaklafl k 90 parçal k Kürdoloji arflivinin de MAÜ Kürdoloji Birimine transfer edilmesi için gerekli sözleflmenin haz rlanmas çal flmalar nda son aflamaya gelindi ini ifade etti. nkara RoboCop Y l 2028, çok uluslu flirketler toplulu u OmniCorp robot teknolojisinin merkezinde yer almaktad r. Bu flirketin üretti i insans z araçlar deniz afl r ülkelerdeki askeri güçler taraf ndan y llard r kullan lmas na ra men, Amerika'da kanuni uygulamalarda kullan lmalar yasaklanm flt r. fiimdi OmniCorp'un eline bu tart flmal teknolojisini kendi evinde de öne ç karabilmek için alt n bir f rsat geçmifltir. Sevgi dolu bir efl, baba ve iyi bir polis olan Alex Murphy (Joel Kinnaman) Detroit'i yolsuzluk ve suçlardan temizlemek için elinden gelen en iyi ifli ç kartmaya çal fl rken ciddi bir flekilde yaraland nda, OmniCorp'a yar -insan, yar -robot bir polis yaratmak için bir flans do ar. Balay Ülkenin en zengin ifl adamlar ndan biri olan U ur, çok ünlü bir oyuncu olan efli Gül ü, sürpriz balay için Kaleköy e götürür. U ur, Gül ile bafl bafla kalmak için köylüleri köyden göndermifltir. Balay ndan bir hafta önce tan flm fl ve y ld r m nikah ile evlenmifl çift, günler geçtikçe iliflkileri ile ilgili yo un bir hesaplaflman n içine girerler. U ur a göre Gül, dilinin alt nda bir bakla sakl yor gibidir. Zaman geçtikçe çiftin aras ndaki bu gerilimli durum çözülmez ve U ur bu sakl olan ortaya ç kard nda k yamet kopar.

13 Aktafl ve Çinçin de dönüflüm sürecek Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki, Aktafl ve Çinçin Mahallesi sakinlerini konuk etti. Kentsel dönüflüm çal flmalar n n yo- un oldu u bu mahallelerden yaklafl k 500 kifliyle kahvalt sofras nda buluflan Baflkan Tiryaki, gerçeklefltirilecek olan çal flmalar hakk nda mahalle sakinlerine bilgi verdi. Efli Saadet Tiryaki ile birlikte Alt nda l lar tek tek selamlayan Baflkan Tiryaki, mahalle sakinlerinin yo un ilgi ve sevgisiyle karfl land. Ç ubuk Belediyesi ve Hizmet- fl Sendikas aras nda dönemini kapsayan toplu ifl sözleflmesi imzaland. Sözleflme belediyede çal flan 70 iflçiyi kaps yor. Çal flanlara sosyal haklar n n yan s ra belediye imkanlar ölçüsünde maafllar na yüzde 30 oran nda zam öngören toplu sözleflmenin imza törenine Çubuk Belediye Baflkan Lokman Özden, Hizmet - fl Sendikas Ankara 2 Nolu fiube Baflkan Kaz m Çak r, sendika yöneticileri ve belediye çal flanlar kat ld. Yap lan sözleflmeye göre en düflük bir iflçinin 61 TL olan taban ücreti 80 TL'ye, en yüksek iflçinin 76 TL olan taban ücreti 92 TL ye ç kart ld. Sosyal paket ücretlerinden yol yard m 80 TL ye, yemek yard m 13 TL ye yükseltildi. Kurban ve Ramazan bayramlar nda 500 TL bayram yard m verilirken, ikramiyeler daha önceki y llarda 97 yevmiye verilirken, yap lan sözleflmeyle 112 yevmiye ye ç kar ld. Bunlarla birlikte birinci y l için zam yüzde 15, ikinci y l içinde zam yüzde 15 olmak belirlendi. Sözleflmenin imza töreninde konuflan Hizmet - fl Sendikas Ankara 2 No'lu fiube Baflkan Kaz m Çak r, Baflkan Özden'in iflçiyi seven bir insan oldu unu söyleyerek, ''Belediye Baflkan m z sa olsun istediklerimizi geri çevirmeyerek iflçilere gerekli zamm yapt. Ciddi manada ülke gerçeklerinin üzerinde bir K eçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak, KEÇMEK Uyan fl fiubesi ni ziyaret edeek, kursiyerler ile sohbet etti. Binan n önünde vatandafllara hitaben bir konuflma yapan Baflkan Ak, Uyan fl KEÇMEK merkezinde dil ve bilgisayar baflta olmak üzere birçok alanda e itim verdiklerini söyledi. Kad nlar n ev ifllerinin d fl ndaki sosyal ifllerle de u raflmas n istediklerini belirten Baflkan Ak, Bu merkezler birbirinizi tan y p kaynaflt n z merkezler de oluyor. Ayn zamanda huzurun artmas na da vesile oluyor. yi bir aile iyi bir anne ile bafllar ve aile e itiminde anne büyük rol üstleniyor. Han m kardefllerimizin günlük hayatlar n daha da renklendirmek için bu merkezleri aç yoruz. 35 KEÇMEK kurs merkezimizde 20 bin kursiyerimiz hizmet al yor dedi. Keçiören de Yonca Yaflam Merkezi nin önemli bir eksi i giderdi ini, ayr ca Ankara Büyükflehir Belediyesi taraf ndan yapt r lan Türkiye nin en büyük aile yaflam merkezinin de önümüzdeki günlerde hizmete girece ini ifade eden Baflkan Ak sözlerini flöyle sürdürdü: Neflet Ertafl Sanat ve Gösteri Merkezi ni 28 fiubat ta aç yoruz. Sizlere hizmetkar olmak için buraday z. Milletin verdi i destek bizim için önemlidir. Han mlar siyaset de dahil sosyal hayattan faydalans n istiyoruz. KADEM projesi A ktafl ve Çinçin Mahalleleri nde gerçeklefltirilen çal flmalar ve gerçeklefltirilecek projeler hakk nda mahalle sakinlerine bilgi veren Baflkan Tiryaki, bu bölgelerde çok h zl bir biçimde dönüflüm gerçeklefltirilece inin alt n çizdi. Baflkan Tiryaki nin Bu bölgelerde y llarca kamu hizmeti ad alt nda yanl fl yap laflmalara gidildi. Ancak flu anda büyük bir de iflim yaflan yor te yüzde 85 i gecekondu, yüzde 75 inin imar plan olmayan bölgede, problemi çözmek için var gücümüzle çal fl yoruz. Bugün Alt nda n hemen hemen %100 ünü imarl hale getirdik. Bugün buralarda gerçek bir dönüflümden söz ediyoruz. Modern okullar n, konutlar n yer ald bir yaflam bölgesinden söz ediyoruz. Y llarca çok zaman kaybettik ama Ankara n n en güzel co rafyas n n bir an önce hak etti i k ymeti kazanmas için daha çok çal flacak, daha h zl hareket edece iz. sözleri, mahalle sakinlerinin büyük be enisini toplad. Çocuklar m z, torunlar m z ve gelece- imiz için de iflmeye mecburuz. diyen Baflkan Tiryaki, Aktafl ve Çinçin bölgelerinin Alt nda da yürütülen kentsel dönüflüm çal flmalar n n sembolü haline geldi ini söyledi. Çubuk ta toplu sözleflme sevinci Y l: 40 Say : DORUKKAYA Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi ADINA MT YAZ SAH B Mehmet Fatih KARACA GENEL YAYIN YAYIN KURULU MÜDÜRÜ BAfiKANI Mehmet Atilla IRKIÇATAL Nilüfer GÜLEK Yaz iflleri Müdürü: Ali ÖZDEM RO LU ISSN SorumluYaz iflleri Müdürü: Ayflegül BALDEM R stihbarat fiefi: Ali hsan YILMAZ - Kenan ERGEN Sayfa Editörü: Emine ÖZCAN - Alp Aslan O UZ Polis-Adliye : Ersoy GÜNER nternet Editörü - Selim YÜKSEL Ekonomi : Mulla NAN Spor : Dursun D NÇ Yurt Haberler : Hayrettin VURAL Turizm : U ur OK Sa l k :Yasin DUR ADRES: Macun Mahallesi 3. Cad. No: 2 Yenimahalle/ANKARA Tel: Fax: Günü geçmifl gazetelerin fiyat : 35 KR Yay n Türü: Yerel Süreli Bas ld Yer: Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi. mpress Web stanbul Yolu 6. km Macun Mah. 3. cd. 2/1 Yenimahalle / Ankara Tel: Gazetemizde yay nlanan karikatür ve yaz lar n hukuki sorumlulu u yazarlar na aittir. Sözleflmesiz yazarlara ve karikatüristlere herhangi bir ücret ödenmez RESM LANLARA NTERNET S TEM Z adresinden ulaflabilirsiniz sözleflme olmufltur. Yap lan bu zamlar ile belediye baflkan m z bir kez daha iflçinin yan nda oldu- unu göstermifltir. Biz belediye baflkan m za iflçilerimiz ad na teflekkür ederiz. Her iki taraf da memnun eden bir toplu sözleflme imzalad k dedi. Göreve geldi i günden beri belediyenin k s tl imkanlar na ra men çal flan n hakk na öncelik verdi inin alt n çizen Baflkan Özden, ''Belediyede çal flan olmadan belediye baflkan yaln z bafl - na bir fley yapamaz. lçe çal flanlar sayesinde temiz, sa l kl ve p r l p r l. Çal flanlar belediye baflkan n n eli, kolu, aya, gözü dür. Çal flanlar iyi çal fl rsa, hakk yla çal fl rsa ve belediye baflkan n n sorumlulu unda çal fl rsa ilçemiz dört dörtlük olur. Ald n z maafllar evlerinizde huzurla afiyetle yiyin, hepinize hay rl u urlu olsun '' diye konufltu. Daha sonra taraflar birlikte toplu ifl sözleflmesini imzalarken, iflçiler Baflkan Özden e desteklerinden dolay çiçek sundu. Baflkan Ak tan KEÇMEK e ziyaret ile e itimleri yar m kalan han mlar m z n aç kö retim ile diploma almas n sa l - yoruz. Okuma yazma kurslar ile okuma yazma bilmeyen kardefllerimizi o karanl k dünyadan ç kar yoruz. Bizim görevimiz size f rsatlar sunmakt r. AK belediyecili in temelinde insan vard r. Halka hizmet Hakk a hizmet anlay fl ile çal fl yoruz. Keçiören de 5 y l görev yapt m. Bir yolsuzlu um, bir ars zl m olmad. Bu makamlar insanlar flafl rt r, inflallah bizler o flafl ranlardan olmayaca z. ANKARA/13 DD A YOK ABDULLAH CENG Z KAÇTI ÖYLE M? SADECE CEHALET N ZE GÜLERLER Bir tweet okuyorum: Bediüzzaman çile çekti ama ülkesinden kaçmad. Behey! Fitneci bafl, k flk rt c bürokrat bozmas zavall Allah Resulü nün (aleyhi salât-u vesselam) u rad zülüm ve haks zl k karfl s nda Mekke den Medine ye hicretine, mukaddes yolculu una ne diyeceksiniz? Ya ayn ak betle karfl laflan di er peygamber, evliyaullah ve Havarilere hangi iftira ve çamuru atacaks n z? Asl nda son zamanlarda, inanm fl tertemiz bu gönüllere at lan iftira ve karalamalar görünce, diyorum ki bunlarda yavafl yavafl Resulullah n da kaçt n diyecek kadar göz dönmüfllük var. S ras gelince ayn iftira ve bühtanlar o mübarek insana da söyleyecek kadar iyilik ve güzelliklere düflmanl klar var. Öyle faka bast lar ki, kurtulmak için kuru gürültü, haks z sald r, önüne ne geldiyse söyleme, hak, hukuk dinlemeden verip verifltirme vard r. Sözüm ona, kendince Hoca efendi yi kaçt demeye getiriyor. Bafl n zdakilerden, Ne olur! art k hasret bitsin yahut ülkene dön sözlerinin Hocaefendi taraf ndan ne kadar da aldatmaca ve plan dolu oldu unu gören basiret insan, o samimiyetsiz ve sahte davetlere icabet etmemekle ne kadar da hakl ym fl. K ymetli okurlar m, o gönül insan na, sevenleri, gitti- inden beri davetiye göndermekte, Ne olur hocam! Sizi bekleyen milyonlarca gönül vard r; bitirin art k bu hasreti sözleriyle kavuflma özlemlerini dillendirmektedirler. Fakat ileriyi gören Hocaefendi, siyasilerin ikballeri ve makamlar için ne yapacaklar n n belli olmayaca n bildi i için tüm davetleri geri çevirmekte; hele durun daha Türkiye de sular durulmufl de il. fiartlar gelmemi gerektirecek hale gelirse dönerim fleklinde cevap veriyordu. Niyetleri çamur atmaktan öte bir fley ifade etmeyen zavall lar bu sözlere de, Bak gördünüz mü? Hocaefendi can n kurtarmaya çal fl yor iftiras na yeltenecekler. Asl nda Allah(celle celaluhu) için onu sevenler, son aylarda u rad klar hakaretleri, iftiralar ve kararlamalar görünce Muhterem Hoca efendi nin ne kadar da hakl oldu unu görmüfl olmaktad rlar. Memleketin güvenlik, asayifl ve düzenini bir rasat gibi takip eden emniyet mensuplar n bütün bütün darmada n k hale getiren, hukukun ifllemesini kendi emellerine hizmet edecek flekilde dizayn eden bir iflleyiflten sonra Hocaefendi Türkiye ye dönseydi nas l bir sonla karfl karfl ya kalaca n siz var n düflünün T pk geçmifl y llardaki zorba ve zalim yönetimler gibi Fark, bunlar yapanlar n anl secdeli olmas d r. Bizi onlar n seviyesine düflürmeyen tek frenleyici etken budur. Biline Hem hukuku guguka çevireceksiniz, her türlü hakaret ve gözda larla insanlara sald racaks n z, h rs zl k ve yolsuzlu un üstünü örtmek için her yolu ve yöntemi, sizin ifadelerinizle tezvirat caiz göreceksiniz. Ondan sonra da bitsin art k bu hasret diyeceksiniz. Kim inan r bu laflara ve samimiyetsiz davetlere? Kusura bakmay n sadece Hoca efendi yi de il, kendisini ve tüm sevenlerini -Türkiye içi ve Türkiye d fl dâhil- hedefe oturtan, esnaf, memuru, doktoru, ö retmeni, iflçiyi bürokrat neyi varsa ayr t etmeksizin çete, örgüt, kan içici, indekiler, haflhafli, iflbirlikçi gibi sözlerle yaftalayacak ve iftirada bulunacaks n z sonra da bitsin art k bu hasret diyeceksiniz. Allah a(celle celaluhu) sonsuz flükürler olsun ki bu sevdal lar n önünde Hocaefendi gibi kalp gözü aç k ve ehlullahtan biri vard r da politikac lar n bu tuzaklar na düflmüyorlar. Bunlar yetmiyormufl gibi beyefendi bürokrat, kendince Hoca efendi yi ülkesinden kaçmakla suçlamaya çal flmaktad r. Gülerler cahillerin nefret kokan bu sözlerine. A ababas da iflbirlikçi, örgüt lideri, hain, çete diyor. Onun bunu söyleyip idea etmesi çok de ildir. Bir di er mesele de taban, tavan meselesi Bunu gidin siz tepeden inme iktidarlara anlat n. Allah a(celle celaluhu) sonsuz flükürler olsun ki bu hizmetlere gönül verenlerin oluflumunda bofl nutuklar n, samimiyetsiz ba rmalar n, ç kar üzere kurulan iktidarlar n, menfaat niyeti ile parti teflkilatlar n n kap lar n afl nd ranlar n eme i yoktur. Gece uykusuz kalmalar n, sabahlara kadar inleyip s zlamalar n, karfl l ks z, lillah için verilen boyunlardaki gerdanl klar n, kollardaki bileziklerin, yurdu-yuvay terk edifllerin, emekli paralar n getirip ortaya koymalar n, gencecik yavrular n valizlerini ellerine al p dünyan n en karanl k yerlerine hak ve hakikati götürme inançlar n n, sabahlara kadar süren inleyip s zlamalar n, haks z yere zulme u ramalar karfl s nda sabretmenin, diflini s kman n, tek iflaretle var n yo unu ne varsa -can da dâhil- bir kefeye koyup gelmelerin katk - s vard r. Burda olanlar milletin mal ile flahsi palazlanmalar bilmezler. ktidar h rs ile haflhaflileflenler nerden bilecekler bu dünyay? Onlar n anlamad klar iflte burda. Milletin paras ile makam kapanlar, çal m satanlar, çevresini zenginlefltirenler, derdi-davas r za-i ilahiyi kazanma olanlar anlayamazlar; anlamayacaklard r. Bu gidiflle siz daha çok çuvallars n z. Beyefendi kendince dini kavramlarla sald r yor. Kamu oluflturmaya çal fl yor. Kim aldan r bu teranelere ki ayd r yalan, iftira, karalama, hak-hukuk dinlemeyeceksiniz sonra da kalk p dinden vurmaya çal flacaks n z. Yemezler Vallahi de billahi de yemezler Güvencemiz, bütün yalan, iftira ve karalamalar ortaya ç karacak, zalimin zulmünü akim b rakacak bir Rabbin kulu olmam zd r.

14 E T M /14 "Okulda Avrupa De erleri" projesi hayata geçirildi STANBUL (AA) stanbul Milli E itim Müdürü Muammer Y ld z, "Biz çocuklar m za, insan m - za güveniyoruz. Bütün farkl düflüncelerini ifade etmeleri bizim için kazançt r, de- erlidir" dedi. stanbul Bilgi Üniversitesi Avrupa Birli i Enstitüsü, stanbul Milli E itim Müdürlü ü, Beyo lu Belediyesi Gençlik Merkezi ve Ö retmen Akademisi Vakf ortakl ile yürütülen, Avrupa Komisyonu taraf ndan desteklenen Jean Monnet Mükemmeliyet Merkezi "Okulda Avrupa De erleri" projesi, Bilgi Üniversitesi Santral stanbul Kampüsü'nde yap lan toplant yla hayata geçirildi. Toplant ya kat lan stanbul Milli E itim Müdürü Y ld z, devlet ve vak f üniversiteleri ile iflbirli ine büyük önem verdiklerini, üniversitelerin üretti i bilginin, okullarda, okullar n altyap s nda, çocuklar n ö sürecinde çok de erli oldu unu söyledi. Yap lan çal flmalar n sonuçlar ndan gurur duyduklar n da kaydeden Y ld z, okullar n, üniversiteler taraf ndan üretilen bu bilgilere ihtiyac oldu unu aktard. Çocuklar n, ö, e itim camias n n, ezberci bir yaklafl m tercih etmemesi gerekti ini söyleyen Y ld z, sözlerini flöyle sürdürdü: "Herhangi bir konuya ve ö renme sürecine iliflkin, soran, sorgulayan, elefltirel düflünceyi kendisine fliar edinmifl, bunun metodolojisini en iyi flekilde kuflanm fl, bilimsel düflünce çerçevesinde, bir çocuk, bir insan yetifltirmek gibi temel bir görevimiz var. Bunu yapabilmek için öncelikle, ö retmen e itiminin önemli oldu unu biliyoruz. Çünkü ö retmenlerimiz, bu sürecin moderatörleri olarak, bunu yapmak durumundalar." Lise ö rencileri, harçl klar n Suriyeliler için ba fllad ZONGULDAK (AA) A lapl ilçesinde Atalay Anadolu Lisesi ö rencileri harçl klar ndan biriktirerek sat n ald klar yard m malzemeleriyle Suriyeliler için düzenlenen kampanyaya destek oldu Atalay Anadolu Lisesinde e itim ö retim gören yaklafl k 30 ö renci, biriktirdikleri harçl klar yla sat n ald klar Bir konunun sadece ders kitab nda ya da müfredatta olmas n n yetmedi ini, sivil toplum ya da üniversite deste inin de gerekti ini belirten Y ld z, bu tür çal flmalar n büyük bir kazan m oldu unu vurgulad. Çocuklar n, zihnen yeni düflüncelere aç k oldu unu da sözlerine ekleyen Y ld z, "Biz çocuklar m za, insan m za güveniyoruz. Bütün farkl düflüncelerini ifade etmeleri bizim için kazançt r, de erlidir. Fakat bunun ikliminin oluflturulmas, yönteminin ortaya konmas gerekiyor. Sadece retorik olarak, söylem üzerinde b rakt - m z sürece, netice olarak bir yere varam - yoruz. Böyle bir konunun müfredat n bir arac olmas, ders kitaplar na girmifl olmas n, önemsiyoruz. Ancak, yine de yeterli de il. Uygulamada taraflar n n olmas ve bir dinamizm yaratmas gerekiyor. flte üniversite de bunu yap yor" diye konufltu. makarna, bulgur ve çocuk bezi gibi ürünleri Suriyeliler için düzenlenen "Sana htiyac m Var Kampanyas "na destek olmak için Ümmet çin Dayan flma Platformu'na teslim etti. Atalay Anadolu Lisesi Okul Müdürü Selim Derviflo lu, AA muhabirine yapt aç klamada, ö rencilerinin duyarl l n n örnek olmas gerekti ini söyledi. Ö rencilerin sat n ald klar ürünleri platformun yard m çad r na teslim etti- ini anlatan Derviflo lu, "Ö rencilerimize bu tür davran fllar kazand rd - m z için kendimizi mutlu hissediyoruz. nflallah Suriyeli kardefllerimiz s k nt - lar günleri aflarak iyi güzel günlere kavuflurlar" dedi. BAfiKENT T CARET REHBER Merkez: Aslanbey Cad. No: 19 skitler/ankara Tel: (312) Fax: (312) Cep: fiube: vedik Org. San. Bölgesi Mrk. San. Sit Sok. No: 41 Yenimahalle/Ankara - Tel: (312) Merkez: Anafartalar Cad. Vak f Çarfl s No. 22/A-1 Ulus/ANKARA fiube: fiehit Te men Kalmaz Cad. (Posta Cad.) No: 42/A Ulus/ANKARA Adres: 8. Cad. No: 64/2 Emek/Çankaya Tel: Güleryüz Sanayi Sitesi 539 Sok. No: 67 vedik Org.San.Böl. Yenimahalle/ANKARA Tel: (0312) Fax: (0312) Cep:

15 ESK fieh R - Eskiflehirspor, Spor Toto süper Lig'de yapt son 4 deplasman maç nda galip gelemedi. Ligin 15. haftas nda Kayserispor deplasman na giden Es-Es'ler, bu maçta Necati Atefl ve Sefa Y lmaz' n karfl l kl golleriyle sahadan 1 puanla ayr ld. "K rm z flimflekler", 17. haftada Torku Konyaspor'a konuk oldu. Bu maçta, Es-Es'in deplasman fobisi Eskiflehirspor rakibine Tomas Borek, Erdal K l çaslan (2) ve Recep Ayd n' n gollerine karfl l k Henri Bienvenu'nun att golle 4-1 ma lup oldu. Spor Toto Süper Lig'in sezonunun ikinci yar s n n ilk maç nda Bursaspor'a misafir olan Eskiflehirspor, Fernandao (2) ve Sestak' n gollerine sadece Aytaç Kara ile karfl l k verince sahadan 3-1 ma lubiyetle ayr ld. Ligin 20. haftas nda da stanbul'da Galatasaray ile karfl laflan siyah-k rm z l lar, Burak Y lmaz, Chedjou ve Umut Bulut'un golleriyle rakibine 3-0 ma lup oldu. Deplasmanda 4 maçt r galibiyet yüzü göremeyen Es-Es'ler, kalesinde 11 gol görürken, rakip a lar da 3 kez havaland rd. SPOR /15 G.Saray Sneijder ve Burak'a güveniyor ARAÇ K RALAMA H ZMET ALINACAKTIR JANDARMA E T M KOMUTANLI I Ç filer BAKANLI I JANDARMA GENEL KOMUTANLI I H RFANLI YOLCU TAfiIMA hizmet al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi: AHLATLIBEL MAH. NCEK BULVARI BEYTEPE ÇANKAYA/ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi: ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu hizmetin a) Niteli i, türü ve miktar : 2 KISIM 12 KALEM YOLCU TAfiIMA H ZMET ALIMI Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Yap laca yer: Jandarma Okullar Komutanl Beytepe-Çankaya-Ankara c) Süresi : fle bafllama tarihinden itibaren 12((B R NC KISIM Ç N (DÖRT) K NC KISIM Ç N SE (SEK Z))) gündür 3- halenin a) Yap laca yer: Jandarma E itim Komutanl hale Komisyon Baflkanl Beytepe-Çankaya-Ankara b) Tarihi ve saati: :00 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas veya Meslek Odas Belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, kay tl oldu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan ya da ilgili meslek odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili inin odaya kay tl oldu unu gösterir belge, hale konusu iflin yerine getirilmesi için al nmas zorunlu olan ve ilgili mevzuat nda o ifl için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler, stekliler, Karayolu Tafl ma Yönetmeli inde ayr nt lar verilen, ihale tarihi itibariyle geçerlili i devam eden, adlar na veya tüzel kifliliklerine hitaben düzenlenmifl; B1 ve/veya B2 ve/veya D1 ve/veya D2 yetki belgelerini, teklifleri dahilinde ibraz edeceklerdir Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren mza Beyannamesi veya mza Sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili inin ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu iflin tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Tüzel kifli taraf ndan ifl deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiflili in yar s ndan fazla hissesine sahip orta na ait olmas halinde, ticaret ve sanayi odas /ticaret odas bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklar veya yeminli mali müflavir ya da serbest muhasebeci mali müflavir taraf ndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendi i tarihten geriye do ru son bir y ld r kesintisiz olarak bu flart n korundu unu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: fl deneyim belgeleri: Son befl y l içinde bedel içeren bir sözleflme kapsam nda kabul ifllemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oran ndan az olmamak üzere, ihale konusu ifl veya benzer ifllere iliflkin ifl deneyimini gösteren belgeler Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller: Kamu ve/veya özel sektör ad na yerine getirilen her türlü yolcu tafl ma hizmet al m 5.Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 10 TRY (Türk Liras ) karfl l Jandarma E itim Komutanl 1 Nu.l Nizam Karakol Komutanl Beytepe-Çankaya-Ankara adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Jandarma E itim Komutanl hale Komisyon Baflkanl Beytepe- Çankaya-Ankara adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu üzerine ihale yap lan istekliyle, her bir ifl kaleminin miktar ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, k sm teklif verilebilir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüzseksen) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Bas n (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar DÜZELTME LANI OTO ELEKTR K-CNG YEDEK PARÇA SATIN ALINACAKTIR EGO GENEL MÜDÜRLÜ Ü ARAÇ BAKIM ONARIM DA RES BAfiKANLI I OTO ELEKTR K-CNG YEDEK PARÇA SATIN ALINACAKTIR ihale edilece i ilan edilmifltir. Ancak 4734 say l Kamu hale Kanununun 26 nc maddesine göre afla daki hususlarda, düzeltme ilan yay mlanmas na karar verilmifltir. Tekliflerin haz rlanmas ve sunulmas nda düzeltilen maddelerin esas al nmas gerekmektedir. hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi: Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 A Blok YEN MAHALLE/ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik posta adresi: ç) Ön yeterlik/ hale doküman n n görülebilece i internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-Düzeltmeye Konu lan n Yay mland a) Kamu hale Bülteninin tarih ve say s : b) Gazetenin ad ve tarihi (yay mlanm fl ise): Olay Gazetesi Düzeltilen [madde/maddeler ] flunlard r lan n 2. c) maddesi afla daki gibi de ifltirilmifltir. 2- hale konusu mal n c) Teslim tarihleri Birim fiyat teklif cetvelinin; 31, 44, 46, 61 ve 62. kalemlerinde teslim süresi 75 takvim günüdür. 65 ve 75. kalemlerinde teslim süresi 90 takvim günüdür. Di er kalemlerde teslim süresi 60 takvim günüdür. Bas n (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar STANBUL - Spor Toto Süper Lig'in 22. haftas ndaki derbi müsabakas nda bugün Befliktafl' konuk edecek Galatasaray' n, geride kalan iç saha maçlar nda oldu u gibi en fazla verim beklenen oyuncular Wesley Sneijder ve Burak Y lmaz. Bu sezon Süper Lig'de 10, Ziraat Türkiye Kupas 'nda 5 ve UEFA fiampiyonlar Ligi'nde de 3 olmak üzere toplam 18 iç saha maç na ç kan sar - k rm z l ekipte, rakip a lara Wesley Sneijder 8, Burak Y lmaz ise 7 gol göndermeyi baflararak, tak m n en skorer isimleri oldular. Geride kalan 18 iç saha maç nda toplam 39 gol kaydeden "Cim Bom"da Sneijder ile Burak ikilisi bu gollerin 15'ine imza atarken, onlar 5 kez rakip a lar havaland ran Didier Drogba ile 4 kez golle buluflan Selçuk nan takip etti. Ara transferde tak mdan ayr lan Engin Baytar (2), Amrabat (2), Riera (1) ve Bruma'n n (1) da skor katk s verdi i Galatasaray'da, Umut Bulut 3, Melo, Emre Çolak, Ceyhun Gülselam, Sabri Sar o lu, Eboue ve Chedjou da birer gol kaydetti. Galatasaray' n ligde yapt 10 iç saha maç nda ise en fazla gole imza atan isim Burak Y lmaz durumunda. Bu sezon kendi seyircisi önünde kaydetti i 7 golün tamam n bu kulvarda bulan Burak', iç saha maçlar ndaki 8 golün 6's n ligde üreten Sneijder takip etti. Hollandal futbolcu, di er 2 golünü ise UEFA fiampiyonlar Ligi'nde att. Burak ile Sneijder'in ard ndan iç sahadaki lig maçlar nda Drogba ve Selçuk nan üçer gol atma baflar s gösterirlerken, Eboue, Chedjou, Umut Bulut ve Çaykur Rizespor'a kiralanan Engin Baytar da birer kez skora katk yapt. Galatasaray' n en büyük gücü taraftar STANBUL - Spor Toto Süper Lig'de flampiyonluk yar fl n n en rekabetçi dönemine girilirken, 22. haftadaki derbi maçta bugün konuk edecek Galatasaray' n en önemli gücü olarak taraftar ön plana ç kt. Bu sezon rakip sahalarda ç kt maçlarda iyi sonuçlar almakta s k nt yaflayan Galatasaray, kendi seyircisi önünde ise oldukça baflar l bir grafik çizdi. Seyircisi önünde ç kt 18 resmi maçta 13 galibiyet ve 4 beraberlik alan sar -k rm z l lar, sadece 1 kez yenildi. Geride kalan 2 sezonda elde edilen önemli baflar - larla birlikte yine teknik direktör Fatih Terim yönetiminde bafllanan sezonun ilk bölümünde istenilen sonuçlar al namad. Terim yönetiminde ç k lan 3 iç saha maç nda ligde Gaziantepspor'u 2-1 yenip, Medical Park Antalyaspor maç nda ise 1-1 berabere kalan Galatasaray, UEFA fiampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e 6-1 gibi farkl bir skorla ma lup olarak, bu sezonki ilk ve tek iç saha yenilgisini yaflad. Sar -k rm z l ekip, Terim'in görevinden al nmas sonras yard mc antrenörler yönetiminde Türk Telekom Arena'da ç k lan Çaykur Rizespor maç nda da 1-1 berabere kalmaktan kurtulamad. Galatasaray, teknik direktörlük görevine Roberto Mancini'nin getirilmesinin ard ndan iç saha maçlar nda rakiplerine büyük bir üstünlük sa lad. talyan teknik adam idaresinde üç kulvarda 14 iç saha maç na ç kan "Cim Bom", 12 maç n kazand, 2'sinde ise berabere kald. Mancini yönetiminde Türk Telekom Arena'da 7 Spor Toto Süper Lig, 3 Ziraat Türkiye Kupas ve 2 UEFA fiampiyonlar Ligi, Atatürk Olimpiyat Stad 'nda ise 2 Ziraat Türkiye Kupas maç oynayan Galatasaray, 12 kez sahadan galibiyetlerle ayr ld. talyan çal flt r c idaresinde, Ziraat Türkiye Kupas 'nda normal süresi 2-2 beraberlikle biten Gaziantep Büyükflehir Belediyespor müsabakas n penalt larla 6-5 üstün tamamlayan sar -k rm z l lar, ayr ca ayn kupada grup son maç nda Medical Park Antalyaspor ile golsüz berabere kald. Bu maçlarda rakip fileleri 34 kez havaland ran Galatasaray, kendi a lar nda ise 7 gole engel olamad. Galatasaray' n Roberto Mancini yönetiminde ald en önemli iç saha galibiyeti, UEFA fiampiyonlar Ligi'nde Juventus'a karfl elde edildi. stanbul'daki kar ya fl nedeniyle 32. dakikas nda skor 0-0'ken tatil edilen ve ertesi gün kald yerden devam ettirilen müsabakay Wesley Sneijder'in golüyle 1-0 kazanan "Cim Bom", tarihinin en önemli zaferlerinden birine imza atm flt. Elde etti i galibiyetle Real Madrid'in ard ndan B Grubu'nu ikinci s rada tamamlayarak "Devler Ligi"nde son 16 tak m aras na kalan Galatasaray, sezon bafl nda fiampiyonlar Ligi flampiyonlu unun favorileri aras nda gösterilen Juventus'u UEFA Avrupa Ligi'ne göndermiflti. Sar -k rm z l - lar, Mancini döneminde "Devler Ligi"ndeki Kopenhag maç n da taraftar önünde 3-1 kazand.

16 22 fiubat 2014 Cumartesi YIL:40 SAYI: DURSUN D NÇ A nkaragücü Spor Kulübü Baflkan Mehmet Yi iner, Kontv de Yunus Kabal ve Yusuf Yalk n n birlikte sunduklar Spor Kritik program na konuk oldu ve önemli aç klamalarda bulundu. Kontv nin Ankara bürosundan canl olarak yay nlanan Spor Kritik program nda Yunus Kabal ve Yusuf Yalk n n sorular n yan tlayan Baflkan Yi iner in Ankaragücü ile ilgili aç klamalar ve de erlendirmeleri flöyle: 13 ay öncesine göre bugünü de erlendirdi imiz zaman baya yol kat ettik. Herkes Ankaragücü amatöre kadar düfler diyordu. Özellikle FIFA borçlar ndan dolay ; bir futbolcunun borcu yüzenden eksi 6 puan ve küme düflme ile karfl karfl ya kal yorsunuz. Göreve geldi imizde Ankaragücü nün 80 milyon TL görünür bir borcu vard. Fakat, hiç ummad n z bir flekilde FIFA dan bir dosya geliyor. 80 milyon TL 90 milyon TL ye ç kabiliyor. Yak n zamanda 6-7 adet yabanc futbolcu ve teknik direktörün FIFA dan bize yaz s geldi. 1 milyon 50 bin Euro ödememiz laz m. Ödemedi imiz zaman ne olacak; yine ayn flekilde eksi 6 puan ve küme düflme. Genel anlamda bakt m zda onlarca dosyay çözdük. FI- FA yla ilgili fluan bir tehlike kalmad. Transfer yasa yla ilgili de onlar da yap land rd k, anlaflma yapt k. Onlarca futbolcu, menajer ve teknik sorumlu ile görüflerek, mutabakata vard k. Yi iner, fiu an Ankaragücü nün, geçmifl y llara bakt m z zaman, özellikle son 2 sezona bakt - m z zaman kurumsallaflm fl bir yap ya kavufltu unu ifade edebiliriz. Bizim kulübümüz Ankaragücü malzemenin en iyisini kullan r, yurtiçi-yurtd fl seyahatler yap l r, kesinlikle kimse sormaz, bu paralar ödenecek mi ödenmeyecek mi diye. Kulübün tüm harcamalar yap - l r. fiu an geldi imiz noktada kamuoyu olsun, firmalar olsun Ankaragücü ne güveniyor. Bu güven sa lanm fl durumda. Kurumsal yap ya oturttuk kulübümüzü. 13 ay öncesine k yaslad m zda kulübümüzde flu an hiçbir problem gözükmüyor. Sadece ve sadece ekonomik deste e ihtiyac m z var. dedi. MKANLAR SA LANMALI ISSN Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) Yi iner, destek olmazsa istifa edece ini söyledi Ankaragücü Spor Kulübü Baflkan Mehmet Yi iner, konuk oldu u Spor Kritik program nda Ankaragücü ne ihtiyac olan destek gelmezse istifa edece ini aç klad y l ndan bu yana Demetevler ve çevresinde yaflanan iskan sorununu çözmek için hummal bir flekilde çal flan Yaflar, binlerce ailenin tapu sevincine ortak oldu. Y llard r iskân alamad klar için tapular olmayan ailelerin sesine kulak veren Yenimahalle Belediyesi, 5 y l içerisinde Demetevler de bulunan 900 binaya iskan verdi. Bu süreçte yaklafl k 20 bin aile ve 6 bin ifl yeri sahibi tapular na kavufltu. Toplamda ise 1 milyon 750 bin metrekare konut alan ile 255 bin metrekare ifl yeri alan na iskan verildi. skan sorunuyla senelerdir u raflan ailelerin ve ifl yeri sahiplerinin yüzünü güldüren Yaflar, Tapu sevincinize önümüzdeki süreçte de ortak olmaya devam edece iz dedi. Vatandafllar n evlerinde huzurla oturabilmeleri, ifl yerlerinde rahatça çal flabilmeleri için iskan n önem tafl d n vurgulayan Yaflar, flunlar söyledi: Diflinizden, t rna n zdan art rarak ald n z bu evlere asl nda tapular n z al nca kavufluyorsunuz. Sudan sebeplerle iskanlar verilmeyen binlerce binan n iskanlar n 5 y lda vatandafllara verdik, vermeye de devam edece iz. Bizim görevimiz dü ümleri çözmek. Yenimahalle herkesin yaflamak için imrendi i bir ilçe haline geldi. Bir 5 y l daha Yenimahalle ye hizmet etmeye talibim. Bu 5 y lda sizlere, sokak ve mahallelere harcama yapmaya devam edece iz diye konufltu. Ailelerin yaflad iskan sorununu çözmeye tüm h z yla devam eden Baflkan Yaflar, son olarak Bat kent An lcan Yap Kooperatif ve Göletevler Kooperatif te yaflayan 174 aileyi y llard r bekledikleri tapular na kavuflturdu. skân belgesini eline alan site yöneticileri sevinçlerini site sakinleriyle paylaflt. Y llard r tapular n alamayan ev sahipleri, mutluluklar n Yaflar a teflekkür ederek gösterdi. skân almalar n n neredeyse imkans z oldu unu ifade eden site sakinleri, Fethi Baflkan m z sorunumuzla yak ndan ilgilenerek bizlere bugün iskan belgesini verdi dedi. Bugün Mehmet Yi iner baflkanl nda a rl kl esnaf ve bürokratlardan oluflmufl bir yönetim var. diye konuflan yi iner sözlerini flu flekilde sürdürdü: Kulübe katk s olan herkesi delege yap yoruz. 600 lerden ald k, bugün bin 500 delege var. Hedef 3 bin. Delege sistemini tüm Ankara ya açt k. Herkes gelip delege olabilir. Herhangi bir s n rlama yok. Ankaragücü Ankara n n tak m. Öyle de olmas en do rusu. Ankaragücü Mehmet Yi iner in flahsi tak m de il. 25 Ocak ta yapt m z genel kurulun üç ay öncesinden gelin Ankaragücü ne seçim yap yoruz, katk sa layacak kim varsa bir ekip olufltursun, yönetimini kursun, biz de d flar dan destek olal m dedik. Ankaragücü nün önünü açmak için yapt m z genel kurulda yeni bir ekip gelsin, biz de bunlar destekleyelim diye düflündük. Maalesef aday ç kmad. Ankara büyük bir flehir, Türkiye nin baflkenti. Ankara n n büyük imkanlar var. Bu imkanlar nas l Ankaraspor a ve Keçiörengücü ne sa lan yorsa Ankaragücü ne de sa lanmal. Burada ciddi bir adaletsizlik var. Biz bunu camiam za izah edemiyoruz. Bugün burada eski baflkanlar yok, herhangi bir engel yok, Ankaragücü Ankara n n tak m, yönetimimiz herkesin benimsedi i bir yönetim. Tüm imkanlar yukar da sayd m tak mlara pay edilmifl. Biz ne söylersek söyleyelim bizim taraftar m z Melih Bey e oy vermez. Her fley apaç k ortada. Burada ciddi bir oy potansiyeli var. Bu direnç nedir? Bunu aflmak laz m. Art k taraftarla, halkla bütünleflmek laz m. Y NER, ÇOK YORULDUK Baflken Yi iner, Biz hep siyasetin d fl nda durmaya özen gösterdik ayd r siyasete bulaflmamaya gayret gösterdik. Tamam, Melih Bey baflar l bir belediye baflkan m zd r. Bu baflar s n Ankaragücü nde de göstersin. Ankaragücü nü de desteklesin. Tüm taraftarlar da vermifl oldu u deste e ve katk ya göre ona sahip ç ks n. fiimdi Ankaragücü ne kim sahip ç karsa bu gerçektir, Ankaragücü de ona sahip ç kacakt r. Bizim kulübümüzün maneviyat yüksektir. Kurtulufl savafl na kat lm fl, kendi futbolcular ndan flehit vermifl, savafl zaman nda cephane üretmifl bir kulüptür Ankaragücü. Bizler kimseyi yar yolda b rakmay z. Bizim gönlümüzden geçen Melih Baflkan m z n art k bu ifle el atmas. Emin olun biz çok yorulduk. 6-7 avukatla beraber hiç çözülmeyecek dedikleri sorunlar çözdük. 22 milyon 700 bin TL ödememiz gereken FI- FA borcunun 3 milyon 270 bin TL lik k sm n ödemifliz ve bu ödemelerden tam 8 milyon TL indirim yapt rm - fl z. Yurtd fl nda gerçeklefltirdi imiz ziyaretlerde ve görüflmelerle futbolcularla, menajerler ve kulüp yöneticileri ile görüflerek yapt k bunlar. Geldi imiz noktada geçmifl dönemde 2 sezon en çok gol yiyen tak m m z G eçti imiz 5 y l büyük baflar larla geride b rakan Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül, Mamakl lardan ve sivil toplum kurulufllar ndan yo un bir flekilde destek almaya devam ediyor. K sa ad ESAV olan Erzurum ktisadi Sosyal Araflt rma Ve Yard mlaflma Vakf, Akgül e destek gecesi düzenledi. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi nde düzenlenen gecede bir konuflma yapan Akgül; Mamak ta bafllatt m z ve büyük bir baflar yla devam ettirdi imiz dönüflüm toplumun bütün kesimlerinden büyük destek görüyor da Mamak için haz rlad m z seçim beyannamesinde verdi- imiz sözlerden çok daha fazlas bu befl y l içerisinde Mamak ta yap ld. Bizler geçti imiz bu befl y l bir temel olarak görüyoruz ve Mamak için yeni dönemde yeni projelerle temelin kimlik de ifltirdi, art k en çok gol atan tak m kimli ine büründü. dedi. 1 MART TA ST FA EDER M Melih Bey e kulübümüzün ekonomik deste e ihtiyac oldu unu ifade etti ini belirten Baflkan Yi iner, Geçen hafta zannedersem 2 milyon TL belediyeden (meclis) bir yard m ç kartt - lar. En son görüflmemizde kulübümüzün 7-8 milyon TL maddi deste e ihtiyac oldu unu ve bunun da acil oldu unu söyledim. En son transfer etti imiz futbolculara daha ödeme yapmad k. Futbolcular ve bize mal ve hizmet veren firmalar tamam bize güvendi. Biz bu iflleri yaparken çekle senetle de yapm yoruz. Sadece sözle yap yoruz. Dolay s ile biz bunlar ödemekle yükümlüyüz. Tüm sorumluluk Mehmet Yi iner de. Biz borç b rak p gitmeyiz. Bu borç kimin? Biz borçtan kurtulal m istiyoruz. Kendi ya m zla kavruluruz. Mehmet Yi iner in ve arkadafllar n n alabilece i bir sorumluluk vard r. fiahs m n ödeyebilece i kadar borca kefilim. Çünkü söz verdim futbolcu arkadafllar ma ve firmalara. Bu süreci uzat rsak biz bu iflte olmay z. Mart ay na kadar bekleyece iz. Mart ay nda e er gereken destek gelmezse taahhüt etti- imiz borçlar n hepsini biz kendimiz yönetim olarak öderiz. Destek geldi geldi, destek gelmedi 1 Mart ta Mehmet Yi iner istifa eder. diye konufltu. 5 y lda 900 bina iskana kavufltu ERZURUMLULARDAN Akgül e destek gecesi üzerine eserimizi infla edece iz. Aslen Erzurumlu oldu umu için hemflerilerimizden gördü üm bu destek içinde teflekkür ediyorum dedi. ESAV n düzenledi i geceye Ak Parti Mamak lçe Baflkan Muhammet Abdullah Özer ve çok say da Erzurumlu kat ld. Akgül e destek geceye tam bir coflku hakimdi. Halaylar n çekildi i gecede bar ekibi Erzurum a ait yöresel oyunlar sahneledi. ESAV Genel Baflkan Veysel Karani Aksungur: Bir Erzurumlu olarak Mesut Akgül le gurur duyuyorum. Mamak ta yaflanan dönüflümü aslen bir Erzurumlunun gerçeklefltirmifl olmas bizim için bir gurur kayna d r dedi.

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Şirinyalı Mahallesinde bulunan gayrimenkul (Günübirlik Tesis Alanı ) 2886 sayılı Devlet İhale

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDA A SUNULAN H ZMET N ADI BA VURUDA STEN LEN BELGELER H ZMET N TAMAMLANMA

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR

İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762)

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762) 1. İdarenin; a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü.

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES 408 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2007/9988 K: 2007/10710 T: 25.09.2007 TAPU TAHS S BELGES N N N TEL MÜLK YET HUKUKU Özet: Bir mülkiyet

Detaylı

ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRA İHALE İLANI

ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRA İHALE İLANI KİRA İHALE İLANI ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRA İHALE İLANI 1- Çubuk İlçesi Mahallelerinde bulunan 28 (Yirmi Sekiz) adet gayrimenkul 3 yıllığına Encümen kararı ile 2886 sayılı D.İ.K. nun 45,46 ve 47

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Àëìàçáåê Àòàìáàåâ: "Ãåíïðîêóðàòóðà áîðåòñÿ ñ êîððóïöèåé, ðàçðóøàþùåé ãîñóäàðñòâî"

Àëìàçáåê Àòàìáàåâ: Ãåíïðîêóðàòóðà áîðåòñÿ ñ êîððóïöèåé, ðàçðóøàþùåé ãîñóäàðñòâî Hцkцmette deьiшiklikler yapыldы Kazakistan Cumhurbaшkanы Nursultan Nazarbayev, hцkцmette yapыlan deьiшiklikleri onayladы. Expo 2017'ye hazыlыklarыn sцrdцьц bu dюnemde yeni bir bakanlыk kurulmasыnы kararlaшtыran

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I NA Kültür Varl klar ve Müzeler Genel Müdürlü ü ANKARA

T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I NA Kültür Varl klar ve Müzeler Genel Müdürlü ü ANKARA EK-1 LEKÇE T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I NA Kültür Varl klar ve Müzeler Genel Müdürlü ü ANKARA Bakanl zca Tescilli Kültür Varl klar n Kulland lmas artnamesi TK-009 kapsam nda kamuya duyurulan 5225 Say

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Kontratl Hofl Geldiniz Paketleri Kampanya Taahhütnamesi

Kontratl Hofl Geldiniz Paketleri Kampanya Taahhütnamesi KONTRATLI HOfi GELD N Z PAKETLER KAMPANYA TAAHHÜTNAMES TURKCELL LET fi M H ZMETLER A.fi. ye; Turkcell letiflim Hizmetleri A.fi. ( flbu Taahhütnamede k saca TURKCELL olarak an lacakt r) nin 22.06.2010 tarihinden

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES

YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/6631 K: 2007/710 T: 08.02.2007 MARA AYKIRI NfiAAT ECR M S L UYGULAMASI Ö z e t : mara ayk r olarak yap lan ve y k lmas gereken tafl nmaz n ekonomik

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar Maliye Bakanl ndan: Mali Suçlar Ara t rma Kurulu Genel Tebli i (S ra No: 5) (Resmi Gazete nin 9 Nisan 2008 tarih ve 26842 say l nüshas nda yay mlanm t r) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 say l Resmî Gazete

Detaylı

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU v ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1. leti im Bilgileri Bankan n Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40 Mecidiyeköy- stanbul Bankan n Telefon ve Faks Numaralar

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi

2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi 2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi Sözleşmenin tarafları Madde 1) İşbu Sözleşme, İsmet İnönü Bulvarı No:36, 06510 Emek / Ankara adresinde mukim Hazine Müsteşarlığı (bundan sonra kısaca Müsteşarlık

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST-100, Haziran da %11,28 lik düşerek 76.295 den kapandı. Aynı dönemde Bankacılık endeksi %15,41, Sanayi endeksi

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

YARGITAY 6. HUKUK DA RES

YARGITAY 6. HUKUK DA RES YARGITAY 6. HUKUK DA RES 354 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 6. HUKUK DA RES E: 2007/7994 K: 2007/9777 T: 24.09.2007 CRA TAK B NE VEK L TARAFINDAN YAPILAN T RAZ SONUCU C- RA MAHKEMES

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1:

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1: Soru ve Cevap SORU 1: Hisse devir sözleflmesinin noterde onaylanmas aflamas nda al nacak noter harc n n flirket sermayesinin tamam üzerinden mi yoksa sat n al - nan toplam hisse bedeli üzerinden mi tahsil

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var 2012 de 3 önemli gündem maddemiz var Aralık 15, 2011-12:45:43 Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 2012 yılında en önemli 3 konunun sırayla Avrupa, cari açık ve enflasyon olacağını belirterek, ''Bunlarda bir

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MADDE 1. İhale konusu olan işin niteliği, yeri, miktarı, kiralanma süresi, hangi tarih ve saatte yapılacağı, tahmini bedeli ile geçici teminat miktarı; Mersin

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 432 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2007/2009 K: 2007/5577 T: 31.05.2007 HUKUK YARAR KOfiULU SIRA CETVEL SIRA CETVEL NE T RAZ TEDB

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ULUTÖMER) TÜRKÇE KURSU, EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ULUTÖMER) TÜRKÇE KURSU, EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ULUTÖMER) TÜRKÇE KURSU, EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin

Detaylı

MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ

MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; MEF Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma

Detaylı

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde GİYİM EŞYASI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMİ) Malzeme Daire Başkanlığı BAYAN PERS. AİT GÖMLEK,FULAR, BAY PERS AİT KRAVAT, KABAN, KORUYUCU TEÇHİZ. AİT BAY İŞ ELBİSESİ

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı