VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş YILI RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU"

Transkript

1 VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş YILI RAPORU

2 Bu rapor; tarih ve 4046 sayılı Kanun ile tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme Kurulu nun tarih ve 34 numaralı oturumunda kabul edilmiştir.

3 Kuruluşun adı : Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Merkezi : Van Bağlı olduğu kuruluş : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) Ortaklık Hisse adedi Taahhüt Edilen Ödenen Ödenmemiş TL % TL % TL % TEDAŞ ,00 100, ,00 100,0 - - Toplam ,00 100, ,00 100,0 - -

4 Karar organı (Yönetim kurulu ) Karar organındaki görevi Adı ve soyadı Temsil ettiği bakanlık veya kuruluş Kuruluştaki Görevi veya Mesleği Görevli bulunduğu süre Başlama tarihi Ayrılış tarihi 1 Başkan Atıf KIR Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ÖİB Uzmanı ,, Ali Güner TEKİN,,,,,, ÖİB Daire Başkanı Devam ediyor 2 Üye Zafer TÜRÜT,,,,,, Şirket Müdürü Devam ediyor 3 Üye S. Rabia SOYSAL,,,,,, ÖİB Uzmanı E. Yaşar BOSTANCI TEDAŞ Genel Müdür Yrd Devam ediyor Denetçiler Denetim Kuruluştaki Görevi veya Görevli bulunduğu süre Adı ve soyadı Temsil ettiği bakanlık veya kuruluş Mesleği Organındaki görevi Başlama tarihi Ayrılış tarihi 1 Denetçi Orhan KAYA Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ÖİB Uzman Denetçi Ayhan SARISU,,,,,, ÖİB Uzman Devam ediyor

5 İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa No I. TOPLU BAKIŞ I II. İDARİ BÜNYE 1 A- Mevzuat 1 B- Teşkilat. 7 C- Personel durumu III. MALİ BÜNYE. 21 A- Mali durum.. 21 B- Mali sonuçlar 25 IV. İŞLETME ÇALIŞMALARI.. 27 A- Giderler 27 B- Tedarik işleri. 30 C- Üretim ve Maliyetler. 37 D- Pazarlama. 42 E- Sigorta işleri.. 49 F- İşletme sonuçları G- İştirakler 55 H- Yatırımlar.. 55 V. BİLANÇO. 60 Aktif.. 60 Pasif VI. GELİR TABLOSU. 81 VII. EKLER 88

6 KISALTMALAR AB : Avrupa Birliği ABD : Amerika Birleşik Devletleri ABYS : Abone Bilgi Yönetim Sistemi AG : Alçak Gerilim AR-GE : Araştırma ve Geliştirme AYB : Avrupa Yatırım Bankası BTV : Belediye Tüketim Vergisi BYS : Bilgi Yönetim Sistemi CBS : Coğrafi Bilgi Sistemi DPT : Devlet Planlama Teşkilatı EDAŞ : Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi EPDK : Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu EPE : Elektrik Piyasası Endeksi EÜAŞ : Elektrik Üretim Anonim Şirketi GPRS : Mobil iletişim üzerinden paket anahtarlamalı olarak veri iletimi sağlayan teknoloji GSMH : Gayri Safi Milli Hasıla GSYİH : Gayri Safi Yurt İçi Hasıla GWh : Giga Watt saat İHD : İşletme Hakkı Devri İMKB : İstanbul Menkul Kıymetler Borsası KAMU-İŞ : Kamu İşletmeleri İşverenler Sendikası KDV : Katma Değer Vergisi KHK : Kanun Hükmünde Kararname KİT : Kamu İktisadi Teşebbüsü KKH : Kayıp Kaçak Hedefi KÖK : Kesici Ölçü Kabini kv : kilo Volt kva : kilo Volt Amper kwh MW : kilo Watt saat : Mega Watt OECD : Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü OG OSOS : Orta Gerilim : Otomatik Sayaç Okuma Sistemi ÖİB : Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ÖYK : Özelleştirme Yüksek Kurulu PSH : Perakende Satış Hizmeti PTT : Posta ve Telgraf Teşkilatı PMUM : Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi SGK : Sosyal Güvenlik Kurumu TEFE : Toptan Eşya Fiyat Endeksi TEDAŞ : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi TEİAŞ : Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi TES-İŞ : Türkiye Enerji Su ve Gaz İşçileri Sendikası TETAŞ : Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi TİS : Toplu İş Sözleşmesi TM : Trafo Merkezi TRT : Türkiye Radyo Televizyon Kurumu TÜFE : Tüketici Fiyat Endeksi TÜİK : Türkiye İstatistik Kurumu ÜFE : Üretici Fiyat Endeksi VUK : Vergi Usul Kanunu YG : Yüksek Gerilim YPK : Yüksek Planlama Kurulu

7 I I. TOPLU BAKIŞ Türkiye deki elektrik üretim, iletim, dağıtım ve ticaretine ilişkin faaliyetlerin entegre bir sistem içerisinde, bir kamu kurumu çatısı altında birleştirilmesi hedefi doğrultusunda, tarih ve 1312 sayılı Kanun ile imtiyazlı şirketlerin görev bölgeleri ve belediye sınırları dışında elektriğin üretim, iletim, dağıtım ve ticaretini yapmak amacıyla, KİT statüsünde Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) kurulmuş; daha sonra 1312 sayılı Kanuna ek ve değişiklikler getiren tarih ve 2705 sayılı Kanun hükümleri uyarınca da belediye, köyler ve bağlı birliklerinin elektrik hizmetleri, hak ve borçları ile Kuruma devredilerek kamu kesiminde hedeflenen bütünleşme sağlanmıştır yılında yürürlüğe giren 110 sayılı KHK ile 1312 sayılı TEK yasası yürürlükten kaldırılmış ve Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğünün hukuki bünyesi amaç ve faaliyet konuları yeniden düzenlenmiştir. 233 sayılı KİT ler Hakkında KHK nın 63. maddesi ile Kurumun kuruluşuna ilişkin 110 sayılı KHK yürürlükten kaldırılmış ve 60. maddesi uyarınca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı KİT olarak yeniden kurulmuş ve ana statüsü tarih, sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak faaliyetlerini TEK olarak sürdürmeye devam etmiştir. Elektrik piyasasının serbestleştirilmesi ve özelleştirme hedefleri doğrultusunda tarihli, 93/4789 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile TEK; TEAŞ (üretim, iletim ve toptan satış) ve TEDAŞ (dağıtım ve perakende satış) olmak üzere önce ikiye ayrılmış; daha sonra 2001 yılına gelindiğinde dünya uygulamaları ile uyumlu bir şekilde 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu nun yürürlüğe girmesiyle TEAŞ yeniden yapılandırılarak üretim (EÜAŞ), iletim (TEİAŞ) ve ticaret (TETAŞ) faaliyetleri birbirinden yasal olarak ayrıştırılmıştır. Böylece üretim, iletim, dağıtım ve perakende satış faaliyetleri birbiriyle organik ilişkisi olmayan bağımsız kuruluşların rol aldığı alt sektörler haline gelmiş ve bu esnada doğal tekel niteliği taşıyan iletim ve dağıtım faaliyetlerinin düzenlenmesi ve yatırımcılar açısından iletim ve dağıtım şebekelerine ayrımcı olmayan bir erişim rejimini temin etmek üzere EPDK oluşturulmuştur. Bu kapsamlı düzenlemeler neticesinde, TEK in elektrik dağıtım müesseseleri TEDAŞ bünyesinde kalmış ve müesseselerin mevcut faaliyetleri, ticaret unvanları yeni duruma göre tescil edilmek suretiyle TEDAŞ yapısı içinde aynen devam etmiştir sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması için, rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösterebilecek, mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir elektrik enerjisi piyasasının oluşturulması ve bu piyasada bağımsız bir düzenleme ve denetimin sağlanması amaçlanmıştır. Söz konusu Kanunun 14 üncü maddesi ile TEDAŞ ve EÜAŞ ile bunların müessese, bağlı ortaklık, iştirak, işletme ve işletme birimleri ile varlıklarının özelleştirme işlemlerinin, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun çerçevesinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından yürütüleceği hükme bağlanmıştır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının koordinatörlüğünde, DPT, Hazine Müsteşarlığı, EPDK ve ÖİB başta olmak üzere diğer ilgili taraflarca Elektrik Enerjisi

8 II Sayıştay Sektörünün aynı zamanda AB topluluk müktesebatına uyum hedefi çerçevesinde serbestleştirilmesi ve söz konusu sektörde yapılması planlanan reform ve özelleştirmelerle ilgili olarak sürdürülen çalışmalar neticesinde hazırlanan Elektrik Enerjisi Sektörü Reformu ve Özelleştirme Stratejisi Belgesi YPK nın tarih ve 2004/3 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Elektrik Piyasası Kanunu na göre dağıtım sektörü, EPDK tarafından verilen dağıtım lisanslarıyla bölgesel tekeller olarak işletilecek olup; Strateji Belgesi ekinde, Türkiye nin elektrik dağıtım şebekesi coğrafi yakınlık, yönetimsel yapı, enerji talebi ve diğer teknik/mali faktörler dikkate alınarak 21 dağıtım bölgesine bölünmüştür. Görüldüğü üzere, Türkiye de elektrik dağıtım sektörü zaman içinde çeşitli yapısal aşamalardan geçmiş; 4628 sayılı Kanun un yürürlüğe girmesinden 2004 yılına kadar devam eden süreçte TEDAŞ, İstanbul İli Anadolu Yakası ndaki Koordinatörlük ve yedi bağlı ortaklık ile bu bağlı ortaklıkların dışında kalan illerde müesseseler şeklinde yapılanmış; bu dönemden sonraki süreçte elektrik dağıtım sektöründe serbest piyasa koşullarını ve rekabete dayalı bir piyasa ortamını tesis etmek amacıyla kamu mülkiyetindeki elektrik dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesine karar verilmiştir. Strateji Belgesi nde özelleştirme uygulamalarına dağıtım bölgeleri baz alınarak kamu mülkiyetindeki elektrik işletmelerinin yeniden yapılandırılması suretiyle elektrik dağıtım ve perakende satış hizmetlerinden başlanacağı belirtilmiş; TEDAŞ bünyesinde bulunan dağıtım şebekesinin, 21 bölge olarak belirlenen dağıtım bölgelerinden, Kayseri haricindeki 20 dağıtım bölgesi eylem planına uygun olarak ÖYK nın tarih ve 2004/22 sayılı kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınmış ve özelleştirmenin satış, kiralama, işletme hakkı devri ve işin gereğince uygun sair hukuki tasarruf yöntemlerinden biri veya birkaçının birlikte ve/veya ayrı ayrı uygulanması suretiyle gerçekleştirilmesi öngörülmüştür. Bu çerçevede ÖİB, dağıtım varlıklarının özelleştirme yöntemini; TEDAŞ a ait dağıtım bölgelerinin birer dağıtım şirketi haline dönüştürülmesi, dağıtım faaliyeti içinde tanımlanamayacak olan duran varlıkların bu şirketlerin mülkiyetine verilmesi, Şirketlere en fazla 49 yıl süre ile dağıtım lisansı verilmesi ve Şirketlerin hisselerinin satılması şeklinde belirlemiştir. Bunun üzerine, Kayseri İli dışında kalan 20 bölgede TEDAŞ ın mevcut 64 müessese ve İstanbul İli Anadolu Yakası ndaki Koordinatörlük ile 7 bağlı ortaklığı 4046 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi çerçevesinde yeniden yapılandırılarak, %100 hissesi TEDAŞ a ait anonim şirket şeklinde 20 dağıtım şirketine dönüştürülmüştür. TEDAŞ Yönetim Kurulunun tarih ve 7-85 sayılı Kararı ile Bitlis, Hakkari, Muş ve Van elektrik dağıtım müesseselerinin faaliyet alanlarını kapsayan bölgede (2. bölge), tarihinden itibaren elektrik enerjisinin dağıtımı, perakende satışı ve perakende satış hizmeti faaliyetlerinde bulunmak üzere merkezi Van olarak belirlenen Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi kurulmuş, bölgedeki mevcut müesseseler il müdürlükleri olarak bu Şirkete bağlanmış ve Şirketin Ana Sözleşmesi tarihli ve 6258 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır tarihinde TEDAŞ Genel Müdürlüğü ile Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. arasında İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi imzalanmıştır. Bu sözleşme ile Van, Bitlis, Hakkari ve Muş illerinden oluşan elektrik dağıtım bölgesinde yer alan TEDAŞ

9 III uhdesinde bulunan dağıtım sisteminin, dağıtım tesislerinin ve dağıtım tesislerinin işletilmesinde kullanılması gerekli diğer ilave unsurlar üzerindeki işletme hakkı TL bedel karşılığında Şirketin sahip olduğu dağıtım süresi sonuna kadar geçerli olmak kaydıyla Şirket tarafından devralınmıştır. Şirketin temin etmiş olduğu lisansın geçerlilik süresi tarihinden itibaren 30 yıldır. ÖYK nın, 2004/22 sayılı kararı ile müessese ve bağlı ortaklıklar dahil TEDAŞ ın tamamı özelleştirme kapsam ve programına alınmış, tarih ve 2005/125 sayılı kararı ile de TEDAŞ ın özelleştirme stratejisi belirlenmiştir. Bu bağlamda, sermayesinin %100 ü TEDAŞ a ait olan ve elektrik dağıtım bölgelerinde dağıtım lisansı ile TEDAŞ ın uhdesinde bulunan dağıtım sisteminin işletme hakkına sahip olan veya ileride sahip olacak dağıtım şirketlerinin hisselerinin blok satış yöntemi ile özelleştirilmesine karar verilmiştir. Satış modeline göre yatırımcı, Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. nin sorumluluğundaki Van, Bitlis, Hakkari ve Muş illerinden oluşan dağıtım bölgesinde elektrik dağıtım lisansına sahip tek şirket olacaktır; ancak yatırımcının işletme hakkını devraldığı dağıtım tesisleri ve bu tesislerin işletilmesinde varlığı zorunlu unsurların mülkiyeti TEDAŞ uhdesinde kalmaya devam edecektir. Yatırımcı dağıtım şirketinin hisselerinin sahibi olarak, TEDAŞ ile imzalanacak olan İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi çerçevesinde dağıtım varlıklarının işletme hakkını elde edecektir. Başka bir anlatımla Strateji Belgesindeki hususlar da dikkate alınarak tasarlanan İşletme Hakkı Devri ne dayalı Hisse Satış Modeli ne göre, aktiflerinde dağıtım varlıklarının İşletme Hakkı ile Elektrik Dağıtım Lisansı ve Perakende Satış Lisansı bulunan şirketlerin hisselerinin blok satış yoluyla özelleştirilmesi öngörülmüştür. İşletme Hakkı Devrine dayalı Hisse Satış Modeli nin amacı, yatırımcıya işler durumdaki bir dağıtım şirketini devretmektir. Dağıtım şirketinin kurulması, İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi nin imzalanması, Dağıtım ve Perakende Satış Lisansının verilmesi ve Enerji Alım Anlaşmalarının imzalanması işlemleri, belirtilen satış modelinin uygulanabilmesi için gerekli adımları oluşturmaktadır. Bu işlemler ihale ilanı öncesinde tamamlanmış durumdadır. Şirket sermayesinin tamamına sahip olan ÖİB hissesinin %100 ünü blok satış yöntemi ile özelleştirmek üzere tarihinden itibaren verilen ilanlarla ihaleye çıkılmıştır. İhalede olarak belirlenen son teklif verme tarihi tarihine uzatılmış, bu sürede 6 teklif alınmıştır tarihinde yapılan nihai pazarlık görüşmeleri sonucunda en yüksek teklif ,- ABD Doları bedelle Aksa Elektrik Perakende Satış A.Ş. tarafından verilmiştir. Söz konusu satış Özelleştirme Yüksek Kurulu nun tarih ve 2010/93 sayılı kararı ile onaylanmıştır. ÖYK nun yukarıda belirtilen kararında ayrıca, Aksa Elektrik Perakende Satış A.Ş. nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, Aksa Elektrik Perakende Satış A.Ş. nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, ABD Doları bedelle ikinci teklifi veren Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin

10 IV Sayıştay sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline, Satış sözleşmesi ve konu ile ilgili diğer hususların belirlenmesi ile satış sözleşmesinin imzalanması, satış ve devir ile ilgili işlemlerin yerine getirilmesi hususlarında İdare nin yetkili kılınmasına, hususları da yer almıştır tarihinde Van ın Erciş İlçesi merkezli ve tarihinde Van merkezli meydana gelen depremler Şirketi teknik ve mali yönden etkilemiştir. Şirketin hizmet verdiği binaların hasar görmesi nedeniyle; eski hizmet binası bahçesine yapılan prefabrik binalarda hizmet vermektedir. Ayrıca hasarlı hizmet binasının halen yıkılmamış olması da tehlike arz etmektedir. Özellikle ikinci depremde Van İl merkezinde yaklaşık bina hasar görmüş olup inceleme tarihi (2013 Nisan) itibariyle depremin üzerinden yaklaşık 2,5 yıl geçmiş olmasına rağmen hasarlı binaların 1/3 ü yıkılabilmiştir. Hasarlı binaların yıkım aşamasında Belediye den izin alınabilmesi için öncelikle TEDAŞ ın binanın elektriğinin kesilmesi için Şirkete gelindiğinde abonelerin birikmiş elektrik borçları tahsil edilmekte, abonenin depozito ve teminatları ödenmektedir. Bu durumda tüm binaların yıkılması yaklaşık 10 yılı bulacaktır. Şirketin abonelerle ilgili sağlıklı bilgiye ancak bu süre sonunda ulaşılabilecektir. Bu nedenle aboneler hakkında sağlıklı bilgiye ulaşılabilmesi ve endeksin sağlıklı okunabilmesi için öncelikle tüm abonelerin tek tek yerinde kontrol edilerek sağlıklı abone sayısına ulaşılması endeks okuma ihalesi içinde gerekli bir durum olacaktır. Depremden sonra hasarlı binalardaki abonelerin sayaçları okunamadığı gibi sağlam binaların sayaçlarındaki endekslerde yaklaşık 6 ay sonra Hazira-2012 ayı itibariyle okunabilmiştir. Bu süre içerisinde özellikle konteyner kentlerde kullanılan elektrik bedeli AFAD (Afet ve Acil Durum Genel Müdürlüğü) tarafından ödenmiştir. Bu nedenle 2012 yılı itibariyle Şirketin sattığı elektrik miktarı ve kayıp kaçak oranın sağlıklı hesaplanamadığı açıktır. Bu olağanüstü durumun da etkisi ile alıcı firmanın talebi üzerine ÖİB ca tarihine kadar sözleşmeyi imzalaması için sürekli olarak ek süre verilmesine rağmen devir sözleşmesinin imzalanmaması üzerine konuyu görüşen Özelleştirme Yüksek Kurulu nun tarih ve 2012/138 no.lu kararı ile İhale Komisyonu Kararının tazminatsız iptal edilmesine karar verilmiştir. ÖİB 2012 Kasım ayı içerisinde VANGÖLÜ EDAŞ ile birlikte, TOROSLAR, DİCLE ve AYEDAŞ ta bulunan %100 oranındaki TEDAŞ hisselerinin blok satış yöntemi ile özelleştirilmek üzere ihaleye çıkmıştır. Son teklif verme tarihi olan tarihi itibariyle VANGÖLÜ EDAŞ da ki %100 oranındaki TEDAŞ hisselerinin özelleştirme ihalesine katılmak üzere 5 firma başvurmuştur. Tüm başvuru sahipleri ön yeterliliği karşılamıştır tarihinde yapılan ihalede en yüksek teklifi 118 milyon $ teklifle TÜRKERLER İnşaat Turizm Madencilik Enerji üretim Ticaret ve Sanayi A.Ş. vermiştir. Konuyu görüşen Rekabet Kurumu tarih ve 13-21/ sayılı kararı ile devirle ilgili bir sakınca olmadığına karar vermiştir.

11 V Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. nin özelleştirilmesi ile ilgili tarih ve 2013/83 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Karara göre; 118 milyon$ teklifle Türkerler İnşaat Turizm Madencilik Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi A.Ş. birinci sırada, Özyazıcı İnşaat-Doğu Otomotiv Ortak Girişim Grubu 117 milyon $ teklifle ikinci sırada yer almıştır. Devir işlemleri tamamlanarak tarihine kadar işletilmek üzere yaklaşık 23 yıllığına Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. ve tarihinde Türkerler İnşaat Turizm Madencilik Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi A.Ş. ye devredilmiştir. Şirketin genel durumuna ait verilerin son beş yıl üzerinden seyrini gösteren toplu bilgiler tablosu aşağıdadır.

12 VI Sayıştay Son iki Toplu bilgiler Ölçü azalış yıl farkı % Esas sermaye Bin TL ,00 Ödenmiş sermaye Bin TL ,00 Öz kaynaklar Bin TL Yabancı kaynaklar Bin TL ,35 Yabancı kaynak. sir. eden zarar Bin TL (-) ,19 Mad. duran varlık. (edinme Bin TL değeri) ,41 Maddi dur. Varlık. Bin TL (B.amortisman) 1 0 0,00 Yatırımlar için yapılan nakdi öde. Bin TL ,28 Yatırımlar. gerçekleş. oranı (nakdi) % (3) (2,88) Tüm alım tutarı Bin TL ,14 Satın alınan enerji miktarı GWh ,28 Satın alınan enerji maliyet tutarı Bin TL ,18 Satın alınan enerji birim maliyeti Kr/KWh 13,12 14,67 14,22 13,99 17,61 3,62 25,88 Kayıp ve kaçak oranı % 55,92 55,57 57,15 52,1 53,24 1,14 2,19 Satılan enerji miktarı GWh ,56 Net satış tutarı Bin TL ,43 Ortalama satış fiyatı (net) Kr/KWh 15,55 18,91 20,07 22,19 26,79 4,60 20,73 Ortalama satış maliyeti Kr/KWh 36,52 39,42 41,77 36,83 42,70 5,87 15,94 Stoklar: 0 - Malzeme Bin TL ,37 - Diğer stoklar Bin TL ,24 Memur (Ortalama) Kişi ,00 Sözleşmeli (Ortalama) Kişi (19) (8,60) İşçi (Ortalama) Kişi (56) (14,58) Personel için yapılan tüm giderler Bin TL (12.515) (28,31) Cari yıla ilişkin: 0 -Memurlar için yapılan giderler Bin TL ,79 -Memur başına aylık ortal.gider TL ,79 -Sözleşmeliler için yapılan gid. Bin TL ,96 -Sözleşmeli başına aylık ort. gider TL ,01 -İşçiler için yapılan giderler Bin TL (1.170) (5,41) -İşçi başına aylık ortalama gider TL ,74 Tahakkuk eden vergiler Bin TL (16.094) (95,86) GSYH' ya katkı (üretici fiyat.) Bin TL ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (28.673) (14,86) GSYH'ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) Bin TL ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (44.767) (25,42) GSMH 'ya katkı (alıcı fiyat.) Bin TL ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (44.767) (25,42) Zararlılık % Faaliyet karı veya zararı Bin TL ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (47.922) 20,21 Dönem kârı veya zararı Bin TL (54.046) (34.792) (87.262) (66.033) ( ) (109,07) Bilanço kârı veya zararı Bin TL ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (173,95) Artış veya

13 VII TEDAŞ Genel Müdürlüğünün özelleştirme kapsam ve programına alındığı 2004 yılından sonra başlayan süreçte anonim şirket şeklinde yeniden teşkilatlandırılarak Van, Bitlis, Hakkari ve Muş illerinin bağlandığı Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Van Ticaret Siciline 7686 sicil numarası ile kaydedilmiş, Ana Sözleşmesi tarih ve 6258 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmış ve Şirket tarihi itibariyle tüzel kişilik kazanmıştır. Şirkette, 2012 yılsonu itibarıyla; memur, sözleşmeli ve işçi olarak toplam 550 kişi çalışmıştır. Son üç yılda personel çıkışları girişlere göre önemli sayıda fazla olmuş, bu fazlalık özellikle işçilerde yoğunlaşmıştır yılında satın alınan GWh enerjiden yaklaşık GWh ı abonelere fatura edilmiş olduğundan, satın alınan enerjinin %53,2 oranında yaklaşık GWh kayıp, kaçak ve usulsüz elektrik kullanımı oluşmuştur. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun, tarihli toplantısında alınmış olan 2932 sayılı kararı ile, uygulama dönemine ilişkin dağıtım şirketlerinin bölgelerinde uygulanacak kayıp kaçak hedef (KKH) oranları belirlenmiştir. Şirketin 2012 yılında gerçekleşen %53,20 kayıp kaçak oranı bu hedefin 5,95 puan üzerinde gerçekleşmiştir yılında miktar olarak, elektrik enerjisi satışlarında bir önceki yıla göre %10,6 oranında 171 GWh artış olmuştur. Ortalama birim alım fiyatı 2011 yılına göre 2012 yılında %3,6 oranında artan elektriğin, aynı dönemde ortalama satış birim fiyatı %4,6 oranında artmıştır. Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. nin özelleştirilmesi ile ilgili tarih ve 2013/83 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Karara göre; 118 milyon$ teklifle Türkerler İnşaat Turizm Madencilik Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi A.Ş. birinci sırada, Özyazıcı İnşaat-Doğu Otomotiv Ortak Girişim Grubu 117 milyon $ teklifle ikinci sırada yer almıştır. Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Vangölü Elektrik Perakende Satış A.Ş. nin devir işlemleri tamamlanarak tarihine kadar işletilmek üzere yaklaşık 23 yıllığına tarihinde imzalanan devir sözleşmesi ile Şirketler Türkerler İnşaat Turizm Madencilik Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi A.Ş. ye devredilmiştir. -Öneriler : Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi nin 2012 yılı çalışmaları üzerinde Sayıştay tarafından yapılan incelemeler sonunda getirilen öneriler aşağıdadır tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6113 sayılı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Bir Kısım Borç ve Alacaklarının Düzenlenmesine Dair Kanun uyarınca, Şirketin enerji aldığı kuruluşlara olan borçlarının TEDAŞ Genel Müdürlüğüne devri neticesinde oluşan, 2011 yılsonu itibarıyla Şirkete kar kaydedilen, TEDAŞ Genel Müdürlüğünün tarihli talimatı ile numaralı TEDAŞ Genel Müdürlüğüne borçlar hesabına kaydedilen ve tarihinde de Şirketçe numaralı Olağanüstü yedekler hesabına aktarılan ,05 TL nin, ÖİB den yazılı bir talimat, TEDAŞ Genel Müdürlüğü Yönetim

14 VIII Sayıştay Kurulundan bir karar ve TEDAŞ Genel Müdürlüğünden de Şirkete yazılı bir talimat bulunmadığı, dolayısıyla yapılan bu işlemle ilgili muhasebe kayıtlarının Genel Muhasebe İlkelerine uygun olmadığından konunun TEDAŞ Genel Müdürlüğünce açıklığa kavuşturulması (Sayfa: 78-79). Sonuç: Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi nin tarihindeki kendi genel kurulunda kabul edilen 2012 yılı bilançosu ve ( ,01) Türk Lirası dönem zararı ile kapanan gelir tablosu genel görüşmeye sunulur.

15 1 A- Mevzuat: II. İDARİ BÜNYE Elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması için, rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösterebilecek, mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir elektrik enerjisi piyasasının oluşturulması amacıyla çıkarılan, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile elektrik enerjisi sektörünün serbestleşmesi ve yeniden yapılandırılmasını teminen; Yüksek Planlama Kurulu nun tarih ve 2004/3 sayılı kararı ekinde yer alan Elektrik Enerjisi Sektörü Reformu ve Özelleştirme Strateji Belgesi çerçevesinde özelleştirmenin temel ilkelerine, özelleştirme hazırlık çalışma programına, dağıtım ve üretim özelleştirmesi eylem planına, piyasa yapısına ve geçiş dönemi uygulamalarına ilişkin bir dizi düzenlemeler yapılmıştır. YPK nın 2004/3 sayılı kararına paralel olarak, Özelleştirme Yüksek Kurulu nun tarihli ve 2004/22 sayılı kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan TEDAŞ ın hissedarı olduğu Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun un 20/A maddesine istinaden bu Kanun hükümlerine uygun olarak tarihinde faaliyete geçmiştir. TEDAŞ Yönetim Kurulu nun tarih ve 7/85 sayılı kararı ile tarihinde ticaret siciline kayıt ve tescili yapılan Şirketin Anasözleşmesi, tarih ve 6258 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayımlanmıştır. Ana sözleşmede düzenlenmemiş hususlarda Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanmaktadır. Bu bağlamda Şirket, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi olmakla birlikte; Şirketin elektrik piyasasındaki yükümlülükleri 4628 sayılı kanun, yönetmelik, lisans, tebliğ ve EPDK kararları ile detaylı bir şekilde düzenlenmiştir. Şirket, tüm elektrik piyasası mevzuatından sorumlu olup, aynı zamanda TEDAŞ ile imzalamış olduğu İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi ile getirilen yükümlülüklere de uymak zorundadır. Şirketin ana faaliyet konusu genel ekonomi politikasına uygun olarak elektrik dağıtım faaliyeti ve ticaretini içermektedir. Bu kapsamda Şirket kendisine bağlı Van, Bitlis, Hakkari ve Muş İl Müdürlükleri ile bu illere bağlı ilçe, belde, köy ve köy bağlısı(mezra) nda kayıtlı abonelerine hizmet vermektedir. Vangölü EDAŞ ın Ana Sözleşmesine göre, şirketin merkezi Van ili olup nominal sermayesi (tamamı TEDAŞ a ait olmak üzere) TL dir. Şirkette memur ve sözleşmeli statüde çalışan personelin özlük ve sosyal haklarına ilişkin işlemler; 657, 5434 ve 4046 sayılı kanunlar, 527 sayılı KHK ve bunların ek ve değişiklikleri ile mali yıl bütçe kanunu, Yüksek Planlama Kurulu ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı kararlarına göre yürütülürken; işçilerin özlük ve sosyal haklarına ilişkin işlemlerde; 4857 sayılı İş Kanunu, 2821 sayılı Sendikalar Kanunu, 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, bunların ek ve değişiklikleri ile bu kanunlara göre düzenlenen tüzük, yönetmelik ve toplu iş sözleşmesi hükümleri ile yönetim kurulu kararları çerçevesinde yürütülmüştür.

16 2 Sayıştay Şirket, sermayesindeki kamu payı %50 nin altına düşünceye kadar tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6085 sayılı Sayıştay Kanunun Geçici 4 üncü maddesinin 6 ncı fıkrası gereğince Sayıştay denetimine girmiştir. Şirketin iç mevzuatı TEDAŞ tarafından uygulamaya konulan yönerge ve yönetmeliklerden oluşmaktadır. Özelleştirme işlemleri çerçevesinde, daha önce ihalesi yapılıp alıcısı almaktan vazgeçtiği ve başkaca da çıkmadığı için tarihinden itibaren verilen ilanlarla T.Elektrik Dağıtım A.Ş. ye ait Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. deki %100 oranındaki hissesinin blok satış yöntemiyle yenilenen ihalesi sonucunda tarihinde 5 istekli firmadan teklif alınmıştır tarihinde yapılan nihai pazarlık görüşmeleri sonucunda alınan en yüksek teklif ABD Doları bedelle Türkerler İnşaat Turizm Madencilik Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından verilmiştir. Denetim Tarihimiz itibariyle Rekabet Kurumunun tarih ve 13-21/ sayılı kararı ile Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. nin %100 oranında hissesinin blok satış yöntemiyle özelleştirilmesi kapsamında sözkonusu hisselerin Türkerler İnşaat Turizm Madencilik Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi A.Ş.veya Özyazıcı İnşaat Elektrik Mak. Müş. ve Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. - Doğu Otomotiv Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişim Grubu tarafından devralınması işlemine izin verilmesinde sakınca bulunmadığına karar verilmiştir. Satış, Özelleştirme Yüksek Kurulu nun tarih ve 2013/83 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Devir işlemleri tamamlanarak tarihinde imzalanan devir sözleşmesi ile Şirket, Türkerler İnşaat Turizm Madencilik Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi A.Ş ye devredilmiştir. Devirle ilgili belgelere Raporun ekleri arasında yer verilmiştir.(ek:1,2) 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun tarih ve sayılı Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunun uygulanmasından sonra; TBMM de tarihinde kabul edilip tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 6322 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun un 42 nci maddesi ile 6111 Sayılı Kanuna eklenen Geçici 19 uncu madde ile; 6111 sayılı Kanuna göre yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyenler; bu tutarları Kanunda belirtilen geç ödeme zammı ile birlikte bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren dört ay içersinde ödemeleri şartıyla Kanun hükümlerinden yararlanacaklardır. Kanunun adı geçen maddesinin geçerlilik tarihi Kanunun yayımı tarihi olup; maddenin geçerlilik süresi tarihleri arasıdır. Kanunun uygulanması ve gelişmelerle ilgili bilgilere Raporun ilgili bölümlerinde yer verilmiştir. Yine aynı Kanunun 28 inci maddesi ile; elektrik dağıtım şirketleri ile elektrik üretim tesis ve/veya şirketlerinin özelleştirme kapsamında kurumlar vergisi ve katma değer vergisinden muaf olmaları ile ilgili tarihinde sona eren süre; kanunun yayımı tarihinden itibaren tarihine kadar uzatılmıştır.

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı : Aras Elektrik Dağıtım

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı Merkezi Bağlı olduğu kuruluş

Detaylı

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen Kuruluşun ;

Detaylı

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen Kuruluşun Unvanı Merkezi : Gediz

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 2011 YILI RAPORU

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 2011 YILI RAPORU TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 8.6.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun ünvanı

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEMSAN) 2013 YILI DENETİM RAPORU

TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEMSAN) 2013 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEMSAN) 2013 YILI DENETİM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 08.06.1984

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. EMLAK KONUT GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1.1.2013-18.11.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. EMLAK KONUT GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1.1.2013-18.11.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI EMLAK KONUT GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1.1.2013-18.11.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca düzenlenmiş ve Rapor

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI 2011 YILI RAPORU

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI 2011 YILI RAPORU İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile Başbakanlığın 10.05.2007 tarih ve 10671 sayılı yazısına ekli TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunca

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde

Detaylı

KURUMU GÜNEY MÜESSESESİ TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI RAPORU

KURUMU GÜNEY MÜESSESESİ TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI RAPORU TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU SINIRLI SORUMLU GÜNEY EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ 2012 YILI RAPORU TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay

Detaylı

ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU

ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU HİZMETE ÖZEL T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile Başbakanlığın 11.12.1992 tarih ve 2366 sayılı yazısına ekli

Detaylı

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. (MKK) 2011 YILI RAPORU

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. (MKK) 2011 YILI RAPORU MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. (MKK) 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 02.04.1987 tarih ve 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet

Detaylı

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ ) 2012 YILI RAPORU

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ ) 2012 YILI RAPORU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ ) 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun, 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiş Rapor

Detaylı

Posta Hizmetleri Kanunu Tasarısı - Tam Metin

Posta Hizmetleri Kanunu Tasarısı - Tam Metin BİRİNCİ KISIM Posta Hizmetleri Kanunu Tasarısı - Tam Metin Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; ülke genelinde posta hizmetlerinin kaliteli, sürekli,

Detaylı

2007 YILI FAALİYET RAPORU

2007 YILI FAALİYET RAPORU TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU 2007 YILI FAALİYET RAPORU Yayın No: 24 Mayıs 2008 1 Yosun Ofset Ltd. Şti. 0.312. 342 11 94 2 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 9 BİRİNCİ BÖLÜM KAMU İHALE KURUMU 1.1. KURUM HAKKINDA

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

29 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6327 sayılı Kanunla bazı Kanunlarda değişiklikler yapılmıştır.

29 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6327 sayılı Kanunla bazı Kanunlarda değişiklikler yapılmıştır. SİRKÜLER TARİHİ : 2/7/2012 SİRKÜLER NO : 2012/59 VERGİ KANUNLARI İLE DİĞER BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI: 29 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6327 sayılı Kanunla bazı Kanunlarda

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI. FAALiYET RAPORU 2012

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI. FAALiYET RAPORU 2012 T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI FAALiYET RAPORU 2012 T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI FAALiYET RAPORU 2012 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Nisan 2013 BAKAN

Detaylı

2 PERFORMANS PROGRAMI

2 PERFORMANS PROGRAMI 2 PERFORMANS PROGRAMI 3 PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS PROGRAMI 2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 4 PERFORMANS PROGRAMI 5 PERFORMANS PROGRAMI BAKAN SUNUŞU Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca

Detaylı

No: 2012/84 Tarih: 02.07.2012

No: 2012/84 Tarih: 02.07.2012 No: 2012/84 Tarih: 02.07.2012 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

E P D K 2002 YILI FAALİYET RAPORU

E P D K 2002 YILI FAALİYET RAPORU E P D K 2002 YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Son 20 yılda başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Dünya çapında yaşanan enerji sektörünün serbest piyasa ortamında rekabete açılması ve oluşturulan piyasanın düzenlenmesi

Detaylı

KONU : BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK İÇEREN KANUN YAYIMLANDI

KONU : BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK İÇEREN KANUN YAYIMLANDI KONU : BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK İÇEREN KANUN YAYIMLANDI Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair

Detaylı

03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU 03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 5 A- Misyon ve Vizyon... 5 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler...

Detaylı

Sayı:42 29.06.2012 VERGİ SİRKÜLERİ

Sayı:42 29.06.2012 VERGİ SİRKÜLERİ Sayı:42 29.06.2012 VERGİ SİRKÜLERİ KONU: Bireysel emeklilik tasarruf ve yatırım sistemi kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun 29.06.2012 tarih ve 28338

Detaylı

KANUN BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

KANUN BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 29 Haziran 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28338 KANUN BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6327

Detaylı

KANUN BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

KANUN BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 29 Haziran 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28338 KANUN BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6327

Detaylı

8/6/1959 tarihli ve 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

8/6/1959 tarihli ve 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. Kanun Adı: BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No: 6327 Kabul Tarihi: 13/6/2012 Resmi Gazete No: 28338 Resmi Gazete Tarihi:

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (29.06.

BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (29.06. BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (29.06.2012 T. 28338 R.G.) Kanun No. 6327 Kabul Tarihi: 13/6/2012

Detaylı

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI RAPORU

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI RAPORU KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun, 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiştir. Teşebbüsün adı : Kıyı Emniyeti

Detaylı

TBMM BÜTÇE BAŞKANLIĞI

TBMM BÜTÇE BAŞKANLIĞI İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUNA İLİŞKİN BİLGİ NOTU (KANUN NO: 6552) TBMM BÜTÇE BAŞKANLIĞI İÇİNDEKİLER

Detaylı