ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR"

Transkript

1 ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR

2 Bu rapor, tarih ve 4046 sayılı Kanun ile tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir.

3 Kuruluşun adı : Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. Merkezi : Erzurum Bağlı olduğu kuruluş : Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) Sermaye durumu Ortaklık Hisse adedi Taahhüt Edilen Ödenen Ödenmemiş TL % TL % TL % TEDAŞ Toplam

4 Karar organındaki unvanı Karar Organı (Yönetim Kurulu) Adı ve soyadı Temsil ettiği kuruluş Kuruluştaki Görevi veya Mesleği Başlama tarihi 1 Başkan Fatih GÖKKAYA Özelleştirme İdaresi Başkanlığı TEDAŞ Genel Müdür Yardımcısı Üye Adnan TAŞKESENLİOĞLU,,,,,, Şirket Müdürü Üye Mustafa ÖZGÜL,,,,,, Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müd.Yrd Ayrılış tarihi,, Murat ALAN,,,,,, DMO Daire Başkanı Denetim organındaki unvanı Denetçiler Adı ve soyadı Temsil ettiği kuruluş Asli görevi veya mesleği Başlama tarihi 1 Denetçi Mahmut SÜTÇÜ Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Antalya Vergi Dairesi Başkanı Ayrılış tarihi,, Utku Gökhan Kurtoğlu,,,,,, Gelir Uzmanı

5 İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa No. I. TOPLU BAKIŞ I II. İDARİ BÜNYE 1 A- Mevzuat..1 B- Teşkilat..5 C- Personel durumu 8 III. MALİ BÜNYE 14 A- Mali durum..14 B- Mali sonuçlar...20 IV. İŞLETME ÇALIŞMALARI...23 A- Giderler B- Tedarik işleri...26 C- Üretim ve maliyetler D- Pazarlama 42 E- Sigorta işleri.. 51 F- İşletme sonuçları..51 G- İştirakler...59 H-Yatırımlar..59 V. BİLANÇO Aktif Pasif 83 VI. GELİR TABLOSU..97 VII. EKLER.. 105

6 KISALTMALAR ABD : Amerika Birleşik Devletleri ABYS : Abone Bilgi Yönetim Sistemi AG : Alçak Gerilim AR-GE : Araştırma ve Geliştirme AYB : Avrupa Yatırım Bankası BTV : Belediye Tüketim Vergisi BYS : Bilgi Yönetim Sistemi CBS : Coğrafi Bilgi Sistemi EDAŞ : Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi EPDK : Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu EÜAŞ : Elektrik Üretim Anonim Şirketi GPRS : Mobil iletişim üzerinden paket anahtarlamalı olarak veri iletimi GSMH : sağlayan Gayri Safi teknoloji Milli Hasıla GSYİH : Gayri Safi Yurt İçi Hasıla GWh : Giga Watt saat İHD : İşletme Hakkı Devri İMKB : İstanbul Menkul Kıymetler Borsası KAMU-İŞ : Kamu İşletmeleri İşverenler Sendikası KDV : Katma Değer Vergisi KHK KİT : Kanun Hükmünde Kararname : Kamu İktisadi Teşebbüsü kv : kilo Volt kva : kilo Volt Amper kwh : kilo Watt saat MYTM Milli Yük Tevzii Merkezi : OG : Orta Gerilim ÖİB : Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ÖYK : Özelleştirme Yüksek Kurulu PSH : Perakende Satış Hizmeti PTT : Posta ve Telgraf Teşkilatı PMUM : Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi SGK TEFE : Sosyal Güvenlik Kurumu : Toptan Eşya Fiyat Endeksi TEDAŞ TEİAŞ : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi : Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi TEK : Türkiye Elektrik Kurumu TES-İŞ : Türkiye Enerji Su ve Gaz İşçileri Sendikası TETAŞ : Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi TTK İTİS : Türk Ticaret Kanunu : İşletme Toplu İş Sözleşmesi TM : Trafo Merkezi TRT : Türkiye Radyo Televizyon Kurumu TÜFE : Tüketici Fiyat Endeksi TÜİK : Türkiye İstatistik Kurumu ÜFE : Üretici Fiyat Endeksi YG : Yüksek Gerilim YPK : Yüksek Planlama Kurulu

7 I I. TOPLU BAKIŞ Türkiye deki elektrik üretim, iletim, dağıtım ve ticaretine ilişkin faaliyetlerin entegre bir sistem içerisinde, bir kamu kurumu çatısı altında birleştirilmesi hedefi doğrultusunda, tarih ve 1312 sayılı Kanun ile imtiyazlı şirketlerin görev bölgeleri ve belediye sınırları dışında elektriğin üretim, iletim, dağıtım ve ticaretini yapmak amacıyla, KİT statüsünde TEK kurulmuş; daha sonra 1312 sayılı Kanuna ek ve değişiklikler getiren tarih ve 2705 sayılı Kanun hükümleri uyarınca da belediye, köyler ve bağlı birliklerinin elektrik hizmetleri, hak ve borçları ile Kuruma devredilerek kamu kesiminde hedeflenen bütünleşme sağlanmıştır sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması için, rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösterebilecek, mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir elektrik enerjisi piyasasının oluşturulması ve bu piyasada bağımsız bir düzenleme ve denetimin sağlanması amaçlanmıştır. Söz konusu Kanunun 14 üncü maddesi ile TEDAŞ ve EÜAŞ ın bunların müessese, bağlı ortaklık, iştirak, işletme ve işletme birimleri ile varlıklarının özelleştirme işlemlerinin, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun çerçevesinde ÖİB tarafından yürütüleceği hükme bağlanmıştır yılında yürürlüğe giren 110 sayılı KHK ile 1312 sayılı TEK yasası yürürlükten kaldırılmış ve Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğünün hukuki bünyesi amaç ve faaliyet konuları yeniden düzenlenmiştir. 233 sayılı KİT ler Hakkında KHK nın 63. maddesi ile Kurumun kuruluşuna ilişkin 110 sayılı KHK yürürlükten kaldırılmış ve 60. maddesi uyarınca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı KİT olarak yeniden kurulmuş ve ana statüsü tarih, sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak faaliyetlerini TEK olarak sürdürmeye devam etmiştir. Elektrik piyasasının serbestleştirilmesi ve özelleştirme hedefleri doğrultusunda tarihli, 93/4789 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile TEK; TEAŞ (üretim, iletim ve toptan satış) ve TEDAŞ (dağıtım ve perakende satış) olmak üzere önce ikiye ayrılmış; daha sonra 2001 yılına gelindiğinde dünya uygulamaları ile uyumlu bir şekilde 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu nun yürürlüğe girmesiyle TEAŞ yeniden yapılandırılarak üretim (EÜAŞ), iletim (TEİAŞ) ve ticaret (TETAŞ) faaliyetleri birbirinden yasal olarak ayrıştırılmıştır. Böylece üretim, iletim, dağıtım ve perakende satış faaliyetleri birbiriyle organik ilişkisi olmayan bağımsız kuruluşların rol aldığı alt sektörler haline gelmiş ve bu esnada doğal tekel niteliği taşıyan iletim ve dağıtım faaliyetlerinin düzenlenmesi ve yatırımcılar açısından iletim ve dağıtım şebekelerine ayrımcı olmayan bir erişim rejimini temin etmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) oluşturulmuştur.

8 II Sayıştay Bu kapsamlı düzenlemeler neticesinde, TEK in elektrik dağıtım müesseseleri TEDAŞ bünyesinde kalmış ve müesseselerin mevcut faaliyetleri, ticaret unvanları yeni duruma göre tescil edilmek suretiyle TEDAŞ yapısı içinde aynen devam etmiştir sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması için, rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösterebilecek, mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir elektrik enerjisi piyasasının oluşturulması ve bu piyasada bağımsız bir düzenleme ve denetimin sağlanması amaçlanmıştır. Söz konusu Kanunun 14 üncü maddesi ile TEDAŞ ve EÜAŞ ın bunların müessese, bağlı ortaklık, iştirak, işletme ve işletme birimleri ile varlıklarının özelleştirme işlemlerinin, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun çerçevesinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından yürütüleceği hükme bağlanmıştır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının koordinatörlüğünde, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve ÖİB başta olmak üzere diğer ilgili taraflarca Elektrik Enerjisi Sektörünün aynı zamanda AB topluluk müktesebatına uyum hedefi çerçevesinde serbestleştirilmesi ve söz konusu sektörde yapılması planlanan reform ve özelleştirmelerle ilgili olarak sürdürülen çalışmalar neticesinde hazırlanan Elektrik Enerjisi Sektörü Reformu ve Özelleştirme Stratejisi Belgesi (Strateji Belgesi), YPK nın tarih ve 2004/3 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Elektrik Piyasası Kanunu na göre dağıtım sektörü, EPDK tarafından verilen dağıtım lisanslarıyla bölgesel tekeller olarak işletilecek olup; Strateji Belgesi ekinde, Türkiye nin elektrik dağıtım şebekesi coğrafi yakınlık, yönetimsel yapı, enerji talebi ve diğer teknik/mali faktörler dikkate alınarak 21 dağıtım bölgesine bölünmüştür. Görüldüğü üzere, Türkiye de elektrik dağıtım sektörü zaman içinde çeşitli yapısal aşamalardan geçmiş; 4628 sayılı Kanun un yürürlüğe girmesinden 2004 yılına kadar devam eden süreçte TEDAŞ, İstanbul İli Anadolu Yakası ndaki Koordinatörlük ve yedi bağlı ortaklık ile bu bağlı ortaklıkların dışında kalan illerde müesseseler şeklinde yapılanmış; bu dönemden sonraki süreçte elektrik dağıtım sektöründe serbest piyasa koşullarını ve rekabete dayalı bir piyasa ortamını tesis etmek amacıyla kamu mülkiyetindeki elektrik dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesine karar verilmiştir. Strateji Belgesi nde özelleştirme uygulamalarına dağıtım bölgeleri baz alınarak kamu mülkiyetindeki elektrik işletmelerinin yeniden yapılandırılması suretiyle elektrik dağıtım ve perakende satış hizmetlerinden başlanacağı belirtilmiş; TEDAŞ bünyesinde bulunan dağıtım şebekesinin, 21 bölge olarak belirlenen dağıtım bölgelerinden, Kayseri haricindeki 20 dağıtım bölgesi eylem planına uygun olarak Özelleştirme Yüksek Kurulunun (ÖYK) tarih ve 2004/22 sayılı kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınmış ve özelleştirmenin satış, kiralama, işletme hakkı devri ve işin gereğince uygun sair hukuki tasarruf yöntemlerinden biri veya birkaçının

9 III birlikte ve/veya ayrı ayrı uygulanması suretiyle gerçekleştirilmesi öngörülmüştür. Bu çerçevede ÖİB, dağıtım varlıklarının özelleştirme yöntemini; TEDAŞ a ait dağıtım bölgelerinin birer dağıtım şirketi haline dönüştürülmesi, dağıtım faaliyeti içinde tanımlanamayacak olan duran varlıkların bu şirketlerin mülkiyetine verilmesi, Şirketlere en fazla 49 yıl süre ile dağıtım lisansı verilmesi ve Şirketlerin hisselerinin satılması şeklinde belirlemiştir. Bunun üzerine, Kayseri İli dışında kalan 20 bölgede TEDAŞ ın mevcut 64 müessese ve İstanbul İli Anadolu Yakası ndaki Koordinatörlük ile 7 bağlı ortaklığı 4046 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi çerçevesinde yeniden yapılandırılarak, %100 hissesi TEDAŞ a ait anonim şirket şeklinde 20 dağıtım şirketine dönüştürülmüştür. Böylece ÖYK nın tarihli ve 2004/22 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan TEDAŞ ın %100 hissedarı olduğu Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Anasözleşmesi, 4046 sayılı Kanunun 20/A maddesine istinaden düzenlenmiş olup, bu kanun hükümlerine uygun olarak tarihinden itibaren 3. Görev Bölgesi ndeki kurum faaliyetleri Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi adı altında yürütülmektedir. ÖYK nın tarih ve 2005/125 sayılı kararı ile TEDAŞ ın özelleştirme stratejisi belirlenerek, sermayesinin %100 ü TEDAŞ a ait olan ve elektrik dağıtım bölgelerinde dağıtım lisansı ile TEDAŞ ın uhdesinde bulunan dağıtım sisteminin işletme hakkına sahip olan veya ileride sahip olacak dağıtım şirketlerinin hisselerinin blok satış yöntemi ile özelleştirilmesine karar verilmiştir. Bu satış modeline göre yatırımcı, Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. nin sorumluluğundaki Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars, Bayburt, Ardahan ve Iğdır illerinden oluşan dağıtım bölgesinde elektrik dağıtım lisansına sahip tek şirket olacaktır. Ancak yatırımcının işletme hakkını devraldığı dağıtım tesisleri ve bu tesislerin işletilmesinde varlığı zorunlu unsurların mülkiyeti TEDAŞ uhdesinde kalmaya devam edecektir. Yatırımcı dağıtım şirketinin hisselerinin sahibi olarak, TEDAŞ ile imzalanmış olan İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi çerçevesinde dağıtım varlıklarının işletme hakkını elde edecektir. Başka bir anlatımla Strateji Belgesindeki hususlar da dikkate alınarak tasarlanan İşletme Hakkı Devri ne dayalı Hisse Satış Modeli ne göre, aktiflerinde dağıtım varlıklarının İşletme Hakkı ile Elektrik Dağıtım Lisansı ve Perakende Satış Lisansı bulunan şirketlerin hisselerinin blok satış yoluyla özelleştirilmesi öngörülmüştür. İşletme Hakkı Devrine dayalı Hisse Satış Modelinin amacı, yatırımcıya işler durumdaki bir dağıtım şirketini devretmektir. Dağıtım şirketinin kurulması, İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi nin imzalanması, Dağıtım ve Perakende Satış Lisansının verilmesi ve Enerji Alım Anlaşmalarının imzalanması işlemleri, değinilen satış

10 IV Sayıştay modelinin uygulanabilmesi için gerekli adımları oluşturmaktadır. Bu işlemlerin tamamı ihale ilanı öncesinde tamamlanmış durumdadır. Gelinen aşamadan sonra, TEDAŞ Genel Müdürlüğünün Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. deki %100 oranındaki hissenin blok satış yöntemiyle özelleştirilmesi amacıyla ÖİB tarafından açılan ihalede ve tarihinde yapılan nihai pazarlık sonucunda en yüksek teklifi 128,5 milyon ABD Doları ile Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. vermiştir. Daha sonra, Türkiye Enerji ve Gaz İşçileri Sendikası tarafından, İhale Komisyonu kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle dava açılmış ve Danıştay Onüçüncü Dairesince, tarihinde yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir. İptal kararı tarihinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığına tebliğ edildikten sonra İdarece tarihinde temyiz edilmiştir. Yukarıda belirtilen Sendika tarafından, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. nin (TEDAŞ) Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. deki %100 oranındaki hissesinin blok satış yöntemi ile özelleştirilmesi amacıyla tarihinde yapılan ihalenin ve ihale komisyonu kararının iptali istemiyle açılan dava, temyiz incelemesi sonucunda, Danıştay Onüçüncü Dairesinin gün ve 2008/13692 Esas, 2010/4450 Karar sayılı kararıyla davanın reddine karar verilmiş, bu karar Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun günlü ve 2010/2212 Esas, 2013/226 sayılı kararıyla onanmıştır. Daha sonra, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunda esastan görüşülen söz konusu dava, günlü ve 2011/416 Esas, 2013/245 numaralı kararında, Danıştay Onüçüncü Dairesinin günlü, E:2008/13541, K:2010/7674 sayılı kararının bozulmasına karar verilmiştir. Buraya kadar izleyen süreçte ve Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunda kararın bozulması sonucunda, Şirketin 128,5 milyon ABD Doları ile Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ye, ihale şartnamesi çerçevesinde satılmasına ilişkin İhale Komisyonunun kararını onaylayan, Özelleştirme Yüksek Kurulunun tarih, 2013/37 sayılı Kararı, 08 Mart 2013 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Söz konusu satışla ilgili olarak Şirketin devir işlemleri tamamlanarak tarihinde devir sözleşmesi imzalanmıştır. Şirketin genel durumuna ait verilerin son beş yıl üzerinden seyrini gösteren toplu bilgiler tablosu aşağıdadır.

11 V Artış veya Ölçü Fark azalış Toplu bilgiler % Sermaye Bin TL Ödenmiş sermaye,, Öz kaynaklar,, ,0 Yabancı kaynaklar,, ,2 Yabancı kaynaklara sira. eden zarar (-),, Maddi duran varlıklar (Edinme değeri),, (74.304) (29,6) Maddi duran varl. birik. amortismanı,, Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler,, ,1 Yatırımların gerçekleş. oranı (Nakdi) % 81,2 78,2 95,3 135,5 94,1 (41,4) (176,9) Satın alınan enerji miktarı GWh ,7 Satın alınan enerji maliyet tutarı Bin TL ,7 Satın alınan enerji birim maliyeti Kr/kwh 12,85 14,57 15,18 14,72 17,13 2,41 16,4 Tüm alım tutarı Bin TL ,9 Kayıp ve kaçakların oranı % 27,20 27,70 25,62 26,42 28,34 1,92 7,3 Satılan enerji miktarı GWh ,0 Net satış tutarı Bin TL ,6 Ortalama satış fiyatı (Net) Kr/kwh 15,86 19,47 20,92 21,74 26,13 4,39 20,2 Ortalama satış maliyeti,, 17,35 19,02 19,73 19,38 22,29 2,91 15,0 Stoklar : -Malzeme Bin TL ,9 -Diğer stoklar,, ,9 Memur (ortalama) Kişi ,0 Sözleşmeli (ortalama),, (16) (4,2) İşçi (ortalama),, (21) (3,1) Personel için yapılan tüm giderler Bin TL ,5 Cari yıla ilişkin : -Memurlar için yapılan giderler Bin TL ,2 -Memur başına aylık ortalama giderler TL (189) (3,6) -Sözleşmeliler için yapılan giderler Bin TL ,4 -Sözleş. başına aylık ortalama giderler TL ,9 -İşçiler için yapılan giderler Bin TL (2.827) (7,1) -İşçi başına aylık ortalama giderler TL (201) (4,1) Tahakkuk eden vergiler Bin TL ,6 GSYH'ye katkı (üretici fiyatlarıyla),, (71.450) (54.100) (33.270) (18.771) (28.378) (151,2) GSYH'ye katkı (alıcı fiyatlarıyla),, (71.450) (53.632) (12.036) ,2 GSMH'ye katkı (alıcı fiyatlarıyla),, (71.450) (53.632) (12.036) ,2 Mali karlılık (Öz kaynaklar yönünden) % 4,1 36,1 64,9 38,5 31,1 (7,4) (19,2) Ekonomik karlılık % 0,9-11,4 6,8 4,0 (2,8) (41,2 Zararlılık % Faaliyet karı veya zararı Bin TL ( ) (83.130) (98.097) ,0 Dönem karı veya zararı,, ( ) (89,3) Bilanço karı veya zararı,, ( ) (78,8) TEDAŞ Genel Müdürlüğünün özelleştirme kapsam ve programına alındığı 2004 yılından sonra başlayan süreçte anonim şirket olarak yeniden teşkilatlandırılarak Ağrı,

12 VI Sayıştay Ardahan, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Kars ve Iğdır illerinin bağlandığı Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinin Ana Sözleşmesi tarihinde Erzurum Ticaret Siciline numara ile tescil edilmiş ve tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır yılından itibaren elektrik dağıtımının özelleştirme sürecinde olması, bugüne kadar geçen süre içinde Şirkette nitelikli personel istihdamını olumsuz yönde etkilemiştir. Özelleştirme sürecinin uzaması da, Şirketin ana faaliyetlerinin önemli bir kısmının hizmet alımı yolu ile yürütülmesine neden olmuştur. Yükleniciler eliyle yürütülen işlerden beklenen faydanın elde edilmesi bunların etkili şekilde denetlenmesi ile mümkün olabilmektedir. Ancak, Şirkette memur veya 399 sayılı KHK ye tabi sözleşmeli personel yetersizliği nedeniyle etkili bir denetim görevinin yerine getirilmesini zorlaştırmıştır. Şirkette, 2012 yılsonu itibarıyla; memur, sözleşmeli ve işçi olarak toplam kişi çalışmıştır. Son üç yılda personel çıkışları girişlere göre önemli sayıda fazla olmuş, bu fazlalık özellikle işçilerde yoğunlaşmıştır yılında satın alınan GWh enerjiden GWh ı abonelere fatura edilmiş olduğundan, satın alınan enerjinin %28,3 ü oranında 779 GWh kayıp-kaçak veya usulsüz elektrik kullanımı oluşmuştur. Şirketin dağıtım bölgesinde gerçekleşmiş olan kayıp ve kaçakların ne kadarının teknik kayıp, ne kadarının kaçak elektrik kullanımından kaynaklandığı net olarak tespit edilememektedir. EPDK tarafından her dağıtım şirketi için performansları da dikkate alınarak ayrı ayrı belirlenen hedef kayıp-kaçak parametresinde, düşük performanstan dolayı gerçekleşen yüksek kayıp-kaçağın yol açtığı ek maliyetler, Şirketin üzerlerinde bırakıldığı ve öngörülen kayıp-kaçak hedeflerinden pozitif veya negatif sapmaların gelir tavanına yansıtıldığından Şirketin dağıtım bölgesinde son dönemlerde artış eğilimi göstermiştir. Kayıp kaçakların maliyeti şimdilik ulusal tarife adı altında Şirketlerce karşılanmaktadır. Bu uygulama ile, kayıp- kaçak oranı ve işletme maliyeti düşük olan bölgelerden/şirketlerden kayıp kaçak oranı ve işletme maliyeti yüksek olan bölgelere/şirketlere fiyat eşitleme mekanizması kapsamında gelir transferi (çapraz sübvansiyon) yapılmaktadır. Aras EDAŞ ın genelinde, 2012 yılında satılan enerjinin; %43 ü mesken, %16 sı resmi daire, %13 ü sanayi, %12 si ticarethane abonelerine ve %16 sı da diğer abone gruplarına fatura edilmiştir. Elektrik bedelinin tahsilatında genelde sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu nedenle, satışı yapılan elektrik bedelinin zamanında tahsil edilmesi için Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği hükümlerinin taviz verilmeden uygulanması gerekmektedir.

13 VII 2012 yılında miktar olarak, elektrik enerjisi satışlarında bir önceki yıla göre %1 oranında 20 GWh artış olmuştur. Ortalama birim alış fiyatı 2011 yılına göre 2012 yılında %16 oranında artan elektriğin, aynı dönemde ortalama birim satış fiyatı %20 oranında artmıştır. Geçen yıla göre artan ortalama alış fiyatına göre daha fazla oranda artan satış fiyatının olumlu etkisi dahi Şirketin işletme faaliyetlerini zarardan kurtaramamış, ancak işletme faaliyeti zararını %8 oranında düşürmüştür. Faaliyet alanı 7 ili kapsayan şirketin yatırım projelerinin 2012 yılı ilk ödeneği yaklaşık 43,7 milyon TL olarak belirlenmiş ve daha sonra yapılan revize ile bu ödenek 64,6 milyon TL ye yükseltilmiştir yılı içerisinde revize ödeneğin %96,2 si oranında 62,3 milyon TL nakdi harcama yapılmış, %95 i oranında 61,4 milyon TL de fiziki gerçekleşme olmuştur. Yatırımların tümündeki nakdi gerçekleşme oranı ise %52,5 olmuştur. Üretilen elektrik enerjisinin sürekli, kaliteli ve ekonomik olarak müşteriye sunulabilmesi, uygun bir dağıtım şebekesi ve iyi bir işletmecilik yapılması ile mümkün bulunmaktadır. Öneriler : Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi nin 2012 yılı çalışmaları üzerinde Sayıştay tarafından yapılan incelemeler sonunda getirilen öneriler aşağıdadır tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6113 sayılı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Bir Kısım Borç ve Alacaklarının Düzenlenmesine Dair Kanun uyarınca, Şirketin enerji aldığı kuruluşlara olan borçlarının TEDAŞ Genel Müdürlüğüne devri neticesinde oluşan, 2011 yılsonu itibarıyla Şirkete kar kaydedilen, TEDAŞ Genel Müdürlüğünün tarihli talimatı ile numaralı TEDAŞ Genel Müdürlüğüne borçlar hesabına alınan ve tarihinde de Şirketçe numaralı Olağanüstü yedekler hesabına aktarılan ,19 TL nin, ÖİB den yazılı bir talimat, TEDAŞ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulundan bir karar ve TEDAŞ Genel Müdürlüğünden de Şirkete yazılı bir talimat bulunmadığı, dolayısıyla yapılan bu işlemle ilgili muhasebe kayıtlarının Genel Muhasebe İlkelerine uygun olmadığından konunun TEDAŞ Genel Müdürlüğünce açıklığa kavuşturulması (Sayfa: 91-95). Sonuç: Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. nin tarihindeki kendi genel kurulunda kabul edilen 2012 yılı bilançosu ve ,98 TL dönem karı ile kapanan gelir tablosu genel görüşmeye sunulur.

14

15 1 II. İDARİ BÜNYE A- Mevzuat: tarih ve 1312 sayılı Kanun la, devletin genel enerji ve ekonomi politikasına uygun olarak, ülkenin ihtiyacı olan elektriği üretmek, iletmek, dağıtmak ve ticaretini yapmak amacıyla, KİT statüsünde Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) kurulmuştur yılında yürürlüğe giren 2705 sayılı Kanun la, belediye ve birlik elektrik tesisleri TEK e devrolmuştur yılında Elektrik Dağıtım Koordinatörlükleri oluşturulmuştur yılında ise her il için, TEK e bağlı Elektrik Dağıtım Müesseseleri oluşturulmuştur yılında bu müesseseler TEDAŞ a bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmeye başlamış ve bu durum 2004 yılına kadar bu şekilde devam etmiştir. Elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması için, rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösterebilecek, mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir elektrik enerjisi piyasasının oluşturulması amacıyla çıkarılan, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile elektrik enerjisi sektörünün serbestleşmesi ve yeniden yapılandırılmasını teminen Yüksek Planlama Kurulu nun (YPK) tarih ve 2004/3 sayılı Kararı ekinde yer alan Elektrik Enerjisi Sektörü Reformu ve Özelleştirme Strateji Belgesi çerçevesinde özelleştirmenin temel ilkelerine, özelleştirme hazırlık çalışma programına, dağıtım ve üretim özelleştirmesi eylem planına, piyasa yapısına ve geçiş dönemi uygulamalarına ilişkin bir dizi düzenlemeler yapılmıştır. Strateji belgesinde; Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yapılacak özelleştirmelerin, serbestleşmiş bir piyasada perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketlerinin üretim faaliyeti gösteren veya gösterecek yatırımcılara güven verecek bir yapıda olması gerektiğinden özelleştirmelere dağıtım sektöründen başlanacağı belirtilmektedir. Anılan belgede, Ülkemize özgü coğrafi yapı, işletme koşulları, enerji bilançosu, teknik/mali özellikler ve mevcut sözleşmelerin varlığı ile mevcut hukuki süreç dikkate alınarak Türkiye genelinde en fazla 21 dağıtım bölgesi oluşturmak üzere gerekli düzenlemelerin yapılacağı belirtilmiştir. Ayrıca sözkonusu belgede özelleştirme sürecine ilişkin olarak ta, dağıtım özelleştirmesi eylem planına yer verilmiştir.

16 2 Sayıştay YPK nın 2004/3 sayılı kararına paralel olarak Özelleştirme Yüksek Kurulu nun tarih ve 2004/22 sayılı kararı ile TEDAŞ ın tamamı özelleştirme kapsam ve programına alınmıştır. Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi; Yüksek Planlama Kurulu nun tarih ve 2004/3 sayılı kararı ile kabul edilen Elektrik Enerjisi Sektörü Reformu ve Özelleştirme Strateji Belgesi ile belirlenen 21 elektrik dağıtım bölgesinden birisi olarak, 3. bölgede faaliyette bulunmak üzere kurulmuştur. Şirket Ana Sözleşmesi tarihinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından onaylanmıştır. Onaylanan Ana Sözleşme, Erzurum Ticaret Sicili nde tescil edilmiş ve tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayımlanmıştır. Kuruluşu tamamlanan şirket tüzel kişilik kazanarak bu tarihten itibaren faaliyetlerine başlamıştır. Ağrı, Erzincan, Erzurum, Kars, Bayburt, Ardahan ve Iğdır illerinde tarihinden itibaren elektrik enerjisinin dağıtımı, perakende satışı ve perakende satış hizmeti faaliyetlerinde bulunmak üzere kurulan Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. nin (Aras EDAŞ) Şirket merkezi Erzurum olarak belirlenmiş olup sermayesinin tamamı TEDAŞ a aittir. Aras EDAŞ a bağlanan müesseseler tarihine kadar Şirkete bağlı olarak faaliyetlerine devam etmişler ve anılan tarih itibariyle de tüzel kişilikleri sona erdirilerek il müdürlüklerine dönüştürülmüşlerdir. Ana Sözleşmesinde Şirket in amaçları 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu na uygun olarak elektrik enerjisinin dağıtımı, perakende satışı ve perakende satış hizmeti faaliyetlerini kârlılık ve verimlilik ilkeleri çerçevesinde, ticari, ekonomik ve sosyal gereklere uygun bir biçimde yürütmek şeklinde tanımlanmıştır. Şirketin başlıca faaliyet konuları, elektrik enerjisi dağıtım ve perakende satış hizmetlerini yapmak, faaliyetle ilgili etüt-proje yapmak ve gerekli tesisleri kurmak, dağıtım tesislerini işletmek, diğer gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmak, faaliyetle ilgili her türlü mal ve hizmeti yurtiçi ve yurtdışı tedarikçilerden temin etmek, yapım, bakım ve onarım hizmetleri için gerekli tesis makine ve insan gücü kapasitelerini değerlendirmek, faaliyeti ile ilgili menkul ve gayrimenkulleri kiralamak, kiraya vermek, kamulaştırma yapmak, faaliyeti ile ilgili hizmet alımlarında bulunmak, faaliyeti ile ilgili 4628 sayılı Kanun ve diğer mevzuattan kaynaklanan görev ve yükümlülükleri yerine getirmek şeklinde sayılmıştır. Elektrik piyasasını düzenleyen 4628 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata göre, elektrik enerjisi piyasasında faaliyette bulunacak tüm şirketler için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ndan (EPDK) lisans alma zorunluluğu getirilmiştir. Aras EDAŞ, EPDK tarafından düzenlenen ve tarihinden itibaren 30 yıl süreli olan dağıtım lisansı ve perakende satış lisansı belgesini almıştır.

17 3 EPDK tarafından hazırlanan ve tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4 seri nolu; Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Denetlenmesi Hakkında Tebliğ hükümlerine göre bağımsız denetim görmesi gereken Şirket, yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar bu yükümlülüğün dışında tutulmuştur Şirketin 4046 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda %100 oranındaki hissesinin ÖİB tarafından blok olarak satışı amacına yönelik olarak, faaliyet alanındaki dağıtım hat ve tesisleri ile bunların işletilmesi için varlığı zorunlu diğer taşınmazların mülkiyetlerinin TEDAŞ ta bırakılarak işletme hakkının şirkete verilmesi kararlaştırılmış ve bu kapsamda, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. İle Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. arasındaki tarihli İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi imzalanmıştır. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nca, 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. deki %100 oranındaki idare hissesinin blok satış yöntemiyle özelleştirilmesi amacıyla tarihinden itibaren verilen ilanlarla ihale açılmıştır. İhalede olarak belirlenen son teklif verme tarihi e uzatılmış ve 2 teklif alınmıştır tarihinde nihai pazarlık görüşmeleri sonucunda en yüksek teklif, 128,5 milyon ABD Doları bedelle Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından verilmiştir. Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikasınca, Aras Elektrik Dağıtım A.Ş'nin özelleştirilmesi amacıyla yapılan ihale ile İhale Komisyonu kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle dava açılmış, Danıştay 13. Dairesi tarihinde kanunda belirtilen pazarlık usulü koşullarının gerçekleşmediği ve yeterli rekabet sağlanamadığı dolayısıyla anılan ihalede ve ihale komisyonu kararında kamu yararına ve kanuna uyarlık görülmediği gerekçesi ile yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir. Danıştay 13 üncü Dairesinin günlü, 2008/13541 Esas, 2010/7674 Karar Numaralı kararı ile TEDAŞ ın ARAS EDAŞ daki %100 oranındaki hissesinin blok satış yöntemi ile özelleştirilmesi amacıyla tarihinde yapılan ihalenin ve ihale komisyonu kararının iptaline karar verilmiştir. İptal kararı tarihinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı na tebliğ edildikten sonra İdarece tarihinde temyiz edilmiştir. Yukarıda belirtilen Sendika tarafından, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. nin(tedaş) Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. deki %100 oranındaki hissesinin blok satış yöntemi ile özelleştirilmesi amacıyla tarihinde yapılan ihalenin ve ihale komisyonu kararının iptali istemiyle açılan dava, temyiz incelemesi sonucunda, Danıştay Onüçüncü Dairesi nin gün ve 2008/13692 Esas, 2010/4450 Karar sayılı kararıyla davanın reddine

18 4 Sayıştay karar verilmiş, bu karar Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun günlü ve 2010/2212 Esas, 2013/226 sayılı kararıyla onanmıştır. Daha sonra, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunda esastan görüşülen söz konusu dava, günlü ve 2011/416 Esas, 2013/245 numaralı kararında, Danıştay Onüçüncü Dairesinin günlü, E:2008/13541, K:2010/7674 sayılı kararının bozulmasına karar verilmiştir. Bu kararda ayrıca, kararın tebliğ tarihini izleyen 15(onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, esasta ve gerekçede oy çokluğu ile karar verildiği hususları da belirtilmiştir. Şirkette yapılan incelemeler sırasında (Haziran 2013), kararda belirtilen karar düzeltme girişimlerin olduğu yönünde bir tespit yapılamamıştır. Buraya kadar izleyen süreçte, ÖİB tarafından Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. deki %100 oranındaki hissesinin blok satış yöntemiyle özelleştirilmesi, tarih ve 2013/37 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı ile onaylanmıştır. Sözkonusu ÖYK kararında, Aras Elektrik Dağıtım A.Ş.'deki TEDAŞ'ın %100 oranındaki hissesinin 128,5 milyon dolar bedelle en yüksek teklifi veren Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline karar verileceği ifade edilmiştir. Bu süreçte Rekabet Kurulu nca, Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. nin özelleştirilmesinde, 4054 sayılı Kanun kapsamında olumsuz bir durum oluşturmadığından, devralma işlemine izin verilmesine karar verilmiştir. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu nun tarih ve 4019 sayılı kararı ile Elektrik Piyasası Kanunu nun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi hükmü çerçevesinde, dağıtım ve perakende satış faaliyetlerinin, dağıtım şirketleri tarafından ayrı tüzel kişilikler tarafından yürütülmesine ilişkin Dağıtım ve Perakende Satış Faaliyetlerinin Hukuki Ayrıştırmasına İlişkin Usul ve Esaslar kabul edilmiştir. Karar tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Buna göre tarihinden itibaren dağıtım ve perakende satış faaliyetleri farklı şirketlerce yürütülecektir. Bu çerçevede Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nın tarihli oluru ile TEDAŞ a bağlı Elektrik Perakende Satış A.Ş. Esas Sözleşmeleri nin onayı ve gerekli kuruluş işlemlerinin TEDAŞ tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir. Bu doğrultuda Aras Elektrik Perakende Satış A.Ş. tüzel kişiliği kurularak, tarihinden itibaren faaliyete başlamıştır.

19 5 Aras EDAŞ ve bağlı işletmelerinde çalışan personelin özlük haklarına ilişkin işlemler, 4046 sayılı Kanun, 527 sayılı KHK ve bunların ek ve değişiklikleri ile Yüksek Planlama Kurulu ve ÖİB kararlarına göre yürütülürken; işçilerin özlük ve sosyal hakları da 4857 sayılı İş Kanunu, 2821 sayılı Sendikalar Kanunu, 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, bunların ek ve değişiklikleri ile bu kanunlara göre düzenlenen tüzük, yönetmelik ve toplu iş sözleşmeleri hükümleri çerçevesinde yürütülmüştür. Şirket, sermayesindeki kamu payı %50 nin altına düşünceye kadar 3346 sayılı Kanun ve 6085 sayılı Kanuna göre de TBMM ve Sayıştay ın denetimine tabidir. Aras EDAŞ Yönetimi tarafından herhangi bir iç mevzuat düzenlemesi yapılmamış olup, TEDAŞ Genel Müdürlüğünce yayımlanan yönetmelik, yönerge ve benzeri iç talimatlar Şirketçe de uygulanmıştır. B- Teşkilat: Merkezi Erzurum da bulunan Aras EDAŞ a, Ağrı, Erzincan, Erzurum, Kars, Bayburt, Ardahan ve Iğdır İl müdürlükleri bağlanmıştır. Öngörülen teşkilatlanma, sözü geçen illerde hizmet veren mevcut müesseselerin şirkete fiilen bağlanması suretiyle yapılmıştır. TEDAŞ Yönetim Kurulu nun tarih ve 9/85 sayılı kararı ile bağlı şirketler ile il ve ilçe teşkilatlanmalarına ilişkin yeni bir TEDAŞ Türkiye Elektrik Dağıtım A. Ş. Genel Müdürlüğü Dağıtım Şirketleri Görev, Yetki ve Sorumluluklar Yönergesi kabul edilerek mevcut organizasyon değiştirilmiştir. Yönergenin birinci maddesinde amacı Dağıtım Şirketlerinin ekli organizasyon şemalarına esas görevlerinin; kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik, ilgili mevzuat, Yönetim Kurulu ve TEDAŞ kararlarına uygun olarak, kuruluş yapısı ve çalışma düzeni çerçevesinde yerine getirilmesini sağlamak şeklinde tanımlanmıştır. Yine Yönergenin kapsam başlıklı üçüncü maddesinde; yönergenin Genel Müdürlük düzeyinde teşkilatlandırılmış Anonim Şirketlerin haricindeki, dağıtım şirketlerini ve bağlı il müdürlükleri ile birimlerin görev, yetki ve sorumluluklarını, iş ve işlemlerin yürütülmesinde izlenecek yol ve kuralları kapsayacağı belirtilmesi nedeniyle yönerge yeni kurulan 15 şirkette uygulanacaktır. Dağıtım Şirketleri ve İl Müdürlükleri ile birimlerinde hizmetin sürekliliği ve mevcut kadroların değerlendirilmesi açısından illerdeki mevcut yapılar dikkate alınarak büyük şehir kapsamındaki iller için ayrı diğer iller için ayrı organizasyon şemaları kabul edilmiştir.

20 6 Sayıştay Şirketin karar organı yönetim kurulu, yürütme organı ise şirket müdürlüğüdür. Şirketin 2012 faaliyet yılında yönetim ve denetim kurulunda görev alanların isimleri, raporun baş tarafındaki çizelgede gösterilmiştir. Ana sözleşmenin geçici maddelerinde, şirket sermayesindeki kamu payı %50 nin altına düşünceye kadar, 4046 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanacağı, yönetim kurulu üyeleri ve denetçinin ücret ve diğer özlük haklarının YPK nın belirlediği esaslara göre genel kurul tarafından tespit edileceği hususuna yer verilmiştir. Yönetim kurulu üyeleri ve denetçiler Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nın bağlı olduğu Bakanlık tarafından atanmaktadır sayılı Kanuna göre hazırlanan ana statüde; şirket yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin 2 yıl olduğu, üyelerin aralarından yönetim kuruluna başkan ve başkan vekili seçecekleri, denetim kurulunun genel kurulca seçilen 1 üyeden oluşacağı ve görev süresinin 1 yıl olduğu hususları yer almıştır döneminde yönetim kurulu üyeleri için aylık net TL, denetim kurulu üyeleri için ise aylık net TL ücret ödenmiştir döneminde ise yönetim kurulu üyeleri için aylık net TL, denetim kurulu üyeleri için ise TL ücret ödenmiştir. Ana Sözleşmeye göre Şirket Genel Kurulu pay sahibi ortaklardan oluşmaktadır. Ayrıca, Aras EDAŞ Ana Sözleşmesinin Genel Kurul ile ilgili olan üncü maddeleri TTK paralelinde düzenlenmiştir. Ancak uygulamada, 4046 sayılı Kanunun 20/C maddesindeki Özelleştirme programında bulunan ve sermayesinin tamamı Devlete ait olan anonim şirket statüsündeki kuruluşlarda, Türk Ticaret Kanununun genel kurul toplantılarına ilişkin hükümleri uygulanamaz hükmü gereğince, ÖİB tarafından bu kapsamdaki kuruluşlarda genel kurul yapılmaması şeklinde bir uygulama benimsenmiş olup, şirketlerin tümü için ÖİB tarafından yazılan bir yazı ile ilgili yıl bilanço ve gelir tabloları ile yönetim ve denetim kurullarının ibra edilmelerine karar verildiği hususu bildirilmektedir faaliyet yılı için, ÖİB nin tarihli yazısı ile bu hususun yerine getirildiği görülmüştür. Aras EDAŞ Yönetim Kurulu 2012 yılı içerisinde yaptığı 23 toplantıda toplam 79 adet karar almıştır. Şirket 2011 yılı raporunda yer alan Şirketin özelleştirme sürecinin fiilen tamamlandığı, devredilecek alıcının da belli olduğu ve sadece hukuki ihtilafın temyiz sürecinin sona ermesinin beklendiği ve hisse devir sözleşmelerine Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından tarihli İşletme Hakkı Devir Sözleşmelerinin devir sonrasında da geçerli olduğuna dair hüküm konulduğu da dikkate alınarak, bağlı il

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul BÖLÜNME RAPORU MADDE 1 BÖLÜNME İŞLEMİNE TARAF ŞİRKETLERİ TANITICI GENEL BİLGİLER Bölünen Ortaklık : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Vergi Dairesi ve No su : Mecidiyeköy 9860028832 İkametgahı

Detaylı

CALYON BANK TÜRK A.Ş.

CALYON BANK TÜRK A.Ş. 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK MALİ TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI DENETİM

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri*

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ 08 İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* *8 Nisan 2010 tarihinde gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU ELEKTRİK PİYASASI UYGULAMA EL KİTABI

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU ELEKTRİK PİYASASI UYGULAMA EL KİTABI ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU ELEKTRİK PİYASASI UYGULAMA EL KİTABI Nisan 2003 1 PİYASA YAPISI... 1 1.1 AMAÇLAR... 1 1.2 PİYASA YAPISINA GENEL BAKIŞ... 2 1.3 PİYASA FAALİYETLERİ VE PİYASAYA GİRİŞ...

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler 1 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler Ahmet ARSLAN * GİRİŞ Kamu yönetiminde yeniden yapılanma çalışmaları çerçevesinde kamu harcama sürecini

Detaylı

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 099 Aralık 2009 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME

Detaylı

MİGROS TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

MİGROS TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR... 1-3 ÖZET

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ALT KOMİSYON METNİ Esas No : /06/2014 1/931, 2/2056, 2/1837, 2/1716, 2/1655, 2/1426, 2/1350, 2/368, 2/453, 2/601, 2/1227, 2/1652, 2/1657, 2/1498, 2/1364, 2/1200, 2/1217, 2/1222,

Detaylı

KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN MEVZUAT

KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN MEVZUAT T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN MEVZUAT Nisan 2012 YATIRIM PROGRAMLAMA İZLEME VE DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÖNSÖZ Ülkemizde kamu yatırım ve

Detaylı

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER Temmuz 2012, ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 ÖZET...2 KOSGEB KAPSAMINDA SAĞLANAN

Detaylı

6361 SAYILI FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU (Gerekçeli)

6361 SAYILI FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU (Gerekçeli) 6361 SAYILI FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU (Gerekçeli) 1 2 FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU Kanun No : 6361 Kabul Tarihi : 21.11.2012 R.G. Yayım

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU HĐZMETE ÖZEL T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun 2006-2007 ve 2008 Yılları Faaliyet ve İşlemlerinin Denetlenmesi Đşbu

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4435 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/5/2005 No : 2005/8844 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 8/6/2005 No : 25839

Detaylı

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Yapılan Düzenlemelerin Değerlendirmesi

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Yapılan Düzenlemelerin Değerlendirmesi Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Yapılan Düzenlemelerin Değerlendirmesi * 1. GİRİŞ Ülkeler arasındaki gelir düzeyi farklılığı bütçeleri ciddi olarak etkiler. Gelir düzeyi düşük ülkelerde yetersiz

Detaylı

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA Bağımsız

Detaylı

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2015 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2015 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01 OCAK 31 MART 2015 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I. GENEL BİLGİLER... 1 Kurumsal Profil... 1 Şube Bilgileri... 2 Sermaye ve Ortaklık Yapısı... 3 Ortaklar Hakkında Genel Bilgi... 4 Türkiye Garanti Bankası A.Ş....

Detaylı

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BİLANÇO...

Detaylı

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 Bu stratejik plan Hatay İl Özel İdaresi tarafından Yrd. Doç. Dr. Ali Arslan ve ARGEDA Araştırma Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Merkezi süreç ve yöntem

Detaylı

86. yıl. 1929 dan bugüne

86. yıl. 1929 dan bugüne 1929 dan bugüne 86. yıl Tercih Edilen İş Ortağı Faaliyet Raporu 2014 Genel Bilgiler 2014 Yılı Faaliyet Raporu Merkez: Harbiye Mah. Maçka Caddesi No: 35 34367 Şişli - İstanbul Telefon : (0212) 231 47 30

Detaylı

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SAN. ve TİC. A.Ş. ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU 01.01.2015-31.03.2015

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SAN. ve TİC. A.Ş. ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU 01.01.2015-31.03.2015 DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SAN. ve TİC. A.Ş. ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU 01.01.2015-31.03.2015 (II-14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ne İstinaden Hazırlanmış)

Detaylı

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. 31 MART 2015 ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Rapor Dönemi : 01.01.2015 31.03.2015 Tescilli Şirket Adı : ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. Tescil

Detaylı

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik...

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik... BECERI 10 Beceri Beceri kazandirma kazandırma ve ve meslek ve iş edindirme seferberligi... seferberliği... UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi Her beceri

Detaylı

2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu

2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler, Sosyal Güvenlik Kurumları ve Mahalli İdareler 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu HAZİRAN 2014 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu 1 2013

Detaylı

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI 1 Ocak - 31 Aralık 2014 faaliyet dönemini kapsayan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) nun 3 Ocak 2014 tarih, 28871

Detaylı

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR?

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? 3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? İş deneyim belgesini, belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar düzenler. Gerçek kişiler ve belge düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlar tarafından

Detaylı

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. 01.01.2015 31.03.2015 Ara Hesap Dönemine Ait Faaliyet Raporu MAYIS 2015

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. 01.01.2015 31.03.2015 Ara Hesap Dönemine Ait Faaliyet Raporu MAYIS 2015 Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. 01.01.2015 31.03.2015 Ara Hesap Dönemine Ait Faaliyet Raporu MAYIS 2015 SERMAYE PİYASASI KURULU NUN II 14.1 SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ

Detaylı

Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir;

Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir; MEVCUT (ESKİ) METİN Madde 3 Amaç ve Konu Şirketin kuruluş amacı gıda ve diğer ihtiyaçları ve ürünleri tüketiciye uygun şartlarda sağlamaya çalışmaktır. Bunun için ürünlerin üreticilerden tüketicilere aktarılmasına

Detaylı

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009]

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] 2 İç Kontrole İlişkin Mevzuat 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul

Detaylı

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Metro Menkul Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu na, Giriş 1. Metro Menkul

Detaylı