Kullanım kılavuzunuz KONICA MINOLTA DI351F

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanım kılavuzunuz KONICA MINOLTA DI351F http://tr.yourpdfguides.com/dref/590345"

Transkript

1 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız. Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir. Kullanım kılavuzu Kullanma kılavuzu Kullanma talimati Kullanıcı kılavuzu Kullanıcı el kitabı

2 Manuel özet:..1-7 Details (Ayrýntýlar) Input Tray (Giriþ Tepsisi) Output Tray (Çýkýþ Tepsisi) Hard Disk Status (Sabit Disk Durumu)..

3 ROM Version (ROM Sürümü) Interface Information (Arabirim Bilgisi)..... Job (Ýþ) Sekmesi Print Job Management (Yazdýrýlacak Ýþ Yönetimi) File Download (Dosya Yükleme) Printer (Yazýcý) Sekmesi Settings (Ayarlar)..

4 1-23 Paper Handling (Kaðýt Ýþleme) Page Layout (Sayfa Düzeni) Printer Setting (Yazýcý Ayarý) Printer Front Panel (Yazýcý Ön Paneli) Test Print (Sýnama Yazdýrmasý)

5 Font Information (Yazý Tipi Bilgisi) Printer Reset (Yazýcý Sýfýrlama) Maintenance (Bakým) Initialize (Baþlat) Counter (Sayaç).

6 Local Interface (Yerel Arabirim) Pi Scanner (Tarayýcý) Sekmesi.1-36 Destinations (Hedefler) One-Touch Destinations (Tek Tuþ Hedefler) Registering a New One-Touch Destination (Yeni Tek Tuþ Hedef Kaydetme) 1-38 Hedef Oluþturma ve Tek Tuþ Listesi'ne Kaydetme Varolan Hedefi Tek Tuþ Listesi'ne kaydetme Abbreviated Destinations (Kýsaltýlmýþ Hedefler)...

7 1-41 Kýsaltýlmýþ Hedef Kaydetme File Destinations (Dosya Hedefleri) Multi Destinations (Çoklu Hedefler) Hedef Ayarlarýný Yapýlandýrma E-Posta Hedefi Yapýlandýrma Configuring Fax Destination (Faks Hedefi Yapýlandýrma) Dosya Hedefi Yapýlandýrma

8 Çoklu Hedef Yapýlandýrma SMTP & FTP Configuration (SMTP ve FTP Yapýlandýrmasý) External Open Link (Dýþ Açýk Baðlantý) Network (Að) Sekmesi Summary (Özet) TCP/IP Configuration (TCP/IP Yapýlandýrmasý) NetWare Configuration (NetWare Yapýlandýrmasý)...

9 1-61 NetWare Setting (NetWare Ayarý).1-62 NetWare Status (NetWare Durumu) AppleTalk Configuration (AppleTalk Yapýlandýrmasý) 1-65 IPP Configuration (IPP Yapýlandýrmasý) WINS Configuration (WINS Yapýlandýrmasý) Reset (Sýfýrla) Maintenance (Bakým).

10 Status List (Durum Listesi) Pi3502 Pi3502 için Page Scope Iþýðý 1 1 Pi3502 için Page Scope Iþýðý Hoþ Geldiniz Pi3502 için PageScope Iþýðý Pi3502 (Sayýsal Fotokopi Makinesi için yazýcý denetleyici) içindeki yerleþik HTTP sunucusu tarafýndan saðlanan bir aygýt denetimi yardýmcý programýdýr. Bu program standart bir Web tarayýcýsý ile Sayýsal Fotokopi Makinesi uzak denetimi için bir arabirim olarak kullanýlabilir. Ticari Marka Bilgileri Minolta, MINOLTA CO., LTD. kuruluþunun tescilli ticari markasý, PageScope ise MINOLTA CO., LTD. ticari markasýdýr. Apple ve Macintosh, Apple Computer, Inc. kuruluþunun tescilli ticari markalarýdýr. Ethernet, Xerox Corporation kuruluþunun tescilli ticari markasýdýr. Linux, Linus Torvalds kuruluþunun tescilli ticari markasýdýr. Microsoft, Windows ve Windows NT, Microsoft Corporation kuruluþunun tescilli ticari markalarýdýr. Netscape Communications, Netscape Communications amblemi, Netscape Navigator, Netscape Communicator ve Netscape, Netscape Communications Corporation kuruluþunun ticari markalarýdýr. PCL, Hewlett- Packard Company Limited kuruluþunun tescilli ticari markasýdýr. PostScript, Adobe Systems, Inc. kuruluþunun tescilli ticari markasýdýr. Solaris, Sun Microsystems, Inc. kuruluþunun ticari markasýdýr. Diðer tüm ürün adlarý, sahiplerinin ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr. Tekif Hakký 2001 MINOLTA CO., LTD. Bu kýlavuzdaki bilgiler herhengi bir uyarýda bulunmaksýzýn deðiþtirilebilir. Pi Sistem Gereksinimleri Pi3502 için Page Scope Iþýðý Bu yardýmcý programý kullanabilmek için aþaðýdaki öðeler gerekir. l Bilgisayar m Yazýlým Web Tarayýcýsý Internet Explorer 4 veya daha yeni bir sürüm Netscape Navigator 4 veya daha yeni bir sürüm Internet Explorer 4.5 veya daha yeni bir sürüm Netscape Navigator 4 veya daha yeni bir sürüm Netscape Navigator 4 veya daha yeni bir sürüm Netscape Navigator 4 veya daha yeni bir sürüm Ýþletim Sistemi Windows 95/98/NT 4.0/2000 Macintosh System 7 veya daha yeni bir sürüm Solaris 2.5.1/2. 6/7 (2.7) Linux l l m m m NIC (Að Arabirim Kartý) Ethernet TCP/IP Ýletiþim kuralý Sayýsal Fotokopi Makinesi Pi3502 Yazýcý Denetleyicisi 1-2 Pi3502 Pi3502 için Page Scope Iþýðý Eriþim Pi3502 için PageScope Iþýðý doðrudan bir Web tarayýcýsý yoluyla eriþilebilir. 1 2 Web tarayýcýsýný baþlatýn. URL alanýna, aþaðýda gösterildiði gibi, yazýcý denetleyicisinin IP adresini girin. denetleyicisinin IP adresi>/ (Örnek) Yazýcý denetleyicisinin IP adresi ise: 3 Pi3502 için PageScope Iþýðý ekraný belirir. Pi Ýþleme biçimi Pi3502 için Page Scope Iþýðý Pi3502 için PageScope Iþýðý iþleme biçimi Internet Web sayfalarýnýnki ile aynýdýr. Hazýr baðlantýlardan birini týklattýðýnýzda baðlantý hedefine gidersiniz, [Back] (Geri) ve [Forward] (Ýleri) düðmeleri sayfalar arasýnda ileri ve geri gitmenizi saðlar. Yönetici modunda oturum açma PageScope Iþýðý'na Yönetici modunda oturum açtýðýnýzda, Sayýsal Fotokopi Makinesi ayarlarýnýn yapýlandýrmasýný deðiþtirebilirsiniz.

11 NOT Í 1 Herhangi bir kiþi Yönetici modunda oturum açtýðýnda Sayýsal Fotokopi Makinesi kontrol paneli kilitli durumda olur. Paneldeki iþlevler devre dýþýdýr. "Admin Password" (Yönetici Parolasý) kutusuna yönetici parolasýný yazýn. Varsayýlan yönetici parolasý "sysadm"dir. Parolanýn nasýl deðiþtirileceðine iliþkin bilgi için, bkz. sayfa [Log-in] (Oturum aç) düðmesine basýn. Doðrulama isteyen bir ileti görüntülenir. Yönetici modunda oturuma geçmek için [Yes] (Evet) düðmesini týklatýn. [No] (Hayýr) düðmesine basarsanýz, bir önceki oturum açma ekranýna geri dönersiniz. Oturumdan çýkmak istediðinizde, [Log-out] (Oturumu kapat) düðmes kullanýlýr. Ýþletim Paneli Ekraný Bu alanda yazýcý denetleyicisi ileti ekraný görüntülenir. Ýletiler, pencerenin üst kýsmýnda görüntülenen Durum Ekraný iletileri ile aynýdýr. Configuration Summary (Yapýlandýrma Özeti) Bu alanda, geçerli Sayýsal Fotokopi Makinesi sistem yapýlandýrmasýna bir genel bakýþ sunulur. Pi Details (Ayrýntýlar) Pi3502 için Page Scope Iþýðý Alt menüler, [System] (Sistem) sekmesindeki "Details menu" (Ayrýntýlar menüsü) öðesini týklattýðýnýzda belirir. "Details" (Ayrýntýlar) menüsündeki bir alt menüyü týklattýðýnýzda ilgili birim hakkýnda bilgi görüntülenir. Input Trd sürümü PDL Info (PDL Bilgisi) Yazýcý denetleyicisi tarafýndan kullanýlan yazýcý denetleme kodlarýnýn (PCL veya PostScript) sürümü NOT Í PostScript sürüm yalnýzca PS seçeneði yazýcý denetleyicisinde yüklü olduðunda görüntülenir Pi3502 Pi3502 için Page Scope Iþýðý Interface Information (Arabirim Bilgisi) 1 Bu ekran, "Details" (Ayrýntýlar) menüsündeki [Interface] (Arabirim) Bilgisi alt menüsünü týklattýðýnýzda belirir. Yazýcý denetleyicisinin arabirimi hakkýndaki bilgileri görüntüler. l l Network I/F (Að I/F) Að arabirim türü Local I/F (Yerel I/F) Yerel baðlantý noktasý türü Pi Pi3502 için Page Scope Iþýðý Consumable Status (Sarf Malzemesi Durumu) Bu ekran, "Details"(Ayrýntýlar) menüsündeki [Consumables] (Sarf Malzemeleri) alt menüsünü týklattýðýnýzda belirir. Sayýsal Fotokopi Makinesi sarf malzemelerinin geçerli durumunu görüntüler. Sarf malzemeleri hakýnda bilgi için, Sayýsal Fotokopi Makinesi Kullaným Kýlavuzu'na bakýn. l l Toner Kalan toner Staple (Zýmba) Kalan zýmba 1-14 Pi3502 Pi3502 için Page Scope Iþýðý Preference (Tercih) 1 Bu ekran, "System" (Sistem) sekmesindeki [Preference] (Tercih) menüsünü týklattýðýnýzda belirir. PageScope Iþýðý ortamýnda deðiþiklik yapabilmenize olanak verir. l l l Change Password (Parola Deðiþtirme) Parolayý deðiþtirmek istiyorsanýz, yeni parolayý "New Password" (Yeni Parola) metin kutusuna yazýn. Parolayý doðrulamak için, ayný parolayý "Retype New Password" (Yeni Parolayý Yeniden Yaz) metin kutusuna da yazýn. Refresh Rate (Yenileme Oraný) Ekranýn yenilenme süresini belirlemek için saniye olarak bir deðer yazýn. 30 ile 300 saniye arasýnda bir deðer girebilirsiniz. Varsayýlan ayar 60 saniyedir. Language (Dil) PageScope Iþýðý için kullanmak istediðiniz ekran dilini seçin. m m m m m m m m m Pi3502 ABD-Ýngilizce Ýngiltere-Ýngilizce Almanca Fransýzca Ýtalyanca Felemenkçe Ýspanyolca Danca Çekçe l l Pi3502 için Page Scope Iþýðý [Apply] (Uygula) Düðmesi Girdiðiniz veya þimdiye kadar seçtiðiniz ayarlarýn uygulanmasý için bu düðmeye basýn. [Clear] (Temizle) Düðmesi Girdiðiniz veya þimdiye kadar seçtiðiniz ayarlarýn iptal edilmesi için bu düðmeye basýn Pi3502 Pi3502 için Page Scope Iþýðý Save Setting (Ayarlarý Kaydet) 1 Bu ekran, "System" (Sistem) sekmesindeki [Save Setting] (Ayarý Kaydet) menüsünü týklattýðýnýzda belirir. Beliren ekraný kullanarak Sayýsal Fotokopi Makinesi ayarýný bir dosyaya kaydedebilirsiniz. Yalnýzca PageScope Light ile yapabileceðiniz ayarlarýn dosyaya kaydedildiðini unutmayýn. Kaydedilen ayarlar gerektiðinde Sayýsal Fotokopi Makinesi ayarý için yeniden kullanýlabilir. l Save Setting (Ayar Kaydetme) Bölümü m l Device Setting (Aygýt Ayarý) [Save] (Kaydet) düðmesini týklatarak Sayýsal Fotokopi Makinesi ayarlarýný kaydetmek üzere bir iletiþim kutusu görüntüleyebilirsiniz. Hedef klasör ile dosya adýný belirleyin ve iletiþim kutusu üzerindeki [OK] (Tamam) düðmesine basarak ayarlarý klasöre kaydedin. Varsayýlan ayar dosyasý adý PI3502_PRF.BIN'dir. File Name (Dosya Adý) Geri yüklemek istediðiniz ayarlarý içeren dosyanýn tam yolunu yazýn. Dosyayý seçmek için kullanabileceðiniz bir iletiþim kutusu görüntülemek üzere [Browse] (Gözat) düðmesine de basabilirsiniz. Send File to the Device (Dosyayý Aygýta Gönderme) [Restore] (Geri Yükle) düðmesine bastýðýnýzda "File Name" (Dosya Adý) alanýnda belirtilen ayar dosyasý gönderilir ve Sayýsal Fotokopi Makinesi ayarlarý bu dosyaya göre deðiþir.

12 Restore Setting (Ayarlarý Geri Yükleme) Bölümü m m Pi Pi3502 için Page Scope Iþýðý ÖNEMLÝ! Í Restore (Geri Yükle) düðmesine basýldýðýnda, Sayýsal Fotokopi Makinesi ayarlarý belirtilen ayar dosyasýna göre deðiþir. [Restore] (Geri Yükle) düðmesine basmadan önce istediðiniz ayarlarý içeren doðru dosyayý seçtiðinizden emin olun Pi3502 Pi3502 için Page Scope Iþýðý Online Assistance (Çevrimiçi Yardým) 1 Bu ekran, "System" (Sistem) sekmesindeki [Online Assistance] (Çevrimiçi Yardým) menüsünü týklattýðýnýzda belirir. Gerekli bilgileri görüntüleyerek, ürün desteðine iliþkin ayarlarý yapmanýzý saðlar. l l l l l l l Conttact (Baþvuru) Ürün desteði için baþvurulacak yerin adýný yazýn. Contact Tel Number (Baþvuru Telefon Numarasý) Ürün desteði için baþvurulacak yerin telefon numarasýný yazýn. Product Help URL (Ürün Yardýmý URL'si) Ürününüz ile ilgili bilgilerin bulunduðu Web sitesinin URL'sini yazýn. [Product Help URL] (Ürün Yardýmý URL'si) düðmesine bastýðýnýzda, burada belirlediðiniz Web sitesi açýlýr. Minolta Corporate URL Minolta giriþ sayfasýnýn URL'sini yazýn. [Minolta Corporate URL] (Minolta Corporate URL'si) düðmesine bastýðýnýzda, burada belirlediðiniz Web sitesi açýlýr. Tel Number for Supplies and Accessories (Malzeme ve Donatýlar için Telefon Numarasý) Sarf malzemeleri ile donatýlarý sipariþ etmek için kullanabileceðiniz ürün desteði telefon numarasýný yazýn. [Apply] (Uygula) Düðmesi Girmiþ olduðunuz ayarlarý uygulamak için bu düðmeye basýn. [Clear] (Temizle) Düðmesi Girmiþ olduðunuz ayarlarý iptal etmek için bu düðmeye basýn. Pi Job (Ýþ) Sekmesi Pi3502 için Page Scope Iþýðý Ýstemcilerden Sayýsal Fotokopi Makinesi'ne gönderilen yazdýrma iþlerini yönetmek ve dosyalarý yazdýrmak üzere doðrudan istemcilerden göndermek için "Job" (Ýþ) sekmesini kullanabilirsiniz. Print Job Management (Yazdýrýlacak Ýþ Yönetimi) Bu ekran, "Job" (Ýþ) sekmesindeki [Print Job Management] (Yazdýrýlacak Ýþ Yönetimi) menüsünü týklattýðýnýzda belirir. Bu ekraný kullanarak istemcilerden Sayýsal Fotokopi Makinesi'ne gönderilen yazdýrma iþlerini yönetebilirsiniz. l Job Status (Ýþ Durumu) Bölümü Bu bölümde Sayýsal Fotokopi Makinesi'ne gönderilen iþler listelenir. m No Ýþ numarasý m Name (Ad) Yazdýrýlacak veri dosyasýnýn adý m Owner (Sahip) Ýþi gönderen kullanýcýnýn adý m Total Pages Sayfa Toplamý Ýþ kapsamýndaki toplam sayfa sayýsý m # of Copies (Kopya sayýsý) Ýþ kapsamýndaki kopyalarýn sayýsý m Clock (Saat) Ýþin kuyruða eklendiði saat m Status (Durum) Ýþ süreci durumu m [Delete Selected Job] (Seçili Ýþi Sil) Düðmesi Bu düðmeye bastýðýnýzda en soldaki sütunda iþaretli olan tüm iþler silinir Pi3502 Pi3502 için Page Scope Iþýðý 1 l Secure Printing Section (Güvenli Yazdýrma Bölümü) Bu bölümde gizli yazdýrma iþlerinin listesi bulunur. Güvenli yazdýrma iþi yaparken, yazýcýya girilen parola, yazdýrma komutu istemcide yürütüldüðünde girilen parolanýn aynýsý olmalýdýr. m No Ýþ numarasý m Ad Yazdýrýlacak veri dosyasýnýn adý m Sahip Ýþi gönderen kullanýcýnýn adý m Sayfa Toplamý Ýþ kapsamýndaki toplam sayfa sayýsý m Kopya sayýsý Ýþ kapsamýndaki kopyalarýn sayýsý m Saat Ýþin kuyruða eklendiði saat m Durum Ýþ süreci durumu m [Delete Selected Job] (Seçili Ýþi Sil) Düðmesi Bu düðmeye bastýðýnýzda en soldaki sütunda iþaretli olan tüm iþler silinir. Tamamlanmamýþ Ýþ Kuyruðu Bölümü Bu bölümde, herhangi bir nedenden dolayý normal yazdýrma iþlemi yapýlamadýðý için baþka bir biçimde iþlenen veya kuyruktan çýkarýlan iþlerin listesi verilmektedir. m No Ýþ numarasý m Ad Yazdýrýlacak veri dosyasýnýn adý m Sahip Ýþi gönderen kullanýcýnýn adý m Sayfa Toplamý Ýþ kapsamýndaki toplam sayfa sayýsý m Kopya sayýsý Ýþ kapsamýndaki kopyalarýn sayýsý m Zaman Yazdýrma zamaný deðiþtirildi veya iþin yazdýrýlmasý iptal edildi m Neden Normal yazdýrma iþlemi yapýlamadý l Pi File Download (Dosya Yükleme) Pi3502 için Page Scope Iþýðý Bu ekran, "Job" (Ýþ) sekmesindeki [File Download] (Dosya Yükleme) menüsünü týklattýðýnýzda belirir. Bu ekraný kullanarak bir dosyayý doðrudan istemciden Sayýsal Fotokopi Makinesi'ne gönderebilirsiniz. l l File Name (Dosya Adý) Yazdýrmak istediðiniz dosyanýn tam yolunu yazýn.

13 Dosyayý seçmek için kullanabileceðiniz bir iletiþim kutusu görüntülemek üzere [Browse] (Gözat) düðmesine de basabilirsiniz. Send File to Printer (Dosyayý Yazýcýya Gönderme) [Send] (Gönder) düðmesini týklattýðýnýzda "Dosya Adý" öðesini kullanarak belirlediðiniz dosya Sayýsal Fotokopi Makinesi'ne gönderilir ve yazdýrýlýr Pi3502 Pi3502 için Page Scope Iþýðý Printer (Yazýcý) Sekmesi "Printer" (Yazýcý) sekmesi Sayýsal Fotokopi Makinesi'nde yazdýrma iþlemini yapmak için gereken bilgi ve ayarlarý görüntüler. Settings (Ayarlar) Alt menüler, "Printer" (Yazýcý) sekmesindeki [Settings] (Ayarlar) menüsünü týklattýðýnýzda belirir. Yazýcý ayarlarýný deðiþtirmek üzere gereken ekranlarý görüntülemek için alt menüleri týklatýn. Paper Handling (Kaðýt Ýþleme) Bu ekran, "Settings" (Ayarlar) menüsündeki [Paper Handling] (Kaðýt Ýþleme) alt menüsünü týklattýðýnýzda belirir. Giriþ tepsisi ile çýktý kutularýný yapýlandýrmak için bu ekraný kullanýn. l m m Input (Giriþ) Bölümü Copies (Kopya Sayýsý) Kopya sayýsýný belirten bir deðer girin. Priority Source (Öncelikli Kaynak) Varsayýlan giriþ tepsisini belirleyin. Menü yalnýzca geçerli olarak seçilebilen tepsileri görüntüler. Pi l Output (Çýktý) Bölümü Pi3502 için Page Scope Iþýðý m m m m m Tray (Tepsi) Posta tepsisi yöneticisi yüklü olduðunda kullanýlan tepsi adlarý Tray Name (Tepsi Adý) Her bir kutuyu kullanan kullanýcýlarýn adlarýný yazýn. Restore Factory Defaults (Fabrika Ayarlarýný Geri Yükle) Düðmesi Ayarlarý fabrika ayarlarýna geri döndürmek için bu düðmeye basýn. [Apply] (Uygula) Düðmesi Girmiþ olduðunuz ayarlarý uygulamak için bu düðmeye basýn. [Clear] (Temizle) Düðmesi Girmiþ olduðunuz ayarlarý iptal etmek için bu düðmeye basýn Pi3502 Pi3502 için Page Scope Iþýðý Page Layout (Sayfa Düzeni) 1 Bu ekran, "Settings" (Ayarlar) menüsündeki [Page Layout] (Sayfa Düzeni) alt menüsünü týklattýðýnýzda belirir. Bu ekraný kullanarak yazdýrýlacak belgenin sayfa düzenini yapýlandýrabilirsiniz. l l l l l Paper Size (Kaðýt Boyutu) Ýstemci tarafýndan herhangi bir kaðýt boyutu belirtilmeyen bir yazdýrma iþi uygulanýrken kullanýlacak sayfa düzeni kaðýt boyutunu seçin. Duplex (Çift Taraflý) Çift taraflý yazdýrmayý etkinleþtirmek veya devre dýþý býrakmak, uzun kenardan veya kýsa kenardan ciltlemeyi belirlemek için bu ayarý kullanýn. Restore Factory Default (Fabrika Ayarlarýný Geri Yükle) Düðmesi Ayarlarý fabrika ayarlarýna geri döndürmek için bu düðmeye basýn. [Apply] (Uygula) Düðmesi Girmiþ olduðunuz ayarlarý uygulamak için bu düðmeye basýn. [Clear] (Temizle) Düðmesi Girmiþ olduðunuz ayarlarý iptal etmek için bu düðmeye basýn. Pi Printer Setting (Yazýcý Ayarý) Pi3502 için Page Scope Iþýðý Bu ekran, "Settings" (Ayarlar) menüsündeki [Printer Setting] (Yazýcý Ayarý) alt menüsünü týklattýðýnýzda belirir. Bu ekraný kullanarak yazýcý denetleyicisini yapýlandýrabilirsiniz. l m m Printer Settings (Yazýcý Ayarlarý) Bölümü Printer Language (Yazýcý Dili) Yazýcý denetleme kodu türünü seçin. Download Font/PS Header Hold on RAM (RAM'de Yüklenen Yazý Tipleri/PS Üst Bilgisi) Bu seçeneðin yanýndaki kutu iþaretlenirse, yüklenen yazý tipleri ve PostScript üst bilgisi, yazýcý denetleyicisinin gücü kesilmediði sürece yazýcý denetleyicisi RAM'i içinde kalýr. Error Print (Hata Çýktýsý) Bu seçeneðin yanýndaki kutu iþaretlenirse, PostScript hatasý oluþmasý durumunda bir hata iletisi yazdýrýlýr. l PostScript Settings (PostScript Ayarlarý) Bölümü m 1-26 Pi3502 Pi3502 için Page Scope Iþýðý 1 l PCL Setting (PCL Ayarlarý) Bölümü m m m m m m l l l Orientation (Yönlendirme) Yazdýrýlacak sayfanýn yönlendirmesini belirleyin. Size (Boyut) Orantýlý yazý tiplerinin boyutunu punto olarak belirlemek için bir deðer yazýn. Pitch (Aralýk) Her bir inçlik yatay aralýða yazdýrýlacak uniform alan yazý tiplerinde karakter sayýsýný belirleyen bir deðer girin. Font No. (Yazý Tipi No.) Bir yazý tipi numarasý yazýn. Symbol Set (Sembol Kümesi) Yazý tipi ile birlikte kullanmak istediðiniz sembol kümesini seçin. Seçtiðiniz sembol kümesi kullanýlamýyorsa varsayýlan sembol kümesi kullanýlýr. Form Length (Form Uzunluðu) Sayfa baþýna satýr sayýsýný belirleyen bir deðer yazýn. [Restore Factory Default] (Fabrika Ayarlarýný Geri Yükle) Düðmesi Ayarlarý fabrika ayarlarýna geri döndürmek için bu düðmeye basýn. [Apply] (Uygula) Düðmesi Girmiþ olduðunuz ayarlarý uygulamak için bu düðmeye basýn.

14 [Clear] (Temizle) Düðmesi Girmiþ olduðunuz ayarlarý iptal etmek için bu düðmeye basýn. Pi Printer Front Panel (Yazýcý Ön Paneli) Pi3502 için Page Scope Iþýðý Bu ekran, "Printer" (Yazýcý) sekmesindeki [Operational Panel] (Ýþletim Paneli) menüsünü týklattýðýnýzda belirir. Yazýcý denetleyicisinin iþletim panelinin ekranda bir benzerini sunar. l l l Display (Ekran) Bu alanda yazýcý denetleyicisi ileti ekraný görüntülenir. Ýletiler, pencerenin üst kýsmýnda görüntülenen Durum Ekraný iletileri ile aynýdýr. [Online] (Çevrimiçi) Düðmesi Yazýcý denetleyicisi að baðlantýsýný çevrimiçi veya çevrimdýþý duruma getirir. [Proceed] (Ýlerle) Düðmesi Bu düðmeyi týklatarak verileri henüz denetleyicide bulunan bir iþin yazdýrýlmasýný saðlayabilirsiniz Pi3502 Pi3502 için Page Scope Iþýðý Test Print (Sýnama Yazdýrmasý) 1 Bu ekran, "Printer" (Yazýcý) sekmesindeki [Test Print] (Sýnama Yazdýrmasý) menüsünü týklattýðýnýzda belirir. Bir sýnama sayfasý seçerek sýnama yazdýrmasý yapmanýza olanak verir. l l l l l Config Page (Yapýlandýrma Sayfasý) Yazýcý denetleyicisi ayar sayfasýný yazdýrmak için kutuyu iþaretleyin. PCL Font List (PCL Yazý Tipi Listesi) PCL yazý tipi listesini yazdýrmak için kutuyu iþaretleyin. PostScript Font List (PostScript Yazý Tipi Listesi) PostScript yazý tipi listesini yazdýrmak için kutuyu iþaretleyin. Network Config (Að Yapýlandýrmasý) Að yapýlandýrmasýný yazdýrmak için kutuyu iþaretleyin. [Print] (Yazdýr) Düðmesi Bir Test Print (Sýnama Yazdýrmasý) yapmak için bu düðmeyi týklatýn. Pi Font Information (Yazý Tipi Bilgisi) Pi3502 için Page Scope Iþýðý Bu ekran, "Printer" (Yazýcý) sekmesindeki [Font Info] (Yazý Tipi Bilgisi) menüsünü týklattýðýnýzda belirir. Yazýcý denetleyicisindeki yerleþik PCL ve PostScript yazý tiplerinin bir listesini görüntüler. l l l l l l l l PCL Internal Font (PCL Ýç Yazý Tipi) Yazýcý denetleyicisindeki yerleþik PCL yazý tipleri PCL Download Font (Yüklü PCL Yazý Tipi) Bilgisayardan yazýcý denetleyicisine yüklenen PCL yazý tipleri PostScript Font (PostScript Yazý Tipi) Yazýcý denetleyicisindeki yerleþik PostScript yazý tipleri PostScript Download Font (Yüklü PostScript Yazý Tipi) Bilgisayardan yazýcý denetleyicisine yüklenen PostScript yazý tipleri Font Name (Yazý Tipi Adý) Yazý tipi adý Font ID (Yazý Tipi No) Yüklenen her yazý tipinin benzersiz denetim numarasý Font # (Yazý Tipi Sayýsý) Yüklenen yazý tipi sayýsý Location (Konum) Yazý tipi depolama konumu (ROM, RAM, SABÝT DÝSK) 1-30 Pi3502 Pi3502 için Page Scope Iþýðý Printer Reset (Yazýcý Sýfýrlama) Bu ekran, "Printer" (Yazýcý) sekmesindeki [Printer Reset] (Yazýcý Sýfýrlama) menüsünü týklattýðýnýzda belirir. Bu ekraný kullanarak yazýcý denetleyicisini sýfýrlayabilirsiniz. 1 l Printer Controller (Yazýcý Denetleyicisi) [Reset] (Sýfýrla) düðmesini týklattýðýnýzda sýfýrlama iþlemini uygulamak isteyip istemediðinizi soran bir ileti görüntülenir. Yazýcý denetleyicisini sýfýrlamak için [Yes] (Evet) düðmesine basýn. Bir yazdýrma veya veri alma iþlemi sýrasýnda sýfýrlama yapýlýrsa ilgili kullanýcýlar bilgilendirilir. Pi Maintenance (Bakým) Pi3502 için Page Scope Iþýðý Alt menüler, "Printer" (Yazýcý) sekmesindeki [Maintenance] (Bakým) menüsünü týklattýðýnýzda belirir. Sistem bakýmýný uygulamak için "Maintenance" (Bakým) alt menülerini kullanýn. Initialize (Baþlat) Bu ekran, "Maintenance" (Bakým) menüsündeki [Initialize] (Baþlat) alt menüsünü týklattýðýnýzda belirir. Sabit disk sürücüsünün biçimlendirilmesi ve yazýcý denetimcisinin mikrokod güncelleþtirmesi için bu ekraný kullanýn. l m HDD Format (Sabit Disk Sürücü Biçimlendirme) Bölümü HDD Format (Sabit Disk Sürücü Biçimlendirme) Sabit disk sürücüsünü biçimlendirmek için bu ekraný kullanýn. [Format] (Biçimlendir) düðmesini týklattýðýnýzda doðrulama isteyen bir ekran görüntülenir. Sabit disk'i biçimlendirmek için [Yes] (Evet) düðmesine basýn. [File Name] (Dosya Adý) Yazýcý denetleyicisine yüklemek istediðiniz mikrokod taným dosyasýnýn tam yolunu yazýn. Dosyayý seçmek için kullanabileceðiniz bir iletiþim kutusu görüntülemek üzere [Browse] (Gözat) düðmesine de basabilirsiniz. l Firmware Update (Mikrokod Güncelleþtirme) Bölümü m 1-32 Pi3502 Pi3502 için Page Scope Iþýðý 1 m l Send new Firmware to Printer (Yazýcýya yeni Mikrokod gönderme) Mikrokodu yazýcý denetleyicisine yüklemek için [Send] (Gönder) düðmesine basýn.

15 Printer Controller FW (Yazýcý Denetleyicisi FW) Yazýcý denetleyicisinin ayarlarýný fabrika ayarlarýna geri döndürmek için bu bölümü kullanýn. bir ad týklatýldýðýnda, o gruptaki tüm Tek Tuþ Hedefler'in bir listesi görüntülenir. One-Touch Destination (Tek Tuþ Hedef Listesi) içindeki metin kutularý dizinlerin adlarýný belirtir. Bir dizini yeniden adlandýrmak için, metin kutusu içindeki adý deðiþtirin ve [Apply] (Uygula) düðmesini týklatýn Pi3502 Pi3502 için Page Scope Iþýðý 1 l l l l Bir Tek Tuþ Hedef Dizin Listesinin baþlýk çubuðundaki [Top] (Üst) öðesini týklattýðýnýzda ilgili Tek Tuþ Hedef Dizin Listesine gidersiniz. Bir Tek Tuþ Hedef Listesi içindeki kullanýlmamýþ hücreyi týklattýðýnýzda yeni bir Tek Tuþ Hedef kaydetmenize olanak veren bir ekran görüntülenir. Daha fazla bilgi için, bkz. sayfa Varolan bir Tek Tuþ Hedef adýný týklattýðýnýzda ilgili Tek Tuþ Hedef'in ayrýntýlarýný gösteren bir ekran görüntülenir. Daha fazla bilgi için, bkz. sayfa Bir Tek Tuþ Hedef'i silmek için, adýnýn yanýndaki kutuyu týklatarak seçin ve sonra [Remove Selected Key] (Seçili Tuþu Kaldýr) düðmesini týklatýn. Pi Pi3502 için Page Scope Iþýðý Registering a New One-Touch Destination (Yeni Tek Tuþ Hedef Kaydetme) Yeni bir Tek Tuþ Hedef tanýmlamak ve kaydetmek için aþaðýdaki ekraný kullanýn Pi3502 Pi3502 için Page Scope Iþýðý Hedef Oluþturma ve Tek Tuþ Listesi'ne Kaydetme 1 Bir Kýsaltýlmýþ Hedef oluþturmak ve Tek Tuþ Listesi'ne (E-posta, Faks, Dosya) kaydetmek için [Kýsaltma Listesi] öðesini týklatarak, seçin. Hedef türü olarak E-posta, Faks veya Dosya'yý seçmek için "Select Type" (Tür Seç) menüsünü kullanýn. Adýmda belirlediðiniz hedef türüne uygun bir hedef kayýt ekraný görüntülenir. Gerekli bilgileri girin ve [Apply] (Uygula) düðmesini týklatýn. Tek Tuþ liste ekranýna geri döndürür. Daha fazla bilgi için, bkz. sayfa Çoklu Hedef oluþturmak ve Tek Tuþ Listesi'ne kaydetmek için [Çoklu Hedef Oluþtur] öðesini týklatarak, seçin. Hedef taným ekraný görüntülenir. Gerekli bilgileri girin ve [Apply] (Uygula) düðmesini týklatýn. Tek Tuþ liste ekranýna geri döndürür. Daha fazla bilgi için, bkz. sayfa Pi Pi3502 için Page Scope Iþýðý Varolan Hedefi Tek Tuþ Listesi'ne kaydetme Kýsaltýlmýþ Hedef Listesinde varolan bir hedefi Tek Tuþ Listesi'ne kaydetmek için [Kýsaltma Listesi] öðesini týklatarak, seçin. Hedef tür olarak E-posta, Faks veya Dosya'yý seçmek için "Select Type" (Tür Seç) menüsünü kullanýn dizin 50 hedef içerir. fazla bilgi için, bkz. sayfa fazla bilgi için, bkz. sayfa bilgileri girin ve [Apply] (Uygula) düðmesini týklatýn. Bu, Kýsaltma Listesi ekranýna geri döndürür. Daha fazla bilgi için, bkz. sayfa Pi3502 Pi3502 için Page Scope Iþýðý 1 Dosya Hedefi Listesinde varolan bir hedefi Kýsaltma Listesi'ne kaydetmek için Kýsaltma Listesi ekranýna geri döndürür. 3 Pi File Destinations (Dosya Hedefleri) Pi3502 için Page Scope Iþýðý Bu ekran, "Destination" (Hedef) menüsündeki [File Destinations] (Dosya Hedefleri) alt menüsünü týklattýðýnýzda belirir. Geçerli olarak kayýtlý olan Dosya Hedefleri'nin bir listesini verir. l l l l Bir Dosya Hedefi Listesi içindeki kullanýlmamýþ hücreyi týklattýðýnýzda yeni bir Dosya Hedefi kaydetmenize olanak veren bir ekran görüntülenir. Daha fazla bilgi için, bkz. sayfa Varolan bir Dosya Hedefi numarasý veya adý týklatýldýðýnda ilgili hedefin ayrýntýlarýný görüntüleyen bir ekran belirir. Daha fazla bilgi için, bkz. sayfa Bir Dosya Hedefi'ni silmek için, silmek istediðiniz hedefin yanýnda bulunan [del] (sil) düðmesini týklatýn. Varsayýlan bir dosya hedefi seçmek için "Default File Destination for URL" (URL için Varsayýlan Dosya Hedefi) menüsünü kullanýn Pi3502 Pi3502 için Page Scope Iþýðý Multi Destinations (Çoklu Hedefler) 1 Bu ekran, [Destination] (Hedef) menüsündeki [Multi Destinations] (Çoklu Hedefler) alt menüsünü týklattýðýnýzda belirir. fazla bilgi için, bkz. sayfa fazla bilgi için, bkz. sayfa fazla bilgi için, bkz. sayfa (Sýkýþtýrma) Tarama verisi faks yoluyla gönderiliyorsa, faks sinyali sýkýþtýrma yöntemini seçin. (Temizle) Düðmesi Girmiþ olduðunuz ayarlarý iptal etmek için bu düðmeyi týklatýn. [ ] Simge Bir önceki ekrana geri dönmek için týklatýn. Pi Pi3502 için Page Scope Iþýðý Configuring Fax Destination (Faks Hedefi Yapýlandýrma) Faks iþlevi hakkýnda ayrýntýlý bilgi için, ayrý Sayýsal Fotokopi Makinesi Kullaným Kýlavuzu'na bakýn.

16 l Fax Destination (Faks Hedefi) Bölümü m m m m m m m Abbreviation No. Number (Hedef Numarasý) Kýsaltýlmýþ Hedef'in faks numarasýný yazýn. Transmission Code (Aktarým Modu) Faks aktarým modu F Code (F Kodu) (SUB; 0-9,*,#) F Kodu gizli aktarým, bülten panosuna postalama vb. için kullanýlan alt adresi yazýn. F Code (F Kodu) (SEP; 0-9,*,#) F Kodu yoklama bilgisi alma, uzaktan bülten panosundan alma vb. için kullanýlan seçilebilir yoklama adresini yazýn. F Code Password (F Kodu Parolasý) (SID; 0-9,*,#) Bir kullanýcýnýn posta kutusunu veya bülten panosunu korumak üzere kullanýlan parolayý yazýn Pi3502 Pi3502 için Page Scope Iþýðý 1 l Option (Seçenekler) Bölümü m m m m m International Transmission (Uluslararasý Aktarým) Uluslararasý aktarým yapýp yapmayacaðýnýzý belirleyin. Transmission Speed (Aktarým Hýzý) Bir aktarým hýzý seçin. Sayýsal Fotokopi Makinesi'nde faks aktarýmý için belirlenen hýz ile ayný deðeri seçin. (Temizle) Düðmesi Girmiþ olduðunuz ayarlarý iptal etmek için bu düðmeyi týklatýn. [ ] Simge Bir önceki ekrana geri dönmek için týklatýn. Pi Dosya Hedefi Yapýlandýrma Pi3502 için Page Scope Iþýðý l File Destination (Dosya Hedefi) Bölümü m m m m m m m m File Destination No. (Dosya Hedefi No.) Dosya Hedefi numarasý Abbreviation No. (Kýsaltma No.) Kýsaltýlmýþ Hedef numarasý. (Yalnýzca bir Tek Tuþ Hedefi veya Kýsaltýlmýþ Hedef kaydederken görüntülenir. ) Destination Name (Hedef Adý) Kýsaltýlmýþ Hedef'in adýný yazýn. (Yalnýzca bir Tek Tuþ Hedefi veya Kýsaltýlmýþ Hedef kaydederken görüntülenir.) Site Name (Site Adý) Hedef FTP sitesini tanýmlamak için bir ad yazýn. FTP Server Address (FTP Sunucu Adresi) FTP sitesinin IP adresini yazýn. Directory (Dizin) Tarama verisinin bulunduðu FTP sitesi dizinini yazýn. Use Proxy (Proxy Kullan) FTP sitesine bir proxy yoluyla eriþim saðlamak için bu kutuyu iþaretleyin. Remote Port Number (Uzak Baðlantý Noktasý Numarasý) Proxy kullanýlmadýðý zaman, FTP baðlantý noktasý numarasýný girin. 1 ile arasýnda bir deðer girebilirsiniz Pi3502 Pi3502 için Page Scope Iþýðý 1 l Account Information (Hesap Bilgileri) Bölümü m m l Anonymous (Anonim) Anonim bir hesap kullanarak FTP sitesine oturum açmayý saðlamak için bu seçeneði seçin. Private Site (Özel Site) FTP sitesine anonim olmayan bir hesap ile oturum açmak için aþaðýdaki ayarlarý yapýn. User Name (Kullanýcý Adý): FTP sitesine oturum açmak için kullanýlan kullanýcý adýný yazýn. Password (Parola): FTP sitesine oturum açmak için kullanýlan parolayý yazýn. Confirm (Doðrula): Parolayý doðrulamak için yeniden girin. Scanning Mode (Tarama Modu) Bölümü (yalnýzca Tek Tuþ kaydýnda görüntülenir.) m m m m m File Name (Dosya Biçimi) Tarama verisini depolamak için kullanýlan dosya biçimini belirleyin. Compression (Sýkýþtýrma) Tarama verisi faks yoluyla gönderiliyorsa, faks sinyali sýkýþtýrma yöntemini seçin. (Temizle) Düðmesi Girmiþ olduðunuz ayarlarý iptal etmek için bu düðmeyi týklatýn. [ ] Simge Bir önceki ekrana geri dönmek için týklatýn. Pi Çoklu Hedef Yapýlandýrma Pi3502 için Page Scope Iþýðý l l Multi Destinations (Çoklu Hedefler) Bölümü m m m m m m Destination Name (Hedef Adý) Çoklu Hedef'in adýný yazýn. Density (Yoðunluk) Tarama yoðunluðunu seçin. Mode (Mod) Tarama çözünürlüðünü seçin. (Temizle) Düðmesi Girmiþ olduðunuz ayarlarý iptal etmek için bu düðmeyi týklatýn. [ ] Simge Bir önceki ekrana geri dönmek için týklatýn. Scanning Mode (Tarama Modu) Bölümü Bu ekranda, her biri 50 hedef içeren Kýsaltýlmýþ Hedef dizinlerinin bir listesi görüntülenir Pi3502 Pi3502 için Page Scope Iþýðý Kýsaltýlmýþ Hedef listesinin numara çubuðunda bulunan [Top] (Üst) öðesi týklatýldýðýnda ilgili dizine gidilir. 1 Kýsaltýlmýþ Hedef veya Dosya Hedefi listesindeki bir hedefin soluna onay iþareti konarak, [Apply] (Uygula) düðmesi týklatýlýrsa, iþaretlenmiþ olan hedef Çoklu Hedef'e eklenir. Pi Pi3502 için Page Scope Iþýðý SMTP & FTP Configuration (SMTP ve FTP Yapýlandýrmasý) Bu ekran, "Scanner" (Tarayýcý) sekmesindeki [SMTP & FTP] (SMTP ve FTP) öðesini týklattýðýnýzda belirir. Bu ekraný kullanarak SMTP ve FTP ayarlarýný yapabilirsiniz. l SMTP Configuration (SMTP Yapýlandýrmasý) Bölümü ÖNEMLI! Í Send to (E-posta'ya Gönder) iþlevini kullanýrken, SMTP Server Address (SMTP Sunucu Adresi) ile Reply Address (Yanýt Adresi) bilgilerini girmelisiniz. Bu ayarlar boþ býrakýlýrsa E-posta gönderilemez. m m m SMTP Server Address (SMTP Sunucu Adresi) SMTP sunucusunun IP adresini yazýn. Default Subject for Attachment (E-Posta Eki için Varsayýlan Konu) Tarayýcý verisini e-posta eki olarak gönderirken kullanýlacak varsayýlan konuyu yazýn.

17 Default Subject for URL (URL için Varsayýlan Konu) Tarama verisinin konulacaðý FTP sitesinin adresini e-posta yoluyla bildirirken kullanýlacak varsayýlan konuyu yazýn Pi3502 Pi3502 için Page Scope Iþýðý 1 m m l Reply Address (Yanýt Adresi) Gönderme hatasý oluþtuðunda hata durumunu bildiren posta iletisinin gönderileceði posta adresini yazýn. SMTP Connection Timeout (SMTP Baðlantý Zaman Aþýmý) SMTP sunucu baðlantýsýnýn zaman aþýmý süresini saniye olarak girin. 5 ile 120 saniye arasýnda bir deðer girebilirsiniz. FTP Proxy Server Address (FTP Proxy Sunucu Adresi) FTP proxy sunucusunun IP adresini yazýn. Remote Port Number of Proxy (Proxy Uzak Baðlantý Noktasý Numarasý) Proxy baðlantý noktasý numarasýný yazýn (Temizle) Düðmesi Girmiþ olduðunuz ayarlarý iptal etmek için bu düðmeyi týklatýn. FTP Proxy Configuration (FTP Proxy Yapýlandýrmasý) Bölümü m m m m Pi External Open Link (Dýþ Açýk Baðlantý) Pi3502 için Page Scope Iþýðý Bu ekran, "Scanner" (Tarayýcý) sekmesindeki [External Open] (Dýþ Açýk) Baðlantý menüsünü týklattýðýnýzda belirir. Bu sayfayý kullanarak bir dýþ sunucuya baðlanma hakkýndaki bilgileri görüntüleyebilirsiniz. l Direct Link to the External Open Link (Server) (Dýþ Açýk Baðlantý'ya (Sunucu) Doðrudan baðlanma) Bu alanda, Dosya Hedefi Listesinde kayýtlý olan, anonim oturum açmaya izin veren FTP siteleri listelenir. Dosya Hedefi Listesi'ne kayýt yapma hakkýnda bilgi için, bkz. sayfa Bir FTP sitesi kayýtlý hedef adýný veya URL'sini týklattýðýnýzda aþaðýdaki hesap kullanýlarak FTP sitesine eriþim saðlanýr. m User Name (Kullanýcý Adý): anonymous (anonim) m Password (Parola): guest (konuk) 1-56 Pi3502 Pi3502 için Page Scope Iþýðý Network (Að) Sekmesi Pi3502 að arabirimini yapýlandýrmak için "Details" (Ayrýntýlar) sekmesini kullanýn. NOT Í Network (Að) sekmesinde, menüden seçtiðiniz ayar ekranýnda görüntülenen Parola kutusuna parolayý yazmalýsýnýz. Ancak, Network (Að) sekmesine parolayý her oturumda yalnýzca bir kez girmenizin yeterli olduðunu unutmayýn. Parola girildikten sonra, geçerli oturum boyunca diðer Network (Að) sekmesi ayar ekranlarýnda bir daha Parola kutusu görünmez. Pi Summary (Özet) Pi3502 için Page Scope Iþýðý Bu ekran, "Network" (Að) sekmesindeki [Summary] (Özet) menüsünü týklattýðýnýzda belirir. Bu ekraný kullanarak að arabirimi kartýnýn bir özetini görüntüleyebilirsiniz. l l l l ROM version (ROM Sürümü) Aða arabirimi kartý mikrokod sürümü IP Address (IP Adresi) Geçerli að arabirim kartýna atanan IP adresi Hardware Address (Donaným Adresi) Að arabirimi kartýnýn MAC adresi Serial Nember (Seri Numarasý) Að arabirimi kartýnýn seri numarasý 1-58 Pi3502 Pi3502 için Page Scope Iþýðý TCP/IP Configuration (TCP/IP Yapýlandýrmasý) Bu ekran, "Network" (Að) sekmesindeki [TCP/IP Configuration] [TCP/IP Yapýlandýrmasý] menüsünü týklattýðýnýzda belirir. Að Arabirimi Kartý TCP/IP ayarlarýnda bir numarayý deðiþtirmenize olanak verir. 1 l l l l l Password (Parola) Að Arabirim Kartý'na atanan parolayý girin. Fabrika ayarý "sysadm"dir. Address (IP Adresi) Að Arabirimi Kartýna atamak istediðiniz IP adresini girin. Subnet Mask (Alt Að Maskesi) Alt að maskesini girin. Default Gateaway (Varsayýlan Að Geçidi) Að'da bir yönlendirici varsa, yönlendiricinin IP adresini girin. Base Port Number (Temel Baðlantý Noktasý Numarasý) RAW baðlantý noktasý yazdýrmasý için temel baðlantý noktasý numarasýný girin. Yazdýrma iþleminde, burada belirlediðiniz temel baðlantý noktasý numarasýndan bir sayý büyük olan baðlantý noktasý numarasý kullanýlýr. Örnek: Temel baðlantý noktasý numarasý olarak sayýsýný belirlerseniz, baðlantý noktasý numarasý kullanýlýr. Pi l Pi3502 için Page Scope Iþýðý DHCP Bu seçenek iþaretlendiðinde, bir Að Arabirimi Kartý'na güç verildiði her defasýnda DHCP (Dinamik Ana Makine Yapýlandýrma Ýletiþim Kuralý) isteði gönderilir. Aðda bir DHCP sunucusu olduðunda, sunucuya güç verildiðinde Að Arabirimi Kartý otomatik olarak IP parametrelerini sunucudan alabilir. IP Address in NVRAM (NVRAM'de IP Adresi) Bu seçenek iþaretlendiðinde, Að Arabirimi Kartý, karta güç verildiðinde, NVRAM'de depolanmýþ olan IP adreslerini kullanýr. (Temizle) Düðmesi Girmiþ olduðunuz ayarlarý iptal etmek için bu düðmeyi týklatýn. l l l NOT Í Í Í Yalnýzca að yöneticiniz tarafýndan belirlenmiþ ve onaylanmýþ olan IP parametrelerini kullanýn. DHCP devre dýþý býrakýldýðýnda Að Arabirimi Kartý DHCP istekleri göndermez. Að Arabirimi Kartýna atanmýþ herhangi bir IP adresi yoksa veya NVRAM'deki IP Adresi devre dýþýysa, Að Arabirimi Kartý bir BOOTP isteði gönderir.

18 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) (DHCP devre dýþý iken, Að Arabirimi Kartýna herhangi bir IP adresi atanmamýþ iken veya NVRAM'deki IP adresi devre dýþý iken) Að Arabirimi Kartý sýfýrlandýðýnda veya güç verildiðinde bir DHCP isteði gönderilir. DHPC sunucusundan bir IP adresi alýnamýyorsa, IP adresi almak için BOOTP ve RARP kullanýlýr. DHCP etkinleþtirildiðinde, Að Arabirimi Kartýna bir IP adresi atanýr ve NVRAM'deki IP adresi etkinleþtirilir, Að Arabirimi Kartý NVRAM'deki IP adresini kullanýr. Bu durumda, Að Arabirimi Kartý bir DHCP isteði göndermez. Í 1-60 Pi3502 Pi3502 için Page Scope Iþýðý NetWare Configuration (NetWare Yapýlandýrmasý) 1 Alt menüler, "Network" (Að) sekmesindeki [NetWare Configuration] (NetWare Yapýlandýrmasý) menüsünü týklattýðýnýzda belirir. Alt menüleri kullanarak, NetWare yazdýrmasý için að arabirim kartý ayarlarýný görüntüleyebilir ve yapýlandýrabilirsiniz. Pi Pi3502 için Page Scope Iþýðý NetWare Setting (NetWare Ayarý) Bu ekran, "NetWare Configuration" (NetWare Yapýlandýrmasý) menüsündeki [NetWare Setting] (NetWare Ayarý) alt menüsünü týklattýðýnýzda belirir. Bir çok NetWare ortam ayarýný deðiþtirebilmenizi saðlar. l l l l Password (Parola) Að Arabirim Kartý'na atanan parolayý girin. Fabrika ayarý "sysadm"dir. NetWare (NetWare Etkinleþtirme) Að Arabirimi Kartýnda IPX/SPX etkinleþtirmesi için bu seçeneði iþaretleyin. Bu seçenek iþaretli olmadýðýnda NetWare ortamý devre dýþý býrakýlýr. Print Server Name (Yazýcý Sunucusu Adý) Yazýcý sunucusu için istediðiniz bir ad girin. Bu alan boþ býrakýldýðýnda kullanýlan varsayýlan yazýcý sunucusu adý: MLT_<Að Arabirimi Kartý seri numarasý>. Print Server Password (Yazýcý Sunucusu Parolasý) Að Arabirimi Kartýna oturum açmak için bir parolanýn kullanýlmasýný istiyorsanýz, bu alana bir parola yazýn. Parolayý doðrulamak için, ayný parolayý "Parolayý Yeniden Yaz" alanýna da yazýn. Belirleyeceðiniz parola ciltleme ve NDS tabanlý yazdýrma sunucusu parolasý ile ayný olmalýdýr. Preferred File Server (Tercih Edilen Dosya Sunucusu) Ciltleme ve ciltleme öykünmesi ayarý için tercih edilen dosya sunucusunun adýný yazýn. Tercih edilen dosya sunucusu hakkýnda daha fazla bilgi için, Pi3502 Að Arabirimi Kartý Kullaným Kýlavuzu'na bakýn. Yazdýrma sunucusu her zaman tercih edilen bir dosya sunucusundan yapýlandýrýlmalýdýr. Tercih edilen dosya sunucusu gerektiði gibi yapýlandýrýlmadýðý takdirde, sunucu yanlýþ yazdýrmaya neden olabilir. Preferred NDS Context (Tercih Edilen NDS Ýçeriði) NDS iþlemi için yazdýrma sunucusunu girin. Her zaman tüm içeriði girin, yolun baþ tarafýna herhangi bir nokta koymayýn. Örnek: ou=standart.ou=kuruluþ_1 Preferred NDS Tree (Tercih Edilen NDS Aðacý) NDS iþlemi için yazdýrma sunucusunu girin. Aðacýn ne olduðunu bilmiyorsanýz, DOS komut satýrýnda whoami yazýn. Print Queue Scan Rate (Yazdýrma Kuyruðu Tarama Oraný) Yazdýrma sunucusu kuyruðu tarama aralýðýný saniye olarak belirleyin. Varsayýlan tarama oraný 1 saniyedir. l l l l 1-62 Pi3502 Pi3502 için Page Scope Iþýðý 1 l l l l Ethernet Frame Type (Ethernet Çerçevesi Türü) Ethernet tarafýndan kullanýlan çerçeve türünü belirleyin. Normal durumda, Að Arabirimi Kartý izlenerek NetWare tarafýndan kullanýlan çerçeve türü belirlenir. Çerçeve türü belirlendiðinde, Að Arabirimi Kartýnýn da ayný çerçeve türünü kullandýðý varsayýlýr. Bir çerçeve türünü seçtiðinizde, Að Arabirimi Kartý iþleme biçimi yalnýzca bu NetWare çerçeve türünü destekler. Çerçeve türünü izleme iþlemi normalde IEEE 802.3'den baþlar ve sonra Ethernet II ile SNAP`e geçer. Bulunduðunuz að birden fazla Ethernet çerçeve türü kullanýyorsa, tanýnacak çerçeve türünü seçmek için aþaðý açýlan menüyü kullanýn. Disable Bindery (Ciltlemeyi Devre Dýþý Býrakma) Yalnýzca NDS modu kullanýlýrken ciltlemeyi devre dýþý býrakmak için bu seçeneði iþaretleyin. Ciltleme devre dýþý iken, Að Arabirimi Kartý ciltleme dosya sunucusundaki yazdýrma sunucusunu desteklemez. (Temizle) Düðmesi Girmiþ olduðunuz ayarlarý iptal etmek için bu düðmeyi týklatýn. Bu ekranda yapacaðýnýz ayarlar, siz Að Arabirimi Kartýný sýfýrlayýncana kadar veya gücünü kapatýp yeniden açýncaya kadar geçerli olmaz. Að Arabirimi Kartýnýn sýfýrlanmasý hakkýnda daha fazla bilgi için, bkz. sayfa Pi NetWare Status (NetWare Durumu) Pi3502 için Page Scope Iþýðý Bu ekran, "NetWare Configuration" (NetWare Yapýlandýrmasý) menüsündeki [NetWare Status] (NetWare Durumu) alt menüsünü týklattýðýnýzda belirir.

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu 9310101 1. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere Rh-18 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu içindeki LER Önemli Bilgi 2 Temel Bilgisayar Kavramları 4 Güvenlik ve Kullaným Rahatlýðý... 4 Güvenlik Önlemleri... 4 Saðlýk Önlemleri... 4 Bilgisayarýnýzý Tanýma...

Detaylı

Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu. 9231797 3. Baský

Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu. 9231797 3. Baský Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu 9231797 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-17 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu 9355430 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere TME-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

Nokia 6220 Kullaným Kýlavuzu. 9356356 1. baský

Nokia 6220 Kullaným Kýlavuzu. 9356356 1. baský Nokia 6220 Kullaným Kýlavuzu 9356356 1. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-20 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

BAÞLAMA KILAVUZU DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM KULLANMADAN ÖNCE KURULUM MODEL: AR-5516S AR-5520S AR-5516 AR-5520 AR-5516D AR-5520D AR-5516N AR-5520N

BAÞLAMA KILAVUZU DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM KULLANMADAN ÖNCE KURULUM MODEL: AR-5516S AR-5520S AR-5516 AR-5520 AR-5516D AR-5520D AR-5516N AR-5520N DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM BAÞLAMA KILAVUZU MODEL: AR-5516S AR-5520S AR-5516 AR-5520 AR-5516D AR-5520D AR-5516N AR-5520N KULLANMADAN ÖNCE Bu bölümde, makineyi kullanýma iliþkin emniyet bilgileri yer

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU ve GARANTÝ BELGESÝ RT-104 Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr. Kýlavuza Genel Bakýþ Bu kýlavuz AirTies cihazýnýn

Detaylı

Kullanım Kılavuzu NPD4756-00 TR

Kullanım Kılavuzu NPD4756-00 TR NPD4756-00 TR İçindekiler Önsöz Telif Hakkı ve Ticari Markalar... 11 Bu Kılavuzun Kullanılması... 12 Bu kılavuzda kullanılan yazım biçimleri... 12 Yasal Olmayan Kopyalar ve Çıktılar... 13 Ürün Özellikleri...

Detaylı

Fiery E 100 70-60C-KM Color Server. Yazdırma

Fiery E 100 70-60C-KM Color Server. Yazdırma Fiery E 100 70-60C-KM Color Server Yazdırma 2012 Electronics For Imaging. Bu yayın içerisinde yer alan tüm bilgiler, bu ürüne ilişkin Yasal Bildirimler kapsamında korunmaktadır. 45111583 13 Eylül 2012

Detaylı

4.2.02 k45me-u2-ger.fm K45 - ME, tr, A31008-H4600-A13-3-5A19

4.2.02 k45me-u2-ger.fm K45 - ME, tr, A31008-H4600-A13-3-5A19 4.2.02 k45me-u2-ger.fm K45 - ME, tr, A31008-H4600-A13-3-5A19 Yeni Siemens cep telefonu aldýðýnýz için size çok teþekkür ederiz. Telefonu zevk ve baþarý ile kullanmanýzý dileriz. Lütfen kendinize biraz

Detaylı

Kullanım Kılavuzu NPD4443-00 TR

Kullanım Kılavuzu NPD4443-00 TR NPD4443-00 TR İçindekiler Önsöz Telif Hakkı ve Ticari Markalar... 10 Bu Kılavuzun Kullanılması... 11 Bu kılavuzda kullanılan yazım biçimleri... 11 Yasadışı Kopya ve Çıktılar... 12 Ürün Özellikleri... 12

Detaylı

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y NX-256Y Güvenlik Önlemleri Bu ürünü satýn aldýðýnýz için teþekkürler. Modelinizi doðru biçimde çalýþtýrmayý öðrenmek için lütfen bu çalýþtýrma talimatlarýný okuyun. Talimatý okumayý bitirdikten sonra,

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER ...1 2. KABLONUN BAÐLANMASI...2 3. KUMANDA PANELÝ NASIL KULLANILIR...3 1. KUMANDA PANELÝNÝN TAKILMASI... 4. STANDART PANEL...

ÝÇÝNDEKÝLER ...1 2. KABLONUN BAÐLANMASI...2 3. KUMANDA PANELÝ NASIL KULLANILIR...3 1. KUMANDA PANELÝNÝN TAKILMASI... 4. STANDART PANEL... TÜRKÇE ÝÇÝNDEKÝLER. KUMANDA PANELÝNÝN TAKILMASI....... KABLONUN BAÐLANMASI... 3. KUMANDA PANELÝ NASIL KULLANILIR...3 3-. Parçalarýn isimleri ve iþlevleri... 3 3-. Kumanda paneli ekran kontrastýnýn ayarlanmasý...

Detaylı

Temmuz 2014. Xerox Phaser 3020BI Kullanım Kılavuzu

Temmuz 2014. Xerox Phaser 3020BI Kullanım Kılavuzu Temmuz 2014 BI 2014 Xerox Corporation. Tüm Hakları Saklıdır. XEROX ve XEROX ve figüratif işareti Xerox Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır. Phaser,

Detaylı

Temmuz 2014. Xerox Phaser 3052NI Xerox Phaser 3260DI/3260DNI Kullanım Kılavuzu

Temmuz 2014. Xerox Phaser 3052NI Xerox Phaser 3260DI/3260DNI Kullanım Kılavuzu Temmuz 2014 Xerox Phaser 3052NI Xerox Phaser 3260DI/3260DNI 2014 Xerox Corporation. Tüm Hakları Saklıdır. XEROX ve XEROX ve figüratif işareti Xerox Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer

Detaylı

Microsoft Auto sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm

Microsoft Auto sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm Microsoft Auto sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm İÇİNDEKİLER GENEL BÝLGÝLER... 3 Serbest konuþma tertibatý... 3 Mesaj okuyucu... 5 Media Player... 6 Trafikte güvenlik... 7 DÝREKSÝYONDAKÝ

Detaylı

Tüm Ýþletim Sistemleri için Kurulum:

Tüm Ýþletim Sistemleri için Kurulum: Tüm Ýþletim Sistemleri için Kurulum: Baþlamadan Önce: Yüklemeye hazýrlanýn. NOT: Baþlamadan önce, sisteminizde varsa kurulu olan diðer modemleri kaldýrmanýzý ve bu modemlere baðlý tüm telefon kablolarýný

Detaylı

Faks Kullanım Kılavuzu NPD4212-00 TR

Faks Kullanım Kılavuzu NPD4212-00 TR NPD4212-00 TR Telif Hakkı Bildirimi Bu belge, Seiko Epson Corporation ın önceden yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, bilgi erişim sistemlerinde saklanamaz veya mekanik yöntemlerle, fotokopi,

Detaylı

Wireless 54Mbps ADSL Router Kullanım Kılavuzu

Wireless 54Mbps ADSL Router Kullanım Kılavuzu Wireless 54Mbps ADSL Router Kullanım Kılavuzu R46.1175.00 rev 3 Kurulum... 3 Wireless 54Mbps ADSL Router konfigürasyonu... 7 Sorun Giderme... 63 Spesifikasyonlar... 77 Yasal bilgiler... 83 Garanti...

Detaylı

ADSL X4 K U L L A N I M K I L A V U Z U

ADSL X4 K U L L A N I M K I L A V U Z U ADSL X4 K U L L A N I M K I L A V U Z U AÇIKLAMA Bu kullanım kılavuzu telif hakkı ile güvence altına alınmış bazı bilgiler içermektedir. Söz konusu kitapçık ve beraberindeki tüm donanım, yazılım ve ilgili

Detaylı

Bas-konuþ. Bas-konuþ eriþim noktasýný tanýmlama. Bas-konuþ ayarlarý. Bas-konuþ

Bas-konuþ. Bas-konuþ eriþim noktasýný tanýmlama. Bas-konuþ ayarlarý. Bas-konuþ 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi ve N77, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri, kendi

Detaylı

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Kullanım Kılavuzu

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Kullanım Kılavuzu LASERJET PRO M1530 MFP SERIES Kullanım Kılavuzu HP LaserJet Pro M1530 MFP Series Kullanım Kılavuzu Telif Hakkı ve Lisans 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Telif hakkı yasalarının

Detaylı

Önemli ipuçlarý. N91 ve N91 8GB ortak. Dosya Yönetimi. Nokia PC Suite (özellikle Nokia Audio Manager)

Önemli ipuçlarý. N91 ve N91 8GB ortak. Dosya Yönetimi. Nokia PC Suite (özellikle Nokia Audio Manager) Önemli ipuçlarý N91 ve N91 8GB ortak Nokia PC Suite (özellikle Nokia Audio Manager) Nokia PC Suite, telefon hafýzasýnda [C:] veri yönetimi için optimal olarak tasarlanmýþtýr. Nokia PC Suite, rehber, takvim

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP COLOR LASERJET 4730 MFP http://tr.yourpdfguides.com/dref/908822

Kullanım kılavuzunuz HP COLOR LASERJET 4730 MFP http://tr.yourpdfguides.com/dref/908822 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya HP COLOR LASERJET 4730 MFP için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki HP COLOR LASERJET 4730 MFP tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik

Detaylı

Bas-konuþ Nokia N76-1

Bas-konuþ Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi ve N76, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket

Detaylı

ÇALIŞTIRMA KILAVUZU FS-3040MFP/FS-3140MFP FS-1100 FS-1300D

ÇALIŞTIRMA KILAVUZU FS-3040MFP/FS-3140MFP FS-1100 FS-1300D ÇALIŞTIRMA KILAVUZU FS-3040MFP/FS-3140MFP FS-1100 FS-1300D Giriş FS-3040MFP/FS-3140MFP'ı satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu Çalıştırma Kılavuzu, makineyi doğru bir şekilde çalıştırmanıza, düzenli

Detaylı

7600 TARAYICI KULLANIM KILAVUZU

7600 TARAYICI KULLANIM KILAVUZU 7600 TARAYICI KULLANIM KILAVUZU 1 İçindekiler Kutunun İçeriği... 3 İhtiyacınız Olanlar... 5 Kurulum... 6 Tarama Yapma... 16 One Touch Kullanarak Tarama Yapma... 17 Birden Fazla Sayfa Taramak İçin... 33

Detaylı

[The BSD License] Telif hakk (c) 2004-2011 Jaroslaw Kowalski jaak@jkowalski.net

[The BSD License] Telif hakk (c) 2004-2011 Jaroslaw Kowalski jaak@jkowalski.net Bu uygulaman n k s mlar taraf ndan kullan lan yaz l m a a daki lisans beyan n gerektirir: [The BSD License] Telif hakk (c) 2004-2011 Jaroslaw Kowalski jaak@jkowalski.net Tüm haklar sakl d r. Kaynak ve

Detaylı

VERİ PROJEKTÖRÜ XJ-M145/XJ-M155/ XJ-M245/XJ-M255

VERİ PROJEKTÖRÜ XJ-M145/XJ-M155/ XJ-M245/XJ-M255 VERİ PROJEKTÖRÜ XJ-M145/XJ-M155/ XJ-M245/XJ-M255 Tr Veri Projektörü Kablosuz İşlev Kılavuzu Veri Projektörü ile birlikte gelen bu Kurulum Kılavuzundaki tedbirleri okuduğunuzdan emin olun. Gelecekte ihtiyaç

Detaylı

Netizen. Ýnternet Vatandaþý

Netizen. Ýnternet Vatandaþý Netizen Ýnternet Vatandaþý Atýf Ünaldý sözlük www.altkitap.com sözlük Netizen Ýnternet Vatandaþý Atýf Ünaldý altkitap - sözlük 1 Netizen Ýnternet Vatandaþý Atýf Ünaldý Temmuz 2003 Yayýna Hazýrlayan: Yekta

Detaylı