Kullanım kılavuzunuz KONICA MINOLTA DI351F

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanım kılavuzunuz KONICA MINOLTA DI351F http://tr.yourpdfguides.com/dref/590345"

Transkript

1 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız. Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir. Kullanım kılavuzu Kullanma kılavuzu Kullanma talimati Kullanıcı kılavuzu Kullanıcı el kitabı

2 Manuel özet:..1-7 Details (Ayrýntýlar) Input Tray (Giriþ Tepsisi) Output Tray (Çýkýþ Tepsisi) Hard Disk Status (Sabit Disk Durumu)..

3 ROM Version (ROM Sürümü) Interface Information (Arabirim Bilgisi)..... Job (Ýþ) Sekmesi Print Job Management (Yazdýrýlacak Ýþ Yönetimi) File Download (Dosya Yükleme) Printer (Yazýcý) Sekmesi Settings (Ayarlar)..

4 1-23 Paper Handling (Kaðýt Ýþleme) Page Layout (Sayfa Düzeni) Printer Setting (Yazýcý Ayarý) Printer Front Panel (Yazýcý Ön Paneli) Test Print (Sýnama Yazdýrmasý)

5 Font Information (Yazý Tipi Bilgisi) Printer Reset (Yazýcý Sýfýrlama) Maintenance (Bakým) Initialize (Baþlat) Counter (Sayaç).

6 Local Interface (Yerel Arabirim) Pi Scanner (Tarayýcý) Sekmesi.1-36 Destinations (Hedefler) One-Touch Destinations (Tek Tuþ Hedefler) Registering a New One-Touch Destination (Yeni Tek Tuþ Hedef Kaydetme) 1-38 Hedef Oluþturma ve Tek Tuþ Listesi'ne Kaydetme Varolan Hedefi Tek Tuþ Listesi'ne kaydetme Abbreviated Destinations (Kýsaltýlmýþ Hedefler)...

7 1-41 Kýsaltýlmýþ Hedef Kaydetme File Destinations (Dosya Hedefleri) Multi Destinations (Çoklu Hedefler) Hedef Ayarlarýný Yapýlandýrma E-Posta Hedefi Yapýlandýrma Configuring Fax Destination (Faks Hedefi Yapýlandýrma) Dosya Hedefi Yapýlandýrma

8 Çoklu Hedef Yapýlandýrma SMTP & FTP Configuration (SMTP ve FTP Yapýlandýrmasý) External Open Link (Dýþ Açýk Baðlantý) Network (Að) Sekmesi Summary (Özet) TCP/IP Configuration (TCP/IP Yapýlandýrmasý) NetWare Configuration (NetWare Yapýlandýrmasý)...

9 1-61 NetWare Setting (NetWare Ayarý).1-62 NetWare Status (NetWare Durumu) AppleTalk Configuration (AppleTalk Yapýlandýrmasý) 1-65 IPP Configuration (IPP Yapýlandýrmasý) WINS Configuration (WINS Yapýlandýrmasý) Reset (Sýfýrla) Maintenance (Bakým).

10 Status List (Durum Listesi) Pi3502 Pi3502 için Page Scope Iþýðý 1 1 Pi3502 için Page Scope Iþýðý Hoþ Geldiniz Pi3502 için PageScope Iþýðý Pi3502 (Sayýsal Fotokopi Makinesi için yazýcý denetleyici) içindeki yerleþik HTTP sunucusu tarafýndan saðlanan bir aygýt denetimi yardýmcý programýdýr. Bu program standart bir Web tarayýcýsý ile Sayýsal Fotokopi Makinesi uzak denetimi için bir arabirim olarak kullanýlabilir. Ticari Marka Bilgileri Minolta, MINOLTA CO., LTD. kuruluþunun tescilli ticari markasý, PageScope ise MINOLTA CO., LTD. ticari markasýdýr. Apple ve Macintosh, Apple Computer, Inc. kuruluþunun tescilli ticari markalarýdýr. Ethernet, Xerox Corporation kuruluþunun tescilli ticari markasýdýr. Linux, Linus Torvalds kuruluþunun tescilli ticari markasýdýr. Microsoft, Windows ve Windows NT, Microsoft Corporation kuruluþunun tescilli ticari markalarýdýr. Netscape Communications, Netscape Communications amblemi, Netscape Navigator, Netscape Communicator ve Netscape, Netscape Communications Corporation kuruluþunun ticari markalarýdýr. PCL, Hewlett- Packard Company Limited kuruluþunun tescilli ticari markasýdýr. PostScript, Adobe Systems, Inc. kuruluþunun tescilli ticari markasýdýr. Solaris, Sun Microsystems, Inc. kuruluþunun ticari markasýdýr. Diðer tüm ürün adlarý, sahiplerinin ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr. Tekif Hakký 2001 MINOLTA CO., LTD. Bu kýlavuzdaki bilgiler herhengi bir uyarýda bulunmaksýzýn deðiþtirilebilir. Pi Sistem Gereksinimleri Pi3502 için Page Scope Iþýðý Bu yardýmcý programý kullanabilmek için aþaðýdaki öðeler gerekir. l Bilgisayar m Yazýlým Web Tarayýcýsý Internet Explorer 4 veya daha yeni bir sürüm Netscape Navigator 4 veya daha yeni bir sürüm Internet Explorer 4.5 veya daha yeni bir sürüm Netscape Navigator 4 veya daha yeni bir sürüm Netscape Navigator 4 veya daha yeni bir sürüm Netscape Navigator 4 veya daha yeni bir sürüm Ýþletim Sistemi Windows 95/98/NT 4.0/2000 Macintosh System 7 veya daha yeni bir sürüm Solaris 2.5.1/2. 6/7 (2.7) Linux l l m m m NIC (Að Arabirim Kartý) Ethernet TCP/IP Ýletiþim kuralý Sayýsal Fotokopi Makinesi Pi3502 Yazýcý Denetleyicisi 1-2 Pi3502 Pi3502 için Page Scope Iþýðý Eriþim Pi3502 için PageScope Iþýðý doðrudan bir Web tarayýcýsý yoluyla eriþilebilir. 1 2 Web tarayýcýsýný baþlatýn. URL alanýna, aþaðýda gösterildiði gibi, yazýcý denetleyicisinin IP adresini girin. denetleyicisinin IP adresi>/ (Örnek) Yazýcý denetleyicisinin IP adresi ise: 3 Pi3502 için PageScope Iþýðý ekraný belirir. Pi Ýþleme biçimi Pi3502 için Page Scope Iþýðý Pi3502 için PageScope Iþýðý iþleme biçimi Internet Web sayfalarýnýnki ile aynýdýr. Hazýr baðlantýlardan birini týklattýðýnýzda baðlantý hedefine gidersiniz, [Back] (Geri) ve [Forward] (Ýleri) düðmeleri sayfalar arasýnda ileri ve geri gitmenizi saðlar. Yönetici modunda oturum açma PageScope Iþýðý'na Yönetici modunda oturum açtýðýnýzda, Sayýsal Fotokopi Makinesi ayarlarýnýn yapýlandýrmasýný deðiþtirebilirsiniz.

11 NOT Í 1 Herhangi bir kiþi Yönetici modunda oturum açtýðýnda Sayýsal Fotokopi Makinesi kontrol paneli kilitli durumda olur. Paneldeki iþlevler devre dýþýdýr. "Admin Password" (Yönetici Parolasý) kutusuna yönetici parolasýný yazýn. Varsayýlan yönetici parolasý "sysadm"dir. Parolanýn nasýl deðiþtirileceðine iliþkin bilgi için, bkz. sayfa [Log-in] (Oturum aç) düðmesine basýn. Doðrulama isteyen bir ileti görüntülenir. Yönetici modunda oturuma geçmek için [Yes] (Evet) düðmesini týklatýn. [No] (Hayýr) düðmesine basarsanýz, bir önceki oturum açma ekranýna geri dönersiniz. Oturumdan çýkmak istediðinizde, [Log-out] (Oturumu kapat) düðmes kullanýlýr. Ýþletim Paneli Ekraný Bu alanda yazýcý denetleyicisi ileti ekraný görüntülenir. Ýletiler, pencerenin üst kýsmýnda görüntülenen Durum Ekraný iletileri ile aynýdýr. Configuration Summary (Yapýlandýrma Özeti) Bu alanda, geçerli Sayýsal Fotokopi Makinesi sistem yapýlandýrmasýna bir genel bakýþ sunulur. Pi Details (Ayrýntýlar) Pi3502 için Page Scope Iþýðý Alt menüler, [System] (Sistem) sekmesindeki "Details menu" (Ayrýntýlar menüsü) öðesini týklattýðýnýzda belirir. "Details" (Ayrýntýlar) menüsündeki bir alt menüyü týklattýðýnýzda ilgili birim hakkýnda bilgi görüntülenir. Input Trd sürümü PDL Info (PDL Bilgisi) Yazýcý denetleyicisi tarafýndan kullanýlan yazýcý denetleme kodlarýnýn (PCL veya PostScript) sürümü NOT Í PostScript sürüm yalnýzca PS seçeneði yazýcý denetleyicisinde yüklü olduðunda görüntülenir Pi3502 Pi3502 için Page Scope Iþýðý Interface Information (Arabirim Bilgisi) 1 Bu ekran, "Details" (Ayrýntýlar) menüsündeki [Interface] (Arabirim) Bilgisi alt menüsünü týklattýðýnýzda belirir. Yazýcý denetleyicisinin arabirimi hakkýndaki bilgileri görüntüler. l l Network I/F (Að I/F) Að arabirim türü Local I/F (Yerel I/F) Yerel baðlantý noktasý türü Pi Pi3502 için Page Scope Iþýðý Consumable Status (Sarf Malzemesi Durumu) Bu ekran, "Details"(Ayrýntýlar) menüsündeki [Consumables] (Sarf Malzemeleri) alt menüsünü týklattýðýnýzda belirir. Sayýsal Fotokopi Makinesi sarf malzemelerinin geçerli durumunu görüntüler. Sarf malzemeleri hakýnda bilgi için, Sayýsal Fotokopi Makinesi Kullaným Kýlavuzu'na bakýn. l l Toner Kalan toner Staple (Zýmba) Kalan zýmba 1-14 Pi3502 Pi3502 için Page Scope Iþýðý Preference (Tercih) 1 Bu ekran, "System" (Sistem) sekmesindeki [Preference] (Tercih) menüsünü týklattýðýnýzda belirir. PageScope Iþýðý ortamýnda deðiþiklik yapabilmenize olanak verir. l l l Change Password (Parola Deðiþtirme) Parolayý deðiþtirmek istiyorsanýz, yeni parolayý "New Password" (Yeni Parola) metin kutusuna yazýn. Parolayý doðrulamak için, ayný parolayý "Retype New Password" (Yeni Parolayý Yeniden Yaz) metin kutusuna da yazýn. Refresh Rate (Yenileme Oraný) Ekranýn yenilenme süresini belirlemek için saniye olarak bir deðer yazýn. 30 ile 300 saniye arasýnda bir deðer girebilirsiniz. Varsayýlan ayar 60 saniyedir. Language (Dil) PageScope Iþýðý için kullanmak istediðiniz ekran dilini seçin. m m m m m m m m m Pi3502 ABD-Ýngilizce Ýngiltere-Ýngilizce Almanca Fransýzca Ýtalyanca Felemenkçe Ýspanyolca Danca Çekçe l l Pi3502 için Page Scope Iþýðý [Apply] (Uygula) Düðmesi Girdiðiniz veya þimdiye kadar seçtiðiniz ayarlarýn uygulanmasý için bu düðmeye basýn. [Clear] (Temizle) Düðmesi Girdiðiniz veya þimdiye kadar seçtiðiniz ayarlarýn iptal edilmesi için bu düðmeye basýn Pi3502 Pi3502 için Page Scope Iþýðý Save Setting (Ayarlarý Kaydet) 1 Bu ekran, "System" (Sistem) sekmesindeki [Save Setting] (Ayarý Kaydet) menüsünü týklattýðýnýzda belirir. Beliren ekraný kullanarak Sayýsal Fotokopi Makinesi ayarýný bir dosyaya kaydedebilirsiniz. Yalnýzca PageScope Light ile yapabileceðiniz ayarlarýn dosyaya kaydedildiðini unutmayýn. Kaydedilen ayarlar gerektiðinde Sayýsal Fotokopi Makinesi ayarý için yeniden kullanýlabilir. l Save Setting (Ayar Kaydetme) Bölümü m l Device Setting (Aygýt Ayarý) [Save] (Kaydet) düðmesini týklatarak Sayýsal Fotokopi Makinesi ayarlarýný kaydetmek üzere bir iletiþim kutusu görüntüleyebilirsiniz. Hedef klasör ile dosya adýný belirleyin ve iletiþim kutusu üzerindeki [OK] (Tamam) düðmesine basarak ayarlarý klasöre kaydedin. Varsayýlan ayar dosyasý adý PI3502_PRF.BIN'dir. File Name (Dosya Adý) Geri yüklemek istediðiniz ayarlarý içeren dosyanýn tam yolunu yazýn. Dosyayý seçmek için kullanabileceðiniz bir iletiþim kutusu görüntülemek üzere [Browse] (Gözat) düðmesine de basabilirsiniz. Send File to the Device (Dosyayý Aygýta Gönderme) [Restore] (Geri Yükle) düðmesine bastýðýnýzda "File Name" (Dosya Adý) alanýnda belirtilen ayar dosyasý gönderilir ve Sayýsal Fotokopi Makinesi ayarlarý bu dosyaya göre deðiþir.

12 Restore Setting (Ayarlarý Geri Yükleme) Bölümü m m Pi Pi3502 için Page Scope Iþýðý ÖNEMLÝ! Í Restore (Geri Yükle) düðmesine basýldýðýnda, Sayýsal Fotokopi Makinesi ayarlarý belirtilen ayar dosyasýna göre deðiþir. [Restore] (Geri Yükle) düðmesine basmadan önce istediðiniz ayarlarý içeren doðru dosyayý seçtiðinizden emin olun Pi3502 Pi3502 için Page Scope Iþýðý Online Assistance (Çevrimiçi Yardým) 1 Bu ekran, "System" (Sistem) sekmesindeki [Online Assistance] (Çevrimiçi Yardým) menüsünü týklattýðýnýzda belirir. Gerekli bilgileri görüntüleyerek, ürün desteðine iliþkin ayarlarý yapmanýzý saðlar. l l l l l l l Conttact (Baþvuru) Ürün desteði için baþvurulacak yerin adýný yazýn. Contact Tel Number (Baþvuru Telefon Numarasý) Ürün desteði için baþvurulacak yerin telefon numarasýný yazýn. Product Help URL (Ürün Yardýmý URL'si) Ürününüz ile ilgili bilgilerin bulunduðu Web sitesinin URL'sini yazýn. [Product Help URL] (Ürün Yardýmý URL'si) düðmesine bastýðýnýzda, burada belirlediðiniz Web sitesi açýlýr. Minolta Corporate URL Minolta giriþ sayfasýnýn URL'sini yazýn. [Minolta Corporate URL] (Minolta Corporate URL'si) düðmesine bastýðýnýzda, burada belirlediðiniz Web sitesi açýlýr. Tel Number for Supplies and Accessories (Malzeme ve Donatýlar için Telefon Numarasý) Sarf malzemeleri ile donatýlarý sipariþ etmek için kullanabileceðiniz ürün desteði telefon numarasýný yazýn. [Apply] (Uygula) Düðmesi Girmiþ olduðunuz ayarlarý uygulamak için bu düðmeye basýn. [Clear] (Temizle) Düðmesi Girmiþ olduðunuz ayarlarý iptal etmek için bu düðmeye basýn. Pi Job (Ýþ) Sekmesi Pi3502 için Page Scope Iþýðý Ýstemcilerden Sayýsal Fotokopi Makinesi'ne gönderilen yazdýrma iþlerini yönetmek ve dosyalarý yazdýrmak üzere doðrudan istemcilerden göndermek için "Job" (Ýþ) sekmesini kullanabilirsiniz. Print Job Management (Yazdýrýlacak Ýþ Yönetimi) Bu ekran, "Job" (Ýþ) sekmesindeki [Print Job Management] (Yazdýrýlacak Ýþ Yönetimi) menüsünü týklattýðýnýzda belirir. Bu ekraný kullanarak istemcilerden Sayýsal Fotokopi Makinesi'ne gönderilen yazdýrma iþlerini yönetebilirsiniz. l Job Status (Ýþ Durumu) Bölümü Bu bölümde Sayýsal Fotokopi Makinesi'ne gönderilen iþler listelenir. m No Ýþ numarasý m Name (Ad) Yazdýrýlacak veri dosyasýnýn adý m Owner (Sahip) Ýþi gönderen kullanýcýnýn adý m Total Pages Sayfa Toplamý Ýþ kapsamýndaki toplam sayfa sayýsý m # of Copies (Kopya sayýsý) Ýþ kapsamýndaki kopyalarýn sayýsý m Clock (Saat) Ýþin kuyruða eklendiði saat m Status (Durum) Ýþ süreci durumu m [Delete Selected Job] (Seçili Ýþi Sil) Düðmesi Bu düðmeye bastýðýnýzda en soldaki sütunda iþaretli olan tüm iþler silinir Pi3502 Pi3502 için Page Scope Iþýðý 1 l Secure Printing Section (Güvenli Yazdýrma Bölümü) Bu bölümde gizli yazdýrma iþlerinin listesi bulunur. Güvenli yazdýrma iþi yaparken, yazýcýya girilen parola, yazdýrma komutu istemcide yürütüldüðünde girilen parolanýn aynýsý olmalýdýr. m No Ýþ numarasý m Ad Yazdýrýlacak veri dosyasýnýn adý m Sahip Ýþi gönderen kullanýcýnýn adý m Sayfa Toplamý Ýþ kapsamýndaki toplam sayfa sayýsý m Kopya sayýsý Ýþ kapsamýndaki kopyalarýn sayýsý m Saat Ýþin kuyruða eklendiði saat m Durum Ýþ süreci durumu m [Delete Selected Job] (Seçili Ýþi Sil) Düðmesi Bu düðmeye bastýðýnýzda en soldaki sütunda iþaretli olan tüm iþler silinir. Tamamlanmamýþ Ýþ Kuyruðu Bölümü Bu bölümde, herhangi bir nedenden dolayý normal yazdýrma iþlemi yapýlamadýðý için baþka bir biçimde iþlenen veya kuyruktan çýkarýlan iþlerin listesi verilmektedir. m No Ýþ numarasý m Ad Yazdýrýlacak veri dosyasýnýn adý m Sahip Ýþi gönderen kullanýcýnýn adý m Sayfa Toplamý Ýþ kapsamýndaki toplam sayfa sayýsý m Kopya sayýsý Ýþ kapsamýndaki kopyalarýn sayýsý m Zaman Yazdýrma zamaný deðiþtirildi veya iþin yazdýrýlmasý iptal edildi m Neden Normal yazdýrma iþlemi yapýlamadý l Pi File Download (Dosya Yükleme) Pi3502 için Page Scope Iþýðý Bu ekran, "Job" (Ýþ) sekmesindeki [File Download] (Dosya Yükleme) menüsünü týklattýðýnýzda belirir. Bu ekraný kullanarak bir dosyayý doðrudan istemciden Sayýsal Fotokopi Makinesi'ne gönderebilirsiniz. l l File Name (Dosya Adý) Yazdýrmak istediðiniz dosyanýn tam yolunu yazýn.

13 Dosyayý seçmek için kullanabileceðiniz bir iletiþim kutusu görüntülemek üzere [Browse] (Gözat) düðmesine de basabilirsiniz. Send File to Printer (Dosyayý Yazýcýya Gönderme) [Send] (Gönder) düðmesini týklattýðýnýzda "Dosya Adý" öðesini kullanarak belirlediðiniz dosya Sayýsal Fotokopi Makinesi'ne gönderilir ve yazdýrýlýr Pi3502 Pi3502 için Page Scope Iþýðý Printer (Yazýcý) Sekmesi "Printer" (Yazýcý) sekmesi Sayýsal Fotokopi Makinesi'nde yazdýrma iþlemini yapmak için gereken bilgi ve ayarlarý görüntüler. Settings (Ayarlar) Alt menüler, "Printer" (Yazýcý) sekmesindeki [Settings] (Ayarlar) menüsünü týklattýðýnýzda belirir. Yazýcý ayarlarýný deðiþtirmek üzere gereken ekranlarý görüntülemek için alt menüleri týklatýn. Paper Handling (Kaðýt Ýþleme) Bu ekran, "Settings" (Ayarlar) menüsündeki [Paper Handling] (Kaðýt Ýþleme) alt menüsünü týklattýðýnýzda belirir. Giriþ tepsisi ile çýktý kutularýný yapýlandýrmak için bu ekraný kullanýn. l m m Input (Giriþ) Bölümü Copies (Kopya Sayýsý) Kopya sayýsýný belirten bir deðer girin. Priority Source (Öncelikli Kaynak) Varsayýlan giriþ tepsisini belirleyin. Menü yalnýzca geçerli olarak seçilebilen tepsileri görüntüler. Pi l Output (Çýktý) Bölümü Pi3502 için Page Scope Iþýðý m m m m m Tray (Tepsi) Posta tepsisi yöneticisi yüklü olduðunda kullanýlan tepsi adlarý Tray Name (Tepsi Adý) Her bir kutuyu kullanan kullanýcýlarýn adlarýný yazýn. Restore Factory Defaults (Fabrika Ayarlarýný Geri Yükle) Düðmesi Ayarlarý fabrika ayarlarýna geri döndürmek için bu düðmeye basýn. [Apply] (Uygula) Düðmesi Girmiþ olduðunuz ayarlarý uygulamak için bu düðmeye basýn. [Clear] (Temizle) Düðmesi Girmiþ olduðunuz ayarlarý iptal etmek için bu düðmeye basýn Pi3502 Pi3502 için Page Scope Iþýðý Page Layout (Sayfa Düzeni) 1 Bu ekran, "Settings" (Ayarlar) menüsündeki [Page Layout] (Sayfa Düzeni) alt menüsünü týklattýðýnýzda belirir. Bu ekraný kullanarak yazdýrýlacak belgenin sayfa düzenini yapýlandýrabilirsiniz. l l l l l Paper Size (Kaðýt Boyutu) Ýstemci tarafýndan herhangi bir kaðýt boyutu belirtilmeyen bir yazdýrma iþi uygulanýrken kullanýlacak sayfa düzeni kaðýt boyutunu seçin. Duplex (Çift Taraflý) Çift taraflý yazdýrmayý etkinleþtirmek veya devre dýþý býrakmak, uzun kenardan veya kýsa kenardan ciltlemeyi belirlemek için bu ayarý kullanýn. Restore Factory Default (Fabrika Ayarlarýný Geri Yükle) Düðmesi Ayarlarý fabrika ayarlarýna geri döndürmek için bu düðmeye basýn. [Apply] (Uygula) Düðmesi Girmiþ olduðunuz ayarlarý uygulamak için bu düðmeye basýn. [Clear] (Temizle) Düðmesi Girmiþ olduðunuz ayarlarý iptal etmek için bu düðmeye basýn. Pi Printer Setting (Yazýcý Ayarý) Pi3502 için Page Scope Iþýðý Bu ekran, "Settings" (Ayarlar) menüsündeki [Printer Setting] (Yazýcý Ayarý) alt menüsünü týklattýðýnýzda belirir. Bu ekraný kullanarak yazýcý denetleyicisini yapýlandýrabilirsiniz. l m m Printer Settings (Yazýcý Ayarlarý) Bölümü Printer Language (Yazýcý Dili) Yazýcý denetleme kodu türünü seçin. Download Font/PS Header Hold on RAM (RAM'de Yüklenen Yazý Tipleri/PS Üst Bilgisi) Bu seçeneðin yanýndaki kutu iþaretlenirse, yüklenen yazý tipleri ve PostScript üst bilgisi, yazýcý denetleyicisinin gücü kesilmediði sürece yazýcý denetleyicisi RAM'i içinde kalýr. Error Print (Hata Çýktýsý) Bu seçeneðin yanýndaki kutu iþaretlenirse, PostScript hatasý oluþmasý durumunda bir hata iletisi yazdýrýlýr. l PostScript Settings (PostScript Ayarlarý) Bölümü m 1-26 Pi3502 Pi3502 için Page Scope Iþýðý 1 l PCL Setting (PCL Ayarlarý) Bölümü m m m m m m l l l Orientation (Yönlendirme) Yazdýrýlacak sayfanýn yönlendirmesini belirleyin. Size (Boyut) Orantýlý yazý tiplerinin boyutunu punto olarak belirlemek için bir deðer yazýn. Pitch (Aralýk) Her bir inçlik yatay aralýða yazdýrýlacak uniform alan yazý tiplerinde karakter sayýsýný belirleyen bir deðer girin. Font No. (Yazý Tipi No.) Bir yazý tipi numarasý yazýn. Symbol Set (Sembol Kümesi) Yazý tipi ile birlikte kullanmak istediðiniz sembol kümesini seçin. Seçtiðiniz sembol kümesi kullanýlamýyorsa varsayýlan sembol kümesi kullanýlýr. Form Length (Form Uzunluðu) Sayfa baþýna satýr sayýsýný belirleyen bir deðer yazýn. [Restore Factory Default] (Fabrika Ayarlarýný Geri Yükle) Düðmesi Ayarlarý fabrika ayarlarýna geri döndürmek için bu düðmeye basýn. [Apply] (Uygula) Düðmesi Girmiþ olduðunuz ayarlarý uygulamak için bu düðmeye basýn.

14 [Clear] (Temizle) Düðmesi Girmiþ olduðunuz ayarlarý iptal etmek için bu düðmeye basýn. Pi Printer Front Panel (Yazýcý Ön Paneli) Pi3502 için Page Scope Iþýðý Bu ekran, "Printer" (Yazýcý) sekmesindeki [Operational Panel] (Ýþletim Paneli) menüsünü týklattýðýnýzda belirir. Yazýcý denetleyicisinin iþletim panelinin ekranda bir benzerini sunar. l l l Display (Ekran) Bu alanda yazýcý denetleyicisi ileti ekraný görüntülenir. Ýletiler, pencerenin üst kýsmýnda görüntülenen Durum Ekraný iletileri ile aynýdýr. [Online] (Çevrimiçi) Düðmesi Yazýcý denetleyicisi að baðlantýsýný çevrimiçi veya çevrimdýþý duruma getirir. [Proceed] (Ýlerle) Düðmesi Bu düðmeyi týklatarak verileri henüz denetleyicide bulunan bir iþin yazdýrýlmasýný saðlayabilirsiniz Pi3502 Pi3502 için Page Scope Iþýðý Test Print (Sýnama Yazdýrmasý) 1 Bu ekran, "Printer" (Yazýcý) sekmesindeki [Test Print] (Sýnama Yazdýrmasý) menüsünü týklattýðýnýzda belirir. Bir sýnama sayfasý seçerek sýnama yazdýrmasý yapmanýza olanak verir. l l l l l Config Page (Yapýlandýrma Sayfasý) Yazýcý denetleyicisi ayar sayfasýný yazdýrmak için kutuyu iþaretleyin. PCL Font List (PCL Yazý Tipi Listesi) PCL yazý tipi listesini yazdýrmak için kutuyu iþaretleyin. PostScript Font List (PostScript Yazý Tipi Listesi) PostScript yazý tipi listesini yazdýrmak için kutuyu iþaretleyin. Network Config (Að Yapýlandýrmasý) Að yapýlandýrmasýný yazdýrmak için kutuyu iþaretleyin. [Print] (Yazdýr) Düðmesi Bir Test Print (Sýnama Yazdýrmasý) yapmak için bu düðmeyi týklatýn. Pi Font Information (Yazý Tipi Bilgisi) Pi3502 için Page Scope Iþýðý Bu ekran, "Printer" (Yazýcý) sekmesindeki [Font Info] (Yazý Tipi Bilgisi) menüsünü týklattýðýnýzda belirir. Yazýcý denetleyicisindeki yerleþik PCL ve PostScript yazý tiplerinin bir listesini görüntüler. l l l l l l l l PCL Internal Font (PCL Ýç Yazý Tipi) Yazýcý denetleyicisindeki yerleþik PCL yazý tipleri PCL Download Font (Yüklü PCL Yazý Tipi) Bilgisayardan yazýcý denetleyicisine yüklenen PCL yazý tipleri PostScript Font (PostScript Yazý Tipi) Yazýcý denetleyicisindeki yerleþik PostScript yazý tipleri PostScript Download Font (Yüklü PostScript Yazý Tipi) Bilgisayardan yazýcý denetleyicisine yüklenen PostScript yazý tipleri Font Name (Yazý Tipi Adý) Yazý tipi adý Font ID (Yazý Tipi No) Yüklenen her yazý tipinin benzersiz denetim numarasý Font # (Yazý Tipi Sayýsý) Yüklenen yazý tipi sayýsý Location (Konum) Yazý tipi depolama konumu (ROM, RAM, SABÝT DÝSK) 1-30 Pi3502 Pi3502 için Page Scope Iþýðý Printer Reset (Yazýcý Sýfýrlama) Bu ekran, "Printer" (Yazýcý) sekmesindeki [Printer Reset] (Yazýcý Sýfýrlama) menüsünü týklattýðýnýzda belirir. Bu ekraný kullanarak yazýcý denetleyicisini sýfýrlayabilirsiniz. 1 l Printer Controller (Yazýcý Denetleyicisi) [Reset] (Sýfýrla) düðmesini týklattýðýnýzda sýfýrlama iþlemini uygulamak isteyip istemediðinizi soran bir ileti görüntülenir. Yazýcý denetleyicisini sýfýrlamak için [Yes] (Evet) düðmesine basýn. Bir yazdýrma veya veri alma iþlemi sýrasýnda sýfýrlama yapýlýrsa ilgili kullanýcýlar bilgilendirilir. Pi Maintenance (Bakým) Pi3502 için Page Scope Iþýðý Alt menüler, "Printer" (Yazýcý) sekmesindeki [Maintenance] (Bakým) menüsünü týklattýðýnýzda belirir. Sistem bakýmýný uygulamak için "Maintenance" (Bakým) alt menülerini kullanýn. Initialize (Baþlat) Bu ekran, "Maintenance" (Bakým) menüsündeki [Initialize] (Baþlat) alt menüsünü týklattýðýnýzda belirir. Sabit disk sürücüsünün biçimlendirilmesi ve yazýcý denetimcisinin mikrokod güncelleþtirmesi için bu ekraný kullanýn. l m HDD Format (Sabit Disk Sürücü Biçimlendirme) Bölümü HDD Format (Sabit Disk Sürücü Biçimlendirme) Sabit disk sürücüsünü biçimlendirmek için bu ekraný kullanýn. [Format] (Biçimlendir) düðmesini týklattýðýnýzda doðrulama isteyen bir ekran görüntülenir. Sabit disk'i biçimlendirmek için [Yes] (Evet) düðmesine basýn. [File Name] (Dosya Adý) Yazýcý denetleyicisine yüklemek istediðiniz mikrokod taným dosyasýnýn tam yolunu yazýn. Dosyayý seçmek için kullanabileceðiniz bir iletiþim kutusu görüntülemek üzere [Browse] (Gözat) düðmesine de basabilirsiniz. l Firmware Update (Mikrokod Güncelleþtirme) Bölümü m 1-32 Pi3502 Pi3502 için Page Scope Iþýðý 1 m l Send new Firmware to Printer (Yazýcýya yeni Mikrokod gönderme) Mikrokodu yazýcý denetleyicisine yüklemek için [Send] (Gönder) düðmesine basýn.

15 Printer Controller FW (Yazýcý Denetleyicisi FW) Yazýcý denetleyicisinin ayarlarýný fabrika ayarlarýna geri döndürmek için bu bölümü kullanýn. bir ad týklatýldýðýnda, o gruptaki tüm Tek Tuþ Hedefler'in bir listesi görüntülenir. One-Touch Destination (Tek Tuþ Hedef Listesi) içindeki metin kutularý dizinlerin adlarýný belirtir. Bir dizini yeniden adlandýrmak için, metin kutusu içindeki adý deðiþtirin ve [Apply] (Uygula) düðmesini týklatýn Pi3502 Pi3502 için Page Scope Iþýðý 1 l l l l Bir Tek Tuþ Hedef Dizin Listesinin baþlýk çubuðundaki [Top] (Üst) öðesini týklattýðýnýzda ilgili Tek Tuþ Hedef Dizin Listesine gidersiniz. Bir Tek Tuþ Hedef Listesi içindeki kullanýlmamýþ hücreyi týklattýðýnýzda yeni bir Tek Tuþ Hedef kaydetmenize olanak veren bir ekran görüntülenir. Daha fazla bilgi için, bkz. sayfa Varolan bir Tek Tuþ Hedef adýný týklattýðýnýzda ilgili Tek Tuþ Hedef'in ayrýntýlarýný gösteren bir ekran görüntülenir. Daha fazla bilgi için, bkz. sayfa Bir Tek Tuþ Hedef'i silmek için, adýnýn yanýndaki kutuyu týklatarak seçin ve sonra [Remove Selected Key] (Seçili Tuþu Kaldýr) düðmesini týklatýn. Pi Pi3502 için Page Scope Iþýðý Registering a New One-Touch Destination (Yeni Tek Tuþ Hedef Kaydetme) Yeni bir Tek Tuþ Hedef tanýmlamak ve kaydetmek için aþaðýdaki ekraný kullanýn Pi3502 Pi3502 için Page Scope Iþýðý Hedef Oluþturma ve Tek Tuþ Listesi'ne Kaydetme 1 Bir Kýsaltýlmýþ Hedef oluþturmak ve Tek Tuþ Listesi'ne (E-posta, Faks, Dosya) kaydetmek için [Kýsaltma Listesi] öðesini týklatarak, seçin. Hedef türü olarak E-posta, Faks veya Dosya'yý seçmek için "Select Type" (Tür Seç) menüsünü kullanýn. Adýmda belirlediðiniz hedef türüne uygun bir hedef kayýt ekraný görüntülenir. Gerekli bilgileri girin ve [Apply] (Uygula) düðmesini týklatýn. Tek Tuþ liste ekranýna geri döndürür. Daha fazla bilgi için, bkz. sayfa Çoklu Hedef oluþturmak ve Tek Tuþ Listesi'ne kaydetmek için [Çoklu Hedef Oluþtur] öðesini týklatarak, seçin. Hedef taným ekraný görüntülenir. Gerekli bilgileri girin ve [Apply] (Uygula) düðmesini týklatýn. Tek Tuþ liste ekranýna geri döndürür. Daha fazla bilgi için, bkz. sayfa Pi Pi3502 için Page Scope Iþýðý Varolan Hedefi Tek Tuþ Listesi'ne kaydetme Kýsaltýlmýþ Hedef Listesinde varolan bir hedefi Tek Tuþ Listesi'ne kaydetmek için [Kýsaltma Listesi] öðesini týklatarak, seçin. Hedef tür olarak E-posta, Faks veya Dosya'yý seçmek için "Select Type" (Tür Seç) menüsünü kullanýn dizin 50 hedef içerir. fazla bilgi için, bkz. sayfa fazla bilgi için, bkz. sayfa bilgileri girin ve [Apply] (Uygula) düðmesini týklatýn. Bu, Kýsaltma Listesi ekranýna geri döndürür. Daha fazla bilgi için, bkz. sayfa Pi3502 Pi3502 için Page Scope Iþýðý 1 Dosya Hedefi Listesinde varolan bir hedefi Kýsaltma Listesi'ne kaydetmek için Kýsaltma Listesi ekranýna geri döndürür. 3 Pi File Destinations (Dosya Hedefleri) Pi3502 için Page Scope Iþýðý Bu ekran, "Destination" (Hedef) menüsündeki [File Destinations] (Dosya Hedefleri) alt menüsünü týklattýðýnýzda belirir. Geçerli olarak kayýtlý olan Dosya Hedefleri'nin bir listesini verir. l l l l Bir Dosya Hedefi Listesi içindeki kullanýlmamýþ hücreyi týklattýðýnýzda yeni bir Dosya Hedefi kaydetmenize olanak veren bir ekran görüntülenir. Daha fazla bilgi için, bkz. sayfa Varolan bir Dosya Hedefi numarasý veya adý týklatýldýðýnda ilgili hedefin ayrýntýlarýný görüntüleyen bir ekran belirir. Daha fazla bilgi için, bkz. sayfa Bir Dosya Hedefi'ni silmek için, silmek istediðiniz hedefin yanýnda bulunan [del] (sil) düðmesini týklatýn. Varsayýlan bir dosya hedefi seçmek için "Default File Destination for URL" (URL için Varsayýlan Dosya Hedefi) menüsünü kullanýn Pi3502 Pi3502 için Page Scope Iþýðý Multi Destinations (Çoklu Hedefler) 1 Bu ekran, [Destination] (Hedef) menüsündeki [Multi Destinations] (Çoklu Hedefler) alt menüsünü týklattýðýnýzda belirir. fazla bilgi için, bkz. sayfa fazla bilgi için, bkz. sayfa fazla bilgi için, bkz. sayfa (Sýkýþtýrma) Tarama verisi faks yoluyla gönderiliyorsa, faks sinyali sýkýþtýrma yöntemini seçin. (Temizle) Düðmesi Girmiþ olduðunuz ayarlarý iptal etmek için bu düðmeyi týklatýn. [ ] Simge Bir önceki ekrana geri dönmek için týklatýn. Pi Pi3502 için Page Scope Iþýðý Configuring Fax Destination (Faks Hedefi Yapýlandýrma) Faks iþlevi hakkýnda ayrýntýlý bilgi için, ayrý Sayýsal Fotokopi Makinesi Kullaným Kýlavuzu'na bakýn.

16 l Fax Destination (Faks Hedefi) Bölümü m m m m m m m Abbreviation No. Number (Hedef Numarasý) Kýsaltýlmýþ Hedef'in faks numarasýný yazýn. Transmission Code (Aktarým Modu) Faks aktarým modu F Code (F Kodu) (SUB; 0-9,*,#) F Kodu gizli aktarým, bülten panosuna postalama vb. için kullanýlan alt adresi yazýn. F Code (F Kodu) (SEP; 0-9,*,#) F Kodu yoklama bilgisi alma, uzaktan bülten panosundan alma vb. için kullanýlan seçilebilir yoklama adresini yazýn. F Code Password (F Kodu Parolasý) (SID; 0-9,*,#) Bir kullanýcýnýn posta kutusunu veya bülten panosunu korumak üzere kullanýlan parolayý yazýn Pi3502 Pi3502 için Page Scope Iþýðý 1 l Option (Seçenekler) Bölümü m m m m m International Transmission (Uluslararasý Aktarým) Uluslararasý aktarým yapýp yapmayacaðýnýzý belirleyin. Transmission Speed (Aktarým Hýzý) Bir aktarým hýzý seçin. Sayýsal Fotokopi Makinesi'nde faks aktarýmý için belirlenen hýz ile ayný deðeri seçin. (Temizle) Düðmesi Girmiþ olduðunuz ayarlarý iptal etmek için bu düðmeyi týklatýn. [ ] Simge Bir önceki ekrana geri dönmek için týklatýn. Pi Dosya Hedefi Yapýlandýrma Pi3502 için Page Scope Iþýðý l File Destination (Dosya Hedefi) Bölümü m m m m m m m m File Destination No. (Dosya Hedefi No.) Dosya Hedefi numarasý Abbreviation No. (Kýsaltma No.) Kýsaltýlmýþ Hedef numarasý. (Yalnýzca bir Tek Tuþ Hedefi veya Kýsaltýlmýþ Hedef kaydederken görüntülenir. ) Destination Name (Hedef Adý) Kýsaltýlmýþ Hedef'in adýný yazýn. (Yalnýzca bir Tek Tuþ Hedefi veya Kýsaltýlmýþ Hedef kaydederken görüntülenir.) Site Name (Site Adý) Hedef FTP sitesini tanýmlamak için bir ad yazýn. FTP Server Address (FTP Sunucu Adresi) FTP sitesinin IP adresini yazýn. Directory (Dizin) Tarama verisinin bulunduðu FTP sitesi dizinini yazýn. Use Proxy (Proxy Kullan) FTP sitesine bir proxy yoluyla eriþim saðlamak için bu kutuyu iþaretleyin. Remote Port Number (Uzak Baðlantý Noktasý Numarasý) Proxy kullanýlmadýðý zaman, FTP baðlantý noktasý numarasýný girin. 1 ile arasýnda bir deðer girebilirsiniz Pi3502 Pi3502 için Page Scope Iþýðý 1 l Account Information (Hesap Bilgileri) Bölümü m m l Anonymous (Anonim) Anonim bir hesap kullanarak FTP sitesine oturum açmayý saðlamak için bu seçeneði seçin. Private Site (Özel Site) FTP sitesine anonim olmayan bir hesap ile oturum açmak için aþaðýdaki ayarlarý yapýn. User Name (Kullanýcý Adý): FTP sitesine oturum açmak için kullanýlan kullanýcý adýný yazýn. Password (Parola): FTP sitesine oturum açmak için kullanýlan parolayý yazýn. Confirm (Doðrula): Parolayý doðrulamak için yeniden girin. Scanning Mode (Tarama Modu) Bölümü (yalnýzca Tek Tuþ kaydýnda görüntülenir.) m m m m m File Name (Dosya Biçimi) Tarama verisini depolamak için kullanýlan dosya biçimini belirleyin. Compression (Sýkýþtýrma) Tarama verisi faks yoluyla gönderiliyorsa, faks sinyali sýkýþtýrma yöntemini seçin. (Temizle) Düðmesi Girmiþ olduðunuz ayarlarý iptal etmek için bu düðmeyi týklatýn. [ ] Simge Bir önceki ekrana geri dönmek için týklatýn. Pi Çoklu Hedef Yapýlandýrma Pi3502 için Page Scope Iþýðý l l Multi Destinations (Çoklu Hedefler) Bölümü m m m m m m Destination Name (Hedef Adý) Çoklu Hedef'in adýný yazýn. Density (Yoðunluk) Tarama yoðunluðunu seçin. Mode (Mod) Tarama çözünürlüðünü seçin. (Temizle) Düðmesi Girmiþ olduðunuz ayarlarý iptal etmek için bu düðmeyi týklatýn. [ ] Simge Bir önceki ekrana geri dönmek için týklatýn. Scanning Mode (Tarama Modu) Bölümü Bu ekranda, her biri 50 hedef içeren Kýsaltýlmýþ Hedef dizinlerinin bir listesi görüntülenir Pi3502 Pi3502 için Page Scope Iþýðý Kýsaltýlmýþ Hedef listesinin numara çubuðunda bulunan [Top] (Üst) öðesi týklatýldýðýnda ilgili dizine gidilir. 1 Kýsaltýlmýþ Hedef veya Dosya Hedefi listesindeki bir hedefin soluna onay iþareti konarak, [Apply] (Uygula) düðmesi týklatýlýrsa, iþaretlenmiþ olan hedef Çoklu Hedef'e eklenir. Pi Pi3502 için Page Scope Iþýðý SMTP & FTP Configuration (SMTP ve FTP Yapýlandýrmasý) Bu ekran, "Scanner" (Tarayýcý) sekmesindeki [SMTP & FTP] (SMTP ve FTP) öðesini týklattýðýnýzda belirir. Bu ekraný kullanarak SMTP ve FTP ayarlarýný yapabilirsiniz. l SMTP Configuration (SMTP Yapýlandýrmasý) Bölümü ÖNEMLI! Í Send to (E-posta'ya Gönder) iþlevini kullanýrken, SMTP Server Address (SMTP Sunucu Adresi) ile Reply Address (Yanýt Adresi) bilgilerini girmelisiniz. Bu ayarlar boþ býrakýlýrsa E-posta gönderilemez. m m m SMTP Server Address (SMTP Sunucu Adresi) SMTP sunucusunun IP adresini yazýn. Default Subject for Attachment (E-Posta Eki için Varsayýlan Konu) Tarayýcý verisini e-posta eki olarak gönderirken kullanýlacak varsayýlan konuyu yazýn.

17 Default Subject for URL (URL için Varsayýlan Konu) Tarama verisinin konulacaðý FTP sitesinin adresini e-posta yoluyla bildirirken kullanýlacak varsayýlan konuyu yazýn Pi3502 Pi3502 için Page Scope Iþýðý 1 m m l Reply Address (Yanýt Adresi) Gönderme hatasý oluþtuðunda hata durumunu bildiren posta iletisinin gönderileceði posta adresini yazýn. SMTP Connection Timeout (SMTP Baðlantý Zaman Aþýmý) SMTP sunucu baðlantýsýnýn zaman aþýmý süresini saniye olarak girin. 5 ile 120 saniye arasýnda bir deðer girebilirsiniz. FTP Proxy Server Address (FTP Proxy Sunucu Adresi) FTP proxy sunucusunun IP adresini yazýn. Remote Port Number of Proxy (Proxy Uzak Baðlantý Noktasý Numarasý) Proxy baðlantý noktasý numarasýný yazýn (Temizle) Düðmesi Girmiþ olduðunuz ayarlarý iptal etmek için bu düðmeyi týklatýn. FTP Proxy Configuration (FTP Proxy Yapýlandýrmasý) Bölümü m m m m Pi External Open Link (Dýþ Açýk Baðlantý) Pi3502 için Page Scope Iþýðý Bu ekran, "Scanner" (Tarayýcý) sekmesindeki [External Open] (Dýþ Açýk) Baðlantý menüsünü týklattýðýnýzda belirir. Bu sayfayý kullanarak bir dýþ sunucuya baðlanma hakkýndaki bilgileri görüntüleyebilirsiniz. l Direct Link to the External Open Link (Server) (Dýþ Açýk Baðlantý'ya (Sunucu) Doðrudan baðlanma) Bu alanda, Dosya Hedefi Listesinde kayýtlý olan, anonim oturum açmaya izin veren FTP siteleri listelenir. Dosya Hedefi Listesi'ne kayýt yapma hakkýnda bilgi için, bkz. sayfa Bir FTP sitesi kayýtlý hedef adýný veya URL'sini týklattýðýnýzda aþaðýdaki hesap kullanýlarak FTP sitesine eriþim saðlanýr. m User Name (Kullanýcý Adý): anonymous (anonim) m Password (Parola): guest (konuk) 1-56 Pi3502 Pi3502 için Page Scope Iþýðý Network (Að) Sekmesi Pi3502 að arabirimini yapýlandýrmak için "Details" (Ayrýntýlar) sekmesini kullanýn. NOT Í Network (Að) sekmesinde, menüden seçtiðiniz ayar ekranýnda görüntülenen Parola kutusuna parolayý yazmalýsýnýz. Ancak, Network (Að) sekmesine parolayý her oturumda yalnýzca bir kez girmenizin yeterli olduðunu unutmayýn. Parola girildikten sonra, geçerli oturum boyunca diðer Network (Að) sekmesi ayar ekranlarýnda bir daha Parola kutusu görünmez. Pi Summary (Özet) Pi3502 için Page Scope Iþýðý Bu ekran, "Network" (Að) sekmesindeki [Summary] (Özet) menüsünü týklattýðýnýzda belirir. Bu ekraný kullanarak að arabirimi kartýnýn bir özetini görüntüleyebilirsiniz. l l l l ROM version (ROM Sürümü) Aða arabirimi kartý mikrokod sürümü IP Address (IP Adresi) Geçerli að arabirim kartýna atanan IP adresi Hardware Address (Donaným Adresi) Að arabirimi kartýnýn MAC adresi Serial Nember (Seri Numarasý) Að arabirimi kartýnýn seri numarasý 1-58 Pi3502 Pi3502 için Page Scope Iþýðý TCP/IP Configuration (TCP/IP Yapýlandýrmasý) Bu ekran, "Network" (Að) sekmesindeki [TCP/IP Configuration] [TCP/IP Yapýlandýrmasý] menüsünü týklattýðýnýzda belirir. Að Arabirimi Kartý TCP/IP ayarlarýnda bir numarayý deðiþtirmenize olanak verir. 1 l l l l l Password (Parola) Að Arabirim Kartý'na atanan parolayý girin. Fabrika ayarý "sysadm"dir. Address (IP Adresi) Að Arabirimi Kartýna atamak istediðiniz IP adresini girin. Subnet Mask (Alt Að Maskesi) Alt að maskesini girin. Default Gateaway (Varsayýlan Að Geçidi) Að'da bir yönlendirici varsa, yönlendiricinin IP adresini girin. Base Port Number (Temel Baðlantý Noktasý Numarasý) RAW baðlantý noktasý yazdýrmasý için temel baðlantý noktasý numarasýný girin. Yazdýrma iþleminde, burada belirlediðiniz temel baðlantý noktasý numarasýndan bir sayý büyük olan baðlantý noktasý numarasý kullanýlýr. Örnek: Temel baðlantý noktasý numarasý olarak sayýsýný belirlerseniz, baðlantý noktasý numarasý kullanýlýr. Pi l Pi3502 için Page Scope Iþýðý DHCP Bu seçenek iþaretlendiðinde, bir Að Arabirimi Kartý'na güç verildiði her defasýnda DHCP (Dinamik Ana Makine Yapýlandýrma Ýletiþim Kuralý) isteði gönderilir. Aðda bir DHCP sunucusu olduðunda, sunucuya güç verildiðinde Að Arabirimi Kartý otomatik olarak IP parametrelerini sunucudan alabilir. IP Address in NVRAM (NVRAM'de IP Adresi) Bu seçenek iþaretlendiðinde, Að Arabirimi Kartý, karta güç verildiðinde, NVRAM'de depolanmýþ olan IP adreslerini kullanýr. (Temizle) Düðmesi Girmiþ olduðunuz ayarlarý iptal etmek için bu düðmeyi týklatýn. l l l NOT Í Í Í Yalnýzca að yöneticiniz tarafýndan belirlenmiþ ve onaylanmýþ olan IP parametrelerini kullanýn. DHCP devre dýþý býrakýldýðýnda Að Arabirimi Kartý DHCP istekleri göndermez. Að Arabirimi Kartýna atanmýþ herhangi bir IP adresi yoksa veya NVRAM'deki IP Adresi devre dýþýysa, Að Arabirimi Kartý bir BOOTP isteði gönderir.

18 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) (DHCP devre dýþý iken, Að Arabirimi Kartýna herhangi bir IP adresi atanmamýþ iken veya NVRAM'deki IP adresi devre dýþý iken) Að Arabirimi Kartý sýfýrlandýðýnda veya güç verildiðinde bir DHCP isteði gönderilir. DHPC sunucusundan bir IP adresi alýnamýyorsa, IP adresi almak için BOOTP ve RARP kullanýlýr. DHCP etkinleþtirildiðinde, Að Arabirimi Kartýna bir IP adresi atanýr ve NVRAM'deki IP adresi etkinleþtirilir, Að Arabirimi Kartý NVRAM'deki IP adresini kullanýr. Bu durumda, Að Arabirimi Kartý bir DHCP isteði göndermez. Í 1-60 Pi3502 Pi3502 için Page Scope Iþýðý NetWare Configuration (NetWare Yapýlandýrmasý) 1 Alt menüler, "Network" (Að) sekmesindeki [NetWare Configuration] (NetWare Yapýlandýrmasý) menüsünü týklattýðýnýzda belirir. Alt menüleri kullanarak, NetWare yazdýrmasý için að arabirim kartý ayarlarýný görüntüleyebilir ve yapýlandýrabilirsiniz. Pi Pi3502 için Page Scope Iþýðý NetWare Setting (NetWare Ayarý) Bu ekran, "NetWare Configuration" (NetWare Yapýlandýrmasý) menüsündeki [NetWare Setting] (NetWare Ayarý) alt menüsünü týklattýðýnýzda belirir. Bir çok NetWare ortam ayarýný deðiþtirebilmenizi saðlar. l l l l Password (Parola) Að Arabirim Kartý'na atanan parolayý girin. Fabrika ayarý "sysadm"dir. NetWare (NetWare Etkinleþtirme) Að Arabirimi Kartýnda IPX/SPX etkinleþtirmesi için bu seçeneði iþaretleyin. Bu seçenek iþaretli olmadýðýnda NetWare ortamý devre dýþý býrakýlýr. Print Server Name (Yazýcý Sunucusu Adý) Yazýcý sunucusu için istediðiniz bir ad girin. Bu alan boþ býrakýldýðýnda kullanýlan varsayýlan yazýcý sunucusu adý: MLT_<Að Arabirimi Kartý seri numarasý>. Print Server Password (Yazýcý Sunucusu Parolasý) Að Arabirimi Kartýna oturum açmak için bir parolanýn kullanýlmasýný istiyorsanýz, bu alana bir parola yazýn. Parolayý doðrulamak için, ayný parolayý "Parolayý Yeniden Yaz" alanýna da yazýn. Belirleyeceðiniz parola ciltleme ve NDS tabanlý yazdýrma sunucusu parolasý ile ayný olmalýdýr. Preferred File Server (Tercih Edilen Dosya Sunucusu) Ciltleme ve ciltleme öykünmesi ayarý için tercih edilen dosya sunucusunun adýný yazýn. Tercih edilen dosya sunucusu hakkýnda daha fazla bilgi için, Pi3502 Að Arabirimi Kartý Kullaným Kýlavuzu'na bakýn. Yazdýrma sunucusu her zaman tercih edilen bir dosya sunucusundan yapýlandýrýlmalýdýr. Tercih edilen dosya sunucusu gerektiði gibi yapýlandýrýlmadýðý takdirde, sunucu yanlýþ yazdýrmaya neden olabilir. Preferred NDS Context (Tercih Edilen NDS Ýçeriði) NDS iþlemi için yazdýrma sunucusunu girin. Her zaman tüm içeriði girin, yolun baþ tarafýna herhangi bir nokta koymayýn. Örnek: ou=standart.ou=kuruluþ_1 Preferred NDS Tree (Tercih Edilen NDS Aðacý) NDS iþlemi için yazdýrma sunucusunu girin. Aðacýn ne olduðunu bilmiyorsanýz, DOS komut satýrýnda whoami yazýn. Print Queue Scan Rate (Yazdýrma Kuyruðu Tarama Oraný) Yazdýrma sunucusu kuyruðu tarama aralýðýný saniye olarak belirleyin. Varsayýlan tarama oraný 1 saniyedir. l l l l 1-62 Pi3502 Pi3502 için Page Scope Iþýðý 1 l l l l Ethernet Frame Type (Ethernet Çerçevesi Türü) Ethernet tarafýndan kullanýlan çerçeve türünü belirleyin. Normal durumda, Að Arabirimi Kartý izlenerek NetWare tarafýndan kullanýlan çerçeve türü belirlenir. Çerçeve türü belirlendiðinde, Að Arabirimi Kartýnýn da ayný çerçeve türünü kullandýðý varsayýlýr. Bir çerçeve türünü seçtiðinizde, Að Arabirimi Kartý iþleme biçimi yalnýzca bu NetWare çerçeve türünü destekler. Çerçeve türünü izleme iþlemi normalde IEEE 802.3'den baþlar ve sonra Ethernet II ile SNAP`e geçer. Bulunduðunuz að birden fazla Ethernet çerçeve türü kullanýyorsa, tanýnacak çerçeve türünü seçmek için aþaðý açýlan menüyü kullanýn. Disable Bindery (Ciltlemeyi Devre Dýþý Býrakma) Yalnýzca NDS modu kullanýlýrken ciltlemeyi devre dýþý býrakmak için bu seçeneði iþaretleyin. Ciltleme devre dýþý iken, Að Arabirimi Kartý ciltleme dosya sunucusundaki yazdýrma sunucusunu desteklemez. (Temizle) Düðmesi Girmiþ olduðunuz ayarlarý iptal etmek için bu düðmeyi týklatýn. Bu ekranda yapacaðýnýz ayarlar, siz Að Arabirimi Kartýný sýfýrlayýncana kadar veya gücünü kapatýp yeniden açýncaya kadar geçerli olmaz. Að Arabirimi Kartýnýn sýfýrlanmasý hakkýnda daha fazla bilgi için, bkz. sayfa Pi NetWare Status (NetWare Durumu) Pi3502 için Page Scope Iþýðý Bu ekran, "NetWare Configuration" (NetWare Yapýlandýrmasý) menüsündeki [NetWare Status] (NetWare Durumu) alt menüsünü týklattýðýnýzda belirir.

Kullanım kılavuzunuz KONICA MINOLTA DI251F http://tr.yourpdfguides.com/dref/590219

Kullanım kılavuzunuz KONICA MINOLTA DI251F http://tr.yourpdfguides.com/dref/590219 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz KONICA MINOLTA DI450 http://tr.yourpdfguides.com/dref/590364

Kullanım kılavuzunuz KONICA MINOLTA DI450 http://tr.yourpdfguides.com/dref/590364 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz KONICA MINOLTA DI550

Kullanım kılavuzunuz KONICA MINOLTA DI550 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Nisan 2013 702P01439. WorkCentre 5019/5021 Að Eki

Nisan 2013 702P01439. WorkCentre 5019/5021 Að Eki Nisan 2013 702P01439 2013 Xerox Corporation. Tüm haklarý saklýdýr. XEROX ve XEROX and Design Xerox Corporation'ýn Amerika Birleþik Devletleri ve/veya diðer ülkelerde ticari markalarýdýr. Microsoft, Windows,

Detaylı

AR-5316/5320 Çevrimiçi Kýlavuz

AR-5316/5320 Çevrimiçi Kýlavuz AR-56/50 Çevrimiçi Kýlavuz Baþlat Bu "Baþlat" düðmesine basýn. Giriþ Bu kitapçýk AR-56/50 dijital çok fonksiyonlu sistemin yazýcý fonksiyonlarýný açýklamaktadýr. Aþaðýdaki konularda bilgi için dijital

Detaylı

veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND8401 Güç Kablosu Garanti belgesi x12 TR - 82

veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND8401 Güç Kablosu Garanti belgesi x12 TR - 82 5000022G veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND840 Güç Kablosu Garanti belgesi x2 TR - 82 2 Önden Görünüm Disk Disk 2 Disk 3 Disk 4 Arkadan Görünüm USB ports HDD LED i Güç

Detaylı

Görüntü Konumunu Ayarlama. DocuColor 242/252/260

Görüntü Konumunu Ayarlama. DocuColor 242/252/260 701P46952 2007 'daki özelliði, yazdýrýlan görüntünün iki yönde tam olarak deðiþtirilmesine olanak tanýr. Görüntü kaðýt kaseti, ortam türü ve iki taraflý kopyalama seçeneklerine göre ayarlanabilir. Görüntü

Detaylı

Hyperion Business Performance Management Yükleme Denetim Listesi

Hyperion Business Performance Management Yükleme Denetim Listesi Hyperion Business Performance Management Yükleme Denetim Listesi Bu belge, Hyperion Business Performance Management ürünlerinin en son sürümlerini baþarýyla yüklemenize ve yapýlandýrmanýza yardýmcý olur.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Sharpdesk Kurulum DÝJÝTAL TAM RENKLÝ ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 MODEL: YAZILIMI KURMADAN ÖNCE

Sharpdesk Kurulum DÝJÝTAL TAM RENKLÝ ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 MODEL: YAZILIMI KURMADAN ÖNCE DÝJÝTAL TAM RENKLÝ ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM MODEL: MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 Yazılım Yazýlým Kurulum Kılavuzu Kýlavuzu YAZILIMI KURMADAN ÖNCE WINDOWS ORTAMINA KURULUM BİR MACINTOSH OTAMINA

Detaylı

Hızlı Ağ Kurulum Kılavuzu

Hızlı Ağ Kurulum Kılavuzu Hızlı Ağ Kurulum Kılavuzu WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42078_TR 2004. Her hakkı saklıdır. Belirtilen telif hakkı koruması anayasa ve kanunlarla belirtilen ya da tanına her form ve şekildeki

Detaylı

Baðlantý Adaptör Kablosu DKU-5 Hýzlý Kurulum Kýlavuzu

Baðlantý Adaptör Kablosu DKU-5 Hýzlý Kurulum Kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Baðlantý Adaptör Kablosu

Detaylı

Ağ Projektörü Çalıştırma Kılavuzu

Ağ Projektörü Çalıştırma Kılavuzu Ağ Projektörü Çalıştırma Kılavuzu İçindekiler Hazırlık...3 Projektörü bilgisayarınıza bağlama...3 Kablolu bağlantı... 3 Projektörün uzaktan bir web tarayıcısı vasıtasıyla kontrol edilmesi...5 Desteklenen

Detaylı

Ana þebeke için baþlangýç. Nokia N93i-1

Ana þebeke için baþlangýç. Nokia N93i-1 Ana þebeke için baþlangýç Nokia N93i-1 Ana þebeke ile baþlangýç 2. Baský, TR 9200202 Giriþ UPnP mimarisi ve kablosuz yerel að (WLAN) ile uyumlu cihazlardan oluþan bir ana þebeke oluþturabilirsiniz. Þebeke

Detaylı

Çevrimiçi paylaþým 2.0 Nokia N76-1

Çevrimiçi paylaþým 2.0 Nokia N76-1 Çevrimiçi paylaþým 2.0 Nokia N76-1 GARANTÝSÝZ Cihazýnýzla birlikte gelen diðer þahýslara ait uygulamalar, onaylanmayan veya Nokia ile ilgili olmayan kiþiler veya þirketlere ait ve onlar tarafýndan oluþturulmuþ

Detaylı

AĞ KULLANIM KILAVUZU. Yazdırma Günlüğünü Ağa Kaydetme. Sürüm 0 TUR

AĞ KULLANIM KILAVUZU. Yazdırma Günlüğünü Ağa Kaydetme. Sürüm 0 TUR AĞ KULLANIM KILAVUZU Yazdırma Günlüğünü Ağa Kaydetme Sürüm 0 TUR Notlara ilişkin açıklama Bu Kullanım Kılavuzu boyunca aşağıda belirtilen simgeler kullanılmıştır: Notlar, ortaya çıkabilecek bir duruma

Detaylı

Ağ Bağlantısı Hızlı Kurulum Kılavuzu

Ağ Bağlantısı Hızlı Kurulum Kılavuzu Xerox WorkCentre M118/M118i Ağ Bağlantısı Hızlı Kurulum Kılavuzu 701P42720 Bu kılavuz aşağıdakilerle ilgili yordamlar sağlar: Ekranlarda Gezinme sayfa 2 DHCP Kullanarak Ağ Ayarları sayfa 2 Statik IP Adresi

Detaylı

Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12)

Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12) BÖLÜM 2 Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12) 1. Giriþ: EWB yazýlýmýnýn 5.12 sürümü 4.0 sürümünden daha üstün özelliklere sahiptir. Þekil 1: EWB 5.12'nin kýsa yol simgesi Þekil 2: EWB 5.12'nin baþlangýç

Detaylı

Sürüm 1.0 Temmuz 2008. Ofis Son Ýþlemci LX. Kullaným Kýlavuzu

Sürüm 1.0 Temmuz 2008. Ofis Son Ýþlemci LX. Kullaným Kýlavuzu Sürüm 1.0 Temmuz 2008 Ofis Son Ýþlemci LX Kullaným Kýlavuzu Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network ve Windows Server, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve/veya diğer ülkelerde Microsoft

Detaylı

Fiery Driver Configurator

Fiery Driver Configurator 2015 Electronics For Imaging, Inc. Bu yayın içerisinde yer alan tüm bilgiler, bu ürüne ilişkin Yasal Bildirimler kapsamında korunmaktadır. 16 Kasım 2015 İçindekiler 3 İçindekiler Fiery Driver Configurator...5

Detaylı

Nokia Görüntülü Kablosuz Kulaklýk Seti HS-13W Kullaným Kýlavuzu. 9235732 1. Baský

Nokia Görüntülü Kablosuz Kulaklýk Seti HS-13W Kullaným Kýlavuzu. 9235732 1. Baský Nokia Görüntülü Kablosuz Kulaklýk Seti HS-13W Kullaným Kýlavuzu 9235732 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-13W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

Bilgisayar Kurulumu Kullanýcý Kýlavuzu

Bilgisayar Kurulumu Kullanýcý Kýlavuzu Bilgisayar Kurulumu Kullanýcý Kýlavuzu Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth, sahibinin ticari markasýdýr ve Hewlett-Packard Company tarafýndan lisanslý olarak kullanýlmaktadýr.

Detaylı

Google Cloud Print Kılavuzu

Google Cloud Print Kılavuzu Google Cloud Print Kılavuzu Sürüm 0 TUR ların açıklamaları Bu kullanıcı kılavuzunda aşağıdaki simgeyi kullanıyoruz: lar ortaya çıkabilecek durumu nasıl çözmeniz gerektiğini size bildirir veya işlemin diğer

Detaylı

WEB E-POSTA AYARLARI. Outlook 2003 Ayarı ( Resimli Anlatım )

WEB E-POSTA AYARLARI. Outlook 2003 Ayarı ( Resimli Anlatım ) WEB E-POSTA AYARLARI Outlook 2003 Ayarı Outlook 2007 Ayarı Outlook 2010 Ayarı Gmail Ayarı Hotmail Ayarı Tüm Ayarlar İçin Gelen posta sunucusu (POP3) ve giden posta sunucusu (SMTP) ye bnposta.bingol.edu.tr

Detaylı

Xerox WorkCentre 3655 Çok İşlevli Yazıcı Kontrol Paneli

Xerox WorkCentre 3655 Çok İşlevli Yazıcı Kontrol Paneli Kontrol Paneli Kullanabileceğiniz hizmetler yazıcınızın ayarlarına bağlı olarak değişebilir. Hizmetler ve ayarlar hakkında ayrıntılı bilgi için Kullanım Kılavuzu'na bakın. 3 4 5 Dokunmatik ekran Menüler

Detaylı

E-postaya Tarama Hızlı Kurulum Kılavuzu

E-postaya Tarama Hızlı Kurulum Kılavuzu Xerox WorkCentre M118i E-postaya Tarama Hızlı Kurulum Kılavuzu 701P42712 Bu kılavuz, aygıtındaki E-postaya Tara özelliğini ayarlama hakkında hızlı başvuru sağlar. Aşağıdakiler için yordamlar içerir: E-postaya

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ WEBMAIL KULLANIM KLAVUZU

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ WEBMAIL KULLANIM KLAVUZU ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ WEBMAIL KULLANIM KLAVUZU Üniversitemiz Webmail servisi yenilenmiş olup Roundcube webmail üzerinden servis vermeye başlamıştır. Daha önce kullanılan SquirrelMail servisi https://oldwebmail.cankaya.edu.tr/

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Sürüm 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services

Sürüm 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services Sürüm 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Tüm Hakları Saklıdır. Yayınlanmamış haklar Amerika Birleşik Devletleri'nin telif hakkı kanunlarınca korunmaktadır. Bu yayının içeriği, Xerox Corporation'ın

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

NicProxy Registrar WHMCS Modül Kurulumu Versiyon 1.0

NicProxy Registrar WHMCS Modül Kurulumu Versiyon 1.0 NicProxy Registrar WHMCS Modül Kurulumu Versiyon 1.0 Tescil Bilgisi 2009 NicProxy. Tüm Hakları Saklıdır. Bu belge, NicProxy mülkiyetinde ve NicProxy e ait özel bilgiler içermektedir. NicProxy yetkili temsilcisinin

Detaylı

Yükleme kılavuzu Fiery Extended Applications 4.2 ile Command WorkStation 5.6

Yükleme kılavuzu Fiery Extended Applications 4.2 ile Command WorkStation 5.6 Yükleme kılavuzu Fiery Extended Applications 4.2 ile Command WorkStation 5.6 Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 Fiery Server ile ilişkili görevleri gerçekleştirmek için Fiery uygulamalarını

Detaylı

MX-FR26U MX-FR27U MX-FR28U

MX-FR26U MX-FR27U MX-FR28U MX-FR26U MX-FR27U MX-FR28U VERÝ GÜVENLÝK KÝTÝ KULLANMA KILAVUZU Ýçindekiler Giriþ...2 Veri güvenlik kiti yüklendiðinde...4 Veri güvenlik kitinin sistem ayarlarý...4 Belge kontrol iþlevi...4 Belge Dosyalama...4

Detaylı

Yazıcı camından veya otomatik belge besleyicisinden (ADF) taramaları başlatabilirsiniz. Posta kutusunda saklanan tarama dosyalarına erişebilirsiniz.

Yazıcı camından veya otomatik belge besleyicisinden (ADF) taramaları başlatabilirsiniz. Posta kutusunda saklanan tarama dosyalarına erişebilirsiniz. Fiery Remote Scan Fiery Remote Scan, uzak bir bilgisayardan Fiery sunucusu üzerindeki taramayı ve yazıcıyı yönetmenizi sağlar. Fiery Remote Scan'i kullanarak şunları yapabilirsiniz: Yazıcı camından veya

Detaylı

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Yazılım Yükleme Kılavuzu

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Yazılım Yükleme Kılavuzu LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES Yazılım Yükleme Kılavuzu HP LaserJet Enterprise M4555 MFP Series Yazılım Yükleme Kılavuzu Telif Hakkı ve Lisans 2011 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Detaylı

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Kontrol Paneli

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Kontrol Paneli 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Kontrol Paneli Kullanılabilen hizmetler yazıcı ayarlarınıza bağlı olarak değişebilir. Hizmetler ve ayarlar hakkında bkz. Kullanım Kılavuzu. ABC DEF Menüler GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO

Detaylı

BIL411 - BİLGİSAYAR AĞLARI LABORATUVARI

BIL411 - BİLGİSAYAR AĞLARI LABORATUVARI BIL411 - BİLGİSAYAR AĞLARI LABORATUVARI ITS-101A INTERNET EĞİTİM SİSTEMİ TCP/IP THE DOMAIN NAME SYSTEM (ALAN ADI SİSTEMİ) İstanbul Ticaret Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Araş. Gör. Can EYÜPOĞLU

Detaylı

Tarama Özellikleri Kurulum Kılavuzu WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_TR

Tarama Özellikleri Kurulum Kılavuzu WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_TR Tarama Özellikleri Kurulum Kılavuzu WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_TR 2004. Her hakkı saklıdır. Belirtilen telif hakkı koruması anayasa ve kanunlarla belirtilen ya da tanına her

Detaylı

Dell Lazer Yazıcı 3100cn Kullanım Kılavuzu

Dell Lazer Yazıcı 3100cn Kullanım Kılavuzu Dell Lazer Yazıcı 3100cn Kullanım Kılavuzu Yazıcınızın özellikleri, seçenekleri ve kullanımı hakkında bilgi için sol taraftaki bağlantılara tıklayın. Yazıcınızla gelen diğer belgeler hakkında bilgi için,

Detaylı

Genel Yazıcı Sürücüsü Kılavuzu

Genel Yazıcı Sürücüsü Kılavuzu Genel Yazıcı Sürücüsü Kılavuzu Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Sürüm B TUR 1 Toplu bakış 1 Brother Universal

Detaylı

Yazdırma Yayınlama Ayarları Kılavuzu

Yazdırma Yayınlama Ayarları Kılavuzu Yazdırma Yayınlama Ayarları Kılavuzu İÇİNDEKİLER BU KILAVUZ HAKKINDA............................................................................... 2 YAZDIRMA YAYINLAMA İŞLEVİ.........................................................................

Detaylı

Çevrimiçi Paylaþým 2.0

Çevrimiçi Paylaþým 2.0 Çevrimiçi Paylaþým 2.0 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket

Detaylı

Bilgisayar Kurulum Kullanıcı Kılavuzu

Bilgisayar Kurulum Kullanıcı Kılavuzu Bilgisayar Kurulum Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de kayıtlı ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler

Detaylı

NP301. K&K NP301 Sanal COM portu tanımlama adımları ADIM-1

NP301. K&K NP301 Sanal COM portu tanımlama adımları ADIM-1 NP301 ADIM-1 NP301 ilk konfigürasyonu için; öncelikle bilgisayarınızın ethernet portu ile NP301 cihazın ethernet portunu düz ağ kablosu ile birbirine bağlayın. Bilgisayarınızın ağ ayarlarını otomatik şekle

Detaylı

Boğaziçi Üniversitesi Bilgi İşlem Merkezi. Web Yönetimi Birimi. Drupal Kullanım Kılavuzu

Boğaziçi Üniversitesi Bilgi İşlem Merkezi. Web Yönetimi Birimi. Drupal Kullanım Kılavuzu Boğaziçi Üniversitesi Bilgi İşlem Merkezi Web Yönetimi Birimi Drupal Kullanım Kılavuzu KONULAR 1. Kullanıcı Girişi Yapma 2. Ana Menüyü Düzenleme 3. Site Logosunu Düzenleme 4. Yeni Sayfa Ekleme / Düzenleme

Detaylı

VPN Ýstemcisi Kullaným Kýlavuzu. 9236267 1. Baský

VPN Ýstemcisi Kullaným Kýlavuzu. 9236267 1. Baský VPN Ýstemcisi Kullaným Kýlavuzu 9236267 1. Baský 2004 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn herhangi bir

Detaylı

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrol Paneli

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrol Paneli Kontrol Paneli Kullanılabilen hizmetler yazıcı ayarlarınıza bağlı olarak değişebilir. Hizmetler ve ayarlar hakkında bkz. Kullanım Kılavuzu. 3 5 Mürekkep Erişim Kapağı Düğmesi Menüler 7 İş kontrolleri Dokunmatik

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP DESKJET 3600 http://tr.yourpdfguides.com/dref/898570

Kullanım kılavuzunuz HP DESKJET 3600 http://tr.yourpdfguides.com/dref/898570 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki HP DESKJET 3600 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını

Detaylı

kullanýcý kýlavuzu Bir soruya yanýt arýyorsanýz, aþaðýdaki konulardan birini seçin:

kullanýcý kýlavuzu Bir soruya yanýt arýyorsanýz, aþaðýdaki konulardan birini seçin: kullanýcý kýlavuzu Bir soruya yanýt arýyorsanýz, aþaðýdaki konulardan birini seçin: bildirimler özel iþlevler baþlarken baðlanabilirlik yazdýrma bakým sorun giderme özellikler bildirimler bildirimler ve

Detaylı

USB 2.0 ETHERNET YAZDIRMA SUNUCUSU

USB 2.0 ETHERNET YAZDIRMA SUNUCUSU USB 2.0 ETHERNET YAZDIRMA SUNUCUSU DN-13014-3 DN-13003-1 Hızlı Kurulum Kılavuzu DN-13014-3 & DN-13003-1 Başlamadan önce aşağıdaki öğeleri hazırlamalısınız: Windows 2000/XP/2003/Vista/7 işletim sistemine

Detaylı

2014 Electronics For Imaging. Bu yayın içerisinde yer alan tüm bilgiler, bu ürüne ilişkin Yasal Bildirimler kapsamında korunmaktadır.

2014 Electronics For Imaging. Bu yayın içerisinde yer alan tüm bilgiler, bu ürüne ilişkin Yasal Bildirimler kapsamında korunmaktadır. 2014 Electronics For Imaging. Bu yayın içerisinde yer alan tüm bilgiler, bu ürüne ilişkin Yasal Bildirimler kapsamında korunmaktadır. 23 Haziran 2014 İçindekiler 3 İçindekiler...5 'e erişme...5 Posta kutuları...5

Detaylı

Kontrol Paneli. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Renkli Çok İşlevli Yazıcı

Kontrol Paneli. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Renkli Çok İşlevli Yazıcı Kontrol Paneli Kullanılabilir uygulamalar yazıcı kurulumunuza göre değişebilir. Uygulamalar ve özellikler hakkındaki ayrıntılar için bkz. Kullanım Kılavuzu. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Giriş Sayfası ana uygulama

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA 6630 http://tr.yourpdfguides.com/dref/822859

Kullanım kılavuzunuz NOKIA 6630 http://tr.yourpdfguides.com/dref/822859 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA 6630 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını

Detaylı

Fiery Command WorkStation 5.8 ile Fiery Extended Applications 4.4

Fiery Command WorkStation 5.8 ile Fiery Extended Applications 4.4 Fiery Command WorkStation 5.8 ile Fiery Extended Applications 4.4 Fiery Extended Applications (FEA) 4.4 sürümü, Fiery Server kullanımıyla görevlerin gerçekleştirilmesi için gerekli Fiery software i içerir.

Detaylı

DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ TEKNOLOJÝ / KALÝTE / PERFORMANS BLW-406NTC-S 6 Kanal Video, 4 Kanal Ses Giriþi Real-Time ve Hýzý (400 fps) Her bir kamera için farklý ayarlanabilir kayýt hýzý,

Detaylı

Computer Setup Kullanıcı Kılavuzu

Computer Setup Kullanıcı Kılavuzu Computer Setup Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler önceden

Detaylı

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrol Paneli

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrol Paneli Xerox WorkCentre 70 / 7 Kontrol Paneli Kullanılabilen hizmetler yazıcı ayarlarınıza bağlı olarak değişebilir. Hizmetler ve ayarlar hakkında bkz. Kullanım Kılavuzu. ABC DEF Menüler GHI PQRS 7 JKL TUV 8

Detaylı

Menüler. Yazdırmaya Ara Ver

Menüler. Yazdırmaya Ara Ver Xerox ConnectKey.0 Teknolojisi Kontrol Paneli Kullanabileceğiniz hizmetler yazıcınızın ayarlarına bağlı olarak değişebilir. Hizmetler ve ayarlar hakkında ayrıntılı bilgi için Kullanım Kılavuzu'na bakın.

Detaylı

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide ND8301 Network Video Recorder Quick Installation Guide English 繁 中 簡 中 日 本 語 Français Español Deutsch Português Italiano Türkçe Polski Русский Česky Svenska Nederlands Dansk Indonesia VAST inside HD Local

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz XEROX COLORQUBE 9300 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4276656

Kullanım kılavuzunuz XEROX COLORQUBE 9300 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4276656 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya XEROX COLORQUBE 9300 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki XEROX COLORQUBE 9300 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Microsoft Outlook 2003 Kurulumu

Microsoft Outlook 2003 Kurulumu Microsoft Outlook 2003 Kurulumu Tools (Araçlar) menüsünden E-mail Accounts (E-posta Hesapları) seçeneğini seçiniz. Buradan Add a new e-mail account (Yeni bir e-posta hesabı ekle) sekmesine tıklayınız,

Detaylı

Doküman camı seçeneği

Doküman camı seçeneği Xerox WorkCentre 9/9 Çok İşlevli Yazıcı Kopyalama yapma. Dokümanlarınızı doküman besleyici giriş kasetine yüzleri yukarı dönük şekilde yükleyin. Kılavuzu dokümanlara dokunacak. Önceki tüm programlama seçimlerini

Detaylı

SpamTitan CD'den kurulum

SpamTitan CD'den kurulum SpamTitan CD'den kurulum Hazırlık 1. Sadece Mail Güvenlik Duvarı olarak kullanacağınız uygun bir sunucu seçin. Tavsiye edilen özellikler: o Pentium 4 işlemci, 1024MB RAM Bellek, 80GB sabit disk, 1 Ethernet

Detaylı

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR Nokia N76-1 Baþlangýç 9254332, 2. Baskı TR Tuþlar ve parçalar (kapak ve kapak açýk) Bundan sonra Nokia N76 olarak anýlacaktýr. 1 Sað kapak tuþu 2 Orta tuþ 3 Sol kapak tuþu 4 Daha düþük çözünürlüklü ikincil

Detaylı

Android telefonunuzda Office 365'i kullanma

Android telefonunuzda Office 365'i kullanma Android telefonunuzda Office 365'i kullanma Hızlı Başlangıç Kılavuzu E-postayı denetleme Office 365 hesabınızdan e-posta göndermek ve almak için Android telefonunuzu ayarlayın. Takviminizi nerede olursanız

Detaylı

Cisco 881 Router ve AirLink ES4X0, WAN Failover Tanımı

Cisco 881 Router ve AirLink ES4X0, WAN Failover Tanımı Cisco 881 Router ve AirLink ES4X0, WAN Failover Tanımı AirLink ES4X0, diğer bir router ile birlikte kullanıldığında birden fazla bilgisayar veya cihaz için esas bağlantı noktası ve internet üzerinden yedekleme

Detaylı

AĞ KURULUMU ANA MAKİNA İÇİN:

AĞ KURULUMU ANA MAKİNA İÇİN: AĞ KURULUMU NetProxy programı ile bilgisayarlarınızı birbirine bağlamak için, bağlantı yapacağınız bilgisayarlar arasynda bir ağ kurmanız gerekir. Ağ kurma işlemini burada adım adım anlatmaya çalışacağım.

Detaylı

Google Cloud Print Kılavuzu

Google Cloud Print Kılavuzu Google Cloud Print Kılavuzu Google Cloud Print hakkında bilgi Google Cloud Print ile yazdırma Appendix İçindekiler Kılavuzlar Hakkında Bilgi... 2 Kılavuzlarda Kullanılan Semboller... 2 Feragatname...

Detaylı

Free Cooling (Tibbo Ethernet Modüllü)

Free Cooling (Tibbo Ethernet Modüllü) Free Cooling (Tibbo Ethernet Modüllü) Cihaz İnternet Ayarları Cihazı ethernet kablosu kullanarak ilk olarak ayar yapacağınız bilgisayara direkt olarak bağlayınız. Cihazlar varsayılan olarak 192.168.1.40

Detaylı

Doküman camı seçeneği

Doküman camı seçeneği Xerox WorkCentre 8/8/8/87/890 Kopyalama Yapma Hizmetler Ana Sayfası İş Durumu Dokunmatik Ekran Başlat Tümünü Temizle Dur. Dokümanlarınızı doküman besleyici giriş kasetine yüzleri yukarı bakacak şekilde

Detaylı

INTERNET KAYNAKLARI. Wik.is Kılavuzu GRUP OTANTİK GRURLA SUNAR

INTERNET KAYNAKLARI. Wik.is Kılavuzu GRUP OTANTİK GRURLA SUNAR INTERNET KAYNAKLARI Wik.is Kılavuzu GRUP OTANTİK GRURLA SUNAR Bir Wiki ye Kayıt Olma 1. Öğrencileriniz ya da kurs katılımcılarınız için e- posta adresleri alın. 2. www.wik.is* adresine gidin. 3. Wik.is

Detaylı

CLEARONE MAX IP KONFERANS CİHAZI

CLEARONE MAX IP KONFERANS CİHAZI CLEARONE MAX IP KONFERANS CİHAZI KURULUM/KULLANIM KILAVUZU Adım Adım Kurulum; 1 BAĞLANTI Genişletmek İçin; Maksimum 4 taneye kadar aşağıdaki şekilde genişletilir. 2 CİHAZ ÜZERİNDEN AYARLAMA IP VERME Cihaz

Detaylı

Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu

Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Ürünle ilgili not Bu

Detaylı

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Yazılım Yükleme Kılavuzu

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Yazılım Yükleme Kılavuzu COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES Yazılım Yükleme Kılavuzu HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Yazılım Yükleme Kılavuzu Telif Hakkı ve Lisans 2010 Copyright Hewlett-Packard Development

Detaylı

YAYGIN OLARAK KULLANILAN ADSL MODEMLER VE ROUTER AYARLARI

YAYGIN OLARAK KULLANILAN ADSL MODEMLER VE ROUTER AYARLARI YAYGIN OLARAK KULLANILAN ADSL MODEMLER VE ROUTER AYARLARI D-Link 500G Router Ayarları web arayüzüne ulaşmak için modemin standart IP adresi olan 10.1.1.1 yazıyoruz. o Modeminizin IP adresini web tarayıcınızın

Detaylı

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu 9355495 2. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, HS-2R ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin ilgili

Detaylı

5014 PW. Hızlı Kurulum Kılavuzu

5014 PW. Hızlı Kurulum Kılavuzu 5014 PW WIRELESS ADSL MODEM ROUTER Hızlı Kurulum Kılavuzu adsl.teknotel.net Donanım Kurulumu LED Göstergeleri LED ADI READY ADSL LAN 1-4 Durumu Yanıyor: ADSL modem hazır Yanmıyor: ADSL modem hazır değil

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Useroam Kurulum Rehberi

Useroam Kurulum Rehberi Useroam Kurulum Rehberi User roaming service İndirme Useroam güncel sürümünü www.useroam adresinden indirebilirsiniz. İndirmiş olduğunuz iso dosyasını Useroam ürününü kuracağınız platforma taşıyınız. Vmware

Detaylı

PC Suite Kurulum Kýlavuzu

PC Suite Kurulum Kýlavuzu PC Suite Kurulum Kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.)

Detaylı

X500 Series Tarama Hedefi ve Uyarı Mesajı Ayar Kılavuzu

X500 Series Tarama Hedefi ve Uyarı Mesajı Ayar Kılavuzu X500 Series Tarama Hedefi ve Uyarı Mesajı Ayar Kılavuzu www.lexmark.com Temmuz 2007 Lexmark ve Lexmark with diamond tasarımı, Lexmark International, Inc. firmasına ait, ABD ve/veya diğer ülkelerde tescilli

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ E-POSTA YARDIM BELGESİ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ E-POSTA YARDIM BELGESİ Zimbra Webmail GENEL ÖZELLİKLER Zimbra yüksek performanslı bir e-posta programı olup, e-posta, adres defteri, takvim, görev listeleri ve web dokümanları gibi özelliklere sahip bir uygulamadır. e-posta

Detaylı

AirPrint Kılavuzu. Bu Kullanıcı Kılavuzu şu modeller içindir:

AirPrint Kılavuzu. Bu Kullanıcı Kılavuzu şu modeller içindir: AirPrint Kılavuzu Bu Kullanıcı Kılavuzu şu modeller içindir: HL-L340DW/L360DN/L360DW/L36DN/L365DW/ L366DW/L380DW DCP-L50DW/L540DN/L540DW/L54DW/L560DW MFC-L700DW/L70DW/L703DW/L70DW/L740DW Sürüm A TUR Not

Detaylı

Microsoft Outlook (Sürüm 8.5 ve Üstü) için Cisco ViewMail 2

Microsoft Outlook (Sürüm 8.5 ve Üstü) için Cisco ViewMail 2 Hızlı Başlangıç Kılavuzu Microsoft Outlook (Sürüm 8. ve Üstü) için Cisco ViewMail Hızlı Başlangıç Kılavuzu Microsoft Outlook (Sürüm 8. ve Üstü) için Cisco ViewMail Microsoft Outlook için Cisco ViewMail

Detaylı

Resim 7.20: Yeni bir ileti oluşturma

Resim 7.20: Yeni bir ileti oluşturma F İLETİLER Konuya Hazırlık 1. E-posta adresinden yeni bir ileti nasıl oluşturulur? 1. İLETI GÖNDERME a. Yeni bir ileti oluşturma: Yeni bir ileti oluşturmak için Dosya/Yeni/E-posta iletisi seçilebileceği

Detaylı

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrol Paneli

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrol Paneli Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Kontrol Paneli Kullanılabilen hizmetler yazıcı ayarlarınıza bağlı olarak değişebilir. Hizmetler ve ayarlar hakkında bkz. Kullanım Kılavuzu.? Menüler GHI PRS 7 * ABC JKL TUV

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ZİMBRA E-POSTA SİSTEMİ KULLANICI DOKÜMANI

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ZİMBRA E-POSTA SİSTEMİ KULLANICI DOKÜMANI ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ZİMBRA E-POSTA SİSTEMİ KULLANICI DOKÜMANI İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 EPOSTA SİSTEMİNE BAĞLANMA... 3 ESKİ E-POSTLAR... 5 YENİ KİŞİ VEYA GÖREV OLUŞTURMA... 6 MESAJ YAZMA... 6 KİŞİLER...

Detaylı

Ortam İzleyici Kullanım Kılavuzu

Ortam İzleyici Kullanım Kılavuzu Ortam İzleyici Kullanım Kılavuzu BARAN ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ İçindekiler Ana Ekran... 2 Mail kurulum Ekranı... 3 Cihaz Ekleme ve Otomatik Tarama Ekranı... 4 Manuel Cihaz Ekleme ve Adlandırma...

Detaylı

Menüler. Yazdırmaya Ara Ver

Menüler. Yazdırmaya Ara Ver Xerox ConnectKey.0 Teknolojisi Kontrol Paneli Kullanabileceğiniz hizmetler yazıcınızın ayarlarına bağlı olarak değişebilir. Hizmetler ve ayarlar hakkında ayrıntılı bilgi için Kullanım Kılavuzu'na bakın.

Detaylı

NicProxy Registrar AWBS Modül Kurulumu Versiyon 1.0

NicProxy Registrar AWBS Modül Kurulumu Versiyon 1.0 NicProxy Registrar AWBS Modül Kurulumu Versiyon 1.0 Tescil Bilgisi 2009 NicProxy. Tüm Hakları Saklıdır. Bu belge, NicProxy mülkiyetinde ve NicProxy e ait özel bilgiler içermektedir. NicProxy yetkili temsilcisinin

Detaylı

Alcatel OmniPCX Office

Alcatel OmniPCX Office Analog terminal Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Bu kýlavuzu nasýl kullanmalý? How Tuþ takýmý Sayýsal tuþ takýmý. Sayýsal tuþ takýmýnýn özel tuþu. Kullanýlan diðer semboller þlem

Detaylı

ACR-Net 100 Kullanım Kılavuzu

ACR-Net 100 Kullanım Kılavuzu ACR-Net 100 Kullanım Kılavuzu Ayrıntılı bilgi için web sayfamızı ziyaret edin. www.acrelektronik.com.tr 1 İçindekiler 1. ACR-Net 100... 3 1.1. ACR-Net 100 Özellikleri... 3 1.2. Kullanım Alanları... 3 1.3.

Detaylı

MultiBoot Kullanıcı Kılavuzu

MultiBoot Kullanıcı Kılavuzu MultiBoot Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler,

Detaylı

AirPrint Kılavuzu. Sürüm 0 TUR

AirPrint Kılavuzu. Sürüm 0 TUR AirPrint Kılavuzu Sürüm 0 TUR Not tanımları Bu kullanıcı el kitabında aşağıdaki simgeyi kullanıyoruz: Not Notlar ortaya çıkabilecek durumu nasıl çözmeniz gerektiğini size bildirir veya işlemin diğer özelliklerle

Detaylı

AirPrint Kılavuzu. Bu Kullanıcı Kılavuzu aşağıdaki modeller için geçerlidir: MFC-J3520/J3720. Sürüm 0 TUR

AirPrint Kılavuzu. Bu Kullanıcı Kılavuzu aşağıdaki modeller için geçerlidir: MFC-J3520/J3720. Sürüm 0 TUR AirPrint Kılavuzu Bu Kullanıcı Kılavuzu aşağıdaki modeller için geçerlidir: MFC-J350/J370 Sürüm 0 TUR Notların tanımı Bu kullanıcı el kitabında aşağıdaki not stilini kullanıyoruz: Notlar ortaya çıkabilecek

Detaylı

4. Sunucu ayarları veya ek sunucu türlerinı manüel olarak yapılandır'a tıklayın ve İleri'yi tıklayın.

4. Sunucu ayarları veya ek sunucu türlerinı manüel olarak yapılandır'a tıklayın ve İleri'yi tıklayın. Yalova Üniversitesi email adresini outlook ile kullanmak için, bilgisayarınızda kurulu Outlook sürümüne bağlı olarak ücretsiz olarak Microsoft Office Outlook Connector programını indirebilir veya POP3

Detaylı

ESM-EZM VIEWER. ESM-EZM Viewer özellikleri

ESM-EZM VIEWER. ESM-EZM Viewer özellikleri ESM-EZM VIEWER ESM-EZM Viewer veri toplama yazýlýmý; proses deðerlerinin kaydedilmesi,text-excel formatýnda çýktý alýnmasý ve uzaktan cihaz parametrelerine eriþim ihtiyacý duyulan endüstrideki bir çok

Detaylı

Baþlangýç Nokia N92-1

Baþlangýç Nokia N92-1 Baþlangýç Nokia N92-1 Modlar Baþlangýç Model numarasý: Nokia N92-1. Bundan sonra Nokia N92 olarak anýlacaktýr. Cihazýnýzýn dört modu bulunur: Kapak kapalý modu (1), Ýzleme modu (2), Kapak açýk modu (3)

Detaylı

TL-WPS510U PRINT SERVER KURULUM DÖKÜMANI

TL-WPS510U PRINT SERVER KURULUM DÖKÜMANI TL-WPS510U PRINT SERVER KURULUM DÖKÜMANI 1 Başlarken Satın almış olduğunuz TL-WPS510U nun kullanım diagramı aşağıdaki gibidir. Cihazınızı bir ağ yazıcısı değilse veya kablolu ağ yazıcınızı kablosuz olarak

Detaylı