Biyolojiye Giriþ ve Bilimsel Yöntem Canlýlarýn Temel Bileþenleri Enzimler Canlýlarýn Sýnýflandýrýlmasý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Biyolojiye Giriþ ve Bilimsel Yöntem Canlýlarýn Temel Bileþenleri Enzimler Canlýlarýn Sýnýflandýrýlmasý"

Transkript

1 Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... LYS BİYOLOJİ Ödev Kitapçığı 1 (MF) Biyolojiye Giriþ ve Bilimsel Yöntem Canlýlarýn Temel Bileþenleri Enzimler Canlýlarýn Sýnýflandýrýlmasý Adý Soyadý :... BÝREY DERSHANELERÝ BÝYOLOJÝ ÖDEV KÝTAPÇIÐI Bu kitapçýðýn her hakký saklýdýr. Tüm haklarý bry Birey Eðitim Yayýncýlýk Pazarlama Ltd. Þti. e aittir. Kýsmen de olsa alýntý yapýlamaz. Metin ve sorular, kitapçýðý yayýmlayan þirketin önceden izni olmaksýzýn elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kayýt sistemiyle çoðaltýlamaz yayýmlanamaz.

2 1. 2. Üç farklý bitkinin geliþimiyle ph derecesi arasýndaki iliþkiyi gösteren yukarýdaki grafiðe göre aþaðýdakilerden hangisi söylenemez? A) Her üç fidenin de geliþtiði ortak ph deðeri yoktur. B) Farklý ortamlara en iyi uyum saðlayan L türüdür. C) L türünün yaþadýðý her ortamda M türü de bulunur. D) Asitli topraklarda K bitkisinin bulunma oraný daha yüksektir. E) Toleransý (hoþgörüsü) en düþük olan M türüdür Ortam sýcaklýðý Yukarýdaki grafik bir kuþ türünün birey sayýsýnýn, yaþadýðý ortamýn sýcaklýðýna göre deðiþimini göstermektedir. Bu grafikteki bilgilere dayanarak, I. Bu kuþ türünün en fazla birey sayýsýna ulaþtýðý sýcaklýk 30 C dir. II. Göçmen bir kuþ türü olabilir. III. Bu türe ait bireylerin üreme oraný 30 C ve 40 C de aynýdýr. yargýlarýndan hangilerine ulaþýlabilir? D) I ve II E) I, II ve III 3. Üç ayrý fare grubu üzerinde yapýlan deneyler sonucu aþaðýdaki tablo elde edilmiþtir. Fare grubu Besin ortamý Saðlýklý geliþim Üreme bozukluðu 1. Tüm besinler var Büyüyen bitki sayýsý ph Birey sayýsý Görülen durum E vitamini eksik K vitamini eksik Kan hastalýðý (: Özellik görülüyor : Özellik görülmüyor) Bu bilgilere göre, aþaðýdaki yorumlardan hangisi yapýlamaz? A) Saðlýklý geliþim için tüm besinler gereklidir. B) Bir vitaminin eksikliði diðer bir vitaminle düzeltilemez. C) K vitamini dolaþým sistemi üzerinde etkilidir. D) E vitamini kan hücrelerinin oluþumu için gereklidir. E) Bu vitaminlerin vücuttaki görevleri farklýdýr. LYS Biyoloji Ödev Kitapçýðý 1 (MF) K L M 2 4. Aþaðýda verilenlerden hangisi bütün canlýlarda görülen ortak özelliklerden deðildir? A) Aktif hareket B) Üreme C) Hücresel yapý D) Organizasyon E) Boþaltým 5. Eðer kolesterol, kalp hastalýklarýnýn artmasýna neden oluyorsa, yüksek kolesterol bulunan kiþilerde kalp krizi riski fazladýr. diyen bir bilim adamý bu aþamaya kadar aþaðýdakilerden hangisini yapmamýþtýr? A) Problemin tesbiti B) Hipotez kurma C) Nitel gözlem D) Kontrollü deney E) Nicel gözlem 6. I. Kolanýn içine atýlan buz erir. II. Bu odanýn sýcaklýðý 25 C dir. III. Tencereye konulan su 10 dk sonra kaynadý. Yukarýda verilen cümlelerden hangileri nicel gözleme örnektir? A) Yalnýz I B) Yalnýz II C) I ve II 7. Bilimsel bir problemin çözümünde, I. deney ve gözlemler yapýlarak verilerin toplanmasý, II. kontrollü deneylerin yapýlmasý, III. hipoteze dayalý tahminlerin yapýlmasý, IV. teorilerin kanunlara dönüþmesi olaylarýnýn gerçekleþme sýrasý nasýldýr? A) I, II, III, IV B) I, III, II, IV C) II, I, III, IV D) III, II, IV, I E) IV, III, II, I 8. Bitkilerin geliþmesi üzerine çalýþma yapan bir bilim insaný aþaðýdaki deney düzeneklerini oluþturuyor. Deney gruplarý Kontrol grubu 50 C 100ml su 15 g azot 5 C 100ml su 15 g azot 30 C 100ml su 15 g azot Buna göre, bu bilim insaný için, I. Bitki geliþiminde, sýcaklýðýn etkisini incelemiþtir. II. Bu çalýþma sonucu yeni bir hipotez oluþturmak durumunda kalabilir. III. Mineral miktarýnýn bitki geliþimine etkisini incelemektedir. yargýlarýndan hangileri doðrudur? D) I ve II E) I ve III

3 9. Hastaneye acil olarak getirilen bir hastadan kan ve idrar örneði alýnarak analiz edilmiþtir. Analiz sonucunda bir organýn iþleyiþinde sorun olduðu ve bunun da organ yapýsýndaki hücrelerde enzim sentezinden kaynaklandýðý tesbit edilmiþtir. Ayný hastalýk ailede bir kaç bireyde daha görülmüþtür. Yukarýdaki açýklamada biyolojinin hangi alt dalýndan söz edilmemiþtir? A) Sitoloji B) Fizyoloji C) Genetik D) Ekoloji E) Biyokimya 10. Bir doða olayýnýn duyu organlarý ile incelenmesidir. Doðruluðu kesin olarak ispatlanmýþ, deðiþmez gerçeklerdir. Kanýtlarla desteklenebilen hipotezlerdir. Problemle ilgili elde edilen gerçeklerdir. Aþaðýda verilen terimlerden hangisinin açýklamasý yukarýda verilmemiþtir? A) Teori B) Gözlem C) Hipotez D) Kanun E) Veri 11. I. Çevre kirliliðinin canlý üzerine etkisi II. Nüfus artýþý III. Ýklimlerin oluþumu IV. Yeþil alanlarýn azalýþý V. Ozonun incelmesinin bitkilere etkisi Yukarýda verilen olaylardan hangisi, biyoloji biliminin inceleme alanýna girmez? 12. A) I B) II C) III D) IV E) V Bira mayasý Glukoz Bira mayasý Glukoz 0 C 20 C 40 C 60 C Bir bilim adamý enzimlerle yaptýðý çalýþmalarda yukarýdaki düzenekleri kurmuþtur. Bu aþamaya gelene kadar aþaðýdaki bilimsel yöntem basamaklarýndan hangisini gerçekleþtirmemiþtir? A) Teori oluþturulmasý B) Kontrollü deney yapýlmasý C) Tahmin yapýlmasý D) Gözlem yapýlmasý E) Verilerin toplanmasý Bira mayasý Glukoz Bira mayasý Glukoz LYS Biyoloji Ödev Kitapçýðý I. Histoloji Hücreyi inceler. II. Sitoloji Dokularý inceler. III. Taksonomi Canlýlarýn sýnýflandýrýlmasýný inceler. IV. Evolüsyon Canlýlarýn geçmiþten günümüze geçirdiði deðiþimi inceler. V. Genetik Canlýlarýn iþleyiþini inceler. Yukarýda verilen biyoloji alt dallarý ve açýklamalarýyla ilgili karþýlaþtýrmalardan hangileri yanlýþtýr? A) I ve II B) III ve IV C) I, II ve V D) I, III ve V E) II, III ve IV 14. Kontrollü deneylerle ilgili olarak, I. Hipoteze baðlý olarak ileri sürülen tahminlerin denenmesi sýrasýnda baþvurulur. II. Bir deney grubu bir de kontrol grubunun olmasý zorunludur. III. Sonuçlarý doðrultusunda hipotezler teoriye dönüþebilir. IV. Bilimsel çalýþmalarýn vazgeçilmez bir parçasýdýr. ifadelerinden hangileri doðrudur? A) I ve II B) II ve IV C) III ve IV D) I, II ve III E) I, II, III ve IV 15. Bir bilim adamý bitkilerin eylül ayýnda yaprak dökme nedenini araþtýrmaya baþlamýþ ve aþaðýda verilen basamaklarý geçmiþtir. I. Basamak: Eylül ayýnda hava sýcaklýðý 5 C düþmüþtür. II. Basamak: Hava sýcaklýðýnýn düþüþü yaprak dökümünü uyarmaktadýr. III. Basamak: Eðer sýcaklýðýn düþüþü yaprak dökümünü uyarýyorsa, bitkide yaprak dökümünü saðlayan bazý hormonlar sýcaklýðýn deðiþimiyle aktif hale geçmektedir. Bu bilim adamýnýn geçtiði, I., II. ve III. basamaklar ile ilgili olarak aþaðýdakilerden hangisi doðrudur? I II III A) Nitel gözlem Hipotez Teori B) Nicel gözlem Veri Gerçek C) Veri Nitel gözlem Hipotez D) Nicel gözlem Hipotez Tahmin E) Nicel gözlem Teori Kanun 16. Bakterilerin kapalý ortamda ve glukoz içeren çözelti içinde alkol üretme hýzlarý sýcaklýktan etkileniyorsa, sýcaklýðýn artmasý ya da azalmasý alkol üretim hýzýný deðiþtirmelidir. diyen bir bilim adamýnýn bundan sonra yapmasý gereken aþaðýdakilerden hangisidir? A) Veri toplama B) Teori oluþturma C) Hipotez kurma D) Tahmin yapma E) Kontrollü deneyler yapma 3 LYS Biyoloji Ödev Kitapçýðý 1 (MF)

4 17. I. Vitaminler II. Proteinler III. Mineraller IV. Su Yukarýdaki temel bileþenlerden hangilerini tüm canlýlar dýþarýdan hazýr olarak almak zorundadýr? A) Yalnýz IV B) I ve II C) I ve III D) II ve IV E) III ve IV 18. A proteini x y x z y B proteini x x y z x y C proteini x x y y x Yukarýda üç farklý proteinin yapýlarýnda yer alan aminoasitlerin diziliþleri verilmiþtir. Buna göre, I. A ve C ayný proteinlerdir. II. A ve B proteinlerinde aminoasit çeþidi aynýdýr. III. Üç proteinin sentezi de ayný organel çeþidinde gerçekleþir. IV. A, B ve C de peptid baðý sayýsý aynýdýr. verilenlerden hangileri doðrudur? A) I ve II B) I ve IV C) II ve III D) III ve IV E) I, II ve IV 19. Bitki hücresinin selülozu oluþturmasýna baðlý olarak, I. glukoz miktarýnda artma, II. ortam ph sýnda azalma, III. su miktarýnda azalma deðiþikliklerinden hangileri gözlenmez? D) I ve III E) I, II ve III 20. Canlý dokularda proteinlerin hidrolizini saðlayan enzimler bulunur. þeklinde bir hipotez ileri süren bilim adamý, canlý dokudan elde ettiði özütü aþaðýdaki karýþýmlardan hangisinin bulunduðu tüpe koyarsa hipotezinin doðruluðunu araþtýrabilir? A) Protein ayýracý Protein B) Protein parçalayan enzim Aminoasit ayýracý C) Aminoasit Protein ayýracý D) Protein Aminoasit ayýracý E) Protein parçalayan enzim Protein LYS Biyoloji Ödev Kitapçýðý 1 (MF) Glukoz (C 6 H 12 O 6 ) 6 C lu Monosakkaritler Fruktoz (C 6 H 12 O 6 ) Galaktoz (C 6 H 12 O 6 ) Yukarýdaki tablodan yararlanarak, I. Bitki hücrelerinde her üç monosakkarite de rastlanýr. II. Glukoz, diðer iki monosakkaritle birleþerek disakkaritleri meydana getirir. III. 6 C lu monosakkaritlerin kapalý formülleri aynýdýr. ifadelerinden hangileri doðrudur? A) Yalnýz I B) Yalnýz II C) I ve III 22. Canlý bir dokudan alýnan hücrenin sitoplazmasýnda glukoz, yað asitleri, gliserol, galaktoz, vitamin ve aminoasit olduðu tespit edilmiþtir. Bu bilgiye dayanarak, I. Canlý ihtiyacý olan tüm vitaminlerin sentezini saðlayacak genlere sahiptir. II. Bulundurduðu aminoasitlerin bir kýsmýný dýþarýdan hazýr almýþtýr. III. Hücre zarýnýn dýþýnda çeper bulundurur. IV. Doymuþ yað sentezi yapabilir. yorumlarýndan hangileri yapýlamaz? A) Yalnýz III B) I ve II C) I ve III D) II ve IV E) I, III ve IV 23. Yanda bir hücre içerisinde zamana baðlý olarak Niþasta miktarý deðiþen niþasta miktarý verilmiþtir. Bu hücreyle ilgili, I. Su miktarý azalýr. II. Glukoz yoðunluðu azalmaktadýr. III. Bu olay gerçekleþirken enerji harcamaktadýr. ifadelerinden hangileri söylenebilir? A) Yalnýz I B) Yalnýz II C) I ve II 24. Bir bitki hücresinde, I. 36 aminoasitten oluþan protein, II. 100 glukoz içeren niþasta, III. 50 gliserol bulunduran trigliserit moleküllerinin hidrolizi için kullanýlan su ile en fazla kaç aminoasitlik bir polipeptit hidroliz edilebilir? A) 183 B) 184 C) 283 D) 284 E) 285

5 25. Ýçerisinde amilaz bulunan bir deney tüpü ateþ üzerinde bir müddet kaynatýldýktan sonra içine niþasta çözeltisi konularak soðumaya býrakýlmýþtýr. Bu süreç içerisinde deney tüpünde meydana gelen deðiþiklikler ile ilgili olarak, Niþasta miktarý I Amilaz miktarý III grafiklerinden hangileri doðrudur? (Amilaz niþastayý sindiren enzimdir) A) Yalnýz I B) Yalnýz III C) I ve III D) II ve IV E) III ve IV 26. I. Protein II. DNA III. Selüloz IV. Laktoz Glikozit baðý sayýsý II Glukoz miktarý IV 28. Bir bitki hücresi, I. temel aminoasit, II. B vitamini, III. kalsiyum tuzu, IV. glukoz moleküllerinden hangilerini dýþarýdan alýr? A) Yalnýz I B) Yalnýz III C) I ve III D) II ve III E) I, III ve IV 29. Su 3 mol 1 mol 1 mol 3 mol Yukarýda organik bir molekülün sentezi gösterilmiþtir. Sentezlenen bu molekülle ilgili, I. Su moleküllerinin bir eksiði kadar bað oluþur. II. Çöl hayvanlarýnda metabolik su deposudur. III. Genetik þifreye göre sentezlenir. yargýlarýndan hangileri yanlýþtýr? D) I ve II E) I ve III 27. Yukarýda verilen bileþenler hidroliz edildiðinde açýða çýkabilecek monomer çeþidi sayýsý en fazla olandan en az olana doðru nasýl sýralanýr? A) I - II - IV - III B) III - II - IV - I C) II - I - IV - III D) II - III - IV - I E) III - IV - I - II Disakkarit Miktarý Yukarýda bir hayvan hücresinde zamana baðlý deðiþen disakkarit miktarý gösterilmiþtir. Buna göre, I. Hücre içinde maltoz miktarý artmaktadýr. II. Hücre içinde su miktarý azalýr. III. Hücre içinde galaktoz ve glukoz miktarý azalýr. yorumlarýndan hangileri doðrudur? D) I ve II E) II ve III 30. I. Hücre içi osmotik basýncýn ayarlanmasý II. Vücudun mikroplara karþý savunulmasý III. Aktivasyon enerjisinin düþürülmesi IV. Organellerin yapýsýnýn oluþturulmasý Yukarýda verilenlerden hangilerinde proteinler rol oynayabilir? A) I ve III B) II ve III C) II ve IV D) I, II ve IV E) I, II, III ve IV 31. Aþaðýdaki vitaminlerden hangisinin eksikliðine baðlý olarak karþýsýndaki rahatsýzlýk oluþmaz? A) A Gece körlüðü B) B Raþitizm C) C Skorbüt D) K Kanýn geç pýhtýlaþmasý E) E Kýsýrlýk 5 LYS Biyoloji Ödev Kitapçýðý 1 (MF)

6 32. I. Tüm canlýlar dýþarýdan hazýr almak zorundadýr. II. Organizmalarda enerji verici olarak görev yapabilirler. III. Canlý yapýsýna katýlýrlar. IV. C, H ve O atomlarýný taþýrlar. Yukarýda verilenlerden hangileri organik ve inorganik bileþenler için ortaktýr? A) Yalnýz III B) I ve II C) I ve IV D) II ve III E) III ve IV 33. Yandaki grafikte B harfi ile gösterilen madde glukoz olduðuna göre, I. Gerçekleþen olay dehidrasyon sentezidir. Madde miktarý A C B II. C enzim olabilir. III. Bu olay bir hayvan hücresinde meydana gelmiþse A glikojen olabilir. yorumlarýndan hangileri yapýlabilir? A) Yalnýz I B) Yalnýz II C) I ve III 34. I. Canlýlarýn hiçbirinde selüloz sindirici enzimlerin sentezinden sorumlu genler bulunmaz. II. Polisakkaritler, enerji eldesinde kullanýlýrken glukoza dönüþtürülmek zorundadýr. III. Organik bileþenlerin bazýlarýnýn birbirine dönüþebilme özelliði vardýr. IV. Monosakkaritler daha küçük birimlere hidroliz edilemezler. Organik bileþiklerle ilgili olarak verilen yukarýdaki bilgilerden hangileri doðrudur? A) Yalnýz IV B) I ve III C) II ve IV D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV 35. I. Kemik oluþumu, geliþimi ve sertleþmesinde görevlidirler. II. Büyüme, geliþme ve üremede etkilidirler. III. Enerji vericidirler. Yukarýda verilenlerden hangileri vitaminlerin özelliklerindendir? D) I ve II E) I, II ve III LYS Biyoloji Ödev Kitapçýðý 1 (MF) Organik bileþiklerden glikojenle ilgili verilen, I. Tek çeþit monomerin çok sayýda glikozit baðýyla birleþmesinden meydana gelmiþtir. II. Bakteri, mantar ve hayvan hücrelerinde bulunabilen bir depo polisakkarittir. III. Bulunduðu tüm hücrelerde ayný olayla sentezlenir. IV. Hidrolize uðramadan enerji eldesinde kullanýlamaz. bilgilerinden hangileri doðrudur? A) Yalnýz I B) III ve IV C) I, II ve III D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV 37. Yanda verilen grafik Y vitamininin vücut hücreleri- Miktar mizde bulunma miktarýný Y göstermektedir. N Buna göre, Y ile ilgili, I. Turunçgillerde bol miktarda bulunan ve eksik- liði skorbüt hastalýðýna neden olan vitamindir. II. Kanýn pýhtýlaþma reaksiyonlarýnda görev alan vitamin olabilir. III. Suda çözünen ve fazlasý vücutta depo edilemeyen vitaminlerden biridir. IV. Kemik geliþimi üzerine etkili olan ve eksikliðinde raþitizm hastalýðýna yol açan vitamindir. verilenlerinden hangileri söylenemez? (N = Vitaminin vücuttaki normal miktarýný göstermektedir.) A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV 38. I. RNA II. Antikor III. Niþasta IV. Gliserol Yukarýda verilen organik moleküllerden hangilerinin yapýsýnda azot atomuna rastlanmaz? A) Yalnýz II B) Yalnýz IV C) I ve III D) III ve IV E) I, III ve IV 39. Organik bileþiklerden olan proteinler, I. hücre zarýnýn yapýsýna katýlma, II. solunumda kullanýlmalarý sonucu amonyak açýða çýkarma, III. gerektiðinde enerji verme, IV. dehidrasyon reaksiyonuyla sentezlenme özelliklerinden hangileriyle karbonhidrat ve yaðlardan ayrýlýr? A) Yalnýz II B) Yalnýz III C) I ve III D) I ve IV E) II ve IV

7 40. Yapýsýnda 120 glikozit baðý bulunduran bir polisakkarit molekülüne kaç tane glukoz girmiþtir ve ortama kaç molekül su çýkmýþtýr? A) B) C) D) E) aminoasidin peptitleþmesi sýrasýnda açýða çýkan su, kaç mol yaðýn hidrolizinde kullanýlabilir? A) 100 B) 300 C) 600 D) 900 E) Protein Aminoasit Yukarýdaki grafikle ilgili olarak aþaðýdakilerden hangisi söylenemez? A) Ortamda aminoasit miktarý artmaktadýr. B) Peptit baðý sayýsý azalmaktadýr. C) Hücre dýþýnda gerçekleþebilir. D) Olay dehidrasyon tepkimesidir. E) Susuz ortamlarda gerçekleþemez. 43. I. Selüloz II. Niþasta III. Laktoz IV. Glikojen V. Sakkaroz Yukarýda verilen karbonhidrat çeþitlerinden hangileri diðerlerine göre farklý bir molekül içerir? A) Yalnýz III B) Yalnýz V C) I ve II D) II ve IV E) III ve V 44. I. Büyüme II. Yaralarýn iyileþmesi III. Geliþme IV. Vücut savunmasý Organik moleküllerden olan proteinler, yukarýdaki olaylarýn hangilerinde görev alýr? A) Yalnýz I B) I ve IV C) II ve III D) I, II ve III E) I, II, III ve IV 45. I. Hücre zarýndan geçebilme II. ATP sentezinde kullanýlma III. C, H, O elementlerinden oluþma IV. Polimer madde özelliklerine sahip olma Yukarýdakilerden hangileri yaðlarýn sindirimi sonucu oluþan yað asidi ve gliserolün özelliði deðildir? A) Yalnýz II B) Yalnýz IV C) I ve III D) II ve IV E) I, II ve III 46. Yapýsýnda 2000 peptit baðý taþýyan bir protein molekülünün yapýsýnda en çok kaç çeþit aminoasit bulunabilir? A) 2001 B) 1999 C)500 D) 20 E) Çok sayýda monosakkarit bir araya gelerek polisakkaritleri oluþturur. Polisakkaritlerden olan niþasta, glikojen ve selülozun ortak özelliði aþaðýdakilerden hangisidir? A) Ýnsanlar tarafýndan enerji üretmek için kullanýlabilirler. B) Yapýlarýnda peptit baðý taþýrlar. C) Çok sayýda glukozdan oluþurlar. D) Hayvansal depo polisakkaritlerdir. E) Bitkilerde yedek besin maddesidirler. 48. Ototrof beslenen bir bakteri, I. yað asidi, II. galaktoz, III. guanin bazý, IV. aminoasit maddelerinden hangilerini sentezlerken azot tuzlarýný kullanýr? A) I ve II B) II ve III C) II ve IV D) III ve IV E) II, III ve IV 49. Kutuplarda yaþayan hayvanlarýn deri altýnda, soðuktan korunabilmek için yað depolanýr. Bu yaðlarýn oluþmasý sýrasýnda, I. Bir gliserol üç yað asidi ile birleþir. II. Reaksiyon sonucu su açýða çýkar. III. Karbonla azot arasýnda peptit baðý oluþur. ifadelerinden hangileri doðrudur? D) I ve II E) II ve III 7 LYS Biyoloji Ödev Kitapçýðý 1 (MF)

8 50. I. Tüm canlýlarda ayný organelde sentezlenir. II. Yüksek sýcaklýk yapýlarýnda bozulmaya neden olur. III. Organik veya inorganik yapýda olabilir. IV. Bütün canlýlar dýþarýdan almak zorundadýr. Enzimlerin tepkimeye gireceði substratý belirleyen kýsýmlarýyla ilgili olarak verilen yukarýdaki bilgilerden hangisi yanlýþtýr? 51. A) Yalnýz III B) I ve II C) I ve III D) II ve IV E) III ve IV Pepsin (Y gr) 0 C -I- 30 C -III- Yukarýda üç farklý kaba yüzeyleri farklý et parçalarý ve bunlardaki protein yapýyý parçalayan pepsin enzimi konulmuþtur. Bu kaplardaki reaksiyon hýzlarýnýn çoktan aza doðru sýralamasý aþaðýdakilerden hangisinde verilmiþtir? A) I > II > III B) II = III > I C) I = II > III D) III > II > I E) II > III > I 52. Bir deney tüpü içerisine bir miktar dipeptid, dipeptidi parçalayan enzim ve su konularak sabit ph ve basýnç altýnda, sýcaklýðý 20 C den 60 C ye kadar kademeli olarak artýrýlýyor. Deney tüpünde gözlenen madde miktarý ve reaksiyon hýzý deðiþimleri aþaðýda grafiklerle gösterilmiþtir. Dipeptid miktarý I Reaksiyon hýzý III Sýcaklýk Sýcaklýk Kýyma (X gr) Pepsin (Y gr) Bu grafiklerden hangileri yanlýþtýr? (Erepsin, bazik ph da dipeptidleri aminoasitlere parçalayan enzimdir.) A) Yalnýz I B) I ve IV C) II ve III D) II ve IV E) I, III ve IV LYS Biyoloji Ödev Kitapçýðý 1 (MF) Pepsin (Y gr) 30 C -II- Parça et (X gr) Aminoasit miktarý II Erepsin miktarý IV Sýcaklýk Sýcaklýk Kuþbaþý (X gr) Enzimlerle ilgili olarak, I. Reaksiyonun baþlayabilmesi için aþýlmasý gereken enerji miktarýný düþürmekte kullanýlýrlar. II. Tepkimeye girecek substratý, koenzim kýsýmlarý belirler. III. Yardýmcý kýsmýný oluþturan monomerlerin sayý, çeþit ve diziliþindeki farklýlýklar enzimlerin çeþitliliðini belirleyen tek faktördür. IV. Kofaktör olarak kullanýlacak maddeleri tüm canlýlar dýþarýdan almak zorundadýr. bilgilerinden hangileri doðrudur? A) Yalnýz I B) I ve IV C) II ve III D) III ve IV E) II, III ve IV I Protein proteaz su 25 C II Protein proteaz su 60 C Yukarýdaki deney tüplerinde gerçekleþen reaksiyonlarla ilgili olarak, I. Deney sonunda tüplerin hepsinde proteaz enzimine rastlanýr. II. Sadece I. tüpte reaksiyon gerçekleþir. III. Deney sonunda sadece I numaralý deney tüpünde aminoasit açýða çýkar. yorumlarýndan hangileri doðrudur? A) Yalnýz I B) I ve II C) I ve III H 2 O Glukoz Laktoz Laktaz (substrat) (Enzim) III Protein proteaz su 0 C IV Protein proteaz su Kaynatýlýp soðutuluyor. LaktozLaktaz Kompleksi Galaktoz Laktaz (Enzimsubstrat kompleksi) Yukarýda laktaz enzimi ve onun substratý olan laktozun varlýðýnda gerçekleþen bir reaksiyon gösterilmiþtir. Bu reaksiyon ile ilgili olarak, I. Su harcanýr. II. Enzimler reaksiyon sonunda etkilenmeden çýkar. III. Dehidrasyon reaksiyonu olup, enerji harcanýr. IV. Enzim ile substratý arasýnda anahtar - kilit iliþkisi vardýr. yargýlarýndan hangileri doðrudur? A) Yalnýz II B) I ve II C) III ve IV D) I, II ve IV E) II, III ve IV

9 56. Bir enzimin etki ettiði maddeyle reaksiyona girebilmesinde, I. ortamýn ph sý, II. hücrenin ürettiði glukoz miktarý, III. tepkimenin hücre sitoplazmasýnda gerçekleþmesi, IV. yüzey uyumlarý faktörlerinden hangileri her zaman etkilidir? A) Yalnýz I B) I ve IV C) II ve III D) I, III ve IV E) I, II, III ve IV 57. A. (n) Aminoasit Protein (n 1)H 2 O B. Glukoz 6O 2 6CO 2 6H 2 O C. Sükroz H 2 O Glukoz Fruktoz Canlý organizmalarda gerçekleþtirilen yukarýdaki biyolojik reaksiyonlar için, I. Tüm canlýlarda A reaksiyonu ortaktýr. II. B ve C olaylarýnda hidroliz enzimleri görev yapmaktadýr. III. Üç reaksiyonda da enerji üretilir. verilenlerinden hangileri doðrudur? D) I ve II E) I, II ve III 58. Ýncelenen bir doku hücresinde D maddesinin E enziminin katalizörlüðünde B miktarý ve C maddelerinin D ye dönüþtüðü gözlenmiþtir. Koþullarýn uygun olduðu ortamda tutulan hücrede D maddesinin miktarýnýn zamana baðlý olarak yanda verilen grafikteki gibi bir deðiþim gösterdiði belirlenmiþtir. Bu deðiþimin nedeni, I. enzim miktarý sabit tutulurken, substrat miktarýnýn artýrýlmasý, II. hücre ortamýna belli bir zaman sonrasýnda inhibitör eklenmesi, III. sýcaklýðýn giderek düþürülmesiyle enzimin çalýþamamasý, IV. hücrenin, reaksiyon devam ederken içinde bulunduðu ortamdan alýnarak hipertonik bir çözeltiye konulmasý iþlemlerinden hangileri olamaz? A) Yalnýz I B) Yalnýz III C) I ve IV D) II ve III E) II, III ve IV 59. Koenzimlerle ilgili olarak, I. Tüm canlýlarda sentezi gerçekleþtirilebilir. II. Çeþitleri hücredeki apoenzim çeþidinden fazladýr. III. Yapýlarýnda C, H ve O atomlarý bulunur. IV. Bütün enzimlerin yapýsýnda bulunurlar. yargýlarýndan hangileri doðrudur? A) Yalnýz I B) Yalnýz III C) I ve II D) II ve IV E) III ve IV 60. Biyokimyasal bir reaksiyonun hýz grafiðinin yandaki gi- Reaksiyon hýzý bi çizilmesine, I. son ürün miktarý, II. sýcaklýk, III. su yüzdesi, IV. etkilenen madde yüzeyi faktörlerinin hangisinde görülen artýþ neden olabilir? A) Yalnýz III B) I ve II C) II ve IV D) I, II ve III E) I, III ve IV A 61. X Y Z Hücrelerinde yukarýda verilen reaksiyonu gerçekleþtirebilen bir canlýnýn sitoplazmasýna M maddesi eklendiðinde Z nin oluþmadýðý görülmüþtür. Bir müddet sonra canlýnýn ortamýna N maddesi ilave edildiðinde ise Z nin yeniden sentezlendiði saptanmýþtýr. Bu bilgiye dayanarak, I. M maddesi A nýn aktif bölgesini kapatarak etkileyeceði maddelere baðlanmasýný engellemiþtir. II. M maddesi inhibitördür. III. N maddesi panzehirdir. yorumlarýndan hangileri yapýlabilir? A) Yalnýz I B) I ve II C) I ve III 62. Enzimlerin hidrolizi gerçekleþirken, I. gliserol, II. A vitamini, III. temel aminoasit, IV. Mg minerali maddelerinden hangileri hiçbir zaman açýða çýkmaz? A) Yalnýz I B) Yalnýz III C) Yalnýz IV D) I ve II E) II ve III 9 LYS Biyoloji Ödev Kitapçýðý 1 (MF)

10 63. Normal olarak hücrelerde H 2 O 2, katalaz enzimiyle su ve oksijene parçalanýr. Katalaz H 2 O 2 H 2 O1/2O 2 Bu olayla ilgili bir deneyde, karaciðer ve havuçtan alýnan doku örneklerine aþaðýdaki tabloda verilen iþlemler uygulandýktan sonra bu örnekler, içinde eþit miktarda H 2 O 2 bulunan 12 özdeþ tüpe ayrý ayrý konulmuþ ve tabloda belirtilen sýcaklýklarda tutulmuþtur. Belirli bir süre boyunca tüplerdeki oksijen çýkýþý gözlenmiþ ve tabloda belirtilen bulgular elde edilmiþtir. Uygulanan Ýþlem Kaynatýldýktan sonra oda sýcaklýðýna getirilmiþ dokuh 2 O 2 Oda sýcaklýðýndaki doku H 2 O 2 0 C deki dokuh 2 O 2 Parça Parça doðranmýþ yok var yok Karaciðer Bu deneyin bulgularýna dayanarak, I. Enzimin belirli sýcaklýklarda iþlev görmesi için bozulmamýþ (kaynatýlmamýþ) olmasý gerekir. II. Enzim, hücre dýþýnda da etkisini gösterir. III. Enzimin bulunmasý olayýn baþlamasý için yeterlidir. IV. Enzim, belirli sýcaklýklarýn üstünde geri dönüþümü olmayan deðiþime uðrar. yargýlarýndan hangilerine varýlabilir? A) I ve III B) II ve III C) I, II ve III D) I, II ve IV E) II, III ve IV (2005/ÖSS) 64. Bir hayvan hücresinde, enzim sentezi sonucunda aþaðýdaki moleküllerden hangisinin miktarý artar? A) ATP B) trna C) Aminoasit D) mrna E) Su (2005/ÖSS) LYS Biyoloji Ödev Kitapçýðý 1 (MF) Ezilerek Parça hücreleri Parça parçalanmýþ doðranmýþ yok var yok yok var yok Havuç Ezilerek hücreleri parçalanmýþ yok var yok Hücrede enzimlerle gerçekleþen bir biyokimyasal olay þematik olarak, 66. SubstratEnzim þeklinde gösterilebilir. Aþaðýdaki grafikte, numaralanmýþ eðriler, hücrede gerçekleþen kimyasal olay sýrasýnda, substrat, enzim, substrat-enzim kompleksi ve ürün konsantrasyonundaki deðiþmeleri göstermektedir. II Grafikte substrat, enzim, substrat-enzim kompleksi ve ürün konsantrasyonlarýný gösteren eðrilerin numaralarý aþaðýdakilerin hangisinde doðru olarak verilmiþtir? Substrat-Enzim Substrat Enzim Kompleksi Ürün A) I III IV II B) II III I IV C) II IV III I D) IV II I III E) IV III II I (2003/ÖSS) Embriyolu buðday 1. petri kabý ( Substrat Enzim Kompleksi ) ÜrünEnzim Konsantrasyon III IV Embriyosu çýkarýlmýþ buðday 2. petri kabý Ýki buðday tanesinden birincisi olduðu gibi, ikincisi ise embriyosu çýkarýlarak iki ayrý petri kabýndaki niþastalý agardan oluþan besi ortamýna yerleþtirilmiþ ve buðday tanesindeki enzimlerin aktive olmasý için üzerlerine ýslak pamuk konmuþtur. Belirli bir süre sonra petri kaplarýnýn her birine lugol çözeltisi (niþastayla mavi renk veren ayýraç) konarak izlenmiþ; birinci petri kabýndaki besi ortamýnda, buðday tanesinde ve çevresindeki halka þeklinde bir alanda renk deðiþimi olmadýðý, geri kalan alanýn mavi renk aldýðý; ikinci petri kabýnda ise besi ortamýnýn tamamýnýn ve buðday tanesinin mavi renk aldýðý gözlenmiþtir. Bu sonuçlarla ilgili, I. Embriyo sadece buðday tanesinde depolanmýþ olan niþastayý kullanabilir. II. Enzimler canlýnýn dýþýnda da etkindir. III. Niþastayý sindiren enzimler embriyoda bulunur. ifadelerinden hangileri doðrudur? A) Yalnýz I B) Yalnýz II C) I ve II D) I ve III E) II ve III (2003/ÖSS) I

11 67. Aþaðýdaki grafik, enzim aracýlýðýyla gerçekleþen bir reaksiyonun hýzýndaki deðiþmeyi göstermektedir. Hücrede gerçekleþen bu reaksiyonun hýzý, t 1 anýnda aniden sýfýra düþmektedir. Bu deðiþmenin nedeni, I. Substrat (etkilenen madde) miktarý>enzim miktarý II. Ortamda bulunan enerji miktarý<gerekli aktivasyon enerji miktarý III. Substrat (etkilenen madde) miktarý<oluþan ürün miktarý durumlarýndan hangileri olabilir? D) I ve II E) II ve III (2001/ÖSS) 68. Enzimlerin aktif olduklarý ph aralýklarý farklýdýr. Ýnsanda, midede salgýlanan pepsin enzimi ile onikiparmak baðýrsaðýna boþaltýlan tripsin enziminin aktif olduklarý ph deðerleri aþaðýdaki grafiklerin hangisinde doðru olarak verilmiþtir? ( Reaksiyon hýzý 0 t 1 : pepsin : tripsin) A) Göresel B) aktivite ph C) Göresel D) aktivite ph E) Göresel aktivite Göresel aktivite ph Göresel aktivite ph ph (2001/ÖSS) LYS Biyoloji Ödev Kitapçýðý Ýlkel birhücreli (prokaryot) canlýlarda, bazý sindirim enzimlerinin sentezlenmesinden sorumlu genler, gerek duyulduðunda aktif hale geçirilir. Buna göre, hayatsal olaylarý için normal olarak glikoz (monosakkarit) kullanan bir bakteri türü, glikoz ve laktoz (disakkarit) içeren bir besi ortamýna koyulduðunda, belirli bir süre içinde populasyonun birey sayýsýndaki deðiþme aþaðýdaki grafiklerden hangisindeki gibi olur? A) Birey sayýsý B) Birey sayýsý C) Birey sayýsý D) Birey sayýsý E) Birey sayýsý (1999/ipt.ÖSS) 70. Enzim ile etkinen madde arasýndaki iliþkiyi, kilitle anahtar arasýndaki iliþkiye benzetebiliriz. Enzimlere ait aþaðýdaki özelliklerden hangisi bu benzetmeyi yapmamýza yol açar? A) Enzimler sýcaklýk deðiþmelerinden etkilenirler. B) Enzimler belirli koenzimlerle çalýþýrlar. C) Etkinen madde miktarý reaksiyon hýzýný etkiler. D) Her enzim belirli bir ph derecesinde çalýþýr. E) Her enzim belirli bir etkinen maddeye özgüdür. (1977/ÜSS) 71. Aþaðýdakilerden hangisi, hücrede çalýþan enzimlerin, reaksiyon hýzýný doðrudan etkilemez? A) Ortamýn ph düzeyi B) Kofaktör konsantrasyonu C) Oksijen miktarý D) Substrat konsantrasyonu E) Ortamýn sýcaklýðý (1998/ÖYS) 11 LYS Biyoloji Ödev Kitapçýðý 1 (MF)

12 72. I. Aminoasitler arasýnda peptit baðý kurma II. Hidroliz olayýnda su kullanma III. Ýnorganik maddelerden yararlanma IV. Ýki çeþit nükleik asit bulundurma Yukarýda verilen özelliklerden hangileri prokaryot ve ökaryot bütün canlýlarda ortak olarak gözlenir? A) Yalnýz I B) Yalnýz II C) II ve III D) I, II ve IV E) I, II, III ve IV 73. Volvox kolonisiyle ilgili olarak, I. Hücreleri doku oluþumuna katýldýklarý için özelleþmiþtir. II. Bazý hücrelerin ölmesi koloninin bütünlüðünü bozucu bir etkiye neden olmaz. III. Hücrelerinde bulunan klorofil pigmenti kloroplast organelinin içindedir. yargýlarýndan hangileri doðrudur? A) Yalnýz I B) Yalnýz III C) I ve II D) I ve III E) II ve III 76. Vücut sýcaklýðýyla içinde yaþadýðý ortam sýcaklýðý arasýndaki iliþki yandaki grafikte gösterilen canlýyla Vücut sýcaklýðý Çevre sýcaklýðý ilgili olarak, I. Kalbi dört gözlü olabilir. II. Alyuvarlarý çekirdeksizdir. III. Metamorfoza uðrayabilir. IV. Akciðer solunumu yapabilir. ifadelerinden hangileri söylenebilir? A) I ve II B) I ve IV C) II ve III D) III ve IV E) I, III ve IV 77. I. Kaslý diyaframa sahip olma II. Ter bezleri bulundurma III. Yavru bakýmý IV. Sýcakkanlý olma V. Alyuvar hücreleri taþýma Yukarýda verilen özelliklerden hangilerine sahip olan canlýnýn memeliler sýnýfýnda bulunduðu kesindir? A) I ve II B) I, II ve III C) I, II ve IV D) III, IV ve V E) I, II, III ve IV 74. I. Bataklýklarda, II. Çiftlik gübresinde, III. Otçul canlýlarýn sindirim sisteminde, IV. Çöplerde Yukarýda verilenlerden hangileri metanojen bakterilerin yaþam alanýný oluþturur? 75. A) Yalnýz I B) I ve II C) II ve III D) III ve IV E) I, II, III ve IV Canlý türü K nýn serumu S T X canlýsýndan alýnan kan, K canlýsýna enjekte edilerek K canlýsýnda antikor oluþumu saðlanýyor. Bir süre sonra K canlýsýnýn serumuna beþ farklý canlýdan alýnan kan örnekleri damlatýlýyor ve çökelme oranlarýnýn tablodaki gibi olduðu gözleniyor. Bu bilgiye göre X canlýsýna en yakýn akraba olan tür aþaðýdakilerden hangisidir? A) S B) T C) U D) Y E) Z LYS Biyoloji Ödev Kitapçýðý 1 (MF) U Y Z Aþaðýda bazý bitkilerin ikili adlandýrma kuralýna göre isimleri verilmiþtir. I. Pinus alba II. Morus alba III. Morus nigra IV. Populus nigra Bu canlýlardan hangi ikisinin daha yakýn akraba olduðu kabul edilir? A) I ve II B) I ve IV C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV 79. I. Ladin II. Buðday III. Eðrelti otu IV. Mercimek Yukarýda verilen bitkilerden hangileri, oluþturduklarý tohumlar sayesinde eþeyli olarak üreyebilme özelliðine sahiptir? A) I ve II B) II ve IV C) III ve IV D) I, II ve III E) I, II ve IV

13 80. Metabolizmalarýnýn devamý için gerekli maddeler içeren besi ortamlarýnýn bulunduðu iki ayrý deney tüpüne ekilen bakterilerden A nýn birinci deney tüpünün üst kýsmýnda, B nin ise ikinci deney tüpünün her tarafýnda üreyebildiði gözlenmiþtir. Bu bilgiye dayanarak A ve B bakterileri hakkýnda, I. Ýki bakteride de protein sentezinden sorumlu genler aktif haldedir. II. B oksijenli solunum yapabilen bir bakteridir. III. A bakterisinde solunum enzimleri sitoplazmada ve hücre zarýnda bulunmaktadýr. yorumlarýndan hangileri yapýlabilir? A) Yalnýz II B) I ve II C) I ve III 81. Yandaki grafik deðiþik Birey sayýsý sýnýflandýrma birimlerinin kapsadýðý birey sayýsýný göstermektedir. Grafiðe bakýlarak, I. Canlýlarýn evrimsel geliþmiþlik derecelerine I II III IV V Sýnýflandýrma göre basitten karmaþýða doðru sýralamasý V I IV III II þeklindedir. Birimleri II. Protein benzerlikleri az olan canlýlardan fazla olan canlýlara doðru sýralama II III IV I V þeklindedir. III. II. sýnýflandýrma biriminde bulunan bütün canlýlar V. sýnýflandýrma biriminde de bulunur. yorumlarýndan hangileri yapýlamaz? A) Yalnýz I B) Yalnýz III C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III 82. Gövdesinden alýnan enine kesiti yandaki gibi olan bir bitkiyle ilgili olarak, I. Açýk iletim demetine sahiptir. II. Arpa bitkisine ait olabilir. III. Yapraklarýnda aðsý damarlanma görülür. IV. Yalnýzca boyuna büyüyebilir. yargýlarýndan hangileri doðrudur? A) Yalnýz II B) I ve III C) II ve IV D) III ve IV E) I, II ve III 83. Aþaðýda verilen canlý çiftlerinden hangileri arasýnda ayný kökenden geldikleri halde farklý görevler üstlenmiþ organlarýn sayýsý fazladýr? A) Köpekbalýðý Yunus B) Sincap Balina C) Kertenkele Kedi D) Kartal Yarasa E) Kurbaða Hamsi 84. Aþaðýda verilen canlýlardan hangisi hücre yapýsýna göre diðerlerinden farklýdýr? A) Amip B) Yunus C) Öglena D) Mavi yeþil alg E) Pire 85. I. Selülozdan oluþan hücre çeperi taþýma II. Depo polisakkarit olarak glikojen bulundurma III. CO 2 özümlemesi yapabilme IV. Aminoasitler arasýnda peptid baðý kurabilme Yukarýda verilen özelliklerden hangileri hem mantar hem de bakterilerde gözlenmez? A) Yalnýz I B) Yalnýz II C) I ve II D) III ve IV E) II ve III 86. Metanojenik arkelerin (metajenler) birey sayýsýna oksijenin etkisini gösteren grafik aþaðýdakilerden hangisinde verilmiþtir? A) Birey sayýsý B) O 2 miktarý C) Birey sayýsý D) O 2 miktarý E) Birey sayýsý O 2 miktarý Birey sayýsý O 2 miktarý Birey sayýsý O 2 miktarý 13 LYS Biyoloji Ödev Kitapçýðý 1 (MF)

14 87. I. Ortak atadan gelme II. Verimli döl oluþturma III. Benzer özelliklere sahip olma Yukarýdakilerden hangileri iki canlýnýn ayný türden olduðunun kesin kanýtýdýr? A) Yalnýz I B) Yalnýz II C) I ve II 88. Bitkilerden özsu emerek beslenen böceklerin, baþka bitkilere uðramasýyla virüsler yayýlýr. Bu durumdaki böcekler, virüsleri mekanik olarak taþýdýklarý ve vücutlarýnda üremelerine izin verdikleri halde hastalýk belirtisi göstermezler. Bu durumun sebebi virüslerin hangi özelliðiyle açýklanabilir? A) Ancak canlý hücrede çoðalabilme B) Protein kýlýf taþýma C) Mutasyona uðrayabilme D) Bir çeþit nükleik asit taþýma E) Hedef hücrelerde etkin olabilme 89. Alem: Bitkiler Þube: Açýk tohumlu Sýnýf: Kozalaklý Takým: Pinales Cins: Pinus 1. Pinus nigra 2. Pinus pinea 3. Pinus alba Yukarýdaki üç canlýnýn sýnýflandýrma basamaklarý verilmiþtir. Buna göre bu canlýlarla ilgili aþaðýda verilen bilgilerden hangisi yanlýþtýr? A) Ayný sýnýf içindedirler. B) Ayný cins içindedirler. C) Ayný tür içindedirler. D) Ayný aile içindedirler. E) Ayný takým içindedirler. 90. I. Dýþ döllenme yapma II. Alveollü akciðere sahip olma III. Metamorfoz geçirme Yukarýda verilen özelliklerden hangileri kurbaðalar için doðrudur? A) Yalnýz I B) I ve II C) I ve III LYS Biyoloji Ödev Kitapçýðý 1 (MF) Yukarýda iki bitkiyle ilgili bir þema verilmiþtir. Buna göre, A ve B kümelerindeki bitkilerle ilgili olarak aþaðýdaki ifadelerden hangisi yanlýþtýr? A) Cinsleri aynýdýr. B) Takýmlarý aynýdýr. C) Þubeleri aynýdýr. D) Aileleri aynýdýr. E)Türleri aynýdýr. 92. Hayvanlar aleminde yer alan iki farklý canlý türü için aþaðýdaki sütun grafiklerinden hangisi çizilemez? A) Homolog B) Analog C) Protein organ benzerliði organ benzerliði benzerliði %13 A Pinus nigra D) Anatomik benzerlik %10 Pinus %80 E) Beslenme benzerliði 93. Besin almayý ve hareketlerini yalancý ayaklarýyla saðlayan canlý grubuyla ilgili, I. Besin kofulu oluþturur. II. Bir hücrelidir. III. Çekirdek zarý yoktur. IV. Parazit türleri vardýr. ifadelerinden hangileri doðrudur? A) Yalnýz II B) I ve III C) III ve IV D) I, II ve IV E) II, III ve IV 94. Yanda gövde kesiti verilen bitkiyle ilgili olarak aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? %98 A) Yapraklarý sapsýzdýr. B) Embriyodaki çenek sayýsý ikidir. C) Yapraklarýnda paralel damarlanma görülür. D) Kökleri saçak þeklindedir. E) Kambiyumu yoktur. B Pinus silvestris %100

15 95. Embriyo geliþirken, aþaðýdaki sýnýflandýrma basamaklarýndan hangisinin özelliði en son olarak ortaya çýkar? A) Tür B) Sýnýf C) Takým D) Aile E) Cins 96. Aþaðýda verilenlerden hangisi karþýsýndaki yaþamsal olayý gerçekleþtiremez? A) Virüs Çoðalma B) Bakteri Mayoz bölünme C) Sünger Tomurcuklanma D) Bitki Karbondioksit üretimi E) Amip Aktif taþýma 97. Hayvanlar alemindeki canlýlarýn hepsinde, I. heterotrof beslenme, II. çok hücreli olma, III. sindirim enzimi bulundurma özelliklerinden hangileri kesinlikle bulunur? A) Yalnýz I B) Yalnýz II C) I ve II D) I ve III E) II ve III 98. Yandaki grafik bir bakteriyofaja Bakteriyofaj sayýsý ait birey sayýsýnýn zamana göre deðiþimini göstermektedir. Buna göre, bu zaman içerisinde bakterinin birey sayýsýna ait grafik aþaðýdakilerden hangisidir? A) Bakteri sayýsý B) Bakteri sayýsý D) Bakteri sayýsý C) Bakteri sayýsý E) Bakteri sayýsý 99. Sinir þeridi karýn bölgesinde olan bir canlý için, I. Omurgasý yoktur. II. Dýþ iskelete sahiptir. III. Açýk dolaþým görülür. IV. Radyal simetri gösterir. ifadelerinden hangileri kesinlikle doðrudur? A) Yalnýz I B) I ve II C) II ve III D) I, III ve IV E) I, II, III ve IV 100. Farklý özellikler Canlý çeþitliliði Tür Alem Tür Alem I II Kromozom sayýsý Tür Alem III Yukarýda verilen sýnýflandýrma basamaklarý ve özellikleriyle ilgili grafiklerden hangileri doðrudur? D) I ve II E) I, II ve III 101.Aþaðýdaki grafikte bir omurgalý hayvanýn, çevre sýcaklýðýna göre deðiþen vücut sýcaklýðý gösterilmiþtir. Sýcaklýk çevre sýcaklýðý vücut sýcaklýðý Buna göre, aþaðýdakilerden hangisinin doðruluðu kesin deðildir? A) Kalbi dört bölmelidir. B) Sinir þeridi sýrtta bulunur. C) Sabit ýsýlý bir canlýdýr. D) Vücutlarýnda kýllar bulunur. E) Kapalý dolaþým görülür. 15 LYS Biyoloji Ödev Kitapçýðý 1 (MF)

16 DERSHANELERÝ LYS BÝYOLOJÝ ÖDEV KÝTAPÇIÐI - 1 CEVAP ANAHTARI 1 - C 21 - D 41 - A 61 - E 81 - D D 2 - D 22 - C 42 - D 62 - A 82 - B 3 - D 23 - D 43 - E 63 - D 83 - B 4 - A 24 - E 44 - E 64 - E 84 - D 5 - D 25 - C 45 - B 65 - C 85 - A 6 - D 26 - A 46 - D 66 - E 86 - D 7 - B 27 - C 47 - C 67 - B 87 - B 8 - D 28 - B 48 - D 68 - A 88 - E 9 - D 29 - E 49 - D 69 - A 89 - C 10 - C 30 - E 50 - E 70 - E 90 - C 11 - C 31 - B 51 - E 71 - C 91 - E 12 - A 32 - A 52 - B 72 - E 92 - C 13 - C 33 - E 53 - B 73 - E 93 - D 14 - E 34 - D 54 - D 74 - E 94 - B 15 - D 35 - D 55 - D 75 - D 95 - A 16 - E 36 - E 56 - B 76 - E 96 - B 17 - E 37 - B 57 - A 77 - A 97 - C 18 - C 38 - D 58 - A 78 - C 98 - B 19 - E 39 - A 59 - B 79 - E 99 - A 20 - D 40 - C 60 - B 80 - E A 16

LYS BÝYOLOJÝ. Biyolojiye Giriþ ve Bilimsel Yöntem Canlýlarýn Temel Bileþenleri Enzimler Canlýlarýn Sýnýflandýrýlmasý

LYS BÝYOLOJÝ. Biyolojiye Giriþ ve Bilimsel Yöntem Canlýlarýn Temel Bileþenleri Enzimler Canlýlarýn Sýnýflandýrýlmasý LYS BÝYOLOJÝ Soru Çözüm Dersi Kitapçığı 1 (MF) Biyolojiye Giriþ ve Bilimsel Yöntem Canlýlarýn Temel Bileþenleri Enzimler Canlýlarýn Sýnýflandýrýlmasý Bu yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm haklarý bry Birey

Detaylı

YGS ANAHTAR SORULAR #2

YGS ANAHTAR SORULAR #2 YGS ANAHTAR SORULAR #2 1) Bir hayvan hücresinde laktoz yapımı ile ilgili olarak, sitoplazmadaki madde miktarının değişimlerini gösteren grafik aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) Glikoz B) Su miktarı 2)

Detaylı

ünite1 Hücre 3. Öðretmenin sorularý ve Müge nin yanýtlarý tabloda verilmiþtir: 1. Tabloda öðretmenin sorularý ve Duygu nun yanýtlarý bulunmaktadýr.

ünite1 Hücre 3. Öðretmenin sorularý ve Müge nin yanýtlarý tabloda verilmiþtir: 1. Tabloda öðretmenin sorularý ve Duygu nun yanýtlarý bulunmaktadýr. ünite1 TEST 1 1. Tabloda öðretmenin sorularý ve Duygu nun yanýtlarý bulunmaktadýr. Öðretmenin Duygu nun sorularý yanýtlarý 1 Sitoplazmasý var mý? Var. 2 Hücre çeperi var mý? Yok. 3 Kloroplast organeli

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI 9. Sınıf DOĞRU YANLIŞ SORULARI Nitel gözlemlerin güvenilirliği nicel gözlemlerden fazladır. Ökaryot hücrelerde kalıtım materyali çekirdek içinde bulunur. Ototrof beslenen canlılar

Detaylı

2003 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI

2003 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 2003 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 1. Bir hücrede oksijenli solunum, protein sentezi, fotosentez olaylarının tümünün gerçekleşebilmesi için, bu hücrede; I. ribozom, II. kloroplast, III. mitokondri,

Detaylı

ünite VÜCUDUMUZUN BÝLMECESÝNÝ ÇÖZELÝM Fen Bilimleri TEST 1

ünite VÜCUDUMUZUN BÝLMECESÝNÝ ÇÖZELÝM Fen Bilimleri TEST 1 ünite 1 TEST 1 1. Proteinler, vücutta yapýcý ve onarýcý görevdedir. Karbonhidratlarýn görevi enerji vermektir. Vitaminler, vücuttaki faaliyetleri düzenler. Görevleri verilen besin maddeleri ile ilgili

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf 2 KARBONHİDRAT LİPİT (YAĞ)

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf 2 KARBONHİDRAT LİPİT (YAĞ) YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI 9. Sınıf 2 KARBONHİDRAT LİPİT (YAĞ) DOĞRU YANLIŞ SORULARI Depo yağlar iç organları basınç ve darbelerden korur. Steroitler hücre zarının yapısına katılır ve geçirgenliğini artırır.

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II II. DERECEDEN DENKLEMLER - IV MF TM LYS1 08 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #21

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #21 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #21 1) Aşağıda bazı dönüşüm tepkimeleri gösterilmiştir. a 2) Enzimlerin çalışma hızına etki eden faktörlerle ilgili; RH RH ADP + Pi ATP I II b Buna göre a ve b yönlerindeki değişimlerle

Detaylı

Organik Bileşikler. Karbonhidratlar. Organik Bileşikler YGS Biyoloji 1

Organik Bileşikler. Karbonhidratlar. Organik Bileşikler YGS Biyoloji 1 Organik Bileşikler YGS Biyoloji 1 Hazırladığımız bu yazıda; organik bileşikler ve organik bileşiklerin yapısını, canlılarda bulunan organik bileşikleri ve bunların görevlerini, kullanım alanlarını, canlılar

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II EÞÝTSÝZLÝKLER - I MF TM LYS1 13 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar

Detaylı

ISPARTA HALIKENT ANADOLULİSESİ ÖĞRETİM YILI 9 A-B-C-D-E SINIFLAR BİYOLOJİ DERSİ 2. DÖNEM 3. YAZILI SINAVI RAKAMLA YAZIYLA PUAN

ISPARTA HALIKENT ANADOLULİSESİ ÖĞRETİM YILI 9 A-B-C-D-E SINIFLAR BİYOLOJİ DERSİ 2. DÖNEM 3. YAZILI SINAVI RAKAMLA YAZIYLA PUAN 1. Doğal sınıflandırmada aşağıdakilerden hangisi göz önünde bulundurulmamıştır? A) Genetik (soy) benzerliği B) Anatomik benzerlik C) Dünyadaki dağılımları D) Akrabalık derecesi E) Embriyonik benzerlik

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II EÞÝTSÝZLÝKLER - III MF TM LYS1 15 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar

Detaylı

TEST 1. Hücre Solunumu. 4. Aşağıda verilen moleküllerden hangisi oksijenli solunumda substrat olarak kullanılamaz? A) Glikoz B) Mineral C) Yağ asidi

TEST 1. Hücre Solunumu. 4. Aşağıda verilen moleküllerden hangisi oksijenli solunumda substrat olarak kullanılamaz? A) Glikoz B) Mineral C) Yağ asidi 1. Termometre Çimlenen bezelye tohumlar Termos Çimlenen bezelye tohumları oksijenli solunum yaptığına göre yukarıdaki düzenekle ilgili, I. Termostaki oksijen miktarı azalır. II. Termometredeki sıcaklık

Detaylı

1. ÜNİTE: YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ...10

1. ÜNİTE: YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ...10 İçindekiler 1. ÜNİTE: YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ...10 1. BÖLÜM: BİLİMSEL BİLGİNİN DOĞASI ve BİYOLOJİ... 12 A. BİLİMSEL ÇALIŞMA YÖNTEMİ... 12 1. Bilim İnsanı ve Bilim... 12 B. BİLİMSEL YÖNTEMİN AŞAMALARI...

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #18

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #18 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #18 1) Bakterilerin gerçekleştirdiği, I. Kimyasal enerji sayesinde besin sentezleme II. Işık enerjisini kimyasal bağ enerjisine dönüştürme III. Kimyasal bağ enerjisini ATP enerjisine

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - I BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - I SAYI BASAMAKLARI - II MF TM YGS LYS1 05 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra

Detaylı

ayxmaz/biyoloji Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H

ayxmaz/biyoloji Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H 2.Radyoaktif izotoplar biyologları için önemlidir? Aşağıda radyoakif maddelerin kullanıldığı alanlar sıralanmıştır.bunlarla

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I BÝRE DERSHANEERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UUAMA FÖÜ (MF) DERSHANEERÝ S FÝÝ - 13 ADIRMA UVVETÝ - I Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. ADIRMA UVVETÝ - I Adý Soyadý :... Bu

Detaylı

Polinomlar II. Dereceden Denklemler

Polinomlar II. Dereceden Denklemler Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... LYS MATEMATİK - II Ödev Kitapçığı 1 (MF-TM) Polinomlar II. Dereceden Denklemler Adý Soyadý :... BÝREY DERSHANELERÝ MATEMATÝK-II ÖDEV KÝTAPÇIÐI

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II II. DERECEDEN DENKLEMLER - II MF TM LYS 06 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #13

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #13 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #13 1) Canlılarda özelliklerin genlerle kontrol edildiği ve her genin en az bir özellikten sorumlu olduğu bilindiğine göre, I. Diploid canlılarda her özellik için iki gen bulunması

Detaylı

M. (arpa şekeri) +su S (çay şekeri) + su L.. (süt şekeri)+ su

M. (arpa şekeri) +su S (çay şekeri) + su L.. (süt şekeri)+ su KARBONHİDRATLAR Karbonhidratlar yapılarında.. (C),.. (H) ve. (O) atomu bulunduran organik bileşiklerdir. Karbonhidratların formülü ( ) ile gösterilir. Nükleik asitlerin, ATP nin, hücre, bitkilerde yapısına

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #6

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #6 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #6 1) Canlılar soylarının devam ettirebilmek için üreyerek yeni bireyler meydana getirir. Bu üreme olaylarıyla ilgili olarak; I. Bakterinin ikiye bölünerek kendine benzer yeni

Detaylı

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ 1 CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ 1.Hücresel yapıdan oluşur 2.Beslenir 3.Solunum yapar 4.Boşaltım yapar 5.Canlılar hareket eder 6.Çevresel uyarılara tepki gösterir 7.Büyür ve gelişir (Organizasyon) 8.Üreme

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #2

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #2 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #2 1) Aşağıdaki grafikte, ph derecesi ile X, Y ve Z enzimlerin tepkime hızı arasındaki ilişki gösterilmiştir. 2) Aşağıdaki şemada kloroplast ile mitokondri arasındaki madde alış

Detaylı

Doðruda Açýlar Üçgende Açýlar Açý - Kenar Baðýntýlarý Dik Üçgen ve Öklit Baðýntýlarý Ýkizkenar ve Eþkenar Üçgen Üçgende Alan

Doðruda Açýlar Üçgende Açýlar Açý - Kenar Baðýntýlarý Dik Üçgen ve Öklit Baðýntýlarý Ýkizkenar ve Eþkenar Üçgen Üçgende Alan Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol den :... LYS GOMTRİ Ödev Kitapçığı 1 (M-TM) oðruda çýlar Üçgende çýlar çý - Kenar aðýntýlarý ik Üçgen ve Öklit aðýntýlarý Ýkizkenar ve þkenar Üçgen Üçgende

Detaylı

Biyoloji Bilimi ve Canlıların Ortak Özellikleri

Biyoloji Bilimi ve Canlıların Ortak Özellikleri Madde ve Özkütle 2 YGS Fizik 1 Bu yazıda ne anlatıyoruz? Hazırladığımız yazıda biyoloji bilimi ve canlılarda bulunan ortak özelliklerle alakalı sınava yönelik bilgileri paylaştık. Konuyu okuduktan sonra,

Detaylı

-...sentezlenemezse; - ortamda... birikir. - ortamda... oluşmadığından

-...sentezlenemezse; - ortamda... birikir. - ortamda... oluşmadığından 2014 2015 MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 9. SINIF BİYOLOJİ DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI Ödevin Veriliş Tarihi:12.06.2015 Ödevin Teslim Tarihi: 21.09.2015 1.Aşağıda verilen özelliklerden hangisi canlılarda

Detaylı

BİYOLOJİ ÖABT. SORU BANKASI Tamamı Çözümlü KPSS Eğitimde

BİYOLOJİ ÖABT. SORU BANKASI Tamamı Çözümlü KPSS Eğitimde ÖABT BİYOLOJİ KPSS 2016 Pegem Akademi Sınav Komisyonu; 2015 KPSS ye Pegem Yayınları ile hazırlanan adayların, 40'ın üzerinde soruyu kolaylıkla çözebildiğini açıkladı. SORU BANKASI Tamamı Çözümlü Eğitimde

Detaylı

LYS GEOMETRÝ. Doðruda Açýlar Üçgende Açýlar Açý - Kenar Baðýntýlarý Dik Üçgen ve Öklit Baðýntýlarý

LYS GEOMETRÝ. Doðruda Açýlar Üçgende Açýlar Açý - Kenar Baðýntýlarý Dik Üçgen ve Öklit Baðýntýlarý LYS GEOMETRÝ Soru Çözüm ersi Kitapçığı 1 (MF - TM) oðruda çýlar Üçgende çýlar çý - Kenar aðýntýlarý ik Üçgen ve Öklit aðýntýlarý Ýkizkenar ve Eþkenar Üçgen Üçgende lan u yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 46. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-6 PROTİSTA ALEMİ

ADIM ADIM YGS-LYS 46. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-6 PROTİSTA ALEMİ ADIM ADIM YGS-LYS 46. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-6 PROTİSTA ALEMİ PROTİSTA ALEMİ Koloni, tek ve çok hücreli ökaryot canlıların bir arada bulunduğu karışık bir gruptur. Protista alemindeki canlılar

Detaylı

FEN BİLİMLERİ FEN ve TEKNOLOJİ

FEN BİLİMLERİ FEN ve TEKNOLOJİ KPSS 2017 önce biz sorduk 50 Soruda 32 soru ÖABT FEN BİLİMLERİ FEN ve TEKNOLOJİ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI BİYOLOJİ Eğitimde 30. yıl KOMİSYON ÖABT Fen Bilimleri - Fen ve Teknoloji Öğretmenliği Biyoloji

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #16

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #16 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #16 1) Topraktaki azotlu bileşik miktarını, I. Denitrifikasyon bakteri sayısındaki artış II. Saprofit bakterilerce gerçekleşen çürüme III. Şimşek ve yıldırım olaylarındaki artış

Detaylı

LYS MATEMATÝK II. Polinomlar. II. Dereceden Denklemler

LYS MATEMATÝK II. Polinomlar. II. Dereceden Denklemler LYS MATEMATÝK II Soru Çözüm Dersi Kitapçığı 1 (MF - TM) Polinomlar II. Dereceden Denklemler Bu yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm haklarý bry Birey Eðitim Yayýncýlýk Pazarlama Ltd. Þti. e aittir. Kýsmen de

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #15

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #15 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #15 1) Bir hücrede meydana gelen bölünme evrelerinden birine ait şekil yukarıdaki gibi ise; I. Diploit kromozomludur. II. Glikozu nişasta şeklinde depolar. III. Sitoplazması boğumlanma

Detaylı

ÖABT. Soruları yakalayan komisyon tarafından hazırlanmıştır. ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ÖABT BİYOLOJİ SORU BANKASI.

ÖABT. Soruları yakalayan komisyon tarafından hazırlanmıştır. ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ÖABT BİYOLOJİ SORU BANKASI. ÖABT 2015 Soruları yakalayan komisyon tarafından hazırlanmıştır. ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ÖABT BİYOLOJİ SORU BANKASI Tamamı Çözümlü KOMİSYON ÖABT /Biyoloji Öğretmenliği Soru Bankası ISBN 978-605-318-028-9

Detaylı

YGS ANAHTAR SORULAR #1

YGS ANAHTAR SORULAR #1 YGS ANAHTAR SORULAR #1 1) Yıkımları sırasında Tüketilen O2 miktarı 2) H2O2 H2O2 H2O2 Grafikte bazı organik bileşiklerin yıkımları sırasında tüketilen oksijen miktarı verilmiştir. Buna göre organik bileşiklerin

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #19

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #19 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #19 1) X Ağız Mide İnce bağırsak Şekildeki grafikte insanın sindirim kanalındaki X maddesinin değişimi gösterilmiştir. Buna göre X maddesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Glikojen

Detaylı

8. SINIF FEN B L MLER

8. SINIF FEN B L MLER 8. SINIF FEN B L MLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský ve

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 34. ADIM HÜCRE 11- SİTOPLAZMA 3

ADIM ADIM YGS-LYS 34. ADIM HÜCRE 11- SİTOPLAZMA 3 ADIM ADIM YGS-LYS 34. ADIM HÜCRE 11- SİTOPLAZMA 3 TEK ZARLI ORGANELLER 4) Koful Hücre içerisinde çeşitli görevleri bulunan organeldir. Genel olarak hayvan hücrelerinde çok sayıda küçük küçük ;bitki hücrelerinde

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #17

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #17 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #17 1) Memeli bir hayvanın vücudunda gerçekleşen biyokimyasal tepkimelerden bazıları aşağıdaki gibidir. I Glikojen Glikoz ATP III Buna göre I, II ve III ile gösterilen metabolik

Detaylı

Adı ve Soyadı : Sınıfı ve Numarası : 1- DNA molekülünün görevlerini yazınız? * * 2- ATP molekülünün görevini açıklayınız?

Adı ve Soyadı : Sınıfı ve Numarası : 1- DNA molekülünün görevlerini yazınız? * * 2- ATP molekülünün görevini açıklayınız? Adı ve Soyadı : Sınıfı ve Numarası : A 1- DNA molekülünün görevlerini yazınız? 2- ATP molekülünün görevini açıklayınız? 3- Hücre teorilerinin açıklayınız? 4- Ökaryatik hücre yapısına sahip canlıları yazınız?

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #22

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #22 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #22 1) Zigottan başlayıp yeni bir bireyin meydana gelmesiyle sonlanan olayların hepsine birden gelişme denir. Embriyonun gelişimi sırasında, I. Morula II. Gastrula III. Blastula

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Hücre Bölünmesi ve Kalýtým MÝTOZ... 12. Ölçme ve Deðerlendirme... 17. Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 18 KALITIM...

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Hücre Bölünmesi ve Kalýtým MÝTOZ... 12. Ölçme ve Deðerlendirme... 17. Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 18 KALITIM... ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE Hücre Bölünmesi ve Kalýtým MÝTOZ... 12 Ölçme ve Deðerlendirme... 17 Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 18 KALITIM... 21 Ölçme ve Deðerlendirme... 27 Kazaným Deðerlendirme Testi - 2...

Detaylı

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz.

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz. Soru - Yanýt 10 1. Dolaþým sisteminin elemanlarý nelerdir? Yanýt: Dolaþým sisteminin elemanlarý kalp, damarlar ve kandýr. 2. Dolaþým sisteminin görevi nedir? Yanýt: Vücuttaki hücrelere oksijen ve besin

Detaylı

ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 3. vücudumuzun dik olarak durmasýný saðlayan sistemi elemanýdýr. Verilen cümledeki sembollere aþaðýdakilerden

ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 3. vücudumuzun dik olarak durmasýný saðlayan sistemi elemanýdýr. Verilen cümledeki sembollere aþaðýdakilerden ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 1. TEST 1 Ali, öðretmenin verdiði çizim ödevini yukarýdaki þekilde yapmýþtýr. Buna göre Ali nin çizdiði iskelet bölümü için, I. Kafatasý olarak adlandýrýlýr. II.

Detaylı

LYS 2 ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI BÝYOLOJÝ DENEME SINAVI. 2. Otsu bitkilerde, ÜNÝVERSÝTE HAZIRLIK

LYS 2 ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI BÝYOLOJÝ DENEME SINAVI. 2. Otsu bitkilerde, ÜNÝVERSÝTE HAZIRLIK LS 2 ÜNÝVERSÝTE HAIRLIK Ö-DE-BÝR AINLARI BÝOLOJÝ DENEME SINAVI A Soru sayýsý: 0 anýtlama süresi: 5 dakika Bu testle ilgili yanýtlarýnýzý optik formdaki Biyoloji bölümüne iþaretleyiniz. Doðru yanýtlarýnýzýn

Detaylı

Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir.

Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir. METABOLİZMA ve ENZİMLER METABOLİZMA Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir. A. ÖZÜMLEME (ANABOLİZMA) Metabolizmanın yapım reaksiyonlarıdır. Bu tür olaylara

Detaylı

DERSHANELERÝ MATEMATÝK - I

DERSHANELERÝ MATEMATÝK - I B Ý R E Y D E R S H A N E L E R Ý S I N I F Ý Ç Ý D E R S A N L A T I M F Ö Y Ü DERSHANELERÝ Konu Bölüm DAF No. FONKSÝYONLAR - I MF-TM 53 MATEMATÝK - I 53 Bu yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm haklarý bry

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 44. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-4 BAKTERİLER ALEMİ-2

ADIM ADIM YGS-LYS 44. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-4 BAKTERİLER ALEMİ-2 ADIM ADIM YGS-LYS 44. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-4 BAKTERİLER ALEMİ-2 BAKTERİLERDE EŞEYSİZ ÜREME İKİYE BÖLÜNME Bakteri bölüneceği zaman DNA dan bir kopya çıkartılır. Böylece bakteri içinde iki tane

Detaylı

2006 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI

2006 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 2006 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 1. BÖLÜM 1. I. Adaptasyon II. Mutasyon III. Kalıtsal varyasyon Bir populasyondaki bireyler, yukarıdakilerden hangilerini "doğal seçilim ile kazanır? D) I veii E)

Detaylı

Suda çözünebilen nişasta molekülleri pityalin (amilaz) enzimiyle küçük moleküllere parçalanır.

Suda çözünebilen nişasta molekülleri pityalin (amilaz) enzimiyle küçük moleküllere parçalanır. CANLILARDA ENERJİ Besinlerin Enerjiye Dönüşümü Besin öğeleri: Karbonhidratlar, yağlar, proteinler, vitaminler, mineraller Besin maddelerindeki bu öğelerin vücut tarafından kullanılabilmesi için sindirilmesi

Detaylı

Aktivasyon enerjisi. Enzim kullanılmayan. enerjisi. Girenlerin toplam. enerjisi. Enzim kullanılan. Serbest kalan enerji. tepkimenin aktivasyon

Aktivasyon enerjisi. Enzim kullanılmayan. enerjisi. Girenlerin toplam. enerjisi. Enzim kullanılan. Serbest kalan enerji. tepkimenin aktivasyon ENZİMLER Enzimler Canlı sistemlerde meydana gelen tüm yapım ve yıkım reaksiyonlarına metabolizma denir Metabolizma faaliyetleri birer biyokimyasal tepkimedir. Ve bu tepkimelerin başlayabilmesi belirli

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #9

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #9 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #9 1) Hücre teknolojisi yöntemlerinin gelişmesi, kök hücrelerden faydalanmaya başlanmasına, ayrıca hücre ve doku kültürü ile ilgili çalışmalarda önemli gelişmeler kaydedilmesine

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf 1 BİLİMSEL BİLGİNİN DOĞASI CANLININ ORTAK ÖZELLİKLERİ

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf 1 BİLİMSEL BİLGİNİN DOĞASI CANLININ ORTAK ÖZELLİKLERİ YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI 9. Sınıf 1 BİLİMSEL BİLGİNİN DOĞASI CANLININ ORTAK ÖZELLİKLERİ DOĞRU YANLIŞ SORULARI Bilimsel problemlerde hipotezler her zaman bir sonuca ulaşır. Bir problemle ilgili gözlem

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No MATEMATÝK - II POLÝNOMLAR - IV MF TM LYS1 04 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr

Detaylı

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ Beslenme Boşaltım Üreme Büyüme Uyarıları algılama ve cevap verme Hareket Solunum Hücreli yapı

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ Beslenme Boşaltım Üreme Büyüme Uyarıları algılama ve cevap verme Hareket Solunum Hücreli yapı CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ Beslenme Boşaltım Üreme Büyüme Uyarıları algılama ve cevap verme Hareket Solunum Hücreli yapı Hayvan hücreleri mikroskop ile incelendiğinde hücre şekillerinin genelde yuvarlak

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #5

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #5 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #5 Miktar 1) I.Hemoglobinin yapısındaki karbon atomu sayısını tespit etmek II. Solunumda kullanılacak gazların hangi molekülle taşınacağını tespit etmek III. Kanın ph ını tespit

Detaylı

Biyoloji Canlıların Temel Bileşenleri, Organik Bileşikler

Biyoloji Canlıların Temel Bileşenleri, Organik Bileşikler Biyoloji Canlıların Temel Bileşenleri, Organik Bileşikler Canlılardaki Organik Bileşikler: Canlı vücudunda biyosentez reaksiyonları sonuncu oluşturulan maddelerdir. Organik moleküllerin vücutta çeşitli

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 2. ADIM CANLININ ORTAK ÖZELLİKLERİ

ADIM ADIM YGS-LYS 2. ADIM CANLININ ORTAK ÖZELLİKLERİ ADIM ADIM YGS-LYS 2. ADIM CANLININ ORTAK ÖZELLİKLERİ CANLININ ORTAK ÖZELLİKLERİ HÜCRESEL YAPI: Tüm canlılarda temel yapı ve görev birimi hücredir. Canlılar hücre sayılarına ve hücre yapılarına göre gruplandırılır.

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #23

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #23 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #23 1) Embriyo Amniyon Sıvısı 2) Bakterilerin ve paramesyumun konjugasyonu sırasında; I. Sitoplazmadaki serbest deoksiribonükleotitlerin azalması II. Kalıtsal çeşitlilik artışı

Detaylı

-Kloroplast ve mitokondri bulunmaz fakat bu organellerde bulunan aynı bulunur.

-Kloroplast ve mitokondri bulunmaz fakat bu organellerde bulunan aynı bulunur. BAKTERİLER GENEL ÖZELLİKLERİ: -Prokaryot hücre yapılı, tek hücreli canlılardır. -Halkasal DNA ya sahiptirler. Bazı bakterilerde plazmit bulunur. Plazmit: Küçük ve halka şeklinde DNA parçacıklarıdır. Bakterilerin

Detaylı

30. Çiçekli bir bitkinin yaþam döngüsü sýrasýnda döllenme sonrasý, zigot ilk olarak aþaðýdaki yapýlardan hangisini oluþturur?

30. Çiçekli bir bitkinin yaþam döngüsü sýrasýnda döllenme sonrasý, zigot ilk olarak aþaðýdaki yapýlardan hangisini oluþturur? 30. Çiçekli bir bitkinin yaþam döngüsü sýrasýnda döllenme sonrasý, zigot ilk olarak aþaðýdaki yapýlardan hangisini oluþturur? A) Tohum B) Meyve C) Polen D) Embriyo E) Yumurta 39. Çiçekli bitkilerin üremesinde

Detaylı

2005 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI

2005 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 2005 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 1. Aşağıdaki tabloda I, II, III, IV olarak numaralandırılan bakteri, mantar, bitki ve hayvan hücrelerinin bazı yapısal özellikleriyle ilgili bilgiler verilmiştir.

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 47. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-7 MANTARLAR ALEMİ

ADIM ADIM YGS-LYS 47. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-7 MANTARLAR ALEMİ ADIM ADIM YGS-LYS 47. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-7 MANTARLAR ALEMİ MANTARLAR (FUNGİ) ALEMİ Genellikle çok hücreli olan ökaryot canlılardır. Kloroplastları yoktur. Bu nedenle fotosentez yapamazlar.parazit

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #12

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #12 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #12 1) İnsanda döllenme sırasında, I. Spermdeki çekirdek, sentrozomun yumurtaya geçmesi II. Spermdeki akrozomun patlayarak zona pellusidayı eritmesi III. Yumurtadaki salgı maddelerinin

Detaylı

III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler

III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler MBG 111 BİYOLOJİ I 3.1.Karbon:Biyolojik Moleküllerin İskeleti *Karbon bütün biyolojik moleküllerin omurgasıdır, çünkü dört kovalent bağ yapabilir ve uzun zincirler

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #20

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #20 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #20 1) Canlı birey sayısı 2) Kalbin Odacık Sayısı Ortama uyum Solunum şekli Döllenme ve Gelişme X Y B A Zaman Aynı ekosistemdeki sayısal değişimleri şekildeki grafikte gösterilen

Detaylı

BİYOLOJİ SORU BANKASI

BİYOLOJİ SORU BANKASI BİYOLOJİ SORU BANKASI Bölüm: 1 Biyolojiye Giriş ve Bilimsel Düşünce ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SORULAR 1. Biyoloji biliminin, bazı alt dallarına ait özellikler aşağıda verilmiştir; Hayatın başlangıcını

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 12. Sınıf 1 GENDEN PROTEİNE

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 12. Sınıf 1 GENDEN PROTEİNE YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI 12. Sınıf 1 GENDEN PROTEİNE Protein sentezini tüm canlılar gerçekleştirir. Bir mrna molekülünde en fazla 64 çeşit kodon bulunur. DOĞRU YANLIŞ SORULARI Canlıların heterotrof beslenenleri

Detaylı

SINIF. Biyolojik Yorum - Bilimsel Yöntem - Alt Bilim Dalları ve Canlıların Ortak Özellikleri TEST

SINIF. Biyolojik Yorum - Bilimsel Yöntem - Alt Bilim Dalları ve Canlıların Ortak Özellikleri TEST 9. SINIF B Biyolojik Yorum - Bilimsel Yöntem - Alt Bilim Dalları ve Canlıların Ortak Özellikleri 1. Bilim ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) Objektif düşünebilmeyi gerektirir. B) Mutlak

Detaylı

www.benimdershanem.esy.es BİYOLOJİ DERS NOTLARI YGS-LGS CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ

www.benimdershanem.esy.es BİYOLOJİ DERS NOTLARI YGS-LGS CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ www.benimdershanem.esy.es Bilgi paylaştıkça çoğalır. BİYOLOJİ DERS NOTLARI YGS-LGS CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ İNORGANİK BİLEŞİKLER Su ORGANİK BİLEŞİKLER GÖREVLERİNE GÖRE

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #7

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #7 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #7 1) 48 saat karanlıkta bekletilen bir saksı bitkisinden bu sürenin sonunda bir yaprak kopartılmış (1. yaprak) ve bitki aydınlık ortamda 12 saat bekletilmiştir. Bu sürenin sonunda

Detaylı

18. Amonyum (NH 4 ÖRNEK

18. Amonyum (NH 4 ÖRNEK 18. Amonyum (NH 4 + ) ve nitrat (NO3 ) iyonlarýndaki azot atomlarýnýn yükseltgenme basamaklarý sýrasýyla aþaðýdakilerin hangisinde doðru olarak verilmiþtir? ( 1 H, 7 N, 8 O) A) +3, 5 B) 3, +5 C) 3, 5 D)

Detaylı

LYS 2 ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI BÝYOLOJÝ DENEME SINAVI

LYS 2 ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI BÝYOLOJÝ DENEME SINAVI LYS 2 ÜNÝVERSÝTE HAZIRLIK ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI BÝYOLOJÝ DENEME SINAVI A 1. Þekildeki enzimatik tepkimede bir substratýn (1), enzim (2) varlýðýnda hidrolizi ve hidroliz sonucu oluþan ürünler (3 ve 4) gösterilmiþtir.

Detaylı

12-A. Alt Bilim Dalları TEST

12-A. Alt Bilim Dalları TEST 12-A B TEST 1 Alt Bilim Dalları 1. Aşağıda biyolojiye ait bazı alt bilim dallarının görevleri verilmiştir. X : Doku ve organların çalışmasını, işlevini inceleyen bilim dalıdır. Y : Canlılardaki yapıların

Detaylı

1. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI (SAYFA 15)

1. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI (SAYFA 15) 1. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI (SAYFA 15) 1. a) Bağımsız değişken: Işık Bağımlı değişken: Işığa bağlı olarak bakteri gelişiminde meydana gelen değişim. b) Problemin tanımlanması, hipotez oluşturulması ve tahminde

Detaylı

olmak üzere 2 gruba ayrılırlar.

olmak üzere 2 gruba ayrılırlar. CANLI ALEMLERİ *Canlı alemleri: Canlılar filogenetik sınıflandırmaya göre; bakteriler, arkebakteriler, protista, fungi, bitki ve hayvanlar olmak üzere 6 Aleme ayrılır. **Prokaryot canlılar: Çekirdeksiz

Detaylı

BESİNLERİN ENERJİYE DÖNÜŞÜMÜ

BESİNLERİN ENERJİYE DÖNÜŞÜMÜ BESİNLERİN ENERJİYE DÖNÜŞÜMÜ Bir fabrikanın çalışması ve üretimi için nasıl işçilere ve makinalara ihtiyaç varsa canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri için de enerjiye ihtiyaçları vardır. Enerji, bir

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

13 HÜCRESEL SOLUNUM LAKTİK ASİT FERMANTASYONU

13 HÜCRESEL SOLUNUM LAKTİK ASİT FERMANTASYONU 13 HÜCRESEL SOLUNUM LAKTİK ASİT FERMANTASYONU Laktik Asit Fermantasyonu Glikozdan oksijen yokluğunda laktik asit üretilmesine LAKTİK ASİT FERMANTASYONU denir. Bütün canlılarda sitoplazmada gerçekleşir.

Detaylı

1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir?

1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir? Soru - Yanýt 3 1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir? Yanýt: Nöron 2. Merkezi sinir sistemini oluþturan organlar nelerdir? Yanýt: Beyin, beyincik, omurilik soðaný

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 37. ADIM HÜCRE 14- ÇEKİRDEK

ADIM ADIM YGS-LYS 37. ADIM HÜCRE 14- ÇEKİRDEK ADIM ADIM YGS-LYS 37. ADIM HÜCRE 14- ÇEKİRDEK 3) Çekirdek Ökaryot yapılı hücrelerde genetik maddeyi taşıyan hücre kısmıdır. Prokaryot hücreli canlılarda bulunmaz. GÖREVLERİ: 1) Genetik maddeyi taşıdığından

Detaylı

Hücre canlının en küçük yapı birimidir.

Hücre canlının en küçük yapı birimidir. Hücre canlının en küçük yapı birimidir. Bitkilerde bulunan hücredir.bu hücrelerde hücre duvarı bulunduğundan hayvan hücresinden ayrılır. Hücre duvarı vardır. Kofulu büyük ve az sayıdadır. Şekli dikdörtgen

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK TEST SORULARI. 11. Sınıf

YAZILIYA HAZIRLIK TEST SORULARI. 11. Sınıf YAZILIYA HAZIRLIK TEST SORULARI 11. Sınıf 1) Oksijenli solunumda, oksijen molekülleri, I. Oksidatif fosforilasyon II. Glikoliz II. Krebs Evrelerinden hangilerinde kullanılır? A) Yalnız I B) Yalnız II C)

Detaylı

1-A. Adı Soyadı. Okulu. Sınıfı LYS-2 BİYOLOJİ TESTİ. Bu Testte; Toplam 30 adet soru bulunmaktadır. Cevaplama Süresi 45 dakikadır.

1-A. Adı Soyadı. Okulu. Sınıfı LYS-2 BİYOLOJİ TESTİ. Bu Testte; Toplam 30 adet soru bulunmaktadır. Cevaplama Süresi 45 dakikadır. 1-A Adı Soyadı Okulu Sınıfı LS-2 BİOLOJİ ESİ Bu estte; oplam 30 adet soru bulunmaktadır. Cevaplama Süresi 45 dakikadır. 1. Bacaktaki kanı şekilde gösterildiği gibi taşıyan damarla ilgili olarak; I. oplardamardır.

Detaylı

7) I. C0 2 ve 0 2 II. Amino asitler III.Madensel tuzlar IV.Glikoz

7) I. C0 2 ve 0 2 II. Amino asitler III.Madensel tuzlar IV.Glikoz HÜCREDE MADDE ALIŞVERİŞİ TEST 1) Ökaryot canlıların hücre zarında, 5) İçerisinde nişasta ve benedikt çözelitisi bulunan bir bağırsak parçası, glikoz ve iyot çözeltisi bulunan deney kabına daldırılıyor.

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI BİYOLOJİ

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI BİYOLOJİ YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI BİYOLOJİ CEVAP 1: (TOPLAM 9 PUAN) 1.1: Eğer terleme ve su emilimi arasındaki ilişkide ortam sıcaklığının etkisini öğrenmek istiyorsa; deneyi aynı sayıda yaprağa sahip aynı tür

Detaylı

*Canlıların canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimine hücre denir.

*Canlıların canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimine hücre denir. Fen ve Teknoloji 1. Ünite Özeti Hücre Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme. *Canlıların canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimine hücre denir. *Hücrenin temel kısımları: hücre zarı, sitoplâzma ve

Detaylı

CANLILARIN ÇEŞİTLİLİĞİ Canlıların dış görünüşüne ve yaşadıkları yere göre yapılan sınıflandırma..denir amp.yap. Kökenleri farklı görevleri aynı olan

CANLILARIN ÇEŞİTLİLİĞİ Canlıların dış görünüşüne ve yaşadıkları yere göre yapılan sınıflandırma..denir amp.yap. Kökenleri farklı görevleri aynı olan CANLILARIN ÇEŞİTLİLİĞİ Canlıların dış görünüşüne ve yaşadıkları yere göre yapılan sınıflandırma..denir amp.yap. Kökenleri farklı görevleri aynı olan organlara denir Analog organ Sineğin ve yarasanın kanadı.organdır

Detaylı

HÜCRE. Yrd.Doç.Dr. Mehtap ÖZÇELİK Fırat Üniversitesi

HÜCRE. Yrd.Doç.Dr. Mehtap ÖZÇELİK Fırat Üniversitesi HÜCRE Yrd.Doç.Dr. Mehtap ÖZÇELİK Fırat Üniversitesi Hücre Canlıların en küçük yapı taşıdır Bütün canlılar hücrelerden oluşur Canlılar tek hücreli ya da çok hücreli olabilir Bitki ve hayvan hücresi = çok

Detaylı

A) Sakkaroz B) Maltoz C) Glikoz D) Laktoz E) Nişasta

A) Sakkaroz B) Maltoz C) Glikoz D) Laktoz E) Nişasta 1. Aşağıdaki organellerden hangisinin karşısındaki olayla ilgisi yoktur? A) Ribozom-Protein sentezi B) Kloroplast-Nişasta depolama C) Mitokondri-O2'li solunum D) Hücre zarı-osmoz E) Golgi organeli-madde

Detaylı

Dr. M. Emin KAFKAS İnönü Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü 2015/Malatya

Dr. M. Emin KAFKAS İnönü Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü 2015/Malatya Dr. M. Emin KAFKAS İnönü Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü 2015/Malatya Outline (İzlence) 1. Hafta Biyokimya Nedir? Organizmadaki Organik Bileşiklerin Yapısı. 2. Hafta Enerji Sistemleri 3. Hafta

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 11. Sınıf 1 CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 11. Sınıf 1 CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI 11. Sınıf 1 CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ Fotosentez ile ışık enerjisi kimyasal bağ enerjisine dönüştürülür. Kloroplastsız hücreler fotosentez yapamaz. DOĞRU YANLIŞ SORULARI

Detaylı

BELKİDE BİYOLOJİNİN EN TEMEL KONUSU EN ZEVKLİ KONUSUNA BAŞLAYALIM ARKADAŞLAR!!!

BELKİDE BİYOLOJİNİN EN TEMEL KONUSU EN ZEVKLİ KONUSUNA BAŞLAYALIM ARKADAŞLAR!!! DERS : BİYOLOJİ KONU: HÜCRE BELKİDE BİYOLOJİNİN EN TEMEL KONUSU EN ZEVKLİ KONUSUNA BAŞLAYALIM ARKADAŞLAR!!! Canlıların canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimidir.( Virüsler hariç) Şekil: Bir hayvan

Detaylı

Işık şiddetindeki Sıcaklıktaki değişme yönü değişme yönü

Işık şiddetindeki Sıcaklıktaki değişme yönü değişme yönü 1999 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 1. "Bitkilerde nişastanın yıkımını sağlayan enzimler vardır" hipotezini doğrulamak için düzenlenen deneyde, bitki özütünün, aşağıdaki karışımlardan hangisinin bulunduğu

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #8

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #8 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #8 1) Arkebakteriler sıra dışı koşullarda bile yapısı bozulmadan kalabilen enzimlere sahiptir. Arkelere ait bu enzimler, I. Kalitesi düşük metal cevherlerinin işlenmesi, II. Zehirli

Detaylı