Biyolojiye Giriþ ve Bilimsel Yöntem Canlýlarýn Temel Bileþenleri Enzimler Canlýlarýn Sýnýflandýrýlmasý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Biyolojiye Giriþ ve Bilimsel Yöntem Canlýlarýn Temel Bileþenleri Enzimler Canlýlarýn Sýnýflandýrýlmasý"

Transkript

1 Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... LYS BİYOLOJİ Ödev Kitapçığı 1 (MF) Biyolojiye Giriþ ve Bilimsel Yöntem Canlýlarýn Temel Bileþenleri Enzimler Canlýlarýn Sýnýflandýrýlmasý Adý Soyadý :... BÝREY DERSHANELERÝ BÝYOLOJÝ ÖDEV KÝTAPÇIÐI Bu kitapçýðýn her hakký saklýdýr. Tüm haklarý bry Birey Eðitim Yayýncýlýk Pazarlama Ltd. Þti. e aittir. Kýsmen de olsa alýntý yapýlamaz. Metin ve sorular, kitapçýðý yayýmlayan þirketin önceden izni olmaksýzýn elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kayýt sistemiyle çoðaltýlamaz yayýmlanamaz.

2 1. 2. Üç farklý bitkinin geliþimiyle ph derecesi arasýndaki iliþkiyi gösteren yukarýdaki grafiðe göre aþaðýdakilerden hangisi söylenemez? A) Her üç fidenin de geliþtiði ortak ph deðeri yoktur. B) Farklý ortamlara en iyi uyum saðlayan L türüdür. C) L türünün yaþadýðý her ortamda M türü de bulunur. D) Asitli topraklarda K bitkisinin bulunma oraný daha yüksektir. E) Toleransý (hoþgörüsü) en düþük olan M türüdür Ortam sýcaklýðý Yukarýdaki grafik bir kuþ türünün birey sayýsýnýn, yaþadýðý ortamýn sýcaklýðýna göre deðiþimini göstermektedir. Bu grafikteki bilgilere dayanarak, I. Bu kuþ türünün en fazla birey sayýsýna ulaþtýðý sýcaklýk 30 C dir. II. Göçmen bir kuþ türü olabilir. III. Bu türe ait bireylerin üreme oraný 30 C ve 40 C de aynýdýr. yargýlarýndan hangilerine ulaþýlabilir? D) I ve II E) I, II ve III 3. Üç ayrý fare grubu üzerinde yapýlan deneyler sonucu aþaðýdaki tablo elde edilmiþtir. Fare grubu Besin ortamý Saðlýklý geliþim Üreme bozukluðu 1. Tüm besinler var Büyüyen bitki sayýsý ph Birey sayýsý Görülen durum E vitamini eksik K vitamini eksik Kan hastalýðý (: Özellik görülüyor : Özellik görülmüyor) Bu bilgilere göre, aþaðýdaki yorumlardan hangisi yapýlamaz? A) Saðlýklý geliþim için tüm besinler gereklidir. B) Bir vitaminin eksikliði diðer bir vitaminle düzeltilemez. C) K vitamini dolaþým sistemi üzerinde etkilidir. D) E vitamini kan hücrelerinin oluþumu için gereklidir. E) Bu vitaminlerin vücuttaki görevleri farklýdýr. LYS Biyoloji Ödev Kitapçýðý 1 (MF) K L M 2 4. Aþaðýda verilenlerden hangisi bütün canlýlarda görülen ortak özelliklerden deðildir? A) Aktif hareket B) Üreme C) Hücresel yapý D) Organizasyon E) Boþaltým 5. Eðer kolesterol, kalp hastalýklarýnýn artmasýna neden oluyorsa, yüksek kolesterol bulunan kiþilerde kalp krizi riski fazladýr. diyen bir bilim adamý bu aþamaya kadar aþaðýdakilerden hangisini yapmamýþtýr? A) Problemin tesbiti B) Hipotez kurma C) Nitel gözlem D) Kontrollü deney E) Nicel gözlem 6. I. Kolanýn içine atýlan buz erir. II. Bu odanýn sýcaklýðý 25 C dir. III. Tencereye konulan su 10 dk sonra kaynadý. Yukarýda verilen cümlelerden hangileri nicel gözleme örnektir? A) Yalnýz I B) Yalnýz II C) I ve II 7. Bilimsel bir problemin çözümünde, I. deney ve gözlemler yapýlarak verilerin toplanmasý, II. kontrollü deneylerin yapýlmasý, III. hipoteze dayalý tahminlerin yapýlmasý, IV. teorilerin kanunlara dönüþmesi olaylarýnýn gerçekleþme sýrasý nasýldýr? A) I, II, III, IV B) I, III, II, IV C) II, I, III, IV D) III, II, IV, I E) IV, III, II, I 8. Bitkilerin geliþmesi üzerine çalýþma yapan bir bilim insaný aþaðýdaki deney düzeneklerini oluþturuyor. Deney gruplarý Kontrol grubu 50 C 100ml su 15 g azot 5 C 100ml su 15 g azot 30 C 100ml su 15 g azot Buna göre, bu bilim insaný için, I. Bitki geliþiminde, sýcaklýðýn etkisini incelemiþtir. II. Bu çalýþma sonucu yeni bir hipotez oluþturmak durumunda kalabilir. III. Mineral miktarýnýn bitki geliþimine etkisini incelemektedir. yargýlarýndan hangileri doðrudur? D) I ve II E) I ve III

3 9. Hastaneye acil olarak getirilen bir hastadan kan ve idrar örneði alýnarak analiz edilmiþtir. Analiz sonucunda bir organýn iþleyiþinde sorun olduðu ve bunun da organ yapýsýndaki hücrelerde enzim sentezinden kaynaklandýðý tesbit edilmiþtir. Ayný hastalýk ailede bir kaç bireyde daha görülmüþtür. Yukarýdaki açýklamada biyolojinin hangi alt dalýndan söz edilmemiþtir? A) Sitoloji B) Fizyoloji C) Genetik D) Ekoloji E) Biyokimya 10. Bir doða olayýnýn duyu organlarý ile incelenmesidir. Doðruluðu kesin olarak ispatlanmýþ, deðiþmez gerçeklerdir. Kanýtlarla desteklenebilen hipotezlerdir. Problemle ilgili elde edilen gerçeklerdir. Aþaðýda verilen terimlerden hangisinin açýklamasý yukarýda verilmemiþtir? A) Teori B) Gözlem C) Hipotez D) Kanun E) Veri 11. I. Çevre kirliliðinin canlý üzerine etkisi II. Nüfus artýþý III. Ýklimlerin oluþumu IV. Yeþil alanlarýn azalýþý V. Ozonun incelmesinin bitkilere etkisi Yukarýda verilen olaylardan hangisi, biyoloji biliminin inceleme alanýna girmez? 12. A) I B) II C) III D) IV E) V Bira mayasý Glukoz Bira mayasý Glukoz 0 C 20 C 40 C 60 C Bir bilim adamý enzimlerle yaptýðý çalýþmalarda yukarýdaki düzenekleri kurmuþtur. Bu aþamaya gelene kadar aþaðýdaki bilimsel yöntem basamaklarýndan hangisini gerçekleþtirmemiþtir? A) Teori oluþturulmasý B) Kontrollü deney yapýlmasý C) Tahmin yapýlmasý D) Gözlem yapýlmasý E) Verilerin toplanmasý Bira mayasý Glukoz Bira mayasý Glukoz LYS Biyoloji Ödev Kitapçýðý I. Histoloji Hücreyi inceler. II. Sitoloji Dokularý inceler. III. Taksonomi Canlýlarýn sýnýflandýrýlmasýný inceler. IV. Evolüsyon Canlýlarýn geçmiþten günümüze geçirdiði deðiþimi inceler. V. Genetik Canlýlarýn iþleyiþini inceler. Yukarýda verilen biyoloji alt dallarý ve açýklamalarýyla ilgili karþýlaþtýrmalardan hangileri yanlýþtýr? A) I ve II B) III ve IV C) I, II ve V D) I, III ve V E) II, III ve IV 14. Kontrollü deneylerle ilgili olarak, I. Hipoteze baðlý olarak ileri sürülen tahminlerin denenmesi sýrasýnda baþvurulur. II. Bir deney grubu bir de kontrol grubunun olmasý zorunludur. III. Sonuçlarý doðrultusunda hipotezler teoriye dönüþebilir. IV. Bilimsel çalýþmalarýn vazgeçilmez bir parçasýdýr. ifadelerinden hangileri doðrudur? A) I ve II B) II ve IV C) III ve IV D) I, II ve III E) I, II, III ve IV 15. Bir bilim adamý bitkilerin eylül ayýnda yaprak dökme nedenini araþtýrmaya baþlamýþ ve aþaðýda verilen basamaklarý geçmiþtir. I. Basamak: Eylül ayýnda hava sýcaklýðý 5 C düþmüþtür. II. Basamak: Hava sýcaklýðýnýn düþüþü yaprak dökümünü uyarmaktadýr. III. Basamak: Eðer sýcaklýðýn düþüþü yaprak dökümünü uyarýyorsa, bitkide yaprak dökümünü saðlayan bazý hormonlar sýcaklýðýn deðiþimiyle aktif hale geçmektedir. Bu bilim adamýnýn geçtiði, I., II. ve III. basamaklar ile ilgili olarak aþaðýdakilerden hangisi doðrudur? I II III A) Nitel gözlem Hipotez Teori B) Nicel gözlem Veri Gerçek C) Veri Nitel gözlem Hipotez D) Nicel gözlem Hipotez Tahmin E) Nicel gözlem Teori Kanun 16. Bakterilerin kapalý ortamda ve glukoz içeren çözelti içinde alkol üretme hýzlarý sýcaklýktan etkileniyorsa, sýcaklýðýn artmasý ya da azalmasý alkol üretim hýzýný deðiþtirmelidir. diyen bir bilim adamýnýn bundan sonra yapmasý gereken aþaðýdakilerden hangisidir? A) Veri toplama B) Teori oluþturma C) Hipotez kurma D) Tahmin yapma E) Kontrollü deneyler yapma 3 LYS Biyoloji Ödev Kitapçýðý 1 (MF)

4 17. I. Vitaminler II. Proteinler III. Mineraller IV. Su Yukarýdaki temel bileþenlerden hangilerini tüm canlýlar dýþarýdan hazýr olarak almak zorundadýr? A) Yalnýz IV B) I ve II C) I ve III D) II ve IV E) III ve IV 18. A proteini x y x z y B proteini x x y z x y C proteini x x y y x Yukarýda üç farklý proteinin yapýlarýnda yer alan aminoasitlerin diziliþleri verilmiþtir. Buna göre, I. A ve C ayný proteinlerdir. II. A ve B proteinlerinde aminoasit çeþidi aynýdýr. III. Üç proteinin sentezi de ayný organel çeþidinde gerçekleþir. IV. A, B ve C de peptid baðý sayýsý aynýdýr. verilenlerden hangileri doðrudur? A) I ve II B) I ve IV C) II ve III D) III ve IV E) I, II ve IV 19. Bitki hücresinin selülozu oluþturmasýna baðlý olarak, I. glukoz miktarýnda artma, II. ortam ph sýnda azalma, III. su miktarýnda azalma deðiþikliklerinden hangileri gözlenmez? D) I ve III E) I, II ve III 20. Canlý dokularda proteinlerin hidrolizini saðlayan enzimler bulunur. þeklinde bir hipotez ileri süren bilim adamý, canlý dokudan elde ettiði özütü aþaðýdaki karýþýmlardan hangisinin bulunduðu tüpe koyarsa hipotezinin doðruluðunu araþtýrabilir? A) Protein ayýracý Protein B) Protein parçalayan enzim Aminoasit ayýracý C) Aminoasit Protein ayýracý D) Protein Aminoasit ayýracý E) Protein parçalayan enzim Protein LYS Biyoloji Ödev Kitapçýðý 1 (MF) Glukoz (C 6 H 12 O 6 ) 6 C lu Monosakkaritler Fruktoz (C 6 H 12 O 6 ) Galaktoz (C 6 H 12 O 6 ) Yukarýdaki tablodan yararlanarak, I. Bitki hücrelerinde her üç monosakkarite de rastlanýr. II. Glukoz, diðer iki monosakkaritle birleþerek disakkaritleri meydana getirir. III. 6 C lu monosakkaritlerin kapalý formülleri aynýdýr. ifadelerinden hangileri doðrudur? A) Yalnýz I B) Yalnýz II C) I ve III 22. Canlý bir dokudan alýnan hücrenin sitoplazmasýnda glukoz, yað asitleri, gliserol, galaktoz, vitamin ve aminoasit olduðu tespit edilmiþtir. Bu bilgiye dayanarak, I. Canlý ihtiyacý olan tüm vitaminlerin sentezini saðlayacak genlere sahiptir. II. Bulundurduðu aminoasitlerin bir kýsmýný dýþarýdan hazýr almýþtýr. III. Hücre zarýnýn dýþýnda çeper bulundurur. IV. Doymuþ yað sentezi yapabilir. yorumlarýndan hangileri yapýlamaz? A) Yalnýz III B) I ve II C) I ve III D) II ve IV E) I, III ve IV 23. Yanda bir hücre içerisinde zamana baðlý olarak Niþasta miktarý deðiþen niþasta miktarý verilmiþtir. Bu hücreyle ilgili, I. Su miktarý azalýr. II. Glukoz yoðunluðu azalmaktadýr. III. Bu olay gerçekleþirken enerji harcamaktadýr. ifadelerinden hangileri söylenebilir? A) Yalnýz I B) Yalnýz II C) I ve II 24. Bir bitki hücresinde, I. 36 aminoasitten oluþan protein, II. 100 glukoz içeren niþasta, III. 50 gliserol bulunduran trigliserit moleküllerinin hidrolizi için kullanýlan su ile en fazla kaç aminoasitlik bir polipeptit hidroliz edilebilir? A) 183 B) 184 C) 283 D) 284 E) 285

5 25. Ýçerisinde amilaz bulunan bir deney tüpü ateþ üzerinde bir müddet kaynatýldýktan sonra içine niþasta çözeltisi konularak soðumaya býrakýlmýþtýr. Bu süreç içerisinde deney tüpünde meydana gelen deðiþiklikler ile ilgili olarak, Niþasta miktarý I Amilaz miktarý III grafiklerinden hangileri doðrudur? (Amilaz niþastayý sindiren enzimdir) A) Yalnýz I B) Yalnýz III C) I ve III D) II ve IV E) III ve IV 26. I. Protein II. DNA III. Selüloz IV. Laktoz Glikozit baðý sayýsý II Glukoz miktarý IV 28. Bir bitki hücresi, I. temel aminoasit, II. B vitamini, III. kalsiyum tuzu, IV. glukoz moleküllerinden hangilerini dýþarýdan alýr? A) Yalnýz I B) Yalnýz III C) I ve III D) II ve III E) I, III ve IV 29. Su 3 mol 1 mol 1 mol 3 mol Yukarýda organik bir molekülün sentezi gösterilmiþtir. Sentezlenen bu molekülle ilgili, I. Su moleküllerinin bir eksiði kadar bað oluþur. II. Çöl hayvanlarýnda metabolik su deposudur. III. Genetik þifreye göre sentezlenir. yargýlarýndan hangileri yanlýþtýr? D) I ve II E) I ve III 27. Yukarýda verilen bileþenler hidroliz edildiðinde açýða çýkabilecek monomer çeþidi sayýsý en fazla olandan en az olana doðru nasýl sýralanýr? A) I - II - IV - III B) III - II - IV - I C) II - I - IV - III D) II - III - IV - I E) III - IV - I - II Disakkarit Miktarý Yukarýda bir hayvan hücresinde zamana baðlý deðiþen disakkarit miktarý gösterilmiþtir. Buna göre, I. Hücre içinde maltoz miktarý artmaktadýr. II. Hücre içinde su miktarý azalýr. III. Hücre içinde galaktoz ve glukoz miktarý azalýr. yorumlarýndan hangileri doðrudur? D) I ve II E) II ve III 30. I. Hücre içi osmotik basýncýn ayarlanmasý II. Vücudun mikroplara karþý savunulmasý III. Aktivasyon enerjisinin düþürülmesi IV. Organellerin yapýsýnýn oluþturulmasý Yukarýda verilenlerden hangilerinde proteinler rol oynayabilir? A) I ve III B) II ve III C) II ve IV D) I, II ve IV E) I, II, III ve IV 31. Aþaðýdaki vitaminlerden hangisinin eksikliðine baðlý olarak karþýsýndaki rahatsýzlýk oluþmaz? A) A Gece körlüðü B) B Raþitizm C) C Skorbüt D) K Kanýn geç pýhtýlaþmasý E) E Kýsýrlýk 5 LYS Biyoloji Ödev Kitapçýðý 1 (MF)

6 32. I. Tüm canlýlar dýþarýdan hazýr almak zorundadýr. II. Organizmalarda enerji verici olarak görev yapabilirler. III. Canlý yapýsýna katýlýrlar. IV. C, H ve O atomlarýný taþýrlar. Yukarýda verilenlerden hangileri organik ve inorganik bileþenler için ortaktýr? A) Yalnýz III B) I ve II C) I ve IV D) II ve III E) III ve IV 33. Yandaki grafikte B harfi ile gösterilen madde glukoz olduðuna göre, I. Gerçekleþen olay dehidrasyon sentezidir. Madde miktarý A C B II. C enzim olabilir. III. Bu olay bir hayvan hücresinde meydana gelmiþse A glikojen olabilir. yorumlarýndan hangileri yapýlabilir? A) Yalnýz I B) Yalnýz II C) I ve III 34. I. Canlýlarýn hiçbirinde selüloz sindirici enzimlerin sentezinden sorumlu genler bulunmaz. II. Polisakkaritler, enerji eldesinde kullanýlýrken glukoza dönüþtürülmek zorundadýr. III. Organik bileþenlerin bazýlarýnýn birbirine dönüþebilme özelliði vardýr. IV. Monosakkaritler daha küçük birimlere hidroliz edilemezler. Organik bileþiklerle ilgili olarak verilen yukarýdaki bilgilerden hangileri doðrudur? A) Yalnýz IV B) I ve III C) II ve IV D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV 35. I. Kemik oluþumu, geliþimi ve sertleþmesinde görevlidirler. II. Büyüme, geliþme ve üremede etkilidirler. III. Enerji vericidirler. Yukarýda verilenlerden hangileri vitaminlerin özelliklerindendir? D) I ve II E) I, II ve III LYS Biyoloji Ödev Kitapçýðý 1 (MF) Organik bileþiklerden glikojenle ilgili verilen, I. Tek çeþit monomerin çok sayýda glikozit baðýyla birleþmesinden meydana gelmiþtir. II. Bakteri, mantar ve hayvan hücrelerinde bulunabilen bir depo polisakkarittir. III. Bulunduðu tüm hücrelerde ayný olayla sentezlenir. IV. Hidrolize uðramadan enerji eldesinde kullanýlamaz. bilgilerinden hangileri doðrudur? A) Yalnýz I B) III ve IV C) I, II ve III D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV 37. Yanda verilen grafik Y vitamininin vücut hücreleri- Miktar mizde bulunma miktarýný Y göstermektedir. N Buna göre, Y ile ilgili, I. Turunçgillerde bol miktarda bulunan ve eksik- liði skorbüt hastalýðýna neden olan vitamindir. II. Kanýn pýhtýlaþma reaksiyonlarýnda görev alan vitamin olabilir. III. Suda çözünen ve fazlasý vücutta depo edilemeyen vitaminlerden biridir. IV. Kemik geliþimi üzerine etkili olan ve eksikliðinde raþitizm hastalýðýna yol açan vitamindir. verilenlerinden hangileri söylenemez? (N = Vitaminin vücuttaki normal miktarýný göstermektedir.) A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV 38. I. RNA II. Antikor III. Niþasta IV. Gliserol Yukarýda verilen organik moleküllerden hangilerinin yapýsýnda azot atomuna rastlanmaz? A) Yalnýz II B) Yalnýz IV C) I ve III D) III ve IV E) I, III ve IV 39. Organik bileþiklerden olan proteinler, I. hücre zarýnýn yapýsýna katýlma, II. solunumda kullanýlmalarý sonucu amonyak açýða çýkarma, III. gerektiðinde enerji verme, IV. dehidrasyon reaksiyonuyla sentezlenme özelliklerinden hangileriyle karbonhidrat ve yaðlardan ayrýlýr? A) Yalnýz II B) Yalnýz III C) I ve III D) I ve IV E) II ve IV

7 40. Yapýsýnda 120 glikozit baðý bulunduran bir polisakkarit molekülüne kaç tane glukoz girmiþtir ve ortama kaç molekül su çýkmýþtýr? A) B) C) D) E) aminoasidin peptitleþmesi sýrasýnda açýða çýkan su, kaç mol yaðýn hidrolizinde kullanýlabilir? A) 100 B) 300 C) 600 D) 900 E) Protein Aminoasit Yukarýdaki grafikle ilgili olarak aþaðýdakilerden hangisi söylenemez? A) Ortamda aminoasit miktarý artmaktadýr. B) Peptit baðý sayýsý azalmaktadýr. C) Hücre dýþýnda gerçekleþebilir. D) Olay dehidrasyon tepkimesidir. E) Susuz ortamlarda gerçekleþemez. 43. I. Selüloz II. Niþasta III. Laktoz IV. Glikojen V. Sakkaroz Yukarýda verilen karbonhidrat çeþitlerinden hangileri diðerlerine göre farklý bir molekül içerir? A) Yalnýz III B) Yalnýz V C) I ve II D) II ve IV E) III ve V 44. I. Büyüme II. Yaralarýn iyileþmesi III. Geliþme IV. Vücut savunmasý Organik moleküllerden olan proteinler, yukarýdaki olaylarýn hangilerinde görev alýr? A) Yalnýz I B) I ve IV C) II ve III D) I, II ve III E) I, II, III ve IV 45. I. Hücre zarýndan geçebilme II. ATP sentezinde kullanýlma III. C, H, O elementlerinden oluþma IV. Polimer madde özelliklerine sahip olma Yukarýdakilerden hangileri yaðlarýn sindirimi sonucu oluþan yað asidi ve gliserolün özelliði deðildir? A) Yalnýz II B) Yalnýz IV C) I ve III D) II ve IV E) I, II ve III 46. Yapýsýnda 2000 peptit baðý taþýyan bir protein molekülünün yapýsýnda en çok kaç çeþit aminoasit bulunabilir? A) 2001 B) 1999 C)500 D) 20 E) Çok sayýda monosakkarit bir araya gelerek polisakkaritleri oluþturur. Polisakkaritlerden olan niþasta, glikojen ve selülozun ortak özelliði aþaðýdakilerden hangisidir? A) Ýnsanlar tarafýndan enerji üretmek için kullanýlabilirler. B) Yapýlarýnda peptit baðý taþýrlar. C) Çok sayýda glukozdan oluþurlar. D) Hayvansal depo polisakkaritlerdir. E) Bitkilerde yedek besin maddesidirler. 48. Ototrof beslenen bir bakteri, I. yað asidi, II. galaktoz, III. guanin bazý, IV. aminoasit maddelerinden hangilerini sentezlerken azot tuzlarýný kullanýr? A) I ve II B) II ve III C) II ve IV D) III ve IV E) II, III ve IV 49. Kutuplarda yaþayan hayvanlarýn deri altýnda, soðuktan korunabilmek için yað depolanýr. Bu yaðlarýn oluþmasý sýrasýnda, I. Bir gliserol üç yað asidi ile birleþir. II. Reaksiyon sonucu su açýða çýkar. III. Karbonla azot arasýnda peptit baðý oluþur. ifadelerinden hangileri doðrudur? D) I ve II E) II ve III 7 LYS Biyoloji Ödev Kitapçýðý 1 (MF)

8 50. I. Tüm canlýlarda ayný organelde sentezlenir. II. Yüksek sýcaklýk yapýlarýnda bozulmaya neden olur. III. Organik veya inorganik yapýda olabilir. IV. Bütün canlýlar dýþarýdan almak zorundadýr. Enzimlerin tepkimeye gireceði substratý belirleyen kýsýmlarýyla ilgili olarak verilen yukarýdaki bilgilerden hangisi yanlýþtýr? 51. A) Yalnýz III B) I ve II C) I ve III D) II ve IV E) III ve IV Pepsin (Y gr) 0 C -I- 30 C -III- Yukarýda üç farklý kaba yüzeyleri farklý et parçalarý ve bunlardaki protein yapýyý parçalayan pepsin enzimi konulmuþtur. Bu kaplardaki reaksiyon hýzlarýnýn çoktan aza doðru sýralamasý aþaðýdakilerden hangisinde verilmiþtir? A) I > II > III B) II = III > I C) I = II > III D) III > II > I E) II > III > I 52. Bir deney tüpü içerisine bir miktar dipeptid, dipeptidi parçalayan enzim ve su konularak sabit ph ve basýnç altýnda, sýcaklýðý 20 C den 60 C ye kadar kademeli olarak artýrýlýyor. Deney tüpünde gözlenen madde miktarý ve reaksiyon hýzý deðiþimleri aþaðýda grafiklerle gösterilmiþtir. Dipeptid miktarý I Reaksiyon hýzý III Sýcaklýk Sýcaklýk Kýyma (X gr) Pepsin (Y gr) Bu grafiklerden hangileri yanlýþtýr? (Erepsin, bazik ph da dipeptidleri aminoasitlere parçalayan enzimdir.) A) Yalnýz I B) I ve IV C) II ve III D) II ve IV E) I, III ve IV LYS Biyoloji Ödev Kitapçýðý 1 (MF) Pepsin (Y gr) 30 C -II- Parça et (X gr) Aminoasit miktarý II Erepsin miktarý IV Sýcaklýk Sýcaklýk Kuþbaþý (X gr) Enzimlerle ilgili olarak, I. Reaksiyonun baþlayabilmesi için aþýlmasý gereken enerji miktarýný düþürmekte kullanýlýrlar. II. Tepkimeye girecek substratý, koenzim kýsýmlarý belirler. III. Yardýmcý kýsmýný oluþturan monomerlerin sayý, çeþit ve diziliþindeki farklýlýklar enzimlerin çeþitliliðini belirleyen tek faktördür. IV. Kofaktör olarak kullanýlacak maddeleri tüm canlýlar dýþarýdan almak zorundadýr. bilgilerinden hangileri doðrudur? A) Yalnýz I B) I ve IV C) II ve III D) III ve IV E) II, III ve IV I Protein proteaz su 25 C II Protein proteaz su 60 C Yukarýdaki deney tüplerinde gerçekleþen reaksiyonlarla ilgili olarak, I. Deney sonunda tüplerin hepsinde proteaz enzimine rastlanýr. II. Sadece I. tüpte reaksiyon gerçekleþir. III. Deney sonunda sadece I numaralý deney tüpünde aminoasit açýða çýkar. yorumlarýndan hangileri doðrudur? A) Yalnýz I B) I ve II C) I ve III H 2 O Glukoz Laktoz Laktaz (substrat) (Enzim) III Protein proteaz su 0 C IV Protein proteaz su Kaynatýlýp soðutuluyor. LaktozLaktaz Kompleksi Galaktoz Laktaz (Enzimsubstrat kompleksi) Yukarýda laktaz enzimi ve onun substratý olan laktozun varlýðýnda gerçekleþen bir reaksiyon gösterilmiþtir. Bu reaksiyon ile ilgili olarak, I. Su harcanýr. II. Enzimler reaksiyon sonunda etkilenmeden çýkar. III. Dehidrasyon reaksiyonu olup, enerji harcanýr. IV. Enzim ile substratý arasýnda anahtar - kilit iliþkisi vardýr. yargýlarýndan hangileri doðrudur? A) Yalnýz II B) I ve II C) III ve IV D) I, II ve IV E) II, III ve IV

9 56. Bir enzimin etki ettiði maddeyle reaksiyona girebilmesinde, I. ortamýn ph sý, II. hücrenin ürettiði glukoz miktarý, III. tepkimenin hücre sitoplazmasýnda gerçekleþmesi, IV. yüzey uyumlarý faktörlerinden hangileri her zaman etkilidir? A) Yalnýz I B) I ve IV C) II ve III D) I, III ve IV E) I, II, III ve IV 57. A. (n) Aminoasit Protein (n 1)H 2 O B. Glukoz 6O 2 6CO 2 6H 2 O C. Sükroz H 2 O Glukoz Fruktoz Canlý organizmalarda gerçekleþtirilen yukarýdaki biyolojik reaksiyonlar için, I. Tüm canlýlarda A reaksiyonu ortaktýr. II. B ve C olaylarýnda hidroliz enzimleri görev yapmaktadýr. III. Üç reaksiyonda da enerji üretilir. verilenlerinden hangileri doðrudur? D) I ve II E) I, II ve III 58. Ýncelenen bir doku hücresinde D maddesinin E enziminin katalizörlüðünde B miktarý ve C maddelerinin D ye dönüþtüðü gözlenmiþtir. Koþullarýn uygun olduðu ortamda tutulan hücrede D maddesinin miktarýnýn zamana baðlý olarak yanda verilen grafikteki gibi bir deðiþim gösterdiði belirlenmiþtir. Bu deðiþimin nedeni, I. enzim miktarý sabit tutulurken, substrat miktarýnýn artýrýlmasý, II. hücre ortamýna belli bir zaman sonrasýnda inhibitör eklenmesi, III. sýcaklýðýn giderek düþürülmesiyle enzimin çalýþamamasý, IV. hücrenin, reaksiyon devam ederken içinde bulunduðu ortamdan alýnarak hipertonik bir çözeltiye konulmasý iþlemlerinden hangileri olamaz? A) Yalnýz I B) Yalnýz III C) I ve IV D) II ve III E) II, III ve IV 59. Koenzimlerle ilgili olarak, I. Tüm canlýlarda sentezi gerçekleþtirilebilir. II. Çeþitleri hücredeki apoenzim çeþidinden fazladýr. III. Yapýlarýnda C, H ve O atomlarý bulunur. IV. Bütün enzimlerin yapýsýnda bulunurlar. yargýlarýndan hangileri doðrudur? A) Yalnýz I B) Yalnýz III C) I ve II D) II ve IV E) III ve IV 60. Biyokimyasal bir reaksiyonun hýz grafiðinin yandaki gi- Reaksiyon hýzý bi çizilmesine, I. son ürün miktarý, II. sýcaklýk, III. su yüzdesi, IV. etkilenen madde yüzeyi faktörlerinin hangisinde görülen artýþ neden olabilir? A) Yalnýz III B) I ve II C) II ve IV D) I, II ve III E) I, III ve IV A 61. X Y Z Hücrelerinde yukarýda verilen reaksiyonu gerçekleþtirebilen bir canlýnýn sitoplazmasýna M maddesi eklendiðinde Z nin oluþmadýðý görülmüþtür. Bir müddet sonra canlýnýn ortamýna N maddesi ilave edildiðinde ise Z nin yeniden sentezlendiði saptanmýþtýr. Bu bilgiye dayanarak, I. M maddesi A nýn aktif bölgesini kapatarak etkileyeceði maddelere baðlanmasýný engellemiþtir. II. M maddesi inhibitördür. III. N maddesi panzehirdir. yorumlarýndan hangileri yapýlabilir? A) Yalnýz I B) I ve II C) I ve III 62. Enzimlerin hidrolizi gerçekleþirken, I. gliserol, II. A vitamini, III. temel aminoasit, IV. Mg minerali maddelerinden hangileri hiçbir zaman açýða çýkmaz? A) Yalnýz I B) Yalnýz III C) Yalnýz IV D) I ve II E) II ve III 9 LYS Biyoloji Ödev Kitapçýðý 1 (MF)

10 63. Normal olarak hücrelerde H 2 O 2, katalaz enzimiyle su ve oksijene parçalanýr. Katalaz H 2 O 2 H 2 O1/2O 2 Bu olayla ilgili bir deneyde, karaciðer ve havuçtan alýnan doku örneklerine aþaðýdaki tabloda verilen iþlemler uygulandýktan sonra bu örnekler, içinde eþit miktarda H 2 O 2 bulunan 12 özdeþ tüpe ayrý ayrý konulmuþ ve tabloda belirtilen sýcaklýklarda tutulmuþtur. Belirli bir süre boyunca tüplerdeki oksijen çýkýþý gözlenmiþ ve tabloda belirtilen bulgular elde edilmiþtir. Uygulanan Ýþlem Kaynatýldýktan sonra oda sýcaklýðýna getirilmiþ dokuh 2 O 2 Oda sýcaklýðýndaki doku H 2 O 2 0 C deki dokuh 2 O 2 Parça Parça doðranmýþ yok var yok Karaciðer Bu deneyin bulgularýna dayanarak, I. Enzimin belirli sýcaklýklarda iþlev görmesi için bozulmamýþ (kaynatýlmamýþ) olmasý gerekir. II. Enzim, hücre dýþýnda da etkisini gösterir. III. Enzimin bulunmasý olayýn baþlamasý için yeterlidir. IV. Enzim, belirli sýcaklýklarýn üstünde geri dönüþümü olmayan deðiþime uðrar. yargýlarýndan hangilerine varýlabilir? A) I ve III B) II ve III C) I, II ve III D) I, II ve IV E) II, III ve IV (2005/ÖSS) 64. Bir hayvan hücresinde, enzim sentezi sonucunda aþaðýdaki moleküllerden hangisinin miktarý artar? A) ATP B) trna C) Aminoasit D) mrna E) Su (2005/ÖSS) LYS Biyoloji Ödev Kitapçýðý 1 (MF) Ezilerek Parça hücreleri Parça parçalanmýþ doðranmýþ yok var yok yok var yok Havuç Ezilerek hücreleri parçalanmýþ yok var yok Hücrede enzimlerle gerçekleþen bir biyokimyasal olay þematik olarak, 66. SubstratEnzim þeklinde gösterilebilir. Aþaðýdaki grafikte, numaralanmýþ eðriler, hücrede gerçekleþen kimyasal olay sýrasýnda, substrat, enzim, substrat-enzim kompleksi ve ürün konsantrasyonundaki deðiþmeleri göstermektedir. II Grafikte substrat, enzim, substrat-enzim kompleksi ve ürün konsantrasyonlarýný gösteren eðrilerin numaralarý aþaðýdakilerin hangisinde doðru olarak verilmiþtir? Substrat-Enzim Substrat Enzim Kompleksi Ürün A) I III IV II B) II III I IV C) II IV III I D) IV II I III E) IV III II I (2003/ÖSS) Embriyolu buðday 1. petri kabý ( Substrat Enzim Kompleksi ) ÜrünEnzim Konsantrasyon III IV Embriyosu çýkarýlmýþ buðday 2. petri kabý Ýki buðday tanesinden birincisi olduðu gibi, ikincisi ise embriyosu çýkarýlarak iki ayrý petri kabýndaki niþastalý agardan oluþan besi ortamýna yerleþtirilmiþ ve buðday tanesindeki enzimlerin aktive olmasý için üzerlerine ýslak pamuk konmuþtur. Belirli bir süre sonra petri kaplarýnýn her birine lugol çözeltisi (niþastayla mavi renk veren ayýraç) konarak izlenmiþ; birinci petri kabýndaki besi ortamýnda, buðday tanesinde ve çevresindeki halka þeklinde bir alanda renk deðiþimi olmadýðý, geri kalan alanýn mavi renk aldýðý; ikinci petri kabýnda ise besi ortamýnýn tamamýnýn ve buðday tanesinin mavi renk aldýðý gözlenmiþtir. Bu sonuçlarla ilgili, I. Embriyo sadece buðday tanesinde depolanmýþ olan niþastayý kullanabilir. II. Enzimler canlýnýn dýþýnda da etkindir. III. Niþastayý sindiren enzimler embriyoda bulunur. ifadelerinden hangileri doðrudur? A) Yalnýz I B) Yalnýz II C) I ve II D) I ve III E) II ve III (2003/ÖSS) I

11 67. Aþaðýdaki grafik, enzim aracýlýðýyla gerçekleþen bir reaksiyonun hýzýndaki deðiþmeyi göstermektedir. Hücrede gerçekleþen bu reaksiyonun hýzý, t 1 anýnda aniden sýfýra düþmektedir. Bu deðiþmenin nedeni, I. Substrat (etkilenen madde) miktarý>enzim miktarý II. Ortamda bulunan enerji miktarý<gerekli aktivasyon enerji miktarý III. Substrat (etkilenen madde) miktarý<oluþan ürün miktarý durumlarýndan hangileri olabilir? D) I ve II E) II ve III (2001/ÖSS) 68. Enzimlerin aktif olduklarý ph aralýklarý farklýdýr. Ýnsanda, midede salgýlanan pepsin enzimi ile onikiparmak baðýrsaðýna boþaltýlan tripsin enziminin aktif olduklarý ph deðerleri aþaðýdaki grafiklerin hangisinde doðru olarak verilmiþtir? ( Reaksiyon hýzý 0 t 1 : pepsin : tripsin) A) Göresel B) aktivite ph C) Göresel D) aktivite ph E) Göresel aktivite Göresel aktivite ph Göresel aktivite ph ph (2001/ÖSS) LYS Biyoloji Ödev Kitapçýðý Ýlkel birhücreli (prokaryot) canlýlarda, bazý sindirim enzimlerinin sentezlenmesinden sorumlu genler, gerek duyulduðunda aktif hale geçirilir. Buna göre, hayatsal olaylarý için normal olarak glikoz (monosakkarit) kullanan bir bakteri türü, glikoz ve laktoz (disakkarit) içeren bir besi ortamýna koyulduðunda, belirli bir süre içinde populasyonun birey sayýsýndaki deðiþme aþaðýdaki grafiklerden hangisindeki gibi olur? A) Birey sayýsý B) Birey sayýsý C) Birey sayýsý D) Birey sayýsý E) Birey sayýsý (1999/ipt.ÖSS) 70. Enzim ile etkinen madde arasýndaki iliþkiyi, kilitle anahtar arasýndaki iliþkiye benzetebiliriz. Enzimlere ait aþaðýdaki özelliklerden hangisi bu benzetmeyi yapmamýza yol açar? A) Enzimler sýcaklýk deðiþmelerinden etkilenirler. B) Enzimler belirli koenzimlerle çalýþýrlar. C) Etkinen madde miktarý reaksiyon hýzýný etkiler. D) Her enzim belirli bir ph derecesinde çalýþýr. E) Her enzim belirli bir etkinen maddeye özgüdür. (1977/ÜSS) 71. Aþaðýdakilerden hangisi, hücrede çalýþan enzimlerin, reaksiyon hýzýný doðrudan etkilemez? A) Ortamýn ph düzeyi B) Kofaktör konsantrasyonu C) Oksijen miktarý D) Substrat konsantrasyonu E) Ortamýn sýcaklýðý (1998/ÖYS) 11 LYS Biyoloji Ödev Kitapçýðý 1 (MF)

12 72. I. Aminoasitler arasýnda peptit baðý kurma II. Hidroliz olayýnda su kullanma III. Ýnorganik maddelerden yararlanma IV. Ýki çeþit nükleik asit bulundurma Yukarýda verilen özelliklerden hangileri prokaryot ve ökaryot bütün canlýlarda ortak olarak gözlenir? A) Yalnýz I B) Yalnýz II C) II ve III D) I, II ve IV E) I, II, III ve IV 73. Volvox kolonisiyle ilgili olarak, I. Hücreleri doku oluþumuna katýldýklarý için özelleþmiþtir. II. Bazý hücrelerin ölmesi koloninin bütünlüðünü bozucu bir etkiye neden olmaz. III. Hücrelerinde bulunan klorofil pigmenti kloroplast organelinin içindedir. yargýlarýndan hangileri doðrudur? A) Yalnýz I B) Yalnýz III C) I ve II D) I ve III E) II ve III 76. Vücut sýcaklýðýyla içinde yaþadýðý ortam sýcaklýðý arasýndaki iliþki yandaki grafikte gösterilen canlýyla Vücut sýcaklýðý Çevre sýcaklýðý ilgili olarak, I. Kalbi dört gözlü olabilir. II. Alyuvarlarý çekirdeksizdir. III. Metamorfoza uðrayabilir. IV. Akciðer solunumu yapabilir. ifadelerinden hangileri söylenebilir? A) I ve II B) I ve IV C) II ve III D) III ve IV E) I, III ve IV 77. I. Kaslý diyaframa sahip olma II. Ter bezleri bulundurma III. Yavru bakýmý IV. Sýcakkanlý olma V. Alyuvar hücreleri taþýma Yukarýda verilen özelliklerden hangilerine sahip olan canlýnýn memeliler sýnýfýnda bulunduðu kesindir? A) I ve II B) I, II ve III C) I, II ve IV D) III, IV ve V E) I, II, III ve IV 74. I. Bataklýklarda, II. Çiftlik gübresinde, III. Otçul canlýlarýn sindirim sisteminde, IV. Çöplerde Yukarýda verilenlerden hangileri metanojen bakterilerin yaþam alanýný oluþturur? 75. A) Yalnýz I B) I ve II C) II ve III D) III ve IV E) I, II, III ve IV Canlý türü K nýn serumu S T X canlýsýndan alýnan kan, K canlýsýna enjekte edilerek K canlýsýnda antikor oluþumu saðlanýyor. Bir süre sonra K canlýsýnýn serumuna beþ farklý canlýdan alýnan kan örnekleri damlatýlýyor ve çökelme oranlarýnýn tablodaki gibi olduðu gözleniyor. Bu bilgiye göre X canlýsýna en yakýn akraba olan tür aþaðýdakilerden hangisidir? A) S B) T C) U D) Y E) Z LYS Biyoloji Ödev Kitapçýðý 1 (MF) U Y Z Aþaðýda bazý bitkilerin ikili adlandýrma kuralýna göre isimleri verilmiþtir. I. Pinus alba II. Morus alba III. Morus nigra IV. Populus nigra Bu canlýlardan hangi ikisinin daha yakýn akraba olduðu kabul edilir? A) I ve II B) I ve IV C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV 79. I. Ladin II. Buðday III. Eðrelti otu IV. Mercimek Yukarýda verilen bitkilerden hangileri, oluþturduklarý tohumlar sayesinde eþeyli olarak üreyebilme özelliðine sahiptir? A) I ve II B) II ve IV C) III ve IV D) I, II ve III E) I, II ve IV

13 80. Metabolizmalarýnýn devamý için gerekli maddeler içeren besi ortamlarýnýn bulunduðu iki ayrý deney tüpüne ekilen bakterilerden A nýn birinci deney tüpünün üst kýsmýnda, B nin ise ikinci deney tüpünün her tarafýnda üreyebildiði gözlenmiþtir. Bu bilgiye dayanarak A ve B bakterileri hakkýnda, I. Ýki bakteride de protein sentezinden sorumlu genler aktif haldedir. II. B oksijenli solunum yapabilen bir bakteridir. III. A bakterisinde solunum enzimleri sitoplazmada ve hücre zarýnda bulunmaktadýr. yorumlarýndan hangileri yapýlabilir? A) Yalnýz II B) I ve II C) I ve III 81. Yandaki grafik deðiþik Birey sayýsý sýnýflandýrma birimlerinin kapsadýðý birey sayýsýný göstermektedir. Grafiðe bakýlarak, I. Canlýlarýn evrimsel geliþmiþlik derecelerine I II III IV V Sýnýflandýrma göre basitten karmaþýða doðru sýralamasý V I IV III II þeklindedir. Birimleri II. Protein benzerlikleri az olan canlýlardan fazla olan canlýlara doðru sýralama II III IV I V þeklindedir. III. II. sýnýflandýrma biriminde bulunan bütün canlýlar V. sýnýflandýrma biriminde de bulunur. yorumlarýndan hangileri yapýlamaz? A) Yalnýz I B) Yalnýz III C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III 82. Gövdesinden alýnan enine kesiti yandaki gibi olan bir bitkiyle ilgili olarak, I. Açýk iletim demetine sahiptir. II. Arpa bitkisine ait olabilir. III. Yapraklarýnda aðsý damarlanma görülür. IV. Yalnýzca boyuna büyüyebilir. yargýlarýndan hangileri doðrudur? A) Yalnýz II B) I ve III C) II ve IV D) III ve IV E) I, II ve III 83. Aþaðýda verilen canlý çiftlerinden hangileri arasýnda ayný kökenden geldikleri halde farklý görevler üstlenmiþ organlarýn sayýsý fazladýr? A) Köpekbalýðý Yunus B) Sincap Balina C) Kertenkele Kedi D) Kartal Yarasa E) Kurbaða Hamsi 84. Aþaðýda verilen canlýlardan hangisi hücre yapýsýna göre diðerlerinden farklýdýr? A) Amip B) Yunus C) Öglena D) Mavi yeþil alg E) Pire 85. I. Selülozdan oluþan hücre çeperi taþýma II. Depo polisakkarit olarak glikojen bulundurma III. CO 2 özümlemesi yapabilme IV. Aminoasitler arasýnda peptid baðý kurabilme Yukarýda verilen özelliklerden hangileri hem mantar hem de bakterilerde gözlenmez? A) Yalnýz I B) Yalnýz II C) I ve II D) III ve IV E) II ve III 86. Metanojenik arkelerin (metajenler) birey sayýsýna oksijenin etkisini gösteren grafik aþaðýdakilerden hangisinde verilmiþtir? A) Birey sayýsý B) O 2 miktarý C) Birey sayýsý D) O 2 miktarý E) Birey sayýsý O 2 miktarý Birey sayýsý O 2 miktarý Birey sayýsý O 2 miktarý 13 LYS Biyoloji Ödev Kitapçýðý 1 (MF)

14 87. I. Ortak atadan gelme II. Verimli döl oluþturma III. Benzer özelliklere sahip olma Yukarýdakilerden hangileri iki canlýnýn ayný türden olduðunun kesin kanýtýdýr? A) Yalnýz I B) Yalnýz II C) I ve II 88. Bitkilerden özsu emerek beslenen böceklerin, baþka bitkilere uðramasýyla virüsler yayýlýr. Bu durumdaki böcekler, virüsleri mekanik olarak taþýdýklarý ve vücutlarýnda üremelerine izin verdikleri halde hastalýk belirtisi göstermezler. Bu durumun sebebi virüslerin hangi özelliðiyle açýklanabilir? A) Ancak canlý hücrede çoðalabilme B) Protein kýlýf taþýma C) Mutasyona uðrayabilme D) Bir çeþit nükleik asit taþýma E) Hedef hücrelerde etkin olabilme 89. Alem: Bitkiler Þube: Açýk tohumlu Sýnýf: Kozalaklý Takým: Pinales Cins: Pinus 1. Pinus nigra 2. Pinus pinea 3. Pinus alba Yukarýdaki üç canlýnýn sýnýflandýrma basamaklarý verilmiþtir. Buna göre bu canlýlarla ilgili aþaðýda verilen bilgilerden hangisi yanlýþtýr? A) Ayný sýnýf içindedirler. B) Ayný cins içindedirler. C) Ayný tür içindedirler. D) Ayný aile içindedirler. E) Ayný takým içindedirler. 90. I. Dýþ döllenme yapma II. Alveollü akciðere sahip olma III. Metamorfoz geçirme Yukarýda verilen özelliklerden hangileri kurbaðalar için doðrudur? A) Yalnýz I B) I ve II C) I ve III LYS Biyoloji Ödev Kitapçýðý 1 (MF) Yukarýda iki bitkiyle ilgili bir þema verilmiþtir. Buna göre, A ve B kümelerindeki bitkilerle ilgili olarak aþaðýdaki ifadelerden hangisi yanlýþtýr? A) Cinsleri aynýdýr. B) Takýmlarý aynýdýr. C) Þubeleri aynýdýr. D) Aileleri aynýdýr. E)Türleri aynýdýr. 92. Hayvanlar aleminde yer alan iki farklý canlý türü için aþaðýdaki sütun grafiklerinden hangisi çizilemez? A) Homolog B) Analog C) Protein organ benzerliði organ benzerliði benzerliði %13 A Pinus nigra D) Anatomik benzerlik %10 Pinus %80 E) Beslenme benzerliði 93. Besin almayý ve hareketlerini yalancý ayaklarýyla saðlayan canlý grubuyla ilgili, I. Besin kofulu oluþturur. II. Bir hücrelidir. III. Çekirdek zarý yoktur. IV. Parazit türleri vardýr. ifadelerinden hangileri doðrudur? A) Yalnýz II B) I ve III C) III ve IV D) I, II ve IV E) II, III ve IV 94. Yanda gövde kesiti verilen bitkiyle ilgili olarak aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? %98 A) Yapraklarý sapsýzdýr. B) Embriyodaki çenek sayýsý ikidir. C) Yapraklarýnda paralel damarlanma görülür. D) Kökleri saçak þeklindedir. E) Kambiyumu yoktur. B Pinus silvestris %100

15 95. Embriyo geliþirken, aþaðýdaki sýnýflandýrma basamaklarýndan hangisinin özelliði en son olarak ortaya çýkar? A) Tür B) Sýnýf C) Takým D) Aile E) Cins 96. Aþaðýda verilenlerden hangisi karþýsýndaki yaþamsal olayý gerçekleþtiremez? A) Virüs Çoðalma B) Bakteri Mayoz bölünme C) Sünger Tomurcuklanma D) Bitki Karbondioksit üretimi E) Amip Aktif taþýma 97. Hayvanlar alemindeki canlýlarýn hepsinde, I. heterotrof beslenme, II. çok hücreli olma, III. sindirim enzimi bulundurma özelliklerinden hangileri kesinlikle bulunur? A) Yalnýz I B) Yalnýz II C) I ve II D) I ve III E) II ve III 98. Yandaki grafik bir bakteriyofaja Bakteriyofaj sayýsý ait birey sayýsýnýn zamana göre deðiþimini göstermektedir. Buna göre, bu zaman içerisinde bakterinin birey sayýsýna ait grafik aþaðýdakilerden hangisidir? A) Bakteri sayýsý B) Bakteri sayýsý D) Bakteri sayýsý C) Bakteri sayýsý E) Bakteri sayýsý 99. Sinir þeridi karýn bölgesinde olan bir canlý için, I. Omurgasý yoktur. II. Dýþ iskelete sahiptir. III. Açýk dolaþým görülür. IV. Radyal simetri gösterir. ifadelerinden hangileri kesinlikle doðrudur? A) Yalnýz I B) I ve II C) II ve III D) I, III ve IV E) I, II, III ve IV 100. Farklý özellikler Canlý çeþitliliði Tür Alem Tür Alem I II Kromozom sayýsý Tür Alem III Yukarýda verilen sýnýflandýrma basamaklarý ve özellikleriyle ilgili grafiklerden hangileri doðrudur? D) I ve II E) I, II ve III 101.Aþaðýdaki grafikte bir omurgalý hayvanýn, çevre sýcaklýðýna göre deðiþen vücut sýcaklýðý gösterilmiþtir. Sýcaklýk çevre sýcaklýðý vücut sýcaklýðý Buna göre, aþaðýdakilerden hangisinin doðruluðu kesin deðildir? A) Kalbi dört bölmelidir. B) Sinir þeridi sýrtta bulunur. C) Sabit ýsýlý bir canlýdýr. D) Vücutlarýnda kýllar bulunur. E) Kapalý dolaþým görülür. 15 LYS Biyoloji Ödev Kitapçýðý 1 (MF)

16 DERSHANELERÝ LYS BÝYOLOJÝ ÖDEV KÝTAPÇIÐI - 1 CEVAP ANAHTARI 1 - C 21 - D 41 - A 61 - E 81 - D D 2 - D 22 - C 42 - D 62 - A 82 - B 3 - D 23 - D 43 - E 63 - D 83 - B 4 - A 24 - E 44 - E 64 - E 84 - D 5 - D 25 - C 45 - B 65 - C 85 - A 6 - D 26 - A 46 - D 66 - E 86 - D 7 - B 27 - C 47 - C 67 - B 87 - B 8 - D 28 - B 48 - D 68 - A 88 - E 9 - D 29 - E 49 - D 69 - A 89 - C 10 - C 30 - E 50 - E 70 - E 90 - C 11 - C 31 - B 51 - E 71 - C 91 - E 12 - A 32 - A 52 - B 72 - E 92 - C 13 - C 33 - E 53 - B 73 - E 93 - D 14 - E 34 - D 54 - D 74 - E 94 - B 15 - D 35 - D 55 - D 75 - D 95 - A 16 - E 36 - E 56 - B 76 - E 96 - B 17 - E 37 - B 57 - A 77 - A 97 - C 18 - C 38 - D 58 - A 78 - C 98 - B 19 - E 39 - A 59 - B 79 - E 99 - A 20 - D 40 - C 60 - B 80 - E A 16

SAYISAL BÖLÜM 1 [ 8 ] 1[9] Paylaþtýrýlacak para x TL olsun. Verilenlere göre, 2[10]

SAYISAL BÖLÜM 1 [ 8 ] 1[9] Paylaþtýrýlacak para x TL olsun. Verilenlere göre, 2[10] SAYISAL BÖLÜM 1 [ 8 ] A kitapçýðý soru numarasý B kitapçýðý soru numarasý 1[9] Paylaþtýrýlacak para x TL olsun. Verilenlere göre, x x = 10 000 000 8 10 x 40 = 10 000 000 x = 400 000 000 olur. [10] 9 8

Detaylı

Havuzlardaki Klor Miktarý Ne Olmalýdýr?

Havuzlardaki Klor Miktarý Ne Olmalýdýr? Havuzlardaki Klor Miktarý Ne Olmalýdýr? Havuzlardaki serbest klor miktarýný, Saðlýk bakanlýðý yayýnladýðý ilk genelgesinde 0.3 0.6 ppm daha sonra yayýnladýðý genelgede 1.0-3.0 ppm en son yayýnladýðý yönetmeliðinde

Detaylı

ÝÞYERÝ ÇALIÞMA SÝSTEMÝ ve ÝÞYERÝ FÝZÝKSEL FAKTÖRLERÝNÝN ÝÞ KAZALARI ÜZERÝNDEKÝ ETKÝSÝ Mehmet Zülfi CAMKURT*

ÝÞYERÝ ÇALIÞMA SÝSTEMÝ ve ÝÞYERÝ FÝZÝKSEL FAKTÖRLERÝNÝN ÝÞ KAZALARI ÜZERÝNDEKÝ ETKÝSÝ Mehmet Zülfi CAMKURT* ÝÞYERÝ ÇALIÞMA SÝSTEMÝ ve ÝÞYERÝ FÝZÝKSEL FAKTÖRLERÝNÝN ÝÞ KAZALARI ÜZERÝNDEKÝ ETKÝSÝ Mehmet Zülfi CAMKURT* 1. GÝRÝÞ Ýþ kazalarýnýn nedenlerini ortaya koymaya yönelik olarak birçok araþtýrma yapýlmýþtýr.

Detaylı

Sayfa No GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI VE İNSAN...203

Sayfa No GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI VE İNSAN...203 3 GÜNCEL GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI VE İNSAN...............................203 Çevre Kirliliği..............................203 Erozyon...............................206 Orman Yangınları..........................206

Detaylı

ATIKSU ARITMA ÇAMURLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ

ATIKSU ARITMA ÇAMURLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ ATIKSU ARITMA ÇAMURLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ Prof. Dr. Zafer AYVAZ Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliði Bölümü, Bornova-ÝZMÝR Cilt: 9 Sayý: 35 (2000), 3-12 ÖZET Atýksularýn biyolojik

Detaylı

Kuvvet ve Hareket. 9. sýnýf) Fizik BÝR BOYUTTA HAREKET

Kuvvet ve Hareket. 9. sýnýf) Fizik BÝR BOYUTTA HAREKET 4 uvvet ve Hareket Bu ünitede, alýnan yol ve yer deðiþtirmenin ne anlama geldiðini, konum - zaman grafiklerinden hýzýn nasýl bulunacaðýný, sabit hýzla hareket eden cisim ya da sisteme etki eden kuvvetlerin

Detaylı

ÝSTANBUL BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SANAT VE MESLEK EÐÝTÝMÝ KURSLARI (ÝSMEK) YAYINLARI

ÝSTANBUL BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SANAT VE MESLEK EÐÝTÝMÝ KURSLARI (ÝSMEK) YAYINLARI ISBN 978-9944-100-42-7 ÝSTANBUL BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SANAT VE MESLEK EÐÝTÝMÝ KURSLARI (ÝSMEK) YAYINLARI Branþ Kitaplarý Serisi Editör: Muhammet ALTINTAÞ Yayýna Hazýrlýk: ÝSMEK Yayýn Editörlüðü Mizanpaj:

Detaylı

YARA BAKIMI ve TEDAVISI

YARA BAKIMI ve TEDAVISI Ý.Ü Cerrahpaþa Týp Fakültesi Sürekli Týp Eðitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi No: 67 YARA BAKIMI ve TEDAVISI ve Sürekli Týp Eðitimi Komisyonu Editörler Uzm. Hem. Þerife Kartal Erdost Prof. Dr. Oðuz Çetinkale

Detaylı

Türkiye Aile Planlamasý Derneði Antalya Þubesi. Antalya Saðlýk Merkezleri

Türkiye Aile Planlamasý Derneði Antalya Þubesi. Antalya Saðlýk Merkezleri Türkiye Aile Planlamasý Derneði Antalya Þubesi T ürkiye Aile Planlamasý Derneði (TAPD) 1963 yýlýnda kurulmuþ, 1973 yýlýnda kamu yararýna çalýþan dernekler statüsü kazanmýþtýr. 1964 yýlýndan bu yana Uluslararasý

Detaylı

Ortaöğretim BİYOLOJİ 9. Sınıf YAZARLAR

Ortaöğretim BİYOLOJİ 9. Sınıf YAZARLAR Ortaöğretim BİYOLOJİ 9. Sınıf YAZARLAR Dr. Seda ERCAN AKKAYA Osman ALBAYRAK Emine ÖZTÜRK Şermin CAVAK DEVLET KİTAPLARI BEŞİNCİ BASKI...2012 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...: 4560 DERS KİTAPLARI DİZİSİ...:

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 8. SINIF DENEME SINAVI / 9. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ. B seçeneðindeki elbette, C seçeneðindeki asla, D seçeneðindeki mutlaka sözcükleri; kullanýldýklarý cümlelere kesinlik anlamý

Detaylı

Birinci Basamak Hekimi Ýçin Böbrek Fonksiyon Testleri

Birinci Basamak Hekimi Ýçin Böbrek Fonksiyon Testleri Birinci Basamak Hekimi Ýçin Böbrek Fonksiyon Testleri Dr. Turan Set*, Dr. E. Melih Þahin** Çaðýmýzda yaþanan hýzlý teknolojik geliþme ve yenilenmeler týp alanýnda bir çok test ve taný aracýnýn geliþtirilmesini

Detaylı

Bölüm 1: Sayý Sistemleri

Bölüm 1: Sayý Sistemleri ölüm 1: Sayý Sistemleri. Giriþ: Dijital elektroniði anlayabilmek için temel matematik iþlemlerini ve sayý sistemlerini bilmek gerekir.. Temel ilgiler 1. Lojik (Mantýk) Öne sürülen düþüncelere göre karar

Detaylı

YEM TEKSTÝL HAYV. SAN. VE TÝC. A.Þ. Karacasu Karaziyaret Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi No:26/A K.Maraþ Tel: 0344.251 25 20 (3 hat) Fax: 251 25 23 web: www.gurdalyem.com.tr e-mail: gurdal@gurdalyem.com.tr

Detaylı

Aquaporinler; su geçiþinde hidrofilik transmembran kanallarý

Aquaporinler; su geçiþinde hidrofilik transmembran kanallarý Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2006: 4 (2): 39-44 DERLEME Aquaporinler; su geçiþinde hidrofilik transmembran kanallarý Uzm. Dr. Aysun Toker Erzurum Numune Hastanesi Biyokimya Laboratuarý Özet Su, vücudumuzdaki

Detaylı

Gömülmüþ Cesetlerin Ýncelenmesi

Gömülmüþ Cesetlerin Ýncelenmesi Gömülmüþ Cesetlerin Ýncelenmesi Dr. Fatih Yaðmur*, Dr. Mustafa Körükçü**, Dr. Ý. Hamit Hancý*** Ýnsanoðlu varolduðu tarihten bugüne kadar ölmüþ insanlarýn farklý yöntemlerle, dengesini bozmayacak biçimde

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 15 Ocak - Þubat - Mart 2015 2015 in ilk sayýsý ile birlikte sizlere tekrar ulaþmanýn mutluluðunu yaþýyoruz. 2015 ortasýnda gerçekleþtirilecek olan milletvekili genel

Detaylı

ÖZEL GÜVENLÝK YAZILI VE UYGULAMALI SINAVI

ÖZEL GÜVENLÝK YAZILI VE UYGULAMALI SINAVI AKAD Eðt.Mrk.Ýst Sýnav - 1 ÖZEL GÜVENLÝK YAZILI VE UYGULAMALI SINAVI 1. SINAV 28 OCAK 2005-5 - AKAD Eðt.Mrk.Ýst Sýnav - 1-6 - AKAD Eðt.Mrk.Ýst Sýnav - 1 1. Özel güvenlik görevlisinin çalýþma iznini almasý

Detaylı

Ünite CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ

Ünite CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ Ünite 6 CANLILAR CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ VE ENERJİ İLİŞKİLERİ Sayfa No Besin Zincirinde Enerji Akışı... 254 Test 1... 254 Test 2... 256 Test 3... 258 Etkinlik (1 7)... 260-265 Madde Döngüleri...

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: SOSYAL GÜVENLÝK (EMEKLÝLÝK) SÝSTEMÝNE BAKIÞ Prof. Dr. Yusuf ALPER Yard. Doç. Dr. Çaðaçan DEÐER Prof. Dr. Serdar SAYAN Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/535 Meþrutiyet

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Pektin mi, niþasta mý? Zor seçim, kolay çözüm. Eylül 2010

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Pektin mi, niþasta mý? Zor seçim, kolay çözüm. Eylül 2010 Cargill Türkiye CargillHaberler Eylül 2010 Cevdet Altýn: Odamýz artýk çok iyi bir noktaya ulaþtý Ediz Aksoy: Bisikletlerin dördü bizim Baþkanlarýn ödülü Cargill e Gelecek için ýþýk, gezegen için umut Pektin

Detaylı

Ýki polarma yüzeyli transistörler teknik anlatýmlarda kýsaca BJT olarak da adlandýrýlmaktadýr. (BJT: Bipolar Junction Transistör).

Ýki polarma yüzeyli transistörler teknik anlatýmlarda kýsaca BJT olarak da adlandýrýlmaktadýr. (BJT: Bipolar Junction Transistör). Bölüm 4: Transistörler Giriþ Elektronikle ilgili sistemlerin geliþip, üstün seviyeye gelmesi yarý iletken temelli Beyz Emiter baðlantýsý transistörlerin bulunmasýndan sonra olmuþtur. baðlantýsý Transistörü

Detaylı

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi Ön Söz....................................... 3 Sunuþ........................................ 5 01. Amaç...................................... 6 02. Kapsam.................................... 6 03. Mevzuat

Detaylı

VOBJEKTÝF VADELÝ ÝÞLEM VE OPSÝYON BORSASI HABER BÜLTENÝ Sayý6 Eylül 2005 VOB ilk altý ayýný baþarýyla tamamladý! Döviz mi? DöVÝS mi? Aracý kurum gözüyle VOB VOB Takas Merkezi: TAKASBANK Türev ürünler ve

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM:

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: 2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: SAÐLIK SÝSTEMÝNE BAKIÞ Prof. Dr. Ayþe AKIN Prof. Dr. Korkut ERSOY Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/533 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon:

Detaylı

8. sınıf - Ünite 6: Canlılar ve Enerji İlişkileri 1. Bölüm: Besin Zincirinde Enerji Akışı ve Fotosentez

8. sınıf - Ünite 6: Canlılar ve Enerji İlişkileri 1. Bölüm: Besin Zincirinde Enerji Akışı ve Fotosentez 8. sınıf - Ünite 6: Canlılar ve Enerji İlişkileri 1. Bölüm: Besin Zincirinde Enerji Akışı ve Fotosentez Bir bölgede canlı ve cansızlardan oluşan sisteme ekosistem denir. Canlılar doğrudan veya dolaylı

Detaylı

SÜTAÞ Aksaray Entegre Tesisleri Yatýrýmýnýn Ekonomik Etki Analizi Mehmet Emin ÖZSAN Kamil TAÞCI Prof. Dr. Erinç YELDAN Haziran 2012 SÜTAÞ Bilimsel Araþtýrmalar Yayýn Dizisi 2012/06/001 2012, SÜTAÞ Tüm

Detaylı

Mesleki Eðitimde 8 Renk. Yönetici El Kitabý

Mesleki Eðitimde 8 Renk. Yönetici El Kitabý 1 Mesleki Eðitimde 8 Renk Yönetici El Kitabý Sakarya Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi adýna Sahibi Ahmet Özer Okul Müdürü Mesleki Eðitmde 8 Renk projesi kapsamýnda basýlmýþtýr. Ücretsizdir, para ile satýlamaz.

Detaylı

HEKÝM GÜNCESÝ ÝÇÝNDEKÝLER

HEKÝM GÜNCESÝ ÝÇÝNDEKÝLER Ýmtiyaz Sahibi Dr. Selçuk Koçlar Yazý Ýþleri Müdürü Dr. Nimet Altýn Yayýn Kurulu Dr. Sadýk Özen Dr. Þükrü Bayraktar Dr. Hakan Erengin Dr. Cabir Ertuð Dr. Adnan Ýþ Dr. Feza Köylüoðlu Dr. Yener Oruç Dr.

Detaylı

GAZİ MEDICAL JOURNAL - GAZİ TIP DERGİSİ ISSN 1300-056X

GAZİ MEDICAL JOURNAL - GAZİ TIP DERGİSİ ISSN 1300-056X 2006, Cilt 17, Sayı 3-2006, Volume 17, Issue 3 GAZİ MEDICAL JOURNAL - GAZİ TIP DERGİSİ ISSN 1300-056X GAZİ TIP DERGİSİ GAZİ MEDICAL JOURNAL Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinin resmi yayınıdır Yılda dört

Detaylı