Biyolojiye Giriþ ve Bilimsel Yöntem Canlýlarýn Temel Bileþenleri Enzimler Canlýlarýn Sýnýflandýrýlmasý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Biyolojiye Giriþ ve Bilimsel Yöntem Canlýlarýn Temel Bileþenleri Enzimler Canlýlarýn Sýnýflandýrýlmasý"

Transkript

1 Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... LYS BİYOLOJİ Ödev Kitapçığı 1 (MF) Biyolojiye Giriþ ve Bilimsel Yöntem Canlýlarýn Temel Bileþenleri Enzimler Canlýlarýn Sýnýflandýrýlmasý Adý Soyadý :... BÝREY DERSHANELERÝ BÝYOLOJÝ ÖDEV KÝTAPÇIÐI Bu kitapçýðýn her hakký saklýdýr. Tüm haklarý bry Birey Eðitim Yayýncýlýk Pazarlama Ltd. Þti. e aittir. Kýsmen de olsa alýntý yapýlamaz. Metin ve sorular, kitapçýðý yayýmlayan þirketin önceden izni olmaksýzýn elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kayýt sistemiyle çoðaltýlamaz yayýmlanamaz.

2 1. 2. Üç farklý bitkinin geliþimiyle ph derecesi arasýndaki iliþkiyi gösteren yukarýdaki grafiðe göre aþaðýdakilerden hangisi söylenemez? A) Her üç fidenin de geliþtiði ortak ph deðeri yoktur. B) Farklý ortamlara en iyi uyum saðlayan L türüdür. C) L türünün yaþadýðý her ortamda M türü de bulunur. D) Asitli topraklarda K bitkisinin bulunma oraný daha yüksektir. E) Toleransý (hoþgörüsü) en düþük olan M türüdür Ortam sýcaklýðý Yukarýdaki grafik bir kuþ türünün birey sayýsýnýn, yaþadýðý ortamýn sýcaklýðýna göre deðiþimini göstermektedir. Bu grafikteki bilgilere dayanarak, I. Bu kuþ türünün en fazla birey sayýsýna ulaþtýðý sýcaklýk 30 C dir. II. Göçmen bir kuþ türü olabilir. III. Bu türe ait bireylerin üreme oraný 30 C ve 40 C de aynýdýr. yargýlarýndan hangilerine ulaþýlabilir? D) I ve II E) I, II ve III 3. Üç ayrý fare grubu üzerinde yapýlan deneyler sonucu aþaðýdaki tablo elde edilmiþtir. Fare grubu Besin ortamý Saðlýklý geliþim Üreme bozukluðu 1. Tüm besinler var Büyüyen bitki sayýsý ph Birey sayýsý Görülen durum E vitamini eksik K vitamini eksik Kan hastalýðý (: Özellik görülüyor : Özellik görülmüyor) Bu bilgilere göre, aþaðýdaki yorumlardan hangisi yapýlamaz? A) Saðlýklý geliþim için tüm besinler gereklidir. B) Bir vitaminin eksikliði diðer bir vitaminle düzeltilemez. C) K vitamini dolaþým sistemi üzerinde etkilidir. D) E vitamini kan hücrelerinin oluþumu için gereklidir. E) Bu vitaminlerin vücuttaki görevleri farklýdýr. LYS Biyoloji Ödev Kitapçýðý 1 (MF) K L M 2 4. Aþaðýda verilenlerden hangisi bütün canlýlarda görülen ortak özelliklerden deðildir? A) Aktif hareket B) Üreme C) Hücresel yapý D) Organizasyon E) Boþaltým 5. Eðer kolesterol, kalp hastalýklarýnýn artmasýna neden oluyorsa, yüksek kolesterol bulunan kiþilerde kalp krizi riski fazladýr. diyen bir bilim adamý bu aþamaya kadar aþaðýdakilerden hangisini yapmamýþtýr? A) Problemin tesbiti B) Hipotez kurma C) Nitel gözlem D) Kontrollü deney E) Nicel gözlem 6. I. Kolanýn içine atýlan buz erir. II. Bu odanýn sýcaklýðý 25 C dir. III. Tencereye konulan su 10 dk sonra kaynadý. Yukarýda verilen cümlelerden hangileri nicel gözleme örnektir? A) Yalnýz I B) Yalnýz II C) I ve II 7. Bilimsel bir problemin çözümünde, I. deney ve gözlemler yapýlarak verilerin toplanmasý, II. kontrollü deneylerin yapýlmasý, III. hipoteze dayalý tahminlerin yapýlmasý, IV. teorilerin kanunlara dönüþmesi olaylarýnýn gerçekleþme sýrasý nasýldýr? A) I, II, III, IV B) I, III, II, IV C) II, I, III, IV D) III, II, IV, I E) IV, III, II, I 8. Bitkilerin geliþmesi üzerine çalýþma yapan bir bilim insaný aþaðýdaki deney düzeneklerini oluþturuyor. Deney gruplarý Kontrol grubu 50 C 100ml su 15 g azot 5 C 100ml su 15 g azot 30 C 100ml su 15 g azot Buna göre, bu bilim insaný için, I. Bitki geliþiminde, sýcaklýðýn etkisini incelemiþtir. II. Bu çalýþma sonucu yeni bir hipotez oluþturmak durumunda kalabilir. III. Mineral miktarýnýn bitki geliþimine etkisini incelemektedir. yargýlarýndan hangileri doðrudur? D) I ve II E) I ve III

3 9. Hastaneye acil olarak getirilen bir hastadan kan ve idrar örneði alýnarak analiz edilmiþtir. Analiz sonucunda bir organýn iþleyiþinde sorun olduðu ve bunun da organ yapýsýndaki hücrelerde enzim sentezinden kaynaklandýðý tesbit edilmiþtir. Ayný hastalýk ailede bir kaç bireyde daha görülmüþtür. Yukarýdaki açýklamada biyolojinin hangi alt dalýndan söz edilmemiþtir? A) Sitoloji B) Fizyoloji C) Genetik D) Ekoloji E) Biyokimya 10. Bir doða olayýnýn duyu organlarý ile incelenmesidir. Doðruluðu kesin olarak ispatlanmýþ, deðiþmez gerçeklerdir. Kanýtlarla desteklenebilen hipotezlerdir. Problemle ilgili elde edilen gerçeklerdir. Aþaðýda verilen terimlerden hangisinin açýklamasý yukarýda verilmemiþtir? A) Teori B) Gözlem C) Hipotez D) Kanun E) Veri 11. I. Çevre kirliliðinin canlý üzerine etkisi II. Nüfus artýþý III. Ýklimlerin oluþumu IV. Yeþil alanlarýn azalýþý V. Ozonun incelmesinin bitkilere etkisi Yukarýda verilen olaylardan hangisi, biyoloji biliminin inceleme alanýna girmez? 12. A) I B) II C) III D) IV E) V Bira mayasý Glukoz Bira mayasý Glukoz 0 C 20 C 40 C 60 C Bir bilim adamý enzimlerle yaptýðý çalýþmalarda yukarýdaki düzenekleri kurmuþtur. Bu aþamaya gelene kadar aþaðýdaki bilimsel yöntem basamaklarýndan hangisini gerçekleþtirmemiþtir? A) Teori oluþturulmasý B) Kontrollü deney yapýlmasý C) Tahmin yapýlmasý D) Gözlem yapýlmasý E) Verilerin toplanmasý Bira mayasý Glukoz Bira mayasý Glukoz LYS Biyoloji Ödev Kitapçýðý I. Histoloji Hücreyi inceler. II. Sitoloji Dokularý inceler. III. Taksonomi Canlýlarýn sýnýflandýrýlmasýný inceler. IV. Evolüsyon Canlýlarýn geçmiþten günümüze geçirdiði deðiþimi inceler. V. Genetik Canlýlarýn iþleyiþini inceler. Yukarýda verilen biyoloji alt dallarý ve açýklamalarýyla ilgili karþýlaþtýrmalardan hangileri yanlýþtýr? A) I ve II B) III ve IV C) I, II ve V D) I, III ve V E) II, III ve IV 14. Kontrollü deneylerle ilgili olarak, I. Hipoteze baðlý olarak ileri sürülen tahminlerin denenmesi sýrasýnda baþvurulur. II. Bir deney grubu bir de kontrol grubunun olmasý zorunludur. III. Sonuçlarý doðrultusunda hipotezler teoriye dönüþebilir. IV. Bilimsel çalýþmalarýn vazgeçilmez bir parçasýdýr. ifadelerinden hangileri doðrudur? A) I ve II B) II ve IV C) III ve IV D) I, II ve III E) I, II, III ve IV 15. Bir bilim adamý bitkilerin eylül ayýnda yaprak dökme nedenini araþtýrmaya baþlamýþ ve aþaðýda verilen basamaklarý geçmiþtir. I. Basamak: Eylül ayýnda hava sýcaklýðý 5 C düþmüþtür. II. Basamak: Hava sýcaklýðýnýn düþüþü yaprak dökümünü uyarmaktadýr. III. Basamak: Eðer sýcaklýðýn düþüþü yaprak dökümünü uyarýyorsa, bitkide yaprak dökümünü saðlayan bazý hormonlar sýcaklýðýn deðiþimiyle aktif hale geçmektedir. Bu bilim adamýnýn geçtiði, I., II. ve III. basamaklar ile ilgili olarak aþaðýdakilerden hangisi doðrudur? I II III A) Nitel gözlem Hipotez Teori B) Nicel gözlem Veri Gerçek C) Veri Nitel gözlem Hipotez D) Nicel gözlem Hipotez Tahmin E) Nicel gözlem Teori Kanun 16. Bakterilerin kapalý ortamda ve glukoz içeren çözelti içinde alkol üretme hýzlarý sýcaklýktan etkileniyorsa, sýcaklýðýn artmasý ya da azalmasý alkol üretim hýzýný deðiþtirmelidir. diyen bir bilim adamýnýn bundan sonra yapmasý gereken aþaðýdakilerden hangisidir? A) Veri toplama B) Teori oluþturma C) Hipotez kurma D) Tahmin yapma E) Kontrollü deneyler yapma 3 LYS Biyoloji Ödev Kitapçýðý 1 (MF)

4 17. I. Vitaminler II. Proteinler III. Mineraller IV. Su Yukarýdaki temel bileþenlerden hangilerini tüm canlýlar dýþarýdan hazýr olarak almak zorundadýr? A) Yalnýz IV B) I ve II C) I ve III D) II ve IV E) III ve IV 18. A proteini x y x z y B proteini x x y z x y C proteini x x y y x Yukarýda üç farklý proteinin yapýlarýnda yer alan aminoasitlerin diziliþleri verilmiþtir. Buna göre, I. A ve C ayný proteinlerdir. II. A ve B proteinlerinde aminoasit çeþidi aynýdýr. III. Üç proteinin sentezi de ayný organel çeþidinde gerçekleþir. IV. A, B ve C de peptid baðý sayýsý aynýdýr. verilenlerden hangileri doðrudur? A) I ve II B) I ve IV C) II ve III D) III ve IV E) I, II ve IV 19. Bitki hücresinin selülozu oluþturmasýna baðlý olarak, I. glukoz miktarýnda artma, II. ortam ph sýnda azalma, III. su miktarýnda azalma deðiþikliklerinden hangileri gözlenmez? D) I ve III E) I, II ve III 20. Canlý dokularda proteinlerin hidrolizini saðlayan enzimler bulunur. þeklinde bir hipotez ileri süren bilim adamý, canlý dokudan elde ettiði özütü aþaðýdaki karýþýmlardan hangisinin bulunduðu tüpe koyarsa hipotezinin doðruluðunu araþtýrabilir? A) Protein ayýracý Protein B) Protein parçalayan enzim Aminoasit ayýracý C) Aminoasit Protein ayýracý D) Protein Aminoasit ayýracý E) Protein parçalayan enzim Protein LYS Biyoloji Ödev Kitapçýðý 1 (MF) Glukoz (C 6 H 12 O 6 ) 6 C lu Monosakkaritler Fruktoz (C 6 H 12 O 6 ) Galaktoz (C 6 H 12 O 6 ) Yukarýdaki tablodan yararlanarak, I. Bitki hücrelerinde her üç monosakkarite de rastlanýr. II. Glukoz, diðer iki monosakkaritle birleþerek disakkaritleri meydana getirir. III. 6 C lu monosakkaritlerin kapalý formülleri aynýdýr. ifadelerinden hangileri doðrudur? A) Yalnýz I B) Yalnýz II C) I ve III 22. Canlý bir dokudan alýnan hücrenin sitoplazmasýnda glukoz, yað asitleri, gliserol, galaktoz, vitamin ve aminoasit olduðu tespit edilmiþtir. Bu bilgiye dayanarak, I. Canlý ihtiyacý olan tüm vitaminlerin sentezini saðlayacak genlere sahiptir. II. Bulundurduðu aminoasitlerin bir kýsmýný dýþarýdan hazýr almýþtýr. III. Hücre zarýnýn dýþýnda çeper bulundurur. IV. Doymuþ yað sentezi yapabilir. yorumlarýndan hangileri yapýlamaz? A) Yalnýz III B) I ve II C) I ve III D) II ve IV E) I, III ve IV 23. Yanda bir hücre içerisinde zamana baðlý olarak Niþasta miktarý deðiþen niþasta miktarý verilmiþtir. Bu hücreyle ilgili, I. Su miktarý azalýr. II. Glukoz yoðunluðu azalmaktadýr. III. Bu olay gerçekleþirken enerji harcamaktadýr. ifadelerinden hangileri söylenebilir? A) Yalnýz I B) Yalnýz II C) I ve II 24. Bir bitki hücresinde, I. 36 aminoasitten oluþan protein, II. 100 glukoz içeren niþasta, III. 50 gliserol bulunduran trigliserit moleküllerinin hidrolizi için kullanýlan su ile en fazla kaç aminoasitlik bir polipeptit hidroliz edilebilir? A) 183 B) 184 C) 283 D) 284 E) 285

5 25. Ýçerisinde amilaz bulunan bir deney tüpü ateþ üzerinde bir müddet kaynatýldýktan sonra içine niþasta çözeltisi konularak soðumaya býrakýlmýþtýr. Bu süreç içerisinde deney tüpünde meydana gelen deðiþiklikler ile ilgili olarak, Niþasta miktarý I Amilaz miktarý III grafiklerinden hangileri doðrudur? (Amilaz niþastayý sindiren enzimdir) A) Yalnýz I B) Yalnýz III C) I ve III D) II ve IV E) III ve IV 26. I. Protein II. DNA III. Selüloz IV. Laktoz Glikozit baðý sayýsý II Glukoz miktarý IV 28. Bir bitki hücresi, I. temel aminoasit, II. B vitamini, III. kalsiyum tuzu, IV. glukoz moleküllerinden hangilerini dýþarýdan alýr? A) Yalnýz I B) Yalnýz III C) I ve III D) II ve III E) I, III ve IV 29. Su 3 mol 1 mol 1 mol 3 mol Yukarýda organik bir molekülün sentezi gösterilmiþtir. Sentezlenen bu molekülle ilgili, I. Su moleküllerinin bir eksiði kadar bað oluþur. II. Çöl hayvanlarýnda metabolik su deposudur. III. Genetik þifreye göre sentezlenir. yargýlarýndan hangileri yanlýþtýr? D) I ve II E) I ve III 27. Yukarýda verilen bileþenler hidroliz edildiðinde açýða çýkabilecek monomer çeþidi sayýsý en fazla olandan en az olana doðru nasýl sýralanýr? A) I - II - IV - III B) III - II - IV - I C) II - I - IV - III D) II - III - IV - I E) III - IV - I - II Disakkarit Miktarý Yukarýda bir hayvan hücresinde zamana baðlý deðiþen disakkarit miktarý gösterilmiþtir. Buna göre, I. Hücre içinde maltoz miktarý artmaktadýr. II. Hücre içinde su miktarý azalýr. III. Hücre içinde galaktoz ve glukoz miktarý azalýr. yorumlarýndan hangileri doðrudur? D) I ve II E) II ve III 30. I. Hücre içi osmotik basýncýn ayarlanmasý II. Vücudun mikroplara karþý savunulmasý III. Aktivasyon enerjisinin düþürülmesi IV. Organellerin yapýsýnýn oluþturulmasý Yukarýda verilenlerden hangilerinde proteinler rol oynayabilir? A) I ve III B) II ve III C) II ve IV D) I, II ve IV E) I, II, III ve IV 31. Aþaðýdaki vitaminlerden hangisinin eksikliðine baðlý olarak karþýsýndaki rahatsýzlýk oluþmaz? A) A Gece körlüðü B) B Raþitizm C) C Skorbüt D) K Kanýn geç pýhtýlaþmasý E) E Kýsýrlýk 5 LYS Biyoloji Ödev Kitapçýðý 1 (MF)

6 32. I. Tüm canlýlar dýþarýdan hazýr almak zorundadýr. II. Organizmalarda enerji verici olarak görev yapabilirler. III. Canlý yapýsýna katýlýrlar. IV. C, H ve O atomlarýný taþýrlar. Yukarýda verilenlerden hangileri organik ve inorganik bileþenler için ortaktýr? A) Yalnýz III B) I ve II C) I ve IV D) II ve III E) III ve IV 33. Yandaki grafikte B harfi ile gösterilen madde glukoz olduðuna göre, I. Gerçekleþen olay dehidrasyon sentezidir. Madde miktarý A C B II. C enzim olabilir. III. Bu olay bir hayvan hücresinde meydana gelmiþse A glikojen olabilir. yorumlarýndan hangileri yapýlabilir? A) Yalnýz I B) Yalnýz II C) I ve III 34. I. Canlýlarýn hiçbirinde selüloz sindirici enzimlerin sentezinden sorumlu genler bulunmaz. II. Polisakkaritler, enerji eldesinde kullanýlýrken glukoza dönüþtürülmek zorundadýr. III. Organik bileþenlerin bazýlarýnýn birbirine dönüþebilme özelliði vardýr. IV. Monosakkaritler daha küçük birimlere hidroliz edilemezler. Organik bileþiklerle ilgili olarak verilen yukarýdaki bilgilerden hangileri doðrudur? A) Yalnýz IV B) I ve III C) II ve IV D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV 35. I. Kemik oluþumu, geliþimi ve sertleþmesinde görevlidirler. II. Büyüme, geliþme ve üremede etkilidirler. III. Enerji vericidirler. Yukarýda verilenlerden hangileri vitaminlerin özelliklerindendir? D) I ve II E) I, II ve III LYS Biyoloji Ödev Kitapçýðý 1 (MF) Organik bileþiklerden glikojenle ilgili verilen, I. Tek çeþit monomerin çok sayýda glikozit baðýyla birleþmesinden meydana gelmiþtir. II. Bakteri, mantar ve hayvan hücrelerinde bulunabilen bir depo polisakkarittir. III. Bulunduðu tüm hücrelerde ayný olayla sentezlenir. IV. Hidrolize uðramadan enerji eldesinde kullanýlamaz. bilgilerinden hangileri doðrudur? A) Yalnýz I B) III ve IV C) I, II ve III D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV 37. Yanda verilen grafik Y vitamininin vücut hücreleri- Miktar mizde bulunma miktarýný Y göstermektedir. N Buna göre, Y ile ilgili, I. Turunçgillerde bol miktarda bulunan ve eksik- liði skorbüt hastalýðýna neden olan vitamindir. II. Kanýn pýhtýlaþma reaksiyonlarýnda görev alan vitamin olabilir. III. Suda çözünen ve fazlasý vücutta depo edilemeyen vitaminlerden biridir. IV. Kemik geliþimi üzerine etkili olan ve eksikliðinde raþitizm hastalýðýna yol açan vitamindir. verilenlerinden hangileri söylenemez? (N = Vitaminin vücuttaki normal miktarýný göstermektedir.) A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV 38. I. RNA II. Antikor III. Niþasta IV. Gliserol Yukarýda verilen organik moleküllerden hangilerinin yapýsýnda azot atomuna rastlanmaz? A) Yalnýz II B) Yalnýz IV C) I ve III D) III ve IV E) I, III ve IV 39. Organik bileþiklerden olan proteinler, I. hücre zarýnýn yapýsýna katýlma, II. solunumda kullanýlmalarý sonucu amonyak açýða çýkarma, III. gerektiðinde enerji verme, IV. dehidrasyon reaksiyonuyla sentezlenme özelliklerinden hangileriyle karbonhidrat ve yaðlardan ayrýlýr? A) Yalnýz II B) Yalnýz III C) I ve III D) I ve IV E) II ve IV

7 40. Yapýsýnda 120 glikozit baðý bulunduran bir polisakkarit molekülüne kaç tane glukoz girmiþtir ve ortama kaç molekül su çýkmýþtýr? A) B) C) D) E) aminoasidin peptitleþmesi sýrasýnda açýða çýkan su, kaç mol yaðýn hidrolizinde kullanýlabilir? A) 100 B) 300 C) 600 D) 900 E) Protein Aminoasit Yukarýdaki grafikle ilgili olarak aþaðýdakilerden hangisi söylenemez? A) Ortamda aminoasit miktarý artmaktadýr. B) Peptit baðý sayýsý azalmaktadýr. C) Hücre dýþýnda gerçekleþebilir. D) Olay dehidrasyon tepkimesidir. E) Susuz ortamlarda gerçekleþemez. 43. I. Selüloz II. Niþasta III. Laktoz IV. Glikojen V. Sakkaroz Yukarýda verilen karbonhidrat çeþitlerinden hangileri diðerlerine göre farklý bir molekül içerir? A) Yalnýz III B) Yalnýz V C) I ve II D) II ve IV E) III ve V 44. I. Büyüme II. Yaralarýn iyileþmesi III. Geliþme IV. Vücut savunmasý Organik moleküllerden olan proteinler, yukarýdaki olaylarýn hangilerinde görev alýr? A) Yalnýz I B) I ve IV C) II ve III D) I, II ve III E) I, II, III ve IV 45. I. Hücre zarýndan geçebilme II. ATP sentezinde kullanýlma III. C, H, O elementlerinden oluþma IV. Polimer madde özelliklerine sahip olma Yukarýdakilerden hangileri yaðlarýn sindirimi sonucu oluþan yað asidi ve gliserolün özelliði deðildir? A) Yalnýz II B) Yalnýz IV C) I ve III D) II ve IV E) I, II ve III 46. Yapýsýnda 2000 peptit baðý taþýyan bir protein molekülünün yapýsýnda en çok kaç çeþit aminoasit bulunabilir? A) 2001 B) 1999 C)500 D) 20 E) Çok sayýda monosakkarit bir araya gelerek polisakkaritleri oluþturur. Polisakkaritlerden olan niþasta, glikojen ve selülozun ortak özelliði aþaðýdakilerden hangisidir? A) Ýnsanlar tarafýndan enerji üretmek için kullanýlabilirler. B) Yapýlarýnda peptit baðý taþýrlar. C) Çok sayýda glukozdan oluþurlar. D) Hayvansal depo polisakkaritlerdir. E) Bitkilerde yedek besin maddesidirler. 48. Ototrof beslenen bir bakteri, I. yað asidi, II. galaktoz, III. guanin bazý, IV. aminoasit maddelerinden hangilerini sentezlerken azot tuzlarýný kullanýr? A) I ve II B) II ve III C) II ve IV D) III ve IV E) II, III ve IV 49. Kutuplarda yaþayan hayvanlarýn deri altýnda, soðuktan korunabilmek için yað depolanýr. Bu yaðlarýn oluþmasý sýrasýnda, I. Bir gliserol üç yað asidi ile birleþir. II. Reaksiyon sonucu su açýða çýkar. III. Karbonla azot arasýnda peptit baðý oluþur. ifadelerinden hangileri doðrudur? D) I ve II E) II ve III 7 LYS Biyoloji Ödev Kitapçýðý 1 (MF)

8 50. I. Tüm canlýlarda ayný organelde sentezlenir. II. Yüksek sýcaklýk yapýlarýnda bozulmaya neden olur. III. Organik veya inorganik yapýda olabilir. IV. Bütün canlýlar dýþarýdan almak zorundadýr. Enzimlerin tepkimeye gireceði substratý belirleyen kýsýmlarýyla ilgili olarak verilen yukarýdaki bilgilerden hangisi yanlýþtýr? 51. A) Yalnýz III B) I ve II C) I ve III D) II ve IV E) III ve IV Pepsin (Y gr) 0 C -I- 30 C -III- Yukarýda üç farklý kaba yüzeyleri farklý et parçalarý ve bunlardaki protein yapýyý parçalayan pepsin enzimi konulmuþtur. Bu kaplardaki reaksiyon hýzlarýnýn çoktan aza doðru sýralamasý aþaðýdakilerden hangisinde verilmiþtir? A) I > II > III B) II = III > I C) I = II > III D) III > II > I E) II > III > I 52. Bir deney tüpü içerisine bir miktar dipeptid, dipeptidi parçalayan enzim ve su konularak sabit ph ve basýnç altýnda, sýcaklýðý 20 C den 60 C ye kadar kademeli olarak artýrýlýyor. Deney tüpünde gözlenen madde miktarý ve reaksiyon hýzý deðiþimleri aþaðýda grafiklerle gösterilmiþtir. Dipeptid miktarý I Reaksiyon hýzý III Sýcaklýk Sýcaklýk Kýyma (X gr) Pepsin (Y gr) Bu grafiklerden hangileri yanlýþtýr? (Erepsin, bazik ph da dipeptidleri aminoasitlere parçalayan enzimdir.) A) Yalnýz I B) I ve IV C) II ve III D) II ve IV E) I, III ve IV LYS Biyoloji Ödev Kitapçýðý 1 (MF) Pepsin (Y gr) 30 C -II- Parça et (X gr) Aminoasit miktarý II Erepsin miktarý IV Sýcaklýk Sýcaklýk Kuþbaþý (X gr) Enzimlerle ilgili olarak, I. Reaksiyonun baþlayabilmesi için aþýlmasý gereken enerji miktarýný düþürmekte kullanýlýrlar. II. Tepkimeye girecek substratý, koenzim kýsýmlarý belirler. III. Yardýmcý kýsmýný oluþturan monomerlerin sayý, çeþit ve diziliþindeki farklýlýklar enzimlerin çeþitliliðini belirleyen tek faktördür. IV. Kofaktör olarak kullanýlacak maddeleri tüm canlýlar dýþarýdan almak zorundadýr. bilgilerinden hangileri doðrudur? A) Yalnýz I B) I ve IV C) II ve III D) III ve IV E) II, III ve IV I Protein proteaz su 25 C II Protein proteaz su 60 C Yukarýdaki deney tüplerinde gerçekleþen reaksiyonlarla ilgili olarak, I. Deney sonunda tüplerin hepsinde proteaz enzimine rastlanýr. II. Sadece I. tüpte reaksiyon gerçekleþir. III. Deney sonunda sadece I numaralý deney tüpünde aminoasit açýða çýkar. yorumlarýndan hangileri doðrudur? A) Yalnýz I B) I ve II C) I ve III H 2 O Glukoz Laktoz Laktaz (substrat) (Enzim) III Protein proteaz su 0 C IV Protein proteaz su Kaynatýlýp soðutuluyor. LaktozLaktaz Kompleksi Galaktoz Laktaz (Enzimsubstrat kompleksi) Yukarýda laktaz enzimi ve onun substratý olan laktozun varlýðýnda gerçekleþen bir reaksiyon gösterilmiþtir. Bu reaksiyon ile ilgili olarak, I. Su harcanýr. II. Enzimler reaksiyon sonunda etkilenmeden çýkar. III. Dehidrasyon reaksiyonu olup, enerji harcanýr. IV. Enzim ile substratý arasýnda anahtar - kilit iliþkisi vardýr. yargýlarýndan hangileri doðrudur? A) Yalnýz II B) I ve II C) III ve IV D) I, II ve IV E) II, III ve IV

9 56. Bir enzimin etki ettiði maddeyle reaksiyona girebilmesinde, I. ortamýn ph sý, II. hücrenin ürettiði glukoz miktarý, III. tepkimenin hücre sitoplazmasýnda gerçekleþmesi, IV. yüzey uyumlarý faktörlerinden hangileri her zaman etkilidir? A) Yalnýz I B) I ve IV C) II ve III D) I, III ve IV E) I, II, III ve IV 57. A. (n) Aminoasit Protein (n 1)H 2 O B. Glukoz 6O 2 6CO 2 6H 2 O C. Sükroz H 2 O Glukoz Fruktoz Canlý organizmalarda gerçekleþtirilen yukarýdaki biyolojik reaksiyonlar için, I. Tüm canlýlarda A reaksiyonu ortaktýr. II. B ve C olaylarýnda hidroliz enzimleri görev yapmaktadýr. III. Üç reaksiyonda da enerji üretilir. verilenlerinden hangileri doðrudur? D) I ve II E) I, II ve III 58. Ýncelenen bir doku hücresinde D maddesinin E enziminin katalizörlüðünde B miktarý ve C maddelerinin D ye dönüþtüðü gözlenmiþtir. Koþullarýn uygun olduðu ortamda tutulan hücrede D maddesinin miktarýnýn zamana baðlý olarak yanda verilen grafikteki gibi bir deðiþim gösterdiði belirlenmiþtir. Bu deðiþimin nedeni, I. enzim miktarý sabit tutulurken, substrat miktarýnýn artýrýlmasý, II. hücre ortamýna belli bir zaman sonrasýnda inhibitör eklenmesi, III. sýcaklýðýn giderek düþürülmesiyle enzimin çalýþamamasý, IV. hücrenin, reaksiyon devam ederken içinde bulunduðu ortamdan alýnarak hipertonik bir çözeltiye konulmasý iþlemlerinden hangileri olamaz? A) Yalnýz I B) Yalnýz III C) I ve IV D) II ve III E) II, III ve IV 59. Koenzimlerle ilgili olarak, I. Tüm canlýlarda sentezi gerçekleþtirilebilir. II. Çeþitleri hücredeki apoenzim çeþidinden fazladýr. III. Yapýlarýnda C, H ve O atomlarý bulunur. IV. Bütün enzimlerin yapýsýnda bulunurlar. yargýlarýndan hangileri doðrudur? A) Yalnýz I B) Yalnýz III C) I ve II D) II ve IV E) III ve IV 60. Biyokimyasal bir reaksiyonun hýz grafiðinin yandaki gi- Reaksiyon hýzý bi çizilmesine, I. son ürün miktarý, II. sýcaklýk, III. su yüzdesi, IV. etkilenen madde yüzeyi faktörlerinin hangisinde görülen artýþ neden olabilir? A) Yalnýz III B) I ve II C) II ve IV D) I, II ve III E) I, III ve IV A 61. X Y Z Hücrelerinde yukarýda verilen reaksiyonu gerçekleþtirebilen bir canlýnýn sitoplazmasýna M maddesi eklendiðinde Z nin oluþmadýðý görülmüþtür. Bir müddet sonra canlýnýn ortamýna N maddesi ilave edildiðinde ise Z nin yeniden sentezlendiði saptanmýþtýr. Bu bilgiye dayanarak, I. M maddesi A nýn aktif bölgesini kapatarak etkileyeceði maddelere baðlanmasýný engellemiþtir. II. M maddesi inhibitördür. III. N maddesi panzehirdir. yorumlarýndan hangileri yapýlabilir? A) Yalnýz I B) I ve II C) I ve III 62. Enzimlerin hidrolizi gerçekleþirken, I. gliserol, II. A vitamini, III. temel aminoasit, IV. Mg minerali maddelerinden hangileri hiçbir zaman açýða çýkmaz? A) Yalnýz I B) Yalnýz III C) Yalnýz IV D) I ve II E) II ve III 9 LYS Biyoloji Ödev Kitapçýðý 1 (MF)

10 63. Normal olarak hücrelerde H 2 O 2, katalaz enzimiyle su ve oksijene parçalanýr. Katalaz H 2 O 2 H 2 O1/2O 2 Bu olayla ilgili bir deneyde, karaciðer ve havuçtan alýnan doku örneklerine aþaðýdaki tabloda verilen iþlemler uygulandýktan sonra bu örnekler, içinde eþit miktarda H 2 O 2 bulunan 12 özdeþ tüpe ayrý ayrý konulmuþ ve tabloda belirtilen sýcaklýklarda tutulmuþtur. Belirli bir süre boyunca tüplerdeki oksijen çýkýþý gözlenmiþ ve tabloda belirtilen bulgular elde edilmiþtir. Uygulanan Ýþlem Kaynatýldýktan sonra oda sýcaklýðýna getirilmiþ dokuh 2 O 2 Oda sýcaklýðýndaki doku H 2 O 2 0 C deki dokuh 2 O 2 Parça Parça doðranmýþ yok var yok Karaciðer Bu deneyin bulgularýna dayanarak, I. Enzimin belirli sýcaklýklarda iþlev görmesi için bozulmamýþ (kaynatýlmamýþ) olmasý gerekir. II. Enzim, hücre dýþýnda da etkisini gösterir. III. Enzimin bulunmasý olayýn baþlamasý için yeterlidir. IV. Enzim, belirli sýcaklýklarýn üstünde geri dönüþümü olmayan deðiþime uðrar. yargýlarýndan hangilerine varýlabilir? A) I ve III B) II ve III C) I, II ve III D) I, II ve IV E) II, III ve IV (2005/ÖSS) 64. Bir hayvan hücresinde, enzim sentezi sonucunda aþaðýdaki moleküllerden hangisinin miktarý artar? A) ATP B) trna C) Aminoasit D) mrna E) Su (2005/ÖSS) LYS Biyoloji Ödev Kitapçýðý 1 (MF) Ezilerek Parça hücreleri Parça parçalanmýþ doðranmýþ yok var yok yok var yok Havuç Ezilerek hücreleri parçalanmýþ yok var yok Hücrede enzimlerle gerçekleþen bir biyokimyasal olay þematik olarak, 66. SubstratEnzim þeklinde gösterilebilir. Aþaðýdaki grafikte, numaralanmýþ eðriler, hücrede gerçekleþen kimyasal olay sýrasýnda, substrat, enzim, substrat-enzim kompleksi ve ürün konsantrasyonundaki deðiþmeleri göstermektedir. II Grafikte substrat, enzim, substrat-enzim kompleksi ve ürün konsantrasyonlarýný gösteren eðrilerin numaralarý aþaðýdakilerin hangisinde doðru olarak verilmiþtir? Substrat-Enzim Substrat Enzim Kompleksi Ürün A) I III IV II B) II III I IV C) II IV III I D) IV II I III E) IV III II I (2003/ÖSS) Embriyolu buðday 1. petri kabý ( Substrat Enzim Kompleksi ) ÜrünEnzim Konsantrasyon III IV Embriyosu çýkarýlmýþ buðday 2. petri kabý Ýki buðday tanesinden birincisi olduðu gibi, ikincisi ise embriyosu çýkarýlarak iki ayrý petri kabýndaki niþastalý agardan oluþan besi ortamýna yerleþtirilmiþ ve buðday tanesindeki enzimlerin aktive olmasý için üzerlerine ýslak pamuk konmuþtur. Belirli bir süre sonra petri kaplarýnýn her birine lugol çözeltisi (niþastayla mavi renk veren ayýraç) konarak izlenmiþ; birinci petri kabýndaki besi ortamýnda, buðday tanesinde ve çevresindeki halka þeklinde bir alanda renk deðiþimi olmadýðý, geri kalan alanýn mavi renk aldýðý; ikinci petri kabýnda ise besi ortamýnýn tamamýnýn ve buðday tanesinin mavi renk aldýðý gözlenmiþtir. Bu sonuçlarla ilgili, I. Embriyo sadece buðday tanesinde depolanmýþ olan niþastayý kullanabilir. II. Enzimler canlýnýn dýþýnda da etkindir. III. Niþastayý sindiren enzimler embriyoda bulunur. ifadelerinden hangileri doðrudur? A) Yalnýz I B) Yalnýz II C) I ve II D) I ve III E) II ve III (2003/ÖSS) I

11 67. Aþaðýdaki grafik, enzim aracýlýðýyla gerçekleþen bir reaksiyonun hýzýndaki deðiþmeyi göstermektedir. Hücrede gerçekleþen bu reaksiyonun hýzý, t 1 anýnda aniden sýfýra düþmektedir. Bu deðiþmenin nedeni, I. Substrat (etkilenen madde) miktarý>enzim miktarý II. Ortamda bulunan enerji miktarý<gerekli aktivasyon enerji miktarý III. Substrat (etkilenen madde) miktarý<oluþan ürün miktarý durumlarýndan hangileri olabilir? D) I ve II E) II ve III (2001/ÖSS) 68. Enzimlerin aktif olduklarý ph aralýklarý farklýdýr. Ýnsanda, midede salgýlanan pepsin enzimi ile onikiparmak baðýrsaðýna boþaltýlan tripsin enziminin aktif olduklarý ph deðerleri aþaðýdaki grafiklerin hangisinde doðru olarak verilmiþtir? ( Reaksiyon hýzý 0 t 1 : pepsin : tripsin) A) Göresel B) aktivite ph C) Göresel D) aktivite ph E) Göresel aktivite Göresel aktivite ph Göresel aktivite ph ph (2001/ÖSS) LYS Biyoloji Ödev Kitapçýðý Ýlkel birhücreli (prokaryot) canlýlarda, bazý sindirim enzimlerinin sentezlenmesinden sorumlu genler, gerek duyulduðunda aktif hale geçirilir. Buna göre, hayatsal olaylarý için normal olarak glikoz (monosakkarit) kullanan bir bakteri türü, glikoz ve laktoz (disakkarit) içeren bir besi ortamýna koyulduðunda, belirli bir süre içinde populasyonun birey sayýsýndaki deðiþme aþaðýdaki grafiklerden hangisindeki gibi olur? A) Birey sayýsý B) Birey sayýsý C) Birey sayýsý D) Birey sayýsý E) Birey sayýsý (1999/ipt.ÖSS) 70. Enzim ile etkinen madde arasýndaki iliþkiyi, kilitle anahtar arasýndaki iliþkiye benzetebiliriz. Enzimlere ait aþaðýdaki özelliklerden hangisi bu benzetmeyi yapmamýza yol açar? A) Enzimler sýcaklýk deðiþmelerinden etkilenirler. B) Enzimler belirli koenzimlerle çalýþýrlar. C) Etkinen madde miktarý reaksiyon hýzýný etkiler. D) Her enzim belirli bir ph derecesinde çalýþýr. E) Her enzim belirli bir etkinen maddeye özgüdür. (1977/ÜSS) 71. Aþaðýdakilerden hangisi, hücrede çalýþan enzimlerin, reaksiyon hýzýný doðrudan etkilemez? A) Ortamýn ph düzeyi B) Kofaktör konsantrasyonu C) Oksijen miktarý D) Substrat konsantrasyonu E) Ortamýn sýcaklýðý (1998/ÖYS) 11 LYS Biyoloji Ödev Kitapçýðý 1 (MF)

12 72. I. Aminoasitler arasýnda peptit baðý kurma II. Hidroliz olayýnda su kullanma III. Ýnorganik maddelerden yararlanma IV. Ýki çeþit nükleik asit bulundurma Yukarýda verilen özelliklerden hangileri prokaryot ve ökaryot bütün canlýlarda ortak olarak gözlenir? A) Yalnýz I B) Yalnýz II C) II ve III D) I, II ve IV E) I, II, III ve IV 73. Volvox kolonisiyle ilgili olarak, I. Hücreleri doku oluþumuna katýldýklarý için özelleþmiþtir. II. Bazý hücrelerin ölmesi koloninin bütünlüðünü bozucu bir etkiye neden olmaz. III. Hücrelerinde bulunan klorofil pigmenti kloroplast organelinin içindedir. yargýlarýndan hangileri doðrudur? A) Yalnýz I B) Yalnýz III C) I ve II D) I ve III E) II ve III 76. Vücut sýcaklýðýyla içinde yaþadýðý ortam sýcaklýðý arasýndaki iliþki yandaki grafikte gösterilen canlýyla Vücut sýcaklýðý Çevre sýcaklýðý ilgili olarak, I. Kalbi dört gözlü olabilir. II. Alyuvarlarý çekirdeksizdir. III. Metamorfoza uðrayabilir. IV. Akciðer solunumu yapabilir. ifadelerinden hangileri söylenebilir? A) I ve II B) I ve IV C) II ve III D) III ve IV E) I, III ve IV 77. I. Kaslý diyaframa sahip olma II. Ter bezleri bulundurma III. Yavru bakýmý IV. Sýcakkanlý olma V. Alyuvar hücreleri taþýma Yukarýda verilen özelliklerden hangilerine sahip olan canlýnýn memeliler sýnýfýnda bulunduðu kesindir? A) I ve II B) I, II ve III C) I, II ve IV D) III, IV ve V E) I, II, III ve IV 74. I. Bataklýklarda, II. Çiftlik gübresinde, III. Otçul canlýlarýn sindirim sisteminde, IV. Çöplerde Yukarýda verilenlerden hangileri metanojen bakterilerin yaþam alanýný oluþturur? 75. A) Yalnýz I B) I ve II C) II ve III D) III ve IV E) I, II, III ve IV Canlý türü K nýn serumu S T X canlýsýndan alýnan kan, K canlýsýna enjekte edilerek K canlýsýnda antikor oluþumu saðlanýyor. Bir süre sonra K canlýsýnýn serumuna beþ farklý canlýdan alýnan kan örnekleri damlatýlýyor ve çökelme oranlarýnýn tablodaki gibi olduðu gözleniyor. Bu bilgiye göre X canlýsýna en yakýn akraba olan tür aþaðýdakilerden hangisidir? A) S B) T C) U D) Y E) Z LYS Biyoloji Ödev Kitapçýðý 1 (MF) U Y Z Aþaðýda bazý bitkilerin ikili adlandýrma kuralýna göre isimleri verilmiþtir. I. Pinus alba II. Morus alba III. Morus nigra IV. Populus nigra Bu canlýlardan hangi ikisinin daha yakýn akraba olduðu kabul edilir? A) I ve II B) I ve IV C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV 79. I. Ladin II. Buðday III. Eðrelti otu IV. Mercimek Yukarýda verilen bitkilerden hangileri, oluþturduklarý tohumlar sayesinde eþeyli olarak üreyebilme özelliðine sahiptir? A) I ve II B) II ve IV C) III ve IV D) I, II ve III E) I, II ve IV

13 80. Metabolizmalarýnýn devamý için gerekli maddeler içeren besi ortamlarýnýn bulunduðu iki ayrý deney tüpüne ekilen bakterilerden A nýn birinci deney tüpünün üst kýsmýnda, B nin ise ikinci deney tüpünün her tarafýnda üreyebildiði gözlenmiþtir. Bu bilgiye dayanarak A ve B bakterileri hakkýnda, I. Ýki bakteride de protein sentezinden sorumlu genler aktif haldedir. II. B oksijenli solunum yapabilen bir bakteridir. III. A bakterisinde solunum enzimleri sitoplazmada ve hücre zarýnda bulunmaktadýr. yorumlarýndan hangileri yapýlabilir? A) Yalnýz II B) I ve II C) I ve III 81. Yandaki grafik deðiþik Birey sayýsý sýnýflandýrma birimlerinin kapsadýðý birey sayýsýný göstermektedir. Grafiðe bakýlarak, I. Canlýlarýn evrimsel geliþmiþlik derecelerine I II III IV V Sýnýflandýrma göre basitten karmaþýða doðru sýralamasý V I IV III II þeklindedir. Birimleri II. Protein benzerlikleri az olan canlýlardan fazla olan canlýlara doðru sýralama II III IV I V þeklindedir. III. II. sýnýflandýrma biriminde bulunan bütün canlýlar V. sýnýflandýrma biriminde de bulunur. yorumlarýndan hangileri yapýlamaz? A) Yalnýz I B) Yalnýz III C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III 82. Gövdesinden alýnan enine kesiti yandaki gibi olan bir bitkiyle ilgili olarak, I. Açýk iletim demetine sahiptir. II. Arpa bitkisine ait olabilir. III. Yapraklarýnda aðsý damarlanma görülür. IV. Yalnýzca boyuna büyüyebilir. yargýlarýndan hangileri doðrudur? A) Yalnýz II B) I ve III C) II ve IV D) III ve IV E) I, II ve III 83. Aþaðýda verilen canlý çiftlerinden hangileri arasýnda ayný kökenden geldikleri halde farklý görevler üstlenmiþ organlarýn sayýsý fazladýr? A) Köpekbalýðý Yunus B) Sincap Balina C) Kertenkele Kedi D) Kartal Yarasa E) Kurbaða Hamsi 84. Aþaðýda verilen canlýlardan hangisi hücre yapýsýna göre diðerlerinden farklýdýr? A) Amip B) Yunus C) Öglena D) Mavi yeþil alg E) Pire 85. I. Selülozdan oluþan hücre çeperi taþýma II. Depo polisakkarit olarak glikojen bulundurma III. CO 2 özümlemesi yapabilme IV. Aminoasitler arasýnda peptid baðý kurabilme Yukarýda verilen özelliklerden hangileri hem mantar hem de bakterilerde gözlenmez? A) Yalnýz I B) Yalnýz II C) I ve II D) III ve IV E) II ve III 86. Metanojenik arkelerin (metajenler) birey sayýsýna oksijenin etkisini gösteren grafik aþaðýdakilerden hangisinde verilmiþtir? A) Birey sayýsý B) O 2 miktarý C) Birey sayýsý D) O 2 miktarý E) Birey sayýsý O 2 miktarý Birey sayýsý O 2 miktarý Birey sayýsý O 2 miktarý 13 LYS Biyoloji Ödev Kitapçýðý 1 (MF)

14 87. I. Ortak atadan gelme II. Verimli döl oluþturma III. Benzer özelliklere sahip olma Yukarýdakilerden hangileri iki canlýnýn ayný türden olduðunun kesin kanýtýdýr? A) Yalnýz I B) Yalnýz II C) I ve II 88. Bitkilerden özsu emerek beslenen böceklerin, baþka bitkilere uðramasýyla virüsler yayýlýr. Bu durumdaki böcekler, virüsleri mekanik olarak taþýdýklarý ve vücutlarýnda üremelerine izin verdikleri halde hastalýk belirtisi göstermezler. Bu durumun sebebi virüslerin hangi özelliðiyle açýklanabilir? A) Ancak canlý hücrede çoðalabilme B) Protein kýlýf taþýma C) Mutasyona uðrayabilme D) Bir çeþit nükleik asit taþýma E) Hedef hücrelerde etkin olabilme 89. Alem: Bitkiler Þube: Açýk tohumlu Sýnýf: Kozalaklý Takým: Pinales Cins: Pinus 1. Pinus nigra 2. Pinus pinea 3. Pinus alba Yukarýdaki üç canlýnýn sýnýflandýrma basamaklarý verilmiþtir. Buna göre bu canlýlarla ilgili aþaðýda verilen bilgilerden hangisi yanlýþtýr? A) Ayný sýnýf içindedirler. B) Ayný cins içindedirler. C) Ayný tür içindedirler. D) Ayný aile içindedirler. E) Ayný takým içindedirler. 90. I. Dýþ döllenme yapma II. Alveollü akciðere sahip olma III. Metamorfoz geçirme Yukarýda verilen özelliklerden hangileri kurbaðalar için doðrudur? A) Yalnýz I B) I ve II C) I ve III LYS Biyoloji Ödev Kitapçýðý 1 (MF) Yukarýda iki bitkiyle ilgili bir þema verilmiþtir. Buna göre, A ve B kümelerindeki bitkilerle ilgili olarak aþaðýdaki ifadelerden hangisi yanlýþtýr? A) Cinsleri aynýdýr. B) Takýmlarý aynýdýr. C) Þubeleri aynýdýr. D) Aileleri aynýdýr. E)Türleri aynýdýr. 92. Hayvanlar aleminde yer alan iki farklý canlý türü için aþaðýdaki sütun grafiklerinden hangisi çizilemez? A) Homolog B) Analog C) Protein organ benzerliði organ benzerliði benzerliði %13 A Pinus nigra D) Anatomik benzerlik %10 Pinus %80 E) Beslenme benzerliði 93. Besin almayý ve hareketlerini yalancý ayaklarýyla saðlayan canlý grubuyla ilgili, I. Besin kofulu oluþturur. II. Bir hücrelidir. III. Çekirdek zarý yoktur. IV. Parazit türleri vardýr. ifadelerinden hangileri doðrudur? A) Yalnýz II B) I ve III C) III ve IV D) I, II ve IV E) II, III ve IV 94. Yanda gövde kesiti verilen bitkiyle ilgili olarak aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? %98 A) Yapraklarý sapsýzdýr. B) Embriyodaki çenek sayýsý ikidir. C) Yapraklarýnda paralel damarlanma görülür. D) Kökleri saçak þeklindedir. E) Kambiyumu yoktur. B Pinus silvestris %100

15 95. Embriyo geliþirken, aþaðýdaki sýnýflandýrma basamaklarýndan hangisinin özelliði en son olarak ortaya çýkar? A) Tür B) Sýnýf C) Takým D) Aile E) Cins 96. Aþaðýda verilenlerden hangisi karþýsýndaki yaþamsal olayý gerçekleþtiremez? A) Virüs Çoðalma B) Bakteri Mayoz bölünme C) Sünger Tomurcuklanma D) Bitki Karbondioksit üretimi E) Amip Aktif taþýma 97. Hayvanlar alemindeki canlýlarýn hepsinde, I. heterotrof beslenme, II. çok hücreli olma, III. sindirim enzimi bulundurma özelliklerinden hangileri kesinlikle bulunur? A) Yalnýz I B) Yalnýz II C) I ve II D) I ve III E) II ve III 98. Yandaki grafik bir bakteriyofaja Bakteriyofaj sayýsý ait birey sayýsýnýn zamana göre deðiþimini göstermektedir. Buna göre, bu zaman içerisinde bakterinin birey sayýsýna ait grafik aþaðýdakilerden hangisidir? A) Bakteri sayýsý B) Bakteri sayýsý D) Bakteri sayýsý C) Bakteri sayýsý E) Bakteri sayýsý 99. Sinir þeridi karýn bölgesinde olan bir canlý için, I. Omurgasý yoktur. II. Dýþ iskelete sahiptir. III. Açýk dolaþým görülür. IV. Radyal simetri gösterir. ifadelerinden hangileri kesinlikle doðrudur? A) Yalnýz I B) I ve II C) II ve III D) I, III ve IV E) I, II, III ve IV 100. Farklý özellikler Canlý çeþitliliði Tür Alem Tür Alem I II Kromozom sayýsý Tür Alem III Yukarýda verilen sýnýflandýrma basamaklarý ve özellikleriyle ilgili grafiklerden hangileri doðrudur? D) I ve II E) I, II ve III 101.Aþaðýdaki grafikte bir omurgalý hayvanýn, çevre sýcaklýðýna göre deðiþen vücut sýcaklýðý gösterilmiþtir. Sýcaklýk çevre sýcaklýðý vücut sýcaklýðý Buna göre, aþaðýdakilerden hangisinin doðruluðu kesin deðildir? A) Kalbi dört bölmelidir. B) Sinir þeridi sýrtta bulunur. C) Sabit ýsýlý bir canlýdýr. D) Vücutlarýnda kýllar bulunur. E) Kapalý dolaþým görülür. 15 LYS Biyoloji Ödev Kitapçýðý 1 (MF)

16 DERSHANELERÝ LYS BÝYOLOJÝ ÖDEV KÝTAPÇIÐI - 1 CEVAP ANAHTARI 1 - C 21 - D 41 - A 61 - E 81 - D D 2 - D 22 - C 42 - D 62 - A 82 - B 3 - D 23 - D 43 - E 63 - D 83 - B 4 - A 24 - E 44 - E 64 - E 84 - D 5 - D 25 - C 45 - B 65 - C 85 - A 6 - D 26 - A 46 - D 66 - E 86 - D 7 - B 27 - C 47 - C 67 - B 87 - B 8 - D 28 - B 48 - D 68 - A 88 - E 9 - D 29 - E 49 - D 69 - A 89 - C 10 - C 30 - E 50 - E 70 - E 90 - C 11 - C 31 - B 51 - E 71 - C 91 - E 12 - A 32 - A 52 - B 72 - E 92 - C 13 - C 33 - E 53 - B 73 - E 93 - D 14 - E 34 - D 54 - D 74 - E 94 - B 15 - D 35 - D 55 - D 75 - D 95 - A 16 - E 36 - E 56 - B 76 - E 96 - B 17 - E 37 - B 57 - A 77 - A 97 - C 18 - C 38 - D 58 - A 78 - C 98 - B 19 - E 39 - A 59 - B 79 - E 99 - A 20 - D 40 - C 60 - B 80 - E A 16

LYS BÝYOLOJÝ. Biyolojiye Giriþ ve Bilimsel Yöntem Canlýlarýn Temel Bileþenleri Enzimler Canlýlarýn Sýnýflandýrýlmasý

LYS BÝYOLOJÝ. Biyolojiye Giriþ ve Bilimsel Yöntem Canlýlarýn Temel Bileþenleri Enzimler Canlýlarýn Sýnýflandýrýlmasý LYS BÝYOLOJÝ Soru Çözüm Dersi Kitapçığı 1 (MF) Biyolojiye Giriþ ve Bilimsel Yöntem Canlýlarýn Temel Bileþenleri Enzimler Canlýlarýn Sýnýflandýrýlmasý Bu yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm haklarý bry Birey

Detaylı

ISPARTA HALIKENT ANADOLULİSESİ ÖĞRETİM YILI 9 A-B-C-D-E SINIFLAR BİYOLOJİ DERSİ 2. DÖNEM 3. YAZILI SINAVI RAKAMLA YAZIYLA PUAN

ISPARTA HALIKENT ANADOLULİSESİ ÖĞRETİM YILI 9 A-B-C-D-E SINIFLAR BİYOLOJİ DERSİ 2. DÖNEM 3. YAZILI SINAVI RAKAMLA YAZIYLA PUAN 1. Doğal sınıflandırmada aşağıdakilerden hangisi göz önünde bulundurulmamıştır? A) Genetik (soy) benzerliği B) Anatomik benzerlik C) Dünyadaki dağılımları D) Akrabalık derecesi E) Embriyonik benzerlik

Detaylı

1. ÜNİTE: YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ...10

1. ÜNİTE: YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ...10 İçindekiler 1. ÜNİTE: YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ...10 1. BÖLÜM: BİLİMSEL BİLGİNİN DOĞASI ve BİYOLOJİ... 12 A. BİLİMSEL ÇALIŞMA YÖNTEMİ... 12 1. Bilim İnsanı ve Bilim... 12 B. BİLİMSEL YÖNTEMİN AŞAMALARI...

Detaylı

ayxmaz/biyoloji Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H

ayxmaz/biyoloji Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H 2.Radyoaktif izotoplar biyologları için önemlidir? Aşağıda radyoakif maddelerin kullanıldığı alanlar sıralanmıştır.bunlarla

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I BÝRE DERSHANEERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UUAMA FÖÜ (MF) DERSHANEERÝ S FÝÝ - 13 ADIRMA UVVETÝ - I Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. ADIRMA UVVETÝ - I Adý Soyadý :... Bu

Detaylı

Polinomlar II. Dereceden Denklemler

Polinomlar II. Dereceden Denklemler Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... LYS MATEMATİK - II Ödev Kitapçığı 1 (MF-TM) Polinomlar II. Dereceden Denklemler Adý Soyadý :... BÝREY DERSHANELERÝ MATEMATÝK-II ÖDEV KÝTAPÇIÐI

Detaylı

-...sentezlenemezse; - ortamda... birikir. - ortamda... oluşmadığından

-...sentezlenemezse; - ortamda... birikir. - ortamda... oluşmadığından 2014 2015 MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 9. SINIF BİYOLOJİ DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI Ödevin Veriliş Tarihi:12.06.2015 Ödevin Teslim Tarihi: 21.09.2015 1.Aşağıda verilen özelliklerden hangisi canlılarda

Detaylı

LYS GEOMETRÝ. Doðruda Açýlar Üçgende Açýlar Açý - Kenar Baðýntýlarý Dik Üçgen ve Öklit Baðýntýlarý

LYS GEOMETRÝ. Doðruda Açýlar Üçgende Açýlar Açý - Kenar Baðýntýlarý Dik Üçgen ve Öklit Baðýntýlarý LYS GEOMETRÝ Soru Çözüm ersi Kitapçığı 1 (MF - TM) oðruda çýlar Üçgende çýlar çý - Kenar aðýntýlarý ik Üçgen ve Öklit aðýntýlarý Ýkizkenar ve Eþkenar Üçgen Üçgende lan u yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm

Detaylı

ÖABT. Soruları yakalayan komisyon tarafından hazırlanmıştır. ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ÖABT BİYOLOJİ SORU BANKASI.

ÖABT. Soruları yakalayan komisyon tarafından hazırlanmıştır. ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ÖABT BİYOLOJİ SORU BANKASI. ÖABT 2015 Soruları yakalayan komisyon tarafından hazırlanmıştır. ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ÖABT BİYOLOJİ SORU BANKASI Tamamı Çözümlü KOMİSYON ÖABT /Biyoloji Öğretmenliği Soru Bankası ISBN 978-605-318-028-9

Detaylı

Adı ve Soyadı : Sınıfı ve Numarası : 1- DNA molekülünün görevlerini yazınız? * * 2- ATP molekülünün görevini açıklayınız?

Adı ve Soyadı : Sınıfı ve Numarası : 1- DNA molekülünün görevlerini yazınız? * * 2- ATP molekülünün görevini açıklayınız? Adı ve Soyadı : Sınıfı ve Numarası : A 1- DNA molekülünün görevlerini yazınız? 2- ATP molekülünün görevini açıklayınız? 3- Hücre teorilerinin açıklayınız? 4- Ökaryatik hücre yapısına sahip canlıları yazınız?

Detaylı

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz.

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz. Soru - Yanýt 10 1. Dolaþým sisteminin elemanlarý nelerdir? Yanýt: Dolaþým sisteminin elemanlarý kalp, damarlar ve kandýr. 2. Dolaþým sisteminin görevi nedir? Yanýt: Vücuttaki hücrelere oksijen ve besin

Detaylı

LYS 2 ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI BÝYOLOJÝ DENEME SINAVI. 2. Otsu bitkilerde, ÜNÝVERSÝTE HAZIRLIK

LYS 2 ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI BÝYOLOJÝ DENEME SINAVI. 2. Otsu bitkilerde, ÜNÝVERSÝTE HAZIRLIK LS 2 ÜNÝVERSÝTE HAIRLIK Ö-DE-BÝR AINLARI BÝOLOJÝ DENEME SINAVI A Soru sayýsý: 0 anýtlama süresi: 5 dakika Bu testle ilgili yanýtlarýnýzý optik formdaki Biyoloji bölümüne iþaretleyiniz. Doðru yanýtlarýnýzýn

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Hücre Bölünmesi ve Kalýtým MÝTOZ... 12. Ölçme ve Deðerlendirme... 17. Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 18 KALITIM...

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Hücre Bölünmesi ve Kalýtým MÝTOZ... 12. Ölçme ve Deðerlendirme... 17. Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 18 KALITIM... ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE Hücre Bölünmesi ve Kalýtým MÝTOZ... 12 Ölçme ve Deðerlendirme... 17 Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 18 KALITIM... 21 Ölçme ve Deðerlendirme... 27 Kazaným Deðerlendirme Testi - 2...

Detaylı

Suda çözünebilen nişasta molekülleri pityalin (amilaz) enzimiyle küçük moleküllere parçalanır.

Suda çözünebilen nişasta molekülleri pityalin (amilaz) enzimiyle küçük moleküllere parçalanır. CANLILARDA ENERJİ Besinlerin Enerjiye Dönüşümü Besin öğeleri: Karbonhidratlar, yağlar, proteinler, vitaminler, mineraller Besin maddelerindeki bu öğelerin vücut tarafından kullanılabilmesi için sindirilmesi

Detaylı

Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir.

Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir. METABOLİZMA ve ENZİMLER METABOLİZMA Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir. A. ÖZÜMLEME (ANABOLİZMA) Metabolizmanın yapım reaksiyonlarıdır. Bu tür olaylara

Detaylı

Biyoloji Canlıların Temel Bileşenleri, Organik Bileşikler

Biyoloji Canlıların Temel Bileşenleri, Organik Bileşikler Biyoloji Canlıların Temel Bileşenleri, Organik Bileşikler Canlılardaki Organik Bileşikler: Canlı vücudunda biyosentez reaksiyonları sonuncu oluşturulan maddelerdir. Organik moleküllerin vücutta çeşitli

Detaylı

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ Beslenme Boşaltım Üreme Büyüme Uyarıları algılama ve cevap verme Hareket Solunum Hücreli yapı

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ Beslenme Boşaltım Üreme Büyüme Uyarıları algılama ve cevap verme Hareket Solunum Hücreli yapı CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ Beslenme Boşaltım Üreme Büyüme Uyarıları algılama ve cevap verme Hareket Solunum Hücreli yapı Hayvan hücreleri mikroskop ile incelendiğinde hücre şekillerinin genelde yuvarlak

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No MATEMATÝK - II POLÝNOMLAR - IV MF TM LYS1 04 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 47. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-7 MANTARLAR ALEMİ

ADIM ADIM YGS-LYS 47. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-7 MANTARLAR ALEMİ ADIM ADIM YGS-LYS 47. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-7 MANTARLAR ALEMİ MANTARLAR (FUNGİ) ALEMİ Genellikle çok hücreli olan ökaryot canlılardır. Kloroplastları yoktur. Bu nedenle fotosentez yapamazlar.parazit

Detaylı

30. Çiçekli bir bitkinin yaþam döngüsü sýrasýnda döllenme sonrasý, zigot ilk olarak aþaðýdaki yapýlardan hangisini oluþturur?

30. Çiçekli bir bitkinin yaþam döngüsü sýrasýnda döllenme sonrasý, zigot ilk olarak aþaðýdaki yapýlardan hangisini oluþturur? 30. Çiçekli bir bitkinin yaþam döngüsü sýrasýnda döllenme sonrasý, zigot ilk olarak aþaðýdaki yapýlardan hangisini oluþturur? A) Tohum B) Meyve C) Polen D) Embriyo E) Yumurta 39. Çiçekli bitkilerin üremesinde

Detaylı

2005 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI

2005 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 2005 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 1. Aşağıdaki tabloda I, II, III, IV olarak numaralandırılan bakteri, mantar, bitki ve hayvan hücrelerinin bazı yapısal özellikleriyle ilgili bilgiler verilmiştir.

Detaylı

III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler

III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler MBG 111 BİYOLOJİ I 3.1.Karbon:Biyolojik Moleküllerin İskeleti *Karbon bütün biyolojik moleküllerin omurgasıdır, çünkü dört kovalent bağ yapabilir ve uzun zincirler

Detaylı

SINIF. Biyolojik Yorum - Bilimsel Yöntem - Alt Bilim Dalları ve Canlıların Ortak Özellikleri TEST

SINIF. Biyolojik Yorum - Bilimsel Yöntem - Alt Bilim Dalları ve Canlıların Ortak Özellikleri TEST 9. SINIF B Biyolojik Yorum - Bilimsel Yöntem - Alt Bilim Dalları ve Canlıların Ortak Özellikleri 1. Bilim ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) Objektif düşünebilmeyi gerektirir. B) Mutlak

Detaylı

LYS 2 ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI BÝYOLOJÝ DENEME SINAVI

LYS 2 ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI BÝYOLOJÝ DENEME SINAVI LYS 2 ÜNÝVERSÝTE HAZIRLIK ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI BÝYOLOJÝ DENEME SINAVI A 1. Þekildeki enzimatik tepkimede bir substratýn (1), enzim (2) varlýðýnda hidrolizi ve hidroliz sonucu oluþan ürünler (3 ve 4) gösterilmiþtir.

Detaylı

12-A. Alt Bilim Dalları TEST

12-A. Alt Bilim Dalları TEST 12-A B TEST 1 Alt Bilim Dalları 1. Aşağıda biyolojiye ait bazı alt bilim dallarının görevleri verilmiştir. X : Doku ve organların çalışmasını, işlevini inceleyen bilim dalıdır. Y : Canlılardaki yapıların

Detaylı

BESİNLERİN ENERJİYE DÖNÜŞÜMÜ

BESİNLERİN ENERJİYE DÖNÜŞÜMÜ BESİNLERİN ENERJİYE DÖNÜŞÜMÜ Bir fabrikanın çalışması ve üretimi için nasıl işçilere ve makinalara ihtiyaç varsa canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri için de enerjiye ihtiyaçları vardır. Enerji, bir

Detaylı

Hücre canlının en küçük yapı birimidir.

Hücre canlının en küçük yapı birimidir. Hücre canlının en küçük yapı birimidir. Bitkilerde bulunan hücredir.bu hücrelerde hücre duvarı bulunduğundan hayvan hücresinden ayrılır. Hücre duvarı vardır. Kofulu büyük ve az sayıdadır. Şekli dikdörtgen

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #7

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #7 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #7 1) 48 saat karanlıkta bekletilen bir saksı bitkisinden bu sürenin sonunda bir yaprak kopartılmış (1. yaprak) ve bitki aydınlık ortamda 12 saat bekletilmiştir. Bu sürenin sonunda

Detaylı

www.benimdershanem.esy.es BİYOLOJİ DERS NOTLARI YGS-LGS CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ

www.benimdershanem.esy.es BİYOLOJİ DERS NOTLARI YGS-LGS CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ www.benimdershanem.esy.es Bilgi paylaştıkça çoğalır. BİYOLOJİ DERS NOTLARI YGS-LGS CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ İNORGANİK BİLEŞİKLER Su ORGANİK BİLEŞİKLER GÖREVLERİNE GÖRE

Detaylı

18. Amonyum (NH 4 ÖRNEK

18. Amonyum (NH 4 ÖRNEK 18. Amonyum (NH 4 + ) ve nitrat (NO3 ) iyonlarýndaki azot atomlarýnýn yükseltgenme basamaklarý sýrasýyla aþaðýdakilerin hangisinde doðru olarak verilmiþtir? ( 1 H, 7 N, 8 O) A) +3, 5 B) 3, +5 C) 3, 5 D)

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI BİYOLOJİ

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI BİYOLOJİ YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI BİYOLOJİ CEVAP 1: (TOPLAM 9 PUAN) 1.1: Eğer terleme ve su emilimi arasındaki ilişkide ortam sıcaklığının etkisini öğrenmek istiyorsa; deneyi aynı sayıda yaprağa sahip aynı tür

Detaylı

1. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI (SAYFA 15)

1. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI (SAYFA 15) 1. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI (SAYFA 15) 1. a) Bağımsız değişken: Işık Bağımlı değişken: Işığa bağlı olarak bakteri gelişiminde meydana gelen değişim. b) Problemin tanımlanması, hipotez oluşturulması ve tahminde

Detaylı

1-A. Adı Soyadı. Okulu. Sınıfı LYS-2 BİYOLOJİ TESTİ. Bu Testte; Toplam 30 adet soru bulunmaktadır. Cevaplama Süresi 45 dakikadır.

1-A. Adı Soyadı. Okulu. Sınıfı LYS-2 BİYOLOJİ TESTİ. Bu Testte; Toplam 30 adet soru bulunmaktadır. Cevaplama Süresi 45 dakikadır. 1-A Adı Soyadı Okulu Sınıfı LS-2 BİOLOJİ ESİ Bu estte; oplam 30 adet soru bulunmaktadır. Cevaplama Süresi 45 dakikadır. 1. Bacaktaki kanı şekilde gösterildiği gibi taşıyan damarla ilgili olarak; I. oplardamardır.

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK TEST SORULARI. 11. Sınıf

YAZILIYA HAZIRLIK TEST SORULARI. 11. Sınıf YAZILIYA HAZIRLIK TEST SORULARI 11. Sınıf 1) Oksijenli solunumda, oksijen molekülleri, I. Oksidatif fosforilasyon II. Glikoliz II. Krebs Evrelerinden hangilerinde kullanılır? A) Yalnız I B) Yalnız II C)

Detaylı

Dr. M. Emin KAFKAS İnönü Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü 2015/Malatya

Dr. M. Emin KAFKAS İnönü Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü 2015/Malatya Dr. M. Emin KAFKAS İnönü Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü 2015/Malatya Outline (İzlence) 1. Hafta Biyokimya Nedir? Organizmadaki Organik Bileşiklerin Yapısı. 2. Hafta Enerji Sistemleri 3. Hafta

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 11. Sınıf 1 CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 11. Sınıf 1 CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI 11. Sınıf 1 CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ Fotosentez ile ışık enerjisi kimyasal bağ enerjisine dönüştürülür. Kloroplastsız hücreler fotosentez yapamaz. DOĞRU YANLIŞ SORULARI

Detaylı

A) Sakkaroz B) Maltoz C) Glikoz D) Laktoz E) Nişasta

A) Sakkaroz B) Maltoz C) Glikoz D) Laktoz E) Nişasta 1. Aşağıdaki organellerden hangisinin karşısındaki olayla ilgisi yoktur? A) Ribozom-Protein sentezi B) Kloroplast-Nişasta depolama C) Mitokondri-O2'li solunum D) Hücre zarı-osmoz E) Golgi organeli-madde

Detaylı

S. 1) Aşağıdakilerden hangisi biyolojik mücadele ye örnektir? A) Üreaz enziminin üretimi. B) Sadece böcekleri hasta eden virüs üretimi.

S. 1) Aşağıdakilerden hangisi biyolojik mücadele ye örnektir? A) Üreaz enziminin üretimi. B) Sadece böcekleri hasta eden virüs üretimi. S. 1) Aşağıdakilerden hangisi biyolojik mücadele ye örnektir? A) Üreaz enziminin üretimi. B) Sadece böcekleri hasta eden virüs üretimi. C) Tek hücre proteini üretimi. D) Melez bitkilerle bitki türünün

Detaylı

ENERJİ VE YAŞAM NEJLA ADA

ENERJİ VE YAŞAM NEJLA ADA ENERJİ VE YAŞAM 1 NEJLA ADA 2010282058 CANLILAR VE ENERJİ GÜNEŞ 2 Yakıt olarak kullandığımız kömür ve odun bitkilerden elde edilir. Petrol ise bitki ve hayvan artıklarından oluşur. O halde yakıtlarımızdaki

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

1-GİRİ 1.1- BİYOKİMYANIN TANIMI VE KONUSU.-

1-GİRİ 1.1- BİYOKİMYANIN TANIMI VE KONUSU.- 1-GİRİ 1.1- BİYOKİMYANIN TANIMI VE KONUSU.- Biyokimya sözcüğü biyolojik kimya (=yaşam kimyası) teriminin kısaltılmış şeklidir. Daha eskilerde, fizyolojik kimya terimi kullanılmıştır. Gerçekten de Biyokimya

Detaylı

Aşağıda verilen bilgilerin karşısına doğru ya da yanlış olduğunu belirtiniz.

Aşağıda verilen bilgilerin karşısına doğru ya da yanlış olduğunu belirtiniz. Aşağıda verilen bilgilerin karşısına doğru ya da yanlış olduğunu belirtiniz. Do ru Yanl fl 1. Suyun buharlaşma özelliği sayesinde ısı düzenlemesi yapılır. 2. Suyun fotosentezdeki en önemli rolü klorofilin

Detaylı

Hücre zarının yapısındaki yağlardan eriyerek hücre zarından geçerler.fazlalıkları karaciğerde depo edilir.

Hücre zarının yapısındaki yağlardan eriyerek hücre zarından geçerler.fazlalıkları karaciğerde depo edilir. DERS: BİYOLOJİ KONU: C.T.B(Vitaminler e Nükleik Asitler) VİTAMİNLER Bitkiler ihtiyaç duydukları bütün vitaminleri üretip, insanlar ise bir kısmını hazır alır. Özellikleri: Yapıcı, onarıcı, düzenleyicidirler.

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

www.benimdershanem.esy.es BİYOLOJİ DERS NOTLARI YGS-LGS HÜCRE

www.benimdershanem.esy.es BİYOLOJİ DERS NOTLARI YGS-LGS HÜCRE www.benimdershanem.esy.es Bilgi paylaştıkça çoğalır. BİYOLOJİ DERS NOTLARI YGS-LGS HÜCRE HÜCRE Hücre ya da göze, bir canlının yapısal ve işlevsel özellikler gösterebilen en küçük birimidir. Atomların molekülleri,

Detaylı

FEN BİLİMLERİ SINAVI

FEN BİLİMLERİ SINAVI DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ B OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. FEN BİLİMLERİ SINAVI BİYOLOJİ TESTİ 1. Bu testte 30 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Biyoloji Testi

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

1. I. Bir cismin sýcaklýðý artýrýlýrsa direnci azalýr.

1. I. Bir cismin sýcaklýðý artýrýlýrsa direnci azalýr. 1. Fizik ile ilgili, I. Atomlar maddenin en küçük parçacýklarýdýr. Cisimler hýzlandýrýldýðýnda hýzlarý ses hýzýný geçemez. I Newton, yaþadýðý dönemin en ünlü bilim insanýydý. yargýlarýndan hangileri bilimsel

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ 2 TESTÝ (Fen 2)

FEN BÝLÝMLERÝ 2 TESTÝ (Fen 2) FEN BÝÝMERÝ TESTÝ (Fen ) Dershanede doðru þýkkýnýz Bu testte sýrasýyla, Fizik ( ) imya (4 ) Biyoloji ( 0) ile ilgili 0 soru vardýr.. Ývme (m/s ). m= kg F Þekil yatay a 0 4 8 Þekil Uygulanan kuvvet (N)

Detaylı

HAYVAN HÜCRESİ BİTKİ HÜCRESİ

HAYVAN HÜCRESİ BİTKİ HÜCRESİ HÜCRE Canlıların en küçük yapıtaşı ve en küçük canlıdır. Bütün canlılar hücrelerden meydana gelmiştir.canlılar ya tek hücrelidir yada çok hücrelidir. Alg ve bakteriler tek hücreliler olup bütün olaylar

Detaylı

Dolaþým Sistemi. Örnek 90. Çözüm. Ýnsanda dolaþým sistemi kalp, damarlar ve kandan oluþur.

Dolaþým Sistemi. Örnek 90. Çözüm. Ýnsanda dolaþým sistemi kalp, damarlar ve kandan oluþur. Dolaþým Sistemi Ýnsanda dolaþým sistemi kalp, damarlar ve kandan oluþur. Dolaþým Sisteminin Görevi 1. Vücuttaki hücrelere oksijen ve besin götürmek 2. Vücuttaki hücrelerde oluþan karbondioksit ve atýk

Detaylı

Aşağıda verilen bilgilerin karşısına doğru ya da yanlış olduğunu belirtiniz

Aşağıda verilen bilgilerin karşısına doğru ya da yanlış olduğunu belirtiniz Aşağıda verilen bilgilerin karşısına doğru ya da yanlış olduğunu belirtiniz Doğru Yanlış 1 Bir canlıya omurgalı ya da omurgasız demekle sistematik birimde şubesini belirlemiş oluruz. 2 Virüslerde DNA ya

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 14. ADIM CANLININ TEMEL BİLEŞENLERİ ORGANİK MADDELER 8- VİTAMİNLER

ADIM ADIM YGS-LYS 14. ADIM CANLININ TEMEL BİLEŞENLERİ ORGANİK MADDELER 8- VİTAMİNLER ADIM ADIM YGS-LYS 14. ADIM CANLININ TEMEL BİLEŞENLERİ ORGANİK MADDELER 8- VİTAMİNLER 4) VİTAMİN Vücut metabolizması için gerekli olan ancak insan vücudunda üretilemeyen organik maddelerdir. Dışarıdan hazır

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

BİYOLOJİ DERS NOTLARI YGS-LGS YÖNETİCİ MOLEKÜLLER

BİYOLOJİ DERS NOTLARI YGS-LGS YÖNETİCİ MOLEKÜLLER www.benimdershanem.esy.es Bilgi paylaştıkça çoğalır. BİYOLOJİ DERS NOTLARI YGS-LGS YÖNETİCİ MOLEKÜLLER NÜKLEİK ASİTLER Nükleik asitler, bütün canlı hücrelerde ve virüslerde bulunan, nükleotid birimlerden

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Mikroskobun Yapımı ve Hücrenin Keşfi Mikroskop: Robert Hooke görmüş ve bu odacıklara hücre demiştir.

Mikroskobun Yapımı ve Hücrenin Keşfi Mikroskop:  Robert Hooke görmüş ve bu odacıklara hücre demiştir. Mikroskobun Yapımı ve Hücrenin Keşfi Mikroskop: Gözümüzle göremediğimiz çok küçük birimleri (canlıları, nesneleri vs ) incelememize yarayan alete mikroskop denir. Mikroskobu ilk olarak bir kumaş satıcısı

Detaylı

LYS MATEMATÝK II - 10

LYS MATEMATÝK II - 10 ÝREY DERSHNELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULM FÖYÜ (MF-TM) DERSHNELERÝ LYS MTEMTÝK II - 0 PRL - I Ders anlatým föleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. dý Soadý :... u kitapçýðýn her hakký

Detaylı

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Giresun Kale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. Sınıflar Biyoloji Notu II Sayfa:1

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Giresun Kale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. Sınıflar Biyoloji Notu II Sayfa:1 2. ENZİMLER Hücrelerdeki biyolojik katalizörlerdir, biyokimyasal tepkimelerin gerçekleşmesinde görevlidirler. Katalizörler, kimyasal tepkimelerin hızını arttıran ve tepkimeden etkilenmeden çıkan moleküllerdir.

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

Hedefe Spesifik Beslenme Katkıları

Hedefe Spesifik Beslenme Katkıları Hedefe Spesifik Beslenme Katkıları Hayvan Beslemede Vitamin ve Minerallerin Önemi Vitaminler, çiftlik hayvanlarının, büyümesi, gelişmesi, üremesi, kısaca yaşaması ve verim vermesi için gerekli metabolik

Detaylı

MAKROMOLEKÜLLERİN YAPI VE İŞLEVLERİ

MAKROMOLEKÜLLERİN YAPI VE İŞLEVLERİ MAKROMOLEKÜLLERİN YAPI VE İŞLEVLERİ Polimerlerin yapısı Polimer, birbirinin aynısı veya benzeri yapıtaşlarının kovalent bağlarla bağlanarak oluşturdukları uzun bir moleküldür. Polimerlerin yapıtaşı olarak

Detaylı

Karbonhidrat, protein, ya gibi besin maddelerinin yapı ta larına parçalanmasına, sindirim adı verilir. Sindirim iki a amada gerçekle ir.

Karbonhidrat, protein, ya gibi besin maddelerinin yapı ta larına parçalanmasına, sindirim adı verilir. Sindirim iki a amada gerçekle ir. Karbonhidrat, protein, ya gibi besin maddelerinin yapı ta larına parçalanmasına, sindirim adı verilir. Sindirim iki a amada gerçekle ir. Mekanik Sindirim: Besinlerin dil, di ve kaslar yardımı ile küçük

Detaylı

Sunum ve Sistematik 1. ÜNİTE: HÜCRE, ORGANİZMA VE METABOLİZMA KONU ÖZETİ

Sunum ve Sistematik 1. ÜNİTE: HÜCRE, ORGANİZMA VE METABOLİZMA KONU ÖZETİ Sunum ve Sistematik 1. ÜNİTE: HÜCRE, ORGANİZMA VE METABOLİZMA KONU ÖZETİ Bu başlık altında, ünitenin en can alıcı bilgileri, kazanım sırasına göre en alt başlıklara ayrılarak hap bilgi niteliğinde konu

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

12 HÜCRESEL SOLUNUM GLİKOLİZ VE ETİL ALKOL FERMANTASYONU

12 HÜCRESEL SOLUNUM GLİKOLİZ VE ETİL ALKOL FERMANTASYONU 12 HÜCRESEL SOLUNUM GLİKOLİZ VE ETİL ALKOL FERMANTASYONU HÜCRESEL SOLUNUM HÜCRESEL SOLUNUM Besinlerin hücre içerisinde parçalanması ile ATP üretimini sağlayan mekanizmaya HÜCRESEL SOLUNUM denir. Canlılar

Detaylı

9. Sınıf. Biyoloji. Soru Bankası. Naci KOÇAK

9. Sınıf. Biyoloji. Soru Bankası. Naci KOÇAK 9. Sınıf Biyoloji Soru Bankası Naci KOÇAK Copright Evrensel İletişim Yayın Dağıtım San. Tic. Ltd. Şti. Bu kitabın her hakkı EVRENSEL İLETİŞİM LTD. ŞTİ. e aittir. Hangi amaçla olursa olsun, bu kitabın tamamının

Detaylı

DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016)

DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016) DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016) DERS SAATİ DERS ADI DERS KONUSU DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ 4. DK 1. Hafta 07 Aralık Pazartesi Mikrobiyoloji Mikrobiyolojinin tarihçesi ve mikroorganizmalara genel

Detaylı

ÜNİTE:1 CANLILARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME

ÜNİTE:1 CANLILARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME ÜNİTE:1 CANLILARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME HÜCRE: Canlıları oluşturan en küçük yapı birimine hücre denir.bütün canlılar hücrelerden oluşmuştur. * İnsanlar, hayvanlar, bitkiler, tek hücreli canlıların

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

EKOSİSTEM. Cihangir ALTUNKIRAN

EKOSİSTEM. Cihangir ALTUNKIRAN EKOSİSTEM Cihangir ALTUNKIRAN Ekosistem Nedir? Bir bölge içerisinde bulunan canlı ve cansız varlıkların karşılıklı oluşturdukları sisteme ekosistem denir. Ekosistem Bileşenleri Canlı Öğeler Üreticiler

Detaylı

BES 231- BESİN KİMYASI VE ANALİZLERİ I HAFTA ÜNİTE DERS SORUMLUSU 1. Lab. Tanıtımı Dr. Berat Nursal Tosun 2

BES 231- BESİN KİMYASI VE ANALİZLERİ I HAFTA ÜNİTE DERS SORUMLUSU 1. Lab. Tanıtımı Dr. Berat Nursal Tosun 2 BES 231- BESİN KİMYASI VE ANALİZLERİ I HAFTA ÜNİTE DERS SORUMLUSU 1 Genel Giriş Lab. Tanıtımı Dr. Berat Nursal Tosun 2 Kolloid Sistemler 3-4 Karbonhidratlar 5-6 Proteinler 7 I. Ara Sınav 8-9 Lipitler 10-11

Detaylı

CANLININ İÇ YAPSINA YOLCULUK

CANLININ İÇ YAPSINA YOLCULUK CANLININ İÇ YAPSINA YOLCULUK EN KÜÇÜK OLANINDAN EN BÜYÜK OLANINA KADAR TÜM CANLILARIN YAPISINI OLUŞTURAN BİRİM: HÜCRE Canlıların tüm özelliklerini taşıyan en küçük birimine hücre denir. Canlı bir hücreden

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ORGANİK BİLEŞİKLER Karbon Dünyası

ORGANİK BİLEŞİKLER Karbon Dünyası ORGANİK BİLEŞİKLER Canlı Organizmalarda bulunan büyük ve karışık yapılı moleküller yani makromoleküllerdir Makromoleküllerin hepsinde karbon vardır. Karbon Dünyası Makromoleküller birbirlerine kovalent

Detaylı

6. ÜNİTE: CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ

6. ÜNİTE: CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ 6. ÜNİTE: CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ Bir bölgede canlı ve cansızlardan oluşan sisteme ekosistem denir. Canlılar doğrudan veya dolaylı olarak beslenmek için, birbiriyle etkileşmesi sonucu besin zinciri

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

ÖABT BİYOLOJİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ KPSS 2016. Eğitimde

ÖABT BİYOLOJİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ KPSS 2016. Eğitimde ÖABT SINIF KPSS 2016 Pegem Akademi Sınav Komisyonu; 2015 KPSS ye Pegem Yayınları ile hazırlanan adayların, 40'ın üzerinde soruyu kolaylıkla çözebildiğini açıkladı. ÖĞRETMENLİĞİ BİYOLOJİ Eğitimde 29. yıl

Detaylı

12-B 61. Şekildeki yeşil bir bitki 1. durumdan 2. duruma getirilirse bitkinin bir süre sonra alacağı şekil hangisi C) D) 1. durum 2.

12-B 61. Şekildeki yeşil bir bitki 1. durumdan 2. duruma getirilirse bitkinin bir süre sonra alacağı şekil hangisi C) D) 1. durum 2. 61. Işık 1. durum 2. durum Işık Şekildeki yeşil bir bitki 1. durumdan 2. duruma getirilirse bitkinin bir süre sonra alacağı şekil hangisi gibidir? A) B) C) D) E) 14 62. Hayvanların sınıflandırılmasında

Detaylı

12. SINIF KONU ANLATIMI 2 DNA VE RNA

12. SINIF KONU ANLATIMI 2 DNA VE RNA 12. SINIF KONU ANLATIMI 2 DNA VE RNA DNA (DEOKSİRİBONÜKLEİK ASİT) Temel nükleik asittir. Prokaryot hücrelerin sitoplazmasında, ökaryot hücrelerde çekirdek, mitokondri ve kloroplast organelinde bulunur.

Detaylı

Doğada yaşayan canlıların tamamı hücrelerden oluşmuştur. Canlılardan bazıları tek bir

Doğada yaşayan canlıların tamamı hücrelerden oluşmuştur. Canlılardan bazıları tek bir CANLILIK HÜCREYLE BAŞLAR 1- Canlıların Ortak Özellikleri : Çevremizdeki varlıklar canlı ve cansız varlıklar olarak iki grupta toplanırlar. Cansız varlıklar katı, sıvı ve gaz halindeki maddelerden oluşur.

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

HÜCRE BÖLÜNMESİ VE ÜREME. Mitoz Bölünme ve Eşeysiz Üreme 1

HÜCRE BÖLÜNMESİ VE ÜREME. Mitoz Bölünme ve Eşeysiz Üreme 1 HÜCRE BÖLÜNMESİ VE ÜREME Mitoz Bölünme ve Eşeysiz Üreme 1 Hücrenin bölünmeye başlamasından itibaren onu takip eden diğer hücre bölünmesine kadar geçen zaman aralığına hücre döngüsü denir. Hücreler belli

Detaylı

FEN ve TEKNOLOJİ. Besinler ve Sindirim. Konu Testi. Sınıf Test-01. 1. Besin içeriği. 4. Sindirim. Pankreas öz suyu kalın bağırsağa dökülür.

FEN ve TEKNOLOJİ. Besinler ve Sindirim. Konu Testi. Sınıf Test-01. 1. Besin içeriği. 4. Sindirim. Pankreas öz suyu kalın bağırsağa dökülür. Besinler ve Sindirim Konu Testi Besin içeriği FEN ve TEKNOLOJİ 4. Sindirim Besinin kimyasal sonunda oluşan olarak sindirildiği yapıtaşları yer Pankreas öz suyu kalın bağırsağa dökülür. B ve K vitaminleri

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ BİYOLOJİ

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ BİYOLOJİ YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ BİYOLOJİ SORU 1: A türüne ait bir bitki (Yaprakları koparılmış) B türüne ait bir bitki (Yapraklı) cam fanus cam fanus su su Ortam sıcaklığı 10 C Ortam sıcaklığı 25 C Bir araştırmacı,

Detaylı

Doğadaki Enerji Akışı

Doğadaki Enerji Akışı Doğadaki Enerji Akışı Güneş enerjisi Kimyasal enerjisi ATP Fotosentez olayı ile enerjisi Hareket enerjisi Isı enerjisi ATP Enerjinin Temel Molekülü ATP + H 2 O ADP + H 2 O ADP + Pi + 7300 kalori AMP +

Detaylı

FOTOSENTEZ. 1. Fotosentez, güneş enerjisini, besin içindeki saklı kimyasal bağ enerjisine çeviren olaydır.

FOTOSENTEZ. 1. Fotosentez, güneş enerjisini, besin içindeki saklı kimyasal bağ enerjisine çeviren olaydır. 1 FOTOSENTEZ *Fotosentez: Klorofilli canlıların, ışık enerjisini kullanarak; inorganik maddelerden organik besin sentezlemesine fotosentez denir. 1. Fotosentez, güneş enerjisini, besin içindeki saklı kimyasal

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

2. Kanun- Enerji dönüşümü sırasında bir miktar kullanılabilir kullanılamayan enerji ısı olarak kaybolur.

2. Kanun- Enerji dönüşümü sırasında bir miktar kullanılabilir kullanılamayan enerji ısı olarak kaybolur. Enerji Dönüşümleri Enerji Enerji; bir maddeyi taşıma veya değiştirme kapasitesi anlamına gelir. Enerji : Enerji bir formdan diğerine dönüştürülebilir. Kimyasal enerji ;moleküllerinin kimyasal bağlarının

Detaylı

MATEMATİK SORU BANKASI

MATEMATİK SORU BANKASI Bu kitap tarafından hazırlanmıştır. MATEMATİK SORU BANKASI ISBN-978-605-6067-8- Sertifika No: 748 Konu Kavrama s e r i s i Üniversiteye Hazırlık & Okula Yardımcı Bu kitabın tüm basım ve yayın hakları na

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

TEST 1. Ekosistem Ekolojisi ÜNİTE 3. faktörlerinden biri değildir? DÜNYAMIZ

TEST 1. Ekosistem Ekolojisi ÜNİTE 3. faktörlerinden biri değildir? DÜNYAMIZ Soru Aşağıdakilerden hangisi faktörlerinden biri değildir? B) İklim D) Su 2. abiyotik 5. Çay r l k a l a n O rm a n l k a la n C) Ayrıştırıcılar DÜNYAMIZ A) Sıcaklık ekosistemin ÜNİTE 3 1. TEST 1 E) Işık

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

9. SINIF KONU ANLATIMI CANLININ ORTAK ÖZELLİKLERİ-2

9. SINIF KONU ANLATIMI CANLININ ORTAK ÖZELLİKLERİ-2 9. SINIF KONU ANLATIMI CANLININ ORTAK ÖZELLİKLERİ-2 3 6) METABOLİZMA: Canlılarda meydana gelen hayatsal faaliyetlerin tamamıdır. Metabolizma anabolizma ve katabolizma olmak üzere ikiye ayrılır. ANABOLİZMA:

Detaylı

CANLILAR VE ENERJİ İLŞKİLERİ

CANLILAR VE ENERJİ İLŞKİLERİ CANLILAR VE ENERJİ İLŞKİLERİ Besin Zincirindeki Enerji Akışı Madde Döngüleri Enerji Kaynakları ve Geri Dönüşüm Hazırlayan; Arif Özgür ÜLGER Besin Zincirindeki Enerji Akışı Bütün canlılar yaşamlarını devam

Detaylı

Pınar SEYFİTTİNOĞLU BİYOLOJİ. Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR. Redaksiyon PALME YAYINCILIK

Pınar SEYFİTTİNOĞLU BİYOLOJİ. Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR. Redaksiyon PALME YAYINCILIK 9. Sınıf BİYLJİ Banu KARAAĞAÇ SRU KİTABI Pınar SEYFİTTİNĞLU Bilgehan PERİ T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı BİYLJİ Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNİTE 6 : CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ

ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNİTE 6 : CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNİTE 6 : CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ B FOTOSENTEZ : 1 Güneş Enerjisinin Dönüştürülüp Depolanması 2 Fotosentez Olayı (Karbondioksit Özümlemesi) 3 Fotosentez Hızını Etkileyen

Detaylı